1.Rút gọn các biểu thức sau: a)OM – ON + AD + MD + EK – EP – MD b)AB+ MN – CB+ PQ+ CA+ NM c) KM+ DF+ AC– KF+ CD– AP+ MP 2.

Chứng minh rằng a) AB+ CD= AD+ CB b) AC+ BD= AD+ BC c) AB+ CD+ EA= ED+ CB d) AD+ BE+ CF= AE+ BF+ CD = AF+ BD+ CE e) AB+ CD+ EF+ GA= CB+ ED+ GF 3.Cho hình bình hành ABCD và một điểm M tùy ý . Chứng minh rằng : MA + MC = MB + MD 4.Cho tam giác ABC, Bên ngoài của tam giác ta vẽ các hình bình hành ABIJ ,BCPQ ,CARS. Chứng minh rằng : RJ + IQ + PS = 0 5.Cho tam giác ABC có trung tuyến AM.Trên cạnh AC lấy hai điểm E và F sao cho AE = EF = FC. Gọi N là giao điểm của AM và BE.Tính tổng AE+ AF + AN +MN 6.Cho tam giác đều ABC cạnh a.Tính độ dài của các vectơ AB+ BC , AB + AC , AB – BC 7.Cho hai vectơ a và b 0.Tìm điều kiện của a và b để:≠ a) a + b = a + b b) a + b = a – b 8.Cho 3 điểm O,A,B không thẳng hàng.Với điều kiện nào thì vectơ OA+ OBnằm trên đường phân giác của góc AOB trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC trùng nhau⇔9. Chứng minh rằng : AB = CD 10.Cho hình bình hành ABCD.Trên đường chéo AC lấy điểm O.Qua O kẻ các đường thẳng song song với các cạnh của hình bình hành cắt AB và DC tại M và N, cắt AD và BC tại E và F. Chứng minh rằng : a) OA + OC = OB + OD b) BD = ME + FN 11.Cho tam giác đều nội tiếp đường tròn tâm O a)Hãy xác định các điểm M ,N ,P sao cho: OM = OA + OB ; ON = OB + OC ; OP = OC + OA b)Chứng minh rằng OA + OB + OC = 0 12.Cho tam giác ABC. Gọi A’ là điểm đối xứng với B qua A ;B’ là điểm đối xứng với C qua B ;C’ là điểm đối xứng với A qua C . Chứng minh rằng với một điểm O bất kỳ ta có : OA+ OB+ OC = OA'+ OB'+ OC' 13.Cho n điểm trên mặt phẳng .Bạn An ký hiệu chúng là A1, A2, …, An. Bạn Bình ký hiệu chúng là B1, B2, …, Bn. Chứng minh rằng : A1B1+A2B2+...+AnBn=0 14.Cho tứ giác ABCD, gọi I và J là trung điểm AC và BD a)Chứng minh rằng AB + CD = 2IJ b)Xác định điểm M sao cho MA+ MB+ 2MC= 0 c)Xác định điểm N sao cho NA+NB+NC+ND= 0 15.Cho hai hình bình hành ABCD và A’B’C’D’. Gọi M ,N ,P ,Q lần lượt là trung điểm của AA’,BB’ ,CC’ ,DD’. Chứng minh rằng MNPQ là hình bình hành 16.Cho hai điểm phân biệt A và B.Tìm quĩ tích các điểm M thỏa mãn:

R.P lần lượt là trung điểm BC.xác định các điểm G.P là các điểm được xác định như sau: MB = 3MC .OQ = 2OA– OB .Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ lần lượt có trọng tâm là G và G’ a)Chứng minh rằng : AA' + BB' + CC' = 3GG' b)Từ đó suy ra điều kiện để hai tam giác có cùng trọng tâm 29.OR= – 12 OA+ 32 OB 23.Cho hình bình hành ABCD.Cho hai điểm phân biệt A. N.Cho ngũ giác ABCDE. P. CD.Cho tam giác ABC a)Xác định điểm I sao cho : IA + 2IB = 0 b)Xác định điểm K sao cho : KA + 2KB = CB 18. DE. 5SA– 2SB– SC= 0 24. – 2QA + QB = 0 . EA+ 2EC= 0 b)Tìm quĩ tích điểm M thoả mãn: |4MA – MB| = |MA+ 2MC| 22. R lần lượt là trung điểm các cạnh AB.2PA+ PB+ PC= 0.R thoả: 2PA + 3PB = 0 . Gọi M. M là điểm tuỳ ý.Cho tam giác ABC. CA .QA+ 3QB+ 2QC = 0 RA– RB+ RC = 0 .Q.N .N . Gọi M . chứng minh rằng MA + MC = MB + MD 25.Cho tam giác ABC a)Xác định các điểm D.Cho tam giác ABC.RA – 3RB = 0 b)Với điểm O bất kỳ. P.AB Chứng minh rằng : AM + BN + CP = 0 27.PA = 3PB a)Chứng minh rằng : 2OM = 3OC – OB O∀ b)Chứng minh rằng hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm . Tìm điểm M thoả mãn: 4AM= AB+ AC+ AD 20.Q. Chứng minh rằng : a) BB' + C'C + DD' = 0 b) hai tam giác BC’D và B’CD’ có cùng trọng tâm 31.P. N. Chứng minh rằng MA+ MC+ ME= MB+ MD+ MF 26.Cho lục giác đều ABCDEF . Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB.Cho tam giác ABC a)Tìm điểm M thoả mãn :AM – MB+ MC = 0 b)Tìm điểm N thoả mãn :BN = AN+NC + BD c)Tìm điểm K thoả mãn :BK+ BA+ KA + CK = 0 d)Tìm điểm M thoả mãn :MA+ MB– 2MC = 0 e)Tìm điểm N thoả mãn :NA+ NB+ 2NC = 0 f)Tìm điểm P thoả mãn :PA – PB + 2PC = 0 19. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của MP và NQ Chứng minh rằng : IJ // AE và IJ = 14 AE 28. Chứng minh rằng hai tam giác MPE và NQR có cùng trọng tâm 30. CD.E thoả mãn: 4DA – DB = 0 . Gọi M .Cho hai hình bình hành ABCD và AB’C’D’ có cùng đỉnh A.Cho tam giác ABC.Tìm điểm O thoả mãn : OA+OB+OC+ OD+OE+OF = 0 21.chứng minh rằng : OP= 25 OA + 35 OB . BC. Q. EA. DE. BC.Cho lục giác ABCDEF .S sao cho GA+ GB+ GC= 0 .Cho ngũ giác ABCDE.B a)Hãy xác định các điểm P. Gọi M.NC = 3NA .MA + MB = MA – MB 17.Cho hình bình hành ABCD.

Hãy tính vectơ CM theo các vectơ CA và CB b)Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Chứng minh ) OBα OA + (1 – α sao cho: OM = α có số ⇔d ∈rằng điểm M đoạn thẳng AB∈ thì M α Với điều kiện nào của 1. Hãy tính vectơ CI theo hai vectơ a và b 43*.p = 1 (định lý Mênêlauýt)⇔a)M.CP = b .Cho 3 điểm phân biệt A. Chứng minh rằng : aIA + bIB + cIC = 0 44*. Suy ra hai tam giác ADE và BFG có diện tích bằng nhau 45*. Chứng minh rằng ED = GB . CM.n.P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC .M là điểm tuỳ ý. Một đường thẳng song song với AB cắt các đoạn thẳng AM. P lần lượt chia các đoạn thẳng AB. p m.CA .n. BC = a.CB = b . Gọi I là trung điểm đoạn thẳng AG và K là điểm nằm trên cạnh AB sao cho AB = 5AK a)Tính các vectơ AI .Đặt CA = a . Gọi I là giao điểm của A’B và B’A. AP = 12 BP a)Chứng minh rằng : AM= 13 (2AB+ AC) .N.CK theo hai vectơ CA và CB b)Chứng minh rằng 3 điểm C.AB lấy các điểm M.CA theo các vectơ a và b 42* Cho tam giác ABC .Cho tam giác ABC. C thẳng hàng⇔ 35.32. Gọi K là trung điểm của MN a)Chứng minh rằng : AK = 14 AB + 16 AC b)Gọi D là trung điểm BC. Gọi M. Chứng minh rằng OA + OB + OC + OD + OE = 0 41*. C. CA theo các tỉ số m.AK . P thẳng hàng m. N.CA .AB . a)Chứng minh rằng nếu có một điểm I và một số t sao cho IA = tIB + (1 – t)IC điểm M ta đều có : MA = tMB + (1 – t)MC∀thì b)Chứng minh rằng : IA = tIB + (1 – t)IC A.Cho tam giác ABC có trọng tâm G.I . Các điểm M.p = – 1(định lý Xêva)⇔b)AN. N. E và F.Cho tam giác ABC.N.BC .P sao cho BM = 12 MC . BP đồng qui hoặc song song 37. Gọi M là trung điểm AB và N là điểm trên cạnh AC sao cho NC = 2NA. Một điểm G nằm trên cạnh AB sao cho FG//AC. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC Chứng minh rằng : AM = 13 AB + 23 AC 33.Cho tam giác ABC. BC.chứng minh rằng : KD = 14 AB + 13 AC 38. Chứng minh rằng nếu cho trước một điểm M nằm trên cạnh AD thì sẽ tìm được một điểm N nằm trên cạnh BC sao cho AN//MC và DN//MB .Cho ngũ giác đều ABCDE tâm O.Cho tam giác ABC. BN= 13 (2BC+ BA) CP= 13 (2CA+ CB) b)Chứng minh rằng : AM + BN+ CP = 0 40*. Lấy các điểm A’ và B’ sao cho CA' = ma .Cho tam giác ABC . n.Đặt BN = a . Chứng minh rằng :≠ 36.Cho tam giác ABC. CB' = nb .Cho điểm O cố định và đường thẳng d đi qua hai điểm A B cố định. Chứng minh rằng vectơ v= MA– 3MB+ 2MC không phụ thuộc vào vị trí điểm M 39.Trên các cạnh BC . B. CN = 12 NA .K thẳng hàng 34. B.Cho tam giác ABC với các cạnh AB = c. CA = b a)Gọi CM là đường phân giác trong của góc C. AC.Cho hình thang ABCD có các cạnh đáy là AB và CD.Tính các vectơ AB .Cho tam giác ABC và trung tuyến AM.CI . BC lần lượt tại D.

Gọi M .E. I . Gọi M = AA’ BB’. M là điểm tuỳ ý và P là điểm xác định bởi : MP = MA + 3MB Chứng minh rằng đường thẳng MP đi qua một điểm cố định 52*.chứng minh rằng : (k – 1)OM = kOC – OB với O là một điểm tuỳ ý 1. H .Gọi G.Tính các góc AOB .Trong đường tròn (O) cho 3 dây cung song song AA1 .Kết luận gì về ba điểm O . Chứng minh rằng : MD + ME + MF = 32MO 48*. Chứng minh rằng trực tâm của ba tam giác ABC1 .P là những điểm xác định bởi: MB = kMC . NA’ b)So sánh diện tích hai tam giác ABC và MNP 47*.Cho tam giác đều ABC tâm O và M là điểm tuỳ ý bên trong của tam giác.hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm≠ k ∀c)Chứng minh rằng 53*.CD cắt AB tại K.và CAB1 thẳng hàng 51*. C’A = 2C’B.Cho tứ giác ABCD. P = BB’ CC’ a)So sánh các đoạn thẳng AM.G 50*. J ? c)Gọi P và Q là hai điểm xác định bởi PA + kPD = 0 và QB + kQC =0 Chứng minh rằng O là trung điểm của đoạn PQ 54.N.NC = kNA .N. PC= 13 PA .Tìm tập hợp các trung điểm I của đoạn MN 56.CC1 . NB= 13 NC .N . Chứng minh rằng OH = 3OG Kết luận gì về ba điểm O. N = AA’ CC’.Cho tam giác ABC và điểm M tuỳ ý a)Chứng minh rằng vectơ v = MA + 2MB – 3MC không phụ thuộc vị trí điểm M b)Dựng điểm D sao cho CD = v . B’.Gọi I và J là trung điểm các đoạn AB và CD . AB lần lượt lấy các điểm A’. Với số k tuỳ ý.ta lấy các điểm M và N sao cho AM = kAB và DN = kDC .chứng minh rằng : a) GA+ GB+ GC = 0 b) AG = 13 (AB+ AC) 57.Gọi O là trung điểm MN≠ (k a)Chứng minh rằng : OI = 12 (MA + NB) và OJ = 12 (MC + ND) b)Từ đó chứng minh : OI + kOJ = 0. H là trực tâm của tam giác .Cho tam giác ABC . C’ sao cho A’B = 2A’C.Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O).P khi k = 3 b)Với k tuỳ ý khác 1.M và N là các điểm xác định bởiMA + kMC = 0 .OB.OC có độ dài bằng nhau và OA+ OB+ OC = 0 . Trên các cạnh BC. Chứng minh rằng KA + 2KB = 0 và CD = 3CK 49*.F lần lượt là hình chiếu của M xuống 3 cạnh . gọi D là điểm đối xứng của A qua tâm O a) Chứng minh rằng HBDC là hình bình hành b) Chứng minh rằng HA + HB + HC = 2HO và OA + OB + OC = OH c)Gọi G là trọng tâm tam giác ABC.Cho hai điểm A và B cố định.P là các điểm thoả: MA= 13 MB .Cho tam giác ABC. Gọi D.COA 58.BB1 .Cho ba vectơ OA.Cho tam giác ABC và đường thẳng d.46*.G’ lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và A’B’C’ a)Chứng minh rằng : AA'+ BB'+ CC'= 3GG' b)Gọi M.BCA1 .PA = kPB 1)≠ (k a)Vẽ các điểm M.NB + kND = 0 – 1).Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . B’C = 2B’A. Tìm điểm M trên d sao cho vectơ u = MA + MB + 2MC có độ dài nhỏ nhất 55*. CA. MN.BOC .

L thẳng hàng 68.Gọi H là điểm đối xứng với G qua C và K là các điểm đối xứng với A qua B a)Chứng minh rằng: 3AH= 5AC – AB b)Chứng minh rằng: 3HK = 5CB + 2AB c)Gọi M là điểm xác định bởi BM= xAC xác định x để H.N thẳng hàng b)Xác định x để MN đi qua trung điểm I của BC.Tìm quĩ tích trọng tâm G của tam giác A’B’C’ khi t thay đổi = 1 vàγ + β + α sao cho: γ .M thẳng hàng 66.Cho R.N. Chứng minh rằng : a) tanB. M là điểm thỏa mãn BM = BC – 2AB và N là điểm thỏa CN = xAC – BC a)Xác định x để A .N thoả: 2MA+ 3MB = 0 và NA+ 3NC = 0 .Cho tam giác ABC.Cho tam giác ABC. L là điểm sao cho AL = xAC .Cho tam giác ABC và một điểm O bất kỳ. β .Cho tam giác ABC .Cho tam giác ABC.N là điểm sao cho BN = 3MC.Cho các tam giác ABC và A’B’C’ có cùng trọng tâm G .Nếu điểm M trùng với trọng tâm của tam giác ABC thì các số γ OB + β OA + α OM = bằng bao nhiêu? 63.G2. M là điểm sao cho AM = 3MB . ABC’ Chứng minh rằng G là trọng tâm của tam giác G1G2G3 64.CA theo cùng một tỉ số k hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm 60.lấy các điểm∈tam giác ABC và 3 vectơ cố định u . Chứng minh rằng≠ AB. J là điểm thỏa BJ = 12 AC – 23 AB a)Chứng minh rằng : BI = 34 AC – AB b)Chứng minh rằng B .AC và x và xác định x để A.M .F thẳng hàng 71.F là điểm trên cạnh AC sao cho AF = 1n + 1 AC.Chứng minh rằng các tam giác ABC và tam giác MNP có cùng trọng tâm 59. CAB’ .w .Gọi D và E là các điểm xác định bởi: AD= 2AB . CC' = tw .A'B + tanC.N. Gọi M.BC.Cho tam giác ABC có trọng tâm G.A'C = 0 .G thẳng hàng c)Gọi K là trung điểm DE và M là điểm xác định bởi BM= xBC Tính AK.các đường cao là AA’ .G3 lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCA’ .M thẳng hàng 67. B’ .CC’.BB’ . Điểm I trên cạnh AC sao cho CI = 14 CA. Chứng minh rằng γ .K.K.Cho tam giác ABC có trực tâm H. α điểm M ta luôn luôn tìm được 3 số ∀62.v .Cho tam giác ABC. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Xác định x để M. M là điểm đối xứng của trọng tâm G qua B. Với mỗi số t A’. Chứng minh rằng đường thẳng MN đi qua trọng tâm G của tam giác ABC 61. BB' = tv .P lần lượt là các điểm chia các đoạn thẳng 1 . Gọi G1.Cho hình bình hành ABCD.C’ sao cho AA' = tu . β .E. trên cạnh AB lấy điểm E sao cho AE = 1n AB .D. 5AE = 2AC a)Tính DEvàDG theo AB và AC b)Chứng minh rằng 3 điểm D. Phân tích HA theo HB và HC 65.I .Tính tỉ số IMIN 69. α OC . Chứng minh rằng E.AM theo AB.J thẳng hàng c) Dựng điểm J thỏa mãn điều kiện bài toán 70.Cho tam giác ABC và hai điểm M.

Cho tg ABC. MG cắt đường thẳng AB tại N.HB + tanC. AC β . hai điểm M .Tìm tập hợp các điểm M thỏa a)MA + MB = MB + MC b) MA+ 2MB – 3MC = 0 . 2DN = DC a) Tính AN theo AB và AC β BC .N thỏa 3AM = AB .Cho tam giác ABC.HA + tanB.AJ theo AB. M là điểm trên AC sao cho AM= 13 MC .AJ = α b) Gọi I và J là hai điểm thỏa BI = α Tính AI .Tính ANAB 74.b) tanA.HC = 0 72. 73.Cho hình bình hành ABCD.G là trọng tâm tam giác ABC.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful