5/20

QUẦN THỂ ĐÔ THỊ DU LỊCH EDEN
EDEN TOURISM COMPLEX PROJECT

Công ty TNHH TM
TÂN TIẾN MỸ

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
Số: 09/PYC
1.Công trình: QUẦN THỂ ĐÔ THỊ DU LỊCH EDEN – GIAI ĐOẠN 1.
2. Hạng mục : ...........................................................................................
3. Đối tượng nghiệm thu : .......................................................................
3. Địa điểm xây dựng: Phường Khuê Mỹ - Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng.
4. Nhà thầu mời các đại diện tham gia nghiệm thu:
Attention:
 ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
 ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
 ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
 ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THIẾT KẾ
5. Thời gian tham gia nghiệm thu:
Bắt đầu: ………giờ ……..ngày …….tháng……..năm 2011
Tại: ……………………………………………………………………………

Đà Nẵng, ngày…... tháng…….năm 2011
NGƯỜI NHẬN

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU