abandon v. /ə'bændən/ bỏ, từ bỏ abandoned adj. /ə'bændənd/ bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ ability n.

/ə'biliti/ khả năng, năng lực able adj. /'eibl/ có năng lực, có tài unable adj. /'ʌn'eibl/ không có năng lực, không có tài about adv., prep. /ə'baut/ khoảng, về above prep., adv. /ə'bʌv/ ở trên, lên trên abroad adv. /ə'brɔ:d/ ở, ra nước ngoài, ngoài trời absence n. /'æbsəns/ sự vắng mặt absent adj. /'æbsənt/ vắng mặt, nghỉ absolute adj. /'æbsəlu:t/ tuyệt đối, hoàn toàn absolutely adv. /'æbsəlu:tli/ tuyệt đối, hoàn toàn absorb v. /əb'sɔ:b/ thu hút, hấp thu, lôi cuốn abuse n., v. /ə'bju:s/ lộng hành, lạm dụng academic adj. /,ækə'demik/ thuộc học viện, ĐH, viện hàn lâm accent n. /'æksənt/ trọng âm, dấu trọng âm accept v. /ək'sept/ chấp nhận, chấp thuận acceptable adj. /ək'septəbl/ có thể chấp nhận, chấp thuận unacceptable adj. /'ʌnək'septəbl/ access n. /'ækses/ lối, cửa, đường vào accident n. /'æksidənt/ tai nạn, rủi ro by accident accidental adj. /,æksi'dentl/ tình cờ, bất ngờ accidentally adv. /,æksi'dentəli/ tình cờ, ngẫu nhiên accommodation n. /ə,kɔmə'deiʃn/ sự thích nghi, điều tiết accompany v. /ə'kʌmpəni/ đi theo, đi cùng, kèm theo according to prep. /ə'kɔ:diɳ/ theo, y theo account n., v. /ə'kaunt/ tài khoản, kế toán; tính toán, tính đến accurate adj. /'ækjurit/ đúng đắn, chính xác, xác đáng accurately adv. /'ækjuritli/ đúng đắn, chính xác accuse v. /ə'kju:z/ tố cáo, buộc tội, kết tội achieve v. /ə'tʃi:v/ đạt được, dành được achievement n. /ə'tʃi:vmənt/ thành tích, thành tựu acid n. /'æsid/ axit acknowledge v. /ək'nɔlidʤ/ công nhận, thừa nhận acquire v. /ə'kwaiə/ dành được, đạt được, kiếm được across adv., prep. /ə'krɔs/ qua, ngang qua act n., v. /ækt/ hành động, hành vi, cử chỉ, đối xử action n. /'ækʃn/ hành động, hành vi, tác động take action hành động active adj. /'æktiv/ tích cực hoạt động, nhanh nhẹn actively adv. /'æktivli/ activity n. /æk'tiviti/ actor, actress n. /'æktə/ /'æktris/ diễn viên

actual adj. /'æktjuəl/ thực tế, có thật actually adv. /'æktjuəli/ hiện nay, hiện tại advertisement /əd'və:tismənt/ quảng cáo adapt v. /ə'dæpt/ tra, lắp vào add v. /æd/ cộng, thêm vào addition n. /ə'diʃn/ tính cộng, phép cộng in addition (to) thêm vào additional adj. /ə'diʃənl/ thêm vào, tăng thêm address n., v. /ə'dres/ địa chỉ, đề địa chỉ adequate adj. /'ædikwit/ đầy, đầy đủ adequately adv. /'ædikwitli/ tương xứng, thỏa đáng adjust v. /ə'dʤʌst/ sửa lại cho đúng, điều chỉnh admiration n. /,ædmə'reiʃn/ sự khâm phục,người kp, thán phục admire v. /əd'maiə/ khâm phục, thán phục admit v. /əd'mit/ nhận vào, cho vào, kết hợp adopt v. /ə'dɔpt/ nhận làm con nuôi, bố mẹ nuôi adult n., adj. /'ædʌlt/ người lớn, người trưởng thành; trưởng thành advance n., v. /əd'vɑ:ns/ sự tiến bộ, tiến lên; đưa lên, đề xuất advanced adj. /əd'vɑ:nst/ tiên tiến, tiến bộ, cấp cao in advance trước, sớm advantage n. /əb'vɑ:ntidʤ/ sự thuận lợi, lợi ích, lợi thế take advantage of lợi dụng adventure n. /əd'ventʃə/ sự phiêu lưu, mạo hiểm advertise v. /'ædvətaiz/ báo cho biết, báo cho biết trước advertising n. sự quảng cáo, nghề quảng cáo advertisement (also ad, advert) n. /əd'və:tismənt/ advice n. /əd'vais/ lời khuyên, lời chỉ bảo advise v. /əd'vaiz/ khuyên, khuyên bảo, răn bảo affair n. /ə'feə/ việc affect v. /ə'fekt/ làm ảnh hưởng, tác động đến affection n. /ə'fekʃn/ afford v. /ə'fɔ:d/ có thể, có đủ khả năng, điều kiện (làm gì) afraid adj. /ə'freid/ sợ, sợ hãi, hoảng sợ after prep., conj., adv. /'ɑ:ftə/ sau, đằng sau, sau khi afternoon n. /'ɑ:ftə'nu:n/ buổi chiều afterwards adv. /'ɑ:ftəwəd/ sau này, về sau, rồi thì, sau đấy again adv. /ə'gen/ lại, nữa, lần nữa against prep. /ə'geinst/ chống lại, phản đối age n. /eidʤ/ tuổi aged adj. /'eidʤid/ già đi (v) agency n. /'eidʤənsi/ tác dụng, lực; môi giới, trung gian agent n. /'eidʤənt/ đại lý, tác nhân aggressive adj. /ə'gresiv/ xâm lược, hung hăng (US: xông xáo) ago adv. /ə'gou/ trước đây

agree v. /ə'gri:/ đồng ý, tán thành agreement n. /ə'gri:mənt/ sự đồng ý, tán thành; hiệp định, hợp đồng ahead adv. /ə'hed/ trước, về phía trước aid n., v. /eid/ sự giúp đỡ; thêm vào, phụ vào aim n., v. /eim/ sự nhắm (bắn), mục tiêu, ý định; nhắm, tập trung, hướng vào air n. /eə/ không khí, bầu không khí, không gian aircraft n. /'eəkrɑ:ft/ máy bay, khí cầu airport n. sân bay, phi trường alarm n., v. /ə'lɑ:m/ báo động, báo nguy alarming adj. /ə'lɑ:miɳ/ làm lo sợ, làm hốt hoảng, làm sợ hãi alarmed adj. /ə'lɑ:m/ alcohol n. /'ælkəhɔl/ rượu cồn alcoholic adj., n. /,ælkə'hɔlik/ rượu; người nghiện rượu alive adj. /ə'laiv/ sống, vẫn còn sống, còn tồn tại all det., pron., adv. /ɔ:l/ tất cả allow v. /ə'lau/ cho phép, để cho all right adj., adv., exclamation /'ɔ:l'rait/ tốt, ổn, khỏe mạnh; được ally n., v. /'æli/ nước đồng minh, liên minh; liên kết, lien minh, kết thông gia allied adj. /ə'laid/ lien minh, đồng minh, thông gia almost adv. /'ɔ:lmoust/ hầu như, gần như alone adj., adv. /ə'loun/ cô đơn, một mình along prep., adv. /ə'lɔɳ/ dọc theo, theo; theo chiều dài, suốt theo alongside prep., adv. /ə'lɔɳ'said/ sát cạnh, kế bên, dọc theo aloud adv. /ə'laud/ lớn tiếng, to tiếng alphabet n. /'ælfəbit/ bảng chữ cái, bước đầu, điều cơ bản alphabetical adj. /,æflə'betikl/ thuộc bảng chứ cái alphabetically adv. /,ælfə'betikəli/ theo thứ tự abc already adv. /ɔ:l'redi/ đã, rồi, đã… rồi also adv. /'ɔ:lsou/ cũng, cũng vậy, cũng thế alter v. /'ɔ:ltə/ thay đổi, biến đổi, sửa đổi alternative n., adj. /ɔ:l'tə:nətiv/ sự lựa chọn; lựa chọn alternatively adv. như một sự lựa chọn although conj. /ɔ:l'ðou/ mặc dù, dẫu cho altogether adv. /,ɔ:ltə'geðə/ hoàn toàn, hầu như; nói chung always adv. /'ɔ:lwəz/ luôn luôn amaze v. /ə'meiz/ làm ngạc nhiên, làm sửng sốt amazing adj. /ə'meiziɳ/ kinh ngạc, sửng sốt amazed adj. /ə'meiz/ kinh ngạc, sửng sốt ambition n. æm'biʃn/ hoài bão, khát vọng ambulance n. /'æmbjuləns/ xe cứu thương, xe cấp cứu among (also amongst) prep. /ə'mʌɳ/ giữa, ở giữa amount n., v. /ə'maunt/ số lượng, số nhiều; lên tới (money) amuse v. /ə'mju:z/ làm cho vui, thích, làm buồn cười amusing adj. /ə'mju:ziɳ/ vui thích

amused adj. /ə'mju:zd/ vui thích analyse (BrE) (NAmE analyze) v. /'ænəlaiz/ phân tích analysis n. /ə'næləsis/ sự phân tích ancient adj. /'einʃənt/ xưa, cổ and conj. /ænd, ənd, ən/ và anger n. /'æɳgə/ sự tức giận, sự giận dữ angle n. /'æɳgl/ góc angry adj. /'æɳgri/ giận, tức giận angrily adv. /'æɳgrili/ tức giận, giận dữ animal n. /'æniməl/ động vật, thú vật ankle n. /'æɳkl/ mắt cá chân anniversary n. /,æni'və:səri/ ngày, lễ kỉ niệm announce v. /ə'nauns/ báo, thông báo annoy v. /ə'nɔi/ chọc tức, làm bực mình; làm phiền, quẫy nhiễu annoying adj. /ə'nɔiiɳ/ chọc tức, làm bực mình; làm phiền, quẫy nhiễu annoyed adj. /ə'nɔid/ bị khó chịu, bực mình, bị quấy rầy annual adj. /'ænjuəl/ hàng năm, từng năm annually adv. /'ænjuəli/ hàng năm, từng năm another det., pron. /ə'nʌðə/ khác answer n., v. /'ɑ:nsə/ sự trả lời; trả lời anti- prefix chống lại anticipate v. /æn'tisipeit/ thấy trước, chặn trước, lường trước anxiety n. /æɳ'zaiəti/ mối lo âu, sự lo lắng anxious adj. /'æɳkʃəs/ lo âu, lo lắng, băn khoăn anxiously adv. /'æɳkʃəsli/ lo âu, lo lắng, băn khoăn any det., pron., adv. một người, vật nào đó; bất cứ; một chút nào, tí nào anyone (also anybody) pron. /'eniwʌn/ người nào, bất cứ ai anything pron. /'eniθiɳ/ việc gì, vật gì; bất cứ việc gì, vật gì anyway adv. /'eniwei/ thế nào cũng được, dù sao chăng nữa anywhere adv. /'eniweə/ bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu apart adv. /ə'pɑ:t/ về một bên, qua một bên apart from (also aside from especially in NAmE) prep. ngoài…ra apartment n. (especially NAmE) /ə'pɑ:tmənt/ căn phòng, căn buồng apologize (BrE also -ise) v. /ə'pɔlədʤaiz/ xin lỗi, tạ lỗi apparent adj. /ə'pærənt/ rõ ràng, rành mạch; bề ngoài, có vẻ apparently adv. nhìn bên ngoài, hình như appeal n., v. /ə'pi:l/ sự kêu gọi, lời kêu gọi; kêu gọi, cầu khẩn appear v. /ə'piə/ xuất hiện, hiện ra, trình diện appearance n. /ə'piərəns/ sự xuất hiện, sự trình diện apple n. /'æpl/ quả táo application n. /,æpli'keiʃn/ sự gắn vào, vật gắn vào; sự chuyên cần, chuyên tâm apply v. /ə'plai/ gắn vào, ghép vào, áp dụng vào appoint v. /ə'pɔint/ bổ nhiệm, chỉ định, chọn

/ə'sistənt/ người giúp đỡ. /ə'prɔksimitli/ khoảng chừng. /ə'pri:ʃieit/ thấy rõ. in) /ə'raiv/ đến. /.ɑ:ti'fiʃəli/ nhân tạo artist n. prep. nảy sinh ra arm n. /'ɑ:gju:/ chứng tỏ. /'eəriə/ diện tích. bề mặt argue v. sắp đặt. (+to.. /ə'sli:p/ ngủ. xấu hổ aside adv. trang bị (vũ khí) arms n. đồng ý.ɑ:ti'fiʃəl/ nhân tạo artificially adv. /æz. tới nơi arrow n. mỹ thuật article n. đồng ý. /ə'raivəl/ sự đến. liên kết. /ɑ:t/ nghệ thuật. /'ærou/ tên. người được bổ nhiệm appreciate v. sửa soạn arrangement n. (abbr. sự bắt giữ arrival n. /ɑ:sk/ hỏi asleep adj. độ chừng April n. diện mạo assist v. /'ɑ:mi/ quân đội around adv. sự chấp thuận approve (of) v. /ɑ:'tistik/ thuộc nghệ thuật. /'ɑ:gjumənt/ lý lẽ arise v. vũ khí. vũ trang. adj. giống hệt với approximately adv. mũi tên art n. chấp thuận approximate adj. nhận thức approach v. /ɑ:md/ vũ trang army n. for) /ə'proupriit/ thích hợp. trừ ra apart from /ə'pɑ:t/ ngoài… ra ask v. (+at. đề mục artificial adj. sự tới nơi arrive v. có mặt assistance n. conj. sự lại gần appropriate adj. /'æspekt/ vẻ bề ngoài.appointment n. adv. nảy ra. /ə'souʃiit/ kết giao. lại gần. cho cộng tác . /'ɑ:tist/ nghệ sĩ artistic adj. /ə'pɔintmənt/ sự bổ nhiệm. kết hợp. /ə'pru:vəl/ sự tán thành. /ə'rest/ bắt giữ. /ə'reindʤmənt/ sự sắp xếp. n. người phụ tá. /ə'pru:v/ tán thành.... /. giúp đỡ. đồng ý. /ə'raiz/ xuất hiện. v. /ə'said/ về một bên. sự sửa soạn arrest v. əz/ như (as you know…) ashamed adj. vòng quanh arrange v.) /'eiprəl/ tháng Tư area n. chỉ rõ argument n. /ə'raund/ xung quanh.. /ə'ʃeimd/ ngượng. /'ɑ:tikl/ bài báo. /ə'pru:viɳ/ tán thành. /ə'sistəns/ sự giúp đỡ assistant n. Apr.. thuộc mỹ thuật as prep. (to) /ə'prɔksimit/ giống với. /ə'sist/ giúp. phụ tá associate v. sự đến gần. chấp thuận approving adj. đang ngủ fall asleep ngủ thiếp đi aspect n. /ɑ:m/ cánh tay. n. binh giới. /ə'reindʤ/ sắp xếp. tham dự. sắp đặt. thích đáng approval n. giúp đỡ. sang một bên aside from ngoài ra.. binh khí armed adj. /ə'proutʃ/ đến gần.

hiệu lực average adj. adv. /'ævəridʤ/ trung bình.. /'ætməsfiə/ khí quyển atom n. lung túng awkwardly adv. /ə'wɔ:d/ phần thưởng. tránh xa awake adj. /'bækwəd/ về phía sau. nhận thức thấy away adv. /ə'veiləbl/ có thể dùng được.) /'ɔ:gəst . nhận thức. khủng khiếp awkward adj.ɔ:tə'mætik/ tự động automatically adv. /'ɔ:θə/ tác giả authority n. sức hút attractive adj. /ə'ʃuə/ đảm bảo. /ə'weik/ đánh thức.. buộc attached adj. quan điểm attorney n.. tặng. đi xa awful adj. /ə'weə/ biết. /'ætəm/ nguyên tử attach v. có. dì author n. thử attend v. /ə'trækʃn/ sự hút. /'bækgraund/ phía sau. /ə'træktiv/ hút. gắn bó attack n. /ə'tend/ dự. thử attempted adj. /'ɔ:kwəd/ vụng về. công kích attempt n. /ə'temptid/ cố gắng. /'bækwədz/ backward adj. tàn khốc.ɔ:'gʌst/ tháng Tám aunt n. /. v. hấp dẫn attraction n. khan giả August n. lùi lại bacteria n. mức trung bình avoid v. (especially NAmE) /ə'tə:ni/ người được ủy quyền attract v. có giá trị. về phía sau. xa cách. /bæk/ lưng. v.. quyền lực automatic adj.associated with liên kết với association n. dễ sợ awfully adv. (abbr. /'ɔ:ful/ oai nghiêm. /'ætitju:d/ thái độ. /'ɔ:djəns/ thính. có duyên. /ə'wei/ xa. adj. (especially BrE) /'ɔ:təm/ mùa thu (US: mùa thu là fall) available adj. tính chất…) assure v. lôi cuốn audience n. làm thức dậy award n.. có mặt attention n... /ə'tætʃ/ gắn. khoác. tấn công. lung túng back n. cố gắng. /ɔ:'θɔriti/ uy quyền. /ə'tæk/ sự tấn công. /ə'tenʃn/ sự chú ý pay attention (to) chú ý tới attitude n. sự liên kết assume v. rời xa. /bæk'tiəriəm/ vi khuẩn bad adj. cam đoan atmosphere n. /ə'sju:m/ mang. tồi . nền backwards (also backward especially in NAmE) adv. /ə'tempt/ sự cố gắng. thu hút. v. một cách tự động autumn n. trở lại background n. v. sự thử. dán. trói. /ə'vɔid/ tránh.sousi'eiʃn/ sự kết hợp. vụng về. Aug. /ə. lấy (cái vẻ. /ɑ:nt/ cô. thu hút. /ə'trækt/ hút. n. số trung bình. sự công kích. thưởng aware adj. /bæd/ xấu.

adv. làm cho cân bằng. /'bætəri/ pin. đặt tên. chuồng (ngựa). ôm beard n. đáng hài lòng beauty n. tương xứng ball n. /'beisis/ nền tảng. v. /'bɑ:gin/ sự mặc cả. buồng tắm. đấm beautiful adj. /bi:ə/ rượu bia before prep. cấm chỉ. /beis/ cơ sở. /bæriə/ đặt chướng ngại vật base n. /beik/ nung. /'beisik/ cơ bản. /bi'gin/ bắt đầu. cầm. /bæg/ bao. /bɔ:l/ quả bóng ban v. n. đằng trước begin v. /bi'kʌm/ trở thành. sự đập. bays: vòng nguyệt quế beach n. /beə/ mang. (especially NAmE) /'bædidʤ/ hành lý bake v.. /'bju:təfuli/ tốt đẹp. /'bæd'tempəd/ xấu tính. /bænd/ băng. /'bætl/ trận đánh. v. /bi'giniɳ/ phần đầu. về cơ bản basis n.. tồi bad-tempered adj. /bi:hɑ:f/ sự thay mặt . đặt cơ sở trên cái gì based on dựa trên basic adj.. /bi:k/ mỏ chim bear v. cặp xách baggage n. lúc khởi đầu behalf n. đê bar n. dễ nổi cáu bag n. /'beisikəli/ cơ bản.. vì because of prep. conj. sự cấm band n. /bæn/ cấm.. nướng bằng lò balance n. /'bædli/ xấu. /bɑ:/ quán bán rượu bargain n. nền móng. nhà vệ sinh battery n. /'bedrum/ phòng ngủ beef n. /bed/ cái giường bedroom n. /bi:tʃ/ bãi biển beak n. /'bju:təful/ đẹp beautifully adv. nhịp (cầu). vì.go bad bẩn thỉu. cơ bản. /biəd/ râu beat n. do bởi become v. /bi:t/ tiếng đập. /bi'kɔz/ bởi vì. hỏng badly adv. đai. khởi đầu beginning n. băng bó bank n. nẹp bandage n. trở nên bed n. /bi:f/ thịt bò beer n. /bɑ:θ/ sự tắm bathroom n. /bæɳk/ bờ (sông…) . người đẹp because conj. túi. v. sự giao kèo mua bán barrier n. thối. v. /bei/ gian (nhà). /bi'fɔ:/ trước. /'bæləns/ cái cân. cơ sở bath n... lúc bắt đầu. chiến thuật bay n. cái đẹp. /'bændidʤ/ dải băng. vác. /'bju:ti/ vẻ đẹp. đeo. cơ sở basically adv. đánh đập. ắc quy battle n.

nhân danh ai on sb’s behalf (BrE) (NAmE in behalf of sb. /blæk/ đen. /'blæɳkli/ ngây ra. giấy bạc bin n. n. /bi'li:v/ tin. v. /beting/ sự đánh cuộc better. tiếng chuông belong v. dưới thấp benefit n. sự trả giá big adj. n. /'benifit/ lợi. sự sinh đẻ give birth (to) sinh ra birthday n. cúi xuống. /bi'lɔɳ/ thuộc về. in sb’s behalf) nhân danh cá nhân ai behave v. /bi'twi:n/ giữa. /bel/ cái chuông. /bid/ đặt giá. (BrE) /bin/ thùng.. /bi'said/ bên cạnh. cây). sự trống rỗng blankly adv. best /'betə/ /best/ tốt hơn. chỗ uốn. sự đặt giá. sự khiển trách. ăn ở. đắng cay. n. mái (chèo). của.. tin tưởng bell n.on behalf of sb thay mặt cho ai. khỏe between prep. sự mắng trách blank adj. /bi'ni:θ/ ở dưới. well /gud/ /wel/ tốt. để trắng. sự cắn. mảnh a bit một chút.. lớn bill n.. giúp ích. lợi ích. /bai'ɔlədʤi/ sinh vật học bird n. thắt lưng bend v. /bə:θ/ sự ra đời. /bi'lou/ ở dưới. n. (especially BrE) /bit/ miếng. tốt nhất good. thùng đựng rượu biology n. mắng trách. /bil/ hóa đơn. /bi'jɔnd/ ở xa. đức tin. sự đánh cuộc betting n. sự tin tưởng believe v. adv. khuynh hướng beneath prep. trả giá. sở thích. ngoạm. /bait/ cắn. đắng cay. n. /bə:d/ chim birth n. phía bên kia bicycle (also bike) n. so với bet v. n. behind prep. n. adv.. màu đen blade n. một tí bite v. không có thần .. /'baisikl/ xe đạp bid v. /bi'haind/ sau. /blæɳk/ trống. uốn cong bent adj. ở giữa beyond prep. cá cược. phía dưới belt n. /belt/ dây lưng... kiếm). dưới thấp. /bentʃ/ chỗ rẽ. sự ngoạm bitter adj. (BrE) /'biskit/ bánh quy bit n.. /bent/ khiếu.. làm lợi cho beside prep. adv.. /bleim/ khiển trách. /bet/ đánh cuộc. thuộc quyền sở hữu below prep. /big/ to. chua xót bitterly adv. khuỷu tay. ở đằng sau belief n. /bleid/ lưỡi (dao. /bi'heiv/ đối xử. cánh (chong chóng) blame v. /'bitəli/ đắng. sinh nhật biscuit n. /'bitə/ đắng. cư xử behaviour (BrE) (NAmE behavior) n.. /bi'li:f/ lòng tin. lá (cỏ. /'bə:θdei/ ngày sinh.. adv. chua xót black adj. adv.

/boul/ cái bát box n. lót ván on board trên tàu thủy boat n. can đảm bread n. chem giết blow v. /'bɔ:riɳ/ buồn chán bored adj. /brest/ ngực. nhánh song. nòi giống . /bɔks/ hộp. /breik/ bẻ gãy. n. thấp nhất. /bɔm/ quả bom. nhành cây. /bɔs/ ông chủ. đầu óc. /'bɔdi/ thân thể. tảng (đá). thân xác boil v. chắc chắn bowl n. bị vỡ breakfast n.. buồn tẻ boring adj. vú breath n. /brɑ:ntʃ/ ngành. quấy rầy. đẻ borrow v. cuối. pron. /'broukən/ bị gãy. /'bɔðə/ làm phiền. /boun/ xương book n. /'bɔ:də/ bờ. /'brekfəst/ bữa điểm tâm. /blaind/ đui. sự nở hoa blue adj. /bɔil/ sôi. n. /breiv/ gan dạ. làm bực mình bottle n. sự tàn sát..: bound to /baund/ nhất định. đập vỡ. ngả đường brand n. v. /'bɔtl/ chai. /bred/ bánh mỳ break v. sự thở breed v. bữa sáng breast n. thuyền body n. lọ bottom n. ghi chép boot n. v. mù block n. /bri:ð/ hít. n. cuối cùng bound adj.. /blɔk/ khối. sinh đẻ.blind adj.. làm ngăn cản. v. /bɔ:/ buồn chán. /buk/ sách. blond adj. /bri:d/ nuôi dưỡng. /blʌd/ máu. luộc bomb n. mép. lát ván. thùng boy n. n. /brænd/ nhãn (hàng hóa) brave adj. màu xanh board n. lề (đường) bore v. oánh bom. bạn trai brain n. /bu:t/ giày ống border n. thủ trưởng both det. mượn boss n.. buồn chán born: be born v. adj. v. trí não branch n. /blɔnd/ hoe vàng. /'bri:ðiɳ/ sự hô hấp. hơi breathe v. /bɔ:d/ tấm ván. /blou/ nở hoa. /'bɔtəm/ phần dưới cùng. /bout/ tàu. mái tóc hoe vàng blood n... huyết. ngăn chặn blonde adj.. vỉa. sự vỡ broken adj. /bɔ:n/ sinh.. /'bɔrou/ vay. giáo dục. /brein/ óc não. n. chăm sóc. /breθ/ hơi thở... /bɔi/ con trai. /bouθ/ cả hai bother v. thiếu niên boyfriend n. /blu:/ xanh.. sự gãy. thả bom bone n. thở breathing n.

/braun/ nâu. /´bizi/ bận. nung. /'bΔbl/ bong bóng. /bə:nt/ bị đốt. /'brɔ:dli/ rộng. buồng. /brik/ gạch bridge n. cúc buy v. /'kælkjuleit/ tính toán calculation n. n. khê. cái khuy. chùm. /'brɔ:dkɑ:st/ tung ra khắp nơi. businesswoman n. chói lọi bring v. quét bubble n. bụi rậm business n..kælkju'lei∫n/ sự tính toán call v. bó. /bu∫/ bụi cây.truyền rộng rãi. adv. bọt. /bai/ bởi. đốt cháy. v. /´baiə/ người mua by prep. /bild/ xây dựng building n. /bə:n/ đốt. mai táng bus n. /bri:f/ ngắn. cụm. /bʌs/ xe buýt bush n. /'kæbinit/ tủ có nhiều ngăn đựng đồ cable n. bận rộn but conj. thiêu burnt adj. rực rỡ. rộng rãi broadcast v.. /bʌt/ nhưng butter n. xách lại broad adj. /'briljənt/ tỏa sáng. nổ tung (bom. gọn. /'keibl/ dây cáp cake n. /bə:st/ nổ. /brait/ sáng. đàn (AME) burn v. /'bizinis/ việc buôn bán. /'bildiŋ/ sự xây dựng. đạn).. /'bʌtə/ bơ button n. kinh doanh businessman. sạm (da) burst v. nổ. /briɳ/ mang. bầy. thương nhân busy adj. /'beri/ chôn cất. thắp. bị cháy. /keik/ bánh ngọt calculate v. tươi brilliant adj. /'brΔðз/ anh.. tòa nhà binđinh bullet n. /'bʌtn/ cái nút. thương mại. súng lục) bunch n. tóm tắt bright adj. /brΔ∫/ bàn chải. /'braitli/ sáng chói. /bridʤ/ cái cầu brief adj. /broutʃ/ rộng broadly adv. cầm . /bai/ mua buyer n. /ˈbʌdʒɪt/ ngân sách build v. /bΛnt∫/ búi. chải. háo hức bury v. vỡ (bong bóng). vắn tắt. quảng bá brother n. sáng chói brightly adv. /'bri:fli/ ngắn. phát thanh. n. tăm budget n. tiếng kêu. màu nâu brush n.. công trình xây dựng.brick n. vắn tắt briefly adv. em trai brown adj. tiếng gọi . /kɔ:l/ gọi. bằng bye exclamation /bai/ tạm biệt cent /sent/ đồng xu (bằng 1/100 đô la) cabinet n. rám nắng. /'bulit/ đạn (súng trường. /. gọn. n.

người dự thi candy n.. /'kɑ:pit/ tấm thảm. chỗ cắm trại. /kɔ:z/ nguyên nhân. /kæp/ mũ lưỡi trai. cẩn trọng. /ˈkæpɪtl/ thủ đô. sự yên lặng. thả. /´kɛəfuli/ cẩn thận. túi in case (of) nếu. cuộc vận động can modal v. cẩu thả. /'kændidit/ người ứng cử.. gây nên . /'kænsə/ bệnh ung thư candidate n. /kæt/ con mèo catch v. thành quách cat n. tóm lấy. /ˈkæri/ mang.. chu đáo careless adj. /kə'pæsiti/ năng lực.. năng suất capital n. biết giữ gìn carefully adv. n. sự êm ả calmly adv.. /´kænsəl/ hủy bỏ... đánh gục. tiền vốn. v. cắm trại. vác. /kɑ:m/ yên lặng. êm ả. mũ vải capable (of) adj.. nguyên do. adj. (NAmE) /´kændi/ kẹo cap n. /kæn/ có thể.. /kud/ có thể cancel v. /'kætigəri/ hạng. sự quăng. có năng lực.. ngăn. /kæʃ/ tiền. /kɑ:d/ thẻ. sự nghiệp careful adj. bị gọi calm adj. thí sinh. v. thiếp cardboard n. sự bắt giữ. khả năng tiếp thu. nhà tù. /'kɑ:sl/ thành trì. /´kɛəlis/ sơ suất. /´kærət/ củ cà rốt carry v. chính yếu. xóa bỏ cancer n. tiền mặt cast v. người chỉ huy. chủ yếu. gây ra..be called được gọi. /kæmpiη/ sự cắm trại campaign n. v. bình tĩnh. /'keipəb(ə)l/ có tài. /'kæptin/ người cầm đầu. ném. chăm sóc take care (of) sự giữ gìn care for trông nom. có khả năng.. thảm (cỏ) carrot n. chăm sóc career n. /´ka:d¸bɔ:d/ bìa cứng. nắm lấy. n. /kɑ:/ xe hơi card n. n. bất cẩn carpet n. sự thả (neo) castle n. các tông care n. n. /kæmˈpeɪn/ chiến dịch. khuân chở case n. bắt. sự bị bắt car n. hạ trại camping n. cash n. /'keəful/ cẩn thận. /'kæptʃə/ bắt giữ. phạm trù cause n.. v. /kɑ:mli/ yên lặng. sự ném (lưới). loại. /kə'riə/ nghề nghiệp. bình. /keis/ vỏ. /kɛər/ sự chăm sóc. thủ lĩnh capture v. nhà giam. làm dịu đi. chăm nom. /kætʃ/ bắt lấy. /kæmərə/ máy ảnh camp n. /kɑ:st/ quăng. cả gan capacity n. chộp lấy category n. /kæmp/ trại. điềm tĩnh camera n. ca đựng cannot không thể could modal v. cầu thả carelessly adv. cơ bản captain n..

bằng. lễ kỷ niệm. chứng chỉ chain n. đặc trưng. đặc điểm charge n. chairwoman n. v. lòng nhân đức. thôi. không chắc chắn certificate n. cm) xen ti met central adj. trói lại chair n. n. /'tʃælindʤ/ sự thử thách. xính lại. /ˈtʃeɪmbər/ buồng. (abbr. ở giữa. /tʃi:z/ pho mát .CD n. sự ca tụng cell n. vui vẻ.. c. /´tʃi:k/ má cheerful adj. /tʃæns . cease v. /sə'tifikit/ giấy chứng nhận. /tʃeis/ săn bắt. chuyện phiếm. /´sentrəl/ trung tâm. radio). thách thức. lập biểu đồ chase v. /'kæriktə/ tính cách. nghi lễ certain adj. /¸kærəktə´ristik/ riêng.. /'sentʃuri/ thế kỷ ceremony n. tʃɑ:ns/ sự may mắn change v. /tʃit/ lừa. đặc tính. biểu đồ. riêng biệt. phấn khởi cheese n.. /tʃek/ kiểm tra. v. sự thay đổi. sự săn bắt chat v. chuyện gẫu cheap adj. nhân vật characteristic adj. /´tʃæriti/ lòng từ thiện. trung ương century n. v. /tʃeɪndʒ/ thay đổi. /tʃa:t/ đồ thị. ct) /sent/ đồng xu (=1/100 đô la) centimetre (BrE) (NAmE centimeter) n. eo biển chapter n. /´sə:tnli/ chắc chắn. rẻ. /´seriməni/ nghi thức. /ˈsilɪŋ/ trần nhà celebrate v. pron... /'sentə/ điểm giữa. đặc tính. làm lễ kỷ niệm.seli'breiʃn/ sự kỷ niệm. n. n. (abbr. phấn khởi. /tʃeə/ ghế chairman. trò gian lận check v. v. buồng ngủ chance n. /tʃi:p/ rẻ cheaply adv. tán gẫu.. n. phòng. ca tụng celebration n.. trách nhiệm. ngớt. trung ương centre (BrE) (NAmE center) n. ngừng. /tʃæt/ nói chuyện. thử thách chamber n. giao việc in charge of phụ trách charity n..wumən/ chủ tịch. sự thách thức. /sel/ ô. vẽ đồ thị. tán dương. /si:s/ dừng... bổn phận. /'selibreit/ kỷ niệm. sự biến đổi channel n. hết. giao nhiệm vụ. trò lừa đảo. ngăn cellphone (also cellular phone) n. /. /tʃeɪn/ dây. sự bố thí chart n. (especially NAmE) điện thoại di động cent n.. sự tán dương. trung tâm. rẻ tiền cheat v. /tʃɑ:dʤ/ nhiệm vụ. lừa đảo. /'sə:tn/ chắc chắn certainly adv. hồ hởi cheerfully adv. /'tʃænl/ kênh (TV. n. /´tʃiəful/ vui mừng. n. /ʌn'sə:tn/ thiếu chính xác. nhất định uncertain adj. tạnh ceiling n. /'t∫æptə(r)/ chương (sách) character n. /'tʃeəmən/ /'tʃeə. xích. chủ tọa challenge n. sự kiểm tra cheek n.

chính yếu. /tʃin/ cằm chip n. yêu sách. tiếng lách cách. /´klousli/ chặt chẽ.. đốn. /'si:ti/ thành phố civil adj. thủ lĩnh. /'sivl/ (thuộc) công dân claim v. /ˈtʃɒklɪt/ sô cô la choice n. /klaim/ leo.. mục sư clever adj. khép. lau chùi. kinh điển classroom n. (especially BrE) /ˈsɪnəmə/ rạp xi nê. kỹ lưỡng. cú nhắp (chuột) client n. đóng. chỗ sứt. lựa chọn chop v. rạp chiếu bóng circle n. clear adj. sáng sủa clerk n. tiếng vỗ tay class n. khéo léo click v.. /klik/ làm thành tiếng lách cách. /kleim/ đòi hỏi. /tʃaild/ đứa bé. môn hóa học. n. /ˈkɛmɪkəl/ thuộc hóa học. v. ngành hóa học cheque n. /ˈsɜrkəmˌstæns . /klæp/ vỗ.. /tʃɔp/ chặt. (BrE) (NAmE check) /t∫ek/ séc chest n. /tʃu:/ nhai. thời tiết climb v. chấm dứt . chẻ church n. hình tròn circumstance n. linh mục. n. xếp child n. kết thúc. /kli:n/ sạch. tài giỏi. /tʃest/ tủ. tiếng nổ. /¸sigə´ret/ điếu thuốc lá cinema n. gà con.. tỉ mỉ close NAmE v. n. tình huống citizen n. phòng học clean adj. lãnh tụ. n. chất hóa học. /tʃi:f/ trọng yếu. vỗ tay. /´kemistri/ hóa học. thông minh. /klɔk/ đồng hồ close NAmE adj. /tʃɔɪs/ sự lựa chọn choose v. mẻ chocolate n. thịt gà chief adj. /´kemist/ nhà hóa học chemist’s n. sự yêu sách.. /'klæsik/ cổ điển. rương.. đứa trẻ chin n.. ngẫm nghĩ chicken n. /tʃə:tʃ/ nhà thờ cigarette n. trường hợp. /t∫u:z/ chọn. /klouz/ đóng kín. /'klevə/ lanh lợi. /´sitizən/ người thành thị city n.chemical adj. quét dọn clearly adv. (BrE) chemistry n. che đậy closely adv. sự thỉnh cầu clap v. v. sự đòi hỏi. /´klaimiη/ sự leo trèo clock n. /'sə:kl/ đường tròn. n. hòm chew v. trèo climbing n. hóa chất chemist n. mảnh vỡ. sạch sẽ. /´klaiənt/ khách hàng climate n. chật chội. /'klaimit/ khí hậu. /klɑ:s/ lớp học classic adj. người đứng đầu. /´kliəli/ rõ ràng. n. /tʃip/ vỏ bào. /ˈtʃɪkin/ gà. /'klα:si/ lớp học. /kla:k/ thư ký. ˈsɜrkəmˌstəns/ hoàn cảnh.

sự tụ họp college n. /klouðz/ quần áo clothing n. áo thầy tu clothes n. đám mây club n. dẫn giải commercial adj. y phục cloud n. /koʊt/ áo choàng code n. quyền chỉ huy comment n. /'kɔmbain/ kết hợp. n. chỉ huy. trường đại học colour (BrE) (NAmE color) n. /kould/ lạnh. bờ biển coat n. /'kɔlidʤ/ trường cao đẳng.. khó chịu. phòng kho cloth n. /'kʌlə/ màu sắc. mục (báo) combination n. /kəˈlɛkʃən/ sự sưu tập. tống giam. dỗ dành. đầy đủ comfortably adv.. tiện nghi. khăn trải bàn.closed adj. /'kΔmfзt/ sự an ủi. /kə'miti/ ủy ban common adj. tận tâm committee n. /kəˈmɪʃən/ hội đồng. lạnh nhạt coldly adv. /kə'mɑ:nd/ ra lệnh. /´kʌmfətəbli/ dễ chịu. sự phối hợp combine v. /´kʌləd/ mang màu sắc.. sự lạnh lẽo. thoải mái. /ˈkɒment/ lời bình luận. sự an nhàn. /´klʌb/ câu lạc bộ. tô màu coloured (BrE) (NAmE colored) adj. n. /klaud/ mây. quyền ra lệnh. /koul/ than đá coast n. chú thích. vô tâm collapse v..mi:tз/ xen ti mét coach n. lời chú giải. sự tận tụy. đi tới comedy n.. dùi cui centimetre /'senti. /koust/ sự lao dốc. /´klouðiη/ quần áo. mệnh lệnh. sự ủy thác. /kə´lekt/ sưu tập. ủy nhiệm. lệnh. tiện nghi. công cộng. bình luận. /. /koʊtʃ/ huấn luyện viên coal n. /ˈkɒlig/ bạn đồng nghiệp collect v. sự sụp đổ colleague n. v. ấm cúng uncomfortable adj. đi đến. /'kΔmfзtзbl/ thoải mái. /kз'læps/ đổ. phối hợp come v. /kə'mmənt/ sự phạm tội. v. ủy ban. /kə'mit/ giao. gậy. không thoải mái command v. không cởi mở. /'kɔləm/ cột . /koud/ mật mã.kɔmbi'neiʃn/ sự kết hợp. sự ủy nhiệm. ủy nhiệm. /klɔθ/ vải. ủy thác commit v. n. sụp đổ. (especially NAmE) /'klozit/ buồng. phê bình. /'kɔfi/ cà phê coin n. phổ biến . tới. gửi. thông thường. v. tập trung lại collection n.. thương mại commission n. ủy thác. có màu sắc column n. sự đổ nát. /kʌm/ đến. luật. phòng để đồ. an ủi comfortable adj. điều lệ coffee n. /klouzd/ bảo thủ. khép kín closet n. v. /´kɔmidi/ hài kịch comfort n.. bỏ tù commitment n. /'kɔmən/ công. khuyên giải. /ʌη´tkʌmfətəbl/ bất tiện. /kɔin/ tiền kim loại cold adj. /'kouldli/ lạnh nhạt. lời động viên. /kə'mə:ʃl/ buôn bán. hờ hững.

phần kết luận concrete adj. giao thiệp. /kən´sə:nd/ có liên quan. truyền đạt. ái ngại concert n. tự tin confidently adv. đua tranh complain v. liên lạc. /kəm´petitiv/ cạnh tranh. /kəm´plein/ phàn nàn. nơi tập trung concept n. đối chiếu confuse v. bê tông condition n. đầy đủ. sự kết luận. /kənˈklud/ kết luận. /'kɔnfidəntli/ tự tin confine v.kɔmpi'tiʃn/ sự cạnh tranh. /'kɔnfidənt/ tin tưởng. /kə'mju:niti/ dân chúng. /'konfid(ə)ns/ lòng tin tưởng. /kə. /kən'sə:t/ buổi hòa nhạc conclude v. n. sự truyền đạt.. chỉ huy conference n. /kənˈkluʒən/ sự kết thúc. chấm dứt (công việc) conclusion n. sự tin cậy confident adj. /ˈkɒnsept/ khái niệm concern v. /´kʌmpəni/ công ty compare v. /. cuộc thi đấu competitive adj. trọn vẹn complex adj. than thở. /kən'fju:ziη/ khó hiểu.in common sự chung. truyền tin community n. /kən'fə:m/ xác nhận. nhân dân company n. sự xung đột. đối chiếu comparison n. ˈkɒnfrəns/ hội nghị. /kəm'pi:t/ đua tranh. /'komplikeit/ làm phức tạp. /'kɔnsentreit/ tập trung concentration n. chứng thực conflict n. /'kɔmleks/ phức tạp. rắc rối complicate v. tin cậy. của chung commonly adv. /kəmˈpleɪnt/ lời than phiền. /'komplikeitid/ phức tạp. ˈkɒnflɪkt/ xung đột. /v. n. completely adv.kɒnsn'trei∫n/ sự tập trung. kənˈflɪkt . n.. sự điều khiển. tình cảnh. va chạm. kêu ca complaint n. /kəm'pju:tə/ máy tính concentrate v.. kết thúc. v. /kəm'pli:t/ hoàn thành. sự liên quan. v. n. cạnh tranh competition n. /kən'sз:n/ liên quan. xáo trộn confusing adj. /kən'fain/ giam giữ. có dính líu concerning prep. gây bối rối . /kə'mju:nikeit/ truyền. /kən´sə:niη/ bâng khuâng. sự dính líu tới concerned adj. chỉ đạo. rắc rối complicated adj. ganh đua. rắc rối computer n.. /'kɔnkri:t/ bằng bê tông. bình thường communicate v. giới hạn confirm v. sự va chạm confront v. /'kɔndʌkt/or/kən'dʌkt/ điều khiển. cuộc thi. hạn chế confined adj. dính líu tới. liên lạc communication n. /kən'frʌnt/ đối mặt. chỉ huy. sự khiếu nại. sự bàn bạc confidence n. tình thế conduct v. đơn kiện complete adj. /kəm'peə(r)/ so sánh. /´kɔmənli/ thông thường.mju:ni'keiʃn/ sự giao tiếp. /kзm'pli:tli/ hoàn thành.. /kən'faind/ hạn chế. /kən'di∫ən/ điều kiện. xong. /kəm'pærisn/ sự so sánh compete v. /. đối diện. làm lộn xộn. /ˈkɒnfərəns .

/kən.confused adj. /ˈkɒnʃəs/ tỉnh táo. sự xem xét. /'kɔntrækt/ hợp đồng. /kən'træsti/ tương phản contribute v. /¸kɔntri´bju:ʃən/ sự đóng góp. nối connection n.. có ý thức. lớn lao. sự giao thiệp. khen ngợi. /kən'strʌkʃn/ sự xây dựng consult v. sự quan tâm consist of v. dè dặt. sự hài lòng contest n. không biết rõ consequence n. chiến tranh context n. thăm dò. /kən´sə:vətiv/ thận trọng. sự rối loạn congratulations n. chứa. hỏi ý kiến consumer n. ghóp phần contribution n. hậu quả conservative adj. /kən'sidərəbl/ lớn lao. cuộc tranh luận. /kən'træst/ or /'kɔntræst / sự tương phản. bền lòng constantly adv. khen ngợi (s) congress n. /kən´tinju:/ tiếp tục. /kən'sju:mə/ người tiêu dùng contact n. v. ký kết contrast n. liên tiếp continuously adv. chứa đựng. công te nơ contemporary adj. hội nghị. không có ý thức. /kən'tempərəri/ đương thời. lời chúc mừng. khung cảnh. /ˈkɒntækt/ sự liên lạc.. để ý. bảo thủ consider v. /kən'sidərəbly/ đáng kể. tiếp xúc contain v. biết rõ unconscious adj. /kən'teinə/ cái đựng. quan tâm. Quốc hội connect v. đáng kể considerably adv. quyền lực. /kən'tribju:t/ đóng góp. lưu ý đến considerable adj. phạm vi continent n. sự ký hợp đồng. ngượng confusion n. /kən'sʌlt/ tra cứu. nhiều consideration n. quyền hành. /kən´strʌkt/ xây dựng construction n. đại lục (lục địa Bắc Mỹ) continue v. sự góp phần control n. liên tiếp contract n. trận đấu. /kən'sist/ gồm có constant adj. /kən´sidə/ cân nhắc. /'kɔnstənt/ kiên trì. lúng túng. /'kɔɳgres/ đại hội. làm tiếp continuous adj. cuộc chiến đấu. /kən'fju:ʒn/ sự lộn xộn. đương đại content n. /kənsidə'reiʃn/ sự cân nhắc. /kən'tent/ nội dung. làm tương phản.. /'kɔntekst/ văn cảnh. /kə'nekt/ kết nối. /kən'fju:zd/ bối rối. /kən'tinjuəsli/ liên tục.grætju'lei∫n/ sự chúc mừng. sự để ý. to tát. v. tham khảo.. /'kɔnsikwəns/ kết quả. /kən´test/ cuộc thi. xem xét. s /kən'troul/ sự điều khiển. v. sự giao kết conscious adj. /'kɔntinənt/ lục địa. v./ sự kết nối. /kən'tinjuəs/ liên tục. /kən'tein/ bao hàm. /kə´nekʃən. bao gồm container n. /ʌn'kɔnʃəs/ bất tỉnh. quyền chỉ huy in control (of) trong sự điều khiển của under control dưới sự điều khiển của . làm trái ngược contrasting adj. /'kɔnstəntli/ kiên định construct v.

. cuộc trò chuyện convert v. /kaunsl/ hội đồng count v. /´kɔ:nə/ góc (tường. chính xác cost n. cái bao. hạt nhân.. (BrE) /´kukə/ lò. biến đổi convince v. /ˈkaʊntər/ quầy hàng. /ˈkʌzən/ anh em họ cover v. đương đầu copy n. tính counter n. trả giá. /kən´vi:njənt/ tiện lợi. phố. /. che phủ. chính xác.. sự ho. /kɔst . sự che phủ. /kɔ:s/ tiến trình.. /kən'ven∫ənl/ quy ước conversation n. sửa chữa correctly adv. /'kʌvə/ bao bọc. đôi vợ chồng. (especially NAmE) /´kuki/ bánh quy cool adj. làm cho nhận thức thấy cook v. /ˈkʌntri/ nước. v. chỉ. tỉnh couple n. sự dũng cảm. làm mát. quan tòa. /'kʌridʤ/ sự can đảm. cách nấu ăn cooker n. dũng khí course n. hiệp định. /kræk/ cừ. không bị hạn chế convenient adj. sao chép. chi phí. /´kʌvəriη/ sự bao bọc. đáy lòng corner n. có khả năng council n. tiếng hoa coughing n. v. cặp. bản chép lại. /ˈkɒtn/ bông. phiên tòa cousin n. rạn nứt . thuyết phục. /'kʌpl/ đôi.. /'kʌvərd/ có mái che. vỏ. bếp. /ku:l/ mát mẻ. /kʊk/ nấu ăn. không bị kiểm tra. quy ước conventional adj. quầy thu tiền. quốc gia. một đôi courage n. bọc cow n. thuận lợi.kɔnvə'seiʃn/ cuộc đàm thoại. xuất sắc. /kə´rekt/ đúng. /kən'və:t/ đổi.. miền nông thôn county n. sự sao chép. /kaʊ/ con bò cái crack n. nồi nấu cookie n. /kɔ:/ nòng cốt. n. sân (tennis.. làm nứt. koʊrt/ sân. /kən'vins/ làm cho tin. /koup/ đối phó. nứt nẻ. thích hợp convention n. /kən'ven∫n/ hội nghị.). người nấu ăn cooking n. /kʊkiɳ/ sự nấu ăn./'kʌntri'said/ miền quê. /'kɔpi/ bản sao. /kaunt/ đếm. máy đếm country n. làm vỡ.controlled adj. kín đáo covering n.) correct adj. điềm tĩnh.. sửa. /'ʌnkən'trould/ không bị điều khiển. kɒst/ giá. /kə´rektli/ đúng. đất nước countryside n. n. /´kɔfiη/ ho could /kud/ có thể. sân chạy đua of course dĩ nhiên court n.. v. /koun'ti/ hạt. /'kɔtidʤ/ nhà tranh cotton n. /kɔrt . được kiểm tra uncontrolled adj. n. /kɔf/ ho. phải trả cottage n. v. nhà. bắt chước core n. /kən'trould/ được điều khiển. tòa án. cặp nam nữ a couple một cặp.. quá trình diễn tiến.. sợi cough v. vỏ bọc covered adj. v.. cope (with) v.

chỉ trích crop n. /'kru:ə(l)/ độc ác. /´kə:li/ quăn. băng qua. cơn khủng hoảng crisp adj. /ˈkraɪsɪs/ sự khủng hoảng. /'kʌrəntli/ hiện thời. lạ kỳ curl v. khó tính criticism n. cong. vượt qua crowd n. n. rạp hát. tàn nhẫn crush v. /'kə:tn/ màn (cửa.cracked adj. /kraud/ đám đông crowded adj. loài vật credit n. /kraun/ vương miện. tội phạm crisis n. uốn quăn. /kraɪˈtɪəriən/ tiêu chuẩn critical adj. cách chữa bệnh. phê phán. lạ lùng curiously adv. /kri:m/ kem create v. lời phê bình. sự rơi (máy bay). /krai/ khóc. /kə:v/ đường cong. đè nát. chủ yếu cruel adj. sụp đổ. n. /'kʌrənt/ hiện hành. sự khóc. v. v. dữ tợn. /krɔs/ cây Thánh Giá. sự phá sản. xoắn. v. /'kjuəriəs/ ham muốn. sự giáo dục cup n.. /ˈkrɪmənl/ có tội. thói quen.. nỗi thống khổ. hiện nay curtain n. tiếng khóc.. tạo nên creature n. /ˈkrɪtəˌsaɪz/ phê bình. bẻ cong curved adj.. vắt. /'kreizi/ điên. /'kʌpbəd/ 1 loại tủ có ngăn curb v. /krᴧ∫/ ép. /ˈkʌltʃər/ văn hóa. /kʌp/ tách. tội ác. n. đè bẹp cry v. sự băng qua. sự mở mang. /ˈkrɪtɪkəl/ phê bình. sự uốn quăn curly adj. phạm tội. /kə:b/ kiềm chế. /'kjuəriəsli/ tò mò. /kjuə/ chữa trị. /kə:l/ quăn.. lời phê phán criticize (BrE also -ise) v. phổ biến. /ˈkrɛdɪt/ sự tin. n. /krop/ vụ mùa cross n. /ˈkʌltʃərəl/ (thuộc) văn hóa culture n. ngai vàng. cốt yếu. sương) curve n. hạn chế cure v. nén lại. /´kru:ʃəl/ quyết định. /kra:ft/ nghề. luống (gió) currently adv. n. phê phán. kêu la. làm xoắn. /kraudid/ đông đúc crown n. phá tan tành. sự phê phán. phá vụn crazy adj. dòng (nước). tục lệ. nghề thủ công crash n. đỉnh cao nhất crucial adj. kẻ phạm tội. tập quán . lòng tin. tiền gửi ngân hàng credit card n. thuốc curious adj. khói. hiện nay. điều trị. tò mò. đường vòng. sự kêu la cultural adj. /kræʃ/ vải thô. /´kriti¸sizəm/ sự phê bình. /krips/ giòn criterion n. danh tiếng.. cách điều trị. mất trí cream n. /krækt/ rạn. /kri:'eit/ sáng tạo.. tội phạm criminal adj. chén cupboard n. vua. nứt craft n. /kraim/ tội. xoắn current adj. thẻ tín dụng crime n. hiếu kỳ. uốn cong.. /'kʌstəm/ phong tục. /kə:vd/ cong custom n. /'kri:tʃə/ sinh vật.

/di:l/ phân phát.. sự giảm đi.. sự khiêu vũ dancer n. /deθ/ sự chết. thỏa thuận mua bán deal with giải quyết dear adj. sâu xa. đánh bại. ám muội data n. suy sụp. bóng tối. đi xe đạp cycling n. bàn cãi debt n. v. phân xử decision n. /det/ nợ decade n. n. thời đại.. làm ngơ deal v. n. cuộc tranh cãi.. /´dekə¸reit/ trang hoàng. /def/ điếc. /dei/ ngày. thưa death n. /di'fi:t/ đánh thắng. /´di:pli/ sâu. ẩm thấp dance n. /dɪˈbeɪt/ cuộc tranh luận. /´deindʒərəs/ nguy hiểm dare v. quay vòng theo chu kỳ. /dɑ:k/ tối. /´deitə/ số liệu. tranh luận. /dɑ:ns/ sự nhảy múa. v. làm hư hại. v.. dám đương đầu với. /'dɑ:nsə/ diễn viên múa. sự phân xử declare v. thời kỳ. kỳ hạn. sự suy sụp. cha daily adj. ẩm ướt. điều hại. /deər/ dám. nhóm mười decay n. gây thiệt hại damp adj. sự cắt cycle n. /di'kei/ tình trạng suy tàn. mối đe dọa dangerous adj. /'deili/ hàng ngày damage n. /´kʌstəmə/ khách hàng customs n. làm suy giảm. sự khiêu vũ. v. chu trình. sâu sắc defeat v. bộ mười. /di'kleə/ tuyên bố. tối tăm. làm thinh. sự thất bại (1 kế hoạch). hải quan cut v. sự giảm sút deep adj. thân yêu. trang trí decoration n. /kʌt/ cắt. chặt. /ˈdɔtər/ con gái day n. người nhảy múa danger n. khiêu vũ dancing n. v. trang trí decorative adj.) . đề ngày tháng. /diˈsiʒn/ sự quyết định.. ghi niên hiệu daughter n. n. / 'di:kri:s/ giảm bớt. /´kʌstəmz/ thuế nhập khẩu. /'saikl/ chu kỳ... kính thưa. sự thiệt hại.. /'saikliŋ/ sự đi xe đạp dad n.. /di'said/ quyết định. công bố decline n. /ded/ chết. để làm cảnh decrease v. bí ẩn deeply adv. sự giao dịch. mối hiểm nghèo.customer n. vòng. /'dæmidʤ/ mối hạn. tháng Chạp decide v. tình trạng đổ nát December n. sự tiêu tan (hy vọng. suy sụp. thân mến. Dec. đồ trang hoàng. khó lường. nguy cơ. n. /'dɑ:nsiɳ/ sự nhảy múa. /'deindʤə/ sự nguy hiểm. kỳ. n.) /di'sembə/ tháng mười hai. nhảy múa. /´dekərətiv/ để trang hoàng. (abbr. cái chết debate n. /di:p/ sâu. thách dark adj. /di'klain/ sự suy tàn. adv. làm hỏng. /deit/ ngày.. dữ liệu date n. suy tàn decorate v... ban ngày dead adj. tắt deaf adj. để trang trí. sự giải quyết. /dæd/ bố. /dæmp/ ẩm.. /¸dekə´reiʃən/ sự trang hoàng. phân phối. v. v. giải quyết. /'dekeid/ thập kỷ. /diə/ thân.

/di'presiη/ làm chán nản làm thát vọng. thèm muốn.. vật để chống đỡ.defence (BrE) (NAmE defense) n. /di'zз:tid/ hoang vắng. v. biểu lộ dentist n. /di'livəri/ sự phân phát. sự cản trở. liều mạng despite prep. /dɪˈgri:/ mức độ. ao ước desk n. /ˈdɛmənˌstreɪt/ chứng minh. khó xử delight n. xuất phát từ. phủ nhận department n. làm chậm trễ deliberate adj. /dis'pait/ dù. sự vui sướng. sự che chở defend v. ban. ỷ vào. có tính toán. /də'finit/ xác định. tiền gửi.ˈmænd/ sự đòi hỏi. /dɪˈskraɪb/ diễn tả. /dɪˈleɪ/ sự chậm trễ. kế hoạch. chuyển hóa từ (from) describe v. /di'lait/ sự vui thích. v. sở. sự giao hàng. xứng đáng design n. độ delay n. rời bỏ. /dɪˈskrɪpʃən/ sự mô tả. thất vọng. /di'zaiə/ ước muốn. /dɪˈpɒzɪt/ vật gửi. yêu cầu demonstrate v. miêu tả. tiền đặt cọc. định rõ. /di'pɑ:tmənt/ cục. bỏ trốn deserted adj. gửi. /ˈdɛzərt/ sa mạc. bằng cấp. trông mong vào deposit n. sự miêu tả desert n. /depθ/ chiều sâu. v. /di'fain/ định nghĩa definite adj. trình độ. hài lòng deliver v. /'dentist/ nha sĩ deny v. đề cương. bất chấp . /di'nai/ từ chối.. liều lĩnh. bào chữa define v. suy yếu. rõ ràng definitely adv. /'definitli/ rạch ròi.. lấy được từ. sự đi. điều thích thú. khoa. làm trì trệ depressed adj. sự bày tỏ. khu bày hàng departure n. /di'fend/ che chở.. v. giá trị. bày tỏ. phiền muộn. có suy nghĩ cân nhắc delicate adj. có suy nghĩ cân nhắc deliberately adv. /di´libəritli/ thận trọng. bảo vệ. /dɪ. bày tỏ. phản đối. v. /di´zain/ sự thiết kế. không người ở deserve v. tùy thuộc. /di'pend/ phụ thuộc. thanh tú. phát biếu demand n. sự tả. ty. làm vui thích. sự yêu cầu. /di'libəreit/ thận trọng. đặt cọc depress v. đòi hỏi. làm việc) desperate adj.. /di'laitid/ vui mừng. bắt nguồn. /desk/ bàn (học sinh. tế nhị. sự trì hoãn. mặc dù. đình trệ depth n.. /di'livə/ cứu khỏi. phác thảo. tuyệt vọng desperately adv. gian hàng. làm say mê delighted adj. /di'pɑ:tʃə/ sự rời khỏi. giãi bày delivery n. /'despəritli/ liều lĩnh. dứt khoát definition n. giải thích. công lao. dựa vào. v. /'delikeit/ thanh nhã. /di-'prest/ chán nản. /di'zз:v/ đáng. /di´pres/ làm chán nản. sự phân phối. /defini∫n/ sự định nghĩa. lời định nghĩa degree n. mô tả description n. phác họa. làm suy giảm depressing adj. chủ tâm. thoát khỏi. sự khởi hành depend (on) v. /'despərit/ liều mạng. /di´raiv/ nhận được từ. độ dày derive v. làm phiền muộn. thiết kế desire n. viết. /di'fens/ cái để bảo vệ.. v.

khác biệt. /di’veləpmənt/ sự phát triển. làm thất bại disappointing adj.destroy v. điều cản trở dig v. tiêu diệt. thất ước. bày tỏ development n. chỉ huy dirt n. làm thất vọng disappointed adj. /¸disəg´ri:mənt/ sự bất đồng. khác nhau differently adv. thẳng direction n. /ˈdaɪəˌgræm/ biểu đồ diamond n. /´də:ti/ bẩn thỉu. đã được xác định rõ develop v. sự trình bày. thiết bị. nhiều chi tiết determination n. /di. /'daiət/ chế độ ăn uống. /də:t/ đồ bẩn thỉu. không hợp disagreement n. khác nhau difficult adj. đồ dơ bẩn. v. /¸disə´pɔintiη/ làm chán ngán. /¸disə´pɔintmənt/ sự chán ngán. /'di:teild/ cặn kẽ. khác. chiều direct adj. /dis'trɔi/ phá. chế độ ăn kiêng difference n. sự quyết định determine v. dành cho. sự định rõ. phá huỷ. /di'tз:min/ xác định. ˈditeɪl . dɪˈteɪl .tə:mi'neiʃn/ sự xác định. khó khăn. /¸disə´gri:/ bất đồng. dụng cụ. /di'vais/ kế sách. sự khác nhau disappear v. /´daiəmənd/ kim cương diary n. định rõ. /di'rektə/ giám đốc. không đồng ý. /disə'piə/ biến mất. /di´voutid/ hiến cho. /ˌdɪsədˈvæntɪdʒ . sự thiệt hại disagree v. /ˌdɪsəˈpɔɪnt/ không làm thỏa ước nguyện. /dis'trʌk∫n/ sự phá hoại. v. quyết định determined adj. sự tiêu diệt detail n. ˌdɪsədˈvɑntɪdʒ/sự bất lợi. tỉ mỉ detailed adj. /¸disə´pru:vl/ sự phản đổi. sự không đồng ý. /'difrзntli/ khác. dâng cho. phá hoại. sự thất vọng disapproval n. dơ bẩn disabled adj. ý mong đợi. tỉ mỉ. sự chỉ huy director n. /. /'dikʃənəri/ từ điển die v. triệt phá destruction n. viết cho ai. khác biệt. dành hết cho devoted adj. /di'vout/ hiến dâng. /'dinə/ bữa trưa. sự phá hủy. ˈdɪfrəns/ sự khác nhau different adj. nỗi khó khăn. gay go difficulty n. gửi. thẳng. từ trần. /dɪg/ đào bới. hy sinh dying adj. sự bày tỏ device n. /dis´eibld/ bất lực. /ˈdɪfərəns . sự không tán thành . điều khiển directly adv.disз'pointid/ thất vọng disappointment n. /'difik(ə)lt/ khó. lịch ghi nhớ dictionary n. người điều khiển. /'daiəri/ sổ nhật ký. biến đi disappoint v. xới dinner n. /ˈdaɪɪŋ/ sự chết diet n. trình bày. /di'rek∫n/ sự điều khiển. /dai´rektli/ trực tiếp. /di'rekt. nhiệt tình diagram n. dai'rekt/ trực tiếp. /di´tə:mind/ đã được xác định. mở rộng. máy móc devote v. hết lòng. không có khă năng disadvantage n. /daɪ/ chết. /'difrзnt/ khác. /n. thẳng thắn. không giống.. /di'veləp/ phát triển. vật rác rưởi dirty adj. /'difikəlti/ sự khó khăn. dɪˈteɪl/ chi tiết in detail tường tận.

/dis'onistli/ bất lương.. phản đối. sự tranh luận disease n. /dis'kʌvə/ khám phá. đám đông). thảm họa disc (also disk. /ˈdɒməˌneɪt/ chiếm ưu thế.. không thích.. /¸disə´pru:v/ không tán thành. /¸disə´pru:viη/ phản đối disaster n. /di'zɑ:stə/ tai họa. sự ghét dismiss v. trưng bày. auxiliary v. /dis´tiηgwiʃ/ phân biệt. phát hiện ra.distri'bju:ʃn/ sự phân bổ. gỡ. nghe ra distribute v. quấy rầy disturbing adj. sự sắp xếp district n. Dr. /'distrikt/ huyện. /dis´ɔnist/ bất lương. /di'vaid/ chia. n. /diʃ/ đĩa (đựng thức ăn) dishonest adj. làm kinh tởm. /dɔt/ chấm nhỏ. có ảnh hưởng. nhận ra discovery n. sự phát hiện ra discuss v.) /'dɔktə/ bác sĩ y khoa.. phân phát. /dis'mis/ giải tán (quân đội. làm náo động. không lương thiện disk n. /dis'kΛs/ thảo luận. du/ làm undo v. làm phẫn nộ disgusting adj. /dis'laik/ sự không ưa. sắp xếp. của hồi môn . /dis´gʌstiη/ làm ghê tởm. /´dɔlə/ đô la Mỹ domestic adj.. /disk/ đĩa. phân hủy.disapprove (of) v. sa thải (người làm) display v. quốc nội dominate v. sự phân loại divorce n. (thuộc) nội trợ. /dis'tribju:t/ phân bổ. tranh luận discussion n. /ʌn´du:/ tháo. trưng bày dissolve v. n. v. /dis´tə:biη/ xáo trộn divide v. cửa ra vào dot n. /dis´gʌst/ làm ghê tởm. tầm xa distinguish v. /dɔ:/ cửa. giải tán distance n. chi phối. kiềm chế door n. (abbr. tài liệu. sự tìm ra. nhận ra. /dɪ'vɪʒn/ sự chia. especially in NAmE) n. phô bày. hủy bỏ doctor n. /disk/ đĩa discipline n. đĩa hát dislike v. /dɪˈzɒlv/ tan rã. sự chiết khấu. /dis'kʌvəri/ sự khám phá. /dis'kʌʃn/ sự thảo luận. /'diskaunt/ sự bớt giá. /'disiplin/ kỷ luật discount n. /dis'plei/ bày tỏ. /du:. bệnh tật disgust v. /dis´tə:b/ làm mất yên tĩnh. chiết khấu discover v. /. /dis´gʌstid/ chán ghét. phân ra division n. tư liệu dog n. /di'zi:z/ căn bệnh. NAmE Dr. phân loại distribution n. chia ra. /'distəns/ khoảng cách. điểm. phẫn nộ dish n. kinh tởm disgusted adj. tiến sĩ document n. /di´vɔ:s/ sự ly dị divorced adj. /dɔg/ chó dollar n. xóa bỏ. /'dɒkjʊmənt/ văn kiện. chê disapproving adj. phân phối. /di'vo:sd/ đã ly dị do v. /də'mestik/ vật nuôi trong nhà. phô trương. sự bày ra. tiền bớt. không thành thật dishonestly adv. sự phân phối. quận disturb v. sự phân chia. n.

. v.. cái gấp đôi. pron. /ə:n/ kiếm (tiền). kính trọng. /'dju:ti/ sự tôn kính. tiếng trống drunk adj. ngu đần dump v... /daut/ sự nghi ngờ. /ə:θ/ đất. hai.. sấy khô due adj.. det. /´daun¸wəd/ xuống. làm khô. /'draiviɳ/ sự lái xe. trách nhiệm DVD n. trái đất . /drʌŋk/ say rượu dry adj. nghi ngờ. ăn mặc dressed adj. /drӕg/ lôi kéo.double adj. xứng đáng... rớt. v. n. /dro:/ vẽ. tầng dưới downwards (also downward especially in NAmE) adv.. máu. /drʌg/ thuốc. lượng gấp đôi. v. adj. quét bụi. nhau. /draiv/ lái . làm gấp đôi doubt n. kéo drawing n. (NAmE) /'drʌgstɔ:/ hiệu thuốc. /du.. như đóng kịch. bồn phận.) drug n. adj. /dri:m/ giấc mơ. /´ə:li/ sớm earn v. n. /dra:ft/ bản phác thảo. trong thời gian dust n. adv. cách ăn mặc drink n. mơ dress n. giành (phần thưởng) earth n. đi xuống dozen n. /draivə(r)/ người lái xe drop v.. /iə/ tai early adj. v. ma túy drugstore n. ở tầng dưới. người kéo dream n. adv. each det. n.mə/ kịch. bức vẽ. dyu/ đến kỳ hạn (trả nợ). /´drɔ:ə/ người vẽ. phác thảo. xống gác. v. đi xuống downward adj. thích đáng due to vì. kéo lê drama n.. đua xe. /driɳk/ đồ uống. cuộc đua xe driver n. /drai/ khô. /´daun¸wədz/ xuống.. /drʌm/ cái trống. giọt (nước. /daun/ xuống downstairs adv.. /drə´mætik/ như kịch.. rơi. do. n. nơi đổ rác during prep. tại.. det. mặc (quần áo). /'dʌbl/ đôi. sự kéo drawer n.. /'dro:iŋ/ bản vẽ. uống drive v. /drə'mætikəli/ đột ngột draw v. /dʌzn/ tá (12) draft n. /dres/ quần áo. /'djuəriɳ/ trong lúc. rác. dược phẩm. /dʌst/ bụi. phủi bụi duty n.. thích hợp với sân khấu dramatically adv.. rắc (bụi. ngờ vực down adv.. /drɒp/ chảy nhỏ giọt. prep. n. thiết kế drag v. cạn. nhờ có dull adj. kép. cửa hàng dược phẩm drum n. /'daun'steзz/ ở dưới nhà. /dʌmp/ đổ rác.. tuồng dramatic adj... lẫn nhau ear n. v. phấn). v. /drɑː. cuộc đua xe (điều khiển) driving n. v. sơ đồ thiết kế. /i:tʃ/ mỗi each other (also one another) pron. /dʌl/ chậm hiểu. đống rác. sự ngờ vực.

có hiệu lực effectively adv. /edӡ/ lưỡi. làm dễ chịu east n. /i:z/ sự thanh thản. làm yên tâm. /im´bærəsiη/ làm lúng túng. mang nợ embarrassment n. làm ngượng nghịu. có điện. /i'fektivli/ có kết quả. hiệu quả. sự thoải mái. bối rối. /im´bærəsmənt/ sự lúng túng. sự quản lý kinh tế edge n. /eg/ trứng either det. adv. cạnh sắc edition n. làm thanh thản.. một. /'i:zi/ dễ dàng.edju:'keiʃn/ sự giáo dục. gửi thư điện tử embarrass v. (NAmE) /ˈɛləˌveɪtər/ máy nâng.g. v. phát điện electrical adj. phía đông.. /i'fekt/ hiệu ứng. /ɪlɛkˈtrɒnɪk . /i:t/ ăn economic adj. có hiệu quả efficiently adv. v. /'ifektiv/ có kết quả. /¸els´wɛə/ ở một nơi nào khác email (also e-mail) n. chủ bút educate v. tao nhã element n. /´aiðə/ mỗi. kết quả effective adj. /´editə/ người thu thập và xuất bản. /im´bærəs/ lúng túng. ung dung easily adv. /els/ khác. ở phía đông eastern adj. gây khó khăn embarrassing adj. cũng phải thế elbow n. pron. nữa. nguyên tố elevator n. /'i:stən/ đông easy adj. có hiệu lực efficient adj. sự nỗ lực e. sự bối rối . (thuộc) đông. /i'diʃn/ nhà xuất bản. sự xuất bản editor n. cao tuổi elect v. /´eldəli/ có tuổi. /'edju:keitid/ được giáo dục. /'i:zili/ dễ dàng eat v. dễ tính. adv. abbr. /'imeil/ thư điện tử. /i:st/ hướng đông. /im´bærəst/ lúng túng. /i'fiʃənt/ có hiệu lực. nếu không elsewhere adv.. /i'lektrikəl/ (thuộc) điện electricity n.. sự rèn luyện (kỹ năng) effect n. /'edju:keit/ giáo dục. ngượng. cho ăn học. /ɪˈlɛktrɪk/ (thuộc) điện. ngăn trở embarrassed adj. /ɪˈkɒnəmi/ sự tiết kiệm. /ˈɛləmənt/ yếu tôd. được đào tạo education n.ease n.. Viết tắt của cụm từ La tinh exempli gratia (for example) egg n. rèn luyện educated adj. cuộc tuyển cử electric adj. hiệu nghiệm effort n. /i´lekt/ bầu.. điện lực. /elbou/ khuỷu tay elderly adj. adj. /ilek'trisiti/ điện. /´efə:t/ sự cố gắng. điện lực học electronic adj. /¸i:kə´nɔmik/ (thuộc) Kinh tế economy n. quyết định election n. /´eligənt/ thanh lịch. ˌilɛkˈtrɒnɪk/ (thuộc) điện tử elegant adj. /i'fiʃəntli/ có hiệu quả. làm rắc rối. thang máy else adv. /i´lekʃən/ sự bầu cử. /.

n. tầm quan trọng emphasize (BrE also -ise) v. kết cục enemy n. chiêu đãi entertaining adj. gia nhập entertain v. không dùng. /in´kʌridʒmənt/ niềm cổ vũ. sự chấm dứt. rỗng. nạn thất nghiệp empty adj. /i'moƱʃ(ə)n/ xự xúc động. /. sự làm can đảm end n. nổi bật lên emergency n. khuyến khích. /'Δnim'ploimзnt/ sự thất nghiệp.enʤɪ'nɪərɪŋ/ nghề kỹ sư. v. /in'kautə/ chạm chán. tiếp đón. thích thú cái gì. ủng hộ.. người sử dụng lao động employment n.. sự có được. không sử dụng được employee n. /´endiη/ sự kết thúc. /ˈɛmfəˌsaɪz/ nhấn mạnh. /'empaiə/ đế chế..entə'tein/ giải trí. sự cảm động. thích thú enjoyment n. /in'kwaiəri/ sự điều tra. kết thúc. đã hứa hôn. /i'mз:dЗensi/ tình trạng khẩn cấp emotion n. /ɛnˈʃʊər . dốc. adv. chấm dứt in the end cuối cùng. đính ước engaged adj. mối xác cảm emotional adj. uống. /em´plɔiə/ chủ. làm nổi bật empire n. /in'dЗoi/ thưởng thức. /´emfəsis/ sự nhấn mạnh. /en'ʤin/ máy. người làm công employer n. làm can đảm. /i´mouʃənəl/ cảm động. dễ xúc cảm emotionally adv. /i'neibl/ làm cho có thể. /´entə/ đi vào. sự kết thúc. sự thẩm vấn ensure v. nghị lực. cho phép ai làm gì encounter v. bắt gặp. phần cuối. động cơ engineer n.. /end/ giới hạn. /endʒi'niər/ kỹ sư engineering n. /im'plɔi/ dùng. về sau ending n. /ˈɛnərdʒi/ năng lượng. có khả năng. /¸ʌnim´plɔid/ thất nghiệp. /in´dʒɔiəbl/ thú vị. /in'geidʤ/ hứa hẹn. /in'kΔridЗ/ động viên.. đế quốc employ v. sinh lực engage v. quân địch energy n. chắc chắn enter v. công việc của kỹ sư enjoy v. đã có người engine n. /im'plɔimənt/ sự thuê mướn unemployment n. /. /¸emplɔi´i:/ người lao động. v. xúc cảm. được hưởng. giúp đỡ. /¸entə´teinə/ người quản trò. sự bắt gặp encourage v. dễ cảm động. chiêu đãi . /'enəmi/ kẻ thù. /i´mə:dʒ/ nổi lên. đổ. /in´dʒɔimənt/ sự thích thú. được hưởng enormous adj.emerge v. /. có được enjoyable adj. xúc động. khổng lồ enough det. /'empti/ trống. ɛnˈʃɜr/ bảo đảm. /in´geidʒd/ đã đính ước. động viên. làm cạn enable v. thuê ai làm gì unemployed adj.entə'teiniɳ/ giải trí entertainer n. pron. người tiếp đãi. /i´mouʃənəli/ xúc động emphasis n. hiện ra. /i'nʌf/ đủ enquiry (also inquiry especially in NAmE) n. cam kết. sự chạm trán. mạnh dạn encouragement n. /i'nɔ:məs/ to lớn.

/'erə/ lỗi. /'evəri/ mỗi. lỗi thoát especially adv. sự tiếp đãi. điều xấu. cốt yếu. /in'taiə/ toàn thể. /'i:vn/ ngay cả. sự sai sót. /ig´zæktli/ chính xác. ước lượng. ngang tài. /'evriθiɳ/ mọi vật. hoàn cảnh xung quanh environmental adj. sự đi vào. ngang equally adv. /in'vaiərənmənt/ môi trường. /ig´zækt/ chính xác. /'i:vniɳ/ buổi chiều..vairən'mentl/ thuộc về môi trường equal adj... /´evri¸wʌn/ mọi người everything pron. mọi everyone (also everybody) pron. toàn bộ entirely adv. /entə'teinm(ə)nt/ sự giải trí. sức. /'evə(r)/ từng. về cơ bản establish v. ác.. bằng. lại còn. sự nhiệt tình enthusiastic adj. thành lập estate n. v. /əˈsɛnʃəl/ bản chất. thiết bị equivalent adj. /´ju:rou/ đơn vị tiền tệ của liên minh châu Âu even adv. n. /'i:kwзli / bằng nhau. toàn bộ entitle v. /in'taitl/ cho tiêu đề. /ˈɛseɪ/ bài tiểu luận essential adj. sự nhậm chức entry n. trọn vẹn. /e¸senʃi´əli/ về bản chất. n. ngang bằng evening n. say mê. người ngang hàng. yếu tố cần thiết essentially adv. cho quyền làm gì entrance n. /ɛnˈθuziˌæzəm/ sự hăng hái.. n. cho tên (sách). đúng đắn . /ɪˈstæblɪʃ/ lập. /'evidəns/ điều hiển nhiên. /is'peʃəli/ đặc biệt là. /´evri¸weə/ mọi nơi evidence n. bằng phẳng.prefix tiền tố chỉ bên ngoài exact adj. sai lầm escape v. (full form et cetera) /et setərə/ vân vân euro n. đúng exactly adv. đánh giá. điềm đạm..entertainment n. /i´ventjuəli/ cuối cùng ever adv. nhiệt tình entire adj. thực chất. di sản. đánh giá etc. điều tai hại ex. /'i:vl/ xấu. /i'vent/ sự việc. /ˈɛntri/ sự ghi vào sổ sách. mọi thứ everywhere adv. n. tối event n. n.. sự tiếp nhận (pháp lý) envelope n. /i'kwipmənt/ trang. ngang bằng equipment n. /ɪˈsteɪt/ tài sản. điều ác. chiêu đãi enthusiasm n. /ɛnˌθuziˈæstɪk/ hăng hái.. ngay. /in´taiəli/ toàn vẹn. nhất là essay n. từ. /i´kwivələnt/ tương đương. bằng. /'entrəns/ sự đi vào. bất động sản estimate n. v. /'estimit . /'enviloup/ phong bì environment n. adj. sự trốn thoát.'estimeit/ sự ước lượng. /´i:kwəl/ ngang. thoát khỏi. /is'keip/ trốn thoát. /in. từ trước tới giờ every det. sự kiện eventually adv. điều rõ ràng evil adj. vật tương đương error n.

/ig'zistəns/ sự tồn tại.ekspek'tei∫n/ sự mong chờ. /iks'ploud/ đập tan (hy vọng. bào chữa.. sự thực hiện. /ig´zædʒə¸reit/ cường điệu. v. /ik´saitiη/ hứng thú. gây ngạc nhiên expectation n.. adj. sự sống exit n. /ˈeksələnt/ xuất sắc. phát triển. thành thạo explain v. /´egzit/ lỗi ra.eksplə'neiʃn/ sự giải nghĩa. chuyên môn.. v. /'eksəsaiz/ bài tập. sống existence n. /ɪgˈzɪbɪt/ trưng bày. loại trừ excluding prep.. nếm mùi experienced adj. xuất chúng except prep. vật triển lãm exhibition n. /ɪgˈzɛkyətɪv/ sự thi hành. /'Δniks'pektid/ bất ngờ.. sự thi hành. phóng đại exaggerated adj. /ɪkˈspɛns/ chi phí expensive adj.. adj. trải qua. liệu trước expected adj. kỳ thi examine v. nở. /ik'sait/ kích thích. thoát ra expand v.. /. làm nổ. thú vị excited adj. triển lãm. nổ . /ik´saitmənt/ sự kích thích..exaggerate v. phòng đại exam n. /ik'spekt/ chờ đợi. sự chờ đợi expense n. n. trưng bày exist v. tha lỗi executive n. /iks'plein/ giải nghĩa. /ig´zæm/ viết tắt của Examination (xem nghĩa phía dưới) examination /ig¸zæmi´neiʃən/ n. conj. /ˌɛksəˈbɪʃən/ cuộc triển lãm. sự trao đổi in exchange (for) trong việc trao đổi về excite v. khám xét. giàu kinh nghiệm experiment n. trừ ra excuse n. mong ngóng. sự loại ra exchange v. /ɪkˈsaɪtɪd/ bị kích thích. /ig´za:mp(ə)l/ thí dụ. vật trưng bày. /iks´pektid/ được chờ đợi. /iks´klu:d/ ngăn chạn.. thực hiện exhibit v. /n. /ig'zist/ tồn tại. /. hỏi han (thí sinh) example n. n. giải thích explanation n. /iks´tʃeindʒ/ trao đổi.ekspз'ti:z/ chuyên gia. /ik'sepʃn/ sự trừ ra. /iks´kju:z/ lời xin lỗi. chấp hành exercise n. được hy vọng unexpected adj. ɪkˈspɛrəmənt . v. bị kích động excitement n. sự kích động exclude v. v.. /iks'piəriəns/ kinh nghiệm. /¸ʌniks´pektid/ bất ngờ. kích động exciting adj. /iks'pænd/ mở rộng. giãn ra expect v. làm. giải thích explode v. thí nghiệm expert n. /. sự đi ra. trừ phi exception n.. không kể. /iks'pensiv/ đắt experience n. từng trải. ɛkˈspɛrəˌmɛnt/ cuộc thí nghiệm. /iks´klu:diη/ ngoài ra. xin lỗi. /ik'sept/ trừ ra. /ɪgˈzæmɪn/ thẩm tra. /ig'zædЗзreit/ cường điệu. thi hành.). ví dụ excellent adj. /eks´piəriənst/ có kinh nghiệm. sự thi cử. (thuộc) sự thi hành. chấp hành. gây ngạc nhiên unexpectedly adv. tha thứ. v.

yếu ớt faintly adv. /iks'tri:m/ vô cùng. hàng xuất khẩu. duỗi. biểu lộ. /fəˈsɪlɪti/ điều kiện dễ dàng. sự rơi. /iks'plouʤn/ sự nổ. sự dành cho. /feim/ tên tuổi. sự việc. /ʌn´fɛəli/ gian lận. sự kiện factor n. trung thực yours faithfully (BrE) bạn chân thành fall v. thất bại failure n. /feiθ/ sự tin tưởng. bị đổ false adj. phụ. /ˈfæmili/ gia đình..).. khác thường extreme adj. sự quá khích extremely adv. /fəˈmiliər/ thân thiết. biểu lộ.). /iks´plɔ:/ thăm dò. chung thủy. cho. thám hiểm explosion n. /'feiθful/ trung thành. đối mặt facility n. sự bày tỏ. bất lợi unfairly adv. yếu ớt fair adj. vật đảm bảo faithful adj. giả dối fame n. công bằng. n. /'feiməs/ nổi tiếng fan n.. dành cho. thứ thêm.explore v. /'fæktəri/ nhà máy. /'feiθfuli/ trung thành. công bằng unfair adj. kéo dài (thời gian. gửi lời extensive adj. /ɪkˈspoʊz/ trưng bày. v /ɪkˈstɛnt/ quy mô. cực đoan. /iks'preʃn/ sự diễn tả. sự phát triển ồ ạt export v. sự diễn đạt extend v. phụ extraordinary adj. duỗi ra (tay. /ʌn´fɛə/ gian lận. /ai/ mắt face n. thể diện.. adj. /'feintli/ nhút nhát. gửi lời extension n. /feis/ mặt. /ˈfænsi/ tưởng tượng. /iks'tend/ giơ. không công bằng. người thất bại faint adj. /'fæktə / nhân tố factory n. ngoại. bất lợi faith n. /iks´pɔ:t/ xuất khẩu. tốc hành expression n. /feə/ hợp lý. bao quát extent n. sự xuất khẩu expose v. /fækt/ việc. /iks´tri:mli/ vô cùng. xưởng fail v. thuận lợi fact n. v. thuộc gia đình famous adj. không công bằng. /feɪnt/ nhút nhát.. /iks'trɔ:dnri/ đặc biệt. chung thủy. bày tỏ. ngã.. quen thộc family n. xí nghiệp. quá khích. /ɪkstent ʃən/ sự giơ. thuận lợi fairly adv. sự kéo dài. /fɔl/ rơi.. ngã fall over ngã lộn nhào. nhầm. lạ thường. n. /iks´tensiv/ rộng rãi. chân. nhanh.. /'ekstrə/ thêm. /iks'pres/ diễn tả.. adv. cực độ eye n. n. phơi bày express v. adj.. phạm vi extra adj. /'feəli/ hợp lý. trung thực faithfully adv. niềm tin.. /feil/ sai. /fo:ls/ sai. đương đầu. n. danh tiếng familiar adj. khắc nghiệt. /ˈfeɪlyər/ sự thất bại. /fæn/ người hâm mộ fancy v. sự dễ dàng. nghĩ rằng. tưởng tượng . đối phó. adj. tin cậy.

/fɔ:lt/ sự thiết sót. /'fi:tʃə/ nét đặt biệt. pron.. n. v. /fju:/ ít. chiến đấu. bãi chiến trường fight v. tài liệu fill v. một ít.. một vài field n.. adj. sự đồng ý. lo ngại feather n. e sợ. /fɪər/ sự sợ hãi. /'fi:liɳ/ sự cảm thấy. /'fi:və/ cơn sốt. sự chiếu cố in favour/favor (of) ủng hộ cái gì (to be in favour of something ) favourite (NAmE favorite) adj. /film/ phim. miêu tả file n. mô tả nét đặc biệt.. /fæt/ béo.vài.. /'fə:ðə/ xa hơn nữa. một vài a few một ít. (NAmE) /ˈfɔsɪt/ vòi (ở thùng rượu. chất béo father n.. đồng áng farmer n. giống cái fence n.... nhân vật. n. /'fæʃnəbl/ đúng mốt. nuôi feel v. /'fɑ:sn/ buộc. /'fæ∫ən/ mốt.. /fetʃ/ tìm về. hợp thời trang fast adj. /figə(r)/ hình dáng. học phí feed v... /fens/ hàng rào festival n. sai sót favour (BrE) (NAmE favor) n. cuộc chiến đấu fighting n. /'feðə/ lông chim feature n. đem về. /'fainl/ cuối cùng. /'fɑ:miɳ/ công việc trồng trọt. adv. /fɑ:/ xa further adj. làm say mê. đồng chí female adj. /fid/ cho ăn. /fait/ đấu tranh. v. thêm nữa farm n. /fil/ làm đấy. /'fedərəl/ liên bang fee n.. trói fat adj. /´fi:meil/ thuộc giống cái. /fail/ hồ sơ. /´faitiη/ sự chiến đấu. Feb. /'feivз/ thiện ý. /fi:ld/ cánh đồng..) fault n. /'festivəl/ lễ hội. thời trang fashionable adj. /'felou/ anh chàng (đang yêu). béo bở. mỡ. cuộc đấu chung kết . đại hội liên hoan fetch v. người chủ trại fashion n. /'fɑ:mə(r)/ nông dân. /fa:m/ trang trại farming n. sợ.) /´februəri/ tháng 2 federal adj. điểm đặc trưng. người (vật) được ưa thích fear n. hình dung. /fi:l/ cảm thấy feeling n. đặc trưng của. n.. /'feivзrit/ được ưa thích. được dựng thành phim final adj. v. v. sự quý mến. làm bực mình. n.. bệnh sốt few det.. /fi:/ tiền thù lao. /'fɑ:ðə/ cha (bố) faucet n. sự đấu tranh figure n. sự đấu tranh.. lấp kín film n. /fa:st/ nhanh fasten v. cảm giác fellow n. adj. n.far adv. (abbr. February n. quyến rũ fever n.

vũng vàng. /'fiɳgə/ ngón tay finish v. sửa sang fixed adj. đứng yên.. kết thúc. đốt cháy set fire to đốt cháy cái gì firm n. tràn ngập floor n. v. mùi. /ˈfɪnɪʃt/ hoàn tất. adv. tìm thấy find out sth khám phá. ordinal number. v. /'flauə/ hoa. chuyến bay focus v. /´fiʃiη/ sự câu cá. n. bẹt. /fɪˈnæns . n. bông. chuyến bay float v. /´flauə/ bột. thứ nhất at first trực tiếp fish n. /flait/ sự bỏ chạy. sự bay. trôi.. /fit/ hợp. sau cùng finance n. công ty.. làm tăng thêm mùi vị flesh n. tràn đầy. hoàn thành. câu cá. nếp gấp folding adj. /flæ∫/ loé sáng. /flʌd/ lụt. cấp vốn financial adj. kiên quyết. tầng (nhà) flour n. adj.finally adv. xứng đáng fix v. /fai'næn∫l/ thuộc (tài chính) find v. /'fleivə/ vị. lơ lửng flood n. adj. tiếp theo . cao thượng finger n.. /flæt/ bằng phẳng. vừa. lắp. người. giỏi finely adv.. /fɪʃ/ cá.. /fiks/ đóng. thích hợp.. v. n. sửa chữa. lũ lụtl. /fə:st/ thứ nhất. /'fɔlou/ đi theo sau.. tìm ra fine adj. chảy flower n. rút chạy. v. /fain/ tốt. vén. gắn. /flaɪ/ bay. /flow/ sự chảy. mạnh mẽ firmly adv.. v. xắn. ánh sáng lóe lên. đầu tiên. nhẵn. cho gia vị. bắt cá fishing n.. /fleim/ ngọn lửa flash v. quãng đường bay flying adj. v. tài trợ. /'flæg/ quốc kỳ flame n. /flu:/ bệnh cúm fly v. /faind/ tìm. n. /'faiə/ lửa... n. mặt phẳng flavour (BrE) (NAmE flavor) n. sự bay. n. /´flaiiη/ biết bay. kiên quyết first det. trước hết. /'fə:m/ hãng. dãy phòng. tế nhị.. đóa. vụt sáng. adv. /'foukəs/ tập trung.. /´fouldiη/ gấp lại được follow v. /´fainəli/ cuối cùng. /´fə:mli/ vững chắc. sự kết thúc.bóng) fold v. phần cuối finished adj. sự đánh cá fit v. /fle∫/ thịt flight n.. cây hoa flu n. /´fainli/ đẹp đẽ... theo. sự bay. /foʊld/ gấp. trọng tâm (n. chắc. n. đèn nháy flat adj. trung tâm. món cá. n.. ˈfaɪnæns/ tài chính. hoàn thành fire n. /floʊt/ nổi. bất động flag n. vật đầu tiên. căn phòng. bột mỳ flow n. /flɔ:/ sàn.

/ʌn´frendli/ không thân thiện. sau này ở phía trước. hệ thống. /´fɔ:məli/ trước đây. thức. thân mật unfriendly adj. /fri:z/ đóng băng. /frouzn/ lạnh giá frequent adj.. tổ chức frame n. /´fɔ:mə/ trước. ép buộc.following adj. thể thức. theo sau. tha thứ fork n. v. prep. sự thịnh vượng forward (also forwards) adv. v. tình hữu nghị frighten v. v. /´freʃli/ tươi mát. /fɔ:'kɑ:st/ sự dự đoán. được tạo thành formal adj. trả tự do freely adv.. tìm thấy foundation n. dự báo. giải phóng. nguyên formerly adv. Fri. không có thiện cảm friendship n. /fri:/ miễn phí. /fɔ:ml/ hình thức formally adv. sự sáng lập. /faun'dei∫n/ sự thành lập. /frend/ người bạn make friends (with) kết bạn với friendly adj. /freʃ/ tươi. cưỡng ép forecast n. /'forist/ rừng forever (BrE also for ever) adv.. bàn chân football n. tự do. /ˈfʊtˌbɔl/ bóng đá for prep.fə/ cho. cũ. /fut/ chân. /´frendli/ thân thiện. tươi tắn freshly adv. v. thuở xưa formula n. sau. /´fri:li/ tự do. làm hoảng sợ . xưa.. /ˈfrikwənt/ thường xuyên frequently adv. ở nước ngoài forest n. /fərˈgɪv/ tha. force n. /ˈfraɪtn/ làm sợ. /fɔ:s/ sức mạnh. /fɔ:. hình dạng.. /'fɔ:mjulə/ công thức. /fɔ:m/ hình thể. tiến về phía trước forward adj. làm thành. dự đoán. /'fɔrin/ (thuộc) nước ngoài. tiếp theo food n... từ nước ngoài. n. /'fri:dəm/ sự tự do. dự báo foreign adj. /freim/ cấu trúc. /'fo:mзlaiz/ chính thức former adj. adv. v. dàn xếp.. /ˈfɔrwərd/ về tương lai. món ăn foot n. /fu:d/ đồ ăn. khỏe khoắn Friday n.. đông lạnh frozen adj. /´fri:kwəntli/ thường xuyên fresh adj. hình thức.) /´fraidi/ thứ Sáu fridge n. dành cho. nền tự do freeze v. /fə'revə/ mãi mãi forget v. /fɔrk/ cái nĩa form n. bố trí free adj. /ˈfɔrwərd/ ở phía trước.k of find) tìm. thoải mái freedom n.. /´fɔlouiη/ tiếp theo. /ˈfɔrtʃən/ sự giàu có. /'frendʃipn/ tình bạn. /fə'get/ quên forgive v. (abbr. cách thức fortune n. (BrE) /fridЗ/ tủ lạnh friend n. tiến về phía trước found v. sau đây. /faund/ (q.

/. chiên. /'gælən/ Galông 1gl = 4. /´fʌni/ buồn cười. /frɔm/ frəm/ từ front n. 78 lít ở Mỹ gamble v. đời generous adj. kiếm được.. /fru:t/ quả. /´fuli/ đầy đủ. đại khái generate v. khiếp sợ from prep. chủ yếu funeral n. /frʌnt/ mặt. /fʌn/ sự vui đùa... thu thập gear n. (NAmE) /gasolin/ dầu lửa. /ˌdʒɛnəˈreɪʃən/ sự sinh ra. hào phóng generously adv. xăng gate n.. /frai/ rán. tiền bạc. /fʌnd/ kho. /ˈfyuəl/ chất đốt. trái cây fry v. hoàn toàn fun n. chạy (máy) fund n. /fə:/ bộ da lông thú furniture n. thịt rán fuel n. /´fraiəniη/ kinh khủng. để tiền vào công quỹ fundamental adj. /giə/ cơ cấu. sự phát sinh ra. làm đóng băng fruit n. /gæp/ đèo. đẻ ra generation n. chế giễu. cơ sở. /´gæra:ʒ/ nhà để ô tô garbage n. v. (especially NAmE) /ˈgɑrbɪdʒ/ lòng. v. /'dʒenərəli/ nói chung. đầy đủ fully adv. /'dʒenərəsli/ rộng lượng. ruột (thú) garden n.. /geit/ cổng gather v. /gæs/ khí. v. tài trợ. /'gæmbl/ đánh bạc. /'fraitnd/ hoảng sợ. lỗ hổng. adj. cuộc đánh bạc gambling n. /'gɑ:dn/ vườn gas n. /'fju:tʃə/ tương lai gain v. quỹ. dầu hỏa. khôi hài fur n. /ful/ đầy. adj. 54 lít ở Anh. sự giá lạnh. /ˈfʌŋkʃən/ chức năng. hái. /'gæðə/ tập hợp. hài hước make fun of đùa cợt. /ˈfju:nərəl/ lễ tang. họat động. /geɪn/ lợi. /fri:z/ sự đông lạnh. dụng cụ general adj. làm đông.. lượm. tổng generally adv. thế hệ.. khoan hồng. hào phóng . /'gæmbliɳ/ trò cờ bạc game n. thiết bị..frightening adj. n. kẽ hở. giành được. 3. sự vui thích.. đằng trước. n. hơi đốt gasoline n. /'ʤenər(ə)l/ chung. nhiên liệu full adj. /'dʒenəreit/ sinh. chế nhạo function n. chung chung.fʌndə'mentl/ cơ bản. khủng khiếp frightened adj. đám tang funny adj. n. furthest cấp so sánh của far future n. đạt tới gallon n. chỗ trống garage n. lợi ích. đại thể in general nói chung. /geim/ trò chơi gap n. /´dʒenərəs/ rộng lượng. về phía trước in front (of) ở phía trước freeze n. /'fə:nitʃə/ đồ đạc (trong nhà) further. adj.

v.. /'gз:lfrend/ bạn gái. tuyệt. từng bước một . ˈgʌvərmənt/ chính phủ. điểm số. /greɪd/ điểm. /dʒentl/ hiền lành. /´grædjuəl/ dần dần. /g3:l/ con gái girlfriend n. ly glasses n. khoa địa lý get v. găng tay glue n. hàng hóa govern v. /get/ được. vồ. adj. /´dʒenjuin/ thành thật. /´gʌvənə/ thủ lĩnh. phát give sth out chia. có được get on leo. /´dʒenjuinli/ thành thật. dịu dàng gentleman n. /ˈgʌvərnmənt . toàn thể. trèo lên get off ra khỏi. xếp loại gradual adj. cái cốc. điều thiện good at tiến bộ ở good for có lợi cho goodbye exclamation. n. /dʒi´ɔgrəfi/ địa lý. Chúa gold n. người phi thường. tài sản. /græb/ túm lấy. /giv/ cho. /'græm/ đậu xanh go v. điều tốt. người thượng lưu genuine adj. thoát khỏi giant n. có ý định goal n.. chân thật.. /gɒd/ thần. /gou/ đi go down đi xuống go up đi lên be going to sắp sửa. n. tặng give sth away cho. khổng lồ. /goʊld/ vàng. toàn bộ glove n. gắn lại. nhẹ nhàng gently adv. sung sướng glass n. /ˈdʒaiənt/ người khổng lồ. kẻ thống trị grab v.. /gudz/ của cải. chủ. /gift/ quà tặng girl n. từ bỏ glad adj. /gud/ tốt. /goƱl/ god n. hồ. dán bằng keo. bằng vàng good adj. biếu.. v. lời chào tạm biệt goods n. cầm quyền government n. kính đeo mắt global adj. hồ gram n. thủy tinh. /glɑ:s/ kính. người yêu give v. thống trị.gentle adj. dịu dàng. xác thực genuinely adv. êm ái. adj. /¸gud´bai/ tạm biệt. /glu:/ keo. chân thật geography n. /glæd/ vui lòng. /glʌv/ bao tay. /ˈdʒɛntlmən/ người quý phái. nội các. chộp lấy grade n. phân loại. /'dʤentli/ nhẹ nhàng. sự cai trị governor n. v /´gloubl/ toàn cầu. hay. phi thường gift n. phân phối give (sth) up bỏ. /´gʌvən/ cai trị.

/gai/ bù nhìn. hội trường hammer n. g. bãi đất group n. /´greitful/ biết ơn.. n. cam đoan. nửa hall n. /ˈgroʊsəri. sự ban. /'grædzuəli/ dần dần. /hɔ:l/ đại sảnh. nửa giờ. det. anh chàng. /´græn¸pɛərənts/ ông bà grandson n. khách mời guide n. /grein/ thóc lúa. /ˈgɪlti/ có tội. phạm tội. tòa (thị chính). đất. /grou/ mọc. trưởng thành growth n. đồng cỏ grateful adj. gm) /'græm/ ngữ pháp grammar n. /gaɪd/ điều chỉ dẫn. sự đoán.do:tз/ cháu gái grandfather n. cấp. /gʌn/ súng guy n. /ˈgræmər/ văn phạm grand adj. /hɑ:f/ một nửa.. gác. /´greitli/ rất. /ˌgærənˈti/ sự bảo hành. /gest/ khách. /'græn. cao thượng. bãi cỏ. lắm. cao cả green adj. tội lỗi gun n. vĩ đại greatly adv. /´grænsʌn/ cháu trai grant v. /'heədresə/ thợ làm tóc half n.gradually adv. sự ước chừng guest n. grocery (NAmE usually grocery store) n. người bảo lãnh.. /ga:d/ cái chắn. n. hoa râm (tóc) grey /grei/ xám. trang nghiêm. lớn. sự phát triển guarantee n. v. /greɪt/ to. hạt. bảo lãnh. gã habit n. sự cho. ˈgroʊsri/ hàng tạp hóa ground n. bảo vệ. canh giữ guess v. (abbr. tính chất. khoan khoái grave n. /graund/ mặt đất. /grin/ xanh lá cây grey (BrE) (NAmE usually gray) adj. tập quán hair n. /grænd/ rộng lớn. dễ chịu. mọc lên grow up lớn lên. /'hæmə/ búa . /´grousəri/ cửa hàng tạp phẩm groceries n... dấu huyền..mʌðə/ bà grandparent n. người hướng dẫn. /´hæbit/ thói quen.. dẫn đường. sự cấp grass n. adv. /ges/ đoán. adj. /'græn. n.. /´græn¸fa:ðə/ ông grandmother n. người bảo vệ. từ từ grain n. /greiv/ mộ. vĩ đại grandchild n. v. /grɑ:s/ cỏ. hột. n. bản chất gram (BrE also gramme) n. /grouθ/ sự lớn lên. /heə/ tóc hairdresser n. /´græn¸tʃaild/ cháu (của ông bà) granddaughter n. v.. /gru:p/ nhóm grow v. phần chia đôi. /grα:nt/ cho. bảo đảm guard n. chỉ đường guilty adj. ban.. nghiêm trọng gray(NAmE) /grei/ xám.. pron. hoa râm (tóc) great adj. phỏng đoán.

vì thế her pron. /hi:l/ gót chân height n. n. sự giúp đỡ helpful adj. sự căm ghét have v. thể chất. bàn tay. lành mạnh hear v. /hænd/ tay. /ʌn´hæpinis/ nỗi buồn.. sự làm nóng heaven n. thính giác heart n. tổn hao. /´ha:mlis/ không có hại hat n. sờ mó. /'hæpili/ sung sướng. trao tay. xảy đến happiness n. đỉnh.hand n. n. có bổn phận phải) he pron. /hɛlθ/ sức khỏe. sự bất hạnh happy adj. tích cực hardly adv. kể từ đây. n. v.. /hed/ cái đầu (người. lòng căm ghét. /heit/ ghét. /hel/ địa ngục hello exclamation. /´ha:dli/ khắc nghiệt. /hæŋ/ treo. həv/ có have to modal v. /hз'lou/ chào. hạnh phúc unhappiness n.. điểm cao hell n. /hens/ sau đây. /ha:d/ cứng. móc quai hang v. khó khăn harm n. /'help/ giúp đỡ.. do đó. thù hận hatred n. v. nặng nề heavily adv. /hi:/ nó. hạnh phúc happily adv. dẫn đầu headache n. tàn tệ. /´helpful/ có ích. /ˈhɪərɪŋ/ sự nghe. khốn khổ hard adj. /hɑ:m/ thiệt hại. /'hedeik/ chứng nhức đầu heal v. /hait/ chiều cao. /hə:z/ cái của nó. cô ấy. lãnh đại. /hiə/ đây. hà khắc. /'heitrid/ lòng căm thì. /hз:/ nó. /hi:t/ hơi nóng. nghiêm khắc. adv.. chỉ huy. anh ấy. /'hevi/ nặng. hết sức cố gắng. hạnh phúc unhappy adj. cái của chị ấy. sự lành mạnh healthy adj. tay cầm. /´hevili/ nặng. giúp đỡ hence adv. /hiə/ nghe hearing n. truyền cho handle v. /'hæpinis/ sự sung sướng. det. thú). /hæt/ cái mũ hate v. rắn. có hại harmless adj. auxiliary v. /´ha:mful/ gây tai hại. trái tim heat n. độ cao... làm hại. làm lành health n. /'hæpən/ xảy ra. bà ấy hers pron. /ʌn´hæpi/ buồn rầu. v. /hi:l/ chữa khỏi. ông ấy head n. /hɑ:t/ tim. /ˈhæpi/ vui sướng. ở đây . cái của bà ấy here adv. /ˈhɛvən/ thiên đường heavy adj. cái của cô ấy. gây thiệt hại harmful adj. mắc happen v.. v. sức nóng heating n. nặng nề heel n. /'hi:tiη/ sự đốt nóng. phải (bắt buộc. chị ấy. xin chào.. n. /hæv. /'hændl/ cầm.. lời chào help v. /'helθi/ khỏe mạnh.

đăng cai tổ chức (hội nghị.hɔri'zɔntl/ (thuộc) chân trời. /huk/ cái móc. /´histəri/ lịch sử. sử học hit v.. /'hɔspitl/ bệnh viện. cái của ông ấy. đẹp.. n.trình).. /hai/ cao. /haid/ trốn. chính hắn.. /hould/ cầm. lòng kính trọng in honour/honor of để tỏ lòng tôn kính. ở chân trời.. n. chính bà ta hesitate v. đòn. ném trúng. /hil/ đồi him pron. nguồn hy vọng horizontal adj. /ˈhaɪˌlaɪt/ làm nổi bật. /hɔrs/ ngựa hospital n. /´haili/ tốt. sự ghê rợn horse n.. anh ấy himself pron. của hắn. chính chị ta. công việc làm ở nhà honest adj. /'heziteit/ ngập ngừng. nêu bật. chính anh ta hip n. sùng đạo home n. sự thuê. /hip/ hông hire v. cao. n. chính ông ta. /ˈhoʊli/ linh thiêng. /haiə/ thuê. cái của nó. ở tại nhà. thuộc lịch sử history n. trung thực. /houst/ chủ nhà. giữ. thanh danh. /him/ nó. /'houl/ lỗ. /'onз/ danh dự. bò. nóng bức hotel n. adv. trân trọng đối với hook n.) hot adj.. hang holiday n. /hit/ đánh. trung thực. của ông ấy.. /hə:´self/ chính nó. /'ɔnist/ lương thiện. cái của anh ấy historical adj. nhà thương host n. cho thuê (nhà. /´hɔrə/ điều kinh khủng. chân thật honestly adv. bản lề.. /'ɔnistli/ lương thiện. /hɒt/ nóng. sự cầm. cái của hắn. /hoʊm/ nhà. dẫn (c. chính cô ta. nước mình homework n. /him´self/ chính nó. che giấu high adj. n. /hou´tel/ khách sạn . ẩn nấp. /.. adv... n. /hiz/ của nó. ngày nghỉ hollow adj. ở mức độ cao highlight v.. /'hɔlou/ rỗng. sự cho thuê his det. /houp/ hy vọng. nằm ngang (trục hoành) horn n. ông ấy. /hɔ:n/ sừng (trâu.. sự nắm giữ hole n. do dự hi exclamation /hai/ xin chào hide v. /'hiərou/ người anh hùng herself pron.).. /his'tɔrikəl/ lịch sử. cú đấm hobby n. ngang.) horror n. v. /'hɒbi/ sở thích riêng hold v. của anh ấy... hắn. trống rỗng holy adj. /´houm¸wə:k/ bài tập về nhà (học sinh). đấm. /'hɔlədi/ ngày lễ. chỗ nổi bật nhất. lỗ trống. chân thật honour (BrE) (NAmE honor) n. ở mức độ cao highly adv. hết sức. chủ tiệc.hero n. nắm. lưỡi câu hope v. pron. sáng nhất highway n. (especially NAmE) /´haiwei/ đường quốc lộ hill n.

hour n. /'auз/ giờ house n. /haus/ nhà, căn nhà, toàn nhà housing n. /´hauziη/ nơi ăn chốn ở household n., adj. /´haushould/ hộ, gia đình; (thuộc) gia đình how adv. /hau/ thế nào, như thế nào, làm sao, ra sao however adv. /hau´evə/ tuy nhiên, tuy vậy, dù thế nào huge adj. /hjuːdʒ/ to lớn, khổng lồ human adj., n. /'hju:mən/ (thuộc) con người, loài người humorous adj. /´hju:mərəs/ hài hước, hóm hỉnh humour (BrE) (NAmE humor) n. /´hju:mə/ sự hài hước, sự hóm hỉnh hungry adj. /'hΔŋgri/ đó hunt v. /hʌnt/ săn, đi săn hunting n. /'hʌntiɳ/ sự đi săn hurry v., n. /ˈhɜri , ˈhʌri/ sự vội vàng, sự gấp rút in a hurry vội vàng, hối hả, gấp rút hurt v. /hɜrt/ làm bị thương, gây thiệt hại husband n. /´hʌzbənd/ người chồng ice n. /ais/ băng, nước đá ice cream n. kem idea n. /ai'diз/ ý tưởng, quan niệm ideal adj., n. /aɪˈdiəl, aɪˈdil/ (thuộc) quan niệm, tư tưởng; lý tưởng ideally adv. /aɪˈdiəli/ lý tưởng, đúng như lý tưởng identify v. /ai'dentifai/ nhận biết, nhận ra, nhận dạng identity n. /aɪˈdɛntɪti/ cá tính, nét nhận dạng; tính đồng nhất, giống hệt i.e. abbr. nghĩa là, tức là ( Id est) if conj. /if/ nếu, nếu như ignore v. /ig'no:(r)/ phớt lờ, tỏ ra không biết đến ill adj. (especially BrE) /il/ ốm illegal adj. /i´li:gl/ trái luật, bất hợp pháp illegally adv. /i´li:gəli/ trái luật, bất hợp pháp illness n. /´ilnis/ sự đau yếu, ốm, bệnh tật illustrate v. /´ilə¸streit/ minh họa, làm rõ ý image n. /´imidʒ/ ảnh, hình ảnh imaginary adj. /i´mædʒinəri/ tưởng tượng, ảo imagination n. /i,mædʤi'neiʃn/ trí tưởng tượng, sự tưởng tượng imagine v. /i'mæʤin/ tưởng tượng, hình dung; tưởng rằng, cho rằng immediate adj. /i'mi:djət/ lập tức, tức thì immediately adv. /i'mi:djətli/ ngay lập tức immoral adj. /i´mɔrəl/ trái đạo đức, luân lý; xấu xa impact n. /ˈɪmpækt/ sự và chạm, sự tác động, ảnh hưởng impatient adj. /im'peiʃən/ thiếu kiên nhẫn, nóng vội impatiently adv. /im'pei∫зns/ nóng lòng, sốt ruột implication n. /¸impli´keiʃən/ sự lôi kéo, sự liên can, điều gợi ý

imply v. /im'plai/ ngụ ý, bao hàm import n., v. import sự nhập, sự nhập khẩu; nhập, nhập khẩu importance n. /im'pɔ:təns/ sự quan trọng, tầm quan trọng important adj. /im'pɔ:tənt/ quan trọng, hệ trọng importantly adv. /im'pɔ:təntli/ quan trọng, trọng yếu unimportant adj. /¸ʌnim´pɔ:tənt/ khônh quan trọng, không trọng đại impose v. /im'pouz/ đánh (thuế...), bắt gánh vác; đánh tráo, lợi dụng impossible adj. /im'pɔsəbl/ không thể làm được, không thể xảy ra impress v. /im'pres/ ghi, khắc, in sâu vào; gây ấn tượng, làm cảm động impressed adj. được ghi, khắc, in sâu vào impression n. /ɪmˈprɛʃən/ ấn tượng, cảm giác; sự in, đóng dấu impressive adj. /im'presiv/ gấy ấn tượng mạnh; hùng vĩ, oai vệ improve v. /im'pru:v/ cải thiện, cái tiến, mở mang improvement n. /im'pru:vmənt/ sự cái thiện, sự cải tiến, sự mở mang in prep., adv. /in/ ở, tại, trong; vào inability n. /¸inə´biliti/ sự bất lực, bất tài inch n. /intʃ/ insơ (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 2, 54 cm) incident n. /´insidənt/ việc xảy ra, việc có liên quan include v. /in'klu:d/ bao gồm, tính cả including prep. /in´klu:diη/ bao gồm, kể cả income n. /'inkəm/ lợi tức, thu nhập increase v., n. /in'kri:s/or/'inkri:s/ tăng, tăng thêm; sự tăng, sự tăng thêm increasingly adv. /in´kri:siηli/ tăng thêm indeed adv. /ɪnˈdid/ thật vậy, quả thật independence n. /,indi'pendəns/ sự độc lập, nền độc lập independent adj. /,indi'pendənt/ độc lập independently adv. /,indi'pendзntli/ độc lập index n. /'indeks/ chỉ số, sự biểu thị indicate v. /´indikeit/ chỉ, cho biết; biểu thị, trình bày ngắn gọn indication n. /,indi'kei∫n/ sự chỉ, sự biểu thị, sự biểu lộ indirect adj. /¸indi´rekt/ gián tiếp indirectly adv. /,indi'rektli/ gián tiếp individual adj., n. /indivídʤuəl/ riêng, riêng biệt; cá nhân indoors adv. /¸in´dɔ:z/ ở trong nhà indoor adj. /´in¸dɔ:/ trong nhà industrial adj. /in´dʌstriəl/ (thuộc) công nghiệp, kỹ nghệ industry n. /'indəstri/ công nghiệp, kỹ nghệ inevitable adj. /in´evitəbl/ không thể tránh được, chắc chắn xảy ra; vẫn thường thấy, nghe inevitably adv. /in’evitəbli/ chắc chắn infect v. /in'fekt/ nhiễm, tiêm nhiễm, đầu độc, lan truyền infected adj. bị nhiễm, bị đầu độc infection n. /in'fekʃn/ sự nhiễm, sự đầu độc

infectious adj. /in´fekʃəs/ lây, nhiễm influence n., v. /ˈɪnfluəns/ sự ảnh hưởng, sự tác dụng; ảnh hưởng, tác động inform v. /in'fo:m/ báo cho biết, cung cấp tin tức informal adj. /in´fɔ:məl/ không chính thức, không nghi thức information n. /,infə'meinʃn/ tin tức, tài liệu, kiến thức ingredient n. /in'gri:diənt/ phần hợp thành, thành phần initial adj., n. /i'ni∫зl/ ban đầu, lúc đầu; chữ đầu (của 1 tên gọi) initially adv. /i´niʃəli/ vào lúc ban đầu, ban đầu initiative n. /ɪˈnɪʃiətɪv , ɪˈnɪʃətɪv/ bước đầu, sự khởi đầu injure v. /in'dӡə(r)/ làm tổn thương, làm hại, xúc phạm injured adj. /´indʒə:d/ bị tổn thương, bị xúc phạm injury n. /'indʤəri/ sự làm tổn thương, làm hại; điều hại, điều tổn hại ink n. /iηk/ mực inner adj. /'inə/ ở trong, nội bộ; thân cận innocent adj. /'inəsnt/ vô tội, trong trắng, ngây thơ (enquiry n. /in'kwaiəri/ sự điều tra, sự thẩm vấn) insect n. /'insekt/ sâu bọ, côn trùng insert v. /'insə:t/ chèn vào, lồng vào inside prep., adv., n., adj. /'in'said/ mặt trong, phía, phần trong; ở trong, nội bộ insist (on) v. /in'sist/ cứ nhất định, cứ khăng khăng install v. /in'stɔ:l/ đặt (hệ thống máy móc, thiết bị...) instance n. /'instəns/ thí dị, ví dụ; trường hợp cá biệt for instance ví dụ chẳng hạn instead adv. /in'sted/ để thay thế instead of thay cho institute n. /ˈ´institju:t/ viện, học viện institution n. /UK ,insti'tju:ʃn ; US ,insti'tu:ʃn/ sự thành lập, lập; cơ quan, trụ sở instruction n. /ɪn'strʌkʃn/ sự dạy, tài liệu cung cấp instrument n. /'instrumənt/ dụng cụ âm nhạc khí insult v., n. /'insʌlt/ lăng mạ, xỉ nhục; lời lăng mạ, sự xỉ nhục insulting adj. /in´sʌltiη/ lăng mạ, xỉ nhục insurance n. /in'ʃuərəns/ sự bảo hiểm intelligence n. /in'telidʒəns/ sự hiểu biết, trí thông minh intelligent adj. /in,teli'dЗen∫зl/ thông minh, sáng trí intend v. /in'tend/ ý định, có ý định intended adj. /in´tendid/ có ý định, có dụng ý intention n. /in'tenʃn/ ý định, mục đích interest n., v. /ˈɪntərest/ or /ˈɪntrest/ sự thích thú, sự quan tâm, chú ý; làm quan tâm, làm chú ý interesting adj. /'intristiŋ/ làm thích thú, làm quan tâm, làm chú ý interested adj. có thích thú, có quan tâm, có chú ý interior n., adj. /in'teriə/ phần trong, phía trong; ở trong, ở phía trong

internal adj. /in'tə:nl/ ở trong, bên trong, nội địa international adj. /intə'næʃən(ə)l/ quốc tế internet n. /'intə,net/ liên mạng interpret v. /in'tз:prit/ giải thích interpretation n. /in,tə:pri'teiʃn/ sự giải thích interrupt v. /ɪntǝ'rʌpt/ làm gián đoạn, ngắt lời interruption n. /,intə'rʌp∫n/ sự gián đoạn, sự ngắt lời interval n. /ˈɪntərvəl/ khoảng (k-t.gian), khoảng cách interview n., v. /'intəvju:/ cuộc phỏng vấn, sự gặp mặt; phỏng vấn, nói chuyện riêng into prep. /'intu/ or /'intə/ vào, vào trong introduce v. /'intrədju:s/ giới thiệu introduction n. /¸intrə´dʌkʃən/ sự giới thiệu, lời giới thiệu invent v. /in'vent/ phát minh, sáng chế invention n. /ɪnˈvɛnʃən/ sự phát minh, sự sáng chế invest v. /in'vest/ đầu tư investigate v. /in'vestigeit/ điều tra, nghiên cứu investigation n. /in¸vesti´geiʃən/ sự điều tra, nghiên cứu investment n. /in'vestmənt/ sự đầu tư, vốn đầu tư invitation n. /,invi'teiʃn/ lời mời, sự mời invite v. /in'vait / mời involve v. /ɪnˈvɒlv/ bao gồm, bao hàm; thu hút, dồn tâm trí involved in để hết tâm trí vào involvement n. /in'vɔlvmənt/ sự gồm, sự bao hàm; sự để, dồn hết tâm trí vào iron n., v. /aɪən / sắt; bọc sắt irritate v. /´iri¸teit/ làm phát cáu, chọc tức irritating adj. /´iriteitiη/ làm phát cáu, chọc tức irritated adj. /'iriteitid/ tức giận, cáu tiết -ish suffix island n. /´ailənd/ hòn đảo issue n., v. /ɪʃuː; BrE also ɪsjuː/ sự phát ra, sự phát sinh; phát hành, đưa ra it pron., det. /it/ cái đó, điều đó, con vật đó its det. /its/ của cái đó, của điều đó, của con vật đó; cái của điều đó, cái của con vật đó item n. /'aitəm/ tin tức; khoản.., món..., tiết mục itself pron. /it´self/ chính cái đó, chính điều đó, chính con vật đó jacket n. /'dʤækit/ áo vét jam n. /dʒæm/ mứt January n. (abbr. Jan.) /'ʤænjuəri/ tháng giêng jealous adj. /'ʤeləs/ ghen,, ghen tị jeans n. /dЗeins/ quần bò, quần zin jelly n. /´dʒeli/ thạch jewellery (BrE) (NAmE jewelry) n. /'dʤu:əlri/ nữ trang, kim hoàn

/kid/ con dê non kill v. nối.. /ki:p/ giữ. /´kitʃin/ bếp kilometre n. /'dʤə:ni/ cuộc hành trình (đường bộ). /kis/ hôn. kg) /´kilou¸græm/ Kilôgam kilometre (BrE) (NAmE kilometer) n. (abbr. cú đá kid n. /nitid/ được đan. /´dʒə:nəlist/ nhà báo journey n.. chỉ justice n. n. lòng tốt king n. sự tàn sát kilogram (BrE also kilogramme) (also kilo) n. ít tuổi hơn. chặng đường đi joy n. /'ki:bɔ:d/ bàn phím kick v. sự vui mừng judge n. /dʒɔɪnt/ chung (giữa 2 người hoặc hơn). v. n. sự nhảy. đầu nối jointly adv..) /dЗu:n/ tháng 6 junior adj.. biện hộ justified adj. quan tòa. Jul. vừa mới. /ˈdʒɔɪntli/ cùng nhau.. thêu knitted adj. k. km) /´kilə¸mi:tə/ Kilômet kind n. /ki:/ chìa khóa. cái hôn kitchen n. ghép joint adj.) /dʒu´lai/ tháng 7 jump v. /ʌn´kaind/ độc ác.. /´kiliη/ sự giết chóc. /kick/ đá. chỗ nối.. vừa đủ. bước nhảy June n. có lòng tốt kindly adv. tử tế. /ʤɔin/ gia nhập. /´kaindli/ tử tế. /´kilə¸mi:tə/ Kilômet knee n. /dʒouk/ trò cười. n. /kil/ giết. tham gia. /kaind/ loại. người ít tuổi hơn just adv. quả) July n. ưa thích keep v. tiêu diệt killing n. chắp. /ki:n/ sắc. (abbr. giống. củ. /'kaindnis/ sự tử tế. /ʤu:s/ nước ép (rau. /dʤʌst/ đúng. /'dʤʌstis/ sự công bằng justify v. n. giữ lại key n. nói đùa. /'dʤʌdʤmənt/ sự xét xử juice n. /dʒɔɪ/ niềm vui. phân xử. (abbr. /´dʒu:niə/ trẻ hơn. (abbr.. v. lời nói đùa. thẩm phán judgement (also judgment especially in NAmE) n.job n. khóa. n. /kiɳ/ vua. tốt bụng unkind adj. bén keen on say mê. /naif/ con dao knit v. adj.. /nit/ đan. quốc vương kiss v. /ni:/ đầu gối knife n. /dʒʌdʒ/ xét xử. cùng chung joke n. giễu cợt journalist n. quãng đường. được chứng minh là đúng keen adj. /dʒʌmp/ nhảy. việc làm join v. tàn nhẫn kindness n. /´dʒʌsti¸fai/ bào chữa. /'dʒʌstɪfaɪd/ hợp lý. được thêu . adj. thuộc (khóa) keyboard n. Jun. /dʒɔb/ việc.

/'ʌn'noun/ không biết well known adj. dán nhãn. adv. người cuối cùng. adv. bố trí layer n. dựa.) league n. lãnh đạo. sự lãnh đạo. /nɔk/ đánh.. /leit/ trễ. n. dẫn đầu leader n. v. /læmp/ đèn land n. /'leiə/ lớp lazy adj. tiếng cười launch v. thiếu lacking adj. /'nɒliʤ/ sự hiểu biết. /lo:/ luật lawyer n. đất đai landscape n.. dẫn dắt. liên hoàn lean v. /´li:tə/ lít label n. /'lændskeip/ phong cảnh lane n.. lãnh tụ leaf n. /leitist/ muộn nhất. /lei/ xếp. /´wel´noun/ nổi tiếng. sau cùng. sự hướng dẫn leading adj. /leɪtə(r)/ chậm hơn latest adj. điểm nút. / lə:n/ học. adj. vợ. /ˈlɔyər . lab n. n. hẻm phố) language n. /li:n/ nghiêng. /li:g/ liên minh. ở mức độ lớn last det.. /lɑ:st/ lầm cuối. quý bà. đập. /ˈlæbrəˌtɔri/ phòng thí nghiệm labour (BrE) (NAmE labor) n.. /´li:diη/ lãnh đạo. v. /leik/ hồ lamp n.... /´lætə/ sau cùng. gần đây. khai trương..knitting n. được nhiều người biết đến knowledge n. kéo dài late adj. /´la:dʒli/ phong phú. ˈlɔɪər/ luật sư lay v. ghi mác laboratory. mác. /lænd/ đất. /ˈlæŋgwɪdʒ/ ngôn ngữ large adj. ỷ vào learn v. /´li:də/ người lãnh đạo. gần đây nhất latter adj. v. lá (vàng. /lɑ:f/ cười. chậm nhất. nghiên cứu . cuối cùng. /li:f/ lá cây. /'leizi/ lười biếng lead /li:d/ v.. /la:dʒ/ rộng. /ˈleɪdi/ người yêu. công việc lack n. n. mới đây laugh v. /'lækiη/ ngu đần.. /nɔt/ cái nơ. tiểu thư lake n. rốt hết. n. đặt. lớn. buổi giới thiệu sản phầm law n. n. hàng dệt kim knock v. sự hạ thủy. ngây ngô lady n. /'leibз/ lao động. tri thức litre n.. n. /læk/ sự thiếu. cú đánh knot n.. to largely adv.. n. /lein/ đường nhỏ (làng. điểm trung tâm know v. muộn later adv. /leibl/ nhãn. v. /lɔ:ntʃ/ hạ thủy (tàu). /´nitiη/ việc đan. /nou/ biết unknown adj.. đất canh tác..

bài thuyết trình..). đường. lắng nghe literature n. /'leðə/ da thuộc leave v. /´lemən/ quả chanh lend v. adj. adj. v. conj. độ dài less det. có thể xảy ra. /'laibrəri/ thư viện licence (BrE) (NAmE license) n. ít nhất. nhẹ nhàng. /'limit/ giới hạn. cấp. /ˈlɪmɪtɪd/ hạn chế. sự nâng. /´leg/ chân (người.. /li:v/ bỏ đi. /'laisзns/ cấp chứng chỉ. thú. /lait/ ánh sáng. thắp sáng lightly adv. chữ cái. để lại leave out bỏ quên. /´laitli/ nhẹ nhàng like prep. kết nối lip n. adv. chứng chỉ.. /lai/ nói dối. /'levl/ trình độ. n. rời đi. /les/ nhỏ bé. adv. n.. mẫu tự level n. như unlike prep. l) /´li:tə/ lít .. sự cho phép license v. /lεt/ cho phép. /leɳθ/ chiều dài. du dương. ít hơn. /laif/ đời. /ʌnˈlaɪkli/ không thể xảy ra.. sự nhấc lên light n. pron. /'lesn/ bài học let v. /'letə/ thư. nồi. n. mối liên lạc. /'lekt∫ə(r)/ bài diễn thuyết. /ʌn´laik/ khác. adj. /list/ danh sách. ngang bằng library n. đốt. êm ái. /left/ bên trái. bàn.. chí ít leather n. v.. (abbr. giới hạn. cho phép lid n. /lend/ cho vay. /ˈlaɪsəns/ bằng. ít nhất at least ít ra. số lượng ít hơn lesson n. /'likwid/ chất lỏng. v. không chắc xảy ra limit n.least det. liên kết. thích. adj. v. cho mượn length n. văn học litre (BrE) (NAmE liter) n. ghi vào danh sách listen (to) v. nhấc lên. /'li:gзlizm/ hợp pháp lemon n. bài nói chuyện left adj. /´laikli/ có thể đúng. tuyến link n. vị trí. có giới hạn line n. v. không giống likely adj. không vững list n. về phía trái leg n.. chắc vậy unlikely adj..) legal adj. vung (xoong.. lỏng.. có khả năng. /ˈligəl/ hợp pháp legally adv. /lɪɳk/ mắt xích. /lip/ môi liquid n.. /lain/ dây.. lời nói dối. /laik/ giống như. pron. adv.. bằng cử nhân.. adv. hạn chế limited adj. bỏ sót lecture n. /'lisn/ nghe... nhẹ. bằng.. /ˈlɪtərətʃər/ văn chương. sự sống lift v. /lid/ nắp. sự dối trá life n. để cho letter n. /lift/ giơ lên. mi mắt (eyelid) lie v... có thể. ranh giới. cấp bằng. /li:st/ tối thiểu..

(especially BrE) /'lʌgiʤ/ hành lý ... /lost/ thua. /´lounli/ cô đơn. dỡ hàng loan n. /'lɔdʤik/ lô gic logical adj. người tình low adj. bộ phận. /lɔɳ/ dài. không chặt loosely adv. /lu:z/ mất. vận may lucky adj. hoạt động live v. /lou/ thấp. /loud/ gánh nặng. một chút a little det. /lʌk/ may mắn. (BrE) /´lɔ:ri/ xe tải lose v. /'liviŋ/ sống. định vị located adj. sự thua lot: a lot (of) (also lots (of)) pron. lớn (nói) loudly adv.. lùn loyal adj. cục bộ locate v. /'lɔdʤikəl/ hợp lý. chăm sóc look at nhìn. /'lʌki/ gặp may. /´lʌvə/ người yêu. trung kiên luck n. không nhiều.. mất loss n. inh ỏi love n. adv. /'lit(ə)l/ nhỏ. /ˈloʊkəli/ có tính chất địa phương. /lʌv/ tình yêu. /lɔs . adv. /loʊˈkeɪtid/ định vị location n. /ʌn´loud/ cất gánh nặng. v. rất nhiều loud adj. hợp logic lonely adj. thích lovely adj. bé. yêu. /ləʊn/ sự vay mượn local adj.. /'lɔiəl/ trung thành. xa.. bơ vơ long adj. pron. det. /'ləʊk(ə)l/ địa phương. adv.. lạc lost adj. bé. /liv/ sống living adj.little adj. vua lorry n. vật nặng. /luk/ nhìn. chất. /loʊˈkeɪt/ xác định vị trí. xem look for tìm kiếm look forward to mong đợi cách hân hoan loose adj. v. det. n. sinh động load n. /´lu:sli/ lỏng lẻo lord n. nhỏ. adv. pron. /lɔk/ khóa. /ʌn´lʌki/ không gặp may. xinh xắn. /lu:s/ lỏng. /liv/ sống.. /'laudili/ ầm ĩ. khóa logic n. gặp may mắn.. ngắm.. lâu look v. chút ít. sự định vị lock v. hạnh phúc unlucky adj. n. /lɔrd/ Chúa. /ˈlʌvli/ đẹp. adv. có duyên lover n. chở unload v.. inh ỏi. ầm ĩ. cái nhìn look after (especially BrE) trông nom. đang sống lively adj. lɒs/ sự mất. /lɒt/ số lượng lớn. lòng yêu thương. /laud/ to. to. /'laivli/ sống. adv... bất hạnh luggage n. thua. /louk´eiʃən/ vị trí. một ít live adj. cục bộ locally adv..

/'mæsiv/ to lớn. con trai. sự điều khiển manager n. /lʌη/ phổi machine n. đực mall n. n. nhãn mác. /. sự chế tạo manufacturer n. /mæs/ khối. sự kết hôn. v. /meik/ làm. (thuộc) ma thuật. đối thủ. /lΛmp/ cục. trông nom. /'mæniʤ/ quản lý.mægə'zi:n/ tạp chí magic n. /mə'ʃi:nəri/ máy móc. /'mænidʒmənt/ sự quản lý.. thạc sĩ match n.. chủ yếu majority n. lễ cưới marry v. /mə'dʒɔriti/ phần lớn.. /¸mænju´fæktʃəriη/ sự sản xuất. /´mætʃiη/ tính địch thù. /meil/ trai. /¸mæni´fæktʃərə/ người chế tạo. /ˈmærɪdʒ/ sự cưới xin. chế tạo. ảo thuật mail n. /lʌntʃ/ bữa ăn trưa lung n. phần lớn maintain v. /'mα:kitiη/ ma-kết-tinh marriage n. con trống. thị trường marketing n. chủ yếu. bạn nghề. /mætʃ/ trận thi đấu. người sản xuất many det. ghi dấu market n. thầy giáo. bưu kiện. adj. đàn ông. diễu hành. đối chọi. /ˈmænɪdʒər/ người quản lý. n. sự chế tạo make sth up làm thành. /... đánh dấu. quần chúng. /mɑ:k/ dấu. pron. ưu thế make v.. /meil/ thư từ. son phấn male adj. (abbr.mænju'fæktʃə/ manufacturing n. mất trí. (especially NAmE) /mɔ:l/ búa man n. kết hôn mass n. hành quân. v.. n. trọng yếu nhất mainly adv. chủ yếu. /´mærid/ cưới. vẻ. sánh được matching adj. /´meinli/ chính. máy móc machinery n. đại chúng massive adj. /mæn/ con người. /ˈmeɪdʒər/ lớn. v. đực. /'mæʤik/ ma thuật. kiểu. tảng. cuộc hành quân. đa số. /'mæri/ cưới (vợ). bảo vệ major adj.lump n. nhiều hơn. điều khiển management n. cái bướu lunch n. gửi qua bưu điện main adj. cấu thành. Mar. /'mænз/ cách. /mæp/ bản đồ March n.. /mə'ʃi:n/ máy. thi đấu mate n. miếng. v. sự trông nom. gộp thành make-up n. giám đốc manner n. /mæd/ điên. /mein´tein/ giữ gìn.) /mɑ:tʃ/ tháng ba march v. /´meik¸ʌp/ đồ hóa trang. /'mɑ:kit/ chợ. thái độ manufacture v. lối. /mein/ chính. /meit/ bạn. nhãn. đồ sộ master n. ảo thuật. địch thủ. khối lượng.. lấy (chồng) married adj. cuộc diễu hành mark n. giao phối . duy trì. /'mɑ:stə/ chủ. bực điên người magazine n. dáng. n. adj.. thiết bị mad adj. trọng đại. chủ nhân. /'meni/ nhiều map n.. đàn ông manage v. trống.

/'metl/ kim loại method n. đo lường. /mi:t/ gặp. n. /´mei¸bi:/ có thể. /'mætə/ chất. mất trí mentally adv. trí nhớ. /'meʤə/ đo. math NAmE) n. lượng cực đại. /'mi:tiɳ/ cuộc mít tinh. /mei/ có thể. /mə´tiəriəl/ nguyên vật liệu.combining form tiền tố: một nửa . vật chất. adj. /'mi:niɳ/ ý. tớ meal n.mæθi'mætiks/ toán học. trí óc. hữu hình mathematics (also maths BrE. vật chất. /´mentəli/ về mặt tinh thần mention v. /'meθəd/ phương pháp. đơn vị đo lường measurement n.. cuộc biểu tình melt v. /mes/ tình trạng bừa bộn. tình trạng lộn xộn. đơn thuần mess n. điện thông báo. /mi:n/ nghĩa.. /'menʃn/ kể ra.. địa vị hội viên memory n. tao. sự trung gian. người nhếch nhác. /'məʤəmənt/ sự đo lường.. /'mentl/ (thuộc) trí tuệ. phương tiện by means of bằng phương tiện meanwhile adv. cực độ may modal v. chảy ra. /'miəli/ chỉ. có tính chất quan trọng maximum adj. hội viên membership n. có ý nghĩa. /mɛlt/ tan ra. đề cập menu n. có lẽ mayor n. trung. cách thức metre (BrE) (NAmE meter) n. sự môi giới meet v. gặp gỡ meeting n. n. /mei/ tháng 5 maybe adv. /'membəʃip/ tư cách hội viên. sự đo lường. /mi:l/ bữa ăn mean v. thư tín. nói đến. /´mi:diə/ phương tiện truyền thông đại chúng medical adj. trong lúc ấy measure v. /'medisn/ y học. có nghĩa là meaning n. /mi:nz/ của cải. thuốc medium adj. /ˈmɛsɪdʒ/ tin nhắn. v. kỉ niệm in memory of sự tưởng nhớ mental adj. bẩn thỉu message n. môn toán matter n.material n. /'meməri/ bộ nhớ. /'mi:djəm/ trung bình. /'menju/ thực đơn mere adj. n. ý nghĩa means n. phép đo meat n. /´mi:tə/ mét mid. /´mæksiməm/ cực độ. tài sản. y khoa. /'membə/ thành viên. /. /mɛə/ thị trưởng me pron. /'medikə/ (thuộc) y học medicine n.waɪl/ trong lúc đó. /miə/ chỉ là merely adv. tối đa.. có lẽ May n. vừa. /miːn. trị số cực đại. /mi:t/ thịt media n. thông điệp metal n. /mi:/ tôi. làm tan chảy ra member n.

. nghe. điệu moon n. thợ mỏ. khoáng minimum adj. /´misiη/ vắng. /milk/ sữa milligram (BrE also milligramme) n. /'məʊbail. /mu:n/ mặt trăng moral adj. /mis/ cô gái. /mis´teiken/ sai lầm.. /´mid´dei/ trưa. phẩm hạnh. quan tâm mine pron. thiếu nữ missing adj. /'məum(ə)nt/ chốc. n. phạm lỗi. tân tiến mum n. /mait/ qk. /ˈmɒdl/ mẫu. mức tối thiểu minister n. /mikst/ lẫn lộn. êm dịu. thiểu số minute n. mg) /´mili¸græm/ mi-li-gam millimetre (NAmE millimeter) n. ghi phát thanh. hiểu lầm mix v. /'mɔnitə/ lớp trưởng.. sự thiếu vắng Miss n. /ˈmɪkstʃər/ sự pha trộn. phạm sai lầm mistaken adj. /mail/ dặm (đo lường) military adj. buổi trưa middle n. có lẽ mild adj. trượt. thất lạc mistake n. v. adj. có đạo đức . pha trộn mixture n.midday n. may có thể. sai lầm. tinh thần.. 12h đêm might modal v. không quan trọng minority n. thứ yếu. thiếu. /ˈmɪnərəl . /mu:d/ lối. lát Monday n. /'miniməm/ tối thiểu. có đạo đức morally adv.. adj. /maɪld/ nhẹ. /mʌnθ/ tháng mood n. Mon.. (abbr. /mai´nɔriti/ phần ít. quân sự milk n. giám sát month n. v. số lượng tối thiểu. /'mɔdən/ hiện đại. của tôi mineral n. /´ministə/ bộ trưởng ministry n. thức. chú ý. sự trượt. sự pha trộn mixed adj. ở giữa midnight n.. màn hình máy tính. /maid/ tâm trí. lỗi lầm. mm) /´mili¸mi:tə/ mi-li-met mind n. (abbr. /'midnait/ nửa đêm. n. n.. ˈmɪnrəl/ công nhân. di động mobile phone (also mobile) n. trí tuệ. /'minit/ phút mirror n. sự hỗn hợp mobile adj. /ˈmɪrər/ gương miss v. /miks/ pha. /´ministri/ bộ minor adj. /'mʌni/ tiền monitor n. /mis/ lỡ. chăm sóc. ôn hòa mile n. trộn lẫn. để ý. n. /mʌm/ mẹ moment n. (BrE) điện thoại đi động model n. /mis'teik/ lỗi. v. /'militəri/ (thuộc) quân đội. luân lý.. (abbr. kiểu mẫu modern adj. /ˈmɔrəl .) /'mʌndi/ thứ 2 money n. /'midl/ giữa. ˈmɒrəl/ (thuộc) đạo đức. /´mainə/ nhỏ hơn. 'məʊbi:l/ chuyển động.

/´moustli/ hầu hết. /'mə:də/ tội giết người. /mɔ:´rouvə/ hơn nữa. nhiều hơn moreover adv. chuyển động. bắp thịt museum n. âm nhạc musical adj. /mu:v/ di chuyển. sự di chuyển. much det. /neim/ tên. hơn cả mostly adv. /'mʌltiplai/ nhân lên.saikl/ xe mô tô mount v. nhiều nhất. /'mistəri/ điều huyền bí. /'moutə. tội ám sát.. pron. núi mountain n. giết người. nên làm my det. khỏa thân. điều thần bí nail n. /mai'self/ tự tôi. /moust/ lớn nhất..mauz/ chuột mouth n. v. làm tăng lên nhiều lần. Ms (BrE) (also Ms. động tác movie n. (especially NAmE) /´mu:vi/ phim xi nê movie theater n. khó hiểu mystery n. /'nei∫n/ dân tộc. pron. /'mɔ:niɳ/ buổi sáng most det. adv.more det. /ˈmyuzɪkəl/ (thuộc) nhạc. /'mu:vmənt/ sự chuyển động. (NAmE) rạp chiếu phim Mr (BrE) (also Mr. NAmE... cần. adv. nhất. gọi tên narrow adj. sự chuyển động moving adj. BrE) abbr. đặt tên. huyền bí. sụ di động motor n. hoạt động movement n... thiên nhiên . quốc gia national adj. trơ trụi name n. /mʌst/ phải. /'mu:viɳ/ động. chủ yếu là mother n. /'nærou/ hẹp. /mauθ . ngoài ra. /mʌm/ mẹ murder n.. dân tộc natural adj. /´moutə/ động cơ mô tô motorcycle (BrE also motorbike) n. cử động.. êm ái musician n. /'neikid/ trần. /'mΔðз/ mẹ motion n. chân) móng vuốt naked adj.. chính tôi mysterious adj. /mis'tiəriəs/ thần bí. /mɔ:/ hơn. n. trèo.mauð/ miệng move v. /mʌd/ bùn multiply v. v. lắm mud n. /ˈmaʊntən/ núi mouse n. /maunt/ leo. pron. /´mouʃən/ sự chuyển động. /'næʃən(ə)l/ (thuộc) quốc gia. /mju:'ziʃn/ nhạc sĩ must modal v. /mʌtʃ/ nhiều. /mju:´ziəm/ bảo tàng music n.. /mai/ của tôi myself pron. chật hẹp nation n. NAmE. adv. /neil/ móng (tay. sinh sôi nảy nở mum (BrE) (NAmE mom) n. /'mʌsl/ cơ. âm nhạc. /'nætʃrəl/ (thuộc) tự nhiên. vả lại morning n. BrE) abbr. NAmE. /'mju:zik/ nhạc. BrE) abbr. /maus . n. du dương. ám sát muscle n. Mrs (BrE) (also Mrs. sự hoạt động.

thú vị. /nɔiz/ tiếng ồn. /'noubədi/ không ai. không mong muốn neck n.naturally adv. tự nhiên. /'nevə/ không bao giờ. adv. dễ chịu nicely adv. /nait/ đêm. adv. suýt neat adj.nevəðə'les/ tuy nhiên. /´niəli/ gần. nhất thiết unnecessary adj. /ni:s/ cháu gái night n. mới lạ newly adv. huyên náo noisily adv. mới mẻ. /´naisli/ thú vị. /´niə¸bai/ gần nearly adv. n. /´nevju:/ cháu trai (con anh. cần thiết. /'næt∫rəli/ vốn. /nek/ cổ need v. /nou/ không nobody (also no one) pron. /'neibə/ hàng xóm neighbourhood (BrE) (NAmE neighborhood) n. dễ bị kích thích.. pron.. tiếp nữa next to prep. /ˈnɜrvəs/ hoảng sợ. huyên náo .. hay lo lắng nervously adv. ở gần nearby adj. lo lắng nest n.. /nju:/ mới. /nekst/ sát. /´neibəhud/ hàng xóm. /´nesisərili/ tất yếu. mạng network n. rành mạch neatly adv. det. ngăn nắp necessary adj. thiết yếu necessarily adv.. gần. /net/ lưới... /´negətiv/ phủ định neighbour (BrE) (NAmE neighbor) n. /ni:tli/ gọn gàng. /'naiðə/ không này mà cũng không kia nephew n. làm tổ net n. sự huyên náo noisy adj. /'netwə:k/ mạng lưới. /´ni:dl/ cái kim. adv. /´nɔizili/ ồn ào. tuy thế mà new adj.. adv. /nest/ tổ. hệ thống never adv. không khi nào nevertheless adv. n. /'neitʃə/ tự nhiên. làng giềng neither det. mũi nhọn negative adj. /´nju:li/ mới news n. /'neivi/ hải quân near adj. prep. sự cần needle n. thiên nhiên navy n. /. /'nesəseri/ cần. /nju:z/ tin. ngăn nắp. không người nào noise n. modal v. can đảm nervous adj. ổ. /niə/ gần. tối no exclamation. /ni:d/ cần. /'nju:zpeipə/ báo next adj.. /nɜrv/ khí lực.. gần nice adj. chị. sắp. bên cạnh. /'nз:vзstli/ bồn chồn. /ni:t/ sạch. đương nhiên nature n. cận. em) nerve n. /ʌn'nesisəri/ không cần thiết. /nais/ đẹp. /´nɔizi/ ồn ào. dễ chịu niece n. v. thần kinh. tin tức newspaper n. lần sau. đòi hỏi.

Oct. có thể thấy được occasion n. để ý. tình trạng bình thường normally adv.. /ˈnoʊtɪsəbəl/ đáng chú ý. theo dõi obtain v. đáng để ý novel n.) n. chiếm lĩnh. /'nəƱtis/ thông báo. /nouz/ mũi not adv.) /nou´vembə/ tháng 11 now adv. /'nɔ:məl/ thường. hiện nay nowhere adv. v. không người.prefix none pron. /'ɒbviəs/ rõ ràng. v. /´ɔdli/ kỳ quặc. xuất hiện ocean n. /´nʌmbə/ số nurse n. giành được obvious adj. /ˈnʌθɪŋ/ không gì. adj. xảy đến. /'no:mзli/ thông thường. lời ghi chép. (thuộc) mục tiêu. nhận biết take notice of chú ý noticeable adj. /nau/ bây giờ. mục đích. đầu obey v. /´nɔnsəns/ lời nói vô lý. lẻ (số) .. tuân theo. phản đối. sự theo dõi observe v. vật thể. ˈɒbdʒɛkt . no. vô nghĩa nor conj. như thường lệ north n.non. ˈɒbdʒɪkt. ghi chú.. /obzə:'vei∫(ə)n/ sự quan sát. No. adv. /əbˈzə:v/ quan sát. chú ý. v. v. hiển nhiên obviously adv.. khách quan observation n. bình thường. adv. /'əuʃ(ə)n/ đại dương o’clock adv.. n. /'ɔbviəsli/ một cách rõ ràng. chiếm giữ occupied adj. /nə:s/ y tá nut n... yết thị. /nɔ:θ/ phía bắc. /nʌn/ không ai. /nout/ lời ghi. /'ɔkjupai/ giữ. /'nju:kliз/ (thuộc) hạt nhân number (abbr. /ɔd/ kỳ quặc. tuân lệnh object n. vật gì nonsense n. không ở đâu nuclear adj. /´nou¸wɛə/ không nơi nào. /o'bei/ vâng lời. (abbr. adj. /əˈkeɪʒən/ dịp. hiện giờ. phương bắc northern adj. /ə'kə:/ xảy ra.. /n. əbˈdʒɛkt/ vật. truyện November n. lẻ (số) oddly adv. ghi chép nothing pron. đầy (người) occur v. kỳ cục. chống lại objective n. /əb'tein/ đạt được. /nʌt/ quả hạch. /əb´dʒektiv/ mục tiêu. /з'keiЗnзli/ thỉnh thoảng. /no:/ cũng không normal adj. Nov. /ˈnɒvəl/ tiểu thuyết. rành mạch. (abbr. cơ hội occasionally adv. /'nɔ:ðən/ Bắc nose n. đôi khi occupy v. /nɔt/ không note n. /'ɔkjupaid/ đang sử dụng. không cái gì notice n..) /ɔk´toubə/ tháng 10 odd adj. kỳ cục. /klɔk/ đúng giờ October n.

bộ officer n. chống đối. /'o:dinəri/ thường. /'ɔpəreit/ hoạt động. khỏi. adj. /. n. kẻ thù opportunity n. sự trả giá office n. mở.. tiếp diễn once adv. đối chọi opposed to /ə´pouzd/ chống lại. /´ɔfisə/ viên chức. phản đối opposite adj. n. /ə'fi∫əli/ một cách trịnh trọng. điều khiển operation n. thẳng thắn opening n. luôn oh exclamation /ou/ chao. công chức officially adv. cảnh sát.. /ə'fiʃəl/ (thuộc) chính quyền. /´oupniη/ khe hở. ngay khi. ngỏ. bắt đầu. ôi chao.. sự bắt đầu. pron. trước mặt. đối lập. lỗi thời on prep.. sự đối nhau. v.. thời cơ oppose v.nənt/ địch thủ. quá trình hoạt động opinion n. /'ɔ:də/ thứ. đối thủ. lẫn nhau onion n. một cách chính thức often adv. /wʌn/ một. chỉ. một vật nào đó each other nhau.. văn phòng. /ə'pinjən/ ý kiến. /´ɔntu/ về phía trên. /¸ɔpə´ziʃən/ sự đối lập. ˌɒpərˈtyunɪti/ cơ hội.. oil n. có màu da cam order n. prep. adv.. adv. hay. /ɔ:f/ tắt. /on/ trên. khai mạc openly adv. bậc. conj. /´ɔfə/ biếu. duy nhất. /ould/ già old-fashioned adj. lễ khánh thành operate v. adv. cuộc tấn công offer v. khi mà. /ɔv/ or /əv/ của off adv. /´oupənli/ công khai. sự chống lại..ɔpə'reiʃn/ sự hoạt động.. /ˌɒpərˈtunɪti .. cho. n. tiếp tục. /'ɔfis/ cơ quan. một khi one number. quan điểm opponent n.. lên trên open adj. adj. adv. sự phản đối. mới onto prep. viên chức. làm khó chịu offensive adj. đối chọi.of prep. phe đối lập option n. điều trái ngược opposition n. đối diện. /ə'fens/ sự vi phạm. /'oupən/ mở. tặng. làm bực mình. /əʊkei/ đồng ý. /wʌns/ một lần. /əpəʊ. /ə´fensiv/ sự tấn công. v. ở trên... /əˈpoʊz/ đối kháng. rời offence (BrE) (NAmE offense) n. phản đối opposing adj. prep. /ˈʌnjən/ củ hành only adj. /з'pouziη/ tính đối kháng. chà. văn phòng. /'ɔpʃn/ sự lựa chọn orange n. /ɔɪl/ dầu OK (also okay) exclamation. /'ounli/ chỉ có 1. tán thành old adj. một người. lỗ. ra lệnh in order to hợp lệ ordinary adj. /'ɔpəzit/ đối nhau. sự khai mạc. ngược nhau.. cách. det. sự phạm tội offend v. sĩ quan official adj. /ə´fend/ xúc phạm. /'ɔ:fn/ thường. thông thường . này. /ɒrɪndʒ/ quả cam.

prep. /'peintiɳ/ sự sơn. bọc. bưu kiện. /'autput/ sự sản xuất. /ə'ridʒnəli/ một cách sáng tạo. /ou/ nợ. /ˌoʊvərˈkʌm/ thắng. được tổ chức origin n. /aut/ ngoài. của chúng mình ourselves pron.. n. đáng chú ý. quét sơn painting n. sản lượng outside n. /ɔ:t/ phải. tất cả. pron. /¸aut´stændiη/ nổi bật. /'ouvə/ bên trên. sự tổ chức organize (BrE also -ise) v. đóng gói. ngoài outstanding adj. mới mẻ. thuộc chúng ta. sản phẩm. /'pækit/ gói nhỏ page n. /´ounə/ người chủ. ở ngoài. n. gói package n.. p) /peidʒ/ trang (sách) pain n. độc đáo.. toàn thể. /pæk. /peint/ sơn. bên ngoài. /peintə/ họa sĩ . /peis/ bước chân. /´awə´selvz/ bản thân chúng ta..organ n. /adv. v. /'ɔridӡin/ gốc. outer ở phía ngoài. căn nguyên. /pæk/ gói. /´ʌðə¸waiz/ khác.. adj. lên trên overall adj.. nếu không thì. /´ɔ:gə¸naiz/ tổ chức. /´aut¸lain/ vẽ.. của chúng tôi. đầu tiên other adj. bản thân chúng mình. /ʌvn/ lò (nướng) over adv. nét ngoài output n. /auə/ của chúng ta. bó. /ə'ridʒənl/ (thuộc) gốc. chủ nhân pace n. /auəz/ của chúng ta. /'ɔ:gən/ đàn óoc gan organization (BrE also -isation) n.. tự chúng mình out (of) adv. /'peinful/ đau đớn. /"pækidzŋ/ bao bì packet n. /oun/ của chính mình. nhận. adv. (abbr. tự mình. thuộc chúng ta. vượt qua. ˈoʊvərˌɔl/ toàn bộ. ở ngoài outer adj.ɪdʒ/ gói đồ. nguồn gốc. bức họa. vôi màu. còn tồn lại oven n. pron. bức tranh painter n. ở ngoài nhà outdoor adj. bước pack v. ở xa hơn outline v. nguồn gốc. được sắp xếp. ra ngoài outdoors adv. đường nét. /'o:gзnaizd/ có trật tự. mặt khác ought to modal v. prep... có được (cái gì) own adj. hình dáng. /...ɔ:gənai'zeiʃn/ tổ chức. nhìn nhận owner n. nguyên bản originally adv. v. lên. thiết lập organized adj. cơ quan. cách khác. sự đau khổ painful adj. /pein/ sự đau đớn. của chúng mình ours pron. khắc phục.. hẳn là our det. đau khổ paint n. phác tảo. v. khởi đầu. sơn. /¸aut´dɔ:z/ ở ngoài trời.. đánh bại (khó khăn) owe v. hàm ơn. ở ngoài. adj. /'autdɔ:/ ngoài trời. bao gồm overcome v. /ˈʌðər/ khác otherwise adv. ngăn nắp. n. căn nguyên original adj. bản thân chúng tôi. của chúng tôi... prep. /'aut'said/ bề ngoài. chiến thắng. ˈoʊvərˈɔl . adv. nên. đóng kiện packaging n..

/pens/ đồng xu penny /´peni/ đồng xu pencil n. tương đương parent n.. mẹ park n. người pepper n. tường). yên tĩnh peak n. sự trôi qua. thanh toán. đảng pass v. /'penʃn/ tiền trợ cấp. /pi:s/ hòa bình. /'peərənt/ cha. /'pɑ:tnə/ đối tác.. /´pa:siη/ sự đi qua. thoáng qua. prep... /pɛə/ đôi. nhẫn nại. quốc hội part n. /pa:t/ phần. /pɑ:θ/ đường mòn. ngang qua passing n. sự cộng tác party n. /'pæsindʤə/ hành khách passport n. p) /´peni/ số tiền pension n. dĩ vãng. tiền bồi thường peace n. lương hưu people n. /´pa:s/ qua. cộng sự partnership n. /ˈpɑrti/ tiệc. /'pænl/ ván ô (cửa. phần nào đó partner n. nộp. n. pa nô pants n. /pei/ trả. n. chảo panel n. adj. chóp pen n. hành lang passenger n. dòng giống. khoanh vùng thành công viên parliament n. /pə´tikjuləli/ một cách đặc biệt. (abbr. /'pætə(r)n/ mẫu.pair n. /pa:k/ công viên. buổi liên hoan. v. bộ phận take part (in) tham gia (vào) particular adj. vườn hoa. ngắn ngủi passage n. dừng. tiền lương payment n. sự chịu đựng patient n. adv. lâu đài pale adj. /ˈpipəl/ dân tộc. cá biệt particularly adv. đùi paper n. thái bình.. kiên nhẫn. cây ớt . sự tạm nghỉ. qua path n. /'pi:sfl/ hòa bình. /pænts/ quần lót. số tiền trả. quá.. /´peiʃəns/ tính kiên nhẫn. /´pa:tli/ đến chừng mực nào đó. nhợt pan n. /'pɑ:ləmənt/ nghi viện. kiên trì. khuôn mẫu pause v. đỉnh. /'peim(ə)nt/ sự trả tiền. /pi:k/ lưỡi trai. /ˈpælɪs/ cung điện. sự trôi qua. /'peiʃənt/ bệnh nhân. /´pa:spɔ:t/ hộ chiếu past adj. n. bền chí pattern n. /pə´tikjulə/ riêng biệt. /pæn . nhẫn nại. sự hòa thuận peaceful adj. /´pensil/ bút chì penny n. adj. riêng biệt partly adv. /´pa:tnəʃip/ sự chung phần. /pɔ:z/ tạm nghỉ.. /pɑ:st/ quá khứ. /´peipə/ giấy parallel adj. sự tạm ngừng pay v. /´pepə/ hạt tiêu.pɑ:n/ xoong. vượt qua. /pen/ bút pence n. /ˈpæsɪdʒ/ sự đi qua. /'pærəlel/ song song. cá biệt. hướng đi patience n.. /peil/ taí. cặp palace n.

/´paiələt/ phi công pin n. (BrE) /ˈpɛtrəl/ xăng dầu phase n. thường xuyên permanently adv. /´pə:fiktli/ một cách hoàn hảo perform v. đóng cọc. về phần rôi. /'pə:mit/ cho phép. /feiz/ tuần trăng. thời gian. làm. lít (bia. cá tính persuade v. thân thể physically adv. vật cưng. đống. nhà nhiếp ảnh photography n. /´pə:sənəli/ đích thân. ghim. sự thực hiện. /paɪl/ cọc. đồng tiền pig n. /pə:/ cho mỗi per cent (NAmE usually percent) n. theo luật tự nhiên physics n. /fɪˈlɒsəfi/ triết học. chụp ảnh photographer n.) /´foutə¸gra:f/ ảnh. có lẽ period n. tình trạng tốt. /pə'miʃn/ sự cho phép. người trình diễn perhaps adv. /´fizikl/ vật chất. /pə:sə'næləti/ nhân cách.. /pə'hæps/ có thể. giấy phép permit v. vĩnh cửu permission n. v. /´fizikli/ về thân thể. /fə´tɔgrəfə/ thợ chụp ảnh. riêng tư personally adv. cho cơ hội person n. 473 lít). /piηk/ màu hồng. /'pə:snl/ cá nhân. /pə'sweid/ thuyết phục pet n. pin. v. /pə´fɔ:m/ biểu diễn. /pi:s/ mảnh. phần trăm perfect adj. panh.. /'piəriəd/ kỳ. đào. /freiz/ câu. chồng. xé picture n. thời kỳ philosophy n. đối với tôi personality n. thời đại permanent adj. người được yêu thích petrol n. thành ngữ. bức ảnh.. /pik/ cuốc (đất). sự biểu diễn performer n. /´foutə¸kɔpi/ bản sao chụp. sự thi hành. /fə´tɔgrəfi/ thuật chụp ảnh. adv. triết lý photocopy n. khoét (lỗ) pick sth up cuốc.. sữa) a pint of beer + một panh bia . /'pə:mənəntli/ cách thường xuyên. bức họa piece n. /pet/ cơn nóng giận. kẹp pink adj. /ˈpɜrsən/ con người. tư. cụm từ physical adj. / pə'fekt/ hoàn hảo perfectly adv. n. /'fiziks/ vật lý học piano n. pt) /paint/ Panh (đơn vị (đo lường) ở Anh bằng 0. người personal adj. giai đoạn. vĩnh cửu. ở Mỹ bằng 0. /'piktʃə/ bức vẽ.per prep. (also photo n. vỡ. nghề nhiếp ảnh phrase n. /pə'fɔ:məns/ sự làm. /pig/ con lợn pile n. /pə´fɔ:mə/ người biểu diễn. /'pjænou/ đàn pianô.. 58 lít.. dương cầm pick v. /´pil/ viên thuốc pilot n. v.. v. (thuộc) cơ thể. sao chụp photograph n. adj.. bản thân. nhân phẩm. hoa cẩm chướng. /pin/ đinh ghim. /'pə:mənənt/ lâu dài. thời kỳ. hoàn hảo pint n. mẩu. chất chồng pill n. thực hiện performance n. tính cách. (abbr.

.) pitch n. đồ án. dịu dàng.m..) abbr. /ˈpɔɪzən/ chất độc. chất phác plan n. đầu hắc ín pity n..M. /plæn/ bản đồ. /pip'emз/ quá trưa. khó chịu.ə si/ chính sách polish n. /'pleiз/ người chơi 1 trò chơi nào đó (nhạc cụ) pleasant adj. /pit∫/ sân (chơi các môn thể thao). dự kiến planning n. trái đất.zən. /plɔt/ mảnh đất nhở. /'plenti/ nhiều (s. làm cho láng polite adj. /'pouim/ bài thơ poetry n. lịch sự . chậu..) police n. n.. adj. thân mật unpleasant adj.). /pə'li:s/ cảnh sát. tấm kim loại platform n. /paip/ ống dẫn (khí. thềm.. túi tiền poem n. vót. tẩm thuốc độc poisonous adj. /plænniη/ sự lập kế hoạch. sân ga play v. nước láng. đánh bóng. đồ thị.. mặt bằng planet n. dễ thương. /pleit/ bản. thân mật pleasantly adv. /'pɔkit/ túi (quần áo.əs/ độc. dựng đồ án plug n..lượng). /'pouliʃ/ nước bóng. được cử hành. đánh thuốc độc. chỉ sự thừa.. v. đánh. mong. cộng. đáng thương place n.. sự mọc lên.. dễ chịu pleased adj.k. được tổ chức plain adj. /plʌg/ nút (thùng. bệnh pole n. /ʌn'plezənt/ không dễ chịu.pipe n. có chất độc. /pleis/ nơi. làm nhọn. sự quy hoạch plane n. vẽ bản đồ. sự sung túc. ý thích plenty pron. /'plæstik/ chất dẻo. tối pocket n. /pli:zd/ hài lòng pleasure n.) pointed adj. đơn giản. bệ. điều thú vị. /plei/ chơi.phú plot n. /plʌs/ cộng với (số.. det.. vẽ sơ đồ.. dễ thương. trận đấu player n. /´plænit/ hành tinh plant n. trồng.. bồn. (NAmE also P. /'pol. /´pli:siη/ mang lại niềm vui thích. khó ưa please exclamation... gây chết.. v. /'plezəntli/ vui vẻ.. điều đáng tiếc. quảng trường take place xảy ra. gieo plastic n. lập kế hoạch. điều thích thú. adj. conj. ý muốn. có đầu nhọn poison n. n. /pɔɪ. /´piti/ lòng thương hại. trong xe hơi). thêm vào p. point mũi nhọn. chất thơ point n. v. sự vui chơi. /plænt . adv. /ˈplɛʒuə(r)/ niềm vui thích.. trò chơi. dấu cộng. người. /pəˈlaɪt/ lễ phép. công an policy n. địa điểm.) plus prep. /´pɔintid/ nhọn. vừa lòng. /'pleznt/ vui vẻ. /plein/ mặt phẳng. /plein/ ngay thẳng.. /poul/ người Ba Lan. làm bằng chất dẻo plate n. v. nước. chiều.. kế hoạch. /'plætfɔ:m/ nền. n. cực (nam châm. thuốc độc. /pli:z/ làm vui lòng. vui lòng. /'pouitri/ thi ca. v. xin mời pleasing adj. v. sơ đồ. chấm (câu. v.. sự p... v. plɑnt/ thực vật. điểm. bục..

lịch sự political adj. nội lực. nổ bốp popular adj. triển vọng possible adj.. /pu:l/ vũng nước. bình. potato n. /pə'litikl/ về chính trị. rõ ràng. có thể thực hiện possibly adv. /´præktikəli/ về mặt thực hành. /pɒp.. /pə'zes/ có. dân số. giội powder n. tài năng.. bưu kiện. đề ra position n. sức mạnh. kỹ tính precisely adv. bể bơi. cần thận predict v. v. năng lực. /pɒt/ can. /'pɔsibəl/ có thể. v. khen ngợi. tiên đoán. (BrE) /´præktis/ thực hành. /pə'teitou/ khoai tây potential adj.. tôn thờ. thận trọng. /puə/ nghèo pop n.. /. /pri´saisli/ đúng. có thể chấp nhận được post n. v. chỗ positive adj. đặt. quyền lực powerful adj. tỉ mỉ. /preiz/ sự ca ngợi. lạc quan possess v. có tính chính trị politically adv. chính khách politics n. /pri'dikt/ báo trước. /pri´sais/ rõ ràng. được nhiều người ưa chuộng population n. tán dương prayer n.pɔpju'leiʃn/ dân cư. /'ɔfis/ bưu điện pot n. khả năng. khôn ngoan. thực tiễn practise v. /¸pɔsi´biliti/ khă năng. /pɔ:t/ cảng pose v. tập luyện praise n. (BrE. /'pɔzətiv/ xác thực. vật sở hữu possibility n. tiềm ẩn pound n. quan điểm chính trị pollution n. phong cách dân gian hiện đại. dự báo . bụi power n. /pəˈlaɪtli/ lễ phép. thực tế practically adv. n. /pəˈzɪʃən/ vị trí. /pɔ:/ rót. /pə'zeʃn/ quyền sở hữu. n. /poʊst/ thư. có thể. /ˈpræktɪkəl/ thực hành. /'pɔlitiks/ họat động chính trị. lòng tôn kính. /pəˈtɛnʃəl/ tiềm năng. NAmE). /paund/ pao . chính xác. /prɛər/ sự cầu nguyện precise adj. /'paudə/ bột. lọ. /pə'litikəli/ về mặt chính trị. gửi thư post office n. tiềm lực potentially adv. /´pauəful/ hùng mạnh. sự đặt. đổ. (thuộc) nhân dân. về chính phủ. /´pɔpjulə/ có tính đại chúng. chiếm hữu possession n. NAmE pɑːp/ tiếp bốp. sảo quyệt politician n. /pəˈtɛnʃəlli/ tiềm năng. đời sống chính trị.đơn vị đo lường pour v. /pəˈluʃən/ sự ô nhiễm pool n. thực tế practice n. v. đề ra. (NAmE) /´præktis/ thực hành. mật độ dân số port n. /ˈpauə(r)/ khả năng.politely adv. chính xác. tích cực.. /pouz/ đưa ra. hồ bơi poor adj. sự tán dương. hùng cường practical adj. /¸pɔli´tiʃən/ nhà chính trị. /´pɔsibli/ có lẽ..

/'premis/ biệt thự preparation n. /pri'zə:v/ bảo quản. ưu tiên priority n. tổng thống press n. chuẩn bị prepared adj. đầu tiên prime minister n. vừa phải. xuất bản. /prai´ɔriti/ sự ưu tế. thuật in. /ˈprɪzən/ nhà tù prisoner n. xinh xắn. sự hãnh diện. /'preʃə/ sức ép.. /pri'vent/ ngăn cản. /(v)pri'zent/ and /(n)'prezənt/ có mặt. /ˈpriviəs/ vội vàng. kỹ sảo in printer n. /pri'tend/ giả vờ. giàu trí tưởng tượng. n. /´printiη/ sự in. n.. ngày hôm trước). riêng privately adv. /´printə/ máy in. hiện nay. bóp. /. có lẽ pretend v. xinh. ngăn chặn. đẹp prevent v.. /print/ in. có khả năng probably adv. áp lực. thợ in prior adj. /praid/ sự kiêu hãnh. /´prezidənt/ hiệu trưởng. /pri'zju:məbli/ có thể được. vât hiện diện present adj. cái được ưa thích hơn pregnant adj. /´praimərili/ trước hết. v.prezen'teiʃn/ bài thuyết trình. /´prɔbəbl/ có thể. /'prezns/ sự hiện diện. giữ gìn president n. v. sự ưa hơn. hấp tấp. /prais/ giá pride n. /'prefərəns/ sự thích hơn. /ˈpraɪvɪt/ cá nhân. /pri'peəd/ đã được chuẩn bị presence n. /prins/ hoành tử princess n. /pri'fə:/ thích hơn preference n. áp suất presumably adv. quyền ưu tiên prison n. trước (vd. /ˈprɪnsəpəl/ cơ bản. tự phụ priest n. hiện thời. sự có mặt. trước đây price n. /'praiməri/ nguyên thủy. ngăn ngừa previous adj. sự nén. nguyên lý. sự chuẩn bị prepare v. nguyên tắc print v. thầy tu primary adj. /'praɪə(r)/ trước. chủ yếu. /pri:st/ linh mục. bày tỏ. /´prɔbəbli/ hầu như chắc chắn .. nén. sự giới thiệu preserve v. trình bày presentation n. làm ra vẻ pretty adv. hiện diện. giới thiệu. /¸prepə´reiʃən/ sự sửa soạn. sự trình diện. nguyên sinh. sự ấn. sơ cấp. thời cổ đại. /ˈprɪzənə(r)/ tù nhân private adj. giả bộ. /'priti/ khá. /pri´peə/ sửa soạn. giải thưởng probable adj. người. /´pri:viəsli/ trước. /ˈpraɪvɪtli/ riêng tư. chủ tịnh. /'pregnənt/ mang thai. tiểu học primarily adv. adj.. /praiz/ giải. tính kiêu căng. ấn pressure n. sự in ra printing n. cá nhân prize n. sáng tạo premises n. /pres/ sự ép. đầu tiên.prefer v. ép. /prin'ses/ công chúa principle n.. ưu tiên previously adv. /´ministə/ thủ tướng prince n.

/prə´dju:sə/ nhà sản xuất product n. /prə¸nʌnsi´eiʃən/ sự phát âm proof n. đất đai. /prəˈmoʊt/ thăng chức. nghề nghiệp professional adj. nhà cửa. đưa ra prospect n. của cải. miễn là pint n. ˈprɒdʒɪkt . một cách hãnh diện prove v. v. sự kiểm chứng proper adj.. /proceed/ tiến lên. /´prɔspekt/ viễn cảnh. thích hợp properly adv. bằng chứng. dự án. chứng minh provide v. đề xuất propose v. /prə´si:dʒə/ thủ tục proceed v. v. sự cân đối proposal n. phản kháng proud adj. /´prɔpəli/ một cách đúng đắn. /prə'pɔ:ʃn/ sự cân xứng. v. giục. /n. /paint/ panh (= 0. che chở protection n. /'prougres/ sự tiến tới. chế biến. prəˈdʒɛkt/ đề án. cung cấp.=0. chế tạo producer n. kiêu hãnh proudly adv. thích đáng. /prɒmpt/ mau lẹ. xúi. /pru:v/ chứng tỏ.. /praud/ tự hào. ngay lập tức pronounce v. v. sự tiến triển. nhắc nhở promptly adv. /prə'feʃənl/ (thuộc) nghề. /prəˈfɛsər/ giáo sư. 58 lít (E). n. kế hoạch promise v. toàn cảnh. /pru:f/ chứng. đề xuất. giảng viên profit n. /´prɔmptli/ mau lẹ. tiến triển. /proudly/ một cách tự hào. chế tạo profession n. /´prougræm/ chương trình. /´prɔdʌkt/ sản phẩm production n. (BrE) /´prougræm/ chương trình progress n. lợi nhuận program n. /'prɔpəti/ tài sản. . v. quy trình.. /prə´dʌkʃən/ sự sản xuất. /prə'mou∫n/ sự thăng chức. kế hoạch.. điều khó giải quyết procedure n. n. sự phản kháng. theo duổi. /prə'tekt/ bảo vệ.. /'prɔdju:s/ sản xuất. thăng cấp promotion n. mong chờ protect v. nhanh chóng. hứa. sự che chở protest n. lên chương trình programme n. phát âm pronunciation n. lợi ích. chu cấp provided (also providing) conj. dự kiến. thông báo. v. /ˈprɒfɪt/ thuận lợi. /'prɔpə/ đúng. v. nghề nghiệp. /prə´feʃ(ə)n/ nghề. /prə'tek∫n/ sự bảo vệ. /'prouses/ quá trình. phản đối. dự phòng. sự thăng cấp prompt adj. bất động sản proportion n. lời hứa promote v. /ˈprəʊ. phát triển project n. một cách thích đáng property n. tiếp diễn process n.. 473 lít (A)). /prəˈnaʊns/ tuyên bố. /prə'vaid/ chuẩn bị đầy đủ. /'prɔbləm/ vấn đề. sự tiến triển. ˈprɒdʒɛkt . triển vọng.test/ sự phản đối. chuyên nghiệp professor n.. xử lý produce v. tiến bộ. chứng cớ. /prə´vaidid/ với điều kiện là. /prǝ'prouz/ đề nghị.problem n. gia công. /prə'pouzl/ sự đề nghị..

điều kiện qualified adj. công khai publicly adv.. phẩm chất quantity n. /'pə:t∫əs/ sự mua. sự trừng trị pupil n. trừng phạt punishment n. /pʌntʃ/ đấm. thụi. sự tậu. yên lặng. /pul/ lôi. công chúng. n. tiệm rượu public adj. radio rail n. /puʃ/ xô đẩy. n. /'pʌbli∫/ công bố. /´pʌbliʃiη/ công việc. /'pʌblik/ chung. /kwait/ hoàn toàn. /ˈkwɒntɪti/ lượng. sự lôi kéo. /ˈkwɒləˌfaɪd/ đủ tư cách. /´pjuəli/ hoàn toàn. /'pΔblikli/ công khai. /reis/ loài. cú thụi punish v. /´reisiη/ cuộc đua radio n. sắm.pub n. /ˈkwɛstʃən/ câu hỏi. mua. /'kwɔ:tə/ 1/4. khả năng chuyên môn qualify v. /kwit/ thoát. công cộng publication n. tậu pure adj. /'pə:pəs/ mục đích. yên tĩnh quietly adv. /reil/ đường ray . sự quảng cáo publish v. /pjuə(r)/ nguyên chất. cố ý. n. /'pʌniʃ/ phạt. chủng.. ban bố.kwalifi'keiSn/ phẩm chất. thoát ra quite adv. số lượng quarter n. (especially BrE) /ˈpju:pl/ học sinh purchase n. công cộng. /pʌb'lɪsətɪ / sự công khai. yên lặng.. /. đi (giày) put sth out tắt. chỉ là purple adj. quả đấm. /'kwaiət/ lặng. giật. v. đội (mũ). /ˌpʌblɪˈkeɪʃən/ sự công bố. /pə'sju:/ đuổi theo.. màu tía purpose n. n. chất vấn quick adj. /'´kwɔli¸fai/ đủ khả năng. = publicyhouse quán rượu. để. kéo. điều kiện. /'kwiətli/ lặng. hỏi. sự giật punch v. n. /put/ đặt. đuổi bắt push v. 15 phút queen n. trong lành purely adv. /'kwɔliti/ chất lượng.. cho vào put sth on mặc (áo). /´reidiou/ sóng vô tuyến. v. tinh khiết. khả năng quality n. nhân dân in public giữa công chúng. v. có màu tía. ý định on purpose cố tình. có chủ tâm pursue v. nghề xuất bản pull v. yên tĩnh quit v. đua racing n. sự xuất bản publicity n. /'pʌniʃmənt/ sự trừng phạt. năng lực. dập tắt qualification n. /´kwikli/ nhanh quiet adj. xuất bản publishing n. giống. /ˈpɜrpəl/ tía. /kwi:n/ nữ hoàng question n. /kwik/ nhanh quickly adv.. hầu hết quote v.. /kwout/ trích dẫn race n. đủ tư cách.. sự xô đẩy put v. cuộc đua.

rekəg'niʃn/ sự công nhận. nhận diện. /´ri:sənt/ gần đây. phạm vi. /´ri:də/ người đọc. /ræɳk/ hàng. /reiz/ nâng lên. /rein/ mưa. phản ứng reaction n. /ri´kɔ:l/ gọi về. /'rekən/ tính. cơn mưa. /ri'sep∫n/ sự nhận. loại. ở đằng sau reason n. /'rɑ:ðə/ thà. đi đến. /ri:ə'listik. có thật really adv. /rekə'mend/ giới thiệu. sự thừa nhận recognize (BrE also -ise) v. /ri:'ækʃn/ sự phản ứng. tiến cử. hơn rather than hơn là raw adj. thừa nhận recommend v. còn nguyên chất re. /'ræpid/ nhanh. /reə/ hiếm. /riəl/ thực. ngẩng lên range n. tới react v. /´ri:diη/ sự đọc reader n. /´ri:səntli/ gần đây. thực ra.. nhặc lại. sự thu. /'reilwei/ đường sắt rain n. thực tế. adj. /'riəlaiz/ thực hiện. v. nhanh chóng rare adj. ít khi rate n. dãy rapid adj. /'redi/ sẵn sàng real adj. thực tại realize (BrE also -ise) v. bản thu. công nhận. v. thực sự realistic adj. khuyên bảo record n. /reɪndʒ/ dãy. sự tiếp nhận. ở đằng sau. hàng. đơn thuốc receive v. lý lẽ reasonable adj.prefix reach v. mưa raise v. /ri:'æliti/ sự thật... /rɪər/ phía sau. /ri:tʃ/ đến. /ʌnˈrizənəbəl/ vô lý recall v. sắp xếp thành hàng.. lĩnh. /ri:d/ đọc reading n. sự ghi.railway (BrE) (NAmE railroad) n.. /. v.. thô. thực tế. /'rekəgnaiz/ nhận ra. đếm recognition n. độc giả ready adj. /ri´si:t/ công thức.. /'ri:zn/ lý do. gợi lại receipt n. /rɔ:/ sống (# chín). v. ghi chép .. tốc độ rather adv. /'reзli/ hiếm khi. thu. mới đây recently adv. hợp lý reasonably adv. thích. đề nghị. ít rarely adv. /´ri:zənəbl/ có lý. /reit/ tỷ lệ. sự đón tiếp reckon v. còn hơn. đưa lên. dãy. nhanh chóng rapidly adv. / 'ræpidli / nhanh. thu recent adj. /´rekɔ:d/ bản ghi. /'riəli/ thực. BrE also riə-/ hiện thực reality n. mới đây reception n. triệu hồi. /´ri:zənəblli/ hợp lý unreasonable adj. trình độ rank n. /ri´ækt/ tác động trở lại. /ri'si:v/ nhận. thực hành rear n. sự phản tác dụng read v.

sổ. cái gì relation n. /red/ đỏ. cái còn lại . liên quan related (to) adj. sự thu âm recover v. vẫn còn như cũ remaining adj. phóng thích. đối với (vấn đề. màu đỏ reduce v. có quan hệ với ai. /ri'leitid/ có liên quan. phát hành. sự hối tiếc regular adj. /'ri:ʤekt/ không chấp nhận.recording n. hối tiếc. tin tưởng vào remain v. n. đều đặn regularly adv. /ri´kɔ:diη/ sự ghi. /'rəgjulə/ thường xuyên. thoát khỏi. thoải mái relaxing adj. bớt. sự khước từ refuse v. /'relətiv/ có liên quan đến. /ri´ga:diη/ về. /re'meins/ đồ thừa. cải tạo refrigerator n. /ri'leit/ kể lại. miền regional adj. sự quan tâm. n. /'ri:dʒən/ vùng. n. /ri'li:f/ sự giảm nhẹ. n. n. điều lệ. /´regjuləli/ đều đặn. /'refərəns/ sự tham khảo. /'ri:'kʌvə/ lấy lại. /rɪˈfyuz/ từ chối. sự chú ý (lời chúc tụng cuối thư) regarding prep. /'relətivli/ có liên quan. sự cải thiện. /ri´fɔ:m/ cải cách. sự cải cách. /ri'læksiɳ/ làm giảm. /ri´læks/ giải trí. thuật lại. hỏi ýe kiến reflect v. /rɪˈlɪdʒən/ tôn giáo religious adj. /'redʤistə/ đăng ký.. /ri´lækst/ thanh thản. ghi vào sổ. /ri'leiʃn/ mối quan hệ. quy tắc reject v. cái nhìn. sự trợ cấo.. mối liên lạc relative adj. máy ghi regret v. địa phương register v. phóng thích. /ri'gɑ:d/ nhìn. liên hệ. /riˈmein/ còn lại. đại từ quan hệ relatively adv. sự phát hành relevant adj.. sự làm cho khuây khỏa. /ri'dju:s/ giảm. nhắc đến reference n. xem.. giành lại red adj. thả. /ri'gret/ đáng tiếc. /´reləvənt/ thích hợp. về việc. /ri´meiniη/ còn lại remains n. người có họ. sự đền bù religion n. n. có quan hệ relax v. cải thiện. sự liên quan. tin cậy. loại bỏ. /ˈridʒənl/ vùng. đánh giá. lòng thương tiếc. nghỉ ngơi relaxed adj. giảm bớt reduction n.. /ri'fridЗзreitз/ tủ lạnh refusal n. có liên quan relief n.. tham khảo. /ri´lai/ tin vào. sự hạ giá refer to v. phản hồi. n.) region n... bớt căng thẳng release v. ám chỉ. /ri'li:s/ làm nhẹ. /ri´dʌkʃən/ sự giảm giá. /ri´fju:zl/ sự từ chối. sự giải thoát. sổ sách. thường xuyên regulation n. khước từ regard v. bác bỏ relate v. liên lạc relationship n. cải tạo. /ri'lidʒəs/ (thuộc) tôn giáo rely on v.. sự thả. /ri'flekt/ phản chiếu. /ri'lei∫ən∫ip/ mối quan hệ. /¸regju´leiʃən/ sự điều chỉnh. phản ánh reform v.

/riˈmaind/ nhắc nhở. /'rezidənt/ người sinh sống. sự để dành. khác thường remember v. /´reskju:/ giải thoát. chỉnh tu. yêu cầu. khác thường remarkably adv.ponsз'biliti/ trách nhiệm. v.ri:prə'dju:s/ tái sản xuất reputation n.ʃən/ sự hạn chế. /ri'kwest/ lời thỉnh cầu. /ris. gợi nhớ remote adj. sự để ý. nhận xét. đáng để ý. tượng trưng reproduce v. đăng ký trước. mẫu.) resort n. /ri'zist/ chống lại. sự giải thoát. sự kháng cự resolve v. trả lời response n. /ri'peə/ sửa chữa. /ri'mout/ xa.. đại diện. /riˈspekt/ sự kính trọng. chú ý.repju:'teiʃn/ sự nổi tiếng. /ri'spond/ hưởng ứng. yêu cầu. đặt trước. sự đăng ký trước resident n. để dành. cứu nguy.. quy định requirement n. phê bình. /ri´zɔ:t/ kế sách. câu trả lời. sự cứu nguy research n. sự chịu trách nhiệm . /ri'mu:v/ dời đi. đáng để ý. luật lệ.repri'zentətiv/ điều tiêu biểu. điều kiện hạn chế reserve v. yêu cầu require v. /ri´pi:tid/ được nhắc lại. v. sự phản đối. /ri'so:s/ tài nguyên. thủ tục rescue v. v. sự lễ phép. /ri'pi:t/ /ri'pi:t/ nhắc lại. miêu tả. thay mặt representative n. /rez. n. adj. đề nghị. nổi danh request n. khách trọ. v. việc dọn nhà. kiên quyết (làm gì). sự hưởng ứng. /rɪpleɪs/ thay thế reply n. trú ngụ. /ri'mɑ:k/ sự nhận xét. khó khăn. /ri'kwaiə(r)/ đòi hỏi. /. n. được lặp lại repeatedly adv. chú ý remarkable adj. thường trú resist v. khâm phục respond v. biểu hiện. sự chỉnh tu repeat v. kính trọng. v. bản báo cáo..əveɪ. sự dự trữ.. đại diện. kế sách. phương kế resource n. dời đi remove v.. hình dung. /rentid/ được thuê. /. n. thuê rented adj. adj. lặp lại repeated adj. sự sửa chữa. hồi âm report v.. phản đổi. thủ đoạn respect n. trả lời. xa xôi. có nhà ở. tôn trọng. /ri'ma:kəb(ə)l/ đáng chú ý. lời đề nghị. cho thuê. /ri'plai/ sự trả lời. nhớ lại remind v. /ri'zЗ:v/ dự trữ.remark n. phê bình. thỉnh cầu. sự đáp lại responsibility n.. n. giải quyết (vấn đề. /rent/ sự thuê mướn. sự đặt trước. /ri'mu:vəl/ viêc di chuyển. /ri´pi:tidli/ lặp đi lặp lại nhiều lần replace v. kháng cự resistance n. sự hồi âm. /rɪˈspɒns/ sự trả lời. /ri'sз:tʃ/ sự nghiên cứu reservation n. /. bản tường trình represent v. tượng trưng. xa cách removal n... /ri´zistəns/ sự chống lại. /rɪˈmɛmbər/ nhớ. di chuyển rent n. được mướn repair v. /repri'zent/ miêu tả. phản ứng lại. để ý... sự đòi hỏi. tường trình.. /ri'zɔlv/ quyết định. /ri'ma:kəb(ə)li/ đáng chú ý. /ri'pɔ:t/ báo cáo. cư trú. /rɪˈkwaɪərmənt/ nhu cầu.

điện. những người. mạo hiểm. /. /raid/ đi. /raivl/ đối thủ. sự trở về reveal v.. bởi. phần thưởng. /roʊd/ con đường. /rɪˈdɪkyələs/ buồn cười.. /ri'tein/ giữ lại. đối địch. /roul/ vai (diễn). /'rivə/ sông road n. mọc (mặt trời). khám phá reverse v. /raɪs/ gạo. người đi xe đạp ridiculous adj. /rɔb/ cướp. /rɔk/ đá role n. nơi hẻo lánh. n. /ri´vju:/ sự xem lại. ngược lại. giới hạn restricted adj. đường đi riding n. tiết lộ. n. sửa chữa lại. về hưu retired adj. cưỡi (ngựa). cơm. bên phải rightly adv. xem xét lại revise v. thưởng công rhythm n... v. v. sự nghỉ việc return v. cái còn lại. mà ra. nhớ được retire v. /rest / sự nghỉ ngơi. n. lố lăng right adj. /´raidiη/ môn thể thao cưỡi ngựa. sự đọc lại. biểu lộ.responsible adj. liều rival n. v. /´raitli/ đúng. sự sửa lại. điều phải. xe đạp) rider n. /´restərɔn/ nhà hàng ăn. có giới hạn. /risk/ sự liều. /ris´triktid/ bị hạn chế. tốt. hẻo lánh. v. điều thiện. thóc. /ri'tə:n/ trở lại. gì rest n. rút về. /ri'vaiz/ đọc lại. kết quả là. adv. phải. làm lại. trả lại. dậy. giàu có rid v. đúng. lúc nghỉ. chịu trách nhiệm trước ai. nghỉ ngơi the rest vật. /ri'wɔ:d/ sự thưởng. đứng lên. phải.. tốt. đã nghỉ việc retirement n.. mặt trái review n. v. adj.. hiệu ăn restore v.. thưởng. địch thủ. cây lúa rich adj. sự ôn lại revolution n.. vùng cấm restriction n. cái khác restaurant n.. sự đi. /ri'strik∫n/ sự hạn chế. sự trở lại. v. vai trò . thôi. /riˈvi:l/ bộc lộ. v. /ri´taiəd/ ẩn dật. ôn lại revision n. có lý ring n. /raiz/ sự lên. phục hồi lại restrict v. đã về hưu. /ris´tɔ:/ hoàn lại. sửa lại.. /ri´taiə / rời bỏ. phát hiện. sự đi xe (bus. sự về hưu. /ritʃ/ giàu. retain v. sự tăng lương.revə'lu:ʃn/ cuộc cách mạng reward n. /'riðm/ nhịp điệu rice n. /ri'və:s/ đảo.. /rid/ giải thoát (get rid of : tống khứ) ride v. nghỉ việc. cạnh tranh river n. /ri´viʒən/ sự xem lại. sự xét lại. do. /rait/ thẳng. xem lại. ngay. đeo nhẫn cho ai rise n. lấy trộm rock n. n. đường phố rob v. sự giới hạn result n. /ris´trikt/ hạn chế. /ri'zʌlt/ kết quả.. lố bịch.. thành đạt risk n. /rɪˈtaɪərmənt/ sự ẩn dật. /riɳ/ chiếc nhẫn. trở về. /ri'spɔnsəbl/ chịu trách nhiệm về. nghỉ. thăng cấp... điều trái ngược. /´raidə/ người cưỡi ngựa.

/seif/ an toàn. đơn giản ruin v. adv. sự xông lên. n. nữ hoàng. điều khiển ruler n. lời đồn run v. /ˈrumər/ tin đồn.. lởm chởm roughly adv. lăn. /raund/ tròn. n. /ru:dli/ bất lịch sự.. /ru:d/ bất lịch sự. /´raundid/ bị làm thành tròn. /rʌb/ cọ xát. vùng nông thôn rush v. sự lao vào. lao vào. /ru:l/ quy tắc. đáng tin safely adv. /rʌn/ chạy. làm phá sản. cuốn. /rou/ hàng. dây thừng. sự đổ nát. chuỗi rough adj. chỉ huy. /seil/ đi tàu. bỏ vào bao sad adj. v. /'rʌniɳ/ sự chạy. buồn bã sadly adv. đóng bao. cuộn romantic adj. lệ thường. thô sơ. cuộc chạy đua runner n. /'sædli/ một cách buồn bã.. /'rʌfli/ gồ ghề. lộ trình. đơn giản rudely adv.. /sæk/ bào tải. /'seiliɳ/ sự đi thuyền sailor n. luật lệ. rau sống . hoàng gia rub v. /´rʌbə/ cao su rubbish n. đáng buồn là. tán rubber n. thông thường row NAmE n. /'roul/ cuốn. /seifli/ an toàn. adj.. /'sæləd/ sa lát (xà lách trộng dầu dấm). vòng quanh. cuộn. quấn. không may mà sadness n. /ru:in/ làm hỏng. rễ rope n. nóc room n. n. xô đẩy. /ru:f/ mái nhà. thủ tục. xung quanh rounded adj. thô lỗ. thuyền. buồm. người trị vì. /ru:ind/ bị hỏng. chắc chắn. /´rʌnə/ người chạy rural adj. xoa bóp. sự chắc chăn sail v. /ru:'ti:n/ thói thường. /sæd/ buồn. n. v. sự hỏng.. /ru:t/ đường đi. nhổ neo.. /roʊˈmæntɪk/ lãng mạn roof n. cánh buồm. /´ru:lə/ người cai trị. /'sædnis/ sự buồn rầu. điều lệ. thường lệ. bị đổ nát. sự lăn tròn. v. n... /rum/ phòng.roll n. sự xô đẩy sack n. thước kẻ rumour n. phát triển đầy đủ route n. /ˈrɔɪəl/ (thuộc) vua. sự chạy running n.. /rʌ∫/ xông lên. chắc chắn. nghiền. đáng tin safety n. làm đổ nát. /ru:t/ gốc. sự buồn bã safe adj. bị phá sản rule n. (especially BrE) /ˈrʌbɪʃ/ vật vô giá trị. /´ruərəl/ (thuộc) nông thôn. chuyến đi bằng thuyền buồm sailing n. rác rưởi rude adj.. prep. buồng root n. bỏ đi. /'seifti/ sự an toàn. /roʊp/ dây cáp. dãy royal adj. thô lỗ. xâu. /rᴧf/ gồ ghề. sự phá sản ruined adj. thô sơ. cai trị. lởm chởm round adj. /seilə/ thủy thủ salad n. tuyến đường routine n.

có tính khoa học scientist n.. cũng như thế. /skɔ:/ điểm số.. sơ đồ school n. /´ʃkedju:l/ kế hoạch làm việc.. pron. /si:/ biển seal n..saiən'tifik/ (thuộc) khoa học. vừa ý. lên kế hoạch scheme n. làm vừa ý Saturday n.salary n..sætis'fæk∫n/ sự làm cho thỏa mãn. /skri:m/ gào thét. nước chấm save v. (abbr. tỷ số. /´seiviη/ sự cứu. v. /ski:m/ sự sắp xếp. người về nhì secondary adj. toại nguyện. trả (nợ). săn hải cẩu search n. kế hoạch thực hiện.. hàng mẫu sand n. /ˈsæləri/ tiền lương sale n.) /'sætədi/ thứ 7 sauce n. lên thời khóa biểu. màn hình. vẫn cái đó sample n. tiếng kêu to screen n. v. /´si:zən/ mùa seat n. /skrætʃ/ cào. lưu saving n. sự kinh hoàng scared adj. /sku:l/ đàn cá. đinh ốc. phim ảnh nói chung screw n. /seim/ đều đều. /seiv/ cứu. /seil/ việc bán hàng salt n. /sei/ nói scale n. đơn điệu. n. thăm dò.. /sɔ:lt/ muối salty adj. /sɔ:s/ nước xốt. đạt được. làm xước da. sự sợ hãi. /si:l/ hải cẩu. sự thăm dò. tiếng thét. /sə:t∫/ sự tìm kiếm. ordinal number. lược đồ. có muối. mặn same adj. làm thỏa mãn. chuộc tội satisfied adj. v. bắt ốc sea n. màn ảnh. sự trầy xước da scream v. /'saiəns/ khoa học. /si:n/ cảnh. /'saiəntist/ nhà khoa học scissors n. /. thành công. hài lòng. /´sɔ:lti/ chứ vị muối. /skɛə/ làm kinh hãi. /skeɪl/ vảy (cá. bị sợ hãi scene n. bản liệt kê. /skerd/ bị hoảng sợ.) scare v. sự tiết kiệm say v. v. bắt vít... /skru:/ đinh vít. dọa. bầy cá science n. sự trả nợ. /ˈsɛkənd/ thứ hai. /'sætisfaiiη/ đem lại sự thỏa mãn. sự phối hợp. n. sự điều tra. sợ hãi. phong cảnh schedule n. thứ nhì. bản thắng. kêu lên. n.. n.. /´sa:mpl/ mẫu.. /skrin/ màn che. điều tra season n. /sænd/ cát satisfaction n. /. /si:t/ ghế. sự cào. /'sætisfaid/ cảm thấy hài lòng. Sat. ở vị trí thứ 2. /´sekəndəri/ trung học. khoa học tự nhiên scientific adj. cho điểm scratch v. tìm kiếm. /'sætisfai/ làm thỏa mãn. thoả mãn satisfying adj. chỗ ngồi second det. v. /´sizəz/ cái kéo score n. adv. thứ yếu . bồi thường satisfy v.

v. /'sevrəl/ vài severe adj. đặt.. n. đám. phiên set n. người lớn tuổi hơn. sự chọc lọc self n.. /'sensəbl/ có óc xét đoán. /'seʃn/ buổi họp. phiên họp. bố trí several det. quan sát seed n. cảm giác sensible adj. sự chia tay. bảo đảm. chuỗi serious adj. nghiêm trang servant n. tri giác. /siˈkiuəriti/ sự an toàn. /set/ bộ. /´senit/ thượng nghi viện. dễ bị hỏng. Sept. hạt giống seek v. cư xử). ly thân September n. cư xử). tách ra. dung nhan) severely adv. hiểu. thành người riêng. sinh viên năm cuối trường trung học. /si'lekʃn/ sự lựa chọn. dãy. /siəriəsli/ đứng đắn. tìm kiếm.secret adj. theo đuổi seem linking v. /sens/ giác quan. /ˈsɛktər/ khu vực. /si'kjuə/ chắc chắn. ban giám hiệu senator n. /'sensitiv/ dễ bị thương. mộc mạc .. /sə´virli/ khắt khe. /send/ gửi. /'siəriəs/ đứng đắn. buổi. giản dị. v. trang phục. gay gắt (thái độ. dường như select v. phụng sự service n. v. nhận biết được sensitive adj. /'sekrətri/ thư ký section n.. /sid/ hạt. nghiêm trang seriously adv. riêng biệt. dành cho trẻ em trên 11t. đặt để. đầy tớ serve v. /'si:kritli/ bí mật. bố trí settle v. giản dị. gay gắt (thái độ. (abbr. /ˈsɪəriz/ loạt. n. /self/ bản thân mình self. điều bí mật secretly adv. pron. /'seprət/ khác nhau. /'seprətid/ ly thân separately adv. /'seprətli/ không cùng nhau. /'sekʃn/ mục. /'sentəns/ câu separate adj. chia tay separated adj. dàn xếp.. /si:/ nhìn. chọn lọc selection n. /'si:niə/ nhiều tuổi hơn. làm rời. mộc mạc (kiểu cách. /ˈsɛnətər/ thượng nghị sĩ send v. /si´lekt/ chọn lựa. hòa giải. /sɜ:v/ phục vụ. /si:m/ có vẻ như. phân ly. sự hầu hạ session n. lũ. /'sə:vənt/ người hầu. sự an ninh see v. giữ an ninh security n. riêng tư secretary n. /sel/ bán senate n. cao đẳng sense n. /si:k/ tìm. dễ bị xúc phạm sentence n.) /sep´tembə/ tháng 9 series n. phái đi senior adj.. vật riêng separation n. /ˈsɛtl/ giải quyết. /'sə:vis/ sự phục vụ. nhìn thấy. đảm bảo. /səˈvɪər/ khắt khe. /¸sepə´reiʃən/ sự chia cắt. bọn. /'si:krit/ bí mật. lĩnh vực secure adj.combining form sell v. phần sector n.

/ʃæl/ dự đoán tương lai: sẽ shallow adj. lá. /ʃɪp/ tàu. giá shell n. hình dạng. lắc. khăn trải giường. /ˈʃædəu/ bóng. /soʊ/ may. ngăn. sớm shot n.. /ʃu:/ giày shoot v. sự giũ shall modal v. /ʃi:p/ con cừu sheet n. trang phục. /´ʃɔkiη/ gây ra căm phẫn.. /seks/ giới. sự kích động. cô ấy. /ʃeid/ bóng. bóng mát shake v. chia sẻ. /ʃift/ đổi chỗ. n. /ʃɑrpli/ sắc. chuyển. thẹn thùng. dời chỗ. sự thay đổi. đẽo (gỗ) she pron. tham gia.. /ʃud. trồi ra shooting n. bị va chạm. đi mua hầng. /ʃɔp/ cửa hàng. /'ʃɔpiɳ/ sự mua sắm short adj. /´souiη/ sự khâu. va chạm. /ʃut/ vụt qua. /ʃi:/ nó. chị ấy. bóng tối. /ʃeə/ đóng góp. /Sok/ sự đụng chạm. viên đạn should modal v. bén shave v. v. bào. n. va mạnh. /ʃeik/ rung. chạm mạnh. phần chia sẻ sharp adj. /ʃɛl/ vỏ. /ʃain/ chiếu sáng. gây sốc shocking adj. đâm ra. v. /ʃeip/ hình. /ʃeɪm/ sự xấu hổ. /'ʃeltə/ sự nương tựa. các vấn đề sinh lý shade n. bóng ship n. dung nhan) sew v. /ʃɔt/ đạn. nhọn. /´ʃɔ:tli/ trong thời gian ngắn.. /ʃi:t/ chăn. tỏa sáng shiny adj. /'∫aini/ sáng chói. /ʃælou/ nông. sự rung. sự ngượng shape n. phần đóng góp. giao. sự che chở. ʃd/ nên . che chở. phóng. sự may vá sex n. sự lắc. tàu thủy shirt n. bóng râm. vẻ bề ngoài shelter n.. bén sharply adv. mai. ʃəd. tồi tệ. v. /ʃɔ:t/ ngắn. cạn shame n.. n. phần tham gia.. /'seksjuəl/ giới tính. gây kích động shocked adj. /ʃɛlf/ kệ. giống sexual adj. /'∫u:tiη/ sự bắn. bị sốc shoe n. bắn. sự ẩn náu. khâu sewing n. hình thù shaped adj. /ʃeiv/ cạo (râu). sheep n. /Sok/ bị kích động. giũ.(kiểu cách. cụt shortly adv. sự phóng đi shop n. sự choáng. ném. /ʃeipt/ có hình dáng được chỉ rõ share v. đi chợ shopping n. nhọn.. /ʃɜːt/ áo sơ mi shock n. phiến.. các vấn đề sinh lý sexually adv. /ʃɑrp/ sắc. tấm. bóng tối shadow n. v. /'sekSJli/ giới tính. chạy qua. bà ấy. bảo vệ shift v. tờ shelf n. sự luân phiên shine v.

/'siɳgl/ đơn. trưng bày.n+n. (viết ở cuối thư) sing v. tính khép kín shy adj. đau. /'silvə/ bạc. tiếng hát singer n. sự biểu diễn. adj. /. lụa silly adj. /ˈsaɪləns/ sự im lặng. chân thành sincerely adv.. /'ʃouldə/ vai shout v. /silk/ tơ (t. /sin'siəli/ một cách chân thành Yours sincerely (BrE) bạn chân thành của anh. bệnh be sick (BrE) bị ốm feel sick (especially BrE) buồn nôn side n. /´similə/ giống như. vị trí situation n.. từ khi. /'simpl/ đơn. từ lúc đó.. /ˈsaɪlənt/ im lặng. n. /´siηiη/ sự hát. /sait/ cảnh đẹp. làm bằng bạc. đơn lẻ sink v. /´sili/ ngớ ngẩn. viết ký hiệu signal n. sang bên sight n. khép. chị. /sain/ dấu. sự la hét. adj.. e thẹn sick adj. đậy. Ông sister n. /ʃʌt/ đóng. dễ dàng simply adv. /´similəli/ tương tự. /´simpli/ một cách dễ dàng. yên tĩnh silk n. v. từ đó.. sự nhìn sign n. /sig'nifikəntli/ đáng kể silence n. v. báo hiệu signature n. /sait/ chỗ. vị trí size n. sự bày tỏ shower n. /ˈsɪgnətʃər . ca hát singing n. quan trọng significantly adv.. /sin´siə/ thật thà.. /ʃaɪ/ nhút nhát. đánh dấu. tương tự như similarly adv. giống nhau simple adj.shoulder n. /ʃou/ biểu diễn. ngu ngốc. từ một bên. /sick/ ốm. đơn giản. dấu hiệu. kí hiệu. lún. /sə:/ xưng hô lịch sự Ngài. /'sistə/ chị.tạo). đồng bạc. trắng như bạc similar adj. n. đắm sir n. /´ʃouə/ vòi hoa sen. giản dị since prep. /'signəl/ dấu hiệu. đơn độc. ra hiệu. /´siηə/ ca sĩ single adj. mặt phẳng sideways adj. reo hò. /´saidwə:dz/ ngang. /sɪŋk/ chìm. khờ dại silver n. conj. /ʃaʊt/ hò hét. sự hò reo show v.. từ khi.. chỉ. em gái sit v. /sins/ từ. sự tắm vòi hoa sen shut v.sit∫u'ei∫n/ hoàn cảnh. /sit/ ngồi sit down ngồi xuống site n. từ lúc ấy sincere adj. thẳng thắng. ˈsɪgnəˌtʃʊər/ chữ ký significant adj. sự yên tĩnh silent adj. adv. địa thế. adv. /sɪgˈnɪfɪkənt/ nhiều ý nghĩa. /siɳ/ hát. tín hiệu.. /saiz/ cỡ -sized /saizd/ đã được định cỡ . /said/ mặt.

mỏng manh. /skild/ có kỹ năng. yếu ớt slip v. giấc ngủ sleeve n.. n. /skaɪ/ trời. /'sɔfweз/ phần mềm (m. vì thế cho nên so that để. lát mỏng slide v. chất rắnh solution n. người nham hiểm. /smouk/ khói. /sɔɪl/ đất trồng. hút thuốc. /´skilfulli/ tài giỏi. lướt qua slight adj. /'sɔlid/ rắn. /sloup/ dốc.. tuột. vết bẩn soldier n. vẻ tươi cười smoke n. /sli:v/ tay áo. giải thích.. /slait/ mỏng manh. để cho. nghiêng. mượt mà smoothly adv. /smail/ cười. độ dốc. bé smart adj. /´skilful/ tài giỏi.. dốc slow adj. v. như thế. thon.. vì thế. bốc khói.skilful (BrE) (NAmE skillful) adj. v. khéo tay skill n. /'slouli/ một cách chậm chạp. bầu trời sleep v. /'sou∫l/ có tính xã hội socially adv.. /slaid/ trượtc. khứu giác smile v. kỹ sảo skilled adj. /sɔlv/ giải. /smæʃ/ đập. n. /smɛl/ ngửi. dẻo softly adv. vỏ skirt n. /sə'lu:ʃn/ sự giải quyết. chạy qua slope n. hơi thuốc. /sɔk/ tất ngăns. v. ống tay slice n. /'slaitli/ mảnh khảnh. /sɔftli/ một cách mềm dẻo software n. /'souldʤə/ lính. có kỹ sảo. trơn. /slou/ chậm. /skin/ da. /sou/ như vậy.. có kinh nghiệm. /sneik/ con rắn. chậm dần small adj. /slip/ trượt. n. gầy slightly adv. vỡ tàn thành mảnh smell v. xảo trá snow n. cắt ra thành miếng mỏng. để mà soap n. v. n. /sma:t/ mạnh. giải quyết . /slais/ miếng. /´souʃəli/ có tính xã hội society n. sự ngửi. lành nghề skin n. khéo tay skilfully (BrE) (NAmE skillfully) adv. /sli:p/ ngủ.. mỉm cười. đầm sky n. trôi chảy snake n. /smoukiη/ sự hút thuốc smooth adj. n. /sə'saiəti/ xã hội sock n. trôi qua. /sɔft/ mềm. thể rắn. nụ cười. /skɜːrt/ váy. /smu:ð/ nhẵn. khẻo tay. /smɔ:l/ nhỏ. quân nhân solid adj. conj. vỡ tan thành mảnh. vì vậy. /smu:ðli/ một cách êm ả. /snou/ tuyết. tuyết rơi so adv. /skil/ kỹ năng.. sự đập... ác liệt smash v. giải pháp solve v. đường dốc. miếng lót giày soft adj.tính) soil n. chậm chạp slowly adv. hơi smoking n. chuyển động nhẹ. lát mỏng. /soup/ xà phòng social adj.

/'sʌmweə/ nơi nào đó. /'spesʃlist/ chuyên gia. /´sʌm¸wɔt/ đến mức độ nào đó. /´spaisi/ có gia vị spider n. hướng về phía Nam southern adj.. một cái gì đó sometimes adv. riêng biệt specially adv. lấy làm tiếc. /ˈspɪrɪt/ tinh thần. bằng cách này hay cách khác something pron. /'sʌmθiɳ/ một điều gì đó... /spi:d/ tốc độ. adj. /speə/ thừa thãi. riêng biệt speech n. v. /spi:k/ nói spoken adj. /spi'sifikəli/ đặc trưng. linh hồn spiritual adj. vận tốc spell v. /´speʃəli/ đặc biệt. lựa chọn. tâm trí. soʊr/ đau. phân loại soul n. /su:p/ xúp. hơi. khoảng cách spare adj. /sʌn/ con trai song n. /sʌm/ or /səm/ một it. /speis/ khoảng trống. linh hồn sound n. hạng loại. /spin/ quay. một vài somebody (also someone) pron.. /sɔr . /soʊl/ tâm hồn.some det. nhức sorry adj. /spais/ gia vị spicy adj. /´sʌm¸taimz/ thỉnh thoảng.. v. sự quyến rũ. /spoukn/ nói theo 1 cách nào đó speaker n. say mê spelling n. /´sʌm¸hau/ không biết làm sao. có vị giấm source n. /su:n/ sớm. /sɔ:s/ nguồn south n. tâm hồn. rộng rãi. xài spice n. n. /spi:tʃ/ sự nói. lấy làm buồn sort n. canh. /ˈspikər/ người nói. /'speʃəl/ đặc biệt. chuyên viên specific adj. /spel/ đánh vần. người diễn thuyết special adj. lời nói. quay tròn spirit n. cách nói. cháo sour adj. sắp xếp. adv. /spi'sifik/ đặc trưng. /'sɔri/ xin lỗi. dự trữ. /´sʌðən/ thuộc phương Nam space n. riêng biệt specialist n. /sauθ/ phương Nam. đâu đó son n. khả năng nói. /sɔ:t/ thứ. /sound/ âm thanh. một chút somewhere adv. đôi khi somewhat adv. riêng biệt specifically adv. /sɔɳ/ bài hát soon adv. pron. hướng Nam. đồ dự trữ. linh hồn . /´spaidə/ con nhện spin v.. n. ở phía Nam. chẳng bao lâu nữa as soon as ngay khi sore adj.. /spɛnd/ tiêu. đồ dự phòng speak v. nghe soup n. một việc gì đó. /'sʌmbədi/ người nào đó somehow adv. bài nói speed n. sự thu hút. /'sauə/ chua. /´speliη/ sự viết chính tả spend v. /'spiritjuəl/ (thuộc) tinh thần.

bước đi stick v. /spu:n/ cái thìa sport n. dán tem stand v. ngành thép steep adj. qua củi. căng ra. sự chia ra spoil v. /'steə(r)/ nhìm chằm chằm. /stei/ ở lại. cái gậy. trang trí hình sao. adj. ô tô. adj. phun. /ˈsteɪtəs .. quốc gia. /'stiki/ dính. nhớt . dính. /spɔt/ dấu. sự đứng stand up đứng đậy standard n. /sti:l/ ăn cắp. /steɪdʒ/ tầng. cắm. đồn statue n. bình tĩnh.. /steə/ bậc thang stamp n. v. sự khởi đầu. /sta:f / gậy stage n. /sti:l/ thép. /step/ bước. xiết. vững vàng. cán stick out (for) đòi. /'steitmənt/ sự bày tỏ. vắt. bày ra. phun.. khởi động. cướp đọat spoon n. /'sti:pli/ dốc. /split/ chẻ. sự tách.. /spɔ:t/ thể thao spot n... /spred/ trải. lưu lại. kiên định unsteady adj. bất chấp split v. dốc đứng steeply adv. mãu. tách. bơm.. vuông vắn. /sprɪŋ/ mùa xuân square adj. phù hợp với tiêu chuẩn star n. chính quyền. n. ống.. sự xiết stable adj. v. /stim/ hơi nước steel n.. /skweə/ vuông.spite n. sự nhìn chằm chằm start v. dạng hình vuông. sự lưu lại steady adj. sự bắt đầu. ăn trộm steam n. /stæmp/ tem. /skwi:z/ ép. dán sao. v. thọc. chia ra. n.. có liên quan đến nhà nước. n. chuẩn../spait/ sự giận. sự chẻ. xịt spread v. khởi hành state n. sự vắt. /'stedili/ vững chắc. cheo leo steer v. đạt được cái gì sticky adj.. đốm. điểm. /ʌn´stedi/ không chắc. sự tuyên bố. truyền bá spring n. sự ép. chọc. /'stændəd/ tiêu chuẩn. sự phát biểu. sự hận thù. /stænd/ đứng. v. vết spray n. /stɑ:t/ bắt đầu. kiến định steadily adv. /stɑ:/ ngôi sao.. n. /spreɪ/ máy. bơm. /stiə/ lái (tàu. vững vàng. tuyên bố statement n. n. /'stedi/ vững chắc. n. v. chuồng ngưa staff n. hình vuông squeeze v. đánh dấu sao stare v. làm tiêu chuẩn.) step n. ˈstætəs/ tình trạng stay v. /steit/ nhà nước. không ổn định steal v. sự trình bày station n. n.. (thuộc) nhà nước. sự ở lại. /sti:p/ dốc. in spite of : mặc dù. n.. vững vàng. bước.. /steibl/ ổn định.. /'stæt∫u:/ tượng status n. phát biểu. /stick/ đâm. bệ stair n. /'steiʃn/ trạm. /spɔil/ cướp.. n. bình phụt.

/straipt/ có sọc. /'streɳθ/ sức mạnh. bão story n. khắt khe strictly adv. /'strætəʤɪ/ chiến lược stream n. n.. cuộc đấu tranh. đình công. adj. viền striped adj. /'stifli/ cứng. bãi công. tích trữ. duỗi ra. kiên quyết still adv.. sự căng strange adj. cú đòn. vốn stomach n. /'streinʤə/ người lạ strategy n. phòng thu study n. nghiên cứu . đảo stock n. /stri:t/ phố. cấu trúc struggle v. /strɛtʃ/ căng ra. /stə:/ khuấy. /straɪp/ sọc. /stri:m/ dòng suối street n. ngừng.. /stə:/ kho sự trữ. vằn. /stoun/ đá stop v. vuốt ve strong adj. cứng rắn. /strɔŋ . chặt chẽ. /strein/ sự căng thẳng. hàng dự trữ. /'strʌg(ə)l/ đấu tranh. câu chuyện stove n. /strikt/ nghiêm khắc. /strest/ bị căng thẳng. vẫn còn sting v. n. sự đỗ lại store n. /stɔ:m/ cơn giông. chích. căng thẳng. làm căng stressed adj. mạnh. /'stju:dnt/ sinh viên studio n. v. chưa quen stranger n.. bị ép. kho hàng. /strouk/ cú đánh. chắc chắn strongly adv. /straik/ đánh. có vằn stroke n. /stɔp/ dừng. sự cởi quần áo stripe n. sự nghiên cứu. xa lạ. /streɪt/ thẳng. học tập.. kéo dài ra strict adj. thôi. /strɔŋli/ khỏe. /stif/ cứng. cuộc đình công striking adj. v. nọc (rắn). /striktli/ một cách nghiêm khắc strike v. sự dừng. /'stʌdi/ sự học tập. gây ấn tượng string n. bền. /streindʤli/ lạ. muỗi). /stouv/ bếp lò. ép. đốt. /stɔ:/ cửa hàng. n. /'straikiɳ/ nổi bật. /strɪŋ/ dây. lột (quần áo). lò sưởi straight adv. cho vào kho storm n.. đập. strɒŋ/ khỏe. /streindʤ/ xa lạ. cứng rắn. /ˈstʌmək/ dạ dày stone n. sức khỏe stress n. stir v. /strip/ cởi.. đườmg phố strength n. adj. /stil/ đứng yên. n. vòi (ong. ngòi. sự ngừng. /´stju:diou/ xưởng phim. v. /'stɔ:ri/ chuyện. chưa quen strangely adv.... /'strʌkt∫ə/ kết cấu. cái vuốt ve.. cuộc bãi công. sự châm. sự căng thẳng. v. cuộc chiến đấu student n. sự vuốt ve. bị căng stretch v. kiên quyết stiffly adv.stiff adj. vẫn. n. không cong strain n. trường quay.. /stiɳ/ châm. chích. sợi dây strip v. chắc chắn structure n. vững. nghỉ..

(abbr. /ʃuə/ chắc chắn. adv. về căn bản substitute n. ngớ ngẩn style n. người cổ vũ. /sək'si:d/ sự thành công. thích hợp với suitable adj. /´su:pə¸ma:kit/ siêu thị supply n. /´su:t¸keis/ va li sum n. quen. thất bại such det. như vậy. chống đỡ. đáp ứng. kiểu. /sək'si:d/ nối tiếp. loại subject n. sự đề xuất. /sə'fi∫nt/ (+ for) đủ. /sə´pɔ:tə/ vật chống đỡ. phù hợp. /su:'piəriə(r)/ cao.stuff n. pron. v. sự thành đạt successful adj.. /ˈstupɪd . đột ngột suddenly adv. toàn bộ summary n. /¸ʌnsək´sesful/ không thành công. /sə'fiʃəntli/ đủ. /'sʌdn/ thình lình. /ˈsʌməri/ bản tóm tắt summer n. thắng lợi. chất lượng cao supermarket n. chịu thiệt hại. v. /səkˈsɛsfəlli/ thành công. /'ʃugə/ đường suggest v. đề tài. người ủng hộ suppose v. làm cho chắc chắn . như là such as đến nỗi. hợp với suited adj. /'sΛfə(r)/ chịu đựng. tiếp thu sudden adj. thích đáng sufficiently adv. xác thực make sure chắc chắn. hút. gợi suggestion n. phù hợp. sự đau khổ sufficient adj. chất stupid adj. bản chất. đến mức suck v. /sʌm/ tổng. thành đạt successfully adv. đề xuất. đáng kể. nghĩ rằng sure adj. chủ ngữ substance n. ủng hộ supporter n.. /sʌn/ mặt trời Sunday n. /´sʌbsti¸tju:t/ người. kế tiếp.. thành đạt unsuccessful adj. đau khổ suffering n. /'sʌdnli/ thình lình. thay thế succeed v. sự ủng hộ. /sə'pəƱz/ cho rằng. thích đáng sugar n. thắng lợi. kế nghiệp. kế vị success n. vật thay thế. /stail/ phong cách. cung cấp. /'sΛfəriŋ/ sự đau đớn. /su:t/ bộ com lê. /´su:tid/ hợp. /sə'plai/ sự cung cấp. ˈstyupɪd/ ngu ngốc. thích hợp với suitcase n. trang phục. ngu đần.) /´sʌndi/ Chủ nhật superior adj. /'sʌbstəns/ chất liệu. /sə'dʤestʃn/ sự đề nghị.. /sə'dʤest/ đề nghị. tin rằng. nguồn cung cấp. /səb´stænʃəli/ về thực chất. Sun. tiếp tế support n. /stʌf/ chất liệu. /sʌk/ bú. sự khêu gợi suit n. hấp thụ. /sʌtʃ/ như thế. thích hợp. mẫu. /səkˈsɛsfəl/ thành công. nội dung substantial adj. /sə´pɔ:t/ sự chống đỡ. /ˈsʌbdʒɪkt / chủ đề. v... /ˈsʌmər/ mùa hè sun n. quan trọng substantially adv. v. đột ngột suffer v. /´su:təbl/ hợp.. /səb´stænʃəl/ thực tế.

tiếp tục sống. làm ngạc nhiên. /sə:´praiziη/ làm ngạc nhiên. làm bất ngờ surprised adj. /switʃ/ công tắc. đáng mến.. bao quanh surrounding adj. kẻ bóc lột lao động sweep v. (especially BrE) /ˈsɜrˌneɪm/ họ surprise n. /´swimiη/ sự bơi lội swimming pool n. nguyền rủa. /swim/ bơi lội swimming n. dụng cụ . roi switch sth off ngắt điện switch sth on bật điện swollen swell v. dễ thương sympathy n. /sə´raundiηz/ vùng xung quanh. sự bất ngờ. bật. sống sót suspect v. /´simpəθi/ sự đồng cảm. tỏ ra nghi ngờ. đu đưa. v. /sə'raƱnd/ vây quanh. hoài nghi. /´swoulən/ /swel/ phồng lên. n. v. /swi:p/ quét sweet adj. gây bất ngờ surprising adj. lời nguyền rủa. n. đồ ngọt swell v. nghiên cứu survive v. /´swoulən/ sưng phồng. làm bất ngờ surprisingly adv. sự phồng ra swollen adj. sự đồng ý system n. môi trường xung quanh survey n. /simbl/ biểu tượng.ˈrɑʊn. /swet/ mồ hôi. bản.. khả nghi swallow v. /sə:´praizd/ ngạc nhiên (+ at) surround v. /´ʃuəli/ chắc chắn surface n.. hứa swearing n. /'teibl/ cái bàn tablet n.. sự khảo sát. /swiŋ/ sự đu đưa. /swi:t/ ngọt.. đánh bằng gậy. /'tækl/ or /'teikl/ giải quyết. đồ dùng.. /ˈsɜrfɪs/ mặt. đổ mồ hôi sweater n. bề mặt surname n. sưng lên symbol n. n. đánh đu. /'sistim/ hệ thống. /¸simpə´θetik/ đồng cảm. người khả nghi. lời thề.. /'tæblit/ tấm. v. quan sát. phình căng swim v. sự bao quanh surroundings n.surely adv. sự ngờ vực suspicious adj. nuốt chửng swear v. chế độ table n. /sweə/ chửi rủa.. tắt. /swel/ phồng. /səs´pekt/ nghi ngờ. /'swetз/ người ra mồ hôi. /'swɔlou/ nuốt. thẻ phiến tackle v. sự ngọt bùi. /səs´piʃəs/ có sự nghi ngờ.diɳ/ sự vây quanh. khắc phục. khảo sát. có vị ngọt. ký hiệu sympathetic adj. /sə'praiziηli/ làm ngạc nhiên. lời thề hứa sweat n. /´sweliη/ sự sưng lên. bàn thảo. /sə'vaivə/ sống lâu hơn. /'sə:vei/ sự nhìn chung. v. thề. /sə'praiz/ sự ngạc nhiên. /səs'pi∫n/ sự nghi ngờ. roi. người bị tình nghi suspicion n. sưng lên swelling n.. bể nước swing n. v. lúc lắc. lúc lắc switch n. /sə. nhìn chung.

/tɜ:m/ giới hạn. /'ta:git/ bia. /θæŋk/ cám ơn thanks exclamation. /´tempritʃə/ nhiệt độ temporary adj. /'tæksi/ xe tắc xi tea n. bể tap v. mục tiêu. đoạn cuối take v. cuộc trò chuyện. /test/ bài kiểm tra. /tæŋk/ thùng. /tæks/ thuế. xét nghiệm. chè teach v. công việc taste n. lời cảm ơn thank you exclamation. bài tập. đề tì than prep. /tɛkst/ nguyên văn. /ti:tʃ/ dạy teaching n. làm rắch. /'ti:t∫iŋ/ sự dạy. sự thử nghiệm. /tek'nɔlədʤi/ kỹ thuật học. dải. /'θæŋks/ sự cảm ơn. nhất thời temporarily adv. phương pháp kỹ thuật technology n. n. chỗ rách. kỳ hạn. /'terəbl/ khủng khiếp.tail n. /tæp/ mở vòi. khóa. /'teknikl/ (thuộc) kỹ thuật. trà.. chuyên môn technique n.. n. chuyển cái gì. dây target n. v. công nghệ học telephone (also phone) n.. gọi điện thoại television (also TV) n. /teil/ đuôi. n. n. nước mắt technical adj. /ˈtɛndənsi/ xu hướng. công việc dạy học teacher n. cuộc thảo luận tall adj. tình trạng căng tent n. /'terəbli/ tồi tệ.. khóa tape n. giữ gìn. két. tiếp quản. /ti:m/ đội.. cảm ơn bạn (ông bà. /'tempзrзlti/ tạm tend v. /tɑːsk/ nhiệm vụ. /ˈtɛmpəˌrɛri/ tạm thời. /teik/ sự cầm nắm. kiểm tra. /teip/ băng. vị giác. n. v. đánh thuế taxi n. /´telefoun/ máy điện thoại. /ðæn/ hơn thank v. xét nghiệm.. v. nhóm tear ( NAmE )v. anh chị.. bỏ cái gì. vòi. nghĩa vụ. nếm tax n. kế tục cái gì talk v. hầu hạ tendency n. /tiə/ xé. sự lấy take sth off cởi. thử nghiệm text n. /'ti:t∫ə/ giáo viên team n. /teist/ vị. kỹ thuật. chăm sóc. kỳ học terrible adj.. v. ghê sợ terribly adv. conj. bản văn. công tác. /ti:/ cây chè. chiều hướng. lấy đi cái gì take (sth) over chở.. /´televiʒn/ vô tuyến truyền hình tell v. /tel/ nói. khuynh hướng tension n. băng ghi âm. nói với temperature n. /tɔ:l/ cao tank n. /tɔ:k/ nói chuyện. chủ đề.. không chịu nổi test n.. đóng vồi. đích task n. độ căng. miếng xe. trò chuyện. rạp term n. /tent/ lều. /tek'ni:k/ kỹ sảo.) . /tend/ trông nom. /'tenʃn/ sự căng.

khả năng suy nghĩ. Thur. ấy này. /'θiəri/ lý thuyết. /'θʌrə/ cẩn thận. /´θiknis/ tính chất dày. sợi chỉ. cảm thấy khát this det. liệng đi thumb n. /'θretn/ dọa. /'tikit/ vé tidy adj. chủ đề themselves pron. adv. kỹ lưỡng thoroughly adv. triệt để though conj. dày đặc.. con. ðз/ cái. /ðəʊ/ dù. /ðis/ cái này.. /ʌn´taidi/ không gọn gàng.. mặc dù. học thuyết there adv. chúng nó. nhà hát their det. /θrout/ cổ. /ðeз/ ở nơi đó. ý nghĩ. lời đe dọa threaten v. vật think v. /ðʌs/ như vậy. /ˈθiətər/ rạp hát. (abbr. của họ theirs pron. vứt đi. /θru:/ qua.. pron.) /´θə:zdi/ thứ 5 thus adv. /θiŋk/ nghĩ. rằng. /θi:f/ kẻ trộm. ði. đậm thickly adv. đó. suốt throw v. /ðea(r)/ của chúng. xuyên qua throughout prep. mảnh thing n. của họ them pron. ngăn nắp. theatre (BrE) (NAmE theater) n. /ðeəz/ của chúng. suy nghĩ thinking n. đó. là the definite article /ði:. /ðen/ khi đó. làm cho sạch sẽ. /θrou/ ném. vứt. tại nơi đó therefore adv. sự hăm dọa throat n. /ðei/ chúng. /´θə:sti/ khát. cổ họng through prep. những cái ấy thick adj.. chúng nó. việc này thorough adj. /θiŋ/ cái. độ dày. thấu đáo. ý nghĩ thirsty adj. họ theme n. tuy vậy thought n. /θrɛt/ sự đe dọa. gọn gàng. do đó ticket n.. tư duy thread n. /θʌm/ ngón tay cái Thursday n. /θɔ:t/ sự suy nghĩ. tự then adv. kẻ cắp thin adj. thành lớp dày thickness n. /´taidi/ sạch sẽ. /ðəm'selvz/ tự chúng. đe dọa threatening adj. Thurs. đồ. tuy nhiên. /θi:m/ đề tài. /θin/ mỏng. tư tưởng. không ngăn nắp.that det. v.. pron. /θred/ chỉ. adv. /'θʌrəli/ kỹ lưỡng. /θru:'aut/ khắp. họ. /'θiŋkiŋ/ sự suy nghĩ. người. điều này. /´θretəniη/ sự đe dọa. quăng throw sth away ném đi. lộn xộn . vật ấy.. lúc đó. adv. /ðæt/ người ấy. cho nên. gọn gàng. của chúng nó. sợi dây threat n. bề dày thief n. của chúng nó.. conj. mặc dù. tiếp đó theory n. /θikli/ dày.. /'ðeəfɔ:(r)/ bởi vậy. tự họ. như thế. dù cho. vì thế they pron. /ðem/ chúng. ngăn nắp untidy adj. /θik/ dày..

thời gian biểu tin n. sự tiếp xúc tough adj.) tomato n. mó. lắp đầu vào tire v. về hướng towel n. chuyến du lịch. gắn chặt tight adj.. /tə'geðə/ cùng nhau.. tước vị. dây buộc. /tip/ đầu. dai tour n. daay trói. thì giờ timetable n. /tou/ ngón chân (người) together adv.. /ˈtaɪtl/ đầu đề. ngày nay toe n.. trói. v. dây giày tie sth up có quan hệ mật thiết. tu. /tə'mɔrou/ vào ngày mai.. /ˈtɒpɪk/ đề tài. /tə´wɔ:dz/ theo hướng. /taʊəl/ khăn tắm. /toutli/ hoàn toàn touch v. chủ đề total adj. vào tối nay. tới lúc mà time n. tới today adv. n. n. n. /tʌtʃ/ sờ. cột. tiếp xúc. toàn bộ. tư cách to prep. vỏ xe tiring adj. /tΔn/ tấn tone n. chóp. trở nên mệt nhọc. đỉnh.. bịt đầu. tổng số. /tuə/ cuộc đo du lịch. toàn bộ số lượng totally adv. (especially BrE) /´taimteibl/ kế hoạch làm việc.. /tu:θ/ răng top n. adj. v. sự mó. sự mệt nhọc tired adj. /'tauə/ tháp town n. thành phố nhỏ . mút. bền.. /´tɔilit/ nhà vệ sinh. /tə´nait/ vào đêm nay. /tə'dei/ vào ngày này. /tʌn/ tấn too adv. đỉnh. /taim/ thời gian.. đêm nay. infinitive marker /tu:. /´taiəriη/ sự mệt mỏi. tз/ theo hướng. /'toutl/ tổng cộng. /tu:/ cũng tool n. n. sự trang điểm (rửa mặt. n. /'taɪəd/ mệt. thị xã. cuộc đi dạo. sự sờ. cùng với toilet n. /tu:l/ dụng cụ. chặt. tiêu đề. nhàm chán title n.tie v. /tɒp/ chóp. giọng tongue n. /taun/ thị trấn. hôm nay. ngày mai ton n. n. (NAmE) (BrE tyre /'taiз/) /´taiə/ làm mệt mỏi. đứng đầu. /tə´ma:tou/ cà chua tomorrow adv. đồ dùng tooth n. /tait/ kín.. ăn mặc. /tai/ buộc. muốn ngủ. /'taitli/ chặc chẽ. lốp. /tʌf/chắc. NAmE). tối nay tonne n.. sít sao till until /til/ cho đến khi. đi du lịch tourist n. n. trên hết topic n. chật tightly adv. /tɪn/ thiếc tiny adj. /'tuərist/ khách du lịch towards (also toward especially in NAmE) prep. nhỏ xíu tip n. /toun/ tiếng.. adv. khăn lau tower n. /tʌη/ lưỡi tonight adv.. (BrE. /'taini/ rất nhỏ. chải tóc.

thủ đoạn. sự chuyển động train n. chỉ ra.toy n. xu hướng. theo lối cổ traditionally adv. di chuyển. /treidiη/ sự kinh doanh. /tru:/ đúng. (BrE) (NAmE transportation) /'trænspɔ:t/ sự vận chuyển.. /'tru:li/ đúng sự thật. cố gắng tube n. /treid/ thương mại. Tues. phiên dịch translation n. n..) /´tju:zdi/ thứ 3 . (abbr. đích thực. /'tri:tmənt/ sự đối xử. đường mòn. /træns´pærənt/ trong suốt. /'træfik/ sự đi lại. v. /træk/ phần của đĩa. (especially NAmE) /trʌk/ rau quả tươi true adj. /trend/ phương hướng. thực sự Yours Truly (NAmE) lời kết thúc thư (bạn chân thành của. trò lừa gatj. lữ khách treat v. (BrE. đối đãi. /trə´diʃən/ truyền thống traditional adj. /trik/ mưu mẹo. sự phó thác. là truyền thống traffic n. buôn bán. /'trævl/ đi lại. dễ hiểu. vận tải trap n. tìm thấy. /træns'leiʃn/ sự dịch transparent adj. sự dời chỗ transform v. /tri:/ cây trend n. buôn bán. chiều hướng trial n. chặn lại travel v. thể loại đồ chơi trace v. đi dạo. dạy.. rèn luyện.. v. v. /trə´diʃənəlli/ (thuộc) truyền thống. cuộc du ngoạn. tin cậy. đồ trang trí. vạch. n. v. vết. sự giao thông. một chút track n. /trə´diʃənəl/ theo truyền thống. phác họa. /træns´leit/ dịch.. /'trʌbl/ điều lo lắng. bẫy. Tue.. đi du lịch. /treis/ phát hiện. lừa gạt trip n.. biến đổi translate v. việc mua bán tradition n.. di chuyển. phương tiện đi lại transport v. /træns'fɔ:m/ thay đổi. /trein/ xe lửa. cuộc thử nghiệm triangle n. điều muộn phiền trousers n. v. đường đua trade n. n. sự vận tải. /'trainiŋ/ sự dạy dỗ. adj. giữ. (especially BrE) /´trauzə:z/ quần truck n. /trip/ cuộc dạo chơi. phó thác truth n. những chuyến đi traveller (BrE) (NAmE traveler) n. /træp/ đồ đạc. thật truly adv. v. hành lý. /tɔi/ đồ chơi... cư xử treatment n. tin. cạm bãy. /'trævlə/ người đi. trao đổi trading n. đào tạo training n. /´trai¸æηgl/ hình tam giác trick n. tuýp Tuesday n. /trʌst/ niềm tin. /tri:t/ đối xử. sự di chuyển. sáng sủa transport n. /´trɔpikəl/ nhiệt đới trouble n. biên dịch. du ngoạn tropical adj. /trai/ thử. sự cư xử tree n... sự huấn luyện. /tru:θ/ sự thật try v. lừa. NAmE) chuyên chở. /'trænsfə:/ dời. sự đi.) trust n.. /tju:b/ ống. bẫy. tàu hỏa. /'traiəl/ sự thử nghiệm. sự đào tạo transfer v. dấu.

/ʌm'brelə/ ô. /ʌndə'stænd/ hiểu. /'ʌndəgraund/ dưới mặt đất. /´tipikəlli/ điển hình. bác uncomfortable comfortable /ʌη´kʌmfətəbl/ bất tiện. /¸ʌndə´ni:θ/ dưới. /twistid/ được xoắn. /´ʌltimətli/ cuối cùng. ngầm dưới đất. xóa. kiểu. ở phía dưới.. xấu xa ultimate adj. dù unable able /ʌn´eibl/ không thể. nhận thức understanding n. /tə:n/ quay. n.. tiêu biểu tyre n. sự xoắn. không công bằng. bất hạnh unfortunately adv. /ˌʌndərˈstændɪŋ/ trí tuệ. sau cùng umbrella n. unfairly fair /ʌn´fɛə/ không đúng. giai điệu. adv. vòng xoắn twisted adj. vòng quay TV television vô tuyến truyền hình twice adv. hủy bỏ unemployed employ /¸ʌnim´plɔid/ không dùng. không có khẳ năng (# có thể) unacceptable acceptable /¸ʌnək´septəbl/ không thể chấp nhận uncertain certain /ʌn'sə:tn/ không chắc chắn.. quắn. sự hiểu biết underwater adj. hang turn v. adj. tạo thành cặp. một cách không may unfriendly friendly /ʌn´frendli/ đối địch. /tun . adv. /ʌηkl/ chú. mẫu. /twɪn/ sinh đôi. /'ʌgli/ xấu xí. v. được cuộn type n.. v. /´tipikəl/ tiêu biểu. ở dưới.. khôn biết rõ ràng uncle n. /ˈʌltəmɪt/ cuối cùng. thất nghiệp unemployment employment /'Δnim'ploimзnt/ sự thất nghiệp.. /Λnfo:'t∫əneit/ không may. adj.. /´ʌndə¸wɔtə/ ở dưới mặt nước. gây ngạc nhiên unfair. xoay. (BrE) (NAmE tire) /'taiз/ lốp. /ˈjunəˌfɔrm/ đồng phục. nỗi buồn unhappy happy /ʌn´hæpi/ buồn rầu. không bị kiểm tra under prep. n. dưới mặt nước underwear n. adv. /'ʌndəweə/ quần lót undo do /ʌn´du:/ tháo. giống nhau. lên dây. ngất đi uncontrolled control /'ʌnkən'trould/ không bị kiềm chế. adv. vặn.. /twaɪs/ hai lần twin n. đặc trưng typically adv. đều. /'tʌnl/ đường hầm. tyun/ điệu.. /ʌn´fɔ:tʃənətli/ một cách đáng tiếc. đột ngột. đồng dạng unimportant important /¸ʌnim´pɔ:tənt/ không quan trọng . không tiện lợi unconscious conscious /ʌn'kɔnʃəs/ bất tỉnh. /twist/ xoắn.tune n. sự quay. về phía dưới underground adj.. khổ sở uniform n. cuộn. unexpectedly expect /¸ʌniks´pektid/ bất ngờ. ngầm underneath prep. gỡ. cặp song sinh twist v. không thân thiện unhappiness happiness /ʌn´hæpinis/ sự buồn. sau cùng ultimately adv. /'ʌndə/ dưới. vỏ xe ugly adj. gian lận unfortunate adj. /taip/ loại. rủi ro. phân loại. so dây (đàn) tunnel n. tình trạng thất nghiệp unexpected. bên dưới understand v. điển hình. xếp loại typical adj.

không ngăn nắp. /ju:'naitid/ liên minh. đã sử dụng used to sth/to doing sth sử dụng cái gì. adj. sử dụng để làm cái gì used to modal v.. khác thường unwilling. /ˈɜrbən/ (thuộc) thành phố. /´ju:sful/ hữu ích. không có ý định up adv. unwillingly willing /ʌn´wiliη/ không muốn. hợp lại. chúng ta.. n. sự dùng. kết thân united adj. /ju:´nait/ liên kết. vượt quá giới hạn của cái hợp lý unsteady steady /ʌn´stedi/ không đúng mực. /'ju:slis/ vô ích. gác upwards (also upward especially in NAmE) adv. /'ju:njən/ liên hiệp. giúp ích useless adj. n. upward adj. không vững. sự thúc đẩy. /ə´pɔn/ trên. lộn xộn until (also till) conj. không may mắn unnecessary necessary /ʌn'nesisəri/ không cần thiết. /ʌpˈsɛt/ làm đổ. chung. /'ju:nivə:s/ vũ trụ university n. hợp nhất. sự sử dụng used adj. /´ʌp´stɛəz/ ở tên gác. lên upon prep. /'ʌpwəd/ lên. không tốt unknown know /'ʌn'noun/ không biết. sự hiệp nhất unique adj. /ˈɜrdʒənt/ gấp. ở trên upper adj. khu vực urge v.. tôi và anh use v. adj. dỡ unlucky lucky /ʌn´lʌki/ không gặp may. dùng. /Λp/ ở trên. làm đổ upside down adv. nếu không unlike like /ʌn´laik/ không giống.. khẩn cấp us pron.. lên trên. /ʌp´setiη/ tính đánh đổ. giục giã. giục. prep. cư ngụ ở tầng gác. đã quen dùng useful adj. /¸ju:ni´və:siti/ trường đại học unkind kind /ʌn´kaind/ không tử tế. không mong muốn unpleasant pleasant /ʌn'plezənt/ không dễ chịu. sự thôi thúc urgent adj. sự đoàn kết. /´ʌp¸said/ lộn ngược upstairs adv. không được nhận ra unless conj.. không có thực unload load /ʌn´loud/ tháo. unusually usual /ʌn´ju:ʒuəl/ hiếm. prep. đoàn kết. /ʌn´til/ trước khi. /ju:st/ đã dùng. không thành đạt untidy tidy /ʌn´taidi/ không gọn gàng. /ʌs/ chúng tôi. không chắc unsuccessful successful /¸ʌnsək´sesful/ không thành công. /ʌn´les/ trừ phi. trừ khi. khác unlikely likely /ʌnˈlaɪkli/ không có thể xảy ra.union n. thống nhất universe n. /'ju:nit/ đơn vị unite v. tầng trên. hướng lên. không chắc chắn. đánh đổ upsetting adj. khó chịu unreasonable reasonable /ʌnˈrizənəbəl/ vô lý. vô dụng . /ju:s/ sử dụng.. /ə:dʒ/ thúc. đi lên urban adj. n. /´ʌpə/ cao hơn upset v. /ju:´ni:k/ độc nhất vô nhị unit n. cho đến khi unusual.

/'viktim/ nạn nhân victory n. đáng giá value n. /və'raiəti/ sự đa dạng. hầu như. /'vaiə/ qua. khác thường. /'vælɪd/ chắc chắn. thường dùng usually adv. đứng very adv. cần cho sự sống vocabulary n. lắm via prep. biến đổi varied adj. /væn/ tiền đội. /'və:∫n/ bản dịch sang một ngôn ngữ khác vertical adj. /'veərid/ thuộc nhiều loại khác nhau. gần như virus n. cả gan version n. giọng nói . xe tải variation n. thấy được vision n. /ʌn´ju:ʒuəlli/ cực kỳ. /'ju:ʒl/ thông thường. sự thay đổi mức độ. /¸veəri´eiʃən/ sự biến đổi. hiệu quả.user n. ˈvɛdʒɪtəbəl/ rau. /vɔis/ tiếng. /ˈvaɪələns/ sự ác liệt. v. liều. /'veri/ rất. /ʌn´ju:ʒuəl/ hiếm. /'ventʃə/ sự án kinh doanh. thuộc về nhiều loại vary v. quân tiên phong. ngày nghỉ. /ˈvɜrtɪkəl/ thẳng đứng. ngày lễ valid adj. tham quan. hợp lý valley n. mênh mông vegetable n.. đến chơi. xã violence n. làm cho khác nhau. ước tính. /və'kei∫n/ kỳ nghỉ hè. /'vælju:/ giá trị. /ˈvɪlɪdʒ/ làng. xem. /'viktəri/ chiến thắng video n. sự đi thăm. những vẻ đa dạng vast adj. /'vizəbl/ hữu hình. theo đường victim n. mạnh mẽ. quan sát village n. /'vidiou/ video view n. /vizun/ đi thăm hỏi. /vɑ:st/ rộng lớn. /'viʒn/ sự nhìn. thị lực visit v.əs/ khác nhau.. /'vizitə/ khách. /veri. v. /´ju:zə/ người dùng. /'væli/ thung lũng valuable adj.. bạo lực violent adj. định giá van n. /'vaitl/ (thuộc) sự sống. /'vaiərəs/ vi rút visible adj.. /və´kæbjuləri/ từ vựng voice n. trạng thái khác nhau various adj. nhìn thấy. v. /vju:/ sự nhìn. /'væljuəbl/ có giá trị lớn. sự thăm viếng visitor n. công việc kinh doanh. sự khác nhau variety n. kỳ nghỉ lễ. /'vaiзlзntli/ mãnh liệt. đáng chú ý unusually adv. /'ju:ʒəli/ thường thường unusual adj. /'vi:hikl/ xe cộ venture n. n. /ˈvɛdʒtəbəl . khác thường vacation n. sự dữ dội. hung dữ violently adv. /'veəri/ thay đổi. người sử dụng usual adj. du khách vital adj. tầm nhìn. /'vaiələnt/ mãnh liệt. dữ dội virtually adv. thực vật vehicle n. mạo hiểm. /'və:tjuəli/ thực sự.

mang. làm cho nóng. tiền công waist n. yếu ớt wealth n. gợn sóng. đi bộ. /wɔ:n/ báo cho biết. sự đi bộ wall n. waitress n.volume n. /'wɔ:kiɳ/ sự đi. /wɔnt/ muốn war n. uổng phí.. /'wɔ:tə/ nước wave n. quan sát. sự đi lang thang want v. /¸wi:k´end/ cuối tuần weekly adj. /weit/ chờ đợi waiter.. wɔʃ/ rửa. /wɔ:m/ ấm. /wɛb/ mạng.. /´vɔlju:m/ thế tích. /wɒʃ . vùng hoang vu. sự bầu cử. n. /'weitə/ người hầu bàn. /'weθə/ thời tiết web n. v. không gian liên tới với Internet wedding n. sự ấm áp. /'wɔʃiɳ/ sự tắm rửa. /wi:k/ yếu. /weɪst/ lãng phí. /'weit/ trọng lượng welcome v. v. /weik/ thức dậy. người trông chờ wake (up) v. bỏ phiếu.. sa mạc. /'wɔ:niɳ/ sự báo trước. n. hôn lễ Wednesday n. uốn thành sóng way n. giặt washing n. /wei/ đường.. cảnh báo warning n. hâm nóng warmth n. /´wi:kli/ mỗi tuần một lần.. /welθ/ sự giàu có. Weds. hoan nghênh . sự giàu sang weapon n. theo dõi. v. Wed. đeo weather n. gợn nước. /voʊt/ sự bỏ phiếu.. /wɔ:/ chiến tranh warm adj. /wei/ cân. lời cảnh báo wash v. /wɔ:mθ/ trạng thái ấm. chỗ thắt lưng wait v. n. n. quyển.) /´wensdei/ thứ 4 week n. /wɔ:l/ tường. /wɔtʃ/ nhìn. hàng tuần weigh v. sự canh gác. yếu ớt weakness n. /wi:k/ tuần. tỉnh thức walk v. bầu cử wage n. /wi:/ chúng tôi. lưới the Web n. /'wɔndə/ đi lang thang. /'wepən/ vũ khí wear v. sự giặt waste v. n. /weist/ eo. hơi ấm warn v. /weɪv/ sóng.. (abbr. /weiʤ/ tiền lương. ấm áp. tập vote n. người đợi. sự đi dạo walking n.. cân nặng weight n. chúng ta weak adj. /'wolit/ cái ví wander v. tuần lễ weekend n.. đường đi we pron. sự đi bộ.. adj. website n. /weə/ mặc. bỏ hoang watch v. exclamation /'welkʌm/ chào mừng. sự canh phòng water n. /wɔ:k/ đi. adj.. vách wallet n. /´wi:knis/ tình trạng yếu đuối. /ˈwɛdɪŋ/ lễ cưới.

vào lúc nào whenever conj. /wen'evə/ bất cứ lúc nào. det. nơi mà whereas conj. vì sao wide adj. /hu:/ ai. người nào... /ʌn´wiliη/ không sẵn lòng. thế nào whatever det. bề rộng wife n.. không hư hỏng. tiếng nói thì thầm. /´waidli/ nhiều. /wail/ trong lúc. /´winiη/ đang dành thắng lợi.. miễn cưỡng unwillingly adv. ấy.. không which pron... về hướng tây western adj. lúc. /wai:t/ trắng. n. cuộn lại ... /hu:m/ ai. bất kể thứ gì wheel n.. đó while conj. adj. xì xào. /'westn/ về phía tây. người mà whose det. /´weðə/ có. thu được winning adj. n. n. /wai/ tại sao. /'wiliηli/ sẵn lòng.. xa. tất cả.. chăng. thắng cuộc wind v. /waɪld/ dại. dù ai whole adj. /wʌt/ gì. /hu:'ev / ai. ở bất cứ nơi đâu whether conj. /´wispə/ nói thì thầm. tự nguyện unwilling adj. may quá! as well (as) cũng. ý định willing adj. màu trắng who pron.. ý chí.. vui lòng. tiếng xì xào whistle n. adv.. ẩm ướt what pron. det. người như thế nào whoever pron. miễn cưỡng willingness n. lúc. /wil/ sẽ. muốn willingly adv.. thổi còi white adj. toàn bộ. (especially BrE) /wailst/ trong lúc. không suy suyển.. pron. kẻ nào. wɪtθ/ tính chất rộng. huýt sáo. toàn thể whom pron. /wen/ khi. giỏi. cũng như well known know west n. /weə'ræz/ nhưng ngược lại. đọat. /waif/ vợ wild adj. /win/ chiếm. rộng rãi width n. người nào. pron. conj. /ʌn´wiliηgli/ không sẵn lòng.. /wisl/ sự huýt sáo. / weər'evə(r)/ ở bất cứ nơi nào. ôi. /wɛt/ ướt. của phía tây wet adj. n. hoang will modal v. bất cứ ai. ở đâu. theo phía tây. nào. adj. không biết có.well adv.. /waid/ rộng. trong khi wherever conj. pron. hoang wildly adv.không. /wind/ quấn lại. /´wiliη/ bằng lòng. /west/ phía Tây. /weər/ đâu. exclamation /wel/ tốt. lúc nào where adv.. /həʊl/ bình an vô sự. trong khi whisper v. /hu:z/ của ai why adv. bất cứ người nào. /waɪldli/ dại. sự thổi còi. v. lát whilst conj. /wɔt´evə/ bất cứ thứ gì. chốc. có. /witʃ/ nào. người nào. bất cứ. conj... n. /wil/ bánh xe when adv. rộng lớn widely adv. /wɪdθ. /´wiliηnis/ sự bằng lòng. sự vui lòng win v. trong khi.

/rist/ cổ tay write v. thờ phụng. /'wʌndə/ ngạc nhiên. /'raitə/ người viết . lòng mong muốn with prep. /waiz/ khôn ngoan. /'wu:ndid/ bị thương wrap v. /wið´in/ trong vong thời gian. /wɜ:k/ làm việc. /wind/ gió window n. sáng suốt. /wud/ gỗ wooden adj. rút khỏi. sự lo lắng. cùng withdraw v. giải quyết wind n. suy nghĩ worrying adj. được thảo ra writer n. tuyệt vời wood n. sự tôn sùng. đồ uống wing n. /winər/ người thắng cuộc winter n. mong muốn. /ˈwɜrʃɪp/ sự tôn thờ. bằng chứng. thương tích. rút lui within prep. thông thái wish v. bọc. wɪθˈdrɔ/ rút. làm bị thường. /wɜrθ/ đáng giá. /wain/ rượu. v. suy nghĩ. /´raitiη/ sự viết written adj. /´wə:kiη/ sự làm. /wɪðˈdrɔ . gây lo nghĩ worried adj. /´wʌriiη/ gấy lo lắng. phụ nữ wonder v. kỳ diệu. wɪθaʊt/ không. /ræp/ gói.wind sth up lên dây. /wɜ:ld/ thế giới worry v. quấn. /wud/ wound n. lo nghĩ.. /wi∫/ ước.. trong khoảng thời gian without prep. /'wʊmən/ đàn bà. /´wudən/ làm bằng gỗ wool n. /'wʌri/ lo lắng. quấn wrapping n. n. làm chứng woman n. v. tôn thờ worth adj. /wɪðˈaʊt . /´wʌrid/ bồn chồn.. /wə:d/ từ work v. /'witnis/ sự làm chứng. gây thương tích wounded adj. tỏ ra lo lắng worse. khác thường. /wul/ len word n. vật quấn quanh wrist n. /ˈwɪntər/ mùa đông wire n. n. /'ritn/ viết ra. v. kinh ngạc wonderful adj. n. /rait/ viết writing n. /'ræpiɳ/ vật bao bọc. sự làm việc worker n. sự bay. worst bad xấu worship n. sự làm việc working adj. lấy làm lạ. có giá trị would modal v. /'windəʊ/ cửa sổ wine n. /´wʌndəful/ phi thường. sự mong ước. /'wə:kə/ người lao động world n. /wið/ với. chứng kiến. /wiη/ cánh. sự cất cánh winner n... /waiə/ dây (kim loại) wise adj. không có witness n. thờ. /waund/ vết thương..

tuy nhiên you pron. tự mình youth n. /jes/ vâng. cử chỉ ngáp yeah exclamation /jeə/ vâng.. sai lầm wrongly adv. của các ngài. /'jelou/ vàng. /jɔ:n/ há miệng. n. của mày. cái của ngài. chúng mày young adj. n. của ngài. còn nữa. cái của các anh.wrong adj. /jo:z/ cái của anh. xong. /ja:d/ lat. tuổi thanh niên. các anh. các ông. chị. n. trẻ tuổi. ngươi. của các anh. màu vàng yes exclamation. miền. phải.. hãy cỏn. vùng . 914 mét) yawn v. /jɔ:'self/ tự anh. bà. như mà. cái của các ngài. /ju:/ anh. mày. cái của chúng mày yourself pron. /jo:/ của anh. cái của mày. tuy thế. ừ year n. các bà. chính mày.. /´rɔηgli/ một cách bất công.. thước Anh (bằng 0. /ju:θ/ tuổi trẻ. /zoun/ khu vực. /jə:/ năm yellow adj. các ngài. /rɔɳ/ sai go wrong mắc lỗi. các chị. các người. n. của các chị. tự chị. ngài. conj. tuổi niên thiếu zero number /'ziərou/ số không zone n. /'jestədei/ hôm qua yet adv. của chúng mày yours pron. có chứ yesterday adv. của chị. cái của chị. /yet/ còn. tuổi xuân. không đúng yard n.. chính anh. ông. thanh niên your det. adv. /jʌɳ/ trẻ. cái của các chị. tự mày.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful