CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU
Kính gửi : Bưu điện Tỉnh Bến Tre.
Tên đơn vị
: Công ty TNHH Khoa Nguyên
Địa chỉ
: 530/23 Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại
: 08. 9960012
Fax : 08. 9961359
Giấy đăng ký kinh doanh : 4102048184
Số tài khoản thanh toán : 25886299
tại Ngân hàng: ACB
Xin được tham gia làm thành viên đấu thầu cung cấp thiết bị viễn thông cho bưu
điện tỉnh Bến Tre vào ngày 21 tháng 09 năm 2007.
Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về đấu thầu.

Tp.HCM ngày 17 tháng 09 năm 2007
Giám đốc

Nguyễn Xuân Nguyên