CÁC HÀM TRONG EXCEL

1. Hàm if =if(điều kiện,”trị 1”,”trị 2”) 2. Hàm and ( thường lồng với hàm if) =if(and(đk1,đk2,...đkn),”trị 1”,”trị 2”) 3. Hàm or =if(or(đk1,đk2,…đkn),”trị 1”,”trị 2”) 4. Hàm rank =rank(địa chỉ cần sắp xếp,phạm vi so sánh,thứ tự) - Nếu thứ tự = 0 hoặc bỏ qua thì sắp xếp giảm dần - Nếu thứ tự = 1 thì sắp xếp tăng dần 5. Hàm average: Tính trung bình =average(phạm vi cần tính) 6. Hàm vlookup: Lấy tên ở bảng phụ theo cột =vlookup(chỉ mục cần dò, phạm vi dò,cột,0) 7. Hàm hlookup =hlookup(chỉ mục cần dò,phạm vi dò,dòng,0) 8. Hàm left: Lấy n kí tự bên trái của chuỗi =left(địa chỉ chuỗi,n) 9. Hàm right: Lấy n kí tự bên phải của chuỗi =right(địa chỉ chuỗi,n) 10. Hàm mid: Lấy n kí tự bắt đầu từ vị trí m của chuỗi =mid(địa chỉ chuỗi,n,m) 11. Hàm value: Đổi giá trị kiểu chuỗi thành số =value(chuỗi) VD: =value(left(“123abc”,3) được 123 12. Hàm round: Làm tròn =round(số,n) 13. Hàm int: trả về kết quả là số nguyên =int(số) 14. Hàm mod: Lấy số dư của phép chia =mod(số chia, số bị chia) 15. Hàm countif =countif(vùng cần đếm,”đk”) 16. Hàm sumif: Tính cho bảng thông kê =sumif(vùng đk,đk,vùng tính tổng) 17. Hàm dsum =dsum(phạm vi bảng chính,tiêu đề cột cần tính tổng,phạm vi vùng điều kiện) Note: Phạm vi vùng điều kiện ta phải tự lập ra 1 bảng phụ. 18. Hàm upper: Chuyển các kí tự trong chuỗi thành in hoa =upper(chuỗi) 19. Hàm lower: Chuyển các kí tự trong chuỗi thành in thường

Hàm sqrt: Trả về căn bậc 2 =sqrt(n) 25. Hàm year =year(giá trị tg) . Hàm max 28. Hàm today: Cho biết ngày tháng năm hiện tại =today() 30. Hàm trim: Cắt bỏ các khoảng trắng thừa trong chuỗi =trim(chuỗi) 22. Hàm len: Đếm độ dài của chuỗi bao nhiêu kí tự =len(chuỗi) 23. Hàm month =month(giá trị thời gian) 32. Hàm abs: Lấy giá trị tuyệt đối của số n =abs(n) 24. Hàm counta: đếm số ô có chứa dữ liệu =counta(vùng) 27. Hàm count: đếm số ô có dữ liệu kiểu số nếu có kí tự thì đếm không được =count(vùng dữ liệu) 26. Hàm min 29. Hàm proper: chuyển các kí tự đầu của chuỗi thành in hoa =proper(chuỗi) 21. Hàm day: Lấy ra giá trị ngày =day(giá trị thời gian) 31.=lower(chuỗi) 20.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.