CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG - Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt

I /. BÀI TẬP VỀ ÁP SUẤT CHẤT KHÌ - LIÊN QUAN ĐẾN ÁP SUẤT. Công thức liên quan đến việc tính áp suất : - PV = n RT ( n : là số mol khí ; V : lit ; P : atm ; R = 0,082 ; T là độ K0 ) - P1/ P2 = n1 / n2. - ở cùng một điều kiện thì tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol. Câu 1: Trong một bình kín dung tích 10 lít chứa 21,0 gam nitơ. Tính áp suất của khí trong bình biết nhiệt độ của khí trong bình bằng 250C. Câu 2. Trong 1 bình kín dung tích 1 lít chứa N2 ở 23,7 0C và 0,5 atm. Thêm vào bình 9,4 gam muối nitrat kim loại X. Nhiệt phân hết muối rồi đưa nhiệt độ bình về 136,50C áp suất trong bình la p . Chất rắn còn lại là 4 gam .Công thức của muối nitrat và p là : A. NaNO3 ; 5,8atm B.Cu(NO3)2 ; 4,87atm C. Fe(NO3)2 ; 4,6atm D.KNO3 ; 5,7atm Câu 3. Trong mét b×nh kÝn chøa 10 lÝt nit¬ vµ 10 lÝt hi®r« ë nhiÖt O 0 C vµ ¸p suÊt 10atm. Sau ph¶n øng th× ¸p suÊt trong b×nh sau ph¶n øng lµ bao nhiªu (trong c¸c sè díi ®©y)? A. 8 atm B. 9 atm C. 10 atm D. 11 atm Câu 4. Trong qu¸ tr×nh tæng hîp amoniac, ¸p suÊt trong b×nh gi¶m 10% so víi ¸p suÊt lóc ®Çu. BiÕt nhiÖt ®é cña b×nh kh«ng ®æi. Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo thÓ tÝch hçn hîp N 2, H2, NH3 khÝ thu ®îc sau ph¶n øng ( nÕu hçn hîp dÇu lîng nit¬ vµ hy®ro ®îc lÊy theo ®óng tØ lÖ hîp thøc) lÇn lît lµ: A. 22,2%; 66,7 % vµ 11,1 % C. 20,2%; 69,7 % vµ 10,1 % B. 22,2%; 67,7 % vµ 11,1 % D. KÕt qu¶ kh¸c

Câu 5. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có áp suất 400atm. Khi đạt trạng thái cân bằng thì N2 tha gia phản ứng là 25%, nhiệt độ vẫn giữ nguyên. Tổng số mol khi tham gia phản ứng là :A.18 mol B.19 mol C. 20 mol D.21 mol Câu 6. Bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 00C, áp suất 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất của bình lúc này là 8 atm. % thể tích khí hiđro đã tham gia phản ứng là: A. 50% B. 60% C. 40% D. 70% Câu 7: Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít H2 ở nhiệt độ 00C và áp suất 10atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa nhiệt độ bình về 00C a)Tính p trong bình sau pứ, biết rằng có 60% H2 tham gia phản ứng:A. 10 atm; B. 8 atm; C. 9 atm; D. 8,5 atm b) Nếu áp suất trong bình là 9 atm sau phản ứng thì có bao nhiêu phần trăm mỗi khí tham gia phản ứng A.N2: 20% ;H2 40%. B. N2: 30% ;H2 20%. C. N2: 10% ;H2 30%. D. N2: 20% ;H2 20% II/ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG. Câu 1. Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có khối lượng mol trung bình bằng 7,2 đvC. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp NH3, được hỗn hợp Y có khối lượng mol trung bình bằng 8 đvC. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là : A. 20% B. 25% C. 40% D. 60% Câu 2. Nếu lấy 17 tấn NH3 để điều chế HNO3, với hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 80% thì khối lượng dung dịch HNO3 63% thu được bằng bao nhiêu (trong các giá trị sau)?. A. 35 tấn B. 75 tấn C. 80 tấn D. 110 tấn Câu 3. Trộn 4 lít N2 với 16 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 20%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. A. 18,4 B. 19,2 C. 19,6 D. 16,8 Câu 4. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 25%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. A. 23,75 B. 20 C. 22,5 D. 20

không thay đổi. tăng nhiệt độ. D. dung dịch màu xanh chuyển sang màu xanh thẫm. axit nitric là axit mạnh nhất. B. 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 t C. có thể điều chế khí N2 bằng cách đun nóng dung dịch nào dưới đây ? A. Dung dịch NH3 có thể hoà tan được Zn(OH)2 là do A.2. Khí N2 tương đối trơ ở nhiệt độ thường do nguyên nhân chính là A. giảm áp suất. 2. 2.4. giảm nhiệt độ. B.12. lúc đầu có kết tủa màu xanh nhạt. 20 % C. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Phản ứng tổng hợp amoniac là phản ứng thuận nghịch. 2. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. B. giảm nhiệt độ và tăng áp suất. liên kết trong phân tử N 2 là liên kết 3. có kết tủa màu xanh lam tạo thành. 2. C. C. không mùi. B. D. đồng thời tính kim loại giảm dần. Cho PTHH : N2 + 3H2 2NH3 Khi giảm thể tích của hệ thì cân bằng trên sẽ A. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà. Tính axit của các oxit giảm dần. Cho PTHH : 2NH3 + 3Cl2 → 6HCl + N2. NH3 C. Trong các phản ứng dưới đây. 22. Trong các axit có oxi. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có 22 lít hỗn hợp các khí.10. có năng lượng lớn. C. III/ BÀI TẬP VỀ N2 VÀ NH3. 25% Câu 6. Cl2 là chất khử. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt Câu 5.923g/ml). sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm. D. 2. Tính hiệu suất của quá trình chuyển hoá). Hiệu suất của phản ứng giữa N2 và H2 tạo thành NH3 tăng nếu A. D. Từ lượng khí NH3 tạo ra điều chế được 224 ml dd NH3 30% (D= 0. Đốt cháy amoniac không có xúc tác thu được N2 và H2O. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. đồng thời tính bazơ tăng dần.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG .892g/ml). tăng nhiệt độ và giảm áp suất. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng. chuyển dịch theo chiều thuận. Phản ứng hoá học nào dưới đây chứng tỏ amoniac là một chất khử ? A. Dung dịch amoniac là một bazơ yếu. Hiện tượng quan sát được là A.2 lít khí amoniac? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ.8. giảm áp suất. D. Tính phi kim tăng dần. B. Zn(OH)2 là một bazơ tan. NH3 là chất khí không màu. 8NH3 + 3Cl2 → 6NH4Cl + N2 D. tăng áp suất. 2NH3 + 3CuO  N2 + 3Cu + 3H2O D. NH3 + HCl → NH4Cl C. điều khẳng định nào dưới đây không đúng ? A. NH3 là chất khử. NH3 là chất oxi hoá. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí. tăng nhiệt độ. B. Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính. Tính hiệu suất của phản ứng. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hidro để điều chế được 67. D. NH4Cl D. Cl2 vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử. B. NH3 + HCl → NH4Cl B. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + 3H2O + N2 2. ∆ H = –124 kJ Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi A. khi đi từ N đến Bi. 2. không xác định được.5 % D.13. C. Tìm hiệu suất phản ứng.5.914 lít dd NH3 (D= 0. Câu 8. NH3 + H2O NH + + OH − → 4 2. 2. C. Phát biểu nào dưới đây không đúng ? A. Câu 7 . Khả năng oxi hoá giảm dần do độ âm điện giảm dần. Cho phản ứng sau : 2NO (k) + O2 (k) 2NO2(k) . có kết tủa màu xanh lam tạo thành và có khí màu nâu đỏ thoát ra. chuyển dịch theo chiều nghịch. Trong nhóm nitơ. B. 2. Trong phòng thí nghiệm. C. 30 % B.6.9. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O B. NaNO2 2. A. giảm áp suất. phân tử N2 không phân cực.1. Kết luận nào dưới đây là đúng ? A. Biết rằng cứ từ 2m3 (đkc) hỗn hợp N2 và H2 có tỉ lệ 1:3 về thể tích thu được một lượng amoniac đủ để điều chế 3. Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào dưới đây ? A. tăng nhiệt độ. C. o . giảm nhiệt độ. tăng áp suất. Đun nóng hỗn hợp gồm 200g CaO và 200g NH4Cl. C. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ. B.11.3. 2. D. phản ứng nào NH3 không thể hiện tính khử ? A. D. B. tan nhiều trong nước. C. NH4NO2 B. D.

Bài 26.25. D. Vaäy tyû leä soá mol NH4HCO3vaø (NH4)2CO3 laø: A. Để hoà tan hết kết tủa thu được sau phản ứng cần tối thiểu 10 ml dung dịch NaOH 2M. đun nóng. dung dịch NH3 C. N2O4.6 lít. CuO từ màu đen chuyển sang màu xanh. N2O5. dung dịch NaOH 2. D. B. B.4 lít (thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện).72 lít (đktc) một chất khí duy nhất. Nhận xét nào dưới đây không đúng về muối amoni ? A. 2.18. Zn2+ có khả năng tạo thành phức chất tan với NH3. trong ñoù khí CO2 chieám 30 % theå tichù.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . Thể tích khí N2 (đktc) thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 16 gam NH4NO2 là A. 1 : 2 . dung dịch HCl B. Hiện tượng quan sát được (tại vị trí chứa CuO) khi dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO nung nóng là A. H2SO4 đặc. B. 5 lít 2. nhờ phản ứng với dung dịch kiềm mạnh. Khi đó. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67. NO3 rồi tiến hành 4 4 đun nóng thì thu được 23. Hiệu suất phản ứng là A. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh. 2 lít B. D. B. NH3 là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu. có thể dùng hoá chất nào dưới đây ? A. 1M và 2M.56 lít. không mùi. thoát ra chất khí không màu. CuSO4 khan.672 lít Cl2.43 % về khối lượng. CuO không thay đổi màu. C. C. B. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh. 75. Bài 28. D. . 0.14. Hieän töôïng quan saùt ñöôïc laø: A. từ ống nghiệm đựng muối amoni sẽ thấy A. Tất cả các muối amoni tan trong nước.0 %. 1 M và 1M. 25. Duøng thuoác thöû naøo ñeå taùch laáy ñöôïc muoái nhoâm nhanh nhaát? A. B.22. D. Caâu 29: Nhieät phaân hoaøn toaøn hoãn hôïp 2 muoái NH4HCO3.33%. D. Al vaø HCl.2 lít khí amoniac ? Biết thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ. B. C. Dẫn 1. NO2.20. Caâu 30: Coù dung dòch hoãn hôïp AlCl3. 2M và 2M. Bài 27. SO 2 − . H2O D. Một oxit nitơ có công thức phân tử dạng NOx. b) Tính khối lượng của muối NH4Cl được tạo ra. 2. b) Tính nồng độ mol của dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu.15. 50. 2. 2. Hỗn hợp sau phản ứng có thể tích là bao nhiêu ? (biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) A. C. Oxit đó có công thức là A.3 gam kết tủa và 6. a) Tính thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí sau phản ứng. thoát ra chất khí có màu nâu đỏ. NO. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác. Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 50% thì thể tích H2 cần dùng ở cùng điều kiện là bao nhiêu ? A. sau ñoù tan taønh dd xanh thaãm. Caâu 32 Choïn caâu sai trong nhöõng caâu sau: 2. 2. có mùi xốc. 4 lít B. 4 lít D. Cho dung dịch NH3 đến dư vào 20 ml dung dịch Al2(SO4)3.0 %. D. 5. 3 : 1 . 20% D. 12 lít 2. 33. C. NaOH vaø HCl. Na2CO3 vaø HCl. Dung dòch töø maøu xanh trôû thaønh khoâng maøu. 2. CuO từ màu đen chuyển sang màu trắng. trong đó N chiếm 30. C.17. 1.23. Trộn 2 lít NO với 3 lít O2. Muối amoni kém bền với nhiệt. Chất có thể dùng để làm khô khí NH3 là A.344 lít NH3 vào bình chứa 0.24. C. Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. CuO từ màu đen chuyển sang màu đỏ. − Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100 ml dung dịch X gồm các ion : NH + . 40% 2. B. B. Caâu 31: Cho töø töø dung dòch NH3 tôùi dö vaøo dung dòch Cu(NO3)2. Nồng độ mol của (NH 4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X lần lượt là A. 6 lít C. C. CuCl2. Để tách nhanh Al2O3 ra khỏi hỗn hợp bột Al2O3 và CuO mà không làm thay đổi khối lượng. D. a) Viết PTHH dạng phân tử và ion rút gọn.16. Các muối amoni đều là chất điện li mạnh. NH3 vaø HCl. Thành phần phần trăm theo thể tích của NH3 là A. 3 lít C.12 lít. 8 lít D. dư thì thể tích khí còn lại một nửa. CaO.21.2 lít.0 %. 2M và 2M. muối nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. C. thoát ra chất khí không màu. khoâng tan trong NH3 dö. B. ZnCl2. D. Dung dịch của muối amoni luôn có môi trường bazơ. Thu ñöôïc hoãn hôïp khí vaø hôi. Ñaàu tieân xuaát hieän keát tuûa traéng sau ñoù tan ra. 2. 50% B. 11. D. P2O5. B. D. hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt C. C. 2: 1 . Biết thể tích các khí được đo ở đktc. 30% C. 1 : 1 . C. Cho hỗn hợp gồm N2. D. (NH4)2CO3.19. H2 và NH3 đi qua dung dịch H2SO4 đặc.

[H2]=9 mol/lit. MgCl2. CB treân dòch chuyeån theo chieàu naøo? Giaûi thích? . Khác . H2SO4. Cuõng m(g) h2 treâncho taùc duïng vôùi NH3 vöøa ñuû.[NH3]=1 mol/lit.4. Trình tự phân biệt: 42.. 3. 1. laø chaát ñieän li maïnh. 38. Cách tách riêng mỗi muối : 41. chiều nghịch c.9%. NaOH. aùp suaát trong bình luùc naøy laøP. Khi giảm thể tích của hệ xuống 3 lần thì phản ứng chuyển dịch theo : a. 3. 4) Caùc muoái amoni cuûa axit deã bay vaø cuûa axit coù tính oxihoùa ñeàu bò nhieät phaân. Khi có cân bằng: N2 + 3H2 2 NH3 được thiết lập. B)11. D. 2) Caùc muoái NH4Cl. trong ñoù N chieám 30. Cho bieát ophaûn öùng thuaän la phaùt nhieäthay thu nhieät? Giaûi thích? BAØI 35: Cho m(g) h2 NH4HCO3 vaø (NH4)2CO3 vaøo bình kín coù dung tích V(ml) roài ñoát noùng ñeán 900oC .O3. Nồng độ ban đầu của N2 là: a. Tính % khoái löôïng hn64 hôïp ban ñaàu? A)NH4HCO3(62. Laáy chaát sau phaûn öùng cho vaøo bình kínV(ml) roài ñoát ñeán 900oC. D)KQ khaùc……… Caâu 36 Chæ duøng 1 chaát haõy nhaän bieát caùc dung dòch sau: Na2SO4.7 c.Vieát phaûn öùng cuûa NOx vôùi d2 kieàm döôùi daïng Ion rut goïn? b)NOx nhi hôïp theo phaûn öùng:2NOx(k) N2O2x(k) (Maøu naâu) (ko maøu) Khi giaûm aùp suaát heä phaûn öùng.. Tất cả đều sai 38. [N2]=3 mol/lit. H= a.8%.8%.5 39.1%. Fe(NO3)2.38.2.2.43% veà khoái löôïng . Có 5 bình: N2. D. C. 50%. 3. C.3. C)11.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt 1) Caùc muoái amoni ôû theå raén. 14 c. 15 b. Fe(NO3)3.3. 11 d. A.Cl2. không đổi d. t0 không đổi.2%. = 285 atm. 19 c. Cho: N2 + 3H2 2NH3.2%). 20 d. 37. thaáy maøu naâu cuûa bình nhaït daàn. Hỗn hợp X gồm 100 mol N2 và H2 lấy theo tỉ lệ 1/3. NH4NO3 bò thuûy phaân cho moâi tröôøng axit. 21 40. 50%. NH4Cl.Sau đó p. (NH4)2S bò thuûy phaân cho moâi tröôøng bazô. D)KQ khaùc… BAØI 34: a)Moät oxít Nitô coù CT NOx. . tan nhieàu trong nöôùc.50%. 3) Caùc muoái (NH4)2CO3. B)62%. BAØI 33: Cho 600(g) h2 N2. 1.9 b. Khi đạt trạng thái cân bằngthì N2 tham gia phản ứng là 25%. (NH4)2SO4. Hỗn hợp chất rắn X gồm NaCl.8%). thaáy aùp suaát trong bình 1. C)62. chiều thuận b.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG .NH3. p=300atm.4. B.38%. Khi ngaâm bìnhchöùa NOx vaøo nöôùc ñaù. Cu(NO3)2. 18 b. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có p = 400atm. CH3COONH4. Caû NaOH vaø Ba(OH)2 ñeàu duøng ñöôïc. KCl.4 .(NH4)2CO3(37. Ba(OH)2.6 d. B. t không đôỉ.O2.Tổng số mol khí sau phản ứng: a.3%. 3. A.Xaùc ñònh NOx . bò thuûy phaân khi tan trong nöôùc.H2 vôùi tæ leä theå tích 1:1 ñi qua boät ptnung noùng thì coù 30% H2 tham gia phaûn öùng? a)Xaùc ñònh thaønh phaàn % theo theå tích cuûa hoãn hôïp khí sau pöù? A)11%. 3. Al(OH)3. 39%. 38.2P. 2. NH4NO3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful