P. 1
Chuyen de on Thi Phan Dung Dich Ph Bo Pass

Chuyen de on Thi Phan Dung Dich Ph Bo Pass

|Views: 649|Likes:
Được xuất bản bởiduythaoit

More info:

Published by: duythaoit on Oct 30, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2013

pdf

text

original

«n thi bµi tËp tr¾c nghiÖm vÒ pH

:
CHUYÊN ĐỀ 3: SỰ ĐIỆN LI
Câu 1: Phương trình điện li nào dưới đây i!t "h#ng đ$ng %
&' (Cl →(
)
) Cl
*
' +' C(
,
C--(  C(
,
C--
*
) (
)
'
C. H
3
PO
4
→ 3H
+
+ 3PO
4
3-
' .' N/
,
P-
0
→,N/
)
) P-
0
,*
'
Câu 1: Phương trình điện li nào dưới đây đư23 i!t đ$ng %
&' (
1
S-
0
 (
)
) (S-
0
*
' B. H
2
CO
3
 H
+
+ HCO
3
-
'
C' (
1
S-
,
→1(
)
) S-
,
1*
'

.' N/
1
S  1N/
)
) S
1*
'
Câu ,:4rong 56 373 3h8t 5/u: (N-
1
9 C(
,
C--(9 :;n-
0
9 C
<
(
<
9 (C--(9 (C--C(
,
9 C
<
(
11
-
<
9 C
1
(
=
-(9 S-
1
9 Cl
1
9
N/Cl-9 C(
0
9 N/-(9 N(
, 9
(
1
S' S6 3h8t thu>3 lo?i 3h8t điện li là
&' @' B. 8' C' A' .' 1B'
Câu 0: .Cy 3h8t nào 5/u đây9 trong nướ3 đDu là 3h8t điện li y!u %
&' (
1
S9 (
1
S-
,
9 (
1
S-
0
9 N(
,
' +' (
1
C-
,
9 (
,
P-
0
9 C(
,
C--(9 +/E-(F
1
'
C. H
2
S, CH
3
COOH, HClO, NH
3
. .' (
1
C-
,
9 (
1
S-
,
9 (Cl-9 &l
1
ES-
0
F
,
'
Câu =: .Cy 3h8t nào 5/u đây9 trong nướ3 đDu là 3h8t điện li G?nh %
&' (
1
S-
0
9 CuEN-
,
F
1
9 C/Cl
1
9 N(
,
' +' (Cl9 (
,
P-
0
9 HIEN-
,
F
,
9 N/-('
C' (N-
,
9 C(
,
C--(9 +/Cl
1
9 :-(' D. H
2
SO
4
, MgCl
2
, Al
2
(SO
4
)
3
, Ba(OH)
2
.
Câu <: 4rong dung dJ3h (
,
P-
0
EKL Mu/ 5N Ohân li 3P/ (
1
-F 3hQ/ K/o nhiRu lo?i ion %
&' 1' +' ,' C. 4' .' ='
Câu @: 4rong dung dJ3h &l
1
ES-
0
F
,
EKL Mu/ 5N Ohân li 3P/ (
1
-F 3hQ/ K/o nhiRu lo?i ion %
&' 1' +' , ' C' 0' D. 5'
Câu S: ChTn Oh7t KiUu 5/i
A. Chỉ có hợp ch! "#$ %&" có !h' (")$ l" (*ợc !+#$g $*&c.
+' Ch8t điện li Ohân li thành ion "hi t/n ào nướ3 hoV3 nWng 3hXy'
C' SN điện li 3P/ 3h8t điện li y!u là thuYn nghJ3h'
.' Nướ3 là dung G#i Ohân 3N39 3W /i trZ Mu/n trTng trong Mu7 trình điện li'
Câu A: Đ> điện li Oh[ thu>3 ào
&' KXn 3h8t 373 ion t?o thành 3h8t điện li' B. $h")! (,, $-$g (,, ./$ ch! ch! !a$.
C' đ> t/n 3P/ 3h8t điện li trong nướ3' .' t\nh KCo hZ/ 3P/ dung dJ3h 3h8t điện li'
Câu 1B: Đ> điện li là t] 56 gi^/ 56 Ohân t_ 3h8t t/n đC điện li à
&' 3hư/ điện li' +' 56 Ohân t_ dung G#i'
C' 56 Gol 3/tion hoV3 /nion. D. !0$g 12 ph3$ !4 ch! !a$.
Câu 11: (`ng 56 điện li Oh[ thu>3 ào
&' KXn 3h8t 373 ion t?o thành 3h8t điện li' B. $h")! (,, ./$ ch! ch! !a$.
C' đ> t/n 3P/ 3h8t điện li trong nướ3' .' t\nh KCo hZ/ 3P/ dung dJ3h 3h8t điện li'
Câu 11: ĐU đ7nh gi7 đ> G?nh9 y!u 3P/ /ait9 K/bơ9 ngưci t/ dN/ ào:
&' đ> điện li' +' "hX ndng điện li r/ ion (
)
9 -(
e
'
C' gi7 trJ O(' D. h5$g 12 (")$ l" a6"!, .a78 (9
a
, 9
.
).
Câu 1,: Cân K`ng 5/u tfn t?i trong dung dJ3h: C(
,
C--(  C(
,
C--
*
) (
)
Đ> điện li α 5g Ki!n đhi như th! nào "hi
/' Ph/ loCng dung dJ3h
&' giXG' +. !:$g' C' "h#ng đhi' .' 3W thU tdng hoV3 giXG'
K'4hRG ài giTt dung dJ3h (Cl loCng ào dung dJ3h
&' g"/%. +' tdng' C' "h#ng đhi' .' 3W thU tdng hoV3 giXG'
3' 4hRG ài giTt dung dJ3h N/-( loCng ào dung dJ3h
&' giXG' +. !:$g' C' "h#ng đhi' .' 3W thU tdng hoV3 giXG'
Câu 10: 4rJ 56 O( 3P/ dung dJ3h /ait iooGi3 1; E:
/
j19@@'1B
*0
F là :
&'190' +'191' C' 19<S' D. ;,88.
Câu 1=: .ung dJ3h /ait /aIti3 trong nướ3 3W nfng đ> B91;' +i!t 1k /ait KJ Ohân li ' lYy O( 3P/ dd K`ng K/o nhiRu %
&' 11' B. 3' C' 1B' .' 0'
Câu 1<: +i!t mC(
,
C--(n j B9=; à o tr?ng th7i 3ân K`ng m(
)
n j 19A'1B
*,
;' (`ng 56 3ân K`ng :
/
3P/ /ait là :
A. ;,<.;=
-5
' +'=9A='1B
*0
' C' S90'1B
*=
' .' ,90'1B
*=
'
Câu 1@: .ung dJ3h C(
,
C--N/ B91; E:
K
j=9@1'1B
*1B
F 3W m(
)
n là
&' @9=<'1B
*<
;' B. ;,32.;=
->
M. C' <9=@'1B
*<
;' .' 19,1'1B
*A
;'
Câu 1S' Ph/ loCng dung dJ3h (Cl 3W O( j , K/o nhiRu lpn đU đư23 dung dJ3h Gới 3W O( j 0 %
&' =' +' 0' C' A' D. ;=.
Câu 1A' .ung dJ3h N(
,
1; ới đ> điện li là B901k 3W O( là
&' A'<1' +' 19,S' C. ;;,?2. .' 1,9<1'
Câu 1B:.ung dJ3h (C--( B9B1 Golql 3W O( o "hoXng nào 5/u đây%
&' O( j @' +' O( r @' C. 2 @ pH @ <. .' O( j1'
Câu 11: Cho 373 dung dJ3h: N/
1
S9 :Cl9 C(
,
C--N/9 N(
0
Cl9 N/(S-
0
9 :
1
S-
,
9 &lCl
,
' S6 dung dJ3h 3W gi7 trJ O( r @
là:
&' 1' B. 3' C' 1' .' 0'
Câu 11: Cho 373 3h8t à ion 5/u: (S-9 (
1
S9 N(9 HI
,)
9 C/E-(F
1
9 S-
,
1

9 N(
,
9 P-
0
,*
9 (C--(9 (S
e
9 &l
,)
9 ;g
1)
9 sn-9
(
1
S-
0
9 (C-
,

9 C/-9 C-
,
1

9 Cl

9 N/-(9 N/(S-
0
9 N/N-
,
9 N/N-
1
9 N/Cl-9 N/H9 +/EN-
,
F
1
9 C/+r
1
'
/'4hIo +ron5tIt 56 3h8t à ion 3W t\nh 3h8t /ait là
&' 1B' +' 11' C' 11' D. >'
K'4hIo +ron5tIt 56 3h8t à ion 3W t\nh 3h8t K/bơ là:
&' 11' B. ;=' C' 1,' .' 11'
3'4hIo +ron5tIt 56 3h8t à ion 3W t\nh 3h8t trung t\nh là:
&' 1' +' 1' C' ,' D. 4.
Câu 1,: Cho 373 3h8t à ion 5/u: (C-
,
t
9 CrE-(F
,
9 &l9 C/E(C-
,
F
1
9 sn9 (
1
-9 &l
1
-
,
9 EN(
0
F
1
C-
,
9 (S
t
9 snE-(F
1
9 Cr
1
-
,
9
(P-9 (
1
P-9 (S-
,

' 4hIo +ron5tIt 56 3h8t à ion 3W t\nh 3h8t lưung t\nh là:
A. ;2' +' 11' C' 1,' .' 10'
Câu 10: CW 373 dung dJ3h 5/u: PhA$Bla%#$"cl#+Ca9 /ait /Gino/aIti39 /n3ol KInbyli39 GItyl /aIt/t9 /nilin9 glyain9
A!Bla%"$, $a!+" a6A!a!, %A!Bla%"$9 /l/nin9 a6"! glC!a%"c, $a!+" phA$#la!, lB1"$' S6 3h8t 3W "hX ndng làG đhi Gàu
Muì t\G là
&' 0' +' =' C' <' D. <.
Câu 1=: Nh$ng gi8y Muv t\G ào dung dJ3h N/(C-
,
thì
&' gi8y Muv t\G KJ G8t Gàu' +. g"B DCE chCB'$ !F %GC !H% !hG$h %GC 6a$h.
C' gi8y Muv "h#ng đhi Gàu' .' gi8y Muv 3huyUn tw Gàu t\G thành Gàu đL'
Câu 1<: Cho 373 Gu6i 5/u đây: N/N-
,
x :
1
C-
,
x CuS-0 x HICl
,
x &lCl
,
x :Cl' C73 dung dJ3h 3W O( j @ là:
A. NaNO
3
, 9Cl. +' :
1
C-
,
9 CuS-
0
x :Cl'
C' CuS-
0
x HICl
,
x &lCl
,
' .' N/N-
,
x :
1
C-
,
x CuS-
0
'
Câu 1@: 4rong 56 373 dd: N/
1
C-
,
9 :Cl9 C(
,
C--N/9 N(
0
Cl9 N/(S-
0
9 C
<
(
=
-N/9 nh^ng dd 3W O( r @ là
&' N/
1
C-
,
9 N(
0
Cl9 :Cl' B. Na
2
CO
3
, C
?
H
5
ONa, CH
3
COONa.
C' N(
0
Cl9 C(,C--N/9 N/(S-
0
' .' :Cl9 C
<
(
=
-N/9 C(
,
C--N/'
Câu 1S: .Cy 5yO a!O 373 dung dJ3h loCng 3W nfng đ> Golql như nh/u thIo thQ tN O( tdng dpn là:
&' :(S-
0
9 (H9 (
1
S-
0
9 N/
1
C-
,
' +' (H9 (
1
S-
0
9 N/
1
C-
,
9 :(S-
0
'
C. H
2
SO
4
, 9HSO
4
, HI, Na
2
CO
3
' .' (H9 :(S-
0
9 (
1
S-
0
9 N/
1
C-
,
'
Câu 1A: z{t O( 3P/ K6n dung dJ3h 3W nfng đ> Golql\t K`ng nh/u là dung dJ3h (Cl9 O( j /x dung dJ3h (
1
S-
0
9
O( j Kx dung dJ3h N(
0
Cl9 O( j 3 à dung dJ3h N/-( O( j d' NhYn đJnh nào dưới đây là đ$ng %
&'d|3|/|K' +'3|/|d|K' C'/|K|3|d' D..@a@c@J.
Câu ,B: CW < dung dJ3h 3}ng nfng đ> Golqlit là: .ung dJ3h N/ClE1F9 dung dJ3h (ClE1F9 dung dJ3h N/
1
C-
,
E,F9 dung
dJ3h N(
0
ClE0F9 dung dJ3h N/(C-
,
E=F9 dung dJ3h N/-(E<F' .Cy 5yO a!O thIo trình tN O( 3P/ 3h$ng tdng dpn như 5/u:
&' E1F|E1F|E,F|E0F|E=F|E<F' +' E1F|E,F|E1F|E=F|E<F|E0F'
C. (2)@(4)@(;)@(5)@(3)@(?). .' E1F|E1F|E,F|E0F|E=F|E<F'
Câu ,1 C73 dung dJ3h N/Cl9 N/-(9 N(
,
9 +/E-(F
1
3W 3}ng nfng đ> Gol9 dung dJ3h 3W O( lớn nh8t là
&' N/-(' B. Ba(OH)
2
'

C' N(
,
' .' N/Cl'
Câu ,1 C73 dung dJ3h N/Cl9 (Cl9 C(
,
C--(9 (
1
S-
0
3W 3}ng nfng đ> Gol9 dung dJ3h 3W O( nhL nh8t là
&' (Cl' +' C(
,
C--( ' C' N/Cl' D. H
2
SO
4
.
Câu ,,: .ung dJ3h 3W O(j@ là
&' N(
0
Cl' +' C(
,
C--N/' C' C
<
(
=
-N/'

D. 9ClO
3
.
Câu ,0' (Cy 3ho Ki!t dCy 373 dung dJ3h nào 5/u đây 3W "hX ndng đhi Gàu Muv t\G 5/ng đL EhfngF
&' C(
,
C--(9 (Cl à +/Cl
1
' +' N/-(9 N/
1
C-
,
à N/
1
S-
,
'
C' (
1
S-
0
9 N/(C-
,
à &lCl
,
' D. NaHSO
4
, HCl KG AlCl
3
.
Câu ,=: Cho 373 dung dJ3h Gu6i: N/
1
C-
,
E1F9 N/N-
,
E1F9 N/N-
1
E,F9 N/Cl E0F9 N/
1
S-
0
E=F9 C(
,
C--N/ E<F9
N(
0
(S-
0
E@F9 N/
1
S ESF' Nh^ng dung dJ3h Gu6i làG Muv ho7 a/nh là:
&' E1F9 E1F9 E,F9 E0F' +' E1F9 E,F9 E=F9 E<F '
C. (;), (3), (?), (8)' .' E1F9 E=F9 E<F9 E@F'
Câu ,<: Cho 373 Gu6i 5/u: N/(S-
0
xN/(C-
,
xN/
1
(P-
,
' ;u6i /ait trong 56 đW là:
A. NaHSO
4
, NaHCO
3
. +'N/
1
(P-
,
' C' N/(S-
0
' .'3X , Gu6i'
Câu ,@: ;>t dd 3W 3hQ/ 373 ion: ;g
1)
EB9B= GolF9 :
)
EB91= GolF9 N-
,
*
EB91 GolF9 à S-
0
1*
Ea GolF' ~i7 trJ 3P/ a là
&' B9B=' B. =,=<5. C' B91' .' B91='
Câu ,S: .ung dJ3h & 3hQ/ 373 ion: HI
1)
EB91 GolF9 &l
,)
EB91 GolF9 Cl
*
Ea GolF9 S-
0
1*
Ey GolF' C# 3?n dung dJ3h & thu
đư23 0<9Ag Gu6i ryn' ~i7 trJ 3P/ a à y lpn lư2t là
&' B91 à B9,=' +' B9, à B91' C. =,2 KG =,3. .' B90 à B91'
Câu ,A: ĐU đư23 dung dJ3h 3W 3hQ/ 373 ion: ;g
1)
EB9B1 GolF9 HI
1)
EB9B, GolF9 Cl
*
EB9B0 GolF9 S-
0
1*
EB9B, GolF9 t/ 3W
thU Oh/ ào nướ3
&' 1 Gu6i' +' , Gu6i' C' 0 Gu6i' D. 2 h#Lc 3 h#Lc 4 %C2".
Câu 0B: ;>t dung dJ3h z 3W 3hQ/ B9B1 Gol +/
1)
x B9B1 Gol N-
,
*
9 / Gol -(
*
à K Gol N/
)
' ĐU trung hoà 1q1 dung dJ3h
z ngưci t/ 3pn d}ng 1BB Gl dung dJ3h (Cl B91;' :h6i lư2ng 3h8t ryn thu đư23 "hi 3# 3?n dung dJ3h z là:
&' 1<9S g/G' B. 3,3? ga%' C' 0 g/G' .' 1,9= g/G'
Câu 01: .ung dJ3h • 3hQ/ 373 ion ;g
1)
9 S-
0
1*
9 N(
0
)
9 Cl
*
' Chi/ dung dJ3h • r/ 1 Ohpn K`ng nh/u: Cho Ohpn I t73 d[ng
ới dung dJ3h N/-( dư9 đun nWng9 đư23 B9=S g/G "!t tP/ à B9<@1 lit "h\ Eđ"t3F' Phpn II t73 d[ng ới dung dJ3h
+/Cl
1
dư9 đư23 09<< g/G "!t tP/' 4hng "h6i lư2ng 373 3h8t t/n trong dung dJ3h • K`ng
A. ?,;;g. +' ,9B==g' C' =9,=g' .' A91<=g'
Câu 01: CW =BB Gl dung dJ3h z 3hQ/ N/
)
9 N(
0
)
9 C-
,
1*
à S-
0
1*
' L8y 1BB Gl dung dJ3h z t73 d[ng ới lương dư dung
dJ3h (Cl thu 1910 l\t "h\ Eđ"t3F' L8y 1BB Gl dung dJ3h z 3ho t73 d[ng ới lư2ng dư dung dJ3h +/Cl
1
th8y 3W 0, g/G
"!t tP/' L8y 1BB Gl dung dJ3h z t73 d[ng ới lư2ng dư dung dJ3h N/-( thu 090S l\t "h\ N(
,
E đ"t3F' 4\nh thng "h6i
lư2ng Gu6i 3W trong =BB Gl dung dJ3h z'
&'109A g/G' +'119A g/G' C'S<91 g/G' D.;;> ga%.
Câu 0,: Cho dung dJ3h +/E-(F
1
đ!n dư ào 1BB Gl dung dJ3h z 3W 3hQ/ 373 ion: N(
0
)
9 S-
0
1*
9 N-
,
*
thì 3W 1,9, g/G
G>t "!t tP/ đư23 t?o thành à đun nWng thì 3W <9@1 l\t Eđ"t3F G>t 3h8t "h\ K/y r/' Nfng đ> Golql 3P/ EN(
0
F
1
S-
0
à
N(
0
N-
,
trong dung dJ3h z là K/o nhiRu%
&' 1; à 1;' B. ;M KG ;M. C' 1; à 1;' .' 1; à 1;'
Câu 00:.ung dJ3h z 3hQ/ 373 ion 5/u: &l
,)
9 Cu
1)
9 à ' ĐU "!t tP/ h!t ion 3W trong 1=B Gl dung dJ3h z 3pn =B Gl dung
dJ3h +/Cl
1
1;' Cho =BB Gl dung dJ3h z t73 d[ng ới dung dJ3h N(
,
dư thì đư23 @9S g/G "!t tP/' C# 3?n =BB Gl
dung dJ3h z đư23 ,@9, g/G h€n h2O Gu6i "h/n' Nfng đ> Golql là :
&'B91;' +'B9,;' C.=,?M' .'B90;'
Câu 0=: .ung dJ3h KCo hZ/ 3W đ> t/n là 1@90 g/G thì nfng đ> k 3P/ 3h8t t/n là
A. ;4,82M' +' 1@90k' C' 19@0k' .' 190Sk'
Câu 0@: (Z/ t/n 1=g tinh thU CuS-
0
'=(
1
- ào 1@=g (
1
- thu đư23 dung dJ3h Gu6i 3W nfng đ> là
A. 8M' +' 119=k ' C' 1=k ' .' 1<k '
Câu 0S: (Z/ t/n / g/G tinh thU CuS-
0
'=(
1
- ào 1=Bg dung dJ3h CuS-
0
1Bk thu đư23 dung dJ3h Gới 3W nfng đ>
0,9@=k' ~i7 trJ 3P/ / là
&' 1=B' B. 25=' C' 1BB' .' 10B'
Câu 0A' C73 ion nào 5/u "h#ng thU 3}ng tfn t?i trong G>t dung dJ3h%
&' N/
)
9 ;g
1)
9 N-9 S-' B. Ba
2+
, Al
3+
, Cl
N
, HSO.
C' Cu
1)
9 HI
,)
9 S-9 Cl
e
'

.' :
)
9 N(9 -(
e
9 P-'
Câu =B: 4YO h2O 373 ion nào 5/u đây 3W thU tfn t?i đfng thci trong 3}ng G>t dung dJ3h %
&'N(
0
)
x N/
)
x (C-
,
*
x -(
*
' B.IA
2+
O NH
4
+
O NO
3
-
O SO
4
2-
.
C'N/
)
x HI
1)
x (
)
xN-
,
*
'
.' Cu
1)

x :
)
x-(
*
xN-
,
*
'
Câu =1: .Cy ion nào 5/u đây 3W thU đfng thci tfn t?i trong 3}ng G>t dung dJ3h %
&' N/
)
9

Cl
*
9 S
1*
9 Cu
1)
' +' :
)
9 -(
*
9 +/
1)
9 (C-
,
*
'
C' N(
0
)
9 +/
1)
9 N-
,
*
9 -(
*
' D. HSO
4
-,
NH
4
+
, Na
+
, NO
,
*
'
Câu =1' C73 ion 3W thU tfn t?i trong 3}ng G>t dung dJ3h là
A. Na
+
, NH
4
+
, SO
4
2-
, Cl
-
' +' ;g
1)
9 &l
,)
9 N-
,
*
9 C-
,
1*
'
C' &g
)
9 ;g
1)
9 N-
,
*
9 +r
*
' .' HI
1)
9 &g
)
9 N-
,
*
9 C(
,
C--
*
'
Câu =,: Ion C-
,
1*
3}ng tfn t?i ới 373 ion 5/u trong G>t dung dJ3h:
A. NH
4
+
, Na
+
, 9
+
. +' Cu
1)
9 ;g
1)
9 &l
,)
' C' HI
1)
9 sn
1)
9 &l
,)
' .' HI
,)
9 (S-
0
*
'
Câu =0: 4rong 373 3VO 3h8t 3ho dưới đây9 3VO 3h8t nào 3W thU 3}ng tfn t?i trong G>t dung dJ3h%
A. AlCl
3
KG CCSO
4
. +' N(
,
à &gN-
, '
C' N/
1
sn-
1
à (Cl' .' N/(S-
0
à N/(C-
,
Câu ==: 4rong 373 dung dJ3h: (N-
,
9 N/Cl9 N/
1
S-
0
9 C/E-(F
1
9 :(S-
0
9 ;gEN-
,
F
1
9 3W K/o nhiRu 3h8t t73 d[ng đư23
ới dung dJ3h +/E(C-
,
F
1
%
A.4. +' =' C' 1' .' ,'
Câu =<: ;>t h€n h2O ryn z 3W / Gol N/-(x K Gol N/
1
C-
,
x 3 Gol N/(C-
,
' (oà t/n z ào nướ3 5/u đW 3ho t73 d[ng
ới dung dJ3h +/Cl
1
dư o nhiệt đ> thưcng' Lo?i KL "!t tP/9 đun nWng Ohpn nướ3 lT3 th8y 3W "!t tP/ n^/' lYy 3W "!t
luYn là
&' / j K j 3' +' / r 3' C' K r 3' D. a @ c.
Câu =@' Phương trình ion thu gTn: C/
1)
) C-
,
1*
→C/C-
,
là 3P/ OhXn Qng aXy r/ gi^/ 3VO 3h8t nào 5/u đây %
1' C/Cl
1
) N/
1
C-
,
1'C/E-(F
1
) C-
1
,'C/E(C-
,
F
1
) N/-( 0F C/EN-
,
F
1
) EN(
0
F
1
C-
,

&' 1 à 1' +' 1 à ,' C. ; KG 4' .' 1 à 0'
Câu =S: (€n h2O & gfG N/
1
-9 N(
0
Cl9 N/(C-
,
9 +/Cl
1
E3W 3}ng 56 GolF' Cho h€n h2O & ào nướ3 dư9 đun nWng 5/u
373 OhXn Qng aXy r/ hoàn toàn thu đư23 dung dJ3h 3hQ/:
&' N/Cl9 N/-(' +' N/Cl9 N/-(9 +/Cl
1
' C. NaCl. .' N/Cl9 N/(C-
,
9 +/Cl
1
'
Câu =A: Cho 373 3h8t: ;g-9 C/C-
,
9 &l
1
-
,
9 dung dJ3h (Cl9 N/-(9 CuS-
0
9 N/(C-
,
' :hi 3ho 373 3h8t trRn t73 d[ng
ới nh/u twng đ#i G>t thì thng 56 3VO 3h8t OhXn Qng đư23 ới nh/u là
&' <' +' @' C. 8. .' A'
Câu <B: Cho G•u N/ ào dung dJ3h 373 3h8t E riRng KiệtF 5/u : C/E(C-
,
F
1
E1F9 CuS-
0
E1F9 :N-
,
E,F9 (Cl E0F' S/u "hi
373 OhXn Qng aXy r/ aong 9 t/ th8y 373 dung dJ3h 3W au8t hiện "!t tP/ là
A. (;) K G (2). +' E1F à E,F' C' E1F à E0F' .' EE1F à E,F'
Câu <1: .Cy gfG 373 3h8t đDu KJ hoà t/n trong dung dJ3h N(
,
là:
A. CC(OH)
2
, AgCl, P$(OH)
2
, Ag
2
O. +' CuE-(F
1
9 &gCl9 snE-(F
1
9 &lE-(F
,
'
C' CuE-(F
1
9 &gCl9 HIE-(F
1
9 &g
1
-' .' CuE-(F
1
9 CrE-(F
1
9 snE-(F
1
9 &g
1
-'
Câu <1' .ung dJ3h N/
1
C-
,
3W thU t73 d[ng ới t8t 3X 373 3h8t trong dCy nào 5/u đây%
&' C/Cl
1
9 (Cl9 C-
1
9 :-(' +' C/E-(F
1
9 C-
1
9 N/
1
S-
0
9 +/Cl
1
9 HICl
,'
C' (N-
,
9 C-
1
9 +/E-(F
1
9 :N-
,
' D. CO
2
, Ca(OH)
2
, BaCl
2
, H
2
SO
4
, HClO.
Câu <,: 4r>n 1 dung dJ3h: +/E(C-
,
F
1
x N/(S-
0
3W 3}ng nfng đ> Golql ới nh/u thIo t‚ lệ thU t\3h 1: 1 thu đư23 "!t
tP/ z à dung dJ3h ƒ' (Cy 3ho Ki!t 373 ion 3W GVt trong dung dJ3h ƒ' E +L Mu/ 5N thPy Ohân 3P/ 373 ion à 5N điện ly
3P/ nướ3F'
&' N/
)
à S-
0
1*
' +' +/
1)
9 (C-
*
,
à N/
)
' C. Na
+
, HCO
3
-
' .' N/
)
9 (C-
*
,
à S-
0
1*
'
Câu <0: .Cy 373 3h8t đDu t73 d[ng ới dung dJ3h C/E-(F
1
là:
&' +/EN-
,
F
1
9 ;gEN-
,
F
1
9 (Cl9 C-
1
9 N/
1
C-
,
' +' ;gEN-
,
F
1
9 (Cl9 +/C-
,
9 N/(C-
,
9 N/
1
C-
, '
C' N/(C-
,
9 N/
1
C-
,
9 C-
1
9 ;gEN-
,
F
1
9 +/EN-
,
F
1
D. NaHCO
3
, Na
2
CO
3
, CO
2
, Mg(NO
3
)
2
, HCl.
Câu <=: Cho 373 dung dJ3h riRng Kiệt: (N-
,
9 +/E-(F
1
9 N/(S-
0
9 (
1
S-
0
9 N/-(' S6 3h8t t73 dung ới dung dJ3h
+/E(C-
,
F
1
t?o "!t tP/ là :
&' 1' +',' C' 1' D. 4.
Câu <<: .Cy nào 5/u đây gfG 373 3h8t "h#ng t/n trong nướ3 nhưng t/n trong dung dJ3h (Cl'
&' CuS9 C/
,
EP-
0
F
1
9 C/C-
,
' +' &gCl9 +/S-
,
9 CuE-(F
1
'
C. BaCO
3
, IA(OH)
3
, IAS. .' +/S-
0
9 HIS
1
9 sn-'
Câu <@: Cho dCy 373 3h8t: (
1
S-
0
9

:-(9 C/EN-
,
F
1
9 S-
,
9 N/(S-
0
9 N/
1
S-
,
9 :
1
S-
0
' S6 3h8t trong dCy t?o thành "!t tP/
"hi OhXn Qng ới dung dJ3h +/Cl
1

&' 0' +' <' C' ,' D. 5.
Câu <S: Cho dCy 373 3h8t: N(
0
Cl9 EN(
0
F
1
S-
0
9 N/Cl9 ;gCl
1
9 HICl
1
9 &lCl
,
9 CrCl
,
' S6 3h8t trong dCy t73 d[ng ới
lư2ng dư dung dJ3h +/E-(F
1
t?o thành "!t tP/ là
A. 3' +' =' C' 0' .' 1'
Câu <A: Cho 373 dung dJ3h 5/u: N/(C-
,
Ez
1
Fx CuS-
0
Ez
1
Fx EN(
0
F
1
C-
,
Ez
,
Fx N/N-
,
Ez
0
Fx ;gCl
1
Ez
=
Fx :Cl Ez
<
F'
Nh^ng dung dJ3h không t?o "!t tP/ "hi 3ho +/ ào là:
&' z
1
9 z
0
9 z
=
' +' z
1
9 z
0
9 z
<
' C' z
1
9 z
,
9 z
<
' D. Q
4
, Q
?
.
Câu @B: Cho dung dJ3h 373 3h8t: C/E(C-
,
F
1
9 N/-(9 EN(
0
F
1
C-
,
9 :(S-
0
9 +/Cl
1
' S6 OhXn Qng aXy r/ "hi tr>n dung
dJ3h 373 3h8t ới nh/u twng đ#i G>t là
&' <' +' @' C. 8' .' A'
Câu @1: CW 0 dung dJ3h trong 5u6t9 G€i dung dJ3h 3h] 3hQ/ 1 3/tion à 1 /nion trong 56 373 ion 5/u: +/
1)
9 &l
,)
9 N/
)
9
&g
)
9 C-
,
1*
9 N-
,
*
9 Cl
*
9 S-
0
1*
' C73 dung dJ3h đW là:
A. AgNO
3
, BaCl
2
, Al
2
(SO
4
)
3
, Na
2
CO
3
' +'&gCl9 +/EN-
,
F
1
9 &l
1
ES-
0
F
,
9 N/
1
C-
,
'
C' &gN-
,
9 +/Cl
19
&l
1
EC-
,
F
,
9 N/
1
S-
0
' .'&g
1
C-
,
9 +/EN-
,
F
1
9 &l
1
ES-
0
F
,
9 N/N-
,
'
Câu @1: 4r>n 373 3VO dung dJ3h 373 3h8t 5/u ới nh/u: 1'N/(S-
0
) N/(S-
,
x 1' N/
,
P-
0
) :
1
S-
0
x
,' &gN-
,
) HIEN-
,
F
1
x 0'C
<
(
=
-N/ ) (
1
-x =' CuS ) (N-
,
x <' +/(P-
0
) (
,
P-
0
x
@' N(
0
Cl ) N/N-
1
Eđun nWngFx S' C/E(C-
,
F
1
) N/-(x A' N/-( ) &lE-(F
,
x 1B' ;gS-
0
) (Cl'
S6 OhXn Qng aXy r/ là
A. 8. +' =' C' @' .' <'
Câu @,: Cho C-
1
l>i tw tw ào dung dJ3h 3hQ/ :-( à C/E-(F
1
9 3W thU aXy r/ 373 OhXn Qng 5/u:
1' C-
1
) 1:-( →:
1
C-
,
) (
1
- 1' C-
1
) C/E-(F
1
→C/C-
,
) (
1
-
,' C-
1
) :
1
C-
,
) (
1
- →1:(C-
,
0' C-
1
) C/C-
,
) (
1
- →C/E(C-
,
F
1
4hQ tN 373 OhXn Qng aXy r/ là
&' 19 19 ,9 0 ' +' 19 19 09 ,' C' 19 09 19 ,' D. 2, ;, 3, 4.
Câu @0: z{t 373 OhXn Qng 5/u:
1' N(
0
Cl ) N/-( →N/Cl ) N(
,
) (
1
- x 1' &lCl
,
) ,N/&l-
1
) < (
1
- →0&lE-(F
,
) ,N/Cl
,' C(
,
N(
1
) (
1
-  C(
,
N(
,
)
) -(
*
x 0' C
1
(
=
-N/ ) (
1
-  C
1
(
=
-( ) N/-(
PhXn Qng nào là OhXn Qng /ait * K/bơ%
&' 1x 1x ,' +' 1x 1' C' 1 x ,' D. ;O 2O 3O 4 .
Câu @=: 4rong 373 OhXn Qng 5/u9 OhXn Qng nào thu>3 lo?i OhXn Qng /ait e K/bơ thIo +ron5tId%
1' 1'
,' 0'
&' 1 à 1' +' , à 0' C' 19 1 à ,' D. ;, 2 KG 4.
Câu @<: 4rong 373 OhXn Qng 5/u9 OhXn Qng nào đ$ng:
&' N/(S-
0
) +/Cl
1
→+/Cl
1
) N/Cl ) (Cl B. 2NaHSO
4
+ BaCl
2
→ Ba(HSO
4
)
2
+ 2NaCl
C' N/(S-
0
) N/(C-
,
→N/
1
S-
0
) (
1
- ) C-
1
.' +/E(C-
,
F
1
)N/(S-
0
→+/S-
0
)N/(C-
,
Câu @@: (oà t/n hoàn toàn G g/G N/ ào 1 l\t dung dJ3h (Cl /; 9 thu đư23 dung dJ3h & à / EGolF "h\ tho7t r/ ' .Cy
gfG 383 3h8t đDu t73 d[ng ới dung dJ3h & là
&' &gN-
,
9 N/
1
C-
,
9 C/C-
,
B. IASO
4
, P$, Al
2
O
3
, NaHSO
4

C' &l9 +/Cl
1
9 N(
0
N-
,
9 N/
1
(P-
,
.' ;g9 sn-9 N/
1
C-
,
9 N/-(
Câu @S' Cho 5ơ đf 5/u : z ) ƒ „ C/C-
,
) +/C-
,
) (
1
-' (Cy 3ho Ki!t z9 ƒ 3W thU là:
&' +/E&l-
1
F
1
à C/E-(F
1
B. Ba(OH)
2
KG Ca(HCO
3
)
2

C' +/E-(F
1
à C-
1
.' +/Cl
1
à C/E(C-
,
F
1

Câu @A' Cho 5ơ đf 5/u : z ) ƒ ) (
1
- „ &lE-(F
,
) N/Cl ) C-
1
' lYy z9 ƒ 3W thU tương Qng ới 3VO 3h8t nào 5/u đây
là: &' N/&l-
1
à N/
1
C-
,
' +' N/&l-
1
à N/(C-
,
' C' &lCl
,
à N/(C-
,
' D. AlCl
3
KG Na
2
CO
3
.
Câu SB: 4rong 373 3h8t N/(S-
09
N/(C-
,
9 N(
0
Cl9 N/
1
C-
,
9 C-
1
9 &lCl
,
' S6 3h8t "hi t73 d[ng ới dung dJ3h
N/m&lE-(F
0
n thu đư23 &lE-(F
,

&' 1' +' 1 ' C' ,' D. 4.
Câu S1: Cho 0 Gi!ng &l như nh/u ào 0 dung dJ3h 3W 3}ng thU t\3h à nfng đ> C
;
: C(
,
C--( 9 N(
0
Cl 9 (Cl9 N/Cl '
4rưcng h2O nào "h\ (
1
K/y r/ nhiDu nh8t%
&' C(
,
C--(' +' N(
0
Cl' C. HCl. .' N/Cl'
Câu S1:.ung dJ3h (Cl 3W thU t73 d[ng ới G8y 3h8t trong 56 373 3h8t: N/(C-
,
9 Si-
1
9 N/Cl-9 N/(S-
0
9 &gCl9 Sn9
C
<
(
=
-N/9 EC(
,
F
1
N(9 C/C
1
9 S'
&' =' B. ?. C' @' .' S'
Câu S,: 4r>n l…n 1BB Gl dd N/(S-
0
1; ới 1BB Gl dd :-( 1;

đư23 dung dJ3h .9 C# 3?n dung dJ3h . thu đư23
nh^ng 3h8t nào 5/u đây %
&' N/
1
S-
0
9 :
1
S-
0
9 :-(' +' N/
1
S-
0
9 :-('
C. Na
2
SO
4
, 9
2
SO
4
. NaOH, 9OH. .' N/
1
S-
0
9 N/-(9 :-('
Câu S0: :h\ 3/3Koni3 t73 d[ng đư23 ới 373 dung dJ3h trong nhWG nào%
A. Na
2
CO
3
, Ba(OH)
2
, C
?
H
5
ONa' +' N/
1
S-
,
9 :Cl9 C
<
(
=
-N/'
C' N/
1
C-
,
9 N/-(9 C(
,
C--N/' .' N/
1
S-
,
9 :-(9 C
<
(
=
-N/'
Câu S=: S[3 "h\ C-
1
tw tw đ!n dư ào dung dJ3h +/E&l-
1
F
1
' (Cy 3ho Ki!t hiện tư2ng nào 5/u đây aXy r/ %
&' K/n đpu "h#ng 3W "!t tP/ 5/u đW 3W "!t tP/ tryng'
B. có RS! !Ta !+U$g KG RS! !Ta RhV$g !a$ !+#$g CO
2
J*.
C' 3W "!t tP/ tryng à "!t tP/ t/n hoàn toàn "hi dư C-
1
'
.' "h#ng 3W hiện tư2ng gì'
Câu S<: ĐU thu đư23 &l
1
-
,
tw h€n h2O &l
1
-
,
à HI
1
-
,
9 ngưci t/ lpn lư2t:
&' d}ng dd N/-( EdưF9 dd (Cl EdưF9 rfi nung nWng'
B.JW$g JJ NaOH (J*), RhH CO
2
(J*), +-" $C$g $ó$g.
C' d}ng "h\ (
1
o nhiệt đ> 3/o9 dung dJ3h N/-( EdưF'
.' d}ng "h\ C- o nhiệt đ> 3/o9 dung dJ3h (Cl EdưF'
Câu S@: Cho dung dJ3h (Cl w/ đP9 "h\ C-
1
9 dung dJ3h &lCl
,
lpn lư2t ào , 363 đNng dung dJ3h N/&l-
1
đDu th8y
&' dung dJ3h trong 5u6t' +' 3W "h\ tho7t r/' C. có RS! !Ta !+U$g. .' 3W "!t tP/ 5/u đW t/n dpn'
Câu SS:CW = dung dJ3h 3}ng nfng đ> N(
0
Cl9 EN(
0
F
1
S-
0
9 +/Cl
1
9 N/-(9 N/
1
C-
,
đNng trong = lT G8t nhCn riRng Kiệt'
.}ng G>t thu63 th_ dưới đây đU Ohân Kiệt = lT trRn'
&' N/N-
,
+' N/Cl C. Ba(OH)
2
.' dd N(
,
Câu SA: CW 373 dung dJ3h Gu6i &lEN-
,
F
,
9 EN(
0
F
1
S-
0
9 N/N-
,
9 N(
0
N-
,
9 ;gCl
1
9 HICl
1
đNng trong 373 lT riRng Kiệt KJ
G8t nhCn' N!u 3h] d}ng G>t ho7 3h8t làG thu63 th_ đU Ohân Kiệt 373 Gu6i trRn thì 3hTn 3h8t nào 5/u đây:
A. DC$g JXch Ba(OH)
2
.

+' .ung dJ3h +/Cl
1
' C'.ung dJ3h N/-(' .' .ung dJ3h +/EN-
,
F
1
'
Câu AB: CW 373 dung dJ3h: N/Cl9 +/E-(F
1
9 N(
0
(S-
0
9 (Cl9 (
1
S-
0
9 +/Cl
1
' Ch] d}ng dung dJ3h N/
1
C-
,
nhYn Ki!t
đư23 G8ydung %

&' 0 dung dJ3h' B.C/ ? JC$g JXch. C' 1 dung dJ3h' .',ung dJ3h'
Câu A1: ĐU Ohân Kiệt 373 dung dJ3h riRng Kiệt gfG N/-(9 N/Cl
9
+/Cl
1
9 +/E-(F
1
3h] 3pn d}ng thu63 th_
&' (
1
- à C-
1
' +' Muv t\G' C' dung dJ3h (
1
S-
0
' D. JC$g JXch (NH
4
)
2
SO
4
.
Câu A1: 4rong 373 thu63 th_ 5/u : E1F dung dJ3h (
1
S-
0
loCng9 E1F C-
1
à (
1
-9 E,F dung dJ3h +/Cl
1
9 E0F dung dJ3h (Cl
'4hu63 t_ Ohân Kiệt đư23 373 3h8t riRng Kiệt gfG C/C-
,
9 +/S-
0
9 :
1
C-
,
9:
1
S-
0

&' E1F à E1F' +' E1F à E0F' C' E1F9 E1F9 E,F' D. (;), (2), (4.)
Câu A,: 4hu63 th_ duy nh8t d}ng đU nhYn Ki!t 373 3h8t 5/u: +/E-(F
1
9 N(
0
(S-
0
9 +/Cl
1
9 (Cl9 N/Cl9(
1
S-
0
dNng trong
< lT KJ G8t nhCn'
&' dd (
1
S-
0
' +' dd &gN-
,
' C' dd N/-(' D. DCE !H%.
Câu A0: Cho N/ dư ào dung dJ3h 3hQ/ snCl
1
' (Cy 3ho Ki!t hiện tư2ng aXy r/%
&' CW "h\ K/y lRn'
B.Có RhH .aB lY$ KG có RS! !Ta !+U$g 6C! h")$ 1aC (ó !a$ h#G$ !#G$.
C'CW "h\ K/y lRn à 3W "!t tP/ tryng au8t hiện 5/u đW t/n 1 Ohpn'
.'CW "h\ K/y lRn à 3W "!t tP/ tryng au8t hiện
Câu A=: CW , G…u h2O "iG HI e &l 9 : e N/ 9 Cu e ;g' CW thU d}ng dung dJ3h nào dưới đây 3W thU
Ohân Kiệt , G…u h2O "iG trRn%
&' (Cl' B. NaOH. C' (
1
S-
0
loCng' .' ;gCl
1
'
Câu A<: CW 373 lT riRng Kiệt đNng 373 dung dJ3h "h#ng Gàu: &lCl
,
9 snCl
1
' HIS-
0
' HIEN-
,
F
,
' N/Cl' Ch] d}ng dung
dJ3h nào dưới đây đU Ohân Kiệt 373 lT G8t nhCn trRn %
&' N/
1
C-
,
' +' +/E-(F
1
' C. NH
3
' .' N/-('
Câu A@:.ung dJ3h z 3W thU 3hQ/ 1 trong 0 Gu6i là : N(
0
Cl x N/
,
P-
0
x :I x EN(
0
F
,
P-
0
' 4hRG N/-( ào G…u th_ 3P/
dung dJ3h z th8y "h\ G}i "h/i 'CZn "hi thRG &gN-
,
ào G…u th_ 3P/ dd z thì 3W "!t tP/ àng'lYy dung dJ3h z
3hQ/ :
&' N(
0
Cl' B.(NH
4
)
3
PO
4
' C':I' .'N/
,
P-
0
'
Câu AS: S[3 "h\ (
1
S dư Mu/ dd 3hQ/ HICl
,
x &lCl
,
xN(
0
Cl x CuCl
1
đ!n "hi KCo hoà thu đư23 "!t tP/ 3hQ/
&' CuS' B.S KG CCS. C' HI
1
S
,
x &l
1
S
,
' .' &lE-(F
,
x HIE-(F
,
'
Câu AA: .ung dJ3h thu63 th_ duy nh8t 3W thU nhYn Ki!t đư23 t8t 3X 373 G…u "iG lo?i: +/9 ;g9 &l9 HI9 &g là:
&' (Cl' +' N/-(' C' HICl
,
' D. H
2
SO
4
l#Z$g.
Câu 1BB: (oà t/n ,9<<g/G h€n h2O N/9 +/ ào nướ3 dư thu đư23 SBBGl dung dJ3h & à B9SA< l\t (
1
Eđ"t3F' O( 3P/
dung dJ3h & K`ng:
A. ;3. +' 11' C' 11' .' 1B'
Câu 1B1: 4r>n 1BB Gl dung dJ3h gfG (Cl B91; à (
1
S-
0
B9B=; ới ,BB Gl dung dJ3h +/E-(F
1
nfng đ> a ; thu
đư23 G g/G "!t tP/ à =BB Gl dung dJ3h 3W O( j 1,' ~i7 trJ 3P/ a à G lpn lư2t là
&' a j B9B1=x G j 19,,' B. 6 [ =,;5=O % [ 2,33. C' a j B91BBx G j ,91,' .' a j B9B1Bx G j ,91,'
Câu 1B1: 4r>n 1BB Gl dung dJ3h gfG +/E-(F
1
B91; à N/-( B91; ới 0BB Gl dung dJ3h gfG (
1
S-
0
B9B,@=; à
(Cl B9B11=; thu đư23 dung dJ3h z'~i7 trJ O( 3P/ dung dJ3h z là:
&'@' B.2' C'1' .'<'
Câu 1B,: CW =B Gl dung dJ3h 3hQ/ h€n h2O :-( B9B=; à +/E-(F
1
B9B1=; ngưci t/ thRG l Gl dung dJ3h (Cl
B91<; ào =B Gl dung dJ3h trRn thu đư23 dung dJ3h Gới 3W O( j 1' lYy gi7 trJ 3P/ l là
A. 3?,?< %l' +' ,B9,, Gl' C' 0B90= Gl' .' 0=9<@ Gl'
Câu 1B0: 4r>n 1=B Gl dung dJ3h h€n h2O (Cl B9BS EGolqlF à (
1
S-
0
B9B1 EGolqlF ới 1=B Gl dung dJ3h +/E-(F
1
3W
nfng đ> a Gol thu đư23 G EgF "!t tP/ à =BB Gl dung dJ3h 3W O( j 11' ~i7 trJ 3P/ G à a là:
A. =,5825 KG =,=?. +' B9==<= à B9B<' C' B9=S1= à B9B,' .' B9==<= à B9B,'
Câu 1B=: ĐU trung hoà 1BB g dung dJ3h (Cl 19S1=k 3pn K/o nhiRu Gl dung dJ3h +/E-(F
1
3W O( K`ng 1,'
A. 5==%l. +' B9= Gl' C'1=BGl' .' =BGl'
Câu 1B<: :hi tr>n nh^ng thU t\3h K`ng nh/u 3P/ dung dJ3h (N-
,
B9B1; à dung dJ3h N/-( B9B,; thì thu đư23 dung
dJ3h 3W O( K`ng
&' A' +' 119,B' C' 1,' D.;2.
Câu 1B@: 4hU t\3h dung dJ3h +/E-(F
1
B9B1=; 3pn 3ho ào 1BBGl dung dJ3h h€n h2O gfG (N-
,
à (Cl 3W O( j 19
đU thu đư23 dung dJ3h 3W O( j1 là
&' B9110 l\t' B. =,;5 lH!. C'B9,,< l\t' .' B900S l\t'
Câu 1BS: 4r>n l…n , dd (
1
S-
0
B91;x (N-
,
B91; à (Clx B9,; ới nh^ng thU t\3h K`ng nh/u thu đư23 dd&' L8y
,BBGl dd& 3ho OhXn Qng ới l l\t dd+ gfG N/-( B91; à :-( B91A; thu đư23 ddC 3W O( j 1' ~i7 trJ l là
A. =,;34 lH!. +' B9110 l\t' C' B9010 l\t' .' B9010 l\t'
Câu 1BA: 4r>n 1BB Gl dung dJ3h 3W O( j 1 gfG (Cl à (N-, ới 1BB Gl dd N/-( nfng đ> / EGolqlF thu đư23 1BB
Gl dung dJ3h 3W O( j 11' ~i7 trJ 3P/ / là EKi!t trong GTi dung dJ3h m(
)
nm-(
*
n j 1B
*10
F
&' B91=' +' B9,B' C' B9B,' D. =,;2.
Câu 11B: 4r>n , dung dJ3h (Cl B9,;x (
1
S-
0
B91; à (
,
P-
0
B91; ới nh^ng thU t\3h K`ng nh/u thu đư23 dung dJ3h
z' .ung dJ3h ƒ gfG N/-( B91; à +/E-(F
1
B91;' ĐU trung hZ/ ,BB Gl dung dJ3h z 3pn w/ đP l Gl dung dJ3h ƒ'
~i7 trJ 3P/ l là
&'<BB' +' 1BBB' C' ,,,9,' D. 2==.
Câu 111: .ung dJ3h z 3W hoà t/n h/i 3h8t C(
,
C--( B91; à C(
,
C--N/ B91;' +i!t h`ng 56 /ait 3P/ C(
,
C--( là
:/j19S'1B
*=
' ~i7 trJ O( 3P/ dung dJ3h z là:
&' =900' +' <9@0 C' ,9<0 D. 4,<4.
Câu 111: Cho G g/G h€n h2O ;g9 &l ào 1=B Gl dd z 3hQ/ h€n h2O /ait (Cl 1; à /ait (
1
S-
0
B9=;9 thu đư23 =9,1
l\t (
1
Eo đ"t3F à dung dJ3h ƒ E3oi thU t\3h dung dJ3h "h#ng đhiF' .ung dJ3h ƒ 3W O( là
A. ;. +' <' C' @' .' 1'
Câu 11,:(oà t/n h€n h2O z gfG 190 g HI à ,9< g HI- trong dd (
1
S-
0
loCng w/ đP thu đư23 dd ƒ' C# 3?n dd ƒ thu
đư23 1B9S= g 3h8t ryn s 'Ch8t s là
&'HIS-
0
' +'HI
1
ES-
0
F
,
' C'HIS-
0
',(
1
-' D. IASO
4
.<H
2
O.
Câu 110: Cho 090S l \t C-
1
ào 1=B Gl dung dJ3h C/E-(F
1
1;9 3# 3?n h€n h2O 373 3h8t 5/u OhXn Qng t/ thu đư23 3h8t
ryn 3W "h6i lư2ng là:
&' 1S91 g/G' B. ;5 ga%. C' S90 g/G' .' 1B g/G'
Câu 11=: Cho =9@ g/G h€n h2O K>t P gfG ;g9 &l9 sn9 Cu t73 d[ng hoàn toàn ới oai dư thu đư23 h€n h2O ryn † 3W
"h6i lư2ng là S91 g/G' 4hU t\3h t6i thiUu dung dJ3h (Cl 1; 3pn d}ng đU hoà t/n hoàn toàn † là
&' 1SB Gl' +' 1@B Gl' C. 3== %l. .' ,<B Gl'
Câu 11<: (oà t/n 1091 g/G h€n h2O z gfG ;gC-
,
à G>t Gu6i 3/3Kon/t 3P/ "iG lo?i ; ào G>t lư2ng w/ đP /ait
(Cl @9,k thu đư23 dung dJ3h ƒ à ,9,< l\t "h\ C-
1
Eđ"t3F' Nfng đ> ;gCl
1
trong ƒ là <9B1Sk' Cho dung dJ3h N/-(
dư ào dung dJ3h ƒ9 lT3 l8y "!t tP/ đIG nung ngoài "h#ng "h\ đ!n "h6i lư2ng "h#ng đhi thì thu đư23 G g/G 3h8y ryn'
~i7 trJ 3P/ G K`ng
&' 119Bg' +' 1B90g' C. 8,=g. .' @9<g'
Câu 11@: (oà t/n 1@ g/G h€n h2O N/-(9 :-(9 C/E-(F
1
ào nướ3 đư23 =BB g/G dung dJ3h z' ĐU trung hoà =B g/G
dung dJ3h z 3pn d}ng 0B g/G dung dJ3h (Cl ,9<=k' C# 3?n dung dJ3h 5/u "hi trung hoà thu đư23 "h6i lư2ng Gu6i
"h/n là
&' ,91< g/G' B. 2,44 ga%. C' 19=S g/G' .' 1911 g/G'
Câu 11S: Cho 19@< g N/ ào 1BBGl dung dJ3h (Cl 1; 5/u "hi "!t th$3 OhXn Qng thu đư23 l l\t "h\ (
1
Eđ"t3F' ~i7 trJ
l là:
&' 19<SS l\t' +' 1911 l\t' C. ;,344 lH!. .' 1910 l\t'
Câu 11A:(oà t/n 1B9< g/G N/
1
C-
,
à <9A g/G :
1
C-
,
ào nướ3 thu đư23 dung dJ3h z' 4hRG tw tw G g/G dung dJ3h
(Cl =k ào z th8y tho7t r/ B911 Gol "h\' ~i7 trJ 3P/ G là:
&'S@9<' +' 1@=91' C' ,A90' D. ;><,;.
Câu 11B: Cho tw tw dung dJ3h 3hQ/ / Gol (Cl ào dung dJ3h 3hQ/ K Gol :
1
C-
,
đfng thci "hu8y đDu9 thu đư23 l l\t
"h\ Eđ"t3F à dung dJ3h z' :hi 3ho dư nướ3 #i trong ào dung dJ3h z th8y 3W au8t hiện "!t tP/' +iUu thQ3 liRn hệ
gi^/ l ới /9 K là
A. \ [ 22,4(aN.). +' j 1191E/eKF' C' l j 1191E/)KF' .' l j 1190E/)KF'
Câu 111: (8O th[ hoàn toàn 1,900 l\t C-
1
E đ"t3F K`ng =BB Gl dung dJ3h N/-( /; thu đư23 dung dJ3h z' Cho tw tw
1BB Gl dung dJ3h (Cl 1; ào z 3W 1911 l\t "h\ E đ"t3F tho7t r/' ~i7 trJ 3P/ / là:
A. ;,5M. +' 191;' C' 19B;' .' 19B;'
Câu 111: (8O th[ hoàn toàn 19=<S l\t C-
1
Eđ"t3F ào =BBGl dung dJ3h N/-( B91<; thu đư23 dung dJ3h z' 4hRG 1=B
Gl dung di3h ƒ gfG +/Cl
1
B91<; à +/E-(F
1
/ Golql ào dung dJ3h z thu đư23 ,9A0 g/G "!t tP/ à dung dJ3h s'
4\nh /%
A. =,=2M. +' B9B0;' C' B9B,;' .' B9B1=;'
Câu 11,: (oà t/n 1Bg h€n h2O C/C-
,
9 ;gC-
,
ào 1BBGl dung dJ3h (Cl 19=;9 3ho tới "hi OhXn Qng aXy r/ aong'
4hU t\3h "h\ C-
1
Eđ"t3F tho7t r/ là:
&' 1=9<S l\t' B. ;,?8 lH!. C' 1910 l\t' .' 19SS l\t'
Câu 110 : Nung 1,90 g/G h€n h2O 1 Gu6i 3/3Kon/t 3P/ 1 "iG lo?i hW/ trJ II9 5/u "hi OhXn Qng aXy r/ hoàn toàn thu
đư23 <9S g/G 3h8t ryn à "h\ z' Lư2ng "h\ z 5inh r/ 3ho h8O th[ ào @= Gl dung dJ3h N/-( 1;' :h6i lư2ng Gu6i
"h/n thu đư23 5/u OhXn Qng là
&' 091 g/G' +' <9= g/G' C. ?,3 ga%. .' =9S g/G'
Câu 11= : Cho 1BB Gl dung dJ3h N/-( 1; t73 d[ng ới 1BB Gl dung dJ3h (
,
P-
0
B9=;9 Gu6i thu đư23 3W "h6i lư2ng

A. ;4,2 ga%. +'1=9S g/G' C'1<90 g/G' .'119A g/G'
Câu 11< : .ung dJ3h & 3W 3hQ/ : ;g
1)
9 +/
1)
9C/
1)
9
à B91 Gol Cl
*
9 B9, Gol N-
,
*
'4hRG dpn dpn dung dJ3h N/
1
C-
,
1;
ào dung dJ3h & 3ho đ!n "hi đư23 lư2ng "!t tP/ lớn nh8t thì ngwng l?i'(Li thU t\3h dung dJ3h N/
1
C-
,
đC thRG ào là
K/o nhiRu%
&' ,BB Gl' +' 1BB Gl' C'1=B Gl' D. 25= %l.
Câu 11@: L8y =BB Gl dung dJ3h 3hQ/ đfng thci (Cl 19AS; à (
1
S-
0
191; tr>n ới l l\t dung dJ3h 3hQ/ N/-( ,;
à +/E-(F
1
0; thì trung hoà w/ đP' 4hU t\3h l là:
&' B91SB l\t' B. =,;>= lH!. C' B91@B l\t' .' B910B l\t'
Câu 11S: Cho tw tw 1=BGl dung di3h (Cl 1; ào =BBGl dung di3h & gfG N/
1
C-
,
à :(C-
,
thì thu đư23 19BBS l\t
"h\ Eđ"t3F à dung dJ3h +' Cho dung dJ3h + t73 d[ng ới dung dJ3h +/E-(F
1
dư thì thu đư23 1A9==g "!t tP/' 4\nh nfng
đ> 3P/ N/
1
C-
,
à :(C-
,
trong dung dJ3h & lpn lư2t là :
&'B911 à B9,1;' +'B91 à B90 ;' C'B91S à B91<;' D.=,2; KG =,;8M.
Câu 11A: Cho tw tw 1BB Gl dung dJ3h hhn h2O (Cl 1; à (
1
S-
0
B9=; ào ,BB Gl dung dJ3h N/
1
C-
,
1; thu đư23
l l\t "h\ Eo đ"t3F '~i7 trJ 3P/ l là
&' 19<S l\t' B. 2,24 lH!' C' ,9,< l\t' .' 090S l\t'
Câu 1,B: .ung dJ3h z 3hQ/ /ait (Cl / Golql à (N-
,
K Golql' ĐU trung hoà 1B Gl dung dJ3h z 3pn d}ng ,BB Gl dung
dJ3h N/-( B91 ;' ;Vt "h73 l8y 1B Gl dung dJ3h z 3ho t73 d[ng ới dung dJ3h &gN-
,
dư th8y t?o thành 19S@ g/G
"!t tP/' ~i7 trJ 3P/ /9 K lpn lư2t là:
A. ;,= KG =,5. +' 19B à 19=' C' B9= à 19@' .' 19B à 19B'
Câu 1,1: S[3 090S l\t C-
1
Eđ"t3F ào 1BB Gl dung dJ3h 3hQ/ N/
1
C-
,
B9=; à N/-( B9@=; thu đư23 dung dJ3h z'
Cho dung dJ3h +/Cl
1
dư ào dung dJ3h z' 4\nh "h6i lư2ng "!t tP/ thu đư23%
&' ,A90 g/G' +' 1A9@ g/G' C' 1A9== g/G. D.>,85 ga%'
Câu 1,1: Cho 1,9@ g/G +/ ào 1BB Gl dung dJ3h (Cl 1; thu đư23 dung dJ3h z' Cho dung dJ3h z ào 1BB Gl dung
dJ3h HIS-
0
B9@ ; thu đư23 "!t tP/ ƒ' 4\nh "h6i lư2ng "!t tP/ ƒ'
&' 1<9,1 g/G' +' 1=9,1 g/G' C' 109= g/G' D. 2=,8; ga%.
Câu 1,,: (oà t/n B910 Gol HICl
,
à B91< Gol &l
1
ES-
0
F
,
ào dung dJ3h 3hQ/ B90 Gol (
1
S-
0
đư23 dung dJ3h z' 4hRG
19, Gol +/E-(F
1
nguyRn 3h8t ào dung dJ3h z th8y au8t hiện "!t tP/ ƒ' :h6i lư2ng tP/ ƒ là:
&' ,0091S g' +' B9<0 g' C' 0191S g. D. 24?,32 g.
Câu 1,0: Cho 1BBGl dung dJ3h h€n h2O CuS-
0
1; à &l
1
ES-
0
F
,
19=; t73 d[ng ới dung dJ3h N(
,
dư9 lT3 l8y "!t tP/
đIG nung đ!n "h6i lư2ng "h#ng đhi thu đư23 3h8t ryn 3W "h6i lư2ng là:
&'1,90 g/G' +' ,B9< g/G' C. ;5,3 ga%. .' S9B g/G'
Câu 1,=: (Z/ t/n hoàn toàn 19S1EgF h€n h2O & gfG HI
1
-
,
9 ;g- à sn- K`ng ,BBGl dung dJ3h (
1
S-
0
B91; Ew/
đPF'
C# 3?n dung dJ3h thu đư23 5/u OhXn Qng thu đư23 "h6i lư2ng Gu6i 5uni/t "h/n là:
&' =9=1g' +' =91=g' C. 5,2;g. .' =9<Ag'
Câu 1,<:Cho =90 g &l ào dd 3hQ/ B91= Gol (Cl à B9, Gol CuS-
0
9 5/u G>t thci gi/n thu đư23 19<S lit (
1
Eđ"t3F 9 dd
ƒ
9 3h8t ryn s 'Cho dd ƒ t73 d[ng ới dd N(
,
dư thu đư23 @9S g "!t tP/ ':h6i lư2ng 3P/ 3h8t ryn s là:
A. <,5g. +'09Sg' C'A9<g' .' <90 g'
Câu 1,@: 4\nh l dd +/E-(F
1
B9B1 ; 3pn thRG ào 1BB Gl dd &l
1
ES-
0
F
,
B91 ; đU thu đư23 091@= g "!t tP/%
&' 19@= l\t' B.;,5 lH!' C' 19= l\t' .'B9S l\t'
Câu 1,S: Cho =BB Gl dung dJ3h & 3hQ/ CuEN-
,
F
1
à &lEN-
,
F
,
t73 d[ng ới dung dJ3h N/-( dư th8y au8t hiện A9S
g/G' ;Vt "h73 "hi 3ho =BB Gl dung dJ3h & t73 d[ng ới dung dJ3h N(
,
dư l?i th8y t?o 1=9< g/G "!t tP/' Nfng đ> 3P/
CuEN-
,
F
1
à &lEN-
,
F
,
trong dung dJ3h & lpn lư2t là:
&' B91 ; à B91= ;' +' B9=A; à B911= ;' C. =,2M KG =,4M' .' B90; à B91;'
Câu 1,A: Cho 19B= Gol N/-( ào B91 Gol &l
1
ES-
0
F
,
' (Li 56 Gol N/-( 3W trong dung dJ3h 5/u OhXn Qng là K/o
nhiRu%
&' B9<= Gol' +' B90= Gol' C' B9@= Gol' D. =,25 %#l.
Câu 10B: ;>t dung dJ3h 3W 3hQ/ a Gol :m&lE-(F
0
n t73 d[ng ới dung dJ3h 3hQ/ y Gol (Cl' ĐiDu "iện đU 5/u OhXn
Qng thu đư23 lư2ng "!t tP/ lớn nh8t là
&' a r y' +' y r a ' C. 6 [ B' .' a |1y'
Câu 101: Cho 1B90 g/G h€n h2O ;g9 sn9 &g ào 363 đNng <BB Gl dung dJ3h (Cl 1; Ew/ đPF' S/u "hi OhXn Qng "!t
th$3 thRG dpn N/-( ào đU đ?t đư23 "!t MuX t6i đ/' LT3 "!t tP/ à nung nWng o nhiệt đ> 3/o đ!n "h6i lư2ng "h#ng
đhi đư23 / g/G 3h8t ryn' ~i7 trJ 3P/ / là
&' 1,91 g/G' B. 25,2 ga%. C' 1@90 g/G' .' 1S91 g/G'
Câu 101: Cho ,901 g/G &l
1
ES-
0
F
,
ào =B Gl dung dJ3h N/-( thu đư23 19=< g/G "!t tP/ à dung dJ3h z' Nfng đ> ;
3P/ dung dJ3h N/-( là
A. ;,2M. +' 190;' C' ,9<;' .' 191; à ,'<;'
Câu 10,:4r>n 1BBGl dung dJ3h N/-(1; ới 1BBGl dung dJ3h (Cl a; thu đư23 dung dJ3h &' Cho dung dJ3h & ào
1BBGl dung dJ3h &lCl
,
B9=; thu đư23 19=<g "!t tP/' (Cy lN/ 3hTn gi7 trJ đ$ng 3P/ a'
&' B9<;' +' 1;' C.;,4M. .' 19S;'
Câu 10=: 1BB Gl gfG ;gCl
1
B9,;x &lCl
,
B90= ;x (Cl B9==; t73 d[ng hoàn toàn ới lEl\tF gfG N/-( B9B1; à
+/E-(F
1
B9B1;' 4\nh gi7 trJ 3P/ lEl\tF đU đư23 "!t tP/ lớn nh8t à lư2ng "!t tP/ nhL nh8t
&' 191=l\t à 190@=l\t' B. ;,25lH! KG ;4,<5lH!. C'119=l\t à 109@=l\t' .' 119=l\t à 190@=l\t'
Câu 10<: ĐU thu đư23 &lE-(F
,
t/ thN3 hiện th\ nghiệG nào là th\3h h2O nh8t %
&' Cho tw tw Gu6i &lCl
,
ào 363 đNng dung dJ3h N/-('
+' Cho tw tw Gu6i N/&l-
1
ào 363 đNng dung dJ3h (Cl'
C' Cho nh/nh dung dJ3h N/-( ào 363 đNng dung dJ3h Gu6i &lCl
,
'
D.Ch# JC$g JXch NH
3
J* KG# JC$g JXch AlCl
3
.
Câu 10@: Cho / Gol N/&l-
1
t73 dung ới dung dJ3h 3W 3hQ/ K Gol (Cl ' lới điDu "iện nào 3P/ / à K thì au8t hiện
"!t tP/ %
A . . @ 4a' +' K j 0/' C' K r 0/' .' K 0/'
Câu 10S: 1BBGl dd & 3hQ/ N/-( B91; à N/&l-
1
B9,;' 4hRG tw tw dd (Cl B91; ào dd & 3ho đ!n "hi "!t tP/ t/n
tro l?i G>t Ohpn'' ĐIG nung "!t tP/ đ!n "h6i lư2ng "h#ng đhi thì đư23 19B1g 3h8t ryn' 4hU t\3h dd (Cl B91; dC d}ng
là:
A. =,< lH!. +' B9= l\t' C' B9< l\t' .' B9== l\t'
Câu 10A: 4r>n dung dJ3h 3hQ/ / Gol &lCl
,
ới dd 3hQ/ K Gol :-(' ĐU thu đư23 "!t tP/ thì 3pn 3W t] lệ
&' / : K j 1 : 0' +' / : K | 1 : 0' C' / : K j 1 : =' D. a ] . ^ ; ] 4.
Câu 1=B: ;>t dung dJ3h 3hQ/ B9B1 Gol Cu
1)
9 B9B, Gol :
)
9 a Gol Cl
e
à y Gol S-
0
1e
' 4hng "h6i lư2ng 373 Gu6i t/n 3W
trong dung dJ3h là =90,= g/G' ~i7 trJ 3P/ a à y lpn lư2t là
&' B9B1 à B9B,' +' B9B1 à B9B=' C' B9B= à B9B1' D. =,=3 KG =,=2.
Câu 1=1: .ung dJ3h z 3hQ/ 373 ion: HI
,)
9 S-
0
1e
9 N(
0
)
9 Cl
*
' Chi/ dung dJ3h z thành h/i Ohpn K`ng nh/u:
* Phpn G>t t73 d[ng ới lư2ng dư dd N/-(9 đun nWng thu đư23 B9<@1 l\t "h\ Eo đ"t3F à 19B@ g/G "!t tP/'
* Phpn h/i t73 d[ng ới lư2ng dư dung dJ3h +/Cl
1
9 thu đư23 09<< g/G "!t tP/' 4hng "h6i lư2ng 373 Gu6i "h/n thu
đư23 "hi 3# 3?n dung dJ3h z là EMu7 trình 3# 3?n 3h] 3W nướ3 K/y hơiF
&' ,9@, g/G' +' @9B0 g/G' C. <,4? ga%. .' ,9=1 g/G'
Câu 1=1: (€n h2O z gfG : à &l' Cho G g/G z ào G>t lư2ng dư nướ3 thì tho7t r/ l l\t "h\' N!u 3‡ng 3ho G g/G
z ào dd N/-( EdưF thì đư23 19@=l l\t "h\' 4hành Ohpn Ohpn trdG thIo "h6i lư2ng 3P/ : trong z là EKi!t 373 thU t\3h
"h\ đo trong 3}ng điDu "iệnF
A. 4;,>4M. +' @@9,1k' C' 0A9S@k' .' 1A9S@k'
Câu 1=,: Cho 1BB Gl dung dJ3h &lCl
,
19=; t73 d[ng ới l l\t dd N/-( B9=;9 lư2ng "!t tP/ thu đư23 là 1=9< g/G'
~i7 trJ nhL nh8t 3P/ l là
A. ;,2' +' 19S' C' 190' .' 1'
Câu 1=0: Cho l l\t dung dJ3h N/-( 1; ào dung dJ3h 3hQ/ B91 Gol &l
1
ES-
0
F
,
à B91 Gol (
1
S-
0
đ!n "hi OhXn Qng
hoàn toàn9 thu đư23 @9S g/G "!t tP/' ~i7 trJ nhL nh8t 3P/ l đU thu đư23 lư2ng "!t tP/ trRn là
&' B90=' +' B9,=' C. =,25' .' B9B='
Câu 1==: (oà t/n hoàn toàn B9, Gol h€n h2O gfG &l à &l
0
C
,
ào dung dJ3h :-( EdưF9 thu đư23 / Gol h€n h2O "h\
à dd z' S[3 "h\ C-
1
EdưF ào dd z9 lư2ng "!t tP/ thu đư23 là 0<9S g/G' ~i7 trJ 3P/ / là
&' B9==' B. =,?=' C' B90B' .' B90='
Câu 1=<: Cho h€n h2O gfG N/ à &l 3W t] lệ 56 Gol tương Qng là 1 : 1 ào nướ3 EdưF' S/u "hi 373 OhXn Qng aXy r/
hoàn toàn9 thu đư23 S9A< l\t "h\ (1 Eo đ"t3F à G g/G 3h8t ryn "h#ng t/n' ~i7 trJ 3P/ G là
&' 1B9S' B. 5,4. C' @9S' .' 0,91'
Câu 1=@: (8O th[ hoàn toàn 090S l\t "h\ C-
1
Eo đ"t3F ào =BB Gl dung dJ3h h€n h2O gfG N/-( B91; à +/E-(F
1
B91;9 5inh r/ G g/G "!t tP/' ~i7 trJ 3P/ G là
&' 1A9@B' +' 1@9@,' C. >,85. .' 119S1'
Câu 1=S: L8y G g/G & EgfG N/9 &lF 3hi/ làG 1 Ohpn K`ng nh/u :
Phpn 1 3ho ào nướ3 3ho đ!n "hi h!t OhXn Qng th8y tho7t r/ B900S l\t "h\ (
1
Eđ"t3Fx
Phpn 1 3ho ào dung dJ3h +/E-(F
1
dư đ!n "hi h!t OhXn Qng th8y tho7t r/ ,90@1 l\t "h\ (
1
Eđ"t3F' ~i7 trJ 3P/ G là
A. 5,8? ga%. +' 19A, g/G' C' 19S1= g/G' .' =9<, g/G'
Câu 1=A: Cho dung dJ3h N(
,
dư ào dung dJ3h z 3hQ/ h€n h2O &lCl
,
9 snCl
1
9 NiCl
1
9 HICl
,
thu đư23 "!t tP/ ƒ' Nung
"!t tP/ ƒ đ!n "h6i lư2ng "h#ng đhi đư23 3h8t ryn s9 3ho lufng C- dư đi Mu/ s nung nWng đ!n OhXn Qng hoàn toàn
thu đư23 3h8t ryn 4' 4rong 4 3W 3hQ/
&' HI9 Ni9 &l
1
-
,
' +' &l
1
-
,
9 sn- à HI' C' &l
1
-
,
9 sn' D. Al
2
O
3
KG IA.
Câu 1<B: (oà t/n hoàn toàn 0 g/G h€n h2O &C-
,
à +C-
,
ào dung dJ3h (Cl thu đư23 dung dJ3h 3hQ/ =91 g/G
Gu6i à l l\t "h\ o đ"t3' ~i7 trJ 3P/ l là
&' 1191' +' 19<S' C. 2,24' .' ,9,<'
Câu 1@: .ung dJ3h & 3hQ/ 373 ion: C-
,
1*
9 S-
,
1*
9 S-
0
1*
9 B91 Gol (C-
,
*
à B9, Gol N/
)
' 4hRG l l\t dung dJ3h +/E-(F
1
1; ào & thì thu đư23 lư2ng "!t tP/ lớn nh8t' ~i7 trJ nhL nh8t 3P/ l là
&' B91=' +' B91=' C. =,2=' .' B9,B'
Câu 1<1: Cho 1 Gol :-( ào dung dJ3h 3hQ/ / Gol (N-
,
à B91 Gol &lEN-
,
F
,
' ĐU thu đư23 @9S g/G "!t tP/ thì gi7
trJ lớn nh8t 3P/ / thL/ GCn là
&' B9@= Gol' +' B9= Gol' C. =,< %#l' .' B9, Gol'
Câu 1<1: (oà t/n B9=0 g/G &l trong B9= l\t dung dJ3h (
1
S-
0
B91; thu đư23 dung dJ3h &' 4hRG l l\t dung dJ3h N/-(
B91 ; 3ho đ!n "hi "!t tP/ t/n tro l?i G>t Ohpn' Nung "!t tP/ thu đư23 đ!n "h6i lư2ng "h#ng đhi t/ đư23 3h8t ryn nVng
B9=1 g/G' l 3W gi7 trJ là:
A. ;,; lH!. +' B9S l\t' C' 191 l\t' .' 19= l\t'
Câu 1<,: Cho B9=0g &l ào 0BGl dung dJ3h N/-( 1;9 5/u OhXn Qng thu đư23 dung dJ3h z' Cho tw tw dung dJ3h (Cl
B9=; ào dung dJ3h z thu đư23 "!t tP/' ĐU thu đư23 "!t tP/ lớn nh8t thì thU t\3h dung dJ3h (Cl B9=; là:
&'11BGl' +'0BGl' C'@BGl' D.8=%l.
Câu 1<0: 4hRG 10B Gl dung dJ3h N/-( 1; ào 1BBGl dung dJ3h &lCl
,
nfng đ> /;9 "hu8y đDu tới "hi OhXn Qng
hoàn toàn thu đư23 B9BS Gol "!t tP/' 4hRG ti!O 1BBGl dd N/-( 1; thì th8y 3W B9B< Gol "!t tP/' ~i7 trJ 3P/ / là
&' B9=;' +' B9@=;' C' B9S;' D. ;M.
Câu 1<= : (€n h2O z gfG HI
,
-
0
9 Cu à sn- trong đW 373 3h8t l8y 3}ng 56 Gol' (oà t/n z K`ng dung dJ3h (Cl dư9
5/u "hi 373 OhXn Qng "!t th$3 thu đư23 dung dJ3h ƒ' Cho tw tw đ!n dư dung dJ3h N/-( ào dung dJ3h ƒ thu đư23 "!t
tP/ s' 4hành Ohpn 373 3h8t trong s là
A. IA(OH)
2
KG CC(OH)
2
. +' snE-(F
1
à HIE-(F
1
'
C' CuEˆ(F
1
à HIE-(F
,
' .' HIE-(F
1
à HIE-(F
,
'
Câu 1<< : Cho l l\t dung dJ3h (Cl 1; ào 1BB Gl dung dJ3h N/-( 1;' S/u OhXn Qng thu đư23 dung dJ3h z' +i!t
dung dJ3h z hoà t/n h!t 19B0 g/G &l
1
-
,
' ~i7 trJ 3P/ l là
A. =,;? lH! h#Lc =,32 lH!' +' B910 l\t' C' B9,1 l\t' .' B91< l\t hoV3 B910 l\t'
Câu 1<@: Cho 1=B Gl dung dJ3h N/-( 0; ào =B Gl dung dJ3h &l
1
ES-
0
F
,
1;' S/u OhXn Qng thu đư23 dung dJ3h z'
4hành Ohpn 373 3h8t trong z gfG
&' N/
1
S-
0
à N/-(' B. Na
2
SO
4
, Na_Al(OH)
4
`, NaOH.
C' N/
1
S-
0
à &l
1
ES-
0
F
,
' .' N/
1
S-
0
à N/m&lE-(F
0
n'
Câu 1<S: 4rong dung dJ3h /ait /aIti3 EKL Mu/ 5N Ohân li 3P/ (
1
-F 3W nh^ng Ohpn t_ nào%
&' (
)
9 C(
,
C--
*
' C. CH
3
COOH, H
+
, CH
3
COO
-
, H
2
O.
+' (
)
9 C(
,
C--
*
9 (
1
-' .' C(
,
C--(9 C(
,
C--
*
9 (
)
'
Câu 1<A: CW 0 dung dJ3h :N/tri 3loru/9 rư2u Ityli39 /ait /aIti39 "/li 5uni/t đDu 3W nfng đ> B91 Golql' :hX ndng d…n
điện
3P/ 373 dung dJ3h đW tdng dpn thIo thQ tN nào trong 373 thQ tN 5/u
&' N/Cl | C
1
(
=
-( | C(
,
C--( | :
1
S-
0
' B. C
2
H
5
OH @ CH
3
COOH @ NaCl @ 9
2
SO
4
.

C' C
1
(
=
-( | C(
,
C--( | :
1
S-
0
| N/Cl ' .' C(
,
C--( | N/Cl | C
1
(
=
-( | :
1
S-
0
'
Câu 1@B: CW 1 dung dJ3h 3h8t điện li y!u' :hi th/y đhi nfng đ> 3P/ dung dJ3h E nhiệt đ> "h#ng đhi F thì
&' Đ> điện li à h`ng 56 điện li đDu th/y đhi'
+' Đ> điện li à h`ng 56 điện li đDu "h#ng th/y đhi'
C. a, (")$ l" !haB (0" KG h5$g 12 (")$ l" RhV$g (0".
.' Đ> điện li "h#ng đhi à h`ng 56 điện li th/y đhi'
Câu 1@1: Đh 1B Gl dung dJ3h :-( ào 1= Gl dung dJ3h (
1
S-
0
B9= ;9 dung dJ3h …n dư /ait' 4hRG ,Gl dd N/-(
1;
ào thì dung dJ3h trung hoà' Nfng đ> Golql 3P/ dd :-( là:
A. ;,2 M. +' B9< ;' C' B9@= ;' .' B9A ;'
Câu 1@1: 4r>n 1BB Gl dung dJ3h h€n h2O gfG (N-
,
B9,; à (Cl-
0
B9=; ới 1BB Gl dd +/E-(F
1
/ ; thu đư23
dung dJ3h 3W O( j ,' lYy / 3W gi7 trJ là:
&' B9,A' +' ,9AAA' C. =,3>>. .' B9,AS'
Câu 1@,: (Z/ t/n h!t G g/G snS-
0
ào nướ3 đư23 dung dJ3h z' Cho 11BGl dung dJ3h :-( 1; ào z9 thu đư23 /
g/G
"!t tP/' ;Vt "h739 n!u 3ho 10B Gl dung dJ3h :-( 1; ào z thì 3‡ng thu đư23 / g/G "!t tP/' ~i7 trJ 3P/ G là
A. 2=,;25. +' 119,@=' C' 119=0B' .' 1@9@1B'
Câu 1@0: Câu ,0' .ung dJ3h & gfG (Cl B91;x (N-
,
B9,;x (
1
S-
0
B91;x (Cl-
0
B9,;9 dung dJ3h + gfG :-(
B9,;x
N/-( B90; +/E-(F
1
B91=;' Cpn tr>n & à + thIo t] lệ thU t\3h là K/o nhiRu đU đư23 dung dJ3h 3W O( j 1,
&' 11: A' B. > ] ;;. C' 1B1 : AA' .' AA : 1B1'
Câu 1@=: Cho 1BB Gl dung dJ3h z 3hQ/ h€n h2O (
1
S-
0
/; à (Cl B91; t73 d[ng ới ,BB Gl dung dJ3h ƒ 3hQ/ h€n
h2O
+/E-(F
1
K; à :-( B9B=; thu đư23 19,, g/G "!t tP/ à dung dJ3h s 3W O( j 11' ~i7 trJ 3P/ / à K lpn lư2t là
&' B9B1 ; à B9B1 ;' +' B9B1 ; à B9B0 ;'
C' B9B0 ; à B9B1 ; D. =,=5 M KG =,=5 M.
Câu 1@<: Cho dung dJ3h & 3hQ/ h€n h2O (
1
S-
0
B91; à (N-
,
B9,;9 dung dJ3h + 3hQ/ h€n h2O +/E-(F
1
B91;
à :-( B91;' L8y / l\t dung dJ3h & 3ho ào K l\t dung dJ3h + đư23 1 l\t dung dJ3h C 3W O( j 1,' ~i7 trJ /9 K lpn lư2t
là:
&' B9= l\t à B9= l\t' +' B9< l\t à B90 l\t'
C. =,4 lH! KG =,? lH!. .' B9@ l\t à B9, l\t'
Câu 1@@: .Cy 373 3h8t nào 5/u đây w/ t73 d[ng ới dung dJ3h (Cl w/ t73 d[ng ới dung dJ3h N/-( %
&' PKE-(F
1
9 sn-9HI
1
-
,
' C' N/
1
S-
0
9 (N-
,
9 &l
1
-
,
'
+' &lE-(F
,
9 &l
1
-
,
9 N/
1
C-
,
'

D. Na
2
HPO
4
, P$O , P$(OH)
2
.
Câu 1@S: Đ6i ới dung dJ3h /ait y!u C(
,
C--( B91B;9 n!u KL Mu/ 5N điện li 3P/ nướ3 thì đ7nh gi7 nào D nfng đ>
Gol
ion 5/u đây là đ$ng%
&' m(
)
n j B91B; +' m(
)
n | mC(
,
C--
*
n C' m(
)
n r mC(
,
C--
*
n D. _H
+
` @ =,;=M
Câu 1@A: S[3 090S l\t C-
1
Eđ"3F ào dung dJ3h 3hQ/ B91 Gol N/-(9 3ho ài giTt OhInolOht/lIin ào dung dJ3h 5/u
OhXn
Qng 9 Gàu 3P/ dung dJ3h thu đư23 là:
A. %GC (b. +' Gàu a/nh' C' Gàu t\G' .' "h#ng Gàu'
Câu 1SB: 4r>n l…n lGl dung dJ3h N/-( B9B1; ới lGl dung dJ3h (Cl B9B,; đư23 1lGl dung dJ3h ƒ' .ung dJ3h ƒ
3W O( là
&' 0 +' , C. 2 .' 1
Câu 1S1: Phương trình ion r$t gTn 3P/ OhXn Qng 3ho Ki!t
&' Nh^ng ion nào tfn t?i trong dung dJ3h '
+' Nfng đ> nh^ng ion nào trong dung dJ3h lớn nh8t'
C. B/$ ch! cTa ph/$ c$g !+#$g JC$g JXch cdc ch! (")$ l".
.' :h#ng tfn t?i Ohân t_ trong dung dJ3h 373 3h8t điện li'
Câu 1S1: PhXn Qng tr/o đhi ion trong dung dJ3h 373 3h8t điện li 3h] aXy r/ "hi
&' 373 3h8t OhXn Qng OhXi là nh^ng 3h8t d‰ t/n'
+' 373 3h8t OhXn Qng OhXi là nh^ng 3h8t điện li G?nh'
C. %,! 12 "#$ !+#$g JC$g JXch RS! hợp (*ợc K&" $haC lG% g"/% $-$g (, "#$ cTa che$g .
.' PhXn Qng "h#ng OhXi là thuYn nghJ3h'
Câu 1S,: 4r>n h/i dung dJ3h 3hQ/ 3h8t t/n PKEN-
,
F
1
à :I9 t] lệ 56 Gol PKEN-
,
F
1
: :I j 1:1' 4rong dung dJ3h Gới 3W
3hQ/ 373 ion
&' PK
1)
99 :
)
9 ' +' PK
1)
99 :
)
'
C. 9
+
, ' .' :
)
9 9 '
Câu 1S0: Cho OhXn Qng 5/u: HIEN-
,
F
,
) & + ) :N-
,
' lYy &9 + lpn lư2t là:
&' :Cl9 HICl
,
' +' :
1
S-
0
9 HI
1
ES-
0
F
,
'
C. 9OH, IA(OH)
3
' .' :+r9 HI+r
,
'
Câu 1S=: Cho ,9@Sg K>t &l OhXn Qng w/ đP ới dd Gu6i zCl
,
t?o thành dd ƒ' :h6i lư2ng 3h8t t/n trong dd ƒ giXG
09B<g
5o ới dd zCl
,
' z73 đJnh 3#ng thQ3 3P/ Gu6i zCl
,

&' +Cl
,
+'CrCl
,
C. IACl
3
.' &lCl
,
Câu 1S<: 4r>n 1=B Gl dung dJ3h 3hQ/ h€n h2O (Cl B9BS; à (
1
S-
0
B9B1 ; ới 1=B Gl dung dJ3h N/-( /; thu
đư23
=BB Gl dung dJ3h 3W O( j 11' ~i7 trJ / là
&' B91,;' B. =,;2M' C' B910;' .' B'1B;'
Câu 1S@: Cho B900S l\t "h\ C-
1
Eo đ"t3F h8O th[ h!t ào 1BB Gl dung dJ3h 3hQ/ h€n h2O N/-( B911; à +/E-(F
1
B911;9
thu đư23 G g/G "!t tP/' ~i7 trJ 3P/ G là
&' ,9A0B' +' 191S1' C. 2,3?4' .' 19A@B'
Câu 1SS: Đ> điện li α 3P/ C(
,
C--( trong dung dJ3h B9B1; là 091=k' Nfng đ> ion (
)
trong dung dJ3h này là K/o
nhiRu %
&'B901=;' +'B9B01=;' C'B9S=;' D.=,===425M.
Câu 1SA: Cho Ki!t : O:
/EC(,C--(F
j 09@= 9 O:
/E(,P-0F
j 191,9 O:
/E(1P-0
*
F
j @911 à O:
/
j *lg:
/
'
(Cy 5yO a!O thIo thQ tN tdng dpn t\nh /ait 3P/ 373 /ait trRn:
&' C(
,
C--( | (
1
P-
0
*
| (
,
P-
0
' +' (
1
P-
0
*
| (
,
P-
0
| C(
,
C--('
C. H
2
PO
4
-
@ CH
3
COOH @ H
3
PO
4
. .' (
,
P-
0
| C(
,
C--( | (
1
P-
0
*
'
Câu 1AB: 4rong 373 Gu6i 3ho dưới đây: N/Cl9 N/
1
C-
,
9:
1
S9 :
1
S-
0
9N/N-
,
9 N(
0
Cl9 snCl
1
Nh^ng Gu6i nào "h#ng KJ thu‚ Ohân %
A. NaCl, NaNO
3
, 9
2
SO
4
.

+' N/
1
C-
,
9 snCl
1
9 N(
0
Cl'
C' N/Cl9 :
1
S9 N/N-
,
9 snCl
1
'

.' N/N-
,
9 :
1
S-
09
N(
0
Cl'
Câu 1A1: (Z/ t/n hoàn toàn h€n h2O z gfG HI à ;g K`ng G>t lư2ng w/ đP dung dJ3h (Cl 1Bk9 thu đư23 dung
dJ3h ƒ'
Nfng đ> 3P/ HICl
1
trong dung dJ3h ƒ là 1=9@<k' Nfng đ> Ohpn trdG 3P/ ;gCl
1
trong dung dJ3h ƒ là
&' 1=9@<k' +' 10910k' C. ;;,<>M ' .' 1S911k'
Câu 1A1: 4r>n 1BB Gl dung dJ3h 3hQ/ h€n h2O (Cl B91 ; à (
1
S-
0
B9B= ; ới ,BB Gl dung dJ3h +/E-(F
1
3W nfng
đ> /
Golql\t thu đư23 G g/G "!t tP/ à =BB Gl dung dJ3h 3W O( j 1,' ~i7 trJ / à G lpn lư2t là
A. =,;5 M KG 2,33 ga%. +' B91= ; à 090< g/G'
C' B91 ; à ,90A= g/G' .' B91 ; à 19,, g/G''
Câu 1A,: ;>t dung dJ3h & 3hQ/ h€n h2O &gN-
,
B91 ; à PKEN-
,
F
1
B9B= ;9 dung dJ3h + 3hQ/ h€n h2O (Cl B91; à
N/Cl B9B= ;' Cho dung dJ3h + ào 1BB Gl dung dJ3h & đU thu đư23 "!t tP/ lớn nh8t lŠ G g/G 3h8t ryn' 4hU t\3h dung
dJ3h + 3pn 3ho ào 1BB Gl dung dJ3h & à gi7 trJ G là
&' SB Gl à 190,= g/G' +' 1BB Gl à 19S1= g/G'
C' 1BB Gl à 190,= g/G' D. 8= %l KG 2,825 ga%.
Câu 1A0: NhL tw tw B91= l\t dung dJ3h N/-( 1; ào dung dJ3h gfG B9B10 Gol HICl
,
x B9B1< Golx
&l
1
ES-
0
F
,
à
B9B0 Gol (
1
S-
0
thu đư23 G g/G "!t tP/' ~i7 trJ 3P/ G là
&' 19=<S' +' 19=<B' C. 4,>=8. .' =9B<0'
Câu 1A=: Cho B900S l\t "h\ C-
1
Eo đ"t3F h8O th[ h!t ào 1BB Gl dung dJ3h 3hQ/ h€n h2O N/-( B9B<; à +/E-(F
1
B911;9
thu đư23 G g/G "!t tP/' ~i7 trJ 3P/ G là
&' ,9A0B' +' 191S1' C' 19,<0' D. ;,><=.
Câu 1A<: Cho dung dJ3h 3hQ/ 373 ion 5/u: ‹:
)
9 C/
1)
9 +/
1)
9 ;g
1)
9 (
)
9 Cl
*
Œ' ;u6n t73h đư23 nhiDu 3/tion r/ "hLi dung
dJ3h Gà "h#ng đư/ ion l? ào đW thì t/ 3W thU 3ho dung dJ3h trRn t73 d[ng ới dung dJ3h nào trong 56 373 dd 5/u :
&' N/
1
S-
0
w/ đP' B. 9
2
CO
3
KFa (T. C' N/-( w/ đP ' .' N/
1
C-
,
w/ đP '
Câu 1A@: CW 0 dung dJ3h: (Cl9 :
1
C-
,
9 +/E-(F
1
9 :Cl đNng trong 0 lT riRng Kiệt' N!u 3h] d}ng Muì t\G thì 3W thU nhYn
Ki!t đư23
&' (Cl9 +/E-(F
1
+' (Cl9 :
1
C-
,
9 +/E-(F
1
C' (Cl9 +/E-(F
1
9 :Cl D. C/ .2$ JC$g JXch.
Câu 1AS: 4rong 56 373 dd 3ho dưới đây: N/
1
S-
,
9 :
1
S-
0
9 N(
0
N-
,
9 EC(
,
C--F
1
C/9 N/(S-
0
9 N/
1
S
9
N/
,
P-
0
9 :
1
C-
,
9 3W
K/o nhiRu dd 3W O( r@%
A. =' +' ,' C' 0' .' <'
Câu 1AA: Cho 1910 l\t "h\ C-
1
Eđ"t3F ào 1B l\t dd C/E-(F
1
9 t/ thu đư23 < g/G "!t tP/' lYy nfng đ> Golql 3P/ dd
C/E-(F
1
là:
A. =,==4M. +' B9BB1;' C' B9BB<;' .' B9BBS;'
Câu 1BB: ;>t 363 nướ3 3W 3hQ/ / Gol C/
1)
9 K Gol ;g
1)
9 3 Gol Cl
*
9 d Gol (C-
,
*
' (ệ thQ3 liRn hệ gi^/ /9K939d là:
&' 1/)1Kj3*d' +' /)Kj3)d' C. 2a+2.[c+J' .' /)Kj13)1d'

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->