P. 1
Huong Dan Tao Thu Muc Va Luu Tap Tin

Huong Dan Tao Thu Muc Va Luu Tap Tin

5.0

|Views: 842|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3707265

More info:

Published by: api-3707265 on Oct 18, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

MUÏC LUÏC

HÖÔÙNG DAÃN TAÏO THÖ MUÏC.................................................................. 3

HÖÔÙNG DAÃN LÖU TAÄP TIN VAØO THÖ MUÏC ÑAÕ TAÏO......................... 4

HÖÔÙNG DAÃN MÔÛ TAÄP TIN ÑAÕ ÑÖÔÏC LÖU VAØO THÖ MUÏC............... 6

HÖÔÙNG DAÃN TAÏO THÖ MUÏC
Ví duï : Taïo thö muïc giaùo aùn khoái 10 trong oå ñóa E ( taïo thö muïc trong oå ñóa C, D, USB, A töông töï)
Böôùc 1:
Nhaùy ñuùp chuoät vaøo shortcut (bieåu töôïng) My computer treân maøn hình desktop
Böôùc 2: Cöûa soå My computer hieän ra, nhaùy ñuùp chuoät vaøo oå ñóa E

Böôùc 3: cöûa soå cuûa oå ñóa E ñöôïc môû ra, nhaáp traùi chuoät vaøo FileNewFolder


Böôùc 4: goõ teân thö muïc

Roài goõ phím Enter


HÖÔÙNG DAÃN LÖU TAÄP TIN VAØO THÖ MUÏC ÑAÕ TAÏO
Böôùc 1: nhaùy traùi chuoät vaøo File Save As

Böôùc 2: môû oå ñóa E

Böôùc 3: môû thö muïc giao an khoi 10


Böôùc 4: goõ teân taäp tin vaøo oâ File name, sau ñoù nhaùy traùi chuoät vaøo nuùt Save (hoaëc goõ phím Enter)

HÖÔÙNG DAÃN MÔÛ TAÄP TIN ÑAÕ ÑÖÔÏC LÖU VAØO THÖ MUÏC

Böôùc 1: Nhaùy ñuùp chuoät vaøo shortcut (bieåu töôïng) My computer treân maøn hình desktop
Böôùc 2: môû oå ñóa E ( gioáng böôùc 2 trong phaàn taïo thö muïc)
Böôùc 3: nhaùy ñuùp chuoät vaøo thö muïc giao an khoi 10Böôùc 4: nhaùy ñuùp ñeå môû taäp tin ñaõ ñöôïc löuChuù yù :
Aùp duïng phöông phaùp naøy coù theå taïo ñöôïc thö muïc trong caùc oå ñóa C, D,A,USB ñeå löu taøi lieäu.
Phöông phaùp löu taäp tin naøy cuõng coù theå öùng duïng cho nhieàu phaàn meàm öùng duïng khaùc (ví duï:
Powerpoint, Excel, Paint, Internet Explorer……

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->