Trường THPT Phạm Hùng

Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao

Tuần : 5
Ngày soạn: 02/10/2007
Tiết : 15
Bài 9 :
BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức
Hiểu được:
-Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn .
-Cấu tạo của bảng tuần hoàn :Ô,chu kì,nhóm nguyên tố ,các nguyên tố họ Lantan,họ Actini.
2. Kĩ năng
Từ vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố (ô, nhóm ,chu kì)suy ra cấu hình electron nguyên tử và ngược lại .
3. Thái độ
II. CHUẨN BỊ
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU
Phương pháp diễn giảng , đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.
IV. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học
2. Kiểm Tra Bài Cũ
3. Vào Bài Mới :
Hoạt Động Của GV
Hoạt đông 1
Năm 1860 nhà bác học người
Nga Men-đe-lê-ép đã đề xuất ý
tưởng xây dựng bảng tuần
hoàn các nguyên tố hóa học
.Năm 1869 , ông công bố bản
“bảng tuần hoàn các nguyên tố
hóa học “
1870 nhà khoa học người Đức
Lothar Mayer nghiên cứu độc
lập cũng đưa ra một bảng tuần
hoàn các nguyên tố hóa học
tương tự như bảng của Menđe-lê-ép.
Hoạt động 2 :gv đưa ra bảng
tuần hoàn và hướng dẫn học
sinh tìm ra nguyên tắc sắp
xếp .
Hoạt động 3: gv đưa ra bảng
vẽ trang 33 SGK cho học sinh
và hướng dẫn học sinh xác
định các dữ kiện trên ô nguyên
tố . vd : Al ,gv gọi học sinh xác
định :
. Số hiệu nguyên tử :
.kí hiệu hóa học :
.nguyên tử khối :
.Độ âm điện
.cấu hình e

Hoạt Động Của HS
Học sinh lắng nghe.

GHI BẢNG
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong
bảng tuần hoàn .
1. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều
tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử .
2. Các nguyên tố có cùng số lớp electron
trong nguyên tử được xếp thành một hàng .
3. Các nguyên tố có số electron hóa trị trong
nguyên tử được xếp thành một cột.

II. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên
tố hóa học .
1. Ô nguyên tố
Học sinh dựa vào bảng tuần * Ô nguyên tố : là mỗi nguyên tố hóa học
hoàn nhận ra 3 nguyên tắc
được xếp vào một ô của bảng tuần hoàn .
- Ô nguyên tố cho biết : Số hiệu nguyên tử , kí
hiệu hóa học , …
S èh i Ön u g ª un t yö
N g ª nu t öy k h è i
t r u nb n g×h
K hÝ i Ö u 1 3 2 6 , 9 8
h ãh aä c
§ é ©m ®i Ö n
1 , 6 1
N « hm
T nª n g ª un t yè [ N ] e3 2 3s 1 p C Ê hun × h e l e c t r o n
S è o xh yã a
+ 3

+ Số hiệu nguyên tử : 13 +kí
A l
hiệu hóa học : Al
+nguyên tử khối : 26,9
+Độ âm điện : 1,61
+cấu hình e1s22s22p63s23p1
+số oxh : 3
Vd : stt = 13 => + Số hiệu nguyên tử : 13, kí
hiệu hóa học : Al , nguyên tử khối : 26,98 ,
Học sinh nhận xét số lớp Độ âm điện : 1,61 , cấu hình e :
electron của các nguyên tử 1s22s22p63s23p1 , số oxh : 3
Gv : Nguyễn Hữu Tiến

Trường THPT Phạm Hùng
Hoạt động 4: gv đưa bảng 5
sgk cho học sinh xác định số
lớp electron của các nguyên tố
từng chu kì .
Gọi học sinh rút ra khái niệm
từng chu kì
-Gv cho học sinh xác định các
nguyên tố trong chu kì 1 – 7 .
-GV giới thiệu khái quát từ chu
kì 1 đến chu kì 7, đặc biệt lưu
ý chu kì 2 và 3 với những đặc
điểm căn bản mà HS sẽ phải sử
dụng nhiều.
Chu kì 2 gồm 8 nguyên tố bắt
đầu là liti (Z=3) và kết thúc là
neon (Z=10).
Nguyên tử của các nguyên
tố này có 2 lớp electron: lớp K
(gồm 2 electron) và lớp L. Số
electron của lớp L tăng dần từ
1 ở liti đến tối đa là 8 ở neon,
khi đó lớp electron ngoài cùng
đã bão hòa.

Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
cùng chu kì .
Rút ra khái niệm về chu kì

2. Chu kì
* chu kì : là dãy các nguyên tố mà nguyên tử
của chúng có cùng số lớp electron , được xếp
theo chiều ĐTHN tăng dần.

Các nhóm thảo luận và cho
Stt của chu kì = số lớp e trong nguyên tử
biết các nguyên tố trong
từng chu kì .
* Chu kì nào cũng bắt đầu bằng một kim loại
kiềm và kết thúc bằng một khí hiếm (trừ chu
kì 1 là chu kì đặc biệt ) .
+ Chu kì 1 : gồm 2 nguyên tố bắt đầu H (Z=1)
kết thúc là He(Z= 2)
+ Chu kì 2 : gồm 8 nguyên tố bắt đầu Li
(Z=3) kết thúc là Ne(Z= 10)
+ Chu kì 3 : gồm 8 nguyên tố bắt đầu Na
(Z=11) kết thúc là Ar(Z= 18)
+ Chu kì 4 : gồm 18 nguyên tố bắt đầu K
(Z=19) kết thúc là Kr(Z=36)
+ Chu kì 5 : gồm 18 nguyên tố bắt đầu Rb
(Z=37) kết thúc là Xe(Z= 54)
+ Chu kì 6 : gồm 32 nguyên tố bắt đầu Cs
(Z=55) kết thúc là Rn(Z= 86)
+ Chu kì 7 : Chưa hoàn thành .
* Lưu ý :
- Các chu kì 1,2 và 3 là các chu kì nhỏ .
Chu kì 3 gồm 8 nguyên tố bắt
- Các chu kì 4,5,6 và 7 là các chu kì lớn .
đầu từ natri (Z=11) và kết thúc
là agon (Z=18).
Nguyên tử của các nguyên
tố này có 3 lớp electron: lớp K
(2 electron), lớp L (8 electron)
và lớp M. Số electron của lớp
M tăng từ 1 đến 8 khi Z tăng từ
11 đến 18. Lớp electron ngoài
cùng đạt tới kiến trúc vững bền
như của nguyên tử khí hiếm
agon.
Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1 : Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là :
A.6
B.5
C. 3
D.7
Câu 2 :Số nguyên tố trong chu kì 3 và chu kì 5 là:
A.8 và 18
B.18 và 8
C. 8 và 8
D.18 và 18
Câu 3 :Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố ,số chu kì nhỏ và chu kì lớn là
A.3 và 4
B.3 và 3
C. 4 và 3
D.4 và 4
Câu 4 :Trong bảng tuần hoàn , các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào ?
A.Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân
B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng
C. các nguyên tố cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.
D. Cả A,B,C .
Bài tập về nhà:
1 đến 8 trang 39
Gv : Nguyễn Hữu Tiến

lớp ngoài cùng nhóm IA .............p... electron cuối cùng được Stt của nhóm = số e lớp ngoài điền vào phân lớp s................. Nhóm nguyên tố * Nhóm nguyên tố : là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron nguyên tử lớp ngoài cùng tương tự nhau ..........Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Dặn dò : Về nhà đọc phần bài còn lại .. Hoạt động 2: Cho biết nhóm A gồm bao gồm 8 nhóm được đánh số nhiêu nhóm ? Kí hiệu nhóm A.......các nguyên tố họ Lantan..... Về kiến thức Hiểu được: -Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn .. 2....................................... do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp thành một cột ...........2..... Kĩ năng Từ vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố (ô......... .........họ Actini..................... Tuần : 6 Ngày soạn: 02/10/2007 Tiết : 16 Bài 9 : BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I.................. Thái độ II.. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan. Kiểm Tra Bài Cũ 3.... -Có 2 loại nhóm : Nhóm A và Nhóm B.................... ns2np1........................................ .......... Có 1.................... Nhóm A : gồm 8 nhóm được đánh số từ IA -> VIIIA -Nhóm A : bao gồm các nguyên tố s và các nguyên tố p + Nguyên tố s : là các nguyên tố mà nguyên tử có electron chót cùng được điền vào phân lớp s ... CHUẨN BỊ III..................... (Khối các nguyên tố s gồm các nguyên Gv : Nguyễn Hữu Tiến ... MỤC TIÊU BÀI HỌC 1........ do đó có tính chất hóa học gần Dựa vào bảng tuần hoàn ta giống nhau và được xếp thấy có 2 loại nhóm : A và B................ Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS Hoạt động 1:gv đưa ra bảng 5 sgk và yêu cầu : -Nhận xét cấu hình electron Có dạng : ns1........ IV.............. Rút kinh nghiệm: ....chu kì... từ IA -> VIIIA -Nhóm A : bao gồm các nguyên tố s và các nguyên tố p + Nguyên tố s : là các ....................... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng .... -Số electron lớp ngoài cùng ........ THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.....Gv gọi học sinh cho biết thế nguyên tố mà nguyên tử có nào là nguyên tố s........... IIA.........nhóm nguyên tố ........chu kì)suy ra cấu hình electron nguyên tử và ngược lại . ns2... -Cấu tạo của bảng tuần hoàn :Ô... GHI BẢNG 3. 3................................ a.... IIIA.................3 electron ................................. Cho biết kn nhóm nguyên tố ? Nhóm nguyên tố : gồm các nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử lớp ngoài cùng tương tự nhau ..................... 4.............. thành một cột ............ Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2.................. nhóm ....

Nhóm B : bao gồm các nguyên tố d và các nguyên tố f . Gv : Nguyễn Hữu Tiến . Hoạt động 4: gv hướng dẫn học sinh xác định vị trí nguyên tố trên bảng tuần hoàn . Giải -Stt : 11 -chu kì :3 -Nhóm :IA 16 14 27 30 56 64 Vd : 8 O .chu kì :3. 29 Cu . -Cho nguyên tố X thuộc chu kì 3 nhóm IIA . Al . Vd : Na(Z=11) :1s22s22p63s1 Mg(Z=12) :1s22s22p63s2 Stt của nhóm = số e lớp ngoài cùng của các nguyên tố trong nhóm . Nhóm B: gồm 8 nhóm được đánh số ( bằng chữ la mã )từ IIIB -> VIIIB rồi tới IB và IIB . Áp Dụng: -Cho Na có cấu hình là : 1s22s22p63s1. + Nguyên tố f: là các nguyên tố mà nguyên tử có electron chót cùng được điền vào phân lớp f. 15 P .chu kì :3.P. + Nguyên tố d: là các nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d. -Cho nguyên tố Y thuộc chu kì 4 nhóm IIA . + Nguyên tố f: là các nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f. b. 26 Fe . IIA . Fe.chu kì :4. nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p. Viết cấu hình electron đầy đủ của X.Nhóm :IIIA -Stt : 15. 13 Al . Vd: Na thuộc nhóm IA Mg thuộc nhóm IIA -Nhóm A có cả các nguyên tố thuộc chu kì nhỏ và chu kì lớn . -Nhóm B : bao gồm các nguyên tố d và các nguyên tố f + Nguyên tố d: là các nguyên tố mà nguyên tử có electron chót cùng được điền vào phân lớp d. Hoạt động 3: Cho biết nhóm B gồm bao nhiêu nhóm ? Kí hiệu nhóm B. Ni -Stt : 12. 7 N .Xác định vị trí của nguyên tố Na trên bảng tuần hoàn .Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao cùng của các nguyên tố trong + Nguyên tố p : là các nhóm . f.chu kì :3.) + Nguyên tố p : là các nguyên tố mà nguyên tử có electron chót cùng được điền vào phân lớp p.Nhóm :VA -Stt : 26.Nhóm :IIA -Stt : 13. tố nhóm IA .Gv gọi học sinh cho biết thế nào là nguyên tố d. Hãy xác định vị trí các nguyên tố trên bảng tuần hoàn . Nhóm B được gọi là các nguyên tố chuyển tiếp . Hoạt động 5: củng cố + thuộc chu kì 4 => có 4 lớp Vd: Fe thuộc nhóm VIIB Cu thuộc nhóm IB -Nhóm B gồm các nguyên tố thuộc chu kì lớn . Mg . Vd: Fe(Z=26) :1s22s22p63s13p63d64s2 Cu(Z=29) : 1s22s22p63s13p63d104s1 Stt của nhóm B = tổng số e ở 2 phân lớp ngoài cùng Stt của nhóm B = tổng số e ở 2 phân lớp ngoài cùng gồm 8 nhóm được đánh số ( bằng chữ la mã )từ IIIB -> VIIIB rồi tới IB và IIB .Nhóm Gv gọi học sinh xác định cấu :VIIIB hinh e đầy đủ. Viết cấu hình electron đầy đủ của X.

....7 C.......6...... sst : 15 ................ C.... Bảng tuần hoàn có 7 chu kì ............. Rút kinh nghiệm: ................... sst : 15 .......... chu kì 3 ......... 2..................7 trang 14 SBT Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HÒAN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC và trả lời các câu hỏi sau : 4.................... D.. 6......... chu kì 2 ......... +Nhóm IIA => có 2 electron ở lớp ngoài cùng +Cấu hình electron lớp ngoài cùng là : 3s2 +Cấu hình electron đầy đủ : 1s22s22p63s2................ B................8 D... Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố ....7....... sst : 15 ............... được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần .6...........6 Câu 2 :Tìm câu sai trong các câu sau đây A........ nhóm VIA. Về kiến thức Hiểu được: -Đặc điểm của electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A... nhóm VA......... MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.............................................5...VA........ -Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn về tính chất các nguyên tố Biết dược .. +Nhóm IIA => có 2 electron ở lớp ngoài cùng +Cấu hình electron lớp ngoài cùng là : 4s2 +Cấu hình electron đầy đủ : 1s22s22p63s23p64s2 + thuộc chu kì 3 => có 3 lớp electron .... Vậy cấu hình electron của X là : A. O lần lượt thuộc nhóm IVA..........................đặc điểm cấu hình electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố nhóm B. nhóm VA...... Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B.................các chu kì và các nhóm . Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : C.... nhóm IIA...... nhóm VIA........ C............. ..... Tuần : 6 Tiết : 17 Bài 10 : Ngày soạn: 22/9/2007 SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HÒAN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I........Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử ..1 đến 2.............. 30 Câu 3 :Vị trí của 15 P trên bảng tuần hoàn là : A......... Kĩ năng Gv : Nguyễn Hữu Tiến .........6 B...Vậy số electron ngoài cùng là : A........ Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng có cùng số lớp electron .. B.............. 1s22s22p6 D..........VIA......................1s22s22p63s23p2 Bài tập về nhà: 2................. 1s22s22p63s2 C...... ..... 1s22s22p63s1 B.... sst : 15 ...... -Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong chu kì ................4.. D.. chu kì 3 ... chu kì 4 ...Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao electron . Câu 4 :Nguyên tố X thuộc chu kì 3 .........5....5.............. N............

Nhóm IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA Chu kì 2 Li Be B C N O F Hoạt Động Của HS Ne Cấu hình electron 3 .0 để học sinh nhận thấy được sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng . Gv : Nguyễn Hữu Tiến . PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng . Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1 : Một nguyên tố ở chu kì 3 . +Sau mỗi chu kì . theo nhóm . CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A . II . THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố nhóm A được lặp đi lặp lại . chu kì Học sinh lắng nghe và ghi .Sau mỗi chu kì . ta nói rằng chúng biến đổi tuần hoàn .Học sinh xác định vị GHI BẢNG I.Gv chốt lại : + nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau và bằng số thứ tự của nhóm .Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố này thường có dạng : (n-1)da ns2 . CHUẨN BỊ III. Kết luận : Sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn vè tính chất của các nguyên tố . nhóm VA của bảng tuần hoàn .STT của nhóm = số electron hóa trị = số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố đó .d.Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao -Dựa vào cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A . Chúng là các nguyên tố d và nguyên tố f . suy ra cấu tạo nguyên tử . a. còn được gọi các kim loại chuyển tiếp . nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu lớp electron ? ( 3 lớp electron ) c.Các nguyên tố nhóm B đều thuộc chu kì lớn . đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan. Hoạt động 3 : GV rèn luyện cho học sinh viết cấu hình electron các nguyên tố nhóm B và cách xác định STT của các nguyên tố nhóm B . -Dựa vào cấu hình electron . Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2. Đó chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố . Thái độ II.đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng .Nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau = STT của nhóm => nguyên nhân của sự giống nhau về tính chất hóa học của các nguyên tố trong một nhóm A . IV.p. nhóm IIA của bảng tuần hoàn (câu hỏi như bài 3) 3.Gv nhận xét kết quả các nhóm . sửa chữa sai sót rút kinh nghiệm . Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1 : Gv sử dụng hình 2. .xác định nguyên tố s. cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A được lặp lại . Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó ? ( 1s22s22p63s23p3 ) Câu 2 : Một nguyên tố ở chu kì 4 . Học sinh hoạt động nhóm và trình bày lên bảng Các nhóm nhận xét lẫn nhau Học sinh nhận xét về sự biến đổi cấu hình electron lớp ngoài cùng theo nhóm . nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng ? ( 5 electron ) b. . Đó chính là nguyên nhân làm cho các nguyên tố trong cùng một nhóm có tính chất hóa học tương tự nhau . Hoạt động 2 : Từ cấu hình electron nguyên tử hãy nhận xét cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố theo chu kì . CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM B .f 3.

9 ..................... Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó ? ( 1s22s22p63s23p3 ) Câu 4 : Một nguyên tố ở chu kì 4 ........10 .. Từ đó nhận xét về đặc sát ngoài cùng đã bão hòa thì số điểm xây dựng vỏ nguyên tử của các electron hóa trị được tính theo số nguyên tố nhóm B ........ Cu ( Z = 29 ) … Ở trường hợp này có sự + Nếu S ≤ 8 thì S = STT nhóm ............ số electron … tăng dần Câu 2 : Mệnh đề nào sau đây không đúng ? a.................. .................. 2.... sự lặp lại tính chất hóa học của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước ...... ... 10 thì nguyên tố ở lớp (n-1)d để nhanh chóng đạt cấu hình nhóm VIIIB .... tố nhóm B hỏi trắc nghiệm ........................................ hợp đặc biệt ... B..........6 SGK trang 44 ... Hoạt động 4 : Củng cố bài Củng cố : Câu 1 : Điền vào dấu 3 chấm những từ và cụm từ thích hợp : . C...... nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng ? ( 5 electron ) b.........Số thứ tự của chu kì trùng với … của nguyên tố trong chu kì đó ..........3...học sinh viết cấu hình electron hóa trị nằm ở lớp ngoài cùng ..... a.................... STT của nhóm = số electron lớp ngoài cùn của nguyên tử nguyên tố trong nhóm đó .............Trong mỗi chu kì ........... các nguyên tố d và f có số hoàn ........ nguyên tử của các nguyên tố trong cùng 1 nhóm A bao giờ cũng có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau .. d....... ....... nguyên tử của 2 nguyên tố thuộc hai chu kì liên tiếp hơn kém nhau 1 lớp electron ........ . bêng bão hòa hoặc nửa bão hòa ..... sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước .. c......4............ nhóm IIA của bảng tuần hoàn (câu hỏi như bài 3) Câu 5 : Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau lại được lặp lại giống như chu kì trước là do A. sự lặp lại tính phi kim của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước ... nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu lớp electron ? ( 3 lớp electron ) c.......... Câu 3 : Một nguyên tố ở chu kì 3 ............................. sự lặp lại tính kim loại của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước .....................Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao ........ 30 ......................... 2....... Gv : Nguyễn Hữu Tiến .. + Nếu S = 11 thì nguyên tố ở nhóm IB ............... 2... ............. Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC và trả lời câu hỏi sau : + Thế nào là năng lượng ion hóa .......... nhóm VA của bảng tuần hoàn ............ như nguyên tố Cr ( Z = 24 ) Đặt S = a + 2 .Gv yêu cầu học sinh viết cấu hình electron hoặc ở cả phân lớp phân lớp sát lớp electron nguyên tử của 1 số nguyên tố có ngoài cùng chưa bão hòa ..... học sinh nhận xét vị trí trí của nguyên tố nhóm a là số electron được điền vào ( 1 – 10 ) các nguyên tố nhóm B trong bảng tuần B trong bảng tuần hoàn Nói chung .Dựa vào BTH ...12 .... Rút kinh nghiệm: . 2.... Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng 1 nhóm A biến đổi tuần hoàn ...13 SBT .... 9 .. b......... Lưu ý một số trường electron ở lớp ngoài cùng ........... e.... khi phân lớp Z = 22 .....Gv thông báo cho học sinh về số + Nếu S = 12 thì nguyên tố ở nhóm electron hóa trị của nguyên tử các nguyên Học sinh làm các câu IIB ... Bài tập về nhà: 1...2........ B.... Hãy chọn đáp án đúng ................ Các nguyên tố trong cùng 1 nhóm có tính chất hóa học tương tự nhau ..5......................... 25 ........................ độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố ? Quy luật biến đổi các đại lượng vật lí này trong bảng tuần hoàn như thế nào ? 4. chuyển 1 electron ở phân lớp ns vào phân + Nếu S = 8 . Trong 1 nhóm ..

+ trong 1 nhóm . Gv : Nguyễn Hữu Tiến . đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan. IV. Về kiến thức Biết khái niệm và qui luật biến đổi tuần hoàn của bán kính nguyên tử . Kiểm Tra Bài Cũ 3. lực hút giữa hạt nhân với các với các electron lớp ngoài cùng cũng tăng theo => bán kính nguyên tử nói chung giảm . theo chiều từ trên xuống dưới ( chiều ĐTHN tăng ) bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng . Giải thích : Mặc dù ĐTHN tăng nhanh nhưng số lớp electron tăng dần => bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng .năng lượng ion hóa tứ nhất . 3. lực hút giữa hạt nhân với các với các electron lớp ngoài cùng cũng tăng theo => bán kính nguyên tử nói chung giảm . Các nhóm khác nhận xét Học sinh đọc ở SGK + Trong chu kì : cùng số lớp electron khi ĐTHN tăng . . Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1 : Gv cho học sinh nghiên cứu hình 2. Giải thích : khi ĐTHN tăng .trong nhóm A.Trong cùng một chu kì .Trường THPT Phạm Hùng Tuần : 6 Tiết : 18 Bài 11 : Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Ngày soạn: 22/9/2007 SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I. Thái độ II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng . Mặc dù ĐTHN tăng nhanh nhưng số lớp electron tăng dần chiếm ưu thế => bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng Kết luận : Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo GHI BẢNG I.bán kính nguyên tử .thí dụ sự biến thiên về :độ âm điện . MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. theo chiều tăng của điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử của các nguyên tố nói chung giảm . 2. .Gv chia học sinh 6 nhóm để giải thích quy luật biến đổi đó theo chu kì và nhóm . CHUẨN BỊ III.suy đóan được sự biến thiên tính chất cơ bản của nguyên tố trong chu kì (Nhóm A) cụ thể . BÁN KÍNH NGUYÊN TỬ Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.độ âm điện trong chu kì .1 để tìm ra quy luật biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố theo chu kì và nhóm .Gv đặt câu hỏi : Tại sao trong chu kì và nhóm A thì ĐTHN đều tăng nhưng sự biến đổi bán kính khác nhau ? Gv giải thích thêm : trong nhóm A do số lớp electron tăng (chiếm ưu thế) Hoạt Động Của HS Học sinh nhìn hình nêu qui luật biến đổi theo chu kì và nhóm A Học sinh thảo luận nhóm về phần giải thích sự biến đổi bán kính nguyên tử theo chu kì và nhóm và trình bày lên bảng .Trong một nhóm A . Kĩ năng Dựa vào qui luật chung .năng lượng .năng lượng ion hóa . Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2.

do đó năng lượng ion hóa nói chung giảm . NĂNG LƯỢNG ION HÓA dẫn của GV 1.cuối chu kì nguyên tố nào dễ tách electron nhất ? khó tách electron nhất ? giải thích . I3 và giá trị của chúng lớn hơn năng lượng ion hóa thứ nhất .Trường THPT Phạm Hùng Hoạt động 2 : Gv diễn giảng cho học sinh biết khái niệm về năng lượng ion hóa : . nguyên tử . * Ngoài ra . lượng nhất .2 . IP = 1012 Nguyên tử nguyên tố nào dễ tách electron nhất ? khó tách electron nhất ? giải thích Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao chiều tăng của điện tích hạt nhân .Gv đưa ra câu hỏi : Cho biết năng lượng ion hóa I1 (kJ/mol ) của nguyên tử một số nguyên tố sau : IAl = 578 .2 SGK Vậy : Năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của của ĐTHN .Để cho học sinh nêu qui luật biến đổi trong chu kì . theo chiều tăng của ĐTHN . năng lượng ion hóa càng thấp . . Năng lượng ion hóa được tính bằng kJ/mol . còn nguyên tử P khó tách electron nhất vì để tách . nguyên Cuối nhóm 2. I 1 < I 2 < I3 … Học sinh nêu qui luật Học sinh trả lời : . nhóm A . ISi = 786 . làm cho năng lượng ion hóa nói chung cũng tăng theo . + Trong một nhóm A .Trong một chu kì . .Trong cùng một nhóm A . lực liên kết giữa hạt nhân và electron lớp ngoài cùng tăng .GV bổ sung : Ngoài ra . I1 < I2 < I3 … Gv sử dụng bảng 2. Từ đó hình thành khái niệm về năng lượng ion hóa cho học sinh .đầu chu kì + Trong một chu kì . Gv : Nguyễn Hữu Tiến .Khó tách nhất : P Nguyên tử Al dễ tách electron nhất vì để tách electron ra khỏi nguyên tử cần tiêu tốn ít năng lượng nhất . I3 là năng lượng cần thiết để tách hạt electron thứ 2 .học sinh làm theo hướng II. theo chiều tăng của ĐTHN . chúng ta có năng lượng ion hóa thứ 2 . 3 được kí hiệu I2 . chúng ta có năng lượng ion hóa thứ 2 . Hoạt động 3 : Dựa vào quy luật biến đổi bán kính hãy cho biết .dễ tách nhất là : Al . trạng thái cơ bản . 3 được kí hiệu I2 . Khái niệm : Năng lượng ion hóa thứ nhất ( I1) của nguyên tử là năng lượng tối thiểu cần Học sinh đọc khái niệm ở để tách electron thứ nhất ra khỏi nguyên tử ở SGK . Từ đó suy ra quy luật biến đổi năng lượng ion hóa trong một chu kì .Gv cho học sinh làm ví dụ : H → H+ + 1e phải yốn năng lượng bằng 1312 kJ/mol . 3 và giá trị của chúng lớn hơn năng lượng ion hóa thứ nhất . VD : hình 2. lực liên kết giữa electron lớp ngoài cùng và hạt nhân giảm .GV nhấn mạnh : electron liên electron ra khỏi nguyên tử kết càng yếu với hạt nhân càng cần tiêu tốn nhiều năng dễ tách ra khỏi nguyên tử . Nguyên tử càng dễ tách electron . Sự biến đổi năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử các nguyên tố nhóm A .2 và hình 2. khỏang cách giữa electron lớp ngoài cùng đến hạt nhân tăng .

Vậy : Độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . B. bán kính nguyên tử các nguyên tố A.GV bổ sung : Thang độ âm điện này của Pauling : Căn cứ độ âm điện của F (3. của ĐTHN . Khái niệm Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử nguyên tố đó khi tạo thành liên kết hóa học . Từ đó suy ra quy luật biến đổi năng lượng ion hóa trong một nhóm A . Cả A và C Câu 3 :Độ âm điện đặc trưng cho khả năng A. Sự biến đổi độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố nhóm A . 3. độ âm điện của nguyên tử cac nguyên tố thường giảm dần . Học sinh nêu qui luật biến . Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Đầu nhóm Học sinh đọc trong SGK Học sinh thảo luận nhóm để giải thích sự biến đổi theo chu kì . theo chiều tăng dần của đổi đó . 2. *Lưu ý : Độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố càng lớn thì tính phi kim của nguyên tố đó càng mạnh và ngược lại . bán kính nguyên tử của các nguyên tố A. D. C. giải thích qui luật biến đổi . . tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . 2. hút electron của nguyên tử trong phân tử . B. tăng theo chiều giảm của độ âm điện .3 và hình 2.Trong cùng một nhóm A . Trong một chu kì .98) so sánh với các nguyên tố khác để tính độ âm điện của chúng . D. Gv : Nguyễn Hữu Tiến . nhường electron của nguyên tử này cho nguyên tử khác . theo chiều tăng của ĐTHN bán kính nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ . năng lượng ion hóa trong chu kì và nhóm A Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Trong một chu kì . Trong một nhóm A . III . Nguyên tử nguyên tố nào có bán kính nguyên tử lớn nhất ? có giá trị độ âm điện lớn nhất ? 4. theo chiều tăng đó . độ âm điện của nguyên tử các Học sinh thảo luận nhóm để nguyên tố thường tăng dần . tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân .Trường THPT Phạm Hùng tử nguyên tố nào dễ tách electron nhất ? khó tách electron nhất ? giải thích . Hoạt động 4 : Gv diễn giảng để nêu khái niệm độ âm điện . giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . . Cả B và C Câu 2 : Trong một nhóm A .Trong một chu kì . B. theo chiều tăng của ĐTHN ( đi từ trên xuống ) bán kính nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ .Gv chia học sinh ra các nhóm thảo luận giải thích qui luật đó Củng cố : 1.GV chia nhóm cho học sinh thảo luận giải thích qui luật biến đổi đó . Hoạt động 5 : Gv sử dụng bảng 2. C. nhóm A . Tương tự bíến đổi độ âm điện . giảm theo chiều tăng của độ âm điện . giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . của ĐTHN .học sinh nên qui luật biến đổi trong chu kì và nhóm .3 . ĐỘ ÂM ĐIỆN 1.

...... Về kiến thức -Hiểu được :khái niệm và quy luật biến đổi tính kim loại .. tính phi kim...... sau 1... + Hiểu được quy luật biến đổi hóa trị ...........TÍNH KIM LOẠI... độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố ? Quy luật biến đổi các đại bán kính ....... tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ...................................................... +Tính kim loại ............... THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1....... IV.... đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan....... Cl ... tính axit – bazơ của oxit và hidroxit của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ... TÍNH PHI KIM LOẠI CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC .. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1................ Tuần : 7 Ngày soạn: 06/10/2007 Tiết : 19 Bài 12 : SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI ..thí dụ sự biến thiên về tính kim loại ....... năng lượng ion hóa ........tính phi kim trong một chu kì .... Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2...14 ..ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN I..... Kĩ năng -Dựa vào quy luật chung ........15 SBT và Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI ................. độ âm điện trong bảng tuần hoàn như thế nào (theo chu kì và nhóm) ? Câu 2 : So sánh bán kính của : P ............ nhường proton của nguyên tử này cho nguyên tử khác ....... kim loại và tính phi kim................... 2......suy đoán sự biến thiên tính chất cơ bản trong chu kì (nhóm A) cụ thể .......................................ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN và trả lời câu hỏi sau : + Hiểu được tính kim loại ............... -Hiểu được sự biến đổi hóa trị của các nguyên tố với hiđro và hóa trị cao nhất với oxi của các nguyên tố trong một chu kì ...... Rút kinh nghiệm: .................... 3............. .... Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS GHI BẢNG Hoạt động 1: Tìm hiểu trong SGK........... Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1 :Thế nào là năng lượng ion hóa ........... + Hiểu được nội dung định luật tuần hoàn ..........................................trong một nhómA..........................Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao C. CHUẨN BỊ III.... phi kim và quy luật biến đổi tính kim loại . PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng ........... Na ......... .. TÍNH PHI KIM LOẠI CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ...... Thái độ II......................Tính kim loại: là tính chất của một nguyên tố củng cố hai khái niệm này mà nguyên tử của nó dễ nhường electron để trở Gv : Nguyễn Hữu Tiến ........ tham gia phản ứng mạnh hay yếu .. Bài tập về nhà: 2...... SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI .................. 3........... D.... phi kim +Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi và hóa trị với hiđro...... K ................... trả I..... 2........ Si . TÍNH GV giải thích cho HS về tính lời theo yêu cầu của GV PHI KIM CỦA CÁC NGUYÊN TỐ .. PHI KIM đó HS nghiên cứu SGK để .... 4..

phi kim giảm từ trên xuống electron tăng . -HS so sánh chu kỳ 2 và 3 dần. theo chiều tăng của ĐTHN được lặp lại đối với mỗi chu (đi từ trên xuống) thì năng lượng ion hóa .Sự biến đổi tính kim loại . theo chiều tăng của ĐTHN phi kim trong chu kì 3 để trả (từ trái sang phải) thì năng lượng ion hóa . Thảo luận nhóm. theo chiều tăng của điện tích chiều điện tích hạt nhân tăng phát biểu. tính phi kim của trong cùng 1 nhóm A . bổ sung những ý còn tích hạt nhân tính kim loại của các nguyên tố thiếu rồi cho học sinh đọc tăng dần. âm điện giảm dần đồng thời bán kính nguyên tử Phần giải thích sự biến đổi tăng nhanh làm cho khả năng nhường electron tính kim loại . theo chiều tăng của điện của HS. đúc kết thành một chu kì .Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao cho đúng. theo chiều -Tính kim loại tăng.  Hoạt động 3. sau đó là nhóm -Dễ: nguyên tố trên nhóm -Khó: nguyên tố dưới VIIA. hạt nhân. khả năng nhận tăng của điện tích hạt nhân. đồng thời tính phi kim giảm dần. tính giảm nên tính kim loại giảm . phi kim trong chu kì theo qui luật.Tìm ranh giới của các Từng HS phát biểu trước Nguyên tử của nguyên tố nào càng dễ nhường nguyên tố kim loại . phi kim trong biến đổi tính kim loại. nên tính phi kim giảm . tích hạt nhân tăng dần dựa vào bán kính nguyên tử do GV dùng hình 2. tính phi kim trong kỳ một nhóm A .Sự biến đổi tính kim loại . độ lời câu hỏi: âm điện tăng dần đồng thời bán kính nguyên tử Trong mỗi chu kì của giảm dần làm cho khả năng nhường electron bảng tuần hoàn.1 trong SGK để trình bày. GV và HS thảo luận về sự Thảo luận để rút ra các . SGK để có khái niệm đúng Giải thích : đồng thời lưu ý quy luật trên Trong một nhóm A . GV và HS. khả năng nhận trong chu kì theo chiều điện electron giảm . nên tính phi kim tăng .Sự biến đổi tính kim loại . tuần hoàn Trong một chu kì. . phát biểu Nguyên tử của nguyên tố nào càng dễ càng dễ qui luật nhận electron thì tính phi kim của nguyên tố đó càng mạnh.1 trong SGK để -Dễ: nguyên tố đầu chu kỳ thảo luận về sự biến đổi tính -Khó: nguyên tố cuối chu kim loại. Hoạt động 2: 2. tính kim loại. tính kim loại của các nguyên tố giảm dần. đồng thời tính phi kim tăng dần GV cho HS đọc SGK mô tả để thấy được sự biến đổi Giải thích : sự biến đổi tính chất kim loại. phi kim trong nguyên tố biến đổi thế nào? một nhóm A GV tổng hợp ý kiến phát biểu Trong một nhóm A. phi kim lớp electron thì tính kim loại của nguyên tố đó càng trong bảng tuần hoàn các mạnh nguyên tố hóa học . tính phi kim tăng .Tính phi kim : là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ nhận thêm electron để trở thành ion âm. tính điểm chung. độ kì. thành ion dương. bổ sung những ý còn thiếu rồi kết luận : Trong một Gv : Nguyễn Hữu Tiến . đầu tiên là nhóm IA. Đại diện nhóm Trong mỗi chu kì. GV tổng hợp ý kiến phát biểu nhóm của HS. nên tính kim loại tăng . . Khả năng nhường e: dùng hình 2. tính phi kim .

phi kim của các nguyên tố sau : a. Si>Mg>Al>Na D. Hóa trị tăng dần Hoạt động 5 GV hướng dẫn HS dùng bảng 2. Hãy sắp xếp tính kim loại theo chiều tăng dần A. 3. hóa trị cao nhất của các nguyên tố trong hợp chất với oxi tăng lần lượt từ 1 đến 7 còn hóa trị của các phi kim trong hợp chất khí với hiđro giảm từ 4 đến 1. phi kim nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ . đi từ trên xuống dưới. đồng thời tính phi kim yếu dần . hóa trị Tính kim loại . So sánh tính kim loại . 15 P .Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao nhóm A. em phát hiện ra quy luật biến đổi gì theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần ? Từ đó GV giúp HS rút ra nhận xét : Trong chu kì 3 đi từ trái sang phải.  Hoạt động 6 : Củng cố Củng cố : 1. 14 Si . 13 Al b. Trong một chu kì . 11 Na .4 trong SGK để nghiên cứu trả lời câu hỏi sau : Nhìn vào bảng biến đổi hóa trị của các nguyên tố chu kì 3 trong oxit cao nhất. 33 As Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Cho các nguyên tố sau : 11 Na . Công thức oxit cao nhất tương ứng là: Gv : Nguyễn Hữu Tiến . Na<K<Rb<Cs B. II . tính kim loại của các nguyên tố mạnh dần. Na<Mg<Al<Si B. GV cũng cố phần thứ nhất : Trong một chu kì . GV dùng hình 2. GV lưu ý quy luật trên được lập lại đối với nhóm A khác. 13 Al . theo chiều tăng của ĐTHN tính kim loại . đi từ trái sang phải . 55 Cs . điện tích hạt nhân. còn hóa trị với hidro của các tuần hoàn tho chiều tăng của phi kim giảm từ 4 đến 1. theo chiều tăng của ĐTHN ( đi từ trên xuống ) tính kim loại . 2. Hãy sắp xếp tính kim loại theo chiều tăng dần A. Si<Al<Mg<Na Câu 3: Một nguyên tố tạo hợp chất khí với Hidro có công thức RH3. Cs>Rb>K>Na D. phi kim nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ . Rb<Cs<K<Na Câu 2 : Cho các nguyên tố sau : 11 Na . trong hợp chất khí với hiđro.1 trong SGK để giải thích quy luật này. Na>Mg>Al>Si C. 12 Mg . 19 K . 7 N . 12 Mg . tính phi kim cao nhất của các nguyên tố đối với oxy tăng lần của các nguyên tố biến đổi lượt từ 1 đến 7 . 37 Rb . Na>K>Rb>Cs C. Trong một nhóm A . SỰ BIẾN ĐỔI VỀ HÓA TRỊ CỦA CÁC Hoạt động 4 NGUYÊN TỐ.

...................................... tính Li O BeO BO CO NO axit tăng dần 2 Oxit 2 Oxit 3 Oxit axit 2 Oxit 2 5 Oxit Gv : Nguyễn Hữu Tiến .................... Thái độ II. R2O5 B............. ......... RO2 C RO3 D....... 2................ phi kim là gì ? Quy luật biến đổi tính kim loại .............. RH C........ Câu 2 : Quy luật biến đổi hóa trị của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ....thí dụ sự biến thiên về : tính axit ..................... tính axit – bazơ của oxit và hidroxit của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn .......bazơ của các oxit và hiđroxit trong một chu kì ..... Tuần : 7 Tiết : 20 Bài 12 : Ngày soạn: 06/10/2007 SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI ... Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2..................... -Viết được công thức hóa học và chỉ ra tính axit ..ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN và trả lời câu hỏi sau : + Hiểu được tính kim loại . nhóm Sự biến đổi tính axit-bazơ Tính bazơ yếu dần. bazơ ...... TÍNH PHI KIM LOẠI CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ....................................... + Hiểu được nội dung định luật tuần hoàn ................ tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ...... Về kiến thức ........ THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1...Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao A.................. TÍNH PHI KIM LOẠI CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC .. Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV  Hoạt động 1.............. IV........... Kĩ năng -Dựa vào quy luật chung ......... SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH AXIT – BAZƠ CỦA rút ra : Tính axit trong một OXIT VÀ HYDROXIT TƯƠNG ỨNG ............. phi kim và quy luật biến đổi tính kim loại .....Hiểu được nội dung định luật tuần hoàn . 3................ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN I........... RH4 B.. RH2 D.......... Hợp chất khí của nó với hidro có công thức...... chu kì ...bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng....... Rút kinh nghiệm: ......... .................trong một nhóm A........... A. ......... RH3 Bài tập về nhà: trang Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI ......... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng ...suy đoán sự biến thiên tính chất cơ bản trong chu kì (nhóm A) cụ thể ..... 3................. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.............. R2O7 Câu 4: Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức RO3............... 4..... tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn .Biết được sự biến đổi tính axit .. Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1 : Tính kim loại . + Hiểu được quy luật biến đổi hóa trị ..........................GV giúp HS dùng bảng 2........5 trong SGK ( Sự biến đổi tính axit-bazơ) để nhận xét về sự biến đổi của oxit và hiđroxit của các Hoạt Động Của HS GHI BẢNG Học sinh nghiên cứu và III............ CHUẨN BỊ III............... MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.........

... Trong một nhóm A ........... H2SO4 ............... R2O5 Bài tập về nhà: 2. theo chiều tăng của điện tích hạt nhân........... tính bazơ của oxit và hyđroxit tương ứng tăng dần. theo chiều tăng của điện tích hạt nhân........ nhưng không liên tục mà tuần hoàn................... đồng thời tính axit của chúng cũng giảm dần Nhận xét: Tính axit .... NaOH ...NH7 Câu 2: Công thức oxit cao nhất của nguyên tố R thuộc nhóm V là: A.......N3H C........................... đồng thời tính axit của chúng cũng tăng dần ............. NH6 B.......................................................22 ( SBT) trang Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌCvà trả lời các câu hỏi sau : + Vị trí của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn cho ta những thông tin gì về nguyên tố đó ................... hiện các trường hợp IV.............Trong một nhóm A . đồng thời tính axit của chúng cũng giảm dần bazơ LiOH Bazơ kiềm Na2O bazơ Be(OH)2 Bazơ ít tan MgO Oxit bazơ Oxit bazơ NaOH Mg(OH)2 Bazơ kiềm Bazơ ít tan H2BO3 Axit yếu Al2O3 Oxit lưỡng tính Al(OH)3 Hyđroxit lưỡng tính axit H2CO3 axit yếu SiO2 axit HNO3 Axit mạnh P2O5 SO3 Cl2O7 Oxit axit Oxit axit Oxit axit Oxit axit H2SiO3 H3PO4 Axit trung bình H2SO4 HClO4 Axit rất mạnh Axit yếu Axit mạnh .Trong một chu kì.......... Gv : Nguyễn Hữu Tiến ............... theo chiều tăng của ĐTHN ( đi từ trên xuống ) tính axit ..........Trong một chu kì... .... b.................... tính kim loại và tinh phi kim của các nguyên tố hóa học biến đổi theo chiều điện tích hạt nhân tăng..Trường THPT Phạm Hùng nguyên tố nhóm A trong chu kì 3 theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần... theo chiều tăng của điện tích hạt nhân... Hoạt động 3 : Củng cố Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao .. Trong một chu kì .. bazơ a... Bài tập trắc nghiệm: Câu 1:Công thức hợp chất khí giữa N và H: A... tính bazơ của oxit và hyđroxit tương ứng tăng dần...bazơ nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ ..... H2TeO4 ......... Rút kinh nghiệm: ......... R2O D.............. ta có thể suy ra vị trí của nó trong bảng tuần hoàn được không ? 4.. Củng cố : 1............. ........ R2O2 B... theo chiều tăng của ĐTHN tính axit ........... So sánh tính axit .......... theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. độ âm điện.. tính bazơ của oxit và hyđroxit tương ứng giảm dần................. + Khi biết số hiệu nguyên tử của một nguyên tố .......... H2SeO4 .............................. 3.17 đến 2...  Hoạt động 2 GV tổng : kết trên cơ sở khảo sát sự biến đổi tuần hoàn của cấu hình electron nguyên tử ....... đồng thời tính axit của chúng cũng tăng dần .Trong một nhóm A ............bazơ của các oxy và hydroxit biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của Nghiên cứu thêm để phát điện tích hạt nhân.................. bán kính nguyên tử.................. 2..... RO4 C.............................................. GV hướng dẫn học sinh đọc để hiểu và phát biểu đúng đinh luật tuần hoàn về các nguyên tố hóa học như trong SGK...NH3 D.ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN không theo qui luật chung Tính chất của các nguyên tố và đơn chất cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử......bazơ nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ ...... Al(OH)3 ..... GV Bổ sung: Tính chất đó được lập lại ở các chu kì sau.. tính bazơ của oxit và hyđroxit tương ứng giảm dần.................

nhóm IA . Biết số thứ tự của nhóm A thì suy ra được: số electron lớp ngoài cùng hay số electron hóa Hoạt Động Của HS Có 3 yếu tố: -Số thứ tự nguyên tố -Số thứ tự chu kỳ -Số thứ tự nhóm A GHI BẢNG I-QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ . Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1 : Trính bài sự biến đổi tính axit – bazơ theo chu kì và nhóm A . -Mối quan hệ giữa tính chất của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận. có thể suy ra cấu tạo nguyên tử của nguyên tố đó và ngược lại . 2. Mg(OH)2 .  STT của nguyên tố là : 19  STT chu kì là : 3 Gv : Nguyễn Hữu Tiến . chu kì 4 . có thể suy ra cấu tạo nguyên tử của nguyên tố được không? Thí dụ: Nguyên tố K có số thứ tự là 19. Về kiến thức Hiểu được : -Mối quan hệ giữa vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn với cấu tạo nguyên tử . IV.suy ra: -Cấu hình electron nguyên tử . V t Þr mÝ én b n¶ gt . -So sánh tính kim loại .S èt h tø ù c . e c t r o n . Al(OH)3 . KOH . Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1: GV đặt vấn đề: Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn.với thành phần và tính chất của đơn chất và hợp chất.S èt h tø ù c Có 3 yếu tố: tg ªun ty è t r o n g u Ç h n no µ ñ n a g ªun ty è ñ c a h k u× ñ na h ã A m C Ê t ¹ uo n g ª un ty ø . 3. 3. nhóm 1A.Trường THPT Phạm Hùng Tuần : 7 Tiết : 21 Bài 13 : Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Ngày soạn: 06/10/2007 Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I. tổng số e.tính phi kim của nguyên tố đó với các nguyên tố laan cận. thuộc chu kì 4.S èt h tø ù c . THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. HS trình bày phương hướng giải quyết: Biết số thứ tự của nguyên tố thì suy ra được: số đơn vị điện tích hạt nhân. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Các thí dụ : + thí dụ 1 : Nguyên tố K có STT là 19 . tổng số p. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2.Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn . Kĩ năng Từ vị trí (ô nguyên tố) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố .với tính chất cơ bản của nguyên tố .S èl í pe l e c t r o n .  Số proton = số electron = 19  Số lớp electron = 4  Số electron lớp ngoài cùng = 1 + thí dụ 2 : Nguyên tố S có cấu hình electron 1s22s22p63s23p4 . PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng . đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan. vị trí này giúp ta biết được gì về cấu tạo nguyên tử của nó.S è e l e c l tí r npo gnµ i oc ï n g . -Tính chất hóa học cơ bản của đơn chất và hợp chất của nguyên tố đó . Biết số thứ tự của chu kì thì suy ra được: số lớp electron.S è p r o st oè en l . Câu 2 : So sánh tính bazơ của : NaOH . CHUẨN BỊ III. Thái độ II.

Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao -Số proton. Bi. IIA. As: ra: -Trong cùng chu kỳ 3. Cấu tạo nguỵên tử BTH (ô): -Số proton. công thức hợp chất khí với H (nếu có). Ví dụ: Nguyên tố S ở ô thứ 16. Từ vị trí của nguyên tố trong Ví dụ: So sánh các tính chất cơ bản của các bảng tuần hoàn có thể suy nguyên tố Si. theo chiều tăng điện GV củng cố quan hệ giữa vị trí VA. Chu kì 4 → có 4 lớp electron. S có tính phi IIA. IIIA có tính kim loại kim tăng dần. Po) -Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi. Hoạt động 3: Nguyên tố thuộc nhóm -Trong cùng nhóm VA. nguyên tố ở các nhóm VA. kim giảm dần. 6e ngoài cùng → nhóm VIA. VIIA có tính phi kim. Xác định vị trí của nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn: HS trình bày phương hướng giải quyết: Từ cấu hình → tổng số e → số thứ tự của nguyên tố. tích hạt nhân. ta có dãy Si. P. số e -Số lớp e -Số e lớp ngoài cùng  STT nhóm A : VIA II-QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ . P. 3 lớp e → chu kì 3. HS giải quyết vấn đề: Số thứ tự 19 → số đơn vị điện tích hạt nhân 19 → 19 proton → 19 electron. Từ cấu hình → số e ngoài cùng → số thứ tự của nhóm. VIA. nó trong sơ đồ sau: nguyên tố trong hợp chất với oxi. Nguyên tử p → thuộc nhóm A. -Hóa trị của nguyên tố với hidro. công thức oxit cao nhất và hidroxit tương ứng . Ni. theo chiều tăng điện Nguyên tử thuộc nhóm IA. là một axit số e mạnh. thuộc chu kỳ 3. VIA. Vậy P có tính phi kim kém hơn hoàn với cấu tạo nguyên tử của Hóa trị cao nhất của N và mạnh hơn As. Hoạt động 2: GV đặt vấn đề: Cho cấu hình electron nguyên tử của một nguyên tố là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. Vậy P có tính phi kim mạnh (trừ B và H). nguyên tố trong BTH có thể so sánh tính chất trình bày phương hướng giải hóa học của 1 nguyên tố với các nguyên tố lân quyết: cận. số Công thức oxit cao nhất. Nhóm 1A → có 1 electron ngoài cùng. S. Từ cấu hình → nguyên tố s hoặc p → thuộc nhóm A. (trừ Sb.Trường THPT Phạm Hùng trị. Po). HS tự mình ứng dụng sơ đồ trên để giải quyết các vấn đề tương tự. tính phi kim: nguyên tố ở các nhóm IA. HS tự mình ứng dụng sơ đồ trên để giải quyết các vấn đề tương tự. có thể suy ra những tính chất hóa học cơ bản của nó: -Tính kim loại. -Công thức hydroxit có tính axit hay bazơ . Từ cấu hình → số lớp e → số thứ tự của chu kì. P. SO3 là oxit axit -Hóa trị trong hợp chất với H là 2. HS giải quyết vấn đề: Tổng số e là 16 → số thứ tự của nguyên tố là 16. Biết vị trí của 1 nguyên tố trong BTH. -Số thứ tự chu kỳ = số lớp e -Số thứ tự nhóm A = số e lớp ngoài cùng (số e hóa trị) III-SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT NGUYÊN TỐ VỚI CÁC NGUYÊN TỐ LÂN CẬN Dựa vào quy luật biến đổi tính chất của các Nghiên cứu SGK. IIIA có tính kim loại (trừ H và B). hóa trị của nguyên Vị trí của một nguỵên tố trong tố trong hợp chất với hiđro. nhóm VIA có: -Hóa trị cao nhất với oxi là 6. công thức -Số thứ tự = số proton (số hợp chất khí với H là H2S đơn vị điện tích hạt nhân) = -Hydroxit tương ứng là H2SO4. VIIA có tính phi tích hạt nhân ta có dãy N. -Số thứ tự của electron nguyên tố -Số thứ tự của chu kỳ -Số thứ tự của nhóm A -Số lớp electron -Số electron lớp ngoài cùng Gv : Nguyễn Hữu Tiến . As có tính phi của nguyên tố trong bảng tuần kim (trừ SB. hơn Si và yếu hơn S. Bi. thảo luận. công thức oxit cao nhất là SO3.

HS tự mình ứng dụng sơ đồ trên để giải quyết các vấn đề tương tự. Nếu xếp Gv : Nguyễn Hữu Tiến . Công thức hiđroxit tương ứng (nếu có) và tính axit hay bazơ của chúng. Em suy ra được những tính chất gì của nó? S ở nhóm VIA. tính phi kim mạnh dần.Trường THPT Phạm Hùng Hoạt động 4: GV đặt vấn đề: Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Trong nhóm A. SO3 là oxit axit và H2SO4 là axit mạnh. công thức hợp chất khí với hiđro là H2S. với N (Z=7) và As (Z=33). S thuộc cùng một chu kì. Trong bảng tuần hoàn. theo chiều Hoạt động 5: điện tích hạt nhân tăng: GV đặt vấn đề: Dựa vào quy Tính kim loại tăng dần. tính axit mạnh dần. Oxit và hiđroxit có tính bazơ yếu dần. thảo luận. luật biến đổi tính chất của các tính phi kim giảm dần. các nguyên tố Si. nguyên tố trong bảng tuần hoàn. HS giải quyết vấn đề: Biết S ở ô 16 trong bảng tuần hoàn. P. Hóa trị của nguyên tố trong hợp chất với hiđro là 2. chu kì 3 là phi kim. ta có thể so sánh tính HS giải quyết vấn đề: So chất hóa học của một nguyên sánh tính chất hóa học của P tố với các nguyên tố lân cận (Z=15) với Si (Z=14) và S được không? (Z=16).Nghiên cứu SGK. trình bày phương hướng giải quyết về quy luật biến đổi tính chất: Trong chu kì theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần: Tính kim loại yếu dần. . công thức oxit cao nhất là SO3. Hóa trị cao nhất của nguyên tố trong hợp chất với oxi là 6. có thể suy ra những tính chất hóa học cơ bản của nó được không? Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Công thức hợp chất khí với hiđro (nếu có).

Vậy P có tính phi kim yếu hơn S và mạnh hơn Si.Ne Hãy căn cứ vào cấu hình electron để xác định các nguyên tố a. 2. Hãy cho biết sự biến đổi hóa trị của các nguyên tố hóa học trong một chu kì và cho ví dụ minh họa. kim loại mạnh nhất là liti C. Có hóa trị cao nhất đối với oxy và hyđro là bao nhiêu? Viết công thức phân tử của các chất đó.N .C . Chu kỳ 2 phân nhóm II A B. Chu kỳ 2 phân nhóm VI A B. P có tính phi kim kém hơn N và mạnh hơn As. + Quy luật biến đổi tuần hoàn một số đại lượng vật lí và tính chất các nguyên tố theo chiều tăng của ĐTHN .Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao theo thứ tự điện tích hạt nhân tăng dần ta được dãy Si. ta có dãy N. As. hiđroxit của nó. HS tự mình ứng dụng sơ đồ trên để giải quyết các vấn đề tương tự. phi kim mạnh nhất là flo D. kim loại yếu nhất là xesi Bài tập về nhà: 2-10 trang 58 Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2 và chuẩn bị : + Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học . Củng cố : 1. Trong nhóm VIA. So sánh tính chất hóa học của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận. Vậy P có tính phi kim yếu hơn N và S. Chu kỳ 2 phân nhóm VII A D. phi kim mạnh nhất là iot B. Tồn tại được ở dạng phân tử gồm có 2 nguyên tử c. Chu kỳ 3 nhóm VI A C. Hoạt động 6: GV củng cố toàn bài. theo chiều điện tích hạt nhân tăng. có tính axit yếu hơn HNO3 và H2SO4. Chu kỳ 4 phân nhóm I A D. H3PO4. Chu kỳ 4 nhóm I A D. Kết quả khác Câu 3 : Ion Y – có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 nguyên tử Y thuộc chu kỳ nào ? Nhóm nào ? A.F . Chu kỳ 2 phân nhóm VI A C. Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Cation R+ có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp 3p6 vậy R thuộc A. + Định luật tuần hoàn .O .Be . Chu kỳ 4 phân nhóm VI A 2+ 2 2 Câu 2 : Ion X có cấu hình electron 1s 2s 2p6 xác định vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn A. P. Quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố. Cho các nguyên tố thuộc chu kì 2: Li . Trong chu kì theo chiều điện tích hạt nhân tăng thì tính phi kim tăng. Gv : Nguyễn Hữu Tiến . tính phi kim giảm. Chu kỳ 4 phân nhóm I A C. Có thể tạo thành cation và anion? Viết công thức ion? b.B . Nhấn mạnh phương hướng chung giải quyết ba vấn đề: Quan hệ giữa vị trí của nguyên tố và cấu tạo nguyên tử. Chu kỳ 4 nhóm II A Câu 4 : Theo quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì A. P. Chu kỳ 3 nhóm VII A B. S.

...... chu kì là gì ? c.. CHUẨN BỊ III.... khái niệm chu kì và nhóm............................... ........Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao 4.. 3 là : chu kì nhỏ + chu kì 4......... đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan. ô nguyên tố là gì ?ví dụ b...... Kiểm Tra Bài Cũ 3.................Tính kim loại ............ năng lượng ion hóa ........... b.................. 5.... độ âm điện ...................................... năng lượng ion hóa … 3..Nhóm: STT của nhóm = số electron hóa trị ......... .............................Quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố và hợp chất của chúng trong BTH ( bán kính nguyên tử ....Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng....... tính phi kim ....Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.....Ô nguyên tố ................ 2..................Mỗi nguyên tố được xếp vào 1 ô.... 1.......Chu kỳ : Số thứ tự của chu kì = số lớp Học sinh nêu các quy luật electron .Qui luật biến đổi tính kim loại . bán kính nguyên tử ..... Cấu tạo của bảng tuần hoàn a...................... tính kim loại – phi kim . Gv : Nguyễn Hữu Tiến ................. . ........ sự biến đổi đại lượng biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của ĐTHN ..........Năng lượng ion hóa thứ nhất ........... ................Nắm được các nguyên tắc sắp xếp ......Độ âm điện .. IV. 2....... hóa trị .Cấu tạo BTH .....................Tính axit – bazơ của oxit và hidroxit ...Bán kính nguyên tử . c.................Các nguyên tố có cùng electron hóa trị như nhau được xếp thành một cột 2.. phi kim ......... Tuần : 8 Ngày soạn: 16/10/2007 Tiết : 22 Bài 14 : LUYỆN TẬP :CHƯƠNG 2 I... Về kiến thức Biết được: ...... nhóm là gì ? 3.. 7 là chu kì lớn .... 6...........Nhóm A : STT của nhóm A = Số electron lớp ngoaid cùng ... MỤC TIÊU BÀI HỌC 1............KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 1... Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2. biến đổi + chu kì 1... .... GHI BẢNG A..... ....... Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ? 2......... Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1 : Gv dùng phiếu học tập để ôn lại kiến thức cho học sinh ................ Rút kinh nghiệm: ......... Kĩ năng ... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng ............... Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong BTH ..... Cấu tạo bảng tuần hoàn a. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.. .. Hoạt Động Của HS Học sinh thảo luận nhóm Học sinh trình bày theo nhóm Các nhóm khác nhận xét ........ tính axit – bazơ của các oxit và hidroxit ) ....Ý nghĩa của BTH ... Thái độ II.......................

Độ âm điện . Chu kyø 4. Trong chu kì . B. D. Hoạt động 2 : Gv chốt lại các vấn đề theo bảng vẽ . .Định luật tuần hoàn Tính chất của các nguyên tố cũng như thành phần và tính chất của các đơn chất và hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn Học sinh làm các câu hỏi theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử trắc nghiệm .Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao . C. Trong chu kì . . Vaäy R thuoäc: A. các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần . 3. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một chu kì có số electron bằng nhau . hoàn . 18 và 8 .Năng lượng ion hóa thứ nhất . Câu 3 : Nguyeân toá R coù caáu hình lôùp ngoaøi cuøng laø 4s1.Tính kim loại . Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Tìm câu sai trong những câu dưới đây A. Chu kì thường bắt đầu là một kim loại kiềm . D.Những đại lượng biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của ĐTHN . kết thúc là một khí hiếm (trừ chu kì 1 và chu kì 7 chưa hoàn thành ). B. B. 18 và 18 . 8 và 8 .Bán kính nguyên tử . . Chu kyø 4. các nguyên tố từ IIIA đến VIIIA là các nguyên tố p. C. các nguyên tố sắp xếp theo chiều số hiệu nguyên tử tăng dần . A vaø B sai D.Các nguyên tố nhóm IA. B n¸ k Ý n n h g ªun ty ö T Ý n k h i ml oi ¹ 4. nhoùmVIB.Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi và hóa trị của nguyên tố phi kim với hidro . nhoùm IB. tính phi kim .Nhóm B : STT của nhóm B = số electron hóa trị Nhóm B gồm các nguyên tố d và f. IIA là nguyên tố s. Câu 2 : Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là A.Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi và hóa trị của nguyên tố phi kim với hidro . C. 8 và 18 . A vaø B ñuùng Câu 4 : Nguyeân toá canxi coù soá hieäu nguyeân töû laø 20.Tính axit – bazơ của oxit và hidroxit . T Ýn h k i m l o ¹ i . Khi canxi tham gia phaûn öùng taïo thaønh hôïp chaát thì caáu hình cuûa ion Ca2+ naøy laø: Gv : Nguyễn Hữu Tiến . C Hoạt động 4 : Củng cố hku× h ãA m B n¸ k Ý n n h g ªun ty ö T Ý n k h i ml oi ¹ T Ýn h p h i k i m G i ¸ tr Þ ®é ©m ®i Ön N B ¸ n k Ýn h n g u y ª n tö Hoạt động 3 : Gv goi học sinh Học sinh nêu lại định luật phát biểu lại định luật tuần tuần hoàn .

............... độ âm điện .................. N = 10 .... a. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan............. Kiểm Tra Bài Cũ 3............ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1............................... bảng phụ III...... nên chọn : P = 8 hoặc P = 9 ........... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng .36 đến 2................. GHI BẢNG 4.... 1s22s22p63s23p63d104s24p6 Bài tập về nhà: 2.. Rút kinh nghiệm: ................. .....Ý nghĩa của BTH .............. tính kim loại – phi kim .. E Theo đề bài : P + E + N = 28 Trong nguyên tử : P = E nên : 2P + N = 28 Áp dụng điều kiện đồng vị bền : P ≤ N ≤ 1... electron có trong nguyên tử lần lượt là : P .... CHUẨN BỊ Gv : bảng câu hỏi trắc nghiệm Học sinh : giải trước các bài tập SGK ...... Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2.............. ............................ Do đó chọn giá trị P = 9 .... Kĩ năng Vận dụng ý nghĩa của BTH để làm bài tập về mối quan hệ giữa vị trí .......Áp dụng điều kiện đồng vị bền để giải ra các nghiệm ............... nơtron ............ có 7 electron lớp ngoài cùng ................ b................... hóa trị ......... 1s22s22p6 D.. .................... Về kiến thức Biết được: . A = 19 ......... năng lượng ion hóa .......... .... SBT ... 1s22s22p63s23p6 B.95 ≤ P ≤ 9. Tuần : 8 Ngày soạn: 16/10/2007 Tiết : 23 Bài 14 : LUYỆN TẬP :CHƯƠNG 2 I....52P Nên : 7............. Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS Hoạt động 1 : Gv hướng dẫn Học sinh thảo luận nhóm 3 học sinh giải bài tập dạng tổng phút và trình bày lên bảng số hạt .43 ( SBT) trang 19 Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : 4.......lập được phương trình tổng số hạt trong 1 nguyên tử ...........Viết cấu hình electron và dựa Các nhóm đánh giá lẫn nhau vào số electron lớp ngoài cùng để nhận nghiệm .Quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố và hợp chất của chúng trong BTH ( bán kính nguyên tử ........ tính axit – bazơ của các oxit và hidroxit ) .............. Gv : Nguyễn Hữu Tiến .................... cấu tạo nguyên tử và tính chất của đơn chất và hợp chất 3...................... THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1........ Gọi số proton .............. Cấu hình electron : 1s22s22p5 ........ ................. 2........Cấu tạo BTH ....... N ..... + Gv đánh giá và bổ sung những chỗ chưa hoàn chỉnh .................Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao A....... Thái độ II..................... IV...3 Vì P là số nguyên dương ... 1s22s22p63s23p64s1 C.... Mặt khác nguyên tố thuộc nhóm VIIA .....

B(Z = 12) 1s22s22p6s2 .3 mol 22.Gv cùng học sinh phân tích bài tập số 8 + A.75 nH = = 0. 2 Gv : Nguyễn Hữu Tiến . ZB = 12 . Na(Z=11). . nhóm A. . nguyên tử khối trung bình là M 2M + 6HCl → 2MCl3 + 3H2 . RO3 hãy suy ra công thức hợp chất với hidro ? .nguyên tố A thuộc trình bày lên bảng chu kì 3 . Dựa vào điều kiện và bảng tuần hoàn nhận nghiệm . chu kì 3 . nhóm IIIA .2 mol M = 44 Hai kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp . 1s22s1 electron . Gv nhận xét lại và bổ sung chỗ còn thiếu .1 học sinh khác trình bày qui luật biến đổi bán kính trong một nhóm A và so sánh bán kính nguyên tử của các nguyên Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao 5. ZB = ZA + 1 đề bài ZA + ZB = 25  ZA = 12 . + Trườn hợp 2 : ZA = ZB + 1 ZA = ZB + 1 ZA + ZB = 25  ZA = 13 . 11.88 = 5.88 = .M H Học sinh giải bài tập lên + Cách 1 : 100-5. Các nhóm khác nhận xét 6. Một học sinh trả lời : RH2 MR 2. M1 < M< M2 + Tính số mol . Hoạt động 5 : Gv cho 1 học sinh lên bảng viết cấu hình electron . Hoạt động 3 : . 1s22s22p63s23p63d104s24p65s1 đổi bán kính trong một Cs(Z=55).100 => x = 32 2+x 8.Hướng dẫn : + Đặt M là nguyên tử khối trung bình của 2 kim loại . + Tính M .Trường THPT Phạm Hùng Hoạt động 2 : Gv đặt vấn đề -Có CT . 1s22s22p63s1 K(Z=19). Học sinh nêu từng mục của + Trườn hợp 1 : ZA < ZB .nguyên tố A thuộc bảng với 2 trường hợp . A(Z = 12) 1s22s22p6s2 .Vấn đề : Tìm 2 kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp .88 => MR= 32 => bảng .Gv đưa ra công thức : M R 2. một kim loại có nguyên tử khối nhỏ hơn 44 và 1 kim loại có nguyên tử khối lớn hơn 44 . nhóm IIIA . A(Z = 13) 1s22s22p6s23p1 . 1s22s22p63s23p64s1 Học sinh nêu qui luật biến Rb(Z=37).nguyên tố A thuộc chu Học sinh thảo luận nhóm và kì 3 . ZB = 13 . RO3=> RH2 .Viết cấu hình electron : Học sinh viết cấu hình Li(Z=3). nhóm IIA 2 B(Z = 13) 1s 2s22p6s23p1 . Kí hiệu hai kim loại nhóm IIIA là M .Theo qui luật biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm IA của các nguyên tố trong nhóm A thì bán kính nguyên tử của các nguyên tố này giảm theo thứ tự : RCs > RRb > RK > RNa > RLi .M H = %R %H -Yêu cầu học sinh giải quyết vấn đề bài tập 5 đưa ra . Dựa vào bảng tuần hoàn hai kim loại đó là : Al và Ga .4 n M = 0. 1s22s22p63s23p63d104s24p65s24d105p66s1 Học sinh so sánh bán kính . Lưu huỳnh 2 + Cách 2 : 5. B đứng kế nhau trong một chu kì của bảng tuần hoàn ZB = ZA + 1 ZA = ZB + 1 + Tổng số đơn vị ĐTHN là 25 ZA + ZB = 25 Trên co sở của đề bài ta pphải giải 2 trường hợp xảy ra Hoạt động 4 : GV tổ chức cho học sinh thảo luậnh nhóm để giải quyết vấn đề dặt ra của bài 9 . . Học sinh giải bài tập 8 lên kì 3 .nguyên tố A thuộc chu . nhóm IIA . 9.

.....b.... Nguyeân toá R laø: A..... e... Mg ....... Sr.. 2.............. b.. Ca .......... Nhoùm IIA. +Bán kính nguyên tử giảm dần của câu d.............. Al ................Cs........c.. Nhoùm IA............... Về kiến thức Biết được mục đích ...... Na. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1....... Na................ Be........... -Sự biến đổi tính chất trong chu kì :phản ứng của Na và Mg với nước......... B..... Hãy sắp xếp theo thứ tự : +Tính kim loại giảm dần của câu a.......... RO2 C...... Mg....... R2O5 B.................... +Tính bazơ tăng dần của các hiđroxit trên a..................F.d.................. Nhoùm VIIIA.36 đến 2... C..... Bài tập về nhà: 2......... ..... RH3 Câu 4 : Theo quy luaät bieán ñoåi tính kim loaïi. 4.... +Tính hòa tan trong nước giảm dần của các hiđroxit trên của câu a....b............. Cacbon B.......c.... Hoạt động 6 : Củng cố Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Nguyeân toá R coù coâng thöùc oxit cao nhaát laø RO2 ....... RH2 D.Ca...... c. Silic (M=28) D......... Kĩ năng Gv : Nguyễn Hữu Tiến ...kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm -Rèn luyện một số thao tác thực hành thí nghiệm :lấy hóa chất . R2O7 Câu 3 :Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức RO3..... Löu huyønh C.................... hôïp chaát vôùi hidroâ cuûa R chöùa 75% khoái löôïng R...... RO3 D....các bước tiến hành ........ + Viết bài tường trình . d........Rb..............trộn hóa chất ...... Mg...... D...... Hợp chất khí của nó với hidro có công thức... Rb..Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao tố đó ............... Cs . Nhoùm VIIA. RH4 B......... Ca......d......... Cs ............. Sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều độ âm điện tăng dần :B.........................43 ( SBT) trang 19 Bài tập làm thêm : Xét các nguyên tố sau : a.......... -Sự biến đổi tính chất trong nhóm :phản ứng giữa kim loại Na và K với nước..... SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ TRONG CHU KỲ VÀ PHÂN NHÓM I..đun nóng hóa chất ............... ........ RH C...5) Câu 2 : Một nguyên tố tạo hợp chất khí với Hidro có công thức RH3..... phi kim thì nhoùm caùc nguyeân toá coù tính phi kim maïnh nhaát laø: A.... S .... Rút kinh nghiệm: ..... K... Công thức oxit cao nhất tương ứng là: A.....b +Tính kim loại tăng dần của câu c. Tuần : 8 Ngày soạn: 16/10/2007 Tiết : 24 Bài : BÀI THỰC HÀNH SỐ 1: MỘT SỐ THAO TÁC THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC .................. Rb. K ........ Giải thích ? Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : THỰC HÀNH SỐ 1 và chuẩn bị : + Cách tiến hành thí nghiệm ............. Al ..sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm thông thường .. Al . A..... Clo (M=35..

..... Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2.. Cho vào cốc thứ nhất một mẩu nhỏ natri .... trong nhóm ........... mỗi cốc chừng 60 ml nước ............ Gv : Nguyễn Hữu Tiến ..... đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan........................................ Rút kinh nghiệm: ...............giải thích và viết phương trình hóa học .. Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Câu 2 : Câu 3 : Câu 4 : Bài tập về nhà: trang Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC LIÊN KẾT ION và trả lời câu hỏi sau : + Các ion được hình thành như thế nào ? + Thế nào là cation và anion ? Thế nào là ion đơn .......... nghiệm và ghi nhận hiện Quan sát hiện tượng tượng ...... THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. CHUẨN BỊ III.. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố chép .................... khi thí nghiệm và đánh giá khi thí nghiệm xong Rót vào cốc thứ ba chừng 60 ml nước nóng ................. mỗi cốc Hoạt động 4 : Củng cố một mẩu magie có kích thước băng mẩu natri Quan sát hiện tượng .................. Nhỏ vào mỗi cốc vài giọt dung dịch phenolphtalein và khấy đều . PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng ............ Cho vào cốc thứ hai và cốc thứ ba ......... Lấy vào 2 cốc thủy tinh ................... Kiểm Tra Bài Cũ 3............ Cho vào cốc thứ nhất một mẩu nhỏ natri .....................................................................Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao -Sử dụng dụng cụ và hóa chất tiến hành an toàn ..................... -Viết tường trình hóa học . -Quan sát hiện tượng ......................................... Hoạt động 2 : Gv hướng dẫn học sinh tiến hành thí nghiệm và lưu ý những thí nghiệm khó + TN1 +TN2 Cho học sinh tiến hành thí nghiệm dưới sự quan sát của giáo viên Hoạt Động Của HS GHI BẢNG Học sinh lắng nghe và ghi 1... đa nguyên tử ? + liên kết được hình thành như thế nào ? + Câu stạo mạng tinh thể ion và các tính chất chung của mạng liên quan với nhau như thế nào ? 4.............................. Thái độ II. mỗi cốc chừng 60 ml Hoạt động 3 : Dọn vệ sinh sau Học sinh dọn vệ sinh sau nước . Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1 : Gv phổ biến nội qui phòng thí nghiệm ... buổi tiến hành thí nghiệm Nhỏ vào mỗi cốc vài giọt dung dịch phenolphtalein rồi khuấy đều .......................................... ............... .........``` 3..................................................... IV.................. cốc Học sinh tiến hành thí thứ hai một mẩu kali có cùng kích thước .... giải thích 2...................... Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong chu kì Rót vào 2 cốc thủy tinh ......thành công các thí nghiệm trên ....