1.Rút gọn các biểu thức sau: a)OM – ON + AD + MD + EK – EP – MD b)AB+ MN – CB+ PQ+ CA+ NM c) KM+ DF+ AC– KF+ CD– AP+ MP 2.

Chứng minh rằng a) AB+ CD= AD+ CB b) AC+ BD= AD+ BC c) AB+ CD+ EA= ED+ CB d) AD+ BE+ CF= AE+ BF+ CD = AF+ BD+ CE e) AB+ CD+ EF+ GA= CB+ ED+ GF 3.Cho hình bình hành ABCD và một điểm M tùy ý . Chứng minh rằng : MA + MC = MB + MD 4.Cho tam giác ABC, Bên ngoài của tam giác ta vẽ các hình bình hành ABIJ ,BCPQ ,CARS. Chứng minh rằng : RJ + IQ + PS = 0 5.Cho tam giác ABC có trung tuyến AM.Trên cạnh AC lấy hai điểm E và F sao cho AE = EF = FC. Gọi N là giao điểm của AM và BE.Tính tổng AE+ AF + AN +MN 6.Cho tam giác đều ABC cạnh a.Tính độ dài của các vectơ AB+ BC , AB + AC , AB – BC 7.Cho hai vectơ a và b 0.Tìm điều kiện của a và b để:≠ a) a + b = a + b b) a + b = a – b 8.Cho 3 điểm O,A,B không thẳng hàng.Với điều kiện nào thì vectơ OA+ OBnằm trên đường phân giác của góc AOB trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC trùng nhau⇔9. Chứng minh rằng : AB = CD 10.Cho hình bình hành ABCD.Trên đường chéo AC lấy điểm O.Qua O kẻ các đường thẳng song song với các cạnh của hình bình hành cắt AB và DC tại M và N, cắt AD và BC tại E và F. Chứng minh rằng : a) OA + OC = OB + OD b) BD = ME + FN 11.Cho tam giác đều nội tiếp đường tròn tâm O a)Hãy xác định các điểm M ,N ,P sao cho: OM = OA + OB ; ON = OB + OC ; OP = OC + OA b)Chứng minh rằng OA + OB + OC = 0 12.Cho tam giác ABC. Gọi A’ là điểm đối xứng với B qua A ;B’ là điểm đối xứng với C qua B ;C’ là điểm đối xứng với A qua C . Chứng minh rằng với một điểm O bất kỳ ta có : OA+ OB+ OC = OA'+ OB'+ OC' 13.Cho n điểm trên mặt phẳng .Bạn An ký hiệu chúng là A1, A2, …, An. Bạn Bình ký hiệu chúng là B1, B2, …, Bn. Chứng minh rằng : A1B1+A2B2+...+AnBn=0 14.Cho tứ giác ABCD, gọi I và J là trung điểm AC và BD a)Chứng minh rằng AB + CD = 2IJ b)Xác định điểm M sao cho MA+ MB+ 2MC= 0 c)Xác định điểm N sao cho NA+NB+NC+ND= 0 15.Cho hai hình bình hành ABCD và A’B’C’D’. Gọi M ,N ,P ,Q lần lượt là trung điểm của AA’,BB’ ,CC’ ,DD’. Chứng minh rằng MNPQ là hình bình hành 16.Cho hai điểm phân biệt A và B.Tìm quĩ tích các điểm M thỏa mãn:

chứng minh rằng MA + MC = MB + MD 25. Chứng minh rằng : a) BB' + C'C + DD' = 0 b) hai tam giác BC’D và B’CD’ có cùng trọng tâm 31.Cho tam giác ABC a)Xác định điểm I sao cho : IA + 2IB = 0 b)Xác định điểm K sao cho : KA + 2KB = CB 18.Cho hai hình bình hành ABCD và AB’C’D’ có cùng đỉnh A.R thoả: 2PA + 3PB = 0 .Cho tam giác ABC. Gọi M. P.Q. Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB.P lần lượt là trung điểm BC.OQ = 2OA– OB . DE.N . EA+ 2EC= 0 b)Tìm quĩ tích điểm M thoả mãn: |4MA – MB| = |MA+ 2MC| 22.RA – 3RB = 0 b)Với điểm O bất kỳ. Chứng minh rằng MA+ MC+ ME= MB+ MD+ MF 26. Tìm điểm M thoả mãn: 4AM= AB+ AC+ AD 20.Q. DE.NC = 3NA . EA. N.2PA+ PB+ PC= 0.chứng minh rằng : OP= 25 OA + 35 OB .Tìm điểm O thoả mãn : OA+OB+OC+ OD+OE+OF = 0 21.OR= – 12 OA+ 32 OB 23. R lần lượt là trung điểm các cạnh AB. Q.Cho tam giác ABC.QA+ 3QB+ 2QC = 0 RA– RB+ RC = 0 .Cho tam giác ABC a)Xác định các điểm D. CD.xác định các điểm G. Chứng minh rằng hai tam giác MPE và NQR có cùng trọng tâm 30. Gọi M.S sao cho GA+ GB+ GC= 0 . CA .MA + MB = MA – MB 17.Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ lần lượt có trọng tâm là G và G’ a)Chứng minh rằng : AA' + BB' + CC' = 3GG' b)Từ đó suy ra điều kiện để hai tam giác có cùng trọng tâm 29.P là các điểm được xác định như sau: MB = 3MC .Cho ngũ giác ABCDE.AB Chứng minh rằng : AM + BN + CP = 0 27.Cho tam giác ABC a)Tìm điểm M thoả mãn :AM – MB+ MC = 0 b)Tìm điểm N thoả mãn :BN = AN+NC + BD c)Tìm điểm K thoả mãn :BK+ BA+ KA + CK = 0 d)Tìm điểm M thoả mãn :MA+ MB– 2MC = 0 e)Tìm điểm N thoả mãn :NA+ NB+ 2NC = 0 f)Tìm điểm P thoả mãn :PA – PB + 2PC = 0 19. P. Gọi M .Cho hai điểm phân biệt A.Cho ngũ giác ABCDE. BC.PA = 3PB a)Chứng minh rằng : 2OM = 3OC – OB O∀ b)Chứng minh rằng hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm .B a)Hãy xác định các điểm P. CD. – 2QA + QB = 0 .E thoả mãn: 4DA – DB = 0 .R.P.N .Cho lục giác đều ABCDEF . Gọi M .Cho lục giác ABCDEF . 5SA– 2SB– SC= 0 24. BC. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của MP và NQ Chứng minh rằng : IJ // AE và IJ = 14 AE 28.Cho tam giác ABC.Cho hình bình hành ABCD. M là điểm tuỳ ý. N.Cho hình bình hành ABCD.

Cho 3 điểm phân biệt A. CM. Gọi K là trung điểm của MN a)Chứng minh rằng : AK = 14 AB + 16 AC b)Gọi D là trung điểm BC. BC lần lượt tại D. Suy ra hai tam giác ADE và BFG có diện tích bằng nhau 45*. Chứng minh ) OBα OA + (1 – α sao cho: OM = α có số ⇔d ∈rằng điểm M đoạn thẳng AB∈ thì M α Với điều kiện nào của 1.p = – 1(định lý Xêva)⇔b)AN. BC = a.Cho tam giác ABC.Cho tam giác ABC và trung tuyến AM. Hãy tính vectơ CM theo các vectơ CA và CB b)Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. CA = b a)Gọi CM là đường phân giác trong của góc C. AC. P thẳng hàng m.P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC . CB' = nb .CB = b .Cho hình thang ABCD có các cạnh đáy là AB và CD.Tính các vectơ AB . Gọi M.Cho tam giác ABC.CI . AP = 12 BP a)Chứng minh rằng : AM= 13 (2AB+ AC) .n. Chứng minh rằng nếu cho trước một điểm M nằm trên cạnh AD thì sẽ tìm được một điểm N nằm trên cạnh BC sao cho AN//MC và DN//MB .Cho tam giác ABC . Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC Chứng minh rằng : AM = 13 AB + 23 AC 33.Đặt CA = a . BC.M là điểm tuỳ ý.Cho tam giác ABC. Hãy tính vectơ CI theo hai vectơ a và b 43*.Cho tam giác ABC.chứng minh rằng : KD = 14 AB + 13 AC 38. Gọi M là trung điểm AB và N là điểm trên cạnh AC sao cho NC = 2NA. Lấy các điểm A’ và B’ sao cho CA' = ma . Chứng minh rằng OA + OB + OC + OD + OE = 0 41*. Các điểm M. Một điểm G nằm trên cạnh AB sao cho FG//AC. B. Gọi I là trung điểm đoạn thẳng AG và K là điểm nằm trên cạnh AB sao cho AB = 5AK a)Tính các vectơ AI . Chứng minh rằng : aIA + bIB + cIC = 0 44*.Cho ngũ giác đều ABCDE tâm O. CA theo các tỉ số m.p = 1 (định lý Mênêlauýt)⇔a)M.AB lấy các điểm M.CP = b .Cho tam giác ABC với các cạnh AB = c.Đặt BN = a .K thẳng hàng 34. P lần lượt chia các đoạn thẳng AB. Chứng minh rằng ED = GB . p m.CA theo các vectơ a và b 42* Cho tam giác ABC .I .N.CK theo hai vectơ CA và CB b)Chứng minh rằng 3 điểm C.BC .CA .Cho tam giác ABC.AB . Chứng minh rằng vectơ v= MA– 3MB+ 2MC không phụ thuộc vào vị trí điểm M 39. CN = 12 NA . n.32.Cho tam giác ABC có trọng tâm G. N. Chứng minh rằng :≠ 36.AK . C thẳng hàng⇔ 35.P sao cho BM = 12 MC . Một đường thẳng song song với AB cắt các đoạn thẳng AM.n. BN= 13 (2BC+ BA) CP= 13 (2CA+ CB) b)Chứng minh rằng : AM + BN+ CP = 0 40*. Gọi I là giao điểm của A’B và B’A. a)Chứng minh rằng nếu có một điểm I và một số t sao cho IA = tIB + (1 – t)IC điểm M ta đều có : MA = tMB + (1 – t)MC∀thì b)Chứng minh rằng : IA = tIB + (1 – t)IC A.Trên các cạnh BC .CA . E và F.N. N. C. B.Cho điểm O cố định và đường thẳng d đi qua hai điểm A B cố định. BP đồng qui hoặc song song 37.

NB= 13 NC . Tìm điểm M trên d sao cho vectơ u = MA + MB + 2MC có độ dài nhỏ nhất 55*.Gọi G.COA 58.P là các điểm thoả: MA= 13 MB .và CAB1 thẳng hàng 51*. B’.Cho tam giác ABC .NC = kNA .chứng minh rằng : (k – 1)OM = kOC – OB với O là một điểm tuỳ ý 1.NB + kND = 0 – 1). Trên các cạnh BC. Gọi D. NA’ b)So sánh diện tích hai tam giác ABC và MNP 47*. M là điểm tuỳ ý và P là điểm xác định bởi : MP = MA + 3MB Chứng minh rằng đường thẳng MP đi qua một điểm cố định 52*. Chứng minh rằng : MD + ME + MF = 32MO 48*.P là những điểm xác định bởi: MB = kMC .N.Kết luận gì về ba điểm O . C’A = 2C’B.N .Gọi M .OC có độ dài bằng nhau và OA+ OB+ OC = 0 .BCA1 . Gọi M = AA’ BB’. I . Chứng minh rằng KA + 2KB = 0 và CD = 3CK 49*.46*.Cho tam giác đều ABC tâm O và M là điểm tuỳ ý bên trong của tam giác. gọi D là điểm đối xứng của A qua tâm O a) Chứng minh rằng HBDC là hình bình hành b) Chứng minh rằng HA + HB + HC = 2HO và OA + OB + OC = OH c)Gọi G là trọng tâm tam giác ABC.Gọi G là trọng tâm tam giác ABC .G’ lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và A’B’C’ a)Chứng minh rằng : AA'+ BB'+ CC'= 3GG' b)Gọi M.BOC .Cho tam giác ABC.G 50*.chứng minh rằng : a) GA+ GB+ GC = 0 b) AG = 13 (AB+ AC) 57.Tính các góc AOB . AB lần lượt lấy các điểm A’.OB. N = AA’ CC’.CD cắt AB tại K.F lần lượt là hình chiếu của M xuống 3 cạnh .E. H .PA = kPB 1)≠ (k a)Vẽ các điểm M. CA.M và N là các điểm xác định bởiMA + kMC = 0 . J ? c)Gọi P và Q là hai điểm xác định bởi PA + kPD = 0 và QB + kQC =0 Chứng minh rằng O là trung điểm của đoạn PQ 54.ta lấy các điểm M và N sao cho AM = kAB và DN = kDC .N.Gọi O là trung điểm MN≠ (k a)Chứng minh rằng : OI = 12 (MA + NB) và OJ = 12 (MC + ND) b)Từ đó chứng minh : OI + kOJ = 0.hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm≠ k ∀c)Chứng minh rằng 53*. P = BB’ CC’ a)So sánh các đoạn thẳng AM.Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O). H là trực tâm của tam giác .Cho tam giác ABC và điểm M tuỳ ý a)Chứng minh rằng vectơ v = MA + 2MB – 3MC không phụ thuộc vị trí điểm M b)Dựng điểm D sao cho CD = v .Gọi I và J là trung điểm các đoạn AB và CD .CC1 .P khi k = 3 b)Với k tuỳ ý khác 1. MN. C’ sao cho A’B = 2A’C.Tìm tập hợp các trung điểm I của đoạn MN 56.Cho ba vectơ OA.Trong đường tròn (O) cho 3 dây cung song song AA1 . B’C = 2B’A. Chứng minh rằng OH = 3OG Kết luận gì về ba điểm O.Cho hai điểm A và B cố định.BB1 .Cho tứ giác ABCD.Cho tam giác ABC và đường thẳng d. Với số k tuỳ ý. PC= 13 PA . Chứng minh rằng trực tâm của ba tam giác ABC1 .

E.A'B + tanC. Chứng minh rằng đường thẳng MN đi qua trọng tâm G của tam giác ABC 61.Cho tam giác ABC. Gọi G1.G3 lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCA’ .Cho tam giác ABC.Tính tỉ số IMIN 69.lấy các điểm∈tam giác ABC và 3 vectơ cố định u . Chứng minh rằng E. BB' = tv .M . M là điểm sao cho AM = 3MB .K.BB’ . 5AE = 2AC a)Tính DEvàDG theo AB và AC b)Chứng minh rằng 3 điểm D. Gọi M.F là điểm trên cạnh AC sao cho AF = 1n + 1 AC.CC’. L là điểm sao cho AL = xAC .G thẳng hàng c)Gọi K là trung điểm DE và M là điểm xác định bởi BM= xBC Tính AK.AC và x và xác định x để A. Chứng minh rằng≠ AB. CAB’ . Với mỗi số t A’. Phân tích HA theo HB và HC 65.Gọi D và E là các điểm xác định bởi: AD= 2AB .Nếu điểm M trùng với trọng tâm của tam giác ABC thì các số γ OB + β OA + α OM = bằng bao nhiêu? 63.N. Chứng minh rằng : a) tanB.Tìm quĩ tích trọng tâm G của tam giác A’B’C’ khi t thay đổi = 1 vàγ + β + α sao cho: γ .I . ABC’ Chứng minh rằng G là trọng tâm của tam giác G1G2G3 64. Điểm I trên cạnh AC sao cho CI = 14 CA.Cho tam giác ABC có trực tâm H.AM theo AB. α OC .P lần lượt là các điểm chia các đoạn thẳng 1 .Cho tam giác ABC và hai điểm M.L thẳng hàng 68. Xác định x để M. CC' = tw . B’ .Chứng minh rằng các tam giác ABC và tam giác MNP có cùng trọng tâm 59.Cho tam giác ABC có trọng tâm G.w .CA theo cùng một tỉ số k hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm 60.Gọi H là điểm đối xứng với G qua C và K là các điểm đối xứng với A qua B a)Chứng minh rằng: 3AH= 5AC – AB b)Chứng minh rằng: 3HK = 5CB + 2AB c)Gọi M là điểm xác định bởi BM= xAC xác định x để H.N là điểm sao cho BN = 3MC.Cho hình bình hành ABCD. α điểm M ta luôn luôn tìm được 3 số ∀62.J thẳng hàng c) Dựng điểm J thỏa mãn điều kiện bài toán 70.các đường cao là AA’ . M là điểm thỏa mãn BM = BC – 2AB và N là điểm thỏa CN = xAC – BC a)Xác định x để A . trên cạnh AB lấy điểm E sao cho AE = 1n AB .N thoả: 2MA+ 3MB = 0 và NA+ 3NC = 0 .A'C = 0 .Cho tam giác ABC . β .K. J là điểm thỏa BJ = 12 AC – 23 AB a)Chứng minh rằng : BI = 34 AC – AB b)Chứng minh rằng B .M thẳng hàng 67.N.M thẳng hàng 66. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. β .D. M là điểm đối xứng của trọng tâm G qua B.Cho các tam giác ABC và A’B’C’ có cùng trọng tâm G .N thẳng hàng b)Xác định x để MN đi qua trung điểm I của BC.Cho tam giác ABC.G2. Chứng minh rằng γ .Cho R.BC.F thẳng hàng 71.Cho tam giác ABC và một điểm O bất kỳ.C’ sao cho AA' = tu .Cho tam giác ABC.v .

Cho hình bình hành ABCD. AC β .HC = 0 72.Tính ANAB 74. 2DN = DC a) Tính AN theo AB và AC β BC .Cho tg ABC.Cho tam giác ABC. 73. hai điểm M .HA + tanB.Tìm tập hợp các điểm M thỏa a)MA + MB = MB + MC b) MA+ 2MB – 3MC = 0 .N thỏa 3AM = AB . MG cắt đường thẳng AB tại N.AJ theo AB.b) tanA. M là điểm trên AC sao cho AM= 13 MC .HB + tanC.AJ = α b) Gọi I và J là hai điểm thỏa BI = α Tính AI .G là trọng tâm tam giác ABC.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful