Trường THPT Phạm Hùng

Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao

Tuần : 5
Ngày soạn: 02/10/2007
Tiết : 15
Bài 9 :
BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức
Hiểu được:
-Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn .
-Cấu tạo của bảng tuần hoàn :Ô,chu kì,nhóm nguyên tố ,các nguyên tố họ Lantan,họ Actini.
2. Kĩ năng
Từ vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố (ô, nhóm ,chu kì)suy ra cấu hình electron nguyên tử và ngược lại .
3. Thái độ
II. CHUẨN BỊ
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU
Phương pháp diễn giảng , đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.
IV. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học
2. Kiểm Tra Bài Cũ
3. Vào Bài Mới :
Hoạt Động Của GV
Hoạt đông 1
Năm 1860 nhà bác học người
Nga Men-đe-lê-ép đã đề xuất ý
tưởng xây dựng bảng tuần
hoàn các nguyên tố hóa học
.Năm 1869 , ông công bố bản
“bảng tuần hoàn các nguyên tố
hóa học “
1870 nhà khoa học người Đức
Lothar Mayer nghiên cứu độc
lập cũng đưa ra một bảng tuần
hoàn các nguyên tố hóa học
tương tự như bảng của Menđe-lê-ép.
Hoạt động 2 :gv đưa ra bảng
tuần hoàn và hướng dẫn học
sinh tìm ra nguyên tắc sắp
xếp .
Hoạt động 3: gv đưa ra bảng
vẽ trang 33 SGK cho học sinh
và hướng dẫn học sinh xác
định các dữ kiện trên ô nguyên
tố . vd : Al ,gv gọi học sinh xác
định :
. Số hiệu nguyên tử :
.kí hiệu hóa học :
.nguyên tử khối :
.Độ âm điện
.cấu hình e

Hoạt Động Của HS
Học sinh lắng nghe.

GHI BẢNG
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong
bảng tuần hoàn .
1. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều
tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử .
2. Các nguyên tố có cùng số lớp electron
trong nguyên tử được xếp thành một hàng .
3. Các nguyên tố có số electron hóa trị trong
nguyên tử được xếp thành một cột.

II. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên
tố hóa học .
1. Ô nguyên tố
Học sinh dựa vào bảng tuần * Ô nguyên tố : là mỗi nguyên tố hóa học
hoàn nhận ra 3 nguyên tắc
được xếp vào một ô của bảng tuần hoàn .
- Ô nguyên tố cho biết : Số hiệu nguyên tử , kí
hiệu hóa học , …
S èh i Ön u g ª un t yö
N g ª nu t öy k h è i
t r u nb n g×h
K hÝ i Ö u 1 3 2 6 , 9 8
h ãh aä c
§ é ©m ®i Ö n
1 , 6 1
N « hm
T nª n g ª un t yè [ N ] e3 2 3s 1 p C Ê hun × h e l e c t r o n
S è o xh yã a
+ 3

+ Số hiệu nguyên tử : 13 +kí
A l
hiệu hóa học : Al
+nguyên tử khối : 26,9
+Độ âm điện : 1,61
+cấu hình e1s22s22p63s23p1
+số oxh : 3
Vd : stt = 13 => + Số hiệu nguyên tử : 13, kí
hiệu hóa học : Al , nguyên tử khối : 26,98 ,
Học sinh nhận xét số lớp Độ âm điện : 1,61 , cấu hình e :
electron của các nguyên tử 1s22s22p63s23p1 , số oxh : 3
Gv : Nguyễn Hữu Tiến

Trường THPT Phạm Hùng
Hoạt động 4: gv đưa bảng 5
sgk cho học sinh xác định số
lớp electron của các nguyên tố
từng chu kì .
Gọi học sinh rút ra khái niệm
từng chu kì
-Gv cho học sinh xác định các
nguyên tố trong chu kì 1 – 7 .
-GV giới thiệu khái quát từ chu
kì 1 đến chu kì 7, đặc biệt lưu
ý chu kì 2 và 3 với những đặc
điểm căn bản mà HS sẽ phải sử
dụng nhiều.
Chu kì 2 gồm 8 nguyên tố bắt
đầu là liti (Z=3) và kết thúc là
neon (Z=10).
Nguyên tử của các nguyên
tố này có 2 lớp electron: lớp K
(gồm 2 electron) và lớp L. Số
electron của lớp L tăng dần từ
1 ở liti đến tối đa là 8 ở neon,
khi đó lớp electron ngoài cùng
đã bão hòa.

Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
cùng chu kì .
Rút ra khái niệm về chu kì

2. Chu kì
* chu kì : là dãy các nguyên tố mà nguyên tử
của chúng có cùng số lớp electron , được xếp
theo chiều ĐTHN tăng dần.

Các nhóm thảo luận và cho
Stt của chu kì = số lớp e trong nguyên tử
biết các nguyên tố trong
từng chu kì .
* Chu kì nào cũng bắt đầu bằng một kim loại
kiềm và kết thúc bằng một khí hiếm (trừ chu
kì 1 là chu kì đặc biệt ) .
+ Chu kì 1 : gồm 2 nguyên tố bắt đầu H (Z=1)
kết thúc là He(Z= 2)
+ Chu kì 2 : gồm 8 nguyên tố bắt đầu Li
(Z=3) kết thúc là Ne(Z= 10)
+ Chu kì 3 : gồm 8 nguyên tố bắt đầu Na
(Z=11) kết thúc là Ar(Z= 18)
+ Chu kì 4 : gồm 18 nguyên tố bắt đầu K
(Z=19) kết thúc là Kr(Z=36)
+ Chu kì 5 : gồm 18 nguyên tố bắt đầu Rb
(Z=37) kết thúc là Xe(Z= 54)
+ Chu kì 6 : gồm 32 nguyên tố bắt đầu Cs
(Z=55) kết thúc là Rn(Z= 86)
+ Chu kì 7 : Chưa hoàn thành .
* Lưu ý :
- Các chu kì 1,2 và 3 là các chu kì nhỏ .
Chu kì 3 gồm 8 nguyên tố bắt
- Các chu kì 4,5,6 và 7 là các chu kì lớn .
đầu từ natri (Z=11) và kết thúc
là agon (Z=18).
Nguyên tử của các nguyên
tố này có 3 lớp electron: lớp K
(2 electron), lớp L (8 electron)
và lớp M. Số electron của lớp
M tăng từ 1 đến 8 khi Z tăng từ
11 đến 18. Lớp electron ngoài
cùng đạt tới kiến trúc vững bền
như của nguyên tử khí hiếm
agon.
Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1 : Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là :
A.6
B.5
C. 3
D.7
Câu 2 :Số nguyên tố trong chu kì 3 và chu kì 5 là:
A.8 và 18
B.18 và 8
C. 8 và 8
D.18 và 18
Câu 3 :Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố ,số chu kì nhỏ và chu kì lớn là
A.3 và 4
B.3 và 3
C. 4 và 3
D.4 và 4
Câu 4 :Trong bảng tuần hoàn , các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào ?
A.Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân
B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng
C. các nguyên tố cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.
D. Cả A,B,C .
Bài tập về nhà:
1 đến 8 trang 39
Gv : Nguyễn Hữu Tiến

......... nhóm ....................họ Actini.chu kì)suy ra cấu hình electron nguyên tử và ngược lại .......... đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.......... Tuần : 6 Ngày soạn: 02/10/2007 Tiết : 16 Bài 9 : BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I.. Thái độ II......................................Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Dặn dò : Về nhà đọc phần bài còn lại ....2. Nhóm A : gồm 8 nhóm được đánh số từ IA -> VIIIA -Nhóm A : bao gồm các nguyên tố s và các nguyên tố p + Nguyên tố s : là các nguyên tố mà nguyên tử có electron chót cùng được điền vào phân lớp s .....Gv gọi học sinh cho biết thế nguyên tố mà nguyên tử có nào là nguyên tố s.... a............................ -Có 2 loại nhóm : Nhóm A và Nhóm B...các nguyên tố họ Lantan... ns2np1...... Về kiến thức Hiểu được: -Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn .................... 4.............chu kì...........................................3 electron . ns2. IIA.. Nhóm nguyên tố * Nhóm nguyên tố : là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron nguyên tử lớp ngoài cùng tương tự nhau ..nhóm nguyên tố ........ CHUẨN BỊ III................... Kiểm Tra Bài Cũ 3......p.............................. Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS Hoạt động 1:gv đưa ra bảng 5 sgk và yêu cầu : -Nhận xét cấu hình electron Có dạng : ns1... -Số electron lớp ngoài cùng ............. 2... Rút kinh nghiệm: ............. lớp ngoài cùng nhóm IA ........ IIIA.. IV.... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng ......... ................. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.............................................. -Cấu tạo của bảng tuần hoàn :Ô.. . 3................ Có 1.... Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2................................. do đó có tính chất hóa học gần Dựa vào bảng tuần hoàn ta giống nhau và được xếp thấy có 2 loại nhóm : A và B......... MỤC TIÊU BÀI HỌC 1................... thành một cột .... Hoạt động 2: Cho biết nhóm A gồm bao gồm 8 nhóm được đánh số nhiêu nhóm ? Kí hiệu nhóm A......................... Cho biết kn nhóm nguyên tố ? Nhóm nguyên tố : gồm các nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử lớp ngoài cùng tương tự nhau . (Khối các nguyên tố s gồm các nguyên Gv : Nguyễn Hữu Tiến ............ electron cuối cùng được Stt của nhóm = số e lớp ngoài điền vào phân lớp s........................ do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp thành một cột ..... GHI BẢNG 3.. từ IA -> VIIIA -Nhóm A : bao gồm các nguyên tố s và các nguyên tố p + Nguyên tố s : là các ........ Kĩ năng Từ vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố (ô.......

b. 15 P . Giải -Stt : 11 -chu kì :3 -Nhóm :IA 16 14 27 30 56 64 Vd : 8 O . 13 Al .chu kì :3. Nhóm B được gọi là các nguyên tố chuyển tiếp . Vd : Na(Z=11) :1s22s22p63s1 Mg(Z=12) :1s22s22p63s2 Stt của nhóm = số e lớp ngoài cùng của các nguyên tố trong nhóm . 7 N . Gv : Nguyễn Hữu Tiến .Gv gọi học sinh cho biết thế nào là nguyên tố d. 29 Cu . Hoạt động 5: củng cố + thuộc chu kì 4 => có 4 lớp Vd: Fe thuộc nhóm VIIB Cu thuộc nhóm IB -Nhóm B gồm các nguyên tố thuộc chu kì lớn . -Cho nguyên tố X thuộc chu kì 3 nhóm IIA . Viết cấu hình electron đầy đủ của X.Nhóm :VA -Stt : 26. IIA . Nhóm B: gồm 8 nhóm được đánh số ( bằng chữ la mã )từ IIIB -> VIIIB rồi tới IB và IIB .chu kì :3. f. Viết cấu hình electron đầy đủ của X.Nhóm :IIA -Stt : 13. tố nhóm IA . Nhóm B : bao gồm các nguyên tố d và các nguyên tố f . -Nhóm B : bao gồm các nguyên tố d và các nguyên tố f + Nguyên tố d: là các nguyên tố mà nguyên tử có electron chót cùng được điền vào phân lớp d. Vd: Fe(Z=26) :1s22s22p63s13p63d64s2 Cu(Z=29) : 1s22s22p63s13p63d104s1 Stt của nhóm B = tổng số e ở 2 phân lớp ngoài cùng Stt của nhóm B = tổng số e ở 2 phân lớp ngoài cùng gồm 8 nhóm được đánh số ( bằng chữ la mã )từ IIIB -> VIIIB rồi tới IB và IIB .chu kì :3. + Nguyên tố f: là các nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f. 26 Fe . nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.Nhóm :IIIA -Stt : 15.Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao cùng của các nguyên tố trong + Nguyên tố p : là các nhóm . Mg .chu kì :4. Al . + Nguyên tố f: là các nguyên tố mà nguyên tử có electron chót cùng được điền vào phân lớp f. Hoạt động 3: Cho biết nhóm B gồm bao nhiêu nhóm ? Kí hiệu nhóm B. -Cho nguyên tố Y thuộc chu kì 4 nhóm IIA . Fe. Hãy xác định vị trí các nguyên tố trên bảng tuần hoàn .P.Xác định vị trí của nguyên tố Na trên bảng tuần hoàn . Hoạt động 4: gv hướng dẫn học sinh xác định vị trí nguyên tố trên bảng tuần hoàn .) + Nguyên tố p : là các nguyên tố mà nguyên tử có electron chót cùng được điền vào phân lớp p. Vd: Na thuộc nhóm IA Mg thuộc nhóm IIA -Nhóm A có cả các nguyên tố thuộc chu kì nhỏ và chu kì lớn .Nhóm Gv gọi học sinh xác định cấu :VIIIB hinh e đầy đủ. + Nguyên tố d: là các nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d. Ni -Stt : 12. Áp Dụng: -Cho Na có cấu hình là : 1s22s22p63s1.

30 Câu 3 :Vị trí của 15 P trên bảng tuần hoàn là : A.....6 Câu 2 :Tìm câu sai trong các câu sau đây A..đặc điểm cấu hình electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố nhóm B... nhóm IIA......... Kĩ năng Gv : Nguyễn Hữu Tiến ....... 6. Về kiến thức Hiểu được: -Đặc điểm của electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A.. chu kì 4 ... nhóm VA.......... +Nhóm IIA => có 2 electron ở lớp ngoài cùng +Cấu hình electron lớp ngoài cùng là : 3s2 +Cấu hình electron đầy đủ : 1s22s22p63s2...............................4.... chu kì 3 .............. sst : 15 .. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì ........... 1s22s22p6 D.5....5. 2...........các chu kì và các nhóm ..5.... O lần lượt thuộc nhóm IVA.1 đến 2... B. -Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong chu kì ... Rút kinh nghiệm: .......Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử .......1s22s22p63s23p2 Bài tập về nhà: 2.... Câu 4 :Nguyên tố X thuộc chu kì 3 ............. sst : 15 ........Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao electron ................... Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng có cùng số lớp electron ... C................... C...............................................6........... Tuần : 6 Tiết : 17 Bài 10 : Ngày soạn: 22/9/2007 SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HÒAN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I.................................................... Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố . nhóm VIA........... được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần ...... Vậy cấu hình electron của X là : A......6 B........ D........................ nhóm VIA........ nhóm VA..... Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B............................7 trang 14 SBT Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HÒAN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC và trả lời các câu hỏi sau : 4..... 1s22s22p63s1 B....... .. D...................VA...6.. +Nhóm IIA => có 2 electron ở lớp ngoài cùng +Cấu hình electron lớp ngoài cùng là : 4s2 +Cấu hình electron đầy đủ : 1s22s22p63s23p64s2 + thuộc chu kì 3 => có 3 lớp electron . chu kì 3 .............. B.....Vậy số electron ngoài cùng là : A....7. 1s22s22p63s2 C......... chu kì 2 ............. sst : 15 ...................... Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : C..... .....7 C............................VIA. sst : 15 .... -Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn về tính chất các nguyên tố Biết dược .8 D...... N........... MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.....

f 3. Gv : Nguyễn Hữu Tiến . .p.Sau mỗi chu kì . nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng ? ( 5 electron ) b. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.Nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau = STT của nhóm => nguyên nhân của sự giống nhau về tính chất hóa học của các nguyên tố trong một nhóm A . Học sinh hoạt động nhóm và trình bày lên bảng Các nhóm nhận xét lẫn nhau Học sinh nhận xét về sự biến đổi cấu hình electron lớp ngoài cùng theo nhóm . nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu lớp electron ? ( 3 lớp electron ) c. II . IV. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng . Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1 : Một nguyên tố ở chu kì 3 . nhóm IIA của bảng tuần hoàn (câu hỏi như bài 3) 3. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A . +Sau mỗi chu kì . suy ra cấu tạo nguyên tử . Hoạt động 3 : GV rèn luyện cho học sinh viết cấu hình electron các nguyên tố nhóm B và cách xác định STT của các nguyên tố nhóm B . . -Dựa vào cấu hình electron . PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng . còn được gọi các kim loại chuyển tiếp .xác định nguyên tố s.0 để học sinh nhận thấy được sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng . Chúng là các nguyên tố d và nguyên tố f .Học sinh xác định vị GHI BẢNG I. cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A được lặp lại . Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1 : Gv sử dụng hình 2.STT của nhóm = số electron hóa trị = số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố đó .Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố này thường có dạng : (n-1)da ns2 . a. CHUẨN BỊ III. Đó chính là nguyên nhân làm cho các nguyên tố trong cùng một nhóm có tính chất hóa học tương tự nhau . sửa chữa sai sót rút kinh nghiệm . CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM B .d. cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố nhóm A được lặp đi lặp lại . ta nói rằng chúng biến đổi tuần hoàn . theo nhóm . Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2. Kết luận : Sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn vè tính chất của các nguyên tố . chu kì Học sinh lắng nghe và ghi . Thái độ II.Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao -Dựa vào cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A . nhóm VA của bảng tuần hoàn . Đó chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố .Các nguyên tố nhóm B đều thuộc chu kì lớn . Nhóm IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA Chu kì 2 Li Be B C N O F Hoạt Động Của HS Ne Cấu hình electron 3 . Hoạt động 2 : Từ cấu hình electron nguyên tử hãy nhận xét cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố theo chu kì .Gv chốt lại : + nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau và bằng số thứ tự của nhóm . Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó ? ( 1s22s22p63s23p3 ) Câu 2 : Một nguyên tố ở chu kì 4 .Gv nhận xét kết quả các nhóm .

........................... Cu ( Z = 29 ) … Ở trường hợp này có sự + Nếu S ≤ 8 thì S = STT nhóm ..................Gv thông báo cho học sinh về số + Nếu S = 12 thì nguyên tố ở nhóm electron hóa trị của nguyên tử các nguyên Học sinh làm các câu IIB .... nguyên tử của 2 nguyên tố thuộc hai chu kì liên tiếp hơn kém nhau 1 lớp electron .....Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao .............. 2.......Dựa vào BTH ........ nhóm IIA của bảng tuần hoàn (câu hỏi như bài 3) Câu 5 : Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau lại được lặp lại giống như chu kì trước là do A........ c..... C.. 25 ............... nguyên tử của các nguyên tố trong cùng 1 nhóm A bao giờ cũng có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau ............ Câu 3 : Một nguyên tố ở chu kì 3 .. Bài tập về nhà: 1.. Từ đó nhận xét về đặc sát ngoài cùng đã bão hòa thì số điểm xây dựng vỏ nguyên tử của các electron hóa trị được tính theo số nguyên tố nhóm B .. như nguyên tố Cr ( Z = 24 ) Đặt S = a + 2 ............ sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước .Gv yêu cầu học sinh viết cấu hình electron hoặc ở cả phân lớp phân lớp sát lớp electron nguyên tử của 1 số nguyên tố có ngoài cùng chưa bão hòa . bêng bão hòa hoặc nửa bão hòa ........ sự lặp lại tính kim loại của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước .... ...12 ........... Trong 1 nhóm ... Hoạt động 4 : Củng cố bài Củng cố : Câu 1 : Điền vào dấu 3 chấm những từ và cụm từ thích hợp : ..... hợp đặc biệt .. 2.. ........................... 2....... + Nếu S = 11 thì nguyên tố ở nhóm IB .............. e.......... các nguyên tố d và f có số hoàn ................Số thứ tự của chu kì trùng với … của nguyên tố trong chu kì đó .......... nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu lớp electron ? ( 3 lớp electron ) c......................... a....9 .. 30 ............... d...... Hãy chọn đáp án đúng ..... ................... học sinh nhận xét vị trí trí của nguyên tố nhóm a là số electron được điền vào ( 1 – 10 ) các nguyên tố nhóm B trong bảng tuần B trong bảng tuần hoàn Nói chung .................... Lưu ý một số trường electron ở lớp ngoài cùng .................5........ b....6 SGK trang 44 ..10 .... nhóm VA của bảng tuần hoàn ..13 SBT . B...... STT của nhóm = số electron lớp ngoài cùn của nguyên tử nguyên tố trong nhóm đó ..................... Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó ? ( 1s22s22p63s23p3 ) Câu 4 : Một nguyên tố ở chu kì 4 .... B..... khi phân lớp Z = 22 .......4.....Trong mỗi chu kì .. độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố ? Quy luật biến đổi các đại lượng vật lí này trong bảng tuần hoàn như thế nào ? 4............. Rút kinh nghiệm: ....2... 2.... Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng 1 nhóm A biến đổi tuần hoàn ..................... chuyển 1 electron ở phân lớp ns vào phân + Nếu S = 8 .................... nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng ? ( 5 electron ) b. Gv : Nguyễn Hữu Tiến .. 9 ......... 10 thì nguyên tố ở lớp (n-1)d để nhanh chóng đạt cấu hình nhóm VIIIB .. ...... .. Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC và trả lời câu hỏi sau : + Thế nào là năng lượng ion hóa .................................3.... Các nguyên tố trong cùng 1 nhóm có tính chất hóa học tương tự nhau .... sự lặp lại tính chất hóa học của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước . tố nhóm B hỏi trắc nghiệm ..... sự lặp lại tính phi kim của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước .... số electron … tăng dần Câu 2 : Mệnh đề nào sau đây không đúng ? a......học sinh viết cấu hình electron hóa trị nằm ở lớp ngoài cùng ......

3. Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1 : Gv cho học sinh nghiên cứu hình 2. Gv : Nguyễn Hữu Tiến . . Các nhóm khác nhận xét Học sinh đọc ở SGK + Trong chu kì : cùng số lớp electron khi ĐTHN tăng . Về kiến thức Biết khái niệm và qui luật biến đổi tuần hoàn của bán kính nguyên tử . Thái độ II. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.năng lượng ion hóa . lực hút giữa hạt nhân với các với các electron lớp ngoài cùng cũng tăng theo => bán kính nguyên tử nói chung giảm . Kĩ năng Dựa vào qui luật chung .bán kính nguyên tử .thí dụ sự biến thiên về :độ âm điện .năng lượng ion hóa tứ nhất . Giải thích : khi ĐTHN tăng .Trong một nhóm A .Gv chia học sinh 6 nhóm để giải thích quy luật biến đổi đó theo chu kì và nhóm . + trong 1 nhóm . CHUẨN BỊ III. BÁN KÍNH NGUYÊN TỬ Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2.năng lượng .Trong cùng một chu kì . Giải thích : Mặc dù ĐTHN tăng nhanh nhưng số lớp electron tăng dần => bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng . THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. theo chiều tăng của điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử của các nguyên tố nói chung giảm . Mặc dù ĐTHN tăng nhanh nhưng số lớp electron tăng dần chiếm ưu thế => bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng Kết luận : Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo GHI BẢNG I. theo chiều từ trên xuống dưới ( chiều ĐTHN tăng ) bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng . PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng . Kiểm Tra Bài Cũ 3.1 để tìm ra quy luật biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố theo chu kì và nhóm .suy đóan được sự biến thiên tính chất cơ bản của nguyên tố trong chu kì (Nhóm A) cụ thể .Trường THPT Phạm Hùng Tuần : 6 Tiết : 18 Bài 11 : Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Ngày soạn: 22/9/2007 SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I.độ âm điện trong chu kì .trong nhóm A. 2. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Gv đặt câu hỏi : Tại sao trong chu kì và nhóm A thì ĐTHN đều tăng nhưng sự biến đổi bán kính khác nhau ? Gv giải thích thêm : trong nhóm A do số lớp electron tăng (chiếm ưu thế) Hoạt Động Của HS Học sinh nhìn hình nêu qui luật biến đổi theo chu kì và nhóm A Học sinh thảo luận nhóm về phần giải thích sự biến đổi bán kính nguyên tử theo chu kì và nhóm và trình bày lên bảng . . lực hút giữa hạt nhân với các với các electron lớp ngoài cùng cũng tăng theo => bán kính nguyên tử nói chung giảm . IV.

.cuối chu kì nguyên tố nào dễ tách electron nhất ? khó tách electron nhất ? giải thích .Khó tách nhất : P Nguyên tử Al dễ tách electron nhất vì để tách electron ra khỏi nguyên tử cần tiêu tốn ít năng lượng nhất . Từ đó suy ra quy luật biến đổi năng lượng ion hóa trong một chu kì . nguyên tử . NĂNG LƯỢNG ION HÓA dẫn của GV 1. Sự biến đổi năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử các nguyên tố nhóm A .2 SGK Vậy : Năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của của ĐTHN . I3 và giá trị của chúng lớn hơn năng lượng ion hóa thứ nhất . nguyên Cuối nhóm 2.GV bổ sung : Ngoài ra . lực liên kết giữa electron lớp ngoài cùng và hạt nhân giảm .GV nhấn mạnh : electron liên electron ra khỏi nguyên tử kết càng yếu với hạt nhân càng cần tiêu tốn nhiều năng dễ tách ra khỏi nguyên tử . theo chiều tăng của ĐTHN . năng lượng ion hóa càng thấp . Khái niệm : Năng lượng ion hóa thứ nhất ( I1) của nguyên tử là năng lượng tối thiểu cần Học sinh đọc khái niệm ở để tách electron thứ nhất ra khỏi nguyên tử ở SGK . lực liên kết giữa hạt nhân và electron lớp ngoài cùng tăng . + Trong một nhóm A .Trong một chu kì .Để cho học sinh nêu qui luật biến đổi trong chu kì . I 1 < I 2 < I3 … Học sinh nêu qui luật Học sinh trả lời : .đầu chu kì + Trong một chu kì . Năng lượng ion hóa được tính bằng kJ/mol . theo chiều tăng của ĐTHN . Nguyên tử càng dễ tách electron .học sinh làm theo hướng II. khỏang cách giữa electron lớp ngoài cùng đến hạt nhân tăng . 3 được kí hiệu I2 .dễ tách nhất là : Al . ISi = 786 . Từ đó hình thành khái niệm về năng lượng ion hóa cho học sinh . trạng thái cơ bản .2 . I1 < I2 < I3 … Gv sử dụng bảng 2. chúng ta có năng lượng ion hóa thứ 2 . * Ngoài ra . 3 được kí hiệu I2 . 3 và giá trị của chúng lớn hơn năng lượng ion hóa thứ nhất . Gv : Nguyễn Hữu Tiến . IP = 1012 Nguyên tử nguyên tố nào dễ tách electron nhất ? khó tách electron nhất ? giải thích Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao chiều tăng của điện tích hạt nhân . do đó năng lượng ion hóa nói chung giảm . Hoạt động 3 : Dựa vào quy luật biến đổi bán kính hãy cho biết . I3 là năng lượng cần thiết để tách hạt electron thứ 2 .Gv đưa ra câu hỏi : Cho biết năng lượng ion hóa I1 (kJ/mol ) của nguyên tử một số nguyên tố sau : IAl = 578 .Trường THPT Phạm Hùng Hoạt động 2 : Gv diễn giảng cho học sinh biết khái niệm về năng lượng ion hóa : . còn nguyên tử P khó tách electron nhất vì để tách . chúng ta có năng lượng ion hóa thứ 2 . nhóm A .2 và hình 2. . VD : hình 2.Trong cùng một nhóm A . lượng nhất .Gv cho học sinh làm ví dụ : H → H+ + 1e phải yốn năng lượng bằng 1312 kJ/mol . làm cho năng lượng ion hóa nói chung cũng tăng theo .

nhường electron của nguyên tử này cho nguyên tử khác . *Lưu ý : Độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố càng lớn thì tính phi kim của nguyên tố đó càng mạnh và ngược lại . giải thích qui luật biến đổi .3 và hình 2. Cả A và C Câu 3 :Độ âm điện đặc trưng cho khả năng A. nhóm A . của ĐTHN . Tương tự bíến đổi độ âm điện . giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . Trong một nhóm A . Hoạt động 5 : Gv sử dụng bảng 2. bán kính nguyên tử các nguyên tố A. theo chiều tăng dần của đổi đó . tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . B. B. .3 . D. Trong một chu kì .GV chia nhóm cho học sinh thảo luận giải thích qui luật biến đổi đó . Từ đó suy ra quy luật biến đổi năng lượng ion hóa trong một nhóm A . bán kính nguyên tử của các nguyên tố A. Cả B và C Câu 2 : Trong một nhóm A . ĐỘ ÂM ĐIỆN 1. độ âm điện của nguyên tử cac nguyên tố thường giảm dần . năng lượng ion hóa trong chu kì và nhóm A Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Trong một chu kì . D. Hoạt động 4 : Gv diễn giảng để nêu khái niệm độ âm điện . B.học sinh nên qui luật biến đổi trong chu kì và nhóm . Gv : Nguyễn Hữu Tiến .Trường THPT Phạm Hùng tử nguyên tố nào dễ tách electron nhất ? khó tách electron nhất ? giải thích . giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . giảm theo chiều tăng của độ âm điện .Trong một chu kì . III . tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . độ âm điện của nguyên tử các Học sinh thảo luận nhóm để nguyên tố thường tăng dần .Gv chia học sinh ra các nhóm thảo luận giải thích qui luật đó Củng cố : 1.Trong cùng một nhóm A .GV bổ sung : Thang độ âm điện này của Pauling : Căn cứ độ âm điện của F (3. Nguyên tử nguyên tố nào có bán kính nguyên tử lớn nhất ? có giá trị độ âm điện lớn nhất ? 4. Khái niệm Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử nguyên tố đó khi tạo thành liên kết hóa học . theo chiều tăng của ĐTHN bán kính nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ . 2. Vậy : Độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . Sự biến đổi độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố nhóm A . hút electron của nguyên tử trong phân tử . Học sinh nêu qui luật biến . 3. theo chiều tăng đó . C. 2. C. Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Đầu nhóm Học sinh đọc trong SGK Học sinh thảo luận nhóm để giải thích sự biến đổi theo chu kì . . của ĐTHN .98) so sánh với các nguyên tố khác để tính độ âm điện của chúng . tăng theo chiều giảm của độ âm điện . theo chiều tăng của ĐTHN ( đi từ trên xuống ) bán kính nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ .

............................. SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI ..... + Hiểu được quy luật biến đổi hóa trị ...... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng ...........Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao C. ........... Thái độ II.tính phi kim trong một chu kì .. Rút kinh nghiệm: .......... + Hiểu được nội dung định luật tuần hoàn .. Về kiến thức -Hiểu được :khái niệm và quy luật biến đổi tính kim loại ......TÍNH KIM LOẠI...... 3...ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN và trả lời câu hỏi sau : + Hiểu được tính kim loại ......................................... TÍNH GV giải thích cho HS về tính lời theo yêu cầu của GV PHI KIM CỦA CÁC NGUYÊN TỐ . +Tính kim loại ..... độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố ? Quy luật biến đổi các đại bán kính ......... Tuần : 7 Ngày soạn: 06/10/2007 Tiết : 19 Bài 12 : SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI ...... Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1 :Thế nào là năng lượng ion hóa ...Tính kim loại: là tính chất của một nguyên tố củng cố hai khái niệm này mà nguyên tử của nó dễ nhường electron để trở Gv : Nguyễn Hữu Tiến .ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN I.................... Kĩ năng -Dựa vào quy luật chung ........................trong một nhómA................ Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS GHI BẢNG Hoạt động 1: Tìm hiểu trong SGK. phi kim và quy luật biến đổi tính kim loại ........ 3. D...................14 ..... nhường proton của nguyên tử này cho nguyên tử khác .......... kim loại và tính phi kim..........15 SBT và Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI .. tính axit – bazơ của oxit và hidroxit của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn .... CHUẨN BỊ III..... MỤC TIÊU BÀI HỌC 1........ tính phi kim........... IV.. 2.................................. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1........... TÍNH PHI KIM LOẠI CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC . 2.... năng lượng ion hóa ...thí dụ sự biến thiên về tính kim loại ........ .......... Cl ............................ Na .......... TÍNH PHI KIM LOẠI CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ..................... phi kim +Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi và hóa trị với hiđro........suy đoán sự biến thiên tính chất cơ bản trong chu kì (nhóm A) cụ thể ............... -Hiểu được sự biến đổi hóa trị của các nguyên tố với hiđro và hóa trị cao nhất với oxi của các nguyên tố trong một chu kì .... Si ......... trả I....... Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2. K .................. 4.......... tham gia phản ứng mạnh hay yếu ......... sau 1................ Bài tập về nhà: 2......... đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan...... độ âm điện trong bảng tuần hoàn như thế nào (theo chu kì và nhóm) ? Câu 2 : So sánh bán kính của : P ......... PHI KIM đó HS nghiên cứu SGK để ........................ tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ........

khả năng nhận trong chu kì theo chiều điện electron giảm . theo chiều -Tính kim loại tăng. phi kim lớp electron thì tính kim loại của nguyên tố đó càng trong bảng tuần hoàn các mạnh nguyên tố hóa học .Sự biến đổi tính kim loại . tính giảm nên tính kim loại giảm . GV và HS. bổ sung những ý còn tích hạt nhân tính kim loại của các nguyên tố thiếu rồi cho học sinh đọc tăng dần. bổ sung những ý còn thiếu rồi kết luận : Trong một Gv : Nguyễn Hữu Tiến . tính kim loại. theo chiều tăng của điện tích chiều điện tích hạt nhân tăng phát biểu. tính phi kim của trong cùng 1 nhóm A . nên tính phi kim giảm . GV và HS thảo luận về sự Thảo luận để rút ra các .1 trong SGK để -Dễ: nguyên tố đầu chu kỳ thảo luận về sự biến đổi tính -Khó: nguyên tố cuối chu kim loại. theo chiều tăng của ĐTHN được lặp lại đối với mỗi chu (đi từ trên xuống) thì năng lượng ion hóa . nên tính kim loại tăng . Hoạt động 2: 2. tích hạt nhân tăng dần dựa vào bán kính nguyên tử do GV dùng hình 2. Thảo luận nhóm. theo chiều tăng của điện của HS. phi kim giảm từ trên xuống electron tăng . GV tổng hợp ý kiến phát biểu nhóm của HS. -HS so sánh chu kỳ 2 và 3 dần. đồng thời tính phi kim giảm dần.Sự biến đổi tính kim loại . tính kim loại của các nguyên tố giảm dần. đúc kết thành một chu kì . tuần hoàn Trong một chu kì. đồng thời tính phi kim tăng dần GV cho HS đọc SGK mô tả để thấy được sự biến đổi Giải thích : sự biến đổi tính chất kim loại. sau đó là nhóm -Dễ: nguyên tố trên nhóm -Khó: nguyên tố dưới VIIA. đầu tiên là nhóm IA. tính điểm chung. Đại diện nhóm Trong mỗi chu kì.Sự biến đổi tính kim loại . SGK để có khái niệm đúng Giải thích : đồng thời lưu ý quy luật trên Trong một nhóm A . tính phi kim tăng . độ lời câu hỏi: âm điện tăng dần đồng thời bán kính nguyên tử Trong mỗi chu kì của giảm dần làm cho khả năng nhường electron bảng tuần hoàn. Khả năng nhường e: dùng hình 2. phi kim trong nguyên tố biến đổi thế nào? một nhóm A GV tổng hợp ý kiến phát biểu Trong một nhóm A.1 trong SGK để trình bày. thành ion dương. nên tính phi kim tăng .Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao cho đúng. khả năng nhận tăng của điện tích hạt nhân. phát biểu Nguyên tử của nguyên tố nào càng dễ càng dễ qui luật nhận electron thì tính phi kim của nguyên tố đó càng mạnh. tính phi kim . âm điện giảm dần đồng thời bán kính nguyên tử Phần giải thích sự biến đổi tăng nhanh làm cho khả năng nhường electron tính kim loại .  Hoạt động 3. theo chiều tăng của ĐTHN phi kim trong chu kì 3 để trả (từ trái sang phải) thì năng lượng ion hóa . tính phi kim trong kỳ một nhóm A . độ kì. .Tìm ranh giới của các Từng HS phát biểu trước Nguyên tử của nguyên tố nào càng dễ nhường nguyên tố kim loại . phi kim trong chu kì theo qui luật.Tính phi kim : là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ nhận thêm electron để trở thành ion âm. phi kim trong biến đổi tính kim loại. hạt nhân. .

còn hóa trị với hidro của các tuần hoàn tho chiều tăng của phi kim giảm từ 4 đến 1. 37 Rb .  Hoạt động 6 : Củng cố Củng cố : 1. Hãy sắp xếp tính kim loại theo chiều tăng dần A. SỰ BIẾN ĐỔI VỀ HÓA TRỊ CỦA CÁC Hoạt động 4 NGUYÊN TỐ. 12 Mg . 3. 33 As Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Cho các nguyên tố sau : 11 Na . Si>Mg>Al>Na D. Na<Mg<Al<Si B. Hóa trị tăng dần Hoạt động 5 GV hướng dẫn HS dùng bảng 2. Si<Al<Mg<Na Câu 3: Một nguyên tố tạo hợp chất khí với Hidro có công thức RH3. phi kim nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ . đi từ trái sang phải . Công thức oxit cao nhất tương ứng là: Gv : Nguyễn Hữu Tiến . 12 Mg . hóa trị Tính kim loại . phi kim nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ . Trong một chu kì . 15 P . Na>Mg>Al>Si C. 7 N . 13 Al b. đồng thời tính phi kim yếu dần . GV dùng hình 2. Rb<Cs<K<Na Câu 2 : Cho các nguyên tố sau : 11 Na . 11 Na . tính kim loại của các nguyên tố mạnh dần. Hãy sắp xếp tính kim loại theo chiều tăng dần A. điện tích hạt nhân.4 trong SGK để nghiên cứu trả lời câu hỏi sau : Nhìn vào bảng biến đổi hóa trị của các nguyên tố chu kì 3 trong oxit cao nhất. phi kim của các nguyên tố sau : a. Trong một nhóm A . GV lưu ý quy luật trên được lập lại đối với nhóm A khác. 2. tính phi kim cao nhất của các nguyên tố đối với oxy tăng lần của các nguyên tố biến đổi lượt từ 1 đến 7 . em phát hiện ra quy luật biến đổi gì theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần ? Từ đó GV giúp HS rút ra nhận xét : Trong chu kì 3 đi từ trái sang phải. So sánh tính kim loại . Na<K<Rb<Cs B. 14 Si . Cs>Rb>K>Na D. 55 Cs . theo chiều tăng của ĐTHN ( đi từ trên xuống ) tính kim loại . hóa trị cao nhất của các nguyên tố trong hợp chất với oxi tăng lần lượt từ 1 đến 7 còn hóa trị của các phi kim trong hợp chất khí với hiđro giảm từ 4 đến 1. 13 Al . theo chiều tăng của ĐTHN tính kim loại .Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao nhóm A. 19 K . II . GV cũng cố phần thứ nhất : Trong một chu kì . đi từ trên xuống dưới. trong hợp chất khí với hiđro.1 trong SGK để giải thích quy luật này. Na>K>Rb>Cs C.

.... RH3 Bài tập về nhà: trang Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI .............Biết được sự biến đổi tính axit . R2O7 Câu 4: Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức RO3.................................. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.. chu kì ................... phi kim và quy luật biến đổi tính kim loại ..... tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn .ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN và trả lời câu hỏi sau : + Hiểu được tính kim loại .... nhóm Sự biến đổi tính axit-bazơ Tính bazơ yếu dần............5 trong SGK ( Sự biến đổi tính axit-bazơ) để nhận xét về sự biến đổi của oxit và hiđroxit của các Hoạt Động Của HS GHI BẢNG Học sinh nghiên cứu và III. 4............................. Câu 2 : Quy luật biến đổi hóa trị của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ... A........... Kĩ năng -Dựa vào quy luật chung .... RO2 C RO3 D.............. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2.......... ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN I....................................................................................Hiểu được nội dung định luật tuần hoàn ........ Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV  Hoạt động 1....... TÍNH PHI KIM LOẠI CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ....................bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng...... 3........ Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1 : Tính kim loại ......... -Viết được công thức hóa học và chỉ ra tính axit .................. Thái độ II.......... RH C.........GV giúp HS dùng bảng 2............. + Hiểu được nội dung định luật tuần hoàn .................... tính Li O BeO BO CO NO axit tăng dần 2 Oxit 2 Oxit 3 Oxit axit 2 Oxit 2 5 Oxit Gv : Nguyễn Hữu Tiến ........... 3..... RH2 D....... THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1... Tuần : 7 Tiết : 20 Bài 12 : Ngày soạn: 06/10/2007 SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI . phi kim là gì ? Quy luật biến đổi tính kim loại ............ bazơ ..... Về kiến thức ...... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng ................ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1............................thí dụ sự biến thiên về : tính axit . Hợp chất khí của nó với hidro có công thức......... TÍNH PHI KIM LOẠI CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ..... SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH AXIT – BAZƠ CỦA rút ra : Tính axit trong một OXIT VÀ HYDROXIT TƯƠNG ỨNG .... Rút kinh nghiệm: .... CHUẨN BỊ III...... ...... tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn .... 2....... ...... IV..........Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao A............bazơ của các oxit và hiđroxit trong một chu kì .........trong một nhóm A. + Hiểu được quy luật biến đổi hóa trị ........suy đoán sự biến thiên tính chất cơ bản trong chu kì (nhóm A) cụ thể . tính axit – bazơ của oxit và hidroxit của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn . RH4 B... R2O5 B. ...............

........................ H2SeO4 .............. ..... hiện các trường hợp IV. theo chiều tăng của điện tích hạt nhân..... tính bazơ của oxit và hyđroxit tương ứng tăng dần........ đồng thời tính axit của chúng cũng tăng dần ................. NaOH ........... ....... NH6 B............ R2O5 Bài tập về nhà: 2.................22 ( SBT) trang Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌCvà trả lời các câu hỏi sau : + Vị trí của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn cho ta những thông tin gì về nguyên tố đó ........bazơ của các oxy và hydroxit biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của Nghiên cứu thêm để phát điện tích hạt nhân......... Củng cố : 1. Al(OH)3 .......... So sánh tính axit .. bán kính nguyên tử................ Rút kinh nghiệm: ............ GV hướng dẫn học sinh đọc để hiểu và phát biểu đúng đinh luật tuần hoàn về các nguyên tố hóa học như trong SGK................... + Khi biết số hiệu nguyên tử của một nguyên tố ..... H2TeO4 ....bazơ nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ ...... H2SO4 ........Trong một nhóm A ....... đồng thời tính axit của chúng cũng giảm dần bazơ LiOH Bazơ kiềm Na2O bazơ Be(OH)2 Bazơ ít tan MgO Oxit bazơ Oxit bazơ NaOH Mg(OH)2 Bazơ kiềm Bazơ ít tan H2BO3 Axit yếu Al2O3 Oxit lưỡng tính Al(OH)3 Hyđroxit lưỡng tính axit H2CO3 axit yếu SiO2 axit HNO3 Axit mạnh P2O5 SO3 Cl2O7 Oxit axit Oxit axit Oxit axit Oxit axit H2SiO3 H3PO4 Axit trung bình H2SO4 HClO4 Axit rất mạnh Axit yếu Axit mạnh ..........................................bazơ nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ ...N3H C.......... Bài tập trắc nghiệm: Câu 1:Công thức hợp chất khí giữa N và H: A..... 3......... theo chiều tăng của điện tích hạt nhân....... theo chiều tăng của ĐTHN ( đi từ trên xuống ) tính axit ... Trong một nhóm A . ta có thể suy ra vị trí của nó trong bảng tuần hoàn được không ? 4.NH3 D.NH7 Câu 2: Công thức oxit cao nhất của nguyên tố R thuộc nhóm V là: A................... Hoạt động 3 : Củng cố Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao ................... tính bazơ của oxit và hyđroxit tương ứng tăng dần.......................................Trong một chu kì.Trong một nhóm A ...............Trong một chu kì........... 2........... đồng thời tính axit của chúng cũng tăng dần .. độ âm điện... đồng thời tính axit của chúng cũng giảm dần Nhận xét: Tính axit ......... bazơ a......................  Hoạt động 2 GV tổng : kết trên cơ sở khảo sát sự biến đổi tuần hoàn của cấu hình electron nguyên tử ..... tính bazơ của oxit và hyđroxit tương ứng giảm dần...... tính kim loại và tinh phi kim của các nguyên tố hóa học biến đổi theo chiều điện tích hạt nhân tăng....... b...... R2O D...... Trong một chu kì .... theo chiều tăng của điện tích hạt nhân......... tính bazơ của oxit và hyđroxit tương ứng giảm dần................... theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.......17 đến 2......... theo chiều tăng của ĐTHN tính axit ..... Gv : Nguyễn Hữu Tiến ... GV Bổ sung: Tính chất đó được lập lại ở các chu kì sau..... nhưng không liên tục mà tuần hoàn.........ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN không theo qui luật chung Tính chất của các nguyên tố và đơn chất cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử....... R2O2 B........ RO4 C......Trường THPT Phạm Hùng nguyên tố nhóm A trong chu kì 3 theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần........

KOH .  Số proton = số electron = 19  Số lớp electron = 4  Số electron lớp ngoài cùng = 1 + thí dụ 2 : Nguyên tố S có cấu hình electron 1s22s22p63s23p4 .S è p r o st oè en l . -So sánh tính kim loại . Kĩ năng Từ vị trí (ô nguyên tố) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố . Biết số thứ tự của nhóm A thì suy ra được: số electron lớp ngoài cùng hay số electron hóa Hoạt Động Của HS Có 3 yếu tố: -Số thứ tự nguyên tố -Số thứ tự chu kỳ -Số thứ tự nhóm A GHI BẢNG I-QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ .Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn . Al(OH)3 . nhóm 1A. Về kiến thức Hiểu được : -Mối quan hệ giữa vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn với cấu tạo nguyên tử .tính phi kim của nguyên tố đó với các nguyên tố laan cận.  STT của nguyên tố là : 19  STT chu kì là : 3 Gv : Nguyễn Hữu Tiến . CHUẨN BỊ III. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Thái độ II. HS trình bày phương hướng giải quyết: Biết số thứ tự của nguyên tố thì suy ra được: số đơn vị điện tích hạt nhân.với thành phần và tính chất của đơn chất và hợp chất. Biết số thứ tự của chu kì thì suy ra được: số lớp electron.S è e l e c l tí r npo gnµ i oc ï n g . -Tính chất hóa học cơ bản của đơn chất và hợp chất của nguyên tố đó . tổng số p.S èt h tø ù c . chu kì 4 . thuộc chu kì 4. Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1 : Trính bài sự biến đổi tính axit – bazơ theo chu kì và nhóm A .S èt h tø ù c Có 3 yếu tố: tg ªun ty è t r o n g u Ç h n no µ ñ n a g ªun ty è ñ c a h k u× ñ na h ã A m C Ê t ¹ uo n g ª un ty ø . 3.với tính chất cơ bản của nguyên tố .S èt h tø ù c . vị trí này giúp ta biết được gì về cấu tạo nguyên tử của nó. có thể suy ra cấu tạo nguyên tử của nguyên tố đó và ngược lại . V t Þr mÝ én b n¶ gt . Câu 2 : So sánh tính bazơ của : NaOH . đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan. IV. Mg(OH)2 .Trường THPT Phạm Hùng Tuần : 7 Tiết : 21 Bài 13 : Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Ngày soạn: 06/10/2007 Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.suy ra: -Cấu hình electron nguyên tử . 2. -Mối quan hệ giữa tính chất của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận.S èl í pe l e c t r o n . 3. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2. nhóm IA .Các thí dụ : + thí dụ 1 : Nguyên tố K có STT là 19 . e c t r o n . Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1: GV đặt vấn đề: Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn. tổng số e. có thể suy ra cấu tạo nguyên tử của nguyên tố được không? Thí dụ: Nguyên tố K có số thứ tự là 19. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng .

VIIA có tính phi kim. HS tự mình ứng dụng sơ đồ trên để giải quyết các vấn đề tương tự. Từ cấu hình → số e ngoài cùng → số thứ tự của nhóm. công thức oxit cao nhất là SO3. VIA. Cấu tạo nguỵên tử BTH (ô): -Số proton. Từ cấu hình → số lớp e → số thứ tự của chu kì. P. Po). nó trong sơ đồ sau: nguyên tố trong hợp chất với oxi. Từ vị trí của nguyên tố trong Ví dụ: So sánh các tính chất cơ bản của các bảng tuần hoàn có thể suy nguyên tố Si. IIA. VIIA có tính phi tích hạt nhân ta có dãy N. -Công thức hydroxit có tính axit hay bazơ . số Công thức oxit cao nhất. Nhóm 1A → có 1 electron ngoài cùng. có thể suy ra những tính chất hóa học cơ bản của nó: -Tính kim loại. HS giải quyết vấn đề: Tổng số e là 16 → số thứ tự của nguyên tố là 16. Từ cấu hình → nguyên tố s hoặc p → thuộc nhóm A. 6e ngoài cùng → nhóm VIA. IIIA có tính kim loại (trừ H và B). SO3 là oxit axit -Hóa trị trong hợp chất với H là 2. số e -Số lớp e -Số e lớp ngoài cùng  STT nhóm A : VIA II-QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ . Biết vị trí của 1 nguyên tố trong BTH. Bi. hóa trị của nguyên Vị trí của một nguỵên tố trong tố trong hợp chất với hiđro. Ni. kim giảm dần. Po) -Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi. nguyên tố ở các nhóm VA. công thức oxit cao nhất và hidroxit tương ứng . Vậy P có tính phi kim kém hơn hoàn với cấu tạo nguyên tử của Hóa trị cao nhất của N và mạnh hơn As. Nguyên tử p → thuộc nhóm A. ta có dãy Si. thuộc chu kỳ 3. Hoạt động 2: GV đặt vấn đề: Cho cấu hình electron nguyên tử của một nguyên tố là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. tích hạt nhân. IIIA có tính kim loại kim tăng dần. là một axit số e mạnh.Trường THPT Phạm Hùng trị. Hoạt động 3: Nguyên tố thuộc nhóm -Trong cùng nhóm VA. Vậy P có tính phi kim mạnh (trừ B và H). theo chiều tăng điện Nguyên tử thuộc nhóm IA. As: ra: -Trong cùng chu kỳ 3. hơn Si và yếu hơn S. As có tính phi của nguyên tố trong bảng tuần kim (trừ SB. -Số thứ tự chu kỳ = số lớp e -Số thứ tự nhóm A = số e lớp ngoài cùng (số e hóa trị) III-SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT NGUYÊN TỐ VỚI CÁC NGUYÊN TỐ LÂN CẬN Dựa vào quy luật biến đổi tính chất của các Nghiên cứu SGK. VIA. Xác định vị trí của nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn: HS trình bày phương hướng giải quyết: Từ cấu hình → tổng số e → số thứ tự của nguyên tố. S. P. Ví dụ: Nguyên tố S ở ô thứ 16. Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao -Số proton. Chu kì 4 → có 4 lớp electron. S có tính phi IIA. Bi. HS giải quyết vấn đề: Số thứ tự 19 → số đơn vị điện tích hạt nhân 19 → 19 proton → 19 electron. HS tự mình ứng dụng sơ đồ trên để giải quyết các vấn đề tương tự. tính phi kim: nguyên tố ở các nhóm IA. theo chiều tăng điện GV củng cố quan hệ giữa vị trí VA. nhóm VIA có: -Hóa trị cao nhất với oxi là 6. thảo luận. nguyên tố trong BTH có thể so sánh tính chất trình bày phương hướng giải hóa học của 1 nguyên tố với các nguyên tố lân quyết: cận. -Hóa trị của nguyên tố với hidro. P. 3 lớp e → chu kì 3. công thức -Số thứ tự = số proton (số hợp chất khí với H là H2S đơn vị điện tích hạt nhân) = -Hydroxit tương ứng là H2SO4. (trừ Sb. -Số thứ tự của electron nguyên tố -Số thứ tự của chu kỳ -Số thứ tự của nhóm A -Số lớp electron -Số electron lớp ngoài cùng Gv : Nguyễn Hữu Tiến . công thức hợp chất khí với H (nếu có).

chu kì 3 là phi kim. công thức oxit cao nhất là SO3. S thuộc cùng một chu kì.Nghiên cứu SGK. các nguyên tố Si. P. Nếu xếp Gv : Nguyễn Hữu Tiến . luật biến đổi tính chất của các tính phi kim giảm dần. tính axit mạnh dần. có thể suy ra những tính chất hóa học cơ bản của nó được không? Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Công thức hợp chất khí với hiđro (nếu có). Oxit và hiđroxit có tính bazơ yếu dần. theo chiều Hoạt động 5: điện tích hạt nhân tăng: GV đặt vấn đề: Dựa vào quy Tính kim loại tăng dần. tính phi kim mạnh dần. Trong nhóm A. Trong bảng tuần hoàn. công thức hợp chất khí với hiđro là H2S. Em suy ra được những tính chất gì của nó? S ở nhóm VIA. với N (Z=7) và As (Z=33). HS giải quyết vấn đề: Biết S ở ô 16 trong bảng tuần hoàn. Công thức hiđroxit tương ứng (nếu có) và tính axit hay bazơ của chúng. ta có thể so sánh tính HS giải quyết vấn đề: So chất hóa học của một nguyên sánh tính chất hóa học của P tố với các nguyên tố lân cận (Z=15) với Si (Z=14) và S được không? (Z=16). Hóa trị cao nhất của nguyên tố trong hợp chất với oxi là 6.Trường THPT Phạm Hùng Hoạt động 4: GV đặt vấn đề: Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn. thảo luận. nguyên tố trong bảng tuần hoàn. . SO3 là oxit axit và H2SO4 là axit mạnh. trình bày phương hướng giải quyết về quy luật biến đổi tính chất: Trong chu kì theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần: Tính kim loại yếu dần. HS tự mình ứng dụng sơ đồ trên để giải quyết các vấn đề tương tự. Hóa trị của nguyên tố trong hợp chất với hiđro là 2.

kim loại mạnh nhất là liti C. Chu kỳ 3 nhóm VI A C.Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao theo thứ tự điện tích hạt nhân tăng dần ta được dãy Si. Có hóa trị cao nhất đối với oxy và hyđro là bao nhiêu? Viết công thức phân tử của các chất đó. Chu kỳ 4 phân nhóm VI A 2+ 2 2 Câu 2 : Ion X có cấu hình electron 1s 2s 2p6 xác định vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn A. Cho các nguyên tố thuộc chu kì 2: Li . có tính axit yếu hơn HNO3 và H2SO4. Chu kỳ 2 phân nhóm VII A D. Gv : Nguyễn Hữu Tiến . + Định luật tuần hoàn . P. Vậy P có tính phi kim yếu hơn N và S. kim loại yếu nhất là xesi Bài tập về nhà: 2-10 trang 58 Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2 và chuẩn bị : + Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học . HS tự mình ứng dụng sơ đồ trên để giải quyết các vấn đề tương tự. P. Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Cation R+ có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp 3p6 vậy R thuộc A.C . tính phi kim giảm. Trong chu kì theo chiều điện tích hạt nhân tăng thì tính phi kim tăng. Vậy P có tính phi kim yếu hơn S và mạnh hơn Si. Chu kỳ 4 phân nhóm I A D. As. + Quy luật biến đổi tuần hoàn một số đại lượng vật lí và tính chất các nguyên tố theo chiều tăng của ĐTHN . Chu kỳ 4 nhóm I A D. Chu kỳ 3 nhóm VII A B. Chu kỳ 2 phân nhóm VI A B. Chu kỳ 2 phân nhóm VI A C.F . Hoạt động 6: GV củng cố toàn bài. Chu kỳ 2 phân nhóm II A B.B . Hãy cho biết sự biến đổi hóa trị của các nguyên tố hóa học trong một chu kì và cho ví dụ minh họa. theo chiều điện tích hạt nhân tăng.N .O . P có tính phi kim kém hơn N và mạnh hơn As. hiđroxit của nó. So sánh tính chất hóa học của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận. Tồn tại được ở dạng phân tử gồm có 2 nguyên tử c. ta có dãy N. 2. Củng cố : 1. Chu kỳ 4 phân nhóm I A C. S. Trong nhóm VIA. Nhấn mạnh phương hướng chung giải quyết ba vấn đề: Quan hệ giữa vị trí của nguyên tố và cấu tạo nguyên tử. Chu kỳ 4 nhóm II A Câu 4 : Theo quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì A.Ne Hãy căn cứ vào cấu hình electron để xác định các nguyên tố a. phi kim mạnh nhất là iot B.Be . phi kim mạnh nhất là flo D. Quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố. Kết quả khác Câu 3 : Ion Y – có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 nguyên tử Y thuộc chu kỳ nào ? Nhóm nào ? A. H3PO4. Có thể tạo thành cation và anion? Viết công thức ion? b.

........... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng .. Cấu tạo của bảng tuần hoàn a................. 6. .. . Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong BTH ....Năng lượng ion hóa thứ nhất .......Qui luật biến đổi tính kim loại ...... tính phi kim .......... Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ? 2. Cấu tạo bảng tuần hoàn a.. ô nguyên tố là gì ?ví dụ b. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan..Tính kim loại ............. . hóa trị . phi kim .. ......................Chu kỳ : Số thứ tự của chu kì = số lớp Học sinh nêu các quy luật electron ............. khái niệm chu kì và nhóm... độ âm điện ........ Gv : Nguyễn Hữu Tiến .......................Bán kính nguyên tử ............ biến đổi + chu kì 1............................ bán kính nguyên tử ....... năng lượng ion hóa … 3....... 2. sự biến đổi đại lượng biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của ĐTHN ..Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng của điện tích hạt nhân........... Tuần : 8 Ngày soạn: 16/10/2007 Tiết : 22 Bài 14 : LUYỆN TẬP :CHƯƠNG 2 I....Quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố và hợp chất của chúng trong BTH ( bán kính nguyên tử ......Nhóm: STT của nhóm = số electron hóa trị ................. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1............... IV.Ý nghĩa của BTH .... ..... 5.. Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1 : Gv dùng phiếu học tập để ôn lại kiến thức cho học sinh ..Mỗi nguyên tố được xếp vào 1 ô...Nhóm A : STT của nhóm A = Số electron lớp ngoaid cùng .... chu kì là gì ? c... Kĩ năng .... Rút kinh nghiệm: .... b.........Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao 4.....................Tính axit – bazơ của oxit và hidroxit ................ THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1........... ............ ...........Nắm được các nguyên tắc sắp xếp ........ tính axit – bazơ của các oxit và hidroxit ) ..................... 2..... Kiểm Tra Bài Cũ 3.. .......... Hoạt Động Của HS Học sinh thảo luận nhóm Học sinh trình bày theo nhóm Các nhóm khác nhận xét .... c.........Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng....... năng lượng ion hóa ....... 1.Ô nguyên tố ...... 3 là : chu kì nhỏ + chu kì 4..KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 1............................Cấu tạo BTH .. tính kim loại – phi kim .. Thái độ II...Độ âm điện ......... nhóm là gì ? 3.................Các nguyên tố có cùng electron hóa trị như nhau được xếp thành một cột 2............................................... CHUẨN BỊ III.... Về kiến thức Biết được: ........ GHI BẢNG A........... 7 là chu kì lớn ... Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2..........

các nguyên tố sắp xếp theo chiều số hiệu nguyên tử tăng dần . . T Ýn h k i m l o ¹ i .Tính kim loại .Định luật tuần hoàn Tính chất của các nguyên tố cũng như thành phần và tính chất của các đơn chất và hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn Học sinh làm các câu hỏi theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử trắc nghiệm . Câu 2 : Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là A. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một chu kì có số electron bằng nhau . Vaäy R thuoäc: A. Chu kyø 4. nhoùmVIB. B n¸ k Ý n n h g ªun ty ö T Ý n k h i ml oi ¹ 4. Chu kì thường bắt đầu là một kim loại kiềm .Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao . các nguyên tố từ IIIA đến VIIIA là các nguyên tố p. 8 và 8 . tính phi kim .Độ âm điện .Năng lượng ion hóa thứ nhất .Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi và hóa trị của nguyên tố phi kim với hidro . C. Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Tìm câu sai trong những câu dưới đây A. IIA là nguyên tố s.Tính axit – bazơ của oxit và hidroxit . 8 và 18 . kết thúc là một khí hiếm (trừ chu kì 1 và chu kì 7 chưa hoàn thành ).Nhóm B : STT của nhóm B = số electron hóa trị Nhóm B gồm các nguyên tố d và f. B. A vaø B sai D. C. . A vaø B ñuùng Câu 4 : Nguyeân toá canxi coù soá hieäu nguyeân töû laø 20. Hoạt động 2 : Gv chốt lại các vấn đề theo bảng vẽ . .Những đại lượng biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của ĐTHN . B. hoàn . Trong chu kì .Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi và hóa trị của nguyên tố phi kim với hidro . các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần . B.Bán kính nguyên tử . C. Câu 3 : Nguyeân toá R coù caáu hình lôùp ngoaøi cuøng laø 4s1. Chu kyø 4. 3.Các nguyên tố nhóm IA. nhoùm IB. D. C Hoạt động 4 : Củng cố hku× h ãA m B n¸ k Ý n n h g ªun ty ö T Ý n k h i ml oi ¹ T Ýn h p h i k i m G i ¸ tr Þ ®é ©m ®i Ön N B ¸ n k Ýn h n g u y ª n tö Hoạt động 3 : Gv goi học sinh Học sinh nêu lại định luật phát biểu lại định luật tuần tuần hoàn . 18 và 8 . 18 và 18 . Trong chu kì . D. Khi canxi tham gia phaûn öùng taïo thaønh hôïp chaát thì caáu hình cuûa ion Ca2+ naøy laø: Gv : Nguyễn Hữu Tiến .

... tính axit – bazơ của các oxit và hidroxit ) . MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.................36 đến 2.. b.......... SBT ..............Áp dụng điều kiện đồng vị bền để giải ra các nghiệm ........ 1s22s22p63s23p64s1 C.......... + Gv đánh giá và bổ sung những chỗ chưa hoàn chỉnh ............. CHUẨN BỊ Gv : bảng câu hỏi trắc nghiệm Học sinh : giải trước các bài tập SGK .. 1s22s22p63s23p63d104s24p6 Bài tập về nhà: 2.............Quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố và hợp chất của chúng trong BTH ( bán kính nguyên tử ..... 2..... Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2....................... độ âm điện .......3 Vì P là số nguyên dương .. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1........ Kiểm Tra Bài Cũ 3..........52P Nên : 7......... Kĩ năng Vận dụng ý nghĩa của BTH để làm bài tập về mối quan hệ giữa vị trí ................................ ......... Do đó chọn giá trị P = 9 ....... N = 10 .Viết cấu hình electron và dựa Các nhóm đánh giá lẫn nhau vào số electron lớp ngoài cùng để nhận nghiệm ....lập được phương trình tổng số hạt trong 1 nguyên tử . Rút kinh nghiệm: ...... Gv : Nguyễn Hữu Tiến .Ý nghĩa của BTH ... .............. nên chọn : P = 8 hoặc P = 9 ........................................ Tuần : 8 Ngày soạn: 16/10/2007 Tiết : 23 Bài 14 : LUYỆN TẬP :CHƯƠNG 2 I........ ........Cấu tạo BTH ..... cấu tạo nguyên tử và tính chất của đơn chất và hợp chất 3....... tính kim loại – phi kim .......... E Theo đề bài : P + E + N = 28 Trong nguyên tử : P = E nên : 2P + N = 28 Áp dụng điều kiện đồng vị bền : P ≤ N ≤ 1.............Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao A........... A = 19 ....... Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS Hoạt động 1 : Gv hướng dẫn Học sinh thảo luận nhóm 3 học sinh giải bài tập dạng tổng phút và trình bày lên bảng số hạt ............ bảng phụ III......... GHI BẢNG 4. 1s22s22p6 D............... ... có 7 electron lớp ngoài cùng ............. electron có trong nguyên tử lần lượt là : P ......... năng lượng ion hóa ... .43 ( SBT) trang 19 Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : 4. IV... nơtron .............................. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan... Về kiến thức Biết được: ............................. Gọi số proton ...................... hóa trị .................. Cấu hình electron : 1s22s22p5 ... Thái độ II.................. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng ..............95 ≤ P ≤ 9..... 1s22s22p63s23p6 B........... a..... N .. Mặt khác nguyên tố thuộc nhóm VIIA ..........

A(Z = 12) 1s22s22p6s2 . RO3=> RH2 . 1s22s22p63s23p63d104s24p65s24d105p66s1 Học sinh so sánh bán kính . Học sinh nêu từng mục của + Trườn hợp 1 : ZA < ZB .nguyên tố A thuộc chu Học sinh thảo luận nhóm và kì 3 . .2 mol M = 44 Hai kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp . 1s22s22p63s23p64s1 Học sinh nêu qui luật biến Rb(Z=37). ZB = 13 . . 1s22s22p63s23p63d104s24p65s1 đổi bán kính trong một Cs(Z=55).88 = 5.nguyên tố A thuộc chu .Trường THPT Phạm Hùng Hoạt động 2 : Gv đặt vấn đề -Có CT . nhóm IIIA .Vấn đề : Tìm 2 kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp . một kim loại có nguyên tử khối nhỏ hơn 44 và 1 kim loại có nguyên tử khối lớn hơn 44 . Kí hiệu hai kim loại nhóm IIIA là M . 1s22s1 electron . Dựa vào điều kiện và bảng tuần hoàn nhận nghiệm . Học sinh giải bài tập 8 lên kì 3 .88 => MR= 32 => bảng .88 = . ZB = 12 . nhóm IIA 2 B(Z = 13) 1s 2s22p6s23p1 .Viết cấu hình electron : Học sinh viết cấu hình Li(Z=3). Gv nhận xét lại và bổ sung chỗ còn thiếu . RO3 hãy suy ra công thức hợp chất với hidro ? . 9.3 mol 22. Các nhóm khác nhận xét 6. B đứng kế nhau trong một chu kì của bảng tuần hoàn ZB = ZA + 1 ZA = ZB + 1 + Tổng số đơn vị ĐTHN là 25 ZA + ZB = 25 Trên co sở của đề bài ta pphải giải 2 trường hợp xảy ra Hoạt động 4 : GV tổ chức cho học sinh thảo luậnh nhóm để giải quyết vấn đề dặt ra của bài 9 . Hoạt động 3 : . Lưu huỳnh 2 + Cách 2 : 5. nguyên tử khối trung bình là M 2M + 6HCl → 2MCl3 + 3H2 . + Trườn hợp 2 : ZA = ZB + 1 ZA = ZB + 1 ZA + ZB = 25  ZA = 13 .4 n M = 0.nguyên tố A thuộc trình bày lên bảng chu kì 3 . Dựa vào bảng tuần hoàn hai kim loại đó là : Al và Ga .Gv đưa ra công thức : M R 2.nguyên tố A thuộc bảng với 2 trường hợp . M1 < M< M2 + Tính số mol .1 học sinh khác trình bày qui luật biến đổi bán kính trong một nhóm A và so sánh bán kính nguyên tử của các nguyên Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao 5. Một học sinh trả lời : RH2 MR 2. Hoạt động 5 : Gv cho 1 học sinh lên bảng viết cấu hình electron .M H = %R %H -Yêu cầu học sinh giải quyết vấn đề bài tập 5 đưa ra . nhóm IIA . 1s22s22p63s1 K(Z=19).Gv cùng học sinh phân tích bài tập số 8 + A.M H Học sinh giải bài tập lên + Cách 1 : 100-5. . + Tính M .100 => x = 32 2+x 8. 2 Gv : Nguyễn Hữu Tiến .Theo qui luật biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm IA của các nguyên tố trong nhóm A thì bán kính nguyên tử của các nguyên tố này giảm theo thứ tự : RCs > RRb > RK > RNa > RLi . nhóm IIIA .75 nH = = 0. 11. B(Z = 12) 1s22s22p6s2 . ZB = ZA + 1 đề bài ZA + ZB = 25  ZA = 12 . chu kì 3 . nhóm A. A(Z = 13) 1s22s22p6s23p1 . Na(Z=11).Hướng dẫn : + Đặt M là nguyên tử khối trung bình của 2 kim loại .

.. 2................c.36 đến 2............. R2O5 B................ RH2 D..kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm -Rèn luyện một số thao tác thực hành thí nghiệm :lấy hóa chất ......Rb....... Cacbon B......... Công thức oxit cao nhất tương ứng là: A...... Cs ...... R2O7 Câu 3 :Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức RO3. -Sự biến đổi tính chất trong nhóm :phản ứng giữa kim loại Na và K với nước.... Bài tập về nhà: 2... Löu huyønh C......... Ca............. Ca ..... MỤC TIÊU BÀI HỌC 1........ +Bán kính nguyên tử giảm dần của câu d.... Be.. +Tính hòa tan trong nước giảm dần của các hiđroxit trên của câu a.... Rb...........đun nóng hóa chất ......Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao tố đó ..............sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm thông thường . Mg........... Mg. Tuần : 8 Ngày soạn: 16/10/2007 Tiết : 24 Bài : BÀI THỰC HÀNH SỐ 1: MỘT SỐ THAO TÁC THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC ... +Tính bazơ tăng dần của các hiđroxit trên a.... .. Cs ....... Hợp chất khí của nó với hidro có công thức.....b +Tính kim loại tăng dần của câu c.............43 ( SBT) trang 19 Bài tập làm thêm : Xét các nguyên tố sau : a....... RH C...... Rút kinh nghiệm: ...... Al ........... RH3 Câu 4 : Theo quy luaät bieán ñoåi tính kim loaïi.............. S ...... RO3 D........ Clo (M=35.. RO2 C.. c. d......c........ Nhoùm VIIIA.... K ...5) Câu 2 : Một nguyên tố tạo hợp chất khí với Hidro có công thức RH3. B....... Nhoùm VIIA. Al .. Nguyeân toá R laø: A..............Ca..các bước tiến hành ................ 4..... A. K....................Cs. -Sự biến đổi tính chất trong chu kì :phản ứng của Na và Mg với nước.................. + Viết bài tường trình ................d.. SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ TRONG CHU KỲ VÀ PHÂN NHÓM I...........trộn hóa chất ....... phi kim thì nhoùm caùc nguyeân toá coù tính phi kim maïnh nhaát laø: A....... Sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều độ âm điện tăng dần :B...... RH4 B........ C.............. Nhoùm IIA.. Mg ........ Na..... Al ................ Hoạt động 6 : Củng cố Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Nguyeân toá R coù coâng thöùc oxit cao nhaát laø RO2 .............b............. Nhoùm IA.... b...... Hãy sắp xếp theo thứ tự : +Tính kim loại giảm dần của câu a........ D............d... e.... Sr........ Silic (M=28) D.... Rb.........F.. Na....... .............. hôïp chaát vôùi hidroâ cuûa R chöùa 75% khoái löôïng R. Về kiến thức Biết được mục đích ...... Giải thích ? Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : THỰC HÀNH SỐ 1 và chuẩn bị : + Cách tiến hành thí nghiệm .........b.. Kĩ năng Gv : Nguyễn Hữu Tiến ...

. cốc Học sinh tiến hành thí thứ hai một mẩu kali có cùng kích thước .......... Nhỏ vào mỗi cốc vài giọt dung dịch phenolphtalein và khấy đều ..... Thái độ II........... giải thích 2........................ Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố chép ......................``` 3.. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2..............................thành công các thí nghiệm trên .. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng ........giải thích và viết phương trình hóa học ........... Kiểm Tra Bài Cũ 3.............................................................. Rút kinh nghiệm: ............................Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao -Sử dụng dụng cụ và hóa chất tiến hành an toàn ............................ Gv : Nguyễn Hữu Tiến ................ -Quan sát hiện tượng ........ buổi tiến hành thí nghiệm Nhỏ vào mỗi cốc vài giọt dung dịch phenolphtalein rồi khuấy đều . Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Câu 2 : Câu 3 : Câu 4 : Bài tập về nhà: trang Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC LIÊN KẾT ION và trả lời câu hỏi sau : + Các ion được hình thành như thế nào ? + Thế nào là cation và anion ? Thế nào là ion đơn ........ Lấy vào 2 cốc thủy tinh .... trong nhóm .................. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan............................ mỗi cốc Hoạt động 4 : Củng cố một mẩu magie có kích thước băng mẩu natri Quan sát hiện tượng .................... -Viết tường trình hóa học ... mỗi cốc chừng 60 ml nước .................. khi thí nghiệm và đánh giá khi thí nghiệm xong Rót vào cốc thứ ba chừng 60 ml nước nóng ..... Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong chu kì Rót vào 2 cốc thủy tinh ..... Cho vào cốc thứ hai và cốc thứ ba ............................. .... ............... IV.................... Cho vào cốc thứ nhất một mẩu nhỏ natri ... Hoạt động 2 : Gv hướng dẫn học sinh tiến hành thí nghiệm và lưu ý những thí nghiệm khó + TN1 +TN2 Cho học sinh tiến hành thí nghiệm dưới sự quan sát của giáo viên Hoạt Động Của HS GHI BẢNG Học sinh lắng nghe và ghi 1......................... Cho vào cốc thứ nhất một mẩu nhỏ natri ..... mỗi cốc chừng 60 ml Hoạt động 3 : Dọn vệ sinh sau Học sinh dọn vệ sinh sau nước ............. Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1 : Gv phổ biến nội qui phòng thí nghiệm .................................. nghiệm và ghi nhận hiện Quan sát hiện tượng tượng ....................... CHUẨN BỊ III.............. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.. đa nguyên tử ? + liên kết được hình thành như thế nào ? + Câu stạo mạng tinh thể ion và các tính chất chung của mạng liên quan với nhau như thế nào ? 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful