P. 1
tai chính tiền tệ

tai chính tiền tệ

|Views: 197|Likes:
Được xuất bản bởiDinh Phuong

More info:

Published by: Dinh Phuong on Oct 30, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2014

pdf

text

original

1 BÀI GIẢNG MÔN TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ ĐẠI CƯƠNG VỀ TIỀN TỆ I. Nguồn gốc ra đời tiền tệ II.

Các hình thái tiền tệ III. Chức năng và vai trò tiền tệ IVIV. Các Các chchếế độđộ titiềềnn ttệệ2 I. Nguồn gốc ra đời tiền tệ 1. Theo K.Marx, sự ra đời của tiền tệ chí hí hnh làlà sự phát hát tt iriểển cáác hì hì hnh thái thái bi biểểu hi hiệện của giá trị trong trao đổi hàng hóa. - Hình thái giá trị giản đơn (ngẫu nhiên) Giá trị của một hàng hóa chỉ có thể biểu hi hiệệnn thông thông qua qua duy duy nhnhấấtt mmộộtt hàng hàng hóa hóa khác khác mà thôi. x hh A = y hh B - Hình thái giá trị đầy đủ (mở rộng) Giá trị của một hàng hóa được biểu hiện ởở nhiềều hàng hóa khác nhau. y hh B x hh A = z hh C u hh D .........3 - Hình thái giá trị chung Trao đổi trực tiếp vật - vật không còn phù hợp nữa, đòi hỏi phải thay thế bằng hì hì hnh ththứức ttrao đổđổii hh àoàn thi thiệện hhơn: ttrao đổi gián tiếp thông qua một hàng hóa trung gian. y hh B zz hhhh CC == xx hhhh AA u hh D ......... - Hình thái tiền tệ Sự phát triển của sản xuất và phân công lao động xã hội đã dẫn tới quan hệ trao đổi mở rộng hơn. Hàng hóa được chọn làm vật ngang giá độc quyềền đểể biểểu

hiện và đo lường giá trị của mọi hàng hóa trong phạm vi quốc gia, quốc tế là tiền tệ. x hh A yy hhhh BB = TT (ti (tiềền)n) z hh C .........4 2. Quá trình ra đời của tiền tệ có thể chia thành hai giai đoạn: trao đổi trực tiếp và trao đổi gián tiếp. -- Giai Giai đđooạạnn 11:: trao trao đổđổii trtrựựcc titiếếpp làlà quá quá trình trao đổi diễn ra giữa hàng và hàng (HH’) Hình thức trao đổi này phải có sự trùng hợp về nhu cầu giữa những người tham gia trao đổổi vềề thời gian, địa điểểm cũng như giá trị sử dụng của hàng hóa cần trao đổi. - Giai đoạn 2: Trao đổi gián tiếp thông qua vật môi giới trung gian (H-vật trung gian-H’) Sự xuất hiện của vật trung gian làm cho quá trình trao đổi trở nên thuận tiện hơn. Hàng hóa được chọn làm vật trung gian để biểu hiện và đo lường giá trị ccủủaa mmọọii hàng hàng hóa hóa trong trong phphạạmm vi vi ququốốcc gia, quốc tế được gọi là tiền tệ.5 Vậy, tiền tệ là sản phẩm tất nhiên của nền sản xuất hàng hóa. Theo quan điểm của K. Marx, tiền tệ là một hàng hóa đặc biệt, độc quyền giữ vai trò làm vật ngang giá giá chung chung đểđể phphụụcc vvụụ cho cho quá quá trình lưu thông hàng hóa. * Tính chất của tiền tệ: - Tính được chấp nhận. - Tính dễ nhận biết. - Tí Tí hnh cóó thhểể chi hia nhhỏỏ đđược. - Tính lâu bền. - Tính dễ vận chuyển. - Tính khan hiếm. - Tính đồng nhấất.6 II. Các hình thái tiền tệ

1. Hóa tệ LàLà hình hình thái thái ccổổ xxưưaa vàvà ssơơ khai khai nhnhấấtt theo đó một loại hàng hóa nào đó, do được nhiều người ưa chuộng nên có thể tách ra khỏi thế giới hàng hóa nói chung để thực hiện các chức năng của tiền tệ. Hóa Hóa ttệệ cócó ththểể chia chia làm làm hai hai loloạạii:: - Hóa tệ không phải kim loại. - Hóa tệ kim loại. 2. Tín tệ Là loại tiền tệ được lưu dụng nhờ vào sự tín nhiệm của công chúng chứ bản thâ thân nóó khô không cóó hhoặặc cóó giáiá ttrịị khô không đáng kể. Về hình thức, tín tệ có hai loại: - Tín tệ kim loại: là loại tín tệ được đúc bằng kim loại rẻ tiền thay vì đúc bằng kim kim loloạạii quý quý nhnhưư bbạạcc hay hay vàng vàng.. - Tiền giấy: có hai hoại là tiền giấy khả hoán và tiền giấy bất khả hoán.7 + Tiền giấy khả hoán: là loại tiền in trên giấy để lưu hành thay cho tiền vàng hay tiền bạc và có thể đổi tiền giấy lấy vàng theo giá trị ghi trên tiền giấy bất cứ lúc nào. + Tiền giấy bất khả hoán: là loại tiền in trên giấy để lưu hành thay cho tiền vàng hay tiền bạc nhưng khi cần vàng hay bạc người ta không thể chuyển đổi nó ra vàng hay bạc theo hàm lượng như đã định nghĩa mà phải mua vàng hay bạc theo giá thị trường. 3. Bút tệ (tiền ghi sổ) Là những khoản tiền gửi ở ngân hàng, sử dụụngg bằngg cách thựực hiệện các bút toán ghi Nợ và Có trên các tài khoản ở ngân hàng. 4. Tiền điện tử Bản chất loại tiền này chính là tiền ghi sổ nhưng thểể hiện qua hệ thốống tài khoản được nối mạng vi tính.8

III. Chức năng và vai trò tiền tệ 11. ChChứứcc nnăăngng * Theo quan điểm của K. Marx, tiền tệ có 5 chức năng: - Thước đo giá trị Biểu hiện khi tiền tệ thực hiện chức năng đđo llườờng vàà bi biểểu hi hiệện giáiá trịị củủa cáác hàhàng hóa khác. Giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng tiền tệ gọi là giá cả. - Phương tiện lưu thông Biểu hiện khi tiền tệ làm môi giới cho quá trình trao đổi hàng hóa, phục vụ cho ssựự chuy chuyểểnn ddịịchch quy quyềềnn ssởở hhữữuu hàng hàng hóa hóa từ chủ thể này sang chủ thể khác, biểu hiện thông qua công thức H-T-H’. - Phương tiện thanh toán Biểu hiệện khi tiền tệệ đượợc sử dụụngg để giảm trừ các khoản nợ trong quan hệ mua bán các hàng hóa, dịch vụ.9 - Phương tiện cất giữ Biểu hiện khi tiền tệ tạm thời trở về trạng thái nằm im để dự trữ, thực hiện chức năng trao đổi trong tương lai. - Phương tiện trao đổi quốc tế và tiền tệ thế giới Biểu hiện khi tiền tệ đóng vai trò là vậậtt ngang giáiá chhung, ththực hi hiệện cáác chức năng của nó trên phạm vi thế giới. * Theo quan điểm các nhà kinh tế học hiện đại, tiền tệ có ba chức năng: - Phươngg tiệện trao đổi. - Thước đo giá trị. - Phương tiện tích lũy. Tiền tệ là bất cứ vật gì được xã hội chấpp nhậận mộột cách pphổ biến làm phương tiện đo lường, trao đổi và tích lũy một cách hữu hiệu.10 2. Vai trò - Là phương tiện không thể thiếu để

Định nghĩa Chế độ tiềền tệ là toàn bộ những quy định mang tính pháp luật về hình thức tổ chức lưu thông tiền tệ của một nước trong đó các yếu tố khác nhau của lưu thông tiền tệ đượ đượcc kkếếtt hhợợpp mmộộtt cách cách ththốốngng nhnhấấtt. .11 2.Chế độ lưu thông tiền giấy khả hoán. IV. Tín dụng . đồng.Chế độ đơn bản vị Là chế độ tiền tệ lấy một thứ kim loại làm vật ngang giá chung: kẽm.Chế độ bản vị vàng Trong chế độ này.Chế độ lưu thông tiền giấy bất khả hoán.2. . Vàng và bạc đều là vật ngang giá thực hiện chức năng thước đo giá trị và phương tiện lưu thông với “quyền lực ngang nhau”.Là phương tiện để thực hiện và mở rộng các quan hệ quốc tế. Các chế độ lưu thông tiền tệ 2.mở rộng và phát triển kinh tế hàng hoá. một trọng lượng vàng nhất định được Nhà nước quy định làm tiêu chuẩn giá cả (tiêu chuẩn đo lường). Chế độ lưu thông tiền kim loại . bạc hoặc vàng. 2.1. .. Chế độ lưu thông tiền giấy . vàng đóng vai trò là vật ngang giá chung và là cơ sở của toàn bộ chế độ lưu thông tiền tệ của nước đó.13 TÍN DỤNG VÀ LÃI LÃI SUSUẤẤTT TÍN D TÍN DỤỤNGNG I.Chế độ song bản vị Là chế độộ tiền tệệ mà vàngg và bạạc đều được sử dụng với tư cách là tiền tệ.Là công cụ để phục vụ cho mục đđíí hch củủa ngườờii sởở hhữữu chúhúng. . Các chế độ tiền tệ 1.12 .

II. Khái niệm Tín dụng là quan hệ vay mượn. Người tạm thời thừa vốn muốn tìm đđược llợii nhhuậận ttừừ nhhữững đồđồng titiềền nhàn rỗi và người thiếu vốn lại có ý muốn phát triển. .Xuất phát từ nhu cầu đầu tư và sinh lợi trong nền kinh tế.1.15 3. quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa người đi vay và người cho vay dựa trên nguyên tắc hoàn trả. cá nhân trong trong xãxã hhộộii. Tín dụng thương mại Là qquan hệ tín dụngg ggiữa các nhà doanh nghiệp. Lãi suất tín dụng I. + Do sự không thống nhất giữa thu nhập và chi tiêu của các hộ gia đình. . 4. tín nhiệm.Tín Tín ddụụngng làlà ssựự vvậậnn độđộngng ccủủaa ttưư bản cho vay. mở rộng sản xuất để tìm kiếm được nhiều lợi nhuận hơn so với khả năng vốn giới hạn của mình.14 2.Tín dụng là quan hệ chuyển nhnhượượngng vvốốnn trên trên ccơơ ssởở ccủủaa ssựự tin tin tưởng. + CóCó tthờời kỳỳ doa doanh ngghiệệpp ttạạm tthờời tthiếếuu vốn và có thời kỳ doanh nghiệp tạm thời thừa vốn. . Sự tồn tại và phát triển của tín dụng .Tín dụng là quan hệ chuyển nhượng vốn trên cơ sở hoàn trả. + Do sự không trùng khớp giữa thu và chi của ngân sách nhà nước. * Đặc điểm . Tín dụng 1. Bản chất ..Xuất phát từ đặc điểm chu chuyển vốn tiền tệ trong nền kinh tế. được biểu hiện dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa. Các hình thức tín dụng 4.

.Tín dụng thương mại có thời hạn ngngắắnn là ch là chủủ yyếếuu. . 4. .Tín dụng nông nghiệp.Vốn tín dụng cấp chủ yếu là tiền tệ.Tín dụng tiêu dùng . * Căn cứ vào đối tượng tín dụng: . hộ gia đình .Tín dụng bất động sản.Chủ thể tham gia trong quan hệ tín ddụng ththương mạii làlà giiữữa cáác dd h oanh nghiệp trực tiếp sản xuất kinh doanh với nhau. .17 * Căn cứ vào mục đích tín dụng: .Công cụ trong quan hệ TDTM là thương phiếu.Tín dụng vốn cố định. .. * Đặc điểm: .MMục đđíí h là h ch là phục vụ nhhu cầầu sảản xuất và lưu thông hàng hóa vì mục tiêu lợi nhuận.Tín dụng vốn lưu động. .. .. cá nhân.Tín dụng trung hạn.Là hình thức tín dụng mang tính chất trực tiếp. . . . Tín dụng ngân hàng Là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng. * Căn cứ vào thời hạn tín dụng: .2.Tín dụng công nghiệp và thương mại. .Tín dụng dài hạn. * Căn cứ vào hình thức đảm bảo: .Tí Tí d n dụng khô không đảđảm bbảảo. .Tín dụng ngắn hạn.. .Chủ thể tham gia gồm một bên là ngân hàng và bên còn lại là các chủ thể khác trong nền kinh tế như: doanh nghiệp. các tổ chức tín dụng khác với các nhà doanh doanh nghi nghiệệpp vàvà cácá nhân nhân.Tín dụng thương mại được cấp bằng hàng hóa. .Tín dụng đảm bảo.16 .

trong đó ngân hàng là trung gian tín dụng giữa người tiết kiệm và những người cầần vốốn đểể sảản xuấất kinh doanh hoặc tiêu dùng. . trung trung hohoặặcc dài dài hhạạnn. Tín dụng quốc tế Là sự vay mượn phát sinh giữa nước này với nước khác bao gồm vay ổ yg mượn giữa hai chính phủ. * Đặc điểm: . . 4.19 ..18 . n.Là hình thức tín dụng mang tính chất gián tiếp.3.. Tín dụng Nhà nước Là quan hệ tín dụng giữa Nhà nước vàvà các các chchủủ ththểể trong trong vàvà ngoài ngoài nnướướcc..Mục đích của tín dụng ngân hàng là nhằm phục vụ sản xuất. trung hạn hoặc dài hạn. . .4.Tín Tín ddụụngng ththươươngng mmạạii.Đối tượng của TDNN chủ yếu bằng tiền tệ.Chủ thể gồm một bên là nhà nước và một bên là các chủ thể khác trong nnềềnn kinh kinh ttếế. giữa chính phủ. cá nhân.Mục đích nhằm phục vụ nhu cầu của ngân sách nhà nước. trái phiếu. * Các hình thức tín dụng quốc tế: . cócó ththểể làlà ngngắắn. tổ chức với cơ quan tài chính tiền tệ quốc tế . .Công cụ của TDNH cũng rất linh hoạt. các hợp đồng tín dụng .. có thể là kỳ phiếu. . 4.. giữa các tổ chức.. cũng có thể bằng hiện vật.cũng có thể là tài sản.Thời hạn của TDNH rất linh hoạt.Thời gian cũng có thể là ngắn hạn.CCông cụ củủa TDNN chủủ yếếu là trái phiếu nhà nước. kinh doanh hohoặặcc tiêu tiêu dùng dùng qua qua đđóó thu thu đượ đượcc llợợii nhuận.. .

Góp phần ổn định tiền tệ. 5. ..00 << TTỷỷ llệệ llạạmm phát phát << Lãi Lãi susuấấtt tín tín ddụụngng .Tín dụng quốc tế có độ linh động cao đối với bên cho vay.Tình hình lạm phát trong nước. . II.Tiết kiệm tiền mặt và chi phí lưu thông cho xã hội. vừa gắn với tập quán quốc gia.Hiệu quả hoạt động của sản xuất kinh doanh. Lãi suất 1. Vai trò của tín dụng .Tín dụng ngân hàng. Nguyên tắc xác định lãi suất -. .Tín dụng Nhà nước.Góp phần thúc đẩy sản xuất lưu thông thông hàng hàng hóa hóa phát phát tri triểểnn. Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất . Khái niệm Lãi suất tín dụng là tỷ lệ phầần trăm giữa tổng số lợi tức thu được trong một thời gian với tổng số vốn bỏ ra cho vay trong cùng thời gian đó. giá cả.Tín dụng quốc tế ảnh hưởng đến uy tín quốc gia. Chức năng của tín dụng .Phản ánh và kiểm soát các hoạt động kinh tế.Tín dụng quốc tế vừa gắn với tập quán quốc tế. . 3. .Cung cầu về vốn tín dụng. . . . thương mại giữa các quốc gia. tạo công ăn việc làm và ổn định trật tự xã hội.Góp phần ổn định đời sống.Tín dụng quốc tế gắn liền với quan hệ chính trị. .20 * Đặc điểm: .Tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ. .Góp phần phát triển các mối quan hệ kinh tế quốc tế.21 6.22 2. .

lãi suất liên ngân hàng. Các loại lãi suất .Lãi suất dài hạn > lãi suất ngắn hạn. . .Lãi suất cho vay > Lãi suất tiền gửi.Căn cứ vào giá trị thực của lãi suất: + Lãi suất danh nghĩa: là lãi suất ghi trên hợp đồng tín dụng hoặc lãi suất chưa tính đến yếu tố lạm phát. + Lãi Lãi suấấtt bi biếến đổđổii.Căn cứ vào qquan hệệ tín dụụngg: + Lãi suất thương mại.LàLà công công ccụụ kích kích thích thích đầđầuu ttưư phát phát triển kinh tế.24 . . lãi suất tiền vayy. Vai trò của lãi suất .Là đòn bẩy kích thích ngân hàng và các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả. . .≤ Tỷ suất lợi nhuận bình quân..CCăănn ccứứ vào vào phphươươngng pháp pháp tính tính lãi lãi:: + Lãi đơn. + Lãi kép. lãi suất cơ bản . lãi suất chiết khấu. . + Lãi suất ngân hàng (lãi suất tiền gửi. . + Lãi suất trung hạn. + LL iãi suấất dài dài hhạn.25 . + Lãi suất thực: là lãi suấất đã loại trừ yếu tố lạm phát dự tính. .Là phương tiện kích thích lợi ích vật chất để thu hút mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế.23 4. 5.Là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế. . Lãi suất danh nghĩa = Lãi suất thực + tỷ lệ lạm phát. + Lãi suất tín dụng Nhà nước.).Căn cứ vào thời hạn tín dụng: + Lãi suất ngắn hạn.Là một trong những công cụ dự báo tình tình hình hình nnềềnn kinh kinh ttếế..Căn cứ vào tính chất ổn định của lãi suất: + Lãi suất cố định.

. nhận bảo quản tiền và đượợc trả thù lao bảo qquản xuất hiệện đầu tiên ở Hy Lạp rồi lan sang các nước khác.26 Cho đến thế kỷ thứ XIII trước công nguyên. phát hành giấy bạc và thực hiện các dịch vụ tiền tệ khác như: đổi tiền.HỆ THỐNG NGÂN HÀNG I. cho vay. vận chuyểển tiềền. chưa tạo ra một hệ thống. số tiền thu nợ. Các nghiệp vụ ngân hàng tiêu biểu: nhận tiền gửi. Đặc trưng của hoạt động ngân hàng trong giai . Hoạt động ngân hàng giai đoạn 2 (V‐XVII) ‐ Các chủ ngân hàng đã biết cách sử dụng số hiệu tài khoản để ghi chép theo dõi tiền gửi. 2. Hệ thốống ngân hàng hiệện nay I. hohoạạtt đđộộngng ccủủaa nhnhữữngng ngngườườii làm làm ngân hàng là không những thu nhận bảo quản. Sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng II. đổi tiền mà còn sử dụng số tiền bảo quản đó để cho vay. tiền cho vay. nguyên... ‐ Các ngân hàng hoạt động độc lập. Hoạt động ngân hàng thời sơ khai (Thế kỷ V ttrởở vềề ttrướớc)) Nghề ngân hàng ra đời ban đầu với các nghiệp vụ đơn giản: đổi chác tiền đúc và ăn hoa hồng đổi tiền. Sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng 1. bảo quản tiềền . tính lãi ..27 3. Điều đó đã làm cho hoạt động của ngân hàng sơ khai trở nên nên phong phong phú phú hhơơnn trtrướướcc vàvà thu thuậậtt ngngữữ ngân hàng bắt đầu xuất hiện từ đó. Hoạt động ngân hàng giai đoạn 3 (XVIII‐ XX) Nhà nước bắt đầu can thiệp vào hoạt động ngân hàng bằng cách ban hành các đạo luật nhằằm hạn chếế bớt sốố lượng ngân hàng được phép phát hành. chiết khấu.

+ Giai đoạn biến NH phát hành thành NHTW thông qua việc nhà nước quốc hữu hóa ngân hàng. hầu hết các nước đều thực hiện cơ chế một ngân hàng phát hành hành. ‐ Ngân hàng trung gian. Khởi thủy một ngân hàng thương mại nào nào đđóó chi chiếếmm mmộộtt vvịị trí trí quan quan trtrọọngng trong trong hệ thống ngân hàng rồi được nhà nước giao phó nghiệp vụ phát hành tiền và trở thành ngân hàng phát hành. Hệ thống ngân hàng ggiai đoạạn nàyy đượợc địịnh hình rõ rệệt bao gồm hai cấp: ‐ Ngân hàng trung ương. Ngân hàng trong giai đoạn hiện đại Đầu thế kỷ XX. Việc quốc hữu hóa ngân hàng phát hành đã biến ngân hàng phát hành thành sở hữu nhà nước và nhà nước đã nắm trong tay trọn vẹn bộ máy kinh tế quan trọọngg nàyy để nhờ đó có thể điều tiết các hoạt động kinh tế vĩ mô.. Tuy Tuy nhiên. 4. ‐ Hệ thống ngân hàng chia làm hai nhóm: ngân hàng phát hành và ngân hàng kinh doanh. Nhà nước mới bắt đầu quốc hữu hóa và nắm lấy ngân hàng phát hành. Mãi đến cuộc khủng hoảng kinh tế 1929‐1933.28 II. ngân ngân hàng hàng phát phát hành hành vvẫẫnn còn thuộc sở hữu tư nhân.29 .đoạn này là: ‐ Các ngân hàng hoạt động mang tính hệ thống. Ngân hàng trung ương NHTW NHTW rara đđờờii didiễễnn bi biếếnn qua qua hai hai giai giai đoạn: + Giai đoạn NHTM phát triển trở thành ngân hàng phát hành. Hệ thống ngân hàng hiện nay 1. nhiên.

31 * Ngân hàng phát triển: ‐ Huy động các nguồn vốn trung và dài . kinh doanh hoặc tiêu dùng. g. nhu cầu tiền mặt. Các loại hình NHTG * Ngân hàng thương mại: NHTM là loại ngân hàng giao dịch trực tiếp với các công ty.30 NHTG là một đơn vị kinh doanh có giấy phép phép ccủủaa chính chính quy quyềềnn (có (có ttưư cách cách pháp pháp nhân). chiết khấu. Khái niệm Thuật ngữ “trung gian” bao gồm hai ý nghĩa: ‐ Trung gian giữa NHTW và nền kinh tế: thông qua NHTG... ‐ Trung gian tài chính: chuyển hóa các khoản tiền tạm thời chưa sử dụng của các chhủủ thhểể ki ki hnh tếế thhừừa vốốn đđếến cáác chhủủ thhểể kinh tế thiếu vốn tạm thời đang cần vay để sản xuất.. 2.. Hoạt động chính là kinh doanh tiền tệ bằng việc nhận các khoản tiền gửi có trả lãi để thu hút vốn nhàn rỗi rồi dùng chính những khoản tiền đó để cho vay lại đối với nềền ki ki hnh ttếế. việc phát hành tiền. xí nghiệp. tổ chức kinh tế và cá nhân bằng cách nhận tiền gửi.2. tiền tiết kiệm rồi sử dụng số vốn đó để cho vay. ggiá cả. tổng cung tiền tệ. lãi suất. tỷ giá hối đoái . côngg ăn việệc làm. thực hiện chính sách tiền tệ của NHTW sẽ tác động đến nền kinh tế đồng thời tình hình sản lượợng.2. cung cấp các phương tiện thanh thanh toán toán vàvà cung cung ứứngng ddịịchch vvụụ ngân ngân hàng hàng cho các đối tượng nói trên.1. được phản hồi về NHTW. là một tổ chức kinh doanh giúp cho người cho vay và người đi vay trong nền kinh tế gặp nhau. Ngân hàng trung gian 2.

1. cổ phần hoặc cá nhân và chịu sự ququảảnn lýlý vvềề nghi nghiệệpp vvụụ ccủủaa ỦỦyy ban ban chchứứngng khoán quốc gia. ‐ Tập trung vốn cho những khu vực kinh tế thiết yếu có tính chất quyết định đđếến sự phát hát tt iriểển ki ki hnh ttếế xãã hhộộii củủa quốốc gia. ‐ Hình thức sở hữu có thể là nhà nước. Khái niệm Tổ chức tài chính phi ngân hàng là các tổ . ‐ Là công cụ thực hiện chính sách tiền tệ của NHTW. * Các tổ chức tín dụng hợp tác: ‐ Là tổ chức tín dụng thuộc sở hữu ttậậpp ththểể hohoặặcc ccổổ phphầầnn. * Ngân hàng chính sách: ‐ Là ngân hàng của nhà nước. 3. góp vốn mua cổ phần.33 2. phát hành hành chchứứngng ttừừ cócó giá giá vàvà vay vay vvốốnn. hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Vai trò ‐ Là công cụ quan trọng thúc đẩy sự phát triển của sản xuất lưu thông hàng hóa. ‐ Tài trợ vốn cho các đối tượng chính sách vì mục đích xã hội và phát triển kinh tế.3. ‐ Đầu tư trung và dài hạn dưới hình thức cấp tín dụng. ‐ Hoạt động chủ yếu là cho các thành viên vay nhằm mục tiêu tương trợ nhau phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống.hạn dưới hình thức nhận tiền gửi. đđượượcc thành thành llậậpp theo nguyên tắc tự nguyện bằng vốn góp của các thành viên. Các tổ chức tài chính phi ngân hàng 3.32 * Ngân hàng đầu tư: ‐ Hoạt động ở lĩnh vực chứng khoán và các dịch vụ liên quan đếến phát hành. bảo lãnh chứng khoán.

2.chức kinh doanh trong lĩnh vực tài chính – tiền tệ.34 3. ‐ Quỹ đầu tư: là định chế tài chính thực hi hiệện viiệệc hhuy đđộộng vốốn củủa ngườờii ti tiếếtt ki kiệệm thông qua việc bán các chứng chỉ góp vốn. dùng. họ hành động như các đại lý cho các nhà đầầu tư trong việệc mua hoặc bán các chứng khoán. Quỹ này đặt dưới sự quản trị chuyên nghiệp của các công ty quản lý quỹ và thực hiện đầu tư vào các chứng khoán vì lợi ích của các cổ đông.35 ‐ Công ty tài chính: là trung gian tài chính hình thành nguồn vốn bằng cách huy động tiền gửi có kỳ hạn hoặc phát hành các chứng khoán nợ hay vay của các ngân hàng. tài sản hoặc các rủi ro khác. được thực hiện một số hoạt động ngân hàng như là nội dung kinh doanh thường xuyên nhưng không được nhận tiền ggửửii không không kkỳỳ hhạạnn vàvà làm làm ddịịchch vvụụ thanh thanh toán toán. tuổi già.36 ‐ Công ty môi giới và đầu tư chứng khoán: Những công ty môi giới là những trung gian thuần túy. Khác với . Các loại hình tổ chức tài chính phi ngân hàng ‐ Công Công tyty bbảảoo hi hiểểmm:: làlà mmộộtt ttổổ chchứứcc tài tài chính mà hoạt động chủ yếu là nhằm bảo vệ tài chính cho những người có hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp xảy ra rủi ro về tử vong. thương tật. trung và dài hạn các đối ttượượngng ssảảnn xuxuấấtt hohoặặcc tiêu tiêu dùng. Nguồn vốn huy động được sử dụng để cho vay ngắn.. ththựựcc hi hiệệnn nghiệp vụ factoring hoặc thuê mua. ‐ Quỹ trợ cấp: được hình thành từ những khkhoảản đđóóng góóp củủa nhhữững ngườờii llao đđộộng khi còn đang làm việc và được sử dụng để chi trả trợ cấp khi họ về hưu hoặc mất sức lao động tạm thời.

họọ còn trựực tiếpp mua và bán các loại chứng khoán để hưởng chênh lệch giá.những công ty môi giới. NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀVÀ CHÍNH SÁCH TI CHÍNH SÁCH TIỀỀNN TTỆỆ I. góp phphầầnn đảđảmm bbảảoo anan toàn toàn hohoạạtt độđộngng ngân ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng.1. công ty kinh doanh chứng khoán ngoài việc môi giới chứng khoán.37 * Vai trò: ‐ Kích thích và tập trung các nguồn vốn tiết kiệm nhỏ. Những vấn đề chung về ngân hàng trung ương 1. Những vấn đề chung về ngân hàng trung ương II. cạnh tranh và tiến bộ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng ‐ ĐĐápáp ứứngng các các nhu nhu ccầầuu trong trong vi việệcc bbảảoo vệ và đầu tư tài chính. thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. lẻ ‐ Tạo ra cáác cơ hhộộii đđầầu tư sii hnh llờờii chho cá nhân ‐ Thúc đẩy đầu tư. ‐ Sở giao dịch chứng khoán: là trung tâm giiao ddịịchh chhứứng khkh áoán cóó ttổổ chhứức ttrong đđóó việc mua bán được thực hiện một cách trực tiếp qua đấu giá hoặc thông qua những người buôn. Mô hình tổ chức Có hai mô hình tổ chức NHTW: 2. Chính sách tiền tệ38 I. Mô hình NHTW trực thuộc chính phủ .. Định nghĩa NHTW là cơ quan độc quyềền phát hành tiền và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm ổn định giá trị tiền tệ. 2. Hoạt động của ngân hàng trung ương III.

. nhiệm vụ có tính chuyên ngành cao (ngoại hối. thành phố hoặc khu vực.Số lượng tối đa hoặc tối thiểu các chi nhánh NHTW thường dựa vào số lượợngg các địịa pphương.2. các đơn vịị hành chính trực thuộc trung ương. đđiiềều titiếếtt titiềền ttệệ.41 II. chhỉỉ ththịị của Chính phủ. Mô hình NHTW độc lập với chính phủ.Tại các chi nhánh.Trụ sở NHTW đặt tại thủ đô.Theo mô hình này. tín ddụng. NHTW chịu sự kiểm soát toàn diện của chính phủ và phhảảii ththực hi hiệện mọii chíhí hnh sáá hch.. ttỷỷ giáiá.g. Cơ cấu tổ chức và mạng lưới của NHTW HHệệ ththốốngng ttổổ chchứứcc ccủủaa NHTW NHTW nói nói chung được bố trí theo kiểu hình chóp 2 cấp: . quan hhệệ hhợp tátác .)).Tại trụ sở. . ..39 2. 3. .Mạng lưới chi nhánh NHTW hợp thành bộ phận quan trọng và lớn nhất trong việc chuyển những quyết định về cung ứứng titiềền. ra nền kinh tế. trực thuộc quốc hội MôMô hình hình này này ddựựaa trên trên quan quan đđiiểểmm cho rằng nếu để NHTW trực thuộc Chính phủ thì làm cho NHTW mất hẳn tính độc lập và chủ động trong việc thực hiện các chính sách tiền tệ.. Phát Phát hành hành titiềềnn vàvà đđiiềềuu titiếếtt llưưuu thông thông tiền tệ * Nguyên tắc phát hành: . tín dụng . lãi lãi suất. NHTW cũng sẽ bố trí cơ cấu tổ chức thành các phòng ban để đảm nhận các nhiệm vụ trên địa bàn.Các chi nhánh đặt tại các tỉnh..40 . Hoạt động của ngân hàng trung ương 11. NHTW sẽ bố trí thành các khối để thực hiện chức năng.

Phát hành qua thị trường vàng và ngoại tệ BBằằng viiệệc ttung titiềền mặặtt ra ththịị ttrườờng . từ đó tác động đến khả năng cung ứng tín dụng của các ngân hàng này.42 * Kênh phát hành . g y gây ảnh hưởngg đến khối dự trữ của các NHTG. .Nguyên tắc hàng hóa Theo nguyên tắc này. tái cầm cố các chứng từ có giá của các ngân hàng trung gian.Phát hành qua thị trường mở Nghiệp vụ thị trường mở là việc NHTW tham gia mua hoặc bán giấy tờ có giá ngắn hạn trên thị trường tiền tệ với các NHTG nhằm mục đích tác động đến thị trường tiền tệ. . tiền mặt sẽ thông qua ngân hàng trung gian để tới tay công chúng. . Khi NHTW cho ngân hàng trung gian vay tiền..Nguyên tắc trữ kim Việc pphát hành tiền ggiấyy chỉ được thực hiện khi nào có một lượng quý kim được nhập kho. Việc tăng hay giảm số lượng tiền giấy tùy thuộc vào số lượng quý kim dự trữ của ngân hàng.Phát hành qua kênh ngân hàng trung gian NHTW NHTW chho ngâân hàhàng ttrung giian vay thông qua nghiệp vụ tái chiết khấu.43 . giá. ngân hàng phát hành tiền không cần dựa trên cơ sở dự trữ vàng mà phát hành trên cơ sở của nhu cầu lưu thông hàng hóa và trên cơ sở có tài tài ssảảnn hàng hàng hóa hóa ttươươngng đươ đươngng đảđảmm bbảảoo. chính phủ có thể đi vay của ngân hàng trung ương để bù đắp thâm hụt. điều hòa cung và cầu về ggiấyy tờ có g .Phát hành qua kênh Chính phủ Trong trường hợp ngân sách bội chi..

46 . bù trừ giữa các ngân hàng trung gian. + Ti Tiềềnn ggửửii thanh thanh toán toán ggửửii ttạạii NHTW NHTW phục vụ cho mục đích thanh toán. khi nâng cao mức dự trữ bắt buộc. + Tiền gửi dự trữ bắt buộc Khi ấn địịnh mức dựự trữ bắt buộc thấp. + Thẩm định và cấp giấy chứng nhhậận hhoạtt độđộng ngâân hàhàng. NHTW muốn khuyến khích các NHTG mở rộng mức cho vay của họ. Tiền gửi mà các ngân hàng trung gian gửi vào NHTW bao gồm 2 loại: tiền gởi dự trữ bắt buộc và tiền gửi thanh toán. chuyển nhượng. NHTW vừa làm tăng dự trữ vàng và ngoại tệ vừa làm tăng lượng tiền mặt trong lưu thông một khoản tương ứng. kết quả là độ rủi ro trong hoạt động ngân hàng tăng cao.NHTW cấp tín dụng cho các NHTG. . Ngân hàng của các ngân hàng . NHTW muốn giới hạn khả năng cho cho vay vay ccủủaa NHTG NHTG. Ngược lại.Mở tài khoản và quản lý các khoản tiền ggửi của các nggân hàng.44 2. Về nguyên tắc. + Nếu NHTW dễ dãi trong việc cấp tín tín ddụụngng cho cho các các NHTG NHTG thì thì ssẽẽ ttạạoo cho cho các NHTG tâm lý ỷ lại. NHTW chỉ đóng vai trò là người cho vay cuối cùng đối với NHTG vì: + Việc NHTW cho NHTG vay là một hành động phát hành tiền.45 .vàng và ngoại tệ để mua các đồng tiền của nước ngoài và vàng.NHTW thực hiện việc quản lý nhà nước đối với hệ thống ngân hàng. tái cầm cố các chứng từ có giá. NHTW sẽ cho các NHTG vay thông qua nghiệp vụ tái chiết khấu.

. + Thu từ hoạt động chuyển nhượng. ++ Thanh Thanh tra tra vàvà kikiểểmm soát soát mmộộtt cách cách thường xuyên và toàn diện mọi mặt hoạt động của các NHTG. . + Cho vay.. Chính sách tiền tệ 1. Lợi tức ròng của NHTW được nộp vào kho bạc... góp phần thúc đẩy phát triển kinh kinh ttếế xãxã hhộộii đảđảmm bbảảoo anan ninh. khấu hao . ninh.Chi tiêu: + Trả lương công nhân viên.+ Điều tiết hoạt động kinh doanh của NHTG bằng những biện pháp kinh tế và hành chính. . Lợi tức và chi tiêu . + Chi phí quản lý. + Chi phí in thêm tiền mới. bù trừ trong nước và ngoài nước ..Lợi tức: ++ Đầ Đầuu ttưư vào vào trái trái phi phiếếuu kho kho bbạạcc.. Ngân hàng của Nhà nước ...Đại diện cho Chính phủ tại các tổ chức tài chính tiền tệ. 3.Quản lý dự trữ quốc gia . .47 4.Cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho Chính phủ. Khái niệm Chính sách tiền tệ là một bộ phận của chính sách kinh tế tài chính của nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền. ququốốcc phòng và nâng cao đời sống nhân dân . .Đại lý trong việc phát hành chứng khoán Chính phủ. thanh toán. + Trả lãi tiền gửi.Tư vấn cho Chính phủ. ngân hàng quốc tế . kiềm chế lạm phát. . chính phủ có quyền sử dụng số tiền trên như một phầần củủa NSNN hay tài sản quốc gia.48 III.

. Chính sách sách ththắắtt chchặặtt titiềềnn ttệệ đồđồngng ngh nghĩĩaa vvớớii chính chính sách tiền tệ chống lạm phát. nạn thất nghiệp gia tăng.MMụụcc tiêu tiêu ttổổngng quát quát vàvà ttựự thân thân ccủủaa chính sách tiền tệ là ổn định tiền tệ và nâng cao sức mua đồng tiền trong nước. * Đặc trưng: . ổn địđịnhh ttỷỷ giáiá hhốốii đđoáiái.49 2.1.Tạo công ăn việc làm và giảm bớt thất nghiệp. .Ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các loại chính sách tiền tệ . Tiền tệ và giá cả ổn định tiết .(Luật NHNNVN).Chính sách tiền tệ là một bộ phận hữu cơ cấu thành của chính sách kinh tế tài chí hí hnh.Ổn định tiền tệ.Là công cụ thuộc tầm vĩ mô. việc nới lỏng tiền tệ làm cho lượng tiền cung ứng trong nền kinh tế ttăăngng ssẽẽ ttạạoo đượ đượcc công công ăănn vi việệcc làm làm cho cho người lao động. Mục tiêu cuối cùng . thúc đẩy mở rộng đầu tư. ổn định giá cả. Mục tiêu chính sách tiền tệ 3.Chính sách tiền tệ mở rộng (Chính (Chính sách sách titiềềnn ttệệ chchốốngng suy suy thoái) thoái) Loại chính sách này được áp dụng trong điều kiện nền kinh tế bị suy thoái. mở rộng sản xuất kinh doanh. . đồng thời lạm phát ngày càng gia tăng. ‐ Chính sách tiền tệ thắt chặt (Chính sáá hch titiềền ttệệ đđóóng bbăăng)) Loại chính sách này được áp dụng khi nền kinh tế có sự phát triển thái quá.Ngân hàng trung ương là người đề ra và vận hành chính sách tiền tệ. Trong trường hợp này.50 3. . .

Có thể kiểm soát được. .3. Cá Các tiê tiêu chhuẩẩn llựa chhọn chỉ tiêu làm mục tiêu hoạt động cũng tương tự như tiêu chuẩn lựa chọn mục tiêu trung gian. . Tiêu chuẩn của các chỉ tiêu trung gian: . M2 hoặc M3).1. Với việc tăng hoặc giảm tỷ lệ dự trữ .kiệm đầu tư tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là tỷ lệ phần trăm trên lượng tiềền gửửi mà ngân hàng trung gian huy động được.Khối tiền cơ bản.Có thể đo lường được.52 4.Có mối liên hệ chặt chẽ với mục tiêu cuối cùng. Dựự trữ bắt buộc Dự trữ bắt buộc là phần tiền gởi mà các ngân hàng trung gian phải đưa vào dự trữ theo luật định. 3.2. phải để dưới dạng dự trữ. Mục tiêu hoạt động Là các chỉ tiêu có phản ứng tức thời với sự điều chỉnh của công cụ chính sáá hch titiềền ttệệ.Lãi suất liên ngân hàng. Các công cụ của chính sách tiền tệ 4.51 Các chỉ tiêu thường được sử dụng làm mục tiê tiêu ttrung giian làlà: + Tổng khối lượng tiền cung ứng (M1. Các chỉ tiêu được lựa chọn làm mục tiêiêu hhoạt độđộng bbao gồồm: . + Mức lãi suất thị trường (ngắn và dài hạn). Mục tiêu trung gian Mục tiêu trung gian bao gồm các chỉ tiêu được NHTW lựa chọn để đạt được mmụụcc đđích ích cucuốốii cùng cùng ccủủaa chính chính sách sách titiềềnn tệ. 3. .

. . ngân hàng trung ương có thể hạn chế hoặc bành trướng khối tiền tệ mà hệệ thốngg nggân hàngg có khả năngg cungg ứng cho nền kinh tế.bắt buộc. NHTW NHTW cócó ththểể gián gián titiếếpp can can thi thiệệpp thông thông qua các chính sách: + Công bố lãi suất cơ bản để hướng dẫn lãi suất thị trường. + Sử dụng công cụ lãi suất tái cấp vvốốnn vàvà kkếếtt hhợợpp vvớớii lãi lãi susuấấtt ththịị trtrườườngng mở để can thiệp và điều chỉnh lãi suất thị trường. * Mục đích của việc thực hiện DTBB: . + Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ của tỷ lệ dự trữ bắt buộc thì tác động của nó đối với khkhốốii titiềềnn ttệệ rrấấtt llớớnn. + Ảnh hưởng đến khả năng thu doanh lợi của NHTG.54 4. .Nhược điểm: + Khi NHTW muốn thay đổi cung tiền tệ ở biên độ nhỏ thì khó có thể thực hiện được.Duy trì khả năng thanh toán thường xuyên của các NHTG. + Nếu thay đổi thường xuyên tỷ lệ ddựự trtrữữ bbắắtt bubuộộcc thì thì gây gây rara tình tình trtrạạngng không ổn định và việc quản lý khả năng thanh khoản của các ngân hàng sẽ khó khăn hơn.Tạo sự lệ thuộc của NHTG đối với NHTW. Lãi suất tái chiết khấu Để can thiệp vào lãi suất thị trường.53 .2.Ưu điểm: + Tác động một cách đầầy quyềền lực và như nhau đến tất cả các ngân hàng.Gi Giớớii hhạạnn khkhảả nnăăngng cho cho vay vay ccủủaa NHTG. Tái cấp vốn là một phương pháp mà .

NHTW sẽ khuyến khích các NHTG NHTG trong trong vi việệcc đđii vay vay bbằằngng cách cách hhạạ thấp lãi suất tái chiết khấu và những điều kiện tái chiết khấu cũng được dễ dãi.Ưu điểm: + NHTW có thể chủ động tiến hành mà không phải phụ thuộc vào nhu cầu . thay đổi điều kiện tái chiết khấu theo hướng khó khăn hơn. khi NHTW muốn giảm bbớớtt ccơơ hhộộii làm làm ttăăngng khkhốốii titiềềnn ttệệ thì thì ssẽẽ thực hiện nâng lãi suất tái chiết khấu. . + Các khoản cho vay của NHTW đều được đảm bảo bằng các giấy tờ có giá.56 4. + Giúp các NHTG khai thông năng lực thth h anh tt áoán. tái cầm cố các chứng từ có giá của các NHTG.Nhược điểm: + Có thể tạo cho các NHTG tính ỷ lại.Nếu NHTW muốn bành trướng khối tiền tệ. 3.Ngược lại.Ưu điểm công cụ tái chiết khấu: + Gián tiếp làm thay đổi lãi suất. + NHTW thụ động do việc vay hay không vay chủ động nằm ở NHTG.55 . Thị trường mở Nghi Nghiệệpp vvụụ ththịị trtrườườngng mmởở làlà vi việệcc NHTW tham gia mua hoặc bán giấy tờ có giá ngắn hạn trên thị trường tiền tệ với các NHTG nhằm điều hòa cung và cầu về giấy tờ có giá. . . gây ảnh hưởng đếđếnn khkhốốii ddựự trtrữữ ttừừ đđóó tác tác độđộngng đếđếnn khkhảả năng cung ứng tín dụng của các ngân hàng này. .qua đđóó NHTW NHTW sẽẽ cung ứứng titiềền chho nềền kinh tế thông qua việc cấp tín dụng cho các NHTG trên cơ sở nhận tái chiết khấu.

+ Có thể được hoàn thành nhanh chóng. đồng bản tệ giảm giá trị làm cho tỷ giá được cải thiện. + Tương đối linh hoạt và chính xác. tiền tiết . để công cụ này phát huy hi hiệệu quảả thì thì phhảảii cóó sự phát hát tt iriểển cao củủa cơ chế thanh toán không dùng tiền mặt và có một thị trường tài chính phát triển.58 4.của cáác NHTG NHTG. khi NHTW đem ngoại tệ rara bán bán làm làm giá giá trtrịị ngo ngoạạii ttệệ hhạạ ththấấpp xuống.Thanh tra và kiểm soát hoạt động hệ thống ngân hàng. Khái niệm NHTM là loại ngân hàng giao dịch trực tiếp với các công ty.Khi NHTW đưa tiền mặt ra mua ngogoạại tệệ lậậpp tứứcc ssẽẽ lààm g a gia tăăngg lượượngg tiền trong lưu thông dẫn đến giá trị ngoại tệ lên cao. . Ho Hoạạtt độđộngng ccủủaa NHTM NHTM59 I. Công cụ khác . 4. Những vấn đề chung về NHTM II. xí nghiệp. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I. . 5.Ngược lại. Vai trò tạo tiền của NHTM III III.Ấn địịnh hạạn mức tín dụụngg. Kết quả của sự can thiệp này làm cho tiền lưu thông tăng hoặc giảm.. giá trị đồng bản tệ tăng lên.57 Tuy nhiên.Ấn định lãi suất tiền gửi. lãi suất cho vay của các ngân hàng. Tỷ giá hối đoái . tổ chức kinh tế và cá nhân bằng cách nhận tiền gửi. . + Dễ dàngg đảo nggượợc lạại khi có sai lầm xảy ra trong lúc tiến hành. có thể được sử dụng ở bất kỳ mức độ nào. 4. Những vấn đề chung về ngân hàng thương mại 1.

ki kiệệmm rrồồii ssửử ddụụngng ssốố vvốốnn đđóó đểđể cho cho vay vay.. + NHTM liên doanh. + Dịch vụ kiều hối và chuyển tiền nhanh quốc tế. .Cung ứng dịch vụ ngân hàng + Dịch vụ ngân quỹ và chuyển tiền nhanh nhanh ququốốcc nnộộii.CCăănn ccứứ vào vào hình hình ththứứcc ssởở hhữữuu:: + NHTM quốc doanh. 3. chi hộ. Các loại hình NHTM . huy động các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế biến nó thành nguồn vốn tín dụng để cho vay đáp ứng các nhu cầu vốn kinh doanh và vốn đầu tư cho các nggành kinh tế và nhu cầu vốn tiêu dùng của xã hội..) + Dịch vụ tư vấn đầu tư.Trung gian tín dụng NHTM NHTM đđóng óng vai vai trò trò ngngườườii trung trung gian gian đứng ra tập trung. bảo qquản ... cung cấp các phương tiện thanh toán và cung ứng dịch vụ ngân hàng cho các đối tượng nói trên. * Bản chất: + NHTM là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt. để hoàn tất các quan hệ kinh tế thương mại giữa họ với nhau. người bán .. + NHTM cổ phần.60 2.61 . chi chiếếtt khấu.Trung gian thanh toán NHTM đứng ra làm trung gian để thực hiệện các khoản ggiao dịịch thanh toán ggiữa các khách hàng. Các chức năng . + Dịch vụ ủy thác (thu hộ. . + Hoạt động của NHTM là kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ. giữa người mua.. tín dụng và dịch vụ ngân hàng. cung cấp thông tin .

Điều kiện tạo bút tệ tối đa .64 III. không có dự trữ thừa.Phải cho vay và thanh toán 100% bbằằngng chuy chuyểểnn kho khoảảnn. .63 2.++ NHTM NHTM nnướướcc ngoài ngoài.Căn cứ vào sản phẩm ngân hàng cung cấp cho khách hàng: + NH bán buôn. Cơ chế tạo tiền Với khoản tiền gửi nhận được ban đầu.. liệt kê các số dư tại một thời điểm nhất định. 3.Phải cho vay thông qua nhiều thế hệ ngân hàng. BBảảngng cân cân đốđốii tài tài ssảảnn ccủủaa NHTM NHTM Bảng cân đối tài sản của NHTM là bảng kê các tài sản và nguồn vốn của ngân hàng. do đó tạo thêm bút tệ cho lưu thông. TTổổngng titiềềnn ggửửii mmởở rrộộngng = Ti Tiềềnn ggửửii ban ban đầu x 1/ tỷ lệ dự trữ bắt buộc.XXuấất phát há từừ chhứức năăng trung giian thh h anh toán: NHTM làm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho khách hàng. CCơơ ssởở hình hình thành thành Xuất phát từ hai cơ sở: . . . kinh doanh tổng hợp. . + NH bán lẻ. .Xuất phát từ chức năng trung gian tín dụng: NHTM vừa nhận tiền gửi lại vừa cho vay.Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động: + NH chuyên doanh. Hoạt động của NHTM 11. II.Phải cho vay 100% số dư dự trữ.62 . Vai trò tạo tiền của ngân hàng thương mại 11. hệ thống NHTM thông qua quá trình cho vay bbằằngng chuy chuyểểnn kho khoảảnn kkếếtt hhợợpp vvớớii thanh thanh toán toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng có khả năng mở rộng tiền gửi không kỳ hạn gấp nhiều lần. + NH đa năng.

quỹ dự phòng.. chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn kinh doanh của NHTM. Vốn tự có ++ VVốốnn đđiiềềuu llệệ:: làlà ngu nguồồnn vvốốnn ban ban đầđầuu khi khi ngân hàng đi vào hoạt động và ghi vào bản điều lệ hoạt động. quỹ đầầu tư phát triểển . quỹ khen thưởng. + Tiền gửi tiết kiệm: là loại tiền gửi để dành của các tầng lớp dân cư được gửi vào ngân hàng để hưởng lãi. Nghiệp vụ tài sản nợ (nguồn vốn) 2.66 . phúc lợi. Vốn điều lệ phải đạt mức tối thiểu theo q y quy định của p p pháp luật ((được q y quy định riêngg cho mỗi loại hình ngân hàng).Nguồn vốn huy động gồm có: + Tiền gửi không kỳ hạn: là loại tiền gửi mà người sở hữu có thể rút ra sử dụng bbấấtt kkỳỳ lúc lúc nào nào màmà không không ccầầnn phphảảii báo báo trước về thời hạn và khối lượng tiền cần rút. 2.nó có đặc trưng: Tài sản = Nợ + Vốn của ngân hàng. đầđầyy đủđủ khi khi khách khách hàng yêu cầu.2. Đây thực chất là tài sản bằng tiền của các sở hữu chủ mà ngân hàng tạm thời quản lý và sử dụng nhưng với ngh nghĩĩaa vvụụ hoàn hoàn trtrảả kkịịpp ththờời.i.. + Tiền gửi có kỳ hạn: là loại tiền gửi mà chủ sở hữu nó chỉ có thể rút ra theo ththờờii hhạạnn đđãã quy quy đị địnhnh trtrướướcc mmớớii đượ đượcc hưởng 100% lợi tức.65 + Các quỹ: được hình thành khi ngân hàng đã đi vào hoạt động: quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. 2. hình thức phổ .. Vốn huy động Là nguồn vốn chủ yếu của NHTM.1.. quỹ dự phòng phòng xxửử lýlý rrủủii roro . Ngoài ra còn có các quỹ được hình thành bằng cách trích và tính vào chi phí hoạt động của ngân hàng như: quỹ khấu hao.

.2. TCTD khác thông qua thị trường liên ngân hàng. tái cầm ccốố.. Nghiệp vụ tài sản có (sử dụng vốn) 3. tín dụng quốc tế . Vốn đi vay + Vay của NHNN: tái chiết khấu. ++ Các Các kho khoảảnn ngân ngân ququỹỹ trong trong quá quá trình trình thu thu nhận.67 2. + Vốn chiếm dụng của khách hàng trong quá trình thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt . + Tiền gửi của NHTM tại NHTW. vay vay llạạii theo theo hhợợpp đồđồngng tín tín ddụụngng . dài hạn hoặc cho vay có bảo đảđảmm.69 .68 3... Cấp tín dụng + Cho vay trực tiếp: bao gồm cho vay ngắn. để huyy độộngg vốn nhằm thực hiện những dự án đầu tư đã định... + Phát hành chứng từ có giá: ngân hàng chủ động phát hành các loại trái phiếu. 3.. Ngân quỹ ++ Ti Tiềềnn mmặặtt ttạạii ququỹỹ.. cho cho vay vay bbằằngng tín tín chchấấpp hohoặặcc cho cho vay vay cócó tính chất SXKD và cho vay tiêu dùng. 2.. + Vay các NHTM. ddự áán ththeo kkếế hhoạchh ttậập ttrung của Nhà nước .1.. Vốn khác + Vốn tiếp nhận từ NSNN để thực hiện các chhương tt ì h rình. + Vay các tổ chức tài chính. trung. + Tiền gửi của NHTM tại các NHTM khác.3. hợp đồng mua lại ... + Chiết khấu chứng từ có giá: người vay tạm thời chuyển nhượng quyền sở hữu chứng từ có giá chưa đáo hạn cho ngân hàng để lấy mmộộtt ssốố titiềềnn nhnhỏỏ hhơơnn mmệệnhnh giá giá.bi biếến củủa lloạii titiềền gửửii nàày làlà titiếếtt ki kiệệm cóó sổ.4.. chứngg chỉ tiền ggửi . kỳ pphiếu.

Tài sản có khác Là những khoản mục còn lại của tài sản có trong đó chủ yếu là tài sản lưu động.71 4. cơ sở vật chất để tiến hành hoạt động ngân hàng. thiết bị theo yêu cầu của người đi thuê và được thực hi hiệệnn qua qua công công tyty con con ccủủaa NHTM NHTM (Công (Công tyty cho thuê tài chính).4. + Kinh doanh vàng bạc. Nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ ngân hàng + Chuyển tiền. đá quý. ngoại tệ. nhờ đó người bán có được tiền ngay để đáp ứng nhu cầu. ++ Nghi Nghiệệpp vvụụ ủủyy thác thác. + Bảo lãnh: là hình thức tín dụng bằng chữ ký. Cá Các hì hì hnh ththứức đầđầu ttư bbao gồồm: + Đầu tư góp vốn: góp vốn liên doanh. + Môi giới. xí nghiệp. + Đầu tư trên thị trường tài chính: mua chứng khoán và các giấấy tờ có giá đểể hưởng lợi tức và chênh lệch giá. + Cho thuê tài chính: là loại hình tài trợ dưới hình thức cho thuê máy móc. bảo lãnh... tư vấn. tổ chức tín dụng . khi đến hạn người mua phải thanh toán toàn bộ số tiền cho ngân hàng. mua cổ phần các công ty. Đầu tư NHTM thực hiện các hình thức đầu tư nhằm kiếm lời và chia sẻ rủi ro với nghiệp vụ títín ddụng. .70 3. 3.+ Bao thanh toán: là dịch vụ do công ty con của ngân hàng thực hiện trong đó ngân hàng hàng ssẽẽ đứđứngng rara mua mua nnợợ trên trên ccơơ ssởở hóa hóa đơđơnn. + Thư tín dụng. thanh toán. chứng từ của người bán hàng. nhờ chứng thư bảo lãnh của ngân hàng mà người được bảo lãnh có thể ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế một cách thuận lợi.3.

TiTiềềnn cócó quy quyềềnn llựựcc cao cao .Tiền gửi không kỳ hạn (tiền gửi thanh toán) tại các ngân hàng LLoạii titiềền nàày cóó títí hnh llỏỏng ththấấp hhơn so với tiền pháp định vì phải thông qua một số thủ tục thanh toán theo quy định khi thực hiện giao dịch. Các loại tiền tài sản Tiền tài sản không phải là tiền giao ddịịcch nhưưngg đượ đượcc xeem làà tiềền vì cócó thểể chuyển thành tiền mặt thông qua hoạt ...Tiền pháp định Bao gồm các loại tiền giấy. Cung tiền tệ III. phát hát hàhà hnh hhộộ chhứứng khkh áoán .Tỷ suất lợi nhuận (lợi nhuận ròng trên vốn cổ phần) ROE = R/E x 100% . tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Trong thực tế. Cầu tiền tệ IV. .++ MMua bábán hhộộ. Các loại tiền tệ trong nền kinh tế hiện đại II. ngân hàng nào mở rộng hoạt động dịch vụ thì kết quả kinh doanh sẽ tốt hơn. Các loại tiền tệ trong nền kinh tế hiện đại 11.74 2.Tỷ suất lợi nhuận ròng trên tài sản (hiệu quả đầđầu tư)) ROA = R/A x 100% CUNG VÀ CẦU TIỀN TỆ I. Cân bằng cung và cầu tiền tệ73 I. Kinh doanh dịch vụ ngân hàng không những làm cho NHTM trở thành ngân hàng đa năngg mà còn qqua hoạạt độộngg dịịch vụụ sẽ tạạo ra một phần thu nhập khá lớn với chi phí thấp. tiền kim khí do Nhà nước phát hành thống nhất và cho p ép phép lưưuu thô g ông vớới mệệnh g á giá đượ đượcc in trêên đồng tiền theo luật định. Hiệu quả kinh doanh Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh: .72 5.

công ty tài chính huy động.. các cấp chính quyền địa phương. Thành phần mức cung tiền tệ Thành phần mức cung tiền tệ thay đổi thường xuyên từ giai đoạn này sang giai đoạn khác và khác nhau giữa các nước. . Thà Thà hnh phhầần mứức cung titiềền ttệệ bbao gồồm các khối tiền sau: . trái trái phi phiếếuu dodo các ngân hàng.Các loại tiền gửi có kỳ hạn Bao gồm tiền gửi tiết kiệm của công chúng chúng vàvà titiềềnn cócó kkỳỳ hhạạnn ccủủaa cácá nhân nhân vàvà doanh nghiệp tại các tổ chức tín dụng.. lưu thông hàng hóa cũng như các nhu cầu chi tiêu trao đổi khác của nền kinh kinh ttếế xãxã hhộộii. chấp phi hiếếu ngâân hàhàng . 2.76 II.Tài khoản tiền gửi ở thị trường tiền tệ Tiền gửi trên thị trường tiền tệ có lãi suất cao và nggười sở hữu có thể viết séc thanh toán từ tài khoản của mình hoặc chuyển nhượng dễ dàng các chứng thư của các loại tài khoản tiền gửi này ngay trên thị trường tiền tệ. trung hạn được mua bán trên thị trường tiền tệ Bao Bao ggồồmm tín tín phi phiếếuu kho kho bbạạcc. ..động của thị trường tài chính. . Cung tiền tệ 1.75 . thương phiếu. các hợp đồng mua lại qua đêm ... Khái niệm Cung tiền tệ là khốối lượng tiềền cung ứng cho nền kinh tế đảm bảo các nhu cầu sản xuất.Các loại tiền tài sản khác Đây là loại tài sản có độ lỏng kém hhơơnn các các loloạạii titiềềnn đđãã nêu nêu trên trên nên nên thường được xếp vào khối tiền sau cùng trong phép đo tổng lượng tiền của ngân hàng trung ương các nước như: trái phiếu kho bạc.Các chứng từ nợ ngắn hạn..

chứng từ có giá có khả năngg hoán chuyyển trên thịị trường tài chính.77 . ‐ Tỷ lệ dự trữ dư thừa là Re ⇒ ER = D x Re. MB bao gồm: MB = C +R = C + RR + ER C: tiền mặt ngoài hệ thống ngân hàng. RR: dự trữ bắắt buộộc..Khối M2 bao gồm: + M1. ta có r = C/D ⇒ C = D x r. + Tiền gửi không kỳ hạn. ‐ Lượng tiền NHTM do hệ thống này tạo ra là: D (còn gọi là tiền gửi trong tài khoản séc).Khối M3 bao gồm: + M2. Vậy MB = D (Rr + Re + r)79 Trong bảng hệ thống tiền tệ.M4 (L): là phép đo cuối cùng về tổng lượng tiền ở các nước phát triển bao gồm: + M3.78 3.. + Các chứng từ nợ. ‐ Tỷ lệ giữa tiền mặt trong tay C với tiền NHTM tạo ra D là r. + Tiền ggửi tiết kiệm ((tiền ggửi có kỳỳ hạn))...Khối M1: là bộ phận tiền tệ có tính lỏng cao nhất và sử dụng chủ yếu cho nhu cầu giao dịch hằng ngày bao gồm: ++ Ti Tiềềnn mmặặtt trong trong llưưuu thông thông. ‐ Tỷ lệ dự trữ bắt buộc do NHTW qui định là Rr ⇒ RR = D x Rr. R: dự trữ trong hệ thống ngân hàng. . ER: dự trữ dư thừa. tiền gửi trên thị trường tiền tệ dài hạn . ta có: . Mức cung tiền tệ Lượng tiền do NHTW phát hành gọi là tiền cơ sở (cơ số tiền tệ. tiền gửi trên thị trường tiền tệ ngắn hạn . tiền TW: MB). + Các chứng từ nợ. .. + Các loại tiền theo nghĩa rộng hơn đó là các loại chứng khoán.

Marx Khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông trong trong mmộộtt ththờờii kkỳỳ nhnhấấtt địđịnhnh phphụụ thu thuộộcc vào vào tổng giá cả hàng hóa. Quy luật lưu thông tiền tệ của K.D + D = (1+r). + Trườngg hợợpp tiền chỉ thựực hiệện chức năng phương tiện lưu thông: Kc = H / V + Trường hợp tiền thực hiện cả chức năng phương tiện lưu thông và phương tiện thanh toán: Kc = ((H – C + Đ – B) / V Kc: Khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông trong một thời kỳ nhất định. dịch vụ lưu thông và tốc độ lưu thông của tiền tệ trong cùng thời kỳ.81 Đ: Các khoản mua bán kỳ trước đã đến . MB III. CC:: TTổổngng giá giá ccảả hàng hàng hóa hóa mua mua bán bán chchịịuu trong kỳ nhưng chưa đến hạn thanh toán trong kỳ.M1 = Tiền séc của NHTM + Tiền mặt lưu thông. Cầu tiền tệ 1.1.80 2.D ( 1+r) m= = = MB (Rr+Re+r).D TTỷỷ llệệ gi giữữaa MM và MB là số nhân tiền tệ trong thực 1 và MB là số nhân tiền tệ trong thực tế: m Ta có: M1 ( 1+r) . H: Tổng giá cả hàng hóa và dịch vụ lưu thông trong một thời kỳ. Vậy M1 = C + D = r. Thành phần mức cầu tiền tệ 2.D (Rr+Re+r) Vậy: M1 = m. Khái niệm Cầầu tiềền tệ là tổổng khốối lượng tiềền mà các tổ chức và cá nhân cần có để thỏa mãn các nhu cầu.

hạn thanh toán trong kỳ này.QQ ⇒ M = 1/V x ((P. V: tốc độ lưu thông tiền tệ. . VV:: TTốốcc độđộ llưưuu thông thông titiềềnn ttệệ trong trong kkỳỳ. Kt > Kc ⇒ thừa tiền Kt Kt << KcKc ⇒⇒ thi thiếếuu titiềềnn 2. dự phòng và đầu cơ. giá cả.L1(R): hàm số tiền mặt xác định M1 ttươươngng ứứngng vvớớii lãi lãi susuấấtt RR.Keynes Keynes cho rằng tất cả mọi chủ thể trong nền kinh tế đều có nhu cầu về tiền nhằm ba mục đích: giao dịch.M.2.83 2.M2: số tiền mặt dùng cho động cơ đầu cơ.V = P. PP:: mmứứcc giá giá ccảả. Thuyết số lượng tiền tệ của Irving Fisher M. lãi suất cơ ccấấuu tài tài ssảảnn.Q) = GDP/V Trong đó: M: số lượng tiền tệ.3. * Nếu gọi Kt là lượng tiền thực có trong lưu thông.L2(r): hàm số tiền mặt xác định M2 tương ứng với lãi suất r. Q: tổng sản phẩm. . * Phương trình cầu tiền tệ: MM = MM11 + MM22 = LL11(R) (R) + LL22(( )r) Trong đó: .M1: số tiền mặt dùng cho động cơ giao dịch và dự phòng. i) . Thuyết ưa thích thanh khoản của J. B: Các khoản thanh toán bù trừ trong kỳ. ssựự ưưaa thích thích cácá nhân nhân … Md = f (yn . . . Thuyết số lượng của Milton Friedman Nhu cầu về tiền là hàm số với nhiều biến số trong đó có thu nhập.4.82 2.M: sự ưa thích tiền mặt.

Cân bằng cung và cầu tiền tệ Khi cung tiền lớn hơn cầu tiền.Phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. thu nhập quốc dân bị phân phối lại gây thiệt hại đếến toàn bộ đời sốống kinh tếế xã hội. IV.Điều tiết thông qua chính sách tiền tệ quốc gia. Các biện pháp ổn định tiền tệ85 1. .yn : thu nhập danh nghĩa. các chỉ số trên đều giảm. Hậu quả lạm phát 6. khi cung tiền nhỏ hơn cầu tiền. . giá cả có xu hướng nhỏ hơn giá trị... Ngược lại. giá cả cóó h xu hướớng cao hhơn giá t iá trịị. .2. cá h ác chỉỉ sốố CPI. Khái niệm và biểu hiện của lạm phát 2. giá cả hàng hóa tăng lên. Biểu hiện ..84 * Giải pháp thực hiện cân bằng cung cầu tiền tệ: . .DDựa vàào cáác sự bi biếến độđộng khá khác củủa nền kinh tế xã hội. GDP. 1. .86 . .Tiền tệ mất giá. của nền kinh tế đều tăng.Mức chung của giá cả hàng hóa trong nền kinh tế tăng lên liên tục và kéo dài.11. .Trong đó: .Điều tiết thông qua quản lý ngoại hối.Giá các loại chứng khoán giảm. Phân loại lạm phát 44 N ê hâ â l .ii: lãi lãi suấấtt dd h anh nghhĩĩa. Phép đo lường lạm phát 3. Khái Khái ni niệệmm Lạm phát là việc phát hành thừa tiền giấy vào lưu thông làm cho tiền giấy bị mất giá. Nguyên nhân gây ra lạm phát hát 5. Khái niệm và biểu hiện của lạm phát 11. LẠM PHÁT 1.

PhPhươươngng pháp pháp này này phphảảnn ánh ánh đượ đượcc ssựự .qi o : sản lượng của sản phẩm i trong năm 0. . pi o : giá cả của sản phẩm i trong năm t vàvà nnăămm 00. .87 CPI1 – CPI0 Tỷ lệ lạm phát = x 100% CPIo .11. Phép đo lường lạm phát 22.CPI0 : Mức giá chung năm trước.CPI1 : Mức giá chung năm hiện tại. * Cách tính chỉ số CPI: ∑pi t qi o CPI t == xx 100 100 ∑pi o qi o . .pi t . ChChỉỉ ssốố giá giá tiêu tiêu dùng dùng xãxã hhộộii CPI CPI (Consumer Price Index) CPI là chỉ số được tính theo một giỏ hàng tiêu dùng và dịch vụ chính trên thị trường.CPI t : Chỉ số giá tiêu dùng của năm t.2.

một nhân nhân ttốố ccũũngng rrấấtt qq an uan trtrọọngng làm làm ảảnhnh hưởng đến mức giá cả.89 Ví dụ: Tính tỷ lệ lạm phát theo chỉ số CPI và GDP deflator năm 1995 theo số liệu sau: Sản hẩ 1990 1994 1995 pm pqpqpq Lúa 1000 60 1500 70 1500 80 Vải 10000 3 12000 5 10000 6 . Trên Trên ccơơ ssởở chchỉỉ ssốố gi giảảmm phát phát GDP GDP. Tuy nhiên.thay đổi mức giá bình quân thời kỳ xem xét so với thời kỳ trước đó.88 2.2. dịch vụ . Chỉ số giảm phát tổng sản phẩm quốc nội GDP Chỉ số này đo lường mức giá bình quân của tất cả các hàng hóa và dịch vụ tạo nên tổng sản phẩm quốc nội.GDPt : GDP thực tế năm nghiên cứu. Chỉ số điều chỉnh lạm phát: ∑pi t qi t t = x 100 ∑pi o qi t GDPd Ch Chỉỉ ssốố gi giảảmm phát phát GDP GDP = xx 100 100 GDPt . ttỷỷ llệệ lạm phát được xác định tương tự như cách tính tỷ lệ lạm phát theo CPI. . nó lại không phản ánh được sự thay đổi về chất lượng hàng hóa.GDPd : GDP danh nghĩa năm nghiên cứu.

LLạạmm phát phát dodo nhu nhu ccầầuu (L(Lạạmm phát phát ccầầuu kéo) Lạm phát cầu kéo là loại lạm phát xảy ra khi cầu hàng hóa tăng nhanh vượt quá khả năng cung ứng hàng hóa của nền kinh tế.3. + Giá cả hàng hóa tăng nhanh một cách liên tục. Nguyên nhân: .2. nhân dân không không mu muốốnn gigiữữ titiềềnn màmà chuy chuyểểnn sang sang tích tích trữ hàng hóa. dân chúng chạy trốn khỏi tiền tệ. kéo giá cả hàng hóa tăng lên theo. ++ LLưưuu thông thông titiềềnn ttệệ bbịị rrốốii loloạạnn nghiêm nghiêm trọng. + Lưu thông tiền tệ rối loạn.11. + Không gây ảnh hưởng nhiều đối với hoạt động kinh tế và đời sống nhân dân.90 3. tài sản bằng hiện vật. Nguyên nhân gây ra lạm phát 44. + Giá cả hàng hóa không biến động nhi hiềều so vớớii bì bì hnh thhườờng. Siêu lạm phát + Là loại lạm phát xảy ra khi giá cả hàng hóa tăng rất nhanh với tốc độ từ 4 con số trở lên một năm.1. + Giá cả hàng hóa tăng rất nhanh và biến động bất thường không thể lường trước được.Bộội chi nggân sách nhà nước thường .Thịt 5000 2 5000 3 5000 4 3. Lạm phát cao + Là loại lạm phát xảy ra khi giá cả hàng hóa tăng nhanh ở mức từ 2 đến 3 con số một năm. thường được giới hạn ở mức một con số một năm. Lạm phát vừa phải + LàLà loloạạii llạạmm phát phát xxảảyy rara vvớớii ttốốcc độđộ tăng chậm của chỉ số giá cả hàng hóa.91 4. 3. Phân loại lạm phát 3.

Lĩnh vực tiền tệ tín dụng rơi vào tình trạng khủng hoảng.Ti Tiềềnn llươươngng ttăăngng quá quá cao cao ttạạoo ssứứcc cầu hàng hóa lớn. không thu hồi được vốn làm mất cân bằng giữa tiền và hàng. ..Chất lượng tín dụng kém. Hậu quả lạm phát .2. quâân sự. . Lạm phát do chi phí (lạm phát chi phí đẩy) Lạm phát chi phí đẩy là loại lạm phát xảy ra khi chi phí sản xuất tăng đẩy giá ccảả hàng hàng hóa hóa ttăăngng lên lên theo theo. . có thể do các nguyên nhân về tâm lý như ảnh hưởng của các cuộộc khkhủủng hhoảảng vềề chí hí hnh ttrịị.Nguyên nhân: + Tốc độ tăng tiền lương cao hơn tốc độ tăng của năng suất lao động làm cho chi phí tiền lương trong một đơn vị sản pphẩm tăng. + Chi phí nguyên. . 6. Những biện pháp cơ bản chiến lược .Việc kiểm soát khối lượng tiền trong lưu thông của NHTW không chặt chẽ làm cho khối lượng tiền trong lưu thông vượt quá quá khkhốốii llượượngng titiềềnn ccầầnn thi thiếếtt trong trong llưưuu thông. Các biện pháp ổn định tiền tệ 6. nhiên vật liệu tăng cao do sự khan hiếm hoặc giá thành nhập khẩu tăng. . .1. làm cho dân chúng hoang mang đổ xô đi mua vét hàng hóa.. vượt quá khả năng cung ứng hàng hóa của nền kinh tế. kéo giá cả hàng hóa tăng lên.92 .Sản xuất kinh doanh giảm sút.93 5.Ngoài ra.Nguồn thu ngân sách Nhà nước giảm sút ..xuyên và kéo dài. 4. ..Lưu thông buôn bán bị rốối loạn. kinh tế .

. Nguồn tài chính 33.Xây dựng và thực hiện chiếến lược phát triển kinh tế xã hội đúng đắn. tăng ttỷỷ llệệ ddựự trtrữữ bbắắtt bubuộộcc . tăng cường các khoản thu. phát triển ngành mũi nhọn xuất khẩu. vay nợ . . NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH 1. tài tài sảản xãã hhộộii củủa một quốc gia đạt được trong một thời kỳ nhất định.2. nới lỏng hàng rào thuế quan. . Đồng thời.96 2.Về tiền tệ-tín dụng: nâng lãi suất... Những biện pháp cấp bách trước mắt .. ChChứức năăng củủa tài ài chí hí hnh 4. Khái niệm về tài chính 2. Nguồn tài chính Nguồn tài chính là biểu hiện bằng tiền (( iá giá ttrịị)) củủa tt àoàn bbộộ củủa cảảii.Nâng Nâng cao cao hi hiệệuu llựựcc ccủủaa bbộộ máy máy ququảảnn lý nhà nước. quản lý thị trường tốt . . * Khái niệm: Tài chính là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính bằng việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng nhu cầu tích lũy hoặc tiêu dùng của các chủ thể trong xã hội. Khái niệm về tài chính * Ngu Nguồồnn ggốốcc rara đđờờii vàvà phát phát tri triểểnn ccủủaa tài tài chính: Tiền đề quyết định làm nảy sinh phạm trù tài chính là sản xuất hàng hóa và tiền tệ..Về tài chính ngân sách: tiết kiệm các khoản chi.Điều chỉnh cơ cấu kinh tế. nhà nước ra đời làm cho hoạt động tài chính ngày càng phát triển hơn. Hệ thống tài chính95 1..94 6.Ng Ngăănn chchặặnn ssựự leo leo thang thang ccủủaa giá giá ccảả:: thực hiện mậu dịch tự do. . ..

. ‐ Môi trường tài chính và kinh tế.2. Chức năng của tài chính 33. ‐ Tài nguyên thiên nhiên có thể mua bán. các nguồn tài lực đại diện cho những bộ phận của cải xã hội được đưa vào các quỹ tiền tệ khác nhau để sử dụng cho những mục đích khác nhau. đảm bảo những nhu cầu.Nguồn tài chính bao gồm: ‐ GDP do các ngành SX và DV tạo ra trong 1 năm. + Nguồn tài chính trong nước và nguồn tài chính nước ngoài. Chức năng phân phối Là chức năng mà nhờ đó. ‐ Các nhà đầu tư.97 ‐ Nguồn tài chính bao gồm: ++ Ngu Nguồồnn tài tài chính chính hhữữuu hình hình vàvà ngu nguồồnn tài tài chính vô hình.. . cho thuê … ‐ Tài sản từ nước ngoài chuyển vào lớn hơn tàài sảản trong nướớc chhuyểển ra. Huy Huy đđộộngng ngu nguồồnn tài tài chính chính Đây là chức năng thể hiện khả năng tổ chức khai thác các nguồn tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế.98 Chức năng huy động vốn được thực hiện trên cơ sở tương tác giữa các yếu tố: ‐ Chủ thể cần vốn. 3. những lợi ích khác nhau của đời sống xã hội. ‐ Tài sản tích lũy trong quá khứ. Chính sách huy động vốn cần đáp ứng các yêu cầu về thời gian.99 * Quá trình phân phối: ‐ Phân phốối lầần đầầu: Là sự phân phối được tiến hành trong lĩnh vực sản xuất cho những chủ thể tham gia vào quá trình sáng tạo ra của cải vật chất hay ththựựcc hi hiệệnn các các ddịịchch vvụụ. ‐ Hệ thống tài chính bao gồm TTTC và ĐCTC. kinh tế và pháp lý. 3.11. chuyển nhượng.

+ Hình thành quỹ tiền lương.100 ‐ Phân phối lại: LàLà quáá trìì hnh sửử ddụng cáác quỹỹ tiiềền tệệ hì hì hnh thành từ quá trình phân phối lần đầu và có thể dẫn đến việc tạo lập các quỹ tiền tệ khác. + Thu nhập cho các chủ sở hữu. chức năng và quan hệ hữu cơ với nhau về việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ để đáp ứng các yêu cầu của quá trình tái sản xuất xã hội.Toàn bộ giá trị sản phẩm xã hội trong khu vực sản xuất được phân chia thành các quỹ tiền tệ như sau: + BùBù đđắắp nhhữững chi hi phíhí vậậtt chhấấtt đđãã tiê tiêu hhao.3. + Góp vào hình thành các quỹ bảo hiểm. Hệ thống tài ng tài chính chính bao bao ggồm các m các bbộ phận sau n sau:: Tài chính công Thị trường tài chính & các TCTC trung gian Tài chính doanh nghiệp Tài chính cá nhân102 Tài chính công được đặc trưng bằng các quỹỹ ti tiềền ttệệ củủa cáác đđịịnhh chhếế ththuộộc khkhu vực công gắn liền với việc thực hiện các chức năng của nhà nước. . Chức năng giám đốc Là việc kiểm tra bằng đồng tiền được thực hiệện đốối vớới quá trình vậận độộng củủa các nguồn tài chính để tạo lập các quỹ tiền tệ hay sử dụng chúng theo các mục đích đã định.101 4. 3. Hệ thống tài chính Hệ thống tài chính là một tổng thể các quan hhệệ tài tài chíhí hnh ttrong cáác llĩĩnhh vực KTKT‐XHXH khác nhau nhưng thống nhất với nhau về bản chất.

TCDN 3. các đơn vị kinh tế trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ. TCCN ịg tài chính Vốn Vốn TC trực tiếp Như vậy. Trong quá trình hoạt động.104 Các tổ chức tài chính trung gian Vốn Vốn TC gián tiếp Các định chế cung vốn 1 TCC Các định chế cần vốn 1 TCC Thị trường trung gian Vố Vốn Vốn 1. TCCN 1. TCC 2. TCDN 3. các khâu của hệ thống tài chính hhoạtt đđộộng ttrong mọii llĩĩnhh vực củủa đđờờii sốống . Luân chuyển vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu là chức năng của thị trường tài chính và các tổ chức tài chính trung gian.Tài chính doanh nghiệp được đặc trưng bbằằng cáác lloạii vốốn hhay cáác quỹỹ ti tiềền ttệệ phhục vụ cho hoạt động của các công ty. TCC 2. các chủ thể ki ki hnh ttếế cóó ththểể rơii vàào tì tì hnh ttrạng ddư ththừừa hoặc thiếu hụt về vốn.103 Tài chính cá nhân được đặc trưng bằng sự ttồồn ttạii củủa cáác quỹỹ ti tiềền ttệệ đđược sởở hhữữu bbởởii cá nhân.

mỗi khâu có vị trí. Thị trường tiền tệ IVIV. Khái niệm Thị trường tài chính là nơi mua bán các công cụ tài chính. Những vấn đề chung II.KTXH. ‐ Chức năng thanh khoản. ‐ Chức năng tiết kiệm. ‐ TTạo môi ôi ttrườờng ththuậận llợii đđểể ddung hòa các lợí ich kinh tế của các chủ thể khác trên thị trường. nhờ đó mà vốn được chuyển giao một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ các chủ thể dư thừa vốn đến các chủ thể có nhu cầu về vốn. vai trò nhất định và có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Phân loại thị trường tài chính 1. Những vấn đề chung 1. 3.107 II. ThThịị trtrườườngng vvốốnn I..105 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH I. ‐ Tạo nên công cụ kích thích tính hiệu quả của các doanh nghiệp. Vai trò ‐ Góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế. ‐ Thị trường vốn LàLà nơii trao đđổổii cáác côông cụ tài ài chí hí hnh trung và dài hạn (có thời gian đáo hạn trên 1 năm) nhằm thỏa mãn các nhu cầu về vốn cho các khoản đầu tư dài hạn của các doanh nghiệp.108 . chính phủ và hộ gia đình.106 2. ‐ Tạo điềều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính. Chức năng ‐ Chức năng dẫẫn vốốn. Phân loại thị trường tài chính III. Căn cứ vào thời hạn của các công cụ ‐ Thị trường tiền tệ Là nơi trao đổi mua bán các công cụ tài chính ngắn hạn dưới 1 năm.

‐ Thị trường vốn cổ phiếu Người cần vốn kêu gọi sự liên kết vốn từ các nhà đầu tư cùng tham gia với tư . Người cung ứng vốn Người vay vốn Tiền Sử dụng vốn để mua hàng hóa.2. Người TK 1 Người nắm giữ các công cụ tài chính đã được phát hành Người TK 1 Người TK 2 Người TK 3 Bán CK hành Người TK 3 Nhận tiền110 3. Căn cứ vào phương thức tổ chức thị trường ‐ Thịị trườờng sơ cấấp Là nơi các chứng từ có giá được phát hành và bán cho người mua đầu tiên. làm tăng thêm tính thanh khoản cho các công cụ tài chính đã phát hành. là nơi cung ứng các công cụ tham gia trên TTTC. Căn cứ vào cách thức huy động vốn ‐ Thị trường các công cụ nợ Người cần vốn là người đi vay sẽ cam kết trả lãi và hoàn trả nợ gốc khi phát hành các công cụ nợ để huy động vốn. dịch vụ hoặc đầu tư Phát hành công cụ tài chính mới109 ‐ Thị trường thứ cấp Là nơi trao đổổi những công cụ tài chính đã được phát hành.

sổ TK.cách là những người đồng sở hữu sẽ cùng chia sẻ thu nhập ròng và tài sản của doanh nghiệp. Căn cứ vào phương thức luân chuyển vốn ‐ Luân chuyển vốn trực tiếp Hình thức chuyển giao vốn này phần lớn thông qua vai trò người môi giới hoặc trực tiiếếp từừ ngườờii tiiếết ki kiệệm đđếến ngườờii đầu tư.111 4. Người tiết Người ôi Người đầ t Tiền Tiền tiết kiệm môi giới đầu tư Công cụ tài chính112 ‐ Luân chuyển vốn gián tiếp Vốn được chuyểển giao từ người tiếết kiệm đến người đầu tư thông qua vai trò các trung gian tài chính. Người tiết kiệ Trung i tài Người đi ối Tiền Tiền tiết kiệm gian tài chính vay cuối cùng CD. HĐ . kỳ phiếu.

Khái niệm và phân loại Là nơi đáp ứng nhu cầầu vốốn ngắắn hạn cho nền kinh tế. TP. + Thị trường tiền tệ mở rộng. các giấy tờ nhận nợ khác … CK thứ cấp CK sơ cấp113 III. ‐ Chứng chỉ tiền gửi (Certificate of deposit) Là một công cụ vay nợ do ngân hàng bán cho người gửi tiền. được thanh toán lãi hằng năm theo lãi suất đã định trước và khi đđáoáo hhạạnn ssẽẽ đđượượcc hoàn hoàn trtrảả hhếếtt giá giá mua mua ban ban đầu.115 ‐ Thương phiếu (Commercial paper) Là giấy nhận nợ ngắắn hạn do các doanh nghiệp lớn. Thị trường tiền tệ 1.BH … CP. ‐ Căn cứ vào đối tượng tham gia trên thị trường: + Thị trường tín dụng ngắn hạn. + Mức rủi ro thấp. ‐ Căn cứ vào cơ cấu tổ chức: ++ ThThịị trtrườườngng ti tiềềnn ttệệ liên liên ngân ngân hàng hàng. + Thị trường các công cụ nợ ngắn hạn. có uy tín phát hành để tài trợ nhu cầu vốn tạm thời.114 2. ‐ Đặc điểm: + Hàng hóa của thị trường tiền tệ có tính thanh thanh kho khoảảnn cao cao. + Thị trường hối đoái. Công cụ trên TTTT ‐ Tín phiếu kho bạc (Treasury Bill) Là giấy vay nợ ngắắn hạn do KBNN phát hành để bù đắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách và để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ. ‐ Chấp phiếu ngân hàng (Banker’s .

.MMua chhứứng khkh áoán kèkèm thheo cam kkếết bán lại chứng khoán theo giá tại thời điểm xác định trong tương lai. MMộộtt hhợợpp đồng mua lại gồm 2 giao dịch sau: . Chủ thể tham gia trên TTTT + Chủ thể cho vay: NHTW. kỳ phiếu ngân hàng. công công tyty môi môi gi giớớii chuyên chuyên nghi nghiệệpp . + Cho vay dưới hình thức cầm cố hoặc chiết khấu các chứng từ có giá (tái chiết khkhấấuu vàvà bbảảoo chchứứngng llạại)i). + Chủ thể đi vay: NHTM. ... + Chủ thể trung gian môi giới (vừa là người đi vay và người cho vay): NHTM.. kho bạc nhà nước .. các tổ chức tín dụng khác. NHTM. Các nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ ‐ Nghiệp vụ vay và cho vay vốốn ngắắn hạn + Cho vay bằng tiền. các doanh nghiệp.118 ‐ Nghiệp vụ mua bán giấy tờ có giá ngắn hạn ++ MMua bábán kkỳỳ phi hiếếu ththươương mạạii.117 3.. khkhếế ước nợ..Ti Tiềềnn ngân ngân hàng hàng trung trung ươươngng Là những món vay nợ ngắn hạn giữa các ngân hàng bằng những khoản tiền gửi của họ tại NHTW. có thời hạn ngắn và được NHTM chấp nhận thanh toán bằng cách đánh dấu chấpp nhậận lên hối pphiếu. + Mua bán chứng khoán ngắn hạn của .. cá nhân . .Hợp đồng mua lại Là món vay ngắn hạn trong đó chứng khoán khoán đượ đượcc dùng dùng làm làm đảđảmm bbảảoo.116 . 4. các loại thư tín dụng .AA t ) cceptance) BAs thực ra là các hối phiếu do công ty phát hành.Bán chứng khoán kèm theo cam kết mua lại chứng khoán theo giá tại thời điểm xác định trong tương lai.

120 ‐ Căn cứ vào hình thức: CP vô danh và CP ký dd h anh.nhà nước trên thịị trường mở. + Thị trườờng chứứng khoán. Công cụ trên thị trường vốn 2. 2. ‐ Căn cứ vào đặc điểm hoạt động: + Thị trường tín dụng trung.119 ‐ Căn cứ vào cơ cấu tổ chức thị trường: + Thị trường sơ cấp. IV. ++ ThThịị trtrườườngng ththứứ ccấấpp:: bao bao ggồồmm ththịị trường tập trung và phi tập trung. ‐ Căn cứ vào quyền lợi được hưởng: CP thường và CP ưu đãi. + Thị trường chứng khoán phái sinh. ‐ Căn cứ vào các công cụ tham gia trên thị trường vốn: + Thị trường trái phiếu. được ưu tiên chia lãi cổ phần trước loại cổ . Thị trường vốn 1. + Thị trường cổổ phiếếu. ‐ Cổ phiếu thường: là loại cổ phiếu thể hi hiệện quyềền sởở hhữữu củủa ngườờii góóp vốốn vàào công ty cổ phần. phụ thuộc vào mức lợi nhuận thu được hằng năm của công ty và chính sách chia lời của công ty.121 ‐ Cổ phiếu ưu đãi: là loại cổ phiếu được quyềền ưu tiê tiên đđặặc bi biệệtt. dài hạn. Lợi tức của cổ phiếu không cố định. Khái niệm và phân loại Là thị trường cung ứng vốốn đầầu tư dài hạn cho nền kinh tế. Cổ phiếếu (Stock) Là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ. cụ ththểể làlà đđược hưởng một mức lợi tức cố định hằng năm. ‐ Căn cứ vào phương thức góp vốn: CP hi hiệệnn kim kim vàvà CPCP hi hiệệnn vvậậtt.1. xác nhận quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của người sở hữu cổ phiếu đối với tài sản hoặc vvốốnn ccủủaa mmộộtt công công tyty ccổổ phphầầnn.

122 * Phân loại trái phiếu: ‐ Theo tính chuyển nhượng: trái phiếu vôvô danh danh vàvà trái trái phi phiếếuu kýký danh danh.phiếu thường. ‐ Quyền lựa chọn (Option) Là một hợp đồồng được ký kếết giữa một bên là “người ký phát” và một bên là người mua hợp đồng. Trái phiếu (Bond) Là một loại chứng khoán được phát hành dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ. xác nhận nghĩa vụ trả nợ của tổ chức phát hành trái phiếu đối với người sở hữu trái phiếu.3. ‐ Theo chủ thể phát hành: trái phiếu công ty và trái phiếu chính phủ.2. trong đó cho phép người sở hữu được quyền mua một số lượng nhất định chứng khoán mới pphát hành với ggiá cả nhất địịnh và trongg thời hạn nhất định. công ty thường dành cho các cổ đông hiện hữu quyền ưu tiên mua trước cổổ phiếếu mới tỷỷ lệ với sốố cổổ phiếếu mà họ đang nắm giữ. ‐ Theo hình thức góp vốn: trái phiếu bằng tiền và trái phiếu hiện vật. được ưu tiên phân chia tài sản còn lại của công ty khi phá sản trước loại cổ phiếu thường. Các chứng khoán phái sinh ‐ Quyền mua cổ phần (Right Certificate) Khi một công ty cổ phần muốn tăng thêm vốn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu mới. 2.123 ‐ Chứng quyền (Warrants) Là công cụ được công ty phát hành kèm với trái phiếu hay cổ phiếu ưu đãi. trong đó cho phép người mua hợp đồng được quyền mua hoặc bán cho nggười kýý pphát hợợpp đồngg mộột số lượợngg chứngg . 2. ‐ Theo hình thức trả lãi: trái phiếu couppon và trái pphiếu zero‐coupon.

124 ‐ Hợp đồng tương lai (Future Contract) Là hợp đồồng giữa người bán và người mua.khoán với một giá cả nhất định và trong một thời hạn quy định của tương lai. ‐ Các chủ thể pphụụ trợợ: côngg tyy máyy tính. trung tâm lưu ký và thanh toán bù trừ CK. Hội đồng chứng khoán quốc gia .. ‐ Người đầu tư: là những người có vvốốnn nhàn nhàn rrỗỗii vàvà hhọọ mumuốốnn mua mua chchứứngng khoán trên thị trường để kiếm lời.125 ‐ Người môi giới chứng khoán: là người chhỉỉ nhhậận llệệnhh mua hhoặặc bábán hhộộ chhứứng khkh áoán cho khách hàng để được hưởng hoa hồng. tổ chức giám giám sát sát hohoạạtt đđộộngng giao giao ddịịchch vàvà mua mua bán bán chứng khoán trên thị trường. ‐ Người kinh doanh chứng khoán: là người mua bán chứng khoán cho bản thân nhằm kiếm lợi nhuận. được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng. . ‐ Người điều hoà thị trường: là cơ quan được Nhà nước thành lập như Ủy ban điều hành thị trường chứng khoán.. giữ nhiệm vụ ban hành các luật lệ.126 ‐ Người tổ chức thị trường: là ban điều hàhà hnh củủa cáác SSởở giiao ddịịchh giiữữ nhi hiệệm vụ ttổổ chức các khâu hoạt động trên thị trường. trong đó người bán cam kết giao một số lượng chứng khoán nhất định và người mua sẽ trả tiền khi nhận số chứng khoán đó với mộột ggiá nhất địịnh tạại mộột ng y gày nhất địịnh trong tương lai.. 3. Các chủ thể hoạt động trên thị trường vốn ‐ Chủ thể phát hành chứng khoán: là những chủ thể có nhu cầu về vốn đầu tư và được nhà nước cho phép phát hành chứng khoán để huy động vốn. là người chuyển tải những luật lệ của Nhà nước vào thực tiễn quản lý thị trường.

Thông thường. thời gian. Hai bên chỉ mua bán khống và thanh toán với nhau khoản chênh lệch giữa giá chứng khoán lúc ký hhợợp đđồồng vàà giáiá chhứứng khkh áoán ởở ththờờii đđiiểểm thanh toán.127 5. người mua không thực sự mua và người bán không nhất thiết phải có chứng khoán trong tay. Một số phương thức giao dịch chứng khoán ‐ Giao dịch trao ngay: sau khi lệnh đặt hàng được thực hiện xong. người môi giới đem số chứng khoán này cầm cố ở ngân hàng để nhận tiền vay với lãi suất thấp hơn. ‐ Công khai hóa thông tin.128 ‐ Giao dịch tín dụng: Người mua chỉ phải thanh toán một phần. ‐ Giao dịch định kỳ: hai bên mua bán sẽ ký với nhau những hợp đồng có kỳ hạn trong đó thỏa thuận một định kỳ thanh toán. khách hàng. người bán phải giao ngay chứng khoán và người mua sẽ thanh toán tiền hoặc sẽ thỏa thuận một thời điểm thanh toán nhất địịnh trongg tương lai. khối lượng. số còn lại người môi giới sẽ ứng trước và người mua mua ssẽẽ phphảảii trtrảả llợợii ttứứcc cho cho kho khoảảnn ti tiềềnn này. Nguyên tắc hoạt động của sở GDCK ‐ Đăng ký giao dịch.g. nggẫu nhiên …) ‐ Thanh toán thuận tiện và nhanh chóng. ‐ Trung gian. Trường hợp đến hạn người mua không thanh toán được số tiền đã vay sẽ mất quy quyềềnn ssởở hhữữuu vvềề chchứứngng khoán khoán vàvà ngngườườii môi giới có quyền bán ra thị trường để . Họ sẽ đặt những lệnh mua hoặc bán vvớớii đđiiềềuu ki kiệệnn thanh thanh toán toán sau sau vàvà trên trên ththựựcc tế.công ty định mức tín nhiệm … 4. ‐ Đấu giá và thực hiện theo trình tự ưu tiên (giá.

‐ Là loại hình tài chính phi lợi nhuận. ‐ Có sự kết hợp giữa không bồi hoàn và có bồi hoàn. Các quỹ tài chính khác của nhà nước129 I.130 3. đảm bảo nền kinh tế tăng trưởng ổn định và bền vững. Những vấn đề cơ bản về tài chính công II. ‐ Có sự kết hợp giữa tính bắt buộc và tính tự nguyện. Ngân sách nhà nước III. Đặc điểm ‐ Gắn liền với hoạt động của nhà nước. Khái Khái ni niệệmm Tài chính công là phạm trù phản ánh quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ được thực hiện bởi chủ thể là nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu công của nhà nước mà không vì mục tiêu lợi nhuận. 4. ‐ Điều tiết thị trường. ‐ Là loại hình tài chính do nhà nước sở hữu hoặc quản lý. . ‐ Thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Vai trò ‐ Huy động nguồn tài chính đảm bảo nhu cầu chi tiêu của nhà nước. ‐ Tài chính của các đơn vị hành chính nhà nước. thực hiện công bằng xã hội. Kết cấu * Căn cứ theo chủ thể quản lý: ‐ Tài Tài chính chính chung chung ccủủaa nhà nhà nnướướcc:: NSNN NSNN. TÀI CHÍNH CÔNG I. ‐ Đòi hỏi tính minh bạch cao. TDNN. ‐ Tái Tái phân phân phphốốii thu thu nhnhậậpp xãxã hhộộii gigiữữaa các các tầng lớp dân cư. 2. dự trữ NN. Những vấn đề cơ bản về tài chính công 11.thu vốn về. bình ổn giá cả.

chi theo đđịịa phhậận hàhà hnh chí hí hnh. ‐ NSĐP phản ánh nhiệm vụ thu. qua đó đảm nhận những kho khoảảnn chi chi ggắắnn liliềềnn vvớớii vi việệcc ththựựcc hi hiệệnn các các dự án có tầm chiến lược phát triển của quốc gia. TP NS xã. ‐ Các quỹ tài chính khác của nhà nước. TP thuộc TW NS qquậận. thịị xã thuộc tỉnh.131 * Căn cứ vào nội dung quản lý và cơ chế hohoạạtt đđộộng: ng: ‐ Ngân sách nhà nước. ‐ Tín dụng nhà nước. II. thị trấn133 ‐ NSTW tập trung đại bộ phận những nguồn thu lớn. đđảảm bbảảo ththực hi hiệện cáác nhiệm vụ tổ chức. chi của nhà nước trong một năm. y . huyệện..132 2.‐ Tài chính của các đơn vịị sựự ngghiệệpp nhà nước. Hệ thống ngân sách nhà nước LàLà ttổổngng ththểể các các ccấấpp ngân ngân sách sách cócó quan quan hệ hữu cơ với nhau trong quá trình thực hiện hoạt động. quản lý kinh tế ‐ xã hội của . thông qua đó để phân phối tổng sản phẩm quốc nội và các nguồn tài chính khác để hình thành và sử dụng quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của nhà nước nhằm thực hiện các chức năng của nhà nước. Hệ thống NSNN Việt Nam Ngân sách trung ương Ngân sách địa phương NS tỉnh. phường. Khái niệm NSNN NSNN làlà kkếế hhoạchh tàiài chí hí hnh vĩĩ môô củủa nhà nước phản ánh toàn bộ thu. quản lý các nguồn thu và nhiệm vụ chi của mỗi cấp ngân sách. Ngân sách nhà nước 1. ‐ NSTW đảm trách vai trò điều phối nguồn lực tài chính giữa các cấp ngân sách trong hệ thốống ngân sách và cân đốối NSNN.

Thu ngân sách nhà nước Là việc nhà nước dùng quyền lực của mình đểể tậập trung mộột phầần nguồồn tài chính quốốc gia hình thành quỹ NSNN nhằm thỏa mãn các nhu cầu của nhà nước. pháp pháp lýlý cho cho các các ththểể nhân nhân vàvà pháp nhân.136 3. dịch vụ công cộng hữu hình. ‐ Phân loại: + Căn cứ vào phương thức đánh thuế: thuế trực thu và thuế gián thu. thuế tài sản. + Căn cứ vào phương thức sử dụng: thuế tổng hợp và thuế có lựa chọn. Lệ phí gắn liền với việc thụ hưởng những lợi ích do việc cung cấp các dịch vụ hành hành chính chính. Các khoản thu từ hoạt động kinh tế của . + Là khoản đóng góp không hoàn trả trực tiếp cho người nộp.135 ‐ Các đặc điểm cơ bản của thuế: + LàLà hì hì hnh thhứức đđộộng viêiên mang tíí hnh bbắắt buộc trên nguyên tắc luật định. + Căn cứ vào cơ sở đánh thuế: thuế thu nhập.3. Thu phí và lệ phí Phí gắn liền với vấn đề thu hồi một phầần hay toàn bộộ chi phí đầầu tư đốối vớới hàng hóa. 3. ++ LàLà hình hình ththứứcc đđóng óng góp góp đđượượcc quy quy đđịịnhnh trước. thuế tiêu dùng. + Căn cứ theo chế độ phân cấp và điều hành ngân sách: thuế trung ương và thuế địa phương.các cấp chính quyền địa phương. 3. Thu thuế Thuế là hình thức đóngg g p góp theo ngghĩa vụ đối với nhà nước được quy định bởi pháp luật do các pháp nhân và thể nhân thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu chi tiêu của nhà nước.1.134 3.2.

1. Chi ngân sách nhà nước LàLà vi việệcc phân phân phphốốii vàvà ssửử ddụụngng ququỹỹ ti tiềềnn tệ tập trung lớn nhất của nhà nước nhằm phục vụ cho việc thực hiện chức năng nhà nước về mọi mặt theo những nguyên tắc nhất định. Chi đầu tư phát triển + Chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng KTXH. + Chi sự nghiệp y tế. ‐ Vay nợ nước ngoài.137 3.138 4. ‐ TTỷỷ susuấấtt doanh doanh llợợii ccủủaa nnềềnn kinh kinh ttếế. trái phiếu). UNICEF … * Các nhân tố ảnh hưởng đến thu NSNN: ‐ Thu nhập GDP bình quân đầu người. + Chi góp vốn cổ phần. + Chi về khoa học và công nghệ. ‐ Viện trợ quốc tế không hoàn lại: UNDP.nhà nước ‐ Thu nhập từ vốn góp của nhà nước vào các cơ sở kinh tế. + Chi về sự nghiệệp giáo dục. . ‐ Mức độ trang trải các khoản chi phí của nhà nước. ‐ Khả năng xuất khẩu nguồn tài nguyên thiên nhiên.139 4. góp vốn liên doanh vào các doanh nghiệp. + Chi cho qquỹỹ hỗ trợợ đầu tư qquốc ggia. + Chi dự trữ nhà nước. Chi thường xuyên + Chi sự nghiệp kinh tế. đào tạo.2. + Chi đầầu tư và hỗỗ trợ vốốn cho các doanh nghiệp nhà nước. ‐‐ Thu Thu ttừừ cho cho thuê thuê hohoặặcc bán bán tài tài nguyên nguyên thiên nhiên. ‐ Tổ chức bộ máy thu nộp. Vay nợ và viện trợ của chính phủ ‐ Vay nợ trong nước (phát hành tín phiếu. 4.4. ‐ Thu từ bán tài sản của nhà nước.

Cân đối ngân sách nhà nước * Nguyên tắc cân đối ‐ Thu ngân sách – Chi thường xuyên > 0 ‐ Thu NSNN – Chi thường xuyên = Chi đầu tư + trả nợ * Bội chi ngân sách Là tình trạng chi tiêu của NSNN vuợt qquá số thu của NSNN trongg mộột năm. ‐ Hoạt động của quỹ là không ổn định và thường xuyên như NSNN. Căn cứ mục tiêu sử dụng . thể thao. Đặc điểm ‐ CCơ chhếế hhoạtt đđộộng lili hnh hhoạtt. Năm ngân sách và chu trình ngân sách Năm ngân sách là giai đoạn mà dự toán thu vàvà chi chi ccủủaa Nhà Nhà nnướướcc đđãã đđượượcc phê phê chu chuẩẩnn cócó hiệu lực thi hành.nghệ thuật. + Chi sự nghiệp xã hội. + Chi quốc phòng. 4.140 5.+ Chi sự nghiệp văn hóa.3. Phân loại 2. ‐ Trả nợ nước ngoài. + Chi quản lý nhà nước. Chu trình ngân sách chỉ toàn bộ các hoạt động từ khâu lập dự toán ngân sách đến khâu chấp hành và cuối cùng là quyết toán NSNN.142 2. Các quỹ tài chính khác của nhà nước 1.1. Chi trả nợ tiền vay ‐ Trả nợ trong nước. * Biện pháp xử lý ‐ Tăng thu ‐ Giảm chi ‐ Phát Phát hành hành ti tiềềnn ‐ Vay nợ và viện trợ ‐ Sử dụng quỹ dự trữ141 6. III. ‐ Khôngg có sựự điều pphối sử dụụngg ggiữa qquỹỹ này với quỹ khác. ‐ Quy mô nhỏ hơn nhiều so với quỹ NSNN. an ninh và trật tự an toàn XH.

Quỹ dự trữ ‐ Mục đích: + Khắc phục thiên tai.‐ Nhóm quỹ thực hiện mục đích dự trữ. + Quỹ dự trữ quốc gia. ‐ Nhóm quỹ thực hiện mục đích hỗ trợ hoạt động kinh tế xã hội: + Quỹ hỗ trợ phát triển. + Quỹ phổ cập giáo dục. + Quỹ bảo trợ xã hội . quốc phòng. ‐ Nhóm quỹ do chính quyền địa phương ququảảnn lýlý:: + Quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị. + Quỹ hỗ trợ DN vừa và nhỏ. dự phòng quốc gia và an ninh xã hội: + Quỹ dự trữ quốc gia. + Quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn. + Quỹ hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ quốc gia.143 ‐ Nhóm quỹ thực hiện các chương trình trình.1. + Quỹỹ bbảảo trợ xãã hhộộii. + Quỹ dự phòng trợ cấp thất nghiệp. 2. ++ Qu Quỹỹ bbảảoo vvệệ môi môi trtrườườngng sinh sinh thái thái. mmụụcc tiêu tiêu ququốốcc gia gia:: + Quỹ hỗ trợ tạo việc làm.. ++ Can Can thi thiệệpp bình bình ổổnn giá giá ccảả vàvà đđiiềềuu ti tiếếtt llưưuu thông tiền tệ.144 3. ‐ Phân loại: . Hoạt động của một số quỹ TC ngoài NSNN 3.2. + Phòng thủ quốc gia về an ninh. + Quỹ xóa đói giảm nghèo. tai nạn trên diện rộng.. + Quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn.. Căn cứ vào phân cấp quản lý ‐ Nhóm do chính phủ quản lý: ++ Qu Quỹỹ hhỗỗ trtrợợ phát phát tri triểểnn. hỏa hoạn. + Quỹ hỗ trợ xuất khẩu.

chi xúc tiến thương mại. Quỹ đầu tư hạ tầng cơ sở đô thị ‐ Nguồồn vốốn đầầu tư vào các dự án hạ tầầng cơ sở đô thị.5. trợ cấp ốm đau. lệ phí XNK. thai sản. NS thu từ chênh lệch giá XNK. ‐ Quỹ BHXH: chi chăm sóc y tế. ‐ Nguyên tắc: + Tậậpp trung. ttửử tutuấấtt.+ Dựa theo hình thức: quỹ tài chính hiện vật.2. thất nghiệp. Quỹ hỗ trợ xuất khẩu ‐ Nhằm hỗ trợ tài chính của NN để khuy khuyếếnn khích khích các các DNDN phát phát tri triểểnn XKXK. BL tín dụng đầu tư. + Dựa theo phân cấấp quảản lý: quỹ dự trữ tập trung quốc gia. Khái Khái quát quát tài tài chính chính doanh doanh nghi nghiệệpp . dodo NSTW NSTW ccấấpp cho cho ĐĐPP.g. Quỹ bảo trợ XH ‐ Quỹ cứu tế xã hội. ‐ Nguồn hình thành quỹ: NSNN cấp trong dự toán hằng năm. tàn ttậậtt. Quỹ hỗ trợ phát triển ‐ Mục đích nhằm hỗ trợ tài chính của NNNN chho cáác ddựự áán màà NNNN cầần khkhuyếến khí khí hch đầu tư phát triển. ‐ Quỹ phúc lợi XH. ‐ Nguồn vốn gồm: khoản thu của NS địa phphươươngng.145 3. trợ cấp gia đình. tuổi già.. ‐ Hình thức hỗ trợ: cho vay LS ưu đãi.147 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. quỹ tài chính bằng tiền. 3. 3.146 3. hỗ trợ LS sau đầu tư. tai nạn bệnh nghề nghiệp. ‐ Nội dung chi của quỹỹ: hỗ trợ các DN XNK có thành tích. phí. quỹ dự trữ các bộ ngành. Khái quát doanh nghiệp IIII.3. mở rộng thị trường. mọi thành viên trong xã hội đều được thụ hưởng.4. + Sẵn sàng. thốngg nhất. quỹ dự trữ của NHNN. + Đảm bảo bí mật.

‐ Công ty cổ phần. phát sinh trong quá trình tạo lập. 3. Khái quát tài chính doanh nghiệp 11. Chi phí. Nguồn vốn tài trợ V. ‐ Công ty TNHH . Các loại hình doanh nghiệp ‐ Doanh nghiệp nhà nước. doanh thu và lợi nhuận I. có trụ sở giao dịch ổn định. ‐ Công ty hợp danh.III. ‐ Doanh nghiệp phi tài chính. phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ của doanh nghiệp để thực hiện các mục đích kinh doanh của doanh nghiệp. ‐ Doanh nghiệp tư nhân. 22. Phân loại Xét trên góc độ cung ứng vốốn cho nềền kinh tế: ‐ Doanh nghiệp tài chính. ‐ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.149 II. Vốn và quản lý vốn IV. ‐ Tạo lập các đòn bẩy tài chính để . ‐ Quan hệ kinh tế với thị trường. có tài sản. ‐ Quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp. Khái quát doanh nghiệp 1. được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.148 2. Khái niệm Doanh nghiệp là tổổ chức kinh tếế có tên riêng. Vai trò của TCDN ‐ Tổ chức huyy độộngg và pphân pphối sử dụng các nguồn lực tài chính có hiệu quả. Quan Quan hhệệ kinh kinh ttếế ccủủaa TCDN TCDN ‐ Quan hệ kinh tế với nhà nước. Khái Khái ni niệệmm Tài chính doanh nghiệp là những quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức giá trị.150 3.

Khái Khái ni niệệmm Vốn là lượng tiền cần thiết để mua sắm những yếu tố cần thiết cho hoạt động kinh doanh. ‐ Máy móc thiết bị công nghệ. ‐ Thiết bị.151 2. Tài sản cố định hữu hình TSCĐ hữu hình là những TS có hình thái vật chất nhất định. . + Chắc chắn thu được lợi ích trong tương lai. + Vốn đầu tư tài chính. vật kiến trúc. Vốn cố định Vốn cố định của doanh nghiệp là biểu hiệện bằngg tiền của toàn bộộ tài sản cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn và quản lý vốn 11. víí ddụ: ‐ Nhà cửa. III. dụng cụ quản lý …152 * Tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình: ++ Nguyên Nguyên giá giá đđượượcc xác xác đđịịnhnh mmộộtt cách cách tin cậy. ‐ Phương tiện cơ giới có chức năng vận chhuyểển. + Có thời gian sử dụng trên 1 năm. tham gia vào nhihiềều chhu kkỳỳ sảản xuấấtt kiki hnh dd h oanh. ‐ Phân loại: + Vốn cốố địịnh.kích thích điều tiết các hoạt động kinh tế trong dd h oanh nghi hiệệp. ‐ Kiểm tra đánh giá hiệu quả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 2. + Giá trị của TS từ 10 triệu đồng trở lên.1. * Phân loại: ‐ CCăăn cứứ vàào quyềền sởở hhữữu: + TSCĐ hình thành bằng nguồn vốn chủ sở hữu. TSCĐ bao gồm: TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình. + Vốn lưu động.

153 ‐ Căn cứ tình hình sử dụng: + Tài sản đang sử dụng. + Tài sản dự trữ. Doanh Doanh nghi nghiệệpp phphảảii tính tính toán toán số tiền biểu hiện mức hao mòn TSCĐ và hình thành quỹ khấu hao nhằm tái tạo . có thểể xác địịnh được giá trị và thỏa mãn đồng thời 4 tiêu chuẩn của TSCĐ hữu hình. + Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp. ‐ Căn cứ vào công dụng: + Tài Tài ssảảnn dùng dùng trtrựựcc ti tiếếpp cho cho khâu khâu ssảảnn xuất kinh doanh. + Tài sản chờ thanh lý. ththươươngng hi hiệệuu. VD: bằng phát minh sáng chế. + Hạch toán chính xác các chi phí ng y gay từ khi bắt đầu.155 ‐ Biện pháp quản lý TSCĐ vô hình: + Tăng cường củng cố sự tin tưởng của khách hàng vào chính quá trình phát triển của công ty.+ TSCĐ do doanh nghiệp đi thuê. Tài sản cố định vô hình TSCĐ vô hình là những TS không có hình thái vậật chấất. văn hóa hóa doanh doanh nghi nghiệệpp. + Tài sản dùng cho khâu phân phối tiêu thụ hàng hóa.3. Khấu hao TSCĐ Trong quá trình sử dụng.2. 2.154 2. ++ Tài Tài sảản dùdùng chho cáác hhoạạtt đđộộng phúhúc lợi chung. + Tài sản dùng cho công tác quản lý. + Chỉ có lợi ích khi tạo ra lợi thế thương mại. TSCĐ dần dần bbịị hao hao mòn mòn. phphầầnn mềm vi tính … ‐ Đặc điểm: + Rất khó đánh giá chính xác giá trị vì không tồn tại dưới dạng vật chất có thể đo đếm dễ dàng.

TSCĐ. 6 năm trở lên: 2. Q: sản lượng thực tế trong kỳ.5. Quản lý vốn cố định .5.4. Tỷ lệ KH bình quân năm = 1/Số năm sử dụng TSCĐ x Hệ số điều chỉnh. Sốố tiềền khkhấấu hhao ((T ) kh ) = mkh x Q. Doanh nghiệp phải lựa chọn phương pháp tính khấu hao thích hợp để phản ánh đúng mứức hao mòn hữữu hình và hao mòn vô hình.156 ‐ Phương pháp khấu hao theo đường ththẳẳng ((đđềều)) Số tiền khấu hao hằng năm = Nguyên giá TSCĐ / Thời gian sử dụng TSCĐ.0. Tỷ lệ khấu hao năm t = (Số năm sử ddụụngng TSC TSCĐĐ – nnăămm tính tính khkhấấuu hao hao ++ 11)/[(S )/ [(Sốố năm sử dụng TSCĐ x (Số năm sử dụng TSCĐ + 1))/2] ‐ Phương pháp khấu hao theo sản lượng Mức KH trên 1 đơn vị sản lượng (mkh ) = Nguyên giá TSCĐ (giá trị phải thu hồi) / Tổng khối lượng định mức của đời thiết bị.158 2. 5‐6 năm: 2.157 ‐ Phương pháp khấu hao theo tỷ lệ khkhấấu hhao giiảảm ddầần (t(tổổng sốố)) Mức KH năm t = Nguyên giá x Tỷ lệ khấu hao năm t. Hệ số điều chỉnh được quy định như sau:TS có thời gian sử dụng từ 1‐4 năm có hệ số là 1. ‐ Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần (gia tốc) Mức KH năm t = ( g y (Nguyên ggiá TSCĐ – KH lũy kế) x Tỷ lệ KH bình quân năm.

‐ Lựa chọn phương pháp khấu hao thích hợp để thu đúng. VVốốnn llưưuu đđộộngng Vốn lưu động của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. CCLĐ.‐ Đánh giá lại TSCĐ theo định kỳ nhằm đđiiềều chhỉỉnhh chho phùhù hhợợp vớớii giáiá cảả ththịị trường. sắắp xếếp hợp lý cho từng loại tài sản. ‐ Quản lý và sử dụng quỹ khấu hao để bảo toàn được giá trị tiền khấu hao. * Phân loại: ‐ Căn cứ vào công dụng của TSLĐ: + TSLĐ dự trữ kinh doanh: NVL.159 ‐ Xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ: + Hiệệu suấất sửử dụng vốốn cốố địịnh = Doanh thu trong kỳ/Số dư bình quân VCĐ trong kỳ. ‐ Tận dụng cao nhất công suất TSCĐ hiện có.160 * Đặc điểm: ‐‐ Chuy Chuyểểnn toàn toàn bbộộ giá giá trtrịị ccủủaa vvốốnn llưưuu động vào trong giá trị sản phẩm. thu đủ phần giá trị TSC TSCĐĐ đđãã luân luân chuy chuyểểnn vào vào giá giá trtrịị hàng hàng hóa hóa. phụ tùng thay thế … . 33. ‐ Thực hiện chế độ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn. + Hệ số lợi nhuận vốn cố định = Lợi nhu nhuậậnn sau sau thu thuếế/T/Tổổngng vvốốnn ccốố đđịịnhnh bình bình quân trong kỳ. ‐ Vốn lưu động được thu hồi toàn bộ một lần sau khi doanh nghiệp tiêu thụ các hàng hóa dịch vụ và kết thúc vòng tuần hoàn luân chuyển của vốốn. ‐ Mua bảo hiểm tài sản để giảm thiểu rủi ro và có ngguồn bù đắpp khi xảyy ra sựự cố.

+ TSLĐ trong sản xuất: SPDD. kýký ccượược. + Chỉ tiêu doanh thu tạo ra trên một đồng vốn lưu động. * Quản lý vốn lưu động: ‐ Quản lý vốn bằng tiền: có kế họach tài tài chính chính chính chính xác xác đđểể xác xác đđịịnhnh nhu nhu ccầầuu vốn bằng tiền … ‐ Quản lý khoản phải thu: có biện pháp giảm thấp hệ số chiếm dụng vốn. + Các khoản phải thu. linh hoạt trong đàm phán để thu hồi nợ nhanh …162 ‐ Quản lý hàng tồn kho: + Đối với NVL.163 . áp dụng phương thức thanh toán sao cho cho cócó llợợii nhnhấấtt đđểể rút rút ngngắắnn kkỳỳ thu thu ti tiềềnn bình quân. HH: dự trữ một mức tốối thiểểu cầần thiếết tương ứng quy mô doanh nghiệp … + Đối với thành phẩm: đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển vốn bằng cách thường xuyên xuyên ki kiểểmm tra tra tình tình hình hình tiêu tiêu ththụụ thành thành phẩm. + Hàng tồn kho. CCLĐ. HH. ++ ChChỉỉ tiêu tiêu llợợii nhu nhuậậnn thu thu đđượượcc trên trên một đồng vốn lưu động.p. + Các khoản đầu tư ngắn hạn. ttạạmm ứứngng ……161 ‐ Căn cứ vào tính thanh khoản của TSLĐ: + Tiền. + TSLĐ khác. các kho khoảảnn ththếế chchấấp.c. CP trả trước … + TSLĐ trong lưu thông: TP. + Các TS tương đương tiền. khả năng chi trả của người mua … ‐ Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động: + Chỉ tiêu số vòng quay vốn lưu động trong một năm. Bán TP.

.. ‐ Nắm những thông tin cần thiết. khai thác bằng nhiều phương pháp. + Góp vốn liên doanh. ‐ Căn cứ tính chất kinh tế: + Đầu tư mua bán các loại chứng khoán có giá. Vốn đầu tư tài chính Là nguồn vốốn đầầu tư ra bên ngoài doanh nghiệp nhằm mục đích sinh lời.. + Đầu tư tài chính dài hạn. IV. ‐ Nguồn vốn bên ngoài: nguồn vốn liên doanh. * Phân loại: ‐ Căn cứ thời gian hoàn vốn: + Đầu tư tài chính ngắắn hạn. Phân loại nguồn vốn tài trợ * CCăănn ccứứ vào vào phphạạmm vivi tài tài trtrợợ ‐ Nguồn vốn bên trong: chủ yếu trích lập từ lợi nhuận. Nguồn vốn tài trợ 11.. Khái Khái ni niệệmm Nguồn vốn tài trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là những nguồn lực tài chính có trong nền kinh tế. tín dụng ngân hàng.4. pphát hành cổ pphiếu. phân tích đánh giá những mặt lợi hại của dự án để chọn đúng đốối tượng và hình thức đầầu tư. trái phiếu. liên kết..165 2. hình thức cơ chế khác nhau để đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh trước mắt và lâu dài. được doanh nghiệp huy động. + Cho thuê tài chính …164 * Quản lý vốn đầu tư tài chính: ‐‐ SSửử ddụụngng vvốốnn linh linh hohoạạtt cho cho nhi nhiềềuu mmụụcc tiêu đầu tư sẽ giúp phân tán rủi ro và tìm kiếm lợi nhuận từ nhiều phía. các các kho khoảảnn chi chiếếmm ddụụngng vvềề . * Căn cứ vào thời gian tài trợ ‐ Nguồn vốn ngắn hạn: tín dụng ththươươngng mmạạii.

‐ Nguồn vốn huy động dưới dạng tài sản hữu hình và vô hình. Chi Chi phí phí kinh kinh doanh doanh Là những tiêu hao về tư liệu sản xuất kinh doanh. phát hành trái phiếu.167 * Căn cứ vào hình thức huy động vốn ‐ Nguồn vốn huy động dưới dạng tiền.lương.166 * Căn cứ vào tính chất kinh tế ‐‐ Ngu Nguồồnn vvốốnn chchủủ ssởở hhữữuu:: + Vốn góp ban đầu của các chủ sở hữu. BHXH. ‐ Nguồn vốn đi vay và chiếm dụng: + Tín dụụngg nggân hàngg. + Nguồn vốn bổ sung bằng cách kết nạp thêm các thành viên mới.. thuế. .. ‐ Nguồn vốn huy động trên thị trường phi chính thức.. + Tín dụng thương mại. * Căn cứ vào tính pháp lý ‐ Nguồn vốốn huy động trên thị trường chính thức. + Các nguồn vốn chiếm dụng hợp pháp như tiền lương. liên doanh.. doanh thu và lợi nhuận 11. bổổ sung vốn từ lợi nhuận . ‐ Nguồn vốn dài hạn: tín dụng ngân hàng dài hạn. huy động vốốn góp cổổ phầần.. tiêu hao về sức lao động để doanh nghiệp tạo ra sản phẩm hàng hóa và nó được bù đắp sau mỗi chu kỳ sản xuất kinh doanh. + Huy động bằng cách phát hành trái phiếu.168 V. Chi phí. tín dụng ngắn hạn ngân hàng và các khoản phải trả khác .. + Nguồn vốn tài trợ từ lợi nhuận sau thuế. thuế .

++ Thu Thu nhnhậậpp khác khác. Doanh thu Là tổng các giá trị lợi ích kinh tếế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp. + Doanh thu cung cấp dịch vụ. * Ý nghĩa giá thành: ‐ Là thước đo hao phí sản xuất và tiêu ththụụ ssảảnn phphẩẩmm. Hoặc: ++ Chi Chi phí phí hohoạạtt đđộộngng kinh kinh doanh doanh.171 .170 3. ‐ Là căn cứ để xác định hiệu quả kinh doanh. + Chi phí bán hàng.169 2.‐ Chi phí kinh doanh bao gồm: + Chi phí sản xuất trực tiếp (NVL. ‐ Là công cụ để kiểm tra. ‐ Giá thành tiêu thụ sản phẩm. + Chi phí sảản xuấất chung. ‐ Các Các loloạạii doanh doanh thu thu:: + Doanh thu bán hàng. + Chi phí hoạt động tài chính. giám sát chi phí hoạt động kinh doanh. + Doanh thu hoạt động tài chính. g p góp pphần làm tăngg vốn chủ sở hữu. + Chi phí hoạt động khác. ‐ Là căn cứ để xây dựng chiến lược giá cả phù hợp phục vụ cạnh tranh trên ththịị trtrườườngng. + Chi phí quản lý doanh nghiệp. * Phân loại: ‐ Giá thành sản xuất. Giá thành sản phẩm Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chihi phí hí màà dd h oanh nghi hiệệp đđãã bbỏỏ ra đđểể hoàn thành việc sản xuất một đơn vị sản phẩm hay một loại sản phẩm nhất định. nhân công).

* Mô hình phân phối lợi nhuận: ‐ Trích nộp thuế TNDN (25%). + Tỷ suất lợi nhuận trên giá thành. ‐ Chia lãi cho các đối tác liên kết. là số tiền chênh lệch giữa doanh thu và chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra để đạt được doanh thu đó từ các hoạt động của doanh nghiệp đưa lại.‐ Qu Quảảnn lýlý doanh doanh thu thu:: + Lập kế hoạch doanh thu trên cơ sở kế hoạch tiêu thụ và giá bán kế hoạch.173 ‐ Phân phối lợi nhuận đáp ứng các yêu cầu sau: + Giải quyếết thỏa đáng mốối quan hệ lợi ích kinh tế giữa nhà nước. ‐ Bù đắp các khoản thiệt hại và chi phí chưa được tính trừừ vào thu nhậập chịu thuế.172 ‐ Lợi nhuận bao gồm: + LLợii nhhuậận hhoạt đđộộng ki ki hnh dd h oanh. + Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu bán hàng. Lợi nhuận LàLà kkếếtt ququảả tài tài chính chính cucuốốii cùng cùng ccủủaa hoạt động sản xuất kinh doanh. ‐ Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả lợi nhuận: + Tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh. 4. + Theo dõi thực hiện doanh thu. liên doanh. doanh nghiệp và người lao động. + Lập báo cáo thực hiện doanh thu. + Khuyến khích lợi ích người lao động trong doanh nghiệp. + Đảm bảo quá trình tái sản xuất mở rộng. + Lợi nhuận hoạt động tài chính. + Lợi nhuận hoạt động khác. .

174 TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 1. vốn đầu tư qua thị trtrườườngng chchứứngng khoán khoán. Các loại tỷ giá .Sự phân công lao động và hợp tác quốc tế. 2.‐ Trích lậậpp các qquỹỹ dựự p g phòng tài chính. Các định chế tài chính quốc tế 1. + TG bán ra.1. dự phòng trợ cấp mất việc làm. Định nghĩa Là giá chuyển đổi của một đồng tiền nước này so với đồng tiền nước khác.175 * Cơ sở hình thành tài chính quốc tế: . Cán cân thanh toán quốc tế 44. .Sự phát triển các hoạt động đầu tư quốc tế (FDI. ‐ Chia lãi cổ phần. . Tỷ giá hối đoái (Exchange Rate) 2. + TG chuyển khoản. phúc lợi của doanh nghiệp.2. trích lập các quỹ khen thưởng. . Khái niệm Tài chính quốc tế là tổổng thểể các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị gắn liền với sự chuyển dịch các nguồn lực tài chính giữa các quốc gia với nhau.Căn cứ vào mối quan hệ TG với chỉ số .Căn cứ nghiệp vụ kinh doanh: + TG mua vào.Căn cứ vào phương diện thanh toán: + TG tiền mặt. Khái niệm 2. Các hình thức quan hệ tài chính quốc tế 6. Tỷ giá hối đoái 3... vvốốnn cho cho vay vay ccủủaa các định chế kinh tế quốc tế và ngân hàng nước ngoài …).176 2. ODA. Thanh Thanh toán toán ququốốcc ttếế 5.

lạm phát: + TG danh nghĩa. + TG thực. - Căn cứ vào thời điểm mua bán ngoại hối: + TG mở cửa và TG đóng cửa. + Hoặc TG giao ngay và TG kỳ hạn. - Căn cứ vào chế độ quản lý TG: + TG cố định. + TG thả nổi.177 - Phương pháp yết giá: + Yết giá trực tiếp: Một đơn vị ngoại tệ có thểể được đổổi lấy một số lượng nội tệ. VD: USD/SGD = 1,7640/50 USD/JPY = 107,26/30 USD/CAD USD/CAD = 22,1065 1065//7575 ++ YYếếtt giá giá gián gián titiếếpp:: Một đơn vị nội tệ có thể đổi lấy một số lượng ngoại tệ. VD: GBP/USD = 1,5866/70 AUD/USD AUD/USD = 00,,5650 5650//5555178 2.3. Vai trò của tỷ giá hối đoái - TTỷỷ giá giá hhốốii đđoái oái vàvà hohoạạtt độđộngng thương mại quốc tế. - Tỷ giá hối đoái và lạm phát, tăng trưởng kinh tế và việc làm. 2.4. Các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái - Cán cân thanh toán quốc tế. - Lãi suất. - Lạm phát. - Các yếu tố khác: chính sách kinh tế vĩ mô, yếu tố tâm lý, tình hình kinh tế chính trị …179 3. Cán cân thanh toán quốc tế Cán cân thanh toán quốc tế phản ánh ttổổng sốố ththu vàà ttổổng sốố chi hi bbằằng titiềền củủa nước mình đối với nước khác trong thời gian nhất định. * Có hai loại cán cân thanh toán:

- Cán cân thanh toán thời kỳ: Phản ánh tương quan giữa tổng thu và ttổổngng chi chi ccủủaa mmộộtt nnướướcc vvớớii các các nnướướcc khác khác trong một thời kỳ nhất định không phân biệt các khoản thu chi đó đã được thực hiện hay chưa thực hiện. - Cán cân thanh toán thời điểm: PhPhảảnn ánh ánh nhnhữữngng kho khoảảnn phphảảii thu thu vàvà phải trả cần phải được thực hiện đến một thời điểm nào đó.180 Khoản mục Thu Chi A. Nghiệp vụ thường xuyên 1 Hàng hóa Biểu mẫu tổng quát Cán cân TTQT: 1. Hàng hóa 2. Dịch vụ 3. Chuyển nhượng một chiều (TNhân, CP) B. Vốn và dự trữ 1. Vốn dài hạn 2. Vốn ngắn hạn 3. Nhầm lẫn và bỏ sót 4. Dự trữ quốc tế Cân bằng: 4. Thanh toán quốc tế LàLà quá quá trình trình ththựựcc hi hiệệnn các các kho khoảảnn thu thu và các khoản chi đối ngoại giữa các nước với nhau để hoàn tất các khoản về xuất nhập hàng hóa, dịch vụ, đầu tư vốn, vay nợ, viện trợ ... dưới các hình thức khác nhhau bbằằng bùbù trừừ hhay chhuyểển ngâân.181 4.1 Phương tiện thanh toán - Hối phiếu: LàLà mmệệnhnh llệệnhnh trtrảả titiềềnn vôvô đđiiềềuu ki kiệệnn dodo một người ký phát cho một người khác yêu cầu người này khi nhìn thấy hối phiếu hoặc đến một ngày cụ thể nào đó phải trả một số tiền nhất định cho một ngngườườii hohoặặcc theo theo llệệnhnh ccủủaa ngngườườii này này trtrảả cho một người khác hoặc trả cho người

cầm hối phiếu. - Séc: Là mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một khách hàng của ngân hàng ra lệnh cho ngân ngân hàng hàng trích trích mmộộtt ssốố titiềềnn nhnhấấtt đị địnhnh ttừừ tài tài khoản của mình tại ngân hàng để trả cho người cầm séc hoặc thanh toán cho người được chỉ định trên séc. - Giấy chuyển tiền: LàLà gi giấấyy ủủyy nhi nhiệệmm dodo khách khách hàng hàng llậậpp ggửửii ngân hàng phục vụ, yêu cầu ngân hàng chuyển một số tiền nhất định cho người được hưởng tại một địa điểm nhất định.182 - Thẻ ngân hàng: LàLà mmộộtt phphươươngng titiệệnn thanh thanh toán toán dodo ngân ngân hàng phát hành theo yêu cầu của khách hàng, được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc rút tiền mặt tại các chi nhánh và đại lý thanh toán thẻ. 4.2. Phương thức thanh toán * Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ Là phương thức thanh toán trong đó NH (NH mở L/C) theo yêu cầu của KH (người xin mởở L/C) cam kếết thanh toán một sốố tiềền nhấất định cho người thứ ba (người hưởng lợi) hoặc trả theo lệnh của người này, hoặc chấp nhận hối phiếu do người này ký phát trong pphạạm vi số tiền đó với điều kiệện nggười nàyy thực hiện đầy đủ các yêu cầu của L/C và xuất trình cho NH bộ chứng từ thanh toán phù hợp với các điều khoản, điều kiện đã ghi trong L/C.183 Người nhập khẩu (The Applicant) Người xuất khẩu (Th b fi i ) (4) * Quy trình thanh toán

(The Applicant) (The beneficiary) (1) (9) (5) (8) (3) NH mở L/C (Issuing bank) NH thông báo L/C (Advising bank) (7) (6) (2) * Phương thức thanh toán nhờ thu: Là phương thức thanh toán mà nhà XK sau khi ggiao hàngg hayy cungg cấpp dịịch vụ, ủy thác cho ngân hàng phục vụ mình nhờ thu hộ tiền nhà nhập khẩu trên cơ sở hối phiếu và chứng từ hàng hóa liên quan. Nh Nhờờ ththu cóó hh iai hì hì hnh ththứức: nhhờờ ththu trơn và nhờ thu kèm chứng từ.184 Người nhập khẩu (Importer) Người xuất khẩu (Exporter) (1) * Quy trình thanh toán (Importer) (4) (5a) (6) (7) (2) (5b) NH bên XK NH chuyển CT NH bên NK NH ủy thác thu hộ (6) (3) * Phương thức chuyển tiền LàLà phhương ththứức màà ththeo sự ủủy nhi hiệệm của khách hàng yêu cầu ngân hàng phục

vụ chuyển một số tiền nhất định từ địa phương này sang địa phương khác cho người thụ hưởng trong một thời gian nhất định.187 Người mua Người bán . Sau đó nhà xuất khẩu mở tài khoản ghi nợ cho nhà nhà nhnhậậpp khkhẩẩuu.186 Người mua Người bán (1) * Quy trình thanh toán (3) (4) (5) (2) NH người mua NH người bán (4) * Phương thức thanh toán CAD (Cash against documents) hoặc COD (Cash on Delivery) Là phương thức thanh toán mà nhà NK yêu cầu NH phục vụ mình mở TK ký thác để thanh toán tiền cho nhà xuất khẩu với điều kiện nhà xuất khẩu xuất trình nhữngg chứngg từ theo yyêu cầu đã được thỏa thuận cho NH để được thanh toán tiền. đồng thời gửi bộ chứng từ cho nhà nhập khẩu để nhận hàng. mở TK) LàLà phphươươngng ththứứcc thanh thanh toán toán mà mà nhà nhà xuất khẩu sau khi giao hàng hay cung ứng dịch vụ.185 Người chuyển tiền Người thụ hưởng (1) * Quy trình thanh toán (2) (3) (4) NH chuyển tiền NH trả tiền (3) * Phương thức ghi sổ (bù trừ.

1.188 * Tín dụng thương mại -. . các tổ chức tài . tổ chchứứcc vvớớii ccơơ quan quan tài tài chính chính titiềềnn ttệệ ququốốcc ttếế . . giữa các tổ chức.Tín dụng cấp cho người xuất khẩu NNgườờii nhhậập khkhẩẩu ởở nướớc ngoài ài sẽẽ cấp tín dụng cho người xuất khẩu ở trong nước bằng cách ứng trước tiền hàng cho người xuất khẩu.189 * Tín dụng ngân hàng Các NH thực hiện việc cung cấp tín dụụngg cho nhau hoặặc cungg cấpp tín dụụngg cho các nhà xuất nhập khẩu dưới nhiều hình thức khác nhau: . cầm cố hối phiếu chưa đến hạn thanh toán.Đối với nhà XK: chiết khấu.Đố Đốii vớớii nhàhà NKNK: bbảảo lãlã hnh hhốốii phi hiếếu. cho vay thanh toán hàng NK.Tín Tín ddụụngng ccấấpp cho cho ngngườườii nhnhậậpp khkhẩẩuu Người xuất khẩu cấp tín dụng cho người nhập khẩu bằng cách cho trả tiền sau một thời gian nhất định kể từ khi nhận được chứng từ hoặc nhận được hàng hóa.(3) * Quy trình thanh toán (1) (6) (4) (2) (5) Ngân hàng 5. Tín dụng quốc tế Tín dụng quốốc tếế là sự vay mượn phát sinh giữa nước này với nước khác bao gồm vay mượn giữa hai chính phủ. ký chấp nhận hối phiếu … * Tín dụng nhà nước Chính phủ các nước. cá nhân. giữa chính phủ. Các hình thức quan hệ tài chính quốc tế 5...

5. .2.Vi Việệnn trtrợợ ccủủaa các các ttổổ chchứứcc phi phi chính chính phủ. Đầu tư quốc tế trực tiếp . dài hạn theo các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. đến nay có trên 180 180 nnướướcc hhộộii viên viên. . -. được thành lập năm 1944 theo Hiệp ước tài chính tiền tệ quốc tế Bretton Woods.Viện trợ đa phương.Vi Việệnn trtrợợ phát phát tri triểểnn chính chính ththứứcc (ODA) . hợp tác trong lĩnh .Cho vay ngắn hạn để trang trải bội chi trong thanh toán quốc tế và các kho khoảảnn chi chi tiêu tiêu ccủủaa chính chính phphủủ. Viện trợ quốc tế -.3. .Là một định chế tiền tệ liên chính phủ có uy tín và quan trọng vào loại bậc nhất hiện nay.1.Vai trò và chức năng cơ bản của IMF: + Xúc tiến hợp tác tiền tệ quốc tế và cung cấp cơ chế tư vấn.chính tiền tệ quốc tế. ..Cho vay trung hạn. titiếếnn hành hành cung cung ccấấpp tín tín ddụụngng cho cho chính phủ của một quốc gia nào đó dưới các hình thức: .Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng.Viện trợ song phương. các tổ chức khác . .Hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. hợp đồng xây dựng – chuyển giao.. .Hình thức doanh nghiệp liên doanh.Nguồn vốn hoạt động do các nước hội viên đóng góp.190 5. Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund – IMF) . Các định chế tài chính quốc tế 6.191 6.Các Các hình hình ththứứcc khác khác nhnhưư:: hhợợpp đồđồngng xây xây dựng – kinh doanh – chuyển giao. .

bao gồm 5 định chế: . . ổn định kinh tế cả về đối nội và đối ngoại. Nhóm ngân hàng thế giới (World Bank Group) Nhóm ngân hàng thế giới là tổ chức thuộộc Liên Hiệệpp Quốc. ổổnn địđịnhnh ttỷỷ giá giá. 6.2.Công ty tài chính quốc tế (International Finance Corporation – IFC). quan tâm đến lợi ích của những quốc gia khác trong chính sách của họ.vực tiền tệ quốc tế đối với các nước thành viên. Người ta thường dùng thuật ngữ Ngân hàng thế giới (World Bank – WB) để chỉ 2 định chế IBRD và IDA. + Cung Cung ccấấpp tín tín ddụụngng ngngắắnn hhạạnn cho cho các thành viên với những ưu đãi thích hợp và cần thiết (khi cán cân mất cân đối tạm thời). + Tạo điều kiện mở rộng thương mại quốc tế. ngngăănn ngngừừaa ssựự giảm giá của đồng tiền. + Giúp đỡ các quốc gia duy trì sự ổn địđịnhnh titiềềnn ttệệ.193 . .Trung tâm giải quyết những tranh chấp về đầu tư quốc tế (The International Center for Settlement of Investment Disputes – ICSID).Hi Hiệệpp hhộộii phát phát tri triểểnn ququốốcc ttếế (International Development Association – IDA).Cơ quan bảo lãnh đầu tư đa phương (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA).. .192 + Thành lập hệ thống thanh toán đa phương trong các giao dịch tiền tệ giữa các nước thành viên. .Ngân hàng tái thiết lập và phát triển quốc tế (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD). có trụụ sở chính tạại Washington.

đặc biệt là khu vực tư nhân. đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế. WB chỉ cung cấp nợ cho cho chính chính phphủủ hohoặặcc nhnhữữngng đị địnhnh chchếế cócó ssựự cam kết của chính phủ.Cung cấp nghiên cứu và hỗ trợ .Mục đích và chức năng của ADB: + Hướng vào việc giảm nghèo ở các nước Châu Á – Thái Bình Dương. + Tài trợ cho những chương trình dự án có chất lượng cao. + Đầu tư vào con người (vì sự công bằng và ảnh hưởng bệnh tật). . 6. . tư vấn cho những quốốc gia có khó khăn vềề nợ. .3.IDA chủ yếu tập trung giúp đỡ những quốc gia nghèo nhất trên thế giới qua việc cấp các khoản tín dụng dài hạn với lãi suất ththấấpp theo theo khuôn khuôn khkhổổ hohoạạtt độđộngng:: + Đẩy mạnh phát triển kinh tế ngành.Vai trò và chức năng cơ bản của IBRD: + Giúp đỡ các nước đang phát triển thiết lập những chương trình đầu tư.Thúc đẩẩy đầầu tư công cộng và đầầu tư tư nhân. chống tham nhũng và xúc tiến thương mại hội nhập. môi trường.194 . trụ sở chính tại Manila. + Hỗ trợ hoạch định và điều phối các kế hoạch phát triển. Philippines. chủ yếu là các nước trong khu vực. được thành lập năm 1966.Cung cấp viện trợ không hoàn lại để chuẩn bị cho khoản vay phát triển dài hạn. Ngân hàng phát triển Châu Á (Asian Development Bank – ADB) ADB là một định chế tài chính đa phương. + Nâng cao năng lực quản lý chi tiêu công..Cung cấp trợ giúp kỹ thuật liên quan đến một số dự án cụ thể. Tính đến nay có hơn 62 thành viên.195 . .

.quản lý.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->