Trường THPT Phạm Hùng

Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao

Tuần : 5
Ngày soạn: 02/10/2007
Tiết : 15
Bài 9 :
BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức
Hiểu được:
-Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn .
-Cấu tạo của bảng tuần hoàn :Ô,chu kì,nhóm nguyên tố ,các nguyên tố họ Lantan,họ Actini.
2. Kĩ năng
Từ vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố (ô, nhóm ,chu kì)suy ra cấu hình electron nguyên tử và ngược lại .
3. Thái độ
II. CHUẨN BỊ
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU
Phương pháp diễn giảng , đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.
IV. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học
2. Kiểm Tra Bài Cũ
3. Vào Bài Mới :
Hoạt Động Của GV
Hoạt đông 1
Năm 1860 nhà bác học người
Nga Men-đe-lê-ép đã đề xuất ý
tưởng xây dựng bảng tuần
hoàn các nguyên tố hóa học
.Năm 1869 , ông công bố bản
“bảng tuần hoàn các nguyên tố
hóa học “
1870 nhà khoa học người Đức
Lothar Mayer nghiên cứu độc
lập cũng đưa ra một bảng tuần
hoàn các nguyên tố hóa học
tương tự như bảng của Menđe-lê-ép.
Hoạt động 2 :gv đưa ra bảng
tuần hoàn và hướng dẫn học
sinh tìm ra nguyên tắc sắp
xếp .
Hoạt động 3: gv đưa ra bảng
vẽ trang 33 SGK cho học sinh
và hướng dẫn học sinh xác
định các dữ kiện trên ô nguyên
tố . vd : Al ,gv gọi học sinh xác
định :
. Số hiệu nguyên tử :
.kí hiệu hóa học :
.nguyên tử khối :
.Độ âm điện
.cấu hình e

Hoạt Động Của HS
Học sinh lắng nghe.

GHI BẢNG
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong
bảng tuần hoàn .
1. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều
tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử .
2. Các nguyên tố có cùng số lớp electron
trong nguyên tử được xếp thành một hàng .
3. Các nguyên tố có số electron hóa trị trong
nguyên tử được xếp thành một cột.

II. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên
tố hóa học .
1. Ô nguyên tố
Học sinh dựa vào bảng tuần * Ô nguyên tố : là mỗi nguyên tố hóa học
hoàn nhận ra 3 nguyên tắc
được xếp vào một ô của bảng tuần hoàn .
- Ô nguyên tố cho biết : Số hiệu nguyên tử , kí
hiệu hóa học , …
S èh i Ön u g ª un t yö
N g ª nu t öy k h è i
t r u nb n g×h
K hÝ i Ö u 1 3 2 6 , 9 8
h ãh aä c
§ é ©m ®i Ö n
1 , 6 1
N « hm
T nª n g ª un t yè [ N ] e3 2 3s 1 p C Ê hun × h e l e c t r o n
S è o xh yã a
+ 3

+ Số hiệu nguyên tử : 13 +kí
A l
hiệu hóa học : Al
+nguyên tử khối : 26,9
+Độ âm điện : 1,61
+cấu hình e1s22s22p63s23p1
+số oxh : 3
Vd : stt = 13 => + Số hiệu nguyên tử : 13, kí
hiệu hóa học : Al , nguyên tử khối : 26,98 ,
Học sinh nhận xét số lớp Độ âm điện : 1,61 , cấu hình e :
electron của các nguyên tử 1s22s22p63s23p1 , số oxh : 3
Gv : Nguyễn Hữu Tiến

Trường THPT Phạm Hùng
Hoạt động 4: gv đưa bảng 5
sgk cho học sinh xác định số
lớp electron của các nguyên tố
từng chu kì .
Gọi học sinh rút ra khái niệm
từng chu kì
-Gv cho học sinh xác định các
nguyên tố trong chu kì 1 – 7 .
-GV giới thiệu khái quát từ chu
kì 1 đến chu kì 7, đặc biệt lưu
ý chu kì 2 và 3 với những đặc
điểm căn bản mà HS sẽ phải sử
dụng nhiều.
Chu kì 2 gồm 8 nguyên tố bắt
đầu là liti (Z=3) và kết thúc là
neon (Z=10).
Nguyên tử của các nguyên
tố này có 2 lớp electron: lớp K
(gồm 2 electron) và lớp L. Số
electron của lớp L tăng dần từ
1 ở liti đến tối đa là 8 ở neon,
khi đó lớp electron ngoài cùng
đã bão hòa.

Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
cùng chu kì .
Rút ra khái niệm về chu kì

2. Chu kì
* chu kì : là dãy các nguyên tố mà nguyên tử
của chúng có cùng số lớp electron , được xếp
theo chiều ĐTHN tăng dần.

Các nhóm thảo luận và cho
Stt của chu kì = số lớp e trong nguyên tử
biết các nguyên tố trong
từng chu kì .
* Chu kì nào cũng bắt đầu bằng một kim loại
kiềm và kết thúc bằng một khí hiếm (trừ chu
kì 1 là chu kì đặc biệt ) .
+ Chu kì 1 : gồm 2 nguyên tố bắt đầu H (Z=1)
kết thúc là He(Z= 2)
+ Chu kì 2 : gồm 8 nguyên tố bắt đầu Li
(Z=3) kết thúc là Ne(Z= 10)
+ Chu kì 3 : gồm 8 nguyên tố bắt đầu Na
(Z=11) kết thúc là Ar(Z= 18)
+ Chu kì 4 : gồm 18 nguyên tố bắt đầu K
(Z=19) kết thúc là Kr(Z=36)
+ Chu kì 5 : gồm 18 nguyên tố bắt đầu Rb
(Z=37) kết thúc là Xe(Z= 54)
+ Chu kì 6 : gồm 32 nguyên tố bắt đầu Cs
(Z=55) kết thúc là Rn(Z= 86)
+ Chu kì 7 : Chưa hoàn thành .
* Lưu ý :
- Các chu kì 1,2 và 3 là các chu kì nhỏ .
Chu kì 3 gồm 8 nguyên tố bắt
- Các chu kì 4,5,6 và 7 là các chu kì lớn .
đầu từ natri (Z=11) và kết thúc
là agon (Z=18).
Nguyên tử của các nguyên
tố này có 3 lớp electron: lớp K
(2 electron), lớp L (8 electron)
và lớp M. Số electron của lớp
M tăng từ 1 đến 8 khi Z tăng từ
11 đến 18. Lớp electron ngoài
cùng đạt tới kiến trúc vững bền
như của nguyên tử khí hiếm
agon.
Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1 : Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là :
A.6
B.5
C. 3
D.7
Câu 2 :Số nguyên tố trong chu kì 3 và chu kì 5 là:
A.8 và 18
B.18 và 8
C. 8 và 8
D.18 và 18
Câu 3 :Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố ,số chu kì nhỏ và chu kì lớn là
A.3 và 4
B.3 và 3
C. 4 và 3
D.4 và 4
Câu 4 :Trong bảng tuần hoàn , các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào ?
A.Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân
B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng
C. các nguyên tố cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.
D. Cả A,B,C .
Bài tập về nhà:
1 đến 8 trang 39
Gv : Nguyễn Hữu Tiến

.......................................... 2........Gv gọi học sinh cho biết thế nguyên tố mà nguyên tử có nào là nguyên tố s..............Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Dặn dò : Về nhà đọc phần bài còn lại .. -Cấu tạo của bảng tuần hoàn :Ô............. a... ns2np1...........................3 electron ....... Có 1...... Kĩ năng Từ vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố (ô....................chu kì)suy ra cấu hình electron nguyên tử và ngược lại ....... 4.............. Nhóm A : gồm 8 nhóm được đánh số từ IA -> VIIIA -Nhóm A : bao gồm các nguyên tố s và các nguyên tố p + Nguyên tố s : là các nguyên tố mà nguyên tử có electron chót cùng được điền vào phân lớp s ..... Cho biết kn nhóm nguyên tố ? Nhóm nguyên tố : gồm các nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử lớp ngoài cùng tương tự nhau ............ lớp ngoài cùng nhóm IA ......họ Actini.. Rút kinh nghiệm: .... Tuần : 6 Ngày soạn: 02/10/2007 Tiết : 16 Bài 9 : BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I..... Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS Hoạt động 1:gv đưa ra bảng 5 sgk và yêu cầu : -Nhận xét cấu hình electron Có dạng : ns1...... Kiểm Tra Bài Cũ 3................................. thành một cột ............. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2........................ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng ......................................... -Số electron lớp ngoài cùng ............. -Có 2 loại nhóm : Nhóm A và Nhóm B.. do đó có tính chất hóa học gần Dựa vào bảng tuần hoàn ta giống nhau và được xếp thấy có 2 loại nhóm : A và B............................... Về kiến thức Hiểu được: -Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ..các nguyên tố họ Lantan.................................. IV........................ do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp thành một cột . Thái độ II............. ............................ IIA.... (Khối các nguyên tố s gồm các nguyên Gv : Nguyễn Hữu Tiến ....... Hoạt động 2: Cho biết nhóm A gồm bao gồm 8 nhóm được đánh số nhiêu nhóm ? Kí hiệu nhóm A....nhóm nguyên tố ..................2..........p... .... CHUẨN BỊ III. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.......... ns2. electron cuối cùng được Stt của nhóm = số e lớp ngoài điền vào phân lớp s.. 3. Nhóm nguyên tố * Nhóm nguyên tố : là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron nguyên tử lớp ngoài cùng tương tự nhau . GHI BẢNG 3......chu kì.... từ IA -> VIIIA -Nhóm A : bao gồm các nguyên tố s và các nguyên tố p + Nguyên tố s : là các .............. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan........ nhóm .............. IIIA...

+ Nguyên tố d: là các nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d. Viết cấu hình electron đầy đủ của X. 7 N . IIA . Gv : Nguyễn Hữu Tiến . 29 Cu .Nhóm :IIIA -Stt : 15. Vd: Na thuộc nhóm IA Mg thuộc nhóm IIA -Nhóm A có cả các nguyên tố thuộc chu kì nhỏ và chu kì lớn . f.Nhóm :VA -Stt : 26. 26 Fe . Vd: Fe(Z=26) :1s22s22p63s13p63d64s2 Cu(Z=29) : 1s22s22p63s13p63d104s1 Stt của nhóm B = tổng số e ở 2 phân lớp ngoài cùng Stt của nhóm B = tổng số e ở 2 phân lớp ngoài cùng gồm 8 nhóm được đánh số ( bằng chữ la mã )từ IIIB -> VIIIB rồi tới IB và IIB . + Nguyên tố f: là các nguyên tố mà nguyên tử có electron chót cùng được điền vào phân lớp f.chu kì :3.Nhóm :IIA -Stt : 13.Xác định vị trí của nguyên tố Na trên bảng tuần hoàn . + Nguyên tố f: là các nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f. Ni -Stt : 12. nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.chu kì :3. Hoạt động 3: Cho biết nhóm B gồm bao nhiêu nhóm ? Kí hiệu nhóm B.Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao cùng của các nguyên tố trong + Nguyên tố p : là các nhóm .chu kì :4. Al . Fe.P. Nhóm B được gọi là các nguyên tố chuyển tiếp . Hãy xác định vị trí các nguyên tố trên bảng tuần hoàn . -Nhóm B : bao gồm các nguyên tố d và các nguyên tố f + Nguyên tố d: là các nguyên tố mà nguyên tử có electron chót cùng được điền vào phân lớp d. Giải -Stt : 11 -chu kì :3 -Nhóm :IA 16 14 27 30 56 64 Vd : 8 O . -Cho nguyên tố X thuộc chu kì 3 nhóm IIA . tố nhóm IA .chu kì :3. 13 Al . Viết cấu hình electron đầy đủ của X. Hoạt động 5: củng cố + thuộc chu kì 4 => có 4 lớp Vd: Fe thuộc nhóm VIIB Cu thuộc nhóm IB -Nhóm B gồm các nguyên tố thuộc chu kì lớn . Hoạt động 4: gv hướng dẫn học sinh xác định vị trí nguyên tố trên bảng tuần hoàn . 15 P . b. Vd : Na(Z=11) :1s22s22p63s1 Mg(Z=12) :1s22s22p63s2 Stt của nhóm = số e lớp ngoài cùng của các nguyên tố trong nhóm . Nhóm B: gồm 8 nhóm được đánh số ( bằng chữ la mã )từ IIIB -> VIIIB rồi tới IB và IIB .Nhóm Gv gọi học sinh xác định cấu :VIIIB hinh e đầy đủ.Gv gọi học sinh cho biết thế nào là nguyên tố d.) + Nguyên tố p : là các nguyên tố mà nguyên tử có electron chót cùng được điền vào phân lớp p. -Cho nguyên tố Y thuộc chu kì 4 nhóm IIA . Nhóm B : bao gồm các nguyên tố d và các nguyên tố f . Áp Dụng: -Cho Na có cấu hình là : 1s22s22p63s1. Mg .

5.. Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : C.. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng có cùng số lớp electron ................. chu kì 3 ......... N........... nhóm IIA.. sst : 15 . .. . chu kì 4 .....6 B.7 C... B.......... -Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn về tính chất các nguyên tố Biết dược .............Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao electron .......... O lần lượt thuộc nhóm IVA.. C.................. sst : 15 ........VIA..............6........... C... Vậy cấu hình electron của X là : A....................... chu kì 2 ..... Về kiến thức Hiểu được: -Đặc điểm của electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A.... sst : 15 ......................Vậy số electron ngoài cùng là : A.. 2.............. Tuần : 6 Tiết : 17 Bài 10 : Ngày soạn: 22/9/2007 SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HÒAN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I....... nhóm VA.............. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.................... Kĩ năng Gv : Nguyễn Hữu Tiến ......5.............. được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần ..................1 đến 2.... nhóm VA. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì ....8 D. sst : 15 ....... D.......... 1s22s22p6 D.... 6... -Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong chu kì .................. B.................. nhóm VIA.......... 1s22s22p63s2 C.... Câu 4 :Nguyên tố X thuộc chu kì 3 ......7...........6 Câu 2 :Tìm câu sai trong các câu sau đây A........ nhóm VIA.. +Nhóm IIA => có 2 electron ở lớp ngoài cùng +Cấu hình electron lớp ngoài cùng là : 3s2 +Cấu hình electron đầy đủ : 1s22s22p63s2.... Rút kinh nghiệm: .....VA..... chu kì 3 .................5............ Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B....các chu kì và các nhóm .................. 30 Câu 3 :Vị trí của 15 P trên bảng tuần hoàn là : A.......đặc điểm cấu hình electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố nhóm B...........4..... 1s22s22p63s1 B.7 trang 14 SBT Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HÒAN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC và trả lời các câu hỏi sau : 4................ +Nhóm IIA => có 2 electron ở lớp ngoài cùng +Cấu hình electron lớp ngoài cùng là : 4s2 +Cấu hình electron đầy đủ : 1s22s22p63s23p64s2 + thuộc chu kì 3 => có 3 lớp electron .....................6..............1s22s22p63s23p2 Bài tập về nhà: 2.... D.......................... Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố .........Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử ...........

. suy ra cấu tạo nguyên tử . Đó chính là nguyên nhân làm cho các nguyên tố trong cùng một nhóm có tính chất hóa học tương tự nhau .đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng . nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu lớp electron ? ( 3 lớp electron ) c. ta nói rằng chúng biến đổi tuần hoàn . cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A được lặp lại .Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố này thường có dạng : (n-1)da ns2 . -Dựa vào cấu hình electron .d. Nhóm IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA Chu kì 2 Li Be B C N O F Hoạt Động Của HS Ne Cấu hình electron 3 . CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A . CHUẨN BỊ III. theo nhóm .Sau mỗi chu kì . Chúng là các nguyên tố d và nguyên tố f . Học sinh hoạt động nhóm và trình bày lên bảng Các nhóm nhận xét lẫn nhau Học sinh nhận xét về sự biến đổi cấu hình electron lớp ngoài cùng theo nhóm . Kết luận : Sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn vè tính chất của các nguyên tố . CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM B .Gv nhận xét kết quả các nhóm .0 để học sinh nhận thấy được sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng . còn được gọi các kim loại chuyển tiếp . nhóm IIA của bảng tuần hoàn (câu hỏi như bài 3) 3. Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó ? ( 1s22s22p63s23p3 ) Câu 2 : Một nguyên tố ở chu kì 4 . THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Các nguyên tố nhóm B đều thuộc chu kì lớn . II .f 3. +Sau mỗi chu kì .Học sinh xác định vị GHI BẢNG I. nhóm VA của bảng tuần hoàn . Hoạt động 3 : GV rèn luyện cho học sinh viết cấu hình electron các nguyên tố nhóm B và cách xác định STT của các nguyên tố nhóm B . Gv : Nguyễn Hữu Tiến .xác định nguyên tố s. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2. Hoạt động 2 : Từ cấu hình electron nguyên tử hãy nhận xét cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố theo chu kì . sửa chữa sai sót rút kinh nghiệm . PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng . IV. Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1 : Một nguyên tố ở chu kì 3 .STT của nhóm = số electron hóa trị = số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố đó . a.Nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau = STT của nhóm => nguyên nhân của sự giống nhau về tính chất hóa học của các nguyên tố trong một nhóm A . . Đó chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố . Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1 : Gv sử dụng hình 2. Thái độ II. cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố nhóm A được lặp đi lặp lại . chu kì Học sinh lắng nghe và ghi .p. nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng ? ( 5 electron ) b.Gv chốt lại : + nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau và bằng số thứ tự của nhóm .Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao -Dựa vào cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A . đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.

......... B... các nguyên tố d và f có số hoàn ......... Các nguyên tố trong cùng 1 nhóm có tính chất hóa học tương tự nhau .......... 2...... 30 . nguyên tử của 2 nguyên tố thuộc hai chu kì liên tiếp hơn kém nhau 1 lớp electron .... nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu lớp electron ? ( 3 lớp electron ) c................. a.. Hoạt động 4 : Củng cố bài Củng cố : Câu 1 : Điền vào dấu 3 chấm những từ và cụm từ thích hợp : ......5..10 .. sự lặp lại tính chất hóa học của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước ............... Bài tập về nhà: 1.....Gv yêu cầu học sinh viết cấu hình electron hoặc ở cả phân lớp phân lớp sát lớp electron nguyên tử của 1 số nguyên tố có ngoài cùng chưa bão hòa ... sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước .......... + Nếu S = 11 thì nguyên tố ở nhóm IB ........ Gv : Nguyễn Hữu Tiến .................... Từ đó nhận xét về đặc sát ngoài cùng đã bão hòa thì số điểm xây dựng vỏ nguyên tử của các electron hóa trị được tính theo số nguyên tố nhóm B .Trong mỗi chu kì ..học sinh viết cấu hình electron hóa trị nằm ở lớp ngoài cùng ... sự lặp lại tính kim loại của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước ..Dựa vào BTH ..... e......... 2..... b. Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC và trả lời câu hỏi sau : + Thế nào là năng lượng ion hóa ........................ Câu 3 : Một nguyên tố ở chu kì 3 ........12 ....... c. nhóm VA của bảng tuần hoàn ........... 10 thì nguyên tố ở lớp (n-1)d để nhanh chóng đạt cấu hình nhóm VIIIB .... Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng 1 nhóm A biến đổi tuần hoàn ....... STT của nhóm = số electron lớp ngoài cùn của nguyên tử nguyên tố trong nhóm đó .............. Trong 1 nhóm .......... khi phân lớp Z = 22 ..... B.... số electron … tăng dần Câu 2 : Mệnh đề nào sau đây không đúng ? a......................... như nguyên tố Cr ( Z = 24 ) Đặt S = a + 2 ............Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao ................. Cu ( Z = 29 ) … Ở trường hợp này có sự + Nếu S ≤ 8 thì S = STT nhóm .Gv thông báo cho học sinh về số + Nếu S = 12 thì nguyên tố ở nhóm electron hóa trị của nguyên tử các nguyên Học sinh làm các câu IIB .....6 SGK trang 44 ................................ Hãy chọn đáp án đúng ..... ........ 2.......... 25 ........... chuyển 1 electron ở phân lớp ns vào phân + Nếu S = 8 ....... . Lưu ý một số trường electron ở lớp ngoài cùng ........... 9 ..... tố nhóm B hỏi trắc nghiệm ....... d.13 SBT ......... nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng ? ( 5 electron ) b.. sự lặp lại tính phi kim của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước ..........2.......... độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố ? Quy luật biến đổi các đại lượng vật lí này trong bảng tuần hoàn như thế nào ? 4........ .......... hợp đặc biệt ............Số thứ tự của chu kì trùng với … của nguyên tố trong chu kì đó ......... học sinh nhận xét vị trí trí của nguyên tố nhóm a là số electron được điền vào ( 1 – 10 ) các nguyên tố nhóm B trong bảng tuần B trong bảng tuần hoàn Nói chung .......................... Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó ? ( 1s22s22p63s23p3 ) Câu 4 : Một nguyên tố ở chu kì 4 ..........9 . ..... nhóm IIA của bảng tuần hoàn (câu hỏi như bài 3) Câu 5 : Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau lại được lặp lại giống như chu kì trước là do A.4.. C.............. 2........... ... nguyên tử của các nguyên tố trong cùng 1 nhóm A bao giờ cũng có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau .3................ bêng bão hòa hoặc nửa bão hòa ........... Rút kinh nghiệm: .................

Gv : Nguyễn Hữu Tiến .trong nhóm A. Về kiến thức Biết khái niệm và qui luật biến đổi tuần hoàn của bán kính nguyên tử . lực hút giữa hạt nhân với các với các electron lớp ngoài cùng cũng tăng theo => bán kính nguyên tử nói chung giảm . PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng .độ âm điện trong chu kì . Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1 : Gv cho học sinh nghiên cứu hình 2.1 để tìm ra quy luật biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố theo chu kì và nhóm . + trong 1 nhóm . Giải thích : khi ĐTHN tăng .năng lượng ion hóa tứ nhất .Trong cùng một chu kì . Kĩ năng Dựa vào qui luật chung .Gv chia học sinh 6 nhóm để giải thích quy luật biến đổi đó theo chu kì và nhóm . Giải thích : Mặc dù ĐTHN tăng nhanh nhưng số lớp electron tăng dần => bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng . Thái độ II.Trong một nhóm A . . CHUẨN BỊ III. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan. theo chiều tăng của điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử của các nguyên tố nói chung giảm .Trường THPT Phạm Hùng Tuần : 6 Tiết : 18 Bài 11 : Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Ngày soạn: 22/9/2007 SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I.Gv đặt câu hỏi : Tại sao trong chu kì và nhóm A thì ĐTHN đều tăng nhưng sự biến đổi bán kính khác nhau ? Gv giải thích thêm : trong nhóm A do số lớp electron tăng (chiếm ưu thế) Hoạt Động Của HS Học sinh nhìn hình nêu qui luật biến đổi theo chu kì và nhóm A Học sinh thảo luận nhóm về phần giải thích sự biến đổi bán kính nguyên tử theo chu kì và nhóm và trình bày lên bảng .năng lượng ion hóa . MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. lực hút giữa hạt nhân với các với các electron lớp ngoài cùng cũng tăng theo => bán kính nguyên tử nói chung giảm . Các nhóm khác nhận xét Học sinh đọc ở SGK + Trong chu kì : cùng số lớp electron khi ĐTHN tăng . Kiểm Tra Bài Cũ 3. IV. . 3. Mặc dù ĐTHN tăng nhanh nhưng số lớp electron tăng dần chiếm ưu thế => bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng Kết luận : Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo GHI BẢNG I. 2.bán kính nguyên tử . BÁN KÍNH NGUYÊN TỬ Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.năng lượng . theo chiều từ trên xuống dưới ( chiều ĐTHN tăng ) bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng .thí dụ sự biến thiên về :độ âm điện .suy đóan được sự biến thiên tính chất cơ bản của nguyên tố trong chu kì (Nhóm A) cụ thể . Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2.

2 SGK Vậy : Năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của của ĐTHN . nguyên tử . lực liên kết giữa electron lớp ngoài cùng và hạt nhân giảm . năng lượng ion hóa càng thấp . 3 và giá trị của chúng lớn hơn năng lượng ion hóa thứ nhất . khỏang cách giữa electron lớp ngoài cùng đến hạt nhân tăng . theo chiều tăng của ĐTHN . . 3 được kí hiệu I2 . I1 < I2 < I3 … Gv sử dụng bảng 2. còn nguyên tử P khó tách electron nhất vì để tách .Trường THPT Phạm Hùng Hoạt động 2 : Gv diễn giảng cho học sinh biết khái niệm về năng lượng ion hóa : . Hoạt động 3 : Dựa vào quy luật biến đổi bán kính hãy cho biết .cuối chu kì nguyên tố nào dễ tách electron nhất ? khó tách electron nhất ? giải thích . NĂNG LƯỢNG ION HÓA dẫn của GV 1. Khái niệm : Năng lượng ion hóa thứ nhất ( I1) của nguyên tử là năng lượng tối thiểu cần Học sinh đọc khái niệm ở để tách electron thứ nhất ra khỏi nguyên tử ở SGK . Nguyên tử càng dễ tách electron . lực liên kết giữa hạt nhân và electron lớp ngoài cùng tăng .học sinh làm theo hướng II. nguyên Cuối nhóm 2.Gv cho học sinh làm ví dụ : H → H+ + 1e phải yốn năng lượng bằng 1312 kJ/mol . trạng thái cơ bản . + Trong một nhóm A . . chúng ta có năng lượng ion hóa thứ 2 . I 1 < I 2 < I3 … Học sinh nêu qui luật Học sinh trả lời : .dễ tách nhất là : Al . chúng ta có năng lượng ion hóa thứ 2 . IP = 1012 Nguyên tử nguyên tố nào dễ tách electron nhất ? khó tách electron nhất ? giải thích Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao chiều tăng của điện tích hạt nhân . VD : hình 2.2 và hình 2.Trong cùng một nhóm A . I3 và giá trị của chúng lớn hơn năng lượng ion hóa thứ nhất . lượng nhất . Gv : Nguyễn Hữu Tiến . Từ đó hình thành khái niệm về năng lượng ion hóa cho học sinh . * Ngoài ra . Từ đó suy ra quy luật biến đổi năng lượng ion hóa trong một chu kì .Gv đưa ra câu hỏi : Cho biết năng lượng ion hóa I1 (kJ/mol ) của nguyên tử một số nguyên tố sau : IAl = 578 .2 . 3 được kí hiệu I2 .GV bổ sung : Ngoài ra .Để cho học sinh nêu qui luật biến đổi trong chu kì . nhóm A . Năng lượng ion hóa được tính bằng kJ/mol . Sự biến đổi năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử các nguyên tố nhóm A . I3 là năng lượng cần thiết để tách hạt electron thứ 2 .Khó tách nhất : P Nguyên tử Al dễ tách electron nhất vì để tách electron ra khỏi nguyên tử cần tiêu tốn ít năng lượng nhất .GV nhấn mạnh : electron liên electron ra khỏi nguyên tử kết càng yếu với hạt nhân càng cần tiêu tốn nhiều năng dễ tách ra khỏi nguyên tử .đầu chu kì + Trong một chu kì . làm cho năng lượng ion hóa nói chung cũng tăng theo .Trong một chu kì . theo chiều tăng của ĐTHN . ISi = 786 . do đó năng lượng ion hóa nói chung giảm .

