P. 1
BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

|Views: 6,640|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Do Hoang Quan

More info:

Published by: Nguyen Do Hoang Quan on Oct 30, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

Bình Phước

Tỉnh khác…….
Đăk Lăk
Bình Dương
Bạn bè, người thân
Qung cá! t"#n ti$i
Bá!, tạ% ch&
'hỉ ( h)* + ,-n.nă/ Thường 0u*#n.nă/
Thỉnh th!ng.nă/
'hư) t1ng /u)
23t c)! 4ơi c)!
Bình thường
4ơi th3%
23t th3%
BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Chúng tôi là nhóm sinh viên thuộc Khoa Quản Trị Kinh Doanh – Trường
!i "#c Công $ghi%& T'("C)* +ang th,c hi%n một cuộc +i-u tra v- t.nh
h.nh ho!t +ộng /inh 0oanh c1c sản &h2m làm t3 +i-u( )ong c1c anh 4chị5
giú& +6 chúng tôi hoàn thành cuộc +i-u tra nà7 89ng c1ch trả lời c1c c:u
h;i 0ư<i +:7( =in ch:n thành cảm >n s, h?& t1c c@a anh 4chị5A
(. 5hi n6i 78n 9n 0u3t các 9n %h:/ ch8 bi8n t1 hạt 7i;u, )nh <ch=> ngh?
78n tỉnh n@! A
+. Bnh <'h=> c6 thường 9C DEng các 9n %h:/ ch8 bi8n t1 hạt 7i;u
khFngA
G. ThH! )nh <ch=>, giá các 9n %h:/ ,@/ t1 7i;u I nước t) hiJn n)* như
th8 n@!A
K. Bnh <'h=> bi8t 78n các 9n %h:/ ,@/ t1 7i;u Lu) %hương tiJn thFng
tin n@!A
+M N GM tuOi
T"#n KM tuOi
(P N +M tuOi
GM N KM tuOi
QRi t"S
5hácT……………………
$
i
H
n
Uinh $i#n
'B'QV
5hácT……………….
M. Bnh <ch=> thường 9C DEng 9n %h:/ n@! ch8 bi8n t1 hạt 7i;u A
W. ThH! )nh <ch=>, các 9n %h:/ ,@/ t1 7i;u I nước t) chX *8u 9n 0u3t
7Y ,@/ gìA
Z. [Rt 9\ ] ki8n cX) )nh <ch=> 7Y gi^% %hát t"iYn h!ạt 7Rng 0u3t kh:u các
9n %h:/ ,@/ t1 7i;uA
T" ,ờiT…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
P. Bnh <ch=> thuRc nh6/ tuOi n@!A

_. Qgh; nghiJ% cX) )nh <ch=> ,@A
`u3t kh:u Ti#u thE t"!ng nước
Đi;u ")ng /u\i
5a! hạt 7i;u
Bánh t"áng 7i;u 5hác……………
T1 ( 78n + t"iJu
T"#n G t"iJu T1 + 78n G t"iJu
Dưới ( t"iJu
(b. [cc chi ti#u t"ung bình h@ng tháng cX) )nh <ch=> ,@ b)! nhi#uA
((. ThFng tin cá nhânT
4d t#nT………………………… eiới t&nhT………...

Khác:………………. Theo anh (chị). Anh (chị) thường sử dụng sản phẩm nào chế biến từ hạt điều ? Kẹo hạt điều Điều rang muối Bánh tráng điều Khác…………… 6. các sản phẩm làm từ điều ở nước ta chủ yếu sản xuất để làm gì? Tiêu thụ trong nước Xuất khẩu 7. Nghềvnghiệp của anh (chị) là? i Sinh viên e n CBCNV Nội trợ Khác:…………………… . 5. Một số ý kiến của anh (chị) để giúp phát triển hoạt động xuất khẩu các sản phẩm làm từ điều? Trả lời:………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 8. Anh (chị) thuộc nhóm tuổi nào? 18 – 25 tuổi 35 – 45 tuổi 25 – 35 tuổi Trên 45 tuổi 9.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->