P. 1
TCVN_7381_04_2

TCVN_7381_04_2

|Views: 16|Likes:
Được xuất bản bởiBăng Nhât Quang

More info:

Published by: Băng Nhât Quang on Nov 05, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2011

pdf

text

original

TCVN

TIEU

CHUAN

,..?

VI~T

NAM

TCVN 7381 : 2004

LO aOT CHAT THAI RAN Y TE PHUONG PHAP £>ANH GIA THAM IlINH .
, if,
I' _ ~

",.'

A'

.,.:;

A'

Health care solid waste incinerator - Method of appraisement

HA

NQI- 2004

t thao de ngh1 cua Vien Yhoc moi trl1ang . xet .1ng duyet.B9 Y teo T6ng cue Tieu chuan 80 111ang Chat 111<. B9 Khoa hoc va Cong ngh~ ban hanh.Y381 : 2004 lain6idau TCVN 7381 : 2004 do Tieu Ban ky thuat Tieu chuan TCVN/TC146/SC2 "La Got chfit thai dm y te" bien soan tren lao d9n9 va V$ sinh co sa dt.TCVN'.

TIE U CHUAN ~ VI~T NAM TCVN 7381: 2004 La dot chat thai ran y te - Phuonq phap danh gia th~m dinh Health care solid waste incinerator .Xac dinh mangan.Phironq phap sau khi vo co hoa vci pemanganat pesLinfat TCVN 6002 : 1995 (ISO 6333 : 1986) Chat IV<.Phuong Phuong phap trac phap quang ph6 dung bac dietyldithioeacbamat. Phuong phap trac ph6 hap thu nguyen tv nqon Iva. TCVN 5945 : 1995 Nvac thai cong nghi$p . TCVN 3985 : 1999 TCVN 4577 Am h9C Muc on cho phep tal cac vi trf lam viec Nuae thai . . TCVN 5989 : 1995 (ISO 5666/1 quang ph6 hap thu khong nqon : 1983) Chat IV<.1ngrurdc .Xac dinh thuyngan t6ng so bang - liia .Tieu chuan thai. cadmi va chi. Boi vai cac tai li$u vien dan ghi narn ban hanh thi ap dl:mg ban dV<.1ngmrdc . TCVN 6193 : 1996 (ISO 6288 : 1986 (E)) Chat IV<.Xac dinh asen t6ng . Boi vai cac tal Ii$u vi$n dan khong ghi narn ban hanh thi ap dunq phlen ban mai nhat.1cneu.Xac dinh coban.1ng rnrcc . Cac tal li$u vien dan sau la rat can thiet cho viec ap dl:Jng tieu chuan. TCVN 6182 : 1996 (ISO 6595 : 1982 (E» Chat IV<. 5 . kern.1ngmrcc . bao gom ca viec danh gia thv nghi$m 16 mdl va danh gia kiem tra khi 16 da van hanh. dong.Method of appraisement Tieu chuan nay quy dinh phironq phap danh gia de tham djnh cac loai 16 dot chat thai ran y te. quang dung foemaldoxim.Phvong phap xac dinh nhi$t d(>.

3 N9i dung va phironq phap danh gia th~m djnh 3. ap dunq thee TCVN 7380 : 2004. SMEWW Phucnq phap thu tieu chuan cho ruroc va nude thai cua Hi$p h9i sire khoe c9n9 d6ng Lo d6t chat thai ran y te .PhLfong phap xac djnh n6ng d9 bui trong kh! thai TCVN 7242 : 2003 Lo dot chat thai ran y te . (S02) trong khi thai TCVN 7380 : 2004.Phironq phap xac dinh n6ng d9 cacbon monoxit (CO) trong khf thai TCVN 7243 : 2003 Lo dot chat thai ran y te . t.) trong khi thai TCVN 7246 : 2003.2.Xac dlnh sat b2lng phLfong phap trac pho dung thuoc thv 1.American Public Health Association). Danh rnuc cac chi tieu can danh gia th~m dinh quy dinh trong Bang 1.mg kh6ng khf .TCVN 7381: 2004 TCVN 6197 : 1996 (ISO 5961 : 1984 (E» Chat ILfCJng ruroc .3 tal ban Ian ttur 20 (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition. Phuong phap trac pho hap thu nguyen tv.Xac dinh pH. n TCVN 6560: 1999 Chat ILfc.Phironq phap xac dinh n6ng d9 axit flohydric (HF) trong khi thai TCVN 7244 : 2003 (HCI) trong khi thai TCVN 7245 : 2003 t.mg ruroc .o d6t chat thai ran y te .Xac dinh crom tong. Version 1. tap 1. TCVN 7241 : 2003 Lo dot chat thai ran y te .Phuong phap xac dinh n6ng d9 axit clohydric Hoa ky.Phuonq phap xac dinh n6ng d9 nito oxyt (NO.2.3 .ii 10dot chat thai ran y te TCVN 6625 : 2000 (ISO 11923 : 1999) Chat ILf<.Xac dinh chat ran 10 Ivng bang each n 19C qua cal 19C sol thuy tinh.1 Danh muc cac chi tieu can danh gia th~m djnh Cac yeu cau ky thuat dung lam can cu d~ danh gia th~m dinh 10d6t.Phircnq phap xac dinh n6ng d9 ILfUhuynh dioxit Lo dot chat thai ran y te .1ng Lfac . 6 . TCVN 6222 : 2000 (ISO 9174 : 1990) Chat 111(. TCVN 6492 (I SO 10523 : 1994) Chat ILfCJOgLfac .Khl th.Yeu cau ky thuat.10 phenantroHn .o d6t chat thai y te .

3. dBA 1.Danh muc cac chi tieu can danh gia th~m dinh Chi tieu danh gia TCVN D~ng c~/thiet danh gia b] 7380: 2004 each danh gia & phltdng phap tinh toan 1.1 Suat tieu hao nhien li~u 3.6 Thai gian hru chay trong buong dot thCt cap. s 1.9 cua tieu chu&n nay 3. DC 1.3 Dung cap nhiet hoac can nhi~t Dung cap nhiet hoac can nhiet Dung nhi~t ke 4.2 4.3.2 4.8 4.5 Nhi~t d9 a mi~ng vo 16.4 Nhi~t 69 khf thai ong kh6i.2.6 Tro xi 3 Chi tieu kinh te' Tfnh theo eong thCte (4) cua tieu ehu§n nay Xem 3.5 4.2 Chi chi van hanh 3.2.2 Nhiet 69 buong cap.fi.TCVN 7381 : 2004 Bang 1 .4.ng 2.1 Cac chat 0 nhiem khf thai trong 4. DC 1.7.8 Chieu eao ong kh6i.2 trurcc 60 thong 2 chi tieu mol trt.5 cua tieu chuan nay Theo eong thCte (3) cua tieu ehu&n nay 2.3. m 4. DC 1.1 Cong suat 16 dot 1. DC 1.3.1.1 4.3 Tfnh theo eong thCte (1) va (2) cua tieu chuan nay Thiet b] do mCte on theo TCVN 3985-1999 Dung thuang £)0 each 1m nguon di~n di~n 1. Chi tieu cong ngh~ dot so dot thCt 4.3 Nhiet d9 buong cap.2 Theo 3.3 T6ng gia thanh 16 66t 7 .4 cua tieu chuan nay Theo 3.3 4.8 cua tieu chuan nay Xem 3.7 MCte on cua h~ thong 16 60t.2.2 Cac chat 0 nhiem trong nirdc thai 2.

3. 3.3.3 Chu~n b] trang thiet b] de va lay m~u + Xac dinh vi trf lay rnau.1..3 PhU'dng phap danh gia 3.:lngrnroc cho phep: + Khoi Ilf<..1 cua TCVN 7380 : 2004 + So Ilf<.:lC xac dinh khi 16 dot lam viec 6n diinh.2 Chu5n b] m~u chat thai r~n y te Mau chat thai ran y te (sau day 99i 103chat thai) dlf<.1.2 Danh gia thoi gian IU'Uchay Thci gian hru chay tinh theo cong truro: 8 .:lCdua vao 16 dot phai phu hop vOi TCVN 7380 : 2003 va quy dinh cua nha san xuat 16 thee cac tieu chi: + 8(> am tlfdng doi (% khoi Ilf<.3 cua TCVN 7380 : 2004 + Clta nap chat thai: theo 4. 3.2.4 cua TCVN 7380 : 2004 3.1 Danh gia cong suatlo dot Danh gia khoi Ilf<. ac thiet b] phu tro cua c Kiem tra tinh tranq 16.2. + Thiet b]..:lng)hoac ham Ilf<.:lng.4 Ki~m tra cau tao 10 dot 4.TCVN 7381: 2004 3. ruroc. Cong suat 16 dot dlf<. can cau . Neu viec cap chat thai khong lien tuc thl cong suat 16 dot 103 t6ng khoi Ilf<.:lng chat thai phan huy het trong buonq dot so cap trong thci gian mot gid (kg/h).2.2 cua TCVN 7380 : 2004 + 8(> kin cua buong dot: theo 4. + Thiet b] lay rnau va do.:lngbuong dot: theo + vat li$u vo 16: theo 4.3.2 3. nang Il.:lngphai dam bao du thoi gian dot de lay mau va do phu hop vOj conq suat 16 dot.t<. + NhCtng chat diroc phep dot. 3.2..:lng cac Ian cap chat thai quy ve thoi gian 1 h sau khi da chay het chat thai. phuonq tien de ho tro viec lay mau (qian giao.1 Cong tac chu~n b] Chu~n bj 10 dot san sang heat d(>ng cua 16: di$n.1. ).1.

tfnh bang met khoi tren giay (m3/s).TCVN 7381 : 2004 (1) Trong d6: t: Thai gian hru chay tfnh bang giay (5). theo thiet ke.3.mgkhf thai tai cira ra cua buong dot S<1 cap. V: T6ng the tich buong dot thCt cap. : Nhiet de?khf thai ra khoi buong dot so cap.3 Danh gia mllc on Xac dinh mCtc on theo TCVN 3985: 1999 3. khf thai 16 dot chat thai cho cac 9 . quy d6i khoi tren giay (m3/s). tfnh bang Kelvin (K). T2: Nhiet de?khf thai ra khoi buong dot thCt cap.'_ T2 Trong do: O2 : (2) Liru 11Ic. tfnh theo cong trurc: a nhi$t de? T" tinh bang met Q2 «t. : Liru 11I(. 3. do thirc te.mg khf thai tal cLta ra cua buong dot thCt cap. QI=~-".3. tfnh bang met khoi (rrr'): 0. tfnh bang Kelvin (K).4 Danh gia cac chat 0 nhi~m trong khl thai Phai lay mau va phan tfch nong de? cac chat 0 nhiem trong thong so quy dinh trong Bang 2. T. do thirc te.

Liru huynh oxyt (S02) 7.TCVN 7381: 2004 Bang 2 . Byi 2. T6ng cac hop chat hiru co 11. Axlt Clohydric (HCI) mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 rnq/rn" rnq/m" 4. Sn. Pb. Nita oxyt (NOx) 6. Ni. T6ng Dioxin/Furan - rnq/rn" ng/m3 Se ban hanh Dioxin (C12Hs_nCln02) Furan (C12Hs_nClnO) Se ban hanh 10 . Cadmi (Cd) 8. T6ng cac kim loai n~ng khac (As. Cacbon monoxit (CO) 5. Cu. Thuy nqan (Hg) 9. Mn) mg/m3 Se ban hanh 10. Sb. Co. Cr. Axit Flohydric (HF) 3.Cac thong so 0 nhiem trong khi thai can danh gia Thong (TCVN 6560) so Ddn vi PhU'dng phap xac dinh TCVN 7241 :2003 TCVN 7243:2003 TCVN 7244:2003 TCVN 7242:2003 TCVN 7245:2003 TCVN 7246:2003 Se ban hanh Se ban hanh 1.

O 11923: 1997) TCVN 6182 : 1996 (ISO 6595 : 1982 (E» TCVN 6193 : 1996 (ISO 6288 : 1986 (E» 4. Bang 3 . Cadmi (Cd) mg/I ho~c TCVN 6197 : 1996 (ISO 5961 : 1984(E» I 1 . Niken (Ni) mg/I mg/I mg/I TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986) TCVN 6222 : 2000 (ISO 9174 : 1990) TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986 (E» TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986) mg/l mg/I mg/I TCVN 6002 : 1995 (ISO 6333 : 1986) TCVN 6193 : 1996 (ISO 8286 : 1986) TCVN 6177 : 1996 (ISO 6332: 1988 (E» S M EWW 3111 . Mangan (Mn) . Kern (Zn) 10. Thiac (Sn) 14. Chi (Pb) 7. cho cac thong s6 quy dinh trong Bang 3. Crom VI (Cr6+) 8.3. Sat (Fe) 13. 6.5 Danh gia cac chafo nhiem trong mldc thai Phai lay mau va phan tfch cac chat 0 nhiem trong ruroc thai (neu c6) tlt h~ th6ng 19C kh6i thai bang phucnq phap Lldt. pH so Ddn vi °C PhU'dng phap xac dlnh TCVN 4557 : 1988 TCVN 6492 : 1999 (ISO 10523: 1994) d9 3.TCVN 7381 : 2004 3.Cac thong so 0 nhiem trong mtdc thai can danh gia va phU'dng phap xac dinh Thong (TCVN 5945) 1. 11. Nhiet 2. Asen (As) mg/I 5. Thuy ngan (Hg) mg/I mg/I mg/I I I I I I I 11 . 80ng (Cu) 9.B TCVN 5989 : 1995 (ISO 5666/1 : 1983) 12. Chat ran 10 Iltng mg/I TCVN 6625 : 2000 (I~.

tfnh bang phan tram (%).8 . c: 3.6 Danh gia tro XI Ham IVc.u Suat tieu hao nhien li$u la IVc. 3.lng cl.7 ty 1$ cac chat chay dVc. thuy tinh '" ).1ng tro xi cua m~u phan tich.1cc6 trong m~u phan tfch (sat. bao gem: tien di$n. Chi phi d~ van hanh 10. Xac djnh suat tieu hao nhlen Ii.tfnh bang kilogam (kg). 3. tfnh bang kilogam (kg).1ctfnh theo cong thirc: C=c' -aTrong d6: ( a-b) (%) (3) a : khoi IVc.3. con I~i trong tro xi.l do deu phai dllc. 5 L~p bao cao danh gia Ket qua danh gia phai dVc.1c quy dinh trong phu luc A.TCVN 7381: 2004 3. b : khoi IVc.3. Xac dinh chi phi van hanh .tngcac chat c6 th~ chay dVc. tfnh bang d/kg chat thai. tfnh trung binh cho toan b9 thCJigian danh gia tham dinh. M~u bao cao danh g1a tham dinh dVc. 4 Quy dinh phLtdng ti~n va d\lng C\I do Tat ca cac dl. tfnh bang kilogam (kg). nhan cong va cac vat li$u phu khac.tfnh bang kilogam (kg). : IVc.1ckhong I~n tap chat.9 T6ng gia thanh 16 dot Bao gem: tien mua 10 va phu ki$n.3.1c lap thanh bao cao.kg/kg (4) IVc.1ngcac chat khong th~ chay dllc.1ctrong tro xi dllc. h6a chat. c6 chLtng chi xac nhan cua co quan c6 tham quyen. theo cong thtrc: 9 :rrong d6: Gnl Grac : = _"I G o: .1c ki~m dinh hoac hieu chuan. mroc. nhien li$u.1ngchat thai dot trung binh trong 1 giCJ. 12 .1ngnhien li$u dot trung binh trong 1 giCJ. dau) d~ dot het 1 kg chat thai dVa vao 10 khi 10 dot da heat d9n9 on djnh.3. tien lap d~t va chi phf khac.1ngnhien li$u (khf chay.

2.1 A.2.3) Ve chi tieu kinh te (mau phieu 0.2 Ket qua danh gia th~m djnh A.1ng: (danh dau vao loai tLfong ung) Narn san xuat: + Khac: D D + Oau D A.1) A.2) Ket qua do.2.2.2 A.1 - Cac thong tin chung Ten va nhan hieu lo dot: Nha san xuat: Ten chu so hiru: Noi lap d~t: Conq suat dot: kg/h hoac m3/h Klch tturoc 16: dai x r9ng x cao.2.3 Ket luan Ngay D~i di~n co quan chu quan thang nam 200 D~i di~n co quan danh gia th~m dinh 13 .3 A.1 A.2.TCVN 7381 : 2004 Ph\l luc A (quy dinh) M~u bao cao ket qua danh gia th~m dinh Bao CaD ket qua danh gia.1.1. phan tich tro (mau phieu C. phan tich mtoc thai (mau phieu C. th~m d!nh lo dot It nhat phai gem cac thong tin sau A.3 Ve Ve chi tieu cong ngh~ (rnau phieu B1) chi tieu moi tnrdng Ket qua do.1.1) Ket qua do. phan tich khi thai (mau phieu C. m Nhien Ii$u/nang + Khf dot ILfC.2 A.

m 1.5 Nhi~t de?va 16.2 So 111qngbuong dot 1.I Il.10 Ho gia) SeJ :s 85 ~8 s 250 ky thuat (neu c6 yeu cau danh 14 .4 Nhi~t de?buong dot thCt cap.9 Nbi~t de?cua khf thai ij mi$ng ong kh6i.1 Cong suat 16 dot tieu cong ngh~ 1. °c 1. °c 1.7 MCtc on ella he thong 16 dot.3 Nhi~t de?buong dot SeJ ~2 cap. °c ~ 800 ~ 1050 1.cap. dBA 1.Ic B (tham khao) M&u phieu trinh bay ket qua danh gia chi tieu cong ngh~ B.5 1.1 Phieu ket qua danh gia chi tieu cong ngh~ TCVN chi tieu danh gia 7380: 2004 Ket kiim qua tra Ghichli ! I 1 f)anh gia cec chi 1.8 Chieu cao ong kh6i.TCVN 7381: 2004 Ph l. S buong dot thCt :s 50 ~ 1. °c 1.6 Thai gian 111uchay trong A' .

Mn) ""' 10. t. Axit flohydric (HCI) (HF) mq/rn" mg/m3 rnq/rn" mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 rnq/rn" mg/m3 _ 5. T6ng Dioxin/Furan . T6ng cac kim leal n~ng (As.Dioxin (C12Ha_nCln-0) .TCVN 7381 : 2004 Phl.li 2.Sb.Pb. phan tich khi thai Thong so £)dn vi TCVN 6560 Kat qua do dlfqc Ghi chu 1.1 Phieu ket qua do. Cac oxit nlto (NOx) 7.V.l luc C (tham khao) Mau phiau trinh bay kat qua dcinh gia chi tieu moi trlfong C. T6ng cac hop chat hliu co mg/m3 15 .uu huynh dioxit (S02) 3. Cadmi (Cd) 8. Cacbon monoxit (CO) 6. Thuy ngan (Hg) 9.Furan (C12Ha_nCln-0) ng/m3 11. Axit clohydric 4.Ni.Cu. Bl.Sn.CoCr.

1 0. Cadmi (Cd) 6. Thuy ngan (Hg) 16 . phan tich rnrdc thai TCVN 5945 40 5.5 .005 t Thong 1.02 0. Thiec (Sn) 14. S~t (Fe) 13. Nhi$t 2.0 100 0. Niken (Ni) 12.5 0.9.2 Phieu ket qua do. Crom VI (Cr6+) 8.1 1 2 1 1 5 1 0. £)ong (Cu) 9. Kern (Zn) 10. Chat r~n 10 hing 4. pH so OCfn vi Ket qua do dllqc Ghi ehu 09 °c mg/I mg/l. mg/l mg/l mg/I mg/I mg/I mg/l mg/l mg/I mgtl mg/l I 3. Chi (Pb) 7. Mangan (Mn) 11.TCVN 7381: 2004- C. Asen (As) 5.

2. sat.. philn tleh tro xi Lan do (1.TCVN 7381 : 2004 C.) 2 3 T6ng c(>ng 17 .3 ) TT Thanh phan tro xi kg % Ket qua trung binh kg % 1 Tro Nhltng vat kh6ng chay dLfC1C (thuy tinh.3 Phieu ket qua do..

ng) + Chi phi van hanh.TCVN 7381: 2004 Ph':l lue 0 (tham khao) Mau phieu trinh bay ket qua danh gia thim dinh chi tieu kinh te 0.. bao gem: H6a chat f)i$n Dau/khf chay Nhan conq Thue d6 tro.1 Ket qua danh gia thim + T6ng gia thanh dinh chi tieu kinh te + Mltc tieu hao nhten li$u (nang ILt<. xi - oac v~t khac 18 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->