CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG - Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt

I /. BÀI TẬP VỀ ÁP SUẤT CHẤT KHÌ - LIÊN QUAN ĐẾN ÁP SUẤT. Công thức liên quan đến việc tính áp suất : - PV = n RT ( n : là số mol khí ; V : lit ; P : atm ; R = 0,082 ; T là độ K0 ) - P1/ P2 = n1 / n2. - ở cùng một điều kiện thì tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol. Câu 1: Trong một bình kín dung tích 10 lít chứa 21,0 gam nitơ. Tính áp suất của khí trong bình biết nhiệt độ của khí trong bình bằng 250C. Câu 2. Trong 1 bình kín dung tích 1 lít chứa N2 ở 23,7 0C và 0,5 atm. Thêm vào bình 9,4 gam muối nitrat kim loại X. Nhiệt phân hết muối rồi đưa nhiệt độ bình về 136,50C áp suất trong bình la p . Chất rắn còn lại là 4 gam .Công thức của muối nitrat và p là : A. NaNO3 ; 5,8atm B.Cu(NO3)2 ; 4,87atm C. Fe(NO3)2 ; 4,6atm D.KNO3 ; 5,7atm Câu 3. Trong mét b×nh kÝn chøa 10 lÝt nit¬ vµ 10 lÝt hi®r« ë nhiÖt O 0 C vµ ¸p suÊt 10atm. Sau ph¶n øng th× ¸p suÊt trong b×nh sau ph¶n øng lµ bao nhiªu (trong c¸c sè díi ®©y)? A. 8 atm B. 9 atm C. 10 atm D. 11 atm Câu 4. Trong qu¸ tr×nh tæng hîp amoniac, ¸p suÊt trong b×nh gi¶m 10% so víi ¸p suÊt lóc ®Çu. BiÕt nhiÖt ®é cña b×nh kh«ng ®æi. Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo thÓ tÝch hçn hîp N 2, H2, NH3 khÝ thu ®îc sau ph¶n øng ( nÕu hçn hîp dÇu lîng nit¬ vµ hy®ro ®îc lÊy theo ®óng tØ lÖ hîp thøc) lÇn lît lµ: A. 22,2%; 66,7 % vµ 11,1 % C. 20,2%; 69,7 % vµ 10,1 % B. 22,2%; 67,7 % vµ 11,1 % D. KÕt qu¶ kh¸c

Câu 5. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có áp suất 400atm. Khi đạt trạng thái cân bằng thì N2 tha gia phản ứng là 25%, nhiệt độ vẫn giữ nguyên. Tổng số mol khi tham gia phản ứng là :A.18 mol B.19 mol C. 20 mol D.21 mol Câu 6. Bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 00C, áp suất 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất của bình lúc này là 8 atm. % thể tích khí hiđro đã tham gia phản ứng là: A. 50% B. 60% C. 40% D. 70% Câu 7: Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít H2 ở nhiệt độ 00C và áp suất 10atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa nhiệt độ bình về 00C a)Tính p trong bình sau pứ, biết rằng có 60% H2 tham gia phản ứng:A. 10 atm; B. 8 atm; C. 9 atm; D. 8,5 atm b) Nếu áp suất trong bình là 9 atm sau phản ứng thì có bao nhiêu phần trăm mỗi khí tham gia phản ứng A.N2: 20% ;H2 40%. B. N2: 30% ;H2 20%. C. N2: 10% ;H2 30%. D. N2: 20% ;H2 20% II/ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG. Câu 1. Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có khối lượng mol trung bình bằng 7,2 đvC. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp NH3, được hỗn hợp Y có khối lượng mol trung bình bằng 8 đvC. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là : A. 20% B. 25% C. 40% D. 60% Câu 2. Nếu lấy 17 tấn NH3 để điều chế HNO3, với hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 80% thì khối lượng dung dịch HNO3 63% thu được bằng bao nhiêu (trong các giá trị sau)?. A. 35 tấn B. 75 tấn C. 80 tấn D. 110 tấn Câu 3. Trộn 4 lít N2 với 16 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 20%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. A. 18,4 B. 19,2 C. 19,6 D. 16,8 Câu 4. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 25%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. A. 23,75 B. 20 C. 22,5 D. 20

C. có năng lượng lớn.3. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + 3H2O + N2 2. Dung dịch amoniac là một bazơ yếu. NH3 là chất oxi hoá. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O B. Tìm hiệu suất phản ứng. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. tan nhiều trong nước. C. phản ứng nào NH3 không thể hiện tính khử ? A. NaNO2 2. chuyển dịch theo chiều nghịch. Phản ứng hoá học nào dưới đây chứng tỏ amoniac là một chất khử ? A.9. giảm nhiệt độ và tăng áp suất. B. Đốt cháy amoniac không có xúc tác thu được N2 và H2O. phân tử N2 không phân cực. NH3 + HCl → NH4Cl C. D. Biết rằng cứ từ 2m3 (đkc) hỗn hợp N2 và H2 có tỉ lệ 1:3 về thể tích thu được một lượng amoniac đủ để điều chế 3. giảm nhiệt độ.5 % D. Cho PTHH : 2NH3 + 3Cl2 → 6HCl + N2. axit nitric là axit mạnh nhất.914 lít dd NH3 (D= 0. 2. 2. D. Cl2 là chất khử. C. không mùi. tăng nhiệt độ. NH3 là chất khử. 22. 2. Trong các axit có oxi. tăng nhiệt độ. Cho phản ứng sau : 2NO (k) + O2 (k) 2NO2(k) . Khí N2 tương đối trơ ở nhiệt độ thường do nguyên nhân chính là A. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hidro để điều chế được 67. Tính hiệu suất của phản ứng.2 lít khí amoniac? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ. Cl2 vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . dung dịch màu xanh chuyển sang màu xanh thẫm. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. Kết luận nào dưới đây là đúng ? A.11. Tính axit của các oxit giảm dần. C. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí. khi đi từ N đến Bi. B. D. D. D. D. không xác định được. tăng nhiệt độ và giảm áp suất. B. D. Trong nhóm nitơ.1.5. 2. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. giảm áp suất. ∆ H = –124 kJ Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi A. Hiện tượng quan sát được là A.2. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ. điều khẳng định nào dưới đây không đúng ? A.10. giảm áp suất. đồng thời tính kim loại giảm dần. 25% Câu 6.4.13. D. B. B. 2NH3 + 3CuO  N2 + 3Cu + 3H2O D. Phản ứng tổng hợp amoniac là phản ứng thuận nghịch. Tính hiệu suất của quá trình chuyển hoá). Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà. Zn(OH)2 là một bazơ tan. 30 % B. NH3 là chất khí không màu.8. 2. tăng áp suất.923g/ml). C. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có 22 lít hỗn hợp các khí. tăng áp suất. B. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. Tính phi kim tăng dần.12.892g/ml). NH3 + H2O NH + + OH − → 4 2. Trong phòng thí nghiệm. 2. 2. liên kết trong phân tử N 2 là liên kết 3. C. B. Câu 8. giảm nhiệt độ. lúc đầu có kết tủa màu xanh nhạt. Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào dưới đây ? A. 8NH3 + 3Cl2 → 6NH4Cl + N2 D. Khả năng oxi hoá giảm dần do độ âm điện giảm dần. III/ BÀI TẬP VỀ N2 VÀ NH3. Cho PTHH : N2 + 3H2 2NH3 Khi giảm thể tích của hệ thì cân bằng trên sẽ A.6. 2. có thể điều chế khí N2 bằng cách đun nóng dung dịch nào dưới đây ? A. 2. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Trong các phản ứng dưới đây. sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm. Dung dịch NH3 có thể hoà tan được Zn(OH)2 là do A. Đun nóng hỗn hợp gồm 200g CaO và 200g NH4Cl. Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính. 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 t C. Phát biểu nào dưới đây không đúng ? A. NH3 C. NH4NO2 B. Hiệu suất của phản ứng giữa N2 và H2 tạo thành NH3 tăng nếu A. A. có kết tủa màu xanh lam tạo thành. B. không thay đổi. có kết tủa màu xanh lam tạo thành và có khí màu nâu đỏ thoát ra. Từ lượng khí NH3 tạo ra điều chế được 224 ml dd NH3 30% (D= 0. NH4Cl D. chuyển dịch theo chiều thuận. tăng nhiệt độ. B. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA. giảm áp suất. B. đồng thời tính bazơ tăng dần.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt Câu 5. C. C. NH3 + HCl → NH4Cl B. Câu 7 . D. C. o . 20 % C. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng.

Vaäy tyû leä soá mol NH4HCO3vaø (NH4)2CO3 laø: A. C. Khi đó.17. Dẫn 1. a) Viết PTHH dạng phân tử và ion rút gọn. N2O5. Nhận xét nào dưới đây không đúng về muối amoni ? A. CuO không thay đổi màu. P2O5. C. Thành phần phần trăm theo thể tích của NH3 là A. B. 30% C. thoát ra chất khí không màu. Hiện tượng quan sát được (tại vị trí chứa CuO) khi dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO nung nóng là A. CuSO4 khan. 2.2 lít. H2O D.12 lít. CuO từ màu đen chuyển sang màu xanh.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . C. 2: 1 . Muối amoni kém bền với nhiệt. dư thì thể tích khí còn lại một nửa. C. 2.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt C. D.16. C. C. Một oxit nitơ có công thức phân tử dạng NOx. Thu ñöôïc hoãn hôïp khí vaø hôi. B. từ ống nghiệm đựng muối amoni sẽ thấy A. thoát ra chất khí có màu nâu đỏ. Ñaàu tieân xuaát hieän keát tuûa traéng sau ñoù tan ra. 50% B. Al vaø HCl. Chất có thể dùng để làm khô khí NH3 là A. sau ñoù tan taønh dd xanh thaãm. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. Hỗn hợp sau phản ứng có thể tích là bao nhiêu ? (biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) A. 2 lít B. 12 lít 2. D. a) Tính thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí sau phản ứng. NO.4 lít (thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện).18. b) Tính khối lượng của muối NH4Cl được tạo ra. 4 lít B. 1 : 1 . Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng. Caâu 30: Coù dung dòch hoãn hôïp AlCl3. Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 50% thì thể tích H2 cần dùng ở cùng điều kiện là bao nhiêu ? A.25. B. 3 lít C. Caâu 32 Choïn caâu sai trong nhöõng caâu sau: 2. B. dung dịch NaOH 2.14. 1 M và 1M. 2. D. 0. Bài 26. trong ñoù khí CO2 chieám 30 % theå tichù. có mùi xốc. 20% D. Cho hỗn hợp gồm N2. nhờ phản ứng với dung dịch kiềm mạnh. 6 lít C. Các muối amoni đều là chất điện li mạnh. D. 11. không mùi. B. (NH4)2CO3. NO2. đun nóng. 2M và 2M. 1. C. Hieän töôïng quan saùt ñöôïc laø: A.3 gam kết tủa và 6. CuO từ màu đen chuyển sang màu đỏ. 75. trong đó N chiếm 30.0 %.2 lít khí amoniac ? Biết thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ.6 lít. CuO từ màu đen chuyển sang màu trắng. 4 lít D. 25. − Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100 ml dung dịch X gồm các ion : NH + . hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16.19. B. C. muối nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. NO3 rồi tiến hành 4 4 đun nóng thì thu được 23.22. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh. Oxit đó có công thức là A. ZnCl2. CaO. 1M và 2M. . 5 lít 2. H2 và NH3 đi qua dung dịch H2SO4 đặc. D.72 lít (đktc) một chất khí duy nhất. C. B. D. khoâng tan trong NH3 dö. 2. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác. B. D. Caâu 29: Nhieät phaân hoaøn toaøn hoãn hôïp 2 muoái NH4HCO3. N2O4. Trộn 2 lít NO với 3 lít O2. dung dịch HCl B. D.0 %. 8 lít D. 2. Dung dịch của muối amoni luôn có môi trường bazơ.21. Bài 27. 33. D. D.0 %. Để hoà tan hết kết tủa thu được sau phản ứng cần tối thiểu 10 ml dung dịch NaOH 2M. 2. B. C. 1 : 2 . Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh. B. 2M và 2M. D. NaOH vaø HCl. Bài 28. 2. Hiệu suất phản ứng là A.15.344 lít NH3 vào bình chứa 0. Biết thể tích các khí được đo ở đktc. Dung dòch töø maøu xanh trôû thaønh khoâng maøu. NH3 vaø HCl. C. Duøng thuoác thöû naøo ñeå taùch laáy ñöôïc muoái nhoâm nhanh nhaát? A. NH3 là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu. CuCl2. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67. Zn2+ có khả năng tạo thành phức chất tan với NH3. 3 : 1 . 40% 2.43 % về khối lượng.33%. Na2CO3 vaø HCl. b) Tính nồng độ mol của dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu.24. SO 2 − . H2SO4 đặc. thoát ra chất khí không màu.672 lít Cl2. dung dịch NH3 C. Tất cả các muối amoni tan trong nước. 50. Để tách nhanh Al2O3 ra khỏi hỗn hợp bột Al2O3 và CuO mà không làm thay đổi khối lượng. D. 5. B. Caâu 31: Cho töø töø dung dòch NH3 tôùi dö vaøo dung dòch Cu(NO3)2. Cho dung dịch NH3 đến dư vào 20 ml dung dịch Al2(SO4)3. có thể dùng hoá chất nào dưới đây ? A. Nồng độ mol của (NH 4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X lần lượt là A.56 lít. Thể tích khí N2 (đktc) thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 16 gam NH4NO2 là A.20.23.

Tổng số mol khí sau phản ứng: a.(NH4)2CO3(37.O3. 38. MgCl2.3.2%. BAØI 33: Cho 600(g) h2 N2. 50%. Ba(OH)2.2P.Xaùc ñònh NOx . = 285 atm. 15 b. 14 c. Fe(NO3)3.4 . C. chiều thuận b. 20 d. Tất cả đều sai 38.50%. t0 không đổi. 4) Caùc muoái amoni cuûa axit deã bay vaø cuûa axit coù tính oxihoùa ñeàu bò nhieät phaân. Có 5 bình: N2.7 c. 39%. 1. Caû NaOH vaø Ba(OH)2 ñeàu duøng ñöôïc. NH4NO3.O2. Fe(NO3)2.. B.9 b. Khi giảm thể tích của hệ xuống 3 lần thì phản ứng chuyển dịch theo : a.[NH3]=1 mol/lit.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . Cu(NO3)2. (NH4)2SO4. B)62%. B. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có p = 400atm.8%). 3.4. Khi ngaâm bìnhchöùa NOx vaøo nöôùc ñaù.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt 1) Caùc muoái amoni ôû theå raén. [N2]=3 mol/lit. 3.43% veà khoái löôïng . p=300atm.38. NaOH.3%. H= a. NH4Cl. H2SO4.38%.2.2%). NH4NO3 bò thuûy phaân cho moâi tröôøng axit.H2 vôùi tæ leä theå tích 1:1 ñi qua boät ptnung noùng thì coù 30% H2 tham gia phaûn öùng? a)Xaùc ñònh thaønh phaàn % theo theå tích cuûa hoãn hôïp khí sau pöù? A)11%. Cho bieát ophaûn öùng thuaän la phaùt nhieäthay thu nhieät? Giaûi thích? BAØI 35: Cho m(g) h2 NH4HCO3 vaø (NH4)2CO3 vaøo bình kín coù dung tích V(ml) roài ñoát noùng ñeán 900oC . Hỗn hợp X gồm 100 mol N2 và H2 lấy theo tỉ lệ 1/3. 37.8%. 2) Caùc muoái NH4Cl. Khi có cân bằng: N2 + 3H2 2 NH3 được thiết lập. Al(OH)3. Cho: N2 + 3H2 2NH3. Trình tự phân biệt: 42. (NH4)2S bò thuûy phaân cho moâi tröôøng bazô. Hỗn hợp chất rắn X gồm NaCl. tan nhieàu trong nöôùc. 19 c. Cách tách riêng mỗi muối : 41. D. Tính % khoái löôïng hn64 hôïp ban ñaàu? A)NH4HCO3(62. C)11. Khác . B)11.9%. Nồng độ ban đầu của N2 là: a. 3. 50%. 3. A. thaáy aùp suaát trong bình 1. t không đôỉ. CH3COONH4. C. CB treân dòch chuyeån theo chieàu naøo? Giaûi thích? . 11 d. D)KQ khaùc……… Caâu 36 Chæ duøng 1 chaát haõy nhaän bieát caùc dung dòch sau: Na2SO4. C)62. 38.2. chiều nghịch c. laø chaát ñieän li maïnh. 18 b. A. 1. Cuõng m(g) h2 treâncho taùc duïng vôùi NH3 vöøa ñuû.Cl2. trong ñoù N chieám 30. aùp suaát trong bình luùc naøy laøP.. D)KQ khaùc… BAØI 34: a)Moät oxít Nitô coù CT NOx. thaáy maøu naâu cuûa bình nhaït daàn. bò thuûy phaân khi tan trong nöôùc. Khi đạt trạng thái cân bằngthì N2 tham gia phản ứng là 25%. Laáy chaát sau phaûn öùng cho vaøo bình kínV(ml) roài ñoát ñeán 900oC. 2.4. không đổi d.1%. 3.3.5 39. .Sau đó p. [H2]=9 mol/lit.NH3.6 d. D. 21 40. 3) Caùc muoái (NH4)2CO3. KCl.Vieát phaûn öùng cuûa NOx vôùi d2 kieàm döôùi daïng Ion rut goïn? b)NOx nhi hôïp theo phaûn öùng:2NOx(k) N2O2x(k) (Maøu naâu) (ko maøu) Khi giaûm aùp suaát heä phaûn öùng.8%.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful