Giáo án vật lí 9

Giáo viên:

Ñaëng Ngoïc

Tieán Tuần :1 Ngaøy soạn: Tiết :1 SÖÏ PHUÏ THUOÄC CUÛA CÖÔØNG ÑOÄ DOØNG ÑIEÄN VAØO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN I/ Muïc tieâu : 1.Kieán thöùc : Naém ñöôïc keát luaän veà söï phuï thuoäc cuûa I vaøo U giöõa 2 ñaàu daây daãn. Bieát ñöôïc daïng ñoà thò bieåu dieãn söï phuï thuoäc cuûa I vaøo U giöõa 2 ñaàu daây daãn. 2.Kyõ naêng : Neâu ñöôïc caùch boá trí vaø tieán haønh thí nghieäm khaûo saùt söï phuï thuoäc cuûa I vaøo U giöõa 2 ñaàu daây daãn. Veõ vaø söû duïng ñöôïc ñoà thò bieåu dieãn moái quan heä I , U töø soá lieäu thöïc nghieäm. 3.Thaùi ñoä : Tích cöïc hoïc taäp vaø yeâu thích moân hoïc. Trung thöïc, caån thaän, goïn gaøng. II/ Chuaån bò: 1.Giáo viên: Dụng cụ thí nghiệm hình 1.1.Vẽ phóng lớn hình 1.1sgk 2. Học sinh: Vôû saùch vaø duïng cuï hoïc taäp cuûa HS. III/ Giảng dạy: 1. Ổn đđịnh lớp: 2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới : 3. Tình huống Bài mới : Giáo viên nêu tình huống như ghi ở SGK 4. Bài mới :
NỘI DUNG TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I/ Thí nghieäm : 1. Sô ñoà maïch ñieän:

-Ñeå ño I chaïy qua ñeøn vaø U giöõa 2 ñaàu ñeøn caàn duøng nhöõng duïng cuï gì ? Neâu nguyeân taéc söû duïng duïng cuï ñoù.? -Yeâu caàu HS tìm hieåu sô ñoà maïch ñieän hình 1.1 SGK. -Theo doõi, kieåm tra, giuùp ñôõ caùc nhoùm maéc maïch ñieän TN.

- Neâu ñöôïc duïng cuï ño I,U & nguyeân taéc söû duïng ampe keá & voân keá. -Tìm hieåu sô ñoà maïch ñieän hình 1.1 nhö yeâu caàu saùch giaùo khoa. -Caùc nhoùm maéc maïch ñieän nhö sô ñoà 1

-Yeâu caàu ñaïi dieän moät vaøi nhoùm traû 2. Tieán haønh thí lôøi caâu C1 nghieäm:( SGK) _ Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi: ñoà thò bieåu dieãn söï phuï thuoäc cuûa I vaøo U coù ñaëc II/ Ñoà thò bieåu ñieåm gì? dieãn söï phuï -Yeâu caàu HS traû thuoäc cuûa cöôøng lôøi caâu C2. ñoä doøng ñieän Löu yù HS: vaøo hieäu ñieän -Veõ truïc toaï ñoä, theá: chia khoaûng treân caùc 1. Daïng ñoà thò: truïc toaï ñoä. -xaùc ñònh caùc ñieåm bieåu dieãn. Veõ ñöôøng thaúng ñi qua goác toaï ñoä 2.Keát luaän: (SGK). ñoàng thôøi ñi qua gaàn taát caû caùc ñieåm bieåu dieãn. Hoûi: nhaâïn xeùt xem ñoà thò coù phaûi laø ñöôøng thaúng ñi qua goác toaï ñoä khoâng? -Yeâu caàu moät vaøi nhoùm neâu keát luaän veà moái quan heä giöuõa I & U. -Hoûi: I chaïy qua III/ Vaän duïng: moät daây daãn phuï thuoâïc nhö theá naøo vaøo U giöõa 2 ñaàu daây daãn ñoù ? Ñoà thò bieãu dieãn söï phuï C3 : U= 3,5V thuoäc ñoù coù daïng I= 0,7A nhö theá naøo? U= 2,5V Vaänduïng HS giaûi I = 0,5A caâu C3 & C4? C4 : Caùc giaù -C3:HS töø giaù trò trò coøn thieáu laø : 3,5V treân truïc hoaønh 0,125A ; 3,5v ; 6v keõ ñöôøng thaúng vuoâng goùc truïc hoaønh caét ñoà thò taïi

1.1. Tieán haønh ño, ghi keát quaû ño ñöôïc vaøo baûng 1. -Thoaû luaän nhoùm ñeå traû lôøi C1.

-Töøng HS ñoïc thoâng baùo veà daïng ñoà thò trong SGK ñeå traû lôøi caâu hoûi cuûa GV. -Töøng HS traû lôøi caâu C2. -Thaûo luaän nhoùm, nhaän xeùt daïng ñoà thò -Thaûo luaän vaø ruùt ra keát luaän. -Traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa giaùo vieân nhö noäi dung phaàn ghi nhôù SGK. -Tìm giaù trò U khi U= 3,5V theo söï höôùnh daãn cuûa giaùo vieân. -Neâu caùch tìm I khi U= 2,5V.  Xaùc ñònh toaï ñoä cuûa ñieåm M ñeå coù giaù trò U & I. -Tìm hieåu caâu C4 vaø giaûi C4.

2

1 ñieåm. Töø ñoù tìm - HS ñoïc vaø traû lôøi tung ñoä cuûa ñieåm caâu C5. ñoù ta coù giaù trò I. -Töông töï cho hoïc sinh tìm I khi U’=2,5V. -Laøm theá naøo ñeå xaùch ñònh U,I öùng vôùi moät ñieåm M baát kyø treân ñoà thò? -C4: cho HS tìm hieåu caâu C4 giaûi. -Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi caâu C5. 5.Củng cố và höôùng daãn töï hoïc: a. Củng cố : On lại kiến thức toàn bài . Cho HS làm BT 1.1 SBT b. Hướng dẫn tự học : * Baøi vöøa hoïc: hoïc thuoäc “ghi nhôù”SGK; Đoïc theâm muïc” coù theå em chöa bieát” SGK. Giaûi BT1.1 1.4 SBT. *Baøi saép hoïc: “Ñieän trôû cuûa daây daãn – Ñònh luaät Oâm” - Câu hỏi soạn bài : + Công thức tính điện trở của dây dẫn là gì ? Phát biểu định luật OÂm? IV/ Bổ sung :

3

Tuần 1 Ngày soạn : Tieát 2 LUAÄT OÂM.

ÑIEÄN TRÔÛ CUÛA DAÂY DAÃN – ÑÒNH

I/Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Naém ñöôïc coâng thöùc tính ñieän trôû R= U/I, ñôn vò ñieän trôû. Phaùt bieåu vaø vieát heä thöùc ñònh luaät OÂâm. 2.Kyõ naêng: Vaän duïng coâng thöùc R=U/I ñeå giaûi baøi taäp. Vaän duïng ñöôïc ñònh luaät OÂâmñeå giaûi moät soá baøi taäp ñôn giaûn. 3.Thaùi ñoä: Tích cöïc hoïc taäp , yeâu thích moân hoïc. II/ Chuaån bò: 1. Giáo viên : Bảng 1 và bảng 2 của bài 1 2. Học sinh : Keõ saün baûng ghi giaù trò thöông soá U/I ñoái vôùi moãi daây daãn döïa vaøo soá lieäu trong baûng 1 & 2 ôû baøi tröôùc. III/ Giảng dạy : 1.Ổn định lớp : 2. Kiểm tra : a. Bài cũ : GV: CÑDÑ chaïy qua moät daây daãn phuï thuoäcï nhö theá naøo vaøo U giữa hai ñaàu daây daãn ? Ñoà thò bieåu dieãn söï phuï thuoäc ñoù daïng nhö theá naøo? HS: Trả lời GV: nhận xett , ghi ñieåm b. Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới : 3.Tình huống bài mới : Giáo viên nêu tình huống như ghi ở SGK 4

4. Bài mới : Noäi dung ghi baûng I/Ñieän trôû cuûa daây daãn: 1.Xaùc ñònh thöông soá U/I ñoái vôùi moãi daây daãn: Trôï giuùp cuûa giaùo vieân Ñvñ: nhö SGK Gv: Treo baûng 1&2 ôû baøi tröôùc, phaân nhoùm cho hoc sinh tính thöông soá U/I ñoái vôùi moãi daây daãn. Gv: Cho hoïc sinh thaûo luaän vaø giaûi C2 Gv:nhaán maïnh : vôùi moãi daây daãn thì thöông soá U/I khoâng ñoåi. Nhöng vôùi nhöõng daây daãn khaùc nhau thì thöông soá U/I laø khaùc nhau. Ñvñ vaøo 2. Gv:Cho HS ñòc thoâng baùo phaàn 2 Hoûi: Tính ñieän trôû cuûa moät daây daãn baèng coâng thöùc naøo? Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Hs: Tính thöông soá U/I ñoái vôùi moãi daây daãn Hs:Giaûi C2 sau khi thaûo luaän xong

2.Ñieän trôû: a.R=U/I

Hs: Ñoïc thoâng baùo phaàn 2 SGK R=U/I Hoûi: Khi taêng HÑT ñaët vaøo 2 ñaàu daây daãn leân 2 laàn thì ñieän trôû cuûa noù taêng leân maáy laàn? Taïi sao?

b. Kí hieäu: hoaëc: c.Ñôn vò ñieän trôû laø OÂm Kí hieäu: Ω 1Ω=1V/1A 1KΩ=1000Ω 1MΩ=1000000Ω

Hoûi: Kí hieäu sô ñoà cuûa ñieän trôû? Hoûi: Ñieän trôû ñöôïc tính baèng ñôn vò gì? Hoûi: neáu U=1V, I=1A →R=? Hoûi: Neáu U=3V ,I=250mA →R=? Gv: Giôùi thieäu cuûa Oâm. Gv: Cho Hs ñoåi caùc ñôn vò sau: 0,5 MΩ=? KΩ=?Ω

HS: Khi U taêng 2 laà R vaãn khoâng ñoåi. V taêng 2 laàn →I taên 2 laàn →U/I khoâng ñ R khoâng ñoåi.

d. YÙ nghóa cuûa ñieän trôû: Ñieän trôû bieåu thò möùc ñoä caûn cuûa doøng ñieän nhieàu

HS: Leân baûng ghi k hieäu sô ñoà cuûa ñie HS: Neâu ñôn vò ñieä HS: R= U/I=1V/1A=1Ω HS: Ñoåi I = 250mA = 0,250 A → Tính: R=U/I=3/0.2 =12Ω HS:Ñoåi 0,5MΩ=500K 5

hay ít cuûa daây daãn II/Ñònh luaät oâm: 1.Heä thöùc cuûa ñònh luaät:

I= Trong ñoù: I: cöôøng ñoä doøng ñieän (A) U: Hieäu ñieän theá (V) R: Ñieän trôû cuûa daây daãn (Ω) 2. Phaùt bieåu ñònh luaät: ( SGK) III/Vaän duïng: C3: Toùm taét: R=12Ω I=0,5A U=? Giaûi Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây toùc boùng ñeøn: U=I.R=0,5 .12 =6(v) Ñs: 6(v) C4: Toùm taét: U 1 = U2 = U R2 = 3R1 I1/I2 =? Giaûi Tacoù: I1=U/R1 I2=U/R2 Laäp tæ soá:

gv: Cho HS neâu yù nghóa cuûa ñieän trôû. Hoûi: Vaäy CÑDÑ qua daây daãn coù phuï thuoäc vaøo ñieän trôû ddaãn khoâng? Phuï thuoäc ntn?

=500 Hs: Neâu yù nghóa cu trôû. Hs: I ~ 1/R Hs: I ~U , I ~ 1/R

gv: Cho HS nhaéc laïi moái quan heä giöõa I vaø Hs: Phaùt bieåu noäi U; giöõa I vaø R. cuûa ñònh luaät gv: Cho HS neáu heä Oâm thöùc Ñ.Luaät OÂm.

Hs: Neâu I=U/R Vaø giaûi thích vaø ne vò töøng ñaïi löôïng trong heä thöù

Gv: Töø heä thöùc cho HS phaùt bieåu noäi dung cuûa ñònh luaät. Vaän duïng vaø cuûng coá: Hoûi: Coâng thöùc : R=U/I duøng ñeå laøm gì?

Hs: →Tính ñieän trôû moät vaät daãn

Hs: khoâng ñoåi ñöôïc Vì R=U/I khoâng

Hoûi: Töø coâng thöùc ñoåi ñoái vôùi 1 R=U/I coù theå noùi raèng vaät daãn U taêng bao nhieâu laàn Hs: giaûi C3 vaø so s thì R taêng baáy nhieâu vôùi keát quaû laàn ñöôïc khoâng? Taïi cuûa caû lôùp sao?

Gv: Goïi 1 Hs leân baûng giaûi C3 cho caû lôùp nhaän xeùt vaø söõa sai soùt.

-Hs: giaûi C4 treân baûng vaø caû lôùp n

6

U R I1/I2= U // R 1 =R2/R1=3R1/ 2 R1 →I1/I2=3 →I1=3I2 Vaäy cöôøng ñoä doøng ñieän qua R1 lôùn gaáp 3 laàn cöôøng ñoä doøng ñieän qua R2

- Gv:Goïi 1Hs leân baûng giaûiC4 (Vôùi lôùp thöôøng gv höôùng daãn cuï theå)

5.Củng cố và hướng dẫn tự học daãn töï hoïc: a. Củng cố : OÂn lại kiến thức vừa học . Hướng dẫn HS làm BT 2.1 SBT b. Hướng dẫn tự học : • Baøi vöøa hoïc: Hoïc thuoäc “ghi nhô”ù sgk . Đọc mục “coù theå em chöa bieát” Làm 2.2 ; 2.3 ; 2.4 SBT *Baøi saép hoïc: “Thöïc haønh” Moãi Hs chuaån bò maãu baùo caùo TN IV/ Bổ sung :

Tuần 2 Ngaøy soạn : Tieát 3 : DAÃN

THÖÏC HAØNH : XAÙC ÑÒNH ÑIEÄN TRÔÛ CUÛA MOÄT DAÂY BAÈNG AMPE KEÁ VAØ VOÂN KEÁ

I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Neâu ñöïoc caùch xaùc ñònh ñieän trôû töø coâng thöùc tính trôû baèng voân keá vaø ampe keá 2.Kó naêng: Moâ taû ñöôïc caùch boá trí vaø tieán haønh ñöôïc thí nghieäm xaùc ñònh ñieän trôû cuûa moät daây daãn baèng ampe keá vaø voân keá 3.Thaùi ñoä: Coù yù thöùc chaáp haønh nghieâm tuùc qui taéc söû duïng caùc thieát bò ñieän trong thí nghieäm II/Chuaån bò: 1. Giáo viên : 1 daây daãn coù ñieän trôû chöa bieát giá trò, 1 nguoàn coù theå ñieàu chænh ñöôïc caùc giaù trò HÑT töø 0→6v moät caùch lieân tuïc,1 ampe keá 7

2.Học sinh : Chia làm 4 nhóm , mỗi nhóm 1 Ampe kế có GHÑ 1,5A vaø ÑCNN 0,1A, 1 voân keá coù GHÑ 6V vaø ÑCNN 0,1V, 1 coâng taét ñieän, 7 ñoaïn daây noái moãi ñoaïn daøi khoaûng 30cm III/ Giảng dạy : 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra : a . Bài cũ : GV: Em hãy Vieát coâng thöùc tính ñieän trôû? Phaùt bieåu ñònh luaät oâm ?vieát heä thöùc cuûa ñònh luaät ? Neâu teân vaø ñôn vò töøng ñaïi löôïng trong coâng thöùc? HS: Trả lời GV: Nhận xet , ghi điểm b.Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới : 3.Tình huống bài mới Giáo viên nêu tình huống như ghi ở SGK 4. Bài mới :

8

Noäi dung ghi Trôï giuùp cuûa baûng giaùo vieân 5.Củng cố và höôùng daãn töï hoïc: I/Chuaån bò: (nhö Gv: Yeâu caàu hoïc sinh SGK) neâu laïi Ct tính ñieän tôû Hoûi: Muoán ño HÑT giöõa 2 ñaàu 1 daây daãn caàn duøng duïng cuï gì? Maéc duïng cuï ñoù nhö theá naøo vôùi daây daãncaàn ño? Hoûi: Muoán ño CÑDÑ II/ Noäi dung thöïc chaïy qua 1 daây daãn haønh: caàn duøng duïng cuï 1. Sô ñoà maïch gì? Maéc duïng cuï ñoù ñieän: nhö theá naøo vôùi daây daãn caàn ño? Gv: Yeâu caàu 1 Hs leân baûng veõ sô ñoà maïch ñieän caàn ño ñieän trôû 2.Maéc maïch ñieän theo sô ñoà:

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Hs: Neâu: R=U/I Hs: traû lôøi Hs: traû lôøi Hs: leân baûng veõ sô ñoà maïch ñieän

Hs: tieán haønh maéc maïch ñieän nhö sô ñoà.

Gv: Cho hoïc sinh tieán haønh maéc maïch ñieän theo sô ñoà ñaõ veõ.

Hs: tieán haønh ño theo söï höôùng daãn cuûa gv

3.Tieán haønh ño:

Gv: Kieåm tra caùc nhoùm maéc maïch ñieän, ñaêc bieät laø khi maéc voân keá vaø ampe keá. Gv: Höôùng daãn HS caùch tieán haønh ño: Laàn löôït caùc giaù trò HÑT khaùc nhau taêng daàn töø 0→5V vaøo 2 ñaàu daây daãn. Ñoïc vaø ghi CÑDÑ chaïy qua daây daãn öùng vôùi moãi HÑT vaøo baûng keát quaû cuûa baùo caùo. Gv: Yeâu caàu HS hoaøn thaønh maãu baùo caùo ñeå noäp.

Hs:Caù nhaân hoaøn thaønh maãu baùo caùo deå noäp. Hs:Nghe gv nhaän xeùt ñeå ruùt kinh nghieäm cho baøi sau

9

a. Củng cố : Hệ thống lại cho HS kiến thức vừa học . b. Hướng dẫn tự học : • Bài vừa học :Xem lại nội dung bài thực hành hôm nay • Bài sắp học : “ Ñoaïn maïch noái tieáp” − Câu hỏi soạn bài : + Điện trở tương đương , CĐ D Đ và HĐT của đoạn mach mắc nối tiếp? IV/ Bổ sung :

Tuần 2 Ngaøy soạn : 10

Tieát 4 ÑOAÏN MAÏCH NOÁI TIEÁP I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Naém ñöôïc CÑDÑ vaø hieäu ñieän theá trong ñoaïn maïch maéc noái tieáp. Ñieän trôû töong ñöông trong ñoaïn maïch noái tieáp. Moâ taû ñöôïc caùch boá trí vaø tieán haønh thí nghieäm kieåm tra laïi caùc heä thöùc suy ra töø lyù thuyeát. 2.Kó naêng: Suy luaän ñeå xaùc ñònh ñöôïc coâng thöùc tính ñieän trôû töông cuûa ñoaïn maïch goàm hai ñieän trở. Giaûi thích moät soá hieän töôïng vaø giaûi baøi taäp veà ñoaïn maïch noái tieáp. 3.Thaùi ñoä: Tích cöïc hoïc taäp, caån thaän ,chính xaùc. II/Chuaån bò: 1 . Giáo viên : Ba maãu ñieän trôû laàn löôït coù giaù trò 6Ω , 10Ω ,16 Ω , 1Ampe keá coù giôùi haïn ño 1,5A vaø ñoä chia nhoû nhaát 0,1A, 1voân keá coù giôùi haïn ño 6V vaø ñoä chia nhoû nhaát 0,1V, 1 nguoàn ñieän 6V, moät coâng taéc, 7 ñoaïn daây noái, moãi ñoaïn daøi khoaûng 30cm. 2.Học sinh : Chia làm 4 mỗi chuẩn bị như giáo viên III/ Giảng dạy : 1.ổn đdịnh lớp : 2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới : 3. Tình huống bài mới : Giáo viên nêu tình huống như ghi ở SGK 4. Bài mới : Noäi dung ghi baûng I/Cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá trong ñoaïn maïch noái tieáp: 1.Nhôù laïi kieán thöùc ôû lôùp 7: SGK 2.Ñoaïn maïch goàm 2 ñieän trôû maéc noái tieáp: I=I1=I2 (1) U=U1+U2 (2) • C2: C/m: U1/U2 = R1/R2 Tacoù : U1=I.R1 U2=I.R2 →U1/U2 = I.R1/ I.R2 Trôï giuùp cuûa giaùo vieân ÑVÑ: nhö SGK -Cho hoïc sinh oân laïi kieán thöùc lôùp 7. Trong ñoaïn maïch goàm 2 boùng ñeøn maéc noái tieáp:I chaïy qua moãi ñeøn coù moái quan heä nhö theá naøo vôùi I maïch chính? U giöõa 2 ñaàu ñoaïn maïch co moái quan heä nhö theá naøo vôùi U giöõa 2 ñaàu moãi ñeøn. Gv:Yeâu caàu HS traû lôøi C1 vaø cho bieát 2 ñieän trôû coù maáy ñieåm chung ? →Caùc heä thöùc: I=I1=I2 ; U=U1+U2 vaãn ñuùng ñoái vôùi ñoaïn maïch goàm R1 noái tieáp R2.

Ho

Hs: Ñ

Hs: →

Hs: T vieäc quan

Hs: C caâu C2(Ñ gv gi

11

→U1/ U2 = R1/R2 II/Ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch noái tieáp: 1. 1. Ñieän trôû töông ñöông: (ñoïc SGK) 2.Coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm 2 ñieän trôû maéc noái tieáp: C3: c/m: Rtñ= R1+R2 Tacoù: U1=I.R1 U2=.R2 U= I.Rtñ Maø U=U1+U2 IR = IR1 + IR2 IR =I (R1+ R2) R = R1 + R2 3. Thí nghieäm kieåm tra: ( Nhö SGK) 4.Keát luaän :( SGK ) III/ Vaän duïng : C4: (SGK)

Gv: Yeâu caàu HS giaûi caâu C2 .

Hs: Ñ ñieän Gv: Cho HS tìm hieåu khaùi nieäm ñieän trôû töông ñöông SGK. Theá naøo laø ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch ? Gv: Cho HS giaûi caâu C3

trôû

Hs: c leänh C3( yeáu gv gi

Gv: H/d HS tieán haønh TN nhö SGK vaø ruùt rakeát luaän. Gv: Cho 2 HS ñoïc keát luaän SGK/13 Gv: cho HS tìm hieåu C4

C5: Toùm taét: R1 = R2 =20Ω R1 nt R2 R3 nt R12 R3 = 20Ω R12 = ? Rtñ = ? So saùnh R1, R2, R3 vôùi Rtñ ? Giaûi: Ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch noái tieáp: R12 = R1 + R2 = 20+20 = 40( Ω)

Hs: M vaø t SGK Hs: T nhoù →Ruù Hs: ñ Sgk/1

Gv: Caàn maáy coâng taéc ñeå ñieàu khieån ñoaïn maïch noái tieáp?

Hs: T raû lô Hs: C

Gv: g

12

Ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch R3 nt R12 Rtñ = R12 +R3 Rtñ =R1 + R2 +R3 =20+20+20=60(Ω) Rtñ > R1, R2… *Môû roäng: R1 nt R2 nt R Rtñ = R1 +R2 +…

Gv: Cho HS tìm hieåu C5 vaø giaûi Gv: Môû roäng R1nt R2ntR3. →Rtñ =R1+R2+R3

5.Củng cố và höôùng daãn töï hoïc: a. Củng cố :Hệ thống cho HS những kiến thức vừa học b. Hướng dẫn tự học : *Baøi vöøa hoïc : Hoïc thuoäc ghi nhôù Sgk/13 vaø xem laïi caùc leänh C2 vaøC3 Giaûi Bt 4.1 ñeán 4.7 Saùch Bt *Baøi saép hoïc: “Ñoaïn maïch song song” − Câu hổi soạn bài :
1 2 +Hãy chứng minh công thức Rtd = R + R 1 2

RR

IV/ Bổ sung :

Tuần :3 Ngaøy soạn : Tieát :5 I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc:

ÑOAÏN MAÏCH SONG SONG

13

Naém ñöôïc CÑDÑ vaø HÑT trong ñoaïn maïch maéc song song. Ñieän trôû töông ñöông trong ñoaïn maïch song song. Moâ taû ñöôïc caùch boá trí vaø tieán haønh TN . Kieåm tra laïi caùc heä thöùc suy ra töø lí thuyeát ñoái vôùi ñoaïn maïch song song 2.Kó naêng: Suy luaän ñeå xaùc ñònh ñöôïc Ct tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm 2 ñieän trôû maéc song song : 1/Rtñ =1/R1 + 1/R2 vaø heä thöùc I1/I2 = R1 / R2 töø nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc . Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå g/t 1 soá h/t thöïc teá vaø giaûi Bt veà ñoaïn maïch song song 3.Thaùi ñoä: Tích cöïc hoïc taäp, caån thaän ,chính xaùc. II/Chuaån bò: 1.Moãi nhoùm: 3 ñieän trôû maãu, 1 Ampe keá coù GHÑ 1,5A vaø ÑCNN 0,1 A .1 voân keá coù GHÑ 6V vaø ÑCNN 0,1 V . 1 coâng taéc, 1 nguoàn 6V 2. Caû lôùp: 9 ñoaïn daây daãn , moãi ñoaïn daøi khoaûng 30cm III/ Giảng dạy: 1. OÅån ñònh lôùp : 2. Kieåm tra : a. Baøi cuõ: GV: Em haõy neâu keát luaän cuûa baøi doaïn mach noái tieáp ? Vieát coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm 2 ñieän trôû ? HS: Traû lôøi GV: Nhaän xeùt , ghi ñieåm b. Söï chuaån bò cuûa hoïc sinh cho baøi môùi . 3. Tình huoáng baøi môùi : Giaùo vieân laáy tình huoáng nhö ñaõ ghi ôû SGK 4. Baøi môùi :

14

Noäi dung ghi baûng I/Cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá trong ñoaïn maïch song song: -Ñoaïn maïch goàm 2 ñieän trôû maéc song song: U =U1 = U2 (1) I = I1 + I2 (2) C2: C/m: I1/I2 = R1/R2 Giaûi Tacoù: I1= U/R1 ; I2 = U/R2 Laäp tæ soá :
I 1 U / R1 R2 = = I 2 U / R2 R1

Trôï giuùp cuûa giaùo vieân Ñvñ: nhö Sgk Cho HS nhôù laïi kieán thöùc lôùp 7 Hoûi: trong ñm goàm 2 boùng ñeøn maéc song song, HÑT vaø CÑDÑ cuûa maïch chính coù quan heä nhö theá naøo vôùi HÑT vaø CÑDÑ ôû caùc maïch reõ? -GV cho HS giaûi caâu C1 -I &U cuûa ñoaïn maïch naøy coù ñaët ñieåm gì? -Gv: H/d HS giaûi caâu C2 ( ñ/v lôùp thöôøng → GV giaûi leân baûng. Ñ/v lôùp khaù , gioûi → HS leân baûng giaûi.)

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

-Chuaån bò & traû lôøi caâu hoûi cuûa GV. - Q/saùt hình 5.1 & giaûi caâu C1. Tìm hieåu thoâng tin SGK:U= U1= U2. I = I1 = I2. - Vaän duïng kieán thöùc ñeå giaûi caâu C2.

Vaäy I1/I2 =R2/R1 (ñpcm) (3) II/Ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch song song: 1. Coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm hai ñieân trôû maéc song song: C3: c/m: R = R + R td 1 2 Giaûi: Ta coù :I= U/Rtñ I1=U/R1 , I2=U/R2 Maø I = I1 + I2 ⇒ R =R +R tñ 1 2 ⇔ R =U(R + R ) tñ 1 2 ⇒ R = R + R (4) td 1 2 ⇒ (4’)
R1. .R2 Rtñ = R + R 1 2 1 1 1 U 1 1 U U U 1 1 1

Gv: h/d HS coâng thöùc
1 1 1 = + (lôùp khaù – Rtd R1 R2

HS: Caù nhaân vaän duïng kieåu thöùc ñaõ hoïc ñeå xaây döïng ñöôïc coâng thöùc(4)

gioûi → goïi HS leân baûng giaûi C3 lôùp thöôøng giaùo vieân giaûi treân baûng.

Gv: h/d HS caùch suy ra R+d = R .R 1 2
R1 .R2

HS: Vaän duïng kieán thöùc toaùn ñeå suy ra R+d =
R1 .R2 R1 .R2

Gv: h/d ,theo doõi 2. Thí nghieäm kieåm ,kieåm tra caùc nhoùm tra: (tieán haønh nhö HS maéc maïch ñieän vaø tieán haønh TN nhö SGK/15) SGK

Hs: caùc nhoùm 15 maéc maïch ñieän theo hình 5.1 vaø

1. Keát luaän :

SGK

Gv: Yeâu caàu HS ruùt ra keát luaän → phaùt bieåu keát luaän.

Hs: Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt ra keát luaän

III.Vaän duïng: C4: SGK

C5: Toùm taét: R1=R2= 30Ω a) Rtñ = ? b) R3//R12 R3 = 30Ω Rtñ = ? Giaûi a) Ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch song song R1vaø R2:
1 1 1 = + R12 R1 R2

Gv: yeâu caàu HS tìm hieåu thoâng tin phía döôùi keát luaän SGK/15 • Cuûng coá kieán thöùc: R1// R2 : I, I1,I2 U, U1, U2 Rtñ , R1,R2 Coù moái quan heä ntn? Gv: yeâu caàu HS traû lôøi C4

Hs: tìm hieåu → naém baét thoâng tin phía döôùi phaàn kl SGK/15 Hs: Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa Gv.

Hs: töøng caù nhaân traû lôøi C4

Gv: cho HS tìm hieåu C5 SGK/16 Hoûi: R1 vaø R2 ñöôïc maéc ntn? Hoûi: Laøm theá naøo ñeå tính R12? Gv: cho HS tính R12

Hs: tìm hieåu C5 SGK/16 Hs: R1//R2 Hs: Söû duïng Ct:
1 1 1 = + R12 R1 R2

Hs: tính R12

R1. .R2 30.30 ⇒ R12 = R + R = 30 + 30 1 2

= 15(Ω) b)Ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm 3 ñieän trôû maéc song song:
1 1 1 = + Rtñ R12 R3 R12 .R3 15.30 = ⇒ Rtñ R12 + R3 15 + 30

Gv: h/d HS caùch tính Rtñ cuûa ñoaïn maïch

Hs: vaän duïng caùch tính ñieän trôû töông 16

⇒ Rtñ = 10(Ω)

song song goàm 3 ñieän trôû

ñöông cuûa ñoaïn maïch song song goàm 2 ñieän trôû R12 // R3
1 1 1 = + Rtñ R12 R3 1

Gv: Môû roäng coâng thöùc : R = R + R + R tñ 1 2 3 Neáu coøn thôøi gian vôùi lôùp khaù gioûi Gv giôùi thieäu theâm coâng thöùc cuûa n ñieän trôû baèng nhau maéc song song:
R Rtñ = n 1 1 1

Hs: naém theâm coâng thöùc môû roäng

5 . Cuûng coá vaø höôùng daãn töï hoïc: a. Cuûng coá :Giaùo vieân heä thoáng laïi nhöõng kieán thöùc quan troïng cuûa baøi Höôùng daãn hoïc sinh laøm BT 5.1 SBT b. Höôùng daãn töï hoïc : *Baøi vöøa hoïc: Hoïc thuoäc “ghi nhôù” SGK. Ñoïc theâm muïc coù theå em chöa bieát . Xem laïi leänh C2; C3. Giaûi Bt: 5.2 ñeán 5.6 SBT *Baøi saép hoïc: “Baøi taäp vaän duïng ñònh luaät oâm.” Caùc em nghien cöùu kó baøi naøy ñeå hoâm sau taù hoïc . IV/ Boå sung :

17

Tuaàn 3 Ngaøy soaïn : Tieát 6:

BAØI TAÄP VAÄN DUÏNG ÑÒNH LUAÄT OÂM

I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: vaän duïng caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi ñöôïc caùc baøi taäp ñôn giaûn veà ñoaïn maïch goàm nhieàu nhaát laø 3 ñieän trôû 2.Kó naêng: giaûi Bt veà ñoaïn maïch nt , song song,hoãn hôïp. 3. Thaùi ñoä: Tích cöïc hoïc taäp. II/ Chuaån bò: 1 . Giaùo vieân : Baûng thoáng keâ caùc giaù trò HÑT vaø CÑDÑ ñònh möùc cuûa moät soá ñoà duøng trong gia ñình 2.Hoïc sinh : Nghieân cöùu kó SGK III/ Giaûng daïy : 1. Oån ñònh lôùp : 2. Kieåm tra : a. Baøi cuõ : GV: Haõy neâu phaàn ghi nhôù baøi ñoan mach maéc song song ? Giaûi baøi taäp sau: Cho hai ñieän trôû R1 vaø R2 maéc song song vôùi nhau .cho hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch laø 100V , cöôøng ñoä doøng ñieän qua R1 laø 2A vaø R2 laø 4A .Tính R1 ,R2 ? b. Söï chuaån bò cuûa hoïc sinh cho baøi môùi : 3. Tình huoáng baøi môùi : Ñònh luaät oâm ñöôïc uùng duïng raát nhieàu trong cuoäc soáng , ñeû bieát uùng duïng cuûa noù nhö thees naøo , hoâm nay ta giaûi caùc baøi taäp seõ roõ 4. Baøi môùi : Noäi dung ghi baûng Trôï giuùp cuûa Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân hoïc sinh Baøi taäp 1: Gv: Cho HS xem sô -Quan saùt hình Toùm taét: ñoà hình 6.1 SGK 6.1.SGK. Hoûi:R1 vôùi R2 maéc -R1 nt R2 R1= 5Ω vôùi nhau ntn?Ampe - Ampe keá ño I. Uv =6V keá & voân keá ño - Voân keá ño U. IA =0,5A ñaïi löôïng naøo trong 3. Rtñ= U/I. a) Rtñ =? maïch? b) R2 =? -Khi bieát U& I vaän -R2=Rtñ- R1 Giaûi: duïng coâng thöùc Giaûi BT1 SGK (caù a) Ñieän trôû töông naøo ñeå tính Rtñ. nhaân) ñöông cuûa ñoaïn -Vaän duïng coâng -HS tìm caùch giaûi maïch : thöù naøo ñeå tính R2 khaùc. 18

Rtñ =

U 6 = = 12( Ω) I 0.5

b) Ñieän trôû R2:

Töø : Rtñ = R1+R2 ⇒ R2= Rtñ –R1 = 12 –5 =7(Ω) Baøi taäp 2: Toùm taét: R1= 10(Ω) IA1 = 1,2 A IA = 1,8 A a) U= ? b) R2=? Giaûi: a) Hieäu ñieän theá U cuûa ñoaïn maïch: U= U1 = I1.R1 = 1,2 .10 = 12(V) b) Ñieän trôû R2 R 2 = U 2/ I 2 Maø R1//R2 ⇒U1 =U2 = U = 12 V I2 = I = I 1 =1,8 -1,2 =0,6(A) Vaäy R2 = U2/ I2 =12/0,6 =20(Ω) Baøi taäp 3: Toùm taét: R1 = 15Ω R2 = R3 = 30 Ω UAB = 12V a) RAB =? b) I1 ,I2 ,I3 =? Giaûi a) Ñieän trôû töông duong cuûa ñoaïn maïch R2 vaø R3 R23 =
R2 .R3 R 30 = 3 = = 15( Ω) R2 + R3 2 2

khi bieát R1 vaø Rtñ -Cho HS thaûo luaän , tìm ra caùch giaûi khaùc ôû caâu b. • Rieâng HS khaù gioûi : Ñeå HS töï -Quan saùt hình 6.2 4. R1// R2 giaûi, GV cho HS 5. A1 ño I1 nhaän xeùt, GV 6. A ño I söõa chöõa sai 7. Caù nhaân giaûi soùt. BT2. - U=U1=I1.R1 -Cho HS quan saùt - R2= U2/I2 hình 6.2 -R1 &R2 maéc vôùi - I2= I - I 1 nhau ntn ? caùcAmpe keá ño nhöõng ñaïi löôïng naøo trong -Caù nhaân giaûi maïch? BT2. -cho HS neâu coâng *HS khaù ,gioûi: Töï thöùc tính U1 cuûa R1 giaûi, so saùnh vôùi caùch giaûi cuûa -Haõy neâu coâng baïn. thöùc tính R2 -Laøm theá naøo ñeå tính I2 -Goïi HS giaûi. • Rieâng HS khaù ,gioûi: HS töï giaûi, goïi HS khaùc nhaän xeùt, GV söõa chöõa sai soùt. -GV cho HS tìm caùch giaûi khaùc. -HS thaûo luaän tìm höôùng giaûi khaùc. Hs: 6.3 Hs: Hs: Hs: quan saùt hình R2 // R3 R1 nt R23 A ño I

Hs: Rtñ = R1+R23 Hs: I1=I = U/R Hs: U23 = I23 .R23

Ñieän trôû töông cuûa ñoaïn maïch AB RAB = R1+ R23 =15+15 =30(Ω) b)Cöôøng ñoä doøng

Hs: Caù nhaân Gv: Cho HS quan saùt giaûi Bt 3 hình 6.3 Hoûi: R2 vaø R3 ñöôïc maéc vôùi nhau ntn? • HS khaù, gioûi: töï R1 ñöïôc maéc ntn tìm caùch vôùi ñoaïn maïch MB? giaûiaùio saùnh Ampe keá ño ñaïi vôùi caùch giaûi löôïng naøo trong 19

ñieän chaïy qua R1: I1 =I = U/R=12/30 = 0,4(A) Vì R1 nt R23 ⇒I1 = I23=I

maïch? Gv: haõy vieát ct tính Rtñ theo R1 vaø R23 Gv: haõy vieât ct tính CÑDÑ qua R1?

cuûa baïn

Tacoù : U23 = I23.R23 =0,4.15 =6(V) Vì : R2 // R3 ⇒U2 = U3= U23 Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua moãi ñieän trôû R2 vaø R3 I2 = U2 / R2 = 6/30 =0,2(A) I3 =I2 =0,2A

Gv: haõy neâu coâng thöùc tính U23 =? Gv: goïi HS giaûi • Rieâng HS khaù ,gioûi: gv cho töï giaûi → Cho caû lôùp nhaän xeùt →söûa chöõa sai soùt.

Thaûo luaän vaø ñöa ra caùch giaûi khaùc (ñoái vôùi HS khaù , gioûi)

Gv: cho HS neâu caùch giaûi khaùc( ñoái vôùi HS khaù , gioûi) 5. Cuûng coá vaø höôùng daãn töï hoïc: a. Cuûng coá :Heä thoáng laïi kieán thöùc toaøn baøi . Höôùng daãn HS giaûi BT 6.1 vaø 6.2 SBT b. Höôùng daãn töï hoïc : *Baøi vöøa hoïc: Xem laïi caùch giaûi 3 bt 1,2,3. Giaûi Bt 6.3 ñeán 6.5 SBT. *Baøi saép hoïc: “Söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo chieàu daøi daây daãn” - Caâu hoûi soaïn baøi: + Ñieän trôû cuûa daây daãn phuï thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá naøo cuûa daây ? IV/ Boå sung :

20

Tuần :4 Ngaøy soạn: Tieát 7: SÖÏ PHUÏ THUOÄC CUÛA ÑIEÄN TRÔÛ VAØO CHIEÀU DAØI CUÛA DAÂY DAÃN I/ Muïc tieâu: Neâu ñöôïc ñieän trôû cuûa daây daãn phuï thuoäc vaøo chieàu daøi , tieát dieän vaø vaät lieäu laøm daây daãn. 1.Kieán thöùc: caàn naém : ñieän trôû cuûa daây daãn coù cuøng tieât dieän vaø ñöôïc laøm töø cuøng moät loaïi vaät lieäu thì tæ leä thuaän vôùi chieàu daøi cuûa moãi daây. 2. Kĩ năng:Bieát caùch xaùc ñònh söï phuï thuoäccuûa ñieän trôû vaøo moät trong caùc yeáu toá ( chieàu daøi, tieát dieän, vaät lieäu lam daây daãn) 3. Thaùi ñoä:Tích cöïc hoïc taäp, caån thaän , chính xaùc. II//Chuaån bò: 1. Giaùo vieân :Moät ñoaïn baèng ñoøng , 1 doaïn baèng theùp 1, ñoaïn baèng hôïp kim, 1VOM , 3 ñieän trôû 2. Hoïc sinh :Chia laøm 4 nhoùm : Moãi nhoùm 1 nguoàn ñieän 3v , 1, coâng taécc , 1 am pe keá , 8 daây noái . III/Giảng dạy: 1. Ổn dịnh lớp : 2. Kiểm tra : a. Bài cũ : GV: Em hãy lên bảng giải bài tập 6.3 SBT? HS: Thực hiện GV: Nhận xét, ghi điểm b. Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới. 3. Tình huống bài mới : Giái viên nêu tình huống như đã ghi ở SGK 4. Bài mới : Noäi dung ghi baûng I. Xaùc ñònh söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû daây daãn vaøo moät trong nhöõng yeáu toá khaùc nhau: Chieàu daøi (l) Tieát dieän (S) Vaät lieäu. Trôï giuùp cuûa giaùo vieân ÑVÑ: nhö SGK Hoaït ñoäng cuûa hoc sinh -Caàn neâu ñöôïc coâng duïng & vaät lieäu laøm neân daây daãn. -Q/saùt hình 7.1 ; neâu ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm gioáng nhau giöõa caùc cuoän daây.

Gv: cho HS quan saùt hinh 7.1 Hoûi: Caùc cuoän daây coù nhöõng ñieåm naøo khaùc nhau? Gv: neáu ñaët vaøo 2 ñaàu moãi cuoän daây 1 HÑT thì ñieàu gì seõ -Coù doøng ñieän xaûy ra? chaïy qua caùc cuoän daây. → Giôùi thieäu caùc

21

cuoän daây ñeàu coù ñieän trôû II.Söï phuï thuoäc Gv: Cho Hs döï ñoaùn : cuûa ñieän trôû vaøo ñieän trôû cuûa caùc chieàu daøi cuûa daây cuoän daây naøy coù daãn: nhö nhau khoâng? 1. Döï kieán caùch laøm: Hoûi: Ñeå xñ söï phuï 2.Thí ngieäm kieåm tra: thuoäc cuûa ñieän SGK trôû vaøo 1 trong caùc yeáu toá thì phaûi laøm ntn? III. Vaän duïng: Gv: cho HS tìm hieåu C3: Toùm taét: vaø döï kieán caùch Giaûi: laøm U = 6V Ñieän Gv: Cho HS döï ñoaùn trôû cuûa cuoän daây qua leänh C1 I = 0,3 A R = U/I Gv: cuøng HS tieán haønh TN kieåm tra = 6/0.3 = 20(Ω) döï ñoaùn l’ = 4m Gv:cho HS ruùt ra keát → R’ = 2Ω Vì R~l l=? ⇒ R/R’= l/ luaän. Gv: cho caû lôùp (caù l’ nhaân) tìm hieåu vaø ⇒ l= giaûi C2,C3. R.l ' 20.4
R' = 2 = 40(m)

-Döï ñoaùn. Neâu ñöôïc caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán ñieän trôû cuûa daây daãn. -Neâu phöông aùn. -Tìm hieåu thoâng tin SGK & neâu döï ñoaùn caùch laøm. -Döï ñoaùn caâu C1. - TN ñeå kieåm tra döï ñoaùn.; ñieàn keát quaû vaøo baûng.1. - Ruùt ra keát luaän nhö SGK. - Tìm hieåu vaø giaûi caâu C2, C3.

Vaïy chieàu daøi cuûa daây daãn duøng ñeå quaán cuoän daây laø 40 m. 5. Củng cố và höôùng daãn töï hoïc: a. Củng cố :Hệ thống lại những kiến thức mà học sinh vừa học Hướng dẫn HS giải BT7.1SBT b. Hướng dẫn tự học : • Baøi vöøa hoïc: -Hoïc thuoäc ghi nhôù SGK/ 21 , Ñoïc theâm muïc coù theå em chöa bieát SGK/21. 8. - Giaûi leâïnh C4 vaø BT 7.2 ñeán 7.4 / SBT. • Baøi saép hoïc :Söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo tieát dieän cuûa daây daãn. - Caâu hoåi soaïn baøi :+ Ñieän trôû coù phuï thuoäc vaøo tieát dieän daây daãn khoâng ? Phuï thuoäc nhö theá naøo ? IV/ Bổ sung :

22

Tuần : 4 Ngaøy soạn : Tieát 8 SÖÏ PHUÏ THUOÄC CUÛA ÑIEÄN TRÔÛ VAØO TIEÁT DIEÄN DAÂY DAÃN I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Suy luaän ñöôïc raèng caùc daây daãn coù cuøng chieàu daøi vaø laøm töø cuøng moät loaïi vaät lieäu thì ñieän trôû cuûa chuùng tæ leä nghòch vôùi tieát dieän cuûa daây. Neâu ñöôïc R~/S (cuøng chieàu daøi, cuøng vaät lieäu) 2.Kó naêng: Boá trí vaø tieán haønh ñöôïc TN kieåm tra moái quan heä giöõa ñieän trôû vaø tieát dieän cuûa daây daãn. 3. Thaùi ñoä: Tích cöïc hoïc taäp, caån thaän & chính xaùc. II/ Chuaån bò: 1. Giaùo vieân :1 ñoàng hoà vaïn naêng, 3 sôïi daây cuøng chaát – cuøng chieàu daøi – coù tieát dieän S, 2S, 3S. nguoàn ñieän 3v-6v 2. Hoïc sinh : Nghieân cöùu kó SGK III/ Giảng dạy : 1. Ổn định lớp : 2.Kieåm tra: a. Bài cũ: GV: Neâu söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo chieàu daøi daây daãn.? HS: Trả lời GV: Nhận xét, ghi điểm b. Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới 3. Tình huống bài mới : Giáo viên nêu tình huống như gi ở SGK 4. Bài mới : Noäi dung ghi Trôï giuùp Hoaït ñoäng baûng giaùo vieân cuûa hoïc sinh Ñvñ : nhö SGK. I/ Döï ñoaùn söï phuï -Ñeå xeùt söï phuï -Thoaû luaän ñeå tìm thuoäc cuûa ñieän thuoäc cuûa ñieän hieåu loai daây. trôû vaøo tieát dieän trôû daây daãn vaøo daây daãn. tieát dieän caàn phaûi (SGK) söû duïng caùc daây Q/ saùt hình 8.1 SGK , daãn loaïi naøo? traû lôøi caâu C1. -Yeâu caàu HS tìm hieåu caùc m. ñieän -Q/ saùt hình 8.2 SGK , trong hình 8.1 SGK traû lôøi caâu C2. vaø thöïc hieän C1. -Giôùi thieäu caùc II/ Thí nghieäm kieåm ñieän trôû R1, R2, R3 - Tieán haønh TN & ghi tra: trong caùc m. ñieän keát quaû vaøo baûng 23

Nhaän xeùt :R1/ R2=S2/S1= d22/d12.

Keát luaän : (sgk) III/ Vaän duïng : C3- Toùm taét : Giaûi: l1=l2 Vì l1=l2 vaø 2 daây cuøng chaát S1=2mm2 ⇒ R~1/S 2 S2=6mm ⇒ R1/R2= S2/S1=6/2= 3. R1/R2=? ⇒ R1=3 R2 C4- Toùm taét Giaûi: l1= l2 Vì 2 daây cuøng chaát S1= 0.5mm2 vaø l1= l2 R1=5,5Ω ⇒ R1/R2= S2/S1 S2=2,5mm2 ⇒ R2= R1.S1/S2 __________ =5,5.0,5/2,5=1,1(Ω) R2=?

hình 8.2 SGK & ñeà nghò HS thöïc hieän C2. -h/d HS tieán haønh TN & ghi keát quaû vaøo baûng . -h/d HS ruùt ra nhaän xeùt. -Cho HS neâu keát luaän SGK.

→ ñoái chieáu keát quaû TN vôùi döï ñoaùn ñaõ neâu. - Neâu keát luaän SGK. -Tìm hieåu C3 SGK. - vaän duïng keát luaän ⇒ R1/R2= S2/S1

- Caù nhaân giaûi C3. - Cho HS tìm hieåu caâu C3. - Tieát dieän daây - Tìm hieåu C4 ôû SGK. thöù 2 lôùn gaáp - Caù nhaân giaûi C4. maáy laàn daây thöù nhaát? - Cho HS giaûi C3. - Cho HS tìm hieåu C4. - H/d töông töï C3.

5.Củng cố và hướng daãn töï hoïc : a. Củng cố : Hệ thống lại những kién thức chính mà học sinh vừa học hôm nay Hướng dẫn học sinh làm BT8.1SBT b. Hướng dẫn tự học : *Baøi vöøa hoïc : Hoïc ghi nhôù SGK/24 ; xemlaïi C3 & C4 ; Naém coâng thöùc S2/S1= d22/d12 ; ñoïc muïc coù theå em chöa bieát. Giaûi BT 8.2ñeán 8.4 SBT *Baøi saép hoïc : "Söï phuï thuoäc cuûa R vaøo vaät lieäu laøm daây daãn". - Caâu hoûi soaïn baøi :Ñieän trôû daây daãn phuï thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá naøo ?Vieát coâng thöùc tính ñieän trôû lieân quan ñeán chieàu daøi , tieát dieän vaø vaät lieäu daây daãn ? IV/ Bổ sung : Tuần 5 Ngaøy soạn : 24

Tieát 9 SÖÏ PHUÏ THUOÄC CUÛA ÑIEÄN TRÔÛ VAØO VAÄT LIEÄU LAØM DAÂY DAÃN I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Boá trí vaø tieán haønh ñöôïc thí nghieäm ñeå chöùng toû raèng ñieän trôû cuûa caùc daây daãn coù cuøng chieàu daøi, tieát dieän vaø ñöôïc laøm töøcaùc vaät lieäu khaùc nhau thì khaùc nhau. S2 ñöôïc möùc ñoä doøng ñieän cuûa caùc chaát caên cöù vaøo baûng giaù trò ñieän trôû suaát. 2.Kó naêng: vaän duïng coâng thöùc R= ρ
l ñeå traùnh ñöôïc moät S

löôïng khi bieát caùc ñaïi löôïng coøn laïi. 3. Thaùi ñoä: Tích cöïc hoïc taäp, trung thöïc, chính xaùc. II/ Chuaån bò: 1.Giaùo vieân :Moät ñoàng hoà vaïn naêng, ba daây daãn cuøng chieàu daøi, cuøng tieát dieän khaùc chaát.nguoàn ñieän .coâng taéc 2.hoïc sinh : Caùc tranh , aûnh cuûa baøi ôû SGK III/ Giảng dạy : 1. Ổn định lớp : 2.Kiểm tra: a. Bài cũ : GV: Ñieän trôû cuûa caùc daây daãn cuøng chieàu daøi, cuøng vaät lieäu phuï thuoäc nhö theá naøo vaøo tieát dieän daây? Laøm baøi taäp 8.2/SBT? C/ Kieåm tra: D/ Tieán trình daïy hoïc: Noäi dung ghi baûng Trôï giuùp cuûa giaùo vieân ÑVÑ: nhö SGK Gv: Cho HS giaûi C1 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh - Tìm hieåu vaø giaûi C1 . - Thaûo luaän → veõ sô ñoø maïch ñieän → xñ ñieän trôû cuûa daây → laäp quaû keát quaû ño 3 laàn

I. Söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo vaät lieäu laøm Gv: cho HS veõ sô daây daãn: ñoà maïch ñieän, laäp 1.Thí nghieäm: baûng ghi caùc keát quaû ño vaø quaù 2.Keát luaän: (hoïc trình tieán haønh TN. SGK/25) Gv: Cho HS döïa vaøo Ñieän trôû cuûa keát quaû TN ⇒ keát daây daãn phuï thuoäc luaän. vaøo vaät lieäu laøm Gv: Cho HS tìm hieåu daây daãn. thoâng tin SGK. II. Ñieän trôû suaát – Hoûi: Söï phuï thuoäc Coâng thöùc ñieän cuûa ñieän trôû vaøo trôû: vaät lieäu laøm daây 1. Ñieän trôû suaát: daãn ñöôïc ñaëc (hoïc SGK/26) tröng baèng ñaïi

- Tìm hieåu thoâng tin II.1 SGK → Ñieän trôû suaát - Traû lôøi k/n ñieän trôû suaát. → Ñv: OÂmmeùt(Ωm) 25

- Ñieän trôû suaát ñöôïc kí hieäu: ρ - Ñôn vò ñieän trôû suaát laø OÂmmeùt (Ω m)

C2: Ñoaïn trôû cuûa ñoaïn daây Constantan: 0,50.10-15: 10-6 = 0,5 (Ω) 2. Coâng thöùc tính ñieän trôû:
R= ρ trong ñoù: l R: ñieän trôû cuûa S

löông naøo? Hoûi: Ñieän trôû xuaát laø gì? Hoûi: Ñôn vò cuûa ñieän trôû xuaát laø gì? Gv: Cho HS xem baûng 1/26 Hoûi: Ñieän trôû xuaát cuûa ñoàng laø bao nhieâu? → Neâu yù nghó cuûa em veà soá ñoù. Hoûi: trong soá caùc chaát ñoù ñöôïc neâu trong baûng thì chaát naøo daãn ñieän toát nhaát? Hoûi: Taïi sao ñoàng ñöôïc duøng laøm loõi daây noái cuûa caùc maïch ñieän? Gv: Cho HS giaûi C2. Gv: Cho hoïc sinh giaûi C3 ⇒ R= ρ
l S

- Xem baûng 1 SGK/26 → HS: Cho bieát chaát daãn ñieän toát nhaát laø baïc.

- Giaûi C2. - Giaûi C3 ⇒ Coâng thöùc: R= ρ . - Ñoïc ghi nhôù SGK.
l S

- Tìm hieåu C4 vaø giaûi.

daây(Ω) ρ: ñieän trôû xuaát cuûa chaát( Ω) l: Chieàu daøi cuûa daây (m) S: Tieát dieän daây (m2) III. Vaän duïng: C4: Toùm taét: Giaûi: l = 4m Tieát dieän cuûa daây ñoàng. d= 1mm S= 2 (d/2) .3,14 = 1/4.3,14 = 0,785(mm2) ρ = 1,710-8Ωm = 1/4. 10-6m2

- Töø CT cho HS phaùt bieåu thaønh lôøi.

Gv: Cho HS giaûi C4

26

R=? Ñieän trôû cuûa daây ñoàng: R= ρ
l = S 1,7.10 −8.4 = 0,087(Ω) 0,785.10 −6

ÑS: 0,087Ω 5. Củng cố và höôùng daãn töï hoïc: a. Củng cố : GV hệ thống lại những kiến thức vừa học hôm nay . Cho học sinh tự giải BT 9.1 SBT *Baøi vöøa hoïc: - Hoïc thuoäc ghi nhôù SGK/27 + ñònh nghóa ñieän trôû suaát, ñôn vò ñieâïn trôû suaát. Ñoïc muïc coù theå em chöa bieát. - Giaûi leänh C5;C6 SGK/27vaø BT 9.2 → 9.5 SBT. *Baøi saép hoïc: “Bieán trôû – Ñieän trôû duøng trong kó thuaät.” - Caâu hoûi soaïn baøi : +Bieán trôû duøng ñeå laøm gì ? Phaân loaïi vaø caáu taïo cuûa noù ? IV/ Bổ sung :

Tuần 5 Ngaøy soạn : Tieát: 10 BIEÁN TRÔÛ- ÑIEÄN TRÔÛ DUØNG TRONG KYÕ THUAÄT I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc : Neâu ñöôïc bieán trôû laø gì ? vaø neâu ñöôïc hoaït ñoäng cuûa bieán trôû. 2.Kyõ naêng : Maéc ñöôïc bieán trôû vaøo maïch ñieän ñeû ñieàu chænh I chaïy qua maïchñieän. Nhaän ra ñöôïc caùc ñieän trôû duøng trong kyõ thuaät. 3.Thaùi ñoä : Tích cöïc hoïc taäp. II/ Chuaån bò: 1. Giaos vieân :1 bieán trôû con chaïy vaø moät bieán trôû coù tay quay. 2.Ngieân cöùu kó SGK III/ Giảng dạy : 1. Ổn định lớp : 2. kiểm tra : a. Bài cũ : GV: Ñieän trôû cuûa daây daãn phuï thuoäc nhö theá naøo vaøo chieàu daøi, tieát dieän vaø vaät lieâu laøm daây daãn? Vieát ct tính ñieän trôû cuûa daây daãn ? 27

HS: trả lời GV; Nhận xét , ghi điểm b. Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới: 3. Tình huống bài mới : Giáo viên nêu tìnhhuống như đã ghi ở SGK 4. Bài mới : Noäi dung ghi baûng Trôï giuùp cuûa giaùo vieân I.Bieán trôû: ÑVÑ: Nhö SGK 1.Tìm hieåu caáu taïo Gv: Cho caû lôùp thöïc vaø hoaït ñoäng cuûa hieän leänh C1 ñeå bieán trôû: nhaän daïng bieán C1: (xem SGK/28) trôû. Cho HS keå teân C2:( hoïc SGK/29) caùc loaïi bieán trôû. C3: Bieán trôû ñöôïc Gv: Cho Hs giaûi tieáp maéc noái tieáp vaøo C2→naém caáu taïo maïch ñieän vôùi 2 cuûa bieán trôû. ñieåm A vaø N hoaëc B Hoûi: Neâuùa maéc 2 vaø N cuûa caùc bieán ñaàu A,B cuûa cuoän trôû. daây naøy noái tieáp vaøo maïch ñieän thì khi d/c con chaïy c → C4: kí hieäu: bieán trôû coù t/d thay ñoåi ñieän trôû khoâng? Taïi sao? 2.Söû duïng bieán trôû → gv h/d HS ñöa ra ñeå ñieàu chænh CÑDÑ: caùch maéc qua vieäc C5: cho HS giaûi C3 Gv: cho Hs giaûi C4

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Hs: tìm hieåu leänh C1 SGK vaø nhaän daïng caùc bieán trôû → keå teân caùc loaïi bieán trôû. Hs: tìm hieåu C2

Hs: naém ñöôïc khi noái A,B cuûa cuoän daây noái tieáp vaøo maïch ñieän thì bieán trôû khoâng coù t/d thay ñoåi ñieän trôû vaø khi ñoù neáu d/c con chaïy c thì doøng ñieän vaãn chaïy qua toaøn boä cuoän daây cuûa bieán trôû vaø con chaïy seõ khoâng coù taùc duïng thay ñoåi chieàu daøi cuûa phaàn cuoän daây co Muoán ñeøn saùng hôn Gv: cho HS q/saùt hình doøng ñieän chaïy thì ta d/c con chaïy c 10.3→ yeâu caàu giaûi qua. veà phía A Hs: giaûi tieáp leänh C5 Vì khi di chuyeån con Gv: muoán ñeøn saùng C3 chaïy c veà phía A thì Hs: giaûi tieáp C4 hôn ta d/c con chaïy ( l) bieán trôû giaûm → Hs: q/saùt hinh 10.3 → veà phía naøo? Tai. R bieán trôû giaûm→ R veõ sô ñoà maïch Sao? maïch giaûm .Maø U Gv: cho Hs giaûi thích ñieän. maïch khoâng ñoåi→ I Hs: d/c c veà phia A→ t/hôïp ngöôïc laïi g/thích maïch taêng →IÑ taêng Gv: vaäy bieán trôû Khi c →A thì lb ↓ → Rb ↓ do ñoù ñeøn saùng duøng ñeå laøm gì? maïnh hôn. →R↓ 3.Keát luaän :(hoïc SGK) Maø Um khoâng ñoåi → II. Caùc ñieän trôû I ↑ →IÑ↑ →ñeøn saùng duøng trong kó 28

thuaät:( xem SGK) III. Vaän duïng: C10:toùm taét: R = 20Ω ρ = 1,10.10-6Ωm S = 0,5mm2 = 0,5.106 m2 d= 2cm n =? Giaûi Chieàu daøi cuûa daây ñieän trôû: l=R. ρ =
20.0,5.10 −6.4 ≈ 9,091(m) 1,10.10 −6 S

hôn Hs: ruùt ra keát luaän SGK Gv: cho HS tìm hieåu thoâng tin ôû leänh C7 Hoûi: vì sao lôùp than hay lôùp kim loaïi moûng laïi coù ñieän trôû lôùn? Gv:cho Hs giaûi C8 vaø Tìm hieåu leänh C7 C9 Hs: Vì lôùp than hay Gv: cho HS tìm hieåu lôùp kim loaïi moûng C10 → giaûi → tieát dieän S cuûa Gv: h/d HS : muoán tìm chuùng nhoû → R raát soá voøng daây cuûa lôùn. bieán trôû Hs: traû lôøi C8 & n = chieàu daøi daây C9 daãn/chu vi cuûa 1 Hs: tìm hieåu leänh voøng C10 ôû SGK →giaûi Maø chu vi = d. Π

Soá voøng daây cuûa bieán trôû: N=
9,091 = 145(vong ) 3,14.2.10 −2

5. Củng cố và höôùng daãn töï hoïc: a. Củng cố :GV hệ thống lại những kiến thức vùa học cho HS rõ hơn. Hướng dẫn HS iải bài tập 10.1 SBT b. Hứong dãn tự học : *Baøi vöøa hoïc: Hoïc ghi nhôù ; C2; C3 ; C4; C5. Ñoïc muïc coù theå em chöa bieát Giaûi Bt 10.2 → 10.6 SBT *Baøi sắp học: Ôn laïi caùc coâng thöùc : ÑL oâm, R= ρ ; ñoaïn maïch song song. IV/ Bổ sung: Tuần 6 Ngaøy soạn : Tieát 11 BAØI TAÄP VAÄN DUÏNG ÑÒNH LUAÄT OÂM VAØ COÂNG THÖÙC TÍNH ÑIEÄN TRÔÛ CUÛA DAÂY DAÃN I/Muïc tieâu: 1Kieán thöùc: Vaän duïng ÑL oâm vaø coâng thöùc tính ñieän trôû cuûa daây daãn ñeå tính ñöôïc caùc ñaïi löôïng coù lieân quan ñoái vôùi ñoaïn 29
l S

maïch goàm nhieàu nhaát laø 3 ñieän trôû maéc noái tieáp, song song vaø hoãn hôïp. 2.Kó naêng: Reøn kó naêng giaûi baøi taäp 3.Thaùi ñoä: Tích cöïc hoïc taäp. II/Chuaån bò: 1. Giaùo vieân : Moät soá baøi taäp coù lieân quan 2 . Hoïc sinh: Nghieân cöùu kó 3 baøi taäp cuûa baøi III/ Giảng dạy 1. ỏn định lớp 2. Kiểm tra : a.Bài cũ : GV: HS : Trả lời GV; Nhận xét , ghi điểm b. Sự chuẩn bị của học sih cho bài mới 3. Tình huống bài mới : Chúng ta đã học qua công thức dinhu luật ôm và công thức tính điện trở dây dãn dựa vào chiều dài , tiết diện ... Hôm nay chúng ta giải một số bài tạp đẻ ônlại các cong thức đó . 4. Bài mới : Noäi dung ghi baûng Trôï giuùp giaùo

Ho vieân cuûa hoïc Baøi 1: Toùm taét: Gv: cho HS tìm hieåu ñeà baøi Hs: caû lô Giaûi: 1 SGK/32 ñeà baøi 1 -6 ρ = 1,10 10 Ñieån trôû cuûa Hoûi: ñeà baøi cho bieát gì? Hoûi gì →y/c HS t/taét daây daãn: Hs: tính I= Laøm theá naøo ñeå tính Ωm Hs: tính R CÑDÑ I? l l = 30m R= ρ = Hs: tieán h Ñ/trôû R ñöôïc tính baèng ct S −6 *Vôùi HS k naøo? 1,10.10 .30 −6 tìm hieåu Gv: cho HS tieán haønh giaûi 0,3.10 →giaûi: s S = 0,3mm2 = =110( leân baûng caùch gi →gv cho caû lôùp nhaän xeùt Ω) baûng cu →chaán chænh sai soùt 0,3-6 m2 Cöôøng ñoä *Vôùi Hs khaù goûi: cho töï doøng ñieän Hs: caû l giaûi sau ñoù gv cho caû lôùp U= 220V chaïy qua ñeà baøi daây daãn: n/ xeùt →söûa sai soùt. Hs: döïa v I=? I = U/R = 220/110 Gv: cho Hs tìm hieåu ñeà ⇒ Rb = R = 2(A) baøi 2 SGK/32 Maø R = ÑS: 2A → cho HS toùm taét Hs: I = I Baøi 2: Toùm taét: Hoûi: laøm theá naøo ñeå R1 = 7,5Ω a) Ñeøn saùng tính Rb=? bình thöôøng Gv: tính I baèng caùch naøo? IÑM = 0,6A → Rb = ? Hs: giaûi c 30

R1 nt R6 U = 12V 1.10-6m2 m

b) Rb = 30Ω S = 1mm2 = ρ = 0,40.10-6Ω

nhieàu ca Löu yù Hs: Ñeøn saùng bình thöôøng thì: IÑ =IÑM Maø Ñ nt Rb ⇒ I =IÑ → cho HS giaûi caâu a theo nhieàu caùch

l=? Giaûi a)Vì ñeøn saùng bình thöôøng neân IÑ = IÑM =0,6 A maø Ñ nt Rb ⇒I = Ib = IÑ = 0,6 A tacoù R = U/I =12/0,6 = 20 (Ω) ta laïi coù: R = R1 + Rb ⇒ Rb = R –R1=20-7,5=12,5(Ω) vaäy ñieän trôû cuûa bieán trôû khi ñeøn saùng bình thöôøng laø 12,5Ω b)Chieàu daøi cuûa daây daãn : Töø R= ρ
S l S
−6

Hs: Töø R= Gv: chieàu daøi daây daãn ñöôïc tính baèng coâng thöùc naøo? Gv: cho HS giaûi caâu b Rieâng HS khaù gioûi:töï giaûi sau ñoù gv cho caû lôùp n/xeùt →söûa chöõa sai soùt

; Hs: giaûi c Hs khaù g hieåu caù →so saùnh cuûa baïn

⇒ l=R. ρ =

30.10 = 75(m) 0,40.10 −6

75m Baøi 3: toùm taét giaûi R1= 600Ω a)vì R1//R2 ⇒ R2 =900Ω R1// R2 R12 = R + R 1 2 R12 =
R1 .R2

Gv:cho HS tìm hieåu ñeà BT3 SGK/33 →cho HS toùm taét Ñs: a) 12,5Ω; b) Hoûi: neâu caùch tính RMN. Neâu caùch tính Rd=? Rss =? → cho caû lôùp giaûi caâu a.

Hs:tìm hie toùm taét Hs: RMN =R Hs: Rd= ρ

600.900 600 + 900 540000 = = 1500 l = S

360(Ω) UMN =220V
1,7.10 −8.200 0,2.10 −6

Rd= ρ

Gv: U1 & U2 quan heä vôùi nhau theá naøo? Laøm theá naøo ñeå tính U12? Tính I12 theo ct naøo? → cho caû lôùp giaûi caâu b.

Hs: U1= U R2) Hs: U12 = Hs: I12 =I = Hs: cho ca giaûi

Ld = 200m Ω) S = 0,2 mm2 17+360 = 0,2.10-6m2 =377( Ω) a)RMN =?

=17( RMN = Rd +R12 =

Tacoù Rd nt R12 ⇒ I12 = Id =I ⇒= 31

U/R=220/377 b)U1 = U2 =? U12

Maø R1//R2 ⇒ U1 = U2 = =I12 .

R12 5 . Củng cố và höôùng daãn töï hoïc: a. Củng cố : GV hệ thống lại toàn bộ kiến thức vừa học Hướng dẫn học sinh giải BT 11.1SBT b. Hướng dẫn tự học : *Baøi vöøa hoïc: - Naém laïi CT : R= ρ
l S

; l=R. ρ ; S= ρ

S

l R

; Cthöùc

: I=U/R ; oân laïi ñm noái tieáp, ñm song song. -Giaûi Bt 11.2 → 11.4 SBT *Baøi saép hoïc: “Coâng suaát ñieän” - Caâu hoûi soaïn baøi : + Laøm añöôïc TN hình 12.2SGK + Coâng thöùc tính coâng suaát ñieän nhö theá naøo ? IV/ Bổ sung :

Tuần 6 Ngaøy soạn : Tieát 12 COÂNG SUAÁT ÑIEÄN I/Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Neâu ñöôïc yù nghóa cuûa moät oaùt ghi treân duïng cuï ñieän. Vaän duïng coâng thöùc P =U .I ñeå tính 1 ñaïi löôïng khi bieát caùc ñaïi löôïng coøn laïi. 2.Kó naêng: giaûi baøi toaùn tính P = U .I vaø töø coâng thöùc ñoù coù theå tính ñöôïc 1 ñaïi löôïng khi bieát caùc ñaïi löôïng coøn laïi. 3.Thaùi ñoä: tích cöïc hoïc taäp. II/Chuaån bò: 1.Giaùo vieân: 1 boùng ñeøn 6v-3w , 1boùng 220v-1000w , 1 boùng 12v-10w , 1boùng 220v- 25w nguoànà ñieän , bieán trôû , daây daãn 2. Hoïc sinh : Nghieân cöùu kó SGK III/ Giảng dạy :Nghieân cöùu kó SGK 1.Ổn định lớp : 2. Kiểm tra : a. Bài cũ : GV:Em hãy lên bản giải BT11.2 SBT ? HS: Thựchiện GV: Nhạn xét, ghi điểm b. Sự chuẩn bị của sọc sinh cho bài mới 3. tình huống bài mới : Giáo viên nêu tình huống như đa ghi ở GK 32

4. Bài mới : Noäi dung ghi baûng I.Coâng suaát ñònh möùc cuûa caùc duïng cuï ñieän: 1.Soá voân vaø soá oaùt treân caùc duïng cuï ñieän: C1: Vôùi cuøng moät hieäu ñieän theá, ñeøn coù soá oaùt lôùn hôn thì saùng maïnh hôn. C2: Oaùt laø ñôn vò ño coâng suaát 1W = 1J/s

Trôï giuùp cuûa giaùo vieân ÑVÑ: Nhö SGK Gv: cho HS quan saùt caùc loaïi boùng ñeøn hoaëc caùc duïng cuï ñieän khaùc nhau coù ghi soá voân vaø soá oaùt. Gv: tieán haønh TN nhö hình 12.1 SGK ñeå HS quan saùt vaø nhaän xeùt

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Hs: Quan saùt, ñoïc soá von vaø soá oaùt ghi treân caùc duïng cuï ñieän. Hs: Quan saùt TN cuûa gv vaø nhaän xeùt möùc ñoä h/ñ maïnh , yeáu khaùc nhau cuûa caùc ñeøn coù soá voân baèng nhau nhöng coù soá oaùt khaùc nhau → giaûi leänh C1 Hs: vaän duïng kieán thöùc lôùp 8 → traû lôøi C2 Hs: neâu yù nghóa soá oaùt ghi treân 1 boùng ñeøn hay treân 1 duïng cuï ñieän (khoâng nhìn SGK) . (ñ/v lôùp choïn) Ñ/v lôùp thöôøng cho HS ñoïc phaàn ñaàu muïc 2 → neâu yù nghóa Hs: traû lôøi C3

Gv: cho HS giaûi leänh C2 Gv: cho HS suy nghó C3: + coâng suaát cuûa vaø neâu yù nghóa ñeøn lôn hôn khi ñeøn soá oaùt ghi treân 1 aáy saùng maïnh hôn. boùng ñeøn hay + coâng suaát cuûa treân 1 duïng cuï beáp nhoû hôn khi noù ñieän cuï theå( ít noùng hôn. khoâng nhìn SGK) II.Coâng thöùc tính Gv: Vôùi lôùp coâng thöùc: thöôøng cho HS tìm (SGK) hieåu SGK. Gv: cho Hs traû lôøi C3 Gv: duøng 2 ñeøn gioáng nhau maéc noái tieáp →maéc vaøo löôùi ñieän 220V ( Usd< UÑM) →HS so saùnh ñoä saùng cuûa 2 ñeøn. Duøng 2 ñeøn treân cho sd vôùi cuøng HÑT ñònh möùc → cho HS n/xeùt ñoä saùng cuûa ñeøn luùc naøy.

1.Thí nghieäm:(SGK/35)

Hs: quan saùt vaø so saùnh ñoä saùng cuûa ñeøn trong caùc töôøng hôïp gv TN

C4: U.I = Pñm 2.Coâng thöùc tính coâng suaát ñieän: P = U.I Trong ñoù : P : coâng

Hs: neâu muïc tieâu TN , tìm hieåu sô ñoà boá trí 33

suaât tieâu thuï , ño baèng oaùt(W) U: HÑT,ño baèng voân (V) I: CÑDÑ , ño baèng ampe (A) C5:tacoù: P = U. I (1) Maø U = I.R Töø (1) ⇒ P =I2.R (2) Tacoù: P = U.I Töø (1) ⇒ P = U2/R (3) III. Vaän duïng: C6: toùm taét: Giaûi UÑM =220V *Vì ñeøn saùngb/t neân P ÑM =75W UÑ = UÑM = 220V *Ñeøn saùng b/t P Ñ = P ÑM = 75 W →IÑM =? CÑDÑ ñeå ñeøn saùng b/t laø RÑ =? IÑ = P Ñ/UÑ Ic = 0,5 A =75/220 = 0,341(A) coù theå duøng Ñ/trôû cuûañeøn khi ñeøn ñöôïc khoâng? saùng binh thöôøng laø: RÑ = UÑ/IÑ = 220/0,341 = 645(Ω) Tacoù:I
ÑM

ÑVÑ: ñeå xñ moái lieân heä giöõa coâng suaát tieâu thuï cuûa 1 duïng cuï ñieän vôùi HÑT ñaët vaøo duïng cuï ñoù vaø CÑDÑ qua noù ⇒thí nghieäm. Gv: cho HS neâu muïc tieâu TN ; caùc böôùc tieán haønh TN vôùi sô ñoà 12.2 Gv:cho HS thöïc hieän C4 Gv:cho HS neâu ct tính coâng suaát

TN theo hình 12.2 SGK vaø caùc böôc tieán haønh TN. Hs: thöïc hieän C4 Hs: neâu coâng thöùc tính coâng suaát

Hs: thöïc hieän C5

Hs: caû lôùp tìm hieåu C6 vaø giaûi

Gv: cho HS thöïc hieän C5 Gv: cho Hs tìm hieåu leänh C6 & giaûi ⇒gv cho caû lôùp nhaän xeùt & söùa chöõa sai soùt.

Hs: caû lôùp tìm hieåu C7 vaø giaûi

=0,341A Maø :

Ic =0,5 A ⇒ Ic > IÑM vaäy khoâng theå duøng caàu chì loaïi 0,5 A cho boùng ñeøn naøy ñöôïc. 34

C7: Toùm taét: Gv: cho HS tìm hieåu Giaûi C7 vaø giaûi U = 12V Coâng suaát ñieän cuûa boùng ñeøn I = 0,4 A P = U.I= 12.0,4 = 4,8 (W) P=? Ñieän trôû cuûa ñeøn: R=? R = U/I = 12/0,4 = 30(Ω) Ñs: 4,8W; 30Ω 5. Củng cô và höôùng daãn töï hoïc: a. Củng cố : Hệ thống lại những kiến thức chính mà học sinh vừa học Hướng dẫn HS giải BT 12.1SBT b. Hướng dẫn tự học : *Baøi vöøa hoïc: + hoïc thuoäc ghi nhôù SGK/36 vaø xem laïi caùc leänh ; C1 ;C2 ;C3 ; C5 ; C6 ; C7. + Giaûi BT 12.2→12.7SBT vaø leänh C8 SGK/36 *Baøi saép hoïc: “ Ñieän naêng _ coâng cuûa doøng ñieän” - Caâu hoûi soaïn baøi : +Ñieän naêng laø gì ? Coâng suaát ñieän ñöïôc ntính nhö theá naøo ? IV/ Bổ sung :

Tuần 7 Ngaøy soạn : 35

Tieát 13 ÑIEÄN NAÊNG – COÂNG CUÛA DOØNG ÑIEÄN I/Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Neâu ñöôïc VD chöùng to doøng ñieän coù naêng löôïng, chæ ra ñöôïc söï chuyeån hoaù caùc daïng naêng löôïng trong h/ñ cuûa caùc duïng cuï ñieän. Neâu ñöôïc duïng cuï ño naêng löôïng tieâu thuï laø coâng tô ñieän vaø moãi soá ñeám cuûa coâng tôlaø 1kwh. Naém ct: A= P.t =U.I.t 2.Kó naêng: Vaän duïng ct A= P.t =U.I.t ñeå tính ñöôïc 1 ñaïi löôïng khi bieát caùc ñaïi löôïng coøn laïi. 3.Thaùi ñoä: Tích cöïc hoïc taäp. II/ Chuaån bò: 1Giaùo vieân :Moät coâng tô ñieän. 2.Hoïc sinh : Nghieân cöùu kó SGK III/ Giảng dạy : 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra : a. Bài cũ : GV:Soá oaùt ghi treân moät duïng cuï ñieän cho bieát gì? Neâu caùch tính coâng suaát ñieän cuûa 1 ñoaïn maïch? Giải C8 ? HS: Trả lời GV: Nhận xét , ghi diểm b. Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới : 3. Tình huống bài mới : Giáo viên nêu tình huống như đã ghi ở SGK 4. Bài mới Noäi dung ghi Trôï giuùp cuûa giaùo Hoaït ñoäng cuûa baûng vieân hoïc sinh ÑVÑ: nhö SGK I.Ñieän naêng: 1)Doøng ñieän coù Gv: cho Hs thöïc hieän Hs:quan saùt hình 13.1 mang naêng löôïng: C1 → thöïc hieänleänh C1 Naêng löôïng cuûa Gv: keát luaän: doøng doøng ñieän ñöôïc goïi ñieän coù mang naêng Hs: thaûo luaän →thöïc laø ñieän naêng. löôïng vaø thoâng baùo hieän leänh C2→ñieàn 2)Söï chuyeån hoaù khaùi nieäm ñieän vaøo baûng 1 ñieän naêng thaønh naêng. caùc daïng naêng Gv: yeâu caàu HS thaûo löôïng khaùc: SGK luaän ñeå chæ ra vaø ñieàn vaøo baûng 1 SGK Hs: caù nhaân thöïc caùc daïng naêng löôïng hieän leänh C3. ñöôïc bieán ñoåi töø Hs: ruùt ra keát luaän 3)Keát luaän: (hoïc ñieän naêng. vaø neâu khaùi nieäm SGK/38) Gv: laáy yù kieán töø hieäu suaát ôû lôùp8. ñieän naêng cuûa caû II/.Coâng cuûa lôùp veà C2. Hs: Caù nhaân thöïc doøng ñieän: Gv:cho HS thöïc hieän hieän C4. 36

1)Coâng cuûa doøng ñieän:(hoïc SGK/38) 2)Coâng thöùc tính coâng cuûa doøng ñieän: C5: A= P.t = U.I.t Trong ñoù: U: HÑT, ño baèng voân (V) I: CÑDÑ, ño baèng ampe (A) t: thôøi gian , ño baèng giaây (s) A: coâng cuûa doøng ñieän , ño baèng Jun (J) 1J=1ws =1vAs *Ngoaøi ra coâng cuûa doøng ñieän coøn ñöôïc ño baèng kilooatgiôø (kwh) 1kwh = 1000w.3600s =3600000J =3,6.106J 3) Ño coâng cuûa doøng ñieän: Coâng cuûa doøng ñieän hay ñieän naêng söû duïng ñöôïc ño baèng coâng tô ñieän . III.Vaän duïng: C7: Toùm taét: Giaûi UÑM = 220 V Ñieän naêng maø boùng P ÑM = 75W ñeøn söû duïng: U =220V vì UÑ = UÑM T = 4h ⇒ P Ñ = P ÑM A=? Tacoù: A = P t = 75.4 = 300wh = 0,3(kwh)

C3 Gv: cho Hs ruùt ra keát luaän. Gv: thoâng baùo veà coâng cuûa doøng ñieän. Gv: cho HS thöïc hieän C4. Gv: cho HS thöïc hieän C5 Gv: cho 1 HS neâu teân vaø ñôn vò cuûa caùc ñ/l trong coâng thöùc.

Hs: thöïc hieän C5. Hs: neâu ñôn vò vaø teân caùc ñaïi löôïng trong coâng thöùc: A = P.t = U.I.t

Hs: ñoåi töø ñôn vò kwh → J

Hs: ñoïc phaàn 3 SGK → thöïc hieän C6 Gv: giôùi thieäu ñôn vò kwh

Hs: tìm hieåu C7 → toùm taét ñeà → giaûi

Gv: cho HS ñoïc phaàn 3 SGK vaø thöïc hieän C6. Gv: cho HS tìm hieåu C7 → giaûi

37

*Soá ñeám cuûa coâng tô khi ñoù laø 0,3 kwh C8: Toùm taét: Giaûi T = 2h Löôïng ñieän naêng maø U =220V bieán trôû A = 1,5 soá A= 1,5 kwh = 5,4.106 J A=?P=? Coâng suaát cuûa beáp laø: I =? P = A/t = 1,5/2 =0,75(Kw) CÑDÑ chaïy qua beáp trong thôøi gian 2h I=P/ U =750/220 = 3,41(A) 5,4.10 J 0.75kw ; 3,41 A 5. Củng cố và höôùng daãn töï hoïc: a. Củng cố : GV hệ thống lại những kiến thức chính mà học sinh vùa học Cho HS tự giải BT 13.1SBT b. Hướng dẫn tự học : *Baøi vöøa hoïc: Hoïc thuoäc ghi nhôù SGK/39 ; keát luaän SGK/38 vaø leänh C5 -Ñoïc theâm muïc coù theå em chöa bieát -Giaûi Bt 13.2→ 13.6 SBT *Baøi saép hoïc: “ Baøi taäp veà coâng suaát ñieän vaø ñieän naêng söû duïng” xem tröôùc caùc bt SGK/40,41. IV/ Bổ sung :
6

Ñs:

38

39

Tuần 7 Ngaøy soạn: Tieát 14 BAØI TAÄP VEÀ COÂNG SUAÁT ÑIEÄN VAØ ÑIEÄN NAÊNG SÖÛ DUÏNG I/Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Giaûi ñöôïc caùc baøi taäp tính coâng suaát vaø ñieän naêng tieâu thuï ñoái voái caùc duïng cuï ñieän maéc noái tieáp vaø maéc song song. 2.Kó naêng: Reøn kó naêng giaûi Bt 3.Thaùi ñoä: Tích cöïc hoïc taäp. II/Chuaån bò: 1.Giaùo vieân : Moät soá baøi taäp coù lieân quan 2.Hoïc sinh : OÂân taäp ñònh luaät oâm ñoái vôùi caùc loaïi ñoaïn maïch vaø caùc kieán thöùc veà coâng xwts vaø ñieän naêng tieâu thuï III/ Giảng dạy : 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra : a. Bài cũ : GV: Vieát coâng thöùc tính cuûa ñoaïn maïch maéc noái tieáp, song song ? Vieát coâng thöùc tính coâng xuaát vaø ñieän naêng tieâu thuï? HS: Trả lời GV: nhạn xét , ghi điểm b. Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới : 3. tình huống bài mới : Giáo vien nên tìnhhuống hư đã gi ở SGK 4. Bài mới : Noäi dung ghi baûng Trôï giuùp cuûa Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân hoc sinh Baøi1: toùm taét Gv: cho HS tìm hieåu Hs: tìm hieåu ñeà Giaûi ñeà vaø giaûi BT1 + Vôùi HS khaù , gioûi U = 220V a) Ñieän Goïi1 HS leân baûng töï giaûi → so saùnh trôû cuûa ñeøn: giaûi (ñ/v HS gioûi) vaø n/xeùt caùc caùch I = 341mA R = U/I →gv söõa chöõa sai giaûi cuûa baïn =220/0,341 soùt + Vôùi Hs TB vaø yeáu =0,341A *Rieâng ñ/v : chuù yù theo doõi söï = 645(Ω) HS,TB,Yeáu: höôùng daãn cuûa gv a)R = ? coâng gv: gôïi yù: + vieát ⇒ giaûi suaát cuûa boùng ñeøn: coâng thöùc tính ñieän P=? P = U.I trôû =220.0,341 =75(w) +Vieát ct b)t = 30.4 b)Ñieän tính coâng suaát naêng maø boùng ñeøn + Vieát ct = 120h tieâu thuï tính ñieän naêng tieâu trong 30 ngaøy thuï theo P vaø t A=?J A= P.t → gv h/d caùch ñoåi 40

=75.120 =? Kwh =9000 = 9kwh 9.3,6.10 J = 32400000 J
6

veà ñôn vò Jun ⇒ cho Hs giaûi. =

Gv: - Cho HS caû lôùp Ñs: a) tìm hieåu ñeà baøi 645Ω ; 75w taäp 2 , sau ñoù toùm b taét. )32400000J - Cho HS khaù – Baøi 2:toùm taét gioûi töï tìm caùch UÑM = 6V giaûi → giaûi sau ñoù P ÑM = 4,5 W gv cho caû lôùp nhaän U = 9V xeùt → söûa chöõa sai Giaûi: soùt. a)K ñoùng ñeøn saùng Rieâng HS TB & yeáu: a/ Vì ñeøn saùng bình gv gôïi yù caùch giaûi bình thöôøng caâu A. thöôøng neân: - Ñeøn saùng bình ⇒ soá chæ A thöôøng khi naøo? IÑ= IÑM = P ÑM/UÑM - Ñ s bieán trôû maéc b)Rb = ? = theo kieåu gì? 4,5/6 = 0,75A - CÑDÑ qua ñeøn vaø Pb= ? qua bieán trôû coù Maø Ñ nt Rb neân: moái lieân heä ntn? c)t= 10 ph = 600s - Soá chæ A cho bieát IÑ=Ib=I=IA=0,75A ñieàu gì? A=? b/ Gv: Cho HS gioûi vaø HÑT giöõa hai ñaàu khaù giaûi theo nhieàu bi caùch khaùc nhau → eán trôû khi Ñ saùng nhaän xeùt & söûa sai bình thöôøng: soùt. Ub = U – UÑ = 9 – 6 Rieâng HS TB & yeáu: =3(V) GV gôïi yù caùch giaûi Ñieän trôû cuûa bieán söû duïng coâng thöùc trôû khi Ñ saùng bình naøo ñeå traùnh Rb? thöôøng : → Rb = Ub/Ib. Neâu Rb= Ub / Ib = 3/ 0,75 = caùch tính Ub = ? → Ub 4(Ω) = U – Ub . Coâng suaát tieâu thuï Vieát coâng thöù cuûa ñieän cuûa bieán Pb=Ub.Ib trôû khi ñeøn saùng bình -Cho HS khaù gioûi thöôøng: giaûi theo nhieàu P b = Ub . Ib = 3.0,75 = caùch khaùc nhau. 2,25(w)

- Caû lôùp tìm hieåu BT 2 → toùm taét. - HS khaù gioûi töï giaûi sau ñoù so saùnh vaø nhaän xeùt caùch giaûi cuûa baïn. → Tìm caùch giaûi khaùc. HS TB & yeáu: Theo doõi söï gôïi yù cuûa gv → giaûi caâu a.

- Gioûi & khaù giaûi theo nhieàu caùch khaùc nhau → nhaän xeùt caùch giaûi cuûa baïn. • Rieâng HS TB & yeáu theo doõi söï gôïi yù cuûa gv → tieán haønh giaûi caâu b.

HS khaù gioûi giaûi theo nhieàu caùch khaùc nhau HS TB & yeáu theo daõi söï gôïi yù cuûa gv → tieán haønh giaûi. -Theo caùc tieán trình cuûa BT treân. -Rieâng HS TB & yeáu chuù söï h/d cuûa GV. 41

c)Coâng thöùc cuûa doøng ñieän saûn ra ôû bieán trôû trong 10 phuùt: A1= P. t =9. 0,75.600 = 1350 (J) Coâng cuûa doøng ñieän saûn ra ôû toaøn maïch trong 10 ph : A = UIt = 9. 0,75. 600 = 4050(J) Baøi taäp 3: Giaûi: Toùm taét: a) Ñ(220V-100W) BL(220V-1000W) U=220V Ñieän trôû cuûa ñeøn: a)Veõ sô ñoà RÑ=UÑ2/PÑ=2202/100 Rtñ=? = 484(Ω) b)t=1h =3600s Ñieän trôû cuûa baøn laø: A= ? Rbl= U2bl / Pbl = 2 220 / 1000= 48,4(Ω) Ñieän trôû tuông ñöông cuûa ñoaïn maïch: Rtñ = R + R = 484 + 48,4 D bl = 44(Ω) b) Ñieän naêng maø ñoaïn maïch tieâu thuï trong 1h: c) A=UIt= U2.t/R= 2202.3600 / 44 = 3960000(J)= 1,1 KW.h
R D .Rbl 484.48,4

GV gôïi yù caùch giaûi ñ/v HS TB & yeáu: Söû duïng coâng thöùc naøo ñeå tính coâng cuûa doøng ñieánaûn ra ôû bieán trôû vaø ôû toaøn maïch trong thôøi gian 10 ph? Tieán trình nhö caùc baøi taäp treân. Gv gôïi yù ñ/v HS TB ,yeáu: HÑT cuûa Ñ, cuûa baøn laø &HÑT cuûa oå ñieän laø bao nhieâu? Ñeå Ñ vaø baøn laø hñ bình thöôøng thì caàn coù ñieàu kieän gì? → caùch maéc & veõ sô ñoà. Haõy neâu coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñm // . -laøm theá naøo ñeå tính ñieän trôû cuûañeøn & cuûa baøn laø?

-HS veõ sô ñoà. - Neâu ñöôïc :
R D .Rbl R D + Rbl

Rtñ =

-→ Neâu ñöôïc CT tính P ñm= U2ñm /R • Rñ= U2ñm / P ñm • Rbl= U2ñm / P ñm HS neâu ñöôïc CT : A= UIt Maø I=U/R ⇒ A=
U .t R
2

-S/d coâng thöùc naøo ñeå tính ñieän naêng ñ/m tieâu thuï trong thôøi gian ñaõ cho? Gv h/d HS töø A=UIt ⇒ A=
U2 .t R

5. Củng cố và höôùng daãn töï hoïc: a. Củng cố : Hệ thốg lại hững kiến thức vừa học hôm nay Hướng dãn học sinh giảiBT 14.1 SBT b. Hướng dãn tự học : 42

*Baøi vöøa hoïc: Xemlaïi baøi giaûi cuûa caùc BT treân. Oân laïi caùc CT tính:A, P, ñ/m noái tieáp , ñ/m //. Giaûi BT 14.2→ 14.6 SBT. *Baøi saép hoïc: Thöïc haønh : Caùc em ñoïc tröôùc baøi TH & chuaån bò maãu baùo caùo TN. IV/ Bổ sung : Tuần 8 Ngaøy soạn Tieát : 15 THÖÏC HAØNH : XAÙC ÑÒNH COÂNG SUAÁT CUÛA CAÙC DUÏNG CUÏ ÑIEÄN I/ Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Xaùc ñònh ñöôïc coâng suaát cuûa caùc duïng cuï baèng Voân keá vaø ampe keá. 2. Kó naêng: Maéc ñöôïc maïch ñieän theo sô ñoà b15.1 ñeå xaùc ñònh coâng suaát cuûa ñeøn. 3. Thaùi ñoä: Caån thaän, chính xaùc, goïn gaøng. II/ Chuaån bò: 1.Moãi nhoùm: 1 nguoàn 6V, 1 coâng taéc, 1 ampe keá, 1 voân keá, 1 boùng ñeøn pin 6V, 9 ñoaïn daây daãn. 2. Caû lôùp: Töøng hoïc sinh chuaån bò maãu baùo caùo thí nghieäm. III/ Giảng dạy : 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra : a. Bài cũ : GV:Coâng suaát cuûa moät duïng cuï ñieän hoaëc cuûa moät ñoaïn maïch lieân heä vôùi U vaø I baèng heä thöùc naøo? Duïng cuï ño U? Caùch maéc? Duïng cuï ño I? Caùch maéc? HS:Trả lời GV: Nhận xét , ghi điểm b. Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới 3. Tình huống bài mới : Giáo viên nêu tình huống hư đã ghi ở SGK 4. Bài mới : Noäi dung Trôï giuùp cuûa giaùo Hoaït ñoäng cuûa ghi baûng vieân hoïc sinh I. Chuaån bò: (nhö ÑVÑ: nhö SGK SGK/42) - Phaùt duïng cuï thöïc - Nhaän duïng cuï thöïc haønh ñeán moãi haønh vaø neâu ñöôïc nhoùm. teân töøng duïng cuï II. Noäi dung thöïc → Yeâu caàu HS neâu caàn thieát cho tieát haønh: duïng cuï caàn thieát cho thöïc haønh. - Thaûo luaän veà caùch baøi thöïc haønh. tieán haønh TN xaùc - Cho tuøng nhoùm ñònh coâng suaát cuûa thaûo luaän ñeå neâu ñöôïc caùch tieàn haønh boùng ñeøn. → ñaïi dieän töøng TN xaùc ñònh coâng 43

suaát cuûa boùng ñeøn. - Cho töøng nhoùm thöïc hieän caùc böôùc: - Maéc maïch ñieän theo sô ñoà giaùo vieân veõ saün treân baûng. - Xaùc ñònh coâng - Kieåm tra maïch ñieän suaát cuûa ñeøn. caùc nhoùm. Cho caùc nhoùm tieàn haønh ñoùng khoaù. 9. Cho caùc nhoùm ñoïc soá chæ cuûa ampe keá vaø voân keá→ Höôùng ñaãn - Maéc maïch ñieän HS caùch ghi keát theo sô ñoà: quaû ño. 10.Yeâu caàu HS tính P vaø ñieàn vaøo baûng. 11.Cho caùc nhoùm thu xeáp duïng cvuï thöïc haønh.Yeâu caàu HS (caù nhaân) hoaøn taát baùo caùo TN, noäp cho GV. 12.GV nhaän xeùt yù thöùc , thaùi ñoä vaø taùc phong laøm vieäc cuûa caùc nhoùm. 13.Tuyeân döông caùc nhoùm laøm toát vaø nhaéc nhôû caùc nhoùm chöa laøm toát.

nhoùm neâu caùch tieán haønh. - Töøng nhoùm thöïc hieän töøng böôùc theo söï höôùng daãn cuûa gv: - Maéc maïch ñieän. - Ñoùng khoaù.
14.Ñoïc nhanh soá chæ

cuûa ampe keá vaø voân keá → ghi keát quaû ño ñöôïc voaø maãu baùo caùo TN. -HS: tính P = U.I -HS: Thu xeáp duïng cuï TN Hoaøn taát baùo caùo TN → noäp cho GV. HS: Laéng nghe nhaän xeùt cuûa GV ñeå ruùt kinh nghieäm cho laàn thöïc haønh sau.

5. Củng cố và höôùng daãn töï hoïc: a. Củng cố : Hệ thống lại các bước thực hành cho học sinh rõ hơn b. Hướng dẫn tự học : * Bài vừa học : Xem lại các bước thực hành hôm nay * Bài sắp học::” Ñònh luaät Jun – Lenxô”. IV/ Bổ sung :

44

Tuần 8 Ngaøy soạn : Tieát : 16 ÑÒNH LUAÄN JUN – LENXÔ I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Neâu ñöôïc caùc taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän : Khi coù doøng ñieän chaïy qua vaät daãn thoâng thöôøng thì moät phaàn hay toaøn boä ñieän naêng ñöôïc bieán ñoåi thaønh nhieät naêng. Phaùt bieåu ñöôïc ñònh luaät Jun – Len xô. 2.Kó naêng: Vaän duïng ñònh luaät Jun – Lenxô ñeå giaûi caùc baøi taäp veà taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän. 3.Thaùi ñoä: Tích cöïc hoïc taäp II/ Chuaån bò: 1.Giaùo vieân :Moät bình nhieät löôïng keá, 1 nhieät keá, 1 ampe keá , 1 voân keá, 1 nguoàn ñieän, 1 ñieän trôû, caùc daây daãn, 1 khoaù K. 2.Hoïc sinh : Nghieân cöùu kó TN 16.1 SGK III/Giảng dạy : 1. Ổn định lớp : 2 .Kiểm tra : a. Bài cũ : GV: Kieåm tra 15 phuùt. b. Sự chuẩn bị của HS cho bài mới : 3. Tình huống bài mới : Giáo viên nêu tình huống như đã ghi ở SGK 4. Bài mới : Noäi dung ghi baûng Trôï giuùp cuûa Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân hoïc sinh ÑVÑ: nhö SGK I. Tröôøng hôïp ñieän - Cho HS keå teân 3 - Keå teân 3 duïng cuï naêng bieán ñoåi duïng cuï bieán ñoåi ñieän theo yeâu caàu thaønh nhieät naêng: moät phaàn ñieän cuûa giaùo vieân. 45 Q=I2R

1. Moät phaàn nhieät naêng ñöôïc bieán ñoåi thaønh nhieät naêng:

naêng vaø moät phaàn thaønh naêng löôïng aùnh saùng. - Cho HS keå teân 3 duïng cuï bieán ñoåi moät phaàn ñieän naêng thaønh nhieät 2. Toaøn boä ñieän naêng naêng vaø moät ñöôïc bieán ñoåi thaønh phaàn thaønh cô nhieät naêng: SGK naêng. - Cho HS neâu ñöôïc phaàn NL naøo laø NL coù ích & NL naøo laø NL khoâng coù ích. - Cho HS keå teân 3 duïng cuï ñieän coù theû bieán ñoâæ toaøn boä ñieän naêng thaønh nhieät naêng. Hoûi: Phaàn nhieät naêng naøy NL coù ích hay khoâng coù ích. - Giôùi thieäu boä II. Ñònh luaät Jun – Len phaän chính cuûa xô: caùc duïng cuï ñieän maø em vöøa neâu. - Cho HS so saùnh 1. Heä thöùc cuûa ñònh ñieän trôû suaát cuûa luaät: caùc daây daãn hôïp 2 Q = I .R.t kim vôùi caùc daây 2. Xöû lí keát quaû cuûa daãn baûng ñoàng. thí nghieäm kieåm tra: ÑVÑ: Trong tröôøng (sgk/44) hôïp Ñn bieán ñoåi 2 C1: A= I Rt hoaøn toaøn thaønh 2 = (2,4) .5.300 nhieät naêng thì NL = 8640(J) toaû ra ôû daây daãn C2 : Q= Q1+Q2 ñieän trôû R khi coù = (m1c1+m2c2)(t2- doøng ñieän cöôøng t1) ñoä I chaïy qua trong = thôøi gian t ñöôïctính (0,2.4200+0,078.880).9,5 baèng CT naøo? ⇒ = 8632(J) phaàn II. C3 : A ≈ Q - Cho HS neâu CT tính Nhaän xeùt :neáu tính caû ñieän naêng tieâu

- Keå teân 3 duïng cuï ñieän theo yeâu caàu cuûa gv. - Phaân bieät ñöôïc NL naøo laø coù ích NL naøo laø voâ ích. - Tìm 3 VD veà duïng cuï ñieän coù theå bieán ñoåi toaøn boä ñieän naêng thaønh nhieät naêng. - Phaûi neâu ñöôïc NN naøy laø coù ích hay khoâng coù ích. - Naém ñöôïc boä phaän chính cuûa caùc duïng cuï ñieän bieán ñoåi toaøn boä ÑN thaønh nhieät naêng. - So saùnh ñieän trôû suaát cuûa caùc chaát.

- Neâu CT: A = I2.R.t - Q = I2.R.t - Ñoïc phaàn moâ taû TN hình 16.1 SGK vaø caùc döõ kieän ñaõ thu ñöôïc töø TN kieåm tra. - Tính A = I2.R.t (giaûiC1) 46

phaàn nhoû nhieät löôïng truyeàn ra moâi tröôøng xung quanh thì : Q= A 3.Phaùt bieåu ñònh luaät:(hoïc sgk/45)

Trong ñoù:I laø cöôøng ñoä doøng ñieän(A) R laø ñieän trôû cuûa daây daãn (Ω) t laø thôøi gian doøng ñieän chaïy qua(s) Q laø nhieät löôïng toaû ra ôû daây daãn(J) * Neáu nhieät löôïng tính baèng calo thì: Q=0,24.I2.R.t

thuï theo I,R,t. - Theo ÑLBT & CHNL höôùng daãn HS ⇒ Q = ? → gv giôùi thieäu Q = I2.Rt laø heä thöùc cuûa ñònh luaät. - Yeâu caàu HS nghieân cöùu SGK.

- Tính Q = m1c1st + m2c2st (giaûi C2) - Döïa vaøo keát quaû ôû C1 & C2 → so saùnh A & Q (giaûi C3) Q ≈ A.

- Neâu moái quan heä - Cho HS giaûi C7. giöõa Q, I, R & t - Cho HS giaûi tieáp → phaùt bieåu ñònh C2 . luaät. - Cho HS so saùnh A & - Ñoïc nd ÑL SGK, Q. neâu CT & giaûi thích → traû lôøi C3. roõ töøng ñaïi löôïng - Löu yù H5: Neáu tính trong CT. caû phaàn nhoû nhieät löôïng truyeàn ra moâi tröôøng xung quanh thì Q = A. → khaúng ñònh heä III. Vaän duïng: thöùc cuûa ñònh luaät. C4 : SGK - Cho HS neâu moái - Neâu CT: Q = 0,24 quan heä giöõa Q, I, 2 R, & t → giôùi thieäu I .R.t. noäi dung ñònh luaät. - Goïi HS ñoïc laïi nd ÑL, coâng thöùc cuûa ÑL & giaûi thích roõ - Tìm hieåu n d C4 & töøng ñaïi löôïng. giaûi (HS gioûi & C5 Toùm taét: khaù) Giaûi: * Rieâng ñoái ôùi HS UÑM = U5d = 220V Vì U5d TB & yeáu: traû lôøi = UÑM döôùi söï höôùng P ÑM = 1000 W ⇒P daãn cuûa gv. 5d = PÑM Q1 = I2.R1.t (daây V = 2 lít ⇒ m = 2kg Boû toùc ñeøn) 2 qua nhieät löôïng - Neâu NL tính baèng Q2 = I .R2.t (daây t1 = 20oC t2 = 100oC hao noái) ñôn vò calo thì Q phí, aùp duïng. ñöôïc tính bôûi CT Boû qua Qhp - R1 ≠ R2 ⇒ Q1 ≠ Q2 naøo? ÑLBT& CHNL: R1 > R2 ⇒ Q1 → Q2 - Nhaán maïnh noäi 47

C = 4200J/kg.K A= Q t= ? P.t= mc. ∆ t t=
mc. ∆t P

⇒ ⇒

dung chính cuûa baøi laø Ñònh luaät Jun – Lenxô. - Cho HS traû lôøi caâu hoûi neâu ra ôû phaàn ÑVÑ baèng caùch giaûi C4 ( ñ/v HS gioûi & khaù) * Rieâng ñ/v HS TB & Yeáu: Cho HS vieát CT tính NL toaû ra ôû daây toùc boùng ñeøn vaø ôû daây noái. Vaäy NL tôû ra ôû 2 vaät ñoù khaùc nhau do yeáu toá naøo? Cho HS so saùnh R1 & R2 → so saùnh Q1 & Q2. - Cho HS tìm hieåu C5. Cho HS Khaù – gioûi töï giaûi. * Rieâng HS TB & yeáu: Yeâu caàu HS vieát Ct thöùc tình NL caàn cung caáp ñeå ñun soâi 2 lít nöôùc. -GV: Yeâu caàu HS vieát coâng thöùc tính ñieän naêng tieâu thuï trong thôøi gian t ñeå toaû ra nhieät löôïng caàn cung caáp . - Löu yù HS : Caùch laäp luaän ñeå coù coâng thöùc tieâu thuï. - GV: h/d HS caùch suy ra t.

= 672 (s)

2.4200 .80 = 1000

Vaäy thôøi gian ñeå ñun soâi 2lít nöôùc laø 672 s .

- Caû lôùp tìm hieåu C5. HS khaù – gioûi töï tiìm caùch giaûi. * HS TB & yeáu giaûi döôùi söï höôùng daãn cuûa gv - Vieát Q = mc ∆ t 15.HS: Vieát A= P.t 16.A = Q
mc. ∆t P

17.HS: t =

18.HS: thay soá vaø tính t = 672s

48

5. Củng cố và höôùng daãn töï hoïc: a. Củng cố : Giáo viên hệ thống lại kiến thức chính của bài vừa học Hướng dẫn HS giải BT 16.1 SBT b. Hướng dẫn tự học : *Baøi vöøa hoïc: Hoïc thuoäc noäi dung Jun- Lenxô.Coâng thöùc vaø yù nghóa töuøng ñaïi löôïng. Ñoïc theâm muïc coù theå em chöa bieát. + Giaûi BT 16.2 ñeán 16.3 SBT. *Baøi saép hoïc :” Baøi taäp vaän duïng Jun- Lenxô”. Xem tröôùc noäi dung BT1,2,3 SGK trang 47,48. IV / Bổ sung :

Tuần

9

Ngaøy soạn: Tieát 17

BAØI TAÄP VAÄN DUÏNG

ÑÒNH LUAÄT JUN – LENXÔ
I/ Muïc tieâu :

49

1.Kieán thöùc: Vaän duïng ñònh luaät Jun- lenxô ñeå giaûi caùc baøi taäp veà taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän (Oân laïi noäi dung ñònh luaät vaø heä thöùc cuûa ñònh luaät Jun- lenxô) 2.Kyõ naêng: Reøn kyõ naêng gaûi BT Jun-Lenxô. 3.Thaùi ñoä: tích cöïc hoïc taäp. II/Chuaån bò: 1. Mỗi nhóm : 2. Cả lớp : III/ Giảng dạy : 1.Ổn định lớp 2. Kiểm tra : a. Bài cũ : GV: Phaùt bieåu ñònh luaät Jun- Lenxô, vieát coâng thöùc cuûa ñònh luaät,neâu roõ teân vaø ñôn vò cuûa töøng ñaïi löôïng trong coâng thöùc.? HS: Trả lời GV: Nhận xét , ghi điểm b. Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới : 3. Tình huống bài mới : Ở tiết trước chúng ta đã nghiên cứu định luật jun - lenxơ , hôm nay chúng ta vận dụng công thức này để giải một số bài tập . 4. Bài mới :

Noäi dung ghi baûng

Trôï giuùp cuûa giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa HS
-Tìm hieåu ñeà SGK/47→ toùm taét ñeà. - HS khaù gioûi giaûi töøng phaàn cuûa baøi taäp. -HS TB& yeáu theo gioûi söï h/d cuûa GV. - HS: Phaûi vieát ñöôïc : Q= I2.R.t → giaûi caâu a. - HS: neâu ñöôïc: Qi= mc (t2- t1) → theá soá tính. - Vieát ñöôïc Q=I2.R.t → tính Qtp. Qi Q → theá soá tính H. - Tính ñöôïc H=

Baøi 1: -Cho HS ñoïc ñeà Giaûi: baøùiGK/47→ toùm taét. R=80Ω a) Nhieät -Cho HS khaù gioûi giaûi löôïng cuûa beáp töøng phaàn cuûa BT→ I=2,5A toaû ra caû lôùp nhaän xeùt→ gv trong 1s: söûa sai soùt a) t1=1s --Ñ/v HS TB& yeáu gv gôûi Q=I2,R.t1=(2,5)2.80.1=500J yù: Q= ? b) Nhieät - -Cho HS vieát coâng löôïng caàn cung caáp thöùc tính nhieät löôïng b) V=1,5l ñeå ñun soâi → 1,5l nöôùc: - giaûi caâu a. t1=250C Qi= mc (t2- -Cho HS vieát coâng t1) thöùc tính Q caàn cung t=20ph=1200s = ccaáp ñeå ñun soâi 1,5.4200.(100-25) nöôùc( töùc nhieät t2=1000C = 472500(J) löôïng coù ích) c=4200J/Kg.K Nhieät löôïng - -Cho HS vieát coâng do beáp toaû ra thöùc tính nhieät löôïng H= ? trong ttoaû ra cuûa beáp 20 ph: trong 20 ph. c) t3=3h.30=90h Q=I2.R.t= - Cho HS vieát CT tính H → (2,5)2.80.1200 Cho HS theá soá ttính H 700ñ/KW.h = cuûa beáp. 600000(J) T= ? Hieäu suaát - . cuûa beáp: H= Qi 472500 = = 78,75% -Cho HS vieát coâng Q 600000 thöùc tính ñieännaêng

- Tìm hieåu ñeà baøi taäp

50

c) Ñieän naêng maø beáp tieâu thuï trong 30 ngaøy: A=I2.R.t3= (2,5)2.80.90 = 45000(Wh)= 45KWh Tieàn ñieän phaûi traû: T= 45.700 = 31500 ñoàng. Baøi 2(SGK/48) Giaûi: Aám(220V-1000W) a) Nhieät löôïng caàn U = 220 V cung caáp ñeå ñun soâi 2l V = 2l ⇒ m = 2 kg nuôùc: to1 = 20oC Q1 = mc (t2 – t1) to2 = 100oC = 2.4200.80 H = 90% = 672 000(J) c = 4200 J/GK b) Nhieät löôïng maø aám a) Qt = ? ñieän toaû ra: b) Qtp = ? Töø : H = Qi /Qtp c) t = ? ⇒ Qtp = Qi/H = 672000 90% = 746667(J) c) Ta coù U=Uñm= 220V ⇒ P = Pñm = 1000W Töø : Qtp = P.t 746667 ⇒ t = Qtp/ P = 1000 = 747(s) Vaäy thôøi gian ñun soâi löôïng nöôùc treân laø 747s. Baøi 3: Giaûi: l= 40m a) Ñieän trôû cuûa toaøn boä S=0,5mm2 ñöôøng daây daãn l = 0,5.10-6 R=ρ = S −8 1,7.10 .40 0,5.10 −6

maø beáp tieâu thuï trong 30 ngaøy→ theá soá tính. -Cho HS neâu caùch tính tieàn ñieän → tính. - Cho HS tìm hieåu ñeà BT2 SGK/48 → toùm taét ñeà. - Cho HS khaù – gioûi töï giaûi → Caû lôùp n.xeùt gv söûa sai soùt. ÑV HS TB & yeáu gv h/d cuï theå: - Gôïi yù caâu a. goïi HS neâu coâng thöùc N Löôïng caàn cung caáp ñeå ñun soâi löôïng nöôùc ñaõ cho. → giaûi caâu a - Yeâu caàu HS neâu CT tính Qtp maø aám ñieän toaû ra theo hieäu suaát H & Qi. -y/c HS vieát coâng thöùc tính Qtp → CT tính thôøi gian ñun soâi nöôùc theo Qtp vaø P cuûa aám. - Cho HS laäp luaän ñeå tìm P.

2 SGK/48 → toùmtaét ñeà. - Khaù – gioûi töï löïc giaûi töng phaàn cuûa baøi taäp. → Caû lôùp nhaän xeùt → ruùt kinh nghieäm sai soùt. * Rieâng HS TB & yeáu theo doõi söï h/d cuûa gv: - Vieát CT: Qi = mc ∆t = mc(t2 = t1) → theá soá tính caâu a. - Vieát CT : H =Qi/Qtp → Qtp= Qi/H → Theá soá tính Qtp. - Vieát CT tính Qtp = P.t → t = Qtp/ P - Töï laäp luaän ñeå tìm P → Theá soá vaøo coâng thöùc : t = Qtp/ P → tính t .

- Caû lôùp tìm hieåu ñeà baøi 3 SGK/48 → toùm taét ñeà , ñoåi ñôn vò. - HS khaù gioûi töï löïc giaûi, caû lôùp nhaän xeùt. - HS: TB & yeáu theo doõi gv h/d→ giaûi l → S theá soá tính caâu a. - HS: vieát CT R=ρ

-Cho HS tìm hieåu ñeà baøi3 SGK/48 vaø toùm taét. - Cho HS khaù gioûi töï löïc giaûi⇒ caû lôùp nhaän xeùt caùch giaûi vaø gv söûa chöõa sai soùt. *Ñ/V HS TB & yeáu gv höôùng daãn: -Cho HS neâu CT tính R cuûa daây daãn theo l, ρ, S → theá soá tính a.

- Vieát ñöôïc CT : P = U.I → I= P/U → Theá soá tính caâu b.

51

ρ=1,7.10-8Ωm = 1,36Ω - Cho HS vieát CT tính I chaïy trong daây daãn U=220V b) Cöôøng theoP & U. → tính caâu b. ñoä doøng ñieän P = 165W Chaïy trong daây daãn: T =3h Töø : P = U.I a) R =? ⇒ I=P /U b) I =? I= 165/220 = 0,75A c) t’ 30t= 90h c) Nhieät löôïng toaû ra Q = ? (Kwh) trong 30 ngaøy: Q= I2.R.t = 2 (0,35) .1,36.90 = 68,85Wh = 0,07Kwh

5. Củng cố và höôùng daãn töï hoïc: a. Củng cố : Hệ thống lại những kiến thức chính mà học sinh vừa học Hướng dẫn học sinh giải BT17.1 SBT b. Hướng dẫn tự học : *Baøi vöøa hoïc:-Naém laïi caùc coâng thöùc tính Q maø daây
U 2 .t daõn toaû ra: Q = I .R.t = P.t= U.I.t= . R
2

- Nhieät löôïng cung caáp cho nöôùc : Q = mc ∆t - CT tính hieäu suaát : H = Ai/Atp=Qi/Qtp ; Caùch tính tieàn ñieän, giaûi BT : 16-17.4-5-6 SBT *Baøi saép hoïc :OÂn laïi caùc kieán thöùc töø baøi 1→ baøi 6 (hoïc oân ghi nhôù). Xem laïi caùc BT tieát 6, tieát 14, tieát 17. IV/ Bổ sung :

52

Tuần 9 Ngaøy soạn : Tieát: 18

OÂN TAÄP

I/ Muïc tieâu : 1.Kieán thöùc: Heä thoáng hoaù kieán thöùc veà : ñòng luaät OÂâm , ñ/m n/ tieáp , ñ/m // ,ñieän trôû suaát,ñieän naêng,coâng suaát, ñònh luaät Jun- Lenxô. 2.Kyõ naêng: Vaän duïng caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi BT. 3.Thaùi ñoä: Tích cöïc hoïc taäp II/ Chuaån bò: 1.Giaùo vieân :Moät soá baøi taäp naâng cao 2. Hoïc sinh :Nghiieân cöùu kó noäi dung oân taäp SGK III/ Giảng dạy : 1. Ổn định lớp : 2. Kiẻm tra : a. Bài cũ : GV: Em nào hãy lên bảng giải BT 17.2 SBT ? HS: Lên bảng thực hiện GV; Nhận xét , ghi điểm b. Sự chuẩn bị của HS cho bài mới 3. Tình uống bài mới : Chúng ta đã học xong 17 bài , hôm nay các thầy và các em hệ thống lại những kiến thức đã học đó 4. Bài mới : Noäi dung ghi baûng A/ Lyù thuyeát: 1. Noäi dung ñònh luaät OÂâm. Coâng thöùc ñònh luaät:I= U/R 2. Ñoaïn maïch goàm R1 nt R2 : I1=I2 = I U=U1 + U2 R= R1 = R2 U1/U2=R1/R2 3. Ñoaïn maïch goàm R1// R2: I=I1 + I2 U=U1 = U2 1/R=1/R1 +1/R2 I1/I2 = R2/R1 4. Söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo chieàu daøi(l), Trôï giuùp cuûa GV - Goïi 1 HS phaùt bieåu laïi noäi dung ñònh luaät Oââm , CT vaø ñoân vò töøng ñaïi löôïng. - Goïi 1 HS neâu CT tính ñ/v ñm maéc noái tieáp. Hoaït ñoäng cuûa HS - HS traû lôøi caâu hoûi cuûa GV. - HS: traû lôøi

- HS: traû lôøi. -Goïi 1 HS neâu caùc CT tính ñ/v ñm maéc song song.

-HS: traû lôøi -HS: traû lôøi

- Goïi 1 HS neâu söï phuï thuoäc cuûa R

- HS: traû lôøi 53

vaøo l, S vaø vaät lieäu laøm daây daãn. Vieát coâng thöùc bieåu dieãn moái l R =ρ quan heä aáy. S Noùi ñieän trôû suaát 5. Giaûi thích yù cuûa nhoâm laø nghóa ñieän trôû 2,8.10-8 ñieàu ñoù coù suaát. yù nghóa gì? - Goïi 1 HS neâu caùc 6. Caùc coâng thöùc coâng thöùc tính tính coâng suaát coâng suaát ñieän , ñieän: 2 2 P = U.I = U /R = I /R ñôn vò caùc ñaïi löôïng. = A/t. 7. Taïi sao noùi doøng - Taïi sao ta noùi doøng ñieän coù ñieän coù mang mang naêng löôïng? naêng löôïng? - Coâng cuûa doøng Coâng cuûa doøng ñieän laø gì? ñieän laø gì? - Neâu caùc coâng Caùc coâng thöùc thöùc tính coâng cuûa tính coâng cuûa doøng ñieän, ñôn vò doøng ñieän? töøng ñaïi löôïng. A = P.t =U.I.t 8. Noäidunh ñònh luaät Jun-Lenxô. Coâng suaát ñònh - Goïi 1 HS phaùt luaät: 2 bieåu ñònh luaät JunQ = I .R.t (J) Lenxô, neâu coâng Q = 0,24I.R.t thöùc vaø teân töøng (calo) ñaïi löôïng trong coâng thöùc. B/ Baøi taäp: Xem laïi caùc baøi taäp - Cho HS xem laïi 1 trong saùch baøi taäp Vaät lyù 9 trang: 11; 15; soá baøi taäp trong saùch baøi taäp. 17; 18; 21; 22; 23.

tieát dieän(S) vaø vaät lieäu(ρ) laøm daây daãn.

- HS: traû lôøi - HS: traû lôøi

- HS: traû lôøi

- Xem laïi noäi dung 1 soá baøi taäp ôû saùch BT nhö giaùo vieân höôùng daãn.

5. Củng cố và höôùng daãn töï hoïc: a.Củng cố : Nhấn mạnh lại những kiến thức mà học sinh vừa học b. Hướng dẫn tự học : * Bài vừa học : Hoïc oân lyù thuyeát töø baøi 1 - baøi 17 vaø xem laïi caùc baøi taäp ôû tieát 6 – 11 – 14 – 17. * Bài sắp học :" Kiểm tra 1 tiết " 54

Các em xem kĩ nội dung ôn tập hôm nay và chuẩn bị giấy , bút để bôm sau ta kiểm tra IV/ Bổ sung : Tuần 10 Ngaøy soạn : Tieát : 19 KIEÅM TRA 1 TIEÁT I / Mục tiêu : 1. Kiến thức : Kieåm tra söï hieåu bieát cuûa HS qua caùc baøi ñaõ hoïc 2. Kó naêng : Bieát suy luaän , vaän duïng kieán thöùc ñeå giaûi thích hieän töôïng 3. Thaùi ñoä : OÅn ñònh , trung thöïc , ñoäc laäp trong kieåm tra II/ Ñeà kieåm tra : A. Phaàn traéc nghieäm: • Haõy choï töø ( hoaëc cuïm töø ) thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã troáng caùc caâu sau : 1. Bieán trôû laø moät ñieän trôû .....(1)….. vaø coù theå duøng ñeå …(2)…. 2. Caùc ñieän trôû duøng trong kó thuaät coù kích thöôùc …(3)… …vaø coù trò soá ñöôïc …(4)…hoaëc ñöôïc xaùc ñònh theo caùc …(5)… • Haõy khoanh troøn vaøo caâu traû lôøi ñuùng nhaát cuûa caùc caâu sau : Caâu 1: Ñieän trôû daây daãn tæ leä nghòch vôùi : A. Chieàu daøi cuûa daây B. Tieát dieän cuûa daây C. Chaát lieäu laøm daây daãn D. Caû A,B,C ñeàu ñuùng Caâu 2: Throng maïch ñieän maéc noái tieáp thì : A. I = I 1 = I 2 = ... = I n B. U = U 1 = U 2 = ... = U n C. R = R + R + ... + R D. Caû A,B,C ñeàu ñuùng tñ 1 2 n Caâu 3: Moät boùng ñeøn coù ghi 220v- 75 w coù nghóa laø : A. Ñieän trôû ñònh möùc laø 2220v vaø HÑT ñònh möùc laø 75w B. Doøng ñieän toái ña maø ñeøn naøy chòu ñöôïc C. HÑT ñònh möùc laø 220v vaø coâng suaát ñònh möùc laø 75w D. HÑT ñònh möùc cuûa boùng ñeøn Caâu 4: Ñôn vò cuûa ñieän naêng laø : A. Niutôn(N) B.Kiloâoaùt giôø (kwh) C. Kiloâmeùt treân giôø (km/h) D.Kiloâoaùt (kw) B . Töï luaän : Ñaët 1 HÑT 220w vaøo 1 beáp ñieän . a. Cho bieát ñieän trôû cuûa beáp ñieän laø 110 Ω . Haõy tính CÑ D Ñ chaïy qua beáp ? 55
1 1 1 1

b. Tính coâng suaát khi beáp söû duïng trong 1 giaây ? c. Tính ñieän naêng tieâu thuï khi beáp söû duïng trong 2giôø ra ñôn vò kwh vaø J ? III/ Höôùng daãn veà nhaø : • Baøi saép hoïc: Thöïc haønh : Kieåm tra moái lieän heä Q- I trong ñònh luaät Jun- len xô • Caùc em caàn xem kó caùc böôùc tieán haønh thöïc haønh ñeå hoâm sau ta hoïc ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM A. Phaàn traéc nghieäm : (4,5ñ) * 1. (1) Thay doåi ñieän trôû (0,5ñ) (2) Ñieàu chænh Cöôøng ñoä doøng ñieän (0,5) 2. (3) Nhoû (0,5) (4) Ghi treân ñieän trôû (0,5) (5) Voøng maøu (0,5) * Caâu 1: B(0,5) Caâu 2: A(0,5) Caâu 3: C(0,5) Caâu 4: B (0,5) B/ Phaàn töï luaän : a. Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua beáp laø :
I= U 220 = = 2A R 110

(1ñ)

b.Coâng suaát beáp söû duïng trong 1 giaây laø: P= UIt =220.2.1 =440 w = 0,44 kw (2ñ) b. Ñieän naêng söû duïng trong 2 giôø laø : A = UIt =Pt =0,44.2 = 0,88kwh = 3168000J IV/ Boå sung :

56

Tuần 10 Ngaøy soạn : Tieát 20

THRONG

KIEÅM NGHIEÄM MOÁI QUAN HEÄ Q ~ I2 ÑÒNH LUAÄT JUN – LENXÔ

Thöïc haønh:

I/ Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Veõ ñöôïc sô ñoà maïch ñieän cuûa TN kieåm nghieäm ñònh luaät Jun – Lenxô, traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi a.b.c SGK/50, tieán haønh ñöôïc TN ñeå kieåm nghieäm Q ~ I2 trong ñònh luaät Jun – Lenxô. 2. Kyõ naêng : Laép raùp ñöôïc caùc duïng cuï thí nghieäm vaø tieán haønh TN kieåm nghieäm moái quan heä Q vôùi I2 trong ñònh luaät Junlenxô. 3. Thaùi ñoä: Caån thaän, chính xaùc vaø trung thöïc trong quaù trình thöïc hieän caùc pheùp ño. II/ Chuaån bò: Gv chia HS ra làm 4 nhóm mỗi nhóm : 1 nguoàn , 1 Ampe keá, 1 bieán trôû, 1 nhieät keá, 1 nhieät löôïng keá, daây noái, 1 ñoàng hoà baám giaây. III/ Giảng dạy : 1. Ổn định lớp: 2.Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới : 3. Tình huống bài mới : Giáo viên nêu tình huống như đã ghi ở SGK 4. Bài mới: Noäi dung ghi baûng I.Chuaån bò: (nhö SGK) Trôï giuùp cuûa GV -Cho caùc nhoùm nhaän duïng cuï TN. - TN goàm nhöõng duïng cuï gì? - Y/c HS traû lôøi caùc caâu hoûi SGK/50 - Cho HS tìm hieåu kyõ noäi dung TH ôû SGK/49. - Muïc tieâu cuûa TN laø gì? y/c ñaïi dieän neâu t/d cuûa töøng thieát bò ñöôïc söû duïng vaø caùch laép raép caùc Hoaït ñoäng caûu HS - Nhaän duïng cuï TN. - neâu duïng cuï TN. - Traû lôøi caùc caâu hoûi SGK/50 vaø hoaøn chænh vaøo maãu baùo caùo TN. - Töøng HS ñoïc kyõ caùc muïc töø 1 ñeán 5 cuûa phaàn II SGK/49. - Ñaïi dieän neâu muïc tieâu TN. - Ñaïi dieän neâu t/d cuûa töøng duïng cuï thieát bò vaø caùch laép raùp caùc thieát bò ñoù theo sô ñoà TN. 57

II. Noäi dung thöïc haønh: (nhö SGK)

thieát bò ñoù theo sô doà TN. - y/c 1HS ñaïi dieän neâu coâng vieäc phaûi laøm trong moät laàn ño vaø keát quaû caàn coù. - Y/c caùc nhoùm tieán haønh laép raùp TN. - Kieåm tra caùc nhoùm. - Tieáùn haønh TN vaø thöïc hieän laàn ño thöù nhaát. - Goïi 1 HS ñaïi dieän töøng nhoùm leân ñoïc keát quaû laàn ño 1. - Thöïc hieän laàn ño thöù 2. - Y/c nhoùm ñoïc keát quaû laàn ño thöù 2. - Y/c HS thöïc hieän laàn ño thöù 3. - Y/c ñaïi dieän nhoùm ñoïc keát quaû laàn ño thöù 3. - Y/c HS hoaøn thaønh baùo caùo TH. - Nhaän xeùt tinh thaàn thaùi ñoä, taùc phong cuûa HS trong quaù trình thöïc haønh.

- Ñaïi dieän neâu coâng vieäc phaûi laøm trong moät laàn ño vaø keát quaû caàn coù - Caùc nhoùm tieán hanh flaép raùp caùc thieát bòTN ñuùng theo sô ñoà. - Caùc nhoùm theo doõi do GV tieán haønh . - Ghi keát quaû TN vaøo baûng. - HS theo doõi. - Ghi keát quaû laàn ño 2. - HS theo doõi. - Ghi keát quaû laàn ño 3 vaøo baûng. - Töøng caù nhaân tính caùc giaù trò ∆t0 töông öùng cuûa baûng 1 SGK vaø hoaøn thaønh caùc y/c coøn laïi cuûa baûng baùo caùo.

5. Củng cố và höôùng daãn töï hoïc: a. củng cố : Hệ thống lại những bước của bài thực hành hôm nay b. Hướng dẫn tự học : * Bài vừa học :Xem lại các bước thực hành vừa học * Bài sắp học : "Söû duïng an toaøn vaø tieát kieäm ñieän" -Caâu hoûi soaïn baøi : +Khi naøo söû duïng ñieän naêng ñaùöï¬c an toaøn ? + Söû duïng nhö theá naøo laø tieát kieäm ñieän ? IV/ Bổ sung :

58

Tuần 11 Ngày soạn :
Tieát: 21

SÖÛ DUÏNG AN TOAØN VAØ TIEÁT KIEÄM

ÑIEÄN
I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Neâu vaø thöïc hieän ñöôïc caùc qui taéc an toaøn khi söû duïng ñieän. Neâu vaø thöïc hieän ñöôïc caùc bieän phaùp söû duïng tieát kieäm ñieän naêng. 2.Kyõ naêng: Giaûi thích ñöôïc cô sôû vaät lyù cuûa caùc qui taéc an toaøn khio söû duïng ñieän. 3.Thaùi ñoä: Tích cöïc hoïc taäp vaø coù yù thöùc toát trong vieäc vaän duïng vaøo thöïc teá cuoäc soáng II/ Chuaån bò: 1.Giaùo vieân :Hình veõ phoùng lôùn hình 19.1 vaø 19.2 SGK 2. Học sinh : Nghiên cứu kĩ nội dung của bài III/ Giảng dạy : 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS cho bài mới : 3. Tình huống bài mới : Giáo viên nêu tình huống như đã ghi ở SGK 4. Bài mới :
Noäi dung ghi baûng Trôï giuùp cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS

I/ An toaøn khi söû duïng ñieän: C1: Döôùi 40V C2: Ñuùng tieâu chuaån vaø chòu ñöôïc Iñm cuûa thieát bò ñieän. C3:Caàn maéc caàu chì coù I thích hôïp. C4:Thaän troïng, caùc thieát bò coù tay caàm caùch ñieän.

Ñeà nghò 1 vaøi HS traû lôøi caâuC1,C2, C3,C4. -Cho HS khaùc nhaän xeùt vaø boå sung. -Hoaøn chænh caâu C1 → C4. - Ñeà nghò HS traû lôøi caâu C5. → HS khaùc boå

- OÂân taäp veà caùc qiu taét an toaøn khi söû duïng ñieän ñaõ hoïc ôû lôùp 7. → Giaûi C1,C2,C3,C4. -Tìm hieåu theâm moät soá qui taét an toaøn khaùc khi söû duïng ñieän. → Caù nhaân traû löoøi C5. 59

sung. - gv hoaøn chænh caâu traû lôøi. → Ñeà nghò HS traû lôøi phaàn 1 caâu C6. HS khaùc nhaän xeùt. II. Söû duïng tieát - GV hoaøn chænh kieäm ñieän naêng: caâu traû lôøi. 1. Caàn phaûi söû duïng - Cho HS thoaû luaän tieát kieäm ñieän naêng: traû lôøi phaàn 2 (hoïc SGK/ 52) caâu C6. 2. Caùc bieän phaùp → Caùc nhoùm khaùc söû duïng tieát kieäm nhaän xeùt. ñieän naêng: - Hoaøn chænh caâu C8: A= P.t traû lôøi. C9: Coâng suaát hôïp - Cho caû lôùp ñoïc lyù.Chæ söû duïng caùc phaàn 1 SGK vaø traû thieát bò ñieän khi caàn lôøi C7. thieát. - Yeâu caàu caû lôùp III. Vaän duïng: thöïc hieän caâu C8 & C9. C11: Choïn D C12: Toùm taét: Giaûi: Ñeøn daây toùc a) - Cho caû lôùp giaæ Ñieän naêng söû duïng caâu C10. 3500ñ/caùi cuûa → Goïi 1 HS traû lôøi ñeøn daây toùc: tröôùc lôùp. P 1= 75w A1 - cho HS khaùc nhaän = P 1.t xeùt . T1=1000h - Cho caû lôùp giaûi = 75.8000 caâu C11. Ñeøn compac - Vôùi HS khaù – = 600000(Wh) gioûi:cho HS töï giaûi 60000ñ/caùi → caû lôùp nhaän = 600 KW.h xeùt ruùt kinh P 2 =15W Ñieän nghieäm naêng söû duïng - Vôùi HS TB & yeáu: T2 = 8000h cuûa - GV höôùng daãn: deøn compac: - Cho HS neâu CT a) t= 8000h tính: A= P.t. A2= P 2.t → cho HS theá soá A1=? roài tính. = 15.8000 A2 =? = 120000(Wh)

- Caù nhaân traû lôøi phaàn 1 caâu C6. - HS thaûo luaän vaø traû lôøi phaàn 2 caâu C6. - HS ñoïc phaàn 1 vaø traû lôøi C7. - Caù nhaân thöïc hieän caâu C8 & C9.

- Caû lôùp giaûi caâu C10. - Hs giaûi caâu C11. - HS khaù gioûi töï giaûi. - HS TB & yeáu: döôùi söï höôùng daãn cuûa GV: - Vieát coâng thöùc: A= P.t → Theá soá tính A1 &A2

- Neâu toång chi phí goàm: + Tieàn ñieän phaûi traû. + Tieàn mua boùng. - Tính giaù tieàn mua 8 60

b) 700ñ/KWh = 120 KWh T=? b) Chi phí choñeøn daây c) ñeøn naøo toùc neáu söû duïng 8000h lôïi hôn? T1=(600x700)+3500.8 = 448000(ñ) Chi phí cho ñeøn compac neáu söû duïng 8000h: T2=( 120x700) + 60000 = 144000(ñ) c) Duøng ñeøn compac coù hôn vì: - Giaûm bôùt 304000ñ. - Duøng phaàn coâng suaát tieát kieäm cho sx. - Goùp phaàn giaûm bôùt quaù taûi veà ñieän, nhaát laø giôø cao ñieåm.

- Cho HS tính toång chi phí cho moãi loaïi ñeøn. -Löu yù HS vôùi loaïi ñeøn daây toùcmuoán s/d 8000h thì phaûi duøng 8 boùng.

boùng ñeøn daây toùc. → Tính toång chi phí cho moãi loaïi ñeøn. -Döïa vaøo keát quaû caâu b → so saùnh toång chi phí cuûa 2 loaïi ñeøn →traû lôøi caâu c. -Naém theâm 1 soá lôïi ích khi söû duïng ñeøn compac.

- Cho HS so saùnh toång chi phí cuûa 2 loaïi ñeøn → traû lôøi caâu c. - Boå sung theâm 1 soá lôïi ích khi duøng ñeøn compac. → Khuyeán khích HS ñoäng vieân gia ñình neân söû duïng ñeøn compac.

5. Củng cố và höôùng daãn töï hoïc: a. Củng cố : Hệ thống lại những kiến thức HS vừa học : Hướng dẫn HS giải BT 19.1 SBT b. Hướng dẫn tự học : *Baøi vöøa hoïc: Hoïc ghi nhôù SGK/53, hoïc thuoäc phaàn vôû ghi vaø phaàn II. 1 SGK/52 + Ñoïc theâm muïc coù theå em chöa bieát. + Giaûi BT 19.2→ 19.5/SBT. *Baøi saép hoïc: Toång keát chöông I. Caùc em xem tröôùc noäi dung oân taäp naøy ôû nhaø IV/ Bổ sung :

61

Tuần 11 Ngaøy soạn :

Tieát : 22

HOÏC

TOÅNG KEÁT CHÖÔNG I : ÑIEÄN

I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Töï oân taäp vaø töï kieåm tra nhöõng yeâu caàu veà kieán thöùc vaø kyõ naêng cuûa toaøn boä chöông I. 2.Kyõ naêng: Vaän duïng ñöôïc nhöõng kieán thöùc vaø kyõ naêng ñeå giaûi caùc BT trong chöông I. 3.Thaùi ñoä: tích cöïc hoïc taäp. II/ Chuaån bò: 1.Học sinh : 2. Giáo viên: III/ Giảng dạy : 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra : a. Bài cũ : GV: HS: Trả lời GV: Nhận xét , ghi điểm . b. Sự chuẩn bị của HS cho bài mới : 3. Tình huống bài mới :Các em vừa học xong chương điện học . Để hệ thống lại toàn bộ kiến thức của chương này , hôm nay ta vào tiét ôn tập 4. Bài mới :

62

Noäi dung ghi baûng

Trôï giuùp cuûa GV

I/Töï kieåm tra : ( Ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi töø 1→11/sgk)

II/ Vaän duïng: 12. C 13. B 14. D 15. A 18.b A(220V-1000W) R= ? c. l = 2m d. ρ = 1,10.10-6Ωm - Ñeà nghò HS laøm d= ? nhanh caùc caâu Giaûi: b. Ñieän trôû cuûa aám khi 12;13;14 vaø 15. hoaït ñoäng bình thöôøng:
220 2 U2 R= = = 48,4( P 1000 Ω)

-Kieåm tra vieäc chuaån bò traû lôøi phaàn töï kieåm tra ñeå phaùt hieän nhöõng kieán thöùc vaø kyõ naêng maø HS chöa vöõng. - Goïi HS trình baøy tröôùc caû lôùp caâu traû lôøi ñaõ chuaån bò cuûa phaàn töï kieåm tra. - Cho caû lôùp nhaän xeùt. - Gv khaúng ñònh caâu traû lôøi caàn coù.

Hoaït ñoäng cuûa HS - Töøng HS trình baøy caâu traû lôøi ñaõ chuaån bò ñ/v moãi caâu cuûa phaàn töï kieåm tra. - Phaùt bieåu tröôùc lôùp veà caâu traû lôøi caàn ñaït ñöôïc ñoái vôùi moãi caâu cuûa phaàn töï kieåm tra. - Laøm töøng caâu theo yeâu caàu cuûa gv vaø thuyeát minh caùch laøm töøng caâu aáy.

c. Tieát dieän cuûa daây ñieän trôû:
Töø: R = ρ l S l 1,10.10 −6.2 ⇒S=ρ = R 48,4

= 0,045.10-6 (m2) = 0.045mm2. Ñöôøng kính tieát dieän: Töø: S = ( )2.3,14 ⇒d=
4.0,045 3,14 d 2 4.S = 3,14

- Ñeà nghò HS giaûi tieáp caâu 18HSKhaù & gioûi: - Yeâu caàu HS trình baøy lôøi giaûi treân baûng trong khi caùc HS khaùc giaûi taïi choã. → Cho HS nhaän xeùt caùch giaûi cuûa baïn → gv khaúng ñònh lôøi giaûi ñuùng caàn coù.

- Tìm hieåu caâu 18 → HS khaù gioûi: Töï giaûi. Rieâng HS TB & yeáu gv h/d caâu a traû lôøi mieäng, caâu b, c trình baøy vaøo vôû.

d = 0,24(mm) 19.B( 220V- 1000W) U= 220V V= 2l→m=2kg t1=25oC; t2 = 100oC H=85% 63

a) C= 4200J/Kg.K t= ? b) 4l/ngaøy ; 700ñ/KW.h T= ? c) Gaäp ñoâi daây. U = 220V ; V = 2l t = ?(soâi) Giaûi: a) Nhieät löôïng caàn cung caáp ñeå ñun soâi nöôùc laø: Qi= mc ( t2-t1)= 2.4200.75 = 630 000(J) Nhieät löôïng maø nöôùc toaû ra: Q = Qi/H =630000/0,85=741176,5(J ) Vì U=Uñm ⇒ P = P ñm= 1000W Thôøi gian ñun soâi nöôùc laø: T= Q/ P = 741176,5/1000=741(s) b)Ñieän naêng tieâu thuï trong 1 thaùng: A = Q.2.30=741176.2.30 = 44470590 = 21,35KW.h Tieàn ñieän phaûi traû : T= 12,35.700 =8645(ñ) b) ñieän trôû cuûa beáp khi gaäp ñoâi daây giaûm ñi 4 laàn. Coâng suaát cuûa beáp P =U2/R taêng leân 4 laàn.
Thôøi gian ñun soâi nöôùc t’=Q/ P giaûm ñi 4 laàn:

-Cho caû lôùp tìm hieåu ñeà caâu 19. -Cho HS khaù – gioûi töï giaûi. → Caû lôùp nhaän xeùt caùch giaûi. → Gv khaúng ñònh keát quaû. -Rieâng HS TB & yeáu gv höôùng daãn cuï theå.

-Tìm hieåu ñeà baøi caâu 19. → Toùm taét ñeà. -HS khaù- gioûi töï giaûi. → Theo doõi vaø nhaän xeùt baøi giaûi cuûa baïn treân baûng → söõa sai soùt. - HS TB &yeáu giaûi döôùi söï höôùng daãn cuûa GV.

t’= t/4= 741/4= 185(s)=3ph5giaây 5. Củng cố và höôùng daãn töï hoïc: a. Củng cố :Giáo viên hệ thống lại toàn bộ bài vừa ôn b. Hướng dẫn tự học : 64

* Baøi vöøa hoïc: Hoïc oân kieán thöùuc cuõ vaø töï traû lôøi laïi caùc caâu töø 1→11. Giaûi BT 16, 17, 20 SGK/55,56 *Baøi saép hoïc: "Nam chaâm vónh cöûu" - Caâu hoûi soaïn baøi : + Neâu caáu taïo vaø ñaëc ñieåm cuûa NC vónh cöûu ? IV/ Bổ sung :

Tuần 12 Ngaøy Ngày soạn : Tieát : 23

NAM CHAÂM

VÓNH CÖÛU
I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc : Moâ taû ñöôïc töø tính cuûa NC , moâ taû ñöôïc caáu taïo vaø giaûi thích ñöôïc hñ cuûa la baøn. Bieát ñöôïc caùc töø cöïc loaïi naøo thì huùt nhau, loaïi naøo thì ñaåy nhau. 2.Kyõ naêng: Xaùc ñònh caùc töø cöïc baéc ,nam cuûa NCVC. 3.Thaùi ñoä: Tích cöïc HT II/ Chuaån bò: 1.Giaùo vieân :2 thanh nam NC thaúng, trong ñoù coù moät thanh boïc kín ñeå che phaàn sôn maøu. Vuïn saét troän vôùi vuïn goã,nhoâm ,ñoàng, nhöïa xoáp, 1NC chöõ U ,1 kim NC,1 la baøn, 1 giaù TN vaø 1 sôïi daây ñeå treo thanh NC. 2. Hoïc sinh : Chia 4 nhoùm , moõi nhoùm chuaån bò nhö GV III/ Giảng dạy : 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra : 65

a. Bài cũ : GV: Kieåm tra vôû baøi taäp cuaû HS bSự chuẩn bị của HS cho bài mới : 3. Tình huống bài mới : Giáo viên nêu tìh huống như ghi ở SGK 4. Bài mới : Trôï giuùp cuûa Noäi dung ghi baûng Hoaït ñoäng cuûa GV HS ÑVÑ nhö SGK I. Töø tính cuûa nam - Cho HS trao ñoåi -Trao ñoåi nhoùm giuùp chaâm: nhoùm ñeå thöïc hieän nhau oân laïi kieán 1. Thí nghieäm: (SGK) caâu C1. thöùc ñeå thöïc hieän - Theo doõi vaø giuùp caâu C1. nhoùm coù HS yeáu -Y/c nhoùm cöû ñaïi dieän phaùt bieåu -Trình baøy phöông aùn tröôùc lôùp. tröôùc lôùp ñeå trao - Giuùp HS löïa choïn ñoåi. caùc phöông aùn ñuùng. Nhaän duïng cuï vaø -Giao duïng cuï cho tieán haønh TN caâu nhoùm . C1 - Y/c HS laøm vieäc - Tìm hieåu noäi dung theo SGK ñeå naém caâu C2, neâu nhieäm vöõng nhieäm vuï vuï C2 tröôùc lôùp. caâu C2. * Khi ñaõ ñöùng caân - Goïi 1 HS nhaéc laïi - Nhoùm thöïc hieän baèng, kim NC naèm nhieäm vuï. noäi dung cuûa C2 vaø doïc theo höôùng Baéc - Giao duïng cuï TN moãi HS ghi keát quaû – Nam. cho nhoùm, nhaéc HS TN vaøo vôû. theo doõi vaø ghi keát - Traû lôøi tröôùc lôùp. 2. Keát luaän: (Hoïc quaû TN vaøo vôû. SGK/58) - Y/c caùc nhoùm traû - Traû lôøi tröôùc lôùp. lôøi caùc caâu hoûi: + NC ñöùng töï do - Ruùt ra keát luaän II. Töông taùc giöõa ,luùc ñaõ caân baèng nhö SGK. hai nam chaâm: chæ höôùng naøo? - Nghieân cöùu SGK 1. Thí nghieäm: + Bình thöôøng ,coù vaø ghi nhôù: (Thöïc hieän nhö theå tìm ñöôïc 1 NC *Qui öôùc caùch ñaët SGK) ñöùng töï do maø teân vaø ñaùnh daáu không chæ höôùng baèng maøu sôn caùc 2. Keát luaän: (Hoïc nam- baéc ñöôïc cöïc töø cuûa NC. SGK/59) khoâng. *Teân caùc vaät lieäu III. Vaän duïng: + Ta coù keát luaän gì töø. C6: Boä phaän chæ veà töø tính cuûa NC - Quan saùt hình 21.2 höôùng cuûa la baøn - Cho HS laøm vieäc vaø vaät thaät → laø kim nam chaâm. vôùi SGK , cöû HS ñoïc nhaän bieát caùc NC 66

phaàn noäi dung vöøa thöôøng gaëp. tìm hieåu. -Tìm hieåu noäi dung - y/c HS quan saùt caâu C3 &c4. hình 21.2 SGK vaø cho Hoaït ñoäng nhoùm HS laøm quen vôùi ñeå thöïc hieän TN ôû caùc NC coù trong leänh C3 &C4. phoøng TN. - Ruùt ra caùc keát - GV ñaët vaán ñeà luaän veà qui luaät vaøo phaàn II. töông taùc giöõa caùc - Y/c HS cho bieát noäi cöïc cuûa 2 NC. dung C3& C4 - Neâu caùc noäi dung - Theo doõi vaø giuùp chính cuûa baøi caàn caùc nhoùm laøm TN naém: Moâ taû moät caùch ñaày ñuû töø → cöû ñaïi dieän nhoùm baùo caùo keát tính cuûa NC . quaû TN vaø ruùt ra - Thöïc hieän leänh C5, keát luaän. - Cho HS neâu laïi caùc C6, C7 vaøC8. - Ñoïc theâm muïc coù noäi dung chính cuûa baøi môùi hoïc → hoûi: theå em chöa bieát SGK/40. Baøi hoïc hoâm nay , caùc em bieát gì veà töø tính cuûa NC? -y/c HS giaû leänh C5, C6, C7 vaø C8. - Cho HS ñoïc phaàn coù theå em chöa bieát. 5. Củng cố và höôùng daãõn töï hoïc: a. Bài vừa học : GV hệ thống lại kién thức toàn bài Hướng dẫn HS làm BT b. Hướng dẫn tự học : *Baøi vöøa hoïc: Hoïc thuoäc ghi nhôù SGK/60 vaø leänh C6. *Baøi saép hoïc: “Taùc duïng töø cuûa doøng ñieän – Töø tröôøng”. - Caâu hoûi soaïn baøi : +Khoâng gian xung quanh nam chaâm coù gì ? + Ngöôøi ta duøng kim NC ñeå laøm gì ? IV/ Bổ sung :
Tuần 12
Ngày soạn :

Bôûi vì taïi moïi vò trí treân Traùi Ñaát kim NC luoân chæ höôùng Nam – Baéc. C8: Treân hình 21.5, saùt vôùi cöïc coù ghi chöõ N cuûa thanh nam chaâm treo treân ñaây laø cöïc Nam cuûa thanh nam chaâm.

Tieát: 24

TÖØ TRÖÔØNG

TAÙC DUÏNG TÖØ CUÛA DOØNG ÑIEÄN –

I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Moâ taû ñöôïc thí nghieäm veà taùc duïng töø cuûa doøng ñieän, traû lôøi ñöôïc caâu hoûi “Töø tröôøng toàn taïi ôû ñaâu”. 67

2.Kó naêng: Bieát caùch nhaän bieát töø tröôøng. 3.Thaùi ñoä: Tích cöïc hoïc taäp. II/ Chuaån bò: 1.Giaùo vieân : 2 giaù TN; 1 nghuoàn 3V hoaëc 4.5V; 1 kim NC ñaët treân moät truïc thaúng ñöùng; 1 coâng taùc; 1 ñoaïn aây daãn baèng constantan daøi koaûng 40 cm. 5 ñoaïn daây daãn oái baèng baèng ñoàng – coù voû boïc caùch ñieän daøi khoaûng 30 cm; 1 bieán trô; 1 ampe keá. 2. Hoïc sinh : Nghieân cöùu kó noäi dung cuûa baøi ôû SGK III/ Giảng dạy : 1 . Ổn định lớp : 2. Kiểm tra : a. Bài cũ : GV: Haõy moâ taû töø tính cuûa nam chaâm ? Neâu söï töông taùc giöõa hai nam chaâm ? HS: Trả lời GV: Nhận xét, ghi điểm b. Sự chuẩn bị của HS cho bài mới : 3. Tình huống bài mới : Nêu tình huống như đã ghi ở SGK 4. Bài mới :
Noäi dung ghi baûng Trôï giuùp cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS

ÑVÑ vaøo baøi nhö SGK I.Löïc töø: 1. Thí nghieäm: ( Thöïc hieän nhö SGK) -y/c HS ng/ cöùu caùch boá trí TN trong hình 22.1 SGK, tieán haønh TN → thöïc hieän C1. -Löö yù HS:luùc ñaàu ñaët daây daãn AB // vôùi kim NC ñöùng thaêng baèng. -Theo doõi HS tieán haønh TN → quan saùt hieän töôïng. - Hieän töôïng xaûy ra chöùng toû ñöôïc ñieàu gì? - ÑVÑ: trong TN treân, Kim NC ñaët döôùi daây daãn ñieän thì chòu t/d cuûa löïc töø .coù phaûi chæ coù vò trí ñoù môùi coù löïc tö øt/d leân kim NC hay khoâng? →sang phaàn II - Ng/cöùu caùch boá trí TN ôû SGK→ naém ñöôïc muïc ñích cuûa TN. -Nhoùm boá trí vaø tieán haønh TN nhö SGK(hình 22.1) →thöïc hieänC1. -Cöû ñaïi dieän nhoùm baùo caùo keát quaû vaø trình baøy , nhaän xeùt keát quaû TN. - Ruùt ra keát luaän veà t/d töø cuûa doøng ñieän. → giaûi quyeát vaán ñeà ñaët ra ôû ñaàu baøi.

2.Keát luaän: (hoïc SGK)

II/ Töø tröôøng: 1. Thí nghieäm : ( Thöïc hieän nhö SGK)

-Trao ñoåi vaán ñeà 68

2. Keát luaän: ( hoïc SGK) 3. Caùch nhaän bieát töø tröôøng:

a) Duøng kim NC ñeå phaùt hieän ra töø tröôøng: Ñöa kim NC vaøo khoâng gian caàn khaûo saùt. Neáu thaáy coù löïc töø t/d leân kim NC→chöùng toû khoâng gian ñoù coù töø tröôøng. b) Keát luaän: (hoïc SGK) III. Vaän duïng: C4: ñaët kim NC gaàn daâyAB neáu kim bò leäch →daây AB coù doøng ñieän. C5: TN ôû caâu C2. C6:khoâng gian xq kim NC coù töø tröôøng

-Laøm theá naøo ñeå traû lôøi caâu hoûi vöøa ñaët ra? →cho HS tieáp tuïc laøm TN. -Phaùt theâm moãi nhoùm 1 thanh NC, y/c HS laøm TN vaø thöïc hieän caâu C2 & C3. -Hieän töôïng xaûy ra ñ/v kim NC trong TN treân ,chöùng toûkhoâng gian xung quanh doøng ñieän, xung uqanh NC coù gì ñaëc bieät? -y/c HS ñoïc kyõ keát luaän SGK. -Töø tröôøng toàn taïi ôû ñaâu? - ÑVÑ:Laøm theá naøo ñeå nhaän bieát töø tröôøng? →sang phaàn 3. - TN naøo ñaõ laøm vôùi NC vaø töø tröôøng gôïi cho ta phöông phaùp ñeå phaùt hieän ra töø tröôøng? - Caàn caên cöù vaøo ñaëc tính naøo cuûa töø tröôøng ñeå phaùt hieän ra töø tröôøng? -Thoâng thöôøng duïngcuï ñôn giaûn ñeå nhaän bieát töø tröôøng laø gì? → GV cho HS ruùt ra keát luaän. * Qua baøi hoïc naøy caàn naém noäi dung chính naøo? -Cho HS tìm hieåu caâu C4→traû lôøi

maø GV ñaët ra, ñeà xuaát phöông aùn TN kieåm tra. -Laøm TN vaø thöïc hieän caùc leänh C2 &C3.

- Ruùt ra keát luaän veà khoâng gian xung quanh doøng ñieän, xung quanh NC.

-Moâ taû caùch duøng kim NC ñeå phaùt hieän löïc töø vaø nhôø ñoù phaùt hieän ra töø tröôøng. -caàn naém chaéc : Caên cöù vaøo ñaëc tính t/d löïc töø leân kim NC thöû ( kim NC)ñeå phaùt hieän ra töø tröôøng. -Ñoù laø kim NC. -Ruùt ra keát luaän. - Neâu nhöõng n/d chính caàn naém . -Tìm hieåu n/d C4→traû lôøi -Tìm hieåu vaø traû lôøi C5 - Tìm hieåu vaø traû lôøi C6

69

-Cho HS tìm hieåu caâuC5→traû lôøi -Cho HS tìm hieåu caâu C6→traû lôøi 5. Củng cố và höôùng daãn töï hoïc: a. Củng cố : GV hệ thống lại những kiến thức chính của bài vừa học hướng dãn HS làm BT 22.1 SBT b. Hướng dẫn tự học : * Baøi vöøa hoïc: Hoïc thuoäc ghi nhôù SGK/62 ñeå naém vöõng 3 keát luaän vaø xem laïi C4,C5,C6 . laøm caùc BT 22.2→22.4 SBT * Baøi saép hoïc: : "Töø phoå – Ñöôøng söùc töø ". - Caâu hoûi soaïn baøi : + Töø phoå laø gì ? Ñöôøng söùc töø coù chieàu nhö theá naøo ? IV/ Bổ sung :

Tuần 13 Ngaøy soạn : Tieát : 25

TÖØ PHOÅ – ÑÖÔØNG SÖÙC

TÖØ
I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Bieát caùch duøng maït saét taïo ra töø phoå cuûa thanh NC. Bieát veõ caùc ñöôøng söùc töø vaø xaùc ñònh ñöïoc chieàu cuûa ñöôøng söùc töø cuûa thanh NC. 2.Kyõ naêng: Nhaän bieát cöïc cuûa NC , veõ ñöôøng söùc töø cuûa NC thaúng, NC chöõ U. 3.Thaùi ñoä: trung thöïc, caån thaän , kheùo leùo trong thao taùc TN. II/Chuaån bò: 1.Giaùo vieân : 1 thanh Nc thaúng, 1 taám nhöïa trong cöùng, maït saét, kim NC, buùt daï. 2.Hoïc sinh : Chia 4 nhoùm , moãi nhoùm chuaån bò nhö GV III/ Giảng dạy: 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra : a. Bài cũ : GV:Neâu ñaëc ñieåm cuûa NC & söûa BT 22.1, 22.2 . ? Neâu caùch nhaän bieát töø tröôøng & söûa BT 22.3 &22.4? HS: trả lời GV: Nhận xét , ghi điểm . b. Sự chuẩn bị của HS cho bài mới : 3. Tình huống bài mới : Giáo viên nêu tình huống như gi ở SGK 4. Bài mới: 70

Noäi dung ghi Trôï giuùp giaùo vieân baûng ÑVÑ: Nhö SGK I. Töø phoå: - Yeâu caàu HS nghieân 1. Thí nghieäm (nhö cöùu phaàn TN → goïi SGK) HS neâu d/cuï TN; caùch tieán haønh TN. - Giao duïng cuï theo noùm, yeâu caàu HS laøm TN theo nhoùm. Löu yù maït saét daøn ñeàu, khoâng ñeå maït saét quaù daøy. Khoâng ñöôïc ñaët nghieâng taám nhöïa so vôùi beà maët cuûa thanh NC. 2. Keát luaän: Trong - Yeâu caàu HS so töø tröôøng cuûa thanh saùnh söï saép xeáp nam chaâm, maït saét cuûa maït saét vôùi ñöôïc saép xeáp thaønh luaùc ban ñaàu khi nhöõng ñöôøng cong chöa ñaët leân NC vaø noái töø cöïc naøy sang nhaän xeùt ñoä daøy cöïc kia cuûa NC. thöa cuûa caùc maït Caøng ra xa NC, saét ôû caùc vò trí nhöõng ñöôøng naøy khaùc nhau. cuõng thöa daàn. Goïi ñaïi dieän caùc II. Ñöôøng söùc töø: nhoùm traû lôøi C1. 1. Veõ vaø xaùc - Thoâng baùo keát ñòhn chieàu ñöôøng luaän SGK. söùc töø: ÑVÑ: Döïa vaøo hình aûnh töø phoå, ta coù theå veõ ñöôøng söùc töø ñeå nghieân cöùu töø tröôøng. Vaäy ñöôøng söùc töø ñöôïc veõ ntn?? ⇒ II. - Yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm C2: Treân moãi döôøng nghieân cöùu phaàn a) söùc töø, kim nam höôùng daãn trong chaâm ñònh höôùng SGK. theo moät chieàu nhaát - Thu baøi veõ bieåu ñònh. dieãn ñöôøng söùc töø cuûa caùc nhoùm → höpöùng daãn söû

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

- Ñoïc phaàn 1. Thí nghieäm → neâu duïng cuï caàn thieát, caùch tieán haønh TN. - Laøm TN theo nhoùm, quan saùt → traû lôøi caâu C1.

- Thoáng ñöôïc caùc maït saét xung quanh NC ñöôïc saép xeáp thaønh nhöng xung quanh ñöôøng noái töø cöïc naøy sang cöïc kia cuûa NC. Caøng ra xa NC, caøng ñöôøng naøy caøng thöa. - Ñoïc laïi keát luaän SGK.

- Laøm vieäc theo nhoùm, döïa vaøo hình aûnh caùc ñöôøng maït saét, veõ caùc ñöôøng söùc töø cuûa NC thaúng. - Tham gia thaûo luaän chung caû lôùp → veõ ñöôøng bieåu dieãn duùng vaøo vôû.

- Laøm vieäc theo nhoùm xaùc ñònh 71

2. Keát luaän: (HoÏc SGK/64)

III. Vaän duïng: C4: Caùc ñöôøng söùc töø gaàn nhö song song vôùi nhau. C5:

C6:

duïng chung caû lôùp. - Chuù yù söûa sai cho HS ⇒ ñöôøng bieåu dieãn ñuùng nhö 23.2 SGK. - Thoâng baùo: caùc ñöôøng lieàn neùt maø caùc em vöøa veõ ñöôïc goïi laø ñöôøng söùc töø. - Tieáp tuïc höôùng daãn HS laøm TN nhö höôùng daãn ôû phaàn b) vaø traû lôøi C2. - Thoâng baùo chieàu qui öôùc cuûa ñöôøng söùc töø → yeâu caàu HS duøng muõi teân ñaùnh daáu chieàu cuûa caùc ñöôøng söùc töø veõ ñöôïc. - Yeâu caàu HS döïa vaøo hình veõ traû lôøiC3. - Goïi HS neâu ñaéc ñieåm ñöôøng söùc töø cuûa thanh NC, neâu chieàu qui öôùc cuûa ñöôøng söùc töø. - Thoâng baùo cho HS bieát qui öôùc ñoä daøy thöa cuaû caùc ñöôøng söùc töø bieåu thò cho ñoä maïnh yeáu cuûa töø tröôøng taïi moãi ñieåm. -y/c HS laøm thí nghieäm quan saùt töø phoå cua rNC chöõ U, töø ñoù nhaän xeùt ñaëc ñieåm ñöôøng söùc töø cuûa NC chöõ U ôû giöõa 2 cöïc vaø ôû beân ngoaøi NC. - y/c HS veõ ñöôøng

chieàu ñöôøng söùc töø vaø traû lôøi C2. - Ghi nhôù qui öôùc chieàu ñöôøng söùc töø, duøng muõi teân ñaùnh daáu ñöôøng söùc töø vaøo hình veõ trong vôû.1 HS leân baûng veõ vaø xaùc ñònh chieàu söùc cuûa NC. - Traû lôøi C3. - Neâu keát luaän SGK.

-Laøm TN quan saùt töø phoå cuûa NC chöõ U. Töø hình aûnh töø phoå,caù nhaân HS traû lôøi C4. -Veõ vaøo vôû vaø xaùc ñònh chieàu ñöôøng söùc töø. -Caù nhaân hoaøn thaønh caâu C5 & C6 vaøo vôû. - HS quan saùt. -Ñoïc muïc coù theå eâm chöa bieát. → traùnh sai soùt khi laøm TN quan saùt töø phoå.

72

söùc töø cuûa nam chaâm chöõ U vaøo vôû, duøng muõi teân ñaùnh daáu chieàu cuûa ñöôøng söùc töø. -y/c caù nhaân HS hoaøn thaønh caâu C5 & C6. - Coù theå laøm TN cho HS quan saùt töø phoå cuûa NC trong tröôøng hôïp C6. - y/c HS ñoïc muïc “coù theå em chöa bieát”. 5. củng cố và höôùng daãn töï hoïc: a.C ủng cố : Hệ thống lại những kiến thức chính HS vừa học Hướng dẫn HS làm BT 23.1 SBT b. Hướng dẫn tự học :: *Baøi vöøa hoïc: + Hoïc thuoäc caùc keát luaän vaø ghi nhôù SGK. + Giaûi baøi taäp 23.2 → 23.5 *Baøi saép hoïc: "Töø tröôøng cuûa oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua" - Caâu hoûi soaïn baøi : +Neâu quy taéc baøn tay traùi ? IV/ Bổ sung :

Tuần 13
Ngaøy soạn :

TÖØ TRÖÔØNG CUÛA OÁNG DAÂY COÙ DOØNG ÑIEÄN CHAÏY QUA
Tieát : 26 I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc:So saùnh ñöôïc töø phoå cuûa oáng daây coù doøng ñieän vôùi töø phoå cuûa thanh NC thaúng. Veõ ñöôïc ñöôøng söùc töø bieåu dieãn töø tröôøng cuûa oáng daây. Vaän duïng qui taéc naém tay phaûi ñeå xñ chieàu ñöôøng söùc töø cuûa oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua khi bieát chieàu doøng ñieän. 2.Kyõ naêng: Veõ ñöôøng söùc töø cuûa töø tröôøng oáng day coù doøngñieän chaïy qua. 73

3.Thaùi ñoä: Thaän troïng kheùo leùo khi laøm TN. II/ Chuaån bò: 1.Giaùo vieân : 1 taám nhöïa coù luoàn saün caùc voøng daây cuûa moät oáng daây daãn, 1 nguoàn 6V, maït saét , coâng taéc, daây daãn,buùt veõ 2. Hoïc sinh :Chia 4 nhoùm , moãi nhoùm chuaån bò nhö GV III/ Giảng dạy : 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra : a. Bài cũ: GV: Neâu caùch taïo ra töø phoå vaø ñaëc ñieåm töø phoå cuûa NC thaúng. Neâu qui öôùc veà chieàu ñöôøng söùc töø. Veõ vaø xaùc ñònh chieàu ñöôøng söùc töø bieåu dieãn töø tröôøng cuûa NC thaúng.? HS: trả lời GV: Nhạn xét , ghi điểm b. Sự chuẩn bị của HS cho bài mới : 3. Tình huống bài mới: Nêu tình huống như ghi ở SGK 4. Bài mới :
Trôï giuùp cuûa GV I. Töø phoå , ñöôøng söùc töø cuûa oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua: Hoaït ñoänh cuûa HS

1. Thí nghieäm: (nhö SGK)

ÑVÑ : nhö SGK - Goïi HS neâu caùch taïo ra ñeå quan saùt töø phoå cuûa oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua vôùi caùc duïng cuï ñaõ phaùt ra cho caùc nhoùm. - y/c HS laøm TN taïo töø phoå cuûa oáng daây coù doøng ñieän chaïy quatheo nhoùm , q/ saùt töø phoå beân trong vaø bbeân ngoaøi oáng daây ñeå traû lôøi C1. -Goïi ñaïi dieän nhoùm traû lôøi C1. -Ktra vieäc veõ ñöôøng söùc töø cuûa oáng daây cuûa caùc nhoùm →löu yù HS moät soá sai soùt. Goïi HS traû lôøi C2.

- Neâu caùch taïo ra töø phoå cuûa oáng ñaây coù doøng ñieän chaïy qua. -Laøm TN theo nhoùm, quan saùt töø phoå vaø thaûo luaän → traû lôøi C1. -Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo keát quaû theo höôùng daãn cuûa C1.

- Caù nhaân hoaøn thaønh caâu C2. -Thöïc hieän C3 theo nhoùm. -y/c neâu ñöôïc:döïa 74

2.Keát luaän: (hoïc SGK/66)

II. Qui taéc naém tay phaûi: 1. Chieàu cuûa oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua phuï thuoäc vaøo yeáu toá naøo? a. Döï ñoaùn: b. Thí nghieäm: (nhö SGK) c. Keát luaän: (hoïc SGK/66)

-y/ c HS thöïc hieän C3 theo nhoùm vaø thaûo luaän. Löu yù kim NC treân truïc thaúng ñöùng muõi nhoïn, phaûi ktra xem kim NC coù quay töï do khoâng? -Thoâng baùo : Hai ñaàu oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua cuõng laø hai cöïc töø. Ñaàu coù ñöôøng söùc töø ñi ra goïi laø cöùc Baéc , ñaàu coù ñöôøng söùc töø ñi vaøo laø cöïc Nam. -Töø keát quaû TN ôû caâu C1,C2,C3 chuùng ta ruùt ra ñöôïc keát luaän gì veà töø phoå, ñöôøng söùc töø vaø chieàu ñöôøng söùc töø ôû 2 ñaàu oáng daây? -Goïi 1-2 HS ñoïc laïi phaàn keát luaän SGK - ÑVÑ vaøo phaàn II -Töø tröôøng do doøng ñieän sinh ra, vaäy chieàu cuûa ñöôøng söùc töø coù phuï thuoäc vaøo chieàu doøng ñieän hay khoâng? - Toå chöùc cho HS laøm TN kieåm tra döï ñoaùn theo nhoùm → ruùt ra keát luaän. - Ñeå xaùc ñònh chieàu ñöôøng söùc töø cuûa oáng daây coù cuøng ñieän chaïy qua khoâng phaûi löùc

vaøo ñònh höôùng cuûa kim NC ta xaùc ñònh chieàu cuûa ñöôøng söùc töø. ÔÛ 2 cöïc cuûa oáng daây ñöôøng söùc töø cuøng ñi ra ôû moät ñaàu, cuøng ñi vaøo ôû moät ñaàu cuûa oáng daây. -Döïa vaøo thoâng baùo cuûa GV, HS xñ cöïc töø cuûa oáng daây coù doøng ñieän trong TN. -Ruùt ra keát luaän nhö SGK.

- Ñoïc keát luaän SGK -Neâu döï ñoaùn vaø caùch kieåm tra söï phuï thuoäc cuûa ñöôøng söùc töø vaøo chieàu cuûa doøng ñieän. - Tieán haønh TN kieåm tra theo nhoùm. So saùnh keát quaû TN vôùi döï ñoaùn ban ñaàu. → ruùt ra keát luaän.

2.Qui taéc naém tay phaûi: ( hoïc SGK/66)

III. Vaän duïng: C4: Ñaàu A laø cöïc

- Laøm vieâïc caù nhaân nghieân cöùu qui taéc naém tay phaûi trong SGK. Vaän duïng xaùc ñònh chieàu ñöôøng söùc töø cuûa oáng daây 75

Nam. Ñaàu B laø cöïc Baéc. C5: Kim NC bò veõ sai chieàu laø kim soá 5. Doøng ñieän trong oáng daây coù chieàu ñi ra ôû ñaàu daây B.

naøo cuõng caàn coù kim NC ñeå tieán haønh TN, maø ngöôøi ta daõ söû duïng qui taéc naém tay phaûi ñeå coù theå xaùc ñònh roõ raøng → 2. - Yeâu caàu HS nghieân cöùu qui taéc naém tay phaûi ôû phaàn 2 SGK. → Goïi HS phaùt bieåu qui taéc.

trong TN treân, so saùnh vôùi chieàu ñöôøng söùc töø ñaõ xaùc ñònh baèng NC thöû.

- Ñoåi chieàu doøng ñieän chaïy trong caùc voøng oáng daây, kieåm tra laïi chieàu - Qui taéc naém tay ñöôøng söùc töø phaûi giuùp ta xaùc baèng naém tay phaûi. ñònh chieàu ñöôøng söùc töø ôû trong loøng - 1,2 HS xaùc ñònh chieàu ñöôøng söùc oáng daây hay ngoaøi töø baèng qui taéc oáng daây? Ñöôøng naém tay treân hình söùc töø trong loøng veõ treân baûng, vöøa oáng daây vaø beân vaän duïng vöøa phaùt ngoaøi oáng daây coù bieåu laïi qui taéc. gì khaùc nhau? - Ghi nhôù qui taéc → Löu yù HS traùnh naém tay phaûi → nhaàm laãn khi aùp vaän duïng qui taéc duïng qui taéc. ñeå traû lôøi C4,C5,C6. - Traû lôøi C4. - Yeâu caàu HS caû lôùp giô naém tay phaûi thöïc hieâïn theo -Traû lôøi C5. höôùng daãn cuûa qui taéc xaùc ñònh laïi chieàu ñöôøng söùc töø trong oáng daây ôû TN treân, so saùnh vôùi chieàu ñöôøng söùc töø ñaõ ñöôïc xaùc ñònh baèng NC thöû. - Goïi HS nhaéc laïi qui taéc naém tay phaûi. - Muoán xaùc ñònh teân cöïc töø cuûa oáng daây caàn bieát gì? Xaùc dònh baèng caùch naøo? - Muoán xaùc ñònh 76

chieàu doøng ñieän chaïy qua caùc voøng daây caàn bieát gì? Vaän duïng qui taéc naém tay phaûi trong tröôøng hôïp naøy nhö theá naøo? - Nhaán maïnh: döïa vaøo qui taéc naém tay phaûi, muoán bieát chieàu ñöôøng söùc töø trong loøng oáng daây ta caàn bieát chieàu doøng ñieän. Muoán bieát chieàu doøng ñieän trong oáng daây caàn bieát chieàu ñöôøng söùc töø. 5 Củng cố và höôùng daãn töï hoïc: a. Củng cố : Hệ thống lại những kiến thức chính của bài Cho HS giải BT 24.1SBT b. Hướng dẫn tự học: * Baøi vöøa hoïc: Hoïc thuoäc caùc keát luaän vaø qui taéc naém tay phaûi SGK. Giaûi baøi taäp: 24.2 → 24.5 SBT. *Baøi saép hoïc: “ Söï nhieãm töø cuûa saét, theùp _ Nam chaâm ñieän”. - Caâu hoûi soaïn baøi :+ ÖÙng duïng söï nhieãm töø cuûa saét vaø theùp nhö theá naøo ? IV/ Bổ sung :

77

Tuần 14 Ngaøy soạn : Tieát: 27

NAM CHAÂM ÑIEÄN

SÖÏ NHIEÃM TÖØ CUÛA SAÉT THEÙP-

I/Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Moâ taû TN veà söï nhieãm töø cuûa saét, theùp. Giaûi thích ñöôïc vì sao ngöôøi ta duøng loõi saét non ñeå cheá ra NC ñieän.neâu ñöôïc caù caùch laøm taêng löïc töø cuûa NC ñieän t/d leân moät vaät 2.Kyõ naêng: Maéc maïch ñieän theo sô ñoà, söû duïng bieán trôû trong maïch , söû duïng caùc duïng cuï ño ñieän 3.Thaùi ñoä:Thöïc hieän an toaøn veà ñieän, yeâu thích moân hoïc. II/ Chuaån bò: 1. Giaùo vieân : 1 oáng daây, 1 la baøn hoaëc 1 kim NC. 1 giaù Tn, 1 bieán trôû, 1 nguoàn ñieän , 1 ampe keá,1 coâng taé ñieän, 1 loõi saét non vaø 1 loõi theùp, 1 ít ñinh ghim baèng saét. 2. Hoïc sinh : Nghieân cöùu kó noäi dung SGK III/ Giảng dạy : 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra : a. Bài cũ : GV: Moâ taû caáu taïo cuûa NC ñieän. Neâu t/d cuûa NC ñieän vaø öùng duïng cuûa NC ñieän trong thöïc teá.? HS : Trả lời GV: Nhận xét , ghi điểm b. Sự chuẩn bịcủa học sinh cho bài mới 3. Tình huống bài mới : Giáo viên nêu tình huống như đã ghi ở SGK 78

4. Bài mới :
Noäi dung ghi baûng Trôï giuùp cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS

I. Söï nhieãm töø cuûa saét vaø theùp: 1.Thí nghieäm: (nhö SGK)

ÑVÑ: nhö SGK Y/c HS quan saùt hình 25.1,ñoïc SGK muïc 1”thí nghieäm” tìm hieåu muïc TN , duïng cuï TN , caùch tieán haønh TN. -y/c HS laøm TN theo nhoùm. -Löu yù HS boá trí TN ñeå cho kim NC ñöùng thaêng baúngoài môùi ñaët cuoän daây sao cho truïc kim NC // vôùi maët oáng daây. Sau ñoù môùi ñoùng maïch ñieän. -y/c HS caùc nhoùm baoù caùo keát quaû TN.

-Quan saùt hình 25.1, nghieân cöùu muïc 1→neâu ñöôïc:muïc ñích TN, duïng cuï TN, tieán haønh TN. -Caùc nhoùm nhaän duïng cuï TN,tieán haønh TN theo nhoùm. -Quan saùt,so saùnh goùc leäch cuûa kim NC trong caùc tröôøng hôïp.

-Ñaïi dieän nhoùmbaùo caùo keát quaû TN. Y/c neâu ñöôïc:Khi ñoùng coâng taét K, kim NC bòi leäch ñi so vôùi phöông ban ñaàu. -Khi ñaët loõi saét hoaëc theùp vaøo trong loøng cuoän daây, ñoùng khoaù K, goùc leäch Kim NC lôùn hôn so vôùi tröôøng hôïp khoâng coù loõi saét hoaëc theùp. →Loõi söùat hoaëc 2. Keát luaän: -Töông töï GV y/c HS theùp laøm taêngt/d töø a) Loõi saét hoaëc neâu ñöôïc muïc ñích cuûa oáng daây coù loõi theùp laøm taêng TN ôû hình 25.2, duïng doøng ñieän. taùc duïng töø cuûa cuï TN& caùch tieán -Quan saùt hình 25.2 oáng daây coù doøng haønh TN keát hôïp vôùi nghieân ñieän. -y/c caùc nhoùm laáy cöùu SGKphaûi neâu b) Khi ngaét ñieän theâm duïng cuï TN ñöôïc muïc ñích loõi saét non maát vaø tieán haønh TN TN,caùchmaéc maïch heát töø tính coøn loõi hình 25.2 theo nhoùm. ñieän. theùp vaãn giöõ ñöôïc -Goïi ñaïi dieän caùc -Tieán haønh TN→quan töø tính. nhoùm trình baøy keát saùt hieän töôïng xaûy quaû TN qua vieäc traû ra vôùi ñinh saét trong II.Nam chaâm ñieän: lôøi caâu C1. 2 tröôøng hôïp. * Caáu taïo: Goàm 1 -Qua TN hình 25.1 vaø - Traû lôøi caâu C1. 79

oáng daây daãn trong coù loõi saét non.

25.2, ruùt ra keát luaän gì? -ÑVÑ: Nguyeân nhaân * Caùch laøm taêng naøo ñaõ laøm taêng löïc töø cuûa NC ñieän: t/d töø cuûa oáng daây _ Taêng cöôøng ñoä coù doøng ñieän chaïy doøng ñieän chaïy qua qua? caùc voøng daây. -Söï nhieãm töø cuûa _ Taêng soá voøng saét non vaø theùp cuûa oáng daây. coù gì khaùc nhau? C3 : NC b maïnh hôn -Thoâng baùo veà söï NC a. nhieãm töø cuûa saét NC d maïnh hôn vaø theùp khi ñaët NC c. vaøo trong töø NC e maïnh hôn tröôøng. NC b vaø d -y/c HS laøm vieäc vôùi SGK ñeå traû lôøi C2 III. Vaän duïng: C6 : Lôïi theá cuûa NC ñieän: _ Coù theå taïo NC - Coù nhöõng caùch ñieän cöïc maïnh naøo laøm taêng löïc baèng caùch taêng soá töø cuûa NC ñieän? voøng daây vaø taêng CÑDÑ ñi qua oáng -y/c HS traû lôøi daây. caâuC3 _ Chæ caàn ngaét - Goïi ñaïi dieän nhoùm doøng ñieän ñi qua traû lôøi. oáng daây laø NC * Goïi HS ñoïc ghi nhôù ñieän maát heát töø SGK/69 tính. -y/c caù nhaân HS _ Coù theå thay ñoåi hoaøn thaønh C4, C5, teân töø cöïc cuûa NC C6. ñieän baèng caùch - Chæ ñònh HS yeáu ñoåi chieàu doøng traû lôøi tröôùc lôùp. ñieän qua oáng daây. -Ngoaøi 2 caùch ñaõ hoïc , coøn caùch naøo laøm taêng löïc töø cuûa NC ñieän nöõa khoâng? → Cho HS ñoïc muïc em coù theå chöa bieát.

-Caù nhaân neâu keát luaän ruùt ra qua 2 TN.

-Caù nhaân ñoïc SHK, keát hôïp q/ saùt hình 25.3, tìm hieåu veà caáu taïo NC ñieän vaø yù nghóa caùc con soá ghi treân cuoän daây cuûa NC ñieän. -Nghieân cöùu thoâng tin SGK bieát vaø neâu ñöôïc caùc caùch laøm taêng löïc töø cuûa NC ñieän. -Quan saùt hình 25.4 vaø traû lôøi C3. - caû lôùp nhaän xeùt. - @ HS ñoïc ghi nhôù SGK/69 - Caù nhaân hoaøn thaønh C4,C5,C6. -Traû lôøi tröôùc lôùp C4,C5, C6. -Reøn caùch söû duïng thuaät ngöõ vaät lyù

- Caù nhaân ñoïc muïc coù theå em chöa bieát SGK.

80

5. Củng cố và höôùng daãn töï hoïc: a. Củng cố : GV hệ thống lại cho HS kiến thức vừa học Hướng dẫn cho HS làm bài tập 25.1 SBT b. Hướng dẫn tự học : *Baøi vöøa hoïc: + Hoïc thuoäc baøi theo vôû ghi vaø ghi nhôù SGK/ 69 + Giaûi BT 25.2→ 25.4/SBT *Baøi saép hoïc: “ ÖÙng duïng cuûa NC ñieän” - Caâu hoûi soaïn baøi : +NC öùng duïng ñeå laøm gì trong thöïc teá ? IV/ Bổ sung :

Tuần 14 Ngaøy soạn : Tieát : 28 ÖÙNG DUÏNG CUÛA NAM CHAÂM I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Neâu ñöôïc nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa loa ñieän, t/d cuûa NC trong le ñieän töø , chuoâng baùo ñoäng. Keå moät soá öùng duïng cuûa NC trong ñôøi soáng vaø kyõ thuaät. 2.Kyõ naêng: Phaân tích , toång hôïp kieán thöùc. Giaûi thích caùc hoaït ñoäng cuûa NC ñieän. 3.Thaùi ñoä: Thaáy ñöôïc vai troø to lôùn cuûa vaät lyù hoïc,töø ñoù coù yù thöùc hoïc taäp, yeâu thích moân hoïc. II/ Chuaån bò: 81

1.Giaùo vieân : 1 oáng daây ñieän,1 giaù TN, 1 nguoàn, 1 bieán trôû,1 coâng taéc ,1 ampe keá,1 NC chöõ U , 5 ñoaïn daây noái,1 loa ñieän coù theå thaùo gôõ ñeå loä roõ caáu taïo trong. 2. Hoïc sinh : Xem kó noäi dung SGK III/ Giảng dạy : 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra : a. Bài cũ : GV: Moâ taû TN veà söï nhieãm töø cuûa saét vaø theùp. Giaûi thích vì sao ngöôøi ta duøng loõi saét non ñeå cheá taïo NC ñieän? Neâu caùc cach slaøm taêng löïc töø cuûa NC ñieän t/d leân 1 vaät. Laøm BT 25.1.? HS: Trả lời GV: Nhận xét , ghi điểm . b. Sự chuẩn bị của HS cho bài mới : 3. tình huống bài mới : Giáo viên nêu tình huống như gi ở SGK 4. Bài mới :
Noäi dung ghi baûng I. Loa ñieän: Trôï giuùp cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS

1. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa loa ñieän: Loa ñieän hoaït ñoäng döïa vaøo taùc duïng töø cuûa nam chaâm len oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua. a) Thí nghieäm: (nhö SGK)

ÑVÑ: nhö SGK - Thoâng baùo: 1 trong nhöõng öùng duïng cuûa NC phaûi keå ñeán ñoù laø loa ñieän. Loa ñieän h/ñ döïa vaøo taùc duïng töø cuûa NC leân oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua. Vaäy chuùng ta seõ cuøng laøm TN tìm hieåu nguyeân taéc naøy. - Yeâu caàu HS ñoïc SGK phaàn a) → tieán haønh TN. -Höôùng daãn HS khi treo oáng daây phaûi loàng vaøo 1 cöïc cuûa NCchöõ U, giaù treo oáng daây phaûi di chuyeån linh hoaït khi coù t/d löïc , khi di chuyeån con chaïy cuûa bieán trôû phaûi nhanh vaø döùt khoaùt.

- Laéng nghe gv thoâng baùo veà muïc ñích TN.

- Caù nhaân ñoïc SGK phaàn a), tìm hieåu duïng cuï TN caàn thieát, caùch tieán haønh TN. - Caùc nhoùm nhaän duïng cuï TN → laøm TN theo nhoùm döôùi söï h/d cuûa GV.

b)Keát luaän: (hoïc SGK/70) 2.Caáu taïo cuûa loa

-Q/saùt hieän töôïng→neâu nhaän xeùt trong 2 tr/ hôïp: + Khi coù doøng ñieän khoâng ñoåi chaïy qua oáng daây. + Khi doøng ñieån trong oáng daây bieán 82

ñieän: (xem SGK/ 71)

-Coù hieän töoïng gì xaûy ra vôùi oáng daây trong 2 tröôøng hôïp?

-H/d HS thaûo luaän →ruùt ra keát luaän →GV thoâng baùo ñoù chính laø ng/taéc h/ñ cuûa loa ñieän. Vaäy loa ñieän coù caáu taïo ntn? -Y/c HS tìm hieåu caáu taïo cuûa loa ñieän trong SGK, moãi HS II. Rôle ñieän töø: chæ ra caùc boä phaän 1. Caáu taïo vaø chính cuûa loa ñieän hoaït ñoäng cuûa rôle ñöôïc moâ taû treân ñieän töø: hình 26.2 SGK→giuùp * Boä phaän chuû caùc em nhaän ra NC, yeáu goàm moät NC oánh daây ñieän, ñieän vaø 1 thanh saét maøng loa trong chieác non. loa ñieän. -Chuùng ta bieát vaät dao ñoäng phaùt ra C1: Khi ñoùng khoaù aâmthanh.Vaäy q/t K, coù doøng ñieän bieán ñoåi d/ñ dieän chaïy qua qua maïch thaønh d/ñ aâm trong 1, NC ñieän huùt loa ñieän dieãn ra ntn? thanh saét vaø ñoùng Caùc em cuøng ng/cöùu maïch ñieän. phaàn thoâng baùo 2. Ví duï veà öùng cuûa muïc 2 duïng veà rôle ñieän -Goïi 1-2 HS traû lôøi töø: toùm taét quaù trình Chuoâng baùo bieán ñoåi dao ñoäng ñoäng. ñieänthaønh dao ñoäng C2:Khi ñoùng cöûa, aâm. chuoâng khoâng keâu -y/c HS ñoïc SGK phaàn vì maïch ñieän hôû. 1. _ Khi cöûa bò heù -Rôle ñieän töø laø gì? môû, chuoâng keâu vì Haõy chæ ra boä cöûa môû ñaõ laøm phaän chuû yeáu cuûa hôû maïch ñieän1, NC rôle ñieän töø. Neâu t/d ñieän maát heát töø cuûa moãi boä phaän? tính, mieáng saét rôi xuoáng vaø töï ñoäng -Treo hình phoùng to

thieân - Trao ñoåi trong nhoùm veà keát quaû TN thu ñöôïc → ruùt ra keát luaän. -Töï ñoïc caáu taïo cuûa loa ñieän trong SGK →Tìm hieåu caáu taïo cuûa loa ñieän qua hình 26.2 SGK→ chæ ra caùc boä phaän chính cuûa loa ñieånteân hình veõ , treân maãu vaät. - Ñoïc SGK tìm hieåu nhaän bieát caùch laøm cho nhöõng bieán ñoåi veà cöôøng ñoä doøng ñieän thaønh d/ñ cuûa maøng loa phaùt ra aâm thanh. -Ñaïi dieän 1-2 HS neâu toùm taét quaù trình bieán ñoåi dao ñoäng ñieän thaønh dao ñoäng aâm. - Caù nhaân HS nghieân cöùu SGK tìm hieåu veà caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa rôle ñieän töø qua hình 26.3 SGK. → phaùt hieän ñoùng ngaét maïch ñieän 2 cuûa NC ñieän. - Chæ treân hình veõ. - Caù nhaân traû lôøi C1

83

ñoùng maïch ñieän 2.

26.3 SGK.Y/c HS chæ roõ töøng bboä phaän III. Vaän duïng: vaø giaûi thích h/ñ cuûa C3: Trong beänh vieän, rôle ñieän töø. baùc só coù theå laáy -y/c caù nhaân HS maït saét nhoû li ti hoaøn thaønh C1 ñeå rakhoûi maét cuûa hieåu roõ hôn nguyeân beänh nhaân baèng taéc hoaït ñoäng cuûa caùch ñöa NC l;aïi rôle ñieän töø. gaàn vò trí coù maït -Rôle ñieän töø ñöôïc saét, NC töï ñoäng öùng duïng nhieàu huùt caùc maït saét ra trong thöïc teá vaø lyõ khoûi maét. thuaät, moät trong C4: Khi doøng dieän nhöõng öùng duïng qua ñoäng cô vöôït cuùa rôle ñieän töølaø qua smöùc cho pheùp, chuoâng baùo ñoäng. t/d töø cuûa NC ñieän Chuùng ta cuøng tìm maïnh leân, thaéng hieåu veà h/ñ cuûa löïc ñaøn hoài cuûa loø moät chuoâng baùo so vaø huùt chaëc laáy ñoäng thieát keá cho thanh saét S laøm cho gia ñình duøng deå maïch ñieän töï ñoäng choáng troäm. ngaét. -y/c HS laøm vieäc ñoäc laäp vôùi SGK →nghieân cöùu hình 26.4 vaø traû lôøi C2. - Chæ ñònh HS leân baûng moâ taû. - y/c HS hoaøn thaønh caâu C3 & C4. - Cho HS ñoïc muïc coù theå em chöa bieát →bieát theâm 1 öùng duïng cuûa NC.

-Nghieân cöùu SGK vaø hình 26.4 ñeå tìm hieåu hoaït ñoïng cuûa chuoâng baùo doäng vaø traû lôøi C2. - Ñaïi dieän leân baûng moâ taû h/ñ cuûa chuoâng khi cöûa môû, cöûa ñoùng. - Caù nhaân hoaøn thaønh caâu C3 vaø C4. - Ñoïc phaàn coù theå em chöa bieát.

5. Củng cố và höôùng daãn töï hoïc: a. Củng cố : Hướng dẫn HS làm thêm BT 26.1 SBT b. Hướng dãn tự học : *Baøi vöøa hoïc: + Hoïc baøi theo vôû ghi vaø ghi nhôù sgk/ 72 + Giaûi BT 26.1 → 26.4 SBT 84

*Baøi saép hoïc: “ Löïc ñieän töø” - Caâu hoûi soaïn baøi :+Taùc duïng töø leân daây daãn coù doøng ñieän nhö theá naøo ? + Neâu quy taéc baøn tay traùi ? IV/ Bổ sung :

Tuần 15 Ngaøy soạn :

Tieát : 29 LÖÏC ÑIEÄN TÖØ I/Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc:+ Moâ taû ñöôïc TN chöùng toû t/d cuûa löïc ñieän tö øleân ñoaïn daây daãn thaúng coù doøng ñieän chaïy qua ñaët trong töø tröôøng. + Vaän duïng ñöôïc qui taét baøn tay traùi bieåu dieãn löïc töø t/d leân doøng ñieän thaúng ñaët vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc töø, khi bieát chieàu ñöôøng söùc töø vaø chieàu doøng ñieän. 2.Kyõ naêng: Maéc maïch ñieän theo sô ñoà, söû duïng caùc bieán trôû vaø caùc duïnh cuï ñieän. Veõ vaø xaùc ñònh chieàu ñöôøng söùc töø cuûa NC 3.Thaùi ñoä: caån thaän, trung thöïc. II/ Chuaån bò: 1. Giaùo vieân : 1 NC chöõ U, 1 nguoàn ñieän , 1 ñoaïn daây daãn AB baèng ñoàng, 1 bieán trôû, 1 coâng taéc, 1 giaù TN, 1 ampe keá. 2. Hoïc sinh: Chia 4 nhoùm moãi nhoùm moät baûng veõ phoùng to hình 27.1 & hình 27.2 SGK. III/ Giảng dạy: 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra : a. Bài cũ : GV:Neâu thí nghieäm chöùng toû doøng ñieän coù taùc duïng töø? HS: Trả lời GV: Nhận xét , ghi điểm b. Sự chuẩn bị của HS cho bài mới : 3. Tình huống bài mới : Nêu tình huống như ghi ở SGK 4. Bài mới :
Noäi dung ghi baûng Trôï giuùp cuûa GV Hoaït ñoäng cuaû HS

I . Taùc duïng cuûa töø tröôøng leân daây daãn coù doøng ñieän: 1. Thí nghieäm: ( hình 27.1/73 - SGK)

- ÑVÑ : Qua TN chöùng toû doøng ñieän coù t/d töø ( TN Ôcxtet).Vaäy ngöôïc laïi, NC coù t/d löïc leân doøng ñieän hay khoâng?Ñeå bieát ñöôïc ñieàu naøy , ta nghieân cöùu baøi : Löïc ñieän töø.

Hoaït ñoäng 1: Nhaän thöùc vaán ñeà baøi hoïc (2 phuùt)

Hoaït ñoäng 2(11 phuùt):TN veà taùc 85

-Ñeå hieåu ñöôïc löïc ñieän töø laø gì,chuùng ta ñi vaøo phaàn I. →phaàn 1:Thí nghieäm -Treo hình 27.1 SGK - Y/c HS ng/ cöùu TN hình 27.1 SGK -Neâu vai troø cuûa ampe keá. -GV giôùi thieäu caùc duïng cuï thöïc ñeå laøm thí nghieäm. -Giao duïng cuï TN cho caùc nhoùm , y/c HS laøm TN theo nhoùm. - Löu yù caùch boá trí TN, ñoaïn daây daãn AB phaûi ñaët saâu trong loøng NC chöõ U, khoâng ñeå daây daãn chaïm vaøo NC. - Goïi HS döï ñoaùn

duïng cuûa töø tröôøng leân daây daãn coù doøng ñieän -Ng/cöùu SGK, neâu duïng cuï caàn thieát ñeå tieán haønh TN theo hình 27.1 → Ño I qua ñoaïn maïch vaø cho bieát coù doøng ñieän chaïy qua. - Nhaän duïng cuï TN .

2. Keát luaän: (hoïc SGK/73)

II Chieàu cuûa löïc ñieän töø. Qui taéc baøn tay traùi:

1. Chieàu cuûa löïc ñieän töø phuï thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá naøo?

→Ñoaïn daây AB chuyeån ñoäng. →Laøm TN theo nhoùm. - Caù nhaân quan saùt hieâïn töôïng xaûy ra -Hieän töôïng gì xaûy ra khi ñoùng coâng taéc K ñoái vôùi daây AB ? → Daây AB chuyeån ñoäng. →Coù löïc t/d leân daây - Goïi HS traû lôøi C1 AB. → hoûi: TN cho thaáy - Ñaïi dieän baùo caùo döï ñoaùn cuûa chuùng keát quaû TN & so ta ñuùng hay sai? ⇒ saùnh vôùi döï doaùn ruùt ra keát luaän. ban ñaàu ⇒ ruùt ra -Thoâng baùo: Löïc keát luaän. quan saùt thaáy trong TN ñöôïc goïi laø löïc ñieän töø. -TN hình 27.1 daây AB caét caùc ñöôøng söùc töø thì coù löïc ñieän töø t/d leân daây AB . Vaäy lieäu khi daây AB // vôùi ñöôøng söùc töø →Daây AB khoâng thì coù löïc ñieän töø chuyeån ñoäng . t/d leân daây AB hay khoâng? 86

a) Thí nghieäm: ( Hình 27.1/ 73 - SGK)

b) Keát luaän: Chieàu cuûa löïc ñieän töø taùc duïng leân daây daãn AB phuï thuoäc vaøo chieàu doøng ñieän chaïy trong daây daãn vaø chieàu cuûa ñöôøng söùc töø. 2. Qui taéc baøn tay traùi: (hoïc SGK/75)

III. Vaän duïng:

C2: Trong ñoaïn daây daãn AB, doøng ñieän coù chieàu ñi töø B ñeán A. C3: Ñöôøng söùc töø cuûa nam chaâm coù chieàu ñi töø döôùi leân treân. C4: -Hình 27.5a: Caëp löïc ñieän töø coù taùc duïng laøm khung quay cuøng chieàu kim - Yeâu caàu HS laøm ñoàng hoà TN3: Kieåm tra söï phuï - Hình 27.5b: Caëp thuoäc cuûa chieàu löïc

-GV h/d HS ñaët NC sao cho daây AB // vôùi ñöôøng söùc töø. -Coù hieän töôïng gì xaûy ra vôùi daây AB hay khoâng? -Nhö vaäy khi daây AB // vôùi ñöôøng söùc töø thì khoâng coù löïc töø t/d leân daây AB. *ÑVÑ:Ta ñaõ bieát löïc laø ñaïi löôïng coù höôùng. Vaäy löïc ñieän töø coù höôùng nhö theá naøo vaø baèng caùch naøo ñeå xaùc ñònh chieàu cuûa löïc ñieän töø →vaøo phaàn II. *ÑVÑ: Töø keát quaû TN ta thaáy daây daãn AB bò huùt hoaëc bò ñaåy ra ngoaøi 2 cöïc cuûa NC töùc laø chieàu cuûa löïc ñieän töø trong caùc TN khaùc nhau. Vaäy chieàu cuûa löïc ñieän töø phuï thuoäc vaøo yeáu toá naøo? ⇒ vaøo phaàn 1 -Yeâu caàu HS döï ñoaùn. - Caàn laøm TN nhö theá naøo ñeå kieåm tra ñöôïc ñieàu ñoù? - Yeâu caàu HS laøm TN2: Kieåm tra söï phuï thuoäc cuûa chieàu löïc ñieän töø vaøo chieàu doøng ñieän chaïy qua daây daãn AB.

Hoaït ñoäng 3 (8 phuùt): Tìm hieåu chieàu cuûa löïc ñieän töø

- Neâu döï ñoaùn. -Neâu caùch tieáùn haønh TN kieåm tra → tieán haønh TN. - Tieán haønh TN2 ñoåi chieàu doøng ñieän chaïy qua daây daãn AB, ñoùng coâng taéc K → quan saùt hieän töôïng ñeå ruùt ra keát luaän. - Tieán haønh TN3 ñoåi chieàu ñöôøng söùc töø, ñoùng coâng taéc K quan saùt hieän töôïng ñeå ruùt ra keát luaän. - Neâu keát luaän chung cho 2 thí nghieäm. Hoaït ñoäng 4(7 phuùt):Tìm hieåu qui taéc baøn tay traùi. - Caù nhaân tìm hieåu qui taéc baøn tay traùi trong SGK. - Theo doõi höôùùng daãn cuûa gv ñeå ghi nhôù vaø coù theå 87

löïc ñieän töø khoângcoù taùc duïng kaøm khung quay. - Hình 27.5c: Caëp löïc ñieän töø coù taùc duïng laøm khung quay theo chieàu ngöôïc vôùi chieàu kim ñoàng hoà.

ñieän töø vaøo chieàu ñöôøng söùc töø. - Qua 2 thí nghieäm, chuùng ta ruùt ra ñöôïc keát luaän gì? - ÑVÑ: Vaäy laøm theá naøo ñeå xaùc ñònh chieàu löïc ñieän töø khi bieát chieàu doøng ñieän chaïy qua daây daãn vaø chieàu cuûa ñöôøng söùc? →  - Treo hình veõ 27.2 yeâu caàu HS keát hôïp hình veõ ñeå hieåu roõ qui taéc baøn tay traùi. -GV h/d HS caùch ñaët baøn tay traùi - Reøn cho HS hieåu roõ qui taéc baøn tay traùi :GV giôùi thieäu moâ hình → goïi HS leân baûng xaùc ñònh chieàu cuûa löïc ñieän töø. → cho HS vaän duïng qui taéc ñeå ñoái chieáu vôùi chieàu chuyeån ñoäng cuûa daây daãn AB trong TN ñaõ quan saùt ñöôïc ôû treân. * Cuûng coá: gv goïi HS traû lôøi: Chieàu cuûa löïc ñieâïn töø phuï thuoäc vaøo yeáu toá naøo? Neâu qui taéc baøn tay traùi? - Neáu ñoàng thôøi ñoåi chieàu doøng ñieän chaïy qua daây daãn vaø chieàu cuûa ñöôøng söùc töø thì chieàu cuûa löïc ñieän

vaâïn duïng qui taéc baøn tay traùi ngay taïi lôùp. - Vaän duïng qui taéc baøn tay traùi ñeå kieåm tra chieàu löïc ñieän töø trong TN ñaõ tieán haønh ôû treân, ñoái chieáu vôùi keát quaû ñaõ quan saùt ñöôïc. Hoaït ñoäng 5(11 phuùt):Cuûng coá vaø vaän duïng. - Traû lôøi caâu hoûi cuûa gv. - Döï ñoaùn → laøm TN kieåm tra. - Caù nhaân hoaøn thaønh caâu C2, C3,C4. →Ñoïc phaàn ghi nhôù. - Caù nhaân ñoïc muïc coù theå em chöa bieát.

88

töø coù thay ñoåi khoâng? - Höôùng daãn HS vaän duïng kieán thöùc vöøa hoïc ñeå traû lôøi caâu C2,C3,C4 -Goïi HS ñoïc phaàn ghi nhôù - Cho HS ñoïc muïc coù theå em chöa bieát. 5. Củng cố và höôùng daãn töï hoïc:(3 phuùt) a. Củng cố : GV hệ thống lại những kiến thức vừa học Hướng dẫn HS giải BT 27.1 SBT b. Hướng dẫn tự học : *Baøi vöøa hoïc: Hoïc thuoäc ghi nhôù vaø caùc keát luaän SGK, Xem laïi caùc leänh C2,C3,C4 ñaõ giaûi. Giaûi BT 27.2 → 27.5 SBT. *Baøi saép hoïc: “ Ñoäng cô ñieän 1 chieàu.” - Câu hỏi soạn bài : +Moâ taû ñöôïc caùc boä phaän chính cuûa ñoäng cô ñieän moät chieàu? +Giaûi thích ñöôïc hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô ñieän moät chieàu? +Neâu ñöôïc taùc duïng cuûa moãi boä phaän chính trong ñoäng cô ñieän? +Phaùt hieän ñöôïc söï bieán ñoåi ñieän naêng thaønh cô naêng khi ñoäng cô ñieän hoaït ñoäng? IV/ Bổ sung :

Tuần 15
Ngaøy soạn :

Tieát : 30 ÑOÄNG CÔ ÑIEÄN MOÄT CHIEÀU I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Moâ taû ñöôïc caùc boä phaän chính, giaûi thích ñöôïc h/ñ cuûa ñoäng cô ñieän 1 chieàu . Neâu ñöôïc t/d cuûa moãi boä phaän chính trong ñoäng cô ñieän.Phaùt hieän ñöôïc söï bieán ñoåi ñieän naêng thaønh cô naêngkhi ñoäng cô ñieän h/ñ. 89

2.Kyõ naêng: Vaän duïng qui taéc baøn tay traùi xaùc ñònh chieàu löïc ñieän töø, bieãu dieãn löïc ñieän töø. Giaûi thcnhs ñöôïc ng/ taéc h/ñ cuûa ñoäng cô ñieän 1 chieàu. 3.Thaùi ñoä: Ham hieåu bieát , yeâu thích moân hoïc. II/ Chuaån bò: 1.Giaùo vieân :1 moâ hình ñoänh cô ñieän 1 chieàu coù theå h/ñ ñöôïc vôùi nguoàn ñieän 6V, 1 nguoàn ñieän 6V. 2.Hoïc sinh : Hình veõ 28.2/SGK SGK phoùng to. III/ Giảng dạy : 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra : a. Bài cũ : GV:Phaùt bieåu qui taéc baøn tay traùi? Laøm BT 27.3.Hoûi theâm coù löïc töø t/d leân ñoaïn daây BC khoâng? Vì sao? HS :Trả lời GV: Nhậ xét , ghi điểm b. Sự chuẩn bị của HS cho bài mới 3. Tình huống bài mới : Giáo vien nêu tình huống như ghi ở SGK 4. Bài mới:
Noäi dung ghi baûng Trôï giuùp cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS

I. Nguyeân taéc caáu

taïo vaø hoaïy ñoäng cuûa ñoäng cô ñieän moät chieàu: 1. Caùc boä phaän chính cuûa ñoäng cô ñieän moät chieàu:

2. Hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô ñieän 1 chieàu: (SGK)

ÑVÑ: Neáu ñöa lieân tuïc doøng ñieän vaøo trong khung daây thì khung daây seõ lieân tuïc CÑ trong töø tröôøng cuûa NC,nhö theá ta seõ coù moät ñoäng cô ñieän→Baøi môùi. - Phaùt ñoäng cô ñieän 1 chieàu cho caùc nhoùm . Y/c HS ñoïc SGK phaàn 1 keát hôïp vôùi quan saùt moâ hình→ chæ ra caù boä phaän cuûa ñoäng cô ñieän 1 chieàu. - Veõ moâ hình caùu taïo ñôn giaûn leân baûng. - Yeâu caàu HS ñoïc phaàn thoâng baùo vaø neâu nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô ñieän 1

-Caù nhaân laøm vieäc vôùi SGK, keát hôïp vôùi ng/cöùu hình veõ 28.1 vaø moâ hình ñoäng cô ñieän1 chieàu neâu ñöôïc caùc boä phaän chính cuûa ñoäng cô ñieän 1 chieàu. - Caù nhaân ñoïc phaàn thoâng baùo SGK → neâu ñöôïc nguyeân taéc h/ñ cuûa ñoäng cô ñieän 1 chieàu laø döïa treân t/d cuûa töø tröôøng leân khung daây daãn coù doøng ñieän chaïy qua ñaët trong töø tröôøng. 90

- Caù nhaân thöïc caâu C1: Vaän duïng qui taéc baøn tay traùi, xaùc - Yeâu caàu HS traû lôøi dònh caëp löïc töø t/d C1 . leân 2 caïnh AB, CD 3. Keát luaän: (hoïc cuûa khung daây. SGK/ 77) - Moõi HS suy nghó vaø - Caëp löïc töø vöøa traû lôøi C2. veõ ñöôïc coù t.d gì II. Ñoäng cô ñieän 1 ñoái vôùi khung daây? - Tieán haønh TN kieåm chieàu trong kó - Yeâu caàu HS laøm TN tra döï ñoaùn caâu C3 thuaät: → kieåm tra döï ñoaùn theo nhoùm. Ñaïi dieän 1. Caáu taïo cuûa caùc nhoùm baùo caùo (caâu 3) ñoäng cô ñieän 1 keát quaû, so saùnh chieàu trong kó thuaät: vôùi döï ñoaùn ban (SGK) ñaàu. - Ñoäng cô ñieän 1 - Trao ñoåi → ruùt ra chieàu coù caùc boä phaän chính laø gì? keát luaän veà caáu Noù hoaït ñoäng theo taïo vaø nguyeân taéc nguyeân taéc naøo? hoaït ñoäng cuûa - Treo hiønh veõ ñoäng cô ñieän 1 phoùng to 28.2 yeâu chieàu. caàu HS quan saùt hình -Quan saùt hình 28.2 veõ ñeå chæ ra aùc ñeå chæ ra ñöôïc 2 boä 2. Keát luaän: (hoïc boä phaän chính cuûa phaän chính cuûa SGK/77) ñoäng cô ñieän 1 ñoäng cô ñieän trong chieàu trong kó thuaät. KT. - Ñoäng cô ñieän 1 chieàu trong kyõ thuaät, boä phaän taïo - Nhaän xeùt söï khaùc ra töø tröôøng coù nhau giöõa 2 boä III. Söï bieán ñoåi naêng phaûi laø NC vónh cöûu phaän chính cuûa noù löôïng trong ñoäng cô khoâng? Boä phaän so vôùi moâ hình ñoäng ñieän: quay cuûa ñoäng cô cô ñieän 1 chieàu ta Khi ñoäng cô ñieän coù ñôn gæan chæ laø vöøa tìm hieåu→ traû hoaït ñoäng , ñieän moät khung daây hay lôøi caâu hoûi cuae GV naêng chuyeån hoaù khoâng? →thöïc hieän caâu C4. thaønh cô naêng. - Thoâng baùo trong IV. Vaän duïng : ñoäng cô ñieän trong C5: Khung daây hình kó thuaät; - boä phaän 28.3 quay ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà. cô ñoäng → Roto - boä phaän - Ñoïc keát luaän SGK C6:Vì NC vónh cöûu döùng yeân → Stato khoâng taïo ra töø tröôøng maïnh nhö NC - Goïi HS ñoïc keát luaän SGK veà ñoäng ñieän. cô ñieän 1 chieàu trong 91

chieàu.

KT. -Thoâng baùo ngoaøi ñoäng cô ñieän 1 chieàu coøn ñoäng cô ñieän xoay chieàu, laø loaïi ñoäng cô thöôøng duøng trong ñôøi soáng vaø trong KT. -Khi hoaït ñoäng ñoäng cô ñieän chuyeån hoaù töø daïng naøo sang daïng naøo? -Toå chöùc cho HS laøm vieäc caù nhaân→ traû lôøi caâu C5,C6,C7. -Cho HS ñoïc muïc coù theå em chöa bieát.

Caù nhaân neâu nhaän xeùt veà söï chuyeån hoaù naêng löôïng trong ñoäng cô ñieän. - Caù nhaân HS traû lôøi C5, C6,C7. -Ñoïc theâm muïc coù theå em chöa bieát.

5 . Củng cố và höôùng daãn töï hoïc: a. Củng cố : Hệ thống lại kiến thức chính của bài cho HS rõ hơn Cho HS tự giải BT 28.1 SBT b. Hướng dẫn tự học : *Baøi vöøa hoïc: + Hoïc thuoäc caùc keát luaän vaø ghi nhôù SGK. + Giaûi BT 28.2→28.4/SBT *Baøi saép hoïc: “ Thöïc haønh: Cheá taïo nam chaâm vónh cöûu, nghieäm laïi töø tính cuûa oáng daây coù doøng ñieän”. Caùc em nghieân cöùu kó noäi dung thöïc haønh ôû SGK IV/ Bổ sung :

92

Tuần 16 Ngày sọan :

Tieát : 31

Thöïc haønh: CHEÁ TAÏO NAM CHAÂM VÓNH

CÖÛU, NGHIEÄM LAÏI TÖØ TÍNH CUÛA OÁNG DAÂY COÙ DOØNG ÑIEÄN
I/Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Cheá taïo moät ñoaïn daây theùp thaønh NC, bieát caùch nhaän bieát moät vaät coù phaûi laø NC hay khoâng? Bieát duøng kim NC ñeå xñ teân töø cöïc cuûa oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua vaø chieàu doøng ñieän chaïy qua oáng daây. 2.Kó naêng: Reøn kyõ naêng laøm thöïc haønh vaø vieát baùo caùo thöïc haønh. 3.Thaùi ñoä: Bieát laøm vieäc töï löïc ñeå tieán haønh ,coù tinh thaàn hôïp taùc vôùi caùc baïn trong nhoùm. II/ Chuaån bò: 1. Giaùo vieân : 1 nguoàn , 2 ñoaïn daây daãn: baèng theùp ,baèng ñoàng; oáng daây A quaán saün treân oáng nhöïa; oáng daây B quaán saün treân oáng nhöïa trong, treân maët oáng coù khoeùt 1 loã troøn; 2 ñoaïn chæ nilon maûnh(15cm); 1 coâng taéc ,1 giaù TN; 1 buùt daï ñeå ñaùnh daáu. 2.Hoïc sinh : Nghieân cöùu kó SGK III/ Giảng dạy: 1.Ổn định lớp : 2. Kiểm tra : a. Bài cũ : GV: HS: trả lời GV: Nhận xét , ghi điểm b. Sự chuẩn bị của HS cho bài mới 3. Tình huống bài mới : Chúng ta đã biết đặc tính của NC và cách chế tạo nó , hôm nay chúng ta vào tiết thực hành để bieets thực tế chế tạo NC như thế nào 4. Bài mới : Noäi dung ghi baûng I.Chuaån bò: Trôï giuùp cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS -Traû lôøi caùc caâu hoûi trong maãu baùo caùo thöïc haønh. -Naém ñöôïc y/c tieát hoïc. -Caùc nhoùm nhaän duïng cuï TH. -Caù nhaân ng/cöùu 93

- Yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi trong maãu baùo caùo. -Neâu toùm taét y/c cuûa baøi TH, nhaéc nhôû thaùi ñoä hoïc II.Noäi dung thöïc haønh taäp. 1.Cheá taïo nam -Giao duïng cuï TN cho chaâm vónh cöûu caùc nhoùm.

SGK, neâu ñöôïc toùm taét caùc böôùc thöïc haønh cheá taïo NC vónh cöûu. -Laøm vieäc theo nhoùm: + Maéc maïch ñieän vaøo oáng daây A, tieán haønh cheá taïo NC töø 2 ñoaïn daây 2. Nghieäm laïi töø tímh theùp vaø ñoàng. cuûa oáng daây coù +Thöû töø tính ñeå xñ doøng ñieän chaïy qua: xem ñoaïn kim loaïi naøo ñaõ trôû thaønh NC. + Xaùc ñònh teân töø cöïc cuûa NC vöøa -Cho HS ng/cöùu phaàn ñöôïc cheá taïo. + Ghi cheùp keát 2→y/c HS neâu toùm 3. Toång keát tieát thöïc taét nhieäm vuï TH quaû thöïc haønh, vieát haønh: vaøo baûng 1 cuûa phaàn 2. baùo caùo nhöõng soá -Yeâu caàu HS thöïc lieäu vaø keát luaän haønh theo nhoùm, ñeùn caùc nhoùm theo thu ñöôïc. -Caù nhaân ng/cöùu doõi vaø uoán naén caùc hoaït ñoäng cuûa SGK→ neâu ñöôïc toùm HS. Chuù yù h/d caùch taét caùc böôùc TH ôû phaàn 2. treo kim NC. - Laøm vieäc theo -Theo doõi ,kieåm tra nhoùm, tieán haønh vieäc HS töï löïc vieát caùc böôùc phaàn 2. baùo caùo TH. Ghi keát quaû vaøo -Daønh thôøi gian cho baùo caùo TH. HS thu doïn duïng cuï, hoaøn chænh baùo caùo thöïc haønh. -Thu baùo caùo thöïc - Thu doïn duïng cuï haønh cuûa HS. TH, veä sinh lôùp hoïc. * Neâu nhaän xeùt -Noäp baùo caùo thöïc tieát thöïc haønh veà caùc maët cuûa töøng haønh. nhoùm: + Thaùi ñoä hoïc taäp. + Keát quaû TH

-Yeâu caàu HS nghieân cöùu phaàn 1→goïi 1-2 HS toùm taét caùc böôùc thöïc hieän. -Yeâu caàu HS thöïc haønh theo nhoùm, theo doõi nhaéc nhôû, uoán naén hñ cuûa HS caùc nhoùm.

94

5. Củng cố và höôùng daãn töï hoïc: a. Củng cố : OÂn laïi cho HSqui taéc naém tay phaûi vaø qui taéc baøn tay traùi b. Hướng dẫn tự học : * Bài vừa học : Xem lại các bước thực hành đã học *Baøi saép hoïc: “ Baøi taäp vaän duïng naém tay phaûi vaø qui taéc baøn tay traùi”.Caùc em nghieân cöùu kó caùc baøi baäp phaàn naøy ôû SGK IV/ Bổ sung :

Tuần 16 Ngaøy soạn : Tieát : 32

BAØI TAÄP VAÄN DUÏNG QUI TAÉC NAÉM TAY PHAÛI VAØ QUI TAÉC BAØN TAY TRAÙI
I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc:Vaän duïng ñöôïc qui taéc naám tay phaûi xñ chieàu ñöôøng söùc töø cuûa oáng daây khi bieát chieàu doøng ñieän vaø ngöôïc laïi. Vaän duïng ñöôïc qui taéc baøn tay traùi xñ chieàu löïc ñieän töø t/d leân daây daãn thaúng coù doøng ñieän chaïy qua ñaët vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc töø hoaëc chieàu ñöôøng söùc töø( hoaëc chieàu doøng ñieän)khi bieát 2 trong 3 yeáu toá. 2.Kyõ naêng: Thöïc hieän caùc böôùc giaûi BT ñònh tính phaàn ñieän töø, caùch suy luaän logíc. 3.Thaùi ñoä: Bieát vaän duïng kieán thöùc vaøo thöïc teá, yeâu thích moân hoïc. II/ Chuaån bò: 1. Giaùo vieân : 1 oáng daây daãn, 1 thanh NC, 1 sôïi daây maõnh, 1 giaù TN,1 nguoàn ñieän, 1 coâng taéc 2. Hoïc sinh:Nghieân cöùu kó SGK III/ Giảng dạy: 1. Ổn định lớp : 2.Kiểm tra bài cũ : GV:Phaùt bieåu qui taéc naém tay phaûi vaø qui taéc baøn tay traùi ? HS: trả lời GV: NHận xét , ghi điểm 3. Bài mới :
Noäi dung ghi baûng Trôï giuùp cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS

Baøi 1: (SGK) a)Nam chaâm bò huùt vaøo oáng daây. b) Ñoåi chieàu doøng

-Cho HS ñoïc vaø ng/cöùu ñaàu baøi SGK. -Baøi naøy ñeà caäp

-Tìm hieåu ñeà BT SGK. -Neâu ñöôïc vaán ñeà cuûa BT: 95

ñieän chaïy qua caùc voøng daây, luùc ñaàu NC bò ñaåy ra xa, sau ñoù noù xoay ñi vaø khi cöïc baéc caûu NC höôùng veà phía ñaàu B caûu oáng daây thì NC bò huùt vaøo oáng daây.

+Xaùc ñònh chieàu ñöôøng söùc töø vaø teân caùc töø cöïc cuûa oáng daây coù -Duøng qui taéc naøo doøng ñieän chaïy ñeå xaùc ñònh chieàu qua. ñöôøng söùc töø caûu + Töông taùc giöõa oáng daây coù doøng thanh NC vôùi oáng ñieän chaïy qua? daây. Phaùt bieåu qui taéc -Neâu qui taéc xñ naém tay phaûi chieàu ñöôøng söùc -Cho HS khaù- gioûi töø cuûa oáng daây giaûi BT naøy.Rieâng coù doøng ñieän chaïy HS TB vaø yeáu h/d qua. tham khaûo gôïi yù -HS khaù gioûi töï löïc caùch giaûi trong SGK. giaûi caâu a,b. Baøi 2: (SGK) -Cho HS trao ñoåi HS TB vaø yeáu tham treân lôùp lôøi giaûi khaûo gôïi yù caùch FS caâu a,b. giaûi trong SGK. S N -Cho caùc nhoùm laøm -Trao ñoåi treân lôùp TN kieåm tra. lôøi giaûi caâu a,b. ⊕  -Caùc nhoùm boá trí  -Cuûng coá laïi noäi vaø thöïc hieän TN dung caàn naém qua kieåm tra.Quan saùt N F BT1 hieän töôïng xaûy ra a) b) -Yeâu caàu HS ñoïc ñeà vaø ruùt ra keát luaän. c) BT 2, GV nhaéc laïi -Caù nhaân ng/cöùu Baøi 3 : (SGK) ñeà baøi 2, veõ laïi caùc kí hieäu ⊕ ,  hình vaøo vôû BT, cho bieát ñieàu gì, a)Caëp löïc F1, F2 ñöôïc luyeän caùch ñaët vaø vaän duïng qui taéc bieåu ñieãn treân hình baøn tay traùi ñeå xoay baøn tay traùi b)Caëp löïc F1,F2 laøm giaûi BT, bieåu dieãn theo qui taéc phuø cho khung quay ngöôïc keát quûa treân hình hôïp vôùi moãi hình chieàu kim ñoàng hoà. veõ. veõ ñeå tìm lôøi giaûi c)Ñeå cho khung daây bieåu dieãn treân hình ABCD quay theo chieàu veõ. ngöôïc thì löïc F1,F2 phaûi -Goïi 1 HS leân baûng -HS leân baûng giaûi, coù chieàu ngöôïc caù nhaân khaùc giaûi BT 2 →caû lôùp laïi.Muoán vaäy phaûi thaûo luaän→ ñaùp nhaän xeùt keát quaû ñoåi chieàu doøng ñieän aùn ñuùng. →GV söûa baøi giaûi trong khung hoaëc ñoåi -Ghi nhôù caùch vaän treân baûng. chieàu ñöôøng söùc töø. duïng qui taéc baøn -Neâu nhaän xeùt tay traùi ñeå xñ 1 chung veà vieäc thöïc hieän caùc böôùc giaûi yeáu toá khi bieát 2 BT vaän duïng qui taéc trong 3 yeáu toá. - Caù nhaân ng/cöùu baøn tay traùi. 96

ñeán vaán ñeà gì?

-Yeâu caàu HS giaûi BT 3. -Goïi 1 HS leân baûng söûa baøi. → caû lôùp nhaän xeùt →ñi ñeán ñaùp aùn ñuùng.

giaûi BT 3. -1 HS leân baûng söûa, caù nhaân khaùc thaûo luaän→ ñaùp aùn ñuùng.

4. Củng cố vàhöôùng daãn töï hoïc: a. Củng cố : Hệ thống lại cách giải của ba bài đã giải b. Hướng dẫn tự học : *Baøi vöøa hoïc:Xem laïi caùch giaûi 3 BT treân. Oân laïi qui taéc naém tay phaûi, qui taéc baøn tay traùi. Giaûi BT 30.1→30.5 SBT. *Baøi saép hoïc: Hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. - Caâu hoûi aäon baøi : +Duøng NC ñeå taïo ra doøng ñieän nhö theá naøo ? + Hieän töôïng caûm öùng ñieän töø laø gì ? IV/ Bổ sung :

Tuần 17 Ngaøy soạn : Tieát 33

TÖØ

HIEÄN TÖÔÏNG CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN

I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Laøm ñöôïc TN duøng NCVC hoaëc NC ñieän ñeå taïo ra doøng ñieän caûm öùng . Moâ taû caùch laøm xuaát hieän doøng ñieän caûm öùng trong daây daãn kín baèng NCVC hoaëc NCÑ . Söû duïng ñöôïc ñuùng 2 thuaät ngö õmôùi, ñoù laø doøng ñieän caûm öùng vaø hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. 2.Kyõ naêng : Quan saùt vaø moâ taû chính xaùc hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. 3.Thaùi ñoä: Nghieâm tuùc, trung thöïc trong hoïc taäp. II/ Chuaån bò:

97

1 . Giaùo vieân : 1 cuoän daây coù gaén boùng ñeøn LED hoaëc coù theå thay baèng 1 ñieän keá chöùng minh, 1 thanh NC coù truïc quay vuoâng goùc vôùi thanh .1 NCÑ vaø 2 pin 1,5V. 1 ñinamoâ xe ñaïpcoù laép boùng ñeøn, 1 ñinamoâ xe ñaïp ñaõ boùc moät phaàn voû ngoaøi ñuû nhìn thaáy NC vaø cuoän daây ôû trong . 2.Hoïc sinh : Moät soá hình veõ cuûa baøi III / Giảng dạy : 1. Ổn địnhlớp 2 . Kiểm tra : a. Bài cũ : GV: Phát biểu quy tắc bàn tay trái và nắm tay phải ? HS: trả lời GV: Nhận xét , ghi điểm b. Sự chuẩn bị của HS cho bài mới 3. Tình huống bài mới : Giáo viên nêu tình huống như đã hi ở SGK 4. Bài mới :
Noäi dung ghi baûng Trôï giuùp giaùo vieân Hoaït doäng cuûa hoïc sinh

I/Caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa ñinamoâ xe ñaïp:

1.Caáu taïo: Trong ñinamoâ coù moät NC vaø cuoän daây. -Hoaït ñoäng:Khi quay nuùm cuûa ñinamoâ thì NC quay theo vaø ñeøn saùng.

ÑVÑ: Ta ñaõ bieát muoán taïo ra doøng ñieän phaûi duøng nguoàn ñieän laø pin hoaëc aêcqui.Em coù bieát t/ hôïp naøo khoâng duøng pin ,acqui maø vaãn taïo ra doøng ñieän ñöôïc khoâng? GV gôïi yù: Xe ñaïp cuûa mình khoâng coù pin hay acqui,vaäy boä phaän naøo ñaõ laøm cho ñeøn cuûa xe coù theå phaùt saùng? GV: Trong bình ñieän xe ñaïp( goïi laø ñinamoâ)laø moät maùy phaùt ñieän ñôn giaûn, noù coù nhöõng boä phaän naøo, chuùng h/ñ ntn ñeå taïo ra doøng ñieän?→ Baøi môùi. GV: Y/caàu HS q/saùt hình 31.1 SGK vaø q/saùt ñinamoâ ñaõ

HS: Caù nhaân HS suy nghó traû lôøi caâu hoûi cuûa GV.

HS: Coù theå ñoùng goùp kieán khaùc nhau veà h/ñ cuûa ñinamoâ xe ñaïp.

HS: Q/saùt hình 31.1 keát hôïp vôùi q/saùt ñinamoâ ñaõ thaùo voû,neâu ñöôïc caùc boä phaän chính cuûa ñinamoâ laø 1 NC vaø cuoän daây coù theå quay quanh truïc. -Döï ñoaùn. 98

II/ Duøng NC ñeå taïo

ra doøng ñieän : 1. Thí nghieäm 1: ( nhö SGK)

thaùo voû ñeå chæ ra caùc boä phaän chính cuûa ñinamoâ. - Goïi 1 HS neâu caùc boä phaän chính cuûa ñinamoâ xe ñaïp. -Yeâu caàu HS döï ñoaùn xem h/ñ cuûa boä phaän chính naøocuûa ñinamoâ gaây ra doøng ñieän? -Döïa vaøo döï ñoaùn cuûa HS, GV ñaët vaán *)Nhaän xeùt1: Doøng ñeà nghieân cöùu phaàn ñieän xuaát hieän II. trong cuoän daây daãn -Yeâu caàu HS nghieân kín khi ta ñöa moät cöùu caâu C1, neâu cöïc NC laïi gaàn hay duïng cuï caàn thieát ra xa moät ñaàu cuoän ñeå tieán haønh TN vaø daây ñoù hoaëc ngöôïc caùc böôùc tieán haønh. laïi. -Giao duïng cuï TN cho caùc nhoùm, y/c HS laøm TN caâu C1,traû lôøi caâu C1. -Höôùng daãn HS caùc thao taùc TN: +Ñöa NC vaøo trong loøng cuoän daây. +Ñeå NC naèm yeân moät luùc trong loøng *)Nhaän xeùt 2:Doøng cuoän daây. ñieän xuaát hieän ôû +Keùo NC ra khoûi cuoän daây daãn kín cuoän daây. trong thôøi gian ñoùng - Yeâu caàu HS moâ vaø ngaét maïch cuûa taû roõ,doøng ñieän NCÑ, nghóalaø trong xuaát hieän trong khi thôøi gian trong thôøi di chuyeån NC laïi gian doøng ñieän cuûa gaàn hay ra xa cuoän NCÑ bieán thieân. daây. - Yeâu caàu HS ñoïc caâu C2, neâu döï III/ Hieän töôïng caûm ñoaùn vaø laøm TN öùng ñieän töø: kieåm tra döï doaùn (hoïc SGK) theo nhoùm. - Yeâu caàu HS ruùt ra nhaän xeùt qua TN

-Caù nhaân ñoïc caâu C1, neâu ñöôïc duïng cuï TN vaø caùc böôùc tieán haønh TN . - Caùc nhoùm nhaän duïng cuï TN, nhoùm tröôûng höôùng daãn caùc baïn trong nhoùm laøm TN, q. saùt hieän töôïng ,traû lôøi caâu C1. -Tieán haønh TN 1 SGK.

- Moâ taû töøng tröôøng hôïp →caû lôùp vaø GV theo doõi → nhaän xeùt. -Neâu döï ñoaùn , sau ñoù tieán haønh TN kieåm tra döï ñoaùn theo nhoùm. Quan saùt hieän töôïng → ruùt ra keát luaän.

-Caù nhaân HS nghieân cöùu caùch tieán haønh TN 2. -Tieán haønh TN theo nhoùm döôùi söï h/d cuûa GV.Thaûo luaän theo nhoùm traû lôøi C3.HS ñaïi dieän nhoùm traû lôøiC3. -Thaûo luaän chung caû lôùp, ñi ñeán nhaän xeùt veà söï 99

- ÑVÑ:NCÑ coù theå taïo ra doøng ñieän hay khoâng? →2 - Yeâu caàu HS ñoïc TN2, neâu d/cuï caàn thieát. - Yeâu caàu HS laøm TN2, theo nhoùm.H/d HS laép ñaët duïng cuï TN.Löu yù loõi saét cuûa NCÑ ñöa saâu vaøo loøng oáng daây. - H/d HS thaûo luaän C3,y/c HS mmo taû ñöôïc roõ:trong khi ñoùng hay ngaét maïch ñieän thì töø tröôøng cuûa NCÑ thay ñoåi theá naøo?( doøng ñieän coù cöôøng ñoä taêng leân hay giaûm ñi khieán cho töø tröôøng maïnh leân hay yeáu ñi). - GV choát laïi. -Yeâu caàu HS ñoïc phaàn thoâng baùo SGK. -Qua TN 1&2, haõy cho bieát khi naøo xuaát hieän doøng ñieän caûm öùng? -Yeâu xcaàu caù nhaân HS traû lôøi caâu C4 &C5. -Vôùi C4:+Neâu döï ñoaùn. +GV laøm TN kieåm tra caû lôùp theo doõi →ruùt ra keát luaän. -Goïi HS ñoïc phaàn ghi

xuaát hieän doøng ñieän.

-Ghi nhaän xeùt vaøo vôû. -Ñoïc phaàn thoâng baùo SGK ñeå hieåu veà thuaät ngöõ:doøng ñieän caûm öùng,hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. -Caù nhaân HS traû lôøi caâu hoûi cuûa GV, söû duïng ñuùng thuaät ngöõ doøng ñieän caûm öùng. -Caù nhaân HS ñöa ra döï ñoaùn cho caâu C4. -Neâu döï ñoaùn. -Neâu keát luaän qua q/s TN kieåm tra. -Caù nhaân hoaøn thaønh caâu C5. -Caù nhaân naém phaàn ghi nhôù taïi lôùp vaø ñoïc phaàn coù theå em chöa bieát.

100

nhôù cuoái baøi vaø phaàn coù theå em chöa bieát. 5. Củng cố và höôùng daãn töï hoïc: a. Củng cố : Hệ thống lại những kiến thức chính của bài . Hướng dẫn HS làm BT 31.1 SBT b. Hướng dẫn tự học : *Baøi vöøa hoïc:+Hoïc thuoäc ghi nhôù vaø caùc nhaän xeùt 1-2. +Giaûi BT 31.2→31.4 SBT. *Baøi saép hoïc:Ñieàu kieän xuaát hieän doøng ñieän caûm öùng. - Caâu hoûi soaïn baøi : + Ta caàn phaûi coù nhöõng ñieàu kieän naøo thì doøng ñieän caûm öùng môùi xuaát hieän ? IV/ Bổ sung :

Tuần 17 Ngaøy soạn :

Tieát : 34

ÑIEÀU KIEÄN XUAÁT HIEÄN DOØNG ÑIEÄN

CAÛM ÖÙNG
I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc:Xaùc ñònh ñöôïc coù söï bieán ñoåi cuûa soá ñöôøng söùc töø xuyeân qua tieát dieän S cuûa cuoän daây daãn kín khi laøm TN vôùi NCVC hoaëc NCÑ. Döïa treân q/s TN,xaùc laäp ñöôïc moái quan heägiöõa söï xh doøng ñieän caûm öùng vaø söï bieán ñoåi cuûa soá ñöôøng söùc töø xuyeân qua tieát dieän S cuûa cuoän daây daãn kín. Phaùt bieåu ñöôïc ñieàu kieän xh doøng ñieän caûm öùng→vaän duïng ñeå giaûi thích vaø döï ñoaùn nhöõng tröôøng hôïp cuï theå, trong ñoù xh hay khoâng xh doøng ñieän caûm öùng. 2.Kyõ naêng: q/saùt TN , moâ taû chính xaùc tæ mæ TN. Phaân tích toång hôïp kieán thöùc cuõ. 3.Thaùi ñoä: Ham hoïc hoûi ,yeâu thích moân hoïc. II/ Chuaån bò: 1.Moãi nhoùm : Moâ hình cuoän daây daãn vaø ñöôøng söùc töø cuûa moät NC hoaëc tranh phoùng to hình 32.1 2. Cả lớp : III/ Giảng dạy : 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra : A. Bài cũ : GV: Hãy neâu caùc caùch duøng NC ñeå taïo ra doøng ñieän caûm öùng? HS: trả lới GV: nhận xét , ghi điểm 101

b. Sự chuẩn bị của HS cho bài mới 3. Tình huống bài mới : Giáo viên nêu tình huống như dã hi ở SGK 4. Bài mới :
Noäi dung ghi baûng Trôï giuùp cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS

ÑVÑ: Vaøo baøi nhö I/Söï bieán ñoåi soá SGK. ñöôøng söùc töø xuyeân - Thoâng baùo: Xung qua tieát dieän cuûa cuoän quanh NC coù töø daây: tröôøng. Caùc nhaø (Xem SGK) baùc hoïc cho raèng chính töø tröôøng gaây ra doøng ñieän caûm öùng trong cuoän daây daãn kín. Töø tröôøng * Nhaän xeùt 1: (Hoïc ñöôïc bieåu dieãn SGK) baèng ñöôøng söùc töø. Vaäy haõy xeùt xem trong caùc TN treân, soá ñöôøng söùc töø xuyeân qua tieát dieän S cuûa cuoän daây coù bieán ñoåi khoâng? - H/d HS söû duïng moâ hình(hoaëc tranh veõ) vaø ñieåm soá ñöôøng söùc töø xuyeân qua tieát dieän S cuûa II/Ñieàu kieän xuaát hieän cuoän daây daãn khi doøng ñieän caûm öùng: NC ôû xa vaø khi laïi gaàn cuoän daây ñeå traû lôøi C1. - H/d Hs thaûo luaän chung caâu C1 → ruùt ra nhaän xeùt. ÑVÑ: Khi ñöa 1 cöïc cuûa NC laïi gaàn hay * Nhaän xeùt 2: (Hoïc xa ñaàu moät cuoän SGK) daây daãn kín thì trong cuoän daây xuaát hieän doøng ñieän caûm öùng. Vaäy söï xuaát hieän cuûa doøng ñieän caûm öùng coù lieân quan gì

-Söû duïng moâ hình(hoaëc q/s hình veõ 32.1→ ñoïc muïc q/s SGK→traû lôøi C1. -Tham gia thaûo luaän caâu C1→neâu ñöôïc nhaän xeùt 1 SGK.

-Caù nhaân suy nghó →laäp baûng ñoái chieáu ,tìm töø thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng trong baûng 1 SGK.

-1 HS leân baûng ñieàn vaøo baûng 1. -Thaûo luaän ñeå traû lôøi C3→ ruùt ra nhaän xeùt 2. 102

ñeán söï bieán thieân sos ñöôøng söùc töø xuyeân qua tieát dieän S cuûa cuoän daây hay * Keát luaän: (Hoïc khoâng? SGK) -Y/caàu HS döïa vaøo TN duøng NC vónh cöûu ñeå taïo ra doøng ñieän caûm öùng vaø keát quaû khaûo saùt söï bieán ñoåi cuûa III/ Vaän duïng: soá ñöôøng söùc töø C5:Khi quay nuùm cuûa qua tieát dieän S khi du ñinamoâ, NC quay chuyeån NC, haõy neâu theo. Khi 1 cöïc cuûa ra moái quan heä giöõa NC laïi gaàn cuoän söï bieán thieân cuûa daây,soá ñöôøng söùc soá ñöôøng söùc töø töø qua tieát dieän S qua tieát dieän S vaø cuûa cuoän daây söï xuaát hieän doøng taêng,luùc ñoù xh ñieän caûm öùng. doøng ñieän caûm - Yeâu caàu HS traû lôøi öùng. Khi cöïc ñoù C2 baèng vieäc hoaøn cuûa NC ra xa cuoän thaønh baûng 1. daây thì soá ñöôøng - Döïa vaøo baûng 1 ôû söùc töø qua tieát baûng phuï ñaõ ñöôïc dieän S cuûa cuoän HS thaûo luaän hoaøn daây giaûm,luùc ñoù thaønh, GV höôùng cuõng xh doøng ñieän daãn HS ñoái chieáu, caûm öùng. tìm ñieàu kieän xuaát hieän doøng ñieän caûm öùng. → Nhaän xeùt 1. - Yeâu caàu HS vaän duïng nhaän xeùt ñeå traû lôøi C4. - Coù theå gôïi yù khi ñoùng (ngaét) maïch ñieän thì doùng ñieän qua NC ñieän taêng hay giaûm? Töø ñoù suy ra söï bieán ñoåi cuûa soá ñöôøng söùc töø xuyeân qua tieát dieän S cuûa cuoän daây bieán thieân taêng hay giaûm.

-Suy nghó vaø traû lôøi caâu C4.

-Töï neâu ñöôïc KL veà ñieàu kieän xh doøng ñieän caûm öùng→ñoïc KL SGK. -Keát luaän toång quaùt hôn. Ñuùng trong moïi tröôøng hôïp. -Ghi nhôù ñieàu kieän xh doøng ñieän caûm öùng. -Vaän duïng ñieàu kieän xh doøng ñieän caûm öùng→giaûi caâu C5. -Traû lôøi caâu C6. -Vì luùc ñoù soá ñöôøng söùc töø xuyeân qua tieát dieän S cuûa cuoän daây daãn kín khoâng bieán thieân.

103

- Töø nhaän xeùt 1 vaø 2, ta coù theå ñöa ra keát luaän chung veà ñieàu kieän xuaát hieän doøng ñieän caûm öùng laø gì? - Keát luaän naøy coù gì khaùc vôùi nhaän xeùt 2? * Cuûng coá: goïi 2 HS nhaéc laïi ñieàu kieän xuaát hieän caûm öùng. * Vaän duïng: Cho HS giaûi C5. -Töôïng töï C5→cho HS traû lôøi C6 - Taïi sao khi cho NC quay quanh truïc truøng vôùi truïc cuûa NC vaø cuoän daây, thì trong cuoän daây khoâng xuaát hieän doøng ñieän caûm öùng? -Khaéc saâu: Nhö vaäykhoâng phaûi cöù NC hay cuoän daây CÑ ,thì trong cuoän daây xh doøng ñieän caûm öùngmaø ñieàu kieän ñeå trong cuoän daây xh doøng ñieän caûm öùnglaø cuoän daây daãn phaûi kín vaø soá ñöôøng söùc töø xuyeân qua tieát dieän S cuûa cuoän daây phaûi bieán thieân. 5. Củng cố và höôùng daãn töï hoïc: a. Củng cố : Giáo viên hệ thống lại hữg kiến thức chính vừa học Hướng dẫn HS làm BT 32.1 SBT b. Hướng dẫn tự học : 104

*Baøi vöøa hoïc: +Hoïc thuoäc “ghi nhô”ù SGK. +Hoaøn thaønh leänh C6 vaøo vôû baøi taäp vaø giaûi baøi taäp: 32.2→32.4 SBT. +Ñoïc phaàn coù theå em chöa bieát. *Baøi saép hoïc: "Kieåm tra hoïc kyø 1" Caùc em oân laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå thi HK1 IV/ Bổ sung : Tuaàn 18 Ngaøy soaïn : Tieát : 35 KIEÅM TRA HOÏC KÌ I I /Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc : Kieåm tra toaøn boä nhöõng kieán thöùc maø HS daõ hoïc ÔÛ chöông trình 9 xem caùc em hiwur kieán thöùc ñaõ hoïc nhö theá naøo . 2.Kyõ naêng : Kieåm tra söï vaän duïng kieán thöùc cuûa hoïc sinh ñeå giaûi baøi taäp vaø giaûi thích caùc hieän töôïng 3. Thaùi ñoä : trung thöïc oån ñònh ñoäc laäp trong kieåm tra II/ Ma traän thieát keá ñeà Lieân heä U,I ,R T TL NKQ 1 0,5 1 0,5 21 12 12 Ñieän hoïc Coâng suaát T TL NKQ 1 0,5 12 12 Ñònh luaät Jun T TL NKQ 1 0,5 1 0,5 21 Ñieän töø hoïc Nam chaâm Löïc ñieän töø TNKQ TL T TL NKQ 1 0,5 1 0,5 1 0,5 21 1 0,5 toån g

NB TH VD t oån g

1 0,5

12 12

3 1,5 3 1,5 57 11 10

III/ Ñeà kieåm tra A. Phaàn traéc nghieäm : Haõy khoanh troøn vaøo caâu traû lôøi ñuùng nhaát cuûa caùc caâu sau : Caâu1: trong ñoaïn maïch maéc noái tieáp thì : A. I = I 1 = I 2 = ... = I n B. U = U 1 = U 2 = ... = U n C. R = R + R + ... + R tñ 1 2 n D.Caû A,B,C ñeàu ñuùng 105
1 1 1 1

Caâu 2: Moät boùng ñeøn coù ñieän trôû 50 Ω ñöôïc ñaëc vaøo hieäu ñieän theá 100 V thì cöôøng ñoä doøng ñieän qua ñeøn laø : A. 0.5A B.1A C.2A D.3A Caâu 3: coâng thöùc naøo sau ñaây khoâng phaûi laø coâng thöùc tính coâng suaát tieâu thuï ñieän naêng : A. P=U.I B. P =
U I

C . P=

U2 R

D. P = I 2 R

Caâu 4: ñònh luaät jun_lenxô cho bieát ñieän naêng bieán ñoåi thaønh A . cô naêng B. quang naêng C . hoaù naêng D. nhieät naêng Caâu 5: moät daây daãn coù ñieän trôû 50 Ω . cho doøng ñieän coù cöôøng ñoä 2A chaïy qua daây daãn naøy thì nhieät löôïng toaû ra tren daâu daãn ñoù trong 5 giaây laø A. 800J B.900J C1000J D1100J Caâu 6: hai nam chaâm cuøng cöïc ñaët laïi gaàn nhau thì chuùng : A huùt nhau B. ñaåy nhau C . khoâng huùt cuûng khoâng ñaåy D .quay quanh truïc Caâu 7: töø tröôøng khoâng toàn taïi ôû : A xung quanh nam chaâm B.xung quanh daây daãn coù doøng ñieän chaïy qua C. xung quanh ñieän tích ñöùng yeân D. xung quanh traùi ñaát Caâu 8: duøng baøn tay traùi ñeå xaùc ñònh : A . chieàu cuûa löïc töø B. chieàu cuûa ñöôøng söùc töø C. chieàu cuûa doøng ñieän D. caû A B C ñieàu ñuùng PHAÀN TÖÏ LUAÄN : Caâu 1: cho hai ñieän trôû R1 = R2 = 20Ω maéc noái tieáp nhau . maéc hai ñieän trôû naøy vaøo hieäu ñieän theá 200V . haõy tính cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua hai ñieän trôû ñoù ? Caâu 2: treân noài côm ñieän coù ghi 220V-500W . haõy tính cöôøng ñoä doøng ñieän ñònh möùc qua daây nung cuûa noài ? Caâu 3: moät daây daãn coù ñieän trôû 100 Ω maéc vaøo hieäu ñieän theá 220V . tính nhieät löôïng do toaû ra treân daây daãn trong 5giaây ra ñôn vò J ? IV/ Höôùng daãn töï hoïc : • Baøi saép hoïc; oân taäp Xem laïi toaøn boä kieán thöùc ñaõ kieåm tra vaø nhöõng kieán thöùc ñazx hoïc ôû moân vaät lí 9 ñeå hoâm sau ta thöïc hieän tieát oân taäp ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM Phaàn traùc nghieäm:)(4ñ) Caâu1: A (0,5) 106

Caâu2:C (0,5) Caâu3:B (0,5) Caâu4:D (0,5) Caâu5:C (0,5) Caâu6:B (0,5) Caâu7:C (0,5) Caâu8:D (0,5) Phaàn töï luaän: (6ñ) Caâu1(2ñ): Ñieän trôû töông ñöôeng cuûa R 1 , R2 laø:
Rtñ = R1 + R2 = 20 + 20 = 40Ω

Cöôøng ñoä doøng ñieän qua hai ñieän trôû laø ;
I= U 200 = = 5A Rtñ 40 Pñm 500 = = 2,3 A U ñm 220

Caâu 2(2ñ) : Cöôøng ñoä doøng ñieän ñònh möùc qua daây nung laø:
Pñm = U ñm .I ñm ⇒ I ñm =

Caâu3(2ñ) Nhieät löôïng daây daãn toaû ra trong 5 giaây laø :
Q = UIt = U2 ( 220) 2 .t = .5 = 2420 J R 100

V/ Boå sung:

Tuaàn 18 Ngaøy soaïn : Tieát 36: OÂN TAÄP I/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc : Hoïc sinh heä thoáng laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc 2. Kyõ naêng : Nhôù laïi caùch laøm nhöõng TN ñaõ laøm 3. Thaùi ñoä : Taäp trung , tö duy trong hoïc taäp II/ Chuaån bò : 1. Giaùo vieân : Chuaån bò caùc caâu hoûi lí thuyeát vaø baøi taäp cho HS 2. Hoïc sinh : Nghieân cöùu kó nhöõng baøi ñaõ hoïc III/ Giaûng daïy : 1. Oån ñònh lôùp 2. Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS cho baøi môùi : 3. Tình huoáng baøi môùi :

107

Nhöõng kieán thöùc maø caùc em hoïc töø daàu naêm ñeán nay , coù nhöõng kieán thöùc bò laõng queân . Ñeå giuùp caùc em nhôù laïi nhöõng kieán thöùc ñoù , hoâm nay ta vaøo baøi môùi : 4. Baøi môùi: NOÄI DUNG 1. Cöôøng ñoäï doøng ñieän qua daây daãn tæ leä thuaän vôùi HÑT 2. 3.*Noái tieáp:
Rtñ = R1 + R2 + ... + Rn

* Song song:
1 1 1 1 = + + ... + R tñ R1 R2 Rn

4.R= ρ

l S

5.Nhieät löôïng toaû ra treân daây daãn khi coù doøng ñieän chaûy qua tæ leä thuaän vôùi bình phöông cöôøng ñoä doøng ñieän vôùi ñieän trôû daây daãn vaø thôøi gian doøng ñieän ñi qua Q=I 2 Rt 6.

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN -Cöôøng ñoä doøng ñieän qua daây daãn phuï thuoäc vaøo HÑTnhö theá naøo? -Haõy veõ sô ñoà maïch ñieän goàm moät nguoàn 1chieàu ,boùng ñeøn , moät am pe keá. Moät voân keá ? -Vieát coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch noái tieáp vaø song song? -Vieát coâng thöùc tính ñieän trôû lieân quan ñeán tieát dieän vaø chieàu daøi daây daãn ? -Phaùt bieáu ñònh luaät Jun –Len- Xô . Vieát coâng thöùc? -Töø tröôøng laø gì ? -Laøm theá naøo ñeå bieán thanh theùp thaønh nam chaâm? -Phaùt bieåu qui taéc baøn tay traùi? -Ñieàu kieän xuaát hieän doøng ñieän caûm öùng trong daây daãn kín ? -Phaùt bieåu qui taéc naém tay phaûi ? -Höôùng daãn hoïc sinh giaûi baøi taäp 12 trang 55SGK -Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp18,19,20 saùch baøi taäp

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH -Tæ leä thuaän

-Thöïc hieän -Leân baûng vieát - Leân baûng vieát - Ñöùng taïi choã phaùt bieåu - Cho doøng ñieän qua daây daãn quaán treân loãi theùp ñoù - Ñöùng taïi choã traû lôøi

- Leân baûng thöïc hieän

108

5. Cuûng coá vaø höôùng daãn töï hoïc : a. Cuûng coá : Heä thoáng laïi nhöõng caâu hoûi lí thuyeát vaø baøi taäp ñaõ giaûi b. Höôùng daãn töï hoïc : • Baøi vöøa hoïc : Hoïc tuoäc phaàn traû lôøi phaàn caâu hoûi ôû SGK Laøm BT13,14 trang 55 SGK • Baøi saép hoïc : Doøng ñieän xoay chieàu - Caâu hoûi soaïn baøi : + Neâu chieàu doøng ñieän caûm öùng ? +Caùch taïo ra doøng xoay chieàu ? IV/ Boå sung :

………………………………………………………………………………………………………….

109