CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG - Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt

I /. BÀI TẬP VỀ ÁP SUẤT CHẤT KHÌ - LIÊN QUAN ĐẾN ÁP SUẤT. Công thức liên quan đến việc tính áp suất : - PV = n RT ( n : là số mol khí ; V : lit ; P : atm ; R = 0,082 ; T là độ K0 ) - P1/ P2 = n1 / n2. - ở cùng một điều kiện thì tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol. Câu 1: Trong một bình kín dung tích 10 lít chứa 21,0 gam nitơ. Tính áp suất của khí trong bình biết nhiệt độ của khí trong bình bằng 250C. Câu 2. Trong 1 bình kín dung tích 1 lít chứa N2 ở 23,7 0C và 0,5 atm. Thêm vào bình 9,4 gam muối nitrat kim loại X. Nhiệt phân hết muối rồi đưa nhiệt độ bình về 136,50C áp suất trong bình la p . Chất rắn còn lại là 4 gam .Công thức của muối nitrat và p là : A. NaNO3 ; 5,8atm B.Cu(NO3)2 ; 4,87atm C. Fe(NO3)2 ; 4,6atm D.KNO3 ; 5,7atm Câu 3. Trong mét b×nh kÝn chøa 10 lÝt nit¬ vµ 10 lÝt hi®r« ë nhiÖt O 0 C vµ ¸p suÊt 10atm. Sau ph¶n øng th× ¸p suÊt trong b×nh sau ph¶n øng lµ bao nhiªu (trong c¸c sè díi ®©y)? A. 8 atm B. 9 atm C. 10 atm D. 11 atm Câu 4. Trong qu¸ tr×nh tæng hîp amoniac, ¸p suÊt trong b×nh gi¶m 10% so víi ¸p suÊt lóc ®Çu. BiÕt nhiÖt ®é cña b×nh kh«ng ®æi. Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo thÓ tÝch hçn hîp N 2, H2, NH3 khÝ thu ®îc sau ph¶n øng ( nÕu hçn hîp dÇu lîng nit¬ vµ hy®ro ®îc lÊy theo ®óng tØ lÖ hîp thøc) lÇn lît lµ: A. 22,2%; 66,7 % vµ 11,1 % C. 20,2%; 69,7 % vµ 10,1 % B. 22,2%; 67,7 % vµ 11,1 % D. KÕt qu¶ kh¸c

Câu 5. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có áp suất 400atm. Khi đạt trạng thái cân bằng thì N2 tha gia phản ứng là 25%, nhiệt độ vẫn giữ nguyên. Tổng số mol khi tham gia phản ứng là :A.18 mol B.19 mol C. 20 mol D.21 mol Câu 6. Bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 00C, áp suất 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất của bình lúc này là 8 atm. % thể tích khí hiđro đã tham gia phản ứng là: A. 50% B. 60% C. 40% D. 70% Câu 7: Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít H2 ở nhiệt độ 00C và áp suất 10atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa nhiệt độ bình về 00C a)Tính p trong bình sau pứ, biết rằng có 60% H2 tham gia phản ứng:A. 10 atm; B. 8 atm; C. 9 atm; D. 8,5 atm b) Nếu áp suất trong bình là 9 atm sau phản ứng thì có bao nhiêu phần trăm mỗi khí tham gia phản ứng A.N2: 20% ;H2 40%. B. N2: 30% ;H2 20%. C. N2: 10% ;H2 30%. D. N2: 20% ;H2 20% II/ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG. Câu 1. Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có khối lượng mol trung bình bằng 7,2 đvC. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp NH3, được hỗn hợp Y có khối lượng mol trung bình bằng 8 đvC. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là : A. 20% B. 25% C. 40% D. 60% Câu 2. Nếu lấy 17 tấn NH3 để điều chế HNO3, với hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 80% thì khối lượng dung dịch HNO3 63% thu được bằng bao nhiêu (trong các giá trị sau)?. A. 35 tấn B. 75 tấn C. 80 tấn D. 110 tấn Câu 3. Trộn 4 lít N2 với 16 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 20%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. A. 18,4 B. 19,2 C. 19,6 D. 16,8 Câu 4. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 25%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. A. 23,75 B. 20 C. 22,5 D. 20

Tính hiệu suất của quá trình chuyển hoá). sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm. A. D.914 lít dd NH3 (D= 0. 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 t C. phân tử N2 không phân cực. Cl2 vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử. tăng nhiệt độ. Cho PTHH : N2 + 3H2 2NH3 Khi giảm thể tích của hệ thì cân bằng trên sẽ A. 2. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%.892g/ml).9. B. NaNO2 2. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có 22 lít hỗn hợp các khí. B. Đốt cháy amoniac không có xúc tác thu được N2 và H2O. Kết luận nào dưới đây là đúng ? A. giảm áp suất. tăng áp suất. tăng nhiệt độ và giảm áp suất.10. D.3.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG .2 lít khí amoniac? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ. Khí N2 tương đối trơ ở nhiệt độ thường do nguyên nhân chính là A. có thể điều chế khí N2 bằng cách đun nóng dung dịch nào dưới đây ? A. 2. NH3 C. có năng lượng lớn.923g/ml). Tính hiệu suất của phản ứng. phản ứng nào NH3 không thể hiện tính khử ? A.12. có kết tủa màu xanh lam tạo thành và có khí màu nâu đỏ thoát ra. lúc đầu có kết tủa màu xanh nhạt.1. C. NH3 + H2O NH + + OH − → 4 2. o . 2. Câu 8. Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào dưới đây ? A. Trong các phản ứng dưới đây. Câu 7 .2. Đun nóng hỗn hợp gồm 200g CaO và 200g NH4Cl. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng. NH3 + HCl → NH4Cl B.4. 8NH3 + 3Cl2 → 6NH4Cl + N2 D. NH3 là chất oxi hoá. chuyển dịch theo chiều nghịch. 2. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA. C. Cl2 là chất khử. ∆ H = –124 kJ Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi A. D. Cho phản ứng sau : 2NO (k) + O2 (k) 2NO2(k) . nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ. tăng nhiệt độ. khi đi từ N đến Bi. C. 2NH3 + 3CuO  N2 + 3Cu + 3H2O D. Từ lượng khí NH3 tạo ra điều chế được 224 ml dd NH3 30% (D= 0. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà. NH3 + HCl → NH4Cl C. B. 2. Trong phòng thí nghiệm. giảm áp suất. D. có kết tủa màu xanh lam tạo thành. Dung dịch amoniac là một bazơ yếu. giảm nhiệt độ và tăng áp suất. Hiệu suất của phản ứng giữa N2 và H2 tạo thành NH3 tăng nếu A. III/ BÀI TẬP VỀ N2 VÀ NH3. chuyển dịch theo chiều thuận.8. Tìm hiệu suất phản ứng. Khả năng oxi hoá giảm dần do độ âm điện giảm dần. không mùi. 2. NH4Cl D. B. Dung dịch NH3 có thể hoà tan được Zn(OH)2 là do A.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt Câu 5. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. 30 % B. tăng áp suất. B.13. Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính. Hiện tượng quan sát được là A. Zn(OH)2 là một bazơ tan. đồng thời tính kim loại giảm dần. liên kết trong phân tử N 2 là liên kết 3. D. dung dịch màu xanh chuyển sang màu xanh thẫm. tan nhiều trong nước. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O B. Phản ứng hoá học nào dưới đây chứng tỏ amoniac là một chất khử ? A. B. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. Trong các axit có oxi. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. điều khẳng định nào dưới đây không đúng ? A. Cho PTHH : 2NH3 + 3Cl2 → 6HCl + N2. D. Tính phi kim tăng dần. C.5 % D. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí. Biết rằng cứ từ 2m3 (đkc) hỗn hợp N2 và H2 có tỉ lệ 1:3 về thể tích thu được một lượng amoniac đủ để điều chế 3. Trong nhóm nitơ. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. giảm áp suất. axit nitric là axit mạnh nhất. D. D.5. B. Phát biểu nào dưới đây không đúng ? A. 20 % C. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + 3H2O + N2 2. Tính axit của các oxit giảm dần. B. NH3 là chất khử. C. C. giảm nhiệt độ. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hidro để điều chế được 67. 25% Câu 6. không thay đổi. C. Phản ứng tổng hợp amoniac là phản ứng thuận nghịch.6. 22. NH3 là chất khí không màu. tăng nhiệt độ. NH4NO2 B. 2. B. C. D. giảm nhiệt độ. 2.11. C. B. đồng thời tính bazơ tăng dần. 2. không xác định được.

1 : 1 . C. Bài 26. B.12 lít. thoát ra chất khí có màu nâu đỏ. trong ñoù khí CO2 chieám 30 % theå tichù. Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng.0 %. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. NO3 rồi tiến hành 4 4 đun nóng thì thu được 23. D.0 %.25. dung dịch HCl B.4 lít (thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện). Thể tích khí N2 (đktc) thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 16 gam NH4NO2 là A. NO. 3 lít C. có thể dùng hoá chất nào dưới đây ? A. 4 lít B.15. NaOH vaø HCl. Dung dịch của muối amoni luôn có môi trường bazơ. Trộn 2 lít NO với 3 lít O2.6 lít. N2O4. Na2CO3 vaø HCl. sau ñoù tan taønh dd xanh thaãm. Hieän töôïng quan saùt ñöôïc laø: A. 2. D. 5 lít 2. 11. CuSO4 khan. 1 : 2 . Cho dung dịch NH3 đến dư vào 20 ml dung dịch Al2(SO4)3. 2: 1 . Một oxit nitơ có công thức phân tử dạng NOx. từ ống nghiệm đựng muối amoni sẽ thấy A. 50. H2 và NH3 đi qua dung dịch H2SO4 đặc. có mùi xốc. D. ZnCl2. 12 lít 2. 6 lít C. CuCl2. 5. Thành phần phần trăm theo thể tích của NH3 là A. B.18. dung dịch NH3 C. thoát ra chất khí không màu. Oxit đó có công thức là A.21. Thu ñöôïc hoãn hôïp khí vaø hôi. B. NH3 vaø HCl. 1M và 2M. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh.33%. 75. 2. nhờ phản ứng với dung dịch kiềm mạnh. CaO. Zn2+ có khả năng tạo thành phức chất tan với NH3. 1 M và 1M. hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16. CuO không thay đổi màu.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt C. B. D. CuO từ màu đen chuyển sang màu xanh.14. B. N2O5. C. 40% 2.22. dư thì thể tích khí còn lại một nửa. D. C. 2. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67. H2SO4 đặc. B. 50% B. Ñaàu tieân xuaát hieän keát tuûa traéng sau ñoù tan ra. thoát ra chất khí không màu. . Chất có thể dùng để làm khô khí NH3 là A. NH3 là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu. 2. 33. đun nóng. Để tách nhanh Al2O3 ra khỏi hỗn hợp bột Al2O3 và CuO mà không làm thay đổi khối lượng.2 lít. 1. Hiệu suất phản ứng là A. C. 8 lít D. 0. Duøng thuoác thöû naøo ñeå taùch laáy ñöôïc muoái nhoâm nhanh nhaát? A.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . 4 lít D. C. Các muối amoni đều là chất điện li mạnh. C. Al vaø HCl. B. B. Caâu 29: Nhieät phaân hoaøn toaøn hoãn hôïp 2 muoái NH4HCO3. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh. D. 2M và 2M. CuO từ màu đen chuyển sang màu trắng.43 % về khối lượng. B. B. Dẫn 1. 25. trong đó N chiếm 30. Bài 27. Tất cả các muối amoni tan trong nước. D.16.672 lít Cl2.2 lít khí amoniac ? Biết thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ. C. Nhận xét nào dưới đây không đúng về muối amoni ? A. Muối amoni kém bền với nhiệt. Caâu 32 Choïn caâu sai trong nhöõng caâu sau: 2. Hỗn hợp sau phản ứng có thể tích là bao nhiêu ? (biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) A. Nồng độ mol của (NH 4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X lần lượt là A. 3 : 1 . − Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100 ml dung dịch X gồm các ion : NH + . dung dịch NaOH 2. C.24.19. Bài 28. a) Viết PTHH dạng phân tử và ion rút gọn. SO 2 − . Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác. b) Tính nồng độ mol của dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu. C. B.3 gam kết tủa và 6.20. 2. 2. C. D. a) Tính thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí sau phản ứng.23. C. D. D. Khi đó.72 lít (đktc) một chất khí duy nhất. D. Hiện tượng quan sát được (tại vị trí chứa CuO) khi dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO nung nóng là A. 2. Vaäy tyû leä soá mol NH4HCO3vaø (NH4)2CO3 laø: A. 20% D. CuO từ màu đen chuyển sang màu đỏ. khoâng tan trong NH3 dö. muối nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. Caâu 30: Coù dung dòch hoãn hôïp AlCl3. D. 2 lít B. Biết thể tích các khí được đo ở đktc. b) Tính khối lượng của muối NH4Cl được tạo ra. 2M và 2M. không mùi.0 %. Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 50% thì thể tích H2 cần dùng ở cùng điều kiện là bao nhiêu ? A. Để hoà tan hết kết tủa thu được sau phản ứng cần tối thiểu 10 ml dung dịch NaOH 2M. Dung dòch töø maøu xanh trôû thaønh khoâng maøu. P2O5. Caâu 31: Cho töø töø dung dòch NH3 tôùi dö vaøo dung dòch Cu(NO3)2. 30% C.344 lít NH3 vào bình chứa 0. H2O D. NO2. Cho hỗn hợp gồm N2.17. (NH4)2CO3.56 lít.

tan nhieàu trong nöôùc. laø chaát ñieän li maïnh.38. p=300atm. thaáy aùp suaát trong bình 1.NH3. . Hỗn hợp X gồm 100 mol N2 và H2 lấy theo tỉ lệ 1/3. Ba(OH)2. không đổi d. C)11.8%.43% veà khoái löôïng . Cho: N2 + 3H2 2NH3. C.9 b. 38.2%. Caû NaOH vaø Ba(OH)2 ñeàu duøng ñöôïc.8%. [H2]=9 mol/lit. Hỗn hợp chất rắn X gồm NaCl. thaáy maøu naâu cuûa bình nhaït daàn. 39%. A. Tất cả đều sai 38. 37. (NH4)2S bò thuûy phaân cho moâi tröôøng bazô. D)KQ khaùc……… Caâu 36 Chæ duøng 1 chaát haõy nhaän bieát caùc dung dòch sau: Na2SO4. B. Al(OH)3. CB treân dòch chuyeån theo chieàu naøo? Giaûi thích? . Nồng độ ban đầu của N2 là: a. Trình tự phân biệt: 42.3%.50%. B)62%. Có 5 bình: N2.1%. C)62. Cách tách riêng mỗi muối : 41. D. t không đôỉ. 20 d. NaOH.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . 19 c. 11 d.4.3. Fe(NO3)3.2.Sau đó p.2P. 3. H2SO4. CH3COONH4. 50%. bò thuûy phaân khi tan trong nöôùc. B. 1. t0 không đổi. 4) Caùc muoái amoni cuûa axit deã bay vaø cuûa axit coù tính oxihoùa ñeàu bò nhieät phaân.O2. 3.7 c. H= a. chiều thuận b. 1. 2) Caùc muoái NH4Cl.3. Khi ngaâm bìnhchöùa NOx vaøo nöôùc ñaù.38%. Cu(NO3)2. trong ñoù N chieám 30.4. Laáy chaát sau phaûn öùng cho vaøo bình kínV(ml) roài ñoát ñeán 900oC..Vieát phaûn öùng cuûa NOx vôùi d2 kieàm döôùi daïng Ion rut goïn? b)NOx nhi hôïp theo phaûn öùng:2NOx(k) N2O2x(k) (Maøu naâu) (ko maøu) Khi giaûm aùp suaát heä phaûn öùng.Cl2. NH4NO3. Cuõng m(g) h2 treâncho taùc duïng vôùi NH3 vöøa ñuû. 38.2%). D)KQ khaùc… BAØI 34: a)Moät oxít Nitô coù CT NOx.[NH3]=1 mol/lit.. NH4NO3 bò thuûy phaân cho moâi tröôøng axit. 50%. = 285 atm. Khác . 3.4 . 3) Caùc muoái (NH4)2CO3. 18 b. Fe(NO3)2. 2.8%).2. 15 b. B)11. 14 c.H2 vôùi tæ leä theå tích 1:1 ñi qua boät ptnung noùng thì coù 30% H2 tham gia phaûn öùng? a)Xaùc ñònh thaønh phaàn % theo theå tích cuûa hoãn hôïp khí sau pöù? A)11%. 21 40. Khi giảm thể tích của hệ xuống 3 lần thì phản ứng chuyển dịch theo : a. chiều nghịch c.5 39. MgCl2.O3. 3. A. 3. Tính % khoái löôïng hn64 hôïp ban ñaàu? A)NH4HCO3(62. aùp suaát trong bình luùc naøy laøP. C. KCl.9%. (NH4)2SO4. Khi đạt trạng thái cân bằngthì N2 tham gia phản ứng là 25%.(NH4)2CO3(37.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt 1) Caùc muoái amoni ôû theå raén. BAØI 33: Cho 600(g) h2 N2. NH4Cl. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có p = 400atm. D. Cho bieát ophaûn öùng thuaän la phaùt nhieäthay thu nhieät? Giaûi thích? BAØI 35: Cho m(g) h2 NH4HCO3 vaø (NH4)2CO3 vaøo bình kín coù dung tích V(ml) roài ñoát noùng ñeán 900oC . Khi có cân bằng: N2 + 3H2 2 NH3 được thiết lập.6 d.Tổng số mol khí sau phản ứng: a. [N2]=3 mol/lit.Xaùc ñònh NOx .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful