P. 1
trắc nghiệm excel(1)

trắc nghiệm excel(1)

|Views: 1,190|Likes:
Được xuất bản bởidienticv

More info:

Published by: dienticv on Oct 31, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

1 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu l d!

" #í t$ %Tin hoc &'n (hong% ) Tại ô *2 g+ &o công th,c
-./0E12A23 th4 nh5n 678c #9t :uả;
<'=--T>? @/A BA? C@/?D
<b=--Tin hoc &'n (hong
<c=--tin hoc &'n (hong
<d=--Tin @oc B'n Chong
2 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn d!" #í t$ %1Angi'ng2%E ?9u sF dGng nHt 6iIn 6J 6iIn dữ liệu 69n cKc cLt *2,
A2, M2, E2) th4 #9t :uả nh5n 678c tại ô E2 lN
<'=--1Angi'ngO
<b=--PAngi'ngO
<c=--PAngi'ng2
<d=--1Angi'ng2
Q - RJ chuSn bT in ULt bảng tính Excel r' giV";
<'=--Excel bWt buLc (hải 6Knh sX tr'ng Y &T trí bZn (hải 6[u U\i tr'ng
<b=--Aó thJ #h'i bKo 6Knh sX tr'ng in ho]c #hông
<c=--Ah^ 6Knh sX tr'ng in n9u bảng tính g_U nhiIu tr'ng
<d=--BT trí c`' sX tr'ng luôn luôn Y góc d7ai bZn (hải
b - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu l d!" #í t$ %Tin hoc &'n (hong%) Tại ô *2 g+ &o công th,c
-C1/CE12A23 th4 nh5n 678c #9t :uả;
<'=--Tin hoc &'n (hong
<b=--Tin hoc B'n (hong
<c=--T>? @/A BA? C@/?D
<d=--Tin @oc B'n Chong
P - Trong bảng tính Excel, gi'o c`' ULt hng & ULt cLt 678c gci l;
<'=--Mữ liệu
<b=--ô
<c=--Tr7dng
<d=--Aông th,c
O - Diả sF ng" hệ thXng c`' UK" tính lN ef1ef2gge) hhi 6ó tại ô A2 g+ &o công th,c -Tod'"23-1 th4 nh5n 6c #9t :uả lN
<'=--g
<b=--iBA.jEk
<c=--i?AlEk
<d=--ef1mf2gge
m - Trong Excel, tại ô A2 có giK trT l sX 1g) ô *2 có giK trT l sX QE Tại ô A2 g+ công th,c -l/M2A2,*23 th4 nh5n 678c
#9t :uảN
<'=--1g
<b=--Q
E<c=--iB'lue
<d=--1
e - Trong bảng tính Excel, tại ô M2 có công th,c -*2nA2f1ggE ?9u s'o cho( công th,c 69n ô DO th4 sp có công th,c lN
<'=--Emnqmf1gg
<b=--*OnAOf1gg
<c=--EOnqOf1gg
<d=--E2nA2f1gg
r - Trong bảng tính Excel, 6J sF' dữ liệu trong ULt ô tính U #hông c[n nh5( lại, t' th$c hiệnN
<'=--?hK" chuLt chcn ô tính c[n sF', r_i bVU (híU q2
<b=--?hK" chuLt chcn ô tính c[n sF', r_i bVU (híU qb
<c=--?hK" chuLt chcn ô tính c[n sF', r_i bVU (híU q1g
<d=--?hK" chuLt chcn ô tính c[n sF', r_i bVU (híU q12
1g - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giK trT sX 1g) Tại ô *2 g+ &o công th,c -C1/MjAT2A2,P3 th4 nh5n 678c #9t
:uảN
<'=--iBA.jEk
<b=--2
<c=--1g
<d=--Pg
1 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giK trT chu\i T>?@/A ) Tại ô *2 g+ &o công th,c -BA.jE2A23 th4 nh5n
678c #9t :uảN
<'=--iBA.jEk
<b=--Tinhoc
<c=--T>?@/A
<d=--O
2 - AKc #iJu dữ liệu thông dGng c`' Excel lN
<'=--hiJu chu\i, #iJu &sn bản, #iJu ng" thKng
<b=--hiJu chu\i, #iJu sX, #iJu lôgic, #iJu ng" thKng, #iJu công th,c
<c=--hiJu sX, #iJu lôgic, #iJu ng" thKng
<d=--hiJu công th,c, #iJu hU, #iJu sX, #iJu ng" thKng
Q - Trong bảng tính Excel, #hi chiIu di dữ liệu #iJu sX lan htn chiIu rLng c`' ô th4 sp hiện thT trong ô cKc #í t$N
<'=--u
<b=--i
<c=--v
<d=--n
b - Trong bảng tính Excel, UuXn xó' hwn ULt hng r' #hxi tr'ng tính, t' 6Knh dVu #hXi chcn hng n" & th$c hiệnN
<'=--T'ble - Melete 1oys
<b=--?hVn (híU Melete
<c=--Edit - Melete
<d=--Tools - Melete
P - Trong Excel, #hi &i9t s'i tZn hU trong tính toKn, ch7tng tr4nh thông bKo l\i;
<'=--i?AlEk
<b=--iBA.jEk
<c=--i?fAk
<d=--iM>Bfgk
O - Trong bảng tính Excel, UuXn sW( x9( d'nh sKch dữ liệu theo th, t$ tzng 2giảU3, t' th$c hiệnN
<'=--Tools - {ort
<b=--qile - {ort
<c=--M't' - {ort
<d=--qorU't - {ort
m - Trong bảng tính Excel, #hXi ô l t5( h8( nhiIu ô #9 c5n tạo thnh h4nh chữ nh5t, RT' ch^ #hXi ô 678c thJ hiện nh7 c|u
no s'u 6|" l 6Hng;
<'=--*1EEE@1P
<b=--*1N@1P
<c=--*1-@1P
<d=--*1EE@1P
e - Trong Excel, tại ô A2 có giK trT l sX 2ggeE Tại ô *2 g+ công th,c -.E?2A23 th4 nh5n 678c #9t :uả;
<'=--iB'lue
<b=--g
<c=--b
<d=--2gge
r - Trong bảng tính Excel, hL( thoại Ah'rt 0i}'rd cho (ho( xKc 6Tnh cKc thông tin no s'u 6|" cho biJu 6_;
<'=--TiZu 6I
<b=--Aó 67dng l7ai h'" #hông
<c=--AhH giải cho cKc trGc
<d=--Aả Q c|u 6Iu 6Hng
1g - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giK trT chu\i 2gge ) Tại ô *2 g+ &o công th,c -BA.jE2A23 th4 nh5n 678c
#9t :uảN
<'=--i?AlEk
<b=--iBA.jEk
<c=--DiK trT #iJu chu\i 2gge
<d=--DiK trT #iJu sX 2gge
1 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 g+ &o công th,c -lA~2Qg,1g,OP,P3 th4 nh5n 678c #9t :uả tại ô A2 lN
<'=--Qg
<b=--P
<c=--OP
<d=--11g
2 - Trong Excel, tại ô A2 có giK trT l chu\i %Tinhoc%) Tại ô A2 g+ &o công th,c -A2 th4 nh5n 678c #9t :uả tại ô A2N
<'=--iB'lue
<b=--T>?@/A
<c=--Tin@oc
<d=--Tinhoc
Q - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu l d!" #í t$ %Tin hoc &'n (hong%) Tại ô *2 g+ &o công th,c
-jCCE12A23 th4 nh5n 678c #9t :uả;
<'=--T>? @/A BA? C@/?D
<b=--Tin hoc &'n (hong
<c=--Tin @oc B'n Chong
<d=--Tin hoc &'n (hong
b - Trong bảng tính Excel, 6J lcc dữ liệu t$ 6Lng, s'u #hi chcn #hXi c[n lcc, t' th$c hiệnN
<'=--qorU't - qilter - Autoqilter
<b=-->nsert - qilter - Autoqilter
<c=--M't' - qilter - Autoqilter
<d=--Biey - qilter - Autoqilter
P - Trong bảng tính Excel, hU no s'u 6|" cho (ho( tính t•ng cKc giK trT #iJu sX thx' U!n ULt 6iIu #iện cho tr7ac;
<'=--{jl
<b=--A/j?T>q
<c=--A/j?T
<d=--{jl>q
O - Trong bảng tính Excel, 6J ch€n thZU ULt cLt &o tr'ng tính, t' th$c hiệnN
<'=--T'ble - >nsert AoluUns
<b=--qorU't - Aells - >nsert AoluUns
<c=--T'ble - >nsert Aells
<d=-->nsert - AoluUns
