P. 1
MAU DON

MAU DON

|Views: 1,717|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3837368

More info:

Published by: api-3837368 on Oct 18, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam Ñoäc laäp – Töï do- Haïnh phuùc

ÑÔN XIN THOÂI VIEÄC
Toâi teân : Löông Vaên Toaøn, hieän toâi laø coâng nhaân cuûa CTy TNHH Khoa Nguyeân nay toâi laøm ñôn naøy kính göûi ñeán ban giaùm ñoác Cty Khoa Nguyeân vôùi lí do: Xin thoâi vieäc hieän taïi, vì Ban giaùm ñoác Cty Khoa Nguyeân khoâng giaûi quyeát cheá ñoä, phuï caáp cho toâi thoaû ñaùng neân toâi khoâng theå tieáp tuïc coâng vieäc hieän taïi . Toâi raát mong Ban giaùm ñoác Cty Khoa Nguyeân xem xeùt vaø giaûi quyeát. Xin thaønh thaät caõm ôn. GÑ Pheâ duyeät Ngöôøi vieát

NGUYEÅN XUAÂN NGUYEÂN VAÊN TOAØN

LÖÔNG

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->