NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN VĂN HỌC KÌ II KHỐI 12.

I.Phần Văn học Việt Nam: A.Thơ:
1. Tác gia Tố Hữu: tiểu sử, con đường thơ, phong cách nghệ thuật.
* Việt Bắc
*Kính gửi Cụ Nguyễn Du.
2.Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm .
3.Sóng -Xuân Quỳnh : Tác giả Xuân Quỳnh
*Thơ: học thuộc lòng các bài thơ, tác giả, xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác, chủ đề, bố
cục, phân tích nội dung và nghệ thuật bài thơ.
.
B.Văn xuôi:
4.Tác gia Nguyễn Tuân: tiểu sử, đặc điểm con người, sáng tác và các đề tài chính,
phong cách nghệ thuật .
*Người lái đò sông Đà .
5. Rừng xà nu- Nguyễn Trung Thành.
6.Mảnh trăng cuối rừng – Nguyễn Minh Châu.
* Văn : học thuộc lòng một số dẫn chứng , tác giả, xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác,chủ
đề, ý nghĩa nhan đề, tóm tắt truyện,bố cục,tình huống truyện, phân tích nhân vật,
nghệ thuật trần thuật.
II.Phần Văn học nước ngoài (Cả phần thi TNPTTH)
1.Một con người ra đời- Mắc xim Gorki.
2.Thuốc- Lỗ Tấn.
3.Thư gửi mẹ-Xéc gây Ê xê nin.
4.Enxa ngồi trước gương- Lui Aragong.
5.Ông già và biển cả- Ernet Hemingway.
6.Số phận con người- Mikhain Sô lô khốp.
*Dạng câu hỏi phần VHNN:
-Hỏi khái quát về tác giả.Ví dụ: Anh (chị )hãy trình bày ngắn gọn tiểu sử và sự
nghiệp sáng tác của nhà văn.(quốc tịch,năm sinh-mất, tên vài ba tác phẩm ,nêu một
số dặc điểm về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà văn.
-Trình bày và chứng minh vắn tắt nội dung bao trùm của tác phẩm.
+Tóm tắt nội dung tác phẩm.(đối với tác phẩm văn xuôi thông qua tóm tắt phải
trực tiếp hoặc gián tiếp làm bật được ít nhiều giá trị nội dung tác phẩm)
+Trình bày nội dung bao trùm của tác phẩm và nêu vài dẫn chứng để làm sáng tỏ
cho nội dung đó.
+Những nét chính nào trong cuộc đời ảnh hưởng đến sự nghiệp sáng tác của nhà
văn.
CÂU TRÚC ĐỀ THI:
Câu 1: (2 điểm) VHNN.
Câu 2: (2 điểm) VHVN:
Câu 3: (6 điểm) Làm văn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful