Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam Ñoäc laäp – Töï do- Haïnh phuùc

ÑÔN XIN THOÂI VIEÄC
Toâi teân : Löông Vaên Toaøn, hieän toâi laø coâng nhaân cuûa CTy TNHH Khoa Nguyeân nay toâi laøm ñôn naøy kính göûi ñeán ban giaùm ñoác Cty Khoa Nguyeân vôùi lí do: Xin thoâi vieäc hieän taïi, vì Ban giaùm ñoác Cty Khoa Nguyeân khoâng giaûi quyeát cheá ñoä, phuï caáp cho toâi thoaû ñaùng neân toâi khoâng theå tieáp tuïc coâng vieäc hieän taïi . Toâi raát mong Ban giaùm ñoác Cty Khoa Nguyeân xem xeùt vaø giaûi quyeát. Xin thaønh thaät caõm ôn. GÑ Pheâ duyeät Ngöôøi vieát

NGUYEÅN XUAÂN NGUYEÂN VAÊN TOAØN

LÖÔNG