P. 1
3000 Tu Vung Tieng Anh Thong Dung Nhat

3000 Tu Vung Tieng Anh Thong Dung Nhat

|Views: 255|Likes:
Được xuất bản bởiHung Truong

More info:

Published by: Hung Truong on Nov 07, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2014

pdf

text

original

abandon v. /ə'bændən/ bỏ, từ bỏ abandoned adj. /ə'bændənd/ bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ ability n.

/ə'biliti/ khả năng, năng lực able adj. /'eibl/ có năng lực, có tài unable adj. /'ʌn'eibl/ không có năng lực, không có tài about adv., prep. /ə'baut/ khoảng, về above prep., adv. /ə'bʌv/ ở trên, lên trên abroad adv. /ə'brɔ:d/ ở, ra nước ngoài, ngoài trời absence n. /'æbsəns/ sự vắng mặt absent adj. /'æbsənt/ vắng mặt, nghỉ absolute adj. /'æbsəlu:t/ tuyệt đối, hoàn toàn absolutely adv. /'æbsəlu:tli/ tuyệt đối, hoàn toàn absorb v. /əb'sɔ:b/ thu hút, hấp thu, lôi cuốn abuse n., v. /ə'bju:s/ lộng hành, lạm dụng academic adj. /,ækə'demik/ thuộc học viện, ĐH, viện hàn lâm accent n. /'æksənt/ trọng âm, dấu trọng âm accept v. /ək'sept/ chấp nhận, chấp thuận acceptable adj. /ək'septəbl/ có thể chấp nhận, chấp thuận unacceptable adj. /'ʌnək'septəbl/ access n. /'ækses/ lối, cửa, đường vào accident n. /'æksidənt/ tai nạn, rủi ro by accident accidental adj. /,æksi'dentl/ tình cờ, bất ngờ accidentally adv. /,æksi'dentəli/ tình cờ, ngẫu nhiên accommodation n. /ə,kɔmə'deiʃn/ sự thích nghi, điều tiết accompany v. /ə'kʌmpəni/ đi theo, đi cùng, kèm theo according to prep. /ə'kɔ:diɳ/ theo, y theo account n., v. /ə'kaunt/ tài khoản, kế toán; tính toán, tính đến accurate adj. /'ækjurit/ đúng đắn, chính xác, xác đáng accurately adv. /'ækjuritli/ đúng đắn, chính xác accuse v. /ə'kju:z/ tố cáo, buộc tội, kết tội achieve v. /ə'tʃi:v/ đạt được, dành được achievement n. /ə'tʃi:vmənt/ thành tích, thành tựu acid n. /'æsid/ axit acknowledge v. /ək'nɔlidʤ/ công nhận, thừa nhận acquire v. /ə'kwaiə/ dành được, đạt được, kiếm được across adv., prep. /ə'krɔs/ qua, ngang qua act n., v. /ækt/ hành động, hành vi, cử chỉ, đối xử action n. /'ækʃn/ hành động, hành vi, tác động take action hành động active adj. /'æktiv/ tích cực hoạt động, nhanh nhẹn actively adv. /'æktivli/ activity n. /æk'tiviti/ actor, actress n. /'æktə/ /'æktris/ diễn viên

actual adj. /'æktjuəl/ thực tế, có thật actually adv. /'æktjuəli/ hiện nay, hiện tại advertisement /əd'və:tismənt/ quảng cáo adapt v. /ə'dæpt/ tra, lắp vào add v. /æd/ cộng, thêm vào addition n. /ə'diʃn/ tính cộng, phép cộng in addition (to) thêm vào additional adj. /ə'diʃənl/ thêm vào, tăng thêm address n., v. /ə'dres/ địa chỉ, đề địa chỉ adequate adj. /'ædikwit/ đầy, đầy đủ adequately adv. /'ædikwitli/ tương xứng, thỏa đáng adjust v. /ə'dʤʌst/ sửa lại cho đúng, điều chỉnh admiration n. /,ædmə'reiʃn/ sự khâm phục,người kp, thán phục admire v. /əd'maiə/ khâm phục, thán phục admit v. /əd'mit/ nhận vào, cho vào, kết hợp adopt v. /ə'dɔpt/ nhận làm con nuôi, bố mẹ nuôi adult n., adj. /'ædʌlt/ người lớn, người trưởng thành; trưởng thành advance n., v. /əd'vɑ:ns/ sự tiến bộ, tiến lên; đưa lên, đề xuất advanced adj. /əd'vɑ:nst/ tiên tiến, tiến bộ, cấp cao in advance trước, sớm advantage n. /əb'vɑ:ntidʤ/ sự thuận lợi, lợi ích, lợi thế take advantage of lợi dụng adventure n. /əd'ventʃə/ sự phiêu lưu, mạo hiểm advertise v. /'ædvətaiz/ báo cho biết, báo cho biết trước advertising n. sự quảng cáo, nghề quảng cáo advertisement (also ad, advert) n. /əd'və:tismənt/ advice n. /əd'vais/ lời khuyên, lời chỉ bảo advise v. /əd'vaiz/ khuyên, khuyên bảo, răn bảo affair n. /ə'feə/ việc affect v. /ə'fekt/ làm ảnh hưởng, tác động đến affection n. /ə'fekʃn/ afford v. /ə'fɔ:d/ có thể, có đủ khả năng, điều kiện (làm gì) afraid adj. /ə'freid/ sợ, sợ hãi, hoảng sợ after prep., conj., adv. /'ɑ:ftə/ sau, đằng sau, sau khi afternoon n. /'ɑ:ftə'nu:n/ buổi chiều afterwards adv. /'ɑ:ftəwəd/ sau này, về sau, rồi thì, sau đấy again adv. /ə'gen/ lại, nữa, lần nữa against prep. /ə'geinst/ chống lại, phản đối age n. /eidʤ/ tuổi aged adj. /'eidʤid/ già đi (v) agency n. /'eidʤənsi/ tác dụng, lực; môi giới, trung gian agent n. /'eidʤənt/ đại lý, tác nhân aggressive adj. /ə'gresiv/ xâm lược, hung hăng (US: xông xáo) ago adv. /ə'gou/ trước đây

agree v. /ə'gri:/ đồng ý, tán thành agreement n. /ə'gri:mənt/ sự đồng ý, tán thành; hiệp định, hợp đồng ahead adv. /ə'hed/ trước, về phía trước aid n., v. /eid/ sự giúp đỡ; thêm vào, phụ vào aim n., v. /eim/ sự nhắm (bắn), mục tiêu, ý định; nhắm, tập trung, hướng vào air n. /eə/ không khí, bầu không khí, không gian aircraft n. /'eəkrɑ:ft/ máy bay, khí cầu airport n. sân bay, phi trường alarm n., v. /ə'lɑ:m/ báo động, báo nguy alarming adj. /ə'lɑ:miɳ/ làm lo sợ, làm hốt hoảng, làm sợ hãi alarmed adj. /ə'lɑ:m/ alcohol n. /'ælkəhɔl/ rượu cồn alcoholic adj., n. /,ælkə'hɔlik/ rượu; người nghiện rượu alive adj. /ə'laiv/ sống, vẫn còn sống, còn tồn tại all det., pron., adv. /ɔ:l/ tất cả allow v. /ə'lau/ cho phép, để cho all right adj., adv., exclamation /'ɔ:l'rait/ tốt, ổn, khỏe mạnh; được ally n., v. /'æli/ nước đồng minh, liên minh; liên kết, lien minh, kết thông gia allied adj. /ə'laid/ lien minh, đồng minh, thông gia almost adv. /'ɔ:lmoust/ hầu như, gần như alone adj., adv. /ə'loun/ cô đơn, một mình along prep., adv. /ə'lɔɳ/ dọc theo, theo; theo chiều dài, suốt theo alongside prep., adv. /ə'lɔɳ'said/ sát cạnh, kế bên, dọc theo aloud adv. /ə'laud/ lớn tiếng, to tiếng alphabet n. /'ælfəbit/ bảng chữ cái, bước đầu, điều cơ bản alphabetical adj. /,æflə'betikl/ thuộc bảng chứ cái alphabetically adv. /,ælfə'betikəli/ theo thứ tự abc already adv. /ɔ:l'redi/ đã, rồi, đã… rồi also adv. /'ɔ:lsou/ cũng, cũng vậy, cũng thế alter v. /'ɔ:ltə/ thay đổi, biến đổi, sửa đổi alternative n., adj. /ɔ:l'tə:nətiv/ sự lựa chọn; lựa chọn alternatively adv. như một sự lựa chọn although conj. /ɔ:l'ðou/ mặc dù, dẫu cho altogether adv. /,ɔ:ltə'geðə/ hoàn toàn, hầu như; nói chung always adv. /'ɔ:lwəz/ luôn luôn amaze v. /ə'meiz/ làm ngạc nhiên, làm sửng sốt amazing adj. /ə'meiziɳ/ kinh ngạc, sửng sốt amazed adj. /ə'meiz/ kinh ngạc, sửng sốt ambition n. æm'biʃn/ hoài bão, khát vọng ambulance n. /'æmbjuləns/ xe cứu thương, xe cấp cứu among (also amongst) prep. /ə'mʌɳ/ giữa, ở giữa amount n., v. /ə'maunt/ số lượng, số nhiều; lên tới (money) amuse v. /ə'mju:z/ làm cho vui, thích, làm buồn cười amusing adj. /ə'mju:ziɳ/ vui thích

amused adj. /ə'mju:zd/ vui thích analyse (BrE) (NAmE analyze) v. /'ænəlaiz/ phân tích analysis n. /ə'næləsis/ sự phân tích ancient adj. /'einʃənt/ xưa, cổ and conj. /ænd, ənd, ən/ và anger n. /'æɳgə/ sự tức giận, sự giận dữ angle n. /'æɳgl/ góc angry adj. /'æɳgri/ giận, tức giận angrily adv. /'æɳgrili/ tức giận, giận dữ animal n. /'æniməl/ động vật, thú vật ankle n. /'æɳkl/ mắt cá chân anniversary n. /,æni'və:səri/ ngày, lễ kỉ niệm announce v. /ə'nauns/ báo, thông báo annoy v. /ə'nɔi/ chọc tức, làm bực mình; làm phiền, quẫy nhiễu annoying adj. /ə'nɔiiɳ/ chọc tức, làm bực mình; làm phiền, quẫy nhiễu annoyed adj. /ə'nɔid/ bị khó chịu, bực mình, bị quấy rầy annual adj. /'ænjuəl/ hàng năm, từng năm annually adv. /'ænjuəli/ hàng năm, từng năm another det., pron. /ə'nʌðə/ khác answer n., v. /'ɑ:nsə/ sự trả lời; trả lời anti- prefix chống lại anticipate v. /æn'tisipeit/ thấy trước, chặn trước, lường trước anxiety n. /æɳ'zaiəti/ mối lo âu, sự lo lắng anxious adj. /'æɳkʃəs/ lo âu, lo lắng, băn khoăn anxiously adv. /'æɳkʃəsli/ lo âu, lo lắng, băn khoăn any det., pron., adv. một người, vật nào đó; bất cứ; một chút nào, tí nào anyone (also anybody) pron. /'eniwʌn/ người nào, bất cứ ai anything pron. /'eniθiɳ/ việc gì, vật gì; bất cứ việc gì, vật gì anyway adv. /'eniwei/ thế nào cũng được, dù sao chăng nữa anywhere adv. /'eniweə/ bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu apart adv. /ə'pɑ:t/ về một bên, qua một bên apart from (also aside from especially in NAmE) prep. ngoài…ra apartment n. (especially NAmE) /ə'pɑ:tmənt/ căn phòng, căn buồng apologize (BrE also -ise) v. /ə'pɔlədʤaiz/ xin lỗi, tạ lỗi apparent adj. /ə'pærənt/ rõ ràng, rành mạch; bề ngoài, có vẻ apparently adv. nhìn bên ngoài, hình như appeal n., v. /ə'pi:l/ sự kêu gọi, lời kêu gọi; kêu gọi, cầu khẩn appear v. /ə'piə/ xuất hiện, hiện ra, trình diện appearance n. /ə'piərəns/ sự xuất hiện, sự trình diện apple n. /'æpl/ quả táo application n. /,æpli'keiʃn/ sự gắn vào, vật gắn vào; sự chuyên cần, chuyên tâm apply v. /ə'plai/ gắn vào, ghép vào, áp dụng vào appoint v. /ə'pɔint/ bổ nhiệm, chỉ định, chọn

ɑ:ti'fiʃəl/ nhân tạo artificially adv. (+at. /ə'sistənt/ người giúp đỡ. bề mặt argue v. /'ærou/ tên. sự tới nơi arrive v.. sắp đặt. vòng quanh arrange v.. vũ trang. /ə'proutʃ/ đến gần. đồng ý. /ə'ʃeimd/ ngượng. cho cộng tác . /ɑ:m/ cánh tay. sự lại gần appropriate adj. vũ khí. /'eəriə/ diện tích. có mặt assistance n. /ə'sistəns/ sự giúp đỡ assistant n. /ə'reindʤ/ sắp xếp. /ə'sli:p/ ngủ. (abbr. /ə'said/ về một bên. nảy ra. giúp đỡ. conj.. adv. sự chấp thuận approve (of) v. /ə'souʃiit/ kết giao. /'ɑ:gju:/ chứng tỏ. sửa soạn arrangement n. trang bị (vũ khí) arms n. (to) /ə'prɔksimit/ giống với. /ə'pru:vəl/ sự tán thành. /ə'pɔintmənt/ sự bổ nhiệm. đang ngủ fall asleep ngủ thiếp đi aspect n. tới nơi arrow n. adj. /ɑ:'tistik/ thuộc nghệ thuật. /ə'raund/ xung quanh. thuộc mỹ thuật as prep. mỹ thuật article n. v. liên kết. for) /ə'proupriit/ thích hợp. /ə'reindʤmənt/ sự sắp xếp. xấu hổ aside adv. (+to. độ chừng April n. /ə'raivəl/ sự đến. sự bắt giữ arrival n. mũi tên art n. nhận thức approach v. /ɑ:t/ nghệ thuật. kết hợp. tham dự.ɑ:ti'fiʃəli/ nhân tạo artist n. nảy sinh ra arm n. /æz. thích đáng approval n. /ɑ:sk/ hỏi asleep adj. binh giới..) /'eiprəl/ tháng Tư area n. /. phụ tá associate v. trừ ra apart from /ə'pɑ:t/ ngoài… ra ask v. in) /ə'raiv/ đến. sự sửa soạn arrest v. đồng ý. /'æspekt/ vẻ bề ngoài. n. /ə'raiz/ xuất hiện. /'ɑ:tist/ nghệ sĩ artistic adj. giống hệt với approximately adv. n. /ə'rest/ bắt giữ. người phụ tá. /ə'prɔksimitli/ khoảng chừng. binh khí armed adj. /ə'sist/ giúp. chấp thuận approving adj.appointment n.. Apr. chỉ rõ argument n. /ə'pru:v/ tán thành. /'ɑ:tikl/ bài báo. /'ɑ:gjumənt/ lý lẽ arise v. diện mạo assist v... đề mục artificial adj. /ə'pri:ʃieit/ thấy rõ. người được bổ nhiệm appreciate v. chấp thuận approximate adj. /ɑ:md/ vũ trang army n. /'ɑ:mi/ quân đội around adv. giúp đỡ. lại gần. /ə'pru:viɳ/ tán thành. prep. sự đến gần. đồng ý. sắp đặt. sang một bên aside from ngoài ra. əz/ như (as you know…) ashamed adj. /.

khoác. có. /'ætməsfiə/ khí quyển atom n. dì author n. làm thức dậy award n. adj. /ə'trækt/ hút. /'ævəridʤ/ trung bình. /ə'tenʃn/ sự chú ý pay attention (to) chú ý tới attitude n. tặng. /ə'tæk/ sự tấn công. /'ɔ:ful/ oai nghiêm. /ə. /ə'veiləbl/ có thể dùng được. /ə'ʃuə/ đảm bảo. sức hút attractive adj. v. khủng khiếp awkward adj. thưởng aware adj. tồi . /bæk/ lưng. /ə'tætʃ/ gắn. v.sousi'eiʃn/ sự kết hợp. /ə'wɔ:d/ phần thưởng. buộc attached adj. /ə'sju:m/ mang. /bæk'tiəriəm/ vi khuẩn bad adj. v. trở lại background n.associated with liên kết với association n. tránh xa awake adj. /'ɔ:djəns/ thính.. /ɑ:nt/ cô. tính chất…) assure v. có duyên. sự thử. /bæd/ xấu. /ə'træktiv/ hút. về phía sau. n. /ɔ:'θɔriti/ uy quyền. cố gắng. /ə'trækʃn/ sự hút. /ə'weə/ biết. /ə'vɔid/ tránh. /'bækwəd/ về phía sau. khan giả August n. /'ætəm/ nguyên tử attach v. cam đoan atmosphere n. (abbr. nhận thức. thử attempted adj. tàn khốc.. lung túng awkwardly adv. hiệu lực average adj.) /'ɔ:gəst . xa cách. /'ɔ:θə/ tác giả authority n. /ə'wei/ xa. có giá trị. Aug.. nền backwards (also backward especially in NAmE) adv... gắn bó attack n. sự liên kết assume v. /ə'temptid/ cố gắng. sự công kích. số trung bình. adv. quyền lực automatic adj. vụng về. có mặt attention n. hấp dẫn attraction n. /. một cách tự động autumn n. trói. mức trung bình avoid v. rời xa. /'ɔ:kwəd/ vụng về. (especially NAmE) /ə'tə:ni/ người được ủy quyền attract v. nhận thức thấy away adv. v. /'bækwədz/ backward adj. /ə'tend/ dự. thu hút. /ə'weik/ đánh thức. dán. đi xa awful adj. quan điểm attorney n.ɔ:'gʌst/ tháng Tám aunt n. /'ætitju:d/ thái độ. dễ sợ awfully adv. thử attend v. lung túng back n. (especially BrE) /'ɔ:təm/ mùa thu (US: mùa thu là fall) available adj. thu hút. lôi cuốn audience n. /'bækgraund/ phía sau. tấn công. lấy (cái vẻ...ɔ:tə'mætik/ tự động automatically adv. /ə'tempt/ sự cố gắng. lùi lại bacteria n. công kích attempt n.

/bi'kʌm/ trở thành.. trở nên bed n. /bɑ:/ quán bán rượu bargain n. /'bju:ti/ vẻ đẹp.. v. sự đập. cơ bản. v. /'bædli/ xấu. dễ nổi cáu bag n. về cơ bản basis n. /'bedrum/ phòng ngủ beef n. đặt cơ sở trên cái gì based on dựa trên basic adj. /'bæd'tempəd/ xấu tính. /beə/ mang. thối. /bei/ gian (nhà). chiến thuật bay n. băng bó bank n. đeo. /'beisik/ cơ bản. đáng hài lòng beauty n. cơ sở bath n. đánh đập. adv. ắc quy battle n. nướng bằng lò balance n. v. /'bæləns/ cái cân.. /'bju:təful/ đẹp beautifully adv... /bɑ:θ/ sự tắm bathroom n. lúc bắt đầu. cặp xách baggage n. /bed/ cái giường bedroom n. (especially NAmE) /'bædidʤ/ hành lý bake v. /bi'gin/ bắt đầu. cơ sở basically adv. nẹp bandage n. sự giao kèo mua bán barrier n. khởi đầu beginning n. /bi:tʃ/ bãi biển beak n. /bæɳk/ bờ (sông…) . conj. bays: vòng nguyệt quế beach n. /bɔ:l/ quả bóng ban v. đai. /bæriə/ đặt chướng ngại vật base n.. đằng trước begin v. v. /bi:ə/ rượu bia before prep. /'bætl/ trận đánh. túi. chuồng (ngựa). vì because of prep. /bi:k/ mỏ chim bear v. /'beisis/ nền tảng. cái đẹp.. tồi bad-tempered adj. cấm chỉ. ôm beard n. nền móng. làm cho cân bằng. /bænd/ băng.go bad bẩn thỉu. /beik/ nung. đê bar n. vác. vì. /bi'giniɳ/ phần đầu. nhà vệ sinh battery n. /bi:t/ tiếng đập. sự cấm band n. /'beisikəli/ cơ bản. /beis/ cơ sở. /bi:hɑ:f/ sự thay mặt . hỏng badly adv. cầm. /bi'fɔ:/ trước. nhịp (cầu). tương xứng ball n. /bæg/ bao. người đẹp because conj. /'bju:təfuli/ tốt đẹp. lúc khởi đầu behalf n. /'bɑ:gin/ sự mặc cả. /biəd/ râu beat n. do bởi become v. /'bændidʤ/ dải băng. /bæn/ cấm. đặt tên. đấm beautiful adj. /bi:f/ thịt bò beer n. buồng tắm. /'bætəri/ pin. n. /bi'kɔz/ bởi vì.

đắng cay.. giấy bạc bin n.. adv. /'baisikl/ xe đạp bid v. sự đánh cuộc betting n. /bi'ni:θ/ ở dưới.. làm lợi cho beside prep. phía dưới belt n. /belt/ dây lưng. chua xót bitterly adv. /blæɳk/ trống. khỏe between prep. /'bitə/ đắng. giúp ích. /blæk/ đen. khuỷu tay. không có thần . sự mắng trách blank adj. của. tin tưởng bell n. tiếng chuông belong v. sự sinh đẻ give birth (to) sinh ra birthday n. adv. /bai'ɔlədʤi/ sinh vật học bird n. /bid/ đặt giá. sự tin tưởng believe v.on behalf of sb thay mặt cho ai. /bi'lou/ ở dưới. /'benifit/ lợi. /bet/ đánh cuộc. /bi'twi:n/ giữa.. /bil/ hóa đơn. n. cá cược. /bentʃ/ chỗ rẽ. so với bet v. cư xử behaviour (BrE) (NAmE behavior) n. /'bitəli/ đắng. /bleid/ lưỡi (dao. dưới thấp. (especially BrE) /bit/ miếng. cánh (chong chóng) blame v.. tốt nhất good. n. n. sở thích. một tí bite v. nhân danh ai on sb’s behalf (BrE) (NAmE in behalf of sb. màu đen blade n. /big/ to. /bi'haind/ sau. /bə:θ/ sự ra đời.. (BrE) /'biskit/ bánh quy bit n. ngoạm. ở giữa beyond prep. sự trống rỗng blankly adv. /bi'lɔɳ/ thuộc về. lớn bill n. /bait/ cắn. in sb’s behalf) nhân danh cá nhân ai behave v. n. mái (chèo). kiếm). để trắng. ăn ở. /bel/ cái chuông. /bi'heiv/ đối xử. /'blæɳkli/ ngây ra. v. trả giá... sự khiển trách. (BrE) /bin/ thùng. /bi'said/ bên cạnh. chỗ uốn. chua xót black adj. /bleim/ khiển trách. /bə:d/ chim birth n.. đức tin. mắng trách. /bi'li:f/ lòng tin. adv. n. thùng đựng rượu biology n. lợi ích. sự cắn. uốn cong bent adj. sinh nhật biscuit n. dưới thấp benefit n. adv. đắng cay. best /'betə/ /best/ tốt hơn.. cây). n. behind prep. ở đằng sau belief n.. sự ngoạm bitter adj. /bi'li:v/ tin. /'bə:θdei/ ngày sinh. khuynh hướng beneath prep. sự đặt giá. mảnh a bit một chút. /bi'jɔnd/ ở xa. well /gud/ /wel/ tốt. /bent/ khiếu. adv. thắt lưng bend v. lá (cỏ. n. phía bên kia bicycle (also bike) n. sự trả giá big adj. thuộc quyền sở hữu below prep.. /beting/ sự đánh cuộc better. cúi xuống..

đập vỡ. luộc bomb n. /'bri:ðiɳ/ sự hô hấp. sự gãy. nhánh song. /bri:d/ nuôi dưỡng. /bɔil/ sôi. vỉa. /bu:t/ giày ống border n. vú breath n... n. /'bɔtl/ chai. v.. /bɔ:/ buồn chán. quấy rầy. n. sự thở breed v. /bout/ tàu. /boul/ cái bát box n. lót ván on board trên tàu thủy boat n. can đảm bread n. lề (đường) bore v. /blɔnd/ hoe vàng. ngả đường brand n. /bri:ð/ hít.. oánh bom. /bɔs/ ông chủ..blind adj. blond adj. chăm sóc. /'bɔ:riɳ/ buồn chán bored adj. /bɔks/ hộp. pron.. thả bom bone n.. /bɔ:d/ tấm ván. mượn boss n. /bɔi/ con trai.. mép. buồn tẻ boring adj. /brein/ óc não. /brænd/ nhãn (hàng hóa) brave adj. /'bɔrou/ vay. mù block n. thủ trưởng both det. v. giáo dục. /'bɔtəm/ phần dưới cùng. nòi giống . /'bɔdi/ thân thể. tảng (đá). trí não branch n. lát ván. n. làm bực mình bottle n. cuối. bữa sáng breast n. /breik/ bẻ gãy. đẻ borrow v. màu xanh board n. /blɔk/ khối. /breθ/ hơi thở. n.. sinh đẻ. cuối cùng bound adj. sự tàn sát. /blaind/ đui.. /breiv/ gan dạ. thuyền body n. chắc chắn bowl n. /bred/ bánh mỳ break v. n. /bɔ:n/ sinh. /boun/ xương book n. v. /'bɔðə/ làm phiền. v. thở breathing n. thấp nhất. huyết. /buk/ sách.: bound to /baund/ nhất định. bị vỡ breakfast n. ghi chép boot n. mái tóc hoe vàng blood n. buồn chán born: be born v. /blou/ nở hoa. /blʌd/ máu. /brest/ ngực. ngăn chặn blonde adj. /brɑ:ntʃ/ ngành. làm ngăn cản. /bouθ/ cả hai bother v.. chem giết blow v. /'brekfəst/ bữa điểm tâm. thiếu niên boyfriend n. adj. /'bɔ:də/ bờ. /blu:/ xanh. hơi breathe v. nhành cây. sự vỡ broken adj. bạn trai brain n. thân xác boil v. đầu óc. sự nở hoa blue adj. /'broukən/ bị gãy.. thùng boy n. /bɔm/ quả bom. lọ bottom n.

súng lục) bunch n. tươi brilliant adj. /brait/ sáng. /brΔ∫/ bàn chải. tóm tắt bright adj. adv. vỡ (bong bóng). /'briljənt/ tỏa sáng. đạn). /'bizinis/ việc buôn bán. bầy. tiếng gọi . nổ tung (bom. /bʌs/ xe buýt bush n. tiếng kêu.. đốt cháy. thương mại. tòa nhà binđinh bullet n. rám nắng. nổ.. n.brick n. em trai brown adj. thương nhân busy adj. chùm. /bild/ xây dựng building n.truyền rộng rãi. /braun/ nâu. businesswoman n. chải. đàn (AME) burn v.. quét bubble n. rực rỡ. cái khuy. /bə:st/ nổ. n. /'keibl/ dây cáp cake n. /'brΔðз/ anh. /broutʃ/ rộng broadly adv. bị cháy. v. /'beri/ chôn cất. /bai/ bởi. /'bʌtn/ cái nút. /ˈbʌdʒɪt/ ngân sách build v. bận rộn but conj. /'brɔ:dkɑ:st/ tung ra khắp nơi. bó. /keik/ bánh ngọt calculate v. /bʌt/ nhưng butter n. rộng rãi broadcast v. /´bizi/ bận. háo hức bury v. /'kæbinit/ tủ có nhiều ngăn đựng đồ cable n. /brik/ gạch bridge n. bọt. bằng bye exclamation /bai/ tạm biệt cent /sent/ đồng xu (bằng 1/100 đô la) cabinet n. công trình xây dựng. /briɳ/ mang.kælkju'lei∫n/ sự tính toán call v. /´baiə/ người mua by prep. /'bri:fli/ ngắn. n. /'bulit/ đạn (súng trường. gọn. /'bʌtə/ bơ button n. mai táng bus n. tăm budget n. xách lại broad adj. quảng bá brother n. thắp. phát thanh. khê. sạm (da) burst v. gọn. /'bΔbl/ bong bóng. bụi rậm business n. cụm. /'brɔ:dli/ rộng. chói lọi bring v. /bə:n/ đốt. /bai/ mua buyer n. /'kælkjuleit/ tính toán calculation n. /'braitli/ sáng chói. /bri:f/ ngắn. /bu∫/ bụi cây. /bΛnt∫/ búi. nung. /bə:nt/ bị đốt.. cầm . vắn tắt. vắn tắt briefly adv. /'bildiŋ/ sự xây dựng. buồng. thiêu burnt adj. sáng chói brightly adv. kinh doanh businessman.. /. /kɔ:l/ gọi. cúc buy v. /bridʤ/ cái cầu brief adj. màu nâu brush n.

/kɑ:d/ thẻ. cắm trại. /kæmp/ trại. cuộc vận động can modal v. /ˈkæri/ mang. /´ka:d¸bɔ:d/ bìa cứng. gây nên . xóa bỏ cancer n. /´kærət/ củ cà rốt carry v. bất cẩn carpet n. sự bắt giữ. /kætʃ/ bắt lấy. (NAmE) /´kændi/ kẹo cap n. /kud/ có thể cancel v... loại. chủ yếu. nhà tù. chỗ cắm trại. các tông care n. thảm (cỏ) carrot n. /'keəful/ cẩn thận. đánh gục.. năng suất capital n. v. khuân chở case n. /kɑ:mli/ yên lặng. gây ra. n. /ˈkæpɪtl/ thủ đô.. cầu thả carelessly adv. sự êm ả calmly adv. nắm lấy. khả năng tiếp thu.. chăm sóc career n. thí sinh. chộp lấy category n. cash n. /kɑ:m/ yên lặng. nhà giam. /'kɑ:pit/ tấm thảm. ca đựng cannot không thể could modal v. bình tĩnh. làm dịu đi. cẩu thả. người dự thi candy n. n. /kə'riə/ nghề nghiệp. v. /'kænsə/ bệnh ung thư candidate n. /kɑ:/ xe hơi card n. sự nghiệp careful adj. adj. /kæmpiη/ sự cắm trại campaign n. tiền vốn. điềm tĩnh camera n. n. /kɑ:st/ quăng. tóm lấy. nguyên do. tiền mặt cast v. bị gọi calm adj.. sự quăng.. thành quách cat n. hạ trại camping n. /kæmˈpeɪn/ chiến dịch. thủ lĩnh capture v. /kɔ:z/ nguyên nhân. /'keipəb(ə)l/ có tài. /'kætigəri/ hạng. thả.be called được gọi. /kæp/ mũ lưỡi trai.. chăm nom. có khả năng. sự ném (lưới). ngăn. /'kændidit/ người ứng cử. người chỉ huy. n. /´kænsəl/ hủy bỏ. /keis/ vỏ. bình. /'kæptin/ người cầm đầu. v. thiếp cardboard n. êm ả. phạm trù cause n. sự thả (neo) castle n. /´kɛəfuli/ cẩn thận.. chu đáo careless adj. mũ vải capable (of) adj. túi in case (of) nếu. /'kɑ:sl/ thành trì. cẩn trọng. /´kɛəlis/ sơ suất. cơ bản captain n. vác. sự yên lặng.... bắt. /kæmərə/ máy ảnh camp n. /kə'pæsiti/ năng lực. v. /'kæptʃə/ bắt giữ. biết giữ gìn carefully adv. ném. /kæʃ/ tiền. có năng lực. cả gan capacity n.. /kæn/ có thể. chăm sóc take care (of) sự giữ gìn care for trông nom. chính yếu. /kɛər/ sự chăm sóc. /kæt/ con mèo catch v.. sự bị bắt car n.

cease v. giao nhiệm vụ. lập biểu đồ chase v.. bổn phận. /sə'tifikit/ giấy chứng nhận. sự tán dương. trung ương century n. /tʃeɪndʒ/ thay đổi. n. phấn khởi cheese n. lừa đảo. /. /´sə:tnli/ chắc chắn. sự săn bắt chat v. /'selibreit/ kỷ niệm. đặc điểm charge n. /tʃeə/ ghế chairman. /tʃit/ lừa. /tʃi:z/ pho mát . trung ương centre (BrE) (NAmE center) n. phòng. sự bố thí chart n. /si:s/ dừng. trách nhiệm.. ngăn cellphone (also cellular phone) n. c. /'tʃælindʤ/ sự thử thách. /'sentə/ điểm giữa. pron. bằng.. tán dương. v. thử thách chamber n. vẽ đồ thị. sự thách thức. /'sə:tn/ chắc chắn certainly adv. đặc trưng. /´tʃæriti/ lòng từ thiện. /¸kærəktə´ristik/ riêng. chairwoman n. chuyện gẫu cheap adj. n. sự ca tụng cell n. ở giữa. rẻ. ngớt.wumən/ chủ tịch.. /´sentrəl/ trung tâm. thách thức. lễ kỷ niệm. /tʃeɪn/ dây. v. tʃɑ:ns/ sự may mắn change v. /tʃi:p/ rẻ cheaply adv. /'tʃeəmən/ /'tʃeə. (especially NAmE) điện thoại di động cent n. /'tʃænl/ kênh (TV. eo biển chapter n. trò lừa đảo. n. vui vẻ... chuyện phiếm. /tʃeis/ săn bắt. lòng nhân đức. /ˈtʃeɪmbər/ buồng. không chắc chắn certificate n.. v. xính lại. v. trò gian lận check v. chứng chỉ chain n. rẻ tiền cheat v. xích. (abbr. làm lễ kỷ niệm. radio). nhất định uncertain adj. (abbr. thôi.seli'breiʃn/ sự kỷ niệm. giao việc in charge of phụ trách charity n. /'kæriktə/ tính cách. nhân vật characteristic adj. /tʃa:t/ đồ thị. phấn khởi. /ˈsilɪŋ/ trần nhà celebrate v. biểu đồ. đặc tính.CD n. ct) /sent/ đồng xu (=1/100 đô la) centimetre (BrE) (NAmE centimeter) n. n. chủ tọa challenge n. /ʌn'sə:tn/ thiếu chính xác. /´tʃiəful/ vui mừng. /'t∫æptə(r)/ chương (sách) character n. tán gẫu. riêng biệt.. hồ hởi cheerfully adv.. /'sentʃuri/ thế kỷ ceremony n.. /´tʃi:k/ má cheerful adj. /tʃæns . n. đặc tính. /tʃek/ kiểm tra. /tʃɑ:dʤ/ nhiệm vụ. tạnh ceiling n. /tʃæt/ nói chuyện. ca tụng celebration n. n. /sel/ ô. /´seriməni/ nghi thức. trung tâm. sự kiểm tra cheek n. ngừng. sự biến đổi channel n. buồng ngủ chance n. sự thay đổi. hết. nghi lễ certain adj. trói lại chair n. cm) xen ti met central adj..

/kli:n/ sạch. /'si:ti/ thành phố civil adj. chẻ church n. /tʃaild/ đứa bé. hình tròn circumstance n. n. /´sitizən/ người thành thị city n. ngẫm nghĩ chicken n. phòng học clean adj. mẻ chocolate n. /tʃin/ cằm chip n. gà con. /tʃɔp/ chặt... /ˈtʃɒklɪt/ sô cô la choice n.. thịt gà chief adj. tiếng vỗ tay class n. hòm chew v. cú nhắp (chuột) client n. khéo léo click v. kết thúc. /kleim/ đòi hỏi. /ˈkɛmɪkəl/ thuộc hóa học. /´kliəli/ rõ ràng. kỹ lưỡng. /'sə:kl/ đường tròn. trèo climbing n. chính yếu. sạch sẽ. môn hóa học. /tʃɔɪs/ sự lựa chọn choose v.. thủ lĩnh. chật chội. thông minh. mục sư clever adj. ngành hóa học cheque n. n. /klæp/ vỗ. sự thỉnh cầu clap v. n. /klaim/ leo. /kla:k/ thư ký.. /´klaimiη/ sự leo trèo clock n. /´klaiənt/ khách hàng climate n.. /¸sigə´ret/ điếu thuốc lá cinema n. chỗ sứt. người đứng đầu. v. quét dọn clearly adv. clear adj. sáng sủa clerk n. v. tỉ mỉ close NAmE v. chất hóa học. /klouz/ đóng kín.chemical adj. /'sivl/ (thuộc) công dân claim v. (especially BrE) /ˈsɪnəmə/ rạp xi nê. /tʃest/ tủ. /´kemist/ nhà hóa học chemist’s n. thời tiết climb v. lãnh tụ. rương. /'klaimit/ khí hậu. ˈsɜrkəmˌstəns/ hoàn cảnh. /´kemistri/ hóa học. /tʃu:/ nhai. /'klα:si/ lớp học. (BrE) (NAmE check) /t∫ek/ séc chest n. mảnh vỡ. tiếng lách cách. khép. /klɑ:s/ lớp học classic adj. đốn. lau chùi. /'klæsik/ cổ điển. vỗ tay. xếp child n. (BrE) chemistry n. rạp chiếu bóng circle n. chấm dứt . /klɔk/ đồng hồ close NAmE adj. kinh điển classroom n. sự yêu sách. yêu sách. che đậy closely adv.. /ˈtʃɪkin/ gà. /ˈsɜrkəmˌstæns . đóng. tình huống citizen n. tài giỏi. /klik/ làm thành tiếng lách cách. đứa trẻ chin n. tiếng nổ. /tʃə:tʃ/ nhà thờ cigarette n. /tʃi:f/ trọng yếu. /tʃip/ vỏ bào. /´klousli/ chặt chẽ. n. hóa chất chemist n. linh mục. lựa chọn chop v. n. /t∫u:z/ chọn. /'klevə/ lanh lợi. trường hợp.. sự đòi hỏi. n.

đi tới comedy n. sự lạnh lẽo.closed adj. sự ủy thác. v. phê bình. phòng để đồ. /'kΔmfзt/ sự an ủi. /kə'mit/ giao. dẫn giải commercial adj.mi:tз/ xen ti mét coach n.. sụp đổ. khó chịu. điều lệ coffee n. vô tâm collapse v. quyền ra lệnh. áo thầy tu clothes n. sự đổ nát.. /'kɔmbain/ kết hợp. phổ biến . lệnh. lời động viên. /koul/ than đá coast n. v. an ủi comfortable adj. ủy thác. /klouzd/ bảo thủ. tô màu coloured (BrE) (NAmE colored) adj. chỉ huy. /'kɔləm/ cột . /. /koʊt/ áo choàng code n. /klaud/ mây. luật. /kə'mɑ:nd/ ra lệnh. v. /koud/ mật mã. y phục cloud n. /klɔθ/ vải.. (especially NAmE) /'klozit/ buồng. khép kín closet n. /kə'mə:ʃl/ buôn bán. /kə'mmənt/ sự phạm tội. /kəˈlɛkʃən/ sự sưu tập. sự an nhàn. n. /'kɔfi/ cà phê coin n. /'kΔmfзtзbl/ thoải mái. không thoải mái command v. thương mại commission n. sự tụ họp college n. công cộng. /´klʌb/ câu lạc bộ. /koust/ sự lao dốc. bình luận. tập trung lại collection n. không cởi mở. quyền chỉ huy comment n. mệnh lệnh. /´klouðiη/ quần áo. /´kʌləd/ mang màu sắc. trường đại học colour (BrE) (NAmE color) n. khuyên giải. bỏ tù commitment n. đi đến. /klouðz/ quần áo clothing n. thông thường. thoải mái. gậy. /koʊtʃ/ huấn luyện viên coal n. /kʌm/ đến.kɔmbi'neiʃn/ sự kết hợp. dùi cui centimetre /'senti. /kз'læps/ đổ. ủy nhiệm. đầy đủ comfortably adv. sự tận tụy. ủy ban. ủy thác commit v.. mục (báo) combination n. sự ủy nhiệm. phòng kho cloth n. /'kɔmən/ công. gửi. /'kouldli/ lạnh nhạt. chú thích. /´kɔmidi/ hài kịch comfort n. hờ hững. /ˈkɒlig/ bạn đồng nghiệp collect v. /kɔin/ tiền kim loại cold adj. ấm cúng uncomfortable adj. khăn trải bàn. lạnh nhạt coldly adv. tiện nghi.. bờ biển coat n. ủy nhiệm. tiện nghi. /'kɔlidʤ/ trường cao đẳng. /kould/ lạnh. /´kʌmfətəbli/ dễ chịu. sự phối hợp combine v. dỗ dành. /kəˈmɪʃən/ hội đồng.. /ˈkɒment/ lời bình luận. đám mây club n.. tận tâm committee n. n. tới. tống giam. lời chú giải. sự sụp đổ colleague n. /'kʌlə/ màu sắc. v. /kə´lekt/ sưu tập. /ʌη´tkʌmfətəbl/ bất tiện. phối hợp come v. /kə'miti/ ủy ban common adj. có màu sắc column n. n.

/. cuộc thi. đầy đủ.. cuộc thi đấu competitive adj. rắc rối computer n. sự kết luận. /kзm'pli:tli/ hoàn thành. dính líu tới. /kəm´petitiv/ cạnh tranh. /ˈkɒnsept/ khái niệm concern v. giới hạn confirm v. phần kết luận concrete adj. /kə'mju:niti/ dân chúng. /v. sự tin cậy confident adj. /kəm'pærisn/ sự so sánh compete v. sự khiếu nại. đơn kiện complete adj. /. sự xung đột. sự dính líu tới concerned adj. ˈkɒnfrəns/ hội nghị. có dính líu concerning prep. bình thường communicate v.kɔmpi'tiʃn/ sự cạnh tranh. /kən'sə:t/ buổi hòa nhạc conclude v. ái ngại concert n. n. gây bối rối . /kən´sə:niη/ bâng khuâng. đối chiếu comparison n. /kəm'pli:t/ hoàn thành. giao thiệp. v. /kən'fain/ giam giữ. trọn vẹn complex adj. /kən'fju:ziη/ khó hiểu.kɒnsn'trei∫n/ sự tập trung. /'konfid(ə)ns/ lòng tin tưởng. /'kɔndʌkt/or/kən'dʌkt/ điều khiển.mju:ni'keiʃn/ sự giao tiếp. /kən´sə:nd/ có liên quan. n. sự va chạm confront v. tự tin confidently adv. n. bê tông condition n. nơi tập trung concept n. /'kɔmleks/ phức tạp. liên lạc communication n. chấm dứt (công việc) conclusion n. sự truyền đạt. /'kɔnsentreit/ tập trung concentration n. đối diện. sự liên quan. n. đua tranh complain v. kənˈflɪkt . xong. /kəm´plein/ phàn nàn. /kən'sз:n/ liên quan. /kən'frʌnt/ đối mặt. /'kɔnfidəntli/ tự tin confine v. va chạm. xáo trộn confusing adj. của chung commonly adv. v. sự điều khiển. /'kɔnkri:t/ bằng bê tông.. /kəm'pju:tə/ máy tính concentrate v. làm lộn xộn. /kəm'pi:t/ đua tranh. chỉ huy. ganh đua. truyền đạt. /'kɔnfidənt/ tin tưởng. tình cảnh. tình thế conduct v. /kən'di∫ən/ điều kiện. ˈkɒnflɪkt/ xung đột. completely adv. tin cậy. rắc rối complicated adj.. /´kɔmənli/ thông thường. kết thúc. rắc rối complicate v. hạn chế confined adj. chỉ huy conference n. /'komplikeitid/ phức tạp. /kənˈklud/ kết luận.. /kən'fə:m/ xác nhận. sự bàn bạc confidence n. chỉ đạo. /kəmˈpleɪnt/ lời than phiền. nhân dân company n.in common sự chung. /´kʌmpəni/ công ty compare v. chứng thực conflict n.. kêu ca complaint n. truyền tin community n. /'komplikeit/ làm phức tạp. cạnh tranh competition n. /kə'mju:nikeit/ truyền. /kən'faind/ hạn chế. /ˈkɒnfərəns . đối chiếu confuse v. liên lạc. /kə. /kənˈkluʒən/ sự kết thúc. /kəm'peə(r)/ so sánh. than thở.

đáng kể considerably adv. /'kɔɳgres/ đại hội. /kən'teinə/ cái đựng. làm tiếp continuous adj. để ý. sự xem xét. to tát. v. /kən´tinju:/ tiếp tục. /¸kɔntri´bju:ʃən/ sự đóng góp. /'kɔnsikwəns/ kết quả. /kən'tinjuəs/ liên tục. liên tiếp contract n. biết rõ unconscious adj.grætju'lei∫n/ sự chúc mừng. cuộc chiến đấu. sự giao kết conscious adj. sự giao thiệp. nối connection n. v. /kən'tinjuəsli/ liên tục. lớn lao. ký kết contrast n. /kən. thăm dò. /kən'sidərəbl/ lớn lao.. bao gồm container n. khen ngợi. lời chúc mừng. tiếp xúc contain v. quan tâm. liên tiếp continuously adv. làm tương phản. /ˈkɒnʃəs/ tỉnh táo. /kən'tent/ nội dung. cuộc tranh luận.. /kən'fju:zd/ bối rối. /kən'fju:ʒn/ sự lộn xộn. công te nơ contemporary adj. /kən'sidərəbly/ đáng kể. đại lục (lục địa Bắc Mỹ) continue v. sự để ý. quyền lực. làm trái ngược contrasting adj. nhiều consideration n. /'kɔntekst/ văn cảnh. chứa đựng. tham khảo.. quyền hành. sự rối loạn congratulations n. /kən´sidə/ cân nhắc. ngượng confusion n. v. /ʌn'kɔnʃəs/ bất tỉnh. khung cảnh. /kən'tempərəri/ đương thời. đương đại content n. /kən'sʌlt/ tra cứu. không có ý thức. bảo thủ consider v. /'kɔntrækt/ hợp đồng. /kən´test/ cuộc thi. sự ký hợp đồng. chiến tranh context n. /kən'tribju:t/ đóng góp. /'kɔnstəntli/ kiên định construct v. hỏi ý kiến consumer n. /kən'sist/ gồm có constant adj. ghóp phần contribution n. /kən'træst/ or /'kɔntræst / sự tương phản. /kən'strʌkʃn/ sự xây dựng consult v. Quốc hội connect v. /'kɔnstənt/ kiên trì. chứa. v. lúng túng./ sự kết nối. /'kɔntinənt/ lục địa. sự góp phần control n. có ý thức. dè dặt. /kən´strʌkt/ xây dựng construction n. /kə´nekʃən. /kən´sə:vətiv/ thận trọng. phạm vi continent n. trận đấu. hội nghị. xem xét. không biết rõ consequence n.confused adj. lưu ý đến considerable adj. sự quan tâm consist of v. /kən'sju:mə/ người tiêu dùng contact n. hậu quả conservative adj. quyền chỉ huy in control (of) trong sự điều khiển của under control dưới sự điều khiển của . /kənsidə'reiʃn/ sự cân nhắc. khen ngợi (s) congress n. sự hài lòng contest n. s /kən'troul/ sự điều khiển. /ˈkɒntækt/ sự liên lạc. bền lòng constantly adv. /kə'nekt/ kết nối. /kən'tein/ bao hàm.. /kən'træsti/ tương phản contribute v.

/'kʌridʤ/ sự can đảm.. /kɔf/ ho. /kən´vi:njənt/ tiện lợi. sự che phủ. n. cách nấu ăn cooker n.. nhà. sự ho.. hiệp định. /ˈkʌntri/ nước. được kiểm tra uncontrolled adj.. đương đầu copy n. sự sao chép. n. /kɔrt . /ˈkʌzən/ anh em họ cover v. che phủ. làm cho nhận thức thấy cook v. thuyết phục. vỏ. v. một đôi courage n. đáy lòng corner n. cặp. bản chép lại. làm nứt. vỏ bọc covered adj. phiên tòa cousin n. /´kʌvəriη/ sự bao bọc.. dũng khí course n. /koup/ đối phó. /ku:l/ mát mẻ. chi phí. /. /'ʌnkən'trould/ không bị điều khiển. v. /kaunsl/ hội đồng count v. /kən'ven∫ənl/ quy ước conversation n.kɔnvə'seiʃn/ cuộc đàm thoại. tòa án. điềm tĩnh. có khả năng council n. quốc gia. chính xác cost n. cope (with) v. /kən'ven∫n/ hội nghị. v.. /kræk/ cừ. sự dũng cảm. /kən'trould/ được điều khiển. nứt nẻ. cuộc trò chuyện convert v. trả giá. (BrE) /´kukə/ lò./'kʌntri'said/ miền quê. phải trả cottage n. koʊrt/ sân. /kʊk/ nấu ăn. quy ước conventional adj. sửa. kɒst/ giá. /'kʌvərd/ có mái che. chính xác. quầy thu tiền. bắt chước core n. v. sao chép. /'kɔpi/ bản sao. /kən'və:t/ đổi. tính counter n. thích hợp convention n. /kɔ:/ nòng cốt. đôi vợ chồng... /kaʊ/ con bò cái crack n. máy đếm country n. hạt nhân. /kɔ:s/ tiến trình. nồi nấu cookie n. sửa chữa correctly adv. /kaunt/ đếm.. /'kɔtidʤ/ nhà tranh cotton n. /kʊkiɳ/ sự nấu ăn. (especially NAmE) /´kuki/ bánh quy cool adj. không bị hạn chế convenient adj. /´kɔ:nə/ góc (tường. /'kʌpl/ đôi... cái bao. miền nông thôn county n.. sân (tennis. /koun'ti/ hạt. đất nước countryside n. làm mát. v. rạn nứt . tiếng hoa coughing n. người nấu ăn cooking n. biến đổi convince v. phố.controlled adj. quan tòa. cặp nam nữ a couple một cặp.) correct adj. /ˈkaʊntər/ quầy hàng. làm vỡ. /kə´rektli/ đúng. không bị kiểm tra. sân chạy đua of course dĩ nhiên court n. /kɔst . kín đáo covering n. xuất sắc. quá trình diễn tiến. /kən'vins/ làm cho tin. /kə´rekt/ đúng. /'kʌvə/ bao bọc. thuận lợi. /ˈkɒtn/ bông. bếp. n. bọc cow n. tỉnh couple n. sợi cough v. chỉ. /´kɔfiη/ ho could /kud/ có thể.).

uốn quăn. phê phán. phê phán. /ˈkraɪsɪs/ sự khủng hoảng. /ˈkrɛdɪt/ sự tin. thẻ tín dụng crime n. tội phạm crisis n. làm xoắn. lời phê bình. /kə:vd/ cong custom n. nỗi thống khổ. sự uốn quăn curly adj. /kræʃ/ vải thô.cracked adj. luống (gió) currently adv. ngai vàng. lạ kỳ curl v. /kri:m/ kem create v. tiếng khóc. v. /'kjuəriəs/ ham muốn. điều trị. v. đè nát. chỉ trích crop n. hiện nay. hiện nay curtain n. /kraun/ vương miện. /ˈkʌltʃərəl/ (thuộc) văn hóa culture n. hiếu kỳ. /krai/ khóc. /'kʌstəm/ phong tục. loài vật credit n. nghề thủ công crash n. /kʌp/ tách. /'kʌrənt/ hiện hành. sự kêu la cultural adj.. n. n. đè bẹp cry v. vắt. kẻ phạm tội. tiền gửi ngân hàng credit card n. khó tính criticism n. /'kri:tʃə/ sinh vật. cơn khủng hoảng crisp adj. /kjuə/ chữa trị.. dòng (nước). /'kʌrəntli/ hiện thời. đỉnh cao nhất crucial adj. tội ác. n. danh tiếng. /ˈkrɪtəˌsaɪz/ phê bình. vua. /kə:l/ quăn. sự băng qua. n. thuốc curious adj. xoắn. lòng tin. /´kriti¸sizəm/ sự phê bình. phá vụn crazy adj.. tục lệ. lời phê phán criticize (BrE also -ise) v. /kə:v/ đường cong. phá tan tành. tàn nhẫn crush v. sự phá sản.. /krækt/ rạn. sự rơi (máy bay). nứt craft n. /ˈkʌltʃər/ văn hóa. /kra:ft/ nghề. /'kru:ə(l)/ độc ác. nén lại.. /´kə:li/ quăn. rạp hát. uốn cong. cốt yếu. /krɔs/ cây Thánh Giá. thói quen. sương) curve n. phổ biến. cách chữa bệnh. /kraɪˈtɪəriən/ tiêu chuẩn critical adj. kêu la. /ˈkrɪtɪkəl/ phê bình. tội phạm criminal adj. /ˈkrɪmənl/ có tội. /kə:b/ kiềm chế. /krips/ giòn criterion n. mất trí cream n. /'kreizi/ điên. v. sự giáo dục cup n. vượt qua crowd n.. sự phê phán. sụp đổ. chủ yếu cruel adj. /krop/ vụ mùa cross n. /'kjuəriəsli/ tò mò. bẻ cong curved adj. sự khóc. lạ lùng curiously adv. /krᴧ∫/ ép. /kraim/ tội. /kri:'eit/ sáng tạo. /kraud/ đám đông crowded adj. tập quán . khói. /kraudid/ đông đúc crown n. chén cupboard n. tạo nên creature n. /´kru:ʃəl/ quyết định. n. sự mở mang.. hạn chế cure v. /'kə:tn/ màn (cửa. dữ tợn.. /'kʌpbəd/ 1 loại tủ có ngăn curb v. băng qua. đường vòng. phạm tội. cong. cách điều trị. xoắn current adj. tò mò.

để trang trí. /'deili/ hàng ngày damage n. /diə/ thân. kỳ. /di:p/ sâu. tình trạng đổ nát December n. n. phân xử decision n. thách dark adj. tháng Chạp decide v. kính thưa. ám muội data n.. v. làm hư hại.. sự thiệt hại.) .. n. /deit/ ngày. sự giảm đi. /dɑ:ns/ sự nhảy múa. cuộc tranh cãi. /'dɑ:nsiɳ/ sự nhảy múa. /di'kleə/ tuyên bố. đi xe đạp cycling n. (abbr. /dɪˈbeɪt/ cuộc tranh luận. khó lường. bí ẩn deeply adv. nhóm mười decay n.) /di'sembə/ tháng mười hai. /'dɑ:nsə/ diễn viên múa. khiêu vũ dancing n. ghi niên hiệu daughter n. v. làm hỏng. tối tăm. /dei/ ngày.customer n. bóng tối. ban ngày dead adj. /'dæmidʤ/ mối hạn. /dæd/ bố. tranh luận. sự khiêu vũ. sự giảm sút deep adj. n. /di'fi:t/ đánh thắng. /dæmp/ ẩm. v. đồ trang hoàng. sự thất bại (1 kế hoạch). làm ngơ deal v. hải quan cut v. /di'klain/ sự suy tàn. thời đại. người nhảy múa danger n. đánh bại. làm suy giảm.. /´kʌstəmə/ khách hàng customs n. / 'di:kri:s/ giảm bớt. /'dekeid/ thập kỷ. sự khiêu vũ dancer n.. gây thiệt hại damp adj.. /def/ điếc... sự giao dịch. /'saikliŋ/ sự đi xe đạp dad n. adv. suy sụp. thỏa thuận mua bán deal with giải quyết dear adj. /´dekərətiv/ để trang hoàng. sự tiêu tan (hy vọng. v. ẩm ướt. thân yêu. dữ liệu date n. tắt deaf adj.. /´dekə¸reit/ trang hoàng. /di'kei/ tình trạng suy tàn. suy sụp. dám đương đầu với. /ˈdɔtər/ con gái day n. cha daily adj. phân phối. v. /deər/ dám. mối đe dọa dangerous adj. /diˈsiʒn/ sự quyết định. v. sự phân xử declare v.. vòng. ẩm thấp dance n. /kʌt/ cắt. điều hại. thời kỳ. giải quyết. chặt. /'saikl/ chu kỳ. /'deindʤə/ sự nguy hiểm.. trang trí decoration n. bộ mười.. /´di:pli/ sâu. bàn cãi debt n. đề ngày tháng. nhảy múa. sâu xa. Dec. thưa death n. /´kʌstəmz/ thuế nhập khẩu. /¸dekə´reiʃən/ sự trang hoàng. sâu sắc defeat v. nguy cơ. cái chết debate n. làm thinh. sự suy sụp. /deθ/ sự chết. công bố decline n.. n. /´deindʒərəs/ nguy hiểm dare v. /det/ nợ decade n. /di:l/ phân phát. /dɑ:k/ tối. v. quay vòng theo chu kỳ. thân mến. trang trí decorative adj. để làm cảnh decrease v. n. /ded/ chết. sự cắt cycle n. kỳ hạn. mối hiểm nghèo. /di'said/ quyết định. chu trình. suy tàn decorate v. sự giải quyết.. /´deitə/ số liệu.

phiền muộn. dứt khoát definition n.. đình trệ depth n. bỏ trốn deserted adj. thèm muốn. ty. /di'fend/ che chở. /di'zз:v/ đáng.ˈmænd/ sự đòi hỏi. v. kế hoạch.defence (BrE) (NAmE defense) n. /di'laitid/ vui mừng. định rõ. làm vui thích. ban. /di'livəri/ sự phân phát. /di´pres/ làm chán nản. /'delikeit/ thanh nhã.. giá trị. /di'zaiə/ ước muốn. suy yếu. sự miêu tả desert n. giãi bày delivery n. /di'libəreit/ thận trọng. phản đối. hài lòng deliver v. làm trì trệ depressed adj.. thanh tú.. bằng cấp. lời định nghĩa degree n. vật để chống đỡ. thoát khỏi. tùy thuộc. /di'livə/ cứu khỏi. tiền đặt cọc. /dɪ. v. /desk/ bàn (học sinh. /di´libəritli/ thận trọng. bảo vệ. độ delay n. làm phiền muộn. /depθ/ chiều sâu. /'despəritli/ liều lĩnh. /di-'prest/ chán nản. sự đi. /di´zain/ sự thiết kế. viết. có tính toán. v. công lao. mô tả description n. sự bày tỏ. sự vui sướng. làm chậm trễ deliberate adj. thiết kế desire n. độ dày derive v. /dɪˈleɪ/ sự chậm trễ. tuyệt vọng desperately adv. /di'fens/ cái để bảo vệ. sự che chở defend v. đặt cọc depress v. trông mong vào deposit n. liều lĩnh. đề cương. thất vọng. mặc dù. yêu cầu demonstrate v. miêu tả. gửi. /di'pɑ:tʃə/ sự rời khỏi. lấy được từ. /defini∫n/ sự định nghĩa. /də'finit/ xác định. làm say mê delighted adj. làm suy giảm depressing adj. chủ tâm. đòi hỏi. /di'presiη/ làm chán nản làm thát vọng. /di'pend/ phụ thuộc. phát biếu demand n. không người ở deserve v. /di´raiv/ nhận được từ. sở. /'despərit/ liều mạng. xuất phát từ. v. /di'pɑ:tmənt/ cục. có suy nghĩ cân nhắc deliberately adv. trình độ. bắt nguồn. rõ ràng definitely adv. có suy nghĩ cân nhắc delicate adj. chuyển hóa từ (from) describe v. ỷ vào. /di'lait/ sự vui thích. v. tế nhị. điều thích thú. /ˈdɛzərt/ sa mạc. sự phân phối. /'definitli/ rạch ròi. sự trì hoãn.. khu bày hàng departure n. phác họa. dựa vào. /'dentist/ nha sĩ deny v. sự khởi hành depend (on) v. giải thích. sự giao hàng. /dɪˈpɒzɪt/ vật gửi. bào chữa define v. /di'zз:tid/ hoang vắng.. sự cản trở. v. v. gian hàng. /dis'pait/ dù. /dɪˈskrɪpʃən/ sự mô tả. phủ nhận department n. bày tỏ. /ˈdɛmənˌstreɪt/ chứng minh. bày tỏ. tiền gửi. sự tả. xứng đáng design n. /di'nai/ từ chối. ao ước desk n. làm việc) desperate adj. biểu lộ dentist n.. khoa. sự yêu cầu. liều mạng despite prep. /di'fain/ định nghĩa definite adj. bất chấp . phác thảo. khó xử delight n. /dɪˈgri:/ mức độ. rời bỏ. /dɪˈskraɪb/ diễn tả.

không đồng ý. sự tiêu diệt detail n. thất ước. đã được xác định rõ develop v. không hợp disagreement n. từ trần. /dai´rektli/ trực tiếp. biến đi disappoint v. /di. /di'rek∫n/ sự điều khiển. thẳng thắn. /di'vais/ kế sách.destroy v. tỉ mỉ detailed adj. trình bày. bày tỏ development n. /¸disə´pɔintmənt/ sự chán ngán. khác nhau differently adv. /'dinə/ bữa trưa. sự không tán thành . sự bày tỏ device n. phá hoại. v. làm thất bại disappointing adj. nhiều chi tiết determination n. dɪˈteɪl/ chi tiết in detail tường tận. /¸disə´gri:/ bất đồng. /'difrзntli/ khác. thiết bị. /'di:teild/ cặn kẽ.tə:mi'neiʃn/ sự xác định. /'difrзnt/ khác. /di'tз:min/ xác định. điều cản trở dig v. sự không đồng ý. ˌdɪsədˈvɑntɪdʒ/sự bất lợi. lịch ghi nhớ dictionary n.disз'pointid/ thất vọng disappointment n. /ˈdaɪɪŋ/ sự chết diet n. thẳng. sự trình bày. /'daiət/ chế độ ăn uống. người điều khiển. gay go difficulty n. ý mong đợi. không có khă năng disadvantage n. không giống. /´daiəmənd/ kim cương diary n. máy móc devote v. /dɪg/ đào bới. phá huỷ. xới dinner n. /ˈdaɪəˌgræm/ biểu đồ diamond n. /disə'piə/ biến mất. làm thất vọng disappointed adj. sự thiệt hại disagree v. chiều direct adj. /di’veləpmənt/ sự phát triển. nhiệt tình diagram n. sự quyết định determine v. sự định rõ. dành cho. /. sự thất vọng disapproval n. khó khăn. khác. /ˈdɪfərəns . vật rác rưởi dirty adj. triệt phá destruction n. /di'rekt. dɪˈteɪl .. sự khác nhau disappear v. chế độ ăn kiêng difference n. /'difikəlti/ sự khó khăn. dâng cho. dụng cụ. /´də:ti/ bẩn thỉu. /dis'trʌk∫n/ sự phá hoại. định rõ. điều khiển directly adv. dơ bẩn disabled adj. /dis´eibld/ bất lực. ˈdɪfrəns/ sự khác nhau different adj. v. dành hết cho devoted adj. sự phá hủy. chỉ huy dirt n. sự chỉ huy director n. /də:t/ đồ bẩn thỉu. gửi. tỉ mỉ. mở rộng. /dis'trɔi/ phá. /di'vout/ hiến dâng. /¸disə´pru:vl/ sự phản đổi. hy sinh dying adj. khác biệt. /ˌdɪsəˈpɔɪnt/ không làm thỏa ước nguyện. /di´voutid/ hiến cho. tiêu diệt. hết lòng. /¸disə´pɔintiη/ làm chán ngán. /n. /di'rektə/ giám đốc. quyết định determined adj. /daɪ/ chết. ˈditeɪl . /ˌdɪsədˈvæntɪdʒ . khác biệt. dai'rekt/ trực tiếp. đồ dơ bẩn. /'daiəri/ sổ nhật ký. /¸disəg´ri:mənt/ sự bất đồng. /di´tə:mind/ đã được xác định. khác nhau difficult adj. thẳng direction n. /'dikʃənəri/ từ điển die v. /di'veləp/ phát triển. nỗi khó khăn. /'difik(ə)lt/ khó. viết cho ai.

kinh tởm disgusted adj. /dis'kʌvə/ khám phá. /dɪˈzɒlv/ tan rã. /di'zɑ:stə/ tai họa. bệnh tật disgust v. không thích. điểm. hủy bỏ doctor n. /'diskaunt/ sự bớt giá. /dis´gʌstid/ chán ghét. sự bày ra. /dɔt/ chấm nhỏ. tầm xa distinguish v. sự phát hiện ra discuss v. /dis'kʌʃn/ sự thảo luận. /disk/ đĩa. /ˈdɒməˌneɪt/ chiếm ưu thế. /'dɒkjʊmənt/ văn kiện. phân ra division n. NAmE Dr. /di´vɔ:s/ sự ly dị divorced adj. /dis'kʌvəri/ sự khám phá. /dis'mis/ giải tán (quân đội. chia ra. du/ làm undo v. quốc nội dominate v. có ảnh hưởng. đĩa hát dislike v. /diʃ/ đĩa (đựng thức ăn) dishonest adj. n. sự ghét dismiss v. sa thải (người làm) display v. thảm họa disc (also disk. phô trương. /dis'tribju:t/ phân bổ. cửa ra vào dot n. chiết khấu discover v. /disk/ đĩa discipline n. n.) /'dɔktə/ bác sĩ y khoa. trưng bày dissolve v. phân hủy. tiến sĩ document n. /.distri'bju:ʃn/ sự phân bổ. tài liệu. chi phối. quận disturb v. n. phân loại distribution n. sự phân phối. kiềm chế door n. làm náo động. /dis´tə:b/ làm mất yên tĩnh. (abbr. sự sắp xếp district n.. /dɪ'vɪʒn/ sự chia. làm kinh tởm. /´dɔlə/ đô la Mỹ domestic adj. phát hiện ra. /dis'plei/ bày tỏ. chê disapproving adj. làm phẫn nộ disgusting adj. phân phát. /dis´ɔnist/ bất lương. /dis'onistli/ bất lương. sự tìm ra.. /'distəns/ khoảng cách. quấy rầy disturbing adj. không thành thật dishonestly adv. /də'mestik/ vật nuôi trong nhà. /dɔg/ chó dollar n. tiền bớt. phẫn nộ dish n. (thuộc) nội trợ. đám đông). v. nghe ra distribute v. nhận ra discovery n.. giải tán distance n. /dis´tə:biη/ xáo trộn divide v. /¸disə´pru:viη/ phản đối disaster n. trưng bày. auxiliary v. /dis'laik/ sự không ưa.disapprove (of) v. xóa bỏ. sự phân chia. phản đối. sắp xếp.. /dɔ:/ cửa.. sự phân loại divorce n. /'distrikt/ huyện. gỡ. tư liệu dog n. /dis´gʌstiη/ làm ghê tởm. tranh luận discussion n. phân phối. sự chiết khấu. /di'vo:sd/ đã ly dị do v. /ʌn´du:/ tháo. nhận ra. sự tranh luận disease n. /'disiplin/ kỷ luật discount n. /¸disə´pru:v/ không tán thành. không lương thiện disk n. Dr. /di'zi:z/ căn bệnh. especially in NAmE) n. /dis'kΛs/ thảo luận. /dis´gʌst/ làm ghê tởm. /di'vaid/ chia. phô bày. của hồi môn . /dis´tiηgwiʃ/ phân biệt. /du:.

mə/ kịch. nơi đổ rác during prep. người kéo dream n. xống gác. n. v. trong thời gian dust n. /drɑː. làm khô... kính trọng. kéo drawing n. giành (phần thưởng) earth n.. cạn. v. cuộc đua xe driver n. /dʌmp/ đổ rác. /dʌst/ bụi. rớt. phác thảo. phấn).. /ə:n/ kiếm (tiền). sự kéo drawer n. adj. uống drive v.. do. lượng gấp đôi. rắc (bụi. /draivə(r)/ người lái xe drop v. lẫn nhau ear n. dyu/ đến kỳ hạn (trả nợ). /daun/ xuống downstairs adv. tuồng dramatic adj. /drӕg/ lôi kéo. /daut/ sự nghi ngờ. nhau. n. /du. /´daun¸wədz/ xuống. sấy khô due adj..double adj. kép. ngu đần dump v. ma túy drugstore n. giọt (nước. /dʌzn/ tá (12) draft n. /ə:θ/ đất. cách ăn mặc drink n. /drɒp/ chảy nhỏ giọt. phủi bụi duty n... thiết kế drag v. v. /drə'mætikəli/ đột ngột draw v. /draiv/ lái . det. /´daun¸wəd/ xuống.. máu. /i:tʃ/ mỗi each other (also one another) pron. nghi ngờ. ở tầng dưới. tại. pron. v. hai. n. nhờ có dull adj. adv.. cửa hàng dược phẩm drum n.. v. /'draiviɳ/ sự lái xe. đua xe. /'dju:ti/ sự tôn kính.. n. n.) drug n. cái gấp đôi. /driɳk/ đồ uống.. /drə´mætik/ như kịch. adj. prep.. /'dro:iŋ/ bản vẽ. /´ə:li/ sớm earn v. mơ dress n. /drʌm/ cái trống.. quét bụi. /dʌl/ chậm hiểu. như đóng kịch. (NAmE) /'drʌgstɔ:/ hiệu thuốc. xứng đáng. /´drɔ:ə/ người vẽ. v. /iə/ tai early adj. làm gấp đôi doubt n.. tầng dưới downwards (also downward especially in NAmE) adv.. sơ đồ thiết kế. ăn mặc dressed adj. /drai/ khô. sự ngờ vực. bức vẽ.. v. trách nhiệm DVD n. rơi. thích hợp với sân khấu dramatically adv. /'djuəriɳ/ trong lúc.. /dri:m/ giấc mơ. thích đáng due to vì. tiếng trống drunk adj. /dro:/ vẽ. rác. det. mặc (quần áo). đống rác. ngờ vực down adv. đi xuống dozen n. each det. kéo lê drama n. trái đất . /drʌŋk/ say rượu dry adj... đi xuống downward adj. /'daun'steзz/ ở dưới nhà. cuộc đua xe (điều khiển) driving n. /dra:ft/ bản phác thảo. dược phẩm. bồn phận. /'dʌbl/ đôi.. /dres/ quần áo.. v. /drʌg/ thuốc. adv.

/i'fiʃəntli/ có hiệu quả.g. sự nỗ lực e. /im´bærəst/ lúng túng. /i'diʃn/ nhà xuất bản. ngượng. làm ngượng nghịu. adj. quyết định election n. thang máy else adv. được đào tạo education n. /edӡ/ lưỡi. nếu không elsewhere adv. điện lực. có hiệu lực effectively adv. điện lực học electronic adj. /ɪˈlɛktrɪk/ (thuộc) điện. một. v. làm thanh thản. sự bối rối .. /'i:zili/ dễ dàng eat v. cao tuổi elect v. (NAmE) /ˈɛləˌveɪtər/ máy nâng. gửi thư điện tử embarrass v. tao nhã element n. /im´bærəsiη/ làm lúng túng. /els/ khác. ngăn trở embarrassed adj. adv. /ˈɛləmənt/ yếu tôd. /im´bærəsmənt/ sự lúng túng. gây khó khăn embarrassing adj. dễ tính.. bối rối. kết quả effective adj. /. ở phía đông eastern adj. /i'lektrikəl/ (thuộc) điện electricity n. /¸i:kə´nɔmik/ (thuộc) Kinh tế economy n. ung dung easily adv. ˌilɛkˈtrɒnɪk/ (thuộc) điện tử elegant adj. /'i:stən/ đông easy adj. adv. /i´lekt/ bầu. /´eligənt/ thanh lịch.edju:'keiʃn/ sự giáo dục. /i:z/ sự thanh thản. hiệu quả. hiệu nghiệm effort n. /i:t/ ăn economic adj. (thuộc) đông. cạnh sắc edition n. v. sự xuất bản editor n. sự quản lý kinh tế edge n. nữa. /ɪlɛkˈtrɒnɪk . /´efə:t/ sự cố gắng. /´eldəli/ có tuổi. /eg/ trứng either det. làm rắc rối.. /'imeil/ thư điện tử. /i:st/ hướng đông. /¸els´wɛə/ ở một nơi nào khác email (also e-mail) n. Viết tắt của cụm từ La tinh exempli gratia (for example) egg n. nguyên tố elevator n. phát điện electrical adj. /ilek'trisiti/ điện. /i´lekʃən/ sự bầu cử. abbr. /'edju:keitid/ được giáo dục. /im´bærəs/ lúng túng.. /elbou/ khuỷu tay elderly adj. cũng phải thế elbow n. /'edju:keit/ giáo dục. /'ifektiv/ có kết quả. làm yên tâm. có hiệu quả efficiently adv.. chủ bút educate v.ease n. cho ăn học. sự thoải mái. /ɪˈkɒnəmi/ sự tiết kiệm. phía đông.. có hiệu lực efficient adj. làm dễ chịu east n. /'i:zi/ dễ dàng. mang nợ embarrassment n. /´editə/ người thu thập và xuất bản. /i'fektivli/ có kết quả. pron. /´aiðə/ mỗi. sự rèn luyện (kỹ năng) effect n. /i'fekt/ hiệu ứng. có điện. cuộc tuyển cử electric adj. rèn luyện educated adj. /i'fiʃənt/ có hiệu lực.

không dùng. /ɛnˈʃʊər . dốc. /ˈɛnərdʒi/ năng lượng. công việc của kỹ sư enjoy v. sự thẩm vấn ensure v. không sử dụng được employee n. chiêu đãi . /in´dʒɔimənt/ sự thích thú. /i´mouʃənəl/ cảm động. /i´mə:dʒ/ nổi lên. gia nhập entertain v. giúp đỡ.. sự có được. thuê ai làm gì unemployed adj. /'Δnim'ploimзnt/ sự thất nghiệp.. làm nổi bật empire n. n. nổi bật lên emergency n.. /i'nɔ:məs/ to lớn. xúc cảm. v.. /i´mouʃənəli/ xúc động emphasis n. /'enəmi/ kẻ thù. người làm công employer n. /end/ giới hạn. được hưởng enormous adj. đã hứa hôn. /. xúc động.entə'tein/ giải trí. /in´kʌridʒmənt/ niềm cổ vũ. về sau ending n. đã có người engine n. /in'dЗoi/ thưởng thức. /´endiη/ sự kết thúc.entə'teiniɳ/ giải trí entertainer n. /'empaiə/ đế chế. /. cho phép ai làm gì encounter v. chắc chắn enter v. /im'plɔi/ dùng. sự chấm dứt. /¸ʌnim´plɔid/ thất nghiệp. thích thú enjoyment n. có khả năng. người sử dụng lao động employment n. sinh lực engage v. /ˈɛmfəˌsaɪz/ nhấn mạnh. /em´plɔiə/ chủ. người tiếp đãi. đổ. v. sự làm can đảm end n. /in´dʒɔiəbl/ thú vị. hiện ra. cam kết. sự bắt gặp encourage v. ủng hộ.emerge v. sự chạm trán. được hưởng. /in'geidʤ/ hứa hẹn. khuyến khích. mối xác cảm emotional adj. tầm quan trọng emphasize (BrE also -ise) v.. sự kết thúc. /in'kautə/ chạm chán. tiếp đón. chiêu đãi entertaining adj. bắt gặp. mạnh dạn encouragement n. uống. nạn thất nghiệp empty adj. động cơ engineer n. /im'plɔimənt/ sự thuê mướn unemployment n. /in'kwaiəri/ sự điều tra. /endʒi'niər/ kỹ sư engineering n. /in'kΔridЗ/ động viên. /¸emplɔi´i:/ người lao động. /´entə/ đi vào. /. kết thúc. adv. /'empti/ trống. sự cảm động. động viên. quân địch energy n. làm can đảm. có được enjoyable adj. khổng lồ enough det. /¸entə´teinə/ người quản trò. dễ xúc cảm emotionally adv. đính ước engaged adj. phần cuối. pron. /i'moƱʃ(ə)n/ xự xúc động. /i'neibl/ làm cho có thể. chấm dứt in the end cuối cùng. dễ cảm động. /en'ʤin/ máy. đế quốc employ v. kết cục enemy n. ɛnˈʃɜr/ bảo đảm. /i'mз:dЗensi/ tình trạng khẩn cấp emotion n.enʤɪ'nɪərɪŋ/ nghề kỹ sư. làm cạn enable v. /´emfəsis/ sự nhấn mạnh. /i'nʌf/ đủ enquiry (also inquiry especially in NAmE) n. /in´geidʒd/ đã đính ước. rỗng. thích thú cái gì. nghị lực.

mọi thứ everywhere adv. ác. /'erə/ lỗi. sự tiếp đãi. đánh giá. /i'kwipmənt/ trang. /ɛnˈθuziˌæzəm/ sự hăng hái. về cơ bản establish v. /ig´zækt/ chính xác. đúng exactly adv. /'evidəns/ điều hiển nhiên. v. tối event n.. /'entrəns/ sự đi vào. mọi everyone (also everybody) pron. vật tương đương error n. sai lầm escape v. sự kiện eventually adv. /in'vaiərənmənt/ môi trường. điềm đạm. /ɪˈsteɪt/ tài sản. n. ngay. sức. /is'keip/ trốn thoát. điều rõ ràng evil adj. /'i:kwзli / bằng nhau. /'i:vl/ xấu. /´evri¸weə/ mọi nơi evidence n.entertainment n. ngang bằng equipment n. /e¸senʃi´əli/ về bản chất. /in. nhất là essay n. /ig´zæktli/ chính xác. đánh giá etc. /´evri¸wʌn/ mọi người everything pron. điều xấu.. adj. /'evə(r)/ từng.vairən'mentl/ thuộc về môi trường equal adj. ngang bằng evening n. sự nhậm chức entry n.. chiêu đãi enthusiasm n. toàn bộ entirely adv. /ɪˈstæblɪʃ/ lập. lại còn. /in'taitl/ cho tiêu đề. say mê. /in'taiə/ toàn thể.. cốt yếu. /i´ventjuəli/ cuối cùng ever adv. thành lập estate n. /'i:vniɳ/ buổi chiều. sự sai sót. hoàn cảnh xung quanh environmental adj.. ngang tài. /'evəri/ mỗi. thoát khỏi. /´ju:rou/ đơn vị tiền tệ của liên minh châu Âu even adv. thực chất.prefix tiền tố chỉ bên ngoài exact adj. lỗi thoát especially adv. /ɛnˌθuziˈæstɪk/ hăng hái... /'estimit .. n. /əˈsɛnʃəl/ bản chất. v. ước lượng. /i'vent/ sự việc. n. sự tiếp nhận (pháp lý) envelope n. cho quyền làm gì entrance n. /'enviloup/ phong bì environment n. sự trốn thoát. bằng. điều tai hại ex. người ngang hàng. bất động sản estimate n. (full form et cetera) /et setərə/ vân vân euro n. thiết bị equivalent adj. /is'peʃəli/ đặc biệt là. /'i:vn/ ngay cả. đúng đắn . bằng phẳng. sự đi vào. /entə'teinm(ə)nt/ sự giải trí. /ˈɛseɪ/ bài tiểu luận essential adj. yếu tố cần thiết essentially adv. ngang equally adv. từ trước tới giờ every det. bằng. /'evriθiɳ/ mọi vật. /in´taiəli/ toàn vẹn. /ˈɛntri/ sự ghi vào sổ sách. toàn bộ entitle v. trọn vẹn. điều ác. /´i:kwəl/ ngang. n. n. cho tên (sách). sự nhiệt tình enthusiastic adj. nhiệt tình entire adj.'estimeit/ sự ước lượng. từ. di sản. /i´kwivələnt/ tương đương.

sự kích động exclude v.. /ig'zædЗзreit/ cường điệu. /¸ʌniks´pektid/ bất ngờ. ɛkˈspɛrəˌmɛnt/ cuộc thí nghiệm. /ˌɛksəˈbɪʃən/ cuộc triển lãm. /'Δniks'pektid/ bất ngờ. triển lãm. /.. phòng đại exam n. /iks´tʃeindʒ/ trao đổi. chấp hành. /ˈeksələnt/ xuất sắc. /ɪkˈsaɪtɪd/ bị kích thích. /eks´piəriənst/ có kinh nghiệm. sự đi ra. giàu kinh nghiệm experiment n. giải thích explode v. /iks'plein/ giải nghĩa. xuất chúng except prep. /´egzit/ lỗi ra. /ik´saitmənt/ sự kích thích. /ɪgˈzɪbɪt/ trưng bày. adj. thành thạo explain v. liệu trước expected adj. làm. được hy vọng unexpected adj. trải qua. mong ngóng. thoát ra expand v. /. /ig'zist/ tồn tại. thí nghiệm expert n. sự loại ra exchange v. /iks'pensiv/ đắt experience n. /ɪgˈzɛkyətɪv/ sự thi hành. sự thi hành. sự thực hiện. /ig´zædʒə¸reit/ cường điệu. nổ . /iks'ploud/ đập tan (hy vọng. chấp hành exercise n.. conj.. vật trưng bày. /iks´klu:diη/ ngoài ra. n. giãn ra expect v. /ik'spekt/ chờ đợi. /ik´saitiη/ hứng thú. sự trao đổi in exchange (for) trong việc trao đổi về excite v.exaggerate v. vật triển lãm exhibition n. v.. khám xét. ɪkˈspɛrəmənt . gây ngạc nhiên unexpectedly adv. xin lỗi.. thú vị excited adj. từng trải. /ik'sept/ trừ ra. loại trừ excluding prep. phóng đại exaggerated adj. làm nổ.. chuyên môn. n. hỏi han (thí sinh) example n. /ig'zistəns/ sự tồn tại. thi hành. v. nở. giải thích explanation n. trừ ra excuse n.eksplə'neiʃn/ sự giải nghĩa. v. sự sống exit n. phát triển. thực hiện exhibit v.. nếm mùi experienced adj. tha thứ. /ɪgˈzæmɪn/ thẩm tra. kích động exciting adj.ekspek'tei∫n/ sự mong chờ. trưng bày exist v. trừ phi exception n. kỳ thi examine v. /iks´kju:z/ lời xin lỗi. /ɪkˈspɛns/ chi phí expensive adj. /iks´klu:d/ ngăn chạn. bị kích động excitement n. tha lỗi executive n.ekspз'ti:z/ chuyên gia. sống existence n. v. /ig´za:mp(ə)l/ thí dụ.). /ik'sait/ kích thích. (thuộc) sự thi hành. ví dụ excellent adj. /iks'pænd/ mở rộng. sự chờ đợi expense n.. gây ngạc nhiên expectation n. /n. v. /iks'piəriəns/ kinh nghiệm. /ig´zæm/ viết tắt của Examination (xem nghĩa phía dưới) examination /ig¸zæmi´neiʃən/ n. /iks´pektid/ được chờ đợi.. sự thi cử. /. /'eksəsaiz/ bài tập. không kể. /ik'sepʃn/ sự trừ ra.. adj. bào chữa.

trung thực faithfully adv. yếu ớt faintly adv. sự quá khích extremely adv.. /ˈfænsi/ tưởng tượng. trung thực yours faithfully (BrE) bạn chân thành fall v. /iks'tri:m/ vô cùng. chung thủy... /feis/ mặt. yếu ớt fair adj. thuận lợi fact n. gửi lời extension n. adj. phụ extraordinary adj. phạm vi extra adj. n. /ˈfeɪlyər/ sự thất bại. n. vật đảm bảo faithful adj. danh tiếng familiar adj. adv. sự kiện factor n.. nhầm. sự bày tỏ. phụ. bày tỏ. ngã fall over ngã lộn nhào. n. v.. /fo:ls/ sai. /iks´plɔ:/ thăm dò. /feɪnt/ nhút nhát. /fæn/ người hâm mộ fancy v. thám hiểm explosion n. /'ekstrə/ thêm. tốc hành expression n. sự diễn đạt extend v. công bằng unfair adj. không công bằng. sự việc. /ai/ mắt face n. cho. adj. /'feintli/ nhút nhát. bao quát extent n. khác thường extreme adj. người thất bại faint adj. /iks'pres/ diễn tả... hàng xuất khẩu. xưởng fail v.. xí nghiệp. /iks´pɔ:t/ xuất khẩu. /iks´tensiv/ rộng rãi. /fəˈmiliər/ thân thiết. /iks'plouʤn/ sự nổ. quen thộc family n. adj. đối mặt facility n. biểu lộ. thuận lợi fairly adv. tưởng tượng . lạ thường. giả dối fame n. thuộc gia đình famous adj. duỗi ra (tay.. khắc nghiệt. đối phó. gửi lời extensive adj. công bằng. sự phát triển ồ ạt export v. /'fæktəri/ nhà máy. /'feiθful/ trung thành. thể diện.explore v.. /feim/ tên tuổi. /feiθ/ sự tin tưởng. /iks'trɔ:dnri/ đặc biệt. bất lợi unfairly adv. sự rơi. /iks´tri:mli/ vô cùng. /'feəli/ hợp lý. thứ thêm.). nhanh. /iks'tend/ giơ. /'feiməs/ nổi tiếng fan n. /ˈfæmili/ gia đình.). /feil/ sai. /ʌn´fɛə/ gian lận. sự xuất khẩu expose v. niềm tin. phơi bày express v. n. /iks'preʃn/ sự diễn tả. cực độ eye n. /fækt/ việc. sự dành cho. kéo dài (thời gian. sự kéo dài. dành cho. nghĩ rằng. thất bại failure n. /ɪkˈspoʊz/ trưng bày. quá khích. v /ɪkˈstɛnt/ quy mô. chung thủy. /fəˈsɪlɪti/ điều kiện dễ dàng. /'fæktə / nhân tố factory n. bị đổ false adj. /ʌn´fɛəli/ gian lận. ngã. /fɔl/ rơi. bất lợi faith n. tin cậy. /feə/ hợp lý. cực đoan. đương đầu. duỗi. biểu lộ.. /'feiθfuli/ trung thành. sự dễ dàng. /ɪkstent ʃən/ sự giơ. không công bằng. ngoại. chân.

/'fɑ:sn/ buộc. n. bệnh sốt few det. /'fɑ:miɳ/ công việc trồng trọt..vài... /fɑ:/ xa further adj. sự quý mến. /fi:/ tiền thù lao. /fail/ hồ sơ. e sợ. /fɔ:lt/ sự thiết sót.. sự đồng ý.far adv... /'fedərəl/ liên bang fee n. học phí feed v. /'fi:və/ cơn sốt. v. /'fɑ:mə(r)/ nông dân. /fetʃ/ tìm về.) /´februəri/ tháng 2 federal adj. miêu tả file n. adj. quyến rũ fever n. sai sót favour (BrE) (NAmE favor) n. n. được dựng thành phim final adj. n. /'feðə/ lông chim feature n. người chủ trại fashion n. /film/ phim.. /figə(r)/ hình dáng.. đặc trưng của.. /fa:st/ nhanh fasten v. /'felou/ anh chàng (đang yêu). (abbr. February n. /fæt/ béo.. người (vật) được ưa thích fear n. mỡ. n. cuộc chiến đấu fighting n. đồng áng farmer n. đồng chí female adj.. sự đấu tranh figure n. /fi:ld/ cánh đồng. /fid/ cho ăn. mô tả nét đặc biệt. nuôi feel v. /'fə:ðə/ xa hơn nữa. chiến đấu. /´fi:meil/ thuộc giống cái.. v.. sự chiếu cố in favour/favor (of) ủng hộ cái gì (to be in favour of something ) favourite (NAmE favorite) adj. /'feivзrit/ được ưa thích. /'festivəl/ lễ hội. /fa:m/ trang trại farming n. cảm giác fellow n. bãi chiến trường fight v. giống cái fence n. béo bở. hình dung. /fens/ hàng rào festival n. pron. (NAmE) /ˈfɔsɪt/ vòi (ở thùng rượu. Feb.. v. /'fæ∫ən/ mốt. nhân vật. hợp thời trang fast adj. /fi:l/ cảm thấy feeling n. adj. chất béo father n. làm say mê. điểm đặc trưng.. /'fi:liɳ/ sự cảm thấy. /fɪər/ sự sợ hãi. một vài field n. n. /fil/ làm đấy. sự đấu tranh. /´faitiη/ sự chiến đấu. đại hội liên hoan fetch v. thời trang fashionable adj. /'feivз/ thiện ý. cuộc đấu chung kết . /'fainl/ cuối cùng. lo ngại feather n. tài liệu fill v. lấp kín film n. /'fi:tʃə/ nét đặt biệt. một ít. /fju:/ ít. thêm nữa farm n. sợ.. /'fɑ:ðə/ cha (bố) faucet n. adv.. làm bực mình. v.) fault n. một vài a few một ít.. đem về. /fait/ đấu tranh. /'fæʃnəbl/ đúng mốt. trói fat adj.

. /ˈfɪnɪʃt/ hoàn tất. mạnh mẽ firmly adv. /´fiʃiη/ sự câu cá. /faind/ tìm. trước hết. giỏi finely adv. dãy phòng. /´fainli/ đẹp đẽ. /'fleivə/ vị. v. theo. xắn.. hoàn thành. quãng đường bay flying adj. câu cá.. n. thích hợp. n.. sửa sang fixed adj. /'fiɳgə/ ngón tay finish v. bất động flag n. n. sự bay. vật đầu tiên. /'foukəs/ tập trung. chắc. /´fə:mli/ vững chắc. nếp gấp folding adj.. /fɪʃ/ cá.bóng) fold v. /'fɔlou/ đi theo sau.. /flu:/ bệnh cúm fly v. tầng (nhà) flour n. adv. lắp. hoàn thành fire n. /´fainəli/ cuối cùng. công ty. /fleim/ ngọn lửa flash v. kết thúc. n. đầu tiên. /foʊld/ gấp. mùi. bông. /fai'næn∫l/ thuộc (tài chính) find v. sau cùng finance n. tìm thấy find out sth khám phá. kiên quyết first det. v. /flaɪ/ bay. chảy flower n. trung tâm.. /fiks/ đóng. trọng tâm (n.. /flʌd/ lụt. /'fə:m/ hãng... người. cao thượng finger n. adj. rút chạy. đèn nháy flat adj. ˈfaɪnæns/ tài chính. chuyến bay focus v.. adj. tràn ngập floor n. vừa. tiếp theo . ánh sáng lóe lên. trôi. /flæt/ bằng phẳng. vụt sáng. /fle∫/ thịt flight n.. n. /flait/ sự bỏ chạy. /'flauə/ hoa. vén. v. cấp vốn financial adj. lũ lụtl. n.finally adv. sự bay. vũng vàng.. v. /fain/ tốt. mặt phẳng flavour (BrE) (NAmE flavor) n. sự đánh cá fit v. /fɪˈnæns . /´flauə/ bột. /floʊt/ nổi. /´flaiiη/ biết bay. /'faiə/ lửa. tế nhị. sửa chữa. tìm ra fine adj. chuyến bay float v. gắn.. /´fouldiη/ gấp lại được follow v. nhẵn. sự bay. /flæ∫/ loé sáng.. cây hoa flu n. làm tăng thêm mùi vị flesh n. n. /fə:st/ thứ nhất. /'flæg/ quốc kỳ flame n. thứ nhất at first trực tiếp fish n. lơ lửng flood n. tài trợ.. phần cuối finished adj. bột mỳ flow n. bắt cá fishing n. /flɔ:/ sàn. n. adv. /fit/ hợp. v.. ordinal number. kiên quyết. tràn đầy. đóa. đốt cháy set fire to đốt cháy cái gì firm n. /flow/ sự chảy. cho gia vị. bẹt.. món cá. sự kết thúc. đứng yên. căn phòng. xứng đáng fix v. v.

bàn chân football n. không có thiện cảm friendship n.. /freim/ cấu trúc. tổ chức frame n.fə/ cho. /ˈfɔrtʃən/ sự giàu có. /´fri:li/ tự do. v. /fɔ:'kɑ:st/ sự dự đoán. tìm thấy foundation n.. làm thành. theo sau. sự sáng lập. /fu:d/ đồ ăn. từ nước ngoài. /frouzn/ lạnh giá frequent adj. ở nước ngoài forest n. hình thức.. được tạo thành formal adj. /'forist/ rừng forever (BrE also for ever) adv.. /frend/ người bạn make friends (with) kết bạn với friendly adj. /'fɔ:mjulə/ công thức. adv. dự đoán. tiến về phía trước forward adj. v.. thể thức. nền tự do freeze v. /ʌn´frendli/ không thân thiện. làm hoảng sợ . /fut/ chân. /fɔ:s/ sức mạnh.. (abbr. dành cho. Fri. /'fo:mзlaiz/ chính thức former adj. /fɔ:. dàn xếp.. hình dạng. v. tự do. v. v. /´frendli/ thân thiện.) /´fraidi/ thứ Sáu fridge n. thức. /faund/ (q. khỏe khoắn Friday n. cách thức fortune n. /ˈfʊtˌbɔl/ bóng đá for prep. sau này ở phía trước. cưỡng ép forecast n. dự báo. đông lạnh frozen adj..k of find) tìm. thuở xưa formula n. /'fri:dəm/ sự tự do. tiến về phía trước found v. /´fɔ:mə/ trước. bố trí free adj. /´fɔlouiη/ tiếp theo. tiếp theo food n. thân mật unfriendly adj. thoải mái freedom n. sau đây. ép buộc. prep. món ăn foot n. /ˈfraɪtn/ làm sợ. tình hữu nghị frighten v. dự báo foreign adj. /fɔ:ml/ hình thức formally adv. /ˈfɔrwərd/ ở phía trước. xưa.. nguyên formerly adv. /fɔ:m/ hình thể. /fərˈgɪv/ tha.. /'fɔrin/ (thuộc) nước ngoài.following adj. force n. giải phóng. /´freʃli/ tươi mát. /fri:z/ đóng băng. hệ thống. /´fri:kwəntli/ thường xuyên fresh adj. (BrE) /fridЗ/ tủ lạnh friend n. /faun'dei∫n/ sự thành lập. sự thịnh vượng forward (also forwards) adv. /fə'revə/ mãi mãi forget v. /´fɔ:məli/ trước đây. /ˈfɔrwərd/ về tương lai. /ˈfrikwənt/ thường xuyên frequently adv. /fɔrk/ cái nĩa form n. /fə'get/ quên forgive v. /'frendʃipn/ tình bạn. cũ. tha thứ fork n. sau. n. trả tự do freely adv. /fri:/ miễn phí. /freʃ/ tươi. tươi tắn freshly adv.

xăng gate n.. /'fraitnd/ hoảng sợ. /´gæra:ʒ/ nhà để ô tô garbage n. adj. /gæp/ đèo. lượm. khủng khiếp frightened adj. đại khái generate v. chạy (máy) fund n. /'dʒenəreit/ sinh. dầu hỏa. 54 lít ở Anh. dụng cụ general adj.. /'gæmbl/ đánh bạc. chỗ trống garage n. đại thể in general nói chung. n. trái cây fry v. n. /´fraiəniη/ kinh khủng. /´dʒenərəs/ rộng lượng. sự phát sinh ra. lỗ hổng. /ˈfyuəl/ chất đốt. /geɪn/ lợi. (especially NAmE) /ˈgɑrbɪdʒ/ lòng. v. chung chung. /geit/ cổng gather v. /'fju:tʃə/ tương lai gain v. làm đông. 3. adj. hơi đốt gasoline n. chế nhạo function n. đời generous adj. /. giành được. /'gæmbliɳ/ trò cờ bạc game n. /frʌnt/ mặt. /geim/ trò chơi gap n. hào phóng generously adv.. làm đóng băng fruit n. thế hệ. adj. sự giá lạnh. đầy đủ fully adv. tổng generally adv.. hái. /ful/ đầy. chế giễu. /giə/ cơ cấu. 78 lít ở Mỹ gamble v. kiếm được. về phía trước in front (of) ở phía trước freeze n. lợi ích. chủ yếu funeral n. khôi hài fur n. đám tang funny adj. /'dʒenərəsli/ rộng lượng. thiết bị. /frɔm/ frəm/ từ front n. /fʌn/ sự vui đùa. /ˌdʒɛnəˈreɪʃən/ sự sinh ra.. /ˈfʌŋkʃən/ chức năng. /frai/ rán. kẽ hở. n. thu thập gear n. đẻ ra generation n. /fru:t/ quả. hài hước make fun of đùa cợt. đạt tới gallon n. /fʌnd/ kho. /'gælən/ Galông 1gl = 4. /fə:/ bộ da lông thú furniture n. khoan hồng. /gæs/ khí. hào phóng ... /´fuli/ đầy đủ. /'gæðə/ tập hợp. hoàn toàn fun n. họat động.frightening adj. /'ʤenər(ə)l/ chung. /fri:z/ sự đông lạnh. nhiên liệu full adj. khiếp sợ from prep. cơ sở. (NAmE) /gasolin/ dầu lửa. tài trợ. quỹ.. chiên. cuộc đánh bạc gambling n. /´fʌni/ buồn cười. để tiền vào công quỹ fundamental adj.. ruột (thú) garden n. /'dʒenərəli/ nói chung. /ˈfju:nərəl/ lễ tang. sự vui thích.fʌndə'mentl/ cơ bản. tiền bạc. v. /'fə:nitʃə/ đồ đạc (trong nhà) further. v. /'gɑ:dn/ vườn gas n. thịt rán fuel n. đằng trước. furthest cấp so sánh của far future n.

khoa địa lý get v. /gou/ đi go down đi xuống go up đi lên be going to sắp sửa. xác thực genuinely adv. điểm số. chân thật. hồ gram n. hồ. adj. phát give sth out chia. người phi thường. Chúa gold n.. chân thật geography n. /dʒi´ɔgrəfi/ địa lý. /ˈdʒaiənt/ người khổng lồ. /glu:/ keo. /goƱl/ god n. /greɪd/ điểm. /ˈgʌvərnmənt . khổng lồ. chộp lấy grade n. kính đeo mắt global adj. có ý định goal n. v. /ˈdʒɛntlmən/ người quý phái. gắn lại. sung sướng glass n. /glʌv/ bao tay. găng tay glue n. thủy tinh. adj. /'gз:lfrend/ bạn gái. lời chào tạm biệt goods n. ˈgʌvərmənt/ chính phủ. /´gʌvən/ cai trị. /dʒentl/ hiền lành. người thượng lưu genuine adj. /græb/ túm lấy. /´grædjuəl/ dần dần. /glæd/ vui lòng. bằng vàng good adj. nội các. dịu dàng. /'dʤentli/ nhẹ nhàng. cái cốc. người yêu give v. chủ. /´dʒenjuin/ thành thật. /¸gud´bai/ tạm biệt. có được get on leo. trèo lên get off ra khỏi. toàn bộ glove n. hay. phi thường gift n. sự cai trị governor n. cầm quyền government n.. /´dʒenjuinli/ thành thật. điều thiện good at tiến bộ ở good for có lợi cho goodbye exclamation. n.. /giv/ cho. tuyệt. biếu. /goʊld/ vàng. /gɒd/ thần. v. dịu dàng gentleman n. dán bằng keo. ly glasses n. điều tốt. nhẹ nhàng gently adv.. /gudz/ của cải. /get/ được. kẻ thống trị grab v. từ bỏ glad adj. v /´gloubl/ toàn cầu.gentle adj. vồ. hàng hóa govern v. /g3:l/ con gái girlfriend n. /gift/ quà tặng girl n. xếp loại gradual adj. thoát khỏi giant n. /glɑ:s/ kính. phân phối give (sth) up bỏ. phân loại. từng bước một . /'græm/ đậu xanh go v. /´gʌvənə/ thủ lĩnh. tặng give sth away cho. êm ái. n. thống trị. toàn thể.. /gud/ tốt. tài sản.

. /gai/ bù nhìn. canh giữ guess v. n. tập quán hair n... v. cam đoan. hột. /ga:d/ cái chắn. /grα:nt/ cho. /'heədresə/ thợ làm tóc half n. khách mời guide n. hạt. /´græn¸fa:ðə/ ông grandmother n. trưởng thành growth n. cấp... v. phạm tội.. /ˌgærənˈti/ sự bảo hành. bảo lãnh. hoa râm (tóc) grey /grei/ xám.. ban. /'græn. sự phát triển guarantee n.mʌðə/ bà grandparent n. /´græn¸pɛərənts/ ông bà grandson n. khoan khoái grave n.. /gest/ khách. /grɑ:s/ cỏ. nửa giờ.. /hɑ:f/ một nửa. đất. dễ chịu. đồng cỏ grateful adj. /graund/ mặt đất. lắm. /´grousəri/ cửa hàng tạp phẩm groceries n. /gru:p/ nhóm grow v. cao thượng. /grou/ mọc. vĩ đại greatly adv. /heə/ tóc hairdresser n. nghiêm trọng gray(NAmE) /grei/ xám. /'hæmə/ búa . tính chất. /´grænsʌn/ cháu trai grant v. /ˈgræmər/ văn phạm grand adj. từ từ grain n. nửa hall n. sự ước chừng guest n. det. n. hội trường hammer n. grocery (NAmE usually grocery store) n. bãi đất group n. /greiv/ mộ. gác. /hɔ:l/ đại sảnh. ˈgroʊsri/ hàng tạp hóa ground n. sự cấp grass n. adj. chỉ đường guilty adj. /´greitli/ rất. mọc lên grow up lớn lên. /´hæbit/ thói quen.. sự ban. /'grædzuəli/ dần dần. phỏng đoán. phần chia đôi. /grænd/ rộng lớn. n. bãi cỏ. /gaɪd/ điều chỉ dẫn.do:tз/ cháu gái grandfather n. tội lỗi gun n. gm) /'græm/ ngữ pháp grammar n. người bảo vệ. anh chàng. cao cả green adj. /ˈgɪlti/ có tội. lớn. /gʌn/ súng guy n. /´græn¸tʃaild/ cháu (của ông bà) granddaughter n. dấu huyền. trang nghiêm. v. người hướng dẫn. bản chất gram (BrE also gramme) n. /grouθ/ sự lớn lên. sự cho. (abbr. /ˈgroʊsəri. dẫn đường. g. /grin/ xanh lá cây grey (BrE) (NAmE usually gray) adj. /grein/ thóc lúa. bảo đảm guard n. vĩ đại grandchild n. n. /'græn. adv. bảo vệ. /greɪt/ to. tòa (thị chính). pron. /´greitful/ biết ơn.. hoa râm (tóc) great adj. gã habit n. người bảo lãnh. sự đoán. /ges/ đoán.gradually adv.

n. /´ha:dli/ khắc nghiệt. /hait/ chiều cao. /hi:/ nó. sự bất hạnh happy adj. mắc happen v. /ha:d/ cứng. /ʌn´hæpi/ buồn rầu.. lành mạnh hear v. /'hændl/ cầm. /'heitrid/ lòng căm thì. tàn tệ.. /hi:l/ chữa khỏi. cái của chị ấy. /heit/ ghét.. sự căm ghét have v. sự lành mạnh healthy adj. phải (bắt buộc. xảy đến happiness n. n. lòng căm ghét. cô ấy. có bổn phận phải) he pron. có hại harmless adj. lời chào help v. do đó. trái tim heat n. anh ấy.. /ˈhæpi/ vui sướng.hand n. bàn tay. kể từ đây.. /'hi:tiη/ sự đốt nóng. độ cao. thú). làm lành health n. /hɛlθ/ sức khỏe. /hi:l/ gót chân height n. v. tích cực hardly adv. vì thế her pron. /´ha:mlis/ không có hại hat n. /´hevili/ nặng. /ʌn´hæpinis/ nỗi buồn. truyền cho handle v. ở đây . /hɑ:t/ tim. /hз'lou/ chào. /hæt/ cái mũ hate v. /ˈhɪərɪŋ/ sự nghe. sự làm nóng heaven n. thể chất. /´ha:mful/ gây tai hại. /'hevi/ nặng. cái của bà ấy here adv. /'hæpili/ sung sướng. nghiêm khắc. hết sức cố gắng. /'hæpən/ xảy ra.. /'hæpinis/ sự sung sướng. /hə:z/ cái của nó. sờ mó. thính giác heart n. hạnh phúc happily adv. giúp đỡ hence adv. sức nóng heating n. /hænd/ tay. sự giúp đỡ helpful adj. cái của cô ấy. dẫn đầu headache n. /hiə/ nghe hearing n. đỉnh. móc quai hang v. hạnh phúc unhappy adj. lãnh đại. tay cầm. thù hận hatred n. /hi:t/ hơi nóng. /'helθi/ khỏe mạnh. điểm cao hell n.. nặng nề heavily adv. rắn.. hà khắc. xin chào. trao tay. /hɑ:m/ thiệt hại. nặng nề heel n.. n. /ˈhɛvən/ thiên đường heavy adj. chị ấy. /'help/ giúp đỡ. adv. /hз:/ nó. /hed/ cái đầu (người. v. /'hedeik/ chứng nhức đầu heal v. gây thiệt hại harmful adj. /hel/ địa ngục hello exclamation. auxiliary v. det. /hiə/ đây. hạnh phúc unhappiness n. tổn hao. /hæŋ/ treo. /hens/ sau đây. chỉ huy. həv/ có have to modal v. khốn khổ hard adj. v. làm hại. ông ấy head n. v.. n. bà ấy hers pron. khó khăn harm n. /hæv. /´helpful/ có ích.

/ˈhaɪˌlaɪt/ làm nổi bật. của anh ấy. ở chân trời... /hit/ đánh. n.. /him´self/ chính nó.. cú đấm hobby n. cao. cái của nó. /hou´tel/ khách sạn . ẩn nấp. ném trúng. /hɔ:n/ sừng (trâu. chính chị ta. (especially NAmE) /´haiwei/ đường quốc lộ hill n.. /´hɔrə/ điều kinh khủng. /houst/ chủ nhà. giữ. bản lề. anh ấy himself pron.. /'heziteit/ ngập ngừng. /´histəri/ lịch sử. chân thật honour (BrE) (NAmE honor) n. đăng cai tổ chức (hội nghị. nóng bức hotel n. /hould/ cầm. sự cho thuê his det. chân thật honestly adv. đấm.. công việc làm ở nhà honest adj. ngang. che giấu high adj. /haiə/ thuê. sử học hit v. /'hɔlədi/ ngày lễ. /houp/ hy vọng. sự ghê rợn horse n.. /hɔrs/ ngựa hospital n. /'ɔnist/ lương thiện.. ông ấy. trân trọng đối với hook n.). /hiz/ của nó. thanh danh. /. nhà thương host n.hero n. bò. /´houm¸wə:k/ bài tập về nhà (học sinh). do dự hi exclamation /hai/ xin chào hide v. /'hɔspitl/ bệnh viện. trung thực. v. chính ông ta. /'hɔlou/ rỗng. chủ tiệc. cho thuê (nhà. cái của anh ấy historical adj. n.) hot adj. trống rỗng holy adj.. chỗ nổi bật nhất. sự cầm. sùng đạo home n. lưỡi câu hope v. của hắn. hết sức. /hil/ đồi him pron. cái của hắn. thuộc lịch sử history n. dẫn (c. đẹp. /hə:´self/ chính nó. nêu bật.. pron. ở mức độ cao highlight v. adv. đòn. chính anh ta hip n... nước mình homework n. ở tại nhà. adv. /'houl/ lỗ. cái của ông ấy. /'hiərou/ người anh hùng herself pron.hɔri'zɔntl/ (thuộc) chân trời. n. lòng kính trọng in honour/honor of để tỏ lòng tôn kính. hắn. chính bà ta hesitate v. nằm ngang (trục hoành) horn n. /hɒt/ nóng.. hang holiday n. /´haili/ tốt.) horror n. ở mức độ cao highly adv. trung thực.trình). /huk/ cái móc. nắm.. chính cô ta. /'hɒbi/ sở thích riêng hold v. /his'tɔrikəl/ lịch sử. sự thuê. /ˈhoʊli/ linh thiêng. /him/ nó. chính hắn.. ngày nghỉ hollow adj. nguồn hy vọng horizontal adj. sáng nhất highway n. /hoʊm/ nhà. sự nắm giữ hole n. n. của ông ấy. /haid/ trốn. lỗ trống. /'ɔnistli/ lương thiện. /'onз/ danh dự. /hip/ hông hire v.. /hai/ cao. n.

hour n. /'auз/ giờ house n. /haus/ nhà, căn nhà, toàn nhà housing n. /´hauziη/ nơi ăn chốn ở household n., adj. /´haushould/ hộ, gia đình; (thuộc) gia đình how adv. /hau/ thế nào, như thế nào, làm sao, ra sao however adv. /hau´evə/ tuy nhiên, tuy vậy, dù thế nào huge adj. /hjuːdʒ/ to lớn, khổng lồ human adj., n. /'hju:mən/ (thuộc) con người, loài người humorous adj. /´hju:mərəs/ hài hước, hóm hỉnh humour (BrE) (NAmE humor) n. /´hju:mə/ sự hài hước, sự hóm hỉnh hungry adj. /'hΔŋgri/ đó hunt v. /hʌnt/ săn, đi săn hunting n. /'hʌntiɳ/ sự đi săn hurry v., n. /ˈhɜri , ˈhʌri/ sự vội vàng, sự gấp rút in a hurry vội vàng, hối hả, gấp rút hurt v. /hɜrt/ làm bị thương, gây thiệt hại husband n. /´hʌzbənd/ người chồng ice n. /ais/ băng, nước đá ice cream n. kem idea n. /ai'diз/ ý tưởng, quan niệm ideal adj., n. /aɪˈdiəl, aɪˈdil/ (thuộc) quan niệm, tư tưởng; lý tưởng ideally adv. /aɪˈdiəli/ lý tưởng, đúng như lý tưởng identify v. /ai'dentifai/ nhận biết, nhận ra, nhận dạng identity n. /aɪˈdɛntɪti/ cá tính, nét nhận dạng; tính đồng nhất, giống hệt i.e. abbr. nghĩa là, tức là ( Id est) if conj. /if/ nếu, nếu như ignore v. /ig'no:(r)/ phớt lờ, tỏ ra không biết đến ill adj. (especially BrE) /il/ ốm illegal adj. /i´li:gl/ trái luật, bất hợp pháp illegally adv. /i´li:gəli/ trái luật, bất hợp pháp illness n. /´ilnis/ sự đau yếu, ốm, bệnh tật illustrate v. /´ilə¸streit/ minh họa, làm rõ ý image n. /´imidʒ/ ảnh, hình ảnh imaginary adj. /i´mædʒinəri/ tưởng tượng, ảo imagination n. /i,mædʤi'neiʃn/ trí tưởng tượng, sự tưởng tượng imagine v. /i'mæʤin/ tưởng tượng, hình dung; tưởng rằng, cho rằng immediate adj. /i'mi:djət/ lập tức, tức thì immediately adv. /i'mi:djətli/ ngay lập tức immoral adj. /i´mɔrəl/ trái đạo đức, luân lý; xấu xa impact n. /ˈɪmpækt/ sự và chạm, sự tác động, ảnh hưởng impatient adj. /im'peiʃən/ thiếu kiên nhẫn, nóng vội impatiently adv. /im'pei∫зns/ nóng lòng, sốt ruột implication n. /¸impli´keiʃən/ sự lôi kéo, sự liên can, điều gợi ý

imply v. /im'plai/ ngụ ý, bao hàm import n., v. import sự nhập, sự nhập khẩu; nhập, nhập khẩu importance n. /im'pɔ:təns/ sự quan trọng, tầm quan trọng important adj. /im'pɔ:tənt/ quan trọng, hệ trọng importantly adv. /im'pɔ:təntli/ quan trọng, trọng yếu unimportant adj. /¸ʌnim´pɔ:tənt/ khônh quan trọng, không trọng đại impose v. /im'pouz/ đánh (thuế...), bắt gánh vác; đánh tráo, lợi dụng impossible adj. /im'pɔsəbl/ không thể làm được, không thể xảy ra impress v. /im'pres/ ghi, khắc, in sâu vào; gây ấn tượng, làm cảm động impressed adj. được ghi, khắc, in sâu vào impression n. /ɪmˈprɛʃən/ ấn tượng, cảm giác; sự in, đóng dấu impressive adj. /im'presiv/ gấy ấn tượng mạnh; hùng vĩ, oai vệ improve v. /im'pru:v/ cải thiện, cái tiến, mở mang improvement n. /im'pru:vmənt/ sự cái thiện, sự cải tiến, sự mở mang in prep., adv. /in/ ở, tại, trong; vào inability n. /¸inə´biliti/ sự bất lực, bất tài inch n. /intʃ/ insơ (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 2, 54 cm) incident n. /´insidənt/ việc xảy ra, việc có liên quan include v. /in'klu:d/ bao gồm, tính cả including prep. /in´klu:diη/ bao gồm, kể cả income n. /'inkəm/ lợi tức, thu nhập increase v., n. /in'kri:s/or/'inkri:s/ tăng, tăng thêm; sự tăng, sự tăng thêm increasingly adv. /in´kri:siηli/ tăng thêm indeed adv. /ɪnˈdid/ thật vậy, quả thật independence n. /,indi'pendəns/ sự độc lập, nền độc lập independent adj. /,indi'pendənt/ độc lập independently adv. /,indi'pendзntli/ độc lập index n. /'indeks/ chỉ số, sự biểu thị indicate v. /´indikeit/ chỉ, cho biết; biểu thị, trình bày ngắn gọn indication n. /,indi'kei∫n/ sự chỉ, sự biểu thị, sự biểu lộ indirect adj. /¸indi´rekt/ gián tiếp indirectly adv. /,indi'rektli/ gián tiếp individual adj., n. /indivídʤuəl/ riêng, riêng biệt; cá nhân indoors adv. /¸in´dɔ:z/ ở trong nhà indoor adj. /´in¸dɔ:/ trong nhà industrial adj. /in´dʌstriəl/ (thuộc) công nghiệp, kỹ nghệ industry n. /'indəstri/ công nghiệp, kỹ nghệ inevitable adj. /in´evitəbl/ không thể tránh được, chắc chắn xảy ra; vẫn thường thấy, nghe inevitably adv. /in’evitəbli/ chắc chắn infect v. /in'fekt/ nhiễm, tiêm nhiễm, đầu độc, lan truyền infected adj. bị nhiễm, bị đầu độc infection n. /in'fekʃn/ sự nhiễm, sự đầu độc

infectious adj. /in´fekʃəs/ lây, nhiễm influence n., v. /ˈɪnfluəns/ sự ảnh hưởng, sự tác dụng; ảnh hưởng, tác động inform v. /in'fo:m/ báo cho biết, cung cấp tin tức informal adj. /in´fɔ:məl/ không chính thức, không nghi thức information n. /,infə'meinʃn/ tin tức, tài liệu, kiến thức ingredient n. /in'gri:diənt/ phần hợp thành, thành phần initial adj., n. /i'ni∫зl/ ban đầu, lúc đầu; chữ đầu (của 1 tên gọi) initially adv. /i´niʃəli/ vào lúc ban đầu, ban đầu initiative n. /ɪˈnɪʃiətɪv , ɪˈnɪʃətɪv/ bước đầu, sự khởi đầu injure v. /in'dӡə(r)/ làm tổn thương, làm hại, xúc phạm injured adj. /´indʒə:d/ bị tổn thương, bị xúc phạm injury n. /'indʤəri/ sự làm tổn thương, làm hại; điều hại, điều tổn hại ink n. /iηk/ mực inner adj. /'inə/ ở trong, nội bộ; thân cận innocent adj. /'inəsnt/ vô tội, trong trắng, ngây thơ (enquiry n. /in'kwaiəri/ sự điều tra, sự thẩm vấn) insect n. /'insekt/ sâu bọ, côn trùng insert v. /'insə:t/ chèn vào, lồng vào inside prep., adv., n., adj. /'in'said/ mặt trong, phía, phần trong; ở trong, nội bộ insist (on) v. /in'sist/ cứ nhất định, cứ khăng khăng install v. /in'stɔ:l/ đặt (hệ thống máy móc, thiết bị...) instance n. /'instəns/ thí dị, ví dụ; trường hợp cá biệt for instance ví dụ chẳng hạn instead adv. /in'sted/ để thay thế instead of thay cho institute n. /ˈ´institju:t/ viện, học viện institution n. /UK ,insti'tju:ʃn ; US ,insti'tu:ʃn/ sự thành lập, lập; cơ quan, trụ sở instruction n. /ɪn'strʌkʃn/ sự dạy, tài liệu cung cấp instrument n. /'instrumənt/ dụng cụ âm nhạc khí insult v., n. /'insʌlt/ lăng mạ, xỉ nhục; lời lăng mạ, sự xỉ nhục insulting adj. /in´sʌltiη/ lăng mạ, xỉ nhục insurance n. /in'ʃuərəns/ sự bảo hiểm intelligence n. /in'telidʒəns/ sự hiểu biết, trí thông minh intelligent adj. /in,teli'dЗen∫зl/ thông minh, sáng trí intend v. /in'tend/ ý định, có ý định intended adj. /in´tendid/ có ý định, có dụng ý intention n. /in'tenʃn/ ý định, mục đích interest n., v. /ˈɪntərest/ or /ˈɪntrest/ sự thích thú, sự quan tâm, chú ý; làm quan tâm, làm chú ý interesting adj. /'intristiŋ/ làm thích thú, làm quan tâm, làm chú ý interested adj. có thích thú, có quan tâm, có chú ý interior n., adj. /in'teriə/ phần trong, phía trong; ở trong, ở phía trong

internal adj. /in'tə:nl/ ở trong, bên trong, nội địa international adj. /intə'næʃən(ə)l/ quốc tế internet n. /'intə,net/ liên mạng interpret v. /in'tз:prit/ giải thích interpretation n. /in,tə:pri'teiʃn/ sự giải thích interrupt v. /ɪntǝ'rʌpt/ làm gián đoạn, ngắt lời interruption n. /,intə'rʌp∫n/ sự gián đoạn, sự ngắt lời interval n. /ˈɪntərvəl/ khoảng (k-t.gian), khoảng cách interview n., v. /'intəvju:/ cuộc phỏng vấn, sự gặp mặt; phỏng vấn, nói chuyện riêng into prep. /'intu/ or /'intə/ vào, vào trong introduce v. /'intrədju:s/ giới thiệu introduction n. /¸intrə´dʌkʃən/ sự giới thiệu, lời giới thiệu invent v. /in'vent/ phát minh, sáng chế invention n. /ɪnˈvɛnʃən/ sự phát minh, sự sáng chế invest v. /in'vest/ đầu tư investigate v. /in'vestigeit/ điều tra, nghiên cứu investigation n. /in¸vesti´geiʃən/ sự điều tra, nghiên cứu investment n. /in'vestmənt/ sự đầu tư, vốn đầu tư invitation n. /,invi'teiʃn/ lời mời, sự mời invite v. /in'vait / mời involve v. /ɪnˈvɒlv/ bao gồm, bao hàm; thu hút, dồn tâm trí involved in để hết tâm trí vào involvement n. /in'vɔlvmənt/ sự gồm, sự bao hàm; sự để, dồn hết tâm trí vào iron n., v. /aɪən / sắt; bọc sắt irritate v. /´iri¸teit/ làm phát cáu, chọc tức irritating adj. /´iriteitiη/ làm phát cáu, chọc tức irritated adj. /'iriteitid/ tức giận, cáu tiết -ish suffix island n. /´ailənd/ hòn đảo issue n., v. /ɪʃuː; BrE also ɪsjuː/ sự phát ra, sự phát sinh; phát hành, đưa ra it pron., det. /it/ cái đó, điều đó, con vật đó its det. /its/ của cái đó, của điều đó, của con vật đó; cái của điều đó, cái của con vật đó item n. /'aitəm/ tin tức; khoản.., món..., tiết mục itself pron. /it´self/ chính cái đó, chính điều đó, chính con vật đó jacket n. /'dʤækit/ áo vét jam n. /dʒæm/ mứt January n. (abbr. Jan.) /'ʤænjuəri/ tháng giêng jealous adj. /'ʤeləs/ ghen,, ghen tị jeans n. /dЗeins/ quần bò, quần zin jelly n. /´dʒeli/ thạch jewellery (BrE) (NAmE jewelry) n. /'dʤu:əlri/ nữ trang, kim hoàn

/ʤu:s/ nước ép (rau. /´kitʃin/ bếp kilometre n.job n. nói đùa.. n. người ít tuổi hơn just adv.. quãng đường. n. /kiɳ/ vua. tham gia. chắp. /kid/ con dê non kill v.. /´dʒə:nəlist/ nhà báo journey n. /´kiliη/ sự giết chóc. /dʤʌst/ đúng. /´kaindli/ tử tế. /'dʤʌstis/ sự công bằng justify v. /ki:p/ giữ. /nit/ đan. ưa thích keep v. Jun. n. /´kilə¸mi:tə/ Kilômet knee n. /kil/ giết. vừa mới. quan tòa. tiêu diệt killing n. sự nhảy. chỉ justice n. tốt bụng unkind adj. việc làm join v. chỗ nối. khóa. giống. /kick/ đá. (abbr. /dʒouk/ trò cười. được chứng minh là đúng keen adj. biện hộ justified adj. /´dʒʌsti¸fai/ bào chữa. /nitid/ được đan... vừa đủ.. v. cùng chung joke n. /dʒʌmp/ nhảy.. adj. ghép joint adj. /dʒɔb/ việc. quả) July n. /ni:/ đầu gối knife n. /'ki:bɔ:d/ bàn phím kick v.. /naif/ con dao knit v. bước nhảy June n. củ. v. /'dʤʌdʤmənt/ sự xét xử juice n. /dʒʌdʒ/ xét xử. giữ lại key n. lời nói đùa. (abbr. bén keen on say mê. được thêu . n. sự vui mừng judge n. ít tuổi hơn. /kaind/ loại. kg) /´kilou¸græm/ Kilôgam kilometre (BrE) (NAmE kilometer) n. n. /ki:/ chìa khóa. cú đá kid n. /ˈdʒɔɪntli/ cùng nhau. quốc vương kiss v.. Jul.) /dЗu:n/ tháng 6 junior adj. giễu cợt journalist n. /dʒɔɪ/ niềm vui. adj. /'kaindnis/ sự tử tế. /'dʤə:ni/ cuộc hành trình (đường bộ). /ʌn´kaind/ độc ác. /´dʒu:niə/ trẻ hơn. nối. (abbr.) /dʒu´lai/ tháng 7 jump v. thuộc (khóa) keyboard n. đầu nối jointly adv. phân xử. có lòng tốt kindly adv. (abbr. thêu knitted adj. /dʒɔɪnt/ chung (giữa 2 người hoặc hơn). /ʤɔin/ gia nhập. thẩm phán judgement (also judgment especially in NAmE) n. tử tế. /ki:n/ sắc. km) /´kilə¸mi:tə/ Kilômet kind n. /kis/ hôn. cái hôn kitchen n. chặng đường đi joy n. /'dʒʌstɪfaɪd/ hợp lý. lòng tốt king n. k. tàn nhẫn kindness n. sự tàn sát kilogram (BrE also kilogramme) (also kilo) n.

. vợ. /'leibз/ lao động.. /'ʌn'noun/ không biết well known adj. n. muộn later adv.. n. tiếng cười launch v. /leik/ hồ lamp n. ở mức độ lớn last det. v. đất canh tác. / lə:n/ học.. điểm nút. /lɔ:ntʃ/ hạ thủy (tàu). tiểu thư lake n. /lo:/ luật lawyer n.) league n. cú đánh knot n. ngây ngô lady n.. ghi mác laboratory... n. /la:dʒ/ rộng. /´la:dʒli/ phong phú. lab n. v. /leibl/ nhãn.knitting n. /´li:tə/ lít label n.. lá (vàng. hẻm phố) language n. /lei/ xếp.. nghiên cứu . đất đai landscape n. n. v. /lænd/ đất. lớn. /´nitiη/ việc đan. /nou/ biết unknown adj. lãnh đạo.. chậm nhất. kéo dài late adj. gần đây nhất latter adj. /'nɒliʤ/ sự hiểu biết. bố trí layer n. điểm trung tâm know v. dán nhãn. cuối cùng. /´li:diη/ lãnh đạo. /li:n/ nghiêng. adv. /leit/ trễ. to largely adv. sự hạ thủy. /´wel´noun/ nổi tiếng. /ˈlɔyər . /lɑ:f/ cười. đập. khai trương. adj. thiếu lacking adj. được nhiều người biết đến knowledge n. hàng dệt kim knock v. /lɑ:st/ lầm cuối. /lein/ đường nhỏ (làng. /'lændskeip/ phong cảnh lane n. rốt hết. /'leiə/ lớp lazy adj. /´li:də/ người lãnh đạo. sau cùng. adv. /´lætə/ sau cùng. /li:g/ liên minh. mới đây laugh v. /leɪtə(r)/ chậm hơn latest adj. /leitist/ muộn nhất.. n. sự lãnh đạo. công việc lack n.. /li:f/ lá cây. ˈlɔɪər/ luật sư lay v. /læk/ sự thiếu. sự hướng dẫn leading adj. /læmp/ đèn land n. dẫn dắt. /ˈlæŋgwɪdʒ/ ngôn ngữ large adj. ỷ vào learn v. /nɔk/ đánh. /ˈleɪdi/ người yêu... dựa. /nɔt/ cái nơ.. n. đặt. tri thức litre n.. v. /'leizi/ lười biếng lead /li:d/ v. dẫn đầu leader n. quý bà. /ˈlæbrəˌtɔri/ phòng thí nghiệm labour (BrE) (NAmE labor) n. /'lækiη/ ngu đần. n. người cuối cùng. liên hoàn lean v. lãnh tụ leaf n. gần đây. mác. buổi giới thiệu sản phầm law n.

/'likwid/ chất lỏng... du dương. /left/ bên trái. có khả năng. đường. giới hạn. /ˈligəl/ hợp pháp legally adv. không vững list n.. pron.. thú... /´lemən/ quả chanh lend v. cấp bằng. v. /'lesn/ bài học let v. pron. cho phép lid n.. adj. /'lisn/ nghe. như unlike prep. adv. /lid/ nắp. cho mượn length n. bài thuyết trình. (abbr. số lượng ít hơn lesson n. /'laibrəri/ thư viện licence (BrE) (NAmE license) n.. l) /´li:tə/ lít . adj. chí ít leather n. bằng cử nhân. /ʌnˈlaɪkli/ không thể xảy ra. lỏng. /'laisзns/ cấp chứng chỉ. vung (xoong. /´laikli/ có thể đúng. sự nâng. /'levl/ trình độ. mi mắt (eyelid) lie v. liên kết. v. /ˈlaɪsəns/ bằng. /'li:gзlizm/ hợp pháp lemon n.. ghi vào danh sách listen (to) v. bằng. /´laitli/ nhẹ nhàng like prep. /laif/ đời. chứng chỉ. rời đi. chắc vậy unlikely adj. ranh giới. để lại leave out bỏ quên. /ˈlɪtərətʃər/ văn chương. đốt. adv. thắp sáng lightly adv. cấp. nhấc lên. /leɳθ/ chiều dài. bàn. có giới hạn line n. ngang bằng library n. adj. /lai/ nói dối. v. lắng nghe literature n.. tuyến link n. nồi. để cho letter n. adj. ít nhất.. chữ cái. /lift/ giơ lên... adv. bài nói chuyện left adj. /lεt/ cho phép. /lend/ cho vay. adv. n. có thể. sự dối trá life n. mẫu tự level n. /'lekt∫ə(r)/ bài diễn thuyết. /ʌn´laik/ khác.) legal adj. /'letə/ thư. nhẹ.least det.. sự sống lift v. /lain/ dây. sự cho phép license v.. êm ái.. mối liên lạc. n.. v. /li:v/ bỏ đi.. thích. /'limit/ giới hạn. n. /lɪɳk/ mắt xích.. ít hơn. /ˈlɪmɪtɪd/ hạn chế. kết nối lip n. /lip/ môi liquid n. /list/ danh sách. độ dài less det. v. bỏ sót lecture n. /li:st/ tối thiểu. conj. vị trí. /'leðə/ da thuộc leave v. sự nhấc lên light n. /les/ nhỏ bé. /laik/ giống như. /´leg/ chân (người. về phía trái leg n. nhẹ nhàng. văn học litre (BrE) (NAmE liter) n. có thể xảy ra....). không giống likely adj. ít nhất at least ít ra. lời nói dối. hạn chế limited adj. /lait/ ánh sáng. không chắc xảy ra limit n.

/'lʌki/ gặp may. lòng yêu thương. /´lu:sli/ lỏng lẻo lord n. cục bộ locally adv. /lɒt/ số lượng lớn. sự định vị lock v. /louk´eiʃən/ vị trí. /´lʌvə/ người yêu.. /'liviŋ/ sống. lạc lost adj.. /'laudili/ ầm ĩ. bơ vơ long adj. /'laivli/ sống. bé. v. hợp logic lonely adj. dỡ hàng loan n. xem look for tìm kiếm look forward to mong đợi cách hân hoan loose adj. (BrE) /´lɔ:ri/ xe tải lose v. /lu:z/ mất. sự thua lot: a lot (of) (also lots (of)) pron. /ˈlʌvli/ đẹp. lɒs/ sự mất. nhỏ. bé. ngắm. một ít live adj. /'ləʊk(ə)l/ địa phương. inh ỏi. n. /ʌn´lʌki/ không gặp may. mất loss n. adv. định vị located adj. /lu:s/ lỏng. /'lit(ə)l/ nhỏ. vua lorry n. /liv/ sống living adj. chất.. /ʌn´loud/ cất gánh nặng. xa. /'lɔdʤikəl/ hợp lý. bất hạnh luggage n. /'lɔiəl/ trung thành. inh ỏi love n. đang sống lively adj. (especially BrE) /'lʌgiʤ/ hành lý . adv. pron. không nhiều. /lʌk/ may mắn.. /liv/ sống.. thích lovely adj.. chăm sóc look at nhìn. /laud/ to. trung kiên luck n. lâu look v..little adj. /lɔɳ/ dài.. hạnh phúc unlucky adj. adv. adv. det.. ầm ĩ. rất nhiều loud adj. gặp may mắn. người tình low adj. /loʊˈkeɪt/ xác định vị trí. cục bộ locate v. adv. /ˈloʊkəli/ có tính chất địa phương. cái nhìn look after (especially BrE) trông nom. /´lounli/ cô đơn. khóa logic n. /ləʊn/ sự vay mượn local adj. vận may lucky adj. chút ít. /lɔk/ khóa. /loud/ gánh nặng. yêu. pron. chở unload v.. /luk/ nhìn.. /lɔrd/ Chúa. bộ phận. một chút a little det. /lɔs . adv. thua. /lost/ thua. /lou/ thấp. n. xinh xắn. lớn (nói) loudly adv. /'lɔdʤik/ lô gic logical adj. v. sinh động load n. to. vật nặng. không chặt loosely adv.. /lʌv/ tình yêu. hoạt động live v. /loʊˈkeɪtid/ định vị location n... lùn loyal adj. có duyên lover n. det.

/´meinli/ chính. /mætʃ/ trận thi đấu. thái độ manufacture v. đa số. sự kết hôn.. tảng. địch thủ. vẻ.) /mɑ:tʃ/ tháng ba march v. v. hành quân. /'mæri/ cưới (vợ)..mænju'fæktʃə/ manufacturing n. đánh dấu. gửi qua bưu điện main adj. /meik/ làm. chủ nhân. cuộc hành quân. kiểu. cái bướu lunch n. /'mɑ:kit/ chợ. /meil/ trai. n. thiết bị mad adj. dáng. n. chủ yếu majority n. /mein/ chính. /'mæʤik/ ma thuật. pron. lấy (chồng) married adj. lễ cưới marry v. /'mæsiv/ to lớn. adj. nhãn mác. thi đấu mate n. /mɑ:k/ dấu. /mə'dʒɔriti/ phần lớn. giám đốc manner n. lối. /. đàn ông.lump n. trống.. sự trông nom. Mar. kết hôn mass n. bực điên người magazine n. nhiều hơn.. /´meik¸ʌp/ đồ hóa trang. khối lượng. /ˈmænɪdʒər/ người quản lý. mất trí. máy móc machinery n. giao phối . sự chế tạo make sth up làm thành. thầy giáo. sự điều khiển manager n. sánh được matching adj. /¸mænju´fæktʃəriη/ sự sản xuất. v. /'meni/ nhiều map n. đại chúng massive adj. /'mα:kitiη/ ma-kết-tinh marriage n. adj. bảo vệ major adj. /mæn/ con người. ghi dấu market n. /´mætʃiη/ tính địch thù. thị trường marketing n. sự chế tạo manufacturer n. ảo thuật. /'mænidʒmənt/ sự quản lý.mægə'zi:n/ tạp chí magic n.. con trai. quần chúng. /'mæniʤ/ quản lý. /mæd/ điên. /lʌη/ phổi machine n. bưu kiện... thạc sĩ match n. n. /ˈmeɪdʒər/ lớn. đực. gộp thành make-up n. v. đồ sộ master n. con trống. n. trọng đại. /'mænз/ cách. /ˈmærɪdʒ/ sự cưới xin. v. (thuộc) ma thuật. chế tạo. nhãn. /meil/ thư từ. /meit/ bạn. đực mall n. chủ yếu. /mein´tein/ giữ gìn.. miếng. người sản xuất many det. cấu thành. /'mɑ:stə/ chủ. chủ yếu.. đối thủ. điều khiển management n. /mə'ʃi:n/ máy. phần lớn maintain v. /mə'ʃi:nəri/ máy móc. (especially NAmE) /mɔ:l/ búa man n.. bạn nghề. diễu hành. /. ảo thuật mail n. đối chọi. /lΛmp/ cục. /´mærid/ cưới. son phấn male adj. duy trì. cuộc diễu hành mark n. /mæs/ khối. /¸mæni´fæktʃərə/ người chế tạo. trông nom. trọng yếu nhất mainly adv. /lʌntʃ/ bữa ăn trưa lung n. /mæp/ bản đồ March n. ưu thế make v.. (abbr. đàn ông manage v.

waɪl/ trong lúc đó. /'membə/ thành viên. hội viên membership n. adj. tối đa. /'menʃn/ kể ra. n. phương tiện by means of bằng phương tiện meanwhile adv. /mi:t/ gặp. /ˈmɛsɪdʒ/ tin nhắn.. /´mentəli/ về mặt tinh thần mention v. /mes/ tình trạng bừa bộn. trung. sự đo lường.. /mi:t/ thịt media n. math NAmE) n. /miə/ chỉ là merely adv. /'metl/ kim loại method n. /'membəʃip/ tư cách hội viên. thư tín. /´mi:diə/ phương tiện truyền thông đại chúng medical adj. /'medikə/ (thuộc) y học medicine n. tao. có lẽ mayor n. /'medisn/ y học. đo lường. trí óc. ý nghĩa means n. /mei/ tháng 5 maybe adv. /mi:/ tôi. /mi:n/ nghĩa. cách thức metre (BrE) (NAmE meter) n. /'mætə/ chất. /'məʤəmənt/ sự đo lường.. sự môi giới meet v. /. làm tan chảy ra member n. /'mi:tiɳ/ cuộc mít tinh. /'mentl/ (thuộc) trí tuệ. /mi:nz/ của cải. thuốc medium adj. /mɛlt/ tan ra. kỉ niệm in memory of sự tưởng nhớ mental adj. thông điệp metal n. phép đo meat n. /'mi:djəm/ trung bình. /'menju/ thực đơn mere adj... /´mei¸bi:/ có thể. mất trí mentally adv. đề cập menu n. /mɛə/ thị trưởng me pron. có tính chất quan trọng maximum adj. tài sản. /'mi:niɳ/ ý. /mei/ có thể. vừa. điện thông báo. /'meθəd/ phương pháp. n. cực độ may modal v. /'meʤə/ đo. /miːn. gặp gỡ meeting n. y khoa. môn toán matter n. sự trung gian. /´mi:tə/ mét mid. hữu hình mathematics (also maths BrE.material n. có lẽ May n. lượng cực đại. v. vật chất. /'miəli/ chỉ. vật chất. tình trạng lộn xộn. trong lúc ấy measure v.combining form tiền tố: một nửa . /´mæksiməm/ cực độ. bẩn thỉu message n. chảy ra. tớ meal n. n. trị số cực đại.mæθi'mætiks/ toán học. người nhếch nhác. đơn vị đo lường measurement n. có nghĩa là meaning n. đơn thuần mess n. /mə´tiəriəl/ nguyên vật liệu. có ý nghĩa. nói đến. trí nhớ. địa vị hội viên memory n. /'meməri/ bộ nhớ. cuộc biểu tình melt v. /mi:l/ bữa ăn mean v.

ˈmɪnrəl/ công nhân. chú ý. khoáng minimum adj. lát Monday n. sự thiếu vắng Miss n. mm) /´mili¸mi:tə/ mi-li-met mind n. /´mid´dei/ trưa.. ghi phát thanh. ở giữa midnight n. sự pha trộn mixed adj. lỗi lầm. (abbr. /ˈmɪnərəl .. buổi trưa middle n. /'midnait/ nửa đêm. (abbr. (abbr.. /ˈmɪkstʃər/ sự pha trộn. /milk/ sữa milligram (BrE also milligramme) n. thiếu. /'məʊbail. di động mobile phone (also mobile) n. /'minit/ phút mirror n. v. n. /´ministri/ bộ minor adj. ˈmɒrəl/ (thuộc) đạo đức.. /´misiη/ vắng. n. quan tâm mine pron. số lượng tối thiểu. có đạo đức morally adv. /'militəri/ (thuộc) quân đội. trộn lẫn. /´mainə/ nhỏ hơn. trí tuệ. thức. ôn hòa mile n. có lẽ mild adj. 12h đêm might modal v. phạm sai lầm mistaken adj.. /´ministə/ bộ trưởng ministry n. adj. nghe. adj. thứ yếu. pha trộn mixture n. v. /mʌm/ mẹ moment n. sự hỗn hợp mobile adj. /'miniməm/ tối thiểu.. /mʌnθ/ tháng mood n. tinh thần. /'mʌni/ tiền monitor n. n. thợ mỏ. /mu:n/ mặt trăng moral adj. /mait/ qk. v.. quân sự milk n. giám sát month n.) /'mʌndi/ thứ 2 money n. thất lạc mistake n. /mis/ lỡ.midday n. hiểu lầm mix v. điệu moon n. có đạo đức . /'midl/ giữa.. Mon. thiếu nữ missing adj. phẩm hạnh. kiểu mẫu modern adj. /ˈmɪrər/ gương miss v. mg) /´mili¸græm/ mi-li-gam millimetre (NAmE millimeter) n. /maid/ tâm trí. mức tối thiểu minister n. /mis/ cô gái. /'məum(ə)nt/ chốc. màn hình máy tính. /mu:d/ lối. /mai´nɔriti/ phần ít. để ý.. /mail/ dặm (đo lường) military adj. 'məʊbi:l/ chuyển động. /ˈmɒdl/ mẫu. /ˈmɔrəl . của tôi mineral n. êm dịu. chăm sóc. /maɪld/ nhẹ. /miks/ pha. may có thể. /'mɔnitə/ lớp trưởng. sai lầm. /mis'teik/ lỗi. luân lý. /mikst/ lẫn lộn. n. /mis´teiken/ sai lầm. /'mɔdən/ hiện đại. sự trượt. (BrE) điện thoại đi động model n. trượt. tân tiến mum n. phạm lỗi. thiểu số minute n. không quan trọng minority n.

. êm ái musician n. cần. /moust/ lớn nhất. /'mju:zik/ nhạc. /neim/ tên. v. khỏa thân. ám sát muscle n. vả lại morning n. /mʌst/ phải. nhiều nhất. /'mə:də/ tội giết người.. /maus .. /maunt/ leo. /neil/ móng (tay.. /mɔ:´rouvə/ hơn nữa.. sự hoạt động. làm tăng lên nhiều lần.mauz/ chuột mouth n. v. NAmE. /mis'tiəriəs/ thần bí. /'neikid/ trần.. trơ trụi name n. BrE) abbr. /'næʃən(ə)l/ (thuộc) quốc gia. /'moutə. chân) móng vuốt naked adj. chính tôi mysterious adj.. núi mountain n. /mai/ của tôi myself pron. gọi tên narrow adj. cử động. Mrs (BrE) (also Mrs. /'nærou/ hẹp. /´mouʃən/ sự chuyển động. /´moutə/ động cơ mô tô motorcycle (BrE also motorbike) n. pron. adv. /'mɔ:niɳ/ buổi sáng most det..mauð/ miệng move v. sinh sôi nảy nở mum (BrE) (NAmE mom) n. sụ di động motor n. hơn cả mostly adv. pron. NAmE.. NAmE. trèo. Ms (BrE) (also Ms. /mauθ . ngoài ra. quốc gia national adj. /'mu:vmənt/ sự chuyển động. chuyển động. sự chuyển động moving adj. điều thần bí nail n. khó hiểu mystery n. /mju:´ziəm/ bảo tàng music n. du dương. /'nei∫n/ dân tộc. /'mʌltiplai/ nhân lên. adv. sự di chuyển. adv. đặt tên. nhất. chật hẹp nation n.. /mɔ:/ hơn. /´moustli/ hầu hết. much det. /mʌm/ mẹ murder n. lắm mud n. /mʌd/ bùn multiply v. chủ yếu là mother n. nên làm my det. n. âm nhạc. thiên nhiên . pron. /mai'self/ tự tôi. /ˈmaʊntən/ núi mouse n. /'nætʃrəl/ (thuộc) tự nhiên. BrE) abbr. dân tộc natural adj. /'mΔðз/ mẹ motion n. /'mʌsl/ cơ. BrE) abbr. /mu:v/ di chuyển. động tác movie n. /'mu:viɳ/ động. /'mistəri/ điều huyền bí. /ˈmyuzɪkəl/ (thuộc) nhạc. (NAmE) rạp chiếu phim Mr (BrE) (also Mr. hoạt động movement n. huyền bí. /mʌtʃ/ nhiều. tội ám sát. nhiều hơn moreover adv.saikl/ xe mô tô mount v.more det. /mju:'ziʃn/ nhạc sĩ must modal v. (especially NAmE) /´mu:vi/ phim xi nê movie theater n. giết người. âm nhạc musical adj. n. bắp thịt museum n.

/nais/ đẹp. modal v. tự nhiên. mới mẻ. tiếp nữa next to prep. /'næt∫rəli/ vốn. thú vị. đương nhiên nature n. huyên náo noisily adv. gần. gần nice adj. /´nɔizi/ ồn ào. /'noubədi/ không ai. n.. /nek/ cổ need v. /nɔiz/ tiếng ồn.. v. cận. /nait/ đêm.. /ni:tli/ gọn gàng. hay lo lắng nervously adv. hệ thống never adv. /ʌn'nesisəri/ không cần thiết. /´nesisərili/ tất yếu. ngăn nắp.. chị. không mong muốn neck n. /nɜrv/ khí lực. /nou/ không nobody (also no one) pron. /´niə¸bai/ gần nearly adv. nhất thiết unnecessary adj. /´nevju:/ cháu trai (con anh. dễ chịu nicely adv. lần sau. /'naiðə/ không này mà cũng không kia nephew n. rành mạch neatly adv. /niə/ gần. thiết yếu necessarily adv. /´nɔizili/ ồn ào. /nju:/ mới. adv. không khi nào nevertheless adv. /ˈnɜrvəs/ hoảng sợ. pron. /'neivi/ hải quân near adj. không người nào noise n.. lo lắng nest n. làng giềng neither det. huyên náo .naturally adv.. /ni:t/ sạch. n. can đảm nervous adj. /'nevə/ không bao giờ. /´nju:li/ mới news n. adv. /'netwə:k/ mạng lưới. /nekst/ sát. /´naisli/ thú vị. sự huyên náo noisy adj. prep.. /nju:z/ tin. /´niəli/ gần. /´negətiv/ phủ định neighbour (BrE) (NAmE neighbor) n. sự cần needle n. ở gần nearby adj. thiên nhiên navy n.. bên cạnh. /. làm tổ net n. dễ chịu niece n. /'nз:vзstli/ bồn chồn. /'neitʃə/ tự nhiên. ngăn nắp necessary adj. sắp. em) nerve n. mạng network n. /'nju:zpeipə/ báo next adj. suýt neat adj. thần kinh. /'neibə/ hàng xóm neighbourhood (BrE) (NAmE neighborhood) n. /'nesəseri/ cần. mới lạ newly adv.. /net/ lưới. /ni:d/ cần. /´neibəhud/ hàng xóm.nevəðə'les/ tuy nhiên. det. tối no exclamation. ổ. tin tức newspaper n. adv. /nest/ tổ. tuy thế mà new adj. /´ni:dl/ cái kim. /ni:s/ cháu gái night n. đòi hỏi. mũi nhọn negative adj.. adv. cần thiết. dễ bị kích thích.

/'əuʃ(ə)n/ đại dương o’clock adv. lẻ (số) .. rành mạch. /əb´dʒektiv/ mục tiêu. /´nʌmbə/ số nurse n. /nʌt/ quả hạch. đáng để ý novel n. bình thường. hiển nhiên obviously adv. chống lại objective n.. No. đầu obey v. /'nəƱtis/ thông báo. không người. vô nghĩa nor conj. vật gì nonsense n. /obzə:'vei∫(ə)n/ sự quan sát. /nout/ lời ghi. /əb'tein/ đạt được. (thuộc) mục tiêu. Nov. adj. /nə:s/ y tá nut n. v. /'ɔkjupaid/ đang sử dụng. /n. /nɔt/ không note n. lẻ (số) oddly adv. không cái gì notice n. /´ɔdli/ kỳ quặc. /'ɔkjupai/ giữ. đôi khi occupy v. /o'bei/ vâng lời. /ˈnɒvəl/ tiểu thuyết. để ý. giành được obvious adj. /ˈnoʊtɪsəbəl/ đáng chú ý. theo dõi obtain v. chiếm lĩnh. kỳ cục. /ˈnʌθɪŋ/ không gì. v. lời ghi chép. /'ɒbviəs/ rõ ràng. adv. phản đối. không ở đâu nuclear adj. /nau/ bây giờ. no. chiếm giữ occupied adj. /'nju:kliз/ (thuộc) hạt nhân number (abbr. chú ý.prefix none pron. /ɔd/ kỳ quặc. /´nou¸wɛə/ không nơi nào.. /nɔ:θ/ phía bắc. hiện nay nowhere adv. adv. nhận biết take notice of chú ý noticeable adj. /nouz/ mũi not adv. sự theo dõi observe v. /ə'kə:/ xảy ra. /'nɔ:məl/ thường. /no:/ cũng không normal adj. Oct. có thể thấy được occasion n. mục đích. tình trạng bình thường normally adv. ˈɒbdʒɛkt . /з'keiЗnзli/ thỉnh thoảng.. əbˈdʒɛkt/ vật. phương bắc northern adj.) /nou´vembə/ tháng 11 now adv. ghi chép nothing pron.. như thường lệ north n. vật thể. ghi chú.) n. xuất hiện ocean n. xảy đến. /'no:mзli/ thông thường. adj. đầy (người) occur v. /nʌn/ không ai. v. /´nɔnsəns/ lời nói vô lý. tuân theo.) /ɔk´toubə/ tháng 10 odd adj. /klɔk/ đúng giờ October n. hiện giờ. yết thị. cơ hội occasionally adv. truyện November n. n.. tuân lệnh object n. khách quan observation n. v. /əˈkeɪʒən/ dịp. (abbr. /'ɔbviəsli/ một cách rõ ràng.. kỳ cục. (abbr. ˈɒbdʒɪkt.. /'nɔ:ðən/ Bắc nose n. /əbˈzə:v/ quan sát.non..

chống đối. bộ officer n.. /ə'fi∫əli/ một cách trịnh trọng. adv. cảnh sát. kẻ thù opportunity n. ôi chao. /ˈʌnjən/ củ hành only adj.. sự phản đối. chỉ. phản đối opposing adj. /´oupniη/ khe hở. trước mặt. ngay khi. /ɔɪl/ dầu OK (also okay) exclamation. /ɔ:f/ tắt. /´ɔfisə/ viên chức. ngỏ. ngược nhau. mở. /ə´fensiv/ sự tấn công. tiếp diễn once adv.nənt/ địch thủ. n. /'ɔfis/ cơ quan. điều trái ngược opposition n. /'ɔpʃn/ sự lựa chọn orange n. sự bắt đầu.. /'ɔpəzit/ đối nhau. conj. n.. lẫn nhau onion n. đối chọi opposed to /ə´pouzd/ chống lại. quan điểm opponent n. rời offence (BrE) (NAmE offense) n. văn phòng. /ould/ già old-fashioned adj. sự phạm tội offend v. /'o:dinəri/ thường. thời cơ oppose v. tiếp tục. duy nhất. /´ɔntu/ về phía trên. /´ɔfə/ biếu. hay. oil n. /з'pouziη/ tính đối kháng. /'ɔ:də/ thứ. /´oupənli/ công khai. sự đối nhau. có màu da cam order n. /əʊkei/ đồng ý. /. luôn oh exclamation /ou/ chao. /ə´fend/ xúc phạm. /'ɔpəreit/ hoạt động.. adj. /ˌɒpərˈtunɪti . làm bực mình. sự trả giá office n. /ɔv/ or /əv/ của off adv.. ra lệnh in order to hợp lệ ordinary adj. cho. v.ɔpə'reiʃn/ sự hoạt động. adv. cuộc tấn công offer v. sự chống lại. khỏi. điều khiển operation n. làm khó chịu offensive adj. prep. /ə'pinjən/ ý kiến. một khi one number.. đối chọi.. một vật nào đó each other nhau. một cách chính thức often adv. lễ khánh thành operate v. lỗi thời on prep. /¸ɔpə´ziʃən/ sự đối lập. /ɒrɪndʒ/ quả cam. pron. prep. đối diện. chà. đối thủ.. sự khai mạc. adv. det.. lỗ. ˌɒpərˈtyunɪti/ cơ hội. này. cách. văn phòng. khai mạc openly adv. n. /'ɔ:fn/ thường. viên chức.. tặng.. v. /əpəʊ. một người... /on/ trên. ở trên. /'ounli/ chỉ có 1.. thẳng thắn opening n. /wʌn/ một. phe đối lập option n. khi mà. mới onto prep. đối lập.of prep. /'oupən/ mở. bậc. công chức officially adv. /əˈpoʊz/ đối kháng. adj. /wʌns/ một lần. /ə'fens/ sự vi phạm. adv. /ə'fiʃəl/ (thuộc) chính quyền. lên trên open adj. quá trình hoạt động opinion n. phản đối opposite adj. tán thành old adj. sĩ quan official adj. thông thường . bắt đầu.

adv. bước pack v. ở ngoài. v. /´awə´selvz/ bản thân chúng ta. /'ɔ:gən/ đàn óoc gan organization (BrE also -isation) n.. adj. ở ngoài. nguồn gốc. nhìn nhận owner n. /auəz/ của chúng ta.. căn nguyên. p) /peidʒ/ trang (sách) pain n. /peint/ sơn. bức tranh painter n. (abbr. gói package n. /'ouvə/ bên trên. /´ounə/ người chủ. chủ nhân pace n. khởi đầu. đóng gói. bọc. lên. prep. /peintə/ họa sĩ .organ n. /'o:gзnaizd/ có trật tự. căn nguyên original adj.ɪdʒ/ gói đồ. /ou/ nợ. /pæk. lên trên overall adj. outer ở phía ngoài. của chúng tôi. bức họa. hàm ơn.. bó. đầu tiên other adj. /'pækit/ gói nhỏ page n. khắc phục.. /oun/ của chính mình. prep. ra ngoài outdoors adv. nguồn gốc. n. của chúng mình ourselves pron. /´ʌðə¸waiz/ khác. /auə/ của chúng ta. pron. ở ngoài outer adj. bản thân chúng mình. n. nét ngoài output n.. hình dáng. sản lượng outside n. thuộc chúng ta. /'autdɔ:/ ngoài trời.. ngăn nắp.. v. /'peinful/ đau đớn. /aut/ ngoài. nhận. ở xa hơn outline v. /´aut¸lain/ vẽ. thuộc chúng ta. nguyên bản originally adv. /ˈʌðər/ khác otherwise adv.. đường nét.. ngoài outstanding adj. adj. phác tảo. sơn. /. /ə'ridʒnəli/ một cách sáng tạo. nên. đáng chú ý. quét sơn painting n.. /ə'ridʒənl/ (thuộc) gốc. được tổ chức origin n.. /peis/ bước chân. của chúng mình ours pron.. /pein/ sự đau đớn. tự mình. vượt qua. bên ngoài. cơ quan. có được (cái gì) own adj. toàn thể. /pæk/ gói. độc đáo. pron. vôi màu... /'aut'said/ bề ngoài.ɔ:gənai'zeiʃn/ tổ chức. adv. chiến thắng. /adv. thiết lập organized adj. n. /"pækidzŋ/ bao bì packet n. /'autput/ sự sản xuất. ˈoʊvərˈɔl . bản thân chúng tôi. của chúng tôi. sản phẩm. đau khổ paint n. ở ngoài nhà outdoor adj. v. /ʌvn/ lò (nướng) over adv. đóng kiện packaging n. bưu kiện. mới mẻ. ˈoʊvərˌɔl/ toàn bộ. hẳn là our det. bao gồm overcome v. /´ɔ:gə¸naiz/ tổ chức. tất cả. /'peintiɳ/ sự sơn. cách khác. prep. tự chúng mình out (of) adv. sự tổ chức organize (BrE also -ise) v.. được sắp xếp. còn tồn lại oven n. /¸aut´stændiη/ nổi bật. mặt khác ought to modal v. sự đau khổ painful adj.. đánh bại (khó khăn) owe v. nếu không thì. /¸aut´dɔ:z/ ở ngoài trời. /'ɔridӡin/ gốc.. /ɔ:t/ phải. /ˌoʊvərˈkʌm/ thắng.

hành lang passenger n. lâu đài pale adj. /pænts/ quần lót. kiên nhẫn. /´pa:spɔ:t/ hộ chiếu past adj. /pə´tikjuləli/ một cách đặc biệt. cá biệt particularly adv. /'pæsindʤə/ hành khách passport n. sự trôi qua. /pi:k/ lưỡi trai. n. thoáng qua. mẹ park n. /'peiʃənt/ bệnh nhân. nhẫn nại.. sự trôi qua. bộ phận take part (in) tham gia (vào) particular adj. thanh toán. tương đương parent n. /'pætə(r)n/ mẫu. /'pɑ:tnə/ đối tác. /'peim(ə)nt/ sự trả tiền. riêng biệt partly adv. /ˈpælɪs/ cung điện. cây ớt . /pens/ đồng xu penny /´peni/ đồng xu pencil n. sự cộng tác party n. khuôn mẫu pause v. /´pa:tli/ đến chừng mực nào đó. /ˈpɑrti/ tiệc. sự hòa thuận peaceful adj. nhợt pan n. (abbr. chảo panel n. /pa:t/ phần. /pei/ trả. dĩ vãng. /'peərənt/ cha. /´pensil/ bút chì penny n. /pi:s/ hòa bình. cặp palace n. vườn hoa. cộng sự partnership n. vượt qua. đùi paper n. số tiền trả. chóp pen n. cá biệt. lương hưu people n. /'pænl/ ván ô (cửa.pair n. kiên trì. tiền lương payment n. bền chí pattern n.. /´pa:tnəʃip/ sự chung phần.. adj. người pepper n. /'pi:sfl/ hòa bình. /pen/ bút pence n. buổi liên hoan. /pa:k/ công viên.. v. n. /peil/ taí.pɑ:n/ xoong. tường). n. prep. /'pɑ:ləmənt/ nghi viện. /pɑ:st/ quá khứ. nộp. tiền bồi thường peace n. đỉnh. /pɑ:θ/ đường mòn.. adv. /pæn . sự tạm nghỉ. /´pepə/ hạt tiêu.. /ˈpipəl/ dân tộc. thái bình. quốc hội part n. /´pa:siη/ sự đi qua. /´peiʃəns/ tính kiên nhẫn. /pɔ:z/ tạm nghỉ. dòng giống. ngang qua passing n. /ˈpæsɪdʒ/ sự đi qua.. quá. yên tĩnh peak n. /pɛə/ đôi. p) /´peni/ số tiền pension n. sự tạm ngừng pay v. hướng đi patience n. nhẫn nại. adj. /'penʃn/ tiền trợ cấp. /´pa:s/ qua. đảng pass v. /'pærəlel/ song song. dừng. qua path n. khoanh vùng thành công viên parliament n. ngắn ngủi passage n. /pə´tikjulə/ riêng biệt. phần nào đó partner n.. sự chịu đựng patient n. pa nô pants n. /´peipə/ giấy parallel adj.

/´fizikli/ về thân thể. /'pə:mit/ cho phép. dương cầm pick v. /pin/ đinh ghim. thời gian. cụm từ physical adj. / pə'fekt/ hoàn hảo perfectly adv. đối với tôi personality n. /piηk/ màu hồng. /pə'hæps/ có thể. /´pə:fiktli/ một cách hoàn hảo perform v. /´fizikl/ vật chất. bức họa piece n. đồng tiền pig n. pin.. /feiz/ tuần trăng. nhân phẩm. chụp ảnh photographer n. /pə'fɔ:məns/ sự làm. /pet/ cơn nóng giận. vật cưng. /´pə:sənəli/ đích thân. thành ngữ.per prep. giai đoạn. (BrE) /ˈpɛtrəl/ xăng dầu phase n. /'pə:snl/ cá nhân. cho cơ hội person n. v. /´paiələt/ phi công pin n. (abbr. adv. tình trạng tốt. /´foutə¸kɔpi/ bản sao chụp. (thuộc) cơ thể. sữa) a pint of beer + một panh bia . /pə:sə'næləti/ nhân cách. sao chụp photograph n. /pə'sweid/ thuyết phục pet n.. /freiz/ câu. /pə´fɔ:mə/ người biểu diễn.. xé picture n. sự thi hành. có lẽ period n. bản thân. /'piktʃə/ bức vẽ. theo luật tự nhiên physics n. thực hiện performance n. chồng. /fə´tɔgrəfi/ thuật chụp ảnh. adj. người được yêu thích petrol n. vỡ. v. thời kỳ. /pi:s/ mảnh. vĩnh cửu. hoàn hảo pint n. tư. mẩu. riêng tư personally adv. về phần rôi. hoa cẩm chướng. (also photo n. /pə´fɔ:m/ biểu diễn. v. thân thể physically adv. 473 lít).. nghề nhiếp ảnh phrase n. sự thực hiện. /'pə:mənənt/ lâu dài. đóng cọc. nhà nhiếp ảnh photography n. /paɪl/ cọc. người trình diễn perhaps adv. /'pə:mənəntli/ cách thường xuyên.. /pik/ cuốc (đất). bức ảnh. /´pil/ viên thuốc pilot n. /pə:/ cho mỗi per cent (NAmE usually percent) n. ghim.. đống. cá tính persuade v. v.. lít (bia. ở Mỹ bằng 0. vĩnh cửu permission n. phần trăm perfect adj. n. /'piəriəd/ kỳ. thường xuyên permanently adv. pt) /paint/ Panh (đơn vị (đo lường) ở Anh bằng 0. sự biểu diễn performer n. khoét (lỗ) pick sth up cuốc. triết lý photocopy n. /'fiziks/ vật lý học piano n. đào. thời kỳ philosophy n. /fɪˈlɒsəfi/ triết học. kẹp pink adj. /'pjænou/ đàn pianô. tính cách. làm. panh. /pə'miʃn/ sự cho phép. /fə´tɔgrəfə/ thợ chụp ảnh. người personal adj. thời đại permanent adj..) /´foutə¸gra:f/ ảnh. 58 lít. chất chồng pill n. /ˈpɜrsən/ con người. /pig/ con lợn pile n. giấy phép permit v.

/'pleznt/ vui vẻ. dễ thương. /plein/ mặt phẳng. quảng trường take place xảy ra. chậu. /'plætfɔ:m/ nền.lượng). /'pol.. làm nhọn.pipe n. chiều.) police n. /pit∫/ sân (chơi các môn thể thao). chất phác plan n... bục. trận đấu player n. vẽ sơ đồ. vẽ bản đồ. /ˈpɔɪzən/ chất độc. đánh bóng..M. địa điểm.. /pɔɪ. /'pouitri/ thi ca. điểm. sự p.k.. đơn giản. /pip'emз/ quá trưa. /'pɔkit/ túi (quần áo. chất thơ point n. kế hoạch. bệ. /'plezəntli/ vui vẻ. thêm vào p.. đồ án. sự mọc lên.). chấm (câu. det. thuốc độc. /´plænit/ hành tinh plant n. /pə'li:s/ cảnh sát. v.. bệnh pole n.. chỉ sự thừa. thềm. điều thích thú.. v. tấm kim loại platform n. /pleis/ nơi. có đầu nhọn poison n. trò chơi. /plænt . /plɔt/ mảnh đất nhở. /'pouim/ bài thơ poetry n. v. lịch sự . /´piti/ lòng thương hại. túi tiền poem n. dễ chịu pleased adj. /'pouliʃ/ nước bóng. bồn.ə si/ chính sách polish n. làm cho láng polite adj. adv. cộng. ý thích plenty pron. đáng thương place n. sự vui chơi. point mũi nhọn. khó ưa please exclamation.) abbr.. vừa lòng. đồ thị. khó chịu. mong.. điều thú vị. cực (nam châm.. v. /pli:z/ làm vui lòng. adj.) pointed adj. dựng đồ án plug n. đánh thuốc độc. sân ga play v. gieo plastic n. dễ thương. thân mật pleasantly adv. vui lòng. đánh. /´pɔintid/ nhọn. nước.. đầu hắc ín pity n. /plʌg/ nút (thùng. được tổ chức plain adj. gây chết. trồng.. n.. conj. /plei/ chơi. (NAmE also P. /pleit/ bản.) plus prep.. /plein/ ngay thẳng. v. tẩm thuốc độc poisonous adj. sự quy hoạch plane n. điều đáng tiếc.. /pli:zd/ hài lòng pleasure n. thân mật unpleasant adj. dấu cộng. /'plenti/ nhiều (s.zən.m. v. có chất độc. mặt bằng planet n. /pəˈlaɪt/ lễ phép..) pitch n. /ʌn'plezənt/ không dễ chịu.. /'pleiз/ người chơi 1 trò chơi nào đó (nhạc cụ) pleasant adj. v. /poul/ người Ba Lan. lập kế hoạch. sự sung túc. /´pli:siη/ mang lại niềm vui thích. n. làm bằng chất dẻo plate n. plɑnt/ thực vật.. trong xe hơi). ý muốn. /ˈplɛʒuə(r)/ niềm vui thích. trái đất. /plænniη/ sự lập kế hoạch. v. /'plæstik/ chất dẻo. /plæn/ bản đồ. tối pocket n. công an policy n. /paip/ ống dẫn (khí.əs/ độc... dự kiến planning n.. được cử hành. dịu dàng. vót. sơ đồ. /plʌs/ cộng với (số.. người. adj. xin mời pleasing adj.phú plot n. n. nước láng..

quan điểm chính trị pollution n. đổ. có thể. (NAmE) /´præktis/ thực hành. (BrE.. /pəˈtɛnʃəlli/ tiềm năng. lọ. /¸pɔsi´biliti/ khă năng. /pu:l/ vũng nước.pɔpju'leiʃn/ dân cư. rõ ràng.. (BrE) /´præktis/ thực hành. chính khách politics n. bụi power n. chiếm hữu possession n. /pri´sais/ rõ ràng. đặt. được nhiều người ưa chuộng population n.. /pɔ:/ rót. potato n. đời sống chính trị. /'pɔlitiks/ họat động chính trị. phong cách dân gian hiện đại.. tiềm lực potentially adv. thực tế practice n. lịch sự political adj. tài năng. /'ɔfis/ bưu điện pot n. sảo quyệt politician n. tích cực. /pɒp. khen ngợi. chính xác. lạc quan possess v. giội powder n. (thuộc) nhân dân. n. đề ra position n. bể bơi. sức mạnh. năng lực. mật độ dân số port n. /pri´saisli/ đúng. có tính chính trị politically adv. tán dương prayer n. /'pɔsibəl/ có thể. hùng cường practical adj. chỗ positive adj. /pə'zes/ có.politely adv.. /´præktikəli/ về mặt thực hành. tôn thờ. đề ra. /pəˈluʃən/ sự ô nhiễm pool n. /'pɔzətiv/ xác thực. /pə'teitou/ khoai tây potential adj. bưu kiện. thực tế practically adv. khôn ngoan. /ˈpauə(r)/ khả năng. /´pɔsibli/ có lẽ. /prɛər/ sự cầu nguyện precise adj. thực tiễn practise v. sự đặt. /pə'zeʃn/ quyền sở hữu. /ˈpræktɪkəl/ thực hành. khả năng. /paund/ pao . /pri'dikt/ báo trước. có thể thực hiện possibly adv. có thể chấp nhận được post n. NAmE pɑːp/ tiếp bốp. /poʊst/ thư. dân số. tập luyện praise n. n. /pɒt/ can. /´pauəful/ hùng mạnh. tiên đoán. /¸pɔli´tiʃən/ nhà chính trị. vật sở hữu possibility n. sự tán dương. chính xác.. /. /preiz/ sự ca ngợi. thận trọng. lòng tôn kính. /'paudə/ bột. /puə/ nghèo pop n. /pɔ:t/ cảng pose v. /´pɔpjulə/ có tính đại chúng. triển vọng possible adj. /pəˈzɪʃən/ vị trí. quyền lực powerful adj. v. /pouz/ đưa ra. dự báo . hồ bơi poor adj. về chính phủ. tỉ mỉ. gửi thư post office n. /pəˈlaɪtli/ lễ phép. bình.đơn vị đo lường pour v. nổ bốp popular adj. v. /pə'litikl/ về chính trị. /pə'litikəli/ về mặt chính trị. /pəˈtɛnʃəl/ tiềm năng. v. v.. kỹ tính precisely adv. tiềm ẩn pound n. nội lực. cần thận predict v. NAmE).

cái được ưa thích hơn pregnant adj. sáng tạo premises n. tự phụ priest n. ấn pressure n. sự ấn. /ˈpriviəs/ vội vàng. chủ tịnh. có khả năng probably adv.. áp suất presumably adv. nguyên sinh. sự ưa hơn. áp lực. giữ gìn president n. sự hãnh diện. /print/ in. sự có mặt. adj. quyền ưu tiên prison n. đầu tiên prime minister n. nén. trước (vd. /. /'praɪə(r)/ trước. /ˈprɪnsəpəl/ cơ bản. /´printə/ máy in.. n. /ˈprɪzən/ nhà tù prisoner n. sự chuẩn bị prepare v. xuất bản. /'preʃə/ sức ép. xinh. bóp. /ˈpraɪvɪtli/ riêng tư. tiểu học primarily adv. giải thưởng probable adj. giới thiệu. hiện thời. có lẽ pretend v.. /´pri:viəsli/ trước.. giàu trí tưởng tượng. nguyên tắc print v. sơ cấp. /ˈpraɪvɪt/ cá nhân.. /pri´peə/ sửa soạn. /(v)pri'zent/ and /(n)'prezənt/ có mặt. /pri'vent/ ngăn cản. thời cổ đại. /¸prepə´reiʃən/ sự sửa soạn. ngăn chặn. người. tổng thống press n. nguyên lý. v. n. /'prefərəns/ sự thích hơn. /´prɔbəbli/ hầu như chắc chắn . /praiz/ giải. /ˈprɪzənə(r)/ tù nhân private adj. đầu tiên. đẹp prevent v. hiện nay. chuẩn bị prepared adj. thầy tu primary adj. /pres/ sự ép. tính kiêu căng. /'priti/ khá. vừa phải. hấp tấp. giả bộ. /pri'peəd/ đã được chuẩn bị presence n. /pri'tend/ giả vờ. ưu tiên previously adv. thuật in. cá nhân prize n.. /pri'zə:v/ bảo quản. hiện diện. sự trình diện. ngăn ngừa previous adj. /pri'zju:məbli/ có thể được. /´prɔbəbl/ có thể. sự in ra printing n. làm ra vẻ pretty adv. sự giới thiệu preserve v. /prin'ses/ công chúa principle n. ép. /prai´ɔriti/ sự ưu tế. /'prezns/ sự hiện diện. kỹ sảo in printer n. ưu tiên priority n. /praid/ sự kiêu hãnh. vât hiện diện present adj. ngày hôm trước). v. trình bày presentation n. trước đây price n. xinh xắn. /'praiməri/ nguyên thủy. /'pregnənt/ mang thai.prezen'teiʃn/ bài thuyết trình. thợ in prior adj.prefer v. /'premis/ biệt thự preparation n. /´printiη/ sự in. chủ yếu. /´praimərili/ trước hết. /´ministə/ thủ tướng prince n. riêng privately adv. /pri:st/ linh mục. /prins/ hoành tử princess n. /pri'fə:/ thích hơn preference n. /prais/ giá pride n. bày tỏ. sự nén. /´prezidənt/ hiệu trưởng.

test/ sự phản đối. /proudly/ một cách tự hào. ˈprɒdʒɪkt . toàn cảnh. phản kháng proud adj. giảng viên profit n. chế biến. đề xuất. thông báo. chuyên nghiệp professor n. /prə´dju:sə/ nhà sản xuất product n. lợi ích. /'prɔdju:s/ sản xuất. nghề nghiệp. /prɒmpt/ mau lẹ. /prə´si:dʒə/ thủ tục proceed v.. theo duổi. /'prougres/ sự tiến tới. n. xử lý produce v. /´prɔdʌkt/ sản phẩm production n. che chở protection n. cung cấp. /´prougræm/ chương trình. /prə'feʃənl/ (thuộc) nghề. /'prɔpəti/ tài sản. phát âm pronunciation n. triển vọng.. thích đáng. /pru:v/ chứng tỏ. sự cân đối proposal n. chế tạo profession n. thích hợp properly adv. /prə¸nʌnsi´eiʃən/ sự phát âm proof n. hứa. bằng chứng. kế hoạch promise v. /prəˈfɛsər/ giáo sư. nhắc nhở promptly adv. v. chứng cớ. ngay lập tức pronounce v. /prə'vaid/ chuẩn bị đầy đủ. sự kiểm chứng proper adj. /prə´dʌkʃən/ sự sản xuất. lên chương trình programme n. v. v. mong chờ protect v. tiếp diễn process n. lợi nhuận program n. /prə'mou∫n/ sự thăng chức. xúi.=0. /prəˈnaʊns/ tuyên bố.problem n. sự tiến triển. /'prɔbləm/ vấn đề. /ˈprɒfɪt/ thuận lợi.. điều khó giải quyết procedure n. /´prɔmptli/ mau lẹ. tiến bộ. chu cấp provided (also providing) conj. một cách hãnh diện prove v. nhanh chóng. sự che chở protest n. nghề nghiệp professional adj. chế tạo producer n. quy trình. /prə´feʃ(ə)n/ nghề. gia công. ˈprɒdʒɛkt . dự phòng. /prə'pouzl/ sự đề nghị. đất đai. /pru:f/ chứng. /proceed/ tiến lên. chứng minh provide v. v. /ˈprəʊ. v. giục. /´prɔpəli/ một cách đúng đắn. bất động sản proportion n. sự tiến triển. /prə'tekt/ bảo vệ. /'prɔpə/ đúng. của cải.. v. thăng cấp promotion n. sự phản kháng. kế hoạch. phản đối. /prə´vaidid/ với điều kiện là. phát triển project n. /'prouses/ quá trình. dự kiến.. đưa ra prospect n. /´prɔspekt/ viễn cảnh. một cách thích đáng property n. v. /paint/ panh (= 0. dự án. kiêu hãnh proudly adv. đề xuất propose v. 473 lít (A)). /prə'tek∫n/ sự bảo vệ. . tiến triển. sự thăng cấp prompt adj. 58 lít (E). /prǝ'prouz/ đề nghị. miễn là pint n.. /prə'pɔ:ʃn/ sự cân xứng. nhà cửa. n.. (BrE) /´prougræm/ chương trình progress n. /n. /prəˈmoʊt/ thăng chức.. lời hứa promote v. prəˈdʒɛkt/ đề án. /praud/ tự hào.

ban bố. phẩm chất quantity n. để. công khai publicly adv. cố ý. /ˌpʌblɪˈkeɪʃən/ sự công bố. năng lực. /kwit/ thoát. cho vào put sth on mặc (áo). sự xô đẩy put v.. /'kwɔ:tə/ 1/4. /'pʌbli∫/ công bố. /'pʌniʃ/ phạt. /´kwikli/ nhanh quiet adj. xuất bản publishing n. cú thụi punish v. trong lành purely adv. /´pʌbliʃiη/ công việc. /ˈkwɒntɪti/ lượng. màu tía purpose n. chỉ là purple adj. quả đấm. tiệm rượu public adj. sắm. dập tắt qualification n. công cộng. sự tậu. /ˈkwɒləˌfaɪd/ đủ tư cách. cuộc đua. sự xuất bản publicity n. 15 phút queen n. tậu pure adj. điều kiện.. v. /. /'pΔblikli/ công khai. /'kwɔliti/ chất lượng. đội (mũ). /reis/ loài.. /'pə:pəs/ mục đích. /pə'sju:/ đuổi theo. /reil/ đường ray . mua. khả năng quality n. /kwout/ trích dẫn race n. thoát ra quite adv. sự quảng cáo publish v. n. /'´kwɔli¸fai/ đủ khả năng. yên lặng. tinh khiết. sự lôi kéo. /put/ đặt. /´reidiou/ sóng vô tuyến.kwalifi'keiSn/ phẩm chất. /kwi:n/ nữ hoàng question n. sự trừng trị pupil n. n. /puʃ/ xô đẩy. sự giật punch v.. /pʌb'lɪsətɪ / sự công khai. chủng. công cộng publication n. /'pʌblik/ chung. n. nghề xuất bản pull v. n. /kwait/ hoàn toàn. đủ tư cách. /pul/ lôi.. /ˈpɜrpəl/ tía. /kwik/ nhanh quickly adv. có chủ tâm pursue v. = publicyhouse quán rượu. công chúng. /'kwaiət/ lặng. đuổi bắt push v. (especially BrE) /ˈpju:pl/ học sinh purchase n. giống. /'kwiətli/ lặng. số lượng quarter n. /pʌntʃ/ đấm. nhân dân in public giữa công chúng. giật.. hỏi. đi (giày) put sth out tắt. /'pʌniʃmənt/ sự trừng phạt. khả năng chuyên môn qualify v. đua racing n. v.pub n. /´pjuəli/ hoàn toàn. trừng phạt punishment n. /ˈkwɛstʃən/ câu hỏi. điều kiện qualified adj.. yên tĩnh quit v. /´reisiη/ cuộc đua radio n. v. có màu tía. /pjuə(r)/ nguyên chất. radio rail n. thụi. chất vấn quick adj. ý định on purpose cố tình. yên lặng. n. yên tĩnh quietly adv. /'pə:t∫əs/ sự mua. kéo.. hầu hết quote v.

/'reilwei/ đường sắt rain n. sự thu. /ri´si:t/ công thức. sự tiếp nhận. /'rekəgnaiz/ nhận ra. lý lẽ reasonable adj. /´ri:səntli/ gần đây. đếm recognition n. /rekə'mend/ giới thiệu. loại. lĩnh. sự ghi. /´ri:də/ người đọc.. v. mưa raise v. tới react v. thực tại realize (BrE also -ise) v.. /ri:'æliti/ sự thật. /ri´ækt/ tác động trở lại. bản thu. /ʌnˈrizənəbəl/ vô lý recall v. triệu hồi. BrE also riə-/ hiện thực reality n. ghi chép . mới đây recently adv. đề nghị. thực tế. công nhận.. /'riəlaiz/ thực hiện. ở đằng sau reason n. /'rekən/ tính. phạm vi. khuyên bảo record n.rekəg'niʃn/ sự công nhận. /´ri:sənt/ gần đây. thực hành rear n. nhặc lại.. ít rarely adv. đi đến. /´ri:zənəblli/ hợp lý unreasonable adj. thu. trình độ rank n.. ít khi rate n. /'reзli/ hiếm khi. /ri:tʃ/ đến. dãy rapid adj. /rein/ mưa. /reiz/ nâng lên. sự phản tác dụng read v. tiến cử. sắp xếp thành hàng. v. /reit/ tỷ lệ. /ræɳk/ hàng. có thật really adv. /'redi/ sẵn sàng real adj. thực tế. /'riəli/ thực. /reə/ hiếm. /'ræpid/ nhanh. /ri:ə'listik. ở đằng sau. thừa nhận recommend v. nhận diện.. dãy. /. /ri:d/ đọc reading n. thực ra. v. /ri:'ækʃn/ sự phản ứng. độc giả ready adj. adj. hơn rather than hơn là raw adj. thực sự realistic adj. /´rekɔ:d/ bản ghi. thích. / 'ræpidli / nhanh. hợp lý reasonably adv. /´ri:diη/ sự đọc reader n. thu recent adj. /'ri:zn/ lý do. cơn mưa. còn hơn. đơn thuốc receive v. thô. phản ứng reaction n.. sự thừa nhận recognize (BrE also -ise) v. đưa lên. /ri´kɔ:l/ gọi về. /riəl/ thực. gợi lại receipt n. /ri'sep∫n/ sự nhận. /´ri:zənəbl/ có lý. /rɪər/ phía sau. nhanh chóng rapidly adv. hàng. nhanh chóng rare adj. /ri'si:v/ nhận. mới đây reception n. ngẩng lên range n.railway (BrE) (NAmE railroad) n. /reɪndʒ/ dãy. tốc độ rather adv. v. /rɔ:/ sống (# chín). sự đón tiếp reckon v. còn nguyên chất re..prefix reach v. /'rɑ:ðə/ thà.

khước từ regard v. /ri´læks/ giải trí. /'rəgjulə/ thường xuyên. xem. phản ánh reform v. màu đỏ reduce v. /ri´meiniη/ còn lại remains n.. /´regjuləli/ đều đặn. /ri'flekt/ phản chiếu. /ri'leitid/ có liên quan. phóng thích. cải thiện. /'ri:ʤekt/ không chấp nhận. tin cậy.. /re'meins/ đồ thừa.. quy tắc reject v. sự cải thiện. ghi vào sổ. /ri'li:s/ làm nhẹ. sổ sách. thoát khỏi. sự thu âm recover v. cải tạo. sự trợ cấo. /ri´fɔ:m/ cải cách. đối với (vấn đề. thuật lại. n. đều đặn regularly adv.. loại bỏ. /ri´lai/ tin vào. sự thả. n. vẫn còn như cũ remaining adj. /ri´dʌkʃən/ sự giảm giá. /riˈmein/ còn lại. /ri'li:f/ sự giảm nhẹ. cải tạo refrigerator n. ám chỉ. bớt.. liên lạc relationship n. /'redʤistə/ đăng ký. /ri'gret/ đáng tiếc. /red/ đỏ. n. sổ. lòng thương tiếc. điều lệ. phát hành. miền regional adj. /ri'lidʒəs/ (thuộc) tôn giáo rely on v. có liên quan relief n. liên quan related (to) adj. có quan hệ với ai. sự cải cách. /ri´kɔ:diη/ sự ghi. nhắc đến reference n. /ri´ga:diη/ về. cái nhìn. /'relətiv/ có liên quan đến. /ri´fju:zl/ sự từ chối. /ˈridʒənl/ vùng. sự khước từ refuse v. n.. /ri´lækst/ thanh thản. thoải mái relaxing adj. sự hối tiếc regular adj. người có họ. liên hệ. địa phương register v. giành lại red adj. /'ri:'kʌvə/ lấy lại. sự phát hành relevant adj. hỏi ýe kiến reflect v. /ri'fridЗзreitз/ tủ lạnh refusal n. n. /ri'leit/ kể lại. sự hạ giá refer to v. /ri'læksiɳ/ làm giảm. sự chú ý (lời chúc tụng cuối thư) regarding prep. bác bỏ relate v. thả. bớt căng thẳng release v. /´reləvənt/ thích hợp. /'ri:dʒən/ vùng. thường xuyên regulation n. /ri'dju:s/ giảm. /rɪˈfyuz/ từ chối. tham khảo. phóng thích. cái gì relation n. về việc. /'refərəns/ sự tham khảo. sự liên quan. hối tiếc. đánh giá. tin tưởng vào remain v.. /ri'lei∫ən∫ip/ mối quan hệ. phản hồi. n. /ri'leiʃn/ mối quan hệ.. đại từ quan hệ relatively adv. máy ghi regret v. /ri'gɑ:d/ nhìn. n. sự làm cho khuây khỏa. nghỉ ngơi relaxed adj.) region n. giảm bớt reduction n. sự quan tâm. mối liên lạc relative adj.. có quan hệ relax v. /rɪˈlɪdʒən/ tôn giáo religious adj. sự đền bù religion n. /¸regju´leiʃən/ sự điều chỉnh. /'relətivli/ có liên quan.recording n. cái còn lại . sự giải thoát.

/ri'zist/ chống lại. bản báo cáo. tượng trưng. /ri'mɑ:k/ sự nhận xét. /ri'mu:v/ dời đi. /rɪˈmɛmbər/ nhớ. /ri'ma:kəb(ə)l/ đáng chú ý. miêu tả. trả lời. khách trọ.. gợi nhớ remote adj. sự đòi hỏi. đại diện. kế sách. /riˈspekt/ sự kính trọng. thường trú resist v. /rɪˈspɒns/ sự trả lời. quy định requirement n. v. khâm phục respond v. /ri'zɔlv/ quyết định. kháng cự resistance n. được lặp lại repeatedly adv. bản tường trình represent v. yêu cầu require v. /ri'pɔ:t/ báo cáo. v. phản đổi. sự hưởng ứng. /repri'zent/ miêu tả.. hình dung.əveɪ. xa xôi. /. sự kháng cự resolve v. /ri´pi:tidli/ lặp đi lặp lại nhiều lần replace v.ri:prə'dju:s/ tái sản xuất reputation n. câu trả lời. sự đặt trước. v. có nhà ở. sự hồi âm. /ri'kwest/ lời thỉnh cầu.. sự lễ phép. /ris. /ri'spond/ hưởng ứng. tượng trưng reproduce v. cư trú. adj. yêu cầu. /ri'ma:kəb(ə)li/ đáng chú ý. lặp lại repeated adj. đại diện.. n. n.. chỉnh tu. sự cứu nguy research n. /ri'pi:t/ /ri'pi:t/ nhắc lại. /riˈmaind/ nhắc nhở. sự chịu trách nhiệm . /ri'mout/ xa. /ri´zɔ:t/ kế sách. sự phản đối. /ri'so:s/ tài nguyên. nhận xét. /ri'mu:vəl/ viêc di chuyển. tôn trọng.. khác thường remarkably adv.) resort n. nhớ lại remind v. phê bình. giải quyết (vấn đề. nổi danh request n. kính trọng. kiên quyết (làm gì). hồi âm report v.. để dành. v. thủ đoạn respect n. /ri´zistəns/ sự chống lại.repju:'teiʃn/ sự nổi tiếng.ponsз'biliti/ trách nhiệm. thỉnh cầu. /rɪpleɪs/ thay thế reply n. trả lời response n. chú ý. /ri'kwaiə(r)/ đòi hỏi.ʃən/ sự hạn chế. sự dự trữ.. /ri'sз:tʃ/ sự nghiên cứu reservation n. đặt trước. biểu hiện. khác thường remember v.. thủ tục rescue v.remark n. được mướn repair v. lời đề nghị. /'rezidənt/ người sinh sống.. sự đăng ký trước resident n. trú ngụ. cho thuê. khó khăn. v. mẫu. /ri'plai/ sự trả lời. đề nghị. /rent/ sự thuê mướn. sự sửa chữa. đáng để ý. phê bình. đăng ký trước. phản ứng lại. phương kế resource n. xa cách removal n.. /rɪˈkwaɪərmənt/ nhu cầu. /rez. sự để ý. sự giải thoát. n. /rentid/ được thuê. sự đáp lại responsibility n. để ý. n. luật lệ. sự chỉnh tu repeat v. thuê rented adj. /´reskju:/ giải thoát. /ri´pi:tid/ được nhắc lại. tường trình. /ri'zЗ:v/ dự trữ. /. thay mặt representative n. cứu nguy. việc dọn nhà. yêu cầu. dời đi remove v. điều kiện hạn chế reserve v. /. sự để dành. di chuyển rent n. adj. /ri'peə/ sửa chữa. chú ý remarkable adj.repri'zentətiv/ điều tiêu biểu. đáng để ý..

/'riðm/ nhịp điệu rice n. cái còn lại. phải. người đi xe đạp ridiculous adj. đúng. sửa lại. gì rest n. /ritʃ/ giàu. đã nghỉ việc retirement n. đối địch. sự tăng lương. giới hạn restricted adj. v. lố lăng right adj.. nhớ được retire v. /riɳ/ chiếc nhẫn. sự trở lại. /ri'zʌlt/ kết quả. điều trái ngược. /risk/ sự liều. sự xét lại. sự về hưu. hiệu ăn restore v. n. sự sửa lại. /ri'strik∫n/ sự hạn chế. tiết lộ. n. /´restərɔn/ nhà hàng ăn.responsible adj. xem lại. thưởng công rhythm n. cây lúa rich adj. v. phục hồi lại restrict v. /rɔb/ cướp.. /'rivə/ sông road n. nghỉ việc. /ris´tɔ:/ hoàn lại. tốt. v. điều thiện. /rest / sự nghỉ ngơi. adv. thôi. /raɪs/ gạo. n. sự ôn lại revolution n. phần thưởng. đường phố rob v. /´raidə/ người cưỡi ngựa. làm lại.. do... retain v. /ri´taiəd/ ẩn dật. biểu lộ. vai trò . nghỉ ngơi the rest vật. phát hiện.. /raid/ đi. dậy.. mạo hiểm.. khám phá reverse v. /ri´viʒən/ sự xem lại.. lố bịch. /rait/ thẳng. sự đi. cái khác restaurant n. /ris´triktid/ bị hạn chế. địch thủ. những người. n. thành đạt risk n. /roul/ vai (diễn). mọc (mặt trời). /. sự đọc lại. xem xét lại revise v. cưỡi (ngựa). /ri´taiə / rời bỏ. sự trở về reveal v. lúc nghỉ. sự đi xe (bus. tốt. xe đạp) rider n. /ri'spɔnsəbl/ chịu trách nhiệm về. ôn lại revision n. ngay. /rid/ giải thoát (get rid of : tống khứ) ride v. mà ra. /ri'wɔ:d/ sự thưởng. /ri'və:s/ đảo... chịu trách nhiệm trước ai. phải. v. adj.. có giới hạn. thóc. đeo nhẫn cho ai rise n. ngược lại. sửa chữa lại. liều rival n. trở về. /ri'vaiz/ đọc lại. rút về. điện. đứng lên. kết quả là. v. điều phải. /ri'tə:n/ trở lại. sự giới hạn result n. thăng cấp. sự nghỉ việc return v. bên phải rightly adv. /ris´trikt/ hạn chế. /rɔk/ đá role n. v.revə'lu:ʃn/ cuộc cách mạng reward n. /raivl/ đối thủ. bởi. cơm. /roʊd/ con đường. mặt trái review n. cạnh tranh river n. trả lại. giàu có rid v. đường đi riding n. /rɪˈtaɪərmənt/ sự ẩn dật. /ri'tein/ giữ lại. hẻo lánh. nơi hẻo lánh. thưởng. /´raitli/ đúng.. đã về hưu. /ri´vju:/ sự xem lại. nghỉ.. /raiz/ sự lên. /´raidiη/ môn thể thao cưỡi ngựa. /rɪˈdɪkyələs/ buồn cười. vùng cấm restriction n. có lý ring n. v. lấy trộm rock n.. /riˈvi:l/ bộc lộ. về hưu retired adj..

chắc chắn. bỏ đi. /'seifti/ sự an toàn. /'rʌniɳ/ sự chạy. /rʌ∫/ xông lên. /rum/ phòng. đáng tin safety n. nóc room n. adv. đơn giản ruin v. sự phá sản ruined adj. đơn giản rudely adv. sự hỏng. phát triển đầy đủ route n. chuỗi rough adj. sự chạy running n. đáng tin safely adv. /´ru:lə/ người cai trị. /ru:in/ làm hỏng. /rᴧf/ gồ ghề.. /ru:'ti:n/ thói thường. /ru:t/ đường đi. /rou/ hàng. làm phá sản. cuộn. thô lỗ. thuyền. /´rʌnə/ người chạy rural adj. sự lao vào. /seilə/ thủy thủ salad n.. làm đổ nát. /ru:l/ quy tắc. đáng buồn là. /ru:d/ bất lịch sự. /roʊˈmæntɪk/ lãng mạn roof n. lởm chởm round adj. sự xô đẩy sack n. bỏ vào bao sad adj. /sæk/ bào tải. tán rubber n. sự đổ nát. luật lệ. /seifli/ an toàn.. sự buồn bã safe adj. sự xông lên. prep. cuốn. bị phá sản rule n. dãy royal adj. lao vào. n. /rʌb/ cọ xát. buồng root n. chỉ huy. người trị vì.. thước kẻ rumour n. rau sống . dây thừng. sự lăn tròn. cai trị. lời đồn run v. /´raundid/ bị làm thành tròn.. xung quanh rounded adj. /'roul/ cuốn. /'seiliɳ/ sự đi thuyền sailor n. thủ tục. /ru:dli/ bất lịch sự. chắc chắn. xâu.. hoàng gia rub v. chuyến đi bằng thuyền buồm sailing n. n.roll n. điều lệ. không may mà sadness n. n. /´ruərəl/ (thuộc) nông thôn. cánh buồm. thông thường row NAmE n. rễ rope n. thường lệ. v. v. lởm chởm roughly adv. vùng nông thôn rush v. bị đổ nát. cuộc chạy đua runner n. buồm. cuộn romantic adj. /sæd/ buồn. /´rʌbə/ cao su rubbish n.. /ru:t/ gốc. điều khiển ruler n. rác rưởi rude adj. (especially BrE) /ˈrʌbɪʃ/ vật vô giá trị. /roʊp/ dây cáp. /seil/ đi tàu. /ru:ind/ bị hỏng. nhổ neo. /'rʌfli/ gồ ghề. nghiền. buồn bã sadly adv.. sự chắc chăn sail v. xoa bóp. /ˈrumər/ tin đồn. n. lệ thường. quấn. lăn.. lộ trình. /ru:f/ mái nhà. /rʌn/ chạy.. vòng quanh. /'sæləd/ sa lát (xà lách trộng dầu dấm). v. đóng bao. xô đẩy. tuyến đường routine n. /'sædnis/ sự buồn rầu. /'sædli/ một cách buồn bã. thô sơ. n. /ˈrɔɪəl/ (thuộc) vua. /raund/ tròn.. thô lỗ. adj. thô sơ. nữ hoàng. /seif/ an toàn.

/skrætʃ/ cào. /si:n/ cảnh. sự thăm dò.. lưu saving n.. /´sizəz/ cái kéo score n. sự kinh hoàng scared adj. sự sợ hãi.sætis'fæk∫n/ sự làm cho thỏa mãn. có muối. (abbr. bản liệt kê.. thăm dò.) /'sætədi/ thứ 7 sauce n. n. thứ yếu . đinh ốc. trả (nợ). /skɔ:/ điểm số. cũng như thế. /ski:m/ sự sắp xếp. /ˈsɛkənd/ thứ hai. /sku:l/ đàn cá. làm xước da. cho điểm scratch v. /'saiəns/ khoa học. lên kế hoạch scheme n. mặn same adj. n. /´sɔ:lti/ chứ vị muối. kế hoạch thực hiện. tìm kiếm. vẫn cái đó sample n. /'sætisfai/ làm thỏa mãn. /. /´sekəndəri/ trung học. người về nhì secondary adj. ordinal number. sợ hãi. hàng mẫu sand n. /´si:zən/ mùa seat n. có tính khoa học scientist n. /skru:/ đinh vít. toại nguyện.. /si:l/ hải cẩu. /skɛə/ làm kinh hãi. làm thỏa mãn. bản thắng. phim ảnh nói chung screw n. /si:t/ ghế. lược đồ. điều tra season n. /skri:m/ gào thét. Sat.salary n. v. màn ảnh.. sự tiết kiệm say v. /'saiəntist/ nhà khoa học scissors n. màn hình. tiếng thét. vừa ý. /skeɪl/ vảy (cá.saiən'tifik/ (thuộc) khoa học. /si:/ biển seal n. chuộc tội satisfied adj. n. v.. kêu lên. nước chấm save v. /sænd/ cát satisfaction n. /´seiviη/ sự cứu.) scare v. /´ʃkedju:l/ kế hoạch làm việc. khoa học tự nhiên scientific adj. /'sætisfaiiη/ đem lại sự thỏa mãn. sự trả nợ.. /seiv/ cứu. ở vị trí thứ 2. dọa. v. bầy cá science n. tiếng kêu to screen n. /seil/ việc bán hàng salt n. /skrin/ màn che. sự cào. sự trầy xước da scream v. /sɔ:s/ nước xốt. v. /sɔ:lt/ muối salty adj. đơn điệu.. lên thời khóa biểu. săn hải cẩu search n. sơ đồ school n. đạt được.. n. thành công. thứ nhì. sự phối hợp. /. /skerd/ bị hoảng sợ. bắt ốc sea n. thoả mãn satisfying adj. /'sætisfaid/ cảm thấy hài lòng. adv.. bắt vít. /sei/ nói scale n.. bị sợ hãi scene n. phong cảnh schedule n. /seim/ đều đều. pron. /´sa:mpl/ mẫu.. làm vừa ý Saturday n. chỗ ngồi second det. /ˈsæləri/ tiền lương sale n. hài lòng. v. tỷ số. bồi thường satisfy v. /sə:t∫/ sự tìm kiếm. sự điều tra.

/self/ bản thân mình self.combining form sell v. /ˈsɛktər/ khu vực. /ˈsɛtl/ giải quyết. /sel/ bán senate n. /si'lekʃn/ sự lựa chọn. phái đi senior adj. /sid/ hạt. sự hầu hạ session n. dãy. chia tay separated adj. /ˈsɛnətər/ thượng nghị sĩ send v. lĩnh vực secure adj. điều bí mật secretly adv. /'seprət/ khác nhau. giản dị. /'sə:vis/ sự phục vụ. /si:/ nhìn. /sens/ giác quan. /'sensitiv/ dễ bị thương. /səˈvɪər/ khắt khe. phần sector n. mộc mạc .. dành cho trẻ em trên 11t. chọn lọc selection n.. /'si:niə/ nhiều tuổi hơn. phiên họp. tách ra. sinh viên năm cuối trường trung học. ly thân September n. /'si:krit/ bí mật. cư xử). n. giữ an ninh security n. đặt. /si:m/ có vẻ như. /'si:kritli/ bí mật. (abbr. /siˈkiuəriti/ sự an toàn. sự an ninh see v. /'sekʃn/ mục. đầy tớ serve v. /'seʃn/ buổi họp. cư xử). dường như select v. sự chọc lọc self n. người lớn tuổi hơn. /'sevrəl/ vài severe adj. dung nhan) severely adv. phân ly. pron.) /sep´tembə/ tháng 9 series n. /¸sepə´reiʃən/ sự chia cắt. bọn. /siəriəsli/ đứng đắn. /´senit/ thượng nghi viện. /'sekrətri/ thư ký section n. Sept. /si'kjuə/ chắc chắn. làm rời. /sɜ:v/ phục vụ. đám. /si:k/ tìm. /'siəriəs/ đứng đắn. nghiêm trang seriously adv.. tri giác. mộc mạc (kiểu cách. bảo đảm.. chuỗi serious adj. nghiêm trang servant n. vật riêng separation n. phụng sự service n. /'sentəns/ câu separate adj. /'sə:vənt/ người hầu. đảm bảo. v. nhìn thấy. v. v. /set/ bộ. hòa giải. /'seprətli/ không cùng nhau. /'sensəbl/ có óc xét đoán. buổi.secret adj. tìm kiếm. trang phục. bố trí several det. sự chia tay. theo đuổi seem linking v.. /sə´virli/ khắt khe. giản dị. cảm giác sensible adj. /si´lekt/ chọn lựa. thành người riêng. hạt giống seek v. /'seprətid/ ly thân separately adv. phiên set n. lũ. ban giám hiệu senator n. đặt để. riêng biệt. nhận biết được sensitive adj. gay gắt (thái độ. dễ bị xúc phạm sentence n. quan sát seed n. cao đẳng sense n. bố trí settle v.. /send/ gửi. hiểu. gay gắt (thái độ. n. /ˈsɪəriz/ loạt. dễ bị hỏng. dàn xếp. riêng tư secretary n.

che chở. tấm. chạy qua. sự choáng. /'sekSJli/ giới tính. v. phiến. tỏa sáng shiny adj. /ʃɑrpli/ sắc. /´souiη/ sự khâu. /'ʃeltə/ sự nương tựa. n. đi mua hầng. /ʃift/ đổi chỗ. sự thay đổi. cô ấy. /ʃeiv/ cạo (râu). /'ʃɔpiɳ/ sự mua sắm short adj. tham gia. sớm shot n. bóng mát shake v. phóng. bà ấy. viên đạn should modal v. giao. tờ shelf n. n. sự che chở. bén shave v. chuyển. đâm ra. /ʃi:/ nó. chị ấy.(kiểu cách. sự luân phiên shine v. /ʃɑrp/ sắc. /ˈʃædəu/ bóng.. sheep n. /ʃæl/ dự đoán tương lai: sẽ shallow adj. /ʃeid/ bóng. tồi tệ. tàu thủy shirt n. thẹn thùng. hình thù shaped adj. /Sok/ sự đụng chạm. n. /'∫aini/ sáng chói. /ʃi:t/ chăn. bóng tối shadow n. /ʃælou/ nông. trang phục. bóng tối. giống sexual adj. chia sẻ. /ʃeə/ đóng góp.. hình dạng.. bào. đẽo (gỗ) she pron. /´ʃɔkiη/ gây ra căm phẫn. /ʃeik/ rung. lắc. /Sok/ bị kích động. ʃəd. bén sharply adv. chạm mạnh. giũ. gây kích động shocked adj. bảo vệ shift v. /ʃud. bắn. bị sốc shoe n. v. sự giũ shall modal v. trồi ra shooting n. /ʃɜːt/ áo sơ mi shock n. sự ngượng shape n. bóng râm.. bóng ship n. ngăn. va chạm. ʃd/ nên . /'∫u:tiη/ sự bắn. /'seksjuəl/ giới tính. va mạnh. khâu sewing n. /ʃɔ:t/ ngắn.. /ʃu:/ giày shoot v. phần đóng góp. /ʃɛl/ vỏ. v. sự kích động. dời chỗ. v. giá shell n. /ʃɔt/ đạn... /seks/ giới. sự phóng đi shop n. /soʊ/ may. nhọn. ném. cạn shame n. mai. sự may vá sex n. lá. /ʃɪp/ tàu. các vấn đề sinh lý shade n. sự ẩn náu. /ʃut/ vụt qua. /ʃɛlf/ kệ.. vẻ bề ngoài shelter n. gây sốc shocking adj. phần chia sẻ sharp adj. dung nhan) sew v. phần tham gia. đi chợ shopping n. /´ʃɔ:tli/ trong thời gian ngắn. sự rung. cụt shortly adv. /ʃeip/ hình. /ʃain/ chiếu sáng. sự lắc. /ʃeɪm/ sự xấu hổ. các vấn đề sinh lý sexually adv. /ʃi:p/ con cừu sheet n. bị va chạm. /ʃeipt/ có hình dáng được chỉ rõ share v.. /ʃɔp/ cửa hàng. nhọn. khăn trải giường.

/sait/ chỗ. mặt phẳng sideways adj. đánh dấu. adj. từ khi. /sins/ từ. trưng bày. n. /sit/ ngồi sit down ngồi xuống site n. /sick/ ốm. /ʃʌt/ đóng. n. /sin'siəli/ một cách chân thành Yours sincerely (BrE) bạn chân thành của anh. Ông sister n. ˈsɪgnəˌtʃʊər/ chữ ký significant adj. v. thẳng thắng. chị. đơn độc. /sin´siə/ thật thà. /'ʃouldə/ vai shout v. /'simpl/ đơn. ca hát singing n. /ʃou/ biểu diễn. /sə:/ xưng hô lịch sự Ngài. từ lúc ấy sincere adj. từ một bên. trắng như bạc similar adj. /´ʃouə/ vòi hoa sen. sự la hét. /ʃaʊt/ hò hét. sự bày tỏ shower n. vị trí size n.shoulder n.. (viết ở cuối thư) sing v. sự tắm vòi hoa sen shut v. /ʃaɪ/ nhút nhát. /said/ mặt. conj. tín hiệu. đau. /'sistə/ chị. /´siηə/ ca sĩ single adj. /ˈsɪgnətʃər . quan trọng significantly adv. sự nhìn sign n. adv. đồng bạc. v. em gái sit v. adv. /'siɳgl/ đơn. khờ dại silver n. viết ký hiệu signal n. đắm sir n. khép. adj.n+n. bệnh be sick (BrE) bị ốm feel sick (especially BrE) buồn nôn side n. đậy.. giản dị since prep. làm bằng bạc. /´similəli/ tương tự..tạo). /´sili/ ngớ ngẩn. /sɪŋk/ chìm. /'signəl/ dấu hiệu. sự hò reo show v.sit∫u'ei∫n/ hoàn cảnh. /ˈsaɪlənt/ im lặng. /ˈsaɪləns/ sự im lặng. /sig'nifikəntli/ đáng kể silence n. vị trí situation n. dễ dàng simply adv. giống nhau simple adj. dấu hiệu.. sự biểu diễn.. chỉ. /saiz/ cỡ -sized /saizd/ đã được định cỡ .. /´similə/ giống như. /´siηiη/ sự hát. e thẹn sick adj. /'silvə/ bạc. /sain/ dấu. báo hiệu signature n... /sait/ cảnh đẹp. từ lúc đó.. chân thành sincerely adv. lụa silly adj. /´saidwə:dz/ ngang. từ đó. địa thế. đơn lẻ sink v. từ khi. /silk/ tơ (t. /. kí hiệu. yên tĩnh silk n. ra hiệu. tương tự như similarly adv. /siɳ/ hát. sự yên tĩnh silent adj. /´simpli/ một cách dễ dàng. reo hò. /sɪgˈnɪfɪkənt/ nhiều ý nghĩa. đơn giản. lún. ngu ngốc. sang bên sight n. tính khép kín shy adj. tiếng hát singer n..

gầy slightly adv. n. /slait/ mỏng manh. /'sou∫l/ có tính xã hội socially adv. khéo tay skill n. vì vậy. /'sɔlid/ rắn. giải pháp solve v... /sou/ như vậy. đầm sky n. /skil/ kỹ năng. cắt ra thành miếng mỏng. v. sự đập. thể rắn. lát mỏng. /snou/ tuyết. vỡ tàn thành mảnh smell v. mỏng manh.. tuột. tuyết rơi so adv. chậm chạp slowly adv. v. bầu trời sleep v. /smail/ cười. giải quyết . nghiêng. hơi smoking n. /sɔlv/ giải. chạy qua slope n. vỏ skirt n. giấc ngủ sleeve n. nụ cười.. người nham hiểm. n. /sli:p/ ngủ. v. trôi qua. /'slaitli/ mảnh khảnh. n. mượt mà smoothly adv. /´souʃəli/ có tính xã hội society n. /skɜːrt/ váy. /sə'lu:ʃn/ sự giải quyết. lát mỏng slide v.. vết bẩn soldier n. hơi thuốc. mỉm cười. vì thế. n.. có kỹ sảo. giải thích. hút thuốc. vẻ tươi cười smoke n. /sli:v/ tay áo. /'slouli/ một cách chậm chạp. khẻo tay. xảo trá snow n. quân nhân solid adj. vì thế cho nên so that để. /'souldʤə/ lính. /sɔftli/ một cách mềm dẻo software n. /´skilful/ tài giỏi. để mà soap n. bốc khói. trơn. khéo tay skilfully (BrE) (NAmE skillfully) adv.. để cho. conj. /smɔ:l/ nhỏ. /smu:ð/ nhẵn. yếu ớt slip v. lướt qua slight adj.. chất rắnh solution n.. /smu:ðli/ một cách êm ả. chuyển động nhẹ. trôi chảy snake n. vỡ tan thành mảnh. thon. /sneik/ con rắn. /sə'saiəti/ xã hội sock n. /skaɪ/ trời. chậm dần small adj. /sɔɪl/ đất trồng. /sɔk/ tất ngăns.. miếng lót giày soft adj. đường dốc. như thế. /soup/ xà phòng social adj. /slip/ trượt. bé smart adj. /smouk/ khói. v. n. /slaid/ trượtc. dốc slow adj. kỹ sảo skilled adj. /slais/ miếng. /sma:t/ mạnh. /sloup/ dốc. /´skilfulli/ tài giỏi.tính) soil n.. dẻo softly adv. lành nghề skin n. /sɔft/ mềm. /slou/ chậm. độ dốc. /'sɔfweз/ phần mềm (m. có kinh nghiệm.skilful (BrE) (NAmE skillful) adj. /smæʃ/ đập. sự ngửi. /smoukiη/ sự hút thuốc smooth adj. ác liệt smash v. /skin/ da. ống tay slice n. khứu giác smile v. /skild/ có kỹ năng. /smɛl/ ngửi.

linh hồn spiritual adj. phân loại soul n. cháo sour adj. /'sʌmweə/ nơi nào đó. /'sɔri/ xin lỗi. riêng biệt specifically adv. /sɔr . hướng Nam. bằng cách này hay cách khác something pron. /sʌm/ or /səm/ một it. /spin/ quay. /'sʌmbədi/ người nào đó somehow adv. chuyên viên specific adj. /´speliη/ sự viết chính tả spend v. /spɛnd/ tiêu. linh hồn sound n. /'spesʃlist/ chuyên gia. người diễn thuyết special adj. /speis/ khoảng trống. /sɔ:s/ nguồn south n. /´sʌm¸wɔt/ đến mức độ nào đó. /sɔɳ/ bài hát soon adv. v. khoảng cách spare adj. /sɔ:t/ thứ. một cái gì đó sometimes adv. /ˈspɪrɪt/ tinh thần. sắp xếp. nhức sorry adj. n. /´spaisi/ có gia vị spider n. adv. /spel/ đánh vần. /spi:k/ nói spoken adj. khả năng nói. v. tâm hồn. xài spice n. có vị giấm source n. soʊr/ đau. vận tốc spell v. /su:n/ sớm.. lời nói. lấy làm buồn sort n. /soʊl/ tâm hồn. đồ dự trữ. say mê spelling n. lấy làm tiếc. /´sʌðən/ thuộc phương Nam space n. một chút somewhere adv. tâm trí. n. ở phía Nam. đồ dự phòng speak v. /spi:d/ tốc độ.. chẳng bao lâu nữa as soon as ngay khi sore adj. /spais/ gia vị spicy adj. riêng biệt speech n. /'sʌmθiɳ/ một điều gì đó. một việc gì đó. canh.. /'speʃəl/ đặc biệt. nghe soup n. /spi:tʃ/ sự nói. lựa chọn. /speə/ thừa thãi. /´sʌm¸taimz/ thỉnh thoảng. /sʌn/ con trai song n. linh hồn . /´sʌm¸hau/ không biết làm sao. /spi'sifik/ đặc trưng.. /sauθ/ phương Nam. riêng biệt specially adv. /´spaidə/ con nhện spin v.. riêng biệt specialist n. đôi khi somewhat adv. hạng loại.some det. quay tròn spirit n. sự quyến rũ. đâu đó son n. hơi. /´speʃəli/ đặc biệt. /'spiritjuəl/ (thuộc) tinh thần.. /su:p/ xúp. /spi'sifikəli/ đặc trưng. /sound/ âm thanh.. pron. /'sauə/ chua. hướng về phía Nam southern adj. /spoukn/ nói theo 1 cách nào đó speaker n. cách nói. /ˈspikər/ người nói. một vài somebody (also someone) pron. bài nói speed n. adj. dự trữ. rộng rãi. sự thu hút.

/steibl/ ổn định. sự tách. dán sao. /'stedili/ vững chắc. bước đi stick v./spait/ sự giận. chuẩn. sự ép. in spite of : mặc dù. /stɑ:/ ngôi sao. n. điểm. truyền bá spring n. n. n.. tách. tuyên bố statement n... sự bắt đầu. chọc. qua củi. /stei/ ở lại. sự phát biểu. chính quyền. sự vắt. bất chấp split v.. /spɔt/ dấu. /spɔil/ cướp.. /step/ bước.. kiến định steadily adv. /ˈsteɪtəs . /sprɪŋ/ mùa xuân square adj. adj.. ˈstætəs/ tình trạng stay v. vững vàng. bình tĩnh. /split/ chẻ. trang trí hình sao. /steɪdʒ/ tầng. chia ra. sự chia ra spoil v. vững vàng. dán tem stand v. cheo leo steer v. sự xiết stable adj. /steə/ bậc thang stamp n. n. (thuộc) nhà nước. đốm. phun. bơm. có liên quan đến nhà nước. dạng hình vuông. đạt được cái gì sticky adj. làm tiêu chuẩn. ô tô. /sti:l/ ăn cắp. /'stændəd/ tiêu chuẩn. đồn statue n. /'steitmənt/ sự bày tỏ. n. xiết. lưu lại.. sự ở lại. bày ra. cái gậy. /'stiki/ dính. phát biểu. cướp đọat spoon n. n. phun. sự nhìn chằm chằm start v. hình vuông squeeze v. bình phụt. /steit/ nhà nước. không ổn định steal v. vuông vắn. căng ra. /spu:n/ cái thìa sport n. sự hận thù. khởi động. /sti:l/ thép. phù hợp với tiêu chuẩn star n. /stɑ:t/ bắt đầu. ăn trộm steam n. ngành thép steep adj. n. bước. n. v. sự chẻ.spite n. /stiə/ lái (tàu. khởi hành state n. đánh dấu sao stare v.. /'sti:pli/ dốc.. dốc đứng steeply adv. vắt. /sta:f / gậy stage n. /stick/ đâm. sự khởi đầu. sự trình bày station n. dính. /stæmp/ tem. bơm. /spɔ:t/ thể thao spot n.. cán stick out (for) đòi. sự lưu lại steady adj. sự đứng stand up đứng đậy standard n.. /'stæt∫u:/ tượng status n. thọc. bệ stair n. adj. mãu. chuồng ngưa staff n. kiên định unsteady adj. /spred/ trải.. /'stedi/ vững chắc. cắm. /ʌn´stedi/ không chắc.) step n. /'steiʃn/ trạm. /skwi:z/ ép.. sự tuyên bố. /'steə(r)/ nhìm chằm chằm. nhớt . /spreɪ/ máy.. n. vững vàng. vết spray n. v. /skweə/ vuông. v.. ống. /stim/ hơi nước steel n. quốc gia.. v.. xịt spread v. v. /sti:p/ dốc. /stænd/ đứng.

mạnh. /stif/ cứng. sức khỏe stress n. trường quay. /stiɳ/ châm. sự dừng. đườmg phố strength n. /striktli/ một cách nghiêm khắc strike v. /'straikiɳ/ nổi bật. /straɪp/ sọc. sự đỗ lại store n. căng thẳng. vằn. stir v. /'strʌkt∫ə/ kết cấu. câu chuyện stove n. n. cuộc đấu tranh.. làm căng stressed adj. bền. kho hàng. cứng rắn.. /stri:t/ phố. /strikt/ nghiêm khắc.. đập. vững. tích trữ. /strɪŋ/ dây. đảo stock n.stiff adj. /strouk/ cú đánh. /stə:/ khuấy. sự căng thẳng. /strɛtʃ/ căng ra. sự nghiên cứu. ngòi. n. /streindʤli/ lạ. lò sưởi straight adv. chặt chẽ. lột (quần áo). hàng dự trữ. /'streinʤə/ người lạ strategy n. cứng rắn. /'strætəʤɪ/ chiến lược stream n.. chắc chắn structure n. /'stju:dnt/ sinh viên studio n. /stɔ:/ cửa hàng. /streindʤ/ xa lạ. n. /stri:m/ dòng suối street n. /stouv/ bếp lò. /strein/ sự căng thẳng. ép. bãi công. vốn stomach n. viền striped adj. nọc (rắn). sự châm. kiên quyết stiffly adv. chích. ngừng. phòng thu study n.. /´stju:diou/ xưởng phim. cấu trúc struggle v. thôi. cho vào kho storm n. kiên quyết still adv. /'streɳθ/ sức mạnh. gây ấn tượng string n. chưa quen strangely adv. /stɔ:m/ cơn giông. chưa quen stranger n. bị căng stretch v. n. sự vuốt ve. bão story n. sự ngừng. /strɔŋ . /strɔŋli/ khỏe. /ˈstʌmək/ dạ dày stone n. duỗi ra.. đình công. v.. /'stifli/ cứng. /strip/ cởi. adj. /'stʌdi/ sự học tập... strɒŋ/ khỏe. /stil/ đứng yên. /stə:/ kho sự trữ.. nghỉ. adj. v. /straipt/ có sọc. /'strʌg(ə)l/ đấu tranh. vuốt ve strong adj. xa lạ. cuộc chiến đấu student n. học tập. cái vuốt ve. v. n.. kéo dài ra strict adj. có vằn stroke n. vòi (ong. đốt.. không cong strain n. vẫn còn sting v. sự căng strange adj. /stɔp/ dừng. /'stɔ:ri/ chuyện. chích. /strest/ bị căng thẳng. nghiên cứu . vẫn. /straik/ đánh. v. muỗi). bị ép.. /streɪt/ thẳng. cuộc bãi công. sợi dây strip v. cú đòn. sự cởi quần áo stripe n. khắt khe strictly adv. chắc chắn strongly adv. /stoun/ đá stop v. cuộc đình công striking adj.

/sʌn/ mặt trời Sunday n. hợp với suited adj. hấp thụ. chủ ngữ substance n. thay thế succeed v. nội dung substantial adj. /sə'fi∫nt/ (+ for) đủ. /¸ʌnsək´sesful/ không thành công. vật thay thế. người ủng hộ suppose v. Sun. /'sʌdnli/ thình lình. /´su:pə¸ma:kit/ siêu thị supply n. mẫu. xác thực make sure chắc chắn. chịu thiệt hại.. thành đạt successfully adv. tiếp thu sudden adj. thích đáng sugar n. quan trọng substantially adv. toàn bộ summary n. kiểu. v. /su:'piəriə(r)/ cao. /sə'fiʃəntli/ đủ. thích đáng sufficiently adv. người cổ vũ. /sʌm/ tổng.. đột ngột suffer v. quen. /'sʌbstəns/ chất liệu. gợi suggestion n. đến mức suck v. /sə'dʤestʃn/ sự đề nghị. /sʌtʃ/ như thế. sự khêu gợi suit n. v. về căn bản substitute n.. chất stupid adj. /ʃuə/ chắc chắn.. /'sΛfəriŋ/ sự đau đớn. cung cấp. như vậy. thích hợp với suitable adj. thắng lợi. chống đỡ. /´su:tid/ hợp. đáng kể. /sə'pəƱz/ cho rằng.. (abbr. kế nghiệp. /'sΛfə(r)/ chịu đựng. /ˈsʌbdʒɪkt / chủ đề. thắng lợi. v. /sʌk/ bú. bản chất. /səb´stænʃəl/ thực tế. /ˈsʌmər/ mùa hè sun n. adv. loại subject n. /ˈsʌməri/ bản tóm tắt summer n. ngu đần.. đề xuất. trang phục. /sə´pɔ:t/ sự chống đỡ. /'ʃugə/ đường suggest v.stuff n.) /´sʌndi/ Chủ nhật superior adj. sự đề xuất. /ˈstupɪd . sự thành đạt successful adj. tiếp tế support n. như là such as đến nỗi. nguồn cung cấp. v. phù hợp. thích hợp. pron. ngớ ngẩn style n.. sự ủng hộ. đau khổ suffering n. sự đau khổ sufficient adj. nghĩ rằng sure adj. /səb´stænʃəli/ về thực chất. /səkˈsɛsfəl/ thành công. đề tài. /sə´pɔ:tə/ vật chống đỡ. ˈstyupɪd/ ngu ngốc. /sə'plai/ sự cung cấp. thích hợp với suitcase n. /su:t/ bộ com lê. ủng hộ supporter n. /stail/ phong cách. chất lượng cao supermarket n. /stʌf/ chất liệu. làm cho chắc chắn . /´sʌbsti¸tju:t/ người. /sək'si:d/ sự thành công. /´su:təbl/ hợp. đáp ứng. kế vị success n. /sək'si:d/ nối tiếp. phù hợp. /´su:t¸keis/ va li sum n. /'sʌdn/ thình lình. thất bại such det. đột ngột suddenly adv. /səkˈsɛsfəlli/ thành công. /sə'dʤest/ đề nghị. tin rằng. kế tiếp. hút. thành đạt unsuccessful adj.

/´ʃuəli/ chắc chắn surface n. lúc lắc. /'sə:vei/ sự nhìn chung.. bật. bể nước swing n. kẻ bóc lột lao động sweep v. tỏ ra nghi ngờ. /sə´raundiηz/ vùng xung quanh. v. v. v. v. đánh đu.. người bị tình nghi suspicion n. sự ngọt bùi. /sə'vaivə/ sống lâu hơn. khắc phục. bao quanh surrounding adj. sự bao quanh surroundings n. phình căng swim v. đu đưa. đổ mồ hôi sweater n.ˈrɑʊn. lời thề hứa sweat n. /´swimiη/ sự bơi lội swimming pool n.. có vị ngọt. sự phồng ra swollen adj. n. bản. /´swoulən/ /swel/ phồng lên. /sə'raƱnd/ vây quanh.. /swim/ bơi lội swimming n. đồ ngọt swell v. khảo sát. hoài nghi. làm ngạc nhiên. (especially BrE) /ˈsɜrˌneɪm/ họ surprise n. sưng lên swelling n. sự ngờ vực suspicious adj. nguyền rủa.. /'tækl/ or /'teikl/ giải quyết. khả nghi swallow v. sưng lên symbol n. /'teibl/ cái bàn tablet n. /swel/ phồng. /ˈsɜrfɪs/ mặt. lời thề. /sə'praiz/ sự ngạc nhiên. làm bất ngờ surprised adj. hứa swearing n. người khả nghi. bàn thảo. /sweə/ chửi rủa. /swi:p/ quét sweet adj. /´swoulən/ sưng phồng. /sə'praiziηli/ làm ngạc nhiên. lúc lắc switch n. /sə:´praizd/ ngạc nhiên (+ at) surround v. tắt. /səs'pi∫n/ sự nghi ngờ. roi. sự đồng ý system n.. thề. sống sót suspect v. roi switch sth off ngắt điện switch sth on bật điện swollen swell v. /səs´piʃəs/ có sự nghi ngờ. v. môi trường xung quanh survey n. /'swetз/ người ra mồ hôi.diɳ/ sự vây quanh. /'tæblit/ tấm. /¸simpə´θetik/ đồng cảm. gây bất ngờ surprising adj.. đồ dùng. /'swɔlou/ nuốt. nuốt chửng swear v. ký hiệu sympathetic adj. /səs´pekt/ nghi ngờ. /'sistim/ hệ thống. lời nguyền rủa.surely adv.. sự bất ngờ. đánh bằng gậy. /sə. /´sweliη/ sự sưng lên. /switʃ/ công tắc. tiếp tục sống. thẻ phiến tackle v. nhìn chung. quan sát. bề mặt surname n. n. dễ thương sympathy n. dụng cụ . n. làm bất ngờ surprisingly adv. /´simpəθi/ sự đồng cảm. đáng mến. /swet/ mồ hôi. chế độ table n. /simbl/ biểu tượng.. sự khảo sát. nghiên cứu survive v. /sə:´praiziη/ làm ngạc nhiên. /swi:t/ ngọt. /swiŋ/ sự đu đưa.

két. chuyên môn technique n. công việc dạy học teacher n. đích task n. nước mắt technical adj. /´televiʒn/ vô tuyến truyền hình tell v. đóng vồi. /´tempritʃə/ nhiệt độ temporary adj. đánh thuế taxi n. n. lấy đi cái gì take (sth) over chở... xét nghiệm. v. anh chị. đoạn cuối take v. mục tiêu. n. không chịu nổi test n. hầu hạ tendency n. n. dây target n. v. đề tì than prep. /teip/ băng. /'ti:t∫ə/ giáo viên team n. công việc taste n. /tɔ:l/ cao tank n.) . /teil/ đuôi. kỹ thuật. tình trạng căng tent n. /'terəbli/ tồi tệ. /tɔ:k/ nói chuyện. kỳ học terrible adj. cuộc trò chuyện. /ti:m/ đội. trò chuyện. bài tập. /ˈtɛndənsi/ xu hướng. /test/ bài kiểm tra. ghê sợ terribly adv. v. chủ đề. /tel/ nói. kỳ hạn. /tent/ lều. /'tenʃn/ sự căng. /teist/ vị. /tek'nɔlədʤi/ kỹ thuật học. /'ta:git/ bia. vòi. /tɜ:m/ giới hạn. bản văn.. bể tap v.. chiều hướng. /'tempзrзlti/ tạm tend v.. sự thử nghiệm. khuynh hướng tension n. nhất thời temporarily adv. /ti:tʃ/ dạy teaching n. nghĩa vụ... /ti:/ cây chè.. thử nghiệm text n. /tæŋk/ thùng. /tɛkst/ nguyên văn. n. rạp term n. sự lấy take sth off cởi. khóa. băng ghi âm. trà. miếng xe. phương pháp kỹ thuật technology n. /'θæŋks/ sự cảm ơn. chỗ rách. cuộc thảo luận tall adj. /tæks/ thuế. /ˈtɛmpəˌrɛri/ tạm thời. chăm sóc. kiểm tra. tiếp quản. làm rắch. lời cảm ơn thank you exclamation. nếm tax n. /tæp/ mở vòi. nói với temperature n. khóa tape n.. conj. /'tæksi/ xe tắc xi tea n. /'terəbl/ khủng khiếp. xét nghiệm. /tek'ni:k/ kỹ sảo. /ðæn/ hơn thank v. n. v. công nghệ học telephone (also phone) n. gọi điện thoại television (also TV) n. dải. nhóm tear ( NAmE )v. /'ti:t∫iŋ/ sự dạy. chè teach v. /´telefoun/ máy điện thoại. vị giác. độ căng. /tend/ trông nom. công tác.tail n. /tɑːsk/ nhiệm vụ. kế tục cái gì talk v. bỏ cái gì. /tiə/ xé. /teik/ sự cầm nắm. /'teknikl/ (thuộc) kỹ thuật... /θæŋk/ cám ơn thanks exclamation. giữ gìn. cảm ơn bạn (ông bà. chuyển cái gì.

đe dọa threatening adj. /ðen/ khi đó.. tại nơi đó therefore adv. vật think v. /'ðeəfɔ:(r)/ bởi vậy. /ðem/ chúng. như thế. vật ấy. rằng. ý nghĩ thirsty adj. /ðei/ chúng. dù cho. sợi chỉ. /θʌm/ ngón tay cái Thursday n. tư tưởng. /´θə:sti/ khát. /ʌn´taidi/ không gọn gàng. Thurs. /ðeəz/ của chúng.. của họ theirs pron. vứt đi. tuy nhiên. của họ them pron. đậm thickly adv. việc này thorough adj. /'θʌrəli/ kỹ lưỡng. /ðeз/ ở nơi đó. /´θretəniη/ sự đe dọa. gọn gàng. họ theme n.. mảnh thing n. xuyên qua throughout prep. theatre (BrE) (NAmE theater) n. chúng nó. những cái ấy thick adj. của chúng nó. /'θretn/ dọa. mặc dù. khả năng suy nghĩ. Thur. /ðəʊ/ dù. tuy vậy thought n. /θiŋ/ cái. conj. thấu đáo. (abbr. /ˈθiətər/ rạp hát. học thuyết there adv. adv. /θik/ dày. mặc dù. /ðæt/ người ấy. lúc đó. cảm thấy khát this det. /θrout/ cổ. thành lớp dày thickness n.that det. làm cho sạch sẽ. /'tikit/ vé tidy adj. quăng throw sth away ném đi. /ðəm'selvz/ tự chúng. tự họ. kẻ cắp thin adj. /θin/ mỏng. đó. chúng nó.) /´θə:zdi/ thứ 5 thus adv. /´θiknis/ tính chất dày. v. liệng đi thumb n. /θrɛt/ sự đe dọa. /θi:m/ đề tài. lộn xộn . chủ đề themselves pron. do đó ticket n.. cho nên. /ðea(r)/ của chúng. suốt throw v. kỹ lưỡng thoroughly adv.. triệt để though conj.. /´taidi/ sạch sẽ. cổ họng through prep. /θru:'aut/ khắp. tiếp đó theory n.. không ngăn nắp. /θi:f/ kẻ trộm. đồ. pron. /ðʌs/ như vậy. của chúng nó. lời đe dọa threaten v. dày đặc. bề dày thief n. sự hăm dọa throat n. họ. ðз/ cái. con. đó. tư duy thread n.. ngăn nắp. /'θiəri/ lý thuyết. /θɔ:t/ sự suy nghĩ. vì thế they pron. /θru:/ qua. suy nghĩ thinking n. adv. điều này. pron. /θikli/ dày. độ dày. ý nghĩ. adv. /θred/ chỉ. người.. ngăn nắp untidy adj. ấy này. vứt. gọn gàng. ði. /ðis/ cái này.. /'θiŋkiŋ/ sự suy nghĩ.. /'θʌrə/ cẩn thận. sợi dây threat n. /θrou/ ném. /θiŋk/ nghĩ. nhà hát their det. là the definite article /ði:. tự then adv.

lắp đầu vào tire v. (BrE. thời gian biểu tin n. ăn mặc. vỏ xe tiring adj. n. đêm nay. cùng với toilet n. /tΔn/ tấn tone n. toàn bộ. n. toàn bộ số lượng totally adv. đỉnh. chặt. (NAmE) (BrE tyre /'taiз/) /´taiə/ làm mệt mỏi.. (especially BrE) /´taimteibl/ kế hoạch làm việc. sự mệt nhọc tired adj. về hướng towel n. nhàm chán title n. sít sao till until /til/ cho đến khi. muốn ngủ. tư cách to prep. thị xã. /tu:θ/ răng top n. hôm nay. n. /ˈtaɪtl/ đầu đề. giọng tongue n.tie v. /tait/ kín. dây buộc. vào tối nay. /tai/ buộc. infinitive marker /tu:... /tə´wɔ:dz/ theo hướng. cột. v. trở nên mệt nhọc. chuyến du lịch. /tə'geðə/ cùng nhau. tước vị. v. sự sờ. /toun/ tiếng. /tʌn/ tấn too adv. /tʌtʃ/ sờ.. /'tauə/ tháp town n. /'toutl/ tổng cộng. bịt đầu. khăn lau tower n. tiếp xúc. /tə´nait/ vào đêm nay. /'taitli/ chặc chẽ.. ngày mai ton n.. adj. /tu:l/ dụng cụ. n. chật tightly adv.. n. /ˈtɒpɪk/ đề tài. /'taɪəd/ mệt.) tomato n. ngày nay toe n. mút. /tə'dei/ vào ngày này. /tə´ma:tou/ cà chua tomorrow adv.. tới lúc mà time n. chóp. bền. gắn chặt tight adj. lốp. /toutli/ hoàn toàn touch v. n. /tɪn/ thiếc tiny adj. tối nay tonne n. /'tuərist/ khách du lịch towards (also toward especially in NAmE) prep. /tʌf/chắc. thành phố nhỏ . /tə'mɔrou/ vào ngày mai. /tʌη/ lưỡi tonight adv. cuộc đi dạo. /tu:/ cũng tool n. /taim/ thời gian. chải tóc. sự trang điểm (rửa mặt. adv. /tip/ đầu. /tuə/ cuộc đo du lịch. sự tiếp xúc tough adj. đứng đầu. daay trói. mó. NAmE). sự mó. tз/ theo hướng. /tou/ ngón chân (người) together adv. tổng số. /'taini/ rất nhỏ. /´tɔilit/ nhà vệ sinh. nhỏ xíu tip n.. tới today adv. /tɒp/ chóp. chủ đề total adj. trên hết topic n. /taʊəl/ khăn tắm. dai tour n. trói... n. tu. tiêu đề. /´taiəriη/ sự mệt mỏi.. đồ dùng tooth n. dây giày tie sth up có quan hệ mật thiết.. thì giờ timetable n. /taun/ thị trấn. đỉnh. đi du lịch tourist n.

/trai/ thử.. n. cuộc thử nghiệm triangle n. /'trævlə/ người đi. (abbr. là truyền thống traffic n. n. đào tạo training n. /'tri:tmənt/ sự đối xử. /treidiη/ sự kinh doanh. /'trainiŋ/ sự dạy dỗ. v. biên dịch. cố gắng tube n. dấu. /træns´leit/ dịch. vận tải trap n. buôn bán. lữ khách treat v. /tɔi/ đồ chơi..... bẫy. thủ đoạn. n. phó thác truth n. sự phó thác. tin cậy. buôn bán. v. sự huấn luyện. trò lừa gatj. sự dời chỗ transform v. rèn luyện.. /tri:t/ đối xử. (BrE. /trə´diʃənəlli/ (thuộc) truyền thống.toy n. NAmE) chuyên chở. /treid/ thương mại. những chuyến đi traveller (BrE) (NAmE traveler) n. vạch. /'tru:li/ đúng sự thật.. /treis/ phát hiện. (especially BrE) /´trauzə:z/ quần truck n. việc mua bán tradition n.. hành lý. phương tiện đi lại transport v. một chút track n. chiều hướng trial n. sự đào tạo transfer v.. tin.. sự cư xử tree n. /trə´diʃənəl/ theo truyền thống. bẫy. Tues. /træk/ phần của đĩa. adj. biến đổi translate v. theo lối cổ traditionally adv. /trein/ xe lửa. thể loại đồ chơi trace v. /trʌst/ niềm tin. v.) trust n. di chuyển. đi dạo. đồ trang trí. /trip/ cuộc dạo chơi. /trə´diʃən/ truyền thống traditional adj. phác họa. cuộc du ngoạn. v. /tri:/ cây trend n. v. tìm thấy. /´trɔpikəl/ nhiệt đới trouble n. /træns'leiʃn/ sự dịch transparent adj. dạy. sự vận tải. dễ hiểu. /'træfik/ sự đi lại. điều muộn phiền trousers n. vết. đường mòn. thật truly adv. /tru:θ/ sự thật try v. xu hướng. Tue. giữ. cạm bãy. trao đổi trading n. tàu hỏa. chặn lại travel v. đích thực. /trik/ mưu mẹo. phiên dịch translation n. /'trænsfə:/ dời. sự đi.. /'trævl/ đi lại. /træp/ đồ đạc. (especially NAmE) /trʌk/ rau quả tươi true adj. đường đua trade n. du ngoạn tropical adj. cư xử treatment n. tuýp Tuesday n. /'trʌbl/ điều lo lắng. sự di chuyển... /træns´pærənt/ trong suốt. di chuyển. sự giao thông. (BrE) (NAmE transportation) /'trænspɔ:t/ sự vận chuyển. v. thực sự Yours Truly (NAmE) lời kết thúc thư (bạn chân thành của. lừa gạt trip n. /træns'fɔ:m/ thay đổi. đi du lịch. lừa. chỉ ra.) /´tju:zdi/ thứ 3 . sự chuyển động train n. đối đãi. sáng sủa transport n. /'traiəl/ sự thử nghiệm. /tru:/ đúng. /trend/ phương hướng. /´trai¸æηgl/ hình tam giác trick n. /tju:b/ ống.

adv. v.. ở dưới.. điển hình. sau cùng ultimately adv. ngầm underneath prep. dù unable able /ʌn´eibl/ không thể. sự hiểu biết underwater adj. giai điệu. giống nhau. mẫu. (BrE) (NAmE tire) /'taiз/ lốp. /'ʌndəgraund/ dưới mặt đất. gỡ. /´ʌltimətli/ cuối cùng. n. xấu xa ultimate adj. kiểu. /ˈʌltəmɪt/ cuối cùng. đều. adv. /ʌm'brelə/ ô. vỏ xe ugly adj. /´tipikəl/ tiêu biểu. sự xoắn. /Λnfo:'t∫əneit/ không may. /taip/ loại. được cuộn type n. nỗi buồn unhappy happy /ʌn´hæpi/ buồn rầu. khôn biết rõ ràng uncle n.. không công bằng. xóa.. /ʌηkl/ chú. /ˈjunəˌfɔrm/ đồng phục. nhận thức understanding n. /tun . /'ʌgli/ xấu xí. /¸ʌndə´ni:θ/ dưới. adj. bất hạnh unfortunately adv. vòng quay TV television vô tuyến truyền hình twice adv. sự quay. đột ngột. rủi ro. /'ʌndəweə/ quần lót undo do /ʌn´du:/ tháo. gây ngạc nhiên unfair. /twɪn/ sinh đôi.. /twistid/ được xoắn. unfairly fair /ʌn´fɛə/ không đúng.. về phía dưới underground adj. khổ sở uniform n. tình trạng thất nghiệp unexpected. lên dây. vặn. /twist/ xoắn. /ʌndə'stænd/ hiểu. không thân thiện unhappiness happiness /ʌn´hæpinis/ sự buồn.. adv. hủy bỏ unemployed employ /¸ʌnim´plɔid/ không dùng. unexpectedly expect /¸ʌniks´pektid/ bất ngờ. ngầm dưới đất.. sau cùng umbrella n.. adv. gian lận unfortunate adj. không tiện lợi unconscious conscious /ʌn'kɔnʃəs/ bất tỉnh. /twaɪs/ hai lần twin n. n. tạo thành cặp. adj.tune n. ở phía dưới. xoay. quắn. cặp song sinh twist v. v. vòng xoắn twisted adj. ngất đi uncontrolled control /'ʌnkən'trould/ không bị kiềm chế. dưới mặt nước underwear n. đặc trưng typically adv. không có khẳ năng (# có thể) unacceptable acceptable /¸ʌnək´septəbl/ không thể chấp nhận uncertain certain /ʌn'sə:tn/ không chắc chắn. đồng dạng unimportant important /¸ʌnim´pɔ:tənt/ không quan trọng . bên dưới understand v. một cách không may unfriendly friendly /ʌn´frendli/ đối địch. cuộn. bác uncomfortable comfortable /ʌη´kʌmfətəbl/ bất tiện. /ˌʌndərˈstændɪŋ/ trí tuệ. /tə:n/ quay. tyun/ điệu. /ʌn´fɔ:tʃənətli/ một cách đáng tiếc. xếp loại typical adj. /'tʌnl/ đường hầm.. /´ʌndə¸wɔtə/ ở dưới mặt nước. hang turn v. phân loại. không bị kiểm tra under prep. tiêu biểu tyre n. thất nghiệp unemployment employment /'Δnim'ploimзnt/ sự thất nghiệp. so dây (đàn) tunnel n. /'ʌndə/ dưới. /´tipikəlli/ điển hình.

dùng. không may mắn unnecessary necessary /ʌn'nesisəri/ không cần thiết. sự hiệp nhất unique adj. prep. giục giã. giúp ích useless adj. /´ʌp´stɛəz/ ở tên gác.. /'ju:slis/ vô ích. /'ju:nivə:s/ vũ trụ university n. sự thôi thúc urgent adj. /ju:s/ sử dụng. /´ju:sful/ hữu ích.. khó chịu unreasonable reasonable /ʌnˈrizənəbəl/ vô lý. lên trên. /ʌn´til/ trước khi. hướng lên. không thành đạt untidy tidy /ʌn´taidi/ không gọn gàng. /ʌn´les/ trừ phi. hợp lại.. chúng ta. n. không chắc unsuccessful successful /¸ʌnsək´sesful/ không thành công. /ʌp´setiη/ tính đánh đổ. khác thường unwilling. cho đến khi unusual. lộn xộn until (also till) conj. đánh đổ upsetting adj.. thống nhất universe n.. không ngăn nắp. vượt quá giới hạn của cái hợp lý unsteady steady /ʌn´stedi/ không đúng mực. đoàn kết. /ju:'naitid/ liên minh. n. lên upon prep. đã sử dụng used to sth/to doing sth sử dụng cái gì. khác unlikely likely /ʌnˈlaɪkli/ không có thể xảy ra. đã quen dùng useful adj. giục. ở trên upper adj. /´ʌpə/ cao hơn upset v. /ju:´ni:k/ độc nhất vô nhị unit n. sự thúc đẩy. sự đoàn kết. /Λp/ ở trên. /ju:st/ đã dùng. /ə´pɔn/ trên.. /ju:´nait/ liên kết. /ˈɜrdʒənt/ gấp. không vững. không chắc chắn. sự dùng. cư ngụ ở tầng gác. n.union n. tầng trên. /ə:dʒ/ thúc. không tốt unknown know /'ʌn'noun/ không biết.. không mong muốn unpleasant pleasant /ʌn'plezənt/ không dễ chịu. chung. /¸ju:ni´və:siti/ trường đại học unkind kind /ʌn´kaind/ không tử tế. prep. /'ju:njən/ liên hiệp. vô dụng . sử dụng để làm cái gì used to modal v. kết thân united adj. không được nhận ra unless conj. upward adj. đi lên urban adj. /'ju:nit/ đơn vị unite v. unwillingly willing /ʌn´wiliη/ không muốn. unusually usual /ʌn´ju:ʒuəl/ hiếm. /'ʌpwəd/ lên. khẩn cấp us pron. hợp nhất. không có thực unload load /ʌn´loud/ tháo. /ˈɜrbən/ (thuộc) thành phố. làm đổ upside down adv. khu vực urge v. dỡ unlucky lucky /ʌn´lʌki/ không gặp may. adj. tôi và anh use v. /ʌs/ chúng tôi. gác upwards (also upward especially in NAmE) adv. /´ʌp¸said/ lộn ngược upstairs adv. adj. không có ý định up adv. /ʌpˈsɛt/ làm đổ. trừ khi. nếu không unlike like /ʌn´laik/ không giống. sự sử dụng used adj.

/'viktim/ nạn nhân victory n. thường dùng usually adv. /'ventʃə/ sự án kinh doanh. dữ dội virtually adv. sự thăm viếng visitor n. /'væljuəbl/ có giá trị lớn. ngày lễ valid adj. cả gan version n. /'viktəri/ chiến thắng video n. những vẻ đa dạng vast adj. hầu như. /'və:tjuəli/ thực sự. /´ju:zə/ người dùng. /'ju:ʒl/ thông thường. hung dữ violently adv. /'vælju:/ giá trị. sự dữ dội. /ˈvɪlɪdʒ/ làng. thực vật vehicle n. /vɑ:st/ rộng lớn. liều.. định giá van n... hợp lý valley n. tham quan. thị lực visit v. /ˈvɜrtɪkəl/ thẳng đứng. đáng chú ý unusually adv. /'və:∫n/ bản dịch sang một ngôn ngữ khác vertical adj. /'vaiələnt/ mãnh liệt. /və'kei∫n/ kỳ nghỉ hè. công việc kinh doanh. thuộc về nhiều loại vary v. /vju:/ sự nhìn. khác thường vacation n. quân tiên phong. /'vidiou/ video view n..user n. v. nhìn thấy. /ˈvɛdʒtəbəl . gần như virus n. theo đường victim n. /və´kæbjuləri/ từ vựng voice n. trạng thái khác nhau various adj. du khách vital adj. /'vaiərəs/ vi rút visible adj. mênh mông vegetable n. /veri. làm cho khác nhau. sự đi thăm. sự thay đổi mức độ. /vɔis/ tiếng. /¸veəri´eiʃən/ sự biến đổi. sự khác nhau variety n. lắm via prep. xã violence n. /'viʒn/ sự nhìn. ước tính. ˈvɛdʒɪtəbəl/ rau. cần cho sự sống vocabulary n. ngày nghỉ. tầm nhìn. /'veərid/ thuộc nhiều loại khác nhau. hiệu quả. khác thường. /'vaiə/ qua. mạnh mẽ. /'veri/ rất. v. bạo lực violent adj.əs/ khác nhau. /'vaiзlзntli/ mãnh liệt. /və'raiəti/ sự đa dạng. đến chơi. xem. người sử dụng usual adj. giọng nói . xe tải variation n. /'ju:ʒəli/ thường thường unusual adj. /'vaitl/ (thuộc) sự sống. đáng giá value n. /'vizitə/ khách. biến đổi varied adj. quan sát village n. kỳ nghỉ lễ. đứng very adv. /ʌn´ju:ʒuəl/ hiếm. thấy được vision n. /væn/ tiền đội. /'vi:hikl/ xe cộ venture n. /'vizəbl/ hữu hình. /'vælɪd/ chắc chắn. /'væli/ thung lũng valuable adj. mạo hiểm. /'veəri/ thay đổi. /ˈvaɪələns/ sự ác liệt. /vizun/ đi thăm hỏi. /ʌn´ju:ʒuəlli/ cực kỳ. v. n.

/¸wi:k´end/ cuối tuần weekly adj. /weɪst/ lãng phí. uổng phí. ấm áp. v. /wɒʃ . /wɔ:m/ ấm. Weds... đi bộ. /weist/ eo.. adj. sự đi bộ wall n. yếu ớt weakness n. /wɔ:l/ tường. /'wɔʃiɳ/ sự tắm rửa. /wɔtʃ/ nhìn. giặt washing n. wɔʃ/ rửa. exclamation /'welkʌm/ chào mừng. mang. website n. bỏ phiếu.. /'weθə/ thời tiết web n.. /wei/ cân. quyển. hâm nóng warmth n. tuần lễ weekend n. sự giặt waste v. /weik/ thức dậy. /'wɔ:tə/ nước wave n. sự giàu sang weapon n. /wi:k/ yếu. /´vɔlju:m/ thế tích. /voʊt/ sự bỏ phiếu. /wɔ:n/ báo cho biết. gợn nước. /welθ/ sự giàu có.volume n. Wed. sự đi lang thang want v.. /´wi:knis/ tình trạng yếu đuối. người đợi. tiền công waist n. sự đi bộ. sự bầu cử.. /´wi:kli/ mỗi tuần một lần. hơi ấm warn v. /weə/ mặc. hàng tuần weigh v. n. tập vote n. /wi:k/ tuần. gợn sóng. v. n. v. sự đi dạo walking n. /weiʤ/ tiền lương.. /'weit/ trọng lượng welcome v. /wei/ đường. waitress n. (abbr. đường đi we pron. /weit/ chờ đợi waiter. n. bầu cử wage n.. sa mạc. cảnh báo warning n. /wɔnt/ muốn war n. yếu ớt wealth n. /ˈwɛdɪŋ/ lễ cưới. tỉnh thức walk v. đeo weather n. bỏ hoang watch v. /wi:/ chúng tôi. chúng ta weak adj. uốn thành sóng way n.. /wɔ:k/ đi... /weɪv/ sóng. làm cho nóng. chỗ thắt lưng wait v. /'wepən/ vũ khí wear v. không gian liên tới với Internet wedding n. sự ấm áp. /'weitə/ người hầu bàn. lời cảnh báo wash v. adj. sự canh phòng water n. /'wolit/ cái ví wander v. cân nặng weight n. n. vách wallet n. /'wɔ:kiɳ/ sự đi.) /´wensdei/ thứ 4 week n. /wɔ:/ chiến tranh warm adj. hoan nghênh . quan sát. /'wɔ:niɳ/ sự báo trước. n. vùng hoang vu. lưới the Web n. /'wɔndə/ đi lang thang. hôn lễ Wednesday n. /wɛb/ mạng. theo dõi. /wɔ:mθ/ trạng thái ấm. sự canh gác. người trông chờ wake (up) v.

đó while conj.. pron. /´waidli/ nhiều. người như thế nào whoever pron. /´weðə/ có. /´winiη/ đang dành thắng lợi. /waɪldli/ dại. người nào. không which pron. adv. vì sao wide adj. thổi còi white adj. nơi mà whereas conj. /hu:z/ của ai why adv. tất cả. n..không. /weər/ đâu. (especially BrE) /wailst/ trong lúc. lát whilst conj. toàn thể whom pron. /ʌn´wiliη/ không sẵn lòng.. conj. tiếng nói thì thầm. n. bất kể thứ gì wheel n. xa. huýt sáo. cũng như well known know west n. exclamation /wel/ tốt. thế nào whatever det. giỏi. /hu:/ ai.. rộng lớn widely adv. conj. ở bất cứ nơi đâu whether conj. det. vào lúc nào whenever conj. /wil/ bánh xe when adv. adj. /'wiliηli/ sẵn lòng. /wisl/ sự huýt sáo. không suy suyển. / weər'evə(r)/ ở bất cứ nơi nào. người mà whose det. /´wispə/ nói thì thầm. miễn cưỡng unwillingly adv. trong khi wherever conj. /wen'evə/ bất cứ lúc nào.. màu trắng who pron. sự thổi còi. /həʊl/ bình an vô sự. vui lòng. pron. người nào. xì xào. hoang wildly adv... hoang will modal v. toàn bộ. /wʌt/ gì. bất cứ người nào. /wai:t/ trắng. trong khi whisper v. trong khi. của phía tây wet adj... miễn cưỡng willingness n. /win/ chiếm.. thắng cuộc wind v. lúc nào where adv. có. người nào. /wɪdθ.. pron. /waif/ vợ wild adj. /west/ phía Tây. /weə'ræz/ nhưng ngược lại. /wen/ khi. cuộn lại .. bất cứ. /wɔt´evə/ bất cứ thứ gì. /waid/ rộng. nào. n. bất cứ ai. ý chí. đọat. /wil/ sẽ. /ʌn´wiliηgli/ không sẵn lòng. /wai/ tại sao. ẩm ướt what pron... /waɪld/ dại. n. wɪtθ/ tính chất rộng. /wɛt/ ướt. may quá! as well (as) cũng. /hu:m/ ai.. /´wiliηnis/ sự bằng lòng. ấy. /hu:'ev / ai. tiếng xì xào whistle n.. dù ai whole adj. /'westn/ về phía tây.. rộng rãi width n. n. về hướng tây western adj.well adv.. adj. bề rộng wife n. muốn willingly adv. kẻ nào. không biết có.. /wail/ trong lúc. ở đâu. v. ý định willing adj. lúc. /witʃ/ nào. lúc. tự nguyện unwilling adj. chăng. det. chốc. ôi. /wind/ quấn lại. thu được winning adj. sự vui lòng win v. không hư hỏng.... theo phía tây. /´wiliη/ bằng lòng.

n. sự làm việc worker n. cùng withdraw v. sáng suốt. n. wɪθˈdrɔ/ rút. /wul/ len word n. /wɪðˈaʊt . lo nghĩ. làm bị thường.. /'ræpiɳ/ vật bao bọc. /wɜ:k/ làm việc. lòng mong muốn with prep. mong muốn.. bằng chứng. kỳ diệu. thờ.. không có witness n. thờ phụng. v. làm chứng woman n. v. wɪθaʊt/ không.. giải quyết wind n. /wɜrθ/ đáng giá. /wud/ gỗ wooden adj. /rist/ cổ tay write v. /'wʊmən/ đàn bà. /wain/ rượu. rút khỏi. gây thương tích wounded adj. sự tôn sùng. /'ritn/ viết ra. sự làm việc working adj. sự lo lắng. tỏ ra lo lắng worse. /'witnis/ sự làm chứng. /wə:d/ từ work v. thông thái wish v.. vật quấn quanh wrist n. /ˈwɜrʃɪp/ sự tôn thờ. được thảo ra writer n. /´raitiη/ sự viết written adj. /'wʌri/ lo lắng. /rait/ viết writing n. /wɪðˈdrɔ . sự mong ước. có giá trị would modal v. sự bay. khác thường. /ˈwɪntər/ mùa đông wire n. gây lo nghĩ worried adj. quấn. /winər/ người thắng cuộc winter n. v. /'wə:kə/ người lao động world n. /'raitə/ người viết . sự cất cánh winner n. /'wu:ndid/ bị thương wrap v.. /´wə:kiη/ sự làm. đồ uống wing n. tuyệt vời wood n. quấn wrapping n. lấy làm lạ. /´wudən/ làm bằng gỗ wool n. /wi∫/ ước. rút lui within prep. /ræp/ gói. /wið/ với. /´wʌriiη/ gấy lo lắng. /wɜ:ld/ thế giới worry v. /wið´in/ trong vong thời gian. /'windəʊ/ cửa sổ wine n. /´wʌndəful/ phi thường. phụ nữ wonder v. /waund/ vết thương. bọc. /´wʌrid/ bồn chồn. tôn thờ worth adj. thương tích. /wind/ gió window n. /wud/ wound n. suy nghĩ. chứng kiến. n. worst bad xấu worship n. trong khoảng thời gian without prep. /waiə/ dây (kim loại) wise adj. kinh ngạc wonderful adj. /wiη/ cánh. /waiz/ khôn ngoan. /'wʌndə/ ngạc nhiên.wind sth up lên dây. suy nghĩ worrying adj.

n. hãy cỏn. n. /rɔɳ/ sai go wrong mắc lỗi. chị. còn nữa. ngài. cái của chị. /ju:θ/ tuổi trẻ. n. /jʌɳ/ trẻ. tuy thế. thước Anh (bằng 0. cái của các ngài. /jɔ:n/ há miệng. /´rɔηgli/ một cách bất công. xong.. cái của chúng mày yourself pron. phải. /zoun/ khu vực. của các chị. sai lầm wrongly adv. /yet/ còn. cái của các anh. tuổi xuân. miền. chúng mày young adj. các ngài. conj.wrong adj. các chị. cử chỉ ngáp yeah exclamation /jeə/ vâng. của mày. của chúng mày yours pron. ông. /'jelou/ vàng. các ông. các bà. tự mày. /'jestədei/ hôm qua yet adv. tuy nhiên you pron.. tuổi thanh niên. các anh. /ju:/ anh. adv. tự mình youth n. cái của các chị. các người. vùng . /jes/ vâng. /jo:z/ cái của anh. của các anh. 914 mét) yawn v.. tự chị. màu vàng yes exclamation. cái của ngài. cái của mày.. ừ year n. /jo:/ của anh. của các ngài. chính mày. thanh niên your det. /ja:d/ lat. ngươi. /jə:/ năm yellow adj. không đúng yard n. n. của chị. có chứ yesterday adv. bà. trẻ tuổi. mày. chính anh. tuổi niên thiếu zero number /'ziərou/ số không zone n. /jɔ:'self/ tự anh. như mà. của ngài..

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->