THÔNG TIN CHUNG

TÊN ĐỀ ÁN:

“XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI PHIÊN - QUẬN NGÔ QUYỀN – THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG”
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN Trường tiểu học Thái Phiên - Quận Ngô Quyền - TP Hải Phòng Địa chỉ: 244 - Đà Nẵng - Cầu Tre - Ngô Quyền - Hải Phòng Điện thoại : 0313.761667 Fax : 0313.567549 Email : thaiphien.nq@gmail.com BAN CHỦ NHIỆM Bà Đỗ Thị Nụ - Hiệu trưởng Bà Trần Thị Mai Nguyệt - Phó Hiệu trưởng Bà Vũ Thị Phương Thảo - Kế toán Ông Bùi Xuân Cường - GV Tin học THỜI GIAN THỰC HIỆN Thực hiện tại trường tiểu học Thái Phiên từ năm 2009 đến năm 2010 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN Tổng kinh phí thực hiện dự án : 940.000.000 VNĐ (Chín trăm bốn mươi triệu đồng)

1

để công nghiệp hóa. đào tạo nhân lực.Sử dụng các thiết bị giám sát để điều hành. Đặc trưng của giáo dục . đánh giá. Chúng ta đã và đang bị tụt hậu về nhiều mặt. xã hội thông tin và kinh tế tri thức. Đối với công tác giảng dạy .đào tạo là luôn luôn đi trước đón đầu để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. hiện đại hóa. thu thập báo cáo.thế kỉ của nền văn minh trí tuệ. phân công công việc. Trường học điện tử là mô hình trường học của thế kỉ 21.đào tạo là không ngừng nâng cao dân trí. Vì vậy việc áp dụng CNTT vào tất cả các công việc trong trường học sẽ mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý và giảng dạy tại trường . Đối với công tác quản lý : .đó là công việc xây dựng trường học trở thành trường học điện tử. mọi hoạt động trong nhà trường. . điều chỉnh công việc .Thông qua website nhà trường.học tập 2 .Có hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung. bồi dưỡng nhân tài thông qua các mô hình trường học thích ứng với từng thời kì văn minh của nhân loại. Chính vì vậy. hội nhập hóa.Sử dụng phầm mềm quản lý mọi nguồn lực. việc xây dựng mô hình trường học điện tử là sự đòi hỏi tất yếu của công cuộc đổi mới giáo dục.PHẦN I : SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐIỆN TỬ Chúng ta đang ở những năm giữa thập niên đầu thế kỉ 21 .Sử dụng mạng máy tính. trong đó mọi hoạt động đều được ứng dụng CNTT và kĩ thuật điện tử nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện với giá thành thấp nhất. kiểm tra việc tổ chức quản lý và học tập trên lớp của giáo viên và học sinh. kiểm tra. đổi mới thành phố và đất nước. tổ chức sổ liên lạc điện tử là cầu nối giữa nhà trường và phụ huynh học sinh. . Nhiệm vụ của giáo dục . . . điện thoại… để điều hành. đặc biệt là về giáo dục nên phải tăng tốc chọn phương tiện đi nhanh nhất để kịp hội nhập với khu vực và quốc tế.

PHẦN II: CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 1.Căn cứ pháp lý . .Sử dụng bài giảng điện tử.Class. . 80% CB – GV có trình độ A Tin học trở lên.Căn cứ Chỉ thi số 39/2007/CT BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông.Cở sở vật chất đầy đủ. đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012. hiện đại. máy chiếu. CB. sạch đẹp. các thí nghiệm. mỗi giáo viên soạn được 30 giáo án/ năm. Cã 2 phÇn mÒm do GV nhà trường tự viết ®¹t gi¶i "TrÝ tuÖ CNTT H¶i Phßng lÇn thø nhÊt" tæ chøc th¸ng 9 n¨m 2009: phÇn mÒm "S¸ch ®iÖn tö TiÕng Anh líp 3 . Trung bình. 1 phòng học ngoại ngữ 40 cabin… Trường được xây dựng khang trang.Có các diễn đàn học ngoại khoá trực tuyến…. 100% học sinh được học 2 buổi/ngày. Có thể làm chủ thiết bị trong các giờ học có ứng dụng CNTT. .Căn cứ Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giảng dạy.Cở sở thực tiễn Trường Tiểu học Thái Phiên được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 từ ngày 20 tháng 11 năm 2007.Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính Phủ về việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước. Để đạt được công việc đó cần có một số điều kiện như sau: . mô phỏng điện tử.Chuẩn hoá các hoạt động của nhà trường theo quy trình.Sử dụng các thiết bị giảng dạy hiện đại: máy tính. bảng thông minh. . Hi . Có đủ phòng học.Có nguồn nhân lực tốt về CNTT. .. .GV trường trường tâm huyết với nghề. 2. 85% giáo viên có khả năng tự soạn giáo án điện tử không cần đến giáo viên tin học. Hiện tại cở sở vật chất của trường đã được trang bị: 2 phòng máy tính với 50 máy vi tính.

Nhà trường hiện có ngân hàng bài giảng điện tử và ngân hàng dữ liệu nguồn đầy đủ. Thư viện điện tử Máy tính. Mạng. đặc biệt trong năm học này. Đây cũng là bước đầu trong việc triển khai “Ba công khai” trong quản lý của nhà trường. Phác thảo mô hình trường học điện tử Quy trình quản lý hoạt động đã được chuẩn hoá Quản Lý Điện tử Công nghệ thông tin Trường học điện tử Nguồn nhân lực Giao tiếp điện tử Bài giảng điện tử. sức khỏe. phÇn mÒm "Sö liÖu tiÓu häc" ®¹t gi¶i KhuyÕn khÝch. học điện tử Sách. được đánh giá cao trong ngày hội CNTT quận lần thứ nhất và lần thứ hai. Đã triển khai hệ thống thư điện tử cho 100% cán bộ giáo viên nhà trường. Đây là trang Web cung cấp thông tin hoạt động nhà trường. thông tin học tập. Thiết bị điện tử PHẦN THỨ III : KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ 4 . phong phú với nhiều thể loại. để tiện liên lạc nhà trường – phụ huynh – học sinh.5" ®¹t Cóp §ång. Website của nhà trường là một thành phần của Website quận hoạt động có hiệu quả. nhà trường đang thử nghiệm đưa thông tin học sinh như thông tin chunghọc sinh. đáp ứng tốt việc thiết kế giáo án điện tử của giáo viên tất cả các khối lớp.

Quản lý học sinh.Đầu tư màn hình plasma cho 100% lớp học.Đầu tư hệ thống camera theo dõi tới các lớp học.Đầu tư nâng cấp hệ thống các phần mềm quản lý.Đầu tư thêm 30 máy vi tính. . 2 . 3.Giai đoạn 1 : Xây dựng chuẩn hoá các hoạt động của nhà trường . màn chiếu.Tăng cường các tiết giảng dạy có sử dụng các thiết bị nghe nhìn ngay trên lớp như hệ thống tivi. Quản lý thư viện.Xây dựng Website tên miền riêng của nhà trường hoạt động song song với website thành phần của UBND quận.Đầu tư mua sắm máy chủ.Trang bị thêm phần mềm quản lý giảng dạy trên lớp. .Xây dựng đề án (đã triển khai xong) * Thời gian thực hiện: Tháng 1 năm 2009 đến tháng 8 năm 2009 * Nội dung: . . cơ sở dữ liệu dùng chung. Quản lý thời khoá biểu. 5 . đầu đĩa.Đầu tư hệ thống âm thanh đến các lớp.Đầu tư phần mềm thư viện điện tử. . trang thiết bị * Thời gian thực hiện: từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 3 năm 2010 * Nội dung: . tăng cường khả năng tự học.Tăng cường việc sử dụng các phần mềm vào công tác quản lý : Quản cán bộ. .Giai đoạn 2: Đầu tư thêm cơ sở vật chất.1. tự tìm tòi của học sinh. . .Giai đoạn 3: Trang bị các phần mềm * Thời gian thực hiện: từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 5 năm 2010 * Nội dung: . .Triển khai công tác rà soát các thủ tục hành chính trong đơn vị. Quản lý hành chính. .Đầu tư hệ thống máy chiếu. Khuyến khích giáo viên khai thác những tiện ích của mạng internet ngay trong tiết học và hướng dẫn học sinh tìm kiếm tài liệu có liên quan qua đó kích thích sự sáng tạo và độc lập suy nghĩ. . Quản lý tài chính.

000 50.Đề nghị UBND Quận hỗ trợ : 240. BẢNG TỔNG HỢP ĐẦU TƯ THIẾT BỊ . màn chiếu Đầu tư 25 máy vi tính Đầu tư hệ thống camera theo dõi tới các lớp học Đầu tư hệ thống âm thanh đến các lớp Đầu tư phần mềm thư viện điện tử.000.000 200.000. thành phố Đà Nẵng.Tổ chức các cuộc hội thảo trao đổi kinh nghiệm về viêc áp dụng CNTT trong công tác giảng dạy.000.000đ .Trường mở các lớp ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy và quản lý với giảng viên được mời từ trung tâm tin học trực thuộc sở giáo dục.000.Sau khi trang bị các thiết bị CNTT các nhà cung cấp sẽ tiến hành đào tạo chuyển giao công nghệ.000 Quý I/2010 Quý IV/2009 + Quý I/2010 4 5 6 10 Đào tạo CB-GV ứng dụng các thiết bị công nghệ Tổng cộng Nguồn kinh phí : .000. .Cha mẹ học sinh đóng góp : 200.000 400.000. cơ sở dữ liệu dùng chung Đầu tư hệ thống phần mềm quản lý Thiết lập Website nhà trường 30.000. Thành phố Hồ Chí Minh …).000 50.Đào tạo.000.000 25. .000.Đưa CBGV trong trường đi học tập các trường tại tỉnh bạn đã áp dụng thành công mô hình trường học điện tử (quận Hải An.Tổng Công ty Dầu khí hỗ trợ : 500. bồi dưỡng nhân lực CNTT * Thời gian thực hiện: Quý I/2010 * Nội dung: .000 35.000đ .000.000.000đ 6 .000 Quý I/2010 50.KINH PHÍ TT NỘI DUNG ĐẦU TƯ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỜI GIAN THỰC HIỆN GHI CHÚ 1 2 3 Đầu tư mua sắm máy chủ Đầu tư hệ thống máy chiếu.4.000.000.000 100.000 940. .

phải phù hợp với điều kiện hiện có của mỗi trường. các cơ quan xí nghiệp. Hội cha mẹ học sinh nhà trường. các tổ chức kinh tế xã hội.xã hội.Kiến Nghị Đề nghị các ban.Kết luận Việc xây dựng trường học theo mô hình trường học điện tử ngày nay được các Tỉnh thành phố trong cả nước khuyến khích phát triển. UBND Quận. UBND Quận Ngô Quyền. Phòng Giáo dục và Đào tạo. 2. các tổ chức kinh tế . các bậc phụ huynh học sinh tạo điều kiện giúp đỡ nguồn kinh phí để trường Tiểu học Thái Phiên có thể hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã đề ra.... Việc xây dựng trường học theo mô hình trường học điện tử cũng cần có sự ủng hộ cao của các CB . các nhà hảo tâm. PHÒNG GD – ĐT QUẬN NGÔ QUYỀN HIỆU TRƯỞNG Đỗ Thị Nụ PHÊ DUYỆT CỦA UBND QUẬN NGÔ QUYỀN 7 .GV trong trường. ngành chức năng Thành phố.PHẦN THỨ V : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. các nhà hảo tâm. Cái đích quan trọng là nhà trường phải vượt khó để thực hiện được mục tiêu đã đề ra trong bản dự án. Nhưng để đạt hiệu quả cao trong việc xây dựng Trường học điện tử cần phận có sự ủng hộ của các cơ quan quản lý: Sở GD – ĐT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful