TCVN

TIEU

CHUAN

,..?

VI~T

NAM

TCVN 7381 : 2004

LO aOT CHAT THAI RAN Y TE PHUONG PHAP £>ANH GIA THAM IlINH .
, if,
I' _ ~

",.'

A'

.,.:;

A'

Health care solid waste incinerator - Method of appraisement

HA

NQI- 2004

t thao de ngh1 cua Vien Yhoc moi trl1ang . B9 Khoa hoc va Cong ngh~ ban hanh.1ng duyet.TCVN'. xet .B9 Y teo T6ng cue Tieu chuan 80 111ang Chat 111<.Y381 : 2004 lain6idau TCVN 7381 : 2004 do Tieu Ban ky thuat Tieu chuan TCVN/TC146/SC2 "La Got chfit thai dm y te" bien soan tren lao d9n9 va V$ sinh co sa dt.

Tieu chuan thai.Xac dinh thuyngan t6ng so bang - liia . TCVN 3985 : 1999 TCVN 4577 Am h9C Muc on cho phep tal cac vi trf lam viec Nuae thai .1ng rnrcc . quang dung foemaldoxim. Boi vai cac tal Ii$u vi$n dan khong ghi narn ban hanh thi ap dunq phlen ban mai nhat. TCVN 5945 : 1995 Nvac thai cong nghi$p .1cneu. TCVN 5989 : 1995 (ISO 5666/1 quang ph6 hap thu khong nqon : 1983) Chat IV<. cadmi va chi.Phvong phap xac dinh nhi$t d(>. . Phuong phap trac ph6 hap thu nguyen tv nqon Iva.Phuong Phuong phap trac phap quang ph6 dung bac dietyldithioeacbamat. kern. Cac tal li$u vien dan sau la rat can thiet cho viec ap dl:Jng tieu chuan.Xac dinh coban.Xac dinh mangan. Boi vai cac tai li$u vien dan ghi narn ban hanh thi ap dl:mg ban dV<. bao gom ca viec danh gia thv nghi$m 16 mdl va danh gia kiem tra khi 16 da van hanh.Method of appraisement Tieu chuan nay quy dinh phironq phap danh gia de tham djnh cac loai 16 dot chat thai ran y te.Xac dinh asen t6ng .1ngmrdc .1ngrurdc .1ngmrcc .Phironq phap sau khi vo co hoa vci pemanganat pesLinfat TCVN 6002 : 1995 (ISO 6333 : 1986) Chat IV<.TIE U CHUAN ~ VI~T NAM TCVN 7381: 2004 La dot chat thai ran y te - Phuonq phap danh gia th~m dinh Health care solid waste incinerator . TCVN 6182 : 1996 (ISO 6595 : 1982 (E» Chat IV<. TCVN 6193 : 1996 (ISO 6288 : 1986 (E)) Chat IV<. 5 . dong.

Yeu cau ky thuat.3 . TCVN 7241 : 2003 Lo dot chat thai ran y te . SMEWW Phucnq phap thu tieu chuan cho ruroc va nude thai cua Hi$p h9i sire khoe c9n9 d6ng Lo d6t chat thai ran y te . Danh rnuc cac chi tieu can danh gia th~m dinh quy dinh trong Bang 1.Xac dinh chat ran 10 Ivng bang each n 19C qua cal 19C sol thuy tinh.2.Khl th. (S02) trong khi thai TCVN 7380 : 2004.o d6t chat thai ran y te . TCVN 6222 : 2000 (ISO 9174 : 1990) Chat 111(.PhLfong phap xac djnh n6ng d9 bui trong kh! thai TCVN 7242 : 2003 Lo dot chat thai ran y te .1ng Lfac .Phironq phap xac dinh n6ng d9 cacbon monoxit (CO) trong khf thai TCVN 7243 : 2003 Lo dot chat thai ran y te . t. Version 1.Xac dlnh sat b2lng phLfong phap trac pho dung thuoc thv 1.Phuong phap xac dinh n6ng d9 axit clohydric Hoa ky.mg kh6ng khf .Xac dinh pH.Phircnq phap xac dinh n6ng d9 ILfUhuynh dioxit Lo dot chat thai ran y te .Phuonq phap xac dinh n6ng d9 nito oxyt (NO.) trong khi thai TCVN 7246 : 2003. n TCVN 6560: 1999 Chat ILfc. Phuong phap trac pho hap thu nguyen tv.2.TCVN 7381: 2004 TCVN 6197 : 1996 (ISO 5961 : 1984 (E» Chat ILfCJng ruroc . 6 .Phironq phap xac dinh n6ng d9 axit flohydric (HF) trong khi thai TCVN 7244 : 2003 (HCI) trong khi thai TCVN 7245 : 2003 t.o d6t chat thai y te .mg ruroc .3 tal ban Ian ttur 20 (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition.ii 10dot chat thai ran y te TCVN 6625 : 2000 (ISO 11923 : 1999) Chat ILf<. 3 N9i dung va phironq phap danh gia th~m djnh 3. ap dunq thee TCVN 7380 : 2004. tap 1.1 Danh muc cac chi tieu can danh gia th~m djnh Cac yeu cau ky thuat dung lam can cu d~ danh gia th~m dinh 10d6t.American Public Health Association). TCVN 6492 (I SO 10523 : 1994) Chat ILfCJOgLfac .10 phenantroHn .Xac dinh crom tong.

8 Chieu eao ong kh6i. DC 1.5 Nhi~t d9 a mi~ng vo 16.1 Cong suat 16 dot 1.7.3 Dung cap nhiet hoac can nhi~t Dung cap nhiet hoac can nhiet Dung nhi~t ke 4.ng 2.5 4. DC 1.9 cua tieu chu&n nay 3.3 T6ng gia thanh 16 66t 7 .1 Suat tieu hao nhien li~u 3.2 4.8 4.7 MCte on cua h~ thong 16 60t.2 trurcc 60 thong 2 chi tieu mol trt.1.2 Chi chi van hanh 3. s 1.3 4.2 4. m 4.4 cua tieu chuan nay Theo 3.8 cua tieu chuan nay Xem 3. Chi tieu cong ngh~ dot so dot thCt 4.3.4.2.3 Nhiet d9 buong cap.6 Thai gian hru chay trong buong dot thCt cap.3 Tfnh theo eong thCte (1) va (2) cua tieu chuan nay Thiet b] do mCte on theo TCVN 3985-1999 Dung thuang £)0 each 1m nguon di~n di~n 1.2 Theo 3.2 Cac chat 0 nhiem trong nirdc thai 2.2.2 Nhiet 69 buong cap.fi. DC 1.6 Tro xi 3 Chi tieu kinh te' Tfnh theo eong thCte (4) cua tieu ehu§n nay Xem 3.4 Nhi~t 69 khf thai ong kh6i.1 4.TCVN 7381 : 2004 Bang 1 .1 Cac chat 0 nhiem khf thai trong 4.2.3.3.3.5 cua tieu chuan nay Theo eong thCte (3) cua tieu ehu&n nay 2. dBA 1. DC 1.Danh muc cac chi tieu can danh gia th~m dinh Chi tieu danh gia TCVN D~ng c~/thiet danh gia b] 7380: 2004 each danh gia & phltdng phap tinh toan 1.

..3 Chu~n b] trang thiet b] de va lay m~u + Xac dinh vi trf lay rnau.2 Danh gia thoi gian IU'Uchay Thci gian hru chay tinh theo cong truro: 8 . 3.1.1 Danh gia cong suatlo dot Danh gia khoi Ilf<.3 cua TCVN 7380 : 2004 + Clta nap chat thai: theo 4. Cong suat 16 dot dlf<.1. )..:lng.t<.:lC xac dinh khi 16 dot lam viec 6n diinh.3.1.3.2 cua TCVN 7380 : 2004 + 8(> kin cua buong dot: theo 4.:lng)hoac ham Ilf<. phuonq tien de ho tro viec lay mau (qian giao.TCVN 7381: 2004 3.1.2 Chu5n b] m~u chat thai r~n y te Mau chat thai ran y te (sau day 99i 103chat thai) dlf<. 3.:lngphai dam bao du thoi gian dot de lay mau va do phu hop vOj conq suat 16 dot. + NhCtng chat diroc phep dot. can cau .4 cua TCVN 7380 : 2004 3.2.2 3. 3.4 Ki~m tra cau tao 10 dot 4..3 PhU'dng phap danh gia 3.:lCdua vao 16 dot phai phu hop vOi TCVN 7380 : 2003 va quy dinh cua nha san xuat 16 thee cac tieu chi: + 8(> am tlfdng doi (% khoi Ilf<. 3.:lngbuong dot: theo + vat li$u vo 16: theo 4.:lngrnroc cho phep: + Khoi Ilf<.:lng chat thai phan huy het trong buonq dot so cap trong thci gian mot gid (kg/h). nang Il. + Thiet b].2. + Thiet b] lay rnau va do.2.2.:lng cac Ian cap chat thai quy ve thoi gian 1 h sau khi da chay het chat thai.1 Cong tac chu~n b] Chu~n bj 10 dot san sang heat d(>ng cua 16: di$n. ac thiet b] phu tro cua c Kiem tra tinh tranq 16.1 cua TCVN 7380 : 2004 + So Ilf<. Neu viec cap chat thai khong lien tuc thl cong suat 16 dot 103 t6ng khoi Ilf<. ruroc.

tfnh bang met khoi tren giay (m3/s). : Nhiet de?khf thai ra khoi buong dot so cap. : Liru 11I(. khf thai 16 dot chat thai cho cac 9 . do thirc te. tfnh bang Kelvin (K).mg khf thai tal cLta ra cua buong dot thCt cap. quy d6i khoi tren giay (m3/s). tfnh bang Kelvin (K). tfnh bang met khoi (rrr'): 0. do thirc te. V: T6ng the tich buong dot thCt cap. tfnh theo cong trurc: a nhi$t de? T" tinh bang met Q2 «t.3.mgkhf thai tai cira ra cua buong dot S<1 cap. theo thiet ke.3.'_ T2 Trong do: O2 : (2) Liru 11Ic. T.TCVN 7381 : 2004 (1) Trong d6: t: Thai gian hru chay tfnh bang giay (5). QI=~-". T2: Nhiet de?khf thai ra khoi buong dot thCt cap.3 Danh gia mllc on Xac dinh mCtc on theo TCVN 3985: 1999 3.4 Danh gia cac chat 0 nhi~m trong khl thai Phai lay mau va phan tfch nong de? cac chat 0 nhiem trong thong so quy dinh trong Bang 2. 3.

TCVN 7381: 2004 Bang 2 . Thuy nqan (Hg) 9. Axlt Clohydric (HCI) mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 rnq/rn" rnq/m" 4.Cac thong so 0 nhiem trong khi thai can danh gia Thong (TCVN 6560) so Ddn vi PhU'dng phap xac dinh TCVN 7241 :2003 TCVN 7243:2003 TCVN 7244:2003 TCVN 7242:2003 TCVN 7245:2003 TCVN 7246:2003 Se ban hanh Se ban hanh 1. Byi 2. Pb. Axit Flohydric (HF) 3. Mn) mg/m3 Se ban hanh 10. T6ng Dioxin/Furan - rnq/rn" ng/m3 Se ban hanh Dioxin (C12Hs_nCln02) Furan (C12Hs_nClnO) Se ban hanh 10 . Cadmi (Cd) 8. Cr. Cacbon monoxit (CO) 5. Liru huynh oxyt (S02) 7. T6ng cac kim loai n~ng khac (As. Ni. Nita oxyt (NOx) 6. Sb. Cu. Co. T6ng cac hop chat hiru co 11. Sn.

6.3. pH so Ddn vi °C PhU'dng phap xac dlnh TCVN 4557 : 1988 TCVN 6492 : 1999 (ISO 10523: 1994) d9 3. Bang 3 . Thiac (Sn) 14. Niken (Ni) mg/I mg/I mg/I TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986) TCVN 6222 : 2000 (ISO 9174 : 1990) TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986 (E» TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986) mg/l mg/I mg/I TCVN 6002 : 1995 (ISO 6333 : 1986) TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986) TCVN 6177 : 1996 (ISO 6332: 1988 (E» S M EWW 3111 . Kern (Zn) 10. Nhiet 2.5 Danh gia cac chafo nhiem trong mldc thai Phai lay mau va phan tfch cac chat 0 nhiem trong ruroc thai (neu c6) tlt h~ th6ng 19C kh6i thai bang phucnq phap Lldt. 11. cho cac thong s6 quy dinh trong Bang 3.Cac thong so 0 nhiem trong mtdc thai can danh gia va phU'dng phap xac dinh Thong (TCVN 5945) 1.TCVN 7381 : 2004 3. Thuy ngan (Hg) mg/I mg/I mg/I I I I I I I 11 . Sat (Fe) 13. Crom VI (Cr6+) 8.O 11923: 1997) TCVN 6182 : 1996 (ISO 6595 : 1982 (E» TCVN 6193 : 1996 (ISO 6288 : 1986 (E» 4. Asen (As) mg/I 5.B TCVN 5989 : 1995 (ISO 5666/1 : 1983) 12. Chi (Pb) 7. Mangan (Mn) . Cadmi (Cd) mg/I ho~c TCVN 6197 : 1996 (ISO 5961 : 1984(E» I 1 . 80ng (Cu) 9. Chat ran 10 Iltng mg/I TCVN 6625 : 2000 (I~.

nhan cong va cac vat li$u phu khac. 12 .1ctfnh theo cong thirc: C=c' -aTrong d6: ( a-b) (%) (3) a : khoi IVc.1ngchat thai dot trung binh trong 1 giCJ. b : khoi IVc.1ngnhien li$u (khf chay.1c ki~m dinh hoac hieu chuan.tfnh bang kilogam (kg). 3. 3.7 ty 1$ cac chat chay dVc.1c lap thanh bao cao.1ctrong tro xi dllc.3.l do deu phai dllc.9 T6ng gia thanh 16 dot Bao gem: tien mua 10 va phu ki$n. Xac djnh suat tieu hao nhlen Ii.TCVN 7381: 2004 3.3. : IVc. c6 chLtng chi xac nhan cua co quan c6 tham quyen. thuy tinh '" ). M~u bao cao danh g1a tham dinh dVc. tfnh bang kilogam (kg).3.1ngcac chat khong th~ chay dllc. tfnh bang phan tram (%). dau) d~ dot het 1 kg chat thai dVa vao 10 khi 10 dot da heat d9n9 on djnh.8 .u Suat tieu hao nhien li$u la IVc.1ngnhien li$u dot trung binh trong 1 giCJ.1ckhong I~n tap chat.kg/kg (4) IVc. 4 Quy dinh phLtdng ti~n va d\lng C\I do Tat ca cac dl.6 Danh gia tro XI Ham IVc. mroc.1c quy dinh trong phu luc A. con I~i trong tro xi.tngcac chat c6 th~ chay dVc. nhien li$u. Chi phi d~ van hanh 10. Xac dinh chi phi van hanh .3. tien lap d~t va chi phf khac.tfnh bang kilogam (kg).1cc6 trong m~u phan tfch (sat. h6a chat. tfnh bang d/kg chat thai. bao gem: tien di$n. tfnh bang kilogam (kg).1ng tro xi cua m~u phan tich.lng cl. tfnh trung binh cho toan b9 thCJigian danh gia tham dinh. 5 L~p bao cao danh gia Ket qua danh gia phai dVc. c: 3. theo cong thtrc: 9 :rrong d6: Gnl Grac : = _"I G o: .

1ng: (danh dau vao loai tLfong ung) Narn san xuat: + Khac: D D + Oau D A.2.1) A.3) Ve chi tieu kinh te (mau phieu 0. phan tich tro (mau phieu C.2.1. phan tich khi thai (mau phieu C. m Nhien Ii$u/nang + Khf dot ILfC.2.2.1 - Cac thong tin chung Ten va nhan hieu lo dot: Nha san xuat: Ten chu so hiru: Noi lap d~t: Conq suat dot: kg/h hoac m3/h Klch tturoc 16: dai x r9ng x cao. th~m d!nh lo dot It nhat phai gem cac thong tin sau A. phan tich mtoc thai (mau phieu C.3 Ve Ve chi tieu cong ngh~ (rnau phieu B1) chi tieu moi tnrdng Ket qua do.2 A.2.2 A.1 A.1) Ket qua do.1.TCVN 7381 : 2004 Ph\l luc A (quy dinh) M~u bao cao ket qua danh gia th~m dinh Bao CaD ket qua danh gia.2 Ket qua danh gia th~m djnh A.1 A.2) Ket qua do.1.3 A.3 Ket luan Ngay D~i di~n co quan chu quan thang nam 200 D~i di~n co quan danh gia th~m dinh 13 .2.

m 1.5 1.2 So 111qngbuong dot 1. °c 1. °c 1.9 Nbi~t de?cua khf thai ij mi$ng ong kh6i.TCVN 7381: 2004 Ph l.1 Cong suat 16 dot tieu cong ngh~ 1.I Il.cap.10 Ho gia) SeJ :s 85 ~8 s 250 ky thuat (neu c6 yeu cau danh 14 .6 Thai gian 111uchay trong A' .8 Chieu cao ong kh6i.1 Phieu ket qua danh gia chi tieu cong ngh~ TCVN chi tieu danh gia 7380: 2004 Ket kiim qua tra Ghichli ! I 1 f)anh gia cec chi 1.7 MCtc on ella he thong 16 dot.3 Nhi~t de?buong dot SeJ ~2 cap.4 Nhi~t de?buong dot thCt cap. dBA 1. °c 1. °c ~ 800 ~ 1050 1.Ic B (tham khao) M&u phieu trinh bay ket qua danh gia chi tieu cong ngh~ B.5 Nhi~t de?va 16. S buong dot thCt :s 50 ~ 1.

TCVN 7381 : 2004 Phl.1 Phieu ket qua do. T6ng cac kim leal n~ng (As.Sn. Thuy ngan (Hg) 9.Mn) ""' 10.Dioxin (C12Ha_nCln-0) .Ni. Cacbon monoxit (CO) 6.Cu.V.CoCr. t. Cadmi (Cd) 8. T6ng cac hop chat hliu co mg/m3 15 .Pb. Bl. T6ng Dioxin/Furan .li 2. Axit clohydric 4.l luc C (tham khao) Mau phiau trinh bay kat qua dcinh gia chi tieu moi trlfong C. Axit flohydric (HCI) (HF) mq/rn" mg/m3 rnq/rn" mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 rnq/rn" mg/m3 _ 5.Furan (C12Ha_nCln-0) ng/m3 11. phan tich khi thai Thong so £)dn vi TCVN 6560 Kat qua do dlfqc Ghi chu 1. Cac oxit nlto (NOx) 7.uu huynh dioxit (S02) 3.Sb.

0 100 0. mg/l mg/l mg/I mg/I mg/I mg/l mg/l mg/I mgtl mg/l I 3. Nhi$t 2. Kern (Zn) 10.005 t Thong 1. Thuy ngan (Hg) 16 . pH so OCfn vi Ket qua do dllqc Ghi ehu 09 °c mg/I mg/l.5 0.5 . S~t (Fe) 13. Chat r~n 10 hing 4. Cadmi (Cd) 6.2 Phieu ket qua do.9. Niken (Ni) 12. phan tich rnrdc thai TCVN 5945 40 5. Thiec (Sn) 14. Chi (Pb) 7. Crom VI (Cr6+) 8.02 0.TCVN 7381: 2004- C. £)ong (Cu) 9.1 1 2 1 1 5 1 0. Asen (As) 5.1 0. Mangan (Mn) 11.

3 ) TT Thanh phan tro xi kg % Ket qua trung binh kg % 1 Tro Nhltng vat kh6ng chay dLfC1C (thuy tinh. philn tleh tro xi Lan do (1.) 2 3 T6ng c(>ng 17 ...3 Phieu ket qua do.TCVN 7381 : 2004 C. 2. sat.

ng) + Chi phi van hanh.TCVN 7381: 2004 Ph':l lue 0 (tham khao) Mau phieu trinh bay ket qua danh gia thim dinh chi tieu kinh te 0. xi - oac v~t khac 18 . bao gem: H6a chat f)i$n Dau/khf chay Nhan conq Thue d6 tro..1 Ket qua danh gia thim + T6ng gia thanh dinh chi tieu kinh te + Mltc tieu hao nhten li$u (nang ILt<.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful