P. 1
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN VĂN HỌC KÌ II KHỐI 12

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN VĂN HỌC KÌ II KHỐI 12

4.0

|Views: 2,633|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3811041

More info:

Published by: api-3811041 on Oct 17, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN VĂN HỌC KÌ II KHỐI 12.

I.Phần Văn học Việ N!"# $.Th%#
1. T!́c &i! T'́ H()*# iê+* ,(+- con .(%̀n& h%- /hon& c!́ch n&hệ h*ậ.
0 Việ 1ắc
0Kính &(+i C*̣ N&*2ê)n D*.
2.3ấ N(%́c4 N&*2ê)n Kho! 3iề" .
5.6ón& 47*ân 8*2̀nh # T!́c &i!+ 7*ân 8*2̀ nh
0Th%# học h*'̣c 9òn& c!́c :!̀i h%- !́c &i!+- ;*ấ ;(́- ho!̀n c!+nh ,!́n& !́c- ch*+ .ề- :'́
c*̣c- /hân ích n'̣i <*n& =!̀ n&hệ h*ậ :!̀i h%.
.
1.Văn ;*'i#
>.T!́c &i! N&*2ê)n T*ân# iê+* ,(+- .ặc .iê+ " con n&(%̀i- ,!́n& !́c =!̀ c!́c .ề !̀i chính-
/hon& c!́ch n&hệ h*ậ .
0N&(%̀i 9!́i .ò ,'n& 3!̀ .
?. @(̀n& ;!̀ n*4 N&*2ê)n TA*n& Th!̀ nh.
B.M!+nh Aăn& c*'́i A(̀n& C N&*2ê)n Minh Châ*.
0 Văn # học h*'̣c 9òn& "'̣ ,'́ <â) n ch(́n& - !́c &i!+- ;*ấ ;(́- ho!̀n c!+nh ,!́n& !́c-ch*+
.ề- 2́ n&hi)! nh!n .ề- ó " ắ A*2ện-:'́ c*̣c-ình h*'́n& A*2ện- /hân ích nhân =ậ-
n&hệ h*ậ Aần h*ậ.
II.Phầ n Văn học n(%́c n&o!̀i DC!+ /hần hi TNPTTHE
1.M'̣ con n&(%̀i A! .%̀i4 Mắc ;i" GoAFi.
2.Th*'́c4 G') Tấn.
5.Th( &(+i "Ḥ47H́c &â2 I ;ê nin.
>.Jn;! n&'̀i A(%́c &(%n&4 G*i $A!&on&.
?.Ôn& &i!̀ =!̀ :iê+n c!+4 JAnH HH"in&K!2.
B.6'́ /hậ n con n&(%̀i4 MiFh!in 6' 9' Fh'́ /.
0D!̣n& câ* ho+i /hần VHNN#
4Ho+i Fh!́i L*!́ =ề !́c &i!+.Ví <*̣# $nh Dchị Eh!)2 Aình :!̀ 2 n&ắn &ọn iê+* ,(+ =!̀ ,(̣
n&hiệ/ ,!́n& !́c c*+! nh!̀ =ăn.DL*'́c ịch-nă" ,inh4"ấ - ên =!̀i :! !́c /hâ+ " -nê* "'̣
,'́ <ặc .iê+ " =ề c*'̣c .%̀i =!̀ ,(̣ n&hiệ/ ,!́n& !́c c*+! nh!̀ =ăn.
4TAình :!̀2 =!̀ ch(́n& "inh =ắ n ắ n'̣i <*n& :!o A*̀ " c*+! !́c /hâ+ ".
MTó " ắ n'̣i <*n& !́c /hâ+ ".D.'́i =%́i !́c /hâ+ " =ăn ;*'i h'n& L*! ó " ắ /h!+i
A(̣c iế/ hoặc &i!́n iế/ 9!̀ " :ậ .(%̣c í nhiề* &i!́ Aị n'̣i <*n& !́c /hâ+ "E
MTAình :!̀2 n'̣i <*n& :!o A*̀ " c*+! !́c /hâ+ " =!̀ nê* =!̀i <â)n ch(́n& .ê+ 9!̀ " ,!́ n& o+
cho n'̣i <*n& .ó.
MNh()n& nH́ chính n!̀o Aon& c*'̣c .%̀i !+nh h(%+n& .ến ,(̣ n&hiệ/ ,!́n& !́c c*+! nh!̀
=ăn.
CÂU T@ÚC 3Ì THI#
Câ* 1# D2 .iê+ "E VHNN.
Câ* 2# D2 .iê+ "E VHVN#
Câ* 5# DB .iê+ "E G!̀ " =ăn.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->