P. 1
Giao an Hinh Hoc 10 Nc Hk2

Giao an Hinh Hoc 10 Nc Hk2

|Views: 1,741|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3811404

More info:

Published by: api-3811404 on Oct 17, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tiết 27:
I. Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần nắm vng!
"# $% &i'n (h)c!
*i'( +ư,c v-c(. /há/ (uy'n c0a +ường (h1ng2 /hư.ng (r3nh (ổng 4uá( c0a +ường (h1ng#
5# $% &6 n7ng!
Học sinh hi8u và bi'( +ư,c /hư.ng (r3nh (ổng 4uá( c0a +ường (h1ng#
9# $% (ư :uy!
*i'( 4uy ;< v% 4u=n#
># $% (hái +?!
@An (hBn2 chCnh Dác#
II. Phương tiện:
"# ThEc (i8n!
Học sinh +F học bài hàm sG bBc nhH( I ;J/ K#
5# Phư.ng (iLn!
*Mng /hN2 bMng &'( 4uM#
III. Gợi ý về phương pháp:
@. bMn :ùng /hư.ng /há/ vHn +á/ g,i mI (hOng 4ua ho<( +?ng +i%u &hi8n (ư :uy (hOng 4ua ho<(
+?ng nhPm#
IV. Quá trình !" h#c:
"# Ki8m (ra bài cQ!
@ho 5 v-c(.!
u
R SDTyU T
v
R SD
V
Ty
V
U#
T3m +i%u &iLn +8
u

v
#
K8( 4uM! D#D
V
Wy#y
V
R X#
5# *ài mJi!
$%!t &'ng c() $* $%!t &'ng c() GV +,- t.t ghi /0ng
$%!t &'ng 1: @ho h3nh vY!

n 9

n "

n 5
S:U
Z"# @ác v-c(.
n "
2
n 52

n 9
cP +[c +i8m
như (h' nàoZ
Z5# \]i +ường (h1ng cP bao nhi^u
v-c(. /há/ (uy'nZ @h_ng ;i^n hL vJi
nhau như (h' nàoZ
Z9 @ho +i8m ` và
n

X
# @P bao
nhi^u +ường (h1ng 4ua ` và nhBn
n

;àm v-c(. /há/ (uy'n#
Hs!
W Khác v-c(.
X
#
W @P giá vuOng gPc vJi
+ường (h1ng S:U#
Hs!
W $O sG#
W @ùng /hư.ng#
Hs! @P m?( +ường (h1ng
1. Phương trình t2ng 3uát
c() & ư4ng th5ng

n 9
n "
S:U

n 5
abnh nghca!
n
;à v-c(. /há/ (uy'n c0a S:U


n X
n S:U
¹

¹
'

¹
¹
r r
r
Trang! dd
Giá% án $ình $#c 16 78ng 9)%
:;i:P$<=7G +>?7$ +@7G QAB+ C<D7G +$E7G
B C
H
A
O x
y
I
M
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$%!t &'ng 2:
Trong m[( /h1ng eDy cho +i8m `
SD
XT
y
X
U và
n
R SaTbU ≠
X
# S ∆U ;à +ường
(h1ng 4ua ` nhBn
n
;àm v-c(. /há/
(uy'n#
T3m +i%u &iLn +8 \SD2yU

S ∆U#


f$! - Hai v-c(.
n

IM
như (h'
nàoZ
- TCch vO hưJng bgng bao
nhi^uZ

KQ! aSD - D
X
U W bSy – y
X
U R X# S`U
Phư.ng (r3nh S`U gọi ;à /hư.ng (r3nh
(ổng 4uá( c0a +ường (h1ng S ∆U #
Z># aưa /hư.ng (r3nh v% :<ng &hácZ
f$! PTTQ c0a +ường (h1ng S ∆U cP
:<ngZ
aD W by W c R X S ∆U
Hs!
W
n

IM
vuOng gPc#
W
n
#
IM
R X
Hs!
h aD - aD
X
W by – by
X
R X
h aD W by W c R X
*ài (oán! Trong m[( /h1ng
eDy cho +i8m ` SD
XT
y
X
U và
n
R
SaTbU ≠
X
# S ∆U ;à +ường (h1ng
4ua ` nhBn
n
;àm v-c(. /há/
(uy'n#
T3m +i%u &iLn +8 \SD2yU

S ∆
U#

PTTQ c0a +ường (h1ng S
∆U cP :<ngZ
aD W by W c R X S ∆U

$%!t &'ng F:
T3m v-c(. /h á/ (uy'n c0a các +ường
(h1ng sau!
SaU ! D W 5D W " R X
SbU ! D – " R X
ScU ! 5D W > R X
Z T3m +i%u &iLn +8 /hư.ng (r3nh!
&D W 5 &y –" R X ;à /hư.ng (r3nh
+ường (h1ngZ
Hs!
n
R S"T5U
n
R S"TXU
n
R SXT5U
Hs!
& ≠ X
$%!t &'ng G:
@ho +ường (h1ng a ! 9D – 5y W " R X
@ác +i8m nào sau +iy (hu?c +ường
(h1ng a!
jS"T"UT *S-"T-"UT @S5T9UT
Hs!
W ThMo ;uBn#
W TrM ;ời#
ak! j

SaUT *

SaUT @

SaU#
$%!t &'ng H:
@ho ∆j*@ cP jS-"T-"UT *S-"T9UT
@S5T>U#
$i'( /hư.ng (r3nh +ường cao jH c0a
∆j*@#
fv! @ho học sinh ho<( +?ng (h=o
nhPm#

Hs! (hMo ;uBn +ưa ra &'( 4uM#
$-c(. /há/ (uy'n c0a +ường
cao jH!
BC
R S9T-lU#
Phư.ng (r3nh (ổng 4uá( c0a
+ường cao
jH ! 9D – ly – > R X#
jH ! 9D – ly – > R X#
Trang! dm
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$%!t &'ng I:
- $i'( /hư.ng (r3nh (rNc eD#
- $i'( /hư.ng (r3nh (rNc ey#
$%!t &'ng 7:
aD W by W c R X S ∆U S a
5
W b
5
≠ XU#
a[c +i8m c0a +ường (h1ng (rong các
(rường h,/ !
c R X T a R X T b R X#
Hs!
W ThMo ;uBn#
W a<i :iLn nhPm (rM ;ời#
cRX! S ∆U 4ua e#
aRX! S ∆U cung /hư.ng eD#
bRX ! S ∆U cung /hư.ng ey#
h 9ác !ng &Jc /iệt c()
phương trình t2ng 3uát
Ssg&U
F. 9Kng cL Jn M:
- nắm +ư,c /hư.ng (r3nh (ổng 4uá( c0a +ường (h1ng#
- oàm các bài (B/ "T5T9 kfK#
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang! dl
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tiết 2N:
I. Mục tiêu: Qua bài học này học sinh cần nắm +ư,c!
"# $% &i'n (h)c!
$Bn :Nng /hư.ng (r3nh (ổng 4uá( c0a +ường (h1ng +8 ;B/ /hư.ng (r3nh (ổng 4uá( c0a các +ường
(h1ng#
5# $% &6 n7ng!
oB/ +ư,c /hư.ng (r3nh (ổng 4uá( c0a +ường (h1ng2 Dá( +bnh +ư,c vb (rC (ư.ng +Gi gia hai +ường
(h1ng#
9# $% (ư :uy!
*i'( 4uy ;< v% 4u=n#
># $% (hái +?!
@An (hBn2 chCnh Dác#
II. Phương tiện:
"# ThEc (i8n!
Học sinh +F học bài hàm sG bBc nhH( I ;J/ K#
5# Phư.ng (iLn!
*Mng /hN2 bMng &'( 4uM#
III. Gợi ý về phương pháp:
@. bMn :ùng /hư.ng /há/ vHn +á/ g,i mI (hOng 4ua ho<( +?ng +i%u &hi8n (ư :uy (hOng 4ua ho<(
+?ng nhPm#
IV. Quá trình !" h#c:
"# Ki8m (ra bài cQ!
Trong m[( /h1ng (<o +? eDy cho jSaTXUT *SXTbU Sa#b≠ XU#
@h)ng minh rgng +ường (h1ng +i 4ua hai +i8m j* cP :<ng!
a
x
W
b
y
R "#
Hs!
AB
RS-aTbU#
$-c(. /há/ (uy'n c0a +ường (h1ng j* ;à!
n
RS-bT-aU#
Phư.ng (r3nh (ổng 4uá( c0a +ường (h1ng j*!
-bSD-aU-aSy-XU R X#

-bD-ay R -ab


a
x
W
b
y
R "
Phư.ng (r3nh +ường (h1ng (r^n gọi ;à /hư.ng (r3nh +o<n chắn#
5# *ài mJi!
$%!t &'ng c() Giá% viên $%!t &'ng c() $#c Oinh 7'i ung ghi /0ng
Ho<( +?ng "!
aường (h1ng! aD W by W c R X S:U
Khi b≠ X (h3 y bgng g3Z
y R -
b
a
D -
b
c
y R &D W m S & R -
b
a
T m R -
b
c
U
& R (an
α


Phư.ng (r3nh +ường (h1ng
(h=o hL sG gPc ;à!
y R &D W m S:U#
y

o
α
x
Trang! dp
Giá% án $ình $#c 16 78ng 9)%
:;i:P$<=7G +>?7$ +@7G QAB+ 9PQ C<D7G +$E7G
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ho<( +?ng 5!
S ∆"
U ! 5D W 5y – " R X#
S ∆5
U ! 9 D – y W d R X#
@hq ra hL sG gPc và gPc (ư.ng )ng
gia hai +ường (h1ng (r^n#
f$! @ho học sinh (hMo ;uBn và (rM
;ời#
Hs!
S ∆"
U ! y R -D W
5
"


& R -"T
α
"
R "9d
o
S ∆5
U ! y R 9 D W d

& R 9 T
α
5
R mX
o
S ∆"
U ! y R -D W
5
"


& R -"T
α
"
R "9d
o
S ∆5
U ! y R 9 D W d

& R 9 T
α
5
R mX
o
Ho<( +?ng 9!
S ∆"
U ! a
"
D W b
"
y W c
"
R X
S ∆5
U ! a
5
D W b
5
y W c
5
R X
fv! Hai +ường (h1ng S ∆"
U2 S ∆5
U
cắ( nhau2 song song2 (rùng nhau
&hi nàoZ
fv! Khi r R X (a cP (q ;L (h)c nàoZ
R1. Tq ;L (h)c
a
a
5
"
R
b
b
5
"
cP (h8 nPi
g3 v% vb (rC (ư.ng +Gi c0a S ∆"
U và S
∆5
UZ

Hs! Ho<( +?ng (h=o nhPm rsi (rM
;ời!
r R
b a
b a
5 5
" "
R a
"
b
5
– a
5
b
"
r
D
R
b c
b c
5 5
" "
R c
"
b
5
– c
5
b
"
r
y
R
c a
c a
5 5
" "
R a
"
c
5
– a
5
c
"
r ≠ X

S ∆"
U cắ( S ∆5
U #
r
D
≠ X hay r
D
≠ X !
S ∆"
U tt S ∆5
U
r R X
r
D
R r
y
R X!
S ∆"
U ≡ S ∆5
U
Hs! a
"
b
5
– a
5
b
"
R X

a
a
5
"
R
b
b
5
"
ro +P (a cP!
h
a
a
5
"

b
b
5
"


S ∆"
U cắ( S ∆5
U
h
a
a
5
"
R
b
b
5
"

c
c
5
"


S ∆"
U tt S ∆5
U
h
a
a
5
"
R
b
b
5
"
R
c
c
5
"


S ∆"
U ≡ S ∆5
U
Hs! song song hay (rùng#
h SkfKU
Trang! dK
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ho<( +?ng >!
u-( vb (rC (ư.ng +Gi gia các c[/
+ường (h1ng sauZ
aU S ∆
"
U 5 D – 9y W d và
S ∆5
U D W 9y - 9 R X
bU S ∆
"
U D – 9y W 5 R X và
S ∆5
U -5D W my W 9 R X
cU S ∆
"
U X2lD W "5y – d R X

S ∆5
U "2>D W 5>y – "X R
X
f$! @ho học sinh (hMo ;uBn và (rM
;ời#
aU ro
"
5

9
9 −
n^n S ∆"
U cắ( S ∆5
U
bU ro
5
"

R
m
9 −

9
5
n^n S ∆"
U tt S ∆5
U
cU ro
> 2 "
l 2 X
R
5>
"5
R
"X
dn^n S ∆"
U ≡ S ∆5
U
aU ro
"
5

9
9 −
n^n S ∆"
U cắ( S ∆5
U
bU ro
5
"

R
m
9 −

9
5
n^n S ∆"
U tt S ∆5
U
cU ro
> 2 "
l 2 X
R
5>
"5
R
"X
dn^n S ∆"
U ≡ S ∆5
U
Ho<( +?ng d!
@ho nS-5TKU và +ường (h1ng
S:U ! 5D – 9y W "p R X#
aU T3m (ọa +? h3nh chi'u H
c0a n ;^n S:U#
bU T3m (ọa +? +i8m +Gi D)ng
c0a n 4ua S:U#
fv! @ho học sinh +ọc +% và vY
hCnh!
f$! @ho học sinh ;àm bài (h=o
nhPm#
Hs!

S ∆U

n
u
S:U
H
n
V
Hs!
- $i'( +ường (h1ng S ∆U 4ua n và
⊥ vJi S:U#
$-c(. /há/ (uy'n c0a S:U !
n
R S5T-9U
$-c(. /há/ (uy'n c0a S ∆U !
v
n
R S9T 5U
Phư.ng (r3nh +ường (h1ng S ∆U!
9SD W 5U W 5Sy – KU R X

9D W 5y – "5 R X
- Tọa +? +i8m H ;à nghiLm c0a hL!
5D – 9y W "p R X
9D W 5y – "5 R X
D R X

y R m
như vBy H SXTmU
D
n
W D
nV
R 5D
H
D
nV R 5
-


y
n
W y
nV
R 5y
H
y
nV R 9
$By nVS5T9U#
H SXTmU
nVS5T9U#
Trang! mX
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tiết 2S:
I.Mục tiêu
Về TiUn thVc
-Khái niLm v-c (. chq /hư.ng c0a +ường (h1ng
-Phư.ng (r3nh (ham sG và /hư.ng (r3nh chCnh (ắc c0a +ường (h1ng
Về TW nXng
-Thành (h<o cách Dác +bnh v-c(. chq /hư.ng c0a +ường (h1ng
-$i'( +ư,c /hư.ng (r3nh (ham sG2 /hư.ng (r3nh chCnh (ắc c0a +ường (h1ng
Về tư u"
-*i'( 4uy ;< v% 4u=n
Về thái &'
-@An (hBn2 chCnh Dác
-*i'( +ư,c Toán học cP )ng :Nng (rong (hEc (iwn
II. 9huYn /Z phương tiện !" h#c
-@huAn bb các bMng chi'u &'( 4uM m]i ho<( +?ng
-@huAn bb /hi'u học (B/
III. Gợi ý về PP[$
-@. bMn :ùng /hư.ng /há/ g,i mI2 vHn +á/ (hOng 4ua các ho<( +?ng +i%u &hi8n (ư :uy2 +an D=n
ho<( +?ng nhPm#
IV. +iUn trình /;i h#c v; các h%!t &'ng
1. Kiểm tra bài cũ: @ho hai +ường (h1ng
"

2
5

cP /hư.ng (r3nh

"

! a
"
D W b
"
y W c
"
R X

5

! a
5
D W b
5
y W c
5
R X
HFy n^u các +i%u &iLn cần và +0 +8
"

cắ(
5

2
"

tt
5

2
"
∆ ≡
5

#
2. Bài mới:
$%!t &'ng1! abnh nghca v-c(. chq /hư.ng c0a +ường (h1ng

$%!t &'ng c() $* $%!t &'ng c() GV +,- t.t ghi /0ng
- TrM ;ời
- ngh=2 hi8u +bnh
nghca
- TrM ;ời Z"
- TrM ;ời Z5
- @hi'u h3nh vY Sh3nh lX kfKU
- @ho Hk nhBn D-( vb (rC (ư.ng +Gi
c0a giá các v=c(.
"
u
ur
2
5
u
uur
vJi
+ường (h1ng ∆
- Phá( bi8u +bnh nghca v-c(. chq
/hư.ng
- n^u Z"
- n^u Z5
"# $-c(. chq /hư.ng c0a
+ường (h1ng#
abnh nghca Ssg&U
$%!t &'ng 2! H3nh (hành /hư.ng (r3nh (ham sG (hOng 4ua giMi bài (oán !
Trong m[( /h1ng (ọa +? eDy 2 cho +ường (h1ng ∆ +i 4ua +i8m ` SD
X T
y
X
U và cP v-c(. chq /hư.ng
u
r
R
S aT bU # HFy (3m +i%u &iLn c0a D và y +8 +i8m \ SD T yU ngm (r^n ∆#
Trang! m"
Giá% án $ình $#c 16 78ng 9)%
:;i:Ph¬ng Tr×nh Tham Sè Cña §êng Th¼ng
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$%!t &'ng c() $* $%!t &'ng c() GV +,- t.t ghi /0ng
\∃(!
IM
uuur
R (
u
r
ShU

IM
uuur
R S D- D
X T
y- y
X
U
(
u
r
R S (a T(b U
Khi +P ShU

X
X
x x ta
y y tb
− ·
¹
'
− ·
¹


X
X
x x at
y y bt
· +
¹
'
· +
¹
- TrM ;ời Z9
fiao bài (oán và hưJng :xn!
- \
(! IM
uuur
R ( u
r
- T3m (ọa +? c0a
IM
uuur
và c0a (
u
r
rsi so sánh
(ọa +? c0a hai v-c(. này#
- K'( ;uBn#
- Phá( bi8u +bnh nghca và ch_ y
như kfK
- n^u Z9
5# Phư.ng (r3nh (ham sG c0a
+ường (h1ng
X
X
x x at
y y bt
· +
¹
'
· +
¹
S a
5
W b
5
≠ XU
;à /hư.ng (r3nh (ham sG c0a
+ường (h1ng ∆ +i 4ua +i8m `
SD
X T
y
X
U và cP v-c(. chq /hư.ng
u
r
R S aT bU#
$%!t &'ng F: z{n ;uyLn &6 n7ng #
@ho +ường (h1ng : cP /hư.ng (r3nh (ổng 4uá(! 5D - 9y -m R X
aU HFy (3m (ọa +? c0a m?( +i8m (hu?c : và vi'( /hư.ng (r3nh (ham sG c0a :#
bU HL
5 "2 d
5
9
x t
y t
· +
¹
¹
'
· − +
¹
¹
cP /hMi ;à /hư.ng (r3nh (ham sG c0a : &hOngZ
cU T3m (ọa +? c0a +i8m \ (hu?c : sao cho e\ R 5#
$%!t &'ng c() $* $%!t &'ng c() GV +,- t.t ghi /0ng
-ngh=2 hi8u#
-T3m cách giMi (oán
-Tr3nh bày &'( 4uM
-@hqnh s|a2 hoàn (hiLn Sn'u
cPU
-fhi nhBn &i'n (h)c
HưJng :xn Hk (hEc hiLn
aU T3m (ọa +? `

: 2 cho D (Cnh y
T} /hư.ng (r3nh (ổng 4uá( (a cP
(ọa +? c0a v(c/
u
r

bU Ki8m (ra +i8m \
X
S5T -
5
9
U

: Z
cU T} /hư.ng (r3nh (ham sG c0a :2
;Hy (ọa :? c0a \

: (h=o (2 cho
e\ R 52 giMi +ư,c (#
$%!t &'ng G: H3nh (hành /hư.ng (r3nh chCnh (ắc c0a +ường (h1ng (hOng 4ua giMi bài (oán!
@ho +ường (h1ng : cP /hư.ng (r3nh (ham sG!

X
X
x x at
y y bt
· +
¹
'
· +
¹
vJi a ≠ X2 b ≠ X#
HFy &h| (ham sG ( (} hL /hư.ng (r3nh (r^n#
$%!t &'ng c() $* $%!t &'ng c() GV +,- t.t ghi /0ng
nhBn nhiLm vN và (hEc hiLn
T} /hư.ng (r3nh D R D
X
W a(

( R
X
x x
a

T} /hư.ng (r3nh y R y
X
W b(

( R
X
y y
b

kuy ra
X
x x
a

R
X
y y
b

2 Sa ≠ X2
fiao nhiLm vN cho Hk
n^u +bnh nghca /hư.ng (r3nh
chCnh (ắcvJi ;ưu y &hi a R X ho[c b
R X (h3 +ường (h1ng &hOng cP
/hư.ng (r3nh chCnh (ắc#
@h_ y! Ssg&U
Trang! m5
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b ≠ X U
$%!t &'ng H: @0ng cG &i'n (h)c (hOng 4ua bài (B/ (ổng h,/#
$i'( /hư.ng (r3nh (ham sG2 /hư.ng (r3nh chCnh (ắc và /hư.ng (r3nh (ổng 4uá( c0a +ường (h1ng (rong m]i
(rường h,/ sau!
aU ai 4ua +i8m jS"T"U và song song vJi (rNc hoành
bU ai 4ua +i8m *S5T-"U và song song vJi (rNc (ung
cU ai 4ua +i8m @S5T"U và song song vJi +ường (h1ng :! dD - ly W 5 R X
$%!t &'ng c() $* $%!t &'ng c() GV +,- t.t ghi /0ng
- nhBn nhiLm vN #
- T3m cách giMi (oán
- Tr3nh bày &'( 4uM
- @hqnh s|a2 hoàn (hiLn Sn'u cPU
- fhi nhBn &i'n (h)c
- fiao nhiLm vN cho Hk2 chia ;J/ ra
;àm 9 nhPm2 m]i nhPm ;àm m?( ciu#
- k|a cha &b/ (hời các sai ;ầm#
- @ho Hk ;àm ho<( +?ng (i-/ (h=o I
kfK#
$C :N# Ssg&U
3. Củng cố.
"U $i'( /hư.ng (r3nh (ham sG c0a +ường (h1ng : +i 4ua +i8m `SD
X
Ty
X
U và cP v(c/
u
r
R SaTbU#
5U $i'( /hư.ng (r3nh chCnh (ắc c0a +ường (h1ng : +i 4ua +i8m `SD
X
Ty
X
U và cP v(c/
u
r
R SaTbUvJi a

X2 b

X#
9U $i'( /hư.ng (r3nh (ổng 4uá( c0a +ường (h1ng &hi bi'( /hư.ng (r3nh (ham sG2 /hư.ng (r3nh chCnh (ắc
c0a +ường (h1ng +P#
4. Bài tập về nà: fsm các bài l +'n "> (rong kfK#
------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang! m9
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang! m>
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tiết F6:
I.Mục tiêu
Về TiUn thVc
- @ách giMi các bài (oán v% vi'( /hư.ng (r3nh +ường (h1ng#
- oàm +Eoc m?( sG bài (oán ;i^n 4uan +'n +ường (h1ng#
Về TW nXng
-Thành (h<o cách Dác +bnh v-c(. chq /hư.ng2 v-c(. /há/ (uy'n c0a +ường (h1ng2 cách Dác +bnh (ọa
+? c0a m?( +i8m ngm (r^n +ường (h1ng ###
-$i'( +ư,c /hư.ng (r3nh (ham sG2 /hư.ng (r3nh chCnh (ắc2 /hư.ng (r3nh (ổng 4uá( c0a +ường
(h1ng###
Về tư u"
-*i'( 4uy ;< v% 4u=n
Về thái &'
-@An (hBn2 chCnh Dác
-*i'( +ư,c Toán học cP )ng :Nng (rong (hEc (iwn
II. 9huYn /Z phương tiện !" h#c
-@huAn bb các bMng chi'u &'( 4uM m]i ho<( +?ng
-@huAn bb /hi'u học (B/
III. Gợi ý về PP[$
-@. bMn :ùng /hư.ng /há/ g,i mI2 vHn +á/ (hOng 4ua các ho<( +?ng +i%u &hi8n (ư :uy2 +an D=n
ho<( +?ng nhPm#
IV. +iUn trình /;i h#c v; các h%!t &'ng
1. Kiểm tra bài cũ: $i'( /hư.ng (r3nh (ham sG c0a +ường (h1ng +i 4ua \S9T>U2 nS-5T9U#
2. Bài mới:
$%!t &'ng 1! *ài (B/ l sg&#
$%!t &'ng c() $* $%!t &'ng c() GV +,- t.t ghi /0ng
- ngh=2 hi8u nhiLm vN#
- T3m /hư.ng án (hắng S()c ;à
hoàn (hành nhiLm vN nhanh nhH(U#
- T3nh bày &'( 4uM#
- @hqnh s|a hoàn (hiLn Sn'u cPU#
- fhi nhBn &i'n (h)c#
- Tổ ch)c cho Hk (E On (B/ &i'n
(h)c cQ
"# @ho bi'( cách &i8m (ra m?( +i8m
cP (hu?c +ường (h1ng S+ư,c cho I
:<ng (ham sGU hay &hOng#
5# @ách Dác +bnh v-c(. chq /hư.ng2
v-c(. /há/ (uy'n (} /hư.ng (r3nh
(ham sG c0a +ường (h1ng#
9# @ách vi'( /hư.ng (r3nh chCnh (ắc
c0a +ường (h1ng (} /hư.ng (r3nh
(ham sG#
*ài (B/ l!
aU kai
bU kai2 a_ng
cU kai
:U a_ng
=U a_ng
~U a_ng
$%!t &'ng 2! *ài (B/ p sg&#
$%!t &'ng c() $* $%!t &'ng c() GV +,- t.t ghi /0ng
- ngh=2 hi8u nhiLm vN#
- T3m /hư.ng án (hắng S()c ;à
hoàn (hành nhiLm vN nhanh nhH(U#
- T3nh bày &'( 4uM#
- @hqnh s|a hoàn (hiLn Sn'u cPU#
- fhi nhBn &i'n (h)c#
- Tổ ch)c cho Hk (E On (B/ &i'n
(h)c cQ
@ách Dác +bnh v-c(. chq /hư.ng2
v-c(. /há/ (uy'n c0a +ường (h1ng#
*ài (B/ p!
aU a_ng bU a_ng
cU kai :U a_ng
=U a_ng
Trang! md
Giá% án $ình $#c 16 78ng 9)%
:;i: Ph¬ng Tr×nh Tham Sè Cña §êng Th¼ng
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$%!t &'ng F: *ài (B/ K sg&#
$%!t &'ng c() $* $%!t &'ng c() GV +,- t.t ghi /0ng
- ngh=2 hi8u#
- T3m cách giMi (oán
- Tr3nh bày &'( 4uM
- @hqnh s|a2 hoàn
(hiLn Sn'u cPU
- fhi nhBn &i'n (h)c
h HưJng :xn Hk (hEc hiLn!
-uác +bnh " v-c(. chq /hư.ng c0a +ường
(h1ng j*2 +P ;à v-c(.
j*
uuur
#
- $i'( /hư.ng (r3nh (ham sG c0a +ường
(h1ng j* +i 4ua +i8m j và cP " v(c/
j*
uuur
#
- $i'( /hư.ng (r3nh chCnh (ắc Sn'u cPU và
/hư.ng (r3nh (ổng 4uá( (} /hư.ng (r3nh
(ham sG#
*ài (B/ K!
aU
D 9 9(
y d(
· − + ¹
'
·
¹
2
D 9 y
9 d
+
·
9D W dy W K R X
bU
D >
y " (
· ¹
'
· +
¹
2 &hOng cP /(c(
D - > R X
cU
D > d(
y " 9(
· − + ¹
'
· +
¹
2
D > y "
d 9
+ −
·
dD W 9y W "l R X
$%!t &'ng G: *ài (B/ "X sg&#
$%!t &'ng c() $* $%!t &'ng c() GV +,- t.t ghi /0ng
- ngh=2 hi8u#
- T3m cách giMi (oán
- Tr3nh bày &'( 4uM
- @hqnh s|a2 hoàn
(hiLn Sn'u cPU
- fhi nhBn &i'n (h)c
h HưJng :xn Hk (hEc hiLn!
- aường (h1ng +i 4ua jS-dT5U và nhBn
v-c(.
u
r
R S"T-5U ;àm m?( v(c/#
- aường (h1ng +i 4ua jS-dT5U và nhBn
v-c(.
n
r
R S5T"U ;àm m?( v(/(#
*ài (B/ "X!
aU
D d (
y 5 5(
· − + ¹
'
· −
¹
bU
D d 5(
y 5 (
· − + ¹
'
· +
¹
$%!t &'ng H: *ài (B/ "" sg&#
$%!t &'ng c() $* $%!t &'ng c() GV +,- t.t ghi /0ng
- nhBn nhiLm vN #
- T3m cách giMi (oán
- Tr3nh bày &'( 4uM
- @hqnh s|a2 hoàn (hiLn
Sn'u cPU
- fhi nhBn &i'n (h)c
h HưJng :xn Hk (hEc hiLn!
T3m sG +i8m chung c0a hai +ường (h1ng2
(} +P suy ra vb (rC (ư.ng +Gi#
*ài (B/ ""!
aU song song
bU cắ( nhau
cU (rùng nhau
$%!t &'ng I: *ài (B/ "5 sg&
$%!t &'ng c() $* $%!t &'ng c() GV +,- t.t ghi /0ng
- nhBn nhiLm vN #
- T3m cách giMi (oán
- Tr3nh bày &'( 4uM
- @hqnh s|a2 hoàn (hiLn
Sn'u cPU
- fhi nhBn &i'n (h)c
h HưJng :xn Hk (hEc hiLn!
- $i'( /hư.ng (r3nh +ường
(h1ng : +i 4ua P và vuOng
gPc vJi ∆#
H P
- T3m giao +i8m c0a : và ∆#
*ài (B/ "5!
aU PS9T"U
bU
ml dm
P T
5d 5d

¸ _
÷
¸ ,
cU P
ld5 K"m
T
"mK "mK

¸ _
÷
¸ ,
$%!t &'ng 7: *ài (B/ "9 sg&#
Ho<( +?ng c0a Hk Ho<( +?ng c0a f$ TPm (ắ( ghi bMng
Trang! mm
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- nhBn nhiLm vN #
- T3m cách giMi (oán
- Tr3nh bày &'( 4uM
- @hqnh s|a2 hoàn (hiLn Sn'u
cPU
- fhi nhBn &i'n (h)c
h HưJng :xn Hk (hEc hiLn!
- fọi \SDTyU

∆#
Ta cP! D - y W 5 R X#
\• R \€
- T} hai +i%u &iLn (r^n giMi
+ư,c DT y#
*ài (B/ "9!
\
">9 "Xl
T
"p "p
− −
¸ _
÷
¸ ,
3. Củng cố.
- Qua (i'( học2 các =m cần (hành (h<o các :<ng (oán v% vi'( /hư.ng (r3nh +ường (h1ng
- *i'( cách chuy8n +ổi gia các ;o<i /hư.ng (r3nh (ham sG2 chCnh (ắc2 (ổng 4uá( c0a +ường (h1ng#
4. Bài tập về nà: *ài "> (rong kfK#
------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang! ml
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TiếtF1:
I. Mục tiêu:
S $% &i'n (h)c! - nắm +ư,c cách Diy :Eng và cOng (h)c (Cnh &hoMng cách (} m?( +i8m +'n
m?( +ường (h1ng#
- nắm +ư,c cách vi'( +ường /hin giác c0a hai +ường (h1ng cho (rưJc#
S $% &6 n7ng! - *i'( cách Dác +bnh vb (rC hai +i8m +Gi vJi m?( +ường (h1ng#
- *i'( cách vi'( /hư.ng (r3nh +ường /hin giác c0a hai +ường (h1ng cho (rưJc#
S $% (hái +?!
- @An (hBn2 chCnh Dác
II. 9huYn /Z phương tiện !" h#c:
III. Phương pháp !" h#c:
- @. bMn :ùng /hư.ng /há/ g,i m• vHn +á/ (hOng 4ua các ho<( +?ng +i%u &hi8n (ư :uy2 +an
D=n ho<( +?ng nhPm#
IV. +iUn trình /;i h#c:
S Ha"# Ki8m (ra bài cQ! @ác :<ng /hư.ng (r3nh +ường (h1ng +F học#
• T3m h3nh chi'u vuOng gPc \V c0a +i8m \ S"T5U (Ji +ường (h1ng ∆! D W 5y - 9 R X# TCnh +? :ài
\\V#
$By &hoMng cách (} \ +'n +ường (h1ng ∆ ;à bao nhi^Z#
S Ha5# H3nh (hành cOng (h)c (Cnh &hoMng cách (} m?( +i8m +'n m?( +ường (h1ng#
$%!t &'ng c() $* $%!t &'ng c() GV 7'i [ung
ngh=2 hi8u và (hEc hiLn nhiLm
vN#
nghi^n c)u /hần "#
oàm Ha" a2b#
Tr3nh bày ;ời giMi bài (oán "#
fhi bài#
Tr3nh bày ;ời giMi Ha" a2b#
nhBn D-(#
fhi bài#
Ho<( +?ng nhPm (h=o y^u cầu!
- aọc hi8u ;ời giMi bài (oán "#
- n^ cOng (h)c (Cnh &hoMng cách (}
m?( +i8m +'n +ường (h1ng#
- oàm Ha"#
fọi +<i :iLn nhPm (r3nh bày ;ời giMi
bài (oán " (h=o các hưJng :xn!
- n'u \V ;à h3nh chi'u c0a \ ;Fn∆
cP nhBn D-( g3 v%
MM'
uuuuur

n
r
#
- Hai v=c(. cùng /hư.ng (ư.ng
+ư.ng vJi +i%u g3Z# T} +P (a cP bi8u
(h)c (o< +? nàoZ#
- TCnh \\V (hOng 4ua +? :ài v=c(.
MM'
uuuuur
2 ch_ y \V (hu?c ∆#
nhBn D-(#
HL (hGng &i'n (h)c2 chG( ;<i v% cOng
(h)c (Cnh &hoMng cách (} m?( +i8m
+'n +ường (h1ng#
fọi Hk ;àm Ha"aT Ha"b#
nhBn D-( sa bài#
"# KhoMng cách (} m?( +i8m
+'n m?( +ường (h1ng#
*ài (oán "#
@Ong (h)c (Cnh &hoMng cách (}
\ +'n ∆!
( )
M M
2 2
ax by c
d M;
a b
+ +
∆ ·
+
Ha"a# ( ) d M; 5 ∆ ·
Ha"b# ( ) d M; 0 ∆ ·
S Ha9# H3nh (hành cách Dác +bnh vb (rC hai +i8m +Gi vJi m?( +ường (h1ng#
$%!t &'ng c() $* $%!t &'ng c() GV 7'i [ung
ngh= giMng# @ho hai +i8m \2 n và +ường (h1ng
∆# f$ giMi (hCch +ưa ra hai hgng sG
$b (rC hai +i8m +Gi vJi m?(
+ường (h1ng#
Trang! mp
Giá% án $ình $#c 16 78ng 9)%
:;i:\$]^7G 9B9$ V_ G`9
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kuy nghc và (3m ciu (rM ;ời#
nhBn D-(
fhi bài#
oàm Ha5 (h=o :ưJng :xn#
& và &V#
@ho Hk ho<( +?ng cá nhin (rM ;ời các
ciu h•i!
- Z"#
- oàm (h' nào +8 Dác +bnh :Hu c0a &
và &V#
f$ nhBn D-( và hL (hGng &i'n (h)c#
fọi Hk n^ cách ;àm Ha5#
f$ hưJng :xn!
aường (h1ng ∆ cắ( +o<n •€ &hi
nàoZ#
fọi Hk ;Fn bMng#
nhBn D-( - sa bài#
Ha5#
∆ cắ( j@ và *@2 ∆ &hOng cắ(
c<nh j*#
S Ha># uiy :Eng /hư.ng (r3nh +ường /hin giác c0a hai +ường (h1ng#
$%!t &'ng c() $* $%!t &'ng c() GV 7'i [ung
ngh=2 hi8u và (hEc hiLn
nhiLm vN#
oàm Ha9#
Tr3nh bày ;ời giMi#
nhBn D-(#
fhi bài#
oàm vC :N (h=o hưJng :xn#
nhBn D-(#
fhi bài#
fọi Hk +ọc +% bài (oán 5#
Ho<( +?ng nhPm (h=o y^ cầu!
- oàm Ha9#
- ai8m \ SDTyU ngm (rFn +ường /hin
giác c0a hai +ường (h1ng
1


2


&hi nàoZ#
fọi +<i :iLn nhPm (r3nh bày ;ời giMi
bài (oán 5#
nhBn D-(#
HL (hGng &i'n (h)c2 chG( ;<i v%
/hư.ng (r3nh +ường /hin giác c0a
hai +ường (h1ng#
fiáo vi^n hưJng :xn Hk ;àm vC :N#
$By (a :Ea vào +i%u g3 +8 nhBn bi'(
+ường /hin giác (rong2 /hin giác
ngoài (rong m?( (am giác#
*ài (oán 5!
Phư.ng (r3nh +ường /hin giác
c0a hai +ường (h1ng#
Ha9#
$C :N#
S Ha># @0ng cG - *ài (B/ v% nhà#
- @Ong (h)c (Cnh &hoMng cách (} m?( +i8m +'n m?( +ường (h1ng#
- @ách Dác +bnh vb (rC hai +i8m +Gi vJi m?( +ường (h1ng#
- Phư.ng (r3nh +ường /hin giác c0a hai +ường (h1ng#
*T$n# "l2 "p2 "K#
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang! mK
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tiết F2:
I. Mục tiêu:
S $% &i'n (h)c! - nắm +ư,c &hái niLm gPc gia hai +ường (h1ng và (3m +ư,c cosin c0a gPc
gia hai :ường (h1ng cho (rưJc#
S $% &6 n7ng! - *i'( (3m gPc gia hai hai +ường (h1ng &hi bi'( /hư.ng (r3nh c0a hai +ường (h1ng
+P#
S $% (hái +?!
- @An (hBn2 chCnh Dác
II. 9huYn /Z phương tiện !" h#c:
III. Phương pháp !" h#c:
- @. bMn :ùng /hư.ng /há/ g,i m• vHn +á/ (hOng 4ua các ho<( +?ng +i%u &hi8n (ư :uy2 +an
D=n ho<( +?ng nhPm#
IV. +iUn trình /;i h#c:
S Ha"# Ki8m (ra bài cQ! @Ong (h)c (Cnh &hoMng cách gia hai +ường (h1ng2 /hư.ng (r3nh +ường
/hin giác c0a hai +ường (h1ng#
S Ha5# H3nh (hành &hái niLm gPc gia hai +ường (h1ng
$%!t &'ng c() $* $%!t &'ng c() GV 7'i [ung
ngh= giMng và (rM ;ời ciu h•i#
kuy nghc - (rM ;ời ciu h•i#
oàm Ha>
Tr3nh bày#
nhBn D-(#
fhi bài#
- n'u hai +ường (h1ng cắ( nhau (h3
(<o (hành bao nhi^ gPcZ# @P nhBn D-(
g3 v% mGi 4uan hL gia các gPc +PZ#
fọi Hk +ọc +bnh nghca#
fọi Hk (rM ;ời Z5#
Ho<( +?ng cá nhin#
- @P nhBn D-( g3 v% gPc gia hai
+ường (h1ng và 4uan hL c0a gPc gia
hai +ường (h1ng vJi gPc gia hai
v=c(. chq /hư.ng Sv=c(. /há/
(uy'nU Z#
- oàm Ha>#
fọi Hk (r3nh bày2 (rM ;ời#
nhBn D-(#
HL (hGng &i'n (h)c#
5# fPc gia hai +ường (h1ng#
abnh nghca!
Ha>#
( ) u 2; 1

· − −
uuur
T ( )
'
u 1;3

·
uuur
( )
'
1
cos u ;u
2
∆ ∆
· −
uuur uuur
( )
0
; ' 45 ∆ ∆ ·
S Ha9# uiy :Eng cách (Cnh gPc gia hai +ường (h1ng#
$%!t &'ng c() $* $%!t &'ng c() GV 7'i [ung
Ho<( +?ng nhPm (h=o y^ cầu#
Tr3nh bày#
nhBn D-(#
oàm Hm#
Ho<( +?ng nhPm#
- oàm bài (oán 9 (hOng 4ua các g,i y
(rong Had#
fọi Hk (r3nh bày ;ời giMi bài (oán 9#
- Ta cP (h8 (hay (h' v=c(. /há/ (uy'n
bgng v=c(. chq /hư.ng hay &hOngZ#
nhBn D-(#
HL (hGng &i'n (h)c#
Ho<( +?ng cá nhin#
- oàm Ham#
@iu h•i g,i y!
*ài (oán 9#
Had#
( )
1 1 1
u b ; a · −
uur
( )
2 2 2
u b ; a · −
uur
( )
1 2
cos ; ∆ ∆ ·
1 2 1 2
2 2 2 2
1 1 2 2
a a b b
a b a b
+
+ +
Ham#
Trang! lX
Giá% án $ình $#c 16 78ng 9)%
:;i:\$]^7G 9B9$ V_ G`9
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tr3nh bày bài ;àm#
fhi bài#
- Ta (3m gPc gia hai +ường (h1ng
(hOng 4ua gPc gia hai v=c(. nàoZ#
fọi Hk ;àm ciu a2b#
@ho Hk Dung /hong ;àm ciu c#
nhBn D-( sa bài#
at#
0
cos 0 90 ϕ · ⇒ϕ ·
bt#
0
2
cos 26 34'
5
ϕ · ⇒ ϕ ·
ct#
0
9
cos 37 52'
130
ϕ · ⇒ϕ ·
S Ha># @0ng cG - *ài (B/ v% nhà#
- fPc gia hai +ường (h1ng a2 b ;à g3Z#
- @ách (3m gPc gia hai v=c(.#
- *T$n#
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang! l"
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tiết FF!
I. Mục tiêu:
S $% &i'n (h)c! - @0ng cG các ;i'n (h)c +F học v% &hoMng cách (} m?( +i8m +'n +ường (h1ng
và gPc gia hai +ường (h1ng#
S $% &6 n7ng! - *i'( vBn :Nng các &i'n (h)c +F học +8 giMi các bài (oán v% &hoMng cách (} m?( +i8m
+'n +ường (h1ng và gPc gia hai +ường (h1ng#
S $% (hái +?!
- @An (hBn2 chCnh Dác
II. 9huYn /Z phương tiện !" h#c:
III. Phương pháp !" h#c:
- @. bMn :ùng /hư.ng /há/ g,i m• vHn +á/ (hOng 4ua các ho<( +?ng +i%u &hi8n (ư :uy2 +an D=n
ho<( +?ng nhPm#
IV. +iUn trình /;i h#c:
S Ha"# Ki8m (ra bài cQ! @Ong (h)c (Cnh &hoMng cách (} m?( +i8m +'n m?( +ường (h1ng2 cách (3m
gPc gia hai +ường (h1ng# oàm bài "d a2 b#
S Ha5# ouyLn (B/#
$%!t &'ng c() $* $%!t &'ng c() GV 7'i [ung
ngh=2 hi8u và (hEc hiLn
nhiLm vN#
ThMo ;uBn ;ời giMi các bài
(oán#
TrM ;ời ciu h•i#
fhi bài#
Ho<( :?ng cá nhin ;àm các
bài (B/ (h=o các hưJng :xn
c0a giáo vi^n#
Tr3nh bày ;ời giMi#
nhBn D-(
fhi bài#
Ho<( +?ng nhPm (hMo ;uBn các ;ời giMi
các bài (oán "dc2:# "l#
fọi +<i :iLn các nhPm (r3nh bày#
nhBn D-( - sa bài#
f,i y!
- *ài "l#
- aường (h1ng cần (3m ;à (B/ h,/ các
+i8m \ cách +ường (h1ng cho (rưJc
m?( &hoMng bgng h#
- @P bao nhi^u +ường (h1ng như vBy#
Ho<( +?ng cá nhin ;àm bài "K2 5X#
*ài "K#
- n'u j ngm (r^n eD và * ngm (r^n
ey cP nhBn D-( g3 v% (ọa +? c0a j2 *#
- Tam giác \j* cin (<i \ (a cP &'(
;uBn g3 v%
va \* MA
uuur uuur
Z#
*ài 5X#
- @P nhBn D-( g3 v% gPc gia các
+ường (h1ng
1 2
, , ∆ ∆ ∆
Z#
- @P nhBn D-( g3 v% +ường (h1ng cần
(3m và +ường /hin giác c0a
1 2
, ∆ ∆
Z#
fọi Hk ;^n bMng#
@ho Hk Dung /hong ;àm bài 5X (h=o
cách &hác#
nhBn D-( sa bài#
*ài "d#
ct# +_ng
:t# sai#
*ài "l#
Phư.ng (r3nh hai +ường
(h1ng cần (3m ;à!
2 2
ax by c h a b + + + +
2 2
ax by c h a b + + − +
*ài "K#
KhOng (sn (<i +ường (h1ng
(h‚a mFn +i%u &iLn bài (oán#
*ài 5X#
@P hai +ường (h1ng (h‚a mFn
y^ cầu bài (oán#
( )
( ) ( ) 1 2 x 3 y 1 0 + − + − ·
( )
( ) ( ) 1 2 x 3 y 1 0 − − + − ·
S Ha># @0ng cG - *ài (B/ v% nhà#
- z_( &inh nghiLm (hOng 4ua các bài (B/ v}a ;àm#
Trang! l5
Giá% án $ình $#c 16 78ng 9)%
:;i:aAbc7 +dP
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- *T$n ;àm các bài (B/ cƒn ;<i#
Trang! l9
x
y
y
x
b
a
M

O
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tiết 34:
`# \Nc (i^u
- $% Ki'n (h)c!
W Hk hi8u cách vi'( /hư.ng (r3nh +ường (rƒn
W *i'( +ư,c rgng vJi +i%u &iLn j
5
W *
5
-@ „ X (h3 /hư.ng (r3nh D
5
W y
5
W 5 jD W 5*y W@RX ;à
/hư.ng (r3nh c0a " +ường (rƒn (im `S-jT-*U và bán &Cnh zR
C B A − +
5 5
- $% K6 n7ng!
W oB/ +ư,c /hư.ng (r3nh +ường (rƒn &hi bi'( (ọa +? (im và bán &Cnh z
W uác +bnh +ư,c (im và bán &Cnh c0a " +ường (rƒn
W nhBn :<ng +ư,c /hư.ng (r3nh +ường (rƒn
- $% Tr-Ta!
W *i'( 4uy ;< v% 4u=n
W @An (hBn2 chCnh Dác (rong (Cnh (oán
``# @huAn bb
f$! fiHy (rong ghi &'( 4uM c0a m]i ho<( +?ngT /hi'u học (B/2 máy chi'u#
Hk! - …n (B/ ;<i các &i'n (h)c v% +ường (rƒn +F học I ;J/ :ưJiT cách (Cnh &hoMng cách gia hai
+i8m (rong m[( /h1ng (ọa +?
- @huAn bb b_( D<
```# Ti'n (r3nh (i'( học
$%!t &'ng c() GV $%!t &'ng c() $* +,- t.t ghi /0ng
$%!t &'ng1: Phương trình
&ư4ng trMn
e $%!t &'ng 1.1: Ti'/ cBn &i'n
(h)c
- †^u cầu Hk ;àm bài (B/ sau!
@ho +ường (rƒn S
ξ
U cP (im
`S"T9U2 bán &Cnh bgng 9# HFy
&i8m (ra D=m +i8m nào sau +iy
(hu?c +ường (rƒn S
ξ
U! jS"TXUT
*S9T5U @S>T9U rS-9TdUZ
Z\SDTyU

S
ξ
U &hi nàoZ
fọi > Hk ;^n bMng &i8m (ra >
+i8m
e $%!t &'ng 1.2: H3nh (hành
&i'n (h)c
- $Ji +ường (rƒn S
ξ
U cP (im
`SaTbU2 bán &Cnh z (h3 \SDTyU
(hu?c +ường (rƒn S
ξ
U &hi nàoZ
- HFy vi'( +1ng (h)c `\Rz (h=o
(o< +? c0a \ và `Z
- Phư.ng (r3nh SD-aU
5
W Sy-bU
5
R
z
5
;à /hư.ng (r3nh c0a +ường
- @M ;J/ cùng ;àm
- \SDTyU

S
ξ
U

`\R9

9 U 9 S U " S
5 5
= − + − y x
- > Hk ;^n bMng2 m]i Hk &i8m (ra
" +i8m# u=m cP (hu?c +ường (rƒn
S
ξ
U &hOng
j

S
ξ
UT @

S
ξ
U v3 `jR`@R9
*

S
ξ
U v3 `*R d ‡9
r

S
ξ
U v3 `r R 5X „9
- Hk (rM ;ời ciu h•i
-`\Rz

R b y a x = − + −
5 5
U S U S

SD-aU
5
W Sy-bU
5
R z
5
-Hk (h=o :‚i ghi bài
Hk cM ;J/ cùng ;àm
1.Phương trình &ư4ng trMn.
@ho
+ường (rƒn S
ξ
U (im `SaTbU
bán &Cnh z
\SDTyU

S
ξ
U

`\ R z

SD-aU
5
W Sy-bU
5
R z
5
ShU
Ta gọi ShU ;à ohư.ng (r3nh c0a
+ường (rƒn S
ξ
U
Trang! l>
Giá% án $ình $#c 16 78ng 9)%
:;i:C<D7G +>f7
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(rƒn S
ξ
U
$%!t &'ng 1.F: @0ng cG
"t $i'( /hư.ng (r3nh +ường (rƒn
(im `S-"T5U2 bán &Cnh bgng 5Z
5t @ho /hư.ng (r3nh +ường
(rƒn! SD-lU
5
WSyWdU
5
R5d HFy
chọn &h1ng +bnh +_ngZ
aU To< +? (im ;à S-lTdU và bán
&Cnh ;à d
bU To< +? (im ;à SlT-dU và bán
&Cnh ;à d
cU To< +? (im ;à S-lTdU và bán
&Cnh ;à 5d
To< +? (im ;à SlT-dU và bán &Cnh
;à 5d
 @hi'u ciu h•i ;^n màn h3nh2
giao nhiLm vN cho Hk  gọi "
vài Hk +)ng (<i chổ (rM ;ời#
9t HFy chọn a-k (rong các
&h1ng +bnh sau!
aU Phư.ng (r3nh +ường (rƒn (im
`SXTXU bán &Cnh bgng " ;à! D
5
W
y
5
R"
-" Hk +)ng (<i ch] +ọc &'( 4uM
/hư.ng (r3nh SDW"U
5
W Sy-5U
5
R >
- Hk (h=o :‚i +% bài (r^n màn
h3nh cM ;J/ cùng ;àm2 suy nghc
(3m ra +ường (rƒn
- " vài Hk +ưa ra ciu (rM ;ời
&'( 4uM! ciu b +_ng
$%!t &'ng c() GV $%!t &'ng c() $* +,- t.t ghi /0ng
bU Phư.ng (r3nh +ường (rƒn (im
PS-5T9U và +i 4ua QS5T-9U ;à!
SDW5U
5
WSy-9U
5
R d5
cU Phư.ng (r3nh +ường (rƒn
+ường &Cnh PQ vJi PS-5T9UT QS5T-
9U ;à! D
5
W y
5
R d5
:U Phư.ng (r3nh +ường (rƒn +i
4ua 9 +i8m \S"T5UT nSdT5U và
PS"T-9U ;à! SD-9U
5
W Sy-
"U
5
R"X
 Phá( /hi'u học (B/ vJi n?i
:ung bài (B/ 92 y^u cầu Hk ;àm
(h=o nhPm# fiao nhiLm vN cho
m]i nhPm S> nhPmU
- HưJng :xn Hk cách Dác +bnh
(Cnh +_ng sai c0a (}ng &h1ng
+bnh
ai8m \SD
X
Ty
X
U (hu?c +ường (rƒn
cP /hư.ng (r3nh S"U (h3 SD
X
-aU
5
W
Sy
X
-bU
5
R z
5
 @hi'u &'( 4uM bài (B/ 9 ;^n
màn h3nh và n^u cách Dác +bnh
- Hk nhBn /hi'u học (B/ vJi n?i
:ung c0a ciu h•i 9# aọc hi8u
nhiLm vN
\]i nhPm ;àm " ciu h•i (h=o sE
/hin cOng c0a f$
- a<i :iLn m]i nhPm ;^n (r3nh
bày &'( 4uM Schi'u bài ;àm ;^n
màn h3nhU
n^u cách Dác +bnh
- Hk (h=o :‚i &'( 4uM và ngh=
f$ n^u cách Dác +bnh (Cnh +_ng
sai c0a (}ng &h1ng +bnh
- Hk (h=o :‚i +% bài (r^n màn
h3nh2 &hai (ri8n các b3nh /hư.ng
(rong (}ng /hư.ng (r3nh +ường
(rƒn
 9 Hk ;^n bMng (r3nh bày 9 ciu
aU

D
5
W y
5
-">D W "Xy W >K RX
bU

D
5
W y
5
W>D W my W KRX
cU

D
5
W y
5
-5aD – 5by W a
5
Wb
5
-
z
5
RX
 Hk nhBn bi'( :<ng &hác c0a
/hư.ng (r3nh +ường (rƒn
- Hk (h=o suy nghc vHn +% giáo
vi^n n^u ra
Trang! ld
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$%!t &'ng c() GV $%!t &'ng c() $* +,- t.t ghi /0ng
Trang! lm
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$%!t &'ng c() GV $%!t &'ng c() $* +,- t.t ghi /0ng
Trang!
$%!t &'ng 2: 7hgn !ng
phương trình &ư4ng trMn
e $%!t &'ng 2.1:
- †^u cầu Hk &hai (ri8n các b3nh
/hư.ng (ổng2 hiLu +ư,c +ưa ra
(rong (}ng /hư.ng (r3nh +ường
(rƒn!
aU SD-lU
5
W SyWdU
5
R5d
bU SDW5U
5
WSyW9U
5
R>
cU SD-aU
5
W Sy-bU
5
R z
5
S"U
Ta (hHy m]i +ường (rƒn (rong
m[( /h1ng (ọa +? +%u cP /( :<ng
D
5
W y
5
W5jD

W 5*y W@RX S5U
PhMi ch7ng /hư.ng (r3nh S5U vJi
j2*2@ (ùy y2 +%u ;à /hư.ng (r3nh
c0a " +ường (rƒn nào +P &hOngZ
 HFy /hin (Cch2 bi'n +ổi
/hư.ng (r3nh S5U v% :<ng SDWjU
5
W SyW*U
5
R j
5
W *
5
–@
- $Ji các giá (rb j2*2@ (ùy y (h3
bi8u (h)c j
5
W *
5
-@ cP (h8 nhBn
giá (rb như (h' nàot
- Hk (hEc hiLn (h=o g,i y c0a f$
S5U SDWjU
5
W SyW*U
5
- j
5
W *
5
–@RX

SDWjU
5
W SyW*U
5
R j
5
W *
5
–@
j
5
W *
5
–@ cP (h8 ;à m?( sG im2 bgng
&hOng ho[c " sG :ư.ng
- n'u +i%u &iLn! j
5
W *
5
–@ „X
- " Hk +ọc ;<i n?i :ung (r^n màn h3nh
- Hk +ọc +% bài2 hi8u nhiLm vN
ThEc hiLn bài ;àm (h=o nhPm S\]i nhPm
chq ;àm " ciu (h=o sE /hin cOng c0a f$U
- a<i :iLn nhPm ;^n (r3nh bày &'( 4uM
Schi'u bài ;àm c0a nhPm ;^n máy chi'uU
2. 7hgn !ng phương
trình &ư4ng trMn
n'u gọi `S-jT-*UT
\SDTyU
(h3 /hư.ng (r3nh D
5
W
y
5
W 5jD W5*y W @RX
vJi +i%u &iLn j
5
W *
5
-@
„X ;à /hư.ng (r3nh c0a
+ường (rƒn (im `S-jT-
*U2 bán &Cnh zR
C B A − +
5 5
ll
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang!
- n'u gọi `S-jT-*UT \SDTyU (h3
+1ng (h)c (r^n ;à " /hư.ng (r3nh
+ường (rƒn (im ` &hi nàoZ
 K'( ;uBn! Phư.ng (r3nh D
5
W y
5
W 5jD W5*y W @RX vJi +i%u &iLn
j
5
W *
5
-@ „X ;à /hư.ng (r3nh c0a
+ường (rƒn (im `S-jT-*U2 bán
&Cnh zR
C B A − +
5 5
e $%!t &'ng 2.2: @0ng cG
- *ài (B/! Trong các /hư.ng (r3nh
sau2 /hư.ng (r3nh nào ;à /hư.ng
(r3nh +ường (rƒnZ n^u cách Dác
+bnh và chq ra (im và bán &Cnh
- Hk (h=o :‚i ghi bài
lp
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang!
c0a +ường (rƒnZ
aU D
5
W y
5
-5D – 5y -5 RX
bU D
5
W y
5
-5D – myW"X9 RX
cU 9D
5
W9y
5
W5XX9D – "ly RX
:U D
5
W 5y
5
-5D W dyW5 RX
- HưJng :xn! Phin (Cch +ưa các
/hư.ng (r3nh v% +_ng :<ng D
5
W
y
5
W5jD W 5*yW@ RX
 uác +bnh jT*T@  &i8m (ra
+i%u &iLn j
5
W*
5
-@
- nhBn D-( và +ưa ra &'( 4uM
+_ng
 @h_ y! Phư.ng (r3nh mà hL sG
c0a D
5
≠ y
5
&hác nhau (h3 &hOng
/hMi ;à /hư.ng (r3nh +ường (rƒn#
$%!t &'ng F: 9Kng cL t%;n /;i
h+1i
"t @0ng cG ;<i (oàn b? &i'n (h)c
+F nhBn (h)c +ư,c (} +ầu (i'( học
5t *ài (B/! ˆ $i'( /hư.ng (r3nh
+ường (rƒn +i 4ua 9 +i8m \S"T5U
PSdT5U QS"T-9U#
HưJng :xn! gọi `SaTbU và z ;à
(im và bán &Cnh c0a +ường (rƒn
+i 4ua 9 +i8m \2P2Q (h3 &hi +P (a
cP +ư,c +i%u g3Z
T} +i%u &iLn này (a cP hL /hư.ng
(r3nhZ
fiMi hL này (a (3m +ư,c a2b2 (} +P
vi'( +ư,c /hư.ng (r3nh +ường
(rƒn
 fọi " Hk ;^n bMng
- Ta cP (h8 giMi bgng cách &hác!
fiM s| /hư.ng (r3nh +ường (rƒn
cP :<ng! D
5
W y
5
W 5jD W 5*y
W@RX# ro \2P2Q (hu?c +ường
(rƒn n^u (a cP hL 9 /hư.ng (r3nh
vJi 9 +i8m j2*2@  v% nhà ;àm
$%!t &'ng G: $ưjng kn về
nh;
- $Ji +i%u &iLn j
5
W *
5
– @≤ X 2
HFy (3m (B/ h,/ các +i8m \SDTyU
(h•a mFn /hư.ng (r3nh S5U
- *T$n! 55T59T5>tKd kfKU
- `SaTbU 2 z ;à (im và bán &Cnh c0a +ường
(rƒn 4ua \2P2Q2 (a cP!
`\R`PR`QRz

` \ `P
`\ `Q
· ¹
'
·
¹


5 5 5 5
5 5 5 5
S" aU S5 bU Sd aU S5 bU
S" aU S5 bU S" aU S 9 bU
¹ − + − · − + −
¹
'
− + − · − + − −
¹
¹


a 9
b X#d
· ¹
'
· −
¹
$By `S9T-X2dU và zR`\R 5d 2 "X
Phư.ng (r3nh +ường (rƒn!
SD-9U
5
W SyWX2dU
5
R"X25d
lK
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tiết 9d:
I. Mục tiêu:
- $% &i'n (h)c! Học sinh hi8u +ư,c hai bài (oán v% (i'/ (uy'n c0a +ường (rƒn On (B/ ;<i v% /hư.ng
(r3nh +ường (h1ng
- $% &6 n7ng!$i'( +ư,c /hư.ng (r3nh (i'/ (uy'n c0a m?( +ường (rƒn
vBn :Nng các &i'n (h)c +F học giMi các bài (B/ v% +ường (rƒn#
-$% Tr-Ta! *i'( 4uy ;< v% 4u=n
u-( các vb (rC (ư.ng +Gi c0a +ường (h1ng và +ường (rƒn (h=o (ham sG2 cAn (hBn2 chCnh Dác
(rong (3nh (oán2 bi'n +ổi#
II.9huYn /Z:
fv! *Mng /hN SgiHy (rongU2 +{n chi'u
Hs!
III.+iUn trình tiUt h#c:
"UKi8m (ra bài cQ!
- f$ n^u ciu h•i &i8m (ra!
Hk
"
! $i'( /( +ường (rƒn
ε
cP (im `S"T9Uvà +i 4ua +i8m jS9T"U
$i'( /hư.ng (r3nh +ường (rƒn +ường &Cnh \n bi'( \S"T-5U nS"T5U
Hk
5
! T3m (im và bán &Cnh c0a +ường (rƒn cho bIi /hư.ng (r3nh sau!
aU SDW"U
5
WSy-5U
5
R d
bU SD – 9U
5
W y
5
-9 R X
cU D
5
W y
5
– >D -my W5 R X
 5 Hk ;^n bMng ;àm
f$ +ánh giá và cho +i8m
5U r<y học bài mJi!
$%!t &'ng c() GV $%!t &'ng c() $* +,- t.t ghi /0ng
• Ho<( +?ng "! Ti'/ (uy'n c0a +ường (rƒn
W lmt /;i t%án 1! $i'( PT (i'/ (uy'n c0a
+ường (rƒn S
ε
U! SDW"U
5
W Sy-5U
5
R d2 bi'(
rgng (i'/ (uy'n +P +i 4ua \ S d -"T"U
Sf$ (r=o bMng /hN n: bài (oánU
 @ho Hk ;àm &hoMng 9 /h_(
- HưJng :xn! W HFy (3m (im và bán &Cnh
c0a S
ε
U Z
W fọi  ;à +ường (h1ng +i
4ua \ S d -"T"U (h3  cP /( n(nZ
W  ;à (i'/ (uy'n c0a S
ε
U &hi nàoZ
:S`TU R d

5 5
d
b a
b a
+
+ −
R d
⇔ b a + − d R
5 5
d d b a +
fiMi /( này (a (3m +ư,c a2b2 (hay vào /(
- Hk +ọc +% bài (oán2 hi8u
nhiLm vN# kuy nghc (3m cách
giMi 4uy'(
- uác +bnh (im và bán &Cnh c0a
S
ε
U!
`S-"T5UT zR d
- Phư.ng (r3nh +ường (h1ng 
4ua \S d -"T"U aSD-
d W"U W bSy-"URX2 Sa
5
Wb
5
≠ XU
- :S`T U R d
9# Phư.ng (r3nh (i'/
(uy'n c0a +ường (rƒn
*ài (oán "! Ssg&U
Trang! pX
Giá% án C!i OL 16 78ng 9)%
:;i:C<f7G +>f7
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ường (h1ng  (a +ư,c /( (i'/ (uy'n c0a S
ε
U 4ua \#
 f$ chi'u &'( 4uM bài giMi ;^n màn
h3nhZ a8 vi'( /( (i'/ (uy'n c0a +ường
(rƒn2 (a :ùng +i%u &iLn g3Z
 n^u +i%u &iLn! a(h1ng (i'/ D_c vJi
+ường (rƒn &vc& &hoMng cách (} (im
+(rƒn +'n +(h1ng bgng b& c0a +(rƒn
- n'u \

S
ε
U (h3 (a cP cách giMi +.n
giMn h.n -„ D-( bài (oán 5
n :;i t%án 2! STr=o bMng /hN n: bài (oánU
--„ y^u cầu Hk ;àm (h=o nhPm
-H:xn Hk cách ;àm!
\SD
o
Ty
o
U

S
ε
U

D
o
5
Wy
o
5
WmD
o
-py
o
W"lRX
Khi \

S
ε
U (h3 (i'/ (uy'n c0a +(rƒn S
ε
U
(<i \ ;à +(h1ng 4ua \ và nhBn
> −−
MI
;àm
v=c(. /há/ (uy'n#
 @hi'u &4 bài giMi ;^n màn h3nh#
• @0ng cG
HFy chọn a – k (rong các &h1ng +bnh sau!
aU P( (i'/ (uy'n c0a +(rƒn S
ε
U! D
5
Wy
5
-
9DWyRX (<i +i8m eSXTXU ;à +( ∆! 9t5D-
"t5yRX
bU P( (i'/ (uy'n c0a +(rƒn D
5
Wy
5
R>2 bi'(
(i'/ (uy'n +i 4ua jS5T-5U ;à D-y->RX
cU PT (i'/ (uy'n c0a +(rƒn SD-5U
5
WSyW9U
5
R"
bi'( (i'/ (uy'n +P song song vJi +(h1ng
r! 9D-yW5RX ;à! 9D-yW "X -KRX
--„ Phá( /hi'u học (B/ vJi n?i :ung ciu
h•i (r^n2 y^u cầu Hk (hEc hiLn (h=o nhPm
- fiao nhiLm vN cho m]i nhPm
 fọi " vài Hk nhBn D-( bài ;àm c0a (}ng
nhPm
 @hi'u &'( 4uM ;^n màn h3nh và n^u
cách Dác +bnh (Cnh a-k c0a m]i ciu#
• Ho<( +?ng 5# ouyLn (B/
- @ho Hk ;àm bài 5ltKm SkfKU!
- f$ chi'u n: bài (B/ 5ltKm ;^n màn h3nh
- H:xn Hk ;àm! W Dác +bnh (im và bán
&Cnh c0a +(rƒn
W fọi ∆ ;à +(h1ng tt vJi +(h1ng 9D-y-"lRX
(h3 ∆V cP /( n(nZ
fọi ;à +(h1ng ;à +ường (h1ng vuOng gPc
vJi +ường (h1ng D –5y-d R X (h3 ∆VcP
/hư.ng (r3nhZ
W ai%u &iLn +8 ∆ (i'/ D_c vJi +ường (rƒn Z
- Hk (h=o :‚i và ghi bài
- Hk (rM ;ời ciu h•i
- aọc +% bài (oán
- fiMi bài (oán 5 (h=o nhPm
SdVU
- a<i :iLn 5 nhPm ;^n (r3nh bày
bài ;àm (rưJc ;J/2 các nhPm
&hác nhBn D-(#
- Hk (h=o :‚i2 s|a bài#
- Hk nhBn /hi'u học (B/ vJi
n?i :ung bài (B/ cQng cG# aọc
hi8u nhiLm vN
- ThEc hiLn (h=o nhPm2 m]i
nhPm ;à " ciu (h=o sE /hin
cOng c0a f$
SThEc hiLn (rong vƒng dVU
- a<i :iLn nhPm ;^n (r3nh bày
&'( 4uM chi'u bài ;àm ;^n màn
h3nh và n^u cách ;àm
Hk (h=o :‚i (r^n màn h3nh và
ngh= f$ n^u cách Dác +bnh
aọc +% bài I kfK
@M ;J/ +?c ;B/ suy nghc
 5 Hk ;^n bMng ;àm SaTbU
aường (rƒn cP (im `SXTXU bán
n :;i t%án 2!
@ho +(rƒn S
ε
U!
D
5
W y
5
WmD-yW"lRX và
+i8m \S-"T5U
aU@h)ng (• rgng +i8m
\ ngm (r^n +(rƒn S
ε
U
bU$i'( /( (i'/ (uy'n c0a
+(rƒn (<i \S-"T5U
># ouyLn (B/
*T 5l (rang Km sg&
aU
ak! @P 5 (i'/ (uy'n
c0a +ường (rƒn song
Trang! p"
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f$ nhBn D-( và s|a bài
- *T 5ptKm SkfKU D-( vb (rC (ư.ng +Gi c0a
+ường (h1ng ∆ và +ường (rƒn S
ε
U!
∆! 9D W y Wm RX
S
ε
U! D
5
W y
5
->D W 5y W" RX
HưJng :xn!
- n^u các vb (rC (ư.ng +Gi c0a ∆ và S
ε
U Z
- ∆ cắ( S
ε
U (<i 5 +i8m &hi nàoZ
- ∆ &hOng cắ( S
ε
U &hi nàoZ
a8 D-( vb (rC (ư.ng +Gi c0a ∆ vJi S
ε
U (a
/hMi ;àm g3Z
 fọi " Hk ;^n bMng ;àm
f$ s|a cha sai sP( I bài giMi c0a Hk
f$ chi'u &'( 4uM bài giMi ;^n màn h3nh
&Cnh zR5
aU ∆ ;à +ường (h1ng song song
vJi +ường (h1ng 9D-yW"lRX
n^n ∆ cP /hư.ng (r3nh! 9D-
yWcRX
 ;à (i'/ (uy'n c0a +ường (rƒn

:S`T UR5


"X
c
R5

cRt 5 "X
$By cP 5 (i'/ (uy'n c0a +ường
(rƒn song song vJi +ường (h1ng
9D-yW"lRX

"
! 9D-yW5 "X RX

5
! 9D-y-5 "X RX
bU V! 5D-yWcRX
V (i'/ D_c vJi +ường (rƒn


:S`T VUR5


c
R5 d

cRt 5 d

"
V! 5D-yW5 d RX

5
V! 5D-y-5 d RX
- aọc +% bài2 suy nghc cách ;àm
- cắ(S
ε
U (<i 5 +i8m!  (i'/
D_c vJiS
ε
U
 &hOng cắ( S
ε
U
- :S`T U ‡z
- :S`T URz
- :S`T U„z
- T3m :S`T U
ko sánh :S`T U vJi z (h=o giá
(rb c0a m
- Ta cPS
ε
U cP! `SW5T-"UT zR5
:S`T UR
"X
d m +
"X
d m +
R5

dWmRW-5 "X

mR -dW5 "X
mR-d-5 "X
(h3  (i'/ D_c S
ε
U
m + d
‡5 "X -5 "X
‡dWm‡5 "X

-d-5 "X ‡m‡-dW5 "X
song vJi +ường (h1ng
9D-yW"lRX ; à!

"
! 9D-yW5 "X RX

5
! 9D-y-5 "X RX
bU
ak!Ti'/ (uy'n cần (3m
;à!

"
V! 5D-yW5 d RX

5
V! 5D-y-5 d RX
*T 5ptKm SkfKU
Trang! p5
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- *ài (B/ 5datKd kfK
$i'( /hư.ng (r3nh +ường (rƒn (i'/ D_c vJi
hai (rNc (ọa +? và +i 4ua +i8m jS5T"U
HưJng :xn! fọi S
ε
U ;à +ường (rƒn (im
`SaTbU bán &Cnh z (h3 /hư.ng (r3nh +ường
(rƒn S
ε
U Z
S
ε
U (i'/ D_c vJi eD và ey &hi nàoZ
jS5T"U

S
ε
U &hi nàoZ
 " Hk ;^n bMng ;àm
f$ nhBn D-(2 s|a sai
9t *T$n! 5mT5pT5db2 55btKd2Km kfK
Th3  cắ( S
ε
U (<i 5 +i8m
m„-d-5 "X
m‡-dW5 "X (h3  &hOng cắ( S
ε
U
- Hk +ọc +%2 suy nghc (3m cách
giMi
- Phư.ng (r3nh +ường (rƒn S
ε
U!
SD-aU
5
W Sy-bU
5
Rz
5
S
ε
U (i'/ D_c vJi eD và ey


:S`TXDUR:S`TXyU


b a = ⇔
aRt b
W $Ji aRb (h3 ShU (hành S5-aU
5
W
S"-aU
5
Ra
5

a
5
-maWdRX

aRd ho[c aR"
W $Ji aR-b (h3 ShU

S5-aU
5
W
S"-aU
5
Ra
5

a
5
-5aWdRX# PT$n
$By &hi aRd R„ bRd và zRd2 (a
+ư,c /hư.ng (r3nh S
ξ
"
U! SD-dU
5
W Sy-dU
5
R5d
Khi aR" R„bR" và z R"2 (a
+ư,c /hư.ng (r3nh +ường (rƒn S
ξ
5
U! SD-"U
5
W Sy-"U
5
R"#
*ài (B/ 5datKd kfK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang! p9
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tiết FI:
I. Mục tiêu:
S $% &i'n (h)c! - Ki8m (ra các &i'n (h)c +F học v% /hư.ng (r3nh +ường (h1ng2 &hoMng cách (}
m?( +i8m +'n +ường (h1ng2 gPc gia hai +ường (h1ng2 các &i'n (h)c v% /hư.ng (r3nh +ường (rƒn#
S $% &6 n7ng! - Ki8m (ra &6 n7ng vBn :Nng các &i'n (h)c +F học +8 giMi các bài (B/2 &6 n7ng (Cnh
(oán#
S $% (hái +?!
- @An (hBn2 chCnh Dác
II. 9huYn /Z phương tiện !" h#c:
III. Phương pháp !" h#c:
- Ki8m (ra vi'(#
IV. +iUn trình /;i h#c:
!. PH"N TR#C NGHI$M.
@iu "# aường (h1ng
3y 2x 6 0 − + ·
cP v=c(. /há/ (uy'n ;à!
at# n !3; 2" · −
r
bt# n !3;2" ·
r
ct# n ! 2; 3" · − −
r
:t# n !2; 3" · −
r
@iu 5# aường (h1ng 4ua *S>T-5U nhBn ( ) −
r
n 3;1 ;àm v=c(. /há/ (uy'n cP /hư.ng (r3nh ;à!
at#
3x y 14 0 − + + ·
bt#
x 3y 10 0 − − ·
ct#
3x y 10 0 − + − ·
:t#
x 3y 14 0 − + ·
@iu 9# @ho hai +i8m jS9T->U *S"TXU# Phư.ng (r3nh chCnh (ắc +ường (h1ng j* ;à!
at#
x 3 y 2
2 4
+ −
·

bt#
x 3 y 2
2 4
− +
·

ct#
x 1 y
4 2

· :t#
x 1 y
4 2

·
− −
@iu ># aường (h1ng
x 3 2#
y 4 #
· + ¹
'
· −
¹
cP /hư.ng (r3nh (ổng 4uá( ;à!
at#
2x y 2 0 − − ·
bt#
2x y 10 0 + − ·
ct#
x 2y 5 0 − + − ·
:t#
x 2y 11 0 + − ·
@iu d# fPc gia hai +ường (h1ng
2x y 6 0 + + ·

2x 6y $ 0 + − ·
;à!
at#
2
π
bt#
4
π
ct#
3
π
:t#
6
π
@iu m# @ho +ường (rƒn S@U!
2 2
x y 4x 2y 12 0 + − − − ·
và +ường (h1ng % x 3y 4 0 ∆ + − · # Trong các
&h1ng +bnh sau +iy &h1ng +bnh nào ;à +_ng!
at# ∆ cắ( S@U (<i hai +i8m /hin biL(#
bt# ∆ (i'/ D_c vJi S@U#
ct# ∆ &hOng cắ( S@U#
:t# ∆ +i 4ua (im c0a +ường (rƒn S@U#
!!. %&"' T()C '*&!+, T- ./0'.
@iu "# @ho hai +i8m jS-9T5U *S>TXU và +ường (h1ng
% 2x 3y 4 0 ∆ − − ·
#
at# T3m h3nh chi'u jv c0a j ;Fn ∆#
bt# $i'( /hư.ng (r3nh +ường (rƒn +i 4ua hai +i8m j2 * và cP (im ngm (rFn ∆#
-------------------------------------------------
Trang! p>
Giá% án C!i OL 16 78ng 9)%
:;i:KIÓM TRA MéT +Io+
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tiết F7p FN:
I. Mục tiêu:
- Hk hi8u và nắm vng +bnh nghca =;i/2 /hư.ng (r3nh chCnh (ác c0a =;i/#
- T} /hư.ng (r3nh chCnh (ắc c0a =;i/2 Hk Dác +bnh +ư,c các (i^u +i8m2 (rNc ;Jn2 (rNc b-2 (im sai c0a
=;i/# ngư,c ;<i2 &hi bi'( các y'u (G +P (h3 Hk ;B/ +ư,c PT@T#
- Hk Dác +bnh +ư,c h3nh :<ng c0a =;i/ &hi bi'( PT@T#
- z=3n ;uyLn (Cnh chCnh Dác2 cAn (hBn c0a Hk#
II. 9huYn /Z
- f$ chuAn bb h3nh vY =;i/#
III. Phương pháp
- f,i mI2 vHn +á/ W chia nhPm ho<( +?ng#
IV. +iUn trình /;i h#c
1. \iq- tr) /;i cK
2. 7'i ung
$%!t &'ng c() giá% viên $%!t &'ng c() h#c Oinh 7'i ung ghi /0ng
Trong (hEc ('2 ch_ng (a (hường
g[/ +ường =;i/ Sv:! sg&U2 (rong
bài học này2 (a nghi^n c)u các
(Cnh chH( c0a =;i/#
Ho<( +?ng "! W fiJi (hiLu cách
vY =;i/ Sf$ cP (h8 y^ cầu Hk
chuAn bb :Nng cN I nhà! gsm "
s,i :iy &hOng +àn hsi và hai
+inh +Png cG +bnh2 b_(U# kau +P
f$ cho Hk nhBn D-(2 &hi +ầu
b_( (hay +ổi (h3 chu vi c0a (am
giác cP (hay +ổi &hOngZ T} +P
nhBn D-( (ổng \€" W \€5 R Z
W rxn +'n +bnh nghca#
f$ ;ưu y! +i%u &hi8n +8 =;i/ (sn
(<i ;à a „ c
•;i/ hoàn (oàn ua &hi bi'( 5c
và 5a
Ho<( +?ng 5! Thi'( ;B/ PT@T
c0a =;i/
W $Ji cách chọn hL (rNc SeDyU
như vBy2 hFy cho bi'( (ọa +? c0a
€"2 €5Z
W fiM s| \ S S•U2 hFy (Cnh \€"2
\€5Z
S†^ cầu ;àm viLc (h=o nhPm
(rong (hời gian ######U sau &hi các
nhPm cP KQ2 f$ y^ cầu +<i
\

€" €5
- @hu vi S\€"€5 &hOng +ổi S:o
bgng +? :ài c0a s, :iy &hOng +àn
hsiU#
- €"2 €5 cG +bnh R„ \€" W \€5
&hOng +ổi#
€"S-c2XU2 €5Sc2XU
\€"5 R SD W cU5 W y5# S\€"R
5 5
SD cU y + + U
\€55 R SD - cU5 W y5# S\€5R
5 5
SD cU y − + U
R„ \€"5 - \€55 R >cD S"U
ro \ S S•U nFn \€" W \€5 R 5a
S5U
S"US5U R„ S\€" W \€5US\€" -
\€5U R >cD
"# abnh nghca +ường =;i/
a# an! @ho €"2 €5 cG +bnh
S€"€5 R 5c „ XU
S•U R S\ t \€" W \€5 R 5a2
a „ cS
W €"2 €5! (i^u +i8m c0a =;i/
W €"€5 R 5c! (i^u cE c0a =;i/
b# •;i/ hoàn (oàn ua &hi bi'(
5a và 5c
5# Phư.ng (r3nh chCnh (ắc c0a
=;i/
e S (rung +i8m €"€5
DveD S €"€5 S€" -„
€5U
yVey S (rung (rEc c0a
€"€
5
"
5
cD
\€ a
a
cD
\€ a
a
¹
· +
¹
¹
'
¹
· −
¹
¹
\€"2 \€5 +g; bán &Cnh 4ua
(i^u#
Trang! pd
Giá% án C!i OL 16 78ng 9)%
:;i:raIP
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:iLn c0a " nhPm (r3nh bày#
ro a „ c nFn a5 „ c5 R„ a5 - c5
„ X
$Ji cách +[( như vBy (a cP! a5 „
b5 R„ a„b
Ho<( +?ng 9! z=3n ;uyLn &6
n7ng 4ua các vC :N cN (h8#
W f$ y^ cầu Hk ;àm viLc (h=o
nhPm2 f$ 4uan sá( và hưJng
:xn n'u cần#
Ho<( +?ng >!
W @ho \SD2yU S SeDyU# HFy Dác
+bnh các +i8m \"2 \52 \9 ;ần
;ư,( +Gi D)ng vJi \ 4ua (rNc
hoành2 (rNc (ung2 gGc (ọa +?#
S 5a S\€" - \€5U R >cD
S \€" - \€5 R
5cD
a
S9U
S5US9U R„
"
5
cD
\€ a
a
cD
\€ a
a
¹
· +
¹
¹
'
¹
· −
¹
¹
\€
" R a W
5 5
cD
SD cU y
a
· + +
( )
5
5
5
5
5 5 5 5
5
cD
a D c y
a
c
" D y a c
a
¸ _
⇔ + · + +
÷
¸ ,
¸ _
⇔ − + · −
÷
¸ ,
Hay
5 5
5 5 5
D y
"
a a c
+ ·

S+[( a5 - c5 R
b5U
PT@T c0a =;i/ cP :<ng!
5 5
5 5
D y
"Sa b XU
a b
+ · > >
Th=o g(
5 5 5
5a m a 9
b a c d
5c m c 5
· · ¹ ¹
⇔ ⇔ · − ·
' '
· ·
¹ ¹
$By PT@T S•U!
5 5
D y
"
K d
+ ·
a# S•U cP PT@T :<ng!
5 5
5 5
D y
"Sa b XU
a b
+ · > >
5
5
K
j S•U " a K
a
∈ ⇒ · ⇔ ·
Th=o g(! 5c R €"€5 R >
5
R„ c R
5
5

R„ c5 R p
ro +P! b5 R a5 - c5 R "
$By PT@T c0a S•U!
5 5
D y
"
K "
+ ·
b# Th=o @T!
5
cD
\€ a
a
· − vJi -a S D
S a
$By
5
ca ca
a \€ a
a a
− ≤ ≤ +
b# *ài (oán! SeDyU cho =;i/
S•U cP (i^u +i8m €"S-c2XUT
€5Sc2XU# \SD2yU S S•U ‰\€" W
\€5 R 5aŠ#
HFy (3m hL (h)c ;i^n hL gia D
và y c0a \Z
5 5
5 5
D y
"Sa b "U
a b
+ · > >
PT (r3nh +g; /hư.ng (r3nh
chCnh (ắc c0a =;i/
@h_ y! n'u (a chọn hL (rNc
(ọa +? sao cho €"SX2-cU2
€5SX2cU (h3 =;i/ nhBn €"2 €5
;àm (i^u +i8m sY cP PT!
5 5
5 5
D y
"Sa b "U
a b
+ · > >
aiy &hOng +ư,c gọi ;à PT@T
c0a =;i/#
c# $C :N minh họa!
S"U $i'( PT chCnh (ắc c0a =;i/
S•U bi'( (i^u cE bgng > D 5a R
m#
$r5! a# HFy vi'( PT@T c0a
=;i/ S•U +i 4ua jS92XU và cP
(i^u +i8m €"S-5
5
2XU2 €5S5
5
2XU#
b# Khi \ ch<y (rFn S•U2 hFy
ua fTon và fTnn c0a
\€5Z
5# H3nh :<ng c0a =;i/!
@ho S•U cP PT@T!
Trang! pm
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W n'u \SD2yU S S•U cP PT@T!
5 5
5 5
D y
"
a b
+ · (h3 \"2 \5 \9 cP
(hu?c S•U hay &hOngZ
h PT@T c0a S•U cP bBc ch‹n +Gi
vJi D2 bBc ch‹n +Gi vJi y nFn
nhBn DVeD2 yVey ;àm (rNc +Gi
D)ng và nhBn gGc e ;àm (im
+Gi D)ng#
W \SD2yU S S•U (h3 fTon2
fTnn c0a D ;à bao nhi^Z
fTon2 fTnn c0a y ;à bao
nhi^Z
W \SD2yU S S•U (h3 fTon2
fTnn c0a D ;à bao nhi^Z
fTon2 fTnn c0a y ;à bao
nhi^Z
T} an2 cP nhBn D-( g3 v% (im
sai =Z
= R
c
a
n'u = R X (h3 c R X ‡R„ c5 R X
‡R„ a5 - b5 R X ‡R„ a R b
Khi +P H@n c. sI ;à h3nh
vuOng2 =;i/ sY (rI (hành +ường
(rƒn cP PT! D5 W y5 R a5
như vBy +ường (rƒn ;à " =;i/ cP
(im sai =RX
9# @0ng cG! nhắc ;<i
PT@T c0a =;i/!
5 5
5 5
D y
"
a b
+ ·
- TrNc ;Jn2 (rNc b-2 (im sai2 (i^u
cE2 (i^u +i8m#
- H3nh :<ng#
># za bài (B/ v% nhà! *T kfK#
S 9 - 5
5
S \€5 S 9 W 5
5
$By \€5 +<( fTnn ;à 9 - 5
5

&hi D R -9
fTon ;à 9 W 5
5
&hi D R 9
\"SD2-yU
\5S-D2yU
\9S-D2-yU
Hk &i8m (ra (ọa +? c0a \"2 \52
\9 (h•a mFn PT@T nFn &'( ;uBn 9
+i8m +P cQng (hu?c S•U &hi \ S S•U
5
5 5
5
5 5
5
5
D
"
a D a
D y
a
"
b y b a b
y
"
b
¹

¹
− ≤ ≤ ¹
¹
+ · ·> ⇔
' '
− ≤ ≤
¹
¹

¹
¹
c ‡ a R„
c
"
a
<
5 5 5
5 5
c a b b
= "
a a a

· · · −
b
= X " b a
a
→ ⇔ → ⇔ ≈ ! =;i/
càng (rƒn
b
= " X
a
→ ⇔ → ⇔ ! =;i/
càng :Œ(
5 5
5 5
D y
"Sa b XU
a b
+ · > >
a# TCnh +Gi D)ng c0a =;i/
Sfhi bMng n?i :ung f$ /há(
(ri8nU
b# fiao +i8m vJi các (rNc (ọa
+?!
W S•U cắ( DVeD (<i j"S-a2XU2
j5Sa2XU R„ j"j5 R 5a
5a +g; +? :ài (rNc ;Jn c0a =;i/#
W S•U cắ( yVey (<i *"SX2-bU2
*5SX2bU
R„ *"*5 R 5b
5b +g; +? :ài (rNc b- c0a =;i/#
W j"2 j52 *"2 *5 :g; > +qnh
c0a =;i/#
c# H3nh ch nhB( c. sI
S•U (hu?c mi%n ch nhB( giJi
h<n bIi > +ường (h1ng D R S a2
y R S b2 H@n cP các &Cch
(hưJc 5a2 b +g; H@n c. sI
c0a S•U#
:# Tim sai c0a =;i/2 KH! =
W an! = R
c
a
W nhBn D-(! X ‡ = ‡ "
= -„ X! =;i/ càng (rƒn
= -„ "! =;i/ càng :Œ(
W \€" R a W =DT \€5 R a - =D
$r! kfK
=# •;i/ và /h-/ co +ường (rƒn
*ài (oán! kfK#
Trang! pl
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tiết FS:
I. Mục tiêu:
- Hk vi'( +ư,c PT@T c0a =;i/ &hi bi'( các y'u (G cần (hi'( m?( cách (hành (h<o#
- Khi cho PT@T2 Hk /hMi ua +ư,c (i^u +i8m2 (rNc ;Jn2 (rNc b-2 (im sai c0a =;i/#
- z=3n ;uyLn (hái +? cAn (hBn2 (Cnh chCnh Dác (rong (Cnh (oán#
II. 9huYn /Z
- f$ chuAn bb bài (B/ I nhà#
III. Phương pháp
- f,i mI2 vHn +á/#
IV. +iUn trình /;i h#c
1. \iq- tr) /;i cK: ViUt P+9+ c() stip c, 2 tiêu &iq- u1hcp6ip u2hcp6i v; c, &' ;i trục tjn t;
2)R
2. 7'i ung
$%!t &'ng c() giá% viên $%!t &'ng c() h#c Oinh 7'i ung ghi /0ng
nhng bài (B/ này Hk +F +ư,c
chuAn bb I nhà nFn f$ cP (h8
h.i nhanh bài (B/ 9X2 9" sg&#
f$ gọi 9 Hk s|a 9 ciu c0a bài
(B/ 95 kfK# kau &hi 9Hk ;àm
Dong2 f$ cho Hk :ưJi ;J/
nhBn D-( ;ời giMi2 chqnh ;y và
chuAn hPa ;ời giMi Sn'u cầnU#
fọi Hk#
f$ cP (h8 hưJng :xn Hk ;àm
cách &hác#
\n R 5\€5 R 5Sa -
cD
a
U
5 5#5 5 5
5 9
9 9
¸ _
· − ·
÷
÷
¸ ,
f$ cP (h8 +[( ciu h•i +8 Hk
(rM ;ời!
W fọi (im c0a (rái +H( ;à €" và
Hk (rM ;ời ciu h•i#
9 Hk ;Fn bMng ;àm bài (B/#
ak! a#
5 5
D y
"
"m >
+ ·
5 5
5 5
D y
b# "
5X "m
D y
c# "
> "
+ ·
+ ·
a( \n 4ua (i^u +i8m €5S5
5
2 XU và vuOng
gPc vJi DVeD nFn cP PT! D R 5
5
# ro \2
n (hu?c S•U nFn D\ R Dn R 5
5
và (ọa +?
c0a \2 n /hMi nghiLm +_ng PT S•U#
\ n
" "
y 2 y #
9 9
⇒ · · $By \n R
5
9
T} @T (a cP!
\€" R 5\€5 ‡R„ a W =D R 5Sa - =DU
‡R„ D
5
a a 9 5
D
9= 9c >
⇔ · ·
9 5 ">
\ 2
> >
\ S•U
9 5 ">
\ 2
> >
¸ _
÷
÷
¸ ,
∈ →

¸ _


÷
÷
¸ , ¸

ScP 5 +i8m \ (h•a mFn g(U
*ài (B/ 9X2 9" kfK
S;àm nhanhU
*T 95 kfK! $i'( PT@T
c0a =;i/ S•U
a# 5a R p2 = R
9
5
b# 5b R p2 5c R >
c# (i^u +i8m €5S 9 2XU2
S•U 4ua \S"2
9
5
U
*ài (B/ 99 kfK# S•U!
5 5
D y
"
K "
+ ·
a# TCnh \n S\n S DVeD
(<i €U
b# T3m (rFn S•U +i8m \!
\€" R 5\€5
Trang! pp
Giá% án C!i OL 16 78ng 9)%
:;i::;i tgp raIP
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
giM s| 4u6 +<o chuy8n +?ng
c0a vL (inh \ 4uanh (rái +H( ;à
+ường =;i/ cP PT@T!
5 5
5 5
D y
"
a b
+ ·
W Khi +P &hoMng cách (} vL
(inh \ +'n (im (rái +H( ;à bao
nhi^Z
W fTon và fTnn c0a D ;à
bao nhi^Z
W $By fTon và fTnn c0a :Z
W fọi z ;à b& (rái +H( (h3 (h=o
g(2 (a cP hL (h)c nàoZ
W HFy (Cnh a2 c (} +P suy ra =Z
W @ho bi'( (ọa +? c0a j2 *Z
W \ S j* nFn gia 5 v=c(.
\j2 \*
uuuur uuur
cP mGi 4uan hL như
(h' nàoZ
9# @0ng cG! @ác :<ng bài (B/
ch0 y'u!
- $i'( PT@T c0a =;i/
- ua (im sai c0a =;i/2 ua *K
4ua (i^u c0a =;i/#
- T3m TH +i8m#
># *ài (B/ v% nhà! u=m (hFm
các bài (B/ I sách bài (B/ h3nh
học#
W \€" R a W
c
a
D R :
W -a S D S a
a -
c
#a
a
S : S a W
c
#a
a
‡R„ a - c S : S a W c
a c dp9 z
a c "9>5 z
− · + ¹
+
'
+ · +
¹
W 5a R "5Kd W 5z2 5= R ldK
ldK
= X2 Xlm>l
"K5d 5#>XXX
·> · ≈
+
jSDj2 XU2 *SX2 y*U
\* 5\j Sg( ! \* 5\jU · ·
uuur uuuur
fọi \SD2 yU (h3
j j
*
*
9
X D 5SD DU D
5
y y 5SX2 yU
y 9y
¹
− · − − · ¹
¹

' '
− · −
¹
¹
·
¹
Th=o g(! j* R a nFn Dj5 W y*5 R a5
5 5
5 5 5
5 5
K D y
D Ky a "ShU
>
5a a
9 9
⇒ + · ⇔ + ·
¸ _ ¸ _
÷ ÷
¸ , ¸ ,
$By (th +i8m \ ;à =;i/ cP PT@T ShU
*ài (B/ 9> kfK
y
\
D
€" €5
*ài (B/ 9> kfK! j ch<y
(rFn eD2 * ch<y (rFn ey
sao cho j* R a#
T3m TH \ S j*! \* R
5\j
y
*

\
e j D
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang! pK
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tiết G6p G1:
I. Mục tiêu:
W nhJ +ư,c +bnh nghca +ường hy/=bo; và các y'u (G Dác +bnh +ường +P! Ti^u cE2 (i^u +i8m (im sai#
W $i'( +ư,c /hư.ng (r3nh chCnh (ắc c0a hy/=bo; &hi bi'( các y'u (G Dác +bnh nP#
W T} /hư.ng (r3nh chCnh (ắc c0a hy/=bo; (hHy +ư,c (Cnh chH( và chq ra +ư,c các (i^u +i8m2 +qnh2 5
+ường (iLm cBn và các y'u (G &hác c0a hy/=bo;#
II. +hái &'
W oi^n hL +ư,c vJi nhi%u vHn +% (hEc (' ;i^n 4uan +'n h3nh hy/=bo;#
W Phá( huy +ư,c (Cnh (Cch cEc (rong học (B/#
III. Phương pháp
- f,i mI vHn +á/#
IV. 9huYn /Z
Hk! Ki'n (h)c cQ v% =;i/2 :Nng cN học (B/#
f$! @ác bMng /hN vY s‹n Sho[c các chư.ng (r3nh :<y học máy vi (CnhU
V. :;i gi0ng
a[( vHn +%! @ho +ường (rƒn (im €" bán &Cnh z và +i8m €5 sao cho z ‡ €"€5# \?( +ường (rƒn (im
\ (i'/ D_c ngoài vJi +ường (rƒn S€"U (<i ` và 4ua €5# Khi +ường (rƒn S\U :i +?ng nhBn D-( hiLu!
\€" - \€5Z
n'u S\U (i'/ D_c (rong vJi S€"U (<i ` và 4ua €52 nhBn D-( g3 v% hiLu! \€5 - \€"Z
@ho Hk (h=o :‚i nhBn D-( và f$ &'( ;uBn! như vBy vJi 5 +i8m €" và €5 /hin biL( cho (rưJc bao
giờ cQng (sn (<i +i8m \ (h•a mFn
" 5 " 5
\€ \€ z €€ − · <
và (B/ h,/ các +i8m \ này (<o (hành "
h3nh gọi ;à +ường hy/=bo;#
$%!t &'ng c() giá% viên $%!t &'ng c() h#c Oinh 7'i ung ghi /0ng
Ho<( +?ng "! an Hy/=bo;
H"! Trong /hần +[( vHn +% n'u
+[(! €"€5 R 5cT z R 5a# Th3
+ường Hy/=bo; +ư,c +bnh nghca
(h' nàoZ
H5! Tư.ng (E như =;i/ các +i8m
€"2 €52 5c2 \€"2 \€5 gọi ;à g3Z
Ha5!
@ho hy/=bo;
SHU R S\t
" 5
\€ \€ 5a Sa cU − · <
S
@họn hL (ọa +? như h3nh vY!
H"! Tọa +? c0a €"2 €5
H5! @ho \SD2yU S SHU (Cnh \€"2
\€5
R„ \€"5 W \€55
Ha9! a8 (Cnh \€"2 \€5 (a :Ea
vào các hL (h)c nàoZ
H>! u-( :Hu giá (rb (uyL( +Gi#
Hk n^ +bnh nghca hy/=bo;#
€"T €5! các (i^u +i8m
€"€5 R 5c! (i^u cE
\€"2 \€5! 5 b& 4ua (i^u +i8m \
S SHU

y
\
-c c D
€" e €5
W €"S-c2XU €5Sc2XU
W \€"5 R D5 W 5cD W c5 W y5
\€55 R D5 - 5cD W c5 W y5
R„ \€"5 W \€55 R >cD S"U
W S"U và
" 5
\€ \€ 5a S5U − ·
W S5U S \€" - \€5 R S 5a
W \€" W \€5 R 5a
`# abnh nghca hy/=bo;
@ho 5 +i8m cG +bnh €" và
€5 vJi €"€5 R 5c Sc „ XU
SHU R S\U sao cho!
" 5
\€ \€ 5a Sa cU − · <
``# Phư.ng (r3nh chCnh (ắc
c0a hy/=bo;
"# a? :ài 5 bán &Cnh 4ua
(i^u c0a " +i8m \SD2yU
(rFn hy/=bo;#
kfK
5# Phư.ng (r3nh @T c0a
Trang! KX
Giá% án C!i OL 16 78ng 9)%
:;i:C<D7G $bPr:]a
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hd! u-(! \€" - \€5 R 5a
\€" - \€5 R -5a
HFy (Cnh! \€" và \€5
f$ gọi 5Hk (Cnh m]i (rường h,/
và &'( ;uBn#
"
5
c
\€ a D
a
c
\€ a D
a
· +
· −
Hm! $i'( hL (h)c ;i^n hL gia D
và y (h=o a2 c R„ /( @T c0a
hy/=bo;#
Hl! $i'( /( @T c0a hy/=bo; SHU2
bi'( (i^u cEc ;à > và SHU 4ua
\S9T
5
U
Ha9! H3nh :<ng c0a hy/=bo;
SHU
H"! @ho hy/=bo; SHU cP /( @T#
HFy ch)ng minh!
W fGc e ;à (im +Gi D)ng c0a SHU
W eDT ey ;à 5 (rNc +Gi D)ng c0a
SHU
H5! uác +bnh giao +i8m c0a SHU
vJi các (rNc (ọa +?#
H9! abnh nghca (im sai c0a =;i/#
Tư.ng (E (a cP +tn (im sai c0a
SHU
f$ giJi (hiLu (rNc (hEc +? :ài
(rNc (hEc2 (rNc Mo +? :ài (rNc Mo2
+qnh c0a SHU2 5 nhánh c0a SHU2
h3nh ch nhB( c. sI2 /( +ường
(iLm cBn c0a SHU#
H>! @ác bưJc +8 vY hy/=bo; cP
/( @T (rong m/eDy
W uác +bnh (i^u +i8m
W ua 5 +qnh j"2 j5 và 5 +i8m
*"2 *5
W $Y h3nh ch nhB( c. sI và 5
+ường ch-o ;à 5 (iLm cBn c0a
SHU
W $Y SHU
"
5
c
\€ a D
a
c
\€ a D
a
¹
· +
¹
¹

'
¹
· − +
¹
¹
W \€" W \€5 R - 5a
"
5
c
\€ a D
a
c
\€ a D
a
¹
· − +
¹
¹

'
¹
· −
¹
¹
5 5
5 5 5
D y
"
a c a
+ − ·

W €"S-5TXUT €5S5TXU
\€" R 9 9 9 \€5 R 9
" 5
\€ \€ 5 9 a 9 ⇒ − · ⇒ ·
S b5 R " S S``U cP /( @T#
5 5
D y
"
9 "
− ·
$Ji \SDXT yXU S SHU (a cP!
W \"S-DXT -yXU S SHU
W \5SDXT -yXU S SHU
W \9S-DXT yXU S SHU
W Khi y R X R„ D5 R a5 R„ D R S a R„
SHU cắ( eD (<i 5 +i8m j"S-aTXU2 j5SX2-
aU
Khi D R X /( vO nghiLm R„ SHU &hOng
cắ( ey#
hy/=bo;#
5 5
5 5 5
D y
"
a c a
+ − ·

vJi! a „ XT b „ X và b5 R c5
- a5
9# $C :N!
```# H3nh :<ng c0a hy/=bo;
@ho hy/=bo; cP /( @T!
5 5
D y
"
9 "
− ·
Sb5 R c5 - a5U
W Tim +D2 (rNc +D
W aqnh c0a SHU
W TrNc (hEc2 (rNc Mo
W Tim sai =
W PT 5 (iLm cBn
W H3nh ch nhB( c. sI
W $Y SHU
Ha>!
`# @0ng cG! @ác ciu h•i (rắc nghiLm
Trang! K"
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
@iu "! aường hy/=bo;!
5 5
D y
"
d >
− · cP (i^u cE bgng!
SjU 5 S*U 9 S@U > SrU m @họn! r
@iu 5! Tim sai c0a hy/=bo;!
5 5
D y
"
5X "m
− · bgng!
m
SjU
>
9
S*U
d
9
S@U
5
9
SrU
d
@họn! *
@iu 9! Phường (r3nh @T c0a hy/=bo; cP (i^u cEc "5 và +? :ài (rNc (hEc bgng "X ;à!
5 5
D y
SjU "
5d K
− ·
5 5
D y
S*U "
"XX "5d
− ·
5 5
D y
S@U "
5d ""
− ·
5 5
D y
SrU "
5d "5"
− · @họn! @
@iu >! Phường (r3nh @T c0a hy/=bo; cP (rNc (hEc :ài gH/ +Oi (rNc Mo ;à!
5 5
D y
SjU "
5 >
− ·
5 5
D y
S*U "
5X d
− ·
5 5
D y
S@U "
"m K
− ·
5 5
D y
SrU "
5X "X
− · @họn! *
``# *ài (B/ v% nhà
@ác bài (B/! 9m +'n >" (rang "XpT "XK sách giáo &hoa#
Had! @0ng cG
Phá( /hi'u học (B/ cho Hk S/hi'u sG 5U S:E (rU
@iu "! Phư.ng (r3nh
5 5
5 5
D y
"
a b
− · ;à /hư.ng (r3nh chCnh (ắc c0a +ường nàoZ
SjU •;i/ vJi (rNc ;Jn bgng 5a2 (rNc b- bgng 5b#
S*U Hy/=bo; vJi (rNc ;Jn bgng 5a2 (rNc b- bgng 5b#
S@U Hy/=bo; vJi (rNc hoành bgng 5a2 (rNc (ung bgng 5b#
SrU Hy/=bo; vJi (rNc (hEc bgng 5a2 (rNc Mo bgng 5b#
aá/ án! SrU
@iu 5! @[/ +i8m nào ;à các (i^u +i8m c0a hy/=bo;
5 5
D y
"
K d
− ·
SjU SS>T XU S*US ">T XU t S@U SS5T XU SrUSXT ">U t
aá/ án! S*U
@iu 9! @[/ +ường (h1ng nào ;à các +ường (iLm cBn c0a hy/=bo;
5 5
D y
"
"m 5d
− · Z
d
SjUy D
>
· t
>
S*Uy D
d
· t
5d
S@Uy D
"m
· t
"m
SrUy D
5d
· t
aá/ án! SjU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang! K5
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"# @ho hai +i8m cG +bnh €"2 €5 cP &hoMng cách €"€5 R 5c# aường hy/=bo; ;à (B/ h,/ các +i8m \ sao
cho!
j# \€" - \€5 R 5a2 (rong +P a ;à sG :ư.ng &hOng +ổi#
*# \€" W \€5 R 5a2 (rong +P a ;à sG :ư.ng &hOng +ổi2 a „ c#
S@U#
" 5
\€ \€ 5a − ·
2 (rong +P a ;à sG :ư.ng &hOng +ổi2 a ‡ c#
r#
" 5
\€ \€ 5a − ·
2 (rong +P a ;à sG :ư.ng (ùy y#
5# @ho +ường (rƒn SeT zU và m?( +i8m € ngm ngoài SeU# TB/ h,/ các (im các +ường (rƒn +i 4ua € và (i'/
D_c vJi SeU ;à!
j# Hy/=bo; nhBn e2 • ;àm hai (i^u +i8m2 vJi • ;à (rung +i8m e€2 +? :ài (rNc (hEc bgng zt5#
S*U# Hy/=bo; nhBn e2 € ;àm hai (i^u +i8m2 +? :ài (rNc (hEc bgng z#
@# aường (rƒn (im •2 bán &Cnh z2 vJi • ;à (rung +i8m e€#
r# \?( &'( 4uM &hác#
9# @[/ +i8m nào ;à (i^u +i8m c0a hy/=bo;
5 5
D y
"
K d
− · Z
j# SS>T XU S*U# S ">T XU t @# SS5T XU r# SXT ">U t
># @[/ +ường (h1ng nào ;à các +ường (iLm cBn c0a hy/=bo;
5 5
D y
"
"m 5d
− · Z
d
SjU# y D
>
· t
>
*# y D
d
· t
5d
@# y D
"m
· t
"m
r# y D
5d
· t
d# Hy/=bo; SHU cP (im sai = R 9 và +i 4ua +i8m \S-d2
9 5
U Hy/=bo; này cP /hư.ng (r3nh chCnh (ắc!
5 5
D y
j# "
95 "m
− ·
5 5
D y
S*U# "
"m 95
− ·
5 5
D y
@# "
"m p
− ·
5 5
D y
r# "
p "m
− ·
m# Hy/=bo; SHU +i 4ua
9 >
j T
d d
¸ _
÷
¸ ,
và j nh3n hai (i^u +i8m €"2 €5 (rFn (rNc eD :ưJi m?( gPc vuOng#
Hy/=bo; SHU này cP /hư.ng (r3nh chCnh (ắc!
5
5
y
SjU# D "
>
− ·
5
5
D
*# y "
>
− · @# >D5 - y5 R " r# D5 - >y5 R "
l# Hy/=bo; SHU +i 4ua hai +i8m
9
j 5 dT
5
¸ _

÷
¸ ,
và ( )
* > 5T9 −
Hy/=bo; này cP /( chCnh (ắc!
5 5
D y
SjU# "
"m K
− ·
5 5
D y
*# "
K "m
− ·
5 5
D y
@# "
"m "5
− ·
5 5
D y
r# "
"5 "m
− ·
p# Hy/=bo; SHU cP bán &Cnh 4ua (i^u €"\ R
K
>
2 €5\ R
>"
>
# ai8m \ S SHU cP D\ R -d# Phư.ng (r3nh
chCnh (ắc 0a SHU ;à!
5 5
D y
SjU# "
"m K
− ·
5 5
D y
*# "
K "m
− ·
5 5
D y
@# "
"m "5
− ·
5 5
D y
r# "
"5 "m
− ·
K# Hy/=bo; SHU cP m?( (i^u +i8m €S-mT XU2 (im sai = R 92 PT chCnh (ắc c0a SHU ;à!
5 5
D y
j# "
"5 5>
− ·
5 5
D y
*# "
5> "5
− ·
5 5
D y
@# "
> 95
− ·
5 5
D y
r# "
95 >
− ·
Trang! K9
Giá% án C!i OL 16 78ng 9)%
:;i:9vA $wI +>x9 7G$IcM $bPr:]a
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"X# H=/=bo; SHU cP hai (iLm cBn cP /hư.ng (r3nh 5D W y R X2 5D - y R X và 4ua +i8m ( )
j 5T 5 −
# Phư.ng
(r3nh chCnh (ắc c0a SHU ;à!
5
5
D
j# y "
>
− · *# D5 - >y5 R "
5
5
y
S@U# D "
>
− · r# >D5 - y5 R "
""# Hy/=bo;
5 5
D y
"
5d K
− · cP (Cch hai hL sG gPc c0a hai +ường (iLm cBn ;à!
j# X29m *#
5d
K
@# -
5d
K
SrU# -X29m
"5# Hy/=bo; cP hai (iLm cBn vuOng gPc vJi nhau2 +? :ài (rNc (hEc bgng m2 cP /hư.ng (r3nh chCnh (ắc ;à!
5 5
D y
j# "
m "
− ·
5 5
D y
*# "
m m
− ·
5 5
D y
S@U# "
K K
− ·
5 5
D y
r# "
" m
− ·
"9# Hy/=bo; cP hai (i^u +i8m ;à €"S-5T XU2 €5S5T XU và m?( +qnh ;à jS"T XU cP /hư.ng (r3nh ;à!
5 5
D y
SjU# "
" 9
− ·
5 5
D y
*# "
" 9
+ ·
5 5
D y
@# "
9 "
− ·
5 5
y D
r# "
" 9
− ·
"># aường (rƒn ngo<i (i'/ h3nh ch nhB( ############ c0a hy/=bo;
5
5
D
y "
>
− · cP /hư.ng (r3nh!
j# D5 W y5 R > *# D5 W y5 R " S@U# D5 W y5 R d r# D5 W y5 R 9
"d# aường hy/=bo;
5 5
D y
"
d >
− · cP (i^u cE bgng!
j# 5 *# 9 @# > SrU# m
"m# Hy/=bo;
5 5
D y
5X "m
− cP (im sai bgng!
m
j#
>
9
S*U#
d
@#
9
5
r#
9
d
"l# Phư.ng (r3nh @T c0a hy/=bo; cP (i^u cEc "5 và +? :ài (rNc (hEc bgng "X ;à!
5 5
D y
j# "
5d K
− ·
5 5
D y
*# "
"XX "5d
− ·
5 5
D y
S@U# "
"m K
− ·
5 5
D y
r# "
5X "X
− ·
"p# Phư.ng (r3nh @T c0a hy/=bo; cP (rNc (hEc gH/ +Oi (rNc Mo ;à!
5 5
D y
j# "
5 >
− ·
5 5
D y
S*U# "
5X d
− ·
5 5
D y
@# "
"m K
− ·
5 5
D y
r# "
5X "X
− ·
"K# @ho Hy/=bo; SHU! KD5 - "my5 R ">># T3m mLnh +% sai
j# SHU cP (rNc (hEc bgng p *# SHU cP (rNc Mo bgng m
@# SHU cP (i^u cEc bgng "X SrU# SHU cP /( 5 (iLm cBn!
>
y D
9
· t
5X# @họn hy/=bo; SHU! 99D5 - KKy5 R 95ml# fPc gia 5 (iLm cBn bgng!
j# 9XX *# >dX S@U# mXX r# >dX
5"# PT +ường (rƒn ngo<i (i'/ h3nh ch nhB( c. sI c0a hy/=bo;!
5 5
D y
"
"m K
− · ;à!
SjU# D5 W y5 R 5d *# D5 W y5 R "m @# D5 W y5 R K r# D5 W y5 R l
55# Hy/=bo; cP (rNc (hEc bgng p2 (im sai = R
d
5
cP /( chCnh (ắc ;à!
5 5
D y
j# "
p> "m
− ·
5 5
D y
*# "
"m "XX
− ·
5 5
D y
S@U# "
"m p>
− ·
5 5
D y
r# "
"XX p>
− ·
Trang! K>
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tiết G2p GF:
I. Mục tiêu: Qu) /;i h#c n;" $* cyn
- nắm vng an SParabo;UT hi8u +ư,c /hư.ng (r3nh chCnh (ắc c0a SPUT bưJc +ầu vBn :Nng +bnh
nghca +8 n^ ;Fn m?( sG (Cnh chH( c0a SPUT 4ua +P cP &6 n7ng giMi m?( sG bài (B/ (ư.ng +Gi +.n giMn
+Gi vJi nhng bài (oán v% SPU#
II. 9huYn /Z
kfK - bMn vY - /hi'u học (B/ S(E ;uBn ‡ngắn ngọn„2 (rắc nghiLm &hách 4uanU
III. Phương pháp
f,i mI - n^ vHn +% - +an D=n ho<( +?ng nhPm#
IV. +iUn trình /;i h#c
$%!t &'ng c() giá% viên $%!t &'ng c() h#c Oinh
Ho<( +?ng `# Ti'/ cBn &hái niLm
a[( vHn +%! Trong chư.ng `` (a +F học!
KhMo sá( hàm sG y R aD5 W bD W c Sa S XU#
as (hb ;à m?( +ường cong Parabo; SPU! (a D=m SPU
chư.ng `` và an sau cP g3 giGng I /hần SPU (a +F
học &hOng!
an SkfKU
Sfiáo vi^n (r=o bMng h3nh vY K5U SkfKU
fiMi (hCch! @ho +i8m € cG +bnh :ường (h1ng S cG
+bnh &hOng +i 4ua € SPU R S\! \€ R :S\TSUS
€! Ti^u +i8m
S! aường chuAn
P R :S€T SU „ X! Tham sG (i^u c0a SPU
h Qua an SkfKU
@P (rường h,/ nào SSU (i'/ D_c Scắ(U SPU &hOngZ
Su=m D-( (r3nh bày Hk# aánh giá - cho +i8mU#
h \?( SPU Dác +bnh &hi nàoZ
Ho<( +?ng ``# Phư.ng (r3nh chCnh (ắc c0a SPU
*ài (oán! @ho /arabo; SPU! bi'( (i^u +i8m € và
+ường chuAn S# HFy vi'( /hư.ng (r3nh chCnh (ắc SPU#
f,i y! TrFn c. sI an S`U SkfKU#
$i'( PT hPU! ch_ y! \SD2yU
SPU! S\! \€ R :S\TSUS
@họn hL (ọa +? eDy SkfKU
h $Ji cách chọn hL (rNc eDy SK9U =m cho bi'( (ọa
+? các +i8m €T \T P và PT SSU#
rE &i'n! Khi chọn hL (rNc eDy! Hk sY (3m (ọa +?
+i8m và vi'( +ư,c PT SPU#
Ho<( +?ng ```#
@iu h•i S`U S*T"U! c0ng cG &hái niLm2 +bnh ;y#
a8 (3m /hư.ng (r3nh SPU! ai%u cG( ;‚i ;à (<o ra y'u
(G nào#
h @họn hL (rNc eDy R„ Dác +bnh (ọa +?! (i^u +i8m
Học sinh +ọc an SkfKU
Quan sá( h3nh vY#
fhi (Pm (ắ( an#
Hk nhJ ba &hái niLm Ti^u +i8m - aường chuAn -
Tham sG (i^u#
fiM s| SSU (i'/ D_c vJi SPU R„ :S\TSU R X R„ \€
R X
R„ \ S € R„ € S SSU (rái aK SanU R„ SSU &hOng
(i'/ D_c SPU#
h Hk n^ các aK Dác +bnh SPU#
Hk (i'/ cBn &hái niLm S+ọc &6 bài (oánU#
kuy nghc! \uGn vi'( /hư.ng (r3nh SPU /hMi bi'(
(ọa +? các +ường \T €T PT /hư.ng (r3nh +ường
(h1ng SSU
\€ R \P
\SD2yUT €SPt52 XUT PS-Pt52 XU
SSU cP PT! D W Pt5 R X
T}! \€ R \H
Ta cP /(!
5
5
P P
D y D
5 5
¸ _
− + · +
÷
¸ ,
S y5 R 5PD SP
„ XU
Trang! Kd
Giá% án C!i OL 16 78ng 9)%
:;i:PQ>Q:]a
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€T PT +ường chuAn SSU R„ $i'( +ư,c PT#
*ài (B/ 5! SPhá( /hi'u học (B/ 9 nhPmU S5 ;o<iU
TE ;uBn và (rắc nghiLm#
nhPm "! $i'( PT chCnh (ắc c0a /arabo;2 bi'(!
SPU cP (i^u +i8m €S9TXU
nhPm S5U SPU 4ua +i8m \ S"T-"U
nhPm S9U SPU! cP (ham sG (i8u P R
"
9
h u=m W 4uan sá( ;àm viLc c0a nhPm - các nhPm
(r3nh bày f$ chqnh s|a &'( 4uM#
fhi nhBn - cho +i8m
h Phá( bi8u (rắc nghiLm
Ho<( +?ng `$# @h_ y!
y R aD5 W bD W c Sa S XU SPU
h T<i sao +s (hb c0a hàm sG!
y R aD5 W bD Wc Sa S XU ;à m?( +ường /arabo;#
Hk chq hàm sG $r +.n giMn! y R aD5
- uác +bnh (i^u +i8m#
- aường chuAn :#
Ho<( +?ng $# HưJng :xn v% nhà!
W Học &6 ;y (huy'(#
W oàm bài (B/ >5 - >m SkfKU
S@P chuAn bb c0a f$U
@ách chọn hL (rNc (ọa +? eDy!
T3m ra! (ọa +? €2 /hư.ng (r3nh +ường chuAn SSU
Ta sY vi'( +ư,c /( SPU
- *a nhPm nhBn nhiLm vN
- ThMo b<n +ưa ra &'( 4uM SnhPm (rưIng (rM ;ờiU#
- fP/ y c0a nhPm b<n#
aá/ sG!
nhPm S`U! y5 R "5D
nhPm 5! y5 R D
nhPm 9! y5 R
5
D
9
5# nhBn /hi'u! (rắc nghiLm
S(rM ;ời ciu h•i (rong /hi'uU
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Trang! Km
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"# @ho /arabo; SPU cP (i^u +i8m €S"2XU2 +ường chuAn S! D W " R X# Phư.ng (r3nh chCnh (ắc c0a SPU ;à!
j# D5 R y *# y5 R D @# y5 R 5D SrU# y5 R >D
5# Parabo; SPU cP /( D - y5 R X (h3 (i^u +i8m € c0a SPU ;à!
j# S"2 XU *# SX2 -"U S@U# S
"
>
2 XU r# S
"
5
2 XU
9# Tham sG (i^u c0a /arabo; SPU cP (i^u +i8m €S"2 -5U và +ường chuAn S! 9D W >y W 5X R X ;à!
SjU# 9 *# m @# 5 r# >
># \ S SPU! y5 R >D và €\ R 9 (h3 hoành +? c0a \ ;à!
j# " *# 9 @#
9
5
SrU# 5
d# @ho SPU! y5 R >D#
aường (h1ng 4ua (i^u +i8m € và vuOng gPc vJi (rNc oD cắ( SPU (<i \ và n# a? :ài \n ;à!
j# 5 *# " @# p SrU# >
m# @ho jS52 XU và S! D W 5 R X# S@U ;à +ường (rƒn ;uOn 4ua j và (i'/ D_c vJi S# TB/ h,/ (im các +ường (rƒn
S@U ;à +ường cP /(!
j# SD - 5U5 W y5 R > *# y5 R >D S@U# 5D W y - " R X r# \?( +á/ sG &hác#
l# @ho SPU! y5 R pD# aường (h1ng nào :ưJi +iy +i 4ua (i^u +i8m c0a SPU!
SjU# D W y - 5 R X *# D - y W 5 R X @# 5D W y - " R X r# 5D - y W " R X
p# @ho SPU! y5 R pD# aường chuAn S c0a SPU +i 4ua +i8m nào :ưJi +iyT
SjU# S-52 XU *# SX2 -5U @# S52 XU r# SX2 5U
K# @ho \SD2yU (h•a hL (h)c!
5 5
D y D 5 + · − # TB/ h,/ các +i8m \ ;à!
j# aường (rƒn *# •;i/ @# Hy/=bo; SrU# Parabo;
"X# Parabo; SPU cP (i^u +i8m €S"25U2 +ường chuAn cP /(! D - y R X2
SPU cắ( ey (<i 5 +i8m mà (Cch hai (rung +? ;à!
SjU# -"X *# p @# -p r# "X
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang! Kl
Giá% án C!i OL 16 78ng 9)%
:;i::_I +dP +>x9 7G$IcM PQ>Q:]a
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tiết GGp GH:
I. Mục tiêu
1. \iUn thVc:
- @ung cH/ cho học sinh cách nh3n (ổng 4uá( v% ba +ường •;i/2 Parabo; và Hy/=rbo;# *a +ường
cOnic này +ư,c (hGng nhH( :ưJi m?( +bnh nghca chung2 cP ;i^n 4uan +'n +ường chuAn2 (i^u +i8m và
(im sai# @h_ng chq &hác nhau bIi giá (rb c0a (im sai#
2. \{ nXng:
- $Bn :Nng +ư,c &i'n (h)c +F học +8 Dác +bnh +ường chuAn c0a •;i/2 Hy/=rbo;2 vi'( +ư,c /hư.ng
(r3nh c0a các +ường cOnic &hi bi'( m?( (i^u +i8m và m?( +ường chuAn#
- z=3n cho học sinh &6 n7ng ;ogic2 (Cnh cAn (hBn2 nhanh nhŒn2 chCnh Dác2 n7ng ;Ec (ư :uy ;ogic#
II. 9huYn /Z
). CLi vơi -|i h#c Oinh
- nắm vng cách Dác +bnh (i^u +i8m c0a •;i/2 Hy/=rbo; và Parabo;2 (Cnh (im sai = c0a •;i/2
Hy/=rbo;#
- ko<n bài /hần học ;i^n 4uan +'n ba +ường cOnic#
/. CLi vji giá% viên
- fiáo án
- @ác ~i;= (r3nh :i^ùn f=om=(=rvs k&=(ch/a: Sho[c bMng /hNU2 /hHn màu#
- rE &i'n (3nh huGng#
III. +2 chVc h%!t &'ng h#c tgp c() h#c Oinh
$%!t &'ng c() giá% viên $%!t &'ng c() h#c Oinh 7'i ung ghi /0ng
$%!t &'ng 1: hH ph}ti
~•n &Znh tjp v; Tiq- tr) TiUn thVc cK
f$! Tinh (im sai = c0a!
a# S•U! 1
16
y
25
x
2 2
= +
b# SHU! 1
16
y
9
x
2 2
= −
fọi 5 Hk ;Fn bMng (r3nh bày
oưu ;<i bài giai(rFn bMng +8
/hần sau s| :Nng
- Hk suy nghc2 (rM ;ời ciu h•i
c0a f$
\iq- tr) TiUn thVc cK
Tinh (im sai = c0a!
a! S•U ! 1
16
y
25
x
2 2
= +
b# SHU ! 1
16
y
9
x
2 2
= −
Gi0i:
aU Ta cP! a5 R 5d S a R d
b5 R "m
S c5 R a5 - b5 R K S c R 9
$By! = R
5
3
a
c
=
b# Ta cP! a5 R K S a R 9
b5 R "m
S c5 R a5 W b5 R 5d S c R d
$By! = R
5
3
a
c
=
Trang! Kp
Giá% án C!i OL 16 78ng 9)%
:;i::Q C<D7G 9~7I9
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$%!t &'ng 2: h16 ph}ti
+ì- hiqu &ư4ng chuYn c() rtip 1. Cư4ng chuYn c() rtip
a[( vHn +%! SkfKU
Z @ho /hư.ng (r3nh chCnh
(ắc c0a S•U ! 1
b
y
a
x
2
2
2
2
= + 2
=m hFy (Cnh (im sai = c0a
S•U
Z fọi
0
&
a
x % '
1
= +

+ường chuAn )ng vJi (i^u
+i8m €"#
Z fọi
0
&
a
x %
2
= − Ž

+ường chuAn )ng vJi (i^u
+i8m €5#
f$ (r3nh :i^ùn ~i;=! =;i/ #
gs/ +8 minh họa oK"
Sho[c :ùng bMng /hNU
Z @ho \ SDT yU

S•U2 =m
hFy (Cnh!
W TCnh \€" Z
W TCnh : S\T
1
'
U Z
T} +P suy ra (q sG!
(
" ' ; M ! d
M)
1
1
f$ (r3nh bày các bưJc
ch)ng minh (hOng 4ua &'(
4uM (rM ;ời c0a Hk# T} +P2 (a
cP (Cnh chH( sau!
Sf$ n^ (Cnh chH( và cho Hk
+ọc ;<i m?( ;ần naU
f$ chqnh s|a các bưJc +F
;àm I (rFn +8 cP /hần
ch)ng minh#
Hk! Tim sai = c0a S•U ;à! = R
a
c
\€" R a W
&x a x
a
c
+ =
:S\T
1
'
U R • D W
&
a

R
&
&x a
&
* &x a * +
=
+
( )
&
' ; M d
M)
1
1
=
Hk (3m hi8u ;<i 4uá (r3nh
h3nh (hành cách ch)ng minh#
). CZnh nghW): h*G\i
/. +€nh ch•t: h*G\i
@h)ng minh!
$Ji \ SD2yU (hu?c S•U2 (a cP!
\€" R a W
x
a
c
R a W =D
( )
&
&x a
&
* &x a *
*
&
a
x * ' ; M d
1
+
=
+
= + =
kuy ra!
&
" ' ; M ! d
M)
2
1
=
@h)ng minh (ư.ng (E2 (a cQng cP!
( )
&
' ; M d
M)
2
2
=
$%!t &'ng F: hH ph}ti
+ì- hiqu &ư4ng chuYn c() $"psr/%t 2. Cư4ng chuYn c() $"psr/%t
Tư.ng (E S•U
f$ (r3nh :i^ùn ~i;=
hy/=rbo;#gs/ +8 minh họa - Hk suy nghc (rM ;ời
). CZnh nghW): h*G\i
/. +€nh ch•t: h*G\i
@h)ng minh!
SPhần này cho hs (E ch)ng minhU
Trang! KK
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
oK5
Sho[c :ùng bMng /hNU
- Hk ;àm viLc (rFn c. sI //
mà giáo vi^n v}a (r3nh bày#
Hr! $Ji \ SD2yU (hu?c SHU
\€" R a W
x
a
c
R a W =D
( )
&
&x a
&
* &x a *
*
&
a
x * ' ; M d
1
+
=
+
= + =
kuy ra!
&
" ' ; M ! d
M)
2
1
=
@h)ng minh (ư.ng (E2 (a cQng cP!
( )
&
' ; M d
M)
2
2
=
W Tư.ng (E2 D-( D ‡ X (a cQng cP &'( 4uM
(rFn#
$%!t &'ng G: hH ph}ti Gi0i v€ ụ 1
Z $i'( /hư.ng (r3nh +ường
chuAn như (h' nàoZ
Z Ta cần (Cnh giá (rb nàoZ
f$ cho 5 Hk ;Fn bMng giMi
S@h_ y &i'n (h)c cQ +F
&i8m (ra +ầu (i'( họcU
- Hk ;àm viLc cá nhin2 (rM ;ời
ciu h•i c0a f$2 n^ nhBn D-(
Hk ;Fn bMng (r3nh bày bài
giMi
V€ ụ: 1
lác &Znh &ư4ng chuYn c():
a# S•U ! 1
16
y
25
x
2 2
= +
b# SHU ! 1
16
y
9
x
2 2
= −
fiMi!
a# Ta cP! a5 R 5d S a R d
b5 R "m
S c5 R a5 - b5 R K S c R 9
$By! = R
5
3
a
c
=
ro +P!
aường chuAn
0
3
25
x % '
1
= +
aường chuAn
0
3
25
x %
2
= − Ž
b# Ta cP! a5 R K S a R 9
b5 R "m
S c5 R a5 W b5 R 5d S c R d
$By! = R
3
5
a
c
=
ro +P!
aường chuAn
0
5
9
x %
1
= + Ž
aường chuAn
0
5
9
x %
2
= − Ž
$%!t &'ng H: hH ph}ti CZnh nghW) &ư4ng c‚nic F. CZnh nghW) &ư4ng c‚nic
Z •m hFy n^ (q sG
( ) ' ; M d
M)

c0a Parabo;2 vJi \ (hu?c
aGi vJi Parabo; SPU2 vJi \
(hu?c SPU2 (a cP!
). CZnh nghW): h*G\i
Trang! "XX
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parabo;# $3 saoZ
Sf$ n^ +bnh nghca +ường
cOnic và cho Hk +ọc ;<i m?(
;ần naU
1
" ' ; M ! d
M)
=
$3 \€ R : S\T
'
U
b# oưu y!
•;i/ ;à +ường cOnic cP (im sai = ‡ "
Parabo; ;à +ường cOnic cP (im sai = R
"
Hy/=rbo; ;à +ường cOnic cP (im sai = „
"
$%!t &'ng I: hH ph}ti Gi0i v€ ụ 2
Z nhBn D-( g3 v% (im sai =Z
Z nhBn D-( g3 v% +ường
cOnic nàyZ
Z fọi \ SDT yU (hu?c
Hy/=rbo; (h3 (a cP +i%u g3Z
Z HFy bi'n +ổi bi8u (h)c
này#
$3 = R
1 2 >
nFn cOnic
(rFn ;à m?( Hy/=rbo;
( ) ' ; M d
M)
R
2
V€ ụ 2:
@ho
'
! D - y W " R X và +i8m € S"T "U#
$i'( /hư.ng (r3nh c0a cOnic nhBn € ;à
(i^u +i8m2
'
;à +ường chuAn và cP (im
sai = R
2
#
fiMi!
$3 = R
2
„ " nFn cOnic (rFn ;à m?(
Hy/=rbo;#
fọi \ SD T yU (hu?c Hy/=rbo; (h3 (a cP!
( )
2
' ; M d
M)
=
ShU
Ta ;<i cP! \€ R ( ) ( )
2 2
1 y 1 x − + −
: S\T
'
U R
2
* 1 y x * + −
@ho nFn2 (} ShU (a cP!
( ) ( ) * 1 y x * 1 y 1 x
2 2
+ − = − + −
S D5 W y5 - >D - >y W 5Dy W " R X
$By /hư.ng (r3nh c0a SHU ;à!
D5 W y5 - >D - >y W 5Dy W " R X
$%!t &'ng 7: hN ph}ti au"ện tgp v; c(ng cL
f$ /há( bài ;uyLn (B/ cho
(}ng bàn
†^ cầu Hk vBn :Nng &i'n
(h)c +F học +8 (3m &'( 4uM
+_ng#
f$ nhắc ;<i n?i :ung +F
học
Hk ;àm viLc cá nhin2 (rM ;ời
5 bài (B/ (rắc nghiLm#
au"ện tgp:
$%!t &'ng N: h2 ph}ti $ưjng kn h#c ƒ nh;
W †^ cầu Hk v% nhà
- TPm (ắ( bài học
- oàm bài (B/ >l2 >p (rang
""> SkfKU
W nhắc Hk On (B/ &i'n (h)c
cQ chuAn bb cho (i'( sau On
(B/ chư.ng ```#
IV. >}t Tinh nghiệ-
Trang! "X"
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tiết GI :
fsm! h TnKQ! "dv S>X•U gsm "X ciu (rong +P cP! p ciu o@2 " ciu aK2 " ciu ak
h TE ;uBn! 9Xv SmX•U gsm 5 bài2 (‘ ;L &i'n (h)c vJi m)c +? nhBn bi'(2 hi8u vJi vBn :Nng và
&hM n7ng bBc cao ;à mX - >X#
*’nf a“@ Tz”nf
:;i 9h( &ề
7hgn
/iUt
+h‚ng
hiqu
Vgn ụng
\h0 nXg /gc
c)%
+2ng
$ệ thVc tượng
tr%ng t)- giác
abnh ;y cosin "aK "
P+ &ư4ng th5ng
PT +ường (h1ng "@o "To
fPc gia 5 +ường (h1ng "o@
9
Cư4ng trMn
P( +ường (rƒn "@o "
P( (i'/ (uy'n c0a +ường
(rƒn
"o@ "
rtip P( =;i/ "o@ "
$"psr/%t "o@ "o@ "To 9
P)r)/%t "ak "o@ 5
+2ng > d 5 " "5
Ciq- "mS•U
S"2m+U
5X S•U
S5+U
S>• W
5X•U
S52>+U
>X•
S>+U
"XX•
S+i8m
"XU
Q. C„ +>x9 7G$IcM
*L tượng: 16 c8u h-|i c8u 6pG&ip th4i gi)n 1H…
"# @iu "! @ho S j*@ cP các c<nh a R
m
2 b R 52 c R
" 9 +
# kG +o c0a gPc j ;à! ####################
5# @iu 5! PT (ham sG +ường (h1ng : 4ua 5 +i8m j S"T5U2 * S-5T"U ;à!
`#+ =
+ =
t y
t x
5
9 "
S(StzU ``#+ =
+ − =
t y
t x
9 "
5
S(StzU ```#+ =
− =
t y
t x
9 5
"
S(StzU `$#− =
− =
t y
t x
9 5
"
S(StzU
9# fPc
ϕ
gia 5 +ường (h1ng S:"U! lD - 9y W m R X và S:5U! 5D - dy - > R X ;à!
`#
ϕ
mXX ``#
ϕ
KXX ```#
ϕ
>dX `$#
ϕ
9XX
># Phư.ng (r3nh +ường (rƒn S
ξ
U cP +ường &Cnh j* vJi j S"T"U2 * SlT>U ;à!
`# D5 W y5 W pD - my - "5 R X ``# D5 W y5 W pD W my W "5 R X
```# D5 W y5 - pD - my - "5 R X `$# D5 W y5 - pD - my W "5 R X
d# @ho +ường (rƒn S
ξ
U cP /hư.ng (r3nh D5 W y5 - 9D - y R # /hư.ng (r3nh (i'/ (uy'n c0a S
ξ
U (<i +i8m \
S"T -"U ;à!
`# D W 9y - 5 R X ``# D - 9y - 5 R X
```# D W 9y W5 R X `$# D - 9y W 5 R X
m# Phư.ng (r3nh chCnh (ắc c0a =;i/ S•U cP +? :ài (rNc ;Jn bgng 5m và (im sai = R
"9
"5
;à!
`#
"
"mK 5d
5 5
= +
y x
``#
"
5d "mK
5 5
= +
y x

```#
"
5d 9m
5 5
= +
y x
`$#
"
9K 5d
5 5
= +
y x
l# Phư.ng (r3nh chCnh (ắc c0a hy/=rbo; SHU cP (i^u +i8m ~S-mTXU (im sai = R 9 ;à!
`#
"
5> "5
5 5
= −
y x
``#
"
"5 5>
5 5
= −
y x
```#
"
> 95
5 5
= −
y x
`$#
"
95 >
5 5
= −
y x
Trang! "X5
Giá% án C!i OL 16 78ng 9)%
:;i:\I†M +>Q 9A‡I 7ˆM
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
p# @ho /arabo; SPU! y5 R pD# \Lnh +% nào sau +iy sai
`# SPU cP (i^u +i8m € S5TXU ``# aường chuAn c0a SPU cP /hư.ng (r3nh D R -5
```# Tim sai c0a SPU ;à = R 9t5 `$# Ti'/ (uy'n (<i +qnh c0a S/U cP /( D R X
K# Phư.ng (r3nh chCnh (ắc c0a /arabo; SPU +i 4ua \ S5T>U ;à
`# y R 5D5 - > ``# y5 R pD ```# y R pD5 `$# D5 R py
"X# Phư.ng (r3nh +ường (rƒn ngo<i (i'/ h3nh ch nhB( c. sI c0a hy/=rbo; SHU cP /( "
K 5d
5 5
= −
y x
;à!
`# D5 W y5 R 5d ``# D5 W y5 R "m ```# D5 W y5 R 9m `$# D5 W y5 R m
:. C„ \I†M +>Q +‰ aAd7
Thời gian 9XV
@iu "! @ho S j*@ cP +qnh j S5T 5U và 5 +ường cao S*`U2 S@KU cP /(!
S*`U! KD – 9y – > R X
S@KU! D W y – 5 R X
S"+U a# T3m (oa +? (rEc (im H c0a S j*@ và vi'( /hư.ng (r3nh +ường cao SjHU
S"+U b# $i'( /( c<nh *@
@iu 5! @ho hy/=rbo; SHU! "
K "m
5 5
= −
y x
S"+U a# HFy (Cnh +? :ài (rNc (hEc2 (rNc Mo và (i^u cEc c0a SHU
S"+U b# uác +bnh /hư.ng (r3nh các +ường chuAn c0a SHU
S5+U c# $i'( /( chCnh (ắc c0a =;i/ S•U cP các (i^u +i8m ;à (i^u +i8m c0a SHU và +i 4ua các +qnh c0a
h3nh ch nhB( c. sI c0a SHU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang! "X9
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tiết GN:
I. MŠ9 +I‹A
1. Về TiUn thVc: 9(ng cL v; Th.c O8u các TiUn thVc về:
 $-c(. và )ng :Nng vào viLc giMi bài (B/
 HL (h)c ;ư,ng (rong (am giác# j•/ :Nng vào bài (oán (hEc ('
 k| :Nng /hư.ng /há/ (ọa +? (rong m[( /h1ng +8 vi'( /hư.ng (r3nh (ham sG2 /hư.ng (r3nh
(ổng 4uá( c0a +ường (h1ng2 /hư.ng (r3nh +ường (rƒn2 =;C/2 hy/=bo;2 /arabo;
 @huy8n +ổi gia h3nh học (ổng h,/ - Tọa +? - $-c(.#
2. Về T{ nXng:
 z=3n &6 n7ng chuy8n +ổi gi h3nh học (ổng h,/ - (ọa +? - v=c(.
 Thành (h<o các /h-/ (oán v% v-c(. hL (h)c ;ư,ng2 Dác +bnh các y'u (G h3nh học và ;B/
+ường /hư.ng (r3nh các +ường =;C/2 hy/=bo;2 /arabo;#
F. Về tư u":
 *ưJc +ầu +<i sG hPa h3nh học
 Hi8u +ư,c cách chuy8n +ổi gia h3nh học (ổng h,/ - (ọa +? - v=c(.
G. Về thái &':
 *ưJc +ầu hi8u +ư,c )ng :Nng c0a (ọa +? (rong (Cnh (oán
 *i'( vBn :Nng &i'n (h)c +F học và các bài (oán (hEc ('#
 Hi8u và vY +ư,c các +ường =;C/2 hy/=bo;2 /arabo;#
II. 9$AŒ7 :• Về P$<=7G +Iệ7 [Žb $•9
"# @huAn bb cácbi8u bMng +8 :<y (h=o nhPm và các /hi'u học (B/#
5# @huAn bb các h3nh vY +8 minh họa
9# @huAn bb máy mPc và màn h3nh
># @huAn bb (ài ;iLu2 +% bài +8 /há( cho học sinh
III. Về P$<=7G P$BP [Žb $•9
"# f,i mI vHn +á/
5# @hia nhPm nh• +8 cùng nhau học (B/
9# Phin các ho<( +?ng học (B/ (h=o /hi'u
IV. +IU7 $?7$ :_I $•9
Ho<( +?ng "!
Trong hL (ọa +? eDy2 cho j S"2>UT * S>2XUT @S-52-5U#
"# @h)ng (• rgng j2 *2 @ ;à ba +qnh c0a m?( (am giác# TCnh chu vi S j*@
5# TCnh (ọa +? (rEc (im H2 (rọng (im f và (im +ường (rƒn ngo<i (i'/ S j*@#
$%!t &'ng c() h#c Oinh $%!t &'ng c() giá% viên
Trang! "X>
Giá% án C!i OL 16 78ng 9)%
:;i::_I +dP ~7 +dP 9A‡I 7ˆM
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- nhBn /hi'u học (B/ và nghi^n c)u cách giMi
- a?c ;B/ (i'/ hành giMi (oán2 h?i y cM nhPm
- ThOng báo &'( 4uM cho giáo vi^n &hi +F hoàn
(hành nhiLm vN
- @hCnh Dác hPa &'( 4uM Sghi ;ời giMi c0a bài (oànU#
- @h_ y các cách giMi &hác
- a<i :iLn nhPm (r3nh bày &'( 4uM
- Phin nhPm học sinh (h=o (r3nh +?! nhPm †T T*
Sciu "UT nhPm KT f Sciu 5U
- fiao nhi^m vN và (h=o :‚i ho<( +?ng c0a học
sinh 2 hưJng :xn &hi cần (hi'(#
- nhBn và chCnh Dác hPa các &'( 4uM c0a " ho[c 5
học sinh hoàn (hành nhiLm vN +ầu (i^un#
- aánh giá &'( 4uM2 ch_ y sai ;ầm (hường g[/#
- aưa ra ;ời giMi ngắn gọn nhH( cho cM ;J/
- HưJng :xn các cách giMi &hác
- @h_ y /hin (Cch +8 học sinh hi8u cách chuy8n
+ổi (} ngOn ng h3nh học sang ngOn ng (ọa +?
&hi giMi (oán#
Ho<( +?ng 5!
Thành ;B/ bMng chuy8n +ổi gia h3nh học (ổng h,/ - v=c(. - (ọa +?
$?7$ $•9
+@7G $•P
V‘9+= +•Q C’
j# j2 *2 @ ;à
ba +qnh c0a
m?( (am giác#
j2 *2 @ &hOng
(h1ng hàng
b# @hu vi (am
giác j*@
a# ai8m H ;à
(rEc (im c0a
S j*@
b# ai8m f ;à
(rọng (im c0a S
j*@
c# ai8m ` ;à
(im +ường
(rƒn ngo<i (i'/
S j*@
a#
AC ABT
&hOng cùng /hư.ng
AC AB ≠
b#
BC AC AB + =
a#

=
=
X #
X #
AC BH
BC AH
b#
( ) OC OB OA G
GC GB GA
+ + =
= + +
9
"
X
X
c#

=
=
= =
IC IA
IB IA
IC IB IA
a#
U m T 9 S UT > T 9 S − − = − = AC AB− = −
− =
U m S >
U 9 S 9
k
k
hL $n
b#
>X > 9m
d 9 >d 9m K
"d "m K
= + =
= = + =
= + =
BC
AC
AB
@hu vi R d W
"X 5 d 9 +
a# fọi H SDT yU
X > 5 X #
X l 9 X #
U m T 9 S
U T > S
U 5 T m S
U > T " S
= − + ⇔ =
= − + ⇔ =
− − =
− =
− − =
− − =
y x AC BH
y x BC AH
AC
y x BH
BC
y x AH
fiMi hL /(= − +
= − +
X > 5
X l 9
y x
y x
H S5T "U
b#
9
5
U S
9
"
" U S
9
"
= + + =
= + + =
C B A
C B A
y y y y
x x x x
$By f S "T 5t9U
c#
Trang! "Xd
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------= − +
= + −


− + − = − + −
− + − = − + −
X 9 > 5
X " p m
U S U S U S U S
U S U S U S U S
5 5 5
5 5 5
y x
y x
y y x x y y x x
y y x x y y x x
C C A A
B B A A
$By ` S"t5T "t5U
Ho<( +?ng 9! Phi'u học (B/ sG 9#
*ài (B/!
a8 +o chi%u cao @r c0a m?(
cái (há/2 vJi @ ;à chin (há/ và r ;à
+qnh# $3 &hOng (h8 +'n chin (há/
+ư,c nFn (} hai +i8m j2 * cP &hoMng
cách j* R 9Xm sao cho j2 *2 @
(h1ng hàng2 người (a +o +ư,c các gPc
@jr R >9X2 gPc @*r R mlX# HFy
(Cnh chi%u cao @r c0a (há/#
$%!t &'ng c() h#c Oinh $%!t &'ng c() giá% viên
- Học sinh nhBn /hi'u và (hMo ;uBn (h=o
nhPm#
- @ác nhPm (3m /hư.ng /há/ giMi +_ng nhH(
và (r3nh bày (rFn bMng giHy#
- fiáo vi^n giao nhiLm vN
- fi_/ +I Hk +bnh hưJng cách giMi
- z_( nhBn D-( &'( 4uM c0a các nhPm và +ánh giá# kau
+P giáo vi^n giMi (Pm (ắc ;Fn bMng +=n#
X

" 5> = D
9 2 dX
5> sin
>9 sin
# 9X
sin
sin
X
X
"
≈ = =
D
A
AB BD
$By @rR*r sin mlX R >m29m
Ho<( +?ng >! Phi'u học (B/ sG >
Trong hL (rNc (ọa +? eDy2 cho bGn +i8m P S925UT QS-925UT zS-92-5UT kS92-5U và `S52dU#
"# $i'( /hư.ng (r3nh (ổng 4uá( c0a +ường (h1ng Pz
5# $i'( /hư.ng (r3nh +ường (rƒn (im ` và (i'/ D_c vJi +ường (h1ng Pz
9# $i'( /hư.ng (r3nh •;i/ và Hy/=rbo; cP cùng h3nh ch nhB( c. sI PQzk và (3m (ọa +? các (i^u
+i8m#
$%!t &'ng c() h#c Oinh $%!t &'ng c() giá% viên
- @ác nhPm (hMo ;uBn2 +bnh hưJng và giMi bài (B/
- fhi vào /hi'u (rM ;ời
- a<i :iLn nhPm (r3nh bày cách giMi
- fiao nhiLm vN cho các nhPm
- fi_/ +— +bnh hưJng giMi 4uy'(
- aánh giá &'( 4uM2 chọn cách giMi ngắn gọn nhH(
ghi ;Fn bMng +=n
- K'( 4uM!
"# PT +ường (h1ng Pz! 5D - 9y R X#
5# PT +ường (rƒn! SD-5U5 W Sy-dU5 R
"9
"5"
9# PT @T •;i/!
"
> K
5 5
= +
y x
PT@T Hy/=bo;o
"
> K
5 5
= −
y x
V. 9P7G 9‡ V_ $<“7G [”7 Về 7$_
Trang! "Xm
C
D
B
A
43
67
1
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- nhắc ;<i các &i'n (h)c và các /hư.ng /há/ ch)ng minh +F (hEc hiLn 4ua các bài (B/ (rFn#
- oàm (i'/ các bài (B/ I /hần On (B/ cuGi n7m (rong sách giáo &hoa
- Ti'( On (B/ sau (hEc hành bài (B/ (rắc nghiLm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang! "Xl
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tiết GS:
I. Mục tiêu /;i !"p phương pháp
1. \iUn thVc:
- Học sinh nắm vng các &hái niLm +bnh nghca2 (Cnh chH( cách vi'( các /hư.ng (r3nh c0a +ường
(rƒn2 =;i/2 hy/=bo;2 /arabo;
2. \{ nXng:
- *i'( á/ :Nng các &hái niLm +bnh nghca +8 vi'( /hư.ng (r3nh +ường (rƒn2 =;i/2 hy/=bo;2 /arabo;
- T} các /hư.ng (r3nh Dác +bnh +ư,c các y'u (G c0a các +ường như (im2 bán &Cnh c0a +ường (rƒn2
+? :ài (rNc ;Jn2 b- c0a •;i/###
F. +ư u": Phát triqn tư u" tr•c 3u)n v; tư u" t%gic. Gi}p h#c Oinh th•" &ược Vng ụng
c() các &ư4ng /gc h)i tr%ng việc gi0i các /;i t%án tiên 3u)n.
G. +hái &':
- z=3n ;uyLn (Cnh cAn (hBn chCnh Dác
- *i'( +ư,c )ng :Nng c0a (oán học (rong (hEc (i^uùn
H. Phương pháp: C;- th%!ip gợi -ƒp v•n &áp th‚ng 3u) các h%!t &'ng tư u"
II. 9huYn /Z
- f$! sách giáo &hoa và sách bài (B/ ;J/ "X ning cao2 giáo án
- Hk!
III. +iUn trình /;i h#c
$%!t &'ng c() giá% viên $%!t &'ng c() h#c Oinh 7'i ung ghi /0ng
"# aường (rƒn!
*ài m!
b# j S9T >U và * SmT XU $i'(
/hư.ng (r3nh +ường (rƒn
ngo<i (i'/ (am giác ej*#
HưJng :xn Hk nhBn :<ng
bài (oán
T3m (im và bán &Cnh
T3m các hL sG c0a các
/hư.ng (r3nh bgng cách
giMi hL ba An#
:# $i'( /hư.ng (r3nh +ường
(rƒn n?i (i'/ (am giác
ej*#
ngoài cách (3m (im bgng
Hk vi'( /hư.ng (r3nh +ường (rung
(rEc c0a hai +o<n (h1ng ej2 e* (}
+P cP hL#
` S9T U ;à (ọa +? (im c0a +ường (rƒn
*án &Cnh z R e` R
Phư.ng (r3nh +ường (rƒn ngo<i (i'/
(am giác ej* ;à
SD - 9U5 W Sy - U5 R
h Hk cP (h8 (3m (im bgng cách á/
:Nng `j R `*2 `j R `@ +8 D-( hL
@5! Hk D-( hL /hư.ng (r3nh ba An
;à các hL sG a2 b2 c c0a /hư.ng
(r3nh +ường (rƒn#
Hk /há( hiLn (am giác ej* cin (<i
+qnh j nFn cP m?( +ường /hin
giác (rong cP /hư.ng (r3nh D R 9
và /hư.ng (r3nh /hin giác gPc e
cP /hư.ng (r3nh D - 5y R X (} +P
suy ra (im ` c0a +ường (rƒn ;à giao
+i8m c0a hai +ường /hin giác nFn
cP (ọa +? ;à S92 U#
*án &Cnh r R : S`T e*U R
Phư.ng (r3nh +ường (rung (rEc c0a
ej ;à D R 9
Phư.ng (r3nh +ường (rung (rEc c0a
ej ;à D - 5y RX#
Ta cP hL

` S9T U ;à (ọa +? (im c0a +ường (rƒn
*án &Cnh z R e` R
Phư.ng (r3nh +ường (rƒn ngo<i (i'/
(am giác ej* ;à
SD - 9U5 W Sy - U5 R
Tam giác ej* cin (<i +qnh j nFn
cP m?( +ường /hin giác (rong cP
/hư.ng (r3nh D R 9 và /hư.ng (r3nh
/hin giác gPc e cP /hư.ng (r3nh D
- 5y R X (} +P suy ra (im ` c0a
+ường (rƒn ;à giao +i8m c0a hai
+ường /hin giác nFn cP (ọa +? ;à
S9T U#
Trang! "Xp
Giá% án C!i OL 16 78ng 9)%
:;i::_I +dP ~7 +dP 9A‡I 7ˆM
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cách (3m giao +i8m c0a hai
+ường /hin giác (a cƒn cP
(h8 á/ :Nng cách (3m nào
&hác#
*ài l! Trong m[( /h1ng (ọa
+?2 vJi m]i sG m ˜ X2 D-(
hai +i8m \" S->TmU và \5
S>T
m
"m
U
c# @h)ng (• rgng +ường
(h1ng \"\5 ;uOn (i'/ D_c
vJi m?( +ường (rƒn cG
+bnh#
a8 m?( +ường (h1ng ;uOn
(i'/ D_c vJi m?( +ường
(rƒn (a cần ch)ng minh
+i%u g3Z
HưJng :xn +ường (h1ng
;uOn cách +%u m?( +i8m cG
+bnh cho (rưJc m?( &hoMng
&hOng +ổi#
5# @ác +ường cO nCc!
*ài l
=# @h)ng minh rgng &hi m
(hay +ổi2 ` ;uOn ;uOn ngm
(rFn m?( =;i/ S•U Dác +bnh#
uác +bnh (ọa +? (i^u +i8m
c0a =;i/ +P#
HưJng :xn Hk nhBn :<ng
bài (oán# Ta ch)ng minh
(ọa +? c0a ` (h•a mFn
/hư.ng (r3nh c0a m?( =;i/
S•U Dác +bnh# uác +bnh (ọa
+? (i^u +i8m c0a =;i/ +P#
HưJng :xn Hk nhBn :<ng bài
(oán# Ta ch)ngminh (ọa +?
c0a ` (h•a mFn /hư.ng (r3nh
c0a m?( = ;i/ cG +bnh vJi mọi
m c0a SHU
b# TCnh :iLn (Cch H@n c.
sI c0a SHU
c# @h)ng minh các +i8m
Phư.ng (r3nh +ường (rƒn n?i (i'/
(am giác ej* ;à!
SD - 9U5 W Sy - U5 R
@5! Hk cP (h8 á/ :Nng (Cnh chH(
+ường /hin giác +8 (3m (ọa +? (im
+ường (rƒn#
Hk :Ea vào &hoMng cách : R z +8
(rM ;ời
\?( =m n^ cách (Cnh z cM ;J/ (Cnh
và cho &'( 4uM#
: SeT \"\5U R >
aường (h1ng ;uOn (i'/ D_c vJi m?(
+ường (rƒn (im e bán &Cnh z R >
Hk (3m (ọa +? giao +i8m `
Phư.ng (r3nh +ường (h1ng j"\5
5D - my W p R X
Phư.ng (r3nh +ường (h1ng j5\"
\D W py - >m R X
T} +P (3m +ư,c (ọa +? giao +i8m `

Ta cP!
Học sinh :Fù :àng (3m ra hy/=bo;
cP hai +ường (iLm cBn ;à
y R T y R
H3nh ch nhB( c. sI cP hai &Cch
(hưJc 5a R p và 5b R > :iLn (Cch k
R 95
Phư.ng (r3nh c0a SSU ;à
S>
T} +P suy ra giao +i8m
fọi ` và • ;ần ;ư,( ;à (rung +i8m
c0a \n và PQ (a cP
$By D` R D•# ro `2 • cùng (hu?c
+ường (h1ng \n nFn suy ra ` R •
a# Parabo; SPU! y5 R >D cP (ham sG
(i^u / R 5
kuy ra (i^u +i8m € S"TXU và /hư.ng
(r3nh +ường chuAn : ;à D W " R X
b# K R S-"TmU H R SXTmU \ R S
c# ` R SXT
U
5
m
# Phư.ng (r3nh +ường
(h1ng `\#
>D - 5my W m5 R X
HL /hư.ng (r3nh cP m?( nghiLm
:uy nhH(
*án &Cnh r R : S`T e*U R
Phư.ng (r3nh +ường (rƒn n?i (i'/
(am giác ej* ;à!
SD - 9U5 W Sy - U5 R
Phư.ng (r3nh +ường (h1ng \"\5
S
: SeT \"\5U R >
aường (h1ng ;uOn (i'/ D_c vJi m?(
+ường (rƒn (im e bán &Cnh z R >
cG +bnh#
Phư.ng (r3nh +ường (h1ng j"\5
5D - my W p R X
Phư.ng (r3nh +ường (h1ng j5\"
\D W py - >m R X
T} +P (3m +ư,c (ọa +? giao +i8m `

Ta cP!
Hy/=bo; cP hai +ường (iLm cBn ;à
y R T y R -
H3nh ch nhB( c. sI cP hai &Cch
(hưJc
5a R p và 5b R > :iLn (Cch k R 95
Phư.ng (r3nh c0a SSU ;à
S>
T} +P suy ra giao +i8m
fọi ` và • ;ần ;ư,( ;à (rung +i8m c0a
\n và PQ (a cP
$By D` R D•# ro `2 • cùng (hu?c
+ường (h1ng \n nFn suy ra ` R •
a# Parabo; SPU! y5 R >D cP (ham sG
(i^u / R 5
kuy ra (i^u +i8m € S"T XU và /hư.ng
(r3nh +ường chuAn : ;à D W " R X
b# K R S-"TmU H R SXTmU \ R S
U T
>
5
m
m
Trang! "XK
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\SdT
5
9
U và n SpT 9
9
U
(hu?c SHU
:# $i'( /hư.ng (r3nh +ường
(h1ng SSU +i 4ua \ và n#
(3m các giao +i8m P2 Q c0a
S vJi hai +ường (iLm cBn
c0a SHU
=# @h)ng minh rgng các
(rung +i8m c0a hai +o<n
(h1ng PQ và \n (rùng
nhau
hưJng :xn hai +i8m cP (ọa
+? (rùng nhau
bài K!
@ho SPU cP /hư.ng (r3nh!
y5 R >D
a# uác +bnh (ọa +? (i^u
+i8m € và /hư.ng (r3nh
chuAn : c0a SPU
b# aường (h1ng S cP
/hư.ng (r3nh y R m SmSXU
;ần ;ư,( cắ( :2ey và SPU (<i
các +i8m K2 H2 \# T3m (ọa
+? các +i8m +P#
c# fọi ` ;à (rung +i8m c0a
eH# $i'( /hư.ng (r3nh
+ường `\ và ch)ng (• rgng
+ường (h1ng `\ cắ( SPU (<i
m?( +i8m :uy nhH(#
:# @h)ng minh rgng \`
vuOng gPc K€# T} +P suy
ra \` ;à /hin giác c0a gPc
K\€#
HưJng :xn :ùng /hư.ng
/há/ v-c(. +8 ch)ng minh#
j•/ :Nng +bnh nghca c0a
SPU +8 suy ra (am giác
K\€ cin (<i \#

=
=


=
= + −
m y
m
x
x y
m my x
>
>
X 5 >
5
5
5
nFn +ường (h1ng `\ chq cP chung
vJi SPU +i8m \
:# aường (h1ng `\ cP v-c(. /há/
(uy'n
U 5 T > S m n − =
(a cP
KF
RS>T-
5mU :o +P
KF
cùng /hư.ng vJi
n
# $By
IM KF ⊥
ro \ (hu?c SPU nFn \€ R \K
S\K bgng &hoMn cách (} \ +'n
+ường chuAn
:# (rong (am giác cin \n€2 +ường
(h1ng \` vuOng gPc vJi K€ nFn
\` ;à /hin giác gPc K\€
c# ` R SXT
U
5
m
# Phư.ng (r3nh +ường
(h1ng `\#
>D - 5my W m5 R X
HL /hư.ng (r3nh cP m?( nghiLm
:uy nhH(

=
=


=
= + −
m y
m
x
x y
m my x
>
>
X 5 >
5
5
5
nFn +ường (h1ng `\ chq cP chung
vJi SPU +i8m \
:# aường (h1ng `\ cP v-c(. /há/
(uy'n
U 5 T > S m n − =
(a cP
KF
RS>T-
5mU :o +P
KF
cùng /hư.ng vJi
n
# $By
IM KF ⊥
ro \ (hu?c SPU nFn \€ R \K
S\K bgng &hoMn cách (} \ +'n
+ường chuAn
:# (rong (am giác cin \n€2 +ường
(h1ng \` vuOng gPc vJi K€ nFn \`
;à /hin giác gPc K\€
`$# r[n :ƒ! Học &6 bài và ;àm bài (B/ (rong các chư.ng
Trang! ""X
Trường THPT Phùng Khắc Khoan Tổ Toán – Tin Học
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M’+ *‡ 9vA $wI +>x9 7G$IcM
@iu "! /hư.ng (r3nh nào sau +iy ;à /hư.ng (r3nh +ường (rƒn!
j# D5 5y5 - >D - py W " R X *# >D5 W y5 - "XD - my - 5 R X
@# D5 W y5 5D - py W 5X R X r# D5 W y5 - >D W my - "5 R X
aá/ án! r
@iu 5! $Ji giá (rb nào c0a m (h3 /hư.ng (r3nh sau +iy ;à /hư.ng (r3nh +ường (rƒn!
j# " ‡ m ‡ 5 *# -5 S m S " @# m ‡ " hay m „ 5
r# m ‡ -5 hay m „ "
aá/ án @
@iu 9! aường (rƒn +i 4ua ba +i8m j S-5T >U2 * SdTdU2 @ S5TmU cP /hư.ng (r3nh ;à#
j# D5 W y5 W >D W 5y W 5X R X *# D5 W y5 - 5D -y W "X R X
@# D5 W y5 - >D - 5y W 5X R X j# D5 W y5 - >D - 5y - 5X R X
aá/ án r
@iu >! oB/ (ư.ng (r3nh chCnh (ắc c0a =;i/ cP hai +qnh ;à S-9TXU T S9TXU và hai (i^u +i8m S-"TXU S"TXU (a +ư,c
j# "
" K
5 5
= +
y x
*# "
K p
5 5
= +
y x
@# "
p K
5 5
= +
y x
r#
"
K "
5 5
= +
y x
aá/ án @
@iu d! \?( =;i/ cP (rNc ;Jn bgng 5m (im sai = R
"9
"5
# TrNc nh• =;i/ bgng bao nhi^
j# d *# "X @# "5 r# 5>
aá/ án *
@iu m! @ho hy/=rbo; SHU +i 4ua +i8m j S
U d T
5
K
và cP /hư.ng (r3nh hai +ường (iLm cBn ;à 5D S 9y R X „
/hư.ng (r3nh chCnh (ắc c0a SHU!
j# "
K >
5 5
= −
y x
@# "
K "9
5 5
= −
y x
*# "
> K
5 5
= −
y x
r# "
> "9
5 5
= −
y x
aá/ án *
@iu l! @ho hy/=rbo;! "
99 KK
5 5
= −
y x
# TCnh gPc gia hai +ường (iLm cBn!
j# KXX *# 9XX @# mXX r# >dX
aá/ án @
@iu p! @ho /arabo; SPU cP +qnh ;à gGc (ọa +? và nhBn SSU ! D R > ;à +ường chuAn# Phư.ng (r3nh c0a SPU ;à!
j# y5 R -"mD *# y5 R "mD @# D5 R py r# D5 R
- py
aá/ án j
@iu K! *Gn /arabo; sau +iy cP cùng +[c +i8m g3Z
S"U y5 R pD S5U y5 R ->D S9U D5 R 5y S>U D5 R
-my
j# Ti^u +i8m *# TrNc +Gi D)ng @# aường chuAn r# Tim sai
aá/ án r
@iu "X! riy cung c0a =;i/ S•U!
"
5
5
5
5
= +
b
y
a
x
SX ‡ b ‡ aU vuOng gPc vJi (rNc ;Jn (<i (i^u +i8m cP +? :ài ;à!
j#
a
c
5
5
*#
a
b
5
5
@#
c
b
5
5
r#
c
a
5
Trang! """

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->