P. 1
Bai Tap AP Suat Va Hieu Suat Phan Ung

Bai Tap AP Suat Va Hieu Suat Phan Ung

|Views: 366|Likes:
Được xuất bản bởiChâu Nguyễn

More info:

Published by: Châu Nguyễn on Nov 08, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2014

pdf

text

original

CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG - Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt

I /. BÀI TẬP VỀ ÁP SUẤT CHẤT KHÌ - LIÊN QUAN ĐẾN ÁP SUẤT. Công thức liên quan đến việc tính áp suất : - PV = n RT ( n : là số mol khí ; V : lit ; P : atm ; R = 0,082 ; T là độ K0 ) - P1/ P2 = n1 / n2. - ở cùng một điều kiện thì tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol. Câu 1: Trong một bình kín dung tích 10 lít chứa 21,0 gam nitơ. Tính áp suất của khí trong bình biết nhiệt độ của khí trong bình bằng 250C. Câu 2. Trong 1 bình kín dung tích 1 lít chứa N2 ở 23,7 0C và 0,5 atm. Thêm vào bình 9,4 gam muối nitrat kim loại X. Nhiệt phân hết muối rồi đưa nhiệt độ bình về 136,50C áp suất trong bình la p . Chất rắn còn lại là 4 gam .Công thức của muối nitrat và p là : A. NaNO3 ; 5,8atm B.Cu(NO3)2 ; 4,87atm C. Fe(NO3)2 ; 4,6atm D.KNO3 ; 5,7atm Câu 3. Trong mét b×nh kÝn chøa 10 lÝt nit¬ vµ 10 lÝt hi®r« ë nhiÖt O 0 C vµ ¸p suÊt 10atm. Sau ph¶n øng th× ¸p suÊt trong b×nh sau ph¶n øng lµ bao nhiªu (trong c¸c sè díi ®©y)? A. 8 atm B. 9 atm C. 10 atm D. 11 atm Câu 4. Trong qu¸ tr×nh tæng hîp amoniac, ¸p suÊt trong b×nh gi¶m 10% so víi ¸p suÊt lóc ®Çu. BiÕt nhiÖt ®é cña b×nh kh«ng ®æi. Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo thÓ tÝch hçn hîp N 2, H2, NH3 khÝ thu ®îc sau ph¶n øng ( nÕu hçn hîp dÇu lîng nit¬ vµ hy®ro ®îc lÊy theo ®óng tØ lÖ hîp thøc) lÇn lît lµ: A. 22,2%; 66,7 % vµ 11,1 % C. 20,2%; 69,7 % vµ 10,1 % B. 22,2%; 67,7 % vµ 11,1 % D. KÕt qu¶ kh¸c

Câu 5. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có áp suất 400atm. Khi đạt trạng thái cân bằng thì N2 tha gia phản ứng là 25%, nhiệt độ vẫn giữ nguyên. Tổng số mol khi tham gia phản ứng là :A.18 mol B.19 mol C. 20 mol D.21 mol Câu 6. Bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 00C, áp suất 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất của bình lúc này là 8 atm. % thể tích khí hiđro đã tham gia phản ứng là: A. 50% B. 60% C. 40% D. 70% Câu 7: Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít H2 ở nhiệt độ 00C và áp suất 10atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa nhiệt độ bình về 00C a)Tính p trong bình sau pứ, biết rằng có 60% H2 tham gia phản ứng:A. 10 atm; B. 8 atm; C. 9 atm; D. 8,5 atm b) Nếu áp suất trong bình là 9 atm sau phản ứng thì có bao nhiêu phần trăm mỗi khí tham gia phản ứng A.N2: 20% ;H2 40%. B. N2: 30% ;H2 20%. C. N2: 10% ;H2 30%. D. N2: 20% ;H2 20% II/ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG. Câu 1. Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có khối lượng mol trung bình bằng 7,2 đvC. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp NH3, được hỗn hợp Y có khối lượng mol trung bình bằng 8 đvC. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là : A. 20% B. 25% C. 40% D. 60% Câu 2. Nếu lấy 17 tấn NH3 để điều chế HNO3, với hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 80% thì khối lượng dung dịch HNO3 63% thu được bằng bao nhiêu (trong các giá trị sau)?. A. 35 tấn B. 75 tấn C. 80 tấn D. 110 tấn Câu 3. Trộn 4 lít N2 với 16 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 20%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. A. 18,4 B. 19,2 C. 19,6 D. 16,8 Câu 4. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 25%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. A. 23,75 B. 20 C. 22,5 D. 20

B. Tính axit của các oxit giảm dần. ∆ H = –124 kJ Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi A. D. không thay đổi. Hiện tượng quan sát được là A. D. NH4NO2 B. liên kết trong phân tử N 2 là liên kết 3. D. giảm áp suất. tăng nhiệt độ.11. Cl2 là chất khử. Dung dịch NH3 có thể hoà tan được Zn(OH)2 là do A. Tính phi kim tăng dần.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt Câu 5. tăng áp suất. 20 % C. tăng nhiệt độ.1. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. C. Dung dịch amoniac là một bazơ yếu. C. có kết tủa màu xanh lam tạo thành.2. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng. đồng thời tính bazơ tăng dần.4. phân tử N2 không phân cực. không mùi.5. Zn(OH)2 là một bazơ tan. 2. 2. Cl2 vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử. Biết rằng cứ từ 2m3 (đkc) hỗn hợp N2 và H2 có tỉ lệ 1:3 về thể tích thu được một lượng amoniac đủ để điều chế 3. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + 3H2O + N2 2. 2. axit nitric là axit mạnh nhất. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà. D.9. Tính hiệu suất của phản ứng.2 lít khí amoniac? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ.13. chuyển dịch theo chiều thuận.923g/ml). điều khẳng định nào dưới đây không đúng ? A. o .CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . NH3 + HCl → NH4Cl B. 2NH3 + 3CuO  N2 + 3Cu + 3H2O D. NaNO2 2. Trong nhóm nitơ. D. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA. NH3 + HCl → NH4Cl C. A. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 2. giảm nhiệt độ và tăng áp suất. có thể điều chế khí N2 bằng cách đun nóng dung dịch nào dưới đây ? A. tăng nhiệt độ. C. đồng thời tính kim loại giảm dần. NH3 C. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hidro để điều chế được 67. Cho PTHH : 2NH3 + 3Cl2 → 6HCl + N2. Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào dưới đây ? A. khi đi từ N đến Bi. B. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ. Phản ứng tổng hợp amoniac là phản ứng thuận nghịch. NH3 là chất oxi hoá. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có 22 lít hỗn hợp các khí. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. NH3 là chất khí không màu. Từ lượng khí NH3 tạo ra điều chế được 224 ml dd NH3 30% (D= 0.3. Tìm hiệu suất phản ứng. Trong các phản ứng dưới đây. 25% Câu 6. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4.8. Đốt cháy amoniac không có xúc tác thu được N2 và H2O. D. có kết tủa màu xanh lam tạo thành và có khí màu nâu đỏ thoát ra. 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 t C. D.10. C. B. Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính.892g/ml). lúc đầu có kết tủa màu xanh nhạt. giảm nhiệt độ. Hiệu suất của phản ứng giữa N2 và H2 tạo thành NH3 tăng nếu A. Kết luận nào dưới đây là đúng ? A. C. sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm. giảm áp suất. 22. 8NH3 + 3Cl2 → 6NH4Cl + N2 D. Trong các axit có oxi. B. Phản ứng hoá học nào dưới đây chứng tỏ amoniac là một chất khử ? A.5 % D. Khả năng oxi hoá giảm dần do độ âm điện giảm dần. 30 % B.12. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí. tan nhiều trong nước. C. D. dung dịch màu xanh chuyển sang màu xanh thẫm. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. 2. Câu 7 . Tính hiệu suất của quá trình chuyển hoá). B. có năng lượng lớn. giảm nhiệt độ. C. Cho phản ứng sau : 2NO (k) + O2 (k) 2NO2(k) . C. NH3 là chất khử. B. Đun nóng hỗn hợp gồm 200g CaO và 200g NH4Cl. 2. tăng áp suất. B. C. D. Khí N2 tương đối trơ ở nhiệt độ thường do nguyên nhân chính là A. Câu 8.6. 2. Trong phòng thí nghiệm. 2. không xác định được. B. chuyển dịch theo chiều nghịch. phản ứng nào NH3 không thể hiện tính khử ? A. Phát biểu nào dưới đây không đúng ? A.914 lít dd NH3 (D= 0. Cho PTHH : N2 + 3H2 2NH3 Khi giảm thể tích của hệ thì cân bằng trên sẽ A. NH3 + H2O NH + + OH − → 4 2. tăng nhiệt độ và giảm áp suất. giảm áp suất. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O B. B. NH4Cl D. B. III/ BÀI TẬP VỀ N2 VÀ NH3. 2.

1M và 2M. 12 lít 2. D.16. dung dịch NH3 C. dư thì thể tích khí còn lại một nửa. Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 50% thì thể tích H2 cần dùng ở cùng điều kiện là bao nhiêu ? A. sau ñoù tan taønh dd xanh thaãm. NH3 là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu. 33. Dung dịch của muối amoni luôn có môi trường bazơ.344 lít NH3 vào bình chứa 0. B. CuCl2. 2. 2M và 2M. Oxit đó có công thức là A. CuO từ màu đen chuyển sang màu xanh.23. Nhận xét nào dưới đây không đúng về muối amoni ? A. D. 4 lít D. C. trong đó N chiếm 30. CuO từ màu đen chuyển sang màu đỏ.0 %. (NH4)2CO3.14. N2O5. C. C.21.19. 1 : 2 . B.72 lít (đktc) một chất khí duy nhất. 1. C. Bài 26. Thu ñöôïc hoãn hôïp khí vaø hôi. 5 lít 2. B. 0. có thể dùng hoá chất nào dưới đây ? A. Duøng thuoác thöû naøo ñeå taùch laáy ñöôïc muoái nhoâm nhanh nhaát? A. 2. thoát ra chất khí không màu. Cho hỗn hợp gồm N2. Caâu 31: Cho töø töø dung dòch NH3 tôùi dö vaøo dung dòch Cu(NO3)2. Bài 28. 50% B.24. Để hoà tan hết kết tủa thu được sau phản ứng cần tối thiểu 10 ml dung dịch NaOH 2M. D. Một oxit nitơ có công thức phân tử dạng NOx. D. Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng. thoát ra chất khí không màu. SO 2 − . Vaäy tyû leä soá mol NH4HCO3vaø (NH4)2CO3 laø: A. C. N2O4.4 lít (thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện). Dung dòch töø maøu xanh trôû thaønh khoâng maøu. C.17.12 lít. D. Ñaàu tieân xuaát hieän keát tuûa traéng sau ñoù tan ra. 2 lít B. 2. B. C. hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16.43 % về khối lượng. Muối amoni kém bền với nhiệt. C. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh.2 lít. Chất có thể dùng để làm khô khí NH3 là A. P2O5. B. a) Tính thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí sau phản ứng. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh. Hiệu suất phản ứng là A. C. 50. Hieän töôïng quan saùt ñöôïc laø: A. 8 lít D. 2. khoâng tan trong NH3 dö.2 lít khí amoniac ? Biết thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ.25. D. D. Nồng độ mol của (NH 4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X lần lượt là A. D. B. Bài 27. 30% C. B. NO2. NaOH vaø HCl. H2 và NH3 đi qua dung dịch H2SO4 đặc. C.672 lít Cl2. Tất cả các muối amoni tan trong nước. Caâu 29: Nhieät phaân hoaøn toaøn hoãn hôïp 2 muoái NH4HCO3.18. thoát ra chất khí có màu nâu đỏ. CuO không thay đổi màu. Al vaø HCl. B. 3 lít C. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67. 2. nhờ phản ứng với dung dịch kiềm mạnh. CuSO4 khan. không mùi. CuO từ màu đen chuyển sang màu trắng. D. 2M và 2M. Thể tích khí N2 (đktc) thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 16 gam NH4NO2 là A. Caâu 30: Coù dung dòch hoãn hôïp AlCl3. 2. b) Tính nồng độ mol của dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu.6 lít.56 lít.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt C. đun nóng. D. Na2CO3 vaø HCl. Hiện tượng quan sát được (tại vị trí chứa CuO) khi dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO nung nóng là A. 40% 2. có mùi xốc. H2O D. Hỗn hợp sau phản ứng có thể tích là bao nhiêu ? (biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) A. − Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100 ml dung dịch X gồm các ion : NH + . 3 : 1 .22. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. Các muối amoni đều là chất điện li mạnh.15.0 %. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác. B. 1 M và 1M. H2SO4 đặc. 75. 2: 1 . Trộn 2 lít NO với 3 lít O2. C. dung dịch HCl B. B. . 2. Biết thể tích các khí được đo ở đktc. từ ống nghiệm đựng muối amoni sẽ thấy A. trong ñoù khí CO2 chieám 30 % theå tichù. muối nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. 6 lít C.0 %. 1 : 1 . ZnCl2. Để tách nhanh Al2O3 ra khỏi hỗn hợp bột Al2O3 và CuO mà không làm thay đổi khối lượng.3 gam kết tủa và 6. D.33%. NH3 vaø HCl. Khi đó.20. a) Viết PTHH dạng phân tử và ion rút gọn. Cho dung dịch NH3 đến dư vào 20 ml dung dịch Al2(SO4)3. 11. Zn2+ có khả năng tạo thành phức chất tan với NH3. 4 lít B. 25. B. Thành phần phần trăm theo thể tích của NH3 là A. 20% D. 5. D. NO. CaO. NO3 rồi tiến hành 4 4 đun nóng thì thu được 23. dung dịch NaOH 2. Caâu 32 Choïn caâu sai trong nhöõng caâu sau: 2. Dẫn 1. b) Tính khối lượng của muối NH4Cl được tạo ra.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG .

NH3. A. 4) Caùc muoái amoni cuûa axit deã bay vaø cuûa axit coù tính oxihoùa ñeàu bò nhieät phaân. Khi giảm thể tích của hệ xuống 3 lần thì phản ứng chuyển dịch theo : a. Caû NaOH vaø Ba(OH)2 ñeàu duøng ñöôïc. laø chaát ñieän li maïnh. 14 c. Khi ngaâm bìnhchöùa NOx vaøo nöôùc ñaù. Trình tự phân biệt: 42. B)11.(NH4)2CO3(37.50%. D. p=300atm. Hỗn hợp X gồm 100 mol N2 và H2 lấy theo tỉ lệ 1/3. Fe(NO3)3. C)62. Cho: N2 + 3H2 2NH3.Tổng số mol khí sau phản ứng: a.38%. 3.2P.2%). Nồng độ ban đầu của N2 là: a. Al(OH)3. 3.4 . thaáy maøu naâu cuûa bình nhaït daàn. trong ñoù N chieám 30. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có p = 400atm. 39%.3. 19 c. (NH4)2S bò thuûy phaân cho moâi tröôøng bazô.Cl2. không đổi d. 1.9 b. tan nhieàu trong nöôùc. 2) Caùc muoái NH4Cl. MgCl2.1%. 1.. 50%. H= a. [N2]=3 mol/lit. B.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt 1) Caùc muoái amoni ôû theå raén. 3) Caùc muoái (NH4)2CO3. NaOH. 3. 2. 50%. bò thuûy phaân khi tan trong nöôùc. Cu(NO3)2. B)62%.3. Cuõng m(g) h2 treâncho taùc duïng vôùi NH3 vöøa ñuû. 37. Khác .H2 vôùi tæ leä theå tích 1:1 ñi qua boät ptnung noùng thì coù 30% H2 tham gia phaûn öùng? a)Xaùc ñònh thaønh phaàn % theo theå tích cuûa hoãn hôïp khí sau pöù? A)11%. 20 d. Laáy chaát sau phaûn öùng cho vaøo bình kínV(ml) roài ñoát ñeán 900oC. t0 không đổi. thaáy aùp suaát trong bình 1.O3. KCl. Hỗn hợp chất rắn X gồm NaCl.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . aùp suaát trong bình luùc naøy laøP.[NH3]=1 mol/lit. 11 d. B.Sau đó p. 38. Khi có cân bằng: N2 + 3H2 2 NH3 được thiết lập. [H2]=9 mol/lit. BAØI 33: Cho 600(g) h2 N2. A. Tất cả đều sai 38.9%. 3. Ba(OH)2.2%.2. H2SO4.Xaùc ñònh NOx . D)KQ khaùc……… Caâu 36 Chæ duøng 1 chaát haõy nhaän bieát caùc dung dòch sau: Na2SO4. 38. D)KQ khaùc… BAØI 34: a)Moät oxít Nitô coù CT NOx.O2. chiều thuận b. C. 15 b.4. Có 5 bình: N2. 18 b.2.3%. C)11.38. (NH4)2SO4. D. CH3COONH4. Fe(NO3)2.43% veà khoái löôïng .6 d. 21 40. 3. . CB treân dòch chuyeån theo chieàu naøo? Giaûi thích? . Tính % khoái löôïng hn64 hôïp ban ñaàu? A)NH4HCO3(62. C.4. Cách tách riêng mỗi muối : 41.Vieát phaûn öùng cuûa NOx vôùi d2 kieàm döôùi daïng Ion rut goïn? b)NOx nhi hôïp theo phaûn öùng:2NOx(k) N2O2x(k) (Maøu naâu) (ko maøu) Khi giaûm aùp suaát heä phaûn öùng.5 39. NH4Cl. NH4NO3 bò thuûy phaân cho moâi tröôøng axit.. NH4NO3. chiều nghịch c.8%).8%. Cho bieát ophaûn öùng thuaän la phaùt nhieäthay thu nhieät? Giaûi thích? BAØI 35: Cho m(g) h2 NH4HCO3 vaø (NH4)2CO3 vaøo bình kín coù dung tích V(ml) roài ñoát noùng ñeán 900oC . t không đôỉ. = 285 atm. Khi đạt trạng thái cân bằngthì N2 tham gia phản ứng là 25%.8%.7 c.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->