1.Rút gọn các biểu thức sau: a)OM – ON + AD + MD + EK – EP – MD b)AB+ MN – CB+ PQ+ CA+ NM c) KM+ DF+ AC– KF+ CD– AP+ MP 2.

Chứng minh rằng a) AB+ CD= AD+ CB b) AC+ BD= AD+ BC c) AB+ CD+ EA= ED+ CB d) AD+ BE+ CF= AE+ BF+ CD = AF+ BD+ CE e) AB+ CD+ EF+ GA= CB+ ED+ GF 3.Cho hình bình hành ABCD và một điểm M tùy ý . Chứng minh rằng : MA + MC = MB + MD 4.Cho tam giác ABC, Bên ngoài của tam giác ta vẽ các hình bình hành ABIJ ,BCPQ ,CARS. Chứng minh rằng : RJ + IQ + PS = 0 5.Cho tam giác ABC có trung tuyến AM.Trên cạnh AC lấy hai điểm E và F sao cho AE = EF = FC. Gọi N là giao điểm của AM và BE.Tính tổng AE+ AF + AN +MN 6.Cho tam giác đều ABC cạnh a.Tính độ dài của các vectơ AB+ BC , AB + AC , AB – BC 7.Cho hai vectơ a và b 0.Tìm điều kiện của a và b để:≠ a) a + b = a + b b) a + b = a – b 8.Cho 3 điểm O,A,B không thẳng hàng.Với điều kiện nào thì vectơ OA+ OBnằm trên đường phân giác của góc AOB trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC trùng nhau⇔9. Chứng minh rằng : AB = CD 10.Cho hình bình hành ABCD.Trên đường chéo AC lấy điểm O.Qua O kẻ các đường thẳng song song với các cạnh của hình bình hành cắt AB và DC tại M và N, cắt AD và BC tại E và F. Chứng minh rằng : a) OA + OC = OB + OD b) BD = ME + FN 11.Cho tam giác đều nội tiếp đường tròn tâm O a)Hãy xác định các điểm M ,N ,P sao cho: OM = OA + OB ; ON = OB + OC ; OP = OC + OA b)Chứng minh rằng OA + OB + OC = 0 12.Cho tam giác ABC. Gọi A’ là điểm đối xứng với B qua A ;B’ là điểm đối xứng với C qua B ;C’ là điểm đối xứng với A qua C . Chứng minh rằng với một điểm O bất kỳ ta có : OA+ OB+ OC = OA'+ OB'+ OC' 13.Cho n điểm trên mặt phẳng .Bạn An ký hiệu chúng là A1, A2, …, An. Bạn Bình ký hiệu chúng là B1, B2, …, Bn. Chứng minh rằng : A1B1+A2B2+...+AnBn=0 14.Cho tứ giác ABCD, gọi I và J là trung điểm AC và BD a)Chứng minh rằng AB + CD = 2IJ b)Xác định điểm M sao cho MA+ MB+ 2MC= 0 c)Xác định điểm N sao cho NA+NB+NC+ND= 0 15.Cho hai hình bình hành ABCD và A’B’C’D’. Gọi M ,N ,P ,Q lần lượt là trung điểm của AA’,BB’ ,CC’ ,DD’. Chứng minh rằng MNPQ là hình bình hành 16.Cho hai điểm phân biệt A và B.Tìm quĩ tích các điểm M thỏa mãn:

S sao cho GA+ GB+ GC= 0 .P là các điểm được xác định như sau: MB = 3MC .Cho tam giác ABC a)Xác định điểm I sao cho : IA + 2IB = 0 b)Xác định điểm K sao cho : KA + 2KB = CB 18. EA+ 2EC= 0 b)Tìm quĩ tích điểm M thoả mãn: |4MA – MB| = |MA+ 2MC| 22. 5SA– 2SB– SC= 0 24. Chứng minh rằng hai tam giác MPE và NQR có cùng trọng tâm 30. DE.Cho lục giác đều ABCDEF .NC = 3NA . R lần lượt là trung điểm các cạnh AB.RA – 3RB = 0 b)Với điểm O bất kỳ. BC. CD.2PA+ PB+ PC= 0.xác định các điểm G.OQ = 2OA– OB .Cho tam giác ABC a)Tìm điểm M thoả mãn :AM – MB+ MC = 0 b)Tìm điểm N thoả mãn :BN = AN+NC + BD c)Tìm điểm K thoả mãn :BK+ BA+ KA + CK = 0 d)Tìm điểm M thoả mãn :MA+ MB– 2MC = 0 e)Tìm điểm N thoả mãn :NA+ NB+ 2NC = 0 f)Tìm điểm P thoả mãn :PA – PB + 2PC = 0 19.Cho tam giác ABC a)Xác định các điểm D. Q.R.Cho tam giác ABC.OR= – 12 OA+ 32 OB 23. Chứng minh rằng MA+ MC+ ME= MB+ MD+ MF 26.N .Tìm điểm O thoả mãn : OA+OB+OC+ OD+OE+OF = 0 21. Gọi M.R thoả: 2PA + 3PB = 0 .Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ lần lượt có trọng tâm là G và G’ a)Chứng minh rằng : AA' + BB' + CC' = 3GG' b)Từ đó suy ra điều kiện để hai tam giác có cùng trọng tâm 29. P. – 2QA + QB = 0 .Cho tam giác ABC.AB Chứng minh rằng : AM + BN + CP = 0 27.Cho ngũ giác ABCDE.P lần lượt là trung điểm BC. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của MP và NQ Chứng minh rằng : IJ // AE và IJ = 14 AE 28.Cho lục giác ABCDEF .Q. Gọi M .Cho hình bình hành ABCD. Tìm điểm M thoả mãn: 4AM= AB+ AC+ AD 20.QA+ 3QB+ 2QC = 0 RA– RB+ RC = 0 .Cho ngũ giác ABCDE.B a)Hãy xác định các điểm P. Chứng minh rằng : a) BB' + C'C + DD' = 0 b) hai tam giác BC’D và B’CD’ có cùng trọng tâm 31.N . CD.chứng minh rằng : OP= 25 OA + 35 OB . N. EA. Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB. M là điểm tuỳ ý.P. P.Q.Cho hai điểm phân biệt A. DE.MA + MB = MA – MB 17.Cho tam giác ABC. Gọi M. Gọi M .E thoả mãn: 4DA – DB = 0 .PA = 3PB a)Chứng minh rằng : 2OM = 3OC – OB O∀ b)Chứng minh rằng hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm . chứng minh rằng MA + MC = MB + MD 25. N. CA . BC.Cho hai hình bình hành ABCD và AB’C’D’ có cùng đỉnh A.Cho hình bình hành ABCD.

p = 1 (định lý Mênêlauýt)⇔a)M. Gọi M. CA theo các tỉ số m.Cho tam giác ABC.n.p = – 1(định lý Xêva)⇔b)AN. Một điểm G nằm trên cạnh AB sao cho FG//AC.Cho tam giác ABC.P sao cho BM = 12 MC .Cho tam giác ABC .Đặt CA = a .Đặt BN = a .n. Chứng minh ) OBα OA + (1 – α sao cho: OM = α có số ⇔d ∈rằng điểm M đoạn thẳng AB∈ thì M α Với điều kiện nào của 1.Cho ngũ giác đều ABCDE tâm O. BP đồng qui hoặc song song 37.I .AK . Lấy các điểm A’ và B’ sao cho CA' = ma . AC. Gọi M là trung điểm AB và N là điểm trên cạnh AC sao cho NC = 2NA. Gọi K là trung điểm của MN a)Chứng minh rằng : AK = 14 AB + 16 AC b)Gọi D là trung điểm BC.Cho tam giác ABC. P lần lượt chia các đoạn thẳng AB.M là điểm tuỳ ý. BC. C thẳng hàng⇔ 35.Cho điểm O cố định và đường thẳng d đi qua hai điểm A B cố định. p m. Chứng minh rằng nếu cho trước một điểm M nằm trên cạnh AD thì sẽ tìm được một điểm N nằm trên cạnh BC sao cho AN//MC và DN//MB .Tính các vectơ AB . AP = 12 BP a)Chứng minh rằng : AM= 13 (2AB+ AC) .N.CP = b . Các điểm M. C.32.AB lấy các điểm M. Chứng minh rằng ED = GB . BN= 13 (2BC+ BA) CP= 13 (2CA+ CB) b)Chứng minh rằng : AM + BN+ CP = 0 40*. Chứng minh rằng : aIA + bIB + cIC = 0 44*. n.Cho tam giác ABC với các cạnh AB = c. N.CB = b .CA .chứng minh rằng : KD = 14 AB + 13 AC 38. BC lần lượt tại D. CB' = nb . Hãy tính vectơ CI theo hai vectơ a và b 43*. Hãy tính vectơ CM theo các vectơ CA và CB b)Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.Cho tam giác ABC và trung tuyến AM. B. Một đường thẳng song song với AB cắt các đoạn thẳng AM. CA = b a)Gọi CM là đường phân giác trong của góc C. a)Chứng minh rằng nếu có một điểm I và một số t sao cho IA = tIB + (1 – t)IC điểm M ta đều có : MA = tMB + (1 – t)MC∀thì b)Chứng minh rằng : IA = tIB + (1 – t)IC A. BC = a.CK theo hai vectơ CA và CB b)Chứng minh rằng 3 điểm C.K thẳng hàng 34.Cho tam giác ABC.CA . Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC Chứng minh rằng : AM = 13 AB + 23 AC 33.CA theo các vectơ a và b 42* Cho tam giác ABC . N.Trên các cạnh BC .P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC .AB . P thẳng hàng m.Cho 3 điểm phân biệt A. CN = 12 NA . Chứng minh rằng OA + OB + OC + OD + OE = 0 41*.Cho tam giác ABC có trọng tâm G.Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm đoạn thẳng AG và K là điểm nằm trên cạnh AB sao cho AB = 5AK a)Tính các vectơ AI . Gọi I là giao điểm của A’B và B’A.Cho hình thang ABCD có các cạnh đáy là AB và CD.CI . CM. Chứng minh rằng :≠ 36. B. Chứng minh rằng vectơ v= MA– 3MB+ 2MC không phụ thuộc vào vị trí điểm M 39.BC .N. E và F. Suy ra hai tam giác ADE và BFG có diện tích bằng nhau 45*.

Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng KA + 2KB = 0 và CD = 3CK 49*.hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm≠ k ∀c)Chứng minh rằng 53*. B’C = 2B’A.OC có độ dài bằng nhau và OA+ OB+ OC = 0 .BOC . C’ sao cho A’B = 2A’C.N.CD cắt AB tại K. Chứng minh rằng OH = 3OG Kết luận gì về ba điểm O. N = AA’ CC’.Cho tam giác ABC và đường thẳng d. B’. Tìm điểm M trên d sao cho vectơ u = MA + MB + 2MC có độ dài nhỏ nhất 55*.Gọi M .Gọi O là trung điểm MN≠ (k a)Chứng minh rằng : OI = 12 (MA + NB) và OJ = 12 (MC + ND) b)Từ đó chứng minh : OI + kOJ = 0. Gọi M = AA’ BB’. I . Trên các cạnh BC. P = BB’ CC’ a)So sánh các đoạn thẳng AM.Gọi I và J là trung điểm các đoạn AB và CD .P là các điểm thoả: MA= 13 MB . Gọi D. NA’ b)So sánh diện tích hai tam giác ABC và MNP 47*. PC= 13 PA .Cho ba vectơ OA.P là những điểm xác định bởi: MB = kMC .N .Tìm tập hợp các trung điểm I của đoạn MN 56.COA 58. NB= 13 NC .ta lấy các điểm M và N sao cho AM = kAB và DN = kDC . AB lần lượt lấy các điểm A’.BB1 .Trong đường tròn (O) cho 3 dây cung song song AA1 .F lần lượt là hình chiếu của M xuống 3 cạnh .Cho tam giác đều ABC tâm O và M là điểm tuỳ ý bên trong của tam giác.OB.N.Cho tam giác ABC và điểm M tuỳ ý a)Chứng minh rằng vectơ v = MA + 2MB – 3MC không phụ thuộc vị trí điểm M b)Dựng điểm D sao cho CD = v .Cho tứ giác ABCD.chứng minh rằng : (k – 1)OM = kOC – OB với O là một điểm tuỳ ý 1. Chứng minh rằng : MD + ME + MF = 32MO 48*. MN. CA.Cho hai điểm A và B cố định. Chứng minh rằng trực tâm của ba tam giác ABC1 .E. J ? c)Gọi P và Q là hai điểm xác định bởi PA + kPD = 0 và QB + kQC =0 Chứng minh rằng O là trung điểm của đoạn PQ 54.46*. M là điểm tuỳ ý và P là điểm xác định bởi : MP = MA + 3MB Chứng minh rằng đường thẳng MP đi qua một điểm cố định 52*.PA = kPB 1)≠ (k a)Vẽ các điểm M.G’ lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và A’B’C’ a)Chứng minh rằng : AA'+ BB'+ CC'= 3GG' b)Gọi M. H .CC1 .P khi k = 3 b)Với k tuỳ ý khác 1.Cho tam giác ABC .Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . C’A = 2C’B.Tính các góc AOB .M và N là các điểm xác định bởiMA + kMC = 0 .Gọi G.Kết luận gì về ba điểm O .BCA1 .chứng minh rằng : a) GA+ GB+ GC = 0 b) AG = 13 (AB+ AC) 57. H là trực tâm của tam giác . gọi D là điểm đối xứng của A qua tâm O a) Chứng minh rằng HBDC là hình bình hành b) Chứng minh rằng HA + HB + HC = 2HO và OA + OB + OC = OH c)Gọi G là trọng tâm tam giác ABC.và CAB1 thẳng hàng 51*.NB + kND = 0 – 1).NC = kNA .G 50*. Với số k tuỳ ý.Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O).

CC' = tw .F là điểm trên cạnh AC sao cho AF = 1n + 1 AC.E. ABC’ Chứng minh rằng G là trọng tâm của tam giác G1G2G3 64.Cho tam giác ABC và một điểm O bất kỳ.M thẳng hàng 67.C’ sao cho AA' = tu . α OC .I .F thẳng hàng 71. Cho tam giác ABC có trọng tâm G.G thẳng hàng c)Gọi K là trung điểm DE và M là điểm xác định bởi BM= xBC Tính AK. α điểm M ta luôn luôn tìm được 3 số ∀62.Cho tam giác ABC .Cho tam giác ABC và hai điểm M.Tìm quĩ tích trọng tâm G của tam giác A’B’C’ khi t thay đổi = 1 vàγ + β + α sao cho: γ .N là điểm sao cho BN = 3MC.A'B + tanC.CC’. trên cạnh AB lấy điểm E sao cho AE = 1n AB .M thẳng hàng 66.L thẳng hàng 68.Cho tam giác ABC.N. BB' = tv .Cho hình bình hành ABCD.Gọi D và E là các điểm xác định bởi: AD= 2AB .M . L là điểm sao cho AL = xAC .Cho tam giác ABC.các đường cao là AA’ . Điểm I trên cạnh AC sao cho CI = 14 CA. Phân tích HA theo HB và HC 65. Gọi G1.P lần lượt là các điểm chia các đoạn thẳng 1 .Cho tam giác ABC có trực tâm H.K. M là điểm thỏa mãn BM = BC – 2AB và N là điểm thỏa CN = xAC – BC a)Xác định x để A .Chứng minh rằng các tam giác ABC và tam giác MNP có cùng trọng tâm 59.Cho R.AC và x và xác định x để A. Gọi M.N thoả: 2MA+ 3MB = 0 và NA+ 3NC = 0 .A'C = 0 .N. Xác định x để M.Cho tam giác ABC có trọng tâm G. M là điểm sao cho AM = 3MB .Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng đường thẳng MN đi qua trọng tâm G của tam giác ABC 61.w . Chứng minh rằng≠ AB.Nếu điểm M trùng với trọng tâm của tam giác ABC thì các số γ OB + β OA + α OM = bằng bao nhiêu? 63. Chứng minh rằng E.Gọi H là điểm đối xứng với G qua C và K là các điểm đối xứng với A qua B a)Chứng minh rằng: 3AH= 5AC – AB b)Chứng minh rằng: 3HK = 5CB + 2AB c)Gọi M là điểm xác định bởi BM= xAC xác định x để H.Cho tam giác ABC. M là điểm đối xứng của trọng tâm G qua B.G3 lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCA’ . CAB’ . β .BC. β . Chứng minh rằng : a) tanB.K.BB’ .CA theo cùng một tỉ số k hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm 60.AM theo AB.D.Cho các tam giác ABC và A’B’C’ có cùng trọng tâm G .G2. 5AE = 2AC a)Tính DEvàDG theo AB và AC b)Chứng minh rằng 3 điểm D.v . J là điểm thỏa BJ = 12 AC – 23 AB a)Chứng minh rằng : BI = 34 AC – AB b)Chứng minh rằng B .N thẳng hàng b)Xác định x để MN đi qua trung điểm I của BC. Chứng minh rằng γ . B’ . Với mỗi số t A’.Tính tỉ số IMIN 69.J thẳng hàng c) Dựng điểm J thỏa mãn điều kiện bài toán 70.lấy các điểm∈tam giác ABC và 3 vectơ cố định u .

AC β .Cho tg ABC.Cho tam giác ABC.Tìm tập hợp các điểm M thỏa a)MA + MB = MB + MC b) MA+ 2MB – 3MC = 0 . 2DN = DC a) Tính AN theo AB và AC β BC .AJ = α b) Gọi I và J là hai điểm thỏa BI = α Tính AI . hai điểm M .HA + tanB. 73.HB + tanC.AJ theo AB.Cho hình bình hành ABCD.Tính ANAB 74.b) tanA.N thỏa 3AM = AB . M là điểm trên AC sao cho AM= 13 MC . MG cắt đường thẳng AB tại N.G là trọng tâm tam giác ABC.HC = 0 72.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful