TCVN

TIEU

CHUAN

,..?

VI~T

NAM

TCVN 7381 : 2004

LO aOT CHAT THAI RAN Y TE PHUONG PHAP £>ANH GIA THAM IlINH .
, if,
I' _ ~

",.'

A'

.,.:;

A'

Health care solid waste incinerator - Method of appraisement

HA

NQI- 2004

1ng duyet. B9 Khoa hoc va Cong ngh~ ban hanh.TCVN'.Y381 : 2004 lain6idau TCVN 7381 : 2004 do Tieu Ban ky thuat Tieu chuan TCVN/TC146/SC2 "La Got chfit thai dm y te" bien soan tren lao d9n9 va V$ sinh co sa dt.t thao de ngh1 cua Vien Yhoc moi trl1ang .B9 Y teo T6ng cue Tieu chuan 80 111ang Chat 111<. xet .

TCVN 5989 : 1995 (ISO 5666/1 quang ph6 hap thu khong nqon : 1983) Chat IV<.Phironq phap sau khi vo co hoa vci pemanganat pesLinfat TCVN 6002 : 1995 (ISO 6333 : 1986) Chat IV<. kern. TCVN 5945 : 1995 Nvac thai cong nghi$p . quang dung foemaldoxim.1ng rnrcc .Method of appraisement Tieu chuan nay quy dinh phironq phap danh gia de tham djnh cac loai 16 dot chat thai ran y te. TCVN 6193 : 1996 (ISO 6288 : 1986 (E)) Chat IV<. Cac tal li$u vien dan sau la rat can thiet cho viec ap dl:Jng tieu chuan.1ngmrdc . TCVN 6182 : 1996 (ISO 6595 : 1982 (E» Chat IV<. bao gom ca viec danh gia thv nghi$m 16 mdl va danh gia kiem tra khi 16 da van hanh.Tieu chuan thai.1cneu.Xac dinh coban.Xac dinh asen t6ng .TIE U CHUAN ~ VI~T NAM TCVN 7381: 2004 La dot chat thai ran y te - Phuonq phap danh gia th~m dinh Health care solid waste incinerator . Phuong phap trac ph6 hap thu nguyen tv nqon Iva.1ngrurdc .Xac dinh mangan. 5 . TCVN 3985 : 1999 TCVN 4577 Am h9C Muc on cho phep tal cac vi trf lam viec Nuae thai . dong. cadmi va chi.Phuong Phuong phap trac phap quang ph6 dung bac dietyldithioeacbamat.1ngmrcc . Boi vai cac tai li$u vien dan ghi narn ban hanh thi ap dl:mg ban dV<.Phvong phap xac dinh nhi$t d(>. . Boi vai cac tal Ii$u vi$n dan khong ghi narn ban hanh thi ap dunq phlen ban mai nhat.Xac dinh thuyngan t6ng so bang - liia .

TCVN 7241 : 2003 Lo dot chat thai ran y te . SMEWW Phucnq phap thu tieu chuan cho ruroc va nude thai cua Hi$p h9i sire khoe c9n9 d6ng Lo d6t chat thai ran y te . Danh rnuc cac chi tieu can danh gia th~m dinh quy dinh trong Bang 1.o d6t chat thai ran y te . t.Phircnq phap xac dinh n6ng d9 ILfUhuynh dioxit Lo dot chat thai ran y te .Xac dinh chat ran 10 Ivng bang each n 19C qua cal 19C sol thuy tinh. (S02) trong khi thai TCVN 7380 : 2004.ii 10dot chat thai ran y te TCVN 6625 : 2000 (ISO 11923 : 1999) Chat ILf<.PhLfong phap xac djnh n6ng d9 bui trong kh! thai TCVN 7242 : 2003 Lo dot chat thai ran y te . Phuong phap trac pho hap thu nguyen tv.Xac dlnh sat b2lng phLfong phap trac pho dung thuoc thv 1.3 . TCVN 6492 (I SO 10523 : 1994) Chat ILfCJOgLfac . 3 N9i dung va phironq phap danh gia th~m djnh 3.1 Danh muc cac chi tieu can danh gia th~m djnh Cac yeu cau ky thuat dung lam can cu d~ danh gia th~m dinh 10d6t.Xac dinh crom tong. n TCVN 6560: 1999 Chat ILfc.) trong khi thai TCVN 7246 : 2003. ap dunq thee TCVN 7380 : 2004. TCVN 6222 : 2000 (ISO 9174 : 1990) Chat 111(.Khl th.2.1ng Lfac .10 phenantroHn .Phuong phap xac dinh n6ng d9 axit clohydric Hoa ky.mg ruroc .Phironq phap xac dinh n6ng d9 cacbon monoxit (CO) trong khf thai TCVN 7243 : 2003 Lo dot chat thai ran y te .Xac dinh pH.mg kh6ng khf .o d6t chat thai y te .Phuonq phap xac dinh n6ng d9 nito oxyt (NO.Yeu cau ky thuat.2. Version 1.Phironq phap xac dinh n6ng d9 axit flohydric (HF) trong khi thai TCVN 7244 : 2003 (HCI) trong khi thai TCVN 7245 : 2003 t. 6 .3 tal ban Ian ttur 20 (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition.American Public Health Association). tap 1.TCVN 7381: 2004 TCVN 6197 : 1996 (ISO 5961 : 1984 (E» Chat ILfCJng ruroc .

3 T6ng gia thanh 16 66t 7 .fi.3.Danh muc cac chi tieu can danh gia th~m dinh Chi tieu danh gia TCVN D~ng c~/thiet danh gia b] 7380: 2004 each danh gia & phltdng phap tinh toan 1.4 cua tieu chuan nay Theo 3.6 Thai gian hru chay trong buong dot thCt cap.9 cua tieu chu&n nay 3. dBA 1.4 Nhi~t 69 khf thai ong kh6i.5 cua tieu chuan nay Theo eong thCte (3) cua tieu ehu&n nay 2.ng 2.6 Tro xi 3 Chi tieu kinh te' Tfnh theo eong thCte (4) cua tieu ehu§n nay Xem 3. DC 1.2.4. m 4. Chi tieu cong ngh~ dot so dot thCt 4.1 Cac chat 0 nhiem khf thai trong 4.3 Tfnh theo eong thCte (1) va (2) cua tieu chuan nay Thiet b] do mCte on theo TCVN 3985-1999 Dung thuang £)0 each 1m nguon di~n di~n 1.2 Theo 3.1. DC 1.5 Nhi~t d9 a mi~ng vo 16.3 Dung cap nhiet hoac can nhi~t Dung cap nhiet hoac can nhiet Dung nhi~t ke 4.3.2 4.3 4.1 Suat tieu hao nhien li~u 3.3 Nhiet d9 buong cap.5 4.7 MCte on cua h~ thong 16 60t.3.2.2 Cac chat 0 nhiem trong nirdc thai 2.2 Chi chi van hanh 3. DC 1.3.2.1 Cong suat 16 dot 1. DC 1.2 4.8 4.TCVN 7381 : 2004 Bang 1 .2 Nhiet 69 buong cap.8 cua tieu chuan nay Xem 3.8 Chieu eao ong kh6i.1 4. s 1.2 trurcc 60 thong 2 chi tieu mol trt.7.

). ac thiet b] phu tro cua c Kiem tra tinh tranq 16. Neu viec cap chat thai khong lien tuc thl cong suat 16 dot 103 t6ng khoi Ilf<.2 Danh gia thoi gian IU'Uchay Thci gian hru chay tinh theo cong truro: 8 .:lng cac Ian cap chat thai quy ve thoi gian 1 h sau khi da chay het chat thai. + Thiet b] lay rnau va do.1 cua TCVN 7380 : 2004 + So Ilf<.. 3.2.2 cua TCVN 7380 : 2004 + 8(> kin cua buong dot: theo 4.:lngphai dam bao du thoi gian dot de lay mau va do phu hop vOj conq suat 16 dot.:lng chat thai phan huy het trong buonq dot so cap trong thci gian mot gid (kg/h). Cong suat 16 dot dlf<.2...:lngbuong dot: theo + vat li$u vo 16: theo 4.:lng)hoac ham Ilf<. 3.1.2. + Thiet b].3.3 Chu~n b] trang thiet b] de va lay m~u + Xac dinh vi trf lay rnau.4 cua TCVN 7380 : 2004 3.:lng.1.3.1 Danh gia cong suatlo dot Danh gia khoi Ilf<.t<. can cau . + NhCtng chat diroc phep dot.:lngrnroc cho phep: + Khoi Ilf<.1 Cong tac chu~n b] Chu~n bj 10 dot san sang heat d(>ng cua 16: di$n.:lC xac dinh khi 16 dot lam viec 6n diinh. 3.2 Chu5n b] m~u chat thai r~n y te Mau chat thai ran y te (sau day 99i 103chat thai) dlf<.3 cua TCVN 7380 : 2004 + Clta nap chat thai: theo 4.1.2 3. nang Il.3 PhU'dng phap danh gia 3.:lCdua vao 16 dot phai phu hop vOi TCVN 7380 : 2003 va quy dinh cua nha san xuat 16 thee cac tieu chi: + 8(> am tlfdng doi (% khoi Ilf<. phuonq tien de ho tro viec lay mau (qian giao.TCVN 7381: 2004 3.1.2.. ruroc.4 Ki~m tra cau tao 10 dot 4. 3.

3 Danh gia mllc on Xac dinh mCtc on theo TCVN 3985: 1999 3. 3. : Liru 11I(.4 Danh gia cac chat 0 nhi~m trong khl thai Phai lay mau va phan tfch nong de? cac chat 0 nhiem trong thong so quy dinh trong Bang 2. do thirc te. V: T6ng the tich buong dot thCt cap.3. quy d6i khoi tren giay (m3/s).'_ T2 Trong do: O2 : (2) Liru 11Ic.TCVN 7381 : 2004 (1) Trong d6: t: Thai gian hru chay tfnh bang giay (5). tfnh bang Kelvin (K).3. khf thai 16 dot chat thai cho cac 9 . tfnh theo cong trurc: a nhi$t de? T" tinh bang met Q2 «t.mgkhf thai tai cira ra cua buong dot S<1 cap. theo thiet ke.mg khf thai tal cLta ra cua buong dot thCt cap. T2: Nhiet de?khf thai ra khoi buong dot thCt cap. tfnh bang met khoi tren giay (m3/s). tfnh bang met khoi (rrr'): 0. T. do thirc te. : Nhiet de?khf thai ra khoi buong dot so cap. tfnh bang Kelvin (K). QI=~-".

Liru huynh oxyt (S02) 7. Axit Flohydric (HF) 3. Pb. Co. Sb. Thuy nqan (Hg) 9. Axlt Clohydric (HCI) mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 rnq/rn" rnq/m" 4. Mn) mg/m3 Se ban hanh 10. Cacbon monoxit (CO) 5. T6ng cac hop chat hiru co 11. Cr. Ni. Byi 2. Cadmi (Cd) 8. Cu. Nita oxyt (NOx) 6. Sn. T6ng Dioxin/Furan - rnq/rn" ng/m3 Se ban hanh Dioxin (C12Hs_nCln02) Furan (C12Hs_nClnO) Se ban hanh 10 .Cac thong so 0 nhiem trong khi thai can danh gia Thong (TCVN 6560) so Ddn vi PhU'dng phap xac dinh TCVN 7241 :2003 TCVN 7243:2003 TCVN 7244:2003 TCVN 7242:2003 TCVN 7245:2003 TCVN 7246:2003 Se ban hanh Se ban hanh 1.TCVN 7381: 2004 Bang 2 . T6ng cac kim loai n~ng khac (As.

TCVN 7381 : 2004 3.O 11923: 1997) TCVN 6182 : 1996 (ISO 6595 : 1982 (E» TCVN 6193 : 1996 (ISO 6288 : 1986 (E» 4. 6. Asen (As) mg/I 5. Thuy ngan (Hg) mg/I mg/I mg/I I I I I I I 11 . 11. Sat (Fe) 13. Crom VI (Cr6+) 8. pH so Ddn vi °C PhU'dng phap xac dlnh TCVN 4557 : 1988 TCVN 6492 : 1999 (ISO 10523: 1994) d9 3.5 Danh gia cac chafo nhiem trong mldc thai Phai lay mau va phan tfch cac chat 0 nhiem trong ruroc thai (neu c6) tlt h~ th6ng 19C kh6i thai bang phucnq phap Lldt. Bang 3 . Chat ran 10 Iltng mg/I TCVN 6625 : 2000 (I~. Kern (Zn) 10. Nhiet 2.B TCVN 5989 : 1995 (ISO 5666/1 : 1983) 12.Cac thong so 0 nhiem trong mtdc thai can danh gia va phU'dng phap xac dinh Thong (TCVN 5945) 1. Cadmi (Cd) mg/I ho~c TCVN 6197 : 1996 (ISO 5961 : 1984(E» I 1 . 80ng (Cu) 9. Thiac (Sn) 14. cho cac thong s6 quy dinh trong Bang 3. Mangan (Mn) . Chi (Pb) 7. Niken (Ni) mg/I mg/I mg/I TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986) TCVN 6222 : 2000 (ISO 9174 : 1990) TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986 (E» TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986) mg/l mg/I mg/I TCVN 6002 : 1995 (ISO 6333 : 1986) TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986) TCVN 6177 : 1996 (ISO 6332: 1988 (E» S M EWW 3111 .3.

lng cl. c6 chLtng chi xac nhan cua co quan c6 tham quyen. dau) d~ dot het 1 kg chat thai dVa vao 10 khi 10 dot da heat d9n9 on djnh. con I~i trong tro xi.1ngchat thai dot trung binh trong 1 giCJ.3. h6a chat.1ngnhien li$u dot trung binh trong 1 giCJ. 5 L~p bao cao danh gia Ket qua danh gia phai dVc.kg/kg (4) IVc. thuy tinh '" ). theo cong thtrc: 9 :rrong d6: Gnl Grac : = _"I G o: . tfnh bang phan tram (%).TCVN 7381: 2004 3. tfnh bang d/kg chat thai. 12 .1c ki~m dinh hoac hieu chuan.1ngnhien li$u (khf chay.7 ty 1$ cac chat chay dVc. tfnh bang kilogam (kg).1ckhong I~n tap chat. b : khoi IVc.tfnh bang kilogam (kg). Chi phi d~ van hanh 10. 3.1ctfnh theo cong thirc: C=c' -aTrong d6: ( a-b) (%) (3) a : khoi IVc.1cc6 trong m~u phan tfch (sat.tfnh bang kilogam (kg).1ng tro xi cua m~u phan tich. tfnh trung binh cho toan b9 thCJigian danh gia tham dinh.1ctrong tro xi dllc. nhan cong va cac vat li$u phu khac. nhien li$u.6 Danh gia tro XI Ham IVc. tien lap d~t va chi phf khac. Xac dinh chi phi van hanh . c: 3. : IVc.1ngcac chat khong th~ chay dllc.8 .tngcac chat c6 th~ chay dVc.1c quy dinh trong phu luc A. M~u bao cao danh g1a tham dinh dVc. mroc.9 T6ng gia thanh 16 dot Bao gem: tien mua 10 va phu ki$n.3.1c lap thanh bao cao. 3. bao gem: tien di$n. tfnh bang kilogam (kg).l do deu phai dllc.u Suat tieu hao nhien li$u la IVc. Xac djnh suat tieu hao nhlen Ii.3.3. 4 Quy dinh phLtdng ti~n va d\lng C\I do Tat ca cac dl.

1ng: (danh dau vao loai tLfong ung) Narn san xuat: + Khac: D D + Oau D A.1 - Cac thong tin chung Ten va nhan hieu lo dot: Nha san xuat: Ten chu so hiru: Noi lap d~t: Conq suat dot: kg/h hoac m3/h Klch tturoc 16: dai x r9ng x cao.3 A.TCVN 7381 : 2004 Ph\l luc A (quy dinh) M~u bao cao ket qua danh gia th~m dinh Bao CaD ket qua danh gia.3) Ve chi tieu kinh te (mau phieu 0.3 Ve Ve chi tieu cong ngh~ (rnau phieu B1) chi tieu moi tnrdng Ket qua do.2) Ket qua do.2.2.1 A.2 Ket qua danh gia th~m djnh A.1. m Nhien Ii$u/nang + Khf dot ILfC.1) Ket qua do.1 A.1. phan tich mtoc thai (mau phieu C.2 A. th~m d!nh lo dot It nhat phai gem cac thong tin sau A.2.2. phan tich tro (mau phieu C.2.3 Ket luan Ngay D~i di~n co quan chu quan thang nam 200 D~i di~n co quan danh gia th~m dinh 13 . phan tich khi thai (mau phieu C.1) A.2.2 A.1.

9 Nbi~t de?cua khf thai ij mi$ng ong kh6i. °c 1.3 Nhi~t de?buong dot SeJ ~2 cap.8 Chieu cao ong kh6i. S buong dot thCt :s 50 ~ 1.5 Nhi~t de?va 16.TCVN 7381: 2004 Ph l.Ic B (tham khao) M&u phieu trinh bay ket qua danh gia chi tieu cong ngh~ B.2 So 111qngbuong dot 1.1 Phieu ket qua danh gia chi tieu cong ngh~ TCVN chi tieu danh gia 7380: 2004 Ket kiim qua tra Ghichli ! I 1 f)anh gia cec chi 1. °c 1.10 Ho gia) SeJ :s 85 ~8 s 250 ky thuat (neu c6 yeu cau danh 14 .5 1. °c 1. °c ~ 800 ~ 1050 1. dBA 1.I Il.6 Thai gian 111uchay trong A' .7 MCtc on ella he thong 16 dot.4 Nhi~t de?buong dot thCt cap. m 1.1 Cong suat 16 dot tieu cong ngh~ 1.cap.

Sb. t.Sn.uu huynh dioxit (S02) 3. T6ng cac hop chat hliu co mg/m3 15 . Cacbon monoxit (CO) 6.V.Furan (C12Ha_nCln-0) ng/m3 11. Bl.Pb.CoCr. Cac oxit nlto (NOx) 7.l luc C (tham khao) Mau phiau trinh bay kat qua dcinh gia chi tieu moi trlfong C.li 2. T6ng cac kim leal n~ng (As.Dioxin (C12Ha_nCln-0) . T6ng Dioxin/Furan . phan tich khi thai Thong so £)dn vi TCVN 6560 Kat qua do dlfqc Ghi chu 1.Ni. Thuy ngan (Hg) 9.TCVN 7381 : 2004 Phl.Cu.1 Phieu ket qua do. Cadmi (Cd) 8. Axit flohydric (HCI) (HF) mq/rn" mg/m3 rnq/rn" mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 rnq/rn" mg/m3 _ 5.Mn) ""' 10. Axit clohydric 4.

Cadmi (Cd) 6. Mangan (Mn) 11.1 1 2 1 1 5 1 0. phan tich rnrdc thai TCVN 5945 40 5.0 100 0.1 0. £)ong (Cu) 9.005 t Thong 1. Crom VI (Cr6+) 8.5 0. Chi (Pb) 7.TCVN 7381: 2004- C.5 . S~t (Fe) 13. Chat r~n 10 hing 4. Nhi$t 2. Asen (As) 5.02 0. Kern (Zn) 10. mg/l mg/l mg/I mg/I mg/I mg/l mg/l mg/I mgtl mg/l I 3.2 Phieu ket qua do. Thuy ngan (Hg) 16 . pH so OCfn vi Ket qua do dllqc Ghi ehu 09 °c mg/I mg/l. Niken (Ni) 12. Thiec (Sn) 14.9.

3 Phieu ket qua do.3 ) TT Thanh phan tro xi kg % Ket qua trung binh kg % 1 Tro Nhltng vat kh6ng chay dLfC1C (thuy tinh. sat.) 2 3 T6ng c(>ng 17 . 2.TCVN 7381 : 2004 C.. philn tleh tro xi Lan do (1..

ng) + Chi phi van hanh.. xi - oac v~t khac 18 .TCVN 7381: 2004 Ph':l lue 0 (tham khao) Mau phieu trinh bay ket qua danh gia thim dinh chi tieu kinh te 0. bao gem: H6a chat f)i$n Dau/khf chay Nhan conq Thue d6 tro.1 Ket qua danh gia thim + T6ng gia thanh dinh chi tieu kinh te + Mltc tieu hao nhten li$u (nang ILt<.