P. 1
TCVN_7381_04_2

TCVN_7381_04_2

|Views: 16|Likes:
Được xuất bản bởiBăng Nhât Quang

More info:

Published by: Băng Nhât Quang on Nov 05, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2011

pdf

text

original

TCVN

TIEU

CHUAN

,..?

VI~T

NAM

TCVN 7381 : 2004

LO aOT CHAT THAI RAN Y TE PHUONG PHAP £>ANH GIA THAM IlINH .
, if,
I' _ ~

",.'

A'

.,.:;

A'

Health care solid waste incinerator - Method of appraisement

HA

NQI- 2004

t thao de ngh1 cua Vien Yhoc moi trl1ang . xet . B9 Khoa hoc va Cong ngh~ ban hanh.B9 Y teo T6ng cue Tieu chuan 80 111ang Chat 111<.TCVN'.Y381 : 2004 lain6idau TCVN 7381 : 2004 do Tieu Ban ky thuat Tieu chuan TCVN/TC146/SC2 "La Got chfit thai dm y te" bien soan tren lao d9n9 va V$ sinh co sa dt.1ng duyet.

.Xac dinh asen t6ng .1ng rnrcc .Method of appraisement Tieu chuan nay quy dinh phironq phap danh gia de tham djnh cac loai 16 dot chat thai ran y te.1ngmrdc .1ngmrcc . 5 . TCVN 5989 : 1995 (ISO 5666/1 quang ph6 hap thu khong nqon : 1983) Chat IV<. dong. TCVN 3985 : 1999 TCVN 4577 Am h9C Muc on cho phep tal cac vi trf lam viec Nuae thai . kern. TCVN 6182 : 1996 (ISO 6595 : 1982 (E» Chat IV<. quang dung foemaldoxim. Cac tal li$u vien dan sau la rat can thiet cho viec ap dl:Jng tieu chuan. cadmi va chi. bao gom ca viec danh gia thv nghi$m 16 mdl va danh gia kiem tra khi 16 da van hanh.Phvong phap xac dinh nhi$t d(>.1cneu. Phuong phap trac ph6 hap thu nguyen tv nqon Iva. Boi vai cac tal Ii$u vi$n dan khong ghi narn ban hanh thi ap dunq phlen ban mai nhat.Tieu chuan thai.Xac dinh mangan.Xac dinh thuyngan t6ng so bang - liia . TCVN 5945 : 1995 Nvac thai cong nghi$p .Xac dinh coban.Phironq phap sau khi vo co hoa vci pemanganat pesLinfat TCVN 6002 : 1995 (ISO 6333 : 1986) Chat IV<. TCVN 6193 : 1996 (ISO 6288 : 1986 (E)) Chat IV<.TIE U CHUAN ~ VI~T NAM TCVN 7381: 2004 La dot chat thai ran y te - Phuonq phap danh gia th~m dinh Health care solid waste incinerator . Boi vai cac tai li$u vien dan ghi narn ban hanh thi ap dl:mg ban dV<.Phuong Phuong phap trac phap quang ph6 dung bac dietyldithioeacbamat.1ngrurdc .

Xac dinh crom tong. TCVN 6492 (I SO 10523 : 1994) Chat ILfCJOgLfac .American Public Health Association). Danh rnuc cac chi tieu can danh gia th~m dinh quy dinh trong Bang 1.ii 10dot chat thai ran y te TCVN 6625 : 2000 (ISO 11923 : 1999) Chat ILf<.3 tal ban Ian ttur 20 (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition. 3 N9i dung va phironq phap danh gia th~m djnh 3. TCVN 7241 : 2003 Lo dot chat thai ran y te . t.2. SMEWW Phucnq phap thu tieu chuan cho ruroc va nude thai cua Hi$p h9i sire khoe c9n9 d6ng Lo d6t chat thai ran y te .2.10 phenantroHn . Phuong phap trac pho hap thu nguyen tv.mg ruroc .Yeu cau ky thuat. tap 1.mg kh6ng khf .Phironq phap xac dinh n6ng d9 axit flohydric (HF) trong khi thai TCVN 7244 : 2003 (HCI) trong khi thai TCVN 7245 : 2003 t. (S02) trong khi thai TCVN 7380 : 2004.Phircnq phap xac dinh n6ng d9 ILfUhuynh dioxit Lo dot chat thai ran y te .o d6t chat thai ran y te .1 Danh muc cac chi tieu can danh gia th~m djnh Cac yeu cau ky thuat dung lam can cu d~ danh gia th~m dinh 10d6t.Khl th. TCVN 6222 : 2000 (ISO 9174 : 1990) Chat 111(.Xac dlnh sat b2lng phLfong phap trac pho dung thuoc thv 1.) trong khi thai TCVN 7246 : 2003.3 .Phironq phap xac dinh n6ng d9 cacbon monoxit (CO) trong khf thai TCVN 7243 : 2003 Lo dot chat thai ran y te .o d6t chat thai y te . n TCVN 6560: 1999 Chat ILfc. 6 .Phuong phap xac dinh n6ng d9 axit clohydric Hoa ky. Version 1.PhLfong phap xac djnh n6ng d9 bui trong kh! thai TCVN 7242 : 2003 Lo dot chat thai ran y te .TCVN 7381: 2004 TCVN 6197 : 1996 (ISO 5961 : 1984 (E» Chat ILfCJng ruroc .Xac dinh chat ran 10 Ivng bang each n 19C qua cal 19C sol thuy tinh.Phuonq phap xac dinh n6ng d9 nito oxyt (NO.1ng Lfac .Xac dinh pH. ap dunq thee TCVN 7380 : 2004.

DC 1.1 Suat tieu hao nhien li~u 3.3 T6ng gia thanh 16 66t 7 .9 cua tieu chu&n nay 3.4 Nhi~t 69 khf thai ong kh6i.5 4.2 4.8 4.2 4.8 Chieu eao ong kh6i.3 Dung cap nhiet hoac can nhi~t Dung cap nhiet hoac can nhiet Dung nhi~t ke 4.5 Nhi~t d9 a mi~ng vo 16.2.3 Nhiet d9 buong cap. DC 1.8 cua tieu chuan nay Xem 3.3.7 MCte on cua h~ thong 16 60t.3.1 Cong suat 16 dot 1. DC 1.2 Theo 3.4 cua tieu chuan nay Theo 3.TCVN 7381 : 2004 Bang 1 .1 Cac chat 0 nhiem khf thai trong 4.3 Tfnh theo eong thCte (1) va (2) cua tieu chuan nay Thiet b] do mCte on theo TCVN 3985-1999 Dung thuang £)0 each 1m nguon di~n di~n 1.2 Cac chat 0 nhiem trong nirdc thai 2. Chi tieu cong ngh~ dot so dot thCt 4.1.Danh muc cac chi tieu can danh gia th~m dinh Chi tieu danh gia TCVN D~ng c~/thiet danh gia b] 7380: 2004 each danh gia & phltdng phap tinh toan 1.2 trurcc 60 thong 2 chi tieu mol trt.5 cua tieu chuan nay Theo eong thCte (3) cua tieu ehu&n nay 2.6 Tro xi 3 Chi tieu kinh te' Tfnh theo eong thCte (4) cua tieu ehu§n nay Xem 3. m 4. s 1.2 Chi chi van hanh 3.ng 2.fi.6 Thai gian hru chay trong buong dot thCt cap.3.2.2 Nhiet 69 buong cap. dBA 1.3 4.7. DC 1.1 4.2.3.4.

:lCdua vao 16 dot phai phu hop vOi TCVN 7380 : 2003 va quy dinh cua nha san xuat 16 thee cac tieu chi: + 8(> am tlfdng doi (% khoi Ilf<.. + Thiet b]. 3.2 Chu5n b] m~u chat thai r~n y te Mau chat thai ran y te (sau day 99i 103chat thai) dlf<.2. ruroc.1 Cong tac chu~n b] Chu~n bj 10 dot san sang heat d(>ng cua 16: di$n.1 cua TCVN 7380 : 2004 + So Ilf<.t<.:lng chat thai phan huy het trong buonq dot so cap trong thci gian mot gid (kg/h).:lngphai dam bao du thoi gian dot de lay mau va do phu hop vOj conq suat 16 dot. nang Il.2 Danh gia thoi gian IU'Uchay Thci gian hru chay tinh theo cong truro: 8 ..4 cua TCVN 7380 : 2004 3. Neu viec cap chat thai khong lien tuc thl cong suat 16 dot 103 t6ng khoi Ilf<.TCVN 7381: 2004 3.3 PhU'dng phap danh gia 3. + Thiet b] lay rnau va do. 3.1. 3.1 Danh gia cong suatlo dot Danh gia khoi Ilf<..1. 3.2.3 Chu~n b] trang thiet b] de va lay m~u + Xac dinh vi trf lay rnau.:lngbuong dot: theo + vat li$u vo 16: theo 4.3 cua TCVN 7380 : 2004 + Clta nap chat thai: theo 4. can cau .1.:lng)hoac ham Ilf<.:lngrnroc cho phep: + Khoi Ilf<.4 Ki~m tra cau tao 10 dot 4.:lng cac Ian cap chat thai quy ve thoi gian 1 h sau khi da chay het chat thai. ac thiet b] phu tro cua c Kiem tra tinh tranq 16.2.:lng. + NhCtng chat diroc phep dot. Cong suat 16 dot dlf<.2 3.1.3..:lC xac dinh khi 16 dot lam viec 6n diinh.2.3.2 cua TCVN 7380 : 2004 + 8(> kin cua buong dot: theo 4. phuonq tien de ho tro viec lay mau (qian giao. ).

theo thiet ke.TCVN 7381 : 2004 (1) Trong d6: t: Thai gian hru chay tfnh bang giay (5).3.3. QI=~-". : Liru 11I(. khf thai 16 dot chat thai cho cac 9 .4 Danh gia cac chat 0 nhi~m trong khl thai Phai lay mau va phan tfch nong de? cac chat 0 nhiem trong thong so quy dinh trong Bang 2.'_ T2 Trong do: O2 : (2) Liru 11Ic. quy d6i khoi tren giay (m3/s). V: T6ng the tich buong dot thCt cap. : Nhiet de?khf thai ra khoi buong dot so cap. tfnh theo cong trurc: a nhi$t de? T" tinh bang met Q2 «t. tfnh bang met khoi tren giay (m3/s). tfnh bang met khoi (rrr'): 0. tfnh bang Kelvin (K).mgkhf thai tai cira ra cua buong dot S<1 cap. T. 3. do thirc te. do thirc te. T2: Nhiet de?khf thai ra khoi buong dot thCt cap.mg khf thai tal cLta ra cua buong dot thCt cap.3 Danh gia mllc on Xac dinh mCtc on theo TCVN 3985: 1999 3. tfnh bang Kelvin (K).

Cac thong so 0 nhiem trong khi thai can danh gia Thong (TCVN 6560) so Ddn vi PhU'dng phap xac dinh TCVN 7241 :2003 TCVN 7243:2003 TCVN 7244:2003 TCVN 7242:2003 TCVN 7245:2003 TCVN 7246:2003 Se ban hanh Se ban hanh 1. Axlt Clohydric (HCI) mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 rnq/rn" rnq/m" 4. T6ng Dioxin/Furan - rnq/rn" ng/m3 Se ban hanh Dioxin (C12Hs_nCln02) Furan (C12Hs_nClnO) Se ban hanh 10 . Cr. Nita oxyt (NOx) 6. Liru huynh oxyt (S02) 7. Cadmi (Cd) 8. T6ng cac kim loai n~ng khac (As. Cu. Cacbon monoxit (CO) 5. Axit Flohydric (HF) 3. Byi 2. Thuy nqan (Hg) 9. Mn) mg/m3 Se ban hanh 10. Co. T6ng cac hop chat hiru co 11.TCVN 7381: 2004 Bang 2 . Pb. Ni. Sb. Sn.

Mangan (Mn) . Chat ran 10 Iltng mg/I TCVN 6625 : 2000 (I~. Asen (As) mg/I 5. Crom VI (Cr6+) 8. 6.TCVN 7381 : 2004 3.B TCVN 5989 : 1995 (ISO 5666/1 : 1983) 12. Kern (Zn) 10.3.O 11923: 1997) TCVN 6182 : 1996 (ISO 6595 : 1982 (E» TCVN 6193 : 1996 (ISO 6288 : 1986 (E» 4. Niken (Ni) mg/I mg/I mg/I TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986) TCVN 6222 : 2000 (ISO 9174 : 1990) TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986 (E» TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986) mg/l mg/I mg/I TCVN 6002 : 1995 (ISO 6333 : 1986) TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986) TCVN 6177 : 1996 (ISO 6332: 1988 (E» S M EWW 3111 . 80ng (Cu) 9. Bang 3 . Sat (Fe) 13. Thuy ngan (Hg) mg/I mg/I mg/I I I I I I I 11 . Thiac (Sn) 14. Chi (Pb) 7. Cadmi (Cd) mg/I ho~c TCVN 6197 : 1996 (ISO 5961 : 1984(E» I 1 .5 Danh gia cac chafo nhiem trong mldc thai Phai lay mau va phan tfch cac chat 0 nhiem trong ruroc thai (neu c6) tlt h~ th6ng 19C kh6i thai bang phucnq phap Lldt. pH so Ddn vi °C PhU'dng phap xac dlnh TCVN 4557 : 1988 TCVN 6492 : 1999 (ISO 10523: 1994) d9 3. 11. Nhiet 2. cho cac thong s6 quy dinh trong Bang 3.Cac thong so 0 nhiem trong mtdc thai can danh gia va phU'dng phap xac dinh Thong (TCVN 5945) 1.

tfnh bang kilogam (kg). theo cong thtrc: 9 :rrong d6: Gnl Grac : = _"I G o: .1cc6 trong m~u phan tfch (sat. 3.1c lap thanh bao cao. c: 3.3. tfnh trung binh cho toan b9 thCJigian danh gia tham dinh. con I~i trong tro xi. 12 . thuy tinh '" ).1ngchat thai dot trung binh trong 1 giCJ.7 ty 1$ cac chat chay dVc.3.tfnh bang kilogam (kg).lng cl.3. tfnh bang kilogam (kg).1ngnhien li$u (khf chay.u Suat tieu hao nhien li$u la IVc. M~u bao cao danh g1a tham dinh dVc. b : khoi IVc. 3.l do deu phai dllc. 4 Quy dinh phLtdng ti~n va d\lng C\I do Tat ca cac dl. mroc.kg/kg (4) IVc.1ctfnh theo cong thirc: C=c' -aTrong d6: ( a-b) (%) (3) a : khoi IVc.TCVN 7381: 2004 3.1ckhong I~n tap chat.3.1c ki~m dinh hoac hieu chuan.1ngcac chat khong th~ chay dllc. tien lap d~t va chi phf khac.1c quy dinh trong phu luc A. Xac dinh chi phi van hanh . tfnh bang phan tram (%). 5 L~p bao cao danh gia Ket qua danh gia phai dVc.1ctrong tro xi dllc. tfnh bang d/kg chat thai.1ngnhien li$u dot trung binh trong 1 giCJ. Xac djnh suat tieu hao nhlen Ii. : IVc. c6 chLtng chi xac nhan cua co quan c6 tham quyen. Chi phi d~ van hanh 10. bao gem: tien di$n. tfnh bang kilogam (kg).8 .tngcac chat c6 th~ chay dVc.1ng tro xi cua m~u phan tich. nhan cong va cac vat li$u phu khac. dau) d~ dot het 1 kg chat thai dVa vao 10 khi 10 dot da heat d9n9 on djnh. h6a chat.9 T6ng gia thanh 16 dot Bao gem: tien mua 10 va phu ki$n.6 Danh gia tro XI Ham IVc. nhien li$u.

2.1ng: (danh dau vao loai tLfong ung) Narn san xuat: + Khac: D D + Oau D A.2) Ket qua do.1.3) Ve chi tieu kinh te (mau phieu 0.2.2 A.3 Ve Ve chi tieu cong ngh~ (rnau phieu B1) chi tieu moi tnrdng Ket qua do.2.1.1 A.2 A. th~m d!nh lo dot It nhat phai gem cac thong tin sau A.1) Ket qua do.3 Ket luan Ngay D~i di~n co quan chu quan thang nam 200 D~i di~n co quan danh gia th~m dinh 13 .TCVN 7381 : 2004 Ph\l luc A (quy dinh) M~u bao cao ket qua danh gia th~m dinh Bao CaD ket qua danh gia. phan tich khi thai (mau phieu C.1. m Nhien Ii$u/nang + Khf dot ILfC.3 A.1) A.1 A.1 - Cac thong tin chung Ten va nhan hieu lo dot: Nha san xuat: Ten chu so hiru: Noi lap d~t: Conq suat dot: kg/h hoac m3/h Klch tturoc 16: dai x r9ng x cao. phan tich tro (mau phieu C.2.2 Ket qua danh gia th~m djnh A.2.2. phan tich mtoc thai (mau phieu C.

°c ~ 800 ~ 1050 1.1 Phieu ket qua danh gia chi tieu cong ngh~ TCVN chi tieu danh gia 7380: 2004 Ket kiim qua tra Ghichli ! I 1 f)anh gia cec chi 1.TCVN 7381: 2004 Ph l.3 Nhi~t de?buong dot SeJ ~2 cap.I Il.5 Nhi~t de?va 16. °c 1. °c 1. m 1.7 MCtc on ella he thong 16 dot.cap. dBA 1.5 1.4 Nhi~t de?buong dot thCt cap. °c 1.10 Ho gia) SeJ :s 85 ~8 s 250 ky thuat (neu c6 yeu cau danh 14 .8 Chieu cao ong kh6i.1 Cong suat 16 dot tieu cong ngh~ 1.Ic B (tham khao) M&u phieu trinh bay ket qua danh gia chi tieu cong ngh~ B.9 Nbi~t de?cua khf thai ij mi$ng ong kh6i.6 Thai gian 111uchay trong A' .2 So 111qngbuong dot 1. S buong dot thCt :s 50 ~ 1.

Axit clohydric 4. T6ng cac kim leal n~ng (As.li 2.Pb.Cu.Mn) ""' 10. T6ng Dioxin/Furan . Cacbon monoxit (CO) 6.TCVN 7381 : 2004 Phl. t.V.Sn. Axit flohydric (HCI) (HF) mq/rn" mg/m3 rnq/rn" mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 rnq/rn" mg/m3 _ 5. Cac oxit nlto (NOx) 7. Bl. T6ng cac hop chat hliu co mg/m3 15 .l luc C (tham khao) Mau phiau trinh bay kat qua dcinh gia chi tieu moi trlfong C.uu huynh dioxit (S02) 3.Ni.Dioxin (C12Ha_nCln-0) .CoCr. phan tich khi thai Thong so £)dn vi TCVN 6560 Kat qua do dlfqc Ghi chu 1.1 Phieu ket qua do. Thuy ngan (Hg) 9. Cadmi (Cd) 8.Sb.Furan (C12Ha_nCln-0) ng/m3 11.

Chat r~n 10 hing 4.2 Phieu ket qua do. Mangan (Mn) 11. phan tich rnrdc thai TCVN 5945 40 5.5 . pH so OCfn vi Ket qua do dllqc Ghi ehu 09 °c mg/I mg/l. Thuy ngan (Hg) 16 .0 100 0. S~t (Fe) 13.TCVN 7381: 2004- C. Chi (Pb) 7. £)ong (Cu) 9. Asen (As) 5. Niken (Ni) 12. Cadmi (Cd) 6. Crom VI (Cr6+) 8.1 1 2 1 1 5 1 0.02 0.005 t Thong 1. Nhi$t 2.5 0. Kern (Zn) 10.9. mg/l mg/l mg/I mg/I mg/I mg/l mg/l mg/I mgtl mg/l I 3. Thiec (Sn) 14.1 0.

3 Phieu ket qua do. philn tleh tro xi Lan do (1.TCVN 7381 : 2004 C. 2. sat.) 2 3 T6ng c(>ng 17 ..3 ) TT Thanh phan tro xi kg % Ket qua trung binh kg % 1 Tro Nhltng vat kh6ng chay dLfC1C (thuy tinh..

xi - oac v~t khac 18 .1 Ket qua danh gia thim + T6ng gia thanh dinh chi tieu kinh te + Mltc tieu hao nhten li$u (nang ILt<..ng) + Chi phi van hanh.TCVN 7381: 2004 Ph':l lue 0 (tham khao) Mau phieu trinh bay ket qua danh gia thim dinh chi tieu kinh te 0. bao gem: H6a chat f)i$n Dau/khf chay Nhan conq Thue d6 tro.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->