STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TÊN SÁCH 50 năm công trình vật lý chọn lọc Bài tập cơ học giải tích Bài tập giải tích (Giáo trình toán nhóm ngành 1) T ập 1 Bài tập giải tích (Tập 1: Phép tính vi phân) Bài tập hóa đại cương (Dùng cho sinh viên nhóm ngành I, II, III) tất cả các trường Đại học (Tập 2) Bài tập toán cao cấp (Tập 3: Phép tính giải tích nhiều biến số) Bài tập và lời giải cơ học lượng tử Bài tập và lời giải nhiệt động lực học v à vật lý thống kê Bài tập và lời giải Quang học Bài tập và lời giải vật lý chất rắn, thuyết t ương đối và các vấn đề liên quan Bài tập Vật Lý : Thuyết tương đối và Vật Lý chất rắn (2 cuốn) Bài tập Vật lý cơ học & bài tập Vật Lý cơ học Lượng tử Bài tập vật lý lý thuyết (Tập 2) C ơ học lượng tử - Vật lý thống kê Bán dẫn hữu cơ Polyme công nghệ chế tạo, tính chất và ứng dụng Báo cáo khoa học tại hội nghị Vật liệu đất hiếm v à ứng dụng Báo cáo khoa học tại hội nghị Vật liệu đất hiếm v à ứng dụng Các bài giảng về lý thuyết lượng tử các hệ Nanô (11 cuốn) Các nguyên lý cơ bản của quang điện tử học v à viễn thông quang học Các Phương Pháp Toán, L ý (2 cuốn)

TÁC GIẢ GS. VS Nguyễn Văn Hiệu Nguyễn Văn Đạo Phạm Ngọc Thao Trần Đức Long, Hoàng Quốc Toàn,... Rénédier ; Vũ Đăng Độ dịch Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh,... Jung - Kuo Lim Jung - Kuo Lim Jung - Kuo Lim Jung - Kuo Lim Yung - Kuo - Lim Yung - Kuo - Lim Nguyễn Hữu Minh - Tạ Duy Lợi,... Nguyễn Đức Nghĩa Hội Vật lý Việt Nam Hội Vật lý Việt Nam Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Bích H à Trung tâm nghiên cứu khoa học Pháp Viện KHCN Việt Nam Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Bích H à

NHÀ XUẤT BẢN Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục World Scientific World Scientific Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Viện Khoa học Việt Nam Viện Khoa học Việt Nam Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Các phương pháp và thi ết bị quan trắc môi trường nước <2 Cuốn> Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin (3 cuốn) Chương trình đào tạo về truyền và dẫn sóng quang planar Cơ điện tử (Tập 1) Cơ học (8 cuốn) Cơ học giải tích Cơ học lượng tử Cơ học lượng tử tập 1 (3 cuốn) Cơ học lý thuyết (15 cuốn) Cơ sở lý thuyết của vật lý lượng tử <365 cuốn> Cơ sở lý thuyết Lượng tử (128 cuốn) Cơ sở Lý thuyết lượng tử các chất rắn (18 cuốn) Cơ sở lý thuyết nhóm và lý thuyết biểu diễn nhóm (6 cuốn) Cơ sở phương trình vi phân và lý thuyết ổn định Cơ sở quang học phi tuyến Cơ sở vật lý (Tập 1: Cơ học I) (12 cuốn) Cơ sở vật lý (Tập 2: Cơ học II) (12 cuốn) Cơ sở vật lý (Tập 3: Nhiệt học) (2 cuốn) Cơ sở vật lý (Tập 4: Điện học) (4 cuốn) Cơ sở vật lý (Tập 5: Điện học II) (4 cuốn)

Lê Quốc Hùng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Văn Hiệu, Chu Đình Thúy,... Phạm Anh Tuấn Đoàn Nhật Quang Nguyễn Văn Đạo Vũ Văn Hùng Đặng Quang Khang Nguyễn Hữu Minh Nguyễn Văn Hiệu - Nguyễn Bá Ân Phạm Văn Thiều Nguyễn Văn Hiệu Nguyễn Văn Hiệu Nguyễn Thế Hoàn - Phạm Thu Cao Long Vân, Đinh Xuân Khoa,... David Hadiday - Robert Resnick - Jearl Walker David Hadiday - Robert Resnick - Jearl Walker David Hadiday - Robert Resnick - Jearl Walker David Hadiday - Robert Resnick - Jearl Walker David Hadiday - Robert Resnick - Jearl Walker

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Đại học Sư phạm Hà Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Cơ sở vật lý (Tập 6: Quang học v à vật lý lượng tử) Cơ sở vật lý chất rắn (6 cuốn) Cơ sở vật lý. Điện học II Công nghệ Micrô và Nanô điện tử Công nghệ planar silic - các quá trình cơ bản vật lý và linh kiện Công nghệ sinh học cây ăn trái Công nghệ sinh học trên người và động vật Công nghệ sinh học và nông nghiệp sinh thái bền vững Đá quý thế giới và đá quý Việt Nam <2 quyển> Đại số (Giáo trình đại học đại cương) (3 cuốn) Đại số tuyến tính qua các ví dụ v à bài tập Điện động lực học (3 cuốn) Động lực học các chất hệ điểm < 87quyển> Giải tích (Tập 1) (Giáo trình đại cương) Giải tích các hàm nhiều biến. Những nguyên lý cơ bản và tính toán thực hành Giải tích hàm Giáo sư Lê Văn Thiêm (2 quy ển) Giáo sư Tạ Quang Bửu con người và sự nghiệp (3 cuốn) Giáo trình các phương pháp toán lý (18 cuốn) Giáo trình cấu tạo chất đại cương (Nhóm ngành 2) Giáo trình đại số tuyến tính ( 10 cuốn) Giáo Trình dao động và sóng

David Hadiday - Robert Resnick - Jearl Walker Đào Trần Cao David Hadiday - Robert Resnick - Jearl Walker Đào Khắc An Dương Minh Trí Trần Văn Minh Phan Kim Ngọc, Phan Văn Phúc,... Nguyễn Văn Uyển Viện Khoa học Vật liệu Hoàng Xuân Sính Lê Tuấn Hoa Nguyễn Phúc Thuần Nguyễn Văn Hiệu Nguyễn Xuân Liêm Đinh Thế Lục, Phạm Huy Điển,... Đậu Thế Cấp Nguyễn Văn Đạo Nguyễn Văn Đạo Khoa Công nghệ ĐHQGHN Lâm Ngọc Thiềm Ngô Việt Trung Phạm Quý Tư

Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Trẻ Nhà xuất bản Trẻ Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Nông nghiệp Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Giáo Dục Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Trường Đại học Đại Cương Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Giáo trình giải tích (Tập 1: Phép tính tích phân v à vi phân của hàm 1 biến và nhiều biến) Giáo trình lý thuyết lượng tử (2 cuốn) Giáo trình toán đại cương (Phần I: Đại số tuyến tính v à hình học giải tích) Dùng cho nhóm ngành 1 Giáo trình toán đại cương (Phần II: giải tích) Dùng cho nhóm ngành 1 Giáo trình toán đại cương (Tập 2) Giáo trình Toán đại số <3 cuốn> Giáo trình vật lý chất rắn đại cương Hàm biến phức <2 cuốn> Hệ thống thông tin sợi quang (2 cuốn) Hình học - giáo trình và 400 bài tập có lời giải Hình học vi phân Hồ Chí Minh - tác gia, tác phẩm, nghệ thuật ngôn từ Hồ Chí Minh toàn tập <Tập 1 đến tập 12> Hóa đại cương (3 cuốn) Hóa học đại cương (15 quyển) Hóa học hữu cơ (Tập 1) (13 quyển) Hóa học hữu cơ (Tập 2) (13 quyển) Hóa học Nano công nghệ nền và vật liệu nguồn Hóa thạch trùng lỗ (Foraminifera) Kainozoi thềm lục địa v à các vừng lân cận ở Việt Nam Hội nghị khoa học kỷ niệm 35 năm. Viện Kh oa học và Công nghệ Việt Nam 1975 - 2010 Hướng dẫn giải các bài tập, Giải tích toán học (3 cuốn)

Trần Đức Long, Hoàng Quốc Toàn,... Nguyễn Văn Hiệu Đoàn Quỳnh, Khu Quốc Anh,... Phạm Ngọc Thao Phạm Ngọc Thao Jean - Marie Monier Nguyễn Văn Hiệu Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải Phùng Văn Vân, Trần Hồng Quân Jean - Marie Monier Đoàn Quỳnh NXB Giáo Dục NXB Chính trị Quốc gia René didier Đào Đình Thức Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Hồ Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Hồ Nguyễn Đức Nghĩa Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Tử,...

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội KH & KT Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục Giáo Dục Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Nguyễn Thủy Thanh, Đỗ Đức Giáo

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Keo dán hóa học và công nghệ Kỷ yếu hội nghị: Thực hiện chiến l ược phát triển KH CN 2001 - 2010 Linh kiện, bán dẫn và vi điện tử Lớp học chuyên đề Pháp -Việt <Các nguyên lý cơ bản của quang điện tử học và viễn thông quang học> Lý thuyết chất rắn Lý thuyết điện từ về sự truyền ánh sáng (19 cuốn) Lý thuyết hệ động lực (2 cuốn) Lý Thuyết Nhóm và Ứng Dụng trong Vật Lý l ượng tử (22 cuốn) Lý thuyết quy trình đàn dẻo Lý thuyết tối ưu không trơn Mở đầu vật lý chất rắn Một số văn bản pháp quy về quy luật hoạt động Khoa học v à Công nghệ Ngôn ngữ chuyên ngành điện tử - viễn thông

Nguyễn Văn Khôi Bộ KH & CN Võ Thạch Sơn

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội KH & KT Bộ Giáo dục và Đào tạo Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội

Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Văn Hiệu Nguyễn Đình Công Nguyễn Văn Hiệu Đào Huy Bích Nguyễn Xuân Tấn, Nguyễn Bá Minh Charles Kitter Vụ KHCN Trương Vũ Bằng Giang Nguyễn Văn Vy, Vũ Diệu Hương, Nguyễn Anh Đức Hà Quang Thụy Nguyễn Văn Hiệu, Vũ Thanh Khiết Nguyễn Văn Huy Hoàng Dũng Nguyễn Văn Hiệu Trần Văn Minh

Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất Nguyên Lý các hệ điều hành (3 cuốn) Nguyễn Văn Hiệu - Các công trình chọn lọc Nguyễn Văn Huyên toàn tập: Văn hóa và giáo dục Việt Nam 99 (Tập 3) 100 Nhập môn cơ học lượng tử tập 1 (3 cuốn) 101 Những bài giảng về lý thuyết lượng tử các chất rắn (30 cuốn) Những phương pháp nâng cao tính đa d ạng di truyền cây ăn 102 trái

KH & KT Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục Giáo Dục Hội Vật lý Việt Nam Nhà xuất bản Trẻ

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Những vấn đề hiện đại của quang học & quang phổ (4 cuố n) Những vấn đề hiện đại của quang học v à quang phổ (Tập 1) Những Vấn đề hiện đại của vật lý chất rắn tập 1 <2 cuốn> Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong sinh học Phép tính vi tích phân (2 cuốn) Phục hồi rừng ngập mặn (Ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tới phát triển bền vững) (2 quyển) Phương pháp lý thuyết trường Lượng tử trong vật lý chất rắn và Vật lý thống kê (16 cuốn) Phương trình đạo hàm riêng (3 cuốn) Quang học tập I và Tập II (3 cuốn) Số học thuật toán cơ sở lý thuyết và tính toán thực hành Sợi quang và ghép nối sợi quang (25 cuốn) Tạp chí KH & CN (2 cuốn) Tenxơ và ToocXơ (3 cuốn)

Nguyễn Văn Hiệu Nguyễn Văn Hiệu Nguyễn Văn Hiệu Nguyễn Bá Nguyễn Bá Phạm Quốc Khánh Phan Nguyên Hồng, Nguyễn Thị Kim Cúc,... Nguyễn Văn Hiệu Nguyễn Minh Phương Ngô Quốc Quỳnh, Lê Thanh Hoạch Hà Duy Khoái, Phạm Huy Điển Ngô Quốc Quỳnh Nguyễn Tác An Lê Quang Minh Phan Nguyên Hồng, Nguyễn Duy Minh,... Phan Nguyên Hồng, Nguyễn Duy Minh,... Nguyễn Đại Hưng - Phan Văn Thích Ngô Quốc Quyền Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh,... Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh,...

KH & KT Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Giáo Dục Nhà xuất bản Nông nghiệp Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Giáo Dục Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục

117 Thế giới cây xanh quanh ta Tập 1: Đời sống cây xanh có hoa 118 Thế giới cây xanh quanh ta Tập 2: Cây v à môi trường 119 Thiết bị và linh kiện quang học quang phổ laser Tích trữ và chuyển hóa năng lượng hóa học, vật liệu và công 120 nghệ Toán học cao cấp (Tập 1) Đại số v à hình học giải tích <4 121 cuốn> Toán học cao cấp (Tập 2) Phép tính giải tích 1 biến số <24 122 cuốn>

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Toán học cao cấp (Tập 3) :Phép tính giải tích nhiều biến số (24 cuốn) Truyền Hình số Truyền và dẫn sóng quang <Dịch từ nguy ên bản tiếng Anh "Quantum Electronics" của AmnonYariv> <188 cuốn> Từ Protoplast đến Biomas Tương tác của bức xạ điện từ với điện tử trong chất rắn (2 cuốn) Tuyển tập báo cáo KH kỷ niệm 25 năm th ành lập viện khoa học Tuyển tập các báo cáo hội nghị vật lý to àn quốc (3 cuốn) Tuyển tập các báo cáo khoa học tại hội nghị Khoa học Khoa Công nghệ (19 cuốn) Tuyển tập các báo cáo khoa học tại hội nghị môi tr ường toàn quốc Tuyển tập những bài giảng chuyên đề: Lý thuyết chất rắn <137 quyển)> Vật liệu học Vật Liệu và linh kiện bán dẫn quang điện tử (2 cuốn) Vật lý các hiện tượng từ Vật lý đại cương (Các nguyên lý và ứng dụng) Tập 2: Điện từ dao động và sóng Vật lý đại cương (Các nguyên lý và ứng dụng) Tập 3: Quang học và vật lý lượng tử Vật lý đại cương (Tập 1) Vật lý đại cương (Tập 1: Cơ học và nhiệt) Vật lý đại cương (Tập 2)

Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh Ngô Thái Trị Phạm Văn Thiều <dịch> Lê Thị Xuân Nguyễn Văn Hiệu Viện Hóa Học Hội vật lý Việt Nam Khoa Công nghệ ĐHQGHN Nguyễn Ngọc Sịnh Nguyễn Văn Hiệu B.N. Arzamaxov Đào Khắc An Nguyễn Phú Thùy Trần Ngọc Hợi - Phạm Văn Thiều Trần Ngọc Hợi - Phạm Văn Thiều Cao Long Vân Trần Ngọc Hợi - Phạm Văn Thiều Cao Long Vân

Nhà xuất bản Giáo Dục

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Viện Khoa học Vật lý Viện Hóa học Hội Vật lý Việt Nam Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục

141 Vật lý laser (149 cuốn) 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 Vật lý thống kê (4 cuốn) Vật lý và kỹ thuật laser Trái tim trong tuyết trắng Đại số <Giáo trình đại học đại cương> <3 cuốn> 10 năm ITIMS những chặng đường 1992 - 2002 Các mô hình xác suất và ứng dụng Giải tích hàm Bài tập toán cao cấp (Tập 1: Đại số v à hình học giải tích) Cơ sở lý thuyết hóa học Giải tích toán học những nguy ên lý cơ bản và tính toán thực hành <Tập 1> Đại số và hình học giải tích Bài toán ngược trong cơ học vật liệu Lôgich toán và cơ sở toán học Giáo trình toán đại cương Phần II <Tập 1> Đại số đại cương Số phức với hình học phẳng Giáo trình các phương pháp số Tôpô đại cương <Giáo trình cao học > Tôpô đại cương độ đo và tích phân <2 cuốn> Hướng dẫn giải bài tập toán rời rạc Giáo trình phương trình đạo hàm riêng Cơ học lý thuyết

Phạm Văn Thiều Đỗ Trần Cát, Vũ Văn Hùng, Vũ Thanh Khiết, Nguyễn Quang Báu Nguyễn Đại Hưng Hàm Châu Hoàng Xuân Sính Trung tâm Quốc tế đào tạo về Khoa học Vật liệu Nguyễn Duy Tiến Đỗ Văn Lưu Nguyễn Đình Trí Nguyễn Hạnh Đinh Thế Lục, Phạm Huy Điển,... Trần Trọng Huệ Bùi Huy Đường Phan Đình Diệu Phạm Ngọc Thao Hoàng Xuân Sính Đoàn Quỳnh Hoàng Xuân Huấn Đỗ Văn Lưu Nguyễn Xuân Liêm Đỗ Đức Giáo Nguyễn Thừa Hợp Nguyễn Đình Dũng

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội KH & KT Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Lao Động Nhà xuất bản Giáo Dục

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Xây Dựng Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuât bản Đại học quốc gia Hà Nội Nhà xuât bản Đại học quốc gia Hà Nội

164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

Nhập môn cơ học lượng tử cơ sở và phương pháp Cơ học luợng tử Giáo trình vật lý chất rắn Cơ học 2 Thuyết luợng tử về nguyên tử và phân tử <tập 2> Từ học Phân lập Gen và chọn dòng chống chịu ngoại cảnh bất lợi ở cây lúa Giáo trình lý thuyết chất rắn Giáo trình vật lý điện tử <2 cuốn> Lý thuyết nhóm và ứng dụng vào vật lý học luợng tử Cơ học luợng tử <tập 2> Chuơng trình đào tạo về truyền và dẫn sóng quang planar Bài thi vật lý quốc tế <tập 1> Các mẫu hạt nhân cơ bản Bài tập vật lý lý thuyết <tập 1> Cơ học luợng tử <tập 1> Cơ sở kỹ thuật Laser Vật lý thống kê

Nguyễn Hoàng Phương Phạm Quý Tư Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nguyễn Hữu Hồ Nguyễn Đình Huề Vũ Đình Cự Lê Trần Bình Nguyễn Văn Hùng Phùng Hổ Nguyễn Hoàng Phương Đặng Quang Khang Nguyễn Văn Hiệu Duơng Trọng Bái Đặng Huy Uyên Nguyễn Hữu Mình Phạm Quý Tư Trần Đức Hàn Vũ Văn Hùng

Nhà xuât bản Giáo dục Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia H à Nội Truờng Đại học Sư Phạm Hà Nội I Nhà xuất bản Giáo Dục Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm