Mẫu Đơn xin phép nghỉ học một buổi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
----------o0o----------

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC
Kính gửi :

- Phòng Quản lý học sinh Trường trung cấp Y tế Quảng Bình
- Giáo viên giảng dạy và Giáo viên chủ nhiệm.

Em tên là:.....................................................................................................
Mã số sinh viên: ..........................................................................................
Lớp: .............................................................................................................
Giáo viên chủ nhiệm: ..................................................................................
Hôm nay em viết đơn này kính mong Quý thầy cô giáo cho phép em được
nghỉ một buổi học ngày …………......Môn (Học phần):........................................
của giáo viên: ............................................... giảng dạy.
Lý do: ..........................................................................................................
......................................................................................................................
Em hứa sẽ đến học đúng thời gian và chấp hành tốt các quy định về học tập.
Xin trân trọng cảm ơn!

Ý KIẾN GVCN

Đồng Hới, ngày
tháng
năm 20....
XÁC NHẬN BCS LỚP
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)