ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN LCĐ KHOA HÓA HỌC CHI

ĐOÀN TH HÓA K31

Quy Nhơn, ngày

tháng

năm 2011

BẢN KIỂM ĐIỂM BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN TH HÓA K31 NHIỆM KỲ 2010-2011
Thực hiện công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học nhiệm kỳ 2010-2011, căn cứ vào báo cáo tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những mặt hạn chế, tồn tại. BCH CĐ TH HÓA K31 xin nghiêm túc tự kiểm điểm trước Đại hội về công tác lãnh chỉ đạo trên các lĩnh vực hoạt động như sau : 1/ Công tác tổ chức Ban chấp hành : BCH nhiệm kỳ 2010-2011 có cơ cấu số lượng là 2 đồng chí, gồm các đồng chí tên sau : 1. - Đ/c :Lê Văn Hậu Bí thư 2. - Đ/c :Lâm Thị Mỹ Phó bí thư 2/ Về hoạt động của Ban chấp hành CĐ TH HÓA K31 : a/ Mặt mạnh : • Đa số các thành viên gắn bó với công tác Đoàn, phong trào thanh niên, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn hăng hái, nhiệt tình trong các hoạt động, tự chủ trong công việc. • Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. • Duy trì tốt quan hệ với Đoàn cấp trên, chi đoàn bạn. Tranh thủ được sự đồng tình, giúp đỡ của LCĐ KHOA HÓA HỌC, Chi Bộ và hầu hết các bạn Đoàn viên, thanh niên trong khoa. b/ Mặt hạn chế : Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế và khó khăn nhất định như sau : • BCH chi đoàn chưa tiếp cận các phong trào nhiều, dẫn đến thiếu phương pháp, kế hoạch trong việc triển khai các hoạt động. • Chưa thực hiện tốt công tác Đoàn phí. • Một số thành viên chưa thực sự nghiêm túc, còn thiếu trách nhiệm trong công việc được giao.

TM. LCĐ khoa HÓA HỌC. xin ý kiến của BCH LCĐ KHOA HÓA HỌC. tích cực giao lưu. Trên đây là bản kiểm điểm về công tác chỉ đạo của BCH chi đoàn TH HÓA K31 trong nhiệm kì 2010-2011.• Bên cạnh tham gia công tác Đoàn. học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức. BCH chi đoàn TH HÓA K31 rút ra bài học kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2011-2012 như sau : • Thường xuyên trao đổi. chưa đảm bảo hoàn thành tốt công việc học tập. • Đa số các hoạt động diễn ra trong thời gian ngắn nên khó khăn trong công tác chuẩn bị. CHI BỘ. b/ Bài học kinh nghiệm : Từ việc đánh giá những mặt mạnh và hạn chế nêu trên. 3/. lấy đó là lực lượng nòng cốt cho các hoạt động Đoàn. luôn duy trì tốt các mối quan hệ với chi đoàn bạn.BCH CHI ĐOÀN TH HÓA K31 BÍ THƯ LÊ VĂN HẬU . CLB – đội nhóm. • Đẩy mạnh công tác Chi Đoàn. • Do đặc thù của môn học phải đi thực hành nhiều nên khó khăn trong việc sắp xếp thời gian.Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm : a/ Nguyên nhân : • Số lượng đoàn viên trong lớp rất hạn chế gây khó khăn trong việc triển khai các hoạt động. xây dựng Đoàn. nhiệm vụ đề ra. • Luôn tham mưu. thảo luận trong nội bộ BCH cũng như với lực lượng đoàn viên để tìm ra biện pháp thiết thực hoàn thành tốt các kế hoạch.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful