P. 1
Don Xin Mua Hoa Don - Lan Dau

Don Xin Mua Hoa Don - Lan Dau

4.25

|Views: 14,973|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3722903

More info:

Published by: api-3722903 on Oct 18, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
……………,ngày……… tháng ……… năm 200
ĐƠN XIN MUA HÓA ĐƠN
KÍNH GỬI …………………………………………………
1/ Tên tổ chức !nh do"nh#
- Giấy chứng nhận ăng !" !inh #oanh $%& ……………………………………
- Cấ' ngày& ……………………………………………………………………
C( )*an cấ'& …………………………………………………………………
- +ã $% th*, $%& ………………………………………………………………
Cấ' ngày& ……………………………………………………………………
- -gành ngh., m/t hàng !inh #oanh&……………………………0 ……………
……………………………0……………………………0……………………
……………………………0……………………………0……………………
$/ T%& '( )!"o d*ch# - Của (n v1& 00……………………0……………………
- 2i th*3&00……………………0…………………………
- +45n& 00………………0……………………0…………
6% nhà& ………………………………-g7 8ngách, x9m: ……………………000
24;ng 'h%8th<n:&……………………00000=h4;ng8xã:…………………………0
>*ận 8h*yện:& ……………………………0?@nh8thành 'h%:& …………………000
- 6% iện thoAi& ……………………………0……………………………0……000
+/ ,-c .*" .!/0 !nh do"nh h-c 8n,* c9: tBong cCng một t@nh, thành 'h%& …0
D………………………0……………………………0…………………………
D………………………0……………………………0…………………………
D……………………0……………………………0……………………………0
D………………………0……………………………0…………………………
D………………………0……………………………0…………………………
D………………………0……………………………0…………………………
Eà c( $F mGi 45c thành Hậ', chIng t<i ã nghi3n cứ* !J các E*ật th*,, -gh1 1nh
KLM2002M-2-C= của ChNnh 'hủ và ?h<ng t4 h4Gng #On của Pộ ?ài chNnh v. in, 'hát hành,
$Q #Rng, )*Sn H" h9a (n0
,hún) t1! 2!n c"0 3t#
- Các !3 !hai tB3n Hà hoàn toàn Ing $T thật, n,* !hai $ai ho/c !h<ng Uy ủ thV c(
)*an th*, c9 )*y.n hAn ch,, tW ch%i ho/c Vnh ch@ Xán hoá (n, Vnh ch@ $Q #Rng hoá (n
của (n v10
- >*Sn H" hoá (n #o Pộ ?ài chNnh 'hát hành Ing )*y 1nh của -hà n4Gc0 -,* vi
'hAm chIng t<i xin hoàn toàn ch1* tBách nhiệm tB4Gc 'há' H*ật
Gửi kèm: Thủ trưởng đơn vị
Y Giấy giGi thiệ* của (n v1 cQ 8 Z" t3n, 9ng #ấ*:
ng4;i ,n m*a hoá (n
Ghi chú:
Y +O* này á' #Rng %i vGi t[
chức !inh t,0
Y 2i\m 2& Ch@ gi] HAi #^ng 'hSn
Snh Ing, c^n các #^ng !h<ng
Ing thV xoá X_0
-,* i th*3 ho/c m45n thV ghi
B7 t3n t[ chức, cá nh`n cho th*3, m45n0
Y 2i\m a& Ch@ 'hSn Snh nh]ng
1a i\m !inh #oanh hAch toán 'hR
th*ộc $Q #Rng ch*ng hoá (n vGi (n v10

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->