P. 1
Don Xin Phep Nghi Hoc Mot Buoi

Don Xin Phep Nghi Hoc Mot Buoi

|Views: 874|Likes:
Được xuất bản bởiBunnie Lsk

More info:

Published by: Bunnie Lsk on Nov 02, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2011

pdf

text

original

Mẫu Đơn xin phép nghỉ học một buổi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
----------oo----------
Đ!N XIN "H#$ " NGHI% H&'C
Kính gửi : - "h(n) *+,n l- h.c /0nh T123n) 41+n) c5p 6 47 *+,n) 89nh
- G0:o ;0<n )0,n) dạ= ;> G0:o ;0<n ch? nh0@AB
Em tên là:.....................................................................................................
Mã số sinh viên: ..........................................................................................
Lớp: .............................................................................................................
Giáo viên chủ nhiệm: ..................................................................................
Hm n!" #m vi$t %&n nà" 'ính mong ()* th+" c giáo cho ph,p #m %-.c
ngh/ m0t 1)2i h3c ngà" 4444......Mn 5H3c ph+n6:........................................
củ! giáo viên: ............................................... gi7ng 89".
L* 8o: ..........................................................................................................
......................................................................................................................
Em h:! s; %$n h3c %<ng th=i gi!n và ch>p hành tốt các ?)" %@nh vA h3c tBp.
Cin tDEn tD3ng c7m &nF
Đồng Hới, ngày tháng năm 2!!!!
C DIEN GVCN XFC NHGN 8CH IJ" NGKLI VIET Đ!N
"#ý $à ghi %&' h&( t)n* "#ý $à ghi %&' h&( t)n*

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->