P. 1
Bai Tap AP Suat Va Hieu Suat Phan Ung

Bai Tap AP Suat Va Hieu Suat Phan Ung

|Views: 337|Likes:
Được xuất bản bởiChâu Nguyễn

More info:

Published by: Châu Nguyễn on Nov 08, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2014

pdf

text

original

CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG - Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt

I /. BÀI TẬP VỀ ÁP SUẤT CHẤT KHÌ - LIÊN QUAN ĐẾN ÁP SUẤT. Công thức liên quan đến việc tính áp suất : - PV = n RT ( n : là số mol khí ; V : lit ; P : atm ; R = 0,082 ; T là độ K0 ) - P1/ P2 = n1 / n2. - ở cùng một điều kiện thì tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol. Câu 1: Trong một bình kín dung tích 10 lít chứa 21,0 gam nitơ. Tính áp suất của khí trong bình biết nhiệt độ của khí trong bình bằng 250C. Câu 2. Trong 1 bình kín dung tích 1 lít chứa N2 ở 23,7 0C và 0,5 atm. Thêm vào bình 9,4 gam muối nitrat kim loại X. Nhiệt phân hết muối rồi đưa nhiệt độ bình về 136,50C áp suất trong bình la p . Chất rắn còn lại là 4 gam .Công thức của muối nitrat và p là : A. NaNO3 ; 5,8atm B.Cu(NO3)2 ; 4,87atm C. Fe(NO3)2 ; 4,6atm D.KNO3 ; 5,7atm Câu 3. Trong mét b×nh kÝn chøa 10 lÝt nit¬ vµ 10 lÝt hi®r« ë nhiÖt O 0 C vµ ¸p suÊt 10atm. Sau ph¶n øng th× ¸p suÊt trong b×nh sau ph¶n øng lµ bao nhiªu (trong c¸c sè díi ®©y)? A. 8 atm B. 9 atm C. 10 atm D. 11 atm Câu 4. Trong qu¸ tr×nh tæng hîp amoniac, ¸p suÊt trong b×nh gi¶m 10% so víi ¸p suÊt lóc ®Çu. BiÕt nhiÖt ®é cña b×nh kh«ng ®æi. Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo thÓ tÝch hçn hîp N 2, H2, NH3 khÝ thu ®îc sau ph¶n øng ( nÕu hçn hîp dÇu lîng nit¬ vµ hy®ro ®îc lÊy theo ®óng tØ lÖ hîp thøc) lÇn lît lµ: A. 22,2%; 66,7 % vµ 11,1 % C. 20,2%; 69,7 % vµ 10,1 % B. 22,2%; 67,7 % vµ 11,1 % D. KÕt qu¶ kh¸c

Câu 5. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có áp suất 400atm. Khi đạt trạng thái cân bằng thì N2 tha gia phản ứng là 25%, nhiệt độ vẫn giữ nguyên. Tổng số mol khi tham gia phản ứng là :A.18 mol B.19 mol C. 20 mol D.21 mol Câu 6. Bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 00C, áp suất 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất của bình lúc này là 8 atm. % thể tích khí hiđro đã tham gia phản ứng là: A. 50% B. 60% C. 40% D. 70% Câu 7: Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít H2 ở nhiệt độ 00C và áp suất 10atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa nhiệt độ bình về 00C a)Tính p trong bình sau pứ, biết rằng có 60% H2 tham gia phản ứng:A. 10 atm; B. 8 atm; C. 9 atm; D. 8,5 atm b) Nếu áp suất trong bình là 9 atm sau phản ứng thì có bao nhiêu phần trăm mỗi khí tham gia phản ứng A.N2: 20% ;H2 40%. B. N2: 30% ;H2 20%. C. N2: 10% ;H2 30%. D. N2: 20% ;H2 20% II/ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG. Câu 1. Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có khối lượng mol trung bình bằng 7,2 đvC. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp NH3, được hỗn hợp Y có khối lượng mol trung bình bằng 8 đvC. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là : A. 20% B. 25% C. 40% D. 60% Câu 2. Nếu lấy 17 tấn NH3 để điều chế HNO3, với hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 80% thì khối lượng dung dịch HNO3 63% thu được bằng bao nhiêu (trong các giá trị sau)?. A. 35 tấn B. 75 tấn C. 80 tấn D. 110 tấn Câu 3. Trộn 4 lít N2 với 16 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 20%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. A. 18,4 B. 19,2 C. 19,6 D. 16,8 Câu 4. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 25%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. A. 23,75 B. 20 C. 22,5 D. 20

Phản ứng hoá học nào dưới đây chứng tỏ amoniac là một chất khử ? A. D. axit nitric là axit mạnh nhất. NH3 là chất oxi hoá. Trong các axit có oxi. Tính axit của các oxit giảm dần. phân tử N2 không phân cực. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA. giảm nhiệt độ.5.11. có kết tủa màu xanh lam tạo thành và có khí màu nâu đỏ thoát ra. Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính. có năng lượng lớn. C. Dung dịch NH3 có thể hoà tan được Zn(OH)2 là do A. Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào dưới đây ? A. Kết luận nào dưới đây là đúng ? A. 2.2. Zn(OH)2 là một bazơ tan. giảm áp suất. Tính hiệu suất của quá trình chuyển hoá).13.1. Khả năng oxi hoá giảm dần do độ âm điện giảm dần. NH3 là chất khử. khi đi từ N đến Bi. B. ∆ H = –124 kJ Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi A. B. 2. Biết rằng cứ từ 2m3 (đkc) hỗn hợp N2 và H2 có tỉ lệ 1:3 về thể tích thu được một lượng amoniac đủ để điều chế 3. D. Tính hiệu suất của phản ứng.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt Câu 5. không mùi. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. lúc đầu có kết tủa màu xanh nhạt. 8NH3 + 3Cl2 → 6NH4Cl + N2 D. Trong các phản ứng dưới đây. 22. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. 2. C. tăng nhiệt độ và giảm áp suất. D. III/ BÀI TẬP VỀ N2 VÀ NH3. 2. NH4NO2 B. Dung dịch amoniac là một bazơ yếu.923g/ml). Cl2 là chất khử. o .4. B. Câu 7 . D. tan nhiều trong nước. đồng thời tính kim loại giảm dần. tăng áp suất. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng.892g/ml). có kết tủa màu xanh lam tạo thành. NH4Cl D. Hiệu suất của phản ứng giữa N2 và H2 tạo thành NH3 tăng nếu A. B. NH3 C. giảm nhiệt độ và tăng áp suất. Khí N2 tương đối trơ ở nhiệt độ thường do nguyên nhân chính là A. 2. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. Đun nóng hỗn hợp gồm 200g CaO và 200g NH4Cl. D. Đốt cháy amoniac không có xúc tác thu được N2 và H2O. NH3 là chất khí không màu. 2. Hiện tượng quan sát được là A. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hidro để điều chế được 67. 25% Câu 6. sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm. Từ lượng khí NH3 tạo ra điều chế được 224 ml dd NH3 30% (D= 0. NH3 + HCl → NH4Cl B. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí. 2. B. Tìm hiệu suất phản ứng. giảm áp suất. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có 22 lít hỗn hợp các khí. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + 3H2O + N2 2. điều khẳng định nào dưới đây không đúng ? A. Trong phòng thí nghiệm. B. giảm nhiệt độ.3. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Câu 8.6. D. A.9. B. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. B.12. không thay đổi. Trong nhóm nitơ. C. liên kết trong phân tử N 2 là liên kết 3. Phát biểu nào dưới đây không đúng ? A. Cho phản ứng sau : 2NO (k) + O2 (k) 2NO2(k) . chuyển dịch theo chiều nghịch.5 % D. Tính phi kim tăng dần. không xác định được. 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 t C. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ. D.8. tăng nhiệt độ.10. tăng nhiệt độ. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O B. chuyển dịch theo chiều thuận. Phản ứng tổng hợp amoniac là phản ứng thuận nghịch. B. B. 30 % B. Cl2 vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử. NaNO2 2. Cho PTHH : 2NH3 + 3Cl2 → 6HCl + N2. dung dịch màu xanh chuyển sang màu xanh thẫm.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . NH3 + H2O NH + + OH − → 4 2. 2. D. D. NH3 + HCl → NH4Cl C.2 lít khí amoniac? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ. 2NH3 + 3CuO  N2 + 3Cu + 3H2O D. tăng áp suất. C.914 lít dd NH3 (D= 0. C. C. giảm áp suất. C. đồng thời tính bazơ tăng dần. 2. C. 20 % C. tăng nhiệt độ. C. phản ứng nào NH3 không thể hiện tính khử ? A. Cho PTHH : N2 + 3H2 2NH3 Khi giảm thể tích của hệ thì cân bằng trên sẽ A. có thể điều chế khí N2 bằng cách đun nóng dung dịch nào dưới đây ? A.

N2O4. 1. 2. CuO từ màu đen chuyển sang màu trắng. 33. B.25. D. khoâng tan trong NH3 dö. Oxit đó có công thức là A. D. Để hoà tan hết kết tủa thu được sau phản ứng cần tối thiểu 10 ml dung dịch NaOH 2M. B. Duøng thuoác thöû naøo ñeå taùch laáy ñöôïc muoái nhoâm nhanh nhaát? A. C. a) Viết PTHH dạng phân tử và ion rút gọn.56 lít. D. 25. thoát ra chất khí không màu. B. trong ñoù khí CO2 chieám 30 % theå tichù. Dung dòch töø maøu xanh trôû thaønh khoâng maøu. C.0 %. H2O D. C. Ñaàu tieân xuaát hieän keát tuûa traéng sau ñoù tan ra.3 gam kết tủa và 6. dung dịch NH3 C. 30% C. Các muối amoni đều là chất điện li mạnh.6 lít. Caâu 32 Choïn caâu sai trong nhöõng caâu sau: 2. NO. 2M và 2M.19. Bài 27. 1 : 1 . Cho hỗn hợp gồm N2.43 % về khối lượng.4 lít (thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện). 2. 1M và 2M. 2. CaO. 50% B. có thể dùng hoá chất nào dưới đây ? A. 1 : 2 . D. Bài 26. 5 lít 2.15. Trộn 2 lít NO với 3 lít O2. CuSO4 khan. Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 50% thì thể tích H2 cần dùng ở cùng điều kiện là bao nhiêu ? A. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác. 2. D. Na2CO3 vaø HCl. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67. B.17. Khi đó. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. 3 lít C. 50. muối nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. SO 2 − . H2 và NH3 đi qua dung dịch H2SO4 đặc. C. thoát ra chất khí có màu nâu đỏ. Hiện tượng quan sát được (tại vị trí chứa CuO) khi dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO nung nóng là A.14. Một oxit nitơ có công thức phân tử dạng NOx. B. NO3 rồi tiến hành 4 4 đun nóng thì thu được 23. 20% D. C.344 lít NH3 vào bình chứa 0. nhờ phản ứng với dung dịch kiềm mạnh. C. từ ống nghiệm đựng muối amoni sẽ thấy A. Vaäy tyû leä soá mol NH4HCO3vaø (NH4)2CO3 laø: A. 4 lít B. 0. B. 4 lít D. D. 11. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh. không mùi. dung dịch HCl B.16. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh. NH3 là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu. b) Tính khối lượng của muối NH4Cl được tạo ra.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . − Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100 ml dung dịch X gồm các ion : NH + . H2SO4 đặc.22. 6 lít C. D. Hieän töôïng quan saùt ñöôïc laø: A. CuO không thay đổi màu. C. Tất cả các muối amoni tan trong nước. NH3 vaø HCl. CuCl2. D. 2M và 2M. NO2. 2. Dẫn 1. 2: 1 . B. D.672 lít Cl2. 3 : 1 .0 %. đun nóng. C. 1 M và 1M.72 lít (đktc) một chất khí duy nhất. Hỗn hợp sau phản ứng có thể tích là bao nhiêu ? (biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) A. B.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt C. Al vaø HCl. C. 5. Hiệu suất phản ứng là A. D. Nồng độ mol của (NH 4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X lần lượt là A. N2O5. C. 40% 2. hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16. có mùi xốc. thoát ra chất khí không màu.33%. dư thì thể tích khí còn lại một nửa. b) Tính nồng độ mol của dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu. Muối amoni kém bền với nhiệt.2 lít.21. 2 lít B.23. Chất có thể dùng để làm khô khí NH3 là A. B. 75.12 lít. Nhận xét nào dưới đây không đúng về muối amoni ? A. Thể tích khí N2 (đktc) thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 16 gam NH4NO2 là A. B. (NH4)2CO3. 12 lít 2. Caâu 30: Coù dung dòch hoãn hôïp AlCl3. Zn2+ có khả năng tạo thành phức chất tan với NH3. 8 lít D. Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng. Biết thể tích các khí được đo ở đktc. D. NaOH vaø HCl. .18. Bài 28. CuO từ màu đen chuyển sang màu xanh. D. Caâu 29: Nhieät phaân hoaøn toaøn hoãn hôïp 2 muoái NH4HCO3.20. Cho dung dịch NH3 đến dư vào 20 ml dung dịch Al2(SO4)3. CuO từ màu đen chuyển sang màu đỏ. Dung dịch của muối amoni luôn có môi trường bazơ. sau ñoù tan taønh dd xanh thaãm. 2. C. B. Thu ñöôïc hoãn hôïp khí vaø hôi. a) Tính thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí sau phản ứng. dung dịch NaOH 2. Để tách nhanh Al2O3 ra khỏi hỗn hợp bột Al2O3 và CuO mà không làm thay đổi khối lượng.24. trong đó N chiếm 30.2 lít khí amoniac ? Biết thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ. 2.0 %. ZnCl2. Caâu 31: Cho töø töø dung dòch NH3 tôùi dö vaøo dung dòch Cu(NO3)2. P2O5. Thành phần phần trăm theo thể tích của NH3 là A.

O2.9 b.2.2. 11 d. Fe(NO3)2.H2 vôùi tæ leä theå tích 1:1 ñi qua boät ptnung noùng thì coù 30% H2 tham gia phaûn öùng? a)Xaùc ñònh thaønh phaàn % theo theå tích cuûa hoãn hôïp khí sau pöù? A)11%. 3..38. Cuõng m(g) h2 treâncho taùc duïng vôùi NH3 vöøa ñuû. Caû NaOH vaø Ba(OH)2 ñeàu duøng ñöôïc.4. Laáy chaát sau phaûn öùng cho vaøo bình kínV(ml) roài ñoát ñeán 900oC. 37. 38. A. A.3. Trình tự phân biệt: 42.Tổng số mol khí sau phản ứng: a.4 . Hỗn hợp chất rắn X gồm NaCl. 20 d. Tính % khoái löôïng hn64 hôïp ban ñaàu? A)NH4HCO3(62.(NH4)2CO3(37. 3. CH3COONH4. CB treân dòch chuyeån theo chieàu naøo? Giaûi thích? .50%. chiều nghịch c. 2) Caùc muoái NH4Cl. Khác . 19 c. 3. 21 40.Vieát phaûn öùng cuûa NOx vôùi d2 kieàm döôùi daïng Ion rut goïn? b)NOx nhi hôïp theo phaûn öùng:2NOx(k) N2O2x(k) (Maøu naâu) (ko maøu) Khi giaûm aùp suaát heä phaûn öùng. C)11.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt 1) Caùc muoái amoni ôû theå raén. Khi giảm thể tích của hệ xuống 3 lần thì phản ứng chuyển dịch theo : a. C. chiều thuận b. C. B. Nồng độ ban đầu của N2 là: a. Cách tách riêng mỗi muối : 41.8%. 2.3%.2%). không đổi d. t0 không đổi. H2SO4. Fe(NO3)3. t không đôỉ.Cl2.7 c. trong ñoù N chieám 30. aùp suaát trong bình luùc naøy laøP.4. .Xaùc ñònh NOx . D. 3. tan nhieàu trong nöôùc.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . 14 c. H= a.43% veà khoái löôïng . 1. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có p = 400atm. Cu(NO3)2. = 285 atm. D. 15 b. NH4NO3 bò thuûy phaân cho moâi tröôøng axit. 38. B)11. 50%. 18 b. Ba(OH)2.6 d.2%. 39%. 4) Caùc muoái amoni cuûa axit deã bay vaø cuûa axit coù tính oxihoùa ñeàu bò nhieät phaân. Có 5 bình: N2.Sau đó p. C)62.3. p=300atm. Tất cả đều sai 38. Khi ngaâm bìnhchöùa NOx vaøo nöôùc ñaù. Khi đạt trạng thái cân bằngthì N2 tham gia phản ứng là 25%. 1. Cho bieát ophaûn öùng thuaän la phaùt nhieäthay thu nhieät? Giaûi thích? BAØI 35: Cho m(g) h2 NH4HCO3 vaø (NH4)2CO3 vaøo bình kín coù dung tích V(ml) roài ñoát noùng ñeán 900oC . 3) Caùc muoái (NH4)2CO3. KCl. 50%. Al(OH)3. MgCl2. thaáy maøu naâu cuûa bình nhaït daàn.8%. bò thuûy phaân khi tan trong nöôùc. Cho: N2 + 3H2 2NH3.38%.2P. B)62%. [N2]=3 mol/lit.[NH3]=1 mol/lit.. B.9%. Khi có cân bằng: N2 + 3H2 2 NH3 được thiết lập. (NH4)2SO4. D)KQ khaùc……… Caâu 36 Chæ duøng 1 chaát haõy nhaän bieát caùc dung dòch sau: Na2SO4. (NH4)2S bò thuûy phaân cho moâi tröôøng bazô. NaOH.O3.8%). NH4NO3.NH3. D)KQ khaùc… BAØI 34: a)Moät oxít Nitô coù CT NOx. Hỗn hợp X gồm 100 mol N2 và H2 lấy theo tỉ lệ 1/3.5 39. NH4Cl. thaáy aùp suaát trong bình 1. 3.1%. [H2]=9 mol/lit. BAØI 33: Cho 600(g) h2 N2. laø chaát ñieän li maïnh.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->