P. 1
Hinh Thuc Luan Van Thac Si

Hinh Thuc Luan Van Thac Si

|Views: 438|Likes:
Được xuất bản bởiapi-26245431

More info:

Published by: api-26245431 on Oct 17, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

1

!" $%() *+ )0() 1)25 $6& *9&
;!<( *?( 1)A5 BC
Lun v$n th&c s' g*m 2 cu,n: cu,n toàn v$n và cu,n tóm t.t.
I. CUN TOÀN V#N
Cu,n toàn v$n /01c trình bày t3 80 /5n 100 trang, /,i v7i l'nh v9c khoa h:c xã
h;i có th< nhi>u h2n nh0ng không quá 120 trang, g*m các ph?n chính s.p x5p theo
trình t9 sau: m@ /?u, các ch02ng, k5t lun, danh mBc tài liDu tham khEo và phB lBc
(n5u có). Lun v$n phEi /01c trình bày ng.n g:n, rõ ràng, m&ch l&c, s&ch sF, không
/01c tGy xóa, in trên m;t mHt giIy tr.ng khJ A4 (210 x 297 mm). Lun v$n /óng bìa
cKng, màu xanh /m, in chL nhM vàng /N dIu ti5ng ViDt, có trang phB bìa /Ht ngay sau
trang bìa (xem các mOu d07i /ây):
Trang bia Trang phµ bia
BQ GIÁO DSC VÀ UÀO TVO
&'I H)C &À N*NG
¾¾¾¾¾¾¾¾¾HÇ VÀ TÊN TAC GIÁ LUÂN VÄN

1,( $+ 1E& ;!<( *?(

LU,N V#N TH'C S- .....................................
(ghi ngành ca h#c v& ()*c công nh,n)

&à N0ng – N3m .......
BQ GIÁO DSC VÀ UÀO TVO
&'I H)C &À N*NG
¾¾¾¾¾¾¾¾¾


HÇ VÀ TÊN TAC GIÁ LUÂN VÄN


1,( $+ 1E& ;!<( *?(


Chuyên ngành: .............................
Mã s4: .............................


LU,N V#N TH'C S- ........................................
(ghi ngành ca h#c v& ()*c công nh,n)


Ng89i h8<ng d>n khoa h?c: .............................
(ghi rõ h#c hàm, h#c v&)


&à N0ng – N3m .......
1) C@u trúc cAa luDn v3n
CIu trúc cNa lun v$n /01c th< hiDn qua mOu trang MBc lBc d07i /ây (các ph?n
cIu thành nên cu,n toàn v$n phEi /01c s.p x5p theo /úng trình t9):
2
MUC LUC
!"#$%
Trang phµ bia
Lòi cam doan
Mµc lµc
Danh mµc các ký hiêu, các chu viêt tãt (nêu có)
Danh mµc các bang (nêu có)
Danh mµc các hinh vê, dô thj (nêu có)
MO ÐÂU
Chuong 1 TÔNG QUAN
1.1. .
1.2. .
Chuong 2 NHUNG NGHlÊN CÚU THUC NGHlÊM
2.1. .
2.1.1. .
2.1.2. .
2.2. .
2.2.1. .
2.2.2. .
.
Chuong 4 KÊT QUÁ vÀ BÀN LUÂN
KÊT LUÂN vÀ KlÊN NGH|
DANH MUC TÀl LlÊU THAM KHÁO
QUYÊT Ð|NH GlAO ÐÊ TÀl LUÂN vÃN (ban sao)
PHU LUC
2) L9i cam Eoan
MOu lXi cam /oan có th< vi5t nh0 sau:

LÒI CAM ÐOAN
!&) *)$ +#, -'#$ -./ 01 +&$% 3"4$6 $%6)7$ +9< +=# ")7$% 3&)>
?@+ AB 0)C<D EF3 G<H $7< 3"'$% 0<I$ JK$ 01 3"<$% 36M+ J1 +6:# 3N$% -:O+ #) +&$% QB 3"'$% QR3 ES
+&$% 3"4$6 $1' E6@+>
Tác gia luân vãn ký v• ghi ró hp tên

3) Các loFi danh mGc
Dòng tên cNa mYi danh mBc (ví dB “Danh mBc các ký hiDu, các chL vi5t t.t”) /01c
/Ht @ /?u và giLa trang /?u tiên cNa danh mBc. Cách trình bày các danh mBc nh0 sau:
3
a) Danh mc các ký hi#u, các ch& vi)t t+t
Không l&m dBng viDc vi5t t.t trong lun v$n. ChZ vi5t t.t nhLng t3, cBm t3 hoHc
thut ngL /01c s[ dBng nhi>u l?n trong lun v$n. Không vi5t t.t nhLng cBm t3 dài,
nhLng mDnh />. Không vi5t t.t nhLng cBm t3 ít xuIt hiDn trong lun v$n. N5u c?n vi5t
t.t nhLng t3, thut ngL, tên các c2 quan, tJ chKc,… thì /01c vi5t t.t sau l?n vi5t thK
nhIt có kèm theo chL vi5t t.t trong ngoHc /2n. N5u lun v$n có nhi>u chL vi5t t.t thì
phEi có bEng danh mBc các chL vi5t t.t (x5p theo thK t9 ABC) @ ph?n /?u lun v$n.
Ví dB v> cách trình bày danh mBc các ký hiDu, các chL vi5t t.t:
CÁC KÝ HI\U:
f Tân sô cua dòng diên v• diên áp (Hz)
r Mât dô diên tich khôi (C/m
3
)
............
CÁC CH^ VI`T TbT:
CSTD Công suât tác dµng
MF Máy phát diên
sdd Súc diên dông
............
b) Danh mc các b.ng

S, hiDu bEng Tên bEng Trang
1.1 GDP cua môt sô nuóc ó châu Á 3
1.2 GDP cua viêt Nam tù 1975 dên nay 5
........... ............................................................................. .........
c) Danh mc các hình v0, 12 th4

S, hiDu hình vF Tên hình vF Trang
1.1 Biêu dô dân sô cua môt sô nuóc ó châu Á 4
1.2 Biêu dô dân sô cua viêt Nam tù 1975 dên nay 6
........... .................................................................................................... .........
d) Danh mc tài li#u tham kh.o
Xem mBc 9.
4) C@u trúc cAa phHn “MI EHu”
Ph?n “M@ /?u” phEi bao g*m các n;i dung c2 bEn sau:
4
+ Lý do ch:n /> tài (hay Tính cIp thi5t cNa /> tài);
+ MBc /ích nghiên cKu;
+ U,i t01ng và ph&m vi nghiên cKu;
+ Ph02ng pháp nghiên cKu;
+ Ý ngh'a khoa h:c và th9c ticn cNa /> tài;
+ CIu trúc cNa lun v$n (s/ ch)+ng, tên ch)+ng, tóm t1t n3i dung ca t4ng
ch)+ng).
5) SoFn thJo v3n bJn
S[ dBng chL (font) thu;c mã UNICODE, ki<u chL chân ph02ng, dc /:c. U,i v7i
ph?n n;i dung (v$n bEn), dùng cd 13 hoHc 14 cNa lo&i chL Times New Roman hoHc
t02ng /02ng. Cd chL cNa tên ch02ng và tên /> mBc có th< ch:n l7n h2n, cd chL cNa
tên ch02ng phEi l7n h2n cd chL cNa tên /> mBc. T3 “M@ /?u”, tên các ch02ng, các
cBm t3 “K5t lun và ki5n nghe” và “Danh mBc tài liDu tham khEo” phEi /01c /Ht @ /?u
trang, ngay giLa trang và có ki<u chL, cd chL gi,ng nhau. Ki<u trình bày (ki<u chL, cd
chL, khoEng cách thBt vào /?u dòng,...) /,i v7i các /> mBc cùng cIp (xem mBc 5 @
ngay d07i) phEi gi,ng nhau trong toàn b; lun v$n. Quy /enh này cMng /01c áp dBng
cho tên các hình vF hay tên các bEng bi<u.
Mt /; chL bình th0Xng, không /01c nén hoHc kéo dãn khoEng cách giLa các chL.
Dãn dòng /Ht @ ch5 /; 1,5 lines.
Quy /enh v> b> r;ng l> cNa trang so&n thEo: l> trên 3,5 cm; l> d07i 3 cm; l> trái 3,5
cm; l> phEi 2 cm.
S, trang /01c /ánh @ giLa, phía trên /?u mYi trang. Trang 1 là trang /?u tiên cNa
ph?n “M@ /?u”.
N5u có bEng bi<u, hình vF trình bày theo chi>u ngang khJ giIy (landscape) thì
chi>u /:c là chi>u t3 gáy lun v$n /:c ra, s, trang /01c /ánh @ giLa và phía bên d07i
cNa trang giIy.
6) &K mGc
Các /> mBc trong lun v$n /01c /ánh s, thK t9 thành nhóm chL s,, nhi>u nhIt
g*m b,n chL s, v7i s, thK nhIt chZ s, thK t9 cNa ch02ng (ví dB 4.1.2.1 chZ /> mBc 1
nhóm /> mBc 2 mBc 1 ch02ng 4). T&i mYi nhóm /> mBc phEi có ít nhIt hai /> mBc, ví
dB không th< chZ có /> mBc 2.1.1 mà không có /> mBc 2.1.2 ti5p theo.
U> mBc và n;i dung cNa nó phEi /i li>n v7i nhau, tránh tr0Xng h1p /> mBc ngm
cu,i trang này nh0ng n;i dung @ /?u trang sau.
Có hai lo&i /> mBc: các /> mBc cùng cIp (là các /> mBc có cùng s, chL s, trong
s, thK t9 cNa chúng, ví dB 1.1.2, 1.1.3 và 2.1.3) và các các /> mBc không cùng cIp (ví
dB 1.1 và 1.1.1). Ki<u trình bày /,i v7i các /> mBc không cùng cIp phEi khác nhau, ví
dB:
5
1.1. GIMI THIOU TQNG QUAN (Times New Poman, in hoa, dâm, dúng)
1.1.1. MSt s4 khái niTm (Times New Poman, chu thuòng, dâm, dúng)
1.1.1.1. M6ch 1i#n (Times New Poman, chu thuòng, dâm, nghiêng)
hay
1.1. Gi<i thiTu tUng quan (Times New Poman, chu thuòng, dâm, dúng)
1.1.1. M7t s8 khái ni#m (Times New Poman, chu thuòng, dâm, nghiêng)
1.1.1.1. M6ch (i7n (Times New Poman, chu thuòng, không dâm, nghiêng)
và các /> mBc cùng cIp phEi có ki<u trình bày gi,ng nhau trong toàn b; lun v$n.
7) BJng biWu, hình vX, công thYc
ViDc /ánh s, thK t9 cNa bEng bi<u, hình vF, công thKc phEi g.n v7i s, thK t9 cNa
ch02ng, ví dB: BEng 2.3 (bEng thK 3 trong Ch02ng 2), Hình 3.4, Công thKc (1.10).
M:i /* the, bEng bi<u lIy t3 các ngu*n khác phEi /01c trích dOn /?y /N, ví dB “Ngu*n:
B; Tài chính 1996”. Ngu*n /01c trích dOn phEi /01c liDt kê chính xác trong danh mBc
Tài liDu tham khEo.
S, thK t9 và tên cNa bEng bi<u /01c ghi ngay phía trên bEng và @ giLa bEng. S,
thK t9 và tên cNa hình vF /01c ghi ngay phía d07i hình và @ giLa hình. S, thK t9 cNa
công thKc /01c ghi @ bên phEi cNa công thKc và khoEng cách /5n mép phEi cNa trang
v$n bEn phEi nh0 nhau trong toàn b; lun v$n.
Cd chL phEi bgng cd chL s[ dBng trong v$n bEn lun v$n. PhEi s[ dBng cùng ki<u
chL và lo&i chL cho s, thK t9 và tên cNa tIt cE các bEng bi<u cMng nh0 cNa hình vF hay
công thKc trong toàn b; lun v$n.
Thông th0Xng, nhLng bEng ng.n và /* the nhh phEi /i li>n v7i ph?n n;i dung />
cp t7i các bEng và /* the này @ l?n thK nhIt. Các bEng dài có th< trình bày trên nhi>u
trang liên ti5p nh0ng mYi dòng trong bEng phEi ngm g:n
trong m;t trang, không th< ngm trên hai trang khác nhau.
Các bEng r;ng vOn nên trình bày theo chi>u /Kng dài 297
mm cNa trang giIy, chi>u r;ng cNa trang giIy có th< h2n
210 mm (ví dB trang giIy khJ A3, 297 x 420 mm). Chú ý
gIp trang giIy này nh0 minh h:a @ hình vF bên sao cho s,
thK t9 và tên cNa hình vF hoHc bEng vOn có th< nhìn thIy
ngay mà không c?n m@ r;ng tX giIy. Cách làm này cMng
cho phép tránh be /óng vào gáy cNa lun án ph?n mép gIp
bên trong hoHc xén rXi mIt ph?n mép gIp bên ngoài. Tuy
nhiên nên h&n ch5 s[ dBng các bEng quá r;ng này.
Trong m:i tr0Xng h1p, b> r;ng l> nh0 /ã quy /enh @ mBc 4.
Trong lun v$n, các hình vF phEi /01c vF s&ch sF bgng m9c /en /< có th< sao chBp
l&i. Khi /> cp /5n các bEng bi<u và hình vF phEi nêu rõ s, thK t9 cNa hình và bEng
195
160
185
297
Hinh .........
6
bi<u /ó, ví dB “… /01c nêu trong BEng 4.1” hoHc “(xem Hình 3.2)” mà không /01c
vi5t “… /01c nêu trong bEng d07i /ây” hoHc “trong /* the cNa X và Y sau”.
8) Tài liTu tham khJo và cách trích d>n
M:i ý ki5n, khái niDm có ý ngh'a, mang tính chIt g1i ý không phEi cNa riêng tác
giE và m:i tham khEo khác phEi /01c trích dOn và chZ rõ ngu*n trong danh mBc tài liDu
tham khEo cNa lun v$n.
Không trích dOn nhLng ki5n thKc phJ bi5n, m:i ng0Xi />u bi5t cMng nh0 không
làm lun v$n nHng n> v7i nhLng tham khEo trích dOn. ViDc trích dOn, tham khEo chN
y5u nhgm th3a nhn ngu*n cNa nhLng ý t0@ng có giá tre và giúp ng0Xi /:c theo /01c
m&ch suy ngh' cNa tác giE, không làm tr@ ng&i viDc /:c.
N5u không có /i>u kiDn ti5p cn /01c m;t tài liDu g,c mà phEi trích dOn thông qua
m;t tài liDu khác thì phEi nêu rõ cách trích dOn này, /*ng thXi tài liDu g,c /ó /01c liDt
kê trong danh mBc Tài liDu tham khEo cNa lun v$n.
Khi c?n trích dOn m;t /o&n ít h2n hai câu hoHc b,n dòng /ánh máy thì có th< s[
dBng dIu ngoHc kép /< m@ /?u và k5t thúc ph?n trích dOn. N5u c?n trích dOn dài h2n
thì phEi tách ph?n này thành m;t /o&n riêng khhi ph?n n;i dung /ang trình bày, v7i l>
trái lùi vào thêm 2 cm. Khi này m@ /?u và k5t thúc /o&n trích này không phEi s[ dBng
dIu ngoHc kép.
ViDc chú dOn tài liDu tham khEo trong lun v$n phEi theo s, thK t9 cNa tài liDu @
danh mBc tài liDu tham khEo và /01c /Ht trong ngoHc vuông, khi c?n có cE s, trang, ví
dB [15, tr. 314-315]. U,i v7i ph?n /01c trích dOn t3 nhi>u tài liDu khác nhau, s, cNa
t3ng tài liDu /01c /Ht /;c lp trong t3ng ngoHc vuông, theo thK t9 t$ng d?n, ví dB:
[19], [25], [41], [42].
9) Danh mGc tài liTu tham khJo
Tài liDu tham khEo /01c x5p riêng theo t3ng ngôn ngL (ViDt, Anh, Pháp, UKc,
Nga, Trung, Nht,…) nh0ng có s, thK t9 /01c /ánh liên tBc. Các tài liDu bgng ti5ng
n07c ngoài phEi giL nguyên v$n, không phiên âm, không dech, k< cE tài liDu bgng ti5ng
Trung Qu,c, Nht… (/,i v7i nhLng tài liDu bgng ngôn ngL còn ít ng0Xi bi5t có th<
thêm ph?n dech ti5ng ViDt /i kèm theo mYi tài liDu).
Tài liDu tham khEo x5p theo thK t9 ABC h: tên tác giE theo thông lD cNa t3ng
n07c:
- Tác giE là ng0Xi n07c ngoài: x5p thK t9 ABC theo h:.
- Tác giE là ng0Xi ViDt Nam: x5p thK t9 ABC theo tên nh0ng vOn giL nguyên thK
t9 thông th0Xng cNa tên ng0Xi ViDt Nam, không /Eo tên lên tr07c h:.
- Tài liDu không có tên tác giE thì x5p theo thK t9 ABC t3 /?u cNa tên c2 quan ban
hành báo cáo hay In phGm, ví dB: TJng cBc Th,ng kê x5p vào v?n T, B; Giáo dBc và
Uào t&o x5p vào v?n B, v.v…
7
U,i v7i tài liDu tham khEo là sách, lu9n v:n, báo cáo, phEi ghi /?y /N các thông
tin sau:
· tên tác giE hoHc c2 quan ban hành (không có dIu ng$n cách)
· (n$m xuIt bEn), (/Ht trong ngoHc /2n, dIu phGy sau ngoHc /2n)
· tên sách, lu,n v9n ho:c báo cáo, (in nghiêng, dIu phGy cu,i tên)
· nhà xuIt bEn, (dIu phGy cu,i tên nhà xuIt bEn)
· n2i xuIt bEn. (dIu chIm k5t thúc tài liDu tham khEo)
U,i v7i tài liDu tham khEo là bài báo trong t6p chí, bài báo trong m7t cu8n
sách,… phEi ghi /?y /N các thông tin sau:
· tên các tác giE (không có dIu ng$n cách)
· (n$m công b,), (/Ht trong ngoHc /2n, dIu phGy sau ngoHc /2n)
· “tên bài báo”, (/Ht giLa cHp ngoHc kép, không in nghiêng, dIu phGy cu,i tên)
· tên t&p chí hoHc tên sách, (in nghiêng, dIu phGy cu,i tên)
· tp (không có dIu ng$n cách)
· (s,), (/Ht trong ngoHc /2n, dIu phGy sau ngoHc /2n)
· các s, trang. (g&ch ngang giLa hai chL s,, dIu chIm k5t thúc)
U,i v7i tài liDu tham khEo là tài liTu E8Zc E3ng tJi trên các trang web, c?n phEi
ghi /ea chZ cB th< cho phép truy cp tr9c ti5p /5n tài liDu kèm theo ngày truy cp.
C?n chú ý nhLng chi ti5t v> trình bày nêu trên. N5u tài liDu dài h2n m;t dòng thì
nên trình bày sao cho t3 dòng thK hai lùi vào so v7i dòng thK nhIt 1 cm /< danh mBc
tài liDu tham khEo /01c rõ ràng và dc theo dõi.
D07i /ây là ví dB v> cách trình bày danh mBc tài liDu tham khEo:
DANH MUC TÀI LIÊU THAM KHÁO
Tiêng Viçt
[1] Quách Ngpc Ân (1992), ¨Nhin lai hai nãm phát triên lúa lai", T) 3"</U$ 6V+ 9$% WX$%D
98(1), tr. 10-16.
[2] Bô Nông nghiêp v• PTNT (1996), Y@' +@' 3Z$% EF3 [ $K, \]^^_`]^^ab c6@3 3")d$
0e# 0#)D H• Nôi.
[3] Nguyên Huu Ðông, Еo Thanh Bãng, Lâm Quang Dµ, Phan Ðúc Trµc (1997), fg3 Q)F$
h ?P Ai 0j 0<I$ J1 9$% WX$%, NXB Nông nghiêp, H• Nôi.
[4] Nguyên Thj Gâm (1996), k6@3 6)C$ J1 -@$6 %)@ ,g3 AB Wl$% QR3 WX+ -M+ +H, 9$%
$6)C3 -gD Luân vãn thac si Khoa hpc nông nghiêp, viên Khoa hpc ky thuât Nông
nghiêp viêt Nam, H• Nôi.
.........
8
Tiêng Anh
[8] Anderson, J. E. (1985), ¨The Pelative lnefficiency of Quota, The Cheese Case",
m,8")+#$ n+'$',)+ o8J)8pD 751(1), pp. 178-90.
[9] Boulding, K. E. (1995), n+'$',)+A m$#0/A)AD Hamish Hamilton, London.
[10] Burton G. W. (1988), ¨Cytoplasmic male-sterility in pearl millet (penni-setum
glaucum L.)", m%"'$',)+ q'<"$#0 [r, pp. 230-231.
[11] lnstitute of Economics (1988), m$#0/A)A 's n*c8$W)3<"8 k#338"$ 's t"Q#$ u'<A86'0WA )$
v)83$#,D Department of Economics, Economic Pesearch Peport, Hanoi.
.........
10) PhG lGc cAa luDn v3n
Ph?n này bao g*m nhLng n;i dung c?n thi5t nhgm minh h:a hoHc bJ tr1 cho n;i
dung lun v$n nh0 s, liDu, mOu bi<u, tranh Enh,… N5u lun v$n s[ dBng nhLng câu trE
lXi cho m;t bEng câu hhi thì bEng câu hhi mOu này phEi /01c /0a vào ph?n PhB lBc @
d&ng nguyên bEn /ã dùng /< /i>u tra, th$m dò ý ki5n; không /01c tóm t.t hoHc s[a
/Ji. Các tính toán mOu trình bày tóm t.t trong các bEng bi<u cMng c?n nêu trong PhB
lBc cNa lun v$n. PhB lBc không /01c dày h2n ph?n chính cNa lun v$n.
II. CUN TÓM T[T
Cu,n tóm t.t lun v$n có kích cd cNa tX giIy khJ A4 (210 x 297 mm) gIp làm /ôi
theo chi>u có kích th07c 297 mm, có n;i dung /01c trình bày t,i /a trong 24 trang
(không k< bìa) và in trên hai mHt giIy. Cu,n tóm t.t lun v$n phEi /01c trình bày rõ
ràng, m&ch l&c, s&ch sF, không /01c tGy xóa.
Cu,n tóm t.t phEi phEn ánh trung th9c k5t cIu, b, cBc và n;i dung cNa lun v$n
(cu,n toàn v$n). Trong cu,n tóm t.t chZ trình bày n;i dung (tóm t.t) cNa 3 ph?n chính
cNa lun v$n: M@ /?u, các ch02ng và K5t lun. Có th< tóm l01c n;i dung cNa ph?n
“M@ /?u” nh0ng cIu trúc cNa ph?n này (các n;i dung c2 bEn) phEi gi,ng nh0 trong
cu,n toàn v$n. Ph?n “K5t lun” phEi có /?y /N n;i dung nh0 trong cu,n toàn v$n. Có
th< không /0a vào cu,n tóm t.t n;i dung cNa m;t /> mBc nào /ó nh0ng tIt cE các />
mBc phEi /01c th< hiDn /?y /N. Có th< chZ /0a vào trong cu,n tóm t.t m;t s, bEng
bi<u, hình vF và công thKc chính, quan tr:ng, nh0ng chúng phEi có s, thK t9 gi,ng nh0
trong cu,n toàn v$n.
S[ dBng chL (font) thu;c mã UNICODE, ki<u chL chân ph02ng, dc /:c v7i cd
chL 11 cNa lo&i chL Times New Roman hoHc t02ng /02ng.
Dãn dòng /Ht @ ch5 /; “Exactly 17 pt”.
L> trên, l> d07i, l> trái và l> phEi cNa trang so&n thEo />u r;ng 2 cm.
S, trang /01c /ánh @ giLa, phía trên /?u mYi trang giIy.
N5u có bEng bi<u, hình vF trình bày theo chi>u ngang khJ giIy (landscape) thì
chi>u /:c là t3 giLa cu,n tóm t.t /:c ra.
9
Ki<u trình bày /,i v7i các /> mBc không cùng cIp phEi khác nhau và các /> mBc
cùng cIp phEi có ki<u trình bày gi,ng nhau trong toàn b; cu,n tóm t.t.
MHt ngoài và mHt trong cNa tX bìa tr07c /01c trình bày theo mOu sau:
Mãt ngo•i cua tò bia truóc Mãt trong cua tò bia truóc
BQ GIÁO DSC VÀ UÀO TVO
&'I H)C &À N*NG
¾¾¾¾¾¾¾¾¾


HÇ VÀ TÊN TAC GIÁ LUÂN VÄN1,( $+ 1E& ;!<( *?(Chuyên ngành: .............................
Mã s4: .............................TÓM T[T LU,N V#N TH'C S- ......................
(ghi ngành ca h#c v& ()*c công nh,n)&à N0ng – N3m .......
Công trình /01c hoàn thành t&i
ÐAl HQC ÐÀ NÃNG

Ng0Xi h07ng dOn khoa h:c: ..............................................
(ghi rõ h#c hàm, h#c v&)
PhEn biDn 1: .............................................................................
PhEn biDn 2: .............................................................................

Lun v$n sF /01c bEo vD t&i H;i /*ng chIm Lun
v$n t,t nghiDp th&c s' (ghi ngành ca h#c v& ()*c
công nh,n) h:p t&i U&i h:c Uà Ning vào ngày
…...… tháng …...… n$m …...….

Có th< tìm hi<u lun v$n t&i:
- Trung tâm Thông tin-H:c liDu, U&i h:c Uà Ning
- Th0 viDn tr0Xng U&i h:c .........., U&i h:c Uà Ning
III. DANH M\C CÁC CHUYÊN NGÀNH VÀ MÃ S CHUYÊN NGÀNH
Tính /5n thXi /i<m hiDn t&i (2007), t&i U&i h:c Uà Ning có 20 chuyên ngành /ào
t&o th&c s'.
Danh mBc các chuyên ngành và mã s, chuyên ngành /01c trình bày trong bEng
d07i /ây:

Tên g#i ca h#c v& th6c s;
(()*c ghi theo ngành)
Chuyên ngành
Mã s/
chuyên ngành
1. Công nghD Ch5 t&o máy 60.52.04
2. Kj thut /;ng c2 nhiDt 60.52.34
3. Kj thut ô tô, máy kéo 60.52.35
Thac si ky thuât
4. M&ng và HD th,ng /iDn 60.52.50
10
Tên g#i ca h#c v& th6c s;
(ghi theo ngành)
Chuyên ngành
Mã s/
chuyên ngành
5. T9 /;ng hóa
6. SEn xuIt t9 /;ng
60.52.60
7. Kj thut /iDn t[ 60.52.70
8. Công nghD NhiDt 60.52.80
9. Công nghD th9c phGm và /* u,ng 60.54.02
10. Khoa h:c máy tính 60.48.01
Thac si Ky thuât
11. T07i tiêu cho cây tr*ng (ThNy l1i) 60.62.27
Thac si Quan trj kinh doanh 12. QuEn tre Kinh doanh 60.34.05
13. Tài chính và Ngân hàng 60.34.20
Thac si Kinh tê
14. K5 toán 60.34.30
15. Sinh thái h:c 60.42.60
16. Hóa hLu c2 60.44.27 Thac si Khoa hpc
17. Ph02ng pháp Toán s2 cIp 60.46.40
Thac si Giáo dµc hpc 18. QuEn lý Giáo dBc 60.14.05
19. Ngôn ngL Anh 60.22.15
Thac si Khoa hpc xã hôi v• nhân
vãn
20. V$n h:c ViDt Nam 60.22.34

—™˜–—™˜–

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->