Trường THPT Phạm Hùng

Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao

Tuần : 5
Ngày soạn: 02/10/2007
Tiết : 15
Bài 9 :
BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức
Hiểu được:
-Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn .
-Cấu tạo của bảng tuần hoàn :Ô,chu kì,nhóm nguyên tố ,các nguyên tố họ Lantan,họ Actini.
2. Kĩ năng
Từ vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố (ô, nhóm ,chu kì)suy ra cấu hình electron nguyên tử và ngược lại .
3. Thái độ
II. CHUẨN BỊ
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU
Phương pháp diễn giảng , đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan.
IV. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học
2. Kiểm Tra Bài Cũ
3. Vào Bài Mới :
Hoạt Động Của GV
Hoạt đông 1
Năm 1860 nhà bác học người
Nga Men-đe-lê-ép đã đề xuất ý
tưởng xây dựng bảng tuần
hoàn các nguyên tố hóa học
.Năm 1869 , ông công bố bản
“bảng tuần hoàn các nguyên tố
hóa học “
1870 nhà khoa học người Đức
Lothar Mayer nghiên cứu độc
lập cũng đưa ra một bảng tuần
hoàn các nguyên tố hóa học
tương tự như bảng của Menđe-lê-ép.
Hoạt động 2 :gv đưa ra bảng
tuần hoàn và hướng dẫn học
sinh tìm ra nguyên tắc sắp
xếp .
Hoạt động 3: gv đưa ra bảng
vẽ trang 33 SGK cho học sinh
và hướng dẫn học sinh xác
định các dữ kiện trên ô nguyên
tố . vd : Al ,gv gọi học sinh xác
định :
. Số hiệu nguyên tử :
.kí hiệu hóa học :
.nguyên tử khối :
.Độ âm điện
.cấu hình e

Hoạt Động Của HS
Học sinh lắng nghe.

GHI BẢNG
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong
bảng tuần hoàn .
1. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều
tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử .
2. Các nguyên tố có cùng số lớp electron
trong nguyên tử được xếp thành một hàng .
3. Các nguyên tố có số electron hóa trị trong
nguyên tử được xếp thành một cột.

II. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên
tố hóa học .
1. Ô nguyên tố
Học sinh dựa vào bảng tuần * Ô nguyên tố : là mỗi nguyên tố hóa học
hoàn nhận ra 3 nguyên tắc
được xếp vào một ô của bảng tuần hoàn .
- Ô nguyên tố cho biết : Số hiệu nguyên tử , kí
hiệu hóa học , …
S èh i Ön u g ª un t yö
N g ª nu t öy k h è i
t r u nb n g×h
K hÝ i Ö u 1 3 2 6 , 9 8
h ãh aä c
§ é ©m ®i Ö n
1 , 6 1
N « hm
T nª n g ª un t yè [ N ] e3 2 3s 1 p C Ê hun × h e l e c t r o n
S è o xh yã a
+ 3

+ Số hiệu nguyên tử : 13 +kí
A l
hiệu hóa học : Al
+nguyên tử khối : 26,9
+Độ âm điện : 1,61
+cấu hình e1s22s22p63s23p1
+số oxh : 3
Vd : stt = 13 => + Số hiệu nguyên tử : 13, kí
hiệu hóa học : Al , nguyên tử khối : 26,98 ,
Học sinh nhận xét số lớp Độ âm điện : 1,61 , cấu hình e :
electron của các nguyên tử 1s22s22p63s23p1 , số oxh : 3
Gv : Nguyễn Hữu Tiến

Trường THPT Phạm Hùng
Hoạt động 4: gv đưa bảng 5
sgk cho học sinh xác định số
lớp electron của các nguyên tố
từng chu kì .
Gọi học sinh rút ra khái niệm
từng chu kì
-Gv cho học sinh xác định các
nguyên tố trong chu kì 1 – 7 .
-GV giới thiệu khái quát từ chu
kì 1 đến chu kì 7, đặc biệt lưu
ý chu kì 2 và 3 với những đặc
điểm căn bản mà HS sẽ phải sử
dụng nhiều.
Chu kì 2 gồm 8 nguyên tố bắt
đầu là liti (Z=3) và kết thúc là
neon (Z=10).
Nguyên tử của các nguyên
tố này có 2 lớp electron: lớp K
(gồm 2 electron) và lớp L. Số
electron của lớp L tăng dần từ
1 ở liti đến tối đa là 8 ở neon,
khi đó lớp electron ngoài cùng
đã bão hòa.

Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao
cùng chu kì .
Rút ra khái niệm về chu kì

2. Chu kì
* chu kì : là dãy các nguyên tố mà nguyên tử
của chúng có cùng số lớp electron , được xếp
theo chiều ĐTHN tăng dần.

Các nhóm thảo luận và cho
Stt của chu kì = số lớp e trong nguyên tử
biết các nguyên tố trong
từng chu kì .
* Chu kì nào cũng bắt đầu bằng một kim loại
kiềm và kết thúc bằng một khí hiếm (trừ chu
kì 1 là chu kì đặc biệt ) .
+ Chu kì 1 : gồm 2 nguyên tố bắt đầu H (Z=1)
kết thúc là He(Z= 2)
+ Chu kì 2 : gồm 8 nguyên tố bắt đầu Li
(Z=3) kết thúc là Ne(Z= 10)
+ Chu kì 3 : gồm 8 nguyên tố bắt đầu Na
(Z=11) kết thúc là Ar(Z= 18)
+ Chu kì 4 : gồm 18 nguyên tố bắt đầu K
(Z=19) kết thúc là Kr(Z=36)
+ Chu kì 5 : gồm 18 nguyên tố bắt đầu Rb
(Z=37) kết thúc là Xe(Z= 54)
+ Chu kì 6 : gồm 32 nguyên tố bắt đầu Cs
(Z=55) kết thúc là Rn(Z= 86)
+ Chu kì 7 : Chưa hoàn thành .
* Lưu ý :
- Các chu kì 1,2 và 3 là các chu kì nhỏ .
Chu kì 3 gồm 8 nguyên tố bắt
- Các chu kì 4,5,6 và 7 là các chu kì lớn .
đầu từ natri (Z=11) và kết thúc
là agon (Z=18).
Nguyên tử của các nguyên
tố này có 3 lớp electron: lớp K
(2 electron), lớp L (8 electron)
và lớp M. Số electron của lớp
M tăng từ 1 đến 8 khi Z tăng từ
11 đến 18. Lớp electron ngoài
cùng đạt tới kiến trúc vững bền
như của nguyên tử khí hiếm
agon.
Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1 : Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là :
A.6
B.5
C. 3
D.7
Câu 2 :Số nguyên tố trong chu kì 3 và chu kì 5 là:
A.8 và 18
B.18 và 8
C. 8 và 8
D.18 và 18
Câu 3 :Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố ,số chu kì nhỏ và chu kì lớn là
A.3 và 4
B.3 và 3
C. 4 và 3
D.4 và 4
Câu 4 :Trong bảng tuần hoàn , các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào ?
A.Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân
B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng
C. các nguyên tố cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.
D. Cả A,B,C .
Bài tập về nhà:
1 đến 8 trang 39
Gv : Nguyễn Hữu Tiến

..chu kì......................... ................ ns2.... thành một cột ..nhóm nguyên tố ................. do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp thành một cột ....................... Kiểm Tra Bài Cũ 3...........Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Dặn dò : Về nhà đọc phần bài còn lại ...... Rút kinh nghiệm: ...... CHUẨN BỊ III..................2..... đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan................. Hoạt động 2: Cho biết nhóm A gồm bao gồm 8 nhóm được đánh số nhiêu nhóm ? Kí hiệu nhóm A....... Cho biết kn nhóm nguyên tố ? Nhóm nguyên tố : gồm các nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử lớp ngoài cùng tương tự nhau ..................................................... (Khối các nguyên tố s gồm các nguyên Gv : Nguyễn Hữu Tiến ........các nguyên tố họ Lantan.................... Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2.họ Actini........................... Tuần : 6 Ngày soạn: 02/10/2007 Tiết : 16 Bài 9 : BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I...................p....... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng .............................Gv gọi học sinh cho biết thế nguyên tố mà nguyên tử có nào là nguyên tố s...... Nhóm nguyên tố * Nhóm nguyên tố : là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron nguyên tử lớp ngoài cùng tương tự nhau .... nhóm ... -Số electron lớp ngoài cùng ...... 3............ THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.... electron cuối cùng được Stt của nhóm = số e lớp ngoài điền vào phân lớp s........ Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS Hoạt động 1:gv đưa ra bảng 5 sgk và yêu cầu : -Nhận xét cấu hình electron Có dạng : ns1. lớp ngoài cùng nhóm IA ..................... do đó có tính chất hóa học gần Dựa vào bảng tuần hoàn ta giống nhau và được xếp thấy có 2 loại nhóm : A và B........ IIIA.................. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1............... 2.... Thái độ II. IV......... ns2np1. Về kiến thức Hiểu được: -Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ................ Kĩ năng Từ vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố (ô................. -Có 2 loại nhóm : Nhóm A và Nhóm B.. -Cấu tạo của bảng tuần hoàn :Ô... 4.... GHI BẢNG 3............... từ IA -> VIIIA -Nhóm A : bao gồm các nguyên tố s và các nguyên tố p + Nguyên tố s : là các .. ....... Có 1......3 electron ........ IIA........................... Nhóm A : gồm 8 nhóm được đánh số từ IA -> VIIIA -Nhóm A : bao gồm các nguyên tố s và các nguyên tố p + Nguyên tố s : là các nguyên tố mà nguyên tử có electron chót cùng được điền vào phân lớp s ...........chu kì)suy ra cấu hình electron nguyên tử và ngược lại ....... a..........

chu kì :3.Gv gọi học sinh cho biết thế nào là nguyên tố d. Hoạt động 5: củng cố + thuộc chu kì 4 => có 4 lớp Vd: Fe thuộc nhóm VIIB Cu thuộc nhóm IB -Nhóm B gồm các nguyên tố thuộc chu kì lớn . Al . 15 P . nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.P. Vd: Na thuộc nhóm IA Mg thuộc nhóm IIA -Nhóm A có cả các nguyên tố thuộc chu kì nhỏ và chu kì lớn .Nhóm :VA -Stt : 26. -Nhóm B : bao gồm các nguyên tố d và các nguyên tố f + Nguyên tố d: là các nguyên tố mà nguyên tử có electron chót cùng được điền vào phân lớp d. Fe. Viết cấu hình electron đầy đủ của X.chu kì :3. Hoạt động 4: gv hướng dẫn học sinh xác định vị trí nguyên tố trên bảng tuần hoàn .Xác định vị trí của nguyên tố Na trên bảng tuần hoàn . Giải -Stt : 11 -chu kì :3 -Nhóm :IA 16 14 27 30 56 64 Vd : 8 O .Nhóm :IIA -Stt : 13. 7 N . Gv : Nguyễn Hữu Tiến .) + Nguyên tố p : là các nguyên tố mà nguyên tử có electron chót cùng được điền vào phân lớp p.chu kì :3.Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao cùng của các nguyên tố trong + Nguyên tố p : là các nhóm . tố nhóm IA . + Nguyên tố f: là các nguyên tố mà nguyên tử có electron chót cùng được điền vào phân lớp f. Vd: Fe(Z=26) :1s22s22p63s13p63d64s2 Cu(Z=29) : 1s22s22p63s13p63d104s1 Stt của nhóm B = tổng số e ở 2 phân lớp ngoài cùng Stt của nhóm B = tổng số e ở 2 phân lớp ngoài cùng gồm 8 nhóm được đánh số ( bằng chữ la mã )từ IIIB -> VIIIB rồi tới IB và IIB . 26 Fe . + Nguyên tố d: là các nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d. Vd : Na(Z=11) :1s22s22p63s1 Mg(Z=12) :1s22s22p63s2 Stt của nhóm = số e lớp ngoài cùng của các nguyên tố trong nhóm . Hãy xác định vị trí các nguyên tố trên bảng tuần hoàn . Viết cấu hình electron đầy đủ của X.chu kì :4. f.Nhóm Gv gọi học sinh xác định cấu :VIIIB hinh e đầy đủ. 29 Cu . Ni -Stt : 12. + Nguyên tố f: là các nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f. Mg . 13 Al . -Cho nguyên tố Y thuộc chu kì 4 nhóm IIA . IIA . b. Áp Dụng: -Cho Na có cấu hình là : 1s22s22p63s1. -Cho nguyên tố X thuộc chu kì 3 nhóm IIA .Nhóm :IIIA -Stt : 15. Nhóm B: gồm 8 nhóm được đánh số ( bằng chữ la mã )từ IIIB -> VIIIB rồi tới IB và IIB . Nhóm B : bao gồm các nguyên tố d và các nguyên tố f . Nhóm B được gọi là các nguyên tố chuyển tiếp . Hoạt động 3: Cho biết nhóm B gồm bao nhiêu nhóm ? Kí hiệu nhóm B.

....... C....1 đến 2.................8 D............. nhóm VIA... +Nhóm IIA => có 2 electron ở lớp ngoài cùng +Cấu hình electron lớp ngoài cùng là : 3s2 +Cấu hình electron đầy đủ : 1s22s22p63s2..... Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng có cùng số lớp electron . B.VIA..... D...... O lần lượt thuộc nhóm IVA... .5....... nhóm VA........................... Rút kinh nghiệm: ......các chu kì và các nhóm ......Vậy số electron ngoài cùng là : A......7 trang 14 SBT Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HÒAN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC và trả lời các câu hỏi sau : 4................ -Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn về tính chất các nguyên tố Biết dược ....................... -Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong chu kì ........6..... chu kì 3 ........... sst : 15 .. 1s22s22p6 D... .......... 2......... chu kì 2 .7 C... sst : 15 ............ nhóm VA.. 30 Câu 3 :Vị trí của 15 P trên bảng tuần hoàn là : A....đặc điểm cấu hình electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố nhóm B.................................. sst : 15 .......... nhóm IIA............ chu kì 3 ..........Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử .................. 1s22s22p63s1 B....... Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B........ Bảng tuần hoàn có 7 chu kì ...... N................. Vậy cấu hình electron của X là : A......5.......... +Nhóm IIA => có 2 electron ở lớp ngoài cùng +Cấu hình electron lớp ngoài cùng là : 4s2 +Cấu hình electron đầy đủ : 1s22s22p63s23p64s2 + thuộc chu kì 3 => có 3 lớp electron .. nhóm VIA.......... chu kì 4 .. D........ Tuần : 6 Tiết : 17 Bài 10 : Ngày soạn: 22/9/2007 SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HÒAN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I............ Kĩ năng Gv : Nguyễn Hữu Tiến ........4............................ B... sst : 15 ..........6.......................Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao electron ....6 B.. Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố ..... 1s22s22p63s2 C..................... Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : C....6 Câu 2 :Tìm câu sai trong các câu sau đây A................ Về kiến thức Hiểu được: -Đặc điểm của electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A.........VA...............5.. Câu 4 :Nguyên tố X thuộc chu kì 3 ........1s22s22p63s23p2 Bài tập về nhà: 2.... 6...... C..................7. được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần ...... MỤC TIÊU BÀI HỌC 1...

chu kì Học sinh lắng nghe và ghi .Nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau = STT của nhóm => nguyên nhân của sự giống nhau về tính chất hóa học của các nguyên tố trong một nhóm A . THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Chúng là các nguyên tố d và nguyên tố f . II .f 3. Hoạt động 3 : GV rèn luyện cho học sinh viết cấu hình electron các nguyên tố nhóm B và cách xác định STT của các nguyên tố nhóm B . . Kết luận : Sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn vè tính chất của các nguyên tố . Đó chính là nguyên nhân làm cho các nguyên tố trong cùng một nhóm có tính chất hóa học tương tự nhau .Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố này thường có dạng : (n-1)da ns2 . nhóm VA của bảng tuần hoàn .d. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2.Sau mỗi chu kì . Học sinh hoạt động nhóm và trình bày lên bảng Các nhóm nhận xét lẫn nhau Học sinh nhận xét về sự biến đổi cấu hình electron lớp ngoài cùng theo nhóm . Hoạt động 2 : Từ cấu hình electron nguyên tử hãy nhận xét cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố theo chu kì . +Sau mỗi chu kì .Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao -Dựa vào cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A . PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng . -Dựa vào cấu hình electron . Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1 : Gv sử dụng hình 2. Nhóm IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA Chu kì 2 Li Be B C N O F Hoạt Động Của HS Ne Cấu hình electron 3 . Đó chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố .0 để học sinh nhận thấy được sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng .STT của nhóm = số electron hóa trị = số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố đó .Các nguyên tố nhóm B đều thuộc chu kì lớn . a. CHUẨN BỊ III. còn được gọi các kim loại chuyển tiếp . cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố nhóm A được lặp đi lặp lại .Gv chốt lại : + nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau và bằng số thứ tự của nhóm . đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan. ta nói rằng chúng biến đổi tuần hoàn . cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A được lặp lại .Học sinh xác định vị GHI BẢNG I. IV. Thái độ II.Gv nhận xét kết quả các nhóm . . CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A .đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng . suy ra cấu tạo nguyên tử . nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng ? ( 5 electron ) b. Gv : Nguyễn Hữu Tiến .xác định nguyên tố s. Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó ? ( 1s22s22p63s23p3 ) Câu 2 : Một nguyên tố ở chu kì 4 .p. nhóm IIA của bảng tuần hoàn (câu hỏi như bài 3) 3. sửa chữa sai sót rút kinh nghiệm . nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu lớp electron ? ( 3 lớp electron ) c. theo nhóm . Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1 : Một nguyên tố ở chu kì 3 . CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM B .

...Gv yêu cầu học sinh viết cấu hình electron hoặc ở cả phân lớp phân lớp sát lớp electron nguyên tử của 1 số nguyên tố có ngoài cùng chưa bão hòa ..... B.. Lưu ý một số trường electron ở lớp ngoài cùng ............ 2........................................Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao . học sinh nhận xét vị trí trí của nguyên tố nhóm a là số electron được điền vào ( 1 – 10 ) các nguyên tố nhóm B trong bảng tuần B trong bảng tuần hoàn Nói chung ...... Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC và trả lời câu hỏi sau : + Thế nào là năng lượng ion hóa ...........học sinh viết cấu hình electron hóa trị nằm ở lớp ngoài cùng ... Từ đó nhận xét về đặc sát ngoài cùng đã bão hòa thì số điểm xây dựng vỏ nguyên tử của các electron hóa trị được tính theo số nguyên tố nhóm B ...................12 .. Gv : Nguyễn Hữu Tiến .............. B.................2.......4.......... Hãy chọn đáp án đúng ......13 SBT ..... 10 thì nguyên tố ở lớp (n-1)d để nhanh chóng đạt cấu hình nhóm VIIIB .............. Cu ( Z = 29 ) … Ở trường hợp này có sự + Nếu S ≤ 8 thì S = STT nhóm ..... sự lặp lại tính phi kim của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước . a....5........... .. C................................... các nguyên tố d và f có số hoàn .. . sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước .Gv thông báo cho học sinh về số + Nếu S = 12 thì nguyên tố ở nhóm electron hóa trị của nguyên tử các nguyên Học sinh làm các câu IIB ........ ................... 2..... Bài tập về nhà: 1... như nguyên tố Cr ( Z = 24 ) Đặt S = a + 2 ............. d...... 2........... + Nếu S = 11 thì nguyên tố ở nhóm IB ...10 ...... nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu lớp electron ? ( 3 lớp electron ) c... sự lặp lại tính chất hóa học của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước . sự lặp lại tính kim loại của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước ...... nguyên tử của 2 nguyên tố thuộc hai chu kì liên tiếp hơn kém nhau 1 lớp electron ......... số electron … tăng dần Câu 2 : Mệnh đề nào sau đây không đúng ? a.........6 SGK trang 44 .... . Các nguyên tố trong cùng 1 nhóm có tính chất hóa học tương tự nhau ..... độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố ? Quy luật biến đổi các đại lượng vật lí này trong bảng tuần hoàn như thế nào ? 4..... nhóm IIA của bảng tuần hoàn (câu hỏi như bài 3) Câu 5 : Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau lại được lặp lại giống như chu kì trước là do A........Trong mỗi chu kì ............. 30 ..9 ............. hợp đặc biệt ..... bêng bão hòa hoặc nửa bão hòa ....... chuyển 1 electron ở phân lớp ns vào phân + Nếu S = 8 . Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó ? ( 1s22s22p63s23p3 ) Câu 4 : Một nguyên tố ở chu kì 4 ............... Hoạt động 4 : Củng cố bài Củng cố : Câu 1 : Điền vào dấu 3 chấm những từ và cụm từ thích hợp : .. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng 1 nhóm A biến đổi tuần hoàn ....... tố nhóm B hỏi trắc nghiệm ......... 9 .. b..3..... STT của nhóm = số electron lớp ngoài cùn của nguyên tử nguyên tố trong nhóm đó .Dựa vào BTH ... e.......... nguyên tử của các nguyên tố trong cùng 1 nhóm A bao giờ cũng có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau .. 2..... nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng ? ( 5 electron ) b........ khi phân lớp Z = 22 ... c........... ....Số thứ tự của chu kì trùng với … của nguyên tố trong chu kì đó ...... nhóm VA của bảng tuần hoàn ............................. Rút kinh nghiệm: ............... Câu 3 : Một nguyên tố ở chu kì 3 ...................... Trong 1 nhóm .................... 25 ...............

Các nhóm khác nhận xét Học sinh đọc ở SGK + Trong chu kì : cùng số lớp electron khi ĐTHN tăng . Giải thích : khi ĐTHN tăng .Trường THPT Phạm Hùng Tuần : 6 Tiết : 18 Bài 11 : Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Ngày soạn: 22/9/2007 SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I.1 để tìm ra quy luật biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố theo chu kì và nhóm .suy đóan được sự biến thiên tính chất cơ bản của nguyên tố trong chu kì (Nhóm A) cụ thể . . Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1 : Gv cho học sinh nghiên cứu hình 2.Gv đặt câu hỏi : Tại sao trong chu kì và nhóm A thì ĐTHN đều tăng nhưng sự biến đổi bán kính khác nhau ? Gv giải thích thêm : trong nhóm A do số lớp electron tăng (chiếm ưu thế) Hoạt Động Của HS Học sinh nhìn hình nêu qui luật biến đổi theo chu kì và nhóm A Học sinh thảo luận nhóm về phần giải thích sự biến đổi bán kính nguyên tử theo chu kì và nhóm và trình bày lên bảng . 3. 2. + trong 1 nhóm . Về kiến thức Biết khái niệm và qui luật biến đổi tuần hoàn của bán kính nguyên tử .năng lượng ion hóa tứ nhất . theo chiều từ trên xuống dưới ( chiều ĐTHN tăng ) bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng . PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng .bán kính nguyên tử . lực hút giữa hạt nhân với các với các electron lớp ngoài cùng cũng tăng theo => bán kính nguyên tử nói chung giảm .độ âm điện trong chu kì . Thái độ II. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2. lực hút giữa hạt nhân với các với các electron lớp ngoài cùng cũng tăng theo => bán kính nguyên tử nói chung giảm .Trong cùng một chu kì . Mặc dù ĐTHN tăng nhanh nhưng số lớp electron tăng dần chiếm ưu thế => bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng Kết luận : Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo GHI BẢNG I. theo chiều tăng của điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử của các nguyên tố nói chung giảm . MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.trong nhóm A. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. BÁN KÍNH NGUYÊN TỬ Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân .Gv chia học sinh 6 nhóm để giải thích quy luật biến đổi đó theo chu kì và nhóm .thí dụ sự biến thiên về :độ âm điện . Kĩ năng Dựa vào qui luật chung . Gv : Nguyễn Hữu Tiến . CHUẨN BỊ III. Kiểm Tra Bài Cũ 3. Giải thích : Mặc dù ĐTHN tăng nhanh nhưng số lớp electron tăng dần => bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng . IV.Trong một nhóm A . .năng lượng .năng lượng ion hóa .

GV nhấn mạnh : electron liên electron ra khỏi nguyên tử kết càng yếu với hạt nhân càng cần tiêu tốn nhiều năng dễ tách ra khỏi nguyên tử . Gv : Nguyễn Hữu Tiến .cuối chu kì nguyên tố nào dễ tách electron nhất ? khó tách electron nhất ? giải thích . Khái niệm : Năng lượng ion hóa thứ nhất ( I1) của nguyên tử là năng lượng tối thiểu cần Học sinh đọc khái niệm ở để tách electron thứ nhất ra khỏi nguyên tử ở SGK . Hoạt động 3 : Dựa vào quy luật biến đổi bán kính hãy cho biết . lượng nhất . * Ngoài ra . chúng ta có năng lượng ion hóa thứ 2 . I 1 < I 2 < I3 … Học sinh nêu qui luật Học sinh trả lời : .2 và hình 2. lực liên kết giữa electron lớp ngoài cùng và hạt nhân giảm . 3 được kí hiệu I2 .Gv đưa ra câu hỏi : Cho biết năng lượng ion hóa I1 (kJ/mol ) của nguyên tử một số nguyên tố sau : IAl = 578 . làm cho năng lượng ion hóa nói chung cũng tăng theo .Trường THPT Phạm Hùng Hoạt động 2 : Gv diễn giảng cho học sinh biết khái niệm về năng lượng ion hóa : . VD : hình 2. IP = 1012 Nguyên tử nguyên tố nào dễ tách electron nhất ? khó tách electron nhất ? giải thích Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao chiều tăng của điện tích hạt nhân . nhóm A . . Từ đó hình thành khái niệm về năng lượng ion hóa cho học sinh . do đó năng lượng ion hóa nói chung giảm . Nguyên tử càng dễ tách electron .2 .Để cho học sinh nêu qui luật biến đổi trong chu kì .đầu chu kì + Trong một chu kì .Khó tách nhất : P Nguyên tử Al dễ tách electron nhất vì để tách electron ra khỏi nguyên tử cần tiêu tốn ít năng lượng nhất .Trong cùng một nhóm A . I1 < I2 < I3 … Gv sử dụng bảng 2. nguyên Cuối nhóm 2. năng lượng ion hóa càng thấp . 3 được kí hiệu I2 .học sinh làm theo hướng II. theo chiều tăng của ĐTHN .Trong một chu kì . nguyên tử . 3 và giá trị của chúng lớn hơn năng lượng ion hóa thứ nhất . chúng ta có năng lượng ion hóa thứ 2 . Năng lượng ion hóa được tính bằng kJ/mol .dễ tách nhất là : Al .Gv cho học sinh làm ví dụ : H → H+ + 1e phải yốn năng lượng bằng 1312 kJ/mol . khỏang cách giữa electron lớp ngoài cùng đến hạt nhân tăng . I3 là năng lượng cần thiết để tách hạt electron thứ 2 . lực liên kết giữa hạt nhân và electron lớp ngoài cùng tăng . NĂNG LƯỢNG ION HÓA dẫn của GV 1. trạng thái cơ bản . còn nguyên tử P khó tách electron nhất vì để tách . Sự biến đổi năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử các nguyên tố nhóm A . I3 và giá trị của chúng lớn hơn năng lượng ion hóa thứ nhất . ISi = 786 .GV bổ sung : Ngoài ra . Từ đó suy ra quy luật biến đổi năng lượng ion hóa trong một chu kì .2 SGK Vậy : Năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của của ĐTHN . theo chiều tăng của ĐTHN . . + Trong một nhóm A .

bán kính nguyên tử của các nguyên tố A. . Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Đầu nhóm Học sinh đọc trong SGK Học sinh thảo luận nhóm để giải thích sự biến đổi theo chu kì . Khái niệm Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử nguyên tố đó khi tạo thành liên kết hóa học . .GV bổ sung : Thang độ âm điện này của Pauling : Căn cứ độ âm điện của F (3. III . B. tăng theo chiều giảm của độ âm điện . Gv : Nguyễn Hữu Tiến . Sự biến đổi độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố nhóm A . Hoạt động 5 : Gv sử dụng bảng 2.3 . theo chiều tăng đó . theo chiều tăng của ĐTHN ( đi từ trên xuống ) bán kính nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ .3 và hình 2. độ âm điện của nguyên tử cac nguyên tố thường giảm dần . D.98) so sánh với các nguyên tố khác để tính độ âm điện của chúng .Trong cùng một nhóm A . ĐỘ ÂM ĐIỆN 1. Trong một chu kì . Tương tự bíến đổi độ âm điện . *Lưu ý : Độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố càng lớn thì tính phi kim của nguyên tố đó càng mạnh và ngược lại . độ âm điện của nguyên tử các Học sinh thảo luận nhóm để nguyên tố thường tăng dần .học sinh nên qui luật biến đổi trong chu kì và nhóm . giảm theo chiều tăng của độ âm điện . tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . theo chiều tăng của ĐTHN bán kính nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ . bán kính nguyên tử các nguyên tố A. C. D. hút electron của nguyên tử trong phân tử . Từ đó suy ra quy luật biến đổi năng lượng ion hóa trong một nhóm A . Cả B và C Câu 2 : Trong một nhóm A . B. Cả A và C Câu 3 :Độ âm điện đặc trưng cho khả năng A. Nguyên tử nguyên tố nào có bán kính nguyên tử lớn nhất ? có giá trị độ âm điện lớn nhất ? 4.GV chia nhóm cho học sinh thảo luận giải thích qui luật biến đổi đó . năng lượng ion hóa trong chu kì và nhóm A Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Trong một chu kì . theo chiều tăng dần của đổi đó .Gv chia học sinh ra các nhóm thảo luận giải thích qui luật đó Củng cố : 1. Trong một nhóm A . C. 2.Trường THPT Phạm Hùng tử nguyên tố nào dễ tách electron nhất ? khó tách electron nhất ? giải thích . nhường electron của nguyên tử này cho nguyên tử khác . tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . của ĐTHN . nhóm A . 3. giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . B. của ĐTHN . Hoạt động 4 : Gv diễn giảng để nêu khái niệm độ âm điện . Học sinh nêu qui luật biến .Trong một chu kì . 2. Vậy : Độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân . giải thích qui luật biến đổi .

............................ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN I..... CHUẨN BỊ III......Tính kim loại: là tính chất của một nguyên tố củng cố hai khái niệm này mà nguyên tử của nó dễ nhường electron để trở Gv : Nguyễn Hữu Tiến ........ trả I.... Về kiến thức -Hiểu được :khái niệm và quy luật biến đổi tính kim loại ... Si ......... Kĩ năng -Dựa vào quy luật chung ............. -Hiểu được sự biến đổi hóa trị của các nguyên tố với hiđro và hóa trị cao nhất với oxi của các nguyên tố trong một chu kì ....... độ âm điện trong bảng tuần hoàn như thế nào (theo chu kì và nhóm) ? Câu 2 : So sánh bán kính của : P ....Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao C.... Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2............................... SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI .... MỤC TIÊU BÀI HỌC 1............................... nhường proton của nguyên tử này cho nguyên tử khác ....................... Thái độ II...... +Tính kim loại ....... K .........................thí dụ sự biến thiên về tính kim loại ... 4...... Tuần : 7 Ngày soạn: 06/10/2007 Tiết : 19 Bài 12 : SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI ..........ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN và trả lời câu hỏi sau : + Hiểu được tính kim loại ........................... Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS GHI BẢNG Hoạt động 1: Tìm hiểu trong SGK...... Rút kinh nghiệm: .... đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan......... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng ........................... 2........... độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố ? Quy luật biến đổi các đại bán kính ...... + Hiểu được nội dung định luật tuần hoàn .......... phi kim +Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi và hóa trị với hiđro.........trong một nhómA......................... tính phi kim......... ....15 SBT và Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI ......... kim loại và tính phi kim. tính axit – bazơ của oxit và hidroxit của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ........................ tham gia phản ứng mạnh hay yếu .. sau 1.......TÍNH KIM LOẠI........ 3. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.... tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ..................... 3. Bài tập về nhà: 2........ TÍNH PHI KIM LOẠI CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC .............. PHI KIM đó HS nghiên cứu SGK để ......14 ..................... TÍNH PHI KIM LOẠI CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ...tính phi kim trong một chu kì ...suy đoán sự biến thiên tính chất cơ bản trong chu kì (nhóm A) cụ thể ....... TÍNH GV giải thích cho HS về tính lời theo yêu cầu của GV PHI KIM CỦA CÁC NGUYÊN TỐ ................. 2... Na ............... phi kim và quy luật biến đổi tính kim loại . ..... D.... + Hiểu được quy luật biến đổi hóa trị .. năng lượng ion hóa ............ Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1 :Thế nào là năng lượng ion hóa ... Cl . IV.

phi kim trong nguyên tố biến đổi thế nào? một nhóm A GV tổng hợp ý kiến phát biểu Trong một nhóm A. tính phi kim trong kỳ một nhóm A .Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao cho đúng. -HS so sánh chu kỳ 2 và 3 dần. nên tính phi kim tăng .  Hoạt động 3. phi kim trong chu kì theo qui luật.Sự biến đổi tính kim loại . tích hạt nhân tăng dần dựa vào bán kính nguyên tử do GV dùng hình 2. thành ion dương. khả năng nhận tăng của điện tích hạt nhân.1 trong SGK để -Dễ: nguyên tố đầu chu kỳ thảo luận về sự biến đổi tính -Khó: nguyên tố cuối chu kim loại. âm điện giảm dần đồng thời bán kính nguyên tử Phần giải thích sự biến đổi tăng nhanh làm cho khả năng nhường electron tính kim loại . GV tổng hợp ý kiến phát biểu nhóm của HS. tính điểm chung. .Sự biến đổi tính kim loại . đúc kết thành một chu kì . tính kim loại. theo chiều tăng của ĐTHN được lặp lại đối với mỗi chu (đi từ trên xuống) thì năng lượng ion hóa . nên tính kim loại tăng . độ kì. hạt nhân. phát biểu Nguyên tử của nguyên tố nào càng dễ càng dễ qui luật nhận electron thì tính phi kim của nguyên tố đó càng mạnh. độ lời câu hỏi: âm điện tăng dần đồng thời bán kính nguyên tử Trong mỗi chu kì của giảm dần làm cho khả năng nhường electron bảng tuần hoàn. GV và HS thảo luận về sự Thảo luận để rút ra các . Khả năng nhường e: dùng hình 2. theo chiều tăng của điện của HS. Thảo luận nhóm. Đại diện nhóm Trong mỗi chu kì. bổ sung những ý còn thiếu rồi kết luận : Trong một Gv : Nguyễn Hữu Tiến . đồng thời tính phi kim tăng dần GV cho HS đọc SGK mô tả để thấy được sự biến đổi Giải thích : sự biến đổi tính chất kim loại. tính phi kim của trong cùng 1 nhóm A . theo chiều -Tính kim loại tăng.Sự biến đổi tính kim loại . GV và HS. đầu tiên là nhóm IA. tính giảm nên tính kim loại giảm . tính phi kim tăng . phi kim giảm từ trên xuống electron tăng . tính phi kim . theo chiều tăng của ĐTHN phi kim trong chu kì 3 để trả (từ trái sang phải) thì năng lượng ion hóa .1 trong SGK để trình bày. phi kim lớp electron thì tính kim loại của nguyên tố đó càng trong bảng tuần hoàn các mạnh nguyên tố hóa học .Tính phi kim : là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ nhận thêm electron để trở thành ion âm.Tìm ranh giới của các Từng HS phát biểu trước Nguyên tử của nguyên tố nào càng dễ nhường nguyên tố kim loại . SGK để có khái niệm đúng Giải thích : đồng thời lưu ý quy luật trên Trong một nhóm A . sau đó là nhóm -Dễ: nguyên tố trên nhóm -Khó: nguyên tố dưới VIIA. tuần hoàn Trong một chu kì. nên tính phi kim giảm . khả năng nhận trong chu kì theo chiều điện electron giảm . đồng thời tính phi kim giảm dần. Hoạt động 2: 2. phi kim trong biến đổi tính kim loại. bổ sung những ý còn tích hạt nhân tính kim loại của các nguyên tố thiếu rồi cho học sinh đọc tăng dần. theo chiều tăng của điện tích chiều điện tích hạt nhân tăng phát biểu. . tính kim loại của các nguyên tố giảm dần.

19 K .  Hoạt động 6 : Củng cố Củng cố : 1. tính kim loại của các nguyên tố mạnh dần. GV dùng hình 2. điện tích hạt nhân. còn hóa trị với hidro của các tuần hoàn tho chiều tăng của phi kim giảm từ 4 đến 1. 13 Al . 2. Trong một chu kì . trong hợp chất khí với hiđro. Na>Mg>Al>Si C. 14 Si . 55 Cs . Hãy sắp xếp tính kim loại theo chiều tăng dần A. GV cũng cố phần thứ nhất : Trong một chu kì . Cs>Rb>K>Na D.Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao nhóm A.1 trong SGK để giải thích quy luật này. hóa trị cao nhất của các nguyên tố trong hợp chất với oxi tăng lần lượt từ 1 đến 7 còn hóa trị của các phi kim trong hợp chất khí với hiđro giảm từ 4 đến 1. Na<K<Rb<Cs B. 11 Na . SỰ BIẾN ĐỔI VỀ HÓA TRỊ CỦA CÁC Hoạt động 4 NGUYÊN TỐ. theo chiều tăng của ĐTHN tính kim loại . theo chiều tăng của ĐTHN ( đi từ trên xuống ) tính kim loại . phi kim nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ . đi từ trên xuống dưới. đi từ trái sang phải . 15 P . phi kim của các nguyên tố sau : a. Na<Mg<Al<Si B. Hãy sắp xếp tính kim loại theo chiều tăng dần A. em phát hiện ra quy luật biến đổi gì theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần ? Từ đó GV giúp HS rút ra nhận xét : Trong chu kì 3 đi từ trái sang phải. Trong một nhóm A . 13 Al b. Công thức oxit cao nhất tương ứng là: Gv : Nguyễn Hữu Tiến . 7 N . Si<Al<Mg<Na Câu 3: Một nguyên tố tạo hợp chất khí với Hidro có công thức RH3.4 trong SGK để nghiên cứu trả lời câu hỏi sau : Nhìn vào bảng biến đổi hóa trị của các nguyên tố chu kì 3 trong oxit cao nhất. 33 As Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Cho các nguyên tố sau : 11 Na . 12 Mg . So sánh tính kim loại . đồng thời tính phi kim yếu dần . phi kim nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ . Hóa trị tăng dần Hoạt động 5 GV hướng dẫn HS dùng bảng 2. II . tính phi kim cao nhất của các nguyên tố đối với oxy tăng lần của các nguyên tố biến đổi lượt từ 1 đến 7 . GV lưu ý quy luật trên được lập lại đối với nhóm A khác. Rb<Cs<K<Na Câu 2 : Cho các nguyên tố sau : 11 Na . 3. hóa trị Tính kim loại . 37 Rb . 12 Mg . Si>Mg>Al>Na D. Na>K>Rb>Cs C.

.... + Hiểu được nội dung định luật tuần hoàn ....................... Hợp chất khí của nó với hidro có công thức.................. RH3 Bài tập về nhà: trang Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI .....Hiểu được nội dung định luật tuần hoàn ....... bazơ ... Kĩ năng -Dựa vào quy luật chung .......................... TÍNH PHI KIM LOẠI CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ......................... R2O5 B... Câu 2 : Quy luật biến đổi hóa trị của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ... RH4 B.. Rút kinh nghiệm: . ................... Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV  Hoạt động 1.................. A................................. -Viết được công thức hóa học và chỉ ra tính axit ... + Hiểu được quy luật biến đổi hóa trị . đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan......... tính axit – bazơ của oxit và hidroxit của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ........ 3....... Thái độ II.. Về kiến thức ... chu kì ...... RH2 D...... R2O7 Câu 4: Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức RO3............... TÍNH PHI KIM LOẠI CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC .............. SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH AXIT – BAZƠ CỦA rút ra : Tính axit trong một OXIT VÀ HYDROXIT TƯƠNG ỨNG .... MỤC TIÊU BÀI HỌC 1....... ...bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng....... tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn .. 2... ............................ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN I.... Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2....ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN và trả lời câu hỏi sau : + Hiểu được tính kim loại ....................................... Tuần : 7 Tiết : 20 Bài 12 : Ngày soạn: 06/10/2007 SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI ..5 trong SGK ( Sự biến đổi tính axit-bazơ) để nhận xét về sự biến đổi của oxit và hiđroxit của các Hoạt Động Của HS GHI BẢNG Học sinh nghiên cứu và III... tính Li O BeO BO CO NO axit tăng dần 2 Oxit 2 Oxit 3 Oxit axit 2 Oxit 2 5 Oxit Gv : Nguyễn Hữu Tiến ..............Biết được sự biến đổi tính axit . phi kim và quy luật biến đổi tính kim loại .. 4...........................................bazơ của các oxit và hiđroxit trong một chu kì .......... Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1 : Tính kim loại ....suy đoán sự biến thiên tính chất cơ bản trong chu kì (nhóm A) cụ thể ................ 3...... IV.......... THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ............................GV giúp HS dùng bảng 2...........................trong một nhóm A....... nhóm Sự biến đổi tính axit-bazơ Tính bazơ yếu dần... phi kim là gì ? Quy luật biến đổi tính kim loại .................... CHUẨN BỊ III...thí dụ sự biến thiên về : tính axit ..... RH C.Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao A. RO2 C RO3 D............ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng ..

.. Trong một chu kì ...................................... + Khi biết số hiệu nguyên tử của một nguyên tố ... H2TeO4 .... Bài tập trắc nghiệm: Câu 1:Công thức hợp chất khí giữa N và H: A.. 2......... nhưng không liên tục mà tuần hoàn.... So sánh tính axit ..........17 đến 2...... tính bazơ của oxit và hyđroxit tương ứng giảm dần...... Củng cố : 1..... NaOH ... 3........ Gv : Nguyễn Hữu Tiến .............. theo chiều tăng của điện tích hạt nhân............................... Trong một nhóm A .... H2SeO4 ................ R2O5 Bài tập về nhà: 2.................. tính bazơ của oxit và hyđroxit tương ứng tăng dần............NH7 Câu 2: Công thức oxit cao nhất của nguyên tố R thuộc nhóm V là: A.. Al(OH)3 ............ b....................... bazơ a.. theo chiều tăng của ĐTHN ( đi từ trên xuống ) tính axit ... đồng thời tính axit của chúng cũng giảm dần bazơ LiOH Bazơ kiềm Na2O bazơ Be(OH)2 Bazơ ít tan MgO Oxit bazơ Oxit bazơ NaOH Mg(OH)2 Bazơ kiềm Bazơ ít tan H2BO3 Axit yếu Al2O3 Oxit lưỡng tính Al(OH)3 Hyđroxit lưỡng tính axit H2CO3 axit yếu SiO2 axit HNO3 Axit mạnh P2O5 SO3 Cl2O7 Oxit axit Oxit axit Oxit axit Oxit axit H2SiO3 H3PO4 Axit trung bình H2SO4 HClO4 Axit rất mạnh Axit yếu Axit mạnh .................. Hoạt động 3 : Củng cố Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao .. đồng thời tính axit của chúng cũng giảm dần Nhận xét: Tính axit .....................N3H C...bazơ nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ .. theo chiều tăng của điện tích hạt nhân... theo chiều tăng của điện tích hạt nhân..Trong một nhóm A ... GV hướng dẫn học sinh đọc để hiểu và phát biểu đúng đinh luật tuần hoàn về các nguyên tố hóa học như trong SGK..... tính kim loại và tinh phi kim của các nguyên tố hóa học biến đổi theo chiều điện tích hạt nhân tăng.................. R2O2 B.ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN không theo qui luật chung Tính chất của các nguyên tố và đơn chất cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử..............Trong một nhóm A ... tính bazơ của oxit và hyđroxit tương ứng giảm dần..... tính bazơ của oxit và hyđroxit tương ứng tăng dần......bazơ nguyên tử các nguyên tố biến đổi như thế nào ? ví dụ ................ GV Bổ sung: Tính chất đó được lập lại ở các chu kì sau.22 ( SBT) trang Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌCvà trả lời các câu hỏi sau : + Vị trí của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn cho ta những thông tin gì về nguyên tố đó .... .... bán kính nguyên tử...... ta có thể suy ra vị trí của nó trong bảng tuần hoàn được không ? 4....................... R2O D..... theo chiều tăng của ĐTHN tính axit ..... độ âm điện.... đồng thời tính axit của chúng cũng tăng dần ... ................................NH3 D................ theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.........................Trong một chu kì......Trong một chu kì.............. hiện các trường hợp IV.......... RO4 C................................  Hoạt động 2 GV tổng : kết trên cơ sở khảo sát sự biến đổi tuần hoàn của cấu hình electron nguyên tử ....Trường THPT Phạm Hùng nguyên tố nhóm A trong chu kì 3 theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần......... đồng thời tính axit của chúng cũng tăng dần .. Rút kinh nghiệm: .. NH6 B.bazơ của các oxy và hydroxit biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của Nghiên cứu thêm để phát điện tích hạt nhân... H2SO4 ....................

chu kì 4 .Trường THPT Phạm Hùng Tuần : 7 Tiết : 21 Bài 13 : Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Ngày soạn: 06/10/2007 Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I.S èl í pe l e c t r o n . Biết số thứ tự của nhóm A thì suy ra được: số electron lớp ngoài cùng hay số electron hóa Hoạt Động Của HS Có 3 yếu tố: -Số thứ tự nguyên tố -Số thứ tự chu kỳ -Số thứ tự nhóm A GHI BẢNG I-QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ .suy ra: -Cấu hình electron nguyên tử .với tính chất cơ bản của nguyên tố . IV. Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2. Thái độ II. thuộc chu kì 4. tổng số p.  Số proton = số electron = 19  Số lớp electron = 4  Số electron lớp ngoài cùng = 1 + thí dụ 2 : Nguyên tố S có cấu hình electron 1s22s22p63s23p4 . tổng số e. Biết số thứ tự của chu kì thì suy ra được: số lớp electron. đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan. Câu 2 : So sánh tính bazơ của : NaOH . vị trí này giúp ta biết được gì về cấu tạo nguyên tử của nó. -So sánh tính kim loại . -Tính chất hóa học cơ bản của đơn chất và hợp chất của nguyên tố đó . nhóm IA .Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn .S èt h tø ù c Có 3 yếu tố: tg ªun ty è t r o n g u Ç h n no µ ñ n a g ªun ty è ñ c a h k u× ñ na h ã A m C Ê t ¹ uo n g ª un ty ø . 3. Mg(OH)2 . PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng . CHUẨN BỊ III. HS trình bày phương hướng giải quyết: Biết số thứ tự của nguyên tố thì suy ra được: số đơn vị điện tích hạt nhân.tính phi kim của nguyên tố đó với các nguyên tố laan cận. Về kiến thức Hiểu được : -Mối quan hệ giữa vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn với cấu tạo nguyên tử . có thể suy ra cấu tạo nguyên tử của nguyên tố đó và ngược lại .Các thí dụ : + thí dụ 1 : Nguyên tố K có STT là 19 . Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1: GV đặt vấn đề: Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn. V t Þr mÝ én b n¶ gt . Al(OH)3 . 3. KOH . THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.S è p r o st oè en l . e c t r o n . nhóm 1A. Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1 : Trính bài sự biến đổi tính axit – bazơ theo chu kì và nhóm A .S èt h tø ù c . 2. có thể suy ra cấu tạo nguyên tử của nguyên tố được không? Thí dụ: Nguyên tố K có số thứ tự là 19.với thành phần và tính chất của đơn chất và hợp chất. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. -Mối quan hệ giữa tính chất của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận.S è e l e c l tí r npo gnµ i oc ï n g .S èt h tø ù c . Kĩ năng Từ vị trí (ô nguyên tố) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố .  STT của nguyên tố là : 19  STT chu kì là : 3 Gv : Nguyễn Hữu Tiến .

Cấu tạo nguỵên tử BTH (ô): -Số proton. Ví dụ: Nguyên tố S ở ô thứ 16. có thể suy ra những tính chất hóa học cơ bản của nó: -Tính kim loại. nó trong sơ đồ sau: nguyên tố trong hợp chất với oxi. -Số thứ tự chu kỳ = số lớp e -Số thứ tự nhóm A = số e lớp ngoài cùng (số e hóa trị) III-SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT NGUYÊN TỐ VỚI CÁC NGUYÊN TỐ LÂN CẬN Dựa vào quy luật biến đổi tính chất của các Nghiên cứu SGK. HS tự mình ứng dụng sơ đồ trên để giải quyết các vấn đề tương tự. VIA. P.Trường THPT Phạm Hùng trị. VIA. thuộc chu kỳ 3. IIA. As: ra: -Trong cùng chu kỳ 3. Bi. tính phi kim: nguyên tố ở các nhóm IA. hơn Si và yếu hơn S. Vậy P có tính phi kim kém hơn hoàn với cấu tạo nguyên tử của Hóa trị cao nhất của N và mạnh hơn As. thảo luận. S có tính phi IIA. theo chiều tăng điện Nguyên tử thuộc nhóm IA. Biết vị trí của 1 nguyên tố trong BTH. HS tự mình ứng dụng sơ đồ trên để giải quyết các vấn đề tương tự. Từ vị trí của nguyên tố trong Ví dụ: So sánh các tính chất cơ bản của các bảng tuần hoàn có thể suy nguyên tố Si. SO3 là oxit axit -Hóa trị trong hợp chất với H là 2. VIIA có tính phi kim. Từ cấu hình → số lớp e → số thứ tự của chu kì. số Công thức oxit cao nhất. theo chiều tăng điện GV củng cố quan hệ giữa vị trí VA. ta có dãy Si. Nhóm 1A → có 1 electron ngoài cùng. S. Xác định vị trí của nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn: HS trình bày phương hướng giải quyết: Từ cấu hình → tổng số e → số thứ tự của nguyên tố. Từ cấu hình → nguyên tố s hoặc p → thuộc nhóm A. kim giảm dần. Chu kì 4 → có 4 lớp electron. công thức hợp chất khí với H (nếu có). HS giải quyết vấn đề: Số thứ tự 19 → số đơn vị điện tích hạt nhân 19 → 19 proton → 19 electron. Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao -Số proton. (trừ Sb. công thức -Số thứ tự = số proton (số hợp chất khí với H là H2S đơn vị điện tích hạt nhân) = -Hydroxit tương ứng là H2SO4. Ni. Po) -Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi. Hoạt động 3: Nguyên tố thuộc nhóm -Trong cùng nhóm VA. -Số thứ tự của electron nguyên tố -Số thứ tự của chu kỳ -Số thứ tự của nhóm A -Số lớp electron -Số electron lớp ngoài cùng Gv : Nguyễn Hữu Tiến . -Hóa trị của nguyên tố với hidro. As có tính phi của nguyên tố trong bảng tuần kim (trừ SB. Hoạt động 2: GV đặt vấn đề: Cho cấu hình electron nguyên tử của một nguyên tố là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. 3 lớp e → chu kì 3. 6e ngoài cùng → nhóm VIA. công thức oxit cao nhất và hidroxit tương ứng . công thức oxit cao nhất là SO3. P. Po). tích hạt nhân. Từ cấu hình → số e ngoài cùng → số thứ tự của nhóm. HS giải quyết vấn đề: Tổng số e là 16 → số thứ tự của nguyên tố là 16. -Công thức hydroxit có tính axit hay bazơ . IIIA có tính kim loại kim tăng dần. hóa trị của nguyên Vị trí của một nguỵên tố trong tố trong hợp chất với hiđro. IIIA có tính kim loại (trừ H và B). VIIA có tính phi tích hạt nhân ta có dãy N. P. nguyên tố ở các nhóm VA. Nguyên tử p → thuộc nhóm A. nhóm VIA có: -Hóa trị cao nhất với oxi là 6. nguyên tố trong BTH có thể so sánh tính chất trình bày phương hướng giải hóa học của 1 nguyên tố với các nguyên tố lân quyết: cận. Vậy P có tính phi kim mạnh (trừ B và H). Bi. là một axit số e mạnh. số e -Số lớp e -Số e lớp ngoài cùng  STT nhóm A : VIA II-QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ .

tính phi kim mạnh dần. . Trong bảng tuần hoàn.Nghiên cứu SGK. S thuộc cùng một chu kì. Em suy ra được những tính chất gì của nó? S ở nhóm VIA. luật biến đổi tính chất của các tính phi kim giảm dần. nguyên tố trong bảng tuần hoàn. ta có thể so sánh tính HS giải quyết vấn đề: So chất hóa học của một nguyên sánh tính chất hóa học của P tố với các nguyên tố lân cận (Z=15) với Si (Z=14) và S được không? (Z=16). với N (Z=7) và As (Z=33). công thức hợp chất khí với hiđro là H2S. Oxit và hiđroxit có tính bazơ yếu dần. các nguyên tố Si. Công thức hiđroxit tương ứng (nếu có) và tính axit hay bazơ của chúng. Nếu xếp Gv : Nguyễn Hữu Tiến . thảo luận. có thể suy ra những tính chất hóa học cơ bản của nó được không? Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao Công thức hợp chất khí với hiđro (nếu có). chu kì 3 là phi kim. tính axit mạnh dần. Trong nhóm A. Hóa trị cao nhất của nguyên tố trong hợp chất với oxi là 6. SO3 là oxit axit và H2SO4 là axit mạnh. trình bày phương hướng giải quyết về quy luật biến đổi tính chất: Trong chu kì theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần: Tính kim loại yếu dần.Trường THPT Phạm Hùng Hoạt động 4: GV đặt vấn đề: Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn. theo chiều Hoạt động 5: điện tích hạt nhân tăng: GV đặt vấn đề: Dựa vào quy Tính kim loại tăng dần. HS giải quyết vấn đề: Biết S ở ô 16 trong bảng tuần hoàn. HS tự mình ứng dụng sơ đồ trên để giải quyết các vấn đề tương tự. công thức oxit cao nhất là SO3. Hóa trị của nguyên tố trong hợp chất với hiđro là 2. P.

2. Chu kỳ 3 nhóm VII A B.B . So sánh tính chất hóa học của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận. Cho các nguyên tố thuộc chu kì 2: Li . Kết quả khác Câu 3 : Ion Y – có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 nguyên tử Y thuộc chu kỳ nào ? Nhóm nào ? A. HS tự mình ứng dụng sơ đồ trên để giải quyết các vấn đề tương tự. Vậy P có tính phi kim yếu hơn N và S. As. Chu kỳ 2 phân nhóm VI A C.F . Hãy cho biết sự biến đổi hóa trị của các nguyên tố hóa học trong một chu kì và cho ví dụ minh họa. P. Tồn tại được ở dạng phân tử gồm có 2 nguyên tử c. có tính axit yếu hơn HNO3 và H2SO4. Chu kỳ 4 phân nhóm VI A 2+ 2 2 Câu 2 : Ion X có cấu hình electron 1s 2s 2p6 xác định vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn A. S. Chu kỳ 4 phân nhóm I A D. Chu kỳ 4 nhóm II A Câu 4 : Theo quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì A. phi kim mạnh nhất là iot B. P có tính phi kim kém hơn N và mạnh hơn As. Chu kỳ 3 nhóm VI A C. Có thể tạo thành cation và anion? Viết công thức ion? b. hiđroxit của nó. Chu kỳ 2 phân nhóm II A B. H3PO4. Chu kỳ 2 phân nhóm VII A D. Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Cation R+ có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp 3p6 vậy R thuộc A.C . ta có dãy N. Trong chu kì theo chiều điện tích hạt nhân tăng thì tính phi kim tăng. Quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố. Chu kỳ 2 phân nhóm VI A B. theo chiều điện tích hạt nhân tăng. Gv : Nguyễn Hữu Tiến . Củng cố : 1. Hoạt động 6: GV củng cố toàn bài. tính phi kim giảm. Chu kỳ 4 nhóm I A D. Trong nhóm VIA. + Quy luật biến đổi tuần hoàn một số đại lượng vật lí và tính chất các nguyên tố theo chiều tăng của ĐTHN . + Định luật tuần hoàn . Chu kỳ 4 phân nhóm I A C.Ne Hãy căn cứ vào cấu hình electron để xác định các nguyên tố a. Nhấn mạnh phương hướng chung giải quyết ba vấn đề: Quan hệ giữa vị trí của nguyên tố và cấu tạo nguyên tử. phi kim mạnh nhất là flo D. kim loại yếu nhất là xesi Bài tập về nhà: 2-10 trang 58 Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2 và chuẩn bị : + Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học . P.O . Có hóa trị cao nhất đối với oxy và hyđro là bao nhiêu? Viết công thức phân tử của các chất đó. Vậy P có tính phi kim yếu hơn S và mạnh hơn Si. kim loại mạnh nhất là liti C.Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao theo thứ tự điện tích hạt nhân tăng dần ta được dãy Si.N .Be .

...Nhóm A : STT của nhóm A = Số electron lớp ngoaid cùng .... ... độ âm điện ...Ý nghĩa của BTH ..... .... ....Tính axit – bazơ của oxit và hidroxit .KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 1.......... ... Tuần : 8 Ngày soạn: 16/10/2007 Tiết : 22 Bài 14 : LUYỆN TẬP :CHƯƠNG 2 I... tính phi kim ..... Gv : Nguyễn Hữu Tiến ..... Rút kinh nghiệm: ...........Mỗi nguyên tố được xếp vào 1 ô........... 2....... Cấu tạo của bảng tuần hoàn a...Cấu tạo BTH .............. ... GHI BẢNG A............................. . ....... CHUẨN BỊ III...... ô nguyên tố là gì ?ví dụ b...Chu kỳ : Số thứ tự của chu kì = số lớp Học sinh nêu các quy luật electron .......Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao 4................. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1............... năng lượng ion hóa ....... 7 là chu kì lớn ............Năng lượng ion hóa thứ nhất . Kiểm Tra Bài Cũ 3..... bán kính nguyên tử ....Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.......... Kĩ năng ..................................................Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.... năng lượng ion hóa … 3................ sự biến đổi đại lượng biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của ĐTHN ...... tính axit – bazơ của các oxit và hidroxit ) . 5. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ? 2..... chu kì là gì ? c..... b...............Bán kính nguyên tử ... tính kim loại – phi kim .............. Thái độ II. phi kim . Về kiến thức Biết được: .Quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố và hợp chất của chúng trong BTH ( bán kính nguyên tử ......... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng .... biến đổi + chu kì 1. Hoạt Động Của HS Học sinh thảo luận nhóm Học sinh trình bày theo nhóm Các nhóm khác nhận xét ........... c... MỤC TIÊU BÀI HỌC 1................... nhóm là gì ? 3....Các nguyên tố có cùng electron hóa trị như nhau được xếp thành một cột 2.................... 2...... Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2........... 3 là : chu kì nhỏ + chu kì 4... 6. hóa trị ......Độ âm điện ............Tính kim loại ...........Ô nguyên tố .........Qui luật biến đổi tính kim loại ......... khái niệm chu kì và nhóm......... đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan............. .... 1....................... Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1 : Gv dùng phiếu học tập để ôn lại kiến thức cho học sinh ............Nắm được các nguyên tắc sắp xếp ..... Cấu tạo bảng tuần hoàn a......... Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong BTH .................... IV.........Nhóm: STT của nhóm = số electron hóa trị .........

Tính kim loại .Độ âm điện . nhoùm IB. kết thúc là một khí hiếm (trừ chu kì 1 và chu kì 7 chưa hoàn thành ). Hoạt động 2 : Gv chốt lại các vấn đề theo bảng vẽ . C.Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi và hóa trị của nguyên tố phi kim với hidro . D. B n¸ k Ý n n h g ªun ty ö T Ý n k h i ml oi ¹ 4.Nhóm B : STT của nhóm B = số electron hóa trị Nhóm B gồm các nguyên tố d và f. các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần . Chu kì thường bắt đầu là một kim loại kiềm .Những đại lượng biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của ĐTHN . Trong chu kì . tính phi kim . C Hoạt động 4 : Củng cố hku× h ãA m B n¸ k Ý n n h g ªun ty ö T Ý n k h i ml oi ¹ T Ýn h p h i k i m G i ¸ tr Þ ®é ©m ®i Ön N B ¸ n k Ýn h n g u y ª n tö Hoạt động 3 : Gv goi học sinh Học sinh nêu lại định luật phát biểu lại định luật tuần tuần hoàn . Câu 2 : Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là A.Năng lượng ion hóa thứ nhất .Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi và hóa trị của nguyên tố phi kim với hidro . hoàn .Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao . Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Tìm câu sai trong những câu dưới đây A. 8 và 18 .Tính axit – bazơ của oxit và hidroxit . C. IIA là nguyên tố s. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một chu kì có số electron bằng nhau . Chu kyø 4. nhoùmVIB. T Ýn h k i m l o ¹ i . Trong chu kì . B.Các nguyên tố nhóm IA. . Chu kyø 4. 18 và 18 . . Khi canxi tham gia phaûn öùng taïo thaønh hôïp chaát thì caáu hình cuûa ion Ca2+ naøy laø: Gv : Nguyễn Hữu Tiến . B. 3. C.Định luật tuần hoàn Tính chất của các nguyên tố cũng như thành phần và tính chất của các đơn chất và hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn Học sinh làm các câu hỏi theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử trắc nghiệm . các nguyên tố sắp xếp theo chiều số hiệu nguyên tử tăng dần . A vaø B ñuùng Câu 4 : Nguyeân toá canxi coù soá hieäu nguyeân töû laø 20. B. .Bán kính nguyên tử . Câu 3 : Nguyeân toá R coù caáu hình lôùp ngoaøi cuøng laø 4s1. 8 và 8 . A vaø B sai D. 18 và 8 . D. các nguyên tố từ IIIA đến VIIIA là các nguyên tố p. Vaäy R thuoäc: A.

......Quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố và hợp chất của chúng trong BTH ( bán kính nguyên tử ..... Kiểm Tra Bài Cũ 3.......43 ( SBT) trang 19 Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : 4........... cấu tạo nguyên tử và tính chất của đơn chất và hợp chất 3.. Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS Hoạt động 1 : Gv hướng dẫn Học sinh thảo luận nhóm 3 học sinh giải bài tập dạng tổng phút và trình bày lên bảng số hạt . có 7 electron lớp ngoài cùng ......... N = 10 ..... .................................... 1s22s22p63s23p63d104s24p6 Bài tập về nhà: 2.lập được phương trình tổng số hạt trong 1 nguyên tử .......... SBT ............... .Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao A....... tính kim loại – phi kim .. ..... 2..... hóa trị . Mặt khác nguyên tố thuộc nhóm VIIA ............. Tuần : 8 Ngày soạn: 16/10/2007 Tiết : 23 Bài 14 : LUYỆN TẬP :CHƯƠNG 2 I... Thái độ II......... ........ nên chọn : P = 8 hoặc P = 9 ................... đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan................ tính axit – bazơ của các oxit và hidroxit ) ....................................... GHI BẢNG 4....... Gọi số proton .... THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.....................36 đến 2... độ âm điện . bảng phụ III... 1s22s22p63s23p6 B.................. Rút kinh nghiệm: ........... Kĩ năng Vận dụng ý nghĩa của BTH để làm bài tập về mối quan hệ giữa vị trí . Về kiến thức Biết được: .......... A = 19 . N . + Gv đánh giá và bổ sung những chỗ chưa hoàn chỉnh ......... Do đó chọn giá trị P = 9 ............ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1...............Cấu tạo BTH ....... ...... nơtron .95 ≤ P ≤ 9....... electron có trong nguyên tử lần lượt là : P ..... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng ............. IV...............................Áp dụng điều kiện đồng vị bền để giải ra các nghiệm .Viết cấu hình electron và dựa Các nhóm đánh giá lẫn nhau vào số electron lớp ngoài cùng để nhận nghiệm .................. năng lượng ion hóa ..........Ý nghĩa của BTH ........... Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2.. 1s22s22p6 D..... Gv : Nguyễn Hữu Tiến ........... a.................52P Nên : 7............... 1s22s22p63s23p64s1 C.... Cấu hình electron : 1s22s22p5 ..... E Theo đề bài : P + E + N = 28 Trong nguyên tử : P = E nên : 2P + N = 28 Áp dụng điều kiện đồng vị bền : P ≤ N ≤ 1... CHUẨN BỊ Gv : bảng câu hỏi trắc nghiệm Học sinh : giải trước các bài tập SGK ....... b.................................................3 Vì P là số nguyên dương ........

Viết cấu hình electron : Học sinh viết cấu hình Li(Z=3). Các nhóm khác nhận xét 6. ZB = ZA + 1 đề bài ZA + ZB = 25  ZA = 12 . Học sinh giải bài tập 8 lên kì 3 . nhóm IIA . 2 Gv : Nguyễn Hữu Tiến . 9.Hướng dẫn : + Đặt M là nguyên tử khối trung bình của 2 kim loại . Học sinh nêu từng mục của + Trườn hợp 1 : ZA < ZB . + Tính M . A(Z = 12) 1s22s22p6s2 .75 nH = = 0.88 = . Kí hiệu hai kim loại nhóm IIIA là M . M1 < M< M2 + Tính số mol . nhóm IIIA . 1s22s22p63s23p63d104s24p65s1 đổi bán kính trong một Cs(Z=55).Gv cùng học sinh phân tích bài tập số 8 + A. A(Z = 13) 1s22s22p6s23p1 .1 học sinh khác trình bày qui luật biến đổi bán kính trong một nhóm A và so sánh bán kính nguyên tử của các nguyên Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao 5.3 mol 22. + Trườn hợp 2 : ZA = ZB + 1 ZA = ZB + 1 ZA + ZB = 25  ZA = 13 .Theo qui luật biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm IA của các nguyên tố trong nhóm A thì bán kính nguyên tử của các nguyên tố này giảm theo thứ tự : RCs > RRb > RK > RNa > RLi .4 n M = 0. Lưu huỳnh 2 + Cách 2 : 5. Dựa vào điều kiện và bảng tuần hoàn nhận nghiệm . Na(Z=11). ZB = 13 . nguyên tử khối trung bình là M 2M + 6HCl → 2MCl3 + 3H2 .M H = %R %H -Yêu cầu học sinh giải quyết vấn đề bài tập 5 đưa ra .2 mol M = 44 Hai kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp . Dựa vào bảng tuần hoàn hai kim loại đó là : Al và Ga . RO3 hãy suy ra công thức hợp chất với hidro ? . 11.nguyên tố A thuộc chu Học sinh thảo luận nhóm và kì 3 .nguyên tố A thuộc chu .88 = 5. nhóm A.Vấn đề : Tìm 2 kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp . một kim loại có nguyên tử khối nhỏ hơn 44 và 1 kim loại có nguyên tử khối lớn hơn 44 .nguyên tố A thuộc bảng với 2 trường hợp . B đứng kế nhau trong một chu kì của bảng tuần hoàn ZB = ZA + 1 ZA = ZB + 1 + Tổng số đơn vị ĐTHN là 25 ZA + ZB = 25 Trên co sở của đề bài ta pphải giải 2 trường hợp xảy ra Hoạt động 4 : GV tổ chức cho học sinh thảo luậnh nhóm để giải quyết vấn đề dặt ra của bài 9 . nhóm IIIA . Một học sinh trả lời : RH2 MR 2. 1s22s22p63s23p63d104s24p65s24d105p66s1 Học sinh so sánh bán kính .Trường THPT Phạm Hùng Hoạt động 2 : Gv đặt vấn đề -Có CT . 1s22s22p63s1 K(Z=19).88 => MR= 32 => bảng . B(Z = 12) 1s22s22p6s2 . Gv nhận xét lại và bổ sung chỗ còn thiếu . chu kì 3 . . 1s22s22p63s23p64s1 Học sinh nêu qui luật biến Rb(Z=37).nguyên tố A thuộc trình bày lên bảng chu kì 3 . nhóm IIA 2 B(Z = 13) 1s 2s22p6s23p1 . Hoạt động 5 : Gv cho 1 học sinh lên bảng viết cấu hình electron . . ZB = 12 . Hoạt động 3 : .Gv đưa ra công thức : M R 2. 1s22s1 electron .M H Học sinh giải bài tập lên + Cách 1 : 100-5. RO3=> RH2 . .100 => x = 32 2+x 8.

. SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ TRONG CHU KỲ VÀ PHÂN NHÓM I.Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao tố đó ........ Al . Nhoùm IA............F......... C........... R2O7 Câu 3 :Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức RO3.......... Na. e..............c.......... A.............trộn hóa chất ........... c.. Na.... RO2 C........c.... S .. -Sự biến đổi tính chất trong nhóm :phản ứng giữa kim loại Na và K với nước.... Nguyeân toá R laø: A.......b +Tính kim loại tăng dần của câu c.................. K ...........sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm thông thường ............. ...... Sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều độ âm điện tăng dần :B.....Ca.....................Rb. RH2 D... MỤC TIÊU BÀI HỌC 1..... 4........b..........5) Câu 2 : Một nguyên tố tạo hợp chất khí với Hidro có công thức RH3....... Löu huyønh C.... Ca................... RO3 D.... Ca ... Về kiến thức Biết được mục đích ... +Tính hòa tan trong nước giảm dần của các hiđroxit trên của câu a......... Rb.... Cs ............. phi kim thì nhoùm caùc nguyeân toá coù tính phi kim maïnh nhaát laø: A..... RH3 Câu 4 : Theo quy luaät bieán ñoåi tính kim loaïi. Kĩ năng Gv : Nguyễn Hữu Tiến .b...................... Al ... Hợp chất khí của nó với hidro có công thức.... -Sự biến đổi tính chất trong chu kì :phản ứng của Na và Mg với nước.................. RH C... Tuần : 8 Ngày soạn: 16/10/2007 Tiết : 24 Bài : BÀI THỰC HÀNH SỐ 1: MỘT SỐ THAO TÁC THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC . K......... Giải thích ? Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : THỰC HÀNH SỐ 1 và chuẩn bị : + Cách tiến hành thí nghiệm ........... Nhoùm VIIIA... 2. d.... +Tính bazơ tăng dần của các hiđroxit trên a.... D... Mg .. Cacbon B.... Silic (M=28) D. Hãy sắp xếp theo thứ tự : +Tính kim loại giảm dần của câu a............... Sr............43 ( SBT) trang 19 Bài tập làm thêm : Xét các nguyên tố sau : a...............đun nóng hóa chất .............d... Clo (M=35... ..kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm -Rèn luyện một số thao tác thực hành thí nghiệm :lấy hóa chất . Công thức oxit cao nhất tương ứng là: A...... Mg.................... hôïp chaát vôùi hidroâ cuûa R chöùa 75% khoái löôïng R.d...... Be....... B........... + Viết bài tường trình .... Rb.36 đến 2...... Cs ........................ b............ Bài tập về nhà: 2..........Cs... R2O5 B... Nhoùm VIIA. Hoạt động 6 : Củng cố Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Nguyeân toá R coù coâng thöùc oxit cao nhaát laø RO2 ... Nhoùm IIA.......các bước tiến hành ....... Mg.. Al . Rút kinh nghiệm: ...... RH4 B.. +Bán kính nguyên tử giảm dần của câu d..........

........................................ Ổn Định và Tổ Chức Lớp Học 2.............................. Cho vào cốc thứ nhất một mẩu nhỏ natri ............... IV. giải thích 2.. mỗi cốc chừng 60 ml Hoạt động 3 : Dọn vệ sinh sau Học sinh dọn vệ sinh sau nước .......................... mỗi cốc chừng 60 ml nước ........................... Cho vào cốc thứ nhất một mẩu nhỏ natri .. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU Phương pháp diễn giảng ................................... Bài tập trắc nghiệm: Câu 1 : Câu 2 : Câu 3 : Câu 4 : Bài tập về nhà: trang Dặn dò : Về nhà đọc trước bài : KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC LIÊN KẾT ION và trả lời câu hỏi sau : + Các ion được hình thành như thế nào ? + Thế nào là cation và anion ? Thế nào là ion đơn ... cốc Học sinh tiến hành thí thứ hai một mẩu kali có cùng kích thước ....``` 3.................................................. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1....... Lấy vào 2 cốc thủy tinh ......... Nhỏ vào mỗi cốc vài giọt dung dịch phenolphtalein và khấy đều ...... nghiệm và ghi nhận hiện Quan sát hiện tượng tượng ................ Vào Bài Mới : Hoạt Động Của GV Hoạt động 1 : Gv phổ biến nội qui phòng thí nghiệm ........ Gv : Nguyễn Hữu Tiến ....... Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong chu kì Rót vào 2 cốc thủy tinh .... CHUẨN BỊ III....... Rút kinh nghiệm: ........ đa nguyên tử ? + liên kết được hình thành như thế nào ? + Câu stạo mạng tinh thể ion và các tính chất chung của mạng liên quan với nhau như thế nào ? 4........................... mỗi cốc Hoạt động 4 : Củng cố một mẩu magie có kích thước băng mẩu natri Quan sát hiện tượng .. Cho vào cốc thứ hai và cốc thứ ba ..... buổi tiến hành thí nghiệm Nhỏ vào mỗi cốc vài giọt dung dịch phenolphtalein rồi khuấy đều ................... đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan........... khi thí nghiệm và đánh giá khi thí nghiệm xong Rót vào cốc thứ ba chừng 60 ml nước nóng ............................. trong nhóm .........thành công các thí nghiệm trên ..... .Trường THPT Phạm Hùng Giáo Án Hóa 10 Nâng Cao -Sử dụng dụng cụ và hóa chất tiến hành an toàn ..... -Quan sát hiện tượng .....giải thích và viết phương trình hóa học .. ......... Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố chép ...................... Thái độ II.. Hoạt động 2 : Gv hướng dẫn học sinh tiến hành thí nghiệm và lưu ý những thí nghiệm khó + TN1 +TN2 Cho học sinh tiến hành thí nghiệm dưới sự quan sát của giáo viên Hoạt Động Của HS GHI BẢNG Học sinh lắng nghe và ghi 1................................. -Viết tường trình hóa học ....... Kiểm Tra Bài Cũ 3..................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful