P. 1
Thu Phat Hong Ngoai Dhcn 0257

Thu Phat Hong Ngoai Dhcn 0257

|Views: 624|Likes:
Được xuất bản bởiHien Le

More info:

Published by: Hien Le on Nov 10, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

TR NG Đ I H C CÔNG NGHI P ƯỜ Ạ Ọ Ệ TP.

HCM
KHOA CÔNG NGH ĐI N T Ệ Ệ Ử
---------oOo----------
Đ ÁN H C PH N I: Ồ Ọ Ầ
M CH BÁO TR M DÙNG TIA H NG Ạ Ộ Ồ
NGO I Ạ
Sinh viên th c hi n: ự ệ
1. TR N TH TH O N Ầ Ị Ả Ữ07726991
2. PH M VĂN ĐOÀN Ạ 07733211
L p : ớ CĐĐT9B
Khoa : CÔNG NGH ĐI N T Ệ Ệ Ử
Nă hoc: 2008-2009
G!HD: ! " #$%!N #$%!N
T"#HCM$ N%&' () Th*n% + Nă ),,-
(
I M Đ $ Ờ Ở Ầ
!i t Na ta n%&' ph*t t.i n v& %i&/ nh# M t t.on% nh n% tha' 0 i 0*n% 1 ệ ể ạ ộ ữ ổ ể
2& !i t Na 03 %ia nh p 45TO6$ t 7 c n%o c 8/an t. n% 0 0 t n c tha' 0 i ệ ậ ộ ướ ặ ọ ể ấ ướ ổ
7 t n%h9o n&n% c a :nh$ 0 ch;n% ta con n% i !i t Na c< c h i n 7 t ộ ặ ủ ể ườ ệ ơ ộ ắ ắ
nhi / th&nh t / v= 0 i c a th %i i$ 0 c 7i t 2& v c*c 2=nh v c 1hoa h c 1 t/ t n<i ề ự ạ ủ ế ớ ặ ệ ề ự ọ ỹ ậ
ch/n% v& n%&nh >i n T n<i .iên%# ệ ử
Th h t. ch;n% ta 1h?n% t :nh ph n 0 / h c h i 1h?n% n% n% th: ch;n% ế ệ ẻ ự ấ ấ ọ ỏ ừ
ta @ @ 2 t h / v& nhanh ch<n% 7 th t 2Ai# Nh:n .a 0 c 0i / 0< t. n% 4> I ẽ ớ ạ ậ ị ụ ượ ề ườ Ạ
H C CBNG NGHI " THCNH "H H CHD MINH6 03 @ ch t. n% h:nh th c ! " Ồ ớ ủ ươ #
0&o t o @E/ . n%$ t th p 0 n cao# c p nh t ch n% t.:nh %i n% F ' 0 @inh viên c< ạ ộ ừ ấ ế ậ ậ ươ $ ạ ể
th 2/?n n 7 t 0 c nh n% 1i n th c t t nh t 0*p n% cho nh/ c / h c t p v& G3 ể ắ ắ ượ ữ ế # % ấ # & ọ ậ
h i# Nh n% ?n h c v 0i n t 03 0 c n% F n% . t nhi /# Bên c nh 0< nh& ộ ữ ọ ề ệ ử ượ # ụ ấ ề ạ
t. n% cHn t o i 0i / 1i n 0 @inh viên c< th 2& 8/In v i c*c t.an% thi t 7 8/a ườ ạ ọ ề ệ ể ể ớ ế ị
c*c ? h:nh h c t p# ọ ậ
> tăn% ch t 2 n% h c t p c a @inh viên nh& t. n% n<i ch/n% v& t./n% tE ể ấ ượ ọ ậ ủ ườ
>i n T n<i .iên%$ 1hoa >i n T 03 t ch c cho @inh viên 2& c*c 0 *n ?n h c ệ ử ệ ử ổ # ' ọ
nh t o n n t n% v n% ch c cho @inh viên 1hi .a t. n%$ 0*p n% nh/ c / t/' n ( ạ ề $ ữ ắ ườ # & ể
F n% vi c 2&#!& 0 hi / @E/ thê nh< ch;n% I Gin ch n 0 t&i 4M CH BÁO ụ ệ ể ể ọ ề Ạ
TR M DÙNG TIA H NG NGO I6# Ộ Ồ Ạ
)
I C M N Ờ Ả Ơ
T.on% 8/* t.:nh th c hi n 0 *n ch;n% I Gin chEn th&nh c n @ t n t:nh ự ệ ' $ ơ ự ậ
h n% F n c a th ' c? t.on% Khoa >i n t t. n% >H C?n% N%hi p T" H CHD ướ ) ủ & ệ ử ườ ệ Ồ
MINH#
Ch;n% I Gin c n 0 n ( @ Fi n 0&n$ 5I7@iFI $ ơ ế % * :DIENDANDIENTU .COM
ANT7.COM; DIENTUVIETNAM.COM ; WINKIPEDIA.COM…03 c/n% c p t&i 2i /$ ấ ệ
1inh n%hi 8/J %i* 0 ch;n% I c< th ho&n th*nh t t > Án n&'# ệ ể ể % '
Do 1i n th c cHn h n h p nên t.on% 8/* t.:nh th c hi n 0 *n ch;n% I ế # ạ + ự ệ '
1h?n% th t.*nh 1h i @ai @<t$ on% 8/J th ' c? t.on% h i 0 n% 1h o thK v& c*c 7 n ể ỏ & ộ ' $ ạ
0<n% %<p J 1i n 0 7&i ho&n ch nh h n# KKnh on% nh n 0 c @ %i;p 0 # ế ể , ơ ậ ượ ự -
Ch;n% I Gin chEn th&nh c nL $ ơ
M
NH N &'T C A GIÁO VI!N H NG ( N Ậ Ủ ƯỚ Ẫ
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Tp H ChK Minh$ n%&' Nth*n% N năN '
GIÁO !ION H NG D N ./ 0
P
NH N &'T C A GIÁO VI!N PH N BI N Ậ Ủ Ả Ệ
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Tp H ChK Minh$ n%&' N#th*n%N#năN# '
GIÁO !ION "H N BI N 1 !
Q
PH N I: GI I THI $ V M T VÀI INH KI N Ầ Ớ Ệ Ề Ộ Ệ
Đ C ) ( NG TRONG M CH ƯỢ Ử Ụ Ạ
(#>i n t. : ệ 2
- >i n t. 2& t 2inh 1i n c< tKnh c n t. FHn% 0i n v& 2& t @ ch c năn% 1h*c ệ 2 ộ ệ $ 2 ệ ộ % #
tA' v&o v t.K 0i n t. t.on% ch 0i n# ị ệ 2 ạ ệ
- C / t o: 0i n t. 0 c c / t o t nh n% v t 2i / c< 0i n t. @/ t cao nh 2& ấ ạ ệ 2 ượ ấ ạ ừ ữ ậ ệ ệ 2 ấ ư
7 n% than$ a%iI 1i 2o i Ni-O)$ oGit 1i 2o i$ FE' 8/ n# > 7i / th %i* t. 0i n ( ạ ạ ấ ể ể ị ị ệ
t. # N% i ta F/n% c*c vHn% &/ 0 7i / th %i* t. 0i n t. # 2 ườ ể ể ị ị ệ 2
- KJ hi /: ệ
- H:nh F n% th c t : ạ ự ế
- C*ch 0 c t. @ 0i n t. P vHn% &/ ọ ị % ệ 2 : Gi* t. 0i n t. th n% 0 c th hi n 8/a c*c ị ệ 2 ườ ượ ể ệ
v ch &/ t.ên thEn 0i n t. $ i &/ 0 i Fi n cho t @ # M&/ 0In: @ ,$ &/ nE/: ạ ệ 2 3 ạ ệ ộ % %
@ ($ &/ 0 : @ )$ &/ ca: @ M$ &/ v&n%: @ P$ &/ 2 c: @ Q$ &/ 2a @ +$ &/ % ỏ % % % ụ % %
tK @ R$ &/ G*: @ S$ &/ t. n%: @ -# % % ắ %
- Nh:n t.ên thEn 0i n t. $ t: 7ên c< v ch &/ n @*t n%o&i cAn% nh t$ v ch &/ 0< ệ 2 ạ ( ấ ạ
v& v ch &/ th hai$ 1 n< 0 c FAn% 0 G*c 0 nh t. @ c a &/## ạ # ế ượ ể ị ị % ủ
- ! ch th 7a 2& v ch 0 G*c 0 nh nhEn t 2T' ạ # ạ ể ị ử
th a: (, ừ
U%i* t. c a &/V ị ủ
# Gi* t. c a 0i n t. 0 c ị ủ ệ 2 ượ
tKnh 7 n% c*ch 2 ' ( ấ t. @ ị % nhEn v i ớ nhEn t 2T' ử
th a ừ
G*+ ,- .* / ,- ị ệ ở W t. @ G nhEn t 2T' th aV ị % ử ừ
- "h n c/ i cAn%: U1h?n% c n 8/an tE & % &
nhi /V2&v ch &/ n t*ch 7i t v i 7a v ch ề ạ ( ệ ớ ạ
&/t. c$ th n% c< &/ ho&n% 1i ho c ướ ườ ặ
&/7 c$ FAn% 0 G*c 0 nh @ai @ c a %i* t. ạ ể ị % ủ ị
0i nt. $ ho&n% 1i 2& QX$ 7 c 2& (,X# ệ 2 ạ
2.T .* /: ụ ệ
+
-T 0i n 2& 2inh 1i n c< 1h năn% tKch 0i n# T 0i n c*ch 0i n v i FHn% 0i n t ụ ệ ệ $ ệ ụ ệ ệ ớ ệ ộ
chi / v& cho FHn% 0i n Goa' chi / t./' n 8/a# ề ệ ề ề
-T 0i n 0 c chia 2& hai 2o i chKnh: 2o i 1h?n% phEn c c v& 2o i c< phEn c c# ụ ệ ượ ạ ạ ự ạ ự
-Lo ic< phEn c c th n% c< %i* t. 2 n h n 2o i 1h?n% phEn c c$ t.ên hai chEn c a ạ ự ườ ị ớ ơ ạ ự ủ
2o i phEn c c c< phEn 7i t chEn n i E$ n i F n% .Y .&n%$ 1hi % n t c< phEn c c ạ ự ệ % % ươ ắ ụ ự
v&o ch 0i n$ n / % n n% c chi / E F n%$ t phEn c c c< th 7 h v& ho t ạ ệ ế ắ ượ ề ươ ụ ự ể ị ư ạ
0 n% @ai# N%o&i .a n% i ta cHn % i tên t 0i n thIo v t 2i / 2& t $ vK F : t % $ ộ ườ ọ ụ ệ ậ ệ ụ ụ ụ %
t %i '$ t h<a### ụ ấ ụ
-H:nh F n%: t 0i n c< 1h* nhi / h:nh F n% 1h*c nha/# ạ ụ ệ ề ạ
K0 1* 2: ệ 0 c 1K hi / 2& C ượ ệ
B* 2 , /3 ể ượ ,-4/ 5 61 .* /: ạ ệ
Đ / 7 6 8 , .* / ơ ị ủ ụ ệ
- > n v c a t 0i n 2& Za.a$ ( Za.a c< t. @ . t 2 n v& t.on% th c t n% i ta th n% ơ ị ủ ụ ệ ị % ấ ớ ự ế ườ ườ
FAn% c*c 0 n v nh h n nh ơ ị ỏ ơ ư
[ "U"ico Za.aV ( "ico W (\(,,,#,,,#,,,#,,, Za.a Uvi t % n 2& (pZV ế ọ
[ NUNano Za.aV ( Nano W (\(,,,#,,,#,,, Za.a Uvi t % n 2& (nZV ế ọ
[ Mic.oZa..a ( Mic.o W (\(,,,#,,, Za.a Uvi t % n 2& (]ZV ế ọ
W^ (]Z W (,,,nZ W (#,,,#,,, "_
C+61 . 6 3*+ ,- 6 8 , .* /: ị ủ ụ ệ
- > c t. c ti p t.ên thEn 0i n t. $ vK F (,,]Z U(,, ic.o Za.aV ọ ự ế ệ 2 ụ
N / 2& @ F n% (,M`$ ))MK$ PR(` vv th: 0 n v 2& pico$ ế % ạ ơ ị hai @ 0 / %i n%/'ên $ @ th % & ữ % #
M t n% n% @ 2 n% @ , thê v&o @a/U ch ` ho c K c/ i 1& 1J hi / cho @ai ươ # % ượ % ữ ặ 2 % ệ
@ V# %
-!K F (:(,M` @ 2& (,,,, pZ Uthê v&o M @ , @a/ @ (,V W (, nZ# ụ ẽ % %
- !K F ): PR(K @ 2& PR, pZ Uthê ( @ , v&o @a/ PRV ụ ẽ %
Sa/ t. @ 0i n F/n% 7ao %i cTn% c< %i* t. 0i n *p$ 0i n *p %hi t.ên t chKnh 2& 0i n ị % ệ ờ ị ệ ệ ụ ệ
*p c c 0 i & t c< th ch / 0 c$ v t 8/a %i* t. n&' th: t 0i n c< th 7 h h n% ự ạ ụ ể ị ượ ượ ị ụ ệ ể ị ư ỏ
ho c 7 ch*' n # ặ ị ổ
R
3. T-8/9*,:-:
KK hi / : t.an@i@to. N"N ệ
T.an@i@to. "N"
C / t o: 7 i ) ti p G;c "-N %hap 2iên ti p % c*c vAn% 7*n F n 2o i " v& N G p ấ ạ 2 ế ế ' ) ạ ế
GIn 1 nha/$ vAn% %i a c< tKnh ch t F n 0i n 1h*c v i ) vAn% 2En c n v& c< 7 . n% ẽ ữ ấ ) ệ ớ ậ ề ộ
. t n% 1ho n% (,A ấ ỏ $
,
0 nh 0 t o 2ên ti p G;c "-N % n nha/# N / vAn% %i a ủ ỏ ể ạ ế & ế ữ
2& N ta c< t.an@i@to. "N"$ n% c 2 i n / vAn% %i a 2& vAn% " ta c< t.an@i@to. N"N ượ ạ ế ữ #
;. (*:<=>=<
- DioFI th n% ườ
-LIF
- "hotoFioFI :
Ánh @*n% h n% n%o i Utia h n% n%o iV ' ạ ' ạ
0 c ph*t .a t LIF 2& *nh @*n% 1h?n% ượ ừ
th nh:n th ' 0 c 7 n% t th n%$ ể ấ ượ ( ắ ườ
c< 7 c @<n% 1ho n% t ,#S+] 0 n ướ $ ừ ế
,#-S]# Tia h n% n%o i c< v n t c ' ạ ậ %
t./' n 7 n% v n t c *nh @*n% v& 0 c ề ( ậ % ượ
th/ 2 i v& @ 2J @an% tKn hi / @ 7 n%: ạ ử ệ % (
TSO"((MS$ TSO"(RMS$ TSO"(RM+-
MSKhb
?. IC N@???.
IC NcQQQ % c< S chEn# '
- ChEn @ ( % UGNDV: cho n i a@I 0 2 ' FHn% c p cho IC % ể ấ ấ
- ChEn @ ) % UTRIGGcRV: n%Y v&o c a ( t n @o *p# ch @o *p FAn% ủ & ạ
c*c t.an@i@to. "N"# M c *p ch/ n 2& )d!cc\M# # 4
- ChEn @ M % UOeT"eTV: N%Y .a #t. n% th*i n%Y .a ch G*c 0 nh thIo ạ , ị
c vo2t caoU% n 7 n% c *p chEn SV v& th p U% n 7 n% c *p chEn (V # & ( # ấ & ( #
-ChEn @ P % URcScTV: FAn% 2 p 0 nh c t. n% th*i .a# Khi chEn @ P n i a@@I th: n%Y .a ậ ị # ạ % % 2
c th p# CHn 1hi chEn P n i v&o c *p cao th: t. n% th*i n%Y .a tA' thIo c *p t.ên # ấ % # ạ #
chEn ) v& +#
S
Q 2
Q 1
- ChEn @ Q % UCONTROL !OLTAGcV: FAn% 2& tha' 0 i c *p ổ # ch/ n t.on% IC QQQ thIo 4
c*c c 7i n *p n%o&i ha' FAn% c*c 0i n t. n%o&i cho n i a@I# T/' nhiên t.on% h / h t # ế ệ 2 % & ế
c*c ch n% F n% chEn @ Q n i a@@I 8/a ( t t ,#,(/Z 0 n ,#(/Z$ c*c t c< t*c ạ # ụ % % ụ ừ ế ụ
F n% 2 c 7 nhi / %i cho c *p ch/ n n 0 nh# ụ ọ ỏ * ữ # 4 ổ ị
- ChEn @ + % UTHRcSHOLDV : 2& n%Y v&o c a ( t n% @o *p 1h*c # ch @o @*nh FAn% c*c ủ & ạ
t.an@i@to. N"N # c ch/ n 2& !cc\M# # 4
- ChEn @ R % UDISCHAGcRV : c< th GI nh ( 1h<a 0i n v& ch / ể ư ệ ị 0i / 1hi n 7Ii t n% ề ể &
2o%ic #1hi chEn M c *p th p th: 1h<a n&' 2 # ấ 0<n% 2 i#n% c 2 i th: n< .a# ChEn R t ạ ượ ạ 2 ự
n p G 0i n cho ( ch R-C 2_c IC QQQ FAn% nh ( t n% Fao 0 n% # ạ $ ệ ạ ư & ộ
- ChEn @ S % U!ccV: c p n%/ n n/?i !cc 0 c p 0i n cho IC#N%/ n n/?i c p cho IC QQQ ấ ' ể ấ ệ ' ấ
t.on% 1ho n% t Qv - (Qv v& c t i 0a 2& (Sv# $ ừ # %
C / t o c a NcQQQ % O"-ap @o @*nh 0i n *p$ ch 2 t v& t.an@i@to. 0 ấ ạ ủ ' ệ ạ ậ ể
G 0i n# C / t o c a IC 0 n %i n nh n% ho t 0 n% t t# Bên t.on% % M 0i n t. $ ệ ấ ạ ủ ơ $ ư ạ ộ % ' ệ 2
c n i ti p chia 0i n *p !CC th&nh M ph n# C / t o n&' t o nên 0i n *p ch/ n# ắ % ế ệ & ấ ạ ạ ệ 4
>i n *p (\M !CC n i v&o chEn F n% c a Op-ap ( v& 0i n *p )\M !CC n i v&o ệ % ươ ủ ệ %
chEn E c a Op-ap )# Khi 0i n *p chEn ) nh h n (\M !CC$ chEn S W f(g v& ZZ ủ ệ 2 ỏ ơ
0 c 1Kch# Khi 0i n *p chEn + 2 n h n )\M !CC$ chEn R c a ZZ W f(g v& ZZ 0 c ượ ệ 2 ớ ơ ủ ượ
.I@It#
Gi i thKch @ Fao 0 n%: $ ự ộ
KJ hi / , 2& c th p 7 n% ,!$ ( 2& c cao % n 7 n% !CC# M ch ZZ 2& 2o i RS ệ # ấ ( # & ( ạ ạ
Z2ip-_2op$KhiSWf(gth:hWf(gv& Wf ,g#
Sa/ 0<$ 1hi S W f,g th: h W f(g v& W f,g#
Khi R W f(g th: W f(g v& h W f,g#
T< 2 i$ 1hi S W f(g th: h W f(g v& 1hi R W f(g th: h W f,g 7 i v: ạ 2 W f(g$ t.an@i@ito. 2
F n$ c c C n i 0 t# Cho nên 0i n *p 1h?n% n p v&o t C$ 0i n *p chEn + 1h?n% ) ự % ấ ệ ạ ụ ệ 2
v t 8/* !)# Do 2 i .a c a Op-ap ) c ,$ ZZ 1h?n% .I@It# ượ % ủ 2 #
Giai đo n ngõ ra m c : ạ ở ứ
Khi 7 c?n% t c 1h i 0 n%$ chEn ) c ,# ấ ắ 2 ộ 2 #
-
!: 0i n *p chEn ) U!-V nh h n !(U![V$ n%Y .a c a Op-ap ( c ( nên S W f(g$ ệ 2 ỏ ơ ủ 2 #
h W f(g v& W f,g# N%Y .a c a IC c (#Khi ủ 2 # W f,g$ t.an@i@to. t t$ t C ti p t c ắ ụ ế ụ
n p 8/a R$ 0i n *p t.ên t tăn%# Khi nh n c?n% t c 2 n n a Op-ap ( c< !- W f(g 2 n ạ ệ ụ ấ ắ & ữ ớ
h n ![ nên n%Y .a c a Op-ap ( c ,$ S W f,g$ h v& ơ ủ 2 # v n 1h?n% 0 i# T.on% 1hi ) ổ
0i n *p t C nh h n !)$ ZZ v n %i n%/'ên t. n% th*i 0<# ệ ụ ỏ ơ ) ữ ạ
Giai đo n ngõ ra m c !: ạ ở ứ
Khi t C n p ti p$ Op-ap ) c< ![ 2 n h n !- W )\M !CC$ R W f(g nên h W f,g v& ụ ạ ế ớ ơ
W f(g# N%Y .a c a IC c ,# ủ 2 #
!: W f(g$ t.an@i@to. F n$ Op-ap) c< ![ W f,g 7a h n !-$ n%Y .a c a Op-ap ) 2 ) ơ ủ
c ,# !: v ' h v& 2 # ậ 1h?n% 0 i %i* t. $ t C G 0i n th?n% 8/a t.an@i@to. ổ ị ụ $ ệ
K " #$ c$ i c%ng: ế ả ố
N%Y .a OeT c< tKn hi / Fao 0 n% F n% @<n% v/?n%$ c< ch/ 1i n 0 nh ệ ộ ạ ổ ị
T&i " ' m c& (ao đ ng ) IC ế ế ạ ộ
N i F/n% : IC t o Fao 0 n% h jjQQQ$ Thi t 1 ch Fao 0 n% t o .a G/n% v/?n% ộ ạ ộ ọ ế ế ạ ộ ạ
c< t n @ v& 0 . n% 7 t 1i# & % ộ ộ ấ
(# IC t o Fao 0 n% jjQQQ k jj c< th 2& TA ho c LA v v ### ạ ộ ể ặ
M ch Fao 0 n% t o G/n% 7 n% IC QQQ$ !cc c/n% c p cho IC c< th @ F n% t P$Q! ạ ộ ạ ( ấ ể ử ụ ừ
0 n (Q! $ 0 n% ch / 0 2& F n% n%/ n$ ch / 0In F i cAn% 2& E ế ườ ạ & ỏ ươ ' ạ & ướ
n%/ n# '
T (,M U(,nZV t chEn Q G/ n% a@@ 2& c 0 nh v& 7 n c< th 7 8/a U 1h?n% 2 p ụ ừ % % ị ạ ể ỏ ắ
cTn% 0 c V ượ
Khi tha' 0 i c*c 0i n t. R($ R) v& %i* t. t C( 7 n @ th/ 0 c Fao 0 n% c< t n @ ổ ệ 2 ị ụ ạ ẽ ượ ộ & %
v& 0 . n% G/n% thIo J / n thIo c?n% th c: ộ ộ % #
T A 0.7 B CR1 D 2R2E B C1 7F G A 1.; H C CR1 D 2R2E B C1 E
(,
T W Th i %ian c a t ch/ 1i to&n ph n tKnh 7 n% U@V ờ ủ ộ & (
_ WT n @ Fao 0 n% tKnh 7 n% UHbV & % ộ (
R( W >i n ệ t. tKnh 7 n% oh U5 V 2 (
R) W >i n t. tKnh 7 n% oh U 5 V ệ 2 (
C( W T 0i n t Knh 7 n% Za.a U 5 V ụ ệ (
TWT[T@ T: ch/ 1i to&n ph n &
T5 A 0I7 J C R1 D R2 E J C1
T : th i %ian 0i n c cao ờ ệ #
T@ W ,$R G R) G C( T@ : th i %ian 0i n c th p ờ ệ # ấ
Ch/ 1i to&n ph n T 7ao % th i %ian c< 0i n & ' ờ ệ
c cao T v& th i %ian c< 0i n c th p T@ # ờ ệ # ấ
T c*c c?n% th c t.ên ta c< th t o .a t Fao ừ # ể ạ ộ
0 n% G/n% v/?n% c< 0 . n% T v& T@ 7 t 1i# ộ ộ ộ ấ
Sa/ 1hi 03 t o .a G/n% c< T v& T@ ta c< T W ạ
T [ T@ v& _ W (\ T
d ThK F thi t 1 ch t o G/n% nh h:nh F i 0E'# ụ ế ế ạ ạ ư ướ
*+i " , : - , m c& (ao đ ng "r.n / i c0c "&1ng 2 : ậ ắ ạ ộ ớ ố
C ) !34 ) ! 5 !67 ) !68 4
9 ) 9: ) !!KW ) !! 5 !; W
T<n& T2 /+ Tm ) = T<n& " n 2 > ) = ầ ố
B&i 2&:
Ta c< T@ W ,$R G R) G C( W ,$R G (,,#(,M G (,-Q W ,$R @
T W ,$R G U R( [ R) V G C( W ,$R G ),,#(,M G (,Q W ($P @
W^ T W T [ T@ W ($P@ [ ,$R@ W )$(@
W^ _ W( \ T W (\)$( l ,$Q Hb
M ch t o G/n% c< T W ,$(@ $ T@ W (@ ạ ạ
6. IC 780?> IC / +K ? V:L. !
! i nh n% ch 0i n 1h?n% 0Hi h i 0 n 0 nh c a 0i n ớ ữ ạ ệ ỏ ộ ổ ị ủ ệ
*p 8/* cao$ @ F n% IC n *p th n% 0 c n% i thi t 1 @ ử ụ ổ ườ ượ ườ ế ế ử
F n% v: ch 0 ụ ạ i n 1h* 0 n %i n# C*c 2o i n *p th n% 0 c @ ệ ơ $ ạ ổ ườ ượ ử
F n% 2& IC RSGG$ v i GG 2& 0i n *p c n n *p# !K F RS,Q n *p ụ ớ ệ & ổ ụ ổ
Q!$ RS() n *p ()!# !i c FAn% c*c 2o i IC n *p RSGG t n% t ổ ệ ạ ổ ươ ự
nha/$ F i 0E' 2& inh h a cho IC n *p RS,Q ướ ọ ổ
S 0 phKa F i IC RS,Q c< M chEn: ơ ' ướ
ChEn @ ( 2& chEn IN %
ChEn @ ) 2& chEn GND %
ChEn @ M 2& chEn OeT %
N%Y .a OeT 2/?n n 0 nh Q! FA 0i n *p t n%/ n c/n% c p tha' ổ ị 2 ệ ừ ' ấ
0 i# M ch n&' FAn% 0 7 o v nh n% ch 0i n ch ho t 0 n% 0i n *p Q! Uc*c ổ ạ ể $ ệ ữ ạ ệ , ạ ộ 2 ệ
((
2o i IC th n% ho t 0 n% 0i n *p n&'V# N / n%/ n 0i n c< @ c 0 t n% t: 0i n ạ ườ ạ ộ 2 ệ ế ' ệ ự % ộ ộ ệ
*p tăn% cao th: ch 0i n v n ho t 0 n% n 0 nh nh c< IC RS,Q v n %i 0 c 0i n ạ ệ ) ạ ộ ổ ị ờ ) ữ ượ ệ
*p n%Y .a OeT Q! 1h?n% 0 i# 2 ổ
M ch t.ên 2 ' n%/ n t chi / t t *' 7i n *p v i 0i n *p t R! 0 n -! 0 ạ ấ ' ộ ề ừ ộ ế ớ ệ ừ ế ể
0 a v&o n%Y IN# Khi 1 t n i ch 0i n$ Fo nhi / n%/'ên nhEn$ n% i FAn% F nh ư ế % ạ ệ ề ườ * &
2 n c c tKnh c a n%/ n c/n% c p 1hi 0 / n i v&o ch$ t.on% t. n% h p n&' . t F ) ự ủ ' ấ ấ % ạ ườ ợ ấ *
nh h n% 0 n c*c 2inh 1i n t.ên 7oa.F ch# !: 2K Fo 0< t FioFI c / 0 c 2 p $ ư2 ế ệ ạ ộ & ượ ắ
thê v&o ch$ FioFI c / 0 7 o c c tKnh c a n%/ n c p cho ch thIo t ạ & $ $ ự ủ ' ấ ạ ộ
chi / F/' nh t$ v& n%/ i FAn% cTn% 1h?n% c n 8/an tE 0 n c c tKnh c a n%/ n 1hi ề ấ ờ & ế ự ủ '
n i v&o n%Y IN n a# % ữ
Ch; J: 0i n *p 0 t t. c ICRSGG ph i 2 n h n 0i n *p c n n *p t (#Q! 0 n )! ệ ặ ướ $ ớ ơ ệ & ổ ừ ế
T 0i n 0<n% vai t.H n 0 nh v& ch n% nhi / cho n%/ n# Uc< th 7 hai t 0i n n / ụ ệ ổ ị % * ' ể ỏ ụ ệ ế
ch 0i n 1h?n% 0Hi h iV# ạ ệ ỏ
7. IC K1+, /1 6. ạ
ICM eM++ ch 2& con chKp ph*t nh c 0 c 1h/' ch 0 i 7 i , ạ ượ ế ạ 2
T.an@ito. nh c nh 7*o 1hi c< @ 0 t nh p# ( $ ự ộ ậ
PH N II: ) Đ KH I VÀ NHI M V CÁC Ầ Ơ Ồ " Ệ Ụ
KH I CHMNH "
1. ) . N1 * K1+, 1 /3 /3: *. ơ # $ # ạ
Kh i ch n ch c năn% v& 1h i 3 h<a: Khi n% i @ F n% 7 v&o c*c phK ch c % ọ # % ườ ử ụ ấ #
năn% 0 ph*t 2 nh 'ê/ c / c a :nh$ i phK ch c năn% t n% n% v i t @ ể ệ & ủ 3 # ươ # ớ ộ %
th p phEn# M ch 3 h<a @ ch/' n 0 i th&nh 3 nh phEn t n% n% F i F n% 3 ậ ạ ẽ ể ổ ị ươ # ướ ạ
2 nh tKn hi / @ % c*c 7Kt , v& (# S 7it t.on% 3 2 nh nh phEn c< th 2& P 7it ha' ệ ệ % ' % ệ ị ể
S 7it tA' thIo @ 2 n% c*c phK ch c năn% nhi / ha' Kt# # % ượ # ề
- Kh i Fao 0 n% c< 0i / 1i n: Khi nh n ( phK ch c năn% th: 0 n% th i 1h i 0 n% % ộ ề ệ ấ # ' ờ 2 ộ
()
ch Fao 0 n% t o G/n% 0 n% h $ t n @ G/n% 0 n% h G*c 0 nh th i %ian ch/ n ạ ộ ạ ' ' & % ' ' ị ờ 4
c a i 7it # ủ 3
- Kh i ch t F 2i / v& 1h i ch/' n 0 i @on% @on% .a n i ti p: M3 nh phEn t i ch % % ữ ệ % ể ổ % ế ị ạ ạ
3 h<a @ 0 c ch t 0 0 a v&o ch ch/' n 0 i F 2i / @on% @on% .a n i ti p# ẽ ượ % ể ư ạ ể ổ ữ ệ % ế
M ch ch/' n 0 i F 2i / @on% @on% .a n i ti p 0 c 0i / 1hi n 7 i G/n% 0 n% h ạ ể ổ ữ ệ % ế ượ ề ể 2 ' '
v& ch 0 nh th i nh 0 7 o 1 t th;c 0;n% 2;c vi c ch/' n 0 i 0 @ ạ ị ờ ( $ $ ế ệ ể ổ ủ %
7itc a t32 nh# ủ ộ ệ
- Kh i 0i / ch v& ph*t ZM: 3 2 nh F i F n% n i ti p @ 0 c 0 a 8/a ch % ề ế ệ ướ ạ % ế ẽ ượ ư ạ
0i / ch v& ph*t ZM 0 %hap 3 2 nh v&o @<n% an% c< t n @ MSKhb 0 n (,,Khb$ ề ế ể ệ & % ế
nh @<n% an% cao t n tKn hi / 0 c t./' n 0i Ga h n$ n%h=a 2& tăn% c 2' ph*t# ờ & ệ ượ ề ơ ự
- Kh i thi t 7 ph*t: 2& t LcD h n% n%o i# Khi 3 2 nh c< %i* t. 7it Wm(m th: LcD % ế ị ộ ' ạ ệ ị
ph*t h n% n%o i t.on% 1ho n% th i %ian T c a 7it 0<# Khi 3 2 nh c< %i* t. 7itWm,m ' ạ $ ờ ủ ệ ị
th: LcD 1h?n% @*n%# Do 0< 7ên th/ 1h?n% nh n 0 c tKn hi / GI nh 7it W n,m # ậ ượ ệ ư
2. ) . N1 * ,12 1 /3 /3: *. ơ $ $ # ạ
- Kh i thi t 7 th/: Tia h n% n%o i t ph n ph*t 0 c ti p nh n 7 i LcD th/ h n% % ế ị ' ạ ừ & ượ ế ậ 2 '
n%o i ha' c*c 2inh 1i n 8/an% 1h*c# ạ ệ
- Kh i 1h/ ch 0 i v& T*ch @<n%: t. c tiên 1h/ ch 0 i tKnh hi / nh n . i 0 a 8/a % ế ạ ướ ế ạ ệ ậ ' ư
ch t*ch @<n% nh t.i t tiê/ @<n% an% v& t*ch 2 ' F 2i / c n thi t 2& 3 2 nh# ạ ( ệ ấ ữ ệ & ế ệ
- Kh i ch/' n 0 i n i ti p @an% @on% @on% v& Kh i %i i 3: 3 2 nh 0 c 0 a v&o % ể ổ % ế % $ ệ ượ ư
ch ch/' n 0 i n i ti p @an% @on% @on% v& 0 a ti p 8/a 1h i %i i 3 .a th&nh @ ạ ể ổ % ế ư ế % $ %
th p phEn t n% n% F i F n% t G/n% 1Kch t i n%Y .a t n% n% 0 1Kch ậ ươ # ướ ạ ộ ạ ươ # ể 2
ch 0i / 1hi n# ạ ề ể
-T n @ @<n% an% cHn 0 c FAn% 0 @o pha v i t n @ Fao 0 n% 7ên ph n th/ %i;p & % ượ ể ớ & % ộ &
cho ch th/ ph*t ho t 0 n% 0 n% 7 $ 0 7 o cho ch t*ch @<n% v& ch ạ ạ ộ ' ộ $ $ ạ ạ
ch/' n 0 i n i ti p @an% @on% @on% ho t 0 n% chKnh G*c# ể ổ % ế ạ ộ
(M
PH N III: ) Đ NG$%!N " VÀ NG$%!N " Ầ Ơ Ồ
HO T Đ NG Ạ Ộ
1. K1 * /32 /. $ #
- Kh i n%/ n 2 ' n%/ n ACo )),! t 0i n 2 i %ia 0:nh$FAn% 7i n th h *p G/ n% % ' ấ ' ừ ệ ướ ế ế ạ %
()!o2oAC$ 1hi 8/a c / ch nh 2 / 0 c DCo ()!$ FAn% IC RS,Q *p c/n% c p ) & , ư ượ ổ ấ
c 0i n *p cho to&n ch 2& [()vo2 v& [Qvo2# # ệ ạ
2. K1 * K1+, ,0/ 1* 2 1 /3 /3: *. $ ệ # ạ
TKn hi / n%Y .a c a IC QQQ t.on% 7 ph*t h n% n%o i 2& F n% G/n% v/?n% c< t n @ ệ ủ ộ ' ạ ạ & %
(KHb v& 0 c t./' n 0 n 2IF ph*t @<n% h n% n%o i c< t n @ t n% t # TKn hi / .a ượ ề ế ' ạ & % ươ ự ệ
chEn @ M 0 c 1h/' ch 0 i 7 i ) T.an@i@to. c thIo 1i / Da.2in%ton# M ch c< 2 % ượ ế ạ 2 ắ ể ạ
0 ph*t Ga 1ho n% +# ộ $
R(-)RK$ R)-M#MK$ RM-)RK$ RP-MM,
h(- A(,(Q$ h)- C(S(Q
CQ- (,M$ C+- (,/$ CR- ,#PR/$ CS- ,#(/
IR LcD(: 2IF ph*t h n% n%o i : Q$ t. n% ' ạ ắ
(P
IC( : Nc QQQ
3. K1 * ,12 ,0/ 1* 2 1 /3 /3: * 7F K1+, ,0/ 1* 2 O+: . /3. $ ệ # ạ ệ %
- IR (SMS 2& IC th/ nh n h n% n%o i ch/'ên F n%$ 0 c @ F n% . n% .3i v& ph ậ ' ạ ụ ượ ử ụ ộ ổ
7iên t.ên th t. n%$ n< c< nhi v th/ tia h n% n%o i v& 1h/' ch 0 i tKn hi / nh n ị ườ ệ ụ ' ạ ế ạ ệ ậ
0 c t 7 ph*t h n% n%o i# Khi c< tKn hi / h n% n%o i$ 0 / .a OeT 2& F n% G/n% ượ ừ ộ ' ạ ệ ' ạ & ạ
c< t n @ . t cao 1ho n% MSKHb$ G/n% na' 0 c 0 a v&o chEn @ ) c a IcQQQ 0 & % ấ $ ượ ư % ủ ể
1h/' ch 0 i @o @*nh 1hi IC nh n 0i n *p ch/ n 2& (\M !cc# Khi @o @*nh tKn hi / ScT ế ạ ậ ệ 4 ệ
0i / 1hi n Z2ipoZ2op 2& cho chEn @ M G/ t hi n G/n% v/?n%# ề ể % ấ ệ
j/n% v/?n% n&' 2& cho h( F n t. n% th*i 73o hHa$ RI2a' t. n% th*i 0<n%$ tin ) 2 ạ 2 ạ
hi / c cao 2 i 0 c ch/' n 0 n c c B c a h($ 2& cho RI2a' 2/?n t. n% th*i ệ # ạ ượ ể ế ự ủ 2 ạ
0<n% 1hi 1h?n% cHn tKn hi / h n% n%o i# ệ ' ạ
Khi RI2a' 0<n%$ @ c/n% c p n%/ n cho thi t 7 7*o 0 n%# Kh i 7*o 0 n% 0 c @ ẽ ấ ' ế ị ộ % ộ ượ ử
F n% 2& 2o i ch 1h/' ch 0 i th?n% th n% @ F n% ic nh c eM++$ ho c 2& 1h i ụ ạ ạ ế ạ ườ ử ụ ạ ặ %
09n 0 c ? ph n% 7 i LIF DQ# ượ ỏ 2
K( 2& nhi v n% t tKn hi / 7*o 0 n% 1hi c n thi t # ệ ụ ắ ệ ộ & ế
M ch th/ n&' c< th th/ nh n tKn hi / h n% n%o i t . t Ga t.ên ), & 1h?n% 7 ạ ể ậ ệ ' ạ ừ ấ ị
nhi / 7 i *nh @*n% ?i t. n%# * 2 ườ
RQ-RR-RS-R--R()-(K$ R+-(,,$ R(,-MM,$ R((-))K
C--C((-(/$ C(,- (,/
hM-hP-C(S(Q$ hQ- DP+S
D(-NP(PSN$ D)-DM-DP- NP,,RN
DioFI pInnI.- M#M!
Bi n t. : R!(- (,,K ế 2
Ic th/ h n% n%o i: IR-(SMS ' ạ
RI2a': RL( q ()!
Ic ph*t nh c: eM++ ạ
Ic Nc QQQ
SpIa1I. : S5
Kh<a K ON\ OZZ: K(
(Q
S đ toàn kh i: ơ ồ ố
(+
(R
M ch ta c< th 0 t n t.on% c*nh c a t $ nh&$ GI ?t?$ GI *'Nv: ch c< 0 ph*t ạ ể ặ 4 ử ủ ạ ộ
. n%$ 0 th/ . t Ga nên c< th 0 t nh n% v t.K 1h*c nha/# M ch c< th 0 c FAn% ộ ộ ấ ể ặ 2 ữ ị ạ ể ượ
0 0i / 1hi n c*c thi t 7 t.on% %ia 0:nh 7 n% .Io@t T!# ể ề ế ế ị (
PH N IV: THI CÔNG Đ TÀI Ầ Ề
(S
V và làm m ch in đ ng ẽ ạ ồ :
(-
PH N V: K T $ N Ầ & Ậ
1. K , P2 . ' (
Sa/ th i %ian th c hi n 0 *n ?n h c$ cAn% v i @ h n% F n t n t:nh c a ờ ự ệ ' ọ ớ ự ướ ) ậ ủ
c? h/'ên$ ch;n% I 03 ho&n th&nh 0 *n 0;n% thIo 8/' 0 nh# > th c hi n 0 c 'ê/ ' ị ể ự ệ ượ
c / c a 0 t&i$ ch;n% I 03 1h?n% n% n% h c h i$ t: hi / nh n% v n 0 v c*c & ủ ề ừ ọ ỏ ể ữ ấ ề ề
2o i 2inh 1i n 0i n t v& c*c v n 0 1h*c 2iên 8/an#!: th 1i n th c v 0i n t k 1inh ạ ệ ệ ử ấ ề ế ế # ề ệ ử
n%hiê th c t 1hi 2& ch 03 c< @ ti n 7 v t 7 c# M t 2 n n a$ ch;n% I Gin ự ế ạ ự ế ộ ượ ậ ộ & ữ
chEn th&nh c nL $ ơ
2. H / 61 . ạ '
!: @ n ph 2& .a ch nh c 0Kch n%hiên c / nên cHn an% tKnh c 7 n $ 4 , ( ụ # ơ $
v& 1h?n% 0 c @ F n% . n% .3i n%o&i th c t # ượ ử ụ ộ ự ế
3. H /3 K1+, ,-* /. ư) ể
C< th nEn% c p t @ 0 n%/'ên 2J ho t 0 n% 2ên h n% t 0 n% h<a 7 n% ể ấ ừ ơ ' ạ ộ ướ ự ộ (
c?n% n%h cao h n: 7*o t. 7 n% @<n% 0i n t $ c 7i n h:nh nh$c 7i n nhi t ệ ơ ộ ( ệ ừ $ ế $ $ ế ệ
0 $ ZM$ N ộ
TÀI LI U THAM KH O Ệ Ả
),
(#GIÁO TRrNH 4 M CH S 6 c a NGes N H e "H NG o NHC je T Ạ " ủ 5 6 .7 8
B N TH NG KO# 1 "
)#BCI GI NG 4 K THe T jeNG6 o TR NG > I H C CBNG NGHI " 1 9 : .; Ạ !
T" H CHD MINH# Ồ
M#BCI GI NG 4 K THe T S 6 o TR NG > I H C CBNG NGHI " 1 9 : " .; Ạ !
T" H CHD MINH# Ồ
P#5cBSIDc:
555#DIcNDANDIcNTe#COM
555#ANTR#COM
555#DIcNTe!IcTNAM#COM
555#5INKI"cDIA#COM#
ALLDATASHccT#COM
)(
M C L C Ụ Ụ
T.an%
I M Ờ Ở
Đ $ Ầ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN###)
I C M N Ờ Ả Ơ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN###NNNM
PH N I: GI I THI $ V M T VÀI INH KI N Ầ Ớ Ệ Ề Ộ Ệ NNNNNNNNNNNN#+
Đ C ) ( NG TRONG M CH ƯỢ Ử Ụ Ạ
(# >i n ệ
t. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN###+ 2
)# T 0i nNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ụ ệ
R
M# T.anbito.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN#S
P# DioFIoLIFNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN##S
Q# IC NcQQQNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNS
+# IC RS,Qo IC n *p Q !o2NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN##(( ổ
R# IC ph*t nh cNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN#() ạ
PH N II: ) Đ KH I VÀ NHI M V CÁC KH I CHMNH Ầ Ơ Ồ " Ệ Ụ " NNNNNN###()
(# S 0 1h i ph*t h n% ơ ' % '
n%o iNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN#() ạ
)# S 0 1h i th/ h n% ơ % % '
n%o iNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN##(M ạ
PH N III: ) Đ NG$%!N " VÀ NG$%!N " HO T Đ NG Ầ Ơ Ồ Ạ Ộ NNNNN(P
(# Kh i n%/ nNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN##(P % '
)# Kh i ph*t tKn hi / h n% % ệ '
n%o iNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN#(P ạ
M# Kh i th/ tKn hi / h n% n%o i v& ph*t tKn hi / 7*o % ệ ' ạ ệ
0 n%NNNNNNNNNN#(Q ộ
PH N IV: THI CÔNG Đ TÀI Ầ Ề NNNNNNNNNNNNNNNNNNN###(R
PH N V: K T $ N Ầ & Ậ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN(S
(# K t 8/ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ế $
(S
)# H n ch NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ạ ế
(S
M# H n% ph*t t.i nNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN#(S ướ ể
TÀI LI U THAM KH O Ệ Ả NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN##NN##(-
M C L C Ụ Ụ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
),
))
)M

LỜI MỞ ĐẦU

Việt Nam ta ngày phát triển và giàu mạnh. Một trong những thay đổi đáng kể là Việt Nam đã gia nhập “WTO”, một bước ngoặc quan trọng để đất nước thay đổi bộ mặt nghèo nàng của mình, để chúng ta con người Việt Nam có cơ hội nắm bắt nhiều thành tựu vĩ đại của thế giới, đặc biệt là về các lĩnh vực khoa học kỹ tuật nói chung và ngành Điện Tử nói riêng. Thế hệ trẻ chúng ta không tự mình phấn đấu học hỏi không ngừng thì chúng ta sẽ sớm lạt hậu và nhanh chóng bị thụt lùi. Nhìn ra được điều đó trường “ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” đã sớm chủ trương hình thức đào tạo sâu rộng, từ thấp đến cao. cập nhật chương trình giảng dạy để sinh viên có thể luôn nắm bắt được những kiến thức tốt nhất đáp ứng cho nhu cầu học tập và xã hội. Những môn học về điện tử đã được ứng dụng rất nhiều. Bên cạnh đó nhà trường còn tạo mọi điều kiện để sinh viên có thể làm quen với các trang thiết bị qua các mô hình học tập. Để tăng chất lượng học tập của sinh viên nhà trường nói chung và trung tâm Điện Tử nói riêng, khoa Điện Tử đã tổ chức cho sinh viên làm các đồ án môn học nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên khi ra trường, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng việc làm.Và để hiểu sâu thêm nhóm chúng em xin chọn đề tài “MẠCH BÁO TRỘM DÙNG TIA HỒNG NGOẠI”.

2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->