P. 1
bang tuan hoan-Giao-An-10-Nang-Cao-chuong-2

bang tuan hoan-Giao-An-10-Nang-Cao-chuong-2

|Views: 281|Likes:
Được xuất bản bởiBich Ngoc Nguyen

More info:

Published by: Bich Ngoc Nguyen on Nov 01, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2014

pdf

text

original

Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao

Tuần : 5 Ngày soạ n: 02/10/2007
Tiết : 15
Bài 9 : BẢNG TUẦN !ÀN "Á" NGU#$N T%́ !́A !̣"
&' (Ụ" T&$U BÀ & !̣"
1' )ề *iến t+,́-
Hiểu được:
-Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
-!ấu tạo của bảng tuần hoàn :"#chu $ì#nhó% nguyên tố #các nguyên tố họ &antan#họ 'ctini
2' .i/ n0ng
(ừ )ị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố *ô# nhó% #chu $ì+suy ra cấu hình ,-,ctron nguyên tử )à ngược -ại
1' T+ái 23̣
&&' "UẨN B&̣
&&&' 456NG 4Á4 7Ạ # !̣" "Ủ #$́U
.hương pháp /iê0n giảng # đà% thoại gợi %ở $ết hợp )ới sử /ụng các đồ /ùng /ạy học trực 1uan
&)' T&8T .8 "9" !:T ;<NG 7:# ="
1' >n ;?n+ @A TB "+C- DEF G-
2' .iHI TJa BAi "K
1' )Ao BAi (Ei :
oạt ;3̣ng "ủa G) oạt ;3̣ng "ủa L G& BẢNG
Hoạt đông 1
Nă% 2345 nhà bác học người
Nga 6,n-đ,--ê-,́p đa0 đề xuất ý
tưởng xây /ựng bảng tuần
hoàn các nguyên tố hóa học
Nă% 2347 # ông công bố bản
8bảng tuần hoàn các nguyên tố
hóa học 8
2395 nhà $hoa học người :ức
&othar 6ay,r nghiên cứu độc
-ập cu0ng đưa ra %ột bảng tuần
hoàn các nguyên tố hóa học
tương tự như bảng của 6,n-
đ,--ê-,́p
Hoạt động 2 :g) đưa ra bảng
tuần hoàn )à hướng /â0n học
sinh tì% ra nguyên tắc sắp
xếp
Hoạt động : g) đưa ra bảng
),0 trang ;; <=> cho học sinh
)à hướng /â0n học sinh xác
định các /ư0 $iện trên ô nguyên
tố )/ : '- #g) gọi học sinh xác
định :
<ố hiệu nguyên tử :
$í hiệu hóa học :
nguyên tử $hối :
:ộ â% điện
cấu hình ,
Học sinh -ắng ngh,
Học sinh /ựa )ào bảng tuần
hoàn nhận ra ; nguyên tắc
? <ố hiệu nguyên tử : 2; ?$í
hiệu hóa học : '-
?nguyên tử $hối : @4#7
?:ộ â% điện : 2#42
?cấu hình ,2s
@
@s
@
@p
4
;s
@
;p
2
?số oxh : ;
Học sinh nhận x,́t số -ớp
,-,ctron của các nguyên tử
&' Nguyên t0́- s0́F MếF -á- nguyên t3́ tJong
Nả ng tuần +oà n '
2 !ác nguyên tố được sắp xếp th,o chiều
tăng /ần của điện tích hạt nhân nguyên tử
@ !ác nguyên tố có cùng số -ớp ,-,ctron
trong nguyên tử được xếp thành %ột hàng
; !ác nguyên tố có số ,-,ctron hóa trị trong
nguyên tử được xếp thành %ột cột
&&' "ấu tạo -ủa Nảng tuần +oàn -á- nguyên
t3́ +óa +ọ- '
1' % nguyên t3́
O " nguyên tố : -à %Ai nguyên tố hóa học
được xếp )ào %ột ô của bảng tuần hoàn
- " nguyên tB cho biCt : <ố hiệu nguyên tử # $í
hiệu hóa học # D
A l
1 3
N h « m
| N e | 3 s
2
3 p
1
1 , 6 1
2 6 , 9 8
+ 3
S èh í Ö u n g u y ª n t ö
K Y h í Ö u
h ã a h ä c
T ª n n g u y ª n t è
S è o x y h ã a
C E u h × n h e í e c t r o n
§ é ©m ®í Ö n
N g u y ª n t ö k h è í
t r u n g b × n h
E/ : stt F 2; FG ? <ố hiệu nguyên tử : 2;# $í
hiệu hóa học : '- # nguyên tử $hối : @4#73 #
:ộ â% điện : 2#42 # cấu hình , :
2s
@
@s
@
@p
4
;s
@
;p
2
# số oxh : ;

G! : Ng"#$n H%" Ti&n
Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
Hoạt động ': g) đưa bảng H
sg$ cho học sinh xác định số
-ớp ,-,ctron của các nguyên tố
từng chu $ì
=ọi học sinh rút ra $hIi niJ%
từng chu $ì
-=) cho học sinh xác định các
nguyên tố trong chu $ì 2 K 9
-=E giLi thiJu $hIi 1uIt tM chu
$N 2 đCn chu $N 9# đOc biJt -ưu
P chu $N @ )Q ; )Li nhRng đOc
điS% căn bTn %Q H< sU phTi sV
/Wng nhiXu
!hu $N @ gY% 3 nguyên tB bZt
đ[u -Q -iti *\F;+ )Q $Ct th]c -Q
n,on *\F25+
Nguyên tV c^a cIc nguyên
tB nQy c_ @ -Lp ,-,ctron: -Lp >
*gY% @ ,-,ctron+ )Q -Lp & <B
,-,ctron c^a -Lp & tăng /[n tM
2 ` -iti đCn tBi đa -Q 3 ` n,on#
$hi đ_ -Lp ,-,ctron ngoQi cang
đb bbo hca
!hu $N ; gY% 3 nguyên tB bZt
đ[u tM natri *\F22+ )Q $Ct th]c
-Q agon *\F23+
Nguyên tV c^a cIc nguyên
tB nQy c_ ; -Lp ,-,ctron: -Lp >
*@ ,-,ctron+# -Lp & *3 ,-,ctron+
)Q -Lp 6 <B ,-,ctron c^a -Lp
6 tăng tM 2 đCn 3 $hi \ tăng tM
22 đCn 23 &Lp ,-,ctron ngoQi
cang đdt tLi $iCn tr]c )Rng bXn
như c^a nguyên tV $he hiC%
agon
cùng chu $ì
fút ra $hái niệ% )ề chu $ì
!ác nhó% thảo -uận )à cho
biết các nguyên tố trong
từng chu $ì
2' "+u *ì
O -+u *ì : -à /a0y các nguyên tố %à nguyên tử
của chúng có cùng số -ớp ,-,ctron # được xếp
th,o chiều :(HN tăng /ần
g !hu $ì nào cu0ng bắt đầu bằng %ột $i% -oại
$iề% )à $ết thúc bằng %ột $hí hiế% *trừ chu
$ì 2 -à chu $ì đặc biệt +
? !hu $ì 2 : gồ% @ nguyên tố bắt đầu H *\F2+
$ết thúc -à H,*\F @+
? !hu $ì @ : gồ% 3 nguyên tố bắt đầu &i
*\F;+ $ết thúc -à N,*\F 25+
? !hu $ì ; : gồ% 3 nguyên tố bắt đầu Na
*\F22+ $ết thúc -à 'r*\F 23+
? !hu $ì h : gồ% 23 nguyên tố bắt đầu >
*\F27+ $ết thúc -à >r*\F;4+
? !hu $ì H : gồ% 23 nguyên tố bắt đầu fb
*\F;9+ $ết thúc -à i,*\F Hh+
? !hu $ì 4 : gồ% ;@ nguyên tố bắt đầu !s
*\FHH+ $ết thúc -à fn*\F 34+
? !hu $ì 9 : !hưa hoàn thành
O D,u P :
- !Ic chu $N 2#@ )Q ; -Q cIc chu $N nhj
- !Ic chu $N h#H#4 )Q 9 -Q cIc chu $N -Ln
Bài tậF tJ0́- ng+iệI:
!âu 2 : !ác nguyên tố xếp ở chu $ì 4 có số -ớp ,-,ctron trong nguyên tử -à :
'4 kH ! ; l9
!âu @ :<ố nguyên tố trong chu $ì ; )à chu $ì H -à:
'3 )à 23 k23 )à 3 ! 3 )à 3 l23 )à 23
!âu ; :(rong bảng tuần hoàn các nguyên tố #số chu $ì nhỏ )à chu $ì -ớn -à
'; )à h k; )à ; ! h )à ; lh )à h
!âu h :(rong bảng tuần hoàn # các nguyên tố được sắp xếp th,o nguyên tắc nào m
'(h,o chiều tăng của điện tích hạt nhân
k !ác nguyên tố có cùng số -ớp ,-,ctron trong nguyên tử được xếp thành %ột hàng
! các nguyên tố cùng số ,-,ctron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 2 cột
l !ả '#k#!
Bài tậF @ề n+à: 2 đCn 3 trang ;7

G! : Ng"#$n H%" Ti&n
<tt của chu $ì F số -ớp , trong nguyên tử
Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
70̣n Qò : Eề nhà đọc ph[n bài ccn -di
R' STt *in+ ng+iUI:

Tuần : V Ngày soạ n: 02/10/2007
Tiết : 1V
Bài 9 : BẢNG TUẦN !ÀN "Á" NGU#$N T%́ !́A !̣"
&' (Ụ" T&$U BÀ & !̣"
1' )ề *iến t+,́-
Hiểu được:
-Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
-!ấu tạo của bảng tuần hoàn :"#chu $ì#nhó% nguyên tố #các nguyên tố họ &antan#họ 'ctini
2' .i/ n0ng
(ừ )ị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố *ô# nhó% #chu $ì+suy ra cấu hình ,-,ctron nguyên tử )à ngược -ại
1' T+ái 23̣
&&' "UẨN B&̣
&&&' 456NG 4Á4 7Ạ # !̣" "Ủ #$́U
.hương pháp /iê0n giảng # đà% thoại gợi %ở $ết hợp )ới sử /ụng các đồ /ùng /ạy học trực 1uan
&)' T&8T .8 "9" !:T ;<NG 7:# ="
1' >n ;?n+ @A TB "+C- DEF G-
2' .iHI TJa BAi "K
1' )Ao BAi (Ei :
oạt ;3̣ng "ủa G) oạt ;3̣ng "ủa L G& BẢNG
Hoạt động 1:g) đưa ra bảng H
sg$ )à yêu cầu :
-Nhận x,́t cấu hình ,-,ctron
-ớp ngoài cùng nhó% n' # nn'#
nnn'
-<ố ,-,ctron -ớp ngoài cùng
!ho biết $n nhó% nguyên tố m
lựa )ào bảng tuần hoàn ta
thấy có @ -oại nhó% : ' )à k
Hoạt động 2:
!ho biết nhó% ' gồ% bao
nhiêu nhó% m >í hiệu nhó% '
-Nhó% ' : bao gồ% các
nguyên tố s )à các nguyên tố p
- =) gọi học sinh cho biết thế
nào -à nguyên tố s#p
<tt của nhó% F số , -ớp ngoài
!ó /ạng : ns
2
o ns
@
o ns
@
np
2

!ó 2#@#; ,-,ctron
N+óI nguyên t3́ : gồ% các
nguyên tố có cấu hình
,-,ctron nguyên tử -ớp ngoài
cùng tương tự nhau # /o đó
có tính chất hóa học gần
giống nhau )à được xếp
thành %ột cột
gồ% 3 nhó% được đánh số
từ n' -G Ennn'
? Nguyên tố s : -à các
nguyên tố %à nguyên tử có
,-,ctron cuối cùng được
điền )ào phân -ớp s
1' N+óI nguyên t3́
O N+óI nguyên t3́ : -Q tpp hqp các nguyên tố
%Q nguyên tV có cấu hình ,-,ctron nguyên tử
-ớp ngoài cùng tương tự nhau # /o đó có tính
chất hóa học gần giống nhau )à được xếp
thành %ột cột
-!ó @ -oại nhó% : Nhó% ' )à Nhó% k
a' N+óI A : gồ% 3 nhó% được đánh số từ n'
-G Ennn'
-Nhó% ' : bao gồ% các nguyên tố s )à các
nguyên tố p
? Nguyên tố s : -à các nguyên tố %à nguyên
tử có ,-,ctron ch_t cùng được điền )ào phân
-ớp s *>hBi cIc nguyên tB s gY% cIc nguyên

G! : Ng"#$n H%" Ti&n
Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
cùng của các nguyên tố trong
nhó%
Hoạt động :
!ho biết nhó% k gồ% bao
nhiêu nhó% m >í hiệu nhó% k
Nhó% k : bao gồ% các nguyên
tố / )à các nguyên tố r
- =) gọi học sinh cho biết thế
nào -à nguyên tố /# r
<tt của nhó% k F tổng số , ở @
phân -ớp ngoài cùng
Hoạt động ': gv hướng dẫn
học sinh xác định vị trí nguyên
tố trên bảng tuần hoàn .
6g # '- #.# s,# Ni
=) gọi học sinh xác định cấu
hinh , đầy đủ
W"+o nguyên t3́ # t+u3̣- -+u
*ì R n+óI &&A ' )iết -ấu +ìn+
XYX-tJon 2ầy 2ủ -ủa Z'
Hoạt động (: )"*ng )ô+
? Nguyên tố p : -à các
nguyên tố %à nguyên tử có
,-,ctron cuối cùng được
điền )ào phân -ớp p
gồ% 3 nhó% được đánh số
* bằng chư0 -a %a0 +từ nnnk -G
Ennnk rồi tới nk )à nnk
? Nguyên tố /: -à các
nguyên tố %à nguyên tử có
,-,ctron cuối cùng được
điền )ào phân -ớp /
? Nguyên tố r: -à các
nguyên tố %à nguyên tử có
,-,ctron cuối cùng được
điền )ào phân -ớp r
-<tt : 2@ochu $ì :;oNhó%
:nn'
-<tt : 2;ochu $ì :;oNhó%
:nnn'
-<tt : 2Hochu $ì :;oNhó%
:E'
-<tt : @4ochu $ì :hoNhó%
:Ennnk
? thuộc chu $ì h FG có h -ớp
tB nh_% n' # nn' +
? Nguyên tố p : -à các nguyên tố %à nguyên
tử có ,-,ctron ch_t cùng được điền )ào phân
-ớp p
E/ : Na*\F22+ :2s
@
@s
@
@p
4
;s
2
6g*\F2@+ :2s
@
@s
@
@p
4
;s
@
-
E/: Na thuộc nhó% n'
6g thuộc nhó% nn'
-Nhó% ' có cả các nguyên tố thuộc chu $ì
nhỏ )à chu $ì -ớn
N' N+óI B: gồ% 3 nhó% được đánh số * bằng
chư0 -a %a0 +từ nnnk -G Ennnk rồi tới nk )à nnk
-Nhó% k : bao gồ% các nguyên tố / )à các
nguyên tố r
? Nguyên tố /: -à các nguyên tố %à nguyên
tử có ,-,ctron ch_t cùng được điền )ào phân
-ớp /
? Nguyên tố r: -à các nguyên tố %à nguyên tử
có ,-,ctron ch_t cùng được điền )ào phân -ớp
r
E/: s,*\F@4+ :2s
@
@s
@
@p
4
;s
2
;p
4
;/
4
hs
@
!u*\F@7+ : 2s
@
@s
@
@p
4
;s
2
;p
4
;/
25
hs
2
-
E/: s, thuộc nhó% Ennk
!u thuộc nhó% nk
-Nhó% k gồ% các nguyên tố thuộc chu $ì
-ớn
Nhó% k được gọi -à các nguyên tố chuyển
tiếp
,+- ."̣ng:
W"+o Na -ó -ấu +ìn+ Yà : 1s
2
2s
2
2F
V
1s
1
'Zá-
2ịn+ @ị tJí -ủa nguyên t3́ Na tJên Nảng tuần
+oà n '
Giải
-<tt : 22
-chu $ì :;
-Nhó% :n'
E/ :
24
3
t o
2h
9
N o
@9
2;
'- o
;5
2H
. o
H4
@4
s, o
4h
@7
!u
Ha0y xác định )ị trí các nguyên tố trên bảng
tuần hoàn
W"+o nguyên t3́ Z t+u3̣- -+u *ì 1 n+óI
&&A ' )iết -ấu +ìn+ XYX-tJon 2ầy 2ủ -ủa Z'

G! : Ng"#$n H%" Ti&n
<tt của nhó% F số , -ớp ngoài cùng của
các nguyên tố trong nhó%
<tt của nhó% k F tổng số , ở @ phân
-ớp ngoài cùng
Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
,-,ctron
?Nhó% nn' FG có @ ,-,ctron
ở -ớp ngoài cùng
?!ấu hình ,-,ctron -ớp
ngoài cùng -à : hs
@
?!ấu hình ,-,ctron đầy đủ :
2s
@
@s
@
@p
4
;s
@
;p
4
hs
@
? thuộc chu $ì ; FG có ; -ớp ,-,ctron
?Nhó% nn' FG có @ ,-,ctron ở -ớp ngoài cùng
?!ấu hình ,-,ctron -ớp ngoài cùng -à : ;s
@
?!ấu hình ,-,ctron đầy đủ : 2s
@
@s
@
@p
4
;s
@

Bài tậF tJ0́- ng+iệI:
!âu 2 : !# N# t -ần -ượt thuộc nhó% nE'#E'#En'Eậy số ,-,ctron ngoài cùng -à :
'h#H#4 kH#4#9 ! 4#9#3 l4#H#4
!âu @ :(ì% câu sai trong các câu sau đây
' kảng tuần hoàn gồ% có các ô nguyên tố #các chu $ì )à các nhó%
k !hu $ì -à /a0y các nguyên tố %à nguyên tử của chúng có cùng có cùng số -ớp ,-,ctron # được xếp th,o chiều
điện tích hạt nhân tăng /ần
! kảng tuần hoàn có 9 chu $ì <ố thứ tự của chu $ì bằng số phân -ớp ,-,ctron trong nguyên tử
l kảng tuần hoàn có 3 nhó% ' )à 3 nhó% k
!âu ; :Eị trí của
;5
2H
. trên bảng tuần hoàn -à :
' sst : 2H o chu $ì ; o nhó% E' k sst : 2H o chu $ì @ o nhó% E'
! sst : 2H o chu $ì h o nhó% En' l sst : 2H o chu $ì ; o nhó% En'
!âu h :Nguyên tố i thuộc chu $ì ; # nhó% nn' Eậy cấu hình ,-,ctron của i -à :
' 2s
@
@s
@
@p
4
;s
2
k 2s
@
@s
@
@p
4
;s
@
! 2s
@
@s
@
@p
4
l2s
@
@s
@
@p
4
;s
@
;p
@
Bài tậF @ề n+à: @2 đCn @9 trang 2h <k(
70̣n Qò : Eề nhà đọc trước bài : L5̣ B&$́N ;%̉& TUẦN !̀AN "ẤU &̀N [D["TS!N
NGU#$N T5̉ "ỦA "Á" NGU#$N T%́ !́A !̣" )Q trT -ui cIc câu hji sau :
R' STt *in+ ng+iUI:

Tuần : V Ngày soạ n: 22/9/2007
Tiết : 17
Bài 10 : L5̣ B&$́N ;%̉& TUẦN !̀AN "ẤU &̀N [D["TS!N NGU#$N T5̉
"ỦA "Á" NGU#$N T%́ !́A !̣"
&' (Ụ" T&$U BÀ & !̣"
1' )ề *iến t+,́-
Hiểu được:
-:ặc điể% của ,-,ctron -ớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhó% '
-<ự biến đổi tuần hoàn cấu hình ,-,ctron -ớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong chu $ì
-<ự biến đổi tuần hoàn cấu hình ,-,ctron nguyên tử các nguyên tố chính -à nguyên nhân của sự biến đổi tuần
hoàn )ề tính chất các nguyên tố
kiết /ược ođặc điể% cấu hình ,-,ctron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố nhó% k
2' .i/ n0ng

G! : Ng"#$n H%" Ti&n
Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
-lựa )ào cấu hình ,-,ctron nguyên tử của các nguyên tố nhó% ' # suy ra cấu tạo nguyên tử #đặc điể% cấu hình
,-,ctron -ớp ngoài cùng
-lựa )ào cấu hình ,-,ctron #xác định nguyên tố s#p#/#r
1' T+ái 23̣
&&' "UẨN B&̣
&&&' 456NG 4Á4 7Ạ # !̣" "Ủ #$́U
.hương pháp /iê0n giảng # đà% thoại gợi %ở $ết hợp )ới sử /ụng các đồ /ùng /ạy học trực 1uan
&)' T&8T .8 "9" !:T ;<NG 7:# ="
1' >n ;?n+ @A TB "+C- DEF G-
2' .iHI TJa BAi "K
"âu 1 : (\t nguyên t] ^ -+u *_ 1 ` n+aI )A -ba Ncng tudn +oAn '
a nguyên tV c^a nguyên tB đ_ c_ bao nhiêu ,-,ctron ` -Lp ngoQi cang m * H ,-,ctron +
b nguyên tV c^a nguyên tB đ_ c_ bao nhiêu -Lp ,-,ctron m * ; -Lp ,-,ctron +
c EiCt cvu hNnh ,-,ctron c^a nguyên tV nguyên tB đ_ m * 2s
@
@s
@
@p
4
;s
@
;p
;
+
"âu 2 : (\t nguyên t] ^ -+u *_ R ' n+aI &&A -ba Ncng tudn +oAn ecâu hji như bQi ;f
1' )Ao BAi (Ei :
oạt ;3̣ng "ủa G) oạt ;3̣ng "ủ a L G& BẢ NG
Hodt đwng 2 : =) sV /Wng hNnh @5 đS hxc
sinh nhpn thvy đưqc sy biCn đzi tu[n
hoQn cvu hNnh ,-,ctron -Lp ngoQi cang
Nh_%
!hu
$N
n' nn' nnn' nE' E' En' Enn' Ennn'
@ &i k, k ! N t s N,
!vu
hNnh
,-,ctron
;
- =) nhpn x{t $Ct 1uT cIc nh_% # sVa
chRa sai s_t r]t $inh nghiJ%
Hodt đwng @ : (M cvu hNnh ,-,ctron
nguyên tV hby nhpn x{t cvu hNnh ,-,ctron
-Lp ngoQi cang c^a nguyên tV cIc nguyên
tB th,o chu $N # th,o nh_%
- =) chBt -di :
? nguyên tV c^a cIc nguyên tB trong
cang %wt nh_% c_ sB ,-,ctron -Lp ngoQi
cang b|ng nhau )Q b|ng sB th} ty c^a
nh_% :_ chenh -Q nguyên nhân -Q% cho
cIc nguyên tB trong cang %wt nh_% c_
tenh chvt h_a hxc tương ty nhau
?<au %Ai chu $N # cvu hNnh ,-,ctron -Lp
ngoQi cang c^a nguyên tV cIc nguyên tB
nh_% ' đưqc -Op -di :_ chenh -Q
nguyên nhân c^a sy biCn đzi tu[n hoQn
tenh chvt cIc nguyên tB
Hodt đwng ; : =E r~n -uyJn cho hxc sinh
)iCt cvu hNnh ,-,ctron cIc nguyên tB
nh_% k )Q cIch xIc đ•nh <(( c^a cIc
nguyên tB nh_% k
Hxc sinh hodt đwng
nh_% )Q trNnh bQy -ên
bTng
!Ic nh_% nhpn x{t -€n
nhau
Hxc sinh nhpn x{t )X sy
biCn đzi cvu hNnh
,-,ctron -Lp ngoQi cang
th,o nh_% # chu $N
Hxc sinh -Zng ngh, )Q
ghi
- Hxc sinh xIc đ•nh )•
&' "gU hN [D["TS!N
NGU#$N Ti "jA "9" NGU#$N
Tk Nl( A
- Nguyên tV c^a cIc nguyên tB nh_% '
c_ sB ,-,ctron -Lp ngoQi cang b|ng
nhau F <(( c^a nh_% FG nguyên nhân
c^a sy giBng nhau )X tenh chvt h_a hxc
c^a cIc nguyên tB trong %wt nh_% '
- <(( c^a nh_% F sB ,-,ctron h_a tr• F
sB ,-,ctron -Lp ngoQi cang c^a nguyên
tV nguyên tB đ_
- <au %Ai chu $N # cvu hNnh ,-,ctron -Lp
ngoQi cang c^a nguyên tV nguyên tB
nh_% ' đưqc -Op đi -Op -di # ta n_i r|ng
ch]ng biCn đzi tu[n hoQn
/&t 0"1n : S bi!n đ"i tu#n ho$n v%
c&u h'nh ()(ctron )*+ ngo$i c,ng c-a
nguyên t. c/c nguyên t0 1hi đi2n t3ch
h4t nhân t5ng d#n ch3nh )$ nguyên
nhân c-a s bi!n đ"i tu#n ho$n v6 t3nh
ch&t c-a c/c nguyên t0 .
&& ' "gU hN [D["TS!N
NGU#$N Ti "jA "9" NGU#$N
Tk Nl( B
- !Ic nguyên tB nh_% k đXu thuwc chu
$N -Ln !h]ng -Q cIc nguyên tB / )Q
nguyên tB r # ccn đưqc gxi cIc $i% -odi
chuySn tiCp
- !vu hNnh ,-,ctron nguyên tV c^a cIc
nguyên tB nQy thưung c_ /dng : *n-2+/
a
ns
@


G! : Ng"#$n H%" Ti&n
Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
- lya )Qo k(H # hxc sinh nhpn x{t )• tre
cIc nguyên tB nh_% k trong bTng tu[n
hoQn
- =) yêu c[u hxc sinh )iCt cvu hNnh
,-,ctron nguyên tV c^a 2 sB nguyên tB c_
\ F @@ # @H # ;5 (M đ_ nhpn x{t )X đOc
điS% xây /yng )j nguyên tV c^a cIc
nguyên tB nh_% k &ưu P %wt sB trưung
hqp đOc biJt # như nguyên tB !r * \ F @h +
# !u * \ F @7 + D • trưung hqp nQy c_ sy
chuySn 2 ,-,ctron ` phân -Lp ns )Qo phân
-Lp *n-2+/ đS nhanh ch_ng đdt cvu hNnh
bêng bbo hca hoOc nVa bbo hca
- =) thông bIo cho hxc sinh )X sB
,-,ctron h_a tr• c^a nguyên tV cIc nguyên
tB nh_% k
Hodt đwng h : !^ng cB bQi
tre c^a nguyên tB nh_%
k trong bTng tu[n hoQn
- hxc sinh )iCt cvu hNnh
,-,ctron
Hxc sinh -Q% cIc câu
hji trZc nghiJ%
a -Q sB ,-,ctron đưqc điXn )Qo * 2 K 25 +
N_i chung # cIc nguyên tB / )Q r c_ sB
,-,ctron h_a tr• n|% ` -Lp ngoQi cang
hoOc ` cT phân -Lp phân -Lp sIt -Lp
ngoQi cang chưa bbo hca # $hi phân -Lp
sIt ngoQi cang đb bbo hca thN sB
,-,ctron h_a tr• đưqc tenh th,o sB
,-,ctron ` -Lp ngoQi cang
:Ot < F a ? @
? NCu < ≤3 thN < F <(( nh_%
? NCu < F 3 # 7 # 25 thN nguyên tB `
nh_% Ennnk
? NCu < F 22 thN nguyên tB ` nh_% nk
? NCu < F 2@ thN nguyên tB ` nh_%
nnk
"bng -] :
"âu 1 : ;imn @Ao Qnu 1 -+nI n+ong tp @A -qI tp t+r-+ +sF :
- <B th} ty c^a chu $N trang )Li D c^a nguyên tB trong chu $N đ_
- (rong %Ai chu $N # sB ,-,ctron D tăng /[n
"âu 2 : (Un+ 2m nAo sau 2ây *+3ng 2Tng t
a nguyên tV c^a cIc nguyên tB trong cang 2 nh_% ' bao giu c‚ng c_ sB ,-,ctron -Lp ngoQi cang b|ng nhau
N' LTT -ba n+aI u s] XYX-tJon YEF ngoAi -vn -ba nguyên tw nguyên t] tJong n+aI 2a '
c !Ic nguyên tB trong cang 2 nh_% c_ tenh chvt h_a hxc tương ty nhau
/ (rong 2 nh_% # nguyên tV c^a @ nguyên tB thuwc hai chu $N -iên tiCp hơn ${% nhau 2 -Lp ,-,ctron
X' Trn+ -+nt +aa +G- -ba -x- nguyên t] tJong -vng 1 n+aI A Niyn 2Bi tudn +oAn '
"âu 1 : (\t nguyên t] ^ -+u *_ 1 ` n+aI )A -ba Ncng tudn +oAn '
a nguyên tV c^a nguyên tB đ_ c_ bao nhiêu ,-,ctron ` -Lp ngoQi cang m * H ,-,ctron +
b nguyên tV c^a nguyên tB đ_ c_ bao nhiêu -Lp ,-,ctron m * ; -Lp ,-,ctron +
c EiCt cvu hNnh ,-,ctron c^a nguyên tV nguyên tB đ_ m * 2s
@
@s
@
@p
4
;s
@
;p
;
+
"âu R : (\t nguyên t] ^ -+u *_ R ' n+aI &&A -ba Ncng tudn +oAn ecâu hji như bQi ;f
"âu 5 : Lz Niyn t+iên trn+ -+nt -ba -x- nguyên t] t+u\- -+u *_ sau Y{i 2,s- Y|F Y{i gi]ng n+, -+u *_
tJ,E- YA Qo
' sy -Op -di tenh $i% -odi c^a cIc nguyên tB ` chu $N sau so )Li chu $N trưLc
k sy -Op -di tenh phi $i% c^a cIc nguyên tB ` chu $N sau so )Li chu $N trưLc
! sy -Op -di cvu hNnh ,-,ctron -Lp ngoQi cang c^a nguyên tV cIc nguyên tB ` chu $N sau so )Li chu $N trưLc
k sy -Op -di tenh chvt h_a hxc c^a cIc nguyên tB ` chu $N sau so )Li chu $N trưLc
Hby chxn đIp In đ]ng
Bài tậF @ề n+à: 2#@#;#h#H#4 <=> trang hh
@7 o @25 o @2@ o @2; <k(
70̣n Qò : Eề nhà đọc trước bài : L5̣ B&$́N ;%̉& (%̣T L%́ ;Ạ& D56̣NG )ẬT D#́ "ỦA "Á"
NGU#$N T%́ !́A !̣" )Q trT -ui câu hji sau :
? (hC nQo -Q năng -ưqng ion h_a # đw â% điJn c^a nguyên tV cIc nguyên tB m ƒuy -upt biCn đzi cIc đdi -ưqng
)pt -e nQy trong bTng tu[n hoQn như thC nQo m
R' STt *in+ ng+iUI:

G! : Ng"#$n H%" Ti&n
Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
Tuần : V Ngày soạ n: 22/9/2007
Tiết : 1}
Bài 11 : L5̣ B&$́N ;%̉& (%̣T L%́ ;Ạ& D56̣NG )ẬT D#́ "ỦA "Á" NGU#$N
T%́ !́A !̣"
&' (Ụ" T&$U BÀ & !̣"
1' )ề *iến t+,́-
kiết $hái niệ% )à 1ui -uật biến đổi tuần hoàn của bán $ính nguyên tử #năng -ượng #năng -ượng ion hóa #độ â%
điện trong chu $ì #trong nhó% '
2' .i/ n0ng
lựa )ào 1ui -uật chung #suy đóan được sự biến thiên tính chất cơ bản của nguyên tố trong chu $ì *Nhó% '+ cụ
thể #thí /ụ sự biến thiên )ề :độ â% điện #bán $ính nguyên tử #năng -ượng ion hóa tứ nhất
1' T+ái 23̣
&&' "UẨN B&̣
&&&' 456NG 4Á4 7Ạ # !̣" "Ủ #$́U
.hương pháp /iê0n giảng # đà% thoại gợi %ở $ết hợp )ới sử /ụng các đồ /ùng /ạy học trực 1uan
&)' T&8T .8 "9" !:T ;<NG 7:# ="
1' >n ;?n+ @A TB "+C- DEF G-
2' .iHI TJa BAi "K
1' )Ao BAi (Ei :
oạt ;3̣ng "ủa G) oạt ;3̣ng "ủa L G& BẢNG
Hodt đwng 2 : =) cho hxc sinh
nghiên c}u hNnh @2 đS tN% ra
1uy -upt biCn đzi bIn $enh
nguyên tV c^a cIc nguyên tB
th,o chu $N )Q nh_%
- =) chia hxc sinh 4 nh_% đS
giTi thech 1uy -upt biCn đzi đ_
th,o chu $N )Q nh_%
- =) đOt câu hji : (di sao trong
chu $N )Q nh_% ' thN :(HN
đXu tăng nhưng sy biCn đzi bIn
$enh $hIc nhau m
=) giTi thech thê% : trong
nh_% ' /o sB -Lp ,-,ctron
tăng *chiC% ưu thC+
Hxc sinh nhNn hNnh nêu 1ui
-upt biCn đzi th,o chu $N )Q
nh_% '
Hxc sinh thTo -upn nh_% )X
ph[n giTi thech sy biCn đzi
bIn $enh nguyên tV th,o chu
$N )Q nh_% )Q trNnh bQy -ên
bTng
!Ic nh_% $hIc nhpn x{t
Hxc sinh đxc ` <=>
? (rong chu $N : cang sB -Lp
,-,ctron $hi :(HN tăng #
-yc h]t giRa hdt nhân )Li
cIc )Li cIc ,-,ctron -Lp
ngoQi cang c‚ng tăng th,o
FG bIn $enh nguyên tV n_i
chung giT%
? trong 2 nh_% # 6Oc /a
:(HN tăng nhanh nhưng sB
-Lp ,-,ctron tăng /[n chiC%
ưu thC FG bIn $enh nguyên
tV c^a cIc nguyên tB tăng
>Ct -upn : kIn $enh nguyên
tV c^a cIc nguyên tB nh_%
' biCn đzi tu[n hoQn th,o
&' B9N .~N NGU#$N Ti
kIn $enh nguyên tV c^a cIc nguyên tB nh_%
' biCn đzi tu[n hoQn th,o chiXu tăng c^a điJn
tech hdt nhân
- (rong cang %wt chu $N # th,o chiXu tăng c^a
điJn tech hdt nhân bIn $enh nguyên tV c^a cIc
nguyên tB n_i chung giT%
Gi7i th3ch 8 $hi :(HN tăng # -yc h]t giRa hdt
nhân )Li cIc )Li cIc ,-,ctron -Lp ngoQi cang
c‚ng tăng th,o FG bIn $enh nguyên tV n_i
chung giT%
- (rong %wt nh_% ' # th,o chiXu tM trên
xuBng /ưLi * chiXu :(HN tăng + bIn $enh
nguyên tV c^a cIc nguyên tB tăng
Gi7i th3ch 8 6Oc /a :(HN tăng nhanh nhưng
sB -Lp ,-,ctron tăng /[n FG bIn $enh nguyên
tV c^a cIc nguyên tB tăng

G! : Ng"#$n H%" Ti&n
Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
Hodt đwng @ : G! 2i$n gi3ng
)ho h4) 5inh 6i&t 7hái ni8m
!9 n:ng 0ư;ng ion hóa :
- =) cho hxc sinh -Q% )e /W :
H

H
?
? 2, phTi yBn năng
-ưqng b|ng 2;2@ $„…%o-
(M đ_ hNnh thQnh $hIi niJ% )X
năng -ưqng ion h_a cho hxc
sinh
- =E bz sung : NgoQi ra #
ch]ng ta c_ năng -ưqng ion
h_a th} @ # ; đưqc $e hiJu n
@
# n
;
-Q năng -ưqng c[n thiCt đS tIch
hdt ,-,ctron th} @ # ; )Q giI tr•
c^a ch]ng -Ln hơn năng -ưqng
ion h_a th} nhvt
n
2
† n
@
† n
;
D
G! 5< 2=ng 63ng 2>2 !? h@nh
2>2
- :S cho hxc sinh nêu 1ui -upt
biCn đzi trong chu $N # nh_% '
- =) đưa ra câu hji : !ho biCt
năng -ưqng ion h_a n
2
*$„…%o- +
c^a nguyên tV %wt sB nguyên
tB sau : n
'-
F H93 o n
<i
F 934 o n
.
F 252@
Nguyên tV nguyên tB nQo /‡
tIch ,-,ctron nhvt m $h_ tIch
,-,ctron nhvt m giTi thech
- =E nhvn %dnh : ,-,ctron -iên
$Ct cQng yCu )Li hdt nhân cQng
/‡ tIch ra $hji nguyên tV
Nguyên tV cQng /‡ tIch
,-,ctron # năng -ưqng ion h_a
cQng thvp
Hodt đwng ; : lya )Qo 1uy
-upt biCn đzi bIn $enh hby cho
biCt
? (rong %wt chu $N # nguyên tV
nguyên tB nQo /‡ tIch ,-,ctron
nhvt m $h_ tIch ,-,ctron nhvt m
giTi thech (M đ_ suy ra 1uy
-upt biCn đzi năng -ưqng ion
h_a trong %wt chu $N
? (rong %wt nh_% ' # nguyên
chiXu tăng c^a điJn tech hdt
nhân
- hxc sinh -Q% th,o hưLng
/€n c^a =E
Hxc sinh đxc $hIi niJ% `
<=>
Hxc sinh nêu 1ui -upt
Hxc sinh trT -ui :
- /‡ tIch nhvt -Q : '-
- >h_ tIch nhvt : .
Nguyên tV '- /‡ tIch
,-,ctron nhvt )N đS tIch
,-,ctron ra $hji nguyên tV
c[n tiêu tBn et năng -ưqng
nhvt o ccn nguyên tV . $h_
tIch ,-,ctron nhvt )N đS tIch
,-,ctron ra $hji nguyên tV
c[n tiêu tBn nhiXu năng
-ưqng nhvt
- đ[u chu $N
- cuBi chu $N
!uBi nh_%
&&' N•NG D5€NG &!N lA
1> /hái ni8m 8 95ng )ư:ng ion h;a th< nh&t =
>
?
@ c-a nguyên t. )$ n5ng )ư:ng t0i thiAu c#n
đA t/ch ()(ctron th< nh&t ra 1hBi nguyên t. C
tr4ng th/i cơ b7n .
Năng -ưqng ion h_a đưqc tenh b|ng $„…%o-
g NgoQi ra # ch]ng ta c_ năng -ưqng ion h_a
th} @ # ; đưqc $e hiJu n
@
# n
;
)Q giI tr• c^a
ch]ng -Ln hơn năng -ưqng ion h_a th} nhvt
n
2
† n
@
† n
;
D
2> AB 6i&n đCi n:ng 0ư;ng ion hóa thD nhEt
)Fa ng"#Gn t< )á) ng"#Gn tH nhóm ,
- Drong EFt chu 1' # th,o chiXu tăng c^a
:(HN # -yc -iên $Ct giRa hdt nhân )Q ,-,ctron
-Lp ngoQi cang tăng # -Q% cho năng -ưqng ion
h_a n_i chung c‚ng tăng th,o
- Drong c,ng EFt nh;E G # th,o chiXu tăng
c^a :(HN # $hjang cIch giRa ,-,ctron -Lp
ngoQi cang đCn hdt nhân tăng # -yc -iên $Ct
giRa ,-,ctron -Lp ngoQi cang )Q hdt nhân giT%
# /o đ_ năng -ưqng ion h_a n_i chung giT%
El : hNnh @@ <=>
Epy : 95ng )ư:ng ion h;a th< nh&t c-a
nguyên t. c/c nguyên t0 nh;E G bi!n đ"i
tu#n ho$n th(o chi%u t5ng c-a c-a HDI9 .

G! : Ng"#$n H%" Ti&n
Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
tV nguyên tB nQo /‡ tIch
,-,ctron nhvt m $h_ tIch
,-,ctron nhvt m giTi thech (M
đ_ suy ra 1uy -upt biCn đzi
năng -ưqng ion h_a trong %wt
nh_% '
- =E chia nh_% cho hxc sinh
thTo -upn giTi thech 1ui -upt
biCn đzi đ_
o{t 2\ng R : =) /i‡n giTng
đS nêu $hIi niJ% đw â% điJn
- =E bz sung : (hang đw â%
điJn nQy c^a .au-ing : !ăn c}
đw â% điJn c^a s *;#73+ so
sInh )Li cIc nguyên tB $hIc đS
tenh đw â% điJn c^a ch]ng
Hodt đwng H : =) sV /Wng bTng
@; )Q hNnh @;
- hxc sinh nên 1ui -upt biCn
đzi trong chu $N )Q nh_%
- =) chia hxc sinh ra cIc
nh_% thTo -upn giTi thech 1ui
-upt đ_
:[u nh_%
Hxc sinh đxc trong <=>
Hxc sinh thTo -upn nh_% đS
giTi thech sy biCn đzi th,o
chu $N # nh_% '
Hxc sinh nêu 1ui -upt biCn
đzi đ_
Hxc sinh thTo -upn nh_% đS
giTi thech 1ui -upt biCn đzi
đ_
&&& ' ;< Â( ;&•N
1' .+xi niUI
:w â% điJn c^a %wt nguyên tV đOc trưng cho
$hT năng h]t ,-,ctron c^a nguyên tV nguyên
tB đ_ $hi tdo thQnh -iên $Ct h_a hxc
JKưu L 8 HF âE đi2n c-a nguyên t. c/c
nguyên t0 c$ng )*n th' t3nh +hi 1iE c-a
nguyên t0 đ; c$ng E4nh v$ ngư:c )4i .
2' Lz Niyn 2Bi 2\ âI 2iUn -ba nguyên tw
-x- nguyên t] n+aI A '
- (rong %wt chu $N # th,o chiXu tăng /[n c^a
c^a :(HN # đw â% điJn c^a nguyên tV cIc
nguyên tB thưung tăng /[n
- (rong cang %wt nh_% ' # th,o chiXu tăng
c^a :(HN # đw â% điJn c^a nguyên tV cac
nguyên tB thưung giT% /[n
Epy : :w â% điJn c^a nguyên tV cIc nguyên
tB nh_% ' biCn đzi tu[n hoQn th,o chiXu tăng
c^a điJn tech hdt nhân
"bng -] :
2 (rong %wt chu $N # th,o chiXu tăng c^a :(HN bIn $enh nguyên tV cIc nguyên tB biCn đzi như thC nQo m )e
/W
@ (rong %wt nh_% ' # th,o chiXu tăng c^a :(HN * đi tM trên xuBng + bIn $enh nguyên tV cIc nguyên tB biCn
đzi như thC nQo m )e /W
; Nguyên tV nguyên tB nQo c_ bIn $enh nguyên tV -Ln nhvt m c_ giI tr• đw â% điJn -Ln nhvt m
h (ương ty beCn đzi đw â% điJn # năng -ưqng ion h_a trong chu $N )Q nh_% '
Bài tậF tJ0́- ng+iệI:
!âu 2 : (rong %wt chu $N # bIn $enh nguyên tV cIc nguyên tB
' tăng th,o chiXu tăng c^a điJn tech hdt nhân
k giT% th,o chiXu tăng c^a điJn tech hdt nhân
! giT% th,o chiXu tăng c^a đw â% điJn
7' "c B @A "
!âu @ : (rong %wt nh_% ' # bIn $enh nguyên tV c^a cIc nguyên tB
' tăng th,o chiXu tăng c^a điJn tech hdt nhân
k giT% th,o chiXu tăng c^a điJn tech hdt nhân
! tăng th,o chiXu giT% c^a đw â% điJn
7' "c A @A "
!âu ; ::w â% điJn đOc trưng cho $hT năng
A' +Tt XYX-tJon -ba nguyên tw tJong F+ân tw '
k nhưung ,-,ctron c^a nguyên tV nQy cho nguyên tV $hIc

G! : Ng"#$n H%" Ti&n
Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
! tha% gia phTn }ng %dnh hay yCu
l nhưung proton c^a nguyên tV nQy cho nguyên tV $hIc
Bài tậF @ề n+à: @2h o @2H <k( )Q
70̣n Qò : Eề nhà đọc trước bài : <ˆ̣ kn‰́N :"̉n (ńNH >n6 &t'̣n # (ńNH .Hn >n6 &t'̣n !Š̉ ' !'́!
N=Š‹‰N ("́ Ht́ ' Hṭ! :ṇNH &ŠŒ̣( (ŠŒ̀N Ht'̀N )Q trT -ui câu hji sau :
? HiSu đưqc tenh $i% -odi # phi $i% )Q 1uy -upt biCn đzi tenh $i% -odi # tenh phi $i% c^a cIc nguyên tB trong
bTng tu[n hoQn
? HiSu đưqc 1uy -upt biCn đzi h_a tr• # tenh axit K ba•ơ c^a oxit )Q hi/roxit c^a cIc nguyên tB trong bTng tu[n
hoQn
? HiSu đưqc nwi /ung đ•nh -upt tu[n hoQn
R' STt *in+ ng+iUI:

Tuần : 7 Ngày soạ n: 0V/10/2007
Tiết : 19
Bài 12 : L5̣ B&$́N ;%̉& T&́N .&( D!Ạ& ` T&́N 4& .&( D!Ạ& "ỦA "Á" NGU#$N
T%́ !́A !̣" ';&̣N DUẬT TUẦN !ÀN
&' (Ụ" T&$U BÀ & !̣"
1' )ề *iến t+,́-
-Hiểu được :$hái niệ% )à 1uy -uật biến đổi tính $i% -oại #tính phi $i% trong %ột chu $ì #trong %ột nhó%'
-Hiểu được sự biến đổi hóa trị của các nguyên tố )ới hiđro )à hóa trị cao nhất )ới oxi của các nguyên tố trong
%ột chu $ì
2' .i/ n0ng
-lựa )ào 1uy -uật chung #suy đoán sự biến thiên tính chất cơ bản trong chu $ì *nhó% '+ cụ thể #thí /ụ sự biến
thiên )ề tenh $i% -odi # phi $i%
?Hóa trị cao nhất của nguyên tố )ới oxi )à hóa trị )ới hiđro
?(ính $i% -oại # tính phi $i%
1' T+ái 23̣
&&' "UẨN B&̣
&&&' 456NG 4Á4 7Ạ # !̣" "Ủ #$́U
.hương pháp /iê0n giảng # đà% thoại gợi %ở $ết hợp )ới sử /ụng các đồ /ùng /ạy học trực 1uan
&)' T&8T .8 "9" !:T ;<NG 7:# ="
1' >n ;?n+ @A TB "+C- DEF G-
2' .iHI TJa BAi "K
"âu 1 :(hC nQo -Q năng -ưqng ion h_a # đw â% điJn c^a nguyên tV cIc nguyên tB m ƒuy -upt biCn đzi cIc đdi
bIn $enh # năng -ưqng ion h_a # đw â% điJn trong bTng tu[n hoQn như thC nQo *th,o chu $N )Q nh_%+ m
"âu 2 : <o sInh bIn $enh c^a : . # Na # > # <i # !-
1' )Ao BAi (Ei :
oạt ;3̣ng "ủ a G) oạt ;3̣ng "ủa L G& BẢNG
o{t 2\ng 1:
=E giTi thech cho H< )X tenh
$i% -odi )Q tenh phi $i%# sau
đ_ H< nghiên c}u <=> đS
c^ng cB hai $hIi niJ% nQy
(N% hiSu trong <=># trT
-ui th,o yêu c[u c^a =E
&' L‚ B&8N ;>& T~N .&( D!:& ` T~N
4& .&( "jA "9" NGU#$N Tk '
1'T~N .&( D!:&` 4& .&(
- Trn+ *iI Yo{i: -Q tenh chvt c^a %wt nguyên tB
%Q nguyên tV c^a n_ /‡ nhưung ,-,ctron đS tr`

G! : Ng"#$n H%" Ti&n
Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
cho đ]ng
- (N% ranh giLi c^a cIc
nguyên tB $i% -odi # phi $i%
trong bTng tu[n hoQn cIc
nguyên tB h_a hxc
o{t 2\ng 2:
=E )Q H< thTo -upn )X sy
biCn đzi tenh $i% -odi# tenh
phi $i% trong chu $N th,o
chiXu điJn tech hdt nhân tăng
/[n
=E cho H< đxc <=> %ô tT
sy biCn đzi tenh chvt $i% -odi#
phi $i% trong chu $N ; đS trT
-ui câu hji:
Drong EMi chu 1' c-a
b7ng tu#n ho$nN th(o chi%u
t5ng c-a đi2n t3ch h4t nhânN
t3nh 1iE )o4iN t3nh +hi 1iE c-a
nguyên t0 bi!n đ"i th! n$oO
=E tzng hqp P $iCn phIt biSu
c^a H<# bz sung nhRng P ccn
thiCu rYi cho hxc sinh đxc
<=> đS c_ $hIi niJ% đ]ng
đYng thui -ưu P 1uy -upt trên
đưqc -Op -di đBi )Li %Ai chu
$N
.h[n giTi thech sy biCn đzi
tenh $i% -odi # tenh phi $i%
trong chu $N th,o chiXu điJn
tech hdt nhân tăng /[n /ya
)Qo bIn $enh nguyên tV /o
=E /ang hNnh @2 trong <=>
đS trNnh bQy
 o{t 2\ng 1 =E )Q H<#
/ang hNnh @2 trong <=> đS
thTo -upn )X sy biCn đzi tenh
$i% -odi# tenh phi $i% trong
%wt nh_% ' # đ[u tiên -Q
nh_% n'# sau đ_ -Q nh_%
Enn'
=E tzng hqp P $iCn phIt biSu
c^a H<# bz sung nhRng P ccn
thiCu rYi $Ct -upn : (rong %wt
(Mng H< phIt biSu trưLc
-Lp
(hTo -upn nh_%# phIt biSu
1ui -upt
(hTo -upn đS r]t ra cIc
điS% chung# đ]c $Ct thQnh
1ui -upt :di /iJn nh_%
phIt biSu
-H< so sInh chu $Ž @ )Q ;
đS thvy đưqc sy biCn đzi
tu[n hoQn
-(enh $i% -odi tăng# tenh
phi $i% giT% tM trên xuBng
trong cang 2 nh_% '
>hT năng nhưung ,:
-l‡: nguyên tB đ[u chu $Ž
->h_: nguyên tB cuBi chu

-l‡: nguyên tB trên nh_%
->h_: nguyên tB /ưLi
nh_%
thQnh ion /ương
Nguyên tV c^a nguyên tB nQo cQng /‡ nhưung
,-,ctron thN tenh $i% -odi c^a nguyên tB đ_ cQng
%dnh
- Trn+ F+i *iI : -Q tenh chvt c^a %wt nguyên tB
%Q nguyên tV c^a n_ /‡ nhpn thê% ,-,ctron đS
tr` thQnh ion â%
Nguyên tV c^a nguyên tB nQo cQng /‡ cQng /‡
nhpn ,-,ctron thN tenh phi $i% c^a nguyên tB đ_
cQng %dnh
2'Lz Niyn 2Bi trn+ *iI Yo{i ` trn+ F+i *iI '
- Lz Niyn 2Bi trn+ *iI Yo{i ` F+i *iI tJong
I\t -+u *_ '
(rong %Ai chu $N# th,o chiXu tăng c^a điJn tech
hdt nhân# tenh $i% -odi c^a cIc nguyên tB giT%
/[n# đYng thui tenh phi $i% tăng /[n
Gi7i th3ch 8
(rong %wt chu $N# th,o chiXu tăng c^a :(HN
*tM trIi sang phTi+ thN năng -ưqng ion h_a # đw
â% điJn tăng /[n đYng thui bIn $enh nguyên tV
giT% /[n -Q% cho $hT năng nhưung ,-,ctron
giT% nên tenh $i% -odi giT% # $hT năng nhpn
,-,ctron tăng # nên tenh phi $i% tăng
- Lz Niyn 2Bi trn+ *iI Yo{i ` F+i *iI tJong
I\t n+aI A
(rong %wt nh_% '# th,o chiXu tăng c^a điJn
tech hdt nhân tenh $i% -odi c^a cIc nguyên tB
tăng /[n# đYng thui tenh phi $i% giT% /[n
Gi7i th3ch 8
(rong %wt nh_% ' # th,o chiXu tăng c^a :(HN
*đi tM trên xuBng+ thN năng -ưqng ion h_a # đw
â% điJn giT% /[n đYng thui bIn $enh nguyên tV
tăng nhanh -Q% cho $hT năng nhưung ,-,ctron
tăng # nên tenh $i% -odi tăng # $hT năng nhpn
,-,ctron giT% # nên tenh phi $i% giT%

G! : Ng"#$n H%" Ti&n
Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
nh_% '# đi tM trên xuBng
/ưLi# tenh $i% -odi c^a cIc
nguyên tB %dnh /[n# đYng
thui tenh phi $i% yCu /[n #
=E -ưu P 1uy -upt trên đưqc
-pp -di đBi )Li nh_% ' $hIc
=E /ang hNnh @2 trong <=>
đS giTi thech 1uy -upt nQy
o{t 2\ng R
=E c‚ng cB ph[n th} nhvt :
(enh $i% -odi # tenh phi $i%
c^a cIc nguyên tB biCn đzi
tu[n hoQn tho chiXu tăng c^a
điJn tech hdt nhân
o{t 2\ng 5
=E hưLng /€n H< /ang bTng
@h trong <=> đS nghiên c}u
trT -ui câu hji sau : NhNn )Qo
bTng biCn đzi h_a tr• c^a cIc
nguyên tB chu $N ; trong oxit
cao nhvt# trong hqp chvt $he
)Li hiđro# ,% phIt hiJn ra 1uy
-upt biCn đzi gN th,o chiXu
điJn tech hdt nhân tăng /[n m
(M đ_ =E gi]p H< r]t ra
nhpn x{t : (rong chu $N ; đi
tM trIi sang phTi# h_a tr• cao
nhvt c^a cIc nguyên tB trong
hqp chvt )Li oxi tăng -[n -ưqt
tM 2 đCn 9 ccn h_a tr• c^a cIc
phi $i% trong hqp chvt $he
)Li hiđro giT% tM h đCn 2
 o{t 2\ng V : !^ng cB
H_a tr• tăng /[n
&& ' L‚ B&8N ;>& )ƒ lA TS„ "jA "9"
NGU#$N Tk'
(rong %wt chu $N # đi tM trIi sang phTi # h_a tr•
cao nhvt c^a cIc nguyên tB đBi )Li oxy tăng -[n
-ưqt tM 2 đCn 9 # ccn h_a tr• )Li hi/ro c^a cIc
phi $i% giT% tM h đCn 2
"bng -] :
2 (rong %wt chu $N # th,o chiXu tăng c^a :(HN tenh $i% -odi # phi $i% nguyên tV cIc nguyên tB biCn đzi như
thC nQo m )e /W
@ (rong %wt nh_% ' # th,o chiXu tăng c^a :(HN * đi tM trên xuBng + tenh $i% -odi # phi $i% nguyên tV cIc
nguyên tB biCn đzi như thC nQo m )e /W
; <o sInh tenh $i% -odi # phi $i% c^a cIc nguyên tB sau :
a
22 2@ 2;
Na o 6g o '-
b
9 2H ;;
N o . o 's
Bài tậF tJ0́- ng+iệI:
!âu 2 : !ho cIc nguyên tB sau :
22 27 ;9 HH
Na o > o fb o !s Hby sZp xCp tenh $i% -odi th,o chiXu tăng /[n
' Na†>†fb†!s k NaG>GfbG!s ! !sGfbG>GNa l fb†!s†>†Na
!âu @ : !ho cIc nguyên tB sau :
22 2@ 2; 2h
Na o 6g o '- o <i Hby sZp xCp tenh $i% -odi th,o chiXu tăng /[n
' Na†6g†'-†<i k NaG6gG'-G<i ! <iG6gG'-GNa l <i†'-†6g†Na
!âu ;: 6ột nguyên tố tạo hợp chất $hí )ới Hi/ro có công thức fH
;
!ông thức oxit cao nhất tương ứng -à:

G! : Ng"#$n H%" Ti&n
Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
' f
@
t
H
k ft
@
! ft
;
l f
@
t
9
!âu h: txit cao nhất của %ột nguyên tố có công thức ft
;
Hợp chất $hí của nó )ới hi/ro có công thức
' fH
h
k fH ! fH
@
l fH
;
Bài tậF @ề n+à: trang
70̣n Qò : Eề nhà đọc trước bài : <ˆ̣ kn‰́N :"̉n (ńNH >n6 &t'̣n # (ńNH .Hn >n6 &t'̣n !Š̉ ' !'́!
N=Š‹‰N ("́ Ht́ ' Hṭ! :ṇNH &ŠŒ̣( (ŠŒ̀N Ht'̀N )Q trT -ui câu hji sau :
? HiSu đưqc tenh $i% -odi # phi $i% )Q 1uy -upt biCn đzi tenh $i% -odi # tenh phi $i% c^a cIc nguyên tB trong
bTng tu[n hoQn
? HiSu đưqc 1uy -upt biCn đzi h_a tr• # tenh axit K ba•ơ c^a oxit )Q hi/roxit c^a cIc nguyên tB trong bTng tu[n
hoQn
? HiSu đưqc nwi /ung đ•nh -upt tu[n hoQn
R' STt *in+ ng+iUI:

Tuần : 7 Ngày soạ n: 0V/10/2007
Tiết : 20
Bài 12 : L5̣ B&$́N ;%̉& T&́N .&( D!Ạ& ` T&́N 4& .&( D!Ạ& "ỦA "Á"
NGU#$N T%́ !́ A !̣" ' ;&̣N DUẬT TUẦN !ÀN
&' (Ụ" T&$U BÀ & !̣"
1' )ề *iến t+,́-
- kiết được sự biến đổi tính axit #ba•ơ của các oxit )à hiđroxit trong %ột chu $ì #trong %ột nhó% '
- Hiểu được nội /ung định -uật tuần hoàn
2' .i/ n0ng
-lựa )ào 1uy -uật chung #suy đoán sự biến thiên tính chất cơ bản trong chu $ì *nhó% '+ cụ thể #thí /ụ sự biến
thiên )ề : tenh axit # ba•ơ
-Eiết được công thức hóa học )à chỉ ra tính axit #ba•ơ của các oxit )à hiđroxit tương ứng
1' T+ái 23̣
&&' "UẨN B&̣
&&&' 456NG 4Á4 7Ạ # !̣" "Ủ #$́U
.hương pháp /iê0n giảng # đà% thoại gợi %ở $ết hợp )ới sử /ụng các đồ /ùng /ạy học trực 1uan
&)' T&8T .8 "9" !:T ;<NG 7:# ="
1' >n ;?n+ @A TB "+C- DEF G-
2' .iHI TJa BAi "K
"âu 1 : Tenh $i% -odi # phi $i% -Q gN m ƒuy -upt biCn đzi tenh $i% -odi # tenh phi $i% c^a cIc nguyên tB trong
bTng tu[n hoQn
"âu 2 : ƒuy -upt biCn đzi h_a tr• c^a cIc nguyên tB trong bTng tu[n hoQn
1' )Ao BAi (Ei :
oạt ;3̣ng "ủ a G) oạt ;3̣ng "ủa L G& BẢNG
 o{t 2\ng 1'=E gi]p H<
/ang bTng @H trong <=>
* <y biCn đzi tenh axit-ba•ơ+
đS nhpn x{t )X sy biCn đzi
c^a oxit )Q hiđroxit c^a cIc
Hxc sinh nghiên c}u )Q
r]t ra : (enh axit trong %wt
chu $N # nh_%
(enh ba•ơ yCu /[n# tenh
axit tăng /[n
&&&' L‚ B&8N ;>& T~N AZ&T … BA†6 "jA
!Z&T )‡ #7S!Z&T T56NG ˆNG '
Lz Niyn 2Bi trn+ aMitWNa‰Š
&i@t k,t k@t; !t@ N@tH
txit txit txit axit txit txit

G! : Ng"#$n H%" Ti&n
Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
nguyên tB nh_% ' trong chu
$N ; th,o chiXu điJn tech hdt
nhân tăng /[n
GP Q" sung8 (enh chvt đ_
đưqc -pp -di ` cIc chu $N sau
 o{t 2\ng 2
=E tzng : $Ct trên cơ s`
$hTo sIt sy biCn đzi tu[n
hoQn c^a cvu hNnh ,-,ctron
nguyên tV # bIn $enh nguyên
tV# đw â% điJn# tenh $i% -odi
)Q tinh phi $i% c^a cIc
nguyên tB h_a hxc biCn đzi
th,o chiXu điJn tech hdt nhân
tăng# nhưng $hông -iên tWc
%Q tu[n hoQn
=E hưLng /€n hxc sinh đxc
đS hiSu )Q phIt biSu đ]ng
đinh -upt tu[n hoQn )X cIc
nguyên tB h_a hxc như trong
<=>
Hodt đwng ; : !^ng cB
- (rong %wt chu $N# th,o
chiXu tăng c^a điJn tech
hdt nhân# tenh ba•ơ c^a
oxit )Q hyđroxit tương
}ng giT% /[n# đYng thui
tenh axit c^a ch]ng c‚ng
tăng /[n
- (rong %wt nh_% ' #
th,o chiXu tăng c^a điJn
tech hdt nhân# tenh ba•ơ
c^a oxit )Q hyđroxit tương
}ng tăng /[n# đYng thui
tenh axit c^a ch]ng c‚ng
giT% /[n
Nghiên c}u thê% đS phIt
hiJn cIc trưung hqp
$hông th,o 1ui -upt chung
ba•ơ ba•ơ axit axit
&itH k,*tH+@ H@kt; H@!t; HNt;
ka•ơ
$iX%
ka•ơ et
tan
'xit yCu
axit
yCu
'xit
%dnh
Na@t 6gt '-@t; <it@ .@tH <t; !-@t9
txit
ba•ơ
txit
ba•ơ
txit
-ư•ng
tenh
txit
axit
txit
axit
txit
axit
txit
axit
NatH 6g*tH+@ '-*tH+; H@<it; H;.th H@<th H!-th
ka•ơ
$iX%
ka•ơ et
tan
Hyđroxit
-ư•ng
tenh
'xit
yCu
'xit
trung
bNnh
'xit
%dnh
'xit
rvt
%dnh
- (rong %wt chu $N# th,o chiXu tăng c^a điJn tech
hdt nhân# tenh ba•ơ c^a oxit )Q hyđroxit tương }ng
giT% /[n# đYng thui tenh axit c^a ch]ng c‚ng tăng
/[n
- (rong %wt nh_% ' # th,o chiXu tăng c^a điJn
tech hdt nhân# tenh ba•ơ c^a oxit )Q hyđroxit tương
}ng tăng /[n# đYng thui tenh axit c^a ch]ng c‚ng
giT% /[n
N+‹n MŒt: (enh axit - ba•ơ c^a cIc oxy )Q
hy/roxit biCn đzi tu[n hoQn th,o chiXu tăng c^a
điJn tech hdt nhân
&)';„N DU•T TUŽN !‡N
(enh chvt c^a cIc nguyên tB )Q đơn chvt
c‚ng như thQnh ph[n )Q tenh chvt c^a cIc hqp chvt
tdo nên tM cIc nguyên tB đ_ biCn đzi tu[n hoQn
th,o chiXu tăng c^a điJn tech hdt nhân nguyên tV
"bng -] :
2 (rong %wt chu $N # th,o chiXu tăng c^a :(HN tenh axit - ba•ơ nguyên tV cIc nguyên tB biCn đzi như thC
nQo m )e /W
@ (rong %wt nh_% ' # th,o chiXu tăng c^a :(HN * đi tM trên xuBng + tenh axit - ba•ơ nguyên tV cIc nguyên tB
biCn đzi như thC nQo m )e /W
; <o sInh tenh axit # ba•ơ
a H
@
<t
h
o H
@
<,t
h
o H
@
(,t
h

b NatH o '-*tH+
;

Bài tậF tJ0́- ng+iệI:
!âu 2:!ông thức hợp chất $hí giư0a N )à H:
' NH
4
kN
;
H !NH
;
lNH
9
!âu @: !ông thức oxit cao nhất của nguyên tố f thuộc nhó% E -à:
' f
@
t
@
k ft
h
! f
@
t l f
@
t
H

Bài tậF @ề n+à: @29 đCn @@@ * <k(+ trang
70̣n Qò : Eề nhà đọc trước bài : ‹́ N=Hn0 ' !Š̉' k'̉N= (ŠŒ̀N Ht'̀N !'́! N=Š‹‰N ("́ Ht́ ' Hṭ !)Q trT
-ui cIc câu hji sau :
? E• tre c^a %wt nguyên tB h_a hxc trong bTng tu[n hoQn cho ta nhRng thông tin gN )X nguyên tB đ_
? >hi biCt sB hiJu nguyên tV c^a %wt nguyên tB # ta c_ thS suy ra )• tre c^a n_ trong bTng tu[n hoQn đưqc
$hông m
R' STt *in+ ng+iUI:

G! : Ng"#$n H%" Ti&n
Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
Tuần : 7 Ngày soạ n: 0V/10/2007
Tiết : 21
Bài 11 : #́ NG&/A "Ủ A BẢNG TUẦN !ÀN "Á " NGU#$N T%́
!́A !̣"
&' (Ụ" T&$U BÀ & !̣"
1' )ề *iến t+,́-
Hiểu được :
-6ối 1uan hệ giư0a )ị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn )ới cấu tạo nguyên tử #)ới tính chất cơ bản của
nguyên tố #)ới thành phần )à tính chất của đơn chất )à hợp chất
-6ối 1uan hệ giư0a tính chất của %ột nguyên tố )ới các nguyên tố -ân cận
2' .i/ n0ng
(ừ )ị trí *ô nguyên tố+ trong bảng tuần hoàn các nguyên tố #suy ra:
-!ấu hình ,-,ctron nguyên tử
-(ính chất hóa học cơ bản của đơn chất )à hợp chất của nguyên tố đó
-<o sánh tính $i% -oại #tính phi $i% của nguyên tố đó )ới các nguyên tố -aan cận
1' T+ái 23̣
&&' "UẨN B&̣
&&&' 456NG 4Á4 7Ạ # !̣" "Ủ #$́U
.hương pháp /iê0n giảng # đà% thoại gợi %ở $ết hợp )ới sử /ụng các đồ /ùng /ạy học trực 1uan
&)' T&8T .8 "9" !:T ;<NG 7:# ="
1' >n ;?n+ @A TB "+C- DEF G-
2' .iHI TJa BAi "K
"âu 1 : (renh bQi sy biCn đzi tenh axit K ba•ơ th,o chu $N )Q nh_% '
"âu 2 : <o sInh tenh ba•ơ c^a : NatH # 6g*tH+
@
# >tH # '-*tH+
;

1' )Ao BAi (Ei :
oạt ;3̣ng "ủa G) oạt ;3̣ng "ủa L G& BẢNG
o{t 2\ng 1:
=E đOt )vn đX: kiCt )• tre c^a
%wt nguyên tB trong bTng tu[n
hoQn# c_ thS suy ra cvu tdo
nguyên tV c^a nguyên tB đưqc
$hôngm (he /W: Nguyên tB >
c_ sB th} ty -Q 27# thuwc chu $N
h# nh_% 1A# )• tre nQy gi]p ta
biCt đưqc gN )X cvu tdo nguyên
tV c^a n_
H< trNnh bQy phương hưLng
giTi 1uyCt:
kiCt sB th} ty c^a nguyên
tB thN suy ra đưqc: sB đơn )•
điJn tech hdt nhân# tzng sB p#
tzng sB ,
kiCt sB th} ty c^a chu $N
thN suy ra đưqc: sB -Lp
,-,ctron
kiCt sB th} ty c^a nh_% '
thN suy ra đưqc: sB ,-,ctron -Lp
ngoQi cang hay sB ,-,ctron h_a
!_ ; yCu tB:
-<B th} ty nguyên tB
-<B th} ty chu $Ž
-<B th} ty nh_% '
!_ ; yCu tB:
&W•UAN • G&•A )„ TS~ )‡ "gU T:!
NGU#$N Ti
W kiCt )• tre c^a %wt nguyên tB trong bTng
tu[n hoQn # c_ thS suy ra cvu tdo nguyên tV
c^a nguyên tB đ_ )Q ngưqc -di
V Þ t r Y m é t n g u y ª n t è t r o n g
b ¶ n gt u Ç n h o µ n
- S èt h ø t ù c ñ a n g u y ª n t è
- S èt h ø t ù c ñ a c h u k ×
- S èt h ø t ù c ñ a n h ã m A
C E u t ¹ o n g u y ª n t ø
- S è p r o t o n , s è e í e c t r o n
- S èí í pe í e c t r o n
- S è e í e c t r o n í í p n g o µ í c ï n g
- !Ic the /W :
? the /W 2 : Nguyên tB > c_ <(( -Q 27 # chu $N
h # nh_% n'
 <B proton F sB ,-,ctron F 27
 <B -Lp ,-,ctron F h
 <B ,-,ctron -Lp ngoQi cang F 2
? the /W @ : Nguyên tB < c_ cvu hNnh ,-,ctron
2s
@
@s
@
@p
4
;s
@
;p
h

 <(( c^a nguyên tB -Q : 27
 <(( chu $N -Q : ;

G! : Ng"#$n H%" Ti&n
Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
tr•
H< giTi 1uyCt )vn đX:
<B th} ty 27 →sB đơn )•
điJn tech hdt nhân 27 → 27
proton →27 ,-,ctron
!hu $N h → c_ h -Lp
,-,ctron
Nh_% 1A →c_ 2 ,-,ctron
ngoQi cang
H< ty %Nnh }ng /Wng sơ đY
trên đS giTi 1uyCt cIc )vn đX
tương ty
o{t 2\ng 2:
=E đOt )vn đX: !ho cvu hNnh
,-,ctron nguyên tV c^a %wt
nguyên tB -Q 2s
@
@s
@
@p
4
;s
@
;p
h

iIc đ•nh )• tre c^a nguyên tB
trên trong bTng tu[n hoQn:
H< trNnh bQy phương hưLng
giTi 1uyCt:
(M cvu hNnh →tzng sB , →
sB th} ty c^a nguyên tB
(M cvu hNnh →nguyên tB s
hoOc p →thuwc nh_% '
(M cvu hNnh →sB , ngoQi
cang →sB th} ty c^a nh_%
(M cvu hNnh →sB -Lp , →sB
th} ty c^a chu $N
H< giTi 1uyCt )vn đX:
(zng sB , -Q 24 →sB th} ty
c^a nguyên tB -Q 24
Nguyên tV p →thuwc nh_%
'
4, ngoQi cang →nh_% )&A
; -Lp , →chu $N ;
H< ty %Nnh }ng /Wng sơ đY
trên đS giTi 1uyCt cIc )vn đX
tương ty
o{t 2\ng 1:
=E c^ng cB 1uan hJ giRa )• tre
c^a nguyên tB trong bTng tu[n
hoQn )Li cvu tdo nguyên tV c^a
n_ trong sơ đY sau:


-<B proton# sB ,
-<B -Lp ,
-<B , -Lp ngoQi cang
-<B th} ty F sB proton *sB
đơn )• điJn tech hdt nhân+ F
sB ,
-<B th} ty chu $Ž F sB -Lp ,
-<B th} ty nh_% ' F sB ,
-Lp ngoQi cang *sB , h_a tr•+
Nghiên c}u <=># thTo -upn#
trNnh bQy phương hưLng giTi
1uyCt:
(M )• tre c^a nguyên tB trong
bTng tu[n hoQn c_ thS suy
ra:
Nguyên tV thuwc nh_% n'#
nn'# nnn' c_ tenh $i% -odi
*trM k )Q H+
Nguyên tB thuwc nh_%
E'# En'# Enn' c_ tenh phi
$i% *trM <k# ki# .o+
H_a tr• cao nhvt c^a
nguyên tB trong hqp chvt
)Li oxi# h_a tr• c^a nguyên
tB trong hqp chvt )Li hiđro
!ông th}c oxit cao nhvt
 <(( nh_% ' : En'
&&W•UAN • G&•A )„ TS~ )‡ T~N
"gT "jA NGU#$N Tk '
kiCt )• tre c^a 2 nguyên tB trong k(H# c_ thS
suy ra nhRng tenh chvt h_a hxc cơ bTn c^a n_:
-(enh $i% -odi# tenh phi $i%: nguyên tB ` cIc
nh_% n'# nn'# nnn' c_ tenh $i% -odi *trM H )Q
k+o nguyên tB ` cIc nh_% E'# En'# Enn' c_
tenh phi $i% *trM <b# ki# .o+
-H_a tr• cao nhvt c^a nguyên tB )Li oxi# công
th}c oxit cao nhvt )Q hi/roxit tương }ng
-H_a tr• c^a nguyên tB )Li hi/ro# công th}c
hqp chvt $he )Li H *nCu c_+
-!ông th}c hy/roxit c_ tenh axit hay ba•ơ
)r Qq: Nguyên tB < ` ô th} 24# thuwc chu $Ž
;# nh_% En' c_:
-H_a tr• cao nhvt )Li oxi -Q 4# công th}c oxit
cao nhvt -Q <t
;
# <t
;
-Q oxit axit
-H_a tr• trong hqp chvt )Li H -Q @# công th}c
hqp chvt $he )Li H -Q H
@
<
-Hy/roxit tương }ng -Q H
@
<t
h
# -Q %wt axit
%dnh
&&&WL! L9N T~N "gT lA ="
"jA (<T NGU#$N Tk )‘& "9"
NGU#$N Tk DÂN "•N
lya )Qo 1uy -upt biCn đzi tenh chvt c^a cIc
nguyên tB trong k(H c_ thS so sInh tenh chvt
h_a hxc c^a 2 nguyên tB )Li cIc nguyên tB -ân
cpn
Ee /W: <o sInh cIc tenh chvt cơ bTn c^a cIc
nguyên tB <i# .# <# Ni# 's:
-(rong cang chu $Ž ;# th,o chiXu tăng điJn
tech hdt nhân# ta c_ /by <i# .# < c_ tenh phi
$i% tăng /[n Epy . c_ tenh phi $i% %dnh
hơn <i )Q yCu hơn <
-(rong cang nh_% E'# th,o chiXu tăng điJn
tech hdt nhân ta c_ /by N# .# 's c_ tenh phi
$i% giT% /[n Epy . c_ tenh phi $i% ${% hơn
N )Q %dnh hơn 's

G! : Ng"#$n H%" Ti&n
"nu t{o ngu’ên tw
-<B proton# sB
,-,ctron
-<B -Lp ,-,ctron
-<B ,-,ctron -Lp
ngoQi cang
)? tJr -ba I\t
ngu’ên t] tJong
BT e3f:
-<B th} ty c^a
nguyên tB
-<B th} ty c^a chu

-<B th} ty c^a
nh_% '
Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
o{t 2\ng R:
=E đOt )vn đX: kiCt )• tre c^a
%wt nguyên tB trong bTng tu[n
hoQn# c_ thS suy ra nhRng tenh
chvt h_a hxc cơ bTn c^a n_
đưqc $hôngm
o{t 2\ng 5:
=E đOt )vn đX: lya )Qo 1uy
-upt biCn đzi tenh chvt c^a cIc
nguyên tB trong bTng tu[n
hoQn# ta c_ thS so sInh tenh
chvt h_a hxc c^a %wt nguyên
tB )Li cIc nguyên tB -ân cpn
đưqc $hôngm
!ông th}c hqp chvt $he )Li
hiđro *nCu c_+
!ông th}c hiđroxit tương
}ng *nCu c_+ )Q tenh axit hay
ba•ơ c^a ch]ng
H< giTi 1uyCt )vn đX: kiCt <
` ô 24 trong bTng tu[n hoQn
•% suy ra đưqc nhRng tenh
chvt gN c^a n_m
< ` nh_% En'# chu $N ; -Q
phi $i%
H_a tr• cao nhvt c^a
nguyên tB trong hqp chvt
)Li oxi -Q 4# công th}c oxit
cao nhvt -Q <t
;
H_a tr• c^a nguyên tB trong
hqp chvt )Li hiđro -Q @# công
th}c hqp chvt $he )Li hiđro
-Q H
@
<
<t
;
-Q oxit axit )Q H
@
<t
h
-Q axit %dnh
H< ty %Nnh }ng /Wng sơ đY
trên đS giTi 1uyCt cIc )vn đX
tương ty
- Nghiên c}u <=># thTo
-upn# trNnh bQy phương
hưLng giTi 1uyCt )X 1uy -upt
biCn đzi tenh chvt:
(rong chu $N th,o chiXu điJn
tech hdt nhân tăng /[n:
(enh $i% -odi yCu /[n#
tenh phi $i% %dnh /[n
txit )Q hiđroxit c_ tenh
ba•ơ yCu /[n# tenh axit
%dnh /[n
(rong nh_% '# th,o chiXu
điJn tech hdt nhân tăng:
(enh $i% -odi tăng /[n#
tenh phi $i% giT% /[n
H< giTi 1uyCt )vn đX: <o
sInh tenh chvt h_a hxc c^a .
*\F2H+ )Li <i *\F2h+ )Q <
*\F24+# )Li N *\F9+ )Q 's
*\F;;+
(rong bTng tu[n hoQn# cIc
nguyên tB <i# .# < thuwc
cang %wt chu $N NCu xCp

G! : Ng"#$n H%" Ti&n
Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
o{t 2\ng V:
=E c^ng cB toQn bQi Nhvn
%dnh phương hưLng chung
giTi 1uyCt ba )vn đX:
ƒuan hJ giRa )• tre c^a
nguyên tB )Q cvu tdo nguyên
tV
ƒuan hJ giRa )• tre )Q tenh
chvt c^a nguyên tB
<o sInh tenh chvt h_a hxc c^a
%wt nguyên tB )Li cIc nguyên
tB -ân cpn
th,o th} ty điJn tech hdt
nhân tăng /[n ta đưqc /by
<i# .# < (rong chu $N th,o
chiXu điJn tech hdt nhân tăng
thN tenh phi $i% tăng Epy .
c_ tenh phi $i% yCu hơn <
)Q %dnh hơn <i
(rong nh_% En'# th,o
chiXu điJn tech hdt nhân
tăng# ta c_ /by N# .# 's# tenh
phi $i% giT% . c_ tenh phi
$i% ${% hơn N )Q %dnh
hơn 's
Epy . c_ tenh phi $i% yCu
hơn N )Q <# hiđroxit c^a n_#
H
;
.t
h
# c_ tenh axit yCu hơn
HNt
;
)Q H
@
<t
h

H< ty %Nnh }ng /Wng sơ đY
trên đS giTi 1uyCt cIc )vn đX
tương ty
"bng -] :
2 Hby cho biCt sy biCn đzi h_a tr• c^a cIc nguyên tB h_a hxc trong %wt chu $N )Q cho )e /W %inh hxa
@ !ho cIc nguyên tB thuwc chu $N @: &i - k, - k - ! - N - t - s - N,
Hby căn c} )Qo cvu hNnh ,-,ctron đS xIc đ•nh cIc nguyên tB
a !_ thS tdo thQnh cation )Q anionm EiCt công th}c ionm
b (Yn tdi đưqc ` /dng phân tV gY% c_ @ nguyên tV
c !_ h_a tr• cao nhvt đBi )Li oxy )Q hyđro -Q bao nhiêum EiCt công th}c phân tV c^a cIc chvt đ_
Bài tậF tJ0́- ng+iệI:
!âu 2 : Ration S
T
có cấu hình ()(ctron 1ết thúc ở +hân )ớ+ U+
V
vậy S thuộc
' !hu $ỳ @ phân nhó% En ' k !hu $ỳ h phân nhó% n '
! !hu $ỳ h phân nhó% n ' l !hu $ỳ h phân nhó% En '
!âu @ : >on W
X T
có cấu hình ()(ctron ?s
X
Xs
X
X+
V
xác định vị trí của W trong bảng hệ thống tuần hoàn
' !hu $ỳ @ phân nhó% nn ' k !hu $ỳ @ phân nhó% En '
! !hu $ỳ @ phân nhó% Enn ' l >ết 1uả $hác
!âu ; : non ‹
K
có cấu hình ,-,ctron 2s
@
@s
@
@p
4
;s
@
;p
4
nguyên tử ‹ thuộc chu $ỳ nào m Nhó% nào m
' !hu $ỳ ; nhó% Enn ' k !hu $ỳ ; nhó% En '
! !hu $ỳ h nhó% n ' l !hu $ỳ h nhó% nn '
!âu h : (h,o 1uy -upt biCn đzi tenh chvt c^a cIc nguyên tB trong bTng tu[n hoQn thN
' phi $i% %dnh nhvt -Q iot k $i% -odi %dnh nhvt -Q -iti
! phi $i% %dnh nhvt -Q r-o l $i% -odi yCu nhvt -Q x,si
Bài tậF @ề n+à: @-25 trang H3
70̣n Qò : Eề nhà đọc trước bài : &Š‹‘N (’. !Hˆ“N= @ )Q chu”n b• :
? !vu tdo bTng tu[n hoQn cIc nguyên tB h_a hxc
? ƒuy -upt biCn đzi tu[n hoQn %wt sB đdi -ưqng )pt -e )Q tenh chvt cIc nguyên tB th,o chiXu tăng c^a :(HN
? :•nh -upt tu[n hoQn

G! : Ng"#$n H%" Ti&n
Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
R' STt *in+ ng+iUI:

Tuần : } Ngày soạ n: 1V/10/2007
Tiết : 22
Bài 1R : DU#$̣N TẬ4 :"56NG 2
&' (Ụ" T&$U BÀ & !̣"
1' )ề *iến t+,́-
kiCt đưqc:
- !vu tdo k(H
- ƒuy -upt biCn đzi tenh chvt c^a cIc nguyên tB )Q hqp chvt c^a ch]ng trong k(H * bIn $enh nguyên tV # năng
-ưqng ion h_a # đw â% điJn # tenh $i% -odi K phi $i% # h_a tr• # tenh axit K ba•ơ c^a cIc oxit )Q hi/roxit +
- • ngh–a c^a k(H
2' .i/ n0ng
- NZ% đưqc cIc nguyên tZc sZp xCp # $hIi niJ% chu $N )Q nh_%#
- ƒui -upt biCn đzi tenh $i% -odi # phi $i% # bIn $enh nguyên tV # năng -ưqng ion h_a D
1' T+ái 23̣
&&' "UẨN B&̣
&&&' 456NG 4Á4 7Ạ # !̣" "Ủ #$́U
.hương pháp /iê0n giảng # đà% thoại gợi %ở $ết hợp )ới sử /ụng các đồ /ùng /ạy học trực 1uan
&)' T&8T .8 "9" !:T ;<NG 7:# ="
1' >n ;?n+ @A TB "+C- DEF G-
2' .iHI TJa BAi "K
1' )Ao BAi (Ei :
oạt ;3̣ng "ủa G) oạt ;3̣ng "ủ a L G& BẢNG
Hodt đwng 2 : =) /ang phiCu
hxc tpp đS ôn -di $iCn th}c cho
hxc sinh
2 Nguyên tZc sZp xCp cIc
nguyên tB trong bTng tu[n
hoQn m
@ !vu tdo c^a bTng tu[n hoQn
a ô nguyên tB -Q gN m)e /W
b chu $N -Q gN m
c nh_% -Q gN m
; sy biCn đzi đdi -ưqng biCn
đzi tu[n hoQn th,o chiXu tăng
c^a :(HN
- kIn $enh nguyên tV
- Năng -ưqng ion h_a th} nhvt
- :w â% điJn
- (enh $i% -odi # tenh phi $i%
- (enh axit K ba•ơ c^a oxit )Q
hi/roxit
Hxc sinh thTo -upn nh_%
Hxc sinh trNnh bQy th,o
nh_%
!Ic nh_% $hIc nhpn x{t
Hxc sinh nêu cIc 1uy -upt
biCn đzi
A'.&8N Tˆ" "ŽN N“( )•NG
1' Nguyên t”- s”F MyF -x- nguyên t] tJong
BT
- !Ic nguyên tB đưqc sZp xCp th,o chiXu tăng
c^a điJn tech hdt nhân
- !Ic nguyên tB c_ cang sB -Lp ,-,ctron trong
nguyên tV đưqc xCp thQnh %wt hQng
- !Ic nguyên tB c_ cang ,-,ctron h_a tr• như
nhau đưqc xCp thQnh %wt cwt
2' "nu t{o Ncng tudn +oAn
a" nguyên tB
- 6Ai nguyên tB đưqc xCp )Qo 2 ô
N'"+u *• : <B th} ty c^a chu $N F sB -Lp
,-,ctron
? chu $N 2# @# ; -Q : chu $N nhj
? chu $N h# H# 4# 9 -Q chu $N -Ln
-'N+aI: <(( c^a nh_% F sB ,-,ctron h_a tr•
- Nh_% ' : <(( c^a nh_% ' F <B ,-,ctron -Lp
ngoai/ cang

G! : Ng"#$n H%" Ti&n
Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
- H_a tr• cao nhvt c^a nguyên
tB )Li oxi )Q h_a tr• c^a
nguyên tB phi $i% )Li hi/ro
Hodt đwng @ : =) chBt -di cIc
)vn đX th,o bTng )U
Hodt đwng ; : =) goi hxc sinh
phIt biSu -di đ•nh -upt tu[n
hoQn
Hodt đwng h : !^ng cB
Hxc sinh nêu -di đ•nh -upt
tu[n hoQn
Hxc sinh -Q% cIc câu hji
trZc nghiJ%
- !Ic nguyên tB nh_% n'# nn' -Q nguyên tB s#
cIc nguyên tB tM nnn' đCn Ennn' -Q cIc nguyên
tB p
- Nh_% k : <(( c^a nh_% k F sB ,-,ctron h_a
tr•
Nh_% k gY% cIc nguyên tB / )Q r
1'N+ong 2{i Y,sng Niyn 2Bi tudn +oAn t+Xo
-+imu t0ng -ba ;TN '
- kIn $enh nguyên tV
- Năng -ưqng ion h_a th} nhvt
- :w â% điJn
- (enh $i% -odi # tenh phi $i%
- (enh axit K ba•ơ c^a oxit )Q hi/roxit
- H_a tr• cao nhvt c^a nguyên tB )Li oxi )Q h_a
tr• c^a nguyên tB phi $i% )Li hi/ro
C h u k ×
N h ã m A
B
¸
n
k
Y
n
h
n
g
u
y
ª
n
t
ö
T
Y
n
h
k
í
m

í
o
¹
í
G
í
¸
t
r
Þ

®
é

©
m

®
í
Ö
n
T
Y
n
h

p
h
í
k
í
m
B ¸ n k Y n h n g u y ª n t ö
T Y n h k í mí o ¹ í
B ¸ n k Y n h n g u y ª n t ö
T Y n h k í mí o ¹ í
R';?n+ Yu‹t tudn +oAn
D3nh ch&t c-a c/c nguyên t0 cYng như th$nh
+h#n v$ t3nh ch&t c-a c/c đơn ch&t v$ h:+ ch&t
t4o nên tZ c/c nguyên t0 đ; bi!n đ"i tu#n ho$n
th(o chi%u t5ng d#n c-a đi2n t3ch h4t nhân
nguyên t.
Bài tậF tJ0́- ng+iệI:
!âu 2 : TìI -âu sai tJong n+,/ng -âu Q,Š́i 2ây
' (rong chu $ì # các nguyên tố được sắp xếp th,o chiều điện tích hạt nhân tăng /ần
k Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng %ột chu $ì có số ,-,ctron bằng nhau
! (rong chu $ì # các nguyên tố sắp xếp th,o chiều số hiệu nguyên tử tăng /ần
l !hu $ì thường bắt đầu -à %ột $i% -oại $iề% # $ết thúc -à %ột $hí hiế% *trừ chu $ì 2 )à chu $ì 9 chưa hoàn
thành +
!âu @ : L3́ nguyên t3́ tJong -+u *ì 1 @à 5 Yà
' 3 )à 23 k 23 )à 3 ! 3 )à 3 l 23 )à 23
!âu ; : Nguyeân toá R coù caáu hình lôùp ngoaøi cuøng laø 4s
1
. Vaäy R thuoäc:
A. Chu kyø 4, nhoùm IB. B. Chu kyø 4, nhoùmVIB.
C. A vaø B saí D. A vaø B ñuùng
"âu R : Nguyeân toá canxi coù soá hieäu nguyeân t! laø "#. $hi canxi tha%
gia pha!n ùng ta&o thaønh hô&p chaát thì caáu hình cu!a ion 'a
"(
naøy laø:

G! : Ng"#$n H%" Ti&n
Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
B.

1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
C.

1s
2
2s
2
2p
6
D.

1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
10
4s
2
4p
6
Bài tậF @ề n+à: @;4 đCn @h; * <k(+ trang 27
70̣n Qò : Eề nhà đọc trước bài :
R' STt *in+ ng+iUI:

Tuần : } Ngày soạ n: 1V/10/2007
Tiết : 21
Bài 1R : DU#$̣N TẬ4 :"56NG 2
&' (Ụ" T&$U BÀ & !̣"
1' )ề *iến t+,́-
kiCt đưqc:
- !vu tdo k(H
- ƒuy -upt biCn đzi tenh chvt c^a cIc nguyên tB )Q hqp chvt c^a ch]ng trong k(H * bIn $enh nguyên tV # năng
-ưqng ion h_a # đw â% điJn # tenh $i% -odi K phi $i% # h_a tr• # tenh axit K ba•ơ c^a cIc oxit )Q hi/roxit +
- • ngh–a c^a k(H
2' .i/ n0ng Epn /Wng P ngh–a c^a k(H đS -Q% bQi tpp )X %Bi 1uan hJ giRa )• tre # cvu tdo nguyên tV )Q tenh
chvt c^a đơn chvt )Q hqp chvt
1' T+ái 23̣
&&' "UẨN B&̣
G@ : bTng câu hji trZc nghiJ%
G- sin+ : giTi trưLc cIc bQi tpp <=> # <k( # bTng phW
&&&' 456NG 4Á4 7Ạ # !̣" "Ủ #$́U
.hương pháp /iê0n giảng # đà% thoại gợi %ở $ết hợp )ới sử /ụng các đồ /ùng /ạy học trực 1uan
&)' T&8T .8 "9" !:T ;<NG 7:# ="
1' >n ;?n+ @A TB "+C- DEF G-
2' .iHI TJa BAi "K
1' )Ao BAi (Ei :
oạt ;3̣ng "ủa G) oạt ;3̣ng "ủa L G& BẢNG
Hodt đwng 2 : =) hưLng /€n
hxc sinh giTi bQi tpp /dng tzng
sB hdt
- -pp đưqc phương trNnh tzng
sB hdt trong 2 nguyên tV
- —p /Wng điXu $iJn đYng )•
bXn đS giTi ra cIc nghiJ%
- EiCt cvu hNnh ,-,ctron )Q /ya
)Qo sB ,-,ctron -Lp ngoQi cang
đS nhpn nghiJ%
? =) đInh giI )Q bz sung
nhRng chA chưa hoQn ch˜nh
Hxc sinh thTo -upn nh_% ;
ph]t )Q trNnh bQy -ên bTng
!Ic nh_% đInh giI -€n nhau
h
a =xi sB proton # nơtron # ,-,ctron c_ trong
nguyên tV -[n -ưqt -Q : . # N # •
(h,o đX bQi : . ? • ? N F @3
(rong nguyên tV : . F • nên : @. ? N F @3
—p /Wng điXu $iJn đYng )• bXn :
. N 2H@. ≤ ≤
Nên :
9#7H . 7#; ≤ ≤
EN . -Q sB nguyên /ương # nên chxn : . F 3
hoOc . F 7
6Ot $hIc nguyên tB thuwc nh_% Enn' # c_ 9
,-,ctron -Lp ngoQi cang lo đ_ chxn giI tr• .
F 7 o N F 25 o ' F 27
b !vu hNnh ,-,ctron : 2s
@
@s
@
@p
H


G! : Ng"#$n H%" Ti&n
Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
Hodt đwng @ : =) đOt )vn đX
-!_ !( ft
;
hby suy ra công
th}c hqp chvt )Li hi/ro m
- =) đưa ra công th}c :
f H
6 @6
™f ™H
=
-‹êu c[u hxc sinh giTi 1uyCt
)vn đX bQi tpp H đưa ra
Hodt đwng ; :
- =) cang hxc sinh phân tech
bQi tpp sB 3
? '# k đ}ng $C nhau trong %wt
chu $N c^a bTng tu[n hoQn
\
k
F \
'
? 2
\
'
F \
k
? 2
? (zng sB đơn )• :(HN -Q @H
\
'
? \
k
F @H
(rên co s` c^a đX bQi ta pphTi
giTi @ trưung hqp xTy ra
Hodt đwng h : =E tz ch}c cho
hxc sinh thTo -upnh nh_% đS
giTi 1uyCt )vn đX /Ot ra c^a bQi
7
- Evn đX : (N% @ $i% -odi
thuwc hai chu $N -iên tiCp
- HưLng /€n :
? :Ot
6
-Q nguyên tV $hBi
trung bNnh c^a @ $i% -odi
2 @
6 † 6† 6
? (enh sB %o-
? (enh
6
lya )Qo điXu $iJn
)Q bTng tu[n hoQn nhpn
nghiJ%
=) nhpn x{t -di )Q bz sung chA
ccn thiCu
Hodt đwng H : =) cho 2 hxc
sinh -ên bTng )iCt cvu hNnh
,-,ctron
- 2 hxc sinh $hIc trNnh bQy 1ui
-upt biCn đzi bIn $enh trong
%wt nh_% ' )Q so sInh bIn
$enh nguyên tV c^a cIc nguyên
6wt hxc sinh trT -ui : fH
@

Hxc sinh giTi bQi tpp -ên
bTng
Hxc sinh nêu tMng %Wc c^a
đX bQi
Hxc sinh giTi bQi tpp 3 -ên
bTng )Li @ trưung hqp
Hxc sinh thTo -upn nh_% )Q
trNnh bQy -ên bTng
!Ic nh_% $hIc nhpn x{t
Hxc sinh )iCt cvu hNnh
,-,ctron
Hxc sinh nêu 1ui -upt biCn
đzi bIn $enh trong %wt
nh_% '
Hxc sinh so sInh bIn $enh
c^a cIc nguyên tB nh_% n'
H ft
;
FG fH
@
? !Ich 2 :
f
6
255-H#33
F
H
@6
H#33
FG 6
f
F ;@ FG
&ưu huỳnh
? !Ich @ : H#33 F
@
@ ? x
255 FG x F ;@
3
? (rưun hqp 2 : \
'
† \
k

\
k
F \
'
? 2
\
'
? \
k
F @H
 \
'
F 2@ o \
k
F 2;
'*\ F 2@+ 2s
@
@s
@
@p
4
s
@
nguyên tB ' thuwc chu
$N ; # nh_% nn'
k*\ F 2;+ 2s
@
@s
@
@p
4
s
@
;p
2
nguyên tB ' thuwc
chu $N ; # nh_% nnn'
? (rưun hqp @ : \
'
F \
k
? 2
\
'
F \
k
? 2
\
'
? \
k
F @H
 \
'
F 2; o \
k
F 2@
k*\ F 2@+ 2s
@
@s
@
@p
4
s
@
nguyên tB ' thuwc chu
$N ; # nh_% nn'
'*\ F 2;+ 2s
@
@s
@
@p
4
s
@
;p
2
nguyên tB ' thuwc
chu $N ; # nh_% nnn'
7 >e hiJu hai $i% -odi nh_% nnn' -Q 6 #
nguyên tV $hBi trung bNnh -Q 6
@6 ? 4H!-

@6!-
;
? ;H
@

n
@
H
F
4#9H
@@#h
F 5#; %o-
n
6
F 5#@ %o-
6 hh =
Hai $i% -odi thuwc hai chu $N -iên tiCp # %wt
$i% -odi c_ nguyên tV $hBi nhj hơn hh )Q 2
$i% -odi c_ nguyên tV $hBi -Ln hơn hh
lya )Qo bTng tu[n hoQn hai $i% -odi đ_ -Q :
'- )Q =a
22
- EiCt cvu hNnh ,-,ctron :
&i*\F;+o 2s
@
@s
2
Na*\F22+o 2s
@
@s
@
@p
4
;s
2
>*\F27+o 2s
@
@s
@
@p
4
;s
@
;p
4
hs
2
fb*\F;9+o 2s
@
@s
@
@p
4
;s
@
;p
4
;/
25
hs
@
hp
4
Hs
2
!s*\FHH+o
2s
@
@s
@
@p
4
;s
@
;p
4
;/
25
hs
@
hp
4
Hs
@
h/
25
Hp
4
4s
2
- (h,o 1ui -upt biCn đzi bIn $enh nguyên tV
c^a cIc nguyên tB trong nh_% ' thN bIn $enh
nguyên tV c^a cIc nguyên tB nQy giT% th,o
th} ty :
f
!s
G f
fb
G f
>
G f
Na
G f
&i


G! : Ng"#$n H%" Ti&n
Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
tB đ_
Hodt đwng 4 : !^ng cB
Bài tậF tJ0́- ng+iệI:
!âu 2 : Nguyeân toá R coù coâng thöùc oxít cao nhaát íaø RO
2
, hôïp chaát vôùí hídroâ
cuûa R chöùa 75% khoáí íöôïng R. Nguyeân toá R íaø:
A. Cacbon B. Löu huyønh C. Síííc (M=28) D. Cío (M=35.5)
!âu @ : 6ột nguyên tố tạo hợp chất $hí )ới Hi/ro có công thức fH
;
!ông thức oxit cao nhất tương ứng -à:
' f
@
t
H
k ft
@
! ft
;
l f
@
t
9
!âu ; :txit cao nhất của %ột nguyên tố có công thức ft
;
Hợp chất $hí của nó )ới hi/ro có công thức
' fH
h
k fH ! fH
@
l fH
;
!âu h : Theo quy íuaät bíeán ñoáí tính kím íoaïí, phí kím thì nhoùm caùc nguyeân toá coù
tính phí kím maïnh nhaát íaø:
A. Nhoùm IA. B. Nhoùm IIA. C. Nhoùm VIIA. D. Nhoùm VIIIA.
Bài tậF @ề n+à: @;4 đCn @h; * <k(+ trang 27
kQi tpp -Q% thê% :
ZŒt -x- nguyên t] sau :
a' !s #!a# 6g# ># k,
N' fb# '- # 6g # Na'
-' <r# !a #!s# '- #fb'
Q' 6g# fb# '- # > # !s # !a
Hby sZp xCp th,o th} ty :
?(enh $i% -odi giT% /[n c^a câu a#b
?(enh $i% -odi tăng /[n c^a câu c#/
?(enh ba•ơ tăng /[n c^a cIc hiđroxit trên a#b#c#/
?(enh hca tan trong nưLc giT% /[n c^a cIc hiđroxit trên c^a câu a#b#c
?kIn $enh nguyên tV giT% /[n c^a câu /
, <Zp xCp cIc nguyên tB sau th,o chiXu đw â% điJn tăng /[n :k# Na#s# < =iTi thech m
70̣n Qò : Eề nhà đọc trước bài : (Hš! H›NH <œ 2 )Q chu”n b• :
? !Ich tiCn hQnh the nghiJ%
? EiCt bQi tưung trNnh
R' STt *in+ ng+iUI:

Tuần : } Ngày soạ n: 1V/10/2007
Tiết : 2R
Bài : k'̀n (Hˆ̣! H'̀NH <"́ 2: 6"̣( <"́ (H't ('́! (Hˆ̣! H'̀ NH (Hń N=Hn‰̣6 Ht́ ' Hṭ ! <ˆ̣ kn‰́N
:"̉n (ńNH !HŒ́( !Š̉ ' N=Š‹‰N ("́ (ftN= !HŠ >‹̀ E'̀ .HŒN NHt́6
&' (Ụ" T&$U BÀ & !̣"
1' )ề *iến t+,́-
kiết được %ục đích #các bước tiến hành #$i0 thuật thực hiện của các thí nghiệ%
-f,̀n -uyện %ột số thao tác thực hành thí nghiệ% :-ấy hóa chất #trộn hóa chất #đun nóng hóa chất #sử /ụng %ột
số /ụng cụ thí nghiệ% thông thường
-<ự biến đổi tính chất trong nhó% :phản ứng giư0a $i% -oại Na )à > )ới nước
-<ự biến đổi tính chất trong chu $ì :phản ứng của Na )à 6g )ới nước
2' .i/ n0ng

G! : Ng"#$n H%" Ti&n
Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
-<ử /ụng /ụng cụ )à hóa chất tiến hành an toàn #thành công các thí nghiệ% trên
-ƒuan sát hiện tượng #giải thích )à )iết phương trình hóa học
-Eiết tường trình hóa học •••
1' T+ái 23̣
&&' "UẨN B&̣
&&&' 456NG 4Á4 7Ạ # !̣" "Ủ #$́U
.hương pháp /iê0n giảng # đà% thoại gợi %ở $ết hợp )ới sử /ụng các đồ /ùng /ạy học trực 1uan
&)' T&8T .8 "9" !:T ;<NG 7:# ="
1' >n ;?n+ @A TB "+C- DEF G-
2' .iHI TJa BAi "K
1' )Ao BAi (Ei :
oạt ;3̣ng "ủa G) oạt ;3̣ng "ủa L G& BẢNG
o{t 2\ng 1 : =) phz biCn nwi
1ui phcng the nghiJ%
o{t 2\ng 2 : =) hưLng /€n
hxc sinh tiCn hQnh the nghiJ%
)Q -ưu P nhRng the nghiJ% $h_
? (N2
?(N@
!ho hxc sinh tiCn hQnh the
nghiJ% /ưLi sy 1uan sIt c^a
giIo )iên
o{t 2\ng 1 : lxn )J sinh sau
$hi the nghiJ% )Q đInh giI
buzi tiCn hQnh the nghiJ%
o{t 2\ng R : !^ng cB
Hxc sinh -Zng ngh, )Q ghi
ch{p
Hxc sinh tiCn hQnh the
nghiJ% )Q ghi nhpn hiJn
tưqng # giTi thech
Hxc sinh /xn )J sinh sau
$hi the nghiJ% xong
2 <y biCn đzi tenh chvt c^a cIc nguyên tB
trong nh_%
&vy )Qo @ cBc th^y tinh # %Ai cBc chMng 45
%- nưLc Nhj )Qo %Ai cBc )Qi gixt /ung /•ch
ph,no-phta-,in )Q $hvy đXu
!ho )Qo cBc th} nhvt %wt %”u nhj natri # cBc
th} hai %wt %”u $a-i c_ cang $ech thưLc
ƒuan sIt hiJn tưqng
@ <y biCn đzi tenh chvt c^a cIc nguyên tB
trong chu $N
f_t )Qo @ cBc th^y tinh # %Ai cBc chMng 45 %-
nưLc
f_t )Qo cBc th} ba chMng 45 %- nưLc n_ng
Nhj )Qo %Ai cBc )Qi gixt /ung /•ch
ph,no-phta-,in rYi $huvy đXu
!ho )Qo cBc th} nhvt %wt %”u nhj natri
!ho )Qo cBc th} hai )Q cBc th} ba # %Ai cBc
%wt %”u %agi, c_ $ech thưLc băng %”u natri
ƒuan sIt hiJn tưqng
Bài tậF tJ0́- ng+iệI:
!âu 2 :
!âu @ :
!âu ; :
!âu h :
Bài tậF @ề n+à: trang
70̣n Qò : Eề nhà đọc trước bài : >H—n Nn‘6 Ež &n‰N >Ÿ( H' H¡! &n‰N >Ÿ( ntN )Q trT -ui câu hji
sau :
? !Ic ion đưqc hNnh thQnh như thC nQo m
? (hC nQo -Q cation )Q anion m (hC nQo -Q ion đơn # đa nguyên tV m
? -iên $Ct đưqc hNnh thQnh như thC nQo m
? !âu stdo %dng tinh thS ion )Q cIc tenh chvt chung c^a %dng -iên 1uan )Li nhau như thC nQo m
R' STt *in+ ng+iUI:

G! : Ng"#$n H%" Ti&n

Trường THPT Phạm Hùng Hoạt động 4: gv đưa bảng 5 sgk cho học sinh xác định số lớp electron của các nguyên tố từng chu kì . Gọi học sinh rút ra khái niệm từng chu kì -Gv cho học sinh xác định các nguyên tố trong chu kì 1 – 7 . -GV giới thiệu khái quát từ chu kì 1 đến chu kì 7, đặc biệt lưu ý chu kì 2 và 3 với những đặc điểm căn bản mà HS sẽ phải sử dụng nhiều. Chu kì 2 gồm 8 nguyên tố bắt đầu là liti (Z=3) và kết thúc là neon (Z=10). Nguyên tử của các nguyên tố này có 2 lớp electron: lớp K (gồm 2 electron) và lớp L. Số electron của lớp L tăng dần từ 1 ở liti đến tối đa là 8 ở neon, khi đó lớp electron ngoài cùng đã bão hòa. cùng chu kì . Rút ra khái niệm về chu kì

Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao 2. Chu kì * chu kì : là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron , được xếp theo chiều ĐTHN tăng dần.

Các nhóm thảo luận và cho Stt của chu kì = số lớp e trong nguyên tử biết các nguyên tố trong từng chu kì . * Chu kì nào cũng bắt đầu bằng một kim loại kiềm và kết thúc bằng một khí hiếm (trừ chu kì 1 là chu kì đặc biệt ) . + Chu kì 1 : gồm 2 nguyên tố bắt đầu H (Z=1) kết thúc là He(Z= 2) + Chu kì 2 : gồm 8 nguyên tố bắt đầu Li (Z=3) kết thúc là Ne(Z= 10) + Chu kì 3 : gồm 8 nguyên tố bắt đầu Na (Z=11) kết thúc là Ar(Z= 18) + Chu kì 4 : gồm 18 nguyên tố bắt đầu K (Z=19) kết thúc là Kr(Z=36) + Chu kì 5 : gồm 18 nguyên tố bắt đầu Rb (Z=37) kết thúc là Xe(Z= 54) + Chu kì 6 : gồm 32 nguyên tố bắt đầu Cs (Z=55) kết thúc là Rn(Z= 86) + Chu kì 7 : Chưa hoàn thành . * Lưu ý : - Các chu kì 1,2 và 3 là các chu kì nhỏ . Chu kì 3 gồm 8 nguyên tố bắt - Các chu kì 4,5,6 và 7 là các chu kì lớn . đầu từ natri (Z=11) và kết thúc là agon (Z=18). Nguyên tử của các nguyên tố này có 3 lớp electron: lớp K (2 electron), lớp L (8 electron) và lớp M. Số electron của lớp M tăng từ 1 đến 8 khi Z tăng từ 11 đến 18. Lớp electron ngoài cùng đạt tới kiến trúc vững bền như của nguyên tử khí hiếm agon. Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là : A.6 B.5 C. 3 D.7 Câu 2 :Số nguyên tố trong chu kì 3 và chu kì 5 là: A.8 và 18 B.18 và 8 C. 8 và 8 D.18 và 18 Câu 3 :Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố ,số chu kì nhỏ và chu kì lớn là A.3 và 4 B.3 và 3 C. 4 và 3 D.4 và 4 Câu 4 :Trong bảng tuần hoàn , các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào ? A.Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng C. các nguyên tố cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột. D. Cả A,B,C . Bài tập về nhà: 1 đến 8 trang 39 Gv : Nguyễn Hữu Tiến

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->