m - hhi 6'ng lU &iệc &ai Excel, có thJ di chu"Jn t• sheet n" s'ng sheet #hKc bzng cKch sF dGng cKc (híU ho]c cKc t•
h8( (híUN
<'=--C'ge j( ) C'ge Moyn
<b=--Atrl-C'ge j( ) Atrl- C'ge Moyn
<c=--Aả 2 c|u 6Iu 6Hng
<d=--Aả 2 c|u 6Iu s'i
e - Trong Excel cH (hK( hU {jl>q no l 6HngN
<'=--{uU>‚2r'nge, criteri',<suUƒr'nge=3
<b=--{uU>‚2criteri', r'nge,<suUƒr'nge=3
<c=--{uU>‚2r'nge3
<d=--{uU>‚2r'nge, criteri'3
r - Trong Excel, giả sF ô A1 c`' bảng tính l7u trT ng" 1Pf1gf1rmgE h9t :uả hU -l/?T@2A13 l b'o nhiZu;
<'=--BA.jEi;
<b=--1P
<c=--1rmg
<d=--1g
1g - Trong Excel cH (hK( hU A/j?T>q no 6Hng;
<'=--A/j?T>q2r'nge,criteri'3
<b=--A/j?T>q2criteri',r'nge3
<c=--A/j?T>q2criteri',r'nge,colƒindexƒnuU3
<d=--A/j?T>q2r'nge,criteri',colƒindexƒnuU3
1 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giK trT sX 2P) Tại ô *2 g+ &o công th,c -{„1T2A23 th4 nh5n 678c #9t :uảN
<'=--g
<b=--P
<c=--iBA.jEk
<d=--i?AlEk
2 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giK trT chu\i %Tin hoc%) ô *2 có giK trT sX 2ggeE Tại ô A2 g+ &o công th,c
-A2…*2 th4 nh5n 678c #9t :uảN
<'=--iBA.jEk
<b=--Tin hoc
<c=--2gge
<d=--Tin hoc2gge
Q - hhi 6'ng lU &iệc &ai Excel, t• h8( (híU no cho (ho( ng'" l5( t,c 67' con trx &I ô 6[u tiZn 2ô A13 c`' bảng tính;
<'=--{hi‚t … @oUe
<b=--Alt … @oUe
<c=--Atrl … @oUe
<d=--{hi‚t … Atrl … @oUe
b - Trong #hi lU &iệc &ai Excel, 6J nh5( &o công th,c tính toKn cho ULt ô, tr7ac h9t t' (hải g+N
<'=--MVu chVU hxi 2;3
<b=--MVu bzng 2-3
<c=--MVu h'i chVU 2N3
<d=--MVu 6ô l' 2v3
P - Trong bảng tính Excel, n9u trong ULt ô tính có cKc #í hiệu iiiii, 6iIu 6ó có ngh†' l g4;
<'=--Ah7tng tr4nh bảng tính bT nhi‡U &irus
<b=--Aông th,c nh5( s'i & Excel thông bKo l\i
<c=--@ng ch,' ô 6ó có 6L c'o :uK thV( nZn #hông hiJn thT h9t chữ sX
<d=--ALt ch,' ô 6ó có 6L rLng :uK hˆ( nZn #hông hiJn thT h9t chữ sX
O - Trong #hi lU &iệc &ai Excel, UuXn l7u bảng tính hiện thdi &o 6†', t' th$c hiệnN
<'=--0indoy - {'&e
<b=--Edit - {'&e
<c=--Tools - {'&e
<d=--qile - {'&e
m - A|u no s'u 6|" s'i; hhi nh5( dữ liệu &o bảng tính Excel th4N
<'=--Mữ liệu #iJu sX sp U]c nhiZn csn thwng lI trKi
<b=--Mữ liệu #iJu #í t$ sp U]c nhiZn csn thwng lI trKi
<c=--Mữ liệu #iJu thdi gi'n sp U]c nhiZn csn thwng lI (hải
<d=--Mữ liệu #iJu ng" thKng sp U]c nhiZn csn thwng lI (hải
e - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giK trT sX #hông 2g3) Tại ô *2 g+ &o công th,c -PfA2 th4 nh5n 678c #9t :uảN
<'=--g
<b=--P
<c=--iBA.jEk
<d=--iM>Bfgk
r - Trong cKc dạng 6T' ch^ s'u 6|", 6T' ch^ no l 6T' ch^ tu"ệt 6Xi;
<'=--*v1NMv1g
<b=--v*1NvM1g
<c=--*v1vNMv1gv
<d=--v*v1NvMv1g
1g - Trong bảng tính Excel, 6iIu #iện trong hU >q 678c (hKt biJu d7ai dạng ULt (ho( so sKnhE hhi c[n so sKnh #hKc
nh'u th4 sF dGng #í hiệu no;
<'=--i
<b=--‰Š
<c=--Š‰
<d=--u
1 - RJ luôn ch^ chcn in ULt &‹ng no 6ó trong bảng tính Excel chHng t' c[n th'o tKc;
<'=--*ôi 6en &‹ng c[n in, s'u 6ó &o qilefCrint Are', chcn {et Crint Are'
<b=--Bo qilefCrint, chcn /h
<c=--Aả 2 cKch trZn 6Iu 6Hng
2 - hhi lU Sn thuLc tính 67dng l7ai ô trong bảng tính Excel t' c[n;
<'=--Bo qorU'tf1oy, chcn @ide
<b=--Bo Toolf/(tion, tại thŒ Biey t' bx chcn UGc Dridlines trong 0indoy o(tions
<c=--hhông có tính nsng n"
Q - hhi UuXn l]( lại tiZu 6I cLt Y U\i tr'ng in, chHng t' c[n th$c hiện;
<'=--Bo qilefC'ge {etu(, chcn thŒ {heet, tích &o UGc 1oy 'nd coluUn he'dings
<b=--Trong Excel luôn U]c 6Tnh sẵn #hi in l]( lại tiZu 6I
<c=--Aả A & * 6Iu s'i
b - RJ lU Sn ULt cLt bVt #• trZn bảng tính Excel t' chcn cLt c[n lU Sn, s'u 6ó;
<'=--hích chuLt (hải lZn cLt chcn lU Sn, nhVn @ide
<b=--Bo qorU'tfAoluUn, chcn @ide
<c=--Aả A & * 6Iu 6Hng
P - hhi 6Knh công th,c tính toKn trong Excel, n9u 6Hng sp cho r' #9t :uả c`' (ho( tính 6ó #hi in r' giV"E B5" 6J in cKc
công th,c U4nh &•' 6Knh r' th4;
<'=--*x 6i dVu bzng %-% Y 6[u U\i (ho( tính
<b=--Bo Toolf/(tions, chcn thŒ Biey, tích &o UGc qorUul's trong 0indoy o(tions
<c=--Aả A & * 6Iu s'i
O - RJ thi9t l5( ch9 6L l7u t$ 6Lng trZn Excel d$ (hŽng #hi có s$ cX xả" r', t' c[n;
<'=--Bo qilef{'&e 6J l7u
<b=--Bo Toolf/(tions, chcn thŒ {'&e, tích &o ô {'&e Auto1eco&er in‚o e&er", s'u 6ó 6iIn sX (hHt t$ 6Lng l7u
<c=--Aả A & * 6Iu 6Hng
m - Ti liệu Excel s'u #hi 678c 6Knh 678c l7u U]c 6Tnh trong l" MocuUentE B5" 6J th'" 6•i nti U]c 6Tnh #hi l7u c[n;
<'=--Bo Toolf/(tions, chcn thŒ Dener'l, th'" 6•i 67dng d•n Uai Y UGc Me‚'ult ‚ile loc'tion
<b=--Bo qilef{'&e As, chcn &T trí c[n l7u
<c=--Aả A & * 6Iu s'i
e - hhi &o qilefC'ge {etu(, chHng t' chcn thΠl'rgins 6J lU g4;
<'=--Ah^nh c• giV" #hi in
<b=--Ah^nh h7ang giV" in
<c=--Asn ch^nh lI 6oạn &sn c[n in
r - hhi &o qorU'tfAells, thŒ *order có tKc dGng g4;
<'=--Ah^nh qont chữ cho 6oạn &sn
<b=--Tạo #hung &iIn cho bảng tính c[n chcn
<c=--Ah^nh Uu cho chữ
1g - .ệnh Atrl … q trong Excel có tKc dGng g4;
<'=--T4U #i9U ULt chu\i #‘ t$ no 6ó
<b=--Th'" th9 chu\i #‘ t$ n" bzng #‘ t$ #hKc
<c=--~oK bx cKc #‘ t$ &•' t4U 678c
1 - *iJu th,c s'u trả lại #9t :uả l b'o nhiZu;
-{uU2b,O,-2,r,s3
<'=--P
<b=--1m
<c=--i?'Ue;
<d=--iB'luek
2 - *iJu th,c s'u trả lại #9t :uả l b'o nhiZu;
-ABE1ADE2b,O,m,e3
<'=--OE2P
<b=--2P
<c=--e
<d=--b
Q - *iJu th,c s'u trả lại #9t :uả l b'o nhiZu;
-l'x22,Q,m,r,e3
<'=--2
<b=--r
<c=--i?'Ue;
<d=--iB'luek
b - *iJu th,c s'u trả lại #9t :uả l b'o nhiZu;
-lin22,Q,m,-r,e3
<'=--m
<b=---r
<c=--i?'Ue;
<d=--iB'luek
P - *iJu th,c s'u trả lại #9t :uả l b'o nhiZu;
-{uU2A1NAP3
<'=--1P
<b=---r
<c=--i?'Ue;
<d=--iB'luek
O - @U A?M có thJ nh5n UV" giK trT;
<'=--2
<b=--Q
<c=--b
<d=--TVt cả cKc (h7tng Kn trZn 6Iu s'i
m - @U /1 có thJ nh5n UV" giK trT;
<'=--2
<b=--Q
<c=--b
<d=--TVt cả cKc (h7tng Kn trZn 6Iu s'i
e - *iJu th,c s'u cho giK trT l b'o nhiZu;
-A?M2PŠb, O‰r, 2‰13
<'=--True
<b=--q'lse
<c=--i?'Ue;
<d=--i B'luek
r - *iJu th,c s'u cho giK trT l b'o nhiZu;
-/12PŠb, O‰r, 2‰13
<'=--True
<b=--q'lse
<c=--i?'Ue;
<d=--i B'luek
1g - *iJu th,c s'u cho giK trT l b'o nhiZu;
-A?M2PŠb, O‰r, /122‰1,QŠ233
<'=--True
<b=--q'lse
<c=--i?'Ue;
<d=--i B'luek
1 - *iJu th,c s'u cho #9t :uả l b'o nhiZu n9u MT* - r;
->‚2MT*Š-P, %T*%,>‚2MT*Š-OEP, %hh'%,>‚2MT*Š- e, %Dioi%, %’eu%333
<'=--Dioi
<b=--hh'
<c=--T*
<d=--’eu
2 - *iJu th,c s'u cho #9t :uả l b'o nhiZu n9u MT* - O;
->‚2MT*Š-P, M'u, Truot3
<'=--M'u
<b=--Truot
<c=--i?'Ue;
<d=--Aả Q (h7tng Kn trZn 6Iu s'i
Q - *iJu th,c s'u cho #9t :uả l b'o nhiZu n9u MT* - r & @h loại A trong 6ó MT*N RiJU trung b4nhE @hN @ạnh #iJU
->‚2/12MT*Š-e, @h- %A%3,1ggg,Qgg3
<'=--1ggg
<b=--Qgg
<c=--q'lse
<d=--iB'luek
b - @U >‚ có thJ l_ng &o nh'u b'o nhiZu l[n;
<'=--e
<b=--P
<c=--O
<d=--m
P - *iJu th,c s'u cho #9t :uả l b'o nhiZu n9u MT* - r & @h loại A trong 6ó MT*N RiJU trung b4nhE @hN @ạnh #iJU
->‚2A?M2MT*Š-e, @h- %A%3,Qgg,1ggg3
<'=--Qgg
<b=--1ggg
<c=--True
<d=--q'lse
O - *iJu th,c s'u cho #9t :uả l b'o nhiZu;
-MA’2%1P-A(r-1rre%3
<'=--1P
<b=--1ree
<c=--e
<d=--TVt cả cKc (h7tng Kn trZn 6Iu s'i
m - *iJu th,c s'u cho #9t :uả l b'o nhiZu;
-MA’2%Qgfg2f2gg2%3
<'=--Qg
<b=--2gg2
<c=--2
<d=--iB'luek
e - *iJu th,c s'u cho #9t :uả l b'o nhiZu;
-l/?T@2%2ef2f2gg2%3
<'=--2e
<b=--2gg2
<c=--2
<d=--iB'luek
r - *iJu th,c s'u cho #9t :uả l b'o nhiZu;
-l/?T@2%O-l'"%3
<'=--2e
<b=--P
<c=--O
<d=--m
1g - *iJu th,c s'u cho #9t :uả l b'o nhiZu;
-’EA12gEggm3
<'=--i?'Ue;
<b=--iB'luek
<c=--1rgg
<d=--TVt cả 6Iu s'i
1 - *iJu th,c -T/MA’23 s'u cho #9t :uả l b'o nhiZu;
<'=--?g" thKng hiện tại
<b=--?g" thKng hiện tại trong hệ thXng UK" tính
<c=--?sU hiện tại
<d=--ThKng hiện tại
2 - RJ bi9t 678c ng" gid hiện tại trong hệ thXng UK" tính t' sF dGng hU no trong cKc hU d7ai 6|";
<'=---M'te23
<b=---Tod'"23
<c=---?oy23
<d=---’e'r23
Q - *iJu th,c s'u 6|" cho #9t :uả l b'o nhiZu;
-.e‚t2%@'?oi%3
<'=--{'i cH (hK(
<b=--h9t :uả l chữ %i%
<c=--h9t :uả l chữ %@%
<d=--h9t :uả l chữ %@'%
b - RJ cWt 678c 2 #‘ t$ cuXi trong t• %@'noi% biJu th,c no d7ai 6|" l 6Hng;
<'=---1ight2%@'noi%,13
<b=---1ight2%@'noi%,23
<c=---lid2%@'noi%,23
<d=---.e‚t2%@'noi%,23
P - *iJu th,c s'u cho #9t :uả l b'o nhiZu;
-.en2%@'noi%3
<'=--b
<b=--Q
<c=--O
<d=--P
O - RJ chu"Jn chữ %h'noi% thnh %@A?/>% t' sF dGng hU no d7ai 6|";
<'=---j((er2%h'noi%3
<b=---.oyer2%h'noi%3
<c=---TriU2%h'noi%3
<d=---.en2%@'noi%3
m - RJ chu"Jn chữ %@A?/>% thnh %h'noi% t' sF dGng hU no d7ai 6|";
<'=---j((er2%@A?/>%3
<b=---.oyer2%@A?/>%3
<c=---TriU2%@A?/>%3
<d=---.en2%@A?/>%3
e - RJ cWt 678c t• %'n% trong t• %@'noi% biJu th,c no s'u 6|" l 6Hng;
<'=---lid2%@'noi%,2,23
<b=---lid2%@'noi%,Q,23
<c=---lid2%@'noi%,2,Q3
<d=---1ight2%@'noi%,23
r - RJ hiJn thT 678c ng" theo U•u s'u 22fgmf2ggg t' (hải d‹ng 6Tnh dạng no trong cKc dạng s'u;
<'=--ddfllf""
<b=--UUfddf""""
<c=--UUfddf""
<d=--ddfllf""""
1g - Trong Excel ô A1 ch,' trT %“rEe%E Aông th,c -A1->?T2A13 sp trả &I trT;
<'=--%gE2%
<b=--%-1g%
<c=--%g%
<d=--%-gEe%
1 - Trong Excel ô A1 ch,' trT %“Q%) ô A2 ch,' trT 2E @U l/M2A1,A23 sp trả &I trT;
<'=--1
<b=--%-1%
<c=--gEP
<d=--%-gEP%
2 - Trong Excel s'u #hi nh5( công th,c s'uN
-%12Q%-%2Q% t' có #9t :uả;
<'=--1gg
<b=--12Q
<c=--2Q
<d=--lK" bKo l\i
Q - Trong Excel hU {jl2%Q%,2,13 sp trả &I trT;
<'=--Q
<b=--2
<c=--O
<d=--*Ko l\i do #hông cLng 678c chu\i
b - Trong Excel ch€n thZU {heet Uai &o bảng tính chcn;
<'=--Edit --Š lo&e or Ao(" {heet ”
<b=-->nsert --Š 0or#sheet
<c=--qorU't --Š {heet
<d=--Edit --Š Melete {heet
P - Trong Excel hU d‹ng 6J chu"Jn chu\i sX s'ng sX l hU no trong cKc hU s'u;
<'=--.e‚t2chu\i, n3
<b=--1ight2chu\i, n3
<c=--lid2chu\i, U, n3
<d=--B'lue2sX3
O - Trong Excel biJu th,c -2
b
n2…Pn2…22g-1g3f2 sp trả &I #9t :uả l b'o nhiZu;
<'=--bm
<b=--2m1
<c=--1Qe
<d=--hhông thJ th$c hiện 678c biJu th,c trZn
m - Trong Excel biJu th,c -{jl2r,1,lA~2Q,P,m33 sp trả &I #9t :uả l b'o nhiZu;
<'=--1Q
<b=--1P
<c=--1m
<d=--1r
e - Trong Excel biJu th,c -l>M2%A12Q*%,Q,23 sp trả &I #9t :uả l b'o nhiZu;
<'=--A1
<b=--2Q
<c=--Q*
<d=--A12Q*
r - Trong Excel UuXn sW( x9( dữ liệu s'u #hi :uot #hXi (h[n dữ liệu UuXn sW( x9( t' chcn;
<'=--M't' --Š qilter”
<b=--M't' --Š {ort”
<c=--M't' --Š qorU”
<d=--M't' --Š >ndex”
1g - Trong Excel, giả sF ô A1 c`' bảng tính l7u trT ng" 1Pf1gf1rmgE h9t :uả hU -l/?T@2A13 l b'o nhiZu;
<'=--BA.jEi;
<b=--1P
<c=--1rmg
<d=--1g
1- @U no s'i trong cKc hU sX s'u;
<'=---l/M2sX 1, sX 23N hU cho #9t :uả l (h[n d7 c`' (ho( chi'
<b=--->?T2sX 1, sX 23N hU cho #9t :uả l (h[n ngu"Zn c`' (ho( chi'
<c=---ABE1ADE2sX 1, sX 2, ”3N hU cho #9t :uả l trung b4nh cLng c`' d!" sX
<d=---l>?2sX 1, sX 2, ”3N hU cho #9t :uả l sX nhx nhVt c`' d!" sX
2 - Trong Excel, 6iIu #iện trong hU >q 678c (hKt biJu d7ai dạng ULt (ho( so sKnhE hhi c[n so sKnh #hKc nh'u, t' sF
dGng (ho( toKn;
<'=--i-
<b=--i
<c=--‰Š
<d=--Š‰
Q - Diả sF tại ô M2 có công th,c -*2nA2f1ggE ?Zu s'o cho( công th,c 69n ô DO sp có công th,c l;
<'=--Emnqmf1gg
<b=--EOnqOf1gg
<c=--*OnAOf1gg
<d=--E2nA2f1gg
b - ?9u trong ULt ô tính có cKc #í hiệu iiiii, 6iIu 6ó có ngh†' l g4;
<'=--Ah7tng tr4nh bảng tính bT nhi‡U Birus
<b=--Aông th,c nh5( s'i & Excel thông bKo l\i
<c=--@ng ch,' ô 6ó có 6L c'o :uK thV( nZn #hông hiJn thT h9t chữ sX
<d=--ALt ch,' ô 6ó có 6L rLng :uK hˆ( nZn #hông hiJn thT h9t chữ sX
P - Trong Excel, #hi &i9t s'i tZn hU trong tính toKn, ch7tng tr4nh thông bKo l\i;
<'=--i?AlEk
<b=--iBA.jEk
<c=--i?fAk
<d=--iM>Bfgk
O - Trong #hi lU &iệc &ai Excel, UuXn di chu"Jn con trx ô &I ô A1, t' bVU;
<'=--{hi‚t “ @oUe
<b=--T'b “ @oUe
<c=--Atrl “ @oUe
<d=--Atrl “ {hi‚t “ @oUe
m - Trong cKc dạng 6T' ch^ s'u 6|", 6T' ch^ no l 6T' ch^ tu"ệt 6Xi;
<'=--*v1NMv1g
<b=--v*1NvM1g
<c=--*v1vNMv1gv
<d=--v*v1NvMv1g
e - lLt cF' hng &sn (hŽng (hSU, có bKn cKc loại hng hoK nh7N &Y, bHt bi, th7ac, (hVn, ”) t' có thJ sF dGng hU g4 6J
giH( cF' hng tính 678c t•ng sX tiIn bKn 678c c`' t•ng loại hng hó';
<'=--{jl>q
<b=-->q{jl
<c=--{jl
<d=--lLt hU #hKc
r - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giK trT chu\i %Tin hoc%) ô *2 có giK trT sX 2ggeE Tại ô A2 g+ &o công th,c
-A2…*2 th4 nh5n 678c #9t :uả;
<'=--iBA.jEk
<b=--Tin hoc
<c=--2gge
<d=--Tin hoc2gge
1g - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giK trT sX #hông 2g3) Tại ô *2 g+ &o công th,c -PfA2 th4 nh5n 678c #9t :uả;
<'=--g
<b=--P
<c=--iBA.jEk
<d=--iM>Bfgk
1 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 g+ &o công th,c ->q2QŠP,1gg,>q2P‰O,2gg,Qgg33 th4 #9t :uả nh5n 678c tại ô A2 l;
<'=--2gg
<b=--1gg
<c=--Qgg
<d=--q'lse
2 - Diả sF ng" hệ thXng c`' UK" tính lN ef1ef2gge) hhi 6ó tại ô A2 g+ &o công th,c -Tod'"23-1 th4 nh5n 678c #9t :uả
l;
<'=--g
<b=--iBA.jEk
<c=--i?AlEk
<d=--ef1mf2gge
Q - Trong Excel, tại ô A2 có giK trT l sX 1g ) ô *2 có giK trT l sX QE Tại ô A2 g+ công th,c -l/M2A2,*23 th4 nh5n 678c
#9t :uả;
<'=--1g
<b=--Q
<c=--iB'lue
<d=--1
b - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giK trT chu\i T>?@/A) Tại ô *2 g+ &o công th,c -BA.jE2A23 th4 nh5n
678c #9t :uả;
<'=--iBA.jEk
<b=--Tinhoc
<c=--T>?@/A
<d=--O
P - Trong bảng tính Excel, UuXn xó' hwn ULt hng r' #hxi tr'ng tính, t' 6Knh dVu #hXi chcn hng n" & th$c hiện;
<'=--?hVn (híU Melete
<b=--Edit - Melete
<c=--T'ble - Melete 1oys
<d=--Tools - Melete
O - Trong Excel, tại ô A2 có giK trT l sX 2ggeE Tại ô *2 g+ công th,c -.E?2A23 th4 nh5n 678c #9t :uả;
<'=--iB'lue
<b=--g
<c=--b
<d=--2gge
m - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giK trT chu\i 2gge ) Tại ô *2 g+ &o công th,c -BA.jE2A23 th4 nh5n 678c
#9t :uả;
<'=--i?AlEk
<b=--DiK trT #iJu sX 2gge
<c=--DiK trT #iJu chu\i 2gge
<d=--iBA.jEk
e - Trong Excel, tại ô A2 có giK trT l chu\i %Tinhoc% ) Tại ô A2 g+ &o công th,c -A2 th4 nh5n 678c #9t :uả l;
<'=--iB'luek
<b=--T>?@/A
<c=--Tin@oc
<d=--Tinhoc
r - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu l d!" #í t$ %Tin hoc &'n (hong% ) Tại ô *2 g+ &o công th,c
-jCCE12A23 th4 nh5n 678c #9t :uả;
<'=--T>? @/A BA? C@/?D
<b=--Tin hoc &'n (hong
<c=--Tin @oc B'n Chong
<d=--Tin hoc &'n (hong
1g - RJ hiệnfSn ch9 6L ô l7ai trong bảng tính Excel t' lU theo cKch no;
<'=--Bo Toolsf/(tions --Š chon nh!n Biey, chcnfbx chcn &o UGc qorUul's
<b=--Bo Toolsf/(tions --Š chon nh!n Biey, chcnfbx chcn &o UGc Dridlines
<c=--Bo Toolsf/(tions --Š chon nh!n Biey, chcnfbx chcn &o UGc {heet t'bs
<d=--Bo Toolsf/(tions --Š chon nh!n Biey, chcnfbx chcn &o UGc C'ge bre'#s

Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả? [a]--#Value [b]--0 [c]--4 [d]--2008 9 . tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC .Trong bảng tính Excel. kiểu công thức [c]--Kiểu số.Delete Rows [b]--Nhấn phím Delete [c]--Edit . ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện: [a]--Table . kiểu lôgic.Trong bảng tính Excel.Trong Excel.Trong bảng tính Excel.Delete 5 . muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính.Sort [b]--File .H15 [b]--B1:H15 [c]--B1-H15 [d]--B1.[b]--2 [c]--10 [d]--50 1 . kiểu số.Delete [d]--Tools .Sort [d]--Format .. Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả: [a]--#VALUE! [b]--Tinhoc [c]--TINHOC [d]--6 2 . khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật. tại ô A2 có giá trị là số 2008.H15 8 .Sort 7 .Sort [c]--Data . kiểu lôgic.Trong bảng tính Excel. hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ? [a]--Tiêu đề [b]--Có đường lưới hay không [c]--Chú giải cho các trục [d]--Cả 3 câu đều đúng 10 .Trong bảng tính Excel. tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 . Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả: . khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiện thị trong ô các kí tự: [a]--& [b]--# [c]--$ [d]--* 4 . kiểu ngày tháng [b]--Kiểu chuỗi. kiểu hàm. kiểu ngày tháng [d]--Kiểu công thức. muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tằng (giảm). kiểu ngày tháng.Trong bảng tính Excel.Trong bảng tính Excel. kiểu ngày tháng 3 . ta thực hiện: [a]--Tools .Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là: [a]--Kiểu chuỗi... khi viết sai tên hàm trong tính toán.Trong Excel. Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng? [a]--B1. kiểu số. chương trình thông báo lỗi? [a]--#NAME! [b]--#VALUE! [c]--#N/A! [d]--#DIV/0! 6 . kiểu văn bản.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->