P. 1
Bien Ban Huy Hoa Don

Bien Ban Huy Hoa Don

|Views: 1,394|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3816638

More info:

Published by: api-3816638 on Oct 17, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Céng Hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - tù do - h¹nh phóc
---------------

Hµ Néi, Ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2006
Biªn b¶n hñy hãa ®¬n gtgt
H«m nay, vµo lóc 14h30 Ngµy 2 th!ng " n#m 200$%
&¹' («ng ty 'n )a §*nh, chóng t«' g+m,
- («ng ty 'n )a §*nh
§¹' d'-n, .ng Ng/y0n 1#n )a2 (h3c v4, 56 to!n t78ng
- (9a hµng :; 3 Hµng H<m
§¹' d'-n, )µ &7=n &h> &h?n2 (h3c v4, (9a hµng t78ng
&'6n hµnh lËp )'@n ABn hCy hDa EFn gtgt do (9a hµng :; 3 Hµng H<m
ph!t hµnh
Ng/y@n nh?n hCy hDa EFn :; 00412GH Ngµy 2 th!ng " n#m 200$ lµ gh'
:a' d<ng tIng céng t'Jn thanh to!n ph=n AKng :;,
TT Tªn hµng hãa §VT Sè l-
îng
§¬n
gi¸
Thµnh
tin
1 LM m/Na MlNycl Ng 100 1%2 12%00
(éng t'Jn hµng 12%00
&h/6 :/Ot P&P&, 10Q &'Jn th/6 P&P& 1%20
&Ing céng t'Jn thanh to!n 14HH%H0
)Kng chR, Mét triÖu, bèn tr¨m chÝn m¬i chÝn ngµn, chÝn tr¨m b¶y m¬i
®ång.
ST :9a l¹' t7@n hDa EFn :; 00412H0 ngµy 2 th!ng " n#m 200$,
T
T
Tªn hµng hãa §VT Sè l-
îng
§¬n
gi¸
Thµnh
tin
1 LM m/Na MlNycl Ng 100 1%2 12%00
(éng t'Jn hµng 12%00
&h/6 :/Ot P&P&, 10Q &'Jn th/6 P&P& 1%20
&Ing céng t'Jn thanh to!n 1H4H%H0
)Kng chR, Mét triÖu, chÝn tr¨m bèn m¬i chÝn ngµn, chÝn tr¨m b¶y m¬i
®ång.
Ha' A@n th;ng nhOt hCy hDa EFn :; 00412GH vµ thay AKng hDa EFn :;
00412H0
)'@n ABn lËp thµnh 02 ABn, mU' A@n g'R mét ABn, cD g'! t7> nh nha/%
(«ng ty 'n )a §*nh (9a hµng :; 3 Hµng H<m

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->