P. 1
Giao Trinh Cay Mia

Giao Trinh Cay Mia

|Views: 177|Likes:
Được xuất bản bởidangkyma

More info:

Published by: dangkyma on Nov 08, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2011

pdf

text

original

Së N«ng nghiÖp&PTNT tØnh ho b×nh

h−íng dÉn chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt

c©y mÝa

chi côc B¶o vÖ thùc vËt

Th¸ng 3 n¨m 1999

néi dung cho c¸c kú huÊn luyÖn
Kú thø nhÊt: - Chän ruéng. - Giíi thiÖu quy tr×nh trång mÝa. - H−íng dÉn thùc h nh. Kú thø hai : Khai gi¶ng líp häc - Giíi thiÖu néi dung, giíi thiÖu ®¹i biÓu. - Nªu gi¸ trÞ kinh tÕ cña c©y mÝa. - Néi dung häc tËp cña kho¸ häc. - Tæ chøc líp, ph¸t häc cô. - V¨n nghÖ. - C¸c ®¹i biÓu ph¸t biÓu ý kiÕn. - KÕ ho¹ch häc kú tíi. Kú thø ba: - Giíi thiÖu néi dung buæi häc. - Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra HÖ sinh th¸i ruéng mÝa. - §iÒu tra HÖ sinh th¸i - thu mÉu. - Gi¶i lao - trß ch¬i “Häc l m chuyªn gia” - VÏ - th¶o luËn HÖ sinh th¸i. - Sinh lý c©y mÝa giai ®o¹n mäc mÇm. - §¸nh gi¸ líp häc, néi dông häc kú sau. Kú thø t− : - Giíi thiÖu néi dung buæi häc. - §iÒu tra HÖ sinh th¸i - thu mÉu. - Bè trÝ thÝ nghiÖm “LiÒu l−îng ®¹m víi c©y mÝa” - Gi¶i lao - Trß ch¬i “Th¸o gì khã kh¨n” - VÏ - Th¶o luËn HÖ sinh th¸i. - Ph©n bãn v kü thuËt bãn ph©n cho mÝa. - MËt ®é c©y v c¸ch ®iÒu khiÓn mËt ®é c©y h÷u hiÖu. - §¸nh gi¸ líp häc, néi dung häc kú tíi. Kú thø n¨m : -Giíi thiÖu néi dung kú häc. -§iÒu tra HÖ sinh th¸i - thu mÉu.
2
http://www.ebook.edu.vn

-L m v theo dâi thÝ nghiÖm. -Gi¶i lao - trß ch¬i “T u ®¾m”. - VÏ - Th¶o luËn HÖ sinh th¸i. - C¸c thêi kú sinh tr−ëng chÝnh cña c©y mÝa. - §¸nh gi¸ líp häc, néi dung häc kú tíi. Kú thø s¸u : - Giíi thiÖu néi dung kú häc. - §iÒu tra HÖ sinh th¸i - Thu mÉu. - L m v theo dâi thÝ nghiÖm. - Gi¶i lao - trß ch¬i “Mua giÇy”. - VÏ - Th¶o luËn HÖ sinh th¸i. - §Æc ®iÓm thùc vËt häc cña c©y mÝa. - §¸nh gi¸ líp häc, néi dung häc kú tíi. Kú thø b¶y : - Giíi thiÖu néi dung kú häc. - §iÒu tra HÖ sinh th¸i - Thu mÉu. - L m v theo dâi ThÝ nghiÖm. - Gi¶i lao - trß ch¬i “Th¶ bót v o chai”. - VÏ - Th¶o luËn HÖ sinh th¸i. - Gièng mÝa - C¸c gièng mÝa trång phæ biÕn ë miÒn B¾c. - Chuét - ®Æc tÝnh sinh sèng v biÖn ph¸p phßng chèng. - §¸nh gi¸ líp häc, néi dung häc kú tíi. Kú thø t¸m : - Giíi thiÖu néi dung kú häc - §iÒu tra HÖ sinh th¸i - Thu mÉu. - L m v theo dâi thÝ nghiÖm. - Gi¶i lao - V¨n nghÖ. - VÏ - Th¶o luËn HÖ sinh th¸i. - C¸c lo¹i s©u chÝnh h¹i mÝa v c¸ch phßng chèng. - Sinh lý c©y mÝa giai ®o¹n chÝn c«ng nghiÖp. - §¸nh gi¸ líp häc, néi dung häc kú tíi. Kú thø chÝn : - Giíi thiÖu néi dung kú häc - §iÒu tra HÖ sinh th¸i - Thu mÉu.
3
http://www.ebook.edu.vn

V¨n nghÖ IPM. Kú thø m−êi bèn : Héi nghÞ ®Çu bê. .Giíi thiÖu néi dung kú häc .L m v theo dâi thÝ nghiÖm. h−íng dÉn c¸c b¸o b¸o trong Héi nghÞ ®Çu bê.§iÒu tra HÖ sinh th¸i . . .BiÖn ph¸p b¶o qu¶n hom mÝa gièng. Kú thø m−êi mét : .§iÒu tra HÖ sinh th¸i.C¸ch tÝnh n¨ng suÊt lý thuyÕt.§¸nh gi¸ líp häc. -Ho n th nh c¸c b¸o c¸o .thu mÉu v theo dâi thÝ nghiÖm -MÝa gèc .vn . néi dung tuÇn tíi.V¨n nghÖ. 4 http://www.Ng−ìng kinh tÕ . -KiÓm tra l¹i c¸c sè liÖu.Thu mÉu. .ebook.T¸c h¹i víi mÝa th−¬ng phÈm v biÖn ph¸p ng¨n chÆn. néi dung häc kú tíi.C¸c vÊn ®Ò cÇn l−u ý khi sö dông thuèc B¶o vÖ thùc vËt.TËp b¸o c¸o cho Héi nghÞ ®Çu bê.. Kú thø m−êi hai : -Giíi thiÖu néi dung kú häc.§¸nh gi¸ líp häc.C¸c yÕu tè cÊu th nh NS mÝa .Sinh lý c©y mÝa khi ra hoa . -§¸nh gi¸ líp häc.V¨n nghÖ IPM. néi dung kú tíi. . Kú thø m−êi ba: -Thu thËp sè liÖu kú cuèi .Th¶o luËn HÖ sinh th¸i. . .edu. Kú thø m−êi : . . -Ph©n c«ng.§¸nh gi¸ líp häc.−íc l−îng n¨ng suÊt.VÏ . .ph−¬ng ph¸p ®Ó mÝa gèc cã hiÖu qu¶ cao. . .§¸nh gi¸ sù rñi ro cña ng−ìng kinh tÕ. .C¸c lo¹i bÖnh chÝnh h¹i mÝa v c¸ch phßng chèng. néi dung häc kú tíi. .Giíi thiÖu néi dung kú häc . -§iÒu tra HÖ sinh th¸i .

Trong n¨m cã thÓ bè trÝ th nh 3 vô trång mÝa: -Vô ®«ng xu©n: B¾t ®Çu tõ T11-Cuèi T3.Thêi vô. F.Chän ruéng... gåm c¸c gièng chÝn sím (NCO-310. COMUS. F..cuèi th¸ng 5.18.Gi¸ trÞ kinh tÕ cña c©y mÝa. ROC20 .Giíi thiÖu quy tr×nh trång mÝa. ë n¬i thuËn lîi ®i l¹i. ROC.ebook. Quy tr×nh kü thuËt trång mÝa: 1. dÔ thùc hiÖn ®óng c¸c quy tr×nh kü thuËt trong vïng ®−îc quy ho¹ch trång mÝa. 5 http://www. dÔ tham quan.. -Vô hÌ: Trång tõ ®Çu th¸ng 4 .edu.). ViÖc r¶i vô cã thÓ kÐo d i thêi gian cung cÊp mÝa tõ møc 150 ng y th nh 180 ng y/n¨m. c¸c kú häc ph©n th nh 3 giai ®o¹n Giai ®o¹n 1: häc tõ kú 1 . I.10.Chän ruéng: Ruéng cña líp häc cã diÖn tÝch kho¶ng 1. . C¸c gièng chÝn trung b×nh v muén (ROC.Thêi vô: ViÖc bè trÝ thêi vô nh»m ®¸p øng yªu cÇu r¶i vô. gièng mÝa: a.146.). ®Ó cung cÊp nguyªn liÖu cho nh m¸y.kú 5 Kú thø nhÊt : .vn . giai ®o¹n I : häc tõ kú 1 . ROC1.H−íng dÉn thùc h nh. II.kú 5 Giai ®o¹n 2 : häc tõ kú 6 . nh−ng th−êng trång v o th¸ng 11 v th¸ng 2 thuËn lîi h¬n. Cã t¸c dông n©ng tû lÖ ®−êng cña mÝa ®Çu vô. V§813254. lîi dông hîp lý søc kÐo. t¹o ®iÒu kiÖn thuËnlîi cho ng−êi lao ®éng. Yªu cÇu r¶i vô: CÇn ph¶i cã bé gièng thÝch hîp. .kú 15 .000m2.Kú thø m−êi l¨m: Héi nghi tæng kÕt.kú 10 Giai ®o¹n 3 : Häc tõ kú 11 .154 . . l vô thÝch hîp ®Ó nh©n gièng cho vô ®«ng xu©n n¨m sau.

chän hom. ph¶i ®¶m b¶o chän 4 tèt (chän ruéng. ®åi thÊp.vn . §Ó r¶i vô thÝch hîp cÇn tËp trung ®−îc 3 nhãm gièng mÝa (chÝn sím. chän c©y. cã kh¶ n¨ng sinh tr−ëng thêi kú ®Çu m¹nh.). Dän s¹ch cá d¹i.. Chó ý: Khi chän ®Êt trång mÝa cho c¸c líp HLND ph¶i ®¶m b¶o diÖn tÝch tèi thiÓu 500m2 (cho ruéng ¸p dông tiÕn bé KHKT).hÕt th¸ng 10. Tuy nhiªn hiÖn nay vô n y ch−a ®−îc chó ý trong s¶n xuÊt. Víi vïng ®åi. kho¶ng c¸ch r nh 1. sö dông mÝa gèc ®−îc nhiÒu n¨m . 2. trong mçi nhãm ph¶i cã 2-3 lo¹i gièng ®Ó bæ xung cho nhau. Fiji . t¹o ®é t¬i xèp.Hom gièng: (Tham kh¶o thªm phÇn kü thuËt b¶o qu¶n hom gièng mÝakú 12) Th−êng ¸p dông biÖn ph¸p cæ ®iÓn l dïng ngän l m hom gièng. Víi vïng thiÕu lao ®éng : Chon gièng cã kh¶ n¨ng t¸i sinh m¹nh.. l biÖn ph¸p h÷u hiÖu chèng l¹i mét sè bÖnh nguy hiÓm ( Than ®en.HiÖn nay.ebook. tû lÖ ®−êng ®Çu vô cao. 6 http://www.Gièng mÝa: .Gi÷ vai trß quan träng trong viÖc th©m canh mÝa. § o r nh s©u 30-35cm. trong ®ã n¨ng suÊt v h m l−îng ®−êng l chñ yÕu.Kü thuËt trång trät: a. b. bé gièng mÝa t¹i ViÖt nam cßn rÊt nghÌo n n. ViÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ph¶i l m tæng hîp trªn c¸c gièng sö dông.3m (tuú theo ®é ph× cña ®Êt). réng 25-30cm. c y to n bé diÖn tÝch trång. ruéng.. gi÷ Èm v tho¸t n−íc tèt ®Òu cã thÓ trång mÝa. T¹o ®iÒu kiÖn kÐo d i thêi gian chÕ biÕn. chÝn trung b×nh v chÝn muén).) cã tÇng canh t¸c trªn 50cm. chän mÇm ).§Êt trång: TÊt c¶ c¸c lo¹i ®Êt (b i.1-1.-Vô thu: §Çu th¸ng 8 . dèc ph¶i ® o r nh theo ®−êng ®ång møc (v nh nãn) ®Ó tr¸nh xãi mßn.. Ýt mèi (®Æc biÖt víi nh÷ng vïng ®åi nói). Tuú thuéc ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai m chän gièng: Víi vïng cao h¹n : chän gièng chÞu h¹n. t¨ng kh¶ n¨ng gi÷ Èm cña ®Êt. .edu. b. cøng c©y. Víi vïng chua phÌn : chän gièng chÞu chua Víi vïng ®Êt b i : Chän gièng chèng ®æ. thêi kú n y th−êng cã ®é Èm cao nªn dÔ n¶y mÇm.

Tèt nhÊt chän hom xong trång ngay, chØ xö lý b»ng n−íc v«i trong víi nh÷ng gièng l©u mäc mÇm hay gÆp thêi tiÕt rÐt, hom d i 20-30cm, cã 2-4 mÇm. Cã thÓ ¸p dông biÖn ph¸p dïng c¶ c©y mÝa l m hom gièng, nh−ng ph¶i ®¶m b¶o mçi hom cã Ýt nhÊt 2 mÇm, vÕt chÆt kh«ng dËp n¸t, c©y mÝa l m gièng kh«ng qu¸ gi . c. MËt ®é, c¸ch trång: *MËt ®é: §Ó x¸c ®Þnh mËt ®é, kho¶ng c¸ch hîp lý ph¶i c¨n cø v o ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, tËp qu¸n canh t¸c. Víi c¸c tØnh phÝa B¾c th−êng trång víi kho¶ng c¸ch h ng 1,1 - 1,3 m. L−îng hom gièng kho¶ng 3-3,4 v¹n hom/ha. *C¸ch trång: Cã thÓ trång 1 h ng hay 2 h ng so le. NÕu trång v o mïa kh« cã thÓ trång hai h ng song song. §Æt hom sao cho hai phÝa m¾t n»m ngang sang hai bªn. ®Æt xong lÊp ®Êt ngay, ®é s©u líp ®Êt 3-5cm. Thêi vô trång mïa m−a chØ cÇn lÊp võa kÝn hom. Khi mÝa b¾t ®Çu cã lãng th× lÊp ®Êt kÝn r nh. d.Ph©n bãn: - L−îng ph©n: Ph©n chuång tèt Ph©n §¹m urea Ph©n l©n Ph©n Kali V«i bét : 20-30tÊn/ha. : 400kg/ha. : 500kg/ha. : 400kg/ha. : 200-500 kg/ha (tuú theo chÊt ®Êt)

- C¸ch bãn: Bãn lãt ®¹m.

: To n bé ph©n chuång, ph©n l©n, v«i v 50% kaly v 20%

Bãn thóc lÇn1: Bãn 20% ®¹m trong thêi kú ®Çu ®Î nh¸nh. Bãn thóc lÇn 2: Bãn 20% ®¹m trong thêi kú 2-3 lãng. Bãn thóc lÇn 3: Bãn 40% ®¹m v 50% Kaly khi mÝa 7-8 lãng. kú thø hai : Khai gi¶ng líp häc II.

Giíi thiÖu gi¸ trÞ kinh tÕ cña c©y mÝa : 1. MÝa l c©y cao s¶n, cã l i suÊt lín : NÕu ch¨m sãc tèt, mÝa cã thÓ cho 150 -200 tÊn sinh khèi/ ha/ n¨m (gåm c¶ rÔ, th©n, l¸ t−¬i ), ®©y l kû lôc m Ýt c©y trång n o cã ®−îc. §Ó ®¹t kû lôc n y l do mÝa cã chØ sè diÖn tÝch l¸ lín, trong thêi kú phån thÞnh diÖn tÝch l¸ gÊp 6-7 lÇn diÖn tÝch ®Êt, thêi gian ho¹t ®éng cña bé l¸ d i v æn ®Þnh trong c¶ n¨m. MÝa l c©y cã
7
http://www.ebook.edu.vn

hiÖu xuÊt quang hîp cao nªn cã thÓ t¹o ra nhiÒu chÊt h÷u c¬ trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch. Theo thêi gi¸ n¨m 1994, mét Ha trång mÝa th©m canh tèt cã thÓ cho n¨ng suÊt 100tÊn/ha, víi tæng thu 18 triÖu ®ång v l i thuÇn ®¹t 10 triÖu ®ång/ha. Mét sè gia ®×nh sèng trªn ®Êt b i v ®Êt ®á ph× nhiªu cã thÓ ®¹t n¨ng suÊt 140tÊn/ha, l i thuÇn ®¹t 16 triÖu ®ång /ha. V× vËy, nhiÒu hé gia ®×nh ® trë lªn gi u cã sau 4-5 n¨m trång mÝa . 2.S¶n phÈm cña mÝa l mÆt h ng cã nhu cÇu ng y c ng cao v cã thÞ tr−êng tèt: MÝa l nguyªn liÖu duy nhÊt cña ng nh ®−êng n−íc ta, ®−êng cung cÊp n¨ng l−îng cao ngo i b÷a ¨n chÝnh, l lo¹i thøc ¨n ngon, hîp khÈu vÞ mäi ng−êi, hÇu hÕt c¸c lo¹i b¸nh kÑo, ®å uèng ®Òu ph¶i lÊy ®−êng l m gèc. Tôc ng÷ cã c©u “§Ñp v ng son, ngon mËt mì”, ®êi sèng c ng cao th× nhu cÇu vÒ ®−ßng c ng lín. Trong chiÕn l−îc kinh tÕ ®Õn n¨m 2000, chóng ta phÊn ®Êu ®−a s¶n l−îng ®êng lªn 1 triÖu tÊn, tøc l gÊp ®«i hiÖn nay v s¶n l−îng lu«n ®−îc t¨ng lªn míi ®¸p øng nhu cÇu trong n−íc v xuÊt khÈu. Chóng ta chØ lo kh«ng s¶n xuÊt kÞp chø kh«ng lo Õ thõa s¶n phÈm. 3.MÝa l c©y cã kh¶ n¨ng b¶o vÖ ®Êt: Mét trong nh÷ng h−íng ph¸t triÓn c©y mÝa l nh÷ng ch©n ruéng cao, ®Êt b i, ®åi thuéc c¸c tØnh Trung du ®Ó thay thÕ c©y s¾n, khoai, lóa cã n¨ng suÊt thÊp. Nh×n chung ®ã l vïng ®Êt cã ®é dèc, cã sù röa tr«i chÊt dinh d−ìng l m suy gi¶m ®é ph× cña ®Êt ®ang diÔn ra tõng ng y. Do ®ã, viÖc xem xÐt kh¶ n¨ng b¶o vÖ ®Êt cña c©y trång ë vïng n y l vÊn ®Ò cã ý nghÜa lín vÒ kinh tÕ x héi v b¶o vÖ m«i tr−êng. MÝa cã −u thÕ lín vÒ lÜnh vùc n y bëi nh÷ng c¨n cø sau: a.MÝa l c©y trång theo r nh, cã ®é s©u 25-30cm, ®−îc thiÕt kÕ theo ®−êng ®ång møc nªn cã t¸c dông gi÷ Èm v chèng sãi mßn ®Êt. b.MÝa th−êng ®−îc trång tõ th¸ng 8 ®Õn th¸ng 2 h ng n¨m, ®Õn mïa m−a, c©y ® ®−îc 4-5 th¸ng tuæi, bé l¸ giao nhau l m th nh th¶m kh«ng cho n−íc m−a r¬i rùc tiÕp xuèng ®Êt nªn cã t¸c dông chèng sãi mßn. c.MÝa l c©y rÔ chïm, ph¸t triÓn m¹nh trong ®Êt tíi 60cm. Trong mïa m−a, bé rÔ ® ®an xen gi÷a c¸c h ng, 1ha mÝa cã tõ 10-13 tÊn rÔ, do ®ã chèng röa tr«i, chèng sãi mßn rÊt tèt. Sau khi thu ho¹ch, bé rÔ mÝa mÝa ®Ó l¹i trong ®Êt l m t¨ng chÊt h÷u c¬ v ®é ph× cña ®Êt. 4.MÝa l c©y n¨ng l−îng cña ThÕ kû 21:
8
http://www.ebook.edu.vn

NhiÒu nh khoa häc ® dù b¸o r»ng sang ThÕ kû 21 c¸c nguyªn liÖu lÊy tõ lßng ®Êt ®Ó dïng cho c«ng nghiÖp v giao th«ng vËn t¶i sÏ c¹n kiÖt, cÇn cã nguån nguyªn liÖu kh¸c ®Ó thay thÕ. Mét h−íng ®−îc nhiÒu ng−êi quan t©m l t×m kiÕm n¨ng l−îng tõ thùc vËt. Trong h−íng n y, c©y mÝa ®−îc quan t©m nhÊt v ng−êi ta s¾p xÕp c©y mÝa l c©y n¨ng l−îng h ng ®Çu cña thÕ kû 21. Tõ 1 tÊn mÝa tèt, ng−êi ta cã thÓ s¶n xuÊt ra 35-50 lÝt cån 960. Mét ha mÝa víi kü thuËt hiÖn ®¹i cã thÓ t¹o ra ®−îc 5.000-10.000 lÝt cån l m nhiªn liÖu. Tõ ®©y ta cã thÓ thÊy vÞ trÝ cña c©y mÝa ng y c ng quan träng, võa l c©y c«ng nghiÖp, võa l c©y n¨ng l−îng. 5.MÝa l c©y lÊy sîi cña t−¬ng lai: Do tèc ®é ph¸ rõng cña thÕ giíi ng y c ng t¨ng, diÖn tÝch rõng gi¶m tíi møc ®¸ng lo ng¹i, trong khi ®ã d©n sè thÕ giíi ng y c ng t¨ng, nhu cÇu sö dông giÊy ng y c ng lín, do ®ã viÖc gi¶i quyÕt nguyªn liÖu giÊy l vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m. Trong c©y mÝa cã kho¶ng 14% chÊt x¬, 1 ha mÝa cã thÓ ®¹t 100-200 tÊn/ha/n¨m, nªn ng−êi ta hy väng c©y mÝa cã thÓ l c©y lÊy sîi thay thÕ cho c©y rõng v o thÕ kû 21. 6.NhËn ®Þnh tæng thÓ: MÝa l c©y c«ng nghiÖp ng¾n ng y, cã vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ n−íc ta, l c©y mòi nhän, cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao trong viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, ë vïng ®Êt cao kh«ng chñ ®éng t−íi tiªu v vïng ®åi thÊp, cña d¶i Trung du réng lín ®ang trång nh÷ng c©y cã hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp. L c©y cã kh¶ n¨ng båi d−ìng v b¶o vÖ ®Êt, mÝa l c©y phôc vô cho sù nghiÖp hiÖn ®¹i ho¸ v c«ng nghiÖp ho¸ nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp n−íc nh , l c©y l m gi u cho vïng Trung du v MiÒn nói. Tr−íc m¾t, mÝa l c©y lÊy ®−êng phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng v xuÊt khÈu, l n¨ng l−îng, l sîi nh©n t¹o quý cho t−¬ng lai. Nh×n chung t−¬ng lai cña c©y mÝa l v« cïng s¸ng sña.

Kú thø ba :
- Giíi thiÖu néi dung buæi häc. - Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra HÖ sinh th¸i ruéng mÝa. - §iÒu tra HÖ sinh th¸i - thu mÉu. - Gi¶i lao - trß ch¬i “Häc l m chuyªn gia” - VÏ - th¶o luËn HÖ sinh th¸i. - Sinh lý c©y mÝa giai ®o¹n mäc mÇm. - §¸nh gi¸ líp häc, néi dông häc kú sau.
9
http://www.ebook.edu.vn

s©u h¹i.I. II.TiÕp xóc nhiÒu víi ®ång ruéng. søc khèng chÕ cña thiªn ®Þch. C¸c kh¸i niÖm: .edu.vn . ®Ó ph©n tÝch thùc tr¹ng ®ång ruéng v ®Ò ra biÖn ph¸p sö lý phï hîp . phi sinh vËt trong mét kho¶ng kh«ng gian v thêi gian nhÊt ®Þnh. ng−êi ®−îc ph©n c«ng sÏ tãm t¾t g¾n gän nh÷ng néi dung sÏ tiÕn h nh trong buæi häc v giíi thiÖu gi¶ng viªn phô tr¸ch tõng phÇn néi dung. §iÒu tra l g× : §iÒu tra l quan s¸t mét sè c©y víi sè l−îng mÉu nhá m cã thÓ ®¸nh gi¸ ®−îc ®iÒu g× ®ang x¶y ra trªn ®ång ruéng. Ph©n tÝch HÖ sinh th¸i: 1. + Môc ®Ých cña ®iÒu tra l : .Ng−êi n«ng d©n ph¶i n¾m ®−îc quÇn thÓ s©u h¹i diÔn biÕn nh− thÕ n o? ® xuÊt hiÖn bÖnh trªn ®ång ruéng ch−a. 10 http://www.C¸c yÕu tè sinh vËt : L c¸c yÕu tè cã sù sinh tr−ëng. . giai ®o¹n sinh tr−ëng cña c©y trång. ph¸t triÓn nh−: C©y mÝa. . tói tiÒn cña ng−êi s¶n xuÊt .. thiªn ®Þch. ch¾c ch¾n. 3. Häc viªn cÇn l m thÕ n o ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c møc ®é s©u bÖnh h¹i.HÖ sinh th¸i l g×: HÖ sinh th¸i l tËp hîp c¸c yÕu tè sinh vËt..CÈn thËn. ng−êi n«ng d©n cã thÓ n¾m ch¾c diÔn biÕn ®ång ruéng mét c¸ch ch¾c ch¾n qua ®iÒu tra ®¬n gi¶n.. thêi tiÕt. Khi ® quen l m. thiªn ®Þch ... bÖnh h¹i . . Giíi thiÖu néi dung (phÇn n y cã trong tÊt c¶ c¸c tuÇn): ViÖc n y cã thÓ tiÕn h nh t¹i bê ruéng ®Ó tranh thñ thêi gian.Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra HÖ sinh th¸i: a. xuÊt hiÖn víi tû lÖ bao nhiªu? §iÒu ta kh«ng chØ l viÖc ®o ®Õm m cßn ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña häc viªn. KÕt qu¶ ®iÒu tra sÏ ®−îc kÕt hîp víi c¸c th«ng tin kh¸c nh−: Kh¶ n¨ng ®Òn bï cña c©y.ebook. +Yªu cÇu cña ng−êi ®iÒu tra l : ..Ng−êi n«ng d©n n¾m ®−îc c©y mÝa ®ang ë giai ®o¹n n o. nh÷ng biÓu hiÖn cña giai ®o¹n n y ra sao? . cá d¹i.Quan s¸t giái.

. ®Õn n¨ng suÊt v chÊt l−îng n«ng s¶n. ®iÒu tra v ghi chÐp nh− nhau. Virus. b. b−ím. Nh− vËy cã c©y trong tr−êng n y l c©y trång nh− ë tr−êng hîp kh¸c l¹i l cá d¹i v ng−îc l¹i. ¸nh s¸ng. tõ ngo i v o trong”. Ngo i ra HÖ sinh th¸i cßn chÞu t¸c ®éng cña con ng−êi .§iÒu tra cô thÓ 10 c©y mÝa theo ®−êng th¼ng (®¸nh dÊu vÞ trÝ ®iÒu tra cè ®Þnh).. khÝ hËu thêi tiÕt.Cá d¹i l g×: L nh÷ng lo i thùc vËt mäc ngo i ý muèn cña con ng−êi. chuét. TuyÕn trïng. n−íc. Nh− vËy nhÖn tuy cïng thuéc ng nh ch©n ®èt nh−ng kh«ng ph¶i l c«n trïng v× chóng cã 8 ch©n. ®Õn n¨ng suÊt v chÊt l−îng n«ng s¶n.vn . m−a hay ©m u). -Thiªn ®Þch l g×: L nh÷ng c«n trïng hoÆc nhÖn sö dông c¸c lo i s©u h¹i l m thøc ¨n cña chóng b»ng c¸ch ký sinh hoÆc b¾t måi ¨n thÞt.) .. l¸ v ng .ebook. ph¸t triÓn. ch©u chÊu .. ph¸t triÓn) nh−: §Êt ®ai.C«n trïng l g×: C«n trïng l nh÷ng lo i ®éng vËt cã 6 ch©n.BÖnh h¹i l g×: L nh÷ng Vi sinh vËt ký sinh trªn c¸c bé ph©n cña c©y. l m ¶nh h−ëng ®Õn sinh tr−ëng. tõ trªn xuèng d−íi. Sinh lý .VÝ dô : Ng« l mét lo¹i c©y trång phæ biÕn nh−ng nÕu nã mäc tù do trong luèng hoa. Ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu vÒ s©u h¹i. bÖnh h¹i kh¸c theo ph−¬ng ch©m “tõ xa ®Õn gÇn.Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra HÖ sinh th¸i : . C¶ hai ruéng IPM v FP ®Òu quan s¸t. bÖnh h¹i. quan s¸t to n bé c¸nh ®ång v cã nhËn xÐt chung.C¸c yÕu tè phi sinh vËt: L c¸c yÕu tè kh«ng ph¶i l sinh vËt (kh«ng cã sù sinh tr−ëng. .. thiªn ®Þch. xem xÐt kü to n bé c©y mÝa. trong v−ên thuèc. ong..) Sau ®ã ®Õn c¸c ®èi t−îng s©u.Tr−íc khi ®o ®Õm tõng c©y.S©u h¹i l g×: L nh÷ng c«n trïng hoÆc nhÖn sö dông c¸c bé phËn cña c©y trång l m thøc ¨n cña chóng..§i ra ngo i ru«ng quan s¸t thêi tiÕt trong ng y (n¾ng. trong s©n vËn ®éng .2 mÐt.. .edu. tr−íc hÕt quan s¸t c¸c lo¹i c«n trïng dÔ bay. dÔ nh¶y tr−íc (chuån chuån kim. Sè liÖu ghi chÐp ®−îc ®−a v o mÉu ghi chÐp sau: 11 http://www. th× ®−îc coi l cá d¹i. sè l¸ xanh. l m ¶nh h−ëng ®Õn sinh tr−ëng.. Vi khuÈn. ph¸t triÓn. . Cã nhiÒu nguyªn nh©n g©y bÖnh kh¸c nhau (NÊm. ®o chiÒu cao.. vÞ trÝ ®iÒu tra ®Çu tiªn c¸ch bê kho¶ng 1. cá d¹i...

bÖnh h¹i.10 T. viÕt mËt ®é trung b×nh bªn c¹nh tªn s©u. v vÏ theo quy luËt sau ®©y: .ChiÒu cao c©y tÝnh tõ mÆt ®Êt ®Õn cæ l¸ (®iÓm th¾t cña cæ l¸) .VÏ HÖ sinh th¸i : §Ó vÏ HÖ sinh th¸i.NÕu cã n¾ng th× vÏ mÆt trêi räi n¾ng.§èi víi s©u h¹i: VÏ nh÷ng lo¹i s©u ® t×m thÊy ë ngo i ®ång v vÏ bªn ph¶i c©y mÝa. . mang ®ñ sè lãng. .ebook.sè T. mçi nhãm cÇn cã mÉu sèng (c©y mÝa. vÏ c¸c lo¹i cá hiÖn diÖn trªn ®ång ruéng. .10 T.VÏ c©y mÝa cã ®óng nguyªn tr¹ng.B Ghi chó: . .§èi víi thiªn ®Þch: VÏ nh÷ng ®èi t−îng ® t×m thÊy ngo i ®ång ruéng. trêi ©m u vÏ mÆt trêi bÞ m©y che khuÊt. .2 Ruéng FP . . .BÖnh h¹i: TÝnh tû lÖ (%) sè l¸. . Ruéng IPM C. cã thÓ viÕt b»ng tªn ®Þa ph−¬ng. . C. 12 http://www. sè c©y bÞ bÖnh. vÏ bªn tr¸i c©y mÝa.Sè l¸ xanh: TÝnh sè l¸ ® ho n chØnh (l l¸ nh×n râ c¶ bÑ l¸ v phiÕn l¸) v cßn xanh. nÕu c©y thiÕu dinh d−ìng hoÆc bÞ bÖnh t« m u v ng.§èi víi chuét: VÏ c¸c nh¸nh n»m trªn mÆt ®Êt (b»ng c¸c nh¸nh trung b×nh bÞ c¾n). NÕu c©y khoÎ t« m u xanh. . ViÕt gi¸ trÞ nhiÖt ®é trong ng y bªn d−íi mÆt trêi.1 C.1 Cao c©y (cm) Sè lãng/c©y Sè l¸ xanh/c©y Sè l¸ v ng/c©y S©u ®. c¸c l¸ phÝa d−íi t« m u v ng. ..ChØ tiªu C. C. . cá d¹i.edu..S©u h¹i v thiªn ®Þch: TÝnh mËt ®é theo con/c©y hay quy ra con/m2. thiªn ®Þch . viÕt tªn gäi v mËt ®é bªn c¹nh h×nh vÏ.2 . .vn .B C. s©u h¹i. . .sè T. 4.th©n(c/c) RÖp (c/c) Bä trÜ (c/c) NhÖn (c/k) .§èi víi cá d¹i vÒ kÝch th−íc v mËt ®é t−¬ng øng víi c©y mÝa. . sè l¸ trung b×nh ® ®Õm.

Gi¶ng viªn cÇn h−íng cho líp th¶o luËn vÇn ®Ò träng t©m x¶y ra trong tuÇn v ®−a ra biÖn ph¸p sö lý thÝch hîp (bãn ph©n. ý kiÕn th¶o luËn. t×nh h×nh s©u bÖnh h¹i . phun thuèc . kÕt luËn cña nhãm m×nh cho nhãm kh¸c nghe v tiÕp thu ý kiÕn th¶o luËn cña nhãm b¹n. RÔ chÝnh thøc mäc ra tõ c¸c ®èt th©n cña c©y con lóc cã 3-4 l¸ thËt l m nhiÖm vô hót n−íc v thøc ¨n nu«i c©y thay thÕ cho rÔ hom dÇn dÇn mÊt t¸c dông. Tõ khi ®Æt hom mÝa xuèng ®Êt cho ®Õn khi n¶y mÇm.NÕu ruéng míi ®−îc bãn ph©n th× vÏ b n tay r¶i ph©n. ®Òu. III. 1. ng−êi kia ghi chÐp v tr¶ lêi. muåm muçm. bãn ®¹m nh−ng thêi tiÕt ©m u ph¶i dõng l¹i.ChÊt l−îng hom gièng: .ebook... hoÆc nÕu thÊy trøng s©u ®ôc th©n nhiÒu. khoÎ. mÇm mÝa mäc lªn th nh c©y con. 5-Th¶o luËn HÖ sinh th¸i : .) trong mèi t−¬ng quan hÖ sinh th¸i m kh«ng t¸ch dêi c¸c yÕu tè. ®ång thêi rÔ hom mäc ra tõ ®iÓm rÔ (trªn ®ai rÔ cña hom trång).NÕu ruéng cã phun thuèc th× vÏ vßi phun v viÕt tªn thuèc.vn . l©n hay kali.. nã sö dông chÊt dinh d−ìng dù tr÷ trong hom v nhê ®é Èm cña ®Êt... liÒu l−îng bãn.) v ghi biÖn ph¸p sö lý cña nhãm xuèng phÝa d−íi tê Tr«ky. ghi c¸c chØ tiªu n«ng häc... h×nh vÏ.. Sinh lý c©y mÝa khi mäc mÇm: Mäc mÇm l lóc mÇm mÝa nøt nanh ®Õn khi mÇm nhó lªn khái mÆt ®Êt. giai ®o¹n sinh tr−ëng cña c©y.edu. tû lÖ n¶y mÇm cao. ng−êi n y ra c©u hái. Ng−îc 13 http://www.Sau khi vÏ xong.C¸c yÕu tè néi t¹i ¶nh h−ëng ®Õn giai ®o¹n trång v mäc mÇm: a. lÏ ra ph¶i phun thuèc nh−ng thÊy nhiÒu thiªn ®Þch (ong. ghi râ l ph©n ®¹m. l m cá.) th× kh«ng cÇn phun thuèc .Mçi nhãm ph¶i tr×nh b y nh÷ng quan s¸t. .Mçi ng−êi trong nhãm sÏ s¾m vai l ng−êi hái (mçi tuÇn l¹i thay ®æi ng−êi kh¸c). ruéng mÝa sinh tr−ëng tèt. NÕu hom gièng tèt mÇm sÏ mäc ®ñ. . .. nhËn xÐt (vÒ thêi tiÕt. VÝ dô: Cá d¹i nhiÒu cÇn l m cá.l yÕu tè cÊu th nh n¨ng suÊt mÝa c©y. Yªu c©u giai ®o¹n n y l n¶y mÇm nhanh.ChÊt l−îng hom gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ cuèi cïng v× nã quyÕt ®Þnh trùc tiÕp tíi tû lÖ n¶y mÇm v mËt ®é c©y .. t−íi n−íc.

kh«ng trç cê. RÔ hom nhá. rÔ gi÷a v rÔ ¨n s©u).Sù ra rÔ: RÔ mÝa cã h¹i lo¹i l rÔ hom v rÔ chÝnh thøc.edu. thuËn lîi cho mÝa ph¸t triÓn. Ngo i ra cßn ¶nh h−ëng tíi vô mÝa gèc n¨m sau. Kh«ng mang mÇm mèng s©u bÖnh. Trong s¶n xuÊt hiÖn t¹i. -Tiªn viÖc ch¨m sãc sau n y.l¹i. phæ biÕn nhÊt l sö dông hom ngän lÊy tõ mÝa thu ho¹ch. Sù ph¸t triÓn sím v nhanh cña c¸c lo¹i rÔ ¶nh h−ëng lín tíi viÖc c¸c mÇm mäc cã ®Òu hay kh«ng. kh«ng ®Òu. hÖ sè nh©n thÊp. -T¹o ®iÒu kiÖn cho bé rÔ ph¸t triÓn s©u v réng. Cã thÓ sö dông c¶ c©y l m hom gièng nh−ng nªn ¸p dông 4 tèt: Chän ruéng sinh tr−ëng tèt. . tho¸ng khÝ. ph−¬ng ph¸p th«ng dông. gåm cã 3 lo¹i rÔ (rÔ mÆt. n−íc ë giai ®o¹n sinh tr−ëng ban ®Çu. lu«n duy tr× ®−îc ®é Èm trong ®Êt ®Ó mÝa n¶y mÇm. Chän c©y to khoÎ. Chän mÇm tèt. ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè ngo¹i c¶nh: a. -L m cho ®Êt t¬i xèp. 2. §¹t ®é lín cÇn thiÕt (tuú gièng). th−êng chØ tån t¹i ®Õn 1-2 th¸ng sau trång.RÔ chÝnh thøc: L rÔ sinh ra tõ nh÷ng ®èt cuèi cña th©n non. ph©n nh¸nh nhiÒu nh−ng kh«ng s©u. NhiÖm vô cña nã l hót muèi kho¸ng.Hom gièng tèt ph¶i ®¹t c¸c tiªu chuÈn sau: MÇm kh«ng qu¸ gi .ebook. kh«ng lÉn gièng. 14 http://www. kh«ng s©u bÖnh. dÔ l m nh−ng cã nh−îc ®iÓm l kh«ng ®ång ®Òu. thiÕu c©y l m ruéng mÝa sinh tr−ëng kÐm. dÔ lÉn gièng. n¨ng suÊt cuèi cïng thÊp. nªn chÆt hom cã tõ 2-3 mÇm. b.vn . T¸c dông cña l m ®Êt tèt l : -T¹o ®iÒu kiÖn cho n−íc thÊm nhanh v gi÷ Èm tèt. §©y l c¸ch l m ®¬n gi¶n. -RÔ hom: L rÔ ph¸t sinh tõ hom mÝa khi trång. Kh«ng lÉn gièng. kÝch thÝch cho mÇm ph¸t triÓn. t¹o ®iÒu kiÖn cho sù h« hÊp cña c©y ®−îc b×nh th−êng. tèt. kh«ng x©y s¸t. . gièng khã b¶o qu¶n trong thêi gian d i. hom xÊu mÇm mäc yÕu.ChÕ ®é l m ®Êt: Khi ® cã gièng tèt cÇn cã chÕ ®é l m ®Êt ®óng kü thuËt ®¶m b¶o cho mÝa cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó mäc mÇm. Chän hom th¼ng.

vn .MËt ®é c©y v c¸ch ®iÒu khiÓn mËt ®é c©y h÷u hiÖu.M« t¶ triÖu trøng g©y h¹i cña c¸c lo¹i s©u bÖnh trªn hom mÝa khi mäc mÇm.C¸ch chän läc ®Ó ®−îc hom gièng tèt. c©y mÝa sÏ dÔ n¶y mÇm. . . tèi thiÓu 180C (víi nhiÖt ®é kh«ng khÝ) v tèi thÝch 22-280C. tèi thiÓu 19-200C (víi nhiÖt ®é ®Êt ). gi¶ng viªn cã thÓ h−íng dÉn cho häc viªn khi mÝa ® lªn ®−îc 50-70%. .Ph©n bãn v kü thuËt bãn ph©n cho mÝa. néi dung häc kú tíi. . .edu. .ë lo¹i ®Êt thÕ n o th× mÇm mÝa dÔ mäc. cã thÓ trång mÝa ®−îc quanh n¨m.Giíi thiÖu néi dung buæi häc.§¸nh gi¸ líp häc.ebook. . l m t¨ng l−îng dinh d−ìng dÔ tiªu trong ®Êt. c¶i thiÖn tÝnh chÊt vËt lý cña ®Êt.Th¶o luËn HÖ sinh th¸i.Trong thùc tÕ s¶n xuÊt.§iÒu tra HÖ sinh th¸i .Trong ®iÒu kiÖn cho phÐp. I. R nh ® o s©u 25-30cm. d−íi r nh cã líp ®Êt xèp 3-5 cm. .Nh÷ng nguyªn nh©n n o l m mÝa l©u mäc mÇm hoÆc kh«ng mäc. b. thêi vô trång mÝa n o sÏ dÔ n¶y mÇm.KhÝ hËu: Nãi chung víi khÝ hËu n−íc ta.Trß ch¬i “Th¸o gì khã kh¨n” .ThÕ n o l hom gièng tèt.thu mÉu. . nªn c y bõa kü tr−íc khi trång.T¹i sao tr−íc khi trång. C©u hái th¶o luËn: . Kú thø t− : . . iv. ng−êi ta hay nhóng hom mÝa v o n−íc v«i hoÆc chÊm hai ®Çu hom v o tro bÕp. c¸ch ®iÒu khiÓn mËt ®é: 15 http://www. . dïng tay bíi nhÑ ®Êt ®Ó cã thÓ quan s¸t ®−îc sù n¶y mÇm v c¸c lo¹i rÔ cña c©y mÝa thêi kú n y.Nguyªn nh©n n o l m ruéng mÝa n¶y mÇm kh«ng ®ång ®Òu.Trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt khÝ hËu n o. thuËn lîi v khã kh¨n cña thêi vô ®ã. . .VÏ . nh−ng tuú theo biÖn ph¸p r¶i vô m chän thêi vô trång thÝch hîp.Bè trÝ thÝ nghiÖm “LiÒu l−îng ®¹m víi c©y mÝa” . nhÊt l thêi kú n¶y mÇm mÝa cÇn nhiÖt ®é tèi thÝch 26-300C. C y bõa s©u cã t¸c dông l m d y thªm tÇng ®Êt canh t¸c.Gi¶i lao .MËt ®é c©y.RÔ mÝa mäc ra tõ ®©u (tÝnh trªn c¶ hom trång v mÇm míi mäc). . gióp bé rÔ ph¸t triÓn s©u v réng. ë thêi kú n y.

1. nÕu ch¨m bãn tèt th× mËt ®é c©y h÷u hiÖu cuèi cïng còng kh«ng chªnh lÖch nhau l¾m.MËt ®é mÇm khi kÕt thóc n¶y mÇm : Khi mÝa cã 3-4 l¸ thËt. .ebook. c¸c mÇm v« hiÖu. . cÇn n¾m v÷ng c¸c biÖn ph¸p ®iÒu khiÓn sau ®©y: . ph¶i thóc cho mÝa ®Î b»ng c¸ch: +Bãn ®Çy ®ñ dinh d−ìng. MËt ®é tèi −u lóc n y l : + 65. phÈm chÊt tèt. +LÊp ®Êt máng.000 c©y/ha víi gièng to c©y (kho¶ng 7c©y/m2).000-100. chÊt l−îng v hiÖu qu¶ kinh tÕ. §iÒu khiÓn mËt ®é c©y: Muèn cã ®−îc mËt ®é c©y tèi −u cho tõng thêi kú. ®Æc biÖt l l©n v Kali. v× mÝa cã kh¶ n¨ng ®Î nh¸nh tèt. ë c¸c giai ®o¹n ch¨m sãc cÇn tiÕn h nh 3 kh©u n÷a l : -GiÆm mÇm: Khi mÝa cã tõ 3-5 l¸ thËt th× kتm tra thÊy chç n o th−a th× bøng mÇm ë nh÷ng chç thõa mÇm ®em giÆm. nÕu qu¸ thõa ph¶i tØa bít c¸c chç d y.edu. nÕu d y ®Î Ýt. Khi kÕt thóc n¶y mÇm. Buéc bé l¸ mÇm võa giÆm ®Ó gi¶m sù tho¸t h¬i n−íc. cÇn ph©n biÖt râ c¸c kh¸i niÖm mËt ®é sau: .MËt ®é mÇm khi kÕt thóc ®Î nh¸nh : Khi mÝa cã 6-8 l¸ thËt. MËt ®é hîp lý lóc n y sÏ cho n¨ng suÊt cao. xíi ®Êt t¬i xèp. -MËt ®é c©y h÷u hiÖu lóc thu ho¹ch: §©y l yÕu tè quan träng nhÊt.000 . yÕu. 2. kh«ng cã chç qu¸ d y hay qu¸ th−a. -TØa mÇm: Khi ruéng mÝa ® ®ñ mÇm.000 c©y/ha víi gièng bÐ c©y (kho¶ng 9-10 c©y/m2).NÕu thõa mÇm th× h¹n chÕ ®Î b»ng c¸ch: +LÊp ®Êt d y v o gèc. ®èi víi c©y mÝa.GiÆm mÇm cho c¸c chç bÞ mÊt mÇm tõ 60cm trë lªn.MËt ®é c©y: Còng nh− nh÷ng c©y trång kh¸c. + 75. kh«ng giÆm lóc ®Êt qu¸ −ít sÏ bÞ chai ®Êt lÇm mÇm khã håi phôc. Khi giÆm cÇn l−u ý: Ph¶i bøng c¶ bÇu. -MËt ®é mÇm dÇu thêi kú v−¬n lãng : Khi mÝa cã 10-15 l¸ thËt. GiÆm lóc ®Êt ®ñ Èm.80.75. cã lîi cho mÝa gèc n¨m sau. 16 http://www.000 . mËt ®é c©y cao hay thÊp kh«ng quan träng l¾m. . Lóc n y chØ cÇn mÇm ph©n bè ®Òu. mçi bÇu cã 0. +§Þnh mÇm khi mÝa b¾t ®Çu cã lãng. lÊp ®Êt h m kh«ng cho ®Î tiÕp.000 c©y/ha víi gièng to trung b×nh (kho¶ng 8c©y/m2) + 80. §èi víi c©y mÝa. +T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó t−íi Èm. T−íi n−íc lóc giÆm ®Ó ®Êt míi v ®Êt cò tiÕp xóc víi nhau. +TØa bá c¸c mÇm nhá.vn . th−a ®Î nhiÒu.5-1kg ®Êt. vÊn ®Ò mËt ®é cã quan hÖ mËt thiÕt tíi n¨ng suÊt.NÕu thiÕu mÇm ®ång lo¹t.

Hai qu¸ tr×nh sinh tr−ëng dinh d−ìng v sinh thùc cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau nh−ng kh«ng ph¶i cø qu¸ tr×nh tr−íc tèt l qu¸ tr×nh sau còng tèt. ph¶i tiÕn h nh bãc c¸c l¸ ch©n v vun gèc mÝa. cã nhiÒu chç mÊt mÇm. chóng cã thÓ theo chiÒu thuËn v ng−îc l¹i nÕu sö dông ph©n bãn tr¸i ng−îc nhau. . Thêi kú chÝn. II. Kü thuËt bãn ph©n cho mÝa cÇn ®¹t ®−îc 3 môc tiªu: T¨ng n¨ng suÊt.BiÖn ph¸p kü thuËt ®Ó giÆm mÇm cã hiÖu qu¶. ph©n bãn cho mÝa : 1. chiÒu cao c©y. 17 http://www. ®−êng kÝnh.L m thÕ n o víi nh÷ng chç bÞ mÊt mÇm víi kho¶ng c¸ch kh¸ xa (trªn 60cm).Yªu cÇu dinh d−ìng cña c©y mÝa : Trong thêi kú sinh tr−ëng dinh d−ìng.NÕu cã hom gièng tèt th× nªn trång víi mËt ®é bao nhiªu.NÕu mÇm qu¸ d y cã cÇn thiÕt ph¶i tØa bít kh«ng? t¹i sao? . träng l−îng th©n v n¨ng suÊt mÝa.NÕu thiÕu mÇm ph¶i thóc mÝa ®Î b»ng c¸ch n o. chÊt dinh d−ìng quyÕt ®Þnh ®Õn c¸c yÕu tè cÊu th nh n¨ng suÊt nh−: MËt ®é c©y h÷u hiÖu. MÝa l c©y cao s¶n. . ®iÒu n o trong hai yÕu tè sau sÏ quan träng h¬n: Sù ph©n bè ®Òu cña c¸c mÇm trªn r nh mÝa.ebook. kÕt hîp víi viÖc bãc l¸ ch©n chuÈn bÞ cho vun gèc. C¸c mÇm tËp trung víi mËt ®é cao nh−ng kh«ng ®ång ®Òu.-§Þnh mÇm: Khi mÝa cã 1-2 lãng.Th¶o luËn chung: .vn . h m l−îng ®−êng. c¸c mÇm gi yÕu (biÖn ph¸p n y chØ dïng cho nh÷ng n¬i thõa lao ®éng v cã thÓ sö dông mÇm c¾t l m thøc ¨n cho tr©u.MËt ®é c©y khi kÕt thóc n¶y mÇm kho¶ng bao nhiªu l hîp lý v cã hiÖu qu¶ cao. c¸c t¹p chÊt v ¶nh h−ëng ®Õn c¶ vô mÝa gèc n¨m sau. .T¹i sao khi mÝa cã 1-2 lãng. c¾t bá c¸c mÇm thõa. .V o thêi kú n¶y mÇm cña c©y mÝa. T¨ng h m l−îng ®−êng T¨ng ®é ph× nhiªu cña ®Êt. . . cã thêi gian sinh tr−ëng kÐo d i 10-15 th¸ng nªn yªu cÇu dinh d−ìng cao h¬n c¸c c©y kh¸c. bß). chÊt dinh d−ìng chi phèi thêi gian chÝn.edu. 3.

. chÊt ®Êt. Mçi thêi kú sinh tr−ëng. ph©n chuång l d¹ng phæ biÕn nhÊt.Ph©n chuång. l©n. c¸ch bãn ph©n .edu. VÊn ®Ò dinh d−ìng kho¸ng v kü thuËt bãn ph©n cho mÝa ® ®−îc nghiªn cøu nhiÒu v cho nh÷ng kÕt qu¶ phong phó nh−ng ch−a ®i tíi sù thèng nhÊt chung. l¸) cÇn ph¶i sö dông l−îng ph©n nh− sau: . mÝa hÊp thô Kali nhiÒu nhÊt. ph©n h÷u c¬ cßn cã t¸c dông kh¸c m kh«ng lo¹i ph©n n o cã ®−îc. Ngo i viÖc cung cÊp dinh d−ìng cho mÝa.Ph©n Kali nguyªn chÊt : 200-270kg.Thêi kú ®Î nh¸nh v ®Çu thêi kú v−¬n cao mÝa yªu cÇu nhiÒu nhÊt l kali råi ®Õn l©n v ®¹m. nh−ng ph©n h÷u c¬ chiÕm vÞ trÝ h ng ®Çu. . ph©n ñ: L hai lo¹i ph©n chñ lùc cña ph©n h÷u c¬. T¨ng l−îng mïn trong ®Êt l m ®Êt cã cÊu t−îng tèt. ®ã l : T¹o sù tho¸ng khÝ gióp bé rÔ ph¸t triÓn m¹nh.Ph©n L©n nguyªn chÊt : 8—170kg.vn . c¸ biÖt 280kg/ha. a. Th«ng th−êng muèn cã 100 tÊn mÝa c©y (Kh«ng kÓ ®ät.Thêi kú chÝn (tÝch luü ®−êng) mÝa yªu cÇu theo thø tù §¹m. khÝ hËu kh¸c nhau cÇn t×m hiÓu c¸ch bãn riªng cña m×nh nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt.Thêi kú mÇm non (1-5 l¸ thËt) mÝa yªu cÇu nhiÒu nhÊt ®¹m råi tíi kali v l©n. 2. thêi vô trång. Trong ph©n h÷u c¬ ph¶i ®Æc 18 http://www.ebook. . Gi÷ Èm tèt cho rÔ. kali. gia ®×nh n o còng cã nh−ng sè l−îng bÞ h¹n chÕ bëi sè ®Çu gia sóc nªn khã cã thÓ tho¶ m n nhu c©ï ®−îc.. §iÒu kiÖn thuËn lîi l tõ l©u nh©n d©n ta ® cã tËp qu¸n canh t¸c v kinh nghiÖm sö dông ph©n h÷u c¬ bãn cho mÝa. mçi ®Þa ph−¬ng cã ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai. c¸ biÖt 330kg/ha.Trong suèt qu¸ tr×nh sinh tr−ëng. Ngßai ra chóng t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho vi sinh vËt ®Êt ph¸t triÓn. c©y mÝa cÇn l−îng dinh d−ìng kh¸c nhau c¶ vÒ chñng lo¹i v khèi l−îng: . sau ®ã ®Õn ®¹m råi ®Õn l©n. V× vËy. .Ph©n §¹m nguyªn chÊt : 80-180kg. c¸ biÖt 180kg/ha. l m t¨ng ®é ph× cña ®Êt. L−îng chÊt dinh d−ìng ®−îc hÊp thô cña mÝa phô thuéc v o gièng mÝa. . VÒ khèi l−îng dinh d−ìng th× thêi kú v−¬n lãng sö dông nhiÒu chÊt dinh d−ìng nhÊt. Cã axÝt HumÝc cã t¸c dông kÝch thÝch bé rÔ ph¸t triÓn. Ph©n bãn h÷u c¬ : Ph©n bãn cho mÝa cã nhiÒu lo¹i. ph¸t triÓn.

-ChÕ biÕn t¹i ruéng: Chän vÞ trÝ thÝch hîp ë mét gãc ruéng l m hè ñ ph©n.vn .biÖt quan t©m ®Õn ph©n ñ. b. thóc 1/3 khi vun lÇn thø nhÊt lóc mÝa b¾t ®Çu cã lãng. ng−êi ta cã thÓ bãn tõ 100-250kg ®¹m nguyªn chÊt cho 1ha. §¹m tham gia v o c¸c AxÝt amin v Protein trong c©y mÝa. Cø xÕp mét líp l¸ d y 10-15cm l¹i r¾c mét líp ph©n chuång l m men. Th«ng th−êng bãn 1 kg ®¹m nguyªn chÊt cã thÓ cho 400-500kg mÝa nguyªn liÖu. võa chñ ®éng ch¨m sãc.Trång xen ph©n xanh gi÷a hai h ng mÝa: Khi mÝa cã lãng th× nhæ to n bé c©y ph©n xanh tÊp v o gèc mÝa khi vun vång lÇn 1. khi ph©n xanh ® ®¹t s¶n l−îng chÊt xanh cao nhÊt th× c y vïi to n bé ®Ó l m ph©n tr−íc khi trång mÝa. giÉm chÆt. sau ®ã gi¶m dÇn. phñ ®Êt d y 7-10cm. c¸ch n y tèn nhiÒu c«ng søc nh−ng chãng th nh ph©n h¬n v chÊt l−îng còng tèt h¬n. PhÇn lín ®¹m ®−îc chøa trong c¸c tÕ b o sinh tr−ëng. ®¹m tËp trung ë phÇn ngän nhiÒu h¬n c¶. t−íi ®ñ Èm. ChÕ biÕn t¹i nh : C¸c gia ®×nh cã nh©n lùc th× thu l¸ vÒ nh l m chÊt ®én chuång cho gia sóc.edu. Mçi ha trång mÝa nªn cã 10-20 tÊn ph©n chuång hoÆc ph©n ñ.Trång mét vô ph©n xanh gi÷a hai chu kú trång mÝa: Tuú ®iÒu kiÖn cña tõng n¬i m chän c©y ph©n xanh n o cho thÝch hîp. . cã hai c¸ch trång v bãn ph©n xanh cho mÝa: . Tuú theo lo¹i ®Êt. xong nã gi÷ vai trß rÊt quan träng víi n¨ng suÊt v chÊt l−îng mÝa. Bãn ph©n ®¹m cho mÝa : §¹m chØ chiÕm 1% tæng träng l−îng chÊt kh« trong c©y mÝa khi thuÇn thôc. ñ t¹i ruéng tiÕt kiÖm ®−îc chi phÝ vËn chuyÓn. dÔ l m. H m l−îng ®¹m trong c©y th−êng ®¹t møc tèi ®a khi c©y mÝa ®−îc 1 th¸ng tuæi. gièng mÝa v môc tiªu n¨ng suÊt. thuËn lîi v dÔ ¸p dông trªn diÖn tÝch réng ®èi víi mÝa. sau ®ã phñ kÝn ®Êt c ng d y c ng tèt. NÕu tËn dông ®−îc ho n to n l¸ t−¬i v mét phÇn l¸ kh« khi thu ho¹ch th× cã thÓ chÕ biÕn ®−îc 10-15 tÊn ph©n ñ/ha. c ng chãng th nh ph©n. xíi x¸o. Trong c©y mÝa. Chóng ta ph¶i lÊy chÊt h÷u c¬ tõ c©y mÝa tr¶ l¹i ruéng mÝa. 19 http://www. bãn thóc ph©n theo ®óng quy tr×nh.ebook. Cø l m tiÕp tôc nh− vËy cho tíi khi ®Çy hè. nªn trång xen c¸ch h ng ®Ó võa cã ph©n xanh. cã thÓ bãn lãt to n bé hay bãn lãt 2/3. 3. võa cho nhiÒu chÊt xanh l¹i võa chi phÝ Ýt nhÊt. Ph©n xanh: L nguån ph©n h÷u c¬ rÎ tiÒn. phÇn ®èt cã nhiÒu ®¹m h¬n phÇn lãng.

4. h m l−îng l©n trong n−íc mÝa gi¶m g©y trë ng¹i cho viÖc l¾ng trong n−íc mÝa khi chÕ biÕn ®−êng ThiÕu l©n l m h m l−îng Kali trong tro cña c©y mÝa thÊp. bãn ph©n ®¹m v o r nh c y sau ®ã lÊp ®Êt l¹i. NÕu qu¸ thõa ®¹m l¸ cã m u xanh thÉm. l©n tËp trung ë nh÷ng bé phËn ho¹t ®éng m¹nh nhÊt. gióp cho c¸c bé phËn cña c©y ph¸t triÓn. c©y yÕu ít. c©y h÷u hiÖu thÊp. sè l¸ Ýt. thiÕu l©n l m gi¶m th nh phÇn ho¸ häc trong c©y mÝa. cã thÓ bãn kÕt hîp víi vun gèc. §ñ l©n sÏ ph¸t huy ®−îc hiÖu qu¶ t¸c dông cña §¹m v Kali.vn . gi¶m chiÒu d i v ®−êng kÝnh cña th©n. Trong c©y mÝa. HiÖu suÊt sö dông l©n cña mÝa v o kháang 10-20%. thiÕu l©n mÝa ®Î nh¸nh chËm. nhiÔm s©u bÖnh nÆng. sÏ cho n¨ng suÊt v phÈm chÊt cao (h m l−îng ®−êng cao). *Ph−¬ng ph¸p bãn ph©n ®¹m: . 20 http://www. nã cã mÆt ë phÇn lín c¸c tæ chøc tÕ b o sinh tr−ëng. h m l−îng ®−êng thÊp. l©n v kali theo tû lÖ 2-1-2 hay 2-1-1. L©n chØ cã t¸c dông kÝch thÝch chø kh«ng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn h m l−îng ®−êng v tèc ®é tÝch luü ®−êng. Nh−ng ®Ó thiÕu nhiÒu l©n th× kh«i phôc l¹i sÏ rÊt khã kh¨n v ®ßi hái l−îng l©n rÊt lín.Ph©n ®¹m cã thÓ bãn lãt to n bé (bãn 1 lÇn) hay bãn th nh 2-3 lÇn (lãt v thóc). ®Î Ýt. ThiÕu l©n l m gi¶m tèc ®é t¨ng tr−ëng.edu.5 tÝnh theo l−îng nguyªn chÊt. Khi bãn ®¹m cÇn n¾m v÷ng c¸c nguyªn t¾c sau ®©y: Bãn ngÇm v bãn s©u ®Ó h¹n chÕ l−îng ®¹m bÞ mÊt do bèc h¬i v röa tr«i. tèc ®é ra l¸ v v−¬n cao chËm l¹i. gi¶m tèc ®é h×nh th nh l¸ v h×nh th nh c¸c lãng mÝa.ThiÕu ®¹m l m mÝa cã m u v ng nh¹t. thËm chÝ kh«ng ®Î ®−îc.. bé rÔ sinh tr−ëng kÐm v v ng¾n. c©y nhá. nh÷ng l¸ cã nhiÒu l©n ho¹t ®éng quang hîp cao h¬n nh÷ng l¸ Ýt l©n. dÔ ®æ ng¶. ng−îc l¹i h m l−îng silÝc l¹i t¨ng lªn.ebook. NÕu bãn l m 2-3 lÇn th× mçi lÇn bãn ph¶i c y ra. th«ng th−êng Ýt cã tr−êng hîp sau v i ba vô trång trät m mÝa cã thÓ hót kiÖt l©n trong ®Êt. sím b−íc v o giai ®o¹n tÝch luü ®−êng. kh«ng ¨n s©u ®−îc do ®ã kÐm kh¶ n¨ng chÞu h¹n. ThiÕu ®¹m mÝa sÏ thÊp c©y. L©n cã ¶nh h−ëng lín tíi sù ®Î nh¸nh v ph¸t triÓn cña bé rÔ.Bãn ph©n l©n cho mÝa : L©n gióp cho viÖc t¹o th nh Protein cã mÆt trong nh©n tÕ b o v gÇn nh− kiÓm so¸t phÇn lín c¸c ho¹t ®éng cña tÕ b o. tuyÖt ®èi kh«ng bãn ®¹m trªn mÆt ®Êt. l¸ nhanh gi . l m cho mËt ®é mÇm v mËt ®é c©y h÷u hiÖu thÊp. Ruéng mÝa thiÕu l©n l m sè l¸ xanh Ýt. mïa kh« l¸ chãng hÐo v sinh tr−ëng kÐm. Bãn c©n ®èi gi÷a ®¹m. l chÊt c¬ b¶n gióp cho sù ph©n chia tÕ b o. Cã thÓ chäc hèc ®Ó bá ®¹m råi lÊp ®Êt l¹i. KÕt thóc bãn ®¹m tr−íc khi thu ho¹ch sím ®Ó khái ¶nh h−ëng tíi h m l−îng ®−êng. chÝn chËm h¬n b×nh th−êng. ë c¸c bé phËn non cña c©y mÝa.

chÞu h¹n yÕu . To n bé ph©n l©n chØ dïng ®Ó bãn lãt lóc trång mÝa (bãn lÇn 1) hoÆc sö lý mÝa gèc. chøng minh ®−îc mét c¸ch t−êng tËn c¸c c¬ chÕ ho¹t ®éng cña kali trong c©y mÝa. n¨ng suÊt mÝa c©y cao h¬n so víi thiÕu kali.. c¸c bé phËn non. lín h¬n c¶ ®¹m v l©n. l©n nung ch¶y hay phèt ph¸t néi ®Þa. HiÖn t−îng óa v ng b¾t ®Çu tõ ngän l¸ sau lan xuèng gi÷a l¸. Th«ng th−êng ng−êi ta bãn l©n cho mÝa t¬ nhiÒu h¬n v× mÝa gèc ®−îc sö dông tån d− cña l©n ë mÝa t¬. Kali kh«ng tham gia v o cÊu tróc tÕ b o nh−ng l¹i rÊt cÇn trong qu¸ tr×nh h×nh th nh tÕ b o. H m l−îng kali ë bóp non ®Õn 5. ®Î nhiÒu. l m nhiÖm vô xóc t¸c trong nhiÒu ho¹t ®éng sinh lý. trong qu¸ tr×nh tæng hîp Pr«tein.edu. §Êt h¬i chua bãn thø n o còng ®−îc §Êt chua (PH nhá h¬n 5. t¨ng h m l−îng Xelluloza trong c©y mÝa. II. kÝch th−íc cña l¸ gi¶m.ebook. CÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh ®ång ho¸ C¸cbon khi quang hîp. dÔ chÕ biÕn h¬n. l m gi¶m xu thÕ hÐo rò. t¨ng kh¶ n¨ng chèng h¹n v chèng ®æ cho c©y. mÝa cÇn mét l−îng kali rÊt lín. Bãn Kali ®Çy ®ñ. m míi chØ thÊy ®−îc tÇm quan träng kh«ng thÓ thiÕu cña nã ®èi víi c©y mÝa. sinh ho¸ cña c©y mÝa.75%.vn . BiÓu hiÖn ®Æc tr−ng cña thiÕu Kali l : C¸c l¸ chuyÓn sang m u v ng. C©y mÝa cÇn nhiÒu kali nh−ng kali kh«ng ph¶i l th nh phÇn tham gia cÊu tróc tÕ b o. phÇn gi÷a l¸ t¹o th nh h×nh ch÷ V. kali chØ tham gia v o th nh phÇn c¸c men. §Õn nay ng−êi ta vÉn ch−a hiÓu hÕt. bÖnh. phÈm chÊt kÐm. c©n ®èi víi ®¹m v l©n l m cho mÝa sinh tr−ëng m¹nh. Kali l m cøng c¸c tæ chøc tÕ b o. Ph©n Kali v c¸ch bãn : Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. sù mÊt m¸t do röa tr«i kh«ng ®¸ng kÓ.. c¸c tæ chøc sinh tr−ëng. Kali gi÷ vai trß quan träng trong viÖc vËn chuyÓn Protein v ®−êng. Còng cã thÓ bãn l m 2-3 lÇn: 1 lÇn bãn lãt v 1 lÇn bãn thóc lóc mÝa ®Î nh¸nh hoÆc vun lÇn 1 hay lÇn 2. gi÷ sù c©n b»ng n−íc trong c©y. cßn ë lãng chØ kho¶ng 0. Gi÷a hai phÇn l¸ kh« v t−¬i cã mét ®−êng ranh giíi m u v ng. Trong c©y mÝa. t¨ng kh¶ n¨ng chèng ®æ. rÖp. n¨ng suÊt mÝa c©y thÊp.. ThiÕu Kali mÝa sÏ ®Î Ýt hoÆc kh«ng ®Î ®−îc nÕu thiÕu nghiªm träng. PhÈm chÊt mÝa tèt. Bãn thõa Kali.5) bãn l©n nung ch¶y. bé rÔ ph¸t triÓn tèt v tÝch luü ®−êng sím h¬n. Ngän l¸ bÞ kh« dÇn xuèng hai r×a. dÔ nhiÔm s©u.Cã thÓ bãn l©n ë 3 d¹ng: L©n Supe. ThiÕu Kali bé rÔ ph¸t triÓn kÐm.7%. kali tËp trung ë l¸. Tuú theo ®Êt m chän lo¹i ph©n l©n thÝch hîp: §Êt trung tÝnh hoÆc kiÒm nªn bãn Supe l©n. ®Êt cã thÓ gi÷ l¹i phôc vô cho vô sau. chèng s©u bÖnh . C©u hái th¶o luËn : 21 http://www. 5. Kali nªn bãn lãt to n bé (bãn 1 lÇn) khi trång..

§Ó cã hÖ thèng canh t¸c hîp lý còng cÇn nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p kü thuËt ®¬n lÎ ®Ó th¨m dã ph¶n øng cña c©y trång v dÞch h¹i.ebook.Xem xÐt ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ®¹m ®Õn sinh tr−ëng. nh−ng nÕu kh«ng ®Æt c¸c biÖn ph¸p n y trong mét hÖ thèng canh t¸c tæng hîp mét c¸ch hîp lý th× ph¶n øng cña dÞch h¹i cã thÓ sÏ cho mét kÕt qu¶ kh«ng mong muèn.Nªu triÖu trøng cña c©y mÝa thiÕu ®¹m. bãn trong têi kú n o cã hiÖu qu¶. ph©n bãn . 22 http://www.edu.BiÓu hiÖn ®Æc tr−ng cña c©y mÝa thiÕu Kali. Ph¹m vi cña thÝ nghiÖm n y l th¨m dß liÒu l−îng ®¹m hîp lý víi tõng ®Þa ph−¬ng. ThÝ nghiÖm : “¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ®¹m ®Õn ph¶n øng cña dÞch h¹i v hiÖu qu¶ kinh tÕ trªn mÝa. gièng mÝa. 2.. . 3. . ..Xem xÐt ph¶n øng cña dÞch h¹i trong c¸c liÒu l−îng ®¹m kh¸c nhau. .Néi dung v ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm: ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn h nh trªn mÝa ROC1 hay ROC10 trång theo quy tr×nh ® ®Þnh s½n.Ph©n l©n ®ãng vai trß quan träng nhÊt trong giai ®o¹n sinh tr−ëng n o cña c©y mÝa. . . .Ph©n Kali gi÷ vai trß quan träng nhÊt trong giai ®o¹n ph¸t triÓn n o cña c©y mÝa.Thêi kú sinh tr−ëng n o cña c©y mÝa cÇn nhiÒu chÊt dinh d−ìng nhÊt? . . thÝ nghiÖm ®−îc theo dâi trän 1 vô.§Æt vÊn ®Ò : Cã rÊt nhiÒu biÖn ph¸p n«ng häc ®Ó thóc ®Èy n¨ng suÊt. phÈm chÊt cña c©y mÝa: Thêi vô.Nªu t¸c dông cña viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ chÊt dinh d−ìng trong s¶n xuÊt mÝa.BiÖn ph¸p bãn víi mçi lo¹i ph©n bãn nh− thÕ n o.HiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c liÒu l−îng ®¹m kh¸c nhau. liÒu l−îng tèt nhÊt ®èi víi tõng ®Þa ph−¬ng. .Nªu vai trß cña ph©n h÷u c¬.vn . .Tû lÖ N:P:K nh− thÕ n o l hîp lý v cã hiÖu qu¶ III..Trong s¶n xuÊt th−êng dïng lo¹i ph©n h÷u c¬ n o? C¸c biÖn ph¸p chÕ biÕn ph©n h÷u c¬ cã hiÖu qu¶ cao. n−íc t−íi. ph¸t triÓn cña c©y mÝa trong tõng giai ®o¹n.ThÝ nghiÖm gåm 4 c«ng thøc: C«ng thøc 1: NÒn + Kh«ng bãn ®¹m (®èi chøng) C«ng thøc 2: Nªn + 300kg urª/ha. .L−îng ®¹m bãn l bao nhiªu.” 1.Môc ®Ých : . .

5. *C¸c yÕu tè cÊu th nh n¨ng suÊt v n¨ng suÊt mÝa.N¶y mÇm ré: Khi sè mÇm n¶y ®¹t 50% sè mÇm cao nhÊt. +Thêi kú c©y con: TÝnh tõ khi 10% sè mÇm cã 1 l¸ thËt ®Õn khi 50% sè c©y cã 5 l¸ thËt. Chó ý: NÕu ruéng mÝa ® bãn lãt mét phÇn ph©n ®¹m th× cã thÓ coi ®ã l nÒn chung. -B¾t ®Çu ®Î nh¸nh: 10% sè c©y ®Î nh¸nh. C¸c lo¹i ph©n bãn kh¸c gi÷ nguyªn theo quy tr×nh. thêi gian theo dâi theo c¸c kú häc.vn . -§Î ré: Trªn 30% sè c©y ®Î nh¸nh.ChØ tiªu theo dâi : *Theo dâi c¸c chØ tiªu sinh tr−ëng: §éng th¸i ®Î nh¸nh ë c¸c liÒu l−îng ®¹m kh¸c nhau.C«ng thøc 3: Nªn + 400kg urª/ha.edu. diÖn tÝch mçi « thÝ nghiÖm 2 20m (cã thÓ quy theo mÐt d i cña r nh mÝa).ebook. ChiÒu d i v chiÒu réng l¸ (®o chç réng nhÊt cña l¸) ë thêi kú sinh tr−ëng m¹nh nhÊt cña c©y mi¸. Ph−¬ng ph¸p theo dâi mét sè chØ tiªu sinh tr−ëng cña c©y mÝa: + Thêi kú n¶y mÇm: Chia th nh 3 thêi kú nhá: . Theo dâi 10 c©y cè ®Þnh (cã ®¸nh dÊu) trong mçi lÇn nh¾c l¹i. . 4. tû lÖ ®Î nh¸nh: TÝnh tõ khi 10% sè c©y ®Î tíi lóc to n bé ruéng mÝa b¾t ®Çu cã lãng. *Theo dâi diÔn biÕn cña s©u h¹i v thiªn ®Þch ë c¸c liÒu l−îng ®¹m kh¸c nhau. . *MËt ®é c©y h÷u hiÖu thêi kú chÝn c«ng nghiÖp. mçi c«ng thøc nh¾c l¹i 3 lÇn. +Thêi kú ®Î nh¸nh.Cuèi n¶y mÇm: Khi sè mÇm ®¹t 80% sè mÇm cao nhÊt.B¾t ®Çu n¶y mÇm: Khi cã 10% sè mÇm n¶y so víi sè mÇm n¶y cao nhÊt trong ruéng mÝa. C¸c c«ng thøc ®−îc bè trÝ th nh c¸c « thÝ nghiÖm. 23 http://www. . *Theo dâi bÖnh: Thêi kú xuÊt hiÖn bÖnh v tû lÖ bÖnh cao nhÊt.C¸ch bãn: Bãn thóc l m 2 lÇn: LÇn 1: Thêi kú ®Î nh¸nh (50%) LÇn 2: §Çu thêi kú v−¬n cao (50%). theo dâi h ng tuÇn ®Õn lóc sè nh¸nh kh«ng t¨ng n÷a. C«ng thøc 4: Nªn + 500kg urª/ha. §éng th¸i t¨ng tr−ëng chiÒu cao.

+Tû lÖ ®Î nh¸nh tõng thêi kú (%) = Tæng sè c©y tÝch luü . s¶n l−îng sau n y. thêi kú n y th−êng kÐo d i 30-60 ng y sau trång. +Träng l−îng c©y: Khi thu ho¹ch lÊy ë c¸c ®iÓm ®¹i diÖn sè l−îng c©y nhÊt ®Þnh.§¸nh gi¸ líp häc. +C©y h÷u hiÖu: Nh÷ng c©y cao trªn 1m cã thÓ Ðp ®−êng ®−îc (kh«ng kÓ c©y chÕt kh«) ®Òu tÝnh l c©y h÷u hiÖu.ebook. Khi tÝnh chiÒu cao ph¶i céng thªm chiÒu d i cäc tre. §Ó viÖc theo dâi ®−îc chÝnh x¸c nªn dïng cäc tre d i 3050cm c¾m v o gèc.thu mÉu.Th¶o luËn HÖ sinh th¸i.vn . søc n¶y mÇm tèt. n¶y mÇm c ng tèt v× trong hom cã ®ñ chÊt dinh d−ìng v n−íc cung cÊp cho qu¸ tr×nh n¶y mÇm. . ®−êng kÝnh th©n mÝa.Giíi thiÖu néi dung kú häc. sau khi vun vång ®o tõ ®Ønh cäc. .§iÒu tra HÖ sinh th¸i . n¶y ®Òu.edu. Mçi th¸ng theo dâi ®o tõ 1-2 lÇn. rót ng¾n thêi gian n¶y mÇm. . . . N¶y mÇm chÝnh l thêi kú l m c¬ së cho sù sinh tr−ëng cña c©y con v liªn quan mËt thiÕt tíi sè c©y h÷u hiÖu. Cã nhiÒu yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn sù n¶y mÇm: Hom gièng to. §ßi hái cña thêi kú n y l tû lÖ n¶y mÇm cao.Gi¶i lao . n¨ng suÊt. chiÒu cao. Bãn ®¹m cho mÝa chuÈn bÞ lÊy gièng cã thÓ l m t¨ng tû lÖ n¶y mÇm. Träng l−îng c©y = Tæng träng l−îng thu vÒ Tæng sè c©y Kú thø n¨m : .trß ch¬i “T u ®¾m”.sè c©y mÑ x 100 Sè c©y mÑ +ChiÒu cao v tèc ®é t¨ng tr−ëng: Sau khi kÕt thóc ®Î nh¸nh b¾t ®Çu theo dâi sù v−¬n cao.L m v theo dâi thÝ nghiÖm. tÝnh träng l−îng trung b×nh.C¸c thêi kú sinh tr−ëng chÝnh cña c©y mÝa. Tèc ®é sinh tr−ëng b»ng chiÒu cao lÇn ®o sau trõ chiÒu cao lÇn ®o tr−íc (cm). 24 http://www.VÏ . §Õm trªn to n « thÝ nhiÖm råi suy ra Ha. néi dung häc kú tíi. .Thêi kú n¶y mÇm: TÝnh tõ khi ®Æt hom tíi khi kÕt thóc n¶y mÇm (khi mÝa cã 3-4 l¸ thËt). I.-Cuèi ®Î: Khi cã trªn 50% sè c©y ®Î. tÝnh tõ gèc th©n (chç mÇm mäc ra tõ hom mÝa) tíi vai l¸.C¸c thêi kú sinh tr−ëng chÝnh cña c©y mÝa : 1.

mÝa ®Î c ng khoÎ. sè nh¸nh h÷u hiÖu t¨ng theo l−îng ®¹m bãn. tèi thiÓu ph¶i trªn 0 15 C. trång n«ng mÝa ®Î khoÎ h¬n trång s©u. nh−ng khi v−ît qu¸ møc thÝch hîp th× kh«ng cßn hiÖu qu¶ n÷a..Thêi kú ®Î nh¸nh: TÝnh tõ khi mÝa b¾t ®Çu ®Î nh¸nh ®Õn khi kÕt thóc ®Î. Thêi kú n y c©y sinh tr−ëng chËm. l m cá.. liªn quan trùc tiÕp tíi tû lÖ c©y h÷u hiÖu sau n y. Èm ®é ®Êt ®¹t 60% l ®−îc. Nh÷ng nh¸nh ®Î muén do kh«ng ®ñ thêi gian sinh tr−ëng. b¶n th©n nh÷ng nh¸nh n y còng mang c¸c ®èt mäc xÝt nhau. l¹i bÞ c©y mÑ v nh÷ng nh¸nh ®Î sím c¹nh tranh (dinh d−âng. 3. Thêi kú ®Î nh¸nh cã vÞ trÝ quan träng. Èm ®é 70-80% ®é Èm tèi ®a cña ®Êt. thêi kú n y b¾t ®Çu tõ khi mÝa cã 5-6 l¸ thËt ®Õn khi b¾t ®Çu cã lãng (8-10 l¸ thËt). NhiÖt ®é thÝch hîp cho sù ®Î nh¸nh kho¶ng 25-300C. RÔ c©y b¾t ®Çu ph¸t triÓn tõ khi mÝa cã 2 l¸ thËt v dÇn dÇn thay thÕ rÔ hom l m nhiÖm vô cung cÊp n−íc v dinh d−ìng cho c©y. Mét sè mÇm ë d−íi mÆt ®Êt trªn th©n c©y mÑ ph¸t triÓn th nh nh¸nh cÊp 1. chanh chÊp n−íc v ¸nh s¸ng v× vËy cÇn chó träng xíi x¸o.edu. tõ ®ã t¹o rÔ míi v nh¸nh míi th nh nh¸nh cÊp 2. c−êng ®é ¸nh s¸ng c ng m¹nh. Bãn ®¹m sím thóc ®Èy ®Î nh¸nh sím. Thêi kú n y yªu cÇu nhiÖt ®é cao h¬n thêi kú n¶y mÇm. Thêi kú c©y con mÝa dÔ bÞ cá d¹i lÊn ¸t. sù tho¸t h¬i n−íc thÊp nªn nhu cÇu vÒ n−íc kh«ng cao. Kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c nh¸nh con sau n y ®Òu trë th nh c©y h÷u hiÖu. l thêi kú quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt.Hom b¸nh tÎ n¶y mÇm tèt h¬n hom gi . ¸nh s¸ng l yÕu tè t¸c ®éng m¹nh tíi sù ®Î nh¸nh. CÇn tØa bá nh÷ng nh¸nh muén ®Ó tËp trung dinh d−ìng cho nh¸nh h÷u hiÖu. NhiÖt ®é thÝch hîp nhÊt cho mÝa n¶y mÇm l 23-30oC. mçi ng y 10 giê chiÕu s¸ng mÝa sÏ ®Î khoÎ nhÊt. v−¬n cao: §©y l thêi kú quan träng nhÊt. Thêi gian chiÕu s¸ng cã liªn quan chÆt chÏ tíi sè nh¸nh ®Î. Thêi kú n y b¾t ®Çu tõ khi mÝa cã mét v i ®èt ®Çu tiªn cho tíi khi mÝa gi¶m sinh tr−ëng hay h×nh th nh hoa. råi cÊp 3 . ¸nh s¸ng) nªn th−êng trë nªn v« hiÖu. 4. §é Èm yªu cÇu ®Ó hom mÝa n¶y mÇm thÊp h¬n c¸c lo¹i h¹t v× trong mÝa cã h m l−îng n−íc cao. Thêi vô trång l t¸c ®éng tæng hîp cña c¸c yÕu tè sinh th¸i ®Õn sù ®Î nh¸nh cña c©y mÝa.vn . hom ng¾n n¶y mÇm tèt h¬n hom d i (nªn trång hom ng¾n cã tõ 2-3 mÇm). 25 http://www. Kho¶ng c¸ch h ng réng mÝa ®Î khoÎ h¬n h ng hÑp. Tuú theo mËt ®é trång m tû lÖ nh¸nh con sÏ ®¹t tõ 30-50% so víi sè c©y h÷u hiÖu khi thu ho¹ch.Thêi kú v−¬n lãng.Thêi kú c©y con: TÝnh tõ khi c©y cã l¸ thËt thø nhÊt ®Õn lóc phÇn lín sè c©y trong ruéng cã 5 l¸ thËt. 2.ebook.

L−îng ®−êng trong th©n t¨ng tíi khi l−îng ®−êng ë ngän t−¬ng ®−¬ng ë gèc l lóc mÝa chÝn ho n to n. Thêi kú n y cã nh÷ng biÓu hiÖn ®Æc tr−ng nh−: .C¸c lãng ng¾n dÇn. 26 http://www. v× môc ®Ých chÝnh cña ta l lÊy ®−êng chø kh«ng ph¶i lÊy hoa hay lÊy h¹t. ng−êi ta th−êng chän nh÷ng gièng kh«ng ra hoa hay bè trÝ thêi vô trång mÝa trèn cê. n¨ng l−îng ¸nh s¸ng mÆt trêi t¨ng lªn.edu. c¸c l¸ ng¾n l¹i v mäc xÝt nhau. bé l¸ lóc n y gåm kho¶ng 10 l¸ xanh ph¸t triÓn ho n chØnh nh−ng ë ngän vÉn cßn 7 l¸ non cuén trßn chuÈn bÞ thay thÕ nh÷ng l¸ gi kh¸c. Thêi kú n y cã thÓ kÐo d i 7-9 th¸ng. l¸ chuyÓn tõ xanh thÉm sang m u xanh l¸ gõng. chØ sè diÖn tÝch l¸ v tèc ®é v−¬n cao ®Òu ®¹t møc tèi ®a. 6.Thêi kú chÝn sinh lý. NÕu ®iÒu kiÖn m«i tr−êng ë mét thêi ®iÓm n o ®ã cña thêi kú v−¬n cao kh«ng thuËn lîi sÏ l m gi¶m chiÒu d i v ®−êng kÝnh th©n cña mét sè lãng m sau ®ã nÕu gÆp ®iÒu kiÖn thuËn lîi còng kh«ng thÓ cøu ®−îc. tèc ®é t¨ng tr−ëng chØÒu cao cã thÓ ®¹t 10-50cm /th¸ng. c©y mÝa sinh tr−ëng nhanh. Ngo i ra.M u s¾c l¸ nh¹t dÇn.§é Èm ®Êt gi¶m . Thêi gian xuÊt hiÖn cña 1 l¸ míi thay ®æi tõ 1-3 tuÇn tuú theo nhiÖt ®é.Thêi tiÕt kh« hanh . Trong thùc tÕ. th©n d i ra. rÎ tiÒn nhÊt ®Ó t¨ng n¨ng suÊt mÝa. ¸nh s¸ng ®Çy ®ñ l biÖn ph¸p quan träng nhÊt. Thêi kú n y ®ßi hái c¸c ®iÒu kiÖn sau: . n¨ng suÊt sÏ gi¶m sót.ebook. . Thêi kú n y c ng kÐo d i c ng cã lîi cho n¨ng suÊt. ë thêi kú n y ®−êng kÝnh th©n.vn . . Nh÷ng th¸ng v−¬n m¹nh cã thÓ ®¹t 6080cm/th¸ng.Biªn ®é nhiÖt ®é gi÷a ng y v ®ªm lín. Trong thêi kú n y. muén h¬n hoÆc kh«ng xuÊt hiÖn. hiÖu qu¶ sö dông ®é ph× cña ®Êt ®ai. cã l−îng m−a lín. vÊn ®Ò cung cÊp ®Çy ®ñ chÊt dinh d−ìng v kh«ng khÝ cho bé rÔ còng cã t¸c dông lín ®Õn n¨ng suÊt. ph©n bãn. bé l¸ ® ph¸t triÓn ®Çy ®ñ. do bé rÔ. 4. kÕt qu¶: Thêi kú n y cã thÓ trïng víi thêi kú chÝn c«ng nghiÖp. Thêi kú n y. tèc ®é sinh tr−ëng cña th©n gi¶m. ra ho¸. Bè trÝ thêi vô sao cho thêi kú n y trïng víi c¸c th¸ng nhiÖt ®é cao (trªn 0 21 C).Thêi kú chÝn c«ng nghiÖp: Cßn gäi l thêi kú tÝch luü ®−êng. . b¾t ®Çu tõ cuèi thêi kú v−¬n lãng ®Õn khi thu ho¹ch hay tíi khi h m l−îng ®−êng trong th©n gi¶m.§Ønh sinh tr−ëng cña mÝa ph©n ho¸ th nh nh÷ng lãng v ®èt kÕ tiÕp nhau. c¸ biÖt cã tr−êng hîp sím h¬n.NhiÖt ®é kh«ng khÝ thÊp. c¸c ho¹t ®éng sinh lý cña c©y ®¹t tíi ®Ønh cao.

Th¶o luËn HÖ sinh th¸i. Khi tr¶ tiÒn «ng ta ®−a ra tê 20 ng n. 2. B i häc thùc tÕ: 27 http://www. do kh«ng cã tiÒn lÎ nªn «ng b¸n giÇy B ph¶i sang cöa h ng «ng C ®Ó ®æi. ai mÊt v sè tiÒn ®−îc.Thu mÉu. néi dung häc kú tíi. Sau khi «ng A ®i. .§Æc ®iÓm thùc vËt häc cña c©y mÝa. Gi¶i lao . Sau ®ã «ng tr¶ l¹i 8 ng n tiÒn thõa cho «ng A.Gi¶i lao .Trß ch¬i “Mua giÇy”: B i to¸n: Gi¶ sö cã «ng kh¸ch h ng A v o cöa h ng «ng B ®Ó mua mét ®«i giÇy.L m v theo dâi thÝ nghiÖm. . «ng C ®Õn cöa h ng «ng B v nãi r»ng sè tiÒn 20 ng n «ng B ®em sang ®æi l tiÒn gi¶ v ®ßi «ng B ph¶i tr¶ l¹i tiÒn cho m×nh.Trong thêi kú n¶y mÇm.Thu ho¹ch mÝa v o thêi kú n o sÏ cho h m l−îng ®−êng cao nhÊt? giai ®o¹n 2: Häc tõ kú 6 .§¸nh gi¸ líp häc.Nh− thÕ n o gäi l chÝn c«ng nghiÖp v chÝn sinh lý? . .kú 10 Kú thø s¸u: .edu. Do ®ã ng−êi ta khèng chÕ thêi kú n y b»ng c¸ch bè trÝ thêi vô trång mÝa hay dïng c¸c ho¸ chÊt xö lý ®Ó khèng chÕ sù ra hoa cña mÝa.Tèc ®é v−¬n lãng phu thuéc v o nh÷ng yÕu tè n o? .trß ch¬i “Mua giÇy”. .vn .§Ó qu¸ tr×nh v−¬n lãng thuËn lîi th× bãn ph©n g× v bãn lóc n o? .ebook. .C©y mÝa cã nh÷ng thêi kú sinh tr−ëng n o? Thêi kú n o quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt khi thu ho¹ch.Yªó tè dinh d−ìng n o thóc ®Èy nhanh sù ®Î nh¸nh? . mÊt ®ã l bao nhiªu? (biÕt r»ng tê 20 ng n «ng A ®em ®Õn ®óng l tiÒn gi¶). C©u hái th¶o luËn : . ¤ng A mua mét ®«i gi¸ 12 ng n. I. .Thêi kú n y kh«ng cã lîi cho s¶n xuÊt mÝa nguyªn liÖu ®Ó chÕ biÕn ®−êng. VËy ë ®©y ai ®−îc.§iÒu tra HÖ sinh th¸i .NÕu thiÕu dinh d−ìng trong thêi kú v−¬n lãng th× biÓu hiÖn cña c©y mÝa ra sao? . c©y mÝa cÇn yÕu tè g× nhÊt? .Thêi kú v−¬n lãng thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt khÝ hËu n o? .VÏ .

-Mäi viÖc ph¶i phï hîp víi quy luËt tù nhiªn.. ë phÇn gèc v phÇn gän ng¾n h¬n. thÕ l¸ cã thÓ nhËn biÕt sù sinh tr−ëng v kh¶ n¨ng quang hîp cña c©y còng nh− kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh.edu. tÝm ... vÕt d y v gèi l¸. nÕu v× ®iÒu kiÖn n o ®ã l¸ ph¸t triÓn kÐm th× lãng ®ã bÞ ng¾n l¹i v nhá ®i. n¨ng suÊt kÐm. MÇm mÝa cã nhiÒu h×nh d¹ng kh¸c nhau: H×nh trßn.L¸ mÝa: Bao gåm phiÕn l¸. xanh v ng. Trªn c©y mÝa cã tõ 20-30 ®èt v lãng. . thÕ l¸ cã thÓ ®øng. h×nh trøng. bÑ l¸. chèng chÞu s©u bÖnh kh¸ .. §Çu tiªn phiÕn l¸ xuÊt hiÖn tr−íc. Th«ng qua m u s¾c l¸. ®−ßng kÝnh th©n cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt mÝa. h×nh trèng . Khi ®èt v lãng xuÊt hiÖn ra ngo i th× hÇu nh− ®èt ®ã ngõng sinh tr−ëng. ®èt v lãng xuÊt hiÖn sau cïng. l¸ to l gièng cã kh¶ n¨ng sinh tr−ëng khoÎ.. do vËy ®©y còng l chØ tiªu ®Ó tÝnh thêi ®iÓm thu ho¹ch.. sau ®ã ®Õn bÑ l¸. 2. chÞu ®Êt xÊu. ThÕ l¸ ®øng. chÞu th©m canh. 3. lãng v ®èt thÓ hiÖn rÊt râ. c¸c lãng gi÷a th©n th× d i. Sè lãng. l−ìi l¸. -C¸c con sè còng cã thÓ “biÕt nãi”. -Ng−êi n«ng d©n ph¶i tù h¹ch to¸n ®−îc kinh tÕ gia ®×nh m×nh trong c¬ chÕ thÞ tr−êng hiÖn nay. ®Æc ®iÓm thùc vËt häc cña c©y mÝa: 1. m u s¾c lãng cïng kh¸c nhau: Xanh... H×nh d¹ng v m u s¾c cña lãng l mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm dïng ®Ó ph©n lo¹i mÝa. Lãng mÝa cã nhiÒu h×nh d¹ng kh¸c nhau: H×nh èng. ®iÓm sinh tr−ëng ph©n chia lãng v ®èt míi. trøng ng−îc . l−îng ®−êng trong th©n ®¹t tèi ®a. xanh tÝm. xanh ®Ëm . trªn mÇm cã c¸nh mÇm v lç mÇm. VÝ dô: ThÕ l¸ rñ. L¸ mÝa cã kÝch th−íc v m u s¾c kh¸c nhau: Xanh. h×nh suèt chØ..§èt mÝa: §èt mÝa cã ®ai sinh tr−ëng mang ®iÓm sinh tr−ëng. l bé phËn chÝnh ®Ó thu ho¹ch. h×nh trô. nèt rÔ v mÇm.. mÇm mÝa còng l mét ®Æc ®iÓm ®Ó ph©n biÖt gièng. Do s¶n phÈm quang hîp cña l¸ n o th× nu«i lãng ®ã. th©n mÝa ®−îc cÊu t¹o bëi c¸c lãng v c¸c ®èt. l¸ hÑp.ebook.. xiªn hoÆc rñ. Khi mÝa chÝn c«ng nghiÖp. chiÒu d i lãng. II..Th©n mÝa: L n¬i tÝch luü ®−êng. bÑ l¸ cã l«ng l¸ gièng cã kh¶ n¨ng chÞu h¹n. xanh v ng. T¹i ®ai sinh tr−ëng cña ®èt mÝa cã ®iÓm sinh tr−ëng. bÑ l¸ cã l«ng hoÆc kh«ng l«ng.vn . Mèi t−¬ng quan sinh tr−ëng gi÷a l¸. Bëi vËy.. th× m u s¾c th©n mÝa thÓ hiÖn râ m u ®Æc tr−ng cña gièng. 28 http://www.

4.§iÒu tra HÖ sinh th¸i .Chuét .RÔ ¨n s©u: L nh÷ng bã rÔ (15-20 rÔ cuén l¹i víi nhau) ph©n bè ë líp ®Êt s©u. bé rÔ mÝa kh«ng ngõng biÕn ®æi l do: Qu¸ tr×nh ®Î nh¸nh cña c©y mÝa. . Tãm l¹i: §Æc ®iÓm thùc vËt häc l c¬ së ®Ó nhËn biÕt c¸c lo¹i gièng mÝa kh¸c nhau. NhiÖm vô cña rÔ n y l hót n−íc v dinh d−ìng ë giai ®o¹n sinh tr−ëng ®Çu. ph©n nh¸nh nhiÒu nh−ng kh«ng ¨n s©u v th−êng chØ tån t¹i mét thêi gian ng¾n sau trång.VÏ .§¸nh gi¸ líp häc. kh¶ n¨ng hót n−íc v dinh d−ìng kÐm.edu. NhiÖm vô chñ yÕu l gi÷ cho c©y khái ®æ. néi dung huÊn luyÖn kú 7 .RÔ gi÷a: Mäc phÝa d−íi rÔ mÆt v chÕch so víi th©n mét gãc kho¶ng 600.Gi¶i lao . . .L m v theo dâi ThÝ nghiÖm. khi mét nh¸nh míi h×nh th nh ®ång thêi c¸c rÔ míi còng h×nh th nh theo. cã kh¶ n¨ng hót n−íc v dinh d−ìng ë tÇng s©u.Giíi thiÖu néi dung kú häc. . dùa v o sù ph©n bè v chøc n¨ng cña rÔ m ph©n th nh 3 lo¹i kh¸c nhau: . RÔ hom nhá. ®Æc biÖt vÒ sù sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña c©y mÝa .®Æc tÝnh sinh sèng v biÖn ph¸p phßng chèng. . chiÕm 60-70% träng l−îng rÔ.Th¶o luËn HÖ sinh th¸i.RÔ mÆt: Ph©n bè chñ yÕu ë líp ®Êt mÆt. kÝch thÝch cho mÇm ph¸t triÓn.ebook.C¸c gièng mÝa trång phæ biÕn ë miÒn B¾c.RÔ hom: Cßn gäi l rÔ t¹m thêi. th−êng ph¸t sinh trong ®iÒu kiÖn bÞ h¹n. C¸c gièng mÝa kh¸c nhau th× sù ph¸t triÓn bé rÔ kh¸c nhau. b.vn . I. NhiÖm vô chñ yÕu l hót n−íc v dinh d−ìng cung cÊp cho c©y.RÔ c©y (rÔ chÝnh thøc): L rÔ ®−îc ph¸t sinh tõ nh÷ng ®èt cuèi cïng cña th©n non. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Mét sè rÔ gi chÕt th× cã rÔ míi bæ xung.Thu mÉu.trß ch¬i “Th¶ bót v o chai”. .RÔ: RÔ mÝa gåm hai lo¹i l rÔ hom v rÔ c©y a. ®−îc ph¸t sinh tõ nh÷ng ®èt trªn hom mÝa khi trång. . .Gièng mÝa . . néi dung häc kú tíi. VÊn ®Ò gièng mÝa : 29 http://www.

Trong mçi nhãm gièng cÇn ph¶i cã v i lo¹i gièng ®Ó bæ xung −u ®iÓm cho nhau v kh¾c phôc nh−îc ®iÓm cña nhau. V× vËy c«ng t¸c gièng mÝa ph¶i ®−îc ®Æc biÖt coi träng v ph¶i tiÕn h nh khÈn tr−¬ng. kh«ng cã r nh mÇm.Lãng h×nh viªn trô d i. sau khi lé ra ngo i ¸nh s¸ng cã m u v ng xanh.vn . khi x¸c ®Þnh gièng ph¶i chó ý: Vïng cao h¹n. th−êng xuyªn. mang tÝnh chiÕn l−îc l©u d i. Ngo i môc tiªu n¨ng suÊt cao. phÇn bÞ che ¸nh s¸ng cã m u xanh nh¹t. . kh«ng cã kh¶ n¨ng t−íi ph¶i t×m gièng cã kh¶ n¨ng chÞu h¹n l m tiªu chuÈn h ng ®Çu. nhãm chÝn trung b×nh v nhãm chÝn muén.MÇm d¹ng h×nh trøng trßn. Khi x©y dùng mét bé gièng tèi −u cho mét vïng n o ®ã ph¶i cã ®ñ c¬ cÊu cña 3 nhãm gièng chÝnh: Nhãm chÝn sím. liªn tôc. kh«ng lóc n o ®−îc coi nhÑ hoÆc gi¸n ®o¹n. Vïng ®Êt xÊu.Giíi thiÖu mét sè gièng mÝa ® trång ë phÝa B¾c : 1.§Æc ®iÓm h×nh th¸i : . tËn dông tèi ®a søc lao ®éng v trang thiÕt bÞ hiÖn cã. cøng c©y.. Ýt ®æ ®Ó v−ît qua thêi kú lò an to n. tõng lo¹i ®Êt cã ý nghÜa khoa häc v kinh tÕ lín. nèi xÕp víi nhau th nh ®−êng th¼ng ®øng.edu. bé gièng mÝa qu¸ nghÌo n n. Vïng ®Êt thÊp. gièng gi÷ vai trß träng yÕu..). nh»m r¶i vô chÕ biÕn. Vïng thiÕu lao ®éng v c¬ së vËt chÊt kÐm ph¶i t×m gièng t¸i sinh m¹nh. ë n−íc ta hiÖn nay. ë c©y mÝa còng vËy. . Vïng ngo i ®ª. ® bÞ tho¸i ho¸ v s©u bÖnh nhiÒu nh− gièng F134.. tr×nh ®é th©m canh thÊp ph¶i t×m gièng chÞu kham khæ. khã cã gièng n o cã thÓ ®¸p øng mäi yªu cÇu ®Æt ra.Gièng l biÖn ph¸p h ng ®Çu trong hÖ thèng th©m canh c©y trång. v× bÊt cø gièng n o còng cã −u v nh−îc ®iÓm cña nã. ®ai sinh tr−ëng gå cao. X¸c ®Þnh ®−îc nh÷ng gièng mÝa tèt. nhiÒu n¬i chØ trång ®¬n ®éc mét gièng mÝa tõ nhiÒu n¨m.. V× vËy c«ng t¸c gièng mÝa l viÖc l m quan träng. chua phÌn ph¶i t×m gièng chÞu Èm v chua phÌn. ven s«ng hay ngËp n−íc trong mïa m−a cÇn t×m gièng cã thêi kú ®Çu sinh tr−ëng m¹nh.ebook. phÇn nhiÒu ®ai phÊn t−¬ng ®èi râ.Th©n to trung b×nh. m u v ng nh¹t. Trong thùc tÕ. 30 http://www. Fiji . II. Trong ®ã n¨ng suÊt mÝa c©y v h m l−îng ®−êng ®−îc quan t©m tr−íc hÕt. V× vËy. ph¶i lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ tæng hîp l m tiªu chuÈn h ng ®Çu ®Ó xem xÐt v lùa chän. phÇn lé ¸nh s¸ng cã m u xanh v ng.Gièng ROC 1 (F146 x CP 58-48): a. chÊt l−îng tèt. gièng l biÖn ph¸p duy nhÊt ®Ó chèng l¹i mét sè bÖnh nguy hiÓm (Than ®en. thÝch hîp víi tõng vïng.

. ë mét sè tØnh cã trç cê .§Æc ®iÓm n«ng häc: . .MÇm: H×nh ngò gi¸c (gÇn nh− trßn).Trång ®¶m b¶o mËt ®é. b. . mäc ®øng. c©n hoÆc khuyÕt.edu. giai ®o¹n sau nhanh.Kh«ng lÊp ®Êt qu¸ s©u. m u xanh thÉm.Dãng: H×nh trô trßn. ch¨m sãc sím.Gièng mÝa ROC 10 (ROC5 x F152): Nguån gèc do ViÖn mÝa ®−êng § i loan lai t¹o.Trång vô thu ®Ó trèn cê ®Çu vô. c¸nh mÇm trung b×nh. Ch¨m sãc.Tai l¸ h×nh kim. ph¸ v¸ng ngay tõ ®Çu ®Ó ®¶m b¶o mËt ®é c©y Trång ë n¬i ®Êt tèt. 3. thêi gian sau tèc ®é sinh tr−ëng nhanh. ®Î nh¸nh khoÎ. ®Êt mÆn. L−u ý: Nªn ®Ó kho¶ng 50% diÖn tÝch v× l gièng chÝn trung b×nh.ChÞu h¹n trung b×nh.N¶y mÇm v sinh tr−ëng giai ®o¹n ®Çu chËm. a. . chÞu th©m canh.L¸:PhiÕn l¸ to. . cã tû lÖ ®−êng v n¨ng suÊt cao. b. L−u ý: . nèi víi nhau h¬i rÝch r¾c.Kh¸ng bÖnh than v mét sè bÖnh kh¸c. m u xanh sÉm. khã . . bãn ®ñ ph©n ®Ó tranh thñ n¨ng suÊt.ThÝch hîp ®Êt m u mì. Khi räi n¾ng s¸p ch¶y th nh vÖt loang læ.Th©n: To.§Æc ®iÓm h×nh th¸i: . tai l¸ ngo i h×nh tam gi¸c.Gièng mÝa ROC 9 (F171 x F166): Nguån gèc do ViÖn mÝa ®−êng § i loan lai t¹o. .L gièng chÝn sím.vn . bÑ l¸ m u xanh «m chÆt lÊy th©n. a. . §Æc ®iÓm n«ng häc: . . bÑ l¸ «m chÆt th©n.ebook. .§Æc ®iÓm h×nh th¸i: 31 http://www. .N¶y mÇm v sinh tr−ëng thêi gian ®Çu h¬i chËm.Kh¸ng bÖnh than v mét sè bÖnh kh¸c. phÇn lé ra ¸nh s¸ng cã m u lôc sÉm. kh«ng cã r nh mÇm. ®Î nh¸nh h¬i Ýt. th¼ng ®øng. phï hîp víi ®Êt m u trung b×nh v h¬i cao.rông. . phÇn bÞ che ¸nh s¸ng cã m u xanh nh¹t. 2.L¸ t−¬ng ®èi ng¾n. vá cøng. tû lÖ ®−êng v n¨ng suÊt cao.L gièng chÝn trung b×nh. ph¸t triÓn th¼ng.

c¸c ®iÓm rÔ mê.§Æc ®iÓm h×nh th¸i: .MÇm: H×nh trßn. .Gièng mÝa ROC 18 (F169 x CP 63-588): Nguån gèc do ViÖn mÝa ®−êng § i loan lai t¹o. . sau nhanh. 4. . mäc th¼ng. . .Thêi gian ®Çu sinh tr−ëng chËm. tû lÖ ®−êng v n¨ng suÊt cao. phÇn bÞ che ¸nh s¸ng cã m u xanh tÝm. th×a l×a cong ®Òu.§Æc ®iÓm n«ng häc: . . .ThÝch hîp ®Êt trung b×nh v h¬i cao.BÑ l¸ m u phít tÝm. sau lé ra ¸nh s¸ng cã m u v ng s¸ng.Kh¸ng bÖnh than v mét sè bÖnh kh¸c. . a. cã thÓ trång trªn vïng ®Êt ®åi. kh«ng cã l«ng. ph¸t triÓn th¼ng.Dãng: §é to ®ång ®Òu. «m chÆt th©n. cã h×nh viªn trô d i.§Î nh¸nh sím. 5. tû lÖ ®−êng v n¨ng suÊt cao. vá m u xanh Èn tÝm cã líp ¸p phñ dÇy. .-Th©n: To trung b×nh. t¨ng vun xíi gióp mÝa ®Î nh¸nh nhanh ®¶m b¶o mËt ®é c©y. Chó ý: Thêi gian ®Çu gi¶m t−íi. b.L gièng chÝn sím. kh«ng cã tai l¸. Chó ý: Ch¨m sãc ph¸ v¸ng ngay tõ ®Çu ®Ó ®¶m b¶o mËt ®é c©y.Th©n: To.§Æc ®iÓm n«ng häc: . Bè trÝ trong c¬ cÊu gièng chÝn sím. l gièng cã triÓn väng. b. d i.Thêi kú ®Çu sinh tr−ëng chËm.Trång trong vô thu sÏ sinh tr−ëng ph¸t triÓn tèt. m u xanh.Dãng: H×nh chãp côt . 32 http://www.vn .L¸: PhiÕn l¸ nhá. thêi gian ®Î nh¸nh ng¾n. .edu. ®ai rÔ réng. Bè trÝ chiÕm 25% trong c¬ cÊu chÝn sím.L gièng chÝn sím. ®ai d y.PhiÕn l¸ réng. . .Kh¸ng ®−îc bÖnh than v mét sè bªnh kh¸c.§ai sinh tr−ëng: HÑp. . tËp trung.Gièng mÝa ROC 16 (F174 x 74 . giai ®o¹n sau sinh tr−ëng m¹nh. kh«ng cã tai l¸. cæ l¸ h×nh sõng bß. to trung b×nh. .ebook. phÇn bÞ che ¸nh s¸ng cã m u v ng nh¹t.ChÞu h¹n h¬n ROC 10. r nh mÇm s©u.575): Nguån gèc do ViÖn mÝa ®−êng § i loan lai t¹o.

Gièng mÝa quÕ ®−êng 11 (CP 49-50 x CO 419): Nguån gèc do ViÖn mÝa ®−êng § i loan lai t¹o. . Chó ý: CÇn phßng trõ s©u ®ôc th©n v mét sè lo¹i s©u kh¸c.L¸ réng võa ph¶i. ®Æc biÖt chÝn sím m h m l−îng ®−êng l¹i cao. thêi kú chÝn t−¬ng ®−¬ng ROC 10. .Ban ®Çu sinh tr−ëng h¬i chËm. khã trç cê. dãng h×nh trô. . tho¸t n−íc tèt. thÝch hîp trång mÝa thu. khã træ cê. l gièng phï hîp ®Ó kÕt hîp víi c¸c gièng kh¸c nh»m kÐo d i thêi gian Ðp ®−êng. mÝa xu©n. m u tÝm xanh. khi gÆp rÐt l¸ cã m u xanh v ng. dãng h¬i ng¾n. . Ýt bÖnh nh−ng dÔ bÞ s©u ®ôc th©n.MÇm to h×nh trøng ng−îc rÊt ®Ñp. tr−íc khi bãc l¸ cã m u hång tÝm nh¹t. khi Êm lªn mäc rÊt nhanh v cã m u xanh thÉm. sau cã m u hång tÝm sÉm.§Æc tÝnh n«ng häc: .edu.MÇm nhá. b.L¸ to võa ph¶i. mËt ®é c©y h÷u hiÖu cao. a. l¸ ®Ýnh th¼ng ®øng. a.§Æc tÝnh n«ng häc: . th©n tr−íc khi bãc l¸ cã m u s¸ng v ng nh¹t sau cã m u hång tÝm nh¹t. phÇn bÞ che ¸nh s¸ng cã m u tr¾ng v ng. phiÕn l¸ d i. n¶y mÇm ®Òu. thÞt pha sÐt.Gièng mÝa ROC 20 (69 . sau nhanh dÇn.§Æc ®iÓm h×nh th¸i: .Khã ®æ. khÐp h ng nhanh. Chó ý: Do chÝn cùc sím nªn cã thÓ thu ho¹ch tr−íc th¸ng 10. ®Çu h¬i nhän.Cã tû lÖ n¶y mÇm rÊt cao.§Æc ®iÓm h×nh th¸i: .a. ®Òu. h×nh trßn dÑt. b. . . CÇn chó ý trõ s©u ®ôc th©n v bÖnh thèi kh« ë gèc. 7. mÝa l−u gèc. mÝa gèc ph¸t triÓn tèt. 6. l gièng mÝa tèt hiÕm cã vÒ chÝn sím v tû lÖ ®−êng.Th©n to võa ph¶i. .Th©n to ®Òu khã ®æ. d i trung b×nh.963 x 68-2599): Nguån gèc do ViÖn mÝa ®−êng § i loan lai t¹o. .vn .MÝa gèc ra rÔ tèt.Th©n to võa ph¶i ®Õn to.ThÝch hîp ph¸t triÓn trªn ®Êt thÞt pha c¸t.ebook. phÇn lé ¸nh s¸ng cã m u xanh v ng. khoÎ.§Æc ®iÓm h×nh th¸i: 33 http://www.Mäc mÇm nhanh. . sinh tr−ëng m¹nh.

kh«ng cã r nh. ®Êt Èm.ChÞu h¹n. . sinh tr−ëng m¹nh. kh«ng cã tai l¸ ngo i.N¶y mÇm m¹nh. phÇn bÞ che ¸nh s¸ng m u xanh v ng. phÇn bÞ che ¸nh s¸ng cã m u xanh nh¹t. hÑp. . h×nh th¸i c©y h¬i xoÌ. líp phÊn d y m u x¸m l m cho nh÷ng c©y b¸nh tÎ cã m u tÝm xanh.Dãng h×nh viªn trô h¬i cong. 8. c©y con to khoÎ.ChÞu h¹n. ®Î nh¸nh nhiÒu. DÔ nhiÔm bÖnh than v s©u ®ôc th©n. phÇn lé ¸nh s¸ng cã m u ®á thÉm.L gièng chÝn trung b×nh.§Æc ®iÓm n«ng häc: . . . .Th©n to trung b×nh. ng¾n. mçi c©y ®Òu cã 1-2 dãng ng¾n. . víi ph©n kh«ng cao. ®ai ph×nh h×nh tam gi¸c. b.Th©n to trung b×nh.edu.237 (CO 419 x 33. . .vn .§Æc ®iÓm h×nh th¸i: .Giai ®o¹n ®Çu sinh tr−ëng chËm. chÞu ®Êt xÊu. Chó ý: CÇn chó ý ch¨m sãc c©y ngay tõ ®Çu ®Ó ®¶m b¶o mËt ®é.NhiÔm rÖp trung b×nh.L−ìi l¸ h×nh tr¨ng non.L gièng chÝn sím.BÑ l¸ kh«ng «m chÆt th©n.Tai l¸ trong ng¾n v nhá. h×nh trßn dÑt. mäc th¼ng. d y v th¼ng. . phñ h ng sím..Gièng mÝa ViÖt ®−êng 63 .ebook. . . phÇn lé s¸ng m u tÝm hång.310): Nguån gèc do ViÖn mÝa ®−êng § i loan lai t¹o. 34 http://www. tû lÖ ®−êng v n¨ng suÊt cao. m u xanh phít tÝm.MÇm h×nh trßn dÑt. c¸nh mÇm réng. yªu cÇu víi n−íc. tû lÖ bÞ s©u ®ôc th©n cao.Kh¶ n¨ng l−u gèc m¹nh. . Chó ý: Trång r nh s©u. vun gèc sím ®Ó tr¸nh ®æ. dÔ rông.MÇm t−¬ng ®èi to. .§Æc ®iÓm n«ng häc: . giai ®o¹n sau nhanh. ®u«i mÇm lâm v kh«ng v−ît qu¸ ®ai sinh tr−ëng. §ai sinh tr−ëng m u v ng v gå cao. Trång vô thu l tèt nhÊt. a. viÒn l¸ h×nh r¨ng c−a s¾c. h m l−îng ®−êng v n¨ng suÊt cao. b.Dãng h×nh trô. thêi kú ®Çu cã hiÖn t−îng cuèn l¸. .PhiÕn l¸ m u xanh ®Ëm. chÞu ®Êt xÊu.BÑ l¸ rÊt Ýt l«ng. .

Th©m canh tèt cã thÓ ®¹t 80-100 tÊn/ha..ebook.Gièng mÝa F-156: NhËp néi tõ § i loan tr−íc n¨m 1975. .ChÞu h¹n tèt.F.154: Do ViÖn mÝa ®−êng miÒn Nam tuyÓn chän tr−íc n¨m 1975.§Æc tÝnh n«ng häc: .PhiÕn l¸ hÑp. kh¸ng bÖnh than. do ViÖn nghiªn cøu mÝa ®−êng miÒn Nam tuyÓn chän. tËp trung.Chèng chÞu s©u bÖnh tèt.Th©n th¼ng.§Æc ®iÓm h×nh th¸i: . ®Î nh¸nh khoÎ. tû lÖ trç cê kho¶ng 10-15%. a. v× nÕu ®Ó muén sÏ gi¶m nhanh h m l−îng ®−êng trong th©n mÝa. tÇng s¸p d y. tèc ®é v−¬n cao nhanh. ë ViÖt nam thÝch hîp trªn ®Êt cã ®é ph× nhiªu cao. gi÷ Èm tèt v o mïa m−a. . b.edu. C¸c biÖn ph¸p ch¨m sãc t−¬ng tù nh− víi F-156. vá tÝm. 35 http://www.5%. ph¸t triÓn theo chiÒu xiªn. cøng. trç cê muén. chèng chÞu s©u bÖnh kh¸.Gièng mÝa F.C©y th¼ng. . vá m u xanh v ng Èn tÝm.§Î nh¸nh sím. dãng h×nh trô (h¬i thãt ngän). tû lÖ ra hoa cao. . a. b. kh¶ n¨ng t¸i sinh m¹nh (®Ó gèc tèt).). .PhiÕn l¸ hÑp m u xanh thÉm. kh¶ n¨ng t¸i sinh m¹nh (®Ó gèc tèt). 10. . tËp trung. dãng h×nh èng chØ.. th©m canh tèt cã thÓ ®¹t 80tÊn/ha. . ®Î nh¸nh sím. . Tû lÖ ®−êng trong n−íc mÝa trªn 13.ë miÒn B¾c trång tõ th¸ng 10-12 thu ho¹ch khi ®¹t 12 th¸ng tuæi.N¨ng suÊt trung b×nh 50 tÊn/ha (®iÒu kiÖn kh«ng t−íi).§Æc ®iÓm h×nh th¸i: .vn . ®Õn n¨m 1989 ®−îc quy ho¹ch trªn ph¹m vi c¶ n−íc. tû lÖ c©y h÷u hiÖu cao. Chó ý: L gièng ra hoa m¹nh nªn chó ý thu ho¹ch sím ngay khi ®¹t ®Õn ®é chÝn c«ng nghiÖp.§Æc tÝnh n«ng häc: .9.N¨ng suÊt trung b×nh 50tÊn/ha.Kh¶ n¨ng thÝch øng m¹nh víi c¸c vïng ®Êt kh¸c nhau. §Õn n¨m 1987 ®−îc c«ng nhËn l gièng Quèc gia. trång ®−îc ë nhiÒu vïng cã ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh¸c nhau. . §ång nai.154 ®−îc trång nhiÒu ë c¸c tØnh miÒn Nam (T©y ninh.Tû lÖ n¶y mÇm cao.

giai ®o¹n sau sinh tr−ëng nhanh dÇn. chÊt l−îng tèt.Gièng mÝa F134 (Cßn gäi l gièng § i ®−êng 134): L con lai cña CO290 x POJ 2878 do ViÖn mÝa ®−êng § i loan lai t¹o. søc ®Ò kh¸ng víi c¸c lo¹i bÖnh h¹i l¸ kh¸ nh−ng chèng ®æ yÕu. giai ®o¹n ®Çu sinh tr−ëng chËm. PhÇn gi cña l−ng bÑ l¸ cã m u Èn tÝm.§Æc ®iÓm h×nh th¸i: mèc. -Th©n to. ®ñ Èm. ® chiÕm 90% diÖn tÝch trång mÝa cña khu vùc phÝa B¾c nh−ng hiÖn nay gi¶m nhanh chãng.®Æc ®iÓm h×nh th¸i: . . 36 http://www. ë gi÷a cã d¹ng h×nh èng v h×nh trô.MÇm to h×nh ngò gi¸c ®iÓn h×nh. ®Ønh sinh tr−ëng kh«ng v−ît qu¸ ®ai sinh tr−ëng. diÖn tÝch chØ cßn d−íi 50%. do ViÖn mÝa ®−êng-Bé C«ng nghiÖp nhÑ Trung quèc lai t¹o.Vá m u xanh tÝm.11. chç rîp bãng cã m u xanh v ng.L¸ bÐ v d i. Kh«ng cã r nh mÇm. .ebook. l¸ dÔ bong ra. lãng d i. b. §Ønh mÇm v−ît ®ai sinh tr−ëng. NhËp sang ViÖt nam tõ 1992 v ®ang trong thêi kú nh©n gièng. . c©y cao. a. L−ng bÑ l¸ cã nhiÒu l«ng. r nh mÇm s©u v ng¾n. ®Î nh¸nh kh¸. ®ät l¸ m u xanh v ng. . chÝn trung b×nh. mäc th¼ng. thêi gian gi÷ ®−êng d i. Do trång qu¸ l©u nªn tho¸i ho¸ nhiÒu.Lãng cã d¹ng trung gian. chÝn trung b×nh. gãc l¸ hÑp.edu.§Æc tÝnh n«ng häc: .ThÝch hîp víi ®Êt tèt. s¶n xuÊt thö.vn .N¨ng suÊt cao. n¬i d i n¾ng cã m u tÝm hång. . cã mét tai l¸ d i. . .L gièng mÝa thÝch øng réng. cã nhiÒu phÊn nªn nh×n cã m u tÝm . a. b.Thuéc nhãm c©y to. lóc chÝn chuyÓn sang m u tÝm v ng Èn xanh. Ýt phÊn. .N¨ng suÊt kh¸.Gièng mÝa ViÖt ®−êng 81. l¸ to h¬i to¶.Vá cã nhiÒu s¸p.N¶y mÇm tèt.423 x CP 49-50. 12.Lãng h×nh trô hay phÝa trªn h¬i bÐ mét chót. th©n m u tÝm nh¹t. NhËp v o ViÖt nam tõ n¨m 1958.Ch−a nhiÔm bÖnh than. .§Æc tÝnh n«ng häc: .3254: L con lai cña V§ 57.MÇm h×nh ngò gi¸c hoÆc h¬i thiªn vÒ h×nh trøng.

MÇm h×nh trøng. v−¬n lãng nhanh. kh«ng cã vÕt nøt. kh«ng l«ng. ®ai sinh tr−ëng hÑp.MÇm h×nh thoi. . cã 2 h ng ®iÓm rÔ. bÑ l¸ xanh tÝm bã s¸t lÊy gèc.PhiÕn l¸ réng. phÝa trªn h×nh tam gi¸c. m u s¸ng trong. c¸nh mÇm hÑp b¾t ®Çu tõ 2/3 vÒ phÝa ®Ønh.§Æc ®iÓm n«ng häc: 37 http://www.Thêi gian sinh tr−ëng 10-11 th¸ng. bªn trong cã m u tr¾ng. 14. 13.Kh«ng cã tai l¸. b. . ®¸y trßn. dÔ ®æ ng¶. c¸nh mÇm xoÌ réng. a. th©n v ng ®Òu. d¸ng ngän rò. §©y l gièng cÇn ®−îc thay thÕ b»ng c¸c gièng kh¸c cã phÈm chÊt tèt h¬n. kh«ng cã l«ng. ®ai rÔ cã 3-4 h ng. s¸p nhiÒu bao phñ c¶ l«ng. . s¸p phñ d y.Træ cê Ýt. HiÖn chØ cßn nhiÒu ë Qu¶ng ng i v c¸c tØnh miÒn Trung. m u v ng xanh. khi gi cã m u tÝm v cã nhiÒu .ebook.L¸ nhá. mäc h¬i rò.ThÝch hîp nhiÒu lo¹i ®Êt.edu. mäc th¼ng. GÇn ®©y ®−îc ph¸t triÓn nhiÒu ë miÒn T©y v miÒn §«ng Nam bé. lãng h×nh chãp côt. . nhËp v o ViÖt nam tõ nh÷ng n¨m 1960. bªn ngo i m u xanh Èn tÝm. sÑo l¸ låi v h¬i sÖ ë ®¸y mÇm. l−ìi l¸ h×nh tam gi¸c. .§Æc ®iÓm h×nh th¸i: .Gièng mÝa Nco 310 (Co 421 x Co 312): Nguån gèc tõ Nam phi. ¶nh h−ëng xÊu ®Õn n¨ng suÊt v chÊt l−îng. dÔ bÞ s©u bÖnh v chuét g©y h¹i. nèt rÔ s¾p xÕp kh«ng ®Òu.Gièng mÝa COMUS (Aramboo x Q813): Cã nguån gèc tõ óc. m u xanh ®en. r nh mÇm c¹n. b. lç mÇm ë trªn.Th©n to. . nhËp v o ViÖt nam tõ nh÷ng n¨m 1950.§Æc ®iÓm n«ng häc: . cæ l¸ d y. tr−íc ®©y trång nhiÒu ë tÊt c¶ c¸c vïng. nèi víi nhau h¬i ch÷ chi.vn s¸p.chØ cã mét chïm l«ng nhá ë mét phÝa. .. . . vá cã m u xanh Èn tÝm. thuéc gièng chÝn sím. n¨ng suÊt mÝa c©y v tû lÖ ®−êng kh¸. a.§èt th¾t v o. . Ên ®é. .Th©n nhá. BÑ l¸ nhiÒu l«ng. th¸p mÇm cã khÝa.Lãng h×nh trèng. kÓ c¶ ®Êt phÌn. l−íi l¸ h×nh tr¨ng non.N¶y mÇm kh¸.§Æc ®iÓm h×nh th¸i: .Kh¶ n¨ng ®Ó gèc trung b×nh.NhiÔm bÖnh than v c¸c bÖnh h¹i l¸ kh¸c. cæ l¸ h×nh ch÷ nhËt.

15. a. lãng h×nh trèng cã s¸p bao phñ.Træ cê sím v nhiÒu.L¸ réng. Kh¸ng bÖnh ch¸y l¸.ChÝn sím. c¸nh mÇm réng nh−ng chØ che phñ phÇn trªn cña mÇm.§Æc ®iÓm h×nh th¸i: .MÇm h×nh thuçn. ®Î khoÎ.N¶y mÇm m¹nh. 38 http://www.MÇm to h×nh trøng. m u v ng nh¹t khi non. b×a l¸ Ýt gai.Kh«ng trç cê.DÔ ®æ ng¶ v nhiÒu s©u bÖnh. . m u xanh ®Ëm. mÇm kh«ng cã l«ng . 16-Gièng mÝa CO175 (POJ 2878 x CO311): Tõ Ên ®é nhËp v o ViÖt nam nh÷ng n¨m 1960.ThÕ l¸ mäc th¼ng. . mäc h¬i rò. phiÕn l¸ réng v ng¾n m u xanh thÉm. . bÖnh c»n cçi ë mÝa gèc. chç rîp s¸ng cã m u mèc.Th©n to. a.Cã hai tai l¸ mét mét ng¾n.§Æc ®iÓm h×nh th¸i: . kh¶ n¨ng t¸i sinh m¹nh. chØ mét phÝa cã tai l¸. ®¸y mÇm n»m trªn sÑo l¸. s¸p phñ d y. phÝa trong th¼ng. . th©n mÒm. cã nhiÒu l«ng. . tr÷ ®−êng cao. kh«ng cã r nh mÇm. .vn . DÔ nhiÔm bÖnh r−îu. d¸ng rò. h×nh l−ìi liÒm. cæ l¸ m u n©u ®á. b¾t ®Çu tõ gi÷a mÇm. th©m canh kh¸. . ®Ønh mÇm ë ngay ®ai sinh tr−ëng c¸nh mÇm hÑp. nhá cã 2-3 h ng ®iÓm rÔ s¾p xÕp kh«ng ®Òu.Gièng mÝa POJ 3061-MÝa B1 ( POJ 2878 x POJ 2940): Tõ Indonesia nhËp v o ViÖt nam nh÷ng n¨m 1930.edu. nÕu ch¨m sãc tèt cã thÓ cho n¨ng suÊt kh¸. m u xanh v ng.ChÞu ®Êt xÊu.§Æc tÝnh n«ng häc: . . b. HiÖn trång nhiÒu ë miÒn T©y Nam bé v mét sè tØnh miÒn §«ng. . . kh« h¹n.. §èt ng¾n. bÑ l¸ phÝa ngo i xanh. h×nh l−ìi n»m ngang. cã vÕt nøt râ rÖt. h m l−îng ®−êng cao. mäc th¼ng.Th©n to. chÝn sím.ebook.ThÝch hîp ®iÒu kiÖn ®Êt tèt.Kh¶ n¨ng ®Ó gèc kÐm. cã hai chïm l«ng . lãng h×nh trèng. Lóc ®Çu sinh tr−ëng chËm nh−ng sau sinh tr−ëng nhanh. bÑ l¸ m u xanh kh«ng cã l«ng. Ngo i ¸nh s¸ng cã m u v ng. . . thÝch hîp l m mÝa ¨n hoÆc Ðp thñ c«ng.Cæ l¸ m u mèc ®en hay v ng n©u.

thùc phÈm. sinh tr−ëng nhanh .. vËt liÖu. sèt ph¸t ban sang con ng−êi. kh¶ n¨ng tr÷ ®−êng tèt.ebook. .ThÝch hîp Ðp thñ c«ng v Ðp c¬ giíi. 2. v i. .BiÖn ph¸p chän gièng mÝa nh− thÕ n o cho phï hîp tÝnh chÊt ®Êt ®ai.L m h− háng s¶n phÈm. c¾n ph¸ g©y mÊt ngñ.ThÝch hîp trªn nhiÒu lo¹i ®Êt.. .ý nghÜa cña viÖc bè trÝ c¸c gièng mÝa víi biÖn ph¸p phßng chèng dÞch h¹i.Ph¸ huû c¸c c«ng tr×nh thuû lîi.T¸c h¹i cña chuét: .ThÕ n o l gièng mÝa tèt. t¨ng vô. Chuét: §Æc tÝnh. ®æ.Chuét ch¹y.vn . t¹o nªn nguån thøc ¨n s½n cã quanh n¨m ngo i ®ång cho chuét. th©m canh. . .§Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ. t¸c h¹i v biÖn ph¸p phßng chèng: 1. khã chÞu cho con ng−êi..ë chuét cã tíi 5-6 lo i giun s¸n ký sinh v ë bé l«ng h«i h¸m cã h ng chôc lo¹i ve. . n¨ng suÊt cao. . . Nguyªn nh©n khiÕn t×nh h×nh ph¸ h¹i cña chuét ng y c ng gia t¨ng: .l−ìi l¸ h×nh tr¨ng non m u tr¨ng trong . c¸c lo¹i thiªn ®Þch cña chuét ng y c ng khan hiÕm. khÝ hËu.Do ng−êi d©n t¨ng c−êng ®Çu t−. . *C©u hái th¶o luËn: . c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. ..NÈy mÇm m¹nh. .edu. .¡n h¹i l−¬ng thùc. ph¸ ho¹i c¶ s¶n xuÊt l©m nghiÖp.Ýt trç cê. . ch©n ®ª. kh«ng ®ång lo¹t. . . thøc ¨n do chuét b i tiÕt. .ChÝn trung b×nh. t¹i sao ? III. b. bÐt l m«i giíi truyÒn bÖnh dÞch h¹ch. c¾n n¸t quÇn ¸o. dÔ ®æ ng¶. .L m h− h¹i ®å ®¹c.Bè trÝ c¬ cÊu gièng thÕ n o ®Ó ®¸p øng yªu cÇu r¶i vô. ®Ëu l o. . dïng thuèc ®éc l m chÕt lu«n c¶ thiªn ®Þch cña chuét . ®iÒu kiÖn canh t¸c . thøc ¨n ch¨n nu«i. nÕu chØ xÐt riªng vÒ mét −u thÕ n o ®ã th× cã ®−îc kh«ng.. kÓ c¶ ®Êt phÌn. 39 http://www.Do mÊt c©n b»ng sinh th¸i.NhiÔm bÖnh than .§Æc ®iÓm n«ng häc: .Do ph−¬ng ph¸p diÖt chuét ch−a hiÖu qu¶: Kh«ng ®óng c¸ch.¦u v nh−îc ®iÓm cña hai gièng mÝa ®−êng ®ang trång phæ biÕn ë Ho b×nh ROC1 v ROC 10. l m bÈn.HiÖn t¹i b¹n ®ang trång gièng mÝa n o.

Chuét l mét trong nh÷ng dÞch h¹i quan träng nhÊt cña c©y lóa. gÇn ®ª bÞ chuét h¹i m¹nh h¬n . sè chuét con sinh ra trong mçi løa cã tû lÖ ®ùc/c¸i nh− nhau v sau 3 th¸ng l¹i cã thÓ tiÕp tôc tham gia sinh s¶n (gi¶ sö chuét ®Î v o c¸c th¸ng 1. .Nh÷ng ®iÒu cÇn ghi nhí khi qu¶n lý chuét: . ThËm chÝ ë lo i chuét ®ång lín ( Rattus argentiventer) cã thÓ ®Î 10-12 con/løa.536 con + 512 bè mÑ = 2. 4. Trong ®ã ®iÒu kiÖn thøc ¨n c ng ®Çy ®ñ th× thêi gian gi÷a c¸c løa ®Î rót ng¾n.vn .ebook. §Æc tÝnh sinh häc cña chuét: . gß. . mçi løa 6 con. thÝnh gi¸c rÊt ph¸t triÓn. .046 chuét Sè cÆp 03 + 01 = 04 cÆp 12 + 04 = 16 cÆp 48 + 16 = 64 cÆp 192 + 64 = 256 cÆp 768 + 256 = 1. chñng lo¹i thøc ¨n .H−íng dÉn n«ng d©n t×m hiÓu kh¶ n¨ng sinh s¶n cña lo i chuét th«ng qua b i tËp sau: Xem xÐt kh¶ n¨ng sinh s¶n trong mét n¨m cña mét cÆp chuét sÏ ®Î ®−îc bao nhiªu chuét nÕu nh− mét chuét c¸i trong mét n¨m ®Î 4 løa (3 th¸ng 1 løa).10 v 13).024 cÆp -1 1.4. mçi løa trung b×nh 6 con. 3. .Phßng trõ chuét ph¶i tiÕn h nh h ng vô v b¾t ®Çu ngay tõ ®Çu vô.Chuét cã kh¶ n¨ng sinh s¶n rÊt lín. Mçi n¨m cã thÓ ®Î 4 løa.7.edu.024 cÆp NhËn xÐt:QuÇn thÓ chuét ph¸t triÓn trong n¨m rÊt cao. sù sinh s¶n lín v liªn tôc nªn ph¶i cã biÖn ph¸p phßng ngõa chuét th−êng xuyªn ngay tõ ®Çu vô. 40 http://www. dÔ c¶nh gi¸c víi c¸c lo¹i bÉy b¶. B i gi¶i: Sè con sinh ra/kú sinh s¶n Thêi gian Th¸ng 1 06 con + 2 bè mÑ = 8 chuét Th¸ng 4 24 con + 8 bè mÑ = 32 chuét Th¸ng 7 96 con + 32 bè mÑ = 128 chuét Th¸ng 10 384 con + 128 bè mÑ = 512 chuét Th¸ng 13 1. ven ®åi.Chuét l lo i gÆm nhÊm cã phæ thøc ¨n rÊt réng. QuyÕt ®Þnh tiÕn h nh phßng trõ chuét dùa trªn t¸c h¹i cña chuét ®èi víi vô tr−íc (nÕu vô tr−íc bÞ chuét h¹i nÆng) hoÆc dùa trªn sù theo dâi h ng tuÇn vÒ t¸c h¹i cña chóng. chuét con sinh ra chØ 2-3 th¸ng sau l¹i cã thÓ tiÕp tôc tham gia sinh s¶n .048 chuét -2 Tæng sè 2.L lo i ®éng vËt rÊt tinh kh«n. Thêi gian sèng cña chuét tõ 12-15 th¸ng. h¹i hÇu hÕt c¸c lo¹i c©y trång ( §Æc biÖt ®èi víi c©y ngò cèc).C¸c khu ruéng ven l ng. Kh¶ n¨ng sinh s¶n cña chuét chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp cña sè l−îng. Chóng cã khøu gi¸c. sè con/løa sÏ t¨ng.

cÇn cã chÝnh s¸ch b¶o vÖ v ph¸t triÓn c¸c lo i thiªn ®Þch n y. chim có .. .Ph¶i coi chuét l mét vÊn ®Ò x héi. Theo kinh nghiÖm cña nhiÒu ®Þa ph−¬ng.vn . . cÇn vËn ®éng mäi ng−êi cïng tham gia diÖt chuét.edu.. ®ång thêi an to n cho ng−êi.DCSH): L biÖn ph¸p dùa trªn t¸c ®éng cña c¸c chñng vi sinh vËt chuyªn tÝnh ®Ó g©y bÖnh nh©n t¹o cho chuét l m chóng chÕt h ng lo¹t. Cô thÓ dïng c¸ch : § o. diÖt ®ång lo¹t th nh nh÷ng chiÕn dÞch.§Ó ®¸nh gi¸ ®óng sù thiÖt h¹i do chuét th× kh«ng ph¶i l sè l−îng chuét diÖt ®−îc m l t¸c h¹i thùc tÕ cña chóng trªn ®ång ruéng (v× sù hao hôt n¨ng suÊt).C¸c biÖn ph¸p diÖt trõ chuét a. Tõ khi vi khuÈn x©m nhËp ®Õn lóc chuét chÕt. tr¨n.Kh«ng ph¶i sè l−îng chuét chÕt m sè l−îng chuét cßn sèng trªn ®ång ruéng míi l m gi¶m n¨ng suÊt. khã thë) kho¶ng 3-20 ng y.Chuét ®Î nhiÒu løa v di chuyÓn ®Õn nh÷ng n¬i cã mËt ®é chuét thÊp. . . thÓ hiÖn triÖu chøng ( lê ®ê. gia sóc v m«i tr−êng . BiÖn ph¸p sinh häc cæ truyÒn : Dïng kÎ thï tù nhiªn ( thiªn ®Þch) cña chuét ®Ó diÖt chuét nh−: MÌo.Nh÷ng thuèc g©y chÕt chËm cã hiÖu qu¶ cao h¬n thuèc g©y chÕt nhanh v× chóng kh«ng g©y tÝnh nh¸t b¶ cho chuét. tæ chøc ch−¬ng tr×nh ho¹t ®éng.BiÖn ph¸p vi sinh vËt ( b¶ diÖt chuét sinh häc . mçi vô tæ chøc tõ 1 -2 ®ît b¾t chuét. b. mçi ®ît kÐo ® i tõ 7-10 ng y ( nªn tæ chøc v o giai ®o¹n lóa ®øng c¸i . Nh÷ng con chuét kh«ng ¨n b¶ nh−ng nÕu sèng chung víi nh÷ng con ¨n b¶ còng chÕt tíi 65-70% sau 25-30 ng y. Thêi gian chÕt phô thuéc v o l−îng b¶ ¨n. bëi vËy viÖc diÖt chuét th−êng xuyªn. 41 http://www.l m ®ßng..ebook. b¶ DCSH cßn g©y ®éc cho chuét qua truyÒn nhiÔm. mÊt kh¶ n¨ng ph¶n x¹ v chÕt. Thuèc DCSH g©y h¹i cho chuét b»ng c¸ch ph¸ huû c¸c tÕ b o th nh ruét . hun khãi. NÕu 1 con chuét ¨n tõ 1 gram b¶ trë lªn sÏ chÕt trong vßng 2-9 ng y. BiÖn ph¸p thñ c«ng : §©y l biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ cao khi ®−îc to n d©n tham gia. v× lóc n y c¸c biÖn ph¸p kh¸c ®¹t hiÖu qu¶ rÊt thÊp).BiÖn ph¸p n y rÊt cã hiÖu qu¶. gi n ®ång tö.. BiÖn ph¸p n y rÊt an to n cho ng−êi v gia sóc còng nh− an to n cho m«i tr−êng.CÇn cã ng−êi hiÓu biÕt l nh ®¹o. . r¾n. c. song ë ta hiÖn nay ®ang cã hiÖn t−îng huû diÖt kÎ thï tù nhiªn cña chuét.. chuét vÉn ho¹t ®éng nh−ng chËm ch¹p. Ngo i ra. th nh m¹ch m¸u v c¸c c¬ quan néi t¹ng . b¾t. 5. liªn tôc l rÊt quan träng.

. ®Ëu t−¬ng. B¶ DCSH ® ®−îc sö dông ë nhiÒu n¬i..BiÖn ph¸p ho¸ häc : Thuèc chuét ng y nay kh¸ nhiÒu d¹ng. Ngßai Fokeba 20% trªn. Thuèc chuét chñ yÕu v phæ biÕn l Phosphua kÏm v Kler¸t . song tr−íc hÕt ph¶i l−u ý ®Õn mÆt tr¸i cña nã ®Ó b¶o vÖ ng−êi. thøc ¨n thõa. tuy nhiªn l lo¹i thuèc ®éc m n tÝnh nªn nÕu ph¸t hiÖn sím vÉn dÔ d ng cøu ch÷a . x¸c gia sóc gia cÇm chÕt do ¨n ph¶i b¶ chuét chÕt ®em ch«n xa nh xa nguån n−íc . Thu gom x¸c chuét chÕt. Theo kh¶o nghiÖm. V× vËy Fokeba hiÖu qu¶ kh«ng cao. l¶ng tr¸nh b¶ nªn g©y tÝnh “nh¸t b¶ “cña quÇn thÓ chuét . *Thuèc Fokeba( Phosphua kÏm ): L lo¹i thuèc rÊt ®éc víi ng−êi v ®éng vËt kh¸c.edu. S¸ng h«m sau thu hÕt b¶ l¹i ®Ó tèi ®Æt tiÕp.)®Ó chuét ¨n quen trong mÊy ng y ®Çu. chØ ®−îc sö dông ®−îc thêi gian ®Çu.B¶ DCSH sö dông nÒn thøc ¨n hÊp dÉn (thãc ñ. Fokeba l lo¹i thuèc g©y ®éc cÊp tÝnh. §Ó l m b¶ chuét b»ng Fokeba ph¶i tiÕn h nh ®Æt måi nhö (c¬m.. b¶ diÖt chuét sinh häc ®¹t hiÖu lùc tõ 6-84% sè chuét chÕt. Tuy nhiªn cã h¹n chÕ l con chuét n o ¨n ch−a ®ñ liÒu chØ bÞ ngé ®éc nhÑ v kh«ng chÕt th× sÏ khoong bao giê ¨n l¹i thø b¶ n y n÷a. Sau ®ã tiÕn h nh ®Æt b¶ b»ng c¸ch mét phÇn thuèc chuét ( lo¹i 20%) víi 20 phÇn thøc ¨n. sù giÉy dôa cña nh÷ng con s¾p chÕt khiÕn con kh¸c ho¶ng sî.vn . d. nhèt hÕt gia sóc.. gia cÇm råi ®Æt b¶. hiÖn nay cßn cã thªm lo¹i Fokeba 2%. bét c¸. 42 http://www. mÆt kh¸c rÊt an to n víi gia sóc. gia sóc. t¸c ®éng lªn hÖ thÇn kinh chuét l m chóng chÕt sau 2-9 giê.ebook. *Thuèc Klerar ( Brodifacoun): Klerat còng rÊt ®éc víi ng−êi v ®éng vËt.) nªn kh«ng g©y ng¸n cho chuét. L−u ý : Fokeba l lo¹i thuèc bÞ h¹n chÕ sö dông t¹i ViÖt Nam nªn khi sö dông ph¶i hÕt søc cËn thËn . g¹o. ChiÒu tèi. gia cÇm. m«i tr−êngv trong thùc tÕ ® x¶y ra nhiÒu tr−êng hîp ngé ®éc thuèc do cè ý hay v« t×nh . D©y thùc l lo¹i Fokeba 20% cña c«ng ty Vipesco ViÖt Nam nh−ng ®−îc ViÖn Khoa häc n«ng nghiÖp MiÒn Nam h¹ thÊp nång ®é b»ng c¸ch trén víi parafin v c¸m thøc ¨n gia sóc l m th nh d¹ng thuèc viªn ®Ó dÔ sö dông v an to n h¬n cho m«i tr−êng (do thuèc kh«ng tan trong n−íc). B¶ DCSH ® ®−îc Bé NN&PTNT cho phÐp ®−a v o danh môc thuèc ®−îc phÐp sö ë ViÖt Nam v khuyÕt c¸o nªn sö dông réng r i.

®¸nh b¶ v o khi ® thu häach mïa m ng. sau 3-4 ng y míi chÕt. §Æt viªn Kler¸t ë n¬i chuét hay qua l¹i. ®Æt c¸c lång bÉy hom víi kÝch th−íc 20 x 20 x 60 cm. b¹n suy nghÜ g× vÒ vÊn ®Ò n y? . theo b¹n cÇn phèi hîp víi tæ chøc. c¸c gèc c©y ¨n qu¶ m chuét th−êng g©y h¹i. ph¸t hiÖn sím cã thÓ cøu ch÷a b»ng c¸ch tiªm VITAMIN K liÒu cao trong nhiÒu ng y. tr¨n r¾n . ®Ó kiÕm lêi.HiÖn nay. Sö dông Kler¸t hÕt søc l−u ý trÎ em v× chóng hay ¨n nhÇm. c¸ch 5m ®Æt 1 viªn. Ruéng bÉy cã diÖn tÝch kho¶ng 25 X 25 m v gieo sím h¬n ®¹i tr 15-20 ng y. c¸ch n y chØ ng¨n chÆn kh«ng cho chuét v o ruéng nh m×nh nh−ng kh«ng b¾t ®−îc chuét . ®óng kü thuËt sÏ cã hiÖu qu¶ rÊt cao. gÇn n−íc ®Ó thë nªn viÖc thu gom x¸c dÔ d ng h¬n . e. Chuét v o bÉy nhiÒu nhÊt lóc lóa l m ®ßng(53%). th−êng gieo c¸c lo¹i lóa th¬m ®Ó t¨ng hiÖu qu¶. mét sè n¬i dïng ®iÖn ®Ó bÉy chuét..Giíi thiÖu néi dung kú häc 43 . NhiÒu ®Þa ph−¬ng ë miÒn B¾c.Cã cÇn x¸c ®Þnh vïng träng ®iÓm v ph©n lo¹i møc ®é g©y h¹i cña chuét kh«ng? t¹i sao? . NÕu gia sóc.. * C©u hái th¶o luËn: .Cã nhiÒu ng−êi s¨n b¾t mÐo. Sö dông bÉy TBS ( Trap barrier system ): C¸ch n y míi sö dông ë ®ång b»ng s«ng Cöu long.. thuèc n y kh«ng g©y tÝnh “nh¸t b¶ “ nh− Fokeba... nhiÒu n¬i bÉy n y cã hiÖu qu¶ tèt. Khi sö dông Klerat ph¶i h¹n chÕ tèi ®a nguån thøc ¨n cña chuét (®Ëy kü l−¬ng thùc. Khi sö dông kh«ng cÇn trén thªm måi v× thuèc ® ®−îc lÉn víi måi th nh viªn. Cã thÓ bè trÝ 4 bÉy/100 ha.). Sau mét ®ît diÖt th× c¶ n¨m sau míi thÊy chuét xuÊt hiÖn (do di c− tõ n¬i kh¸c tíi). ®¬n vÞ n o? Kú thø 8: .Khi chuét ¨n ph¶i Kler¸t. ®Æt tr−íc cöa hang. th−êng bß ra n¬i tho¸ng m¸t. NÕu bÞ chÕt ph¶i ®em ch«n. Klerat nÕu ®−îc tiÕn h nh ®ång lo¹t. Chuét tróng ®éc sÏ bÞ xuÊt huyÕt néi t¹ng. Xung quanh qu©y nilon tÊm.§Ó diÖt chuét ®¹t hiÖu qu¶ cao. bªn ngo i cã bäc s¸p. theo b¹n cã nªn dïng biÖn ph¸p n y kh«ng? t¹i sao? . Cø nh− vËy trong 10-15 ng y. s¸ng thu l¹i nh÷ng viªn ch−a ¨n ®Ó tèi ®Æt tiÕp.. Khi n o chuét kh«ng ¨n n÷a th× th«i . c¬ quan.. gia cÇm ¨n ph¶i. thùc phÈm. n«ng d©n còng dïng Nilon qu©y xung quanh ruéng nh−ng kh«ng kÌm theo bÉy.§Æt khi chiÒu tèi.

mïa m−a kÕt thóc. . . s©u bÖnh th−êng hay g©y nh÷ng tæn thÊt ®¸ng tiÕc víi n¨ng suÊt v phÈm chÊt mÝa. giíi h¹n tõ 14-210C. 44 . chiÒu d i cña lãng. Thêi kú chÝn c«ng nghiÖp rÊt dÔ trïng víi thêi kú ra hoa nÕu bè trÝ thêi vô kh«ng hîp lý. Lóc n y l−îng ®−êng s¶n xuÊt tõ bé l¸ kh«ng nh÷ng cung cÊp cho sù t¨ng tr−ëng cña th©n m cßn ®−îc tÝch luü nhanh trong th©n víi ®é t¨ng dÇn tõ gèc ®Õn ngän. -NhiÖt ®é thÊp. nÕu gÆp ®iÒu kiÖn ng y ng¾n (kho¶ng 12giê 30 phót) th× ®Ønh sinh tr−ëng cã thÓ biÕn th nh mÇm hoa v trç cê sau 2-3 th¸ng (tÊt nhiªn ®iÒu n y cßn phô thuéc v o tõng gièng).. M u s¾c l¸ lóc n y nh¹t dÇn.Sinh lý c©y mÝa giai ®o¹n chÝn c«ng nghiÖp.Th¶o luËn HÖ sinh th¸i. II. .C¸c lo¹i s©u chÝnh h¹i mÝa v c¸ch phßng chèng. ®é cao cña th©n .VÏ .Gi¶i lao . l m cho s©u bÖnh t¨ng thªm.V¨n nghÖ. nh¹t).§¸nh gi¸ líp häc. Th©n mÝa lóc n y thÓ hiÖn râ nh÷ng ®Æc tr−ng cña gièng c¶ vÒ m u s¾c.Thu mÉu. d−íi 60% ®é Èm tèi ®a. c©y mÝa t¨ng tr−ëng chËm dÇn v b−íc v o giai ®o¹n chÝn c«ng nghiÖp hay cßn gäi l thêi kú tÝch luü ®−êng. néi dung häc kú tíi. . do ®ã cã thÓ thÊy ruéng mÝa cã ®−îc ch¨m sãc tèt hay xÊu. V× vËy. cã biÖn ph¸p phßng chèng thÝch hîp cã ý nghÜa rÊt quan träng. ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai. n¾m v÷ng c¸c lo¹i s©u bÖnh h¹i mÝa. I. . viÖc t×m hiÓu. v× chØ cÇn cã ®é tuæi nhÊt ®Þnh (3-4 lãng ho n chØnh). trêi trë l¹nh. Khi h m l−îng ®−êng cña phÇn ngän t−¬ng ®−¬ng phÇn gèc l mÝa ®¹t ®é chÝn c«ng nghiÖp v cã thÓ thu ho¹ch. MÆt kh¸c viÖc sö dông c¸c lo¹i thuèc ho¸ häc kh«ng ®óng quy c¸ch ® g©y nªn sù « nhiÔm m«i tr−êng.C¸c lo¹i s©u chÝnh h¹i mÝa: Còng nh− c¸c lo¹i c©y trång kh¸c. -Biªn ®é nhiÖt ®é ng y ®ªm c ng lín c ng tèt..L m v theo dâi thÝ nghiÖm. .Sinh lý c©y mÝa giai ®o¹n chÝn c«ng nghiÖp: V o cuèi thêi kú v−¬n lãng. thêi tiÕt khÝ hËu cã thuËn lîi hay kh«ng.. thËm chÝ g©y nªn sù huû diÖt h ng lo¹t c¶ vïng mÝa.§iÒu tra HÖ sinh th¸i . chuyÓn tõ xanh thÉm sang xanh l¸ gõng (xanh Thêi kú n y ®ßi hái v thÝch øng cao víi c¸c ®iÒu kiÖn khÝ hËu: -Thêi tiÕt kh« hanh -§é Èm gi¶m.

KÕt hîp l m cá víi thu b¾t thñ c«ng (®Æc biÖt v o th¸ng 4-5 khi con tr−ëng th nh ra nhiÒu).S©u non khi ®Éy søc d i 27. nh−ng ë ®©y chóng ta chØ xem xÐt tíi mét sè lo¹i th−êng hay g©y h¹i nÆng trªn c¸c vïng trång mÝa. .Trªn mÝa cã h ng chôc lo¹i s©u h¹i kh¸c nhau.Alissonotum impressicolte. th©n ®en bãng. ®Êt phï sa ven s«ng. Furadan 10H bãn v o r nh mÝa. . 1. . S©u non th−êng xuÊt hiÖn tõ cuèi th¸ng 8. phÇn bông phÝa sau m u tèi. ¨n rÔ mÝa. ®ôc n¸t hom. mÝa dÔ ®æ ng¶ v mÊt kh¶ n¨ng t¸i sinh. lu©n canh mÝa víi c©y trång kh¸c. con NhËy): Bä hung h¹i mÝa gåm cã 3 lo¹i Bä hung m u ®en . Khi bÞ t¸ch khái ®Êt c¬ thÓ cong l¹i h×nh ch÷ U. §Çu nhá m u n©u v ng. C¸nh cøng v ng¾n h¬n bông. Bä hung m u hung .45mm. liÒu l−îng 20-25kg/ha hay Padan 4G 30kg/ha.Sö lý ®Êt tr−íc khi trång b»ng Diazinon 10H. .Thêi vô trång mÝa tËp trung. bông v ngùc m u tr¾ng ng . ®Æc biÖt víi nh÷ng vïng ®åi nói nh− Ho b×nh.Bä hung th−êng h¹i m¹nh c¸c vïng trång mÝa l©u n¨m trªn ®Êt ruéng. Con tr−ëng th nh th−êng xuÊt hiÖn tõ th¸ng 4-11. . trªn c¸nh cã nh÷ng chÊm ®en t¹o th nh 8 vÖt säc.Tr−ëng th nh d i 10-22 mm. ®Õn th¸ng 8-9 ®Î trøng. Basuzin 10H 20-25kg/ha. . 2. ®èt ®u«i phÝa mÆt l−ng h×nh tam gi¸c v d y ®Æc nh÷ng chÊm ®en.Ph¸t sinh v g©y h¹i: Mçi n¨m ph¸t sinh mét løa. bÒ mÆt ngùc dÇy ®Æc nh÷ng chÊm ®en nhá. Cã thÓ r¾c tiÕp thuèc lÇn hai khi l m cá.Anomota cupripes Hope. kh«ng kÐo d i. * BiÖn ph¸p phßng trõ: . xíi x¸o v vun cao. . hÐo c©y. Bä hung m u xanh .Bä hung ®ôc gèc (Sïng tr¾ng. §èt bông cuèi (phÝa mÆt l−ng) cã nhiÒu l«ng.Nhãm s©u ®ôc th©n: S©u ®ôc th©n m×nh v ng (Argyroploces chistaceana Snellen) S©u ®ôc th©n 4 v¹ch (Proceras venosatus Walker) 45 .Melolotha sp. mÇm non l m mÊt mÇm.C y bõa kü. C¶ s©u non v con tr−ëng th nh ¨n x¸c c©y môc. Cã thÓ ®−a n−íc v o ruéng ng©m ®Ó giÕt s©u. Trong 3 lo¹i kÓ trªn th× bä hung ®en th−êng g©y h¹i nÆng nhÊt.

m u ®á thÉm.S©u non m u v ng nh¹t. . l−ng kh«ng cã vÕt säc. .Trøng h×nh bÇu dôc. ¨n c¸c bé phËn non nh− m¾t. Trong n¨m s©u ph¸t sinh 5 løa. mÐp ngo i c¸nh cã 7 chÊm ®en. trªn l−ng cã 4 vÖt däc sÉm m u ë hai bªn l−ng. ®èt ®u«i cã 2 gai ch×a ra.Tr−ëng th nh c¸nh t−íc m u v ng nh¹t hay v ng n©u. S©u m×nh v ng ph¸t sinh sím h¬n c¸c lo¹i s©u kh¸c. gi÷a c¸nh cã mét chÊm ®en. .S©u non ®Éy søc d i 18-21 mm. . cã 3-4 h ng xÕp th nh h×nh v¶y c¸. tõ tuæi 2 ®ôc v o th©n c©y qua m¾t mÇm (mÝa lín). d−íi chÊm ®en cã viÒn m u tr¾ng. ®Î r¶i r¸c tõng qu¶ hay 2-3 qu¶ liªn kÕt víi nhau ë bÑ v g©n l¸. ®Çu m u n©u sÉm. S©u non míi në ¨n ¨n phiÕn l¸ nân t¹o th nh nhiÒu lç thñng nhá. mÇm rÔ.S©u ®ôc th©n b−ím tr¾ng: 46 . vßng ®êi s©u 55-62 ng y.Nhéng m u v ng n©u. cø 2 qu¶ xÕp víi nhau th nh h×nh ch÷ “λ” cã m u v ng nh¹t. m u tr¾ng. MÆt c¸nh cã nh÷ng säc däc nhá.S©u ®ôc th©n 5 v¹ch: . b. khi mÝa v−¬n cao ®ôc v o ®èt th©n.Tr−ëng th nh c¸nh m u x¸m v ng hay x¸m tèi. c¾n côt ®iÓm sinh tr−ëng l m hÐo mÇm. l−ng cã 5 vÖt däc m u n©u v ng hoÆc tãm nh¹t. S©u non míi në n»m gi÷a bÑ l¸ v th©n. m u tr¾ng. . H¹i nhiÒu mÝa vïng ®åi hay vïng kh« h¹n. c. nÕu mÝa cßn nhá s©u ®ôc v o ¨n phÇn mÒm cña mÇm.8mm. c¸nh tr−íc cã nh÷ng vÖt phøc t¹p.S©u ®ôc th©n m×nh v ng: -Tr−ëng th nh th©n d i 6. trøng h×nh bÇu dôc. mÐp tr−íc cã l«ng ng¾n m u x¸m v m u tèi ®an xen nhau. h¹i chñ yÕu thêi kú c©y con.Trøng ®Î nhiÒu trªn l−ng l¸.S©u ®ôc th©n 4 v¹ch: . . khi mÝa mÇm ®ôc v o ®Ønh sinh tr−ëng l m mÇm kh« hÐo. vßng ®êi s©u 41-51 ng y.Tr−ëng th nh cã tÝnh h−íng quang. Tõ tuæi 3 ®ôc v o th©n c©y. phÇn l−ng cña ®èt bông thø 5-7 cã ®−êng v©n næi râ.Nhéng phÝa l−ng phÇn bông ë ®èt 5-7 cã ®ai nh« lªn.Trøng ®Î nhiÒu trªn mÆt l¸. Mçi con c¸i cã thÓ ®Î 200-500 trøng. gi÷a c¸nh cã vÖt ®en nh¹t h×nh ch÷ Y. ®−êng ®ôc th«ng tõ ®èt n y sang ®èt kh¸c.Trong n¨m s©u ph¸t sinh 7-8 ®ît.) S©u ®ôc th©n m×nh hång (Sesamia inferens Walker) a. .7mm. kÝch th−íc 1.S©u ®ôc th©n 5 v¹ch (Chilotraea infuscatella Kapur) S©u ®ôc th©n m×nh tr¾ng (Scirpophaga nivella Farb. nh½n. vßng ®êi s©u 42-53 ng y. gi÷a c¸nh cã 2 chÊm ®en nhá.2 x 0. d. r×a ngo i c¸nh cã 7 chÊm ®en nhá. -Trong n¨m s©u ph¸t sinh 4-5 løa. m u v ng. . lç thë h×nh bÇu dôc. . .S©u non m u v ng s¸ng. s©u non tõ tuæi 2 ®ôc v o ngän mÝa ®Õn ®Ønh sinh tr−ëng l m hÐo ngän.

. sù ph©n bè cña rªp rÊt réng. l−ng kh«ng cã ®−êng säc. QuÕ 11.S©u non míi në sèng tËp trung trong bÑ l¸.Sö dông gièng chèng chÞu: ROC (1. . ngo i mÝa cßn h¹i c¸c c©y hä ho th¶o kh¸c. tuæi lín ®ôc v o th©n. RÖp s¸p ..5l/ha pha tû lÖ 1:1000 phun lªn c©y lóc mäc mÇm hoÆc v−¬n lãng. e. . khi míi në sèng ë ngän bóp.Bãc l¸ kÞp thêi. . Sumithion 50EC : 1-1. gi÷a mÐp c¸nh ngo i m u n©u tèi. l−ng m u hång nh¹t.9. ViÖt ®−êng CP34-79. 3... . m u phít hång. . * Ph−¬ng ph¸p phßng trõ s©u ®ôc th©n: .8kg/ha. æ trøng cã d¹ng nöa h¹t ®Ëu t−¬ng.Nhéng tr¾ng s÷a ®Õn n©u nh¹t. th−êng cã hai lo¹i rÖp g©y h¹i. Supracid 40EC: 0. .Dïng Diazinon 10H.S©u non d i 20-30 mm m u v ng nh¹t hay tr¾ng s÷a. ch©n tho¸i ho¸.8l/ha. th©n m×nh phñ mét líp phÊn tr¾ng. 47 . ¨nl¸ non th nh nhiÒu lç thñng.Trång xen c©y hä ®Ëu ®Ó t¨ng nguån ong ký sinh trong tù nhiªn.Trionymus sacchari Coc. . . .Nhéng d i 12-19mm m u n©u tèi. S©u thuéc lo i ¨n t¹p. F156 . sinh sèng g©y h¹i trong bÑ l¸.. ®−êng kÝnh 0. RÖp x¬ tr¾ng . bÒ mÆt cã v©n däc. c¸nh v th©n ho n to n m u tr¾ng.. Furadan 10H liÒu l−îng 20-25kg/ha bãn v o ®Êt tr−íc khi trång hay khi vun gèc .S©u non ®Éy søc d i 30-40mm.. dän s¹ch t n d−.Thu ho¹ch chÆt gèc s©u. ký chñ phô.Trøng ®Î nhiÒu ë mÆt d−íi l¸. .Ceratovacuna larigera Zeb.Tr−ëng th nh th©n d i 13-15mm. Ruéng bÞ h¹i nÆng l m h m l−îng ®−êng trong th©n gi¶m 20-30% v rÊt khã kÕt tinh. .S©u ®ôc th©n m×nh hång: . Dïng Padan 95SP : 0. ®Î th nh æ 12-15 trøng. 16). 10. æ trøng cã l«ng che phñ m u v ng s¸ng. phÇn bông c¸c ®èt 1-7 cã chÊm lâm xuèng.7mm. h¹i m¹nh khi mÝa ®Î nh¸nh. chÕ biÕn.NhËn biÕt: +RÖp s¸p: Tr−ëng th nh th©n d i 5mm. vÞ trÝ ®ôc h¬i cao.Trøng h×nh b¸nh bao. khi lín lªn ®ôc tõ ngän xuèng th©n ¨n c¶ ®iÓm sinh tr−ëng l m c©y côt ngän. m×nh m u n©u nh¹t.Con tr−ëng th nh cã tÝnh h−íng quang.Tr−ëng th nh c¸nh d i 8-16mm.RÖp h¹i mÝa: RÖp l mét trong nh÷ng ®èi t−îng g©y h¹i nÆng nhÊt cho c¸c vïng trång mÝa. a.

l©y lan cña rÖp.RÖp ph¸t sinh g©y h¹i quanh n¨m. pha nång ®é 0. C¸c c©u hái th¶o luËn: .Kh«ng trång xen mÝa xu©n víi mÝa thu v mÝa l−u gèc. c. giai ®¹on sinh tr−ëng n o cña c©y mÝa th−êng bÞ h¹i nÆng. III.Th−êng xuyªn kiÓm tra ®ång ruéng. .5lÝt. sinh s¶n ®¬n tÝnh. Trebon 10EC. ch©n ph¸t triÓn cã thÓ tù do vËn ®éng nh−ng c ng lín ch©n c ng tho¸i ho¸ v rÖp Ýt di ®éng. RÖp g©y h¹i trªn phiÕn l¸. . cá lång vùc .1-0.). vßng ®êi chØ cã 2 pha ph¸t dôc l rÖp non v tr−ëng th nh. . . §ång thêi chÊt b i tiÕt cña rÖp thu hót c¸c lo¹i kiÕn t×m mËt v chóng gióp cho sù ph©n t¸n. . Bassa 50EC. vßng ®êi cã 3 pha ph¸t dôc l tr−ëng th nh. Cã thÓ sö dông c¸c lo¹i thuèc Bi58 50EC.Ruéng bÞ rÖp c©y sinh tr−ëng cßi cäc. .Trªn l−ng phñ kÝn b«ng x¬ tr¾ng. mÊt kh¶ n¨ng l−u gèc.Vïng ®Êt n o hay bÞ bä hung g©y h¹i v v o thêi kú n o trong n¨m. vßng ®êi rÖp ng¾n.C¶ hai lo¹i rÖp ®Òu sèng th nh tËp ®o n.15%. Ruéng mÝa bÞ rÖp nh×n v o võa cã m u tr¾ng võa cã m u ®en. RÖp sinh s¶n ®¬n tÝnh. tËp trung g©y h¹i ë g©n l¸. C¸c chÊt b i tiÕt cña rÖp l m«i tr−êng tèt cho nÊm muéi ®en ký sinh t¹o nªn m u ®en (b o tö nÊm) nªn cßn cã tªn rÖp muéi ®en. bãc l¸ ®Ó ruéng th«ng tho¸ng.Sù ph¸t sinh v g©y h¹i: . . trøng v rÖp non.RÖp non m u hång nh¹t. RÖp sinh s¶n quanh n¨m.Dän s¹ch t n d−.Bãn ®¹m sím. ký chñ phô (cá mÇn trÇu. bãn c©n ®èi NPK. mçi ha dïng 1-1.Sù kh¸c nhau cña chÝn c«ng nghiÖp v chÝn sinh lý (chÝn ho n to n)? .§Ó c©y mÝa ®¹t ®é lín tiªu chuÈn khi b¾t ®Çu chÝn c«ng nghiÖp ph¶i bè trÝ thêi vô trång mÝa v o thêi gian n o.. +RÖp x¬ tr¾ng:Tr−ëng th nh m u v ng sÉm (c¸nh d i) hay m u n©u ®en (c¸nh ng¾n). däc theo g©n l¸. l m cá. kh«ng phun tr n lan c¶ ruéng ®Ó b¶o vÖ thiªn ®Þch.BiÖn ph¸p phßng trõ rÖp: . diÖt ngay c¸c æ rÖp míi ph¸t sinh b»ng c¾t bá l¸ rÖp hay giÕt thñ c«ng.. 48 . phÝa mÆt l−ng l¸ (rÖp x¬ tr¾ng) hay trong bÑ l¸ (rÖp s¸p). h ng n¨m ph¸t sinh tíi 20 løa. gi¶m h m l−îng ®−êng. b.Phun thuèc tËp trung quanh æ rÖp.

. . * BiÖn ph¸p phßng trõ: . m−a. . Lu©n canh víi c©y hä ®Ëu 1-2 n¨m.BiÓu hiÖn ®Æc tr−ng sau khi bÞ bÖnh mét thêi gian l c¸c l¸ ®ät v−¬n th nh mét c¸i roi d i b¸m ®Çy phÊn ®en.Thu mÉu. H ng n¨m th−êng ph¸t sinh h¹i m¹nh v o th¸ng 4-6 v th¸ng 9-11. Kh«ng sö dông ruéng nhiÔm bÖnh ®Ó nh©n gièng hay l−u gèc. l¸ hÑp v ng¾n.C¸c lo¹i bÖnh chÝnh h¹i mÝa v c¸ch phßng chèng.2% nhóng hom mÝa trong 5 phót tr−íc khi trång. líp m ng n y vì ra còng gi¶i phãng c¸c b o tö phÊn ®en. hom gièng.Nhæ bá v tiªu huû sím c©y bÞ bÖnh. . néi dung häc kú tíi. F160.§iÒu tra HÖ sinh th¸i .§¸nh gi¸ líp häc.C©y bÞ bÖnh cßi cäc.Trong thùc tÕ thêng thÊy kiÕn sö dông s©u h¹i l m thøc ¨n.Dïng hom s¹ch bÖnh. C©y bÞ bÖnh mÊt kh¶ n¨ng v−¬n cao.BÖnh than (§en ®ät): Ustilago scitaminea Sydow: L bÖnh h¹i nguy hiÓm nhÊt cho nhiÒu n−íc trång mÝa. . I. gi¶m n¨ng suÊt nghiªm träng.C¸c vÊn ®Ò cÇn l−u ý khi sö dông thuèc B¶o vÖ thùc vËt. nh−ng trong ruéng mÝa th−êng thÊy nh÷ng con kiÕn tha rÖp mÝa. Cã thÓ ®ät l¸ bÞ mét líp m ng máng bao bäc.Ph©n biÖt ®Æc ®iÓm h×nh th¸i s©u non cña 5 lo¹i s©u ®ôc th©n ® häc.Giíi thiÖu néi dung kú häc . . . .Sö lý hom gièng b»ng n−íc Êm 54OC trong 20 phót.8.VÏ . C¸c gièng ROC (1.L m v theo dâi thÝ nghiÖm.7. . .V¨n nghÖ IPM. .C¸c lo¹i bÖnh h¹i mÝa: 1. . -Dïng Tilt 250ND pha nång ®é 0.11).Dïng gièng kh¸ng bÖnh.Th¶o luËn HÖ sinh th¸i.2. . F170 l nh÷ng gièng kh¸ng bÖnh kh¸ tèt. ®Î nhiÒu nh¸nh nh−ng c¸c nh¸nh n y ®Òu bÞ bÖnh. VËy tr−êng hîp n y cã lîi hay cã h¹i.BÖnh lan truyÒn qua giã. Néi dung huÊn luyÖn kú 9 .. ®©y l biÖn ph¸p kinh tÕ nhÊt. 49 .

BÖnh h¹i l m c¸c l¸ non bÞ xo¾n l¹i v biÕn d¹ng. *BiÖn ph¸p phßng trõ: . nhiÒu vÕt hîp l¹i th nh vÕt säc to. cã mïi r−îu. . chÎ c©y mÝa ra thÊy c¸c m¹ch dÉn biÕn m u. thuèc Score 250ND pha nång ®é 0.15%. h¹i nÆng l m ®ät l¸ lòn thèi v kh« chÕt.Thuèc B¶o vÖ thùc vËt l nh÷ng ho¸ chÊt dïng trong n«ng nghiÖp nh»m ng¨n chÆn sù g©y h¹i cña c¸c lo¹i dÞch h¹i (s©u. BÖnh thèi nân : BÖnh g©y h¹i ë l¸ ®ät.Thuèc B¶o vÖ thùc vËt: 1.1-0.BÖnh thèi ®á (BÖnh r−îu): Physalospora tucumanenis Speg: Ph©n bè kh¾p c¸c n−íc trång mÝa. phÇn vá phÝa ngo i kh« v lâm xuèng..th¸ng 10.2. liÒu l−îng 11. cæ l¸ rôt l¹i.Trõ kÞp thêi s©u ®ôc th©n.Dïng gièng s¹ch bÖnh. .Dïng thuèc Ridomil MZ 72WP pha nång ®é 0.BÖnh h¹i tÊt c¶ c¸c bé phËn cña c©y nh−ng h¹i chÝnh trªn th©n mÝa khi mÝa ® lín. .cá d¹i . . II.15 liÒu l−îng 1-1. .. bÖnh. sau chuyÓn sang vÕt säc nhá m u n©u. * BiÖn ph¸p phßng trõ: . c©y cã thÓ bÞ g y. sö lý hom gièng b»ng n−íc Êm 540C trong 2 giê.Khi bÖnh ph¸t sinh nhiÒu dïng thuèc Booc®« hoÆc Sunph¸t §ång trén víi v«i bét v ®Êt bét r¾c v o ngän mÝa. (Tû lÖ trén 10: 40 : 50).Thu thËp v tiªu huû c©y bÖnh trong thêi kú mÝa v−¬n cao. chuét.1-0. hom gièng. . 3. H ng n¨m th−ßng g©y h¹i m¹nh v o th¸ng 5 . h¹i hÇu hÕt c¸c gièng mÝa. BÖnh th−êng ph¸t sinh g©y h¹i m¹nh trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é.5l/ha. .C©y bÖnh ë g©n l¸ xuÊt hiÖn vÖt n©u ®á. Nguån bÖnh l©y lan qua giã./. qua vÕt th−¬ng c¬ giíi hay c¸c vÕt ®ôc cña s©u. Èm ®é cao.5l/ha .Dïng gièng kh¸ng bÖnh nh− c¸c gièng ROC.2% phun ®Ém l¸. hoÆc thuèc Ridomil MZ 72WP pha nång ®é 0.Dän s¹ch t n d− sau thu ho¹ch.) v c¸c chÊt kÝch thÝch sinh tr−ëng. Kh¸i niÖm: . ®Çu tiªn vÕt bÖnh m u tr¾ng. 50 . BÖnh nÆng vÕt bÖnh kÐo d i tõ ®èt n y sang ®èt kh¸c. ngöi cã mïi khã chÞu.

ng y s¶n xuÊt. nÊm bÖnh míi xuÊt hiÖn.Ýt ®éc . pha ®óng nång ®é. * Dïng ®óng nång ®é. * Dïng thuèc ®óng lóc: C¸c lo¹i thuèc phßng trõ s©u bÖnh cã hiÖu qu¶ cao khi c¸c ®èi t−îng g©y h¹i ë giai ®o¹n b¾t ®Çu ph¸t triÓn: S©u cßn nhá. tiªu ho¸ (miÖng).). Dïng thuèc ®óng lóc cßn tuú thuéc v o giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c©y trång. an to n cho c©y trång.BiÕt phèi hîp viÖc dïng thuèc víi c¸c biÖn ph¸p phßng trõ kh¸c. . liÒu l−îng. miÖng). C¨n cø ®èi t−îng s©u bÖnh cÇn diÖt trõ v c©y trång cÇn ®−îc b¶o vÖ ®Ó chän ®óng lo¹i thuèc v d¹ng thuèc nh»m ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ kinh tÕ kü thuËt cao. phæ t¸c ®éng v h×nh thøc t¸c ®éng.. liÒu l−îng v c¸ch sö dông . tªn thuèc (tªn ho¹t chÊt v tªn th−¬ng phÈm). h« hÊp (mòi. dïng ®óng nång ®é. ®éng vËt v c¸c sinh vËt cã Ých. 51 . c¸c thuèc kh¸c nhau cã møc LD kh¸c nhau.®éc. . cá cßn non.liÒu l−îng ®ã sÏ cã 50% sè c¸ thÓ nhiÔm thuèc bÞ chÕt.. §é ®éc cña thuèc thÓ hiÖn qua chØ tiªu LD.Mét sè vÊn ®Ò cÇn l−u ý khi sö dông thuèc BVTV : Muèn dïng thuèc BVTV ®¹t hiÖu qu¶ cao cÇn ph¶i: . dïng ®óng lóc..C¸c lo¹i thuèc B¶o vÖ thùc vËt kh«ng nhiÒu th× Ýt ®Òu g©y h¹i ®Õn c¬ thÓ ng−êi.BiÕt dïng thuèc theo nguyªn t¾c 4 ®óng: dïng ®óng thuèc. th−êng xuyªn kiÓm tra ®ång ruéng.Thuèc B¶o vÖ thùc vËt x©m nhËp v o c¬ thÓ ng−êi qua c¸c con ®−êng kh¸c nhau nh−: TiÕp xóc (thÊm qua da). Do ®ã muèn dïng thuèc ®óng lóc cÇn ph¶i kÕt hîp víi c«ng t¸c dù tÝnh dù b¸o.. . m u v ng . m u biÓu thÞ ®é ®éc (m u ®á-rÊt ®éc. dïng ®óng c¸ch. m«i tr−êng sèng v con ng−êi. vÝ dô: Tr¸nh phun thuèc khi c©y ®ang në hoa ré. Ng−êi v ®éng vËt kh¸c nhau còng chÞu møc LD kh¸c nhau. nång ®é. .BÊt kú mét bao gãi ®ùng thuèc ®óng tiªu chuÈn n o còng ph¶i cã c¸c chØ tiªu nh−: Tªn ®¬n vÞ s¶n xuÊt hay sang chai ®ãng gãi. m u xanh . liÒu l−îng: ChØ cÇn mét liÒu l−îng thuèc thÝch hîp l cã thÓ tiªu diÖt ®−îc s©u bÖnh. b¶o vÖ c©y trång v m«i tr−êng. kh«ng ®−îc dïng thuèc Ýt h¬n hay nhiÒu h¬n liÒu l−îng chØ dÉn. ChØ tiªu LD50 ®−îc dïng phæ biÕn ®Ó diÔn t¶ t¹i nång ®é. thêi h¹n sö dông. * Dïng ®óng thuèc: ChØ sö dông c¸c lo¹i thuèc cã tªn trong danh môc thuèc ®−îc phÐp sö dông t¹i ViÖt nam do Bé N«ng nghiÖp&PTNT ban h nh.C¸c thuèc B¶o vÖ thùc vËt cã thÓ g©y ®éc cho ng−êi ë d¹ng cÊp tÝnh (thÓ hiÖn ngay t¸c dông) v d¹ng m n tÝnh (thuèc tÝch luü dÇn trong c¬ thÓ v thÓ hiÖn l©u d i). dïng ®ñ liÒu l−îng thuèc ® pha theo quy ®Þnh trªn nh n m¸c míi cã hiÖu qu¶ diÖt trõ dÞch h¹i cao. C«ng dông v c¸ch sö dông cña thuèc ®−îc ghi cô thÓ trªn bao nh n thuèc. 2..

Khi dïng thuèc BVTV ph¶i ®¶m b¶o an to n cho ng−êi. . Khi phun thuèc ph¶i ®¶m b¶o thuèc b¸m dÝnh ®Òu trªn l¸ c©y. bÖnh ®¹o «n phun trªn l¸ lóa. . tho¸ng giã. trÎ em. trõ bÖnh kh« v»n phun bÑ l¸ lóa. r¶i. xa nguån thøc ¨n. thuèc bét r¾c. CÇn l−u ý ph©n biÖt víi say n¾ng. thuèc n−íc ph¶i phun b»ng m¸y.* Dïng thuèc ®óng c¸ch: Tuú theo mçi d¹ng thuèc m cã c¸ch dïng kh¸c nhau.KhÈn tr−¬ng ®−a ®Õn tr¹m x¸ gÇn nhÊt.NhÑ: S−ng tay. trî tim. mê m¾t. hót thuèc. m¾t. *BiÖn ph¸p s¬ cøu: . kh«ng ®−îc tiÕp xóc víi thuèc. lau s¹ch ng−êi bÖnh. biÖn ph¸p s¬ cøu ng−êi bÞ ngé ®éc thuèc B¶o vÖ thùc vËt: *TriÖu trøng: Khi thuèc x©m nhËp v o c¬ thÓ ng−êi. vËt nu«i v m«i sinh. Tuú theo ®èi t−îng g©y h¹i m cã c¸ch phun kh¸c nhau: Trõ rÇy n©u ph¶i phun quanh gèc lóa. thuèc bét dïng m¸y phun bét. . tim ®Ëp nhanh. t¾m giÆt s¹ch sÏ sau khi phun thuèc. khã thë. tiªu ch¶y. co gi n ®ång tö m¾t. nhøc ®Çu. n−íc uèng. . 3. + Phô n÷ mang thai. ch¶y n−íc mòi. . + Sö dông thuèc cho n«ng s¶n ph¶i ®¶m b¶o thêi gian c¸ch ly míi ®−îc thu ho¹ch sö dông. bÊt tØnh . . ®au bông.. chãng mÆt.§−a ng−êi bÖnh v o n¬i r©m m¸t. h¹n chÕ ®Õn møcc tèi ®a thuèc r¬i xuèng ®Êt. + Kh«ng cho gia sóc lui tíi vïng míi sö lý thuèc. thuèc h¹t ph¶i r¾c.TriÖu trøng ngé ®éc thuèc.L m h« hÊp nh©n tao. b¾p thÞt co giËt. c¸ch xa n¬i nhiÔm thuèc. . th−êng thÓ hiÖn c¸c triÖu trøng ®éc cÊp tÝnh nh−: .Trung b×nh: §á da. ngé ®éc thøc ¨n ®Ó kÞp thêi ®iÒu trÞ.KÝch thÝch ãi möa (®Æc biÖt khi ngé ®éc b»ng tiªu ho¸).Cëi bá trang phôc dÝnh thuèc. + Khi phun thuèc ph¶i ®i theo chiÒu giã.NÆng: ãi möa. xa n¬i tËp trung d©n c−.. + B¶o qu¶n thuèc n¬i kh« m¸t. ng−êi mÖt. 52 . ®ïa giìn khi l m viÖc víi chÊt ®éc. ®æ må h«i. L−u ý mét sè quy ®Þnh sau: + Ph¶i cã b¶o hé lao ®éng + Kh«ng ¨n uèng.

gia sóc. chi phÝ sím tøc l hiÖu qu¶ cña biÖn ph¸p xö lý thÊp. tû lÖ bÖnh h¹i g©y h¹i thùc tÕ trªn c©y trång l m ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt.Néi dung: LÊy nh÷ng vÝ dô thùc tÕ. 2.Ng−ìng kinh tÕ . thiªn ®Þch. 53 . . cÇn ®Çu t− ®ñ v ®óng lóc míi cã hiÖu qu¶ cao.Nªu triÖu trøng bÖnh h¹i mÝa ®iÓn h×nh th−êng gÆp ë ®Þa ph−¬ng b¹n? trong thùc tÕ.Sinh lý c©y mÝa khi ra hoa .Ch÷ Bi58 50EC nãi lªn ®iÒu g×. nh÷ng viÖc l m cña ng−êi n«ng d©nkhi qu¶n lý dÞch h¹i trªn ®ång ruéng v ®i ®Õn nhËn xÐt l : Ng−ìng kinh tÕ l mËt ®é s©u. . NÕu sö lý sím.M« t¶ triÖu trøng bÖnh thèi nân v c¸ch phßng chèng.B¹n nghÜ g× vÒ mèi liªn quan gi÷a bªnh ung th− v d− l−îng thuèc BVTV. c¸ch phßng chèng? .Ng−ìng kinh tÕ.V¨n nghÖ.§¸nh gi¸ líp häc. phÈm chÊt c©y trång v b»ng chi phÝ ®Ó trõ s©u bÖnh ®ã.T¸c h¹i víi mÝa th−¬ng phÈm v biÖn ph¸p ng¨n chÆn.§iÒu tra HÖ sinh th¸i .VÏ. néi dung häc kú tíi. Theo dâi thÝ nghiÖm .C¸c c©u hái th¶o luËn: .Giíi thiÖu néi dung kú häc .TriÖu trøng bÖnh than (®en ®ät) v c¸ch phßng chèng? . ng−êi n«ng d©n sö lý bÖnh n y nh− thÕ n o? .Mét sè lo¹i thuèc BVTV th−êng qu¶ng c¸o l kh«ng ®éc víi ng−êi.III. I. . th¶o luËn HÖ sinh th¸i .Thu mÉu. . . NÕu chi phÝ b»ng thiÖt h¹i do s©u h¹i g©y ra tøc l ng−êi n«ng d©n h nh ®éng thËn träng t¹i thêi ®iÓm cña ng−ìng kinh tÕ.BÖnh thèi ®á th©n cã t¸c h¹i nh− thÕ n o. ®¸nh gi¸ sù rñi ro cña ng−ìng kinh tÕ : 1. Kú thø 10: .Môc ®Ých: Gióp häc viªn n¾m ®−îc hiÖu qu¶ cña c¸c biÖn ph¸p xö lý trªn ®ång ruéng. §iÒu n y cã ®óng kh«ng .§¸nh gi¸ sù rñi ro cña ng−ìng kinh tÕ. Kh«ng ph¶i cø ®Çu t− l cho n¨ng suÊt tèi ®a. .

tuÇn tù nh− vËy xÐt ®Õn ch÷ sè cuèi cïng. Víi c¸c th«ng tin ® thu ®−îc. sù t−¬ng quan gi÷a thêi tiÕt. dÉn ®Õn thu ho¹ch kÐm. c©y trång. khi s©u bÖnh ®¹t tíi møc NKT. phÈm chÊt kÐm. C«ng thøc cho ng−ìng kinh tÕ l : Ng−ìng kinh tÕ = MËt ®é s©u. chän mét sè bÊt kú gåm 7 ch÷ sè. ng−êi n«ng d©n thÊt thu.Quan s¸t tiÕp trong tuÇn . TiÕn tr×nh: chia líp theo nhãm. viÕt sè ®ã lªn giÊy.Kh«ng l m g× . s©u h¹i v thiªn ®Þch .Bãn thªn ph©n . diÔn t¶ t−¬ng lai b»ng mçi ch÷ sè l ®iÒu kiÖn cña tõng yÕu tè. mçi ng−êi sÏ t¹o nªn mét t×nh huèng sÏ x¶y ra tõ con sè ® chän.§¸nh gi¸ sù rñi ro cña NKT: L mét phÇn cña quyÕt ®Þnh xö lý sau.. tû lÖ bÖnh h¹i = chi phÝ phßng trõ HoÆc = MËt ®é s©u.DÉn n−íc 54 . §iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu kh«ng phun thuèc? NÕu phun thuèc? nÕu kh«ng phun th× cßn c¬ héi n o kh¸c ®Ó phun kh«ng? Cã kh¶ n¨ng tiªn ®o¸n ®−îc hËu qu¶ trªn c¬ së hiÓu biÕt HÖ sinh th¸i. tû lÖ bÖnh h¹i = chi phÝ phßng trõ HS g©y h¹i cña s©u x GT s¶n phÈm 3. Môc tiªu: Cã thÓ ®¸nh gi¸ ®−îc sù rñi ro t−¬ng ®èi trªn mét c¸nh ®ång víi mét lo¹t c¸c yÕu tè sinh th¸i ®−îc cho s½n v gi¶ thiÕt l ng−ìng kinh tÕ ®ã bÞ v−ît qua.. tõng ng−êi sÏ ph¶i l m g× b»ng c¸c c©u tr¶ lêi: .NÕu møc ®é g©y h¹i lín. ghi v o giÊy Tr«ky b¶ng sau: TT 1 2 3 4 5 6 7 YÕu tè Thiªn ®Þch Gièng Thêi tiÕt Du nhËp Tuæi s©u BÖnh Chuét lÎ nhiÒu kh¸ng N¾ng Ýt Lín Ýt Ýt ch½n Ýt nhiÔm Cã m©y nhiÒu Nhá nhiÒu nhiÒu Mçi nhãm chän 1 lo¹i s©u h¹i phæ biÕn. VÝ dô: nÕu ch÷ sè thø nhÊt l lÎ th× s¾p tíi b¹n cã nhiÒu thiªn ®Þch. xö lý muén. nÕu l sè ch¾n sÏ Ýt thiªn ®Þch.

. Khi rông cê... CO.Nh÷ng gièng mÝa n o th−êng ra hoa. Thêi kú n y tiÕp sau thêi kú chÝn c«ng nghiÖp.Thêi kú n y chÞu ¶nh h−ëng rÊt m¹nh bëi ®é d i ng y v vÜ ®é. tû lÖ ®−êng trong th©n gi¶m. viÖc trç cê chØ cã ý nghÜa víi nh÷ng c¬ së lai t¹o gièng cßn ho n to n bÊt lîi cho mÝa dïng l m nguyªn liÖu Ðp ®−êng. Do v©y ng−ìng kinh tÕ rÊt khã x¸c ®Þnh. V× vËy cÇn thiÕt ph¶i ng¨n chÆn sù trç cê ë mÝa b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p: + Sö dông nh÷ng gièng kh«ng hoÆc Ýt trç cê. F173. III. sang th¸ng 12.Cã nh÷ng gièng kh«ng hoÆc Ýt trç cê nh− F157. do thêi gian sinh tr−ëng kÐo d i sÏ ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi sù n¶y mÇm v sinh tr−ëng ph¸t triÓn. + Bè trÝ thêi vô trång mÝa trçn cê (trång trong vô thu th¸ng 10 v thu ho¹ch ®Çu vô Ðp ®−êng). ROC1. . tûlÖ ®−êng t¨ng chót Ýt. l m tû lÖ ®−êng gi¶m. C¸c yÕu tè vÒ mËt ®é s©u h¹i. .Khi trç cê. ROC (10. MÆt kh¸c.Sinh lý c©y mÝa khi ra hoa .Thêi kú ra hoa. hay cã thÓ trïng hoÆc ®Õn tr−íc thêi kú chÝn c«ng nghiÖp.290. tû lÖ x¬ t¨ng lªn.16.Phun thuèc .Trong thùc tÕ. ®ång thêi cã thÓ t¹o thªm nh÷ng t n d− cho s©u bÖnh ph¸ ho¹i vô mÝa n¨m sau. 55 .F160. gi¸ trÞ cña s¶n phÈm khi ch−a thu ho¹ch khã x¸c ®Þnh. nh−ng còng cã gièng trång ë ®©u còng trç cê nh− NCO..F163. + Cã thÓ sö dông mét sè ho¸ chÊt xö lý. .20). . khèng chÕ kh«ng cho mÝa trç cê. II.T¸c h¹i víi mÝa th−¬ng phÈm v biÖn ph¸p ng¨n chÆn: . .C¸c c©u hái th¶o luËn: . V× vËy ë ViÖt nam cã nh÷ng gièng nÕu trång ë miÒn B¾c th× kh«ng hoÆc Ýt ra hoa nh−ng nÕu trång ë miÒn Trung v miÒn Nam th× ra hoa rÊt m¹nh. do nã phô thuäc v o nhiÒu yÕu tè cña thêi tiÕt. gièng n o Ýt ra hoa. nh−ng do tû lÖ x¬ t¨ng nªn sè l−îng ®−êng Ðp ra thÊp h¬n h¼n mÝa kh«ng trç cê.310. tû lÖ bÖnh nÕu thay ®æi th× ng−ìng kinh tÕ còng thay ®æi. th©n ngõng sinh tr−ëng. Do vËy ng−êi n«ng d©n kh«ng thÓ tÝnh ®−îc sù rñi ro kinh tÕ cã thÓ x¶y ra.F170. ë miÒn B¾c mÝa th−êng trç cê v o cuèi th¸ng 11.. trç cê hay cßn gäi l thêi kú chÝn sinh lý.C©y mÝa th−êng ra hoa v o th¸ng n o.

ng−îc l¹i nÕu mËt ®é th−a c©y sÏ to h¬n.NÕu nh− h m l−îng ®−êng trong c©y phô thuéc lín v o ®Æc tÝnh cña gièng (trong cïng ®iÒu kiÖn ch¨m sãc). .000 ®Ó tÝnh sè c©y/ha: NÕu kho¶ng c¸ch r nh l 1m th× 1m2 t−¬ng ®−¬ng 0. th× n¨ng suÊt mÝa c©y phô thuéc c¬ b¶n v o hai yÕu tè cÊu th nh n¨ng suÊt. tÝnh träng l−îng trung b×nh cña c©y råi míi tÝnh n¨ng suÊt/ha. ®é xèp .Giíi thiÖu néi dung kú häc . c¸ch tÝnh n¨ng suÊt lý thuyÕt: . .V¨n nghÖ IPM. −íc l−îng sè c©y h÷u hiÖu: §Ó thuËn lîi. §ã l mËt ®é c©y h÷u hiÖu v träng l−îng c©y (to.Nh÷ng nguyªn nh©n n o l m cho mÝa ra hoa. theo dâi thÝ nghiÖm . ta cø tÝnh sè c©y/m2 theo mÐt d i r nh råi nh©n v¬is 10. . . cao). I.83 m d i NÕu kho¶ng c¸ch r nh l 1.§iÒu tra HÖ sinh th¸i.§¸nh gi¸ líp häc..).9 m d i NÕu kho¶ng c¸ch r nh l 1.C¸c yÕu tè cÊu th nh n¨ng suÊt mÝa ..C¸c yÕu tè cÊu th nh n¨ng suÊt. . Tr−íc hÕt ph¶i −íc l−îng ®−îc sè c©y/ha. .BiÖn ph¸p b¶o qu¶n hom mÝa gièng.C¸ch tÝnh n¨ng suÊt lý thuyÕt. néi dung kú tíi.2m th× 1m2 t−¬ng ®−¬ng 0.Khi ra hoa th©n mÝa cã sù biÕn ®æi g× (vÒ ®é ngät.NÕu chØ dùa v o mËt ®é s©u. ..MÝa l c©y trång theo h ng. . nªn ph¶i cã tÝnh c¸ch n¨ng suÊt lý thuyÕt riªng.ThÕ n o l ng−ìng kinh tÕ. c©y bÐ v thÊp h¬n. tû lÖ bÖnh m sö lý thuèc th× cã ®¹t yªu cÇu kh«ng? t¹i sao? giai ®o¹n 3 : häc tõ kú 11-kú 15 Kú thø 11: .BiÖn ph¸p ng¨n ch¨n mÝa ra hoa nh− thÕ n o? . Th«ng th−êng nÕu mËt ®é c©y c ng cao th× träng l−îng c©y c ng thÊp.Trong cïng mét chÕ ®é trång trät v ch¨m sãc th× mËt ®é c©y h÷u hiÖu v träng l−îng c©y cã liªn hÖ mËt thiÕt.3m th× 1m2 t−¬ng ®−¬ng 0.77 m d i 56 .

Dùng ®øng bã ngän v o hè. sao cho n−íc m−a kh«ng chui v o trong ®èng ngän. dïng r¬m r¸c hoÆc l¸ mÝa tñ kÝn ®èng ngän gièng. do n«ng d©n ch−a cã ®Êt ®Ó trång v do ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh« h¹n nghiªm träng.Chèng nÊm ®Ó ngän l©u háng . Xung 57 .2m. Cuèi cïng céng tÊt c¶ sè liÖu cña c¸c nhãm rèi chia ra ®Ó tÝnh n¨ng suÊt trung b×nh/ha.2m th× ta ®o 0. . §Ó sè liÖu chÝnh x¸c h¬n. .Chèng nãng (do h« hÊp v lªn men) ®Ó ngän khái chÕt.Chèng m−a (chèng −ít) ®Ó mÝa kh«ng ra rÔ .Nh÷ng nguyªn t¾c chÝnh trong b¶o qu¶n gièng: . Ên m¹nh bã ngän cho ngËp v o ®Êt s©u 5-7cm.000 c©y/ha. §Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n n y cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó b¶o qu¶n hom mÝa gièng phï hîp: 1. ®Ó hom kh«ng ra rÔ. §iÒu n y dÉn ®Õn t×nh tr¹ng khi v o vô trång chÝnh (cuèi th¸ng 2-trong th¸ng3).BiÖn ph¸p b¶o qu¶n hom gièng mÝa: Vô xu©n l mét trong hai vô trång mÝa chÝnh cho c¸c vïng nguyªn liÖu cña TØnh ta.000 sÏ ®−îc mËt ®é c©y l 78. mçi nhãm n«ng d©n sÏ ®o ®Õm sè c©y ë 5 vÞ trÝ kh¸c nhau.83m d i r nh. II. V o ®Çu vô Ðp t¹i c¸c vïng nguyªn liÖu th−êng x¶y ra hiÖn t−îng thõa ngän gièng. n«ng d©n b¾t buéc ph¶i mua gièng víi gi¸ th nh cao.Chèng n¾ng.§ o hè b¶o qu¶n s©u 25-30cm. ta nh©n víi 10. chèng giã ®Ó mÝa l©u kh« . t−íi n−íc cho ®Êt nh o sÒn sÖt. Gi¶ng viªn c¨n cø v o bè trÝ cña thöa ruéng ®Ó h−íng dÉn vÞ trÝ ®o ®Õm cho c¸c nhãm. . r¾c lªn mét líp tro hoÆc v«i bét.8 c©y. ®Õm sè c©y trong ®ã vÝ dô ®−îc 7. réng 1. C¸c thao t¸c cô thÓ: qu¶n.Cuèc xèp ®¸y hè s©u kho¶ng 5-10cm. d i tuú theo l−îng gièng cÇn b¶o . g©y khã kh¨n cho chÕ biÕn.VËy nÕu ta ¸p dông víi kho¶ng c¸ch luèng1. l m l¹i ë 5 ®iÓm kh¸c nhau ®Ó cã sè liÖu chÝnh x¸c. lóc n y th−êng ®iÒu kiÖn thêi tiÕt thuËn lîi nh−ng l¹i thiÕu hom gièng. Mçi ®iÓm chän 3 c©y ®Ó tÝnh träng l−îng trung b×nh cho tõng c©y. TÝnh träng l−îng c©y: chän nh÷ng c©y cã kÝch th−íc trung b×nh. 2.Khi ® xÕp ngän ®Çy hè. kh«ng cao qu¸ v còng kh«ng thÊp qu¸ m ph¶i ®Æc tr−ng cho c¶ ruéng. Mét sè n«ng d©n bá háng ngän hay ®−a lÉn v o mÝa nguyªn liÖu.

mét c¸ch an to n. . gi÷ cho mÝa t−¬i ®−îc l©u.C¸c c©u hái th¶o luËn: . Kú thø 12: . Èm ®é xuèng møc b×nh th−êng. Èm ®é trong ®èng hom.ph−¬ng ph¸p ®Ó mÝa gèc cã hiÖu qu¶ cao. néi dung tuÇn tíi.Ph©n c«ng.quanh cã thÓ ®¾p ®Êt cao ®Õn 2/3 chiÒu cao bã hom ®Ó gi¶m l−îng n−íc bèc h¬i. ®Ó gi¶m nhiÖt ®é.ThuËn lîi: . Nhê cã nh÷ng −u ®iÓm n y. r¶i ®−îc thêi vô ch¨m sãc còng nh− kÐo d i thêi gian chÕ biÕn ®Çu vô (mÝa gèc chÝn sím h¬n mÝa t¬ 15-20 ng y). khã kh¨n khi ®Ó mÝa gèc: a. . .¦u v nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p dïng hom ngän. t−íi phun n−íc v o ®èng hom ng y 2 lÇn. 58 . NÕu thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p trªn trong mïa ®«ng.MÝa gèc.Giíi thiÖu néi dung kú häc. H¹n chÕ xãi mßn ®Êt so Ýt c y bõa nªn tr¸nh ®−îc röa tr«i. gi¶m ®−îc lao ®éng trong lóc thêi vô khÈn tr−¬ng. c¸c vô sau b¾t ®Çu gi¶m dÇn.§iÒu tra HÖ sinh th¸i . III. Tèt nhÊt nªn trång xong tr−íc khi ngän ra rÔ . ph−¬ng ph¸p ®Ó mÝa gèc cã hiÖu qu¶ cao: MÝa gèc l mÝa t¸i sinh tõ bé gèc cña mÝa vô tr−íc. 1. I. nÕu nhiÖt ®é cao qu¸ ph¶i t¹o lç tho¸ng ë phÝa ®Ønh ®èng. Th«ng th−êng mÝa gèc cã n¨ng suÊt cao h¬n mÝa t¬ (gèc vô 1). . . h−íng dÉn c¸c b¸o b¸o trong Héi nghÞ ®Çu bê. ngän ® hót ®ñ n−íc cã thÓ ®em ®i trång.Nh÷ng thuËn lîi.B¶o qu¶n hom gièng cÇn l−u ý c¸c vÊn ®Ò g×.Nh÷ng yÕu tè n o t¹o nªn n¨ng suÊt mÝa c©y. V× vËy ph¶i n¾m v÷ng nh÷ng ®Æc ®iÓm cña mÝa gèc v cã biÖn ph¸p sö lý phï hîp.Kh«ng ph¶i l−u gièng.MÝa gèc .§¸nh gi¸ líp häc. Tr−íc khi trång. . dì hÕt phÇn l¸ phÝa ®Ønh ®èng. sau 3-4 lÇn t−íi (36-48h). cã thÓ b¶o qu¶n hom gièng tõ 45-60 ng y hoÆc h¬n n÷a.MËt ®é v träng l−îng c©y quan hÖ víi nhau nh− thÕ n o. .Th−êng xuyªn kiÓm tra nhiÖt ®é. mÝa gèc cã gi¸ th nh h¹ h¬n mÝa t¬.thu mÉu v theo dâi thÝ nghiÖm .

Kh¶ n¨ng ®Î nh¸nh cña mÝa gèc rÊt cao. nh− ®Êt cã nguån gèc nói löa rÊt thuËn lîi cho viÖc ®Ó gèc. .Gièng mÝa: 59 . ®Êt trång mÝa th−êng bÞ nÐn chÆt. 2.. tû lÖ c¸t cao. v× ngo i bé rÔ cò phÇn nhiÒu vÉn cßn kh¶ n¨ng ho¹t ®éng.Gèc mÝa th−êng cã hiÖn t−îng l o ho¸ sím so víi mÝa t¬. §Èy chÝnh l tiÒm n¨ng t¨ng s¶n cña mÝa gèc. nguyªn nh©n do sù ph¸ ho¹i cña s©u h¹i..C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng tíi mÝa gèc: a. chÆt. nªn nÕu kh«ng kÞp thêi xö lý t¹o cho ®Êt th«ng tho¸ng th× nh÷ng mÇm n y sÏ rÊt khã mäc. . b. ë nh÷ng lo¹i ®Êt n y c¸c mÇm gèc kh«ng ph¸t triÓn ®−îc. sÏ ¶nh h−ëng lín ®Õn sù n¶y mÇm. g©y hiÖn t−îng thiÕu c©y. .C¸c ruéng mÝa gèc kh«ng ®ång ®Òu vÒ mËt ®é (nhÊt l tõ vô thø 3).§é ph× nhiªu cña ®Êt kh«ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn vô mÝa tr−íc m¾t m cßn ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn vô mi¸ gèc n¨m sau. c¸c mÇm mÝa ë phÝa d−íi tuy khoÎ nh−ng l¹i bÞ vïi s©u. ë chç tèc ®é sinh tr−ëng kÐm.Cø sau mét vô t¸i sinh. §©y l mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lý gi¶i t¹i sao n¨ng suÊt mÝa gèc kh«ng æn ®Þnh.Sau mçi vô. V× vËy bé rÔ cña mÝa gèc ph©n bè rÊt d y c¶ vÒ chiÒu réng v bÒ s©u nªn cã kh¶ n¨ng hót n−íc v dinh d−ìng rÊt lín.MÝa gèc cã bé rÔ nhiÒu v ¨n s©u. . . do chÕt mÇm.§Êt bÞ nÐn chÆt.§Êt cã ®é mïn cao sÏ ®iÒu ho tèt chÕ ®é n−íc v kh«ng khÝ ë bé rÔ v gèc mÝa l m cho tû lÖ t¸i sinh v tèc ®é n¶y mÇm cao. b. c©y b−íc v o thêi kú tÝch luü ®−êng v ®×nh chØ sinh tr−ëng sím l m mÝa yÕu c©y v n¨ng suÊt thÊp. mÇm cøng.. . bé gèc mÝa bÞ cao dÇn so víi vÞ trÝ hom ban ®Çu.Khã kh¨n: . céng thªm sù ph¸t triÓn mét sè ®iÓm rÔ tr−íc ®ã ®ang trong thêi kú ngñ nghØ v bé rÔ cña mÇm con míi mäc. Träng l−îng mÇm cña mÝa gèc gÊp 3-4 lÇn cña mÝa t¬. dãng ng¾n v bÐ dÇn. cã m u ®en do thiÕu khÝ. bé rÔ kÐm ph¸t triÓn l m c©y dÔ ®æ ng¶ ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt v chÊt l−îng mÝa. Trong ®ã mÇm tèt chiÕm 60-80%. ®iÒu n y l m gi¶m râ rÖt n¨ng suÊt mÝa gèc. mçi khãm mÝa th−êng cã tíi 20 mÇm con. G©y hiÖn t−îng chåi gèc l m cho sè ®ai rÔ d−íi mÆt ®Êt Ýt. cÊu t−îng xÊu.ChÊt ®Êt: . háng gèc do thu ho¹ch v o thêi tiÕt bÊt thuËn. thiÕu Èm sÏ ¶nh h−ëng rÊt lín tíi kh¶ n¨ng t¸i sinh cña mÝa gèc.

.T×nh h×nh s©u bÖnh: .C y bõa sím: Sau khi b¹t gèc tiÕn h nh c y gi÷a hai h ng mÝa. . chØ ®Ó l¹i 510cm (kho¶ng 3-5 ®ai rÔ). VÝ dô : Kh¶ n¨ng ®Ó gèc cña gièng F156. mÇm giÆm ph¶i cã bÇu ®Êt kÌm theo. . Tr−íc khi giÆm nªn ñ hom v tiÕn h nh giÆm sím tr−íc thu ho¹ch 1 tuÇn ®Ó ®¶m b¶o mÇm giÆm ph¸t triÓn ®ång ®Òu so víi mÇm gèc. ®o¹n n y c ng ng¾n. -GiÆm gèc sím: Môc ®Ých ®Ó ®iÒu chØnh sè mÇm mÝa ®Òu ngay tõ ®Çu. NCO. +GiÆm hom: BiÖn ph¸p n y kh«ng tèt l¾m v× mÇm hom chËm ph¸t triÓn h¬n mÇm gèc nªn dÔ bÞ mÇm gèc lÊn ¸t. §©y l c¸ch giÆm tèt nhÊt.310 cã thÓ ®Ó gèc víi thêi gian gÊp 2-3 lÇn gièng POJ.Niªn h¹n cã thÓ ®Ó gèc phô thuéc v o tõng gièng mÝa kh¸c nhau.3061. c y c ng s©u c ng tèt. Cã thÓ thùc hiÖn theo 3 c¸ch sau: +GiÆm gèc: bøng to n bé gèc chç d y giÆm cho chç th−a. bÞ nÐn chÆt. d.MÝa cã nhiÒu bä hung.MÝa bÞ rÖp nÆng sÏ mÊt kh¶ n¨ng t¸i sinh. ®é Èm ®Êt võa ph¶i th× kh¶ n¨ng t¸i sinh v tû lÖ mÇm h÷u hiÖu cao v ng−îc l¹i. gèc c ng ®ì tråi.Thu hoach v o lóc trêi m−a. . mèi ph¶i diÖt trõ sím. +GiÆm mÇm: TiÕn h nh khi kÕt thóc n¶y mÇm. 60 . gi¶m sù l o ho¸.BiÖn ph¸p kü thuËt xö lý mÝa gèc: CÇn tu©n theo 5 nguyªn t¾c sau: .§iÒu kiÖn khi thu ho¹ch: . §Ó dÔ l m.Kh«ng nªn l−u gèc ruéng mÝa bÞ bÖnh than.B¹t gèc sím: Sau khi thu ho¹ch ph¶i tiÕn h nh b¹t gèc sím. sau khi t−íi cét l¸ l¹i ®Ó tr¸nh sù tho¸t h¬i n−íc gióp mÇm chãng håi phôc.Thu ho¹ch trong lóc trêi Êm ¸p.. c. ta ph¶i xö lü bé l¸ mÝa b»ng c¸ch ñ ph©n hay b¨m t¹i chç råi vïi l m ph©n. ®Êt −ít. . Cã thÓ dïng cuèc bíi phÇn gèc ® vun ®Ó t¨ng phÇn mÝa thu ho¹ch m vÉn ®¶m b¶o sè mÇm ngÇm cña vô sau cã thÓ ph¸t triÓn. c¸c vÕt chÆt sÏ dÔ nhiÔm khuÈn. ¶nh h−ëng tíi sù t¸i sinh v sinh tr−ëng cña mÇm gèc. c y bõa cã t¸c dông t¹o ®é th«ng tho¸ng cho rÔ mÝa v c¾t ®øt bít bé rÔ gi . Trong cïng mét ®iÒu kiÖn ch¨m sãc th× kh¶ n¨ng ®Ó gèc cña gièng n y cã thÓ gÊp 2-3 lÇn gièng kh¸c. 3. gièng viÖt ®−êng 54-143.

MÝa gèc th−êng bÞ mèi v bä hung g©y h¹i.T¹i sao ph¶i tiÕn h nh b¹t gèc v giÆm gèc sím? . mÝa gèc vô 1. . MÆt kh¸c nÕu thu ho¹ch v o thêi tiÕt qu¸ rÐt còng kh«ng nªn xö lý gèc ngay. gãp phÇn c¶i thiÖn chÕ ®é khÝ cho gèc mÝa phÇn n y c y bõa kh«ng thùc hiÖn ®−îc. kh«ng nªn b¹t v läng gèc sím. vô 2. ë tr−êng hîp n y.Bãn ph©n sím: sau khi läng gèc. t¹i sao? .C¸c ruéng mÝa gèc cã ®ång ®Òu kh«ng.T¸c dông cña viÖc c y bõa sím ®èi víi mÝa gèc? . v× kh« qu¸ mÝa kh«ng thÓ n¶y mÇm ngay ®−îc.KiÓm tra l¹i c¸c sè liÖu. mÝa gèc sinh tr−ëng m¹nh h¬n mÝa t¬. nh÷ng mÇm ®ang xanh v bé l¸ ®Ó gi¶m sù tho¸t h¬i n−íc. trong thùc tÕ s¶n xuÊt. .Víi vïng cao. khi n o nhiÖt ®é ®¶m b¶o 12-150c trë lªn míi tiÕn h nh xö lý gèc.T¸c dông cña t n d− c©y trång vô tr−íc mang mÇm mèng s©u bÖnh cho vô mÝa gèc n¨m sau? Kú thø 13: . . .C¸c c©u hái th¶o luËn: . kh«ng cã ®iÒu kiÖn t−íi n−íc. nh−ng l¹i ®×nh chØ sinh tr−ëng sím h¬n mÝa t¬ nªn ph¶i kÕt thóc bãn ph©n sím h¬n mÝa t¬ kho¶ng mét th¸ng. h¹n h¸n. III. ph¶i xö lý to n bé nh÷ng c©y v« hiÖu.Giai ®o¹n ®Çu. 61 ..MÝa gèc th−êng cã hiÖn t−îng tråi gèc. cÇn th−êng xuyªn theo dâi ph¸t hiÖn sö lý sím ®Ó tr¸nh l©y lan. bÖnh than còng g©y h¹i nÆng h¬n mÝa t¬ do t n d− vô tr−íc cßn sãt l¹i. tiÕn h nh bãn ®Çy ®ñ dinh d−ìng nh− mÝa t¬. ..Läng gèc sím: Tøc l cuèc bá phÇn bÞ nÐn chÆt gi÷a c¸c gèc mÝa. n¨ng suÊt mÝa gèc cã cao h¬n mÝa t¬ kh«ng? . .Kh«ng t−íi n−íc gÇn ng y thu ho¹ch v× ¶nh h−ëng tíi h m l−îng ®−êng.ChÊt ®Êt ¶nh h−ëng ra sao tíi mÝa gèc. . *Mét sè viÖc cÇn l−u ý trong viÖc xö lý v ch¨m sãc mÝa gèc: . bãn xong cÇn lÊp ®Êt ngay. .T¹i sao mÝa gèc l¹i dÔ ®æ ng¶ h¬n mÝa t¬. dÔ ®æ nªn ph¶i vun cao v kü thuËt h¬n mÝa t¬. .ThÕ n o l mÝa t¬.Thu thËp sè liÖu kú cuèi .−íc l−îng n¨ng suÊt.Nªu −u v nh−îc ®iÓm cña mÝa gèc..

+Néi dung: Chia l m hai khu cã bê ng¨n c¸ch. c¸ch bãn. Cã b¶ng biÓu giíi thiÖu ruéng.Dông cô ®iÒu tra v c¸ch ghi chÐp sè liÖu ®iÒu tra: d.TËp b¸o c¸o cho Héi nghÞ ®Çu bê. n¨ng suÊt −íc tÝnh) .. t¹i hai khu ruéng. 2. sù ph¸t triÓn cña ruéng mÝa. kÕt qu¶ ®iÒu tra ph¶i ph¶n ¸nh ®óng thùc tr¹ng ruéng lóa qua c¸c chØ tiªu ®iÒu tra vÒ thêi tiÕt khÝ hËu. nªu râ sù kh¸c nhau cña hai khu ruéng vÒ ®Çu t− ph©n bãn.. n¨ng suÊt ®¹t ®−îc (NS lý thuyÕt. t×nh h×nh s©u bÖnh .B¸o c¸o ruéng thùc nghiÖm IPM : +Môc ®Ých: L n¬i ®Ó líp tiÕn h nh häc tËp v l m c¸c thùc nghiÖm IPM. kho¶ng c¸ch trång.B¸o c¸o ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra HÖ sinh th¸i : a. kh¸ch quan. tõ ®ã ®Ò ra biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp. c.Quan s¸t tæng thÓ c¸nh ®ång. Gi¶ng viªn ph©n c«ng. mËt ®é v th nh phÇn thiªn ®Þch. diÖn tÝch kho¶ng 500m2..Yªu cÇu: §iÒu tra thùc tÕ. +Yªu cÇu: Ruéng ë n¬i thuËn tiÖn. s©u h¹i.. sinh tr−ëng cña c©y.. ®¶m b¶o ®ñ c¸c néi dung chÝnh sau ®©y.Ho n th nh c¸c b¸o c¸o . C¸c vÊn ®Ò cÇn l−u ý h−íng dÉn trong c¸c b¸o c¸o cña HN§B: §©y l tuÇn cuèi cïng cña ®ît huÊn luyÖn vÒ IPM nh»m chuÈn bÞ b¸o b¸o kÕt qu¶ häc tËp cña líp trong Héi nghÞ ®Çu bê. . mËt ®é. nhËn xÐt tæng quan vÒ t×nh h×nh thêi tiÕt khÝ hËu.Môc ®Ých: N¾m t×nh h×nh sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña c©y. trung thùc.Tr×nh b y vÝ dô mét bøc tranh HST: H−íng dÉn häc viªn tr×nh b y b×nh th−êng nh− trong giê th¶o luËn HST h ng tuÇn 62 . mét khu IPM (l m theo líp häc) mét khu FP (l m theo n«ng d©n). b. trªn c¬ së ®ã lËp b¶ng h¹c to¸n kinh tÕ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña viÖc ¸p dông tiÕn bé KHKT so víi c¸ch l m theo tËp qu¸n cò cña n«ng d©n. c¸ch xö lý thuèc s©u. tû lÖ bÖnh ...Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra: . h−íng dÉn n«ng d©n chuÈn bÞ c¸c b¸o c¸o. 1. Nªu c¸c kÕt luËn v ®Ò nghÞ dùa trªn kÕt qu¶ thùc tÕ trªn hai ruéng. ®Æc tr−ng cho ®Êt ®ai cña ®Þa ph−¬ng. chñ ®éng canh t¸c.Nãi râ c¸ch ®iÒu tra 1 ®iÓm e.

khÝ hËu -DiÖn tÝch canh t¸c. -T×nh h×nh øng dông KHKT: Gièng. KÕt qu¶ v h¹n chÕ cña líp khi ®iÒu tra. c¬ cÊu c©y trång . ®é tuæi . .. nÕu thêi gian cho phÐp cã thÓ xen kÏ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ v o gi÷a c¸c b¸o c¸o.. 4-V¨n nghÖ IPM: TiÕn h nh trong héi tr−êng.B¸o c¸o TN ph©n bãn cho mÝa: a. rót ra kÕt luËn khuyÕn c¸o n«ng d©n. 63 .Néi dung thÝ nghiÖm: . b. sè lÇn nh¾c l¹i..B¸o c¸o tæng kÕt líp häc : §©y l b¸o c¸o tæng hîp cho c¶ líp nªn cÇn ph¶n ¶nh ®Çy ®ñ c¸c mÆt cña líp: a. -T×nh h×nh sö dông thuèc BVTV c. trång. sù ®iÒu h nh líp trong qu¸ tr×nh häc tËp.Nªu khuyÕn c¸o víi n«ng d©n th«ng qua kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. nhãm Néi quy cña líp. diÔn biÕn mËt ®é.. b. ch¨m sãc v phßng trõ s©u bÖnh..Khi b¸o c¸o cã b¶ng sè liÖu trung b×nh cña 12 tuÇn huÊn luyÖn vÒ chØ tiªu sinh tr−ëng cña c©y mÝa...Tæ chøc líp: Sè häc viªn tham dù. ®Êt ®ai. . 3.sè tæ. thuû lîi.. rót ra kÕt luËn vÒ mèi liªn quan gi÷a liÒu l−îng ®¹m v t×nh h×nh ph¸t sinh ph¸t triÓn v g©y haÞ cña dÞch h¹i. tû lÖ cña c¸c ®èi t−îng s©u bÖnh h¹i chÝnh.Nh÷ng khã kh¨n. . 5-B¸o c¸o qui tr×nh th©m canh mét vô mÝa: Tr×nh b y cô thÓ quy tr×nh ® ¸p dông qua mét vô mÝa víi ruéng IPM tõ kh©u chän ®Êt.Nªu sè c«ng thøc. -Ph¶n øng cña dÞch h¹i ®èi víi mçi liÒu l−îng ®¹m kh¸c nhau. rót ra liÒu l−îng bãn phï hîp víi tÝnh chÊt ®Êt ®ai cña ®Þa ph−¬ng. thuËn lîi cña líp. sè nam. liÒu l−îng ph©n bãn trong mçi c«ng thøc . n÷. s¶n l−¬ng.B¶ng biÓu vÒ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm dùa trªn c¬ së tÝnh n¨ng suÊt t¹m tÝnh cña c¸c c«ng thøc.. tËp qu¸n canh t¸c . n¨ng suÊt. -X¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c møc bãn ®¹m kh¸c nhau trong th©m canh c©y mÝa.Môc ®Ých v yªu cÇu: T×m hiÓu ¶nh hùëng cña liÒu l−îng ®¹m ®Õn sù sinh tr−ëng v ph¸t triÓn cña c©y mÝa tõng gian ®o¹n.Cã s¬ ®å thÝ nghiÖm. 6.møc ®é g©y h¹i cña c¸c lo i dÞch h¹i chÝnh trong c¸c c«ng thøc.T×nh h×nh ®Þa ph−¬ng: -§iÒu kiÖn tù nhiªn. ph©n bãn.Nªu nhËn xÐt vÒ t nh phÇn.

.. Kú thø 15: Héi nghi tæng kÕt..KÕt qu¶ häc tËp cña líp: -C¸c néi dung chÝnh cña líp ® ®−îc tiÕp thu v kÕt qu¶ -KÕt luËn vÒ c¸c néi dung chÝnh (tæng hîp tõ c¸c b¸o c¸o chuyªn ®Ò). cña ®Þa ph−¬ng nh»m triÓn khai s©u réng h¬n ch−¬ng tr×nh IPM . øng dông IPM cña ®Þa ph−¬ng: -Sè líp IPM ® më. Kú thø 14 : Héi nghÞ ®Çu bê. n¨ng suÊt .. t×nh t×nh sö dông thuèc BVTV. f.d.KÕt qu¶ triÓn khai.KiÕn nghÞ cña líp. tr−íc v sau khi øng dông IPM. sè diÖn tÝch øng dông. e. 64 . lo¹i c©y trång -Sè häc viªn ® qua IPM -KÕt qu¶ øng dông : Sè ng−êi øng dung.

.... . chia th nh 5 tæ.. cã tæ tr−ëng.. N¨m . Vô ... . b n ghÕ... giíi thiÖu ®¹i biÓu + Khai m¹c buæi lÔ (L nh ®¹o x .Häc viªn : 30 ng−êi.. yªu cÇu.. chÕ ®é t−íi tiªu. Hîp t¸c x ) + Giíi thiÖu môc ®Ých.. 2-Néi dung khai gi¶ng: + æn ®Þnh tæ chøc..Ruéng thùc nghiÖm: Hai thöa ruéng (cã thÓ chia ®«i mét ruéng lín) cã cïng tÝnh chÊt ®Êt ®ai........ hoa . ..KhÈu hiÖu ngo i héi tr−êng : “KÝnh ch o quý kh¸ch” ...ChuÈn bÞ héi tr−êng..C«ng t¸c chuÈn bÞ: . líp tr−ëng..Héi nghÞ khai gi¶ng: 1. loa ® i.phô lôc c¸c vÊn ®Ò cÇn l−u ý trong c¸c héi nghÞ líp HLND I. néi dung líp huÊn luyÖn (gi¶ng viªn giíi thiÖu) + Giíi thiÖu ruéng thùc nghiÖm (gi¶ng viªn) + Gi¶i lao . giíi thiÖu lý do..V¨n nghÖ 65 .ChuÈn bÞ hai b¶ng giíi thiÖu ruéng víi néi dung sau : Ruéng IPM DiÖn tÝch : Gièng : Ng y trång : MËt ®é trång : NÒn ph©n bãn lãt : Ruéng FP DiÖn tÝch : Gièng : Ng y trång : MËt ®é trång : NÒn ph©n bãn lãt : ....KhÈu hiÖu trong héi tr−êng : LÔ khai gi¶ng Líp chuyÓn giao TBKT trång mÝa theo ch−¬ng tr×nh IPM Hîp t¸c x· (x·) .

. ... hîp t¸c x )...... +BÕ m¹c buæi lÔ (L nh ®¹o x .KhÈu hiÖu ngo i héi tr−êng : “KÝnh ch o quý kh¸ch” ... 2-Néi dung Héi nghÞ: + æn ®Þnh tæ chøc.. trao phÇn th−ëng.. loa ® i... giíi thiÖu lý do. -B¸o c¸o tæng kÕt kÕt qu¶ häc tËp v øng dông IPM + C¸c ®¹i biÓu ph¸t biÓu ý kiÕn. 2-Néi dung tæng kÕt: + æn ®Þnh tæ chøc.... N¨m .. b n ghÕ.ChuÈn bÞ héi tr−êng.. Vô ..... giíi thiÖu lý do.. häc viªn ph¸t biÓu c¶m t−ëng.+ C¸c ®¹i biÓu ph¸t biÓu ý kiÕn.... khi b¸o c¸o h¹n chÕ nh×n giÊy ®Ó ®äc.. hîp t¸c x ) II-Héi nghÞ ®Çu bê: 1-C«ng t¸c chuÈn bÞ . N¨m . giíi thiÖu ®¹i biÓu 66 ...V¨n nghÖ + TiÕp c¸c b¸o c¸o: -B¸o c¸o qui tr×nh th©m canh mét vô mÝa . b n ghÕ. Vô ......... -KhÈu hiÖu ngo i héi tr−êng : “KÝnh ch o quý kh¸ch” -KhÈu hiÖu trong héi tr−êng : LÔ tæng kÕt Líp chuyÓn giao TBKT trång mÝa theo ch−¬ng tr×nh IPM Hîp t¸c x· (x·) .... hoa . + BÕ m¹c buæi lÔ (L nh ®¹o x . -B¸o c¸o ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra HÖ sinh th¸i -B¸o c¸o thÝ nghiÖm ph©n bãn cho mÝa L−u ý: C¸c b¸o c¸o n y... giíi thiÖu ®¹i biÓu + Khai m¹c Héi nghÞ (L nh ®¹o x ... gi¶ng viªn h−íng dÉn cho häc viªn chñ ®éng b¸o c¸o..KhÈu hiÖu trong héi tr−êng : Héi nghÞ ®Çu bê Líp chuyÓn giao TBKT trång mÝa theo ch−¬ng tr×nh IPM Hîp t¸c x· (x·) ....... Hîp t¸c x ) + C¸c b¸o c¸o ngo i ruéng: -B¸o c¸o giíi thiÖu ruéng thùc nghiÖm. qu tÆng . loa ® i.... + Gi¶i lao . III.LÔ tæng kÕt: 1-C«ng t¸c chuÈn bÞ: -ChuÈn bÞ héi tr−êng.. hoa ...... häc viªn ph¸t biÓu c¶m t−ëng.

+ Khai m¹c buæi lÔ (L nh ®¹o x . hîp t¸c x ) 67 .V¨n nghÖ + KÕt qu¶ kiÓm tra cuèi kho¸ + C¸c ý kiÕn tham luËn cña gi¶ng viªn. trao giÊy chøng nhËn + BÕ m¹c buæi lÔ (L nh ®¹o x . häc viªn + C¸c ®¹i biÓu ph¸t biÓu ý kiÕn. Hîp t¸c x ) + B¸o c¸o tæng kÕt líp (c¸c sè liÖu lÊy theo n¨ng suÊt thùc thu sau khi thu ho¹ch) + Gi¶i lao .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->