TCVN

TIEU

CHUAN

,..?

VI~T

NAM

TCVN 7381 : 2004

LO aOT CHAT THAI RAN Y TE PHUONG PHAP £>ANH GIA THAM IlINH .
, if,
I' _ ~

",.'

A'

.,.:;

A'

Health care solid waste incinerator - Method of appraisement

HA

NQI- 2004

t thao de ngh1 cua Vien Yhoc moi trl1ang .B9 Y teo T6ng cue Tieu chuan 80 111ang Chat 111<.1ng duyet.TCVN'.Y381 : 2004 lain6idau TCVN 7381 : 2004 do Tieu Ban ky thuat Tieu chuan TCVN/TC146/SC2 "La Got chfit thai dm y te" bien soan tren lao d9n9 va V$ sinh co sa dt. B9 Khoa hoc va Cong ngh~ ban hanh. xet .

dong. Boi vai cac tai li$u vien dan ghi narn ban hanh thi ap dl:mg ban dV<. TCVN 5945 : 1995 Nvac thai cong nghi$p .Xac dinh asen t6ng .1cneu.TIE U CHUAN ~ VI~T NAM TCVN 7381: 2004 La dot chat thai ran y te - Phuonq phap danh gia th~m dinh Health care solid waste incinerator .1ngmrcc .1ngmrdc .Xac dinh mangan.Method of appraisement Tieu chuan nay quy dinh phironq phap danh gia de tham djnh cac loai 16 dot chat thai ran y te. quang dung foemaldoxim. kern.Xac dinh thuyngan t6ng so bang - liia . 5 . TCVN 3985 : 1999 TCVN 4577 Am h9C Muc on cho phep tal cac vi trf lam viec Nuae thai . TCVN 6193 : 1996 (ISO 6288 : 1986 (E)) Chat IV<.1ng rnrcc .Phvong phap xac dinh nhi$t d(>. Boi vai cac tal Ii$u vi$n dan khong ghi narn ban hanh thi ap dunq phlen ban mai nhat. bao gom ca viec danh gia thv nghi$m 16 mdl va danh gia kiem tra khi 16 da van hanh. TCVN 5989 : 1995 (ISO 5666/1 quang ph6 hap thu khong nqon : 1983) Chat IV<.1ngrurdc . .Phironq phap sau khi vo co hoa vci pemanganat pesLinfat TCVN 6002 : 1995 (ISO 6333 : 1986) Chat IV<. TCVN 6182 : 1996 (ISO 6595 : 1982 (E» Chat IV<. Phuong phap trac ph6 hap thu nguyen tv nqon Iva. Cac tal li$u vien dan sau la rat can thiet cho viec ap dl:Jng tieu chuan.Tieu chuan thai.Phuong Phuong phap trac phap quang ph6 dung bac dietyldithioeacbamat.Xac dinh coban. cadmi va chi.

Phuonq phap xac dinh n6ng d9 nito oxyt (NO.1 Danh muc cac chi tieu can danh gia th~m djnh Cac yeu cau ky thuat dung lam can cu d~ danh gia th~m dinh 10d6t. TCVN 6222 : 2000 (ISO 9174 : 1990) Chat 111(.10 phenantroHn . SMEWW Phucnq phap thu tieu chuan cho ruroc va nude thai cua Hi$p h9i sire khoe c9n9 d6ng Lo d6t chat thai ran y te .Xac dlnh sat b2lng phLfong phap trac pho dung thuoc thv 1. (S02) trong khi thai TCVN 7380 : 2004.Phuong phap xac dinh n6ng d9 axit clohydric Hoa ky.o d6t chat thai ran y te .TCVN 7381: 2004 TCVN 6197 : 1996 (ISO 5961 : 1984 (E» Chat ILfCJng ruroc .mg ruroc .) trong khi thai TCVN 7246 : 2003.American Public Health Association).mg kh6ng khf .1ng Lfac .Phironq phap xac dinh n6ng d9 cacbon monoxit (CO) trong khf thai TCVN 7243 : 2003 Lo dot chat thai ran y te .Xac dinh crom tong. ap dunq thee TCVN 7380 : 2004. Danh rnuc cac chi tieu can danh gia th~m dinh quy dinh trong Bang 1.PhLfong phap xac djnh n6ng d9 bui trong kh! thai TCVN 7242 : 2003 Lo dot chat thai ran y te .3 . tap 1. 6 . t.o d6t chat thai y te .Khl th. Version 1.ii 10dot chat thai ran y te TCVN 6625 : 2000 (ISO 11923 : 1999) Chat ILf<.Phironq phap xac dinh n6ng d9 axit flohydric (HF) trong khi thai TCVN 7244 : 2003 (HCI) trong khi thai TCVN 7245 : 2003 t.2.Phircnq phap xac dinh n6ng d9 ILfUhuynh dioxit Lo dot chat thai ran y te .Xac dinh chat ran 10 Ivng bang each n 19C qua cal 19C sol thuy tinh.Yeu cau ky thuat. Phuong phap trac pho hap thu nguyen tv.2. n TCVN 6560: 1999 Chat ILfc. TCVN 7241 : 2003 Lo dot chat thai ran y te .Xac dinh pH.3 tal ban Ian ttur 20 (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition. 3 N9i dung va phironq phap danh gia th~m djnh 3. TCVN 6492 (I SO 10523 : 1994) Chat ILfCJOgLfac .

4 cua tieu chuan nay Theo 3.2 Cac chat 0 nhiem trong nirdc thai 2.3. DC 1.8 4.4.8 cua tieu chuan nay Xem 3.3.7.2 Theo 3. DC 1.2 4.1 Suat tieu hao nhien li~u 3. dBA 1.3 T6ng gia thanh 16 66t 7 .2 4.6 Tro xi 3 Chi tieu kinh te' Tfnh theo eong thCte (4) cua tieu ehu§n nay Xem 3.3 4. Chi tieu cong ngh~ dot so dot thCt 4.1 Cong suat 16 dot 1.2.3 Tfnh theo eong thCte (1) va (2) cua tieu chuan nay Thiet b] do mCte on theo TCVN 3985-1999 Dung thuang £)0 each 1m nguon di~n di~n 1.1 Cac chat 0 nhiem khf thai trong 4.5 cua tieu chuan nay Theo eong thCte (3) cua tieu ehu&n nay 2.2 trurcc 60 thong 2 chi tieu mol trt.1.4 Nhi~t 69 khf thai ong kh6i. DC 1.2 Nhiet 69 buong cap.fi.8 Chieu eao ong kh6i.5 4.Danh muc cac chi tieu can danh gia th~m dinh Chi tieu danh gia TCVN D~ng c~/thiet danh gia b] 7380: 2004 each danh gia & phltdng phap tinh toan 1.3 Dung cap nhiet hoac can nhi~t Dung cap nhiet hoac can nhiet Dung nhi~t ke 4.9 cua tieu chu&n nay 3.5 Nhi~t d9 a mi~ng vo 16.2.3.2 Chi chi van hanh 3. s 1.ng 2.3.1 4.2. DC 1.7 MCte on cua h~ thong 16 60t.6 Thai gian hru chay trong buong dot thCt cap. m 4.TCVN 7381 : 2004 Bang 1 .3 Nhiet d9 buong cap.

3.:lngphai dam bao du thoi gian dot de lay mau va do phu hop vOj conq suat 16 dot. can cau . Neu viec cap chat thai khong lien tuc thl cong suat 16 dot 103 t6ng khoi Ilf<. 3.:lngbuong dot: theo + vat li$u vo 16: theo 4.2 Chu5n b] m~u chat thai r~n y te Mau chat thai ran y te (sau day 99i 103chat thai) dlf<.t<.:lng cac Ian cap chat thai quy ve thoi gian 1 h sau khi da chay het chat thai. ac thiet b] phu tro cua c Kiem tra tinh tranq 16.2 cua TCVN 7380 : 2004 + 8(> kin cua buong dot: theo 4..1.2... phuonq tien de ho tro viec lay mau (qian giao.3 cua TCVN 7380 : 2004 + Clta nap chat thai: theo 4.2 Danh gia thoi gian IU'Uchay Thci gian hru chay tinh theo cong truro: 8 . ).:lC xac dinh khi 16 dot lam viec 6n diinh.3 PhU'dng phap danh gia 3.4 Ki~m tra cau tao 10 dot 4.2.1.:lng chat thai phan huy het trong buonq dot so cap trong thci gian mot gid (kg/h).:lngrnroc cho phep: + Khoi Ilf<.1 Cong tac chu~n b] Chu~n bj 10 dot san sang heat d(>ng cua 16: di$n. 3. + NhCtng chat diroc phep dot.TCVN 7381: 2004 3.1.2. Cong suat 16 dot dlf<. nang Il. + Thiet b].3 Chu~n b] trang thiet b] de va lay m~u + Xac dinh vi trf lay rnau.1.4 cua TCVN 7380 : 2004 3.1 Danh gia cong suatlo dot Danh gia khoi Ilf<.:lng. 3.1 cua TCVN 7380 : 2004 + So Ilf<.:lng)hoac ham Ilf<.. ruroc. 3.2. + Thiet b] lay rnau va do.3.:lCdua vao 16 dot phai phu hop vOi TCVN 7380 : 2003 va quy dinh cua nha san xuat 16 thee cac tieu chi: + 8(> am tlfdng doi (% khoi Ilf<.2 3.

do thirc te.mgkhf thai tai cira ra cua buong dot S<1 cap. tfnh bang Kelvin (K). tfnh bang Kelvin (K). khf thai 16 dot chat thai cho cac 9 . quy d6i khoi tren giay (m3/s). tfnh bang met khoi tren giay (m3/s).mg khf thai tal cLta ra cua buong dot thCt cap. T. tfnh theo cong trurc: a nhi$t de? T" tinh bang met Q2 «t. tfnh bang met khoi (rrr'): 0.4 Danh gia cac chat 0 nhi~m trong khl thai Phai lay mau va phan tfch nong de? cac chat 0 nhiem trong thong so quy dinh trong Bang 2.TCVN 7381 : 2004 (1) Trong d6: t: Thai gian hru chay tfnh bang giay (5). : Liru 11I(. do thirc te.3.3 Danh gia mllc on Xac dinh mCtc on theo TCVN 3985: 1999 3.3. theo thiet ke. QI=~-". : Nhiet de?khf thai ra khoi buong dot so cap. T2: Nhiet de?khf thai ra khoi buong dot thCt cap. V: T6ng the tich buong dot thCt cap. 3.'_ T2 Trong do: O2 : (2) Liru 11Ic.

Mn) mg/m3 Se ban hanh 10. T6ng Dioxin/Furan - rnq/rn" ng/m3 Se ban hanh Dioxin (C12Hs_nCln02) Furan (C12Hs_nClnO) Se ban hanh 10 .TCVN 7381: 2004 Bang 2 . Sn. Cadmi (Cd) 8. Thuy nqan (Hg) 9. Axit Flohydric (HF) 3.Cac thong so 0 nhiem trong khi thai can danh gia Thong (TCVN 6560) so Ddn vi PhU'dng phap xac dinh TCVN 7241 :2003 TCVN 7243:2003 TCVN 7244:2003 TCVN 7242:2003 TCVN 7245:2003 TCVN 7246:2003 Se ban hanh Se ban hanh 1. Co. Byi 2. T6ng cac kim loai n~ng khac (As. Liru huynh oxyt (S02) 7. Ni. Cu. Pb. Nita oxyt (NOx) 6. Cr. Sb. Axlt Clohydric (HCI) mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 rnq/rn" rnq/m" 4. T6ng cac hop chat hiru co 11. Cacbon monoxit (CO) 5.

Kern (Zn) 10.B TCVN 5989 : 1995 (ISO 5666/1 : 1983) 12.O 11923: 1997) TCVN 6182 : 1996 (ISO 6595 : 1982 (E» TCVN 6193 : 1996 (ISO 6288 : 1986 (E» 4. Cadmi (Cd) mg/I ho~c TCVN 6197 : 1996 (ISO 5961 : 1984(E» I 1 .TCVN 7381 : 2004 3. 80ng (Cu) 9.Cac thong so 0 nhiem trong mtdc thai can danh gia va phU'dng phap xac dinh Thong (TCVN 5945) 1. pH so Ddn vi °C PhU'dng phap xac dlnh TCVN 4557 : 1988 TCVN 6492 : 1999 (ISO 10523: 1994) d9 3. cho cac thong s6 quy dinh trong Bang 3. Bang 3 . Mangan (Mn) . Chi (Pb) 7. Sat (Fe) 13. Thiac (Sn) 14. Crom VI (Cr6+) 8. Nhiet 2. 11. Chat ran 10 Iltng mg/I TCVN 6625 : 2000 (I~. 6. Niken (Ni) mg/I mg/I mg/I TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986) TCVN 6222 : 2000 (ISO 9174 : 1990) TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986 (E» TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986) mg/l mg/I mg/I TCVN 6002 : 1995 (ISO 6333 : 1986) TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986) TCVN 6177 : 1996 (ISO 6332: 1988 (E» S M EWW 3111 .3.5 Danh gia cac chafo nhiem trong mldc thai Phai lay mau va phan tfch cac chat 0 nhiem trong ruroc thai (neu c6) tlt h~ th6ng 19C kh6i thai bang phucnq phap Lldt. Asen (As) mg/I 5. Thuy ngan (Hg) mg/I mg/I mg/I I I I I I I 11 .

1ctfnh theo cong thirc: C=c' -aTrong d6: ( a-b) (%) (3) a : khoi IVc. 4 Quy dinh phLtdng ti~n va d\lng C\I do Tat ca cac dl.1c lap thanh bao cao.9 T6ng gia thanh 16 dot Bao gem: tien mua 10 va phu ki$n.lng cl. Chi phi d~ van hanh 10.1c ki~m dinh hoac hieu chuan.TCVN 7381: 2004 3.l do deu phai dllc. thuy tinh '" ).1cc6 trong m~u phan tfch (sat.1c quy dinh trong phu luc A. con I~i trong tro xi.1ngcac chat khong th~ chay dllc. mroc. tfnh bang phan tram (%). : IVc.1ngnhien li$u (khf chay.3. tfnh bang kilogam (kg). dau) d~ dot het 1 kg chat thai dVa vao 10 khi 10 dot da heat d9n9 on djnh. h6a chat.tngcac chat c6 th~ chay dVc. tfnh bang kilogam (kg).3. theo cong thtrc: 9 :rrong d6: Gnl Grac : = _"I G o: .3. 5 L~p bao cao danh gia Ket qua danh gia phai dVc. tfnh bang d/kg chat thai. 3. nhan cong va cac vat li$u phu khac. M~u bao cao danh g1a tham dinh dVc.3.6 Danh gia tro XI Ham IVc.tfnh bang kilogam (kg). nhien li$u.7 ty 1$ cac chat chay dVc.tfnh bang kilogam (kg). c: 3. 12 .1ctrong tro xi dllc.u Suat tieu hao nhien li$u la IVc. Xac dinh chi phi van hanh .1ng tro xi cua m~u phan tich.kg/kg (4) IVc. 3.1ngchat thai dot trung binh trong 1 giCJ.1ckhong I~n tap chat.8 . tfnh trung binh cho toan b9 thCJigian danh gia tham dinh. bao gem: tien di$n.1ngnhien li$u dot trung binh trong 1 giCJ. tien lap d~t va chi phf khac. b : khoi IVc. Xac djnh suat tieu hao nhlen Ii. c6 chLtng chi xac nhan cua co quan c6 tham quyen.

1) Ket qua do.1 A.2.2.1 - Cac thong tin chung Ten va nhan hieu lo dot: Nha san xuat: Ten chu so hiru: Noi lap d~t: Conq suat dot: kg/h hoac m3/h Klch tturoc 16: dai x r9ng x cao. phan tich tro (mau phieu C.2 Ket qua danh gia th~m djnh A. phan tich khi thai (mau phieu C.1.2.2. th~m d!nh lo dot It nhat phai gem cac thong tin sau A.2) Ket qua do.1) A.1.2.2 A.3 A.2 A. m Nhien Ii$u/nang + Khf dot ILfC.2. phan tich mtoc thai (mau phieu C.3) Ve chi tieu kinh te (mau phieu 0.1ng: (danh dau vao loai tLfong ung) Narn san xuat: + Khac: D D + Oau D A.3 Ket luan Ngay D~i di~n co quan chu quan thang nam 200 D~i di~n co quan danh gia th~m dinh 13 .1 A.TCVN 7381 : 2004 Ph\l luc A (quy dinh) M~u bao cao ket qua danh gia th~m dinh Bao CaD ket qua danh gia.3 Ve Ve chi tieu cong ngh~ (rnau phieu B1) chi tieu moi tnrdng Ket qua do.1.

1 Phieu ket qua danh gia chi tieu cong ngh~ TCVN chi tieu danh gia 7380: 2004 Ket kiim qua tra Ghichli ! I 1 f)anh gia cec chi 1.1 Cong suat 16 dot tieu cong ngh~ 1. dBA 1.I Il.5 Nhi~t de?va 16. °c ~ 800 ~ 1050 1.4 Nhi~t de?buong dot thCt cap. °c 1. °c 1.9 Nbi~t de?cua khf thai ij mi$ng ong kh6i. m 1. S buong dot thCt :s 50 ~ 1.2 So 111qngbuong dot 1.3 Nhi~t de?buong dot SeJ ~2 cap.TCVN 7381: 2004 Ph l. °c 1.5 1.10 Ho gia) SeJ :s 85 ~8 s 250 ky thuat (neu c6 yeu cau danh 14 .Ic B (tham khao) M&u phieu trinh bay ket qua danh gia chi tieu cong ngh~ B.cap.7 MCtc on ella he thong 16 dot.8 Chieu cao ong kh6i.6 Thai gian 111uchay trong A' .

Cu.Ni. T6ng cac hop chat hliu co mg/m3 15 . t. phan tich khi thai Thong so £)dn vi TCVN 6560 Kat qua do dlfqc Ghi chu 1. Axit clohydric 4.uu huynh dioxit (S02) 3.V.li 2. Cadmi (Cd) 8.Sn. T6ng Dioxin/Furan . Cac oxit nlto (NOx) 7.Pb.Dioxin (C12Ha_nCln-0) . Cacbon monoxit (CO) 6. Bl.TCVN 7381 : 2004 Phl.Furan (C12Ha_nCln-0) ng/m3 11.CoCr.Mn) ""' 10. Axit flohydric (HCI) (HF) mq/rn" mg/m3 rnq/rn" mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 rnq/rn" mg/m3 _ 5. T6ng cac kim leal n~ng (As. Thuy ngan (Hg) 9.1 Phieu ket qua do.Sb.l luc C (tham khao) Mau phiau trinh bay kat qua dcinh gia chi tieu moi trlfong C.

5 0.9. S~t (Fe) 13. Thiec (Sn) 14.1 1 2 1 1 5 1 0.02 0. Crom VI (Cr6+) 8. Asen (As) 5.TCVN 7381: 2004- C. Thuy ngan (Hg) 16 . phan tich rnrdc thai TCVN 5945 40 5.005 t Thong 1. £)ong (Cu) 9. Cadmi (Cd) 6. Chi (Pb) 7.5 .0 100 0. Nhi$t 2. Mangan (Mn) 11.1 0. Chat r~n 10 hing 4.2 Phieu ket qua do. Niken (Ni) 12. mg/l mg/l mg/I mg/I mg/I mg/l mg/l mg/I mgtl mg/l I 3. pH so OCfn vi Ket qua do dllqc Ghi ehu 09 °c mg/I mg/l. Kern (Zn) 10.

3 ) TT Thanh phan tro xi kg % Ket qua trung binh kg % 1 Tro Nhltng vat kh6ng chay dLfC1C (thuy tinh. sat... 2.TCVN 7381 : 2004 C.) 2 3 T6ng c(>ng 17 . philn tleh tro xi Lan do (1.3 Phieu ket qua do.

bao gem: H6a chat f)i$n Dau/khf chay Nhan conq Thue d6 tro.ng) + Chi phi van hanh. xi - oac v~t khac 18 ..1 Ket qua danh gia thim + T6ng gia thanh dinh chi tieu kinh te + Mltc tieu hao nhten li$u (nang ILt<.TCVN 7381: 2004 Ph':l lue 0 (tham khao) Mau phieu trinh bay ket qua danh gia thim dinh chi tieu kinh te 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful