P. 1
BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT

5.0

|Views: 15,224|Likes:
Được xuất bản bởiHưng Phú

More info:

Published by: Hưng Phú on Nov 06, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2014

pdf

text

original

KHẢO SÁT ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG VỀ SẢN

PHẨM SỮA RỬA MẶT
Trong hàng loạt các loại mỹ phẩm khá phổ biến trên thị trường và được người tiêu
dng !u"n t#m như$ %von& c'ng t( %von) *nch"nt+ur& c'ng t( ,n-") .ior+/& c'ng
t( 0"o) 1ond/2 3 c'ng t( ,nil+v+r456u" t7m hi8u và nh9n th:( đ" 2; người tiêu
dng) trong đ< c< 2inh viên) r:t !u"n t#m nhi=u đến 2>n phẩm 2?" r@" mAt 1ond/2
cB" c'ng t( ,nil+v+r nhờ c'ng dCng làm d" trDng hEng và cFn nhi=u c'ng dCng
khác5 Go đ<) đ8 biết được các bạn c< thHc 2H hài lFng vIi nh?ng c'ng dCng mà
2?" r@" mAt 1ond/2 đJ m"ng lại h"( chư" nên chKng t'i tiến hành thHc hiLn đ= tài
“Đo l!"# $% &'( l)"# *+ $," -&./ $01 231 /45 Po"67$8
T'i tên là 4444444444444444445) 2inh viên kho" 6T0G
thuMc trường N"o OPng 0inh tế O;i ngoại5
T&9"# 5(" :;1 <=">
Tên$ 44444444444444444544
Oị" chQ$444444444444444444
R; điLn thoại$44444444444444455
?ẢNG @AB HCI KHADO SAET
N#u S$ Tin bạn cho biết bạnUthành viên trong gi" đ7nh đ"ng làm viLc trong các
lVnh vHc nào 2"u đ#($
 Wàm viLc trong c'ng t( nghiên cXu thị trường
 Wàm viLc trong ngành báo chY
 Wàm viLc trong c'ng t( ,nil+v+r
 Rinh viên đ"ng làm lu9n vZn v= đ= tài nghiên cXu thị trường
 0h'ng thuMc nh<m trên
N#u [$ Tin vui lFng cho biết bạn thuMc nh<m tuổi nào 2"u đ#($
 T\ S]&[^  T\ [S&[]  T\ [_&`^  Trên `^
N#u `$ aiLn tại .ạn đ"ng$
 Oi hbc  Oi làm  0hác
N#u c$ dei làm viLc cB" .ạn$
 f nei mát mg  f ngoài trời  0hác
N#u ]$ Thu nh9p hàng tháng cB" bạn thuMc nh<m nàoh
 StriLu & ` triLu  ` triLu 3 ] triLu
 ]triLu 3 i triLu  Trên i triLu
N#u _$ R@" r?" mAt mà .ạn đ"ng 2@ dCng là loại nàoh
 1ond/2  .ior+  Nl+"n j Nl+"r  a"-+lin+  Woại khác
N#u i$ G" mAt cB" .ạn thuMc loại nàoh
 dhờn  0h'  akn hợp
N#ul$ .ạn 2@ dCng 2@" r@" mAt vIi mCc đYch g7$
 Gưmng d"  Wàm trDng d"  Trị vết th#m  Trị mCn
N#u n$ .ạn dng 2?" r?" mAt 1ond/2 được b"o l#u rEih
 S&_

tháng
 i&S[ tháng
 trên SnZm
 chư" 2@ dCng
N#u S^$ dh?ng (ếu t; nào >nh hưong đến viLc !u(ết định mu" 2?" r@" mAt cB"
bạnh
 dhu cpu cá nh#n  Go bạn bq) người th#n giIi thiLu
 Go !u>ng cáo) tạp chir  0hác
N#u SS$ .ạn biêr t đêr n 1ond/2 !u" phưeng tiês n n"toh
 Tivi  Tạp chY)tờ rei
 dh#n viên tiếp thị  dgưeti th#n gier i thiês u
 Trên các phưeng tiLn khác
N#u S[$ a7nh tượng đại diLn cB" 1ond/2 c< >nh hưong đến !u(ết định mu" 2@"
r?" mAt 1ond/2 cB" bạn như thế nàoh
 aoàn toàn >nh hưong  aei >nh hưong  unh hưong
 0h'ng >nh hưong  aoàn toàn kh'ng >nh hưong
N#u S`$ .ạn cor c"vm th#r ( c"r tir nh mit nh đưesc thêv hiês n 2"u khi 2ưv dus ng r@" mAt
1ond/2 kh'ngh
 N<  0h'ng
N#u Sc$ Th+o .ạn giá c> cB" 2@" r?" mAt 1ond/2 hiLn n"( ho"tn to"t n phut hes p veri
nhu c#tu cuv" .ạnh
 aoàn toàn đ't ng (r  O't ng (r  .itnh thưetng
 0h'ng đ't ng (r  ao"t n to"t n kh'ng đ't ng (r
N#u S]$ 0hi mu" 2>n phẩm bạn !u"n t#m tIi đi=u g7 cB" 2>n phẩmh
 wiá  dguEn g;c xu:t xX  Nh#rt lưesng 2"v n ph#vm
 N"r c chưeng trit nh khu(êr n m"y i  T#r t c"v c"rc (êr u t'r trên
 0h"r c zghi roy{5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
N#u S_$ Th+o bạn th7 2@" r?" mAt 1ond/2 c< tác dCng như thế nàoh
 |:t t;t  T;t  0h'ng t;t  |:t kh'ng t;t  0h'ng 2@ dCng
N#u Si$ OMng ce nào khiến bạn !u(ết định mu" 2@" r?" mAt 1ond/2h zc< th8
chbn hen S{
 dhJn hiLu nổi tiếng  }~u mJ đ•p  Nh:t lượng t;t
 wiá c> hợp l€  0hác
N#u Sl$ .ạn thường hoAc nghV r•ng 2‚ mu" 2@" r?" mAt 1ond/2 o đ#uh
 Riêu thị  TiLm tạp h<"  N@" hàng mỹ phẩm
 Trung t#m thưeng mại  0hác
N#u Sn$ Th+o bạn th7 2@" r?" mAt 1ond/2 c< thường xu(ên c< 2>n phẩm mIi
kh'ngh
 N<  0h'ng
N#u [^$ Th+o bạn 2>n phẩm 2@" r?" mAt 1ond/2 c< th#n thiLn vIi m'i trường
kh'ngh
 N<  0h'ng
N#u [S$ .ạn th:( m~u mJ) b"o b7 cB" 2@" r?" mAt 1ond/2 như thế nàoh
 |:t đ•p  O•p  .7nh thường  T:u  |:t x:u
N#u [[$ .ạn thường mu" 2@" r?" mAt 1ond/2 dưIi h7nh thXc nàoh
 w<i  Tu€p  0h'ng 2@ dCng
N#u [`$ .ạn c< thường xu(ên 2@ dCng 2?" r@" mAt làm !uà tAng h"( koh
 N<  0h'ng
N#u [c$ Th+o bạn 2@" r?" mAt 1ond/2 cpn th"( đ'v i v= (êru t'r n"t o 2"u đ#(
kh'ngh
 Nh:t lượng  Gịch vC chZm 2<c khách hàng
 }~u mJ  khác
N#u []$ .ạn c< t\ng th"m gi" nh?ng buổi hưIng d~n chZm 2<c d" mAt và 2@
dCng 2>n phẩmh
 OJ t\ng  Như" t\ng
N#u [_$ }ưrc đ's !u"n t#m cuv" bạn đ'r i veri v#r n đêt "n to"tn khi 2ưv dus ng 2>n phẩm
2@" r?" mAt 1ond/2 như thêr n"toh
 |:t !u"n t#m  .itnh thưetng
 0h'ng !u"n t#m  0h'ng b"o giờ !u"n t#m
ƒ kiến đ<ng g<p cB" bạn$55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
T„d Na…d Ta†da N‡} ˆd R‰ aŠ1 T‡N N‹% .Œd

tạp chí  Tivi  Nhân viên tiếp thị  Trên các phương tiện khác Câu 12: Hình tượng đại diện của Pond’s có ảnh hưởng đến quyết định mua sửa rữa mặt Pond’s của bạn như thế nào?  Hoàn toàn ảnh hưởng  Không ảnh hưởng  Hơi ảnh hưởng  Ảnh hưởng  Hoàn toàn không ảnh hưởng  Do bạn bè.Câu 6: Sửa rữa mặt mà Bạn đang sử dụng là loại nào?  Pond’s  Nhờn  Dưỡng da  1-6 tháng  7-12 tháng  trên 1năm  chưa sử dụng Câu 10: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến việc quyết định mua sữa rửa mặt của bạn?  Nhu cầu cá nhân  Do quảng cáo. người thân giới thiệu  Khác  Tạp chí.tờ rơi  Người thân giới thiệu  Làm trắng da  Biore  Clean & Clear  Khô  Trị vết thâm  Hazeline  Loại khác  Hỗn hợp  Trị mụn Câu 7: Da mặt của Bạn thuộc loại nào? Câu8: Bạn sử dụng sửa rửa mặt với mục đích gì: Câu 9: Bạn dùng sữa rữa mặt Pond’s được bao lâu rồi? Câu 11: Bạn biết đến Pond’s qua phương tiện nào? Câu 13: Bạn có cảm thấy cá tính mình được thể hiện sau khi sử dụng rửa mặt Pond’s không?  Có  Không Câu 14: Theo Bạn giá cả của sửa rữa mặt Pond’s hiện nay hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của Bạn?  Hoàn toàn đồng ý  Không đồng ý  Đồng ý  Bình thường  Hoàn toàn không đồng ý .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->