1.Rút gọn các biểu thức sau: a)OM – ON + AD + MD + EK – EP – MD b)AB+ MN – CB+ PQ+ CA+ NM c) KM+ DF+ AC– KF+ CD– AP+ MP 2.

Chứng minh rằng a) AB+ CD= AD+ CB b) AC+ BD= AD+ BC c) AB+ CD+ EA= ED+ CB d) AD+ BE+ CF= AE+ BF+ CD = AF+ BD+ CE e) AB+ CD+ EF+ GA= CB+ ED+ GF 3.Cho hình bình hành ABCD và một điểm M tùy ý . Chứng minh rằng : MA + MC = MB + MD 4.Cho tam giác ABC, Bên ngoài của tam giác ta vẽ các hình bình hành ABIJ ,BCPQ ,CARS. Chứng minh rằng : RJ + IQ + PS = 0 5.Cho tam giác ABC có trung tuyến AM.Trên cạnh AC lấy hai điểm E và F sao cho AE = EF = FC. Gọi N là giao điểm của AM và BE.Tính tổng AE+ AF + AN +MN 6.Cho tam giác đều ABC cạnh a.Tính độ dài của các vectơ AB+ BC , AB + AC , AB – BC 7.Cho hai vectơ a và b 0.Tìm điều kiện của a và b để:≠ a) a + b = a + b b) a + b = a – b 8.Cho 3 điểm O,A,B không thẳng hàng.Với điều kiện nào thì vectơ OA+ OBnằm trên đường phân giác của góc AOB trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC trùng nhau⇔9. Chứng minh rằng : AB = CD 10.Cho hình bình hành ABCD.Trên đường chéo AC lấy điểm O.Qua O kẻ các đường thẳng song song với các cạnh của hình bình hành cắt AB và DC tại M và N, cắt AD và BC tại E và F. Chứng minh rằng : a) OA + OC = OB + OD b) BD = ME + FN 11.Cho tam giác đều nội tiếp đường tròn tâm O a)Hãy xác định các điểm M ,N ,P sao cho: OM = OA + OB ; ON = OB + OC ; OP = OC + OA b)Chứng minh rằng OA + OB + OC = 0 12.Cho tam giác ABC. Gọi A’ là điểm đối xứng với B qua A ;B’ là điểm đối xứng với C qua B ;C’ là điểm đối xứng với A qua C . Chứng minh rằng với một điểm O bất kỳ ta có : OA+ OB+ OC = OA'+ OB'+ OC' 13.Cho n điểm trên mặt phẳng .Bạn An ký hiệu chúng là A1, A2, …, An. Bạn Bình ký hiệu chúng là B1, B2, …, Bn. Chứng minh rằng : A1B1+A2B2+...+AnBn=0 14.Cho tứ giác ABCD, gọi I và J là trung điểm AC và BD a)Chứng minh rằng AB + CD = 2IJ b)Xác định điểm M sao cho MA+ MB+ 2MC= 0 c)Xác định điểm N sao cho NA+NB+NC+ND= 0 15.Cho hai hình bình hành ABCD và A’B’C’D’. Gọi M ,N ,P ,Q lần lượt là trung điểm của AA’,BB’ ,CC’ ,DD’. Chứng minh rằng MNPQ là hình bình hành 16.Cho hai điểm phân biệt A và B.Tìm quĩ tích các điểm M thỏa mãn:

P. Gọi M .Cho ngũ giác ABCDE.NC = 3NA .Cho hai hình bình hành ABCD và AB’C’D’ có cùng đỉnh A.Cho tam giác ABC. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của MP và NQ Chứng minh rằng : IJ // AE và IJ = 14 AE 28. Chứng minh rằng : a) BB' + C'C + DD' = 0 b) hai tam giác BC’D và B’CD’ có cùng trọng tâm 31.PA = 3PB a)Chứng minh rằng : 2OM = 3OC – OB O∀ b)Chứng minh rằng hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm . BC.Tìm điểm O thoả mãn : OA+OB+OC+ OD+OE+OF = 0 21. BC. M là điểm tuỳ ý.RA – 3RB = 0 b)Với điểm O bất kỳ.MA + MB = MA – MB 17. Gọi M . DE. Chứng minh rằng MA+ MC+ ME= MB+ MD+ MF 26.R thoả: 2PA + 3PB = 0 . Q. CA .P lần lượt là trung điểm BC. Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB.Cho tam giác ABC.Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ lần lượt có trọng tâm là G và G’ a)Chứng minh rằng : AA' + BB' + CC' = 3GG' b)Từ đó suy ra điều kiện để hai tam giác có cùng trọng tâm 29.Cho tam giác ABC a)Xác định các điểm D.AB Chứng minh rằng : AM + BN + CP = 0 27.chứng minh rằng : OP= 25 OA + 35 OB . N.Q. CD.S sao cho GA+ GB+ GC= 0 .Cho lục giác đều ABCDEF .Cho hình bình hành ABCD.Q.Cho hai điểm phân biệt A. – 2QA + QB = 0 .QA+ 3QB+ 2QC = 0 RA– RB+ RC = 0 .N . N. P.B a)Hãy xác định các điểm P. chứng minh rằng MA + MC = MB + MD 25. Gọi M. DE. EA.Cho lục giác ABCDEF .R.Cho hình bình hành ABCD.P.xác định các điểm G.OR= – 12 OA+ 32 OB 23.N .Cho ngũ giác ABCDE.Cho tam giác ABC. Gọi M.P là các điểm được xác định như sau: MB = 3MC .2PA+ PB+ PC= 0. EA+ 2EC= 0 b)Tìm quĩ tích điểm M thoả mãn: |4MA – MB| = |MA+ 2MC| 22. Chứng minh rằng hai tam giác MPE và NQR có cùng trọng tâm 30. 5SA– 2SB– SC= 0 24.Cho tam giác ABC a)Tìm điểm M thoả mãn :AM – MB+ MC = 0 b)Tìm điểm N thoả mãn :BN = AN+NC + BD c)Tìm điểm K thoả mãn :BK+ BA+ KA + CK = 0 d)Tìm điểm M thoả mãn :MA+ MB– 2MC = 0 e)Tìm điểm N thoả mãn :NA+ NB+ 2NC = 0 f)Tìm điểm P thoả mãn :PA – PB + 2PC = 0 19.OQ = 2OA– OB .Cho tam giác ABC a)Xác định điểm I sao cho : IA + 2IB = 0 b)Xác định điểm K sao cho : KA + 2KB = CB 18.E thoả mãn: 4DA – DB = 0 . R lần lượt là trung điểm các cạnh AB. CD. Tìm điểm M thoả mãn: 4AM= AB+ AC+ AD 20.

P lần lượt chia các đoạn thẳng AB. Chứng minh rằng :≠ 36. Chứng minh rằng nếu cho trước một điểm M nằm trên cạnh AD thì sẽ tìm được một điểm N nằm trên cạnh BC sao cho AN//MC và DN//MB .p = 1 (định lý Mênêlauýt)⇔a)M. E và F.Cho tam giác ABC .Tính các vectơ AB . Hãy tính vectơ CM theo các vectơ CA và CB b)Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. BN= 13 (2BC+ BA) CP= 13 (2CA+ CB) b)Chứng minh rằng : AM + BN+ CP = 0 40*.32.Cho tam giác ABC.Cho tam giác ABC.Cho ngũ giác đều ABCDE tâm O. Hãy tính vectơ CI theo hai vectơ a và b 43*. Chứng minh rằng OA + OB + OC + OD + OE = 0 41*.CA .K thẳng hàng 34.CB = b . CB' = nb .n. Gọi K là trung điểm của MN a)Chứng minh rằng : AK = 14 AB + 16 AC b)Gọi D là trung điểm BC.Đặt CA = a .AB .P sao cho BM = 12 MC . Một đường thẳng song song với AB cắt các đoạn thẳng AM.N. Một điểm G nằm trên cạnh AB sao cho FG//AC.N. Chứng minh rằng ED = GB .n. p m. C. Chứng minh ) OBα OA + (1 – α sao cho: OM = α có số ⇔d ∈rằng điểm M đoạn thẳng AB∈ thì M α Với điều kiện nào của 1.CI . N.Đặt BN = a .BC . BC. N.CA theo các vectơ a và b 42* Cho tam giác ABC . a)Chứng minh rằng nếu có một điểm I và một số t sao cho IA = tIB + (1 – t)IC điểm M ta đều có : MA = tMB + (1 – t)MC∀thì b)Chứng minh rằng : IA = tIB + (1 – t)IC A.AB lấy các điểm M.AK . Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC Chứng minh rằng : AM = 13 AB + 23 AC 33. CN = 12 NA .Cho 3 điểm phân biệt A. Gọi I là trung điểm đoạn thẳng AG và K là điểm nằm trên cạnh AB sao cho AB = 5AK a)Tính các vectơ AI . Gọi M.Cho tam giác ABC và trung tuyến AM. B.Cho điểm O cố định và đường thẳng d đi qua hai điểm A B cố định.Cho tam giác ABC. Gọi I là giao điểm của A’B và B’A. BC lần lượt tại D. Chứng minh rằng vectơ v= MA– 3MB+ 2MC không phụ thuộc vào vị trí điểm M 39.chứng minh rằng : KD = 14 AB + 13 AC 38.CP = b . Chứng minh rằng : aIA + bIB + cIC = 0 44*.Cho tam giác ABC.CA . CA theo các tỉ số m. AP = 12 BP a)Chứng minh rằng : AM= 13 (2AB+ AC) . C thẳng hàng⇔ 35. P thẳng hàng m. Suy ra hai tam giác ADE và BFG có diện tích bằng nhau 45*.P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC . n.M là điểm tuỳ ý.Cho hình thang ABCD có các cạnh đáy là AB và CD.Cho tam giác ABC với các cạnh AB = c. BC = a.CK theo hai vectơ CA và CB b)Chứng minh rằng 3 điểm C.Cho tam giác ABC có trọng tâm G. B.I . CA = b a)Gọi CM là đường phân giác trong của góc C.Cho tam giác ABC. Các điểm M.p = – 1(định lý Xêva)⇔b)AN. Gọi M là trung điểm AB và N là điểm trên cạnh AC sao cho NC = 2NA. Lấy các điểm A’ và B’ sao cho CA' = ma . CM. BP đồng qui hoặc song song 37.Trên các cạnh BC . AC.

Kết luận gì về ba điểm O .G’ lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và A’B’C’ a)Chứng minh rằng : AA'+ BB'+ CC'= 3GG' b)Gọi M.Trong đường tròn (O) cho 3 dây cung song song AA1 . gọi D là điểm đối xứng của A qua tâm O a) Chứng minh rằng HBDC là hình bình hành b) Chứng minh rằng HA + HB + HC = 2HO và OA + OB + OC = OH c)Gọi G là trọng tâm tam giác ABC.BOC . NA’ b)So sánh diện tích hai tam giác ABC và MNP 47*. C’ sao cho A’B = 2A’C.và CAB1 thẳng hàng 51*.BCA1 .chứng minh rằng : (k – 1)OM = kOC – OB với O là một điểm tuỳ ý 1. Chứng minh rằng OH = 3OG Kết luận gì về ba điểm O.G 50*.Cho tam giác ABC .PA = kPB 1)≠ (k a)Vẽ các điểm M. P = BB’ CC’ a)So sánh các đoạn thẳng AM.NC = kNA . C’A = 2C’B.CC1 . PC= 13 PA .NB + kND = 0 – 1). H . M là điểm tuỳ ý và P là điểm xác định bởi : MP = MA + 3MB Chứng minh rằng đường thẳng MP đi qua một điểm cố định 52*.Cho tam giác ABC.Tính các góc AOB . H là trực tâm của tam giác .F lần lượt là hình chiếu của M xuống 3 cạnh .BB1 . Gọi D. Chứng minh rằng trực tâm của ba tam giác ABC1 .COA 58.ta lấy các điểm M và N sao cho AM = kAB và DN = kDC .hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm≠ k ∀c)Chứng minh rằng 53*.Gọi M . Chứng minh rằng : MD + ME + MF = 32MO 48*. J ? c)Gọi P và Q là hai điểm xác định bởi PA + kPD = 0 và QB + kQC =0 Chứng minh rằng O là trung điểm của đoạn PQ 54.N. CA.CD cắt AB tại K.Gọi G là trọng tâm tam giác ABC .chứng minh rằng : a) GA+ GB+ GC = 0 b) AG = 13 (AB+ AC) 57. Trên các cạnh BC.Cho tam giác ABC và đường thẳng d.Cho tam giác ABC và điểm M tuỳ ý a)Chứng minh rằng vectơ v = MA + 2MB – 3MC không phụ thuộc vị trí điểm M b)Dựng điểm D sao cho CD = v .Gọi O là trung điểm MN≠ (k a)Chứng minh rằng : OI = 12 (MA + NB) và OJ = 12 (MC + ND) b)Từ đó chứng minh : OI + kOJ = 0.Tìm tập hợp các trung điểm I của đoạn MN 56.Cho tứ giác ABCD.P là những điểm xác định bởi: MB = kMC .OB. B’. AB lần lượt lấy các điểm A’.P là các điểm thoả: MA= 13 MB . N = AA’ CC’. Tìm điểm M trên d sao cho vectơ u = MA + MB + 2MC có độ dài nhỏ nhất 55*. I . MN.E. NB= 13 NC .46*.Gọi G.N .P khi k = 3 b)Với k tuỳ ý khác 1.Cho ba vectơ OA. Chứng minh rằng KA + 2KB = 0 và CD = 3CK 49*.Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O).M và N là các điểm xác định bởiMA + kMC = 0 .N. Gọi M = AA’ BB’.Cho hai điểm A và B cố định. B’C = 2B’A.Gọi I và J là trung điểm các đoạn AB và CD .Cho tam giác đều ABC tâm O và M là điểm tuỳ ý bên trong của tam giác. Với số k tuỳ ý.OC có độ dài bằng nhau và OA+ OB+ OC = 0 .

AM theo AB. Gọi M. ABC’ Chứng minh rằng G là trọng tâm của tam giác G1G2G3 64.Cho tam giác ABC và một điểm O bất kỳ.E.N. M là điểm đối xứng của trọng tâm G qua B. Chứng minh rằng đường thẳng MN đi qua trọng tâm G của tam giác ABC 61.N thẳng hàng b)Xác định x để MN đi qua trung điểm I của BC.w .v .F là điểm trên cạnh AC sao cho AF = 1n + 1 AC. J là điểm thỏa BJ = 12 AC – 23 AB a)Chứng minh rằng : BI = 34 AC – AB b)Chứng minh rằng B . L là điểm sao cho AL = xAC . Chứng minh rằng γ .I .Cho các tam giác ABC và A’B’C’ có cùng trọng tâm G .Cho tam giác ABC và hai điểm M. Chứng minh rằng E.A'C = 0 .C’ sao cho AA' = tu .F thẳng hàng 71.Tìm quĩ tích trọng tâm G của tam giác A’B’C’ khi t thay đổi = 1 vàγ + β + α sao cho: γ .G2. BB' = tv . Chứng minh rằng≠ AB.N thoả: 2MA+ 3MB = 0 và NA+ 3NC = 0 .M .M thẳng hàng 66.Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng : a) tanB.K. 5AE = 2AC a)Tính DEvàDG theo AB và AC b)Chứng minh rằng 3 điểm D.Cho tam giác ABC. β . β .Cho tam giác ABC. Gọi G1. Xác định x để M.Chứng minh rằng các tam giác ABC và tam giác MNP có cùng trọng tâm 59.Cho tam giác ABC có trực tâm H.AC và x và xác định x để A.N. CC' = tw . Phân tích HA theo HB và HC 65.Tính tỉ số IMIN 69.M thẳng hàng 67.Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Điểm I trên cạnh AC sao cho CI = 14 CA.BB’ .N là điểm sao cho BN = 3MC.CC’.các đường cao là AA’ .G thẳng hàng c)Gọi K là trung điểm DE và M là điểm xác định bởi BM= xBC Tính AK. trên cạnh AB lấy điểm E sao cho AE = 1n AB .P lần lượt là các điểm chia các đoạn thẳng 1 .G3 lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCA’ .BC.K. B’ .J thẳng hàng c) Dựng điểm J thỏa mãn điều kiện bài toán 70. M là điểm thỏa mãn BM = BC – 2AB và N là điểm thỏa CN = xAC – BC a)Xác định x để A . Với mỗi số t A’.Gọi D và E là các điểm xác định bởi: AD= 2AB .A'B + tanC.CA theo cùng một tỉ số k hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm 60.Nếu điểm M trùng với trọng tâm của tam giác ABC thì các số γ OB + β OA + α OM = bằng bao nhiêu? 63. M là điểm sao cho AM = 3MB .L thẳng hàng 68.Cho hình bình hành ABCD.Cho tam giác ABC. α điểm M ta luôn luôn tìm được 3 số ∀62.Cho R.D. α OC .Gọi H là điểm đối xứng với G qua C và K là các điểm đối xứng với A qua B a)Chứng minh rằng: 3AH= 5AC – AB b)Chứng minh rằng: 3HK = 5CB + 2AB c)Gọi M là điểm xác định bởi BM= xAC xác định x để H. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. CAB’ .lấy các điểm∈tam giác ABC và 3 vectơ cố định u .Cho tam giác ABC .

AJ theo AB. hai điểm M . 2DN = DC a) Tính AN theo AB và AC β BC .HB + tanC. M là điểm trên AC sao cho AM= 13 MC .b) tanA. AC β .HA + tanB.Cho tg ABC.G là trọng tâm tam giác ABC.AJ = α b) Gọi I và J là hai điểm thỏa BI = α Tính AI .N thỏa 3AM = AB .Tính ANAB 74. 73. MG cắt đường thẳng AB tại N.Cho hình bình hành ABCD.Cho tam giác ABC.HC = 0 72.Tìm tập hợp các điểm M thỏa a)MA + MB = MB + MC b) MA+ 2MB – 3MC = 0 .