Mẫu Đơn xin phép nghỉ học một buổi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
----------o0o----------

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC
Kính gửi :

- Phòng Quản lý học sinh Trường trung cấp Y tế Quảng Bình
- Giáo viên giảng dạy và Giáo viên chủ nhiệm.

Em tên là:.....................................................................................................
Mã số sinh viên: ..........................................................................................
Lớp: .............................................................................................................
Giáo viên chủ nhiệm: ..................................................................................
Hôm nay em viết đơn này kính mong Quý thầy cô giáo cho phép em được
nghỉ một buổi học ngày …………......Môn (Học phần):........................................
của giáo viên: ............................................... giảng dạy.
Lý do: ..........................................................................................................
......................................................................................................................
Em hứa sẽ đến học đúng thời gian và chấp hành tốt các quy định về học tập.
Xin trân trọng cảm ơn!

Ý KIẾN GVCN

Đồng Hới, ngày
tháng
năm 20....
XÁC NHẬN BCS LỚP
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful