CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG - Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt

I /. BÀI TẬP VỀ ÁP SUẤT CHẤT KHÌ - LIÊN QUAN ĐẾN ÁP SUẤT. Công thức liên quan đến việc tính áp suất : - PV = n RT ( n : là số mol khí ; V : lit ; P : atm ; R = 0,082 ; T là độ K0 ) - P1/ P2 = n1 / n2. - ở cùng một điều kiện thì tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol. Câu 1: Trong một bình kín dung tích 10 lít chứa 21,0 gam nitơ. Tính áp suất của khí trong bình biết nhiệt độ của khí trong bình bằng 250C. Câu 2. Trong 1 bình kín dung tích 1 lít chứa N2 ở 23,7 0C và 0,5 atm. Thêm vào bình 9,4 gam muối nitrat kim loại X. Nhiệt phân hết muối rồi đưa nhiệt độ bình về 136,50C áp suất trong bình la p . Chất rắn còn lại là 4 gam .Công thức của muối nitrat và p là : A. NaNO3 ; 5,8atm B.Cu(NO3)2 ; 4,87atm C. Fe(NO3)2 ; 4,6atm D.KNO3 ; 5,7atm Câu 3. Trong mét b×nh kÝn chøa 10 lÝt nit¬ vµ 10 lÝt hi®r« ë nhiÖt O 0 C vµ ¸p suÊt 10atm. Sau ph¶n øng th× ¸p suÊt trong b×nh sau ph¶n øng lµ bao nhiªu (trong c¸c sè díi ®©y)? A. 8 atm B. 9 atm C. 10 atm D. 11 atm Câu 4. Trong qu¸ tr×nh tæng hîp amoniac, ¸p suÊt trong b×nh gi¶m 10% so víi ¸p suÊt lóc ®Çu. BiÕt nhiÖt ®é cña b×nh kh«ng ®æi. Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo thÓ tÝch hçn hîp N 2, H2, NH3 khÝ thu ®îc sau ph¶n øng ( nÕu hçn hîp dÇu lîng nit¬ vµ hy®ro ®îc lÊy theo ®óng tØ lÖ hîp thøc) lÇn lît lµ: A. 22,2%; 66,7 % vµ 11,1 % C. 20,2%; 69,7 % vµ 10,1 % B. 22,2%; 67,7 % vµ 11,1 % D. KÕt qu¶ kh¸c

Câu 5. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có áp suất 400atm. Khi đạt trạng thái cân bằng thì N2 tha gia phản ứng là 25%, nhiệt độ vẫn giữ nguyên. Tổng số mol khi tham gia phản ứng là :A.18 mol B.19 mol C. 20 mol D.21 mol Câu 6. Bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 00C, áp suất 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất của bình lúc này là 8 atm. % thể tích khí hiđro đã tham gia phản ứng là: A. 50% B. 60% C. 40% D. 70% Câu 7: Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít H2 ở nhiệt độ 00C và áp suất 10atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa nhiệt độ bình về 00C a)Tính p trong bình sau pứ, biết rằng có 60% H2 tham gia phản ứng:A. 10 atm; B. 8 atm; C. 9 atm; D. 8,5 atm b) Nếu áp suất trong bình là 9 atm sau phản ứng thì có bao nhiêu phần trăm mỗi khí tham gia phản ứng A.N2: 20% ;H2 40%. B. N2: 30% ;H2 20%. C. N2: 10% ;H2 30%. D. N2: 20% ;H2 20% II/ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG. Câu 1. Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có khối lượng mol trung bình bằng 7,2 đvC. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp NH3, được hỗn hợp Y có khối lượng mol trung bình bằng 8 đvC. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là : A. 20% B. 25% C. 40% D. 60% Câu 2. Nếu lấy 17 tấn NH3 để điều chế HNO3, với hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 80% thì khối lượng dung dịch HNO3 63% thu được bằng bao nhiêu (trong các giá trị sau)?. A. 35 tấn B. 75 tấn C. 80 tấn D. 110 tấn Câu 3. Trộn 4 lít N2 với 16 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 20%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. A. 18,4 B. 19,2 C. 19,6 D. 16,8 Câu 4. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 25%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. A. 23,75 B. 20 C. 22,5 D. 20

lúc đầu có kết tủa màu xanh nhạt. NH3 là chất oxi hoá. B. giảm nhiệt độ và tăng áp suất. C. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. khi đi từ N đến Bi. liên kết trong phân tử N 2 là liên kết 3. có kết tủa màu xanh lam tạo thành. tăng nhiệt độ và giảm áp suất. C. axit nitric là axit mạnh nhất. Phản ứng hoá học nào dưới đây chứng tỏ amoniac là một chất khử ? A. chuyển dịch theo chiều thuận. chuyển dịch theo chiều nghịch. 2. B. Câu 7 . 2. điều khẳng định nào dưới đây không đúng ? A. C. D.1.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt Câu 5. D. D.2 lít khí amoniac? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ. Tính hiệu suất của quá trình chuyển hoá).10. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hidro để điều chế được 67.8. giảm áp suất. Dung dịch amoniac là một bazơ yếu. Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào dưới đây ? A. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ. đồng thời tính kim loại giảm dần.5. A. 30 % B. Trong phòng thí nghiệm. Cho PTHH : N2 + 3H2 2NH3 Khi giảm thể tích của hệ thì cân bằng trên sẽ A. có thể điều chế khí N2 bằng cách đun nóng dung dịch nào dưới đây ? A. 2. D. Kết luận nào dưới đây là đúng ? A.13. NH4Cl D. Đốt cháy amoniac không có xúc tác thu được N2 và H2O. NH3 + H2O NH + + OH − → 4 2. NH3 là chất khử. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. B. giảm áp suất. B.4. Khả năng oxi hoá giảm dần do độ âm điện giảm dần. có kết tủa màu xanh lam tạo thành và có khí màu nâu đỏ thoát ra. tăng nhiệt độ. NH4NO2 B. D. 2. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà.6. Câu 8. C. Cho phản ứng sau : 2NO (k) + O2 (k) 2NO2(k) . D. B. tăng áp suất. Dung dịch NH3 có thể hoà tan được Zn(OH)2 là do A. Khí N2 tương đối trơ ở nhiệt độ thường do nguyên nhân chính là A.3. 2.914 lít dd NH3 (D= 0. III/ BÀI TẬP VỀ N2 VÀ NH3. Đun nóng hỗn hợp gồm 200g CaO và 200g NH4Cl. có năng lượng lớn. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí. Tính phi kim tăng dần. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O B.2. ∆ H = –124 kJ Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi A. Cl2 là chất khử. C. Tìm hiệu suất phản ứng.12. Từ lượng khí NH3 tạo ra điều chế được 224 ml dd NH3 30% (D= 0. Phát biểu nào dưới đây không đúng ? A. NH3 là chất khí không màu. Tính axit của các oxit giảm dần. C. Trong các axit có oxi. tăng nhiệt độ. tăng nhiệt độ. không mùi. C. C. Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính. sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm.923g/ml). tăng áp suất. 2. C.11. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Hiện tượng quan sát được là A.892g/ml). phân tử N2 không phân cực. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. không thay đổi. 20 % C. 2.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . 2NH3 + 3CuO  N2 + 3Cu + 3H2O D. Phản ứng tổng hợp amoniac là phản ứng thuận nghịch. NH3 + HCl → NH4Cl B. phản ứng nào NH3 không thể hiện tính khử ? A. Zn(OH)2 là một bazơ tan.9. 22. không xác định được. giảm áp suất. B. Trong các phản ứng dưới đây. tan nhiều trong nước. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng. dung dịch màu xanh chuyển sang màu xanh thẫm. B. B. Cho PTHH : 2NH3 + 3Cl2 → 6HCl + N2. 2. Biết rằng cứ từ 2m3 (đkc) hỗn hợp N2 và H2 có tỉ lệ 1:3 về thể tích thu được một lượng amoniac đủ để điều chế 3. giảm nhiệt độ. B. 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 t C. giảm nhiệt độ. Trong nhóm nitơ. đồng thời tính bazơ tăng dần. NaNO2 2. D. 25% Câu 6. 2. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + 3H2O + N2 2. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA. 8NH3 + 3Cl2 → 6NH4Cl + N2 D. Cl2 vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử. Tính hiệu suất của phản ứng. D. D. B.5 % D. NH3 + HCl → NH4Cl C. NH3 C. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có 22 lít hỗn hợp các khí. Hiệu suất của phản ứng giữa N2 và H2 tạo thành NH3 tăng nếu A. o .

từ ống nghiệm đựng muối amoni sẽ thấy A. hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16.0 %. NH3 vaø HCl. 8 lít D. C. 2. 25. Thể tích khí N2 (đktc) thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 16 gam NH4NO2 là A.20. thoát ra chất khí không màu. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. 2. B. 1. 2 lít B. 40% 2. CuO từ màu đen chuyển sang màu đỏ.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt C. Zn2+ có khả năng tạo thành phức chất tan với NH3.15. 1 : 2 . Để tách nhanh Al2O3 ra khỏi hỗn hợp bột Al2O3 và CuO mà không làm thay đổi khối lượng. Trộn 2 lít NO với 3 lít O2. 30% C. B. Muối amoni kém bền với nhiệt.19. Nhận xét nào dưới đây không đúng về muối amoni ? A. Bài 28. thoát ra chất khí không màu. . CuO từ màu đen chuyển sang màu trắng. Duøng thuoác thöû naøo ñeå taùch laáy ñöôïc muoái nhoâm nhanh nhaát? A.25. D.72 lít (đktc) một chất khí duy nhất. 2. 6 lít C. Al vaø HCl. 3 : 1 . (NH4)2CO3. có mùi xốc. D. NaOH vaø HCl. dư thì thể tích khí còn lại một nửa. 3 lít C. 50.0 %. C. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh. Hieän töôïng quan saùt ñöôïc laø: A. Caâu 30: Coù dung dòch hoãn hôïp AlCl3. 4 lít B. D. Để hoà tan hết kết tủa thu được sau phản ứng cần tối thiểu 10 ml dung dịch NaOH 2M. trong ñoù khí CO2 chieám 30 % theå tichù. Cho dung dịch NH3 đến dư vào 20 ml dung dịch Al2(SO4)3. 33. 2. Dung dịch của muối amoni luôn có môi trường bazơ.6 lít. NH3 là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu. Khi đó. Thành phần phần trăm theo thể tích của NH3 là A. 12 lít 2. dung dịch NaOH 2. 2.2 lít khí amoniac ? Biết thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ. NO.16. có thể dùng hoá chất nào dưới đây ? A. 1M và 2M. Hiệu suất phản ứng là A.17. H2 và NH3 đi qua dung dịch H2SO4 đặc. − Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100 ml dung dịch X gồm các ion : NH + . Chất có thể dùng để làm khô khí NH3 là A. D. trong đó N chiếm 30.4 lít (thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện). D. Nồng độ mol của (NH 4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X lần lượt là A. C. 11. B. Caâu 29: Nhieät phaân hoaøn toaøn hoãn hôïp 2 muoái NH4HCO3.2 lít.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . 5. Na2CO3 vaø HCl. C. B. dung dịch NH3 C. 0. 2M và 2M.43 % về khối lượng.3 gam kết tủa và 6. 5 lít 2. a) Viết PTHH dạng phân tử và ion rút gọn. không mùi. B. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh. C. D. Dẫn 1. Hiện tượng quan sát được (tại vị trí chứa CuO) khi dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO nung nóng là A. 1 : 1 . Tất cả các muối amoni tan trong nước. sau ñoù tan taønh dd xanh thaãm. 20% D. D. 50% B. đun nóng. D. N2O5. Hỗn hợp sau phản ứng có thể tích là bao nhiêu ? (biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) A. ZnCl2. C. Caâu 32 Choïn caâu sai trong nhöõng caâu sau: 2. muối nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. B. Cho hỗn hợp gồm N2. Các muối amoni đều là chất điện li mạnh. Biết thể tích các khí được đo ở đktc.21. Dung dòch töø maøu xanh trôû thaønh khoâng maøu. D. C.56 lít. C. Thu ñöôïc hoãn hôïp khí vaø hôi. 2M và 2M. CuCl2. B. 2. Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 50% thì thể tích H2 cần dùng ở cùng điều kiện là bao nhiêu ? A. Bài 27. thoát ra chất khí có màu nâu đỏ. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67. Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng.33%. Ñaàu tieân xuaát hieän keát tuûa traéng sau ñoù tan ra. 2: 1 . CaO. D. nhờ phản ứng với dung dịch kiềm mạnh. Bài 26.22.672 lít Cl2.23. NO3 rồi tiến hành 4 4 đun nóng thì thu được 23. Vaäy tyû leä soá mol NH4HCO3vaø (NH4)2CO3 laø: A.24. Oxit đó có công thức là A. CuSO4 khan. C. Caâu 31: Cho töø töø dung dòch NH3 tôùi dö vaøo dung dòch Cu(NO3)2. 1 M và 1M. C. 4 lít D. B. b) Tính khối lượng của muối NH4Cl được tạo ra. B. N2O4. H2SO4 đặc. B.344 lít NH3 vào bình chứa 0. CuO từ màu đen chuyển sang màu xanh. dung dịch HCl B. khoâng tan trong NH3 dö.12 lít.14. D. C. 75. H2O D. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác. SO 2 − . NO2.18. B. b) Tính nồng độ mol của dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu. P2O5. a) Tính thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí sau phản ứng. Một oxit nitơ có công thức phân tử dạng NOx. 2. D.0 %. CuO không thay đổi màu.

Khác . NaOH. H= a. NH4NO3 bò thuûy phaân cho moâi tröôøng axit.38%.(NH4)2CO3(37. Khi có cân bằng: N2 + 3H2 2 NH3 được thiết lập. 39%.1%.4.6 d. chiều thuận b. 50%. 19 c.NH3. NH4Cl. Hỗn hợp chất rắn X gồm NaCl. Fe(NO3)3. 3.7 c. 38. Cho: N2 + 3H2 2NH3. B. 2) Caùc muoái NH4Cl. 2.. Cuõng m(g) h2 treâncho taùc duïng vôùi NH3 vöøa ñuû.8%. D)KQ khaùc……… Caâu 36 Chæ duøng 1 chaát haõy nhaän bieát caùc dung dòch sau: Na2SO4. Trình tự phân biệt: 42.9 b. tan nhieàu trong nöôùc. 21 40. 3. p=300atm.Vieát phaûn öùng cuûa NOx vôùi d2 kieàm döôùi daïng Ion rut goïn? b)NOx nhi hôïp theo phaûn öùng:2NOx(k) N2O2x(k) (Maøu naâu) (ko maøu) Khi giaûm aùp suaát heä phaûn öùng. NH4NO3. aùp suaát trong bình luùc naøy laøP.3. CB treân dòch chuyeån theo chieàu naøo? Giaûi thích? .5 39. 50%. MgCl2. = 285 atm.3%. C.H2 vôùi tæ leä theå tích 1:1 ñi qua boät ptnung noùng thì coù 30% H2 tham gia phaûn öùng? a)Xaùc ñònh thaønh phaàn % theo theå tích cuûa hoãn hôïp khí sau pöù? A)11%.O3. (NH4)2SO4. KCl. A.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt 1) Caùc muoái amoni ôû theå raén. C)62. B. [N2]=3 mol/lit.. D)KQ khaùc… BAØI 34: a)Moät oxít Nitô coù CT NOx. D.43% veà khoái löôïng . Tất cả đều sai 38. thaáy aùp suaát trong bình 1.2. Al(OH)3.[NH3]=1 mol/lit.Tổng số mol khí sau phản ứng: a. chiều nghịch c. Ba(OH)2.8%. B)62%. Laáy chaát sau phaûn öùng cho vaøo bình kínV(ml) roài ñoát ñeán 900oC. không đổi d. Hỗn hợp X gồm 100 mol N2 và H2 lấy theo tỉ lệ 1/3. Có 5 bình: N2.8%). t0 không đổi. Cu(NO3)2. 3. 3) Caùc muoái (NH4)2CO3. BAØI 33: Cho 600(g) h2 N2. Caû NaOH vaø Ba(OH)2 ñeàu duøng ñöôïc. C)11. t không đôỉ. 15 b. 38.9%. trong ñoù N chieám 30.4. 1. 14 c. bò thuûy phaân khi tan trong nöôùc. Nồng độ ban đầu của N2 là: a.50%. 3. thaáy maøu naâu cuûa bình nhaït daàn. 18 b. C.4 . Tính % khoái löôïng hn64 hôïp ban ñaàu? A)NH4HCO3(62. Khi đạt trạng thái cân bằngthì N2 tham gia phản ứng là 25%. 20 d. 1.Xaùc ñònh NOx .O2. Cách tách riêng mỗi muối : 41. Cho bieát ophaûn öùng thuaän la phaùt nhieäthay thu nhieät? Giaûi thích? BAØI 35: Cho m(g) h2 NH4HCO3 vaø (NH4)2CO3 vaøo bình kín coù dung tích V(ml) roài ñoát noùng ñeán 900oC . [H2]=9 mol/lit. CH3COONH4.Cl2. 11 d.2%. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có p = 400atm. Fe(NO3)2. B)11.38. 3. laø chaát ñieän li maïnh. (NH4)2S bò thuûy phaân cho moâi tröôøng bazô.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG .Sau đó p. H2SO4. D.2%). 4) Caùc muoái amoni cuûa axit deã bay vaø cuûa axit coù tính oxihoùa ñeàu bò nhieät phaân. .2. Khi ngaâm bìnhchöùa NOx vaøo nöôùc ñaù.3. Khi giảm thể tích của hệ xuống 3 lần thì phản ứng chuyển dịch theo : a.2P. A. 37.