P. 1
Giao Trinh Cay Mia

Giao Trinh Cay Mia

|Views: 175|Likes:
Được xuất bản bởidangkyma

More info:

Published by: dangkyma on Nov 08, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2011

pdf

text

original

Së N«ng nghiÖp&PTNT tØnh ho b×nh

h−íng dÉn chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt

c©y mÝa

chi côc B¶o vÖ thùc vËt

Th¸ng 3 n¨m 1999

néi dung cho c¸c kú huÊn luyÖn
Kú thø nhÊt: - Chän ruéng. - Giíi thiÖu quy tr×nh trång mÝa. - H−íng dÉn thùc h nh. Kú thø hai : Khai gi¶ng líp häc - Giíi thiÖu néi dung, giíi thiÖu ®¹i biÓu. - Nªu gi¸ trÞ kinh tÕ cña c©y mÝa. - Néi dung häc tËp cña kho¸ häc. - Tæ chøc líp, ph¸t häc cô. - V¨n nghÖ. - C¸c ®¹i biÓu ph¸t biÓu ý kiÕn. - KÕ ho¹ch häc kú tíi. Kú thø ba: - Giíi thiÖu néi dung buæi häc. - Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra HÖ sinh th¸i ruéng mÝa. - §iÒu tra HÖ sinh th¸i - thu mÉu. - Gi¶i lao - trß ch¬i “Häc l m chuyªn gia” - VÏ - th¶o luËn HÖ sinh th¸i. - Sinh lý c©y mÝa giai ®o¹n mäc mÇm. - §¸nh gi¸ líp häc, néi dông häc kú sau. Kú thø t− : - Giíi thiÖu néi dung buæi häc. - §iÒu tra HÖ sinh th¸i - thu mÉu. - Bè trÝ thÝ nghiÖm “LiÒu l−îng ®¹m víi c©y mÝa” - Gi¶i lao - Trß ch¬i “Th¸o gì khã kh¨n” - VÏ - Th¶o luËn HÖ sinh th¸i. - Ph©n bãn v kü thuËt bãn ph©n cho mÝa. - MËt ®é c©y v c¸ch ®iÒu khiÓn mËt ®é c©y h÷u hiÖu. - §¸nh gi¸ líp häc, néi dung häc kú tíi. Kú thø n¨m : -Giíi thiÖu néi dung kú häc. -§iÒu tra HÖ sinh th¸i - thu mÉu.
2
http://www.ebook.edu.vn

-L m v theo dâi thÝ nghiÖm. -Gi¶i lao - trß ch¬i “T u ®¾m”. - VÏ - Th¶o luËn HÖ sinh th¸i. - C¸c thêi kú sinh tr−ëng chÝnh cña c©y mÝa. - §¸nh gi¸ líp häc, néi dung häc kú tíi. Kú thø s¸u : - Giíi thiÖu néi dung kú häc. - §iÒu tra HÖ sinh th¸i - Thu mÉu. - L m v theo dâi thÝ nghiÖm. - Gi¶i lao - trß ch¬i “Mua giÇy”. - VÏ - Th¶o luËn HÖ sinh th¸i. - §Æc ®iÓm thùc vËt häc cña c©y mÝa. - §¸nh gi¸ líp häc, néi dung häc kú tíi. Kú thø b¶y : - Giíi thiÖu néi dung kú häc. - §iÒu tra HÖ sinh th¸i - Thu mÉu. - L m v theo dâi ThÝ nghiÖm. - Gi¶i lao - trß ch¬i “Th¶ bót v o chai”. - VÏ - Th¶o luËn HÖ sinh th¸i. - Gièng mÝa - C¸c gièng mÝa trång phæ biÕn ë miÒn B¾c. - Chuét - ®Æc tÝnh sinh sèng v biÖn ph¸p phßng chèng. - §¸nh gi¸ líp häc, néi dung häc kú tíi. Kú thø t¸m : - Giíi thiÖu néi dung kú häc - §iÒu tra HÖ sinh th¸i - Thu mÉu. - L m v theo dâi thÝ nghiÖm. - Gi¶i lao - V¨n nghÖ. - VÏ - Th¶o luËn HÖ sinh th¸i. - C¸c lo¹i s©u chÝnh h¹i mÝa v c¸ch phßng chèng. - Sinh lý c©y mÝa giai ®o¹n chÝn c«ng nghiÖp. - §¸nh gi¸ líp häc, néi dung häc kú tíi. Kú thø chÝn : - Giíi thiÖu néi dung kú häc - §iÒu tra HÖ sinh th¸i - Thu mÉu.
3
http://www.ebook.edu.vn

h−íng dÉn c¸c b¸o b¸o trong Héi nghÞ ®Çu bê.§¸nh gi¸ líp häc. . 4 http://www.V¨n nghÖ IPM.§iÒu tra HÖ sinh th¸i. Kú thø m−êi mét : .thu mÉu v theo dâi thÝ nghiÖm -MÝa gèc . Kú thø m−êi : .Thu mÉu. . . néi dung häc kú tíi.ebook.V¨n nghÖ IPM.Giíi thiÖu néi dung kú häc .Th¶o luËn HÖ sinh th¸i.Sinh lý c©y mÝa khi ra hoa . néi dung tuÇn tíi. . Kú thø m−êi hai : -Giíi thiÖu néi dung kú häc.vn . . -Ph©n c«ng.C¸c yÕu tè cÊu th nh NS mÝa .C¸c vÊn ®Ò cÇn l−u ý khi sö dông thuèc B¶o vÖ thùc vËt.Giíi thiÖu néi dung kú häc .ph−¬ng ph¸p ®Ó mÝa gèc cã hiÖu qu¶ cao. Kú thø m−êi ba: -Thu thËp sè liÖu kú cuèi . ..−íc l−îng n¨ng suÊt. -Ho n th nh c¸c b¸o c¸o . .C¸c lo¹i bÖnh chÝnh h¹i mÝa v c¸ch phßng chèng. .Ng−ìng kinh tÕ .TËp b¸o c¸o cho Héi nghÞ ®Çu bê.edu. néi dung häc kú tíi. Kú thø m−êi bèn : Héi nghÞ ®Çu bê. . .C¸ch tÝnh n¨ng suÊt lý thuyÕt. -§¸nh gi¸ líp häc.BiÖn ph¸p b¶o qu¶n hom mÝa gièng.VÏ . néi dung kú tíi. -KiÓm tra l¹i c¸c sè liÖu.T¸c h¹i víi mÝa th−¬ng phÈm v biÖn ph¸p ng¨n chÆn. .§¸nh gi¸ líp häc. .§¸nh gi¸ líp häc.L m v theo dâi thÝ nghiÖm. .§¸nh gi¸ sù rñi ro cña ng−ìng kinh tÕ. -§iÒu tra HÖ sinh th¸i .V¨n nghÖ.§iÒu tra HÖ sinh th¸i .

Giíi thiÖu quy tr×nh trång mÝa. gièng mÝa: a.kú 15 .Kú thø m−êi l¨m: Héi nghi tæng kÕt. dÔ thùc hiÖn ®óng c¸c quy tr×nh kü thuËt trong vïng ®−îc quy ho¹ch trång mÝa. nh−ng th−êng trång v o th¸ng 11 v th¸ng 2 thuËn lîi h¬n.H−íng dÉn thùc h nh. Yªu cÇu r¶i vô: CÇn ph¶i cã bé gièng thÝch hîp.ebook. c¸c kú häc ph©n th nh 3 giai ®o¹n Giai ®o¹n 1: häc tõ kú 1 . gåm c¸c gièng chÝn sím (NCO-310.kú 5 Kú thø nhÊt : . COMUS.).10.18. I.vn . giai ®o¹n I : häc tõ kú 1 .edu. F..Chän ruéng. .. -Vô hÌ: Trång tõ ®Çu th¸ng 4 ..kú 10 Giai ®o¹n 3 : Häc tõ kú 11 .cuèi th¸ng 5.146. t¹o ®iÒu kiÖn thuËnlîi cho ng−êi lao ®éng. ROC20 . Cã t¸c dông n©ng tû lÖ ®−êng cña mÝa ®Çu vô. ë n¬i thuËn lîi ®i l¹i.Thêi vô: ViÖc bè trÝ thêi vô nh»m ®¸p øng yªu cÇu r¶i vô.Chän ruéng: Ruéng cña líp häc cã diÖn tÝch kho¶ng 1. V§813254.Gi¸ trÞ kinh tÕ cña c©y mÝa. .Thêi vô. F.000m2.). ViÖc r¶i vô cã thÓ kÐo d i thêi gian cung cÊp mÝa tõ møc 150 ng y th nh 180 ng y/n¨m. ROC1. ROC.kú 5 Giai ®o¹n 2 : häc tõ kú 6 . Quy tr×nh kü thuËt trång mÝa: 1. ®Ó cung cÊp nguyªn liÖu cho nh m¸y.154 . C¸c gièng chÝn trung b×nh v muén (ROC. II.. 5 http://www. dÔ tham quan. . Trong n¨m cã thÓ bè trÝ th nh 3 vô trång mÝa: -Vô ®«ng xu©n: B¾t ®Çu tõ T11-Cuèi T3. l vô thÝch hîp ®Ó nh©n gièng cho vô ®«ng xu©n n¨m sau. lîi dông hîp lý søc kÐo.

chän mÇm ).).Hom gièng: (Tham kh¶o thªm phÇn kü thuËt b¶o qu¶n hom gièng mÝakú 12) Th−êng ¸p dông biÖn ph¸p cæ ®iÓn l dïng ngän l m hom gièng. chän hom. chÝn trung b×nh v chÝn muén). Dän s¹ch cá d¹i..edu. chän c©y. ruéng. 2. §Ó r¶i vô thÝch hîp cÇn tËp trung ®−îc 3 nhãm gièng mÝa (chÝn sím. T¹o ®iÒu kiÖn kÐo d i thêi gian chÕ biÕn.Gi÷ vai trß quan träng trong viÖc th©m canh mÝa.) cã tÇng canh t¸c trªn 50cm. Ýt mèi (®Æc biÖt víi nh÷ng vïng ®åi nói). cã kh¶ n¨ng sinh tr−ëng thêi kú ®Çu m¹nh. ®åi thÊp. ViÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ph¶i l m tæng hîp trªn c¸c gièng sö dông.Kü thuËt trång trät: a. l biÖn ph¸p h÷u hiÖu chèng l¹i mét sè bÖnh nguy hiÓm ( Than ®en. Chó ý: Khi chän ®Êt trång mÝa cho c¸c líp HLND ph¶i ®¶m b¶o diÖn tÝch tèi thiÓu 500m2 (cho ruéng ¸p dông tiÕn bé KHKT).1-1. gi÷ Èm v tho¸t n−íc tèt ®Òu cã thÓ trång mÝa. dèc ph¶i ® o r nh theo ®−êng ®ång møc (v nh nãn) ®Ó tr¸nh xãi mßn. c y to n bé diÖn tÝch trång. thêi kú n y th−êng cã ®é Èm cao nªn dÔ n¶y mÇm. Víi vïng thiÕu lao ®éng : Chon gièng cã kh¶ n¨ng t¸i sinh m¹nh. b. trong ®ã n¨ng suÊt v h m l−îng ®−êng l chñ yÕu. b. bé gièng mÝa t¹i ViÖt nam cßn rÊt nghÌo n n..3m (tuú theo ®é ph× cña ®Êt). Tuy nhiªn hiÖn nay vô n y ch−a ®−îc chó ý trong s¶n xuÊt. .Gièng mÝa: . Tuú thuéc ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai m chän gièng: Víi vïng cao h¹n : chän gièng chÞu h¹n. 6 http://www..hÕt th¸ng 10. réng 25-30cm. Víi vïng ®åi. t¹o ®é t¬i xèp.-Vô thu: §Çu th¸ng 8 ..ebook. Fiji . Víi vïng chua phÌn : chän gièng chÞu chua Víi vïng ®Êt b i : Chän gièng chèng ®æ. cøng c©y. trong mçi nhãm ph¶i cã 2-3 lo¹i gièng ®Ó bæ xung cho nhau. § o r nh s©u 30-35cm. ph¶i ®¶m b¶o chän 4 tèt (chän ruéng. t¨ng kh¶ n¨ng gi÷ Èm cña ®Êt.§Êt trång: TÊt c¶ c¸c lo¹i ®Êt (b i.HiÖn nay. kho¶ng c¸ch r nh 1. sö dông mÝa gèc ®−îc nhiÒu n¨m .vn . tû lÖ ®−êng ®Çu vô cao.

Tèt nhÊt chän hom xong trång ngay, chØ xö lý b»ng n−íc v«i trong víi nh÷ng gièng l©u mäc mÇm hay gÆp thêi tiÕt rÐt, hom d i 20-30cm, cã 2-4 mÇm. Cã thÓ ¸p dông biÖn ph¸p dïng c¶ c©y mÝa l m hom gièng, nh−ng ph¶i ®¶m b¶o mçi hom cã Ýt nhÊt 2 mÇm, vÕt chÆt kh«ng dËp n¸t, c©y mÝa l m gièng kh«ng qu¸ gi . c. MËt ®é, c¸ch trång: *MËt ®é: §Ó x¸c ®Þnh mËt ®é, kho¶ng c¸ch hîp lý ph¶i c¨n cø v o ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, tËp qu¸n canh t¸c. Víi c¸c tØnh phÝa B¾c th−êng trång víi kho¶ng c¸ch h ng 1,1 - 1,3 m. L−îng hom gièng kho¶ng 3-3,4 v¹n hom/ha. *C¸ch trång: Cã thÓ trång 1 h ng hay 2 h ng so le. NÕu trång v o mïa kh« cã thÓ trång hai h ng song song. §Æt hom sao cho hai phÝa m¾t n»m ngang sang hai bªn. ®Æt xong lÊp ®Êt ngay, ®é s©u líp ®Êt 3-5cm. Thêi vô trång mïa m−a chØ cÇn lÊp võa kÝn hom. Khi mÝa b¾t ®Çu cã lãng th× lÊp ®Êt kÝn r nh. d.Ph©n bãn: - L−îng ph©n: Ph©n chuång tèt Ph©n §¹m urea Ph©n l©n Ph©n Kali V«i bét : 20-30tÊn/ha. : 400kg/ha. : 500kg/ha. : 400kg/ha. : 200-500 kg/ha (tuú theo chÊt ®Êt)

- C¸ch bãn: Bãn lãt ®¹m.

: To n bé ph©n chuång, ph©n l©n, v«i v 50% kaly v 20%

Bãn thóc lÇn1: Bãn 20% ®¹m trong thêi kú ®Çu ®Î nh¸nh. Bãn thóc lÇn 2: Bãn 20% ®¹m trong thêi kú 2-3 lãng. Bãn thóc lÇn 3: Bãn 40% ®¹m v 50% Kaly khi mÝa 7-8 lãng. kú thø hai : Khai gi¶ng líp häc II.

Giíi thiÖu gi¸ trÞ kinh tÕ cña c©y mÝa : 1. MÝa l c©y cao s¶n, cã l i suÊt lín : NÕu ch¨m sãc tèt, mÝa cã thÓ cho 150 -200 tÊn sinh khèi/ ha/ n¨m (gåm c¶ rÔ, th©n, l¸ t−¬i ), ®©y l kû lôc m Ýt c©y trång n o cã ®−îc. §Ó ®¹t kû lôc n y l do mÝa cã chØ sè diÖn tÝch l¸ lín, trong thêi kú phån thÞnh diÖn tÝch l¸ gÊp 6-7 lÇn diÖn tÝch ®Êt, thêi gian ho¹t ®éng cña bé l¸ d i v æn ®Þnh trong c¶ n¨m. MÝa l c©y cã
7
http://www.ebook.edu.vn

hiÖu xuÊt quang hîp cao nªn cã thÓ t¹o ra nhiÒu chÊt h÷u c¬ trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch. Theo thêi gi¸ n¨m 1994, mét Ha trång mÝa th©m canh tèt cã thÓ cho n¨ng suÊt 100tÊn/ha, víi tæng thu 18 triÖu ®ång v l i thuÇn ®¹t 10 triÖu ®ång/ha. Mét sè gia ®×nh sèng trªn ®Êt b i v ®Êt ®á ph× nhiªu cã thÓ ®¹t n¨ng suÊt 140tÊn/ha, l i thuÇn ®¹t 16 triÖu ®ång /ha. V× vËy, nhiÒu hé gia ®×nh ® trë lªn gi u cã sau 4-5 n¨m trång mÝa . 2.S¶n phÈm cña mÝa l mÆt h ng cã nhu cÇu ng y c ng cao v cã thÞ tr−êng tèt: MÝa l nguyªn liÖu duy nhÊt cña ng nh ®−êng n−íc ta, ®−êng cung cÊp n¨ng l−îng cao ngo i b÷a ¨n chÝnh, l lo¹i thøc ¨n ngon, hîp khÈu vÞ mäi ng−êi, hÇu hÕt c¸c lo¹i b¸nh kÑo, ®å uèng ®Òu ph¶i lÊy ®−êng l m gèc. Tôc ng÷ cã c©u “§Ñp v ng son, ngon mËt mì”, ®êi sèng c ng cao th× nhu cÇu vÒ ®−ßng c ng lín. Trong chiÕn l−îc kinh tÕ ®Õn n¨m 2000, chóng ta phÊn ®Êu ®−a s¶n l−îng ®êng lªn 1 triÖu tÊn, tøc l gÊp ®«i hiÖn nay v s¶n l−îng lu«n ®−îc t¨ng lªn míi ®¸p øng nhu cÇu trong n−íc v xuÊt khÈu. Chóng ta chØ lo kh«ng s¶n xuÊt kÞp chø kh«ng lo Õ thõa s¶n phÈm. 3.MÝa l c©y cã kh¶ n¨ng b¶o vÖ ®Êt: Mét trong nh÷ng h−íng ph¸t triÓn c©y mÝa l nh÷ng ch©n ruéng cao, ®Êt b i, ®åi thuéc c¸c tØnh Trung du ®Ó thay thÕ c©y s¾n, khoai, lóa cã n¨ng suÊt thÊp. Nh×n chung ®ã l vïng ®Êt cã ®é dèc, cã sù röa tr«i chÊt dinh d−ìng l m suy gi¶m ®é ph× cña ®Êt ®ang diÔn ra tõng ng y. Do ®ã, viÖc xem xÐt kh¶ n¨ng b¶o vÖ ®Êt cña c©y trång ë vïng n y l vÊn ®Ò cã ý nghÜa lín vÒ kinh tÕ x héi v b¶o vÖ m«i tr−êng. MÝa cã −u thÕ lín vÒ lÜnh vùc n y bëi nh÷ng c¨n cø sau: a.MÝa l c©y trång theo r nh, cã ®é s©u 25-30cm, ®−îc thiÕt kÕ theo ®−êng ®ång møc nªn cã t¸c dông gi÷ Èm v chèng sãi mßn ®Êt. b.MÝa th−êng ®−îc trång tõ th¸ng 8 ®Õn th¸ng 2 h ng n¨m, ®Õn mïa m−a, c©y ® ®−îc 4-5 th¸ng tuæi, bé l¸ giao nhau l m th nh th¶m kh«ng cho n−íc m−a r¬i rùc tiÕp xuèng ®Êt nªn cã t¸c dông chèng sãi mßn. c.MÝa l c©y rÔ chïm, ph¸t triÓn m¹nh trong ®Êt tíi 60cm. Trong mïa m−a, bé rÔ ® ®an xen gi÷a c¸c h ng, 1ha mÝa cã tõ 10-13 tÊn rÔ, do ®ã chèng röa tr«i, chèng sãi mßn rÊt tèt. Sau khi thu ho¹ch, bé rÔ mÝa mÝa ®Ó l¹i trong ®Êt l m t¨ng chÊt h÷u c¬ v ®é ph× cña ®Êt. 4.MÝa l c©y n¨ng l−îng cña ThÕ kû 21:
8
http://www.ebook.edu.vn

NhiÒu nh khoa häc ® dù b¸o r»ng sang ThÕ kû 21 c¸c nguyªn liÖu lÊy tõ lßng ®Êt ®Ó dïng cho c«ng nghiÖp v giao th«ng vËn t¶i sÏ c¹n kiÖt, cÇn cã nguån nguyªn liÖu kh¸c ®Ó thay thÕ. Mét h−íng ®−îc nhiÒu ng−êi quan t©m l t×m kiÕm n¨ng l−îng tõ thùc vËt. Trong h−íng n y, c©y mÝa ®−îc quan t©m nhÊt v ng−êi ta s¾p xÕp c©y mÝa l c©y n¨ng l−îng h ng ®Çu cña thÕ kû 21. Tõ 1 tÊn mÝa tèt, ng−êi ta cã thÓ s¶n xuÊt ra 35-50 lÝt cån 960. Mét ha mÝa víi kü thuËt hiÖn ®¹i cã thÓ t¹o ra ®−îc 5.000-10.000 lÝt cån l m nhiªn liÖu. Tõ ®©y ta cã thÓ thÊy vÞ trÝ cña c©y mÝa ng y c ng quan träng, võa l c©y c«ng nghiÖp, võa l c©y n¨ng l−îng. 5.MÝa l c©y lÊy sîi cña t−¬ng lai: Do tèc ®é ph¸ rõng cña thÕ giíi ng y c ng t¨ng, diÖn tÝch rõng gi¶m tíi møc ®¸ng lo ng¹i, trong khi ®ã d©n sè thÕ giíi ng y c ng t¨ng, nhu cÇu sö dông giÊy ng y c ng lín, do ®ã viÖc gi¶i quyÕt nguyªn liÖu giÊy l vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m. Trong c©y mÝa cã kho¶ng 14% chÊt x¬, 1 ha mÝa cã thÓ ®¹t 100-200 tÊn/ha/n¨m, nªn ng−êi ta hy väng c©y mÝa cã thÓ l c©y lÊy sîi thay thÕ cho c©y rõng v o thÕ kû 21. 6.NhËn ®Þnh tæng thÓ: MÝa l c©y c«ng nghiÖp ng¾n ng y, cã vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ n−íc ta, l c©y mòi nhän, cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao trong viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, ë vïng ®Êt cao kh«ng chñ ®éng t−íi tiªu v vïng ®åi thÊp, cña d¶i Trung du réng lín ®ang trång nh÷ng c©y cã hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp. L c©y cã kh¶ n¨ng båi d−ìng v b¶o vÖ ®Êt, mÝa l c©y phôc vô cho sù nghiÖp hiÖn ®¹i ho¸ v c«ng nghiÖp ho¸ nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp n−íc nh , l c©y l m gi u cho vïng Trung du v MiÒn nói. Tr−íc m¾t, mÝa l c©y lÊy ®−êng phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng v xuÊt khÈu, l n¨ng l−îng, l sîi nh©n t¹o quý cho t−¬ng lai. Nh×n chung t−¬ng lai cña c©y mÝa l v« cïng s¸ng sña.

Kú thø ba :
- Giíi thiÖu néi dung buæi häc. - Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra HÖ sinh th¸i ruéng mÝa. - §iÒu tra HÖ sinh th¸i - thu mÉu. - Gi¶i lao - trß ch¬i “Häc l m chuyªn gia” - VÏ - th¶o luËn HÖ sinh th¸i. - Sinh lý c©y mÝa giai ®o¹n mäc mÇm. - §¸nh gi¸ líp häc, néi dông häc kú sau.
9
http://www.ebook.edu.vn

cá d¹i. ng−êi n«ng d©n cã thÓ n¾m ch¾c diÔn biÕn ®ång ruéng mét c¸ch ch¾c ch¾n qua ®iÒu tra ®¬n gi¶n. +Yªu cÇu cña ng−êi ®iÒu tra l : . ng−êi ®−îc ph©n c«ng sÏ tãm t¾t g¾n gän nh÷ng néi dung sÏ tiÕn h nh trong buæi häc v giíi thiÖu gi¶ng viªn phô tr¸ch tõng phÇn néi dung. .edu.vn . . II. nh÷ng biÓu hiÖn cña giai ®o¹n n y ra sao? .. ph¸t triÓn nh−: C©y mÝa. 3. ch¾c ch¾n. Khi ® quen l m. s©u h¹i. + Môc ®Ých cña ®iÒu tra l : . 10 http://www.HÖ sinh th¸i l g×: HÖ sinh th¸i l tËp hîp c¸c yÕu tè sinh vËt.. Giíi thiÖu néi dung (phÇn n y cã trong tÊt c¶ c¸c tuÇn): ViÖc n y cã thÓ tiÕn h nh t¹i bê ruéng ®Ó tranh thñ thêi gian.TiÕp xóc nhiÒu víi ®ång ruéng.ebook. ®Ó ph©n tÝch thùc tr¹ng ®ång ruéng v ®Ò ra biÖn ph¸p sö lý phï hîp . thiªn ®Þch. phi sinh vËt trong mét kho¶ng kh«ng gian v thêi gian nhÊt ®Þnh.I. thiªn ®Þch . tói tiÒn cña ng−êi s¶n xuÊt .. Ph©n tÝch HÖ sinh th¸i: 1.C¸c yÕu tè sinh vËt : L c¸c yÕu tè cã sù sinh tr−ëng. Häc viªn cÇn l m thÕ n o ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c møc ®é s©u bÖnh h¹i.Ng−êi n«ng d©n n¾m ®−îc c©y mÝa ®ang ë giai ®o¹n n o. søc khèng chÕ cña thiªn ®Þch. giai ®o¹n sinh tr−ëng cña c©y trång.. §iÒu tra l g× : §iÒu tra l quan s¸t mét sè c©y víi sè l−îng mÉu nhá m cã thÓ ®¸nh gi¸ ®−îc ®iÒu g× ®ang x¶y ra trªn ®ång ruéng.Ng−êi n«ng d©n ph¶i n¾m ®−îc quÇn thÓ s©u h¹i diÔn biÕn nh− thÕ n o? ® xuÊt hiÖn bÖnh trªn ®ång ruéng ch−a.CÈn thËn..Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra HÖ sinh th¸i: a. bÖnh h¹i .. . C¸c kh¸i niÖm: . thêi tiÕt.Quan s¸t giái. KÕt qu¶ ®iÒu tra sÏ ®−îc kÕt hîp víi c¸c th«ng tin kh¸c nh−: Kh¶ n¨ng ®Òn bï cña c©y. xuÊt hiÖn víi tû lÖ bao nhiªu? §iÒu ta kh«ng chØ l viÖc ®o ®Õm m cßn ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña häc viªn.

Cá d¹i l g×: L nh÷ng lo i thùc vËt mäc ngo i ý muèn cña con ng−êi. tõ ngo i v o trong”.) . ®o chiÒu cao.Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra HÖ sinh th¸i : . Sinh lý . th× ®−îc coi l cá d¹i.C¸c yÕu tè phi sinh vËt: L c¸c yÕu tè kh«ng ph¶i l sinh vËt (kh«ng cã sù sinh tr−ëng. Nh− vËy nhÖn tuy cïng thuéc ng nh ch©n ®èt nh−ng kh«ng ph¶i l c«n trïng v× chóng cã 8 ch©n. . TuyÕn trïng. trong s©n vËn ®éng . trong v−ên thuèc.C«n trïng l g×: C«n trïng l nh÷ng lo i ®éng vËt cã 6 ch©n. Sè liÖu ghi chÐp ®−îc ®−a v o mÉu ghi chÐp sau: 11 http://www. chuét. Virus.. Ngo i ra HÖ sinh th¸i cßn chÞu t¸c ®éng cña con ng−êi .vn .. Nh− vËy cã c©y trong tr−êng n y l c©y trång nh− ë tr−êng hîp kh¸c l¹i l cá d¹i v ng−îc l¹i. ®iÒu tra v ghi chÐp nh− nhau. xem xÐt kü to n bé c©y mÝa. thiªn ®Þch. cá d¹i. b... -Thiªn ®Þch l g×: L nh÷ng c«n trïng hoÆc nhÖn sö dông c¸c lo i s©u h¹i l m thøc ¨n cña chóng b»ng c¸ch ký sinh hoÆc b¾t måi ¨n thÞt.Tr−íc khi ®o ®Õm tõng c©y.. Vi khuÈn.edu. l m ¶nh h−ëng ®Õn sinh tr−ëng. tõ trªn xuèng d−íi. ®Õn n¨ng suÊt v chÊt l−îng n«ng s¶n. khÝ hËu thêi tiÕt.. n−íc. b−ím.VÝ dô : Ng« l mét lo¹i c©y trång phæ biÕn nh−ng nÕu nã mäc tù do trong luèng hoa.. sè l¸ xanh. ph¸t triÓn. ph¸t triÓn) nh−: §Êt ®ai. Ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu vÒ s©u h¹i. ®Õn n¨ng suÊt v chÊt l−îng n«ng s¶n. bÖnh h¹i kh¸c theo ph−¬ng ch©m “tõ xa ®Õn gÇn. . ¸nh s¸ng. ong. m−a hay ©m u). . vÞ trÝ ®iÒu tra ®Çu tiªn c¸ch bê kho¶ng 1.BÖnh h¹i l g×: L nh÷ng Vi sinh vËt ký sinh trªn c¸c bé ph©n cña c©y.ebook.. quan s¸t to n bé c¸nh ®ång v cã nhËn xÐt chung. Cã nhiÒu nguyªn nh©n g©y bÖnh kh¸c nhau (NÊm.§i ra ngo i ru«ng quan s¸t thêi tiÕt trong ng y (n¾ng. dÔ nh¶y tr−íc (chuån chuån kim.. ph¸t triÓn.) Sau ®ã ®Õn c¸c ®èi t−îng s©u. l m ¶nh h−ëng ®Õn sinh tr−ëng.§iÒu tra cô thÓ 10 c©y mÝa theo ®−êng th¼ng (®¸nh dÊu vÞ trÝ ®iÒu tra cè ®Þnh). . bÖnh h¹i. l¸ v ng .. ch©u chÊu . C¶ hai ruéng IPM v FP ®Òu quan s¸t.2 mÐt.S©u h¹i l g×: L nh÷ng c«n trïng hoÆc nhÖn sö dông c¸c bé phËn cña c©y trång l m thøc ¨n cña chóng.. tr−íc hÕt quan s¸t c¸c lo¹i c«n trïng dÔ bay.

BÖnh h¹i: TÝnh tû lÖ (%) sè l¸. Ruéng IPM C. vÏ c¸c lo¹i cá hiÖn diÖn trªn ®ång ruéng. . c¸c l¸ phÝa d−íi t« m u v ng.B C.§èi víi thiªn ®Þch: VÏ nh÷ng ®èi t−îng ® t×m thÊy ngo i ®ång ruéng. . C.VÏ c©y mÝa cã ®óng nguyªn tr¹ng.NÕu cã n¾ng th× vÏ mÆt trêi räi n¾ng. bÖnh h¹i. mçi nhãm cÇn cã mÉu sèng (c©y mÝa. . mang ®ñ sè lãng. 4. ViÕt gi¸ trÞ nhiÖt ®é trong ng y bªn d−íi mÆt trêi. . sè c©y bÞ bÖnh.Sè l¸ xanh: TÝnh sè l¸ ® ho n chØnh (l l¸ nh×n râ c¶ bÑ l¸ v phiÕn l¸) v cßn xanh.. trêi ©m u vÏ mÆt trêi bÞ m©y che khuÊt. cá d¹i.§èi víi s©u h¹i: VÏ nh÷ng lo¹i s©u ® t×m thÊy ë ngo i ®ång v vÏ bªn ph¶i c©y mÝa.B Ghi chó: . . viÕt tªn gäi v mËt ®é bªn c¹nh h×nh vÏ.§èi víi cá d¹i vÒ kÝch th−íc v mËt ®é t−¬ng øng víi c©y mÝa..2 Ruéng FP . sè l¸ trung b×nh ® ®Õm. s©u h¹i.ChiÒu cao c©y tÝnh tõ mÆt ®Êt ®Õn cæ l¸ (®iÓm th¾t cña cæ l¸) . viÕt mËt ®é trung b×nh bªn c¹nh tªn s©u.vn . .1 Cao c©y (cm) Sè lãng/c©y Sè l¸ xanh/c©y Sè l¸ v ng/c©y S©u ®. thiªn ®Þch .edu. . .VÏ HÖ sinh th¸i : §Ó vÏ HÖ sinh th¸i. nÕu c©y thiÕu dinh d−ìng hoÆc bÞ bÖnh t« m u v ng.2 . NÕu c©y khoÎ t« m u xanh. 12 http://www.1 C. .S©u h¹i v thiªn ®Þch: TÝnh mËt ®é theo con/c©y hay quy ra con/m2.§èi víi chuét: VÏ c¸c nh¸nh n»m trªn mÆt ®Êt (b»ng c¸c nh¸nh trung b×nh bÞ c¾n).sè T. cã thÓ viÕt b»ng tªn ®Þa ph−¬ng. vÏ bªn tr¸i c©y mÝa. C.10 T.sè T.10 T.ebook. v vÏ theo quy luËt sau ®©y: . .th©n(c/c) RÖp (c/c) Bä trÜ (c/c) NhÖn (c/k) .ChØ tiªu C. . . . . . .

muåm muçm.Mçi nhãm ph¶i tr×nh b y nh÷ng quan s¸t.) v ghi biÖn ph¸p sö lý cña nhãm xuèng phÝa d−íi tê Tr«ky. giai ®o¹n sinh tr−ëng cña c©y. nhËn xÐt (vÒ thêi tiÕt..) th× kh«ng cÇn phun thuèc . ghi c¸c chØ tiªu n«ng häc. . bãn ®¹m nh−ng thêi tiÕt ©m u ph¶i dõng l¹i. ng−êi kia ghi chÐp v tr¶ lêi.ChÊt l−îng hom gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ cuèi cïng v× nã quyÕt ®Þnh trùc tiÕp tíi tû lÖ n¶y mÇm v mËt ®é c©y . ng−êi n y ra c©u hái. mÇm mÝa mäc lªn th nh c©y con. 1.ebook. 5-Th¶o luËn HÖ sinh th¸i : . h×nh vÏ. liÒu l−îng bãn.. .Sau khi vÏ xong. phun thuèc . . ghi râ l ph©n ®¹m.Mçi ng−êi trong nhãm sÏ s¾m vai l ng−êi hái (mçi tuÇn l¹i thay ®æi ng−êi kh¸c). hoÆc nÕu thÊy trøng s©u ®ôc th©n nhiÒu. ruéng mÝa sinh tr−ëng tèt. l©n hay kali. VÝ dô: Cá d¹i nhiÒu cÇn l m cá. Yªu c©u giai ®o¹n n y l n¶y mÇm nhanh. ®ång thêi rÔ hom mäc ra tõ ®iÓm rÔ (trªn ®ai rÔ cña hom trång). RÔ chÝnh thøc mäc ra tõ c¸c ®èt th©n cña c©y con lóc cã 3-4 l¸ thËt l m nhiÖm vô hót n−íc v thøc ¨n nu«i c©y thay thÕ cho rÔ hom dÇn dÇn mÊt t¸c dông. Sinh lý c©y mÝa khi mäc mÇm: Mäc mÇm l lóc mÇm mÝa nøt nanh ®Õn khi mÇm nhó lªn khái mÆt ®Êt. ý kiÕn th¶o luËn.. l m cá. lÏ ra ph¶i phun thuèc nh−ng thÊy nhiÒu thiªn ®Þch (ong. Tõ khi ®Æt hom mÝa xuèng ®Êt cho ®Õn khi n¶y mÇm. kÕt luËn cña nhãm m×nh cho nhãm kh¸c nghe v tiÕp thu ý kiÕn th¶o luËn cña nhãm b¹n.l yÕu tè cÊu th nh n¨ng suÊt mÝa c©y. Gi¶ng viªn cÇn h−íng cho líp th¶o luËn vÇn ®Ò träng t©m x¶y ra trong tuÇn v ®−a ra biÖn ph¸p sö lý thÝch hîp (bãn ph©n.vn . tû lÖ n¶y mÇm cao. ®Òu. t−íi n−íc.edu. Ng−îc 13 http://www... NÕu hom gièng tèt mÇm sÏ mäc ®ñ.ChÊt l−îng hom gièng: .. III.NÕu ruéng cã phun thuèc th× vÏ vßi phun v viÕt tªn thuèc..) trong mèi t−¬ng quan hÖ sinh th¸i m kh«ng t¸ch dêi c¸c yÕu tè.C¸c yÕu tè néi t¹i ¶nh h−ëng ®Õn giai ®o¹n trång v mäc mÇm: a. khoÎ. t×nh h×nh s©u bÖnh h¹i .. nã sö dông chÊt dinh d−ìng dù tr÷ trong hom v nhê ®é Èm cña ®Êt.NÕu ruéng míi ®−îc bãn ph©n th× vÏ b n tay r¶i ph©n...

RÔ hom nhá. tèt.l¹i. Kh«ng lÉn gièng. Trong s¶n xuÊt hiÖn t¹i.edu. NhiÖm vô cña nã l hót muèi kho¸ng. Chän hom th¼ng. nªn chÆt hom cã tõ 2-3 mÇm. ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè ngo¹i c¶nh: a. kh«ng ®Òu. kh«ng s©u bÖnh. ph©n nh¸nh nhiÒu nh−ng kh«ng s©u. Ngo i ra cßn ¶nh h−ëng tíi vô mÝa gèc n¨m sau. -T¹o ®iÒu kiÖn cho bé rÔ ph¸t triÓn s©u v réng. gièng khã b¶o qu¶n trong thêi gian d i.ChÕ ®é l m ®Êt: Khi ® cã gièng tèt cÇn cã chÕ ®é l m ®Êt ®óng kü thuËt ®¶m b¶o cho mÝa cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó mäc mÇm. lu«n duy tr× ®−îc ®é Èm trong ®Êt ®Ó mÝa n¶y mÇm. rÔ gi÷a v rÔ ¨n s©u). phæ biÕn nhÊt l sö dông hom ngän lÊy tõ mÝa thu ho¹ch. thiÕu c©y l m ruéng mÝa sinh tr−ëng kÐm. hom xÊu mÇm mäc yÕu. Cã thÓ sö dông c¶ c©y l m hom gièng nh−ng nªn ¸p dông 4 tèt: Chän ruéng sinh tr−ëng tèt. §¹t ®é lín cÇn thiÕt (tuú gièng). 14 http://www. . .ebook.Hom gièng tèt ph¶i ®¹t c¸c tiªu chuÈn sau: MÇm kh«ng qu¸ gi . thuËn lîi cho mÝa ph¸t triÓn. th−êng chØ tån t¹i ®Õn 1-2 th¸ng sau trång.vn . n¨ng suÊt cuèi cïng thÊp. §©y l c¸ch l m ®¬n gi¶n. hÖ sè nh©n thÊp. kh«ng x©y s¸t. ph−¬ng ph¸p th«ng dông. dÔ lÉn gièng. -RÔ hom: L rÔ ph¸t sinh tõ hom mÝa khi trång.RÔ chÝnh thøc: L rÔ sinh ra tõ nh÷ng ®èt cuèi cña th©n non. 2. Chän mÇm tèt. t¹o ®iÒu kiÖn cho sù h« hÊp cña c©y ®−îc b×nh th−êng.Sù ra rÔ: RÔ mÝa cã h¹i lo¹i l rÔ hom v rÔ chÝnh thøc. T¸c dông cña l m ®Êt tèt l : -T¹o ®iÒu kiÖn cho n−íc thÊm nhanh v gi÷ Èm tèt. -L m cho ®Êt t¬i xèp. b. n−íc ë giai ®o¹n sinh tr−ëng ban ®Çu. Chän c©y to khoÎ. kh«ng trç cê. gåm cã 3 lo¹i rÔ (rÔ mÆt. tho¸ng khÝ. kh«ng lÉn gièng. Kh«ng mang mÇm mèng s©u bÖnh. kÝch thÝch cho mÇm ph¸t triÓn. dÔ l m nh−ng cã nh−îc ®iÓm l kh«ng ®ång ®Òu. Sù ph¸t triÓn sím v nhanh cña c¸c lo¹i rÔ ¶nh h−ëng lín tíi viÖc c¸c mÇm mäc cã ®Òu hay kh«ng. -Tiªn viÖc ch¨m sãc sau n y.

tèi thiÓu 19-200C (víi nhiÖt ®é ®Êt ).thu mÉu.Bè trÝ thÝ nghiÖm “LiÒu l−îng ®¹m víi c©y mÝa” .Gi¶i lao . C©u hái th¶o luËn: . néi dung häc kú tíi.RÔ mÝa mäc ra tõ ®©u (tÝnh trªn c¶ hom trång v mÇm míi mäc). .Nguyªn nh©n n o l m ruéng mÝa n¶y mÇm kh«ng ®ång ®Òu.MËt ®é c©y.vn . . . . l m t¨ng l−îng dinh d−ìng dÔ tiªu trong ®Êt.VÏ . I.ThÕ n o l hom gièng tèt. . nªn c y bõa kü tr−íc khi trång.§¸nh gi¸ líp häc. .Trong thùc tÕ s¶n xuÊt.Nh÷ng nguyªn nh©n n o l m mÝa l©u mäc mÇm hoÆc kh«ng mäc. thuËn lîi v khã kh¨n cña thêi vô ®ã. c¸ch ®iÒu khiÓn mËt ®é: 15 http://www.ë lo¹i ®Êt thÕ n o th× mÇm mÝa dÔ mäc. b. iv. . C y bõa s©u cã t¸c dông l m d y thªm tÇng ®Êt canh t¸c. c¶i thiÖn tÝnh chÊt vËt lý cña ®Êt. nh−ng tuú theo biÖn ph¸p r¶i vô m chän thêi vô trång thÝch hîp. ë thêi kú n y.C¸ch chän läc ®Ó ®−îc hom gièng tèt.§iÒu tra HÖ sinh th¸i .ebook. . cã thÓ trång mÝa ®−îc quanh n¨m. thêi vô trång mÝa n o sÏ dÔ n¶y mÇm. gióp bé rÔ ph¸t triÓn s©u v réng.KhÝ hËu: Nãi chung víi khÝ hËu n−íc ta. nhÊt l thêi kú n¶y mÇm mÝa cÇn nhiÖt ®é tèi thÝch 26-300C. . c©y mÝa sÏ dÔ n¶y mÇm.Ph©n bãn v kü thuËt bãn ph©n cho mÝa. gi¶ng viªn cã thÓ h−íng dÉn cho häc viªn khi mÝa ® lªn ®−îc 50-70%.MËt ®é c©y v c¸ch ®iÒu khiÓn mËt ®é c©y h÷u hiÖu. R nh ® o s©u 25-30cm. ng−êi ta hay nhóng hom mÝa v o n−íc v«i hoÆc chÊm hai ®Çu hom v o tro bÕp. .Trß ch¬i “Th¸o gì khã kh¨n” .M« t¶ triÖu trøng g©y h¹i cña c¸c lo¹i s©u bÖnh trªn hom mÝa khi mäc mÇm. .Th¶o luËn HÖ sinh th¸i. tèi thiÓu 180C (víi nhiÖt ®é kh«ng khÝ) v tèi thÝch 22-280C. Kú thø t− : .Trong ®iÒu kiÖn cho phÐp. .Trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt khÝ hËu n o. . .T¹i sao tr−íc khi trång. d−íi r nh cã líp ®Êt xèp 3-5 cm. dïng tay bíi nhÑ ®Êt ®Ó cã thÓ quan s¸t ®−îc sù n¶y mÇm v c¸c lo¹i rÔ cña c©y mÝa thêi kú n y.edu.Giíi thiÖu néi dung buæi häc.

lÊp ®Êt h m kh«ng cho ®Î tiÕp. phÈm chÊt tèt.edu.GiÆm mÇm cho c¸c chç bÞ mÊt mÇm tõ 60cm trë lªn. -MËt ®é c©y h÷u hiÖu lóc thu ho¹ch: §©y l yÕu tè quan träng nhÊt.ebook.1. + 75. Khi kÕt thóc n¶y mÇm. nÕu qu¸ thõa ph¶i tØa bít c¸c chç d y. cÇn n¾m v÷ng c¸c biÖn ph¸p ®iÒu khiÓn sau ®©y: .75. mËt ®é c©y cao hay thÊp kh«ng quan träng l¾m. Lóc n y chØ cÇn mÇm ph©n bè ®Òu. kh«ng cã chç qu¸ d y hay qu¸ th−a. kh«ng giÆm lóc ®Êt qu¸ −ít sÏ bÞ chai ®Êt lÇm mÇm khã håi phôc. Buéc bé l¸ mÇm võa giÆm ®Ó gi¶m sù tho¸t h¬i n−íc. cã lîi cho mÝa gèc n¨m sau. §èi víi c©y mÝa. chÊt l−îng v hiÖu qu¶ kinh tÕ.vn . 16 http://www. nÕu ch¨m bãn tèt th× mËt ®é c©y h÷u hiÖu cuèi cïng còng kh«ng chªnh lÖch nhau l¾m. ph¶i thóc cho mÝa ®Î b»ng c¸ch: +Bãn ®Çy ®ñ dinh d−ìng. . -TØa mÇm: Khi ruéng mÝa ® ®ñ mÇm. §iÒu khiÓn mËt ®é c©y: Muèn cã ®−îc mËt ®é c©y tèi −u cho tõng thêi kú.MËt ®é mÇm khi kÕt thóc ®Î nh¸nh : Khi mÝa cã 6-8 l¸ thËt. GiÆm lóc ®Êt ®ñ Èm. nÕu d y ®Î Ýt. . ®Æc biÖt l l©n v Kali.NÕu thõa mÇm th× h¹n chÕ ®Î b»ng c¸ch: +LÊp ®Êt d y v o gèc. mçi bÇu cã 0. yÕu. Khi giÆm cÇn l−u ý: Ph¶i bøng c¶ bÇu.000 . -MËt ®é mÇm dÇu thêi kú v−¬n lãng : Khi mÝa cã 10-15 l¸ thËt.NÕu thiÕu mÇm ®ång lo¹t. +§Þnh mÇm khi mÝa b¾t ®Çu cã lãng. 2. +TØa bá c¸c mÇm nhá. xíi ®Êt t¬i xèp. vÊn ®Ò mËt ®é cã quan hÖ mËt thiÕt tíi n¨ng suÊt. .5-1kg ®Êt.MËt ®é mÇm khi kÕt thóc n¶y mÇm : Khi mÝa cã 3-4 l¸ thËt.000 c©y/ha víi gièng to trung b×nh (kho¶ng 8c©y/m2) + 80.MËt ®é c©y: Còng nh− nh÷ng c©y trång kh¸c.000 c©y/ha víi gièng bÐ c©y (kho¶ng 9-10 c©y/m2). MËt ®é tèi −u lóc n y l : + 65. ë c¸c giai ®o¹n ch¨m sãc cÇn tiÕn h nh 3 kh©u n÷a l : -GiÆm mÇm: Khi mÝa cã tõ 3-5 l¸ thËt th× kتm tra thÊy chç n o th−a th× bøng mÇm ë nh÷ng chç thõa mÇm ®em giÆm. +LÊp ®Êt máng. +T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó t−íi Èm. MËt ®é hîp lý lóc n y sÏ cho n¨ng suÊt cao.000 . cÇn ph©n biÖt râ c¸c kh¸i niÖm mËt ®é sau: . T−íi n−íc lóc giÆm ®Ó ®Êt míi v ®Êt cò tiÕp xóc víi nhau. th−a ®Î nhiÒu.80. v× mÝa cã kh¶ n¨ng ®Î nh¸nh tèt. c¸c mÇm v« hiÖu.000-100.000 c©y/ha víi gièng to c©y (kho¶ng 7c©y/m2). ®èi víi c©y mÝa.

ph©n bãn cho mÝa : 1. ®iÒu n o trong hai yÕu tè sau sÏ quan träng h¬n: Sù ph©n bè ®Òu cña c¸c mÇm trªn r nh mÝa. . c¾t bá c¸c mÇm thõa.BiÖn ph¸p kü thuËt ®Ó giÆm mÇm cã hiÖu qu¶. . c¸c t¹p chÊt v ¶nh h−ëng ®Õn c¶ vô mÝa gèc n¨m sau.NÕu mÇm qu¸ d y cã cÇn thiÕt ph¶i tØa bít kh«ng? t¹i sao? .-§Þnh mÇm: Khi mÝa cã 1-2 lãng. Kü thuËt bãn ph©n cho mÝa cÇn ®¹t ®−îc 3 môc tiªu: T¨ng n¨ng suÊt. chÊt dinh d−ìng chi phèi thêi gian chÝn. II. h m l−îng ®−êng. träng l−îng th©n v n¨ng suÊt mÝa. chiÒu cao c©y. . ®−êng kÝnh.MËt ®é c©y khi kÕt thóc n¶y mÇm kho¶ng bao nhiªu l hîp lý v cã hiÖu qu¶ cao. Hai qu¸ tr×nh sinh tr−ëng dinh d−ìng v sinh thùc cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau nh−ng kh«ng ph¶i cø qu¸ tr×nh tr−íc tèt l qu¸ tr×nh sau còng tèt. cã thêi gian sinh tr−ëng kÐo d i 10-15 th¸ng nªn yªu cÇu dinh d−ìng cao h¬n c¸c c©y kh¸c. ph¶i tiÕn h nh bãc c¸c l¸ ch©n v vun gèc mÝa.vn . . c¸c mÇm gi yÕu (biÖn ph¸p n y chØ dïng cho nh÷ng n¬i thõa lao ®éng v cã thÓ sö dông mÇm c¾t l m thøc ¨n cho tr©u. .NÕu thiÕu mÇm ph¶i thóc mÝa ®Î b»ng c¸ch n o. 17 http://www. kÕt hîp víi viÖc bãc l¸ ch©n chuÈn bÞ cho vun gèc. cã nhiÒu chç mÊt mÇm.Th¶o luËn chung: . MÝa l c©y cao s¶n.T¹i sao khi mÝa cã 1-2 lãng. C¸c mÇm tËp trung víi mËt ®é cao nh−ng kh«ng ®ång ®Òu. Thêi kú chÝn.NÕu cã hom gièng tèt th× nªn trång víi mËt ®é bao nhiªu.V o thêi kú n¶y mÇm cña c©y mÝa. 3. chÊt dinh d−ìng quyÕt ®Þnh ®Õn c¸c yÕu tè cÊu th nh n¨ng suÊt nh−: MËt ®é c©y h÷u hiÖu.Yªu cÇu dinh d−ìng cña c©y mÝa : Trong thêi kú sinh tr−ëng dinh d−ìng. chóng cã thÓ theo chiÒu thuËn v ng−îc l¹i nÕu sö dông ph©n bãn tr¸i ng−îc nhau. .ebook.edu.L m thÕ n o víi nh÷ng chç bÞ mÊt mÇm víi kho¶ng c¸ch kh¸ xa (trªn 60cm). bß). T¨ng h m l−îng ®−êng T¨ng ®é ph× nhiªu cña ®Êt.

thêi vô trång. . Ngo i viÖc cung cÊp dinh d−ìng cho mÝa.Ph©n L©n nguyªn chÊt : 8—170kg. VÒ khèi l−îng dinh d−ìng th× thêi kú v−¬n lãng sö dông nhiÒu chÊt dinh d−ìng nhÊt. Ph©n bãn h÷u c¬ : Ph©n bãn cho mÝa cã nhiÒu lo¹i.Thêi kú ®Î nh¸nh v ®Çu thêi kú v−¬n cao mÝa yªu cÇu nhiÒu nhÊt l kali råi ®Õn l©n v ®¹m. sau ®ã ®Õn ®¹m råi ®Õn l©n. ph¸t triÓn. l¸) cÇn ph¶i sö dông l−îng ph©n nh− sau: . ph©n chuång l d¹ng phæ biÕn nhÊt.Thêi kú mÇm non (1-5 l¸ thËt) mÝa yªu cÇu nhiÒu nhÊt ®¹m råi tíi kali v l©n.Thêi kú chÝn (tÝch luü ®−êng) mÝa yªu cÇu theo thø tù §¹m.vn . a. V× vËy. T¨ng l−îng mïn trong ®Êt l m ®Êt cã cÊu t−îng tèt. Th«ng th−êng muèn cã 100 tÊn mÝa c©y (Kh«ng kÓ ®ät. c¸ biÖt 180kg/ha. ph©n h÷u c¬ cßn cã t¸c dông kh¸c m kh«ng lo¹i ph©n n o cã ®−îc.Ph©n chuång.Ph©n Kali nguyªn chÊt : 200-270kg.Ph©n §¹m nguyªn chÊt : 80-180kg. . §iÒu kiÖn thuËn lîi l tõ l©u nh©n d©n ta ® cã tËp qu¸n canh t¸c v kinh nghiÖm sö dông ph©n h÷u c¬ bãn cho mÝa. ph©n ñ: L hai lo¹i ph©n chñ lùc cña ph©n h÷u c¬. L−îng chÊt dinh d−ìng ®−îc hÊp thô cña mÝa phô thuéc v o gièng mÝa. c©y mÝa cÇn l−îng dinh d−ìng kh¸c nhau c¶ vÒ chñng lo¹i v khèi l−îng: .ebook.edu. l m t¨ng ®é ph× cña ®Êt. Ngßai ra chóng t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho vi sinh vËt ®Êt ph¸t triÓn. Cã axÝt HumÝc cã t¸c dông kÝch thÝch bé rÔ ph¸t triÓn. c¸ biÖt 330kg/ha. mÝa hÊp thô Kali nhiÒu nhÊt. . Gi÷ Èm tèt cho rÔ. nh−ng ph©n h÷u c¬ chiÕm vÞ trÝ h ng ®Çu. Mçi thêi kú sinh tr−ëng. gia ®×nh n o còng cã nh−ng sè l−îng bÞ h¹n chÕ bëi sè ®Çu gia sóc nªn khã cã thÓ tho¶ m n nhu c©ï ®−îc.. c¸ch bãn ph©n . khÝ hËu kh¸c nhau cÇn t×m hiÓu c¸ch bãn riªng cña m×nh nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. chÊt ®Êt. ®ã l : T¹o sù tho¸ng khÝ gióp bé rÔ ph¸t triÓn m¹nh. .Trong suèt qu¸ tr×nh sinh tr−ëng.. VÊn ®Ò dinh d−ìng kho¸ng v kü thuËt bãn ph©n cho mÝa ® ®−îc nghiªn cøu nhiÒu v cho nh÷ng kÕt qu¶ phong phó nh−ng ch−a ®i tíi sù thèng nhÊt chung. kali. mçi ®Þa ph−¬ng cã ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai. c¸ biÖt 280kg/ha. Trong ph©n h÷u c¬ ph¶i ®Æc 18 http://www. 2. l©n.

phÇn ®èt cã nhiÒu ®¹m h¬n phÇn lãng. -ChÕ biÕn t¹i ruéng: Chän vÞ trÝ thÝch hîp ë mét gãc ruéng l m hè ñ ph©n. cã hai c¸ch trång v bãn ph©n xanh cho mÝa: . dÔ l m. cã thÓ bãn lãt to n bé hay bãn lãt 2/3. ChÕ biÕn t¹i nh : C¸c gia ®×nh cã nh©n lùc th× thu l¸ vÒ nh l m chÊt ®én chuång cho gia sóc. 3.ebook. xíi x¸o. phñ ®Êt d y 7-10cm. Cø xÕp mét líp l¸ d y 10-15cm l¹i r¾c mét líp ph©n chuång l m men. võa chñ ®éng ch¨m sãc. khi ph©n xanh ® ®¹t s¶n l−îng chÊt xanh cao nhÊt th× c y vïi to n bé ®Ó l m ph©n tr−íc khi trång mÝa.vn . t−íi ®ñ Èm. xong nã gi÷ vai trß rÊt quan träng víi n¨ng suÊt v chÊt l−îng mÝa. võa cho nhiÒu chÊt xanh l¹i võa chi phÝ Ýt nhÊt. Mçi ha trång mÝa nªn cã 10-20 tÊn ph©n chuång hoÆc ph©n ñ. Chóng ta ph¶i lÊy chÊt h÷u c¬ tõ c©y mÝa tr¶ l¹i ruéng mÝa. nªn trång xen c¸ch h ng ®Ó võa cã ph©n xanh. bãn thóc ph©n theo ®óng quy tr×nh. Ph©n xanh: L nguån ph©n h÷u c¬ rÎ tiÒn. Cø l m tiÕp tôc nh− vËy cho tíi khi ®Çy hè. Tuú theo lo¹i ®Êt. sau ®ã gi¶m dÇn.edu. thuËn lîi v dÔ ¸p dông trªn diÖn tÝch réng ®èi víi mÝa. c¸ch n y tèn nhiÒu c«ng søc nh−ng chãng th nh ph©n h¬n v chÊt l−îng còng tèt h¬n. Th«ng th−êng bãn 1 kg ®¹m nguyªn chÊt cã thÓ cho 400-500kg mÝa nguyªn liÖu. Bãn ph©n ®¹m cho mÝa : §¹m chØ chiÕm 1% tæng träng l−îng chÊt kh« trong c©y mÝa khi thuÇn thôc. PhÇn lín ®¹m ®−îc chøa trong c¸c tÕ b o sinh tr−ëng. NÕu tËn dông ®−îc ho n to n l¸ t−¬i v mét phÇn l¸ kh« khi thu ho¹ch th× cã thÓ chÕ biÕn ®−îc 10-15 tÊn ph©n ñ/ha. ñ t¹i ruéng tiÕt kiÖm ®−îc chi phÝ vËn chuyÓn. . sau ®ã phñ kÝn ®Êt c ng d y c ng tèt. c ng chãng th nh ph©n. H m l−îng ®¹m trong c©y th−êng ®¹t møc tèi ®a khi c©y mÝa ®−îc 1 th¸ng tuæi. gièng mÝa v môc tiªu n¨ng suÊt. giÉm chÆt.biÖt quan t©m ®Õn ph©n ñ. ng−êi ta cã thÓ bãn tõ 100-250kg ®¹m nguyªn chÊt cho 1ha. b. thóc 1/3 khi vun lÇn thø nhÊt lóc mÝa b¾t ®Çu cã lãng.Trång xen ph©n xanh gi÷a hai h ng mÝa: Khi mÝa cã lãng th× nhæ to n bé c©y ph©n xanh tÊp v o gèc mÝa khi vun vång lÇn 1. 19 http://www. Trong c©y mÝa. ®¹m tËp trung ë phÇn ngän nhiÒu h¬n c¶. §¹m tham gia v o c¸c AxÝt amin v Protein trong c©y mÝa.Trång mét vô ph©n xanh gi÷a hai chu kú trång mÝa: Tuú ®iÒu kiÖn cña tõng n¬i m chän c©y ph©n xanh n o cho thÝch hîp.

bé rÔ sinh tr−ëng kÐm v v ng¾n.Bãn ph©n l©n cho mÝa : L©n gióp cho viÖc t¹o th nh Protein cã mÆt trong nh©n tÕ b o v gÇn nh− kiÓm so¸t phÇn lín c¸c ho¹t ®éng cña tÕ b o. l©n v kali theo tû lÖ 2-1-2 hay 2-1-1. NÕu qu¸ thõa ®¹m l¸ cã m u xanh thÉm. l¸ nhanh gi . L©n cã ¶nh h−ëng lín tíi sù ®Î nh¸nh v ph¸t triÓn cña bé rÔ. 4. ë c¸c bé phËn non cña c©y mÝa. gióp cho c¸c bé phËn cña c©y ph¸t triÓn. l©n tËp trung ë nh÷ng bé phËn ho¹t ®éng m¹nh nhÊt. c©y h÷u hiÖu thÊp. *Ph−¬ng ph¸p bãn ph©n ®¹m: . tuyÖt ®èi kh«ng bãn ®¹m trªn mÆt ®Êt. Bãn c©n ®èi gi÷a ®¹m. nhiÔm s©u bÖnh nÆng. nh÷ng l¸ cã nhiÒu l©n ho¹t ®éng quang hîp cao h¬n nh÷ng l¸ Ýt l©n. mïa kh« l¸ chãng hÐo v sinh tr−ëng kÐm. sÏ cho n¨ng suÊt v phÈm chÊt cao (h m l−îng ®−êng cao). 20 http://www. dÔ ®æ ng¶. sè l¸ Ýt. ng−îc l¹i h m l−îng silÝc l¹i t¨ng lªn. Khi bãn ®¹m cÇn n¾m v÷ng c¸c nguyªn t¾c sau ®©y: Bãn ngÇm v bãn s©u ®Ó h¹n chÕ l−îng ®¹m bÞ mÊt do bèc h¬i v röa tr«i. c©y nhá.ebook. h m l−îng l©n trong n−íc mÝa gi¶m g©y trë ng¹i cho viÖc l¾ng trong n−íc mÝa khi chÕ biÕn ®−êng ThiÕu l©n l m h m l−îng Kali trong tro cña c©y mÝa thÊp. gi¶m tèc ®é h×nh th nh l¸ v h×nh th nh c¸c lãng mÝa. l m cho mËt ®é mÇm v mËt ®é c©y h÷u hiÖu thÊp. §ñ l©n sÏ ph¸t huy ®−îc hiÖu qu¶ t¸c dông cña §¹m v Kali. ThiÕu l©n l m gi¶m tèc ®é t¨ng tr−ëng. ®Î Ýt. kh«ng ¨n s©u ®−îc do ®ã kÐm kh¶ n¨ng chÞu h¹n. h m l−îng ®−êng thÊp. tèc ®é ra l¸ v v−¬n cao chËm l¹i. chÝn chËm h¬n b×nh th−êng. cã thÓ bãn kÕt hîp víi vun gèc. c©y yÕu ít.5 tÝnh theo l−îng nguyªn chÊt. gi¶m chiÒu d i v ®−êng kÝnh cña th©n.ThiÕu ®¹m l m mÝa cã m u v ng nh¹t.edu. sím b−íc v o giai ®o¹n tÝch luü ®−êng. Trong c©y mÝa. Cã thÓ chäc hèc ®Ó bá ®¹m råi lÊp ®Êt l¹i. bãn ph©n ®¹m v o r nh c y sau ®ã lÊp ®Êt l¹i. nã cã mÆt ë phÇn lín c¸c tæ chøc tÕ b o sinh tr−ëng. Ruéng mÝa thiÕu l©n l m sè l¸ xanh Ýt. thiÕu l©n mÝa ®Î nh¸nh chËm. ThiÕu ®¹m mÝa sÏ thÊp c©y. th«ng th−êng Ýt cã tr−êng hîp sau v i ba vô trång trät m mÝa cã thÓ hót kiÖt l©n trong ®Êt. thiÕu l©n l m gi¶m th nh phÇn ho¸ häc trong c©y mÝa. thËm chÝ kh«ng ®Î ®−îc..Ph©n ®¹m cã thÓ bãn lãt to n bé (bãn 1 lÇn) hay bãn th nh 2-3 lÇn (lãt v thóc). L©n chØ cã t¸c dông kÝch thÝch chø kh«ng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn h m l−îng ®−êng v tèc ®é tÝch luü ®−êng.vn . KÕt thóc bãn ®¹m tr−íc khi thu ho¹ch sím ®Ó khái ¶nh h−ëng tíi h m l−îng ®−êng. NÕu bãn l m 2-3 lÇn th× mçi lÇn bãn ph¶i c y ra. HiÖu suÊt sö dông l©n cña mÝa v o kháang 10-20%. Nh−ng ®Ó thiÕu nhiÒu l©n th× kh«i phôc l¹i sÏ rÊt khã kh¨n v ®ßi hái l−îng l©n rÊt lín. l chÊt c¬ b¶n gióp cho sù ph©n chia tÕ b o.

chøng minh ®−îc mét c¸ch t−êng tËn c¸c c¬ chÕ ho¹t ®éng cña kali trong c©y mÝa. mÝa cÇn mét l−îng kali rÊt lín. ThiÕu Kali bé rÔ ph¸t triÓn kÐm. t¨ng h m l−îng Xelluloza trong c©y mÝa. Còng cã thÓ bãn l m 2-3 lÇn: 1 lÇn bãn lãt v 1 lÇn bãn thóc lóc mÝa ®Î nh¸nh hoÆc vun lÇn 1 hay lÇn 2. BiÓu hiÖn ®Æc tr−ng cña thiÕu Kali l : C¸c l¸ chuyÓn sang m u v ng. l©n nung ch¶y hay phèt ph¸t néi ®Þa. Kali gi÷ vai trß quan träng trong viÖc vËn chuyÓn Protein v ®−êng. HiÖn t−îng óa v ng b¾t ®Çu tõ ngän l¸ sau lan xuèng gi÷a l¸. ®Î nhiÒu. c¸c tæ chøc sinh tr−ëng. Kali nªn bãn lãt to n bé (bãn 1 lÇn) khi trång.edu. cßn ë lãng chØ kho¶ng 0. C©u hái th¶o luËn : 21 http://www. Bãn Kali ®Çy ®ñ. §Êt h¬i chua bãn thø n o còng ®−îc §Êt chua (PH nhá h¬n 5. C©y mÝa cÇn nhiÒu kali nh−ng kali kh«ng ph¶i l th nh phÇn tham gia cÊu tróc tÕ b o.5) bãn l©n nung ch¶y.ebook. dÔ nhiÔm s©u. ThiÕu Kali mÝa sÏ ®Î Ýt hoÆc kh«ng ®Î ®−îc nÕu thiÕu nghiªm träng. gi÷ sù c©n b»ng n−íc trong c©y. bé rÔ ph¸t triÓn tèt v tÝch luü ®−êng sím h¬n. t¨ng kh¶ n¨ng chèng h¹n v chèng ®æ cho c©y. sinh ho¸ cña c©y mÝa.. Bãn thõa Kali. Th«ng th−êng ng−êi ta bãn l©n cho mÝa t¬ nhiÒu h¬n v× mÝa gèc ®−îc sö dông tån d− cña l©n ë mÝa t¬. To n bé ph©n l©n chØ dïng ®Ó bãn lãt lóc trång mÝa (bãn lÇn 1) hoÆc sö lý mÝa gèc. II. l m gi¶m xu thÕ hÐo rò. Gi÷a hai phÇn l¸ kh« v t−¬i cã mét ®−êng ranh giíi m u v ng. H m l−îng kali ë bóp non ®Õn 5. kÝch th−íc cña l¸ gi¶m. §Õn nay ng−êi ta vÉn ch−a hiÓu hÕt. bÖnh. n¨ng suÊt mÝa c©y thÊp. kali tËp trung ë l¸. Trong c©y mÝa. c©n ®èi víi ®¹m v l©n l m cho mÝa sinh tr−ëng m¹nh. Ph©n Kali v c¸ch bãn : Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. lín h¬n c¶ ®¹m v l©n. dÔ chÕ biÕn h¬n. Kali kh«ng tham gia v o cÊu tróc tÕ b o nh−ng l¹i rÊt cÇn trong qu¸ tr×nh h×nh th nh tÕ b o.. ®Êt cã thÓ gi÷ l¹i phôc vô cho vô sau. CÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh ®ång ho¸ C¸cbon khi quang hîp... l m nhiÖm vô xóc t¸c trong nhiÒu ho¹t ®éng sinh lý. m míi chØ thÊy ®−îc tÇm quan träng kh«ng thÓ thiÕu cña nã ®èi víi c©y mÝa. t¨ng kh¶ n¨ng chèng ®æ. chÞu h¹n yÕu . Ngän l¸ bÞ kh« dÇn xuèng hai r×a. rÖp. PhÈm chÊt mÝa tèt.7%. phÈm chÊt kÐm. chèng s©u bÖnh .vn . Kali l m cøng c¸c tæ chøc tÕ b o. c¸c bé phËn non.75%. phÇn gi÷a l¸ t¹o th nh h×nh ch÷ V. sù mÊt m¸t do röa tr«i kh«ng ®¸ng kÓ.Cã thÓ bãn l©n ë 3 d¹ng: L©n Supe. n¨ng suÊt mÝa c©y cao h¬n so víi thiÕu kali. trong qu¸ tr×nh tæng hîp Pr«tein. 5. kali chØ tham gia v o th nh phÇn c¸c men. Tuú theo ®Êt m chän lo¹i ph©n l©n thÝch hîp: §Êt trung tÝnh hoÆc kiÒm nªn bãn Supe l©n.

.Môc ®Ých : . .Thêi kú sinh tr−ëng n o cña c©y mÝa cÇn nhiÒu chÊt dinh d−ìng nhÊt? . nh−ng nÕu kh«ng ®Æt c¸c biÖn ph¸p n y trong mét hÖ thèng canh t¸c tæng hîp mét c¸ch hîp lý th× ph¶n øng cña dÞch h¹i cã thÓ sÏ cho mét kÕt qu¶ kh«ng mong muèn.HiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c liÒu l−îng ®¹m kh¸c nhau..vn . .Trong s¶n xuÊt th−êng dïng lo¹i ph©n h÷u c¬ n o? C¸c biÖn ph¸p chÕ biÕn ph©n h÷u c¬ cã hiÖu qu¶ cao.Ph©n l©n ®ãng vai trß quan träng nhÊt trong giai ®o¹n sinh tr−ëng n o cña c©y mÝa. Ph¹m vi cña thÝ nghiÖm n y l th¨m dß liÒu l−îng ®¹m hîp lý víi tõng ®Þa ph−¬ng.§Æt vÊn ®Ò : Cã rÊt nhiÒu biÖn ph¸p n«ng häc ®Ó thóc ®Èy n¨ng suÊt. 2. phÈm chÊt cña c©y mÝa: Thêi vô. . .ebook.” 1. . thÝ nghiÖm ®−îc theo dâi trän 1 vô.L−îng ®¹m bãn l bao nhiªu.Nªu t¸c dông cña viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ chÊt dinh d−ìng trong s¶n xuÊt mÝa. ph©n bãn . . . ThÝ nghiÖm : “¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ®¹m ®Õn ph¶n øng cña dÞch h¹i v hiÖu qu¶ kinh tÕ trªn mÝa.Nªu vai trß cña ph©n h÷u c¬. bãn trong têi kú n o cã hiÖu qu¶.Xem xÐt ph¶n øng cña dÞch h¹i trong c¸c liÒu l−îng ®¹m kh¸c nhau.edu. . .Tû lÖ N:P:K nh− thÕ n o l hîp lý v cã hiÖu qu¶ III.Néi dung v ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm: ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn h nh trªn mÝa ROC1 hay ROC10 trång theo quy tr×nh ® ®Þnh s½n.. .BiÖn ph¸p bãn víi mçi lo¹i ph©n bãn nh− thÕ n o. 22 http://www.BiÓu hiÖn ®Æc tr−ng cña c©y mÝa thiÕu Kali.Nªu triÖu trøng cña c©y mÝa thiÕu ®¹m.ThÝ nghiÖm gåm 4 c«ng thøc: C«ng thøc 1: NÒn + Kh«ng bãn ®¹m (®èi chøng) C«ng thøc 2: Nªn + 300kg urª/ha.Ph©n Kali gi÷ vai trß quan träng nhÊt trong giai ®o¹n ph¸t triÓn n o cña c©y mÝa. gièng mÝa. 3.. ph¸t triÓn cña c©y mÝa trong tõng giai ®o¹n.Xem xÐt ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ®¹m ®Õn sinh tr−ëng. §Ó cã hÖ thèng canh t¸c hîp lý còng cÇn nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p kü thuËt ®¬n lÎ ®Ó th¨m dã ph¶n øng cña c©y trång v dÞch h¹i. liÒu l−îng tèt nhÊt ®èi víi tõng ®Þa ph−¬ng. . n−íc t−íi.

5.N¶y mÇm ré: Khi sè mÇm n¶y ®¹t 50% sè mÇm cao nhÊt.C¸ch bãn: Bãn thóc l m 2 lÇn: LÇn 1: Thêi kú ®Î nh¸nh (50%) LÇn 2: §Çu thêi kú v−¬n cao (50%). .B¾t ®Çu n¶y mÇm: Khi cã 10% sè mÇm n¶y so víi sè mÇm n¶y cao nhÊt trong ruéng mÝa. -§Î ré: Trªn 30% sè c©y ®Î nh¸nh.vn . ChiÒu d i v chiÒu réng l¸ (®o chç réng nhÊt cña l¸) ë thêi kú sinh tr−ëng m¹nh nhÊt cña c©y mi¸. diÖn tÝch mçi « thÝ nghiÖm 2 20m (cã thÓ quy theo mÐt d i cña r nh mÝa). Chó ý: NÕu ruéng mÝa ® bãn lãt mét phÇn ph©n ®¹m th× cã thÓ coi ®ã l nÒn chung. §éng th¸i t¨ng tr−ëng chiÒu cao. Ph−¬ng ph¸p theo dâi mét sè chØ tiªu sinh tr−ëng cña c©y mÝa: + Thêi kú n¶y mÇm: Chia th nh 3 thêi kú nhá: .ebook. C¸c lo¹i ph©n bãn kh¸c gi÷ nguyªn theo quy tr×nh.ChØ tiªu theo dâi : *Theo dâi c¸c chØ tiªu sinh tr−ëng: §éng th¸i ®Î nh¸nh ë c¸c liÒu l−îng ®¹m kh¸c nhau. . *Theo dâi diÔn biÕn cña s©u h¹i v thiªn ®Þch ë c¸c liÒu l−îng ®¹m kh¸c nhau. *Theo dâi bÖnh: Thêi kú xuÊt hiÖn bÖnh v tû lÖ bÖnh cao nhÊt. *MËt ®é c©y h÷u hiÖu thêi kú chÝn c«ng nghiÖp. 4. Theo dâi 10 c©y cè ®Þnh (cã ®¸nh dÊu) trong mçi lÇn nh¾c l¹i. C«ng thøc 4: Nªn + 500kg urª/ha. 23 http://www. theo dâi h ng tuÇn ®Õn lóc sè nh¸nh kh«ng t¨ng n÷a. . -B¾t ®Çu ®Î nh¸nh: 10% sè c©y ®Î nh¸nh.Cuèi n¶y mÇm: Khi sè mÇm ®¹t 80% sè mÇm cao nhÊt.C«ng thøc 3: Nªn + 400kg urª/ha.edu. mçi c«ng thøc nh¾c l¹i 3 lÇn. thêi gian theo dâi theo c¸c kú häc. C¸c c«ng thøc ®−îc bè trÝ th nh c¸c « thÝ nghiÖm. +Thêi kú c©y con: TÝnh tõ khi 10% sè mÇm cã 1 l¸ thËt ®Õn khi 50% sè c©y cã 5 l¸ thËt. +Thêi kú ®Î nh¸nh. *C¸c yÕu tè cÊu th nh n¨ng suÊt v n¨ng suÊt mÝa. tû lÖ ®Î nh¸nh: TÝnh tõ khi 10% sè c©y ®Î tíi lóc to n bé ruéng mÝa b¾t ®Çu cã lãng.

vn . chiÒu cao.Thêi kú n¶y mÇm: TÝnh tõ khi ®Æt hom tíi khi kÕt thóc n¶y mÇm (khi mÝa cã 3-4 l¸ thËt).§iÒu tra HÖ sinh th¸i . tÝnh träng l−îng trung b×nh. Bãn ®¹m cho mÝa chuÈn bÞ lÊy gièng cã thÓ l m t¨ng tû lÖ n¶y mÇm.trß ch¬i “T u ®¾m”. sau khi vun vång ®o tõ ®Ønh cäc. . . +Träng l−îng c©y: Khi thu ho¹ch lÊy ë c¸c ®iÓm ®¹i diÖn sè l−îng c©y nhÊt ®Þnh. .edu. n¨ng suÊt.VÏ . N¶y mÇm chÝnh l thêi kú l m c¬ së cho sù sinh tr−ëng cña c©y con v liªn quan mËt thiÕt tíi sè c©y h÷u hiÖu. n¶y ®Òu. søc n¶y mÇm tèt.L m v theo dâi thÝ nghiÖm. Mçi th¸ng theo dâi ®o tõ 1-2 lÇn.Gi¶i lao .C¸c thêi kú sinh tr−ëng chÝnh cña c©y mÝa. +Tû lÖ ®Î nh¸nh tõng thêi kú (%) = Tæng sè c©y tÝch luü . tÝnh tõ gèc th©n (chç mÇm mäc ra tõ hom mÝa) tíi vai l¸. s¶n l−îng sau n y. .-Cuèi ®Î: Khi cã trªn 50% sè c©y ®Î. §ßi hái cña thêi kú n y l tû lÖ n¶y mÇm cao. +C©y h÷u hiÖu: Nh÷ng c©y cao trªn 1m cã thÓ Ðp ®−êng ®−îc (kh«ng kÓ c©y chÕt kh«) ®Òu tÝnh l c©y h÷u hiÖu. . 24 http://www. Träng l−îng c©y = Tæng träng l−îng thu vÒ Tæng sè c©y Kú thø n¨m : . rót ng¾n thêi gian n¶y mÇm. néi dung häc kú tíi. thêi kú n y th−êng kÐo d i 30-60 ng y sau trång. n¶y mÇm c ng tèt v× trong hom cã ®ñ chÊt dinh d−ìng v n−íc cung cÊp cho qu¸ tr×nh n¶y mÇm. ®−êng kÝnh th©n mÝa.ebook. Tèc ®é sinh tr−ëng b»ng chiÒu cao lÇn ®o sau trõ chiÒu cao lÇn ®o tr−íc (cm).C¸c thêi kú sinh tr−ëng chÝnh cña c©y mÝa : 1. .Giíi thiÖu néi dung kú häc.§¸nh gi¸ líp häc. §Ó viÖc theo dâi ®−îc chÝnh x¸c nªn dïng cäc tre d i 3050cm c¾m v o gèc. §Õm trªn to n « thÝ nhiÖm råi suy ra Ha.thu mÉu.sè c©y mÑ x 100 Sè c©y mÑ +ChiÒu cao v tèc ®é t¨ng tr−ëng: Sau khi kÕt thóc ®Î nh¸nh b¾t ®Çu theo dâi sù v−¬n cao. Cã nhiÒu yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn sù n¶y mÇm: Hom gièng to. I.Th¶o luËn HÖ sinh th¸i. Khi tÝnh chiÒu cao ph¶i céng thªm chiÒu d i cäc tre.

Thêi kú ®Î nh¸nh: TÝnh tõ khi mÝa b¾t ®Çu ®Î nh¸nh ®Õn khi kÕt thóc ®Î. Bãn ®¹m sím thóc ®Èy ®Î nh¸nh sím. Èm ®é 70-80% ®é Èm tèi ®a cña ®Êt. 4. Thêi kú c©y con mÝa dÔ bÞ cá d¹i lÊn ¸t. sè nh¸nh h÷u hiÖu t¨ng theo l−îng ®¹m bãn. Thêi kú n y c©y sinh tr−ëng chËm.Hom b¸nh tÎ n¶y mÇm tèt h¬n hom gi . 3. hom ng¾n n¶y mÇm tèt h¬n hom d i (nªn trång hom ng¾n cã tõ 2-3 mÇm). l thêi kú quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt. Kho¶ng c¸ch h ng réng mÝa ®Î khoÎ h¬n h ng hÑp. thêi kú n y b¾t ®Çu tõ khi mÝa cã 5-6 l¸ thËt ®Õn khi b¾t ®Çu cã lãng (8-10 l¸ thËt). 25 http://www. b¶n th©n nh÷ng nh¸nh n y còng mang c¸c ®èt mäc xÝt nhau. Thêi vô trång l t¸c ®éng tæng hîp cña c¸c yÕu tè sinh th¸i ®Õn sù ®Î nh¸nh cña c©y mÝa. Thêi kú ®Î nh¸nh cã vÞ trÝ quan träng. mÝa ®Î c ng khoÎ.. ¸nh s¸ng) nªn th−êng trë nªn v« hiÖu. mçi ng y 10 giê chiÕu s¸ng mÝa sÏ ®Î khoÎ nhÊt. CÇn tØa bá nh÷ng nh¸nh muén ®Ó tËp trung dinh d−ìng cho nh¸nh h÷u hiÖu. l¹i bÞ c©y mÑ v nh÷ng nh¸nh ®Î sím c¹nh tranh (dinh d−âng. Nh÷ng nh¸nh ®Î muén do kh«ng ®ñ thêi gian sinh tr−ëng. trång n«ng mÝa ®Î khoÎ h¬n trång s©u. NhiÖt ®é thÝch hîp nhÊt cho mÝa n¶y mÇm l 23-30oC.vn .Thêi kú c©y con: TÝnh tõ khi c©y cã l¸ thËt thø nhÊt ®Õn lóc phÇn lín sè c©y trong ruéng cã 5 l¸ thËt. v−¬n cao: §©y l thêi kú quan träng nhÊt. råi cÊp 3 . c−êng ®é ¸nh s¸ng c ng m¹nh. Thêi kú n y b¾t ®Çu tõ khi mÝa cã mét v i ®èt ®Çu tiªn cho tíi khi mÝa gi¶m sinh tr−ëng hay h×nh th nh hoa. §é Èm yªu cÇu ®Ó hom mÝa n¶y mÇm thÊp h¬n c¸c lo¹i h¹t v× trong mÝa cã h m l−îng n−íc cao. Mét sè mÇm ë d−íi mÆt ®Êt trªn th©n c©y mÑ ph¸t triÓn th nh nh¸nh cÊp 1. ¸nh s¸ng l yÕu tè t¸c ®éng m¹nh tíi sù ®Î nh¸nh. Thêi kú n y yªu cÇu nhiÖt ®é cao h¬n thêi kú n¶y mÇm. liªn quan trùc tiÕp tíi tû lÖ c©y h÷u hiÖu sau n y..ebook. tèi thiÓu ph¶i trªn 0 15 C. nh−ng khi v−ît qu¸ møc thÝch hîp th× kh«ng cßn hiÖu qu¶ n÷a.Thêi kú v−¬n lãng. sù tho¸t h¬i n−íc thÊp nªn nhu cÇu vÒ n−íc kh«ng cao. NhiÖt ®é thÝch hîp cho sù ®Î nh¸nh kho¶ng 25-300C. RÔ c©y b¾t ®Çu ph¸t triÓn tõ khi mÝa cã 2 l¸ thËt v dÇn dÇn thay thÕ rÔ hom l m nhiÖm vô cung cÊp n−íc v dinh d−ìng cho c©y. Kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c nh¸nh con sau n y ®Òu trë th nh c©y h÷u hiÖu.edu. l m cá. chanh chÊp n−íc v ¸nh s¸ng v× vËy cÇn chó träng xíi x¸o. tõ ®ã t¹o rÔ míi v nh¸nh míi th nh nh¸nh cÊp 2. Tuú theo mËt ®é trång m tû lÖ nh¸nh con sÏ ®¹t tõ 30-50% so víi sè c©y h÷u hiÖu khi thu ho¹ch. Èm ®é ®Êt ®¹t 60% l ®−îc. 2. Thêi gian chiÕu s¸ng cã liªn quan chÆt chÏ tíi sè nh¸nh ®Î.

c¸c l¸ ng¾n l¹i v mäc xÝt nhau. ph©n bãn. tèc ®é sinh tr−ëng cña th©n gi¶m. bé l¸ ® ph¸t triÓn ®Çy ®ñ. cã l−îng m−a lín.§Ønh sinh tr−ëng cña mÝa ph©n ho¸ th nh nh÷ng lãng v ®èt kÕ tiÕp nhau. ng−êi ta th−êng chän nh÷ng gièng kh«ng ra hoa hay bè trÝ thêi vô trång mÝa trèn cê. 6.§é Èm ®Êt gi¶m .Thêi kú chÝn c«ng nghiÖp: Cßn gäi l thêi kú tÝch luü ®−êng. ë thêi kú n y ®−êng kÝnh th©n. Trong thùc tÕ. c¸c ho¹t ®éng sinh lý cña c©y ®¹t tíi ®Ønh cao. Nh÷ng th¸ng v−¬n m¹nh cã thÓ ®¹t 6080cm/th¸ng. 26 http://www. c©y mÝa sinh tr−ëng nhanh. . rÎ tiÒn nhÊt ®Ó t¨ng n¨ng suÊt mÝa. ¸nh s¸ng ®Çy ®ñ l biÖn ph¸p quan träng nhÊt. th©n d i ra. do bé rÔ. l¸ chuyÓn tõ xanh thÉm sang m u xanh l¸ gõng. b¾t ®Çu tõ cuèi thêi kú v−¬n lãng ®Õn khi thu ho¹ch hay tíi khi h m l−îng ®−êng trong th©n gi¶m. . Trong thêi kú n y. chØ sè diÖn tÝch l¸ v tèc ®é v−¬n cao ®Òu ®¹t møc tèi ®a. 4. tèc ®é t¨ng tr−ëng chØÒu cao cã thÓ ®¹t 10-50cm /th¸ng.Thêi kú chÝn sinh lý.M u s¾c l¸ nh¹t dÇn.NhiÖt ®é kh«ng khÝ thÊp. Thêi kú n y ®ßi hái c¸c ®iÒu kiÖn sau: . hiÖu qu¶ sö dông ®é ph× cña ®Êt ®ai.C¸c lãng ng¾n dÇn. ra ho¸. Thêi kú n y cã thÓ kÐo d i 7-9 th¸ng.edu. Ngo i ra. v× môc ®Ých chÝnh cña ta l lÊy ®−êng chø kh«ng ph¶i lÊy hoa hay lÊy h¹t. c¸ biÖt cã tr−êng hîp sím h¬n. vÊn ®Ò cung cÊp ®Çy ®ñ chÊt dinh d−ìng v kh«ng khÝ cho bé rÔ còng cã t¸c dông lín ®Õn n¨ng suÊt.Thêi tiÕt kh« hanh . Thêi kú n y.vn . muén h¬n hoÆc kh«ng xuÊt hiÖn. NÕu ®iÒu kiÖn m«i tr−êng ë mét thêi ®iÓm n o ®ã cña thêi kú v−¬n cao kh«ng thuËn lîi sÏ l m gi¶m chiÒu d i v ®−êng kÝnh th©n cña mét sè lãng m sau ®ã nÕu gÆp ®iÒu kiÖn thuËn lîi còng kh«ng thÓ cøu ®−îc. n¨ng l−îng ¸nh s¸ng mÆt trêi t¨ng lªn. Thêi kú n y cã nh÷ng biÓu hiÖn ®Æc tr−ng nh−: . bé l¸ lóc n y gåm kho¶ng 10 l¸ xanh ph¸t triÓn ho n chØnh nh−ng ë ngän vÉn cßn 7 l¸ non cuén trßn chuÈn bÞ thay thÕ nh÷ng l¸ gi kh¸c. Thêi gian xuÊt hiÖn cña 1 l¸ míi thay ®æi tõ 1-3 tuÇn tuú theo nhiÖt ®é. n¨ng suÊt sÏ gi¶m sót.L−îng ®−êng trong th©n t¨ng tíi khi l−îng ®−êng ë ngän t−¬ng ®−¬ng ë gèc l lóc mÝa chÝn ho n to n. kÕt qu¶: Thêi kú n y cã thÓ trïng víi thêi kú chÝn c«ng nghiÖp.ebook.Biªn ®é nhiÖt ®é gi÷a ng y v ®ªm lín. . Thêi kú n y c ng kÐo d i c ng cã lîi cho n¨ng suÊt. Bè trÝ thêi vô sao cho thêi kú n y trïng víi c¸c th¸ng nhiÖt ®é cao (trªn 0 21 C).

¤ng A mua mét ®«i gi¸ 12 ng n.ebook.Tèc ®é v−¬n lãng phu thuéc v o nh÷ng yÕu tè n o? .Thêi kú v−¬n lãng thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt khÝ hËu n o? . Sau khi «ng A ®i.vn . Gi¶i lao . .Thu ho¹ch mÝa v o thêi kú n o sÏ cho h m l−îng ®−êng cao nhÊt? giai ®o¹n 2: Häc tõ kú 6 .Yªó tè dinh d−ìng n o thóc ®Èy nhanh sù ®Î nh¸nh? . ai mÊt v sè tiÒn ®−îc. mÊt ®ã l bao nhiªu? (biÕt r»ng tê 20 ng n «ng A ®em ®Õn ®óng l tiÒn gi¶). néi dung häc kú tíi. .VÏ .Trß ch¬i “Mua giÇy”: B i to¸n: Gi¶ sö cã «ng kh¸ch h ng A v o cöa h ng «ng B ®Ó mua mét ®«i giÇy. «ng C ®Õn cöa h ng «ng B v nãi r»ng sè tiÒn 20 ng n «ng B ®em sang ®æi l tiÒn gi¶ v ®ßi «ng B ph¶i tr¶ l¹i tiÒn cho m×nh. Sau ®ã «ng tr¶ l¹i 8 ng n tiÒn thõa cho «ng A.C©y mÝa cã nh÷ng thêi kú sinh tr−ëng n o? Thêi kú n o quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt khi thu ho¹ch. do kh«ng cã tiÒn lÎ nªn «ng b¸n giÇy B ph¶i sang cöa h ng «ng C ®Ó ®æi. . Khi tr¶ tiÒn «ng ta ®−a ra tê 20 ng n. 2. C©u hái th¶o luËn : .Thu mÉu. B i häc thùc tÕ: 27 http://www. .L m v theo dâi thÝ nghiÖm. . .Trong thêi kú n¶y mÇm.edu.Thêi kú n y kh«ng cã lîi cho s¶n xuÊt mÝa nguyªn liÖu ®Ó chÕ biÕn ®−êng.Nh− thÕ n o gäi l chÝn c«ng nghiÖp v chÝn sinh lý? .§iÒu tra HÖ sinh th¸i .trß ch¬i “Mua giÇy”.§Æc ®iÓm thùc vËt häc cña c©y mÝa.Th¶o luËn HÖ sinh th¸i. Do ®ã ng−êi ta khèng chÕ thêi kú n y b»ng c¸ch bè trÝ thêi vô trång mÝa hay dïng c¸c ho¸ chÊt xö lý ®Ó khèng chÕ sù ra hoa cña mÝa.§Ó qu¸ tr×nh v−¬n lãng thuËn lîi th× bãn ph©n g× v bãn lóc n o? . VËy ë ®©y ai ®−îc. I.§¸nh gi¸ líp häc.NÕu thiÕu dinh d−ìng trong thêi kú v−¬n lãng th× biÓu hiÖn cña c©y mÝa ra sao? .Gi¶i lao .kú 10 Kú thø s¸u: . c©y mÝa cÇn yÕu tè g× nhÊt? .

Lãng mÝa cã nhiÒu h×nh d¹ng kh¸c nhau: H×nh èng. nèt rÔ v mÇm. h×nh trøng. 28 http://www. xanh v ng. l¸ hÑp. do vËy ®©y còng l chØ tiªu ®Ó tÝnh thêi ®iÓm thu ho¹ch.. n¨ng suÊt kÐm. bÑ l¸ cã l«ng hoÆc kh«ng l«ng. chèng chÞu s©u bÖnh kh¸ . bÑ l¸ cã l«ng l¸ gièng cã kh¶ n¨ng chÞu h¹n. chÞu th©m canh. VÝ dô: ThÕ l¸ rñ.. Mèi t−¬ng quan sinh tr−ëng gi÷a l¸.. lãng v ®èt thÓ hiÖn rÊt râ. tÝm . h×nh trô. sau ®ã ®Õn bÑ l¸.§èt mÝa: §èt mÝa cã ®ai sinh tr−ëng mang ®iÓm sinh tr−ëng. l¸ to l gièng cã kh¶ n¨ng sinh tr−ëng khoÎ. nÕu v× ®iÒu kiÖn n o ®ã l¸ ph¸t triÓn kÐm th× lãng ®ã bÞ ng¾n l¹i v nhá ®i. chiÒu d i lãng.L¸ mÝa: Bao gåm phiÕn l¸. trªn mÇm cã c¸nh mÇm v lç mÇm.. 2. c¸c lãng gi÷a th©n th× d i.Th©n mÝa: L n¬i tÝch luü ®−êng. h×nh suèt chØ. ®èt v lãng xuÊt hiÖn sau cïng. l−ìi l¸. Trªn c©y mÝa cã tõ 20-30 ®èt v lãng. xanh v ng. ThÕ l¸ ®øng. Bëi vËy. II. vÕt d y v gèi l¸.vn . Khi mÝa chÝn c«ng nghiÖp. .ebook. §Çu tiªn phiÕn l¸ xuÊt hiÖn tr−íc. Sè lãng. T¹i ®ai sinh tr−ëng cña ®èt mÝa cã ®iÓm sinh tr−ëng.edu. ®Æc ®iÓm thùc vËt häc cña c©y mÝa: 1. Khi ®èt v lãng xuÊt hiÖn ra ngo i th× hÇu nh− ®èt ®ã ngõng sinh tr−ëng. h×nh trèng .. thÕ l¸ cã thÓ nhËn biÕt sù sinh tr−ëng v kh¶ n¨ng quang hîp cña c©y còng nh− kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh. ®−ßng kÝnh th©n cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt mÝa. xanh ®Ëm . Th«ng qua m u s¾c l¸. trøng ng−îc .. H×nh d¹ng v m u s¾c cña lãng l mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm dïng ®Ó ph©n lo¹i mÝa. th× m u s¾c th©n mÝa thÓ hiÖn râ m u ®Æc tr−ng cña gièng. mÇm mÝa còng l mét ®Æc ®iÓm ®Ó ph©n biÖt gièng. -Ng−êi n«ng d©n ph¶i tù h¹ch to¸n ®−îc kinh tÕ gia ®×nh m×nh trong c¬ chÕ thÞ tr−êng hiÖn nay. xanh tÝm. m u s¾c lãng cïng kh¸c nhau: Xanh. L¸ mÝa cã kÝch th−íc v m u s¾c kh¸c nhau: Xanh. xiªn hoÆc rñ. bÑ l¸... chÞu ®Êt xÊu.. l−îng ®−êng trong th©n ®¹t tèi ®a. l bé phËn chÝnh ®Ó thu ho¹ch. th©n mÝa ®−îc cÊu t¹o bëi c¸c lãng v c¸c ®èt. 3. -C¸c con sè còng cã thÓ “biÕt nãi”. thÕ l¸ cã thÓ ®øng.-Mäi viÖc ph¶i phï hîp víi quy luËt tù nhiªn. MÇm mÝa cã nhiÒu h×nh d¹ng kh¸c nhau: H×nh trßn.... ®iÓm sinh tr−ëng ph©n chia lãng v ®èt míi. ë phÇn gèc v phÇn gän ng¾n h¬n. Do s¶n phÈm quang hîp cña l¸ n o th× nu«i lãng ®ã..

Mét sè rÔ gi chÕt th× cã rÔ míi bæ xung. Tãm l¹i: §Æc ®iÓm thùc vËt häc l c¬ së ®Ó nhËn biÕt c¸c lo¹i gièng mÝa kh¸c nhau.RÔ gi÷a: Mäc phÝa d−íi rÔ mÆt v chÕch so víi th©n mét gãc kho¶ng 600. . bé rÔ mÝa kh«ng ngõng biÕn ®æi l do: Qu¸ tr×nh ®Î nh¸nh cña c©y mÝa. khi mét nh¸nh míi h×nh th nh ®ång thêi c¸c rÔ míi còng h×nh th nh theo.Chuét . . th−êng ph¸t sinh trong ®iÒu kiÖn bÞ h¹n.VÏ .Giíi thiÖu néi dung kú häc.RÔ hom: Cßn gäi l rÔ t¹m thêi. chiÕm 60-70% träng l−îng rÔ.L m v theo dâi ThÝ nghiÖm. NhiÖm vô cña rÔ n y l hót n−íc v dinh d−ìng ë giai ®o¹n sinh tr−ëng ®Çu. ®−îc ph¸t sinh tõ nh÷ng ®èt trªn hom mÝa khi trång. NhiÖm vô chñ yÕu l gi÷ cho c©y khái ®æ. .4.C¸c gièng mÝa trång phæ biÕn ë miÒn B¾c. VÊn ®Ò gièng mÝa : 29 http://www. ph©n nh¸nh nhiÒu nh−ng kh«ng ¨n s©u v th−êng chØ tån t¹i mét thêi gian ng¾n sau trång.§¸nh gi¸ líp häc.®Æc tÝnh sinh sèng v biÖn ph¸p phßng chèng. b. dùa v o sù ph©n bè v chøc n¨ng cña rÔ m ph©n th nh 3 lo¹i kh¸c nhau: . . . .Th¶o luËn HÖ sinh th¸i. I.Gi¶i lao . NhiÖm vô chñ yÕu l hót n−íc v dinh d−ìng cung cÊp cho c©y. cã kh¶ n¨ng hót n−íc v dinh d−ìng ë tÇng s©u. C¸c gièng mÝa kh¸c nhau th× sù ph¸t triÓn bé rÔ kh¸c nhau. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. ®Æc biÖt vÒ sù sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña c©y mÝa . RÔ hom nhá. .Thu mÉu.Gièng mÝa . . néi dung häc kú tíi.RÔ ¨n s©u: L nh÷ng bã rÔ (15-20 rÔ cuén l¹i víi nhau) ph©n bè ë líp ®Êt s©u.RÔ mÆt: Ph©n bè chñ yÕu ë líp ®Êt mÆt. kÝch thÝch cho mÇm ph¸t triÓn.trß ch¬i “Th¶ bót v o chai”.vn .RÔ c©y (rÔ chÝnh thøc): L rÔ ®−îc ph¸t sinh tõ nh÷ng ®èt cuèi cïng cña th©n non.ebook.§iÒu tra HÖ sinh th¸i . kh¶ n¨ng hót n−íc v dinh d−ìng kÐm. néi dung huÊn luyÖn kú 7 .edu.RÔ: RÔ mÝa gåm hai lo¹i l rÔ hom v rÔ c©y a. .

cøng c©y. Vïng ®Êt thÊp. th−êng xuyªn. chÊt l−îng tèt.. sau khi lé ra ngo i ¸nh s¸ng cã m u v ng xanh. bé gièng mÝa qu¸ nghÌo n n. Vïng thiÕu lao ®éng v c¬ së vËt chÊt kÐm ph¶i t×m gièng t¸i sinh m¹nh. khi x¸c ®Þnh gièng ph¶i chó ý: Vïng cao h¹n.. Vïng ®Êt xÊu. II. V× vËy. Trong thùc tÕ. Ngo i môc tiªu n¨ng suÊt cao. v× bÊt cø gièng n o còng cã −u v nh−îc ®iÓm cña nã.edu. . liªn tôc. tËn dông tèi ®a søc lao ®éng v trang thiÕt bÞ hiÖn cã. phÇn bÞ che ¸nh s¸ng cã m u xanh nh¹t.Gièng l biÖn ph¸p h ng ®Çu trong hÖ thèng th©m canh c©y trång..§Æc ®iÓm h×nh th¸i : .vn .Th©n to trung b×nh. V× vËy c«ng t¸c gièng mÝa ph¶i ®−îc ®Æc biÖt coi träng v ph¶i tiÕn h nh khÈn tr−¬ng.Gièng ROC 1 (F146 x CP 58-48): a. Trong mçi nhãm gièng cÇn ph¶i cã v i lo¹i gièng ®Ó bæ xung −u ®iÓm cho nhau v kh¾c phôc nh−îc ®iÓm cña nhau. nh»m r¶i vô chÕ biÕn. tõng lo¹i ®Êt cã ý nghÜa khoa häc v kinh tÕ lín. Trong ®ã n¨ng suÊt mÝa c©y v h m l−îng ®−êng ®−îc quan t©m tr−íc hÕt. chua phÌn ph¶i t×m gièng chÞu Èm v chua phÌn. 30 http://www. kh«ng cã kh¶ n¨ng t−íi ph¶i t×m gièng cã kh¶ n¨ng chÞu h¹n l m tiªu chuÈn h ng ®Çu. kh«ng lóc n o ®−îc coi nhÑ hoÆc gi¸n ®o¹n. ph¶i lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ tæng hîp l m tiªu chuÈn h ng ®Çu ®Ó xem xÐt v lùa chän. . ë c©y mÝa còng vËy. gièng l biÖn ph¸p duy nhÊt ®Ó chèng l¹i mét sè bÖnh nguy hiÓm (Than ®en.MÇm d¹ng h×nh trøng trßn. kh«ng cã r nh mÇm. X¸c ®Þnh ®−îc nh÷ng gièng mÝa tèt. Ýt ®æ ®Ó v−ît qua thêi kú lò an to n. phÇn lé ¸nh s¸ng cã m u xanh v ng. V× vËy c«ng t¸c gièng mÝa l viÖc l m quan träng. Vïng ngo i ®ª.. tr×nh ®é th©m canh thÊp ph¶i t×m gièng chÞu kham khæ. Khi x©y dùng mét bé gièng tèi −u cho mét vïng n o ®ã ph¶i cã ®ñ c¬ cÊu cña 3 nhãm gièng chÝnh: Nhãm chÝn sím. ® bÞ tho¸i ho¸ v s©u bÖnh nhiÒu nh− gièng F134. thÝch hîp víi tõng vïng. Fiji . nhiÒu n¬i chØ trång ®¬n ®éc mét gièng mÝa tõ nhiÒu n¨m. ë n−íc ta hiÖn nay. m u v ng nh¹t.Giíi thiÖu mét sè gièng mÝa ® trång ë phÝa B¾c : 1. nhãm chÝn trung b×nh v nhãm chÝn muén. khã cã gièng n o cã thÓ ®¸p øng mäi yªu cÇu ®Æt ra. gièng gi÷ vai trß träng yÕu.). nèi xÕp víi nhau th nh ®−êng th¼ng ®øng.ebook. phÇn nhiÒu ®ai phÊn t−¬ng ®èi râ. ven s«ng hay ngËp n−íc trong mïa m−a cÇn t×m gièng cã thêi kú ®Çu sinh tr−ëng m¹nh.Lãng h×nh viªn trô d i. mang tÝnh chiÕn l−îc l©u d i. ®ai sinh tr−ëng gå cao.

®Î nh¸nh h¬i Ýt.ThÝch hîp ®Êt m u mì.MÇm: H×nh ngò gi¸c (gÇn nh− trßn). b. .L gièng chÝn trung b×nh. §Æc ®iÓm n«ng häc: . L−u ý: Nªn ®Ó kho¶ng 50% diÖn tÝch v× l gièng chÝn trung b×nh. . bãn ®ñ ph©n ®Ó tranh thñ n¨ng suÊt.L¸ t−¬ng ®èi ng¾n.Gièng mÝa ROC 9 (F171 x F166): Nguån gèc do ViÖn mÝa ®−êng § i loan lai t¹o. ®Î nh¸nh khoÎ. a.Tai l¸ h×nh kim.N¶y mÇm v sinh tr−ëng giai ®o¹n ®Çu chËm. bÑ l¸ m u xanh «m chÆt lÊy th©n. tai l¸ ngo i h×nh tam gi¸c. L−u ý: . vá cøng. ph¸ v¸ng ngay tõ ®Çu ®Ó ®¶m b¶o mËt ®é c©y Trång ë n¬i ®Êt tèt. ë mét sè tØnh cã trç cê .§Æc ®iÓm n«ng häc: . 2. .Trång ®¶m b¶o mËt ®é.§Æc ®iÓm h×nh th¸i: . mäc ®øng.Kh¸ng bÖnh than v mét sè bÖnh kh¸c. c©n hoÆc khuyÕt. kh«ng cã r nh mÇm. .rông. thêi gian sau tèc ®é sinh tr−ëng nhanh.vn .L¸:PhiÕn l¸ to.N¶y mÇm v sinh tr−ëng thêi gian ®Çu h¬i chËm. . . m u xanh sÉm.§Æc ®iÓm h×nh th¸i: 31 http://www.Kh«ng lÊp ®Êt qu¸ s©u. 3. chÞu th©m canh. Khi räi n¾ng s¸p ch¶y th nh vÖt loang læ.Kh¸ng bÖnh than v mét sè bÖnh kh¸c. cã tû lÖ ®−êng v n¨ng suÊt cao. . Ch¨m sãc.edu. . .Th©n: To.Trång vô thu ®Ó trèn cê ®Çu vô. th¼ng ®øng.Dãng: H×nh trô trßn. giai ®o¹n sau nhanh.L gièng chÝn sím. bÑ l¸ «m chÆt th©n. a. m u xanh thÉm. . khã . nèi víi nhau h¬i rÝch r¾c. tû lÖ ®−êng v n¨ng suÊt cao.ebook.ChÞu h¹n trung b×nh. . . phï hîp víi ®Êt m u trung b×nh v h¬i cao. phÇn lé ra ¸nh s¸ng cã m u lôc sÉm.Gièng mÝa ROC 10 (ROC5 x F152): Nguån gèc do ViÖn mÝa ®−êng § i loan lai t¹o. c¸nh mÇm trung b×nh. ch¨m sãc sím. phÇn bÞ che ¸nh s¸ng cã m u xanh nh¹t. b. ®Êt mÆn. ph¸t triÓn th¼ng.

-Th©n: To trung b×nh.Kh¸ng bÖnh than v mét sè bÖnh kh¸c. ®ai rÔ réng. c¸c ®iÓm rÔ mê. cã h×nh viªn trô d i.edu. .Trång trong vô thu sÏ sinh tr−ëng ph¸t triÓn tèt.MÇm: H×nh trßn. phÇn bÞ che ¸nh s¸ng cã m u xanh tÝm.BÑ l¸ m u phít tÝm. 5.§ai sinh tr−ëng: HÑp. Chó ý: Thêi gian ®Çu gi¶m t−íi. . vá m u xanh Èn tÝm cã líp ¸p phñ dÇy.ebook. cæ l¸ h×nh sõng bß. «m chÆt th©n. d i.Dãng: §é to ®ång ®Òu.Thêi gian ®Çu sinh tr−ëng chËm. Bè trÝ chiÕm 25% trong c¬ cÊu chÝn sím.L gièng chÝn sím. sau nhanh.Dãng: H×nh chãp côt . Chó ý: Ch¨m sãc ph¸ v¸ng ngay tõ ®Çu ®Ó ®¶m b¶o mËt ®é c©y. sau lé ra ¸nh s¸ng cã m u v ng s¸ng.§Æc ®iÓm n«ng häc: .Kh¸ng ®−îc bÖnh than v mét sè bªnh kh¸c. . th×a l×a cong ®Òu.PhiÕn l¸ réng.Gièng mÝa ROC 16 (F174 x 74 . ph¸t triÓn th¼ng. l gièng cã triÓn väng.ThÝch hîp ®Êt trung b×nh v h¬i cao. kh«ng cã tai l¸.§Î nh¸nh sím. . .§Æc ®iÓm n«ng häc: . cã thÓ trång trªn vïng ®Êt ®åi. t¨ng vun xíi gióp mÝa ®Î nh¸nh nhanh ®¶m b¶o mËt ®é c©y. tû lÖ ®−êng v n¨ng suÊt cao.Gièng mÝa ROC 18 (F169 x CP 63-588): Nguån gèc do ViÖn mÝa ®−êng § i loan lai t¹o. . . m u xanh. b. . kh«ng cã tai l¸. kh«ng cã l«ng.Th©n: To. .vn . Bè trÝ trong c¬ cÊu gièng chÝn sím. .§Æc ®iÓm h×nh th¸i: .Thêi kú ®Çu sinh tr−ëng chËm. to trung b×nh. a.ChÞu h¹n h¬n ROC 10. .575): Nguån gèc do ViÖn mÝa ®−êng § i loan lai t¹o. giai ®o¹n sau sinh tr−ëng m¹nh. . phÇn bÞ che ¸nh s¸ng cã m u v ng nh¹t. r nh mÇm s©u. thêi gian ®Î nh¸nh ng¾n. tËp trung. 4.L¸: PhiÕn l¸ nhá. tû lÖ ®−êng v n¨ng suÊt cao. 32 http://www. mäc th¼ng.L gièng chÝn sím. ®ai d y. b. . .

§Æc tÝnh n«ng häc: . sau cã m u hång tÝm sÉm. thÞt pha sÐt. khi Êm lªn mäc rÊt nhanh v cã m u xanh thÉm. m u tÝm xanh. mÝa xu©n.Mäc mÇm nhanh.Khã ®æ.§Æc ®iÓm h×nh th¸i: . CÇn chó ý trõ s©u ®ôc th©n v bÖnh thèi kh« ë gèc. Chó ý: Do chÝn cùc sím nªn cã thÓ thu ho¹ch tr−íc th¸ng 10. h×nh trßn dÑt. b. sau nhanh dÇn. mËt ®é c©y h÷u hiÖu cao. Ýt bÖnh nh−ng dÔ bÞ s©u ®ôc th©n. thêi kú chÝn t−¬ng ®−¬ng ROC 10.§Æc ®iÓm h×nh th¸i: .vn . khÐp h ng nhanh. tho¸t n−íc tèt.Gièng mÝa quÕ ®−êng 11 (CP 49-50 x CO 419): Nguån gèc do ViÖn mÝa ®−êng § i loan lai t¹o. l gièng phï hîp ®Ó kÕt hîp víi c¸c gièng kh¸c nh»m kÐo d i thêi gian Ðp ®−êng. 7. b. . khoÎ. phÇn lé ¸nh s¸ng cã m u xanh v ng.MÇm nhá. l¸ ®Ýnh th¼ng ®øng. dãng h×nh trô. l gièng mÝa tèt hiÕm cã vÒ chÝn sím v tû lÖ ®−êng.L¸ to võa ph¶i. ®Æc biÖt chÝn sím m h m l−îng ®−êng l¹i cao. mÝa l−u gèc. a. dãng h¬i ng¾n.L¸ réng võa ph¶i.a.Gièng mÝa ROC 20 (69 . n¶y mÇm ®Òu. phiÕn l¸ d i. .Th©n to võa ph¶i. khã træ cê. ®Çu h¬i nhän. khi gÆp rÐt l¸ cã m u xanh v ng. khã trç cê. . phÇn bÞ che ¸nh s¸ng cã m u tr¾ng v ng.ThÝch hîp ph¸t triÓn trªn ®Êt thÞt pha c¸t. .Th©n to ®Òu khã ®æ. a. d i trung b×nh.Ban ®Çu sinh tr−ëng h¬i chËm. 6.963 x 68-2599): Nguån gèc do ViÖn mÝa ®−êng § i loan lai t¹o.edu.§Æc tÝnh n«ng häc: . . . th©n tr−íc khi bãc l¸ cã m u s¸ng v ng nh¹t sau cã m u hång tÝm nh¹t. . .MÝa gèc ra rÔ tèt.Th©n to võa ph¶i ®Õn to. mÝa gèc ph¸t triÓn tèt.ebook. ®Òu. thÝch hîp trång mÝa thu.MÇm to h×nh trøng ng−îc rÊt ®Ñp.Cã tû lÖ n¶y mÇm rÊt cao. tr−íc khi bãc l¸ cã m u hång tÝm nh¹t.§Æc ®iÓm h×nh th¸i: 33 http://www. . sinh tr−ëng m¹nh. Chó ý: CÇn phßng trõ s©u ®ôc th©n v mét sè lo¹i s©u kh¸c.

.Tai l¸ trong ng¾n v nhá. . . phñ h ng sím.310): Nguån gèc do ViÖn mÝa ®−êng § i loan lai t¹o.NhiÔm rÖp trung b×nh.edu.vn ..Th©n to trung b×nh. .ChÞu h¹n. líp phÊn d y m u x¸m l m cho nh÷ng c©y b¸nh tÎ cã m u tÝm xanh. chÞu ®Êt xÊu. kh«ng cã tai l¸ ngo i.237 (CO 419 x 33. viÒn l¸ h×nh r¨ng c−a s¾c.Th©n to trung b×nh.N¶y mÇm m¹nh. . DÔ nhiÔm bÖnh than v s©u ®ôc th©n.BÑ l¸ kh«ng «m chÆt th©n. chÞu ®Êt xÊu. ®Î nh¸nh nhiÒu. h×nh trßn dÑt. 34 http://www.Dãng h×nh trô. mäc th¼ng.L gièng chÝn trung b×nh. c©y con to khoÎ.Dãng h×nh viªn trô h¬i cong. d y v th¼ng. c¸nh mÇm réng. a. . hÑp. Chó ý: CÇn chó ý ch¨m sãc c©y ngay tõ ®Çu ®Ó ®¶m b¶o mËt ®é. b. . Chó ý: Trång r nh s©u. h×nh th¸i c©y h¬i xoÌ.Gièng mÝa ViÖt ®−êng 63 . h m l−îng ®−êng v n¨ng suÊt cao.ebook. . . ®Êt Èm. phÇn lé ¸nh s¸ng cã m u ®á thÉm.MÇm t−¬ng ®èi to. mçi c©y ®Òu cã 1-2 dãng ng¾n. dÔ rông. §ai sinh tr−ëng m u v ng v gå cao. .L gièng chÝn sím. tû lÖ bÞ s©u ®ôc th©n cao. víi ph©n kh«ng cao.Giai ®o¹n ®Çu sinh tr−ëng chËm. . giai ®o¹n sau nhanh.L−ìi l¸ h×nh tr¨ng non.§Æc ®iÓm h×nh th¸i: . m u xanh phít tÝm.PhiÕn l¸ m u xanh ®Ëm. ®ai ph×nh h×nh tam gi¸c.Kh¶ n¨ng l−u gèc m¹nh. tû lÖ ®−êng v n¨ng suÊt cao.ChÞu h¹n.BÑ l¸ rÊt Ýt l«ng. . ng¾n. phÇn bÞ che ¸nh s¸ng m u xanh v ng. phÇn bÞ che ¸nh s¸ng cã m u xanh nh¹t. ®u«i mÇm lâm v kh«ng v−ît qu¸ ®ai sinh tr−ëng. sinh tr−ëng m¹nh. thêi kú ®Çu cã hiÖn t−îng cuèn l¸.§Æc ®iÓm n«ng häc: . . vun gèc sím ®Ó tr¸nh ®æ. phÇn lé s¸ng m u tÝm hång. . yªu cÇu víi n−íc. . kh«ng cã r nh.MÇm h×nh trßn dÑt. b. 8.§Æc ®iÓm n«ng häc: . Trång vô thu l tèt nhÊt.

Tû lÖ n¶y mÇm cao. dãng h×nh èng chØ.). tËp trung. tû lÖ trç cê kho¶ng 10-15%..Gièng mÝa F-156: NhËp néi tõ § i loan tr−íc n¨m 1975. . gi÷ Èm tèt v o mïa m−a. cøng.§Æc ®iÓm h×nh th¸i: .Chèng chÞu s©u bÖnh tèt. tèc ®é v−¬n cao nhanh. Th©m canh tèt cã thÓ ®¹t 80-100 tÊn/ha.§Î nh¸nh sím.N¨ng suÊt trung b×nh 50 tÊn/ha (®iÒu kiÖn kh«ng t−íi). b. ph¸t triÓn theo chiÒu xiªn. kh¶ n¨ng t¸i sinh m¹nh (®Ó gèc tèt).ebook. 35 http://www.Kh¶ n¨ng thÝch øng m¹nh víi c¸c vïng ®Êt kh¸c nhau. vá tÝm. do ViÖn nghiªn cøu mÝa ®−êng miÒn Nam tuyÓn chän. kh¶ n¨ng t¸i sinh m¹nh (®Ó gèc tèt). a. v× nÕu ®Ó muén sÏ gi¶m nhanh h m l−îng ®−êng trong th©n mÝa. chèng chÞu s©u bÖnh kh¸. kh¸ng bÖnh than.edu. trç cê muén.Gièng mÝa F. .9. .. §Õn n¨m 1987 ®−îc c«ng nhËn l gièng Quèc gia. tËp trung. . Tû lÖ ®−êng trong n−íc mÝa trªn 13.ë miÒn B¾c trång tõ th¸ng 10-12 thu ho¹ch khi ®¹t 12 th¸ng tuæi. trång ®−îc ë nhiÒu vïng cã ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh¸c nhau.PhiÕn l¸ hÑp m u xanh thÉm. §ång nai.vn .§Æc tÝnh n«ng häc: .5%. Chó ý: L gièng ra hoa m¹nh nªn chó ý thu ho¹ch sím ngay khi ®¹t ®Õn ®é chÝn c«ng nghiÖp.PhiÕn l¸ hÑp. .154 ®−îc trång nhiÒu ë c¸c tØnh miÒn Nam (T©y ninh.C©y th¼ng. b. 10. tÇng s¸p d y.N¨ng suÊt trung b×nh 50tÊn/ha.§Æc tÝnh n«ng häc: . ë ViÖt nam thÝch hîp trªn ®Êt cã ®é ph× nhiªu cao. C¸c biÖn ph¸p ch¨m sãc t−¬ng tù nh− víi F-156. .F.ChÞu h¹n tèt. dãng h×nh trô (h¬i thãt ngän). vá m u xanh v ng Èn tÝm. ®Î nh¸nh sím.154: Do ViÖn mÝa ®−êng miÒn Nam tuyÓn chän tr−íc n¨m 1975. a. .Th©n th¼ng. tû lÖ ra hoa cao. . ®Î nh¸nh khoÎ. tû lÖ c©y h÷u hiÖu cao. . th©m canh tèt cã thÓ ®¹t 80tÊn/ha.§Æc ®iÓm h×nh th¸i: . ®Õn n¨m 1989 ®−îc quy ho¹ch trªn ph¹m vi c¶ n−íc.

. ®Î nh¸nh kh¸. chÊt l−îng tèt. giai ®o¹n ®Çu sinh tr−ëng chËm. NhËp sang ViÖt nam tõ 1992 v ®ang trong thêi kú nh©n gièng. 36 http://www. Do trång qu¸ l©u nªn tho¸i ho¸ nhiÒu. . s¶n xuÊt thö. L−ng bÑ l¸ cã nhiÒu l«ng.3254: L con lai cña V§ 57.L gièng mÝa thÝch øng réng. r nh mÇm s©u v ng¾n. l¸ to h¬i to¶. NhËp v o ViÖt nam tõ n¨m 1958.edu.L¸ bÐ v d i. . .vn . cã nhiÒu phÊn nªn nh×n cã m u tÝm .Vá m u xanh tÝm.11. ë gi÷a cã d¹ng h×nh èng v h×nh trô. a.Gièng mÝa ViÖt ®−êng 81. a. b.N¶y mÇm tèt. .Gièng mÝa F134 (Cßn gäi l gièng § i ®−êng 134): L con lai cña CO290 x POJ 2878 do ViÖn mÝa ®−êng § i loan lai t¹o. §Ønh mÇm v−ît ®ai sinh tr−ëng. ®Ønh sinh tr−ëng kh«ng v−ît qu¸ ®ai sinh tr−ëng. -Th©n to. Ýt phÊn. b. .§Æc ®iÓm h×nh th¸i: mèc. . . Kh«ng cã r nh mÇm. søc ®Ò kh¸ng víi c¸c lo¹i bÖnh h¹i l¸ kh¸ nh−ng chèng ®æ yÕu. cã mét tai l¸ d i. 12. . n¬i d i n¾ng cã m u tÝm hång. chÝn trung b×nh. l¸ dÔ bong ra. lóc chÝn chuyÓn sang m u tÝm v ng Èn xanh. PhÇn gi cña l−ng bÑ l¸ cã m u Èn tÝm. diÖn tÝch chØ cßn d−íi 50%. giai ®o¹n sau sinh tr−ëng nhanh dÇn.Vá cã nhiÒu s¸p. ®ñ Èm. mäc th¼ng.®Æc ®iÓm h×nh th¸i: .ebook. ®ät l¸ m u xanh v ng.MÇm h×nh ngò gi¸c hoÆc h¬i thiªn vÒ h×nh trøng. thêi gian gi÷ ®−êng d i.N¨ng suÊt kh¸.Lãng h×nh trô hay phÝa trªn h¬i bÐ mét chót.§Æc tÝnh n«ng häc: .Ch−a nhiÔm bÖnh than.Lãng cã d¹ng trung gian. c©y cao. th©n m u tÝm nh¹t. chç rîp bãng cã m u xanh v ng.§Æc tÝnh n«ng häc: .423 x CP 49-50.Thuéc nhãm c©y to. ® chiÕm 90% diÖn tÝch trång mÝa cña khu vùc phÝa B¾c nh−ng hiÖn nay gi¶m nhanh chãng. lãng d i.MÇm to h×nh ngò gi¸c ®iÓn h×nh. do ViÖn mÝa ®−êng-Bé C«ng nghiÖp nhÑ Trung quèc lai t¹o. chÝn trung b×nh.ThÝch hîp víi ®Êt tèt. gãc l¸ hÑp.N¨ng suÊt cao.

.L¸ nhá. nhËp v o ViÖt nam tõ nh÷ng n¨m 1960. m u v ng xanh.vn s¸p. Ên ®é. vá cã m u xanh Èn tÝm. . lãng h×nh chãp côt.§èt th¾t v o.. ®¸y trßn. kh«ng cã l«ng.edu.Gièng mÝa Nco 310 (Co 421 x Co 312): Nguån gèc tõ Nam phi. m u xanh ®en.ebook. HiÖn chØ cßn nhiÒu ë Qu¶ng ng i v c¸c tØnh miÒn Trung. kÓ c¶ ®Êt phÌn. thuéc gièng chÝn sím.Th©n to. nèi víi nhau h¬i ch÷ chi. r nh mÇm c¹n.MÇm h×nh thoi.MÇm h×nh trøng. GÇn ®©y ®−îc ph¸t triÓn nhiÒu ë miÒn T©y v miÒn §«ng Nam bé.PhiÕn l¸ réng. . v−¬n lãng nhanh. b.Th©n nhá.§Æc ®iÓm n«ng häc: .Thêi gian sinh tr−ëng 10-11 th¸ng.§Æc ®iÓm n«ng häc: 37 http://www. d¸ng ngän rò. . ¶nh h−ëng xÊu ®Õn n¨ng suÊt v chÊt l−îng.Gièng mÝa COMUS (Aramboo x Q813): Cã nguån gèc tõ óc.N¶y mÇm kh¸. l−ìi l¸ h×nh tam gi¸c. dÔ ®æ ng¶. .§Æc ®iÓm h×nh th¸i: . mäc th¼ng. s¸p phñ d y. tr−íc ®©y trång nhiÒu ë tÊt c¶ c¸c vïng. bªn trong cã m u tr¾ng. sÑo l¸ låi v h¬i sÖ ë ®¸y mÇm. mäc h¬i rò. cæ l¸ d y.Lãng h×nh trèng. a. kh«ng l«ng. . . BÑ l¸ nhiÒu l«ng.Kh¶ n¨ng ®Ó gèc trung b×nh. ®ai sinh tr−ëng hÑp.chØ cã mét chïm l«ng nhá ë mét phÝa. kh«ng cã vÕt nøt. th©n v ng ®Òu. a. dÔ bÞ s©u bÖnh v chuét g©y h¹i. cæ l¸ h×nh ch÷ nhËt. bÑ l¸ xanh tÝm bã s¸t lÊy gèc. nèt rÔ s¾p xÕp kh«ng ®Òu. l−íi l¸ h×nh tr¨ng non. cã 2 h ng ®iÓm rÔ. c¸nh mÇm hÑp b¾t ®Çu tõ 2/3 vÒ phÝa ®Ønh. ®ai rÔ cã 3-4 h ng. . 13. bªn ngo i m u xanh Èn tÝm.Træ cê Ýt. c¸nh mÇm xoÌ réng. . nhËp v o ViÖt nam tõ nh÷ng n¨m 1950. .§Æc ®iÓm h×nh th¸i: . 14. phÝa trªn h×nh tam gi¸c.ThÝch hîp nhiÒu lo¹i ®Êt. . b.Kh«ng cã tai l¸. th¸p mÇm cã khÝa. khi gi cã m u tÝm v cã nhiÒu .NhiÔm bÖnh than v c¸c bÖnh h¹i l¸ kh¸c. n¨ng suÊt mÝa c©y v tû lÖ ®−êng kh¸. lç mÇm ë trªn. s¸p nhiÒu bao phñ c¶ l«ng. m u s¸ng trong. §©y l gièng cÇn ®−îc thay thÕ b»ng c¸c gièng kh¸c cã phÈm chÊt tèt h¬n.

. 16-Gièng mÝa CO175 (POJ 2878 x CO311): Tõ Ên ®é nhËp v o ViÖt nam nh÷ng n¨m 1960. h×nh l−ìi n»m ngang. b.Th©n to.ChÞu ®Êt xÊu. lãng h×nh trèng cã s¸p bao phñ. thÝch hîp l m mÝa ¨n hoÆc Ðp thñ c«ng. ®Ønh mÇm ë ngay ®ai sinh tr−ëng c¸nh mÇm hÑp. .ChÝn sím. .MÇm to h×nh trøng. . cã nhiÒu l«ng. h m l−îng ®−êng cao. HiÖn trång nhiÒu ë miÒn T©y Nam bé v mét sè tØnh miÒn §«ng.Th©n to. th©m canh kh¸. Kh¸ng bÖnh ch¸y l¸.L¸ réng. kh« h¹n. mäc th¼ng. th©n mÒm. . d¸ng rò.N¶y mÇm m¹nh.§Æc ®iÓm h×nh th¸i: . nhá cã 2-3 h ng ®iÓm rÔ s¾p xÕp kh«ng ®Òu. DÔ nhiÔm bÖnh r−îu.ThÝch hîp ®iÒu kiÖn ®Êt tèt. Ngo i ¸nh s¸ng cã m u v ng. m u xanh v ng. chç rîp s¸ng cã m u mèc.Kh¶ n¨ng ®Ó gèc kÐm. phÝa trong th¼ng. bÑ l¸ m u xanh kh«ng cã l«ng. . cã hai chïm l«ng .Gièng mÝa POJ 3061-MÝa B1 ( POJ 2878 x POJ 2940): Tõ Indonesia nhËp v o ViÖt nam nh÷ng n¨m 1930.ebook.vn . c¸nh mÇm réng nh−ng chØ che phñ phÇn trªn cña mÇm. 38 http://www. . .Cã hai tai l¸ mét mét ng¾n.Træ cê sím v nhiÒu.edu. cæ l¸ m u n©u ®á. phiÕn l¸ réng v ng¾n m u xanh thÉm. 15. m u xanh ®Ëm.§Æc ®iÓm h×nh th¸i: . h×nh l−ìi liÒm. a. s¸p phñ d y. . kh¶ n¨ng t¸i sinh m¹nh.Kh«ng trç cê. a. bÑ l¸ phÝa ngo i xanh. . b×a l¸ Ýt gai. . ®Î khoÎ.Cæ l¸ m u mèc ®en hay v ng n©u. tr÷ ®−êng cao. §èt ng¾n. . mÇm kh«ng cã l«ng .§Æc tÝnh n«ng häc: . chØ mét phÝa cã tai l¸. m u v ng nh¹t khi non. lãng h×nh trèng.ThÕ l¸ mäc th¼ng.MÇm h×nh thuçn.DÔ ®æ ng¶ v nhiÒu s©u bÖnh. b¾t ®Çu tõ gi÷a mÇm.. ®¸y mÇm n»m trªn sÑo l¸. bÖnh c»n cçi ë mÝa gèc. nÕu ch¨m sãc tèt cã thÓ cho n¨ng suÊt kh¸. cã vÕt nøt râ rÖt. mäc h¬i rò. kh«ng cã r nh mÇm. Lóc ®Çu sinh tr−ëng chËm nh−ng sau sinh tr−ëng nhanh. chÝn sím.

. t¨ng vô. . kÓ c¶ ®Êt phÌn.l−ìi l¸ h×nh tr¨ng non m u tr¨ng trong . .Do ph−¬ng ph¸p diÖt chuét ch−a hiÖu qu¶: Kh«ng ®óng c¸ch.. Nguyªn nh©n khiÕn t×nh h×nh ph¸ h¹i cña chuét ng y c ng gia t¨ng: . khã chÞu cho con ng−êi. .NÈy mÇm m¹nh. t¸c h¹i v biÖn ph¸p phßng chèng: 1.. dÔ ®æ ng¶. thøc ¨n ch¨n nu«i. t¹i sao ? III. ®iÒu kiÖn canh t¸c . kh¶ n¨ng tr÷ ®−êng tèt. .BiÖn ph¸p chän gièng mÝa nh− thÕ n o cho phï hîp tÝnh chÊt ®Êt ®ai.. bÐt l m«i giíi truyÒn bÖnh dÞch h¹ch. v i. nÕu chØ xÐt riªng vÒ mét −u thÕ n o ®ã th× cã ®−îc kh«ng..§Æc ®iÓm n«ng häc: .ë chuét cã tíi 5-6 lo i giun s¸n ký sinh v ë bé l«ng h«i h¸m cã h ng chôc lo¹i ve.Chuét ch¹y. . . *C©u hái th¶o luËn: . sinh tr−ëng nhanh .edu.NhiÔm bÖnh than .HiÖn t¹i b¹n ®ang trång gièng mÝa n o. thøc ¨n do chuét b i tiÕt. t¹o nªn nguån thøc ¨n s½n cã quanh n¨m ngo i ®ång cho chuét. ®Ëu l o.. c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. ch©n ®ª. kh«ng ®ång lo¹t. c¾n ph¸ g©y mÊt ngñ.ebook. . 2.Do mÊt c©n b»ng sinh th¸i. c¾n n¸t quÇn ¸o. .vn .ý nghÜa cña viÖc bè trÝ c¸c gièng mÝa víi biÖn ph¸p phßng chèng dÞch h¹i.T¸c h¹i cña chuét: . . vËt liÖu.¦u v nh−îc ®iÓm cña hai gièng mÝa ®−êng ®ang trång phæ biÕn ë Ho b×nh ROC1 v ROC 10. c¸c lo¹i thiªn ®Þch cña chuét ng y c ng khan hiÕm. n¨ng suÊt cao. . khÝ hËu. 39 http://www.¡n h¹i l−¬ng thùc.§Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ. .Bè trÝ c¬ cÊu gièng thÕ n o ®Ó ®¸p øng yªu cÇu r¶i vô. . .L m h− háng s¶n phÈm. ph¸ ho¹i c¶ s¶n xuÊt l©m nghiÖp. . l m bÈn. sèt ph¸t ban sang con ng−êi.ThÝch hîp Ðp thñ c«ng v Ðp c¬ giíi.ThÝch hîp trªn nhiÒu lo¹i ®Êt.ChÝn trung b×nh.Ýt trç cê. ®æ. th©m canh.ThÕ n o l gièng mÝa tèt. .L m h− h¹i ®å ®¹c.Do ng−êi d©n t¨ng c−êng ®Çu t−. dïng thuèc ®éc l m chÕt lu«n c¶ thiªn ®Þch cña chuét . . Chuét: §Æc tÝnh. . b. thùc phÈm.Ph¸ huû c¸c c«ng tr×nh thuû lîi.

40 http://www. .Chuét l mét trong nh÷ng dÞch h¹i quan träng nhÊt cña c©y lóa. B i gi¶i: Sè con sinh ra/kú sinh s¶n Thêi gian Th¸ng 1 06 con + 2 bè mÑ = 8 chuét Th¸ng 4 24 con + 8 bè mÑ = 32 chuét Th¸ng 7 96 con + 32 bè mÑ = 128 chuét Th¸ng 10 384 con + 128 bè mÑ = 512 chuét Th¸ng 13 1.10 v 13). chñng lo¹i thøc ¨n . .H−íng dÉn n«ng d©n t×m hiÓu kh¶ n¨ng sinh s¶n cña lo i chuét th«ng qua b i tËp sau: Xem xÐt kh¶ n¨ng sinh s¶n trong mét n¨m cña mét cÆp chuét sÏ ®Î ®−îc bao nhiªu chuét nÕu nh− mét chuét c¸i trong mét n¨m ®Î 4 løa (3 th¸ng 1 løa). h¹i hÇu hÕt c¸c lo¹i c©y trång ( §Æc biÖt ®èi víi c©y ngò cèc).046 chuét Sè cÆp 03 + 01 = 04 cÆp 12 + 04 = 16 cÆp 48 + 16 = 64 cÆp 192 + 64 = 256 cÆp 768 + 256 = 1.Chuét cã kh¶ n¨ng sinh s¶n rÊt lín.048 chuét -2 Tæng sè 2. gÇn ®ª bÞ chuét h¹i m¹nh h¬n .7. 4.edu.vn .024 cÆp -1 1. thÝnh gi¸c rÊt ph¸t triÓn. Trong ®ã ®iÒu kiÖn thøc ¨n c ng ®Çy ®ñ th× thêi gian gi÷a c¸c løa ®Î rót ng¾n. chuét con sinh ra chØ 2-3 th¸ng sau l¹i cã thÓ tiÕp tôc tham gia sinh s¶n .024 cÆp NhËn xÐt:QuÇn thÓ chuét ph¸t triÓn trong n¨m rÊt cao. §Æc tÝnh sinh häc cña chuét: . sè con/løa sÏ t¨ng. ThËm chÝ ë lo i chuét ®ång lín ( Rattus argentiventer) cã thÓ ®Î 10-12 con/løa. . ven ®åi. dÔ c¶nh gi¸c víi c¸c lo¹i bÉy b¶. Mçi n¨m cã thÓ ®Î 4 løa.Chuét l lo i gÆm nhÊm cã phæ thøc ¨n rÊt réng. QuyÕt ®Þnh tiÕn h nh phßng trõ chuét dùa trªn t¸c h¹i cña chuét ®èi víi vô tr−íc (nÕu vô tr−íc bÞ chuét h¹i nÆng) hoÆc dùa trªn sù theo dâi h ng tuÇn vÒ t¸c h¹i cña chóng.Nh÷ng ®iÒu cÇn ghi nhí khi qu¶n lý chuét: .Phßng trõ chuét ph¶i tiÕn h nh h ng vô v b¾t ®Çu ngay tõ ®Çu vô. mçi løa 6 con. sè chuét con sinh ra trong mçi løa cã tû lÖ ®ùc/c¸i nh− nhau v sau 3 th¸ng l¹i cã thÓ tiÕp tôc tham gia sinh s¶n (gi¶ sö chuét ®Î v o c¸c th¸ng 1. 3.ebook. sù sinh s¶n lín v liªn tôc nªn ph¶i cã biÖn ph¸p phßng ngõa chuét th−êng xuyªn ngay tõ ®Çu vô. mçi løa trung b×nh 6 con. Chóng cã khøu gi¸c. . Kh¶ n¨ng sinh s¶n cña chuét chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp cña sè l−îng.536 con + 512 bè mÑ = 2. Thêi gian sèng cña chuét tõ 12-15 th¸ng.C¸c khu ruéng ven l ng.L lo i ®éng vËt rÊt tinh kh«n. gß.4.

Chuét ®Î nhiÒu løa v di chuyÓn ®Õn nh÷ng n¬i cã mËt ®é chuét thÊp. thÓ hiÖn triÖu chøng ( lê ®ê. Tõ khi vi khuÈn x©m nhËp ®Õn lóc chuét chÕt. 5. mçi vô tæ chøc tõ 1 -2 ®ît b¾t chuét. c. chim có . song ë ta hiÖn nay ®ang cã hiÖn t−îng huû diÖt kÎ thï tù nhiªn cña chuét.l m ®ßng. BiÖn ph¸p n y rÊt an to n cho ng−êi v gia sóc còng nh− an to n cho m«i tr−êng. hun khãi.Kh«ng ph¶i sè l−îng chuét chÕt m sè l−îng chuét cßn sèng trªn ®ång ruéng míi l m gi¶m n¨ng suÊt. chuét vÉn ho¹t ®éng nh−ng chËm ch¹p. b¾t. r¾n. Thêi gian chÕt phô thuéc v o l−îng b¶ ¨n.DCSH): L biÖn ph¸p dùa trªn t¸c ®éng cña c¸c chñng vi sinh vËt chuyªn tÝnh ®Ó g©y bÖnh nh©n t¹o cho chuét l m chóng chÕt h ng lo¹t..§Ó ®¸nh gi¸ ®óng sù thiÖt h¹i do chuét th× kh«ng ph¶i l sè l−îng chuét diÖt ®−îc m l t¸c h¹i thùc tÕ cña chóng trªn ®ång ruéng (v× sù hao hôt n¨ng suÊt). b. diÖt ®ång lo¹t th nh nh÷ng chiÕn dÞch. th nh m¹ch m¸u v c¸c c¬ quan néi t¹ng . . v× lóc n y c¸c biÖn ph¸p kh¸c ®¹t hiÖu qu¶ rÊt thÊp).ebook. BiÖn ph¸p sinh häc cæ truyÒn : Dïng kÎ thï tù nhiªn ( thiªn ®Þch) cña chuét ®Ó diÖt chuét nh−: MÌo. Thuèc DCSH g©y h¹i cho chuét b»ng c¸ch ph¸ huû c¸c tÕ b o th nh ruét . tr¨n. cÇn cã chÝnh s¸ch b¶o vÖ v ph¸t triÓn c¸c lo i thiªn ®Þch n y.BiÖn ph¸p vi sinh vËt ( b¶ diÖt chuét sinh häc .vn ..Nh÷ng thuèc g©y chÕt chËm cã hiÖu qu¶ cao h¬n thuèc g©y chÕt nhanh v× chóng kh«ng g©y tÝnh nh¸t b¶ cho chuét.Ph¶i coi chuét l mét vÊn ®Ò x héi. Nh÷ng con chuét kh«ng ¨n b¶ nh−ng nÕu sèng chung víi nh÷ng con ¨n b¶ còng chÕt tíi 65-70% sau 25-30 ng y..edu.CÇn cã ng−êi hiÓu biÕt l nh ®¹o. .. . mçi ®ît kÐo ® i tõ 7-10 ng y ( nªn tæ chøc v o giai ®o¹n lóa ®øng c¸i .. bëi vËy viÖc diÖt chuét th−êng xuyªn. . BiÖn ph¸p thñ c«ng : §©y l biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ cao khi ®−îc to n d©n tham gia. ®ång thêi an to n cho ng−êi. Theo kinh nghiÖm cña nhiÒu ®Þa ph−¬ng. gi n ®ång tö. tæ chøc ch−¬ng tr×nh ho¹t ®éng. 41 http://www. khã thë) kho¶ng 3-20 ng y. NÕu 1 con chuét ¨n tõ 1 gram b¶ trë lªn sÏ chÕt trong vßng 2-9 ng y. Cô thÓ dïng c¸ch : § o. Ngo i ra. cÇn vËn ®éng mäi ng−êi cïng tham gia diÖt chuét. mÊt kh¶ n¨ng ph¶n x¹ v chÕt. gia sóc v m«i tr−êng . .C¸c biÖn ph¸p diÖt trõ chuét a.BiÖn ph¸p n y rÊt cã hiÖu qu¶. b¶ DCSH cßn g©y ®éc cho chuét qua truyÒn nhiÔm. liªn tôc l rÊt quan träng.

sù giÉy dôa cña nh÷ng con s¾p chÕt khiÕn con kh¸c ho¶ng sî. Thu gom x¸c chuét chÕt. song tr−íc hÕt ph¶i l−u ý ®Õn mÆt tr¸i cña nã ®Ó b¶o vÖ ng−êi. Theo kh¶o nghiÖm.vn .. L−u ý : Fokeba l lo¹i thuèc bÞ h¹n chÕ sö dông t¹i ViÖt Nam nªn khi sö dông ph¶i hÕt søc cËn thËn . t¸c ®éng lªn hÖ thÇn kinh chuét l m chóng chÕt sau 2-9 giê. Ngßai Fokeba 20% trªn. mÆt kh¸c rÊt an to n víi gia sóc.. B¶ DCSH ® ®−îc sö dông ë nhiÒu n¬i. 42 http://www. thøc ¨n thõa. gia cÇm. V× vËy Fokeba hiÖu qu¶ kh«ng cao.. D©y thùc l lo¹i Fokeba 20% cña c«ng ty Vipesco ViÖt Nam nh−ng ®−îc ViÖn Khoa häc n«ng nghiÖp MiÒn Nam h¹ thÊp nång ®é b»ng c¸ch trén víi parafin v c¸m thøc ¨n gia sóc l m th nh d¹ng thuèc viªn ®Ó dÔ sö dông v an to n h¬n cho m«i tr−êng (do thuèc kh«ng tan trong n−íc). bét c¸. §Ó l m b¶ chuét b»ng Fokeba ph¶i tiÕn h nh ®Æt måi nhö (c¬m. b¶ diÖt chuét sinh häc ®¹t hiÖu lùc tõ 6-84% sè chuét chÕt.) nªn kh«ng g©y ng¸n cho chuét. nhèt hÕt gia sóc. chØ ®−îc sö dông ®−îc thêi gian ®Çu.. Tuy nhiªn cã h¹n chÕ l con chuét n o ¨n ch−a ®ñ liÒu chØ bÞ ngé ®éc nhÑ v kh«ng chÕt th× sÏ khoong bao giê ¨n l¹i thø b¶ n y n÷a. S¸ng h«m sau thu hÕt b¶ l¹i ®Ó tèi ®Æt tiÕp. ®Ëu t−¬ng.edu. Thuèc chuét chñ yÕu v phæ biÕn l Phosphua kÏm v Kler¸t .ebook. d. Sau ®ã tiÕn h nh ®Æt b¶ b»ng c¸ch mét phÇn thuèc chuét ( lo¹i 20%) víi 20 phÇn thøc ¨n.B¶ DCSH sö dông nÒn thøc ¨n hÊp dÉn (thãc ñ. x¸c gia sóc gia cÇm chÕt do ¨n ph¶i b¶ chuét chÕt ®em ch«n xa nh xa nguån n−íc . hiÖn nay cßn cã thªm lo¹i Fokeba 2%. Fokeba l lo¹i thuèc g©y ®éc cÊp tÝnh. g¹o. m«i tr−êngv trong thùc tÕ ® x¶y ra nhiÒu tr−êng hîp ngé ®éc thuèc do cè ý hay v« t×nh . *Thuèc Klerar ( Brodifacoun): Klerat còng rÊt ®éc víi ng−êi v ®éng vËt. *Thuèc Fokeba( Phosphua kÏm ): L lo¹i thuèc rÊt ®éc víi ng−êi v ®éng vËt kh¸c. tuy nhiªn l lo¹i thuèc ®éc m n tÝnh nªn nÕu ph¸t hiÖn sím vÉn dÔ d ng cøu ch÷a . B¶ DCSH ® ®−îc Bé NN&PTNT cho phÐp ®−a v o danh môc thuèc ®−îc phÐp sö ë ViÖt Nam v khuyÕt c¸o nªn sö dông réng r i. gia cÇm råi ®Æt b¶. gia sóc. l¶ng tr¸nh b¶ nªn g©y tÝnh “nh¸t b¶ “cña quÇn thÓ chuét . ChiÒu tèi.)®Ó chuét ¨n quen trong mÊy ng y ®Çu.BiÖn ph¸p ho¸ häc : Thuèc chuét ng y nay kh¸ nhiÒu d¹ng.

.. NÕu bÞ chÕt ph¶i ®em ch«n. thùc phÈm. Sö dông Kler¸t hÕt søc l−u ý trÎ em v× chóng hay ¨n nhÇm.. ®¬n vÞ n o? Kú thø 8: . ®Æt tr−íc cöa hang. c¬ quan.. mét sè n¬i dïng ®iÖn ®Ó bÉy chuét. c¸ch 5m ®Æt 1 viªn. Khi n o chuét kh«ng ¨n n÷a th× th«i . theo b¹n cÇn phèi hîp víi tæ chøc. Cø nh− vËy trong 10-15 ng y.). b¹n suy nghÜ g× vÒ vÊn ®Ò n y? . gÇn n−íc ®Ó thë nªn viÖc thu gom x¸c dÔ d ng h¬n . Sö dông bÉy TBS ( Trap barrier system ): C¸ch n y míi sö dông ë ®ång b»ng s«ng Cöu long. th−êng bß ra n¬i tho¸ng m¸t. Ruéng bÉy cã diÖn tÝch kho¶ng 25 X 25 m v gieo sím h¬n ®¹i tr 15-20 ng y. §Æt viªn Kler¸t ë n¬i chuét hay qua l¹i.. theo b¹n cã nªn dïng biÖn ph¸p n y kh«ng? t¹i sao? . e. Khi sö dông Klerat ph¶i h¹n chÕ tèi ®a nguån thøc ¨n cña chuét (®Ëy kü l−¬ng thùc.Cã cÇn x¸c ®Þnh vïng träng ®iÓm v ph©n lo¹i møc ®é g©y h¹i cña chuét kh«ng? t¹i sao? . NÕu gia sóc. ®óng kü thuËt sÏ cã hiÖu qu¶ rÊt cao. Cã thÓ bè trÝ 4 bÉy/100 ha. ®Æt c¸c lång bÉy hom víi kÝch th−íc 20 x 20 x 60 cm. NhiÒu ®Þa ph−¬ng ë miÒn B¾c. n«ng d©n còng dïng Nilon qu©y xung quanh ruéng nh−ng kh«ng kÌm theo bÉy. ®Ó kiÕm lêi. bªn ngo i cã bäc s¸p. Xung quanh qu©y nilon tÊm. Chuét tróng ®éc sÏ bÞ xuÊt huyÕt néi t¹ng. Chuét v o bÉy nhiÒu nhÊt lóc lóa l m ®ßng(53%). ph¸t hiÖn sím cã thÓ cøu ch÷a b»ng c¸ch tiªm VITAMIN K liÒu cao trong nhiÒu ng y. thuèc n y kh«ng g©y tÝnh “nh¸t b¶ “ nh− Fokeba. Sau mét ®ît diÖt th× c¶ n¨m sau míi thÊy chuét xuÊt hiÖn (do di c− tõ n¬i kh¸c tíi).. c¸ch n y chØ ng¨n chÆn kh«ng cho chuét v o ruéng nh m×nh nh−ng kh«ng b¾t ®−îc chuét . s¸ng thu l¹i nh÷ng viªn ch−a ¨n ®Ó tèi ®Æt tiÕp. gia cÇm ¨n ph¶i.§Ó diÖt chuét ®¹t hiÖu qu¶ cao.Khi chuét ¨n ph¶i Kler¸t..Giíi thiÖu néi dung kú häc 43 . Klerat nÕu ®−îc tiÕn h nh ®ång lo¹t. c¸c gèc c©y ¨n qu¶ m chuét th−êng g©y h¹i.HiÖn nay.§Æt khi chiÒu tèi.Cã nhiÒu ng−êi s¨n b¾t mÐo. sau 3-4 ng y míi chÕt. * C©u hái th¶o luËn: . nhiÒu n¬i bÉy n y cã hiÖu qu¶ tèt. ®¸nh b¶ v o khi ® thu häach mïa m ng. th−êng gieo c¸c lo¹i lóa th¬m ®Ó t¨ng hiÖu qu¶. tr¨n r¾n . Khi sö dông kh«ng cÇn trén thªm måi v× thuèc ® ®−îc lÉn víi måi th nh viªn.

. ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai. Th©n mÝa lóc n y thÓ hiÖn râ nh÷ng ®Æc tr−ng cña gièng c¶ vÒ m u s¾c. ®é cao cña th©n . thêi tiÕt khÝ hËu cã thuËn lîi hay kh«ng.L m v theo dâi thÝ nghiÖm.§iÒu tra HÖ sinh th¸i . néi dung häc kú tíi. c©y mÝa t¨ng tr−ëng chËm dÇn v b−íc v o giai ®o¹n chÝn c«ng nghiÖp hay cßn gäi l thêi kú tÝch luü ®−êng. . chiÒu d i cña lãng. mïa m−a kÕt thóc.§¸nh gi¸ líp häc.C¸c lo¹i s©u chÝnh h¹i mÝa v c¸ch phßng chèng. . 44 .C¸c lo¹i s©u chÝnh h¹i mÝa: Còng nh− c¸c lo¹i c©y trång kh¸c.Gi¶i lao . nÕu gÆp ®iÒu kiÖn ng y ng¾n (kho¶ng 12giê 30 phót) th× ®Ønh sinh tr−ëng cã thÓ biÕn th nh mÇm hoa v trç cê sau 2-3 th¸ng (tÊt nhiªn ®iÒu n y cßn phô thuéc v o tõng gièng). trêi trë l¹nh. M u s¾c l¸ lóc n y nh¹t dÇn..Sinh lý c©y mÝa giai ®o¹n chÝn c«ng nghiÖp: V o cuèi thêi kú v−¬n lãng. nh¹t). cã biÖn ph¸p phßng chèng thÝch hîp cã ý nghÜa rÊt quan träng. Khi h m l−îng ®−êng cña phÇn ngän t−¬ng ®−¬ng phÇn gèc l mÝa ®¹t ®é chÝn c«ng nghiÖp v cã thÓ thu ho¹ch. .Th¶o luËn HÖ sinh th¸i. l m cho s©u bÖnh t¨ng thªm. v× chØ cÇn cã ®é tuæi nhÊt ®Þnh (3-4 lãng ho n chØnh). II. Thêi kú chÝn c«ng nghiÖp rÊt dÔ trïng víi thêi kú ra hoa nÕu bè trÝ thêi vô kh«ng hîp lý. thËm chÝ g©y nªn sù huû diÖt h ng lo¹t c¶ vïng mÝa... -Biªn ®é nhiÖt ®é ng y ®ªm c ng lín c ng tèt.Sinh lý c©y mÝa giai ®o¹n chÝn c«ng nghiÖp. -NhiÖt ®é thÊp. I. .Thu mÉu. s©u bÖnh th−êng hay g©y nh÷ng tæn thÊt ®¸ng tiÕc víi n¨ng suÊt v phÈm chÊt mÝa.VÏ . do ®ã cã thÓ thÊy ruéng mÝa cã ®−îc ch¨m sãc tèt hay xÊu.V¨n nghÖ. n¾m v÷ng c¸c lo¹i s©u bÖnh h¹i mÝa. V× vËy. d−íi 60% ®é Èm tèi ®a. Lóc n y l−îng ®−êng s¶n xuÊt tõ bé l¸ kh«ng nh÷ng cung cÊp cho sù t¨ng tr−ëng cña th©n m cßn ®−îc tÝch luü nhanh trong th©n víi ®é t¨ng dÇn tõ gèc ®Õn ngän. giíi h¹n tõ 14-210C. . chuyÓn tõ xanh thÉm sang xanh l¸ gõng (xanh Thêi kú n y ®ßi hái v thÝch øng cao víi c¸c ®iÒu kiÖn khÝ hËu: -Thêi tiÕt kh« hanh -§é Èm gi¶m. viÖc t×m hiÓu. MÆt kh¸c viÖc sö dông c¸c lo¹i thuèc ho¸ häc kh«ng ®óng quy c¸ch ® g©y nªn sù « nhiÔm m«i tr−êng.

trªn c¸nh cã nh÷ng chÊm ®en t¹o th nh 8 vÖt säc. ®Êt phï sa ven s«ng. bÒ mÆt ngùc dÇy ®Æc nh÷ng chÊm ®en nhá. ®Æc biÖt víi nh÷ng vïng ®åi nói nh− Ho b×nh. kh«ng kÐo d i.C y bõa kü.Sö lý ®Êt tr−íc khi trång b»ng Diazinon 10H. Cã thÓ ®−a n−íc v o ruéng ng©m ®Ó giÕt s©u.KÕt hîp l m cá víi thu b¾t thñ c«ng (®Æc biÖt v o th¸ng 4-5 khi con tr−ëng th nh ra nhiÒu). ®èt ®u«i phÝa mÆt l−ng h×nh tam gi¸c v d y ®Æc nh÷ng chÊm ®en. phÇn bông phÝa sau m u tèi. .Melolotha sp.Alissonotum impressicolte. con NhËy): Bä hung h¹i mÝa gåm cã 3 lo¹i Bä hung m u ®en . Basuzin 10H 20-25kg/ha. S©u non th−êng xuÊt hiÖn tõ cuèi th¸ng 8. . . §èt bông cuèi (phÝa mÆt l−ng) cã nhiÒu l«ng. Furadan 10H bãn v o r nh mÝa. ®Õn th¸ng 8-9 ®Î trøng. Bä hung m u xanh . C¸nh cøng v ng¾n h¬n bông. 2. Bä hung m u hung .Bä hung ®ôc gèc (Sïng tr¾ng. liÒu l−îng 20-25kg/ha hay Padan 4G 30kg/ha.Ph¸t sinh v g©y h¹i: Mçi n¨m ph¸t sinh mét løa. . Trong 3 lo¹i kÓ trªn th× bä hung ®en th−êng g©y h¹i nÆng nhÊt. mÇm non l m mÊt mÇm. lu©n canh mÝa víi c©y trång kh¸c.Bä hung th−êng h¹i m¹nh c¸c vïng trång mÝa l©u n¨m trªn ®Êt ruéng. .Thêi vô trång mÝa tËp trung.Trªn mÝa cã h ng chôc lo¹i s©u h¹i kh¸c nhau. mÝa dÔ ®æ ng¶ v mÊt kh¶ n¨ng t¸i sinh.S©u non khi ®Éy søc d i 27.45mm. Khi bÞ t¸ch khái ®Êt c¬ thÓ cong l¹i h×nh ch÷ U. Cã thÓ r¾c tiÕp thuèc lÇn hai khi l m cá. . nh−ng ë ®©y chóng ta chØ xem xÐt tíi mét sè lo¹i th−êng hay g©y h¹i nÆng trªn c¸c vïng trång mÝa. .Nhãm s©u ®ôc th©n: S©u ®ôc th©n m×nh v ng (Argyroploces chistaceana Snellen) S©u ®ôc th©n 4 v¹ch (Proceras venosatus Walker) 45 . th©n ®en bãng.Anomota cupripes Hope. hÐo c©y. ®ôc n¸t hom. xíi x¸o v vun cao. 1. C¶ s©u non v con tr−ëng th nh ¨n x¸c c©y môc. bông v ngùc m u tr¾ng ng . * BiÖn ph¸p phßng trõ: . §Çu nhá m u n©u v ng.Tr−ëng th nh d i 10-22 mm. ¨n rÔ mÝa. Con tr−ëng th nh th−êng xuÊt hiÖn tõ th¸ng 4-11.

Trøng h×nh bÇu dôc. ®èt ®u«i cã 2 gai ch×a ra. khi mÝa v−¬n cao ®ôc v o ®èt th©n. Trong n¨m s©u ph¸t sinh 5 løa. d.8mm. c¾n côt ®iÓm sinh tr−ëng l m hÐo mÇm. m u tr¾ng. vßng ®êi s©u 55-62 ng y. c¸nh tr−íc cã nh÷ng vÖt phøc t¹p. m u ®á thÉm. lç thë h×nh bÇu dôc. gi÷a c¸nh cã vÖt ®en nh¹t h×nh ch÷ Y. vßng ®êi s©u 41-51 ng y. vßng ®êi s©u 42-53 ng y.Tr−ëng th nh cã tÝnh h−íng quang. . d−íi chÊm ®en cã viÒn m u tr¾ng.Trøng ®Î nhiÒu trªn l−ng l¸. l−ng kh«ng cã vÕt säc. ¨n c¸c bé phËn non nh− m¾t.Nhéng m u v ng n©u. S©u m×nh v ng ph¸t sinh sím h¬n c¸c lo¹i s©u kh¸c.Nhéng phÝa l−ng phÇn bông ë ®èt 5-7 cã ®ai nh« lªn. m u v ng. ®Çu m u n©u sÉm.S©u ®ôc th©n 5 v¹ch: . S©u non míi në ¨n ¨n phiÕn l¸ nân t¹o th nh nhiÒu lç thñng nhá. . tõ tuæi 2 ®ôc v o th©n c©y qua m¾t mÇm (mÝa lín).2 x 0. H¹i nhiÒu mÝa vïng ®åi hay vïng kh« h¹n. l−ng cã 5 vÖt däc m u n©u v ng hoÆc tãm nh¹t. r×a ngo i c¸nh cã 7 chÊm ®en nhá. nÕu mÝa cßn nhá s©u ®ôc v o ¨n phÇn mÒm cña mÇm. . trªn l−ng cã 4 vÖt däc sÉm m u ë hai bªn l−ng. Tõ tuæi 3 ®ôc v o th©n c©y.Tr−ëng th nh c¸nh t−íc m u v ng nh¹t hay v ng n©u.) S©u ®ôc th©n m×nh hång (Sesamia inferens Walker) a.S©u ®ôc th©n 4 v¹ch: .Tr−ëng th nh c¸nh m u x¸m v ng hay x¸m tèi. ®−êng ®ôc th«ng tõ ®èt n y sang ®èt kh¸c. . gi÷a c¸nh cã 2 chÊm ®en nhá. m u tr¾ng.7mm. c. nh½n. . . -Trong n¨m s©u ph¸t sinh 4-5 løa. MÆt c¸nh cã nh÷ng säc däc nhá. s©u non tõ tuæi 2 ®ôc v o ngän mÝa ®Õn ®Ønh sinh tr−ëng l m hÐo ngän.S©u ®ôc th©n 5 v¹ch (Chilotraea infuscatella Kapur) S©u ®ôc th©n m×nh tr¾ng (Scirpophaga nivella Farb. b. mÐp tr−íc cã l«ng ng¾n m u x¸m v m u tèi ®an xen nhau.S©u non m u v ng s¸ng. mÐp ngo i c¸nh cã 7 chÊm ®en. . kÝch th−íc 1. .S©u ®ôc th©n m×nh v ng: -Tr−ëng th nh th©n d i 6. trøng h×nh bÇu dôc. phÇn l−ng cña ®èt bông thø 5-7 cã ®−êng v©n næi râ. h¹i chñ yÕu thêi kú c©y con. . cø 2 qu¶ xÕp víi nhau th nh h×nh ch÷ “λ” cã m u v ng nh¹t. Mçi con c¸i cã thÓ ®Î 200-500 trøng. S©u non míi në n»m gi÷a bÑ l¸ v th©n. ®Î r¶i r¸c tõng qu¶ hay 2-3 qu¶ liªn kÕt víi nhau ë bÑ v g©n l¸.S©u ®ôc th©n b−ím tr¾ng: 46 .Trong n¨m s©u ph¸t sinh 7-8 ®ît. .S©u non m u v ng nh¹t.Trøng ®Î nhiÒu trªn mÆt l¸. cã 3-4 h ng xÕp th nh h×nh v¶y c¸. mÇm rÔ. gi÷a c¸nh cã mét chÊm ®en.S©u non ®Éy søc d i 18-21 mm. khi mÝa mÇm ®ôc v o ®Ønh sinh tr−ëng l m mÇm kh« hÐo.

* Ph−¬ng ph¸p phßng trõ s©u ®ôc th©n: .Tr−ëng th nh th©n d i 13-15mm. m×nh m u n©u nh¹t.S©u ®ôc th©n m×nh hång: .Trång xen c©y hä ®Ëu ®Ó t¨ng nguån ong ký sinh trong tù nhiªn.Nhéng d i 12-19mm m u n©u tèi. sinh sèng g©y h¹i trong bÑ l¸. Sumithion 50EC : 1-1.. . sù ph©n bè cña rªp rÊt réng.S©u non ®Éy søc d i 30-40mm. Ruéng bÞ h¹i nÆng l m h m l−îng ®−êng trong th©n gi¶m 20-30% v rÊt khã kÕt tinh.S©u non míi në sèng tËp trung trong bÑ l¸. Supracid 40EC: 0. e. dän s¹ch t n d−. S©u thuéc lo i ¨n t¹p.Trionymus sacchari Coc. 16).Tr−ëng th nh c¸nh d i 8-16mm.NhËn biÕt: +RÖp s¸p: Tr−ëng th nh th©n d i 5mm.Con tr−ëng th nh cã tÝnh h−íng quang. phÇn bông c¸c ®èt 1-7 cã chÊm lâm xuèng. ch©n tho¸i ho¸.Sö dông gièng chèng chÞu: ROC (1. ngo i mÝa cßn h¹i c¸c c©y hä ho th¶o kh¸c.Thu ho¹ch chÆt gèc s©u. bÒ mÆt cã v©n däc.Bãc l¸ kÞp thêi.9.Ceratovacuna larigera Zeb.S©u non d i 20-30 mm m u v ng nh¹t hay tr¾ng s÷a.. gi÷a mÐp c¸nh ngo i m u n©u tèi. th−êng cã hai lo¹i rÖp g©y h¹i. .. . 3. . ®Î th nh æ 12-15 trøng. QuÕ 11. m u phít hång. .8kg/ha. ký chñ phô. æ trøng cã d¹ng nöa h¹t ®Ëu t−¬ng. vÞ trÝ ®ôc h¬i cao. khi lín lªn ®ôc tõ ngän xuèng th©n ¨n c¶ ®iÓm sinh tr−ëng l m c©y côt ngän. ¨nl¸ non th nh nhiÒu lç thñng. . tuæi lín ®ôc v o th©n. h¹i m¹nh khi mÝa ®Î nh¸nh. a. l−ng kh«ng cã ®−êng säc. Furadan 10H liÒu l−îng 20-25kg/ha bãn v o ®Êt tr−íc khi trång hay khi vun gèc .8l/ha.Trøng h×nh b¸nh bao. ®−êng kÝnh 0. 10. .. c¸nh v th©n ho n to n m u tr¾ng. chÕ biÕn. khi míi në sèng ë ngän bóp.7mm.RÖp h¹i mÝa: RÖp l mét trong nh÷ng ®èi t−îng g©y h¹i nÆng nhÊt cho c¸c vïng trång mÝa. RÖp s¸p .. RÖp x¬ tr¾ng .Nhéng tr¾ng s÷a ®Õn n©u nh¹t. th©n m×nh phñ mét líp phÊn tr¾ng. æ trøng cã l«ng che phñ m u v ng s¸ng. . . . ViÖt ®−êng CP34-79. l−ng m u hång nh¹t. .Trøng ®Î nhiÒu ë mÆt d−íi l¸. .. 47 .Dïng Diazinon 10H. Dïng Padan 95SP : 0.5l/ha pha tû lÖ 1:1000 phun lªn c©y lóc mäc mÇm hoÆc v−¬n lãng. F156 .

diÖt ngay c¸c æ rÖp míi ph¸t sinh b»ng c¾t bá l¸ rÖp hay giÕt thñ c«ng. c. §ång thêi chÊt b i tiÕt cña rÖp thu hót c¸c lo¹i kiÕn t×m mËt v chóng gióp cho sù ph©n t¸n.§Ó c©y mÝa ®¹t ®é lín tiªu chuÈn khi b¾t ®Çu chÝn c«ng nghiÖp ph¶i bè trÝ thêi vô trång mÝa v o thêi gian n o. gi¶m h m l−îng ®−êng. kh«ng phun tr n lan c¶ ruéng ®Ó b¶o vÖ thiªn ®Þch. III. tËp trung g©y h¹i ë g©n l¸. b. Bassa 50EC. bãn c©n ®èi NPK. vßng ®êi rÖp ng¾n.Trªn l−ng phñ kÝn b«ng x¬ tr¾ng. ký chñ phô (cá mÇn trÇu. mçi ha dïng 1-1. .). bãc l¸ ®Ó ruéng th«ng tho¸ng.C¶ hai lo¹i rÖp ®Òu sèng th nh tËp ®o n. . RÖp sinh s¶n ®¬n tÝnh. l m cá. giai ®¹on sinh tr−ëng n o cña c©y mÝa th−êng bÞ h¹i nÆng. . däc theo g©n l¸.Phun thuèc tËp trung quanh æ rÖp.Vïng ®Êt n o hay bÞ bä hung g©y h¹i v v o thêi kú n o trong n¨m. . .Sù kh¸c nhau cña chÝn c«ng nghiÖp v chÝn sinh lý (chÝn ho n to n)? . l©y lan cña rÖp. RÖp g©y h¹i trªn phiÕn l¸. ch©n ph¸t triÓn cã thÓ tù do vËn ®éng nh−ng c ng lín ch©n c ng tho¸i ho¸ v rÖp Ýt di ®éng.Ruéng bÞ rÖp c©y sinh tr−ëng cßi cäc.RÖp non m u hång nh¹t. trøng v rÖp non.1-0.BiÖn ph¸p phßng trõ rÖp: .Kh«ng trång xen mÝa xu©n víi mÝa thu v mÝa l−u gèc. cá lång vùc . vßng ®êi chØ cã 2 pha ph¸t dôc l rÖp non v tr−ëng th nh.Dän s¹ch t n d−.Bãn ®¹m sím. mÊt kh¶ n¨ng l−u gèc. Cã thÓ sö dông c¸c lo¹i thuèc Bi58 50EC.. h ng n¨m ph¸t sinh tíi 20 løa. Trebon 10EC. . vßng ®êi cã 3 pha ph¸t dôc l tr−ëng th nh. +RÖp x¬ tr¾ng:Tr−ëng th nh m u v ng sÉm (c¸nh d i) hay m u n©u ®en (c¸nh ng¾n). pha nång ®é 0.RÖp ph¸t sinh g©y h¹i quanh n¨m. . 48 . phÝa mÆt l−ng l¸ (rÖp x¬ tr¾ng) hay trong bÑ l¸ (rÖp s¸p). C¸c c©u hái th¶o luËn: .. Ruéng mÝa bÞ rÖp nh×n v o võa cã m u tr¾ng võa cã m u ®en.5lÝt.15%. sinh s¶n ®¬n tÝnh. C¸c chÊt b i tiÕt cña rÖp l m«i tr−êng tèt cho nÊm muéi ®en ký sinh t¹o nªn m u ®en (b o tö nÊm) nªn cßn cã tªn rÖp muéi ®en. RÖp sinh s¶n quanh n¨m.Sù ph¸t sinh v g©y h¹i: .Th−êng xuyªn kiÓm tra ®ång ruéng.

.§iÒu tra HÖ sinh th¸i . C©y bÞ bÖnh mÊt kh¶ n¨ng v−¬n cao. H ng n¨m th−êng ph¸t sinh h¹i m¹nh v o th¸ng 4-6 v th¸ng 9-11. . 49 . nh−ng trong ruéng mÝa th−êng thÊy nh÷ng con kiÕn tha rÖp mÝa. líp m ng n y vì ra còng gi¶i phãng c¸c b o tö phÊn ®en. gi¶m n¨ng suÊt nghiªm träng.Ph©n biÖt ®Æc ®iÓm h×nh th¸i s©u non cña 5 lo¹i s©u ®ôc th©n ® häc..Dïng gièng kh¸ng bÖnh.C¸c lo¹i bÖnh h¹i mÝa: 1.Dïng hom s¹ch bÖnh.Sö lý hom gièng b»ng n−íc Êm 54OC trong 20 phót. .BiÓu hiÖn ®Æc tr−ng sau khi bÞ bÖnh mét thêi gian l c¸c l¸ ®ät v−¬n th nh mét c¸i roi d i b¸m ®Çy phÊn ®en.Giíi thiÖu néi dung kú häc .BÖnh lan truyÒn qua giã. l¸ hÑp v ng¾n.§¸nh gi¸ líp häc. * BiÖn ph¸p phßng trõ: . .C¸c lo¹i bÖnh chÝnh h¹i mÝa v c¸ch phßng chèng.Th¶o luËn HÖ sinh th¸i. .C¸c vÊn ®Ò cÇn l−u ý khi sö dông thuèc B¶o vÖ thùc vËt. . . ®©y l biÖn ph¸p kinh tÕ nhÊt. Néi dung huÊn luyÖn kú 9 .Trong thùc tÕ thêng thÊy kiÕn sö dông s©u h¹i l m thøc ¨n.L m v theo dâi thÝ nghiÖm.V¨n nghÖ IPM. Kh«ng sö dông ruéng nhiÔm bÖnh ®Ó nh©n gièng hay l−u gèc.2% nhóng hom mÝa trong 5 phót tr−íc khi trång.VÏ .Thu mÉu. C¸c gièng ROC (1. néi dung häc kú tíi. F160. m−a. Lu©n canh víi c©y hä ®Ëu 1-2 n¨m. .C©y bÞ bÖnh cßi cäc. . ®Î nhiÒu nh¸nh nh−ng c¸c nh¸nh n y ®Òu bÞ bÖnh. . hom gièng.11). Cã thÓ ®ät l¸ bÞ mét líp m ng máng bao bäc. -Dïng Tilt 250ND pha nång ®é 0. . .7.Nhæ bá v tiªu huû sím c©y bÞ bÖnh. F170 l nh÷ng gièng kh¸ng bÖnh kh¸ tèt.BÖnh than (§en ®ät): Ustilago scitaminea Sydow: L bÖnh h¹i nguy hiÓm nhÊt cho nhiÒu n−íc trång mÝa. . I.8.2. VËy tr−êng hîp n y cã lîi hay cã h¹i.

Dïng gièng s¹ch bÖnh.BÖnh h¹i tÊt c¶ c¸c bé phËn cña c©y nh−ng h¹i chÝnh trªn th©n mÝa khi mÝa ® lín.Khi bÖnh ph¸t sinh nhiÒu dïng thuèc Booc®« hoÆc Sunph¸t §ång trén víi v«i bét v ®Êt bét r¾c v o ngän mÝa.5l/ha.Dïng thuèc Ridomil MZ 72WP pha nång ®é 0. . * BiÖn ph¸p phßng trõ: .BÖnh thèi ®á (BÖnh r−îu): Physalospora tucumanenis Speg: Ph©n bè kh¾p c¸c n−íc trång mÝa. BÖnh h¹i l m c¸c l¸ non bÞ xo¾n l¹i v biÕn d¹ng.cá d¹i .Dän s¹ch t n d− sau thu ho¹ch. nhiÒu vÕt hîp l¹i th nh vÕt säc to.15%. phÇn vá phÝa ngo i kh« v lâm xuèng./. Nguån bÖnh l©y lan qua giã.Dïng gièng kh¸ng bÖnh nh− c¸c gièng ROC.2% phun ®Ém l¸. ®Çu tiªn vÕt bÖnh m u tr¾ng. 3. Kh¸i niÖm: . thuèc Score 250ND pha nång ®é 0. cæ l¸ rôt l¹i.1-0.. h¹i hÇu hÕt c¸c gièng mÝa. . .th¸ng 10. cã mïi r−îu. . chÎ c©y mÝa ra thÊy c¸c m¹ch dÉn biÕn m u. (Tû lÖ trén 10: 40 : 50). BÖnh thèi nân : BÖnh g©y h¹i ë l¸ ®ät. sau chuyÓn sang vÕt säc nhá m u n©u.Thuèc B¶o vÖ thùc vËt l nh÷ng ho¸ chÊt dïng trong n«ng nghiÖp nh»m ng¨n chÆn sù g©y h¹i cña c¸c lo¹i dÞch h¹i (s©u.2.Thuèc B¶o vÖ thùc vËt: 1.5l/ha .Trõ kÞp thêi s©u ®ôc th©n.15 liÒu l−îng 1-1. BÖnh nÆng vÕt bÖnh kÐo d i tõ ®èt n y sang ®èt kh¸c. liÒu l−îng 11. qua vÕt th−¬ng c¬ giíi hay c¸c vÕt ®ôc cña s©u. hom gièng. hoÆc thuèc Ridomil MZ 72WP pha nång ®é 0. Èm ®é cao. bÖnh.Thu thËp v tiªu huû c©y bÖnh trong thêi kú mÝa v−¬n cao.C©y bÖnh ë g©n l¸ xuÊt hiÖn vÖt n©u ®á. sö lý hom gièng b»ng n−íc Êm 540C trong 2 giê. chuét. . . H ng n¨m th−ßng g©y h¹i m¹nh v o th¸ng 5 . c©y cã thÓ bÞ g y. .) v c¸c chÊt kÝch thÝch sinh tr−ëng.1-0. II. 50 . h¹i nÆng l m ®ät l¸ lòn thèi v kh« chÕt. *BiÖn ph¸p phßng trõ: . ngöi cã mïi khã chÞu. BÖnh th−êng ph¸t sinh g©y h¹i m¹nh trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é..

Ng−êi v ®éng vËt kh¸c nhau còng chÞu møc LD kh¸c nhau. liÒu l−îng v c¸ch sö dông .. b¶o vÖ c©y trång v m«i tr−êng. m«i tr−êng sèng v con ng−êi. Do ®ã muèn dïng thuèc ®óng lóc cÇn ph¶i kÕt hîp víi c«ng t¸c dù tÝnh dù b¸o. * Dïng ®óng nång ®é. Dïng thuèc ®óng lóc cßn tuú thuéc v o giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c©y trång. vÝ dô: Tr¸nh phun thuèc khi c©y ®ang në hoa ré.). dïng ®óng c¸ch. C«ng dông v c¸ch sö dông cña thuèc ®−îc ghi cô thÓ trªn bao nh n thuèc.. m u v ng . ®éng vËt v c¸c sinh vËt cã Ých.BiÕt dïng thuèc theo nguyªn t¾c 4 ®óng: dïng ®óng thuèc. cá cßn non.BiÕt phèi hîp viÖc dïng thuèc víi c¸c biÖn ph¸p phßng trõ kh¸c. . C¨n cø ®èi t−îng s©u bÖnh cÇn diÖt trõ v c©y trång cÇn ®−îc b¶o vÖ ®Ó chän ®óng lo¹i thuèc v d¹ng thuèc nh»m ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ kinh tÕ kü thuËt cao. kh«ng ®−îc dïng thuèc Ýt h¬n hay nhiÒu h¬n liÒu l−îng chØ dÉn. nÊm bÖnh míi xuÊt hiÖn. m u xanh . dïng ®óng nång ®é.C¸c lo¹i thuèc B¶o vÖ thùc vËt kh«ng nhiÒu th× Ýt ®Òu g©y h¹i ®Õn c¬ thÓ ng−êi.Mét sè vÊn ®Ò cÇn l−u ý khi sö dông thuèc BVTV : Muèn dïng thuèc BVTV ®¹t hiÖu qu¶ cao cÇn ph¶i: . h« hÊp (mòi... 51 . 2. pha ®óng nång ®é. §é ®éc cña thuèc thÓ hiÖn qua chØ tiªu LD. tªn thuèc (tªn ho¹t chÊt v tªn th−¬ng phÈm). * Dïng thuèc ®óng lóc: C¸c lo¹i thuèc phßng trõ s©u bÖnh cã hiÖu qu¶ cao khi c¸c ®èi t−îng g©y h¹i ë giai ®o¹n b¾t ®Çu ph¸t triÓn: S©u cßn nhá. thêi h¹n sö dông. miÖng).Thuèc B¶o vÖ thùc vËt x©m nhËp v o c¬ thÓ ng−êi qua c¸c con ®−êng kh¸c nhau nh−: TiÕp xóc (thÊm qua da).®éc. ng y s¶n xuÊt. dïng ®ñ liÒu l−îng thuèc ® pha theo quy ®Þnh trªn nh n m¸c míi cã hiÖu qu¶ diÖt trõ dÞch h¹i cao. phæ t¸c ®éng v h×nh thøc t¸c ®éng. . dïng ®óng lóc. liÒu l−îng: ChØ cÇn mét liÒu l−îng thuèc thÝch hîp l cã thÓ tiªu diÖt ®−îc s©u bÖnh.C¸c thuèc B¶o vÖ thùc vËt cã thÓ g©y ®éc cho ng−êi ë d¹ng cÊp tÝnh (thÓ hiÖn ngay t¸c dông) v d¹ng m n tÝnh (thuèc tÝch luü dÇn trong c¬ thÓ v thÓ hiÖn l©u d i). . * Dïng ®óng thuèc: ChØ sö dông c¸c lo¹i thuèc cã tªn trong danh môc thuèc ®−îc phÐp sö dông t¹i ViÖt nam do Bé N«ng nghiÖp&PTNT ban h nh. c¸c thuèc kh¸c nhau cã møc LD kh¸c nhau.BÊt kú mét bao gãi ®ùng thuèc ®óng tiªu chuÈn n o còng ph¶i cã c¸c chØ tiªu nh−: Tªn ®¬n vÞ s¶n xuÊt hay sang chai ®ãng gãi.Ýt ®éc . .liÒu l−îng ®ã sÏ cã 50% sè c¸ thÓ nhiÔm thuèc bÞ chÕt.. nång ®é. liÒu l−îng. ChØ tiªu LD50 ®−îc dïng phæ biÕn ®Ó diÔn t¶ t¹i nång ®é. an to n cho c©y trång. th−êng xuyªn kiÓm tra ®ång ruéng. m u biÓu thÞ ®é ®éc (m u ®á-rÊt ®éc. tiªu ho¸ (miÖng).

trÎ em. ch¶y n−íc mòi. . Khi phun thuèc ph¶i ®¶m b¶o thuèc b¸m dÝnh ®Òu trªn l¸ c©y. tim ®Ëp nhanh. kh«ng ®−îc tiÕp xóc víi thuèc.KhÈn tr−¬ng ®−a ®Õn tr¹m x¸ gÇn nhÊt. L−u ý mét sè quy ®Þnh sau: + Ph¶i cã b¶o hé lao ®éng + Kh«ng ¨n uèng. trõ bÖnh kh« v»n phun bÑ l¸ lóa. CÇn l−u ý ph©n biÖt víi say n¾ng. hót thuèc. 52 . lau s¹ch ng−êi bÖnh.§−a ng−êi bÖnh v o n¬i r©m m¸t.NhÑ: S−ng tay. ®æ må h«i. khã thë. h¹n chÕ ®Õn møcc tèi ®a thuèc r¬i xuèng ®Êt. r¶i. thuèc bét r¾c. + Sö dông thuèc cho n«ng s¶n ph¶i ®¶m b¶o thêi gian c¸ch ly míi ®−îc thu ho¹ch sö dông. ®ïa giìn khi l m viÖc víi chÊt ®éc. nhøc ®Çu. m¾t. 3. ng−êi mÖt. trî tim. t¾m giÆt s¹ch sÏ sau khi phun thuèc.* Dïng thuèc ®óng c¸ch: Tuú theo mçi d¹ng thuèc m cã c¸ch dïng kh¸c nhau.TriÖu trøng ngé ®éc thuèc. . bÖnh ®¹o «n phun trªn l¸ lóa.Khi dïng thuèc BVTV ph¶i ®¶m b¶o an to n cho ng−êi. xa nguån thøc ¨n.Trung b×nh: §á da. thuèc n−íc ph¶i phun b»ng m¸y. co gi n ®ång tö m¾t. thuèc bét dïng m¸y phun bét. + Khi phun thuèc ph¶i ®i theo chiÒu giã.L m h« hÊp nh©n tao. + B¶o qu¶n thuèc n¬i kh« m¸t. xa n¬i tËp trung d©n c−. . . ngé ®éc thøc ¨n ®Ó kÞp thêi ®iÒu trÞ. c¸ch xa n¬i nhiÔm thuèc. + Kh«ng cho gia sóc lui tíi vïng míi sö lý thuèc. Tuú theo ®èi t−îng g©y h¹i m cã c¸ch phun kh¸c nhau: Trõ rÇy n©u ph¶i phun quanh gèc lóa. b¾p thÞt co giËt. tiªu ch¶y. . bÊt tØnh . *BiÖn ph¸p s¬ cøu: .NÆng: ãi möa.Cëi bá trang phôc dÝnh thuèc.. vËt nu«i v m«i sinh. mê m¾t.KÝch thÝch ãi möa (®Æc biÖt khi ngé ®éc b»ng tiªu ho¸). thuèc h¹t ph¶i r¾c. . . tho¸ng giã. + Phô n÷ mang thai.. ®au bông. th−êng thÓ hiÖn c¸c triÖu trøng ®éc cÊp tÝnh nh−: . n−íc uèng. chãng mÆt. biÖn ph¸p s¬ cøu ng−êi bÞ ngé ®éc thuèc B¶o vÖ thùc vËt: *TriÖu trøng: Khi thuèc x©m nhËp v o c¬ thÓ ng−êi.

c¸ch phßng chèng? . . NÕu chi phÝ b»ng thiÖt h¹i do s©u h¹i g©y ra tøc l ng−êi n«ng d©n h nh ®éng thËn träng t¹i thêi ®iÓm cña ng−ìng kinh tÕ. tû lÖ bÖnh h¹i g©y h¹i thùc tÕ trªn c©y trång l m ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt. néi dung häc kú tíi. .§¸nh gi¸ sù rñi ro cña ng−ìng kinh tÕ. .Mét sè lo¹i thuèc BVTV th−êng qu¶ng c¸o l kh«ng ®éc víi ng−êi. Kh«ng ph¶i cø ®Çu t− l cho n¨ng suÊt tèi ®a. gia sóc.Ng−ìng kinh tÕ . th¶o luËn HÖ sinh th¸i . ®¸nh gi¸ sù rñi ro cña ng−ìng kinh tÕ : 1.Ch÷ Bi58 50EC nãi lªn ®iÒu g×.B¹n nghÜ g× vÒ mèi liªn quan gi÷a bªnh ung th− v d− l−îng thuèc BVTV. chi phÝ sím tøc l hiÖu qu¶ cña biÖn ph¸p xö lý thÊp. .§iÒu tra HÖ sinh th¸i . NÕu sö lý sím. ng−êi n«ng d©n sö lý bÖnh n y nh− thÕ n o? .Giíi thiÖu néi dung kú häc . 53 . Kú thø 10: . 2. nh÷ng viÖc l m cña ng−êi n«ng d©nkhi qu¶n lý dÞch h¹i trªn ®ång ruéng v ®i ®Õn nhËn xÐt l : Ng−ìng kinh tÕ l mËt ®é s©u.III. Theo dâi thÝ nghiÖm . cÇn ®Çu t− ®ñ v ®óng lóc míi cã hiÖu qu¶ cao. .C¸c c©u hái th¶o luËn: .BÖnh thèi ®á th©n cã t¸c h¹i nh− thÕ n o. I.Nªu triÖu trøng bÖnh h¹i mÝa ®iÓn h×nh th−êng gÆp ë ®Þa ph−¬ng b¹n? trong thùc tÕ.VÏ.Môc ®Ých: Gióp häc viªn n¾m ®−îc hiÖu qu¶ cña c¸c biÖn ph¸p xö lý trªn ®ång ruéng. thiªn ®Þch.M« t¶ triÖu trøng bÖnh thèi nân v c¸ch phßng chèng.§¸nh gi¸ líp häc.Sinh lý c©y mÝa khi ra hoa .Néi dung: LÊy nh÷ng vÝ dô thùc tÕ. phÈm chÊt c©y trång v b»ng chi phÝ ®Ó trõ s©u bÖnh ®ã.TriÖu trøng bÖnh than (®en ®ät) v c¸ch phßng chèng? . §iÒu n y cã ®óng kh«ng .Ng−ìng kinh tÕ. .V¨n nghÖ.Thu mÉu.T¸c h¹i víi mÝa th−¬ng phÈm v biÖn ph¸p ng¨n chÆn.

diÔn t¶ t−¬ng lai b»ng mçi ch÷ sè l ®iÒu kiÖn cña tõng yÕu tè. sù t−¬ng quan gi÷a thêi tiÕt. tõng ng−êi sÏ ph¶i l m g× b»ng c¸c c©u tr¶ lêi: . Môc tiªu: Cã thÓ ®¸nh gi¸ ®−îc sù rñi ro t−¬ng ®èi trªn mét c¸nh ®ång víi mét lo¹t c¸c yÕu tè sinh th¸i ®−îc cho s½n v gi¶ thiÕt l ng−ìng kinh tÕ ®ã bÞ v−ît qua. C«ng thøc cho ng−ìng kinh tÕ l : Ng−ìng kinh tÕ = MËt ®é s©u.. mçi ng−êi sÏ t¹o nªn mét t×nh huèng sÏ x¶y ra tõ con sè ® chän. s©u h¹i v thiªn ®Þch .§¸nh gi¸ sù rñi ro cña NKT: L mét phÇn cña quyÕt ®Þnh xö lý sau. ng−êi n«ng d©n thÊt thu. viÕt sè ®ã lªn giÊy.DÉn n−íc 54 . phÈm chÊt kÐm. chän mét sè bÊt kú gåm 7 ch÷ sè. c©y trång.NÕu møc ®é g©y h¹i lín. Víi c¸c th«ng tin ® thu ®−îc.Bãn thªn ph©n . VÝ dô: nÕu ch÷ sè thø nhÊt l lÎ th× s¾p tíi b¹n cã nhiÒu thiªn ®Þch. tû lÖ bÖnh h¹i = chi phÝ phßng trõ HoÆc = MËt ®é s©u.. ghi v o giÊy Tr«ky b¶ng sau: TT 1 2 3 4 5 6 7 YÕu tè Thiªn ®Þch Gièng Thêi tiÕt Du nhËp Tuæi s©u BÖnh Chuét lÎ nhiÒu kh¸ng N¾ng Ýt Lín Ýt Ýt ch½n Ýt nhiÔm Cã m©y nhiÒu Nhá nhiÒu nhiÒu Mçi nhãm chän 1 lo¹i s©u h¹i phæ biÕn. §iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu kh«ng phun thuèc? NÕu phun thuèc? nÕu kh«ng phun th× cßn c¬ héi n o kh¸c ®Ó phun kh«ng? Cã kh¶ n¨ng tiªn ®o¸n ®−îc hËu qu¶ trªn c¬ së hiÓu biÕt HÖ sinh th¸i. tuÇn tù nh− vËy xÐt ®Õn ch÷ sè cuèi cïng. xö lý muén.Kh«ng l m g× . nÕu l sè ch¾n sÏ Ýt thiªn ®Þch. tû lÖ bÖnh h¹i = chi phÝ phßng trõ HS g©y h¹i cña s©u x GT s¶n phÈm 3. khi s©u bÖnh ®¹t tíi møc NKT.Quan s¸t tiÕp trong tuÇn . dÉn ®Õn thu ho¹ch kÐm. TiÕn tr×nh: chia líp theo nhãm.

T¸c h¹i víi mÝa th−¬ng phÈm v biÖn ph¸p ng¨n chÆn: . th©n ngõng sinh tr−ëng.. MÆt kh¸c. + Bè trÝ thêi vô trång mÝa trçn cê (trång trong vô thu th¸ng 10 v thu ho¹ch ®Çu vô Ðp ®−êng). viÖc trç cê chØ cã ý nghÜa víi nh÷ng c¬ së lai t¹o gièng cßn ho n to n bÊt lîi cho mÝa dïng l m nguyªn liÖu Ðp ®−êng.Nh÷ng gièng mÝa n o th−êng ra hoa. ë miÒn B¾c mÝa th−êng trç cê v o cuèi th¸ng 11.Cã nh÷ng gièng kh«ng hoÆc Ýt trç cê nh− F157. C¸c yÕu tè vÒ mËt ®é s©u h¹i.16. 55 .F170.Trong thùc tÕ. . ..Phun thuèc . Do vËy ng−êi n«ng d©n kh«ng thÓ tÝnh ®−îc sù rñi ro kinh tÕ cã thÓ x¶y ra. F173.. tû lÖ bÖnh nÕu thay ®æi th× ng−ìng kinh tÕ còng thay ®æi.Khi trç cê. nh−ng còng cã gièng trång ë ®©u còng trç cê nh− NCO. V× vËy cÇn thiÕt ph¶i ng¨n chÆn sù trç cê ë mÝa b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p: + Sö dông nh÷ng gièng kh«ng hoÆc Ýt trç cê.F163. + Cã thÓ sö dông mét sè ho¸ chÊt xö lý.. hay cã thÓ trïng hoÆc ®Õn tr−íc thêi kú chÝn c«ng nghiÖp. III. tû lÖ ®−êng trong th©n gi¶m.C©y mÝa th−êng ra hoa v o th¸ng n o.F160. ROC (10.310. CO. nh−ng do tû lÖ x¬ t¨ng nªn sè l−îng ®−êng Ðp ra thÊp h¬n h¼n mÝa kh«ng trç cê.20). tûlÖ ®−êng t¨ng chót Ýt. l m tû lÖ ®−êng gi¶m. . V× vËy ë ViÖt nam cã nh÷ng gièng nÕu trång ë miÒn B¾c th× kh«ng hoÆc Ýt ra hoa nh−ng nÕu trång ë miÒn Trung v miÒn Nam th× ra hoa rÊt m¹nh. II. Thêi kú n y tiÕp sau thêi kú chÝn c«ng nghiÖp.290.Thêi kú ra hoa. gi¸ trÞ cña s¶n phÈm khi ch−a thu ho¹ch khã x¸c ®Þnh. . ®ång thêi cã thÓ t¹o thªm nh÷ng t n d− cho s©u bÖnh ph¸ ho¹i vô mÝa n¨m sau. gièng n o Ýt ra hoa. ROC1.Thêi kú n y chÞu ¶nh h−ëng rÊt m¹nh bëi ®é d i ng y v vÜ ®é. sang th¸ng 12. Khi rông cê.Sinh lý c©y mÝa khi ra hoa . . do thêi gian sinh tr−ëng kÐo d i sÏ ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi sù n¶y mÇm v sinh tr−ëng ph¸t triÓn. Do v©y ng−ìng kinh tÕ rÊt khã x¸c ®Þnh.C¸c c©u hái th¶o luËn: . do nã phô thuäc v o nhiÒu yÕu tè cña thêi tiÕt. tû lÖ x¬ t¨ng lªn. khèng chÕ kh«ng cho mÝa trç cê. trç cê hay cßn gäi l thêi kú chÝn sinh lý..

. th× n¨ng suÊt mÝa c©y phô thuéc c¬ b¶n v o hai yÕu tè cÊu th nh n¨ng suÊt. I.MÝa l c©y trång theo h ng.C¸c yÕu tè cÊu th nh n¨ng suÊt mÝa . cao).C¸c yÕu tè cÊu th nh n¨ng suÊt.Trong cïng mét chÕ ®é trång trät v ch¨m sãc th× mËt ®é c©y h÷u hiÖu v träng l−îng c©y cã liªn hÖ mËt thiÕt. . .000 ®Ó tÝnh sè c©y/ha: NÕu kho¶ng c¸ch r nh l 1m th× 1m2 t−¬ng ®−¬ng 0. §ã l mËt ®é c©y h÷u hiÖu v träng l−îng c©y (to. −íc l−îng sè c©y h÷u hiÖu: §Ó thuËn lîi.BiÖn ph¸p b¶o qu¶n hom mÝa gièng.NÕu nh− h m l−îng ®−êng trong c©y phô thuéc lín v o ®Æc tÝnh cña gièng (trong cïng ®iÒu kiÖn ch¨m sãc). ..ThÕ n o l ng−ìng kinh tÕ.77 m d i 56 .Nh÷ng nguyªn nh©n n o l m cho mÝa ra hoa.2m th× 1m2 t−¬ng ®−¬ng 0. tÝnh träng l−îng trung b×nh cña c©y råi míi tÝnh n¨ng suÊt/ha. néi dung kú tíi. ®é xèp . c©y bÐ v thÊp h¬n.BiÖn ph¸p ng¨n ch¨n mÝa ra hoa nh− thÕ n o? . theo dâi thÝ nghiÖm .3m th× 1m2 t−¬ng ®−¬ng 0. nªn ph¶i cã tÝnh c¸ch n¨ng suÊt lý thuyÕt riªng.§¸nh gi¸ líp häc. .).. c¸ch tÝnh n¨ng suÊt lý thuyÕt: .§iÒu tra HÖ sinh th¸i.83 m d i NÕu kho¶ng c¸ch r nh l 1. ta cø tÝnh sè c©y/m2 theo mÐt d i r nh råi nh©n v¬is 10. Tr−íc hÕt ph¶i −íc l−îng ®−îc sè c©y/ha. ng−îc l¹i nÕu mËt ®é th−a c©y sÏ to h¬n. tû lÖ bÖnh m sö lý thuèc th× cã ®¹t yªu cÇu kh«ng? t¹i sao? giai ®o¹n 3 : häc tõ kú 11-kú 15 Kú thø 11: . Th«ng th−êng nÕu mËt ®é c©y c ng cao th× träng l−îng c©y c ng thÊp.NÕu chØ dùa v o mËt ®é s©u. . .Giíi thiÖu néi dung kú häc .C¸ch tÝnh n¨ng suÊt lý thuyÕt..9 m d i NÕu kho¶ng c¸ch r nh l 1. .V¨n nghÖ IPM.Khi ra hoa th©n mÝa cã sù biÕn ®æi g× (vÒ ®é ngät.

2m th× ta ®o 0.Dùng ®øng bã ngän v o hè. ®Õm sè c©y trong ®ã vÝ dô ®−îc 7.8 c©y.2m. t−íi n−íc cho ®Êt nh o sÒn sÖt. do n«ng d©n ch−a cã ®Êt ®Ó trång v do ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh« h¹n nghiªm träng. réng 1. g©y khã kh¨n cho chÕ biÕn.83m d i r nh. Gi¶ng viªn c¨n cø v o bè trÝ cña thöa ruéng ®Ó h−íng dÉn vÞ trÝ ®o ®Õm cho c¸c nhãm. C¸c thao t¸c cô thÓ: qu¶n.Nh÷ng nguyªn t¾c chÝnh trong b¶o qu¶n gièng: . §Ó sè liÖu chÝnh x¸c h¬n. V o ®Çu vô Ðp t¹i c¸c vïng nguyªn liÖu th−êng x¶y ra hiÖn t−îng thõa ngän gièng. Cuèi cïng céng tÊt c¶ sè liÖu cña c¸c nhãm rèi chia ra ®Ó tÝnh n¨ng suÊt trung b×nh/ha. Mçi ®iÓm chän 3 c©y ®Ó tÝnh träng l−îng trung b×nh cho tõng c©y.Chèng m−a (chèng −ít) ®Ó mÝa kh«ng ra rÔ . dïng r¬m r¸c hoÆc l¸ mÝa tñ kÝn ®èng ngän gièng. .000 sÏ ®−îc mËt ®é c©y l 78. d i tuú theo l−îng gièng cÇn b¶o . ta nh©n víi 10. Mét sè n«ng d©n bá háng ngän hay ®−a lÉn v o mÝa nguyªn liÖu. Ên m¹nh bã ngän cho ngËp v o ®Êt s©u 5-7cm. II. chèng giã ®Ó mÝa l©u kh« . TÝnh träng l−îng c©y: chän nh÷ng c©y cã kÝch th−íc trung b×nh. n«ng d©n b¾t buéc ph¶i mua gièng víi gi¸ th nh cao.Chèng nÊm ®Ó ngän l©u háng . 2. sao cho n−íc m−a kh«ng chui v o trong ®èng ngän. kh«ng cao qu¸ v còng kh«ng thÊp qu¸ m ph¶i ®Æc tr−ng cho c¶ ruéng. l m l¹i ë 5 ®iÓm kh¸c nhau ®Ó cã sè liÖu chÝnh x¸c.Chèng nãng (do h« hÊp v lªn men) ®Ó ngän khái chÕt. . lóc n y th−êng ®iÒu kiÖn thêi tiÕt thuËn lîi nh−ng l¹i thiÕu hom gièng. §Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n n y cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó b¶o qu¶n hom mÝa gièng phï hîp: 1.Khi ® xÕp ngän ®Çy hè. ®Ó hom kh«ng ra rÔ. mçi nhãm n«ng d©n sÏ ®o ®Õm sè c©y ë 5 vÞ trÝ kh¸c nhau. .VËy nÕu ta ¸p dông víi kho¶ng c¸ch luèng1. r¾c lªn mét líp tro hoÆc v«i bét.§ o hè b¶o qu¶n s©u 25-30cm.BiÖn ph¸p b¶o qu¶n hom gièng mÝa: Vô xu©n l mét trong hai vô trång mÝa chÝnh cho c¸c vïng nguyªn liÖu cña TØnh ta. Xung 57 .000 c©y/ha.Cuèc xèp ®¸y hè s©u kho¶ng 5-10cm. §iÒu n y dÉn ®Õn t×nh tr¹ng khi v o vô trång chÝnh (cuèi th¸ng 2-trong th¸ng3).Chèng n¾ng.

gi÷ cho mÝa t−¬i ®−îc l©u. khã kh¨n khi ®Ó mÝa gèc: a. Tr−íc khi trång. .Th−êng xuyªn kiÓm tra nhiÖt ®é. c¸c vô sau b¾t ®Çu gi¶m dÇn. .C¸c c©u hái th¶o luËn: .Nh÷ng thuËn lîi.ThuËn lîi: .ph−¬ng ph¸p ®Ó mÝa gèc cã hiÖu qu¶ cao. Nhê cã nh÷ng −u ®iÓm n y. gi¶m ®−îc lao ®éng trong lóc thêi vô khÈn tr−¬ng.MÝa gèc . Èm ®é xuèng møc b×nh th−êng. mét c¸ch an to n. 1.Nh÷ng yÕu tè n o t¹o nªn n¨ng suÊt mÝa c©y. ngän ® hót ®ñ n−íc cã thÓ ®em ®i trång. h−íng dÉn c¸c b¸o b¸o trong Héi nghÞ ®Çu bê. Th«ng th−êng mÝa gèc cã n¨ng suÊt cao h¬n mÝa t¬ (gèc vô 1).B¶o qu¶n hom gièng cÇn l−u ý c¸c vÊn ®Ò g×.MËt ®é v träng l−îng c©y quan hÖ víi nhau nh− thÕ n o. ph−¬ng ph¸p ®Ó mÝa gèc cã hiÖu qu¶ cao: MÝa gèc l mÝa t¸i sinh tõ bé gèc cña mÝa vô tr−íc. Kú thø 12: . III. .Kh«ng ph¶i l−u gièng.MÝa gèc.Giíi thiÖu néi dung kú häc. 58 . V× vËy ph¶i n¾m v÷ng nh÷ng ®Æc ®iÓm cña mÝa gèc v cã biÖn ph¸p sö lý phï hîp.¦u v nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p dïng hom ngän. mÝa gèc cã gi¸ th nh h¹ h¬n mÝa t¬. r¶i ®−îc thêi vô ch¨m sãc còng nh− kÐo d i thêi gian chÕ biÕn ®Çu vô (mÝa gèc chÝn sím h¬n mÝa t¬ 15-20 ng y). H¹n chÕ xãi mßn ®Êt so Ýt c y bõa nªn tr¸nh ®−îc röa tr«i.§iÒu tra HÖ sinh th¸i . . néi dung tuÇn tíi. sau 3-4 lÇn t−íi (36-48h). . I.quanh cã thÓ ®¾p ®Êt cao ®Õn 2/3 chiÒu cao bã hom ®Ó gi¶m l−îng n−íc bèc h¬i.thu mÉu v theo dâi thÝ nghiÖm . Èm ®é trong ®èng hom. dì hÕt phÇn l¸ phÝa ®Ønh ®èng.§¸nh gi¸ líp häc. nÕu nhiÖt ®é cao qu¸ ph¶i t¹o lç tho¸ng ë phÝa ®Ønh ®èng. ®Ó gi¶m nhiÖt ®é. .Ph©n c«ng. . t−íi phun n−íc v o ®èng hom ng y 2 lÇn. cã thÓ b¶o qu¶n hom gièng tõ 45-60 ng y hoÆc h¬n n÷a. Tèt nhÊt nªn trång xong tr−íc khi ngän ra rÔ . NÕu thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p trªn trong mïa ®«ng.

dãng ng¾n v bÐ dÇn. cÊu t−îng xÊu.§Êt bÞ nÐn chÆt. c©y b−íc v o thêi kú tÝch luü ®−êng v ®×nh chØ sinh tr−ëng sím l m mÝa yÕu c©y v n¨ng suÊt thÊp.MÝa gèc cã bé rÔ nhiÒu v ¨n s©u. nh− ®Êt cã nguån gèc nói löa rÊt thuËn lîi cho viÖc ®Ó gèc. tû lÖ c¸t cao.Khã kh¨n: . §Èy chÝnh l tiÒm n¨ng t¨ng s¶n cña mÝa gèc.. céng thªm sù ph¸t triÓn mét sè ®iÓm rÔ tr−íc ®ã ®ang trong thêi kú ngñ nghØ v bé rÔ cña mÇm con míi mäc. ®Êt trång mÝa th−êng bÞ nÐn chÆt. ë chç tèc ®é sinh tr−ëng kÐm. háng gèc do thu ho¹ch v o thêi tiÕt bÊt thuËn. 2. . nguyªn nh©n do sù ph¸ ho¹i cña s©u h¹i.Gièng mÝa: 59 .Gèc mÝa th−êng cã hiÖn t−îng l o ho¸ sím so víi mÝa t¬. bé rÔ kÐm ph¸t triÓn l m c©y dÔ ®æ ng¶ ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt v chÊt l−îng mÝa.. v× ngo i bé rÔ cò phÇn nhiÒu vÉn cßn kh¶ n¨ng ho¹t ®éng. thiÕu Èm sÏ ¶nh h−ëng rÊt lín tíi kh¶ n¨ng t¸i sinh cña mÝa gèc. . . cã m u ®en do thiÕu khÝ.C¸c ruéng mÝa gèc kh«ng ®ång ®Òu vÒ mËt ®é (nhÊt l tõ vô thø 3). . g©y hiÖn t−îng thiÕu c©y. V× vËy bé rÔ cña mÝa gèc ph©n bè rÊt d y c¶ vÒ chiÒu réng v bÒ s©u nªn cã kh¶ n¨ng hót n−íc v dinh d−ìng rÊt lín. mÇm cøng..ChÊt ®Êt: . ë nh÷ng lo¹i ®Êt n y c¸c mÇm gèc kh«ng ph¸t triÓn ®−îc. .C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng tíi mÝa gèc: a. mçi khãm mÝa th−êng cã tíi 20 mÇm con. chÆt. do chÕt mÇm.Kh¶ n¨ng ®Î nh¸nh cña mÝa gèc rÊt cao. bé gèc mÝa bÞ cao dÇn so víi vÞ trÝ hom ban ®Çu. b. ®iÒu n y l m gi¶m râ rÖt n¨ng suÊt mÝa gèc.Cø sau mét vô t¸i sinh. nªn nÕu kh«ng kÞp thêi xö lý t¹o cho ®Êt th«ng tho¸ng th× nh÷ng mÇm n y sÏ rÊt khã mäc. b. G©y hiÖn t−îng chåi gèc l m cho sè ®ai rÔ d−íi mÆt ®Êt Ýt.§Êt cã ®é mïn cao sÏ ®iÒu ho tèt chÕ ®é n−íc v kh«ng khÝ ë bé rÔ v gèc mÝa l m cho tû lÖ t¸i sinh v tèc ®é n¶y mÇm cao. c¸c mÇm mÝa ë phÝa d−íi tuy khoÎ nh−ng l¹i bÞ vïi s©u.§é ph× nhiªu cña ®Êt kh«ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn vô mÝa tr−íc m¾t m cßn ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn vô mi¸ gèc n¨m sau. §©y l mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lý gi¶i t¹i sao n¨ng suÊt mÝa gèc kh«ng æn ®Þnh. Träng l−îng mÇm cña mÝa gèc gÊp 3-4 lÇn cña mÝa t¬. Trong ®ã mÇm tèt chiÕm 60-80%. sÏ ¶nh h−ëng lín ®Õn sù n¶y mÇm. .Sau mçi vô.

Thu hoach v o lóc trêi m−a.C y bõa sím: Sau khi b¹t gèc tiÕn h nh c y gi÷a hai h ng mÝa. Cã thÓ thùc hiÖn theo 3 c¸ch sau: +GiÆm gèc: bøng to n bé gèc chç d y giÆm cho chç th−a.Niªn h¹n cã thÓ ®Ó gèc phô thuéc v o tõng gièng mÝa kh¸c nhau. c y c ng s©u c ng tèt..§iÒu kiÖn khi thu ho¹ch: . bÞ nÐn chÆt. +GiÆm mÇm: TiÕn h nh khi kÕt thóc n¶y mÇm. ¶nh h−ëng tíi sù t¸i sinh v sinh tr−ëng cña mÇm gèc. 60 . gèc c ng ®ì tråi. .3061.MÝa cã nhiÒu bä hung.T×nh h×nh s©u bÖnh: . Cã thÓ dïng cuèc bíi phÇn gèc ® vun ®Ó t¨ng phÇn mÝa thu ho¹ch m vÉn ®¶m b¶o sè mÇm ngÇm cña vô sau cã thÓ ph¸t triÓn. +GiÆm hom: BiÖn ph¸p n y kh«ng tèt l¾m v× mÇm hom chËm ph¸t triÓn h¬n mÇm gèc nªn dÔ bÞ mÇm gèc lÊn ¸t.B¹t gèc sím: Sau khi thu ho¹ch ph¶i tiÕn h nh b¹t gèc sím. §Ó dÔ l m.MÝa bÞ rÖp nÆng sÏ mÊt kh¶ n¨ng t¸i sinh. mÇm giÆm ph¶i cã bÇu ®Êt kÌm theo. 3.310 cã thÓ ®Ó gèc víi thêi gian gÊp 2-3 lÇn gièng POJ. mèi ph¶i diÖt trõ sím. sau khi t−íi cét l¸ l¹i ®Ó tr¸nh sù tho¸t h¬i n−íc gióp mÇm chãng håi phôc. . gi¶m sù l o ho¸. c y bõa cã t¸c dông t¹o ®é th«ng tho¸ng cho rÔ mÝa v c¾t ®øt bít bé rÔ gi . Tr−íc khi giÆm nªn ñ hom v tiÕn h nh giÆm sím tr−íc thu ho¹ch 1 tuÇn ®Ó ®¶m b¶o mÇm giÆm ph¸t triÓn ®ång ®Òu so víi mÇm gèc. c. VÝ dô : Kh¶ n¨ng ®Ó gèc cña gièng F156. Trong cïng mét ®iÒu kiÖn ch¨m sãc th× kh¶ n¨ng ®Ó gèc cña gièng n y cã thÓ gÊp 2-3 lÇn gièng kh¸c. ®Êt −ít. ®é Èm ®Êt võa ph¶i th× kh¶ n¨ng t¸i sinh v tû lÖ mÇm h÷u hiÖu cao v ng−îc l¹i. . chØ ®Ó l¹i 510cm (kho¶ng 3-5 ®ai rÔ). c¸c vÕt chÆt sÏ dÔ nhiÔm khuÈn.Thu ho¹ch trong lóc trêi Êm ¸p. -GiÆm gèc sím: Môc ®Ých ®Ó ®iÒu chØnh sè mÇm mÝa ®Òu ngay tõ ®Çu.BiÖn ph¸p kü thuËt xö lý mÝa gèc: CÇn tu©n theo 5 nguyªn t¾c sau: . .. §©y l c¸ch giÆm tèt nhÊt. gièng viÖt ®−êng 54-143. ®o¹n n y c ng ng¾n.Kh«ng nªn l−u gèc ruéng mÝa bÞ bÖnh than. ta ph¶i xö lü bé l¸ mÝa b»ng c¸ch ñ ph©n hay b¨m t¹i chç råi vïi l m ph©n. NCO. d.

*Mét sè viÖc cÇn l−u ý trong viÖc xö lý v ch¨m sãc mÝa gèc: . kh«ng cã ®iÒu kiÖn t−íi n−íc.ChÊt ®Êt ¶nh h−ëng ra sao tíi mÝa gèc. trong thùc tÕ s¶n xuÊt.ThÕ n o l mÝa t¬.Nªu −u v nh−îc ®iÓm cña mÝa gèc. MÆt kh¸c nÕu thu ho¹ch v o thêi tiÕt qu¸ rÐt còng kh«ng nªn xö lý gèc ngay. t¹i sao? . . n¨ng suÊt mÝa gèc cã cao h¬n mÝa t¬ kh«ng? .MÝa gèc th−êng cã hiÖn t−îng tråi gèc.Bãn ph©n sím: sau khi läng gèc.Läng gèc sím: Tøc l cuèc bá phÇn bÞ nÐn chÆt gi÷a c¸c gèc mÝa. kh«ng nªn b¹t v läng gèc sím. gãp phÇn c¶i thiÖn chÕ ®é khÝ cho gèc mÝa phÇn n y c y bõa kh«ng thùc hiÖn ®−îc. nh−ng l¹i ®×nh chØ sinh tr−ëng sím h¬n mÝa t¬ nªn ph¶i kÕt thóc bãn ph©n sím h¬n mÝa t¬ kho¶ng mét th¸ng. mÝa gèc sinh tr−ëng m¹nh h¬n mÝa t¬.C¸c c©u hái th¶o luËn: .KiÓm tra l¹i c¸c sè liÖu. h¹n h¸n. .T¹i sao mÝa gèc l¹i dÔ ®æ ng¶ h¬n mÝa t¬. . ë tr−êng hîp n y. . khi n o nhiÖt ®é ®¶m b¶o 12-150c trë lªn míi tiÕn h nh xö lý gèc. nh÷ng mÇm ®ang xanh v bé l¸ ®Ó gi¶m sù tho¸t h¬i n−íc.T¸c dông cña viÖc c y bõa sím ®èi víi mÝa gèc? . bÖnh than còng g©y h¹i nÆng h¬n mÝa t¬ do t n d− vô tr−íc cßn sãt l¹i.Thu thËp sè liÖu kú cuèi . ..MÝa gèc th−êng bÞ mèi v bä hung g©y h¹i. ph¶i xö lý to n bé nh÷ng c©y v« hiÖu. vô 2. .Giai ®o¹n ®Çu... v× kh« qu¸ mÝa kh«ng thÓ n¶y mÇm ngay ®−îc.−íc l−îng n¨ng suÊt.T¸c dông cña t n d− c©y trång vô tr−íc mang mÇm mèng s©u bÖnh cho vô mÝa gèc n¨m sau? Kú thø 13: . mÝa gèc vô 1. . cÇn th−êng xuyªn theo dâi ph¸t hiÖn sö lý sím ®Ó tr¸nh l©y lan. tiÕn h nh bãn ®Çy ®ñ dinh d−ìng nh− mÝa t¬. . III.Víi vïng cao. 61 . dÔ ®æ nªn ph¶i vun cao v kü thuËt h¬n mÝa t¬. bãn xong cÇn lÊp ®Êt ngay.C¸c ruéng mÝa gèc cã ®ång ®Òu kh«ng. .Kh«ng t−íi n−íc gÇn ng y thu ho¹ch v× ¶nh h−ëng tíi h m l−îng ®−êng.T¹i sao ph¶i tiÕn h nh b¹t gèc v giÆm gèc sím? .

sù ph¸t triÓn cña ruéng mÝa. chñ ®éng canh t¸c.Tr×nh b y vÝ dô mét bøc tranh HST: H−íng dÉn häc viªn tr×nh b y b×nh th−êng nh− trong giê th¶o luËn HST h ng tuÇn 62 . t×nh h×nh s©u bÖnh . Nªu c¸c kÕt luËn v ®Ò nghÞ dùa trªn kÕt qu¶ thùc tÕ trªn hai ruéng. t¹i hai khu ruéng. c¸ch bãn..Ho n th nh c¸c b¸o c¸o .TËp b¸o c¸o cho Héi nghÞ ®Çu bê.Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra: . kh¸ch quan.Môc ®Ých: N¾m t×nh h×nh sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña c©y. ®Æc tr−ng cho ®Êt ®ai cña ®Þa ph−¬ng.. +Yªu cÇu: Ruéng ë n¬i thuËn tiÖn.Yªu cÇu: §iÒu tra thùc tÕ. . n¨ng suÊt −íc tÝnh) . 1. c¸ch xö lý thuèc s©u. kho¶ng c¸ch trång. h−íng dÉn n«ng d©n chuÈn bÞ c¸c b¸o c¸o.B¸o c¸o ruéng thùc nghiÖm IPM : +Môc ®Ých: L n¬i ®Ó líp tiÕn h nh häc tËp v l m c¸c thùc nghiÖm IPM. sinh tr−ëng cña c©y. b.Nãi râ c¸ch ®iÒu tra 1 ®iÓm e. tõ ®ã ®Ò ra biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp. nhËn xÐt tæng quan vÒ t×nh h×nh thêi tiÕt khÝ hËu. 2. tû lÖ bÖnh . +Néi dung: Chia l m hai khu cã bê ng¨n c¸ch.. kÕt qu¶ ®iÒu tra ph¶i ph¶n ¸nh ®óng thùc tr¹ng ruéng lóa qua c¸c chØ tiªu ®iÒu tra vÒ thêi tiÕt khÝ hËu. trªn c¬ së ®ã lËp b¶ng h¹c to¸n kinh tÕ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña viÖc ¸p dông tiÕn bé KHKT so víi c¸ch l m theo tËp qu¸n cò cña n«ng d©n. Cã b¶ng biÓu giíi thiÖu ruéng. diÖn tÝch kho¶ng 500m2.Quan s¸t tæng thÓ c¸nh ®ång. mËt ®é. mËt ®é v th nh phÇn thiªn ®Þch.Dông cô ®iÒu tra v c¸ch ghi chÐp sè liÖu ®iÒu tra: d.. nªu râ sù kh¸c nhau cña hai khu ruéng vÒ ®Çu t− ph©n bãn... s©u h¹i. n¨ng suÊt ®¹t ®−îc (NS lý thuyÕt.B¸o c¸o ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra HÖ sinh th¸i : a.. c. ®¶m b¶o ®ñ c¸c néi dung chÝnh sau ®©y. Gi¶ng viªn ph©n c«ng. mét khu IPM (l m theo líp häc) mét khu FP (l m theo n«ng d©n). trung thùc. C¸c vÊn ®Ò cÇn l−u ý h−íng dÉn trong c¸c b¸o c¸o cña HN§B: §©y l tuÇn cuèi cïng cña ®ît huÊn luyÖn vÒ IPM nh»m chuÈn bÞ b¸o b¸o kÕt qu¶ häc tËp cña líp trong Héi nghÞ ®Çu bê.

. tû lÖ cña c¸c ®èi t−îng s©u bÖnh h¹i chÝnh. ch¨m sãc v phßng trõ s©u bÖnh. rót ra liÒu l−îng bãn phï hîp víi tÝnh chÊt ®Êt ®ai cña ®Þa ph−¬ng. sè lÇn nh¾c l¹i. c¬ cÊu c©y trång . thuËn lîi cña líp. n÷. 4-V¨n nghÖ IPM: TiÕn h nh trong héi tr−êng. KÕt qu¶ v h¹n chÕ cña líp khi ®iÒu tra. sù ®iÒu h nh líp trong qu¸ tr×nh häc tËp. ®Êt ®ai... . 3. diÔn biÕn mËt ®é. 63 . s¶n l−¬ng. . -T×nh h×nh sö dông thuèc BVTV c.Môc ®Ých v yªu cÇu: T×m hiÓu ¶nh hùëng cña liÒu l−îng ®¹m ®Õn sù sinh tr−ëng v ph¸t triÓn cña c©y mÝa tõng gian ®o¹n. rót ra kÕt luËn khuyÕn c¸o n«ng d©n. b. ph©n bãn. b.sè tæ. sè nam.. khÝ hËu -DiÖn tÝch canh t¸c..T×nh h×nh ®Þa ph−¬ng: -§iÒu kiÖn tù nhiªn.. rót ra kÕt luËn vÒ mèi liªn quan gi÷a liÒu l−îng ®¹m v t×nh h×nh ph¸t sinh ph¸t triÓn v g©y haÞ cña dÞch h¹i. 5-B¸o c¸o qui tr×nh th©m canh mét vô mÝa: Tr×nh b y cô thÓ quy tr×nh ® ¸p dông qua mét vô mÝa víi ruéng IPM tõ kh©u chän ®Êt..Nh÷ng khã kh¨n. tËp qu¸n canh t¸c . 6. -T×nh h×nh øng dông KHKT: Gièng.Cã s¬ ®å thÝ nghiÖm. liÒu l−îng ph©n bãn trong mçi c«ng thøc .B¶ng biÓu vÒ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm dùa trªn c¬ së tÝnh n¨ng suÊt t¹m tÝnh cña c¸c c«ng thøc. trång.. ®é tuæi .B¸o c¸o TN ph©n bãn cho mÝa: a.Néi dung thÝ nghiÖm: .møc ®é g©y h¹i cña c¸c lo i dÞch h¹i chÝnh trong c¸c c«ng thøc. nhãm Néi quy cña líp. -Ph¶n øng cña dÞch h¹i ®èi víi mçi liÒu l−îng ®¹m kh¸c nhau.Nªu nhËn xÐt vÒ t nh phÇn. nÕu thêi gian cho phÐp cã thÓ xen kÏ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ v o gi÷a c¸c b¸o c¸o. -X¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c møc bãn ®¹m kh¸c nhau trong th©m canh c©y mÝa. n¨ng suÊt.Nªu sè c«ng thøc.B¸o c¸o tæng kÕt líp häc : §©y l b¸o c¸o tæng hîp cho c¶ líp nªn cÇn ph¶n ¶nh ®Çy ®ñ c¸c mÆt cña líp: a. ..Tæ chøc líp: Sè häc viªn tham dù.Khi b¸o c¸o cã b¶ng sè liÖu trung b×nh cña 12 tuÇn huÊn luyÖn vÒ chØ tiªu sinh tr−ëng cña c©y mÝa.Nªu khuyÕn c¸o víi n«ng d©n th«ng qua kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. thuû lîi.

.KÕt qu¶ häc tËp cña líp: -C¸c néi dung chÝnh cña líp ® ®−îc tiÕp thu v kÕt qu¶ -KÕt luËn vÒ c¸c néi dung chÝnh (tæng hîp tõ c¸c b¸o c¸o chuyªn ®Ò). sè diÖn tÝch øng dông.KiÕn nghÞ cña líp. t×nh t×nh sö dông thuèc BVTV. Kú thø 14 : Héi nghÞ ®Çu bê. Kú thø 15: Héi nghi tæng kÕt.. n¨ng suÊt . tr−íc v sau khi øng dông IPM.. f.KÕt qu¶ triÓn khai. e.. øng dông IPM cña ®Þa ph−¬ng: -Sè líp IPM ® më. cña ®Þa ph−¬ng nh»m triÓn khai s©u réng h¬n ch−¬ng tr×nh IPM .d. lo¹i c©y trång -Sè häc viªn ® qua IPM -KÕt qu¶ øng dông : Sè ng−êi øng dung. 64 .

.C«ng t¸c chuÈn bÞ: .. Vô ....V¨n nghÖ 65 ....phô lôc c¸c vÊn ®Ò cÇn l−u ý trong c¸c héi nghÞ líp HLND I. 2-Néi dung khai gi¶ng: + æn ®Þnh tæ chøc. giíi thiÖu ®¹i biÓu + Khai m¹c buæi lÔ (L nh ®¹o x .Héi nghÞ khai gi¶ng: 1..Häc viªn : 30 ng−êi..... giíi thiÖu lý do.. b n ghÕ. chÕ ®é t−íi tiªu. ..Ruéng thùc nghiÖm: Hai thöa ruéng (cã thÓ chia ®«i mét ruéng lín) cã cïng tÝnh chÊt ®Êt ®ai...ChuÈn bÞ héi tr−êng. cã tæ tr−ëng. hoa . . N¨m .ChuÈn bÞ hai b¶ng giíi thiÖu ruéng víi néi dung sau : Ruéng IPM DiÖn tÝch : Gièng : Ng y trång : MËt ®é trång : NÒn ph©n bãn lãt : Ruéng FP DiÖn tÝch : Gièng : Ng y trång : MËt ®é trång : NÒn ph©n bãn lãt : ..... líp tr−ëng..KhÈu hiÖu ngo i héi tr−êng : “KÝnh ch o quý kh¸ch” . . chia th nh 5 tæ. Hîp t¸c x ) + Giíi thiÖu môc ®Ých.. loa ® i.. néi dung líp huÊn luyÖn (gi¶ng viªn giíi thiÖu) + Giíi thiÖu ruéng thùc nghiÖm (gi¶ng viªn) + Gi¶i lao ..KhÈu hiÖu trong héi tr−êng : LÔ khai gi¶ng Líp chuyÓn giao TBKT trång mÝa theo ch−¬ng tr×nh IPM Hîp t¸c x· (x·) ..... yªu cÇu..

ChuÈn bÞ héi tr−êng. b n ghÕ..LÔ tæng kÕt: 1-C«ng t¸c chuÈn bÞ: -ChuÈn bÞ héi tr−êng.. hîp t¸c x ).. +BÕ m¹c buæi lÔ (L nh ®¹o x ... giíi thiÖu ®¹i biÓu + Khai m¹c Héi nghÞ (L nh ®¹o x ...... khi b¸o c¸o h¹n chÕ nh×n giÊy ®Ó ®äc. giíi thiÖu ®¹i biÓu 66 . Hîp t¸c x ) + C¸c b¸o c¸o ngo i ruéng: -B¸o c¸o giíi thiÖu ruéng thùc nghiÖm......+ C¸c ®¹i biÓu ph¸t biÓu ý kiÕn..KhÈu hiÖu ngo i héi tr−êng : “KÝnh ch o quý kh¸ch” . Vô .. N¨m .... III. hoa .. N¨m ..V¨n nghÖ + TiÕp c¸c b¸o c¸o: -B¸o c¸o qui tr×nh th©m canh mét vô mÝa ...... qu tÆng .. häc viªn ph¸t biÓu c¶m t−ëng.. giíi thiÖu lý do.... -KhÈu hiÖu ngo i héi tr−êng : “KÝnh ch o quý kh¸ch” -KhÈu hiÖu trong héi tr−êng : LÔ tæng kÕt Líp chuyÓn giao TBKT trång mÝa theo ch−¬ng tr×nh IPM Hîp t¸c x· (x·) .... gi¶ng viªn h−íng dÉn cho häc viªn chñ ®éng b¸o c¸o. Vô ..... hoa . 2-Néi dung tæng kÕt: + æn ®Þnh tæ chøc. trao phÇn th−ëng.. -B¸o c¸o tæng kÕt kÕt qu¶ häc tËp v øng dông IPM + C¸c ®¹i biÓu ph¸t biÓu ý kiÕn..... giíi thiÖu lý do. loa ® i. + Gi¶i lao ... b n ghÕ. ... häc viªn ph¸t biÓu c¶m t−ëng...... hîp t¸c x ) II-Héi nghÞ ®Çu bê: 1-C«ng t¸c chuÈn bÞ .. loa ® i.... 2-Néi dung Héi nghÞ: + æn ®Þnh tæ chøc.. -B¸o c¸o ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra HÖ sinh th¸i -B¸o c¸o thÝ nghiÖm ph©n bãn cho mÝa L−u ý: C¸c b¸o c¸o n y... + BÕ m¹c buæi lÔ (L nh ®¹o x ..KhÈu hiÖu trong héi tr−êng : Héi nghÞ ®Çu bê Líp chuyÓn giao TBKT trång mÝa theo ch−¬ng tr×nh IPM Hîp t¸c x· (x·) .

häc viªn + C¸c ®¹i biÓu ph¸t biÓu ý kiÕn. Hîp t¸c x ) + B¸o c¸o tæng kÕt líp (c¸c sè liÖu lÊy theo n¨ng suÊt thùc thu sau khi thu ho¹ch) + Gi¶i lao . trao giÊy chøng nhËn + BÕ m¹c buæi lÔ (L nh ®¹o x .V¨n nghÖ + KÕt qu¶ kiÓm tra cuèi kho¸ + C¸c ý kiÕn tham luËn cña gi¶ng viªn.+ Khai m¹c buæi lÔ (L nh ®¹o x . hîp t¸c x ) 67 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->