TCVN

TIEU

CHUAN

,..?

VI~T

NAM

TCVN 7381 : 2004

LO aOT CHAT THAI RAN Y TE PHUONG PHAP £>ANH GIA THAM IlINH .
, if,
I' _ ~

",.'

A'

.,.:;

A'

Health care solid waste incinerator - Method of appraisement

HA

NQI- 2004

t thao de ngh1 cua Vien Yhoc moi trl1ang .TCVN'. xet . B9 Khoa hoc va Cong ngh~ ban hanh.Y381 : 2004 lain6idau TCVN 7381 : 2004 do Tieu Ban ky thuat Tieu chuan TCVN/TC146/SC2 "La Got chfit thai dm y te" bien soan tren lao d9n9 va V$ sinh co sa dt.B9 Y teo T6ng cue Tieu chuan 80 111ang Chat 111<.1ng duyet.

1ng rnrcc .Xac dinh thuyngan t6ng so bang - liia .Phironq phap sau khi vo co hoa vci pemanganat pesLinfat TCVN 6002 : 1995 (ISO 6333 : 1986) Chat IV<. Phuong phap trac ph6 hap thu nguyen tv nqon Iva. TCVN 6193 : 1996 (ISO 6288 : 1986 (E)) Chat IV<. Boi vai cac tai li$u vien dan ghi narn ban hanh thi ap dl:mg ban dV<.Phvong phap xac dinh nhi$t d(>. dong. cadmi va chi. bao gom ca viec danh gia thv nghi$m 16 mdl va danh gia kiem tra khi 16 da van hanh. TCVN 5945 : 1995 Nvac thai cong nghi$p .TIE U CHUAN ~ VI~T NAM TCVN 7381: 2004 La dot chat thai ran y te - Phuonq phap danh gia th~m dinh Health care solid waste incinerator . .Phuong Phuong phap trac phap quang ph6 dung bac dietyldithioeacbamat.Tieu chuan thai. quang dung foemaldoxim.Xac dinh mangan.1ngmrdc . TCVN 3985 : 1999 TCVN 4577 Am h9C Muc on cho phep tal cac vi trf lam viec Nuae thai . Cac tal li$u vien dan sau la rat can thiet cho viec ap dl:Jng tieu chuan. TCVN 6182 : 1996 (ISO 6595 : 1982 (E» Chat IV<. TCVN 5989 : 1995 (ISO 5666/1 quang ph6 hap thu khong nqon : 1983) Chat IV<.1ngrurdc .1ngmrcc . 5 .Xac dinh coban.Xac dinh asen t6ng .Method of appraisement Tieu chuan nay quy dinh phironq phap danh gia de tham djnh cac loai 16 dot chat thai ran y te.1cneu. kern. Boi vai cac tal Ii$u vi$n dan khong ghi narn ban hanh thi ap dunq phlen ban mai nhat.

6 .ii 10dot chat thai ran y te TCVN 6625 : 2000 (ISO 11923 : 1999) Chat ILf<. (S02) trong khi thai TCVN 7380 : 2004.2.Yeu cau ky thuat.Phuong phap xac dinh n6ng d9 axit clohydric Hoa ky. 3 N9i dung va phironq phap danh gia th~m djnh 3. SMEWW Phucnq phap thu tieu chuan cho ruroc va nude thai cua Hi$p h9i sire khoe c9n9 d6ng Lo d6t chat thai ran y te .o d6t chat thai ran y te .Phircnq phap xac dinh n6ng d9 ILfUhuynh dioxit Lo dot chat thai ran y te .Khl th.TCVN 7381: 2004 TCVN 6197 : 1996 (ISO 5961 : 1984 (E» Chat ILfCJng ruroc .Xac dinh crom tong. t.PhLfong phap xac djnh n6ng d9 bui trong kh! thai TCVN 7242 : 2003 Lo dot chat thai ran y te .Xac dlnh sat b2lng phLfong phap trac pho dung thuoc thv 1.2.10 phenantroHn .mg kh6ng khf .Xac dinh pH. Version 1.American Public Health Association).) trong khi thai TCVN 7246 : 2003. tap 1. ap dunq thee TCVN 7380 : 2004.3 tal ban Ian ttur 20 (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition. TCVN 7241 : 2003 Lo dot chat thai ran y te .Phironq phap xac dinh n6ng d9 axit flohydric (HF) trong khi thai TCVN 7244 : 2003 (HCI) trong khi thai TCVN 7245 : 2003 t.mg ruroc . n TCVN 6560: 1999 Chat ILfc.Phironq phap xac dinh n6ng d9 cacbon monoxit (CO) trong khf thai TCVN 7243 : 2003 Lo dot chat thai ran y te .3 . Danh rnuc cac chi tieu can danh gia th~m dinh quy dinh trong Bang 1. TCVN 6492 (I SO 10523 : 1994) Chat ILfCJOgLfac .1ng Lfac .Xac dinh chat ran 10 Ivng bang each n 19C qua cal 19C sol thuy tinh.1 Danh muc cac chi tieu can danh gia th~m djnh Cac yeu cau ky thuat dung lam can cu d~ danh gia th~m dinh 10d6t.Phuonq phap xac dinh n6ng d9 nito oxyt (NO. Phuong phap trac pho hap thu nguyen tv.o d6t chat thai y te . TCVN 6222 : 2000 (ISO 9174 : 1990) Chat 111(.

6 Tro xi 3 Chi tieu kinh te' Tfnh theo eong thCte (4) cua tieu ehu§n nay Xem 3.Danh muc cac chi tieu can danh gia th~m dinh Chi tieu danh gia TCVN D~ng c~/thiet danh gia b] 7380: 2004 each danh gia & phltdng phap tinh toan 1. DC 1.3.8 Chieu eao ong kh6i.1 Suat tieu hao nhien li~u 3.5 Nhi~t d9 a mi~ng vo 16.9 cua tieu chu&n nay 3.3.1 Cong suat 16 dot 1. m 4.3 T6ng gia thanh 16 66t 7 . Chi tieu cong ngh~ dot so dot thCt 4.2 Nhiet 69 buong cap.ng 2.6 Thai gian hru chay trong buong dot thCt cap.2 Chi chi van hanh 3.2 trurcc 60 thong 2 chi tieu mol trt. DC 1.3 Nhiet d9 buong cap.4.2 4.4 cua tieu chuan nay Theo 3.fi.1 Cac chat 0 nhiem khf thai trong 4.7.2 Theo 3. dBA 1. DC 1.3 Tfnh theo eong thCte (1) va (2) cua tieu chuan nay Thiet b] do mCte on theo TCVN 3985-1999 Dung thuang £)0 each 1m nguon di~n di~n 1.4 Nhi~t 69 khf thai ong kh6i.2.1.8 cua tieu chuan nay Xem 3.3. s 1.8 4.2 Cac chat 0 nhiem trong nirdc thai 2.2 4.7 MCte on cua h~ thong 16 60t.5 cua tieu chuan nay Theo eong thCte (3) cua tieu ehu&n nay 2.5 4.1 4.TCVN 7381 : 2004 Bang 1 . DC 1.2.3 Dung cap nhiet hoac can nhi~t Dung cap nhiet hoac can nhiet Dung nhi~t ke 4.3 4.2.3.

:lngrnroc cho phep: + Khoi Ilf<.1. ac thiet b] phu tro cua c Kiem tra tinh tranq 16.3 PhU'dng phap danh gia 3.2 cua TCVN 7380 : 2004 + 8(> kin cua buong dot: theo 4. + Thiet b].:lC xac dinh khi 16 dot lam viec 6n diinh. ruroc. phuonq tien de ho tro viec lay mau (qian giao.1.:lng.4 cua TCVN 7380 : 2004 3..1.1.:lngbuong dot: theo + vat li$u vo 16: theo 4.2..1 Cong tac chu~n b] Chu~n bj 10 dot san sang heat d(>ng cua 16: di$n.:lngphai dam bao du thoi gian dot de lay mau va do phu hop vOj conq suat 16 dot.1 cua TCVN 7380 : 2004 + So Ilf<.t<.TCVN 7381: 2004 3.2 Danh gia thoi gian IU'Uchay Thci gian hru chay tinh theo cong truro: 8 .2. 3. + NhCtng chat diroc phep dot.3. 3. 3. + Thiet b] lay rnau va do. 3. Neu viec cap chat thai khong lien tuc thl cong suat 16 dot 103 t6ng khoi Ilf<..:lng)hoac ham Ilf<.:lng chat thai phan huy het trong buonq dot so cap trong thci gian mot gid (kg/h).2 Chu5n b] m~u chat thai r~n y te Mau chat thai ran y te (sau day 99i 103chat thai) dlf<.3.2 3.3 cua TCVN 7380 : 2004 + Clta nap chat thai: theo 4.:lng cac Ian cap chat thai quy ve thoi gian 1 h sau khi da chay het chat thai.2.:lCdua vao 16 dot phai phu hop vOi TCVN 7380 : 2003 va quy dinh cua nha san xuat 16 thee cac tieu chi: + 8(> am tlfdng doi (% khoi Ilf<.4 Ki~m tra cau tao 10 dot 4.3 Chu~n b] trang thiet b] de va lay m~u + Xac dinh vi trf lay rnau. nang Il. ).2.1 Danh gia cong suatlo dot Danh gia khoi Ilf<. can cau . Cong suat 16 dot dlf<..

3. do thirc te. theo thiet ke. khf thai 16 dot chat thai cho cac 9 .4 Danh gia cac chat 0 nhi~m trong khl thai Phai lay mau va phan tfch nong de? cac chat 0 nhiem trong thong so quy dinh trong Bang 2.3 Danh gia mllc on Xac dinh mCtc on theo TCVN 3985: 1999 3. tfnh theo cong trurc: a nhi$t de? T" tinh bang met Q2 «t. : Nhiet de?khf thai ra khoi buong dot so cap. : Liru 11I(. quy d6i khoi tren giay (m3/s). T2: Nhiet de?khf thai ra khoi buong dot thCt cap.3. do thirc te. T. tfnh bang Kelvin (K).mg khf thai tal cLta ra cua buong dot thCt cap. tfnh bang met khoi (rrr'): 0.3.mgkhf thai tai cira ra cua buong dot S<1 cap. QI=~-".TCVN 7381 : 2004 (1) Trong d6: t: Thai gian hru chay tfnh bang giay (5).'_ T2 Trong do: O2 : (2) Liru 11Ic. V: T6ng the tich buong dot thCt cap. tfnh bang met khoi tren giay (m3/s). tfnh bang Kelvin (K).

Co. Byi 2.TCVN 7381: 2004 Bang 2 . Nita oxyt (NOx) 6. Liru huynh oxyt (S02) 7. Axlt Clohydric (HCI) mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 rnq/rn" rnq/m" 4. Cu. Cacbon monoxit (CO) 5. Ni. T6ng cac kim loai n~ng khac (As. Axit Flohydric (HF) 3. Mn) mg/m3 Se ban hanh 10. Sn. Thuy nqan (Hg) 9. T6ng cac hop chat hiru co 11. T6ng Dioxin/Furan - rnq/rn" ng/m3 Se ban hanh Dioxin (C12Hs_nCln02) Furan (C12Hs_nClnO) Se ban hanh 10 . Cadmi (Cd) 8.Cac thong so 0 nhiem trong khi thai can danh gia Thong (TCVN 6560) so Ddn vi PhU'dng phap xac dinh TCVN 7241 :2003 TCVN 7243:2003 TCVN 7244:2003 TCVN 7242:2003 TCVN 7245:2003 TCVN 7246:2003 Se ban hanh Se ban hanh 1. Cr. Sb. Pb.

B TCVN 5989 : 1995 (ISO 5666/1 : 1983) 12.3. pH so Ddn vi °C PhU'dng phap xac dlnh TCVN 4557 : 1988 TCVN 6492 : 1999 (ISO 10523: 1994) d9 3. Thiac (Sn) 14. Kern (Zn) 10. Crom VI (Cr6+) 8.O 11923: 1997) TCVN 6182 : 1996 (ISO 6595 : 1982 (E» TCVN 6193 : 1996 (ISO 6288 : 1986 (E» 4. 80ng (Cu) 9. Sat (Fe) 13. Thuy ngan (Hg) mg/I mg/I mg/I I I I I I I 11 .Cac thong so 0 nhiem trong mtdc thai can danh gia va phU'dng phap xac dinh Thong (TCVN 5945) 1. cho cac thong s6 quy dinh trong Bang 3.TCVN 7381 : 2004 3. Asen (As) mg/I 5. 6. Nhiet 2. Niken (Ni) mg/I mg/I mg/I TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986) TCVN 6222 : 2000 (ISO 9174 : 1990) TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986 (E» TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986) mg/l mg/I mg/I TCVN 6002 : 1995 (ISO 6333 : 1986) TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986) TCVN 6177 : 1996 (ISO 6332: 1988 (E» S M EWW 3111 . Mangan (Mn) . 11. Cadmi (Cd) mg/I ho~c TCVN 6197 : 1996 (ISO 5961 : 1984(E» I 1 . Chi (Pb) 7.5 Danh gia cac chafo nhiem trong mldc thai Phai lay mau va phan tfch cac chat 0 nhiem trong ruroc thai (neu c6) tlt h~ th6ng 19C kh6i thai bang phucnq phap Lldt. Chat ran 10 Iltng mg/I TCVN 6625 : 2000 (I~. Bang 3 .

3. c: 3.u Suat tieu hao nhien li$u la IVc.tfnh bang kilogam (kg). tfnh bang kilogam (kg).1c quy dinh trong phu luc A.1c lap thanh bao cao. theo cong thtrc: 9 :rrong d6: Gnl Grac : = _"I G o: .9 T6ng gia thanh 16 dot Bao gem: tien mua 10 va phu ki$n. dau) d~ dot het 1 kg chat thai dVa vao 10 khi 10 dot da heat d9n9 on djnh. tien lap d~t va chi phf khac.1ngnhien li$u dot trung binh trong 1 giCJ.1ctrong tro xi dllc. Chi phi d~ van hanh 10. tfnh bang kilogam (kg). nhan cong va cac vat li$u phu khac. Xac dinh chi phi van hanh .6 Danh gia tro XI Ham IVc. 12 .tngcac chat c6 th~ chay dVc. 4 Quy dinh phLtdng ti~n va d\lng C\I do Tat ca cac dl. 5 L~p bao cao danh gia Ket qua danh gia phai dVc.3. c6 chLtng chi xac nhan cua co quan c6 tham quyen. thuy tinh '" ).1cc6 trong m~u phan tfch (sat. tfnh bang d/kg chat thai. mroc.lng cl. b : khoi IVc.3. tfnh bang phan tram (%). tfnh trung binh cho toan b9 thCJigian danh gia tham dinh.1c ki~m dinh hoac hieu chuan. bao gem: tien di$n.8 . h6a chat. 3. M~u bao cao danh g1a tham dinh dVc.1ckhong I~n tap chat.kg/kg (4) IVc.1ctfnh theo cong thirc: C=c' -aTrong d6: ( a-b) (%) (3) a : khoi IVc. con I~i trong tro xi. Xac djnh suat tieu hao nhlen Ii.1ng tro xi cua m~u phan tich.TCVN 7381: 2004 3.7 ty 1$ cac chat chay dVc.l do deu phai dllc.1ngchat thai dot trung binh trong 1 giCJ.3.1ngnhien li$u (khf chay. : IVc. nhien li$u.3.tfnh bang kilogam (kg).1ngcac chat khong th~ chay dllc.

3) Ve chi tieu kinh te (mau phieu 0.2. m Nhien Ii$u/nang + Khf dot ILfC.3 Ve Ve chi tieu cong ngh~ (rnau phieu B1) chi tieu moi tnrdng Ket qua do.2.2 Ket qua danh gia th~m djnh A.2.2.2) Ket qua do.1.2.2 A.3 A.1. phan tich khi thai (mau phieu C.1) A.1) Ket qua do. phan tich tro (mau phieu C.1 A.3 Ket luan Ngay D~i di~n co quan chu quan thang nam 200 D~i di~n co quan danh gia th~m dinh 13 .1ng: (danh dau vao loai tLfong ung) Narn san xuat: + Khac: D D + Oau D A.2 A.2.1 A. phan tich mtoc thai (mau phieu C. th~m d!nh lo dot It nhat phai gem cac thong tin sau A.1 - Cac thong tin chung Ten va nhan hieu lo dot: Nha san xuat: Ten chu so hiru: Noi lap d~t: Conq suat dot: kg/h hoac m3/h Klch tturoc 16: dai x r9ng x cao.1.TCVN 7381 : 2004 Ph\l luc A (quy dinh) M~u bao cao ket qua danh gia th~m dinh Bao CaD ket qua danh gia.

10 Ho gia) SeJ :s 85 ~8 s 250 ky thuat (neu c6 yeu cau danh 14 .5 Nhi~t de?va 16. m 1.Ic B (tham khao) M&u phieu trinh bay ket qua danh gia chi tieu cong ngh~ B.8 Chieu cao ong kh6i.6 Thai gian 111uchay trong A' .2 So 111qngbuong dot 1. °c 1.I Il. S buong dot thCt :s 50 ~ 1.5 1.1 Phieu ket qua danh gia chi tieu cong ngh~ TCVN chi tieu danh gia 7380: 2004 Ket kiim qua tra Ghichli ! I 1 f)anh gia cec chi 1. °c 1. dBA 1.7 MCtc on ella he thong 16 dot.3 Nhi~t de?buong dot SeJ ~2 cap. °c 1.1 Cong suat 16 dot tieu cong ngh~ 1.4 Nhi~t de?buong dot thCt cap. °c ~ 800 ~ 1050 1.cap.9 Nbi~t de?cua khf thai ij mi$ng ong kh6i.TCVN 7381: 2004 Ph l.

Cadmi (Cd) 8.Sb.Dioxin (C12Ha_nCln-0) . Thuy ngan (Hg) 9. T6ng cac hop chat hliu co mg/m3 15 . Cac oxit nlto (NOx) 7.Mn) ""' 10.Pb. T6ng cac kim leal n~ng (As. t. Axit flohydric (HCI) (HF) mq/rn" mg/m3 rnq/rn" mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 rnq/rn" mg/m3 _ 5. Cacbon monoxit (CO) 6. T6ng Dioxin/Furan .l luc C (tham khao) Mau phiau trinh bay kat qua dcinh gia chi tieu moi trlfong C.Sn.uu huynh dioxit (S02) 3.V.1 Phieu ket qua do. Axit clohydric 4.Ni. Bl.li 2.CoCr.Furan (C12Ha_nCln-0) ng/m3 11.TCVN 7381 : 2004 Phl. phan tich khi thai Thong so £)dn vi TCVN 6560 Kat qua do dlfqc Ghi chu 1.Cu.

pH so OCfn vi Ket qua do dllqc Ghi ehu 09 °c mg/I mg/l. Nhi$t 2. Kern (Zn) 10.TCVN 7381: 2004- C.5 0. S~t (Fe) 13.9.005 t Thong 1.0 100 0. Niken (Ni) 12. Thuy ngan (Hg) 16 . Crom VI (Cr6+) 8. Chat r~n 10 hing 4. £)ong (Cu) 9. Mangan (Mn) 11. Cadmi (Cd) 6. mg/l mg/l mg/I mg/I mg/I mg/l mg/l mg/I mgtl mg/l I 3.02 0.5 . Chi (Pb) 7. phan tich rnrdc thai TCVN 5945 40 5.1 1 2 1 1 5 1 0. Asen (As) 5. Thiec (Sn) 14.1 0.2 Phieu ket qua do.

sat..3 ) TT Thanh phan tro xi kg % Ket qua trung binh kg % 1 Tro Nhltng vat kh6ng chay dLfC1C (thuy tinh.3 Phieu ket qua do. 2.TCVN 7381 : 2004 C.) 2 3 T6ng c(>ng 17 .. philn tleh tro xi Lan do (1.

TCVN 7381: 2004 Ph':l lue 0 (tham khao) Mau phieu trinh bay ket qua danh gia thim dinh chi tieu kinh te 0.ng) + Chi phi van hanh. bao gem: H6a chat f)i$n Dau/khf chay Nhan conq Thue d6 tro. xi - oac v~t khac 18 ..1 Ket qua danh gia thim + T6ng gia thanh dinh chi tieu kinh te + Mltc tieu hao nhten li$u (nang ILt<.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful