P. 1
Bai Tap Ve Sat Va Oxit Sat[1]

Bai Tap Ve Sat Va Oxit Sat[1]

|Views: 45|Likes:
Được xuất bản bởiManh Tran

More info:

Published by: Manh Tran on Nov 08, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

Bài tập nâng cao Toán 5

NGÀY 1/11/2011
Bài 1. Tính giá trị các biểu thức sau bằng phương pháp hợp lí:
a) A =
7 5
4
×
+
9 7
4
×
+ +
!" 59
4
×
ĐS:
""#
$%5
A = .
b) B = "&99 + #&9' + $&97 + 4&9! + + 99&%" ĐS: B ( 4999&5
Hướng dẫn: a) Dùng phương pháp tách phân số.
b) Áp dng c!ng th"c t#nh t$ng c%a &'t d() số.
Tính s) s) h*ng c+a ,-. s) cách /0u:
Số số hạng = (Số hạng cuối Số hạng đầu) : d + 1
*d +à ,ho-ng cách gi.a / số h0ng +i1n ti2p)
 Tính t1ng c+a ,-. s) cách /0u:
!ng ="(Số đầu + Số cuối) # Số $%&ng số hạng': 2
Bài 2. 2n 34 T54n l6. c7ng 89t s) nh:n 3;i #%%' nhưng <=t >u? c+a hai b*n sai <hác nhau $!" !#% /ơn 3ị 34
<h@ng ai /Ang /áp s) Bhi <iể8 tra l*i b4i thC 2n sai D chE 3i=t thi=u 89t chF s) % c+a s) #%%'& T54n sai D chE
3i=t thi=u hai chF s) % c+a s) #%%' G8 cH thể giAp hai b*n tC8 /ược /áp s) /Ang c+a phIp nh:n <h@ngJ
Hướng dẫn: 3i- s4 số &à hai b0n 56& nhân 78i /99: +à A.
ĐS: 4 %$4 %7#
Bài (. Kác b?5 3L cH ch78 "% chCa <h5á /ể 8D "% 1 <h5á D các phMng hNc OEi chCa chP 8D /ược 89t 1 Q5 sơ R
nSn Kác <h@ng nh; chCa <h5á tương ứng 3;i các 1 TUi Kác ph?i thV nhi0u nh6t ba5 nhiSu lWn /ể tC8 /ược các chCa
<h5á tương ứng 3;i các 1 <h5á D các phMng hNc trSnJ
ĐS: 45 lWn
Bài ). TiLn na. tu1i 8X g6p 4 lWn tu1i c5n Yách /:. tá8 nZ8 tu1i 8X g6p "# lWn tu1i c5n Tính tu1i c+a 8Ei
ngư[i hiLn na.
ĐS: c5n :""t\OX: 44 tu1i
Bài *. ]gư[i ta ^:. ,_ng 89t <hán /4i hCnh 3u@ng cH 89t c*nh nằ8 trSn c*nh ng`n c+a s:n 3an /9ng hCnh chF
nhat& c*nh /)i ,iLn cách c*nh ng`n cMn l*i c+a s:n 3an /9ng l4 "$' 8& 34 hai c*nh cMn l*i c+a <hán /4i cách /0u
hai c*nh ,4i 8Ei bSn l4 44 8 bau <hi ^:. ,_ng <hán /4i ,iLn tích c+a >u?ng trư[ng cMn l*i l4 "4'5! 8
#
Tính ,iLn
tích c+a <hán /4i
2 448 K Y 448 Q
G c d T
O ] e f ĐS: "44 g8
#
)
NGÀY 2/11/2011
Caâu 1: Tìm soá töï nhieân. Neáu boû ñi chöõ soá haøng ñôn vò cuûa soá ñoù thì ñöôïc
mot soá !eùm soá "haûi tìm #aø $%& ñôn vò
Ñaùp soá: ;/5
Caâu 2: 'a(u na)m hoïc* #ôù" +, coù soá hoïc sinh nöõ ba-ng ./% hoc sinh caû #ôù". 0ang
hoïc !ì 11* #ôù" +, coù $ baïn nöõ chu2e3n ñi neân soá hoïc sinh nöõ ba-ng 4/56 hoïc sinh
nam. 7oûi ña(u na)m #ôù" +, coù bao nhieâu baïn8
Ñaùp soá: 36 ( hoïc sinh)
Caâu 3: 9ot :e maù2 ñi töø , #uùc 4 giôø &6 "huùt ñe3 ñeán ; vôùi van toác &6
!m/giôø. 0au &6 "huùt* mot oâ toâ cuõng ñi töø , ñeán ; vôùi van toác +6 !m/giôø.
a. 7oûi oâ toâ ñuo3i !ò" :e maù2 #uùc maá2 giôø8 Ñaùp soá: 8
giôø 45 phuùt
b. <hi ñeán ;* oâ toâ ngh= #aïi 5+ "huùt >o(i ?ua2 ve( vôùi van toác ban ña(u vaø
ga@" :e maù2 #uùc % giôø. TAnh ?uaõng ñöôøng ,; 8
Ñaùp soá : (75 + 87,5) : 2 = ….
<=& h>c: /9??@/9?/A TBang ?
Bài tập nâng cao Toán 5
Caâu 4: Bho tam giaùc ,;B* t>eân caïnh ,; #aá2 ñie3m 9 sao cho ,; gaá" $ #a(n 9;*
t>eân caïnh ,B #aá2 ñie3m N sao cho ,N C
$
"
,B. 7aï ,7* ;<* BD vuoâng goùc vôùi 9N. 0o
saùnh ;< vaø BD8
Höôùng daãn:E 0o saùnh Fien tAch hai tam
giaùc B9, vaø ,;B coù chung
0u2 >a 0
B9,
C G 0
,;B
H5I.
, D E 0o saùnh Fien tAch hai tam giaùc B9N vaø
B9, coù chung
N chie(u cao haï töø 9 vaø ñaù2 NB C$/& ,B.
9 0u2 >a 0
B9N
C 5/& 0
B9,
H$I
< Töø H5I vaø H$I su2 >a 0
B9N
C 5/& 0
,;B
H caùc em #aøm töông töï tìm >a 0
;9N
C 5/J
0
,;B
H&I
; B Töø H$I vaø H&I su2 >a 0
;9N
C 5/$ 0
B9N

E 0o saùnh hai tam giaùc ;9N vaø B9N coù
chung caïnh ñaù2
9N vaø 0
;9N
C G 0
B9N.
0u2 >a chie(u cao ;< C G
BD.
(Ñoïc höôùng daãn suy ngaãm sau ñoù töï laøm laïi baøi khoâng nhìn höôùng daãn!
NGÀY (/11/2011
Bài 1:TC8 ph:n s) nhU nh6t tr5ng các ph:n s) sau:

"9'%
"9'5
\
!%
"9
\
"9'"
"9'$
\
9%
$"
\
"9'#
"9'4

Hướng dẫn: Hoïc sinh s! "uïng phôg ph#ùp $#ùnh gi#ù. ÑS:
!%
"9

Bài 2:G8 h-. gi?i thích t*i sa5 t1ng t6t c? các s) cH $ chF s) l4 89t t1ng /hng th[i chia h=t ch5 #& ch5 $ 34 5
Hướng dẫn: Áp dng c!ng th"c t#nh t$ng c%a &'t d() số.
Bài (: Y@ giá5 chia 45 >u.ển 3D ch5 4 hNc sinh ]=u b*n thứ nh6t /ược thS8 # >u.ển & b*n thứ hai b;t /i # >u.ển&
b*n thứ ba tZng s) 3D lSn # lWn& b*n thứ tư gi?8 s) 3D /i # lWn thC s) 3D c+a các b*n /0u bằng nhau TUi lAc /Wu
8Ei b*n /ược chia ba5 nhiSu >u.ển 3D J
ÑS: 5 >u.ển& ' >u.ển& "# >u.ển& #% >u.ển
Bài ):i5*n thjng O] chia hCnh 3u@ng th4nh hai hCnh chF nhat 2K]O 34 O]YQg^k8 hCnh 3l) Ki=t t1ng 34 hiLu
chu 3i hai hCnh chF nhat l4 "9'! c8 34 "7% c8& h-. tC8 ,iLn tích hai hCnh chF nhat /H
ĐS:b
AB<C
( 4%7"$ c8
#
\ b
C<DD
( !''4' c8
#
Bài *:TC8
E
tr5ng biểu thức sau:
g
E
+ ") + g
E
+ 4) + g
E
+ 7) + + g
E
+ #') ( "55
NGÀY )/11/2011
Bài 1:TC8 s) cH hai chF s) sa5 ch5 nH hơn 7 lWn t1ng các chF s) c+a nH l4 ! /ơn 3ị ĐS: #%\ 4"\ !#\ '$
Bài 2:m;p 52 34 l;p 5K cH s) hNc sinh bằng nhau m;p 52 cH s) hNc sinh giUi bằng
9
"
s) hNc sinh cMn l*i c+a
l;p m;p 5K cH nhi0u hơn l;p 52 l4 # hNc sinh giUi nSn s) hNc sinh giUi bằng
5
"
s) hNc sinh cMn l*i c+a l;p Tính
s) hNc sinh giUi c+a 8Ei l;p ĐS: 52: $ Tb giUi \ 5K: 5 Tb giUi
Bài (:Yh5 ta8 giác 2KY cH ,iLn tích bằng $!% c8
#
TrSn c*nh 2K l6. ,iể8 O sa5 ch5 ta8 giác KOY cH ,iLn
tích l4 "#% c8
#

aI T-. ^ác /ịnh 3ị trí /iể8 O trSn 2K ĐS: KO (
$
"
2K
bI dNi ] l4 trung /iể8 c+a KY T-. tính ,iLn tích tứ giác 2O]Y ĐS: S AC<D = 300 cm
#
<=& h>c: /9??@/9?/A TBang /
+
B
N ,
-
.
Bài tập nâng cao Toán 5
/N 01 123N S4 g5&!&7n""n#%"")
1/ TC8 giá trị c+a 2
2 (
#%%9
"
#%%'
"
#%%7
"
#%%!
"

5
"
4
"
$
"
#
"
#%%'
"
#%%7
#
#%%!
$
#%%5
4

4
#%%5
$
#%%!
#
#%%7
#%%'
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
ĐS: 2 ( #%%9
2n TC8 giá trị c+a K
K (
#
"
+
4
"
+
'
"
+
"!
"
+
$#
"
+ o +
5"#
"
+
"%#4
"
ĐS: K (
"%#4
"%#$
(n TC8 giá trị c+a Y
Y (
$
"
+
9
"
+
#7
"
+
'"
"
+
#4$
"
+
7#9
"
+
#"'7
"
ĐS: Y (
#"'7
"%9$
)n TC8 giá trị c+a Q
Q (
# "
"
E
+
$ #
"
E
+
4 $
"
E
+
5 4
"
E
+ o
99 9'
"
E
+
"%% 99
"
E
ĐS: Q (
"%%
99
*/ TC8 giá trị c+a G
G (
$ "
"
E
+
5 $
"
E
+
7 5
"
E
+
9 7
"
E
+ o
99 97
"
E
+
"%" 99
"
E
ĐS: G (
"%"
5%
5/ Tính nhanh:
4' ) ## #% "' ' ! 4 # g
! 5$"% $ # 45!7 9 "#$ "'
+ + + + + + + +
× × + × × + ×

6/ Tính:
"" 9
"
9 7
"
7 5
"
5 $
"
$ "
"
×
+
×
+
×
+
×
+
×

7/ Tính:
#% "'
4

"% '
4
' !
4
! 4
4
4 #
4
×
+ +
×
+
×
+
×
+
×
8/ TC8 p : &×K ×H
4
$
)
!
"
5
"
5
"
4
"
4
"
$
"
$
"
#
"
#
"
"
"
= × + × + × + × + ×
10/ TC8 p: p + g
775
"
475
"
#47
"
9"
"
7
"
+ + + +
) ( g
$# #9
!

"" '
!
' 5
!
5 #
!
×
+ +
×
+
×
+
×
)
11/ TC8 p: g
$
#
)
"" 9
"
9 7
"
7 5
"
5 $
"
$ "
"
= ×
×
+
×
+
×
+
×
+
×
F
12/ TC8 p bi=t:
$
"!
"
"$
"
)
"! "$
"
"$ "%
"
"% 7
"
7 4
"
4 "
"
g − =
×
+
×
+
×
+
×
+
×
× ×F
1( TC8 E: E + E ^
$
"
:
9
#
+ ^ :
7
#
( #5#
1) . Tính nhanh:
"97' "979 "9'% #" "95'
"9'% "979 "97' "979
× + × +
× − ×
1*. Tính nhanh
"9'9 "999 "5
"99' "9'9 "974
× −
+ +
15. Tính nhanh
"%%%
"
+
"%%%
"$
+
"%%%
#5
+
"%%%
$7
+ +
"%%%
'7
16. Tính nhanh "
9
$
^
4
"#
^ "
"%
"5
^
#4
"#
17. qan ,rng hợp lR các tính ch6t gia5 h5án& <=t hợp 34 ph:n ph)i& tính giá trị các biểu thứ sau:
a) 2( "" ^ "% + '9 ^ 5 + '9 ^ $ + '9 ^ #
b) K( "9&%' ^ 7$ + #&$ ^ #5 + "9&%' ^ #7 + "&7 ^ #5
cI Y( ^ s ^ + ^
5%. $&5 ^ g . s #&5 ) s 4&75 ( 9&#5 g + . ) : ( s
<=& h>c: /9??@/9?/A TBang ;
Bài tập nâng cao Toán 5

<=& h>c: /9??@/9?/A TBang G
Bài tập nâng cao Toán 5
<=& h>c: /9??@/9?/A TBang 5

Năm học: 2011-2012.. Haï AH. a) Hãy xác định vị trí điểm M trên AB. So 3 Höôùng daãn:* So saùnh dieän tích hai tam F Suy ra SCMA = ½ S ABC (1). 83. bạn thứ ba tăng số vở lên 2 lần. Hãy tính diện tích tứ giác AMNC. Trên cạnh AB lấy diểm M sao cho tam giác BMC có diện tích là 120 cm 2 . Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính tổng của một dãy số. Lớp 5B có nhiều hơn lớp 5A là 2 học sinh giỏi nên số học sinh giỏi bằng số học sinh còn lại của lớp. Bài 3:Cho tam giác ABC có diện tích bằng 360 cm 2 . 41. BK. Lớp 5A có số học sinh giỏi bằng số học sinh còn lại của 9 1 lớp.. hãy tìm diện tích hai hình chữ nhật đó. Hỏi lúc đầu mỗi bạn được chia bao nhiêu quyển vở ? ÑS: 5 quyển. (Ñoïc höôùng daãn suy ngaãm sau ñoù töï laøm laïi baøi khoâng nhìn höôùng daãn!) BMN Bài tập nâng cao Toán 5 1 AC. 60 Hướng dẫn: Hoïc sinh söû duïng phöôg phaùp ñaùnh giaù.Caâu 4: Cho tam giaùc ABC. 31 1984 . treân caïnh AC laáy ñieåm N sao cho AN = saùnh BK vaø CF? giaùc CMA vaø ABC coù chung A CMA coù chung N M K SABC (3) B chung caïnh ñaùy MN vaø S CF. * So saùnh dieän tích hai tam giaùc CMN vaø chieàu cao haï töø M vaø ñaùy NC =2/3 AC. ÑS: Bài 2:Em hãy giải thích tại sao tổng tất cả các số có 3 chữ số là một tổng đồng thời chia hết cho 2. . 90 1982 19 . Biết tổng và hiệu chu vi hai hình chữ nhật là 1986 cm và 170 cm. cho 3 và 5. 62. bạn thứ hai bớt đi 2 quyển. treân caïnh AB laáy ñieåm M sao cho AB gaáp 2 laàn MB. ĐS: 5A: 3 HS giỏi . 8 quyển. 5B: 5 HS giỏi. 1 Bài 2:Lớp 5A và lớp 5B có số học sinh bằng nhau. 12 quyển. Tính 5 số học sinh giỏi của mỗi lớp. 20 quyển. Suy ra SCMN = 1/3 SCMA (2) Töø (1) vaø (2) suy ra S CMN = 1/3 SABC ( caùc em laøm töông töï tìm ra S BMN = 1/6 C Töø (2) vaø (3) suy ra S BMN = 1/2 SCMN * So saùnh hai tam giaùc BMN vaø CMN coù = ½ S CMN. ĐS: 20. Bài 4:Đoạn thẳng MN chia hình vuông thành hai hình chữ nhật ABNM và MNCD(xem hình vẽ). 19 60 . CF vuoâng goùc vôùi MN. + ( x + 28) = 155 B N D C NGÀY 4/11/2011 Bài 1:Tìm số có hai chữ số sao cho nó hơn 7 lần tổng các chữ số của nó là 6 đơn vị. 1983 1981 . A ĐS:S ABNM = 40713 cm 2 . Trang 2 ĐS: BM = 1 AB 3 ĐS: S AMNC = 300 cm 2 . S MNCD = 68848 cm 2 Bài 5:Tìm x trong biểu thức sau: M ( x + 1) + ( x + 4) + ( x + 7) + . b) Gọi N là trung điểm của BC. Nếu bạn thứ nhất được thêm 2 quyển . bạn thứ tư giảm số vở đi 2 lần thì số vở của các bạn đều bằng nhau. Suy ra chieàu cao BK = ½ NGÀY 3/11/2011 Bài 1:Tìm phân số nhỏ nhất trong các phân số sau: 1985 1980 .. Bài 3: Cô giáo chia 45 quyển vở cho 4 học sinh.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->