P. 1
Công thức tính nhanh bài toán pha loãng dung dịch axit hoặc bazơ có pH

Công thức tính nhanh bài toán pha loãng dung dịch axit hoặc bazơ có pH

|Views: 377|Likes:
Được xuất bản bởiNga Lê

More info:

Published by: Nga Lê on Oct 31, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2014

pdf

text

original

Công thức tính nhanh bài toán pha loãng dung

dịch axit hoặc bazơ có pH = a thành dung
dịch có pH = b
Thư !a" ##$%&$#%''" %()'* +, - .ư/t x01) #2&*
Đây là một bài toán cơ bản và đơn giản trong chương điện ly hóa học lớp 11. ơ !" c#a bài toán
này là $%a vào ng&y'n t(c )hi pha lo*ng $&ng $+ch a,it ho-c ba.ơ coi như !/ mol 0
1
2ho-c !/ mol
30
4
)h5ng thay đ6i7.
1. Bài toán 1: Pha loãng dung dịch axit có pH = a để được dung dịch mi có pH = !
"! # a$
34i 5' là th6 tích dung dịch axit ban 78u có pH = a
5# là th6 tích dung dịch axit 9au có pH = b
: ;ung dịch axit có pH = a → <H
=
> = '%
:a
→ +? 1ol H
=
ban 78u = '%
:a
@5'
: ;ung dịch axit có pH = b → <H
=
> = '%
:b
→ +? 1ol H
=
9au = '%
:b
@5#
5A 9? 1ol H
=
coi như Bhông 7Ci nDn) +? 1ol H
=
ban 78u = +? 1ol H
=
9au
→ '%
:a
@5' = '%
:b
@5#
→ 5# = '%
b E a
@5' = '%
FpH
@5' 5Gi FpH = b E a H %
→ 5' = 5IH#JK = '%
FpH
@5'
→ 5IH#JK = I'%
:FpH
E 'K@5'
%. Bài toán %: Pha loãng dung dịch !a&' có pH = a để được dung dịch mi có pH = !
"a # !$
: ;ung dịch bazơ có pH = a → pJH = 'L E a → <JH
:
> = '%
:'L = a
→ +? 1ol JH
:
ban 78u = '%
:'L = a
@5'
: ;ung dịch bazơ 9au Bhi pha loãng có pH = b → pJH = 'L E b → <JH
:
> = '%
:'L = b
→ +? 1ol JH
:
9au = '%
:'L = b
@5#
5A 9? 1ol JH
:
coi như Bhông 7Ci Bhi pha loãng nDn)
'%
:'L = a
@5' = '%
:'L = b
@5#
→ 5# = '%
a E b
@5' = '%
:FpH
@5' MGi FpH = b E a N %
→ 5' = 5IH#JK = '%
:FpH
@5'
→ 5IH#JK = '%
:FpH
E 'K5'
Tổng hợp lại ta có:
(% = 1)
*pH
.(1
("H%+$ = "1)
8*pH8
, 1$(1
5Gi 5' là th6 tích dung dịch axit hoặc bazơ ban 78u
5# là th6 tích dung dịch axit hoặc bazơ 9au Bhi pha loãng@
-. ./t 01 (2 d3:
Bài 1:
a@ Cho dung dịch HOJ& có pH = L@ HPi phQi thD1 1Rt th6 tích nưGc gSp bao nhiDu l8n th6 tích
dung dịch ban 78u 76 7ư/c dung dịch có pH = 2T
b@ TU 1Rt th6 tích dung dịch axit có pH = L 7ư/c pha loãng bVng nưGc thành dung dịch có th6
tích gSp 1Rt nghAn l8n@ Tính pH cWa dung dịch thu 7ư/c@
Bài gi4i:
a@ Cách 1: Tính thông thường
: ;ung dịch HOJ& có pH = L → <H
=
> = '%
:L
I1ol$lK
=H +? 1ol H
=
= '%
:L
5' I1olK
: ;ung dịch HOJ& có pH = 2 → <H
=
> = '%
:2
I1ol$lK
=H +? 1ol H
=
= '%
:2
5# = '%
:2
I5' = 5XK MGi 5X là th6 tích H#J@
5A Bhi pha loãng 9? 1ol H
=
Bhông 7Ci nDn)
'%
:L
5' = '%
:2
I5' = 5XK ↔ 5X = (5
5YZ phQi pha loãng dung dịch bVng th6 H#J gSp ( l8n th6 tích dung dịch axit ban 78u@
Cách 2: Theo công thức:
5IH#JK = I'%
│FpH│
E 'K5'
5IH#JK = I'%
2 E L
E 'K5' = (5'@
HaZ 5# = '%
FpH
@5' = '%
2 E L
@5' = '%5'
5YZ th6 tích H#J c8n 76 pha loãng dung dịch gSp ( l8n th6 tích ban 78u@ Th6 tích dung dịch
9au gSp '% l[n th6 tích dung dịch ban 78u@
b@ Cách 1: Tính thông thường
: ;ung dịch HOJ& có pH = L → <H
=
> = '%
:L
I1ol$lK
=H +? 1ol H
=
= '%
:L
5' I1olK
: ;ung dịch HOJ& có pH = b → <H
=
> = '%
:b
I1ol$lK
=H +? 1ol H
=
= '%
:b
5# = '%
:b
@'%%%5'
+? 1ol H
=
Bhông 7Ci nDn)
'%
:L
5' = '%
:b
@'%%%5' =H b = \ haZ pH = \@
Cách 2: Theo công thức
5# = '%
FpH
@5'
→ '%%%5' = '%
b E L
5'
→ '%
&
= '%
b E L
→ & = b E L
→ b = \ haZ pH = \@
Bài %) ThD1 (% 1l nưGc Mào '% 1l dung dịch OaJH có pH = '# thA thu 7ư/c dung dịch có pH
bVng)
,@ '& !@ 'L C@ '' ;@ '%
5i4i:
Ta có)
5# = '%
FpH
@5'
HaZ (% = '% = '%
'# E b
@'% =H '% = '%
'# E b
=H ' = '# E b =H b =''
5YZ pH = '' → ]áp án C@
Bài t6p tư'ng t7
'@ Th6 tích cWa nưGc c8n 76 thD1 Mào '2 1l dung dịch axit HCl có pH = ' 76 thu 7ư/c dung
dịch axit có pH = & là)
,@ '"L*2 lít !@ 'L"*2 lít C@ '"2 lít ;@ '2 lít
#@ ;ung dịch HCl có pH = & c8n thD1 Mào dung dịch nàZ th6 tích nưGc gSp bao nhiDu l8n dung
dịch ban 7[u 76 7ư/c dung dịch có pH = LT
,@ '% l8n !@ ( l8n C@ * l8n ;@ 2 l8n

485 lít B. 1. 11 D. 15 lít 2.1000V1 => b = 7 hay pH = 7. 13 B.10 => 10 = 1012 – b => 1 = 12 – b => b =11 Vậy pH = 11 → Đáp án C.5 lít D. 5 lần . 1. 10 lần B. Bài tập tương tự 1. Thể tích của nước cần để thêm vào 15 ml dung dịch axit HCl có pH = 1 để thu được dung dịch axit có pH = 3 là: A. 14.85 lít C. Bài 2: Thêm 90 ml nước vào 10 ml dung dịch NaOH có pH = 12 thì thu được dung dịch có pH bằng: A.1000V1 Số mol H+ không đổi nên: 10-4V1 = 10-b.=> Số mol H+ = 10-4V1 (mol) . 14 C.Dung dịch HNO3 có pH = b → [H+] = 10-b (mol/l) => Số mol H+ = 10-bV2 = 10-b.V1 → 1000V1 = 10b – 4V1 → 103 = 10b – 4 →3=b–4 → b = 7 hay pH = 7. 10 Giải: Ta có: V2 = 10∆pH. Dung dịch HCl có pH = 3 cần thêm vào dung dịch này thể tích nước gấp bao nhiêu lần dung dịch ban đâu để được dung dịch có pH = 4? A.V1 Hay 90 + 10 = 1012 – b. 8 lần D. 9 lần C. Cách 2: Theo công thức V2 = 10∆pH.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->