TCVN

TIEU

CHUAN

,..?

VI~T

NAM

TCVN 7381 : 2004

LO aOT CHAT THAI RAN Y TE PHUONG PHAP £>ANH GIA THAM IlINH .
, if,
I' _ ~

",.'

A'

.,.:;

A'

Health care solid waste incinerator - Method of appraisement

HA

NQI- 2004

B9 Y teo T6ng cue Tieu chuan 80 111ang Chat 111<.TCVN'. xet .t thao de ngh1 cua Vien Yhoc moi trl1ang . B9 Khoa hoc va Cong ngh~ ban hanh.Y381 : 2004 lain6idau TCVN 7381 : 2004 do Tieu Ban ky thuat Tieu chuan TCVN/TC146/SC2 "La Got chfit thai dm y te" bien soan tren lao d9n9 va V$ sinh co sa dt.1ng duyet.

1cneu. .Phvong phap xac dinh nhi$t d(>.Method of appraisement Tieu chuan nay quy dinh phironq phap danh gia de tham djnh cac loai 16 dot chat thai ran y te. Cac tal li$u vien dan sau la rat can thiet cho viec ap dl:Jng tieu chuan.1ngrurdc .1ngmrdc . 5 . TCVN 5989 : 1995 (ISO 5666/1 quang ph6 hap thu khong nqon : 1983) Chat IV<. Boi vai cac tal Ii$u vi$n dan khong ghi narn ban hanh thi ap dunq phlen ban mai nhat. TCVN 6193 : 1996 (ISO 6288 : 1986 (E)) Chat IV<.Xac dinh mangan.Tieu chuan thai. Boi vai cac tai li$u vien dan ghi narn ban hanh thi ap dl:mg ban dV<. Phuong phap trac ph6 hap thu nguyen tv nqon Iva.Xac dinh asen t6ng .Phuong Phuong phap trac phap quang ph6 dung bac dietyldithioeacbamat.TIE U CHUAN ~ VI~T NAM TCVN 7381: 2004 La dot chat thai ran y te - Phuonq phap danh gia th~m dinh Health care solid waste incinerator . quang dung foemaldoxim. TCVN 3985 : 1999 TCVN 4577 Am h9C Muc on cho phep tal cac vi trf lam viec Nuae thai .1ngmrcc . TCVN 6182 : 1996 (ISO 6595 : 1982 (E» Chat IV<.Xac dinh coban. TCVN 5945 : 1995 Nvac thai cong nghi$p . cadmi va chi. kern. bao gom ca viec danh gia thv nghi$m 16 mdl va danh gia kiem tra khi 16 da van hanh.Phironq phap sau khi vo co hoa vci pemanganat pesLinfat TCVN 6002 : 1995 (ISO 6333 : 1986) Chat IV<. dong.1ng rnrcc .Xac dinh thuyngan t6ng so bang - liia .

Phironq phap xac dinh n6ng d9 axit flohydric (HF) trong khi thai TCVN 7244 : 2003 (HCI) trong khi thai TCVN 7245 : 2003 t. tap 1. TCVN 6222 : 2000 (ISO 9174 : 1990) Chat 111(. n TCVN 6560: 1999 Chat ILfc.3 tal ban Ian ttur 20 (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition. 6 .American Public Health Association).ii 10dot chat thai ran y te TCVN 6625 : 2000 (ISO 11923 : 1999) Chat ILf<. ap dunq thee TCVN 7380 : 2004. Danh rnuc cac chi tieu can danh gia th~m dinh quy dinh trong Bang 1.1 Danh muc cac chi tieu can danh gia th~m djnh Cac yeu cau ky thuat dung lam can cu d~ danh gia th~m dinh 10d6t.2. TCVN 6492 (I SO 10523 : 1994) Chat ILfCJOgLfac .o d6t chat thai ran y te . (S02) trong khi thai TCVN 7380 : 2004.Xac dinh chat ran 10 Ivng bang each n 19C qua cal 19C sol thuy tinh. t.TCVN 7381: 2004 TCVN 6197 : 1996 (ISO 5961 : 1984 (E» Chat ILfCJng ruroc .Phironq phap xac dinh n6ng d9 cacbon monoxit (CO) trong khf thai TCVN 7243 : 2003 Lo dot chat thai ran y te . 3 N9i dung va phironq phap danh gia th~m djnh 3.2.mg ruroc .Phircnq phap xac dinh n6ng d9 ILfUhuynh dioxit Lo dot chat thai ran y te .Xac dinh crom tong.Xac dlnh sat b2lng phLfong phap trac pho dung thuoc thv 1.10 phenantroHn .Yeu cau ky thuat.1ng Lfac .Khl th.Phuong phap xac dinh n6ng d9 axit clohydric Hoa ky.3 . SMEWW Phucnq phap thu tieu chuan cho ruroc va nude thai cua Hi$p h9i sire khoe c9n9 d6ng Lo d6t chat thai ran y te . Phuong phap trac pho hap thu nguyen tv. TCVN 7241 : 2003 Lo dot chat thai ran y te .Xac dinh pH. Version 1.mg kh6ng khf .) trong khi thai TCVN 7246 : 2003.Phuonq phap xac dinh n6ng d9 nito oxyt (NO.PhLfong phap xac djnh n6ng d9 bui trong kh! thai TCVN 7242 : 2003 Lo dot chat thai ran y te .o d6t chat thai y te .

4.3 Nhiet d9 buong cap. m 4. DC 1.3.5 4.2 4. DC 1.1 4.6 Thai gian hru chay trong buong dot thCt cap.2 Cac chat 0 nhiem trong nirdc thai 2.3.2 Nhiet 69 buong cap.2.8 Chieu eao ong kh6i.3 Tfnh theo eong thCte (1) va (2) cua tieu chuan nay Thiet b] do mCte on theo TCVN 3985-1999 Dung thuang £)0 each 1m nguon di~n di~n 1.3.1 Cac chat 0 nhiem khf thai trong 4. Chi tieu cong ngh~ dot so dot thCt 4.1.2 trurcc 60 thong 2 chi tieu mol trt.4 Nhi~t 69 khf thai ong kh6i.8 cua tieu chuan nay Xem 3. DC 1.3 4.9 cua tieu chu&n nay 3.2 Chi chi van hanh 3.8 4.2.Danh muc cac chi tieu can danh gia th~m dinh Chi tieu danh gia TCVN D~ng c~/thiet danh gia b] 7380: 2004 each danh gia & phltdng phap tinh toan 1.3.4 cua tieu chuan nay Theo 3.TCVN 7381 : 2004 Bang 1 .1 Cong suat 16 dot 1.3 Dung cap nhiet hoac can nhi~t Dung cap nhiet hoac can nhiet Dung nhi~t ke 4.5 cua tieu chuan nay Theo eong thCte (3) cua tieu ehu&n nay 2.7 MCte on cua h~ thong 16 60t.ng 2.6 Tro xi 3 Chi tieu kinh te' Tfnh theo eong thCte (4) cua tieu ehu§n nay Xem 3.2 Theo 3. s 1.7.2 4. dBA 1.2.3 T6ng gia thanh 16 66t 7 .fi.5 Nhi~t d9 a mi~ng vo 16. DC 1.1 Suat tieu hao nhien li~u 3.

3 PhU'dng phap danh gia 3. 3.1.:lng.2.3 cua TCVN 7380 : 2004 + Clta nap chat thai: theo 4. ruroc. ac thiet b] phu tro cua c Kiem tra tinh tranq 16. Neu viec cap chat thai khong lien tuc thl cong suat 16 dot 103 t6ng khoi Ilf<.2 Danh gia thoi gian IU'Uchay Thci gian hru chay tinh theo cong truro: 8 .1 cua TCVN 7380 : 2004 + So Ilf<. 3.:lngrnroc cho phep: + Khoi Ilf<.1 Cong tac chu~n b] Chu~n bj 10 dot san sang heat d(>ng cua 16: di$n. + NhCtng chat diroc phep dot..2. can cau ..1.3.:lngbuong dot: theo + vat li$u vo 16: theo 4.2 Chu5n b] m~u chat thai r~n y te Mau chat thai ran y te (sau day 99i 103chat thai) dlf<.2.4 Ki~m tra cau tao 10 dot 4. nang Il. + Thiet b].:lng cac Ian cap chat thai quy ve thoi gian 1 h sau khi da chay het chat thai.3.2...2 3. phuonq tien de ho tro viec lay mau (qian giao.:lC xac dinh khi 16 dot lam viec 6n diinh. ).4 cua TCVN 7380 : 2004 3.1. Cong suat 16 dot dlf<.TCVN 7381: 2004 3.1.:lng)hoac ham Ilf<.3 Chu~n b] trang thiet b] de va lay m~u + Xac dinh vi trf lay rnau. + Thiet b] lay rnau va do.:lngphai dam bao du thoi gian dot de lay mau va do phu hop vOj conq suat 16 dot.:lng chat thai phan huy het trong buonq dot so cap trong thci gian mot gid (kg/h). 3.t<.2 cua TCVN 7380 : 2004 + 8(> kin cua buong dot: theo 4.:lCdua vao 16 dot phai phu hop vOi TCVN 7380 : 2003 va quy dinh cua nha san xuat 16 thee cac tieu chi: + 8(> am tlfdng doi (% khoi Ilf<. 3.1 Danh gia cong suatlo dot Danh gia khoi Ilf<.

QI=~-".3 Danh gia mllc on Xac dinh mCtc on theo TCVN 3985: 1999 3.mg khf thai tal cLta ra cua buong dot thCt cap. V: T6ng the tich buong dot thCt cap. quy d6i khoi tren giay (m3/s).3. do thirc te. 3. tfnh theo cong trurc: a nhi$t de? T" tinh bang met Q2 «t.'_ T2 Trong do: O2 : (2) Liru 11Ic. khf thai 16 dot chat thai cho cac 9 . tfnh bang met khoi (rrr'): 0. : Nhiet de?khf thai ra khoi buong dot so cap. do thirc te. T2: Nhiet de?khf thai ra khoi buong dot thCt cap.3. tfnh bang met khoi tren giay (m3/s). tfnh bang Kelvin (K).TCVN 7381 : 2004 (1) Trong d6: t: Thai gian hru chay tfnh bang giay (5). : Liru 11I(. T.mgkhf thai tai cira ra cua buong dot S<1 cap. theo thiet ke.4 Danh gia cac chat 0 nhi~m trong khl thai Phai lay mau va phan tfch nong de? cac chat 0 nhiem trong thong so quy dinh trong Bang 2. tfnh bang Kelvin (K).

Sn. Cacbon monoxit (CO) 5. Co.Cac thong so 0 nhiem trong khi thai can danh gia Thong (TCVN 6560) so Ddn vi PhU'dng phap xac dinh TCVN 7241 :2003 TCVN 7243:2003 TCVN 7244:2003 TCVN 7242:2003 TCVN 7245:2003 TCVN 7246:2003 Se ban hanh Se ban hanh 1. Axit Flohydric (HF) 3. Cadmi (Cd) 8. T6ng cac kim loai n~ng khac (As. T6ng cac hop chat hiru co 11. Cr.TCVN 7381: 2004 Bang 2 . Ni. Axlt Clohydric (HCI) mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 rnq/rn" rnq/m" 4. Byi 2. Cu. Pb. T6ng Dioxin/Furan - rnq/rn" ng/m3 Se ban hanh Dioxin (C12Hs_nCln02) Furan (C12Hs_nClnO) Se ban hanh 10 . Mn) mg/m3 Se ban hanh 10. Nita oxyt (NOx) 6. Liru huynh oxyt (S02) 7. Thuy nqan (Hg) 9. Sb.

Thuy ngan (Hg) mg/I mg/I mg/I I I I I I I 11 . Nhiet 2.5 Danh gia cac chafo nhiem trong mldc thai Phai lay mau va phan tfch cac chat 0 nhiem trong ruroc thai (neu c6) tlt h~ th6ng 19C kh6i thai bang phucnq phap Lldt. Niken (Ni) mg/I mg/I mg/I TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986) TCVN 6222 : 2000 (ISO 9174 : 1990) TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986 (E» TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986) mg/l mg/I mg/I TCVN 6002 : 1995 (ISO 6333 : 1986) TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986) TCVN 6177 : 1996 (ISO 6332: 1988 (E» S M EWW 3111 . 6. Thiac (Sn) 14. Mangan (Mn) . Chat ran 10 Iltng mg/I TCVN 6625 : 2000 (I~. cho cac thong s6 quy dinh trong Bang 3.Cac thong so 0 nhiem trong mtdc thai can danh gia va phU'dng phap xac dinh Thong (TCVN 5945) 1. Asen (As) mg/I 5.TCVN 7381 : 2004 3. Kern (Zn) 10. pH so Ddn vi °C PhU'dng phap xac dlnh TCVN 4557 : 1988 TCVN 6492 : 1999 (ISO 10523: 1994) d9 3. Cadmi (Cd) mg/I ho~c TCVN 6197 : 1996 (ISO 5961 : 1984(E» I 1 . 11. Crom VI (Cr6+) 8. Chi (Pb) 7.O 11923: 1997) TCVN 6182 : 1996 (ISO 6595 : 1982 (E» TCVN 6193 : 1996 (ISO 6288 : 1986 (E» 4.3.B TCVN 5989 : 1995 (ISO 5666/1 : 1983) 12. Bang 3 . 80ng (Cu) 9. Sat (Fe) 13.

theo cong thtrc: 9 :rrong d6: Gnl Grac : = _"I G o: .tngcac chat c6 th~ chay dVc.6 Danh gia tro XI Ham IVc. Chi phi d~ van hanh 10. mroc. h6a chat. c: 3. 3. bao gem: tien di$n. tfnh trung binh cho toan b9 thCJigian danh gia tham dinh. nhien li$u. con I~i trong tro xi.1c lap thanh bao cao.8 .1ngnhien li$u (khf chay.3. : IVc.1ckhong I~n tap chat. tfnh bang kilogam (kg).3. M~u bao cao danh g1a tham dinh dVc.u Suat tieu hao nhien li$u la IVc.tfnh bang kilogam (kg).1ngchat thai dot trung binh trong 1 giCJ. tien lap d~t va chi phf khac. 3.1ngnhien li$u dot trung binh trong 1 giCJ.TCVN 7381: 2004 3. 5 L~p bao cao danh gia Ket qua danh gia phai dVc.kg/kg (4) IVc. tfnh bang phan tram (%).1cc6 trong m~u phan tfch (sat.3.1ctrong tro xi dllc.9 T6ng gia thanh 16 dot Bao gem: tien mua 10 va phu ki$n. 12 . tfnh bang d/kg chat thai. dau) d~ dot het 1 kg chat thai dVa vao 10 khi 10 dot da heat d9n9 on djnh. tfnh bang kilogam (kg). c6 chLtng chi xac nhan cua co quan c6 tham quyen. b : khoi IVc.1ctfnh theo cong thirc: C=c' -aTrong d6: ( a-b) (%) (3) a : khoi IVc. nhan cong va cac vat li$u phu khac.l do deu phai dllc.1c ki~m dinh hoac hieu chuan.7 ty 1$ cac chat chay dVc.1ngcac chat khong th~ chay dllc.3.1ng tro xi cua m~u phan tich. Xac dinh chi phi van hanh .tfnh bang kilogam (kg). 4 Quy dinh phLtdng ti~n va d\lng C\I do Tat ca cac dl. Xac djnh suat tieu hao nhlen Ii. thuy tinh '" ).1c quy dinh trong phu luc A.lng cl.

1 - Cac thong tin chung Ten va nhan hieu lo dot: Nha san xuat: Ten chu so hiru: Noi lap d~t: Conq suat dot: kg/h hoac m3/h Klch tturoc 16: dai x r9ng x cao.1) A.3 Ve Ve chi tieu cong ngh~ (rnau phieu B1) chi tieu moi tnrdng Ket qua do.2.3) Ve chi tieu kinh te (mau phieu 0.1.2 Ket qua danh gia th~m djnh A. phan tich tro (mau phieu C.2 A.2. m Nhien Ii$u/nang + Khf dot ILfC.3 A.2.2) Ket qua do.2. phan tich khi thai (mau phieu C.TCVN 7381 : 2004 Ph\l luc A (quy dinh) M~u bao cao ket qua danh gia th~m dinh Bao CaD ket qua danh gia.2. th~m d!nh lo dot It nhat phai gem cac thong tin sau A.1 A. phan tich mtoc thai (mau phieu C.2.1.2 A.3 Ket luan Ngay D~i di~n co quan chu quan thang nam 200 D~i di~n co quan danh gia th~m dinh 13 .1 A.1ng: (danh dau vao loai tLfong ung) Narn san xuat: + Khac: D D + Oau D A.1) Ket qua do.1.

6 Thai gian 111uchay trong A' .7 MCtc on ella he thong 16 dot. °c 1. °c 1.10 Ho gia) SeJ :s 85 ~8 s 250 ky thuat (neu c6 yeu cau danh 14 .1 Phieu ket qua danh gia chi tieu cong ngh~ TCVN chi tieu danh gia 7380: 2004 Ket kiim qua tra Ghichli ! I 1 f)anh gia cec chi 1.3 Nhi~t de?buong dot SeJ ~2 cap.cap.Ic B (tham khao) M&u phieu trinh bay ket qua danh gia chi tieu cong ngh~ B.8 Chieu cao ong kh6i.5 1.I Il.TCVN 7381: 2004 Ph l.4 Nhi~t de?buong dot thCt cap. °c ~ 800 ~ 1050 1.9 Nbi~t de?cua khf thai ij mi$ng ong kh6i.1 Cong suat 16 dot tieu cong ngh~ 1. °c 1. S buong dot thCt :s 50 ~ 1.2 So 111qngbuong dot 1. dBA 1. m 1.5 Nhi~t de?va 16.

Furan (C12Ha_nCln-0) ng/m3 11.Cu. Cadmi (Cd) 8.uu huynh dioxit (S02) 3. T6ng cac kim leal n~ng (As.1 Phieu ket qua do.Pb.Mn) ""' 10. Bl. phan tich khi thai Thong so £)dn vi TCVN 6560 Kat qua do dlfqc Ghi chu 1.V. Thuy ngan (Hg) 9.Ni.l luc C (tham khao) Mau phiau trinh bay kat qua dcinh gia chi tieu moi trlfong C.CoCr. Cac oxit nlto (NOx) 7.Sb.Dioxin (C12Ha_nCln-0) . Axit clohydric 4. T6ng cac hop chat hliu co mg/m3 15 .li 2.Sn. Cacbon monoxit (CO) 6. Axit flohydric (HCI) (HF) mq/rn" mg/m3 rnq/rn" mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 rnq/rn" mg/m3 _ 5. t. T6ng Dioxin/Furan .TCVN 7381 : 2004 Phl.

Asen (As) 5. £)ong (Cu) 9.TCVN 7381: 2004- C. Chi (Pb) 7.005 t Thong 1. Thuy ngan (Hg) 16 . Crom VI (Cr6+) 8. Mangan (Mn) 11. Kern (Zn) 10.2 Phieu ket qua do. Nhi$t 2. Chat r~n 10 hing 4.1 1 2 1 1 5 1 0. mg/l mg/l mg/I mg/I mg/I mg/l mg/l mg/I mgtl mg/l I 3.1 0. phan tich rnrdc thai TCVN 5945 40 5.5 0. Cadmi (Cd) 6. Thiec (Sn) 14. pH so OCfn vi Ket qua do dllqc Ghi ehu 09 °c mg/I mg/l.02 0.0 100 0. Niken (Ni) 12. S~t (Fe) 13.9.5 .

. philn tleh tro xi Lan do (1.3 Phieu ket qua do.) 2 3 T6ng c(>ng 17 . sat. 2..3 ) TT Thanh phan tro xi kg % Ket qua trung binh kg % 1 Tro Nhltng vat kh6ng chay dLfC1C (thuy tinh.TCVN 7381 : 2004 C.

.1 Ket qua danh gia thim + T6ng gia thanh dinh chi tieu kinh te + Mltc tieu hao nhten li$u (nang ILt<. bao gem: H6a chat f)i$n Dau/khf chay Nhan conq Thue d6 tro.ng) + Chi phi van hanh. xi - oac v~t khac 18 .TCVN 7381: 2004 Ph':l lue 0 (tham khao) Mau phieu trinh bay ket qua danh gia thim dinh chi tieu kinh te 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful