TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

KHOA HÓA
⎯ ½¾ ⎯

Giáo trình

HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG
(ENVIRONMENTAL CHEMISTRY)

ThS. HOÀNG THÁI LONG

Huế − 2008

1

MỤC LỤC
MỤC LỤC ................................................................................................................................. 1 
DANH MỤC HÌNH .................................................................................................................. 4 
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................................. 6 
1. 

MỞ ĐẦU ...................................................................................................................... 7 

1.1. Một số khái niệm ........................................................................................................................................ 7 
1.1.1. Môi trường .......................................................................................................................................... 7 
1.1.2. Hóa học môi trường ............................................................................................................................ 7 
1.1.3. Ô nhiễm môi trường ............................................................................................................................ 7 
1.1.4. Chất gây ô nhiễm ................................................................................................................................ 7 
1.1.5. Đường đi của chất gây ô nhiễm (pollutant pathways) ........................................................................ 7 
1.2. Cấu trúc và các thành phần môi trường của Trái đất .................................................................................. 8 
1.2.1. Cấu trúc của Trái đất.......................................................................................................................... 8 
1.2.2. Thành phần môi trường của Trái đất................................................................................................ 11 
1.3. Quá trình phát triển của sự sống trên Trái đất ........................................................................................... 12 
1.4. Chu trình địa hóa....................................................................................................................................... 13 
Câu hỏi ............................................................................................................................................................. 15 

2. 

KHÍ QUYỂN VÀ SỰ Ô NHIỄM KHÍ QUYỂN ....................................................... 16 

2.1. Cấu trúc của khí quyển ............................................................................................................................. 16 
2.1.1. Tầng đối lưu ...................................................................................................................................... 17 
2.1.2. Tầng bình lưu .................................................................................................................................... 18 
2.1.3. Tầng trung lưu .................................................................................................................................. 18 
2.1.4. Tầng nhiệt lưu ................................................................................................................................... 18 
2.2. Sự hình thành và thành phần của khí quyển.............................................................................................. 18 
2.2.1. Sự hình thành khí quyển.................................................................................................................... 18 
2.2.2. Thành phần của khí quyển ................................................................................................................ 19 
2.3. Các phản ứng của oxy trong khí quyển ..................................................................................................... 21 
2.4. Ô nhiễm không khí.................................................................................................................................... 25 
2.4.1. Sulfua dioxit (SO2) ............................................................................................................................ 26 
2.4.2. Các oxit của nitơ ............................................................................................................................... 29 
2.4.3. Các oxit cacbon ................................................................................................................................ 32 
2.4.4. Hydrocacbon..................................................................................................................................... 34 
2.4.4.1. Mêtan (CH4) ............................................................................................................................................... 34 
2.4.4.2. Các hydrocacbon khác mêtan (non-methane hydrocarbons−NMHCs) ....................................................... 34 
2.4.4.3. Các dẫn xuất halogen của hydrocacbon...................................................................................................... 35 

2.4.5. Các hạt lơ lửng trong tầng đối lưu ................................................................................................... 37 
2.4.5.1. Muội than (soot) ......................................................................................................................................... 37 
2.4.5.2. Các hạt hợp chất chì ................................................................................................................................... 38 
2.4.5.3. Tro bay (fly ash) ......................................................................................................................................... 38 
2.4.5.4. Amiăng (asbestos) ...................................................................................................................................... 38 
2.4.5.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do hạt chất rắn lơ lửng ............................................................................... 39 

2.5. Tác động tổng hợp của các chất ô nhiễm không khí ................................................................................. 41 
2.5.1. Hiệu ứng nhà kính............................................................................................................................. 41 
2.5.2. Sự suy giảm nồng độ ozon trong tầng bình lưu ................................................................................ 43 
2.5.2.1. Tầng ozon ................................................................................................................................................... 43 
2.5.2.2. Các phản ứng tạo thành và phân hủy ozon trong tầng bình lưu .................................................................. 43 
2.5.2.3. Sự suy giảm nồng độ ozon trong tầng bình lưu .......................................................................................... 44 

2.5.3. Sương khói (smog) ............................................................................................................................ 46 
2.5.3.1. Sương khói kiểu London ............................................................................................................................ 46 
2.5.3.2. Sương khói kiểu Los Angeles .................................................................................................................... 47 

2.5.4. Mưa axit ............................................................................................................................................ 49 
Câu hỏi ............................................................................................................................................................. 51 

3 .  THỦY QUYỂN VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC ............................................. 52 

2
3.1. Tài nguyên nước và chu trình nước .......................................................................................................... 52 
3.2. Thành phần của nước tự nhiên .................................................................................................................. 53 
3.2.1. Các khí hòa tan ................................................................................................................................. 53 
3.2.2. Chất rắn ............................................................................................................................................ 53 
3.2.2.1. Chất rắn lơ lửng và chất rắn hòa tan ........................................................................................................... 53 
3.2.2.2. Các chất vô cơ hòa tan................................................................................................................................ 55 
3.2.2.3. Các chất hữu cơ .......................................................................................................................................... 57 

3.2.3. Thành phần sinh học của nước tự nhiên ........................................................................................... 58 
3.3. Vai trò của vi sinh vật trong các chuyển hóa hóa học của môi trường nước............................................. 59 
3.3.1. Phản ứng chuyển hóa cacbon ........................................................................................................... 59 
3.3.2. Phản ứng chuyển hóa nitơ ................................................................................................................ 60 
3.3.3. Phản ứng chuyển hóa lưu huỳnh....................................................................................................... 61 
3.3.4. Phản ứng chuyển hóa photpho ......................................................................................................... 61 
3.3.5. Phản ứng chuyển hóa sắt .................................................................................................................. 61 
3.5.6. Phản ứng chuyển hóa halogen và các hợp chất hữu cơ chứa halogen ............................................. 62 
3.4. Sự tạo phức trong nước tự nhiên và nước thải .......................................................................................... 62 
3.5. Ô nhiễm môi trường nước ......................................................................................................................... 64 
3.5.1. Các nguồn gây ô nhiễm nước ........................................................................................................... 64 
3.5.2. Các tác nhân gây ô nhiễm nước........................................................................................................ 66 
3.5.2.1. Các ion vô cơ hòa tan ................................................................................................................................. 66 
3.5.2.2. Các chất hữu cơ .......................................................................................................................................... 71 
3.5.2.3. Dầu mỡ ....................................................................................................................................................... 77 
3.5.2.4. Các chất có màu ......................................................................................................................................... 78 
3.5.2.5. Các chất gây mùi vị .................................................................................................................................... 78 
3.5.2.6. Các vi sinh vật gây bệnh (pathogens) ......................................................................................................... 78 

3.5.3. Các yêu cầu về chất lượng nước − Tiêu chuẩn chất lượng nước ...................................................... 80 
3.6. Xử lý nước thải ......................................................................................................................................... 83 
3.6.1. Các phương pháp sinh học để xử lý nước thải.................................................................................. 83 
3.6.1.1. Các phương pháp hiếu khí .......................................................................................................................... 83 
3.6.1.2. Các phương pháp kỵ khí............................................................................................................................. 85 
3.6.1.3. Một số phương pháp xử lý sinh học thông dụng khác ................................................................................ 86 

3.6.2. Các phương pháp cơ lý − hóa học để xử lý nước thải ...................................................................... 87 
3.6.2.1. Phương pháp lắng và keo tụ ....................................................................................................................... 87 
3.6.2.2. Phương pháp hấp phụ ................................................................................................................................. 87 
3.6.2.3. Phương pháp trung hòa .............................................................................................................................. 87 
3.6.2.4. Phương pháp oxy hóa ................................................................................................................................. 88 

Câu hỏi ............................................................................................................................................................. 88 

4 .  ĐỊA QUYỂN VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT ..................................................... 89 
4.1. Khái niệm về đất ....................................................................................................................................... 89 
4.2. Bản chất và thành phần của đất ................................................................................................................. 89 
4.2.1. Các thành phần vô cơ của đất .......................................................................................................... 90 
4.2.2. Các thành phần hữu cơ của đất ........................................................................................................ 91 
4.3. Nước và không khí trong đất .................................................................................................................... 93 
4.3.1. Nước trong đất .................................................................................................................................. 93 
4.3.2. Không khí trong đất .......................................................................................................................... 94 
4.4. Dịch đất ..................................................................................................................................................... 94 
4.5. Phản ứng axit-bazơ và phản ứng trao đổi ion trong đất ............................................................................ 94 
4.5.1. Sự tạo thành axit vô cơ trong đất ...................................................................................................... 94 
4.5.2. Điều chỉnh độ axit của đất ................................................................................................................ 95 
4.5.3. Cân bằng trao đổi ion trong đất ....................................................................................................... 95 
4.6. Chất dinh dưỡng vi lượng và đa lượng trong đất ...................................................................................... 96 
4.6.1. Chất dinh dưỡng đa lượng ................................................................................................................ 96 
4.6.1.1. Nitơ ............................................................................................................................................................ 97 
4.6.1.2. Photpho ...................................................................................................................................................... 98 
4.6.1.3. Kali ............................................................................................................................................................. 98 

4.6.2. Chất dinh dưỡng vi lượng ................................................................................................................. 98 
4.7. Sự xói mòn và thoái hóa đất.................................................................................................................... 100 
4.7.1. Xói mòn đất ..................................................................................................................................... 100 
4.7.2. Sa mạc hóa ...................................................................................................................................... 100 
4.7.3. Đất và tài nguyên nước ................................................................................................................... 101 
4.8. Ô nhiễm môi trường đất .......................................................................................................................... 101 

...................................... 101  4.............................................8..........................................................................6................ 133  TÀI LIỆU THAM KHẢO ....4...............6........................ Tác dụng độc hại của metyl izocyanat (MIC).........3......6....................................................2..........................................3............................3 4.............................................................................................3.................................. 109  5.......................................2.......5.................................................6........................................8............5.....5......................................................................................3...........8....................... 121  5...........................................................1............................. Tác dụng độc hại của một số chất độc khác ... 116  5............ 101  4...................3.............................................................................................................. Sử dụng phân bón .....3.................. Ảnh hưởng của hoạt động nông nghiệp .......... 127  5............................................1.............................6.................6.................2...... 110  5.......1.................................. Tác dụng độc hại của chì ............ Quá trình suy giảm nồng độ không do phân hủy ........................... Tác dụng độc hại của cyanua (CN−) ....... 107  5....................................1..................3....2........ 118  5............................................................. Cơ chế gây độc cấp tính...................................2................................................................... Tác dụng độc hại của thuốc trừ sâu cơ photpho và cacbamat ................. Tích lũy sinh học....... Các cơ chế gây độc phổ biến và bộ phận cơ thể bị tổn hại ............................................8................................... Tác dụng độc hại của cacbon monooxit (CO) ........................2..............2. Tác dụng độc hại của thuốc trừ sâu cơ clo........................................ 128  5.3.......3...........6............................................3......... Độc học môi trường ....................... 127  5.. Hóa chất độc trong môi trường ..............4............................5......................................................6.................. Xử lý đất bị ô nhiễm sau khi đã bóc khỏi vị trí.......... 101  4.....................2............................. 129  Câu hỏi ............................................................ 107  5.....................................3................... 112  5.................................8......... 123  5............6.. 104  4............... Kim loại ..4............................................................3.................. 128  5.........3... 110  5. 134  ........... 102  4........... 109  5...............6.. 111  5...........................................6.......................................... 128  5...........................................................................3...................................................................................1......................... 116  5.... 113  5............ Các chất gây ung thư (carcinogens)................................ Sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật ............................ Tính bền vững của độc chất trong môi trường .................................................................1.......... 111  5......................................... 127  5... 106  5 ...2...................... 105  Câu hỏi .........8..........................1...............1........................................1..............3......................................6............................................................... 104  4...............1....... Độ độc cấp tính .............................................8.......................................... 115  5.....................1. Chế độ tưới tiêu ........................6................. Tác dụng độc hại của asen ...................................................................................................... Độ độc mãn tính..........5..... Tác dụng độc hại của một số chất ............................................... 123  5.... Độc tính .....2... 114  5........2.......................... Tích lũy sinh học ................. Một số phương pháp xử lý đất bị ô nhiễm..1......................2...........................8........6.....................  HÓA CHẤT ĐỘC TRONG MÔI TRƯỜNG .... Xử lý tại chỗ (in-situ) ......................3.............6............................................... Tác dụng độc hại của các oxit nitơ (NOx) ............. Tác dụng độc hại của ozon và PAN .......1. Tác dụng độc hại của khí sunfurơ (SO2)...................... Phân hủy sinh học ...............6............. 113  5....3............3.......................................... Tác dụng độc hại của thủy ngân ..............................................3......4....................................... Tác dụng độc hại của cadmi .....................................................................................................................................6................................................. Phân hủy phi sinh học............ Những yếu tố ảnh hưởng đến sự tích lũy sinh học ..............................3.......................................................1.......... 103  4.................................................................5.............................................2................... 119  5......4....... 124  5......1.............................. Ảnh hưởng của hoạt động sinh hoạt và công nghiệp .6..................................................2...................................................................................................................................... 107  5.............................1... Hóa chất bảo vệ thực vật .... 120  5..............................................................................................................................................................1..........................................................2.............. 116  5..........................................2.........................................6..................... 119  5.................................................

...... Hình 2..........8.....24....................................... 39  Thiết bị lọc bụi bằng túi vải [15] .21......... Hình 2.......... 84  Bể lọc nhỏ giọt để xử lý nước thải đô thị [20] .......... 60  Công thức cấu tạo dự đoán của axit fulvic [8] ........................... Hình 3. 41  Hiệu ứng nhà kính................. Hình 2........................ Hình 2.8....... Hình 2.......... Hình 2............................................ địa quyển..................... Hình 2...................... Hình 2.....4........................ 54  Chu trình Nitơ [8] ................................................... Hình 1........................1......................13...................... Hình 3...........10..1.......... Hình 3...........................20................ (B) Các phản ứng tạo thành PAN [8] .............. (c) chlorophyll ...........19..................................... 8  Mặt cắt ngang của bề mặt Trái đất [17] . 45  Lỗ thủng lớn nhất của tầng ozon ở Nam cực ghi nhận được (21-30/9/2006) [28] 46  Sương khói năm 1952 tại London [26] .......................... Hình 1.......13........... Hình 2................9.................... Hình 3......... Hình 2......... 50  Chu trình nước [12] .................15............................... Hình 2...4........... Hình 1.. 37  Kiểm tra bụi amiăng trong các công trình xây dựng [18] ..............4.. Hình 3. 23  Vai trò của ATP và NADPH trong các phản ứng quang hợp [17] ........................ Hình 2.......... 9  Các mảng lục địa chính [7] ..........................7.................. 21  Cấu trúc của (a) pyrrole..................................... 16  Sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao trong khí quyển [8] .6............. 84  ...............9......................... 40  Sơ đồ nguyên tắc lọc bụi tĩnh điện [15] ....... 38  Thiết bị lắng quán tính (cyclon) [12] .......... 74  Cấu trúc của phân tử biphenyl (mỗi vị trí được đánh số có thể có một nguyên tử clo thế vào tạo thành các phân tử PCB).........................5...............3................................ Hình 2... 10  Sự dịch chuyển của các mảng lục địa [17] ........3. 24  Các nguồn gây ô nhiễm khí quyển tự nhiên và nhân tạo .... 10  Hai dạng tế bào Prokaryote và Eukaryote [19] .... Hình 2................................................. 63  Các kiểu tạo phức của hợp chất humic với ion kim loại [8] ................................................23........................................1...................................................... Hình 2................................ 13  Mô hình tổng quát của chu trình địa hóa [17]......... Hình 2......... North Carolina [29] ...11.................. 49  Mưa axit hủy hoại rừng cây ở dãy núi Blue Ridge...22......... Hình 3..14........... Hình 3................... 47  Điều kiện và sự tạo thành sương khói quang hóa [17] ................ DDE............ 52  Sơ đồ xác định và quan hệ giữa chất rắn lơ lửng và chất rắn hòa tan [16] ... 48  Sương khói tại Los Angeles [27] ................. Hình 2....... 31  Các phản ứng oxy hóa mêtan chủ yếu khi có mặt NOx trong tầng đối lưu vào ban ngày (xảy ra trong cả không khí sạch lẫn không khí bị ô nhiễm) [7] .................................. Hình 2..............12....... (b): benzopyren ................ Hình 2...... Hình 3.....18............................................................... 75  Chrysence và benzo(a)pyrene là các hợp chất thuộc nhóm PAHs .5......2................... USA [8] 30  Các chuyển hóa hóa học chủ yếu của NOx trong tầng đối lưu [7] ........ DDD............ 50  Mưa axit ăn mòn tượng đá vôi [25] ....2..... 17  Trao đổi oxy giữa khí quyển...... 63  Trẻ em dị tật do ảnh hưởng của vụ nhiễm độc thủy ngân ở Minamata [23] ..................... 40  Thiết bị lọc bụi Venturi [15] ................... 14  Các thành phần của khí quyển [15] ... 73  Công thức cấu tạo của các nhóm dioxin và chất dioxin (TCDD) .2...........14.................................... Hình 2.......... thủy quyển và sinh quyển [15] ...11.......................... Hình 3..... Hình 3...........................................6..... Hình 2........16.............. 75  Sơ đồ hệ xử lý nước thải theo kỹ thuật bùn hoạt hóa ....... 26  Nồng độ (trung bình 1 giờ) hàng ngày của các chất ô nhiễm ở Los Angeles..................................... Hình 3... Hình 2.................. 72  Công thức cấu tạo của một số hóa chất bảo vệ thực vật thông dụng ........................................ Hình 3............................ Hình 2................................ Hình 3............12................. Hình 3. Hình 1....... Cấu trúc của Trái đất [17] . Hình 1.............4 DANH MỤC HÌNH Hình 1.......................................6.... 42  Sơ đồ mô tả lốc xoáy hình thành vào mùa Đông ở Nam cực [17].................................. 63  Sơ đồ tách chiết các hợp chất humic từ xác thực vật đã phân hủy .............10............................................ Hình 2............... 48  (A) Các phản ứng tạo thành sương khói.............................5......7.. (b) một vòng porphyrin.17..... 34  (a) pyren.................3.............. 70  Công thức cấu tạo của các hợp chất DDT.........................

.. 126  ... Hình 4............................... Hình 3.......2...... Hình 5.....................................15..4..........................1........... Hình 4..2........ 121  Công thức cấu tạo của ALA−dehydraza enzim và porphobilinogen .5... Hình 5.. 110  Tương quan giữa hàm lượng chất béo trong cơ thể của nhiều loại động vật ở hồ Ontario (thuộc Ngũ Đại Hồ) và hàm lượng PCBs trong toàn bộ cơ thể [10] ......................................3.............................. 103  Ảnh hưởng của nắng (quang phân) và mưa (thủy phân) đến sự phân hủy của parathion .............. 112  Sự tích lũy DDT qua chuỗi thức ăn trong môi trường nước [8] ................9.......6.......... Hình 5....................................3.....16............... Hình 5..... 120  Nhiễm độc asen gây hoại tử bàn tay và mất ngón tay [30] .................... Hình 5............. 90  Sự chuyển hóa của nitơ trong đất ............. Hình 5...................... Hình 5............................... 124  Phức chelat của chì với các chất chống độc....................................... Hình 5....................7................................................................... 125  Sự khuếch đại sinh học của thủy ngân trong chuỗi thức ăn [8] ........... Hình 4......... 85  Sơ đồ biểu diễn hoạt động của ao tùy nghi [12] ..................8.... 118  Quá trình nhập bào (endocytosis) và quá trình xuất bào (exocytosis) .............. 124  Bàn tay bị biến dạng của nạn nhân bị ngộ độc Hg ở Minamata [22] .. 97  Muối tích tụ trên bề mặt đất ở một vùng canh tác [21]..... 86  Các tầng đất .......5 Hình 3............1.............. Hình 5.................. Sơ đồ hệ thống UASB..................

..................................... Ảnh hưởng độc hại của NO2 với con người ở các nồng độ khác nhau [8]............................................ chất... Các loại hợp chất hữu cơ chính trong đất [15] ................2......... 20  Bảng 2..........4.................... vỏ Trái đất......... Các nguyên tố độc hại trong nước thiên nhiên và nước thải [8] ...... 20  Bảng 2...... 82  Bảng 4............ Phân loại độ độc theo Hodge & Sterner [24] ............. Nồng độ tối đa cho phép của một số kim loại nặng trong các loại nước theo Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường .................. Các nguyên tố chính trong các phần cấu trúc của Trái đất [17] .......2. 126  Bảng 5...2....8..........11.......................4.... Một số nguyên tố vi lượng quan trọng trong nước tự nhiên [15] .. Đặc tính hóa học và sinh hóa của thủy ngân và các hợp chất của nó [8] ........... 68  Bảng 3......... So sánh sự đóng góp vào hiệu ứng nhà kính của các khí nhà kính [7] ..........1. hỗn hợp chất gây ung thư ở người và ngành nghề có nguy cơ bị phơi nhiễm [10] .................3. 127  Bảng 5. Hàm lượng các nguyên tố hóa học trong đá và đất (‰ w/w) [6] ...... Một số ảnh hưởng của SO2 đối với con người [7].1.. Danh mục các tác nhân.. 109  Bảng 5....................... 113  Bảng 5........ Độ độc cấp tính và độ độc mãn tính của một số loại thuốc trừ sâu xác định trong phòng thí nghiệm trên các loài cá [10] .... Các chất khí có hàm lượng thấp trong không khí khô ở tầng đối lưu [15] .5.................... Giá trị phân tích và giá trị tính toán của hệ số tích lũy sinh học trong cá của một số hóa chất có khả năng chuyển hóa sinh học khác nhau .... 65  Bảng 3.5............... Sự phân bố tài nguyên nước toàn cầu [12] .................7....... Thành phần chính của không khí khô ở tầng đối lưu [7] ............................................... 127  Bảng 5..... 108  Bảng 5.... 130  .................... Trái đất.. Giá trị giới hạn cho phép và các thông số và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp (TCVN 5945 -1995) ......................6..... Ảnh hưởng độc hại của CO đối với con người ở các nồng độ khác nhau [8] .................2......... 11  Bảng 2....1.. Phân loại độ độc cấp tính của hóa chất độc đối với cá và động vật [10] ................ Phân loại các chất gây ung thư theo IARC và EPA [10] ................ Thành phần hóa học trung bình của nước sông hồ và nước biển toàn cầu [5] ........3....4.3..7.... 114  Bảng 5................12......................... 55  Bảng 3. Thời gian lưu của một số chất gây ô nhiễm khí quyển [7] ..10.......................................... So sánh khả năng hấp thụ bức xạ của các khí nhà kính [7] ..........6....... đại dương. 130  Bảng 5.....5....... Tải lượng tác nhân ô nhiễm do con người đưa vào môi trường hàng ngày [5] .... 69  Bảng 3........................... 10 nguyên tố hóa học trong vũ trụ... 26  Bảng 2.... 81  Bảng 3...................9.......1.................................... 91  Bảng 4........................................... 43  Bảng 3.................1.................................... Tích lũy sinh học trong cá của một số chất gây ô nhiễm [10] .... 116  Bảng 5.. 114  Bảng 5.2..13... 9  Bảng 1.... khí quyển (không khí khô) và sinh quyển (% khối lượng) [17] ............ Smith & Hodge [24] ...6........ 111  Bảng 5......... 52  Bảng 3.. Giá trị giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mặt (TCVN 5942−1995) ....... 92  Bảng 5............ 42  Bảng 2............... 27  Bảng 2.........................6 DANH MỤC BẢNG Bảng 1........... 114  Bảng 5........ Thời gian bán hủy của một số hóa chất độc bền vững trong môi trường [10] ... Phân loại độ độc (liều độc qua đường ăn uống có thể gây chết người) theo Gosselin....

ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất của môi trường.1. đất. hủy hoại cấu trúc.4. hệ sinh thái. giao thông vận tải. của cộng đồng con người. Môi trường Môi trường là tổng hợp những điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng đến đời sống và sự phát triển của mỗi sinh vật. môi trường sống là tổng hợp các điều kiện vật lý. Ô nhiễm môi trường Ô nhiễm môi trường là các thay đổi không mong muốn về tính chất vật lý. Chất gây ô nhiễm có thể có nguồn gốc tự nhiên (núi lửa. MỞ ĐẦU 1. hoặc làm ảnh hưởng đến các tác dụng lợi ích vốn có của môi trường [14].. cho con người cũng như các sinh vật khác. nước hay đất có thể gây ảnh hưởng có hại cho sức khỏe. Nói cách khác. ô nhiễm môi trường là quá trình con người chuyển vào môi trường các chất hay dạng năng lượng có khả năng gây hại cho sức khỏe của con người. Chất gây ô nhiễm Chất (gây) ô nhiễm là những chất không có trong tự nhiên. và ảnh hưởng của các hoạt động của con người đến các quá trình này.. Hóa học môi trường Hóa học môi trường là môn khoa học nghiên cứu các hiện tượng hóa học xảy ra trong môi trường. vi phạm tiêu chuẩn môi trường. hoặc vốn có trong tự nhiên nhưng nay có hàm lượng lớn hơn và gây tác động có hại cho môi trường thiên nhiên.. hóa học. được sử dụng khá phổ biến hiện nay cho rằng.1. cháy rừng. hóa học môi trường nghiên cứu các nguồn. sinh học... Theo Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam. trong đó hệ Mặt trời và Trái đất có ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất... địa chất học.1. kỹ thuật và quản lý.1. bão lụt.7 1.). người ta thường đo đạc. vật lý. hóa học môi trường là môn học đa ngành liên quan trực tiếp đến các ngành hóa học. nước. 1.2. Đối với con người. Ví dụ: đường đi của chì trong xăng dầu động cơ vào cơ thể . sinh học của không khí.1. hóa học. 1. sinh hoạt đô thị. kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến sự sống và phát triển của từng cá nhân. nông học. 1. sự vận chuyển.. sự hài hòa. hiệu ứng và sự tồn tại của các chất hóa học trong không khí..) hoặc do các hoạt động của con người tạo ra (hoạt động sản xuất công nghiệp. chiến tranh.1. Đường đi của chất gây ô nhiễm (pollutant pathways) Đường đi của chất gây ô nhiễm là cơ chế phát tán chất gây ô nhiễm từ nguồn phát sinh đến các bộ phận của môi trường. Môi trường sống của con người là cả vũ trụ. sinh vật. phân tích và so sánh các thông số chất lượng môi trường với các tiêu chuẩn về chất lượng môi trường do từng quốc gia hay các tổ chức quốc tế đưa ra.5. Như vậy. Các kiến thức về hóa học môi trường không những chỉ cần thiết cho các nhà hóa học. các phản ứng.1. Một số khái niệm 1. mà còn rất cần thiết cho cả những nhà nghiên cứu môi trường. sự sống. 1. Một định nghĩa khác về ô nhiễm môi trường. hoạt động của con người hay các sinh vật khác [13]. y học.3. Để đánh giá chất lượng môi trường.

song tất cả các giả thiết ấy đều chỉ dựa trên các hiểu biết rất ít ỏi hiện nay về hệ Mặt trời.8 người và gây độc hại: än ú g xaí khê Pb(C2H5)4 (xăng. Cấu trúc và các thành phần môi trường của Trái đất 1.2.1. Phần còn lại là khối đất với độ cao trung bình 0. do đó còn gây nhiều tranh cãi. cách Mặt trời 150 triệu km.1) rất ít thay đổi trong 4 tỷ năm gần đây. Bề dày (Km) Đại dương 0 4 10 Vỏ lục địa Vỏ đại dương 60 0 − 40 Vỏ Lớp phủ trên 1000 2900 400 5100 6370 Lớp phủ Ngoài Trong Vùng chuyển tiếp Nhân 1000 Lớp phủ dưới Hình 1.2. Cấu trúc chính của Trái đất (Hình 1.84 km (0 − 8. Những bằng chứng hiện có cho thấy rằng. nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng đối với sự sống và phát triển của loài người.8 km) trên mặt nước biển. khoảng 70% bị bao phủ bởi nước với độ sâu trung bình khoảng 4 km (0 − 11 km). Bề mặt Trái đất không đều. dầu động cơ) ⎯⎯⎯⎯⎯ → PbCl2 + PbBr2 (khí quyển) Người ← Thực phẩm ← PbCl2 + PbBr2 (trong đất) 1. mà bằng . Cấu trúc của Trái đất [17] Phần vỏ mỏng bên ngoài của Trái đất.1. Cấu trúc của Trái đất Có nhiều giả thiết giải thích nguồn gốc của hệ Mặt trời nói chung và Trái đất nói riêng. Khối đất chính là lục địa được xác định giới hạn không phải bằng bờ biển.5 tỷ năm. Trái đất là một hành tinh có lớp vỏ cứng xuất hiện cách đây khoảng 4. Hai phần ba của khối đất này thuộc phần Bắc bán cầu. chỉ chiếm 1% khối lượng của Trái đất.

84 km) Đá trầm tích Thềm lục địa Đại dương (sâu trung bình 4 km) Vực (11 km) Đá granit từ nham thạch Đá bazan từ nham thạch Lớp phủ 0 20 40 60 80 100 % bề mặt Trái đất bị chiếm Hình 1. Có 3 kiểu chuyển dịch tương đối giữa các mảng lục địa liền nhau. vì vậy lục địa bao gồm cả phần thềm lục địa. K. Ca. Si. Si. Al. Có mảng chỉ chứa phần đại dương hoặc chỉ chứa phần lục địa. . Na Đá granit từ nham thạch O. Bảng 1.8 km) Tầng bình lưu (35 km) bao gồm tầng ozon (15 km) Tầng đối lưu (15 km) Đất thấp (trung bình 0. nhưng đa số các mảng lục địa vừa chứa phần đại duơng. O Đại dương O. Mg Lớp phủ O. vừa chứa phần lục địa. K. Mg. Al. S) Đá trầm tích O. Dưới tác động của các dòng chuyển dịch bên trong lòng Trái đất. Ca. các đảo ngoài khơi vẫn có thể là một bộ phận của khối đất lục địa gần chúng. Na. C. Theo cách xác định này thì trong nhiều trường hợp. Fe. các mảng lục địa luôn trôi dạt trên lớp quyển mềm (asthenosphere). Si. Các nguyên tố chính trong các phần cấu trúc của Trái đất [17] Phần cấu trúc của Trái đất Các nguyên tố chính (theo thứ tự nồng độ giảm dần) Khí quyển N. Mg.9 mép phần phẳng của đáy đại dương (có thể ở xa bờ). Fe. Fe Khí quyển Núi (8. Si. Fe. Mg. trong đó có 9 mảng chính. Na. Mg Đá bazan từ nham thạch O. lớp vỏ cứng của Trái đất được tạo nên bởi 15 mảng lục địa có kích thước khác nhau lắp ghép lại. Mặt cắt ngang của bề mặt Trái đất [17] Phần đọc thêm: Sự chuyển dịch của các mảng lục địa Giả thuyết về hoạt động kiến tạo cho rằng.1.2. Al. H (Cl. Cách xác định phần lục địa này hoàn toàn phù hợp với thực tế về sự khác nhau của thành phần đá lớp vỏ lục địa và đá lớp vỏ đáy đại dương. Ca.

. Khi một mảng lục địa là lục địa còn mảng kia là đại dương thì mảng đại dương sẽ trượt và lún xuống bên dưới mảng lục địa. khô đặc lại tạo thành các ngọn núi lửa trên đất liền hay các dãy núi ngầm dưới đáy đại dương. Chuyển dịch phân kỳ thường xảy ra ở phần đại dương hơn trên lục địa. Phần lún xuống bị nóng chảy. Hình 1. các thành phần vật liệu nóng chảy có khối lượng riêng nhỏ sẽ di chuyển đi lên tạo ra núi. Sự dịch chuyển của các mảng lục địa [17] Kiểu chuyển dịch hội tụ làm các mảng lục địa xô đập hay trườn. Các mảng lục địa chính [7] Tạo núi Dãy núi ngầm ở đại dương Phần vỏ ở lục địa Phần vỏ ở đại dương Tái nóng chảy Vùng lún xuống Phần vỏ ở đại dương Hoạt động núi lửa LỚP PHỦ Mảng lục địa 1 Mảng lục địa 2 Đường biên có sự dịch chuyển hội tụ Mảng lục địa 3 Đường biên có sự dịch chuyển phân kỳ Hình 1.3. trượt.4.10 Kiểu chuyển dịch phân kỳ làm cho các mảng lục địa tách xa nhau tạo nên các khe hở để dung nham từ lòng đất trào ra ngoài. đè chồng lên nhau.

6 Mg : 0.1 K : 2. người ta thường chia môi trường của Trái đất thành 4 thành phần chính: khí quyển.07 N : 0.3 Ti : 0. . công nghiệp (12%).3 Mg : 14 Fe : 5.4 Fe : 0.8 Si : 14 Al : 8.1 S : 0. Thành phần môi trường của Trái đất Khi nghiên cứu. Khi một phần của mảng lục địa đại dương trượt và lún sâu xuống bên dưới mảng lục địa..3 H : 6.9 Ca : 3. hồ. Kiểu chuyển dịch trượt của hai mảng lục địa có thể tạo ra các vết nứt gãy trên mặt đất hay đại dương (ví dụ: vết nứt San Andreas chạy từ thành phố San Francisco cắt ngang bang California (Mỹ) đến tận biên giới Mexico).2 S : 2. thông qua khả năng hấp thụ bức xạ hồng ngoại của ánh sáng Mặt trời và phần tái bức xạ từ Trái đất. Lượng nước ngọt con người có thể sử dụng được (nước sông. Khi hai mảng lục địa dịch chuyển hội tụ đều là lục địa sẽ dẫn đến hiện tượng dồn ép các lớp đất đá lên thành các dãy núi cao (dãy Himalayas. Anpes).007 H : 23 × 10−6 Mg : 0.6 O : 85.09 Kr : 0.0 Na : 1. ngoài ra còn có argon. địa quyển và sinh quyển.8 N : 75. khí quyển (không khí khô) và sinh quyển (% khối lượng) [17] Vũ trụ Trái đất Vỏ Trái đất Đại dương Khí quyển Sinh quyển H : 77 Fe : 35 O : 46. nhà máy nhiệt điện (50%). − Khí quyển: là lớp khí bao phủ xung quanh bề mặt Trái đất.6 Ca : 0.039 Xe : 40 × 10−6 P : 0. Khí quyển chỉ cho các bức xạ có bước sóng trong khoảng 320 đến 2500 nm đi qua và ngăn chặn phần bức xạ tử ngoại có bước sóng nhỏ hơn 320 nm (phần bức xạ gây hại da).8 Mg : 2.1 Mg : 0. băng ở các cực. hồ.05 C : 9. cacbonic và nhiều chất khí khác có nồng độ nhỏ hơn rất nhiều. 1. 10 nguyên tố hóa học trong vũ trụ.8 S : 0. Khí quyển đóng một vai trò quan trọng trong quá trình cân bằng nhiệt của Trái đất.22 C : 0.1 N : 0. Trái đất.06 Na : 0.2.6 −3 C : 0. nước ngầm...07 Ca : 2.5 H : 11 O : 23. Khí quyển hấp thụ hầu hết các tia vũ trụ và một phần đáng kể bức xạ điện từ của Mặt trời chiếu xuống Trái đất.1 Ni : 2.3 × 10−3 Ca : 0. các nhà khoa học còn đưa ra khái niệm mới về trí quyển – một thành phần của môi trường Trái đất.5 O : 53 He : 21 O : 29 Si : 29.5 − Thủy quyển: bao gồm tất cả các nguồn nước: đại dương.45 × 10−3 K : 0. Ngoài 4 thành phần chính này.2.3 × 10 Ne : 0. suối và nước ngầm) chỉ chiếm chưa đến 1% lượng nước của thủy quyển.2 Si : 0.003 S : 70 × 10−9 S : 0.57 Br : 0. Bảng 1.13 Ne : 1. vỏ Trái đất. sinh hoạt (7%).2 H : 0. biển.06 Al : 1.4 Na : 2. đại dương.04 P : 0. suối. Nước được con người sử dụng vào các mục đích chính sau: nông nghiệp (30%).2. thủy quyển. sông. thì một phần mảng lục địa mới được hình thành từ đại dương thay thế các phần mảng lục địa đã bị mất đi.11 các vật liệu nặng hơn sẽ chìm xuống vào lớp phủ.1 K : 0.048 He : 72 × 10−6 Si : 0. Khoảng 97% lượng nước của thủy quyển là nước ở các đại dương.2 Cl : 1. nuôi dưỡng sự sống trên mặt đất và bảo vệ chúng trước các tác động có hại từ khoảng không vũ trụ.94 Ar : 1.2 C : 39 O : 0. Thành phần chính của khí quyển là nitơ và oxy.

Tất cả các dạng sống đều được tạo thành từ các hợp chất hữu cơ. − Sinh quyển: là một phần của Trái đất và khí quyển có tồn tại sự sống. Giữa sinh quyển và môi trường có sự tác động qua lại lẫn nhau. 1. Các phân tử đơn giản này có thể đã tồn tại trong khí quyển. Sinh quyển cũng có mối quan hệ chặt chẽ với dòng năng lượng trong môi trường và hóa học môi trường nước. có thể đóng vai trò là tác nhân cho hydro: nCO2 an ï h saïng → (CH2O)n + + 2nH2A ⎯⎯⎯⎯⎯ tác nhân cho hydro cacbohydrat nH2O + 2nA . Các hóa thạch cổ nhất đã tìm thấy được có tuổi trên 3 tỷ năm. các hệ vô sinh (non-living systems) được hình thành. Những giả thiết này được xây dựng dựa trên việc nghiên cứu các hóa thạch tìm được. CH4. Các sinh vật tự dưỡng có khả năng tổng hợp nên các phân tử hữu cơ cần thiết từ các phân tử vô cơ đơn giản. Các tế bào này chưa có nhân phát triển hoàn chỉnh và được đặt tên là prokaryotes (sinh vật nhân sơ) . không khí và nước). Trí quyển đang thay đổi nhanh chóng và phạm vi tác động của nó ngày càng mở rộng kể cả ở ngoài phạm vi Trái đất. đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của loại vi khuẩn quang hợp. Các bệnh lây qua đường nước từ nước thải đô thị đã làm chết hàng triệu người ở các nước đang phát triển. và do đó chúng được gọi là sinh vật dị dưỡng. đại dương của Trái đất lúc sơ khai. phân bón trong nước chảy tràn từ đồng ruộng. Người ta suy đoán rằng. tiến hóa thành các sinh vật tự sinh tồn và sinh sản. CO2. − Trí quyển (noosphere): là khái niệm để chỉ các dạng thông tin biểu hiện rất phức tạp trong sinh quyển mà trong đó phát triển cao nhất là trí tuệ con người. Vì các phân tử vô cơ đơn giản có sẵn rất nhiều trong khí quyển và đại dương so với các phân tử hữu cơ. Quá trình tạo thành các prokaryotes cho đến nay vẫn còn là điều bí ẩn. Một cách ngắn gọn có thể xem trí quyển là “quyển” của trí tuệ loài người. NH3. − Địa quyển (thạch quyển): là phần vỏ Trái đất từ mặt đất đến độ sâu khoảng 100 km. Cả hai loại sinh vật prokaryotes có thể đã thu năng lượng từ các phản ứng lên men: C6H12O6 → 2C3H4O3 + 4H glucoz axit pyruvic (kết hợp với các nhóm khác) Phản ứng lên men không phải là nguồn cung cấp năng lượng tốt. Các hóa thạch này có dạng tương tự vi khuẩn và tảo ngày nay. H2. từ đơn giản đến phức tạp hiện nay.3. sau cùng phát triển thành các dạng sống phong phú ngày nay. Khả năng dùng phần phổ khả kiến của bức xạ Mặt trời làm nguồn năng lượng chuyển hóa CO2 thành các phân tử hữu cơ. Các sinh vật đầu tiên phụ thuộc vào các nguồn cung cấp các phân tử hữu cơ được tổng hợp từ bên ngoài. do các chất thải khác của con người. bao gồm các khoáng chất trong lớp phong hóa và đất (là hỗn hợp phức tạp gồm các chất khoáng. từ nhiều loại phân tử hữu cơ được tạo thành. H2S. tức là các sinh vật đơn bào. hay các phân tử hữu cơ đơn giản. chất hữu cơ. Các hợp chất này có thể đã được tạo thành trong tự nhiên từ các phân tử đơn giản như. Quá trình phát triển của sự sống được xem là một quá trình tiến triển dần dần từ các phân tử vô cơ đơn giản đến các sinh vật đa dạng. động vật và sản xuất công nghiệp. nên các sinh vật tự dưỡng phát triển mạnh hơn các sinh vật dị dưỡng.12 Nước bề mặt (nước mặt) ngày càng bị ô nhiễm do thuốc trừ sâu. CO. quá trình phát triển của sự sống trên Trái đất được giải thích dựa vào các giả thiết. H2O. Quá trình phát triển của sự sống trên Trái đất Cũng như lịch sử phát triển của Trái đất. Các phân tử như H2S.

Các tế bào mới này được gọi là các eukaryotes (sinh vật nhân thực). Sự có mặt của oxy tạo điều kiện cho những biến đổi thích hợp của tế bào.). CO2. Các sinh vật bắt đầu chuyển lên sống trên cạn. (CH2O)n + nO2 → nCO2 + nH2O cacbohydrat Các tổ chức bên trong tế bào lúc này chịu những thay đổi mạnh mẽ và phát triển. Xuất hiện nhân tế bào có màn bọc. Chu trình địa hóa Các số liệu trong Bảng 1. Hai dạng tế bào Prokaryote và Eukaryote [19] Quá trình phát triển sự sống. chứa nhân xác định. H2. 1. nhằm có thể sử dụng phản ứng hô hấp cung cấp năng lượng cho sự phát triển. CO.. tảo lam sử dụng nước của đại dương. Lúc này. hấp thụ tia tử ngoại có hại. đồng thời tiêu diệt các sinh vật không thích ứng với loại khí hoạt động hóa học mạnh này.13 Từ đó. để phát triển và tạo ra sản phẩm phụ là oxy: anïh saïng → (CH2O)n + nO2 nCO2 + nH2O ⎯⎯⎯⎯⎯ tác nhân cho hydro cacbohydrat Oxy tạo thành từ quá trình quang hợp đã làm thay đổi bề mặt Trái đất. CH4.5. Hình 1. như một tác nhân cho hydro.2 chỉ cho thấy sự phân bố các nguyên tố trong các thành . đồng thời làm giảm đáng kể hàm lượng các khí có lúc đầu trong khí quyển sơ khai (N2. tầng ozon dần hình thành ở tầng bình lưu (cách mặt đất 15 − 40 km). Các eukaryotes đơn bào tự dưỡng tiến hóa thành thực vật đa bào. côn trùng và động vật ngày nay. Sự phát triển về số lượng các sinh vật có khả năng quang hợp và hô hấp tốt tạo thành tập hợp dị dưỡng. Khi oxy tích tụ nhiều trong khí quyển.4. Các eukaryotes dị dưỡng tiến hóa thành cá. ngoài ra còn có một loạt các biến đổi khác biệt về đặc điểm cấu trúc.. Nguồn năng lượng thu từ phản ứng hô hấp lớn hơn năng lượng thu từ phản ứng lên men đến 18 lần. như vừa nêu sơ lược ở trên làm cho hàm lượng oxy trong khí quyển tăng cao và trở thành loại khí chủ yếu của khí quyển. chứa các axit nucleic mang thông tin gen của tế bào. có khả năng quang hợp để sản xuất các chất hữu cơ và oxy. các sinh vật đã có thể phát triển thành quần thể trong vùng tiếp giáp của khí quyển/nước/đất và nhu cầu phải sinh sống dưới nước để tránh tác hại của tia tử ngoại không còn là điều bắt buộc nữa.

thường là một năm. Sự di chuyển của một nguyên tố hóa học giữa đất. Sa lắng 8. đất. Về cơ bản.6. lúc đó trạng thái dừng (steady state) được thiết lập. Dòng vật chất di chuyển giữa các nơi chứa thường được xác định trong một khoảng thời gian cố định. Sự nâng lên Hình 1. đồng thời lấy oxy từ không khí trong quá trình hô hấp.. thông thường là xảy ra gần bề mặt Trái đất. Bụi 3. không khí có thể được biểu diễn bởi chu trình gọi là chu trình địa hóa.. Bụi nước biển (sea spray) 4. khí quyển. Sự tách khí (degassing) đường di chuyển 5.14 phần của môi trường mà không cho thấy sự di chuyển (vận động) của các nguyên tố đó từ bộ phận này sang bộ phận khác. ví dụ: sông vận chuyển các chất tan và chất rắn lơ lửng từ đất liền ra đại dương. 1 2 3 KHÔNG KHÍ 2 4 1 3 2 5 3 ĐẤT 6 ĐẠI DƯƠNG 8 7 TRẦM TÍCH nơi chứa 1. Số lượng nơi chứa trong một chu trình địa hóa phụ thuộc vào mức độ chi tiết của việc nghiên cứu hệ. thực vật tạo thêm oxy cho khí quyển thông qua quá trình quang hợp. Kết luận này được rút ra từ thực tế: môi trường hóa . nếu không bị ảnh hưởng bởi hoạt động của con người hầu hết các chu trình tự nhiên đều ở trạng thái dừng. mô tả sự di chuyển của một nguyên tố hóa học (hay một chất). Mỗi chu trình địa hóa là một mô hình. tuyết) 2. Sự thoát khí (gas evolution) 6. Các chất tan và lơ lửng (trong nước sông) 7.. sự di chuyển của các mảng lục địa vỏ Trái đất tạo ra sự nâng lên (uplift) của đá trầm tích đại dương và các khối đất mới. Ngưng tụ (mưa. được xác định rõ về mặt vật lý (như lục địa. Trong một chu trình địa hóa có một số nơi chứa (reservoirs).) và các đường di chuyển (transport paths) của vật chất từ nơi chứa này đến nơi chứa khác. đại dương. Mô hình tổng quát của chu trình địa hóa [17] Nếu lượng nguyên tố (hay chất) được chuyển vào và chuyển ra khỏi nơi chứa bằng nhau thì nồng độ của nó trong nơi chứa đó sẽ không đổi. đại dương.

thì thời gian lưu của natri trong đại dương sẽ là 150 triệu năm (thực ra. “Chất gây ô nhiễm”. Một quá trình chung trên toàn cầu có thể che lấp mất các biến đổi bất thường tại một khu vực nhỏ. nhưng dòng di chuyển của cadmi này sẽ không đáng kể gì khi so với dòng di chuyển tổng cộng toàn cầu. Mặc dù. ta có thể xác định thời gian lưu (residence times) của một chất xác định trong nơi chứa xác định dựa vào công thức: t= læåüng nguyãn täú (chátú ) trong nåi chæïa täcú âäü âi vao ì (hay ra ) nåi chæïa cuía nguyãn täú (chátú ) Ví dụ. Nghiên cứu cho thấy. Vì vậy. Chu trình địa hóa là gì? 3. song chúng ta cũng cần quan tâm đến cả những gì đang xảy ra ở quy mô nhỏ hơn. Nếu hệ đang ở trạng thái dừng. 2. tốc độ xói mòn ngày nay cao gấp đôi cách đây 5000 năm. Hầu hết các nguyên tố có thời gian lưu trong đại dương khoảng vài triệu năm. do chặt phá rừng. Định nghĩa các thuật ngữ: “Môi trường”. Thời gian lưu trong vỏ Trái đất thường cao hơn nhiều thời gian lưu trong không khí. chúng ta vẫn rất cần các mô hình để minh họa và dự đoán các biến đổi môi trường khu vực. ngoài các chu trình địa hóa. “Ô nhiễm môi trường”. làm tăng xói mòn. do chúng ta không biết chắc giá trị nền nồng độ của các chất cũng như dòng di chuyển vật chất trong các chu trình đã nêu. hiểu biết về các chu trình địa hóa toàn cầu là rất quan trọng. điều đó phản ảnh tính lưu động của các hệ. các tác động của con người lên các chu trình địa hóa đã làm tăng tốc độ chuyển chất rắn từ lục địa ra đại dương. đó là một sự cố rất quan trọng trên phạm vi khu vực địa phương. hoạt động canh tác. Người ta cho rằng. Rất khó đánh giá được ảnh hưởng của các hoạt động nhân tạo lên các chu trình. 3. Sự rò rỉ cadmi từ vùng khai khoáng có thể gây chết cá ở phía hạ lưu. natri có thời gian lưu trong đại dương là 210 triệu năm). nếu lượng natri tan trong đại dương là 15×1018 kg. lượng thêm vào hằng năm là 100×109 kg. Phân biệt hai khái nhiệm “chất gây ô nhiễm” và “chất gây nhiễm bẩn”. hoặc ít hơn. Câu hỏi 1.15 học toàn cầu không có thay đổi lớn nào xảy ra trong vài trăm triệu năm gần đây. Tại sao nghiên cứu chu trình địa hóa lại có ý nghĩa quan trọng đối với hóa học môi trường? .

Khí quyển được cấu tạo bởi nhiều chất khác nhau. NO 50 km O3 + hν (220 . vi rút. KHÍ QUYỂN VÀ SỰ Ô NHIỄM KHÍ QUYỂN 2. tầng trung lưu (mesosphere).1. áp suất khí quyển chỉ bằng một phần triệu (3×10−7 at) áp suất ở bề mặt Trái đất (1 at). khí hậu và phân bố theo độ cao.1. Trong khí quyển có khoảng 50 hợp chất hóa học.16 2. gồm cả những hạt lơ lửng (bụi. Ranh giới phân chia giữa khí quyển và khoảng không gian bên ngoài không rõ ràng. tầng bình lưu (stratosphere). người ta chia khí quyển thành 4 tầng: tầng đối lưu (troposhere). Nhiệt độ thay đổi trong khoảng từ −92° đến 1200°C. VIS. NO + + O2 . vi khuẩn. tức vào khoảng một phần triệu khối lượng Trái đất. Càng lên cao. áp suất càng giảm. Các thành phần của khí quyển [15] + . Thành phần và hàm lượng các chất có mặt trong khí quyển tùy thuộc vào điều kiện địa lý. O .16 km Tầng Đối lưu N2.). ở độ cao 100 km. phấn hoa. tầng nhiệt lưu (thermosphere).1 và Hình 2.330 nm): đến độ cao 50 km Tầng Nhiệt lưu UV. Độ cao của lớp vỏ khí này có thể từ 500−1000 km từ mặt đất. O2.330 nm) → O2 + O Tầng Bình lưu O3 Lớp dừng 10 . H2O Trái đất Hình 2. IR (λ > 330 nm): đến mặt đất 500 km + + O2 . Khối lượng tổng cộng của khí quyển ước khoảng 5×1015 tấn. CO2.2. Bức xạ Mặt trời Tầng Trung lưu UV (λ < 100 nm): đến độ cao 200 km 85 km UV (λ = 200 . Căn cứ vào sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao. Cấu trúc của khí quyển Khí quyển là lớp vỏ khí bao quanh Trái đất... tuy nhiên 99% khối lượng của khí quyển lại tập trung ở lớp khí chỉ cách mặt đất 30 km.. Các thành phần của khí quyển và sự thay đổi nhiệt độ khí quyển theo độ cao được trình bày trong Hình 2.

bề mặt đất. Tầng đối lưu Tầng đối lưu (troposphere) chiếm khoảng 70% khối lượng khí quyển.2. Ở đỉnh tầng đối lưu do nhiệt độ rất thấp. hơi nước có thể bay lên các tầng khí quyển phía trên và sẽ bị phân tích dưới tác dụng của bức xạ tử ngoại có năng lượng lớn..1015 tấn so với tổng khối lượng khí trong khí quyển là 5. Mật độ không khí giảm rất nhanh theo độ cao (giảm theo hàm số mũ).1. Tầng này quyết định khí hậu của Trái đất. Độ cao của tầng đối lưu có thể thay đổi khoảng vài km. do có dòng đối lưu liên tục của các khối không khí trong tầng. Hydro tạo thành do phản ứng phân tích sẽ thoát khỏi khí quyển (hầu hết hydro và heli vốn có trong khí quyển đã thoát khỏi khí quyển theo con đường này). Khí trong khí quyển tập trung chủ yếu ở tầng đối lưu. nhiệt độ. do có sự mất cân bằng trong tốc độ sưởi ấm và làm lạnh giữa vùng xích đạo và ở hai đầu cực. tùy thuộc vào các yếu tố. O2. hơi nước bị ngưng tụ và đông đặc nên không thể thoát khỏi tầng khí quyển thấp.12. càng lên cao nhiệt độ càng giảm. thành phần chủ yếu là N2.. Tầng này đánh dấu sự kết thúc xu hướng giảm nhiệt theo độ cao trong tầng đối lưu và bắt đầu có sự tăng nhiệt độ. ở độ cao từ 0 đến 11 km.Độ cao (km) 17 100 −92 ÷ 1200°C Tầng Nhiệt lưu 80 Tầng Trung lưu −2 ÷ −92°C Tầng Bình lưu −56 ÷ −2°C 60 40 20 Lớp dừng Tầng Đối lưu −100 15 ÷ −56°C −50 0 50 Nhiệt độ (°C) Hình 2. (khoảng 8 km ở hai cực. Tầng đối lưu là một vùng xoáy.1. Nếu không bị ô nhiễm. Phần trên cùng của tầng đối lưu có nhiệt độ thấp nhất (vào khoảng −56°C) được gọi là đỉnh tầng đối lưu hoặc lớp dừng (tropopause). thì nhìn chung thành phần của khí quyển ở tầng đối lưu khá đồng nhất. với khối lượng khoảng 4. 18 km ở vùng xích đạo). CO2 và hơi nước. Mật độ không khí và nhiệt độ trong tầng đối lưu không đồng nhất. Nếu không có đỉnh tầng đối lưu đóng vai trò như tấm chắn hữu hiệu. Sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao trong khí quyển [8] 2. .15×1015 tấn.

Một phần hydro ở tầng này có thể tách ra và đi vào vũ trụ (khoảng vài nghìn tấn năm). trong vùng này không khí có chứa nhiều ion. λ < 290 nm). từ −56°C đến khoảng −2°C. Nhiệt độ trong tầng này tăng từ −92°C đến 1200°C.18 2. O2 và một số gốc hóa học khác. nitơ oxit. Giả thuyết được nhiều nhà khoa học chấp nhận nhất cho rằng. Tầng ngoài bao quanh Trái đất ở độ cao lớn hơn 800 km. NO3−. O. người ta mới ước đoán khoảng 500 − 1000 km. Phía trên đỉnh tầng đối lưu và phần dưới của tầng bình lưu là tầng ozon. hơi nước. nó có tác dụng như lá chắn bảo vệ cho cuộc sống trên bề mặt Trái đất. do đó thời gian lưu của các phần tử hóa học ở vùng này khá lớn. Nếu các chất gây ô nhiễm bằng cách nào đó xâm nhập vào tầng này. chúng bị phân tách thành nguyên tử và sau đó ion hóa thành các ion O2+. Sự có mặt của các ion trong vùng này đã được biết đến từ năm 1901. người ta còn có khái niệm tầng điện ly hay tầng ngoài (exosphere) và tầng ion (ionosphere). ở độ cao từ 85 đến trên 500 km.. không khí ít bị khuấy động. . CO32−. khí quyển lúc sơ khai có thành phần rất khác với thành phần của khí quyển hiện nay và hoạt động của vi sinh vật là nguyên nhân chính gây ra sự biến đổi này.2. cho tới nay.. Nhiệt độ của tầng này tăng rất nhanh đến khoảng 1700°C. Tầng bình lưu Tầng bình lưu (stratosphere) ở độ cao từ 11 đến 50 km. CO2.. ngoài ra còn có N2.1. Ozon ở vùng này đóng một vai trò cực kỳ quan trọng.. thermosphere). thì chúng sẽ tồn tại và gây ảnh hưởng tác động trong một thời gian dài hơn nhiều so với ảnh hưởng của chúng ở tầng đối lưu. tránh được tác dụng có hại của tia tử ngoại từ ánh sáng Mặt trời. 2.2. O3 + hν (λ: 220 − 330 nm) → O2 + O + Q (làm tăng nhiệt độ) Trong tầng bình lưu. 2. Giới hạn trên của khí quyển và đoạn chuyển tiếp vào vũ trụ rất khó xác định. mesosphere) ở độ cao từ 50 km đến 85 km. Thành phần hóa học chủ yếu trong tầng này là các gốc tự do O2+. nhiều phản ứng hóa học xảy ra với oxy.3. O+. Sự hình thành khí quyển Có nhiều giả thuyết khác nhau về sự hình thành của khí quyển. Tầng nhiệt lưu Tầng nhiệt lưu (còn gọi là tầng nhiệt. nhiệt độ tăng theo độ cao. Ngoài các tầng trên.2. e−. NO+ được tạo thành do oxy và nitơ oxit hấp thụ bức xạ tử ngoại xa. 2. Sự hình thành và thành phần của khí quyển 2.1. đặc biệt là ozon. nitơ. Trong tầng này. Mặt khác. các dòng plasma do Mặt trời phát ra và bụi vũ trụ (khoảng 2 g/km2) cũng đi vào khí quyển Trái đất. từ −2°C đến −92°C. do không có nhiều các phần tử hóa học hấp thụ tia tử ngoại. nhiệt độ trong tầng này gần như không đổi. NO2−. NO+. Thành phần chủ yếu của tầng này là O3. có chứa các ion oxy O+ (ở độ cao < 1500 km). nhiệt độ giảm theo độ cao. khi người ta phát hiện ra hiện tượng phản xạ sóng radio của lớp khí quyển tầng cao. Tầng trung lưu Tầng trung lưu (còn gọi là tầng trung gian. Sự hình thành khí quyển gắn liền với sự hình thành và phát triển của sự sống trên Trái Đất. Khái niệm Tầng ion được dùng để chỉ phần khí quyển ở độ cao từ 50 km trở lên.và nhiều hạt bị ion hóa phản xạ sóng điện từ sau khi hấp thụ bức xạ Mặt trời ở vùng tử ngoại xa (UV-C..4. do tác dụng của bức xạ Mặt trời.1..1. heli He+ (< 1500 km) và hydro H+ (> 1500 km). ozon.

sinh vật bắt đầu chuyển từ cuộc sống dưới nước trong đại dương sang cuộc sống trên cạn ở mặt đất 2. nó hầu như không tham gia các phản ứng hóa học ở điều kiện thường. O2 tích lũy dần trong khí quyển dẫn đến sự hình thành lớp ozon ở tầng bình lưu. thông qua phản ứng quang hợp. núi lửa đã phun CO2. Tầng ozon đóng vai trò một lớp áo giáp bảo vệ cho sinh vật trên mặt đất khỏi bị bức xạ tử ngoại gây tác hại. NH3 và hơi nước vào khí quyển. Các dạng sống đầu tiên bắt đầu xuất hiện và phát triển trong đại dương.19 Hơn một tỷ năm trước đây. tạo thành các hợp chất của nitơ. Thành phần của khí quyển ở kỷ Cambri (khoảng 500 triệu năm trước đây) gần như tương tự với thành phần khí quyển hiện nay. động và thực vật. nhiều vi sinh vật có thể sử dụng O2 để oxy hóa các chất hữu cơ có trong đại dương. dưới tác dụng của tia tử ngoại. . CO2 + H2O + hν → {CH2O} + O2↑ Khi lượng O2 trong khí quyển gia tăng. khi có hệ enzim phát triển. do đó tạo ra sự cân bằng oxy trong khí quyển. Lúc đầu. Thành phần của khí quyển Nitơ. Lượng oxy này có thể đã được tạo thành từ phản ứng phân tích hơi nước dưới tác dụng của sấm chớp hoặc bức xạ Mặt trời ở phần trên của khí quyển. quá trình quang hợp và cuối cùng là quá trình hô hấp. cung cấp chất dinh dưỡng cho nhu cầu phát triển của thực vật trong tự nhiên. chủ yếu do quá trình quang hợp. Song song với quá trình phát triển của thực vật. tia phóng xạ. thành phần của khí quyển ngày nay đang bị thay đổi. tạo thành nhiều sản phẩm khác nhau. sau đó tăng dần qua các kỷ nguyên địa chất.2. Sau đó. 3000 năm đối với O2 và 100 triệu năm với N2. Một số vi sinh vật trong tự nhiên có thể vượt qua được hàng rào năng lượng cao để phá vỡ liên kết bền vững trong phân tử nitơ. nitơ tác dụng với O2 tạo thành NO. Trái đất trở thành một môi trường sống thân thiện hơn. lúc này. Tuy nhiên. trong khí quyển. các loài động vật tiêu thụ O2 cũng tăng. sấm chớp. Do sự điều chỉnh tự nhiên mà nồng độ oxy trong khí quyển hiện nay hầu như luôn được giữ ổn định ở khoảng 21%. Nhưng chính các loài thực vật mới là nguồn sản xuất oxy chủ yếu cho khí quyển. đá và các sinh vật hấp thụ hoặc thất thoát ra khoảng không vũ trụ. không khí. Về sau. một lượng lớn O2 đã đuợc Fe(II) hấp thụ để tạo thành Fe2O3: 4Fe2+ + O2 +4H2O → 2Fe2O3 + 8H+ Quá trình này tạo thành một lượng lớn Fe2O3 sa lắng và là bằng chứng cho sự tạo thành của O2 tự do trong khí quyển thời kỳ đầu. Các dạng sống sử dụng năng lượng từ quá trình lên men chất hữu cơ. Người ta cho rằng. Tuy vậy. Các chất này được tạo thành từ CH4 và các khí khác có trong lòng đất. oxy và cacbon dioxit là 3 nhân tố sinh thái quan trọng của khí quyển. tác dụng với H2 tạo thành NH3. Oxy là chất khí quan trọng trong khí quyển đối với động vật trên cạn cũng như với động vật dưới nước. Chu kỳ tiêu thụ và tái tạo các chất khí trong khí quyển thể hiện một cân bằng liên quan đến đất. oxy tham gia vào nhiều phản ứng. Cuối cùng. Ở nhiệt độ cao hoặc trong tia lửa điện. có thể trong khí quyển ở thời kỳ đầu cũng đã có sẵn một ít oxy để duy trì sự sống của các dạng sống sơ khai. vì vậy.2. các chất ban đầu trong khí quyển phản ứng với nhau tạo thành các amino axit và đường. Nồng độ oxy trong khí quyển nguyên thủy rất thấp. Chu kỳ đổi mới lượng CO2 trong khí quyển là từ 4 đến 8 năm. oxy có thể là chất khí độc hại cho các dạng sinh vật sơ khai. Oxy là chất khí có hoạt tính hóa học cao. nhiều loại thực vật phức tạp bắt đầu phát triển mạnh. Các chất khí dễ bị biến đổi của khí quyển luôn bị đất. Nitơ là chất khí khá trơ về mặt hóa học.

5 2 . Thành phần chính của không khí khô ở tầng đối lưu được trình bày trong bảng sau: Bảng 2.93 1. sinh học Quang hóa OCS 10−8 Nhân tạo.23 Cacbon dioxit (CO2.2 × 10−5 Quang hóa.95 23. khí) 0. Các chất khí có hàm lượng thấp trong không khí khô ở tầng đối lưu [15] Khí % (v/v) 1 Nguồn phát sinh chính Sink 9 CH4 1. sinh học. khí) 78.3. sấm chớp.15 Argon (Ar.8 × 10 7 8 −5 ≈1 × 10 −8 Mức nồng độ trong không khí không bị ô nhiễm Từ các nguồn sinh học 3 Phản ứng xảy ra do hấp thụ năng lượng ánh sáng 4 Phát sinh do các hoạt động của con người 5 Tổng NO. khí) 20. quang hóa.2.03 0.20 Các chuyển hóa của oxy trong khí quyển sẽ được trình bày chi tiết hơn trong mục 2. quang hóa Quang hóa SO2 ≈ 2 × 10−8 Nhân tạo.6 × 10−4 Sinh học 2 Quang hóa 3 CO ≈ 1.09 75. nhân tạo 4 Quang hóa N2O 3 × 10−5 Sinh học Quang hóa Quang hóa. thường được ký hiệu là CFC-12 8 Methyl chloroform 9 Xem khái niệm sink ở mục 2. NO2 6 Gốc tự do 7 Freon F-12. ngưng tụ ướt H2 5 × 10−5 Sinh học. quang hóa Quang hóa H2O2 10−8−10−6 Quang hóa Ngưng tụ ướt HO• 6 10−13−10−10 Quang hóa Quang hóa HO2• 6 10−11−10−9 Quang hóa Quang hóa H2CO 10−8−10−7 Quang hóa Quang hóa CS2 10−9−10−8 Nhân tạo. khí) 0. Thành phần chính của không khí khô ở tầng đối lưu [7] Các cấu tử chính % (v/v) % (w/w) Nitơ (N2.51 Oxy (O2. nhân tạo Quang hóa Quang hóa Ngưng tụ ướt NOx −10 −6 −9 −7 10 −10 5 10 −10 HNO3 NH3 10−8−10−7 Sinh học Quang hóa.1.05 Bảng 2. núi lửa Quang hóa Nhân tạo Quang hóa Nhân tạo Quang hóa CCl2F2 H3CCCl3 1 2.

các hạt bụi.21 Mặc dù có nồng độ rất bé (0. xem mục 2..0314% theo thể tích). Nếu không có quá trình này (“hiệu ứng nhà kính”. thành phần cơ thể sinh vật. địa quyển. CO2 còn hấp thụ bức xạ sóng dài. gốc tự do) với hàm lượng thấp. Hình 2. nhiệt độ trung bình bề mặt Trái đất sẽ chỉ còn khoảng -18°C Ngoài các cấu tử chính. thông qua quá trình quang hợp.3. thành phần các cấu tử chính có thay đổi. như quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch: CH4 (khí thiên nhiên) + 2O2 → CO2 + 2H2O . Oxy tham gia vào các phản ứng tạo ra năng lượng. nhưng cacbon dioxit là một thành phần quan trọng trong khí quyển. 2. Cacbon dioxit đóng vai trò là nguồn cung cấp nguyên liệu cacbon để tổng hợp các hợp chất hữu cơ. Ngoài ra.3.3. Các phản ứng của oxy trong khí quyển Một số chuyển hóa cơ bản của oxy giữa khí quyển. Trao đổi oxy giữa khí quyển. thủy quyển và sinh quyển [15] Trong tầng đối lưu. Ở các tầng khí quyển cao hơn 80 km. thủy quyển và sinh quyển được trình bày trong Hình 2. Không khí ẩm có thể chứa đến 4% hơi nước . chuyển chúng thành nhiệt sưởi ấm bề mặt Trái đất. địa quyển. nhưng tỷ lệ giữa chúng thay đổi không đáng kể. không khí còn chứa nhiều cấu tử khác (phân tử. oxy đóng một vai trò quan trọng trong các quá trình xảy ra trên bề mặt Trái đất.1).5..

nhưng nguy cơ sử dụng hết oxy trong khí quyển là hoàn toàn không thể xảy ra. Dưới tác dụng của tia tử ngoại (λ < 290 nm) O2 bị phân tích thành oxy nguyên tử: O2 + hν → O + O do phản ứng này nên ở độ cao 400 km (thuộc tầng nhiệt lưu) chỉ còn khoảng 10% oxy trong khí quyển tồn tại dưới dạng phân tử O2. Lượng cacbon được cố định trong các sản phẩm hữu cơ do quá trình quang hợp trước đây tạo ra. Bức xạ này tuy rất yếu ở vùng khả kiến nhưng lại có thành phần hồng ngoại khá mạnh). Vùng có chứa nhiều ozon này được gọi là tầng ozon. vì vậy. Bức xạ này là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng phát sáng của khí quyển (airglow − hiện tượng bức xạ liên tục sóng điện từ yếu của khí quyển. Một số ion khác có chứa oxy là O2+ và NO+. bảo vệ sự sống trên Trái đất. Ion oxy O+ có thể đã được sinh ra trong khí quyển do ánh sáng tử ngoại tác dụng lên oxy nguyên tử: O + hν → O+ + e ion O+ có mặt rất phổ biến ở một số vùng trong tầng ion.22 Vi sinh vật hiếu khí sử dụng oxy của khí quyển để phân hủy các chất hữu cơ. Một số quá trình phong hóa oxy hóa xảy ra dưới tác dụng của oxy. hiện đang phân tán trong tự nhiên chủ yếu duới dạng các hợp chất humic. nồng độ ozon cực đại trong vùng này có thể đạt đến 10 ppm. . Do có chứa nhiều oxy nguyên tử nên phân tử lượng trung bình của không khí ( M KK ) ở độ cao 80 km nhỏ hơn M KK trên bề mặt Trái đất (28. Do có mật độ không khí rất thấp và tác động của các bức xạ gây ion hóa. Ozon (O3) được tạo thành trong khí quyển nhờ các phản ứng: O2 + hν (λ < 290 nm) → O + O O + O2 + M → O3 + M trong đó M là các phân tử khác như N2 hoặc O2 đóng vai trò tác nhân hấp thụ năng lượng do phản ứng tạo ozon giải phóng ra. nên ở các lớp không khí trên cao. trong khí quyển còn tồn tại dạng nguyên tử oxy ở trạng thái kích thích O∗. chỉ một phần nhỏ lượng cacbon này chuyển thành các loại nhiên liệu hóa thạch. có khả năng hấp thụ mạnh bức xạ tử ngoại vùng 220−330 nm. ví dụ: 4FeO + O2 → 2Fe2O3 Bên cạnh các quá trình tiêu thụ oxy. hầu như toàn bộ lượng oxy có trong khí quyển là sản phẩm của quá trình quang hợp. 630 và 558 nm (thuộc vùng khả kiến). người ta chia khí quyển thành hai vùng: homosphere là vùng khí quyển ở độ cao thấp có M KK đồng nhất. trong khí quyển oxy được tái tạo nhờ quá trình quang hợp: CO2 + H2O + hν → {CH2O} + O2 Các nhà khoa học cho rằng. Ozon có mặt nhiều nhất trong khí quyển ở độ cao từ khoảng 15 đến 35 km. heterosphere là vùng khí quyển trên cao có M KK không đồng nhất. oxy phân tử ở trạng thái kích thích O2* và ozon O3. Vì vậy. oxy không chỉ tồn tại ở dạng O2 mà còn ở các dạng khác như: oxy nguyên tử O.97 g/ mol). Dạng O∗ được tạo thành từ các phản ứng sau: O3 + hν (λ = 290−320 nm) → O2 + O∗ O + O + O → O2 + O∗ O∗ bức xạ ra ánh sáng có các bước sóng 636. mặc dầu ngày nay việc đốt nhiên liệu hóa thạch tiêu tốn một lượng lớn oxy. Bên cạnh nguyên tử oxy O.

được gọi là hệ nối đôi liên hợp. có các điện tử dễ bị kích thích. Do quá trình gần như quay vòng. (b) một vòng porphyrin. Đó là một hợp chất rất quan trọng cho quá trình đồng hóa. năng lượng ≈ 185 kJ/mol) và bị kích thích.5’. trong đó phổ biến nhất là chlorophyll a và chlorophyll b. ATP là phân tử có trong các hệ sinh học đóng vai trò tác nhân cung cấp năng lượng các phản ứng cần năng lượng.. Năng lượng có thể thu được trực tiếp từ quá trình quang hợp hay từ năng lượng hóa học của các hợp chất như cacbonhydrat và chất béo khi chúng bị phân tích để tạo thành ATP.triphosphate). có thể chứa các nhóm thế khác nhau ở các vị trí 1 − 8 N H CH 2 COOphytyl 6 N H HN NH H 3 COOC CH CH HC . mỗi hệ hấp thụ một phần riêng của phổ năng lượng Mặt trời. Phản ứng chuyển nhóm photphat này được gọi là phản ứng phosphoryl hóa (phosphorylation) sau: ROH + ATP → ROPO3 + ADP (phân tử hữu cơ) (sản phẩm trung gian của (adenosinephản ứng phosphoryl hóa) 5’.4. H C H C hay hay CH HC N H N H N H (a) Các cách biểu diễn khác nhau của cấu trúc pyrrole CH 2 2 1 3 .. Một hệ chứa chlorophyll a. có khả năng hấp thụ ánh sáng. Các điện tử bị kích thích lúc này sẽ chuyển sang các hợp chất khác như NADPH hay ATP (adenosine. ATP chuyển nhóm PO43− cho một trong các chất hữu cơ tham gia phản ứng. nên ATP đóng vai trò như một tác nhân vận chuyển năng lượng. (c) chlorophyll Các liên kết đơn và liên kết đôi luân phiên xen kẽ. Người ta cho rằng. Cấu trúc của (a) pyrrole. 7 H3C 4 N CH 2 5 (b) Porphyrin: cấu trúc chung. Thực vật có chứa một số các phân tử có màu.23 Phần đọc thêm: Quá trình quang hợp và sự tạo thành các hợp chất của cacbon Cho đến nay cơ chế của quá trình quang hợp vẫn chưa được giải thích một cách hoàn chỉnh. hấp thụ ánh sáng đỏ (λ ≈ 650 nm. có hai hệ chất màu trong tế bào có màu lục. NADPH tham gia phản ứng với các chất khử để tạo thành nicotinamide adenine dinucleotide photphate và đóng vai trò chất chuyển tải proton và electron: NADPH + hợp chất khử → NADP+ + các sản phẩm oxy hóa .N 8 H3C Mg N X N C2 H5 CH CH O CH 3 (c) Chlorophyll: − Chlorophyll a: X = CH3 − Chlorophyll b: X = CHO (phytyl = C20H40) Hình 2. Song người ta đã biết nhiều chuyển hóa quan trọng trong quá trình này.diphosphate) phaní ænïg tiãp ú ROPO3 ⎯⎯⎯⎯⎯ → ROX (sản phẩm hữu cơ) + PO43− ADP kết hợp với một nhóm photphat tạo thành ATP.

chất béo hoặc protein. được gọi là sự hô hấp hiếu khí. nước và ánh sáng Mặt trời.24 NADPH có thể tạo thành từ NADP+ từ phản ứng: NADP+ + H+ + 2e− → NADPH Trong quá trình quang hợp. Sinh vật quang tự dưỡng sử dụng một ít hợp chất hữu cơ để tạo nguồn năng lượng cho nhiều phản ứng xảy ra trong tế bào. phân tử nước cung cấp proton và electron. đồng thời giải phóng phân tử oxy: 2H2O → O2 + 4H+ + 4e− Sự kết hợp và khử cacbon dioxit để tạo thành các sản phẩm khác nhau của quá trình quang hợp có liên quan đến hàng loạt các phản ứng tuần hoàn liên tục và phức tạp (hình 2. khi không có ánh sáng Mặt trời. tạo ra các phân tử hữu cơ và khí oxy. Vai trò của ATP và NADPH trong các phản ứng quang hợp [17] Năng lượng dự trữ dưới dạng các hợp chất hóa học. loại sinh vật này hấp thụ cacbon dioxit. Các enzime tạo điều kiện cho nhiều loại phản ứng khác nhau xảy ra (phản ứng cộng. có thể vận chuyển hoặc giải phóng khi cần. hoặc lúc tạm thời thiếu cacbon dioxit và nước. rồi tiếp tục tái cấu trúc lại dưới tác dụng của các enzime đer tạo thành cacbohydrat. Ánh sáng Mặt trời CO2 Chuyển năng lượng PO43− + ADP Phân tử hữu cơ hoạt động đầu tiên ATP Năng lượng Giải phóng Electron H Cacbohydrat Chất béo + Protein + NADPH NADP H2O O2 NO3− NH4+ Hình 2.5.4). nhưng không bị mất đi sau phản ứng Sản phẩm của quá trình quang hợp là một loại sinh vật được gọi là sinh vật quang tự dưỡng (photoautotrophs). Quá trình giải phóng năng lượng trong phản ứng sau. có thể xem đây là quá trình ngược với quang hợp: (CH2O)n + nO2 → nCO2 + nH2O + năng lượng . sau đó sản phẩm của phản ứng này bị khử bởi NADPH. chúng làm tăng tốc độ phản ứng. Enzime là các chất xúc tác. phản ứng tái cấu trúc hoặc phản ứng phân hủy). Một phân tử cacbon dioxit kết hợp với một phân tử hữu cơ đã được hoạt hóa. ATP cung cấp năng lượng cho các phản ứng không thuận lợi về mặt năng lượng thông qua phản ứng phosphoryl hóa. do đó rất thích hợp cho sinh vật vào ban đêm.

25

Quá trình hô hấp, cũng như quá trình quang hợp bao gồm hàng loạt các phản
ứng phức tạp xảy ra theo nhiều nấc với các chất xúc tác enzime. Năng lượng giải phóng
ra từ phản ứng như phản ứng oxy hóa glucoz không phải được phát ra ngay một lúc, mà
được tạo thành từng phần nhỏ, chủ yếu để tái tạo ATP, do đó điều khiển được các phản
ứng xảy ra nhiều nấc trong quá trình sống của sinh vật.
C6H12O6 + 6O2 → 6H2O + 6CO2 + năng lượng
Nhiệt tạo thành đã giúp cho quá trình đồng hóa xảy ra thuận lợi hơn, vì ở nhiệt
độ cao hơn thì các phản ứng hóa học xảy ra nhanh hơn một cách đáng kể. Khi nhiệt độ
tăng lên 10K thì tốc độ của các phản ứng hữu cơ tăng gấp hai lần. Sự gia tăng tốc độ
tạo ra nhiều năng lượng hơn, do đó lại tạo điều kiện cho nhiều phản ứng tiêu thụ năng
lượng xảy ra mà không bị thiếu năng lượng. Bằng việc sử dụng có hiệu quả các tính
chất truyền nhiệt của các dung dịch nước, các sinh vật có thể kiểm soát môi trường của
tế bào và duy trì nhiệt độ của chúng cao hơn nhiệt độ môi trường chung quanh bên
ngoài. Điều này đã giúp tạo ra một môi trường bên trong ổn định và có thể tối ưu hóa
cho phù hợp với các nhu cầu của cơ thể.
Các dạng sinh vật có khả năng tận dụng triệt để việc sử dụng các hợp chất hóa
học và sự hô hấp để cung cấp năng lượng chính là các sinh vật dị dưỡng.
Các sinh vật quang tự dưỡng chuyển hóa năng lượng Mặt trời thành các hợp chất
hóa học “có năng lượng cao”. Phần các hợp chất còn thừa không sử dụng hết trong
quá trình đồng hóa của sinh vật quang tự dưỡng lại bị các sinh vật dị dưỡng tiêu thụ.
Từ đó hình thành chuỗi thức ăn, trong đó sinh vật sản xuất đầu tiên lấy trực tiếp năng
lượng Mặt trời, còn các sinh vật tiêu thụ khác nhau thì phụ thuộc vào cả sinh vật sản
xuất lẫn các sinh vật tiêu thụ khác trong việc hấp thu năng lượng. Các sinh vật tiêu thụ
sử dụng các phân tử đã được tổng hợp sẵn để phục vụ cho việc phát triển cơ thể, nhu
cầu tổng hợp sinh học, các quá trình đồng hóa kiểm soát môi trường bên trong chúng,
và hoạt động của cơ bắp.

2.4. Ô nhiễm không khí
Có nhiều nguồn gây ô nhiễm không khí. Có thể chia các nguồn gây ô nhiễm không khí
thành hai nhóm:
− Nguồn tự nhiên: núi lửa phun các khí SO2, H2S, các sulfua hữu cơ,...; cháy rừng
thải vào khí quyển các khí CO, SO2, tro bụi...; sấm chớp tạo ra các khí NOx, HNO3; quá trình
phân hủy các cơ thể chết giải phóng ra NH3, CH4, NOx, CO2...
− Nguồn nhân tạo: các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người đã đưa vào khí
quyển rất nhiều chất gây ô nhiễm khác nhau.
Các chất gây ô nhiễm không khí được chia thành chất gây ô nhiễm sơ cấp (primary
pollutant) và chất gây ô nhiễm thứ cấp (secondary pollutant). Chất gây ô nhiễm sơ cấp là các chất
thải ra trực tiếp từ các hoạt động của con người hoặc quá trình tự nhiên và gây tác động xấu đến
môi trường. Chất gây ô nhiễm sơ cấp chịu các biến đổi hóa học trong môi trường, các sản phẩm
của quá trình biến đổi có thể là các chất gây ô nhiễm khác được gọi là chất gây ô nhiễm thứ cấp.
Có 5 chất gây ô nhiễm sơ cấp chính đóng góp hơn 90% vào tình trạng ô nhiễm không
khí toàn cầu. Các chất này là:
− Sulfua dioxit, SO2,
− Các oxit của nitơ,
− Cacbon monoxit, CO,
− Các hydrocacbon, HC,
− Các hạt lơ lửng.

26
Nguồn thiên nhiên
Từ vũ trụ:
Bụi vũ trụ, tia Mặt trời
Từ rừng:
Phấn hoa, nấm, bào tử
nấm, cháy rừng,…
Từ núi lửa: Khí, khói,
bụi,…
Từ biển: Hạt muối từ
bọt nước biển,…
Từ đất bị xói mòn:
Bụi đất, cát,…
Nguồn khác:
Vi khuẩn, virut,…

Nguồn nhân tạo

Khí quyển

Chất thải phóng xạ
Chất thải công nghiệp
và sinh hoạt (CO2, N2O
NO, NO2, SO2, HF,
CFCs, bụi tro, bụi
amiăng, CH4, NH3, H2S)
Khói thải từ các phương
tiện giao thông (khói,
bụi đường...)

Hình 2.6. Các nguồn gây ô nhiễm khí quyển tự nhiên và nhân tạo

Khi tác động tổng hợp của các chất gây ô nhiễm tăng lên so với tác động riêng lẽ của
từng chất thì hiệu ứng này được gọi là hiệu ứng synergism. Hiệu ứng ngược lại được gọi là
hiệu ứng antigosism.
Mặc dù các chất gây ô nhiễm thường xuyên được đưa vào khí quyển, nhưng cho đến
nay các chất ô nhiễm này vẫn chỉ tồn tại trong khí quyển dưới dạng vết. Sở dĩ như vậy là do
có nhiều quá trình vật lý hay hóa học xảy ra trong tự nhiên đã loại các chất gây ô nhiễm này
ra khỏi không khí. Những quá trình đó được gọi là sink. Ví dụ khí CO2 được hấp thụ (hóa
học) bởi cây xanh trong quá trình quang hợp, hoặc khí CO2 cũng bị loại khỏi không khí qua
quá trình hòa tan (vật lý) vào nước đại dương. Nhưng các quá trình sink không phải luôn loại
các chất khí gây ô nhiễm ra khỏi không khí, nhiều trường hợp nó chỉ chuyển từ chất khí gây ô
nhiễm này thành một chất khí gây ô nhiễm khác. Ví dụ H2S bị oxy hóa trong không khí thành
SO2, và vẫn tồn tại trong khí quyển (chất gây ô nhiễm sơ cấp và chất gây ô nhiễm thứ cấp).
Bảng 2.3. Thời gian lưu của một số chất gây ô nhiễm khí quyển [7]
Chất gây ô nhiễm

Thời gian lưu (năm)

N2O

20

CO2, CH4

3

CO

0,4

SO2

< 0,02∗

NO, NO2

< 0,01∗

NH3, H2S

<0,005∗

Biến động mạnh

Các chất gây ô nhiễm có thời gian lưu ngắn (nhỏ hơn 6 tháng) thường không được
phân bố đều trong toàn vùng thấp của khí quyển. Trong chương này chúng ta sẽ lần lượt xem
xét một số các chất gây ô nhiễm không khí phổ biến nhất.
2.4.1. Sulfua dioxit (SO2)
Sulfua dioxit là chất khí có mùi khó chịu, có thể phát hiện được ở nồng độ khoảng 1
ppm. Điều đáng lưu ý là khi nồng độ của khí này vượt trên 3 ppm thì khả năng phát hiện mùi
của khứu giác sẽ nhanh chóng bị mất đi.

27
Nồng độ của SO2 trong tầng đối lưu biến động từ khoảng 1 ppb (ở xa các vùng công
nghiệp) đến khoảng 2 ppm (ở các vùng bị ô nhiễm nặng). Ở khu đô thị và khu công nghiệp
nồng độ SO2 thường vào khoảng 0,1 đến 0,5 ppm, vùng nông thôn (bắc bán cầu) vào khoảng
30 ppb. Hoạt động núi lửa (đóng góp khoảng 67% lượng SO2 trên toàn cầu) và hoạt động sinh
học là nguồn tự nhiên tạo ra SO2. Các vi sinh vật thường tham gia quá trình chuyển hóa các
chất có chứa lưu huỳnh tạo thành H2S, (CH3)2S, các chất này sau đó bị oxy hóa nhanh trong
không khí tạo thành SO2. Các nguồn tự nhiên hằng năm đưa vào khí quyển khoảng 2,3 × 1012
mol lưu huỳnh, tạo ra nồng độ nền của SO2 trong khí quyển nhỏ hơn 1 ppb.
Hằng năm, lượng SO2 phát sinh do các nguồn nhân tạo tương đương 1,6 × 1012 mol
lưu huỳnh. SO2 sinh ra do đốt nhiên liệu hóa thạch có chứa lưu huỳnh, chủ yếu là than đá để
sản xuất điện, luyện quặng sulfua kim loại...
Do có thời gian lưu thấp, nên SO2 ít có cơ hội xâm nhập vào tầng bình lưu. Tuy nhiên,
một số hiện tượng tự nhiên (ví dụ núi lửa) đã đưa một lượng khí này vào tầng bình lưu. Ở
tầng này SO2 sẽ bị oxy hóa tạo thành các hạt H2SO4, đây được xem là quá trình tự nhiên làm
suy giảm tầng ozon.
Do lượng SO2 được phát thải không đều (khoảng hơn 90% nguồn thải ở Bắc Mỹ, châu
Âu, Ấn Độ, Cực Đông) và thời gian lưu ngắn trong khí quyển, nên ô nhiễm khí SO2 thường
chỉ xảy ra ở từng khu vực mà không mang tính toàn cầu.
Có hai quá trình sink chính của SO2 trong tầng đối lưu: hấp thụ lên các bề mặt khô
hoặc ướt (dry deposition) và bị oxy hóa trong khí quyển thành SO3 hay H2SO4. Các chất ô
nhiễm thứ cấp này tạo ra mưa axit (wet deposition). Do đó, SO2 có thời gian lưu trong tầng
đối lưu rất thấp (Bảng 2.3).
Bảng 2.4. Một số ảnh hưởng của SO2 đối với con người [7]
Nồng độ (ppm)

Thời gian tiếp xúc

Ảnh hưởng

0,03 − 0,5

liên tục

Viêm cuống phổi

0,3 − 1

20 giây

Thay đổi hoạt động của não

0,5 − 1,4

1 phút

Ngửi thấy mùi

0,3 − 1,5

15 phút

Tăng độ nhạy thị giác

1−5

30 phút

Ngạt thở, mất khả năng khứu giác

1,6 − 5

> 6 giờ

Co đường hô hấp (khí quản, phổi)

5 − 20

> 6 giờ

Tổn thương phổi có thể hồi phục

>20

> 6 giờ

Phù phổi nước, tê liệt, chết

SO2 là chất khí độc với động vật, nó có khả năng gây kích thích đường hô hấp, khó
thở, đau khí quản và bệnh phổi mạn tính. Tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm SO2 nặng trong
thời gian ngắn cũng đã có thể gây hại cho sức khỏe. SO2 thường có mặt đồng thời với một số
các tác nhân gây ô nhiễm không khí khác và thường có xu hướng gây ra hiệu ứng tương tác
synergism với các chất gây ô nhiễm khác. Người ta thấy rằng, khi có mặt các hạt bụi lơ lửng,
thì tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp do không khí bị ô nhiễm SO2 tăng lên, ngay cả khi nồng độ
của SO2 chỉ vào khoảng 30 ppb.
SO2 cũng gây hại lên thực vật, mức độ nhạy cảm của các loại cây khác nhau với khí
này thường là khác nhau. Trong trường hợp tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm SO2 nặng, lá
cây có thể bị bạc màu và chết, nhẹ hơn có thể gây chậm phát triển mà không gây tổn thương
cụ thể. Người ta đã thấy có sự suy giảm tốc độ phát triển của các đồng cỏ, ngay ở nồng độ
SO2 thấp khoảng 60 ppb.

là nguồn nguyên tố vi lượng lưu huỳnh của thực vật. SO2 bị oxy hóa một cách nhanh chóng tạo thành các chất gây ô nhiễm thứ cấp rất nguy hiểm là H2SO4 và SO3. − Oxy hóa dị thể: Phản ứng oxy hóa SO2 trong pha khí: 2SO2 (k) + O2 (k) → 2SO3 (k) (a) khi có mặt nước sẽ xảy ra phản ứng sau: SO3 (k) + H2O(l) → H2SO4 (dd) (b) trong điều kiện không khí khô và sạch. Hiện nay có 4 hướng chủ yếu để hạn chế phát thải SO2: − Xử lý loại SO2 khỏi khí thải. hai cơ chế còn lại là hai cơ chế oxy hóa đồng thể (oxy hóa trong pha khí và oxy hóa trong pha lỏng). do đó đóng góp không đáng kể vào quá trình oxy hóa SO2.H2O + O2 → H2SO4 + HO2 (e) trong không khí bị ô nhiễm. do đó làm quá trình tiếp diễn mãi: HO2 + NO → OH + NO2 (f) . Lớp màng nước mỏng này tạo điều kiện cho phản ứng (b) xảy ra. có thể đã có các phản ứng sau xảy ra: HOSO2 + H2O → HOSO2. Cơ chế của phản ứng này chưa được biết đầy đủ. làm bền hóa sản phẩm). muội than. HO2 có thể phản ứng với NO tái tạo gốc OH. − Loại lưu huỳnh khỏi nhiên liệu trước khi đốt. Quá trình oxy hóa này rất phức tạp và hiện nay bản chất hóa học chi tiết của nó vẫn đang còn gây nhiều tranh cãi. ngay cả khi canh tác liên tục quanh năm. Sau đó. Người ta thấy rằng. − Sử dụng loại nhiên liệu chứa ít lưu huỳnh. Bề mặt các hạt bụi trong không khí như hạt tro bay. nhưng các nhà hóa học đã phát hiện được ba nhóm cơ chế khác nhau liên quan đến quá trình này. đồng thời hòa tan lớp sulfat tạo thành.…có thể xúc tác cho phản ứng oxy hóa này. Một trong số các cơ chế đã nêu là cơ chế oxy hóa dị thể.28 Mặt khác.H2O (d) HOSO2. HOSO2 bị oxy hóa tiếp tạo thành H2SO4. Quá trình này có thể xảy ra đáng kể gần các nguồn phát thải. nơi mật độ các hạt bụi trong không khí rất cao. − Oxy hóa đồng thể trong pha khí: Phản ứng oxy hóa SO2 trong pha khí đáng lưu ý nhất là phản ứng của gốc tự do hydroxyl (OH). − Thay thế việc đốt nhiên liệu (chủ yếu là nguyên liệu hóa thạch) bằng các nguồn năng lượng khác. Hơi ẩm trong không khí tạo thành một lớp màng mỏng bao bọc quanh bề mặt của các hạt bụi có thể làm tăng tốc độ phản ứng oxy hóa nói trên. ở nhiệt độ thường của tầng đối lưu. Phần đọc thêm: Quá trình oxy hóa SO2 trong tầng đối lưu Trong tầng đối lưu. ngăn cản tình trạng làm bão hòa các trung tâm xúc tác trên bề mặt. nó cung cấp dinh dưỡng cho thực vật. SO2 cũng mang lại một số lợi ích. Phản ứng đầu tiên tạo ra gốc HOSO2: OH + SO2 + M → HOSO2 + M (c) (M là cấu tử thứ 3 (phân tử hay bề mặt chất rắn) cần có mặt để hấp thụ năng lượng thoát ra khi tạo thành liên kết mới. thông thường ở gần các vùng công nghiệp thì đất trồng không cần bón phân sulfat. phản ứng (a) xảy ra rất chậm.

29 − Oxy hóa đồng thể trong pha nước: Trong nước. . H2O2 sử dụng cho phản ứng này có thể xuất phát từ không khí hòa tan vào nước hay tự sinh ra trong nước do phản ứng tự phân tích của HO2: 2HO2 + M → O2 + H2O2 + M (l) Cho đến nay. tầng bình lưu và các phản ứng hóa học xảy ra ở đó được xem là sink của nitơ oxit.3 ppm. Do có thời gian lưu lớn trong tầng đối lưu. phản ứng xảy ra như sau: H2O2 (n) + SO2 (n) → H2SO4 (n) (k) muối sắt và các kim loại chuyển tiếp có nhiều mức oxy hóa xúc tác cho phản ứng này. • Nitơ oxit (N2O) N2O là chất khí không màu. 2. hằng năm tăng thêm khoảng 0. NH4+. Ảnh hưởng về mặt môi trường của sự gia tăng nồng độ nitơ oxit trong khí quyển chưa được biết rõ ràng. H2O2. Các oxit của nitơ N2O. Ngoài ra. người ta chưa biết được trong điều kiện không khí như thế nào thì quá trình nào trong số 3 quá trình trên sẽ chiếm ưu thế. N2O có thể tìm thấy khắp mọi nơi trong tầng đối lưu. ở đây N2O bị phân hủy hoặc chuyển hóa: 2N2O + hν → 2N2 + O2 N2O + O * → 2NO (O* là nguyên tử oxy ở trạng thái kích thích có hoạt tính cao được tạo thành do sự phân hủy ozon bởi tia tử ngoại). ít hoạt động hóa học. do đó nó có thể đã đóng góp vào quá trình làm nóng toàn cầu. sau đó tham gia vào các phản ứng có ảnh hưởng đến nồng độ ozon của tầng này. Một phần nhỏ khí này có thể sinh ra khi đốt nhiên liệu hóa thạch. NO2 . khi xâm nhập vào tầng bình lưu thì N2O sẽ chuyển thành NO. nên N2O có thờì gian lưu trong tầng đối lưu khá lớn (khoảng 20 năm) và đồng thời phân bố khắp mọi nơi trong tầng này. Nguồn phát sinh N2O chủ yếu có thể là quá trình denitrat hóa của một số vi sinh vật trong điều kiện thiếu oxy dưới đất hoặc nước. NO và NO2 được xem là các chất ô nhiễm sơ cấp đáng lưu ý. Ví dụ đối với H2O2. cân bằng sau sẽ được thiết lập: SO2 (n) + H2O (l) ⇌ H2SO3 (n) (g) H2SO3 (n) ⇌ HSO3−(n) + H+(n) (h) HSO3−(n) ⇌ SO32− + H+(n) (i) Một số chất oxy hóa có mặt trong tầng đối lưu có thể chuyển lưu huỳnh (IV) thành axit sulfuric với tốc độ khá nhanh. nồng độ trung bình vào khoảng 0. N2O có thể còn là sản phẩm phụ của quá trình nitrat hóa chưa hoàn toàn NH3. Do ít hoạt động hóa học.2%. N2O là loại “khí nhà kính”. Do các quá trình nêu trên.4. đặc biệt đối với loại đất có chứa nhiều chất hữu cơ và có chế độ thông khí không ổn định. nên khí nitơ oxit có đủ thời gian để xâm nhập vào đỉnh tầng đối lưu rồi vào tầng bình lưu. Hiện tượng này càng đáng lưu ý hơn do việc gia tăng sử dụng các loại phân bón nhân tạo có chứa nitơ.2. Các chất oxy hóa đó là O3.

− Nguồn nhân tạo: đốt sinh khối hoặc nhiên liệu hóa thạch. trong lúc đó nồng độ ozon giảm.40 0. nồng độ NO và NO2 tương đối ổn định và hơi cao hơn nồng độ cực tiểu hàng ngày một ít. − Vào khoảng 6 đến 8 giờ sáng. NOx thường được tạo thành trong quá trình cháy ở nhiệt độ cao.1 ppm thì bắt đầu có sự tích tụ O3. Khí NO dễ dàng bị oxy hóa thành NO2. NO2. Cũng vì các lý do trên.30 NO2 O3 0. Ở các thành phố lớn có mật độ giao thông cao.7. Cả hai khí này đều có hoạt tính hóa học cao. nồng độ NOx trong khu vực đô thị thường thay đổi theo kiểu như sau : − Trước khi có ánh sáng Mặt trời. NO2 là chất khí có màu nâu vàng. các quá trình kỵ khí xảy ra dưới đất.3). nồng độ NO2 tăng cùng với sự gia tăng lượng bức xạ UV. trên quy mô toàn cầu. nồng độ cực đại của NO và NO2 trong không khí tương ứng là 1−2 và 0.50 NO 0. Nồng độ của NO2 dao động trong khoảng từ 1 ppb đến 0. Nồng độ (trung bình 1 giờ) hàng ngày của các chất ô nhiễm ở Los Angeles. mật độ giao thông tăng dần.5 ppm. O3 (ppm) 0. − Vào khoảng giữa buổi sáng (9−10 giờ). nồng độ NO tăng lên và đạt cực đại. Hiện nay. NO2) NO và NO2 thường được viết tắt là NOx. nồng độ NO tiếp tục tăng trở lại do lượng giao thông tăng trở lại vào thời gian này. oxy hóa NH3.5 ppm trong khoảng thời gian ô nhiễm cao điểm ở vùng đô thị.10 0 24 3 6 9 12 15 18 21 24 Giờ trong ngày Hình 2. do NO bị chuyển thành NO2. nồng độ NOx trong tầng này biến động mạnh. lượng phát thải NOx đang gia tăng. NO là chất khí không màu. Lúc đó có sự kết hợp trực tiếp nitơ và oxy của không khí: . sấm chớp. Phụ thuộc vào ánh nắng Mặt trời và mật độ giao thông. Do có hoạt tính hóa học cao. USA [8] NO có thể được tạo thành từ 2 nguồn tự nhiên và nhân tạo. làm nồng độ NO2 tăng nhẹ. − Ozon tích lũy ban ngày sẽ phản ứng với NO vào ban đêm. NO. Lượng NOx tạo ra từ nguồn thiên nhiên và nguồn nhân tạo hàng năm gần tương đương. nên thời gian lưu của NOx trong tầng đối lưu rất ngắn (Bảng 2.20 0. − Vào chiều tối (17−20 giờ). − Nguồn tự nhiên: quá trình cháy của sinh khối (cháy rừng).30 • Nitric oxit và nitơ dioxit (NO. − Khi nồng độ NO giảm xuống dưới 0.

NO đều chiếm hơn 90% lượng NOx. như O3. Trong đó. có thể do quá trình oxy hóa nitơ oxit hoặc do khói thải của các máy bay. NOx cũng được tìm thấy trong tầng bình lưu. M là cấu tử thứ 3 (có thể là một phân tử hoặc bề mặt rắn) cần thiết để hấp thụ năng lượng giải phóng ra khi tạo liên kết mới. NOx tham gia nhiều phản ứng hóa học với các tác nhân khác nhau. độ ẩm. các phân tử hữu cơ (bao gồm cả các gốc peroxyl hữu cơ. NO3 hν hν NO O3 O2 HO2 OH RO2 RO hay hay M RH N2O5 R H2O + M M NO2 hν O M O3 O O2 O2 HNO3 OH hν RCO-O2 + M H2O N2O4 H2O N2O3 H2O HNO2 M RCO-O2 RCO-O2-NO2 (PANs) Hình 2. các quá trình hóa học được xem là cơ chế sink chủ yếu của NOx . NO còn được tạo thành do quá trình oxy hóa các hợp chất có chứa nitơ trong nhiên liệu. các hạt lơ lửng (Hình 2. ánh sáng. Sau đó. làm bền hóa sản phẩm phản ứng. hydroperoxyl (HO2). RO2).8). gốc hydroxyl (OH). Mặc dầu bản thân NOx đã là các chất gây ô nhiễm. HNO3 và N2O5. nhưng các ảnh hưởng chính thường gây ra do các chất gây ô nhiễm thứ cấp được tạo ra từ NOx. NOx là điều kiện cần để tạo ra sương khói quang hóa . Thông thường hầu như trong các nguồn phát thải NOx. nhưng không xảy ra hoàn toàn. còn các quá trình vật lý là sink của PAN (peroxyacyl nitrate). NO được tái tạo một phần đáng kể do NO2 tham gia phản ứng quang hóa sau: NO2 + hν (λ < 430 nm) → NO + O Nguyên tử oxy tạo thành có thể phản ứng với phân tử oxy để tái tạo ozon: O + O2 + M → O3 + M trong đó. các quá trình vật lý như ngưng tụ khô và ướt cũng là các quá trình loại NO và NO2 trong khí quyển. NO có thể bị oxy hóa tạo thành NO2. Ngoài các phản ứng hóa học. Trong tầng đối lưu. Trong tầng đối lưu NOx bị oxy hóa thành axit nitric. Các chuyển hóa hóa học chủ yếu của NOx trong tầng đối lưu [7] Ozon trong tầng đối lưu có thể oxy hóa NO thành NO2: NO + O3 → O2 + NO2 Đây là phản ứng nhanh.31 N2 + O2 → 2NO Ngoài ra. tạo ra mưa axit.8.

Sản phẩm của phản ứng trong bể sục được phân hủy trong hệ thống phân hủy tái tạo lại H2SO4: 2NOHSO4 + 1/2O2 + H2O → 2H2SO4 + 2NO2 4. Hàng năm nồng độ CO2 gia tăng khoảng 0. Các oxit cacbon • Cacbon dioxit (CO2) Cacbon dioxit là chất khí không màu. khí thải được sục vào bể chứa H2SO4. Lúc đó ngoài NOx. Đốt rừng không những làm gia tăng lượng CO2 trong khí quyển mà đồng thời còn làm giảm quá trình sink của CO2 do quang hợp. CO2 được xem là chất khí nhà kính làm nhiệt độ toàn cầu tăng lên.4. trong điều kiện thiếu oxy so với tính toán theo lý thuyết (90−95% theo tính toán) nhờ vậy hạn chế được lượng NO tạo thành do thiếu oxy. đốt sinh khối (đặc biệt là đốt rừng) đóng góp 1. 2. SO2 cững bị loại khỏi khí thải: 1. Nguồn chính tạo ra CO2 trong khí quyển là các quá trình hô hấp.7 × 1014 mol C. NO2 tạo thành HNO3 trong bể phản ứng: 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO lượng NO2 và NO thừa được dẫn quay lại bộ phận oxy hóa ban đầu. NOx tham gia vào các quá trình hóa học làm ảnh hưởng đến nồng độ ozon trong vùng này. phân hủy oxy hóa. − NOx trong khí thải nhà máy có thể xử lý bằng cách sục khí thải qua dung dịch H2SO4 hay dung dịch chứa Ca(OH)2 và Mg(OH)2. Hội nghị cấp cao về Trái đất tại Rio de Janeiro đã công bố Công ước về sự thay đổi khí hậu. Quá trình quang hợp và đại dương là các sink quan trọng nhất của CO2 (độ tan của CO2 trong nước biển nhiều hơn độ tan trong nước ngọt khoảng 200 lần). Giai đoạn 2: quá trình đốt nhiên liệu được hoàn tất ở nhiệt độ tương đối thấp với lượng dư không khí. . NO và NO2 phản ứng với nhau tạo thành N2O3. theo đó đến năm 2000 các quốc gia sẽ phải giảm lượng phát thải CO2 về bằng mức phát thải năm 1990. hoạt tính hóa học trung bình.3. Trong tầng bình lưu. thoát khí từ đại dương. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm NOx: − Sử dụng chất xúc tác để chuyển hóa NOx trong khí thải động cơ xe máy. đốt nhiên liệu. CO2 có mặt trong tầng đối lưu với nồng độ khoảng 362 ppm (số liệu năm 1993). − Sử dụng quá trình “đốt 2 giai đoạn” có thể giảm đến 90% lượng NOx trong khí thải các nhà máy phát điện (thông thường các nhà máy này có khí thải chứa NOx từ 50 đến 1000 ppm): Giai đoạn 1: nhiên liệu (than đá/dầu/khí đốt) được đốt ở nhiệt độ khá cao. Trong điều kiện này NO không được tạo thành. Khí thải và NO2 được dẫn vào bộ phận oxy hóa: NO2 + SO2 + H2O → H2SO4 + NO 2. Tháng 7 năm 1992. CO2 tan được một phần trong nước tạo ra axit cacbonic (H2CO3) .32 (photochemical smog).5%. Việc đốt nhiên liệu hóa thạch hàng năm đưa vào khí quyển khoảng 4 × 1014 mol C. Khí thải sau khi đã xử lý được thải vào không khí: NO2 + NO → N2O3 N2O3 + 2H2SO4 → 2NOHSO4 + H2O 3.

Các nguồn thải nhân tạo đưa vào khí quyển khoảng 2. Thời gian lưu của CO trong không khí khá ngắn (khoảng 0. nồng độ CO có thể tăng đến trên 100 ppm. hấp thụ vào đất và thực vật (có khoảng 16 vi khuẩn trong đất có khả năng hấp thụ CO từ không khí). ảnh hưởng đến hành vi. ngoài ra nó còn là sản phẩm của quá trình oxy hóa các hợp chất hydrocacbon trong khí quyển và quá trình đốt cháy không hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch hoặc sinh khối. phần còn lại sẽ phản ứng với CH4): OH + CO → H + CO2 Nồng độ cao của CO trong không khí gây tác hại đến sức khỏe con người. hoạt động (do đó ở những khu vực bị ô nhiễm nặng thì tai nạn giao thông thường xảy ra). Đây chính là tác hại của CO đang được các nhà khoa học quan tâm nhiều nhất. Các phản ứng tạo thành CO chính là: − Đốt cháy nhiên liệu hay hợp chất có chứa cacbon: 2C + O2 → 2CO − Phản ứng giữa CO2 với vật liệu chứa cacbon ở nhiệt độ cao: CO2 + C → 2CO − Phản ứng phân tích CO2 ở nhiệt độ cao: CO2 ⇌ CO + O Nồng độ nền của CO trong khí quyển thường nhỏ hơn 0. trong không khí không bị ô nhiễm khoảng 70% gốc OH phản ứng với CO. CO được tạo thành do các quá trình sinh học (trong đất liền và ngoài đại dương). Trong một số trường hợp đặc biệt (đường giao thông chật hẹp.7 × 1013 mol C mỗi năm. mối quan hệ giữa nhiệt độ toàn cầu và hàm lượng CO2 vẫn chưa được giải thích rõ ràng. Hiện tượng ấm lên toàn cầu có thể dẫn đến nhiều hệ quả tiếp theo. do đó có sự biến động nồng độ CO theo thời gian và không gian trong khí quyển. CO không tan trong nước. không mùi và không vị. vì vậy làm giảm tác dụng loại trừ các chất ô nhiễm khác của gốc hydroxyl. CO kết hợp với hemoglobin (Hb) là tác nhân vận chuyển oxy của máu: HbO2 + CO V O2 + HbCO (hemoglobin đã bị oxy hóa) (cacboxyhemoglobin) làm thiếu oxy cho quá trình hô hấp. • Cacbon monoxit (CO) CO là một chất khí không màu. và lượng này ngày càng gia tăng. bị oxy hóa bởi gốc hydroxyl (phản ứng này được xem là cơ chế sink chủ yếu của gốc hydroxyl. tuy vậy lúc này quá trình quang hợp cũng tăng làm giảm bớt lượng CO2. ví dụ Bắc bán cầu bị ô nhiễm CO nhiều hơn Nam bán cầu. và có thể gây tử vong.8 × 1013 mol C hàng năm.1 ppm.4 năm). đường hầm thông khí kém ). Nồng độ CO có thể tăng lên 2 − 20 ppm ở các vùng đô thị. làm tăng quá trình thoát khí CO2 từ đại dương. tăng nhiệt độ sẽ làm giảm độ tan của CO2 trong nước biển. Tuy vậy. khí CO còn được xem là một khí nhà kính đóng góp vào quá trình làm ấm lên toàn cầu. Ngoài tác hại đã nêu trên đối với người và động vật. cho đến nay. Các nguồn tự nhiên đóng góp một lượng CO vào khí quyển tương đương 1. . Trong tầng đối lưu các quá trình sink chủ yếu của CO là: di chuyển lên tầng bình lưu (sau đó bị oxy hóa). Sự gia tăng nồng độ CO trong khí quyển làm giảm nồng độ gốc hydroxyl do phản ứng xảy ra giữa các tác nhân này. Giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch có thể giảm được lượng CO2 phát thải. Ví dụ.33 CO2 được xem là chất khí nhà kính đáng quan tâm nhất.

Hàng năm một lượng mêtan tương đương từ 8. Thời gian lưu của mêtan trong khí quyển khá dài (khoảng 3 năm).3. α-pinen.9. các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm tập trung chủ yếu vào việc cải thiện động cơ xe máy.3. sự gia tăng nồng độ CO trong tầng đối lưu đã làm giảm khoảng 70% lượng gốc OH theo phản ứng: CO + OH → H + CO2 CH4 CH3 hay O2 + M H2O O∗ OH CH3O2 CH3O M O2 NO HCHO HCO HO2 hν H (λ < 340 nm) CO CO2 O2 H2O O3 O3 O M hν hν O2∗ M M + O2 (λ < 310 nm) (λ < 430 nm) O2 + M O2 NO2 Hình 2. Mêtan (CH4) Mêtan được tạo thành trong khí quyển do nguồn tự nhiên và nhân tạo.2. chăn nuôi gia súc.4. do một lượng lớn khí này đang bị giữ trong băng dưới dạng CH4. 2. quan trọng nhất là phản ứng của mêtan với gốc hydroxyl: CH4 + OH → CH3 + H2O Sự can thiệp của con người đã làm giảm số lượng gốc OH trong không khí do đó làm giảm tốc độ của phản ứng trên. Một số các quá trình sinh học tạo ra một lượng lớn các hydrocacbon hoạt động. Vì vậy.6 × 1012 đến 2. Như đã trình bày trong mục 2. Phần mêtan còn lại bị phân hủy trong tầng đối lưu do một chuỗi các phản ứng phức tạp được trình bày trong Hình 2.4.34 Hơn 74% lượng CO phát thải từ các nguồn nhân tạo là do hoạt động giao thông vận tải. Sự ấm lên này sau đó lại làm tăng nồng độ mêtan.4. Hoạt động của con người cũng đưa thêm một lượng mêtan khoảng 1.4. chủ yếu do các động cơ đốt trong dùng dầu gasolin.nH2O (n ≈ 6) sẽ được giải phóng khi băng tan.9. khai thác nhiên liệu hóa thạch. nó đóng góp vào sự ấm lên toàn cầu.1.6 × 1013 mol C /năm vào khí quyển chủ yếu từ việc trồng lúa nước. hiệu ứng nhà kính có nguy cơ sẽ tiếp diễn ở mức độ cao hơn. Vì vậy. đốt sinh khối ở nhiệt độ thấp. Các hydrocacbon khác mêtan (non-methane hydrocarbons−NMHCs) Ngoài mêtan.4.4. như isopren. Nồng độ mêtan hiện nay trong tầng đối lưu vào khoảng 1. trong khí quyển còn có trên 600 hydrocacbon khác.5 × 1013 đến 3. tốc độ gia tăng hàng năm là 1 − 2%. Các phản ứng oxy hóa mêtan chủ yếu khi có mặt NOx trong tầng đối lưu vào ban ngày (xảy ra trong cả không khí sạch lẫn không khí bị ô nhiễm) [7] 2.75 ppm. 6 − 12% bị chuyển vào tầng bình lưu. Mêtan là khí nhà kính. Trong số các phản ứng đó. Hydrocacbon 2. Có 3 cơ chế sink đối với mêtan: 2 − 7% bị đất hấp thụ. Giao thông .9 × 1013 mol C được đưa vào khí quyển chủ yếu do hoạt động của vi sinh vật kỵ khí. do đó mêtan phân bố khắp tầng đối lưu.

NH3. C2Cl3F3 (CFC-113). CFCs là các hợp chất nhân tạo trước đây không có trong tự nhiên. chất tạo xốp khi sản xuất đệm. butan. Trong số các CFC thì CFC-11 (CCl3F) và CFC-12 (CCl2F2) được dùng phổ biến nhất. không bị phân hủy trong tầng đối lưu. như benzen. không mùi. .02 ppb) đã có thể làm tăng 20% tốc độ phân hủy ozon của nguyên tử clo. 2. ví dụ: CF2Cl2 + hν (λ < 250 nm) → CF2Cl + Cl nguyên tử clo vừa được giải phóng sẽ tham gia xúc tác cho quá trình phân hủy vài phân tử ozon của tầng ozon: Cl + O3 → ClO + O2 ClO + O → Cl + O2 • Các Halon (Halons) và các hydrocacbon brom hóa Halon là các hợp chất tương tụ CFC nhưng có chứa flo. đều là các chất độc. nhiều chất trong số này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo thành sương khói quang hóa. toluen vào khí quyển. bản thân brôm cũng có khả năng phân hủy ozon mạnh hơn clo. do đó chúng được xem là các chất lý tưởng để làm tác nhân làm lạnh cho tủ lạnh. halon là các hợp chất có nguồn gốc nhân tạo. CCl2F2 (CFC-12).35 vận tải và các hoạt động nhân tạo có liên quan đến các dung môi hữu cơ đã bổ sung một lượng lớn hydrocacbon. Trong tầng đối lưu. Các chất này đều là các chất trơ về mặt hóa học.4. Halon được dùng vào mục đích cứu hỏa. Cl. Các CFC thường gặp là CCl3F (CFC-11). Mặt khác. • Chlorofluorocarbons (CFCs) CFCs là các hợp chất bay hơi có từ 1 đến 2 nguyên tử cacbon trong phân tử liên kết với các nguyên tử clo và flo. Các halon thường gặp là CBrClF2 (Halon-1211). không độc. hexan. Các hợp chất này đều bị phân tích dưới tác dụng của ánh sáng trong tầng bình lưu. chủ yếu lại có nguồn gốc tự nhiên. I) sẽ tạo thành các dẫn xuất halogen. CFCs được sử dụng lần đầu tiên tại Mỹ vào thập niên 1930 để làm tác nhân làm lạnh (hãng Du Pont và General Motors Coporation). giải phóng ra nguyên tử brôm. có thời gian lưu trong khí quyển rất dài (hàng chục. Ngoài ra. Sự có mặt của các nguyên tử brôm. etin. propan. Do khá trơ về mặt hóa học. nên tủ lạnh chỉ được dùng trong công nghiệp). tủ lạnh trở thành thông dụng (trước đó các tác nhân làm lạnh như SO2. ngay cả ở nồng độ rất nhỏ (≈ 0. Tốc độ gia tăng nồng độ hàng năm vào khoảng 4% (số liệu năm 1992).3. không cháy. Do có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực nên sản lượng CFCs trước đây liên tục gia tăng. etan. đặc biệt đối với những vụ cháy không thể dập bằng nước. Trong tầng bình lưu CFCs bị suy giảm dần dần do bị phân tích dưới tác dụng của ánh sáng. chúng bị oxy hóa tạo thành nhiều chất gây ô nhiễm thứ cấp. Các hydrocacbon khác mêtan cũng được xếp vào loại khí nhà kính. Từ khi CFCs được phát minh. nhiệt độ sôi thấp (−30°C) nhưng dễ bị hóa lỏng dưới áp suất. Br. CFCs còn được dùng làm dung môi.484 ppb. Cũng như CFC. thậm chí hàng trăm năm). pentan. CBrF3 (Halon-1301) và C2Br2F4 (Halon-2402). nên các CFC phân bố khắp tầng đối lưu và một phần đã thâm nhập vào tầng bình lưu. Các hợp chất hydrocacbon brom hóa như bromometan (CH3Br) được dùng để diệt nấm. chất đẩy trong các bình xịt khí. Nồng độ của chúng trong khí quyển lần lượt là 0. clo và brom. Nhiều hợp chất trong số này rất đáng quan tâm về khía cạnh môi trường.4. Các dẫn xuất halogen của hydrocacbon Khi một hay nhiều nguyên tử hydro của hydrocacbon bị thay thế bằng những nguyên tử halogen (F. C2Cl2F4 (CFC-114) và C2ClF5 (CFC-115).280 ppb và 0.

• Các hợp chất hydrocacbon clo hóa không có chứa flo (CCl4. Phần đọc thêm: Cách gọi tên các CFC và halon Để biết thành phần của CFC. Dự kiến đạt được mức hạn chế này vào năm 1990 với CFCs và 2005 với các halon. Các halon trên được cắt giảm 50% vào năm 1995 (trừ trường hợp rất cần thiết) và 100% năm 2000. CHCl2CF3 (HCFC-123) và CH3CCl2F (HCFC141b): là chất thay thế cho CFC-11 trong quá trình sản xuất đệm xốp. halon và các hợp chất liên quan trong khí quyển mới giảm lại còn bằng mức nồng độ năm 1960. Các con số này đại diện cho số nguyên tử cacbon. Còn lại là các nguyên tử clo. Vậy công thức hóa học của CFC-11 là CCl3F. bắt đầu thực thi vào tháng 1 năm 1989. có 1 nguyên tử cacbon. nên số nguyên tử clo có trong phân tử sẽ là 3. thậm chí cấm hẳn việc sản xuất. nhưng vẫn còn khá thấp (CF2ClBr: 1. việc tìm kiếm hợp chất thay thế halon gặp nhiều khó khăn. 115.36 Rất may là nồng độ các hợp chất loại này trong khí quyển tuy đang tăng. Do cacbon có hóa trị là 4. sử dụng.. ví dụ H1211. Vào năm 1990 được bổ sung sửa chữa. 70% năm 2000 và 100% năm 2005. 1301 và 2402 ở mức năm 1986. vì vậy. các hợp chất này dễ bị phân hủy trong tầng đối lưu. 85% năm 1997 và 100% năm 2000. Halon thường được biểu diễn bằng các mã có 4 con số với chữ H (đại diện cho halon) đi đầu. giảm 30% năm 1995. CH3CCl3. bản sửa chữa này có hiệu lực thi hành vào tháng 8 năm 1992. do đó chỉ một phần nhỏ thâm nhập được vào tầng bình lưu. Bản công ước 1987 quy định hạn chế mức sử dụng và sản xuất các CFC 11.. 85% năm 1997 và 100% năm 2000. 12. Điều đáng lo ngại là do khá bền vững trong tầng đối lưu. một lượng lớn halon vẫn đang còn được sử dụng vào mục đích cứu hỏa. halon và các hợp chất liên quan. Không như trường hợp CFC. Ví dụ: đối với CFC-11: 11 + 90 = 101. Lượng phát thải metyl cloroform (CH3CCl3) được giữ hạn chế vào năm 1993. hydro và flo trong phân tử. Các hợp chất CFC halogen hóa hoàn toàn khác được cắt giảm 20% vào năm 1993.7 × 10−3 ppb. 50% vào năm 2000.) Các hợp chất hydrocacbon clo hóa không có chứa flo cũng bị phân tích trong tầng bình lưu dưới tác dụng của ánh sáng giải phóng clo nguyên tử làm suy giảm tầng ozon. Cam kết giảm mức sản xuất và tiêu thụ CFCs còn 80% mức 1986 vào năm 1993. CHClF2 (HCFC-22): dùng cho máy điều hòa không khí và sản xuất hộp đựng thức ăn bằng nhựa xốp. CH3Br: 0. Phần đọc thêm: Công ước Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozon Công ước quốc tế này được ký kết năm 1987. 114. flo. nên ngay cả khi đã hạn chế. clo và brom trong phân tử (H1211: CF2ClBr). các halon 1211. Ở thời điểm đó đã có 76 quốc gia phê chuẩn công ước 1987 và 20 quốc gia phê chuẩn công ước bổ sung sửa chữa. Tổng số là con số có ba chữ số đại diện cho số nguyên tử cacbon. . Do tác hại của CFCs. CF3Br: 2. Bản sửa chữa bổ sung năm 1990 nhấn mạnh cam kết cắt giảm các CFC nêu trên 50% vào 1995. Ví dụ: CH2FCF3 (HFC-134a): là chất thay thế cho CFC-12 dùng trong máy điều hòa không khí của xe hơi và tủ lạnh gia đình. và 1 nguyên tử flo trong phân tử CFC-11. 113.0 × 10−3 ppb. Lượng phát thải cacbon tetraclorua (CCl4) phải được cắt 85% vào năm 1995 và 100% vào năm 2000.013 ppb). Các nước đang phát triển được gia hạn thêm 10 năm cho các mức đặt ra. nồng độ của các CFC. 0 nguyên tử hydro. Ngày nay. thì cũng phải đến thể kỷ 22. Công ước Montreal (1987) đã quyết định hạn chế sử dụng và sản xuất các hợp chất này. lấy phần số của tên thương phẩm của CFC cộng thêm 90. nên để bảo vệ cho tầng ozon. Hợp chất được đề xuất thay thế cho CFCs là các hydrocloroflorocacbon (HCFCs) có chứa các nguyên tử hydro trong phân tử.

Ảnh hưởng của sự gia tăng nồng độ các hạt lơ lửng đến sự thay đổi nhiệt độ trung bình toàn cầu cho đến nay vẫn còn chưa rõ ràng. bệnh bụi phổi silic. quan trọng nhất trong số này là hạt xuất phát từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch và đốt sinh khối. phấn hoa. Lượng hạt lơ lửng trong khí quyển tăng không ngừng trong thế kỷ 20. hạt nước biển.4. do hiệu quả sử dụng năng lượng tốt hơn. Các hạt lơ lửng nguồn gốc tự nhiên bao gồm hạt bụi đất. Với diện tích bề mặt riêng lớn. (a) pyren. bào tử.37 2. tuyết. tuy nhiên hiện nay trên phạm vi toàn cầu. Sự gia tăng nồng độ các hạt lơ lửng trong khí quyển đã gây ra một số vấn đề cần lưu ý về mặt môi trường. Ví dụ. bụi kim loại Be. trong đó có các hợp chất đa vòng (PAHs: polycyclic aromatic hydrocarbons) như pyren. Một số loại hạt lơ lửng khác mang các chất độc. các hạt lơ lửng có thể tạo điều kiện làm tăng tốc độ các phản ứng hóa học trong không khí.. trong lúc đó động cơ Diesel theo nguyên tắc nén cháy (compression ignition) lại tạo ra đến 3 g C/kg nhiên liệu.7×1013 gam/năm vào năm 1990. động cơ đốt xăng theo nguyên tắc chớp cháy (spark-ignition.).. Các hạt lơ lửng trong tầng đối lưu Các hạt lơ lửng trong tầng đối lưu xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau. Các hạt lơ lửng có trong khói đốt nhiên liệu có khả năng làm tăng tác hại của các chất ô nhiễm khác. Một số loại hạt lơ lửng có nguồn gốc nhân tạo. ví dụ phản ứng oxy hóa lưu huỳnh dioxit thành lưu huỳnh trioxit. Nó là dạng cacbon không tinh khiết kết hợp với nhiều hợp chất hữu cơ. benzopyren.1 g C/kg nhiên liệu.. (a) Hình 2.10. ví dụ canh tác kém có thể gây xói mòn đất tạo nhiều bụi hơn. tro bay.4. Tuy nhiên. nên động cơ Diesel ngày càng được dùng phổ biến hơn.. động cơ Otto) chỉ tạo ra 0. tro bụi núi lửa. dẫn đến nguy cơ tăng lượng hạt muội than trong khí quyển.. Hiệu suất tạo thành muội than khi đốt nhiên liệu phụ thuộc vào loại nhiên liệu và chế độ đốt..1. Các hạt lơ lửng có kích thước bé có thể tán xạ ánh sáng. Các hoạt động của con người có thể làm gia tăng lượng một số loại hạt lơ lửng nguồn gốc tự nhiên. khói do sinh khối cháy.0×1013 gam/năm vào năm 1970 còn 5.5. do đó thường khó lắng xuống mà chỉ có thể bị rửa trôi theo nước mưa.. được tạo thành trong quá trình đốt cháy không hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch hoặc sinh khối. (b): benzopyren (b) . Muội than (soot) Muội than là các hạt nhỏ màu đen. lượng hạt lơ lửng phát thải đang có xu hướng giảm (trên 6. thậm chí có thể gây ung thư (bụi amiăng. hạt hợp chất chì. Phơi nhiễm trong thời gian dài với các hạt lơ lửng kích thước bé có thể gây bệnh phổi như bệnh thủng phổi.5 μm). Đây là các chất được xếp vào loại chất có khả năng gây ung thư. Các hạt loại này thường có kích thước rất nhỏ (≈ 2. dẫn đến các thay đổi phức tạp về khí hậu.5.(ngưng tụ ướt) hay bám vào các bề mặt trong quá trình di chuyển (ngưng tụ khô). trong số đó đáng quan tâm là các hạt muội than. 2.

5. đặc biệt là các khoáng thuộc nhóm xecpentin. một nửa trong số này (tính theo khối lượng) có kích thước thô (đường kính trung bình > 5 μm). Al2O3. nhờ đó nồng độ chì trong khí quyển ở một số vùng đã bắt đầu giảm. C. sản xuất má phanh. phụ gia chì cho nhiên liệu đã bị cấm sử dụng từ 07/2001. một phần ba có kích thước rất bé (đường kính trung bình < 0. Do có khả năng chịu lực căng.4. NOx và các hydrocacbon dẫn đến gia tăng nồng độ các khí này trong khí thải. Các chất phụ gia này giúp tạo thành PbBr2. Na2O. Việc sử dụng phụ gia chì cho nhiên liệu đã gây ra hai vấn đề cần quan tâm về khía cạnh môi trường. TiO2. chì có trong khói thải đã gây “ngộ độc” hệ xúc tác lắp trong ống xả để giảm phát thải CO. tấm vách ngăn. nhiều quốc gia đã cấm sử dụng chất phụ gia chì cho nhiên liệu động cơ. song ở vùng đô thị đặc biệt là nơi gần các xa lộ.5 μm).5. Nhìn chung tro bay thường chứa SiO2. SO2. các hạt bụi chì gây tác hại cho con người qua đường hô hấp và tiêu hóa (gây kích thích và tê liệt thần kinh).11. Thông thường các hạt lớn sẽ bị sa lắng ngay gần nguồn phát thải.3. người ta thêm C2H4Br2 hay C2H4Cl2 vào nhiên liệu pha chì. nồng độ chì trong khí quyển thường rất cao. Kiểm tra bụi amiăng trong các công trình xây dựng [18] . 2. dẻo và không cháy. công thức gần đúng là Mg3P(Si2O5)(OH)4. K2O. Để tránh tích tụ chì trong động cơ. Thứ nhất. còn các hạt bé có thể bay lơ lửng một thời gian khá dài trong khí quyển và có thể phát tán rất xa.. Amiăng (asbestos) Amiăng là tên gọi của một nhóm các khoáng silicat có dạng sợi.2. Hiện nay.. Tro bay (fly ash) Tro bay là các hạt khoáng nhỏ xuất phát từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch có hàm lượng tro cao.38 2. MgO. PbBrCl hay PbCl2 thoát ra khỏi động cơ. Thứ hai. nên trước đây amiăng được sử dụng rất phổ biến trong xây dựng. Fe2O3. Có thể tìm thấy chì trong khí quyển ở nhiều nơi khác nhau. được đưa vào nhiên liệu động cơ Otto để làm tăng chỉ số octan. Thành phần của tro bay thay đổi tùy thuộc vào loại nhiên liệu sử dụng. Các hạt hợp chất chì Trên 90% chì trong khí quyển có nguồn gốc từ hoạt động nhân tạo.4. CaO.4.5. Tetraankyl chì.4. Hình 2. Ở Việt Nam. các loại đường ống. Các hợp chất này thường được tạo thành ở dạng hạt nhỏ. 2. thường là Pb(C2H5)4.. CO32−. P2O5.

12). nhưng hiệu quả xử lý của thiết bị lắng không cao. . dòng khí thải được làm cho chuyển động xoay tròn bằng cách dùng cánh quạt hoặc bằng cách đưa dòng khí vào tháp xử lý hình trụ theo phương tiếp tuyến với thành tháp. Có nhiều kiểu thiết bị khác nhau để xử lý bụi. đặc biệt với loại bụi có kích thước nhỏ. 2. Nhiều chương trình hành động đã được tiến hành rộng khắp nhằm loại bỏ hoàn toàn vật liệu này ra khỏi ngành xây dựng.5. Khí thải đã xử lý bụi Khí thải chứa bụi Bụi lắng Hình 2. Quá trình lắng sẽ được cải thiện nếu tăng được kích thước hạt bụi bằng biện pháp keo tụ. • Thiết bị lắng và quán tính Thiết bị lắng là thiết bị đơn giản nhất để xử lý bụi. đồng thời số lượng hạt bụi giảm xuống.3 μm) không thể khuếch tán mạnh mà chỉ đóng vai trò là tác nhân tập trung các hạt bụi nhỏ khác.12.5. ngày nay việc sử dụng amiăng bị hạn chế.39 Hiện nay. Các hạt bụi trong dòng khí chịu lực ly tâm lớn và tách ra rồi bám vào thành và lắng xuống. Thời gian lắng càng dài thì kích thước các hạt bụi càng tăng lên. Khi hít không khí có chứa bụi amiăng sẽ bị bệnh phổi do amiăng (asbestosis – một dạng viêm phổi có điều kiện). Chuyển động Brown làm cho các hạt bụi có kích thước nhỏ (cỡ 0. Thiết bị kiểu này còn được gọi là thiết bị ly tâm khô hay cyclon. chiếm nhiều không gian. bản chất và kích thước hạt bụi. amiăng được xếp vào loại vật liệu gây ô nhiễm không khí. Thiết bị lắng quán tính (cyclon) [12] Trong thiết bị xử lý bụi theo nguyên tắc quán tính (Hình 2. ngoài ra thể tích của buồng lắng thường lớn.1 μm) va chạm và gây ra hiện tượng keo tụ.4. cần căn cứ vào tải lượng. Các hạt bụi có đường kính lớn hơn (khoảng 0. Để lựa chọn hệ thống xử lý thích hợp. u tế bào biểu mô của màng khoang lồng ngực và ung thư phế quản. Tuy có ưu điểm là có cấu tạo đơn giản. Hạt bụi được lắng và tách khỏi khí thải trong buồng lắng dựa vào tác dụng của trọng lực. Do đó. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do hạt chất rắn lơ lửng Xử lý loại hạt chất rắn lơ lửng (gọi tắt là bụi) trong khí thải là biện pháp tích cực góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí.

Thiết bị lọc bụi Venturi [15] . các hạt bụi nhỏ bị tích tụ lại thành hạt lớn hơn. hoặc làm co giãn nhanh túi lọc. thổi không khí.13) có cấu tạo rất đơn giản nhưng có hiệu quả xử lý cao. tốc độ dòng khí bị giảm đột ngột vì đi vào phần ống rộng hơn. các biện pháp thường được sử dụng là: gắn thiết bị tạo rung với túi vải để làm rung túi.5 μm.14.40 • Thiết bị lọc bụi Khí thải chứa bụi Túi lọc bằng vải Khí thải đã xử lý Hệ thống rung tuần hoàn Bộ phận hứng bụi Hình 2. Thiết bị này hoạt động trên cơ sở sử dụng năng lượng của dòng khí để phun dòng nước đưa vào dưới dạng sương mù. bị nén ép do đi theo ống hình côn nhỏ dần. Thiết bị lọc bụi bằng túi vải [15] Thiết bị lọc bằng túi vải (Hình 2. Khí thải Nước Khí thải đã xử lý Hình 2. Sau đó. vải sợi tổng hợp. sau đó bị lôi cuốn vào các hạt nước nhỏ và do đó bị tách ra khỏi pha khí.01 μm và hiệu quả xử lý bụi rất tốt với loại hạt bụi 0. Khí thải hoặc không khí có chứa bụi được dẫn đi xuyên qua các túi lọc Thiết bị này có thể loại được các hạt bụi có kích cỡ nhỏ đến 0. Có thể tách bụi bám vào túi lọc vải bằng nhiều biện pháp khác nhau. ví dụ hệ thống xyclon ướt. len dạ. Vật liệu để làm túi lọc thường là vải bông. Trong dòng khí bị xáo động mạnh. khi đến phần giữa thiết bị (họng nối tiếp).13. các loại lưới khác nhau. vải sợi thủy tinh. Dòng khí khi đi vào thiết bị. tốc độ dòng khí tăng lên rất cao (80-200 m/s). • Thiết bị Venturi (thiết bị rửa xáo động) Thiết bị gom bụi Venturi được mô tả trong hình dưới đây. Các hạt nước lẫn bụi được tách ra khỏi dòng khí bằng thiết bị tách riêng.

Một số ít hạt bụi có thể bị tích điện dương và tích tụ lên cực âm. thành phần UV bị tầng ozon hấp thụ. Cần lưu ý rằng.6°C. Chênh lệch nhiệt độ này có vẻ không đáng kể. nếu xu hướng gia tăng nhiệt độ này tiếp tục diễn ra thì người ta dự đoán sẽ có nhiều đảo lộn của khí hậu toàn cầu. trước đây kỷ băng hà đã kết thúc chỉ vì nhiệt độ toàn cầu tăng 2°C. nhưng có thể dẫn đến nhiều thay đổi quan trọng về khí hậu. Các hạt bụi tích điện âm sẽ bị hút và tích tụ vào bản điện cực dương.3° đến 0.00050. Có thể minh họa hiệu ứng nhà kính bằng Hình 2. 000 đến 50. Nguyên nhân của sự gia tăng nhiệt độ này chưa được giải thích rõ ràng. thì biện pháp lọc tĩnh điện là biện pháp thích hợp nhất để xử lý. Tác động tổng hợp của các chất ô nhiễm không khí 2. Sơ đồ nguyên tắc lọc bụi tĩnh điện [15] Khí thải được dẫn đi qua vùng điện trường một chiều có hiệu thế khoảng 30. Hiệu ứng nhà kính Kết quả đo đạc từ năm 1890 đến 1990 cho thấy nhiệt độ trung bình toàn cầu đã gia tăng 0. khả kiến (VIS). Với những nhà máy phát thải một lượng rất lớn khí thải chứa bụi. Vì vậy.16. thay vì để các bức xạ này thoát vào không trung. 2.000 V. hồng ngoại (IR). do đó làm cho Trái đất ấm lên (theo nguyên tắc hoạt động của nhà kính).41 Thiết bị Venturi có khả năng làm các hạt bụi lớn lên đến kích thước 10 μm nên có hiệu suất làm sạch bụi đến 99. hiệu quả xử lý có thể đạt đến 99%.9%. chi phí năng lượng thấp.000 V Cực dương (tiếp đất) Hạt bụi tích điện Cực âm Khí thải có chứa bụi Hình 2. chỉ còn phần VIS và một phần IR đến được mặt đất và bị mặt đất hấp thụ.5.5. Các khí nhà kính hấp thụ bức xạ hồng ngoại từ Trái đất.1. Thiết bị lọc tĩnh điện được dùng rất phổ biến để xử lý bụi trong khí thải. Cũng chính nhờ hiệu ứng này mà nhiệt độ Trái đất đủ ấm áp để duy trì sự sống của sinh quyển.15. − Đây là hiện tượng ấm lên toàn cầu do việc phát thải các khí nhà kính. Bức xạ Mặt trời bao gồm các phần tử ngoại (UV). Các hạt bụi trong khí thải hầu hết sẽ bị tích điện âm khi đi qua vùng điện trường này. . sau khi đi vào khí quyển Trái đất. Có thể có hai khả năng: − Đây chỉ là sự biến động ngẫu nhiên của khí hậu. • Thiết bị lọc bụi tĩnh điện 30.

làm khí hậu ấm lên. do nồng độ của CO2 trong tầng đối lưu cao hơn rất nhiều nên phần đóng góp của khí này vào hiệu ứng nhà kính là cao nhất. CO2. Bảng 2. Các bức xạ này chủ yếu là bức xạ IR. Bức xạ IR từ mặt đất bị khí nhà kính trong khí quyển hấp thụ và tỏa ra nhiệt. thì CO2 là loại khí có khả năng hấp thụ kém hơn rất nhiều các khí nhà kính khác (Error! Not a valid bookmark self-reference. Hiệu ứng nhà kính Sau khi hấp thụ năng lượng.16. mặt đất bức xạ trở lại vào khí quyển các bức xạ bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng đã được hấp thụ.42 Hình 2. So sánh khả năng hấp thụ bức xạ của các khí nhà kính [7] Khí Khả năng hấp thụ năng lượng bức xạ so với CO2 CFC−12 15800 CFC−11 12400 N2O 206 CH4 21 CO2 1 .5. Hơi nước trong không khí hấp thụ bức xạ hồng ngoại nhiều hơn tất cả các khí nhà kính khác. CH4. Các khí nhà kính chính: − Tự nhiên: H2O. N2O − Nhân tạo: CFCs Nếu xét về khả năng hấp thụ năng lượng bức xạ của các phân tử khí nhà kính. nhưng do nồng độ của hơi nước trong tầng đối lưu gần như không thay đổi nên phần đóng góp của nó không được xem là yếu tố chính làm gia tăng hiệu ứng nhà kính.). Song trong thực tế.

000 năm gần đây. Lục địa sẽ bị ấm lên mạnh hơn đại dương.6. Trong thế kỷ 21 tốc độ thay đổi nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ cao nhất so với 10.43 Bảng 2. do khi nhiệt độ tăng thì khối lượng riêng của nước giảm.2. mùa màng nông nghiệp với sự ấm lên toàn cầu. người ta đã thu được các kết luận quan trọng sau: 1. 2. 5. Một số đảo nhỏ. Các phản ứng tạo thành và phân hủy ozon trong tầng bình lưu: − Phản ứng tạo thành ozon: O2 + hν (UV-C) → 2O O + O2 + M → O3 + M (a) (b) . Đáp ứng của các hệ sinh thái.5. Sử dụng các mô hình máy tính để tính toán dự đoán những thay đổi về khí hậu do hậu quả của hiệu ứng nhà kính. Sự suy giảm nồng độ ozon trong tầng bình lưu 2. thì theo dự báo hiệu ứng này sẽ gia tăng mạnh mẽ trong thế kỷ 21.2. có thể còn có một số hệ quả khác mà mô hình máy tính chưa thể kết luận được. đồng thời cũng bị phân hủy dưới tác dụng của bức xạ tử ngoại từ ánh sáng Mặt trời. Ngoài các hệ quả được dự đoán bằng mô hình máy tính trên. Nhiệt độ trung bình toàn cầu đến năm 2050 sẽ cao nhất trong vòng 150.5. Ảnh hưởng của các sự kiện xảy ra đột ngột chưa tiên đoán được. Mức nước một số hồ sẽ bị giảm đáng kể do tốc độ bay hơi tăng. băng tan.1. 3. UV-B (λ = 290 − 320 nm) và UV-C (λ < 290 nm). 3. Nồng độ ozon đạt giá trị cực đại (8 − 10 ppm) ở khu vực trên đỉnh tầng đối lưu và phần dưới của tầng bình lưu (độ cao từ khoảng 15 đến 35 km) tạo thành tầng ozon.2. Sự ấm lên toàn cầu sẽ xảy ra không đồng nhất cả về không gian lẫn thời gian. Tầng ozon Ozon có mặt khắp trong khí quyển. do đó làm giảm sự chênh lệch nhiệt độ giữa các cực với vùng xích đạo. nhưng ở tầng đối lưu nồng độ của ozon chỉ ở dạng vết. 4. đặc biệt đáng lưu ý ở các vĩ tuyến cao ở phía Bắc vào mùa đông. 2. Những thay đổi này dự đoán có thể xảy ra trong thế kỷ 22.5. Bức xạ tử ngoại thường được chia làm ba vùng: UV-A (λ = 320 − 400 nm). 2. ví dụ sự thay đổi đáng kể về hoạt động của các vành đai đại dương. phạm vi tác động của các cơn bão nhiệt đới và tần suất bão ở khu vực vĩ tuyến trung bình. nên có thể dẫn đến suy giảm các dòng đối lưu của Trái đất. So sánh sự đóng góp vào hiệu ứng nhà kính của các khí nhà kính [7] Khí Phần đóng góp (%) CO2 55 CFC−11 & CFC−12 17 CH4 15 Các CFC khác 7 N2O 6 Nếu không có các nỗ lực triệt để nhằm hạn chế phát thải các khí nhà kính.2.000 năm gần đây. 2. Sự thay đổi thời tiết của địa phương hay khu vực. Mức nước đại dương sẽ tăng một cách đáng kể. ví dụ: 1. các vùng đất thấp ven bờ sẽ bị nhấn chìm trong nước. Các phản ứng tạo thành và phân hủy ozon trong tầng bình lưu Trong tầng bình lưu ozon được tạo thành. sự thay đổi của các lớp băng.

44 Phản ứng tạo thành ozon xảy ra nhiều hơn ở lớp không khí phía trên vùng xích đạo. HCl. hoặc chuyển hóa để tạo ra X. ClONO2 được xem là nơi chứa tạm thời của các tác nhân xúc tác phân hủy ozon. NO. với X = Cl) + NO2 + M → M + ClONO2 (i) NO2 (XO.. Cấu tử X được tái tạo sau quá trình phân hủy ozon. Phản ứng phân hủy ozon bởi cấu tử X nêu trên cũng có thể bị gián đoạn. ví dụ: Cl (X) + CH4 → CH3 + HCl (h) ClO (XO. Các hợp chất này hoặc là đóng vai trò của X.. lốc Nam cực tồn tại suốt mùa Đông. Mây loại này chứa các hạt rắn nhỏ . OH. cô lập một vùng không khí phía trên Nam cực và chỉ tan đi khi mùa Xuân đến.3H2O (nitric acid trihydrate − NAT) đông đặc gọi là mây tầng bình lưu vùng cực loại 1 (Type 1 PSC − polar stratospheric clouds). trừ khi có một biến động nồng độ lớn xảy ra tại một khu vực nào đó. XO (xem các phần trước). các nhà khoa học của một đoàn thám hiểm Nam cực đã phát hiện thấy sự suy giảm đáng kể nồng độ ozon vào mùa Xuân tại khu vực này. mùa hay năm. NO. X có thể là Cl.. do đó mỗi nguyên tử hay phân tử X có thể phân hủy hàng ngàn phân tử ozon trước khi phản ứng xúc tác bị kết thúc do X phản ứng với một phân tử khác ozon. các hợp chất hydrocacbon brom hóa.3. Hiện tượng này tiếp tục được phát hiện vào các năm sau và được nhắc đến với tên gọi lỗ thủng tầng ozon (khi nồng độ ozon tại một khu vực trong tầng ozon giảm đi hơn 50% thì được xem là đã xuất hiện lỗ thủng tầng ozon tại khu vực đó). Năm 1985. lại được bao quanh bởi đại dương. do tại đây ánh sáng Mặt trời chứa nhiều bức xạ UV-C hơn ở hai vùng cực. với X = NO) + OH + M → M + HNO3 (k) Vì vậy. nên vào mùa Đông ở Nam cực thường xuất hiện các cơn gió xoáy rất mạnh tạo thành cơn lốc ở độ cao 10 đến 15 km. Với đặc điểm của địa hình và nhiệt độ riêng. Do nồng độ của ozon trong tầng bình lưu luôn biến động khoảng vài phần trăm theo ngày. (f).2. Sự suy giảm nồng độ ozon trong tầng bình lưu Hoạt động nhân tạo đã đưa vào tầng bình lưu ngày càng nhiều các khí gây phân hủy ozon (N2O.5. NO2. do X hay XO tham gia các phản ứng khác. XO trong các phản ứng (e). • Nguyên nhân của lỗ thủng tầng ozon ở Nam cực Do có sự chênh lệch nhiệt độ giữa vùng cực và các vùng ở vĩ độ thấp hơn. O3 + 2. halons. Khi nhiệt độ của khu vực giữa tầng đối lưu và tầng bình lưu xuống thấp hơn −75°C thì bắt đầu tạo thành những đám mây chứa các hạt HNO3. nên rất khó xác định được hoạt động của con người có phải là nguyên nhân chính gây ra các thay đổi này không. − Phản ứng phân hủy ozon: hν (UV-B) → O2 + O (c) O + O3 → 2O2 (d) ngoài ra còn có phản ứng phân hủy ozon do các tác nhân khác: X + O3 → XO + O2 (e) XO + O → X + O2 (f) (g) tổng cộng của (e) & (f): O + O3 → 2O2 trong đó.). các phân tử HNO3. hay H. CFCs. nên quá trình ngưng tụ tạo mây chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất thấp. Do không khí phía trên Nam cực rất khô (chứa khoảng 4 đến 6 ppmv hơi nước).

(b): Mặt cắt đứng: lốc xoáy hình thành chủ yếu ở tầng bình lưu. Vì vậy. Tâm cơn lốc NHIỆT ĐỘ THẤP H2O → PSC loại 2 HNO3 + H2O → PSC loại 1 ClONO2 + PSC → HOCl + HNO3 ClONO2 + HCl + PSC → Cl2 + HNO3 SUY GIẢM CHẬM TRỘN LẪN CHẬM NOx giảm Cl2. không khí bên trong cơn lốc không còn chứa các nitơ oxit. HOCl tăng Khoảng 10 − 15 km NAM CỰC (a) Mặt cắt ngang (b) Mặt cắt đứng Hình 2. . Vùng ozon bị suy giảm này di chuyển về phía Xích đạo (qua Úc hay Nam Mỹ) và được hồi phục dần. Bắc cực ít lạnh hơn so với Nam cực. hòa trộn với không khí bên ngoài. Khi Mặt trời mọc vào mùa Xuân. do đó trong pha khí không thể xảy ra phản ứng kết hợp ClO với NO2 (phản ứng (i) đã nêu trên. Khối không khí bên trong cơn lốc bị cô lập không thể tiếp xúc. Sơ đồ mô tả lốc xoáy hình thành vào mùa Đông ở Nam cực [17] (a): Mặt cắt ngang: một số phản ứng xảy ra trên bề mặt các hạt băng trong PSC. cơn lốc ở Nam cực tan dần. nên sự suy giảm tầng ozon cũng không mạnh mẽ như ở Nam cực. HOCl) có thể bị phân hủy tạo thành gốc tự do Cl. Quá trình này tiếp diễn trong suốt các tháng mùa Đông không có ánh sáng Mặt trời. Lúc này lượng clo tự do tạo thành đã bị khuếch tán bớt. Trong lúc đó. Các hạt rắn này hấp thụ oxit nitơ và giữ chúng lại trong pha rắn dưới dạng HNO3.45 tương tự các tinh thể băng có đường kính trung bình khoảng 1 μm với diện tích bề mặt lớn. Vào cuối mùa Xuân. đồng thời do sự có mặt của nitơ oxit từ không khí bên ngoài nên quá trình phân hủy ozon chậm dần lại. không khí bên ngoài và bên trong cơn lốc đã có thể hòa trộn với nhau. bức xạ tử ngoại của ánh sáng Mặt trời phân hủy Cl2 và HOCl tạo ra một lượng lớn Cl tự do làm phân hủy ozon rất nhanh chóng. chlorine nitrat ClONO2 có sẵn trong tầng bình lưu lại bị phân hủy trên bề mặt các hạt rắn này: ClONO2 + H2O → HOCl + HNO3 ClONO2 + HCl → Cl2 + HNO3 (các phản ứng này không xảy ra trong pha khí khi không có bề mặt hạt rắn) làm tăng lượng Cl2 và HOCl là các chất cung cấp Cl cho quá trình phân hủy ozon.17. ngược lại đã tích tụ một lượng đáng kể các tác nhân (Cl2. Vùng gió mạnh cô lập khối không khí phía trong con lốc với phần không khí bên ngoài. phản ứng này có vai trò ngăn chặn quá trình phân hủy ozon của clo). tại đây cũng không tồn tại cơn lốc kéo dài suốt mùa Đông.

Lỗ thủng lớn nhất của tầng ozon ở Nam cực ghi nhận được (21-30/9/2006) [28] • Hậu quả của sự suy giảm của nồng độ ozon trong tầng bình lưu Tầng ozon hấp thụ bức xạ tử ngoại bước sóng trong khoảng 230 − 320 nm. đục thủy tinh thể. người ta ghi nhận đã có hai kiểu sương khói xảy ra: 2. lóa mắt. xảy ra do sự kết hợp sương với khói và một số chất gây ô nhiễm không khí khác. Hiện tượng đảo nhiệt hạn chế đáng kể sự di chuyển đối lưu của lớp không khí gần mặt đất.46 Hình 2.3. gọi là hiện tượng đảo nhiệt (temperature inversion). Đây lại là nơi xảy ra tình trạng suy giảm tầng ozon đáng lưu ý nhất.3. 2. Song sương khói xảy ra tại London từ 05 đến 10/12/1952 là trường hợp điển hình và trầm trọng nhất. Đây là loại thực vật có liên quan trực tiếp đến năng suất sinh học của đại dương.1. lão hóa da. Bức xạ này chủ yếu thuộc nhóm UV-B. sự cố sương khói xảy ra ở London lại do một số nguyên nhân bổ sung sau: . Ngoài ra.18. Bức xạ nhóm UV-B có thể hủy hoại ADN và một số hệ sinh học. − Đối với thực vật: tác hại của bức xạ UV-B đối với thực vật đã được ghi nhận. ban đêm. Sương khói thường tạo ra nhiều chất gây ô nhiễm thứ cấp có hại cho động thực vật và môi trường nói chung. sốt rét. Đáng quan tâm hơn cả là tác hại của UV-B lên thực vật phù du. Cho đến nay. ung thư da hay ung thư mắt. Sương khói (smog) Sương khói là một dạng sự cố môi trường. Tất cả các hiện tượng nói trên đều là các hiện tượng tự nhiên thường xảy ra. đặc biệt với các vùng ở vĩ độ cao. Tuy nhiên. Sương khói kiểu London Các sự cố sương khói kiểu này đã được ghi nhận từ thế kỷ 17. UV-B còn ảnh hưởng có hại đến hệ miễn dịch da. Sự suy giảm năng suất sinh học của đại dương sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh vật và xa hơn nữa là ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn. tuy nhiên tác hại này không đáng kể nếu thời gian ảnh hưởng không đủ dài. Vào buổi sáng. 70% lượng thực vật phù du xuất phát từ đại dương ở vùng cực. phong. các nhà khoa học cũng có thể chọn loại giống cây có khả năng chống chịu được loại bức xạ này. tạo ra một khối không khí lạnh có mật độ cao nằm sát mặt đất và một khối không khí tương đối ấm hơn ở bên trên. Mặt trời thường sưởi ấm dần các lớp không khí và phá vỡ hiện tượng đảo nhiệt và sương tạo thành trong lớp không khí lạnh sát mặt đất. nhiệt độ gần mặt đất thường xuống rất thấp. Ngoài ra.5.… trở nên phức tạp hơn.5. − Đối với con người: UV-B có thể gây các tác hại nhẹ đến con người như làm da cháy nắng. Vào mùa Đông. do đó làm các bệnh liên quan đến da như sởi.

5. hiện tượng sương khói London chính là một ví dụ đặc biệt về mưa axit.. sự cố sương khói xảy ra ở các thành phố Mexico và Baghdad lại là các trường hợp gây tác hại mạnh nhất. SO2 và các hạt lơ lửng thường tạo ra nhiều sản phẩm gây ô nhiễm thứ cấp (chủ yếu là axit sulfuric) gây hại cho hệ hô hấp. Sương khói dạng này gây ảnh hưởng đáng kể lần đầu tiên ở Los Angeles. Do tác hại nghiêm trọng của sự cố 1952. NOx (chủ yếu là NO) và các hydrocacbon chưa bị đốt cháy hết thải ra từ ống xả động cơ xe máy là các chất ô nhiễm sơ cấp gây ra hiện tượng sương khói kiểu này. anđêhyt. Sau đó.19. nhiều phản ứng quang hóa xảy ra tạo thành nhiều chất ô nhiễm thứ cấp (ozon.3. phổi và có thể cả tim (do gây khó thở). sương khói kiểu Los Angeles được gọi là sương khói quang hóa (photochemical smog). Vì vậy. khí quản. Sau đó dưới tác dụng của ánh sáng Mặt trời. Sương khói kiểu Los Angeles Ngoài kiểu sương khói London. Sương khói năm 1952 tại London [26] Trong điều kiện này các hạt sương phát triển chung quanh các hạt khói. SO2 và các hạt lơ lửng có trong khói than tạo nên hiệu ứng synergism và là các tác nhân gây hại chính của sự cố sương khói London.47 − Sương xuất hiện vào thời điểm này quá dày đặc nên khó tan đi. Khác với sương khói kiểu London. sương khói tan đi nhờ gió cuốn ra Biển Bắc.). peroxyaxyl nitrat − PANs. trong đó nhấn mạnh về việc tạo các khu vực sống không có khói đồng thời cấm sử dụng các loại than đốt sinh khói. mà xảy ra vào ban ngày khi có nắng ấm và mật độ giao thông cao.. do sự tích tụ tiếp khói than theo thời gian. − Một lượng lớn khói đốt lò than bị giữ lại trong tầng khí lạnh sát mặt đất. Trong điều kiện cùng tồn tại. Số tử vong trong sự cố sương khói này lên đến gần năm ngàn người. Một cách đơn giản có thể biểu diễn sự hình thành sương khói quang hóa bằng phương trình sau: Các hydrocacbon + NOx → Sương khói quang hóa . chính phủ Anh đã ban hành Luật về chống ô nhiễm không khí (Clean Air Act) vào năm 1956. còn có một kiểu sương khói khác đã từng hoành hành tại nhiều thành phố lớn khác ở vùng vĩ độ thấp. Về mặt bản chất. 2.2. HNO3. Tuy nhiên sau đó. tạo nên hiện tượng sương khói kéo dài và ngày càng trầm trọng hơn. sương khói kiểu Los Angeles không xảy ra vào các đêm mùa Đông khi có khói đốt than. Hình 2..

20. .. hợp chất cacbonyl. O3...21. song người ta cho rằng các phản ứng quang hóa xảy ra ở đây có lẽ cũng không khác nhiều so với các phản ứng quang hóa xảy ra trong không khí không ô nhiễm. chiều NO bị ôxy hóa tạo ra NO2 màu nâu lờ mờ tích lũy ôzôn (d) Buổi tối Ánh sáng Mặt trời (tia tử ngoại) Không có ánh sáng Mặt trời khuếch tán (tốc độ khuếch tán phụ thuộc vào tốc độ suy giảm của hiện tượng đảo nhiệt) (CH2)n + (NO. H2O) → peroxit. NO2. Điều kiện và sự tạo thành sương khói quang hóa [17] Hydrocacbon hoạt động (A) + O3 RCH2 + O2 + NO RCH2O2 RCH2O (+ NO2) + O2 (H2O) + RCH2 (B) + RCH3 HOO (+ RCHO) (gốc axyl) O O RCHO + NO HO (+ NO2) + HO R C (+ H2O) + O2 R C O O O (gốc peroxyaxyl) + NO2 R C O O NO2 (peroxyaxyl nitrat: PAN) Hình 2. (B) Các phản ứng tạo thành PAN [8] Các quá trình xảy ra trong sương khói quang hóa chưa được biết rõ ràng. Không có ánh sáng Mặt trời (giao thông ít) không tích lũy thêm khói thải → có thể khuếch tán một phần hay toàn bộ Hấp thụ tiếp ánh sáng Mặt trời tạo ra các chất ô nhiễm thứ cấp có hại Hình 2.48 (b) Giữa buổi sáng (a) Sáng sớm Ánh sáng Mặt trời (tia tử ngoại) KHÔNG KHÍ ẤM HƠN KHÔNG KHÍ LẠNH HƠN khói thải động cơ NO CO (CH2)n 2NO + O2 → NO2 (màu nâu) NO2 + O2 → O3 (CH2)n và CO tích tụ Hiện tượng đảo nhiệt ngăn cản sự khuếch tán khói thải (c) Trưa.. (A) Các phản ứng tạo thành sương khói. nitrat hữu cơ.

cắt mạch cao su.22. Thông thường khi pH của nước ngưng tụ nhỏ hơn 5 thì mới được gọi là mưa axit. trong đó đáng quan tâm là ảnh hưởng của nó đến các nguồn nước tự nhiên.5. HNO3 còn gây ảnh hưởng lớn hơn SO2 nhiều. mưa đá. Đối với động vật và con người. Do có chứa NO2. nhưng gần đây mưa axit được các nhà khoa học rất chú ý.49 Hình 2. sương khói quang hóa ngăn cản quá trình quang hợp. Sương khói quang hóa có thể gây lão hóa. khác với sương khói kiểu London có màu đen. ăn mòn kim loại và nhiều loại vật liệu khác. nên sương khói kiểu này thường có dạng khói lờ mờ màu nâu. Đối với thực vật.6. tuyết. SO2 và H2SO4 tạo thành từ SO2 là các tác nhân ô nhiễm chính gây ra mưa axit. mưa axit ít khi có pH thấp hơn 3. Vì vậy. nước mưa không bị ô nhiễm vẫn có pH < 7. Các kiểu sương khói đã trình bày cũng chính là một dạng mưa axit. Mặc dù không phải là vấn đề môi trường mới phát sinh. Chất ô nhiễm sơ cấp chủ yếu gây ra mưa axit là SO2 và NOx. Mưa axit gây ra một loạt các vấn đề về môi trường. Sương khói tại Los Angeles [27] Các tác nhân ô nhiễm gây hại chủ yếu của sương khói quang hóa là ozon. do chúng là các axit mạnh trong môi trường nước. SO2(k) + 2H2O(l) ⇌ HSO3−(aq) + H3O+(aq) Trong thực tế. Trên góc độ toàn cầu. làm giảm năng suất cây trồng.4. Thuật ngữ mưa axit chỉ dùng cho loại nước ngưng tụ có pH nhỏ hơn pH của nước mưa sạch một cách đáng kể. PANs. Ảnh hưởng của mưa axit đến các vực nước tự nhiên phụ thuộc vào khả năng đệm cũng như khả năng trung hòa các ảnh hưởng của độ axit . NOx theo kiểu ngưng tụ ướt. 2. NO2 và hạt keo khí. Nước ngưng tụ chứa một lượng đáng kể bụi. chất rắn và khí hòa tan. HNO3 thường chỉ đóng góp khoảng 1/3 trong tổng lượng axit có trong không khí nhiễm axit. Các chất ô nhiễm thứ cấp như SO3. sương khói quang hóa kích thích gây cay bỏng mắt. H2SO4. Các tác nhân này gây ra hiệu ứng synergism. khí quản. sương mù) cũng không phải là nước nguyên chất. CO2 hòa tan làm cho pH của nước ngưng tụ sạch có giá trị khoảng 5. Mưa axit chính là một dạng cơ chế sink để loại trừ các chất khí ô nhiễm như SO2. Mưa axit Thông thường ngay cả khi không khí không bị ô nhiễm thì nước ngưng tụ (bao gồm mưa. phổi và đường hô hấp nói chung.

khác với sông hồ ở khu vực đá granite. Tuy nhiên. thạch cao rất ít bị ảnh hưởng của mưa axit do khả năng đệm tốt vì có chứa nhiều ion hydrocacbonat (HCO3−): H+ + HCO3− ⇌ H2CO3 ⇌ H2O + CO2 Mưa axit làm suy giảm mạnh tính đa dạng về loài của hệ động thực vật thủy sinh. Mưa axit ăn mòn tượng đá vôi [25] . Khả năng chống chịu này lại phụ thuộc vào đặc điểm địa chất (đất. một số loài có khả năng chống chịu với sự thay đổi độ pH của môi trường lại phát triển mạnh do sự cạnh tranh trong môi trường sống giảm. North Carolina [29] Hình 2.23. Mưa axit hủy hoại rừng cây ở dãy núi Blue Ridge. đá) ở khu vực nguồn nước. các sông hồ ở khu vực đá vôi. Ví dụ. Hình 2.24.50 của vực nước đó.

bể chứa. “Lớp dừng” là gì ? Tại sao nói lớp dừng đóng một vai trò quan trọng trong khí quyển? 3. 10. Có thể thực hiện các biện pháp gì để làm giảm nguy cơ gây mưa axit? . Ngoài ra. Nhìn chung.. đường ống dẫn nước do có khả năng ăn mòn. Mưa axit rửa trôi Ca và Mg trong đất đồng thời làm tăng nồng độ Al. đặc biệt đối với cá. Tác hại của mưa axit đối với ngành nông nghiệp? 14. nấm. Thực vật chậm phát triển có thể bị nhiễm bệnh do vi khuẩn. do đó làm chết bộ rễ nhỏ nên thực vật sẽ chậm phát triển. chất dinh dưỡng trong đất cần cho sự phát triển của thực vật. Các phụ gia chứa chì dùng trong việc sản xuất nhiên liệu động cơ lại bị cấm sử dụng? 9. mưa axit có thể gây hại đến mùa màng do ảnh hưởng đến sự rửa trôi các nguyên tố. mưa axit có thể ảnh hưởng đến các công trình xây dựng. các nghiên cứu về tác hại của mưa axit chưa cho các kết quả rõ ràng. Các nhân tố sinh thái quan trọng trong khí quyển? 7. Câu hỏi 1.51 Cá thường rất nhạy cảm và có thể chết khi có sự thay đổi đột ngột độ axit của môi trường (do mưa axit hay tuyết axit tan). Giải thích các quá trình trao đổi oxy mô tả trong hình 2. Quá trình tích tụ oxy trong khí quyển? 4. Khi tỷ số Ca:Al nhỏ hơn 1.3? 5. Mưa axit làm giảm pH các nguồn nước tự nhiên dẫn đến làm tăng nồng độ các ion kim loại độc trong nước. Tại sao nguy cơ sử dụng hết oxy trong khí quyển là hoàn toàn không thể xảy ra? 6. Tại sao “lổ thủng tầng ozon” thường xuất hiện ở trên vùng Nam cực vào thời điểm cuối mùa Đông và đầu mùa Xuân hàng năm? 12. Hiện tượng ấm lên toàn cầu có thể được giải thích thế nào theo quan điểm của hóa học môi trường? 11. Đối với thực vật. Liệt kê một số ứng dụng của amiăng trong đời sống và tác hại có thể có đến sức khỏe của con người. Trình bày sự khác nhau giữa hiện tượng sương khói kiểu London và sương khói kiểu Los Angeles. mưa axit còn gây ra các ảnh hưởng gián tiếp.. nhưng đây lại là nguyên tố có hại cho rễ nhỏ. bộ rễ nhỏ của thực vật sẽ hấp thụ nhiều Al hơn.. Vì sao cần hạn chế và đi đến ngừng sử dụng các hợp chất CFC và halon? 8. 13. ví dụ nồng độ ion nhôm trong nước tăng tỷ lệ với độ axit. Áp suất và nhiệt độ có xu hướng biến đổi như thế nào theo độ cao trong khí quyển? 2. Bên cạnh các ảnh hưởng trực tiếp đã nêu trên. Mưa axit ít ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người (trừ trường hợp sương khói). đây là ion độc đối với nhiều động vật thủy sinh.

001 1.008 Sông 1. Một phần rất nhỏ hơi nước trong không khí. Bảng 3. hồ nước ngọt và túi nước ngầm để phục vụ các nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của mình. đất đai và sinh vật.360. Khoảng 97% tài nguyên nước toàn cầu là nước của các đại dương. tuyết 100% Bốc hơi 30% Thoát hơi nước 40% Chảy tràn bề mặt 20% Thấm 50% Đại dương Túi nước ngầm Dòng nước ngầm 10% Hình 3.3 Độ ẩm trong đất Nước ngầm (độ sâu dưới 4000 m) Băng ở các cực Tổng vùng lục địa (làm tròn) Khí quyển (hơi nước) Các đại dương Tổng cộng (làm tròn) 1.1.. trong đất cùng với khoảng hơn 2% lượng nước chứa trong băng ở hai đầu cực là lượng nước khó có thể khai thác sử dụng. Sự phân bố tài nguyên nước toàn cầu [12] Thể tích (× 1012 m3) Vị trí Tỷ lệ (%) Vùng lục địa Hồ nước ngọt 125 0. điều hòa các yếu tố khí hậu.320. sản xuất điện năng và tạo ra nhiều cảnh quan đẹp.000 97. Tài nguyên nước và chu trình nước Nước tham gia vào thành phần cấu trúc của sinh quyển. lượng nước này chỉ chiếm khoảng 0.61 29. sản xuất công nghiệp.005 8.14 (37. Chu trình nước [12] . THỦY QUYỂN VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC 3. Con người chỉ có thể dựa vào lượng nước ngọt rất nhỏ có trong sông.52 3.200 2.1.000 Khí quyển 100 Ngưng tụ Mưa. Nước còn đáp ứng những nhu cầu đa dạng của con người trong sinh hoạt hằng ngày.800) (2. biển nội địa 104 0.1.350 0.62% tài nguyên nước toàn cầu. tưới tiêu cho nông nghiệp.0001 67 0..8) 13 0.25 0.009 Hồ nước mặn.

Thành phần của nước tự nhiên Các điều kiện vật lý ảnh hưởng rất mạnh đến các quá trình hóa học và sinh học xảy ra trong nước.… 3. NaN3). nước bị ô nhiễm nặng hoặc nhẹ.2. quá trình quang hợp. DO thường được sử dụng như một thông số để đánh giá mức độ ô nhiễm chất hữu cơ của các nguồn nước. thành phần hóa học của nước. áp suất.2. 3. độ axit.1.. Chuẩn độ I2 tạo thành bằng Na2S2O3 với chỉ thị hồ tinh bột.. sinh học của nước như độ kiềm. nước cứng hoặc mềm. trong lúc đó lượng oxy khuếch tán qua màng lại tỷ lệ với nồng độ của oxy hòa tan. nước lợ. Chất rắn lơ lửng và chất rắn hòa tan Các chất rắn trong nước thường phân tán trong nước dưới dạng lơ lửng (không tan) hoặc dạng tan. lúc này oxy hòa tan trong mẫu sẽ phản ứng với Mn2+ tạo thành MnO2. − Phương pháp Winkler: oxy trong nước được cố định ngay sau khi lấy mẫu bằng hỗn hợp chất cố định (MnSO4. Vì vậy. Nồng độ CO2 ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều tính chất. Khi nước bị ô nhiễm do các chất hữu cơ dễ bị phân hủy bởi vi sinh vật thì lượng oxy hòa tan trong nước sẽ bị tiêu thụ bớt. − Chất rắn lơ lửng (suspended solids – SS): chất rắn lơ lửng trong nước có thể là các hạt chất vô cơ. Oxy hòa tan cần thiết cho sinh vật thủy sinh phát triển.2. Các khí hòa tan có thể có mặt trong nước do hòa tan trực tiếp từ không khí vào nước (như oxy. Các khí hòa tan Hầu hết các chất khí thường gặp trong môi trường đều có thể hòa tan hoặc phản ứng với nước.1. nhiều loại vi sinh vật. các khí hòa tan. cacbonic.. nó là điều kiện không thể thiếu được cho các quá trình phân hủy hiếu khí của vi sinh vật. do đó giá trị DO sẽ rất thấp so với DO bão hòa tại điều kiện đó. Nước tự nhiên chứa các hợp chất vô cơ. KI. nồng độ CO2 hòa tan trong nước cũng đóng một vai trò quan trọng. − Phương pháp sử dụng DO mét: đây là phương pháp được sử dụng rất phổ biến hiện nay. nước giàu hoặc nghèo dinh dưỡng. Đơn vị biểu diễn: mg/L.2. hữu cơ kể cả các hạt chất lỏng không trộn lẫn với nước.53 3. Sự phân bố các chất hòa tan và các thành phần khác trong nước quyết định bản chất của nước tự nhiên: nước ngọt. Chất rắn 3.) hoặc do các quá trình sinh hóa xảy ra bên trong các nguồn nước. chất rắn lơ lửng. trừ mê tan. DO có ý nghĩa lớn đối với quá trình tự làm sạch của sông (assimilative capacity − AC). Bên cạnh DO. nước mặn. Trong một số trường hợp độ tan của chất khí còn phụ thuộc vào một vài yếu tố khác (pH. Tính ra lượng O2 có trong mẫu. thêm axít sulfuric hay phosphoric vào mẫu. DO mét được dùng để xác định nồng độ oxy hòa tan ngay tại hiện trường. hữu cơ. Các hạt có bản chất vô . oxy hòa tan (dissolved oxygen − DO) đóng một vai trò rất quan trọng. Đo cường độ dòng điện xuất hiện này cho phép xác định được DO. quá trình hóa học..2.2.…). Khi đem mẫu về đến phòng thí nghiệm. Điện cực của DO mét hoạt động theo nguyên tắc: dòng điện xuất hiện trong điện cực tỷ lệ với lượng oxy hòa tan trong nước khuếch tán qua màng điện cực. Trong số các chất khí hòa tan trong nước. lúc này MnO2 sẽ oxy hóa I− thành I2. Độ tan của các khí trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ. Có thể xác định DO bằng phương pháp Winkler(hóa học) hoặc bằng phương pháp sử dụng DO mét (điện hóa).. khả năng xâm thực.

Khối lượng phần cặn khô còn lại chính là TDS của nước. nhiều chất rắn lơ lửng xuất phát từ các hoạt động sinh hoạt. Tổng chất rắn hòa tan thường được xác định trực tiếp bằng cách làm bay hơi đến khô kiệt mẫu nước sau khi đã lọc bỏ chất rắn lơ lửng.2. TVS: total volatide solids. SS: suspended solids.TDS). VSS: volatide SS.54 cơ có thể là các hạt đất sét.DS): phần còn lại trong nước sau khi lọc tách chất rắn lơ lửng được xem là phần chất rắn hòa tan và được đánh giá thông qua thông số tổng chất rắn hòa tan (total dissolved solids . FS: filtrable solids. VFS: volatide FS. TFS: total fixed solids) Hình 3. Sơ đồ xác định và quan hệ giữa chất rắn lơ lửng và chất rắn hòa tan [16] − Chất rắn hòa tan (dissolved solids . hạt bùn. phù sa. TDS thường được biểu diễn bằng đơn vị mg/L. FSS: fixed SS. FFS: fixed FS. tảo. sau đó sấy khô phần không qua giấy lọc ở 103 đến 105°C đến khối lượng không đổi và cân để xác định chất rắn lơ lửng. .… Hạt có bản chất hữu cơ thường là sợi thực vật.2 μm hoặc màng polycacbonat có cỡ lỗ xốp khoảng 1 μm. vi khuẩn.… Chất rắn lơ lửng thường có trong nước mặt do hoạt động xói mòn nhưng ít có trong nước ngầm do khả năng tách lọc tốt của đất. sản xuất của con người. Ngoài các hạt chất rắn lơ lửng có nguồn gốc tự nhiên. Đơn vị biểu diễn: mg/L. (TS: total solids. Thông thường chất rắn lơ lửng được xác định bằng cách lọc mẫu nước qua giấy lọc sợi thủy tinh (glass−fiber filter) có cỡ lỗ xốp khoảng 1.

ngoài ra nước biển còn chứa nhiều nguyên tố hóa học khác với nồng độ thấp hơn.2 cho thấy tổng nồng độ các ion hòa tan trong nước biển cao hơn rất nhiều so với trong nước sông. Thành phần hóa học trung bình của nước sông hồ và nước biển toàn cầu [5] Thành phần Nước biển Nước sông hồ Nồng độ (mg/L) Thứ tự Nồng độ (mg/L) Thứ tự 19340 1 8 5 10770 2 6 6 2712 3 11 4 1294 4 4 7 412 5 15 2 399 6 2 8 140 7 58 1 Br− 65 8 − − Sr2+ 9 9 − − Các ion chính Cl− Na+ SO4 Mg 2− 2+ Ca2+ + K HCO3 − Các nguyên tố vết (μg/lít) (μg/lít) B 4500 1 10 15 Si 5000 2 13100 3 F 1400 3 100 12 N 250 4 230 11 P 35 5 20 13 Mo 11 6 1 18 Zn 5 7 20 14 Fe 3 8 670 9 Cu 3 9 7 17 Mn 2 10 7 16 Ni 2 11 0.2. Nuớc biển trên toàn cầu có những đặc điểm đáng chú ý sau: − Tỷ lệ thành phần các cấu tử chính ổn định: nhìn chung trên phạm vi toàn cầu.55 3. bazơ và muối vô cơ.05 M.2. • Nước biển Theo quan điểm hóa học.2.2.5 M và MgSO4 0. nước .3 19 Al 1 12 400 10 Bảng 3. Bảng 3. Sự hòa tan các chất rắn (ion) trong nước chính là yếu tố quyết định độ mặn của nước. Các chất vô cơ hòa tan Nước tự nhiên là dung môi tốt để hòa tan hầu hết các axit. có thể xem nước biển là dung dịch hỗn hợp gồm NaCl 0.

Khi hoạt độ điện tử của hệ khá cao. Phần đọc thêm: Khái niệm pE Xu hướng của phản ứng oxy hóa khử của một hệ hóa học phụ thuộc vào hoạt độ của điện tử.56 b.07 c. người ta thường dùng khái nhiệm pE. các cấu tử (ngay cả nước) trong hệ có xu hướng nhận điện tử: 2H2O + 2e ⇌ H2(khí) + 2OH− và bị khử. các cấu tử háo học của hệ và ngay cả nước cũng sẽ bị oxy hóa: 2H2O ⇌ O2 (khí) + 4H+ + 4e Khả năng oxy hóa hay khử của môi trường phụ thuộc vào thế điện cực E. Mối quan hệ giữa pE và thế oxy hóa khử của phản ứng oxy hóa khử Trong bán phản ứng oxy hóa khử: Ox + ne ⇌ Kh Ox là chất oxy hóa. ae là hoạt độ của điện tử trong nước.1 ± 0. nên để tiện lợi cho việc đánh giá khả năng oxy hóa khử của môi trường.2. (Lưu ý: pE không phải là -lgE. Tác dụng đệm của hệ đệm H2CO3 − HCO3− − CO32− b.5 ± 0. khu vực: a. Khi hoạt độ điện tử thấp. Tác dụng đệm của hệ đệm B(OH)3 − B(OH)4− c. Do đó nước biển không những có tác dụng đệm pH mà còn có khả năng đệm độ oxy hóa khử.06 − 0. (c) được xem là nguyên nhân chính tạo tác dụng đệm cho nước đại dương.059 [Ox ] E = EO + (ở 25°C) lg n [ Kh] Nhiệt động học đã chứng minh được: pE = E 0. Do hoạt độ điện tử của môi trường thường dao động trong một khoảng rộng theo hàm mũ. Tỷ lệ K/Cl: 0. Kh là chất khử. với E là thế oxy hóa khử). Khi E dương. Tỷ lệ Na/Cl: 0.56 biển khá đồng nhất về tỷ lệ thành phần của các cấu tử chính. pE được định nghĩa bằng biểu thức sau: pE = − lg (ae) trong đó.55 − 0. môi trường có tính oxy hóa. Điều này được giải thích do: a. − pE ổn định: pE của nước biển cũng có giá trị ổn định trong khoảng 12.2 trên phạm vi toàn cầu. Tỷ lệ Mg/Cl: 0. Theo phương trình Nernst ta có thế oxy hóa khử của bán phản ứng trên là: 0.02 − pH ổn định: pH của nước biển gần như luôn ổn định ở giá trị 8.059 (ở 25°C) . mặc dù nồng độ tuyệt đối của các cấu tử này có thể biến động theo vùng. môi trường có xu hướng khử. Cân bằng trao đổi giữa các cation hòa tan trong nước biển với lớp silicat trầm tích ở đáy đại dương: 3Al2Si2O5(OH)4(S) + 4SiO2 (S) + 2K+ + 2Ca2+ + 9H2O ⇌ 2KCaAl2Si5O16(H2O)6(S) + 6H+ trong đó. ngược lại khi E âm thì môi trường có tính khử.

2 = 12. nước tự nhiên trung tính trong điều kiện hiếu khí có pE ≈ +13. đặc biệt là các ion Cl−.8 .75.059 ta có: pE = pE O − pH ⇒ pE = 20. − Ảnh hưởng của sự phong hóa (vùng ôn đới. Dựa vào khả năng bị vi sinh vật phân hủy. Nhìn chung. Trong các hệ oxy hóa khử. pE = E/0. nếu bị ô nhiễm do chất thải sinh hoạt. sau khi chia hai vế cho 0. ít mưa). hàm lượng chất hữu cơ rất thấp. • Nước sông Nồng độ các nguyên tố hóa học trong nước sông phân bố phụ thuộc vào đặc điểm khí hậu. − Ảnh hưởng của sự bốc hơi − kết tinh (vùng sa mạc). chất thải công nghiệp. chất oxy hóa trong cân bằng oxy hóa khử càng mạnh thì pE càng lớn.9 2H+ + 2e ⇌ H2 (k) có EO = và pEO = Cl2 + 2e ⇌ 2Cl− có EO = 1.6 Thông thường. còn trong điều kiện kỵ khí thì pE ≈ -4.8 − pH Đối với nước biển. địa chất.. như vậy. khi EO càng lớn thì pEO càng lớn. chất béo.13.2.2.3.36 V 0V 0 và pEO = 23. dầu mỡ động thực vật. thành phần hóa học của nước bị ảnh hưởng mạnh bởi thành phần hóa học của nước biển. Ở vùng cửa sông. địa mạo và vị trí thủy vực.0 Mối quan hệ giữa giá trị pE và pH của dung dịch nước Trong nước có cân bằng: ½O2 + 2e + 2H+ ⇌ H2O có EO = 1. Có thể thấy rõ điều này qua các ví dụ minh họa sau: Na+ + e ⇌ Na (r) có EO = . Na+.57 Do đó. pH = 8.059. giao thông. SO42− và HCO3−.2..8 Phương trình Nernst cho ta: E=E + O 0.45.71 V và pEO = .). Các chất hữu cơ Trong nguồn nước tự nhiên không ô nhiễm.229 V và pEO = 20. Trong môi trường nước các chất này dễ bị vi sinh vật phân hủy tạo thành CO2 và nước. thì hàm lượng chất hữu cơ trong nước sẽ tăng cao. Tuy nhiên. .059.059. người ta phân các chất hữu cơ thành hai nhóm: − Các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học (như các chất đường. đặc điểm thành phần các ion hòa tan của các dòng sông trên thế giới do 3 yếu tố chủ đạo quyết định: − Ảnh hưởng của nước mưa (vùng nhiệt đới nhiều mưa). protein. 059 n lg ⎡⎣ H + ⎤⎦ 2 Chia hai vế cho 0. pEO = EO/0. ít có khả năng gây trở ngại cho các mục đích sử dụng thông thường. 3. thì phương trình Nernst trở thành: 1 [Ox ] pE = pEO + lg (ở 25°C ) n [ Kh ] Trong đó..2 ⇒ pE = 20.8.

58 − Các chất hữu cơ khó bị phân hủy sinh học (như các hợp chất clo hữu cơ dùng làm thuốc bảo vệ thực vật: DDT. spirilla. − Vi khuẩn là sinh vật đơn bào prokaryotes. Sản phẩm phân hủy của nấm đi vào nước từ thân cây. Sinh vật phân hủy phân hủy các chất có nguồn gốc sinh học thành các sản phẩm đơn giản sinh vật tự dưỡng có thể hấp thụ được. Tảo tổng hợp chất hữu cơ thông qua quá trình quang hợp. tảo (phytoplankton) sống trôi nổi trong nước. − Cá (cũng được chia thành các loại cá tầng mặt. Sản phẩm quan trọng của quá trình phân hủy này là humic. − Sinh vật tự dưỡng sử dụng năng lượng Mặt trời hoặc năng lượng hóa học để tổng hợp nên các chất hữu cơ phức tạp cần cho sự sống của chúng từ các chất vô cơ đơn giản hấp thu được trong môi trường.2. tầng giữa và tầng đáy) − Sinh vật bám. Các loại vi sinh vật gây bệnh có liên quan đến chất lượng nước sẽ được trình bày chi tiết hơn trong phần “Ô nhiễm môi trường nước”. − Sinh vật dị dưỡng sử dụng các chất hữu cơ do sinh vật tự dưỡng tạo ra để sản xuất năng lượng và phát triển cơ thể của chúng. có thể có dạng que (bacillus). dioxin. Các sinh vật tự dưỡng dùng năng lượng Mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ được gọi là “sinh vật sản xuất” (producers). các loại nhuyễn thể. Thuộc nhóm các sinh vật dị dưỡng có một số vi khuẩn và nấm được gọi là “sinh vật phân hủy” (decomposers hoặc reducers). vi khuẩn. Dựa vào quá trình đồng hóa. − Sinh vật đáy (benthos). lindane. động vật nguyên sinh. có khả năng chịu được môi trường có độ axit và nồng độ ion kim loại nặng cao hơn so với vi khuẩn. Humic và một số hợp chất liên quan có nhiều ảnh hưởng đến tính chất. Mặc dù không phát triển mạnh trong nước. Nấm là loại sinh vật hiếu khí. Vi sinh vật là nhóm sinh vật sống đơn bào gồm tảo..3. hoặc dạng phẩy (vibrios. thường có cấu tạo dạng sợi. chế độ thủy văn và địa hình nơi cư trú. Nhiều loài phiêu sinh có giá trị làm nguồn thức ăn cho tôm cá. nấm. nhưng nấm đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định thành phần của nước tự nhiên. động vật đa bào. đặc điểm của nước tự nhiên. Các chất hữu cơ và phương pháp phân tích đánh giá sẽ được trình bày chi tiết trong phần “Ô nhiễm môi trường nước”. anthraxen. Một số loài sinh vật đáy có giá trị kinh tế đồng thời là sinh vật chỉ thị ô nhiễm và xử lý ô nhiễm. spirochetes). dạng cầu (coccus). Aldrine. thành phần hóa học của nguồn nước. lá mục. Một số loài phiêu sinh vật có khả năng sử dụng như tác nhân chỉ thị ô nhiễm nước cho phép dự báo về chất lượng nước. naphtalen. Hầu hết vi khuẩn có thành tế bào khá . − Tảo là loại vi sinh vật sống dựa vào các chất dinh dưỡng vô cơ. người ta thường chia sinh vật trong nước thành hai nhóm tự dưỡng và dị dưỡng. lại bền vững trong môi trường. cây cỏ. − Nấm là loại vi sinh vật không có khả năng quang hợp. Đây là các chất có độc tính cao. các hợp chất đa vòng ngưng tụ: pyren.. 3. Thành phần sinh học của nước tự nhiên Thành phần và mật độ các loại cơ thể sống trong nguồn nước phụ thuộc chặt chẽ vào đặc điểm. các loại động vật có xương sống. Các loại sinh vật tồn tại trong nguồn nước tự nhiên chủ yếu là vi sinh vật. gỗ. nên có tác hại lâu dài cho đời sống và sức khỏe con người. Dựa vào vị trí phân bố trong cột nước từ bề mặt đến đáy có thể có các loại sinh vật sau: − Phiêu sinh vật (plankton): trong đó động vật phiêu sinh (zooplankton) và thực vật phiêu sinh.). Nấm tiết ra enzim ngoại bào cellulase để phân hủy celluloz.

Lượng cacbon hữu cơ được tạo thành nhờ hoạt động của vi sinh vật sẽ tiếp tục bị chính vi sinh vật phân hủy chuyển hóa trong chu trình sinh địa hóa thành nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ.1. Có thể tóm tắt các quá trình chuyển hóa cacbon có liên quan đến vi sinh vật như sau: − Quang hợp: là quá trình trong đó tảo hoặc các loại thực vật bậc cao. − Vi khuẩn xúc tác cho nhiều quá trình oxy hóa khử xảy ra trong nước. nhiên liệu hóa thạch có thể bị vi sinh vật phân hủy hoàn toàn tạo thành CO2. − Vi sinh vật tham gia các chu trình sinh địa hóa. Vai trò quan trọng của vi sinh vật trong môi trường nước thể hiện trong các điểm sau: − Tảo và vi sinh vật quang hợp là sinh vật sản xuất chính tạo ra sinh khối cho toàn bộ chuỗi thức ăn trong môi trường nước. chuyển động được nhờ có lông roi. − Sự phân hủy sinh khối: vi khuẩn hoặc nấm phân hủy xác động thực vật. Vi khuẩn cũng có thể ở dạng kết đôi do sự phân chia tế bào mẹ tạo ra. Phản ứng chuyển hóa cacbon Vi sinh vật đóng một vai trò quan trọng trong chu trình cacbon. Quá trình . Vai trò của vi sinh vật trong các chuyển hóa hóa học của môi trường nước Các vi sinh vật. làm pH của nước tăng và do đó làm kết tủa CaCO3 và CaCO3. − Quá trình tạo metan: các chất hữu cơ có thể bị vi khuẩn tạo metan (methane-forming bacteria) như Methanobacterium chuyển thành metan trong điều kiện thiếu khí (anoxyc) ở lớp trầm tích bằng phản ứng lên men (đây là một loại phản ứng oxy hóa khử.3. photpho thành các dạng hợp chất hữu cơ hoặc vô cơ đơn giản có thể hấp thụ bởi thực vật. vi khuẩn quang hợp sử dụng năng lượng ánh sáng để cố định cacbon thành chất hữu cơ: CO2 + H2O + hν → {CH2O} + O2(k) − Hô hấp hiếu khí: là quá trình trong đó chất hữu cơ bị oxy hóa trong điều kiện có oxy phân tử O2: {CH2O} + O2(k) → CO2 + H2O − Hô hấp kỵ khí: quá trình oxy hóa chất hữu cơ sử dụng nguồn oxy kết hợp như NO3−. vì đây là khâu cuối cùng trong quá trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ. − Vi sinh vật đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp và quay vòng chất dinh dưỡng thông qua khả năng phân hủy sinh khối và khoáng hóa các nguyên tố cần cho sự dinh dưỡng đặc biệt là nitơ. nấm và tảo đóng vai trò trung gian tạo điều kiện cho nhiều chuyển hóa hóa học xảy ra trong nước và đất.3. 3.59 cứng. nitơ. − Nhiều vi khuẩn tham gia phân hủy các chất gây ô nhiễm và khử hoặc làm giảm độc tính của các chất này. than đá. lưu huỳnh. SO42−….MgCO3. 3. Các loại tảo quang hợp là loại sinh vật cố định cacbon quan trọng nhất trong môi trường nước. photpho. Vi sinh vật thông qua nhiều phản ứng khác nhau tạo thành nhiều loại trầm tích và các khoáng vật sa lắng. than bùn. trong đó chất oxy hóa và chất khử đều là chất hữu cơ): 2{CH2O} → CH4 + CO2 đây là quá trình đóng vai trò quan trong trong chu trình cacbon tại một khu vực cũng như trên toàn cầu. chuyển cacbon hữu cơ.… Cacbon hữu cơ trong sinh khối. không sử dụng oxy phân tử. vi khuẩn. Vi khuẩn là sinh vật đơn bào. nhưng chúng cũng có thể kết hợp thành dạng chuỗi do kết quả của sự sinh sản liên tiếp. Tảo quang hợp tiêu thụ CO2.

3. Pseudomonas.2. Có thể biểu diễn sự phân hủy này bằng phản ứng đại diện sau: {CH2O} + O2(k) → CO2 + H2O + sinh khối 3.3. Chu trình Nitơ [8] − Nitrat hóa (nitrification): là quá trình oxy hóa NH3 hoặc NH4+ thành NO3− (do vi khuẩn Nitrozomonas và Nitrobacter): NH3 + 3/2 O2 → H+ + NO2− + H2O (Nitrozomonas) − − (Nitrobacter) NO2 + ½ O2 → NO3 . Quá trình này dựa vào 4 chuyển hóa quan trọng: − Cố định nitơ (nitrogen fixation): là quá trình trong đó phân tử N2 từ khí quyển được chuyển thành nitơ hữu cơ (chủ yếu do vi khuẩn Rhizobium): 3{CH2O} + 2N2 + 3H2O + 4H+ → 3CO2 + 4NH4+ N2 khí quyển Cố định đạm do vi sinh vật Các phản ứng tạo NO3− trong khí quyển Đề nitrat hóa Đề nitrat hóa Nitơ trong chất hữu cơ (−NH2 trong protein) N2O NO3− Cố định đạm do phản ứng hóa học Phân hủy do vi sinh vật NH3 Nitrobacter NO2− Nitrozomonas Hình 3.60 này cung cấp khoảng 80% lượng CH4 cho khí quyển. Phản ứng chuyển hóa nitơ Chu trình nitơ là một trong các quá trình hóa học quan trọng nhất trong nước và đất có sự tham gia của vi sinh vật. Mycobacterium và Nocardia oxy hóa trong điều kiện hiếu khí. Ví dụ các phản ứng: CH3CH2CH2CH2CH2O2H + O2 → CH3CH2CH2O2H + 2CO2 + 2H2O OH H O2 O2 CO2H H OH CO2H − Sự phân hủy sinh học các hợp chất hữu cơ: như các quá trình xảy ra trong quá trình xử lý nước thải đô thị. Nhờ có quá trình này mà chất thải dầu mỏ có thể bị phân hủy trong nước và trong đất. − Quá trình phân hủy các hợp chất hydrocacbon: các hợp chất hydrocacbon lớn có thể bị Micrococcus.

nó chuyển các dạng photpho hữu cơ thành photpho vô cơ. 3. − Oxy hóa sulfua dưới tác dụng của các vi khuẩn như Thiobacillus: 2H2S + 4O2 → 4H+ + 2SO42− Một số loại vi khuẩn oxy hóa sulfua có thể chịu được môi trường axit và rất nguy hiểm cho môi trường. − Quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ có chứa lưu huỳnh dưới tác dụng của vi khuẩn có thể tạo ra các chất hữu cơ chứa lưu huỳnh bay hơi và có mùi khó chịu. quá trình phân hủy này cũng tạo ra H2S.4. Điều đáng chú ý là photpho thường là chất dinh dưỡng giới hạn trong nước rất cần cho sự phát triển của tảo. Phản ứng chuyển hóa lưu huỳnh Chu trình lưu huỳnh có liên quan đến sự chuyển hóa qua lại giữa các dạng hợp chất khác nhau của lưu huỳnh như: hợp chất sulfat vô cơ tan. Sphaerotilus) có thể sử dụng các hợp chất của sắt để lấy năng lượng cho quá trình đồng hóa của chúng. nước mặt và gây ô nhiễm chúng.61 nitrat hóa đóng một vai trò rất quan trọng trong tự nhiên. Phản ứng chuyển hóa photpho Các quá trình có sự tham gia của vi sinh vật trong đất và nước đóng một vai trò quan trọng trong chu trình photpho. 3.5.3. Phân bón dạng muối amoni sẽ được vi khuẩn chuyến hóa thành nitrat để thực vật có thể hấp thụ tốt nhất. thể hiện ở hai điểm sau: − Quá trình phân hủy photpho là quá trình khoáng hóa. Ví dụ. dimetyl disulfua CH3SSCH3. như metyl thiol CH3SH.3. − Khử nitrat (nitrate reduction): là quá trình khử NO3− thành NO2−: ½ NO3− + ¼ {CH2O} → ½ NO2− + ¼ H2O + ¼ CO2 − Denitrat hóa (denitrification): là quá trình trong đó NO3− và NO2− bị khử thành N2 trong điều kiện không có oxy tự do: 4NO3− + 5{CH2O} + 4H+ → 2N2↑ + 5CO2↑ + 7H2O quá trình denitrat hóa cũng có thể tạo thành NO và N2O. nó cung cấp ion nitrat cho thực vật hấp thụ (đây là dạng nitơ chủ yếu thực vật có thể hấp thụ được). Ngoài ra. các vi khuẩn loại này có thể oxy hóa pyrite FeS2 trong nước rò rỉ từ mỏ khai thác quặng tạo thành axit sulfuric. thông qua quá trình oxy hóa Fe(II) thành Fe(III) với oxy phân tử: . Một số vi khuẩn có khả năng tích lũy photpho từ nước tốt hơn tảo. cung cấp chất dinh dưỡng octophotphat (PO43−) cho sự phát triển của thực vật và tảo. Axit tạo thành sẽ hòa tan nhiều kim loại trong quặng và cuối cùng đi vào các nguồn nước ngầm. Các quá trình có sự tham gia của vi sinh vật trong chu trình lưu huỳnh bao gồm: − Khử sulfat thành sulfua dưới tác dụng của các vi khuẩn như Desulfovibrio: SO42− + 2{CH2O} + 2H+ → H2S + 2CO2 + 2H2O H2S tạo thành do độc và có mùi khó chịu nên có thể làm giảm chất lượng nước. 3. hợp chất sinh học chứa lưu huỳnh. hợp chất sulfat không tan.3. Gallionella.3. − Nhờ quá trình phân hủy sinh học này mà các hợp chất photpho hữu cơ rất độc hại dùng làm thuốc trừ sâu mới bị phân hủy mà không gây hại nhiều cho môi trường. Sự phân hủy sinh học của các hợp chất photpho rất quan trọng đối với môi trường. Photpho tích lũy trong tế bào và có thể giải phóng trở lại giúp vi khuẩn phát triển khi môi trường thiếu chất dinh dưỡng này. Phản ứng chuyển hóa sắt Một số vi khuẩn (như Ferrobacillus. hợp chất hữu cơ tổng hợp chứa lưu huỳnh.

Fe3+. chúng là thành phần còn lại . Ngược lại. Axit fulvic tan được trong nước. Ngoài ra.. do đó chúng có thể sống ở môi trường không có chất hữu cơ.. Vì các vi khuẩn này không cần nguồn cacbon hữu cơ và có thể thu năng lượng từ phản ứng oxy hóa các chất vô cơ. Phản ứng tạo phức xảy ra trong nước có thể ảnh hưởng đến các phản ứng riêng của phối tử và các kim loại. “axit humic” và “axit fulvic” không phải là tên gọi của các hợp chất đơn lẻ mà là tên chung của một loạt các hợp chất. hòa tan các hợp chất không tan của kim loại. ion clorua. natri nitrilotriaxetat (NTA). tùy theo pH. Nhiều cation kim loại bị giữ lại trong đất do quá trình trao đổi ion. khả năng hấp phụ và tạo phức của chúng. Các hợp chất humic đã được biết đến từ năm 1800. Ca2+.. nên humin và axit humic có khả năng tích lũy một lượng lớn kim loại trong trầm tích. Các tác nhân tạo phức nhân tạo có thể là natri tripolyphotphat. Do có khả năng liên kết với nhiều ion kim loại và không tan trong nước.. Hợp chất humic là các phối tử tạo phức quan trọng nhất thường gặp trong nước tự nhiên.bazơ. 3. Các tác nhân tạo phức này có thể tạo phức với hầu hết các ion kim loại có trong nước (Mg2+.3. Cd2+.. Ni2+. đất và không khí có thể tìm thấy nhiều loại chất hữu cơ chứa halogen... Sr2+. và rất ít khi tồn tại dưới dạng ion tự do đơn lẻ... amino axit. Người ta thường tìm thấy những lượng lớn sắt (III) oxit tích tụ dưới dạng bùn sa lắng ở những nơi vi khuẩn oxy hóa sắt phát triển mạnh. các tác nhân có mặt. Phần đọc thêm: Các hợp chất Humic “Humin”. Sự tạo phức trong nước tự nhiên và nước thải Nước tự nhiên có chứa rất nhiều ion và hợp chất có khả năng tạo phức mạnh.. nhưng khi tạo phức với một số phối tử mang điện tích âm.4. axit humic và humin tuy không tan được trong nước nhưng cũng có khả năng ảnh hưởng đến tính chất nước thông qua khả năng trao đổi ion và chất hữu cơ với nước. ví dụ axit humic. Do các phản ứng tạo phức đã nêu. Một số các hợp chất thuộc nhóm này có độc tính cao và có khả năng tích lũy trong mô mỡ và gây ung thư. Trong nước. Phản ứng chuyển hóa halogen và các hợp chất hữu cơ chứa halogen Phân hủy các hợp chất hữu cơ chứa halogen là một trong những quá trình vi sinh vật quan trọng nhất trong nước.6. Mn2+. trong nước tự nhiên còn có các tác nhân tạo phức nhân tạo xuất phát từ các loại chất thải công nghiệp thải vào các nguồn nước. Fe2+. Tính chất của nước tự nhiên bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự có mặt của các hợp chất humic do tính axit .62 4Fe2+ + 4H+ + O2 → 4Fe3+ + 2H2O nguồn cung cấp cacbon cho một vài loại vi khuẩn này là CO2. làm thay đổi mức oxy hóa của ion kim loại. do đó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước. các ion kim loại sẽ tạo thành các anion phức và do đó không còn bị hấp thụ vào đất nữa. Cu2+. phản ứng tạo phức cũng có thể làm kết tủa một số kim loại dưới dạng hợp chất phức. trong đó nguyên tử clo sẽ bị thay thế: OH Cl Chất hữu cơ có chứa clo Gốc chất hữu cơ có chứa clo 3. Ba2+). Co2+. natri etylen diamin tetraaxetic (EDTA). Zn2+. natri citrat. Vi khuẩn có thể phân hủy các hợp chất hữu cơ chứa halogen nhờ quá trình đề halogen (dehalogenation). nên các ion kim loại thường tồn tại trong nước dưới nhiều dạng khác nhau.

Các kiểu tạo phức của hợp chất humic với ion kim loại [8] O M+ . cấu trúc phân tử và tính chất hóa học của các hợp chất này vẫn chưa được xác định một cách rõ ràng.6) O O C O C O M C O O C M O O Hình 3. Xác thực vật đã phân hủy Chiết bằng dung dịch kiềm Dịch chiết Phần bã còn lại : HUMIN Axit hóa D.Dịch: Axit FULVIC Kết tủa: Axit HUMIC Hình 3. Cho đến nay. Phần xác thực vật phân hủy còn lại sau khi chiết bằng dung dịch kiềm được gọi là humin.6. Sơ đồ tách chiết các hợp chất humic từ xác thực vật đã phân hủy Các hợp chất humic tạo phức với các ion kim loại bằng các nhóm cacboxyl hay các nhóm hydroxyl phenol (Hình 3. sau đó axit hóa dịch chiết sẽ thu được axit humic kết tủa.4. Các hợp chất này có mặt trong đất. Khi chiết các hợp chất humic bằng dung dịch kiềm từ xác thực vật phân hủy. trầm tích đầm lầy. O: 30 − 45%. dịch còn lại không kết tủa là axit fulvic. hoặc các khu vực có nhiều xác thực vật đang bị phân hủy.63 sau quá trình phân hủy xác thực vật. Công thức cấu tạo dự đoán của axit fulvic [8] Các hợp chất humic là các đại phân tử có khả năng điện ly. H: 3− 6%. Phân tử lượng của hợp chất humic dao động trong khoảng vài trăm (đối với axit fulvic) đến hàng chục ngàn (đối với axit humic và humin. N: 1− 5% và S: 0 − 1%.5. H OH H C C O C O H C C C H H OH C OH OH O H C H H C H OH OH H H C O C O C OH H OH C H H C H C OH OH O O Hình 3. Thành phần cơ bản của các hợp chất humic như sau: C: 45 − 55%. công thức hóa học.

.3. hóa học mà còn phụ thuộc vào dạng tồn tại của chúng trong môi trường. Ô nhiễm môi trường nước Do hoạt động tự nhiên và nhân tạo mà thành phần và chất lượng của nước trong môi trường có thể bị thay đổi.. lụt. bệnh viện. còn asen ở dạng (CH3)2As+CH3COO− (asenobetain) có nhiều trong hải sản lại ít độc.. suối. và không phải là nguyên nhân chính gây suy thoái chất lượng nước toàn cầu. lọc. Ngày nay. Từ số liệu trong bảng này có thể xác định được tổng tải lượng của từng chất gây ô nhiễm cho một khu dân cư.1. lắng. • Nước thải đô thị (municipal wastewater): là loại nước thải tạo thành do sự gộp chung nước thải sinh hoạt. Tải lượng trung bình của các tác nhân gây ô nhiễm nước chính do một người đưa vào môi trường trong một ngày được nêu trong Bảng 3. Tùy theo mức sống và lối sống mà lượng nước thải cũng như tải lượng các chất có trong nước thải của mỗi người trong một ngày là khác nhau. người ta cho rằng các hợp chất THMs (được xếp vào loại hợp chất có thể gây ung thư) xuất hiện trong nước là do khử trùng các loại nước có chứa các hợp chất humic bằng clo. cơ quan trường học. xói mòn. các hợp chất vô cơ của As (III) độc hơn các hợp chất As (V) tương ứng. Khi đưa một lượng quá nhiều chất gây ô nhiễm vào các nguồn nước tự nhiên. giao thông thủy. Các nguồn gây ô nhiễm nước Các nguồn gây ô nhiễm nước chủ yếu xuất phát từ quá trình sinh hoạt và hoạt động sản xuất của con người tạo nên (công nghiệp. polime hóa.). khử.. Nhìn chung mức sống càng cao thì lượng nước thải và tải lượng thải càng cao. 3. Có thể hạn chế sự tạo thành THMs trong quá trình khử trùng nước bằng cách xử lý loại humic trước khi thêm clo vào nuớc. nước thải vệ sinh và nước thải của các cơ sở thương mại. Ô nhiễm nước do các yếu tố tự nhiên (núi lửa. dầu mỡ).64 Sự có mặt của các hợp chất humic trong nước đã bắt đầu được chú ý nhiều từ khoảng năm 1970. khách sạn. 3. vệ sinh của con người. protein. nhưng các dạng asen khác nhau thì có độc tính khác nhau. phân tán. ví dụ như clorofoc. không những chỉ cần phân tích xác định sự có mặt của nguyên tố. đô thị nhằm phục vụ công tác đánh giá tải lượng ô nhiễm nguồn nước và thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu dân cư. Vì vậy. nông ngư nghiệp. Thành phần cơ bản của nước thải sinh hoạt là các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học (cacbohydrat.. tạo keo. công . thủ công nghiệp. Khả năng tự làm sạch của nước chỉ đáng kể đối với các nguồn nước có lưu thông (sông. sau khi các nhà khoa học phát hiện thấy trihalometan (THMs. Các hợp chất THMs được tạo thành trong nước là do clo phản ứng với các hợp chất humic. oxy hóa.5.5. vượt quá khả năng tự làm sạch của nó thì nguồn nước đó sẽ bị ô nhiễm. nhưng không thường xuyên.) có thể rất nghiêm trọng. Sau một thời gian nước có thể tự làm sạch thông qua các quá trình tự nhiên như hấp phụ.. Tác hại của các chất gây ô nhiễm không những tùy thuộc vào tính chất vật lý. biến đổi dưới tác dụng của vi sinh vật. Do trong điều kiện có dòng chảy oxy từ không khí mới có thể khuếch tán và hòa tan vào nước để tham gia vào quá trình phân hủy các chất ô nhiễm của vi sinh vật. chứa các chất thải trong quá trình sinh hoạt. Các nguồn gây ô nhiễm nước thường gặp: • Nước thải sinh hoạt (domestic wastewater): là nước thải phát sinh từ các hộ gia đình. chất rắn và vi trùng. chất dinh dưỡng (photpho. dibromclometan) trong nước máy sinh hoạt. hoặc hợp chất gây ô nhiễm mà còn phải xác định được dạng tồn tại của nó trong môi trường (speciation). Ví dụ: asen là nguyên tố độc. đô thị đó.. bão. Có nhiều chất gây ô nhiễm nước. nitơ). khi đánh giá về mức độ ô nhiễm nước. dịch vụ…)....

65
nghiệp nhỏ trong khu đô thị. Nước thải đô thị thường được thu gom vào hệ thống cống thải
thành phố, đô thị để xử lý chung.
Thông thường ở các đô thị có hệ thống cống thải, khoảng 70 đến 90% tổng lượng
nước sử dụng của đô thị sẽ trở thành nước thải đô thị và chảy vào đường cống.
Nói chung, thành phần cơ bản của nước thải đô thị cũng gần tương tự nước thải sinh hoạt.
Bảng 3.3. Tải lượng tác nhân ô nhiễm do con người đưa vào môi trường hàng ngày [5]
Tác nhân ô nhiễm

Tải lượng (g/người/ngày)

BOD5

45 − 54

COD

(1,6 − 1,9)× BOD5

Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

170 − 220

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

70 − 145

Clo (Cl−)

4−8

Tổng nitơ (tính theo N)

6 − 12

Tổng photpho (tính theo P)

0,8 − 4

• Nước thải công nghiệp (industrial wastewater): là nước thải từ các cơ sở sản xuất
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải.
Khác với nước thải sinh hoạt hay nước thải đô thị, nước thải công nghiệp không có
thành phần cơ bản giống nhau, mà phụ thuộc vào ngành sản xuất công nghiệp cụ thể. Ví dụ:
nước thải của các xí nghiệp chế biến thực phẩm thường chứa lượng lớn các chất hữu cơ; nước
thải của các xí nghiệp thuộc da ngoài các chất hữu cơ còn có các kim loại nặng, sulfua,...
Người ta thường sử dụng đại lượng PE (population equivalent) để so sánh một cách
tương đối mức độ gây ô nhiễm của nước thải công nghiệp với nước thải đô thị. Đại lượng này
được xác định dựa vào lượng thải trung bình của một người trong một ngày đối với một tác
nhân gây ô nhiễm xác định. Các tác nhân gây ô nhiễm chính thường được sử dụng để so sánh
là COD (nhu cầu oxy hóa học), BOD5 (nhu cầu oxy sinh hóa), SS (chất rắn lơ lửng).
PE =

Taíi læånüg cháút ä nhiãm
ù cua
í nguäön thaií / âån vë thåìi gian
Læåüng cháút ä nhiãùm do mäüt ngæåìi thaíi ra / âån vë thåiì gian

Ví dụ: tính PE của nguồn nước thải có lưu lượng là 200 m3/ngày, nồng độ BOD5 của
nước thải là 1200 mg/L. Lượng BOD5 trung bình do một người thải ra trong một ngày là 50
g/người.ngày.
200 × 10 × 1200 × 10
3

PE =

−3

= 4800 ngæåìi
50
Như vậy, xét đối với thông số BOD5, nước thải của nguồn thải này tương đương với
nước thải của một khu dân cư có 4800 người.
• Nước chảy tràn (run-off, stormwater): nước chảy tràn từ mặt đất do mưa, hoặc do
thoát nước từ đồng ruộng là nguồn gây ô nhiễm nước sông, hồ. Nước chảy tràn qua đồng
ruộng có thể cuốn theo chất rắn (rác), hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón. Nước chảy tràn qua
khu dân cư, đường phố, cơ sở sản xuất công nghiệp, có thể làm ô nhiễm nguồn nước do chất
rắn, dầu mỡ, hóa chất, vi trùng.
Khối lượng và đặc điểm của nước chảy tràn phụ thuộc vào diện tích vùng mưa và
thành phần, khối lượng chất ô nhiễm trên bề mặt vùng nước mưa chảy qua.

66

• Nước sông bị ô nhiễm do các yếu tố tự nhiên: nước sông vùng ven biển và có thể ở
các vùng khác sâu hơn trong nội địa cũng có thể bị nhiễm mặn. Nước sông bị nhiễm mặn theo
các kênh rạch đưa nước mặn vào các hồ chứa... gây nhiễm mặn các vùng xa bờ biển. Nước
sông, kênh rạch bị nhiễm phèn có thể chuyển axit, sắt, nhôm... đến các vùng khác gây suy
giảm chất lượng nước vùng bị tác động.
Ví dụ: sông Sài Gòn đoạn ở Củ Chi, Hóc Môn bị axit hóa chủ yếu do nước phèn từ
đồng bằng sông Cửu Long và phía Tây thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến. Vùng hạ lưu của
sông (từ Nhà Bè đến vịnh Ghềnh Rái) bị nhiễm mặn do nước biển.
Hoạt động của con người cũng góp phần gia tăng mức độ ô nhiễm do các yếu tố tự
nhiên. Ví dụ: việc cải tạo khu vực Đồng Tháp Mười bằng các biện pháp đào kênh, mương,
chuyển vùng đồng cỏ hoang thành vùng trồng lúa, chính là nguyên nhân gây gia tăng mức độ
axit hóa của các sông Vàm Cỏ và Sài Gòn.
Người ta thường chia các nguồn gây ô nhiễm nước thành hai loại là nguồn điểm và
nguồn không điểm:

− Nguồn điểm (point source): là nguồn gây ô nhiễm có thể xác định được vị trí, lưu
lượng cụ thể, ví dụ cống thải nước thải đô thị vào sông, hồ, cống thải nhà máy,...

− Nguồn không điểm (non−point source): là nguồn gây ô nhiễm không xác định được
cụ thể vị trí, lưu lượng, ví dụ nước chảy tràn ở khu đô thị, nông thôn, nước mưa bị ô nhiễm,...
3.5.2. Các tác nhân gây ô nhiễm nước
Hiện tượng tự nhiên (núi lửa, lũ lụt, xâm nhập mặn, phong hóa...) có thể là nguyên
nhân gây ô nhiễm các nguồn nước, nhưng hoạt động của con người là nguyên nhân phổ biến
và quan trọng nhất. Các hoạt động sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, khai khoáng,
xây dựng các công trình... của con người đã đưa ngày càng nhiều các chất thải vào các nguồn
nước, gây suy giảm rõ rệt chất lượng nước tự nhiên ở tất cả các quốc gia trên thế giới.
Có nhiều loại tác nhân khác nhau gây ô nhiễm nước, để tiện cho việc quan trắc và
kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, có thể phân chúng thành 10 nhóm cơ bản.
3.5.2.1. Các ion vô cơ hòa tan
Nhiều ion vô cơ có nồng độ rất cao trong nước tự nhiên, đặc biệt là trong nước biển.
Trong nước thải đô thị luôn chứa một lượng lớn các ion Cl−, SO42−, PO43−, Na+, K+. Trong
nước thải công nghiệp, ngoài các ion kể trên còn có thể có các chất vô cơ có độc tính rất cao
như các hợp chất của Hg, Pb, Cd, As, Sb, Cr, F...
• Các chất dinh dưỡng (N, P)
Muối của nitơ và photpho là các chất dinh dưỡng đối với thực vật, ở nồng độ thích
hợp chúng tạo điều kiện cho cây cỏ, rong tảo phát triển. Amoni, nitrat, photphat là các chất
dinh dưỡng thường có mặt trong các nguồn nước tự nhiên, hoạt động sinh hoạt và sản xuất
của con người đã làm gia tăng nồng độ các ion này trong nước tự nhiên.
− Amoni và amoniac (NH4+, NH3): nước mặt thường chỉ chứa một lượng nhỏ (dưới
0,05 mg/L) ion amoni (trong nước có môi trường axít) hoặc amoniac (trong nước có môi
trường kiềm). Nồng độ amoni trong nước ngầm thường cao hơn nhiều so với nước mặt. Nồng
độ amoni trong nước thải đô thị hoặc nước thải công nghiệp chế biến thực phẩm thường rất
cao, có lúc lên đến 100 mg/L. Tiêu chuẩn Môi trường Việt Nam về nước mặt (TCVN
5942−1995) quy định nồng độ tối đa của amoni (hoặc amoniac) trong nguồn nước dùng vào
mục đích sinh hoạt là 0,05 mg/L (tính theo N) hoặc 1,0 mg/L cho các mục đích sử dụng khác.
− Nitrat (NO3−): là sản phẩm cuối cùng của sự phân hủy các chất chứa nitơ có trong
chất thải của người và động vật. Trong nước tự nhiên nồng độ nitrat thường nhỏ hơn 5 mg/L.

67
Do các chất thải công nghiệp, nước chảy tràn chứa phân bón từ các khu nông nghiệp, nồng độ
của nitrat trong các nguồn nước có thể tăng cao, gây ảnh hưởng đến chất lượng nước sinh
hoạt và nuôi trồng thủy sản. Trẻ em uống nước chứa nhiều nitrat có thể bị mắc hội chứng
methemoglobin (hội chứng “trẻ xanh xao”). TCVN 5942−1995 quy định nồng độ tối đa của
nitrat trong nguồn nước mặt dùng vào mục đích sinh hoạt là 10 mg/L (tính theo N) hoặc 15
mg/L cho các mục đích sử dụng khác.
Phần đọc thêm: Nitrat trong nước uống
Nước uống có chứa nhiều nitrat sẽ gây rối loạn máu nghiêm trọng đối với trẻ sơ
sinh dưới 6 tháng tuổi. Các vi khuẩn trong đường ruột của trẻ sơ sinh, chủ yếu là
Escherichia coli, khử ion nitrat thành nitrit (NO2−). Ion nitrit sau khi bị hấp thụ vào
máu lại tham gia vào phản ứng oxy hóa ion Fe2+ trong hemoglobin thành Fe3+.
Hemoglobin chứa ion Fe3+ được gọi là methemoglobin không thể làm nhiệm vụ vận
chuyển oxy.
Do dạ dày chứa ít axit hơn so với người lớn nên trẻ sơ sinh rất dễ bị tổn thương
do ăn uống thực phẩm và nước uống chứa nhiều nitrat. Độ axit thấp cho phép E. coli
phát triển mạnh trong đường tiêu hóa, do đó chúng có khả năng khử NO3− thành NO2−
trước khi được hấp thụ. Sử dụng chai uống sữa không được tiệt trùng tốt sẽ làm gia
tăng nguy cơ tạo thành methemoglobin, do trong chai có thể có các loại vi khuẩn có khả
năng chuyển NO3− trong nước thành NO2−.
Khi nồng độ methemoglobin trong máu cao hơn 25%, da và môi trẻ sơ sinh sẽ bị
xanh tái (vì vậy có tên gọi là “hội chứng trẻ xanh xao”). Khi nồng độ methemoglobin
tăng đến mức 60 − 80%, trẻ có thể chết. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ghi nhận được
khoảng 2000 trường hợp mắc hội chứng này ở Châu Âu và Bắc Mỹ trong những năm từ
1945 đến 1986, trong số đó 160 trường hợp đã tử vong. Hầu hết trường hợp bị ngộ độc
là các trẻ sơ sinh ở vùng nông thôn, tại các vùng này nước thường bị ô nhiễm vì chất
thải của súc vật và nước thải sinh hoạt. Các trường hợp ngộ độc nitrat ngày càng giảm
dần, trường hợp ngộ độc gần đây nhất ở Anh xảy ra vào năm 1972.
Mặc dù nồng độ cho phép của nitrat trong nước nằm trong khoảng từ 50 đến 100
mg NO3−/L, nồng độ của nó trong nước uống phải không được vượt quá 50 mg NO3−
(Tiêu chuẩn Sức khỏe Châu Âu − European Health Standards). Tại Hoa kỳ nồng độ
nitrat tối đa cho phép trong nước uống là 45 mg NO3−/L. Khi nồng độ cao hơn 100 mg
NO3−/L, nitrat có thể tạo thành hợp chất nitrosamin trong đường ruột của người lớn,
nitrosamin là chất có khả năng gây ung thư. Tuy vậy, mối quan hệ này chỉ mới được thử
nghiệm trên động vật và chưa được kiểm chứng trên người.

− Photphat (PO43−): cũng như nitrat, photphat là chất dinh dưỡng cần cho sự phát triển
của thực vật thủy sinh. Nồng độ photphat trong các nguồn nước không ô nhiễm thường nhỏ
hơn 0,01 mg/L. Nước sông bị ô nhiễm do nước thải đô thị, nước thải công nghiệp hoặc nước
chảy tràn từ đồng ruộng chứa nhiều loại phân bón, có thể có nồng độ photphat đến 0,5 mg/L.
Photphat không thuộc loại hóa chất độc hại đối với con người, nhiều tiêu chuẩn chất lượng
nước không quy định nồng độ tối đa cho photphat.
Mặc dù không độc hại đối với người, song khi có mặt trong nước ở nồng độ tương đối
lớn, cùng với nitơ, photphat sẽ gây ra hiện tượng phú dưỡng (eutrophication, còn được gọi là
phì dưỡng). Theo nhiều tác giả, khi hàm lượng photphat trong nước đạt đến mức ≥ 0,01 mg/l
(tính theo P) và tỷ lệ P:N:C vượt quá 1:16:100, thì sẽ gây ra hiện tượng phú dưỡng nguồn nước.
Từ eutrophication bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “được nuôi dưỡng tốt”. Phú
dưỡng chỉ tình trạng của một vực nước đang có sự phát triển mạnh của tảo. Mặc dầu tảo phát

nhiên liệu động cơ. nước hồ trở nên có màu xanh. độc ở nồng độ cao hơn Kẽm Chất thải công nghiệp. chất tẩy rửa. độc với thực vật ở nồng độ cao hơn − . Dần dần. hồ sẽ trở thành vùng đầm lầy và cuối cùng là vùng đất khô. nước rỉ từ Nguyên tố cần cho cơ thể. nguồn tự nhiên Nguyên tố cần cho thực vật. một lượng lớn bùn lắng được tạo thành do xác của tảo chết. khai khoáng Độc. hàn chì Nguyên tố vi lượng. sự phát triển và phân hủy của sinh vật thủy sinh. nước biển Ngừa bưới cổ Sắt Chất thải công nghiệp. mạ kim loại. Lúc đó bắt đầu xảy ra hiện tượng phú dưỡng với sự phát triển bùng nổ của tảo. hoạt động của vi sinh vật Độc đối với thực vật. chất thải hóa học Độc.68 triển mạnh trong điều kiện phú dưỡng có thể hỗ trợ cho chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái nước. độc đối với động vật Selen Các nguồn tự nhiên. chất thải công nghiệp Độc Bo Than đá. hoạt động của vi sinh vật ố dụng cụ Chì Chất thải công nghiệp. cuộc sống của động vật thủy sinh trong hồ bị ngừng trệ. đá Ở nồng độ khoảng 1 mg/L có tác dụng ngừa sâu răng. Sau một thời gian. Hiện tượng phú dưỡng thường xảy ra với các hồ. Bảng 3. hồ bắt đầu tích tụ một lượng lớn các chất hữu cơ. than đá Nguyên tố vi lượng. khai khoáng Độc Mangan Chất thải công nghiệp. Gây hại ở nồng độ cao hơn Iodua (I−) Chất thải công nghiệp. Gây vàng ố dụng cụ Thủy ngân Chất thải công nghiệp. Khi mới hình thành. độc với thực vật và tảo ở nồng độ cao Florua (F ) Khoáng chất tự nhiên trong đất. Cr(VI): độc Đồng Mạ kim loại và khai khoáng Nguyên tố vi lượng. do sự xâm nhập của các chất dinh dưỡng từ nước chảy tràn. hoặc các vùng nước ít lưu thông trao đổi.4. ăn mòn. có khả năng gây ung thư Beri Than đá. hóa chất bảo vệ thực vật. chuyển hóa thành các dạng metyl thủy ngân do vi khuẩn kỵ khí Molipden Chất thải công nghiệp. nước rỉ từ khai thác mỏ. các hồ đều ở tình trạng nghèo chất dinh dưỡng (oligotrophic) nước hồ thường khá trong. Gây vàng khai thác mỏ. chất thải Độc Crom Mạ kim loại Cr(III): nguyên tố vi cần cho cơ thể. nhưng sự bùng nổ của tảo sẽ gây ra những hậu quả làm suy giảm mạnh chất lượng nước. Một số nguyên tố vi lượng quan trọng trong nước tự nhiên [15] Nguyên tố Nguồn Tính chất Asen Khai khoáng.

. Hg(II) hoặc các hợp chất hữu cơ chứa thủy ngân. 60. Vào thập niên 50.05 2 Cadmi − 0. sulfat có thể gây hại cho cây trồng..001 0. − Thủy ngân (Hg): thủy ngân là kim loại được sử dụng trong nông nghiệp (thuốc chống nấm) và trong công nghiệp (làm điện cực). Nhiều loại nước thải công nghiệp có chứa thủy ngân ở dạng muối vô cơ của Hg(I). Hg.69 • Sulfat (SO42−) Các nguồn nước tự nhiên. Clorua kết hợp với các ion khác như natri. Cr.05 0. nhưng clorua có thể gây ra vị mặn của nước do đó ít nhiều ảnh hưởng đến mục đích ăn uống và sinh hoạt. Các hợp chất chì hữu cơ độc gấp 10 − 100 lần so với chì vô cơ đối với các loại cá. nồng độ thủy ngân trong nước khá cao. Ở nồng độ cao.1 − 5 Crom (VI) − 0.1 5.. Ở các vùng có mỏ thủy ngân.1 − − 10 Thủy ngân − 0.1 0. Nhìn chung clorua không gây hại cho sức khỏe con người. gây độc thần kinh.. • Các kim loại nặng Pb.1 − 0.005 0. Trong tự nhiên. Cd.05 6 Đồng − 0.thường có trong nước thải công nghiệp.005 0.1 0.01 0. Chì còn được đưa vào môi trường nước từ nguồn không khí bị ô nhiễm do khí thải giao thông. Sulfat trong nước có thể bị vi sinh vật chuyển hóa tạo ra sulfit và axit sulfuric có thể gây ăn mòn đường ống và bê tông. ô nhiễm .0 7 Kẽm − 1 0. Chì cũng rất độc đối với động vật thủy sinh.1 0.05 0.1 0. gây chết nếu bị nhiễm độc nặng. thủy ngân được đưa vào môi trường từ nguồn khí núi lửa. thường có nồng độ sulfat cao. gây hại cho cây trồng. Nguồn nước có nồng độ clorua cao có khả năng ăn mòn kim loại. giảm tuổi thọ của các công trình bằng bê tông. Nồng độ tối đa cho phép của một số kim loại nặng trong các loại nước theo Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường Nồng độ tối đa cho phép STT Kim loại nặng Đơn vị TCVN 5942 −1995 TCVN 5943 −1995 (Nước mặt ∗) (Nước biển ven bờ ∗∗) TCVN 5944−1995 (Nước ngầm) 1 Asen mg/L 0.5 9 Niken − 0.. khu vực giải trí − Chì (Pb): chì có trong nước thải của các cơ sở sản xuất pin. • Clorua (Cl−) Là một trong các ion quan trọng trong nước và nước thải. kali gây ra vị cho nước.05 4 Crom (III) − 0.02 1.0 8 Mangan − 0. Hầu hết các kim loại nặng đều có độc tính cao đối với con người và các động vật khác.01 3 Chì − 0.5. Thủy ngân là kim loại nặng rất độc đối với con người.001 (∗): Áp dụng cho nước mặt dùng làm nguồn cấp nước sinh hoạt (nhưng phải qua xử lý theo quy định) (∗∗): Áp dụng cho nước ở bãi tắm. Mn.05 0.05 0. Chì có khả năng tích lũy trong cơ thể..05 0. As. acqui. luyện kim. Bảng 3.1 0. hóa dầu. đặc biệt nước biển và nước phèn.

asenat (AsO43−) hoặc asen hữu cơ (các hợp chất methyl asen có trong môi trường do các phản ứng chuyển hóa sinh học asen vô cơ). Sau đó. tình trạng ô nhiễm asen trong nước ngầm đã được phát hiện ở nhiều nước trên thế giới. sự cố ô nhiễm môi trường xảy ra ở Minamata đã thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng về tình trạng ô nhiễm môi trường do thủy ngân và các kim loại độc khác. Asen và các hợp chất của nó là các chất độc mạnh (cho người. Hơn 1000 người đã chết do bị nhiễm độc thủy ngân sau khi ăn các loại hải sản đánh bắt trong vịnh này. khai khoáng. Thủy ngân cũng rất độc với các động vật khác và các vi sinh vật. Nước thải chứa thủy ngân được thải vào vịnh Minamata và bị chuyển hóa thành dạng metyl thủy ngân rất độc hại. một số người dân địa phương bắt đầu được phát hiện có các triệu chứng của một loại “bệnh lạ” (về sau được gọi là “bệnh Minamata”) như tê cứng tứ chi. vào thời điểm ban đầu mối quan hệ giữa nồng độ thủy ngân cao trong cá. trong đó 21 người đã chết. Nhà máy này vẫn tiếp tục thải nước thải chứa thủy ngân thêm một thập kỷ nữa. nó có khả năng tích lũy trong cơ thể và gây ung thư.7. Trẻ em dị tật do ảnh hưởng của vụ nhiễm độc thủy ngân ở Minamata [23] Những dấu hiệu đầu tiên của vụ ngộ độc thủy ngân này là hiện tượng phát bệnh thần kinh của chó và mèo trong khu vực này. các động vật khác và vi sinh vật). co giật. vào năm 1956. Tuy vậy. Hình 3.. Đến năm 1958 đã có 50 trường hợp nhiễm độc được phát hiện.70 thủy ngân hữu cơ ở vịnh Minamata. đau đầu. Phần đọc thêm: Sự cố ô nhiễm thủy ngân ở Minamata. Nhật Bản. Nhật Bản Vào những năm đầu thập niên 50. một số chó mèo đã chết. .. Nhiều loại hợp chất của thủy ngân được dùng để diệt nấm. Một nhà máy ở địa phương (công ty Chiso) sử dụng ôxít thủy ngân làm xúc tác cho quá trình sản xuất acetaldehyt (ethanal) polyvinyl clorua. đã gây tích lũy Hg trong hải sản. Đây là một trong các sự cố môi trường nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại. do đó cá đánh bắt được ở vịnh Minamta đã bị cấm tiêu thụ. Vào năm 1968 người ta mới chính thức công bố nguyên nhân của bệnh Minamata là do ăn các loại hải sản bị nhiễm thủy ngân. Độc tính của các dạng hợp chất asen: As(III) > As(V) > Asen hữu cơ.). rối loạn thần kinh. − Asen (As): asen trong các nguồn nước có thể do các nguồn gây ô nhiễm tự nhiên (các loại khoáng chứa asen) hoặc nguồn nhân tạo (luyện kim. Hầu hết các nạn nhân của vụ nhiễm độc đã ăn cá ba lần mỗi ngày. sò và nước thải của nhà máy vẫn chưa được làm rõ. cho đến năm 1968 nhà máy mới ngừng . điếc. Asen thường có mặt trong nước dưới dạng asenit (AsO33−). Hiện nay.

kích thích sinh trưởng. nồng độ thủy ngân trung bình trong lớp bùn ở đáy vịnh là 4.4. − Phân hủy kỵ khí: Vi sinh vât ky khí Chất hữu cơ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ → CH4 + axit hữu cơ Chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học thường ảnh hưởng có hại đến các nguồn lợi thủy sản. tập đoàn Chisso đã trả khoảng 9. − Nhóm hợp chất phenol Phenol và các dẫn xuất phenol có trong nước thải của một số ngành công nghiệp (lọc hóa dầu.2. Các chất này thường có trong nước thải công nghiệp.). khó bị vi sinh vật phân hủy trong môi trường. các chất hữu cơ có trong nước thường được chia thành hai loại: • Các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học (các chất tiêu thụ oxy) Cacbonhydrat. sản xuất bột giấy. hoặc O là các hợp chất hữu cơ bền vững. polychlorobiphenyl (PCBs: polychlorinated biphenyls). Một số chất hữu cơ có khả năng tồn lưu lâu dài trong môi trường và tích lũy sinh học trong cơ thể sinh vật. Các hợp chất loại này làm cho nước có mùi. gây tác hại . Vì vậy.5 triệu mét khối bùn ở đáy vịnh và mở mang 58 ha đất lấn biển.. ví dụ bồi thường cho ngư dân. Các chất hữu cơ Dựa vào khả năng có thể bị phân hủy dưới tác dụng của vi sinh vật. tập đoàn Chisso còn phải chi ra các khoản tiền lớn hằng năm cho các khoản bồi thường khác.2. chính phủ Nhật. Cho đến cuối năm 1991. Tính đến thời điểm đó. Các hợp chất này thường là các tác nhân gây ô nhiễm nguy hiểm. nước chảy tràn từ đồng ruộng (có chứa nhiều thuốc trừ sâu. nước thải đô thị. nhuộm. như đã trình bày trong mục 3. dẫn đến chết tôm cá. nồng độ thủy ngân trong trai sò lên đến 80 ppm). chi phí cho phòng chống và kiểm soát ô nhiễm… 3.. Do có khả năng tích lũy sinh học.. vấn đề bồi thường vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. • Các chất hữu cơ bền vững Các chất hữu cơ có độc tính cao thường là các chất bền vững. Trong nước thải sinh hoạt. các hợp chất dị vòng N. có khoảng 60 − 80% lượng chất hữu cơ thuộc loại dễ bị phân hủy sinh học. hiện nay công ty đang phải trả 3 tỷ yên mỗi năm.. chính quyền địa phương tỉnh Kumamoto và tập đoàn Chisso phải góp kinh phí để thực hiện công trình nạo vét 1. Gần 40 năm sau khi khám phá ra căn bệnh.. Các chất polychlorophenol (PCPs).thường có mặt trong nước thải sinh hoạt. do đó tích lũy vào các loại hải sản như trai sò (năm 1966. có 2248 người được xác định đã mắc bệnh Minamata. diệt cỏ.65 ppm. trong số đó 1004 người đã chết.5. nước thải công nghiệp chế biến thực phẩm là các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học. ngay cả khi có mặt với nồng độ rất nhỏ trong môi trường.). protein.71 hẳn việc sản xuất acetaldehyit. Ngoài các chi phí đền bù nói trên. Sau khi hoàn thành việc nạo vét. vì khi bị phân hủy các chất này sẽ làm giảm oxy hòa tan trong nước. Một lượng lớn thủy ngân đã tích tụ trong lớp bùn đáy ở vịnh Minamata (lên đến trên 25 ppm). nên chúng có thể thâm nhập vào chuỗi thức ăn và từ đó đi vào cơ thể con người. Có thể biểu diễn quá trình phân hủy các chất hữu cơ loại này trong sơ đồ sau: − Phân hủy hiếu khí: Chất hữu cơ O2 hòa tan trong nuóc ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ → H2O + CO2 + năng lượng Vi sinh hiêu khí Vi sinh vật lấy oxy trong nước để phân hủy chất hữu cơ làm suy giảm oxy trong nước...08 tỷ yên tiền bồi thường cho các nạn nhân. chất béo.2. các hydrocacbon đa vòng ngưng tụ (PAHs: polycyclic aromatic hydrocarbons).

72 cho hệ sinh thái nước. diệt cỏ.. Nhiều trong số các HCBVTV là tác nhân gây ung thư.5-T. Do hiệu quả cao của DDT.) − Pyrethroid tổng hợp (allethrin.1-dichloro-2. 2. nay trở thành vấn đề rất đáng quan tâm về khía cạnh môi trường. Do bền và có thể tan được trong mỡ. DDD.) − Cacbamat (carbaryl. sức khỏe con người.5-T. DDD: 1..) − Phenoxyaxetic (2. có khả năng tích lũy trong cơ thể sinh vật và con người.1-dichloro-2. cacbofuran. nấm. Cl (a). Nhiều chất trong số đó. chúng được chia thành các nhóm: − Photpho hữu cơ (malathion. − Nhóm hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) hữu cơ Hiện nay có hàng trăm.1-trichloro-2.001 mg/L.4-D. côn trùng. riêng với DDT là 0. một số dẫn xuất phenol có khả năng gây ung thư (carcinogens). dieldrin..4-D. thậm chí hàng ngàn các loại HCBVTV đang được sản xuất và sử dụng để diệt sâu. 2. Trong số đó.…) Hầu hết các chất này có độc tính cao đối với con người và động vật.. DDT.1.01 mg/L. thoạt đầu đây được xem là một ưu điểm của DDT. Trong thời kỳ này. aldrin.) − Clo hữu cơ (lindane.2-di-(p-chlorophenyl)ethane (Dichloro Diphenyl Trichloroethane) Cl Cl C Cl Cl C H H Cl (b). TCVN 5942−1995 quy định nồng độ tối đa của các hợp chất phenol trong nước bề mặt dùng cho sinh hoạt là 0. 2.. Trong môi trường DDT rất bền (5 − 15 năm). DDT: 1.4.. phần lớn là các hợp chất hữu cơ..2-di-(p-chlorophenyl)ethene Cl Cl C C Cl Cl Hình 3. DDE Tuy nhiên đến thập niên 1970 thì DDT và các thuốc trừ sâu cơ clo bị cấm sử dụng ở các nước phát triển. Phần đọc thêm: Thuốc trừ sâu cơ clo DDT (Dichloro−Diphenyl TrichloroEthane) là loại thuốc trừ sâu được quân đội đồng minh dùng lần đầu tiên vào năm 1940 trong chiến tranh thế giới lần thứ 2.8.. nên DDT có khả năng tích lũy và được . đặt biệt là các clo hữu cơ. Sau đó DDT còn được dùng rộng rãi trong nông nghiệp để dệt côn trùng. người ta tiếp tục sản xuất ra các thuốc trừ sâu cơ clo khác như lindane và diedrin. fenvalerate. DDT đã thảo mãn được nhu cầu tiêu diệt sốt rét ở các rừng rậm nhiệt đới và các bệnh khác lây lan do côn trùng.2-di-(p-chlorophenyl)ethane Cl C Cl Cl C H (c). bị phân hủy rất chậm trong môi trường.. metyl parathion.. Công thức cấu tạo của các hợp chất DDT. DDE: 1.15 mg/L.. TCVN 5942−1995 quy định nồng độ tối đa cho phép của tổng các HCBVTV trong nước bề mặt là 0.4.

8−tetrachlorodibenz−p−dioxin (2. Tuy đã có các bằng chứng cho thấy dioxin là tác nhân gây ung thư cho động vật. Công thức cấu tạo của một số hóa chất bảo vệ thực vật thông dụng − Nhóm hợp chất dioxin (Dioxins) Dioxin là hai nhóm hợp chất tạp chất sinh ra trong quá trình sản xuất các hợp chất hữu cơ clo hóa. nhưng các bằng chứng đối với người lại chưa chắc chắn. gây nguy cơ cho các động vật ở đỉnh của dây chuyền này.4. đó là hợp chất 2. Hai nhóm hợp chất này là polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) (Hình 3. DDT ảnh hưởng đến cân bằng trao đổi natri ở màng não gây tác hại đến hệ thần kinh.3.10c).4−D Hình 3.3. Công thức cấu tạo của một số loại HCBVTV khác được trình bày trong Hình 3. Các chất ít độc nhất là các chất chỉ có chứa một đến ba nguyên tử clo thay thế. tác hại của DDT có thể sẽ xảy ra sau khi bị nhiễm độc mạn tính một thời gian dài.9. trong đó có con người. trong đó có một hợp chất được gọi là dioxin. DDT khi bị phân hủy trong môi trường thì tạo thành các sản phẩm DDE và DDD.7.7. Độc tính của DDT đối với con người không cao. Da của người và các động vật khác không hấp thụ DDT.5−T Cl 2. Nhóm PCDD có 75 chất. Nhóm PCDF có 135 chất. một nhà máy hóa . Độc tính của các hợp chất dioxin rất khác nhau.9 Cl Cl Cl2 CH2 Cl2 Cl Cl Aldrin Cl Dieldrin Cl Cl Cl S Cl (CH3O)2 Lindane Cl Cl Cl Cl Cl Cl2 O Cl Cl Cl Chlordane Cl O P S CH C OC2H5 H O Malathion S O2N C C OC2H5 H2 O P (OCH3)2 H Methyl Parathion O Cl O C N CH3 H Cl Cl Carbaryl O CH2 COOH O CH2 COOH Cl 2.10a) và polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) (Hình 3. Người ta cho rằng.8−TCDD) (Hình 3. hoặc do một lý do nào đó lượng DDT tích lũy trong mô mỡ bị giải phóng ra trở lại. nhưng côn trùng lại có lớp vỏ kitin có khả năng cho DDT thấm qua và gây hại. hoặc bị nhiễm độc một lượng lớn DDT. Độc nhất trong các hợp chất loại này là hợp chất có tên gọi là dioxin đã nêu trên. Vào năm 1976.73 khuếch đại trong chuỗi thức ăn. Dioxin cũng được tạo thành khi đốt cháy các hợp chất clo hóa ở nhiệt độ thấp (dưới 1000°C).10b). DDE có độc tính rất thấp đối với côn trùng.

Dibenzo−p−dioxin Cl O Cl Cl O Cl (c).7.8−TCDD + 4 g PeCDD (pentachlorodibenzo−p−dioxin) = 5 g dioxin/ngày TEQ = (1 × 1) + (4 × 0) = 1 g/ngày Nguồn phát thải 2: Lượng dioxin phát thải từ nguồn 2: 0.75 g dioxin/ngày TEQ = (0.4. Kết quả xác định cho thấy mặc dầu phát thải một lượng dioxin cao hơn nhiều nguồn phát thải 2. − Nhóm hợp chất polychlorinated biphenyl (PCBs) .7. 2.7.3. Giá trị TEF của 2.3.8−TCDD được xem là bằng 1. chỉ còn một trường hợp không chữa trị khỏi chứng chloracne. cũng cần lưu ý rằng giá trị TEF của các hợp chất dioxin là các giá trị ước tính về độ độc nên chỉ mang tính tương đối.74 chất tại Seveso. nhưng lại có TEQ nhỏ hơn TEQ của nguồn phát thải 2. tùy thuộc vào độc tính tương đối của chúng so với 2.7. PeCDD có TEF = 0.75 × 1) + (2 × 0.8−TCDD. 9 8 7 6 1 O 1 7 3 O 9 8 2 2 3 6 4 O (b).3. Nhiều loại động vật đã chết trong sự cố này.8−PeCDF có TEF = 0.8−TCDD có TEF = 1.8−PeCDF = 2.7.7. TEQ của một hỗn hợp các dioxin được xác định như ví dụ sau: Nguồn phát thải 1: Lượng dioxin phát thải từ nguồn 1: 1 g 2. vì đây là hợp chất độc nhất trong số các hợp chất dioxin. Ý bị phát nổ làm ô nhiễm dioxin một khu vực rộng gần 8 km2. Dibenzofuran 4 (a).75 g/ngày trong đó: 2.000 người dân trong khu vực lại sống sót.3.3.5) = 1.75 g 2.7. do đó ít nguy hiểm hơn nguồn 2. Tuy vậy. Mỗi hợp chất dioxin có một giá trị TEF (toxyc equivalent factor) riêng. 2. Giá trị TEF của các hợp chất khác trong nhóm nhận các giá trị từ 0 đến 1.8−TCDD hoặc TCDD) Hình 3. người ta sử dụng đại lượng TEQ (toxyc equivalent).8−tetrachlorodibenzo−p−dioxin (Dioxin hoặc 2. Công thức cấu tạo của các nhóm dioxin và chất dioxin (TCDD) Do các hợp chất trong nhóm hợp chất dioxin có độc tính khác nhau.7. việc tổ hợp cộng đơn giản các giá trị tích TEF và lượng chất như trên chưa thể hiện được các ảnh hưởng do kết hợp các hỗn hợp dioxin phức tạp trong thực tế.3.3. 193 người bị nhiễm độc nặng và mắc hội chứng chloracne (một chứng bệnh rối loạn da).3.7. ngoài ra.4. nhưng 36.8−TCDD + 2 g 2. vì vậy để đánh giá độc tính của hỗn hợp nhiều chất khác nhau.10.3. Nhưng cuối cùng sau 10 năm.5.

cháy thảo nguyên. bằng chứng về tác hại của PCBs cũng chưa rõ ràng lắm. . giảm khả năng học tập của trẻ em. Chrysene Benzo(a)pyrene Hình 3. động cơ xe máy. Chrysence và benzo(a)pyrene là các hợp chất thuộc nhóm PAHs Các PAH thường gây hại khi tiếp xúc với liều lượng nhỏ trong một thời gian dài. thuốc lá. nên được dùng làm dầu biến thế và tụ điện. ngũ cốc chưa được tinh chế. việc sản xuất PCBs bắt đầu bị đình chỉ ở hầu hết các nước. PCBs có thể làm giảm khả năng sinh sản. dầu thủy lực. 3' 2' 2 3 4' 4 5' 6' 6 5 Hình 3. (quá trình nhân tạo). Trong số các hợp chất PAH.. ngoài ra chúng còn được dùng làm dầu bôi trơn. PCBs lúc đó đã có mặt gần như khắp nơi. PAHs) Các hợp chất PAH thường chứa hai hay nhiều vòng thơm..75 PCB là nhóm hợp chất có từ 1 đến 10 nguyên tử clo gắn vào các vị trí khác nhau của phân tử biphenyl. cũng như các dioxin. thực phẩm hằng ngày là nguồn đưa PAHs chính vào cơ thể người (95%). PCBs bền hóa học và cách điện tốt. Thông thường. Những năm cuối thập niên 1970. nướng thịt. Tuy vậy. nhưng lại không gây hại đáng kể nếu chỉ dùng một liều lượng lớn trong một lần. do nồng độ của chúng trong môi trường thường rất nhỏ và tác hại lại có xu hướng diễn ra sau một thời gian đủ dài. trong đó thông thường có một ít tạp chất dioxin.. sản xuất thuốc lá.12. thịt cá xông khói là các nguồn đưa một lượng đáng kể PAHs vào cơ thể. tùy thuộc vào điều kiện. người ta đã phát hiện ra nguy cơ ô nhiễm PCBs từ các ngành công nghiệp. Công nghiệp thường sản xuất được các hỗn hợp chứa nhiều loại PCB khác nhau. Có thể có đến 209 hợp chất thuộc loại này. Trong mô mỡ của nhiều loại động vật có vú ở biển có chứa nồng độ PCBs lớn gấp mười triệu lần nồng độ PCBs trong nước.. lò nung than cốc..11. chúng cũng có thể là các tác nhân gây ung thư. PAH là sản phẩm phụ của các quá trình cháy không hoàn toàn như: cháy rừng. tác nhân truyền nhiệt. rau không rửa sạch. núi lửa phun trào (quá trình tự nhiên). đặc biệt là nguy cơ tích lũy PCB trong mô mỡ động vật. có 8 hợp chất được xem là các tác nhân gây ung thư. Cấu trúc của phân tử biphenyl (mỗi vị trí được đánh số có thể có một nguyên tử clo thế vào tạo thành các phân tử PCB) Đến khoảng thập niên 1960. sản xuất nhựa asphalt. − Nhóm hợp chất hydrocacbon đa vòng ngưng tụ (polynuclear aromatic hydrocarbon.

người ta còn sử dụng kali pemangnat để tiến hành phản ứng oxy hóa chất hữu cơ. Phần đọc thêm: Sự khác nhau giữa giá trị COD và giá trị BOD Cả hai thông số COD và BOD đều được sử dụng để xác định lượng chất hữu cơ có khả năng bị oxy hóa trong nước. Do khả năng oxy hóa các chất hữu cơ của KMnO4 yếu hơn K2Cr2O7 nên CODMn (CODP) thường nhỏ hơn COD và không đại diện tốt được cho lượng chất hữu cơ có trong mẫu. còn giá trị COD đại diện cho toàn bộ các chất hữu cơ có mặt trong nước có thể bị oxy hóa bởi tác nhân oxy hóa hóa học mạnh. xác định lượng bicromat còn lại bằng cách chuẩn độ với dung dịch chuẩn muối Mo (muối (NH4)2Fe(SO4)2). phải áp dụng biện pháp pha loãng bằng dung dịch pha loãng chứa chất dinh dưỡng cần cho sự phát triển của vi sinh vật. nhưng giá trị BOD đại diện cho lượng chất hữu cơ dễ bị phân hủy dưới tác dụng của vi sinh vật. BOD5 của các nguồn nước mặt không bị ô nhiễm ít khi vượt quá giá trị 5 mg/L. Thông số BOD có tầm quan trọng thực tế. tuy lượng chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học trong . không thể oxy hóa hết bằng lượng oxy hòa tan có trong mẫu. Khi xác định COD bằng phương pháp bicromat.76 • Các thông số đánh giá chung các chất hữu cơ Để đánh giá tổng lượng các chất hữu cơ trong nước người ta thường dùng các thông số sau: − Nhu cầu oxy hóa học (COD−Chemical Oxygen Demand): là lượng chất oxy hóa (thể hiện bằng gam hoặc miligam O2 trên một đơn vị thể tích) cần để oxy hóa hóa học chất hữu cơ trong nước. BOD còn là thông số cơ bản để đánh giá mức độ ô nhiễm của nguồn nước. thường ở nhiệt độ 20°C trong thời gian 5 ngày. nên để xác định BOD cần tiến hành ở điều kiện chuẩn. Khi ủ mẫu ở 20°C nếu lượng chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học cao. Giá trị BOD5 của mẫu là hiệu số DO(1) trừ DO(2). tính ra giá trị COD. nhưng ưu điểm của phương pháp xác định CODMn là ít tốn thời gian và không sử dụng Hg2+ (ion kim loại độc hại) như khi xác định COD.… Đơn vị biểu diễn: mg (O2)/L. tỷ số BOD/COD của một mẫu nước luôn nhỏ hơn 1. − Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD−Biochemical Oxygen Demand): là lượng oxy (thể hiện bằng gam hoặc miligam O2 trên một đơn vị thể tích) cần cho vi sinh vật tiêu thụ để oxy hóa sinh học các chất hữu cơ ở điều kiện nhiệt độ và thời gian xác định. Hiện nay tác nhân oxy hóa thường được sử dụng là kali bicromat trong môi trường axit sulfuric. Giá trị của BOD phụ thuộc vào nhiệt độ và thời gian. cấy thêm vi sinh. Bên cạnh phương pháp sử dụng kali bicromat để oxy hóa chất hữu cơ trong mẫu. Sau đó. giá trị BOD thường được công bố là BOD520. Vì vậy. Đơn vị biểu diễn: mg (O2)/L. nhiều trường hợp vẫn sử dụng ký hiệu COD). Nhu cầu oxy sinh học của mẫu nước được xác định bằng cách đo DO(1) của mẫu sau khi lấy và DO(2) sau 5 ngày bảo quản ở 20°C trong điều kiện không có ánh sáng. hoặc bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV−VIS. vì chất này có thể oxy hóa 95 − 100% chất hữu cơ. giá trị của BOD càng lớn nghĩa là mức độ ô nhiễm hữu cơ càng cao. Giá trị COD xác định bằng phương pháp này được ký hiệu là CODMn hoặc CODP (P. người ta đun nóng mẫu nước ở 150°C với kali bicromat và axít sunfric đặc trong 2 giờ. Mn: potasium permanganat. TCVN 5942−1995 quy định nguồn nước dùng cho mục đích sinh hoạt phải có giá trị BOD5 < 4 mg/L. BOD là cơ sở để thiết kế và vận hành trạm xử lý nước thải. Giá trị BOD phản ánh lượng các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học có trong mẫu nước. Giá trị COD cho phép đánh giá lượng chất hữu cơ tổng cộng có trong mẫu. Căn cứ vào lượng kali bicromat tiêu tốn. viết tắt là BOD5. Vì vậy. Trong nhiều trường hợp. Khi nước chứa nhiều chất ô nhiễm hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học thì BOD của nước sẽ tăng cao.

nhưng vẫn có thể bị oxy hóa trong điều kiện xác định TOD. Dầu mỡ Dầu mỡ là chất khó tan trong nước nhưng tan được trong các dung môi hữu cơ. Lúc này.25O2 → 4CO2 + 3. kết quả xác định TOD cao hơn kết quả xác định COD. khi xác định BOD.. và do đó có thể chuyển đổi gần đúng giữa 2 đại lượng. Đơn vị biểu diễn: mg (C)/L. Dầu thô có chứa hàng ngàn phân tử khác nhau.5. về mặt lý thuyết không thể từ giá trị COD suy ra BOD và ngược lại. Quá trình oxy hóa nước thải sinh hoạt có thành phần tổng quát là C4H10O3N xảy ra như sau: C4H10O3N + 4.77 mẫu nước khá lớn. Dầu mỡ có thành phần hóa học rất phức tạp. Độc tính và tác động của dầu mỡ đến hệ sinh thái nước không giống nhau mà phụ thuộc vào loại dầu mỡ. người ta phải thêm chất ức chế các vi sinh vật tham gia quá trình nitrat hóa nêu trên. BOD thể hiện lượng oxy cần thiết để oxy hóa lượng cacbon trong chất hữu cơ. dầu mỡ thường có độc tính cao và tương đối bền trong môi trường nước. đối với một số nguồn nước. Sự oxy hóa nitơ Các thông số COD. nước thải có chất lượng ổn định. Tuy nhiên. Các loại dầu nhiên liệu sau tinh chế (dầu DO. siêu âm. Các loại động thực vật thủy .. Ngoài các thông số COD và BOD thường được dùng để đại diện cho lượng chất hữu cơ trong nước và nước thải. Trong dầu thô còn có các hợp chất lưu huỳnh. để đảm bảo chỉ có các hợp chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học bị oxy hóa bởi sinh vật và đóng góp vào kết quả xác định BOD.5H2O + NH3 Khi đi vào các nguồn nước NH3 hoặc NH4+ bị vi khuẩn oxy hóa thành nitrit − (NO2 ) và sau đó thành nitrat (NO3−): → NO2− + 2H+ + H2O NH4+ + 3/2O2 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Nitrosomonas → NO3− NO2− + ½ O2 ⎯⎯⎯⎯⎯ Do đó sự có mặt của các hợp chất nitơ trong nước sẽ làm tăng đáng kể và do đó làm sai lệch giá trị BOD xác định được. UV. Nhìn chung. bằng kết quả xác định thực nghiệm có thể biết được tỷ số BOD5/COD gần đúng của loại nguồn nước này. nhưng phần lớn là các hydrocacbon có số cacbon từ 4 đến 26. Tuy nhiên. − Nhu cầu oxy lý thuyết (ThOD−Theoretical Oxygen Demand): là lượng oxy cần thiết để oxy hóa hoàn toàn chất hữu cơ. ThOD được tính dựa theo phương trình phản ứng. − Nhu cầu oxy tổng cộng (TOD−Total Oxygen Demand): là lượng oxy cần thiết để oxy hóa một chất ở điều kiện nhiệt độ cao (900°C) với xúc tác thích hợp (thường là xúc tác Pt). Do đó. kết quả xác định COD vẫn sẽ rất cao. song do sự có mặt của các tác nhân ức chế hoạt động của vi sinh vật ngăn cản quá trình phân hủy các chất hữu cơ này. Nitrobacter 3. trong thực tế nước và nước thải còn chứa các hợp chất nitơ cũng có khả năng tiêu thụ oxy do bị oxy hóa chuyển thành nitrat. kim loại. nitơ. Để khắc phục. Vì vậy. nên kết quả xác định BOD sẽ gần bằng không. người ta còn sử dựng các thông số sau: − Tổng cacbon hữu cơ (TOC−Total Organic Carbon): thường được xác định bằng cách định lượng CO2 tạo thành khi oxy hóa cacbon hữu cơ trong mẫu bằng các chất oxy hóa mạnh (có thể kết hợp chất xúc tác. Nhiều chất không thể oxy được bằng tác nhân oxy hóa sử dụng trong phép xác định COD. FO) và một số sản phẩm dầu mỡ khác còn chứa các chất độc như PAHs. Đơn vị biểu diễn: mg (O2)/L. Đơn vị biểu diễn: mg (O2)/L.2.3.. PCBs.…). Hầu hết các loại động thực vật đều bị tác hại của dầu mỡ.

− Dầu mỡ và các sản phẩm dầu mỏ.. nhưng nước trong tự nhiên thường có màu do các chất có mặt trong nước như: − Các chất hữu cơ do xác thực vật bị phân hủy (các hợp chất humic).. Một số sinh vật gây bệnh có thể sống một thời gian khá dài trong nước và là nguy cơ truyền bệnh tiềm tàng. • Vi rút Vi rút là nhóm vi sinh vật chưa có cấu tạo tế bào. do vi khuẩn Vibrio comma). Cho đến nay. Khi hàm lượng các chất khoáng này thấp hoặc không có. Cũng như các chất gây màu. tanin.2. Các loại vi khuẩn gây bệnh có trong nước thường gây các bệnh về đường ruột. các chất gây mùi vị có thể gây hại cho đời sống động thực vật và làm giảm chất lượng nước về mặt cảm quan..5.. Giao thông thủy. − Các sản phẩm của quá trình phân hủy xác động thực vật. lignin. có kích thước rất bé.2. − Các chất thải công nghiệp (phẩm màu. nhưng chưa có cấu trúc nhân phức tạp. do đó trong điều kiện ô nhiễm dầu mỡ. khai thác và đặc biệt việc vận chuyển dầu thô là nguồn gây ô nhiễm dầu mỡ chủ yếu đối với môi trường nước. bệnh thương hàn (typhoid.. nhiều chất có hại cho sức khỏe con người cũng như gây các tác hại khác đến động thực vật và hệ sinh thái nước như: − Các chất hữu cơ từ nước thải đô thị. 3. Vi khuẩn là dạng sống thấp nhất có khả năng tự tổng hợp nguyên sinh chất từ môi trường xung quanh. Tuy nhiên. Các chất gây mùi vị Nhiều chất có thể gây mùi vị cho nước. Các chất có màu Nước nguyên chất không có màu. nước có màu còn được xem là không đạt tiêu chuẩn cảm quan. do vi khuẩn Salmonella typhosa).5. gây trở ngại cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Vi rút có trong nước có thể gây các bệnh . Các sinh vật này là vi khuẩn. như dịch tả (cholera.6. 3. Tuy nhiên. không thể thiếu được trong nước uống sạch. Màu biểu kiến của nước (apparent color) do các chất rắn lơ lửng trong nước gây ra. Trong đó. chỉ có thể thấy được vi rút qua kính hiển vi điện tử. một số loại tảo lại kém nhạy cảm với dầu mỡ.). quang hợp và cung cấp năng lượng.. nước uống sẽ trở nên rất nhạt nhẽo. Ngoài các tác hại có thể có của các chất gây màu trong nước. thực vật) .5. có thể đi qua được màng lọc vi khuẩn.2. Các vi sinh vật gây bệnh (pathogens) Nhiều vi sinh vật gây bệnh có mặt trong nước ảnh hưởng xấu đến mục đích sử dụng nước trong sinh hoạt. • Vi khuẩn Vi khuẩn là các vi sinh vật đơn bào. một số chất khoáng có mặt trong nước tạo ra vị nước tự nhiên. do chúng là nguồn cung cấp các chất vi lượng cần thiết cho cơ thể con người. chúng cần có vật chủ để sống ký sinh. nhiều loại tảo lại phát triển mạnh. Vi sinh vật gây bệnh vốn không tự phát sinh trong nước.. vi rút. động vật đơn bào. Các sinh vật này có thể truyền hoặc gây bệnh cho người.78 sinh dễ bị chết do dầu mỡ ngăn cản quá trình hô hấp.5.. giun sán. Màu thực của nước tạo ra do các chất hòa tan hoặc chất keo có trong nước. có cấu tạo tế bào.4.. thuộc nhóm prokaryotes và thường không màu. crôm. − Sắt và mangan dạng keo hoặc dạng hòa tan. Vi rút có mang đầy đủ thông tin về gien cần thiết giúp cho quá trình sinh sản và là những vật ký sinh cần phải sống bám vào tế bào sinh vật chủ (từ vi khuẩn đến tế bào động vật. vi rút là cấu trúc sinh học nhỏ nhất được biết đến. phát triển và sinh sản. nước thải công nghiệp. 3.

Nhưng hiệu quả cụ thể của quá trình khử trùng chưa được đánh giá đúng mức đối với vi rút. Enterobacter aerogenes. hầu như không thể tìm được sinh vật chỉ thị nào hội đủ các điều kiện nêu trên. Khi cần kiểm tra thường kỳ chất lượng nước. (3) luôn luôn không có mặt khi không có mặt sinh vật gây bệnh. Các loại động vật đơn bào dễ dàng thích nghi với điều kiện bên ngoài... cơ thể có cấu tạo đơn bào nhưng có chức năng hoạt động phức tạp hơn vi khuẩn và vi rút. viêm gan. Các sinh vật chỉ thị cho sinh vật gây bệnh Việc phân tích nước để phát hiện toàn bộ các sinh vật gây bệnh thường rất mất thời gian và công sức. Hầu hết các sinh vật gây bệnh có trong mặt nước thường xuất phát từ nguồn gốc phân người và động vật. Tổng coliforms (total coliforms). thường là các sinh vật chỉ thị được dùng để phát hiện sự ô nhiễm phân của nước. • Động vật đơn bào (protozoa) Động vật đơn bào là dạng động vật sống nhỏ nhất. thông thường trong quá trình xử lý nước sinh hoạt cần có công đoạn lọc để loại bỏ các động vật đơn bào ở dạng vỏ kén này. có thể thuộc loại gây bệnh hoặc không. (4) có thể xác định được dễ dàng thông qua các phép kiểm nghiệm. và clostridium perfringens.. do kích thước vi rút quá nhỏ và chưa có phương pháp kiểm tra nhanh để phân tích. fecal coliforms. người ta sử dụng các sinh vật chỉ thị. Thông thường. Vì vậy. nhóm tổng coliform (total coliform group) bao gồm Escherichia coli. fecal streptococci. nhưng cũng có loại kích thước lớn có thể nhìn thấy được. bất kỳ sinh vật nào có mặt trong đường ruột của người và động vật và thỏa mãn các điều kiện nêu trên đều có thể dùng làm sinh vật chỉ thị. Một sinh vật chỉ thị lý tưởng phải thỏa mãn các điểm sau: (1) có thể sử dụng cho tất cả các loại nước. nước cống. . • Giun sán (helminths) Giun sán là loại sinh vật ký sinh có vòng đời gắn liền với hai hay nhiều động vật chủ. nên chúng tồn tại rất phổ biến trong nước tự nhiên. Nước là môi trường vận chuyển giun sán quan trọng. Trong thực tế. Total coliforms thường được dùng để đánh giá khả năng bị ô nhiễm phân của nước uống. Tuy nhiên. Người thường sử dụng hoặc tiếp xúc với các loại nước chưa xử lý có thể có nguy cơ nhiễm giun sán. đồng thời phản ảnh sơ bộ bản chất và mức độ ô nhiễm. không bị ảnh hưởng cản trở do sự có mặt của các sinh vật khác trong nước. rất khó tiêu diệt trong quá trình khử trùng. các phương pháp xử lý nước hiện nay có thể tiêu diệt giun sán rất hiệu quả. Citrobacter fruendii. Trong điều kiện môi trường không thuận lợi. con người có thể là một trong số các vật chủ này. (5) không phải là sinh vật gây bệnh. thường được sử dụng nhất. viêm tủy xám. Trong số đó.79 có liên quan đến chứng rối loạn hệ thần kinh trung ương. suối bị ô nhiễm. (2) luôn luôn có mặt khi có mặt sinh vật gây bệnh. Các sinh vật chỉ thị là các sinh vật mà sự hiện diện của chúng biểu thị cho thấy nước đang bị ô nhiễm các sinh vật gây bệnh. khi có lý do để nghi ngờ về sự có mặt của chúng trong nguồn nước. Động vật đơn bào có thể sống độc lập hoặc ký sinh. nhưng chỉ có một số ít thuộc loại sinh vật gây bệnh. Fecal coliforms được dùng để đánh giá các loại nước sông. người ta chỉ thực hiện một phép kiểm nghiệm cụ thể nào đó để xác định sự có mặt của một sinh vật gây bệnh xác định.. Do đó. do đó không có hại cho kiểm nghiệm viên. các loại động vật đơn bào thường tạo lớp vỏ kén bao bọc (cyst).. có loại có kích thước rất nhỏ. Thông thường khử trùng bằng các quá trình khác nhau trong giai đoạn xử lý nước có thể diệt được vi rút.. Phân người và động vật là nguồn đưa giun sán vào nước.

Tiêu chuẩn chất lượng này phải đảm bảo duy trì được về mặt pháp lý chất lượng nước sao cho nước đủ an toàn cho mục đích đánh bắt cá. nước thải đều có liên quan mật thiết với nhau. hay còn gọi là phương pháp lên men ống nghiệm. coli không phải là loại vi khuẩn chủ yếu trong ruột người. Phương pháp MPN (Most Probable Number. suối. nước được xem là bị ô nhiễm phân người.. tỷ số của Fecal coliforms và Fecal streptococci (FC/FS) có thể cho biết nước đang bị ô nhiễm phân người hay phân động vật. nước biển ven bờ.. Khi tỷ số này nhỏ hơn 0. Một loại nước có thể không đạt yêu cầu cho mục đích sử dụng này. Các yêu cầu về chất lượng nước − Tiêu chuẩn chất lượng nước Yêu cầu về chất lượng nước thay đổi tùy theo mục đích sử dụng nước. Tiêu chuẩn chất lượng nước thải quy định nồng độ tối đa cho phép của các tác nhân ô nhiễm trong nước thải khi thải vào môi trường. mà còn phải an toàn cho người sử dụng. thì nước được xem là bị ô nhiễm phân động vật. kết quả biểu diễn bằng số MPN/100 mL). hay còn gọi là phương pháp MF. Ngành ban hành cụ thể theo chức năng riêng. bơi lội và chỉ cần một vài công đoạn xử lý đơn giản là có thể cấp được cho sinh hoạt. biển ven bờ (in-stream quality). Khi không có nước chất lượng tốt để sử dụng thì người ta buộc phải chấp nhận sử dụng loại nước có chất lượng kém hơn yêu cầu. Khi tỷ số này lớn hơn hoặc bằng 4. nước ngầm. Các tổ chức quốc tế.0. nước uống. .. Tùy theo đặc trưng riêng (lưu lượng. chính quyền địa phương còn có các tiêu chuẩn quy định riêng thích hợp. khả năng tự làm sạch. hồ.. kết quả biểu diễn bằng số vi khuẩn/100 mL).). nước tưới tiêu nông nghiệp.. đó là các yêu cầu về chất lượng nước mang tính pháp lý. không mùi vị lạ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban hành hướng dẫn về tiêu chuẩn chất lượng nước uống (1984. suối.. Thông thường các quốc gia ban hành các tiêu chuẩn chất lượng nước dùng cho các loại nước sau: − Nước sông.. Ở Việt Nam. như không màu. nước uống..5. Tiêu chuẩn chất lượng nước uống phải đảm bảo nước không những đạt các tiểu chuẩn về cảm quan. − Nước uống. Fecal streptococci. Các tiêu chuẩn chất lượng nước sông. 3. Vì vậy. mục đích sử dụng. Sinh vật (vi khuẩn) chỉ thị thường được xác định bằng 2 phương pháp: Phương pháp lọc màng (membrane filter. nhiều quốc gia dựa vào hướng dẫn này để ban hành tiêu chuẩn chất lượng nước uống riêng cho nước mình. hồ.) của nguồn nhận thải (sông. Ở các nước vùng ôn đới Escherichia coli (E. nhưng có nhiều trong động vật hơn ở người. nhằm bảo đảm chất lượng nước của các nguồn nhận thải đạt các yêu cầu của chất lượng nước sông. cũng là loại vi khuẩn đường ruột. 1993).. biển. suối. Tiêu chuẩn chất lượng nước cho các mục đích sử dụng khác như nước sử dụng cho mục đích nuôi trồng thủy sản. Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường đã ban hành tiêu chuẩn chất lượng cho nước mặt.. total coliform là test thường được dùng để phát hiện khả năng ô nhiễm phân các nguồn nước ở vùng nhiệt đới. các quốc gia hoặc các cơ quan có thẩm quyền thường phải ban hành tiêu chuẩn chất lượng nước (water quality standards).. hồ.3.80 nước hồ bơi. do các Bộ. nước thải. nước biển ven bờ.7. suối. − Nước thải. coli) là loại chiếm ưu thế trong đường ruột người. trong lúc đó ở các nước vùng nhiệt đới E.. nhưng vẫn có thể đạt yêu cầu cho mục đích sử dụng khác. hồ. nước biển ven bờ đã nêu trên. Do đó.

1 1 13 Kẽm mg/l 1 2 14 Mangan mg/l 0.8 15 Niken mg/l 0.5 21 Nitrat (tính theo N) mg/l 10 15 22 Nitrit (tính theo N) mg/l 0.05 11 Crom (III) mg/l 0.002 18 Thiếc mg/l 1 2 19 Amoniăc (tính theo N) mg/l 0.3 26 Chất tẩy rửa mg/l 0.05 0.0 1.02 9 Chì mg/l 0.02 25 Dầu.05 23 Xianua mg/l 0.01 30 Tổng hoạt động phóng xạ α Bq/l 0.1 10 Crom (VI) mg/l 0.1 1 16 Sắt mg/l 1 2 17 Thủy ngân mg/l 0.1 31 Tổng hoạt động phóng xạ β Bq/l 1.1 0.1 7 Bari mg/l 1 4 8 Cadmi mg/l 0.5 27 Coliform MPN/100 ml 5.0 Chú thích: − Cột A áp dụng đối với nước mặt có thể dùng làm nguồn cấp nước sinh hoạt (nhưng phải qua quá trình xử lý theo quy định).05 24 Phenola (tổng số) mg/l 0.15 29 DDT mg/l 0. Giá trị giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mặt (TCVN 5942−1995) TT 1 Thông số pH o Đơn vị Giá trị giới hạn A B − 6 − 8.1 1 12 Đồng mg/l 0. .6.01 0.000 28 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật (trừ DDT) mg/l 0.05 0.01 0.81 Bảng 3.15 0.001 0.5 0.01 0.5 − 9 2 BOD5 (20 C) mg/l <4 < 25 3 COD mg/l < 10 < 35 4 Oxy hòa tan mg/l ≥6 ≥2 5 Chất rắn lơ lửng mg/l 20 80 6 Asen mg/l 0.5 5. mỡ mg/l không 0.05 0.001 0.1 0. − Cột B áp dụng đối với nước mặt dùng cho các mục đích khác.000 10.01 0.05 1 20 Florua mg/l 1 1. Nước dùng cho nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản có quy định riêng.

2 1 0.05 0.2 0. − Nước thải công nghiệp có giá trị các thông số và nồng độ các chất thành phần bằng hoặc nhỏ hơn giá trị quy định trong cột B chỉ được đổ vào các vực nước dùng cho các mục đích giao thông thủy.2 0.005 1 1 60 2 0.3 0.1 0.5 0.2 0.5 2 0.005 0.5 2 5 5 5 2 10 0.05 1 10 0..01 0.05 0.1 30 1 0.82 Bảng 3. bơi lội.001 ND 5 0.5 MPN/100 ml 5000 10000 − o o Giá trị giới hạn 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 BOD5 (20 C) COD Chất rắn lơ lửng Asen Cadmi Chì Clo dư Crom (VI) Crom (III) Đồng Kẽm Mangan Niken Sắt Thủy ngân Thiếc Amoniac (tính theo N) Tổng nitơ Florua Xianua Sulfua Phenol Dầu mỡ khoáng Dầu động thực vật Phot pho hữu cơ Phot pho tổng số Tricloetylen Tetracloetylen 31 Coliform 32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0.1 5÷9 100 400 200 0.2 1 1 5 30 1 8 0. trồng trọt . nuôi thủy sản. tưới tiêu.7.2 0.3 0.5 ÷ 9 50 100 100 0. .01 5 10 60 5 0.05 0.1 33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1.1 1 0.2 4 0.2 0.0 1.5 6 0.2 1 0.01 0.02 0. Giá trị giới hạn cho phép và các thông số và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp (TCVN 5945 -1995) TT 1 2 Thông số Nhiệt độ pH Đơn vị A B C C 40 40 45 − mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 6÷9 20 50 50 0.1 1 1 2 1 1 5 0..1 0.1 − Nước thải công nghiệp có giá trị các thông số và nồng độ các chất thành phần bằng hoặc nhỏ hơn giá trị quy định trong cột A có thể đổ vào các vực nước dùng làm nguồn cấp nước cho sinh hoạt.0 Chú thích: 1 2 0.02 5.

CO2. chính là tiêu chuẩn về nước thải của Việt Nam. hoặc cơ chế kỵ khí trong điều kiện ngược lại. Tùy theo loại nước thải cần xử lý và các điều kiện khác như khí hậu. TCVN 5945−1995. phần này có thể loại bỏ ra khỏi nước thải bằng cách lắng. Xử lý nước thải Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước quan trọng nhất là nước thải. nước ngầm... thời tiết. − Vi khuẩn kỵ khí (anaerobic): không hoạt động được trong điều kiện có oxy tự do. khả năng kinh tế − kỹ thuật. phân tích sinh học. Các phương pháp sinh học thường được sử dụng để xử lý các loại nước thải chứa nhiều chất hữu cơ. công nghiệp thủy sản. kinh phí. các vi khuẩn hiếu khí dị dưỡng (lấy cacbon từ các hợp chất hữu cơ) oxy hóa khoảng 1/3 các hợp chất hữu cơ tan hoặc dạng keo trong nước thành các sản phẩm cuối đơn giản (CO2 + H2O) và chuyển hóa 2/3 lượng chất hữu cơ còn lại thành tế bào vi sinh vật mới. Các phương pháp hiếu khí Trong quá trình xử lý hiếu khí.83 Các tiêu chuẩn chất lượng nước nêu trên thường xuyên được thay đổi theo chiều hướng ngày càng khắt khe hơn.. Đây là cơ sở của phương pháp sinh học để xử lý nước thải. việc xử lý nước thải trước khi thải vào môi trường là công việc tối cần thiết để bảo vệ tài nguyên nước nói riêng và môi trường nói chung. vi sinh vật có thể phát triển ở dạng lơ lửng trong dung dịch hoặc phát triển trên các vật bám (giá thể).. Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. dựa vào kết quả các nghiên cứu về độc học. 3. địa hình. Nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp đều chứa các tác nhân độc hại gây suy thoái chất lượng nước sông. Có thể nói hầu hết các quốc gia đều có những quy định cụ thể về nồng độ tối đa cho phép của các tác nhân gây ô nhiễm trong nước thải khi thải vào môi trường. chế biến sản xuất giấy. vi khuẩn tự dưỡng (lấy cacbon từ các hợp chất vô cơ) có thể chuyển các hợp chất hữu cơ có chứa nitơ thành nitrat qua các phản ứng sau: Chất hữu cơ chứa N Æ NH3 (phân hủy) Vi khuân nitrat hóa Nitrat hóa NH3 + O2 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ → NO2− ⎯⎯⎯⎯ ⎯ → NO3− Nitrat tạo thành không thể chuyển hóa thành dạng khác. phương pháp xử lý nước và nước thải.6. mà lựa chọn phương pháp. − Vi khuẩn tùy nghi (facultative): hoạt động theo cơ chế hiếu khí khi có đủ oxy hòa tan. 3.1.6.1.. sử dụng oxy liên kết (ví dụ oxy trong NO3−.. Quá trình này có thể biểu diễn bằng các phương trình phản ứng sau [13]: Chất hữu cơ + O2 Æ CO2 + H2O + tế bào mới Trong điều kiện hiếu khí.. nước thải công nghiệp thực phẩm. trừ khi môi trường chuyển sang điều kiện kỵ khí (chỉ có oxy liên kết trong hệ).1. Vì vậy. y học. như nước thải sinh hoạt. Các phương pháp sinh học để xử lý nước thải Hầu hết các chất hữu cơ trong nước thải có thể trở thành thức ăn cho vi sinh vật phát triển. 3. hoặc kết hợp các phương pháp này để xử lý nước thải. Có thể sử dụng các loại vi khuẩn sau để xử lý nước thải: − Vi khuẩn hiếu khí (aerobic): hoạt động trong điều kiện có oxy hòa tan.. nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người và hệ sinh thái môi trường nước nói riêng cũng như hệ sinh thái tự nhiên nói chung. lúc này vi khuẩn dị dưỡng sẽ chuyển NO3− tạo thành N2: Vi khuân denitrat hóa → NO2− Æ N2 (đề nitrat hóa) NO3− ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ cũng trong điều kiện kỵ khí. thành tựu mới trong lĩnh vực phân tích hóa học. hồ.…) để hoạt động.6. SO42− bị khử thành khí H2S có mùi thối: .. Trong các quá trình xử lý sinh học.

vi khuẩn hiếu khí được duy trì ở dạng lơ lửng trong nước thải nhờ hệ thống cánh khuấy có thể có kết hợp sục không khí. Trong bể xử lý.14. một số kỹ thuật sau đây thường được sử dụng: • Kỹ thuật bùn hoạt hóa (activated sludge process) Đây là kỹ thuật được sử dụng rộng rãi để xử lý nước thải đô thị và nước thải công nghiệp thực phẩm. Sàng lọc sơ bộ. một phần bùn hoạt hóa từ bể lắng được đưa ngược lại vào bể xử lý (bùn hồi lưu). Sơ đồ hệ xử lý nước thải theo kỹ thuật bùn hoạt hóa Hình 3.13. Quá trình này có thể loại dến 90% BOD. Bể lọc nhỏ giọt để xử lý nước thải đô thị [20] . Sinh khối tạo ra trong quá trình xử lý (tế bào vi sinh vật sống và đã chết) được gọi là bùn hoạt hóa (còn gọi là bùn hoạt tính).84 Vi khuân khu sunfat SO42− ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ → H2S Theo phương pháp hiếu khí. Phần bùn thải còn lại được làm khô (tách nước) và tiêu hủy bằng nhiều biện pháp khác nhau. loại cặn thô Cặn thô Lắng lần 1 Không khí Bể xử lý Lắng lần 2 Khử trùng Khuấy Nước thải đã xử lý Nước thải Bùn hoạt hóa hồi lưu Bùn đã phân hủy Hệ nén bùn Phân hủy kỵ khí Hình 3. 40% nitơ và 60 ÷ 90% coliform. Nước thải sau khi thu gom và sàng lọc sơ bộ để loại các chất rắn lơ lửng được đưa vào bể xử lý. Để duy trì mật độ vi khuẩn cao trong bể xử lý.

nước thải được tiếp xúc với vi sinh vật bám vào các giá thể bằng đá. Sơ đồ hệ thống UASB .85 • Kỹ thuật màng mỏng cố định (fixed film process) Trong kỹ thuật này. Ngày nay phương pháp này vẫn được sử dụng rất hiệu quả để xử lý các loại bùn thải cũng như một số loại chất thải công nghiệp khác. hai nhóm vi khuẩn kỵ khí dị dưỡng tham gia vào 2 giai đoạn phân hủy để phân hủy trên 90% chất hữu cơ trong nước thải thành các sản phẩm trung gian (thường là các axít hữu cơ và rượu). sứ.14) được sử dụng phổ biến hiện nay để xử lý các chất hữu cơ trong nước thải. Phần bùn thải sau xử lý này không còn bị thối rữa trong không khí nữa.. Bể phân hủy là một hệ phản ứng hoàn toàn kín không khí. trickling filter. Bùn thải cần xử lý được đưa vào bể một cách liên tục hay gián đoạn.2. lần lượt chảy qua các vật liệu xốp rỗng đặt cách nhau thành từng lớp trong tháp..6. chất dẻo. cát. • Kỹ thuật UASB (upflow anaerobic sludge − blanket) Khí thoát ra vào hệ thu khí Nước thải đã xử lý Lớp hạt bùn sinh học Nước thải vào Hình 3. Trong hệ lọc nhỏ giọt. gốm. Các phương pháp kỵ khí Trong quá trình xử lý kỵ khí. Vi sinh vật hiếu khí phát triển trên bề mặt các lớp vật liệu nói trên (gọi là màng sinh học) tiếp xúc với nước thải và phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải theo cơ chế phân hủy hiếu khí. gỗ. phân hủy kỵ khí có các ưu điểm sau: − Tạo ra sản phẩm mêtan. nước thải được phun từ bên trên tháp. rồi được tháo khỏi bể khi hàm lượng chất hữu cơ và các vi khuẩn gây bệnh đã giảm đến mức tối đa. sau đó thành mêtan và cacbonic. 3.1. Hệ lọc nhỏ giọt (lọc sinh học.. Hình 3. sau đó được lưu lại trong bể một thời gian thích hợp. là một ví dụ về kỹ thuật màng mỏng cố định. có thể dùng làm nhiên liệu − Tạo ra ít bùn thải (chỉ bằng 10% so với xử lý hiếu khí). Theo phương pháp kỵ khí một số kỹ thuật sau thường được sử dụng: • Bể phân hủy kỵ khí (anaerobic digestion) Bể phân hủy kỵ khí là một trong các phương pháp được sử dụng sớm nhất để xử lý bùn thải của quá trình xử lý sinh học. vi khuân tao axit → Hợp chất trung gian + CO2 + H2S + H2O Chất hữu cơ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ vi khuân mêtan Các axít hữu cơ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ → CH4 + CO2 So với phân hủy hiếu khí.15. Trong bể phân hủy kỵ khí xảy ra sự phân hủy không những các hợp chất hữu cơ mà cả các hợp chất vô cơ.

6. NO3.16. tùy nghi và kỵ khí xảy ra trong ao. Trong tầng nước mặt tảo đóng vai trò hỗ trợ đáng kể cho quá trình phân hủy chất hữu cơ do cung cấp thêm DO cho nước qua quá trình quang hợp.86 Trong kỹ thuật UASB.. Một phần khí sinh ra bám vào các hạt bùn. SO4 O2 Vi khuẩn hiếu khí Axít hữu cơ và các sản phẩm khử khác của C. P.1. Ánh sáng Mặt trời Tầng bùn CO2. N. Tùy theo độ sâu mức nước thải trong ao. Tảo phát triển trong ao bên cạnh vai trò tích . CO2. hoạt động không cần nhiều công lao động chuyên môn để vận hành. S Sinh khối Sinh khối Vùng kỵ khí Sự chuyển đổi giữa điều kiện hiếu khí và kỵ khí phụ thuộc vào điều kiện khí hậu và tải lượng nước thải Vùng tùy nghi Tảo Vùng hiếu khí CO2 Gió Vi khuẩn kỵ khí Lớp chống thấm Hình 3. Sơ đồ biểu diễn hoạt động của ao tùy nghi [12] Mặc dù ao tùy nghi đơn giản. Một số phương pháp xử lý sinh học thông dụng khác • Ao tùy nghi (facultative ponds) Ao tùy nghi thường được dùng để xử lý nước thải đô thị. Ngược lại. nước thải cần xử lý được đưa vào bể xử lý kỵ khí từ phía đáy. PO4. dòng nước thải đi lên và gặp một lớp các hạt bùn tạo thành do quá trình sinh học trong bể và được xử lý..3. Ở lớp nước trên mặt. do được tiếp xúc với không khí nên DO cao. Trong bể. từ 1 đến 2 m. 3. Nước thải được dẫn vào các ao có độ sâu nhỏ.16). ở tầng đáy quá trình phân hủy kỵ khí lại xảy ra chủ yếu (Hình 3. có thể có quá trình phân hủy hiếu khí. Tốc độ đưa nước thải vào bể xử lý được khống chế thích hợp để duy trì trạng thái lơ lửng của lớp hạt bùn sinh học trong bể. song nó cũng có nhiều điểm yếu. đồng thời sinh ra các khí như CH4. làm chúng nổi lên đỉnh bể. ở đó xảy ra quá trình hiếu khí chuyển hóa các chất hữu cơ thành CO2. tại đây các hạt bùn sẽ va chạm với phểu thu khí lắp đặt ở đỉnh bể làm bọt khí tách khỏi hạt bùn. Hạt bùn đã tách khỏi bọt khí lại chìm xuống. Khí sinh ra tạo thành dòng đối lưu trong bể. Bọt khí tách ra được thu vào hệ thu khí của bể xử lý. giúp tạo thành lớp các hạt bùn sinh học..

… 3.6. Phương pháp lắng và keo tụ Nước thải được đưa vào các bể chứa để lắng các chất rắn.6. Các chất hữu cơ. than bùn sấy khô. Na2CO3) để trung hòa. Hiệu quả xử lý của ao tùy nghi phụ thuộc mạnh vào điều kiện khí hậu. đôlômit. lại rất khó loại khỏi nước sau khi xử lý.2. tham gia vào quá trình xử lý làm sạch nước thải do bản thân thực vật hấp thụ bớt các chất dinh dưỡng (N. 3.6. . dung dịch kiềm (NaOH. không phù hợp với các vùng có mật độ dân cư cao.87 cực đã nêu trên. Thông thường các chất rắn lơ lửng lắng rất chậm hoặc khó lắng. Các loại thực vật thủy sinh như bèo Nhật Bản.2. xem đây là một biện pháp hỗ trợ cho hiệu quả xử lý nước thải của vùng đất ngập nước. là môi trường thích hợp cho quá trình sa lắng cũng như hoạt động của vi khuẩn để xử lý loại nước thải đã qua một số công đoạn xử lý trước (tải lượng chất ô nhiễm không quá cao).. thời tiết.. P) trong nước. Phương pháp hấp phụ Phương pháp hấp phụ dựa trên nguyên tắc các chất ô nhiễm tan trong nước có thể bị hấp phụ trên bề mặt một số chất rắn (chất hấp phụ).2. Lượng chất hấp phụ sử dụng tùy thuộc vào khả năng hấp phụ của từng chất và hàm lượng chất cần hấp phụ trong nước..3. Các chất hấp phụ thường dùng là than hoạt tính dạng hạt hay dạng bột. thân và rễ của chúng là giá thể rất tốt cho vi sinh vật phát triển và phân hủy chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải. Phương pháp trung hòa Nước thải có độ axít cao cần cho qua bể chứa vật liệu lọc có tính kiềm như vôi. chất màu.7H2O − Ca(OH)2 − NaAlO2.nH2O (n = 13 ÷ 18) − Hỗn hợp Na2CO3 + Al2(SO4)3 − FeSO4. Người ta còn có thể nuôi một số số loại cá ăn tạp trong vùng ngập nước để tận dụng nguồn thực vật phát triển.6. kim loại nặng dễ bị hấp phụ. hoặc dùng nước vôi. thậm chí còn làm tăng BOD của nước hơn nhiều so với phần BOD của các chất hữu cơ đã được xử lý trong ao. người ta thường dùng các chất gây keo tụ như: − Al2(SO4)3.2. dùng axít loãng để trung hòa. Các phương pháp cơ lý − hóa học để xử lý nước thải Có 4 phương pháp cơ lý − hóa học thường được dùng để xử lý nước thải: − Phương pháp lắng và keo tụ − Phương pháp hấp phụ − Phương pháp trung hòa − Phương pháp dùng chất oxy hóa 3. cỏ đuôi chồn (cattail). Trong nhiều trường hợp người ta còn lợi dụng khả năng hấp phụ của sắt (III) hydroxit hoặc nhôm hydroxit tạo thành trong quá trình keo tụ để xử lý loại kim loại nặng và các chất ô nhiễm hữu cơ độc hại trong nước. đá vôi. như các vùng đầm lầy. Nước thải có tính kiềm.2. Diện tích để xây dựng ao lớn. đất sét hoạt hóa. đặc biệt đối với các nước vùng ôn đới vào mùa Đông.1. • Kỹ thuật đất ngập nước (wetland) Các vùng đất ngập nước tự nhiên hay nhân tạo. 3. Để tăng tốc độ lắng.

Hãy giải thích hiện tượng pH của nước sông càng tăng khi càng đến gần cửa sông. Các tác nhân oxy hóa hóa học thường được sử dụng kết hợp với các chất xúc tác.6. Tại sao nồng độ oxy hòa tan được xem là thông số để dự đoán tình trạng ô nhiễm hữu cơ đối với các nguồn nước tự nhiên? 3.. để nâng cao hiệu quả oxy hóa chất hữu cơ. pH của nước sông thường dao động trong khoảng 5-8. Quá trình oxy hóa các chất hữu cơ trong nước thải có thể được thực hiện ở nhiệt độ thường. nhu cầu oxy hóa học (COD). Phương pháp oxy hóa Nhiều tác nhân ô nhiễm độc hại trong nước thải có thể được xử lý bằng cách thêm các chất oxy hóa mạnh vào nước. trong lúc các nước vùng nhiệt đới lại sử dụng thông số Tổng coliforms? 10. Cl2. Câu hỏi 1. siêu âm. tổng chất rắn lơ lửng (TSS). Nước thải đô thị thường được xử lý bằng phương pháp nào? Nguyên tắc của phương pháp xử lý này? . Độ tan của chất khí trong nước tăng hay giảm khi: a. 5. Áp suất tăng? 2. Tại sao các nước vùng ôn đới thường sử dụng thông số E. Vì sao các loại hóa chất bảo vệ thực vật nhóm cơ clo bị cấm sử dụng? Nhóm hóa chất này bị cấm sử dụng ở Việt Nam từ năm nào? 7. Trong nhiều trường hợp người ta còn sử dụng áp suất cao để nâng nhiệt độ xử lý lên trên 300°C. O3. Dioxin có phải là thành phần chính của “Chất độc màu da cam” hay không? Giải thích. nên khi sử dụng chúng để oxy hóa các tác nhân gây ô nhiễm trong nước thì đồng thời chúng cũng thực hiện luôn nhiệm vụ khử trùng cho nước và ngược lại. nhiều chất hữu cơ bị oxy hóa bởi oxy không khí. Ví dụ. tổng chất rắn hòa tan (TDS)? Giải thích. Nhiều chất oxy hóa mạnh còn là chất khử trùng tốt.… phân hủy thành các chất hữu cơ đơn giản và ít độc hại hơn. 4. độ dẫn điện (EC). tia UV. vi sóng... Thông số nào trong số các thông số sau có thể tăng tỷ lệ với sự tăng pH của nước sông ở gần cửa sông: nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5). 8. 3. Coli để đánh giá chất lượng nước uống.4.2. độ đục (TURBID). H2O2. Vi sinh vật chỉ thị để đánh giá tình trạng nhiễm sinh vật gây bệnh của nước là gì? 9.88 Trước khi trung hòa cần chuẩn bị và tính toán lượng hóa chất sao cho sau khi trung hòa pH của môi trường đạt được giá trị mong muốn. Nhiệt độ tăng? b. hoặc ở nhiệt độ cao. Có quan hệ nào giữa giá trị COD và BOD5 của một mẫu nước thải hay không? 6.

chất hữu cơ và nước. các chất này bị nước mưa lôi kéo xuống các tầng đất bên dưới. các axit hữu cơ. Các loại đá cấu tạo nên vỏ Trái đất. Trong đất có chứa không khí. Sự phân tầng này là sản phẩm của quá trình thấm nước xuống đất. giun đất. ở đó chúng phản ứng với đất sét hoặc các loại khoáng khác và làm thay đổi tính chất của các loại khoáng này. thủy quyển và sinh quyển.1. nước và thời gian. khí hậu. có khả năng duy trì sự sống cho thực vật trên bề mặt Trái đất. ĐỊA QUYỂN VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT 4. dần dần bị phá hủy. Các tầng đất được hình thành do các sự tương tác phức tạp giữa các quá trình xảy ra trong suốt quá trình phong hóa. Một số chất được con người đưa vào đất như phân bón. thủy văn và sinh học kết hợp lại. có thể nói đất là khâu quan trọng trong chu trình hóa học môi trường. vì vậy đất là một trong những yếu tố căn bản đối với nông nghiệp. 4. nước và chất rắn. nấm và động vật như côn trùng. địa hình. sinh vật (gồm động vật và thực vật). song đất lại là môi trường sản sinh ra lương thực. trải qua một thời gian lâu dài. Vì vậy. Một số loại đất. nước. Trên quan điểm sinh thái học và môi trường. Đất canh tác khô thường có chứa khoảng 5% chất hữu cơ và 95% chất vô cơ. nấm. sinh vật. Sau đó. ví dụ sự phân hủy sinh khối thực vật dưới tác dụng của vi sinh vật tạo ra CO2. hóa chất bảo vệ thực vật. dưới tác dụng của khí hậu. các hợp chất tạo phức. như đất than bùn có thể chứa đến 95% chất hữu cơ. Chất rắn là thành phần chủ yếu của đất. hệ này thường xuyên trao đổi chất và năng lượng với khí quyển. Thực tế con người chỉ quan tâm tới lớp vỏ ngoài Trái đất có độ sâu khoảng 16 km. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng khi có loài người. Bên cạnh vai trò sản xuất lương thực thực phẩm.… Thông thường đất phân bố thành các tầng theo độ sâu. đây là một quá trình tự nhiên bao gồm các quá trình địa chất. Nước mưa thấm qua đất kéo theo các chất tan và các hạt keo rắn xuống các tầng khác bên dưới và tích tụ lại. Các quá trình sinh học.89 4. phát triển. Một số loại đất khác chỉ chứa khoảng 1% chất hữu cơ. địa hình. động vật. Đất xốp và phân thành các tầng theo độ sâu. Đất được tạo thành do sự phong hóa đá mẹ. Mặc dù chỉ là một lớp rất mỏng so với kích thước của Trái đất. chiếm gần 100% khối lượng đất và chia thành hai loại: chất rắn vô cơ và chất rắn hữu cơ. Đất là một hệ mở. có thể xem đất là một cơ thể sống vì trong nó có nhiều sinh vật khác như: vi khuẩn. Khái niệm về đất Đất là một lớp mỏng khoáng vật trên bề mặt Trái đất đã bị phong hóa kết hợp với thành phần hữu cơ. thì con người là yếu tố đặc biệt quan trọng tác động đến sự hình thành và thoái hóa của đất. Hợp phần hữu cơ của đất chứa: − Sản phẩm phân hủy ở các giai đoạn khác nhau của sinh khối động thực vật. thực vật. Bản chất và thành phần của đất Đất là hỗn hợp các chất khoáng. Với con người và hầu hết các sinh vật trên cạn. thực phẩm cho hầu hết các dạng sinh vật. Có thể nói rằng đất là vật thể thiên nhiên được tạo thành nhờ sự kết hợp của sáu yếu tố là đá. tảo. − Vi khuẩn. đất cũng tuân thủ các quy luật sống: phát sinh. quá trình sinh học bao gồm sự tạo thành và phân hủy sinh khối. vụn ra thành đất.2.… cũng góp phần làm ô nhiễm môi trường đất. Thực vật phát triển trên đất. . thoái hóa và già cỗi. Do đó. đất còn là nơi tiếp nhận một lượng lớn các chất gây ô nhiễm. đất là thành phần tối quan trọng của địa quyển. nước và không khí.

Các loại khoáng phổ biến trong đất là thạch anh (SiO2). Các thành phần vô cơ của đất Các chất rắn vô cơ là thành phần chủ yếu của đất. sắt. nhôm. làm gia tăng các ion dinh dưỡng cho thực vật. CaCO3. Ion kim loại và các hạt sét trong tầng A rất dễ bị cuốn theo nước. hay còn gọi là tầng đất mặt. Thực vật Tầng A (tầng đất mặt) Tầng B (tầng đất cái) Tầng C (tầng đá mẹ đã bị phong hóa) Đá mẹ Hình 4.H2O). Loại đá mẹ từ đó tạo thành đất quyết định thành phần và tính chất chính của đất tạo thành. hay tầng đất cái. M là Al hay Fe. ví dụ đất canh tác. Các tầng đất Có nhiều loại đất có đặc tính khác nhau. epidote (4CaO. Các khoáng sét là loại khoáng . được gọi là tầng A. Khoáng vật chứa các nguyên tố thường gặp trong vỏ Trái đất như oxy. magnetite (Fe3O4). Cacbon trong đất nhiều hơn trong đá đến 20 lần. Tầng đất tiếp theo được gọi là tầng B. các nguyên tố này chứa trong đá ít hơn trong đất. các loại muối. nước trong đất chứa ion oxalat hòa tan được một số khoáng. Phản ứng tạo phức giữa ion oxalat và các ion sắt hay nhôm trong khoáng được biểu diễn bằng phương trình phản ứng sau: − 3H+ + M(OH)3(r) + 2CaC2O4(r) ⇌ M(C2O4)2 (dd) + 2Ca2+(dd) + 3H2O trong đó. canxi và magiê cacbonat (CaCO3. Đây là lớp đất chứa nhiều chất hữu cơ nhất và cũng là vùng đất có vi sinh vật hoạt động mạnh nhất. Tầng này tiếp nhận chất hữu cơ. 4. tạo thành do quá trình đồng hóa của nấm. do đó có thể sử dụng các loại đất vào các mục đích sử dụng riêng. Năm nguyên tố cuốí bảng là H. albite (NaAlSi3O8). đất làm đường.1. natri.6SiO2. nitơ gấp 10 lần. orthoclase (KAlSi3O8). silic. kali và magiê là thành phần khoáng chính của đất. do đó thúc đẩy quá trình phong hóa.2.1. tồn tại trong đất dưới dạng muối canxi. chiếm 97 .1. Thành phần các nguyên tố hóa học có mặt trong đất được trình bày trong Bảng 4. đất làm bãi chôn lấp. S. geothite (FeO(OH)).98% đất khô [15]. hạt sét từ tầng đất mặt.3(AlFe)2O3.90 Tầng đất trên cùng dày khoảng vài đến vài chục centimet. Tầng C được tạo thành từ đá mẹ đã phong hóa (sản phẩm từ đó hình thành đất). canxi. C.MgCO3) và các oxit mangan và titan. chính vì vậy mà đất trồng nuôi sống được cây. Ion oxalat. P và N rất cần cho cây trồng.

Hạt keo này giữ nước và các chất dinh dưỡng cho thực vật hấp thụ.64 0. nhưng gần với montmorillonite hơn.6 1.6 Titan 0. NH4+. sau đó là bề mặt phân cách nước/rễ cây.6 0.8 7.Al2O3. Axit này còn hòa tan được các hợp chất photphat không tan.37 Natri 2. Ví dụ. khoáng sét montmorillonite có tỷ lệ n:m = 4:2.09 0. Các khoáng này hấp thụ mạnh các cation như Ca2+.08 Photpho 0.1 Nguyên tố 4. nên các cation này có thể không bị nước rửa trôi mà được giải phóng dần vào đất làm thức ăn cho cây.6 1. chất dinh dưỡng bị các hạt keo vô cơ giữ phải vượt qua bề mặt phân cách khoáng/nước.91 quan trọng của đất. Mg2+.15 − Cacbon 0.2. Các thành phần hữu cơ của đất Mặc dù chỉ chiếm ít hơn 5% trong thành phần của đất canh tác.8 Canxi 3. đồng thời cũng ảnh hưởng đến tính chất vật lý của đất. Một số nấm trong đất có thể tạo ra axit citric và các axit hữu cơ có khả năng tạo phức. chúng tham gia vào các phản ứng hóa học như phản ứng trao đổi. Bản chất và mật độ của các hạt keo vô cơ là các yếu tố rất quan trọng để xác định năng suất sinh học của đất. Hàm lượng các nguyên tố hóa học trong đá và đất (‰ w/w) [6] Đá Đất Oxy 47. nhưng hợp phần hữu cơ đóng một vai trò rất quan trọng và là yếu tố quyết định chất lượng về mặt năng suất sinh học.0 Silic 27. khoáng sét kaolinite có tỷ lệ n:m = 2:2.mH2O. Ngoài ra.08 0.1. . Các chất hữu cơ trong đất là nguồn thức ăn của vi sinh vật. Một trong những sản phẩm cuối cùng của quá trình phong hóa đá mẹ là các hạt keo vô cơ. các chất này phản ứng với khoáng silicat.0 Nhôm 8.6 33. giải phóng kali và các ion kim loại khác cần cho thực vật.09 Nitơ 0. giải phóng ion photphat.0 Lưu huỳnh 0. Khoáng sét có công thức chung là nSiO2. Bảng 4.63 Kali 2.36 Magiê 2.2 49.13 Sắt 5. K+. khoáng sét illite là dạng trung gian của 2 loại khoáng trên.1 0. Quá trình này thường bị ảnh hưởng mạnh bởi cấu trúc ion và các chất vô cơ trong nước.1 2. Các hạt keo này đóng một vai trò rất quan trọng trong đất.46 Hydro 0.01 0. Sự hấp thụ chất dinh dưỡng của rễ cây thường liên quan đến các tương tác phức tạp với nước và pha vô cơ của đất. Một số vi khuẩn trong đất có thể tạo ra axit 2-ketogluconic có khả năng tạo phức mạnh do đó có thể hòa tan nhiều ion kim loại làm phong hóa các khoáng vật. các hạt keo đất có bản chất vô cơ còn hấp thụ các chất độc trong đất. Một số chất hữu cơ còn tham gia vào quá trình phong hóa các chất khoáng tạo thành đất. vì vậy chúng đóng vai trò như những tác nhân làm giảm độc tính của các chất gây độc cho thực vật.2. Na+.1 3.

Khi chiết đất bằng hỗn hợp ete và rượu sẽ thu được dung dịch chứa các sắc tố bcarotein. Trong quá trình mùn hóa. nhiệt độ và vi sinh vật. pyrene và chrysene trong đất. khả năng trao đổi chất dinh dưỡng. các đường amino. cải thiện tính chất vật lý của đất. H và O. Nguồn cung cấp P cho thực vật Dưới tác động của không khí. Các loại hợp chất hữu cơ chính trong đất [15] Loại hợp chất Thành phần Ghi chú Mùn Phần còn lại khó phân hủy của xác thực vật. Điều rất đáng chú ý là sự có mặt của các hợp chất đa vòng ngưng tụ (PAH). Mùn là sản phẩm còn lại của sự phân hủy xác thực vật do vi khuẩn và nấm có trong đất. nước. do không có đủ oxy để phân hủy nên thành phần hữu cơ trong đất có thể lên đến 90%. Chủ yếu chứa C. chất hữu cơ bị phân hủy sinh học chậm và tích lũy trong đất nhiều hơn. Hợp chất hữu cơ chứa N Mùn chứa N. chlorophyll và xanthophyll. các inositol photphat (axit phytic). amino axit. Saccarit Cellulose. như fluoranthene. hoặc các nguồn thải gây ô nhiễm khác). hemi-cellulose. Sự tích tụ các chất hữu cơ trong đất phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ và lượng oxy. như các muối khoáng và các khí CO2. có hại cho đất vì không thấm nước. vi sinh vật chuyển hóa các chất hữu cơ thành CO2 và lấy năng lượng từ quá trình này.92 Trong đất còn chứa một số hợp chất hữu cơ hoạt động sinh học như các polysaccarit. Bảng 4. Mùn gồm phần hòa tan được trong kiềm là axit humic và axit fulvic. tinh bột. Vi sinh vật còn tạo điều kiện cho phản ứng kết hợp nitơ với các . các chất hữu cơ từ xác động vật và thực vật có thể bị biến đổi theo hai quá trình: quá trình khoáng hóa và quá trình mùn hóa. Các hợp chất này phát sinh trong đất do cả nguồn tự nhiên (đồng cỏ cháy) lẫn nguồn nhân tạo (đốt chất thải. Cung cấp nitơ làm cho đất màu mỡ Hợp chất photpho Các este photphat. Các hợp chất này được xếp vào loại chất có khả năng gây ung thư. chất gôm. NH3.. phần không tan gọi là humin. Là thành phần hữu cơ phổ biến nhất. nucleotic. Chất béo. đường amino. các photpholipit.. • Quá trình mùn hóa Quá trình tạo thành mùn được gọi là quá trình mùn hóa Mùn là thành phần hữu cơ quan trọng nhất của đất. Nguồn thức ăn chính cho vi sinh vật.2. chất nhựa và sáp Các chất béo có thể chiết được bằng dung môi hữu cơ. nơi lưu giữ lượng N sinh ra do cố định đạm. làm ổn định độ liên kết của đất. các hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh. Thường chỉ chiếm vài % so thành phần hữu cơ. H2S. • Quá trình khoáng hóa Khoáng hóa là quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ để tạo thành các chất vô cơ đơn giản. photpho. các chất khác. Ở các vùng đất úng nước có nhiều thực vật phát triển và xác thực vật. H2O. Ở các vùng có nhiệt độ thấp. có thể độc hại đối với cây trồng.

do các hạt đất có kích thước nhỏ. hầu hết các cây lương thực khác không thể phát triển được trong đất úng nước. do các oxit không tan ở mức oxy hóa cao hơn của chúng bị khử về dạng sắt (II) và mangan (II) tan được: MnO2 + 4H+ + 2e − − → Mn2+ + 2H2O Fe2O3 + 6H+ + 2e → Fe2+ + 3H2O Mangan tan dưới dạng ion Mn2+. Vì vậy. hóa. − Mùn liên kết các hạt đất và làm tăng khả năng giữ ẩm cũng như khả năng hấp thụ các chất hữu cơ của đất. tính chất lý. . loại nước này có thể chảy thoát khỏi đất. Nước còn bị giữ bởi các lớp sét biến tính.3. Quá trình oxy hóa các ion này tạo thành các oxit không tan Fe2O3. Fe2+ và Mn2+ ở nồng độ cao là các ion độc hại với thực vật. do nó bị hấp phụ vật lý và hóa học lên các thành phần hữu cơ. mùn chứa nhiều hợp chất nitơ hữu cơ. − Có tính axit bazơ nên còn đóng vai trò là tác nhân đệm pH trong đất. Thực vật chỉ sử dụng được nước trong các lỗ xốp lớn của đất. nhưng thực vật khó sử dụng lượng nước này. Nước bị hấp phụ lên bề mặt các hạt sét. − pE của đất giảm (chuyển sang môi trường khử) do tác dụng của các chất khử hữu cơ dưới tác dụng xúc tác của vi sinh vật. do đó có thể giữ các nguyên tố kim loại vi lượng trong đất. còn sắt (II) tan thường tồn tại dưới dạng ion phức tích điện âm với các phối tử hữu cơ. Nước trong đất Thông thường. Do có diện tích bề mặt riêng lớn nên các hạt keo sét giữ được một lượng nước khá lớn.7 ở pH 7 trong điều kiện nước cân bằng với không khí). tỷ lệ nitơ/cacbon tăng từ 1/100 trong sinh khối thực vật tươi đến 1/10 trong mùn khi quá trình mùn hóa kết thúc. Nước và không khí trong đất 4. Cùng với một số ion khác. Mặc dù chỉ chiếm vài phần trăm trong thành phần của đất.1. Hậu quả của sự thay đổi này chính là sự di động của sắt và mangan.93 hợp chất tạo thành trong quá trình phân hủy. Do đó. MnO2 gây ra hiện tượng “nước phèn” hoặc đóng thành váng trên mặt đất (“đóng phèn”). nên nước trong đất không tồn tại hoàn toàn độc lập với phần chất rắn của đất. Ngoại trừ lúa. cấu trúc đất bị phá vỡ. − Liên kết giữa các hạt keo đất bị bẻ gãy. nên sắt (III) dễ bị khử thành sắt (II) hơn trong điều kiện này. Nước chứa trong các lỗ xốp nhỏ giữa các lớp khoáng sét bị giữ chặt hơn nên thực vật khó hấp thụ phần nước này. như khoáng sét montmorillonite. Nước tương tác rất mạnh với khoáng sét trong đất. đồng thời trong đất còn có các mao quản và lỗ xốp nhỏ. − Nước dư thừa trong đất gây hại cho cây trồng. lúc này đất không chứa đủ lượng không khí cần thiết cho rễ cây. Do sắt (II) tạo phức mạnh với axit fulvic trong đất. Khi bị úng nước. sinh của đất sẽ bị biến đổi: − Oxy trong đất sẽ bị suy kiệt nhanh chóng do hoạt động hô hấp của vi sinh vật khi tham gia quá trình phân hủy các chất hữu cơ. Đất chứa nhiều chất hữu cơ thường giữ một lượng nước nhiều hơn các loại đất khác.3. pE giảm mạnh xuống chỉ còn khoảng 1 hoặc nhỏ hơn (so với giá trị 13. nhưng những hợp chất trong mùn có ảnh hưởng mạnh đến tính chất của đất: − Có khả năng liên kết mạnh với các ion kim loại. 4.

Na+. Các ion Fe2+.94 4. Mn2+. Không khí trong đất Trong các loại đất thông thường.3. Dịch đất Dịch đất là phần nước trong đất chứa các chất tan tạo thành từ các quá trình hóa học và sinh học trong đất. Do đó hàm lượng oxy của không khí trong đất giảm xuống còn khoảng 15%. chứa ion Al3+ rất độc đối với thực vật. hay dạng tạo phức với các hợp chất hữu cơ trong mùn. . Ngoài tác dụng cung cấp nước cho sự phát triển của thực vật. Các anion trong dịch đất thường gặp là HCO3−. Cl− và F−. chúng thường ở dưới dạng hydrat hóa như FeOH+. Một trong những cách trực tiếp để lấy dịch đất là thu nước rỉ từ đất. trong lúc đó hàm lượng CO2 tăng lên đến khoảng vài phần trăm. Nguyên nhân của sự khác biệt này được giải thích do sự phân hủy các chất hữu cơ trong đất: {CH2O} + O2 → CO2 + H2O Quá trình này tiêu thụ oxy và tạo thành CO2. NO. CO32−. CH4. cũng như từ các quá trình trao đổi giữa đất với thủy quyển và sinh quyển. Các vùng đất được hình thành từ trầm tích biển trung tính chứa FeS2. FeSO4. làm giảm pH và làm tăng sự phong hóa các khoáng cacbonat. Rất khó thu được dịch đất vì phần lớn dịch đất được giữ trong các mao quản hoặc tạo thành lớp màng mỏng trên bề mặt hạt đất. Thành phần không khí trong đất hoàn toàn khác không khí bình thường (chứa khoảng 21% O2 và 0. 4. H2. đặc biệt là khoáng canxi cacbonat. không khí trong đất còn chứa các khí khác như NO2. hoặc dùng các biện pháp cơ học như ly tâm. có thể tách dịch đất từ đất ẩm bằng cách thay thế nước với các chất lỏng không trộn lẫn với nước.5. SO42−. Ngoài ra. 4. C2H4.1. Nếu không được xử lý thích hợp thì không thể canh tác được trên đất sulfat-axit do loại đất này chứa các yếu tố bất lợi như có pH thấp. Al3+ thường chỉ có mặt với nồng độ rất thấp. Các anion cũng có thể tạo phức với các ion kim loại. Sự phân hủy này cũng làm tăng CO2 trong nước ngầm. Các cation và anion đa hóa trị có thể kết hợp tạo thành các cặp ion hoặc các hợp chất như CaSO4. Các mỏ khoáng sản có chứa FeS2 đã ngừng hoạt động cũng tạo thành loại đất tương tự như đất sulfat-axit từ trầm tích biển. Phản ứng axit-bazơ và phản ứng trao đổi ion trong đất 4. nén ép hay xử lý bằng chân không. H2S. các lỗ xốp chứa không khí chiếm khoảng 35% tổng thể tích đất.4. Ca2+. có thể bị chuyển thành đất sulfat-axit khi tiếp xúc với không khí. K+. Hầu hết các chất khoáng hòa tan trong dịch đất tồn tại ở dạng ion. Các cation chủ yếu thường là H+. dịch đất còn tạo điều kiện cần thiết cho quá trình trao đổi các chất dinh dưỡng giữa rễ cây và các hạt đất. CO2 còn làm chuyển dịch cân bằng hấp thụ các ion kim loại của rễ cây [11]: Đất}Ca2+ + 2CO2 + 2H2O ⇌ Đất}(H+)2 + Ca2+(rễ cây) + 2HCO3− Khi quá trình trao đổi chất giữa đất và khí quyển không tốt thì bên cạnh CO2.03% CO2 tính theo thể tích). Dịch đất vận chuyển các chất hóa học đến và đi khỏi các hạt đất. Mg2+. nồng độ H2S cao gây hại cho rễ cây.5. như AlF2+.2. Sự tạo thành axit vô cơ trong đất Khoáng pyrite (FeS2) có mặt trong một số loại đất khi tiếp xúc với không khí có thể bị oxy hóa thành axit sulfuric FeS2 + 7/2O2 + H2O ⇌ Fe2+ + 2H+ + 2SO42− + 7H2O lúc này đất chứa nhiều sulfat và axit do đó được gọi là đất sulfat-axit (acid-sulfate soil).

H+ sẽ thay thế vị trí của ion kim loại trong đất. Ở pH thấp.95 4. Để đánh giá khả năng trao đổi cation của đất người ta sử dụng thông số CEC (cationexchange capacity: khả năng trao đổi cation). CEC của than bùn có thể lên đến 300 – 400 meq/100 g. magiê và các ion vi lượng khác cho thực vật. CEC là số mili đương lượng gam (meq) cation mang điện tích +1 có thể trao đổi trên 100 g đất khô.5. Khi ion kim loại được rễ cây hấp thụ. trên bề mặt oxit kim loại có các điện tích âm. do lưu huỳnh sử dụng ở đây chính là sản phẩm phụ rất dồi dào của công nghệ tách loại lưu huỳnh ra khỏi nhiên liệu hóa thạch (nhằm mục đích giảm thiểu ô nhiễm không khí do SO2). do các phân tử nước bị giữ trên bề mặt oxit mất H+ và tạo thành OH−: O M OH . 2Fe3+ + 3SO42− + 6H2O ⇌ 2Fe(OH)3 (r) + 6H+ + 3SO42− Cũng có thể sử dụng lưu huỳnh để xử lý đất kiềm.3. magiê và các ion kim loại khác trong đất bị nước chứa axit cacbonic rửa trôi thì đất sẽ bị chua hóa. Đất chua thường được xử lý bằng vôi hoặc CaCO3: Đất}(H+)2 + CaCO3 ⇌ Đất}Ca2+ + CO2 + H2O Ở các vùng có lượng mưa thấp. Điều chỉnh độ axit của đất Hầu hết các loại thực vật chỉ phát triển tốt trên đất có pH gần trung tính. Cơ chế của quá trình này được giải thích bằng ví dụ minh họa với kim loại M trình bày dưới đây.5. do đó chúng có thể giữ được các anion (ví dụ Cl−) bằng lực hút tĩnh điện: + O H Cl M OH2 Ở pH cao. canxi. Có thể xử lý đất kiềm bằng muối nhôm hoặc sắt sulfat. CEC của các loại đất có thành phần hữu cơ khác nhau thường dao động trong khoảng 10 – 30 meq/100 g. ví dụ: Đất}Ca2+ + 2CO2 + 2H2O ⇌ Đất}(H+)2 + Ca2+(rễ) + HCO3− Do quá trình này nên khi canxi. đất có thể có môi trường kiềm do chứa các muối bazơ. Cả các khoáng sét và thành phần hữu cơ trong đất đều có khả năng trao đổi cation. bề mặt các oxit kim loại có thể có các điện tích dương. Mùn có khả năng trao đổi cation rất cao. 4. CEC của đất thay đổi theo pE và pH. Đây là một phương pháp có hiệu quả về mặt kinh tế. Cân bằng trao đổi ion trong đất − Khả năng trao đổi các cation là một trong những tính chất quan trọng của đất. Nhờ quá trình trao đổi cation của đất mà trong đất có các ion đa lượng như kali. Vi khuẩn trong đất oxy hóa lưu huỳnh thành axit sulfuric.2. − Trên bề mặt các oxit trong khoáng của đất còn có thể xảy ra quá trình trao đổi các anion. các muối này khi tan vào nước thì bị thủy phân và tạo ra môi trường axit.

. năng suất của vụ mùa. Đất chua có thể vẫn chứa một lượng lớn canxi. magiê. Như đã trình bày ở trên. nitơ. sulfat bị đất hấp thụ một phần (liên kết theo kiểu trao đổi ion). Ngoài ra. khả năng lưu huỳnh trở thành yếu tố dinh dưỡng giới hạn có thể xảy ra ở một số nơi. Thục vật chỉ có thể hấp thụ được dạng magiê trao đổi liên kết với các chất hữu cơ hay khoáng sét. nhưng thường không có đủ trong đất nên phải được bổ sung dưới dạng phân bón. Chất dinh dưỡng đa lượng Cacbon. nếu đất có chứa nhiều natri. các chất dinh dưỡng vi lượng chỉ có mặt ở mức nồng độ rất thấp nhưng lại cần thiết cho hoạt động của các enzim của thực vật. thiamin và biotin. Ion sulfat thường tồn tại trong đất dưới dạng khoáng sulfat di động không tan. Thực vật hấp thụ lưu huỳnh dưới dạng SO42−. nhưng do sự cạnh tranh giữa ion canxi và ion hydro nên thực vật không thể hấp thụ được lượng canxi này. Trong đất kiềm. Thực vật phát triển chậm ở những vùng đất thiếu lưu huỳnh do nguyên tố này là thành phần của một số amino axit cần thiết. canxi. mặt khác vẫn cung cấp được sulfat cho thực vật hấp thụ. Trong lúc đó. hầu hết các loại phân bón trên thị trường lại không chứa.96 Lúc này anion như HPO42− có thể thay thế vị trí của OH− để liên kết trực tiếp lên bề mặt oxit: O O M OH− + HPO42− ⇌ M OPO3H2− + OH− 4. Trong khi đó. FeS2 phản ứng với axit trong đất sulfat-axit có thể giải phóng H2S rất độc với cây trồng. 4. Bón vôi để xử lý đất chua cũng đã cung cấp một lượng đáng kể canxi cho thực vật. các ion natri. Trong số đó. kali. ở những vùng không khí bị ô nhiễm SO2. Xử lý độ chua của đất sẽ khắc phục được tình trạng thiếu canxi này. photpho. Tương tự như vậy. H2S cũng có khả năng tiêu diệt nhiều vi sinh vât có lợi. magiê và lưu huỳnh được xem là các chất dinh dưỡng đa lượng đối với thực vật. Nhiều vùng đất thiếu lưu huỳnh được phát hiện trên toàn thế giới. gây ra tình trạng thiếu canxi. Khí H2S độc hại có thể được tạo thành từ phản ứng khử ion sulfat bởi các chất hữu cơ. hydro. kali cũng sẽ gây ra thiếu magiê. Thực vật hấp thụ cacbon. photpho và kali là các chất dinh dưỡng rất quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của thực vật. hoặc dạng muối tan. Chất dinh dưỡng vi lượng và đa lượng trong đất Cung cấp các chất dinh dưỡng đa lượng và vi lượng là chức năng quan trọng nhất của đất. Không như trường hợp kali. KNO3 là chất oxy hóa được sử dụng hiệu quả nhất. Magiê trong đất có đủ cho thực vật hay không còn phụ thuộc vào tỷ số Ca/Mg.1%) được liên kết rất bền với các khoáng. oxy. hydro và oxy từ khí quyển. Có thể ngăn chặn sự tạo thành H2S trong đất ngập nước bằng các tác nhân oxy hóa. Hầu hết magiê trong vỏ Trái đất (2. Cùng với xu hướng sử dụng phân bón thiếu lưu huỳnh hiện nay. Nếu tỷ số này quá cao. hoặc chứa rất ít lưu huỳnh. dưới tác dụng xúc tác của vi sinh vật. lưu huỳnh còn có thể được cây hấp thụ qua lá. và kali có mặt ở nồng độ lớn có thể cạnh tranh với canxi. nên một mặt ngăn chặn được tình trạng rửa trôi. đất sẽ bị thiếu magiê. Các nguyên tố đa lượng khác được hấp thụ từ đất. Thường rất ít gặp loại đất thiếu canxi.6. Chất dinh dưỡng đa lượng là các chất có mặt trong thực vật hay dịch thực vật ở mức nồng độ khá cao.6.1. nitơ.

Trong hầu hết các loại đất. NH4+. Các sản phẩm này cuối cùng bị phân hủy thành NH3. trên 90% nitơ tồn tại dưới dạng nitơ hữu cơ. Thức ăn từ loại thực vật hấp thụ quá nhiều nitrat có thể độc hại đối với động vật nhai lại như trâu. giải phóng vừa đủ lượng nitơ cần thiết cho thực vật hấp thụ. bò.6. hiện nay một lượng lớn phân bón chứa nitơ đang được sử dụng trong nông nghiệp. nên nitơ trong các hợp chất của mùn đóng vai trò rất quan trọng đối với độ phì của đất. Quá trình phân hủy này xảy ra gần như song song với sự phát triển của thực vật. vi khuẩn có trong đất sẽ chuyển hóa amoni thành nitrat. Khi sử dụng kỹ thuật ủ chua để chế biến thức ăn cho gia súc từ các loại thực vật này. Một số loại thực vật. Các hợp chất hữu cơ chứa nitơ là các sản phẩm sơ cấp của quá trình phân hủy xác động.1. nhanh vào mùa ấm (lúc thực vật phát triển mạnh) và chậm vào các tháng mùa Đông. hiện tượng này thường xảy ra đối với loại đất được bón quá nhiều phân trong điều kiện khô hạn và được gọi là hiện tượng tăng tích lũy (hyperaccumulation). Nitơ Hình 4.97 4. Vì vậy.2 trình bày sự chuyển ển hóa của nitơ trong đất. ví dụ cây lúa. Mùn là nguồn chứa các hợp chất nitơ của đất. người chế biến cũng có . sau đó bị oxy hóa dưới tác dụng của các vi khuẩn trong đất thành NO2− rồi NO3−. Do được gắn kết chặt chẽ với mùn trong đất. Thông thường thực vật hấp thụ nitơ ở dạng nitrat. Khi bón phân ở dạng amoni. Thực vật và ngũ cốc phát triển trên đất có giàu nitơ không những chỉ cho năng suất cao mà còn cung cấp sản phẩm giàu protein và chất dinh dưỡng.1. . Thực vật có thể hấp thụ và tích lũy một lượng dư nitrat. Các hợp chất này bị phân hủy từ từ. quá trình phong hóa không tạo ra nhiều các hợp chất nitơ. thực vật. Các hợp chất nitơ vô cơ từ phân bón hoặc từ nước mưa rất dễ bị thất thoát do rửa trôi. Phân đạm Nitơ được cố định do sấm chớp hoặc các đám cháy N2 Thực vật cố định đạm Động vật Xác thực vật N2O Phân Nước tiểu Xác N hữu cơ Đề nitrat hóa Rễ cây hấp thụ NO2− NO3− Nitrat hóa NH4+ Trao đổi ion.2. có thể hấp thụ nitơ ở dạng amoni. Các loại vi sinh vật có khả năng cố định đạm cũng không cung cấp đủ nitơ cho nhu cầu phát triển tối đa của thực vật. cừu. + NH4+ {đất} Giữ NH4 Thấm thất thoát Hình 4. Sự chuyển hóa của nitơ trong đất Không như photpho và kali.

sắt. nitơ trong đất được cung cấp chủ yếu từ quá trình cố định đạm của các cây họ đậu. Vì vậy. tuy vậy do kali thường liên kết chặt trong các khoáng silicat.năm (≈ 11. Thực vật chỉ hấp thụ được các dạng kali trao đổi liên kết trong khoáng sét. mangan. bao gồm các loại phân bón. Photpho Mặc dù chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong thành phần sinh khối thực vật. Khoảng 30 đến 40% [15] lượng nitơ được thực vật hấp thụ là nitơ tổng hợp có liên quan đến các nguồn nhân tạo. Nguồn nước mặt và nước ngầm ở các vùng nông nghiệp có thể bị ô nhiễm do nitrat. Nguyên tố này cũng rất cần cho một số chuyển hóa cacbohydrat. tuy nhiên ở nồng độ cao chúng lại gây hại cho cây trồng. clo. Sử dụng nhiều phân nitơ để tăng năng suất cây trồng cũng làm giảm kali của đất. Mangan. Cũng như nitơ. Chất dinh dưỡng vi lượng Bo. Vì vậy. 4. do đó thực vật không thể hấp thụ được. Ở pH của − hầu hết các loại đất. octophotphat phản ứng với canxi cacbonat tạo thành hydroxyapatite ít tan: 3HPO42− + 5CaCO3(r) + 2H2O → Ca5(PO4)3(OH)(r) + 5HCO3− + OH− Do có phản ứng này mà phân bón photpho ít bị rửa trôi. cỏ ba lá.2 kg/ha. Trong thực tế. nhưng photpho là chất dinh dưỡng không thể thiếu được đối với thực vật.2. Một số loại thực vật có thể tích lũy một lượng rất lớn các nguyên tố kim loại vi lượng. clo và kẽm có liên quan đến quá trình quang hợp của thực vật.3. Trước khi có phân bón nhân tạo chứa nitơ. cỏ linh lăng. Các hợp chất của nitơ bị các vi sinh vật trong đất chuyển hóa thành N2O.6. Nguyên tố vi lượng được gọi là tích lũy cao (hyperaccumulators) khi hàm lượng của nó trong sinh khối thực vật khô lớn hơn 1 mg/g. Thực vật hấp thụ các dạng octophotphat khác nhau. octophotphat vẫn có thể tạo kết tủa với Al(III) và Fe(III).4SiO2.2. ví dụ trong khoáng leucite K2O. Lượng nitơ cố định được qua con đường này cũng rất lớn. sắt. đồng. 4. Việc sử dụng nhiều phân bón nitơ đã gây ra một số hậu quả về mặt môi trường. Khi đất thiếu kali. Trong đất kiềm. Kali cần thiết cho hoạt động của một số enzim và đóng một vai trò rất quan trọng trong cân bằng nước của thực vật.6. việc sử dụng phân bón photpho ít gây ra tình trạng ô nhiễm nước. Hậu quả của các tác nhân gây ô nhiễm này đã được trình bày trong các chương về ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước. năng suất cây trồng sẽ giảm mạnh. Kali Để phát triển thực vật cần hấp thụ một lượng lớn kali. Vi khuẩn cộng sinh trên rễ các loại cây này (đậu tương. Kali là một trong số các nguyên tố rất phổ biến trong lớp vỏ Trái đất (chiếm 2. người ta đã ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do nguyên nhân này.1. tương đương với lượng nitơ từ phân bón nhân tạo sử dụng trong nông nghiệp. trong đất chua.6%). silic và coban cũng là các nguyên tố vi lượng cần thiết đối với một số thực vật.…) có khả năng cố định nitơ từ khí quyển. Thực vật hấp thụ octophotphat tốt nhất ở pH gần trung tính.1.Al2O3. Người ta cho rằng. molipden và kẽm là các nguyên tố vi lượng cần thiết cho sự phát triển của thực vật. 4. Natri. nitơ cố định được từ việc đốt nhiên liệu có chứa nitơ và cả việc tăng cường canh tác các cây họ đậu có khả năng cố định đạm. Một số loài thực vật có thể tăng tích lũy . Sản lượng thu hoạch càng cao thì kali trong đất càng bị giảm sút.98 thể bị ngộ độc do NO2 sinh ra từ quá trình khử nitrat. octophotphat thường tồn tại chủ yếu ở dạng H2PO4 và HPO42−. photpho chỉ được cây trồng hấp thụ dưới dạng vô cơ. NO và NO2 gây ô nhiễm không khí.6.năm) [15]. kali có thể trở thành yếu tố dinh dưỡng giới hạn khi đất được bổ sung nhiều chất dinh dưỡng khác. 10 pound/mẫu Anh. Hầu hết các nguyên tố này tham gia vào thành phần của các enzim quan trọng.

Thực vật không hấp thụ được photphat trong fluorapatite. Cải bắp Trung Hoa (Brassica juncea và Brassica chinensis) khi phát triển trên đất bị ô nhiễm uranium có thể tích lũy đến 5 mg uranium trong 1 g bắp cải khô . Mặc dù thuận tiện cho việc sử dụng. là loại khoáng được sử dụng nhiều nhất.H2O 2Ca5(PO4)3F(r) + 7H2SO4 + 3H2O → 2HF(k) + 3Ca(H2PO4)2. người ta đã sử dụng dung dịch NH3 30% (w/w) để thêm trực tiếp vào nước thủy lợi. Phân nitơ thường có trên thị trường là amoni nitrat (NH4NO3) ở dạng hạt nhỏ được phủ một lớp chất chống ẩm. photpho (tính theo P2O5) và kali (tính theo K2O).3% đồng tính theo khối lượng khô. do đó hoa của nó được gọi là “Hoa đồng”. photpho và kali. Phân urê được tổng hợp dựa vào phản ứng: CO2 + 2NH3 ⇌ CO(NH2)2 + H2O Một số hợp chất cũng được dùng làm phân bón nitơ như natri nitrat. amoni sulfat. Phân chuồng cần được ủ để phân hủy sinh học và giải phóng ra các cấu tử vô cơ thực vật có thể hấp thụ được (NO3−. Có thể đưa trực tiếp NH3 vào đất vì nó có thể tan trong nước tạo ra ion amoni. Các nitrat kim loại kiềm có xu hướng kiềm hóa đất.H2O + 7CaSO4 Supephotphat tan trong nước tốt hơn fluorapatite nhiều. Bên cạnh amoni nitrat. nên phải dùng thiết bị đặc biệt cho mục đích này. kali nitrat. . Zaire có thể tích lũy đến 1.99 (hyperaccumulate) niken và đồng. Khoáng này thường được xử lý bằng axit photphoric hay axit sulfuric để sản xuất supephotphat: 2Ca5(PO4)3F(r) + 14H3PO4 + 10H2O → 2HF(k) + 10Ca(H2PO4)2. phân bón 6-12-8 chứa 6% N. áp suất 1000 atm. 8% K2O. ngày nay urê là dạng phân nitơ được dùng khá phổ biến. Phân chuồng có thành phần gần tương đương với phân 0. Ca5(PO4)3F. canxi nitrat. Trong đó. Hiện tượng tăng tích lũy một số nguyên tố kim loại của thực vật đã làm nảy sinh ý tưởng sử dụng thực vật có khả năng tích lũy cao để xử lý đất bị ô nhiễm kim loại. Ngoài ra. phân bón còn có thể chứa magiê. ion này sẽ tạo được phức tan với uranium nên thực vật còn có thể tích lũy được một lượng uranium cao hơn. Trong một số trường hợp. Hỗn hợp amoni nitrat và dầu nhiên liệu là một loại chất nổ thường được sử dụng trong xây dựng và khai thác đá. Amoni nitrat chứa 33. nhưng do NH3 là một khí độc. nhưng khi sản xuất và bảo quản loại phân này cần phải tuân theo các chế độ an toàn nghiêm ngặt vì NH4NO3 dễ phát nổ. Một trong những ví dụ điển hình cho hiện tượng này là loại cây Aeolanthus biformifolius DeWild. HxPO4x-3 và K+). Sản phẩm phụ HF của các phản ứng trên có thể gây ô nhiễm không khí. Đặc biệt khi thêm citrat vào đất. Ví dụ. 12% P2O5. Phân bón được ký hiệu bằng các con số lần lượt chỉ thành phần trăm (w/w) của nitơ (tính theo N).5. amoni photphat.24-0. trong lúc đó amoni sulfat lại làm chua đất • Phân lân: nhiều loại phân lân được sản xuất từ các loại khoáng photphat.50. phát triển trên vùng đất có hàm lượng đồng cao ở vùng Shaba.5% nitơ. sulfat và các nguyên tố vi lượng. • Phân nitơ: hầu hết các loại phân nitơ ngày nay đều được tổng hợp dựa vào phản ứng: N2 + 3H2 ⇌ 2NH3 khi có mặt xúc tác thích hợp ở nhiệt độ 500°C. fluorapatite. Phần đọc thêm: Phân bón [15] Phân bón dùng trong nông nghiệp chứa các thành phần chính là nitơ.

Hàng năm. trong mỗi năm. đất không còn khả năng nuôi sống cây trồng. Một số loại cây trồng thường hấp thụ một lượng kali vượt quá nhu cầu cần thiết để phát triển. Sự xói mòn và thoái hóa đất Đất là một nguồn tài nguyên rất nhạy cảm. Xói mòn xảy ra rất mạnh ở các đồng ruộng trồng cây theo luống. Bộ rễ của cỏ là tác nhân chính bảo vệ về mặt cơ học cho lớp đất tầng mặt. Có thể thủy phân cellulose để sản xuất glucose dùng làm thực phẩm. Amoni photphat là loại phân lân rất tốt. 4. khoảng 50% (w/w) sinh khối này là cellulose.7. việc tổ chức thâm canh liên tục trong nhiều năm. Các polyphotphat có thể tạo phức với sắt và các ion kim loại vi lượng. hoặc bị thoái hóa đến mức không thể sử dụng cho nông nghiệp được. không dành thời gian cho quá trình tự khôi phục. Để ngăn chặn tình trạng xói mòn đất do gió. Phân amoni polyphotphat lỏng chứa muối amoni của pyrophotphat. mỗi mẫu Anh (1 acre ≈ 4047 m2) ở Mỹ bị mất đi 14 tấn đất tầng mặt. 4. hầu hết các nguyên tố vi lượng này đều bị thất thoát một phần đáng kể.100 Các khoáng photphat còn chứa nhiều nguyên tố vi lượng cần cho thực vật như bo. sản lượng sinh khối khô thu được hàng năm trên một hecta có thể lên đến 30 tấn. có thể trồng cỏ để bảo vệ lớp đất tầng mặt. trong đó được sử dụng phổ biến nhất là phân kali clorua. Một số biện pháp khác cũng đang được áp dụng trong nông nghiệp để chống xói mòn. molipden và kẽm. Đất có thể bị xói mòn do nước. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng đất bị xói mòn là hoạt động canh tác không hợp lý. triphotphat và một lượng nhỏ anion polyphotphat. ví dụ biện pháp trồng tiếp vụ mùa mới trên phần đất canh tác của năm trước nhưng không loại bỏ các loại rơm rạ. Một phần ba đất tầng mặt ở Mỹ đã bị xói mòn và cuốn trôi ra đại dương từ khi bắt đầu có hoạt động canh tác trên lục địa này. Có thể sản xuất phân kali clorua bằng cách điều chế nhân tạo. Sa mạc hóa Sa mạc hóa là quá trình gắn liền với tình trạng bạc màu. Nhưng rất tiếc là trong quá trình xử lý các khoáng photphat để sản xuất phân bón. Xói mòn do gió thường xảy ra ở các vùng đất cao bị ảnh hưởng của tình trạng khô hạn.2. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng sa mạc hóa trên toàn cầu là các hoạt động của con người. sông Mississippi xói mòn hàng triệu tấn đất tầng mặt và cuốn chúng ra biển. Hiện tượng này làm mất một lượng lớn kali từ đồng ruộng sau các vụ mùa trong trường hợp sản phẩm thu hoạch là lá hay thân cây. giúp cho thực vật có thể hấp thụ được chúng thuận lợi hơn. hạn hán. một tốc độ xói mòn rất đáng phải chú ý. hoặc lên men glucose sản xuất rượu dùng làm nhiên liệu (gasohol) hay dùng để cung cấp nguồn cacbon và năng lượng cho men sử dụng trong quy trình sản xuất protein.7. Ngoài ra.1. xói mòn do nước thường xảy ra phổ biến và ở mức độ cao hơn. Trồng cây lấy gỗ là một biện pháp vừa chống được xói mòn hữu hiệu. đồng. Bằng cách chọn giống tốt. Khoảng đất trống không được phủ thực vật giữa các luống rất dễ bị nước hoặc gió cuốn đi. Nuôi thả gia súc ăn cỏ ở những vùng đất khô hạn và cằn cỗi là một . Tuy vậy. số liệu tính toán cho thấy. gió. Xói mòn đất Nước và gió đều có thể gây ra xói mòn đất. biện pháp trồng ruộng bậc thang. tan nhiều trong nước. • Phân kali: các loại phân kali là các muối kali.7. hoặc khai thác từ nước ót trong quá trình sản xuất muối ăn từ nước biển.vừa mang lại lợi ích kinh tế cao. quy hoạch ruộng theo đường viền cao độ. mangan. thân cây còn lại của vụ mùa trước. 4. Hiện nay. cũng làm đất trở nên kiệt quệ và vì vậy để duy trì năng suất phải tăng lượng phân bón sử dụng.

nơi có mặt hầu hết các loài động và thực vật đang tồn tại hiện nay trên Trái đất. Vùng đất thu nước mưa trước khi chảy vào sông suối được gọi là vùng lưu vực. tạo hồ chứa. gây ra lũ quét. Nạn phá rừng đang xảy ra ở mức độ đáng báo động. 4. một phần bị rửa trôi vào các nguồn nước mặt hay ngấm vào các nguồn nước ngầm và một phần khác bị bay hơi vào không khí dưới dạng khí và hơi. Sahara. Ảnh hưởng của hoạt động nông nghiệp Trong số các hoạt động nhân tạo. tạo cơ cấu bậc thang. Đường dẫn nước có thể được phủ cỏ hoặc các loại cây có khả năng cản nước. Sử dụng phân bón Chế độ thâm canh nông nghiệp đã làm suy giảm nguồn chất dinh dưỡng của đất. 4.2. Tạo hành lang cây xanh theo các đường viền cao độ.8. Cùng với sự biến mất của các loài này. vùng Tây Nam nước Mỹ. và mức độ thấm nước vào các túi nước ngầm.8. 4. sản xuất nông nghiệp được xem là hoạt động gây nhiều ảnh hưởng nhất đến môi trường đất. Ô nhiễm môi trường đất Trong quá trình sinh hoạt và sản xuất. 4. điều chỉnh độ dốc của lưu vực. Đất và tài nguyên nước Bảo tồn đất có liên quan chặt chẽ và trực tiếp đến việc bảo vệ tài nguyên nước.8. sẽ làm hạn chế quá trình thấm. Syria và Mali là các vùng đất hiện nay đang bị sa mạc hóa mạnh do các hoạt động nhân tạo. sa mạc hóa là quá trình có liên quan đến rất nhiều yếu tố như. Các chất này không những gây ra tình trạng ô nhiễm đất mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nguồn nước tự nhiên. tốc độ dòng chảy. Tốc độ dòng chảy quá lớn. trồng rừng và kiểm soát hoạt động chăn thả súc vật cũng có tác dụng vừa bảo tồn đất vừa bảo tồn được tài nguyên nước. thoái hóa trong thành phần hóa học của đất.1. Tính chất và tình trạng đất trong lưu vực do đó không chỉ có ảnh hưởng quyết định đến tính chất của nước mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ nước. Lưu vực quyết định hướng.1. Việc sử dụng phân hóa học vào nông nghiệp trên thế giới ngày càng tăng (trung bình tăng khoảng 2 triệu tấn /năm). Nói chung. tình trạng khô hạn. đặc biệt là ở vùng rừng nhiệt đới. khi bón phân hóa học vào đất. Nạn phá rừng là một vấn đề có liên quan đến tình trạng sa mạc hóa. Hầu hết lượng nước ngọt trên bề mặt Trái đất đều xuất phát từ nước mưa rơi trên mặt đất. thành phần tự nhiên của đất dẫn đến nhiều hậu quả xấu. Sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật Để tăng sản lượng lương thực.1. giảm sự màu mỡ và hàm lượng mùn.7. Achentina. một phần được giữ lại trong đất do bị hấp phụ hoặc chuyển hóa hóa học. giảm bớt tác động phá hoại của sâu bệnh (trung bình . Để bổ sung nguồn dinh dưỡng cho cây trồng. làm xói mòn đất. Một cách tổng quát. con người đã đưa vào đất nhiều chất thải và chất gây ô nhiễm. Các biện pháp cải thiện khả năng sử dụng đất vùng lưu vực thường được thực hiện nhằm mục đích hạn chế sự xói mòn đất. xây đường dẫn nước. Uzbekistan.101 trong những nguyên nhân đáng chú ý của hiện tượng sa mạc hóa. lượng còn lại là nguồn gây ô nhiễm môi trường. chỉ có một phần phân được cây trồng sử dụng.1.3. điều này đã làm thay đổi tính chất. con người đã sử dụng phân bón hóa học với số lượng ngày càng gia tăng. 4. sự thay đổi thời tiết. bao gồm cả nước mặt và nước ngầm. xói mòn. nạn phá rừng còn dẫn đến sự suy thoái đất do xói mòn và thất thoát chất dinh dưỡng.8. Có nhiều biện pháp để thực hiện mục đích này như. Người ta ước tính chỉ có khoảng 50% nitơ bón vào đất được cây trồng sử dụng.

ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đến hệ sinh vật và vi sinh vật đất. sự hấp phụ thuốc trừ sâu của đất. aldrin là 20%. Mặt khác. Hiện tượng này cũng có thể xảy ra ở một số vùng đất bán khô hạn và có mức nước . tồn tại trong đất và bị lôi cuốn vào chu trình đất−cây−động vật−người. Do đó. điện tích. lượng hóa chất bảo vệ thực vật được sử dụng trong nông nghiệp ngày càng tăng. độ phân cực. muối sẽ còn lại trên lớp đất bề mặt. lindan là 60%. rửa trôi. độ tan. Ví dụ: dư lượng DDT sau khi phun một năm là 80%. Người ta ước tính. Một trong những hậu quả đáng quan tâm của việc tưới không hợp lý là sự muối hóa đất (salinization of soil).. Các hệ thống tưới tiêu hoạt động mạnh trong mùa khô có thể làm hạ thấp mức nước ngầm dẫn đến nguy cơ xâm nhập mặn vào nước ngầm. khoảng 20% vùng đất nông nghiệp thường xuyên sử dụng nước tưới đã bị ảnh hưởng bởi hiện tượng muối hóa. Đó là hiện tượng tích tụ các loại muối khoáng tan được trong nước trên bề mặt đất. tưới quá nhiều nước có thể gây ngập úng. độ bay hơi. dư lượng của các loại thuốc trừ sâu trong đất. sự có mặt của các loại vi sinh vật đất.102 hàng năm có khoảng 10 − 20% sản lượng lương thực bị sâu bệnh phá hại).. phân hủy quang hóa và quan trọng nhất là phân hủy sinh học. nên nồng độ muối tan trong phần nước còn lại sẽ tăng lên. Trên thế giới hiện nay đang sử dụng khoảng trên 1000 loại thuốc bảo vệ thực vật. khả năng rửa trôi thuốc trừ sâu vào các nguồn nước (liên quan đến khả năng gây ô nhiễm nguồn nước). nhưng quá trình phân hủy của các loại hóa chất bảo vệ thực vật này là không giống nhau và phụ thuộc nhiều vào điều kiện môi trường. Khả năng bị hấp phụ vào đất là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến tốc độ và mức độ phân hủy của các loại thuốc trừ sâu. khối lượng và kích thước phân tử. xói mòn. Hiện nay. Khả năng bị hấp phụ và tốc độ phân hủy lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như. nhưng không có chế độ tiêu thoát hợp lý. tưới quá nhiều cho đất mà không có chế độ rửa và tiêu thoát thích hợp thì muối sẽ tích tụ ngày càng nhiều trên bề mặt đất làm xuất hiện hiện tượng muối hóa. đặc biệt là trong các sản phẩm nông nghiệp đã được nhiều tổ chức quốc tế quan tâm [6].1. chế độ tưới tiêu bất hợp lý cũng có thể làm biến đổi thành phần hóa học và tính chất cơ lý của đất.8. khả năng phân hủy và tạo thành các sản phẩm độc hại hơn. trong một số trường hợp còn làm mất khả năng sử dụng của đất trong nông nghiệp do thực vật không thể hấp thụ nước trong đất bị nhiễm muối nặng. ảnh hưởng của chúng đến môi trường cũng khác nhau. Nước thủy lợi cũng như nước mưa đều có chứa một lượng muối tan nhỏ. thuốc diệt cỏ bị phân hủy trong đất. Chế độ tưới tiêu Bên cạnh việc sử dụng phân bón hóa học. Nguyên nhân của hầu hết trường hợp đất canh tác bị muối hóa là do tưới quá nhiều nước.. chúng bị phân hủy trong nước rất chậm (từ 6 tháng đến 2 năm) nên tạo ra dư lượng đáng kể trong đất. 4. Do nước bị bay hơi. Trung bình có khoảng 50% lượng thuốc trừ sâu được phun đã rơi xuống đất. Ở các vùng đất khô hạn. Các loại thuốc trừ sâu. Vì vậy. Quá trình phân hủy các loại thuốc trừ sâu trong đất xảy ra chủ yếu nhờ ba con đường: phân hủy hóa học. nếu nước bị bốc hơi hết.. Các yếu tố quan trọng thường được xem xét là. nhiều quốc gia yêu cầu phải công bố rõ các thông tin về khả năng và quá trình phân hủy trước khi cấp phép lưu hành các loại thuốc trừ sâu mới..3. hóa chất bảo vệ thực vật. một nửa trong số đó đã có ảnh hưởng đáng kể đến năng suất cây trồng. Hiện tượng muối hóa làm giảm năng suất cây trồng.

.. cao su. làm thay đổi thành phần đất và gây ô nhiễm nước. ví dụ vùng Trung Đông. Lúc này.3.. Cách xử lý này rất có hiệu quả với đất bị muối hóa. − Các oxit nitơ bị chuyển hóa thành nitrat trong khí quyển rồi theo nước mưa vào đất. có thể thực hiện việc rửa đất bằng cách cho nước ngập tràn vùng đất.8. các chất gây ô nhiễm từ các khu vực chôn lấp có thể rò rỉ vào đất. Ở một số nước quy định về chôn lấp chưa được chặt chẽ. Trong không khí SO2 có thể tham gia nhiều quá trình khác nhau tạo thành SO42− và theo nước mưa lắng đọng xuống đất. hiện tượng muối hóa đang là vấn đề rất đáng lo ngại đối với nhiều vùng đất canh tác trên thế giới... đất cũng hấp thụ các khí NO và NO2 và các khí này cũng bị oxy hóa chuyển thành nitrat trong đất.2. các chất thải do khai thác mỏ. gỗ. gạch vữa. làm cho đất ở các vùng này bị nhiễm nhiều kim loại. Ví dụ: − SO2 được tạo thành do đốt nhiên liệu chứa lưu huỳnh được thải vào khí quyển. sau đó tiêu nước để lôi cuốn muối đi. Nhiều chất . Hình 4. các chất xỉ. nước ngầm sẽ thấm lên bề mặt do lực mao quản và bay hơi. Hiện nay. Để khắc phục hiện tượng muối hóa. để lại muối khoáng trên mặt đất.) đều được đưa vào đất làm cho đất bị nhiễm bẩn. Đáng chú ý là các khu gần khu công nhiệp. − Ở những vùng khai khoáng mỏ. Mặt khác. vùng lưu vực sông Colorado. Muối tích tụ trên bề mặt đất ở một vùng canh tác [21] 4. giấy. kim loại.103 ngầm gần với mặt đất (< 3 m). − Bụi chì trong khí thải từ các động cơ đốt trong của các phương tiện giao thông lắng xuống và tích tụ trên mặt đất dọc theo các con đường có mật độ ô tô đi lại cao. giao thông vận tải không những là nguồn gây ô nhiễm không khí mà còn ảnh hưởng xấu đến môi trường đất. gây bụi và mùi làm ô nhiễm không khí. bùn sinh học khi xử lý nước thải. nhưng có khả năng gây ô nhiễm cho các nguồn nước trong khu vực do phải nhận một lượng muối tăng thêm rất lớn. vùng thảo nguyên phía Bắc Trung Quốc. nước ngầm. các kim loại từ mỏ sẽ phát tán ra những vùng đất xung quanh. Ảnh hưởng của hoạt động sinh hoạt và công nghiệp Sản xuất công nghiệp. Các chất thải rắn công nghiệp và sinh hoạt (rác sinh hoạt.

hạn chế khai thác bừa bãi. người ta phải xử lý chất thải rắn một cách nghiêm ngặt như phân loại các chất thải. Ngoài ra. 4.. Ví dụ. • Phương pháp ngâm chiết (leaching): sử dụng nước kết hợp với chất hoạt động bề mặt (làm giảm sức căng bề mặt. cây dương phân hủy các loại dung môi sử dụng để “giặt khô”.8. loại dương xỉ này đã được sử dụng rất hiệu quả để xử lý đất bị ô nhiễm asen ở vùng miền Trung Florida. toluene. do đó nguy cơ phát tán chất ô nhiễm sang các vị trí mới được hạn chế tối đa. nhiệt độ trong khoảng từ 20 đến 40°C. • Phương pháp xử lý bằng thực vật (phytoremediation): thực vật được dùng để xử lý đất và nước bị ô nhiễm rất hiệu quả. nhiều cây cỏ vùng núi có thể hấp thu mạnh kẽm. nhóm các phương pháp xử lý tại chỗ và nhóm các phương pháp xử lý đất bị ô nhiễm sau khi đã bóc khỏi vị trí [9]. tốt nhất là gần bằng 7. Do đất thường bị ô nhiễm do nhiều tác nhân khác nhau. có đường thoát và tiêu nước bề mặt. cây mù tạc hấp thụ chì. • Phương pháp phân hủy sinh học (biodegradation): dựa vào các vi sinh vật có sẵn trong tự nhiên để phân hủy các chất gây ô nhiễm. người ta cần tạo điều kiện để gia tăng mật độ vi sinh vật và hoạt tính của chúng. Các chất thải độc hại nguy hiểm phải được thiêu đốt hoặc chôn cất ở hố chôn theo đúng kỹ thuật. Có hàng trăm loại thực vật có thể sử dụng vào mục đích này.. một số loại dương xỉ có thể hấp thu asen. sau đó được xử lý riêng. nên để xử lý thường phải sử dụng kết hợp nhiều phương pháp. chất dinh dưỡng và các chủng loại vi sinh vật khác cùng có mặt trong môi trường. Chất ô nhiễm bay hơi có thể được hấp thụ bằng than hoạt tính để thu hồi. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý bằng vi sinh vật. Hiệu suất hấp thụ asen của loại dương xỉ này có thể lên đến 1422 – 7526 mg asen/kg thực vật. Vì vậy. Các phương pháp này thường được chia thành hai nhóm chính. Tuy nhiên để hiệu quả xử lý đạt yêu cầu.5 đến 8. pH trong khoảng 5.3. Có nhiều phương pháp xử lý thuộc nhóm này: • Phương pháp bay hơi (volatilization): dùng luồng không khí tạo ra do hệ thống quạt thổi vào đất qua các ống hoặc lưới sục khí để làm bay hơi các chất ô nhiễm có trong đất. Nước rỉ do quá trình xử lý được thu gom bằng hệ thống thu gom. thu hồi và tái sử dụng chất thải. cỏ ba lá hấp thụ dầu. Phương pháp này ít được sử dụng do cần dùng rất nhiều nước để xử lý. như độ ẩm. có lớp bao phủ bề mặt. Xử lý tại chỗ (in-situ) Khi sử dụng các phương pháp xử lý tại chỗ. pH. xylene. Phương pháp này thường dùng với các chất ô nhiễm hữu cơ dễ bay hơi. có lớp ngăn cách với đất. Một số phương pháp xử lý đất bị ô nhiễm Hiện có nhiều phương pháp khác nhau để xử lý đất bị ô nhiễm. hoa hướng dương có thể hấp thụ urani. vi sinh vật cũng có thể chỉ có thể phân hủy được một dạng của chất gây ô nhiễm mà không thể phân hủy được các dạng còn lại của chất đó.104 hữu cơ dễ bay hơi (volatile organic compounds – VOC) như benzene. 4. sử dụng hợp lý các vùng mỏ đã khai thác nhằm hạn chế ô nhiễm đất.8. Gần đây người ta phát hiện thấy một loại dương xỉ có tên khoa học là Pteris vittata có khả năng hấp thụ rất mạnh asen. tăng khả năng thấm) để ngâm và chiết chất gây ô nhiễm ra khỏi đất. nhiệt độ. Thông thường quá trình phân hủy sinh học xảy ra tốt trong điều kiện môi trường hiếu khí. đồng thời làm . một chủng vi sinh vật thường chỉ có thể phân hủy được một hoặc một số chất gây ô nhiễm nào đó và không có tác động đối với các chất gây ô nhễm khác có mặt trong môi trường. Cần chú ý rằng. đất ô nhiễm không bị đào bới để chuyển đến nơi tiến hành việc xử lý. diclorometan đã được phát hiện trong đất gần các khu công nghiệp Để hạn chế nguồn gây ô nhiễm do các chất thải rắn..1. Xử lý đất bị ô nhiễm do đó thường rất tốn kém và mất nhiều thời gian.3.

Đất bị ô nhiễm có thể được trộn thêm với loại đất khác và rãi trên bề mặt khu vực xử lý để thông khí tốt và tạo điều kiện tiếp xúc tốt hơn cho vi sinh vật sử dụng. độ đồng nhất.8. phân hủy do ánh sáng xảy ra một cách tự nhiên. Hiệu quả xử lý bằng phương pháp ngâm chiết phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. • Phương pháp cố định chất ô nhiễm bằng dòng điện (vitrification): còn được gọi là phương pháp thủy tinh hóa. sạn. hấp phụ. Phương pháp này chỉ hạn chế được sự di chuyển của chất gây ô nhiễm. như độ thấm nước.3. phân hủy do ánh sáng. đất sét thường được trộn thêm chất phụ gia hoạt động bề mặt (đất sét trộn phụ gia hoạt động bề mặt được gọi là “đất sét hữu cơ” − organoclays). • Phương pháp xử lý bằng mặt đất (land treatment): đất ô nhiễm được đào lên và rải trên một bề mặt đất khác để phân hủy các chất gây ô nhiễm bằng các quá trình phân hủy sinh học. Phương pháp xử lý thụ động đơn giản. như sàng lọc để loại bỏ đá. phân hủy. Bờ bao được xây dựng quanh khu vực bãi xử lý. khả năng thấm của đất. Phương pháp này ít được sử dụng trong thực tế. • Phương pháp trộn với nhựa đường asphalt (asphalt incorporation): trong phương pháp này. như các quá trình bay hơi. • Phương pháp xử lý thụ động (passive remediation): phương pháp này lợi dụng các quá trình xảy ra một cách tự nhiên. Người ta sử dụng dòng điện để đóng rắn và cố định chất gây ô nhiễm trong đất. độ xốp. Các yếu tố về khả năng bay hơi. pH của đất được điều chỉnh đến gần bằng 7. • Phương pháp cô lập (isolation/containment): chất gây ô nhiễm trong đất bị cô lập tại chỗ. bằng cách tạo vách ngăn bao quanh bằng vật liệu chống quá trình di chuyển của chất gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh. Hơi bay ra được thu gom được dẫn vào lò đốt hoặc dẫn sang hệ thống hấp thụ bằng dung môi. .000 năm. mức nước ngầm. Bằng phương pháp này. Vật liệu được sử dụng làm vách ngăn thường là đất sét. Nhiệt độ cao làm phân hủy và bay hơi các chất gây ô nhiễm. phân hủy sinh học. khả năng thấm và bản chất của chất gây ô nhiễm. do chi phí xử lý cao vì phải sử dụng một lượng lớn điện năng. phân fconf lại bị cố định trong khối nhựa đường asphalt. mà không phân hủy triệt để được chúng. thông khí. thêm chất dinh dưỡng thích hợp vào đất để hỗ trợ cho hoạt động phân hủy và phát triển của hệ vi sinh vật. phân hủy do ánh sáng để phân hủy các chất gây ô nhiễm. Xử lý đất bị ô nhiễm sau khi đã bóc khỏi vị trí Đất bị ô nhiễm được đào bóc lên để xử lý ngay tại hiện trường hoặc được vận chuyển đến khu vực xử lý riêng. 4. Để tăng khả năng hấp thụ và ngăn chặn sự di chuyển của chất gây ô nhiễm hữu cơ. Để nâng cao hiệu quả của quá trình xử lý. nên các phương pháp xử lý thuộc nhóm này có nguy cơ gây phát tán các chất gây ô nhiễm ra môi trường. chỉ yêu cầu việc theo dõi và quan trắc. đất bị ô nhiễm được trộn vào hỗn hợp nhựa asphalt nóng để làm đường. sau đó chôn lấp toàn bộ khối đất đã xử lý. Ở điều kiện nhiệt độ cao để trộn hỗn hợp asphalt. cấu trúc và thành phần khoáng của đất. người ta phải chuẩn bị sẵn mặt bằng vùng đất dùng để xử lý. Do việc đào bóc đất và vận chuyển đất sang vị trí xử lý khác. rẻ tiền. chất ô nhiễm có thể được cố định trong một thời gian dài đến 10. • Phương pháp đóng khối (solidification/stabilization): thêm chất phụ gia thích hợp vào đất bị ô nhiễm đã được bóc lên để cố định các chất ô nhiễm trong đất.2. nhằm hạn chế ảnh hưởng của nước chảy tràn. • Phương pháp nhiệt (thermal treatment): đất ô nhiễm được đào lên và cho tiếp xúc với nhiệt. phân hủy sinh học. chất gây ô nhiễm có thể bị bay hơi. Đây là phương pháp thường được sử dụng với trường hợp đất bị ô nhiễm các chất vô cơ. thường xử dụng lò đốt để cấp nhiệt.105 phát sinh một lượng nước thải (nước rỉ) lớn phải xử lý rất tốn kém.

Sau đó. Tại sao thường xảy ra sự di động của sắt và mangan trong đất bị ngập úng? 2. Có thể sử dụng thực vật để xử lý đất bị nhiễm một số kim loại nặng hay không? 5. do vẫn chưa xử lý được chất gây ô nhiễm. thông khí để đuổi dung môi/chất hoạt động bề mặt. Dung môi/chất hoạt động bề mặt lôi kéo chất gây ô nhiễm và được tách ra khỏi đất. để hạn chế sự di chuyển của các chất gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh. Tại sao có thể dùng lưu huỳnh để cải tạo đất kiềm? 4. phương pháp xử lý này còn chưa được công nhận về mặt pháp lý. chỉ được sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt. có nguy cơ gây ô nhiễm cho nước ngầm. • Phương pháp bóc và chôn lấp (excavation): đất bị ô nhiễm được bóc khỏi vị trí và đem chôn lấp ở bãi chôn lấp có lớp vỏ chống thấm. gây hại cho con người. chất hoạt động bề mặt. “Đất sét hữu cơ” là gì? Tại sao lại dùng “đất sét hữu cơ” để làm lớp vách ngăn trong trường hợp đất bị ô nhiễm các chất hữu cơ? . Dịch chiết được lọc để tách các hạt đất nhỏ đi theo và được xử lý để tách chất gây ô nhiễm. hoặc hỗn hợp dung môi và chất hoạt động bề mặt để xử lý các chất gây ô nhiễm. Mùn ảnh hưởng thế nào đến tính chất của đất? 3. Câu hỏi 1. nước mặt. Ngoài nhược điểm phải có bãi chôn lấp tốn diện tích. Nguyên nhân của hiện tượng muối hóa đất và cách khắc phục? 8. Việc bảo tồn đất có liên quan thế nào đến việc bảo tồn nguồn tài nguyên nước? 6. Phương pháp “cô lập” và phương pháp “bóc và chôn lấp” để xử lý đất bị ô nhiễm khác nhau thế nào? 10. Đây là phương pháp đắt tiền.106 • Phương pháp chiết hóa học (chemical extraction): đất bị ô nhiễm được trộn với dung môi. thường là đất sét. đất được rửa. Hoạt động nông nghiệp có ảnh hưởng thế nào đến tình trạng xói mòn đất? 7. Tại sao nhiều loại thực vật không thể phát triển được trên đất bị muối hóa? 9.

khả năng tích lũy trong cơ thể sinh vật và độc tính cao.. Trong số các hóa chất trên có khoảng 60000 − 70000 loại được dùng thường xuyên và rộng rãi [8]. chất gây ung thư. HÓA CHẤT ĐỘC TRONG MÔI TRƯỜNG 5.000 chất mới được phát minh và đưa vào sử dụng.. 5. Các nguyên tố này ở nồng độ thấp lại rất cần thiết cho quá trình phát triển của các cơ thể sống.1. Các nghiên cứu này nhằm mục đích giải thích tác hại của các chất độc đang có trong môi trường đồng thời dự đoán ảnh hưởng có hại của các chất độc mới trước khi chúng được thải ra môi trường. công dụng. Khi xâm nhập vào môi trường.1 trình bày các nguyên tố độc hại có trong các nguồn nước thiên nhiên và nước thải. các chất khí độc sẽ nhanh chóng bị phát tán vào không khí.... Bảng 5. hàng năm có khoảng 30. cũng có nhiều hóa chất độc hại. Mặc dù theo định nghĩa này.. Độc học môi trường thường được chia thành 2 ngành nhỏ: − Độc học sức khỏe môi trường (Environment Health Toxycology): nghiên cứu các tác hại của hóa chất trong môi trường đối với sức khỏe con người. trong lúc đó các chất lỏng hoặc rắn có thể bị cuốn trôi vào các nguồn nước mặt (hoặc nước ngầm) và do đó được vận chuyển đi rất xa nguồn thải ban đầu. Để nghiên cứu tác hại của các hóa chất độc trong môi trường. nhưng ở nồng độ cao. đối tượng nghiên cứu của độc học môi trường bao gồm cả các chất độc có nguồn gốc tự nhiên như nọc độc của động vật. mức sống và sức khỏe tăng lên. − Độc học sinh thái (Ecotoxycology): nghiên cứu tác hại của các chất ô nhiễm đến hệ sinh thái và các thành phần của nó (cá.). cacbonyl kim loại. hoặc bản chất hóa học của chúng: − Dựa vào tác hại: chất gây đột biến gen. Việc sử dụng hàng ngàn hóa chất phục vụ cho sản xuất công. Độc học môi trường Độc học môi trường là ngành nghiên cứu về sự tồn tại và ảnh hưởng của các hóa chất độc đối với môi trường [10]. Bên cạnh những tác dụng tích cực của các hóa chất trong nghiên cứu khoa học. hóa chất bảo vệ thực vật.. làm cho sản xuất. − Dựa vào công dụng: phụ gia thực phẩm. động vật hoang dã. chúng là những chất có tác dụng độc hại rất nguy hiểm. Các chất độc có thể được phân loại thành các nhóm dựa vào tác hại. cần phải có kiến thức tổng hợp của nhiều lĩnh vực khác nhau. nhưng trong thực tế ngành này chỉ thường tập trung quan tâm đến các chất độc có nguồn gốc nhân tạo..2. đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế xã hội. ..107 5. Vì vậy. − Dựa vào bản chất hóa học: kim loại nặng. Hóa chất độc trong môi trường Trên thế giới hiện nay có trên 4 triệu loại hóa chất khác nhau được sử dụng. nhiều quốc gia đã đưa ra các quy định rất nghiêm ngặt về nồng độ của các hóa chất độc hại trong chất thải. Các chất độc gây hại cho môi trường thường có ba tính chất nguy hiểm sau: chậm phân hủy. phạm vi ảnh hưởng của các hóa chất độc hại đối với môi trường là rất rộng và rất đáng phải quan tâm. Để hạn chế tác hại của các chất độc. nông nghiệp và đời sống chính là mối nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe con người... chúng có tác dụng như các chất dinh dưỡng cho đời sống động thực vật. độc tố của vi khuẩn. độc tố thực vật. hợp chất cơ clo..

sản xuất các hợp − Là nguyên tố vi lượng cần cho cơ thể. độc với cây cối ở nồng độ trung bình − Ở nồng độ 1 mg/L ngăn cản sự phá hủy men răng. Ở nồng độ (5 mg/L phá hủy xương và gây vết răng − Độc. suy thận. than đá − Chất thải công nghiệp mỏ Mn Mo Se Zn − Độc. đặc biệt với một số loại cây − Tác động của VS vật lên khoáng kim loại ở pE nhỏ − Chất thải công nghiệp − Các nguồn tự nhiên − Các nguồn địa chất tự nhiên − Than đá. hệ thống ống dẫn − Chất thải công nghiệp mỏ − Thuốc trừ sâu. làm đảo lộn vai trò sinh hóa của các enzim. bệnh thận. gây cao huyết áp. ét xăng.1. chất cần thiết cho các enzim kim loại (metalloenzime) . công nghiệp thuộc da Cr (VI) có khả năng gây ung thư − Công nghiệp mạ Cu − Chất thải CN và sinh hoạt − Công nghiệp mỏ − Các nguồn địa chất tự nhiên Florua − Chất thải công nghiệp − Chất bổ sung cho nước − Công nghiệp khai thác mỏ Pb Hg − Công nghiệp than đá. gây bệnh thiếu máu. ở nồng độ cao gây độc hại − Độc với thực vật ở nồng độ cao. lưu huỳnh − Chất thải công nghiệp − Công nghiệp mạ − Hệ thống ống dẫn − Nguyên tố cần thiết cho sự sống ở dạng vết. chất crôm. có khả năng gây ung thư − Độc. có khả năng gây ung thư − Công nghiệp than đá B Cr − Sản xuất chất tẩy rửa tổng hợp − Các nguồn thải công nghiệp − Công nghiệp mạ. Gây độc cho động thực − Từ các ống dẫn nước vật dưới nước − Chất thải công nghiệp mỏ Cd Be − Công nghiệp than đá − Năng lượng hạt nhân − Công nghiệp vũ trụ − Gây ngộ độc cấp tính và mãn tính. phá hủy − Chất thải công nghiệp mạ kim loại các mô hồng cầu.108 Bảng 5. không độc lắm đối với động vật. rối loạn thần kinh − Độc tính cao − Ít độc đối vớí động vật − Độc cho thực vật ở nông độ cao − Độc đối với động vật − Ở dạng vết rất cần cho sự phát triển của thực vật − Ở nồng độ thấp rất cần cho sự phát triển của thực vật. Các nguyên tố độc hại trong nước thiên nhiên và nước thải [8] Nguyên tố As Nguồn thải ra − Thuốc trừ sâu − Chất thải hóa học Tác dụng gây độc − Độc.

Phản ứng quang phân phụ thuộc vào cả cường độ ánh sáng lẫn khả năng hấp thụ ánh sáng của phân tử chất gây ô nhiễm. Nhiều quá trình phân hủy phi sinh học chịu ảnh hưởng của ánh sáng (quang phân – photolysis) và nước (thủy phân – hydrolysis). Thời gian bán hủy của một số chất độc khó phân hủy (bền vững) được nêu ra trong Bảng 5. sau 20 năm. Phân hủy phi sinh học Nhiều quá trình trong tự nhiên có thể làm thay đổi cấu trúc của các hóa chất. tổng lượng thuốc trừ sâu tích tụ trong hồ vẫn còn đến khoảng 80% so với ban đầu.3. Nhưng bên cạnh các chất độc dễ bị phân hủy còn có nhiều chất độc rất bền trong môi trường và có khả năng gây hại lâu dài (DDT. Ngay cả khi đã ngừng sử dụng và thải chúng.1. thì các hóa chất độc này vẫn còn là mối nguy lâu dài đối với môi trường.. − Quang phân: ánh sáng.109 5. TCDD. − Thủy phân: nước (kết hợp với ánh sáng và nhiệt) có thể phá vỡ các liên kết hóa học.. Tính bền vững của độc chất trong môi trường Có nhiều quá trình sinh học hoặc phi sinh học trong tự nhiên liên quan đến sự phân hủy của các chất độc trong môi trường. Có thể lấy ví dụ trường hợp ô nhiễm thuốc trừ sâu ở hồ Ontario (là một trong năm hồ của Ngũ Đại Hồ. Những nghiên cứu ở khu vực này cho thấy. do đó đóng góp một cách đáng kể vào quá trình phân hủy của nhiều hóa chất trong môi trường. rất dễ bị thủy phân. do đó có thời gian sống và có tác hại hạn chế cho môi trường xung quanh. do đó các . do chúng có khả năng hấp thụ quang năng. cũng như các hợp chất hydrocacbon thơm đa vòng rất dễ bị phân hủy bởi ánh sáng. Bảng 5. PCBs. là những ví dụ điển hình về loại chất độc này). Phản ứng thủy phân thường đi kèm với sự kết hợp một nguyên tử cacbon vào phân tử..3. Phát thải liên tục các chất độc loại này vào môi trường. chủ yếu là ánh sáng tử ngoại. vì cường độ ánh sáng trong các môi trường này là lớn nhất.2. Phản ứng quang phân thường xảy ra trong không khí hay trong nước mặt. đồng thời giải phóng một thành phần tương ứng về điện tích. Các hợp chất vòng thơm không no. Bắc Mỹ) trong thập niên 50 đến thập niên 70. Phản ứng oxy hóa quang hóa parathion (một loại thuốc trừ sâu cơ photpho) được trình bày trong Hình 5. Florida. sau 10 năm vẫn còn ảnh hưởng nghiêm trọng làm giảm khả năng sinh sản của loại cá sấu sinh sống ở đây.2.1. có thể làm nồng độ của chúng tăng lên đến mức độc hại do sự tích lũy theo thời gian. có khả năng phá vỡ liên kết hóa học. thế kỷ 20. Ô nhiễm thuốc trừ sâu DDT và diclofol ở hồ Apopka. Nhiều loại hóa chất khi xâm nhập vào môi trường thì bị phân hủy. như liên kết este có trong parathion hoặc các loại thuốc trừ sâu cơ photpho khác. Năng lượng ánh sáng còn đẩy mạnh quá trình oxy hóa các chất gây ô nhiễm thông qua quá trình thủy phân hoặc quá trình oxy hóa. Các liên kết este. Thời gian bán hủy của một số hóa chất độc bền vững trong môi trường [10] Hóa chất độc Thời gian bán phân hủy Môi trường DDT 10 năm Đất TCDD 9 năm Đất Atrazine 25 tháng Nước Benzoperylene (PAH) 14 tháng Đất Phenanthrene (PAH) 138 ngày Đất Carbofuran 45 ngày Nước 5.

2. Phân hủy sinh học Mặc dù nhiều chất gây ô nhiễm có thể bị phân hủy phi sinh học trong môi trường.3. một số hóa chất bảo vệ thực vật cơ clo dễ bay hơi như lindane và hexachlorobenzene đã phân bố khắp nơi trên toàn cầu nhờ vào cách phát tán này. . tốc độ phân hủy các chất độc hóa học được tăng lên một cách đáng kể. mà chủ yếu là vi khuẩn và nấm. cacbon dioxit và các chất vô cơ đơn giản 5. Nhờ tác dụng của các vi sinh vật.3.110 hợp chất loại này có thời gian bán phân hủy trong môi trường rất ngắn. Tốc độ thủy phân tăng khi tăng nhiệt độ. mà do thay đổi sự phân bố của chúng từ khu vực này sang khu vực khác của môi trường.3.1. nhưng quá trình phân hủy này thường xảy ra với tốc độ rất chậm. nhưng không phải do các quá trình phân hủy. Người ta cho rằng. Ảnh hưởng của nắng (quang phân) và mưa (thủy phân) đến sự phân hủy của parathion 5. Nhiều chất ô nhiễm trong nước bị hấp phụ lên hạt chất rắn lơ lửng. Quá trình suy giảm nồng độ không do phân hủy Hàm lượng của nhiều chất gây ô nhiễm trong môi trường có thể bị suy giảm đi một cách đáng kể. sau đó lắng vào trầm tích. Tốc độ này cũng cao trong môi trường pH rất thấp hoặc rất cao. nước vào không khí và di chuyển đến một vùng khác. Các chất ô nhiễm dễ bay hơi có thể bay hơi từ đất. Vi sinh vật. Tốc độ thủy phân của các hóa chất trong môi trường nước phụ thuộc vào nhiệt độ và pH. phân hủy các hóa chất để lấy năng lượng từ quá trình phân hủy đó. Các quá trình phân hủy sinh học xảy ra dưới tác dụng của các enzim và thường kết thúc bằng sự khoáng hóa hoàn toàn các chất độc trong môi trường thành nước. Thủy phân Quang phân S (OC2H5)2 P O NO2 Parathion Diethylphosphorothioate S O (OC2H5)2 P (OC2H5)2 O NO2 Paraoxon P O + HO NO2 para-nitrophenol Hình 5. làm cho nồng độ của chúng trong cột nước giảm xuống.

− Trong quá trình hô hấp. 5. như vảy.4.4. Tích lũy sinh học Tích lũy sinh học được định nghĩa là quá trình trong đó sinh vật tích lũy các hóa chất trực tiếp từ môi trường vô sinh (nước. nhưng cũng có một số hóa chất có khả năng xâm nhập vào cơ thể qua đường da rất mạnh. có khả năng xâm nhập. Điều đáng quan tâm là nhiều chất độc bền vững. Môi trường nước thường chính là nơi các hóa chất có khả năng hòa tan trong chất béo chuyển từ môi trường vô sinh vào môi trường hữu sinh (cơ thể sinh vật). 5. đường ruột. trước đây atrazine là một loại thuốc diệt cỏ được sử dụng rất phổ biến ở Mỹ. vì vậy khả năng tích lũy các hóa chất độc hại có liên quan đến khả năng tan trong chất béo (tính ưa dầu – lipophilicity) của chúng.. Tích lũy sinh học Khả năng tồn tại lâu dài trong môi trường của một số hóa chất độc thực ra không đáng lo ngại nhiều.3. nước ngầm ở các khu vực có sử dụng atrazine đều bị ô nhiễm loại hóa chất này [10]. hồ. Nồng độ của các hóa chất này trong cơ thể sinh vật nước có thể cao gấp hàng trăm đến hàng ngàn lần nồng độ của chúng trong nước (Bảng 5. biển là nơi nhận một lượng rất lớn các hóa chất thải từ quá trình sản xuất và sinh hoạt. mang (cá). Điều này có thể được giải thích bằng hai lý do: − Sông. tích lũy trong cơ thể sinh vật. không khí) hoặc từ nguồn thức ăn vào cơ thể [10]. đất.111 Các chất dễ tan trong nước sẽ bị nước chảy tràn rửa trôi và thấm xuống đất làm ô nhiễm nước ngầm. nếu các chất độc này không đi vào được cơ thể sinh vật. Khi đã vào cơ thể sinh vật. động vật thủy sinh đã chuyển một lượng nước rất lớn qua màng hô hấp (mang cá).1. do các chất . Muốn vào được cơ thể sinh vật. các hóa chất không những phải thấm qua màng mà còn phải đi qua được lớp mỡ trên màng. Ví dụ.3). khó bị phân hủy. lông. chất độc cũng có thể phải cần thời gian để tích lũy đến lúc đạt được mức nồng độ gây độc. điều này đã tạo điều kiện rất thuận lợi để các hóa chất thâm nhập vào cơ thể. Các chất độc thường được xâm nhập vào cơ thể sinh vật qua các màng trong cơ thể như màng phổi. Sinh vật thủy sinh có thể tích lũy một lượng lớn các hóa chất tan được trong chất béo. . Mức độ tích lũy các hóa chất tan được trong chất béo phụ thuộc vào hàm lượng chất béo trong cơ thể sinh vật. Tích lũy sinh học trong cá của một số chất gây ô nhiễm [10] Hóa chất ∗ Hệ số tích lũy ∗ DDT 127000 TCDD 39000 Endrin 6800 Pentachlorobenzene 5000 Lepthophos 750 Trichlorobenzene 183 Hệ số tích lũy: tỷ số giữa nồng độ chất độc trong cá và nồng độ của nó trong nước ở trạng thái cân bằng Cơ chế tích lũy sinh học nhiều khi cũng làm chậm tác hại của chất độc. các nghiên cứu sau đó cho thấy rằng 92% nước các hồ được nghiên cứu đều có chứa atrazine. Atrazine tan nhiều trong nước nhưng lại ít bị đất hấp thụ. thường có tác dụng hạn chế sự xâm nhập của các loại hóa chất độc hại. nên thấm xuống đất và đi vào các túi nước ngầm. Bảng 5.. Da và các thành phần khác trên da. Nghiên cứu thực địa cho thấy.

Là một yếu tố rất quan trọng quyết định khả năng tích lũy sinh học của các chất độc. nên nồng độ của chúng trong nước giảm.4.4.112 này chỉ khuếch tán từ từ đến cơ quan đích để gây độc khi phần mỡ chứa chất độc trong cơ thể bị sử dụng vào mục đích khác. các chất độc loại này còn có thể di chuyển từ sinh vật mẹ sang sinh vật con qua trứng. sữa và gây độc cho sinh vật con.2. Hình 5.2. Tương quan giữa hàm lượng chất béo trong cơ thể của nhiều loại động vật ở hồ Ontario (thuộc Ngũ Đại Hồ) và hàm lượng PCBs trong toàn bộ cơ thể [10] 5. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự tích lũy sinh học Sự tích lũy sinh học của một chất ô nhiễm trong môi trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố: − Khả năng bị phân hủy trong môi trường. nên tích lũy DDT trong cá sống ở các hồ này cao hơn cá sống trong hồ phú dưỡng có chứa nhiều chất rắn lơ lửng. Ngoài ra. Tuy nhiên. do bị axit humic hấp phụ nên khả năng tích lũy sinh học của benzo[α]pyren ở cá thái dương (sunfish) bị giảm khoảng 3 lần [10]. dẫn đến giảm khả năng tích lũy sinh học. Vì vậy. − Tính ưa dầu (lipophilicity). dạng và sự tồn tại của chất ô nhiễm cũng ảnh hưởng đến sự tích lũy sinh học. khi mỡ bị chuyển hóa trong thời kỳ chuẩn bị sinh sản. − Nồng độ trong môi trường. các chất dễ bị chuyển hóa sinh học có khả năng tích . chỉ đến khi bước vào tuổi chuẩn bị sinh sản thì chúng mới bị ngộ độc và chết. ví dụ. Các chất này ít khi bị tích lũy trong mỡ và thường dễ bị đào thải khỏi cơ thể. − Khả năng chuyển hóa sinh học. Các chất dễ bị phân hủy trong môi trường sẽ không thể tồn tại trong một thời gian đủ dài để có thể tích lũy vào cơ thể sinh vật. các hóa chất tan được trong chất béo còn có xu hướng bị hấp phụ mạnh vào trầm tích. nhưng sinh vật chưa hề bị tác hại. Các chất dễ bị chuyển hóa sinh học thường dễ tan trong nước hơn trong chất béo. Khi đã bị hấp thụ vào cơ thể sinh vật. Ví dụ. trừ trường hợp chất ô nhiễm này được thải liên tục vào môi trường. nhiều trường hợp mặc dầu trong cơ thể sinh vật đã tích lũy sẵn một lượng lớn các chất độc trong mỡ. Ở các hồ nghèo dinh dưỡng. Đây là yếu tố đầu tiên đáng quan tâm nhất của một chất độc. do có ít chất rắn lơ lửng. Như có thể thấy trong Bảng 5.

đơn vị tính là mg/L dung dịch hóa chất. Độ độc cấp tính Độ độc cấp tính được định nghĩa là độ độc thể hiện sau khi phơi nhiễm một thời gian ngắn với chất độc.. đất. Smith and Hodge”.) hoặc do việc sử dụng hóa chất thiếu cẩn thận (ví dụ: phun thuốc trừ sâu bằng máy bay không đúng vị trí). LC50 thường được dùng để đánh giá độc tính của các chất độc dạng lỏng hoặc chất độc tan trong dung dịch nước.. thực vật có mạch nhựa. Hai thang xếp loại độ độc đang được dùng nhiều nhất hiện nay là thang “Hodge & Sterner” và “Goselin. khi biết giá trị LD50 của chúng. đơn vị tính thường là mg/kg động vật. động vật có vú. Bảng 5. sông hồ..6. cần nêu rõ đang sử dụng thang phân loại nào.1. chim.4. Có thể so sánh độ độc của các chất dựa vào thang độ độc.7 trình bày khoảng giá trị LC50 và LD50 tương đối của các hóa chất độc với cá và các động vật trên cạn. Từ các bảng này có thể thấy ngay sự khác biệt trong cách xếp loại độ độc của hai thang . do có khá nhiều thang xếp loại độ độc khác nhau đang được sử dụng hiện nay. khi sắp xếp độ độc của các chất. Bảng 5.5 và Bảng 5. Độc tính của một chất thường được đặc trưng bằng các đại lượng như LC50 và LD50. Smith & Hodge”. Từ các đại lượng này không thể suy ra được nồng độ tối đa cho phép của các chất độc trong môi trường. Ví dụ. Ví dụ. các đại lượng LC50 và LD50 đã cung cấp một giá trị thống kê để đánh giá độ độc cấp tính tương đối của các hóa chất độc. Có thể thấy ngay rằng. Tuy vậy. động vật không xương sống. − LD50 (median lethal dose): chỉ liều lượng của một chất độc có thể làm chết 50% số động vật thí nghiệm.3-dibromo-propyl)phosphate Cao 4570 3 5.113 lũy sinh học thấp hơn nhiều giá trị dự tính dựa vào tính ưa dầu của chúng. Công việc này thường dễ gây nhầm lẫn. tảo). − LC50 (median lethal concentration): chỉ nồng độ của một chất độc có thể làm chết 50% số động vật thí nghiệm.5. nồng độ tối đa cho phép phải thấp hơn nhiều giá trị LC50 của chất độc đang khảo sát. cá.5. Độ độc cấp tính của các chất độc trong môi trường được xác định thực nghiệm trên các loài lựa chọn đại diện cho các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái (ví dụ. Độc tính 5. Giá trị phân tích và giá trị tính toán của hệ số tích lũy sinh học trong cá của một số hóa chất có khả năng chuyển hóa sinh học khác nhau Hệ số tích lũy sinh học Chemical Khả năng chuyển hóa sinh học Dự đoán Xác định Chlordane Thấp 47900 38000 PCB Thấp 36300 42600 Mirex Thấp 21900 18200 Pentachloro-phenol Cao 4900 780 Tris(2. Vì vậy. Tổ chức Bảo vệ . Thông thường chỉ có thể gặp các trường hợp ngộ độc cấp tính đối với động vật và người trong các sự cố (ví dụ: tai nạn giao thông làm chất độc rò rỉ từ phương tiện vận chuyển vào không khí. nhưng lại được xếp vào loại “6” là chất “siêu độc” theo thang “Gosselin. Các thang xếp loại độ độc này được trình bày trong các Bảng 5. được xếp loại “2” là loại chất “rất độc” theo “Hodge & Sterner”. một chất độc có LD50 theo đường ăn uống là 2 mg/kg.

Phân loại độ độc (liều độc qua đường ăn uống có thể gây chết người) theo Gosselin.7.liều đơn) mg/kg LC50 (hô hấp) (chuột .phơi nhiễm 4 giờ) ppm LD50 (qua da) (thỏ .000 100. thí nghiệm chỉ được thực hiện ở các loài sinh vật với giả thiết đó là các loài đại diện cho các sinh vật ở cùng bậc trong hệ sinh thái. Bảng 5.liều đơn) mg/kg Liều chết người Gần đúng 1 Cực độc <1 < 10 <5 1 grain ≈ 0.000 350 – 2810 600 ml 5 Thực tế không độc 5000 – 15.000 – 100.114 Môi trường Mỹ (US-EPA) yêu cầu phải thí nghiệm trên ít nhất 8 loài khác nhau trong nước ngọt và nước mặn (16 thí nghiệm) bao gồm cá.000 30 – 600 ml 2 Độc nhẹ 5. Mặt khác. Cơ chế gây độc cấp tính Các chất độc trong môi trường thường thể hiện độc tính cấp tính qua nhiều cơ chế .000 600 – 1.590 1 lít 6 Ít có hại ≥ 15.6. Phân loại độ độc cấp tính của hóa chất độc đối với cá và động vật [10] Cá LC50 (mg/L) Chim/ Đ.vật có vú LD50 (mg/kg) Cấp độc Ví dụ về chất độc > 100 > 5000 Tương đối không độc Bari 10 – 100 500 – 5000 Ít độc Cadmi 1 – 10 50 – 500 Rất độc 1.2.200 ml 1 Thực tế không độc > 15.000 2820 – 22. nhưng giả thiết này thường là không đúng.000 – 15.0648 g 5 Cực độc 5 – 50 4 ml 4 Rất độc 50 – 500 30 ml 3 Khá độc 500 – 5.000 > 1200 ml Ngoài ra.600 1 lít Bảng 5. Smith & Hodge [24] Phân loại độ độc Cấp độc Liều lượng (mg/kg) Đối với người 70 kg 6 Siêu độc ≤5 1 grain ≈ 0.0648 g 2 Rất độc 1 – 50 10 – 100 5 – 43 4 ml 3 Khá độc 50 – 500 100 – 1000 44 – 340 30 ml 4 Độc nhẹ 500 – 5000 1000 – 10.5. Trong thực tế không có loài sinh vật nào có độ nhạy cảm ổn định với độ độc cấp tính của các loại hóa chất. người ta còn cố sắp xếp các loài sinh vật dựa vào mức độ nhạy cảm của chúng với các chất độc.000 10. Phân loại độ độc theo Hodge & Sterner [24] Phân loại độ độc LD50 (ăn uống) Cấp độc (chuột . động vật không xương sống và thực vật để xây dựng tiêu chuẩn chất lượng nước cho mỗi loại hóa chất.5. Bảng 5.000 ≥ 22.4-Dichlorobenzene <1 < 50 Cực độc Aldrin 5.

lượng chất độc tích lũy trong mô mỡ sau một thời gian dài cũng có thể bị giải phóng ra và gây tử vong trong thời kỳ động vật chuẩn bị sinh sản. . Đối với một số chất độc. cơ photpho và nhóm carbamate. các lớp lông bị dính chặt vào nhau. Độc tính mãn tính được đặc trưng bằng các đại lượng: − Mức không phát hiện được hiệu ứng (no observed effect level.3. ngộ độc mãn tính có thể gây tử vong. Hiện tượng ngộ độc cấp tính do ức chế cholinesterase ở cá và chim do việc sử dụng thuốc trừ sâu loại này trong nông nghiệp cũng như trong các mục đích khác rất thường gặp hiện nay. Các hóa chất loại này thường độc đối với nhiều loài khác nhau và đều thường là các loại hợp chất ưa dầu do đó có thể tích tụ ở lớp mỡ trên màng đến nồng độ đủ để biến đổi chức năng của màng. NOEL): là liều lượng độc chất tối đa không gây ra hiệu ứng rõ rệt trên động vật thí nghiệm khi phơi nhiễm liên tục trong một thời gian dài.5. 5. vì vậy con vật sẽ không chịu được giá lạnh. benzen. động vật có vú ở biển. nhanh chóng bị mất nhiệt và chết.…). Ví dụ. xuất huyết đường ruột và hoại tử gan. thay đổi màu da (ở cá). Ngộ độc mãn tính thường xảy ra với liều chưa đủ gây chết và thường ảnh hưởng có hại đến sự phát triển. trong lúc ngộ độc cấp tính các chất này lại không gây chết. lúc này lớp lông không còn xốp và có tác dụng cách nhiệt nữa. Các vết dầu tràn trên bề mặt nước bám vào và tạo thành một lớp bao phủ các loại động vật hoạt động ở vùng mặt nước (như chim. Khi thấm dầu. Độ độc mãn tính Độ độc mãn tính được định nghĩa là độ độc thể hiện sau khi phơi nhiễm một thời gian dài với chất độc. rỉa lông. Ở rái cá biển. do không khí giữa các lớp lông tạo thành một lớp cách nhiệt khá tốt. động vật còn có thể bị ngộ độc dầu. phơi nhiễm thời gian dài với các hóa chất có tính ưa dầu mạnh sẽ dẫn đến tình trạng tích lũy sinh học các loại hóa chất này trong cơ thể đến mức nồng độ gây chết.115 khác nhau. Biểu hiện thường thấy của sự hôn mê là tình trạng hoạt động lờ đờ. • Tác động vật lý: Các sự cố môi trường gây ra ngộ độc cấp tính theo kiểu tác động vật lý thường gặp nhất hiện nay là các sự cố gây ra do dầu tràn. keton. ngộ độc dầu còn gây ra các chứng bệnh khác như bệnh bọt khí trong phổi (pulmonary emphysema). NOEL thường được dùng để hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn về các mức giới hạn cho phép đối với một độc chất. hôn mê nhưng chưa chết. Bị hôn mê kéo dài có thể dẫn đến tử vong. Khoảng 60% các loại hóa chất công nghiệp thất thoát vào môi trường nước thể hiện độc tính cấp tính thông qua tác dụng gây hôn mê. • Hôn mê: Các hóa chất công nghiệp thường gây ngộ độc cấp tính (đặc biệt đối với với động vật thủy sinh) biểu hiện dưới dạng hôn mê. • Ức chế cholinesterase: Tác dụng ức chế cholinesterase là cơ chế gây độc cấp tính thường gặp của các thuốc trừ sâu nhóm cơ clo. ete và andehyt. sẽ hồi phục khi các hóa chất độc bị đào thải khỏi cơ thể. Các con vật bị nạn thường chết do mất nhiệt. Ngoài ra. hít thở không khí chứa hơi dầu cũng có thể làm tích lũy hydrocacbon đến mức độc hại. Động vật bị ngộ độc. Cơ thể các loại động vật có lông thường có khả năng chịu lạnh trong nước. Ăn uống. như đã trình bày trong các phần trên. Hôn mê xảy ra khi hóa chất độc tích lũy trong màng tế bào gây ảnh hưởng đến chức năng hoạt động bình thường của màng. Dưới đây sẽ trình bày ví dụ về một số cơ chế gây độc của một số chất độc hóa học thường gặp hiện nay. giảm phản xạ với các kích thích bên ngoài. khả năng sinh sản. Các hóa chất gây độc qua tác dụng gây hôn mê thường gặp là các loại rượu. hệ miễn dịch và hệ nội tiết của cơ thể sinh vật. Bên cạnh nguy cơ chết do mất nhiệt.

thuốc diệt cỏ. gồm những chất rất độc có LD50 (theo đường ăn uống) nhỏ hơn hoặc bằng 1. do có tác dụng ngăn cản sự dẫn truyền xung thần kinh. bao gồm những loại thuốc trừ sâu khá quen thuộc như DDT. loại này thuộc nhóm bị hạn chế sử dụng. thuốc diệt chuột và loài gặm nhấm. gồm các HCBVTV có LD50 (theo đường ăn uống) nhỏ hơn hoặc bằng 500 mg/kg thể trọng. một số HCBVTV rất bền có thể tích lũy trong môi trường.000 mg/kg thể trọng. Bảng 5.0 mg/kg thể trọng. Tác dụng độc hại của thuốc trừ sâu cơ clo Thuốc trừ sâu cơ clo được đưa vào sử dụng từ những năm thuộc thập niên 40 và 50 thế kỷ 20.1. chlordane. Hóa chất bảo vệ thực vật Hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) được sử dụng rất phổ biến trong nông nghiệp cũng như trong đời sống. nâng cao năng suất cây trồng. HCBVTV luôn gây ra nhiều lo ngại về khía cạnh môi trường và sức khỏe. gây ngộ độc cấp tính. Các hóa chất độc hại này có thể thâm nhập vào chuỗi thức ăn. thuốc trừ sâu. thuốc xông để bảo vệ ngũ cốc. Độ độc cấp tính và độ độc mãn tính của một số loại thuốc trừ sâu xác định trong phòng thí nghiệm trên các loài cá [10] (μg/L) ACR Độ độc mãn tính Cực độc 4. Nhóm III. aldrin. Nhóm II.6. HCBVTV là loại chất ô nhiễm đặc biệt trong môi trường. Bên cạnh các lợi ích như khống chế được một số loài gây hại. nhưng lại không gây hại cho các loài khác.6. toxaphene. một HCBVTV lý tưởng phải có tính chọn lọc cao.3 33 Độc Malathion 3000 Rất độc 340 8. Thuốc trừ sâu cơ clo là các chất độc thần kinh.8 Không độc Carbaryl 15000 Ít độc 378 40 Độc (μg/L) Độ độc cấp tính Endosulfan 166 Chlordecone Thuốc trừ sâu LC50 CV 5. methoxychlor. vì chúng là các loại hóa chất được con người đưa vào môi trường để tiêu diệt một vài dạng sinh vật trong tự nhiên. heptachlor. Các chất có ACR nhỏ hơn 10 thường có độc tính mãn tính thấp hoặc không độc. US-EPA còn phân loại các HCBVTV dựa vào khả năng gây ung thư.8. Tổ chức US-EPA đã chia HCBVTV thành 3 nhóm. dieldrin. endrin. con người. − Đại lượng ACR (acute:chronic ratio): là tỷ số LC50/CV. Ngoài ra. vào môi trường nước. Trong thực tế. CV): là giá trị trung bình nhân của NOEL và LOEL. . mirex và lindane.1. LOEL): là liều lượng độc chất thấp nhất còn có thể gây ra các hiệu ứng quan sát được trên động vật thí nghiệm khi phơi nhiễm liên tục trong một thời gian dài − Giá trị mãn tính (chronic value. đặc biệt là khả năng tích lũy sinh học trong cơ thể sinh vật. hầu hết các loại HCBVTV đều không chọn lọc. Nhóm I. gồm các chất không độc có LD50 (theo đường ăn uống) nhỏ hơn hoặc bằng 15.3 39 Độc 10 Cực độc 0.116 − Mức thấp nhất có thể phát hiện được hiệu ứng (lowest observed effect level. Tác dụng độc hại của một số chất 5. Chúng thường được chia thành nhiều nhóm như thuốc diệt nấm. nghĩa là chỉ tiêu diệt một vài loài sinh vật đích. Về lý thuyết.1. 5.6.

làm xuất hiện các cơn co giật và có thể dẫn đến tử vong. các động vật ăn phiêu sinh vật và tích lũy lại trong cơ thể. DDT được dùng rất rộng rãi trong nông nghiệp. dẫn đến chết. . ngăn cản quá trình kích thích tế bào thần kinh. Sau chiến tranh. cuối cùng tái tạo enzim acetylcholinesterase [8]: CH3 (1) EOH + enzim acetylcholinesterase CH3 O O CH2CH2N(CH3)2 acetylcholine CH3 (2) EO EO C C + H2 O + HOCH2CH2N(CH3)2 C O enzim acetyl (nhanh) choline EOH + CH3COOH O Thuốc trừ sâu cơ clo có thể đã ức chế enzim acetylcholinesterase do đó làm tích tụ acetylcholine gây kích thích tế bào thần kinh. Quá trình này được tóm tắt trong Hình 5. tích lũy trong màng mỡ bao quanh tế bào thần kinh và can thiệp vào sự chuyển dịch của các xung thần kinh dọc các tế bào thần kinh. có nồng độ gấp 10 − 15 lần. Quá trình phân hủy acetylcholine do enzim acetylcholinesterase xảy ra qua 2 bước (phản ứng 1 và 2). quân đội Mỹ đã dùng một lượng lớn DDT để diệt muỗi và côn trùng truyền bệnh sốt rét. giết chết sâu bọ. Trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. y tế và gia đình. nhưng tác dụng diệt côn trùng của DDT (diclo−diphenyl−tricloetan) (Hình 3.17 − 0. DDT được tích lũy trong chuỗi thức ăn và đi vào cơ thể người như sau: trong phiêu sinh vật ở biển có chứa khoảng 0.8) chỉ được Paul Mueller. nghĩa là chúng có chứa khoảng 0. song DDT có khả năng tích lũy trong cơ thể và có tác dụng độc hại lâu dài đối với sức khỏe.3. phát hiện vào năm 1939 (nhờ đó.04 ppm DDT. Người ta cho rằng chúng bị hòa tan trong các màng mỡ bao quanh dây thần kinh và can thiệp vào sự chuyển vận của các ion vào hay ra các dây thần kinh. Mặc dù DDT không tác dụng lên hệ thần kinh con người theo cơ chế như đối với hệ thần kinh côn trùng. điều này dẫn đến sự chuyển dịch các xung thần kinh. Các thuốc trừ sâu loại cơ clo như DDT. nên DDT và các loại thuốc trừ sâu cơ clo khác đã bị cấm sử dụng vào năm 1972 ở Mỹ. cá to ăn sinh vật trôi nổi. Enzim acetylcholinesterase tham gia vào quá trình phân hủy acetylcholine.5 ppm (ở chim). DDT tan vào trong mô mỡ. Tác dụng hóa sinh của DDT đối với môi trường đã được nghiên cứu kỹ. Acetylcholine là chất có tác dụng kích thích các tế bào thần kinh. Tương tự như các thuốc trừ sâu khác. trai và chim ăn cá lại tích tụ lại trong cơ thể đến 0. tồn tại trong môi trường một thời gian dài. nhà hóa học này đã được nhận giải Nobel).27 ppm (ở cá) và 3. làm tê liệt hệ thần kinh. DDT tác động lên hệ thần kinh trung ương. Kết quả dẫn đến sự phá hủy hệ thần kinh trung ương. Cơ chế tác dụng hóa sinh của các loại thuốc trừ sâu cơ clo với cơ thể con người chưa được biết một cách chắc chắn.15 − 75. nhà hóa học người Thụy Sỹ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã sử dụng DDT như một công cụ đắc lực trong chương trình kiểm soát sốt rét toàn cầu. 666 khá bền vững.4 ppm DDT.117 Mặc dù đã được phát minh vào năm 1874. Do chậm bị phân hủy trong môi trường và các tính chất độc hại khác.

2. làm vườn và thường được dùng dưới dạng bột mịn.5 ppm Ốc trai sò 0. Độc tính của các thuốc trừ sâu cacbamat phụ thuộc vào nhóm thế ở vị trí nhóm −OH.27 ppm 3. OR OR (3) EOH + X P EO OR' håüp cháút cå photpho P + HX enzim photphoryl OR OR EO OR' O O (4) P + H2O OR' (cháûm) EOH + HO OR' O O R' R' (5) P EOH + RO C EO N O cacbamat H C O N + ROH H enzim cacbaryl . sâu bọ.1.118 Phiêu sinh vật 0. OPs là loại thuốc trừ sâu được sử dụng rất rộng rãi để diệt côn trùng. Các hợp chất loại này đã được nghiên cứu từ những năm thuộc thập niên 30 và 40. tạo thành enzim phosphoryl hoặc enzim cacbaryl (phản ứng 3 và 5). Các loại thuốc trừ sâu cơ photpho và cacbamat ức chế enzim acetylcholinesterase do chúng có thể tác dụng với enzim acetylcholinesterase giống như acetylcholine.15 −75.N-dimethyl cacbamic. trong môi trường chúng rất dễ bị thủy phân và phân hủy. Thuốc trừ sâu cacbamat là các este của axit N-methyl cacbamic (CH3NHCOOH).04 ppm Cá Chim ăn cá 0.4 ppm Hình 5. hoặc trong một số trường hợp là axit N. Một số cacbamat là các thuốc trừ sâu phổ rộng. thế kỷ 20 và bắt đầu được dùng làm thuốc trừ sâu vào cuối Chiến tranh Thế giới thứ 2. Tác dụng độc hại của thuốc trừ sâu cơ photpho và cacbamat Các loại thuốc trừ sâu cơ photpho (organophosphorus pesticides – OPs) là este của axit photphoric hay thiophotphoric (Hình 3. gây tích tụ acetylcholine trong tế bào thần kinh. Ngày nay. Sự tích lũy DDT qua chuỗi thức ăn trong môi trường nước [8] 5.3.17 − 0.6.9). Các loại thuốc trừ sâu cacbamat không bị xếp vào loại các hóa chất bền vững. Thuốc trừ sâu cacbamat đuợc sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp.

000 người chết. Vì MIC luôn có lẫn phosgene. nhưng có vẻ như bệnh này không liên quan đến sự ức chế enzim acetylcholinesterase. (Phosgene. Các nước đang phát triển hàng năm dùng khoảng 30% lượng thuốc trừ sâu trên toàn cầu. kim loại được sử dụng trong công nghiệp. Tác dụng độc hại của metyl izocyanat (MIC) Metyl izocyanat (CH3NCO. Sản phẩm phân hủy của các hợp chất này không độc. Có thể các OPs đã ảnh hưởng đến một enzim thần kinh khác (vai trò của enzim này trong cơ thể chưa được biết rõ). Các hoạt động nhân tạo mới là nguồn gây ô nhiễm kim loại đáng quan tâm. do đó nạn nhân có thể chết trong vòng 24 giờ. dễ bay hơi. hút ẩm mạnh.2. ho tức và đau ngực. nên khi bị nhiễm độc MIC thường cũng bị nhiễm cả phosgene. quặng. gây kích thích tế bào thần kinh làm chết côn trùng. do cơ quan hô hấp bị kích thích mạnh. viết tắt là MIC) là nguyên liệu để sản xuất thuốc trừ sâu loại cacbamat. kim loại phải đi qua được màng và thâm nhập vào tế bào. 5. Khi tiếp xúc với MIC.000 người bị nhiễm độc thuốc trừ sâu. nhưng nồng độ của chúng thường thấp và không tập trung. Sản phẩm tạo ra được phân hủy bằng cách đun nóng với vôi sống sẽ thu được MIC: CH3NH3Cl + COCl2 → CH3NHCOCl + 2HCl to 2CH3NHCOCl + 2CaO ⎯⎯→ 2CH3NCO + CaCl2 + Ca(OH)2 MIC tạo thành luôn có lẫn khoảng 2% phosgene chưa bị phản ứng hết. Kim loại Đất. những người còn lại cũng sẽ bị chết do chứng viêm phổi. Hậu quả là acetylcholine không được phân hủy đủ nhanh. Để thể hiện độc tính. COCl2. nông nghiệp. Các triệu chứng khi bị nhiễm độc phosgene: co thắt khí quản. 5. nhưng chúng bị biến đổi nhanh trong môi trường.6. có thể bị tức ngực. các kim loại độc có độc tính khác nhau. trong số đó có khoảng 140. khó thở. thuốc trừ sâu cơ photpho và cacbamat vẫn đang được sử dụng. nhưng cũng có thể thấy một số tính chất độc chung thường gặp ở nhiều kim loại. Ngày nay. Thuốc trừ sâu cơ photpho và cacbamat có độc tính cao hơn loại cơ clo. Mặc dù. bản chất của bệnh OPIDN vẫn chưa được hiểu rõ. Ngoài khả năng gây ngộ độc cấp tính. mà còn đối với người tiêu dùng bình thường.3.6.119 R' (6) EO C O (cháûm) + H2O N R' EOH + HO H C O N H Quá trình phân hủy các hợp chất trung gian enzim photphoryl và enzim cacbaryl xảy ra chậm hơn nhiều so với quá trình thủy phân enzim acetyl. sau khi tiếp xúc với OPs qua đường tiêu hóa từ 7 đến 10 ngày. Việc sử dụng rộng rãi kim loại trong nhiều lãnh vực khác nhau. Theo các tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới. điểm sôi 43 − 45°C. có tên gọi tắt là OPIDN (organophosphorus-induced delayed neuropathy). Triệu chứng lâm sàng điển hình của bệnh là tình trạng mất khả năng điều khiển cơ ngoại biên. đã từng được sử dụng trong Chiến tranh Thế giới I). MIC được tổng hợp bằng phản ứng giữa metyl amoni clorua với phosgene (COCl2). . là chất khí rất độc.1. chủ yếu ở chi dưới. hàng năm trên thế giới có khoảng 750. công nghiệp sản xuất dược phẩm. Vì vậy. đã làm tăng nguy cơ nhiễm độc không chỉ đối với công nhân hoạt động trong các ngành sản xuất liên quan đến kim loại. do đó làm giảm nồng độ enzim hoạt động (chậm tái tạo enzim acetylcholinesterase. Cho đến nay. một số OPs còn liên quan đến một chứng bệnh thần kinh. EOH). 80% nạn nhân chết ngay trong 24 giờ đầu. song số người bị nhiễm độc thuốc trừ sâu ở các nước này lại chiếm 60% số ca nhiễm độc trên toàn thế giới [8]. đá. nước và không khí đều có chứa kim loại. MIC là chất lỏng.

4. lúc này màng tế bào gập lại và thu tóm chất bên ngoài tế bào tạo thành một bọng có màng bao bọc ở bên trong tế bào).là quá trình trong đó một chất đi vào bên trong tế bào nhưng không theo con đường thấm qua màng tế bào. kim loại liên kết với protein (như cadmium-metallothionein) có thể thâm nhập vào tế bào qua quá trình nhập bào (endocytosis . niken là các tác nhân có khả năng gây ung thư đối với người. beri. 5.6.2. Hình 5.1. màng tế bào hay màng của các thành phần trong tế bào. Ví dụ: chì thay thế kẽm trong enzim axit δ-aminolevulinic dehydratase (ALAD) và do đó gây ức chế quá trình tổng hợp hem (là một nhóm không chứa protein. Ví dụ: hợp chất của asen. Cơ quan nội bào: các kim loại độc có thể hủy hoại cấu trúc và chức năng của các nội . cadmi và cisplatin (Pt(NH3)2Cl2) có thể cũng là các tác nhân có khả năng gây ung thư. Các đích bị tấn công thường là các quá trình sinh hóa riêng biệt. là thành phần quan trọng của hemoglobin và các enzim có chứa hem như các sắc tố tế bào . một số kim loại khác (ví dụ như chì) có thể được hấp thụ bằng con đường khuếch tán thụ động (khuếch tán qua màng do sự chênh lệch nồng độ bên ngoài và bên trong tế bào theo hướng làm giảm gradient nồng độ). gây ức chế hoặc kích hoạt enzim. Người ta cho rằng. sở dĩ một số kim loại có khả năng gây ung thư là do chúng có thể tương tác với ADN trong cơ thể động vật. Kim loại có thể gây ức chế enzim bằng hai con đường chính sau: − Kim loại độc tác dụng với nhóm sulfhydryl (−SH) của enzim. Các cơ chế gây độc phổ biến và bộ phận cơ thể bị tổn hại Ức chế hoặc kích hoạt enzim: một trong các cơ chế gây độc chính của kim loại là tương tác với enzim.120 Kim loại ở dạng hợp chất tan được trong dầu có thể thấm qua màng tế bào (ví dụ thủy ngân ở dạng metyl thủy ngân).cytochrome). một số hợp chất của crom. Khả năng gây ung thư: một số kim loại có khả năng gây ung thư cho người và động vật. như phản ứng sau giữa ion thủy ngân (II) với enzim: SH + Hg2+ → [Enzim] SH S [Enzim] Hg + 2H+ S − Kim loại độc thay thế các kim loại có mặt trong enzim. có nhân sắt được bao bọc bởi các dị vòng hữu cơ porphyrin. Quá trình nhập bào (endocytosis) và quá trình xuất bào (exocytosis) Tác dụng gây độc của các kim loại thường liên quan đến tương tác giữa kim loại và thành phần đích trong tế bào.

do có thể tan được trong chất béo. Phơi nhiễm cấp tính có thể làm kích thích và gây tổn thương đường hô hấp. Hệ thần kinh: hệ thần kinh cũng thường bị tác động của các kim loại độc. Phơi nhiễm mãn tính có thể làm xơ hóa (nhôm) hoặc gây ung thư (asen. nên dễ đi qua màng tế bào và xâm nhập vào hệ thần kinh. ngón chân. tăng sắc tố da.5. Banglades. nên thận thường là cơ quan bị ảnh hưởng bởi các chất độc như kim loại trong cơ thể. 5. khoảng 80% các hợp chất của asen được dùng làm thuốc trừ sâu. ung thư … Hình 5. Cadmi. Nam Mỹ. Nhiễm độc asen gây hoại tử bàn tay và mất ngón tay [30] Hiện nay.121 bào quan. nguồn phơi nhiễm asen chính đối với con người là thực phẩm. còn các dạng chì vô cơ lại gây ức chế enzim. Cư dân sinh sống và sử dụng nước ngầm ở các vùng có nồng độ asen cao thường bị mắc các bệnh như bệnh sừng hóa. Ví dụ metyl thủy ngân. ở một số vùng trên thế giới. tích tụ kim loại trong thể men (lysosome). crom. ức chế enzim hô hấp trong thể hạt sợi (mitochondria)… Thận: do là cơ quan bài tiết chính của cơ thể. Ngược lại các dạng thủy ngân vô cơ dễ tan trong nước hơn. Ví dụ. niken). Hệ nội tiết và khả năng sinh sản: do cơ quan sinh sản của người hoạt động theo một cơ chế phức tạp liên quan đến thần kinh nội tiết và hóc môn. Hệ hô hấp: tiếp xúc với kim loại ở dạng bụi có thể hủy hoại phổi.6. như ở Đài Loan. Tương tự như vậy. mà thường chỉ là các chất độc gây hại cho thận.… Phơi nhiễm ở mức nồng độ cao hơn có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng như bị hoại tử đầu ngón tay. Tác dụng độc hại của asen Thông thường nồng độ của asen trong không khí và nước thấp.2. Tuy vậy. ức chế các enzim của thể lưới nội chất (endoplasmic reticulum). đặc biệt là các kim loại ở dạng hợp chất hữu cơ.…nồng độ của asen trong nước ngầm khá cao. các loại . nên ít có khả năng xâm nhập vào hệ thần kinh. bệnh “blackfoot”. các hợp chất chì hữu cơ thường là các chất độc thần kinh. Chì và cadmi là các kim loại độc gây tác hại hệ sinh sản ở con người.2. vì vậy bất kỳ một chất độc nào có khả năng tham gia vào các quá trình này đều có thể ảnh hưởng đến hệ sinh sản. thủy ngân thường là các kim loại độc có ảnh hưởng mạnh đến thận.

Diphosphat Glyxerat Adenosine Triphosphat Nếu có mặt AsO43− thì quá trình phụ xảy ra. ngăn cản tạo ra ATP là chất sản sinh ra năng lượng.122 thuốc diệt nấm. Ngoài ra. asen (+3) trong asenit. Các hợp chất của asen (+3) tan được trong dầu mỡ và có thể thâm nhập vào cơ thể bằng các con đường tiêu hóa. vi sinh vật có thể chuyển hóa asen thành dimethylasenate.phosphate glyxerat Adenosine Triphosphate . Độc tính của các dạng asen khác nhau tăng dần theo thứ tự sau: As(+5) < As(+3) < As(-3). CH2 OH CH CH2 OPO32PO43- OH CH ATP O C O C OPO32- H OPO32- Glyxeraldehyt 3 . chất này có thể tích lũy sinh học trong cá. tạo thành 1−aseno. do đó không hình thành và phát triển ATP: CH2 OH CH C CH2 OPO32- O H Glyxeraldehyt 3 . Asen có thể tồn tại trong các hợp chất ở ba mức oxy hóa: asen (+5) trong các hợp chất asenat. vật liệu bán dẫn. Trong vòng 24 giờ sau khi được hấp thụ. asen còn được dùng để sản xuất dụng cụ thủy tinh. Asen (III) độc vì nó tấn công vào các nhóm −SH của enzim. Asen cũng có thể thay thế photpho và tích tụ trong xương nhiều năm. nên sự tạo thành 1. diệt cỏ.protein) (phæïc bë thuû âäüng hoïa) AsO43− có tính chất tương tự PO43− sẽ thay thế ion PO43− gây ức chế enzim. sơn.phosphate AsO43- OH CH C OPO32ATP O OAsO321-arseno. làm cản trở hoạt động của enzim: SH [Enzim] S [Enzim] + AsO33 SH CH2 CH2 S CH2 SH S CH2 + AsO33- CH2 As O + 2OH As S CH2 SH (CH2)5 (CH2)5 C C O O + 2OH O Protein Protein (dihyrolipoic axit . 3−photphat glyxerat.3−diphotphat glyxerat không xảy ra. asen phân bố đi khắp cơ thể. chất màu. Trong môi trường.3 .liên kết với các nhóm −SH của protein tế bào. hô hấp và tiếp xúc qua da. Chỉ một phần nhỏ đi vào tế bào thần kinh.3 . nghêu sò và làm ảnh hưởng đến con người qua chuỗi thức ăn. và asen (-3) trong khí asin.phosphat 1.

phổi và tế bào mũi. còn khoảng 25 μg được giữ lại trong xương.3− dimercapto propanol (HS−CH2−CH(SH)−CH2OH) (BAL). do đó giai đoạn tạo thành porphobilinogen (II) (là các sản phẩm trung gian trong quá trình tạo hồng cầu) tiếp theo không thể xảy ra được. Nhiễm độc mạn tính thường được quan tâm đặc biệt vì cadmi bị đào thải khỏi cơ thể rất chậm. đau bụng. Sự cố nhiễm độc cadmi xảy ra ở tỉnh Toyama. bài tiết ra ngoài khoảng 200 μg Pb. sử dụng bùn nước thải đô thị làm phân bón. Nhiễm độc qua đường hô hấp có thể dẫn đến phù phổi. Cadmi bị phát tán vào môi trường ở gần các mỏ đang khai thác hoặc ở khu vực luyện kim. Vụ nhiễm độc ở Toyama được xem là vụ nhiễm độc cadmi nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Phần lớn cadmi thâm nhập vào cơ thể con người được đào thải từ từ qua thận. Sau khi ăn uống và bị nhiễm độc cadmi. Nhật Bản. phơi nhiễm ở nồng độ thấp có thể dẫn đến tình trạng tích lũy cadmi trong cơ thể. có lẽ do asen (+3) tấn công các liên kết có nhóm sulfua. Phần còn lại trong cơ thể dần dần được tích lũy cùng với tuổi tác. nhiều người đã chết.2. tiêu chảy ra máu. Chì ức chế ALA-dehidraza enzim (I). đau và có cảm giác cháy bỏng thực quản.4. Nhiễm độc mạn tính thường đi kèm với các triệu chứng không rõ ràng như tiêu chảy. Nước sông được sử dụng cho thủy lợi và dùng để sản xuất nước uống. mạ điện. Hầu hết nạn nhân đều bị tổn thương thận và loãng xương. pin sạc. sản phẩm ngũ cốc. ngón chân. phù não. nhiều triệu chứng đường ruột nặng sẽ xuất hiện. rối loạn thận và có thể chết trong vòng từ 24 giờ đến 4 ngày do rối loạn tuần hoàn. chất dẻo. Nhiễm độc cấp tính gây đau rát ở vùng tiếp xúc. 15 μg Pb từ nước (dạng hòa tan hoặc dạng phức) và 200 μg Pb từ các nguồn lương thực thực phẩm. chất này có khả năng tạo liên kết với AsO33−. đau bụng dữ dội. các triệu chứng chính thường gặp là buồn nôn.2. Hậu quả làm hàng trăm người dân sống trong khu vực bị mắc chứng bệnh do nhiễm độc cadmi có tên gọi là “bệnh itai-itai”. chì phá hủy quá trình tổng hợp hemoglobin và . Khi lượng Cd2+ được tích lũy đủ lớn. Vì vậy. 5. là những nguồn gây nhiễm cadmi trong thực phẩm. Cuối cùng có thể dẫn đến hoại tử đầu ngón tay. Lưỡi câu. gây dòn xương.6. Nguồn gây nhiễm độc cadmi thường là nước ngầm bị ô nhiễm do công nghiệp luyện kim. Các chất chống độc đối với asen là các hóa chất chứa nhóm −SH như 2. Trong công nghiệp cadmi được sử dụng để làm chất màu trong sơn. Tác dụng độc hại của cadmi Trong tự nhiên cadmi chủ yếu đi kèm với chì và kẽm trong quặng. Cuối cùng nạn nhân có thể bị vàng da. đau bụng. thiếu máu. tăng sắc tố và tăng sừng hóa. tăng huyết áp. gây ung thư. thiếu máu. nôn. sử dụng trong công nghiệp. Sau đó một số triệu chứng có thể đi kèm như tình trạng giãn mạch. Tác dụng độc hại của chì Trung bình người dân ở các thành phố lớn mỗi ngày đưa vào cơ thể 10 μg Pb từ không khí. khoảng 1% được giữ lại trong thận.123 Asen (+3) ở nồng độ cao làm đông tụ các protein. xiên đâm cá. nó có thể thế chỗ ion Zn2+ trong các enzim quan trọng gây ra rối loạn tiêu hóa và các chứng bệnh rối loạn chức năng của thận. thời gian bán phân hủy trong cơ thể vào khoảng 30 năm. nên không còn As (III) để liên kết với nhóm −SH trong enzim. Tác dụng độc hại chủ yếu của chì là gây ức chế một số enzim quan trọng của quá trình tổng hợp máu ngăn chặn quá trình tạo hồng cầu. ung thư da. 5. Các triệu chứng như nôn mửa. Vì vậy. Sau khi bị nhiễm độc cấp tính từ 30 phút đến 2 giờ. chế tạo hợp kim. đau thần kinh ngoại biên.3. phá hủy tủy xương. lá rau. do cadmi liên kết với protein tạo thành metallotionein có ở thận.6. co thắc cơ tim. vào những năm 1940 do hoạt động khai khoáng làm ô nhiễm cadmi trên sông Jinzu và các phụ lưu.

2. ở đây chì kết hợp với photphat trong xương rồi di chuyển vào các mô mềm và thể hiện độc tính của nó.3-dimercaptopropanol. Ngành công nghiệp sản xuất các thiết bị điện như sản xuất đèn thủy ngân cao áp. kết quả là phức chelat chì được tạo thành tan và đào thải ra ngoài qua nước tiểu. giảm chú ý.. co giật. penicillamin. Ở nồng độ cao hơn (> 0. Do có tính chất hóa học tương tự Ca nên trong cơ thể Pb tích lũy ở xương. chì còn ảnh hưởng đến hệ sinh sản. Chì phá hủy động mạch nhỏ và mao mạch làm phù não và thoái hóa thần kinh. Ngay cả khi chỉ phơi nhiễm chì ở mức độ thấp. đặc biệt đối với trẻ sơ sinh và trẻ em đang ở tuổi phát triển hệ thần kinh. Khi bị phơi nhiễm ở mức nồng độ cao hơn. ảnh hưởng có hại cho trẻ sơ sinh.5 − 0... hôn mê. cũng dùng nhiều thủy ngân. do đó làm cho cơ thể mệt mỏi. thiểu năng trí tuệ. Các chất chống độc của chì là các hóa chất có khả năng tạo phức chelat tan với Pb2+.8 ppm.. Ngoài ra. Công thức cấu tạo của ALA−dehydraza enzim và porphobilinogen Chì còn gây hại đến hệ thần kinh. dung dịch phức chelat của canxi có thể dùng để giải độc chì vì phức chelat chì bền hơn phức chelat canxi nên Pb2+ sẽ thế chỗ Ca2+ trong phức chelat. chúng tạo với chì các phức chelat sau: O C O CH2 C CH2 N CH2 O Pb N CH2 O C CH2 CH2 O O C O O Phæïc Pb .BAL (BAL: 2. pin thủy ngân. Tác dụng độc hại của thủy ngân Thủy ngân có nhiều ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp.8 ppm) chì có thể gây thiếu máu do thiếu hemoglobin. Cl2 bằng cách điện phân dung dịch muối ăn bão hòa với điện cực thủy ngân.. chì sẽ gây rối loạn chức năng của thận và phá hũy não.5.mercapto propanol) Phæïc Pb . Các hóa chất được dùng để giải độc chì là EDTA.7. chì ngăn cản quá trình sử dụng oxy để oxy hóa glucoza tạo ra năng lượng cho quá trình sống. suy giảm thị lực. các rơle điện. người ta dùng một lượng lớn các hợp chất cơ thủy ngân để chống nấm và làm sạch các hạt giống. gây sẩy thai. CH2 C HOOC CH2 C CH2 CH2 COOH HOOC CH2 C O C C CH COOH H2N NH2 CH2 N H H (I) delta-aminolevulinic axit (ALA dehydrase enzym) (II) porphobilinogen Hình 5.6.2. Ví dụ.3 . Các hợp chất thường dùng là: . Khi hàm lượng trong máu khoảng 0.6. như sản xuất NaOH. Phức chelat của chì với các chất chống độc 5.(d-penicillamin) Hình 5. nạn nhân (cả trẻ em và người lớn) có thể bị bệnh não.124 các sắc tố khác như các sắc tố tế bào (cytochromes). trẻ đã có biểu hiện hiếu động thái quá. Khi nồng độ trong máu nằm trong khoảng > 0. Trong nông nghiệp. Triệu chứng lâm sàng gây ra do những tác hại trên có thể là trạng thái lờ đờ.EDTA H2C CH CH2OH S OH S O C Pb HC H N C S S H2C S CH CH2OH H3C Pb CH3 Phæïc Pb .3 ppm.

Nhưng hơi thủy ngân nếu hít phải thì rất độc. Vào những năm 1953 − 1960. liên kết cộng hóa trị giữa Hg với C rất bền vững. Năm 1972. nếu nuốt thủy ngân vào bụng thì sau đó nó lại được thải ra ngoài. động vật và chuyển vào thức ăn của người.8. thủy ngân đi vào thực vật. − Thủy ngân (I) Hg22+ vào cơ thể thì sẽ tác dụng với ion Cl− có trong dạ dày tạo thành hợp chất không tan Hg2Cl2 rồi bị đào thải ra ngoài. Nước trong vịnh này bị nhiễm thủy ngân là do nước thải của nhà máy hóa chất. Trong ankyl thủy ngân. nó dễ dàng kết hợp với các amino axit có chứa lưu huỳnh của protein. − Thủy ngân (II) Hg2+ rất độc. Khi hít phải hơi thủy ngân. Bàn tay bị biến dạng của nạn nhân bị ngộ độc Hg ở Minamata [22] Tính độc của thủy ngân phụ thuộc vào dạng hợp chất hóa học của nó. không gây hậu quả nghiêm trọng. hủy hoại hệ thần kinh trung ương. Sau đó. Song Hg2+ không thể chui qua màng sinh học nên nó không thể thâm nhập vào các tế bào sinh học. Thủy ngân là một kim loại có độc tính cao.5. không dễ . Cá của vịnh có chứa 27 − 102 ppm thủy ngân dưới dạng metyl thủy ngân (xem “Phần đọc thêm” mục 3. khi gieo hạt giống xuống đất. Các ion vô cơ hòa tan). Hình 5. chất này tan được trong mỡ. các hợp chất này sẽ được phân tán rộng trên đất.1. Hai sự kiện trên chứng tỏ thủy ngân là chất gây độc rất mạnh. tại Nhật có nhiều trường hợp bị nhiễm độc nặng do ăn phải cá nhiễm thủy ngân từ vịnh Minamata. Hg2+ cũng tạo liên kết với hemoglobin và albumin trong huyết thanh vì cả hai chất này đều có chứa nhóm −SH.125 Metyl nitril thủy ngân: CH3−Hg−CN NH2 Metyl dixian diamit thủy ngân: H3C Hg N C NH2 H2N C N Metyl axetat thủy ngân: Etyl clorua thủy ngân: CH3−Hg−OOC−CH3 C2H5−Hg−Cl Các hợp chất thủy ngân dùng làm sạch hạt giống. nên Hg22+ không độc. − Thủy ngân kim loại tương đối trơ và không độc.2. 450 nông dân ở Irắc đã chết do ăn phải loại lúa mạch bị nhiễm thủy ngân từ thuốc trừ sâu. đặc biệt là ion metyl thủy ngân CH3Hg+. phần chất béo của các màng và trong não tủy. thủy ngân sẽ đi vào não qua máu. − Các hợp chất hữu cơ của thủy ngân có độc tính cao nhất.

phá vỡ nhiễm sắc thể và ngăn cản sự phân chia tế bào. Đặc tính độc hại của thủy ngân và các hợp chất thủy ngân được trình bày tóm tắt trong Bảng 5. Sự khuếch đại sinh học của thủy ngân trong chuỗi thức ăn [8] Có thể ngăn chặn được tình trạng ô nhiễm thủy ngân nếu tuân thủ các qui tắc do Tổ chức Bảo vệ Môi trường của Mỹ và Thụy điển đề nghị: − Chuyển hướng công nghệ mới thay vì sử dụng điện cực thủy ngân trong công nghiệp sản xuất NaOH và Cl2. nhưng có thể chuyển thành RHg+ trong môi trường axit trung bình HgS Không tan và không độc. Nhiễm độc metyl thủy ngân cũng dẫn tới sự phân chia nhiễm sắc thể.9. thủy ngân và muối của thủy ngân có thể bị một số vi khuẩn kỵ khí chuyển hóa thành metyl thủy ngân hay dimetyl thủy ngân (CH3)2Hg.5 ppm. .9. Đặc tính hóa học và sinh hóa của thủy ngân và các hợp chất của nó [8] Loại Đặc tính hóa học và sinh hóa Hg Nguyên tố thủy ngân tương đối trơ. gây rối loạn việc truyền các xung thần kinh. Khi mẹ bị nhiễm metyl thủy ngân thì trẻ con sinh ra thường chịu những thương tổn không thể hồi phục được về hệ thần kinh trung ương. trí tuệ kém phát triển. Hg liên kết vào màng tế bào ngăn cản quá trình vận chuyển đường qua màng. tích trữ trong các mô mỡ R2Hg Độc tính thấp. có trong đất Trong môi trường nước. Các triệu chứng nhiễm độc thủy ngân bắt đầu xuất hiện khi nồng độ metyl thủy ngân (CH3Hg+) trong máu vào khoảng 0. − Cấm sản xuất và sử dụng thuốc trừ sâu loại ankyl thủy ngân. nhưng lại cho K đi qua màng. Đặc tính nguy hiểm nhất của ankyl thủy ngân (RHg+) là có thể thấm qua được các màng ngăn cản và thâm nhập vào mô của bào thai qua nhau thai. quá trình vừa nêu làm suy giảm năng lượng tế bào. Quá trình lan truyền thủy ngân và cuối cùng đi vào cơ thể người có thể tóm tắt trong sơ đồ sau: Hg2+ VK kỵ khí CH3Hg+ Phiêu sinh vật Nồng độ tăng hơn 103 lần Người Cá lớn Cá nhỏ Côn trùng Chim Hình 5. Bảng 5. Dimetyl thủy ngân trong môi trường axit trung bình sẽ chuyển hóa thành metyl thủy ngân (CH3Hg+) tan trong nước. không độc. thông thường ở dạng CH3Hg+.126 dàng bị phá vỡ nên ankyl thủy ngân khá bền. co giật. nguy hiểm cho hệ thần kinh não. gây nên bệnh tâm thần phân liệt. dễ di chuyển qua màng sinh học.9. Hơi thủy ngân khi hít phải rất độc Tạo được hợp chất không tan với clorua (Hg2Cl2) có độ độc thấp Hg22+ Hg Độc. Đối với tế bào não. nhưng khó di chuyển qua màng sinh học 2+ RHg+ Rất độc.

127

− Hạn chế sản xuất và sử dụng các loại thước trừ sâu khác có chứa thủy ngân, chỉ
được sử dụng chọn lọc ở một số vùng,
Trầm tích nhiễm thủy ngân trong sông hồ có thể tạo ra ion metyl thủy ngân tan vào
nước. Ở Thụy Điển, người ta đã thử nghiệm bao phủ trầm tích đáy bằng các vật liệu nghiền
mịn có khả năng hấp phụ cao để tránh quá trình tái hòa tan thủy ngân vào nước. Cũng có thể
chôn lấp trầm tích nhiễm thủy ngân trong các vật liệu vô cơ trơ.
5.6.3. Tác dụng độc hại của một số chất độc khác
5.6.3.1. Tác dụng độc hại của cacbon monooxit (CO)
Cacbon monooxit là một khí độc, nó tạo hợp chất bền với hemoglobin. CO có thể thế
O2 trong hemoglobin tạo ra cacboxy-hemoglobin, do đó làm giảm khả năng tải O2 của máu:
O2Hb + CO ↔ COHb + O2
Khi cấp cứu người bị nhiễm độc CO, trước hết phải đưa nạn nhân ra chỗ thoáng và
cho thở oxy để phản ứng giải hấp CO xảy ra:
HbCO + O2 ↔ HbO2 + CO
Bảng 5.10. Ảnh hưởng độc hại của CO đối với con người ở các nồng độ khác nhau [8]
Nồng độ CO
(ppm)

HbO2 →HbCO

10

2

Rối loạn khả năng phán đoán, giảm tầm nhìn

100

15

Đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi

250

32

Ngất, bất tỉnh

750

60

Chết sau vài giờ

1000

66

Chết rất nhanh

% chuyển hóa

Ảnh hưởng độc hại đối với con người

5.6.3.2. Tác dụng độc hại của các oxit nitơ (NOx)
Trong khí quyển thường tồn tại hai oxit nitơ chính là NO và NO2.
NO cũng có khả năng tạo liên kết với hemoglobin như CO, làm giảm hiệu suất vận
chuyển oxy của máu. Song, trong không khí bị ô nhiễm, lượng NO thấp hơn nhiều lần so với
khí CO, vì vậy tác động của nó đến hemoglobin cũng nhỏ hơn nhiều.
NO2 độc hại hơn đối với sức khỏe con người. Cơ chế gây độc của NO2 chưa được biết
rõ. Người ta cho rằng, một số enzim như catalase và lactic dehydrogenase có thể bị phân hủy
dưới tác dụng của NO2.
Thuốc chống ngộ độc NO2 thường được sử dụng là các chất chống oxy hóa như
vitamin E.
Bảng 5.11. Ảnh hưởng độc hại của NO2 với con người ở các nồng độ khác nhau [8]
Nồng độ NO2
(ppm)

Thời gian
phơi nhiễm

Mức độ độc hại đối với con người

50 − 100

Dưới 1 giờ

Viêm phổi khi phơi nhiễm 6−8 tuần

150 − 200

Hủy hoại khí quản, chết nếu phơi nhiễm 3−5 tuần

≥ 500

2 − 10 ngày

Chết

128
5.6.3.3. Tác dụng độc hại của khí sunfurơ (SO2)
Khí sunfurơ gây tác hại chủ yếu ở đường hô hấp, kích thích và gây ngạt. Hầu hết mọi
người đều bị kích thích khi nồng độ SO2 trong không khí bằng hoặc cao hơn 5 ppm. Những
người nhạy cảm có thể bị kích thích ngay ở nồng độ thấp hơn 1 − 2 ppm SO2. Nhiễm độc SO2
ở nồng độ cao hơn 5 − 10 ppm SO2 có thể gây co thắt phế quản mạnh.
Ô nhiễm SO2 kèm với khói có thể gây ra hiện tượng synergism, đặc biệt trong các sự
cố sương khói kiểu London.
Mặc dù nồng độ gây chết người khá lớn, đến 500 ppm, nhưng khí SO2 vẫn được xem
là tác nhân gây ô nhiễm không khí đáng kể nhất, do nó có thể gây tác hại đến người già, người
có bệnh đường hô hấp, tim mạch.
Đối với thực vật, ở nồng độ cao, SO2 phá hủy các mô lá, làm hư hại vùng rìa và vùng
nằm giữa các gân lá. Khi độ ẩm tương đối trong không khí tăng lên thì tác hại của SO2 đối với
thực vật cũng tăng lên. Tác hại này trở nên nghiêm trọng khi những lỗ nhỏ trên lớp biểu bì bề
mặt dùng để trao đổi khí bị nở ra. Tiếp xúc lâu dài với khí quyển chứa SO2 ở nồng độ thấp sẽ
nguy hiểm với cây trồng hơn tiếp xúc với nồng độ cao trong thời gian ngắn.
5.6.3.4. Tác dụng độc hại của ozon và PAN
Ozon và PAN (peroxyaxetyl nitrat CH3−COO−ONO2) là sản phẩm của quá trình
quang hóa. Cả hai khí này đều gây tác hại đối với mắt và cơ quan hô hấp của con người. Con
người chỉ cần tiếp xúc với không khí chứa 50 ppm O3 trong vài giờ cũng có thể dẫn tới tử
vong do bị tràn dịch màng phổi. Ở những nồng độ thấp hơn không dẫn đến chết người, nhưng
gây tích lũy chất lỏng trong phổi và phá hoại các mao quản của phổi. Trẻ em cũng như các
động vật còn non rất nhạy cảm với tác động độc hại của ozon.
Tác dụng hóa sinh của ozon và PAN chủ yếu là do tạo ra các gốc tự do. Nhóm −SH
(sulphydril) trên các enzim bị các tác nhân oxy hóa này tấn công, ngoài ra còn có thể bị axêtyl
hóa bới PAN.
Các tác nhân oxy hóa quang hóa làm tê liệt sự hoạt động của các enzim như izocitric
dehydrogenase; malic dehydrogenase và glucose−6−photphate−dehydrogen −ase. Các enzim
này có liên quan đến chu trình axit citric và làm phân hủy glucose, là chất tạo ra năng lượng tế
bào. Các tác nhân oxy hóa này cũng ngăn cản hoạt tính của các enzim tổng hợp xenluloza và
các chất béo trong thực vật.
5.6.3.5. Tác dụng độc hại của cyanua (CN−)
Cyanua có trong hạt của các loại quả như táo, mơ, anh đào, đào, mận,... Cyanua trong
thực vật thưòng liên kết với các gốc đường gọi là amygdalin. Đường amygdalin bị enzim hay
axit thủy phân tạo ra cyanua (ví dụ: trong dạ dày):
O C6H10O4 C6H11O5
CH
C N

caïc âån vë glucose

+ 2H2O

HCN + 2C6H12O6 + C6H5CHO
Glucose

Benzaldehyt

Amydalin

Cyanua ức chế các enzim oxy hóa làm ngăn cản một giai đoạn trung gian của quá trình
sử dụng oxy để tạo ra ATP. Quá trình tạo ra ATP (adenozin triphotphat) xảy ra qua các bước
sau:
Bước 1: Fericytochrom oxydaza (một protein chứa sắt, viết tắt là Fe(III)−oxit) bị
glucoza khử thành ferrocytochrom oxydaza (viết tắt là Fe(II)−oxit):
Fe(III)−oxit + glucoza → Fe(II)−oxit + glyxeraldehyt

129
Bước 2: Fe(II)−oxit nhường e cho oxy và biến thành Fe(III)−oxit:
Fe(II)−oxit + ½ O2 + 2H+ → Fe(III)−oxit + H2O
Sau đó glyxeraldehyt kết hợp với PO43−, tạo ra ADP (adenozin diphotphat), chất này
tiếp tục kết hợp với PO43− để tạo thành ATP là chất sản sinh ra năng lượng:
3-

4
ADP ⎯⎯⎯
→ ATP
Nếu có mặt xianua thì Fe(III)−oxit sẽ kết hợp với CN−:
Fe(III)−oxit + CN− → Fe(III)−oxit−CN
làm bước 1 bị ngăn cản, do đó các bước sau không xảy ra được để tạo thành ATP. Thêm vào
đó CN− còn tạo phức với các hợp chất hematin khác.
Để điều trị nhiễm độc cyanua, người ta tiêm NaNO2 vào mạch máu, hoặc cho nạn
nhân ngửi amylnitrit, khi đó xảy ra các phản ứng lần lượt như sau:
− NO2− oxy hóa hemoglobin HbFe(II) thành methemiglobin HbFe(III), chất này không
vận chuyển được O2 tới các mô như hemoglobin HbFe(II):

PO

NO

2
HbFe(II) ⎯⎯⎯
→ HbFe(III)
(phản ứng này được xem là nguyên nhân gây độc của NO2−, làm thiếu oxy, có khi dẫn đến tử
vong).

− HbFe(III) sẽ lấy CN− của phức ferricytochrom oxydaza với CN−:
HbFe(III) + Fe(III)−oxit−CN → HbFe(III)−CN + Fe(III)−oxit
− Điều trị tiếp với S2O32− để loại bỏ CN−:
HbFe(III)−CN + S2O32− → SCN− + SO32− + HbFe(II)
Phản ứng này cần xúc tác là men chứa nhóm SCN− (rhodanase) hay mitocrondrial
sulfua transferase.
5.6.3.6. Các chất gây ung thư (carcinogens)
Các nghiên cứu dịch tễ học đã cung cấp nhiều bằng chứng cho thấy con người khi
phơi nhiễm một số loại hóa chất, tác nhân độc hại xác định sẽ mắc bệnh ung thư.
Thuật ngữ carcinogens được dùng để chỉ các hóa chất , tác nhân (tia phóng xạ, tia bức
xạ,...), có khả năng gây ung thư ở người và động vật.
Dựa vào khả năng gây ung thư, Tổ chức Thế giới Nghiên cứu về Ung thư (IARC –
International Agency for Reseach on Cancer) và Tổ chức Bảo vệ Môi trường (EPA) phân loại
các chất độc thành các nhóm (Bảng 5.12).
Bên cạnh các chất được xếp vào loại có khả năng gây ung thư (carcinogen), còn có
một số chất bản thân không có khả năng gây ung thư, nhưng khi kết hợp với một tác nhân
khác lại có khả năng gây ung thư, các chất loại này được gọi tên là co-carcinogens.
Để đánh giá khả năng gây ung thư của một tác nhân nghi vấn, người ta thường sử
dụng kết quả nghiên cứu dịch tễ học và nghiên cứu trên động vật loài gặm nhấm. Bằng chứng
quan trọng nhất để kết luận về khả năng gây ung thư của một tác nhân nào đó thường được
dựa vào kết quả nghiên cứu dịch tễ học.
Tuy vậy, các nghiên cứu này thường rất phức tạp và thường phải cần thời gian hàng
chục năm (20 đến 30 năm) từ lúc phơi nhiễm với tác nhân đến lúc các triệu chứng lâm sàng
đầu tiên về chứng bệnh ung thư được phát hiện. Do thời gian cần theo dõi quá dài, nên nghiên
cứu dịch tễ học thường có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố phơi nhiễm bổ sung cũng như
các yếu tố ảnh hưởng khác không kiểm soát được, làm cho kết quả nghiên cứu khó có thể nói
là hoàn toàn chính xác.

Nhóm 4 Danh mục các hóa chất. không tính đến các bằng chứng trên động vật thí nghiệm.N-bis-(2-Chloroethyl)-2-naphthylamine (chlornaphazine) Bis(chloromethyl) ether và chloromethyl methyl ether 1. Không có bằng chứng về khả năng gây ung thư trong 2 thí nghiệm hoàn chỉnh trên 2 loài động vật khác nhau hoặc đều không có bằng chứng về khả năng gây ung thư trên thí nghiệm đầy đủ về dịch tễ học và thí nghiệm trên động vật. Nhóm 3 Nhóm D Không thể đánh giá được về khả năng gây ung thư cho người. Nhóm 2B Nhóm C Có thể sẽ gây ung thư cho người. nhưng chưa có hoặc không có bằng chứng thỏa đáng về khả năng gây ung thư trên người. Bảng này còn cung cấp các thông tin về các nghề nghiệp có bị phơi nhiễm với các loại hóa chất tương ứng. tác nhân đã được IARC xếp loại là tác nhân gây ung thư được trình bày trong Bảng 5. Nhóm B2 Có đủ bằng chứng dịch tễ học về khả năng gây ung thư trên động vật thí nghiệm.13. Nhóm E Gần như chắc chắn không gây ung thư cho người. hỗn hợp chất gây ung thư ở người và ngành nghề có nguy cơ bị phơi nhiễm [10] Aflatoxyns 4-Aminobiphenyl Asen và một số hợp chất asen Amiăng Azathioprine Benzene Benzidine Beri và một số hợp chất của beri N. Phân loại các chất gây ung thư theo IARC và EPA [10] IARC EPA Nhóm 1 Nhóm A Đã biết chắc sẽ gây ung thư cho người (Đã có đủ bằng chứng về dịch tễ học để chứng minh có sự liên quan giữa tác nhân phơi nhiễm và việc phát bệnh ung thư ở nạn nhân) Nhóm 2A Nhóm B Gần như chắc chắn gây ung thư cho người Nhóm B1 Chưa có nhiều bằng chứng về dịch tễ học về khả năng gây ung thư ở người. ít bằng chứng đối với động vật.13. Không có bằng chứng về khả năng gây ung thư ở người. chất. Danh mục các tác nhân.12.4-Butanediol dimethylsulfonate (Myleran®) Cadmi và một số hợp chất của cadmi Chlorambucil 1-(2-Chloroethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosourea (MeCCNU) Crom và một số hợp chất của crom . Chưa có hoặc không có bằng chứng thỏa đáng về khả năng gây ung thư ở người và động vật. Bảng 5.130 Bảng 5.

mãn tính) Virut Hepatitis C (gây viêm gan C. không thuộc loại steroid Estrogens. thuộc loại steroid Etylen oxit Etoposide kết hợp với cisplatin và bleomycin Helicobacter pylori Virut Hepatitis B (gây viêm gan B. mãn tính) Thuốc nam có chứa hoạt chất từ loài Aristolochia (một loài dây leo) HIV.8-Tetrachlorodibenzo-para-dioxin .131 (Bảng 15. nhóm 16 Virut Papilloma. nhóm 1 Melphalan (2-amino-3-[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-propanoic a. nhóm 1 Virut Papilloma.7. dùng làm vũ khí hóa học) 2-Naphthylamine Neutron Các hợp chất Nicken Opisthorchis viverrini (một loại sán lá) Thuốc ngừa thai Tia phóng xạ α Tia phóng xạ β Radon Schistosoma haematobium (một loại ký sinh trùng) Silica Bức xạ Mặt trời Bột Talc chứa khoáng dạng sợi amiăng Tamoxyfen (một loại dược phẩm điều trị ung thư vú) 2.3. nhóm 18 Virut tế bào lymphotropic T.) Methoxsalen với liệu pháp UV-A (PUVA) MOPP và các liệu pháp hóa học kết hợp khác kể cả các tác nhân ankyl hóa Mustard Gas (Bis (2-chloroethyl) sulfide.3 tiếp theo) Cyclophosphamide Cyclosporin A (cyclosporin) Diethylstilbestrol Virut Epstein-Barr Erionite Liệu pháp Estrogen Estrogens.

gây ung thư. . quả cau.3 tiếp theo) Thiotepa [tris(1-aziridinyl)phosphine sulfide] Thori dioxit Treosulfan Vinyl clorua Bức xạ tia X và tia γ Hỗn hợp Đồ uống có cồn Hỗn hợp giảm đau chứa phenacetin Nhai trầu với thuốc lá Tro than đá và hắc ín từ than đá Dầu khoáng (mineral oils) Cá muối Shale oils (loại dầu tách ra từ đá trầm tích chứa chất hữu cơ) Muội than Khói thuốc và các sản phẩm thuốc lá không khói Mùn cưa Tình huống phơi nhiễm Sản xuất nhôm Sản xuất phẩm nhuộm auramine Sản xuất và sửa chữa giày da Khí hóa than đá Khí hóa than cốc Săn xuất đồ gỗ Bị phơi nhiễm radon khi khai thác hematit Đúc. luyện sắt thép Sản xuất isopropanol Sản xuất thuốc nhuộm fucsin Thợ sơn Công nghiệp cao su Khói axit vô cơ mạnh có chứa axit sulfuric Không phải chỉ những loại hóa chất nhân tạo mới gây ung thư ở người. như sợi amiăng. cản trở chúng truyền các chỉ dẫn cần thiết cho việc tổng hợp các chất điều khiển quá trình sinh trưởng của tế bào. do đó làm cho tế bào phát triển vô tổ chức.132 (Bảng 15. ngay trong tự nhiên cũng có nhiều tác nhân có thể gây ung thư. chèn ép các tế bào khác. Các chất độc gây ung thư tác động lên ADN. aflatoxyn B1. niken và một số hợp chất của asen cũng có khả năng gây ung thư ở người.

SO2. CN−. Chất độc loại “ưa dầu” hay “ưa nước” thường có khả năng tích lũy sinh học? Tại sao? 4. LD50. Giải thích ý nghĩa của các đại lượng LC50. Các tính chất nguy hiểm cần lưu ý của các chất độc? 3. NOEL. Giải thích tác dụng độc hại của CO. NOx. Khi so sánh độ độc của các chất dựa vào giá trị LC50 hay LD50 cần lưu ý điều gì? 6. Giải thích và nêu ví dụ về ảnh hưởng của các chất độc hóa học đến các enzim. Các cơ chế gây độc phổ biến của accs kim loại độc? 9. Đối tượng nghiên cứu của độc học môi trường là gì? 2. . Để đánh giá độ độc cấp tính thường sử dụng các đại lượng nào? 5. DDT tác động thế nào đến hệ thần kinh của côn trùng? 7. 8. 10. Trình bày độc tính của các thủy ngân và các dạng hợp chất của nó. LOEL.133 Câu hỏi 1.

robl. http://umanitoba.net/trips/2004/Southern_California/Los_Angeles/la_skyline. 2nd ed.eoearth. 2nd ed. Environmental Science and Engineering. 1st ed.ltd. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội (1999). [8].gif. CRC Press.jpg.com/past_issues/2000/may_00_arsenic_3. A textbook of modern toxycology.gov/images/content/160658main2_OZONE_large_350. Lê Trình. Prentice Hall. Gary W. 3rd ed. Peavy. [14].jpg. http://www. Chapman & Hall.w1. (1989). [25].com/Pix/C900991. Wastewater Engineering: Treatment. 1st ed.. http://www. Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước. [5].nasa. and Reuse. [10]. Howard S. 1st ed. NXB KH&KT (1998).edu/courses/builders/lessons/less/les4/genes/eut_and_pro.uk/images/clip_image002_000.jpg. [29].gif/190pxTomokos_hand.jpg. [26]. Donald R. Jackson & Julie M. Vũ Đăng Độ.. http://industrial-landscape. [3].html.wikimedia.jpg. [16]. http://www. McGraw-Hill. http://whyfiles. Disposal. http://www. Applications of Environmental Chemistry.jpg/300px-London_Smog.siliconeer. Eugene R. Anil Kumar De. [28]. Andrew R. [4]. 3rd ed. [13]. The Concise Lexicon of Environmental Terms. Metcalf & Eddy. (1995). Nguyễn Văn Nội.gif. [30]. [22]. HCM. Hóa học môi trường (Tập 1). (1996). John Wiley & Sons.mrfs. Environmental soil chemistry. Wiley Eastern Ltd. [1].134 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Huy Bá.. (2000).gif.edu/~chm/vchembook/images2/196sculpture. Richard Hawkins..calstatela. [24].jpg. [23]. (1993).admas. George Tchobanoglous.W. Environmental Engineering.org/201mercury/images/minamata_child. Lê Huy Bá. [20]. Phạm Hùng Việt. http://www. tái bản lần 1 (2002).org/upload/thumb/b/b7/London_Smog.jpg. 2nd ed. NXB. Donald L.jpg [19]. Longman Group Limited. [2]. NXB Giáo dục (1997). [11]. (2004). Elsevier Science.(2003). [7]. . Glynn Henry. Độc học Môi trường. Inc. Environmental Chemistry. Rowe. John Wiley & Sons. Environmental Science . Hóa học và sự ô nhiễm môi trường. Ernest Hodgson. (1985).ĐHQG TP. Môi trường (Tập 1).elmhurst. [15]. Weiner. NXB KH&KT (1997). Manahan Stanley E.com/FG-image-gallery/source/image/ trickling_filter_8983.The Natural Environment and Human Impact. Sparks. [27]. 1st ed. [21]. [12].ca/oshanswers/chemicals/ld50. 1st ed. McGraw-Hill Book Co. Đặng Kim Chi.ca/institutes/natural_resources/gallery/canada/manitoba_prairies/ lgmanitobaprairies3. Malcolm Grant. Hóa học môi trường cơ sở. [17].ccohs. http://www. 2nd ed. Inc. Lewis Publishers. [9]. http://upload. Inc. http://www. http://www.org/wikipedia/en/thumb/8/8d/Tomokos_hand. (1989). Peter O’Neill. Environmental Chemistry. Jackson. Fundamentals of Environmental Chemistry. (2001). [6]. J. (1991). NXB KH&KT (1997). Inc. “Frontmatter”. Trần Tứ Hiếu. [18]. http://curriculum.jpg. Heinke.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful