1.Rút gọn các biểu thức sau: a)OM – ON + AD + MD + EK – EP – MD b)AB+ MN – CB+ PQ+ CA+ NM c) KM+ DF+ AC– KF+ CD– AP+ MP 2.

Chứng minh rằng a) AB+ CD= AD+ CB b) AC+ BD= AD+ BC c) AB+ CD+ EA= ED+ CB d) AD+ BE+ CF= AE+ BF+ CD = AF+ BD+ CE e) AB+ CD+ EF+ GA= CB+ ED+ GF 3.Cho hình bình hành ABCD và một điểm M tùy ý . Chứng minh rằng : MA + MC = MB + MD 4.Cho tam giác ABC, Bên ngoài của tam giác ta vẽ các hình bình hành ABIJ ,BCPQ ,CARS. Chứng minh rằng : RJ + IQ + PS = 0 5.Cho tam giác ABC có trung tuyến AM.Trên cạnh AC lấy hai điểm E và F sao cho AE = EF = FC. Gọi N là giao điểm của AM và BE.Tính tổng AE+ AF + AN +MN 6.Cho tam giác đều ABC cạnh a.Tính độ dài của các vectơ AB+ BC , AB + AC , AB – BC 7.Cho hai vectơ a và b 0.Tìm điều kiện của a và b để:≠ a) a + b = a + b b) a + b = a – b 8.Cho 3 điểm O,A,B không thẳng hàng.Với điều kiện nào thì vectơ OA+ OBnằm trên đường phân giác của góc AOB trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC trùng nhau⇔9. Chứng minh rằng : AB = CD 10.Cho hình bình hành ABCD.Trên đường chéo AC lấy điểm O.Qua O kẻ các đường thẳng song song với các cạnh của hình bình hành cắt AB và DC tại M và N, cắt AD và BC tại E và F. Chứng minh rằng : a) OA + OC = OB + OD b) BD = ME + FN 11.Cho tam giác đều nội tiếp đường tròn tâm O a)Hãy xác định các điểm M ,N ,P sao cho: OM = OA + OB ; ON = OB + OC ; OP = OC + OA b)Chứng minh rằng OA + OB + OC = 0 12.Cho tam giác ABC. Gọi A’ là điểm đối xứng với B qua A ;B’ là điểm đối xứng với C qua B ;C’ là điểm đối xứng với A qua C . Chứng minh rằng với một điểm O bất kỳ ta có : OA+ OB+ OC = OA'+ OB'+ OC' 13.Cho n điểm trên mặt phẳng .Bạn An ký hiệu chúng là A1, A2, …, An. Bạn Bình ký hiệu chúng là B1, B2, …, Bn. Chứng minh rằng : A1B1+A2B2+...+AnBn=0 14.Cho tứ giác ABCD, gọi I và J là trung điểm AC và BD a)Chứng minh rằng AB + CD = 2IJ b)Xác định điểm M sao cho MA+ MB+ 2MC= 0 c)Xác định điểm N sao cho NA+NB+NC+ND= 0 15.Cho hai hình bình hành ABCD và A’B’C’D’. Gọi M ,N ,P ,Q lần lượt là trung điểm của AA’,BB’ ,CC’ ,DD’. Chứng minh rằng MNPQ là hình bình hành 16.Cho hai điểm phân biệt A và B.Tìm quĩ tích các điểm M thỏa mãn:

Q.PA = 3PB a)Chứng minh rằng : 2OM = 3OC – OB O∀ b)Chứng minh rằng hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm .Cho hình bình hành ABCD.P. Gọi M. CA .Cho tam giác ABC a)Xác định điểm I sao cho : IA + 2IB = 0 b)Xác định điểm K sao cho : KA + 2KB = CB 18. M là điểm tuỳ ý. Gọi M .Q.R thoả: 2PA + 3PB = 0 .Q.Cho hai hình bình hành ABCD và AB’C’D’ có cùng đỉnh A. 5SA– 2SB– SC= 0 24. Gọi M .Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ lần lượt có trọng tâm là G và G’ a)Chứng minh rằng : AA' + BB' + CC' = 3GG' b)Từ đó suy ra điều kiện để hai tam giác có cùng trọng tâm 29. DE. Chứng minh rằng MA+ MC+ ME= MB+ MD+ MF 26.Cho tam giác ABC. – 2QA + QB = 0 .QA+ 3QB+ 2QC = 0 RA– RB+ RC = 0 .OQ = 2OA– OB .Tìm điểm O thoả mãn : OA+OB+OC+ OD+OE+OF = 0 21.xác định các điểm G. EA. P. Chứng minh rằng hai tam giác MPE và NQR có cùng trọng tâm 30.Cho hình bình hành ABCD. CD. CD.Cho ngũ giác ABCDE.Cho ngũ giác ABCDE.R. Chứng minh rằng : a) BB' + C'C + DD' = 0 b) hai tam giác BC’D và B’CD’ có cùng trọng tâm 31.S sao cho GA+ GB+ GC= 0 . Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB.MA + MB = MA – MB 17.P lần lượt là trung điểm BC. BC.Cho hai điểm phân biệt A. Gọi M.chứng minh rằng : OP= 25 OA + 35 OB . chứng minh rằng MA + MC = MB + MD 25.B a)Hãy xác định các điểm P.AB Chứng minh rằng : AM + BN + CP = 0 27.E thoả mãn: 4DA – DB = 0 .RA – 3RB = 0 b)Với điểm O bất kỳ. Tìm điểm M thoả mãn: 4AM= AB+ AC+ AD 20. N.N . DE.OR= – 12 OA+ 32 OB 23. P. BC.NC = 3NA .2PA+ PB+ PC= 0. N.Cho tam giác ABC a)Xác định các điểm D.Cho tam giác ABC.P là các điểm được xác định như sau: MB = 3MC . Gọi I và J lần lượt là trung điểm của MP và NQ Chứng minh rằng : IJ // AE và IJ = 14 AE 28.N .Cho lục giác đều ABCDEF .Cho lục giác ABCDEF . R lần lượt là trung điểm các cạnh AB.Cho tam giác ABC a)Tìm điểm M thoả mãn :AM – MB+ MC = 0 b)Tìm điểm N thoả mãn :BN = AN+NC + BD c)Tìm điểm K thoả mãn :BK+ BA+ KA + CK = 0 d)Tìm điểm M thoả mãn :MA+ MB– 2MC = 0 e)Tìm điểm N thoả mãn :NA+ NB+ 2NC = 0 f)Tìm điểm P thoả mãn :PA – PB + 2PC = 0 19. EA+ 2EC= 0 b)Tìm quĩ tích điểm M thoả mãn: |4MA – MB| = |MA+ 2MC| 22.Cho tam giác ABC.

Gọi I là trung điểm đoạn thẳng AG và K là điểm nằm trên cạnh AB sao cho AB = 5AK a)Tính các vectơ AI .Cho ngũ giác đều ABCDE tâm O.AB .chứng minh rằng : KD = 14 AB + 13 AC 38. CM. Gọi I là giao điểm của A’B và B’A.CI .Cho tam giác ABC có trọng tâm G.CB = b . E và F. Hãy tính vectơ CI theo hai vectơ a và b 43*.Cho tam giác ABC.Cho tam giác ABC và trung tuyến AM.p = – 1(định lý Xêva)⇔b)AN. P lần lượt chia các đoạn thẳng AB. p m.AK . CB' = nb . BC = a. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC Chứng minh rằng : AM = 13 AB + 23 AC 33.Cho tam giác ABC với các cạnh AB = c. Hãy tính vectơ CM theo các vectơ CA và CB b)Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.CA . Một điểm G nằm trên cạnh AB sao cho FG//AC.Đặt BN = a .Tính các vectơ AB .K thẳng hàng 34.Cho 3 điểm phân biệt A.P sao cho BM = 12 MC .Cho tam giác ABC. N. Chứng minh rằng nếu cho trước một điểm M nằm trên cạnh AD thì sẽ tìm được một điểm N nằm trên cạnh BC sao cho AN//MC và DN//MB . Gọi M.CA .P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC . Chứng minh rằng OA + OB + OC + OD + OE = 0 41*.n.CA theo các vectơ a và b 42* Cho tam giác ABC . B.M là điểm tuỳ ý. Chứng minh rằng vectơ v= MA– 3MB+ 2MC không phụ thuộc vào vị trí điểm M 39.Cho tam giác ABC. CA theo các tỉ số m. CN = 12 NA .BC .n. a)Chứng minh rằng nếu có một điểm I và một số t sao cho IA = tIB + (1 – t)IC điểm M ta đều có : MA = tMB + (1 – t)MC∀thì b)Chứng minh rằng : IA = tIB + (1 – t)IC A.CK theo hai vectơ CA và CB b)Chứng minh rằng 3 điểm C. AC. C thẳng hàng⇔ 35. P thẳng hàng m. B. Chứng minh ) OBα OA + (1 – α sao cho: OM = α có số ⇔d ∈rằng điểm M đoạn thẳng AB∈ thì M α Với điều kiện nào của 1. BN= 13 (2BC+ BA) CP= 13 (2CA+ CB) b)Chứng minh rằng : AM + BN+ CP = 0 40*. Gọi M là trung điểm AB và N là điểm trên cạnh AC sao cho NC = 2NA.CP = b .I . BC. Một đường thẳng song song với AB cắt các đoạn thẳng AM.p = 1 (định lý Mênêlauýt)⇔a)M.Cho tam giác ABC . BP đồng qui hoặc song song 37.32. CA = b a)Gọi CM là đường phân giác trong của góc C.Cho tam giác ABC. n.N.Đặt CA = a . Chứng minh rằng :≠ 36. Chứng minh rằng : aIA + bIB + cIC = 0 44*. Lấy các điểm A’ và B’ sao cho CA' = ma .Trên các cạnh BC . BC lần lượt tại D. Các điểm M.Cho điểm O cố định và đường thẳng d đi qua hai điểm A B cố định.N. C. N. Chứng minh rằng ED = GB . AP = 12 BP a)Chứng minh rằng : AM= 13 (2AB+ AC) .Cho hình thang ABCD có các cạnh đáy là AB và CD. Gọi K là trung điểm của MN a)Chứng minh rằng : AK = 14 AB + 16 AC b)Gọi D là trung điểm BC.AB lấy các điểm M.Cho tam giác ABC. Suy ra hai tam giác ADE và BFG có diện tích bằng nhau 45*.

Chứng minh rằng OH = 3OG Kết luận gì về ba điểm O. PC= 13 PA .N.Cho tam giác ABC và đường thẳng d. H là trực tâm của tam giác .NB + kND = 0 – 1).Gọi G là trọng tâm tam giác ABC .chứng minh rằng : a) GA+ GB+ GC = 0 b) AG = 13 (AB+ AC) 57.COA 58. Gọi D. Trên các cạnh BC.P khi k = 3 b)Với k tuỳ ý khác 1.BOC . MN.Gọi G. Với số k tuỳ ý.CC1 . CA. H .NC = kNA . J ? c)Gọi P và Q là hai điểm xác định bởi PA + kPD = 0 và QB + kQC =0 Chứng minh rằng O là trung điểm của đoạn PQ 54. NA’ b)So sánh diện tích hai tam giác ABC và MNP 47*.Tìm tập hợp các trung điểm I của đoạn MN 56. Tìm điểm M trên d sao cho vectơ u = MA + MB + 2MC có độ dài nhỏ nhất 55*.ta lấy các điểm M và N sao cho AM = kAB và DN = kDC .BB1 .G 50*. P = BB’ CC’ a)So sánh các đoạn thẳng AM. Chứng minh rằng KA + 2KB = 0 và CD = 3CK 49*.46*.M và N là các điểm xác định bởiMA + kMC = 0 .và CAB1 thẳng hàng 51*.P là các điểm thoả: MA= 13 MB .P là những điểm xác định bởi: MB = kMC .E.BCA1 .hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm≠ k ∀c)Chứng minh rằng 53*.Tính các góc AOB .Trong đường tròn (O) cho 3 dây cung song song AA1 .Gọi I và J là trung điểm các đoạn AB và CD .Cho tam giác đều ABC tâm O và M là điểm tuỳ ý bên trong của tam giác.Kết luận gì về ba điểm O . N = AA’ CC’.N.Cho tam giác ABC .Cho tứ giác ABCD.chứng minh rằng : (k – 1)OM = kOC – OB với O là một điểm tuỳ ý 1. I .N .G’ lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và A’B’C’ a)Chứng minh rằng : AA'+ BB'+ CC'= 3GG' b)Gọi M. gọi D là điểm đối xứng của A qua tâm O a) Chứng minh rằng HBDC là hình bình hành b) Chứng minh rằng HA + HB + HC = 2HO và OA + OB + OC = OH c)Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Gọi M = AA’ BB’.Cho hai điểm A và B cố định.Gọi O là trung điểm MN≠ (k a)Chứng minh rằng : OI = 12 (MA + NB) và OJ = 12 (MC + ND) b)Từ đó chứng minh : OI + kOJ = 0.OB.Cho tam giác ABC và điểm M tuỳ ý a)Chứng minh rằng vectơ v = MA + 2MB – 3MC không phụ thuộc vị trí điểm M b)Dựng điểm D sao cho CD = v . AB lần lượt lấy các điểm A’.CD cắt AB tại K. NB= 13 NC .Gọi M .Cho ba vectơ OA. B’C = 2B’A. C’A = 2C’B.Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O). C’ sao cho A’B = 2A’C.OC có độ dài bằng nhau và OA+ OB+ OC = 0 .F lần lượt là hình chiếu của M xuống 3 cạnh .Cho tam giác ABC.PA = kPB 1)≠ (k a)Vẽ các điểm M. B’. Chứng minh rằng trực tâm của ba tam giác ABC1 . M là điểm tuỳ ý và P là điểm xác định bởi : MP = MA + 3MB Chứng minh rằng đường thẳng MP đi qua một điểm cố định 52*. Chứng minh rằng : MD + ME + MF = 32MO 48*.

D. J là điểm thỏa BJ = 12 AC – 23 AB a)Chứng minh rằng : BI = 34 AC – AB b)Chứng minh rằng B . L là điểm sao cho AL = xAC .C’ sao cho AA' = tu .Cho R.G2.Cho tam giác ABC .F là điểm trên cạnh AC sao cho AF = 1n + 1 AC. M là điểm sao cho AM = 3MB .Chứng minh rằng các tam giác ABC và tam giác MNP có cùng trọng tâm 59.N là điểm sao cho BN = 3MC.M .G thẳng hàng c)Gọi K là trung điểm DE và M là điểm xác định bởi BM= xBC Tính AK.A'C = 0 . Chứng minh rằng≠ AB.K. BB' = tv .G3 lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCA’ .M thẳng hàng 66.CA theo cùng một tỉ số k hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm 60.M thẳng hàng 67.A'B + tanC.F thẳng hàng 71. β .Nếu điểm M trùng với trọng tâm của tam giác ABC thì các số γ OB + β OA + α OM = bằng bao nhiêu? 63.N thoả: 2MA+ 3MB = 0 và NA+ 3NC = 0 .AM theo AB. B’ .Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng γ .lấy các điểm∈tam giác ABC và 3 vectơ cố định u . CC' = tw . α điểm M ta luôn luôn tìm được 3 số ∀62.Tìm quĩ tích trọng tâm G của tam giác A’B’C’ khi t thay đổi = 1 vàγ + β + α sao cho: γ .K.Cho hình bình hành ABCD. M là điểm đối xứng của trọng tâm G qua B.E.Cho tam giác ABC có trọng tâm G.Cho tam giác ABC và một điểm O bất kỳ. trên cạnh AB lấy điểm E sao cho AE = 1n AB .Cho tam giác ABC có trực tâm H. Chứng minh rằng E.Tính tỉ số IMIN 69. β . Chứng minh rằng : a) tanB.AC và x và xác định x để A.các đường cao là AA’ .Cho các tam giác ABC và A’B’C’ có cùng trọng tâm G . Gọi M.N.Gọi H là điểm đối xứng với G qua C và K là các điểm đối xứng với A qua B a)Chứng minh rằng: 3AH= 5AC – AB b)Chứng minh rằng: 3HK = 5CB + 2AB c)Gọi M là điểm xác định bởi BM= xAC xác định x để H.BC.N thẳng hàng b)Xác định x để MN đi qua trung điểm I của BC. Điểm I trên cạnh AC sao cho CI = 14 CA. Xác định x để M. 5AE = 2AC a)Tính DEvàDG theo AB và AC b)Chứng minh rằng 3 điểm D. Phân tích HA theo HB và HC 65. α OC .Gọi D và E là các điểm xác định bởi: AD= 2AB .L thẳng hàng 68.v .Cho tam giác ABC. Cho tam giác ABC có trọng tâm G.Cho tam giác ABC và hai điểm M.BB’ .Cho tam giác ABC. CAB’ . Chứng minh rằng đường thẳng MN đi qua trọng tâm G của tam giác ABC 61. M là điểm thỏa mãn BM = BC – 2AB và N là điểm thỏa CN = xAC – BC a)Xác định x để A .CC’. Với mỗi số t A’.I .w .Cho tam giác ABC.N.J thẳng hàng c) Dựng điểm J thỏa mãn điều kiện bài toán 70. ABC’ Chứng minh rằng G là trọng tâm của tam giác G1G2G3 64.P lần lượt là các điểm chia các đoạn thẳng 1 . Gọi G1.

b) tanA.AJ theo AB. AC β .Tìm tập hợp các điểm M thỏa a)MA + MB = MB + MC b) MA+ 2MB – 3MC = 0 . M là điểm trên AC sao cho AM= 13 MC . MG cắt đường thẳng AB tại N. 2DN = DC a) Tính AN theo AB và AC β BC .Cho tam giác ABC. 73.HC = 0 72.AJ = α b) Gọi I và J là hai điểm thỏa BI = α Tính AI .Cho tg ABC.HB + tanC.N thỏa 3AM = AB .HA + tanB.Cho hình bình hành ABCD.G là trọng tâm tam giác ABC. hai điểm M .Tính ANAB 74.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful