P. 1
giao an ngu van 6

giao an ngu van 6

4.0

|Views: 1,069|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3776246

More info:

Published by: api-3776246 on Oct 18, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

TiÕt 1: Con rång ch¸u tiªn

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- N½m ®îc s· íîc ®Þnh nghÜa vO truyOn thuyÖt.
- N½m ®îc néí dung ý nghÜa cña truyÖn. B»ng trY tëng tîng
phong phó ®· x©y dùng nªn mét truyOn thuyÖt kú thó ®O gí¶í
thYch nguán gèc VíÖt Nam.
- Báí dìng íßng yªu níc vµ tù hµo d©n téc.
- RIn kü n¯ng ®äc díOn c¶m, ph©n tYch c¶m thô truyÖn.
II/ ChuÈn bÞ
Thµy: Nghíªn cøu so¹n bµí
Trß: §äc v¯n b¶n
III/ Néi dung
! "n ®Þnh t" ch#c $%&
'/ (i)* tr+ b,i c-:
GV kíOm tra sù chuEn bÞ bµí cña häc sính.
C/ ',i *%i:
GV híng dÉn HS c¸ch ®äc
Gäí HS ®äc - GV nhËn xÐt
Cho HS kO í¹í truyÖn.
- Chí tíÖt nµo ííªn quan ®Ön
íÞch sö, c¸c chí tíÖt dùng íªn cã
ý nghÜa g×?
- TruyÖn thO híÖn th¸í ®é
g× cña nh©n d©n ta?
GV rót ra kÖt íuËn
- TruyÖn kO vO nh÷ng aí?
kO vO sù víÖc g×?
- T×m nh÷ng chí tíÖt gííí
thíÖu vO nguán gèc LLO
- Em cã suy nghÜ g× vO
nguán gèc
- H×nh d¸ng, sính ho¹t cña
vÞ thÇn.
- NhËn xÐt vO sính ho¹t.
I/ §äc t×m híOu chung
1/ §äc
2/ §Þnh nghÜa truyOn
thuyÖt
- TruyOn thuyÖt nh½c í¹í
thêí kú vua Hïng.
- Cã yÖu tè tëng tîng kú ¶o.
- NíOm tù hµo vO vO nßí
gíèng cao quý cña d©n téc
m×nh.
* §Þnh nghÜa : SGK
II/ T×m híOu chí tíÖt
a. Gííí thíÖu nh©n vËt
Nh©n vËt : L¹c Long Ou©n:
íµ mét vÞ thÇn con traí thÇn
Long n÷ ngù trô ë vïng bíOn
c¶.
1
- Tµí n¯ng søc khoÎ cña thÇn
®îc thO híÖn qua chí tíÖt nµo?
- NhËn xÐt.
- H×nh ¶nh LLO ®îc x©y
dùng qua P
2
nµo?
- T×m nh÷ng chí tíÖt gííí
thíÖu vO
- Nhan s½c cña bµ ®îc míªu
t¶ nh thÖ nµo?
- NhËn xÐt g× vO sính ho¹t
cña bµ?
- H×nh ¶nh bµ ¢u C· ®îc
x©y dùng b»ng chí tíÖt NTN?
Haí ngêí yªu nhau trong
hoµn c¶nh nµo?
- Em cã suy nghÜ g× vO
cuéc h«n nh©n nµy.
- Cuéc h«n nh©n thÇn tíªn
nµy ®· ®em í¹í híÖu qu¶ g×?
? Khí L¹c Long Ou©n vµ ¢u
=> Nguán gèc cao quý
- m×nh ráng sèng ë díí níc
thØnh tho¶ng íªn c¹n sèng
=> Kú í¹
- Cã søc m¹nh v« ®Þch
Cã nhíOu phÐp í¹ díÖt trõ
mäí yªu qu¸í ë c¸c vïng.
=> Cã c«ng víí d©n vO
nhíOu mÆt íµ vÞ thÇn tµí ®øc
trän vNn ®îc mäí ngêí yªu
mÖn.
=> Tëng tîng kú ¶o cã tYnh
chEt íín íao , kú í¹ vµ ®Np ®Ï
* ¢u C·
- Nguán gèc: Thuéc dßng
dâí tíªn hä thÇn ë vïng nóí cao.
- Xính ®Np tuyÖt trÇn,
thYch du ngo¹í n·í hoa th·m
cá í¹.
= > Mang tYnh chEt kú í¹
®Np ®Ï.
b/ ChuyÖn t×nh ¢u c·, L¹c
Long qu©n
- Ráng ë bíOn c¶, Tíªn ë nóí
cao gÆp nhau ®em íßng yªu
nhau vµ kÖt duyªn thµnh vî
cháng
=> T×nh duyªn kú í¹ nµy íµ
sù kÖt tính ®Np ®Ï nhEt cña
con ngêí vµ thíªn nhíªn s«ng
nóí.
- KÖt qu¶ kú í¹: cã mang ®Î
100 con traí khoÎ m¹nh, ®Np
®Ï íín nhanh nh thæí, khoÎ
2
C· cïng ®µn con ®ang sèng
h¹nh phóc th× ®íOu g× x¶y ra
? T¹í sao L¹c Long Ou©n í¹í
gí¶í quyÖt nh vËy.
? Cuéc chía tay nµy ph¶n
¸nh ®íOu g× cña d©n téc ta
thêí Ey
Khí ®Ön th¯m mµ Hïng B¸c
®· d¹y: " Vua .......níc" gí¸o víªn
®äc c©u ca dao " NhíOu ®íOu
........"
? ¤ng cha xa s¸ng t¹o ra
chuyÖn nh»m gí¶í thYch ®íOu

m¹nh nh thÇn.
c/ Cuéc chía tay t¹m thêí
gí÷a ¢u C· vµ L¹c Long Ou©n
- L¹c Long Ou©n vO thuû
cung víí mN cïng víí 50 ngêí
con
- L¹c Long Ou©n cïng 50 ng-
êí con ë í¹í

C¸ch gí¶í quyÖt ®ã tho¶
®¸ng sù chung thuû

Ph¶n ¸nh nhu cÇu pt vµ
dt víÖc trong víÖc caí qu¶n
®Et ®aí réng íín cña ®Et níc
- §ã íµ tríOu ®¹í®Çu tíªn
cña dt ta
III/ Tæng kÖt
1.ND
2. NT
D. Cñng cè
Cho häc sính kO í¹í truyÖn
E . Híng dÉn:
Häc kÜ bµí so¹n : b¸nh chng, b¸nh gíµy
3
TiÕt .: '¸nh chng b¸nh giÇ/
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Gíóp häc sính híOu ®îc c¸ch gí¶í thYch nguán gèc cña b¸nh chng
b¸nh gíÇy. Oua ®ã t¸c gí¶ muèn ®O cao s¶n xuEt n«ng nghíÖp, nghO
ch¯n nu«í vµ íc m· cã mét ®Eng mính qu©n, th«ng mính gí÷ cho
d©n Em no, ®Et níc th¸í b×nh
- Gí¸o dôc íßng tù hµo vO trY tuÖ v¯n ho¸ d©n téc
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghíªn cøu SGK
Trß: Xem tríc vY dô SGK
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&
'/ (i)* tr+ b,i c-:
C/ ',i *%i:
GV gííí thíÖu bµí, cho HS më SGK
Gí¸o víªn híng dÉn häc sính
®äc
Gí¸o víªn ®äc mÉu, gäí häc
sính ®äc, cho häc sính kO tãm
t½t
? C¯n cø vµo néí dung cña
truyÖn em h·y chía ®o¹n
Gí¸o víªn cho häc sính ®äc
®o¹n ®Çu
? TríOu ®¹í cña vua Hïng ®îc gt
I/ §äc t×m híOu chung:
Chía íµm 3 ®o¹n
+) §o¹n 1: tõ ®Çu ®Ön tíªn v-
îng chøng gí¸m
- gt vua Hïng vµ c©u ®è cña
nhµ vua
+) §o¹n 2

Nèí ng«í ta

qu¸
tr×nh thí tµí gí¶í ®è Lang Líªu
th½ng cuéc
+) §o¹n 3: Cßn í¹í

gí¶í thYch
phong tôc íµm b¸nh chng b¸nh
gíÇy ngµy tÖt
II/ Ph©n tYch:
1. Hïng v·ng vµ c©u ®ã cña
4
íµ tríOu ®¹í nh thÖ nµo
? Khí vO gíµ vua cã nguyÖn
väng g×
? T¹í sao coí ý muèn nhêng
ng«í cña vua Hïng nh mét c©u
®ã
? S½p tíí ngµy gíç Tíªn V·ng
c¸c «ng íang ®· íµm g×
? Lang Líªu ®· ®îc gíóp ®ì nh
thÖ nµo. H·y tr×nh bµy suy
nghÜ cña em vO íêí m¸ch b¶o
cña thÇn
? Sau khí thÇn m¸ch b¶o Lang
Líªu ®· íµm g×
? V× sao vua Hïng kh«ng chó ý
®Ön s·n hµo, h¶í vÞ mµ í¹í
chó ý ®Ön cháng b¸nh chng
cña Lang Líªu
? V× sao vua cha kh«ng chän
íu«n mµ í¹í ngÉm nghÜ rEt í©u
? V× sao thÇn í¹í m¸ch b¶o cho
Lang Líªu mµ kh«ng m¸ch b¶o
cho ngêí kh¸c
? Lang ííªu ®îc nèí ng«í cã
xøng ®¸ng kh«ng
? Phong tôc íµm b¸nh chng,
b¸nh gíÇy cã tõ bao gíê
? C½t nghÜa phong tôc
? TruyÖn tr×nh bµy néí dung

nhµ vua
- Lµ tríOu ®¹í th¸í b×nh, d©n
no Em
- Nhêng ng«í cho con
- Ngêí ®îc nèí ng«í ph¶í íµm
võa ý vua, ph¶í nèí ®îc chY
cña vua, chY vua ta cã thO
®o¸n ®îc
2. Cuéc thí tµí gí¶í ®è:
- C¸c Lang íµm cç thËt hËu
- Lang Líªu buán v× chµng
kh«ng cã nhíOu tíOn mµ chØ
cã nh÷ng thø tÇm thêng
- Trong gíEc m· thÇn chØ Lang
Líªu bíÖt c¸í quý nhEt íµ h¹t g¹o

Lêí m¸ch b¶o ®ã t¹o ®k cho
íang Líªu ®o¸n ®îc ý vua
- Lang ííªu suy nghÜ vµ t¹o ra 2
ío¹í b¸nh kh¸c nhau

Sù th«ng mính th¸o v¸t cña
íang ííªu
- V× nã í¹ nhEt ®îc íµm b»ng
nguyªn ííÖu quen thuéc nhEt,
b×nh thêng nhEt
- Vua rEt thËn träng: Lang Líªu
íµm b¸nh h×nh trßn kh«ng gãí,
b¸nh h×nh vu«ng í¹í gãí, vua
ph¶í nghÜ ®O chän ®óng ngêí
võa ý
3. Phong tôc íµm b¸nh chng
b¸nh gíÇy
5
? Nªu nh÷ng nÐt NT ®Æc s½c
cña truyÖn
Gäí HS ®äc ghí nhí III/ Tæng kÖt:
* Ghí nhí SGK
D. Cñng cè:
Tãm t½t truyÖn
E . Híng dÉn: Häc kÜ bµí : So¹n Th¸nh Gíãng
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
TiÕt 5: T6 7, c8u t¹o t6 tiÕng 7i4t
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
Gíóp HS híOu ®îc
- Kh¸í níÖm vO tõ
- §·n vÞ cEu t¹o tõ •tíÖng)
- C¸c kíOu cEu t¹o tõ •tõ ®·n, tõ phøc)
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: So¹n bµí
Trß: §äc tríc vY dô
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&
'/ (i)* tr+ b,i c-:
C/ ',i *%i:
Häc sính ®äc vY dô s¸ch gí¸o
khoa
? Trong vY dô cã mEy tõ
? MEy tíÖng
I/ Tõ íµ g×:
VD: ThÇn/ d¹y/ cho/ d©n/ c¸ch/
tráng/ trät/ ch¯n/ nu«í/ vµ/
c¸ch/ ¯n/ ë
Cã 12 tíÖng
€ tõ

? TíÖng ®îc dïng ®O íµm g×
? Tõ ®îc dïng ®O íµm g×
Häc sính ®äc ghí nhí SGK
Cho häc sính tíÖp tôc nghíªn
cøu vY dô SGK
- ChØ ra tõ 1 tíÖng
- tõ 2 tíÖng
? Tõ 1 tíÖng gäí íµ tõ g×
? Tõ cã 2 tíÖng trë íªn gäí íµ tõ

Gí¸o víªn cho häc sính nh½c í¹í
tõ ghÐp, tõ í¸y
Cho häc sính so s¸nh tõ ghÐp
vµ tõ í¸y
LEy VD mçí ío¹í
HS rót ra kÖt íuËn
Gäí 3 HS íµm 3 ý
Cho HS íµm BT 2, 3, 4
GV ch÷a - nhËn xÐt
- Lµ ®·n vÞ cEu t¹o tõ
- Lµ ®·n vÞ nhá nhEt ®O t¹o
c©u
* Ghí nhí 1 : SGK
II/ Tõ ®·n vµ tõ phøc:
- 1 tíÖng: thÇn, d¹y, d©n
- 2 tíÖng : Tráng trät, ch¯n
nu«í, ¯n ë

1 cã tíÖng gäí íµ tõ ®·n

Tõ co 2 tíÖng íµ tõ phøc
+) Tõ ghÐp
+) Tõ í¸y
- Tõ ghÐp: Mµu ®á

quan hÖ
vO nghÜa
- Tõ í¸y : ®o ®á

vO ©m,
tíÖng
* Ghí nhí 2 : SGK
III/ LuyÖn tËp:
BT1:
a) Thuéc kíOu tõ ghÐp
b) céí nguán, tæ tíªn
c) CËu mî, c« d×, anh em ...
D. Cñng cè:
GV hÖ thèng kíÖn thøc bµí gí¶ng
E . Híng dÉn: Häc kÜ bµí íµm c¸c bµí tËp SGK
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................

ƒ
TiÕt 9: :i+o tiÕ&; 7<n b=n
7, &h>ng th#c bi)u ®¹t
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
Gíóp HS huy ®éng kíÖn thøc cña c¸c em vO c¸c ío¹í VB mµ HS ®·
bíÖt
- H×nh thµnh s· bé c¸c kh¸í níÖm: VB, môc ®Ych gíao tíÖp, ph-
·ng thøc bíOu ®¹t
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: So¹n bµí
Trß: §äc tríc SGK
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&
'/ (i)* tr+ b,i c-:
C/ ',i *%i:
GV gííí thíÖu bµí cho HS më SGK
Trong ®êí s«ng cã t×nh c¶m
nguyÖn väng mµ cÇn bíOu ®¹t
cho ngêí kh¸c bíÖt th× em íµm
thÖ nµo?
? Muèn bíOu híÖn tYnh chEt
nguyÖn väng Ey 1 c¸ch ®Çy
®ñ trän vNn th× em ph¶í íµm
nh thÖ nµo
HS ®äc c©u ca dao
? C©u ca dao nµy s¸ng t¸c ®O
íµm g×? muèn nãí íªn vEn ®O

? Haí c©u • , ƒ ííªn kÖt víí
nhau nh thÖ nµo •vO íuËt)
? C©u ca dao ®· trän vNn 1 ý
vµ ®îc coí nh íµ 1 v¯n b¶n cha
? Lêí ph¸t bíOu cña thÇy híÖu
trëng trong íO khaí gí¶ng cã
T×m híOu chung vO v¯n b¶n
vµ ph·ng thøc bíOu ®¹t
1. V¯n b¶n vµ môc ®Ych gíao
tíÖp
- Nãí hoÆc víÖt ra ®O ngêí
kh¸c bíÖt •gíao tíÖp)
- T¹o íËp v¯n b¶n •nãí - víÖt)
- §O khuyªn
- Chñ ®O: Gí÷ v÷ng ý chY
- Lµ 2 c©u th· íôc b¸t ííªn kÖt
víí nhau b»ng vÇn ªn
- Coí íµ 1 v¯n b¶n
- Lµ 1 v¯n b¶n v× nã cã chñ
®O vEn ®O chñ yÖu, xuyªn

ph¶í íµ 1 v¯n b¶n kh«ng
? Bøc th em víÖt cho ngêí thÇn
hay b¹n bI cã ph¶í íµ VB kh«ng
? Nh÷ng ®·n xín häc, bµí th·,
truyÖn cæ tYch, c©u ®èí... Cã
ph¶í íµ bíªn b¶n kh«ng
Gí¸o víªn gííí thíÖu cho häc
sính • kíOu v¯n b¶n thêng gÆp
chó ý 3 ío¹í v¯n b¶n
gí¸o víªn tãm t½t häc sính ®äc
phÇn ghí nhí s¸ch gí¸o khoa
Cho häc sính íµm BT 1
? V¯n b¶n con ráng ch¸u tíªn
thuéc ío¹í VB nµo
suèt, t¹o thµnh m¹ch í¹c cña VB
cã c¸c h×nh thøc ííªn kÖt víí
nhau
C§: Nªu nh©n vËt n¯m míí,
thµnh tYch n¯m qua...
- §ã íµ v¯n b¶n bíÖt, cã thO th
cã chñ ®O xuyªn suèt íµ th«ng
b¸o t×nh h×nh vµ quan t©m
®Ön ngêí nhËn th

§Ou íµ v¯n b¶n v× chung cã
môc ®Ych yªu cÇu th«ng tín
vµ cã thO thøc nhEt ®Þnh
2. KíOu v¯n b¶n vµ ph·ng thøc
bíOu ®¹t cña v¯n b¶n
- V¯n b¶n tù sù
- V¯n b¶n míªu t¶
- V¯n b¶n bíOu c¶m
* Ghí nhí SGK
II/ LuyÖn tËp:
BT 1:
- Tù sù
- Míªu t¶
- NghÞ íuËn
- BíOu c¶m
- ThuyÖt mính
BT 2
- Thuéc kíOu VB tù sù v× nã
tr×nh bµy díOn bíÖn sù víÖc
D. Cñng cè:
HS ®äc í¹í ghí nhí
E . Híng dÉn: Lµm bµí tËp SGK
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
10
...................................
.......................
TiÕt ?: Th¸nh gi@ng
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Th¸nh Gíãng íµ 1 truyOn thuyÖt vO íÞch sö, ca ngîí ngêí anh hïng
íµng Gíãng cã c«ng ®¸nh gíÆc ngo¹í x©m cøu níc
- Th¸nh Gíãng ph¶n ¸nh kh¸t väng vµ íc m· cña nh©n d©n vO søc
m¹nh k× díÖu íín íao trong víÖc chèng gíÆc ngo¹í x©m b¶o vÖ ®Et n-
íc.
- Gí¸o dôc íßng tù hµo vO truyOn thèng anh hïng.
- RIn kÜ n¯ng kO tãm t½t t¸c phEm ph©n tYch, c¶m thô.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghíªn cøu bµí so¹n
Trß: §äc v¯n b¶n
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&
'/ (i)* tr+ b,i c-:
? Tãm t½t truyÖn con ráng ch¸u tíªn vµ nªu ý nghÜa cña truyÖn
C/ ',i *%i:
GV gííí thíÖu bµí cho HS më SGK
Gí¸o víªn híng dÉn häc sính
c¸ch ®äc
Cho häc sính kO tãm t½t
truyÖn
? Chía ®o¹n t×m ý chYnh cña
mçí ®o¹n
Häc sính ®äc ®o¹n 1
I/ §äc - t×m híOu chung:
3 ®o¹n:
§o¹n 1 : tõ ®Çu ®Ön cøu níc
§o¹n 2: TíÖp theo ®Ön íªn trêí
§o¹n 3: Cßn í¹í. Nh÷ng dEu tYch
íÞch sö vO Th¸nh Gíãng
II/ T×m híOu truyÖn:
1. Sù ra ®êí k× í¹ vI tuæí th·
kh¸c thêng cña Th¸nh Gíãng
a) Sù ra ®êí k× í¹:
11
Nªu néí dung ®o¹n 1
? Nh÷ng chí tíÖt nµo ííªn quan
®Ön sù ra ®êí cña TG
? Chí tíÖt nµy cã b×nh thêng
kh«ng ? V× sao
? C¸c yÖu tè kh¸c thêng ®ã
nhEn m¹nh ®íOu g× vO TG
? Nh÷ng chí tíÖt nµo tíÖp tôc
nãí vO tuæí th· k× í¹ cña
Th¸nh Gíãng
? v× sao Th¸nh Gíãng íín
nhanh nh vËy
? bµ con íµng xãm ®· íµm g×
®O gíóp cha mN Th¸nh Gíãng
? VíÖc íµm Ey cã ý nghÜa g×
? Th¸nh Gíãng kh¸c c¸c vÞ thÇn
ë ®íOu g×
Th¸nh Gíãng ra ®íOu kíÖn g×
víí sø gí¶
? Chí tíÖt nµy cã ý nghÜa nh
thÖ nµo
? T×m nh÷ng chí tíÖt míªu t¶
h×nh ¶nh Th¸nh Gíãng íóc ra
trËn
? Häc sính gí¶í thYch tr¸ng sÜ
- Bµ mN ím ch©n vÖt ch©n í¹
12 th¸ng sính ra 1 em bÐ kh«í
ng«

Kh«ng b×nh thêng ®îm
mµu s½c k× í¹
Lµ cËu bÐ kh¸c thêng íµ ngêí
thÇn
b) Tuæí th· kh¸c thêng
- Lªn ba mµ kh«ng bíÖt nãí,
bíÖt cêí
- Nghe sø gí¶ cEt tíÖng nãí "
®¸nh gíÆc cøu níc"
- Lín nhanh nh thæí

®ñ søc m¹nh ®í ®¸nh gíÆc
cøu níc
Vuí íßng gãp g¹o nu«í chó bÐ

Sù ®oµn kÖt cña nh©n
d©n ta, t×nh yªu th·ng ®ïm
bäc cña nh©n d©n víí ngêí
anh hïng hä íín íªn trong sù
nu«í dìng che chë cña nh©n
d©n

Sính ra tõ trong nd ®îc nd
nu«í dìng
2. Th¸nh Gíãng ra trËn
- §ßí ngùa s½t, roí s½t, ¸o gí¸p
s½t

Muèn th½ng gíÆc nd ph¶í
chuEn bÞ chu ®¸o
- V·n vaí thµnh tr¸ng sÜ
oaí phong íÉm ííÖt

Ouan t©m cña nd ta ngêí
12
oaí phong
? Em cã suy nghÜ g× vO h×nh
¶nh Th¸nh Gíãng v·n vaí
thµnh tr¸ng sÜ
? §éng íùc nµo gíóp Gíãng tr-
ëng thµnh nhanh chãng nh vËy
? KÖt qu¶ ®¸nh gíÆc
? Roí s½t gÉy Gíãng íµm g×?
chí tíÖt nµy cã ý nghÜa nh thÖ
nµo
? Theo em v× sao Th¸nh Gíãng
í¹í chíÖn th½ng
? §¸nh tan gíÆc Gíãng íµm g×
? V× sao Gíãng í¹í bay vO trêí
? Chí tíÖt nµy cã ý nghÜa nh
thÖ nµo
? Nh÷ng chí tíÖt nµo cã ííªn
quan ®Ön cuéc ®êí Th¸nh
Gíãng
? C©u chuyÖn ®· thO híÖn
tYnh c¸ch, íÞch sö ë nh÷ng
khYa c¹nh nµo?
? TruyÖn ca ngîí aí, thO híÖn
®íOu g×
anh hïng ph¶í khæng íá vO thO
x¸c, søc m¹nh chíÖn c«ng

VíÖc cøu níc íµ cÇn thíÖt...
- GíÆc chÖt nh r¹
- Nhæ tre quEt gíÆc

Gíãng ®¸nh gíÆc kh«ng
ph¶í b»ng v„ khY mµ b»ng c¶
cá c©y cña ®áí nuí b»ng
nh÷ng g× cã thO gíÖt ®îc
gíÆc

Gíãng íµ ngêí anh hïng sính
ra tõ nh©n d©n íín íªn nhê nd,
mang søc m¹nh vµ ý chY cña
nd
3. Th¸nh Gíãng íín m·í víí non
s«ng ®Et níc:
- Th¸nh Gíãng bay vO trêí
TG íµ vÞ thÇn cao quý gíóp
d©n ®¸nh gíÆc
Ngêí anh hïng v« t íµm víÖc
nghÜa kh«ng mµng danh íîí
- §On thê, íµng Gíãng, tre
®»ng ngµ, ao há ííªn tíÖp
IV/ Tæng kÖt :
a) NghÖ thuËt: võa cã yÖu tè
híÖn thùc võa í·ng m¹ng, k× í¹
b) ND:
* Ghí nhí : •SGK)
13
D. Cñng cè:
HS ®äc ta ghí nhí
E . Híng dÉn: Häc kÜ bµí
So¹n VB :S·n tính thuû tính
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
14
TiÕt A: T6 *Bn
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- HS híOu ®îc thÖ nµo íµ tõ mîn
- Bíc ®Çu bíÖt sö dông tõ mîn hîp íY
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghíªn cøu bµí so¹n
Trß: §äc tríc vY dô
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'/ (i)* tr+ b,i c-:
? ThÖ nµo íµ tõ ®·n, tõ phøc, cho vY dô
C/ ',i *%i:
? Dùa vµo chó thYch ë bµí
Th¸nh Gíãng gí¶í thYch c¸c tõ
trîng, tr¸ng sÜ
? C¸c tõ nµy cã nguán gèc tõ
®©u.
? Trong c¸c tõ díí ®©y nh÷ng
tõ nµo ®îc mîn tíÖng H¸n
? Tõ nµo ®îc nh÷ng kh¸c
? NhËn xÐt vO c¸ch víÖt tõ mîn
? Trong nh÷ng hµng ngµy sö
dông nh÷ng tõ h¸n víÖt nh
c¸ch ®Æt tªn ®Þa danh
•Th¯ng Long, Th¸í B×nh) Tªn
ríªng cña ngêí •Mính NguyÖt
...)
I/ Tõ thuÇn víÖt vµ tõ mîn
- Tõ mîn tíÖng h¸t •Trung
Ouèc). §©y íµ bé phËn tõ mîn
quan träng nhEt
- TíÖng H¸n: Sø gí¶, gíang s·n
- En, ©u: tí ví, sµ phßng, mYt
tính

Tõ mîn ®îc VíÖt ho¸ cao
víÖt nh tõ thuÇn víÖt
- Tõ mîn cha ®îc bíÖt ho¸ hoµn
toµn khí víÖt dïng dEu g¹ch
ngang ®O nèí c¸c tíÖng
* Ghí nhí SGK
II/ Nguyªn t½c mîn tõ:
15
? Häc sính ®äc ®o¹n v¯n cña
Há ChY Mính. Tõ íêí khuyªn quY
b¸u cña B¸c em h·y rót ra mÆt
tYch cùc mîn tõ
? MÆt tYch cc
? Nguyªn t½c mîn tõ nh thÖ
nµo
Cho häc sính íµm bµí tËp 1
s¸ch gí¸o khoa
Gäí 3 em tr×nh bµy
Häc sính íµm bµí tËp 2
- Lµm cho N
2
d©n téc bÞ pha
t¹p
- Gíµu ng«n ng÷ d©n téc

dïng mét c¸ch hîp íY kh«ng
sö dông tuú tíÖn
* Ghí nhí 2 •SGK)
III/ LuyÖn tËp:
BT 1:
a) H¸n víÖt: v« cïng, ng¹c
nhíªn, tù nhíªn, sYnh íO
b) h¸n víÖt: Gía nan
c) …nh: Pèp - ín - t· - nÐt
BT 2
a) Kh¸n gí¶ • Kh¸n: Xem † gí¶:
ngêí)
§éc gí¶ •§éc : ®äc† gí¶ : ngêí)
b) ‡Öu ®íOm : • ‡Öu : quan
träng † ®íOm : ®íOm)
‡Öu íîc•‡Öu:quan träng†íîc:tãm
t½t)
‡Öu nh©n • ‡Öu : quan träng †
Nh©n: ngêí )
D. Cñng cè:
Gí¸o víªn gäí häc sính ®äc ghí nhí SGK
E . Híng dÉn: Lµm c¸c bµí tËp cßn í¹í
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
1•
TiÕt C D E : TF* hi)u chung 7G 7<n tH IH
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- N½m ®îc môc ®Ych gíao tíÖp cña v¯n tù sù
- Cã kh¸í níÖm s· bé vO ph·ng thøc tù sù trªn c· së híOu ®îc
môc ®Ych gíao tíÖp cña tù sù vµ bíc ®Çu bíÖt ph©n tYch c¸c sù
víÖc.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghíªn cøu • d¹y v¯n tù sù)
Trß: §äc tríc v¯n b¶n tù sù.
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'/ (i)* tr+ b,i c-:
? KO tªn c¸c v¯n b¶n vµ c¸c ph·ng thøc bíOu ®¹t phï hîp.
C/ ',i *%i
- Hµng ngµy c¸c em thêng kO
chuyÖn vµ nghe kO chuyÖn
kO chuyÖn g×?
GV: Trong kO chuyÖn chía íµm
nhíOu ío¹í • kO chuyÖn v¯n
häc, kO chuyÖn ®êí thêng, kO
chuyÖn sính ho¹t)
- KO chuyÖn ®O íµm g×?
- TruyÖn Th¸nh Gíãng íµ mét
v¯n b¶n tù sù , v¯n b¶n nµy
cho ta bíÖt ®íOu g×?
- Tõ v¯n b¶n trªn em h·y suy ra
I/ J nghK+ 7, ®Lc ®i)*
chung cM+ &h>ng th#c tH IH
=> §O bíÖt ®O nhËn thøc vO
con ngêí vµ sù vËt, sù víÖc ®O
gí¶í thYch khen chª.
V¯n b¶n Th¸nh Gíãng gám c¸c
sù víÖc chYnh:
1. Sù ra ®êí cña Th¸nh Gíãng
2. TG nãí nhËn tr¸ch nhíÖm
®¸nh gíÆc
3. TG íín nhanh vµ ®í ®¸nh
gíÆc
4. TG ®¸nh tan gíÆc.
5. TG bay vO trêí
•. Vua íËp ®On thê phong
danh híÖu.
‚. Nh÷ng dEu vÖt cßn í¹í.
1‚
®Æc ®íOm cña ph·ng thøc tù

HS ®äc ghí nhí
HS ®äc - íµm bµí
Haí häc sính ®äc v¯n b¶n x¸c
®Þnh thO ío¹í.
HS bíÖt íùa chän chí tíÖt vµ
s½p í¹í ®O gí¶í thYch.
* Ghí nhí : SGK
BT 1: TruyÖn kO díOn bíÖn cña
«ng gíµ mang s½c th¸í hãm
hØnh thO híÖn t×nh yªu cuéc
sèng, dï kíÖt søc th× sèng vEn
h·n chÖt.
BT 2: Bµí th· íµ tù sù kO
chuyÖn bÐ M©y vµ mIo con
rñ nhau bÉy chuét nhng mIo
vÉn ¯n tham nªn ®· m½c bÉy.
BT 3:
VB 1: Lµ mét b¶n tín, néí dung
kO í¹í cuéc khaí m¹c tr¹í ®íªu
kh½c quèc tÖ íÇn 3 t¹í thµnh
phè HuÖ.
VB2: Ngêí ©u í¹c ®¸nh tan
qu©n TÇn x©m íîc íµ mét gíaí
®o¹n íÞch sö ®ã c„ng íµ v¯n
b¶n tù sù.
BT 4: Tæ tíªn ngêí VíÖt xa íµ
Hïng V·ng íËp níc V¯n íang
®ãng ®« ë Phong Ch©u, vua
Hïng íµ con traí cña LLO vµ ¢u
c·. ¢u c· íµ gíèng tíªn ë nóí
ph·ng b½c LLO con thÇn íong
n÷ . Hä gÆp nhau íEy nhau. ¢u
c· ®Î ra 100 con traí. Ngêí con
trëng ®îc chän íµm vua Hïng,
nhíOu ®êí nèí tíÖp íµm vua .
Ngêí VíÖt nhê tæ tíªn xng íµ
con ráng ch¸u tíªn.
N ! CMng cO
HS ®äc ghí nhí
P! Q%ng dRn

Häc kü bµí , íµm bµí tËp cßn í¹í
I0/ 12t 3inh nghi4*
.................................
...................................
...................................
.......................
TiÕt S: I>n tinh thuT tinh
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- ChuyÖn nhíOu yÖu tè hoang ®êng kú ¶o ®O gí¶í thYch híÖn t-
îng í„ íôt hµng n¯m díOn ra ë íu vùc s«ng Háng ®áng thêí nãí íªn kh¸t
väng íc m· chíÖn th½ng í„ íôt.
- Khªu gîí kh¸t väng chính phôc thíªn nhíªn.
- RIn kü n¯ng ®äc - kO - ph©n tYch nh©n vËt.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghíªn cøu so¹n bµí
Trß: §äc tríc bµí .
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'/ (i)* tr+ b,i c-:
- TruyÖn Th¸nh Gíãng nãí íªn íc m· g× cña nh©n d©n ta?
C/ ',i *%i
GV Híng dÉn HS ®äc
GV ®äc mÉu
Gäí HS ®äc
? Bè côc v¯n b¶n gám mEy
phÇn?
I/ §äc vµ t×m híOu chung.
Bè côc 3 phÇn
+ §o¹n 1: Vua Hïng kÐn rO.
+ §o¹n 2: Cuéc gíao tranh gí÷a
2 vÞ thÇn
1€
? VB nµy g½n víí thêí kú nµo
cña ®Et níc ?
? Dùa vµo 3 néí dung chYnh
cña VB kO tãm t½t truyÖn?
? VB nµy thuéc kíOu v¯n b¶n
nµo? V× sao em bíÖt?
? Sù víÖc nµo íµ nguyªn nh©n
dÉn ®Ön cuéc gíao tranh.
? Haí chµng ®Ön cÇu h«n íµ
aí? S·n Tính cã tµí n¯ng g×?
? Ngêí thø 2 íµ aí? cã tµí g×?
? NhËn xÐt g× vO tµí n¯ng cña
2 ngêí
? Tríc t×nh huèng khã sö Ey
vua Hïng íµm g×?
? Cuèí cïng vua nghÜ ra ®íOu
g×?
? SYnh íO íµ g×?
? NhËn xÐt vO thYnh íO mµ
vua Hïng th¸ch cíí?
? Oua víÖc yªu cÇu sYnh íO em
thEy vua Hïng híOu ý aí?
? T¹í sao í¹í cã thíÖn chY víí
+ §o¹n 3: Sù tr¶ thï cña Thuû
Tính vµ chíÖn th½ng cña S·n
tính.
- Thêí ®¹í c¸c vua Hïng.
- Tù sù
2 nh©n vËt ®îc nãí tíí trong
suèt cèt truyÖn thO híÖn t t-
ëng chñ ®O cña truyÖn.
II/ Ph©n tYch
1. Cuéc gíao tranh gí÷a S·n
Tính vµ Thuû Tính
a. Vua Hïng kÐn rO 2 chµng
®Ön cÇu h«n
- S·n Tính • thÇn nóí) d©ng
tõng qu¶ ®áí...
- Thuû Tính • thÇn níc)
=> Ngang tµí, ngang søc
Tµí n¯ng k× í¹ ®îc x©y dùng
b»ng trY tëng tîng phong phó
cña ngêí xa
- B¯n kho¯n
-> Kú í¹ , khã kíÖm ®Çy khã
kh¯n víí haí vÞ thÇn.
S·n Tính v× ®©y íµ vÞ thÇn
nh©n tõ gíóp d©n nhíOu víÖc
íín, h÷u Ych.
20
S·n Tính?
? …í ®em sYnh íO ®Ön tríc?
? Thuû Tính ®Ön sau kh«ng
íEy ®îc vî, cã th¸í ®é g×.
? Thuû Tính ®· thO híÖn søc
m¹nh ntn trong cuéc gíao tranh
? NhËn xÐt vO søc m¹nh cña
Thuû Tính.
? S·n Tính tá th¸í ®é g×.
? Em cã suy nghÜ g× vO víÖc
íµm cña S·n Tính.
? Oua ®©y em ííªn tëng ®Ön
víÖc íµm g× cña nh©n d©n ta.
? H×nh ¶nh níc s«ng...... bEy
nhíªu" nãí íªn íc m· g× cña
nh©n d©n ta.
? NhËn xÐt g× vO c¸c míªu t¶
cuéc gíao tranh.
? S·n tính ®¹í díÖn cho íùc í-
îng nµo
Thuû Tính ®¹í díÖn cho íùc íîng
nµo?
Gí¶í thYch híÖn tîng g×
Ca ngîí aí? ®íOu g×
Ph¶n ¸nh íc m· g× cña nh©n
d©n ta
? Ngµy nay con ngêí nµy ®·
chÖ ngù ®îc thíªn nhíªn cha?
=> Næí gíËn ®¸nh S·n Tính
b/ Cuéc gíao tranh gí÷a 2 vÞ
thÇn
-TT : h« ma , gäí gíã íµm thµnh
gí«ng b·o, d©ng níc íªn cuán
cuén, thµnh Phong Ch©u nh
næí báng bOnh trªn bO níc...
=> søc m¹nh ghª gím
- S·n Tính bèc tõng qu¶ ®áí,
dêí tõng d·y nóí, dùng íuü ®Et
ng¯n níc, níc d©ng íªn bao
nhíªu ®áí nóí d©ng íªn bEy
nhíªu.
- > VíÖc íµm chYnh ®¸ng.
=> §½p ®ª ng¯n í„
=> ChíÖn th½ng thíªn taí
- X©y dùng nhíOu chí tíÖt
hoang ®êng íµ ¶o ®O íµm râ
tYnh chEt gay cEn quyÖt ííÖt
cña trËn gíao chíÖn
2. ý nghÜa cña truyÖn:
- Nguyªn nh©n híÖn tîng í„ íôt
- Ca ngîí søc m¹nh trÞ Thuû vµ
c«ng íao dùng níc cña ngêí
VíÖt C· thêí ®¹í c¸c vua hïng
- ˆíc m· chính phôc thíªn nhíªn
X©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû
íîí b½t dßng níc hung gí÷ phôc
vô cho cuéc sèng con ngêí
21
H·y íEy vY dô ®O mính ho¹
? NhËn xÐt vO c¸ch x©y dùng
nh©n vËt vµ c¸c chí tíÖt trong
truyÖn
? Ngêí xa ph¶n ¸nh ®íOu g×,
gí¶í thYch híÖn tîng g×
III/ Tæng kÖt:
1. NghÖ thuËt: Tëng tîng, c¸c
chí tíÖt k× ¶o, hoang ®êng,
nh©n vËt mang tYnh chEt tîng
trng
2. Néí dung
* Ghí nhí: •SGK)
D. Cñng cè:
Gí¸o víªn hÖ thèng kíÖn thøc bµí gí¶ng
E . Híng dÉn: Häc kÜ bµí so¹n sù tYch Há G·m
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
22
TiÕt 1UD11: NghK+ cM+ t6
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- N½m ®îc thÖ nµo íµ nghÜa cña tõ
- Mét sè c¸ch gí¶í nghÜa cña tõ
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghíªn cøu so¹n bµí
Trß: §äc tríc vY dô SGK
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'/ (i)* tr+ b,i c-:
? ThÖ nµo íµ tõ mîn, sö dông tõ mîn nh thÖ nµo
C/ ',i *%i:
? Mçí chó thYch trªn gám mEy
bé phËn.
? Bé phËn nµo trong chó trYch
trªn nªu íªn nghÜa cña tõ.
? NghÜa cña tõ t·ng øng víí
m« h×nh nµo díí ®©y.
GV tãm t½t, HS rót ra KL SGK.
Cho HS ®äc í¹í phÇn chó thYch
ë phÇn I
? Trong mçí chó thYch trªn
nghÜa cña tõ ®îc gí¶í thYch
b»ng c¸ch nµo?
? Cã thO gí¶í thYch nghÜa cña
tõ b»ng mEy c¸ch. Nªu c¸c
I/ NghÜa cña tõ íµ g×
- Mçí chó thYch trªn gám 2 bé
phËn
- Bé phËn ch÷ ín nh¹t
H×nh thøc
Néí dung

Néí dung
* Ghí nhí SGK
NghÜa cña tõ íµ néí dung mµ
tõ bíOu thÞ
II/ C¸ch gí¶í thYch nghÜa cña
tõ:
- TËp qu¸n: Gí¶í thYch b»ng
c¸ch tr×nh bµy kh¸í níÖm mµ
tõ bíOu thÞ
- LÉm ííÖt: §a ra c¸c tõ ®áng
nghÜa, tr¸í nghÜa.
* Ghí nhí : SGK.
23
c¸ch.
‡ªu cÇu häc sính x¸c ®Þnh ®îc
c¸ch gí¶í nghÜa cña tõ.
HS ®äc yªu cÇu.
Gäí 4 HS íµm 4 ý. GV nhËn xÐt.
HS íµm bµí tËp 3 gí¸o víªn
ch÷a.
Cho HS gí¶í thYch nghí· cña tõ.
HS ®äc c©u chuyÖn. Gí¶í
thYch nghÜa tõ mEt.
III. LuyÖn tËp :
Bµí tËp 1 :
- Chóa tO † Tr×nh bµy kh¸í
níÖm mµ tõ bíOu thÞ.
- DOnh íªn : §a ra tõ ®áng
nghÜa.
Bµí tËp 2 :
a. Häc tËp.
b. Häc íám.
c. Häc háí.
d. Häc hµnh.
Bµí tËp 3 : §íOn tõ theo trËt tù
sau :
a. Trung b×nh
b. Trung gían.
c. Trung níªn.
Bµí tËp 4 :
- GíÖng : hè ®µo th‰ng ®øng
s©u vµo íßng ®Et ®O íEy níc.
-> Tr×nh bµy kh¸í níÖm.
- rung rính : ChuyOn ®éng qua
í¹í nhN nhµng, ííªn tíÖp.
- Tr×nh bµy kh¸í níÖm.
- HIn nh¸t : ThíÖu can ®¶m
• ®Ön møc ®¸ng khính bØ -
®a ra tõ tr¸í nghÜa )
Bµí tËp 5 :
MEt theo c¸ch híOu th«ng th-
êng íµ kh«ng cßn ®îc së h÷u,
kh«ng thuéc vO m×nh n÷a.
D. Cñng cè:
- Gí¸o víªn gäí HS ®äc ghí nhí.
E. Híng dÉn :
- Häc kü bµí
I0/ 12t 3inh nghi4*:
24
.................................
...................................
...................................
.......................
TiÕt 1UD11: VH 7i4c 7, nhWn 7Xt trong 7<n tH IH
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- N½m ®îc 2 yÖu tè then chèt cña tù sù : Sù víÖc vµ nh©n vËt.
- HíOu ®îc ý nghÜa cña sù víÖc vµ nh©n vËt trong tù sù.
- Sù víÖc cã quan hÖ víí nhau víí nh©n vËt, víí chñ ®O t¸c phEm.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghíªn cøu so¹n bµí
Trß: §äc tríc v¯n b¶n.
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
? Nªu ý nghÜa vµ ®Æc ®íOm chung cña v¯n tù sù.
C/ ',i *%i:
HS ®îc c¸c sù víÖc trong
truyÖn.
? Em h·y chØ ra sù víÖc khëí
®Çu, sù víÖc PT, sù víÖc cao
trµo vµ sù víÖc kÖt thóc trong
c¸c sù víÖc trªn.
? Trong c¸c sù víÖc nµy cã thO
bá bít sù víÖc nµo kh«ng. V×
sao.
? C¸c sù víÖc kÖt hîp víí nhau
theo quan hÖ nµo.
I. §Æc ®íOm cña sù víÖc vµ
nh©n vËt trong v¯n tù sù.
1. Sù víÖc trong v¯n tù sù.
- 1 khëí ®Çu : Vua Hïng kÐn
rO.
- 2,3,4 : Ph¸t tríOn.
- 5,• : Cao trµo xung ®ét gay
g½t.
- ‚ kÖt thóc.
-> Kh«ng v× nh vËy nã sÏ
kh«ng ®¶m b¶o tYnh ííªn tôc,
sù víÖc sau ®ã sÏ kh«ng ®îc
gí¶í thYch râ.
25
? Cã thO thay ®æí tríc sau c¸c
sù víÖc Ey ®îc kh«ng
? NÖu kO mét c©u chuyÖn mµ
cã ‚ sù víÖc nh trªn th×
truyÖn cã hEp dÉn kh«ng v×
sao?
GV ghí b¶ng • yÖu tè.
GV cho HS chØ ra c¸c yÖu tè
trong truyÖn S·n Tính Thuû
Tính.
? H·y kO tªn c¸c NV trong
truyÖn S·n Tính Thuû Tính.
? …í íµ NV chYnh. …í íµ NV phô
cã cÇn thíÖt cã thO bá ®í ®îc
kh«ng.
GV híng dÉn HS rót ra ghí nhí.
yªu cÇu häc sính íµm gí¸o víªn
ch÷a
- Ouan hÖ nh©n qu¶.
- Kh«ng
- C¸c sù víÖc ®îc x©y xÖp
theo trËt tù cã ý nghÜa sù víÖc
tríc g× cho sù víÖc sau vµ c¶
chuçí sù víÖc kh‰ng ®Þnh sù
chíÖn th½ng cña S·n Tính.
- Kh«ng v× truyÖn trõu tîng
kh« khan, truyÖn hay ph¶í cã
sù víÖc cô thO, chí tíÖt.
- …í íµm • nh©n vËt íµ aí )
- VíÖc x¶y ra ë ®©u • ®Þa
®íOm )
- VíÖc x¶y ra íóc nµo • Thêí
gían )
- VíÖc díOn bíÖn thÖ nµo ?
• Ou¸ tr×nh )
- VíÖc x¶y ra do ®©u • Nguyªn
nh©n )
- VíÖc kÖt thóc thÖ nµo • KÖt
qu¶ )
2. Nh©n vËt trong v¯n tù sù.
Vua Hïng, S·n Tính, Thuû Tính,
MÞ N·ng, c¸c í¹c hÇu.
- N.vËt chYnh íµ S·n Tính,
Thuû Tính.
* Ghí nhí SGK.
II. LuyÖn tËp :
BT1 :
Vua Hïng : KÐn rO.
MÞ N·ng: Ngêí ®Np, ®Np nÖt.
S·n Tính : Tµí gíáí. Nh©n
2•
vËt chYnh
Thuû Tính : Tµí gíáí.
BT 2
Cho häc sính íµm bµí tËp 2
N! CMng cO: §äc ghí nhí SGK
P! Q%ng dRn :
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
2‚
TiÕt 15: VH tYch hå g>*
(TruyÒn thuyÕt)
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- HíOu ®îc ý nghÜa cña truyÖn, vÎ ®Np cña mét sè h×nh ¶nh
trong truyÖn
- KO í¹í ®îc chuyÖn
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghíªn cøu so¹n bµí
Trß: §äc v¯n b¶n.
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
? Nªu ý nghÜa truyÖn S·n Tính - Thuû Tính
C/ ',i *%i:
Gí¸o víªn gííí thíÖu bµí cho häc sính më SGK
Gí¸o víªn híng dÉn häc sính
c¸ch ®äc, gí¸o víªn ®äc mÉu
? V¯n b¶n chía íµm mEy phÇn,
nªu néí dung cña tõng phÇn
? Tãm t½t néí dung c©u
chuyÖn
? V× sao ®øc íong qu©n cho
nghÜa qu©n mîn g·m thÇn
? Chí tíÖt nghÜa qu©n ®îc
I/ §äc vµ t×m híOu chung
Bè côc 3 phÇn
+) §
1
: Tõ ®Çu ®Ön íìí g·m

Lª thÇn ®¸nh c¸ ®îc g·m
+) §
2
: TíÖp ®Ön ®Et níc


Gí÷a thÇn gíóp d©n ®¸nh
gíÆc
+) §
3
: Cßn í¹í

Rïa vµng ®ßí
í¹í g·m
II/ Ph©n tYch:
1. Lª Lîí nhËn ®îc g·m:
- Níc ta bÞ gíÆc Mính ®o hé
- Nh©n d©n ta c¯m thï chóng
®Ön tËn tuû
- NghÜa qu©n næí dËy chèng
nhíOu íÇn bÞ thua

Cuéc khëí nghÜa Lam S·n

nhËn g·m cã ý nghÜa g×
? Lª ThËn ®· b½t ®îc ííí g·m
nh thÖ nµo
? Khí ®em g·m vO nhµ Lª
ThËn ph¸t híÖn thEy ®íOu g×
í¹
Gí¸o víªn cho häc sính gí¶í
thYch nghí·
? Lª Lîí nhËn ®îc chu«í g·m
trong hoµn c¶nh nµo.
? Khí tra íìí g·m vµo chu«í g-
·m cã híÖn tîng g×.
? T×m nh÷ng chí tíÖt thO híÖn
søc m¹nh cña g·m thÇn.
? Long qu©n ®ßí í¹í g·m trong
hoµn c¶nh nµo
? T×m nh÷ng tíÖt nãí íªn sù
kh¸c thêng khí trao í¹í g·m
? VíÖc Long qu©n ®ßí g·m cã
ý nghÜa g×.
? TruyÖn cã ý nghÜa g×
®îc thÇn ñng hé gíóp ®ì
- §¸nh c¸ 3 íÇn kÐo ííí ®Ou b½t
®îc

G·m s¸ng, kh½c 2 ch÷
ThuËn Thíªn

hîp víí ý trêí
- Ngän c©y ®a.
- Tra íìí vµo chu«í võa nh ín.
2. Søc m¹nh cña g·m thÇn:
- T¯ng nhuÖ khY cña nghÜa
qu©n.
- Ou©n Mính b¹t vYa.
- Më ®êng cho qu©n ta th½ng
gíÆc.
3. Long qu©n ®ßí í¹í g·m
thÇn:
- §Et níc ®· thanh b×nh.
- Lª Lîí d¹o ch·í ë há t¶ väng
- Rïa vµng næí íªn, nuèt g·m
ch×m s©u xuèng níc mµ vÉn
cßn nh×n thEy ¸nh s¸ng íe íoí.

Lßng yªu chuéng hoµ b×nh
cña d©n téc VíÖt Nam
NhíÖm vô íóc nµy cña d©n téc
ta íµ x©y dùng hoµ b×nh
4. ý nghÜa cña truyÖn:
- Ca ngîí tYnh chEt toµn d©n
vµ chYnh nghÜa cña cuéc khëí
nghÜa
- Gí¶í thYch nguán gèc tªn gäí
Há Hoµn KíÖm
2€
Gí¸o víªn híng dÉn häc sính rót
ra kÖt íuËn
- Ph¶n ¸nh íßng yªu chuéng
hoµ b×nh cña d©n téc ta
III/ Tæng kÖt:
* Ghí nhí SGK
N! cMng cO: Tãm t½t í¹í truyÖn
P! Q%ng dRn : Häc kÜ bµí so¹n Sä Dõa
I0/ 12t 3inh nghi4*:
TiÕt 19: chM ®G 7, d,n b,i cM+ b,i 7<n tH IH
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- BíÖt t×m híOu ®O v¯n tù sù vµ c¸ch íµm bµí v¯n tù sù
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghíªn cøu so¹n bµí
Trß: §äc vµ t×m híOu c©u háí.
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
? Sù víÖc vµ nh©n vËt cã tÇm quan träng nh thÖ nµo trong v¯n tù

C/ ',i *%i:
? Sù víÖc trong phÇn th©n bµí
thO híÖn chñ ®O nh thÖ nµo
? Chñ ®O ®ã ®îc thO híÖn
qua nh÷ng chí tíÖt nµo
? VíÖc íµm ®ã thO híÖn b¶n
íÜnh g× cña TuÖ TÜnh
? Chñ ®O cña bµí v¯n thO híÖn
chñ yÖu ë nh÷ng íêí nµo
I/ Chñ ®O cña bµí v¯n tù sù
- ThO híÖn chñ ®O hÖt íßng
th·ng yªu cøu gíóp ngêí bÖnh
+) Tõ chèí víÖc ch÷a bÖnh cho
nhµ gíµu v× bÖnh «ng nhN
h·n
+) Ch÷a ngay cho ngêí con traí
«ng n«ng d©n v× bÖnh anh ta
nguy híOm
- Lµ ngêí cã b¶n íÜnh. Kh«ng sî
mEt íßng, aí nguy híOm h·n
ch÷a tríc, í¹í kh«ng mµng tr¶
·n

§ã íµ tEm íßng cøu gíóp ngêí
30
? Em h·y ®Æt tªn cho truyÖn
nµy
Häc sính cã thO ®Æt c¸c nh©n
®O kh¸c nhau
Gí¸o víªn tãm t½t cho häc sính
rót ra ghí nhí 1 SGK
? ‡ªu cÇu häc sính chØ ra c¸c
phÇn cña bµí v¯n
? PhÇn më bµí thùc híÖn
nhíÖm vô g× cña bµí v¯n tù sù
? Th©n bµí vµ kÖt bµí thùc
híÖn nhíÖm vô g×
Gí¸o víªn tãm t½t rót ra kÖt
íuËn
Häc sính ®äc yªu cÇu
? Chñ ®O tËp trung ë sù víÖc
nµo
? Theo em nhan ®O phÇn th-
ëng cã mEy nghÜa.
? em h·y chØ ra 3 phÇn : Më
bµí, th©n bµí, kÖt bµí.
? C©u chuyÖn thó vÞ ë ®íOm
bÖnh cña «ng
+) HÖt íßng th·ng yªu cøu
gíóp ngêí bÖnh
+) Ngêí ta cøu gíóp nhau íóc
ho¹n n¹ sao í¹í nãí chuyÖn ©n
huÖ
- TEm íßng
- ‡ ®øc
- Mét íßng v× ngêí bÖnh
II/ Dµn bµí cña bµí v¯n tù sù
- Më bµí: Gííí thíÖu chung vO
nh©n vËt vµ sù víÖc
- Th©n bµí: KO díOn bíÖn cña
sù víÖc
- KÖt bµí: KO díOn bíÖn cña sù
víÖc
* Ghí nhí SGK
III/ LuyÖn tËp:
BT 1:
- Chñ ®O: tè c¸o tªn cËn thÇn
tham íam b»ng c¸ch ch·í kh¯m
nã 1 vè
+) Ngêí n«ng d©n xín ®îc th-
ëng 50 roí vµ ®O nghÞ chía
®Ou phÇn thëng ®ã
- Nhan ®O phÇn thëng cã 2
nghÜa
+) Mét nghÜa thùc vµ 1 nghÜa
chÖ gíOu, mØa maí
31
nµo.
Cho S íµm
GV ch÷a cho HS
+) §èí víí ngêí n«ng d©n thëng
íµ khen. Thëng ®èí vín cËn
thÇn tëng íµ ph¹t
- Më bµí: C©u 1
- KÖt bµí: CEu cuèí
- Th©n bµí: PhÇn cßn í¹í

Lêí cÇu xín phÇn thëng í¹
íïng vµ kÖt thóc bEt ngê ngoµí
dù kíÖn cña tªn quan vµ ngêí
®äc, nhng nãí íªn sù th«ng
mính
BT 2:
- Më bµí : STTT nªu t×nh huèng
- KÖt bµí: STTT nªu sù víÖc
tíÖp díOn
N! CMng cO: GV kíh½c s©u kíÖn thøc bµí gí¶ng
P! Q%ng dRn : Häc kÜ bµí
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
.............................
TiÕt 1?;1A:TF* hi)u ®G 7, c¸ch $,* b,i 7<n tH IH
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- BíÖt t×m híOu ®O v¯n tù sù vµ c¸ch íµm bµí v¯n tù sù
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghíªn cøu so¹n bµí
Trß: §äc tríc v¯n b¶n
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
? Chñ ®O íµ g×? Dµn ý bµí v¯n tù sù gám mEy phÇn?
C/ ',i *%i:
Gííí thíÖu bµí
I/ §O, t×m híOu ®O vµ c¸ch
32
GV chÐp • ®O íªn b¶ng
Gäí HS ®äc vµ cho HS tr¶ íêí
c©u háí
? Lêí v¯n ®O 1 nªu ra nh÷ng
‡C g×.
Nh÷ng ch÷ nµo trong ®O cho
bíÖt ®íOu ®ã.
? C¸c ®O 3,4,5,• kh«ng cã tõ
kO cã ph¶í íµ ®O v¯n tù sù
kh«ng.
? Tõ träng t©m cña mçí ®O
trªn íµ tõ nµo. H·y g¹ch díí vµ
cho bíÖt ®O ‡C íµm næí bËt
®íOu g×.
? Trong c¸c ®O trªn ®O nµo
nghíªng vO kO, ®O nµo
nghíªng vO têng thuËt.
? H·y t×m híOu ®O íËp ý vµ
íµm dµn ý.
§äc ®O 1
H·y t×m híOu ®O , íËp ý vµ íËp
dµn bµí.
íµm bµí v¯n tù sù.
1. §O v¯n tù sù
§O 1: Nªu 2 yªu cÇu : - KO
chuyÖn em Thí
- B»ng íêí v¯n cña em
- Ch÷ kO
- Cã thuéc ®O tù sù
=> ®O v¯n tù sù cã thO ®îc
díOn ®¹t thµnh nhíOu d¹ng, c¸c
®O trªn cho phÐp c¸c em cã
thO tù do h·n, kÖt hîp kO
chuyÖn víí tr÷ t×nh, míªu t¶
nghÞ íuËn.
§O 1: Kh«ng gííí h¹n.
§O 2: B¹n tèt
§O 3: Kû níÖm th· Eu
§O 4: Ngµy sính cña em
§O 5: Ouª em ®æí míí
§O •: Lín ráí => sù trëng
thµnh vît bËc cña em vO thO
chEt, trY tuÖ, t©m hán
§O 3 - 4 : kO víÖc
§O 2 - • : kO ngêí
®O 5 : Têng thuËt
2/ C¸ch íµm bµí v¯n tù sù
a. T×m híOu ®O
2 yªu cÇu
+ ChuyÖn em thYch
+ B»ng íêí v¯n cña em
b. LËp ý
- Chän truyÖn em thYch
- B»ng íêí v¯n cña em
c. LËp dµn ý
33
? Em dù ®Þnh më ®Çu NTN.
KO chuyÖn NTN vµ kÖt íuËn ra
sao.
? Tõ ®©y em rót KL g×.
Cho HS ®äc ghí nhí SGK
Ghí vµo gíEy dµn ý em sÏ víÖt
theo yªu cÇu cña ®O tËp íµm
v¯n trªn.
- X¸c ®Þnh truyÖn b½t ®Çu
kO tõ ®©u, kÖt thóc ra sao.
- Kh«ng ®îc sao chÐp.
- KO b»ng íêí v¯n cña m×nh
* Ghí nhí : SGK
II. LuyÖn tËp
N! CMng cO: GV kh½c s©u kíÖn thøc
P! Q%ng dRn : Häc kÜ bµí íµm bµí SGK
I0/ 12t 3inh nghi4*:
Bµí víÖt ë nhµ : kO í¹í truyÖn b¸nh chng b¸nh gíÇy b»ng íêí kO cña
m×nh.
34
TiÕt 1C; 1E : VZ d6+
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- HíOu s· íîc kh¸í níÖm truyÖn Sä Dõa.
- HíOu néí dung ý nghÜa truyÖn Sä Dõa vµ mét sè ®Æc ®íOm tíªu
bíOu cña kíOu nh©n vËt mang íèt xEu xY
- KO í¹í ®îc truyÖn
ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghíªn cøu so¹n bµí
Trß: §äc tríc v¯n b¶n
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
? KO í¹í truyÖn sù tYch Há G·m vµ ý nghÜa cña truyÖn?
C/ ',i *%i:
Gííí thíÖu bµí
? ThÖ nµo íµ truyÖn cæ tYch.
? KO tªn 1 sè kíOu nh©n vËt
quen thuéc trong cæ tYch.
? TruyÖn cæ tYch vµ truyOn
thèng cã g× gíèng vµ kh¸c
nhau.
GV Híng dÉn HS c¸ch ®äc
Cho HS tãm t½t v¯n b¶n
I/ Kh¸í níÖm truyÖn cæ tYch
Gíèng: cã yÖu tè hoang ®êng
kú í¹
II/ §äc : HíOu chung
Tãm t½t:
Cã ®«í vî cháng gíµ híÖm con
ngêí vî vµo rõng uèng níc trong
c¸í sä dõa vO cã mang ®Î ra
côc thÞt ®Æt tªn íµ Sä Dõa.
- Sä Dõa ®í ch¯n bß cho nhµ
Phó «ng rEt cõ, phó «ng cã 3
c« con g¸í , c« ót híOn íµnh,
nÖt na, bíÖt Sä Dõa íµ chµng
traí tuEn tó nªn yªu.
- Sä Dõa b¶o mN ®Ön háí c«
ót cíí vO íµm vî
35
? TruyÖn cã thO chía íµm mEy
®o¹n, néí dung tõng ®o¹n.
? Nh©n vËt chYnh cña truyÖn.
? Sä Dõa ra ®êí trong hoµn
c¶nh nµo.
H×nh d¸ng ra sao.
? Sù ra ®êí vµ h×nh d¸ng cña
Sä Dõa cã g× ®¸ng chó ý.
? Sä Dõa thuéc kíOu nh©n vËt
nµo.
? Sä Dõa cã tµí n¯ng g×.
? Em cã nhËn xÐt g× vO h×nh
d¸ng vµ tµí n¯ng cña Sä Dõa.
? Sù thay ®æí ®ã thO híÖn íc
m· g× cña nh©n d©n íao
®éng xa.
? Kh¸c víí 2 c« chÞ, c« ót ®îc
- Sä Dõa trë thµnh chµng traí
tuEn tó thí ®ç tr¹ng nguyªn ráí
®í xø, chµng ®a cho vî ®· íöa
con dao vµ 2 qu¶ trøng dÆn
íu«n mang theo bªn ngêí.
- Haí c« chÞ íËp mu h¹í em, vî
Sä Dõa bÞ ®Ey xuèng bíOn, c¸
nuèt vµo bông, c« ®em c¸
chÖt khoÐt bông chuí ra.
- Vî cháng Sä dõa gÆp nhau
më tíÖc, haí c« chÞ bÞ íé xEu
hæ bá ®í bíÖt xø.
§o¹n 1: Tõ ®Çu ®Ön dïng ®Ön
§o¹n 2 cßn í¹í
II/ Ph©n tYch
1. Chµng Sä Dõa
- Sù ra ®êí
+ MN uèng níc trong sä dõa ë
rõng sính ra con
+ Côc thÞt
=> Cã tYnh chEt kh¸c thêng,
kú í¹
Nh©n vËt bEt h¹nh cã h×nh
d¸ng xEu xY
- Tµí n¯ng
+ Ch¯n bß theo c¸ch ríªng rEt

+ Thæí s¸o gíáí
+ Nh¸nh chãng ®¸p øng íêí
th¸ch cíí cña phó «ng.
+ Thí ®ç tr¹ng nguyªn
+ Tµí dù ®o¸n, ío xa => chYnh
x¸c.
3•
gííí thíÖu qua chí tíÖt nµo.
? C« ®èí xö víí Sä Dõa NTN
Theo em ®íOu g× ®· gíóp c«
c¸í nh×n thEy ®îc bªn trong
cña Sä Dõa íµ mét traí kh«í
ng« tµí gíáí.
? C« ót cã xøng ®¸ng ®îc
nhËn phÇn thëng íµ bµ tr¹ng
kh«ng v× sao.
? TruyÖn Sä Dõa thO híÖn íc
m· g× cña ngêí xa.
? C©u truyÖn cã ý nghÜa g×.
? NhËn xÐt c¸c chí tíÖt trong
truyÖn
? NghÖ thuËt ®Æc s½c Ey thO
híÖn ND g×
=> §èí íËp gí÷a bO ngoµí dÞ
d¹ng nhng cã phEm chEt tèt
®Np tµí n¯ng tuyÖt vêí.
=> ˆíc m· m·nh ííÖt vO sù ra
®êí
2/ C©u chuyÖn vO c« ót
- HíOn íµnh, tYnh hay th·ng
ngêí
- §«í xö rEt tö tÖ.
- Lßng th·ng ngêí, sù ®áng
c¶m
=> PhÇn thëng xøng cho ngêí
nh©n hËu
3. ˆíc m· cña ngêí xa
- ˆíc m· ®æí ®êí tõ th©n
phËn thEp hIn , tõ mét con ng-
êí xEu xY tëng nh v« dông trë
thµnh ngêí th«ng mính h¹nh
phóc
- ˆíc m· sù c«ng b»ng
4. ý nghÜa cña truyÖn
- §O cao gí¸ trÞ ®Ych thùc vÎ
®Np bªn trong cña con ngêí,
khuyªn ta muèn ®¸nh gí¸
®óng b¶n chEt con ngêí ®øng
dõng í¹í ë víÖc xem xÐt bO
ngoµí
- §O cao íßng nh©n ¸í ®èí víí
ngêí bEt h¹nh.
III/ Tæng kÖt
a, NT: BEt ngê íý thó
b, ND
3‚
Ghí nhí : SGK
N! CMng cO: GV kh½c s©u kíÖn thøc
HS kO í¹í truyÖn
§äc phÇn ghí nhí
P! Q%ng dRn : Häc kÜ bµí So¹n Th¹ch Sanh
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................

TiÕt 1S: T6 nhiGu nghK+
7, hi4n tBng chu/)n nghi[ cM+ t6
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- HS n½m ®îc : + Kh¸í níÖm tõ nhíOu nghÜa
+ HíÖn tîng chuyOn nghÜa cña tõ
+ NghÜa gèc vµ nghÜa chuyOn cña tõ
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghíªn cøu nghÜa
Trß: §äc tríc vY dô SGK
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
? ThÖ nµo íµ nghÜa cña tõ, cã mEy c¸ch gí¶í nghÜa tõ.
C/ ',i *%i:
? Em h·y t×m c¸c nghÜa kh¸c
nhau cña tõ " ch©n"
§Æt c©u cã tõ "ch©n" ë mäí
nÐt nghÜa tíªu bíOu.
T×m thªm mét sè tõ kh¸c cã
nhíOu nghÜa nh tõ ch©n
I/ Tõ nhíOu nghÜa
- Tõ ch©n: 1 bé phËn díí cïng
cña c· thO ngêí hay ®éng vËt.
VD. ChÞ Ey cã ®«í ch©n thon
th¶.
+ Bé phËn cuèí cïng cña ®á
vËt cã t¸c dông ®ì c¸c bé phËn
kh¸c.
+ Ch©n gíêng.......
+ Bé phËn díí cïng cña mét sè
®á vËt tíÖp gí¸p vµ b¸m chÆt
vµo mÆt nOn ch©n têng,
ch©n r¯ng.
VD: Tay : ‚ nghÜa
+ Bé phËn phYa trªn cña c·
thO con ngêí tõ vaí ®Ön ngãn
dïng ®O cÇm n½m , íao
®éng...
+ chí tríc cña mét sè con vËt
+ BíOu tîng cho kh¶ n¯ng
3€
Cho HS t×m tíÖp tõ ®ã
? Cho HS t×m 1 sè tõ chØ cã 1
nghÜa.
? T×m mèí ííªn hÖ gí÷a c¸c
nghÜa cña tõ ch©n.
? Trong 1 c©u cô thO 1 tõ th-
êng ®îc dïng vãí mEy nghÜa.
? Trong bµí nh÷ng c¸í ch©n, tõ
ch©n ®îc dïng víí nghÜa nµo.
HS ®äc yªu cÇu vµ tù íµm
HS ®äc yªu cÇu, gäí 2 HS íªn
b¶ng
HS ®äc yªu cÇu
Gäí HS íªn b¶ng íµm
tr×nh ®é nghO nghíÖp : tay
nghO.
+ ChØ con ngêí cã kh¶ n¯ng ,
híÖn têng nµo ®ã : tay chí
+ Ngêí gíáí vO mét íÜnh vùc
nµo ®ã.
VD. Tay sóng cõ kh«í
+ Bé phËn cña vËt cã chøc
n¯ng nh tay: tay ghÖ, tay vÞn
cÇu thang.
- Tõ chØ cã mét nghÜa
Gµ, vÞt, æ ®íÖn, bµn íµ........
II/ HíÖn tîng chuyOn nghÜa
- Bé phËn díí cïng dïng ®O ®ì
c¸c bé phËn kh¸c.
- 1 nghÜa: Nhng t¸c phEm v¯n
häc ngêí víÖt cã khí cè ý dïng
tõ víí vµí nghÜa kh¸c.
- §îc dïng víí nghÜa chuyOn nh-
ng vÉn ®îc híOu theo nghÜa
gèc nªn míí cã ííªn tëng thó vÞ
nh kíOng 3 ch©n.
III/ LuyÖn tËp
BT 1:
BT 2: L¸ : L¸ phæí, í¸ í¸ch , í¸
gan
Ou¶: qu¶ tím, qu¶ thËn
Th©n : Th©n h×nh
BT 3
- ChØ sù vËt chuyOn thµnh
hµnh ®éng
+ c¸í cµy : cµy ruéng
+ c¸í cuèc : cuèc ®Et
Hép s·n : S·n nhµ
N! CMng cO: GV kh½c s©u kíÖn thøc
40
§äc phÇn ghí nhí
P! Q%ng dRn : Häc kÜ bµí íµm bµí tËp
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
TiÕt .U: \]i 7<n ®o¹n 7<n tH IH
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- HS n½m ®îc h×nh thøc íêí v¯n kO chuyÖn, kO víÖc, chñ ®O vµ
ííªn kÖt trong ®o¹n v¯n.
- X©y dùng ®îc ®o¹n v¯n gííí thíÖu vµ kO chuyÖn sính ho¹t hµng
ngµy.
- NhËn ra c¸c h×nh thøc thêng dïng trong víÖc gííí thíÖu nh©n vËt,
sù víÖc.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghíªn cøu nghÜa
Trß: §äc tríc ®o¹n v¯n SGK
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
? Tr×nh bµy c¸c bíc t×m híOu ®O íµm bµí v¯n tù sù.
C/ ',i *%i:
? §o¹n 1 gám nh©n vËt nµo.
? Gííí thíÖu ®íOu g× nh»m
môc ®Ych g×.
? Thø tù c¸c c©u v× sao kh«ng
®¶o íén ®îc.
§o¹n 2: gííí thíÖu nh©n vËt
nµo. C¶ ®o¹n v¯n bíOu ®¹t ý
I/ Lêí v¯n ®o¹n v¯n tù sù
- §o¹n 1
+ Hïng V·ng, MÞ N·ng
+ Vua Hïng kÐn rO
§o¹n 2: S·n Tính, Thuû Tính
+ Cã 2 ngêí ®Ou cã tµí í¹ ®Ou
xøng ®¸ng íµm con rO vua
41
g×.
? Hä íµ ngêí NTN
? V× sao í¹í gííí thíÖu tµí cña
hä tríc khí gíao tranh
? C¸c c©u v¯n gííí thíÖu trªn
®©y thêng dïng nh÷ng tõ ,
côm tõ g×.
HS ®äc ®o¹n 3
? §o¹n 3 bíOu ®¹t ý g×
? T¸c gí¶ sö dông nhíOu tõ ío¹í
g×.
? C¸c hµnh ®éng ®îc kO theo
thø tù nµo.
Cho HS ®äc í¹í 3 ®o¹n v¯n
? Mçí ®o¹n v¯n bíOu ®¹t ý
chYnh nµo.
? T¹í sao ngêí ta gäí ®ã íµ c©u
chñ ®O.
? C¸c c©u cßn í¹í trong ®o¹n
v¯n cã nhíÖm vô g×.
GV tãm t½t cho HS ®äc ghí
nhí
HS ®äc yªu cÇu cña bµí gäí 3
HS íµm
Hïng.
+ Cã tµí nhng kh«ng gíèng
nhau.
-> Nh thÖ míí hîp íý m¹ch í¹c,
nÖu kh«ng gííí thíÖu nh thÖ
mµ sau nµy tö cuéc chíÖn ®Eu
íong trêí íë ®Et th× ngêí ta
thEy khã híOu.
- Dïng kíOu c©u tù sù víí tõ cã,
tõ íµ......
KÎ ng«í thø 3
* Lêí v¯n kO sù víÖc
- Thuû Tính d©ng níc ®¸nh
S·n Tính
+ §o¹n v¯n cã nhíOu ®éng tõ
g©y En tîng mau íN
- Thø tù tríc sau, nguyªn nh©n
, trËn ®¸nh
* §o¹n v¯n
- Mçí ®o¹n v¯n thêng cã 1 ý
chYnh, díOn ®¹t thµnh c©u gäí
íµ c©u chñ ®O.
=> DíOn ®¹t c¸c ý phô dÉn
®Ön ý chYnh
* Ghí nhí
II/ LuyÖn tËp
BT 1
a. ý cña ®o¹n thO híÖn ë c©u
: cËu ch¯n bß rEt gíáí.
b. ý chYnh nãí 2 c« chÞ ¸c, c«
ót híOn íµnh ®èí xö tö tÖ víí Sä
Dõa.
c. ý chYnh cña ®o¹n nµy íµ :
42
tYnh c« cßn trÎ con í½m
C¸c c©u sau nãí râ tYnh trÎ con
Ey.
N! cMng cO: GV kh½c s©u kíÖn thøc
§äc phÇn ghí nhí
P! Q%ng dRn : Häc kÜ bµí íµm bµí tËp 2 - 3 - 4
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
43
TiÕt .1^..: Th¹ch I+nh
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- HS n½m ®îc néí dung truyÖn Th¹ch Sanh ca ngîí d„ng sü Th¹ch
Sanh cã nhíOu tµí ba ®· díÖt tr¯n tính , díÖt ®¹í bµng bÞ h¹í, v¹ch
mÆt kÎ vong ©n béí nghÜa
- Gí¸o dôc t×nh c¶m yªu mÖn quý träng sù ch©n hµnh c¯m ghÐp
sù gí¶ dèí ph¶n béí
- rIn kü n¯ng ®äc , kO ph©n tYch truyÖn cæ,
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghíªn có bµí, su tÇm tµí ííÖu
Trß: §äc tríc SGK
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
? C©u truyÖn Sä Dõa co ý nghÜa g× m©y tõ, cã mEy c¸ch gí¶í
nghÜa tõ.
C/ ',i *%i
GV híng dÉn HS c¸ch ®äc
§äc mÉu, gäí HS ®äc
Cho Hs tãm t½t chuyÖn
Cho HS nhËn xÐt
? TruyÖn cã mEy nh©n vËt
theo em íµ aí íµ nh©n vËt
chYnh.
? T×m nh÷ng chí tíÖt nãí íªn
sù ra ®êí vµ íín íªn cña Th¹ch
Sanh.
? Oua chí tíÖt nµy t¸c gí¶ d©n
gían muèn kh‰ng ®Þnh ®íOu
g×.
? §©y íµ truyÖn cæ tYch ngoµí
nh÷ng chí tíÖt b×nh thêng vO
sù ra ®êí vµ íín íªn cña Th¹ch
Sanh cßn cã nh÷ng chí tíÖt
I/ §äc t×m híOu chung
II/ Ph©n tYch
1. Nh©n vËt Th¹ch Sanh
- íµ con gía ®×nh tèt bông
- Lµm nghO kíÖm cñí
- Gía tµí íµ íìí bóa
=> Chµng d„ng sü Th¹ch Sanh
íµ con cña ngêí d©n b×nh th-
êng nghIo khã vµ tèt bông
cuéc ®êí chµng gÇn g„í víí ng-
êí íao ®éng
- íµ th¸í tö do Ngäc hoµng saí
xuèng ®Çu thaí
- ®îc thíªn thÇn d¹y cho ®ñ
44
kh¸c thêng . Em h·y chØ ra sù
kh¸c thêng ®ã.
? Oua c¸c chí tíÖt kh¸c thêng
nµy t¸c gí¶ d©n gían muèn níí
víí chóng ta ®íOu g×
? m h·y kO tªn c¸c thö th¸ch
mµ Thach Sanh tr¶í qua
? NhËn xÐt vO tYnh chEt cña
c¸c thö th¸ch ®ã
? Th¹ch Sanh cã vît qua nh÷ng
khã kh¯n Ey kh«ng
? Oua nh÷ng thö th¸ch ®ã
Th¹ch sanh ®· béc íé nh÷ng
phEm chEt g×
? Ph©n tYch ý nghÜa tíÖng
®µn cña Th¹ch Sanh
? TíÖng ®µn Th¹ch Sanh cã ý
nghÜa g×
m«n vâ nghÖ vµ mäí phÐp
thÇn th«ng.
T« ®Ëm tYnh chEt kú í¹ ®N ®Ï
cña nh©n vËt „ng sÜ
ra ®êí vµ íín íªn k× í¹ nh vËy
Th¹ch Sanh íËp ®îc nhíOu
chíÖn c«ng
+) C¸c thö th¸ch
+) Má c«í sèng íuí thñí trong
c¶nh nghIo ë díí gèc ®a
+) ®¸nh nhau v·í tr»n tính
gíÖt chÖt nã
+) Xuèng hang gíÖt ®¹í bµng
cøu c«g chóa í¹í bÞ che íEp
hang
+) BÞ b½t vµo ngôc do hán ®¹í
bµng, tr»n tính b¸o tï
+) BÞ c¸c níc ch hÇu ®ªm
qu©n ®¸nh

T¯ng dÇn vO møc ®é khí nã
gÆp nguy híOm
- Th¹ch Sanh vît qua ®îc tEt c¶
nê tµí n¯ng vµ c¸c ph·ng tÞªn
gíóp ®ì thÇn kú sau mçí íÇn
chíÖn th½ng
+) ThËt thµ, chEt ph¸t, tín ngêí
+) D„ng c¶m cã tµí n¯ng
+) VÞ tha s«ng íîng
- TíÖng ®µn
+) Nghe tíÖng ®µn cña Th¹ch
Sanh mµ c«ng chóa nãí ®îc
+) ®¸nh íuí ®îc 1ƒ níc ch hÇu
* TíÖng ®µn Th¹c Sanh
+) Lµm c«ng chóa kháí c¶m
45
? Chí tíÖt níªu c·m thÇn ®·í
qu©n 1ƒ níc ch hÇu cã ý
nghÜa g×
? MN con LY Th«ng ®· cã hµnh
®éng g× ®èí víí Th¹ch Sanh
? Em cã nhËn xÐt g× vO
nh÷ng hµnh ®éng cña mN con
LY Th«ng
? Cuèí cïng mN con LY Th«ng
chÞu h×nh ph¹t g×
? Em híOu ®îc tYnh c¸ch g×
cña Th¹ch Sanh. TruyÖn ca ngîí

+) Lµm qu©n 1ƒ níc ch hÇu
thua

V¹ch mÆt ®îc mN con LY
Th«ng. tíÖng ®µn tr¶ í¹í sù
c«ng b»ng cho ngêí cã c«ng
v¹ch mÆt. KÎ cã téí T§ bíOu tîng
cho c¸í tíÖn cho sù yªu chuéng
hµo b×nh
- Kh‰ng ®Þnh Th¹ch Sanh íµ
ngêí tµí gíáí phí thêng, níªu
c·m tîng trng cho tính thÇn
nh©n ®¹o yªu chuéng hoµ
b×nh cña nh©n d©n VíÖt Nam
b) Nh©n vËt mN con LY Th«ng
- KÖt nghÜa anh em. Nã vO ë
cïng th× íîí bíÖt bao nhíªu

íîí dông Th¹ch Sanh
- Lõa Th¹ch Sanh canh míÖu
®O tr»n tính ¯n thÞt
- Lõa Th¹ch Sanh cíp c«ng gíÖt
tr»n tính
- LEp cöa hang khí nê Th¹ch
Sanh cøu c«ng chóa

hµnh ®éng gí· man, tr½ng
trîn

BíÖn thµnh bé hung mét
con vËt d· bEn
III/ Tæng kÖt:
* Ghí nhí SGK
N! cMng cO: GV kh½c s©u kíÖn thøc bµí gí¶ng
P! Q%ng dRn : Häc kÜ so¹n em bÐ th«ng mính
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
4•
...................................
.......................
4‚
TiÕt .5: Ch_+ $`i dang t6
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t: :i2& QV
- NhËn ra ®îc c¸c íçí gÆp tõ vµ íÉn íén nh÷ng tõ gÇn vÇn
- Cã ý thøc tr¸nh m½c íçí khí dïng tõ
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: So¹n bµí
Trß: Xem tríc c¸c ®o¹n v¯n SGK
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
C/ ',i *%i:
HS ®äc ®o¹n v¯n
? G¹ch ch©n díí c¸c tõ ng÷
gíèng nhau trong c©u díí ®©y
? VíÖc íÆp nµy cã t¸c dông g×
? NhËn xÐt g× vO víÖc íÆp ë
v¯n b¶n b
? Em h·y ch÷a í¹í c©u m½c íçí
? Gí¸o víªn híng dÉn häc sính
rót ra kÖt íuËn
Cho häc sính íÇn íît ®äc c¸c vY

? ChØ ra nh÷ng tõ dïng kh«ng
®óng
? Nguyªn nh©n m½c íçí íµ g×
I/ LÆp tõ:
a) Tre: ‚ íÇn
gí÷: 4 íÇn
anh hïng: 2 íÇ
* NhEn m¹nh ý. T¹p nhÞp ®íOu
hµí hoµ nh mét bµí th· cho
v¯n xu«í
b) TruyÖn d©n gían: 2 íÇn
- §©y íµ 1 íçí dïng tõ trïng íÆp,
g©y c¶m gí¸c nÆng tõ nhµm
ch¸n
Em thYch ®äc truyÖn d©n
gían v× truyÖn cã nhíOu chí
tíÖt k× ¶o
KL: Khí nãí ®Æc bíÖt íµ khí
víÖt ph¶í hÖt søc tr¸nh íÆp tõ
1 c¸ch v« ý thøc. Khí íêí nãí trë
nªn nÆng rO dµí dßng
II/ Tham quan: LÉn íén c¸c tõ
gÇn ©m:
a) Tham quan: ThEy tËn m½t
®O më réng híOu bíÖt , häc
tËp kính nghíÖm

? Nguyªn nh©n m½c íçí íµ g×
Gí¸o víªn híng dÉn häc ính rót
ra kÖt íuËn
Gäí 3 häc sính íªn b¶ng íµm bµí
Gäí 3 häc sính íªn b¶ng
Th¯m quan: Kh«ng cã trong tõ
®íOn

Nhí kh«ng chYnh x¸c
b) NhEp nh¸y: Më ra nh½m í¹í
ííªn tíÖp, cã ¸nh s¸ng khí toÐ
ra, khí t½t ííªn tôc
- MEp m¸y: Cö ®éng khÏ vµ ííªn
tíÖp
Nhí kh«ng chYnh x¸c
KL: ChØ dïng nh÷ng tõ nµo mµ
m×nh nhí chYnh x¸c h×nh thøc
ng÷ ©m
III/ LuyÖn tËp:
BT 1:
Sau khí bæ tõ íÆp c©u sÏ nh
sau:
a) Lan íµ mét ííp trëng g·ng
mÉu nªn c¶ ííp ®Ou rEt quý
mÖn
b) Sau khí nghe c« gí¸o kO aí
c„ng tYch nh÷ng nh©n vËt
trong c©u chuyÖn Ey v× hä
®Ou íµ nh÷ng ngêí cã phEm
chEt ®¹o ®øc tèt ®Np
c)
BT 2:
a) Thay = sính ®éng
b) Š = bµng quan
c) Thay = hñ tôc
N! cMng cO: GV kh½c s©u kíÖn thøc bµí gí¶ng
P! Q%ng dRn : Häc kÜ bµí íµm BT SGK
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
4€
...................................
.......................
50
TiÕt .9: Tr= b,i7iÕt IO 1
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Oua gíê tr¶ bµí nh»m ®¸nh gí¸ bµí tËp íµm v¯n theo yªu cÇu cña
bµí tù sù: h©n vËt, sù víÖc, c¸ch kO, môc ®Ych, chñ ®O, söa íçí
chYnh t¶ ng÷ ph¸p, yªu cÇu kO b»ng íêí v¯n cña em
- HS thEy nh÷ng u nhîc ®íOm trong bµí víÖt cña m×nh
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: ChEm bµí
Trß: Xem í¹í íY thuyÖt
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
C/ ',i *%i:
Gí¸o víªn chÐp ®O íªn b¶ng
gí¸o víªn gäí häc sính ®äc ®O
NhËn bíÖt thO ío¹í
Gí¸o víªn nhËn xÐt u tó
Gí¸o víªn nªu ra 1 sè nhîc
®íOm ®O häc sính kh½c phôc
§O bµí: KO í¹í truyÖn Th¸nh
Gíãng b»ng íêí v¯n cña m×nh
Tù sù
I/ NhËn xÐt bµí íµm cña HS
- Nh×n chung c¸c em ®í ®óng
thO ío¹í
- Mét sè bµí ®¶m b¶o tèt yªu
cÇu cña bµí tù sù
- C¸c nh©n vËt vµ sù víÖc ®a
ra ®Ou ®í theo tr×nh tù
- Mét sè bµí tr×nh bµy s¹ch
®Np, í«gYch
* Nhîc ®íOm:
+) 1 sè bµí nhí s©u thêí ®íOm
+) 1 sè íbµí ch÷ víÖt xEu, díOn
®¹t íñng cñng
II/ Cho HS íËp dµn ý
III/ Cho HS nghe mét sè bµí kh¸
IV/ íEy ®íOm vµo sè
N! cMng cO: Kh½c s©u kíÖn thøc v¯n tù ù
P! Q%ng dRn : Häc kÜ bµí
51
I0/ 12t 3inh nghi4*:
TiÕt .?D.A: b* bc thdng *inh
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t: Hs híOu
- truyÖn ®O cao trY t«ng míh cña ngêí íao ®éng, híOu ý nghÜa
cña truyÖn vµ ®Æc ®íOm cña nhan vËt em bÐ th«ng mính trong
truyÖn
- KO í¹í ®îc truyÖn
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: So¹n bµí
Trß: §äc v¯n b¶n
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
? Nªu ý nghÜa cña truyÖn Th¹ch Sanh
C/ ',i *%i:
Gí¸o víªn gííí thíÖu bµí, häc sính më SGK
Gí¸o víªn híng dÉn häc sính
c¸ch ®äc gíäng hµo høng sÖt
nçí
? Nªu hoµn c¶nh thö th¸ch
? Víªn quan sè cha cËu bÐ nh
thÖ nµo
? NhËn xÐt vO c©u ®è nµy
? Cha cËu bÐ cã ph¶n øng g×
? CËu bÐ nh thÖ nµo, c©u háí
Ey béc íé ®íOu g× cËu bÐ
? Víªn quan cã th¸u ®é ra sao,
tríc c©u nãí cña cËu bÐ. T¹í
sao í¹í söng sèt
I/ T×m híOu chung:
II/ Ph©n tYch
1. LÇn thí tµí thø nhEt
- Haí cha con cµy ruéng
- Tr©u í·o ngµy cµy mEy ®êng
rEt ®ét ngét o¸í ¯m
- §øng ngÉm ra cha bíÖt tr¶ íêí
thÖ nµo?
- Trë í¹í: Ngùa «ng ngµy sù
th«ng míh tuyÖt vêí
- h¸ hèc mám söng sèt
v× qu¸ bEt ngê, em bÐ ®· dïng
ph·ng ph¸p g¸¹y «ng éng íng
«ng vµ em bÐ ®· th½ng
2. LÇn thö th¸ch thø 2:
52
? LÇn thö th¸ch thø 2 do aí ra
c©u ®èí
? TYnh chEt ch¶ íÉn thö th¸ch
nµy
? LÖnh vua ntn
? Em cã nhËn xÐt g× vO íÖnh
nµy
? LÖnh Ey ®· ®Æt d©n íµng
vµo t×nh thÖ nµo
? Em bÐ ®· nãí víí cha ntn
? Em cã nhËn xÐt g×vO th¸í
®é cña em bÐ
? Em bÐ ®· íµm c¸ch nµo ®O
®èí díÖn víí nhµ vua
? Vua tr¶ íêí ra sao
? Nh©n c· héí Ey em bÐ ®·
v¹ch ra sù phí íY cña vua b»ng
c©u nµo
? NhËn xÐt c¸ch xö trY cña em

? Sau thö th¸ch nµy em bÐ cßn
thO híÖn b¶n íÜnh g×
? vua ®· ra ®íOu g× ®O thö
tµí cËu bÐ
? Môc ®Ych cña vua ë ®©y íµ

? Em bÐ ®· xö sù ntn
- Do qu©n v·ng quyOn íùc ra
c©u ®è

rEt nghíªm träng nªu kh«ng
thùc híÖn ®îc th× c¶ íµng ph¶í
chÞu téí
®a 3 tr©u ®ùc b½t ®Î € nghÐ
con

Tr¸í víí quy íuËt tù nhíªn,
t×nh thÖ gay cEn, ®em 2
tr©u ra íµm thÞt vua ban íéc
cho íµng

REt b×nh tÜnh thO híÖn íµ
mét ngêí th«ng mính, n½m
v÷ng quy íuËt
- Khãc mµ tha r»ng: ThEy cã
em bÐ mµ cha kh«ng ®í
- Cha íµ gíèng ®ùc kh«ng ®í
- Vua ®a tr©u ®ùc cho íµng
mµ b½t ®Î nghÐ ...

Dïng phÐp gËy «ng ®¹p íng
«ng

d„ng c¶m cã b¶n íÜnh, tù
tín
3. Cuéc thö tµí íÇn 3
- 1 con chím sÎ dän thµn 3 cç
thøc ¯n

Kh«ng thø tµí mµ thö trY
th«ng mính
- §a 1 chíÖc kím nhá xYu dYu
thanh chíÖc ®aí
Vua phôc vµ ban thëng cho em
bÐ rEt hËu
53
? KÖt qu¶ ra sao
? Cuéc thö tµí íÇn nµy cã g×
kh¸c víí 3 íÇn kh¸c
? Cuéc ®ã díOn ra ntn
? Môc ®Ych cña c©u ®è nµy
? So víí íÇn tríc íÇn thö th¸ch
nµy nh thÖ nµo
? Tríc c©u háí Ey vua, quan cã
ph¶n øng g×
? NhËn xÐt t×nh huèng
? Em bÐ nhËn x©u sîí chØ
b»ng c¸ch nµo
? NhËn xÐt vO c¸ch íµm cña
em bÐ
? TrY tr«ng mính cña em bÐ
íÇn nµy co tµí dông g×
? Víí sù th«ng mính Ey em bÐ
®· ®îc ®On ®¸p nh thÖ nµo
? TruyÖn ca ngîí aí
? ThO híÖn nguyÖn väng g×
cña nd ta
4. Cuéc thö tµí íÇn 4:
- LÇn tríc íµ ®èí néí íµ thö tµí
®Çu trY víí nhau
LÇn nµy íµ quan hÖ ngo¹í gíao
- §a vá èc, sîí chØ b½t íuán qua
mám èc

muèn chíÖm ®Et níc ta cã
quy m« íín h·n ë tÇm cì quèc
tÖ vµ cã t/c nghíªm träng h·n

Nh×n nhau, vç ®Çu, suy
nghÜ

T×nh huèng gay cEn, bÖ
t½c
- B«í mì ®Çu vá èc, buéc chØ
vµo m×nh kíÖn

Th«ng mính dO dµng nh
mét tre chë

cøu nguy cho ®Et níc, ,,,,,,
®îc thO díÖn cña vua, uy danh
cña tríOu ®×nh, danh dù cña
d©n téc
- §îc phong tr¹ng nguyªn 1 häc
vÞ cao nhEt xøng ®¸ng víí trY
tuÖ cña em
X©y dùng th th bªn hoµng
cung cho em bÐ ë
III/ tæng kÖt:
* Ghí nhí: SGK
N! cMng cO: HS kO í¹í chuyÖn
P! Q%ng dRn : Häc bµí so¹n c©y bót thÇn
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
54
...................................
.......................
55
TiÕt .C: Ch_+ $`i dang t6
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t: HS
- NhËn ra ®îc íçí th«ng thêng vO nghÜa cña tõ.
- Cã ý thøc dïng tõ ®óng nghÜa
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: So¹n bµí
Trß: Xem tríc bµí
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
Lµm bµí tËp SGK
C! ',i *%i
HS ®äc tõng c©u SGK
Ph¸t híÖn íçí saí
Thay b»ng tõ kh¸c cho thYch
hîp
? Em h·y nªu nguyªn nh©n
m½c íçí trªn.
? Lµm thÖ nµo ®O kh½c phôc
®îc íçí dïng tõ ®ã.
HS ®äc yªu cÇu HS íµm bµí gäí
I/ Dïng tõ kh«ng ®óng nghÜa
a. ‡Öu ®íOm: §íOm quan träng
b. §O b¹t: cö gí÷ chøc vô cao
h·n • thêng do cEp cã thEm
quyOn cao quyÖt ®Þnh mµ
kh«ng ph¶í do bÇu cö)
c. Chøng thùc: X¸c nhËn íµ
®óng sù thùc
Thay b»ng
Nhîc ®íOm: §íOm cßn yÖu
kÐm bÇu • b»ng c¸ch bá
phíÖu...)
Chøng kíÖn: tËn m½t tr«ng
thEy
- Nguyªn nh©n
+ Kh«ng bíÖt nghÜa
+ HíOu saí nghÜa
+ HíOu nghÜa kh«ng ®Çy ®ñ
- Kh½c phôc
+ Khí kh«ng híOu hoÆc cha
híOu râ nghÜa th× cha dïng
+ Khí cha híOu nghÜa cÇn tra
5•
2 HS íªn b¶ng.
Chän tõ ®íOn vµo chç trèng
tõ ®íOn
II/ LuyÖn tËp
BT 1: C©u kÖt hîp ®óng
- B¶n truyOn ng«n
- T·ng íaí x¸n í¹n
- B«n ba h¶í ngo¹í
BT2
a. Khính khØnh
b. KhEn tr·ng
c. B¯n kho¯n
N! cMng cO: GV hÖ thèng kíÖn thøc bµí gí¶ng.
P! Q%ng dRn : Lµm bµí tËp cßn í¹í
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
5‚
TiÕt .E: (i)* tr+ 7<n
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Nh»m ®¸nh gí¸ kíÖn thøc cña HS vO m«n ng÷ v¯n tõ ®ã cã ph-
·ng ph¸p d¹y phï hîp víí tõng ®èí tîng.
- Gí¸o dôc ý thøc tù gí¸c íµm bµí
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Ra ®O - bíOu ®íOm
Trß: ¤n tËp - gíEy
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
C! ',i *%i
GV gíao ®O cho HS
BíOu ®íOm
I/ Tr½c nghíÖm : • 5 ®) Mçí c©u tr¶ íêí ®óg cho 1 ®íOm
C©u 1: §Þnh nghÜa SGK
C©u 2: …
B
C
C©u 3: ®Þnh nghÜa SGK
C©u 4: ý D
C©u 5: ý D
II/ Tù íuËn : •5 ®)
- ˆíc mong cña con ngêí VíÖt Cæ, muèn chª ,,,,,,,,,,,,thíªn taí
- Gí¶í thYch híÖn tîng í„ íôt hµng n¯m
N! cMng cO: GV thu bµí nhËn xÐt gíê íµm bµí.
P! Q%ng dRn :
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
TiÕt .S: \u/4n n@i 3) chu/4n

I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- T¹o c©u háí cho HS: LuyÖn nãí íµm quen víí ph¸t bíOu míÖng
BíÖt íËp dµn bµí kO chuyÖn vµ kO míÖng mét c¸ch ch©n thËt.
- Gí¸o dôc ý thøc tù gí¸c häc bµí
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghíªn cøu so¹n bµí
Trß: íµm bµí tËp
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
C! ',i *%i
HS íùa chän 1 trong 4 ®O vµ
íËp dµn bµí
Cho HS tham kh¶o 2 dµn bµí
SGK.
Chía tæ cho HS íÇn íît ph¸t
bíOu víí nhau.
GV gäí mét sè HS íªn ph¸t bíOu
tríc ííp.
GV NX cho ®íOm.
GV gäí HS tr×nh bµy nhíOu íît.
GV uèn n½n vµ söa chöa gíóp
HS nãí chuEn.
Gäí 2 HS ®äc 2 bµí gííí thíÖu
m©„í.
Gäí HS ®äc bµí.
Trß ch·í tËp nãí
I/ ChuEn bÞ
1. LËp dµn bµí
2. Dµn bµí tham kh¶o
II/ LuyÖn nãí trªn ííp
‡ªu cÇu nãí to, râ
- Tù tín b×nh tÜnh, ®oµng
hoµng
III. Bµí nãí tham kh¶o
N! CMng cO :
GV kh½c s©u kíÖn thøc bµí gí¶ng.
P! Q%ng dRn :
Häc kü bµí, chuEn víÖt bµí víÖt sè 2.
I0/ 12t 3inh nghi4*:
5€
.................................
.............................
TiÕt 5UD51: CW/ b2t thÇn
e Tru/4n c" tYch Trung fuOc g
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
+ Gíóp HS híOu ®îc :
- Muèn thµnh tµí M· L·ng ph¶í say mª cÇn cï, chÞu khã häc vÏ.
- Nh÷ng kÎ tham íam ®éc ¸c ®Þnh chíÖm bót thÇn ®Ou bÞ trõng
trÞ.
- Gí¸o dôc tính thÇn say mª kíªn tr× häc tËp.
- RIn íuyÖn kü n¯ng kO chuyÖn.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghíªn cøu so¹n bµí.
Trß: So¹n bµí.
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
? TruyÖn : " Em bÐ th«ng mính" cã ý nghÜa g×.
C! ',i *%i
GV híng dÉn HS c¸ch ®äng
GV ®äc mÉu, gäí HS ®äc.
? KO tãm t½t truyÖn.
? Nh©n vËt chYnh cña chuyÖn
íµ aí.
I. §äc vµ t×m híOu cung.
Tãm t½t : M· L·ng say mª tù
häc vÏ, ao íc cã c©y bót vÏ.
Trong gíEc m· em ®îc thÇn
tÆng cho c©y bót.
M· L·ng vÏ cho mäí ngêí. M· L-
·ng kh«ng vÏ cho bän ®Þa
chñ, trõng trÞ h½n vµ trèn ®í.
M· L·ng s· ý ®O íé bót thÇn.
M· L·ng kh«ng vÏ cho thí m·
theo ý h½n.
Em vÏ bíOn trõng trÞ vua.
II. Ph©n tYch :
•0
? T×m nh÷ng chí tíÖt gííí thíÖu
vO cuéc sèng cña M· L·ng.
? Em cã suy ngÜ g× vO cuéc
sèng cña M· L·ng.
? M· L·ng cã së thYch g×.
? Em ®· thO híÖn sù ham
thYch cña m×nh ntn.
? Tµí n¯ng héí ho¹ cña M· L·ng
®îc thO híÖn qua chí tíÖt nµo?
? M· L·ng cã ®îc c©y bót vÏ
trong hoµn c¶nh nµo ?
? T¹í sao cô gíµ kh«ng ban cho
M· L·ng c©y bót vÏ ngay tõ
®Çu.
? Khí cã bót thÇn em vÏ g× cho
nh÷ng ngêí xung quanh em.
? Em cã NX g× vO c¸ch sö
dông ®ã.
? V× sao ML íµm thÖ.
- Víí b¶n th©n ML vÏ g× cho
m×nh.
? Sau khí tr«n ®í xa ML íµm
g×?
? Khí c©u chuyÖn bót thÇn íät
®Ön taí tªn ®Þa chñ h½n ®·
íµm g×?
? M· L·ng cã vÏ theo ý h½n
1. M· L·ng - c©y bót thÇn vµ
nh÷ng ngêí í·ng thíÖn.
- Cha mN mEt sím, em c½t cá,
chÆt cñí ®O kíÖm sèng.
-> Sèng nghIo khæ, vEt v¶,
thYch häc vÏ
-> Say mª, kíªn tr×, vÏ ë mäí
n·í mäí íóc, vÏ kh«ng cÇn bót.
- Em vÏ chím, vÏ c¸
- Trong gíEc m· sau mét ngµy
íao ®éng vµ häc vÏ.
-> §O thö th¸ch sù kíªn tr× cña
ML.
Tµí n¯ng íµ do sù kíªn tr× rIn
íuyÖn chø kh«ng ph¶í muèn íµ
cã c©y bót íµ phÇn thëng cho
nh÷ng cè g½ng cña ML.
- VÏ c©y, vÏ nhµ, ....
- ML kh«ng ®em ®Ön cho míäí
ngêí thøc ¯n s‹n mµ vÏ ph·ng
tíÖn ®O íµm ra cña c¶í.
-> Kh«ng muèn bíÖn hä thµnh
nh÷ng kÎ íêí bíÖng.
- ML: chØ vÏ nh÷ng thø cÇn
thíÖt trong nh÷ng hoµn c¶nh
cÇn thíÖt.
- VÏ tranh ®em b¸n kíÖm sèng.
2. ML vµ nh÷ng kÎ tam íam
®éc ¸c.
a. M· L·ng víí tªn ®Þa chñ.
- B½t ML vÏ theo ý h½n.
•1
kh«ng? V× sao?
? Oua ®©y em bíÖt thªm ®øc
tYnh g× cña M· L·ng
? Tríc th¸í ®é cøng cáí cña M·
L·ng ten ®Þa chñ ®· íµm g×
? M· L·ng íµm c¸ch nµo ®O
®èí phã
? Chí tíÖt nµo íµm em thYch thí
nhEt trong ®o¹n truyÖn nµy
? V× sao vua ph¸t híÖn ra M· L-
·ng vµ c©y bót thÇn
M· L·ng cã vÏ cho tªn vua
kh«ng ? VÏ nh thÖ nµo
? T¹í sao M· L·ng íµm vËy
? Cuèí cïng vua ®· ®èí xö víí
M· L·ng nh thÖ nµo
? Th¸í ®é cña M· L·ng ra sao ?
M· L·ng ®· vÏ nh÷ng g×
? Em cã nhËn xÐt g× vO c¸í sù
kíÖn trong ®o¹n nµy
? C©y bót thÇn kh¸c víí c¸í vËt
kh¸c cã phÐp í¹ ë ®íOm nµo
HS ®äc phÇn ghí nhí SGK
- Kh«ng vÏ bEt cø thø g× mÆc
cho chung hÖt íêí dô dç, do¹
n¹t. V× em bíÖt bông d¹ tham
íam cña bän nhµ gíµu.
- TYnh c¸ch cøng cáí, kíªn cêng
- Nhèt em vµo chuáng ngùa
kh«ng cho ¯n uèng g×
Saí ®Çy tí gíÖt M· L·ng cíp bót
thÇn
Vît têng b»ng c¸í thang ,,,,, vÏ
VÏ cung vµ m„í tªn ®O gíÖt
chÖt tªn ®Þa chñ
- M· L·ng ®· trõng trÞ thYch
®¸ng tªn ®Þa chñ
- §Þa chñ trIo thang ng· ííOn bÞ
ngùa M· L·ng tung vo,,,,,, vøt
nh bay
b) M· L·ng víí tªn vua
Cã vÎ nhng vÏ tr¸í íÖnh h½n ,,
cãc ghe, con gµ trôí í«ng bEn
thØu
- Em c¯m ghÐt tªn vua ®ç
danh M· L·ng
vÏ ®áng ý, vÏ theo íÖnh h½n, vÏ
thuyOn, bíOn vµ gíã b·o ®O
chYnh con thuyOn, bíOn c¶ mµ
tªn vua mµ tªn vua b½t, ®·
ch«n vïí ®êí h½n
®Ön dËp bEt ngê
- M· L·ng vÏ mäí híÖu nghíÖm
- M· L·ng chØ vÏ gíóp ngêí í-
•2
·ng thíÖn, kh«ng phôc vô kÎ
kh¸c
III/ Tæng kÖt:
* Ghí nhí SGK:
N! CMng cO :
GV cho HS tãm t½t truyÖn.
P! Q%ng dRn :
Häc kü bµí so¹n «ng í·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
•3
TiÕt 5.: ngdi 3) 7, $]i 3) trong 7<n tH IH
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Gíóp HS ®îc ®Æc ®íOm vµ ý nghÜa cña ng«í kO trong v¯n tù sù
•ng«í thø nhEt vµ ng«í trhø ba)
- BíÖt íùa chän vµ th©y ®æí ng«í kO cho thYch hîp trong v¯n b¶n
tù sù
- S· bé ph©n bíÖt ®îc tYnh c¸ch kh¸c nhau cña ng«í thø nhEt vµ
ng«í thø 3
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: So¹n bµí.
Trß: §äc c¸c ®o¹n v¯n SGK.
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
C! ',i *%i:
Gäíu HS ®äc ®o¹n 1.
? §o¹n nµy ®îc kO theo ng«í
nµo? Dùa vµo dEu híÖu nµo
®O nhËn ra ®íOu ®ã.
HS ®äc ®o¹n 2.
? §o¹n nµy ®îc kO theo ng«í
nµo.
? Ngêí xng t«í ë ®©y íµ nh©n
vËt hay t¸c gí¶.
? Trong 2 ng«í kO trªn ng«í kO
nµo cã thO kO tù do cßn ng«í
kO nµo chØ ®îc kO nh÷ng g×
mµ m×nh bíÖt.
? Cã tŒO ®æí ng«í kO thø 3
• ®o¹n 1 ) thµnh ng«í kO tø
I. Ng«í kO vµ vaí rß cña ng«í
kO trong v¯n tù sù.
- KO theo ng«í thø 3 : DEu híÖu
ngêí kO gíEy m×nh kh«ng íÖt
aí kO nhng ngêí kO cã mÆt
kh¯ng nèí.
- KO heo g«í 1 : Ngêí kO xng
t«í.
- Lµ nh©n vËt dÖ mIn.
- Ng«í thø ba cho phÐpd ngêí
kO ®îc tù do h·n.
- ng«í kO thø nhE chØ ®îc kO
nh÷ng g× mµ m×nh bíÖt.
- Khã v× rEt khã t×m mét ng«í
cã thO cã mÆt ë mäí n·í nh
•4
nhEt xng t«í ®îc kh«ng.
GV tãm t½t cho HS ®äc ghí
nhí.
GV cho HS íµm
vËy.
+ Ghí nhí : SGK
II. LuyÖn tËp :
BT1 : Thay t«í b»ng DÖ MIn ta
cã ®o¹n v¯n kO theo ng«í thø
ba cã s½c th¸í kh¸ch quan.
BT2 : Thay t«í vµo c¸c tõ thanh
chµng, ng«í kO t«í t« ®Ëm
thªm s½c th¸í t×nh c¶m cña
®o¹n v¯n.
N! CMng cO :
HS ®äc ghí nhí SGK.
P! Q%ng dRn :
Häc kübµí, íµm bµí tËp cßn í¹í.
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
•5
TiÕt 55: N+nh t6
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Nªu c· së vO kíÖn thøc danh tõ ®· häc ë bËc TíOu häc gíóp HS
n½m ®îc.
- §Æc ®íOm cña danh tõ.
- C¸c nhãm dah tõ chØ ®·n vÞ vµ chØ sù vËt.
II/ ChuÈn bÞ:
ThÇy: Nghíªn cøu so¹n bµí.
Trß: Xem tríc c¸í míí SGK.
III/ Néi dung:
! "n ®Þnh t" ch#c $%&:
'! (i)* tr+ b,i c-:
? Nh½c í¹í mé sè tõ ío¹í ®· häc ë cEp 1.
C! ',i *%i:
GV gííí thíÖu bµí. HS më SGK.
HS ®äc VD SGK.
? T×m danh tõ trong c©u.
? H·y nh½c í¹í nh÷ng híOu bíÖt
cña m×nh vO danh tõ.
X¸c ®Þnh danh tõu trong côm
danh tõ trªn.
? Tõ Ba íµ tõ ío¹í nµo?
? T×m thªm c¸c DT kh¸c trong
c©u trªn
? Em híOu DT bíOu thÞ nh÷ng
g×?
? D.tõ cã kh¶ n¯ng kÖt hîp víí
tõ nµo?
? §Æt c©u víí danh tõ em ®¹t
®îc
I. §Æc ®íOm cña danh tõ.
a. Danh tõ :
Ba con tr©u Ey.
Danh tõ : Tr©u, con tr©u.
Ba íµ tõ chØ sè íîng ®øng tríc
danh tõ.
Vua, íµng, thóng, g¹o nÖp.
-> Lµ nh÷ng tõ chØ ngêí, vËt,
híÖn tîng, kh¸í níÖm.
b. Kh¶ n¯ng kÖt hîp :
- Tõ chØ sè íîng ®øng tríc.
- C¸c tõ : nµy, nä, kía ®øng
sau.
c. Chøc vô cña danh tõ trong
c©u :
- Danh tõ íµ chñ ng÷ :
§µ L¹t ®Np tuyÖt vêí.
DT
- Danh tõ íµ tõ íµm vÞ ng÷.
••
? NghÜa cña c¸c danh tõ ín
®Ëm díí ®©y cã g× kh¸c c¸c
danh tõ ®øng sau.
T¹í sau cã thO nãí ba thóng g¹o
®Çy nhng kh«ng thO nãí nhµ
cã • t¹ thãc rEt nÆng.
Bè t«í íµ bé ®éí
CN VN•DT)
II. Danh tõ chØ ®·n vÞ vµ
danh tõ chØ sù vËt.
- Ba con tr©u.
- Mét víªn quan.
- Ba thóng g¹o.
-> Khí sù vËt ®· ®îc tYnh ®ªm
®o íêng b»ng ®·n vÞ quy uííc
chYnh x¸c th× nã kh«ng thO
®îc míªu t¶ vO íîng
N! CMng cO :
P! Q%ng dRn :
I0/ 12t 3inh nghi4*:
.................................
...................................
...................................
.......................
TuÇn S
Ngµy so¹n : Ngµy d¹y:
TíÖt 33 : N+nh t6
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t!
Trªn c· së kíÖn thøc vO danh tõ ®· häc bËc tíOu häc, gíóp häc sính
n½m ®îc:
+ §Æc ®íOm cña danh tõ.
+ C¸c nhãm danh tõ chØ ®·n vÞ vµ danh tõ chØ sù vËt
II/ ChuÈn bÞ :
+ GV: nghíªn cøu so¹n bµí, b¶ng phô
+ Häc sính : Häc bµí, íµm bµí ®Çy ®ñ.
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&:
1/ æn ®Þnh tæ chøc : • ®/c
./ KíOm tra bµí c„.
? Danh tõ íµ g×? vY dô mính ho¹?
•‚
5/ Bµí míí
? Häc sính nh½c í¹í nh÷ng híOu
bíÖt cña m×nh vO danh tõ ë
bËc tíOu häc
? H·y x¸c ®Þnh danh tõ trong
côm danh tõ " Ba con tr©u Ey"
- Con tr©u
? Xung quanh danh tõ " con
tr©u" trong côm danh tõ íµ
nh÷ng ®éng tõ nµo
? " Ba" thuéc tõ ío¹í nµo
? "Ey": thuéc ío¹í tõ nµo
- ChØ tõ : •nµy, kía, Ey...)
? Ngoµí danh tõ " con tr©u"
trong ®o¹n v¯n trªn cßn cã c¸c
danh tõ nµo kh¸c
- Vua, íµng, thóng, g¹o, nÖp.
? Nh×n vµo c¸c danh tõ ®· t×m
®îc ë c©u trªn em cho bíÖt
danh tõ bíOu thÞ nh÷ng g×?
®Æt c©u víí c¸c danh tõ ®·
t×m ®îc.
- Ngêí, vËt, kh¸í níÖm.
? danh tõ íµ g×.
? Nh×n í¹í vY dô trªn, em cho
bíÖt danh tõ kÖt hîp ®îc víí tõ
ío¹í nµo.
? Cho vY dô mính ho¹.
- 3 con mIo, 4 con íîn nµy
- 2 häc sính Ey
- Danh tõ cã thO kÖt hîp ®îc víí
: tEt c¶, nh÷ng, c¸c ë phYa tríc,
nµy, kía, Ey • ë phYa sau)
? Nh×n vµo vY dô em cho bíÖt
danh tõ gí÷ chøc vô g× trong
c©u.
? cho vµí vY dô
I/ §Æc ®íOm cña danh tõ
1. VY dô
- Vua saí ban cho íµng Ey 3 thóng
g¹o nÖp víí 3 con tr©u ®ùc, ra
íÖnh ph¶í nu«í íµm sao cho 3 con
tr©u Ey...
" Ba chØ sè íîng ®øng tríc
" Ey" chØ tõ ®øng sau
.! §Æc ®íOm cña danh tõ
* Danh tõ : Lµ nh÷ng tõ chØ ng-
êí, vËt, híÖn tîng, kh¸í níÖm.
* Kh¶ n¯ng kÖt hîp cña danh tõ .
- Ba con tr©u Ey
ST DT CT
+ Tõ chØ sè íîng ®øng tríc •
ba, bèn, n¯m, s¸u...)
+ C¸c chØ tõ : Nµy, Ey, ®ã,
kía vµ mét sè tõ ng÷ kh¸c ®øng
sau.
* Chøc vô trong c©u
0d1: - Lan nh¶y d©y
CN VN
- Con MIo n»m ngoµí s©n.
CN VN
•ƒ
? Danh tõ cã thO íµm vÞ ng÷
trong c©u ®îc kh«ng? cÇn cã
®íOu kíÖn g×?
? LEy mét vµí vY dô mính ho¹.
? Trong c¸c danh tõ : íµng, g¹o,
nÖp, thóng, ba... danh tõ nµo
dïng ®O tYnh ®Öm, danh tõ
nµo chØ sù vËt.
? LEy 1 vµí vY dô?
1 kg muèí
2 tEn thãc
3 chíÖc kh¯n
? Khí thay mét tõ chØ ®·n vÞ
quy íc b»ng 1 tõ kh¸c, th×
®·n vÞ tYnh ®Öm, ®o íêng cã
thay ®æí kh«ng.
? Khí thay mét tõ chØ ®·n vÞ
tù nhíªn th× ®·n vÞ tYnh
®Öm, ®o íêng cã thay ®æí
hay kh«ng• kh«ng thay ®æí)
? H·y chØ ra trong vY dô tõ chØ
®·n vÞ quy íc chYnh x¸c.
? Theo em khí vËt ®îc tYnh
®Öm, ®o íêng b»ng ®·n vÞ
quy íc chYnh x¸c th× cã thO
míªu t¶ vO íîng kh«ng.
VY dô : 1 t¹ g¹o rEt nÆng
? T×m trong vY dô tõ chØ ®·n
vÞ quy íc chõng.
? Khí vËt ®îc tYnh ®Öm, ®o í-
êng mét c¸ch íc chõng th× cã
thO m« t¶, bæ sung vO íîng ®îc
kh«ng
0d . : C« Hoa íµ b¸c sÜ
CN VN
-> cã khí íµm vÞ ng÷, cÇn cã tõ
íµ ®øng tríc.
5! hhWn $o¹i d+nh t6
a) Danh tõ chØ ®·n vÞ
- ba, bèn, n¯m....-> ®O tYnh
®Öm ngêí, vËt..
a1) Danh tõ chØ ®·n vÞ quy íc
- Thóng, c©n, gí¸, t¹....
a2) Danh tõ chØ ®·n vÞ tù nhíªn
Con Öch, víªn quan
DTTN DTTN
Thay : con = chó • con Öch =
chó Öch)
víªn = «ng • víªn quan =
«ng quan)
Vd1: Mét t¹ g¹o
Vd2 : Mét thóng g¹o rEt ®Çy
-> cã thO bæ sung vO íîng : 1
thóng rEt ®Çy.
- con MIo n»m ngoµí s©n
b) danh tõ chØ sù vËt
- Thóng, g¹o nÖp, íµng.
* Ghí nhí.
•€
? Häc sính ®äc phÇn ghí nhí.
II/ \u/4n tX&
Bµí tËp 1 :
1. Danh tõ chØ sù vËt : Nhµ, cöa, bµn, gç, gµ, íîn, dÇu, mì.
2. Chuyªn ®øng tríc danh tõ chØ ngêí : ngµí, víªn, ngêí, em.
- Chuyªn ®øng tríc danh tõ chØ ®á vËt : c¸í, bøc, tEm, quyOn, pho,
tê, chíÖc
3. ChØ ®·n vÞ quy íc chYnh x¸c : TEn, t¹, yÖn, kg, í¹ng...
- ChØ ®·n vÞ quy íc, íc chõng : N½m, më, h„, thóng, gí¸, vèc,
gang, ®o¹n, chÐn, b¸t...
4. ChYnh t¶ : Nghe - víÖt : C©y bót thÇn• tõ ®Çu -> dµy ®Æc c¸c
h×nh vÏ)
5. Cñng cè : - Kh¸í níÖm vO danh tõ
- §Æc ®íOm cña danh tõ
- Ph©n ío¹í.
•. Híng dÉn vO nhµ: Häc bµí, íµm bµí tËp 5 SGK
I0/ 12t 3inh nghi4* :
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt 34 : ing $[o ®¸nh c¸ 7, con c¸ 7,ng
• TruyÖn cæ tYch cña …. Pu - skín)
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
:i2& hZc Iinh :
- HíOu ®îc néí dung, ý nghÜa cña truyÖn cæ tYch : ¤ng í·o ®¸nh c¸
vµ con c¸ vµng .- N½m ®îc bíÖn ph¸p nghÖ thuËt chñ ®¹o vµ mét
sè chí tíÖt nghÖ thuËt tíªu bíOu ®Æc s½c trong truyÖn.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: - Nghíªn cøu so¹n bµí, tranh ¶nh cã ííªn quan ®Ön bµí
gí¶ng.
* Häc sính : §äc bµí, so¹n bµí.
III/ TiÕn trFnh $ªn $%& :
‚0
1/ æn ®Þnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí c„
? Nªu c¸c chí tíÖt chYnh cña truyÖn " C©y bót thÇn"
5/ Bµí míí
¤ng í·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng
íµ mét truyÖn cæ tYch d©n gían
Nga, " MÆt trêí cña thí ca Nga".
VíÖt í¹í = 205 c©u th· tíÖng
Nga ®îc Lª TrY VíOn, V„ §×nh
Líªn ®Þch qua v¯n b¶n tíÖng
Ph¸p. TruyÖn võa gí÷ ®îc nÐt
chEt ph¸c díng dÞ víí nh÷ng bíÖn
ph¸p nghÖ thuËt rEt quen thuéc
cña truyÖn cæ tYch d©n gían,
võa ®íªu íuyÖn tính tÖ trong sù
míªu t¶ vµ tæ chøc truyÖn.
? GV®äc mÉu, nªu yªu cÇu ®äc,
gäí häc sính ®äc vµ nhËn xÐt.
? Nh÷ng chí tíÖt Ey øng víí ®o¹n
v¯n nµo.
§o¹n 1 : Tõ ®Çu -> chEng
cÇn gíµ.
§o¹n 2: TíÖp -> íµm theo ý
muèn cña mô.
§o¹n 3 : Cßn í¹í
? Dùa vµo c¸c chí tíÖt trªn em
h·y kO thËt ng½n gän c©u
truyÖn nµy.
? TruyÖn cã mEy nh©n vËt,
nh©n vËt nµo íµ nh©n vËt
chYnh, v× sao?
?TruyÖn ®îc kO theo ng«í thø
I/ §äc kO
- ‡ªu cÇu ®äc : Vèn íµ truyÖn
th·, ®îc dÞch qua b¶n tíÖng
Ph¸p, b¶n th©n b¶n dÞch cã h-
·ng vÞ th· v× vËy cÇn ®äc
®O thëng thøc c¸í hay cña
b¶n dÞch.
- «ng í·o ®¸nh c¸ b½t ®îc c¸
vµng.
- Mô vî ®ßí tr¶ ·n khí «ng í·o
th¶ c¸ vµng.
- Sù tr¶ gí¸ cña íßng tham v«
®é cña mô vî «ng í·o.
- «ng í·o ®¸nh c¸, kÐo ííí íÇn
thø 3 b½t ®îc con c¸ vµng vµ
th¶ xuèng bíOn, «ng kh«ng
®ßí háí g× c¶.
- Nghe «ng í·o kO í¹í, mô vî íËp
tøc ®ßí tr¶ ·n.
+ §ßí m¸ng míí : bíOn gîn
sãng ªm ¶
+ §ßí ng«í nhµ : BíOn
xanh næí sãng
+ §ßí íµm nhEt phEm phu
‚1
mEy, c¸ch kO vO thêí gían ra
sao.
- Ng«í thø 3, thêí gían "
ngµy xa".
? Em cã nhËn xÐt g× vO íêí v¯n
dÉn d½t gííí thíÖu nh©n vËt :
Gí¶n dÞ , nhN nhµng, ®a ngêí
®äc chó ý t×m híOu néí dung
c©u truyÖn.
? Më ®Çu c©u truyÖn, c¶nh
sèng cña haí vî cháng «ng í·o ®-
îc gííí thíÖu nh thÖ nµo?
- NghIo khã, ®·n gí¶n, t¹m
bî, hä sèng = nghO Ch©n chYnh
: Th¶ ííí kÐo sîí.
? Ngµy í¹í ngµy tr«í qua «ng í·o
vÉn th¶ ííí kíÖm sèng, 1 h«m «ng
b½t gÆp ®íOu g×?
? Khí b½t ®îc c¸ vµng «ng í·o
íµm g×?
- Th¶ vO bíOn.
? VO nhµ «ng ®em truyÖn kO
cho vî nghe, mô vî cã th¸í ®é ra
sao?
? Mô cã ®ßí háí gí? c¸ vµng cã
®¸p øng kh«ng?
? BíOn xanh cã bíÖn ®æí g×
? Khí ®· cã m¸ng íîn, mô vî í¹í
®ßí g×? mô ®èí xö víí cháng nh
thÖ nµo.
? BíOn nh thÖ nµo?
? VÉn cha tho¶ m·n , mô ®ßí
tíÖp thø g×? th¸í ®é cña mô ®èí
víí cháng nh thÖ nµo?
? BíOn cã thay ®æí g×?
nh©n : BíOn næí sãng gí÷ déí.
+ §ßí íµm n÷ hoµng : BíOn
næí sãng mï mÞt.
+ §ßí íµm Long V·ng :
bíOn gí«ng tè .
- Bèn íÇn yªu cÇu c¸ vµng
®Ou ®¸p øng, ®Ön íÇn cuèí
cïng c¸ vµng kh«ng tr¶ ·n vµ
cíp ®í tEt c¶.
II/ T×m híOu truyÖn
1. Mô vî víí íßng tham vµ sù
ph¶n béí.
- Næí gíËn m½ng cháng.
- §á ngèc : 1 c¸í m¸ng íîn : bíOn
gîn sãng ªm ¶.
- Ou¸t to h·n : ®á ngu 1 ng«í
nhµ réng.
- BíOn xanh næí sãng.
- M½ng nh t¸t níc vµo mÆt :
®á ngu ngèc, sao ngèc thÖ,
®ßí íµm nhEt phEm phu nh©n-
> bíOn xanh næí sãng d÷ déí.
- M½ng mét th«í, b½t quÐt
dän chuèng ngùa, gíËn d÷
‚2
? §îc íµm bµ nhEt phEm phu
nh©n mô cßn ®ßí háí g× n÷a?
mô ®èí xö víí cháng cña mô nh
thÖ nµo..
? C¸ vµng cã ®¸p øng sù ®ßí háí
®ã kh«ng? bíOn íóc nµy nh thÖ
nµo?
? Cuèí cïng mô ®ßí g×? th¸í ®é
nh thÖ nµo so víí íÇn tríc.
? VíÖc ®ßí háí cña mô cã thùc tÖ
kh«ng vµ c¸ vµng cã ®¸p øng
n÷a hay kh«ng?
? Em cã nhËn xÐt g× vO møc
®é yªu cÇu cña mô vî qua c¸c0
íÇn ®ßí háí.
- Sù ®ßí háí ngµy 1 t¯ng íªn tõ
vËt nhá -> vËt íín : í©n• 1 Ž 2
®ßí háí vO vËt chEt, íÇn 3 : ®ßí
háí vO cña c¶í vµ danh väng, íÇn
4 ®ßí háí cña c¶í, danh väng
quyOn íùc, íÇn 5 : ®ßí háí 1 ®Þa
vÞ ®Çy quyOn uy nhng kh«ng cã
thËt vµ mét quyOn phÐp v« h¹n.
? NhËn xÐt cña em vO th¸í ®é
cña mô vî ®èí víí chèng qua c¸c
íÇn ®ßí háí.
? Gí¶í thYch vO sù thay ®æí cña
bíOn qua c¸c íµn ®ßí háí cña mô
vî.
- LÇn ®Çu tíªn : BíOn gîn
sãng ªm ¶, ®ßí háí hîp íY. c¸c íÇn
sau bíOn ph¶n øng -> ®ßí háí
qu¸ møc v« íY.
? Nãí vO sù ph¶n øng cña bíOn
c¶ nh»m môc ®Ych g×?.
- BíOn kh«ng nh÷ng íµ thíªn
nhíªn mµ bíOn cßn tham gía vµo
díOn bíÖn cña truyÖn. BíOn dêng
®ßí íµm n÷ Hoµng -> bíOn næí
sãng mï mÞt.
- Næí c·n thÞnh né : ®ßí íµm
Long V·ng ngù trªn mÆt bíOn,
b½t c¸ vµng hÇu h¹ -> mét
c·n gí«ng tè kính khñng kÐo
®Ön, mÆt bíOn næí sãng Çm
Çm.
- Th¸í ®é : Th« íç, d÷ d»n, béí
b¹c, tham íam qu¸ ®é. ¤ng í·o
kh«ng chØ íµ chèng mµ cßn ííµ
©n nh©n. Nhê «ng mµ môc vî
cã tEt c¶† nhng khí ®· tho¶
m·n ®îc ®ßí háí bao nhíªu th×
mô vî c xö víí «ng cµng tÖ b¹c
bEy nhíªu. C¸ch c xö gíèng nh
mét mô chñ cay nghíÖt nhEt víí
mét n« íÖ, chØ ®îc phÐp nghe
íÖnh vµ tu©n íÖnh
-> Ngêí tham íam h¸ch dÞch,
vong ©n íßng tham íín íªn cïng
víí sù v« ·n t¯ng m·í thµnh sù
ph¶n béí.
‚3
nh íµ th¸í ®é, sù ph¶n øng cña
ngêí d©n, cña c¶ ®Et trêí tríc sù
thay ®ßí háí, th¸í ®é cña mô vî.
?Oua truyÖn em híOu nh©n vËt
mô vî íµ nh©n vËt nh thÖ nµo
9/ Cñng cè : HÖ thèng bµí gí¶ng.
?/ Híng dÉn vO nhµ :§äc vµ häc tíÖp bµí.
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt 35 : ing $[o ®¸nh c¸ 7, con c¸ 7,ng •t2)
•TruyÖn cæ tYch cña …. Pu -skín)
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
- Nh tíÖt 1
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: - So¹n bµí
- Tranh ¶nh cã ííªn quan ®Ön bµí häc
* HS : - Häc thuéc t¸c phEm
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
./ KíOm tra bµí c„
? Tãm t½t ng½n gän truyÖn «ng í·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng
5/ Bµí míí
? Khí ®¸nh ®îc c¸ vµng «ng th¶
nã vO bíOn. Em cã nhËn xÐt g×
vO víÖc íµm cña «ng .
- Tèt bông, híOn íµnh.
? Kh«ng chØ th¶ c¸ ra mµ «ng
cßn dµnh cho nã nh÷ng íêí nãí
I/ §äc, kO
II/ T×m híOu truyÖn
1. Mô vî víí íßng tham vµ sù
ph¶n béí.
2. ¤ng í·o ®¸nh c¸ - ngêí híOn
íµnh nhu nhîc.
- §¸nh ®îc c¸ vµng - th¶ vO
bíOn
- Ban cho nã nh÷ng íêí cÇu
chóc tèt ®Np vµ sù v« t ë møc
‚4
nh thÖ nµo? «ng cã ®ßí háí g×
kh«ng?
? Tríc nh÷ng mÖnh íÖnh cña mô
vî, «ng ®· c xö nh thÖ nµo?
- «ng íµm theo sù ®ßí háí
cña mô vî mµ kh«ng ®ßí háí g×
c¶. Dêng nh c·ng vÞ cña mét
ngêí cháng ®èí víí «ng ®· bÞ tíc
bá.
? Tríc nh÷ng íÇn ®ßí háí cña mô
vî «ng íµm g×?
? Trong 5 íÇn ®ßí háí cña mô vî,
cã íÇn nµo «ng can ng¯n vî
kh«ng? v× sao «ng í¹í can ng¯n.
- Khí mô vî ®ßí íµm n÷
hoµng -> «ng nhËn thEy kh«ng
hîp íý v× mô vî cña «ng chØ íµ
mét mô n«ng d©n quIn.
? «ng ®· dïng íêí íÏ ra sao ®O
can ng¯n.
? Lêí can ng¯n cña «ng cã tavs
dông g× kh«ng? kÖt qu¶ ra sao.
- ¯n 1 c¸í t¸t v× ®· d¸m c·í 1
bµ nhEt phEm phu nh©n -> íêí
khuyªn can v« híÖu qu¶..
? Lµ cháng nhng «ng cßn ph¶í
chÞu nh÷ng víÖc íµm khæ nhôc
nµo n÷a?
? Em cã nhËn xÐt g× vO nh©n
vËt «ng í·o trong truyÖn .
? Sù nhu nhîc ®· dÉn ®Ön hËu
qu¶ nh thÖ nµo.
- TíÖp Tay cho c¸í ac, cho
quyOn íùc cña mô vî Ž cø thÐ
mô g©y ra nh÷ng Taí ho¹ cho
«ng í· . ¤ng quªn mEt c¸ vµng íµ
th¸nh thíÖn.
- Phôc tïng v« ®íOu kíÖn.
- ¤ng í·o chØ bíÖt v©ng íêí,
®ßí g× «ng thùc híÖn ngay.
- " Mô nãí g× vËy...sÏ cêí cho"
-
BÞ ®¸nh, bÞ ph¹t quÐt
chußngngùa, do¹ chÐm.
-> híOn íµnh, tèt bông nhng
nhu nhîc hÖt søc.
‚5
cña «ng, nã ®On ·n «ng chøc
kh«ng ®On ·n mô vî. ¤ng kh«ng
íc íEy 1 ®íOu ®O thay ®æí t×nh
thÖ -> nh©n vËt cÇn ph¶í phª
ph¸n chø kh«ng ®·n thuÇn íµ
nh©n vËt ®Öm íµm næí bËt sù
tham íam cña mô vî.
? TruyÖn ®îc kÖt thóc nh thÖ
nµo? cã ý nghÜa g×?
- ¤ng í·o : ch‰ng mEt g× c¶
mµ chØ nh võa ch¶í qua c·n ¸c
méng. ¤ng ®· trë í¹í cuéc sèng
b×nh yªn Ey.
- Mô vî : c¸ vµng ®· íEy ®í
tEt c¶ thËm chY nhíOu h·n thÖ
n÷a. Më ®Çu truyÖn mô vî sèng
trong c¶nh nghIo khã, cha hO
nÖm tr¶í sung síng , gíµu sang,
sau khí môc ®· ®îc sèng qua sù
tét ®Ønh gíµu sang danh väng
í¹í ph¶í trë vO c¶nh nghIo khã
ban ®Çu, râ rµng íµ khæ h·n
íóc ®Çu rEt nhíOu. §ã íµ sù trõng
ph¹t ®Ych ®¸ng.
? t¸c gí¶ : D©n gían khÐo íÐo ®-
a ra h×nh tîng c¸ vµng ®O trõng
trÞ kÎ tham íam béí b¹c, theo em
c¸ vµng trõng trÞ mô vî téí tham
íam hay béí b¹c.
? C¸ vµng cßn tîng trng cho c¸í
g× .
- Sù bíÖt ·n, tEm íßng vµng
cña ND ®èí víí nhngx ngêí nh©n
hËu ®· cøu gíóp ngêí khí gÆp
ho¹n n¹n, khã kh¯n, ®¹í díÖn cho
íßng tèt, c¸í thíÖn.
? Th«ng qua néí dung c©u
truyÖn gíóp em híOu g× vO ý
Häc sính th¶o íuËn
- C¸ vµng trõng trÞ mô vî v× c¶
2 téí + Lßng tham qu¸ íín íµm
cho mô mê M½t, hÖt í·ng trí,
kh«ng cßn kh¶ n¯ng nhËn bíÖt
ph¶í tr¸í.
+ ë con ngêí íßng tham Yt hay
nhíOu kh«ng ph¶í íµ xa í¹ ,
®©y íµ mét c¯n nguyªn dÉn
con ngêí ®Ön nhíOu Taí ho¹.
3. ý nghÜa :
- ca ngîí nh÷ng con ngêí tèt
bông, híOn íµnh nh©n hËu.
- Phª ph¸n nh÷ng kÎ cã íßng
tham, sù béí b¹c. §©y íµ bµí
häc ®Ych ®¸ng cho nh÷ng kÎ
cã t tëng béí b¹c, íßng tham
‚•
nghÜa• TruyÖn ca ngîí ®íOu g× ,
phª ph¸n ®íOu g×?)
? N ªu nh÷ng nÐt ®Æc s½c vO
nghÖ thuËt
íam v« ®é.
III/ Tæng kÖt:
1- NghÖ thuËt:
- T¯ng - tíÖn
- §èí íËp
- ‡Öu tè tëng tîng, hoang ®-
êng.
2- Néí dung :
- Ca ngîí nh÷ng con ngêí tèt
vông, nh©n hËu, híOn íµnh.
- Phª ph¸n nh÷ng kÎ tham íam,
béí b¹c.
9/ Cñng cè : HÖ thèng bµí gí¶ng
?/ HDVN : Häc bµí c„, ®äc bµí míí.
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt 3• : Th# tH 3) trong 7<n tH IH
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gíóp häc sính thEy ®îc trong v¯n tù sù cã thO kO xu«í, kO ngî
tuú theo nhu cÇu thO híÖn.
- Tù nhËn thEy sù kh¸c bíÖt cña c¸ch kO xu«í vµ kO ngîc, bíÖt ®îc
muèn kO ngîc ph¶í cã ®íOu kíÖn.
- LuyÖn tËp kO theo h×nh thøc nhí í¹í
II/ ChuÈn bÞ
- GV: Nghíªn cøu so¹n bµí
- HS : §äc bµí, so¹n bµí
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ®Þnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí c„.
? Ng«í kO íµ g×? cã mEy ng«í kO ? khí nµo ta bíÖt ®îc ng«í kO thø
I vµ thø III.
‚‚
5/ Bµí míí
* Ng«í kO trong v¯n tù sù íµ mét
kíOu v¯n b¶n mµ ngêí víÖt cã thO
íùa chän nh÷ng c¸ch thøc bíOu
®¹t thYch hîp ®O ®¹t híÖu qu¶
gíao tíÖp tèt nhEt. C¸ch kO ngîc
g½n ííOn víí háí tëng thêng dïng
®O kO nh÷ng kû níÖm khã quªn,
t¹o c¶m gí¸c Ch©n thµnh, gíµu
søc truyOn c¶m.
? Trong truyÖn «ng í·o ®¸nh c¸ vµ
con c¸ vµng cã mEy sù víÖc? íµ
nh÷ng sù víÖc nµo? h·y ííÖt kª
c¸c sù víÖc theo thø tù cña
truyÖn.
? Nh×n vµo thø tù c¸c sù víÖc,
em cho bíÖt thø tù Ey cã ý nghÜa
g×?
? Theo em nÖu ®¶o íén thøc tù
trong c¸c sù víÖc trªn th× ý
nghÜa cña truyÖn cã næí bËt
kh«ng? kh«ng.
? §äc bµí v¯n vµ cho bíÖt ë bµí
v¯n nµy, thø tù c¸c sù víÖc nh thÖ
nµo?
? Thø tù kO b½t ®Çu tõ sù víÖc
xEu ráí ngîc íªn kO nguyªn nh©n.
C¸ch kO nµy íµm næí bËt ý nghÜa
trong mét bµí häc.
- Thø tù thùc tÖ cña sù víÖc
trong bµí v¯n kO sù víÖc híÖn t¹í
I/ T×m híOu thø tù kO trong
v¯n tù sù
1) TruyÖn " «ng í·o ®¸nh c¸ vµ
con c¸ vµng"
- Gííí thíÖu «ng í·o ®¸nh c¸
- ¤ng í· b½t ®îc c¸ vµng vµ th¶
c¸ vµng, nhËn íêí høa cña c¸
vµng.
- 5 íÇn ra bíOn vµ kÖt qu¶ mçí
íÇn.
-> ®ã íµ thø tù gía t¯ng cña
íßng tham ngµy cµng t¸o tîn
cña mô vî «ng í·o, cuèí cïng bÞ
tr¶ gí¸. Thø tù ë ®©y cã ý
nghÜa tè c¸o vµ phª ph¸n : Lóc
®Çu c¸ vµng tr¶ nghÜa «ng í·o
íµ cã íý nhng mô vî ®ßí háí qu¸
nhíOu -> sù íîí dông, í¹m dông
cuèí cïng bÞ tr¶ gí¸.
2) Bµí v¯n phô
-Ngè má c«í cha mN, kh«ng cã
ngêí rIn, cÆp, trë nªn íªu íæng,
h háng , nÞ mäí ngêí xa í¸nh .
- Ngè t×m c¸ch trªu chäc,
®¸nh íõa mäí ngêí, íµm hä mEt
íßng tín.
Khí Ngè bÞ chã d¹í c½n thËt,
kªu cøu th× kh«ng aí ®Ön cøu.
- Ngè bÞ chã c½n -> ph¶í b¯ng
bã, tíªm thuèc trõ bÖnh d¹í.
‚ƒ
x¶y ra kO tríc, sau ®ã míí bæ
sung c¸c sù víÖc ®· x¶y ra tríc
®ã-> c¸ch kO ngîc.
? Häc sính ®äc phÇn ghí nhí
- KO theo thø tù tù nhíªn cã
tÇm quan trong kh«ng thO xem
thêng. Ngay trong háí tëng ngêí
ta vÉn kO theo thø tù tù nhíªn, kO
theo c¸ch nµy cã t¸c dông t¹o nªn
sù hEp dÉn. T¯ng cêng kÞch tYnh
nh truyÖn " «ng í·o ®¸nh c¸ vµ
con c¸ vµng".
• Ghí nhí
III/ \u/4n tX&
',i tX& 1!
? C©u truyÖn ®îc kO theo thø tù nµo
- KO ngîc theo dßng háí tëng
? TruyÖn ®îc kO tho ng«í nµo?
- KO theo ng«í thø I
? ‡Öu tè háí tëng ®ãng vaí trß g×
- C· së cho víÖc kO ngîc
9/ Cñng cè : HÖ thèng bµí gí¶ng
- Thø tù kO trong v¯n tù sù
?/ Híng dÉn vO nhµ :
- Häc bµí
- Lµm bµí tËp 2 SGK. chuEn bÞ víÖt bµí tËp íµm v¯n sè 2.
I0/ 12t 3inh nghi4*!
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
TuÇn 1U
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt 3‚ -3ƒ : 0iÕt b,i tX& $,* 7<n IO .
V¯n kO truyÖn •íµm í¹í ííp)
‚€
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
* Th«ng qua bµí víÖt häc sính
- BíÖt kO 1 c©u truyÖn cãp ý nghÜa
- ThO híÖn râ bè côc bµí v¯n trªn bµí íµm
- §¸nh gí¸ kh¶ n¯ng tíÖp thu, ghí nhí íY thuyÖt tËp íµm v¯n cña
häc sính
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: - Nghíªn cøu ra ®O phï hîp víí ®èí tîng häc sính
- BíOu chEm
* HS : - KíÖn thøc, gíEy bót
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ®Þnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí c„ :
5/ Bµí míí
I/ §O bµí : KO vO mét thÇy gí¸o hay mét c« gí¸o mµ em quý mÖn.
II/ ‡ªucÇu :
1! H×nh thøc :
- Bµí víÖt tr×nh bµy râ rµng, s¹ch sÏ, víÖt ®óng chYnh t¶.
- BíÖt x¸c ®Þnh ®óng yªu cÇu cña ®O bµí : KO vO ngêí thÇy
c« gí¸o mµ m×nh quý mÖn.
.! Néí dung :
- Bµí víÖt ®óng thO ío¹í, cã bè côc râ rµng.
a) Më bµí :
- Gííí thíÖu vO thµy, c« mµ m×nh quý mÖn.
• Ngµy häc ííp mEy, híÖn t¹í...)
b) Th©n bµí
Cho ngêí ®äc thEy ®îc íY do mµ m×nh quý mÖn thµy c« ®ã,
th«ng qua c¸ch kO, gííí thíÖu vO h×nh d¸ng, rYnh c¸ch, cö chØ,
hµnh ®éng, c«ng t¸c...
+ §øc tYnh.
+ Lßng nhíÖt t×nh víí häc trß, nghO nghÞªp.
+ Cö chØ, th¸í ®é, thO híÖn sù quan t©m tíí häc sính, víí
®áng nghíÖp.
+ Nh÷ng kíe níÖm • sù quan t©m) cña thµy c« ®èí víí chYnh
mính.
+ T×nh c¶m cña m×nh ®èí víí thµy c« ®ã: Th¸í ®é häc tËp,
sù phEn ®Eu v·n íªn trong häc tËp.
c) KÖt bµí : C¶m xóc cña m×nh vO ngêí thµy, c«.
III/ BíOu ®íOm :
ƒ0
- §íOm € -10 : Cã gíäng kO íu ío¸t, c¶m xóc thùc sù, bµí víÖt
tr×nh bµy râ rµng, s¹ch ®Np, Yt saí íçí chYnh t¶ : 2->3 íçí.
- §íOm ‚ - ƒ : Bµí víÖt ®¶m b¶o ®óng thO ío¹í, cã c¶m xóc,
tr×nh bµy râ rµng, díO ®¹t kh¸ íu ío¸t, saí tõ 4-5 íçí chYnh t¶.
- §íOm 5 - •: Bµí víÖt cha thËt hoµn chØnh vO néí dung, bè côc
cha râ rµng, díOn ®¹t ®«í chç cßn íóng tóng, saí • ->‚ íçí chYnh t¶
díOn ®¹t.
- §íOm 3 - 4 : Bµí víÖt ían man, tr×nh bµy cha khoa häc, c©u
v¯n rêm rµ, rêí r¹c. Néí dung bµí víÖt cßn ®·n gí¶n, saí ƒ -€ íçí
chYnh t¶ díOn ®¹t.
- §íOm 1 -2 : Bµí víÖt kh«ng ®óng yªu cÇu cña ®O, néí dung
qu¸ s· sµí.
9/ Cñng cè : Thu bµí, nhËn xÐt gíê kíOm tra
?/ Híng dÉn vO nhµ : - LuyÖn nãí kO truyÖn
I0/ 12t 3inh nghi4*:
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt 3€ - 40 : Õch ngåi ®¸/ giÕng
Th,/ b@i jb* 7oi ^ ®bo nh¹c cho *ko
• TruyÖn ngô ng«n>
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
:i2& hZc Iinh
- HíOu thÖ nµo íµ truyÖn ngô ngon
- HíOu ®îc néí dung, ý nghÜa vµ 1 sè nÐt nghÖ thuËt ®Æc
s½c cña c¸c truyÖn : Öch ngáí ®¸y gíÖng, thµy bãí xem voí, ®e
nh¹c cho mIo.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: So¹n bµí, tranh ¶nh
* HS : §äc truyÖn, tr¶ íêí c©u háí SGK.
III/ TiÕn trFnh $ªn $%& :
1/ æn ®ính tæ chøc :
./ KíOm tra bµí c„
ƒ1
? Trong truyÖn : «ng í·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng, em thYch nh©n
vËt nµo nhEt? v× sao?
5/ Bµí míí.
? Em híOu thÖ nµo íµ truyÖn ngô
ng«n.
- Ngô ng«n : nguyªn nghÜa
íµ íêí nãí cã ngô ý, tøc íµ íêí nãí
cã ý kYn ®¸o ®O ngêí nghe, ng-
êí ®äc , tù suy ra mµ híOu.
Ngô = hµm ý chøa kYn ®¸o.
Ng«n = íêí nãí.
? Gí¸o víªn ®äc mÉu, nªu yªu
cÇu ®äc vµ nhËn xÐt c¸ch ®äc
cña häc sính.
? Häc sính t×m híOu phÇn chó
thYch
? TruyÖn gííí thíÖu vO con vËt
nµo? nã sèng ë ®©u.
? Em cã nhËn xÐt g× vO n·í
sèng cña nã.
- Nhá bÐ, chËt hNp
? Sèng xung quanh nã íµ nh÷ng
con vËt g× ?
? Nh÷ng con vËt nµy so víí nã
th× nh thÖ nµo.
? V× nhá bÐ h·n nªn chóng cã
sî Öch kh«ng? t×m chí tíÖt nãí
íªn ®íOu ®ã.
? Vèn quen sèng trong mét
kh«ng gían nhá hNp, xung quanh
nã toµn nh÷ng con nhá bÐ h·n
nªn khí nh×n íªn bÇu trêí nã cã
quan níÖm nh thÖ nµo?
? Trong thùc tÖ bÇu trêí íµ mét
kh«ng gían nh thÖ nµo?
- Mªnh m«ng, v« cïng v«
tËn.
? Oua sù víÖc trªn cho ta thEy
*Kh¸í níÖm vO truyÖn ngô
ng«n:
- TruyÖn ngô ng«n íµ truyÖn kO
b»ng v¯n xu«í.
TruyÖn kh«ng chØ cã nghÜa
®en mµ cßn cã c¶ nghÜa bãng,
nghÜa bãng míí íµ môc ®Ych.
I/ §äc
II/ T×m híOu truyÖn:
1. Öch ngáí ®µy gíÖng.
a. Öch vµ nh÷ng tYnh c¸ch cña
nã.
- Öch - ®¸y gíÖng
- Nh¸í, Cua, èc - ho¶ng sî v×
tíÖng kªu cña Öch.
- Öch cø tëng : bµu trêí = chíÖc
vung -> oaí nh vÞ chóa tO.
=> H¹n hNp, nhá bÐ Yt híOu
ƒ2
tÇm nh×n thÖ gííí vµ sù vËt
xung quanh cña Öch ra sao.
? Thãí chñ quan, kíªu ng¹o cña
Öch ®· ®O í¹í hËu qu¶ g×?
? Oua c©u truyÖn em rót ra ®îc
bµí häc g× cho b¶n th©n.
? H·y ííªn hÖ víí thùc tÖ cuéc
sèng
? TruyÖn nh»m phª ph¸n nh÷ng
con ngêí nh thÖ nµo?
- HíOu bíÖt h¹n hNp nhng í¹í
hªnh hoanh kíªu ng¹o, chñ quan.
? H·y t×m vµ g¹ch ch©n 2 c©u
v¯n trong v¯n b¶n mµ em cho íµ
quan träng nhEt trong víÖc thO
híÖn néí dung, ý nghÜa cña
truyÖn.
? Nªu mét sè híÖn tîng trong
cuéc sèng øng víí thµnh ng÷ "
Öch ngáí ®¸y gíÖng".
? Häc sính t×m híOu phÇn ghí
nhí.
? Häc sính ®äc truyÖn
? Häc sính t×m híOu phÇn chó
thYch
? TruyÖn cã mEy ý chYnh, mçí ý
chYnh øng víí phÇn nµo cña v¯n
b¶n.
? Häc sính ®äc thÇm ®o¹n 1
? C¸c thµy bãí xem voí trong
hoµn c¶nh nµo?
? C¸c thµy cã hoµn c¶nh c¸
nh©n nh thÖ nµo.
bíÖt, sù Yt híOu bíÖt kÐo dµí "
í©u ngµy"
-> qu¸ chñ quan, kíªu ng¹o, trë
thµnh 1 thãí quen, thµnh bÖnh.
- Ra ngoµí : Nghªnh ngang, ®í
kh½p n·í, nh©ng nh¸o, ch¶
thIm ®O ý.
-> bÞ ch©u dÉm bNp
b. Bµí häc :
- Dï m«í trêng, hoµn c¶nh sèng
cã gííí h¹n, khã kh¯n vÉn ph¶í cè
g½ng më réng sù híOu bíÖt cña
m×nh b»ng nhíOu h×nh thøc
kh¸c nhau, ph¶í bíÖt nh÷ng h¹n
chÖ cña m×nh vµ ph¶í cè
g½ng, bíÖt nh×n xa tr«ng réng.
- Nh÷ng häc sính chOnh m¶ng
í¹í hay cho m×nh íµ ngêí cã häc
thøc hay khoe ch÷ nghÜa.
* Ghí nhí.
2. Thµy bãí xem voí
a) Cuéc xem voí cña 5 thµy bãí
- §1 : tõ ®Çu -> sê ®u«í : c¸c
thµy cïng nhau xem voí, mçí
thµy xem 1 bé phËn.
- §2 : TíÖp -> rO cïn : C¸c thµy
míªu t¶ voí theo c¸ch híOu cña
m×nh aí c„ng cho m×nh íµ
®óng.
- §3 : cßn í¹í : Kh«ng aí nghe aí,
voí cña mçí thµy kh¸c víí thùc
tÖ.
- Nh©n Ö hµng, truyÖn gÉu
- BÞ háng M½t, cha bíÖt voí
- Chung tíOn bíÖu qu¶n voí
ƒ3
? C¸c thµy ®· íµm g× ®O xem
®îc voí.
? §íOu g× ®¸ng chó ý trong c¸ch
xem voí cña 5 thµy bãí.
- V× voí qóa íín nªn mçí
thµy chØ xem ®îc 1 bé phËn cña
voí.
? Con voí cña mçí thµy ®îc híÖn
íªn nh thÖ nµo.
? Theo em c¸ch míªu t¶ cã ®óng
víí híOu bíÖt thùc tÖ cña hä
kh«ng?
- §óng víí nh÷ng g× c¸c
thµy bíÖt ®îc, sê ®îc.
? Nhng trong thùc tÖ con voí cã
®óng nh c¸ch míªu t¶ cña c¸c
thµy kh«ng?
?Nhng th¸í ®é cña c¸c th¸y khí
xem voí
? T¹í sao c¸c thµy í¹í kh¯ng kh¯ng
b¶o vÖ ý kíÖn cña m×nh, b¸c
bá ý kíÖn cña ngêí kh¸c.
- V× mçí thµy ®· sê tËn Tay nªn
thµy sau b¸c bá thµy tríc khí
thEy hä nãí kh«ng ®óng víí
nh÷ng g× m×nh sê thEy.
- Tay :sê
b) con voí cña 5 thµy bãí
- Vßí : sun sun - con ®Øa
- Ngµ : Ch©n chEn - ®ßn cµn
- Taí : bI bI - qu¹t thãc
- Ch©n : sõng söng - cét nhµ
- §u«í : tun tñn - chæí rO cïn.
- C¸ch míªu t¶ ®ã kh«ng ®óng
víí thùc tÖ v× do mï íoµ nªn c¸c
thµy cø tëng mçí bé phËn cña
voí íµ 1 con voí -> kh¸c nhau
hoµn toµn kh«ng con voí nµo
®óng víí con voí thùc tÖ.
- Míªu t¶ ®Çy tù tín.
9/ Cñng cè : Kh¸í qu¸t bµí
? / HDVN : §äc bµí, so¹n tíÖp bµí
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
TiÕt .
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Nh tíÖt 1
ƒ4
II/ ChuÈn bÞ
* GV: - So¹n bµí, tranh ¶nh
* HS : - Häc tíÖp bµí
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&!
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
./ KíOm tra bµí c„: ? KO í¹í truyÖn : Öch ngáí ®¸y gíÖng? Oua truyÖn
em cã rót ra ®îc bµí häc g× cho b¶n th©n.
5/ Bµí míí.
? sau khí xem voí c¸c thµy tranh
íuËn nh thÖ nµo? v× sao í¹í cã sù
tranh íuËn Ey.
- Tranh íuËn gay g½t -> aí
c„ng b¶o vÖ ý kíÖn ®óng cña
m×nh.
? Em h·y chØ ra nguyªn nh©n
cña cuéc tranh íuËn.
? KÖt qu¶ cña cuéc tranh c·í ®ã
íµ g×?
? Oua 2 truyÖn : Öch ngáí ®¸y
gíÖng, thµy bãí xem voí ®îc t¸c
gí¶ s¸ng t¸c nh»m môc ®Ych
g×?
? Oua truyÖn : Thµy bãí xem voí
em rót ra ®îc bµí häc g×?
? Häc sính ®äc phÇn ghí nhí
SGK.
? Häc sính ®äc vµ t×m híOu chó
thYch
? TruyÖn cã mEy ý chYnh? mçí ý
2. Thµy bãí xem voí
cg KÖt qu¶ tranh íuËn vµ ý
nghÜa khuyªn r¯n.
- LEy c¸í bé phËn ®O híOu c¸í
toµn thO.
- ChØ c¯n cø vµo 1 chí tíÖt ->
híOu c¶ sù vËt.
-> x« x¸t, ®¸nh nhau to¹c ®Çu
ch¶y m¸u mµ kh«ng cã ®îc
Ch©n íY, kh«ng cã ®îc kh¸í
níÖm vO con voí thùc.
- Phª ph¸n, ch©m bíÖm.
* Ph¶í xem xÐt, kh¸í qu¸t sù vËt
1 c¸ch toµn díÖn, kh«ng íEy c¸í
côc bé, bé phËn thay thÖ c¸í
toµn thO.
* Ph¶í í½ng nghe ý kíÖn cña
ngêí kh¸c vµ xem í¹í ý kíÖn cña
m×nh, kh«ng nªn tù tín qu¸
®¸ng-> b¶o thñ.
3. §eo nh¹c cho mIo
a. LY do cuéc häp
- Sù nhøc nhèí, sî h·í, mIo cø
x·í chuét m·í-> héí í¸ng chuét
ƒ5
øng víí phÇn nµo cña v¯n b¶n.
? LY do v× ®©u mµ íµng chuét
quyÖt ®Þnh më cuéc häp.
? Môc ®Ych cña héí íµng chuét
íµ g×.? LY do nµy cã chYnh ®¸ng
kh«ng? v× sao?
- ChYnh ®¸ng, môc ®Ych
®Np vµ cã tÇm quan träng v×
ííªn quan ®Ön c¸í sèng, c¸í chÖt
cña tõng c¸ nh©n cña c¶ hä
hµng nhµ chuét.
? KO tªn c¸c thµnh phÇn tham
gía cuéc häp .
? T¹í sao hä í¹í tham gía ®Çy ®ñ
nh vËy• hä mong muèn ®íOu
g×?)
- T×m ra 1 kÖ chèng mIo tõ
ý kíÖn cña mäí ngêí.
? Oua cuéc häp hä nhµ chuét ®·
t×m ra s¸ng kíÖn g×? cho aí?
? Th¸í ®é cña hä nhµ chuét khí
«ng Cèng ®a ra ra s¸ng kíÖn
nh thÖ nµo.
? T×m nh÷ng chí tíÖt , tõ ng÷
®O nãí íªn sù hëng øng ®ã.
? Oua sù hëng øng chøng tá s¸ng
kíÖn cña «ng Cèng íµ s¸ng kíªn
nh thÖ nµo.
- S¸ng kíÖn hay ®ã íµ mét
c¸ch ®O phßng theo kíOu "
phßng bÖnh h·n ch÷a bÖnh"
phï hîp víí t·ng quan íùc íîng
gí÷a chuét vµ MIo víí c¸ch " Tam
thËp íôc kÖ, tEu ví thîng s¸ch"
• ba m·í s¸u níc chuán íµ h·n).
? …í íµ ngêí thùc híÖn s¸ng kíÖn
nµy ®Çu tíªn, th¸í ®é nh thÖ
nµo
? T¹í sao «ng cèng í¹í tõ chèí.
chèng mIo.
- Chuét Chï, Nh½t, Cèng
2) S¸ng kíÖn ®eo nh¹c cho mIo:
- ¤ng Cèng
- Hëng øng nhíÖt ííÖt : vuí mõng
dEu mâm ....®áng thanh øng
thuËn.
3) VíÖc thùc híÖn s¸ng kíÖn,
kÖt qu¶ :
- ¤ng Cèng : tho¸í th¸c cho ngêí
kh¸c.
- …nh Nh½t : kh«ng nhËn.
- …nh Chï : NhËn ®eo nh¹c cho
mIo.
- Khí s½m nh¹c : Kh«ng hß n¸o
nøc, íao xao, hín hë chøa chan
hy väng, tín tëng vµo gíê phót
tho¸t kháí mIo.
- Khí c½t cö : c¶ héí ®áng ím
ph¯ng ph½c kh«ng 1 c¸í taí nµo
nhYch, kh«ng mét c¸í r¯ng nµo
ĥ
? Sau ®ã cö aí? cã ®í×ng ý thùc
hÞªn kh«ng.
? Cuèí cïng cö aí.
? T¹í sao í¹í cö anh Chï.
? Th¸í ®é cña anh chï khí nhËn
nhíÖm vô.
- Sî, sun, kh«ng d¸m ®Ön gÇn
MIo.
? Em h·y so s¸nh kh«ng khY cuéc
häp khí s½m nh¹c víí kh«ng khY
c½t cö ngêí, t×m ngêí ®eo nh¹c
cho mIo.
? KÖt qu¶ cña víÖc thùc híÖn nh
thÖ nµo.
? Oua ®ã em thö h×nh dung vO
1 phÇn cuéc häp cña con ngêí ë
n«ng th«n víÖt nam thêí kú
kh¸ng chíÖn nh thÖ nµo.
- Nh÷ng cuéc häp víOn
v«ng h·o huyOn, nhngc kÎ Taí to
mÆt íín íµ nh÷ng kÎ ®¹o ®øc
gí¶, ham sèng sî chÖt, trót tEt c¶
c«ng víÖc khã kh¯n, vEt v¶, nguy
híOm cho nh÷ng ngêí thEp cæ
bÐ häng . §ã chYnh íµ ý nghÜa
cña thµnh ng÷ " héí ®áng
chuét" mµ d©n gían thêng sö
dông.
? Theo em truyÖn ®· sö dông
yÖu tè nµo ®O íµm nªn sù hEp
d©n: Nh©n ho¸, díOn bíÖn t©m
íý.
? Häc sính ®äc phÇn ghí nhí.
? TruyÖn ®· ®O í¹í cho em bµu
häc bæ Ych g×.
nhe.
-> ®un ®Ey nhau
- KÖt qu¶ : anh Chï khíÖp ch¹y,
héí ®áng chuét ch¹y to¸n ío¹n.
-> vÉn sî mIo.
* Phª ph¸n ý tëng vu v·, kh«ng
thøc tÖ, s¸ng kíÖn víOn v«ng dï
hay ho c„ng kh«ng gí¶í quyÖt
®îc víÖc g×, ph¶í cã tYnh thùc
tíOn, tYnh kh¶ thí trong mäí dù
®Þnh, mäí kÖ ho¹ch. *Phª
ph¸n nh÷ng ®¹í díÖn cña x· héí
c„, nh÷ng kÎ ®¹o ®øc gí¶, ®un
®Ey vµ b½t Ðp víÖc nguy
híOm, khã kh¯n cho kÎ díí.
9/ Cñng cè : HÖ thèng bµí
?/ HDVN : - So¹n bµí : LuyÖn nãí kO truyÖn.
I0/ 12t 3inh nghi4* :
..........................................
ƒ‚
..........................................
..........................................
..........................................
TuÇn 11
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt 41 : N+nh t6 • tíÖp)
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
:i2& hZc Iinh dn $¹i
- §Æc ®íOm cña danh tõ chung vµ danh tõ ríªng
- C¸ch víÖt hoa danh tõ ríªng.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: So¹n gí¸o ¸n chu ®¸o
* HS : Häc bµí vµ íµm bµí tËp
III/ TiÕn trFnh $ªn $%& :
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
./ KíOm tra bµí c„.
? Danh tõ íµ g×? cã ®Æc ®íOm nh thÖ nµo?
5/ Bµí míí
Dùa vµo kíÖn thøc ë bËc
tíOu häc, h·y ®íOn c¸c danh tõ ë
c©u sau vµo b¶ng ph©n ío¹í :
- B¶ng phô :
? Danh tõ nµo íµ danh tõ chung
? Danh tõ ríªng íµ g×? íEy vY dô.
VD : Háng, Hoa, Ouý, H·ng,
§µ N‹ng, Nha Trang, Cao B»ng,
HuÖ..
? Trong DT chung vµ DT ríªng,
danh tõ nµo ®îc víÖt hoa
• danh tõ ríªng)
? Em cã nhËn xÐt g× vO c¸ch
víÖt hoa danh tõ ríªng.
- Trong c©u ®O dÉn, ch÷ c¸í
I! N+nh t6 chung 7, d+nh t6
riªng!
1. VY dô:
Vua nhí c«ng ·n tr¸ng sÜ,
phong íµ Phï §æng Thíªn V·ng
vµ íËp ®On thê ngay ë íµng
Gíãng, nay thuéc huyÖn Phï
§æng, huyÖn Gía L©m, Hµ Néí.
- Danh tõ chung : Vua, c«ng
·n, tr¸ng sÜ, ®On thê, íµng,
x·, huyÖn.
- Danh tõ ríªng : Phï §æng
Thíªn V·ng, Gíãng, Gía L©m,
Hµ Néí.
ƒƒ
®Çu tíªn cña tEt c¶ c¸c bé phËn
t¹ot hµnh danh tõ ríªng• ch÷ c¸í
®Çu tíªn cña tEt c¶ c¸c tíÖng t¹o
thµnh danh tõ ríªng) ®Ou ®îc
víÖt hoa.
? GVdïng b¶ng phô cã ghí danh tõ
ríªng cha ®îc víÖt hoa ®O häc
sính nhËn bíÖt vµ víÖt hoa cho
®óng.
? §Æt c©u cã danh tõ chung vµ
danh tõ ríªng .
VD : Tr êng THCS Kh¸nh Héí
rEt ®Np
DTC DTR.
? Danh tõ chung vµ danh tõ ríªng
®îc gäí chung íµ danh tõ g×?
? Gäí häc sính íªn b¶ng víÖt tªn
gäí cña ngêí vµ ®Þa íY VíÖt Nam.
VD1 : H¶í Phßng, Ou¶ng
Nính, NguyOn VíÖt Xu©n, Cï
ChYnh Lan, Kím §áng ...-> nhËn
xÐt vO c¸ch víÖt Dt ríªng.
VD 2: I - Ta - Lí - …
Mí - …n - Ma
Lª na - …n ton Na
? NhËn xÐt vO c¸ch víÖt tªn ngêí,
tªn ®Þa íý níc ngoµí phíªn ©m
trùc tíÖp • kh«ng qua ©m H¸n
VíÖ).
VD 3 : h¹ng ba, gí¶í nhEt, ñy
ban x·...
? NhËn xÐt vO c¸ch víÖt hoa trªn•
tªn ríªng c¸c c· quan, tæ chøc,
c¸c gí¶í thëng thêng íµ mät côm
tõ th× ®îc víÖt hoa nh thÖ nµo)
? Häc sính íEy VD.
? Häc sính ®äc phÇn ghí nhí SGK
- T10€.
- vY dô :
- Thñ ®« Hµ Néí rEt ®Np
DTC DTR
- Níc VíÖt nam gíµu vµ
®Np
=> danh tõ chØ sù vËt.
2. Ouy t½c víÖt hoa.
- VíÖt hoa ch÷ c¸í ®Çu tíªn cña
mçí tíÖng.
- VíÖt hoa ch÷ c¸í ®Çu tíªn
cña mçí bé phËn t¹o thµnh tªn
ríªng ®ã, nÖu 1 bé phËn gám
nhíOu tíÖng th× gí÷a c¸c tíÖng
kh«ng cÇn cã g¹ch nèí.
- Ch÷ c¸í ®Çu cña mçí bé phËn
t¹o thµnh côm tõ tõ nµy ®Ou
®îc víÖt hoa.
* Ghí nhí :
II/ \u/4n tX& :
1. Bµí tËp 1:
- Danh tõ chung† ngµy xa,
míOn ®Et, níc , thÇn, n«í, con,
traí, tªn, háng.
- Danh tõ ríªng : í¹c VíÖt, B½c
Bé, Long N÷, L¹c Long Ou©n.
ƒ€
? Häc sính ®äc yªu cÇu bµí tËp 1.
2. Bµí tËp 2 :
a) Chím, M©y, Níc, Hoa, Ho¹ mí
b) RÐt
c) Ch¸y
§Ou íµ danh tõ ríªng v× chóng ®îc dïng ®O gäí tªn ríªng cña
sù v©yk c¸ bíÖt duy nhEt mµ kh«ng dïng ®O gäí chung 1 sù vËt.
9/ Cñng cè : Häc sính ®äc phÇn tham kh¶o.
?/ HDVN : Häc bµí,íµm bµí tËp 3 vµ 4
I0/ 12t 3inh nghi4* :
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt 42: Tr= b,i 3i)* tr+ 7<n!
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
Oua gíê tr¶ bµí, gíóp häc snh nhËn thEy kü n¯ng íµm bµí cña
m×nh c„ng nh víÖc huy ®éng kíÖn thøc tæng hîp vµo bµí íµm.
NhËn bíÖt ®îc u, khuyÖt ®íOm cña bµí íµm,tù ®¸nh gí¸ vO íùc häc
cña m×nh.
- Gí¸o víªn nhËn bíÖt ®îc kh¶ n¯ng cña häc sính ®O ra c¸c
®O kíOm tra sau.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: Tr¶ bµí kíOm tra, nhËn xÐt
* HS : Xem bµí, rót kính nghíÖm
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&!
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
./ KíOm tra bµí c„ : kh«ng
5/ Bµí míí
Gí¸ víªn ®äc í¹í néí dung cña ®O kíOm tra 1 íît ®O häc sính
nhí í¹í.
I/ lªu cÇu cM+ b,i $,* :
1. H×nh thøc :
..........................................
..........................................
€0
.........................................
.........................................
2. Néí dung:
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
II/ NhXn jct b,i $,* cM+ hZc Iinh:
1. u ®íOm :
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
2. Nh îc ®íOm :
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
3. Tr¶ bµí : Tr¶ bµí cho häc sính
- Híng dÉn tr¶ íêí tõng phÇn : I Ž II
- Häc sính ®èí chíÖu, tù nhËn thEy íçí cña bµí íµm : Tr×nh bµy
íçí chYnh t¶, ®óng saí vµ phÇn ch½c nghíÖm.
GV: LEy ®íOm vµo sæ c¸ nh©n, thu í¹í bµí theo sè thøc tù cña sæ
gäí tªn ghí ®íOm.
€1
9/ Cñng cè : Thu bµí, nhËn xÐt gíê tr¶ bµí.
?/ HDVN : - Xem í¹í kíÖn thøc tõng phÇn
- So¹n : Danh tõ
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt 43 : \u/4n n@i 3) tru/4n
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Häc sính bíÖt íËp dµn bµí kO MíÖng theo 1 ®O bµí
- BíÖt kO theo dµn bµí, kh«ng kOtheo bµí víÖt s‹n hay thuéc
íßng.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: So¹n bµí, híng dÉn häc sính íËp dµn ý kO MíÖng.
* HS : LËp dµn bµí, tËp kO MíÖng
III/ TiÕn trFnh $ªn $%& !
1/ æn ®Þnh tæ chøc.
./ KíOm tra bµí c„.
? Tù gííí thíÖu vO b¶n th©n m×nh
5/ Bµí míí.
? Häc sính chuEn bÞ tríc ®O : KO
vO 1 cuéc th¯m háí gía ®×nh
ííÖt sÜ neo ®·n.
? Gäí tªn 1 häc sính íªn b¶ng, íËp
dµn bµí, gí¸o víªn bæ sung, hoµn
chØnh dµn bµí.
? Häc sính tù kO cho nhau nghe,
dùa vµo dµn bµí. Sau ®ã gäí
tõng häc sính tËp kO.
I/ LuyÖn nãí kO truyÖn tr íc ííp.
1! mG 1 :
- Më bµí : LY do cã cuéc th¯m
háí.
- Th©n bµí :
+ Cuéc th¯m háí díOn ra
nh©n ngµy th·ng bính ííÖt sÜ
2‚ -‚.
+ Gía ®×nh m×nh ®Ön
th¯m íµ vî hay mN ííÖt sÜ.
€2
? Häc sính tr×nh bµy MíÖng tríc
ííp.
? Gí¸o víªn, nhËn xÐt , söa cho
häc sính vO :
- Ph¸t ©m
- C©u, dïng tõ ®óng saí.
- C¸ch díOn ®¹t
- BíOu d·ng nh÷ng díOn
®¹t hay, s¸ng t¹o, ng½n gän.
? Häc sính tham kh¶o dµn bµí,
c¸ch kO ®O 1 trong SGK.
? 1 häc sính ®äc bµí kO. gäí 1
häc sính nhËn xÐt bµí kO.
? gí¸o víªn yªu cÇu c¸c em khí
nãí tríc ííp cÇn nãí to, râ, tù tín,
nh×n th‰ng vµo ngêí nghe. Chó
ý díOn c¶m, kh«ng nãí nh ngêí
thuéc íßng.
+ Cuéc sèng cña hä neo
®·n - th¯m háí, ®éng víªn cïng
chía sÎ.
+ ý nghÜa cña víÖc víÖng
th¯m ®ã.
- KÖt bµí : Chía Tay, c¶m xóc vO
cuéc th¯m háí nµy.2. §O 2.
KO vO 1 chuyÖn vO quª.
9/ Cñng cè :
- NhËn xÐt c¸ch kO cña häc sính tríc ííp
?/ HDVN :
- Dùa vµo dµn bµí ®· íËp vO nhµ, víÖt thµnh bµí v¯n hoµn
chØnh
- So¹n bµí : côm danh tõ.
I0/ 12t 3inh nghi4*:
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt 44: Cô* d+nh t6
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
QZc Iinh nn* ®Bc:
- §Æc ®íOm cña côm danh tõ
- CEu t¹o cña phÇn trung t©m, phÇn tríc, phÇn sau.
€3
II/ ChuÈn bÞ
* Gí¸o víªn : So¹n bµí, b¶ng phô : M« h×nh côm danh tõ
* HS : Häc bµí, íµm bµí tËp.
III/ TiÕn trFnh $ªn $%& :
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
./ KíOm tra bµí c„.
? Danh tõ chung vµ danh tõ ríªng íµ g×? cho vY dô.
5/ Bµí míí
? C¸c tõ ín ®Ëm trong vY dô bæ
nghÜa cho tõ nµo.
- Ngµy, vî cháng, tóp íOu.
? Tóp íOu víí mét tóp íOu kh¸c
nhau nh thÖ nµo.
? Mét tóp íOu víí 1 tóp íOu n¸t
kh¸c nhau nh thÖ nµo.
? Mét tó íOu n¸t víí 1 tóp íOu n¸t
trªn bê bíOn kh¸c nhau nh thÖ
nµo.
? Theo em gí÷a danh tõ vµ côm
danh tõ cã c¸í nµo cã ý nghÜa
®Çy ®ñ h·n.
? ChØ ra phÇn phô ng÷ cña côm
danh tõ xa, haí, «ng í·o ®¸nh c¸,
mét, n¸t, trªn bê bíOn.
? C¸c tæ hîp tõ nãí trªn ®îc gäí íµ

? Côm danh tõ íµ g×
? Côm danh tõ trong c©u ho¹t
®éng nh thÖ nµo
? X¸c ®Þnh côm danh tõ trong
c©u.
? Trong c¸c côm danh tõ trªn chØ
? Côm tõ íµ g×
1. VY dô :
Ngµy xa cã 2 vî cháng «ng
í·o ®¸nh c¸ ë víí nhau trong
mét tóp íOu n¸t trªn bê bíOn.
- NghÜa cña côm danh tõ ®Çy
®ñ h·n nghÜa cña danh tõ. Sè
íîng phô ng÷ cµng t¯ng, cµng
phøc t¹p ho¸ th× nghÜa cña
côm danh tõ cµng ®Çy ®ñ
h·n.
- Côm danh tõ
- Côm danh tõ trong c©u ho¹t
®éng nh danh tõ • CN, phô
ng÷, vÞ ng÷ ph¶í cã tõ "íµ"
®øng tríc)
-> côm danh tõ íµ ío¹í tæ hîp tõ
do danh tõ víí 1 sè tõ ng÷ phô
thuéc nã t¹o thµnh .
II/ CEu t¹o cña côm danh tõ.
1. VY dô :
- C¶, ba, chYn
- Ey, nÖp, ®ùc, sau.
€4
ra tõ ng÷ phô thuéc ®øng tríc
danh tõ.
? C¸c tõ ng÷ phô thuéc ®øng dau
danh tõ.
? C¸c phô ng÷ ®øng tríc cã mEy
ío¹í.
? C¸c phô ng÷ ®øng sau ®îc
ph©n íµm mEy ío¹í.
- Phô ng÷ ®øng tríc cã 2 ío¹í
+ C¶
+ ba, chYn
- Phô ng÷ ®øng sau cã 2 ío¹í :
+ NÖp, ®ùc, sau
+ Ey.
2. §íOn c¸c côm danh tõ ®O t×m ® îc vµo m« h×nh sau:
PhÇn tríc phÇn trung t©m phÇn sau
T2 T1 T1 T2 S1 S2
Lµng Ey
Ba Thóng g¹o nÖp
Ba con tr©u ®ùc
Ba con tr©u Ey
ChYn con
N¯m sau
c¶ íµng
? Häc sính ®äc phÇn ghí nhí
III/ \u/4n tX&
1! ',i tX& 1
a> Mét ngêí cháng thËt xøng ®¸ng
b) Mét íìí bóa cña cha ®O í¹í
c) Mét con yªu tính ë trªn nóí cã nhíOu phÐp í¹.
.! ',i tX& .
PhÇn tríc PhÇn trung t©m PhÇn sau
T2 T1 T1 T2 S1 S2
Mét Ngêí Cháng ThËt xøng
®¸ng
Mét Lìí bóa Cña cha
®O í¹í
Mét con ‡ªu tính ë trªn nóí
cã nhíOu
phÐp í¹
9/ Cñng cè : hÖ thèng bµí
?/ HDVN : Häc bµí, íµm bµí tËp 3.
€5
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
TuÇn 1.
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt 45 : ChWn; T+/; T+i; Mnt; Mi4ng
• TruyÖn ngô ng«n)
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
Gíóp häc sính
- HíOu ®îc néí dung, ý nghÜa cña truyÖn Ch©n, Tay, M½t,
m„í, MíÖng.
- BíÖt øng dông néí dung truyÖn vµo thùc tÖ.
II/ ChuÈn bÞ :
* Gí¸o víªn: So¹n bµí chu ®¸o.
* HS : §äc v¯n b¶n, so¹n
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ®Þnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí c„: ? Bµí häc kính nghíÖm qua 3 truyÖn : Öch ngáí
®¸y gíÖng, thµy bãí xem voí, ®eo nh¹c cho mIo
5/ Bµí míí
TruyÖn Ch©n, Tay, M½t,
MíÖng íµ truyÖn ngô ng«n trong
®ã nh©n vËt íµ nh÷ng bé phËn
cña c· thO con ngêí, ®· ®îc
nh©n ho¸. TruyÖn mîn bé phËn
cña c· thO cña con ngêí, ®O nãí
vO con ngêí .
? TruyÖn cã mEy nh©n vËt.
? TruyÖn cã mEy ý chYnh? øng víí
phÇn nµo cña v¯n b¶n.
? Häc sính ®äc thÇm tõ ®Çu
®Ön nãí ráí c¶ bän kÐo nhau vO.
? §o¹n truyÖn kO vO sù víÖc g×?
? C¸c nh©n vËt trong truyÖn cã
I. §äc, kO tãm t½t
- ‡ªu cÇu ®äc : Gíäng ®äc sính
®éng vµ cÇn cã sù thay ®æí
thYch hîp : ícó gíäng than thë,
bEt m·n, íóc gíäng h¯m hë,
nãng véí, gíäng cã íóc tá ra uO
o¶í , íê ®ê, ®o¹n cuèí thO hÖn
sù hçí íçí.
II/ Ph©n tYch
1. Nh©n vËy : Ch©n, Tay, M½t,
MíÖng
ۥ
g× ®Æc bíÖt.
- Lµ nh÷ng bé phËn cña c·
thO ngêí.
? Th©n thO con ngêí ë ®©y ®îc
híOu nh thÖ nµo.
? §· cã truyÖn g× x¶y ra trong
mèí quan hÖ cña hä.
? V× sao hä í¹í ghen t• víí í·o
MíÖng.
Oua víÖc ghen t• cña c¸c
nh©n vËt trong truyÖn gíóp em
híOu gO nghÖ thuËt gí÷a con ng-
êí víí con ngêí nh thÖ nµo.
- Tëng tîng, h cEu - ®Æc
®íOm nghÖ thuËt c· b¶n vµ
quen thuéc trong truyÖn d©n
gían.
? T¹í sao t¸c gí¶ dïng c¸ch xng h«
: c«, cËu, b¸c ®íOu ®ã cã hîp íY
kh«ng? v× sao.
- Haí Ch©n vEt v¶ ®a con
ngêí trIo non íéí suèí, ®í kh½p
n·í -> gäí b»ng cËu, Tay cøng c¸p
íµm mäí víÖc -> gäí b»ng cËu, 2
M½t vEt v¶ nh×n mäí vËt nhng
dÞu dµng, trong trÎo gäí íµ c«.
Taí í½ng nghe ©m thanh,
truyÖn buán vuí nhng trÇm tÜnh,
gäí b»ng b¸c, MíÖng ®îc hëng
quyOn íîí, kh«ng ph¶í íµm víÖc
mÖt nhäc gäí b»ng í·o.
? Trong truyÖn í·o MíÖng ®îc h-
ëng quyOn íîí g×.
? Mäí ngêí tá th¸í ®é nh thÖ nµo
tríc quyOn íîí cña í·o MíÖng.
? …í íµ ngêí kh·í truyÖn cho sù
tøc tèí nµy.
? c« M½t ®îc gííí thíÖu íµ ngêí cã
tYnh c¸ch nh thÖ nµo.? ®øc tYnh
Ey cã tèt kh«ng?
- Nh con ngêí
- Mét thO thèng nhEt, cã ííªn
quan chÆt chÏ víí nhau.
- C« M½t, cËu Ch©n, cËu Tay,
b¸c Taí ghen tÞ víí í·o MíÖng -
ch‰ng ph¶í íµ g×.
- H×nh dung ra mèí quan hÖ
sèng gí÷a c¸ nh©n víí céng
®áng nh mèí quan hÖ gí÷a c¸c
c· quan cña th©n thO con ng-
êí.
- §îc ¯n, nãí.
- Mäí ngêí tøc tèí, ghen t•
- C« M½t ngáí íª m¸ch íÎo†
Ch©n, Tay, Taí.
€‚
? C« M½t ®· m¸ch íÎo víí aí.
? VíÖc m¸ch íÎo cña c« M½t nh»m
môc ®Ych g×?
- Mäí ngêí cïng vµo hïa, sính
ghÐt, tøc tèí víí í·o MíÖng.
? Khí nghe nh÷ng íêí kYch ®éng
cña c« M½t, cËu Ch©n, cËu Tay•
b¸c Taí) ®· cã hµnh ®éng g×.
? Sau ®ã c¶ 3 í¹í ®í ®©u? bµn
vO víÖc g×?
- Nãí cho í·o MíÖng bíÖt ®O
tù ío ííÖu íEy cuéc sèng cña
m×nh.
? b¸c Taí tá th¸í ®é nh thÖ nµo
? Tuy kh¸c nhau vO cö chØ, íêí nãí
nhng c¸c nh©n vËt cã ®Æc
®íOm g× gíèng nhau.
- Ych kû, ghen t•, chØ bíÖt
kO c«ng mínhg mµ kh«ng bíÖt
®Ön c«ng cña ngêí kh¸c -> tYnh
c¸ch kh«ng tèt ®Np, hNp hßí.
? XuEt ph¸t tõ íßng ghen t• -> c¶
4 nh©n vËt ®· cã víÖc íµm g×?
nhËn xÐt vO víÖc íµm cña 4
nh©n vËt nµy.
- Kh«ng tèt, 1 cuéc ®×nh
c«ng cã sù bµn b¹c, ®áng ú víí sù
c¯m thï í·o MíÖng.
? Sau cuéc ®×nh c«ng hä ®èí sö
víí í·o MíÖng nh thÖ nµo? chí tíÖt
nµo thO híÖn ®íOu ®ã.
? Häc sính ®äc thÇm ®o¹n : tõ
h«m ®ã -> hÖt
? Cuéc ®×nh c«ng kÐo dµí trong
thêí gían bao í©u.
? Môc ®Ych cña cuéc ®×nh
c«ng.
- TrÞ í·o MíÖng v× téí ngáí
kh«ng, ¯n rçí...
? KÖt qu¶ cña víÖc ®×nh c«ng
- Kh«ng íµm víÖc, cïng vµo hïa
víí c« M½t.
- C¶ 3 ®Ön nhµ b¸c Taí.
- B¸c Taí : gËt ®Çu t¸n thµnh.
- Ch©n, Tay, Taí, M½t quyÖt
®Þnh ®×nh c«ng.
- Kh«ng háí th¯m, trß truyÖn
g× " «ng ío íEy mµ sèng,
chóng t«í kh«ng íµm g× c¶".
2) C« M½t, cËu Ch©n, cËu Tay,
b¸c Taí nhËn ra saí íÇm .
- ‚ ngµy
- KÖt qu¶ : M½t, Ch©n, Tay,
Taí, MíÖng : M«í nhît nh¹t, hµm
kh« kh«ng thIm nhÖch mÐp.
-> nhËn ra saí íÇm.
- Trùc tíÖp ®Ön nhµ í·o MíÖng
vùc dËy , ®í kíÖm thøc ¯n ->
tEt c¶ ®îc háí sính tho¸t chÖt.
III/ Tæng kÖt .
1. NghÖ thuËt :
- Nh©n ho¸, tëng tîng h cEu...
2. Néí dung :
- C¸c c· quan trong c· thO
con ngêí sèng víí nhau rEt
th©n thíÖt . Tù dng kO c«ng,
€ƒ
? Sau íÇn ®×nh c«ng hä ®· thay
®æí nh thÖ nµo?
- C¶ bän nhËn ra saí íÇm.
? Hä ®· íµm g× ®O söa chöa saí
íÇm.
? Em rót ra ®îc bµí häc bæ Ych
g× cho b¶n th©n.
? NÐt nghÖ thuËt ®éc ®¸o cña
truyÖn íµ g×
? TruyÖn kO vO sù víÖc g×? môc
®Ych kO.
g©y truyÖn, ghen t• íµm tª
ííÖt tEt c¶ -> ©n hËn -> söa
ch÷a í¹í sèng víí nhau ®oµn
kÖt, hoµ thuËn, mçí ngêí mét
víÖc, kh«ng aí b¶o aí mµ ph¶í
bíÖt gíóp ®ì nhau.
9/ Cñng cè : HÖ thèng néí dung bµí gí¶ng
?/ H§VN : Häc bµí, chuEn bÞ kíOm tra tíÖng víÖt
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt 4•: 3i)* tr+ tiÕng 7i4t
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
:i2& hZc Iinh
- T¸í híÖn í¹í kíÖn thøc tíÖng víÖt ®· häc
- Cã ý thøc tù gí¸c, nghíªm tóc khí íµm bµí kíOm tra
- §¸nh gí¸ n¯ng íùc, kü n¯ng íµm bµí cña häc sính
II/ ChuÈn bÞ
* GV: nghíªn cøu ra ®O, bíOu chEm
* HS : häc bµí, gíEy bót
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
./ KíOm tra bµí c„ : kh«ng
5/ Bµí míí
I/ §O bµí
1. T×m nh÷ng tõ mîn trong c©u v¯n sau vµ cho bíÖt nh÷ng tõ
®s cã nguán gèc tõ ®©u?
€€
"... ®óng ngµy hNn bµ em v« cïng ng¹c nhíªn v× trong nhµ tù
nhíªn cã bao nhíªu íµ sYnh íO " • sä dõa)
? NghÜa cña tõ íµ g× ? chän c¸ch gí¶í nghÜa ®óng nhEt trong
c¸ch gí¶í nghÜa sau:
1. Rung rính
…. ChuyOn ®éng m¹nh, kh«ng ííªn tíÖp
B. ChuyOn ®éng qua í¹í, nhN nhµng, ííªn tíÖp.
2. HIn nh¸t
…. Nhót nh¸t, ng¹í ngïng
B. ThíÖu can ®¶m • ®Ön møc khính bØ)
3. Trong c¸c tõ sau tõ nµo cã nghÜa gèc :
* L¸ * Ch©n * Xu©n * M½t
…. L¸ c©y … . §ông Ch©n íîn … . Mïa xu©n … - §«í M½t
B- L¸ gan B - Ch©n trêí B- Tuæí xu©n B - M½t bµng
C - L¸ gíã C - Ch©n ®ª C - M½t na.
4. Danh tõ íµ g× ? chøc vô , có ph¸p cña danh tõ íµ g×? cho
vY dô.
II/ 'i)u ®i)* :
1. Tõ mîn : v« cïng ng¹c nhíªn, tù nhíªn, sYnh íO • 2 ®íOm)
2. Kh¸í níÖm nghÜa cña tõ . Lµ néí dung • sù vËt, tYnh chEt,
ho¹t ®éng, quan hÖ...) mµ tõ bíOu thÞ •1 ®íOm)
- Chän nghÜa ®óng : 1 - B, 2 - B• 1 ®íOm)
3. NghÜa gèc • 2 ®íOm)
- L¸ c©y, mµu xu©n, Ch©n íîn, ®oí M½t.
4. Kh¸í níÖm danh tõ íµ nh÷ng tõ chØ ngêí, vËt, híÖn tîng,
kh¸í níÖm • 1®íOm)
- Chøc vô, có ph¸p cña danh tõ •1 ®íOm) , vY dô •1®íOm)
+ Lµm chñ ng÷ trong c©u : Lan häc bµí
+ Cãkhí íµm vÞ ng÷ : Bè em íµ c«ng nh©n.
9/ Cñng cè : Thu bµí, nhËn xÐt gíê kíOm tra
?/ HDVN : Xem í¹í c¸c bµí tíÖng víÖt.
I0/ 12t 3inh nghi4* :
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

Ngµy so¹n Ngµy d¹y
100
TíÖt 4‚ : Tr= b,i tX& $,* 7<n IO .
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- §¸nh gí¸ bµí tËp íµm v¯n theo yªu cÇu cña bµí íµm v¯n kO
truyÖn
- Söa íèí chYnh t¶, díOn ®¹t.
- Häc sính bíÖt tù ®¸nh gí¸ bµí tËp íµm v¯n cña m×nh theo
yªu cÇu cña ®O bµí.
- BíÖt tù söa íçí trong bµí víÖt vµ rót kính nghíÖm cho bµí sau.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: Tr¶ bµí, nhËn xÐt
* HS : Xemí¹í bµí víÖt
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ®Þnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí c„
? Bµí v¯n tù sù gám mEy phÇn? néí dung tõng phÇn.
5! Bµí míí
I/ :i¸o 7iªn ghi $¹i ®G 7<n $ªn b=ng! 1 hZc Iinh ®Zc $¹i ®G b,i
§O bµí : KO í¹í mét thµy gí¸o• c« gí¸o ) mµ em quý mÖn.
* Gäí 1 häc sính íËp dµn ý cho ®O bµí.
- Më bµí : Gííí thíÖu thµy • c«) gí¸o mµ m×nh quý mÖn
- Th©n bµí : Nh÷ng ®íOu mµ íµm cho em quý mÖn tthµy•c«) .
+ H×nh d¸ng, tYnh c¸ch, cö chØ, hµnh ®éng, víÖc íµm
+ §èí víí nghO
+ §èí víí häc sính : quan t©m, d¹y dç, kIm cÆp...
- KÖt bµí : c¶m nghÜ cña ríªng m×nh vO thµy•c«) mµ m×nh
quý mÖn.
II/ NhXn jct :
1. ˆu ®íOm cña bµí víÖt
..........................................
..........................................
..........................................
..............................................
2. Nh îc ®íOm :
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
101
..........................................
..........................................
3. Gí¸o víªn söa íçí chYnh t¶, díOn ®¹t, chEm c©u cho häc
sính.
4. §äc 1 bµí v¯n íµm tèt, 1 bµí v¯n ch a ®¹t ®O c¸c em so s¸nh,
rót kính nghíÖm, thEy ® îc u, nh îc ®íOm cña bµí víÖt.
9/ Cñng cè : NhËn xÐt kh¸í qu¸t bµí víÖt cña häc sính
?/ HDVN : TËp víÖt bµí kO truyÖn ë nhµ.
I0/ 12t 3inh nghi4*:
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt 4ƒ: \u/4n tX& jW/ dHng b,i tH IH
3) tru/4n ®]i th]ng!
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
:i2& hZc Iinh
- HíOu ®îc c¸c yªu cÇu cña bµí v¯n sù sù, thEy râ h·n vµí trß,
®Æc ®íOm cña bµí v¯n tù sù, söa íçí chYnh t¶ phæ bíÖn.
- NhËn thøc ®îc ®O v¯n kO truyÖn ®êí thêng, bíÖt t×m ý, íËp
dµn bµí.
- Thùc hµnh íËp dµn bµí.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: Híng d©n häc sính íËp dµn bµí, tËp kO truyÖn ®êí thêng
* HS : LuyÖn tËp, kO truyÖn ®êí thêng.
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ®Þnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí c„ : ? Sù chuEn bÞ bµí cña häc sính
5/ Bµí míí
? Em híOu truyÖn ®êí thêng íµ
g× .
- Ph¹m ví ®êí sèng thêng
nhËt hµng ngµy.
? TruyÖn ®êí thêng cã cho phÐp
ngêí kO ®îc tëng tîng hay kh«ng.
- Ngêí kO cã thO tëng tîng h cEu
102
song tëng tîng kh«ng íµm thay
®èí chEt ííÖu vµ díÖn m¹o ®êí th-
êng.
? Häc sính ®äc 5 ®O v¯n
? Häc sính nªu yªu cÇu, ph¹m ví
cña tõng ®O.
? Dùa vµo c¸ch ra ®O trªn em h·y
tù ra cho m×nh 2 ®O tù sù cïng
ío¹í vµ ghí vµo vë cña em.
? ‡ªu cÇu cña ®O íµ g×?
? Theo em ®O kO ngêí hay víÖc
íµ träng t©m.
- Bµí íµm ph¶í kh½c ho¹ cho
®îc 1 nh©n vËt : TruyÖn ®êí th-
êng ngêí thËt víÖc th©t nhng íµ
nãí vO chEt ííÖu íµm v¯n kh«ng
yªu cÇu víÖt tªn thùc, ®Þa chØ
thùc cña nh©n vËt v× dO g©y ra
th½c m½c kh«ng cÇn thíÖt
? Häc sính ®äc bµí tham kh¶o vµ
nhËn xÐt bµí víÖt.
? PhÇn më bµí ®· ®¹t yªu cÇu ch-
a
? phÇn th©n bµí cã mEy ý íín
? Mçí ý íín ®îc khaí tríOn ra sao.
? Theo em nh½c ®Ön 1 ngêí
th©n íµ nh½c ®Ön ý thYch cña
hä, cã thYch hîp kh«ng?
- ThYch hîp
? ý thYch cña mçí ngêí cã ta
ph©n bíÖt ®îc ngêí ®ã víí ngêí
kh¸c kh«ng.
? Nh÷ng chí tíÖt trong bµí v¯n cã
vÏ ra 1 ngêí gíµ cã tYnh khY
kh«ng.
? V× sao em í¹í nhËn ra ®ã íµ
mét ngêí gíµ.
? Trong truyÖn «ng th·ng ch¸u cã
I/ §O v¯n
- §O 1 : KO 1 kû níÖm ®¸ng nhí
- §O 2 : TruyÖn vuí trong sính
ho¹t
- §O 3 : KO vO 1 ngêí b¹n míí
quen.
- §O 4 : KO vO mét cuéc gÆp

II/ Ou¸ tr×nh thùc híÖn ®O tù

1. §O bµí : KO truyÖn vO «ng
h©y bµ cña em.
- §O tù sù kO vO ngêí íµ träng
t©m.
- Më bµí : §· gííí thíÖu chung vO
ngêí «ng.
- Th©n bµí : 2 ý íín
+ ý thYch cña «ng
+ ¤ng yªu c¸c ch¸u.
- REt Yt ngñ, íÆng íÏ, nhN
nhµng, m¸í tãc b¹c nh cíc, nô c-
êí híOn hËu.
103
g× ®¸ng chó ý.
? Tãm í¹í kO vO 1 nh©n vËt cÇn
chó ý ®¹t ®îc yªu cÇu g×.
? Häc sính thùc hµnh íËp dµn bµí.
? Gí¸o víªn híng dÉn, nhËn xÐt
? Dùa vµo dµn bµí häc sính víÖt
thµnh bµí v¯n hoµn chØnh
=> KO ®îc ®Æc ®íOm nh©n
vËt , hîp víí íøa tuæí , cã tYnh
khY, ý thYch ríªng, cã chí tíÖt,
víÖc íµm ®¸ng nhí cã ý nghÜa.
2) LËp dµn bµí cho 1 ®O v¯n
kO truyÖn ®êí thêng.
" KO vO 1 ngêí b¹n míí quen
cña em"
9/ Cñng sè : - KO truyÖn ®êí thêng íµ g×
?/ HDVN : TËp víÖt bµí kO truyÖn ®êí thêng.
I0/ 12t 3inh nghi4*!
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
TuÇn 15
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt 4€ - 50 0iÕt b,i tX& $,* 7<n IO 5
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Häc sính bíÖt kO truyÖn ®êí thêng cã ý nghÜa
- BíÖt víÖt bµí theo bè côc, ®óng v¯n íuËn.
- ý thøc tù gí¸c, nghíÖm tóc khí víÖt bµí.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: nghíªn cøu ra ®O, bíOu chEm.
* HS : KíÖn thøc, gíEy bót.
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&:
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
./ KíOm tra bµí c„ :
5/ Bµí míí
I/ §O bµí : Em h·y kO vO ngêí mN cña em
II/ Yªu cÇu :
- Bµí víÖt s¹ch sÏ, râ rµng, díOn ®¹t íu ío¸t.
- VíÖt ®óng yªu cÇu cña ®O : KO vO ngêí
2. Néí dung
104
- Bµí víÖt thO híÖn râ bè côc
a) Mê bµí : Gííí thíÖu nÐt chung vO ngêí mN cña m×nh.
b) Th©n bµí : - Ngêí mN tÇn t¶o, ®¶m ®ang.
+ Cïng cha qu¸n xuyÖn mäí c«ng víÖc trong gía ®×nh.
+ Khí mN v½ng nhµ thíÖu ®í tEt c¶ nh÷ng g× mN dµnh cho
gía ®×nh bè com vông vO trong mäí c«ng víÖc.
MN ®èí víí c¸c con
+ Ouan t©m tíí tõng b÷a ¯n gíEc ngñ
+ VíÖc häc cña c¸c con ®îc mN quan t©m chu ®¸o. D¹y rç,
gí¸o dôc c¸c con trë thµnh ngêí tèt
- MN ®èí víí mäí ngêí:
+ th·ng yªu, gíóp ®ì mäí ngêí khí gÆp khã kh¯n
+ Cëí më, hoµ nh· víí xãm íµng...
III/ BíOu ®íOm
- §íOm € -10 : Cã gíäng kO, c¶m xóc thùc sù, tr×nh bµy râ
rµng, s¹ch sÏ kh«ng saí íçí chYnh t¶.
- §íOm ‚ -ƒ : Bµí víÖt ®óng thO ío¹í, ®ñ yªu cÇu trªn, saí
kh«ng qu¸ 5 -• íçí chYnh t¶.
- §íOm 5-• : Bµí víÖt cha thËt hoµn chØnh vO néí dung, Yt c¶m
xóc , ®«í chç c©u van cßn íóng tóng, cßn m½c vµí íçí chYnh t¶,
díOn ®¹t.
- §íOm 3 - 4: Bµí víÖt ían man, tr×nh bµy kh«ng khoa häc, cßn
m½c nhíOu íçí chYnh t¶.
- §íOm 1 - 2 : Bµí víÖt qu¸ s· sµí, kh«ng ®óng thO ío¹í.
9/ Cñng cè : NhËn xÐt gíê kíOm tra, thu bµí
?/ Híng dÉn vO nhµ : LËp dµn ý kO vO sù ®æí thay cña quª em
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt 51 : Trbo bi)n; $Bn c%i ¸o *%i
• TruyÖn cêí)
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
:i2& hZc Iinh
- HíOu ®îc thÖ nµo íµ truyÖn cêí
105
- HíOu néí dung, ý nghÜa, nghÖ thuËt g©y cêí trong 2 truyÖn
treo bíOn vµ íîn cíí ¸o míí
- KO í¹í ®îc 2 truyÖn
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: so¹n bµí, tranh ¶nh
* HS : §äc bµí , so¹n bµí
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1! æn ®Þnh tæ chøc :
.! KíOm tra bµí c„: ? Nªu bµí häc qua truyÖn: " Öch ngáí ®¸y
gíÖng" , " thµy bãí xem voí"
5! Bµí míí
? Em híOu truyÖn cêí íµ g×
? Häc sính ®äc truyÖn
? TruyÖn kO vO sù víÖc g×
- VíÖc treo bíOn qu¶ng c¸o
cña nhµ hµng b¸n c¸.
? Néí dung cña tEm bíOn qu¶ng
c¸o íµ g×.
? TEm bíOn qu¶ng c¸o cã mEy
yÖu tè.
? Néí dung cña mçí yÖu tè.
? Theo em 4 néí dung ®ã cã phï
hîp vµ cÇn thíÖt cho bíOn qu¶ng
c¸o hay kh«ng.
? Tríc tEm bíOn qu¶ng c¸o cã
mEy kh¸ch hµng gãp ý.
? Ngêí thø nhEt gãp ý vO néí
dung g×?
? Th¸í ®é gãp ý nh thÖ nµo : cêí
b¶o.
? Nhµ hµng ph¶n øng g×
? Ngêí thø 2 gãp ý nh thÖ nµo?.
Th¸í ®é nhµ hµng nh thÖ nµo.
* TruyÖn cêí
- Häc sính t×m híOu phÇn chó
thYch dEu * trang 124.
I/ TruyÖn " Trbo bi)n"
1. §äc, kO
2. T×m híOu chuyÖn
a) MÇm mèng g©y cêí
o ®W/ c@ b¸n c¸ t>i
- ë ®©y : th«ng b¸o ®Þa
®íOm cña cöa hµng.
Cã b¸n : Ho¹t ®éng cña cöa
hµng.
- C¸ : Th«ng b¸o ío¹í mÆt
hµng
- T·í : Th«ng b¸o chEt íîng
hµng.
-> cÇn thíÖt cho mét tEm
bíOn qu¶ng c¸o b»ng ng«n
ng÷.
b) C¸í cêí ®îc n¶y sính vµ ë
thÖ s½p béc íé.
- Ngêí thø nhEt gãp ý vO ch÷
t·í.
- Nhµ hµng : nghe nãí bá ngay
ch÷ "T·í"
- Ngêí thø 2 gãp ý : " ë ®©y"
10•
? Néí dung cña tEm bíOn qu¶ng
c¸o sau haí íÇn gãp ý nh thÖ nµo
: c@ b¸n c¸
? Ngêí thø 3 gãp ý víí nhµ hµng
? Tríc khí ngêí thø 4 nhËn xÐt,
nhµ hµng cã suy nghÜ nh thÖ
nµo vµ ph¶n øng ra sao.
- Nhµ hµng tín ch½c sÏ kh«ng
cßn aí b½t bÎ g× n÷a.
? Bèn vÞ kh¸ch gãp ý cho nhµ
hµng vO tõng néí dung cña tEm
bíOn qu¶ng c¸o theo em cã hîp íY
kh«ng? v× sao ?
- Tho¹t nghe cã íY nhng kh«ng
ph¶í v× ngêí gãp ý c„ng kh«ng
nghÜ ®Ön chøc n¯ng cña yÖu tè
mµ hä cho íµ thõa trªn tEm bíOn
qu¶ng c¸o. Mçí ngêí ®Ou íEy sù
híÖn díÖn cña m×nh ë cöa hµng
thay cho víÖc th«ng b¸o gí¸n
tíÖp vèn íµ chøc n¯ng, ®Æc
®íOm gíao tíÖp cña ng«n ng÷.
- §èí víí nhµ hµng c¸í ®O cho ta
®¸ng cêí íµ g×.
- Khí ®îc gãp ý kh«ng cÇn suy
xÐt mµ chØ nghe nãí íµ bá ngay.-
> ta cêí v× nhµ hµng c„ng
kh«ng híOu víÖt trªn tEm bíOn
qu¶ng c¸o cã ý nghÜa g× vµ ®O
íµm g×.
? Theo em c¸í cêí ®îc béc íé râ
nhEt ë phÇn nµo cña c©u truyÖn
- C¸í cêí vang íªn to nhEt phÇn
cuèí truyÖn. Ta cêí to v× tõng ý
kíÖn thEy cã íY nhng cø theo ®ã
mµ hµnh ®éng th× kÖt qu¶ cuèí
cïng í¹í thµnh phí íY. Cêí to v× ng-
êí gãp ý kh«ng bíÖt suy xÐt,
hoµn toµn mEt hÖt chñ kíÖn.
? TruyÖn ®· ®Ó l¹i ý nghÜa g×
- Nhµ hµng nghe nãí bá ngay
"ë ®©y"
- Ngêí thø 3 gãp ý " c@ b¸n"
- Nhµ hµng bá ngay ch÷ " cã
b¸n"
- Ngêí thø 4 gãp ý " c¸"
- Nhµ hµng : " cEt bíOn"
c) c¸í cêí ®îc béc íé :
- Cêí, b¶o, nãí.
- Cêí -> Kh¸ch hµng gãp ý
-> Nhµ hµng
- Béc íé râ nhEt ë cuèí truyÖn.
Oua c¸c íÇn gãp ý tEm bíOn
chØ cßn ch· chäí 1 ch÷ " c¸"
- Ngêí nghe tëng r»ng ch‰ng
cßn g× ®O gãp ý n÷a nhng í¹í
vÉn cßn ngêí gãp ý vµ cuèí
cïng tEm bíOn ph¶í cEt ®í.
d) ý nghÜa :
- Lµ truyÖn hµí híc, t¹o tíÖng
cêí vuí vÎ, phª ph¸n nhN nhµng
10‚
? Qua truyÖn em rót ra ®î !"i
h# g× h$ !%n th&n'
? Häc sính ®äc v¯n b¶n, t×m
híOu chó thYch.
? TruyÖn cã bao nhíªu nh©n vËt
? Mçí nh©n vËt cã g× gíèng vµ
kh¸c nhau.
? Em híOu tYnh hay khoe cña íµ
g×.
- ThYch tá ra, chng ra cho ngêí ta
bíÖt íµ m×nh gíµu, ®©y íµ thãí
xEu thêng thEy ë ngêí gíµu nhEt,
íµ nh÷ng ng·íg míí gíµu,thYch
häc ®ßí, khoe khoang. Hay bíOu
híÖn ë c¸ch ¯n mÆc, trang søc,
x©y dùng, nãí n¯ng, gíao tíÖp.
? (nh ®i t×m lîn )h$e *a tr$ng
t×nh hu+ng nh thÕ n"$?
? Em cã nhËn xÐt g× vO c¸ch
khoe cña cña anh ta.
? §O ngêí ta híOu ®ã kh«ng ph¶í
íµ con ngêí hay khoe, anh ta háí
nh thÖ nµo.
- Nãí râ con íîn bÞ xæng chuáng
íµ íîn to hay nhá, ®en hay tr½ng.
? theo em tõ " íîn cíí" mµ anh ta
dïng cã thYch hîp ®O chØ con
íînbÞ xæng kh«ng.
- Kh«ng thYch hîp, kh«ng
cÇn thíÖt, ngêí ®îc háí kh«ng
cÇn bíÖt con íîn cña anh ta dïng
nh÷ng ngêí thíÖu chñ kíÖn,
kh«ng suy xÐt khí nghe ngêí
kh¸c gãp ý
p ',i hZc : Khí ngêí kh¸c gãp
ý kíÖn kh«ng nªn véí vµng
hµnh ®éng theo ngay khí cha
thu xÖp kü. Lµm víÖc g×
c„ng ph¶í cã ý thøc, bíÖt tíÖp
thu, chän íäc ý kíÖn cña ngêí
kh¸c.
II/ TruyÖn " íîn cíí, ¸o míí"
1. §äc vµ kO
2. T×m híOu truyÖn
a) MÇm mèng g©y cêí.
- 2 nh©n vËt
- Gíèng : cã tYnh thYch khoe
cña.
- Kh¸c : Møc ®é vËt ®em
khoe. con íîn vµ c¸í ¸o.
bg C¸i c]i ®Bc béc $é
…nh t×m íîn
- Nhµ cã víÖc bËn-> c¶nh
huèng : t¸c gí¶ nh kh«ng cßn
t©m trY ®O khoe.
- B¸c cã thEy con íîn cña t«í
ch¹y qua ®©y kh«ng.
- Lîn cíí : g©y cêí
10ƒ
vµo víÖc g× • cíí hay tang)
? Cßn anh cã ¸o míí khoe cña
nh thÖ nµo
? Em h·y chØ ra møc ®é thYch
khoe cña anh ta.
- TYnh khoe cña anh ta ®·
bíÖn anh thµnh trÎ con. Gíµ ®îc
b¸t canh, trÎ ®îc manh ¸o míí.
NÖu íµ trÎ con th× ®ãíµ nÐt t©m
íY hán nhíªn, ng©y th· cßn
nh©n vËt trong truyÖn íµ ®O
khoe ¸o míí.
? §O khoe ®îc ¸o míí,anh ta íµm
g×.
- …nh ta n«n nãng muèn ®îc
khoe ngay chíÖc ¸o cña m×nh.-
> kíªn nhÉn ®îí cã ngêí ®O
khoe- > sù kíªn nhÉn trë nªn íè
bÞch hÖt søc.
? Khí kh«ng thEy aí háí, th¸í ®é
cña anh ta nh thÖ nµo.
? em cã nhËn xÐt g× vO th¸í ®é
cña anh ta.
- Mét sù tøc gíËn qu¸ v« íY
? Khí ngêí ta háí anh ta vO con
íîn anh cã cö chØ ra sao.
- Do cè khoe, anh ta ®· bíÖn néí
dung c©u háí cña ngêí kh¸c
thµnh néí dung th«ng b¸o cña
m×nh.
? TruyÖn cã ý nghÜa nh thÖ nµo
? Bµí häc cho b¶n th©n
9/ Cñng cè : Gí¸o víªn nh½c í¹í ý chYnh cña truyÖn, ý nghÜa cña
truyÖn
?/ HDVN : Häc vµ ®äc thªm mét sè truyÖn cêí kh¸c.
I0/ 12t 3inh nghi4* :
10€
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt 52 : VO t6 7, $Bng t6
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gíóp häc sính n½m ®îc ý nghÜa vµ c«ng dông cña mét sè tõ
vµ íîng tõ.
- BíÖt dïng sè tõ vµ íîng tõ trong khí nãí, víÖt.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: bµí so¹n, b¶ng phô
*HS : häc bµí, íµm bµí tËp.
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
./ KíOm tra bµí c„: ? Côm danh tõ íµ g× ? cho vY dô
5/ Bµí míí
? Gí¸o víªn treo b¶ng phô.
? T×m trong vY dô a vµ b c¸c tõ
chØ sè íîng vµ thø tù cña sù vËt.
? nh÷ng tõ ®îc dïng ®O chØ sè
íîng vµ thø tù cña sù vËt th× ®îc
gäí íµ g×.
- Sè tõ :
? Dùa vµo vY dô, em cho bíÖt sè
tõ ®îc chía íµm mEy ío¹í.
'=ng &hô
? Khí ®í cïng víí danh tõ, sè tõ
chØ sè íîng ®øng ë vÞ trY nµo
• ®øng tríc danh tõ)
? Khí ®í cïng víí danh tõ, sè tõ
chØ sè thø tù ®øng ë vÞ trY nµo.
- §øng sau danh tõ
? Theo em tõ ®«í trong c©u a cã
ph¶í íµ sè tõ kh«ng? v× sao
I/ Sè tõ
1. VY dô •SGK)
a) haí, mét tr¯m, chYn, mét.
b) Thø s¸u.
- Sè tõ
+ ChØ sè íîng hay sè ®Öm
: 1,2,3...
+ ChØ thø tù : NhEt, nh×,
ba...
VY dô : Hïng V·ng thø s¸u
- Tõ " ®«í" trong" mét ®«í"
110
- Mét sè tõ cã ý nghÜa kh¸í
qu¸t vµ th«ng dông nh ®«í :
cÆp, t¸, chôc
? NhËn xÐt vO sè tõ : ®øng tríc
danh tõ vµ bæ sung ý nghÜa vO
sè íîng cho danh tõ.
? Häc sính íEy 1 sè vY dô
? Häc sính ®äc phÇn ghí nhí
- B¶ng phô
? ChØ ra nh÷ng tõ ín ®Ëm trong
vY dô
? Theo em tõ : Nh÷ng, mEy dïng
®O chØ sè íîng vµ thø tù sù vËt
hay kh«ng.
? NghÜa cña c¸c tõ ín ®Ëm cã
g× gíèng vµ kh¸c nghÜa cña sè
tõ.
kh«ng ph¶í íµ sè tõ v× nã mang
ý nghÜa ®·n vÞ vµ ®øng ë vÞ
trY cña danh tõ " mét ®«í"
chØ ®·n vÞ . Mét ®«í c„ng
kh«ng ph¶í íµ sè tõ ghÐp nh :
mét tr¯m, mét ngh×n . V× sau "
mét ®«í" kh«ng thO sö dông
danh tõ chØ ®·n vÞ cßn sau
mét tr¯m, , mét ng×n vÉn cã
thO cã tõ chØ ®·n vÞ .
VD : cã thO nãí mét tr¯m
con tr©u
- Kh«ng thO nãí : mét ®«í con
tr©u
• chØ nãí : 1 ®«í tr©u)
* Ghí nhí
II/ L îng tõ
1. VY dô
C¸c, nh÷ng, c¶, mEy
- Gíèng : ®øng tríc danh tõ
- Kh¸c :
+ Sè tõ : chØ sè íîng hoÆc
sè thø tù cña sù vËt.
+ Lîng tõ : chØ íîng Yt hay
nhíOu cña sù vËt.
PhÇn tríc PhÇn trung t©m PhÇn sau
T2 T1 T1 T2 S1 S2
c¸c hoµng tö
Nh÷ng kÎ thua trËn
mEy v¹n
tíng íÜnh
qu©n sÜ
- Lîng tõ chØ ý nghÜa toµn thO † c¶, tEt c¶, tEt th¶y
- Lîng tõ chØ ý nghÜa tËp hîp hay ph©n phèí : c¸c, nh÷ng, mäí,
mçí, tõng
? Häc sính ®äc phÇn ghí nhí • ghí nhí SGK trang 12€)
111
III/ \u/4n tX&
Bµí tËp 1 :
- Sè tõ : Mét canh, haí canh, ba canh: sè tõ chØ sè íîng
- canh bèn, canh n¯m : sè tõ chØ thø tù
Bµí tËp 2 : c¸c tõ : tr¯m nóí, ngµn khe, mu«n nçí t¸í tª ®Ou
®îc dïng ®O chØ sè í·ng " nhíOu" , " rEt nhíOu".
Bµí tËp 3 :
§íOm gíèng vµ kh¸c nhau cña tõng, mçí ...
- Tõng : Mang ý nghÜa íÇn íît theo tr×nh tù, hÖt c¸ thO nµy
®Ön c¸ thO kh¸c.
- Mçí: mang ý nghÜa nhEn m¹nh, t¸ch ríªng tõng c¸ thO, kh«ng
mang ý nghÜa íÇn íît.
9/ Cñng cè : Häc sính nh½c í¹í kh¸í níÖm sè tõ vµ íîng tõ.
?! HDVN : Häc bµí, íµm c¸c bµí tËp cßn í¹í
I0/ 12t 3inh nghi4*!
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
TuÇn 19
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt 53 : () tru/4n tong tBng
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
:i2& hZc Iinh
- HíOu søc tëng tîng vµ vaí trß cña tëng tîng trong tù sù.
- §íOm í¹í mét bµí kO truyÖn tëng tîng ®· häc vµ ph©n tYch
vaí trß cña tîng trong mét sè bµí v¯n
II/ ChuÈn bÞ :
- GV† ChuEn bÞ bµí so¹n
- HS : häc bµí c„, chuEn bÞ bµí míí
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ®Þnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí c„
5/ Bµí míí
? em h·y kO tãm t½t í¹í truyÖn
ngô ng«n : Ch©n, Tay, Taí, M½t,
I/ T×m híOu chung vO kO
truyÖn tëng tîng.
112
MíÖng.
? Theo em c¸c yÖu tè trong
truyÖn cã thùc kh«ng? v× sao?
? Trong truyÖn nµy ngêí ta ®· t-
ëng tîng nh÷ng g×.
- Bé phËn -> nh©n vËt cô
thO .
- C¸c nh©n vËt cã tYnh
c¸ch, hµnh ®éng ríªng bíÖt, cã
nhµ ríªng.
-> c©u truyÖn hoµn toµn
kh«ng cã thùc mµ do tëng tîng.
TruyÖn nh mét gí¶ thíÖt ®O cuèí
cïng ph¶í thõa nhËn Ch©n íY: c·
thO íµ mét thO thèng nhEt,
MíÖng cã ¯n th× c¸c bé phËn
kh¸c míí khoÎ m¹nh, íµm víÖc
b×nh thêng.
? ‡Öu tè tëng tîng trong truyÖn
cã ý nghÜa nh thÖ nµo.
? Tëng tîng trong tù sù cã ph¶í íµ
®îc tuú tíÖn kh«ng? hay nh»m
môc ®Ych g×.
? em h·y kO tªn mét sè v¯n b¶n
mµ em ®· häc, cã sö dông yÖu
tè tëng tîng vµ chØ ra nh÷ng chí
tíÖt ®îc tëng tîng trong v¯n b¶n
®ã
? Häc sính ®äc truyÖn " íôc sóc,
tranh, c«ng"
? Trong truyÖn võa ®äc, chç nµo
®îc xem íµ tëng tîng, s¸ng t¹o.
? Theo em nh÷ng chí tíÖt trong
truyÖn ®îc tëng tîng dùa trªn
nh÷ng sù thËt nµo.
- Sù thËt vO cuéc sèng vµ
- C¸ch gäí tªn, bé phËn c· thO
ngêí ®Ön mét con ngêí cã tYnh
c¸ch, hµnh ®éng
+ Ch©n, Tay, Taí, M½t,
ghen t• víí í·o MíÖng, v× í·o ®îc
hëng mäí ®Æc quyOn, ®Æc íîí.-
> c¶ bän kh«ng íµm g× qu¶
quyÖt ®Þnh ®×nh c«ng ®O trÞ
í·o MíÖng.
+ sau cuéc ®×nh c«ng c¶
bän aí c„ng mÖt máí, yÖu ®uèí
kh«ng cßn søc sèng.
- NhËn ra saí tr¸í -> cïng nhau
söa ch÷a saí íÇm -> tEt c¶ í¹í
sèng hoµ thuËn, vuí vÎ, ®oµn
kÖt.
- ë ®©y bÞa ®Æt, tëng tîng íµ
®O íµm næí bËt mét sù thËt
th«ng thêng. Ngêí ta trong x·
héí ph¶í bíÖt n·ng tùa vµo
nhau, nÖu t¸ch rêí céng ®áng
íµ kh«ng thO tán t¹í ®îc.
- Tëng tîng kh«ng ®îc tuú tíÖn
mµ ph¶í dùa vß í« gíc tù nhíªn
• c¸c bé phËn c· thO con ngêí
cã ííªn quan ®Ön nhau). Tëng t-
îng nh vËy nh»m thO híÖn mét
t tëng • chñ ®O) tøc íµ kh‰ng
®Þnh c¸í í«gYc tù nhíªn kh«ng
thO thay ®æí ®îc.
- • con gía sóc nãí ®îc tíÖng
ngêí
- • con gía sóc kO c«ng vµ kO
khæ.
113
c«ng víÖc cña mçí con vËt.
? VíÖc tëng tîng nh vËy nh»m
môc ®Ych g×.
? ,# -inh ®# .h/n ghi nh0'
? Häc sính ®äc chuyÖn thø 2 vµ
tr¶ íêí c©u háí
? Em h·y chØ ra yÖu tè tëng tîng
trong truyÖn.
? VíÖc tëng tîng cã ý nghÜa g×
cho c©u truyÖn.
- Tëng tîng gíóp ta híOu
s©u thªm vO truyOn thuyÖt, vO
nh©n vËt Lang Líªu.
- Nh»m thO híÖn t tëng : c¸c
gíèng vËt tuy kh¸c nhau nhng
®Ou cã Ych cho con ngêí,
kh«ng nªn suy b× nhau.
1 2hi nh0'
II/ LuyÖn tËp :
TruyÖn : gíEc m· trß truyÖn víí
Lang Líªu.
- Tëng tîng -> m· gÆp Lang
Líªu
-> Lang ííªu ®í th¯m d©n t×nh
nEu b¸nh chng, háí truyÖn Lang
Líªu, Lang ííªu tr¶ íêí.
9/ Cñng cè hÖ thèng néí dung bµí häc
?/ HDVN : Häc bµí, íµm c¸c bµí tËp cßn í¹í
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt 54 - 55
in tX& tru/4n dWn gi+n
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gíóp häc sính n½m ®îc ®Æc ®íOm cña nh÷ng thO ío¹í truyÖn
d©n gían ®· häc.
- KO vµ híOu ®îc néí dung, ý nghÜa cña c¸c truyÖn ®· häc.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: so¹n bµí, kªnh h×nh, tranh ¶nh
* HS : HÖ thèng í¹í kíÖn thøc v¯n häc d©n gían
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ®Þnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí c„
? H·y kO tªn c¸c truyÖn d©n gían mµ em ®· häc vµ ®äc thªm
114
5/ Bµí míí
? Trong phÇn v¯n häc d©n gían
em ®· ®îc häc nh÷ng thO ío¹í
nµo.
? ThÖ nµo íµ truyOn thuyÖt
? ThÖ nµo íµ cæ tYch
? ThÖ nµo íµ truyÖn ngô ng«n
? ThÖ nµo íµ truyÖn cêí
? Häc sính ®äc c©u háí 2.
? Häc sính ®äc c©u háí 3
- Gäí 4 häc sính thùc híÖn
bµí tËp trªn b¶ng, díí ííp íµm
vµo gíEy
I/ Kh¸í níÖm truyÖn d©n gían
1. TruyOn thuyÖt
- PhÇn * SGK trang ‚
- PhÇn * SGK trang 23
- PhÇn * SGK trang 100
- PhÇn * SGK trang 124
2. ‡ªu cÇu häc sính vO nhµ ®äc
í¹í c¸c truyÖn, kO tãm t½t
TruyOn thuyÖt Cæ tYch Ngô ng«n TruyÖn cêí
1. Con ráng
ch¸u tíªn
Sä Dõa 1. Öch ngáí
®¸y gíÖng
1. Treo bíOn
2.B¸nh ch-
ng, b¸nh
gíÇy
Th¹ch Sanh 2. thµy bãí
xemvoí
2. Lîn cíí ¸o míí
3. Th¸nh
Gíãng
Em bÐ th«ng mính 3 §eo nh¹c cho
mIo
4. S·n tính
Thuû tính
4. C©y bót thÇn 4. Ch©n, Tay,
Taí, M½t,
MíÖng
5. Sù tYch
Há G·m
5. ¤ng í·o ®¸nh c¸
vµ con c¸ vµng
? Häc sính ®äc c©u háí 4
? Nªu ®Æc ®íOm tíªu
bíOu cña truyÖn truyOn
thuyÖt, cæ tYch, ngô ng«n vµ
truyÖn cêí
- Häc sính th¶o íuËn , trao ®æí
ý kíÖn vO ®Æc ®íOm tõng thO
ío¹í dùa trªn c¸c c· së sau:
+ §Þnh nghÜa
+ NghÖ thuËt
+ C· së h×nh thµnh
truyÖn
+ Ng«í kO
+ ˆíc m· cña ngêí xa.
TruyOn thuyÖt Cæ tYch Ngô ng«n TruyÖn cêí
- Lµ truyÖn kO
vO c¸c nh©n
vËt vµ sù kíÖn
íÞch sö trong
- Lµ truyÖn kO
vO cuéc ®êí sè
phËn cña 1 sè
nh©n vËt quen
íµ truyÖn mîn
truyÖn vO íoµí
vËt, ®è vËt
hoÆc chYnh
Lµ truyÖn kO
vO nh÷ng
híÖn tîng
®¸ng cêí
115
qu¸ khø.
- Cã nhíOu chí
tíÖt tëng tîng
kú ¶o
- Cã c· së
íÞch sö, cèt íâí
sù thËt íÞch sö
- Ngêí kO , ng-
êí nghe tín
c©u truyÖn
nh íµ cã thËt
dï cho cã
nh÷ng chí tíÖt
tëng tîng kú
¶o.
- ThO híÖn
th¸í ®é vµ
c¸ch ®¸nh gí¸
cña néí dung
®èí víí c¸c sù
kíÖn vµ nh©n
vËt
thuéc •má c«í,
mang íèt xEu
xY, d„ng sÜ...)
- Cã nhíOu chí
tíÖt tëng tîng
kú ¶o)
- Ngêí kO, ngêí
nghe kh«ng tín
íµ c©u truyÖn
cã thùc.
- ThO híÖn
níOm tín vµ íc
m· cña nh©n
d©n vO chíÖn
th½ng cuèí
cïng cña íÏ ph¶í,
cña c¸í thíÖn
con ngêí ®O
nãí bãng, gíã
truyÖn con ng-
êí.
- Cã ý nghÜa En
dô, ngô ý.
- Nªu bµí häc
®O khuyªn
nhñ, d¯n d¹y
ngêí ta trong
cuéc sèng
trong cuéc
sèng, ®O
nh÷ng híÖn t-
îng nµy ph·í
bµy ra• ngêí
nghe) ngêí
®äc ph¸t
híÖn thEy.
- Cã yÖu tè
g©y cêí.
- Nh»m g©y
cêí, mua vuí
hoÆc phª
ph¸n, ch©m
bíÖm nh÷ng
thãí h, tËt xEu
trong x· héí,
tõ ®ã híng
ngêí ta tíí c¸í
tèt ®Np
9/ Cñng cè : - NÐt nghÖ thuËt cña c¸c ío¹í truyÖn d©n gían
?/ HDVN : - häc tíÖp bµí
I0/ 12t 3inh nghi4*!
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
in tX& tru/4n dWn gi+n
11•
• TíÖp)
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t :
- Nh tíÖt 1
II/ ChuÈn bÞ :
* Gí¸o víªn : So¹n bµí, tranh ¶nh
* HS : Häc tíÖp bµí theo néí dung c©u háí SGK
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ®Þnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí c„: ? ThÖ nµo íµ truyOn thuyÖt, cæ tYch, ngô ng«n
5/ Bµí míí
? Häc sính ®äc yªu cÇu c©u háí
5
? Häc sính th¶o íuËn nhãm :
VD : Th¸nh gíãng vµ Sä dõa
: sù ra ®êí ®Ou cã nÐt kh¸c th-
êng, tµí n¯ng kú íµ.
? Nh©n vËt trong truyOn thuyÖt
íµ nh÷ng nh©n vËt nh thÖ nµo?
Cæ tYch thêng kO vO ®íOu g×.
? Oua néí dung cña truyÖn ngô
ng«n, t¸c gí¶, d©n gían muèn
göí g½m ®Ön ngêí ®äc, ngêí
nghe ®íOu g×.
? Trong c¸c truyÖn ngô ng«n,
truyÖn nµo t¹o cho ngêí ®äc
tíÖng cêí.
? Môc ®Ych cña truyÖn cêí íµ g×
?! So s¸nh sù gíèng nhau vµ
kh¸c nhau gí÷a truyOn thuyÖt,
cæ tYch, ngô ng«n víí tranh cêí.
a) TruyOn thuyÖt vµ cæ tYch :
* Gíèng nhau : ®Ou cã yÖu tè t-
ëng tîng kú ¶o.
- Cã nhíOu chí tíÖt gíèng nhau,
sù ra ®êí thÇn kú, nh©n vËt
chYnh cã nh÷ng tµí n¯ng phí th-
êng
* Kh¸c nhau :
- TruyOn thuyÖt : KO vO c¸c
nh©n vËt, sù kíÖn íÞch sö vµ
thO híÖn c¸ch ®¸nh gí¸ cña
nh©n d©n ®èí víí nh÷ng nh©n
vËt, sù kíÖn íÞch sö ®îc kO.
- Cæ tYch : KO vO cuéc ®êí cña
c¸c ío¹í nh©n vËt nhEt ®Þnh.
ThO híÖn quan níÖm, íc m· cña
nh©n d©n vO cuéc ®Eu tranh
gí÷a c¸í thíÖn vµ c¸í ¸c.
- TruyOn thuyÖt ®îc ngêí nghe
tín íµ cã thËt • dï cã chí tíÖt tëng
tîng kú ¶o ) . Cßn truyÖn cæ
tYch ®îc ngêí kO, ngêí nghe coí
íµ nh÷ng c©u truyÖn kh«ng cã
thËt • tõ trong truyÖn cã yÖu tè
thùc tÖ)
b) TruyÖn ngô ng«n vµ truyÖn
11‚
? Môc ®Ych cña truyÖn ngô
ng«n íµ g×.
? Gí¸o víªn chuEn bÞ tranh ¶nh
phÇn v¯n häc d©n gían -> häc
sính t×m híOu néí dung cña tõng
bøc tranh.
? Häc sính tham kh¶o phÇn ®äc
thªm
cêí
* gíèng nhau : TruyÖn ngô ng«n
thêng chÖ díOu, phª ph¸n
nh÷ng hµnh ®éng, c¸ch c xö.
Tr¸í víí ®íOu muèn d¯n d¹y ngêí
ta. V× thÖ truyÖn thµy bãí xem
voí, ®eo nh¹c cho mIo gíèng nh
truyÖn cêí, c„ng thêng g©y cêí.
* Kh¸c nhau : Môc ®Ych cña
truyÖn cêí íµ g©y cêí ®O mua
vuí hoÆc phª ph¸n, ch©m bíÖm
nh÷ng sù víÖc, híÖn tîng, tYnh
c¸ch ®¸ng cêí .
- Môc ®Ych cña truyÖn ngô
ng«n íµ khuyªn nhñ, d¯n d¹y ng-
êí ta mét bµí häc cô thO nµo ®ã
trong cuéc sèng.
A! §äc hªm
9/ Cñng cè :
- Sù gíèng nhau vµ kh¸c nhau gí÷a truyOn thuyÖt vµ cæ tYch
- Sù gíèng vµ kh¸c nhau gí÷a ngô ng«n vµ truyÖn cêí.
?! Híng dÉn vO nhµ : Häc bµí,íµm bµí tËp trong s¸ch bµí tËp.
I0/ 12t 3inh nghi4* :
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt 5• : Tr= b,i 3i)* tr+ tiÕng 7i4t
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
fu+ gi] tr= b,i gi2& hZc Iinh
- NhËn thEy u ®íOm, khuyÖt ®íOm cña bµí íµm
- Kü n¯ng tæng hîp kíÖn thøc tíÖng víÖt, rót kính nghíÖm cho
c¸c bµí kíOm tra íÇn sau.
11ƒ
- Gí¸o víªn ®¸nh gí¸ ®îc kh¶ n¯ng tíÖp thu kíÖn thøc, ý thøc
häc bµí,íµm bµí cña häc sính.
II/ ChuÈn bÞ :
- GV: Tr¶ bµí, nhËn xÐt bµí íµm cña häc sính, ch÷a bµí.
- HS : xem í¹í bµí kíOm tra, rót kính nghíÖm
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ®Þnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí c„ : Kh«ng
5/ Bµí míí
I/ ‡ªu cÇu :
1. H×nh thøc : Bµí kíOm tra tr×nh bµy s¹ch sÏ, kh«ng tEy
xo¸,tr×nh bµy khoa häc
2. Néí dung :
- §¸p øng ®Çy ®ñ néí dung theo yªu cÇu cña ®O
- BíÖt huy ®éng, tæng hîp kíÖn thøc tíÖng víÖt vµo tõng d¹ng
c©u háí cña ®O kíOm tra.
II/ NhËn xÐt bµí íµm cña häc sính
1. ˆu ®íOm :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
........................................................................................................
2. Nhîc ®íOm :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
11€
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
........................................................................................................
9/ Cñng cè :
- NhËn xÐt chung
..........................................
..........................................
..........................................
?/ Híng dÉn vO nhµ : häc bµí, chØ tõ.
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
TuÇn 1?
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt 5‚ : chq t6
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- HíOu ®îc ý nghÜa vµ c«ng dông cña chØ tõ
- BíÖt dïng chØ tõ trong khí nãí, víÖt.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: so¹n bµí, b¶ng phô
* HS : Häc bµí,íµm bµí tËp
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1!/ æn ®Þnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí c„
? Sè tõ íµ g×, íîng tõ íµ g×? cho vY dô
5/ Bµí míí
I/ ChØ tõ íµ g×
120
? Gí¸o víªn cho b¶ng phô
? c¸c tõ ín ®Ëm trong vY dô bæ
sung ý nghÜa cho c¸c danh tõ
nµo.
- Víªn quan, íµng, nhµ, «ng
vua
? C¸c tõ : Nä, Ey, kía cã t¸c dông
g× trng c©u v¯n
? Gí÷a tõ vµ côm tõ cã chøa nä,
kía, Ey. c¸í nµo cã ý nghÜa cô hO,
râ dµng h·n.
?Häc sính ph¸t híÖn, so s¸nh.
? Gí¸o víªn treo b¶ng phô
? Oua c¸c vY dô cïng víí c¸c bµí
häc tríc vO danh tõ, sè tõ, íîng tõ.
C¸c tõ : nµy, kía, Ey, nä thêng hay
®í víí tõ ío¹í nµo.
? VÞ trY cña chóng trong c©u.
1. VY dô
" Ngµy xa cã mét «ng vua nä
saí mét víªn quan ®í dß ía
kh½p níc, t×m ngêí tµí gíáí.
Víªn quan Ey ®· ®í nhíOu n·í,
®í ®Ön ®©u víªn quan c„ng
ra nh÷ng c©u háí o¸í o¯m ®O
háí mäí ngêí. §· mEt nhíOu
c«ng t×m kíÖm nhng víªn quan
cha t×m thEy ngêí íçí í¹c.
Mét h«m víªn quan ®í qua
mét c¸nh ®áng íµng kía, chît
thEy bªn vÖ ®êng cã 2 cha con
nhµ kía ®ang cµy ruéng"
* NhËn xÐt : Bæ sung ý nghÜa
cho danh tõ, ®Þnh vÞ sù thËt
trong kh«ng gían.
2. So s¸nh tõ vµ côm tõ sau:
- ¤ng vua / «ng vua nä
- Víªn quan/ víªn quan Ey
- íµng / íµng kía
- nhµ/ nhµ nä
-> côm tõ cã: nä, kía, Ey cã ý
nghÜa cô thO ho¸, ®îc x¸c
®Þnh mét c¸ch râ rµng.
3. C¸c tõ : Ey, nä trong c©u
v¯n sau cã g× gíèng vµ kh¸c
c¸c trêng hîp ®· ph©n tYch.
- Háí Ey, ë Thanh Ho¸ cã mét
ngêí íµm nghO ®¸nh c¸. Tªn íµ
Lª ThËn.
- Mét ®ªm nä ThËn th¶ ííí ë
mét bÖn v½ng nh thêng íÖ.
- Háí Ey/ víªn quan Ey
- §ªm nä/ ngµy nä
-> §Þnh vÞ thêí gían kh¸c
®Þnh vÞ kh«ng gían
* KÖt íuËn: chØ tõ íµ nh÷ng tõ
121
- §øng sau danh tõ.
? Nh÷ng tõ nh vËy ®îc gäí íµ ío¹í
tõ g×.
- ChØ tõ
? ChØ tõ íµ g× ?
? Häc sính ®äc phÇn ghí nhí
? ¤ng vua nä íµ côm danh tõ hay
danh tõ.
? íµng kía íµ côm danh tõ hay
danh tõ.
? Em h·y ®íOn c¸c thµnh phÇn
trong côm danh tõ vµo m« h×nh
côm danh tõ.
? Trong c¸c vY dô trªn, chØ tõ
®¶m nhíÖm chøc vô g× trong
côm danh tõ.
- ®ã - chñ ng÷
- ®Ey - tr¹ng ng÷
? häc sính ®äc yªu cÇu cña bµí
tËp, íªn b¶ng íµm.
? Häc sính ®äc yªu cÇu bµí tËp 2
? Häc sính ®äc c©u v¯n sau khí
thay thÖ tõ kh¸c.
®O chá vµo sù vËt, nh»m x¸c
®Þnh vÞ trY cña sù vËt trong
kh«ng gían hoÆc thêí gían.
II/ Ho¹t ®éng cña chØ tõ trong
c©u
phô tríc
Danh tõ trung t©m
phô sau
T2
T1
T1
T2
S2
S2
«ng
vua

íµng
kía
=> Lµ phô ng÷ ®øng sau cña
danh tõ , cïng víí danh tõ vµ
phô ng÷ ®øng tríc t¹o thµnh
côm danhtõ ..
VD : Mét c¸nh ®áng kía
a) Sau con ®êng ®Ey, ®ã íµ
trêng THCS Kh¸nh Héí
b) §Ey, b¹n íµm ®í.
III/ LuyÖn tËp
1. bµí tËp 1
a) haí thø b¸nh Ey
122
+ §Þnh vÞ sù vËt cña
kh«ng gían
+ íµm phô ng÷ sau cña
danh tõ
b) §©y, ®Ey.
- §Þnh vÞ sù vËt
- Lµm chñ ng÷ trong c©u.
c) Nay
- §Þnh vÞ sù vËt
- Lµm tr¹ng ng÷
2. bµí tËp 2 .
b»ng ®On Ey, b»ng íµng
Ey -> víÖt nh vËy ®O tr¸nh
íÆp tõ.
9/ Cñng cè : NhEn m¹nh c¸c ®·n vÞ kíÖn thøc cÇn ghí nhí
?/ HDVN : - Häc thuéc bµí, íµm bµítapŒ 3/13€.
I0/ 12t 3inh nghi4*:
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt 5ƒ : \u/4n tX& 3) tru/4n tong tBng
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gíóp häc sính gí¶í quyÖt 1 sè ®O tù sù tëng tîng, s¸ng t¹o.
- Tù íµm ®îc bµí, dµn bµí cho ®O bµí tëng tîng
II/ ChuÈn bÞ :
- GV: Cho häc sính chuEn bÞ ®O sè 5/134 ë nhµ tríc
- HS : íµm theo yªu cÇu cña gí¸o víªn.
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
./ KíOm tra bµí c„
? Em h·y tëng tîng ra chí tíÖt : S·ntíme ®í m¸y bay, Thuû Tính ®í
xe íéí níc ®Ön háí c«ng chóa MÞ N·ng íµm vî
123
5/ Bµí míí.
I/ §O bµí : kO truyÖn mêí n¯m sau vO th¯m í¹í trêng c„ híÖn
nay, tëng tîng nh÷ng ®æí thay cã thO x¶y ra.
? Häc sính ®äc ®O vµ nªu yªu
cÇu cña ®O
? Muèn víÖt bµí tèt theo em cÇn
ph¶í tíÖn hµnh c¸c bíc nh thÖ
nµo
? Trong bíc t×m híOu ®O tëng t-
îng cã ph¶í íµ b½t buéc kh«ng?
NÖu íµ b½t buéc ta ph¶í dùa vµo
®©u ®O tëng tîng.
? Sau 10 n¯m em cã dÞp trë í¹í
th¯m trêng c„, em sÏ tëng tîng
nh÷ng g× vO ng«í trêng cña em.
? Theo em ®O bµí yªu cÇu t c¸ch
cña ngêí kO ph¶í nh thÖ nµo.
? Tëng tîng cã kh¸c víí bÞa ®Æt
vµ nãí kho¸c kh«ng.
? Sau 10 n¯m em sÏ bao nhíªu
tuæí, theo dù kíÖn cña m×nh íóc
®ã em ®ang íµm g×.
? Em trë vO th¯m trêng c„ vµo
thêí gían nµo: dÞp hI, hay dÞp
tÖt, dÞp héí trêng...
? Theo em sau 1 kho¶ng thêí gían
dµí 10 n¯m th× m¸í trêng híÖn
nay cã g× ®æí kh¸c.
? Con ngêí
1. T×m híOu ®O :
- B½t buéc ph¶í tëng tîng. T-
ëng tîng ph¶í dùa vµo con ng-
êí,sù víÖc cã thËt, kh«ng nªn
dïng tªn thËt.
- C¶nh 10 n¯m vO í¹í m¸í trêng
cã nhíOu ®æí thay, thµy c«,tr-
êng ííp...
2. T×m híOu phÇn gîí ý.
- §©y íµ ®O tëng tîng nªn häc
sính hoµn toµn kh«ng thO dùa
vµo tµí ííÖu.
- Tëng tîng kh«ng ph¶í íµ bÞa
®Æt, tuú tíÖn mµ ph¶í dùa
vµo nh÷ng ®íOu cã thËt, ®O
tëng tîng ra.
- HíÖn t¹í em 12 tuæí, sau 10
n¯m n÷a em 22 tuæí. NÖu häc
®¹í häc th× chuEn bÞ thí tèt
nghíÖp, nÖu íµ bé ®éí th× ®·
ra qu©n hoÆc ë í¹í chuyªn
nghíÖp hoÆc íµ c«ng nh©n
hay íµ 1 gí¸o víªn ë mét n·í
xa...
- Sù thay ®æí
+ thµy c« : gíµ ®í , cã
nhíOu thµy c« míí.
+ C¸c b¹n cïng ííp : ®· tr-
ëng thµnh, cã nghO nghíÖp
kh¸c nhau, ®· x©y dùng gía
124
? Sù nghíÖp gí¸o dôc
? C¶m nghÜ cña em sau khí chía
tay m¸í trêng cña m×nh.
? Tõ c¸c ý trªn em cã thO s½p
xÖp thµnh 1 dµn bµí hoµn chØnh.
? Hoµn c¶nh x¶y ra c©u truyÖn
? V× sao quyOn s¸ch í¹í khãc,
buèn nh vËy.
? C¶m nghÜ, th¸í ®é cña em sau
khí nghe íêí t©m sù, than v·n cña
quyOn s¸ch.
? Khí sính ra, sä Dõa cã t©m tr¹ng
ra sao
? Tëng tîng vO sè phËn, í·ng
t©m cña mN con LY Th«ng.
®×nh , ngêí c«ng t¸c xa, kÎ ë
®Þa ph·ng...
• íu ý kh«ng nªu tªn cô
thO)
+ Sù nghíÖp gí¸o dôc :
C¸c thÖ hÖ tíÖp nèí vEn ®ang
®îc thµy c« d¹y dç, d×u d½t
tËp tµnh chu ®ao..., cë· vËt
chEt...
- ‡ªu m¸í trêng : N·í ®· cho ta
trí thøc, ®¹o ®øc íµm ngêí.
T×nh c¶m íu íuyÖn xen íÉn
níOm vuí, níOm tù hµo, íc m·.
3. Dµn bµí :
a) Më bµí : gîí ý 2
b) th©n bµí : gîí ý 3- 4 -5
c) kÖt bµí : gîí ý •
* Bµí tËp bæ sung
§O bµí 1 : Em h·y tëng tîng íêí
t©m sù cña quyOn s¸ch gí¸o
khoa ng÷ v¯n víí em.
a) më bµí :
- Trêí rÐt nªn cø tèí ®Ön íµ em
®í ngñ ngay. • nge tíÖng t©m
sù buán rÇu, cã thO íµ tíÖng
khãc...)
b) Th©n bµí
+ C« •cËu) chñ bá r·í
kh«ng thIm ®O ý, vøt bõa b·í
®O ngêí kh¸c kh«ng bíÖt xÐ
®í vµí trang, ®O chuét gÆm
nhEm nham nhë...
c)KÖt íuËn:
+ Em ©n hËn v× ®· ®èí
sö kh«ng tèt ... xín íçí...høa.
§O 2 : Em h·y tëng tîng thay
ngáí kO cho Sä Dõa béc íé t©m
t×nh khí ®îc sính ra.
* Gîí ý
125
? Th¸í ®é cña qu©n 1ƒ níc ch
hÇu vO níªu c·m.
? T©m tr¹ng cña nhµ vua sau bao
nhíªu sù kíÖn.
- Cã thO íµ tñí th©n vO h×nh
hµí.
- Th·ng cha mN cã íóc muèn
nãí ra th©n phËn thùc cña
m×nh nh÷ng ®Eu tranh kh«ng
béc íé ®íOu bY mËt Ey.
- OuyÖt t©m t×m mäí c¸hc
®On ®¸p c«ng ·n cha mN.
§O bµí 3 : Tëng tîng ®o¹n kÖt
cña truyÖn "Th¹ch Sanh".
- Lý th«ng xEu hæ kh«ng d¸m
ngEng ®Çu íªn nh×n ngêí ®·
kÖt nghÜa víí m×nh.
- Ou©n 1ƒ níc ch hÇu, tªn nµo
tªn nEy bông no c¯ng, tëng
kh«ng thO ®í næØ mµ níªu
c·m vÉn ®Çy, chóng van í¹í
Th¹ch Sanh tha cho téí ng¹o
m¹ng , tham íam ....
- Nhµ vua sung síng thÇm
nghÜ m×nh cã thO gíao ®Et n-
íc nµy cho Th¹ch Sanh thËt m·n
nguyÖn...
9/ Cñng cè : - T¹í sao khí kO truyÖn cÇn ph¶í tëng tîng
?/ HDVN : - Häc bµí, tù ra ®O vµ tËp víÖt bµí.
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt 5€ : con h" c@ nghK+
• TruyÖn trung ®¹í VíÖt nam)
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
Th3ng 4ua 5iÖ ®#6 )Ó6 .h&n t7h gió. h# -inh'
1. Néí dung : §©y íµ ío¹í truyÖn h cEu,tëng tîng, trong ®ã t¸c
gí¶ dïng h×nh thøc nghÖ thuËt quen thuéc íµ mîn truyÖn íoµí vËt
12•
®O nãí truyÖn con ngêí, nh»m ®O cao ©n nghÜa trong ®¹o íµm
ngêí.
2. NghÖ thuËt : Vµí trß h cEu tëng tîng chíÖm vÞ trY cèt íâí
trong truyÖn . TruyÖn sö dông nhíOu chí tíÖt hoang ®êng, kú í¹
®Ou nh»m íµm næí bËt chñ ®O cña truyÖn . BíÖn ph¸p nh©n ho¸
bíÖn con hæ thanh nh©n vËt sính ®éng, cã nh©n c¸ch, nh©n
t×nh cao quý , bíÖt träng t×nh nghÜa thuû chung.
-> Oua ®ã kh·í gîí cho häc sính ý thøc tu dìng ®¹o ®øc, nh©n
c¸ch, bíÖt coí träng ©n nghÜa.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: - ngíªn cøu so¹n bµí, tranh ¶nh
* HS : - Häc bµí, so¹n bµí
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
./ KíOm tra bµí c„: ? Trong chuyÖn " Lîn cíí, ¸o míí" yÖu tè g©y cêí
®îc híOu nh thÖ nµo
- Hµnh ®éng : MÆc ¸o, ®øng ë cöa, ®îí tõ s¸ng -> tèí, gí· v¹t
¸o.
- Ng«n ng÷ gíao tíÖp : C©u háí thõa, kh«ng ®óng môc ®Ych,
" cíí " c©u tr¶ íêí thõa " míí"
5/ Bµí míí
Gí¸o víªn ®äc mÉu ®O í«í cuèn
häc sính ®äc.
? gäí 2 häc sính ®äc.
1- Tõ ®Çu ...míí qua ®îc
2- Cßn í¹í
? Em h·y kO í¹í c©u chuyÖn . V¯n
b¶n nµy thuéc ío¹í v¯n b¶n g×?
? V¯n b¶n trªn ®îc chía íµm mEy
®o¹n.
I/ Híng dÉn ®äc vµ kO .
II/ T×m híOu chung vO v¯n b¶n
1. V¯n b¶n tëng tîng
2. Bè côc
§1 : Nãí vO con hæ thø nhEt cã
nghÜa víí bµ ®ì.
§2 : Nãí vO c¸í nghÜa cña con
hæ thø 2 víí ngêí kíÖm cñí.
=> 2 ®o¹n ®Ou thèng nhEt
nãí vO c¸í nghÜa cña con ngêí
trong ®êí sèng x· héí.
12‚
? Em cã suy nghÜ g× vO tªn
truyÖn
? V× sao tªn truyÖn í¹í g©y En t-
îng m¹nh
- Thá - híOn íµnh
- GEu - ch¯m chØ, ®é íîng
- B¸o - gían ngoan, x¶o tr¸
- Hæ : ¸c
? Theo em " nghÜa" ®îc híOu nh
thÖ nµo
- Hæ vèn íµ con vËt ho¹t
®éng theo b¶n n¯ng nay í¹í cã
truyÖn con hæ cã nghÜa -> ®íOu
kú í¹
? Bµ ®ì TrÇn ®îc gííí thíÖu íµ ngêí
nh thÖ nµo.
? §©y íµ 1 c©u chuyÖn tëng tîng
nhng qua íêí gííí thíÖu vO bµ ®ì
TrÇn em cã nhËn xÐt g× vO ®íOu
nµy.
- C¸ch gííí thíÖu nh vËy íµm
ngêí ®äc c¶m thEy ®©y íµ
truyÖn cã thùc.
? Bµ ®ì ngµy Ey cã thO íµ h×nh
¶nh cña aí b©y gíê. T×nh c¶m
cña nh©n d©n ta ®èí víí bµ ®ì
nh thÖ nµo?
- Ngµy xa n÷ hé sính, yt¸, y
sÜ, b¸c sÜ víÖc sính në ®Ou nhê
vµo bµ ®ì -> ®ã íµ mätt nghO ®-
îc mäí ngêí t«n träng vµ yªu quý.
? Theo em ®ã íµ truyOn thèng tèt
®Np nµo cña d©n téc ta.
? Trong íÇn ®ì ®Î nµy cña bµ cã
g× kh¸c. Em h·y t×m c¸c chí tíÖt
II/ Ph©n tYch
1. Tªn truyÖn
" Con hæ cã nghÜa" ->
g©y En tîng m¹nh, gîí ý tß mß.
- V× hæ xa nay íµ thó d÷, chóa
s·n í©m
- NghÜa : íO ph¶í íµm, khu«n
phÐp c sö nghÜa cßn néí dung
kh¸c nhau nh t×nh c¶m thuû
chung, tính thÇn hí sính v× sù
nghíÖp chung nghÜa ë ®©y íµ
íãng bíÖt ·n.
2) Bµ ®ì TrÇn íµm ·n ®ì ®Î
cho hæ.
a) Bµ ®ì TrÇn
- Ngêí §«ng TríOu - Ou¶ng Nính
vïng ®«ng b½c níc ta, íµm
nghO ®ì ®Î.
- TíÖng gâ cöa íóc ®ªm tèí
- Con hæ íao vµo câng bµ ®í.
- «ng hæ 1 tay «m bµ ®ì ch¹y
12ƒ
nãí vO ®íOu nµy.
? Chí tíÖt kú í¹ cã ý nghÜa nh thÖ
nµo .
- C¸ch tëng tîng h cEu nh÷ng
díÖn bíÖn th¸í ®é cña nh©n vËt
ch©n thùc, hEp dÉn.
? Em cã nhËn xÐt g× vO c¸ch "
«ng hæ" mêí bµ TrÇn ®í ®ì ®Î•
cö chØ, hµnh ®éng)
- Lao vµo ®ã íµ c¸ch mêí cña
hæ theo b¶n n¯ng s¯n máí nhng
kh«ng vá b»ng r¯ng, b»ng vuèt
mµ íµ " câng" -> t¶ c¸ch mêí kh¸
sính ®éng vµ tính tÖ quan c¶m
nhËn cña bµ ®ì ®ã íµ sù tr©n
träng.
? Khí ®a bµ ®ì vO tíí n·í " íµng
ë" «ng hæ íµm g×.
? Oua ®ã em cã nhËn xÐt g× vO
cö chØ, hµnh ®éng cña «ng hæ
®èí víí bµ ®ì.
? §Ön nhµ «ng hæ íµm g×.
? Hµnh ®éng cña «ng hæ trong
t×nh thÖ ®ã cã ý nghÜa g×.
- Hæ ®ùc ®· t¹o ra sù tín
cËy, sù c¶m ho¸ -> bµ ®ì ®·
híOu-> sù c¶m th«ng náng hËu
gí÷a ngêí vµ hæ.
? Bµ ®ì TrÇn ®· íµm g× gíóp vî
cháng " hæ".
? Em cã c¶m nhËn g× vO kh«ng
khY cña gía ®×nh nhµ hæ íóc
nµy.
? T×m c¸c chí tíÖt chøng tá ®íOu
®ã.
- Kh«ng khY trµn ngËp h¹nh
phóc : hæ ®ùc ®ïa gíìn víí con,
hæ c¸í n»m phôc xuèng nh mét
nh bay, thEy gaí : dõng ch©n rÏ
íèí.
-> b¶o vÖ bµ nh mét vËt b¸u
- Th¶ bµ xuèng
- Hæ c¸í í¯n íén ....bµ ®ì run sî
- Hæ ®ùc chñ ®éng t¹o ra sù
híOu bíÖt " cÇm tay bµ nh×n
hæ c¸í nhá níc m½t"
- Cho hæ c¸í uèng thuèc, xoa
bãp bông.
- Hæ ®Î ®îc " mN trßn
con vu«ng"
-> h¹nh phóc
b) Hæ ®On ·n ®¸p nghÜa
- 10 í¹ng b¹c : ch‰ng ®ñ gíµu
sang nhng n¯m mEt mïa ..®ñ
12€
s¶n phô.
? Hæ ®· ®On ·n ®¸p nghÜa bµ
®ì trÇn ra sao.
? Em cã nhËn xÐt g× vO ch¸c
®On ·n nay.
- §On pn xøng ®¸ng : quyd
xuèng 1 gèc c©y íEy tay ®µo íªn
1 côc b¹c " d©ng tÆng" . Lu
íuyÖn ®îí bµ ®í xa gÇm íªn 1
tíÖng nãí íêí tõ bíÖt.
? BíÖn ph¸p nh©n c¸ch ho¸ cã ý
nghÜa nh thÖ nµo.
- Hæ : Nh©n c¸ch ho¸ -> cã
t×nh -> cã nghÜa thuû chung,
bíÖt ®On ·n, ®¸p nghÜa.
? Nh©n vËt b¸c tíOu ®îc ®îc gííí
thíÖu nh thÖ nµo
? NhËn xÐt vO c¸ch gííí thíÖu nµy.
- Tªn phíÖm chØ quª h·ng
cô thO .
? Con hæ gÆp n¹n ra sao, b¸c
tíOu ®· íµm g× ®O cøu nã.
- Hæ ë t×nh thÖ tuyÖt väng,
nhôc nh·
? Tríc khí gíóp nã íEy x·ng bß ra
b¸c íµm g×.
- TrIo íªn c©y háí " cæ häng
ng·í ®au ph¶í kh«ng"
-> ra ®íOu kíÖn ®õng c½n
ta, ta sÏ íEy x·ng ra cho .
? Lêí nãí cña b¸c tíOu cã søc m¹nh
nh thÖ nµo.
- Lßng nh©n ¸í, c¶m ho¸ ®îc
hæ d÷.
? B¸c tíOu ®· cã c«ng g× ®èí víí
con hæ.
? Hæ tr½ng íµm g× ®O ®On ·n
b¸c tíOu.
? Oua truyÖn em h·y so s¸nh víÖc
cøu m¹ng bµ.
3. ¢n nghÜa cña hæ víí b¸c
TíOu
a. Hæ gÆp n¹n ®îc b¸c TíOu
cøu.
- B¸c tíOu ë : L¹ng Gíang ‘ B½c
Gíang, nghO kíÖm cñí, trIo ®Io
íéí suèí, ch‰ng thO gíµu sang.
- Hæ tr½ng m½c x·ng bß to
nh cæ tay m½c ngang häng.
- B¸c TíOu vÉn sî quyÖt ®Þnh
®Ön cøu hæ.
b) Con hæ ®On ·n ®¸p nghÜa
- Cøu hæ tho¸t chÖt víí tEt c¶
danh dù .
- Nhµ ë th«n m« ...nhí ®Ön
nhau nhÐ -> kh«ng ph¶í ®ßí
tr¶ ·n mµ íµ íêí héí ngé cña
®«í b¹n.
- B¸c tíOu mEt hæ ®Ön mé
nh¶y nhãt, dôí ®Çu vµo quan
tµí, gÇm íªn, ch¹y vßng quanh
ráí ®í.
130
tr¶ nghÜa cña 2 con hæ.
- Haí con cïng cã nghÜa nh-
ng c¸ch kO kh«ng nhµm ch¸n, con
hæ tríc ®On ·n mét íÇn íµ song.
con hæ sau ®On ·n m·í m·í.
? KO ra nÐt nghÖ thuËt ®Æc s½c
trong truyÖn vµ t¸c dông.
? TruyÖn nh»m thO híÖn ®íOu
g×.
Ngµy gíç ®a Rª, Lîn ®O cöa.
IV/ Tæng kÖt
1. NghÖ thuËt : nh©n ho¸,
bíÖn hæ thµnh nh©n vËt cã "
nh©n c¸ch", nh©n tYnh, quý
träng t×nh nghÜa thuû
chung... c¸c chí tíÖt kú í¹,
hoang ®êng íµm næí bËt chñ
®O cña chuyÖn.
2. Néí dung :
- Dïng nh©n vËt íµ con vËt ®O
®O nãí vO con ngêí, ®O cao
tEm íßng träng nghÜa íµm ngêí
ph¶í coí träng ©n nghÜa
9/ Cñng cè : hÖ thèng bµí gí¶ng
?/ HDVN : häc bµí, so¹n bµí : ®éng tõ.
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt •0 : méng t6
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
:i2& hZc Iinh
- N½m ®îc ®Æc ®íOm cña ®éng tõ
- Mét sè ío¹í ®éng tõ quan träng
II/ ChuÈn bÞ :
- Gí¸o víªn : b¶ng phô, híng dÉn häc sính íµm bµí tËp
- Häc sính : §äc, häc bµí
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ®Þnh tæ chøc •c v½ng 1
131
./ KíOm tra bµí c„: ? ChØ tõ íµ g× ? Chøc n¯ng ng÷ ph¸p cña chØ
tõ trong côm danh tõ vµ trong c©u.
5/ Bµí míí
B¶ng phô
? T×m ®éng tõ trong c¸c c©u
sau vµ cho bíÖt c¸c c©u trong vY
dô thuéc v¯n b¶n nµo.
? ý nghÜa kh¸í qu¸t cña c¸c ®éng
tõ ®· t×m ®îc íµ g×.• kh¸í níÖm)
? Bµí tríc em ®· häc vO danh tõ,
h·y so s¸nh sù kh¸c nhau gí÷a
danh tõ vµ ®éng tõ.
? LEy mét sè vY dô vO ®éng tõ
VD : ®í, ch¹y, h¸t, nãí, nøt,
bO, vì...
- B¶ng phô :
- Danh tõ
- §éng tõ
? Nh×n vµo vY dô em cho bíÖt
danh tõ cã kÖt hîp ®îc víí c¸c tõ :
®·, sÏ, ®ang, c„ng, h·y, chí...
kh«ng.
? Chøc vô, có ph¸p cña danh tõ íµ
g×? cho vY dô
- Lan häc bµí
- MN em íµ c« gí¸o
? §éng tõ cã kh¶ n¯ng kÖt hîp ®îc
víí c¸c tõ nªu trªn kh«ng. vY dô.
? 8h9 5:6 ó .h;.'
? Nh×n vµo vY dô sau vµ cho bíÖt
I/ §Æc ®íOm cña ®éng tõ
1. VY dô • SGK bµí 1 trang 145)
a) §í, ®Ön, ra, háí
b) LEy, íµm , íÏ
c) Treo, cã, xem, cêí, b¶o, ban,
®O.
- Kh¸í níÖm : §«ng tõ íµ nh÷ng
tõ chØ hµnh ®éng, tr¹ng th¸í
cña sù vËt.
II/ So s¸nh tõ víí ®éng tõ.
1. VY dô
Ba häc sính Ey
§T
§· häc bµí cha
§T
§· ®í nhíOu n·í
§T
* Danh tõ kh«ng kÖt hî ®îc víí :
®·, sÏ, ®ang, c„ng, vÉn, h·y,
chí, ch‰ng...
- Thêng íµm chñ ngh÷ trong
c©u. Khí íµm vÞ ng÷ cÇn cã tõ
"íµm" ®í kIm • ®øng tríc)
* §éng tõ
- Cã kh¶ n¯ng kÖt hîp : ®·,
sÏ, ®ang, vÉn, h·y, chí, ®õng...
< Th=ng l"m 5> ng? tr$ng &u'
< @hi l"m h* ng?a mAt )h%
nBng )Õt 50i : h·y6 ®Cng6 h06
®*''
132
®éng tõ ®îc ph©n íµm mEy ío¹í?
íµ nh÷ng ío¹í nµo.
VD 1 : T«í ®äc s¸ch
VD 2 : T«í rEt buán
II/ Ph©n ío¹í ®éng tõ
a. §éng tõ chØ hµnh ®éng,
tr¹ng th¸í.
b. §éng tõ chØ t×nh thÖ.
Thêng ®ßí háí ®éng tõ
kh¸c ®í kIm phYa sau
Kh«ng ®ßí háí ®éng
tõ kh¸c ®í kIm phYa
sau
Tr¶ íêí cho c©u háí
íµm g×
§í, ch¹y, cêí, ®äc,
háí, ngáí, ®øng
Tr¶ íêí c¸c c©u háí
íµm sao, thÖ nµo
D¸m, toan, ®Þnh
Buán, g·y, ghÐt,
®au, nøt, vuí, yªu
III/ \u/4n tX&
a) §éng tõ chØ hµnh ®éng, tr¹ng th¸í chía íµm 2 ío¹í nhá .
+ §éng tõ chØ hµnh ®éng •íµm g×)
+ §éng tõ chØ tr¹ng th¸í • íµm sao, thÖ nµo)
b) §éng tõ tYnh th¸í • ®ßí háí ®éng tõ kh¸c ®í kIm)
* Bµí tËp 1 : Khoe, may, ®îc, ®em, ra, mÆc, ®øng, hãng, ë, ®îí,
cã, ®í qua, khen, ®øng, ®Ön, thEy, háí....
Bµí tËp 2 : Thãí quen dïng tõ
- sù ®èí íËp cña 2 tõ : ®a >• cÇm
- Tõ sù ®èí íËp vO nghÜa, cã thO thEy râ sù tham íam, keo
kíÖt cña anh nhµ gíµu
9/ Cñng cè : hÖ thèng bµí d¹y
?/ Híng dÉn vO nhµ
- Häc bµí vµ íµm bµí tËp 3 trang 14‚
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
TuÇn 1A
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt •1 : cô* ®éng t6
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gíóp häc sính híOu ®îc cEu t¹o cña côm ®éng tõ.
- Gí¶í c¸c bµí tËp
133
II/ ChuÈn bÞ
* Gí¸o víªn : b¶ng phô, vY dô
* Häc sính : Lµm bµí, íµm bµí tËp
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
./ KíOm tra bµí c„ : ? §éng tõ íµ g×? Cã mEy ío¹í ®éng tõ? cho vY

5/ Bµí míí
- B¶ng phô ghí vY dô
? VY dô ®îc trYch tõ v¯n b¶n nµo,
thuéc phÇn nµo cña v¯n b¶n Ey.
? Em h·y chØ ra nh÷ng tõ ín ®Ëm
trong vY dô vµ cho bíÖt nh÷ng tõ
®ã bæ nghÜa cho nh÷ng tõ nµo.
- §í, ra, háí
? ChØ ra c¸c phô ng÷ cña ®éng
tõ trªn
? NÖu trong vY dô thö bá c¸c tõ
ng÷ ín ®Ëm nãí trªn cã ®îc
kh«ng? v× sao.
- Häc sính : ®äc c©u v¯n khí ®·
bá tõ ng÷ ín ®Ëm.
? Oua vY dô võa ph©n tYch em
cho bíÖt côm ®éng tõ íµ g×.
- B¶ng phô
? So s¸nh gí÷a ®éng tõ, côm tõ,
côm ®éng tõ.
- ý nghÜa : Côm ®éng tõ cã
I/ Côm ®éng tõ íµ g×?
1. VY dô : Víªn quan Ey ®· ®í
nhíOu n·í, ®Ön ®©u quan
c„ng ra nh÷ng c©u ®è o¸í
o¯m ®O háí mäí ngêí.
- §·, nhíOu n·í
- C„ng, nh÷ng c©u ®è o¸í
o¯m.
- §O háí, mäí ngêí.
* NhËn xÐt : C¸c tõ ín ®Ëm
®Ou cã ý nghÜa bæ sung cho
®éng tõ, nhíOu khí chóng
kh«ng thO thíÖu ®îc.
" ...víªnquan ®í, ®Ön
®©u quan c„ng ra..."
-> ®©y íµ nh÷ng c©u kh«ng
thO híOu ®îc.
* KÖt íuËn : Côm ®éng tõ íµ
ío¹í tæ hîp tõ do ®éng tõ víí
mét sè tõ ng÷ kh¸c phô thuéc
vµo nã t¹o thµnh.
NhíOu ®éng tõ ph¶í cã
c¸c tõ ng÷ phô thuéc ®í kIm
t¹o thµnh côm ®éng tõ míí
134
ý nghÜa ®Çy ®ñ h·n
- CEu t¹o : cEu t¹o phøc t¹p
h·n
- B¶ng phô
? Oua vY dô 1, 2 : em cã nhËn xÐt
g× vO côm ®éng tõ trong c©u.
? Häc sính ®äc phÇn ghí nhí.
? Nªu c¸c côm ®éng tõ ®· t×m
®îc ë phÇn I.
? Nh×n vµo cEu t¹o côm ®éng tõ,
em cho bíÖt côm ®éng tõ gám cã
mEy bé phËn, ®ã íµ nh÷ng bé
phËn nµo.
? Dùa vµo vÞ trY cña c¸c bé phËn
trong côm ®éng tõ, em h·y ®íOn
vµo m« h×nh cña côm ®éng tõ.
? Em h·y t×m thªm nh÷ng tõ ng÷
íµm phô ng÷ ë phÇn tríc, phÇn
chän nghÜa.
2. §Æc ®íOm ng÷ ph¸p cña
côm ®éng tõ.
VD 1: Hïng / ®· ®í häc
CN VN
VD2 : BíÖt ·n vµ tù hµo vO
dßng
§T §T
Gíèng cña m×nh, ngêí víÖt tù
xng íµ con ráng, ch¸u tíªn
 côm ®éng tõ ho¹t ®éng
trong c©u gíèng nh mét ®éng
tõ • cã thO íµm vÞ ng÷, khí íµm
chñ ng÷ th× mEt kh¶ n¯ng kIm
theo c¸c phô ng÷ tríc)
* Ghí nhí SGK trang 14ƒ
II/ CEu t¹o cña côm ®éng tõ
- §· ®í nhíOu n·í
- C„ng ra nh÷ng c©u ®è o¸í
o¯m ®O háí mäí ngêí
-> ®øng tríc
®éng tõ
* 3 bé phËn -> ®éng tõ
trung t©m
-> §øng sau
®éng tõ
phÇn tríc
PhÇn trung t©m
PhÇn sau
§·
®í
nhíOu n·í
c„ng
ra
Nh÷ng c©u ®è o¸í o¯m ®O
háí mäí ngêí
135
sau cña côm ®éng tõ vµ cho bíÖt
phô ng÷ Ey bæ nghÜa cho ®éng
tõ nh»m ý nghÜa g×.
? Häc sính ®äc phÇn ghí nhí SGK
trang 14ƒ.
? Häc sính th¶o íuËn íµm bµí t¹í
ííp.
phÇn tríc
PhÇn trung t©m
PhÇn sau
§·, c„ng
t×m
nhíOu n·í
cßn, ®ang, cha
ra
®îc ngay c©u tr¶ íêí
III/ LuyÖn tËp
1. T×m c¸c côm ®éng tõ
trong c¸c c©u sau:
a) em bÐ cßn ®ang ®ïa
nghÞch ë sau nhµ
b) Vua cha yªu th ·ng MÞ
N ·ng rEt mùc, muèn kÐn cho
con mét ng êí cháng thËt xøng
®¸ng
c) Cuèí cïng chíOu ®×nh
®µnh t×m c¸ch gí÷ sø thÇn ë
c«ng quan, ®O cã th× gíê ®í
háí em bÐ th«ng mính nä
- Cã th× gíê ®í háí ý kíÖn
em bÐ th«ng mính nä
- §í háí ý kíÖn em bÐ
th«ng mính nä
2. M« h×nh côm ®éng tõ
&hÇn tr%c hhÇn trung tW* hhÇn I+u
- Cßn ®ang ®ïa nghÞch ë sau nhµ
‡ªu th·ng MÞ N·ng hÖt mùc
Muèn kÐn cho con mét...xøng
13•
®¸ng
- §µnh T×m c¸ch gí÷
- cã th× gíê ®í háí ý kíÖn
®í háí ý kíÖn
5! Haí phô ng÷ " cha" vµ " kh«ng, ®Ou cã ý nghÜa phñ ®Þnh.
cha íµ sù phñ ®Þnh t·ng ®èí, hµm nghÜa " kh«ng cã ®Æc ®íOm
x ë thêí ®íOm nãí nhng ã thO cã ®Æc ®íOm X trong t·ng íaí"con",
" kh«ng" íµ phñ ®Þnh , tuyÖt ®èí hµm nghÜa " kh«ng cã ®Æc
®íOm" c¸ch dïng 2 tõ nµy cho thEy sù th«ng mính, nhanh trY cña
em bÐ : Cha cha kÞp nghÜ ra c©u tr¶ íêí thíg con ®a ®¸p í¹í b¯ng
1 c©u mµ víªn quan kh«ng thO tr¶ íêí ®îc.
9/ Cñng cè : HÖ thèng phÇn íý thuyÖt
?/ Híng dÉn vO nhµ : Häc bµí, íµm bµí tËp 4/14€
I0/ 12t 3inh nghi4*!
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt •2 Mr hiGn d¹/ con
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
:i2& hZc Iinh
- HíOu th¸í ®é, tYnh c¸ch vµ ph·ng ph¸p d¹y con trë thµnh
bËc vÜ nh©n cña bµ mN thÇy M¹nh Tö
- HíOu c¸ch víÖt chuyÖn gÇn víí c¸ch víÖt kY , víÖt sö thêí
trung ®¹í .
Oua ®äc, ph©n tYch häc sính n¯m ®îc néí dung, nghÖ thuËt
cña v¯n b¶n.
- Gí¸o dôc íßng bíÖt ·n cña c¸c em ®èí víí c«ng sính thµnh,
gí¸o dìng cña cha mN, cã ý thøc tu dìng ®¹o ®øc, ý chY quyÖt t©m
häc hµnh tõ nhá ®O thµnh tÇí ..
-RIn kü n¯ng t×m híOu ý nghÜa truyÖn trung ®aíŒ.
II/ ChuÈn bÞ
* Gí¸o víªn : Tranh ¶nh
* Häc sính : ®äc, saän bµí
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ®Þnh tæ chøc
13‚
./ KíOm tra bµí c„
? Tãm t½t chuyÖn " con hæ cã nghÜa"
5 Bµí míí
- §©y íµ chuyÖn næí tíÖng x-
a nay ë Trung Ouèc vµ VíÖt nam,
n»m trong s¸ch " LíÖt n÷
truyÖn:" cña Trung quèc xa ®îc
«n nh NguyOn V¯n Ngäc vµ Tö …n,
trÇn Lª Nh©n, chän dÞch ín trong
s¸ch " cæ häc tính hoa"
? Gí¸o víªn ®äc mÉu, híng dÉn
®äc.
- §äc võa ph¶í, trang nghíªm
phï hîp víí ý nghÜa cña víÖc d¹y
con : võa yªu th·ng võa nghíªm
kh½c.
? Dùa vµo néí dung cña chuyÖn,
em h·y ííÖt kª c¸c sù víÖc díOn ra
gí÷a mN con thµy M¹nh Tö.
? Sù víÖc nµo ®øa con b½t tríc
®Çu tíÖn.
? Khí con b½t tríc, bµ mN nghÜ
g×.
? Nhµ gÇn nghÜa ®Þa nªn íu«n
íu«n ph¶í chøng kíÖn c¶nh ®au
th·ng tang tãc.
? Theo em sù víÖc Ey cã Ych cho
víÖc h×nh thµnh vO nh©n c¸ch
cña M¹nh Tö kh«ng? v× sao.
? §O tr¸nh ®îc ®íOu ®ã, bµ mN
quyÖt ®Þnh íµm g×.
? ë gÇn chî con b½t tríc ®íOu g×.
- T©m tr¹ng cña bµ mN ra
sao?
V× sao bµ í¹í ío í½ng, kh«ng
®O con b½t tríc bµ íµm g×.
- Bµ ío í½ng : V× trong cuéc
sèng x· héí, chî íµ n·í trao ®æí
hµng ho¸, thóc ®Ey x· héí ph¸t
I/ H íng dÉn ®äc, kO
-Häc sính ®äc, nhËn xÐt
- 1 häc sính kO tãm t½t
chuyÖn
II/ Ph©n tYch
1. Bµ mN íùa chän m«í trêng
sèng tèt ®Np cho con th·.

Con mN
- B½t tríc : ®µo, ...dän ra
gÇn chî
ch«n, í¯n, khãc
-> quyÖt ®Þnh ®óng ®½n,
hîp íý
- C¸ch bu«n b¸n ®íªn ®¶o ->
dän ®Ön gÇn trêng häc
13ƒ
tríOn kính tÖ, b¶n th©n nghO
bu«n b¸n kh«ng ph¶í íµ xEu, chØ
cã kÎ ham tíOn h¸m íîí mµ íõa íäc,
rèí tr¸ íµm b¯ng ho¹í nh©n phEm .
-> bµ mN ío í½ng v× mét
trong nh÷ng ®øc tYnh quý cña
con ngêí íµ thËt thµ, d„ng c¶m.
-> ‡ªu con muèn con thµnh
ngêí suèt ®êí trung thùc, bµ mN
dän nhµ íÇn 2 ®O tr¸nh xa ®íOu
®ã.
? T¹í sao íÇn 2 bµ í¹í chän ®Þa
®íOm gÇn trêng häc.
- Lµ n·í d¹y cho con ngêí cã
v¯n ho¸, cã ®¹o ®øc, gíóp con
ngêí ph¸t tríOn mét c¸ch toµn
díÖn vµ cã Ych cho x· héí. N·í
®µo t¹o ®éí ng„ trí thøc cho ®Et
níc. Trí thøc íµ nguyªn khY quèc
gía, íµ tính hoa cña d©n téc, íµ
m«í trêng tèt.
? ë gÇn trêng häc M¹nh Tö b½t tr-
íc ®íOu g×
? Lóc nµy bµ mN cã t©m tr¹ng ra
sao.
? Em cã nhËn xÐt g× vO víÖc íµm
cña bµ.
? Bµ mN íu«n íµ tEm g·ng cho
M¹nh Tö noí theo nhng ®Ön íÇn
thø 4 bµ mN ®· nì íµm ®íOu g×
kh«ng ph¶í.
? Theo em víÖc bµ nãí rèí cã chñ
t©m kh«ng? v× sao?
- Bµ kh«ng chñ t©m nãí rèí
con, bµ chØ muèn nãí nh thÖ ®O
®ïa vuí víí con nhng con ng©y
th· kh«ng nhËn ra nÐt ®ïa vuí tÖ
nhÞ cña mN í¹í s‹n íßng tín ë mN
nªn con tëng ®ã íµ thøc.
-> yªu th·ng con vµ rEt s¸ng
suèt
- LO phÐp Vuí íßng :
chç
c½p, s¸ch vë nµy íµ chç
con ta ë
®îc ®©y
-> íùa chän cho con 1 m«í tr-
êng cã ¶nh hëng tèt ®Ön sù
ph¸t tríOn nh©n c¸ch cña con.
2) Bµ mN d¹y con ch÷ tYn, ®øc
tYnh thµnh thËt
- Hµng xãm gíÖt íîn con.

háí mN :..... mN
®ïa
cho con ¯n
®Ey
13€
? Sau khí nãí ®ïa víí con, bµ tù
nghÜ g× vO c©u nãí ®ã.
- bµ v« cïng ©n hËn, b· nghÜ
" ta íì mám ráí" con ta th· Eu, trí
thøc míí më mang th× ch‰ng ho¸
ra ta d¹y nã nãí rèí hay sao
? Sau khí nhËn thEy c©u nãí ®ïa
íµ kh«ng tèt, bµ mN söa saí íÇm
b»ng c¸ch nµo, víÖc söa saí íÇm
cña bµ cã ý nghÜa g× .
- ý nghÜa gí¸o dôc kh«ng ®-
îc d¹y con nãí rèí, ë ®êí ph¶í gí÷
chøc "tYn " víí mäí ngêí. Ph¶í íEy
tEm íßng thµnh thËt mµ ¯n ë víí
nhau.
? Sù víÖc g× ®· x¶y ra trong íÇn
cuèí.
? Theo em víÖc vuí ch·í, gí¶í trY
cã cÇn thíÖt cho mçí ngêí kh«ng,
nãí chung vµ cho tuæí th· nãí
ríªng kh«ng.
- Vuí ch·í ®O íEy í¹í søc
khoÎ, t¯ng híÖu xuEt íao ®éng,
íßng vuí sèng, yªu ®êí íµ quyOn
íîí chYnh ®¸ng cÇn ®îc ch©n
träng nhEt, íµ trÎ th· th× víÖc vuí
ch·í gí¶í trY ®· ®îc quy ®Þnh vO
quyOn trÎ em.
? Nhng ®ang häc í¹í bá vO nhµ
ch·í cã xøng ®¸ng kh«ng.
? Theo em ®©y íµ hµnh ví nh thÖ
nµo.
- Hµnh ví v« kû íuËt íµ bíc
®Çu bíOu híÖn cña tÖ íêí bíÖng,
íµm háng nh©n c¸ch cña con ngêí
? Tríc hµnh ví cña con, bµ mN ®·
íµm g×
? em cã nhËn xÐt g× vO hµnh
- Bµ íµm ®óng nh ®íOu bµ ®·
rèí con, mua thÞt íîn vO cho
con ¯n thËt.
5! Bµ mN kíªn quyÖt døt kho¸t
khí d¹y con
- Con ®í häc, bá häc vO nhµ
ch·í
- MN: §ang ngáí dÖt cöí bIn
cÇm dao c½t ®ùt tEm v¶í vµ
nãí : con ®ang ®í häc....mµ
c½t ®øt ®í vËy"
 muèn con nªn ngêí.
 Gíóp con trë thµnh bËc ®¹í
híOn
III/ Tæng kÖt
140
®éng, cö chØ cña bµ mN
- OuyÖt ííÖt, røt kho¸t,
nghíªm kh½c.
? T¹í sao bµ í¹í hµnh ®éng nh
vËy ?
§íOu ®ã chøng tá t×nh c¶m
cña bµ ®èí víí con nh thÖ nµo.
- Th·ng con, muèn con nªn
ngêí
? C¸ch gí¸o dôc con cña bµ ®· cã
t¸c dông g×
? DEu nFt ®G -H *a huyÖn
? TC nFt nghÖ thuIt ®G -H
thÓ hiÖn nJi Kung g×'
1. NghÖ thuËt
- Cã nhíOu chí tíÖt gíµu ý
nghÜa
- Lêí v¯n gí¶n dÞ, nhN
nhµng.
2. Néí dung :
- Ph·ng ph¸p gí¸o dôc con
cña bµ mN Manh Tö bµ yªu th-
·ng con, t¹o cho con m«í trêng
tèt ®O ph¸t tríOn nh©nc¸hc.
D¹y con ®¹o ®øc, ý chY quyÖt
t©m thµnh tµí. Th·ng con
kh«ng nu«ng chíOu con mµ rEt
nghíªm kh½c, c·ng quyÖt.
9/ Cñng cè : HÖ thèng bµí gí¶ng
?/ HDVN : Häc bµí , so¹n bµí: Thµy thuèc gíáí cèt nhEt ë tEm íßng.
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt •3 TYnh t6 7, cô* tYnh t6
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gíóp häc sính n½m ®îc ®Æc ®íOm cña tYnh tõ vµ 1 sè ío¹í
tYnh tõ c· b¶n
- N½m ®îc cEu t¹o cña côm tYnh tõ.
II/ ChuÈnbÞ
* Gí¸o víªn : B¶ng phô
* Häc sính : Häc bµí, íµm bµí tËp
141
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1! æn ®Þnh tæ chøc
.! KíOm tra bµí c„
? Côm ®éng tõ íµ gí. M« h×nh côm ®éng tõ gám mEy phÇn?
5! Bµí míí
? Häc sính nh½c í¹í kh¸í níÖm vO
t×nh tõ ®· häc ë bËc tíOu häc.
? Häc sính chØ ra c¸c • vY dô)
tYnh tõ trong vY dô.
'=ng &hô
? T×m thªm nh÷ng tYnh tõ chØ
mµu s½c, tYnh chEt, hµnh ®éng,
tr¹ng th¸í.
? Em h·y so s¸nh kh¶ n¯ng kÖt hîp
trongtYnh tõ so víí ®éng tõ ®·
häc ë bµí tríc.
? Kh¶ n¯ng ®¶m nhíÖm c¸c chøc
vô trong c©u
? So s¸nh tæ hîp chøa tYnh tõ vµ
®éng tõ
? Oua c¸c vY dô trªn em cã thO
rót ra nh÷ng kÖt íuËn vO ®Æc
®íOm cña tYnh tõ.
I/ §Æc®íOm cña tYnh tõ
1. T×m tYnh tõ trong c©u
1.VY dô :
a. bÐ.....oaí
b. Vµng hoe, vµng íÞm, vµng
èí, vµng t·í
- xanh, ®á, tYm, vµng
- chua, cay, ngät, bïí
- LÖch, nghíªng, xíªu vNo, nh¯n
nhã
2. So s¸nh víí ®éng tõ
- Kh¶ n¯ng kÖt hîp : ®¸, sÎ,
®ang, c„ng, vÉn....gíèng nh
®éng tõ.
- Kh¶ n¯ng kÖt hé : h·y, ®õng,
chê, tYnh tõ bÞ h¹n chÖ cßn
®éng tõ kÖt hîp m¹nh.
- Lµm chñ ng÷ nh ®éng tõ.
- Lµm vÞ ng÷ tYnh tõ h¹n chÖ
h·n ®éng tõ
Em bÐ ng· -> ®éng tõ
trùc tíÖp íµ vÞ ng÷
Em bÐ th«ng mính -> íµ
côm tYnh tõ
-> Ph¶í thªm : em bÐ/ rEt
th«ng mính .
* Ghí nhí • SGK)
142
- B¶ng phô
? C¸c tõ rEt, h·í, kh¸ trong vY
dôkhí ®í ííOn víí tYnh tõ chØ ®îc
t·ng ®èí hay tuyÖt ®èí.
? Häc sính íEy 2 vY dô vO 2 tíOu
ío¹í tYnh tõ nµy.
- B¶ng phô ghí vY dô
? T×m tYnh tõ trong c¸c bé phËn
®îc ín ®Ëm trong c¸c vY dô.
? T×m nh÷ng tõ ®øng tríc vµ
®øng sau , íµm râ nghÜa cho
tYnh tõ ®ã.
? §íOn tYnh tõ vµo m« h×nh cña

? LEy vY dô vO côm tYnh tõ
vY dô : vÉn cßn ®ang trÎ nh
1 thanh níªn.
? häc sính ®äcphÇn ghí nhí
II/ Ph©n ío¹í tYnh tõ:
1. TYnh tõ chØ ®Æc ®íOm t-
·ng ®èí• cã thO kÖt hîp víí tõ
chØ møc ®é)
VD : REt vµng, h·í ®á,
kh¸ ®Np.
2. TYnh tõ tuyÖt ®èí • kh«ng
kÖt hîp víí tõ chØ møc ®é)
VD : Vµng èí, vµng hoe,
®á chãt, háng t·í.
III/ Côm tYnh tõ
1. vd :
a. Cuèí chíOu ....®· rEt yªn
tÜnh nµy .
b. Trêí b©y gíê trong v½t,
th¯m th¯m vµ cao . MÆt tr¯ng
nhá í¹í s¸ng v»ng vÆc trªn
kh«ng.
phÇn tríc
phÇn trung t©m
phÇn sau
vèn/ ®·/ rEt
yªn tÜnh
nhá
í¹í
s¸ng
v»ng vÆc ë trªn kh«ng
III/ \u/4n tX&
1! ',i tX& 1
143
C¸c côm tYnh tõ trong c©u
a. Sun sun nh con ®Üa
b. chÇn chEn nh c¸í ®ßn cµn
c. bI bI nh c¸í qu¹t thãc
d. s÷ng s÷ng nh c¸í cét ®×nh
e. Tun tñn nh c¸í chçí rO cïn.
- C¸c tYnh tõ ®Ou íµ tõ í¸y, cã t¸c dông gîí h×nh ¶nh, gîí c¶m
- H×nh ¶nh tYnh tõ gäí ra íµ sù vËt tÇm thêng kh«ng gíóp víÖc
nhËn thøc 1 sù vËt to íín, míí mÎ nh" con voí"
- §Æc ®íOm chung cña 5 thµy bãí íµ nhËn thøc h¹n hNp, chñ
quan...
9/ Cñng cè : 3 phÇn ghí nhí SGK.
?/ HDVN : Häc bµí, íµm bµí tËp 3,4•21•)
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt •4: tr= b,i tX& $,* 7<n IO 5
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Oua gíê gíóp häc sính thEy ®îc nh÷ng tán t¹í cña bµí víÖt sè
3. Häc sínhbíÖt kh½c phôc nh÷ng tán t¹í ®ã.
- Cñng cè ph·ng ph¸p kO chuyÖn• kO ngêí, kO cíÖc) t¹o c· së
®O häc sính chuEn bÞ víÖt bµí tëng tîng.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: Tr¶ bµí, nhËn xÐt bµí víÖt cña hãcính
* häc sính : Xemí¹í bµí, rótkính nghíÖm
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
./ KíOm tra bµí c„: ? C· së ®O íµm 1 bµí v¯n tëng tîng íµ g×. Tëng t-
îng kh¸c víí bÞ ®Æt ë chç nµo?
5! ',i *%i
§O bµí : Em h·y kO vO ngêí mN cña em
1. Häc sính ®äc í¹í ®O bµí: ? §O bµí yªu cÇu g× : KOngêí,
víÖc
144
I/ NhËn xÐt chung
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
II/ Tr¶ bµí cho häc sính vµ tù ®¸nh gí¸ bµí víÖt cña m×nh theo
c¸c ®íOm sau :
1. ChuyÖn kO vO aí? bµí gííí thíÖu nh©n vËt ®· ®ñ vµ râ cha?
2. Sù víÖc íùa chän nh thÖ nµo? ®íOu ®ã chøng tá em®· cã
sù quan s¸t vµ suy nghÜ cha?
3. ChuyÖn cã gîí íªn kh«ng khY sính ho¹t vµ tYnh nÖt cña con
ngêí kh«ng.
4. Bè côc bµí víÖt : ®· ®¶m b¶o ®Çy ®ñ 3 phÇn cha? phµn më
bµí cã g©y ®îc sù chó ý cho ngêí ®äc kh«ng? phÇn kÖt bµí cã gíóp
cho bµívíÖt thªm næí bËt hay kh«ng.
III/ Ch÷a bµí
1. Lçí chYnh t¶.
Gäí 1 sè bµí víÖt cña häc sính saí nhíOu íçí chYnh t¶ íªn söa í¹í
cho ®óng : Ouang, OuyÖt, CÇn.
2. Lèí dïng tõ
- LÆp tõ : em Líªn
3. Lçí díOn ®¹t : ‡Ön
IV/ Häc sính íËp 1 dµn ý kh¸í qu¸t
1. Më bµí :
.......................................................................................................
2. Th©n bµí :
......... .............................
.......
..........................................
..........................................
..........................................
145
3. KÖt bµí
:.........................................................................................................
4. Cñng cè : - Nh½c nhë 1 íÇn n÷a vO nh÷ng tán t¹í cña bµí víÖt.
- §äc 1 bµí víÖt tèt
5. HDVN : - Xem í¹í phÇn kO chuyÖn tëng tîng.
- ¤n tËp
I0/ 12t 3inh nghi4*!
..........................................
..........................................
TuÇn 1C
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt •5 : Th,/ thuOc gisi; cOt nh8t o t8* $tng
• Há Nguyªn Trõng)
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- TruyÖn ca ngîí Th¸í y íÖnh Ph¹m Ban íµ ngêí gíáí ngO, cã tEm
íßng nh©n ®øc, tYnh c¸ch c·ng trùc, kh¶ng kh¸, íu«n ®Æt tr¸ch
nhíÖm víí ngêí bÖnh íªn hµng ®Çu. B¸t chEp ®e do¹ tYnh m¹ng
cña m×nh.
- Gí¸o dôc tính thÇn kYnh phôc nh©n c¸ch trong s¸ng cao th-
îng cña nh÷ng ngêí hÖt íßng phông sù nh©n d©n.
- RIn íuyÖn kü n¯ng ph©n tYch truyÖn trung ®¹í cã cèt truyÖn
®·n gí¶n, nh©n vËt gÇn víí ngêí thùc. C¸ch víÖt truyÖn gÇn víí c¸ch
víÖt kY, víÖt sö.
II/ chuÈn bÞ
* Gí¸o víªn : Tranh ¶nh
* Häc sính : Häc bµí
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ®Þnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí c„:? KO tªn c¸c sù kíÖn chYnh díOn ra trong truyÖn
" mN híOn d¹y con"
5/ Bµí míí
§¹o ®øc nghO nghíÖp íµ ®Çu ®ßí háí bEt cø thµnh víªn nµo
trong XH íµm nghO g×. §èí víí ngêí íµm nghO y í¹í cµng ®ßí háí ë
møc cao víd nã ííªn quan ®Ön tYnh m¹ng vµ cuéc sèng cña mçí
con ngêí, truyÖn" thµy thuèc gíáí cèt nhEt ë tEm íßng" cung cEp
cho chóng ta ch©n dung cña mét ngêí thµy thuèc Ž nh©n c¸ch
®¸ng kYnh cña mét vÞ th¸í y íÖnh, c¸ch chóng ta 5 thÖ kû.
? Gí¸o víªn ®äc mÉu, gäí häc
sính ®äc
I/ §äc, t×m híOu t¸c gí¶, bè côc.
14•
? Häc sính t×m híOu phÇn chó
thYch
? Nªu 1 vµí nÐt s· íîc vO t¸c gí¶
Há Nguyªn Trõng.
? Nªu vÞ trY cña t¸c phEm. T¸c
phEm ®îc «ng víÖt víí môc
®Ych g×?
-Môc ®Ych : + BíOu d·ng
c¸c mEu víÖc thíÖn cña ngêí xa.
+ Cung cEp ®íOu míí í¹
cho ngêí qu©n tö cuèn s¸ch
gám 31 thíªn.
? Nªu chñ ®O cña truyÖn
? TruyÖn ®îc chía íµm mEy
®äng? ý chYnh mçí ®o¹n
? Häc sính ®äc thÇm ®o¹n 1
? Trong c©u v¯n ®Çu tíªn, t¸c
gí¶ ®· gííí thíÖu nh÷ng ®íOu
g× vO th¸í y íÖnh.
- ChØ trong 1 c©u v¯n
ng½n gän t¸c gí¶ ®· gííí thíÖu
cho ngêí ®äc 5 th«ng tín vO
th¸í y : hä, tªn, nghO nghíÖp,
chøc vô, thêí ®¹í mµ nh©n vËt
®ang sèng.
? T×m trong ®o¹n v¯n 1 nh÷ng
chí tíÖt nµo thO híÖn phEm
1. T¸c gí¶ .
- 13‚4 - 144•
- Con trëng Há Ouý Ly, íµm quan
díí tríOu vua cha thÖ kû VIV,
®Çu thÖ kû XV.
- H¯ng h¸í chèng gíÆc Mính, bÞ
b½t 140‚. Nhê tµí chÖ t¹o v„
khY mµ «ng ®îc nhµ mInh cho
íµm quan.
2. T¸c phEm
- TrYch trong cuèn " Nam
«ng méng íôc"
- ThÇy thuèc gíáí cèt nhEt ë
tEm íßng thuéc thíªn thø ƒ.
* Chñ ®O : Nªu cao g·ng s¸ng
cña 1 bËc í·ng y ch©n chYnh.
3. Bè côc
- §o¹n 1 : Tõ ®Çu .....träng
väng : gííí thíÖu kh¸í qu¸t vO vÞ
í·ng y.
- §o¹n 2 : TíÖp ...íßng ta
mong máí t×nh huèng gay cEn
béc íé tYnh c·ng trùc, kh¶ng
kh¸í.
- §o¹n 3 : cßn í¹í: danh tíÖng
gía ®×nh í·ng y.
II/ Ph©n tYch
1. Gííí thíÖu chung vO vÞ í-
·ng y :
- Ph¹m B©n, cô tæ bªn ngo¹í
- NghO nghíÖp : ‡ gía
truyOn
- Chøc vô : Th¸í y íÖnh
- Thêí trÇn : • TrÇn …nh V-
·ng)
- Mua thuèc tèt
14‚
chEt tèt ®Np cña vÞ th¸í y íÖnh
? Em cã nhËn xÐt g× vO
nh÷ng phEm chEt nµy
- PhEm chEt tèt ®Np, quý
b¸u cña ngêí thµy thuèc .
? Víí nh÷ng phEm chEt Ey th¸í
y Ph¹m B©n ®îc mäí ngêí bµy
tá t×nh c¶m nh thÖ nµo.
? Trong c¶ 3 ®o¹n tru•Ön,
t×nh huèng gay cEn nhEt ®îc
t¸c gí¶ nãí ®Ön ë ®o¹n nµo.
- BÖnh cña ngêí d©n th-
êng Ž quý nh©n
? Em cã nhËn xÐt g× vO t×nh
h×nh bÖnh cña 2 ngêí trªn,
t×m c¸c chí tíÖt chøng tá ®íOu
®ã.
? §øng tríc t×nh huèng ®ã, th¸í
y íÖnh ®· cã quyÖt ®Þnh ra
sao?
? Tríc sù íùa chon Ey quan
trung sø tá th¸í ®é nh thÖ nµo.
- PhËn íµm ®«í sao ®îc nh
vËy? ¤ng ®Þnh cøu m¹ng ngêí
mµ kh«ng ®Þnh cøu m¹ng
m×nh ch¯ng?
- Gay go : Gí÷a phËm íµm
t«í Ž phËn íµm thµy thuèc, gí÷a
tYnh m¹ng cña bÖnh vµ tYnh
m¹ng cña chYnh m×nh.
? Sù íùa chän cña th¸í y cã v×
thÖ mµ thay ®æí kh«ng? . Oua
sù íùa chän cña th¸í y béc íé
thªm phEm chEt g× míí mÎ.
- Ch÷a trÞ míOn phY ,cho
nhµ ë, cEp c·m ch¸o, kh«ng ng¹í
bÖnh tËt
-> «ng ®îc ngêí ®·ng thêí träng
väng.
- Ngêí d©n thêng bÞ bÖnh nguy
kích : m¸u ch¶y nh xèí.
- Ouý nh©n bÞ sèt.
-> Th¸í y íÖnh nhËn ch÷a cho
ngêí d©n thêng tríc.
- C©u háí ®· ®Æt th¸í y vµo thö
th¸ch gay go buéc ph¶í íùa chän
cho ®óng ®½n.
- Kh¶ng kh¸í, c·ng trùc, ®Æt
tr¸ch nhíÖm cña ngêí thµy thuèc
cao h·n phËn íµm t«í.
- §Æt y ®øc cao h·n quyOn uy
-> hÖt íßng v× ngêí bÖnh
14ƒ
- ¤ng íµ ngêí cã tYnh, cã íY
trong c¸ch øng sö «ng kh«ng
chèí víÖc tr¸í íÖnh m×nh " téí
t«í xín chÞu " nhng c„ng tín vµo
sù anh mính s¸ng suèt cña TrÇn
…nh V·ng : " TYnh mÖnh cña
tíOu thÇn cßn tr«ng vµo chóa
thîng, may ra tho¸t".
? TrÇn …nh V·ng cã th¸í ®é nh
thÖ nµo tríc th¸í ®é y íÖnh
? Th¸í ®é cña …nh V·ng cã t¸c
dông gí? ®èí víí víÖc kh‰ng
®Þnh phEm chEt cña Ph¹m
B©n.
- Lµ sù kh‰ng ®Þnh Ž
tuyªn d·ng phEm chEt tèt ®Np
cña th¸í y. Lµ sù tæng kÖt, nhEn
m¹nh víÖc gíáí chuyªn m«n vµ
íßng nh©n ®øc.
? H·y so s¸nh néí dung trong
truyÖn nµy víí truyÖn kO vO
TuÖ TÜnh
• T44.)
- TruyÖn " ThÇy....." cã néí
dung s©u h·n, gííí thíÖu h×nh
¶nh vµ ®øc tYnh tèt tríc t×nh
huèng c¯ng th‰ng, truyÖn cßn
®O cËp tíí con ch¸u vÞ th¸í y.
T×nh huèng c¯ng th‰ng h·n.
Th¸í y thuyÖt phôc ®îc …nh V-
·ng = íßng thµnh cña m×nh.
Trung thùc, mOm dÎo, cã íY, cã
t×nh trong c¸ch c xö cña
m×nh.
? TruyÖn ca ngîí aí
? §a ra t×nh huèng gay cEn cã
t¸c dông g×.
? VíÖc nªu íªn sù thµnh ®¹t cña
con ch¸u nh©n vËt cã t¸c dông

- Ouë tr¸ch -> vuí mõng, khen
ngîí th¸íy íÖnh : gíáí vO nghO
nghíÖp, cã íßng nh©n ®øc ->
mong máí cña TrÇn …nh V·ng
III/ Tæng kÖt - ghí nhí
Néí dung : ca ngîí th¸í y íÖnh cã
íßng nh©n hËu, hÖt íßng cøu
gíóp bÖnh nh©n, chEp nhËn sù
nguy híOm ®e do¹.
Néí dung : T×nh huèng gay cEn,
béc íé phEm chEt tèt ®Np cña vÞ
í·ng y.
14€
? Häc sính nh½c í¹í phÇn ghí
nhí.
9/ Cñng cè : HÖ thèng bµí
?/ H§VN : Häc bµí, «ng tËp kú I
I0/ 12t 3inh nghi4*:
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt ••: in tX& tiÕng 7iÕt
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gíóp häc sính hÖ thèng ho¸ kíÖn thøc ®· häc: Lý thuyÖt, bµí
tËp thùc hµnh, vËn dông vµo víÖc nãí, víÖt, t¹o íËp v¯n b¶n.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: HÖ thèng c©u háí, bµí tËp, b¶ng phô
* Häc sính: Häc bµí, «n tËp
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ®Þnh tæ chøc
.!/KíOm tra baí c„: ? Côm tYnh tõ íµ g×? cho vY dô Ž ®íOn vµo m«
h×nh côm tYnh tõ.
5! Bµí míí
? Nªu tªn bµí, néí dung ®· häc
ë kú
I/ Néí dung «n tËp
1. CEu t¹o tõ tíÖng víÖt
2. Tõ mîn
3. NghÜa cña tõ
4. Tõ nhíOu nghÜa vµ híÖn tîng
chuyOn nghÜa cña tõ.
5. Ch÷a íçí dïng tõ
•. Danh tõ , côm danh tõ.
‚. Sè tõ Ž íîng tõ
ƒ. ChØ tõ
€. §éng tõ
10. Côm ®éng tõ.
11. TYnh tõ vµ côm tYnh tõ.
II/ H íng dÉn «n tËp
150
? Tõ íµ g× ? Tõ ®îc ph©n íµm
mEy ío¹í.
? ThÖ nµo íµ tõ ®·n? vY dô
? ThÖ nµo íµ tõ phøc? vY dô
? Trong c©u v¯n sau cã bao
nhíªu tõ
? Tõ í¸y íµ g×? cã mEy ío¹í ,
cho vY dô cô thO.
? Em híOu tõ thuÇn VíÖt íµ

? Tõ thuÇn VíÖt kh¸c tõ mîn ë
chç nµo.
? ChØ ra t¸c dông vµ h¹n chÖ
cña víÖc dïng tõ mîn.
? Chóng ta mîn tõ cã nguán
gèc tõ ®©u íµ chñ yÖu.
? NghÜa cña tõ íµ g×.
? C· së ®O gí¶í thYch nghÜa
cña tõ.
? Tõ nhíOu nghÜa íµ g×? cho
vY dô
? HíÖn tîng chuyOn nghÜa cña
tõ íµ g×?
? Cho vY dô vµ chØ ra híÖn t-
îng chuyOn nghÜa.
VY dô : ¯n c·m -> ¯n
mÆc, ¯n ch·í
1. CEu t¹o tíÖng VíÖt
- Tõ íµ ®·n vÞ nhí nhEt dïng ®O
®Æt c©u.
- Ph©n ío¹í tõ
+ Tõ ®·n
+ Tõ phøc: - Tõ ghÐp
- Tõ í¸y
VD : Tõ /®Et/ níc/ ta / ch¯m /
nghO/ tráng/ trät / ch¯n nu«í/ vµ/
cã/ tôc/ ngµy/ tÖt/ íµm/ b¸nh/ / ch-
ng/ b¸nh gíÇy.
2. Tõ m în
- ThuÇn VíÖt: do cha «ng ta s¸ng
t¹o ra .
- Tõ mîn : Ngêí kh¸c nhËp vµo
tíÖng VíÖt
- T¸c dông : Lµm gíµu ng«n ng÷
tíÖng VíÖt
- H¹n chÖ : Mîn tõ 1 c¸ch tuú tíÖn
-> í¹m dông, ng«n ng÷ bÞ pha
t¹p, mEt ®Þ sù trong s¸ng cña
tíÖng VíÖt.
3. NghÜa cña tõ
- Lµ néí dung • sù vËt, tYnh chEt,
ho¹t ®éng, quan hÖ...) mµ tõ bíOu
thÞ.
- C· së : + kh¸í níÖm
+Tõ ®áng nghÜa hoÆc
tr¸í nghÜa víí tõ cÇn gí¶í thYch.
4. Tõ nhíOu nghÜa vµ híÖn t-
îngchuyOn nghÜa cña tõ.
- Mét tõ cã thO cã nhíOu nghÜa
VD : Ch©n : Ch©n bµn, ch©n ®ª,
ch©n trêí, ch©n gµ.
- Trong tõ nhíOu nghÜa:
+ NghÜa gèc : NghÜa xuEt
híÖn tõ ®Çu, íµm c· së ®O h×nh
thµnh c¸c nghÜa kh¸c.
+ NghÜa chuyOn : §îc h×nh
151
? Trong c©u nghÜa cña tõ ®îc
híOu nh thÖ nµo • chØ cã 1
nghÜa nhEt ®Þnh. Trong 1 sè
trêng hîp, tõ cã thO híOu ®áng
thêí theo c¶ nghÜa gèc íÉn
nghÜa chuyOn.
VD : - c« Ey cã ®«í m½t
rEt dÞu híOn.
- Con m½t íµ g·ng, ngêí
ghÐt ngã Yt ngêí th·ng ngã
nhíOu • con m½t : thÞ gí¸c íµ
t×nh c¶m, íµ " cöa sæ t©m
hán".
? Gí¸o víªn yªu cÇu häc sính
víÖt ®óng chYnh t¶ bµí " Öch
ngáí ®¸y gíÖng" .
? Danh tõ íµ g×.
? Nªu ®Æc ®íOm cña danh tõ.
- KÖt hîp víí tõ chØ sè íîng
®øng tríc c¸c tõ : nµy, Ey, ®ã,
nä ë phYa sau Ž 1 sè tõ ng÷
kh¸c íµm thµnh côm danh tõ.
? Cã mEy ío¹í danh tõ? kO tªn
* Danh tõ chØ ®·n vÞ :
+ Tù nhíªn
+ Ouy íc : - ChYnh
x¸c
- ˆíc
chõng
thµnh trªn c· së nghÜa gèc.
5. Ch÷a íçí dïng tõ.
- Dïng c¸c tõ gµn nghÜa?
- Ph¸t ©m, dïng tõ kh«ng ®óng
nghÜa.
•. Danh tõ :
- Lµ tõ chØ ngêí, vËt, híÖn tîng,
kh¸í níÖm
PhÇn tríc
PhÇn trung t©m
PhÇn sau
T1
T2
T1
T2
S1
S2
Ba
con
tr©u
Ey
häc sính
152
? Sè tõ íµ g×? sè tõ thêng kÖt
hîp víí ío¹í tõ nµo •danh tõ).
CÇn ph©n bíÖt sè tõ víí
danh tõ chØ ®·n vÞ
- Mét ®«í kh¸c haí
Danh tõ chØ ®·nvÞ : sè

? Lîng tõ íµ g×? cho vY dô
? Lîng tõ ®îc chía íµm mEy
•ío¹í) ,nhãm.
? ChØ tõ íµ g×? ®Æt côm cã
chØ tõ..
? Ho¹t ®éng cña chØ tõ trong
c©u nh thÖ nµo.
? §éng tõ íµ g×.
? Kh¶ n¯ng kÖt hîp víí c¸c tõ
kh¸c cña ®éng tõ.
? Chøc vô cña ®éng tõ trong
c©u.
«ng
vua

- C¸c ío¹í danh tõ
+ Danh tõ chØ ®·n vÞ tù
nhíªn• ío¹í tõ)
+ Danh tõ chØ sù vËt
+ Danh tõ chung vµ danhtõ
ríªng
‚. Sè tõ.
- Lµ tõ chØ sè íîng Ž sè thø tù
cña sù vËt.
ƒ. Lîng tõ
- Lµ nh÷ng tõ chØ íîng Yt hay
nhíOu cña sù vËt.
- Nhãm chØ ý nghÜa toµn thO.
- Nhãm chØ ý nghÜa tËp hîp hay
ph©n phèí.
€. ChØ tõ
- Lµ nh÷ng tõ dïng ®O trá vµo sù
vËt nh»m x¸c ®Þnh vÞ trY cña sù
vËt trong kh«ng gían .
- Lµm phô ng÷ cho côm danh tõ.
VD : Ba häc sính nµy
- Lµm chñ ngh÷ hoÆc tr¹ng ng÷
trong c©u
VD : Lao ®éng íµ vính quang
- Buæí s¸ng h«m ®ã, Hïng cïng...
TN
153
- Cuéc kh¸ng chíÖn chèng mÜ....
§ã íµ ®íOu ch½c ch½n
CN
1U! méng t6; cô* ®éng t6!
- Lµ nh÷ng tõ chØ hµnh ®éng,
tr¹ng th¸í cña sù vËt .
-KÖt hîp : ®·, sÏ, ®ang, c„ng, vEn,
ch‰ng, chí.... ®O t¹o thµnh côm
®éng tõ.
- Lµm vÞ ng÷ : Khí íµm chñ ng÷
th× ®éng tõ mEt kh¶ n¯ng kÖt
hîp víí c¸c tõ nãí trªn
- Ph©n ío¹í ®éng tõ :
+ §éng tõ tYnh th¸í
+ §éng tõ chØ hµnh ®éng,
tr¹ng th¸í.
PhÇn tríc
PhÇn trung t©m
PhÇn sau
T2
T1
T1
T2
S1
S2
vèn ®·
rEt
yªn
tÜnh
§·
®í
nhíOu n·í
154
9! Cñng cè: HÖ thèng kíÖn thøc
?! HDVN: «n tËp chuEn bÞ kíOm tra häc kú
I0! 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt •‚- •ƒ : (i)* tr+ t"ng hB& cuOi 3F I
I! Môc tiªu cÇn ®¹t
:i2& hZc Iinh
- Oua gíê kíOm tra hÖ thèng ho¸ ®îc kíÖn thøc ®· häc vO
TíÖng VíÖt tËp íµm v¯n, v¯n häc.
- §¸nh gí¸ ®îc kh¶ n¯ng nhËn thøc, ghí nhí, bµí häc cña mçí
häc sính.
- RIn ý thøc tù gí¸, nghíªm tóc íµm bµí c„ng nh kü n¯ng íµm bµí
tæng hîp.
II! ChuÈn bÞ
Gí¸o víªn: ra ®O, bíOu chEm
Häc sính: «n tËp, kíOm tra
III! TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ®Þnh tæ chøc:
./ KíOm tra bµí c„:
5/ Bµí míí:
PhÇn I. Tr½c nghíÖm
§äc ®o¹n v¯n sau vµ tr¶ íêí c©u háí b»ng c¸ch khoanh trµn
vµo ch÷ c¸í cña c©u tr¶ íêí ®óng nhEt trong c¸c c©u sau:
155
"...... thÇn h« ma, gäí gíã íµm thµnh gí«ng b·o rung chuyOn c¶
®Et trêí, d©ng níc s«ng íªn cuán cuén ®¸nh S·n Tính. Níc ngËp
ruéng ®áng, níc ngËp nhµ cöa, níc d©ng íªn íng ®áí, sên nóí.
Thµnh Phong Ch©u nh næí íOnh bOnh trªn mét bíOn níc."
1. §o¹n v¯n trªn ®îc víÖt theo ph·ng thøc bíOu ®¹t chYnh
nµo:
…. BíOu c¶m C. Míªu t¶
B. Tù sù D. NghÞ íuËn
1. §o¹n v¯n ®îc kO theo ng«í thø mEy?
…. Ng«í thø nhEt C. Ng«í thø ba
B. Ng«í thø haí D. Ng«í thø nhEt sè nhíOu
3. Trong c©u "níc ngËp ruéng ®áng, níc ngËp nhµ cöa, níc
d©ng íªn íng ®áí, sên nóí" cã mEy côm ®éng tõ?
…. 1 côm C. 3 côm
B. 2 côm D. 4 côm
4. Trong c©u "Thµnh Phong Ch©u nh næí íOnh bOnh trªn mét
bíOn níc."
cã mEy côm danh tõ?
…. 1 côm C. 3 côm
B. 2 côm D. Kh«ng cã côm nµo
II! hhÇn h+i: Tù íuËn
H·y ®ãng vaí bµ mN kO í¹í chuyÖn "MN híOn d¹y con"
BiÓu ®iÓm
I. PhÇn 1: Tr½c nghíÖm •4 ®íOm)
Mçí c©u tr¶ íêí ®óng 1 ®íOm
1- B, 2- C, 3- C, 4- …
II! hhÇn .: Tù íuËn • ®íOm
Yªu cÇu:
- Häc sính bíÖt kO í¹í chuyÖn theo ng«í thø nhEt
- Bµí víÖt râ rµng s¹ch ®Np
- Néí dung: B¸m s¸y c¸c sù víÖc chYnh cña chuyÖn.
+ Nhµ ë gÇn nghÜa ®Þa
+ Nhµ ë gÇn chî
+ Nhµ ë gÇn trêng häc
+ Con thEy hµng xãm mæ íîn háí mN ...
+ Con ®ang ®í häc, bá häc.
9/ Cñng cè: NhËn xÐt gíê kíOm tra, thu bµí.
?/ Híng dÉn vO nhµ: T×m híOu phÇn ng÷ v¯n ®Þa ph·ng.
I0! 12t 3inh nghi4*:
15•
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
TuÇn 1E
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt •€- ‚0: Ch>ng trFnh ng_ 7<n ®Þ+ &h>ng!
I Môc tiªu cÇn ®¹t
- Söa nh÷ng íçí chYnh t¶ mang tYnh ®Þa ph·ng.
- Cã ý thøc víÖt ®óng chYnh ta trong khí víÖt vµ ph¸t ©m
chuEn khí nãí.
II! ChuÈn bÞ
- Gí¸o víªn: Nghíªn cøu so¹n bµí
- Häc sính: Nãí ®óng, víÖt ®óng chYnh t¶
III! TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ®Þnh tæ chøc:
./ KíOm tra bµí c„
? côm tYnh tõ íµ g×, cho vY dô.
5/ Bµí míí
? Gäí mét vµí häc sính chØ ra
nh÷ng íçí chYnh t¶ m×nh hay
m½c trong khí nãí vµ víÖt.
? Híng dÉn häc sính ®íOn ®óng
vµo chç trèng c¸c phô ©m, c¸c
vÇn.
? Gäí mét sè häc sính íªn b¶ng
íµm
? Gí¸o víªn nhËn xÐt
I. Néí dung íuyÖn tËp
1. Phô ©m ®Çu
- Tr - ch
- í - x
- r - d - gí
- í - n
- tr - t.
2. PhÇn vÇn
- ua - ía
II. H×nh thøc íuyÖn tËp
1. §íOn vµo chç trèng: tr - ch
- Tr¸í c©y, chê ®îí, chuyOn chç,
tr¶í qua, tr«í ch¶y, tr· trôí, nãí
chuyÖn ch·ng tr×nh, chÎ tre.
2. §íOn vµo chç trèng s, x.
- sEp ngöa, s¶n xuEt, s· sµí, bæ
15‚
? Mét häc sính íªn b¶ng íµm.
Gí¸o víªn nhËn xÐt
? Mét häc sính íªn b¶ng íµm
? Häc sính íEy thªm mét sè tõ
kh¸c
? Häc sính íªn b¶ng íµm, nhËn
xÐt
? Häc sính íªn b¶ng ®íOn, nhËn
xÐt
? Häc sính íEy thªm mét sè tõ
kh¸c
? Häc sính íªn b¶ng ®íOn tõ, gí¸o
víªn nhËn xÐt
xung, xung kYch, xua ®uæí, c¸í
xÎng, xuEt híÖn, chím s¸o, s©u
bä.
3. §íOn vµo chç trèng: r - d - gí
R„ rîí, r½c rèí, gí¶m gí¸,
gí¸o dôc, rung rính, rïng rîn,
gíang s·n, rau chíÖp, dao kÐo,
gíao kIo, gí¸o m¸c.
4. §íOn vµo chç trèng í - n
- L¹c hËu, nãí ííOu, gían nan, nÖt
na, í·ng thíÖn, ruéng n·ng, íç
chç, íen íÐt, bÖp nóc, íì íµng.
5. Lùa chän tõ ®íOn vµo chç
trèng
a. V©y, d©y, gí©y.
- V©y c¸, sîí d©y, d©y ®íÖn,
v©y c¸nh, d©y da, gí©y phót,
bao v©y.b. VíÖt, díÖt, gíÖt
- GíÖt gíÆc, da díÖt, víÖt v¯n,
ch÷ víÖt, gíÖt chÖt.
c. VÎ, dÎ, gíÎ
- H¹t dÎ, da dÎ, vÎ vang, v¯n
vÎ, dÎ íau, m¶nh dÎ, vÎ ®Np, gíÎ
r¸ch
•. Chän S hoÆc X ®íOn vµo chç
trèng cho thYch hîp
"BÇu trêí x¸m xÞt nh sµ
xuèng s¸t mÆt ®Et, sEm rOn
vang, chíp íoÐt s¸ng r¹ch xÐ c¶
kh«ng gían. C©y xung gíµ tríc
cöa sæ trót í¸ theo trén íèc, tr·
í¹í nh÷ng c¸nh x· x¸c, kh‰ng
khíu. §ét nhíªn trËn ma d«ng
sÇm sËp ®æ, gâ íªn m¸í t«n
ío¶ng xo¶ng."
‚. Chän vÇn uèc hoÆc uèt vµo
chç trèng:
- Th½t íng buéc bông, buét
míÖng nãí ra, cïng mét duéc,
con b¹ch tuéc, th‰ng ®uén
15ƒ
? Häc sính íªn b¶ng íµm? gí¸o
víªn nhËn xÐt c¸ch íµm cña häc
sính
? häc sính íªn b¶ng íµm
? Gäí häc sính íªn b¶ng:
- Ph¸t híÖn tõ ®óng saí
- Söa í¹í cho ®óng chYnh t¶
®uét, qu¶ da chuét, bÞ chuét
rót, tr½ng muèt, con chÉu
chuéc.
ƒ. §íOn dEu thanh vµo c¸c tõ
cho thYch hîp •? hoÆc Š)
V· tranh, bíOu quyÖt, dI
bØu, bñn rñn, daí d¶ng, hëng
thô, tëng tîng, ngú gíç, íO m·n,
cæ íç, ng·m nghÜ.
€. Söa íçí chYnh t¶ trong c¸c
c©u sau:
- TYa ®· nhíOu íÇn c¯ng
dÆng r»n kh«ng ®îc kíªu c¯ng.
 TYa ®· nhíOu íÇn c¯n
dÆn r»ng kh«ng ®îc kíªu c¯ng.
- Mét c©y tre ch‰ng ngan ®-
êng ch‰n cho aí v« dõng chÆt
c©y, ®èn gç
 Mét c©y tre ch½n ngng
®êng ch‰ng cho aí v« rõng
chÆt c©y ®èn gç.
- Cã ®au th× c½n r¯ng mµ
chÞu nghen
 cã ®au th× c½n r¯ng
mµ chÞu nghe.
9/ Cñng cè : HÖ thèng bµí gí¶ng
?/ HDVN : ChuEn bÞ tíÖp bµí
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt ‚0 : Ch>ng trFnh ng_ 7<n ®Þ+ &h>ng e tiÕ& g
15€
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- Trª c· së söa íçí chYnh t¶ mang tYnh ®Þa ph·ng cho häc
sính, gíóp c¸c em víÖt ®óng khí víÖt chYnh t¶ c„ng nh ph¸t ©m
qua 1 sè bµí víÖt chYnh t¶.
II/ ChuÈn bÞ
* GV: Chän bµí cho häc sính víÖt chYnh t¶
* Häc sính : VíÖt ®óng chYnh t¶.
III/ TiÕn trFnh $ªn $%& :
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
./ KíOm tra bµí c„
5/ Bµí míí
- ‡ªu cÇu : Häc sính nghe, víÖt bµí.
" §o¹n trYch trong v¯n b¶n " Th¹ch Sanh"
" Mét h«m cã ngêí hµng rîu tªn í¸ LY Th«ng ®í qua ®ã, thEy
Th¹ch Sanh g¸nh vO mét g¸nh cñí íín, h½n nghÜ bông " ngêí nµy
khoÎ nh voí. Nã vO ë cïng th× íîí bíÖt bao nhíªu". LY th«ng í©n ía gîí
chuyÖn, ráí g¹ cïng Thach Sanh kÖt nghÜa anh em. S·m má c«í
cha mN, tø cè v« th©n, nay cã ngêí s¯n sãc ®Ön m×nh, Th¹ch
Sanh c¶m ®éng vuí vÎ nhËn íêí. Chµng tõ gí· gèc ®a ®Ön sèng
chung víí mN con LY Th«ng.
? Trong ®o¹n v¯n nµy yªu cÇu
häc sính :
? Häc sính cÇn ph©n bíÖt c¸c
phô ©m ®Çu, phÇn vÇn hay bÞ
m½c íçí.
- Häc sính nghe, víÖt.
? Gí¸o víªn kíOm tra 5 -10 häc
sính, qua víÖc nghe víÖt c¸c
®o¹n trYch trong v¯n b¶n ®O
+ Ph©n bíÖt gí÷a s/x
+ Ph©n bíÖt gí÷a g/gí
+ Ph©n bíÖt gí÷a ng/ngh
2. VíÖt ®óng chYnh t¶ chuyÖn "
MN híOn d¹y con"
+ ch/tr : ch«n, chî, chíc,
chç, trêng, trÎ, trí thøc.
+ S/X : hµng xãm, s¸ch vë.
+ ghí/d/r: GíÖt íîn, dän nhµ,
gí¸o dôc, d¹y, r½t, ra.
+ ng/ngh : nghÜ/ nghÞch
.3. bµí " thÇy thuèc gíáí cèt nhEt
ë tEm íßng".
§o¹n tõ c©u .....ngêí ®·ng
thêí träng väng.
1•0
nhËn thEy møc ®é nghe ®óng,
víÖt ®óng cña häc sính, cau, tõ,
tªn ríªng...
? Gí¸o víªn chØ ra íçí ph¸t ©m
cha chuEn cña häc sính ë ®Þa
ph·ng
? Mét sè em cßn nãí ngäng.
4. KíOm tra c¸ch ph¸t ©m .
- D/R : ræ r¸, ra chî, ra xem
• dæ d¸, da chî, da xem...)
- kh/k : kh«ng, kh¸c,..
• hßng, h¸c....)
- S/X
- TR/CH
- o¯n/oeo: ngo»n ngáe, khóc
khuûu
9/ Cñng cè : NhËn xÐt víÖc nghe, víÖt chYnh t¶
?/ HDVN : ChuEn bÞ thí kO chuyÖn.
I0/ 12t 3inh nghi4*:
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt ‚1 ho¹t ®éng ng_ 7<n
Thi 3) chu/4n
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
- L«í cuèn häc sính tham gía c¸c ho¹t ®éng ng÷ v¯n.
- RIn íuyÖn cho häc sính thãí quen yªu v¯n, yªu tíÖng VíÖt,
thYch íµm v¯n, thí kO chuyÖn.
- íµm gíµu vèn v¯n häc cho häc sính.
II/ ChuÈn bÞ :
* GV: Híng dÉn häc sính thí kO chuyÖn
* häc sính : Tham gía thí kO chuyÖn
III/ TiÕn trFnh $ªn $%& :
1/ æn ®Þnh tæ chøc
./ KíOm tra bµí c„
? KO tªn c¸c truyOn thuyÖt, cæ tYch, ngô ng«n , truyÖn cêí mµ em
®· häc.
5/ ',i *%i
? Gí¸o víªn híng dÉn häc sính thí
kO chuyÖn
? ngoµí víÖc thí kO chuyÖn häc
sính cßn thO híÖn c¸ch ph¸t ©m,
dïng tõ phô ©m ë ®Þa ph·ng
trong khí nãí.
I/ ChuEn bÞ
- häc sính su tÇm c¸c truyÖn
d©n gían
- ca dao
- tôc ng÷- TruyÖn hay danh cho
thíÖu nhí
1•1
? B»ng sù chuEn bÞ ë nh¹c häc
sính tham gía thí kª chuyÖn,
c©u chuyÖn c¸c em kO cã n»m
trong sù híng dÉn, gííí h¹n cña
Gí¸o víªn .
? Gí¸o víªn gäí 3- 4 em kO sau
®ã nhËn xÐt, ®¸nh gí¸ c¸ch kO
chuyÖn cña c¸c em.
? §äc 1 bµí th· mµ em yªu
thYch.
? Gí¸o víªn gäí 2-3 em ®äc
nh÷ng c©u ca dao nãí vO t×nh
c¶m anh em, cha mN.
? §äc nh÷ng c©u ca dao, tôc
ng÷ nãí vO kính nghíÖm s¶n
xuEt.
? Ca dao tôc ng÷ nãí vO híÖn t-
îng tù nhíªn
- c¸c truyÖn ®· häc trong nhµ
trêng, trªn b¸o chY
II/ TíÖn hµnh cuéc thí
1! Thí kO chuyªn
- Häc sính ®îc íùa chän chuyÖn
kO mµ m×nh yªu thYch.
VD : C©y khÖ, Th¹ch Sanh,
Sä Dõa, TEm C¸m...
.! Thí ®äc th·, ca dao, tôc ng÷
a. Thí ®äc th·
b. Ca dao, tôc ng÷.
" Ngáí buán nhí mN ta xa,
míÖng nhaí c·m bóng íìí íõa c¸
x·ng"
" …nh em nh thO tay ch©n,
r¸ch íµnh ®ïm bäc, dë hay ®ì
®Çn"
" ChÞ ng· em n©ng"
" C«ng cha nh nóí Th¸í
S·n,
NghÜa mN nh níc trong
nguán ch¶y ra
Mét íßng thê mN kYnh cha
Cho trßn ch÷ híÖu míí íµ
®¹o con"
- " Lóa chíªm thEp thã ®Çu bê
HO nghe tíÖng sEm ®éng cê
phEt íªn"
- " Muèn ¯n íóa th¸ng n¯m
Tr«ng tr¯ng mêí r»m th¸ng t¸m"
- " Tr¯ng quÇng th× h¹n, tr¯ng
t¸n th× ma"
- " chuán chuán bay thEp th×
ma, bay cao th× n½ng, bay võa
th× r©m"
" C·n ®»ng T©y, ma d©y b·o
gíËt.
C·n ®»ng Nam võa íµm võa
1•2
ch·í"
9/ Cñng sè : NhËn xÐt víÖc chuEn bÞ cña häc sính qua ccs phÇn thí
?/ HDVN : So¹n bµí. Bµí häc ®êng ®êí ®Çu tíªn.
I0/ 12t 3inh nghi4*!
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Ngµy so¹n Ngµy d¹y
TíÖt ‚2 Tr= b,i 3i)* tr+ hZc 3u I
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
:i2& hZc cinh
- NhËn thEy u, khuyÖt ®íOm cña bµí íµm
- Kh¶ n¯ng ghí nhí kíÖn thøc tæng hîp, kíÖn thøc trong bµí
kíOm tra
- Gí¸o víªn ®¸nh gí¸ ®îc kh¶ n¯ng nhËn thøc cña tng häc sính
- Gíóp c¸c em kh½c phôc ®îc tán t¹í cña bµí íµm, rót kính
nghíÖm cho bµí kíOm tra íÇn sau.
II/ ChuÈn bÞ
* Gí¸o víªn : Tr¶ bµí, nhËn xÐt
* häc sính : Xem í¹í bµí, rót kính nghíÖm.
III/ TiÕn trFnh $ªn $%&
1/ æn ®Þnh tæ chøc :
./KíOm tra bµí c„ : vë so¹n cña häc sính
5/ Bµí míí
- Gí¸o víªn ®äc í¹í ®O kíOm tra 1 íît
I/ NhËn xÐt chung .
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
....................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
1•3
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
.............................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
....................................................................................................
II/ Tr¶ bµí:
- Häc sính nhËn thEy nh÷ng tán t¹í cña bµí íµm, kíÖn
thøc,díOn ®¹t chYnh t¶...
- PhÇn II : Cßn phô thuéc nhíOu vµo v¯n b¶n.
III/ Ch÷a bµí :
- Lh/n trH nghiÖm : &u ®óng
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
< Lh/n tM luIn :
+ ‡ªu cÇu :
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
- Néí dung : Dùa vµo c¸c sù víÖc chYnh cña chuyÖn trong khí
kO ph¶í thO híÖn = íêí v¯n, sù s¸ng t¹o cña c¸ nh©n kh«ng nªn phô
thuéc hoµn toµn vµo c©u tõ trong v¯n b¶n cã s‹n.
- Bµí víÖt thO híÖn ®îc bè côc râ rµng, íêí v¯n m¹ch í¹c.
+ Dµn ý :
- Më bµí
...........................................................................................................
- Th©n bµí
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
1•4
- KÖt bµí
:.........................................................................................................
9/ Cñng cè : Thu bµí, nhËn xÐt ý thøc cña häc sính trong gíê tr¶
bµí.
?/ Híng dÉn vO nhµ : - So¹n bµí : + phã tõ
+ T×m híOu chung vO v¯n míªu t¶.
I0/ 12t 3inh nghi4*
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
1•5

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->