ĐỘ ÂM ĐIỆN 1. nhóm A . giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . Nguyên tử nguyên tố nào có bán kính nguyên tử lớn nhất ? có giá trị độ âm điện lớn nhất ? 4. B. C. Học sinh nêu qui luật biến . B. D. Gv : Nguyễn Hữu Tiến . theo chiều tăng đó . Cả B và C Câu 2 : Trong một nhóm A . theo chiều tăng của ĐTHN ( đi từ trên xuống ) bán kính nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ . Trong một nhóm A .Gv chia học sinh ra các nhóm thảo luận giải thích qui luật đó Củng cố : 1. Hoạt động 5 : Gv sử dụng bảng 2. Tương tự bíến đổi độ âm điện . Vậy : Độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . Hoạt động 4 : Gv diễn giảng để nêu khái niệm độ âm điện . Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Đầu nhóm Học sinh đọc trong SGK Học sinh thảo luận nhóm để giải thích sự biến đổi theo chu kì . năng lượng ion hóa trong chu kì và nhóm A Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Trong một chu kì .Trong cùng một nhóm A . *Lưu ý : Độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố càng lớn thì tính phi kim của nguyên tố đó càng mạnh và ngược lại . 2. Cả A và C Câu 3 :Độ âm điện đặc trưng cho khả năng A. . giải thích qui luật biến đổi . độ âm điện của nguyên tử cac nguyên tố thường giảm dần . tăng theo chiều giảm của độ âm điện . 2. bán kính nguyên tử của các nguyên tố A. hút electron của nguyên tử trong phân tử . B. bán kính nguyên tử các nguyên tố A. giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . theo chiều tăng dần của đổi đó . C.học sinh nên qui luật biến đổi trong chu kì và nhóm . Sự biến đổi độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố nhóm A .3 và hình 2. tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . độ âm điện của nguyên tử các Học sinh thảo luận nhóm để nguyên tố thường tăng dần . theo chiều tăng của ĐTHN bán kính nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ . giảm theo chiều tăng của độ âm điện . của ĐTHN .98) so sánh với các nguyên tố khác để tính độ âm điện của chúng . Từ đó suy ra quy luật biến đổi năng lượng ion hóa trong một nhóm A . III .3 . 3.GV bổ sung : Thang độ âm điện này của Pauling : Căn cứ độ âm điện của F (3.Trường THPT Phạm Hùng tử nguyên tố nào dễ tách electron nhất ? khó tách electron nhất ? giải thích . . D. Khái niệm Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử nguyên tố đó khi tạo thành liên kết hóa học .GV chia nhóm cho học sinh thảo luận giải thích qui luật biến đổi đó .Trong một chu kì . Trong một chu kì . tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . nhường electron của nguyên tử này cho nguyên tử khác . của ĐTHN .

................... Về kiến thức -Hiểu được :khái niệm và quy luật biến đổi tính kim loại ............. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. TÍNH PHI KIM LOẠI CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ..... TÍNH GV giải thích cho HS về tính lời theo yêu cầu của GV PHI KIM CỦA CÁC NGUYÊN TỐ .................thí dụ sự biến thiên về tính kim loại ................. nhường proton của nguyên tử này cho nguyên tử khác ..................... 3..... MỤC TIÊU BÀI HỌC 1......... Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1 :Thế nào là năng lượng ion hóa ..... sau 1......... kim loại và tính phi kim...14 ....... TÍNH PHI KIM LOẠI CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ...... tham gia phản ứng mạnh hay yếu ...... PHI KIM đó HS nghiên cứu SGK để .....suy đoán sự biến thiên tính chất cơ bản trong chu kì (nhóm A) cụ thể . Bài tập về nhà: 2.... Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2. Kĩ năng -Dựa vào quy luật chung ......... + Hiểu được nội dung định luật tuần hoàn ......... 2..... + Hiểu được quy luật biến đổi hóa trị ............... D...........Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao C..... phi kim và quy luật biến đổi tính kim loại ..... K ....... phi kim +Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi và hóa trị với hiđro....TÍNH KIM LOẠI......Tính kim loại: là tính chất của một nguyên tố củng cố hai khái niệm này mà nguyên tử của nó dễ nhường electron để trở Gv : Nguyễn Hữu Tiến ................... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng ............. ...... 2.............. IV................. SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI ....... trả I...15 SBT và Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI ....ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN I........... tính phi kim........... tính axit – bazơ của oxit và hidroxit của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn .................................... Thái độ II....... Cl .............tính phi kim trong một chu kì ......... độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố ? Quy luật biến đổi các đại bán kính . Si ............... CHUẨN BỊ III.................. +Tính kim loại ...ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN và trả lời câu hỏi sau : + Hiểu được tính kim loại ........................................ -Hiểu được sự biến đổi hóa trị của các nguyên tố với hiđro và hóa trị cao nhất với oxi của các nguyên tố trong một chu kì ...... Rút kinh nghiệm: ........... năng lượng ion hóa ............... ........... độ âm điện trong bảng tuần hoàn như thế nào (theo chu kì và nhóm) ? Câu 2 : So sánh bán kính của : P ....... Na .............trong một nhómA................ tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn . đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan... Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS GHI BẢNG Hoạt động 1: Tìm hiểu trong SGK....... 4.. 3.. Tuần : 7 Ngày soạn: 06/10/2007 Tiết : 19 Bài 12 : SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI .................

tính kim loại. theo chiều tăng của ĐTHN được lặp lại đối với mỗi chu (đi từ trên xuống) thì năng lượng ion hóa .Tính phi kim : là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ nhận thêm electron để trở thành ion âm. tính phi kim . phát biểu Nguyên tử của nguyên tố nào càng dễ càng dễ qui luật nhận electron thì tính phi kim của nguyên tố đó càng mạnh. độ lời câu hỏi: âm điện tăng dần đồng thời bán kính nguyên tử Trong mỗi chu kì của giảm dần làm cho khả năng nhường electron bảng tuần hoàn. Khả năng nhường e: dùng hình 2. theo chiều -Tính kim loại tăng.Tìm ranh giới của các Từng HS phát biểu trước Nguyên tử của nguyên tố nào càng dễ nhường nguyên tố kim loại . phi kim trong biến đổi tính kim loại. âm điện giảm dần đồng thời bán kính nguyên tử Phần giải thích sự biến đổi tăng nhanh làm cho khả năng nhường electron tính kim loại . phi kim giảm từ trên xuống electron tăng . tính kim loại của các nguyên tố giảm dần. tích hạt nhân tăng dần dựa vào bán kính nguyên tử do GV dùng hình 2. đúc kết thành một chu kì . Hoạt động 2: 2. tính điểm chung. Đại diện nhóm Trong mỗi chu kì. Thảo luận nhóm. GV và HS thảo luận về sự Thảo luận để rút ra các . khả năng nhận tăng của điện tích hạt nhân. tính phi kim của trong cùng 1 nhóm A . bổ sung những ý còn tích hạt nhân tính kim loại của các nguyên tố thiếu rồi cho học sinh đọc tăng dần. đầu tiên là nhóm IA. phi kim lớp electron thì tính kim loại của nguyên tố đó càng trong bảng tuần hoàn các mạnh nguyên tố hóa học . tuần hoàn Trong một chu kì. GV và HS. tính phi kim trong kỳ một nhóm A . khả năng nhận trong chu kì theo chiều điện electron giảm . hạt nhân.1 trong SGK để -Dễ: nguyên tố đầu chu kỳ thảo luận về sự biến đổi tính -Khó: nguyên tố cuối chu kim loại. theo chiều tăng của ĐTHN phi kim trong chu kì 3 để trả (từ trái sang phải) thì năng lượng ion hóa . bổ sung những ý còn thiếu rồi kết luận : Trong một Gv : Nguyễn Hữu Tiến . . tính phi kim tăng . SGK để có khái niệm đúng Giải thích : đồng thời lưu ý quy luật trên Trong một nhóm A .Sự biến đổi tính kim loại .1 trong SGK để trình bày.Sự biến đổi tính kim loại . độ kì. nên tính kim loại tăng .Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao cho đúng. . phi kim trong chu kì theo qui luật. GV tổng hợp ý kiến phát biểu nhóm của HS. nên tính phi kim giảm . đồng thời tính phi kim tăng dần GV cho HS đọc SGK mô tả để thấy được sự biến đổi Giải thích : sự biến đổi tính chất kim loại. nên tính phi kim tăng . sau đó là nhóm -Dễ: nguyên tố trên nhóm -Khó: nguyên tố dưới VIIA. thành ion dương.Sự biến đổi tính kim loại . -HS so sánh chu kỳ 2 và 3 dần. theo chiều tăng của điện tích chiều điện tích hạt nhân tăng phát biểu. tính giảm nên tính kim loại giảm . theo chiều tăng của điện của HS. đồng thời tính phi kim giảm dần.  Hoạt động 3. phi kim trong nguyên tố biến đổi thế nào? một nhóm A GV tổng hợp ý kiến phát biểu Trong một nhóm A.

Hóa trị tăng dần Hoạt động 5 GV hướng dẫn HS dùng bảng 2. 37 Rb . đồng thời tính phi kim yếu dần . Na<K<Rb<Cs B. II . đi từ trái sang phải . 12 Mg . Na<Mg<Al<Si B. GV cũng cố phần thứ nhất : Trong một chu kì . theo chiều tăng của ĐTHN tính kim loại . phi kim nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ . em phát hiện ra quy luật biến đổi gì theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần ? Từ đó GV giúp HS rút ra nhận xét : Trong chu kì 3 đi từ trái sang phải. 14 Si . So sánh tính kim loại . 15 P . trong hợp chất khí với hiđro. 13 Al . Hãy sắp xếp tính kim loại theo chiều tăng dần A. Na>K>Rb>Cs C. GV lưu ý quy luật trên được lập lại đối với nhóm A khác. 55 Cs . 33 As Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Cho các nguyên tố sau : 11 Na . GV dùng hình 2. 19 K . tính phi kim cao nhất của các nguyên tố đối với oxy tăng lần của các nguyên tố biến đổi lượt từ 1 đến 7 . phi kim của các nguyên tố sau : a. Si<Al<Mg<Na Câu 3: Một nguyên tố tạo hợp chất khí với Hidro có công thức RH3. còn hóa trị với hidro của các tuần hoàn tho chiều tăng của phi kim giảm từ 4 đến 1. Trong một nhóm A .4 trong SGK để nghiên cứu trả lời câu hỏi sau : Nhìn vào bảng biến đổi hóa trị của các nguyên tố chu kì 3 trong oxit cao nhất. điện tích hạt nhân. hóa trị Tính kim loại . đi từ trên xuống dưới. 12 Mg . 2. phi kim nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ .  Hoạt động 6 : Củng cố Củng cố : 1. Na>Mg>Al>Si C. 11 Na . tính kim loại của các nguyên tố mạnh dần. 3. 7 N . Hãy sắp xếp tính kim loại theo chiều tăng dần A.Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao nhóm A. SỰ BIẾN ĐỔI VỀ HÓA TRỊ CỦA CÁC Hoạt động 4 NGUYÊN TỐ. hóa trị cao nhất của các nguyên tố trong hợp chất với oxi tăng lần lượt từ 1 đến 7 còn hóa trị của các phi kim trong hợp chất khí với hiđro giảm từ 4 đến 1. 13 Al b. theo chiều tăng của ĐTHN ( đi từ trên xuống ) tính kim loại . Si>Mg>Al>Na D. Trong một chu kì . Công thức oxit cao nhất tương ứng là: Gv : Nguyễn Hữu Tiến .1 trong SGK để giải thích quy luật này. Cs>Rb>K>Na D. Rb<Cs<K<Na Câu 2 : Cho các nguyên tố sau : 11 Na .

...........................thí dụ sự biến thiên về : tính axit ................ 4........ RH3 Bài tập về nhà: trang Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI ............ tính Li O BeO BO CO NO axit tăng dần 2 Oxit 2 Oxit 3 Oxit axit 2 Oxit 2 5 Oxit Gv : Nguyễn Hữu Tiến ............... Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV  Hoạt động 1...........bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng...........................suy đoán sự biến thiên tính chất cơ bản trong chu kì (nhóm A) cụ thể ...... + Hiểu được nội dung định luật tuần hoàn ... MỤC TIÊU BÀI HỌC 1........... nhóm Sự biến đổi tính axit-bazơ Tính bazơ yếu dần.. -Viết được công thức hóa học và chỉ ra tính axit ............ + Hiểu được quy luật biến đổi hóa trị ......... RH4 B.............trong một nhóm A..... phi kim và quy luật biến đổi tính kim loại ........ RH C.. 2............. 3......... SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH AXIT – BAZƠ CỦA rút ra : Tính axit trong một OXIT VÀ HYDROXIT TƯƠNG ỨNG ...... tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ............................ phi kim là gì ? Quy luật biến đổi tính kim loại . 3............ Câu 2 : Quy luật biến đổi hóa trị của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ........... Kĩ năng -Dựa vào quy luật chung . PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng .. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan....... tính axit – bazơ của oxit và hidroxit của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ............... ........... Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2........... tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ...............................bazơ của các oxit và hiđroxit trong một chu kì ..........Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao A......... RO2 C RO3 D........... THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1... ........... RH2 D. chu kì ......... TÍNH PHI KIM LOẠI CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC .. bazơ ...... Tuần : 7 Tiết : 20 Bài 12 : Ngày soạn: 06/10/2007 SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI .. Hợp chất khí của nó với hidro có công thức................. ..... IV..... Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1 : Tính kim loại .............. TÍNH PHI KIM LOẠI CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ......................Biết được sự biến đổi tính axit ............ Thái độ II....5 trong SGK ( Sự biến đổi tính axit-bazơ) để nhận xét về sự biến đổi của oxit và hiđroxit của các Hoạt Động Của HS GHI BẢNG Học sinh nghiên cứu và III.... Rút kinh nghiệm: ................ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN và trả lời câu hỏi sau : + Hiểu được tính kim loại .... CHUẨN BỊ III........... R2O7 Câu 4: Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức RO3.. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN I. A.............GV giúp HS dùng bảng 2. Về kiến thức ............ R2O5 B......................Hiểu được nội dung định luật tuần hoàn ............

..... R2O D.... tính bazơ của oxit và hyđroxit tương ứng tăng dần.......Trong một nhóm A ........ NaOH ............................ R2O5 Bài tập về nhà: 2........... theo chiều tăng của ĐTHN tính axit ...... ............... tính bazơ của oxit và hyđroxit tương ứng giảm dần.....................Trong một chu kì... tính bazơ của oxit và hyđroxit tương ứng giảm dần......... theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.......... bazơ a....bazơ của các oxy và hydroxit biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của Nghiên cứu thêm để phát điện tích hạt nhân. Bài tập trắc nghiệm: Câu 1:Công thức hợp chất khí giữa N và H: A............. đồng thời tính axit của chúng cũng giảm dần bazơ LiOH Bazơ kiềm Na2O bazơ Be(OH)2 Bazơ ít tan MgO Oxit bazơ Oxit bazơ NaOH Mg(OH)2 Bazơ kiềm Bazơ ít tan H2BO3 Axit yếu Al2O3 Oxit lưỡng tính Al(OH)3 Hyđroxit lưỡng tính axit H2CO3 axit yếu SiO2 axit HNO3 Axit mạnh P2O5 SO3 Cl2O7 Oxit axit Oxit axit Oxit axit Oxit axit H2SiO3 H3PO4 Axit trung bình H2SO4 HClO4 Axit rất mạnh Axit yếu Axit mạnh .............................. tính kim loại và tinh phi kim của các nguyên tố hóa học biến đổi theo chiều điện tích hạt nhân tăng.....Trường THPT Phạm Hùng nguyên tố nhóm A trong chu kì 3 theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần........ bán kính nguyên tử. đồng thời tính axit của chúng cũng tăng dần ....................... hiện các trường hợp IV.................. theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.................................. + Khi biết số hiệu nguyên tử của một nguyên tố ... GV Bổ sung: Tính chất đó được lập lại ở các chu kì sau. Trong một chu kì ..... H2SeO4 ... R2O2 B............................ nhưng không liên tục mà tuần hoàn...............................NH7 Câu 2: Công thức oxit cao nhất của nguyên tố R thuộc nhóm V là: A.... theo chiều tăng của ĐTHN ( đi từ trên xuống ) tính axit ....ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN không theo qui luật chung Tính chất của các nguyên tố và đơn chất cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử..... b............. H2SO4 ....... Hoạt động 3 : Củng cố Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao .... theo chiều tăng của điện tích hạt nhân................. Trong một nhóm A ............bazơ nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ ...... So sánh tính axit ... ta có thể suy ra vị trí của nó trong bảng tuần hoàn được không ? 4.................... theo chiều tăng của điện tích hạt nhân...... 2..... 3....bazơ nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ ....... tính bazơ của oxit và hyđroxit tương ứng tăng dần....N3H C...... H2TeO4 ..........Trong một chu kì.... ...... Rút kinh nghiệm: ...................Trong một nhóm A ....NH3 D..... Gv : Nguyễn Hữu Tiến ....... đồng thời tính axit của chúng cũng tăng dần .. Củng cố : 1....... độ âm điện... RO4 C... NH6 B...... đồng thời tính axit của chúng cũng giảm dần Nhận xét: Tính axit .......22 ( SBT) trang Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌCvà trả lời các câu hỏi sau : + Vị trí của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn cho ta những thông tin gì về nguyên tố đó ............... Al(OH)3 ...........17 đến 2......... GV hướng dẫn học sinh đọc để hiểu và phát biểu đúng đinh luật tuần hoàn về các nguyên tố hóa học như trong SGK.........  Hoạt động 2 GV tổng : kết trên cơ sở khảo sát sự biến đổi tuần hoàn của cấu hình electron nguyên tử .

Thái độ II. -Mối quan hệ giữa tính chất của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận. nhóm IA .suy ra: -Cấu hình electron nguyên tử .Trường THPT Phạm Hùng Tuần : 7 Tiết : 21 Bài 13 : Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Ngày soạn: 06/10/2007 Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I. V t Þr mÝ én b n¶ gt .S èl í pe l e c t r o n . IV.S èt h tø ù c .với tính chất cơ bản của nguyên tố . Al(OH)3 . HS trình bày phương hướng giải quyết: Biết số thứ tự của nguyên tố thì suy ra được: số đơn vị điện tích hạt nhân. -So sánh tính kim loại . Biết số thứ tự của chu kì thì suy ra được: số lớp electron.  STT của nguyên tố là : 19  STT chu kì là : 3 Gv : Nguyễn Hữu Tiến . chu kì 4 .  Số proton = số electron = 19  Số lớp electron = 4  Số electron lớp ngoài cùng = 1 + thí dụ 2 : Nguyên tố S có cấu hình electron 1s22s22p63s23p4 .Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn . nhóm 1A. tổng số e. e c t r o n .tính phi kim của nguyên tố đó với các nguyên tố laan cận. có thể suy ra cấu tạo nguyên tử của nguyên tố được không? Thí dụ: Nguyên tố K có số thứ tự là 19. Kĩ năng Từ vị trí (ô nguyên tố) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố .Các thí dụ : + thí dụ 1 : Nguyên tố K có STT là 19 .S è e l e c l tí r npo gnµ i oc ï n g . MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. có thể suy ra cấu tạo nguyên tử của nguyên tố đó và ngược lại . thuộc chu kì 4. 3.với thành phần và tính chất của đơn chất và hợp chất. Biết số thứ tự của nhóm A thì suy ra được: số electron lớp ngoài cùng hay số electron hóa Hoạt Động Của HS Có 3 yếu tố: -Số thứ tự nguyên tố -Số thứ tự chu kỳ -Số thứ tự nhóm A GHI BẢNG I-QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ . Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1: GV đặt vấn đề: Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Về kiến thức Hiểu được : -Mối quan hệ giữa vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn với cấu tạo nguyên tử . vị trí này giúp ta biết được gì về cấu tạo nguyên tử của nó. -Tính chất hóa học cơ bản của đơn chất và hợp chất của nguyên tố đó . KOH . CHUẨN BỊ III. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.S èt h tø ù c Có 3 yếu tố: tg ªun ty è t r o n g u Ç h n no µ ñ n a g ªun ty è ñ c a h k u× ñ na h ã A m C Ê t ¹ uo n g ª un ty ø . PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng . Mg(OH)2 . Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1 : Trính bài sự biến đổi tính axit – bazơ theo chu kì và nhóm A . 3. Câu 2 : So sánh tính bazơ của : NaOH .S è p r o st oè en l . tổng số p. 2.S èt h tø ù c .

nguyên tố trong BTH có thể so sánh tính chất trình bày phương hướng giải hóa học của 1 nguyên tố với các nguyên tố lân quyết: cận. Po) -Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi. 3 lớp e → chu kì 3. VIIA có tính phi tích hạt nhân ta có dãy N. số e -Số lớp e -Số e lớp ngoài cùng  STT nhóm A : VIA II-QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ . nhóm VIA có: -Hóa trị cao nhất với oxi là 6. Xác định vị trí của nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn: HS trình bày phương hướng giải quyết: Từ cấu hình → tổng số e → số thứ tự của nguyên tố. P. thuộc chu kỳ 3. As: ra: -Trong cùng chu kỳ 3. Vậy P có tính phi kim mạnh (trừ B và H). Từ cấu hình → nguyên tố s hoặc p → thuộc nhóm A. hóa trị của nguyên Vị trí của một nguỵên tố trong tố trong hợp chất với hiđro. Bi. công thức oxit cao nhất và hidroxit tương ứng . P. nó trong sơ đồ sau: nguyên tố trong hợp chất với oxi. 6e ngoài cùng → nhóm VIA. HS giải quyết vấn đề: Tổng số e là 16 → số thứ tự của nguyên tố là 16. công thức oxit cao nhất là SO3. Từ vị trí của nguyên tố trong Ví dụ: So sánh các tính chất cơ bản của các bảng tuần hoàn có thể suy nguyên tố Si. HS tự mình ứng dụng sơ đồ trên để giải quyết các vấn đề tương tự. IIIA có tính kim loại (trừ H và B). Biết vị trí của 1 nguyên tố trong BTH. nguyên tố ở các nhóm VA.Trường THPT Phạm Hùng trị. là một axit số e mạnh. IIA. Cấu tạo nguỵên tử BTH (ô): -Số proton. theo chiều tăng điện GV củng cố quan hệ giữa vị trí VA. -Số thứ tự chu kỳ = số lớp e -Số thứ tự nhóm A = số e lớp ngoài cùng (số e hóa trị) III-SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT NGUYÊN TỐ VỚI CÁC NGUYÊN TỐ LÂN CẬN Dựa vào quy luật biến đổi tính chất của các Nghiên cứu SGK. công thức -Số thứ tự = số proton (số hợp chất khí với H là H2S đơn vị điện tích hạt nhân) = -Hydroxit tương ứng là H2SO4. tích hạt nhân. công thức hợp chất khí với H (nếu có). Bi. VIA. thảo luận. Ni. Hoạt động 2: GV đặt vấn đề: Cho cấu hình electron nguyên tử của một nguyên tố là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao -Số proton. Chu kì 4 → có 4 lớp electron. có thể suy ra những tính chất hóa học cơ bản của nó: -Tính kim loại. (trừ Sb. IIIA có tính kim loại kim tăng dần. Nhóm 1A → có 1 electron ngoài cùng. HS giải quyết vấn đề: Số thứ tự 19 → số đơn vị điện tích hạt nhân 19 → 19 proton → 19 electron. SO3 là oxit axit -Hóa trị trong hợp chất với H là 2. P. theo chiều tăng điện Nguyên tử thuộc nhóm IA. Nguyên tử p → thuộc nhóm A. S có tính phi IIA. số Công thức oxit cao nhất. -Công thức hydroxit có tính axit hay bazơ . VIA. HS tự mình ứng dụng sơ đồ trên để giải quyết các vấn đề tương tự. Po). Ví dụ: Nguyên tố S ở ô thứ 16. -Hóa trị của nguyên tố với hidro. S. Từ cấu hình → số e ngoài cùng → số thứ tự của nhóm. kim giảm dần. Hoạt động 3: Nguyên tố thuộc nhóm -Trong cùng nhóm VA. hơn Si và yếu hơn S. VIIA có tính phi kim. ta có dãy Si. Vậy P có tính phi kim kém hơn hoàn với cấu tạo nguyên tử của Hóa trị cao nhất của N và mạnh hơn As. As có tính phi của nguyên tố trong bảng tuần kim (trừ SB. Từ cấu hình → số lớp e → số thứ tự của chu kì. tính phi kim: nguyên tố ở các nhóm IA. -Số thứ tự của electron nguyên tố -Số thứ tự của chu kỳ -Số thứ tự của nhóm A -Số lớp electron -Số electron lớp ngoài cùng Gv : Nguyễn Hữu Tiến .

thảo luận. công thức hợp chất khí với hiđro là H2S. các nguyên tố Si.Nghiên cứu SGK. trình bày phương hướng giải quyết về quy luật biến đổi tính chất: Trong chu kì theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần: Tính kim loại yếu dần. Trong bảng tuần hoàn.Trường THPT Phạm Hùng Hoạt động 4: GV đặt vấn đề: Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Nếu xếp Gv : Nguyễn Hữu Tiến . Hóa trị cao nhất của nguyên tố trong hợp chất với oxi là 6. . nguyên tố trong bảng tuần hoàn. theo chiều Hoạt động 5: điện tích hạt nhân tăng: GV đặt vấn đề: Dựa vào quy Tính kim loại tăng dần. tính phi kim mạnh dần. luật biến đổi tính chất của các tính phi kim giảm dần. có thể suy ra những tính chất hóa học cơ bản của nó được không? Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Công thức hợp chất khí với hiđro (nếu có). công thức oxit cao nhất là SO3. Công thức hiđroxit tương ứng (nếu có) và tính axit hay bazơ của chúng. S thuộc cùng một chu kì. Em suy ra được những tính chất gì của nó? S ở nhóm VIA. P. ta có thể so sánh tính HS giải quyết vấn đề: So chất hóa học của một nguyên sánh tính chất hóa học của P tố với các nguyên tố lân cận (Z=15) với Si (Z=14) và S được không? (Z=16). Trong nhóm A. chu kì 3 là phi kim. HS giải quyết vấn đề: Biết S ở ô 16 trong bảng tuần hoàn. Hóa trị của nguyên tố trong hợp chất với hiđro là 2. HS tự mình ứng dụng sơ đồ trên để giải quyết các vấn đề tương tự. với N (Z=7) và As (Z=33). Oxit và hiđroxit có tính bazơ yếu dần. tính axit mạnh dần. SO3 là oxit axit và H2SO4 là axit mạnh.

Chu kỳ 2 phân nhóm VI A C. có tính axit yếu hơn HNO3 và H2SO4. P. As. + Quy luật biến đổi tuần hoàn một số đại lượng vật lí và tính chất các nguyên tố theo chiều tăng của ĐTHN .O . kim loại yếu nhất là xesi Bài tập về nhà: 2-10 trang 58 Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2 và chuẩn bị : + Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học . Kết quả khác Câu 3 : Ion Y – có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 nguyên tử Y thuộc chu kỳ nào ? Nhóm nào ? A. phi kim mạnh nhất là iot B. H3PO4. Có thể tạo thành cation và anion? Viết công thức ion? b. Hãy cho biết sự biến đổi hóa trị của các nguyên tố hóa học trong một chu kì và cho ví dụ minh họa. Chu kỳ 3 nhóm VII A B. Cho các nguyên tố thuộc chu kì 2: Li . HS tự mình ứng dụng sơ đồ trên để giải quyết các vấn đề tương tự. So sánh tính chất hóa học của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận. + Định luật tuần hoàn . 2. Chu kỳ 4 phân nhóm I A D. Quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố. Vậy P có tính phi kim yếu hơn S và mạnh hơn Si. P. Chu kỳ 4 nhóm I A D.Be . Trong chu kì theo chiều điện tích hạt nhân tăng thì tính phi kim tăng. Gv : Nguyễn Hữu Tiến .N . Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Cation R+ có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp 3p6 vậy R thuộc A.F . kim loại mạnh nhất là liti C.Ne Hãy căn cứ vào cấu hình electron để xác định các nguyên tố a. hiđroxit của nó. Nhấn mạnh phương hướng chung giải quyết ba vấn đề: Quan hệ giữa vị trí của nguyên tố và cấu tạo nguyên tử. Chu kỳ 2 phân nhóm VI A B. Chu kỳ 4 phân nhóm VI A 2+ 2 2 Câu 2 : Ion X có cấu hình electron 1s 2s 2p6 xác định vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn A. Chu kỳ 4 nhóm II A Câu 4 : Theo quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì A. Trong nhóm VIA.B . Củng cố : 1.Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao theo thứ tự điện tích hạt nhân tăng dần ta được dãy Si. Chu kỳ 2 phân nhóm II A B. Chu kỳ 2 phân nhóm VII A D. Chu kỳ 3 nhóm VI A C. tính phi kim giảm. Tồn tại được ở dạng phân tử gồm có 2 nguyên tử c. phi kim mạnh nhất là flo D. S. Có hóa trị cao nhất đối với oxy và hyđro là bao nhiêu? Viết công thức phân tử của các chất đó. Hoạt động 6: GV củng cố toàn bài. Vậy P có tính phi kim yếu hơn N và S. theo chiều điện tích hạt nhân tăng. Chu kỳ 4 phân nhóm I A C. P có tính phi kim kém hơn N và mạnh hơn As.C . ta có dãy N.

... 6..... Gv : Nguyễn Hữu Tiến . PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng ........................... năng lượng ion hóa ............. ..... ........ Tuần : 8 Ngày soạn: 16/10/2007 Tiết : 22 Bài 14 : LUYỆN TẬP :CHƯƠNG 2 I........... ..............Mỗi nguyên tố được xếp vào 1 ô.. ....... tính axit – bazơ của các oxit và hidroxit ) .. Kiểm Tra Bài Cũ 3....... ô nguyên tố là gì ?ví dụ b..Ô nguyên tố ................ 1.. ................... 7 là chu kì lớn ..........Chu kỳ : Số thứ tự của chu kì = số lớp Học sinh nêu các quy luật electron ............. ... c....... Cấu tạo bảng tuần hoàn a......... biến đổi + chu kì 1...Tính axit – bazơ của oxit và hidroxit ...Các nguyên tố có cùng electron hóa trị như nhau được xếp thành một cột 2............. sự biến đổi đại lượng biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của ĐTHN ..... Cấu tạo của bảng tuần hoàn a........... đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan... CHUẨN BỊ III....................Ý nghĩa của BTH .. b. bán kính nguyên tử ..... chu kì là gì ? c............... độ âm điện ..Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.. hóa trị ...Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng............Nhóm: STT của nhóm = số electron hóa trị ...........Năng lượng ion hóa thứ nhất .KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 1......... Thái độ II............ Rút kinh nghiệm: ...............Nhóm A : STT của nhóm A = Số electron lớp ngoaid cùng ... Kĩ năng ............... MỤC TIÊU BÀI HỌC 1......Qui luật biến đổi tính kim loại . Về kiến thức Biết được: .. 5.....Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao 4....... Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong BTH ... tính phi kim ...........Cấu tạo BTH ............ Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2............Tính kim loại ......... 2..... Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1 : Gv dùng phiếu học tập để ôn lại kiến thức cho học sinh .........................Quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố và hợp chất của chúng trong BTH ( bán kính nguyên tử ....Nắm được các nguyên tắc sắp xếp ..... .... phi kim ....................... tính kim loại – phi kim . 3 là : chu kì nhỏ + chu kì 4......... Hoạt Động Của HS Học sinh thảo luận nhóm Học sinh trình bày theo nhóm Các nhóm khác nhận xét ................. GHI BẢNG A............ 2.......... .... nhóm là gì ? 3......... IV......... khái niệm chu kì và nhóm..Độ âm điện ........................Bán kính nguyên tử . Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ? 2........ năng lượng ion hóa … 3.... THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.....

IIA là nguyên tố s. . Trong chu kì . Trong chu kì . Chu kyø 4.Các nguyên tố nhóm IA. B.Độ âm điện . các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần . D. D. C.Năng lượng ion hóa thứ nhất . Chu kyø 4. 18 và 18 .Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi và hóa trị của nguyên tố phi kim với hidro . Hoạt động 2 : Gv chốt lại các vấn đề theo bảng vẽ .Định luật tuần hoàn Tính chất của các nguyên tố cũng như thành phần và tính chất của các đơn chất và hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn Học sinh làm các câu hỏi theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử trắc nghiệm . 3. Câu 2 : Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là A. Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Tìm câu sai trong những câu dưới đây A.Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao .Những đại lượng biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của ĐTHN . C Hoạt động 4 : Củng cố hku× h ãA m B n¸ k Ý n n h g ªun ty ö T Ý n k h i ml oi ¹ T Ýn h p h i k i m G i ¸ tr Þ ®é ©m ®i Ön N B ¸ n k Ýn h n g u y ª n tö Hoạt động 3 : Gv goi học sinh Học sinh nêu lại định luật phát biểu lại định luật tuần tuần hoàn . Chu kì thường bắt đầu là một kim loại kiềm . Câu 3 : Nguyeân toá R coù caáu hình lôùp ngoaøi cuøng laø 4s1. nhoùmVIB. tính phi kim . Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một chu kì có số electron bằng nhau . A vaø B ñuùng Câu 4 : Nguyeân toá canxi coù soá hieäu nguyeân töû laø 20. 8 và 18 . Khi canxi tham gia phaûn öùng taïo thaønh hôïp chaát thì caáu hình cuûa ion Ca2+ naøy laø: Gv : Nguyễn Hữu Tiến .Tính kim loại . các nguyên tố sắp xếp theo chiều số hiệu nguyên tử tăng dần .Nhóm B : STT của nhóm B = số electron hóa trị Nhóm B gồm các nguyên tố d và f. B.Bán kính nguyên tử . C. 8 và 8 . hoàn . 18 và 8 .Tính axit – bazơ của oxit và hidroxit . C. các nguyên tố từ IIIA đến VIIIA là các nguyên tố p. B. Vaäy R thuoäc: A.Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi và hóa trị của nguyên tố phi kim với hidro . T Ýn h k i m l o ¹ i . B n¸ k Ý n n h g ªun ty ö T Ý n k h i ml oi ¹ 4. . . A vaø B sai D. nhoùm IB. kết thúc là một khí hiếm (trừ chu kì 1 và chu kì 7 chưa hoàn thành ).

..... Cấu hình electron : 1s22s22p5 ....... cấu tạo nguyên tử và tính chất của đơn chất và hợp chất 3............ 1s22s22p63s23p6 B.................. bảng phụ III............... 1s22s22p6 D....... Mặt khác nguyên tố thuộc nhóm VIIA .................... hóa trị ...................... 2........Cấu tạo BTH ......Áp dụng điều kiện đồng vị bền để giải ra các nghiệm ... electron có trong nguyên tử lần lượt là : P ....lập được phương trình tổng số hạt trong 1 nguyên tử ............... Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS Hoạt động 1 : Gv hướng dẫn Học sinh thảo luận nhóm 3 học sinh giải bài tập dạng tổng phút và trình bày lên bảng số hạt ............. ................................................ ... SBT .. Về kiến thức Biết được: ........Viết cấu hình electron và dựa Các nhóm đánh giá lẫn nhau vào số electron lớp ngoài cùng để nhận nghiệm ..52P Nên : 7............ .... độ âm điện ............... a.. Thái độ II............... Kĩ năng Vận dụng ý nghĩa của BTH để làm bài tập về mối quan hệ giữa vị trí .......... nơtron ........ + Gv đánh giá và bổ sung những chỗ chưa hoàn chỉnh ....... IV... nên chọn : P = 8 hoặc P = 9 ... Gv : Nguyễn Hữu Tiến ...... có 7 electron lớp ngoài cùng ..... MỤC TIÊU BÀI HỌC 1...... E Theo đề bài : P + E + N = 28 Trong nguyên tử : P = E nên : 2P + N = 28 Áp dụng điều kiện đồng vị bền : P ≤ N ≤ 1........... Do đó chọn giá trị P = 9 .............. N = 10 .............. Rút kinh nghiệm: .. Tuần : 8 Ngày soạn: 16/10/2007 Tiết : 23 Bài 14 : LUYỆN TẬP :CHƯƠNG 2 I. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan............95 ≤ P ≤ 9....3 Vì P là số nguyên dương .. tính kim loại – phi kim . ...... ............................................. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng ....36 đến 2...... 1s22s22p63s23p64s1 C.. Kiểm Tra Bài Cũ 3..... 1s22s22p63s23p63d104s24p6 Bài tập về nhà: 2...... Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2......Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao A.......... THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1................43 ( SBT) trang 19 Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : 4...... GHI BẢNG 4...... năng lượng ion hóa ............................. N .............Ý nghĩa của BTH ..... b..........Quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố và hợp chất của chúng trong BTH ( bán kính nguyên tử ............... Gọi số proton . CHUẨN BỊ Gv : bảng câu hỏi trắc nghiệm Học sinh : giải trước các bài tập SGK .... A = 19 ................ tính axit – bazơ của các oxit và hidroxit ) ...

. Học sinh nêu từng mục của + Trườn hợp 1 : ZA < ZB .88 = . chu kì 3 .Vấn đề : Tìm 2 kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp .Hướng dẫn : + Đặt M là nguyên tử khối trung bình của 2 kim loại . ZB = ZA + 1 đề bài ZA + ZB = 25  ZA = 12 . + Tính M . RO3 hãy suy ra công thức hợp chất với hidro ? .1 học sinh khác trình bày qui luật biến đổi bán kính trong một nhóm A và so sánh bán kính nguyên tử của các nguyên Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao 5. Na(Z=11). Lưu huỳnh 2 + Cách 2 : 5. .Gv đưa ra công thức : M R 2. 1s22s22p63s23p63d104s24p65s24d105p66s1 Học sinh so sánh bán kính . nhóm IIIA . 1s22s1 electron . Các nhóm khác nhận xét 6. Kí hiệu hai kim loại nhóm IIIA là M . Học sinh giải bài tập 8 lên kì 3 .75 nH = = 0.nguyên tố A thuộc trình bày lên bảng chu kì 3 .Viết cấu hình electron : Học sinh viết cấu hình Li(Z=3). 1s22s22p63s1 K(Z=19).nguyên tố A thuộc chu Học sinh thảo luận nhóm và kì 3 .Trường THPT Phạm Hùng Hoạt động 2 : Gv đặt vấn đề -Có CT . Dựa vào điều kiện và bảng tuần hoàn nhận nghiệm . 11. nhóm IIA . M1 < M< M2 + Tính số mol .3 mol 22. + Trườn hợp 2 : ZA = ZB + 1 ZA = ZB + 1 ZA + ZB = 25  ZA = 13 . một kim loại có nguyên tử khối nhỏ hơn 44 và 1 kim loại có nguyên tử khối lớn hơn 44 .Theo qui luật biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm IA của các nguyên tố trong nhóm A thì bán kính nguyên tử của các nguyên tố này giảm theo thứ tự : RCs > RRb > RK > RNa > RLi . B(Z = 12) 1s22s22p6s2 . Hoạt động 5 : Gv cho 1 học sinh lên bảng viết cấu hình electron . A(Z = 12) 1s22s22p6s2 . Một học sinh trả lời : RH2 MR 2.88 = 5. Gv nhận xét lại và bổ sung chỗ còn thiếu .M H = %R %H -Yêu cầu học sinh giải quyết vấn đề bài tập 5 đưa ra . nhóm A.nguyên tố A thuộc bảng với 2 trường hợp . 9. Hoạt động 3 : . RO3=> RH2 . nhóm IIIA . 1s22s22p63s23p63d104s24p65s1 đổi bán kính trong một Cs(Z=55). ZB = 12 . ZB = 13 . A(Z = 13) 1s22s22p6s23p1 . nguyên tử khối trung bình là M 2M + 6HCl → 2MCl3 + 3H2 .Gv cùng học sinh phân tích bài tập số 8 + A.2 mol M = 44 Hai kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp . nhóm IIA 2 B(Z = 13) 1s 2s22p6s23p1 .4 n M = 0. .88 => MR= 32 => bảng .nguyên tố A thuộc chu . B đứng kế nhau trong một chu kì của bảng tuần hoàn ZB = ZA + 1 ZA = ZB + 1 + Tổng số đơn vị ĐTHN là 25 ZA + ZB = 25 Trên co sở của đề bài ta pphải giải 2 trường hợp xảy ra Hoạt động 4 : GV tổ chức cho học sinh thảo luậnh nhóm để giải quyết vấn đề dặt ra của bài 9 . Dựa vào bảng tuần hoàn hai kim loại đó là : Al và Ga .M H Học sinh giải bài tập lên + Cách 1 : 100-5.100 => x = 32 2+x 8. 2 Gv : Nguyễn Hữu Tiến . 1s22s22p63s23p64s1 Học sinh nêu qui luật biến Rb(Z=37).

.. C.đun nóng hóa chất ...... R2O7 Câu 3 :Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức RO3. Sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều độ âm điện tăng dần :B.. Nhoùm VIIIA.. Ca ... Nhoùm IA......... + Viết bài tường trình .. b.. RH2 D........ Nguyeân toá R laø: A........... Về kiến thức Biết được mục đích ................. Cs .. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1...Cs........ Rb.trộn hóa chất .. Công thức oxit cao nhất tương ứng là: A.......... S .Ca............................ Mg.. d....................... c. D..................c............... Löu huyønh C. Kĩ năng Gv : Nguyễn Hữu Tiến ....... e...kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm -Rèn luyện một số thao tác thực hành thí nghiệm :lấy hóa chất ...... -Sự biến đổi tính chất trong nhóm :phản ứng giữa kim loại Na và K với nước......Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao tố đó ......... RH3 Câu 4 : Theo quy luaät bieán ñoåi tính kim loaïi. SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ TRONG CHU KỲ VÀ PHÂN NHÓM I.............b........ K.... RH C. Mg.. Hợp chất khí của nó với hidro có công thức. Cacbon B.. Hoạt động 6 : Củng cố Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Nguyeân toá R coù coâng thöùc oxit cao nhaát laø RO2 .. Rút kinh nghiệm: ....d..... Al ........... hôïp chaát vôùi hidroâ cuûa R chöùa 75% khoái löôïng R. +Tính hòa tan trong nước giảm dần của các hiđroxit trên của câu a.......... .... 4..... Nhoùm IIA........... Na......5) Câu 2 : Một nguyên tố tạo hợp chất khí với Hidro có công thức RH3........... Na................d............ Be.... B.......... Cs ... Mg .........F..............sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm thông thường ..c........ Tuần : 8 Ngày soạn: 16/10/2007 Tiết : 24 Bài : BÀI THỰC HÀNH SỐ 1: MỘT SỐ THAO TÁC THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC ....các bước tiến hành .Rb.......... -Sự biến đổi tính chất trong chu kì :phản ứng của Na và Mg với nước.. Al . K ...... .......... 2.............. RO2 C............ R2O5 B............. Ca....36 đến 2... Al ........ Sr...................... A.................... phi kim thì nhoùm caùc nguyeân toá coù tính phi kim maïnh nhaát laø: A..b... Hãy sắp xếp theo thứ tự : +Tính kim loại giảm dần của câu a.. Rb............... RH4 B.. +Tính bazơ tăng dần của các hiđroxit trên a....... Nhoùm VIIA...... Silic (M=28) D..... +Bán kính nguyên tử giảm dần của câu d........ Clo (M=35...b +Tính kim loại tăng dần của câu c..43 ( SBT) trang 19 Bài tập làm thêm : Xét các nguyên tố sau : a.......................... Giải thích ? Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : THỰC HÀNH SỐ 1 và chuẩn bị : + Cách tiến hành thí nghiệm . RO3 D. Bài tập về nhà: 2............

..... Kiểm Tra Bài Cũ 3........... đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan..................................................... đa nguyên tử ? + liên kết được hình thành như thế nào ? + Câu stạo mạng tinh thể ion và các tính chất chung của mạng liên quan với nhau như thế nào ? 4.............Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao -Sử dụng dụng cụ và hóa chất tiến hành an toàn ..........giải thích và viết phương trình hóa học ................. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố chép .............. CHUẨN BỊ III.... Lấy vào 2 cốc thủy tinh .... Hoạt động 2 : Gv hướng dẫn học sinh tiến hành thí nghiệm và lưu ý những thí nghiệm khó + TN1 +TN2 Cho học sinh tiến hành thí nghiệm dưới sự quan sát của giáo viên Hoạt Động Của HS GHI BẢNG Học sinh lắng nghe và ghi 1..................... ....... Cho vào cốc thứ nhất một mẩu nhỏ natri ...... -Viết tường trình hóa học ............................................................... cốc Học sinh tiến hành thí thứ hai một mẩu kali có cùng kích thước ......... Nhỏ vào mỗi cốc vài giọt dung dịch phenolphtalein và khấy đều ............................ Cho vào cốc thứ hai và cốc thứ ba .......... IV.......................... Gv : Nguyễn Hữu Tiến ...... mỗi cốc chừng 60 ml nước .. khi thí nghiệm và đánh giá khi thí nghiệm xong Rót vào cốc thứ ba chừng 60 ml nước nóng ................................. Rút kinh nghiệm: ............. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2. trong nhóm .... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng .............. giải thích 2.... THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.............thành công các thí nghiệm trên ....................................... mỗi cốc Hoạt động 4 : Củng cố một mẩu magie có kích thước băng mẩu natri Quan sát hiện tượng ..... ............. Thái độ II.............................. Cho vào cốc thứ nhất một mẩu nhỏ natri ................ mỗi cốc chừng 60 ml Hoạt động 3 : Dọn vệ sinh sau Học sinh dọn vệ sinh sau nước ....... Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong chu kì Rót vào 2 cốc thủy tinh ...... -Quan sát hiện tượng ............``` 3.. Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Câu 2 : Câu 3 : Câu 4 : Bài tập về nhà: trang Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC LIÊN KẾT ION và trả lời câu hỏi sau : + Các ion được hình thành như thế nào ? + Thế nào là cation và anion ? Thế nào là ion đơn ... buổi tiến hành thí nghiệm Nhỏ vào mỗi cốc vài giọt dung dịch phenolphtalein rồi khuấy đều ........ nghiệm và ghi nhận hiện Quan sát hiện tượng tượng ........................... Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1 : Gv phổ biến nội qui phòng thí nghiệm .......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful