P. 1
Bai Tap Toan Vecto

Bai Tap Toan Vecto

|Views: 877|Likes:
Được xuất bản bởiLam Tan Toan

More info:

Published by: Lam Tan Toan on Nov 02, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2014

pdf

text

original

1.Rút gọn các biểu thức sau: a)OM – ON + AD + MD + EK – EP – MD b)AB+ MN – CB+ PQ+ CA+ NM c) KM+ DF+ AC– KF+ CD– AP+ MP 2.

Chứng minh rằng a) AB+ CD= AD+ CB b) AC+ BD= AD+ BC c) AB+ CD+ EA= ED+ CB d) AD+ BE+ CF= AE+ BF+ CD = AF+ BD+ CE e) AB+ CD+ EF+ GA= CB+ ED+ GF 3.Cho hình bình hành ABCD và một điểm M tùy ý . Chứng minh rằng : MA + MC = MB + MD 4.Cho tam giác ABC, Bên ngoài của tam giác ta vẽ các hình bình hành ABIJ ,BCPQ ,CARS. Chứng minh rằng : RJ + IQ + PS = 0 5.Cho tam giác ABC có trung tuyến AM.Trên cạnh AC lấy hai điểm E và F sao cho AE = EF = FC. Gọi N là giao điểm của AM và BE.Tính tổng AE+ AF + AN +MN 6.Cho tam giác đều ABC cạnh a.Tính độ dài của các vectơ AB+ BC , AB + AC , AB – BC 7.Cho hai vectơ a và b 0.Tìm điều kiện của a và b để:≠ a) a + b = a + b b) a + b = a – b 8.Cho 3 điểm O,A,B không thẳng hàng.Với điều kiện nào thì vectơ OA+ OBnằm trên đường phân giác của góc AOB trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC trùng nhau⇔9. Chứng minh rằng : AB = CD 10.Cho hình bình hành ABCD.Trên đường chéo AC lấy điểm O.Qua O kẻ các đường thẳng song song với các cạnh của hình bình hành cắt AB và DC tại M và N, cắt AD và BC tại E và F. Chứng minh rằng : a) OA + OC = OB + OD b) BD = ME + FN 11.Cho tam giác đều nội tiếp đường tròn tâm O a)Hãy xác định các điểm M ,N ,P sao cho: OM = OA + OB ; ON = OB + OC ; OP = OC + OA b)Chứng minh rằng OA + OB + OC = 0 12.Cho tam giác ABC. Gọi A’ là điểm đối xứng với B qua A ;B’ là điểm đối xứng với C qua B ;C’ là điểm đối xứng với A qua C . Chứng minh rằng với một điểm O bất kỳ ta có : OA+ OB+ OC = OA'+ OB'+ OC' 13.Cho n điểm trên mặt phẳng .Bạn An ký hiệu chúng là A1, A2, …, An. Bạn Bình ký hiệu chúng là B1, B2, …, Bn. Chứng minh rằng : A1B1+A2B2+...+AnBn=0 14.Cho tứ giác ABCD, gọi I và J là trung điểm AC và BD a)Chứng minh rằng AB + CD = 2IJ b)Xác định điểm M sao cho MA+ MB+ 2MC= 0 c)Xác định điểm N sao cho NA+NB+NC+ND= 0 15.Cho hai hình bình hành ABCD và A’B’C’D’. Gọi M ,N ,P ,Q lần lượt là trung điểm của AA’,BB’ ,CC’ ,DD’. Chứng minh rằng MNPQ là hình bình hành 16.Cho hai điểm phân biệt A và B.Tìm quĩ tích các điểm M thỏa mãn:

Tìm điểm O thoả mãn : OA+OB+OC+ OD+OE+OF = 0 21.AB Chứng minh rằng : AM + BN + CP = 0 27. EA+ 2EC= 0 b)Tìm quĩ tích điểm M thoả mãn: |4MA – MB| = |MA+ 2MC| 22. M là điểm tuỳ ý.Cho tam giác ABC.P.E thoả mãn: 4DA – DB = 0 .Cho lục giác đều ABCDEF .S sao cho GA+ GB+ GC= 0 . BC. – 2QA + QB = 0 . Gọi I và J lần lượt là trung điểm của MP và NQ Chứng minh rằng : IJ // AE và IJ = 14 AE 28. Chứng minh rằng MA+ MC+ ME= MB+ MD+ MF 26.N . P.Cho tam giác ABC a)Tìm điểm M thoả mãn :AM – MB+ MC = 0 b)Tìm điểm N thoả mãn :BN = AN+NC + BD c)Tìm điểm K thoả mãn :BK+ BA+ KA + CK = 0 d)Tìm điểm M thoả mãn :MA+ MB– 2MC = 0 e)Tìm điểm N thoả mãn :NA+ NB+ 2NC = 0 f)Tìm điểm P thoả mãn :PA – PB + 2PC = 0 19.R.P lần lượt là trung điểm BC.chứng minh rằng : OP= 25 OA + 35 OB .OQ = 2OA– OB . Tìm điểm M thoả mãn: 4AM= AB+ AC+ AD 20. DE.Cho hình bình hành ABCD. Gọi M. CD. Chứng minh rằng : a) BB' + C'C + DD' = 0 b) hai tam giác BC’D và B’CD’ có cùng trọng tâm 31. BC.PA = 3PB a)Chứng minh rằng : 2OM = 3OC – OB O∀ b)Chứng minh rằng hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm . Gọi M .RA – 3RB = 0 b)Với điểm O bất kỳ.P là các điểm được xác định như sau: MB = 3MC .B a)Hãy xác định các điểm P. 5SA– 2SB– SC= 0 24.Q.Cho ngũ giác ABCDE. chứng minh rằng MA + MC = MB + MD 25.Cho tam giác ABC a)Xác định điểm I sao cho : IA + 2IB = 0 b)Xác định điểm K sao cho : KA + 2KB = CB 18. Gọi M .R thoả: 2PA + 3PB = 0 . N.QA+ 3QB+ 2QC = 0 RA– RB+ RC = 0 .Cho tam giác ABC a)Xác định các điểm D.Cho hai hình bình hành ABCD và AB’C’D’ có cùng đỉnh A.Cho hình bình hành ABCD.Cho tam giác ABC.Cho tam giác ABC.2PA+ PB+ PC= 0.Q.Cho ngũ giác ABCDE. R lần lượt là trung điểm các cạnh AB.OR= – 12 OA+ 32 OB 23. DE. EA. Gọi M. Chứng minh rằng hai tam giác MPE và NQR có cùng trọng tâm 30.xác định các điểm G. P. CA . Q.Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ lần lượt có trọng tâm là G và G’ a)Chứng minh rằng : AA' + BB' + CC' = 3GG' b)Từ đó suy ra điều kiện để hai tam giác có cùng trọng tâm 29.NC = 3NA .Cho lục giác ABCDEF .N .MA + MB = MA – MB 17. CD. N. Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB.Cho hai điểm phân biệt A.

P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC .K thẳng hàng 34.CB = b . CM. Chứng minh rằng OA + OB + OC + OD + OE = 0 41*. CA = b a)Gọi CM là đường phân giác trong của góc C.CP = b .Cho tam giác ABC. CA theo các tỉ số m.32.Cho tam giác ABC. N. P thẳng hàng m. Một đường thẳng song song với AB cắt các đoạn thẳng AM.Đặt BN = a .Cho tam giác ABC có trọng tâm G. AC. B.N. CN = 12 NA .BC . P lần lượt chia các đoạn thẳng AB.AB .Cho 3 điểm phân biệt A. Hãy tính vectơ CM theo các vectơ CA và CB b)Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Lấy các điểm A’ và B’ sao cho CA' = ma . C. E và F. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC Chứng minh rằng : AM = 13 AB + 23 AC 33. BC. p m. Chứng minh ) OBα OA + (1 – α sao cho: OM = α có số ⇔d ∈rằng điểm M đoạn thẳng AB∈ thì M α Với điều kiện nào của 1.p = 1 (định lý Mênêlauýt)⇔a)M. Suy ra hai tam giác ADE và BFG có diện tích bằng nhau 45*.Cho tam giác ABC và trung tuyến AM. Chứng minh rằng vectơ v= MA– 3MB+ 2MC không phụ thuộc vào vị trí điểm M 39.I . BC lần lượt tại D.M là điểm tuỳ ý. n. Chứng minh rằng :≠ 36. Hãy tính vectơ CI theo hai vectơ a và b 43*.N.Cho ngũ giác đều ABCDE tâm O.CA theo các vectơ a và b 42* Cho tam giác ABC .n.Cho tam giác ABC với các cạnh AB = c. N.Cho tam giác ABC.P sao cho BM = 12 MC . Gọi I là trung điểm đoạn thẳng AG và K là điểm nằm trên cạnh AB sao cho AB = 5AK a)Tính các vectơ AI .AK .Cho tam giác ABC.CA . Gọi K là trung điểm của MN a)Chứng minh rằng : AK = 14 AB + 16 AC b)Gọi D là trung điểm BC. BP đồng qui hoặc song song 37.AB lấy các điểm M.chứng minh rằng : KD = 14 AB + 13 AC 38. Gọi M là trung điểm AB và N là điểm trên cạnh AC sao cho NC = 2NA.p = – 1(định lý Xêva)⇔b)AN. Chứng minh rằng ED = GB .Trên các cạnh BC . Các điểm M.Cho hình thang ABCD có các cạnh đáy là AB và CD. BC = a.Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng nếu cho trước một điểm M nằm trên cạnh AD thì sẽ tìm được một điểm N nằm trên cạnh BC sao cho AN//MC và DN//MB . AP = 12 BP a)Chứng minh rằng : AM= 13 (2AB+ AC) . CB' = nb . C thẳng hàng⇔ 35. Chứng minh rằng : aIA + bIB + cIC = 0 44*.CI .CA .Cho tam giác ABC . Gọi I là giao điểm của A’B và B’A.CK theo hai vectơ CA và CB b)Chứng minh rằng 3 điểm C.Đặt CA = a . BN= 13 (2BC+ BA) CP= 13 (2CA+ CB) b)Chứng minh rằng : AM + BN+ CP = 0 40*.Tính các vectơ AB . a)Chứng minh rằng nếu có một điểm I và một số t sao cho IA = tIB + (1 – t)IC điểm M ta đều có : MA = tMB + (1 – t)MC∀thì b)Chứng minh rằng : IA = tIB + (1 – t)IC A.n. Một điểm G nằm trên cạnh AB sao cho FG//AC. B.Cho điểm O cố định và đường thẳng d đi qua hai điểm A B cố định. Gọi M.

Gọi D.PA = kPB 1)≠ (k a)Vẽ các điểm M.P là những điểm xác định bởi: MB = kMC . H .G’ lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và A’B’C’ a)Chứng minh rằng : AA'+ BB'+ CC'= 3GG' b)Gọi M.BB1 .chứng minh rằng : (k – 1)OM = kOC – OB với O là một điểm tuỳ ý 1. AB lần lượt lấy các điểm A’.P là các điểm thoả: MA= 13 MB .Kết luận gì về ba điểm O .Cho tam giác đều ABC tâm O và M là điểm tuỳ ý bên trong của tam giác.OB. Chứng minh rằng KA + 2KB = 0 và CD = 3CK 49*.ta lấy các điểm M và N sao cho AM = kAB và DN = kDC . Với số k tuỳ ý.BCA1 .NB + kND = 0 – 1).F lần lượt là hình chiếu của M xuống 3 cạnh .Gọi M .E.Tính các góc AOB .Cho tam giác ABC và đường thẳng d.P khi k = 3 b)Với k tuỳ ý khác 1. I . C’A = 2C’B.G 50*.hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm≠ k ∀c)Chứng minh rằng 53*. NB= 13 NC . H là trực tâm của tam giác . Gọi M = AA’ BB’. CA.COA 58.N .N.Cho tứ giác ABCD.N. J ? c)Gọi P và Q là hai điểm xác định bởi PA + kPD = 0 và QB + kQC =0 Chứng minh rằng O là trung điểm của đoạn PQ 54.Gọi O là trung điểm MN≠ (k a)Chứng minh rằng : OI = 12 (MA + NB) và OJ = 12 (MC + ND) b)Từ đó chứng minh : OI + kOJ = 0. M là điểm tuỳ ý và P là điểm xác định bởi : MP = MA + 3MB Chứng minh rằng đường thẳng MP đi qua một điểm cố định 52*. B’C = 2B’A.OC có độ dài bằng nhau và OA+ OB+ OC = 0 . NA’ b)So sánh diện tích hai tam giác ABC và MNP 47*. Chứng minh rằng OH = 3OG Kết luận gì về ba điểm O. MN. Trên các cạnh BC. N = AA’ CC’.BOC .Gọi G.CC1 .NC = kNA .Gọi I và J là trung điểm các đoạn AB và CD .CD cắt AB tại K. gọi D là điểm đối xứng của A qua tâm O a) Chứng minh rằng HBDC là hình bình hành b) Chứng minh rằng HA + HB + HC = 2HO và OA + OB + OC = OH c)Gọi G là trọng tâm tam giác ABC.Cho tam giác ABC.Cho tam giác ABC và điểm M tuỳ ý a)Chứng minh rằng vectơ v = MA + 2MB – 3MC không phụ thuộc vị trí điểm M b)Dựng điểm D sao cho CD = v .Trong đường tròn (O) cho 3 dây cung song song AA1 .chứng minh rằng : a) GA+ GB+ GC = 0 b) AG = 13 (AB+ AC) 57.Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . C’ sao cho A’B = 2A’C. Chứng minh rằng trực tâm của ba tam giác ABC1 .Tìm tập hợp các trung điểm I của đoạn MN 56.Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O).M và N là các điểm xác định bởiMA + kMC = 0 .và CAB1 thẳng hàng 51*. PC= 13 PA .46*.Cho tam giác ABC .Cho hai điểm A và B cố định. B’. Chứng minh rằng : MD + ME + MF = 32MO 48*. P = BB’ CC’ a)So sánh các đoạn thẳng AM.Cho ba vectơ OA. Tìm điểm M trên d sao cho vectơ u = MA + MB + 2MC có độ dài nhỏ nhất 55*.

v . Chứng minh rằng γ .K.Gọi H là điểm đối xứng với G qua C và K là các điểm đối xứng với A qua B a)Chứng minh rằng: 3AH= 5AC – AB b)Chứng minh rằng: 3HK = 5CB + 2AB c)Gọi M là điểm xác định bởi BM= xAC xác định x để H.N thoả: 2MA+ 3MB = 0 và NA+ 3NC = 0 . J là điểm thỏa BJ = 12 AC – 23 AB a)Chứng minh rằng : BI = 34 AC – AB b)Chứng minh rằng B .K. trên cạnh AB lấy điểm E sao cho AE = 1n AB . B’ .Cho tam giác ABC và một điểm O bất kỳ.CA theo cùng một tỉ số k hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm 60.AM theo AB.Cho tam giác ABC có trực tâm H.Chứng minh rằng các tam giác ABC và tam giác MNP có cùng trọng tâm 59.BC.I .A'B + tanC. Chứng minh rằng≠ AB.Cho tam giác ABC.Cho tam giác ABC. M là điểm đối xứng của trọng tâm G qua B.N. M là điểm sao cho AM = 3MB .L thẳng hàng 68. β . Chứng minh rằng E.C’ sao cho AA' = tu . 5AE = 2AC a)Tính DEvàDG theo AB và AC b)Chứng minh rằng 3 điểm D.M thẳng hàng 66.BB’ . L là điểm sao cho AL = xAC . ABC’ Chứng minh rằng G là trọng tâm của tam giác G1G2G3 64.các đường cao là AA’ .Cho các tam giác ABC và A’B’C’ có cùng trọng tâm G . Gọi M.M .Cho tam giác ABC . Cho tam giác ABC có trọng tâm G.Gọi D và E là các điểm xác định bởi: AD= 2AB .Cho hình bình hành ABCD.AC và x và xác định x để A. Xác định x để M. α điểm M ta luôn luôn tìm được 3 số ∀62.G thẳng hàng c)Gọi K là trung điểm DE và M là điểm xác định bởi BM= xBC Tính AK.G2.Tìm quĩ tích trọng tâm G của tam giác A’B’C’ khi t thay đổi = 1 vàγ + β + α sao cho: γ . Chứng minh rằng : a) tanB.Tính tỉ số IMIN 69. CAB’ . α OC .F là điểm trên cạnh AC sao cho AF = 1n + 1 AC. Chứng minh rằng đường thẳng MN đi qua trọng tâm G của tam giác ABC 61.F thẳng hàng 71. M là điểm thỏa mãn BM = BC – 2AB và N là điểm thỏa CN = xAC – BC a)Xác định x để A .N thẳng hàng b)Xác định x để MN đi qua trung điểm I của BC.lấy các điểm∈tam giác ABC và 3 vectơ cố định u .Cho tam giác ABC và hai điểm M.Cho tam giác ABC có trọng tâm G. β .Cho tam giác ABC.N.Nếu điểm M trùng với trọng tâm của tam giác ABC thì các số γ OB + β OA + α OM = bằng bao nhiêu? 63.CC’. Với mỗi số t A’.M thẳng hàng 67. Phân tích HA theo HB và HC 65.Cho R. Gọi G1.Cho tam giác ABC. BB' = tv .P lần lượt là các điểm chia các đoạn thẳng 1 .D.E. Điểm I trên cạnh AC sao cho CI = 14 CA.G3 lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCA’ .N là điểm sao cho BN = 3MC.A'C = 0 .w . CC' = tw .J thẳng hàng c) Dựng điểm J thỏa mãn điều kiện bài toán 70.

MG cắt đường thẳng AB tại N. M là điểm trên AC sao cho AM= 13 MC .AJ theo AB. 73.Tính ANAB 74.G là trọng tâm tam giác ABC.HC = 0 72. 2DN = DC a) Tính AN theo AB và AC β BC .N thỏa 3AM = AB . hai điểm M .Cho tam giác ABC.HA + tanB.Cho tg ABC.Cho hình bình hành ABCD.Tìm tập hợp các điểm M thỏa a)MA + MB = MB + MC b) MA+ 2MB – 3MC = 0 .b) tanA.HB + tanC.AJ = α b) Gọi I và J là hai điểm thỏa BI = α Tính AI . AC β .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->