Trường THPT Phạm Hùng

Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao

Tuần : 5
Ngày soạn: 02/10/2007
Tiết : 15
Bài 9 :
BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức
Hiểu được:
-Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn .
-Cấu tạo của bảng tuần hoàn :Ô,chu kì,nhóm nguyên tố ,các nguyên tố họ Lantan,họ Actini.
2. Kĩ năng
Từ vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố (ô, nhóm ,chu kì)suy ra cấu hình electron nguyên tử và ngược lại .
3. Thái độ
II. CHUẨN BỊ
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU
Phương pháp diễn giảng , đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.
IV. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học
2. Kiểm Tra Bài Cũ
3. Vào Bài Mới :
Hoạt Động Của GV
Hoạt đông 1
Năm 1860 nhà bác học người
Nga Men-đe-lê-ép đã đề xuất ý
tưởng xây dựng bảng tuần
hoàn các nguyên tố hóa học
.Năm 1869 , ông công bố bản
“bảng tuần hoàn các nguyên tố
hóa học “
1870 nhà khoa học người Đức
Lothar Mayer nghiên cứu độc
lập cũng đưa ra một bảng tuần
hoàn các nguyên tố hóa học
tương tự như bảng của Menđe-lê-ép.
Hoạt động 2 :gv đưa ra bảng
tuần hoàn và hướng dẫn học
sinh tìm ra nguyên tắc sắp
xếp .
Hoạt động 3: gv đưa ra bảng
vẽ trang 33 SGK cho học sinh
và hướng dẫn học sinh xác
định các dữ kiện trên ô nguyên
tố . vd : Al ,gv gọi học sinh xác
định :
. Số hiệu nguyên tử :
.kí hiệu hóa học :
.nguyên tử khối :
.Độ âm điện
.cấu hình e

Hoạt Động Của HS
Học sinh lắng nghe.

GHI BẢNG
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong
bảng tuần hoàn .
1. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều
tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử .
2. Các nguyên tố có cùng số lớp electron
trong nguyên tử được xếp thành một hàng .
3. Các nguyên tố có số electron hóa trị trong
nguyên tử được xếp thành một cột.

II. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên
tố hóa học .
1. Ô nguyên tố
Học sinh dựa vào bảng tuần * Ô nguyên tố : là mỗi nguyên tố hóa học
hoàn nhận ra 3 nguyên tắc
được xếp vào một ô của bảng tuần hoàn .
- Ô nguyên tố cho biết : Số hiệu nguyên tử , kí
hiệu hóa học , …
S èh i Ön u g ª un t yö
N g ª nu t öy k h è i
t r u nb n g×h
K hÝ i Ö u 1 3 2 6 , 9 8
h ãh aä c
§ é ©m ®i Ö n
1 , 6 1
N « hm
T nª n g ª un t yè [ N ] e3 2 3s 1 p C Ê hun × h e l e c t r o n
S è o xh yã a
+ 3

+ Số hiệu nguyên tử : 13 +kí
A l
hiệu hóa học : Al
+nguyên tử khối : 26,9
+Độ âm điện : 1,61
+cấu hình e1s22s22p63s23p1
+số oxh : 3
Vd : stt = 13 => + Số hiệu nguyên tử : 13, kí
hiệu hóa học : Al , nguyên tử khối : 26,98 ,
Học sinh nhận xét số lớp Độ âm điện : 1,61 , cấu hình e :
electron của các nguyên tử 1s22s22p63s23p1 , số oxh : 3
Gv : Nguyễn Hữu Tiến

Trường THPT Phạm Hùng
Hoạt động 4: gv đưa bảng 5
sgk cho học sinh xác định số
lớp electron của các nguyên tố
từng chu kì .
Gọi học sinh rút ra khái niệm
từng chu kì
-Gv cho học sinh xác định các
nguyên tố trong chu kì 1 – 7 .
-GV giới thiệu khái quát từ chu
kì 1 đến chu kì 7, đặc biệt lưu
ý chu kì 2 và 3 với những đặc
điểm căn bản mà HS sẽ phải sử
dụng nhiều.
Chu kì 2 gồm 8 nguyên tố bắt
đầu là liti (Z=3) và kết thúc là
neon (Z=10).
Nguyên tử của các nguyên
tố này có 2 lớp electron: lớp K
(gồm 2 electron) và lớp L. Số
electron của lớp L tăng dần từ
1 ở liti đến tối đa là 8 ở neon,
khi đó lớp electron ngoài cùng
đã bão hòa.

Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
cùng chu kì .
Rút ra khái niệm về chu kì

2. Chu kì
* chu kì : là dãy các nguyên tố mà nguyên tử
của chúng có cùng số lớp electron , được xếp
theo chiều ĐTHN tăng dần.

Các nhóm thảo luận và cho
Stt của chu kì = số lớp e trong nguyên tử
biết các nguyên tố trong
từng chu kì .
* Chu kì nào cũng bắt đầu bằng một kim loại
kiềm và kết thúc bằng một khí hiếm (trừ chu
kì 1 là chu kì đặc biệt ) .
+ Chu kì 1 : gồm 2 nguyên tố bắt đầu H (Z=1)
kết thúc là He(Z= 2)
+ Chu kì 2 : gồm 8 nguyên tố bắt đầu Li
(Z=3) kết thúc là Ne(Z= 10)
+ Chu kì 3 : gồm 8 nguyên tố bắt đầu Na
(Z=11) kết thúc là Ar(Z= 18)
+ Chu kì 4 : gồm 18 nguyên tố bắt đầu K
(Z=19) kết thúc là Kr(Z=36)
+ Chu kì 5 : gồm 18 nguyên tố bắt đầu Rb
(Z=37) kết thúc là Xe(Z= 54)
+ Chu kì 6 : gồm 32 nguyên tố bắt đầu Cs
(Z=55) kết thúc là Rn(Z= 86)
+ Chu kì 7 : Chưa hoàn thành .
* Lưu ý :
- Các chu kì 1,2 và 3 là các chu kì nhỏ .
Chu kì 3 gồm 8 nguyên tố bắt
- Các chu kì 4,5,6 và 7 là các chu kì lớn .
đầu từ natri (Z=11) và kết thúc
là agon (Z=18).
Nguyên tử của các nguyên
tố này có 3 lớp electron: lớp K
(2 electron), lớp L (8 electron)
và lớp M. Số electron của lớp
M tăng từ 1 đến 8 khi Z tăng từ
11 đến 18. Lớp electron ngoài
cùng đạt tới kiến trúc vững bền
như của nguyên tử khí hiếm
agon.
Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1 : Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là :
A.6
B.5
C. 3
D.7
Câu 2 :Số nguyên tố trong chu kì 3 và chu kì 5 là:
A.8 và 18
B.18 và 8
C. 8 và 8
D.18 và 18
Câu 3 :Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố ,số chu kì nhỏ và chu kì lớn là
A.3 và 4
B.3 và 3
C. 4 và 3
D.4 và 4
Câu 4 :Trong bảng tuần hoàn , các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào ?
A.Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân
B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng
C. các nguyên tố cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.
D. Cả A,B,C .
Bài tập về nhà:
1 đến 8 trang 39
Gv : Nguyễn Hữu Tiến

..... ... MỤC TIÊU BÀI HỌC 1...... Rút kinh nghiệm: ...... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng . a... Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2.......họ Actini......................... Cho biết kn nhóm nguyên tố ? Nhóm nguyên tố : gồm các nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử lớp ngoài cùng tương tự nhau ...... ........ IV...............................p.......3 electron .............các nguyên tố họ Lantan..chu kì)suy ra cấu hình electron nguyên tử và ngược lại ..........nhóm nguyên tố .....Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Dặn dò : Về nhà đọc phần bài còn lại ...... Kiểm Tra Bài Cũ 3. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan........ -Số electron lớp ngoài cùng .................. do đó có tính chất hóa học gần Dựa vào bảng tuần hoàn ta giống nhau và được xếp thấy có 2 loại nhóm : A và B......................................... Nhóm nguyên tố * Nhóm nguyên tố : là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron nguyên tử lớp ngoài cùng tương tự nhau ........................... IIA...................... Về kiến thức Hiểu được: -Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ... THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1........ nhóm ............... Có 1......chu kì.........2.......... lớp ngoài cùng nhóm IA .. electron cuối cùng được Stt của nhóm = số e lớp ngoài điền vào phân lớp s......... Kĩ năng Từ vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố (ô......... 3.... ns2........ do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp thành một cột ........ -Cấu tạo của bảng tuần hoàn :Ô....... từ IA -> VIIIA -Nhóm A : bao gồm các nguyên tố s và các nguyên tố p + Nguyên tố s : là các ........ Thái độ II.......... 2........... CHUẨN BỊ III.................. 4.... Nhóm A : gồm 8 nhóm được đánh số từ IA -> VIIIA -Nhóm A : bao gồm các nguyên tố s và các nguyên tố p + Nguyên tố s : là các nguyên tố mà nguyên tử có electron chót cùng được điền vào phân lớp s ........... Hoạt động 2: Cho biết nhóm A gồm bao gồm 8 nhóm được đánh số nhiêu nhóm ? Kí hiệu nhóm A................................................................................................ -Có 2 loại nhóm : Nhóm A và Nhóm B........ thành một cột ......... IIIA. Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS Hoạt động 1:gv đưa ra bảng 5 sgk và yêu cầu : -Nhận xét cấu hình electron Có dạng : ns1. (Khối các nguyên tố s gồm các nguyên Gv : Nguyễn Hữu Tiến ... ns2np1.........Gv gọi học sinh cho biết thế nguyên tố mà nguyên tử có nào là nguyên tố s............... GHI BẢNG 3. Tuần : 6 Ngày soạn: 02/10/2007 Tiết : 16 Bài 9 : BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I...............

Nhóm B được gọi là các nguyên tố chuyển tiếp . Vd : Na(Z=11) :1s22s22p63s1 Mg(Z=12) :1s22s22p63s2 Stt của nhóm = số e lớp ngoài cùng của các nguyên tố trong nhóm . IIA . 13 Al . Ni -Stt : 12. 7 N . Viết cấu hình electron đầy đủ của X. Hoạt động 5: củng cố + thuộc chu kì 4 => có 4 lớp Vd: Fe thuộc nhóm VIIB Cu thuộc nhóm IB -Nhóm B gồm các nguyên tố thuộc chu kì lớn . Nhóm B: gồm 8 nhóm được đánh số ( bằng chữ la mã )từ IIIB -> VIIIB rồi tới IB và IIB .chu kì :3. + Nguyên tố f: là các nguyên tố mà nguyên tử có electron chót cùng được điền vào phân lớp f. Nhóm B : bao gồm các nguyên tố d và các nguyên tố f .Nhóm :VA -Stt : 26. Áp Dụng: -Cho Na có cấu hình là : 1s22s22p63s1.Nhóm Gv gọi học sinh xác định cấu :VIIIB hinh e đầy đủ. Giải -Stt : 11 -chu kì :3 -Nhóm :IA 16 14 27 30 56 64 Vd : 8 O .chu kì :3. -Cho nguyên tố X thuộc chu kì 3 nhóm IIA . Viết cấu hình electron đầy đủ của X.Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao cùng của các nguyên tố trong + Nguyên tố p : là các nhóm . Fe.) + Nguyên tố p : là các nguyên tố mà nguyên tử có electron chót cùng được điền vào phân lớp p. b. Gv : Nguyễn Hữu Tiến . -Nhóm B : bao gồm các nguyên tố d và các nguyên tố f + Nguyên tố d: là các nguyên tố mà nguyên tử có electron chót cùng được điền vào phân lớp d. + Nguyên tố f: là các nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f. Mg . + Nguyên tố d: là các nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d. 26 Fe . 15 P . Vd: Na thuộc nhóm IA Mg thuộc nhóm IIA -Nhóm A có cả các nguyên tố thuộc chu kì nhỏ và chu kì lớn .P.chu kì :3.Xác định vị trí của nguyên tố Na trên bảng tuần hoàn . 29 Cu . Hãy xác định vị trí các nguyên tố trên bảng tuần hoàn . Al . f. tố nhóm IA .Gv gọi học sinh cho biết thế nào là nguyên tố d. Hoạt động 4: gv hướng dẫn học sinh xác định vị trí nguyên tố trên bảng tuần hoàn . -Cho nguyên tố Y thuộc chu kì 4 nhóm IIA . nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.Nhóm :IIIA -Stt : 15.chu kì :4.Nhóm :IIA -Stt : 13. Hoạt động 3: Cho biết nhóm B gồm bao nhiêu nhóm ? Kí hiệu nhóm B. Vd: Fe(Z=26) :1s22s22p63s13p63d64s2 Cu(Z=29) : 1s22s22p63s13p63d104s1 Stt của nhóm B = tổng số e ở 2 phân lớp ngoài cùng Stt của nhóm B = tổng số e ở 2 phân lớp ngoài cùng gồm 8 nhóm được đánh số ( bằng chữ la mã )từ IIIB -> VIIIB rồi tới IB và IIB .

...........Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử ............. B..............6...... Rút kinh nghiệm: ..................Vậy số electron ngoài cùng là : A.... +Nhóm IIA => có 2 electron ở lớp ngoài cùng +Cấu hình electron lớp ngoài cùng là : 4s2 +Cấu hình electron đầy đủ : 1s22s22p63s23p64s2 + thuộc chu kì 3 => có 3 lớp electron .............1s22s22p63s23p2 Bài tập về nhà: 2...... Vậy cấu hình electron của X là : A.......... nhóm VIA........... sst : 15 ...........đặc điểm cấu hình electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố nhóm B.7 C...... B.................... sst : 15 ....................5.............. -Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong chu kì ....... chu kì 4 .......5.... ..... 30 Câu 3 :Vị trí của 15 P trên bảng tuần hoàn là : A. sst : 15 .... ....... Kĩ năng Gv : Nguyễn Hữu Tiến . C... nhóm IIA............ Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng có cùng số lớp electron .................. Về kiến thức Hiểu được: -Đặc điểm của electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A...........5. nhóm VA.......... D.... C...... MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.. chu kì 3 ..........6 B.................... N........ O lần lượt thuộc nhóm IVA.............7 trang 14 SBT Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HÒAN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC và trả lời các câu hỏi sau : 4... 1s22s22p6 D.6 Câu 2 :Tìm câu sai trong các câu sau đây A..................................7............. 1s22s22p63s2 C............... Bảng tuần hoàn có 7 chu kì ..các chu kì và các nhóm ... -Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn về tính chất các nguyên tố Biết dược .. Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố .... sst : 15 .. Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : C............. nhóm VA...... nhóm VIA.. 1s22s22p63s1 B........ +Nhóm IIA => có 2 electron ở lớp ngoài cùng +Cấu hình electron lớp ngoài cùng là : 3s2 +Cấu hình electron đầy đủ : 1s22s22p63s2..VA....... Tuần : 6 Tiết : 17 Bài 10 : Ngày soạn: 22/9/2007 SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HÒAN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I.......6......................... 6... chu kì 2 ................................. 2............ Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B...VIA....4............ chu kì 3 ..1 đến 2... D.............. Câu 4 :Nguyên tố X thuộc chu kì 3 ..... được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần ..Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao electron ....................8 D.

Đó chính là nguyên nhân làm cho các nguyên tố trong cùng một nhóm có tính chất hóa học tương tự nhau .Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố này thường có dạng : (n-1)da ns2 .p.STT của nhóm = số electron hóa trị = số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố đó . sửa chữa sai sót rút kinh nghiệm . Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2. ta nói rằng chúng biến đổi tuần hoàn . Gv : Nguyễn Hữu Tiến .Các nguyên tố nhóm B đều thuộc chu kì lớn . II . nhóm IIA của bảng tuần hoàn (câu hỏi như bài 3) 3. Học sinh hoạt động nhóm và trình bày lên bảng Các nhóm nhận xét lẫn nhau Học sinh nhận xét về sự biến đổi cấu hình electron lớp ngoài cùng theo nhóm . PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng .đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng .Nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau = STT của nhóm => nguyên nhân của sự giống nhau về tính chất hóa học của các nguyên tố trong một nhóm A .Học sinh xác định vị GHI BẢNG I.Gv nhận xét kết quả các nhóm .d. nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu lớp electron ? ( 3 lớp electron ) c. CHUẨN BỊ III.f 3. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM B . CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A . chu kì Học sinh lắng nghe và ghi . IV.Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao -Dựa vào cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A . cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A được lặp lại . Chúng là các nguyên tố d và nguyên tố f . theo nhóm . đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.xác định nguyên tố s. Hoạt động 3 : GV rèn luyện cho học sinh viết cấu hình electron các nguyên tố nhóm B và cách xác định STT của các nguyên tố nhóm B . Nhóm IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA Chu kì 2 Li Be B C N O F Hoạt Động Của HS Ne Cấu hình electron 3 . Đó chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố . Kết luận : Sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn vè tính chất của các nguyên tố . còn được gọi các kim loại chuyển tiếp . Hoạt động 2 : Từ cấu hình electron nguyên tử hãy nhận xét cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố theo chu kì .Gv chốt lại : + nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau và bằng số thứ tự của nhóm . +Sau mỗi chu kì . a. nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng ? ( 5 electron ) b. . nhóm VA của bảng tuần hoàn .Sau mỗi chu kì . cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố nhóm A được lặp đi lặp lại .0 để học sinh nhận thấy được sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng . Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1 : Gv sử dụng hình 2. -Dựa vào cấu hình electron . Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1 : Một nguyên tố ở chu kì 3 . Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó ? ( 1s22s22p63s23p3 ) Câu 2 : Một nguyên tố ở chu kì 4 . suy ra cấu tạo nguyên tử . . Thái độ II. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.

.. ..... 2... 30 .... như nguyên tố Cr ( Z = 24 ) Đặt S = a + 2 ... STT của nhóm = số electron lớp ngoài cùn của nguyên tử nguyên tố trong nhóm đó . chuyển 1 electron ở phân lớp ns vào phân + Nếu S = 8 ..... .. b... Bài tập về nhà: 1................ tố nhóm B hỏi trắc nghiệm ...Số thứ tự của chu kì trùng với … của nguyên tố trong chu kì đó .......... Hãy chọn đáp án đúng . nguyên tử của 2 nguyên tố thuộc hai chu kì liên tiếp hơn kém nhau 1 lớp electron .. học sinh nhận xét vị trí trí của nguyên tố nhóm a là số electron được điền vào ( 1 – 10 ) các nguyên tố nhóm B trong bảng tuần B trong bảng tuần hoàn Nói chung ... hợp đặc biệt ..................... e........ B............. 2. sự lặp lại tính chất hóa học của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước . các nguyên tố d và f có số hoàn .. bêng bão hòa hoặc nửa bão hòa ... Cu ( Z = 29 ) … Ở trường hợp này có sự + Nếu S ≤ 8 thì S = STT nhóm ........ Trong 1 nhóm ......... C........4.Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao ............................. Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC và trả lời câu hỏi sau : + Thế nào là năng lượng ion hóa ..học sinh viết cấu hình electron hóa trị nằm ở lớp ngoài cùng .............. Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó ? ( 1s22s22p63s23p3 ) Câu 4 : Một nguyên tố ở chu kì 4 . khi phân lớp Z = 22 ..............10 ................. nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu lớp electron ? ( 3 lớp electron ) c.. 2............................. ... Các nguyên tố trong cùng 1 nhóm có tính chất hóa học tương tự nhau ... Gv : Nguyễn Hữu Tiến .. độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố ? Quy luật biến đổi các đại lượng vật lí này trong bảng tuần hoàn như thế nào ? 4........Trong mỗi chu kì ........12 ..... ...... + Nếu S = 11 thì nguyên tố ở nhóm IB ................................... Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng 1 nhóm A biến đổi tuần hoàn ............................ nhóm IIA của bảng tuần hoàn (câu hỏi như bài 3) Câu 5 : Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau lại được lặp lại giống như chu kì trước là do A.....Gv thông báo cho học sinh về số + Nếu S = 12 thì nguyên tố ở nhóm electron hóa trị của nguyên tử các nguyên Học sinh làm các câu IIB ... Từ đó nhận xét về đặc sát ngoài cùng đã bão hòa thì số điểm xây dựng vỏ nguyên tử của các electron hóa trị được tính theo số nguyên tố nhóm B .. số electron … tăng dần Câu 2 : Mệnh đề nào sau đây không đúng ? a..... sự lặp lại tính kim loại của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước ..........................6 SGK trang 44 ................... Hoạt động 4 : Củng cố bài Củng cố : Câu 1 : Điền vào dấu 3 chấm những từ và cụm từ thích hợp : .. Câu 3 : Một nguyên tố ở chu kì 3 . a.Gv yêu cầu học sinh viết cấu hình electron hoặc ở cả phân lớp phân lớp sát lớp electron nguyên tử của 1 số nguyên tố có ngoài cùng chưa bão hòa ......3............... B........... Lưu ý một số trường electron ở lớp ngoài cùng ...Dựa vào BTH ..............2.. nhóm VA của bảng tuần hoàn .................... nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng ? ( 5 electron ) b...... sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước .................. 9 ........ 10 thì nguyên tố ở lớp (n-1)d để nhanh chóng đạt cấu hình nhóm VIIIB ....... nguyên tử của các nguyên tố trong cùng 1 nhóm A bao giờ cũng có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau ....... sự lặp lại tính phi kim của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước .....5..9 ... 2.... 25 . Rút kinh nghiệm: ...... d.............................13 SBT .............. ........ c....

thí dụ sự biến thiên về :độ âm điện .Trường THPT Phạm Hùng Tuần : 6 Tiết : 18 Bài 11 : Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Ngày soạn: 22/9/2007 SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I. 2. Giải thích : Mặc dù ĐTHN tăng nhanh nhưng số lớp electron tăng dần => bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng .trong nhóm A.suy đóan được sự biến thiên tính chất cơ bản của nguyên tố trong chu kì (Nhóm A) cụ thể . IV. Về kiến thức Biết khái niệm và qui luật biến đổi tuần hoàn của bán kính nguyên tử . CHUẨN BỊ III.năng lượng ion hóa . theo chiều tăng của điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử của các nguyên tố nói chung giảm . + trong 1 nhóm . theo chiều từ trên xuống dưới ( chiều ĐTHN tăng ) bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng . Gv : Nguyễn Hữu Tiến .Trong cùng một chu kì .năng lượng ion hóa tứ nhất . Kĩ năng Dựa vào qui luật chung .bán kính nguyên tử .1 để tìm ra quy luật biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố theo chu kì và nhóm . lực hút giữa hạt nhân với các với các electron lớp ngoài cùng cũng tăng theo => bán kính nguyên tử nói chung giảm .Trong một nhóm A . Giải thích : khi ĐTHN tăng . MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Gv đặt câu hỏi : Tại sao trong chu kì và nhóm A thì ĐTHN đều tăng nhưng sự biến đổi bán kính khác nhau ? Gv giải thích thêm : trong nhóm A do số lớp electron tăng (chiếm ưu thế) Hoạt Động Của HS Học sinh nhìn hình nêu qui luật biến đổi theo chu kì và nhóm A Học sinh thảo luận nhóm về phần giải thích sự biến đổi bán kính nguyên tử theo chu kì và nhóm và trình bày lên bảng . Các nhóm khác nhận xét Học sinh đọc ở SGK + Trong chu kì : cùng số lớp electron khi ĐTHN tăng . Mặc dù ĐTHN tăng nhanh nhưng số lớp electron tăng dần chiếm ưu thế => bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng Kết luận : Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo GHI BẢNG I. . lực hút giữa hạt nhân với các với các electron lớp ngoài cùng cũng tăng theo => bán kính nguyên tử nói chung giảm . Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1 : Gv cho học sinh nghiên cứu hình 2.độ âm điện trong chu kì .năng lượng . Thái độ II. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. 3. .Gv chia học sinh 6 nhóm để giải thích quy luật biến đổi đó theo chu kì và nhóm . Kiểm Tra Bài Cũ 3. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng . BÁN KÍNH NGUYÊN TỬ Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.

Để cho học sinh nêu qui luật biến đổi trong chu kì . VD : hình 2.Gv cho học sinh làm ví dụ : H → H+ + 1e phải yốn năng lượng bằng 1312 kJ/mol . + Trong một nhóm A . khỏang cách giữa electron lớp ngoài cùng đến hạt nhân tăng . lực liên kết giữa electron lớp ngoài cùng và hạt nhân giảm . I 1 < I 2 < I3 … Học sinh nêu qui luật Học sinh trả lời : .cuối chu kì nguyên tố nào dễ tách electron nhất ? khó tách electron nhất ? giải thích . nguyên tử . năng lượng ion hóa càng thấp .2 . NĂNG LƯỢNG ION HÓA dẫn của GV 1. nhóm A .học sinh làm theo hướng II.Trong một chu kì . lực liên kết giữa hạt nhân và electron lớp ngoài cùng tăng . I1 < I2 < I3 … Gv sử dụng bảng 2.2 và hình 2.GV nhấn mạnh : electron liên electron ra khỏi nguyên tử kết càng yếu với hạt nhân càng cần tiêu tốn nhiều năng dễ tách ra khỏi nguyên tử . ISi = 786 . do đó năng lượng ion hóa nói chung giảm . trạng thái cơ bản . 3 được kí hiệu I2 . I3 là năng lượng cần thiết để tách hạt electron thứ 2 . .2 SGK Vậy : Năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của của ĐTHN . lượng nhất . I3 và giá trị của chúng lớn hơn năng lượng ion hóa thứ nhất . Khái niệm : Năng lượng ion hóa thứ nhất ( I1) của nguyên tử là năng lượng tối thiểu cần Học sinh đọc khái niệm ở để tách electron thứ nhất ra khỏi nguyên tử ở SGK . Từ đó suy ra quy luật biến đổi năng lượng ion hóa trong một chu kì .Gv đưa ra câu hỏi : Cho biết năng lượng ion hóa I1 (kJ/mol ) của nguyên tử một số nguyên tố sau : IAl = 578 . Hoạt động 3 : Dựa vào quy luật biến đổi bán kính hãy cho biết . IP = 1012 Nguyên tử nguyên tố nào dễ tách electron nhất ? khó tách electron nhất ? giải thích Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao chiều tăng của điện tích hạt nhân . * Ngoài ra . Từ đó hình thành khái niệm về năng lượng ion hóa cho học sinh . chúng ta có năng lượng ion hóa thứ 2 . theo chiều tăng của ĐTHN .đầu chu kì + Trong một chu kì .Khó tách nhất : P Nguyên tử Al dễ tách electron nhất vì để tách electron ra khỏi nguyên tử cần tiêu tốn ít năng lượng nhất . Năng lượng ion hóa được tính bằng kJ/mol . . Sự biến đổi năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử các nguyên tố nhóm A .Trong cùng một nhóm A . nguyên Cuối nhóm 2.dễ tách nhất là : Al . 3 được kí hiệu I2 . chúng ta có năng lượng ion hóa thứ 2 . Nguyên tử càng dễ tách electron . theo chiều tăng của ĐTHN .GV bổ sung : Ngoài ra . làm cho năng lượng ion hóa nói chung cũng tăng theo .Trường THPT Phạm Hùng Hoạt động 2 : Gv diễn giảng cho học sinh biết khái niệm về năng lượng ion hóa : . 3 và giá trị của chúng lớn hơn năng lượng ion hóa thứ nhất . Gv : Nguyễn Hữu Tiến . còn nguyên tử P khó tách electron nhất vì để tách .

GV chia nhóm cho học sinh thảo luận giải thích qui luật biến đổi đó . Cả A và C Câu 3 :Độ âm điện đặc trưng cho khả năng A. Từ đó suy ra quy luật biến đổi năng lượng ion hóa trong một nhóm A . Trong một chu kì . B. nhóm A . giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Đầu nhóm Học sinh đọc trong SGK Học sinh thảo luận nhóm để giải thích sự biến đổi theo chu kì .Gv chia học sinh ra các nhóm thảo luận giải thích qui luật đó Củng cố : 1. III . Hoạt động 5 : Gv sử dụng bảng 2. tăng theo chiều giảm của độ âm điện .Trong cùng một nhóm A . độ âm điện của nguyên tử cac nguyên tố thường giảm dần . giải thích qui luật biến đổi . Sự biến đổi độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố nhóm A .Trường THPT Phạm Hùng tử nguyên tố nào dễ tách electron nhất ? khó tách electron nhất ? giải thích . 2. Tương tự bíến đổi độ âm điện . theo chiều tăng dần của đổi đó .Trong một chu kì . B. C. Vậy : Độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . D. Cả B và C Câu 2 : Trong một nhóm A . của ĐTHN . Gv : Nguyễn Hữu Tiến . hút electron của nguyên tử trong phân tử . ĐỘ ÂM ĐIỆN 1. độ âm điện của nguyên tử các Học sinh thảo luận nhóm để nguyên tố thường tăng dần .3 và hình 2. Trong một nhóm A . . tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân .học sinh nên qui luật biến đổi trong chu kì và nhóm . Học sinh nêu qui luật biến . của ĐTHN .3 . Nguyên tử nguyên tố nào có bán kính nguyên tử lớn nhất ? có giá trị độ âm điện lớn nhất ? 4. *Lưu ý : Độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố càng lớn thì tính phi kim của nguyên tố đó càng mạnh và ngược lại . Khái niệm Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử nguyên tố đó khi tạo thành liên kết hóa học .GV bổ sung : Thang độ âm điện này của Pauling : Căn cứ độ âm điện của F (3. theo chiều tăng của ĐTHN ( đi từ trên xuống ) bán kính nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ . . D. B. giảm theo chiều tăng của độ âm điện . 3. bán kính nguyên tử của các nguyên tố A. theo chiều tăng của ĐTHN bán kính nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ . theo chiều tăng đó . bán kính nguyên tử các nguyên tố A. giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . nhường electron của nguyên tử này cho nguyên tử khác .98) so sánh với các nguyên tố khác để tính độ âm điện của chúng . C. 2. Hoạt động 4 : Gv diễn giảng để nêu khái niệm độ âm điện . năng lượng ion hóa trong chu kì và nhóm A Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Trong một chu kì .

........ tính phi kim..... phi kim +Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi và hóa trị với hiđro..................... SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI ......... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng .................. 2........tính phi kim trong một chu kì ........ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1................. + Hiểu được nội dung định luật tuần hoàn .......... -Hiểu được sự biến đổi hóa trị của các nguyên tố với hiđro và hóa trị cao nhất với oxi của các nguyên tố trong một chu kì ................... ...... IV.......... THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1........... độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố ? Quy luật biến đổi các đại bán kính .....trong một nhómA.......... Na .. .... D..................... +Tính kim loại ................... tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn .... Cl ..............suy đoán sự biến thiên tính chất cơ bản trong chu kì (nhóm A) cụ thể .... Thái độ II.......... TÍNH GV giải thích cho HS về tính lời theo yêu cầu của GV PHI KIM CỦA CÁC NGUYÊN TỐ ...................... TÍNH PHI KIM LOẠI CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ....... sau 1................ đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan....15 SBT và Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI ...... Tuần : 7 Ngày soạn: 06/10/2007 Tiết : 19 Bài 12 : SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI ..............Tính kim loại: là tính chất của một nguyên tố củng cố hai khái niệm này mà nguyên tử của nó dễ nhường electron để trở Gv : Nguyễn Hữu Tiến .... Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS GHI BẢNG Hoạt động 1: Tìm hiểu trong SGK... kim loại và tính phi kim........ + Hiểu được quy luật biến đổi hóa trị ..... Kĩ năng -Dựa vào quy luật chung .......... độ âm điện trong bảng tuần hoàn như thế nào (theo chu kì và nhóm) ? Câu 2 : So sánh bán kính của : P ........ Bài tập về nhà: 2............ tham gia phản ứng mạnh hay yếu ............... TÍNH PHI KIM LOẠI CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ..... 3.... tính axit – bazơ của oxit và hidroxit của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ....... Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2....ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN và trả lời câu hỏi sau : + Hiểu được tính kim loại ...... nhường proton của nguyên tử này cho nguyên tử khác ... Về kiến thức -Hiểu được :khái niệm và quy luật biến đổi tính kim loại .Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao C.... 4......... Rút kinh nghiệm: ..... Si ...TÍNH KIM LOẠI................. Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1 :Thế nào là năng lượng ion hóa .............................. CHUẨN BỊ III.thí dụ sự biến thiên về tính kim loại ...... 2............ trả I...... phi kim và quy luật biến đổi tính kim loại ...14 ............................. 3.........ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN I.. năng lượng ion hóa ................ PHI KIM đó HS nghiên cứu SGK để ........... K ..................

tính phi kim . tính kim loại.Tính phi kim : là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ nhận thêm electron để trở thành ion âm.1 trong SGK để -Dễ: nguyên tố đầu chu kỳ thảo luận về sự biến đổi tính -Khó: nguyên tố cuối chu kim loại. khả năng nhận trong chu kì theo chiều điện electron giảm . tích hạt nhân tăng dần dựa vào bán kính nguyên tử do GV dùng hình 2. hạt nhân. theo chiều tăng của ĐTHN được lặp lại đối với mỗi chu (đi từ trên xuống) thì năng lượng ion hóa . tính phi kim của trong cùng 1 nhóm A . tính giảm nên tính kim loại giảm . tính phi kim tăng . . đầu tiên là nhóm IA. GV và HS thảo luận về sự Thảo luận để rút ra các . theo chiều -Tính kim loại tăng. độ kì. nên tính phi kim tăng .  Hoạt động 3. SGK để có khái niệm đúng Giải thích : đồng thời lưu ý quy luật trên Trong một nhóm A .Sự biến đổi tính kim loại . tính kim loại của các nguyên tố giảm dần. tuần hoàn Trong một chu kì. . -HS so sánh chu kỳ 2 và 3 dần.1 trong SGK để trình bày. phi kim lớp electron thì tính kim loại của nguyên tố đó càng trong bảng tuần hoàn các mạnh nguyên tố hóa học . phi kim trong biến đổi tính kim loại. đúc kết thành một chu kì . Đại diện nhóm Trong mỗi chu kì. Khả năng nhường e: dùng hình 2. nên tính phi kim giảm .Sự biến đổi tính kim loại .Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao cho đúng. Hoạt động 2: 2. theo chiều tăng của điện tích chiều điện tích hạt nhân tăng phát biểu. GV và HS. Thảo luận nhóm. nên tính kim loại tăng . độ lời câu hỏi: âm điện tăng dần đồng thời bán kính nguyên tử Trong mỗi chu kì của giảm dần làm cho khả năng nhường electron bảng tuần hoàn. bổ sung những ý còn tích hạt nhân tính kim loại của các nguyên tố thiếu rồi cho học sinh đọc tăng dần. sau đó là nhóm -Dễ: nguyên tố trên nhóm -Khó: nguyên tố dưới VIIA. tính phi kim trong kỳ một nhóm A . theo chiều tăng của ĐTHN phi kim trong chu kì 3 để trả (từ trái sang phải) thì năng lượng ion hóa . âm điện giảm dần đồng thời bán kính nguyên tử Phần giải thích sự biến đổi tăng nhanh làm cho khả năng nhường electron tính kim loại . bổ sung những ý còn thiếu rồi kết luận : Trong một Gv : Nguyễn Hữu Tiến . GV tổng hợp ý kiến phát biểu nhóm của HS. tính điểm chung. thành ion dương. phi kim trong nguyên tố biến đổi thế nào? một nhóm A GV tổng hợp ý kiến phát biểu Trong một nhóm A. phi kim trong chu kì theo qui luật. đồng thời tính phi kim tăng dần GV cho HS đọc SGK mô tả để thấy được sự biến đổi Giải thích : sự biến đổi tính chất kim loại. đồng thời tính phi kim giảm dần. phi kim giảm từ trên xuống electron tăng . khả năng nhận tăng của điện tích hạt nhân.Sự biến đổi tính kim loại . phát biểu Nguyên tử của nguyên tố nào càng dễ càng dễ qui luật nhận electron thì tính phi kim của nguyên tố đó càng mạnh.Tìm ranh giới của các Từng HS phát biểu trước Nguyên tử của nguyên tố nào càng dễ nhường nguyên tố kim loại . theo chiều tăng của điện của HS.

12 Mg . 14 Si . điện tích hạt nhân. Rb<Cs<K<Na Câu 2 : Cho các nguyên tố sau : 11 Na . phi kim của các nguyên tố sau : a. Hãy sắp xếp tính kim loại theo chiều tăng dần A.Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao nhóm A. tính kim loại của các nguyên tố mạnh dần. hóa trị cao nhất của các nguyên tố trong hợp chất với oxi tăng lần lượt từ 1 đến 7 còn hóa trị của các phi kim trong hợp chất khí với hiđro giảm từ 4 đến 1. 15 P . đi từ trên xuống dưới. Na>Mg>Al>Si C. 37 Rb . tính phi kim cao nhất của các nguyên tố đối với oxy tăng lần của các nguyên tố biến đổi lượt từ 1 đến 7 . đi từ trái sang phải . theo chiều tăng của ĐTHN tính kim loại . Hóa trị tăng dần Hoạt động 5 GV hướng dẫn HS dùng bảng 2. Trong một nhóm A . đồng thời tính phi kim yếu dần . GV lưu ý quy luật trên được lập lại đối với nhóm A khác. 19 K . 12 Mg . So sánh tính kim loại . 33 As Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Cho các nguyên tố sau : 11 Na . 11 Na . Na>K>Rb>Cs C. Công thức oxit cao nhất tương ứng là: Gv : Nguyễn Hữu Tiến . theo chiều tăng của ĐTHN ( đi từ trên xuống ) tính kim loại .1 trong SGK để giải thích quy luật này. Si<Al<Mg<Na Câu 3: Một nguyên tố tạo hợp chất khí với Hidro có công thức RH3. Cs>Rb>K>Na D. Si>Mg>Al>Na D. II . 13 Al b. 55 Cs .4 trong SGK để nghiên cứu trả lời câu hỏi sau : Nhìn vào bảng biến đổi hóa trị của các nguyên tố chu kì 3 trong oxit cao nhất. phi kim nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ . phi kim nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ . Trong một chu kì . trong hợp chất khí với hiđro. 2.  Hoạt động 6 : Củng cố Củng cố : 1. 13 Al . Na<Mg<Al<Si B. 7 N . 3. hóa trị Tính kim loại . còn hóa trị với hidro của các tuần hoàn tho chiều tăng của phi kim giảm từ 4 đến 1. Na<K<Rb<Cs B. SỰ BIẾN ĐỔI VỀ HÓA TRỊ CỦA CÁC Hoạt động 4 NGUYÊN TỐ. GV cũng cố phần thứ nhất : Trong một chu kì . Hãy sắp xếp tính kim loại theo chiều tăng dần A. em phát hiện ra quy luật biến đổi gì theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần ? Từ đó GV giúp HS rút ra nhận xét : Trong chu kì 3 đi từ trái sang phải. GV dùng hình 2.

.......... Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2.... đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.... ........ -Viết được công thức hóa học và chỉ ra tính axit ..... bazơ .. Rút kinh nghiệm: ..... RH C..... Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1 : Tính kim loại ..............thí dụ sự biến thiên về : tính axit .............bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng............. Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV  Hoạt động 1.... IV....ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN và trả lời câu hỏi sau : + Hiểu được tính kim loại .......... phi kim là gì ? Quy luật biến đổi tính kim loại ................................. ..... tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ...... THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1........GV giúp HS dùng bảng 2.................................. Thái độ II............. tính Li O BeO BO CO NO axit tăng dần 2 Oxit 2 Oxit 3 Oxit axit 2 Oxit 2 5 Oxit Gv : Nguyễn Hữu Tiến ...................... MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.... 4.... RH3 Bài tập về nhà: trang Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI ..... ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN I...suy đoán sự biến thiên tính chất cơ bản trong chu kì (nhóm A) cụ thể .... 2.......... Về kiến thức ................... tính axit – bazơ của oxit và hidroxit của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ......... RH2 D.......Biết được sự biến đổi tính axit .............Hiểu được nội dung định luật tuần hoàn ... Tuần : 7 Tiết : 20 Bài 12 : Ngày soạn: 06/10/2007 SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI .. 3.. tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ........... TÍNH PHI KIM LOẠI CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC .Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao A.trong một nhóm A. phi kim và quy luật biến đổi tính kim loại ................................. chu kì .. Kĩ năng -Dựa vào quy luật chung ............. RO2 C RO3 D............. RH4 B......... 3...... Hợp chất khí của nó với hidro có công thức.. R2O7 Câu 4: Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức RO3............ R2O5 B...................... TÍNH PHI KIM LOẠI CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ...... + Hiểu được nội dung định luật tuần hoàn .... .......... nhóm Sự biến đổi tính axit-bazơ Tính bazơ yếu dần............... + Hiểu được quy luật biến đổi hóa trị .... CHUẨN BỊ III.................................5 trong SGK ( Sự biến đổi tính axit-bazơ) để nhận xét về sự biến đổi của oxit và hiđroxit của các Hoạt Động Của HS GHI BẢNG Học sinh nghiên cứu và III.. A... Câu 2 : Quy luật biến đổi hóa trị của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ..bazơ của các oxit và hiđroxit trong một chu kì ..................................................................... SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH AXIT – BAZƠ CỦA rút ra : Tính axit trong một OXIT VÀ HYDROXIT TƯƠNG ỨNG .. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng ...

... theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.......bazơ của các oxy và hydroxit biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của Nghiên cứu thêm để phát điện tích hạt nhân..... ta có thể suy ra vị trí của nó trong bảng tuần hoàn được không ? 4. b...........bazơ nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ ..................... H2SeO4 ...................................................................................................NH7 Câu 2: Công thức oxit cao nhất của nguyên tố R thuộc nhóm V là: A.......Trong một nhóm A .Trong một chu kì....... hiện các trường hợp IV.............Trong một chu kì. độ âm điện..... 2............................. tính kim loại và tinh phi kim của các nguyên tố hóa học biến đổi theo chiều điện tích hạt nhân tăng...... tính bazơ của oxit và hyđroxit tương ứng tăng dần..... đồng thời tính axit của chúng cũng giảm dần bazơ LiOH Bazơ kiềm Na2O bazơ Be(OH)2 Bazơ ít tan MgO Oxit bazơ Oxit bazơ NaOH Mg(OH)2 Bazơ kiềm Bazơ ít tan H2BO3 Axit yếu Al2O3 Oxit lưỡng tính Al(OH)3 Hyđroxit lưỡng tính axit H2CO3 axit yếu SiO2 axit HNO3 Axit mạnh P2O5 SO3 Cl2O7 Oxit axit Oxit axit Oxit axit Oxit axit H2SiO3 H3PO4 Axit trung bình H2SO4 HClO4 Axit rất mạnh Axit yếu Axit mạnh ............. H2SO4 .......ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN không theo qui luật chung Tính chất của các nguyên tố và đơn chất cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.... GV Bổ sung: Tính chất đó được lập lại ở các chu kì sau.. RO4 C.NH3 D. Al(OH)3 ................... Trong một chu kì ..Trường THPT Phạm Hùng nguyên tố nhóm A trong chu kì 3 theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.......... NaOH .................bazơ nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ .... R2O5 Bài tập về nhà: 2... Trong một nhóm A ...... Rút kinh nghiệm: . Bài tập trắc nghiệm: Câu 1:Công thức hợp chất khí giữa N và H: A........ Hoạt động 3 : Củng cố Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao ............ theo chiều tăng của điện tích hạt nhân....  Hoạt động 2 GV tổng : kết trên cơ sở khảo sát sự biến đổi tuần hoàn của cấu hình electron nguyên tử ... đồng thời tính axit của chúng cũng tăng dần ........ theo chiều tăng của điện tích hạt nhân................. theo chiều tăng của ĐTHN tính axit ...Trong một nhóm A . ........... tính bazơ của oxit và hyđroxit tương ứng giảm dần........ đồng thời tính axit của chúng cũng giảm dần Nhận xét: Tính axit .. R2O D.............................. R2O2 B.....N3H C................. Gv : Nguyễn Hữu Tiến .............. So sánh tính axit ........ GV hướng dẫn học sinh đọc để hiểu và phát biểu đúng đinh luật tuần hoàn về các nguyên tố hóa học như trong SGK.... nhưng không liên tục mà tuần hoàn.................. + Khi biết số hiệu nguyên tử của một nguyên tố .. tính bazơ của oxit và hyđroxit tương ứng giảm dần.17 đến 2.... tính bazơ của oxit và hyđroxit tương ứng tăng dần....... H2TeO4 . Củng cố : 1............ .... 3.22 ( SBT) trang Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌCvà trả lời các câu hỏi sau : + Vị trí của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn cho ta những thông tin gì về nguyên tố đó . bán kính nguyên tử................. đồng thời tính axit của chúng cũng tăng dần ........ NH6 B.......... theo chiều tăng của ĐTHN ( đi từ trên xuống ) tính axit ....... theo chiều tăng của điện tích hạt nhân................ bazơ a...............

Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2. 3. tổng số e. Thái độ II.với tính chất cơ bản của nguyên tố . nhóm 1A.S è p r o st oè en l .tính phi kim của nguyên tố đó với các nguyên tố laan cận. V t Þr mÝ én b n¶ gt .với thành phần và tính chất của đơn chất và hợp chất. e c t r o n . Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1 : Trính bài sự biến đổi tính axit – bazơ theo chu kì và nhóm A . MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Biết số thứ tự của nhóm A thì suy ra được: số electron lớp ngoài cùng hay số electron hóa Hoạt Động Của HS Có 3 yếu tố: -Số thứ tự nguyên tố -Số thứ tự chu kỳ -Số thứ tự nhóm A GHI BẢNG I-QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ .  STT của nguyên tố là : 19  STT chu kì là : 3 Gv : Nguyễn Hữu Tiến . Về kiến thức Hiểu được : -Mối quan hệ giữa vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn với cấu tạo nguyên tử . CHUẨN BỊ III. Kĩ năng Từ vị trí (ô nguyên tố) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố . Al(OH)3 . THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.S è e l e c l tí r npo gnµ i oc ï n g . vị trí này giúp ta biết được gì về cấu tạo nguyên tử của nó. chu kì 4 . 2.S èt h tø ù c Có 3 yếu tố: tg ªun ty è t r o n g u Ç h n no µ ñ n a g ªun ty è ñ c a h k u× ñ na h ã A m C Ê t ¹ uo n g ª un ty ø . -Tính chất hóa học cơ bản của đơn chất và hợp chất của nguyên tố đó .Các thí dụ : + thí dụ 1 : Nguyên tố K có STT là 19 .S èl í pe l e c t r o n . Câu 2 : So sánh tính bazơ của : NaOH . nhóm IA . HS trình bày phương hướng giải quyết: Biết số thứ tự của nguyên tố thì suy ra được: số đơn vị điện tích hạt nhân.  Số proton = số electron = 19  Số lớp electron = 4  Số electron lớp ngoài cùng = 1 + thí dụ 2 : Nguyên tố S có cấu hình electron 1s22s22p63s23p4 . tổng số p. -Mối quan hệ giữa tính chất của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận. có thể suy ra cấu tạo nguyên tử của nguyên tố được không? Thí dụ: Nguyên tố K có số thứ tự là 19.S èt h tø ù c .Trường THPT Phạm Hùng Tuần : 7 Tiết : 21 Bài 13 : Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Ngày soạn: 06/10/2007 Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I. -So sánh tính kim loại .S èt h tø ù c . Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1: GV đặt vấn đề: Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn. có thể suy ra cấu tạo nguyên tử của nguyên tố đó và ngược lại . 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng . thuộc chu kì 4. IV. Biết số thứ tự của chu kì thì suy ra được: số lớp electron. Mg(OH)2 .suy ra: -Cấu hình electron nguyên tử .Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn . KOH .

Từ cấu hình → số lớp e → số thứ tự của chu kì. Từ cấu hình → số e ngoài cùng → số thứ tự của nhóm. 6e ngoài cùng → nhóm VIA. số e -Số lớp e -Số e lớp ngoài cùng  STT nhóm A : VIA II-QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ .Trường THPT Phạm Hùng trị. Po) -Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi. As: ra: -Trong cùng chu kỳ 3. HS giải quyết vấn đề: Tổng số e là 16 → số thứ tự của nguyên tố là 16. theo chiều tăng điện Nguyên tử thuộc nhóm IA. S. VIIA có tính phi kim. SO3 là oxit axit -Hóa trị trong hợp chất với H là 2. Chu kì 4 → có 4 lớp electron. công thức hợp chất khí với H (nếu có). HS tự mình ứng dụng sơ đồ trên để giải quyết các vấn đề tương tự. công thức oxit cao nhất và hidroxit tương ứng . -Số thứ tự của electron nguyên tố -Số thứ tự của chu kỳ -Số thứ tự của nhóm A -Số lớp electron -Số electron lớp ngoài cùng Gv : Nguyễn Hữu Tiến . -Số thứ tự chu kỳ = số lớp e -Số thứ tự nhóm A = số e lớp ngoài cùng (số e hóa trị) III-SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT NGUYÊN TỐ VỚI CÁC NGUYÊN TỐ LÂN CẬN Dựa vào quy luật biến đổi tính chất của các Nghiên cứu SGK. tính phi kim: nguyên tố ở các nhóm IA. là một axit số e mạnh. Từ vị trí của nguyên tố trong Ví dụ: So sánh các tính chất cơ bản của các bảng tuần hoàn có thể suy nguyên tố Si. HS giải quyết vấn đề: Số thứ tự 19 → số đơn vị điện tích hạt nhân 19 → 19 proton → 19 electron. Nhóm 1A → có 1 electron ngoài cùng. nguyên tố trong BTH có thể so sánh tính chất trình bày phương hướng giải hóa học của 1 nguyên tố với các nguyên tố lân quyết: cận. công thức -Số thứ tự = số proton (số hợp chất khí với H là H2S đơn vị điện tích hạt nhân) = -Hydroxit tương ứng là H2SO4. Bi. Xác định vị trí của nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn: HS trình bày phương hướng giải quyết: Từ cấu hình → tổng số e → số thứ tự của nguyên tố. Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao -Số proton. P. Hoạt động 3: Nguyên tố thuộc nhóm -Trong cùng nhóm VA. VIA. VIA. theo chiều tăng điện GV củng cố quan hệ giữa vị trí VA. HS tự mình ứng dụng sơ đồ trên để giải quyết các vấn đề tương tự. Biết vị trí của 1 nguyên tố trong BTH. Ni. công thức oxit cao nhất là SO3. (trừ Sb. Vậy P có tính phi kim kém hơn hoàn với cấu tạo nguyên tử của Hóa trị cao nhất của N và mạnh hơn As. Po). hóa trị của nguyên Vị trí của một nguỵên tố trong tố trong hợp chất với hiđro. Nguyên tử p → thuộc nhóm A. nó trong sơ đồ sau: nguyên tố trong hợp chất với oxi. có thể suy ra những tính chất hóa học cơ bản của nó: -Tính kim loại. nhóm VIA có: -Hóa trị cao nhất với oxi là 6. Ví dụ: Nguyên tố S ở ô thứ 16. VIIA có tính phi tích hạt nhân ta có dãy N. tích hạt nhân. Bi. nguyên tố ở các nhóm VA. hơn Si và yếu hơn S. ta có dãy Si. Cấu tạo nguỵên tử BTH (ô): -Số proton. Vậy P có tính phi kim mạnh (trừ B và H). Từ cấu hình → nguyên tố s hoặc p → thuộc nhóm A. Hoạt động 2: GV đặt vấn đề: Cho cấu hình electron nguyên tử của một nguyên tố là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. 3 lớp e → chu kì 3. thảo luận. IIIA có tính kim loại (trừ H và B). P. kim giảm dần. -Công thức hydroxit có tính axit hay bazơ . As có tính phi của nguyên tố trong bảng tuần kim (trừ SB. -Hóa trị của nguyên tố với hidro. IIA. thuộc chu kỳ 3. S có tính phi IIA. IIIA có tính kim loại kim tăng dần. P. số Công thức oxit cao nhất.

tính phi kim mạnh dần. theo chiều Hoạt động 5: điện tích hạt nhân tăng: GV đặt vấn đề: Dựa vào quy Tính kim loại tăng dần. Trong bảng tuần hoàn. trình bày phương hướng giải quyết về quy luật biến đổi tính chất: Trong chu kì theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần: Tính kim loại yếu dần. với N (Z=7) và As (Z=33). chu kì 3 là phi kim. thảo luận. SO3 là oxit axit và H2SO4 là axit mạnh. . HS giải quyết vấn đề: Biết S ở ô 16 trong bảng tuần hoàn. Nếu xếp Gv : Nguyễn Hữu Tiến . ta có thể so sánh tính HS giải quyết vấn đề: So chất hóa học của một nguyên sánh tính chất hóa học của P tố với các nguyên tố lân cận (Z=15) với Si (Z=14) và S được không? (Z=16). Công thức hiđroxit tương ứng (nếu có) và tính axit hay bazơ của chúng. luật biến đổi tính chất của các tính phi kim giảm dần. Trong nhóm A. P. Oxit và hiđroxit có tính bazơ yếu dần. Hóa trị cao nhất của nguyên tố trong hợp chất với oxi là 6. nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Em suy ra được những tính chất gì của nó? S ở nhóm VIA. tính axit mạnh dần.Nghiên cứu SGK. S thuộc cùng một chu kì. các nguyên tố Si. có thể suy ra những tính chất hóa học cơ bản của nó được không? Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Công thức hợp chất khí với hiđro (nếu có). Hóa trị của nguyên tố trong hợp chất với hiđro là 2. công thức oxit cao nhất là SO3. HS tự mình ứng dụng sơ đồ trên để giải quyết các vấn đề tương tự.Trường THPT Phạm Hùng Hoạt động 4: GV đặt vấn đề: Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn. công thức hợp chất khí với hiđro là H2S.

Quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố. hiđroxit của nó. Hãy cho biết sự biến đổi hóa trị của các nguyên tố hóa học trong một chu kì và cho ví dụ minh họa. Chu kỳ 3 nhóm VII A B. tính phi kim giảm. + Định luật tuần hoàn . P.N . HS tự mình ứng dụng sơ đồ trên để giải quyết các vấn đề tương tự. Chu kỳ 3 nhóm VI A C. Vậy P có tính phi kim yếu hơn S và mạnh hơn Si.Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao theo thứ tự điện tích hạt nhân tăng dần ta được dãy Si. kim loại mạnh nhất là liti C. Chu kỳ 2 phân nhóm VI A B. P có tính phi kim kém hơn N và mạnh hơn As. As.B . Chu kỳ 2 phân nhóm VI A C. Chu kỳ 4 phân nhóm I A C. Gv : Nguyễn Hữu Tiến . P. H3PO4. kim loại yếu nhất là xesi Bài tập về nhà: 2-10 trang 58 Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2 và chuẩn bị : + Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học . Chu kỳ 2 phân nhóm II A B. Có thể tạo thành cation và anion? Viết công thức ion? b. ta có dãy N.C . Chu kỳ 4 phân nhóm VI A 2+ 2 2 Câu 2 : Ion X có cấu hình electron 1s 2s 2p6 xác định vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn A. Trong nhóm VIA. theo chiều điện tích hạt nhân tăng. Có hóa trị cao nhất đối với oxy và hyđro là bao nhiêu? Viết công thức phân tử của các chất đó. Chu kỳ 4 nhóm I A D. phi kim mạnh nhất là iot B. Nhấn mạnh phương hướng chung giải quyết ba vấn đề: Quan hệ giữa vị trí của nguyên tố và cấu tạo nguyên tử. Hoạt động 6: GV củng cố toàn bài.F .Be . Chu kỳ 2 phân nhóm VII A D. 2. Kết quả khác Câu 3 : Ion Y – có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 nguyên tử Y thuộc chu kỳ nào ? Nhóm nào ? A. Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Cation R+ có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp 3p6 vậy R thuộc A. So sánh tính chất hóa học của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận. có tính axit yếu hơn HNO3 và H2SO4.O .Ne Hãy căn cứ vào cấu hình electron để xác định các nguyên tố a. Trong chu kì theo chiều điện tích hạt nhân tăng thì tính phi kim tăng. S. Chu kỳ 4 phân nhóm I A D. Cho các nguyên tố thuộc chu kì 2: Li . + Quy luật biến đổi tuần hoàn một số đại lượng vật lí và tính chất các nguyên tố theo chiều tăng của ĐTHN . phi kim mạnh nhất là flo D. Tồn tại được ở dạng phân tử gồm có 2 nguyên tử c. Chu kỳ 4 nhóm II A Câu 4 : Theo quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì A. Củng cố : 1. Vậy P có tính phi kim yếu hơn N và S.

...Qui luật biến đổi tính kim loại ...Năng lượng ion hóa thứ nhất ..................... .......... 5.... Hoạt Động Của HS Học sinh thảo luận nhóm Học sinh trình bày theo nhóm Các nhóm khác nhận xét .................... 1............ ............................Tính kim loại .. Gv : Nguyễn Hữu Tiến ..Nhóm: STT của nhóm = số electron hóa trị .....KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 1........ CHUẨN BỊ III.Ô nguyên tố . Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong BTH .......................... biến đổi + chu kì 1........Chu kỳ : Số thứ tự của chu kì = số lớp Học sinh nêu các quy luật electron .Cấu tạo BTH ............ tính kim loại – phi kim ........... năng lượng ion hóa … 3......Quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố và hợp chất của chúng trong BTH ( bán kính nguyên tử ...... 6.................. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ? 2.. Kiểm Tra Bài Cũ 3. sự biến đổi đại lượng biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của ĐTHN ...Độ âm điện .Các nguyên tố có cùng electron hóa trị như nhau được xếp thành một cột 2.... bán kính nguyên tử ............. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.. Cấu tạo của bảng tuần hoàn a.. ........ ..Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao 4......Nắm được các nguyên tắc sắp xếp ............Ý nghĩa của BTH ... .................. b....................... hóa trị .............. phi kim ........................ Cấu tạo bảng tuần hoàn a........ tính phi kim .............. Thái độ II........Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.... tính axit – bazơ của các oxit và hidroxit ) ...... GHI BẢNG A. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2. .....Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng của điện tích hạt nhân...Tính axit – bazơ của oxit và hidroxit ....................... Về kiến thức Biết được: ...............Nhóm A : STT của nhóm A = Số electron lớp ngoaid cùng . khái niệm chu kì và nhóm..Bán kính nguyên tử .............. Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1 : Gv dùng phiếu học tập để ôn lại kiến thức cho học sinh ........ nhóm là gì ? 3.... 3 là : chu kì nhỏ + chu kì 4................ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng ................... Kĩ năng . 2.... độ âm điện . năng lượng ion hóa ... chu kì là gì ? c..... ô nguyên tố là gì ?ví dụ b.................... IV.................... .... MỤC TIÊU BÀI HỌC 1....... 2............. c....Mỗi nguyên tố được xếp vào 1 ô...... Rút kinh nghiệm: .. Tuần : 8 Ngày soạn: 16/10/2007 Tiết : 22 Bài 14 : LUYỆN TẬP :CHƯƠNG 2 I. ........ đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan... 7 là chu kì lớn .

D.Các nguyên tố nhóm IA. Chu kyø 4. kết thúc là một khí hiếm (trừ chu kì 1 và chu kì 7 chưa hoàn thành ). hoàn .Tính axit – bazơ của oxit và hidroxit . các nguyên tố từ IIIA đến VIIIA là các nguyên tố p. Câu 3 : Nguyeân toá R coù caáu hình lôùp ngoaøi cuøng laø 4s1. T Ýn h k i m l o ¹ i .Độ âm điện . Khi canxi tham gia phaûn öùng taïo thaønh hôïp chaát thì caáu hình cuûa ion Ca2+ naøy laø: Gv : Nguyễn Hữu Tiến . B. 18 và 18 . nhoùm IB.Nhóm B : STT của nhóm B = số electron hóa trị Nhóm B gồm các nguyên tố d và f. Chu kì thường bắt đầu là một kim loại kiềm . 3. B. B n¸ k Ý n n h g ªun ty ö T Ý n k h i ml oi ¹ 4. Trong chu kì . tính phi kim . Trong chu kì .Những đại lượng biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của ĐTHN . . C. C. . Hoạt động 2 : Gv chốt lại các vấn đề theo bảng vẽ . 18 và 8 . B. A vaø B ñuùng Câu 4 : Nguyeân toá canxi coù soá hieäu nguyeân töû laø 20.Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi và hóa trị của nguyên tố phi kim với hidro .Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao . Câu 2 : Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là A. IIA là nguyên tố s.Định luật tuần hoàn Tính chất của các nguyên tố cũng như thành phần và tính chất của các đơn chất và hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn Học sinh làm các câu hỏi theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử trắc nghiệm . các nguyên tố sắp xếp theo chiều số hiệu nguyên tử tăng dần . 8 và 18 . nhoùmVIB.Bán kính nguyên tử . các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần . .Tính kim loại . A vaø B sai D. 8 và 8 . C Hoạt động 4 : Củng cố hku× h ãA m B n¸ k Ý n n h g ªun ty ö T Ý n k h i ml oi ¹ T Ýn h p h i k i m G i ¸ tr Þ ®é ©m ®i Ön N B ¸ n k Ýn h n g u y ª n tö Hoạt động 3 : Gv goi học sinh Học sinh nêu lại định luật phát biểu lại định luật tuần tuần hoàn . Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một chu kì có số electron bằng nhau . Vaäy R thuoäc: A.Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi và hóa trị của nguyên tố phi kim với hidro . D.Năng lượng ion hóa thứ nhất . Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Tìm câu sai trong những câu dưới đây A. Chu kyø 4. C.

....... 2........ Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2... ... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng . + Gv đánh giá và bổ sung những chỗ chưa hoàn chỉnh .36 đến 2.. electron có trong nguyên tử lần lượt là : P ........Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao A.....95 ≤ P ≤ 9..... độ âm điện ......................52P Nên : 7.43 ( SBT) trang 19 Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : 4.... Kiểm Tra Bài Cũ 3..... b..... Kĩ năng Vận dụng ý nghĩa của BTH để làm bài tập về mối quan hệ giữa vị trí ........................................... IV.... đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan...... cấu tạo nguyên tử và tính chất của đơn chất và hợp chất 3............................ bảng phụ III...... THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1............. Về kiến thức Biết được: .. N ................... Mặt khác nguyên tố thuộc nhóm VIIA ............ hóa trị ... ..................... a......... nên chọn : P = 8 hoặc P = 9 .............................................. tính kim loại – phi kim . SBT ..................................... Tuần : 8 Ngày soạn: 16/10/2007 Tiết : 23 Bài 14 : LUYỆN TẬP :CHƯƠNG 2 I................... nơtron ............ Do đó chọn giá trị P = 9 ...Quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố và hợp chất của chúng trong BTH ( bán kính nguyên tử .. 1s22s22p63s23p6 B............................... A = 19 . Thái độ II.... CHUẨN BỊ Gv : bảng câu hỏi trắc nghiệm Học sinh : giải trước các bài tập SGK . N = 10 ........Ý nghĩa của BTH ... tính axit – bazơ của các oxit và hidroxit ) .......... 1s22s22p63s23p63d104s24p6 Bài tập về nhà: 2..... có 7 electron lớp ngoài cùng ............ Gọi số proton ........ Cấu hình electron : 1s22s22p5 ...... năng lượng ion hóa ...... Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS Hoạt động 1 : Gv hướng dẫn Học sinh thảo luận nhóm 3 học sinh giải bài tập dạng tổng phút và trình bày lên bảng số hạt . ...................... E Theo đề bài : P + E + N = 28 Trong nguyên tử : P = E nên : 2P + N = 28 Áp dụng điều kiện đồng vị bền : P ≤ N ≤ 1.... MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.. ........ GHI BẢNG 4.. .... 1s22s22p63s23p64s1 C.....3 Vì P là số nguyên dương .............................Viết cấu hình electron và dựa Các nhóm đánh giá lẫn nhau vào số electron lớp ngoài cùng để nhận nghiệm ..lập được phương trình tổng số hạt trong 1 nguyên tử ...... 1s22s22p6 D... Rút kinh nghiệm: ........... Gv : Nguyễn Hữu Tiến .........Áp dụng điều kiện đồng vị bền để giải ra các nghiệm ..Cấu tạo BTH ..................

Dựa vào bảng tuần hoàn hai kim loại đó là : Al và Ga . nhóm A. 1s22s1 electron . 1s22s22p63s23p63d104s24p65s1 đổi bán kính trong một Cs(Z=55). nhóm IIIA .nguyên tố A thuộc trình bày lên bảng chu kì 3 . Lưu huỳnh 2 + Cách 2 : 5. Hoạt động 5 : Gv cho 1 học sinh lên bảng viết cấu hình electron .nguyên tố A thuộc chu . Hoạt động 3 : . M1 < M< M2 + Tính số mol .100 => x = 32 2+x 8.nguyên tố A thuộc bảng với 2 trường hợp . Na(Z=11). ZB = 12 .Theo qui luật biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm IA của các nguyên tố trong nhóm A thì bán kính nguyên tử của các nguyên tố này giảm theo thứ tự : RCs > RRb > RK > RNa > RLi .75 nH = = 0.Vấn đề : Tìm 2 kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp . RO3=> RH2 .88 => MR= 32 => bảng . 1s22s22p63s1 K(Z=19). nhóm IIIA .88 = . ZB = 13 . A(Z = 13) 1s22s22p6s23p1 .88 = 5. . . . 11. 2 Gv : Nguyễn Hữu Tiến .4 n M = 0. 1s22s22p63s23p63d104s24p65s24d105p66s1 Học sinh so sánh bán kính .nguyên tố A thuộc chu Học sinh thảo luận nhóm và kì 3 . A(Z = 12) 1s22s22p6s2 .Gv đưa ra công thức : M R 2. chu kì 3 . một kim loại có nguyên tử khối nhỏ hơn 44 và 1 kim loại có nguyên tử khối lớn hơn 44 . nguyên tử khối trung bình là M 2M + 6HCl → 2MCl3 + 3H2 . nhóm IIA . Học sinh nêu từng mục của + Trườn hợp 1 : ZA < ZB .Viết cấu hình electron : Học sinh viết cấu hình Li(Z=3). Gv nhận xét lại và bổ sung chỗ còn thiếu . RO3 hãy suy ra công thức hợp chất với hidro ? .3 mol 22. Kí hiệu hai kim loại nhóm IIIA là M . nhóm IIA 2 B(Z = 13) 1s 2s22p6s23p1 .2 mol M = 44 Hai kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp . Học sinh giải bài tập 8 lên kì 3 . B(Z = 12) 1s22s22p6s2 . B đứng kế nhau trong một chu kì của bảng tuần hoàn ZB = ZA + 1 ZA = ZB + 1 + Tổng số đơn vị ĐTHN là 25 ZA + ZB = 25 Trên co sở của đề bài ta pphải giải 2 trường hợp xảy ra Hoạt động 4 : GV tổ chức cho học sinh thảo luậnh nhóm để giải quyết vấn đề dặt ra của bài 9 .1 học sinh khác trình bày qui luật biến đổi bán kính trong một nhóm A và so sánh bán kính nguyên tử của các nguyên Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao 5.Hướng dẫn : + Đặt M là nguyên tử khối trung bình của 2 kim loại . + Trườn hợp 2 : ZA = ZB + 1 ZA = ZB + 1 ZA + ZB = 25  ZA = 13 .Gv cùng học sinh phân tích bài tập số 8 + A. Một học sinh trả lời : RH2 MR 2. ZB = ZA + 1 đề bài ZA + ZB = 25  ZA = 12 . + Tính M . Các nhóm khác nhận xét 6.M H = %R %H -Yêu cầu học sinh giải quyết vấn đề bài tập 5 đưa ra . 1s22s22p63s23p64s1 Học sinh nêu qui luật biến Rb(Z=37).Trường THPT Phạm Hùng Hoạt động 2 : Gv đặt vấn đề -Có CT . 9.M H Học sinh giải bài tập lên + Cách 1 : 100-5. Dựa vào điều kiện và bảng tuần hoàn nhận nghiệm .

........... Tuần : 8 Ngày soạn: 16/10/2007 Tiết : 24 Bài : BÀI THỰC HÀNH SỐ 1: MỘT SỐ THAO TÁC THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC ... -Sự biến đổi tính chất trong chu kì :phản ứng của Na và Mg với nước.......43 ( SBT) trang 19 Bài tập làm thêm : Xét các nguyên tố sau : a..... Hãy sắp xếp theo thứ tự : +Tính kim loại giảm dần của câu a...Ca. RH3 Câu 4 : Theo quy luaät bieán ñoåi tính kim loaïi......... Clo (M=35..........F.................................. phi kim thì nhoùm caùc nguyeân toá coù tính phi kim maïnh nhaát laø: A... Rb..... Hoạt động 6 : Củng cố Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Nguyeân toá R coù coâng thöùc oxit cao nhaát laø RO2 .............. Mg........ RH4 B.. Nhoùm VIIA. RO3 D.. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.... Al .d........... Nguyeân toá R laø: A...... Rút kinh nghiệm: ....... Bài tập về nhà: 2..Cs.......b.... Al ... . K .... +Tính bazơ tăng dần của các hiđroxit trên a..b......... Ca........ Sr........... Sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều độ âm điện tăng dần :B.. c.. Be.... Na............ RH2 D..36 đến 2.... b...5) Câu 2 : Một nguyên tố tạo hợp chất khí với Hidro có công thức RH3......sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm thông thường ........ SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ TRONG CHU KỲ VÀ PHÂN NHÓM I.. Giải thích ? Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : THỰC HÀNH SỐ 1 và chuẩn bị : + Cách tiến hành thí nghiệm . R2O5 B................đun nóng hóa chất ............................... d.......................... Nhoùm IA........ RH C. Löu huyønh C... Cs ........... hôïp chaát vôùi hidroâ cuûa R chöùa 75% khoái löôïng R. Nhoùm VIIIA.... D...........c... Cacbon B.................c....... R2O7 Câu 3 :Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức RO3.............b +Tính kim loại tăng dần của câu c..... +Tính hòa tan trong nước giảm dần của các hiđroxit trên của câu a..... + Viết bài tường trình .. B.. Công thức oxit cao nhất tương ứng là: A.......d. Ca ...kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm -Rèn luyện một số thao tác thực hành thí nghiệm :lấy hóa chất ...trộn hóa chất ............. Silic (M=28) D........ +Bán kính nguyên tử giảm dần của câu d...... Rb........................... Na.Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao tố đó ... e......... Nhoùm IIA..... Về kiến thức Biết được mục đích .... Cs ..... Kĩ năng Gv : Nguyễn Hữu Tiến .. RO2 C. K............ Mg .....các bước tiến hành .. 4.......... ........... Al .Rb........ Hợp chất khí của nó với hidro có công thức................ Mg............. -Sự biến đổi tính chất trong nhóm :phản ứng giữa kim loại Na và K với nước. 2. S ...... C....... A................

.. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2.. Cho vào cốc thứ nhất một mẩu nhỏ natri .............thành công các thí nghiệm trên . mỗi cốc Hoạt động 4 : Củng cố một mẩu magie có kích thước băng mẩu natri Quan sát hiện tượng ....... giải thích 2..............giải thích và viết phương trình hóa học ...... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng ..... đa nguyên tử ? + liên kết được hình thành như thế nào ? + Câu stạo mạng tinh thể ion và các tính chất chung của mạng liên quan với nhau như thế nào ? 4....... đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan........ Hoạt động 2 : Gv hướng dẫn học sinh tiến hành thí nghiệm và lưu ý những thí nghiệm khó + TN1 +TN2 Cho học sinh tiến hành thí nghiệm dưới sự quan sát của giáo viên Hoạt Động Của HS GHI BẢNG Học sinh lắng nghe và ghi 1......... Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố chép .... ............................................................ ........ Kiểm Tra Bài Cũ 3........................................``` 3....................... Thái độ II..... mỗi cốc chừng 60 ml Hoạt động 3 : Dọn vệ sinh sau Học sinh dọn vệ sinh sau nước ................... Rút kinh nghiệm: ...................Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao -Sử dụng dụng cụ và hóa chất tiến hành an toàn ....... khi thí nghiệm và đánh giá khi thí nghiệm xong Rót vào cốc thứ ba chừng 60 ml nước nóng .......... Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Câu 2 : Câu 3 : Câu 4 : Bài tập về nhà: trang Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC LIÊN KẾT ION và trả lời câu hỏi sau : + Các ion được hình thành như thế nào ? + Thế nào là cation và anion ? Thế nào là ion đơn ....... Lấy vào 2 cốc thủy tinh ...... Nhỏ vào mỗi cốc vài giọt dung dịch phenolphtalein và khấy đều ............ mỗi cốc chừng 60 ml nước .... trong nhóm .................................................... buổi tiến hành thí nghiệm Nhỏ vào mỗi cốc vài giọt dung dịch phenolphtalein rồi khuấy đều ................. Cho vào cốc thứ hai và cốc thứ ba .................................................. -Quan sát hiện tượng ........................................................ Cho vào cốc thứ nhất một mẩu nhỏ natri .. -Viết tường trình hóa học ........................ CHUẨN BỊ III. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong chu kì Rót vào 2 cốc thủy tinh ..... IV............. Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1 : Gv phổ biến nội qui phòng thí nghiệm ....... Gv : Nguyễn Hữu Tiến .................... THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1....... cốc Học sinh tiến hành thí thứ hai một mẩu kali có cùng kích thước .. nghiệm và ghi nhận hiện Quan sát hiện tượng tượng ............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful