P. 1
Ly Lich Nguoi Xin Vao Dang

Ly Lich Nguoi Xin Vao Dang

|Views: 968|Likes:
Được xuất bản bởixuanhuynh

More info:

Published by: xuanhuynh on Nov 10, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2011

pdf

text

original

Mẫu: 2-KNĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
LÝ LỊCH
CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
Họ và tên đang dùng:
Họ và tên khai sinh:
Quê u!n:
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
"# LL: ...............
Ảnh SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
3 × 4
Họ và tên đang dùng: ........................................................ Nam, Nữ...............
Họ và tên khai sinh: ...........................................................................................
Các ! danh: ........................................................................................................
"inh ngà#...............tháng...............n$m...............
N%i sinh: ..............................................................................................................
&'ê ('án: ............................................................................................................
N%i ) hi*n na#: ...................................................................................................
+,n t-c: ...................................... ./n giá0: ......................................................
Ngh1 nghi*2 3n th,n hi*n na#: .......................................................................
................................................................................................................................
.45nh đ- hi*n na#: ..............................................................................................
6 7iá0 d8c 2h9 th/ng: ........................................................................................
6 Ch'#ên m/n, nghi*2 v8, học v:, học hàm: ...................................................
; Ch'#ên m/n, nghi*2 v8: .............................................................................
; Học v:: ........................................ Học hàm: ................................................
6 <= >'?n ch!nh t4:: ..............................................................................................
6 Ng0@i ngữ: ........................................................................................................
Ngà# và n%i và0 A0àn .NC"HCB: ...............................................................
................................................................................................................................
Ngà# và n%i và0 A3ng C"CN >Dn thE nhFt GnH' cIJ: ....................................
................................................................................................................................
Ngà# và n%i c/ng nh?n ch!nh thEc >Dn thE nhFt GnH' cIJ: ............................
................................................................................................................................
NgKLi giMi thi*' và0 A3ng >Dn thE nhFt GnH' cIJ:
N. ........................................................................................................................
2
O. ........................................................................................................................
LỊCH "$ %&N 'H(N
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3
NH)N* C+N* ',C -. CH/C -0 Đ1 Q23
.P tháng n$m
đHn tháng
n$m
<àm vi*c g5, ) đ,' ChEc v8
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................................................................
.
.........................................................................
. .......................................................................
... .....................................................................
..... ...................................................................
....... .................................................................
......... ...............................................................
........... .............................................................
............. ...........................................................
............... .........................................................
................. .......................................................
................... .....................................................
..................... ...................................................
....................... .................................................
......................... ...............................................
........................... .............................................
............................. ...........................................
............................... .........................................
................................. .......................................
................................... .....................................
..................................... ...................................
....................................... .................................
......................................... ...............................
........................................... .............................
............................................. ...........................
............................................... .........................
................................................. .......................
................................................... .....................
..................................................... ...................
....................................................... .................
......................................................... ...............
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
4
......................... ........................................................... .............
............................................................. ...........
...............................................................
......................
Đ4C Đ56M LỊCH "$
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
5
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
NH)N* L78 Đ.9 ':9 %;5 <=>N* Đ1 Q23
.ên t4KLng
Ngành học h0Qc tên >M2 học
H5nh thEc học
.P tháng
n$m đHn
tháng n$m
C$n Rng
chEng chS
........................
. ......................
... ....................
..... ..................
....... ................
......... ..............
........... ............
............. ..........
...............
........................
.
......................................................
.
......................................................
. ....................................................
... ..................................................
..... ................................................
....... ..............................................
......... ............................................
........... ..........................................
............. ........................................
...............
...................
.
...................
. .................
... ...............
..... .............
....... ...........
......... .........
........... .......
............. .....
...............
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
Đ5 N=7C N*9.5
.P tháng n$m
đHn tháng n$m
N-i d'ng đi NKMc nà0
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
6
..........................
..........................
..........................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.........................
.........................
.........................
KH?N 'H=@N*
.háng n$m <= d0 h5nh thEc
CF2
('#Ht đ:nh
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
KA L2B'
.háng n$m <= d0 h5nh thEc
CF2
('#Ht đ:nh
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
7
..........................
..........................
..........................
..........................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
..........................
..........................
..........................
..........................
H9.N C&NH *53 ĐCNH
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
8
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
9
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
10
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
11
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
12
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
13
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
14
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
15
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
16
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
17
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
18
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
19
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
20
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
'D NHBN EF'
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
C3M Đ93N -. KÝ 'GN
./i cam đ0an đT khai đD# đU, 4V 4àng và ch:' t4ách nhi*m t4KMc
A3ng v1 những n-i d'ng đT khai t40ng >= >:ch.
Biên Hoà, ngày tháng năm 20
KH tên
21
NHBN EF' CI3 CH5 2A
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Ngày ……..tháng……….năm…………
'JM Chi uK Lhi MN……………………
%O 'hP

CH/N* NHBN CI3 CQ8 2A CR "@
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
……………Ngày ……..tháng……….năm…………
'JM ………………………………
22
NHBN EF' CI3 CQ8 2AS 'T CH/C Đ&N*U
NR5 ĐVN 'HWM 'X3 LÝ LỊCH N*=Y5 -.9 Đ&N*
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
23
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
24
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
25
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
26
27

Ảnh 3×4

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Họ và tên đang dùng: ........................................................ Nam, Nữ............... Họ và tên khai sinh: ........................................................................................... Các bí danh: ........................................................................................................ Sinh ngày...............tháng...............năm............... Nơi sinh: .............................................................................................................. Quê quán: ............................................................................................................ Nơi ở hiện nay: ................................................................................................... Dân tộc: ...................................... Tôn giáo: ...................................................... Nghề nghiệp bản thân hiện nay: .......................................................................
................................................................................................................................ Trình độ hiện nay: .............................................................................................. - Giáo dục phổ thông: ........................................................................................ - Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: ................................................... + Chuyên môn, nghiệp vụ: ............................................................................. + Học vị: ........................................ Học hàm: ................................................ - Lý luận chính trị: .............................................................................................. - Ngoại ngữ: ........................................................................................................ Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: ............................................................... ................................................................................................................................ Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): .................................... ................................................................................................................................ Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): ............................ ................................................................................................................................

Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có): 1. ........................................................................................................................
2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->