CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG - Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt

I /. BÀI TẬP VỀ ÁP SUẤT CHẤT KHÌ - LIÊN QUAN ĐẾN ÁP SUẤT. Công thức liên quan đến việc tính áp suất : - PV = n RT ( n : là số mol khí ; V : lit ; P : atm ; R = 0,082 ; T là độ K0 ) - P1/ P2 = n1 / n2. - ở cùng một điều kiện thì tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol. Câu 1: Trong một bình kín dung tích 10 lít chứa 21,0 gam nitơ. Tính áp suất của khí trong bình biết nhiệt độ của khí trong bình bằng 250C. Câu 2. Trong 1 bình kín dung tích 1 lít chứa N2 ở 23,7 0C và 0,5 atm. Thêm vào bình 9,4 gam muối nitrat kim loại X. Nhiệt phân hết muối rồi đưa nhiệt độ bình về 136,50C áp suất trong bình la p . Chất rắn còn lại là 4 gam .Công thức của muối nitrat và p là : A. NaNO3 ; 5,8atm B.Cu(NO3)2 ; 4,87atm C. Fe(NO3)2 ; 4,6atm D.KNO3 ; 5,7atm Câu 3. Trong mét b×nh kÝn chøa 10 lÝt nit¬ vµ 10 lÝt hi®r« ë nhiÖt O 0 C vµ ¸p suÊt 10atm. Sau ph¶n øng th× ¸p suÊt trong b×nh sau ph¶n øng lµ bao nhiªu (trong c¸c sè díi ®©y)? A. 8 atm B. 9 atm C. 10 atm D. 11 atm Câu 4. Trong qu¸ tr×nh tæng hîp amoniac, ¸p suÊt trong b×nh gi¶m 10% so víi ¸p suÊt lóc ®Çu. BiÕt nhiÖt ®é cña b×nh kh«ng ®æi. Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo thÓ tÝch hçn hîp N 2, H2, NH3 khÝ thu ®îc sau ph¶n øng ( nÕu hçn hîp dÇu lîng nit¬ vµ hy®ro ®îc lÊy theo ®óng tØ lÖ hîp thøc) lÇn lît lµ: A. 22,2%; 66,7 % vµ 11,1 % C. 20,2%; 69,7 % vµ 10,1 % B. 22,2%; 67,7 % vµ 11,1 % D. KÕt qu¶ kh¸c

Câu 5. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có áp suất 400atm. Khi đạt trạng thái cân bằng thì N2 tha gia phản ứng là 25%, nhiệt độ vẫn giữ nguyên. Tổng số mol khi tham gia phản ứng là :A.18 mol B.19 mol C. 20 mol D.21 mol Câu 6. Bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 00C, áp suất 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất của bình lúc này là 8 atm. % thể tích khí hiđro đã tham gia phản ứng là: A. 50% B. 60% C. 40% D. 70% Câu 7: Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít H2 ở nhiệt độ 00C và áp suất 10atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa nhiệt độ bình về 00C a)Tính p trong bình sau pứ, biết rằng có 60% H2 tham gia phản ứng:A. 10 atm; B. 8 atm; C. 9 atm; D. 8,5 atm b) Nếu áp suất trong bình là 9 atm sau phản ứng thì có bao nhiêu phần trăm mỗi khí tham gia phản ứng A.N2: 20% ;H2 40%. B. N2: 30% ;H2 20%. C. N2: 10% ;H2 30%. D. N2: 20% ;H2 20% II/ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG. Câu 1. Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có khối lượng mol trung bình bằng 7,2 đvC. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp NH3, được hỗn hợp Y có khối lượng mol trung bình bằng 8 đvC. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là : A. 20% B. 25% C. 40% D. 60% Câu 2. Nếu lấy 17 tấn NH3 để điều chế HNO3, với hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 80% thì khối lượng dung dịch HNO3 63% thu được bằng bao nhiêu (trong các giá trị sau)?. A. 35 tấn B. 75 tấn C. 80 tấn D. 110 tấn Câu 3. Trộn 4 lít N2 với 16 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 20%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. A. 18,4 B. 19,2 C. 19,6 D. 16,8 Câu 4. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 25%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. A. 23,75 B. 20 C. 22,5 D. 20

Tính axit của các oxit giảm dần. NaNO2 2. Trong nhóm nitơ. Khí N2 tương đối trơ ở nhiệt độ thường do nguyên nhân chính là A. Câu 7 . 25% Câu 6. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ. ∆ H = –124 kJ Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi A. giảm nhiệt độ và tăng áp suất. sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm. C. D. D. phản ứng nào NH3 không thể hiện tính khử ? A. C. 2. 22. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. 30 % B. Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính.2. C. C.9.6. B. tăng nhiệt độ. 2NH3 + 3CuO  N2 + 3Cu + 3H2O D. không thay đổi. Hiệu suất của phản ứng giữa N2 và H2 tạo thành NH3 tăng nếu A. C. Dung dịch NH3 có thể hoà tan được Zn(OH)2 là do A. Trong phòng thí nghiệm.13. 2.2 lít khí amoniac? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ. Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào dưới đây ? A. 2. B. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. III/ BÀI TẬP VỀ N2 VÀ NH3. 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 t C. 2. 2. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng. NH3 + HCl → NH4Cl B. tăng áp suất. Phản ứng tổng hợp amoniac là phản ứng thuận nghịch. C. phân tử N2 không phân cực. B. giảm áp suất.892g/ml). nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA. Cho phản ứng sau : 2NO (k) + O2 (k) 2NO2(k) . Tính hiệu suất của quá trình chuyển hoá). Zn(OH)2 là một bazơ tan. đồng thời tính bazơ tăng dần. không xác định được. D. o . giảm nhiệt độ. chuyển dịch theo chiều nghịch. tăng nhiệt độ. chuyển dịch theo chiều thuận. D. Trong các phản ứng dưới đây. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có 22 lít hỗn hợp các khí.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt Câu 5. khi đi từ N đến Bi.923g/ml). A. Phát biểu nào dưới đây không đúng ? A. có năng lượng lớn. NH3 là chất oxi hoá. Từ lượng khí NH3 tạo ra điều chế được 224 ml dd NH3 30% (D= 0. B. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O B. Biết rằng cứ từ 2m3 (đkc) hỗn hợp N2 và H2 có tỉ lệ 1:3 về thể tích thu được một lượng amoniac đủ để điều chế 3. NH3 + HCl → NH4Cl C. Đốt cháy amoniac không có xúc tác thu được N2 và H2O. D.10. không mùi. Đun nóng hỗn hợp gồm 200g CaO và 200g NH4Cl. C. tăng áp suất. Kết luận nào dưới đây là đúng ? A. có thể điều chế khí N2 bằng cách đun nóng dung dịch nào dưới đây ? A. Cho PTHH : N2 + 3H2 2NH3 Khi giảm thể tích của hệ thì cân bằng trên sẽ A. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hidro để điều chế được 67. NH4Cl D. điều khẳng định nào dưới đây không đúng ? A. Cho PTHH : 2NH3 + 3Cl2 → 6HCl + N2. B. D. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + 3H2O + N2 2. 20 % C. 8NH3 + 3Cl2 → 6NH4Cl + N2 D. B. tăng nhiệt độ và giảm áp suất. NH4NO2 B. axit nitric là axit mạnh nhất.3. đồng thời tính kim loại giảm dần.914 lít dd NH3 (D= 0. liên kết trong phân tử N 2 là liên kết 3. Cl2 là chất khử. D. có kết tủa màu xanh lam tạo thành và có khí màu nâu đỏ thoát ra. Hiện tượng quan sát được là A. lúc đầu có kết tủa màu xanh nhạt. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí.12. D. NH3 là chất khử. 2. Câu 8. 2.5 % D. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. B. NH3 C. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 2. dung dịch màu xanh chuyển sang màu xanh thẫm.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . Trong các axit có oxi. NH3 + H2O NH + + OH − → 4 2. giảm áp suất. Tìm hiệu suất phản ứng. NH3 là chất khí không màu. Tính hiệu suất của phản ứng. B.5. B.11. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà. D.4. giảm áp suất. Phản ứng hoá học nào dưới đây chứng tỏ amoniac là một chất khử ? A. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. giảm nhiệt độ. C. C. Tính phi kim tăng dần. tăng nhiệt độ. Dung dịch amoniac là một bazơ yếu. Cl2 vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử. 2. Khả năng oxi hoá giảm dần do độ âm điện giảm dần. B. tan nhiều trong nước.8.1. có kết tủa màu xanh lam tạo thành.

Caâu 31: Cho töø töø dung dòch NH3 tôùi dö vaøo dung dòch Cu(NO3)2. 2. 40% 2. C. 1M và 2M. B. 11. Dung dịch của muối amoni luôn có môi trường bazơ. C. B. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%.14. Duøng thuoác thöû naøo ñeå taùch laáy ñöôïc muoái nhoâm nhanh nhaát? A. CuCl2. B. 2. 25. B. Muối amoni kém bền với nhiệt. 50% B. 20% D. B. 1 : 1 . CuO từ màu đen chuyển sang màu đỏ. Cho hỗn hợp gồm N2. 5. 3 : 1 .33%. H2O D.15. dư thì thể tích khí còn lại một nửa. − Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100 ml dung dịch X gồm các ion : NH + .4 lít (thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện). Chất có thể dùng để làm khô khí NH3 là A. NO. D. 2M và 2M. Caâu 29: Nhieät phaân hoaøn toaøn hoãn hôïp 2 muoái NH4HCO3. Bài 28. C.2 lít khí amoniac ? Biết thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ.21. Thu ñöôïc hoãn hôïp khí vaø hôi.3 gam kết tủa và 6. N2O4. có thể dùng hoá chất nào dưới đây ? A. thoát ra chất khí không màu.0 %. .22. 2. 12 lít 2. nhờ phản ứng với dung dịch kiềm mạnh. C. Caâu 32 Choïn caâu sai trong nhöõng caâu sau: 2.344 lít NH3 vào bình chứa 0. từ ống nghiệm đựng muối amoni sẽ thấy A. dung dịch NaOH 2. Hiện tượng quan sát được (tại vị trí chứa CuO) khi dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO nung nóng là A. B. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67. C. a) Tính thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí sau phản ứng. Dung dòch töø maøu xanh trôû thaønh khoâng maøu. CuO từ màu đen chuyển sang màu xanh. a) Viết PTHH dạng phân tử và ion rút gọn. Hieän töôïng quan saùt ñöôïc laø: A. hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16. b) Tính nồng độ mol của dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu. thoát ra chất khí không màu. Các muối amoni đều là chất điện li mạnh. 30% C. Một oxit nitơ có công thức phân tử dạng NOx. 50. 2 lít B. Thành phần phần trăm theo thể tích của NH3 là A. B. không mùi. 0. 2. có mùi xốc. 2M và 2M.56 lít. 4 lít B. khoâng tan trong NH3 dö. (NH4)2CO3. Na2CO3 vaø HCl. Để hoà tan hết kết tủa thu được sau phản ứng cần tối thiểu 10 ml dung dịch NaOH 2M. Caâu 30: Coù dung dòch hoãn hôïp AlCl3. C. C.24. Dẫn 1. Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng. Hiệu suất phản ứng là A. Khi đó. Zn2+ có khả năng tạo thành phức chất tan với NH3.0 %. D.25. NO3 rồi tiến hành 4 4 đun nóng thì thu được 23. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác. 2. Nồng độ mol của (NH 4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X lần lượt là A. 4 lít D. D. D. Vaäy tyû leä soá mol NH4HCO3vaø (NH4)2CO3 laø: A. C. CuO không thay đổi màu. Bài 27. dung dịch NH3 C. B. NO2. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh. Oxit đó có công thức là A. Daàu tieân xuaát hieän keát tuûa xanh.18. Bài 26. B. C. D. D. CuSO4 khan. NaOH vaø HCl.23.0 %. 2. 2: 1 . Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 50% thì thể tích H2 cần dùng ở cùng điều kiện là bao nhiêu ? A. B.72 lít (đktc) một chất khí duy nhất. dung dịch HCl B.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . D. H2SO4 đặc. Hỗn hợp sau phản ứng có thể tích là bao nhiêu ? (biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) A. D. C. trong ñoù khí CO2 chieám 30 % theå tichù. 6 lít C. 3 lít C. NH3 vaø HCl. b) Tính khối lượng của muối NH4Cl được tạo ra. Al vaø HCl. D. Thể tích khí N2 (đktc) thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 16 gam NH4NO2 là A. 33. 1 M và 1M. đun nóng.17. Biết thể tích các khí được đo ở đktc. N2O5. D. Trộn 2 lít NO với 3 lít O2.12 lít. Cho dung dịch NH3 đến dư vào 20 ml dung dịch Al2(SO4)3.6 lít. SO 2 − . CaO. 8 lít D. H2 và NH3 đi qua dung dịch H2SO4 đặc. B. Ñaàu tieân xuaát hieän keát tuûa traéng sau ñoù tan ra.672 lít Cl2. NH3 là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu. 75.19. 5 lít 2. D.43 % về khối lượng.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt C.16. ZnCl2. 1. 2. CuO từ màu đen chuyển sang màu trắng. Tất cả các muối amoni tan trong nước.20. Nhận xét nào dưới đây không đúng về muối amoni ? A. muối nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. sau ñoù tan taønh dd xanh thaãm. trong đó N chiếm 30. Để tách nhanh Al2O3 ra khỏi hỗn hợp bột Al2O3 và CuO mà không làm thay đổi khối lượng. 1 : 2 . C. thoát ra chất khí có màu nâu đỏ. D.2 lít. P2O5.

2%). MgCl2. bò thuûy phaân khi tan trong nöôùc. . Ba(OH)2. Cách tách riêng mỗi muối : 41. Fe(NO3)3. H= a. D. C)11. Tất cả đều sai 38. 38.2. H2SO4. 1. t không đôỉ.O3.9%. không đổi d.1%.8%. CH3COONH4. 1. D)KQ khaùc……… Caâu 36 Chæ duøng 1 chaát haõy nhaän bieát caùc dung dòch sau: Na2SO4. 14 c. Fe(NO3)2. 15 b. Nồng độ ban đầu của N2 là: a.9 b. A.43% veà khoái löôïng .[NH3]=1 mol/lit. 3.O2.H2 vôùi tæ leä theå tích 1:1 ñi qua boät ptnung noùng thì coù 30% H2 tham gia phaûn öùng? a)Xaùc ñònh thaønh phaàn % theo theå tích cuûa hoãn hôïp khí sau pöù? A)11%. Trình tự phân biệt: 42. 19 c. aùp suaát trong bình luùc naøy laøP. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có p = 400atm.Cl2. trong ñoù N chieám 30.8%. 2) Caùc muoái NH4Cl.3. Laáy chaát sau phaûn öùng cho vaøo bình kínV(ml) roài ñoát ñeán 900oC. [N2]=3 mol/lit. D. Hỗn hợp chất rắn X gồm NaCl. Cho: N2 + 3H2 2NH3. chiều thuận b. 39%. 3. Hỗn hợp X gồm 100 mol N2 và H2 lấy theo tỉ lệ 1/3. 38. (NH4)2S bò thuûy phaân cho moâi tröôøng bazô. KCl. NH4NO3 bò thuûy phaân cho moâi tröôøng axit. thaáy aùp suaát trong bình 1. 3. C.4. CB treân dòch chuyeån theo chieàu naøo? Giaûi thích? .5 39. BAØI 33: Cho 600(g) h2 N2. Khác .6 d.7 c. 2.Xaùc ñònh NOx . 50%.Tổng số mol khí sau phản ứng: a. Khi có cân bằng: N2 + 3H2 2 NH3 được thiết lập.2P. = 285 atm. B)62%.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt 1) Caùc muoái amoni ôû theå raén. NaOH. laø chaát ñieän li maïnh.(NH4)2CO3(37. (NH4)2SO4.3. Cho bieát ophaûn öùng thuaän la phaùt nhieäthay thu nhieät? Giaûi thích? BAØI 35: Cho m(g) h2 NH4HCO3 vaø (NH4)2CO3 vaøo bình kín coù dung tích V(ml) roài ñoát noùng ñeán 900oC . Khi giảm thể tích của hệ xuống 3 lần thì phản ứng chuyển dịch theo : a.2%. Al(OH)3. Khi ngaâm bìnhchöùa NOx vaøo nöôùc ñaù. 3. tan nhieàu trong nöôùc. D)KQ khaùc… BAØI 34: a)Moät oxít Nitô coù CT NOx. p=300atm. B)11.. NH4Cl. C.4 . 37. Khi đạt trạng thái cân bằngthì N2 tham gia phản ứng là 25%. NH4NO3. 4) Caùc muoái amoni cuûa axit deã bay vaø cuûa axit coù tính oxihoùa ñeàu bò nhieät phaân.Sau đó p.2. 18 b.38%. 11 d.4. Cuõng m(g) h2 treâncho taùc duïng vôùi NH3 vöøa ñuû. chiều nghịch c. thaáy maøu naâu cuûa bình nhaït daàn. Caû NaOH vaø Ba(OH)2 ñeàu duøng ñöôïc. 21 40. Tính % khoái löôïng hn64 hôïp ban ñaàu? A)NH4HCO3(62.50%.Vieát phaûn öùng cuûa NOx vôùi d2 kieàm döôùi daïng Ion rut goïn? b)NOx nhi hôïp theo phaûn öùng:2NOx(k) N2O2x(k) (Maøu naâu) (ko maøu) Khi giaûm aùp suaát heä phaûn öùng.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . Có 5 bình: N2. B. 20 d. t0 không đổi.NH3. B. 3) Caùc muoái (NH4)2CO3. 50%. [H2]=9 mol/lit..8%). Cu(NO3)2. A. C)62.3%.38. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful