P. 1
Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Tai Cong Ty XNK

Phan Tich Tinh Hinh Tai Chinh Tai Cong Ty XNK

4.33

|Views: 66,596|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3820597

More info:

Published by: api-3820597 on Oct 18, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2014

pdf

text

original

TRƯỜNG ĐẠI HC AN GIANG

KHOA KINH T - QUN TR KINH DOANH

LUN VĂN TT NGHIP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
T
I CÔNG TY XUT NHP KHU
AN GIANG

GIÁO VIÊN HƯỚNG DN SINH VIÊN THC HIN
Th.S: NGUY
N VŨ DUY DƯƠNG ÁNH NGC
L
p: DH1KT1

05 - 2004

TP. Long xuyeân, ngaøy.....thaùng.....naêm 2004

NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN

TP. Long Xuyeâên, ngaøy.....thaùng.....naêm 2004

NHAÄN XEÙT CUÛA ÑÔN VÒ THÖÏC TAÄP

TP. Long Xuyeâên, ngaøy.....thaùng.....naêm 2004

NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄN 1

Lôøi caûm ôn

Nhng gì mà em có được như ngày hôm nay là nh s dy d tn tình ca
t
t c quý thy cô Khoa Kinh Tế - Qun Tr Kinh Doanh trường Đại Hc An
Giang.

Nhân dp này cho em được phép nói li cm ơn chân thành và sâu sc nht
đến tt c các thy cô Khoa Kinh Tế đã đem hết lòng nhit tình cũng như kiến
th
c ca mình để truyn đạt cho chúng em. Đặc bit là thy Nguyn Vũ Duy là
ng
ười đã trc tiếp hướng dn và giúp đỡ em trong quá trình thc hin và hoàn
thành lu
n văn tt nghip ca mình.

Cũng cho em gi li cm ơn đến tt c các cô chú, anh ch trong Công Ty
Xu
t Nhp Khu An Giang đã to điu kin tt cho em trong sut quá trình
th
c tp ti công ty. Đặc bit, em xin cm ơn chân thành đến các cô chú và anh
ch
phòng Kế Toán – Tài V đã tn tình ch dn và giúp đỡ em để có th hoàn
thành bài lu
n văn này.

Sau cùng, em xin kính chúc thy cô, các cô chú và anh ch được di dào
s
c khe, thành công trong s nghip và luôn hnh phúc.

Xin chân thành cm ơn!

TP. Long Xuyeâên, ngaøy.....thaùng.....naêm 2004

NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄN 2

MC LC

PHN M ĐẦU:........................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài:..........................................................................................................2
2. Mục tiêu nghiên cứu: ...................................................................................................3
3. Phương pháp nghiên cứu: ............................................................................................3
4. Phạm vi nghiên cứu: .....................................................................................................3
PHN NI DUNG:...................................................................................................4
CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LUN:...................................................................................4
1. Bn cht, chc năng ca tài chính doanh nghip: ..................................................5
1.1. Bản chất: ...............................................................................................................5
1.2. Chức năng: ............................................................................................................5
2. Ý nghĩa, nhim v và mc đích ca phân tích tài chính..........................................6
2.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ: ...............................................................................................6
2.2. Mục đích của phân tích tài chính: .........................................................................6
3. Gii thiu h thng báo cáo tài chính và mi liên h gia chúng:.........................7
3.1. Hệ thống báo cáo tài chính.....................................................................................7
3.2. Mối liên hệ giữa các báo cáo tài chính:.................................................................8
4. Các ch tiêu đánh giá tình hình tài chính ca doanh nghip: .................................9
5. Cơ s hoch định ca tài chính doanh nghip: .....................................................10
5.1. Ý nghĩa của hoạch định tài chính: ........................................................................10
5.2. Vai trò của hoạch định tài chính: .........................................................................11
5.3. Phương pháp dự báo: ...........................................................................................11

CHƯƠNG 2: GII THIU CHUNG V CÔNG TY XUT NHP KHU AN
GIANG
:..........................................................................................................................12
1. Lch s hình thành: .................................................................................................13
2. Lĩnh vc hot động kinh doanh:.............................................................................13
3. Chc năng, nhim v và quyn hn ca công ty:..................................................14
3.1. Chức năng.............................................................................................................14
3.2. Nhiệm vụ: ............................................................................................................14
3.3. Quyền hạn.............................................................................................................15
4. Cơ cu t chc ca b máy qun lý và t chc sn xut .....................................15
4.1. Tổ chức quản lý của công ty:.................................................................................15
4.1.1. Sơ đồ tổ chức:..............................................................................................16

4.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban:...............................................16
4.2. Tổ chức quản lý của cơ sở sản xuất chế biến:......................................................17
4.2.1. Sơ đồ tổ chức Xí nghiệp chế lương thực I:...................................................18
4.2.2. Chức năng - nhiệm vụ:.................................................................................18
5. B máy kế toán – tài chính ca công ty:...............................................................20
5.1. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty: ...............................................................20
5.2. Bảng cân đối kế toán và kết quả HĐKD của công ty: .........................................21
5.3. Cơ cấu tổ chức:.....................................................................................................23
5.3. Chức năng của các phần hành: ............................................................................23
6. Hin trng ca công ty:...........................................................................................24
6.1. Nguồn nhân lực:.....................................................................................................24
6.2. Tình hình hoạt động kinh doanh những năm qua:................................................24
7. Định hướng hot động ca công ty cho nhng năm sau: ...................................25
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ V TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
C
A CÔNG TY............................................................................................................26
1. Phân tích chung v tình hình tài chính...................................................................27
1.1. Đánh giá khái quát về sự biến động của tài sản và nguồn vốn:............................27
1.2. Phân tích tính cân đối giữa tài sản và nguồn vốn:.................................................27
2. Phân tích kết cu tài sn (kết cu vn):..................................................................30
2.1. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn:.........................................................................30
2.2. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn: ..................................................................31
3. Phân tích kết cu ngun vn: .................................................................................33
3.1. Nguồn vốn chủ sở hữu:.........................................................................................33
3.2. Nợ phải trả:...........................................................................................................35
4. Phân tích kết qu hot động kinh doanh ca công ty:..........................................38
4.1. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh:.......................................................39
4.2. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính:........................................................................42
4.3. Lợi nhuận từ hoạt động khác: ..............................................................................43
5. Phân tích tình hình thanh toán và kh năng thanh toán:.....................................44
5.1. Phân tích tình hình thanh toán:........................................................................44
5.1.1. Phân tích các khon phi thu:......................................................................44
5.1.2. Phân tích t l gia khon phi thu và phi trả:............................................47
5.2. Phân tích kh năng thanh toán:.........................................................................49
5.2.1. Kh năng thanh toán ngn hn:.....................................................................49
5.2.1.1. Hệ số thanh toán hiện hành:.....................................................................49
5.2.1.2. Hệ số thanh toán nhanh:..........................................................................50

5.2.1.3. Hệ số thanh thanh toán bằng tiền:............................................................52
5.2.1.4. Số vòng quay các khoản phải thu:............................................................54
5.2.1.5. Số vòng quay hàng tồn kho:.....................................................................55
5.2.2. Kh năng thanh toán n dài hn:....................................................................57
5.2.2.1. Khả năng chi trả lãi vay:..........................................................................57
5.2.2.2. Hệ số nợ so với nguồn vốn chủ sở hữu:...................................................59
5.2.3. Tình hình thanh toán vi ngân sách nhà nước:................................................60
6. Phân tích hiu qu s dng vn:..................................................................61
6.1. Phân tích hiu qu s dng vn thông qua các ch tiêu hot động:.................62
6.1.1. Số vòng quay vốn (hay số vòng quay tài sản):..............................................62
6.1.2. Số vòng quay tài sản cố định:........................................................................63
6.1.3. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động:.................................................................64
6.2. Phân tích hiu qu s dng vn thông qua các ch tiêu v li nhun:..............69
6.2.1. Hệ số lãi gộp:................................................................................................70
6.2.2. Hệ số lãi ròng:................................................................................................71
6.2.3 Tỷ suất sinh lời của tài sản:.............................................................................72
6.2.4. Tỷ suất sinh lời của tài sản cố định:...............................................................74
6.2.5. Tỷ suất sinh lời của vốn lưu động:.................................................................75
6.2.6. Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu:..............................................................77
7. Tng kết v tình hình tài chính ca công ty: ..........................................................80
CHƯƠNG 4: HOCH ĐỊNH TÀI CHÍNH:..............................................................83
1. D báo v doanh thu:................................................................................................84
2. D báo bng báo cáo kết qu hot động kinh doanh:...........................................87
2.1. Dự báo lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh:......................................87
2.2. Dự báo lợi nhuận từ hoạt động tài chính và hoạt động khác:...........................88
2.3. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dự báo:.......................................89
3. Lp bng cân đối kế toán d báo:...........................................................................90
3.1. Phần tài sản:......................................................................................................90
3.2. Phần nguồn vốn:................................................................................................92
4. Nhng t s tài chính d báo ch yếu:....................................................................94
PHN KT LUN: ...............................................................................................90
1. Kết lun và nhng gii pháp:..................................................................................90
2. Kiến ngh:..................................................................................................................94

Ñeà taøi: Phaân tích tình hình taøi chính taïi Coâng ty xuaát nhaäp khaåu AG

GVHD: Nguyn Vũ Duy SVTH: Dương Ánh Ngc

trang 1

Phaàn
môû ñaàu

Ñeà taøi: Phaân tích tình hình taøi chính taïi Coâng ty xuaát nhaäp khaåu AG

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->