Trường THPT Phạm Hùng

Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao

Tuần : 5
Ngày soạn: 02/10/2007
Tiết : 15
Bài 9 :
BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức
Hiểu được:
-Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn .
-Cấu tạo của bảng tuần hoàn :Ô,chu kì,nhóm nguyên tố ,các nguyên tố họ Lantan,họ Actini.
2. Kĩ năng
Từ vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố (ô, nhóm ,chu kì)suy ra cấu hình electron nguyên tử và ngược lại .
3. Thái độ
II. CHUẨN BỊ
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU
Phương pháp diễn giảng , đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.
IV. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học
2. Kiểm Tra Bài Cũ
3. Vào Bài Mới :
Hoạt Động Của GV
Hoạt đông 1
Năm 1860 nhà bác học người
Nga Men-đe-lê-ép đã đề xuất ý
tưởng xây dựng bảng tuần
hoàn các nguyên tố hóa học
.Năm 1869 , ông công bố bản
“bảng tuần hoàn các nguyên tố
hóa học “
1870 nhà khoa học người Đức
Lothar Mayer nghiên cứu độc
lập cũng đưa ra một bảng tuần
hoàn các nguyên tố hóa học
tương tự như bảng của Menđe-lê-ép.
Hoạt động 2 :gv đưa ra bảng
tuần hoàn và hướng dẫn học
sinh tìm ra nguyên tắc sắp
xếp .
Hoạt động 3: gv đưa ra bảng
vẽ trang 33 SGK cho học sinh
và hướng dẫn học sinh xác
định các dữ kiện trên ô nguyên
tố . vd : Al ,gv gọi học sinh xác
định :
. Số hiệu nguyên tử :
.kí hiệu hóa học :
.nguyên tử khối :
.Độ âm điện
.cấu hình e

Hoạt Động Của HS
Học sinh lắng nghe.

GHI BẢNG
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong
bảng tuần hoàn .
1. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều
tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử .
2. Các nguyên tố có cùng số lớp electron
trong nguyên tử được xếp thành một hàng .
3. Các nguyên tố có số electron hóa trị trong
nguyên tử được xếp thành một cột.

II. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên
tố hóa học .
1. Ô nguyên tố
Học sinh dựa vào bảng tuần * Ô nguyên tố : là mỗi nguyên tố hóa học
hoàn nhận ra 3 nguyên tắc
được xếp vào một ô của bảng tuần hoàn .
- Ô nguyên tố cho biết : Số hiệu nguyên tử , kí
hiệu hóa học , …
S èh i Ön u g ª un t yö
N g ª nu t öy k h è i
t r u nb n g×h
K hÝ i Ö u 1 3 2 6 , 9 8
h ãh aä c
§ é ©m ®i Ö n
1 , 6 1
N « hm
T nª n g ª un t yè [ N ] e3 2 3s 1 p C Ê hun × h e l e c t r o n
S è o xh yã a
+ 3

+ Số hiệu nguyên tử : 13 +kí
A l
hiệu hóa học : Al
+nguyên tử khối : 26,9
+Độ âm điện : 1,61
+cấu hình e1s22s22p63s23p1
+số oxh : 3
Vd : stt = 13 => + Số hiệu nguyên tử : 13, kí
hiệu hóa học : Al , nguyên tử khối : 26,98 ,
Học sinh nhận xét số lớp Độ âm điện : 1,61 , cấu hình e :
electron của các nguyên tử 1s22s22p63s23p1 , số oxh : 3
Gv : Nguyễn Hữu Tiến

Trường THPT Phạm Hùng
Hoạt động 4: gv đưa bảng 5
sgk cho học sinh xác định số
lớp electron của các nguyên tố
từng chu kì .
Gọi học sinh rút ra khái niệm
từng chu kì
-Gv cho học sinh xác định các
nguyên tố trong chu kì 1 – 7 .
-GV giới thiệu khái quát từ chu
kì 1 đến chu kì 7, đặc biệt lưu
ý chu kì 2 và 3 với những đặc
điểm căn bản mà HS sẽ phải sử
dụng nhiều.
Chu kì 2 gồm 8 nguyên tố bắt
đầu là liti (Z=3) và kết thúc là
neon (Z=10).
Nguyên tử của các nguyên
tố này có 2 lớp electron: lớp K
(gồm 2 electron) và lớp L. Số
electron của lớp L tăng dần từ
1 ở liti đến tối đa là 8 ở neon,
khi đó lớp electron ngoài cùng
đã bão hòa.

Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
cùng chu kì .
Rút ra khái niệm về chu kì

2. Chu kì
* chu kì : là dãy các nguyên tố mà nguyên tử
của chúng có cùng số lớp electron , được xếp
theo chiều ĐTHN tăng dần.

Các nhóm thảo luận và cho
Stt của chu kì = số lớp e trong nguyên tử
biết các nguyên tố trong
từng chu kì .
* Chu kì nào cũng bắt đầu bằng một kim loại
kiềm và kết thúc bằng một khí hiếm (trừ chu
kì 1 là chu kì đặc biệt ) .
+ Chu kì 1 : gồm 2 nguyên tố bắt đầu H (Z=1)
kết thúc là He(Z= 2)
+ Chu kì 2 : gồm 8 nguyên tố bắt đầu Li
(Z=3) kết thúc là Ne(Z= 10)
+ Chu kì 3 : gồm 8 nguyên tố bắt đầu Na
(Z=11) kết thúc là Ar(Z= 18)
+ Chu kì 4 : gồm 18 nguyên tố bắt đầu K
(Z=19) kết thúc là Kr(Z=36)
+ Chu kì 5 : gồm 18 nguyên tố bắt đầu Rb
(Z=37) kết thúc là Xe(Z= 54)
+ Chu kì 6 : gồm 32 nguyên tố bắt đầu Cs
(Z=55) kết thúc là Rn(Z= 86)
+ Chu kì 7 : Chưa hoàn thành .
* Lưu ý :
- Các chu kì 1,2 và 3 là các chu kì nhỏ .
Chu kì 3 gồm 8 nguyên tố bắt
- Các chu kì 4,5,6 và 7 là các chu kì lớn .
đầu từ natri (Z=11) và kết thúc
là agon (Z=18).
Nguyên tử của các nguyên
tố này có 3 lớp electron: lớp K
(2 electron), lớp L (8 electron)
và lớp M. Số electron của lớp
M tăng từ 1 đến 8 khi Z tăng từ
11 đến 18. Lớp electron ngoài
cùng đạt tới kiến trúc vững bền
như của nguyên tử khí hiếm
agon.
Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1 : Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là :
A.6
B.5
C. 3
D.7
Câu 2 :Số nguyên tố trong chu kì 3 và chu kì 5 là:
A.8 và 18
B.18 và 8
C. 8 và 8
D.18 và 18
Câu 3 :Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố ,số chu kì nhỏ và chu kì lớn là
A.3 và 4
B.3 và 3
C. 4 và 3
D.4 và 4
Câu 4 :Trong bảng tuần hoàn , các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào ?
A.Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân
B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng
C. các nguyên tố cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.
D. Cả A,B,C .
Bài tập về nhà:
1 đến 8 trang 39
Gv : Nguyễn Hữu Tiến

....................... từ IA -> VIIIA -Nhóm A : bao gồm các nguyên tố s và các nguyên tố p + Nguyên tố s : là các ..... Thái độ II................................ -Cấu tạo của bảng tuần hoàn :Ô..họ Actini............................................ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1... Kiểm Tra Bài Cũ 3. ............ IIA.. do đó có tính chất hóa học gần Dựa vào bảng tuần hoàn ta giống nhau và được xếp thấy có 2 loại nhóm : A và B....... IV...... (Khối các nguyên tố s gồm các nguyên Gv : Nguyễn Hữu Tiến ........ CHUẨN BỊ III.. Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS Hoạt động 1:gv đưa ra bảng 5 sgk và yêu cầu : -Nhận xét cấu hình electron Có dạng : ns1........3 electron ............... 2..................... Hoạt động 2: Cho biết nhóm A gồm bao gồm 8 nhóm được đánh số nhiêu nhóm ? Kí hiệu nhóm A. Kĩ năng Từ vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố (ô....................... Rút kinh nghiệm: ..... do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp thành một cột ............................ 3...p... Có 1............. -Số electron lớp ngoài cùng ......... THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.............................Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Dặn dò : Về nhà đọc phần bài còn lại ... lớp ngoài cùng nhóm IA ....2...............chu kì)suy ra cấu hình electron nguyên tử và ngược lại . Tuần : 6 Ngày soạn: 02/10/2007 Tiết : 16 Bài 9 : BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I. nhóm ................ 4..... electron cuối cùng được Stt của nhóm = số e lớp ngoài điền vào phân lớp s. Cho biết kn nhóm nguyên tố ? Nhóm nguyên tố : gồm các nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử lớp ngoài cùng tương tự nhau ............... Nhóm A : gồm 8 nhóm được đánh số từ IA -> VIIIA -Nhóm A : bao gồm các nguyên tố s và các nguyên tố p + Nguyên tố s : là các nguyên tố mà nguyên tử có electron chót cùng được điền vào phân lớp s .................... a...... GHI BẢNG 3. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan....................... ...... Nhóm nguyên tố * Nhóm nguyên tố : là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron nguyên tử lớp ngoài cùng tương tự nhau . -Có 2 loại nhóm : Nhóm A và Nhóm B................ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng ............... Về kiến thức Hiểu được: -Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ................................. thành một cột .. IIIA..............nhóm nguyên tố ...............chu kì........ ns2..................... ns2np1........các nguyên tố họ Lantan. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2..............Gv gọi học sinh cho biết thế nguyên tố mà nguyên tử có nào là nguyên tố s.........

IIA . Viết cấu hình electron đầy đủ của X. -Nhóm B : bao gồm các nguyên tố d và các nguyên tố f + Nguyên tố d: là các nguyên tố mà nguyên tử có electron chót cùng được điền vào phân lớp d. Vd: Na thuộc nhóm IA Mg thuộc nhóm IIA -Nhóm A có cả các nguyên tố thuộc chu kì nhỏ và chu kì lớn . 26 Fe . -Cho nguyên tố X thuộc chu kì 3 nhóm IIA . Gv : Nguyễn Hữu Tiến . Mg . Vd: Fe(Z=26) :1s22s22p63s13p63d64s2 Cu(Z=29) : 1s22s22p63s13p63d104s1 Stt của nhóm B = tổng số e ở 2 phân lớp ngoài cùng Stt của nhóm B = tổng số e ở 2 phân lớp ngoài cùng gồm 8 nhóm được đánh số ( bằng chữ la mã )từ IIIB -> VIIIB rồi tới IB và IIB . Viết cấu hình electron đầy đủ của X. Hoạt động 5: củng cố + thuộc chu kì 4 => có 4 lớp Vd: Fe thuộc nhóm VIIB Cu thuộc nhóm IB -Nhóm B gồm các nguyên tố thuộc chu kì lớn .Gv gọi học sinh cho biết thế nào là nguyên tố d. Nhóm B được gọi là các nguyên tố chuyển tiếp .chu kì :3.chu kì :3. + Nguyên tố f: là các nguyên tố mà nguyên tử có electron chót cùng được điền vào phân lớp f. tố nhóm IA .chu kì :3. Hãy xác định vị trí các nguyên tố trên bảng tuần hoàn . 13 Al .Nhóm :VA -Stt : 26.Nhóm :IIIA -Stt : 15. Hoạt động 4: gv hướng dẫn học sinh xác định vị trí nguyên tố trên bảng tuần hoàn . Nhóm B: gồm 8 nhóm được đánh số ( bằng chữ la mã )từ IIIB -> VIIIB rồi tới IB và IIB .Nhóm Gv gọi học sinh xác định cấu :VIIIB hinh e đầy đủ. Áp Dụng: -Cho Na có cấu hình là : 1s22s22p63s1. b.) + Nguyên tố p : là các nguyên tố mà nguyên tử có electron chót cùng được điền vào phân lớp p. 29 Cu .Xác định vị trí của nguyên tố Na trên bảng tuần hoàn . Hoạt động 3: Cho biết nhóm B gồm bao nhiêu nhóm ? Kí hiệu nhóm B. nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p. Fe.Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao cùng của các nguyên tố trong + Nguyên tố p : là các nhóm .chu kì :4. Nhóm B : bao gồm các nguyên tố d và các nguyên tố f . Ni -Stt : 12. + Nguyên tố d: là các nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d. Al . 7 N .P. Vd : Na(Z=11) :1s22s22p63s1 Mg(Z=12) :1s22s22p63s2 Stt của nhóm = số e lớp ngoài cùng của các nguyên tố trong nhóm . f. 15 P . + Nguyên tố f: là các nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f. -Cho nguyên tố Y thuộc chu kì 4 nhóm IIA .Nhóm :IIA -Stt : 13. Giải -Stt : 11 -chu kì :3 -Nhóm :IA 16 14 27 30 56 64 Vd : 8 O .

. Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : C..1 đến 2..........................6.5...........6 B. 1s22s22p63s1 B............. +Nhóm IIA => có 2 electron ở lớp ngoài cùng +Cấu hình electron lớp ngoài cùng là : 4s2 +Cấu hình electron đầy đủ : 1s22s22p63s23p64s2 + thuộc chu kì 3 => có 3 lớp electron ... -Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn về tính chất các nguyên tố Biết dược .............VA..... chu kì 3 .......7 C.5............... O lần lượt thuộc nhóm IVA......VIA. C..... sst : 15 .. B.... Câu 4 :Nguyên tố X thuộc chu kì 3 ..... nhóm VA.Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử ................. nhóm VIA. Tuần : 6 Tiết : 17 Bài 10 : Ngày soạn: 22/9/2007 SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HÒAN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I............... chu kì 3 . chu kì 2 ................6 Câu 2 :Tìm câu sai trong các câu sau đây A....... ............. nhóm VA.......................................6........... Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B................ D...... D..5......Vậy số electron ngoài cùng là : A...................7 trang 14 SBT Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HÒAN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC và trả lời các câu hỏi sau : 4.. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì ................................. Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố ............. 6....... 2.......... B........ -Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong chu kì ..1s22s22p63s23p2 Bài tập về nhà: 2..... Kĩ năng Gv : Nguyễn Hữu Tiến ............ 1s22s22p6 D.... chu kì 4 ................đặc điểm cấu hình electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố nhóm B..... MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.... sst : 15 ............. được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần ..Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao electron ............... C.các chu kì và các nhóm ........ .......... 30 Câu 3 :Vị trí của 15 P trên bảng tuần hoàn là : A... Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng có cùng số lớp electron ....... 1s22s22p63s2 C.... sst : 15 ............... Rút kinh nghiệm: .. Vậy cấu hình electron của X là : A... Về kiến thức Hiểu được: -Đặc điểm của electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A....................4............. +Nhóm IIA => có 2 electron ở lớp ngoài cùng +Cấu hình electron lớp ngoài cùng là : 3s2 +Cấu hình electron đầy đủ : 1s22s22p63s2.................7... sst : 15 ........... nhóm VIA..8 D........ N.. nhóm IIA.......................

IV. Gv : Nguyễn Hữu Tiến . ta nói rằng chúng biến đổi tuần hoàn . Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1 : Gv sử dụng hình 2.Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao -Dựa vào cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A . CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM B . Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2. cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A được lặp lại . PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng . CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A . CHUẨN BỊ III. còn được gọi các kim loại chuyển tiếp .Gv chốt lại : + nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau và bằng số thứ tự của nhóm .Học sinh xác định vị GHI BẢNG I. a. II . THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau = STT của nhóm => nguyên nhân của sự giống nhau về tính chất hóa học của các nguyên tố trong một nhóm A . nhóm VA của bảng tuần hoàn .đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng . . cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố nhóm A được lặp đi lặp lại . Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó ? ( 1s22s22p63s23p3 ) Câu 2 : Một nguyên tố ở chu kì 4 .Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố này thường có dạng : (n-1)da ns2 . chu kì Học sinh lắng nghe và ghi . Nhóm IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA Chu kì 2 Li Be B C N O F Hoạt Động Của HS Ne Cấu hình electron 3 .d.Sau mỗi chu kì . Học sinh hoạt động nhóm và trình bày lên bảng Các nhóm nhận xét lẫn nhau Học sinh nhận xét về sự biến đổi cấu hình electron lớp ngoài cùng theo nhóm . -Dựa vào cấu hình electron . nhóm IIA của bảng tuần hoàn (câu hỏi như bài 3) 3.STT của nhóm = số electron hóa trị = số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố đó . +Sau mỗi chu kì .f 3.Các nguyên tố nhóm B đều thuộc chu kì lớn . nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu lớp electron ? ( 3 lớp electron ) c. sửa chữa sai sót rút kinh nghiệm .p. Thái độ II. Kết luận : Sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn vè tính chất của các nguyên tố .Gv nhận xét kết quả các nhóm .0 để học sinh nhận thấy được sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng . đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan. suy ra cấu tạo nguyên tử . Chúng là các nguyên tố d và nguyên tố f . Hoạt động 3 : GV rèn luyện cho học sinh viết cấu hình electron các nguyên tố nhóm B và cách xác định STT của các nguyên tố nhóm B . Đó chính là nguyên nhân làm cho các nguyên tố trong cùng một nhóm có tính chất hóa học tương tự nhau . Hoạt động 2 : Từ cấu hình electron nguyên tử hãy nhận xét cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố theo chu kì . nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng ? ( 5 electron ) b.xác định nguyên tố s. . theo nhóm . Đó chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố . Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1 : Một nguyên tố ở chu kì 3 .

4.. bêng bão hòa hoặc nửa bão hòa ..................... ............. hợp đặc biệt .. Hãy chọn đáp án đúng .. .. tố nhóm B hỏi trắc nghiệm .. 2...... nguyên tử của 2 nguyên tố thuộc hai chu kì liên tiếp hơn kém nhau 1 lớp electron ......... Hoạt động 4 : Củng cố bài Củng cố : Câu 1 : Điền vào dấu 3 chấm những từ và cụm từ thích hợp : .......... 10 thì nguyên tố ở lớp (n-1)d để nhanh chóng đạt cấu hình nhóm VIIIB ................ sự lặp lại tính phi kim của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước ... Các nguyên tố trong cùng 1 nhóm có tính chất hóa học tương tự nhau ..... sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước ..............12 ...........................3...Gv thông báo cho học sinh về số + Nếu S = 12 thì nguyên tố ở nhóm electron hóa trị của nguyên tử các nguyên Học sinh làm các câu IIB .. Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC và trả lời câu hỏi sau : + Thế nào là năng lượng ion hóa ...13 SBT .... STT của nhóm = số electron lớp ngoài cùn của nguyên tử nguyên tố trong nhóm đó .... Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng 1 nhóm A biến đổi tuần hoàn .. 2.... e.... C..... như nguyên tố Cr ( Z = 24 ) Đặt S = a + 2 .... Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó ? ( 1s22s22p63s23p3 ) Câu 4 : Một nguyên tố ở chu kì 4 . 2..... các nguyên tố d và f có số hoàn .........học sinh viết cấu hình electron hóa trị nằm ở lớp ngoài cùng ......... Lưu ý một số trường electron ở lớp ngoài cùng .........6 SGK trang 44 . Câu 3 : Một nguyên tố ở chu kì 3 .... nhóm VA của bảng tuần hoàn ............. nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng ? ( 5 electron ) b..2......................Trong mỗi chu kì . + Nếu S = 11 thì nguyên tố ở nhóm IB ............................Số thứ tự của chu kì trùng với … của nguyên tố trong chu kì đó ...................................Dựa vào BTH .... Gv : Nguyễn Hữu Tiến ..Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao ...9 .......... sự lặp lại tính kim loại của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước ........ Trong 1 nhóm ...... b. 30 .. Rút kinh nghiệm: . nguyên tử của các nguyên tố trong cùng 1 nhóm A bao giờ cũng có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau .. số electron … tăng dần Câu 2 : Mệnh đề nào sau đây không đúng ? a. nhóm IIA của bảng tuần hoàn (câu hỏi như bài 3) Câu 5 : Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau lại được lặp lại giống như chu kì trước là do A................................. sự lặp lại tính chất hóa học của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước ... nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu lớp electron ? ( 3 lớp electron ) c... c.... khi phân lớp Z = 22 .10 . 25 ........ B..............Gv yêu cầu học sinh viết cấu hình electron hoặc ở cả phân lớp phân lớp sát lớp electron nguyên tử của 1 số nguyên tố có ngoài cùng chưa bão hòa .......... Cu ( Z = 29 ) … Ở trường hợp này có sự + Nếu S ≤ 8 thì S = STT nhóm .... Từ đó nhận xét về đặc sát ngoài cùng đã bão hòa thì số điểm xây dựng vỏ nguyên tử của các electron hóa trị được tính theo số nguyên tố nhóm B . d..................... B.......... chuyển 1 electron ở phân lớp ns vào phân + Nếu S = 8 ...... 2......5........................... học sinh nhận xét vị trí trí của nguyên tố nhóm a là số electron được điền vào ( 1 – 10 ) các nguyên tố nhóm B trong bảng tuần B trong bảng tuần hoàn Nói chung ...... độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố ? Quy luật biến đổi các đại lượng vật lí này trong bảng tuần hoàn như thế nào ? 4. Bài tập về nhà: 1....... ................. 9 ....................... a. ............. .................................

trong nhóm A. theo chiều từ trên xuống dưới ( chiều ĐTHN tăng ) bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng .Gv đặt câu hỏi : Tại sao trong chu kì và nhóm A thì ĐTHN đều tăng nhưng sự biến đổi bán kính khác nhau ? Gv giải thích thêm : trong nhóm A do số lớp electron tăng (chiếm ưu thế) Hoạt Động Của HS Học sinh nhìn hình nêu qui luật biến đổi theo chu kì và nhóm A Học sinh thảo luận nhóm về phần giải thích sự biến đổi bán kính nguyên tử theo chu kì và nhóm và trình bày lên bảng . .năng lượng ion hóa . Kiểm Tra Bài Cũ 3.Gv chia học sinh 6 nhóm để giải thích quy luật biến đổi đó theo chu kì và nhóm . . đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan. Mặc dù ĐTHN tăng nhanh nhưng số lớp electron tăng dần chiếm ưu thế => bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng Kết luận : Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo GHI BẢNG I. Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1 : Gv cho học sinh nghiên cứu hình 2.thí dụ sự biến thiên về :độ âm điện . Kĩ năng Dựa vào qui luật chung .năng lượng . BÁN KÍNH NGUYÊN TỬ Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân .độ âm điện trong chu kì . THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.1 để tìm ra quy luật biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố theo chu kì và nhóm . 3. Các nhóm khác nhận xét Học sinh đọc ở SGK + Trong chu kì : cùng số lớp electron khi ĐTHN tăng . IV.bán kính nguyên tử . PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng . lực hút giữa hạt nhân với các với các electron lớp ngoài cùng cũng tăng theo => bán kính nguyên tử nói chung giảm . lực hút giữa hạt nhân với các với các electron lớp ngoài cùng cũng tăng theo => bán kính nguyên tử nói chung giảm . theo chiều tăng của điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử của các nguyên tố nói chung giảm . Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2. Gv : Nguyễn Hữu Tiến . MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. + trong 1 nhóm . Thái độ II. Về kiến thức Biết khái niệm và qui luật biến đổi tuần hoàn của bán kính nguyên tử . Giải thích : Mặc dù ĐTHN tăng nhanh nhưng số lớp electron tăng dần => bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng . 2.năng lượng ion hóa tứ nhất . Giải thích : khi ĐTHN tăng .suy đóan được sự biến thiên tính chất cơ bản của nguyên tố trong chu kì (Nhóm A) cụ thể . CHUẨN BỊ III.Trường THPT Phạm Hùng Tuần : 6 Tiết : 18 Bài 11 : Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Ngày soạn: 22/9/2007 SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I.Trong cùng một chu kì .Trong một nhóm A .

nhóm A . I1 < I2 < I3 … Gv sử dụng bảng 2. ISi = 786 .GV nhấn mạnh : electron liên electron ra khỏi nguyên tử kết càng yếu với hạt nhân càng cần tiêu tốn nhiều năng dễ tách ra khỏi nguyên tử . năng lượng ion hóa càng thấp . khỏang cách giữa electron lớp ngoài cùng đến hạt nhân tăng . * Ngoài ra . IP = 1012 Nguyên tử nguyên tố nào dễ tách electron nhất ? khó tách electron nhất ? giải thích Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao chiều tăng của điện tích hạt nhân . . Từ đó suy ra quy luật biến đổi năng lượng ion hóa trong một chu kì . lực liên kết giữa electron lớp ngoài cùng và hạt nhân giảm .dễ tách nhất là : Al .cuối chu kì nguyên tố nào dễ tách electron nhất ? khó tách electron nhất ? giải thích . còn nguyên tử P khó tách electron nhất vì để tách . chúng ta có năng lượng ion hóa thứ 2 . I3 và giá trị của chúng lớn hơn năng lượng ion hóa thứ nhất . nguyên Cuối nhóm 2. chúng ta có năng lượng ion hóa thứ 2 . trạng thái cơ bản .2 SGK Vậy : Năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của của ĐTHN . + Trong một nhóm A . nguyên tử .Khó tách nhất : P Nguyên tử Al dễ tách electron nhất vì để tách electron ra khỏi nguyên tử cần tiêu tốn ít năng lượng nhất . 3 được kí hiệu I2 . do đó năng lượng ion hóa nói chung giảm .Gv cho học sinh làm ví dụ : H → H+ + 1e phải yốn năng lượng bằng 1312 kJ/mol . theo chiều tăng của ĐTHN . VD : hình 2. NĂNG LƯỢNG ION HÓA dẫn của GV 1.Gv đưa ra câu hỏi : Cho biết năng lượng ion hóa I1 (kJ/mol ) của nguyên tử một số nguyên tố sau : IAl = 578 . Hoạt động 3 : Dựa vào quy luật biến đổi bán kính hãy cho biết .Trường THPT Phạm Hùng Hoạt động 2 : Gv diễn giảng cho học sinh biết khái niệm về năng lượng ion hóa : . Từ đó hình thành khái niệm về năng lượng ion hóa cho học sinh . Gv : Nguyễn Hữu Tiến . Năng lượng ion hóa được tính bằng kJ/mol . lực liên kết giữa hạt nhân và electron lớp ngoài cùng tăng . I 1 < I 2 < I3 … Học sinh nêu qui luật Học sinh trả lời : .GV bổ sung : Ngoài ra . 3 được kí hiệu I2 .Trong một chu kì .2 và hình 2. Sự biến đổi năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử các nguyên tố nhóm A .Trong cùng một nhóm A . . Khái niệm : Năng lượng ion hóa thứ nhất ( I1) của nguyên tử là năng lượng tối thiểu cần Học sinh đọc khái niệm ở để tách electron thứ nhất ra khỏi nguyên tử ở SGK .2 . Nguyên tử càng dễ tách electron .đầu chu kì + Trong một chu kì .Để cho học sinh nêu qui luật biến đổi trong chu kì . 3 và giá trị của chúng lớn hơn năng lượng ion hóa thứ nhất . theo chiều tăng của ĐTHN .học sinh làm theo hướng II. lượng nhất . làm cho năng lượng ion hóa nói chung cũng tăng theo . I3 là năng lượng cần thiết để tách hạt electron thứ 2 .

B. Hoạt động 4 : Gv diễn giảng để nêu khái niệm độ âm điện . B. giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân .học sinh nên qui luật biến đổi trong chu kì và nhóm . tăng theo chiều giảm của độ âm điện . của ĐTHN .Trong một chu kì . độ âm điện của nguyên tử cac nguyên tố thường giảm dần . bán kính nguyên tử của các nguyên tố A. theo chiều tăng dần của đổi đó . Hoạt động 5 : Gv sử dụng bảng 2. nhóm A . D. Tương tự bíến đổi độ âm điện . Học sinh nêu qui luật biến . Khái niệm Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử nguyên tố đó khi tạo thành liên kết hóa học . ĐỘ ÂM ĐIỆN 1. giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . Cả A và C Câu 3 :Độ âm điện đặc trưng cho khả năng A. theo chiều tăng đó . 2. hút electron của nguyên tử trong phân tử .98) so sánh với các nguyên tố khác để tính độ âm điện của chúng . *Lưu ý : Độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố càng lớn thì tính phi kim của nguyên tố đó càng mạnh và ngược lại .GV bổ sung : Thang độ âm điện này của Pauling : Căn cứ độ âm điện của F (3. tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . theo chiều tăng của ĐTHN bán kính nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ . Gv : Nguyễn Hữu Tiến . III . 3. Trong một nhóm A .Gv chia học sinh ra các nhóm thảo luận giải thích qui luật đó Củng cố : 1. Cả B và C Câu 2 : Trong một nhóm A . 2. . C.Trường THPT Phạm Hùng tử nguyên tố nào dễ tách electron nhất ? khó tách electron nhất ? giải thích .Trong cùng một nhóm A . Nguyên tử nguyên tố nào có bán kính nguyên tử lớn nhất ? có giá trị độ âm điện lớn nhất ? 4. C. giải thích qui luật biến đổi . Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Đầu nhóm Học sinh đọc trong SGK Học sinh thảo luận nhóm để giải thích sự biến đổi theo chu kì . giảm theo chiều tăng của độ âm điện . tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . Sự biến đổi độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố nhóm A . nhường electron của nguyên tử này cho nguyên tử khác . Trong một chu kì . Vậy : Độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . Từ đó suy ra quy luật biến đổi năng lượng ion hóa trong một nhóm A . bán kính nguyên tử các nguyên tố A.GV chia nhóm cho học sinh thảo luận giải thích qui luật biến đổi đó . theo chiều tăng của ĐTHN ( đi từ trên xuống ) bán kính nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ .3 và hình 2. . độ âm điện của nguyên tử các Học sinh thảo luận nhóm để nguyên tố thường tăng dần . năng lượng ion hóa trong chu kì và nhóm A Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Trong một chu kì . của ĐTHN . B. D.3 .

.....tính phi kim trong một chu kì . năng lượng ion hóa ........ Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS GHI BẢNG Hoạt động 1: Tìm hiểu trong SGK... SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI ...................... TÍNH PHI KIM LOẠI CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ....................14 .........Tính kim loại: là tính chất của một nguyên tố củng cố hai khái niệm này mà nguyên tử của nó dễ nhường electron để trở Gv : Nguyễn Hữu Tiến ...Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao C........................................... TÍNH GV giải thích cho HS về tính lời theo yêu cầu của GV PHI KIM CỦA CÁC NGUYÊN TỐ .. Cl ... tham gia phản ứng mạnh hay yếu ..... phi kim +Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi và hóa trị với hiđro................. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2.......... tính axit – bazơ của oxit và hidroxit của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn . PHI KIM đó HS nghiên cứu SGK để ........... 2. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng ...trong một nhómA.... ........... phi kim và quy luật biến đổi tính kim loại ........... -Hiểu được sự biến đổi hóa trị của các nguyên tố với hiđro và hóa trị cao nhất với oxi của các nguyên tố trong một chu kì . độ âm điện trong bảng tuần hoàn như thế nào (theo chu kì và nhóm) ? Câu 2 : So sánh bán kính của : P ......... sau 1..... tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn . + Hiểu được nội dung định luật tuần hoàn .............ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN và trả lời câu hỏi sau : + Hiểu được tính kim loại .. Rút kinh nghiệm: . TÍNH PHI KIM LOẠI CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ..suy đoán sự biến thiên tính chất cơ bản trong chu kì (nhóm A) cụ thể .................................. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.................... D................ Na ...... Kĩ năng -Dựa vào quy luật chung .................. K ...15 SBT và Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI .............................. nhường proton của nguyên tử này cho nguyên tử khác . Tuần : 7 Ngày soạn: 06/10/2007 Tiết : 19 Bài 12 : SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI ................. trả I......thí dụ sự biến thiên về tính kim loại ............. Thái độ II........................ 3..... độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố ? Quy luật biến đổi các đại bán kính .......................ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN I..... đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan... CHUẨN BỊ III............ Si .TÍNH KIM LOẠI.. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1............. tính phi kim.................. kim loại và tính phi kim............... Bài tập về nhà: 2... + Hiểu được quy luật biến đổi hóa trị ....... Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1 :Thế nào là năng lượng ion hóa .. IV..................... Về kiến thức -Hiểu được :khái niệm và quy luật biến đổi tính kim loại ........ 2... .............. 4......... +Tính kim loại . 3........

khả năng nhận trong chu kì theo chiều điện electron giảm . tính phi kim của trong cùng 1 nhóm A .Sự biến đổi tính kim loại .Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao cho đúng.Sự biến đổi tính kim loại . GV và HS thảo luận về sự Thảo luận để rút ra các .  Hoạt động 3. phi kim lớp electron thì tính kim loại của nguyên tố đó càng trong bảng tuần hoàn các mạnh nguyên tố hóa học . Thảo luận nhóm. tính phi kim trong kỳ một nhóm A . tính phi kim tăng . GV tổng hợp ý kiến phát biểu nhóm của HS. đầu tiên là nhóm IA. tính kim loại của các nguyên tố giảm dần. bổ sung những ý còn thiếu rồi kết luận : Trong một Gv : Nguyễn Hữu Tiến .1 trong SGK để -Dễ: nguyên tố đầu chu kỳ thảo luận về sự biến đổi tính -Khó: nguyên tố cuối chu kim loại. tính kim loại. tuần hoàn Trong một chu kì. hạt nhân. đồng thời tính phi kim giảm dần. phi kim giảm từ trên xuống electron tăng .Tính phi kim : là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ nhận thêm electron để trở thành ion âm. phi kim trong biến đổi tính kim loại. theo chiều -Tính kim loại tăng. theo chiều tăng của điện của HS. nên tính phi kim giảm . theo chiều tăng của ĐTHN được lặp lại đối với mỗi chu (đi từ trên xuống) thì năng lượng ion hóa . tính phi kim . thành ion dương.1 trong SGK để trình bày. phi kim trong chu kì theo qui luật. Đại diện nhóm Trong mỗi chu kì. độ lời câu hỏi: âm điện tăng dần đồng thời bán kính nguyên tử Trong mỗi chu kì của giảm dần làm cho khả năng nhường electron bảng tuần hoàn.Sự biến đổi tính kim loại .Tìm ranh giới của các Từng HS phát biểu trước Nguyên tử của nguyên tố nào càng dễ nhường nguyên tố kim loại . theo chiều tăng của ĐTHN phi kim trong chu kì 3 để trả (từ trái sang phải) thì năng lượng ion hóa . . phi kim trong nguyên tố biến đổi thế nào? một nhóm A GV tổng hợp ý kiến phát biểu Trong một nhóm A. sau đó là nhóm -Dễ: nguyên tố trên nhóm -Khó: nguyên tố dưới VIIA. đúc kết thành một chu kì . khả năng nhận tăng của điện tích hạt nhân. âm điện giảm dần đồng thời bán kính nguyên tử Phần giải thích sự biến đổi tăng nhanh làm cho khả năng nhường electron tính kim loại . theo chiều tăng của điện tích chiều điện tích hạt nhân tăng phát biểu. . SGK để có khái niệm đúng Giải thích : đồng thời lưu ý quy luật trên Trong một nhóm A . Khả năng nhường e: dùng hình 2. đồng thời tính phi kim tăng dần GV cho HS đọc SGK mô tả để thấy được sự biến đổi Giải thích : sự biến đổi tính chất kim loại. bổ sung những ý còn tích hạt nhân tính kim loại của các nguyên tố thiếu rồi cho học sinh đọc tăng dần. nên tính kim loại tăng . GV và HS. Hoạt động 2: 2. phát biểu Nguyên tử của nguyên tố nào càng dễ càng dễ qui luật nhận electron thì tính phi kim của nguyên tố đó càng mạnh. tích hạt nhân tăng dần dựa vào bán kính nguyên tử do GV dùng hình 2. tính giảm nên tính kim loại giảm . độ kì. tính điểm chung. -HS so sánh chu kỳ 2 và 3 dần. nên tính phi kim tăng .

3.Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao nhóm A. 37 Rb . phi kim của các nguyên tố sau : a. 19 K . phi kim nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ . 55 Cs . Trong một nhóm A . còn hóa trị với hidro của các tuần hoàn tho chiều tăng của phi kim giảm từ 4 đến 1. GV lưu ý quy luật trên được lập lại đối với nhóm A khác. Na<Mg<Al<Si B. 11 Na . 15 P . Rb<Cs<K<Na Câu 2 : Cho các nguyên tố sau : 11 Na . 12 Mg . theo chiều tăng của ĐTHN ( đi từ trên xuống ) tính kim loại . SỰ BIẾN ĐỔI VỀ HÓA TRỊ CỦA CÁC Hoạt động 4 NGUYÊN TỐ. đi từ trên xuống dưới. 7 N . 13 Al . Hóa trị tăng dần Hoạt động 5 GV hướng dẫn HS dùng bảng 2. 33 As Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Cho các nguyên tố sau : 11 Na . 14 Si . GV cũng cố phần thứ nhất : Trong một chu kì . Si>Mg>Al>Na D. Na<K<Rb<Cs B. điện tích hạt nhân. phi kim nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ .4 trong SGK để nghiên cứu trả lời câu hỏi sau : Nhìn vào bảng biến đổi hóa trị của các nguyên tố chu kì 3 trong oxit cao nhất. Hãy sắp xếp tính kim loại theo chiều tăng dần A. 13 Al b. trong hợp chất khí với hiđro. Hãy sắp xếp tính kim loại theo chiều tăng dần A.1 trong SGK để giải thích quy luật này. 12 Mg . Si<Al<Mg<Na Câu 3: Một nguyên tố tạo hợp chất khí với Hidro có công thức RH3. hóa trị cao nhất của các nguyên tố trong hợp chất với oxi tăng lần lượt từ 1 đến 7 còn hóa trị của các phi kim trong hợp chất khí với hiđro giảm từ 4 đến 1. hóa trị Tính kim loại . 2. theo chiều tăng của ĐTHN tính kim loại . đi từ trái sang phải .  Hoạt động 6 : Củng cố Củng cố : 1. GV dùng hình 2. Cs>Rb>K>Na D. II . tính kim loại của các nguyên tố mạnh dần. So sánh tính kim loại . Trong một chu kì . Na>Mg>Al>Si C. Na>K>Rb>Cs C. em phát hiện ra quy luật biến đổi gì theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần ? Từ đó GV giúp HS rút ra nhận xét : Trong chu kì 3 đi từ trái sang phải. đồng thời tính phi kim yếu dần . tính phi kim cao nhất của các nguyên tố đối với oxy tăng lần của các nguyên tố biến đổi lượt từ 1 đến 7 . Công thức oxit cao nhất tương ứng là: Gv : Nguyễn Hữu Tiến .

.......... Về kiến thức ....... ................... RO2 C RO3 D.. Thái độ II..... tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ................ RH4 B.............................. tính axit – bazơ của oxit và hidroxit của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ....... ...... đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.. bazơ .... R2O5 B.....................bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng....GV giúp HS dùng bảng 2.......trong một nhóm A.. SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH AXIT – BAZƠ CỦA rút ra : Tính axit trong một OXIT VÀ HYDROXIT TƯƠNG ỨNG .... tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ... phi kim là gì ? Quy luật biến đổi tính kim loại ............. + Hiểu được quy luật biến đổi hóa trị ......... tính Li O BeO BO CO NO axit tăng dần 2 Oxit 2 Oxit 3 Oxit axit 2 Oxit 2 5 Oxit Gv : Nguyễn Hữu Tiến .......thí dụ sự biến thiên về : tính axit ...............5 trong SGK ( Sự biến đổi tính axit-bazơ) để nhận xét về sự biến đổi của oxit và hiđroxit của các Hoạt Động Của HS GHI BẢNG Học sinh nghiên cứu và III............. + Hiểu được nội dung định luật tuần hoàn ...Hiểu được nội dung định luật tuần hoàn .............................. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2........................................................ RH C........... 4................... Câu 2 : Quy luật biến đổi hóa trị của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn .........ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN và trả lời câu hỏi sau : + Hiểu được tính kim loại ...suy đoán sự biến thiên tính chất cơ bản trong chu kì (nhóm A) cụ thể .... Rút kinh nghiệm: ....... Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1 : Tính kim loại .. Tuần : 7 Tiết : 20 Bài 12 : Ngày soạn: 06/10/2007 SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI ........ IV.......bazơ của các oxit và hiđroxit trong một chu kì .........................................Biết được sự biến đổi tính axit ........................ A......... RH3 Bài tập về nhà: trang Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI .... .... Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV  Hoạt động 1......... Hợp chất khí của nó với hidro có công thức......Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao A. 3. 3........ R2O7 Câu 4: Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức RO3............................ chu kì ...... CHUẨN BỊ III...... Kĩ năng -Dựa vào quy luật chung ..... TÍNH PHI KIM LOẠI CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ...... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng ........ 2. RH2 D. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1..... TÍNH PHI KIM LOẠI CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ......... phi kim và quy luật biến đổi tính kim loại .. -Viết được công thức hóa học và chỉ ra tính axit ......... ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN I.. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1................... nhóm Sự biến đổi tính axit-bazơ Tính bazơ yếu dần.......

........... Rút kinh nghiệm: ... b.......... hiện các trường hợp IV....... Gv : Nguyễn Hữu Tiến ... RO4 C....Trong một nhóm A ............................Trong một nhóm A . H2SeO4 ........................bazơ của các oxy và hydroxit biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của Nghiên cứu thêm để phát điện tích hạt nhân.................. Hoạt động 3 : Củng cố Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao ....... theo chiều tăng của điện tích hạt nhân............. ............... tính bazơ của oxit và hyđroxit tương ứng giảm dần......................................................bazơ nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ ..... R2O2 B......... đồng thời tính axit của chúng cũng tăng dần ........Trong một chu kì..................... .. R2O5 Bài tập về nhà: 2.17 đến 2....bazơ nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ ........................Trường THPT Phạm Hùng nguyên tố nhóm A trong chu kì 3 theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần................NH7 Câu 2: Công thức oxit cao nhất của nguyên tố R thuộc nhóm V là: A.....N3H C. theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.......... Trong một nhóm A ..........  Hoạt động 2 GV tổng : kết trên cơ sở khảo sát sự biến đổi tuần hoàn của cấu hình electron nguyên tử .......NH3 D.. nhưng không liên tục mà tuần hoàn...............................Trong một chu kì........ Al(OH)3 ... So sánh tính axit ................. đồng thời tính axit của chúng cũng giảm dần bazơ LiOH Bazơ kiềm Na2O bazơ Be(OH)2 Bazơ ít tan MgO Oxit bazơ Oxit bazơ NaOH Mg(OH)2 Bazơ kiềm Bazơ ít tan H2BO3 Axit yếu Al2O3 Oxit lưỡng tính Al(OH)3 Hyđroxit lưỡng tính axit H2CO3 axit yếu SiO2 axit HNO3 Axit mạnh P2O5 SO3 Cl2O7 Oxit axit Oxit axit Oxit axit Oxit axit H2SiO3 H3PO4 Axit trung bình H2SO4 HClO4 Axit rất mạnh Axit yếu Axit mạnh ..... theo chiều tăng của ĐTHN tính axit ............ đồng thời tính axit của chúng cũng tăng dần ..... theo chiều tăng của điện tích hạt nhân............ độ âm điện......... 2. H2SO4 .... Bài tập trắc nghiệm: Câu 1:Công thức hợp chất khí giữa N và H: A...... NH6 B........................ đồng thời tính axit của chúng cũng giảm dần Nhận xét: Tính axit ........... tính bazơ của oxit và hyđroxit tương ứng tăng dần......... R2O D...... GV Bổ sung: Tính chất đó được lập lại ở các chu kì sau....... Trong một chu kì ... theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. + Khi biết số hiệu nguyên tử của một nguyên tố ..... tính kim loại và tinh phi kim của các nguyên tố hóa học biến đổi theo chiều điện tích hạt nhân tăng..... bán kính nguyên tử........ 3.... H2TeO4 .. tính bazơ của oxit và hyđroxit tương ứng giảm dần....22 ( SBT) trang Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌCvà trả lời các câu hỏi sau : + Vị trí của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn cho ta những thông tin gì về nguyên tố đó ..... ta có thể suy ra vị trí của nó trong bảng tuần hoàn được không ? 4............ bazơ a.. theo chiều tăng của ĐTHN ( đi từ trên xuống ) tính axit . NaOH ......ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN không theo qui luật chung Tính chất của các nguyên tố và đơn chất cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.. Củng cố : 1.. GV hướng dẫn học sinh đọc để hiểu và phát biểu đúng đinh luật tuần hoàn về các nguyên tố hóa học như trong SGK................ tính bazơ của oxit và hyđroxit tương ứng tăng dần...................

S èt h tø ù c .  STT của nguyên tố là : 19  STT chu kì là : 3 Gv : Nguyễn Hữu Tiến . đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn .S è e l e c l tí r npo gnµ i oc ï n g .S èt h tø ù c . IV. Mg(OH)2 .S èt h tø ù c Có 3 yếu tố: tg ªun ty è t r o n g u Ç h n no µ ñ n a g ªun ty è ñ c a h k u× ñ na h ã A m C Ê t ¹ uo n g ª un ty ø . nhóm IA . -So sánh tính kim loại . nhóm 1A.suy ra: -Cấu hình electron nguyên tử . THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.với tính chất cơ bản của nguyên tố . có thể suy ra cấu tạo nguyên tử của nguyên tố được không? Thí dụ: Nguyên tố K có số thứ tự là 19. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng . thuộc chu kì 4. Về kiến thức Hiểu được : -Mối quan hệ giữa vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn với cấu tạo nguyên tử .với thành phần và tính chất của đơn chất và hợp chất.S è p r o st oè en l .tính phi kim của nguyên tố đó với các nguyên tố laan cận. e c t r o n . -Mối quan hệ giữa tính chất của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận. vị trí này giúp ta biết được gì về cấu tạo nguyên tử của nó. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Trường THPT Phạm Hùng Tuần : 7 Tiết : 21 Bài 13 : Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Ngày soạn: 06/10/2007 Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I.S èl í pe l e c t r o n . có thể suy ra cấu tạo nguyên tử của nguyên tố đó và ngược lại .  Số proton = số electron = 19  Số lớp electron = 4  Số electron lớp ngoài cùng = 1 + thí dụ 2 : Nguyên tố S có cấu hình electron 1s22s22p63s23p4 . Biết số thứ tự của chu kì thì suy ra được: số lớp electron. Thái độ II. tổng số p. 2. Câu 2 : So sánh tính bazơ của : NaOH . chu kì 4 . Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1 : Trính bài sự biến đổi tính axit – bazơ theo chu kì và nhóm A . tổng số e. V t Þr mÝ én b n¶ gt . Al(OH)3 . Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2. Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1: GV đặt vấn đề: Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn. HS trình bày phương hướng giải quyết: Biết số thứ tự của nguyên tố thì suy ra được: số đơn vị điện tích hạt nhân. 3. CHUẨN BỊ III. Kĩ năng Từ vị trí (ô nguyên tố) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố . Biết số thứ tự của nhóm A thì suy ra được: số electron lớp ngoài cùng hay số electron hóa Hoạt Động Của HS Có 3 yếu tố: -Số thứ tự nguyên tố -Số thứ tự chu kỳ -Số thứ tự nhóm A GHI BẢNG I-QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ . -Tính chất hóa học cơ bản của đơn chất và hợp chất của nguyên tố đó . KOH .Các thí dụ : + thí dụ 1 : Nguyên tố K có STT là 19 . 3.

-Số thứ tự chu kỳ = số lớp e -Số thứ tự nhóm A = số e lớp ngoài cùng (số e hóa trị) III-SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT NGUYÊN TỐ VỚI CÁC NGUYÊN TỐ LÂN CẬN Dựa vào quy luật biến đổi tính chất của các Nghiên cứu SGK. ta có dãy Si. Vậy P có tính phi kim kém hơn hoàn với cấu tạo nguyên tử của Hóa trị cao nhất của N và mạnh hơn As. IIA. P. Hoạt động 2: GV đặt vấn đề: Cho cấu hình electron nguyên tử của một nguyên tố là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao -Số proton. thảo luận. công thức oxit cao nhất và hidroxit tương ứng . Từ vị trí của nguyên tố trong Ví dụ: So sánh các tính chất cơ bản của các bảng tuần hoàn có thể suy nguyên tố Si. nguyên tố trong BTH có thể so sánh tính chất trình bày phương hướng giải hóa học của 1 nguyên tố với các nguyên tố lân quyết: cận. công thức -Số thứ tự = số proton (số hợp chất khí với H là H2S đơn vị điện tích hạt nhân) = -Hydroxit tương ứng là H2SO4. P. HS tự mình ứng dụng sơ đồ trên để giải quyết các vấn đề tương tự. Bi. HS giải quyết vấn đề: Số thứ tự 19 → số đơn vị điện tích hạt nhân 19 → 19 proton → 19 electron. -Công thức hydroxit có tính axit hay bazơ . Hoạt động 3: Nguyên tố thuộc nhóm -Trong cùng nhóm VA. VIA. P. VIIA có tính phi tích hạt nhân ta có dãy N. 6e ngoài cùng → nhóm VIA. Ni. nguyên tố ở các nhóm VA. S có tính phi IIA. có thể suy ra những tính chất hóa học cơ bản của nó: -Tính kim loại. công thức hợp chất khí với H (nếu có).Trường THPT Phạm Hùng trị. tích hạt nhân. theo chiều tăng điện GV củng cố quan hệ giữa vị trí VA. Biết vị trí của 1 nguyên tố trong BTH. Từ cấu hình → số e ngoài cùng → số thứ tự của nhóm. tính phi kim: nguyên tố ở các nhóm IA. hơn Si và yếu hơn S. -Số thứ tự của electron nguyên tố -Số thứ tự của chu kỳ -Số thứ tự của nhóm A -Số lớp electron -Số electron lớp ngoài cùng Gv : Nguyễn Hữu Tiến . Cấu tạo nguỵên tử BTH (ô): -Số proton. Từ cấu hình → số lớp e → số thứ tự của chu kì. S. công thức oxit cao nhất là SO3. (trừ Sb. hóa trị của nguyên Vị trí của một nguỵên tố trong tố trong hợp chất với hiđro. SO3 là oxit axit -Hóa trị trong hợp chất với H là 2. nó trong sơ đồ sau: nguyên tố trong hợp chất với oxi. nhóm VIA có: -Hóa trị cao nhất với oxi là 6. Po) -Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi. -Hóa trị của nguyên tố với hidro. VIIA có tính phi kim. 3 lớp e → chu kì 3. Po). VIA. Bi. IIIA có tính kim loại (trừ H và B). IIIA có tính kim loại kim tăng dần. HS tự mình ứng dụng sơ đồ trên để giải quyết các vấn đề tương tự. số Công thức oxit cao nhất. As có tính phi của nguyên tố trong bảng tuần kim (trừ SB. Nguyên tử p → thuộc nhóm A. Ví dụ: Nguyên tố S ở ô thứ 16. As: ra: -Trong cùng chu kỳ 3. theo chiều tăng điện Nguyên tử thuộc nhóm IA. thuộc chu kỳ 3. Vậy P có tính phi kim mạnh (trừ B và H). HS giải quyết vấn đề: Tổng số e là 16 → số thứ tự của nguyên tố là 16. kim giảm dần. Nhóm 1A → có 1 electron ngoài cùng. số e -Số lớp e -Số e lớp ngoài cùng  STT nhóm A : VIA II-QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ . là một axit số e mạnh. Xác định vị trí của nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn: HS trình bày phương hướng giải quyết: Từ cấu hình → tổng số e → số thứ tự của nguyên tố. Chu kì 4 → có 4 lớp electron. Từ cấu hình → nguyên tố s hoặc p → thuộc nhóm A.

Công thức hiđroxit tương ứng (nếu có) và tính axit hay bazơ của chúng. S thuộc cùng một chu kì. tính phi kim mạnh dần. luật biến đổi tính chất của các tính phi kim giảm dần. Hóa trị cao nhất của nguyên tố trong hợp chất với oxi là 6.Nghiên cứu SGK. Em suy ra được những tính chất gì của nó? S ở nhóm VIA.Trường THPT Phạm Hùng Hoạt động 4: GV đặt vấn đề: Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn. tính axit mạnh dần. Hóa trị của nguyên tố trong hợp chất với hiđro là 2. chu kì 3 là phi kim. công thức oxit cao nhất là SO3. Nếu xếp Gv : Nguyễn Hữu Tiến . ta có thể so sánh tính HS giải quyết vấn đề: So chất hóa học của một nguyên sánh tính chất hóa học của P tố với các nguyên tố lân cận (Z=15) với Si (Z=14) và S được không? (Z=16). SO3 là oxit axit và H2SO4 là axit mạnh. các nguyên tố Si. có thể suy ra những tính chất hóa học cơ bản của nó được không? Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Công thức hợp chất khí với hiđro (nếu có). Oxit và hiđroxit có tính bazơ yếu dần. Trong nhóm A. Trong bảng tuần hoàn. với N (Z=7) và As (Z=33). thảo luận. trình bày phương hướng giải quyết về quy luật biến đổi tính chất: Trong chu kì theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần: Tính kim loại yếu dần. theo chiều Hoạt động 5: điện tích hạt nhân tăng: GV đặt vấn đề: Dựa vào quy Tính kim loại tăng dần. nguyên tố trong bảng tuần hoàn. HS tự mình ứng dụng sơ đồ trên để giải quyết các vấn đề tương tự. công thức hợp chất khí với hiđro là H2S. P. . HS giải quyết vấn đề: Biết S ở ô 16 trong bảng tuần hoàn.

Chu kỳ 2 phân nhóm VI A B. S.C . Tồn tại được ở dạng phân tử gồm có 2 nguyên tử c. Chu kỳ 2 phân nhóm VII A D. Nhấn mạnh phương hướng chung giải quyết ba vấn đề: Quan hệ giữa vị trí của nguyên tố và cấu tạo nguyên tử. Chu kỳ 2 phân nhóm VI A C. Chu kỳ 2 phân nhóm II A B.B . Quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố. tính phi kim giảm. Kết quả khác Câu 3 : Ion Y – có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 nguyên tử Y thuộc chu kỳ nào ? Nhóm nào ? A. Chu kỳ 4 nhóm I A D. Chu kỳ 4 phân nhóm VI A 2+ 2 2 Câu 2 : Ion X có cấu hình electron 1s 2s 2p6 xác định vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn A. ta có dãy N. Gv : Nguyễn Hữu Tiến . Trong nhóm VIA. 2. phi kim mạnh nhất là flo D.N . P có tính phi kim kém hơn N và mạnh hơn As. Củng cố : 1. Chu kỳ 3 nhóm VII A B. theo chiều điện tích hạt nhân tăng. Cho các nguyên tố thuộc chu kì 2: Li .O . phi kim mạnh nhất là iot B. Chu kỳ 4 phân nhóm I A D. Vậy P có tính phi kim yếu hơn N và S. Chu kỳ 4 phân nhóm I A C.Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao theo thứ tự điện tích hạt nhân tăng dần ta được dãy Si. As. Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Cation R+ có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp 3p6 vậy R thuộc A. kim loại mạnh nhất là liti C. HS tự mình ứng dụng sơ đồ trên để giải quyết các vấn đề tương tự. hiđroxit của nó. Hãy cho biết sự biến đổi hóa trị của các nguyên tố hóa học trong một chu kì và cho ví dụ minh họa. H3PO4. + Quy luật biến đổi tuần hoàn một số đại lượng vật lí và tính chất các nguyên tố theo chiều tăng của ĐTHN . Hoạt động 6: GV củng cố toàn bài.Be . P. kim loại yếu nhất là xesi Bài tập về nhà: 2-10 trang 58 Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2 và chuẩn bị : + Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học . Chu kỳ 4 nhóm II A Câu 4 : Theo quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì A. Trong chu kì theo chiều điện tích hạt nhân tăng thì tính phi kim tăng. có tính axit yếu hơn HNO3 và H2SO4. P.Ne Hãy căn cứ vào cấu hình electron để xác định các nguyên tố a. + Định luật tuần hoàn .F . Vậy P có tính phi kim yếu hơn S và mạnh hơn Si. So sánh tính chất hóa học của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận. Chu kỳ 3 nhóm VI A C. Có hóa trị cao nhất đối với oxy và hyđro là bao nhiêu? Viết công thức phân tử của các chất đó. Có thể tạo thành cation và anion? Viết công thức ion? b.

.....Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.........Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng............... ................ Rút kinh nghiệm: ............ 3 là : chu kì nhỏ + chu kì 4.......................Các nguyên tố có cùng electron hóa trị như nhau được xếp thành một cột 2. nhóm là gì ? 3. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan. ............Mỗi nguyên tố được xếp vào 1 ô....KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 1........... Hoạt Động Của HS Học sinh thảo luận nhóm Học sinh trình bày theo nhóm Các nhóm khác nhận xét . bán kính nguyên tử .......Chu kỳ : Số thứ tự của chu kì = số lớp Học sinh nêu các quy luật electron . phi kim .. Tuần : 8 Ngày soạn: 16/10/2007 Tiết : 22 Bài 14 : LUYỆN TẬP :CHƯƠNG 2 I...... năng lượng ion hóa … 3................. CHUẨN BỊ III..... .....Tính axit – bazơ của oxit và hidroxit ... c....Ô nguyên tố . THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1..........Nhóm A : STT của nhóm A = Số electron lớp ngoaid cùng ......... tính axit – bazơ của các oxit và hidroxit ) ............ Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1 : Gv dùng phiếu học tập để ôn lại kiến thức cho học sinh .....Qui luật biến đổi tính kim loại .. Kiểm Tra Bài Cũ 3..... khái niệm chu kì và nhóm..... chu kì là gì ? c.. Kĩ năng . sự biến đổi đại lượng biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của ĐTHN ....... độ âm điện ...... Về kiến thức Biết được: ... Cấu tạo bảng tuần hoàn a... ô nguyên tố là gì ?ví dụ b......Quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố và hợp chất của chúng trong BTH ( bán kính nguyên tử .................... b...Nắm được các nguyên tắc sắp xếp ........................... hóa trị ..............................Độ âm điện ...... biến đổi + chu kì 1....... năng lượng ion hóa ....... Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2........................... IV.Bán kính nguyên tử ........ ......Năng lượng ion hóa thứ nhất ......................Tính kim loại ..... .. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong BTH ..... 5.... 2...... 2........ 6. 7 là chu kì lớn ... tính kim loại – phi kim .......... ..............Cấu tạo BTH ....... tính phi kim ...Nhóm: STT của nhóm = số electron hóa trị ................ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1..Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao 4..................... GHI BẢNG A.......... Gv : Nguyễn Hữu Tiến .. Cấu tạo của bảng tuần hoàn a. 1...........Ý nghĩa của BTH ........... Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ? 2...... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng .................... ...... Thái độ II............ .............

tính phi kim . Câu 2 : Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là A. Vaäy R thuoäc: A. . 3.Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao . . T Ýn h k i m l o ¹ i . 8 và 18 .Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi và hóa trị của nguyên tố phi kim với hidro . các nguyên tố sắp xếp theo chiều số hiệu nguyên tử tăng dần .Tính kim loại .Định luật tuần hoàn Tính chất của các nguyên tố cũng như thành phần và tính chất của các đơn chất và hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn Học sinh làm các câu hỏi theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử trắc nghiệm . nhoùm IB. A vaø B ñuùng Câu 4 : Nguyeân toá canxi coù soá hieäu nguyeân töû laø 20. C. D. Chu kyø 4. 8 và 8 . các nguyên tố từ IIIA đến VIIIA là các nguyên tố p. nhoùmVIB. IIA là nguyên tố s.Năng lượng ion hóa thứ nhất . Khi canxi tham gia phaûn öùng taïo thaønh hôïp chaát thì caáu hình cuûa ion Ca2+ naøy laø: Gv : Nguyễn Hữu Tiến .Bán kính nguyên tử . Chu kyø 4. Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Tìm câu sai trong những câu dưới đây A. Hoạt động 2 : Gv chốt lại các vấn đề theo bảng vẽ . hoàn . A vaø B sai D. C.Độ âm điện . Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một chu kì có số electron bằng nhau . B. D. Trong chu kì . các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần . B. 18 và 18 . B n¸ k Ý n n h g ªun ty ö T Ý n k h i ml oi ¹ 4. kết thúc là một khí hiếm (trừ chu kì 1 và chu kì 7 chưa hoàn thành ). . 18 và 8 .Các nguyên tố nhóm IA.Nhóm B : STT của nhóm B = số electron hóa trị Nhóm B gồm các nguyên tố d và f. B. C. Trong chu kì .Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi và hóa trị của nguyên tố phi kim với hidro .Tính axit – bazơ của oxit và hidroxit . Câu 3 : Nguyeân toá R coù caáu hình lôùp ngoaøi cuøng laø 4s1. Chu kì thường bắt đầu là một kim loại kiềm . C Hoạt động 4 : Củng cố hku× h ãA m B n¸ k Ý n n h g ªun ty ö T Ý n k h i ml oi ¹ T Ýn h p h i k i m G i ¸ tr Þ ®é ©m ®i Ön N B ¸ n k Ýn h n g u y ª n tö Hoạt động 3 : Gv goi học sinh Học sinh nêu lại định luật phát biểu lại định luật tuần tuần hoàn .Những đại lượng biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của ĐTHN .

......... Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2.................... độ âm điện .... 1s22s22p63s23p63d104s24p6 Bài tập về nhà: 2. A = 19 ........... + Gv đánh giá và bổ sung những chỗ chưa hoàn chỉnh ....Cấu tạo BTH ................................Áp dụng điều kiện đồng vị bền để giải ra các nghiệm ........... Về kiến thức Biết được: .. bảng phụ III........... Cấu hình electron : 1s22s22p5 .........Ý nghĩa của BTH ..... hóa trị ........Viết cấu hình electron và dựa Các nhóm đánh giá lẫn nhau vào số electron lớp ngoài cùng để nhận nghiệm ........ 1s22s22p6 D... ....... Gv : Nguyễn Hữu Tiến .............. năng lượng ion hóa ..43 ( SBT) trang 19 Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : 4................. b......... GHI BẢNG 4.. 2....... ............... ..............................................3 Vì P là số nguyên dương ........ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng .52P Nên : 7.......... tính kim loại – phi kim ............. Gọi số proton ....lập được phương trình tổng số hạt trong 1 nguyên tử .. Rút kinh nghiệm: .. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1............... SBT .. Mặt khác nguyên tố thuộc nhóm VIIA . tính axit – bazơ của các oxit và hidroxit ) ............... có 7 electron lớp ngoài cùng ....... IV....... cấu tạo nguyên tử và tính chất của đơn chất và hợp chất 3. nơtron .. nên chọn : P = 8 hoặc P = 9 ... Kĩ năng Vận dụng ý nghĩa của BTH để làm bài tập về mối quan hệ giữa vị trí ...... Tuần : 8 Ngày soạn: 16/10/2007 Tiết : 23 Bài 14 : LUYỆN TẬP :CHƯƠNG 2 I.. 1s22s22p63s23p64s1 C.... đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.................. N = 10 .. Do đó chọn giá trị P = 9 .36 đến 2... ................................................................. CHUẨN BỊ Gv : bảng câu hỏi trắc nghiệm Học sinh : giải trước các bài tập SGK .. Thái độ II......... Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS Hoạt động 1 : Gv hướng dẫn Học sinh thảo luận nhóm 3 học sinh giải bài tập dạng tổng phút và trình bày lên bảng số hạt .. 1s22s22p63s23p6 B....... E Theo đề bài : P + E + N = 28 Trong nguyên tử : P = E nên : 2P + N = 28 Áp dụng điều kiện đồng vị bền : P ≤ N ≤ 1.... a...... electron có trong nguyên tử lần lượt là : P ..................... MỤC TIÊU BÀI HỌC 1..........Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao A........ N ........ .........95 ≤ P ≤ 9.................... Kiểm Tra Bài Cũ 3..............................Quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố và hợp chất của chúng trong BTH ( bán kính nguyên tử ..

2 Gv : Nguyễn Hữu Tiến . Hoạt động 3 : .nguyên tố A thuộc chu .Hướng dẫn : + Đặt M là nguyên tử khối trung bình của 2 kim loại . nhóm IIA .Viết cấu hình electron : Học sinh viết cấu hình Li(Z=3). Dựa vào bảng tuần hoàn hai kim loại đó là : Al và Ga .2 mol M = 44 Hai kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp . Hoạt động 5 : Gv cho 1 học sinh lên bảng viết cấu hình electron . M1 < M< M2 + Tính số mol . + Trườn hợp 2 : ZA = ZB + 1 ZA = ZB + 1 ZA + ZB = 25  ZA = 13 . Gv nhận xét lại và bổ sung chỗ còn thiếu .100 => x = 32 2+x 8. ZB = ZA + 1 đề bài ZA + ZB = 25  ZA = 12 . . 1s22s22p63s23p64s1 Học sinh nêu qui luật biến Rb(Z=37). Na(Z=11). A(Z = 12) 1s22s22p6s2 . 9.M H = %R %H -Yêu cầu học sinh giải quyết vấn đề bài tập 5 đưa ra .88 => MR= 32 => bảng . 1s22s1 electron . 1s22s22p63s23p63d104s24p65s1 đổi bán kính trong một Cs(Z=55).Vấn đề : Tìm 2 kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp .88 = . nhóm A. một kim loại có nguyên tử khối nhỏ hơn 44 và 1 kim loại có nguyên tử khối lớn hơn 44 . Lưu huỳnh 2 + Cách 2 : 5. 11. A(Z = 13) 1s22s22p6s23p1 .Gv cùng học sinh phân tích bài tập số 8 + A. nhóm IIIA . ZB = 13 . Dựa vào điều kiện và bảng tuần hoàn nhận nghiệm . B(Z = 12) 1s22s22p6s2 . 1s22s22p63s23p63d104s24p65s24d105p66s1 Học sinh so sánh bán kính .Theo qui luật biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm IA của các nguyên tố trong nhóm A thì bán kính nguyên tử của các nguyên tố này giảm theo thứ tự : RCs > RRb > RK > RNa > RLi . RO3=> RH2 .75 nH = = 0. Học sinh giải bài tập 8 lên kì 3 . Các nhóm khác nhận xét 6. B đứng kế nhau trong một chu kì của bảng tuần hoàn ZB = ZA + 1 ZA = ZB + 1 + Tổng số đơn vị ĐTHN là 25 ZA + ZB = 25 Trên co sở của đề bài ta pphải giải 2 trường hợp xảy ra Hoạt động 4 : GV tổ chức cho học sinh thảo luậnh nhóm để giải quyết vấn đề dặt ra của bài 9 . nhóm IIA 2 B(Z = 13) 1s 2s22p6s23p1 . 1s22s22p63s1 K(Z=19).Trường THPT Phạm Hùng Hoạt động 2 : Gv đặt vấn đề -Có CT .nguyên tố A thuộc chu Học sinh thảo luận nhóm và kì 3 .3 mol 22. Học sinh nêu từng mục của + Trườn hợp 1 : ZA < ZB .M H Học sinh giải bài tập lên + Cách 1 : 100-5.1 học sinh khác trình bày qui luật biến đổi bán kính trong một nhóm A và so sánh bán kính nguyên tử của các nguyên Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao 5. . nguyên tử khối trung bình là M 2M + 6HCl → 2MCl3 + 3H2 . Kí hiệu hai kim loại nhóm IIIA là M .nguyên tố A thuộc bảng với 2 trường hợp .nguyên tố A thuộc trình bày lên bảng chu kì 3 .88 = 5. nhóm IIIA . .4 n M = 0. Một học sinh trả lời : RH2 MR 2. + Tính M . RO3 hãy suy ra công thức hợp chất với hidro ? . chu kì 3 . ZB = 12 .Gv đưa ra công thức : M R 2.

........ R2O7 Câu 3 :Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức RO3.d. b... Hãy sắp xếp theo thứ tự : +Tính kim loại giảm dần của câu a......... Kĩ năng Gv : Nguyễn Hữu Tiến .................. B.. R2O5 B................. Mg ..36 đến 2....... Na..................... d................... Tuần : 8 Ngày soạn: 16/10/2007 Tiết : 24 Bài : BÀI THỰC HÀNH SỐ 1: MỘT SỐ THAO TÁC THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC ... + Viết bài tường trình .. 2.... RH C...... A..................... Nguyeân toá R laø: A. Sr........ Nhoùm VIIIA......kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm -Rèn luyện một số thao tác thực hành thí nghiệm :lấy hóa chất . .b... Cs ..... Rút kinh nghiệm: . Mg...... RO2 C..... Cacbon B...... -Sự biến đổi tính chất trong chu kì :phản ứng của Na và Mg với nước... e............. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1......... -Sự biến đổi tính chất trong nhóm :phản ứng giữa kim loại Na và K với nước.các bước tiến hành .................... Clo (M=35...................... +Tính bazơ tăng dần của các hiđroxit trên a..c. Giải thích ? Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : THỰC HÀNH SỐ 1 và chuẩn bị : + Cách tiến hành thí nghiệm ... Al ....... Ca... K .......... RH2 D..................Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao tố đó ............. Sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều độ âm điện tăng dần :B.. Về kiến thức Biết được mục đích ...... RH4 B..Ca. SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ TRONG CHU KỲ VÀ PHÂN NHÓM I....... Al ..... Rb... Rb..Cs..43 ( SBT) trang 19 Bài tập làm thêm : Xét các nguyên tố sau : a....sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm thông thường ........................................... Nhoùm IA.............Rb...b....... Al ........ S .....đun nóng hóa chất ..... Be.. Bài tập về nhà: 2........... K...... Hợp chất khí của nó với hidro có công thức....... +Tính hòa tan trong nước giảm dần của các hiđroxit trên của câu a... Nhoùm VIIA....... Ca ... .. Hoạt động 6 : Củng cố Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Nguyeân toá R coù coâng thöùc oxit cao nhaát laø RO2 .... Công thức oxit cao nhất tương ứng là: A..b +Tính kim loại tăng dần của câu c...... Nhoùm IIA............................. C....... Na.....d..... phi kim thì nhoùm caùc nguyeân toá coù tính phi kim maïnh nhaát laø: A............ 4.. c............ Cs ..... D. Silic (M=28) D. Mg.....5) Câu 2 : Một nguyên tố tạo hợp chất khí với Hidro có công thức RH3............. RH3 Câu 4 : Theo quy luaät bieán ñoåi tính kim loaïi... Löu huyønh C.. +Bán kính nguyên tử giảm dần của câu d...c................trộn hóa chất .F....... RO3 D. hôïp chaát vôùi hidroâ cuûa R chöùa 75% khoái löôïng R....

...giải thích và viết phương trình hóa học .............................. Hoạt động 2 : Gv hướng dẫn học sinh tiến hành thí nghiệm và lưu ý những thí nghiệm khó + TN1 +TN2 Cho học sinh tiến hành thí nghiệm dưới sự quan sát của giáo viên Hoạt Động Của HS GHI BẢNG Học sinh lắng nghe và ghi 1................... khi thí nghiệm và đánh giá khi thí nghiệm xong Rót vào cốc thứ ba chừng 60 ml nước nóng ... đa nguyên tử ? + liên kết được hình thành như thế nào ? + Câu stạo mạng tinh thể ion và các tính chất chung của mạng liên quan với nhau như thế nào ? 4. ........ đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan....................... buổi tiến hành thí nghiệm Nhỏ vào mỗi cốc vài giọt dung dịch phenolphtalein rồi khuấy đều ........ Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố chép ...... Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong chu kì Rót vào 2 cốc thủy tinh ............................... mỗi cốc Hoạt động 4 : Củng cố một mẩu magie có kích thước băng mẩu natri Quan sát hiện tượng .......... Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1 : Gv phổ biến nội qui phòng thí nghiệm ....... Lấy vào 2 cốc thủy tinh .................... Cho vào cốc thứ nhất một mẩu nhỏ natri .... cốc Học sinh tiến hành thí thứ hai một mẩu kali có cùng kích thước ............................ Rút kinh nghiệm: ....... Gv : Nguyễn Hữu Tiến ................ Cho vào cốc thứ hai và cốc thứ ba ... mỗi cốc chừng 60 ml Hoạt động 3 : Dọn vệ sinh sau Học sinh dọn vệ sinh sau nước .................. nghiệm và ghi nhận hiện Quan sát hiện tượng tượng ............. Cho vào cốc thứ nhất một mẩu nhỏ natri ....... Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2.......Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao -Sử dụng dụng cụ và hóa chất tiến hành an toàn .... ................................................................ THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1..................................... Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Câu 2 : Câu 3 : Câu 4 : Bài tập về nhà: trang Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC LIÊN KẾT ION và trả lời câu hỏi sau : + Các ion được hình thành như thế nào ? + Thế nào là cation và anion ? Thế nào là ion đơn ........... giải thích 2....... -Viết tường trình hóa học ................ trong nhóm . Nhỏ vào mỗi cốc vài giọt dung dịch phenolphtalein và khấy đều ................... -Quan sát hiện tượng ........................ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng .......``` 3...................thành công các thí nghiệm trên ... CHUẨN BỊ III.... mỗi cốc chừng 60 ml nước ................... Kiểm Tra Bài Cũ 3........................... Thái độ II........................... IV.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful