P. 1
1,2_Ban Khai Nhan Khau

1,2_Ban Khai Nhan Khau

|Views: 183|Likes:
Được xuất bản bởi09091988

More info:

Published by: 09091988 on Nov 04, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2015

pdf

text

original

Mẫu HK01 ban hành theo QĐ

số 689/2007/QĐ-BCA(C11
!"à# 01-07-2007
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phc
!"N #HAI NH$N #H%&
($%n" &ho n"'() t* +, 1- tu.) t/0 12n
13 H4 5à t2n 6ha) s)nh7
) 1 (
88888888888888888888323 9):) t;nh7888883388
<3 H4 5à t2n "4) 6h=& (nếu có)788888888888888888888888888888833
-3 >)nh n"à# 883/883/888883 ?3 !@) s)nh7888883388888888888888888
63 Qu2 Au=n7
) 2 (
888888888888888888888888888888888388833
73 $Bn tC&7 88888 83 DEn ")=o7888888888 93 CM!$/ HC &h)Fu số888888883333
103 !@) th'(n" t/G7 88888888888888888888888888883388888833
88888888888888888888888888888888888888888888
113 ChH 0 h)In na#7 8888888888888888338888888888888888883
88888888888888888888888888888888888888888888
123 D/Jnh +C h4& 5Kn7
) 3 (
8888888338 1<3 D/Jnh +C &hu#2n LEn7
) 4 (
888888888883
1-3 B)Ft t)Fn" MBn tC& ;t n"'()7 8888888888881?3 B)Ft n"oN) n"O788888888833
163 !"hP n"h)IQR &hS& 5TR n@) 1àL 5)I& h)In na#7 888888888888888833333333333333333333
888888888888888888888888888888888888888888833
173 D* +, 1- tu.) t/0 12n +Fn na# 0 +BuR 1àL "J7
DU DHV!9R !WM
ĐX! DHV!9R
!WM
CHY Z
("h) /[ số nhàR +'(n" Qhố\ t.R ]^LR KQR b_nR ]`/
Qh'(n"/ tha t/Kn\ Aubn/ hu#In\ tcnh/thành Qhố3
!Fu 0 n':& n"oà) thJ "h) /[ t2n n':&
!9Hd !9HefgR !he ijM kefC
...........................
...........................
....
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
(1 k)Ft &hO )n hoa +, MKu3 (2 9h) theo ")K# 6ha) s)nh hol& Au2 "ố& (< 9h) t/Jnh +C h4& 5Kn &ao nhKt3 D)Fn smR DhN& smR ĐN)
h4&R Cao +nn"R D/un" &KQR D/Jnh +C Qh. thEn" (12/12R 7/108333 (- 9h) /[ t/Jnh +C &hu#2n LEn &ao nhKt7 D)Fn sm o h4&R DhN&
sm Au_n 1p ")=o MT&R &q nhBn 1ubt 833
183 D)Pn =n
Br BsD !9jo Dte $A!HR V! gHuD
193 Quan hI ")a +Jnh7 (BốR Lv\ anhR &haR eL /uCt\ 5w/ &hxn"R &on
) 5 (

DD Hy kj Dz!
>e!H !WM
Q{A!
Hf
!9Hd
!9Hefg
CHY Z Hef! !Ao
!aL !O
…………………..………., ngày …… tháng …….. năm ……….
!9|}e KHAe H~•C !9|}e keXD Ht
(Cam đoan; ký ghi rõ họ tên)
(? 9h) &_ &haR Lv\&on nuE)\ n"'() nuE) M'€n"\ n"'() ")=L hC theo Au# +anh &,a Qh=Q 1ubt(nFu &^3
(6 >ố nhàR +'(n" Qhố\ t.R ]^LR KQR b_nR ]`/ Qh'(n"/ tha t/Kn\ Aubn/ hu#In\ tcnh/thành Qhố3 !Fu 0 n':& n"oà) thJ "h) /[ t2n
n':& (!u này có th" in ra đ" #$ %&ng)

7/10….. mẹ. chị. Tiền án BỊ BẮT NGÀY TỘI DANH. Trình độ phổ thông (12/12. em ruột. . cử nhân luật …. ÁN PHẠT 19. Thạc sĩ. người giám hộ theo quy định của pháp luật(nếu có).………. Cao đẳng.. Thạc sĩ quản lý giáo dục. Trung cấp. NGƯỜI KHAI HOẶC NGƯỜI VIẾT HỘ (Cam đoan. mẹ. người nuôi dưỡng. vợ/ chồng. Tiến sĩ.. con) ( 5) SINH NĂM Nam Nữ QUAN HỆ NGHỀ NGHIỆP TT HỌ VÀ TÊN CHỖ Ở HIỆN NAY …………………. (4) Ghi rõ trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sĩ Y học.. anh. ngày …… tháng …….con nuôi. ký ghi rõ họ tên) (5) Ghi cả cha. năm ………. 18. (2) Ghi theo giấy khai sinh hoặc quê gốc (3) Ghi trình độ học vấn cao nhất.. Đại học. Quan hệ gia đình: (Bố.).(1) Viết chữ in hoa đủ dấu.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->