P. 1
bánh răng, tính Chính xác, Then, gối đỡ

bánh răng, tính Chính xác, Then, gối đỡ

4.5

|Views: 7,885|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3814752

More info:

Published by: api-3814752 on Oct 17, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

II.

THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG
A. Thiết kế bộ truyền bnh r!n" #$% nh&nh
1.Chọn loại vật liệu làm bánh răng nhỏ thép 45, phôi rèn gii thi!t "#$ng %&nh nhỏ
h'n 1((mm
mm N
b
) *(( = σ
,
mm N
ch
) +(( = σ
, ,- . /((
Chọn loại vật liệu làm bánh răng nhỏ thép 45, phôi rèn gii thi!t "#$ng
%&nh 1((0+((mm
mm N
b
) 5(( = σ
,
mm N
ch
) /*( = σ
, ,- . 11(
23r4 bng +0* tr4ng +5 và bng +06 tr4ng 4( 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;<
/.=>nh ?ng 7u@t ti!p AB8 và ?ng 7u@t uCn 8ho phép
4. Dng 7u@t ti!p AB8 8ho phép
EC 8hu %F t#'ng "#'ng 8G4 bánh lHn ICông th?8 +014 tr4ng 4/ 7á8h 3hi!t
9! Chi 3i!t :á;J
K
t"/
. 5.+((.1/.*(.+41I1
+
.(,1 L (,6
+
.(,+J . +/(.1(
*
M K
o
. 1(
1
2bng +05 tr4ng 4+ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;<
3rong "N O
ph v
n
n ) +41
1** , /
1
/
= =
Pậ; "#'ng nhiQn là 7C 8hu %F làm việ8 t#'ng "#'ng bánh nhỏ 8Rng lHn h'n
7C 8hu %F 8' 7S K
t"1
. K
t"/
i
To "N hệ 7C 8hu %F ?ng 7u@t %
K
8G4 8 h4i bánh răng "Uu bVng 1.
Dng 7u@t 8ho phép 8G4 bánh lHn
[ ] mm N
tx
) 44/ 11( . * , /
/
= = σ
Dng 7u@t 8ho phép 8G4 bánh nhỏ
[ ] mm N
tx
) 5/( /(( . * , /
1
= = σ
b. Dng 7u@t uCn 8ho phép
EC 8hu %F t#'ng "#'ng 8G4 bánh lHn ICông th?8 +06 tr4ng 44 7á8h 3hi!t 9!
Chi 3i!t :á;J
K
t"/
. 5.+((.1/.*(.5*(I1
*
.(,1 L (.6
*
.(,+J . 6(1.1(
*
M K
o
. 1(
1
K
t"1
. K
t"/
i . /,1**.6(1.1(
*
. //+/.1(
*
M K
o
. 1(
1
Pậ; 8 K
t"1
và K
t"/
"Uu lHn h'n K
o
. 5.1(
*
Wo "N
X X
N
k . 1.
YiHi hạn mỏi uCn 8G4 thép 45
/
1
) /56 *(( . 4+ , ( mm N = =

σ , giHi hạn
mỏi uCn 8G4 thép +5
/
/
) /15 5(( . 4+ , ( mm N = =

σ .
-ệ 7C 4n toàn n . 1,5, hệ 7C tập trung ?ng 7u@t S 8hZn răng
6 , 1 =
σ
K
.
PF ?ng 7u@t uCn th4; "[i th\o 8hu %F mạ8h "]ng 8ho nQn W^ng ICông th?8
+05 tr4ng 4/7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;J "_ t&nh ?ng 7u@t uCn 8ho phép.
,ánh nhỏ
[ ]
/
1
) + , 14+
6 , 1 . 5 , 1
/56 . 5 , 1
mm N
u
= = σ
,ánh lHn
[ ]
/
/
) 4 , 115
6 , 1 . 5 , 1
/15 . 5 , 1
mm N
u
= = σ
+. E' b] l@; hệ 7C ti trọng 9 . 9
tt
.9
"
. 1,+
4. Chọn hệ 7C 8hiUu r]ng bánh răng 4 , ( = =
A
b
A
ψ
5. 3&nh %hong 8á8h tr`8 a th\o ICông th?8 +01( tr4ng 45 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t
:á;J
( ) ( )
mm
n
KN
i
i A
A tx
1(6
+41 . /5 , 1 . 4 , (
4 . 4 , 1
1** , / . 44/
1( . (5 , 1
1 1** , /
1( . (5 , 1
1
+
/
*
+
/
/
*
=
− =
± ≥
θ ψ σ
*. 3&nh vận tC8 vbng 8G4 bánh răng và 8họn 8@p 8h&nh Aá8 8h! tạo bánh răng
Pận tC8 vbng ICông th?8 +011 tr4ng 4* 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;J
( )
6/ , /
1** , + . 1((( . *(
5*( . 1(6 . 14 , + . /
1 1((( . *(
/
1
= =
±
=
i
An
V
π
3r4 bng +011 tr4ng 4* 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á; 8họn 8@p 8h&nh Aá8 5.
1. =>nh ti trọng 9
mm A b
A
/ , 4+ 1(6 . 4 , ( . = = =ψ 8họn b . 44mm
=#$ng %&nh vbng lăn bánh nhỏ
mm d +5 , 51
1** , +
1(6 . /
1
= =
To "N
1* , (
+5 , 51
44
= =
d
ψ
3r4 bng +01/ tr4ng 41 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á; "#c8 9
tt
. 1,1*
-ệ 7C tập trung ti th\o thd8 t! ICông th?8 +0/( tr4ng 41 7á8h 3hi!t 9! Chi
3i!t :á;J
(6 , 1
/
1
=
+
=
ttb
tt
K
K
3r4 bng +014 tr4ng 46 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á; 9
"
. 1,/
9 . 9
tt
.9
"
. 1,(6.1,/ . 1,/5*
E4i lệ8h lHn 7o vHi tr> 7C 9 Wd "oán 9 . 1,4
3&nh lại mm A 1(*
4 , 1
+ , 1
1(6+ = =
b . (,4.1(* . 4/,4mm 8họn b . 44mm.
6. eá8 ">nh moWun, 7C răng và gN8 nghiQng 8G4 răng
:oWun pháp
m
n
. 2(,(1 f (,(/<.1(* . 21,(* f /,1/<mm
Chọn m
n
. /mm
E' b] 8họn gN8 nghiQng
o
1( = β ,
565 , ( 8o7 = β
3[ng 7C răng 8G4 / bánh
1(4
/
565 , ( . 1(* . / 8o7 /
/ 1
= = = + =
n
t
m
A
Z Z Z
β
EC răng bánh nhỏ
/1
1** , +
1(4
1
1
= =
+
=
i
Z
Z
t
EC răng bánh lHn g
/
. /,1**./1 . 11
3&nh 8h&nh Aá8 gN8 nghiQng
β
Công th?8 +0/6 tr4ng 5( 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;
( ) ( )
14 , 11 8o7 5611 , (
1(* . /
/ 11 /1
/
8o7
/ 1
= ⇒ =
+
=
+
= β β
A
m Z Z
n
ChiUu r]ng bánh răng
mm
m
b
n
/5
15+/ , (
/ . 5 , /
7in
. 5 , /
4/ = = > =
β
5. 9i_m nghiệm 7?8 bUn uCn 8G4 bánh răng
3&nh 7C răng t#'ng "#'ng ICông th?8 +0+1 tr4ng 5/ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t
:á;J
,ánh nhỏ
( )
/6
5611 , (
/1
8o7
/ /
1
= = =
β
Z
Z

,ánh lHn
( )
16
5611 , (
11
8o7
/ /
/
= = =
β
Z
Z

-ệ 7C Wạng bánh răng bng +016 tr4ng 5/ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;
h
1
. (,451
h
/
. (,461
i@; hệ 7C
15 , ( = ′ ′ θ
9i_m nghiệm ?ng 7u@t uCn ICông th?8 +0+4 tr4ng 51 7á8h 3hi!t 9! Chi
3i!t :á;J
=Ci vHi bánh răng nhỏ
/
*
/
1
*
1
) /5 , /*
5 , 1 . *( . 5*( . /6 . 4 . 451 , (
4 . 5 , 1 1( . 1 , 15
.
1( . 1 , 15
mm N
Znb m y
KN
n
u
= =
′ ′
=
θ
σ
=Ci vHi bánh lHn
/
1 /
) + , /4
461 , (
451 , (
mm N
u u
= = σ σ
1(. 9i_m nghiệm 7?8 bUn 8G4 răng %hi 8h>u juá ti "]t ng]t trong th$i gi4n ngkn.
Dng 7u@t ti!p AB8 8ho phép ICông th?8 +04+ tr4ng 5+ 7á8h 3hi!t 9! Chi
3i!t :á;J
,ánh răng nhỏ
[ ] [ ]
/
1 1
) 1+(( 5/( . 5 , / 5 , / mm N
tx txqt
= = = σ σ
,ánh răng lHn
[ ] [ ]
/
/ /
) 11(5 44/ . 5 , / 5 , / mm N
tx txqt
= = = σ σ
Dng 7u@t uCn 8ho phép ICông th?8 +04* tr4ng 5+ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t
:á;J
,ánh nhỏ
[ ]
/
1
) /4( +(( . 6 , ( . 6 , ( mm N
ch uqt
= = = σ σ
,ánh lHn
[ ]
/
/
) /(6 /*( . 6 , ( . 6 , ( mm N
ch uqt
= = = σ σ
9i_m nghiệm 7?8 bUn ti!p AB8 ICông th?8 +041 tr4ng 5+ 7á8h 3hi!t 9! Chi
3i!t :á;J
( )
/
+ *
/
+ *
) 6 , 456
+41 . 4/ . /5 , 1
4 . 4 , 1 . 1** , +
1** , / . 1(*
1( . (5 , 1 1 1( . (5 , 1
mm N
bn
KN i
Ai
txqt
= =

+
=
θ
σ
9i_m nghiệm 7?8 bUn uCn ICông th?8 +0+6 tr4ng 5+ và 8ông th?8 +04/
tr4ng 5+ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;J
,ánh nhỏ
[ ]
1
/
1 1
) 5 , +/ 6 , 1 . ++ , 16 .
uqt qt u uqt
mm N K σ σ σ < = = =
,ánh lHn
[ ]
/
/
/ /
) + , +( 6 , 1 . 61 , 1* .
uqt qt u uqt
mm N K σ σ σ < = = =
11.Cá8 thông 7C hFnh họ8 8hG ;!u 8G4 b] tru;Un bng +0/ tr4ng +* 7á8h 3hi!t 9!
Chi 3i!t :á;.
:oWun pháp m
n
. /mm
EC răng g
1
. /1
g
/
. 11
YN8 ăn %hHp
o
n
/( = α
YN8 nghiQng
o
14 , 11 = β
=#$ng %&nh vbng 8hi4
mm
Z m
d
n
55
5611 , (
/1 . /
8o7
1
1
= = =
β
mm
Z m
d
n
151
5611 , (
11 . /
8o7
/
/
= = =
β
9hong 8á8h tr`8 a . 1(*mm
ChiUu r]ng bánh răng b . 44mm
=#$ng %&nh vbng "lnh T
\1
. 55 L/./ . 55mm
T
\/
. 151 L /./ . 1*1mm
=#$ng %&nh vbng 8hZn T
i1
. 55 f 4 f /.(,+ . 5(,4mm
T
i/
. 151 f 4 f /.(,+ . 15/,4mm
1/. 3&nh ld8 tá8 W`ng trQn tr`8
ICông th?8 +05( tr4ng 54 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;J
id8 vbng N P 1441
5*( . 55
1( . 55 , 5 . /
*
= =
id8 h#Hng tZm N
tg
o
6 , 5+*
5611 , (
/( 1441
mr = =
id8 Wọ8 tr`8 N tg Pa
o
/65 14 , 11 . 1441 = =
B. Thiết kế bộ truyền bnh r!n" #$% #h'(
1.Chọn loại vật liệu làm bánh răng nhỏ thép 45, phôi rèn gii thi!t "#$ng %&nh nhỏ
h'n 1((mm
mm N
b
) *(( = σ
,
mm N
ch
) +(( = σ
, ,- . /((
Chọn loại vật liệu làm bánh răng nhỏ thép 45, phôi rèn gii thi!t "#$ng
%&nh 1((0+((mm
mm N
b
) 5(( = σ
,
mm N
ch
) /*( = σ
, ,- . 11(
23r4 bng +0* tr4ng +5 và bng +06 tr4ng 4( 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;<
/.=>nh ?ng 7u@t ti!p AB8 và ?ng 7u@t uCn 8ho phép
4. Dng 7u@t ti!p AB8 8ho phép
EC 8hu %F t#'ng "#'ng 8G4 bánh lHn ICông th?8 +014 tr4ng 4/ 7á8h 3hi!t
9! Chi 3i!t :á;J
K
t"4
. 5.+((.1/.*(.15(I1
+
.(,1 L (,6
+
.(,+J . 1+6.1(
*
M K
o
. 1(
1
2bng +05 tr4ng 4+ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;<
3rong "N O
ph v
n
n ) 15(
+(5 , /
/
+
= =
Pậ; "#'ng nhiQn là 7C 8hu %F làm việ8 t#'ng "#'ng bánh nhỏ 8Rng lHn h'n
7C 8hu %F 8' 7S K
t"+
. K
t"4
i
To "N hệ 7C 8hu %F ?ng 7u@t %
K
8G4 8 h4i bánh răng "Uu bVng 1.
Dng 7u@t 8ho phép 8G4 bánh lHn
[ ] mm N
tx
) 44/ 11( . * , /
4
= = σ
Dng 7u@t 8ho phép 8G4 bánh nhỏ
[ ] mm N
tx
) 5/( /(( . * , /
+
= = σ
b. Dng 7u@t uCn 8ho phép
EC 8hu %F t#'ng "#'ng 8G4 bánh lHn ICông th?8 +06 tr4ng 44 7á8h 3hi!t 9!
Chi 3i!t :á;J
K
t"4
. 5.+((.1/.*(.5*(I1
*
.(,1 L (.6
*
.(,+J . 1/*.1(
*
M K
o
. 1(
1
K
t"+
. K
t"4
i . /,1**.1/*.1(
*
./5(.1(
*
M K
o
. 1(
1
Pậ; 8 K
t"1
và K
t"/
"Uu lHn h'n K
o
. 5.1(
*
Wo "N
X X
N
k . 1.
YiHi hạn mỏi uCn 8G4 thép 45
/
1
) /56 *(( . 4+ , ( mm N = =

σ , giHi hạn
mỏi uCn 8G4 thép +5
/
/
) /15 5(( . 4+ , ( mm N = =

σ .
-ệ 7C 4n toàn n . 1,5, hệ 7C tập trung ?ng 7u@t S 8hZn răng
6 , 1 =
σ
K
.
PF ?ng 7u@t uCn th4; "[i th\o 8hu %F mạ8h "]ng 8ho nQn W^ng ICông th?8
+05 tr4ng 4 /7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;J "_ t&nh ?ng 7u@t uCn 8ho phép.
,ánh nhỏ
[ ]
/
1
) + , 14+
6 , 1 . 5 , 1
/56 . 5 , 1
mm N
u
= = σ
,ánh lHn
[ ]
/
/
) 4 , 115
6 , 1 . 5 , 1
/15 . 5 , 1
mm N
u
= = σ
+. E' b] l@; hệ 7C ti trọng 9 . 9
tt
.9
"
. 1,+
4. Chọn hệ 7C 8hiUu r]ng bánh răng 4 , ( = =
A
b
A
ψ
5. 3&nh %hong 8á8h tr`8 a th\o ICông th?8 +01( tr4ng 45 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t
:á;J
( ) ( )
mm
n
KN
i
i A
A tx
14/
15( . /5 , 1 . 4 , (
4 . 4 , 1
+(5 , / . 44/
1( . (5 , 1
1 +(5 , /
1( . (5 , 1
1
+
/
*
+
+
/
*
=
− =
± ≥
θ ψ σ
*. 3&nh vận tC8 vbng 8G4 bánh răng và 8họn 8@p 8h&nh Aá8 8h! tạo bánh răng
Pận tC8 vbng ICông th?8 +011 tr4ng 4* 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;J
( )
5* , 1
+(5 , + . 1((( . *(
+41 . 14/ . 14 , + . /
1 1((( . *(
/
1
= =
±
=
i
An
V
π
3r4 bng +011 tr4ng 4* 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á; 8họn 8@p 8h&nh Aá8 5.
1. =>nh ti trọng 9
mm A b
A
6 , 5* 14/ . 4 , ( . = = =ψ 8họn b . 5*mm
=#$ng %&nh vbng lăn bánh nhỏ
mm d 5+ , 65
+(5 , +
14/ . /
+
= =
To "N
*56 , (
5+ , 65
6 , 5*
= =
d
ψ
3r4 bng +01/ tr4ng 41 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á; "#c8 9
tt
. 1,1*
-ệ 7C tập trung ti th\o thd8 t! ICông th?8 +0/( tr4ng 41 7á8h 3hi!t 9! Chi
3i!t :á;J
(6 , 1
/
1
=
+
=
ttb
tt
K
K
3r4 bng +014 tr4ng 46 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á; 9
"
. 1,/
9 . 9
tt
.9
"
. 1,(6.1,/ . 1,/5*
E4i lệ8h lHn 7o vHi tr> 7C 9 Wd "oán 9 . 1,4
3&nh lại mm A 1+6
4 , 1
+ , 1
14/+ = =
b . (,4.1+6 . 55,/ 8họn b . 5*mm.
6. eá8 ">nh moWun, 7C răng và gN8 nghiQng 8G4 răng
:oWun pháp
m
n
. 2(,(1 f (,(/<.1+6 . 21,+6 f /,1*<mm
Chọn m
n
. /mm
E' b] 8họn gN8 nghiQng
o
1( = β ,
565 , ( 8o7 = β
3[ng 7C răng 8G4 / bánh
1+*
/
565 , ( . 1+6 . / 8o7 /
/ 1
= = = + =
n
t
m
A
Z Z Z
β
EC răng bánh nhỏ
41
+(5 , +
1+*
1
1
= =
+
=
i
Z
Z
t
EC răng bánh lHn g
/
. /,+(5.41. 54
3&nh 8h&nh Aá8 gN8 nghiQng
β
Công th?8 +0/6 tr4ng 5( 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;
( ) ( )
5* , 11 8o7 516 , (
1+6 . /
/ 54 41
/
8o7
/ 1
= ⇒ =
+
=
+
= β β
A
m Z Z
n
ChiUu r]ng bánh răng
mm
m
b
n
1/ , /4
5* , 11 7in
/ . 5 , /
7in
. 5 , /
5* = = > =
β
5. 9i_m nghiệm 7?8 bUn uCn 8G4 bánh răng
3&nh 7C răng t#'ng "#'ng ICông th?8 +0+1 tr4ng 5/ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t
:á;J
,ánh nhỏ
( )
4/
516 , (
41
8o7
/ /
+
= = =
β
Z
Z

,ánh lHn
( )
56
516 , (
54
8o7
/ /
4
= = =
β
Z
Z

-ệ 7C Wạng bánh răng bng +016 tr4ng 5/ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;
h
+
. (,41*
h
4
. (,511
i@; hệ 7C
15 , ( = ′ ′ θ
9i_m nghiệm ?ng 7u@t uCn ICông th?8 +0+4 tr4ng 51 7á8h 3hi!t 9! Chi
3i!t :á;J
=Ci vHi bánh răng nhỏ
/
*
/
+
*
+
) 1 , 4(
5 , 1 . 5* . +41 . 4/ . 4 . 41* , (
4 . 5 , 1 1( . 1 , 15
.
1( . 1 , 15
mm N
Znb m y
KN
n
u
= =
′ ′
=
θ
σ
=Ci vHi bánh lHn
/
+ 4
) 54 , +1
511 , (
41* , (
mm N
u u
= =σ σ
1(. 9i_m nghiệm 7?8 bUn 8G4 răng %hi 8h>u juá ti "]t ng]t trong th$i gi4n ngkn.
Dng 7u@t ti!p AB8 8ho phép ICông th?8 +04+ tr4ng 5+ 7á8h 3hi!t 9! Chi
3i!t :á;J
,ánh răng nhỏ
[ ] [ ]
/
1 +
) 1+(( 5/( . 5 , / 5 , / mm N
tx txqt
= = = σ σ
,ánh răng lHn
[ ] [ ]
/
/ 4
) 11(5 44/ . 5 , / 5 , / mm N
tx txqt
= = = σ σ
Dng 7u@t uCn 8ho phép ICông th?8 +04* tr4ng 5+ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t
:á;J
,ánh nhỏ
[ ]
/
+
) /4( +(( . 6 , ( . 6 , ( mm N
ch uqt
= = = σ σ
,ánh lHn
[ ]
/
4
) /(6 /*( . 6 , ( . 6 , ( mm N
ch uqt
= = = σ σ
9i_m nghiệm 7?8 bUn ti!p AB8 ICông th?8 +041 tr4ng 5+ 7á8h 3hi!t 9! Chi
3i!t :á;J
( )
/
+ *
+
+ *
) 11+
15( . 5* . /5 , 1
4 . 4 , 1 . +(5 , +
+(5 , / . 1+6
1( . (5 , 1 1 1( . (5 , 1
mm N
bn
KN i
Ai
txqt
= =

+
=
θ
σ
9i_m nghiệm 7?8 bUn uCn ICông th?8 +0+6 tr4ng 5+ và 8ông th?8 +04/
tr4ng 5+ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;J
,ánh nhỏ
[ ]
+
/
1 +
) /* , 1+ 6 , 1 . 1 , 4( .
uqt qt u uqt
mm N K σ σ σ < = = =
,ánh lHn
[ ]
4
/
/ 4
) /5 , *6 6 , 1 . 54 , +1 .
uqt qt u uqt
mm N K σ σ σ < = = =
11.Cá8 thông 7C hFnh họ8 8hG ;!u 8G4 b] tru;Un bng +0/ tr4ng +* 7á8h 3hi!t 9!
Chi 3i!t :á;.
:oWun pháp m
n
. /mm
EC răng g
+
. 41
g
4
. 54
YN8 ăn %hHp
o
n
/( = α
YN8 nghiQng
o
5* , 11 = β
=#$ng %&nh vbng 8hi4
mm
Z m
d
n
64
516 , (
41 . /
8o7
+
+
= = =
β
mm
Z m
d
n
15/
516 , (
64 . /
8o7
4
4
= = =
β
9hong 8á8h tr`8 a . 1+6mm
ChiUu r]ng bánh răng b . 5*mm
=#$ng %&nh vbng "lnh T
\1
. 64 L/./ . 66mm
T
\/
. 15/ L /./ . 15*mm
=#$ng %&nh vbng 8hZn T
i1
. 64 f 4 f /.(,+ . 15,4mm
T
i/
. 15/ f 4 f /.(,+ . 161,4mm
1/. 3&nh ld8 tá8 W`ng trQn tr`8
ICông th?8 +05( tr4ng 54 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;J
id8 vbng N P /*/1
+41 . 64
1( . 55 , 5 . /
*
= =
id8 h#Hng tZm N
tg
o
4 , 515
516 , (
/( /*/1
mr = =
id8 Wọ8 tr`8 N tg Pa
o
555 5* , 11 . /*/1 = =
T)nh #h)nh *# tr+#
3&nh 8h&nh Aá8 truin8 nQn ti!n hành 8ho nhiUu ti!t Wiện 8h>u ti lHn 8N ?ng 7u@t tập
trung.
3&nh 8h&nh Aá8 tr`8 th\o ICông th?8 105 tr4ng 1/( 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;J
[ ] n
n n
n n
n ≥
+
=
/ /
τ σ
τ σ
PF tr`8 ju4; nQn ?ng 7u@t pháp bi!n W[i th\o 8hu %o "Ci A?ngO
W
M
u
a
= = =
min m4A
σ σ σ ( =
M
σ
a
o
k
n
σ
β ε
σ
σ
σ
1 −
=
,] tru;Un làm việ8 1 8hiUu nQn ?ng 7u@t ti!p 2Aokn< th4; "[i th\o 8hu %o mạ8h
"]ng
o
x
m a
W
M
/ /
m4A
= = =
τ
τ τ
vậ;
m a
k
n
τ ψ τ
β ε
τ
τ
τ
τ
τ
+
=
−1
Tr+# I
3i!t Wiện \0\
YiHi hạn mỏi uCn và AoknO
/1( *(( . 45 , ( 45 , (
1
= = =
− b
σ σ
K)mm
/
2tr`8 bVng thép +5 8N 5(( =
b
σ K)mm
/
/
1
) 1/5 5(( . /5 , ( . /5 , ( mm N
b
= = ≈

σ τ
W
M
u
a
= σ
p . 1655mm
+
bng 10+b tr4ng 1// 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;
:
u
. *115(Kmm
/
) / , ++
1655
*115(
mm N
a
= = σ
o
x
m a
W
M
/
= =τ τ
p
o
. 4(1(mm
+
:
A
. +5151,*Kmm
/
) 1(
4(1(
* , +5151
mm N
a
= = τ
Chọn hệ 7C
σ
ψ và
τ
ψ th\o vật liệu, "Ci vHi thép 848bon trung bFnh 1 , ( ≈
σ
ψ và
(5 , ( ≈
τ
ψ
-ệ 7C tăng bUn 1 = β
Chọn hệ 7C
τ σ τ σ
ε ε , , , k k
65 , ( =
σ
ε
6 , ( =
τ
ε
5 , 1 =
σ
k
4 , 1 =
τ
k
*6 , 1
65 , (
5 , 1
= =
σ
σ
ε
k
15 , 1
6 , (
4 , 1
= =
τ
τ
ε
k
3ập trung ?ng 7u@t Wo lkp 8ăng vHi %i_u lkp t4 8họn 3+ áp 7u@t 7inh r4 trQn bU mqt
ghép
/
) +( mm N ≥ tr4 bng +01( tr4ng 1/67á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;
+5 , / =
σ
σ
ε
k
61 , 1 1 * , ( 1 =
− − =
σ
σ
τ
τ
ε ε
k k
3h4; 8á8 tr> 7C tFm "#c8 vào 8ông th?8 t&nh
σ
n

τ
n
/5
++ . +5 , /
//5
= =
σ
n
1 , *
1( . (5 , ( 1( . 61 , 1
1/5
=
+
=
τ
n
* , /
1 , * 5 , /
1 , * . 5 , /
/ /
=
+
= n
Tr+# II
3i!t Wiện m0m
YiHi hạn mỏi uCn và AoknO
/1( *(( . 45 , ( 45 , (
1
= = =
− b
σ σ
K)mm
/
2tr`8 bVng thép +5 8N 5(( =
b
σ K)mm
/
/
1
) 1/5 5(( . /5 , ( . /5 , ( mm N
b
= = ≈

σ τ
W
M
u
a
= σ
p . /1+(mm
+
:
u
. 11((16/Kmm
5 , 4(
/1+(
11(16/
= =
a
σ
o
x
m a
W
M
/
= =τ τ
p
o
. 551(mm
+
:
A
. 11((6*,4Kmm
+ , 5
551( . /
4 , 11((6*
= =
a
τ
Chọn hệ 7C
σ
ψ và
τ
ψ th\o vật liệu, "Ci vHi thép 848bon trung bFnh 1 , ( ≈
σ
ψ và
(5 , ( ≈
τ
ψ
-ệ 7C tăng bUn 1 = β
Chọn hệ 7C
τ σ τ σ
ε ε , , , k k
6* , ( =
σ
ε
15 , ( =
τ
ε
5 , 1 =
σ
k
4 , 1 =
τ
k
1 , 1 =
σ
σ
ε
k
6* , 1 =
τ
τ
ε
k
3ập trung ?ng 7u@t Wo lkp 8ăng vHi %i_u lkp t4 8họn 3+ áp 7u@t 7inh r4 trQn bU mqt
ghép
/
) +( mm N ≥ tr4 bng +01( tr4ng 1/67á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;
* , / =
σ
σ
ε
k
5* , 1 1 * , ( 1 =
− − =
σ
σ
τ
τ
ε ε
k k
3h4; 8á8 tr> 7C tFm "#c8 vào 8ông th?8 t&nh
σ
n

τ
n
1 , /
5 , 4( . * , /
//5
= =
σ
n
* , *
+ , 5 . (5 , ( + , 5 . 5* , 1
1/5
=
+
=
τ
n
/
* , * 1 , /
* , * . 1 , /
/ /
=
+
= n
3i!t Wiện n0n
YiHi hạn mỏi uCn và AoknO
/1( *(( . 45 , ( 45 , (
1
= = =
− b
σ σ
K)mm
/
2tr`8 bVng thép +5 8N 5(( =
b
σ K)mm
/
/
1
) 1/5 5(( . /5 , ( . /5 , ( mm N
b
= = ≈

σ τ
W
M
u
a
= σ
p . +**(mm
+
:
u
. 14/55(Kmm
+5
+**(
14/55(
= =
a
σ
o
x
m a
W
M
/
= =τ τ
p
o
. 161(mm
+
:
A
. 11((6*,4Kmm
4 , 1
161( . /
4 , 11((6*
= =
a
τ
Chọn hệ 7C
σ
ψ và
τ
ψ th\o vật liệu, "Ci vHi thép 848bon trung bFnh 1 , ( ≈
σ
ψ và
(5 , ( ≈
τ
ψ
-ệ 7C tăng bUn 1 = β
Chọn hệ 7C
τ σ τ σ
ε ε , , , k k
6* , ( =
σ
ε
15 , ( =
τ
ε
5 , 1 =
σ
k
4 , 1 =
τ
k
1 , 1 =
σ
σ
ε
k
6* , 1 =
τ
τ
ε
k
3ập trung ?ng 7u@t Wo lkp 8ăng vHi %i_u lkp t4 8họn 3+ áp 7u@t 7inh r4 trQn bU mqt
ghép
/
) +( mm N ≥ tr4 bng +01( tr4ng 1/67á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;
* , / =
σ
σ
ε
k
5* , 1 1 * , ( 1 =
− − =
σ
σ
τ
τ
ε ε
k k
3h4; 8á8 tr> 7C tFm "#c8 vào 8ông th?8 t&nh
σ
n và
τ
n
/ , /
+5 . * , /
//5
= =
σ
n
6 , 6
1 . (5 , ( 1 . 5* , 1
1/5
=
+
=
τ
n
1 , /
6 , 6 / , /
6 , 6 . / , /
/ /
=
+
= n
Tr+# III
3i!t Wiện i0i
YiHi hạn mỏi uCn và AoknO
/1( *(( . 45 , ( 45 , (
1
= = =
− b
σ σ
K)mm
/
2tr`8 bVng thép +5 8N 5(( =
b
σ K)mm
/
/
1
) 1/5 5(( . /5 , ( . /5 , ( mm N
b
= = ≈

σ τ
W
M
u
a
= σ
p . 551(mm
+
:
u
. /((555,5Kmm
1 , +*
551(
5 , /((555
= =
a
σ
o
x
m a
W
M
/
= =τ τ
p
o
. /5***Kmm
:
A
. 1115(mm
+
6 , 1(
1115(
/54***
= =
a
τ
Chọn hệ 7C
σ
ψ và
τ
ψ th\o vật liệu, "Ci vHi thép 848bon trung bFnh 1 , ( ≈
σ
ψ và
(5 , ( ≈
τ
ψ
-ệ 7C tăng bUn 1 = β
Chọn hệ 7C
τ σ τ σ
ε ε , , , k k
65 , ( =
σ
ε
1+ , ( =
τ
ε
5 , 1 =
σ
k
4 , 1 =
τ
k
1* , 1 =
σ
σ
ε
k
51 , 1 =
τ
τ
ε
k
3ập trung ?ng 7u@t Wo lkp 8ăng vHi %i_u lkp t4 8họn 3+ áp 7u@t 7inh r4 trQn bU mqt
ghép
/
) +( mm N ≥ tr4 bng +01( tr4ng 1/67á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;
* , / =
σ
σ
ε
k
5* , 1 1 * , ( 1 =
− − =
σ
σ
τ
τ
ε ε
k k
3h4; 8á8 tr> 7C tFm "#c8 vào 8ông th?8 t&nh
σ
n

τ
n
1 , /
1 , +* . * , /
//5
= =
σ
n
15 , 5
6 , 1( . (5 , ( 6 , 1( . 5* , 1
1/5
=
+
=
τ
n
4 , /
15 , 5 1 , /
15 , 5 . 1 , /
/ /
=
+
= n
T,NH TH-N
3r`8 r
=_ 8C ">nh bánh răng th\o ph#'ng ti!p tu;!n, nNi m]t 8á8h %há8 là "_ th\n tru;Un
mom\n và 8hu;_n "]ng ts tr`8 "!n bánh răng hoq8 ng#c8 lại t4 W^ng th\n. 3h\o
"#$ng %&nh tr`8 r "_ lkp th\n là /5mm, tr4 bng 10/+ tr4ng 14+ 7á8h 3hi!t 9! Chi
3i!t :á; 8họn th\n 8N b . 6mm, h . 1mm, t . 4mm, t
1
. +,1mm, % . +,5,Wo l
m
t b
nQn t4 8họn 8hiUu Wài th\n l . (,6.b . (,6.44 . +5,/mm.
9i_m nghiệm 7?8 bUn Wập th\o ICông th?8 1011 tr4ng 1+5 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t
:á;J
[ ]
/
)
/
mm N
dkl
M
d
x
d
σ σ ≤ =
u "Z; [ ]
/
) 1(( mm N
d
= σ 3r4 bng 10/( tr4ng 14/ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;
[ ]
d d
σ σ ≤ = = 6 , /5
/ , +5 . 5 , + . /5
* , +5151 . /
9i_m nghiệm 7?8 bUn 8kt th\o bng 101/ tr4ng 1+5 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;
[ ]
c
x
c
dbl
M
τ τ ≤ =
/
3r4 bng 10/1 tr4ng 14/ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á; [ ] 61 =
c
τ
[ ]
c c
τ τ ≤ = = + , 11
/ , +5 . 6 . /5
* , +5151 . /
3r`8 rr
=_ 8C ">nh bánh răng th\o ph#'ng ti!p tu;!n, nNi m]t 8á8h %há8 là "_ th\n tru;Un
mom\n và 8hu;_n "]ng ts tr`8 "!n bánh răng hoq8 ng#c8 lại t4 W^ng th\n. 3h\o
"#$ng %&nh tr`8 rr "_ lkp th\n là +5mm, tr4 bng 10/+ tr4ng 14+ 7á8h 3hi!t 9! Chi
3i!t :á; 8họn th\n 8N b . 1(mm, h . 6mm, t . 4,5mm, t
1
. +,*mm, % . 4,/, l
m
.
1,4.+5 . 45mm Wài th\n l . (,6.l
m
. (,6.45 . +5,/mm.
9i_m nghiệm 7?8 bUn Wập th\o ICông th?8 1011 tr4ng 1+5 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t
:á;J
[ ]
/
)
/
mm N
dkl
M
d
x
d
σ σ ≤ =
u "Z; [ ]
/
) 1(( mm N
d
= σ 3r4 bng 10/( tr4ng 14/ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;
[ ]
d d
σ σ ≤ = = / , +6
/ , +5 . / , 4 . +5
4 , 11((6* . /
9i_m nghiệm 7?8 bUn 8kt th\o bng 101/ tr4ng 1+5 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;
[ ]
c
x
c
dbl
M
τ τ ≤ =
/
3r4 bng 10/1 tr4ng 14/ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á; [ ] 61 =
c
τ
[ ]
c c
τ τ ≤ = = (4 , 1*
/ , +5 . 1( . +5
4 , 11((6* . /
3r`8 rrr
=_ 8C ">nh bánh răng th\o ph#'ng ti!p tu;!n, nNi m]t 8á8h %há8 là "_ th\n tru;Un
mom\n và 8hu;_n "]ng ts tr`8 "!n bánh răng hoq8 ng#c8 lại t4 W^ng th\n. 3h\o
"#$ng %&nh tr`8 rrr "_ lkp th\n là 4(mm, tr4 bng 10/+ tr4ng 14+ 7á8h 3hi!t 9!
Chi 3i!t :á; 8họn th\n 8N b . 1/mm, h . 6mm, t . 4,5mm, t
1
. +,*mm, % . 4,/,
l
m
. 1,5.4( . *(mm Wài th\n l . (,6.l
m
. (,6.*( . 46mm.
9i_m nghiệm 7?8 bUn Wập th\o ICông th?8 1011 tr4ng 1+5 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t
:á;J
[ ]
/
)
/
mm N
dkl
M
d
x
d
σ σ ≤ =
RA
SA
B
RB
SB
Pa1
u "Z; [ ]
/
) 1(( mm N
d
= σ 3r4 bng 10/( tr4ng 14/ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;
[ ]
d d
σ σ ≤ = = 15 , *(
46 . / , 4 . 4/
/54*** . /
9i_m nghiệm 7?8 bUn 8kt th\o bng 101/ tr4ng 1+5 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;
[ ]
c
x
c
dbl
M
τ τ ≤ =
/
3r4 bng 10/1 tr4ng 14/ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á; [ ] 61 =
c
τ
[ ]
c c
τ τ ≤ = = (5 , /1
46 . 1/ . 4/
/54*** . /
THIẾT KẾ G.I Đ/ TR01
Chọn [ lăn
E' "v 8họn [ 8ho tr`8 r
Td %i!n 8họn tr#H8 gN tr#H8
o
1* = β 2%i_u +*(((<
-ệ 7C %h năng làm việ8 t&nh toán th\o ICông th?8 60* tr4ng 15* 7á8h 3hi!t 9!
Chi 3i!t :á;J
( )
b
C nh Q C ≤ =
(+
n . 5*(v)ph
h . 16(((h
( )
t n t v
K K mA R K Q + =
ICông th?8 60* tr4ng 155 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;J
-ệ 7C m . 1,5 3r4 bng *0+ tr4ng 1*/ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;
9
t
. 1,1 v4 "ập nhw
9
n
. 1 3r4 bng 604 tr4ng 1*/ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;
9
v
. 1 3r4 bng 605 tr4ng 1*/ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;
N R R R
Ax Ay A
/ , 1(6+ / , 1((1 6 , 41+
/ / / /
= + = + =
Pa2 Pa3
RC
SC
B
RD
SD
N R R R
x y
45 , 4*/ 6 , 445 1/+
/ / / /
= + = + =
N tg R !
A A
1 , 4(+ /*61 , ( . / , 1(6+ . + , 1 . . + , 1 = = = β
+5 , 11/ /*61 , ( . 45 , 4*/ . + , 1 . . + , 1 = = = β tg R !

3[ng ld8 8hiUu Wài tr`8
N ! P ! A
a A t
+ , 54 + , 11/ /65 1 , 4(+
1
− = − − = − − =
Kh# vậ; ld8 a
t
h#Hng vU gCi tr`8 bQn trái. PF ld8 h#Hng tZm S h4i gCi tr`8 gxn
bVng nh4u nQn t4 8hl t&nh "Ci vHi gCi tr`8 bQn trái và 8họn [ 8ho gCi tr`8 nà; 8bn
gCi tr`8 %i4 l@; [ 8^ng loại.
( ) N Q
A
1/61 1 . 1 , 1 + , 54 . 5 , 1 / , 1(6+ = + = hoq8 bVng 1/6,1W4K
( )
+ , (
16((( O 5*( 1 , 1/6 = C
3r4 bng 601 tr4ng 1*4 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á; ( ) 145 16((( O 5*(
+ , (

C . 1/6,1.145 . 16514,5
3r4 bng 14m tr4ng ++5 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á; vHi W . /(mm l@; [ 8N %y
hiệu +(4, C
b
. 15(((, "#$ng %&nh ngoài 8G4 [ T . 5/mm, 8hiUu r]ng , . 15mm.
E' "v 8họn [ 8ho tr`8 rr
Td %i!n 8họn tr#H8 gN tr#H8
o
1* = β 2%i_u +*(((<
-ệ 7C %h năng làm việ8 t&nh toán th\o ICông th?8 60* tr4ng 15* 7á8h 3hi!t 9!
Chi 3i!t :á;J
( )
b
C nh Q C ≤ =
(+
n . +41v)ph
h . 16(((h
( )
t n t v
K K mA R K Q + =
ICông th?8 60* tr4ng 155 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;J
-ệ 7C m . 1,5 3r4 bng *0+ tr4ng 1*/ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;
9
t
. 1,1 v4 "ập nhw
9
n
. 1 3r4 bng 604 tr4ng 1*/ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;
Pa4 RE
SE
B
RF
SF
9
v
. 1 3r4 bng 605 tr4ng 1*/ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;
N R R R
Cx Cy C
1654 6 , 165+ 4 , 44
/ / / /
= + = + =
N R R R
"x "y "
///1 / , /114 46+
/ / / /
= + = + =
N tg R !
C C
1(* /*61 , ( . 1654 . + , 1 . . + , 1 = = = β
N tg R !
" "
6+( /*61 , ( . ///1 . + , 1 . . + , 1 = = = β
3[ng ld8 8hiUu Wài tr`8
N A
t
56* 6+( 555 . / 1(* = − + =
Kh# vậ; ld8 a
t
h#Hng vU gCi tr`8 bQn phi. PF ld8 h#Hng tZm S h4i gCi tr`8 gxn
bVng nh4u nQn t4 8hl t&nh "Ci vHi gCi tr`8 bQn phi và 8họn [ 8ho gCi tr`8 nà; 8bn
gCi tr`8 %i4 l@; [ 8^ng loại.
( ) N Q
"
* , 4(1* 1 . 1 , 1 56* . 5 , 1 ///1 = + = hoq8 4(1,* W4K
( )
+ , (
16((( O +41 * , 4(1 = C
3r4 bng 601 tr4ng 1*4 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á; ( ) 111 16((( O +41
+ , (

C . 4(1,*.111 . 41*65,/
3r4 bng 14m tr4ng ++5 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á; vHi W . +(mm l@; [ 8N %y
hiệu 4(*, C
b
. *((((, "#$ng %&nh ngoài 8G4 [ T . 5(mm, 8hiUu r]ng , . /+mm.
E' "v 8họn [ 8ho tr`8 rrr
Td %i!n 8họn tr#H8 gN tr#H8
o
1* = β 2%i_u +*(((<
-ệ 7C %h năng làm việ8 t&nh toán th\o ICông th?8 60* tr4ng 15* 7á8h 3hi!t 9!
Chi 3i!t :á;J
( )
b
C nh Q C ≤ =
(+
n . 15(v)ph
h . 16(((h
( )
t n t v
K K mA R K Q + = ICông th?8 60* tr4ng 155 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;J
-ệ 7C m . 1,5 3r4 bng *0+ tr4ng 1*/ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;
9
t
. 1,1 v4 "ập nhw
9
n
. 1 3r4 bng 604 tr4ng 1*/ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;
9
v
. 1 3r4 bng 605 tr4ng 1*/ 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á;
N R R R
#x #y #
1*41 * , 65/ 4 , 1+64
/ / / /
= + = + =
N R R R
$x $y $
+//6 4 , 11/6 /1/1
/ / / /
= + = + =
N tg R !
# #
6 , *1+ /*61 , ( . 1*41 . + , 1 . . + , 1 = = = β
1 , 1/(+ /*61 , ( . +//6 . + , 1 . . + , 1 = = = β tg R !
$ $
3[ng ld8 8hiUu Wài tr`8
N ! P ! A
$ a # t
1144 1 , 1/(+ 555 6 , *1+
4
− = − − = − − =
Kh# vậ; ld8 a
t
h#Hng vU gCi tr`8 bQn trái. PF ld8 h#Hng tZm S h4i gCi tr`8 gxn
bVng nh4u nQn t4 8hl t&nh "Ci vHi gCi tr`8 bQn trái và 8họn [ 8ho gCi tr`8 nà; 8bn
gCi tr`8 %i4 l@; [ 8^ng loại.
( ) N Q
$
4 , 54+6 1 . 1 , 1 1144 . 5 , 1 +//6 = + = hoq8 54+,5W4K
( )
+ , (
16((( O 15( 6 , 54+ = C
3r4 bng 601 tr4ng 1*4 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á; ( ) 65 16((( O 15(
+ , (

C . 54+,6.65 . 46+11,5
3r4 bng 14m tr4ng ++5 7á8h 3hi!t 9! Chi 3i!t :á; vHi W . 4(mm l@; [ 8N %y
hiệu 4(6, C
b
. 1((((, "#$ng %&nh ngoài 8G4 [ T . 11(mm, 8hiUu r]ng , . /5mm.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->