Bài tập nâng cao Toán 5

NGÀY 1/11/2011
Bài 1. Tính giá trị các biểu thức sau bằng phương pháp hợp lí:
4
4
4
112
a) A =
+
+ ... +
.
ĐS: A =
.
5× 7
7×9
59 × 61
305
b) B = 1,99 + 2,98 + 3,97 + 4,96 + ... + 99,01
ĐS: B = 4999,5.
Hướng dẫn: a) Dùng phương pháp tách phân số.
b) Áp dụng công thức tính tổng của một dãy số.
Tính số số hạng của dãy số cách đều:
Số số hạng = (Số hạng cuối Số hạng đầu) : d + 1
(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)
 Tính tổng của dãy số cách đều:
Tổng =[(Số đầu + Số cuối) x Số lượng số hạng]: 2
Bài 2. An và Toàn lấy cùng một số nhân với 2008 nhưng kết quả của hai bạn sai khác nhau 361 620 đơn vị và
không ai đúng đáp số. Khi kiểm tra lại bài thì An sai ở chỗ viết thiếu một chữ số 0 của số 2008, Toàn sai ở chỗ
viết thiếu hai chữ số 0 của số 2008. Em có thể giúp hai bạn tìm được đáp số đúng của phép nhân không?
Hướng dẫn: Giả sử số mà hai bạn đem nhân với 2009 là A.
ĐS: 4 034 072
Bài 3. Bác bảo vệ có chùm 10 chìa khoá để mở 10 ổ khoá ở các phòng học. Mỗi chìa chỉ mở được một ổ. Do sơ ý
nên Bác không nhớ chìa khoá tương ứng với các ổ. Hỏi Bác phải thử nhiều nhất bao nhiêu lần để tìm được các chìa
khoá tương ứng với các ổ khoá ở các phòng học trên?
ĐS: 45 lần
Bài 4. Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Cách đây tám năm tuổi mẹ gấp 12 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi
người hiện nay.
ĐS: con :11t;Mẹ: 44 tuổi
Bài 5. Người ta xây dựng một khán đài hình vuông có một cạnh nằm trên cạnh ngắn của sân vận động hình chữ
nhật, cạnh đối diện cách cạnh ngắn còn lại của sân vận động là 138 m, và hai cạnh còn lại của khán đài cách đều
hai cạnh dài mỗi bên là 44 m. Sau khi xây dựng khán đài diện tích của quảng trường còn lại là 14856 m 2. Tính diện
tích của khán đài.
A 44m B
C 44m D
E

M

F

N

G

H

P

Q

ĐS: 144 (m2)

NGÀY 2/11/2011
Caâu 1: Tìm soá töï nhieân. Neáu boû ñi chöõ soá haøng ñôn vò cuûa soá ñoù thì ñöôïc
moät soá keùm soá phaûi tìm laø 293 ñôn vò
Ñaùp soá: 325
Caâu 2: Ñaàu naêm hoïc, lôùp 5A coù soá hoïc sinh nöõ baèng 4/9 hoc sinh caû lôùp. Sang
hoïc kì II, lôùp 5A coù 2 baïn nöõ chuyeån ñi neân soá hoïc sinh nöõ baèng 7/10 hoïc sinh
nam. Hoûi ñaàu naêm lôùp 5A coù bao nhieâu baïn?
Ñaùp soá: 36 ( hoïc sinh)
Caâu 3: Moät xe maùy ñi töø A luùc 7 giôø 30 phuùt ñeå ñeán B vôùi vaän toác 30
km/giôø. Sau 30 phuùt, moät oâ toâ cuõng ñi töø A ñeán B vôùi vaän toác 50 km/giôø.
a. Hoûi oâ toâ ñuoåi kòp xe maùy luùc maáy giôø?
Ñaùp soá: 8
giôø 45 phuùt
b. Khi ñeán B, oâ toâ nghæ laïi 15 phuùt roài quay veà vôùi vaän toác ban ñaàu vaø
gaëp xe maùy luùc 9 giôø. Tính quaõng ñöôøng AB ?
Ñaùp soá: (75 + 87,5) : 2 = ….
Năm học: 2011-2012; Trang 1

Lớp 5B có nhiều hơn lớp 5A là 2 học sinh giỏi nên số học sinh giỏi bằng số học sinh còn lại của lớp. Bài 3:Cho tam giác ABC có diện tích bằng 360 cm 2 . ÑS: 19 . ĐS: S AMNC = 300 cm 2 Năm học: 2011-2012. BK. ĐS: 5A: 3 HS giỏi . hãy tìm diện tích hai hình chữ nhật đó. ĐS: BM = b) Gọi N là trung điểm của BC. 19 60 . 20 quyển. CF vuoâng goùc vôùi MN. Nếu bạn thứ nhất được thêm 2 quyển . Hỏi lúc đầu mỗi bạn được chia bao nhiêu quyển vở ? ÑS: 5 quyển. Bài 3: Cô giáo chia 45 quyển vở cho 4 học sinh. bạn thứ tư giảm số vở đi 2 lần thì số vở của các bạn đều bằng nhau. . Lớp 5A có số học sinh giỏi bằng số học sinh còn lại của 9 1 lớp. Trang 2 . bạn thứ hai bớt đi 2 quyển. treân caïnh AB laáy ñieåm M sao cho AB gaáp 2 laàn MB.. bạn thứ ba tăng số vở lên 2 lần. 1 AC. S MNCD = 68848 cm 2 Bài 5:Tìm x trong biểu thức sau: M ( x + 1) + ( x + 4) + ( x + 7) + . 8 quyển. ĐS: 20. Biết tổng và hiệu chu vi hai hình chữ nhật là 1986 cm và 170 cm. Suy ra chieàu cao BK = ½ CF. Haï AH. 90 1982 Hướng dẫn: Hoïc sinh söû duïng phöôg phaùp ñaùnh giaù. 1 Bài 2:Lớp 5A và lớp 5B có số học sinh bằng nhau. 83. 1983 1981 . 5B: 5 HS giỏi. 41. cho 3 và 5. 12 quyển. (Ñoïc höôùng daãn suy ngaãm sau ñoù töï laøm laïi baøi khoâng nhìn höôùng daãn!) NGÀY 3/11/2011 Bài 1:Tìm phân số nhỏ nhất trong các phân số sau: 1985 1980 .. Hãy tính diện tích tứ giác AMNC. So 3 treân caïnh AC laáy ñieåm N sao cho AN = saùnh BK vaø CF? Höôùng daãn:* So saùnh dieän tích hai tam giaùc CMA vaø ABC coù chung A Suy ra SCMA = ½ S ABC (1). + ( x + 28) = 155 B D C N NGÀY 4/11/2011 Bài 1:Tìm số có hai chữ số sao cho nó hơn 7 lần tổng các chữ số của nó là 6 đơn vị.Bài tập nâng cao Toán 5 Caâu 4: Cho tam giaùc ABC. 62. 1 AB 3 a) Hãy xác định vị trí điểm M trên AB. Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính tổng của một dãy số. Bài 4:Đoạn thẳng MN chia hình vuông thành hai hình chữ nhật ABNM và MNCD(xem hình vẽ). A ĐS:S ABNM = 40713 cm 2 .. * So saùnh dieän tích hai tam giaùc CMN vaø F CMA coù chung N chieàu cao haï töø M vaø ñaùy NC =2/3 AC. Tính 5 số học sinh giỏi của mỗi lớp. Trên cạnh AB lấy diểm M sao cho tam giác BMC có diện tích là 120 cm 2 . 60 Bài 2:Em hãy giải thích tại sao tổng tất cả các số có 3 chữ số là một tổng đồng thời chia hết cho 2. Suy ra SCMN = 1/3 SCMA (2) Töø (1) vaø (2) suy ra S CMN = 1/3 SABC ( caùc em laøm töông töï tìm ra S BMN = 1/6 M K SABC (3) B C Töø (2) vaø (3) suy ra S BMN = 1/2 SCMN * So saùnh hai tam giaùc BMN vaø CMN coù chung caïnh ñaùy MN vaø S BMN = ½ S CMN. 31 1984 .

Tính nhanh + .. + + .75 = 9..... + 8/ Tính: 2 × 4 4 × 6 6 × 8 8 ×10 18 × 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 9/ Tìm Y : 3× Y × ( 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 + 5 × 6) = 4 1 1 1 1 1 6 6 6 6 + + + + + ..... Trang 3 .4. +18 + 20 + 22 ) + 48 1 1 1 1 1 + + + + 7/ Tính: .. Tính nhanh 1 x x1 x 9 4 10 24 16.... Tính nhanh 1978 ×1979 + 1980 × 21 + 1958 1980 ×1979 − 1978 × 1979 1989 ×1999 − 15 1998 + 1989 + 1974 1 13 25 37 + + + 1000 1000 1000 1000 3 12 15 12 17.. Vận dụng hợp lý các tính chất giao hoán.. Tìm Y: ( 1 × 3 3 × 5 5 × 7 7 × 9 9 ×11 3 E= 12/.7 x 25 c) C= x ..... + ĐS: E = 1x3 3 x5 5 x7 7 x9 97 x99 99 x101 101 18 ×123 + 9 × 4567 × 2 + 3 × 5310 × 6 6/ Tính nhanh: ... Tìm Y biết: 1 1 1 1 1 1 1 + + + + )= − 1 × 4 4 × 7 7 ×10 10 ×13 13 ×16 13 16 1 2 2 13.. + + + + 2 3 4 5 2006 2007 2008 2009 ĐS: A = 2009 2/ Tìm giá trị của B B= 1 1 1 1 1 1 1 + + + + + …. kết hợp và phân phối.. . 3. + 1x 2 2 x3 3x4 4 x5 98 x99 99 x100 ĐS: D = 99 100 3/ Tìm giá trị của C C= 4/ Tìm giá trị của D D= 5/ Tìm giá trị của E 1 1 1 1 1 1 50 + + + + ….7/11/2011) 1/ Tìm giá trị của A 2008 + A= 2007 2006 2005 4 3 2 1 + + + .. + 87 1000 18.. tính giá trị các biểu thứ sau: a) A= 11 x 10 + 89 x 5 + 89 x 3 + 89 x 2 b) B= 19.. Tính nhanh: 15.5 ) ..3 x 25 + 19.. Tìm x: x + x x : +x: = 252 3 9 7 3 ×Y × ( 14..6.08 x 73 + 2.. + 10/ Tìm Y: Y + ( + + )= ( ) 7 91 247 475 775 2 × 5 5 ×8 8 ×11 29 × 32 1 1 1 1 1 2 + + + + ) ×Y = 11/. 2 4 8 16 32 512 1024 ĐS: B = 1023 1024 1 1 1 1 1 1 1 + + + + + + 3 9 27 81 243 729 2187 ĐS: C = 1093 2187 1 1 1 1 1 1 + + + + …. + + + + 2 3 4 2005 2006 2007 2008 1 1 1 1 1 1 1 1 + + + + .Bài tập nâng cao Toán 5 ÔN TẬP PHÂN SỐ (5.... 1 × 3 3 × 5 5 × 7 7 × 9 9 ×11 4 4 4 4 4 + + + + . ( 2 + 4 + 6 + 8 + .25 ( + y ) : = - Năm học: 2011-2012..08 x 27 + 1.....x + x 19.2..5 x ( y ..

Bài tập nâng cao Toán 5 Năm học: 2011-2012. Trang 4 .

Trang 5 .Bài tập nâng cao Toán 5 Năm học: 2011-2012.