HAI VÀN ÐÀM Ð!

OI ÐAY ÐIÐ N 1
hffp://obooks.vdcmodIa.com
M!C I!C
1. PHÂN MOT............................................................................................................................... 5
Chuong 1............................................................................... 6
ÐaI da ngâm dI dông......................................................... 6
Chuong 2............................................................................. 10
Tan fhanh va pha n dôI ................................................... 10
Chuong 3............................................................................. 15
XIn fuy gIao su................................................................ 15
Chuong 4............................................................................. 19
Nof Ion............................................................................. 19
Chuong 5............................................................................. 25
May ru I............................................................................ 25
Chuong 6............................................................................. 30
Mo hôf fôc Iu c.................................................................. 30
Chuong 7............................................................................. 37
Con ca voI không bIôf fhuôc IoaI nao ............................. 37
Chuong 8............................................................................. 44
MobIIIs In mobIIo ............................................................ 44
Chuong 9............................................................................. 51
Nof Ion nôI khu ng.......................................................... 51
Chuong 10........................................................................... 58
NguoI chu cua bIôn ca ..................................................... 58
Chuong 11........................................................................... 66
Tau "nau-fI-Iux" .............................................................. 66
Chuong 12........................................................................... 71
Tâf ca dôu chay bang dIôn!............................................. 71
Jules Verne 2
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Chuong 13........................................................................... 78
VaI con sô ........................................................................ 78
Chuong 14........................................................................... 84
Ðong "sông Ðon" ............................................................. 84
Chuong 15........................................................................... 91
CIây moI .......................................................................... 91
Chuong 16........................................................................... 98
Ðao choI duoI day bIôn ................................................... 98
Chuong 17......................................................................... 102
Khu rung duoI bIôn....................................................... 102
Chuong 18......................................................................... 107
Ðôn nga n dam duoI fhaI bình duong ........................... 107
Chuong 19......................................................................... 112
Va-nI-cô-rô..................................................................... 112
Chuong 20......................................................................... 118
Ðo bIôn Tô-rox............................................................... 118
Chuong 21......................................................................... 125
Mây nga y frôn dao........................................................ 125
Chuong 22......................................................................... 134
TIông sof cua fhuyôn fruong Nô-mô ............................ 134
Chuong 23......................................................................... 143
Con ngu không fhô gIaI fhich duoc .............................. 143
Chuong 24......................................................................... 148
Vuong quôc san hô........................................................ 148
PHÂN HAI.................................................................................................................................. 153
Chuong 25......................................................................... 154
Ân Ðô Ðuong................................................................. 154
Chuong 26......................................................................... 158
Môf dô ngh¦ moI cua fhuyô n fruo ng Nô-mô................. 158
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 3
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Chuong 27......................................................................... 166
VIôn ngo c gIa muoI frIôu .............................................. 166
Chuong 28......................................................................... 173
ÐIôn do .......................................................................... 173
Chuong 29......................................................................... 179
Ðuong ngâm A-ra-bI-a.................................................. 179
Chuong 30......................................................................... 185
Quân da o hy Iap .......................................................... 185
Chuong 31......................................................................... 194
bôn muoI fam gIo qua d¦a frung haI ............................ 194
Chuong 32......................................................................... 196
Vu ng bIô n VI-gô ............................................................ 196
Chuong 33......................................................................... 205
Môf Iuc d¦a da bIôn mâf................................................ 205
Chuong 34......................................................................... 211
Mo fhan ngâm duoI bIôn .............................................. 211
Chuong 35......................................................................... 215
ÐIôn xa c-gax.................................................................. 215
Chuong 36......................................................................... 219
Ca nha fang va ca voI ................................................... 219
Chuong 37......................................................................... 228
Ðang gIa mônh mông.................................................... 228
Chuong 38......................................................................... 237
Nam cu c......................................................................... 237
Chuong 39......................................................................... 244
Môf fro ngaI ngâ u nhIôn hay môf fruong hop ruI ro... 244
Chuong 40......................................................................... 250
ThIôu không khi............................................................ 250
Chuong 41......................................................................... 258
Jules Verne 4
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Tu mu I hooc dôn A-ma-dôn .......................................... 258
Chuong 42......................................................................... 264
Ðach fuôc....................................................................... 264
Chuong 43......................................................................... 271
Ðong bIô n Con-xfo-rIm................................................. 271
Chuong 44......................................................................... 278
O dô vI 47
o
24` va dô kInh 17
o
28` ................................... 278
Chuong 45......................................................................... 282
NghIa d¦a không Iô ....................................................... 282
Chuong 46......................................................................... 289
Nhu ng IoI cuôI cu ng cua fhuyôn fruong Nô-mô .......... 289
Chuong 47......................................................................... 294
Kôf Iuân......................................................................... 294

HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 5
hffp://obooks.vdcmodIa.com
1. PHÂN MOT
Jules Verne 6
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 1
ÐAI ÐA NCÂM ÐI ÐONC
Nam 1866 duoc danh dâu bang mô f su kIôn ky Ia, môf hIôn
fuong không duoc gIaI fhich va không fhô gIaI fhich nôI ma chac
chua aI quôn. Nhung IoI dôn daI vô hIôn fuo ng bi hIô m do cha ng
nhung Ia m nhân dân cac fhanh phô cang va cac Iu c d¦a xôn xao,
ma con gây hoang mang Io n frong dam fhu y fhu. Canh IaI buôn,
chu fau, fhuyôn fruong o châu Âu va châu My, ca c sI quan haI
quân ca c nuo c, va sau do nhIôu chinh phu o ca haI châu dôu hôf
suc Io Iang vô su kIôn nay. Sô Ia fhoI gIan gân dây, nhIôu fau buôn
dI bIôn fhuong gap môf vâf hình fhoI daI dôI khI sang Iâp Ianh,
vuof xa ca voI vô kich fhuoc va fôc dô dI chuyôn. Nhu ng IoI ghI
frong nhâf ky cua cac con fau do gIông nhau môf cach Ia Iung vô
su mIôu fa hình dang bôn ngoaI, vô fôc dô ghô gom va suc manh
cua vâf do, cung nhu vô fhaI dô dac bIôf cua no. Nôu do Ia môf IoaI
ca voI fhì fhoo su mIôu fa, no Ion hon fâf ca nhung con ca voI da
duoc khoa hoc bIô f dôn. Không môf nha khoa hoc nao co fhô fIn
duoc hIôn fuong ky Ia na y nôu không duoc nhìn fhây no fân maf.
Nôu bo qua nhu ng su danh gIa qua do daf cho rang con quaI vâf
không daI qua sau muoI mof va gaf dI nhung IoI fhôI phông qua
dang mIôu fa no nhu môf con vâf không Iô rông môf haI Iy, daI ba
haI Iy, fhì fa vân phaI fhu a nhân rang quaI vâf, nôu co fhâf, nhâf
d¦nh vuo f qua nhung kich fhuoc da duoc ca c nha dông vâf hoc ghI
nhân. Con nguoI vôn ca fIn nhung dIôu huyôn hoac, nôn fa cung dô
hIôu rang hIô n fuong ky Ia nay da Iam ho xao xuyôn fhô nao. Môf
sô nguoI da fìm cach xôp fâf ca cac câu chuyô n do vao môf IoaI b¦a
daf hao huyô n, nhung vô ich! Con vâf kIa vân fôn faI, dIôu do
không co n nghI ngo gì nua. Ngay 20 fhang 7 nam 1866, chIôc fau
Ca-voc-no HI-ghIn-xon cua công fy fau bIôn Can-cuf-fa-on Ðoc-nac
da gap môf vâf nôI không Iô cach bo bIôn phia dông uc nam ha I Iy.
Thoaf fIôn, fhuyô n fruong Ðô-co dInh nInh rang mình phaf hIôn ra
môf daI da ngâm chua duoc ghI frôn ban dô. Ong fa vua baf dâu
xac d¦nh foa dô cu a daI da, fhì fu frong Io ng caI khôI mau don ây
bông vof Iôn haI côf nuoc cao hon bôn muoI mof. Vì sao vây7 Ðo Ia
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 7
hffp://obooks.vdcmodIa.com
môf daI da mach nuoc ngâm7 Hay do chI Ia môf dông vâf co vu
sông duo I bIôn phun không khi fu muI ra Iam vof Iôn nhung Iuông
nuoc7
Ngay 23 fhang 7 nam do, fau CrI-xfô-ban Cô-Iôn cua Công fy
fau bIôn Ðông ân IaI fhây hIôn fuo ng nay o vu ng bIôn ThaI Ðình
Ðuong. Xua nay dâu co chuyôn ca voI boI voI fôc dô Ia fhuo ng nhu
vây7 ChI frong ba ngay ma haI chIôc fau ga p no o haI dIôm cach
nhau frôn bay fram dam. MuoI Iam nga y sau, cach noI no I frôn haI
ngan da m, fau Hon-vô-xI-a cua Công fy fau bIôn Quôc gIa va fau
Sa-non cua Công fy RoI-on Mây-Io frôn duo ng dI gIua châu My va
châu Âu gap nhau o ÐaI Tây Ðuong, da phaf hIôn ra quaI vâf o
42,15 dô vI bac va 60,35 dô kInh vô phia fây kInh fuyôn CrIn-uyf.
HaI fau cu ng quan saf va xac d¦nh duoc bang maf, Ia con vâf co
vu, daI if nhâf hon môf fram mof. Ho xac d¦nh duoc nhu vây Ia vì
haI fau dôu nho hon con vâ f, mac du ca haI dôu daI môf fram mof.
CIông ca voI không Iô o vung dao A-Iô-uf cung không fhô daI qua
nam muoI mof. Nhu ng fIn fu c nay dôn dâ p bay vô, nhu ng fhông
bao moI cua fau Pô-rô vuof ÐaI Tây Ðuong, cuôc cham fra n gIua
quaI vâf voI fau of-na, bIôn ban cua cac sI quan frôn chIôc fau
chIôn Phap Nooc-mang-dI va ban bao cao fI mI cua Phif-xo CIôm-
xo, fhuyô n fruo ng fau Io CIaI-do -fâf ca nhung caI do da Iam nao
dông du Iuân. O nhu ng nuoc hay suy nghI hô dô fhì hIôn fuong ky
Ia nay Ia dô faI vô fân cho nhung chuyô n bông dua, nhung nhu ng
nuoc chin chan hon va co dâu oc fhuc fô nhu Anh, My, Ðuc fhì hôf
suc quan fâm dôn chuyô n nay. O fhu dô ca c nuoc, con quaI vâf da
fro fhanh "môf": nguo I fa haf vô no frong cac fIôm ca phô, nhao
bang no frôn bao chi, dua no Iôn sân khâ u. Vo duoc d¦p may hIôm
co, mây fo Ia ca I fha hô fung fIn v¦f. Ho du ng Iôn du IoaI quaI vâf
hoang duong, fu con ca voI frang khung khIô p o cac nuoc vu ng Ðac
cu c dôn nhung con bach fuôc gom ghIô c co fhô dung voI cuô n ca
fau cho nang nam fram fân dìm xuông day bIôn. Trong cac hôI
nghIôn cuu va cac fap chi khoa hoc nôI Iôn môf cuôc franh Iuân ôn
ao không duf gIua nhung nguoI fIn va không fIn.
Cac nha bao, nhu ng nguoI yôu khoa hoc frong cuôc franh caI
voI dôI phuong, da phaI dô bIôf bao nhIôu muc fhâm chi môf sô da
dô ca mau vì cuôc dâu khâ u vô con ran bIô n do dân fo I nhu ng frân
dâu chân dâu fay fhu c su! Cuôc "chIôn franh" nay da koo daI suôf
sau fhang ro ng không phân fha ng baI... Mâ y fhang dâu nam 1867,
câu chuyôn quaI vâf hình nhu da b¦ chôn vu I va chang cân goI IaI
Jules Verne 8
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iam gì. Nhung nhung su kIôn moI IaI Ian fruyôn frong công chu ng.
Ðây gIo không con Ia chuyô n gIaI quyôf môf vân dô khoa hoc fhu v¦
nua, ma Ia môf nguy co nghIôm frong. Qua I vâf do da bIôn fhanh
môf hon dao, môf daI da ngâm dI dông, bi hIôm, không fhô baf
duoc! Mu ng nam fhang ba nam 1867, fau Mô-ra-vI-an cua Công fy
fau bIôn Mông-rô-an dang chay nhanh o 27,30 dô vI va 72,15 dô
kInh bông dâm phaI môf daI da ngâm không fhây ghI frôn môf ban
dô hoa fIôu nao. Nho gIo fhuân va dông co manh bôn fram suc
ngua, chIôc fau chay voI fôc dô muo I ba haI Iy môf gIo. Tau dâm
manh dô n nôI nô u vo fau không fhâ f vung va ng fhì nhâf d¦nh so b¦
dam cu ng voI haI fram ba muoI bay fhuy fhu va ha nh khach fu
Ca-na-da vô. Cuôc va cha m xay ra Iuc rang dông, khoang nam gIo
sang. Ca c sI quan fru c nhâ f Iao foI muI fau. Ho xom xof râf ky maf
bIôn, nhung cha ng fhây gì dang nghI ngo, ngoaI môf dof song fo
nôI Iôn cach do hon nua kI-Iô-mof. Xac d¦nh foa dô xong, fau Mô-
ra-vI-an IaI fIôp fu c hanh frình ma không fhâ y chô nao b¦ hu haI.
No da va phaI caI gì vây7 Môf daI da ngâm hay xac môf chIô c fau
b¦ dam7 Chang aI bIôf ca. Nhung sau do, khI xom xof phân duoI
cua fau o xuong sua chua, nguo I fa fhây môf bô phân cua Iong fau
b¦ hu haI. Su kIôn nghIôm frong na y chac cu ng co fhô b¦ Iang quôn
nhanh chong nhu nhIôu su kIôn kha c fuong fu, nôu ba fuân sau do
no không duoc Iap IaI frong nhu ng dIôu kIôn y hôf. Va cung do
chIôc fau mang co môf cuong quôc va fhuôc môf công fy hang haI
nôn fIn xay ra faI nan duo c fruyôn dI râf rông...
Ngay 13 fhang 4 nam 1867, fau Xcôf-Ion cu ng fhuôc công fy
noI frôn dang o 15,37 dô kInh va 45,37 dô vI. ÐIô n Ia ng, gIo nho.
Nho dông co râf manh, fau chay hon muoI ba haI Iy môf gIo.
Cuông banh quay dôu frong song bIôn. Ðôn gIo muoI bay phuf
chIôu, khI hanh khach dang an frong phong an fhì fhân fau bông
rung Iôn vì va nho vao môf vâf gì do o phia IaI, sau guô ng bôn fraI
môf chuf. Xof finh châf cua va cham, co fhô doan Ia fau vua b¦ môf
vâf nhon dâm vao. Nhung co Io cung chang aI chu y foI su vIôc do
nhIôu, nô u fho dôf Io không chay Iôn boong va kôu âm Iôn:
- Hâm fau b¦ fhu ng! Hâm fau b¦ fhu ng!
Trong gIây phuf dâu, hanh khach hoang mang nhô n nhao,
nhung fhuyôn fruong An-doc-xon da Iam ho bình fInh IaI. Thu c ra
fau không b¦ do doa gì. Vì no duoc chIa fha nh bay ngan rIông bIôf
không fhâm nuo c, nôn môf chô ro rI nho chang dang so. An-doc-
xon Iâp fuc xuông hâm fau. Ong fa fhây ngan sô nam b¦ ngâp
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 9
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nuoc. Can cu vao fôc dô nuoc ua vao, fhì Iô fhu ng o fhân fau kha
fo. Cung may Ia o ngan na y không co nôI hoI, nôu co fhì da b¦ faf
ngâm. An-doc-xon ra Iônh faf may va cu môf fhuy fhu Ian xuông
nuoc xom xof chô fhung. Mây phu f sau xac d¦nh duoc rang phân
duoI fhân fau co môf Iô fhung rông haI mof. Vì không co kha nang
b¦f kin chô do nôn fau Xcôf-Ion phaI fIôp fu c ha nh frình, dô guông
banh xo ngâp môf nua xuô ng nuoc. TaI nan xay ra ca ch muI CIo ba
fram haI Iy. Thô Ia fau Xcôf-Ion câp bôn II-voc-pun châm mâ f ba
ngay, Ia m moI nguoI hôf suc Io Ia ng. Ta u duoc dua vao xuong sua
chua dô cac ky su xom xof. Ho không fIn o maf mình nua! O fhân
fau, duoI maf nuoc haI mof ruoI, co môf Iô fhung hình fam gIac
cân. Ða canh cua Iô fhu ng râf nhan, fua nhu b¦ koo ca f. Ro ra ng Ia
vâf choc fhung fhân fau phaI co dô ran râf cao. Hon nua sau khI
xuyôn qua Ia fhop day bôn con-fI-mof, no fu ru f ra duoc. Su vIôc do
không aI gIaI fhich nôI!
Tu ngay do, fâf ca nhu ng faI nan ngoaI bIôn ma không co
nguyôn nhân dôu quy ca cho quaI vâf. No phaI ch¦u fra ch nhIôm
vô nhIôu vu dam fau. Ðang fIôc rang sô fau b¦ dam kha Ion va if
nhâf co haI fram frong sô fau dam duoc coI Ia "mâf fich". Ðu sao
fhì cu ng do quaI vâf ma gIao fhông gIua cac Iu c d¦a ngay cang
nguy hIôm. Ðu Iuân fha fhIôf yôu câu phaI fru khu quaI vâf do
bang bâf ky gIa nao.
Jules Verne 10
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 2
TAN THANH VA PHA N ÐOI
KhI xay ra nhung vIôc vua kô frôn fhì fôI da hoan fha nh công
vIôc nghIôn cuu o bang Nô-braf-xca |bac My) va dang quay vô.
Chinh phu Phap cu fôI va o doan nghIôn cu u khoa hoc voI fu cach
Ia pho gIao su cua VIôn bao fang I¦ch su fu nhIôn Pa-rI. Sau khI da
dI khap mIôn Nô-braf-xca frong sau fhang va fhu fhâp duoc nhung
bô hIôn vâf hôf suc quy gIa , cuôI fha ng ba fôI vô foI NIu I-ooc. TôI
du d¦nh so Iôn duong vô Phap vao dâu fhang nam. Vì vây, mây
ngay rôI raI con IaI fruo c khI xuông fau, fôI danh dô xôp IoaI
nhung bô suu fâp vô khoang vâf, fhu c vâf va dông vâf cua fôI.
Chinh Iu c do fau Xcôf-Ion gap nan. Tâf nhIôn fôI fhoo doI saf moI
vIôc da Iam du Iuân xôn xao. TôI da doc dI doc IaI fâf ca nhu ng bao
chi châu My va Châu R u, nhung nhu ng caI do cu ng cha ng soI
sang gì fhôm cho vân dô dang Iam moI nguo I fhac mac. Câu
chuyôn bi hIôm da kich fhich finh fo mo cua fôI...
TôI foI NIu I-ooc dung Iu c dang nôI Iôn nhu ng cuôc franh caI
gay gaf xung quanh câu chuyô n nay. Nhu ng gIa fhIôf vô hon dao
dI dông, vô daI da ngâm do nhung nguoI if fhâm quyô n dô ra, da b¦
vuf bo hoan foan. Thâf vây "daI da ngâm" sao co fhô dI chuyôn voI
fôc dô nhu vây nô u no không co ma y moc cu c ma nh7 CIa fhIôf cho
rang do Ia xac mô f chIô c fau không Iô b¦ dam frôI dI voI fôc dô ghô
gom nhu vây cung b¦ gaf bo. Con IaI haI gIa fhIôf co nguoI u ng hô:
môf sô nguoI cho rang moI su bâf hanh dôu do môf con vâf không
Iô gây ra; môf sô khac fhì cho ra ng do Ia môf chIôc fau ngâ m co
dông co cuc ma nh. CIa fhIô f cuôI cu ng do co vo gân su fhâf hon ca,
nhung IaI b¦ bac bo sau nhung cuôc dIôu fra o ca haI ban câu. Kho
co fhô fIn rang môf fu nhân nao Ia I co duoc môf chIôc fau nhu vây.
No da duoc dong bao gIo va o dâu7 Va vIô c dong môf chIôc fau
không Iô nhu vây Iam sao co fhô gIu kin duo c7 ChI nha nuoc moI co
fhô chô fao ra nhung IoaI may co suc pha hoaI ghô gom nhu vây. O
fhoI daI chung fa, khI fri fuô con nguo I râf fhanh fhao frong vIôc
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 11
hffp://obooks.vdcmodIa.com
sang chô ra nhu ng công cu gIôf nguoI fhì cung dô fIn duoc ra ng co
môf nuo c nao do da bi mâf chô fao va dom fhu chIôc fau khu ng
khIôp na y. Nhung cuôI cu ng gIa fhIôf vô môf chIôc fau ngâm quân
su da dô sup, vì fâf ca cac chinh phu dô u fuyôn bô Ia không dinh
dang gì dôn chuyôn nay. Không fhô nghI ngo duoc su fhanh fhâf
cua nhu ng ban fuyôn bô do, vì cac duong bIôn quôc fô dôu b¦ do
doa. Hon nua, vIôc dong môf chIôc fau ngâm không Iô nhu vây
không fhô fhoaf khoI su chu y cu a du Iuâ n. CIu bi mâf frong
nhung dIôu kIôn nhu vây dôI voI fu nhân da hôf su c kho, con dôI
voI fung nuoc Ia dIôu không fuong vì môI ha nh dông cua ho dôu b¦
cac cuo ng quôc dô I d¦ch fhoo doI ga f gao. Thô Ia sau khI dIôu fra o
cac nuo c Anh, Phap, Nga, Phô, Tây Ðan Nha, I-fa-II-a, My va ca
Thô nua, gIa fhIôf vô fau ngâm da pha san hoan foan. Mac du b¦
nhung fo bao Ia caI chô gIô u, con quaI vâf kIa IaI nôI Iôn maf nuoc.
oc fuong fuong duoc kich dông Ia I vo nôn nhu ng buc franh vô Iy
nhâf frong IInh vuc khoa hoc vIô n fuong. Vô foI NIu I-ooc, fôI co
vInh du duoc nhIôu nguoI dôn hoI y kIôn vô vân dô nay. O Phap fôI
co cho xuâf ban cuôn sach In fha nh haI fâp, nhan dô "Nhu ng bi
mâf cua bIôn sâu". Cuôn sach do duoc gIoI khoa hoc hoan nghônh
va da khIôn fôI fro fhanh chuyôn gIa nôI fIô ng vô mô f IInh vu c if
duoc nghIôn cu u cua I¦ch su fu nhIôn. NguoI fa yôu câu fôI phaf
bIôu y kIôn vô vân dô nay. Nhung frong fay fôI không co môf faI
IIôu cu fhô nao nôn fôI fu chôI, Iâ y co Ia hoan foan không hIô u bIôf
gì ca. Tuy nhIôn, b¦ dôn vao chân fuong, fôI danh phaI noI Iôn
phan doan cua mình. Va cuôI cu ng, "Tôn ông A-rô-nac", gIao su
vIôn bao fang Pa-rI, ma ca c phong vIôn bao NIu I-ooc Hô-ron yôu
câu "pha f bIôu y kIôn" phaI dâu hang. TôI Iôn fIông vì Im Ia ng maI
cu ng không fIôn. TôI xom xof vân dô vô ca moI maf chinh fr¦ va
khoa hoc.
TôI xIn frich ra dây mây doan frong baI bao dang ngay 30-4:
“Sau khI cân nhac fung gIa fhIôf da duoc dô ra va không co nhung
gIa fhIôf khac vu ng chac hon, chu ng fa danh fhua nhâ n su fôn faI
cua môf con vâf sông duoI bIôn co suc manh phI fhuong. Nhung
Iop nuoc sâu cua daI duong hâ u nhu chua duoc nghIôn cu u. Chua
môf cuô c fham do nao xuông duoc foI nhu ng Iop nuoc do. CaI gì
dang xay ra duoI vu c fham chua aI bIôf dôn ây7 Nhu ng sInh vâf
nao dang sông va co fhô sông o dô sâu muoI haI, hay muoI Iam haI
Iy duoI maf bIôn7 Co fhô cua chu ng ra sao7 Ðâf ky gIa fhIôf nao
cu ng chI Ia phong doan ma fhôI. NhIôm vu da f ra cho chung fa co
fhô gIaI quyôf bang haI cach: Hoac Ia chung fa da bIôf hôf cac IoaI
Jules Verne 12
hffp://obooks.vdcmodIa.com
sInh vâf sông frôn hanh fInh chung fa, hoac Ia chua bIôf hôf. Nôu
fa chua bIôf hôf, nôu frong IInh vuc ngu hoc, fhIôn nhIôn con gIâu
fa nhIôu dIôu bi mâf, fhì chang co co so na o dô không fhua nhân
su fôn faI cua nhu ng con ca, hay dông vâf co vu fhuôc nhu ng
gIông, IoaI ma fa chua bIôf, nhu ng sInh vâf dac bIôf sông duoc o
cac Iop nuoc sâu; chI fhInh fhoang moI nôI Iôn maf bIôn do fac
dông cua cac Quy Iuâf vâf Iy nao do, hoac do finh khi bâf fhuong
cua fhIôn nhIôn. TraI IaI, nôu fa da bIôf hôf cac IoaI dông vâ f, fhì
cân fìm kIôm con vâf noI frôn frong sô nhu ng con vâf bIôn da duoc
phân IoaI, frong fruong hop nay, fôI san sang cho rang dây Ia môf
con ca fhIôf hình không Iô. Ca fhIôf hình bình fhuong, hay ca môf
sung, daI foI muoI fam mof. Hay nhân kich fhuoc no Iôn nam Iân,
muoI Iân, hay cho no môf su c ma nh, môf caI sung cân xung voI
fhân hình no. Nhu vây cac ban so hình dung duoc con quaI vâf! No
so co kich fhuoc ma cac sI quan fau Sa-non cho bIô f, co caI sung
nhon dâm fhu ng duoc fau Xcôf-Ion va cac fau vuof daI duong khac.
Ca fhIôf hình co môf su ng Io n sac nhu guom va ran nhu fhop.
NguoI fa da nhIôu Iâ n fhâ y nhu ng vôf fhuong frôn mình ca voI Ia
IoaI dông vâf ma bao gIo ca fhIôf hình cung danh fhang.
NhIôu khI nguoI fa Iây duoc nhu ng manh vun cua sung ca o
vo fau bang gô b¦ dâm fhung. VIô n bao fang cua ÐaI hoc y khoa
Pa-rI co môf caI sung ca fhIôf hình daI haI mof haI muoI Iam con-
fI-mof, chu vI chô fo nhâf Ia bôn muoI fam con-fI-mof. Chung fa
hay hình dung môf caI su ng Ion hon muo I Iân, con ca manh hon
muoI Iân, boI nhanh haI muoI nham ha I Iy môf gIo, hay nhân khôI
Iuong cu a con ca voI fôc dô cua no, fhì so hIôu duoc nguyôn nhân
gây ra faI nan. Tom IaI, frong khI cho doI nhu ng fIn fu c dây du
hon, fôI nghIông vô y kIôn cho rang dây Ia môf con ca fhIôf hình
không Iô co sung nhon, Io n nhu nhu ng fau chIôn boc fhop va cung
dI chuyôn nhanh nhu vây. TôI xIn gIaI fhich hIôn fuong bi hIôm
nay nhu frôn, nhung voI dIôu kIôn Ia no phaI co fhuc chu không
phaI Ia chuyô n b¦a daf |dIôu nay cung co fhô xay ra)." Nhu ng IoI
cuôI cung Ia muu moo cua fôI: fôI muôn gIu uy fin cu a nha bac ho c
va không muôn cho dân My, môf dân fôc hay dua cof, co co dô
nhao bang. TôI da dô IaI môf con duong dô ruf IuI. Thuc Iong fôI
râf fIn rang dây Ia môf quaI vâf. ÐaI bao cu a fôI da gây ra nhu ng
cuôc franh Iuân sôI nôI va duoc nhIôu nguoI doc. Co ca nhu ng
nguo I fan fhanh fôI. Cach gIaI quyôf vân dô do fôI dô ngh¦, cho
phop nguoI fa duoc hoan foan fu do fuong fuong. Tri fuô con nguoI
duoc fho a fhich fao nôn hình fuong nhung con vâf không Iô, ma
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 13
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhung dông vâf frôn fraI dâf nhu: voI, fô gIac, nôu dung canh chI
Ia nhu ng chu chIm chich. MôI fruong nuo c san ra nhu ng IoaI co vu
râf Ion, co Io ca nhu ng IoaI nhuyôn fhô khô ng Iô, nhung IoaI gIap
xac khu ng khIôp, nhung con cua nang haI fram fân! Ða co môf
fhoI, nhu ng dông vâf frôn fraI dâf, nhung IoaI bôn chân bôn fay,
bo saf va chIm dô u co hình fhu dô sô. Sau do fhoI gIan da ruf ngan
kich fhuoc cua chu ng IaI. Vì sao fa không fhô cho rang duoI cac Iop
bIôn sâu chua duoc nghIôn cuu con bao fôn duoc nhu ng dông vâf
không Iô cua nhung fhoI ky xa xua nhâf7
Nhung nôu fâf ca câu chuyôn huyôn bi do dôI vo I môf sô
nguo I chI co y nghIa fhuân fuy khoa hoc, fhì nhu ng nguoI co dâu oc
fhu c fô hon, dac bIôf Ia nguoI My va nguoI Anh, IaI râf Io Iang dôn
su an foan cua cac duong gIao fhông vuof daI duong va daf vIôc fru
khu con quaI vâf ra môf cach câp fhIôf. Ðao chi daI dIôn quyô n IoI
cua cac gIoI công nghIôp va faI chinh xom xof vân dô nay môf cach
nguyôn fac, nghIa Ia fu maf fhuc fô nay. Ðu Iuân cac nuoc, fruoc
hôf Ia My, ung hô sang kIôn do cu a gIoI kInh doanh. O NIu I-ooc,
nguo I fa baf dâu chuân b¦ môf chuyôn dI dac bIôf, nham fìm kIôm
con ca fhIôf hình do. ChIô c fau chIô n A-bram IIn-côn pha I gâp ruf
ra khoI ngay. Cua cac kho quân su duoc mo ra dô cung câp moI fhu
cân fhIôf cho fhuyôn fruong Pha-ra-guf, chI huy fau. Nhung dung
Iu c co quyôf d¦nh frang b¦ cho doan fham hIôm, fhì con ca IaI bIôn
mâf. Suôf haI fhang froI con ca chang fhây fam hoI no dâu. Chang
môf chIô c fau nao gap no. Hình nhu con ca cam fhây nguoI fa dang
muu haI no. Nguo I fa da noI dôn chuyôn do qua nhIô u! IaI fruyôn
dI bang ca duong dIôn fin daf ngâ m duoI ÐaI Tây Ðuong nua!
Nhu ng nguoI hay dua qua quyôf rang con ca xao quyôf do da fom
duoc bu c dIôn va da co nhu ng bIô n phap dô phong. ChIôc fau chIôn
da chuân b¦ xong dô dI xa, duoc frang b¦ IoaI dan ban ca voI râf
manh, nhung so dI huong nao fhì chang aI duoc bIô f. Tình frang
cang fhang dang Iôn foI dInh cao fhì bông ngay 2 fhang 7 co fIn
dôn Ia chIôc fau chay fhuong xuyôn gIua Xan Phran-xIf-xcô va
Thuong HaI ba fuân fruo c dây da gap qua I vâf o phia bac ThaI
Ðình Ðuong. TIn do da gây môf ân fuong râf manh. Thuyô n
fruong Pha-ra-guf chI con không dây haI muoI bôn fIông dông hô
dô chuân b¦. Iuong fhuc da duoc châ f Iôn fau. Cac hâm fau dây ap
fhan. Thuy fhu da fâp hop dông du. ChI con vIôc dôf Io va nhô noo!
Pha-ra-guf không duoc phop châm frô du chI mây gIo! Va IaI,
chinh Pha-ra-guf cu ng nôn nong muôn ra khoI ngay. Truoc khI fau
Jules Verne 14
hffp://obooks.vdcmodIa.com
IIn-côn nhô noo ba fIông dông hô, fôI nhân duoc môf buc fhu, nôI
dung nhu sau:
Kinh guI NgaI A-rô-nac, gIao su VIôn bao fang Pa-rI. Khach
san "ÐaI Iô sô 5" NIu I-ooc, Thua NgaI, Nôu NgaI co y muôn fham
gIa doan fham hIô m frôn fau A-bram IIn-côn, fhì chinh phu My so
Iây Ia m haI Iong vô vIôc NgaI fhay maf nuoc Phap dong gop vao
vIôc nay, Thuyôn fruong Pha-ra-guf so danh cho NgaI môf phong
rIông frôn fau. Kinh chao NgaI Ðô fruong Ðô hang haI Ð.Ð.Hôp-
Xon.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 15
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 3
XIN T! Y CIA O S!
KhI nhâ n duoc fhu cua ông Hôp-Xon, fôI dang vua nghI
nhIôu vô vIôc baf con ca môf sung, vua nghI nhIôu vô y d¦nh vuof
qua nhu ng canh dông Tây -Ðac. Tuy vây, doc xong fhu cua ông bô
fruong, fôI hIôu ngay rang su mônh fhuc su cua fôI, mu c dich cua
ca cuô c doI fôI Ia phaI fIôu dIôf duoc con quaI vâf nay, không cho
no Iam haI moI nguoI. TôI vua kôf fhu c môf cuôc hanh frình gIan
khô nôn râf môf moI va câ n nghI ngoI: TôI râf mong fro vô Tô quôc,
vô voI ba n bo va can phong o Vuo n bach fhu , vô voI nhu ng bô suu
fâp qui gIa cua fôI! Nhung không gì co fhô ngan ca n fôI fham gIa
doan fha m hIôm nay. Su môf nhoc, ban bo, nhung bô suu fâp -fâf
ca dôu b¦ quôn dI! Không cân suy nghI nhIôu , fôI nhân ngay IoI
moI cua chinh phu My. TôI nghI:
“Ðu fhô nao, moI con duo ng cu ng dôu dân foI bo bIôn nuo c
Phap! No so gIup fa mang vô VIôn ba o fang fu nhIôn Pa-rI caI sung
daI không duoI nu a mof cu a no". Nhung frong khI cho doI fuong IaI
xa xôI do, fôI con phaI fìm no o phia bac ThaI Ðình Ðuong, noI
khac dI, Ia phaI dI vô phia nguoc vo I nuoc Phap.
- Công-xây!
TôI no ng ruôf goI fo. Công-xây Ia nguoI gIup vIôc fôI va fhoo
fôI dI khap noI. TôI môn anh fa va anh fa cung quy fôI. Công-xây
finh dIôm dam, frung fhuc, cân cu, fhuo ng nhìn nhân ca c buoc
ngoaf cu a sô phân môf cach frIôf Iy, râf khoo fay va Iuôn san sang
gIup do moI nguo I.
TraI han voI fôn goI, anh fa chang bao gIo khuyôn aI, ngay ca
khI nguoI fa dôn hoI y kIôn. Vì fhuong xuyôn fIôp xu c voI gIoI khoa
hoc cua Vuon bach fhu. Công-xây hoc fâp duoc nhIôu dIôu. Anh fa
chuyôn vô phân IoaI fu nhIôn, râf fhanh fhao vô cac "kIôu, nhom,
Iop, bô, ho, gIông, IoaI". Nhung kIô n fhu c cua anh fa dôn dây cung
Ia hôf. Phân IoaI Ia nang khIôu fu nhIôn cua Công-xây, anh fa
Jules Verne 16
hffp://obooks.vdcmodIa.com
không fIôn xa nu a. Nhung du sao Công-xây cu ng Ia nguo I râf fôf.
MuoI nam nay, Công-xây fhoo fôI frong fâf ca cac chuyôn dI
nghIôn cuu. TôI chua hô fhây anh fa kôu ca phan na n khI chuyôn
dI b¦ koo daI hay gap kho khan, gIan khô, Công-xây san sang fhoo
fôI dI bâf ky nuo c nao, du do Ia Trung Quô c hay Công-gô, du duong
xa dôn mây. NgoaI ra, Công-xây co fhô fu hao vô suc khoo hIô m co
bâf châp moI bônh fâf, vô nhu ng bap fh¦f ran cha c va môf hô fhân
kInh râf vung va ng. Công-xây ba muoI fuôI, so voI fuôI fôI fhì nhu
muoI Iam so voI haI muoI. XIn ca c ban fhu IôI cho cach dIôn daf rac
rôI cua fôI vì do chI Ia cach fhu nhân rang fôI da bôn muoI fuôI!
Nhung Công-xây co môf nhuoc dIôm. Ia nguoI câu nô hình fhu c,
anh fa bao gIo cu ng goI fôI Ia "gIao su", dIôu do Iam fôI râf buc
mình.
- Công-xây!
TôI go I Iâ n fhu haI va hôI ha chuân b¦ Iôn duong. TôI râf fIn o
Iong frung fhanh cua Công-xây. Thông fhuong, fôI không hoI xom
anh fa co dông y dI fhoo fôI không, nhung chuyôn dI nay co fhô so
koo daI chua bIôf dôn bao gIo, co fhô so nguy hIôm, vì dây Ia cuôc
san baf môf con vâf co kha nang danh chìm fau chIô n xuông bIôn
nhu môf caI vo ha f do! MoI nguoI du dung dung dôn dâu cung phaI
suy nghI if nhIôu!
- Công-xây!
TôI goI Iâ n fhu ba. Công-xây xuâf hIôn.
- CIao su goI fôI a7
Anh fa vua vao vua hoI.
- Ðung vây, anh ban a. Anh hay fhu xôp dô dac cu a fôI va
chuân b¦ cho mình nua. HaI gIo nua chung fa so Iôn duong!
- XIn fuy gIao su, - Công-xây bình fhan fra IoI.
- Không duoc Iô mô môf chuf nao! Anh xô p fâf ca hanh Iy,
quân ao cua fôI vao va-II, cang nhIôu cang nhanh cang fôf.
- Con nhung bô suu fâp cu a gIao su fhì sao a7
Công-xây hoI.
- Chu ng fa so gIaI quyôf sau.
- Sao IaI sau a7
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 17
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Chu ng so duoc bao quan o khach san. RôI fôI so cho guI vô
Phap.
- Thô chu ng fa không vô Pa-rI a7
- !... fâf nhIôn so vô... nhung co Io phaI dI vo ng môf chuf...
- XIn fuy y gIao su. ÐI vong cu ng duo c a!
- Vong môf chuf fhôI! Chu ng fa chI dI chôch duong fhang môf
chuf fhôI! Va dI bang fau A-bram IIn-côn.
- XIn fuy gIao su.
Công-xây ngoan ngoan fra IoI.
- Anh ba n a, anh bIôf không, chung fa so dI dô fru khu con
quaI vâf, con ca fhIôf hình nôI fIông do. Tac gIa bô sach "Nhu ng bi
mâf cua bIôn sâu" không fhô fu chôI vIôc dI cu ng fhuyôn fruong
Pha-ra-guf frong chuyôn fham hIôm nay duoc. NhIôm vu fhu c
vInh quang nhung cung râf nguy hIôm, vì phaI hanh dông môf
cach mo mâm va con quaI vâf co nhIôu dIôu bi ân. Nhung du fhô
nao, fhuyôn fruong cua chu ng fa cu ng so không cho no fhoaf!...
- CIao su dI dâu, fôI xIn dI do a, - Công-xây fra IoI.
- Anh cu nghI ky dI! TôI chang muôn gIâ u anh dIô u gì ca.
Tham gIa nhu ng cuôc fha m hIôm fhô nay co fhô so không fro vô
dây.
- XIn fuy gIao su.
MuoI Iam phuf sau, va-II da xôp xong. Công-xây chuân b¦ râ f
nhanh, co fhô bao dam Ia anh chang quôn gì, vì anh fa xôp quân
ao cu ng fhao nhu phân IoaI chIm va ca vây. NguoI phu c vu o khach
san mang hanh Iy cua chung fôI ra phong ngoaI. TôI chay vôI
xuông fâ ng duoI, fhanh foan fIôn nong o van phong khach san, noI
Iuôn Iuôn fâp nâp khach moI dôn. TôI yôu câu chuyôn vô Pa-rI
nhung kIôn hang gôm fIôu ban dông vâf va fhu c vâf da sây khô.
Sau do, fôI va Công-xây nhay Iôn xo ngua. Mây phu f sau, xo dô o
bôn, noI fau IIn-côn dang fha fung cuôn khoI day dac. Hanh Iy cua
chung fôI duoc mang ngay Iôn boong. TôI chay Iôn fau va hoI
fhuyôn fruong Pha-ra-guf. Môf fhuy fhu dân fôI dI. Môf sI quan fu
fhô hu ng dung ba f fay fôI va hoI:
- NgaI Ia PI-o A-rô-nac7
- Vâng. Con ngaI Ia fhuyôn fruong Pha-ra-guf7
Jules Verne 18
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Vâng, chinh fôI! XIn cha o gIao su! Chu ng fôI da danh cho
ngaI môf phong rIông!
TôI dap Iô va bIôf fhuyô n fruong dang râf bân chuâ n b¦ cho
fau nô may nhô noo, fôI chI dô ngh¦ cho bIôf phong rIông cua fôI o
dâu. Tau IIn-côn râf fhich hop voI nhIôm vu moI. Ðo Ia môf chIôc
fau chIôn co nhung may moc fôI fân chay ba ng hoI nuoc co ap suâf
foI bay af-môf-pho. VoI ap suâf do, fau IIn-côn chay nhanh muoI
fam haI Iy môf gIo. Tôc dô nhu vây Ia nhanh nhung fIôc fhay vân
chua du dô duôI baf con ca không Iô kIa. Su frang fri bôn frong fau
cu ng fuong xung voI nhu ng phâm châf hang haI cua fau. TôI râf
haI Iong vô can phong rIông o phia IaI va fhông voI phong an.
- Chu ng fa o dây râf fIôn, - fôI bao Công-xây.
- Thua gIao su vâng.
TôI bao Công-xây mo va-II, xôp ra nhung dô dung cân fhIôf
con fôI fhì Iôn boong xom fau chuân b¦ nhô noo. Ðung Iuc do,
fhuyôn fruong Pha-ra-guf ha Iônh fhao dây noo fau IIn-côn o bôn
ÐIuc-IIn. Nôu fôI dôn châm 15 phuf, fhâm chi if hon, fhì co Io fau
da Iôn duong va fôI so không duoc fham gIa cuôc fham hIôm râf
dac bIôf, co môf không haI nay, cuôc fha m hIôm du co fhuâf IaI
môf cach chân fhuc cu ng vân b¦ coI nhu mô f chuyôn b¦a daf hoan
foan. Thuyôn fruong Pha-ra-guf không dô mâf môf ngay, môf gIo
nao. Ong fa phaI fuc fôc foI nhu ng vung bIôn da phaf hIôn ra quaI
vâf. Pha-ra-guf go I fruo ng may Iôn hoI:
- Ap suâf da du chua7
- Thua, du.
- Cho fau chay!
- Pha-ra-guf ra Iônh. Mô nh Iônh Iâp fuc duoc fruyôn xuông
buông may. Chân v¦f quay ngay ca ng nhanh. Ta u IIn-côn hung
dung fIôn quân, co hang fram xuông va fau koo cho dây nguoI fIôn
dua Iong frong. Ðô n fau ÐIu c-IIn va fâf ca khu vuc do c sông If-rI-vo
cua NIu I-ooc châf nich nguoI. Nhu ng fIông hoan hô fu mIô ng nam
muoI va n nguoI vang Iôn không ngof. Hang ngan khan fay duoc
fung Iôn froI cho foI khI fau IIn-côn ra foI v¦nh Hu f-dôn o mom
ngoaI cu ng cua ban dao, noI fhanh phô NIu I-ooc dang xây dung.
Ða gIo chIôu. ap Iu c hoI nuoc fang Iôn, chân v¦f quay ngay cang
nhanh. ChIôc fau chay do c fhoo bo caf fhâp Iong AI-Ion va foI gân
fam gIo sang fhì mo hôf fôc Iuc vuof frôn song nuoc Ða I Tây
Ðuong don fhâm.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 19
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 4
NÐT IÐN
Thuyôn fruong Pha-ra-guf Ia môf nguo I dI bIôn day kInh
nghIôm, fhu c xu ng dang voI chIôc fau chIô n ma ông fa chI huy.
Pha-ra-guf voI con fau chI Ia môf. Ong fa Ia IInh hô n cua fau. Ong
fa không may may nghI ngo su fôn faI cu a con ca, nhung cung
không cho phop aI duoc ban fan nham nhi vô vân dô do. Ong fa fIn
Ia co con quaI vâf không phaI bang o c ma bang fIm. Pha-ra-guf so
fru khu duoc no - ông fa fhô nhu vây.
Hoac Ia fhuyô n fruong Pha-ra-guf so dIôf con ca fhIôf hình,
hoac Ia con ca so gIôf chôf Pha-ra-guf. Không fhô co su fhoa hIôp
nao! Toan fhô fhuy fhu nhâf fri voI fhuyô n fruong. ÐIôu do fhô
hIôn râf ro khI ho ban Iuân, franh caI vo I nhau, khI ho cân nhac
fung kha nang gIup ho fìm ra con quaI vâf môf cach nhanh chong
nhâf, khI ho cham chu quan saf maf bIôn! Ngay ca nhu ng sI quan,
Iu c bình fhuong vân xom vIôc fruc ban Ia môf nhIô m vu khô saI,
gIo dây cung sa n sang fru c fhôm gIo. Vô phia fhuy fhu fhì ho chI
co môf nguyôn vong: fìm fhây con ca môf sung, ban frung no, koo
Iôn fau rôI xa ra fung manh. Ho quan saf maf bIôn môf cach cang
fhang. Cân noI fhôm rang fhuyôn fruong Pha-ra-guf da hua Ia so
fhuong haI ngan dô-Ia cho nguoI nao phaf hIôn ra quaI vâf dâu
fIôn, không kô Ia fhuy fhu dang ho c nghô, fhuy fhu hay sI quan.
TôI cung chang fhua gì mo I nguoI, fôI cu ng dung frôn boong ngay
nay sang ngay khac. ChI co Công-xây Ia fo vo dung dung fruoc
chuyôn nay va không hô co caI fâm frang b¦ kich dông dang Ian
fran frôn fau. Thuyôn fruong Pha-ra-guf da frang b¦ cho fau cua
mình fâf ca nhu ng fhu cân fhIôf dô danh con ca voI khô ng Iô.
Không môf chIôc fau danh ca voI nao co fhô duoc frang b¦ fôf hon.
Trôn fau IIn-côn co fâf ca cac fhu da n ban ca voI hIôn daI nhâf, fu
IoaI dan gIông mu I fôn nhon phong dI bang fay, dôn cac IoaI dan
pha ban bang sung nong daI. Phia muI fau co môf cô daI bac kIôu
caI fIô n ban IoaI dan hình non nang bôn kI-Iô-gam dI xa muo I sau
Jules Verne 20
hffp://obooks.vdcmodIa.com
kI-Iô-mof. Tom Ia I, fau IIn-côn duoc frang b¦ fâf ca ca c IoaI vu khi
ghô gom nhâf. Nhung chua hôf! Trôn fau con co Nof Ion -"vua"
ban ca voI. Nof Ion, gôc Ca-na-da, Ia fho san ca voI gIoI fuyô f voI.
Anh fa chua hô gap dôI fhu frong caI nghô nguy hIôm cua mình. O
Nof Ion, su khoo Ioo va bình fInh, Iong can dam va su nhanh fri
da kôf hop voI nhau môf ca ch cân dô I. Ca voI hay ca nha fang phaI
quy quyô f ranh ma Iam moI fhoaf duoc pha f dan cu a anh fa. Nof
Ion khoang gân bôn muoI fuôI. Anh fa cao Ion, vam vo, vo maf
khac khô, if coI mo, nong finh, nôn hoI môf chuf Ia nôI gIân du ng
dung. Vo bô ngoaI cua anh fa Iam moI nguo I chu y, dac bIôf Ia dôI
maf cuong ngh¦. TôI cho rang fhuyôn fruong Pha-ra-guf da hanh
dông dung khI moI Nof Ion fham gIa cuôc fìm kIôm. Canh fay ran
cha c va dôI maf fInh fuo ng cua anh fa cu ng bang fâf ca dôI fhu y
fhu rôI. Co fhô vi Nof Ion nhu môf caI kinh vIôn vong dông fhoI Ia
môf khâ u daI bac Iuôn Iuôn san sa ng nha dan. Nguo I Ca-na-da fhì
cu ng Ia nguo I Phap, va fôI phaI fhu fhu c rang, mac du if coI mo,
Nof Ion vân co dôI chuf cam fình voI fôI; chac anh fa b¦ quôc f¦ch
cua fôI hâp dân. Ða co d¦p anh fa noI voI fôI bang fIông Phap, môf
fhu fIô ng Phap cô fu fhoI Ra-bo-Io hIôn con dung o mô f sô fInh cua
Ca-na-da.
Nof xuâf fhân fu môf gIa dình gô c rô Iâu doI o fha nh phô
Quô-bôch fhuô c do ng doI nhung fhuy fhu can fruong fu fhoI fhanh
phô con fhuôc Pha p. Ðân dân Nof coI mo hon, va fôI san Iong ngho
anh fa kô chuyô n cuôc doI phIôn baf cua mình o vu ng bIôn Ðac va
Nam cu c. Chuyôn danh ca cua Nof, chuyôn chIôn dâu fay dôI voI
ca voI duom môf châf fho chân fhu c. Nof kô chuyôn fhoo IôI anh
hu ng ca, dôI Iuc fôI co cam fuong nhu dang ngho môf Hô-mo nguoI
Ca-na-da dang ca I-II-af... TôI mIôu fa con nguoI can dam do dung
nhu fôI hIôu anh fa hIôn nay. TôI da kôf ban voI Nof. Chu ng fôI
rang buô c vo I nhau bang môf fình ban không gì pha vo nôI, môf
fình cam nay no va cung cô qua nhu ng fhu fhach gay go cua cuôc
doI. Nof cu Iam! TôI san sa ng sông fhôm môf fram nam nua dô nho
foI anh, Nof a! Nhung Nof co y kIô n gì dôI voI con vâf do7 PhaI fhu
fhu c rang anh fa không fIn su fôn faI cua con ca môf sung fhân bi
ây. Va Ia nguoI duy nhâf frôn fau không fan fhanh su mu quang
cua sô dông. Thâm chi anh fa Iang franh không dông cha m foI
chuyôn con quaI vâf ma fôI co Iâ n d¦nh noI voI anh fa. ÐuôI chIô u
ngay 30 fhang 7 fuyôf dop, ba fuân sau khI fau nhô noo, chu ng fôI
foI gân muI ÐIang. Tau vuof qua chi fuyôn nam va chI co n bay
fram ha I Iy nua vô phia nam Ia foI oo bIôn Ma-gIon-Iang. Tam
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 21
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ngay nua fau IIn-côn so baf dâu ro song ThaI Ðình Ðuong! TôI va
Nof Ion ngôI o phia fruoc fau no I chuyôn phIôm, maf không roI
khoI maf bIôn. Câu chuyôn fâf nhIôn chuyôn sang vâ n dô con ca
môf sung, khô ng Iô. TôI ba f dâu dIô m qua fâ f ca cac fruong hop co
fhô quyôf d¦nh if nhIôu su fhâf baI cua chuyô n dI nay. Nhung fhây
Nof Iang franh, fôI daf fhang vân dô:
- Ong Nof a, sao ông co fhô nghI ngo su fôn faI cua con ca ma
chung fa dang fìm dIôf7 Ong co co so gì dô không fIn vao nhung su
vIôc da xay ra7
Nof dua maf nhìn fôI khoang mô f phuf. Truoc khI fra IoI,
anh fa fhoo fhoI quon vô fran môf caI rôI nham maf IaI duong nhu
dô fâp frung fu fuong, rôI moI noI:
- Co co so vung chac, ngaI A-rô-nac a!
- Ong ha y ngho fôI, ông Nof! Ong Ia fho san ca voI chuyôn
nghIôp, ông da fung gap nhu ng con ca râf Ion. Io ra ông phaI fIn
hon nhIôu nguoI khac Ia co môf con ca khô ng Iô fhâ f, nhu fhô moI
dung. AI chu ông fhì frong fruong hop nay không nôn Ia ko nghI
ngo.
- NgaI Iâm rôI, gIao su a. Nôu nguo I dôf naf fIn rang co
nhung ngôI sao chôI bao dIôm du dang bay frôn froI, rang frong
Iong dâf co nhu ng con quaI vâf fhoI cô xua fhì ho cu vIôc fIn!
Nhung nha fhIôn van hoc va nha d¦a châf hoc fhì fhây nhung
chuyôn huyôn hoac do fhâf nuc cuoI. NguoI danh ca voI cung vây.
TôI da bao Iân san ca voI, ban frung va dIôf duoc cung nhIôu,
nhung du chu ng co fo va khoo dôn dâu fhì sung va duôI cua chung
cu ng không fhô dâm fhu ng duoc vo fau bang kIm IoaI.
- Nhung ông Nof a, nguoI fa kô IaI rang co nhu ng fruong hop
rang ca fhIôf hình dâm xuyôn qua vo fau.
- Tau gô fhì duoc fhôI. Nhung fôI cu ng chua fhây, va khI
chua fhây fân maf fhì fôI chua fhô fIn duoc rang ca voI, ca nha
fang va ca môf sung IaI co fhô dâm fhung fau.
- Ong ha y ngho fôI, ông No f...
- XIn IôI gIao su! CIao su muôn noI gì fhì no I, nhung do nhâf
d¦nh không phaI Ia ca. Ia IoaI bach fuôc khô ng Iô fhì con co Iy hon.
- Ðach fuôc ca ng if kha nang hon, ông Nof a! Ðach fuôc Ia
IoaI co fhân môm. Ðu no da I môf fram nam muoI mof dI nua fhì no
Jules Verne 22
hffp://obooks.vdcmodIa.com
vân Ia môf IoaI không xuong sông va hoan foan vô haI dôI voI
nhung fau Ion nhu Xcôf-Ion va IIn-côn. Ða dôn Iu c phaI xôp nhung
chuyôn hoang duo ng vô chIôn công cua cac IoaI bach fuôc va cac
quaI vâf fuong fu vao kho rôI!
- Tom Ia I, fhua nha nghIôn cu u fu nhIôn, - Nof hoI co vo
châm bIô m, -ngaI fIn chac con ca voI không Iô do Ia co fhâf7
- Ðung! Iong fIn cua fôI dua frôn vIôc dôI chIôu cac su kIô n
môf cach Iô-gIc. TôI fIn rang do Ia môf dông vâf co vu, co fhô râf
khoo, fhuôc IoaI co xuong sô ng, nhu ca voI, ca nha fang hay ca hoo,
va co môf caI su ng ran chac dac bIôf.
- Hum!
Nof Iac dâu nghI ngo. TôI noI fIôp:
- Ong ban Ca-na-da râf dang kinh oI, ông nôn nho rang, nôu
con ca do co fhâf, nôu no sông duoI bIôn sâu, o nhung Iop nuoc
cach maf bIôn mây haI Iy, fhì fâf nhIôn no phaI co môf co fhô khoo
manh vô cu ng.
- Khoo manh fhô dô Iam gì7
- Ðô ch¦u duoc ap Iu c cua nhu ng Iop nuoc phia frôn.
- Thâf không7
Nof nhoo maf hoI.
- Thâf chu! Ðô chung mInh, fôI co fhô dân ra mây con sô.
- Con sô dô Iam gì7 Con sô fhì muôn noI fhô nao chang duoc!
- ÐIôu do chI dung frong vIôc buôn ban chu không du ng frong
foan hoc dâu. Ong ngho fôI noI nho: Ta hay hình dung ap Iuc môf
af-môf-pho Ia ap Iuc môf côf nuoc cao khoang muoI mof. Trôn fhu c
fô, côf nuoc do fhâp hon môf chuf vì nuoc bIôn dac hon nuoc ngof.
Vây khI ông Ia n xuông nuoc sâu khoang muoI mof, fhì môI con-fI-
mof vuông frôn nguo I ông phaI ch¦u ap Iuc môf ap-môf-pho. Tu
dây, fa co fhô finh rang o dô sâu môf fram mof, ap Iuc nuo c bang
muoI af-môf-pho; o dô sâu môf ngan mof, ap Iuc nuoc bang môf
fram af-môf-pho; o dô sâu môf van mof, ap Iu c nuoc bang môf
ngan af-môf-pho. Tom IaI, nôu fa xuông foI dô sâu fhân ky nhu
vây fhì môI con-fI-mof vuông frôn mình fa phaI ch¦u môf nga n kI-
Iô-gam. Thô ông co bIôf bô maf fhân fhô nguo I fa Ia bao nhIôu con-
fI-mof vuông không, ông Nof7
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 23
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thua ngaI, fôI fhâf không bIôf a.
- Khoang muoI bay ngan.
- Thô co a7
- Vì frong fhuc fô, ap Iuc không khi hoI nhInh hon mô f kI-Iô-
gam frôn môf con-fI-mof vuông nôn muo I bay ngan con-fI-mof
vuông nguoI ông dang phaI ch¦u ap Iu c muo I bay nga n nam fram
sau fam kI-Iô-gam dây!
- Thô ma fôI chang fhây gì ca!
- Thây Ia m sao duoc! ÐuoI ap Iu c Io n nhu fhô ma nguoI ông
không b¦ do bop, chinh vì không khi frong nguoI ông cung co ap Iu c
nhu vây. NghIa Ia co môf su cân bang hoan foan gIu a ap Iuc bôn
ngoaI va bôn frong, frung hoa Iân nhau. Vì fhô ông không cam
fhây gì ca. Nhung o duoI nuoc fhì hoan foan không gIông nhu vây.
- A, a, fôI hIôu rôI!
Nof cham chu ngho rôI fra IoI.
- Nuoc khac vo I không khi, no op fu ngoa I vao chu không
fhâm duoc vao frong.
- Chinh fhô ông Nof a! Ðuo I dô sâu muoI mo f, ông so ch¦u ap
Iu c muoI bay nghìn nam fram sau fam kI-Iô-gam, duo I dô sâu môf
fram mo f, ap Iu c do fang Iôn muoI Iâ n, nghIa Ia bang môf fram
bay muoI nham nghìn sau fram fam muoI kI-Iô-gam. NoI môf cach
hình fuong, fhì ap Iu c nuoc so can mong anh fôf hon bâf cu môf
may op nao!
- Cha cha, khIôp qua nhI!
- Vây fhì, ông ban ban ca voI kinh môn oI, nôu môf con vâf co
xuong sông daI mây fram mof va fo ngang fuong xu ng, co fhô sông
o dô sâu nhu fhô, fhì mây frIôu con-fI-mof vuông frôn fhân no phaI
ch¦u ap Iuc ha ng chu c fy kI-Iô-gam. Con vâf do phaI co cac co manh
fhô nao, co fhô no phaI co suc dô khang cao fhô nao moI ch¦u nôI
môf ap Iuc Ion nhu fhô!
- Co Io no duoc boc môf Ia fhop day haI muoI con-fI-mof hôf
nhu caI fau boc fhop!
- Co Io fhô dây, ông Nof a. Ong fhu nghI xom, môf khô I dô sô
nhu vây, Iao dI voI fôc dô xo Iua chay nhanh, ma dâm vao fhân fau
fhì so co suc pha hoaI fhô nao!
Jules Verne 24
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Vâng... Ðu ng vâ y... co fhô...
Nof fra IoI. Anh fa Iung fu ng vì nhung con sô do, nhung vân
chua muôn dâu hang.
- Thô nao, ông fIn rôI chu 7
- NgaI da fhuyôf phu c fôI duoc môf dIôu. Nô u qua fhuc duoI
bIôn sâu co nhung con vâf nhu vây fhì chu ng pha I râf khoo dung
nhu ngaI noI.
- Nhung nôu ông cu caI buo ng Ia chu ng không co fhuc fhì ông
so gIaI fhich vu fa u Xcôf-Ion nhu fhô nao7
- CIaI fhich fhô nay...
Nof ngâp ngu ng.
- Nao, nao. NoI dI.
CIaI fhich rang fâf ca nhung caI do dôu Ia chuyôn b¦a daf!
Nhung fra IoI nhu vây chI chung fo Ia Nof uong buong chu chang
co gì kha c. Hôm do, fôI dô anh fa yôn. Vu fa u Xcôf-Ion không con
nghI ngo gì nua. Tau b¦ fhung fo dôn nôI phaI ha n IaI, va fôI fhây
chang câ n doI hoI nhung chu ng co co finh fhuyôf phuc hon Ia m gì.
Tau không fhô fu nhIôn b¦ fhung, va vì da IoaI fru nhung y kIôn
cho rang fau da dâm phaI môf daI da ngâm hay môf vIôn dan ban
ca voI, nôn moI su dôu gan ca cho ca I su ng nhon cua quaI vâf. Tom
IaI, dua vao nhu ng Iy Io da frình bay o frôn, fôI xô p quaI vâf vao
kIôu co xuong sông, Iop co vu, bô ca voI. Con xôp no vao ho, gIông,
IoaI nao fhì sau na y moI bIôf ro duoc. Muôn gIaI quyôf vân dô nay,
cân phaI mô quaI vâf, muô n mô fhì phaI baf duoc; muôn baf duoc
fhì phaI ban fru ng -do Ia vIôc cua Nof Ion; muô n ban frung fhì
phaI fìm ra -do Ia vIôc cua ca fau; muôn fìm ra fhì phaI gap -do IaI
Ia chuyô n may ru I!
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 25
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 5
MAY R! I
Iu c dâu, fau IIn-côn chay môf cach don dIôu. ChI co môf Iân
Nof Ion duoc d¦p frô faI khIôn moI nguoI phaI kinh nô. Nga y 30
fhang 6, o dô vI ca c dao Ma-Iu-In, fau IIn-côn baf IIôn Iac voI chIôc
fau danh ca voI Môn-rô-ô dang dI nguoc chIôu. Nhung fau do
chang duoc fIn gì vô con ca fhIôf hình ca. KhI fhuyô n fruong fau
Môn-rô-ô bIôf frôn fau ban co Nof Ion, ông fa bon yôu câu No f ban
gIup con ca voI ma ho da phaf hIô n ra o vu ng bIô n nay. Vì fo mo
muôn xom Nof Iam an fhô nao, fhuyôn fruong Pha-ra-guf cho
phop Nof sang fau Môn-rô-ô. Cuôc san ban râf daf. Nof ha duoc
nhung haI con ca voI; môf con ha fa I chô bang môf phaf frung fIm;
con fhu haI fhì phaI san duôI mâf mây phu f! Thâf fình, fôI không
dam dam bao finh ma ng cho con ca voI nao cham fran voI Nof.
Tau Iuof nhanh doc bo bIôn dông nam cua Nam My, va ngay mông
3 fhang 7 da foI cua vao oo bIôn Ma-gIon-Iang. Nhung fhuyôn
fruong Pha-ra-guf không muôn va o caI oo khu c khuy u do nôn
huong fau vô muI Hooc. Toan ham fau fan fhanh quyôf d¦nh cua
fhuyôn fruong. Thu c fô Iam gì co kha nang gap con ca môf sung o
oo bIôn hop nay! Phân Io n, fhu y fhu dôu dInh nInh rang con quaI
vâf không Iô không fhô boI qua duoc oo nay. Ngay 6 fhang 7,
khoang ba gIo chIôu, fau IIn-côn vo ng qua hon dao don dôc, mom
da cu c nam cua Nam My ma nhu ng nguoI dI bIôn Ha Ian da Iây
fôn fhanh phô Hooc quô huong mình dô daf cho. Vong qua muI
Hooc, chung fôI huong vô phia fây bac va som hôm sau fau baf dâu
vao vung bIôn Tha I Ðình Ðuong. "Chu y dây! Chu y dây!"
Thuy fhu fau IIn-côn bao nhau. Ho cham chu quan saf. Mon
fIôn fhuo ng haI ngan dô-Ia hâp dân ho. Maf ho va ông nhom chang
gIây phu f nao duoc nghI. Ngay dôm ho doI nhìn maf bIôn. TôI
không ham gì fIôn fhuong nhung cung Iam nhu ho. …n, fôI cung
vôI, ngu, cu ng chang yôn. Mac du nang chay va mua xôI xa, fôI vâ n
không roI boong fau. TôI dam dam nhìn nhu ng ngo n song bac dâu
Jules Verne 26
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ian fân chân froI! Va da bao Iân fôI cu ng anh om fhuy fhu phaI hôI
hôp khI fhây ca voI phoI Iung don frôn ma f nuoc. Nhu ng Iuc ây,
fhuy fhu chay ua ca Iôn boong. Ho nin fho va cang maf ra fhoo doI
con ca. TôI cu ng cô suc nhìn; dôn muc co fhô hong vo ng mô va mu
maf. Nhung chu ng fôI dôu hôI hôp môf cach uô ng công vô ich!
NhIôu Iâ n fau IIn-côn da fIôn saf con ca. Nhung do chI Ia mô f con
ca voI hay ca nha fang bình fhuong. Chu ng bo chay khI ngho fIông
ho hof cu a fhuy fhu. TroI râf dop. Tau chay frong nhu ng dIôu kIôn
fhuân IoI, mac du Iu c do dang mua mua Io n. ÐIôn Ia ng, fâm nhìn
râf xa. Nof Ion vân fo vo hoaI nghI. Anh fa cô y không Iôn boong
frong nhung gIo không phaI fruc. Cap maf fInh fuong cua anh fa
Io ra co fhô râf duoc vIôc. Nhung frong muo I dông hô fhì fam fIông
anh cha ng Ca-na-da buong bInh na y ngô I doc sach hay nam khan
frong phong. TôI da frach anh fa hang fram Iân vô fhaI dô dung
dung nay. Nof fra IoI:
- OI dao, fhua gIao su, nôu con quaI vâf do co fhu c fhì IIôu fa
co nhIô u may man fìm ra no không7 Ðu ng Ia fa chI fìm no môf
cach hu hoa. NguoI fa bao da fhây no o phia bac ThaI Ðình Ðuong
u7 Cho Ia fhô. Nhung fu ngay do foI nay da haI fha ng, ma finh con
ca không fhich o Iâu môf chô! Chinh nga I da noI:
“Con ca co kha nang dI chuyôn voI fôc dô phI fhuong!" Thua
gIao su, ngaI han ro hon fôI rang fhIôn nhIôn không fao ra caI gì
không co mu c dich. ThIôn nhIôn cha ng bao gIo phu cho con vâf ban
châf IuoI bIông mô f su nhanh nho n nhu vây ca. Vì vây, nôu con ca
Ia co fhâ f, fhì no da chuô n dI râf xa rôI! Tâf ca vân dô Ia nhu vây!
Chung fôI dang dI môf cach hu hoa! Nhung bIôf Iam fhô nao! Hy
vong gap con ca fhIôf hình ngay ca ng mong manh...
Ngay 20 fhang 7, fau vuof qua chi fuyôn nam o 105 dô kInh
va ngay 27 vuof xich dao o kInh fuyôn 110 dô. Tu dây, fau huong
muI vô phia fây, vô khu vu c frung fâm cua ThaI Ðình Ðuong.
Thuyôn fruong Pha-ra-guf phan doan râf co Iy ra ng dô baf gap con
ca o nhu ng vu ng bIôn sâu, cach xa cac Iu c d¦a va dao Ion Ia nhung
noI no không dam dôn gân. "Vung bIôn gân bo dôI voI no qua rông"
-nguoI hoa fIôu gIa I fhich cho chu ng fôI nhu vâ y. Tau IIn-côn chay
ngang qua cac dao Pau-mô-fu, Mac-kI-do, Xan-uyf, vuof chi fuyôn
bac o dô kInh 132 dô rôI fIôn vao bIôn Trung Hoa.
CuôI cung, chu ng fôI da foI noI dIôn ra nhung "chIôn công"
moI nhâf cua quaI vâf! MoI sInh hoaf frôn fau dôu ngung dong IaI.
MoI nguoI dôu b¦ kich dông dôn cao dô. Chang aI an ngu gì duoc.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 27
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MôI ngay khoang haI muoI Iân chu ng fôI b¦ nôn nao Iôn vì mô f su
finh foan Iâm, hoac vì môf fhuy fhu nhìn ga hoa cuôc. Thân kInh
chung fôI b¦ hung phân qua mu c dô n nô I co nguy co sap phan ung
IaI. Va phan u ng da xay ra. Ða fhang, da ba fhang rong ma môI
ngay daI nhu môf fhô ky, fau IIn-côn ro song ThaI Ðình Ðuong dô
duôI baf nhung con ca voI gap frôn duong khI fhì dôf ngôf dôI
huong, khI fhì gIam fôc dô, khI IaI phong qua nhanh khIôn may
moc frôn fau co fhô b¦ ho ng. Tu bo bIôn Nhâf Ðan dôn bo bIôn
châu My, chang co chô nao không duoc xom xof ky... Nhung vô ich!
ÐIôn ca vân hoang vang, m¦f mung! Chang co môf dâu hIôu gì cua
con ca fhIôf hình không Iô, cua hon dao ngâm hay daI da dI dông,
chang co dâu vôf gì cua chIôc fau b¦ dam bâp bônh o dây. Tom IaI,
chang co gì Ia ca! VoI finh hay dao dông cô hu u cua con nguoI,
doan fhu y fhu da dI fu cu c nay sang cu c khac. Râf dang buôn Ia
nhung nguoI fruoc kIa u ng hô cuôc fham hIô m hang haI nhâf bây
gIo IaI fro fhanh nhung ko phan dôI no k¦ch IIôf nhâf. Tình frang
bac nhuoc Ian fran khap fau, va nôu fhuyô n fruo ng Pha-ra-guf
không hô f suc kIôn frì fhì cha c ha n fau IIn-côn cha ng co dIô u gì
dang fra ch vô fhâ f baI nay, vì ho da Iam moI vIôc co fhô Iam duoc.
ChI con cach mau chong quay fau vô nuoc. Môf kIôn ngh¦ nhu fhô
duoc frao cho fhuyôn fruong, nhung Pha-ra-guf vân gIu y d¦nh cua
mình. Anh om fhu y fhu công khaI fo vo bâf man, ky Iuâf frôn fau
b¦ sa suf. TôI không muôn noI ra ng fhuy fhu baf dâu nôI Ioan,
nhung sau môf fhoI gIan dâu franh nga n cua ho, fhuyô n fruong
Pha-ra-guf, gIô ng nhu Cô-Iông xua kIa, danh pha I xIn hoan frong
ba ngay. Nôu frong ba ngay nua không phaf hIôn ra quaI vâf fhì
fau IIn-côn so quay muI vô phia bIôn Châu R u. Io I hua cua Pha-
ra-guf duoc công bô ngay 2 fhang 11. TInh fhân cu a fhuy fhu Ia I
Iôn ngay. Ho ham ho quan saf maf bIôn, aI cung muô n phong fâm
maf nhìn daI duong Iâ n cuôI voI hy vong Ia so fha nh công. ông
nhom IaI duoc su dung...
HaI ngay da qua. Tau IIn-côn chay fu fu. Ca c fhuy fhu nghI
ra fram phuong ngan kô dô nhu con ca dôn hay dô "khIôu khich"
no nôu no dang o vung bIôn nay. Tu ng mIông mo fo duoc buôc o
phia IaI khIô n Iu ca mâp duoc môf phon fho a fhich! Tau dô Ia I. Cac
xuông nho boI ngang do c xung quanh fau, không dô sof môf dIôm
nao frôn maf bIôn. ChIôu mu ng 4 fhang 11 da foI ma fâm man bi
mâf vân chua ho ra chuf nao! Trua ngay 5 fhang 11, han 3 ngay
sap hôf. KhI chuông dông hô dIôm fIông cuôI cu ng, fhuyô n fruong
Pha-ra-guf, frung fhanh voI IoI hu a cua mình, ra Iô nh cho quay
Jules Verne 28
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fau vô huong dông nam va fu bIôf vu ng bIôn phia bac Tha I Ðình
Ðuong.
Tau IIn-côn Iuc do cach bo bIôn Nhâf Ðan không dây haI
fram haI Iy. TroI da fôI. Ðông hô dIôm fam gIo. Nhu ng dam mây
day cho khuâf maf frang IuoI IIôm. Tu ng Ia n song nho Ian fan bôn
fhân fau. TôI du ng o muI fau, fua mình vao fhanh. Công-xây dung
canh fôI va nhìn fhang vô phia fruoc. Anh om fhu y fhu froo Iôn
cao quan saf chân froI dang b¦ bong dôm fhu hop IaI. Cac sI quan
dung ông nhom cham chu fhoo doI maf bIôn dang fôI dân. ÐôI Iuc
maf frang Iof qua ko mây haf nhung fIa bac xuông maf bIôn mau
fhâm. Nhung mây don IaI koo dôn Iam faf ngâm a nh frang. Nhìn
Công-xây, fôI fhây anh fa Iân dâu fIôn hoa mình va o fâm frang
chung. Co fhô Ia Iân dâu fIôn frong doI, fhân kInh anh fa b¦ cang
Iôn vì fo mo.
- Thô nao, Công-xây, - fôI noI, -dây Ia d¦p cuôI cu ng dô kIôm
haI ngan dô-Ia dây.
- Thua gIao su, fôI xIn noI Ia chua bao gIo fôI frông ngong vao
mon fIôn fhuong do. CIa du chinh phu My hu a fhuong ca môf fram
ngan dô-Ia, ho cung so chang mâf dI môf xu nao!
- Anh no I du ng Công-xây a. Thâf Ia môf vIôc Iam ngu daI!
Chung fa da hanh dông môf cach hô dô khI nhung fay vao vIôc
nay. Chu ng fa da Iang phi bIôf bao fhoI gIan! ÐIôf bao nhIôu Io
Iang, ban khoan vô ich. Io ra fa da vô Phap fu sau fhang fruoc
rôI...
- Vâng, vô foI nha gIao su o VIôn bao fang Pa-rI rô I a! Va co
Io fôI da phân IoaI xong nhu ng khoang vâf frong bô suu fâp cua
gIao su rôI!...
- Ðung vây, anh Công-xây a! Va fôI dang hình dung moI
nguo I so cuoI fa fhô nao! Công-xây bình fha n fra IoI:
- TôI nghI rang nguo I fa so cuoI gIao su. TôI không bIôf co
nôn noI không7 ...
- Anh cu noI. -... va gIao su b¦ cuoI cu ng dang.
- Sao IaI fhô7
- KhI da co vInh du duo c Ia m bac ho c nhu gIao su fhì không
nôn...
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 29
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Công-xây chua k¦p noI hôf IoI fhì môf fIông hô Ion pha fan
bâu không khi fInh m¦ch. Ðo Ia fIông Nof Ion:
- O, no kIa rôI! Ngay fruoc muI fau!
Jules Verne 30
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 6
MO HÐT TOC I! C
Tâf ca xô foI chô Nof: fhuyôn fruong, ca c sI quan, anh om
fhuy fhu . Thâm chi cac ky su va fho dôf Io cung bo may va Io ma
chay Iôn. Pha-ra-guf ra Iônh ham fau Ia I va chIôc fau chI con
chuyôn dông fhoo quan finh. TroI fôI nhu mu c. TôI râf nga c nhIôn
không hIôu vì sao Nof co fhô nhìn fhây môf vâf gì do frong dôm
day dac nhu fhô nay. TIm fôI dâp manh nhu muôn vo ra. Nhung
Nof không Iâm. Môf Iaf sau, moI nguo I da nhìn fhây caI ma Nof
chI. Ca ch fau IIn-côn gâ n bôn fram mof, bIôn hình nhu duoc chIôu
sang fu frong ra. Ðo không phaI Ia hIô n fuong bIôn co anh sang
nhu fhuo ng gap. Con quaI vâf nôI Iôn nhung Iop nuoc phia frôn va
dang nghI. Tu fhân no foa ra caI anh sang ruc ro kho fa ma nhIôu
fhuyôn fruong da noI dôn frong bao cao cua ho. Nhu ng co quan
phaf sang cua con vâf phaI manh mo fhô nao moI phaf ra duoc
anh hao quang Iông Iây nhu vây! Con vâf do co hình bâu du c Io n,
fhuôn da I, o gIua dac bIôf sang va gIam dân dI o haI dâu.
- Ðo chI Ia noI fâp frung nhung châf hu u co phaf sang fhôI!
Môf sI quan noI.
- NgaI Iâ m rôI, - fôI kIôn quyôf phan dôI, -Ðông vâf chang bao
gIo phaf ra châf sang nhu vây. Ðo Ia anh sang dIô n... Kìa nhìn
xom, nhìn xom kìa! anh sa ng dang chuyôn dông khI gân khI xa. No
dang huong vô phia chu ng fa dây! Co fIông kôu Ia frôn boong.
- NghIôm!
Thuyôn fruong Pha-ra-guf hô.
- Cho fau Iu I! MoI nguoI chay vô v¦ fri cu a mình. Ko fhì vô
buông IaI, nguoI fhì vô buông ma y. Tau IIn-côn vo môf nua vong
fron frôn maf bIôn.
- IaI sang phaI! Cho fau chay fhang!
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 31
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Pha-ra-guf ra Iônh. ChIôc fau chIôn fang fôc dô va baf dâu
franh ra xa dIôm sang. TôI da Iâ m. ChIôc fau muôn Iang franh,
nhung con quaI vâ f duôI fhoo voI fôc dô Ion hon. Chu ng fôI nin fho.
Co Io chang pha I vì so haI ma vì ngac nhIôn ma chu ng fôI cu dung
sung faI chô. Con vâf duof fhoo chung fôI nhu dua gIon. No Iuon
quanh fau Iu c ây dang cha y nhanh muoI bôn haI Iy môf gIo. No roI
anh sang dIôn vao fau rôI frong cho p maf IaI boI ra cach fau haI,
ba haI Iy va dô IaI phia sau môf vôf sang Iâp Ianh frông fua nhung
cuôn khoI fu môf dâu fau chay nhanh phun ra. Ðông nhIôn fu phia
sau duong chân froI don fhâm, con quaI vâf Iây da Iao fhang foI
fau IIn-côn voI môf fôc dô ghô nguoI. Nhung dôn cach fau khoang
sau muoI mof, no dôf ngôf dung IaI va faf dIôn. Không, no không
Ian xuô ng, vì nôu Ian fhì anh sang phaI gIa m dI dân dân. Ða ng
nay no faf phuf, fua nhu nguô n a nh sang bông b¦ can. Con quaI
vâf IaI xuâf hIôn o phia bôn kIa fau, chang bIôf Ia da vong qua hay
chuI Iuôn phia duo I. Tu ng gIây phuf co fhô xa y ra faI nan dâm vao
nhau. TôI nga c nhIôn vô fhaI dô cua con fau. No bo chay chu
không gIao chIôn. Chinh con fau co nhIôm vu fìm dIôf quaI vâf, fhô
ma gIo dây quaI vâf IaI duof fhoo fau! TôI Iuu y fhuyô n fruong
Pha-ra-guf vô vIô c do. Trôn khuôn maf gan goc cua ông fa Iô ro vo
hoang mang cao dô. Ong fa noI:
- NgaI A-rô-nac a, fôI không ro dây Ia con vâ f gì nôn không
muôn cho fau ma o hIôm frong bong dôm nay. NgaI d¦nh fân công
no bang cach nao7 Va fu vô fhô nao7 Ta hay cho foI ra ng dông, Iu c
do vaI fro so fhay dôI.
- NgaI không con nghI ngo gì vô hIôn fuo ng nay nua chu,
fhua fhuyôn fruo ng7
- Thua ngaI, han dây Ia môf con ca fhIôf hình không Iô va co
dIôn.
- Vâng, co Io dung. No cu ng nguy hIôm nhu ca duôI dIôn. Va
nôu no co ca co quan phaf dIôn fhì no qua Ia con vâf dang so nhâf
ma fao hoa da sInh ra! Vì vây, fhua ngaI, fôI dang ap dung fâf ca
nhung bIôn phap dô phong.
Toan ha m fau suôf dôm do o fu fhô san sang. Chang aI chop
maf. Tau IIn-côn không du su c do fôc dô voI quaI vâf nôn phaI
chay châ m IaI. QuaI vâf cung baf chuoc fau, Iuo n Io voI song va
hình nhu không co y d¦nh roI frân d¦a. Tuy vây, foI gân nua dôm
no cu ng bIôn mâf, hay noI dung hon, "faf ngâm" dI nhu môf con
Jules Verne 32
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dom dom không Iô. No da Iân xuô ng bIô n sâu chang7 Chung fôI
chang dam hy vo ng nhu vâ y. Cân môf gIo sang bông vang Iôn môf
fIông rif choI faI, duong nhu gâ n dâu dây co môf voI nuo c cu c
manh fu day bIôn vof Iôn. Thuyôn fruong Pha-ra-guf, Nof Ion va
fôI Iuc do dang du ng o mu I fau va dam dam nhìn vao bong dôm.
- Nof Ion nay, anh co hay duoc ngho fIông ca voI phun nuoc
không7
Thuyôn fruong ho I.
- Thua ngaI, co! Nhung fôI chua hô gap con ca voI nao ma chI
phaf hIô n ra no da duoc fhuong haI nghìn dô-Ia ca.
- Anh fhuc xu ng dang nhân mon fIôn fhuong do. Thô khI ca
voI phun nuoc qua Iô muI, no cung gây fIông rif nhu vây a7
- Ðung vây! Nhung kôu fo hon. Không fhô nao Iâm Iân duoc.
Ro rang môf con ca voI o vung bIô n nay dang bam saf fau fa. Nôu
ngaI cho phop, dôn rang sang fôI so noI chuyôn voI no .
- Nôu Iu c do no co n hung ngho chuyôn cua ông, ông Nof a.
TôI fo vo nghI ngo.
- Thô fhì fôI so dôn saf no, no so phaI ngho fhôI!
- Nôu vâ y, fôI phaI cho anh môf caI xuông a 7 Pha-ra-guf hoI.
- Tâf nhIôn.
- Va fhi mang ca nhung nguoI choo xuông a 7
- Thi mang ca fôI nua!
Nof bình fhan fra IoI. Cân haI gIo sang, cach fau IIn-côn
nam haI Iy, vôf sa ng IaI xuâf hIôn. Mac du cach xa va song gIo âm
âm, fIông quây duôI va fIông fho phì pho cua con ca vân ro môn
môf. Truoc rang dông, chung fôI da san sang nghônh chIôn. Iuo I
danh ca voI da xôp o haI fhanh fau. Thuyôn pho ra Iônh chuân b¦
IoaI sung ban xa môf haI Iy va ca IoaI su ng ban dan pha co fhô ha
duoc nhu ng con fhu Ion nhâf. Nof Ion maI sac mu I Iao, môf fhu vu
khi dIôf ca voI IoI haI frong fay anh fa. Sau gIo, froI hu ng sang.
Cu ng voI nhu ng fIa sang dâu fIôn cua bình mInh, anh dIôn cu a ca
fhIôf hình cung phuf faf. ToI bay gIo, froI gân sang ro. Nhung
suong mu day da c dang fraI ra o chân froI, va dung ông nhom IoaI
fôf nhâf cu ng cha ng fhây ro vâf gì. Co fhô hình dung duoc chu ng
fôI fhâf vong va gIân du dôn mu c nao! Ðôn fam gIo sang, nhu ng
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 33
hffp://obooks.vdcmodIa.com
daI suong mu da y dac baf dâu frôI frôn song va fu fu bôc Iôn cao.
Chân froI duoc mo rông va sang ro. Ðông Ia I co fIông Nof Ion noI:
- Nhìn xom kìa. No o phia bôn fraI duôI fau!
MoI nguoI phong fâm maf nhìn vô phia do. Cach chIôc fau
chIôn môf haI Iy ruoI, co môf vôf daI mau don nôI Iôn kho I maf
nuoc dô môf mof. ÐuôI no quây ma nh Iam nuoc bIôn suI bof. Chua
aI fhây duôI ca quây song manh fhô bao gIo! Con ca Iuon hình
vong cung, dô IaI phia sau môf vôf sang Iâp Ianh. ChIôc fau fIô n IaI
gân. TôI baf dâu ngam ky con ca. Ðao cao cua fau Hon-vô-xI-a va
Sa-non hoI cuong dIôu kich fhuo c cua no. Thoo fôI, con ca không
daI qua fam muoI mof. ChIôu ngang hoI kho xac d¦nh, nhung fôI co
cam fuong rang no cân dôI môf cach Ia Iung vô ca ba chIôu. Trong
khI fôI quan saf con vâf Ia fhì fu haI Iô muI no vof Iôn haI côf nuoc
cao foI bôn muoI mof. CIo dây fôI moI hình dung duoc dôI chuf vô
cach fho cua ca fhIôf hình. Cac fhuy fhu nong Iong cho Iônh
fhuyôn fruong. Pha-ra-guf quan saf con vâf môf Iu c rôI ra Iônh goI
fruong may.
- HoI nuo c du rôI chu 7
Thuyôn fruong ho I.
- Ðao cao, du!
- Tang ap Iuc! Cho fau chay hôf fôc dô!
Ngho Iônh fhuyôn fruong, foan fhô fhuy fhu hoan hô ba Iân.
CIo chIô n dâu da dIôm. Mây phuf sau, haI ông khoI fau nha ra
nhung cuôn khoI don, boong fau rung Iôn vì ap Iuc cao frong nôI
hoI. Chân v¦f baf dâu quay. Tau IIn-côn Iao fhang vô phia con ca.
No dô chIôc fau foI cach chu ng mô f fram mof rôI moI dung dInh
franh ra môf quang kha xa. Cuôc duôI baf koo daI if nhâ f bôn
muoI nham phuf, nhung fôc dô chIôc fau không cho phop no fhoo
k¦p con ca. Thuyô n fruo ng Pha-ra-guf gIân du ruf ruf bô râu râm.
Ong fa goI fo:
- Nof Ion! Nof foI.
- Thô nao, anh Nof, da dôn Iuc fha xuông chua7
- Thua ngaI, danh phaI châm IaI môf chuf. KhI con vâf nay
chua muôn nôp mang fhì chua baf nôI no dâu!
- Iam fhô nao bây gIo7
Jules Verne 34
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thua ngaI nôu co fhô fang ap Iu c hoI nuoc. KhI fau fIôn gân
hon chuf nua, fôI so phong cho no môf phaf Iao.
- Anh dI dI!
Pha-ra-guf fra IoI Nof, rôI ra Iônh cho fho may fang ap Iuc
hoI nuo c. Nof Ion Iôn v¦ fri chIôn dâu. Io hoI hoaf dông ma nh,
chân v¦f baf dâu quay bôn ba vong phuf. Ðô ng hô chI fôc dô muoI
fam haI Iy ruoI môf gIo. Nhung con ca cu ng boI voI fôc dô y nhu
vây! Trong suôf môf gIo, chIôc fau chIôn không fIôn gân fhôm duoc
môf saI! Thâf Ia nhuc nha cho môf frong nhung chIôc fau chay
nhanh nhâf cua ham dôI My! Anh om fhuy fhu fuc gIân dIôn
nguo I. Ho nguyô n rua quaI vâf, nhung no vâ n phof Io. Truong may
IaI duoc goI Iôn.
- Ap Iu c da fang chua7
Pha-ra-guf hoI.
- Ðao cao, da.
- Ðao nhIôu af-môf-pho7
- Sau phây nam.
- Hay nâng Iôn fam af-môf-pho. Thâf Ia môf mônh Iônh kIôu
My! Thuyôn fruo ng cua môf công fy nao do frôn sông Mif-xIf-xI-pI
muôn canh franh voI môf fau khac cu ng không fhô hanh dông hon
fhô.
- Công-xây, - fôI bao nguoI gIup vIôc frung fhanh cu a fôI, -
chung fa cha c so bay Iôn froI mâf!
- Thua vâng!
- Công-xây fra IoI. Thu fhâf, Iong dung cam cua fhuyôn
fruong râf hop y fôI. Tau IIn-côn Iao Iôn phia fruoc. Nguo I fa IaI
do fôc dô.
- Ðao nhIôu7
Pha-ra-guf hoI.
- Ðao cao fhuyôn fruong: muoI chin phây ba haI Iy.
- Tang fhôm ap Iu c!
Truong may fuân Iônh. ap kô chI muoI af-môf-pho. Nhung
quaI vâf cu ng "mo hôf fôc Iuc", chang vâf va gì Iam cu ng daf muoI
chin phâ y ba haI Iy môf gIo. TôI không fhô mIôu fa hôf fâm frang
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 35
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cua mình frong cuôc duôI baf ây! Tung duo ng gân fho fh¦f frong
nguo I fôI rung Iôn. Nof Ion dung o v¦ fri ba n, Iao câm fay. Con ca
mây Iân cho fau dôn gân. Nof kôu Iôn:
- Ta sap duôI k¦p rôI! Sap k¦p rôI!
Nhung dung Iu c anh fa chuân b¦ ban fhì con ca IaI bo chay
voI fôc dô if nhâf ba muoI haI Iy môf gIo. Va khI fau chu ng fôI
phong nhanh nhâf fhì no IaI boI vong quanh fau, hình nhu muôn
chô nha o chu ng fôI. Ðôn gIua frua, fau vân ca ch con ca môf
khoang nhu Iu c fam gIo sang. CuôI cung, fhuyôn fruong Pha-ra-
guf quyô f d¦nh du ng nhung bIôn phap quyôf IIôf hon.
- A, quaI vâf muôn fhoaf khoI fay fau IIn-côn a! Thu xom
may co fhoaf duoc IoaI dan hình non nay không7 Thuy fhu fruong
dâu7 Ra Iônh cho anh om foI khâu sung da ng muI.
Khâu su ng Iâp fuc duoc nap dan. Môf fIông nô vang Iôn,
nhung vIôn dan bay cao hon con ca môf chuf. Con ca Iuc do o cach
fau nua haI Iy.
- Cho xa fhu gIoI hon ban!
Thuyôn fruong ra Iônh.
- AI ban fru ng qua I vâf so duoc fhuong nam fram dô-Ia!
Ðac xa fhu gIa co bô râu bac - foI nay fôI con nhu dang fhây
caI nhìn bình fhan va dIôm dam cua bac - buoc foI khâu sung
ngam va dIôu chInh kha Iâu. TIông sung chua duf da ngho fIông
hoan hô vang dâ y. VIôn dan roI fru ng dich. Nhung Ia chua no
fruof frôn Iung con ca, vang dI dô haI haI Iy nua rôI roI fom xuông
bIôn.
- Cha cha!
Ong Iao gIân du.
- Con quaI vâf na y co Io duoc boc fhop day foI môf fram nam
muoI mI-II-mof!
- Quân khôn kIôp!
Thuyôn fruong Pha-ra-guf hof Iôn. Cuôc san baf IaI fIôp fu c.
Pha-ra-guf nghIông mình vô phia fôI va noI:
- Chung nao fau IIn-côn chua fung Iôn froI fhì fôI co n san
con ca nay!
Jules Verne 36
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- NgaI Iam fhô Ia dung.
- TôI fra IoI. Co fhô hy vong rang con ca so fhâm môf va
không ch¦u duo c cuôc do su c voI chIôc fau chay hoI nuo c.
Nhung không du ng! Mây fIông dông hô da qua ma no chang
fo vo gì môf moI. NoI cho công ba ng fhì fau IIn-côn da san duôI
con ca môf cach kIôn frì dac bIôf. TôI cho rang no da vuof if nhâf
nam fram kI-Iô-mof frong ngay 6 fhang 11 ruI ro ây! Nhung dôm
da foI va frum fâm man don Iôn daI duong dang nô I song. Trong
gIây phu f do, fôI cam fhâ y cuô c fìm kIôm cua chu ng fôI da kôf
fhu c, va fu nay so không bao gIo gap quaI vâf nua. Nhung fôI da
nhâm. MuoI gIo nam muoI phuf dôm hôm ây, cach fau ba haI Iy IaI
bung Iôn anh dIôn sang choI nhu dôm fruo c. Con ca na m yôn. Co Io
vì fhâm môf nôn gIo dây no ngu. Thuyô n fruong Pha-ra-guf quyôf
d¦nh IoI dung fho I co fhuân IoI nay. Ong fa ra Iônh cho fau cha y fu
fu dô dôI fhu khoI fhu c gIâc. Ðaf gap ca voI ngu gIu a bIôn khoI
không phaI Ia chuyôn hIôm, chinh Nof Ion da ban fru ng nhIôu con
dang ngu nhu vây. Nof IaI Iôn v¦ fri chIôn dâu. Tau IIn-côn Iang Io
foI cach con ca bôn fram mof. Ðôn dây, may ngu ng chay, fau chI
con chuyôn dông fhoo quan finh. Trôn boong Im Iang hoan foan.
MoI nguo I dôu nin fho. Chung fôI chI con ca ch dIôm sang khoang
ba muoI mof. Ðô sang môI Iuc môf fang Iôn Iam chu ng fôI Ioa maf.
TôI du ng fua fhanh fau va fhây Nof dung phia duo I, vu khi san
sang. Ta u chI co n cach con ca hon sau mof. Canh fay Nof bông gIo
cao, phong muI Iao saf Iôn không frung. Môf fIông kôu Ianh Ianh
phaf ra nhu fIông kIm IoaI cham nhau. anh dIôn faf phuf. HaI côf
nuoc không Iô âp xuông boong fau, quâf nga moI nguoI. Tau kôu
rang rac môf cach ghô so. TôI chua k¦p biu Iây fhanh fau fhì da b¦
vang xuông bIôn!
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 37
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 7
CON CA VOI KHONC ÐIÐT TH!OC IOAI NAO
Ðâf fhân b¦ nga xuông bIôn, fôI choang va ng nhung không b¦
ngâf, fôI chìm ngay xuông sâu khoang sau mof. TôI boI gIoI... va
không dôn nôI mâ f fInh fhân khI roI xuông nuoc. TôI quây haI caI
fhâf manh va nôI Iôn maf bIôn. TôI dua maf fìm fau IIn-côn. No co
quay dI huong khac không7 Pha-ra-guf co bIôf fha xuông xuông
fìm fôI không7 Co hy vong fhoaf nan không7 Ðong fôI day dac. Kho
khan Ia m fôI moI nhân ra môf khôI don o dang xa dang cha y vô
phia Ðông, anh don faf dân. Ðo Ia chIôc fau chIôn. Thô Ia hôf!
- Cuu fôI voI! Cu u fôI voI!
TôI kôu fo va cô suc boI fhoo chIôc fau. Quâ n ao b¦ sung nuoc
dinh cha f vao mình Iam fôI kho cu dông. TôI b¦ chìm xuông va ngaf
fho!...
- Cuu fôI voI!
TôI kôu Iôn Iân cuôI. TôI b¦ sac nuoc va cô chông IaI, nhung
day bIôn sâu cu koo fôI xuông... Ðông môf canh fay manh mo nam
Iây cô fôI koo fôI Iôn maf nuoc. RôI fôI ngho fhây, vâng, du ng Ia
ngho fhâ y fIông nguoI noI bôn faI:
- Nôu gIao su fua vao vaI fôI fhì so dô boI hon.
TôI nam Iây fay Công-xây frung fha nh cua fôI.
- Công-xây dây a7
TôI roo Iôn.
- Công-xây! Anh b¦ nga xuông nuoc cu ng fôI a7
- Thua không. Nhung Ia nguoI gIup vIôc gIao su, fôI phaI fhoo
ngaI. Anh fa fhây hanh dô ng do cu a mình Ia fu nhIôn!
- Thô fau dâu7
Công-xây vua boI ngua vua fra IoI:
Jules Verne 38
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- XIn gIao su dung frông cho gì o no nua!
- Anh noI gì vây7
- KhI fôI nhay xuô ng bIôn fhì nguoI fru c ban kôu Iôn: “Chân
v¦f b¦ gay rôI!"
- Cay rôI a7
- Vâng! QuaI vâf da dung sung nhon dâm fhung. TôI nghI
rang fau IIn-côn chI b¦ hong xoang. Nhung dôI voI chung fa fhì râf
dang buôn vì fau không dIôu khIôn duoc nua!
- Thô fhì chung fa danh ch¦u chôf!
- Co nhIô u kha nang, - Công-xây bình fhan fra IoI.
- Chung fa con mây fIông dông hô nua, frong fhoI gIan do co
fhô xay ra nhIôu chuyô n!
ThaI dô bình fInh cua Công-xây da dông vIôn fôI. TôI ra ng
suc boI nhung quân ao b¦ sung nuoc nang nhu chì Ia m fôI vâf va
Iam moI khoI chìm. Công-xây nhâ n fhây dIôu do.
- Thua gIao su, ngaI cho phop fôI caf bo quân ao frôn nguoI
ngaI7
Anh fa noI. Công-xây ruf dao rach môf nhaf fu frôn xuô ng
duoI bô quân ao, rôI duoc fôI do, anh fa koo quân ao ra khoI nguoI
fôI. TôI cu ng gIu p Công-xây fruf bo quân ao nhu vây. Sau do,
chung fôI bam vao nhau ma boI. Tuy nhIôn fình hình cu ng vân fô
haI nhu fruoc. Co Io nguoI fa không bIôf Ia chung fôI da mâf fich.
Va IaI, nôu co bIôf fhì chIôc fau hong Ia I cung cha ng chay duoc
nguo c gIo dô dôn cuu chu ng fôI. ChI co fhô frông cho vao chIôc
xuông nho. Công-xây bình fInh fhao Iuân vô gIa fhIôf ây va Iâp kô
hoach ha nh dông. Thâf Ia môf con nguo I ky Ia! Ðôn Iu c nay ma
anh fa vân ung dung nhu o nha vâ y! Thô Ia hy vong dôc nhâf gIo
dây Ia mây chIôc xuông cu a fau IIn-côn. Ðô fIôf kIô m su c, chu ng
fôI quyôf d¦nh Iam nhu sau: frong khI nguoI nay khoanh fay, duôI
chân, nam ngua dô nghI, fhì nguoI kIa vua boI vua dây dI. Cu muoI
phuf chu ng fôI IaI fhay phIôn. Nhu vây, chu ng fôI hy vong co fhô
sông frôn maf nuoc va I fIông dông hô, co fhô foI rang dông! Hy
vong fhâ f mong manh! Nhung con nguo I sInh ra o doI vôn không
bao gIo fuyôf vong. Va IaI, chung fôI co nhung haI nguo I... ChIôc
fau chIô n va quaI vâf dâm vao nhau khoang muo I môf gIo dôm.
NghIa Ia con gâ n fam fIông dông hô nua moI sang. NhIôm vu dô ra
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 39
hffp://obooks.vdcmodIa.com
hoan foan co fhô hoan fha nh duoc nôu chung fôI duoc Iuân phIôn
nghI. ÐIôn Iang, boI không vâf va Iam. ThInh fhoang fôI IaI nhìn
vao bong dôm day dac dôI chô co anh nuoc sang nhu Iân fInh. TôI
nhìn nhung Ian song Iâp Ianh vô vao fay fôI rôI fan ra frôn maf
bIôn... Cân môf gIo sang, fôI bông cam fhây môf moI ra roI. Công-
xây phaI do fôI va cang dang ca ganh nang cua haI nguoI. Môf Iaf
sau, fôI fhây fIông fho nang nho c va hôn hôn cua anh fa. Công-xây
duôI hoI. TôI hIôu rang anh fa không câm cu duoc Iâu nua.
- Ðuông fôI ra! Ðuông ra!
TôI noI.
- Ðuông gIao su ra u7 Không doI na o!
Công-xây fra IoI.
- Co chôf fhì fôI chôf fruoc.
Trong gIây phuf do, maf frang Io ra fu sau dam mây don va
gIo dang Iua vô phia nam. anh frang hIôn ho a cho chung fôI fhôm
suc. TôI ngâng dâu Iôn va dua maf nhìn chân froI. Phia xa, cach
chung fôI nam haI Iy, bong chIôc fa u chI con Io mo. Nhung chang
fhây môf chIôc xuông nao! TôI muô n kôu Iôn. Nhung cach xa fhô aI
ngho fhâ y fIông fôI7 Va Ia I, môI fôI b¦ sung vôu Iôn không sao ha
ra duoc. Iu c do Công-xây rang su c Ia fo:
- Cuu chung fôI voI! Cu u chu ng fôI voI!
Ngu ng Ia I môf gIây, chung fôI Iang ngho. Ca I gì vây7 TaI b¦ u
vì mau dôn Iôn dâu, hay Ia fIông dap IaI IoI kôu cuu cu a Công-xây7
- Anh co ngho fhâ y không7
TôI kho hoI.
- Co.
RôI Công-xây IaI ra su c kôu. Không Iâm duoc nua rôI! Co
fIông nguoI dap IaI Công-xây! PhaI chang do Ia fIông cua môf
nguo I cu ng bâf hanh nhu chung fôI, cu ng b¦ haf xuông day bIôn
nhu chu ng fôI! Hay do Ia fin hIôu fu chIôc xuô ng ma chu ng fôI
không nhìn fhây frong bong dôm7 Công-xây fhu hôf su c fan va fua
vao vaI fôI Iu c do da fô daI. Anh fa nghô n nua nguoI Iôn khoI maf
nuoc nhung guc xuông ngay vì kIôf suc.
- Anh fhây gì7
Jules Verne 40
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI fhây, - Công-xây fhô u fhao, - fôI fhây... fôf nhâf Ia fa
nôn Im Ia ng... gIu Iây suc!
Công-xây da fhây gì vây7 Y nghI vô con quaI vâf bông nay ra
frong oc fôI. Hay Ia anh fa da nhìn fhây quaI vâf7 ...
Nhung con fIông nguo I noI fhì sao7 Công-xây dung chuf suc
con IaI dây fôI dI. ThInh fhoang anh fa ngoc dâu Iôn nhìn vô phia
xa va kôu. Ðap IaI anh fa Ia môf fIông nguoI ngho ngay cang ro,
hình nhu dang fIô n IaI gân. Nhung faI fôI baf dâu dIôc dac. Su c fôI
da kIôf, cac ngo n fay cu ng do, mIông không fhô mim IaI duo c vì co
mIông b¦ co ruf manh. TôI b¦ sac nuoc man va Ianh buôf foI xuong.
TôI ngo c dâu Iôn Iân cuôI cung rôI chìm nghIm... Nhung fôI cham
ngay vao môf vâf ran. TôI viu Iây no. TôI cam fhây mình duoc dua
Iôn maf nuoc va dô fho hon... fôI ngâf dI... Cha c Ia nho duo c xoa
bop manh foan fhân, nôn fôI fInh IaI ngay. TôI mo maf...
- Công-xây!
TôI fhôu fhao.
- CIao su goI fôI a7
Công-xây dap IaI. ÐuoI anh frang dang Ian, fhâp fhoang môf
khuôn maf ma fôI nhân ra ngay.
- Nof!
TôI kôu Iôn.
- Chinh fôI dây fhua ngaI! NgaI fhây dây, fôI vân cha y fhoo
mon fIôn fhuong!
- Ong b¦ vang xuông nuoc khI fau gap nan, phaI không7
- Ðu ng vây! Nhung fôI may man hon ngaI. TôI gap ngay môf
hon dao dI dông.
- Môf hon dao nho7
- NoI du ng hon Ia da cuo I frôn Iung môf con ca fhIôf hình
không Iô.
- TôI không hIôu ông no I gì, ông Nof a.
- NgaI fhây do, fôI nghI ngo ngay khI mu I Iao cua fôI không
dâm fhu ng duoc da con quaI vâf, ma chI fruof frôn maf ngoaI cua
no.
- Vì sao vây ông Nof7 Vì sao7
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 41
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thua gIao su, vì no duoc boc fhop!
Kha nang suy nghI cua fôI bông fro IaI ngay, fri nho duoc
phu c hôI, fôI fInh han Ia nho nhung IoI noI cua Nof. TôI hoI IaI suc
sau con chân dông va froo Iôn Iung vâf do. TôI fhu Iây chân go.
Thân no ran nhu da không môm nhu ca voI! Nhung nôu do Ia caI
maI bang xuong cua IoaI dông vâf fhoI cô da I fhì sao7 Nôu vây fhì
fôI phaI xôp quaI vâf nay vao IoaI bo saf nhu rua hay ca sâu.
Nhung không! CaI Iung don bong, noI fôI dang du ng nha n fhin,
phang Iì chu không co vay. Co xuông, no kôu boong boong, va Ia
fhay, no IaI duoc ghop IaI bang fhop Ia. Không co n nghI ngo gì nua!
CaI ma nguoI fa vân fuong Ia dông vâf, Ia quaI vâf, Ia hIôn fuong
ky Ia cu a fhIôn nhIôn, ca I da Iam ca gIoI bac ho c bô fac, da kich
dông oc fuong fuong cua cac fhu y fhu o ca haI ban câ u, IaI Ia môf
hIôn fuo ng ky dIôu hon, do ban fay nguoI fao ra. Nôu nhu fôI co
may man xac d¦nh duoc su fôn faI cua môf dông vâf ky quaI nhâf,
fôI cu ng chang ngac nhIôn foI mu c ây. VIô c fhIôn nhIôn fa o ra
nhung dIôu ky dIô u chang co gì dang ngac nhIôn. Nhung khI chinh
maf mình frông fhây môf caI gì do ky dIô u, sIôu nhIôn, IaI do fhIôn
faI con nguoI fao ra, fhì do Ia dIôu dang suy nghI! Tuy vây, chung
fôI dâu co fhì gIo dô suy nghI nhIô u. Chu ng fôI dang nam frôn maf
môf chIôc fau ngâ m ky Ia frông fua môf con ca bang fhop không Iô.
y kIôn cu a Nof Ion vô dIô m nay da ro. TôI va Công-xây chI co n vIôc
dông y vo I anh fa. TôI noI:
- Nôu dây dung Ia môf chIôc fau fhì nhâf d¦nh phaI co may
moc Iam chuyôn dông va nguoI dIô u khIô n chu!
- Chac Ia nhu vây!
Nof fra IoI.
- Nhung fôI dung frôn ho n dao dI dông nay da ba fIông dông
hô ma chang fhây môf dâu hIôu nao cua su sô ng ca.
- Nhung chIôc fau chuyôn dông chu 7
- Thua ngaI, không! No bâp bônh frôn song chu cha ng
chuyôn dông chuf nao.
- Chinh chung fa da bIôf ro hon aI hôf fôc dô con fau nay!
Muôn daf fôc dô do cân co may moc; muôn dIôu khIôn may moc
phaI co fho. Tu do fôI kôf Iuân ra ng... Chu ng fa da fhoaf chôf!
- Hum!
Jules Verne 42
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nof nghI ngo. Ðang Iu c do, fua nhu dô khang d¦nh IoI noI cua
fôI, phia sau chIôc fau ky Ia do co môf fIông rif. Ðu ng Ia chân v¦f
baf dâu quay, dây fau cha y. Chung fôI vôI bam Iây môf chô o muI
fau nôI Iôn frôn maf nuoc chung fam muoI con-fI-mof. Cung may
Ia fau chay voI fôc dô vua phaI. Nof Ion Ia u bau:
- Chung nao caI "phao" nay con nôI fhì fôI chang co gì phan
dôI. Nhung nôu no gIo fro Ian xuô ng fhì caI mang cua fôI chang
dang haI dô-Ia!
Anh cha ng Ca-na-da nay co fhô danh gIa mang mình ro hon
nua. Cân câp fôc dam pha n voI nhung nguo I frong chIôc fau nay:
TôI ro ro maf ngoaI dô fìm môf caI nap, môf Iô hông nao do. Nhung
fung ha ng dInh rI-vô fan chaf cac nôp ngoaI, không dô môf ko ho
nao. Trang da khuâf duoI chân fro I. Chu ng fôI chìm frong dôm fôI.
PhaI doI foI rang dông dô fìm cach Iof vao phia frong con fau. Thô
Ia finh mônh chung fôI hoan foan phu fhuôc vao y muôn cua
nhung nguoI dIô u khIôn con fau nay! Ho cho fau Ian xuông Ia
chung fôI foI mang ngay! Con nô u ho không Iam nhu vây fhì fôI
chang nghI ngo gì kha nang daf quan hô voI ho. Nôu ho không chô
fao duong khi bang phuong phap hoa hoc fhì fhInh fhoang ho cung
phaI cho fau nôI Iôn maf bIôn dô du fru không khi moI. Nhu vây,
phaI co môf Iô fhu ng nao do dô Iây không khi vao frong fau. Hy
vong fhuyôn fruong Pha-ra-guf dôn cu u da fIôu fan! Ta u dang
chay vô phia fây voI fôc dô vua phaI, co Io không qua muoI haI haI
Iy môf gIo. Chân v¦f ro nuoc râf dôu va fung Iôn fu ng chu m fIa
nuoc Iâp Ianh. Cân bôn gIo sang fôc dô con fau fang Iôn. Chu ng fôI
châf vâf Iam moI bam duo c vao maf ngoaI con fau dang Iao dI vun
vuf. Song quâf vao chu ng fôI fu bôn phia. Cu ng may Ia Nof ro duoc
caI vong noo. Chu ng fôI vôI bam cha f Iây no. CaI dôm daI dang dac
do cung da qua. TôI kho nho IaI duoc fâf ca nhu ng gì da fraI qua
dôm do! TôI nho Ia dôI khI song yôn gIo Iang, fu xa vong IaI nhung
nh¦p dan dôn dâp, nhu ng âm dIôu b¦ duf quang. ChIôc fau ngâ m bi
hIôm nay Ia fhô nao7 No dang chay dI dâu7 Nhu ng nguoI frong fau
Ia aI7 CaI dông co ky Ia nao da Iam no chay duoc voI fôc dô ghô
nguo I nhu vây! TroI da sang. Suong som vây quanh chung fôI môf
mau frang duc. Nhung rôI suong cu ng fan. TôI da d¦nh xom xo f ky
phân frôn cua fhân fau nôI Iôn ma f nuoc fhì bông ca m fhây fau fu
fu Ian xuông.
- Ðô quy!
Nof Ion vua quaf vua nôn chân xuô ng vo fau.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 43
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Mo ra nhanh Iôn! Nhung kho co fhô ngho duoc caI gì, vì
fIông chân v¦f quay âm â m. Cung may Ia fau fam ngu ng không Ian
xuông nu a. Tu phia frong fau co fIô ng fhon cua Iach cach. Nap fau
mo ra. Môf nguoI fho dâu Iôn nhìn. Han kôu Iôn môf fIông không
ngho ro rôI bIôn mâf. Mây phuf sau, fu frong fau buoc ra fam
nguo I Iuc Iuong, maf b¦f kin. Ho Iang Iang koo chung fôI vao frong
chIôc fau ngâm khung khIôp cua ho.
Jules Verne 44
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 8
MOÐIIIS IN MOÐIIÐ
Cuôc baf coc frang fron da dIôn ra frong nhay maf. Chu ng
fôI maI không hoan hô n. TôI cha ng bIôf haI nguo I kIa cam fhâ y gì
frong caI nha fu nay, nhung fôI fhì son gaI ôc. Nhung nguoI frong
fau nay Ia aI7 Ha n dây Ia bon phI kIôu moI dang hoanh ha nh ngoaI
bIôn fhoo cach chung mo I nghI ra. CaI nap fau vua sâp xuông fhì
fôI chìm ngay frong bong fôI nhu muc. Maf dang quon voI anh
sang ban ngay nôn cha ng nhìn fhâ y gì xung quanh. HaI ban chân
không gIay cua fôI do dâm frôn nhung bâc fhang sa f. Nof Ion va
Công-xây b¦ gIaI dI sau fôI. ÐuoI chân fhang Ia môf caI cua. No mo
rông cho chung fôI qua rôI dong sâp IaI. Con IaI ba chu ng fôI.
Chung fôI dang o dâu fhô nay7 TôI cha ng hình dung nôI. Tâf ca
dôu chìm dam frong bong fôI, môf fhu bong fôI day dac dôn nôI
mây phu f sau vâ n không fhây môf fIa sang Io IoI nao. Nof Ion nôI
gIân vì b¦ dôI xu fhô bao. Anh fa bôc Iô fâf ca su phân nô cua mình
va hof Iôn:
- Ðô quy! Quân na y da vuof ca bon man ro vô su môn khach!
ChI co n fhIôu dIô u an fh¦f nguoI nua fhôI. Tao chang Ia gì ca I fro
ây dâu, nhung fao fuyôn bô fruoc Ia an fh¦f duoc fao con môf!
- Ðu rôI, ông ban Nof oI! Ðu rôI! Ðu ng vôI nong na y! Chua
sao dâu!
- Sap fu ca nuf rô I con chua sao a7 Va fôI nhu bung fhô nay
nua.
Cu ng may Ia fôI con con dao gam, va chang cân nhIôu anh
sang Iam moI su dung duoc no! Tôn cuop nao cu fhu cham vao fôI
xom... TôI bao Nof:
- Ðung buc mình, ông Nof a. Ðung nong nay ma Iâm vao fhô
bâf IoI. ÐIôf dâu chang co nguo I dang ngho frôm chu ng fa. Tôf hon
hôf Ia cô fìm hIôu xom chu ng fa o dâu.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 45
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI baf dâu do dâm. ÐI duoc nam buoc, fôI vâp phaI môf buc
fuong boc saf. Iân fhoo fuong, fôI cham phaI môf caI ban gô va
mây chIôc ghô da I. San duoc fraI chIôu da y dô dI cho ôm. Xung
quanh fuong không fhây dâu vôf gì cua cua sô va cu a ra vao ca.
Công-xây dI vong vô phia bôn kIa va cuôI cu ng gap fôI. Chu ng fôI
cu ng ra gIua can phong daI chung sau mof, rông chung ba mof.
Con chIô u cao fhì ngay Nof Ion cung không voI foI frân duoc. Nua
fIông dông hô da qua ma moI su vân nhu cu. Nhung maf chu ng fôI
dang quon voI bong fôI bông b¦ Ioa dI frong anh sang choI IoI. TôI
nhân ra ngay ca I anh sang frang ru c ro frong dôm khung khIôp ây
da chIôu sang fâf ca khoang không gIan xung quanh chIô c fâu
ngâm, ca I anh sang ma chu ng fôI Iâ m fuong Ia hIôn fuong Iân fInh
hoa cua cac sInh vâf bIôn! KhI mo maf ra, fôI fhây nguôn anh sang
sInh dông do phaf ra fu môf caI don dIôn hình ba n câ u ga n frôn
frân.
- Sang rôI, co fhô chu!
Nof Ion roo Iôn rô I dung o fu fhô fu vô, dao câm frong fay.
- Nhung fình hình chung fa chua sang sua ra chuf nao!
TôI fra Io I.
- XIn gIao su cu yôn fâm
Công-xây bình fha n noI. Nho anh sang dIôn nôn co fhô quan
saf moI chI fIôf nho nhâf frong phong. Ðô dac gôm môf caI ban va
nam ghô daI. Ca nh cua bi mâf da dong va o râf khif. Không môf
fIông dông nao bôn ngoaI Iof duoc vao chô chung fôI. Hình nhu moI
vâf dôu da chôf frong con fau nay. Chang bIôf fau dang chay frôn
maf bIôn hay da Ian xuông day7 Không fhô doan ra duoc. Nhung
qua câu kIa bâf sang chang phaI vô co. Trong Iong fôI Ioo Iôn môf
fIa hy vong Ia so co nguoI frong fau xuâf hIôn. Vì nôu ho muôn
quôn chu ng fôI dI fhì con bâf don Iôn Iam gì o caI pho ng nay7 TôI
da không Iâm. Co fIông fhon cua Iach cach, canh cua mo ra, haI
nguo I buoc vao. Môf nguoI fâm fhuoc nhung Iu c Iuong, vaI rông,
dâu fo bô foc don rôI bu, co rIa mop, dôI maf sac sao. Tâf ca caI vo
ngoaI IInh Io I ây Iam anh fa gIông môf nguoI xu Prô-vang-xo o
mIôn nam nuo c Phap. TôI co cam fuong Ia ngôn ngu cua anh fa
nhIôu mau sac, gIau fha nh ngu, gIau hình anh va dôc dao. Nhung
do chI Ia cam fuong, vì fruoc maf chung fôI ho noI môf fhu fIông
râf Ia faI ma fôI chua hô bIôf. NguoI fhu haI dang duo c mIôu fa ky
hon. TôI co fhô khang d¦nh ngay nhung nof chu yô u cua finh cach
Jules Verne 46
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ông fa: Iong fu fIn bIôu Iô o caI nhìn qua quyôf va Ianh Iung cua
dôI maf don, su bình fInh, fu chu bIôu Iô o nuoc da maI maI, y chi
kIôn cuo ng bIô u Iô o dôI Iông may nhiu IaI, va cuô I cu ng Ia Iong
dung ca m duoc fhô hIôn ro frong hoI fho sâu dây suc sông. XIn
fhôm ra ng do Ia môf nguo I kIôu hanh co ca I nhìn kIôn ngh¦ va bình
fhan nhu foaf Iôn su suy nghI cao dop. Tâf ca caI vo ngoaI, phong
fhaI, cu chI, nof maf cua ông fa, nôu co fhô fIn o caI faI quan saf
cua nguo I xom fuong, noI ro ban châf fhang fhan, cuong fru c cua
ông fa. Co ông fa, fôI "bâf gIac" cam fhây mình duoc an foan. Cuôc
gap go nay bao fruoc sô phân cua chung fôI so duoc gIaI quyô f fôf
dop. Ong fa bao nhIôu fuôI7
Co fhô doan Ia ba muoI Iam, hay nam muoI cu ng duoc. Ong
fa cao, haI ham rang râf dop, haI ban fay fhon daI, fâf ca dôu bIôu
Iô su say mô, cao quy. Tom IaI, ông fa Ia mâ u mu c hoan hao cu a vo
dop dan ông ma fôI chua fung gap. Con môf dac dIôm nua cua
khuôn maf: do Ia dôI maf cach xa nhau co fhô bao quaf ca môf
phân fu chân froI! Kha nang ây, sau nay fôI moI bIôf, kôf hop voI
su fInh fuong, co n vuof xa Nof Ion. KhI cham chu nhìn aI, ông fa
nhiu ma y, maf hoI nhoo IaI. aI caI nhìn co fhô fhâu ruôf gan nguoI
khac, xuyôn qua nhung Io p nuoc bIôn ma maf fa không fhô qua
duoc, co fhô kham pha ra nhu ng bi mâf cua day bIôn!... Ca haI
nguo I dô u dôI bô-rô bang da raI ca, dI gIay cao cô bang da haI bao.
Quân ao may bang môf IoaI vaI dac bIôf bo Iây fhân nhung không
can fro hoaf dông. NguoI cao cao -han Ia fhuyôn fruong -ngam
nhìn chu ng fôI hô f suc cham chu, nhung cha ng no I môf IoI. Sau do
quay vô phia nguoI cu ng dI, ông fa noI bang môf fhu fIông ngho
ôm faI, môm ma I, nhâ n manh o nguyôn âm. Nguo I kIa gâf dâu va
noI mâ y IoI cu ng bang fhu fIông do . RôI anh fa nhìn fôI co y hoI.
TôI fra IoI bang fIô ng Phap râf ro ra ng Ia không hIôu anh fa ho I gì.
Nhung anh fa cu ng chang hIôu fôI. Tình hình fro nôn kha kho
khan. Công-xây dap:
- Ðu sao gIao su cu ng nôn kô cho ho ngho câu chuyôn cua
chung fa. ÐIôf dâu cac ngaI ây IaI chang hIôu duoc dôI IoI! TôI baf
dâu kô vô nhung chuyôn phIôu Iuu cua chung fôI. TôI noI ro fung
vân fung chu, không bo sof môf chI fIôf nao. Thoo du ng phop I¦ch
su, fôI fu gIoI fhIôu Ia gIao su A-rô-nac, sau do gIoI fhIô u nguo I
gIup vIôc Ia Công-xây va Nof Ion, fho san ca voI. NguoI co dôI maf
hIôn fu, dop do ngho fôI môf cach bình fInh, fhâm chi co Iô dô va
hôf suc cham chu, nhung fôI cha ng fhây nof maf ông fa fhô hIôn Ia
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 47
hffp://obooks.vdcmodIa.com
co hIô u chuf gì vô câu chuyôn cua fôI hay không. TôI da kô xong
ma ông fa chang hô noI môf IoI. Co n Ia I kha nang frình bay voI haI
nguo I nay bang fIông Anh. Co Io ho cung noI duo c fhu fIô ng hâu
nhu aI cung bIôf nay. TôI doc fhao ca fIông Anh Iân fIông Ðu c,
nhung noI fhì không fhao. Ma o dây doI hoI fruo c hôf phaI frình
bay môf cach ro rang. TôI bao Nof Ion:
- Nao, gIo dôn Iuof ông, ông Nof a. MoI ông buoc vao dam
phan ba ng fhu fIông Anh chuân mu c nhâ f. ÐIôf dâu ông so may
man hon fôI!
Nof chang doI phaI yôu câ u. Anh fa nhac Ia I câu chuyôn fôI
vua kô bang fIông Anh. NoI dung hon, anh fa fruyôn daf IaI côf
chuyôn, con hình fhu c fhì khac han. Anh cha ng Ca-na-da finh khi
nong nay nay da noI môf cach sôI nôI hon. Anh fa du ng nhu ng IoI
Io râf manh dô phan dôI vIôc câm fu chu ng fôI, vI pham ro rang
quyôn sông cua con nguoI! Anh fa hoI ho dua vao Iuâf Iô nao ma
duoc pho p gIam gIu nguoI frong caI phao nôI nay. Anh fa can cu
vao sac Iuâf vô quyôn bâf kha xâm pham cua con nguo I do ngh¦
vIôn Anh ban bô nam 1679 dô doa so fruy fô fruoc foa an nhung ko
da cuop doaf fu do cua chu ng fôI. Anh fa nôI khung, vung fay quaf
fhao va cuôI cung fhì cho ho bIôf rang chung fôI sap chôf doI.
Ðo Ia môf su fhâf hoan foan, nhung chu ng fôI hâu nhu da
quôn mâ f. Thâf hôf suc ngac nhIôn Ia anh chang Nof nay cu ng
chang fhanh công hon fôI. HaI nguo I kIa vân maf Ianh nhu fIôn.
TôI na n Iong vì fhâf baI. Sau khI da dung hôf caI vôn ngu van, fôI
chang bIôf Iam gì nua. Nhung Công-xây bao fôI:
- Nôu gIao su cho phop, fôI so noI chuyôn voI ho bang fIô ng
Ðu c.
- Sao, anh noI duoc fIông Ðuc a7
TôI roo Iôn.
- Thua gIao su, TôI noI nhu bâf ky nguoI Ðu c nao.
- Thô fhì fôf Iam! Anh noI dI, anh ban!
Công-xây IIô n kô IaI câu chuyôn Iân fhu ba. Nhung mac du
anh fa dung nhIôu cach noI frau chuôf va phaf âm fuyôf voI, fIông
Ðu c cu ng chang dom IaI kôf qua gì. CuôI cu ng, bi qua, fôI danh
khôI phu c Ia I frong fri nho nhung frI fhuc fhoI nIôn fhIôu va frình
bay câu chuyôn bang fIông Ia-fInh, XI-xô-rô nôu con sông fhì han
phaI b¦f faI IaI va fông cô fôI ra khoI cua, nhung fôI cu ng kô duoc
Jules Verne 48
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dôn hôf. Kôf qua Iân nay cu ng hôf suc ngan ngâm. HaI nguoI do
frao dôI voI nhau vaI Io I bang fhu fIông không aI hIôu rôI bo dI,
chang dô IaI cho chu ng fôI chuf hy vong nao! Canh cua dong sâp
IaI.
- Ðô khôn kIôp!
Nof Ion nôI nong co Io da haI muoI Iân.
- NguoI fa da noI voI chu ng bang fIông Phap, fIông Anh,
fIông Ðu c, fIông Ia-fInh, fhô ma bon dôu cang ây không fho m ho
rang ra noI môf IoI!
- Hay bình fInh, ông Nof, - fôI noI.
- Ia hof co gIaI quyôf duoc vIôc gì dâu!
- Nhung gIao su fhu nghI xom chu ng fa co fhô chôf doI frong
caI Iông saf nay ây chu!
- Chang sao!
Công-xây frIôf Iy.
- Chu ng fa con sông Iâu!
- Cac ban cua fôI oI, - fôI noI, -không nôn fuyôf vong. Tình
hình fruoc kIa co n xâu hon. XIn cac ban dung vô I kôf Iuân vô
fhuyôn fruong va fhuy fhu cua fau nay. Nof fra IoI:
- TôI co y kIôn duf khoaf rang chung Ia nhu ng quân vô IaI
maf hang...
- Ðuoc! Thô ho Ia nguo I nuoc nao7
- Nuoc vô IaI!
- Ong Nof fhân môn oI, - fôI noI, -nuoc ây chua co frôn ban dô
dâu!
TôI xIn fhu fhu c rang râf kho xa c d¦nh quôc f¦ch cua haI
nguo I na y. Co fhô doan chac rang ho không phaI Ia nguo I Phap,
nguo I Anh hay nguoI Ðu c. Tuy vây, fôI vân cam fhâ y rang ho Ia
nguo I mIôn nam. Nhung ho Ia aI7 NguoI Tây Ðan Nha, nguoI Thô
NhI Ky, nguo I A-râp hay nguo I ân Ðô7 Vo ngoaI cu a ho không du
dô xac d¦nh quôc f¦ch cua ho. Con vô fIông noI fhì hoan foan không
fhô gIaI fhich duoc nguôn gôc.
- Không bIôf fâf ca cac fhu fIông qua Ia môf fhIôu sof Ion!
Công-xây nhâ n xof.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 49
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Nôu fao ra duoc môf fhu fIông chung fhì co Io gIan fIôn hon.
- Thô cung cha ng an fhua!
Nof Ion phan dôI.
- Anh không fhây Ia bon nay noI môf fhu fIông do chung b¦a
ra dô Iam cho nhung nguoI fu fô dang b¦ doI phaI nôI khung Iôn a7
o fâf ca cac nuoc frôn fhô gIoI, aI cu ng phaI hIôu rang khI môf
nguo I na o do ha môm ra chop chop Ia muôn bao:
“TôI dang doI dây! Cho fôI an dI!".
- Cung co nhung nguoI châ m hIô u!...
Công-xây chua no I hôf câu fhì ca nh cua mo ra. Mô f nguoI
phu c vu buoc vao, mang cho chu ng fôI quân ao may bang fhu vaI
ky Ia. TôI vôI mac ngay vao, Công-xây va Nof cung Iam fhoo fôI.
Trong khI do, nguoI phu c vu -môf nguoI câm, co khI dIôc nua -fraI
khan ban va bay ba bô dô an. Công-xây noI:
- Tình hình dang ro sang môf buo c ngoaf quan fro ng. Ðaf
dâu nhu vây Ia dang phâ n khoI.
- ThôI dI!
Nof phan dôI.
- Mon an cua chung fhì ra quaI gì! Chac Ia so co mon gan
rua, fh¦f fhan ca mâp va bi-fôf fh¦f cho bIôn chu gì!
- Iaf nua so ro!
Công-xây noI.
Cac mon an duoc dây bang nhu ng Iông ban nho bang bac va
bay ngay nga n frôn ban fraI khan fuom fâf. Chung fôI ngô I vao
ban. Ðu ng Ia chung fôI dang fIô p xu c vo I nhu ng con nguoI van
mInh. Nôu nhu không co anh dIôn fhì co fhô fuong fuong rang
mình dang ngôI frong khach san A-don-phI o II-voc-pun hay
khach sa n Crang a-foI o Pa-rI. Nhung ho không cho chu ng fôI
banh my va ruou vang. Nuoc uông frong va maf nhung du sao vân
Ia nuoc frang. ÐIô u do Iam cho Nof Ion chang haI Iong chuf nao.
Trong sô nhu ng fhu c an mang dô n, fôI fhây co mây mon ca quon
fhuôc nâ u râf khoo. Nhung mây mon khac fhì fôI danh ch¦u không
xac d¦nh duoc Ia chô bIôn fu dông vâf hay fhuc vâf. Cac bô dô an
duoc frình bay râf my fhuâf va sang frong. Trôn fhìa, dIa, dao, dIa
dôu khac mây chu In hình vong cung, nguyôn van nhu sau:
Jules Verne 50
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MOÐIIIS IN MOÐIIÐ N NghIa Ia: IInh hoaf frong môI fruong
IInh hoaf! Phuong châm fhich hop môf cach ky Ia voI chIôc fau
ngâm na y. Chu N han Ia chu dâu cua fôn con nguo I dang Iam chu
bIôn sâu! Nof va Công-xây không suy nghI nhu vây. Ho Iao vao an
uông va fôI cu ng fhoo guong ho. CIo dây fôI da yôn fâm vô sô phân
cua ba nguoI. TôI cam fhây ro rang nhung nguoI chu nha cua
chung fôI so không dô chu ng fôI chôf doI. MoI su frôn doI nay dôu
frôI qua, dôu co kôf fhuc, ngay caI doI cua nhu ng nguoI suôf muoI
Iam fIô ng dông hô không co gì vao bung! …n no rôI chu ng fôI fhây
buôn ngu dip maf. Phan u ng do Ia hoan foan fu nhIôn sau cuôc vâf
Iôn voI fhân chôf frong caI dôm daI vô fân ây.
- Cha cha, fôI buôn ngu qua!
Công-xây noI.
- Mình fhì da ngu rôI, - Nof Ion fra IoI.
Thô Ia haI ban fôI na m fhang cang frôn chIôc chIô u fraI duo I
san va fhIôp dI ngay. Nhung fôI chang dô ngu nhu vây. Hang ngan
y nghI vân vuong frong Iong, hang ngan câu hoI chua duoc gIaI
dap dang daf ra voI fôI, hang ngan hình anh không cho fôI chop
maf! Chu ng fôI dang o dâu7 Suc ma nh nao dang cuô n chu ng fôI dI7
TôI cam fhây fau dang Ia n xuông nhung Iop bIôn sâu nhâf. Nhu ng
con ac mông am anh fôI. Tu day bIôn huyôn bi hIôn Iôn fung dan
ca ky Ia, hình nhu cung IoaI voI con fau, cung IInh hoaf va du dôI
nhu fhô!... Trang fhaI hung phân cua nao d¦u dân dI, mông m¦
cu ng bIô n mâf. TôI fhIôp dI frong gIâc ngu nang nô.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 51
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 9
NÐT IÐN NOI KH!NC
Không bIôf chung fôI ngu co Iâu không, chac Ia Iâu vì fôI
fhây nguoI râf dô ch¦u. TôI dây fruoc nhâf. HaI chang kIa con say
sua frong goc pho ng. Ðâu oc fôI fInh fao sang suôf. TôI IaI baf dâu
nghIôn cuu caI phong gIam chu ng fôI. Cha ng co gì fhay dôI ca.
Phong gIam vân Ia phong gIam, fu vân Ia fu ! ChI co mây bô dô an
Ia da don dI. Chang co gì bao fruoc sô phân chu ng fôI sap fhay dôI.
TôI Io Ia ng fu ho I: chang Io chu ng fôI phaI sông frong caI cu I nay
vô fhoI han. CaI fuong IaI dang buôn cang bI daf hon vì fôI baf dâu
fhây fhIôu không khi. TôI fhây fu c nguc, mac du nhung con ac
mông dôm qua không dIô n IaI nua. Tho ngay cang kho. TôI sap b¦
ngaf. Tuy phong kha rông nhung chac chu ng fôI da hif mâf phân
Ion ôxy frong không khi. Ta bIôf rang môI nguoI frong môf gIo fIôu
fhu môf Iuong ôxy co frong môf fram Iif không khi. Vì vây, nôu
không khi chua dung mô f Iuong fhan khi nhu fhô do con nguoI
fhaI ra fhì không fhô dung duoc nua. Tom IaI, cân fhay dôI không
khi frong phong chung fôI va fâf nhIôn frong ca chIôc fau ngâm
nay. Nhung fôI bông nay ra môf câu hoI.
Trong fruong ho p nay, ông fa co fhô chô duoc ôxI bang
phuong phap hoa hoc không7 Ðu fru cac hoa châf b¦ hôf fhì ông fa
phaI mua, va do do, phaI duy frì quan hô voI dâf IIôn không7 Cung
co fhô ông fa dung không khi non dung frong nhung bình dac bIôf.
MoI kha nang ây dôu co Iy . Hay Ia ông fa gIaI quyôf vân dô don
gIan hon, fIôf kIô m hon va fhu c fô hon bang ca ch cho fau nôI Iôn
maf bIôn dô fho nhu ca voI7 Nhung du ông fa fhoo phuong phap
nao fhì, fhoo fôI, cung da foI Iu c ap dung ngay không châm frô! TôI
cô fho gâ p hon va hif vao phôI chu f ôxy con IaI frong can phong
ngôf ngaf. Ðông môf Iuông không khi frong Ianh duom mu I bIôn
ua vao phong, môf fhu không khi Iam khoo nguoI, không khi cua
bIôn khoI! TôI ha fo mIông va hif Iâ y hif dô caI không khi fhân ky
ây! Ðung Iuc do, fôI cam fhây fau b¦ xô nho va frong franh. ChIôc
Jules Verne 52
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fau -con quaI vâf bang fho p ây-dang nô I Iôn maf nuo c dô fho fhoo
kIôu ca voI! Thô Ia cach fhông gIo cu a no da duoc xa c d¦nh. KhI da
fho hif fhoaI maI, fôI baf dâu fìm Iô fhông hoI va môf Iaf sau fhì
fhây no o phia frôn canh cua ra vao. Không khi maf vua fra n vao
phong fhì Nof va Công-xây fInh gIâ c. Hôf nhu fhoo môf khâu Iônh,
haI nguoI gIu I maf, vuon vaI rôI nho m dây.
- CIao su ngu co ngon gIâ c không a7
Công-xây Iô phop hoI.
- Râf ngon, anh ba n a. Con ông fhô nao, ông Nof7 TôI ngu say
nhu chôf, gIao su a. Nôu fôI không Iâm fhì hình nhu co gIo bIôn fhì
phaI. Anh fhu y fhu Nof qua không Iâm. TôI kô cho anh fa ngho
nhung chuyôn da xay ra khI haI nguoI ngu.
- Co fhô chu!
Nof noI.
- Ðây gIo da ro fIông rif chu ng fa ngho fhâ y khI co n o frôn
fau IIn-côn Ia fIông gì rôI!
- Râf dung, ông Nof a. Chinh Ia fIông fho cua no.
- Thua gIao su, ngaI Iam on cho bIôf da mây gIo rôI7 TôI
không hIôu da dôn gIo an frua chua7
- CIo an frua ây u, ông ban kinh mô n7 Chac ông muô n noI Ia
da dôn gIo an sang7 Chung fa da ngu suôf ngay hôm qua foI fân
sang nay!
- Thô ra chung fa da ngu II bì suôf môf ngay môf dôm! Công-
xây kôu Iôn.
- TôI cu ng cam fhây nhu vây, - fôI fra IoI.
- TôI so không franh Iuân voI ngaI dâu, gIa o su a, - Nof Ion
noI.
- ÐôI voI fôI fhì an frua hay an sang cung vây fhôI! ChI câ n
nguo I phuc vu bung dôn cho fa ca haI bua môf Iuc.
- Ca haI bua môf Iuc7
Công-xây nhac IaI.
- Ðung!
Nof noI.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 53
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Chu ng fa co quyôn doI hoI ca haI bu a.
- Thô fhì phaI kIôn nhân môf chuf, ông Nof a. Nhung nguoI
chu nha không quon bIôf nay cha c không co y d¦nh dô chu ng fa
chôf doI dâu. Nôu không, ho chang cho chu ng fa an bua hôm qua
Iam gì.
- Nho ho cho chung fa an no dô gIôf fh¦f fhì sao7
Nof hoI.
- Ðâu co fhô!
TôI fra Io I
- Không phaI chu ng fa roI vao fay bon an fh¦f nguoI dâu!
- Àn fhu môf Iân cung chang sao, - Nof nghIôm ngh¦ noI.
- Co fhô Ia ho da Iâu không duoc an fh¦f fuoI. Ða nguo I khoo
manh nhu gIao su, nguoI gIup vIôc cua ngaI va fôI...
- Ong Nof oI, xIn ông hay vuf nhung y nghI nham nhi ây ra
khoI dâu oc dI. Va chu yô u Ia ông cho noI chuyô n kIôu ây voI chu
nha cua chung fa. Nôu noI kIôu ây fhì fình hình cua chu ng fa chI
xâu dI ma fhôI.
- ThôI xIn ngaI! TôI dang doI gân chôf dây. ThôI fhì bua sang
hay bua frua cu ng duoc, nhung nguo I fa co cho an gì dâu!
- Ong Nof a, dI frôn fau fhì phaI fuân fhoo nôI quy. TôI ngo
rang da day chung fa da bao hIôu som hon fIông chuông cua dâu
bôp dây.
- Thô fhì fa van Ia I kIm dông hô fhôI.
Công-xây dIôm fInh noI. No f Ion sôf ruôf Ia Iôn:
- XIn IôI ông, ông ban Công-xây a! Ong cu bình chân nhu vaI.
Ong so hong fhâ n kInh a7 Không duoc an ông vâ n cam on duoc
nhu fhuong! Ong fha ch¦u chôf doI con hon Ia kôu ca phan na n!
- Kôu ca phan na n fhì co IoI gì7
Công-xây hoI.
- IoI gì a 7 Kôu Iôn duo c no cu ng nho nguoI dI chu! Nôu bon
phI nay...
- TôI goI chung Ia "phI" vì nô ngaI gIao su, ngaI câm fôI goI
chung Ia bon an fh¦f nguoI - nôu bon phI nay fuong rang chu ng
Jules Verne 54
hffp://obooks.vdcmodIa.com
gIam gIu fôI frong cu I Iam fôI chôf ngaf ma fôI không dam chu I fhì
chung Iâ m fo! Thua gIao su, xIn ngaI cu fha ng fha n cho bIôf chu ng
con ha nh ha fa frong ca I ho m saf nay dôn bao gIo7
- Ong ban a, fhu fhâf Ia fôI cu ng cha ng bIôf gì hon ông!
- Nhung ngaI pho ng doan fhô nao7
- TôI nghI rang su ngâu nhIôn da cho phop chu ng fa ho mo
môf dIôu bi mâf quan frong. Nôu nhu ng nguoI frôn chIôc fau ngâm
nay quan fâm dôn vIôc gIu gìn bi mâ f do, va nôu dôI vo I ho, dIôu bi
mâf do con qui hon sInh mang cu a ba chu ng fa, fhì fôI cho rang
chung fa dang b¦ do doa nghIôm frong. Nôu không fhì con qua I vâf
da nuôf chung chung fa so fra chu ng fa vô xa hôI IoaI nguoI râf
nhanh chong.
- Hay so baf chu ng fa Iam fhuy fhu frôn fau, - Công-xây noI,
-va so gIu...
- ... cho foI khI co môf chIôc fau chIôn nao do chay nhanh
hon, hay may man hon fa u IIn-côn fom duoc caI ô cuop na y va
froo cô ca bon chu ng, ca chung fa Iôn côf buôm, - Nof noI fIôp.
- Ong noI râf co Iy, ông Nof a, - fôI nhân xof, -Nhung fhoo fôI
bIôf, fhì chua aI dô ngh¦ chung fa dIôu gì ca. Vì vây, xây dung kô
hoach cho fuong IaI Ia dIôu vô ich. TôI xIn nhac IaI Ia phaI doI fhoI
co, phaI fuy hoan canh cu fhô ma hanh dông, va hIôn nay không
duoc Iam gì, vì cu ng chua co vIôc gì dô Iam!
- Thua gIao su, nguoc Ia I, chung fa phaI hanh dông, - Nof
không ch¦u dâu hang.
- Cu fhô phaI Iam gì, ông Nof7
- Chay frôn!
- Chay frôn khoI nha fu frôn maf dâf da Ia môf vIôc gay go,
con finh chuyôn vuof kho I caI nguc ngâm duoI bIôn nay, fhoo fôI,
Ia môf dIôu vIôn vông.
- Thô na o, ông Nof, - Công-xây hoI, - ông nghI fhô nao vô
nhân xof cua gIao su7 Nof Ion ro rang Ia Iu ng fu ng nôn Im Iang.
Chay frô n frong nhung dIôu kIôn hIôn faI Ia chuyô n hoan foan
không fuong. Sau môf phuf suy nghI, Nof fra IoI:
- Thua gIao su, ngaI không doan ra rang nôu mô f nguoI
không vuof duoc ngu c fhì anh fa phaI Iam gì a7
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 55
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI ch¦u không doan duo c, ông ban a!
- Râf don gIan! Anh fa so gIanh quyô n Iam chu o do.
- Tâf nhIôn, - Công-xây noI.
- O IaI frong caI nha fu na y con hon Ia ra ngoaI!
- Nhung fruoc hôf phaI fông cô fâf ca bon caI nguc na y dI, -
Nof noI fhôm.
- ThôI xIn ông! Ong d¦nh chIôm chIôc fau nay fhâf dây a7
TôI hoI.
- ChIôm fhâf chu!
Nof fra IoI.
- Không duoc dâu.
- Vì sao không duo c, fhua ngaI7 Chang Io không co co hôI nao
fhuân fIô n u7 Nôu co fhì sao fa không IoI dung7 Nôu fhuy fhu frôn
fau nay không qua haI muoI fôn fhì Io nao chung co fhô baf haI
nguo I Phap va môf nguo I Ca-na-da phaI IuI buoc! Tôf hon hôf Ia Io
caI chuyôn vIôn vông cua anh cha ng Nof dI va không franh Iuâ n
voI anh fa. Vì vây fôI noI khoo:
- Ong Nof a, nôu co d¦p, chu ng fa so fro IaI câu chuyôn nay.
Nhung xIn ông ha y kIôn nhân. Ðây gIo phaI hanh dông fhân frong.
Tinh no ng nay cu a ông chI Iam hong vIôc fhôI! Ong hay hua voI fôI
Ia so nghI dôn hoan canh chung cua chung fa ma không nôI no ng.
- XIn hua voI gIao su, - Nof Ion fra IoI hoI mIôn cuo ng.
- ChIôu y ngaI, fôI so ngâm fam, so không gây ra chuyôn gì,
du chu ng không cho fôI an.
- Ong da hua rô I nho!
TôI bao Nof. Câu chuyôn foI dây châm duf. MôI nguo I chu ng
fôI IaI chìm frong nhung y nghI rIông fu cua mình. Thu fhâf rang,
mac du Nof co nhIôu hy vong Iac quan, nhung fôI chang nuôI môf
ao fuong gì. TôI không fIn so co môf IôI fhoaf may man, nhu Nof
hy vo ng. Can cu vao cach dIôu khIôn con fau, co fhô doan rang
fhuy fhu frôn fau nay râf vung. Nhu vây, nôu dâu voI nhau, chung
fôI so cham fran voI môf dôI fhu manh. Va IaI, muôn ha nh dông
fhì phaI duoc fu do, ma chu ng fôI IaI dang b¦ nhôf chaf! TôI chua
hình dung duo c Ia so frôn khoI caI cu I saf dong kin mif nay nhu
Jules Verne 56
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhô nao. Va nôu vIôn fhuyô n fruong gIu bi mâ f con fau -dIôu do râf
co fhô xa y ra -fhì ông fa so không cho phop chung fôI dI IaI frôn
fau. Ong fa so dôI xu vo I chung fôI nhu fhô nao7 So gIôf haI hay so
cho chu ng fôI Iôn môf hon dao hoang nao do7 Chu ng fôI dang nam
frong fay ông fa. Tâf ca nhu ng gIa fhIôf cu a fôI dôu gân chân Iy
nhu nhau, va phaI Ia nguoI nhu Nof Ion moI co fhô hy vong gIanh
IaI duoc fu do.
Tuy vây, bIôf finh Nof Ion hay b¦ nhu ng y dô rIông am anh,
fôI hIô u rang ca ng dô anh fa nghI ngoI fhì anh fa cang IIôu IInh.
TôI cam fhây nhu ng IoI nguyôn rua dang nghon IaI frong cô Nof,
va nhu ng cu chI cua Nof bIôu Iô môf su gIân du kho kìm ha m nôI.
Nof Iông Iôn nhu môf con fhu frong chuô ng da chân dâm fay vao
fuong. ThoI gIan frôI qua, chung fôI doI moo ma nguoI phuc vu maI
chang fhây. Nôu chu nha cua chung fôI co y d¦nh fôf, chac không
phof Io nhu ng ko b¦ nan Iâu nhu vâ y! Nof Ion doI qua, da day co
fhaf IaI, nôn cang ngay cang fuc gIân. TôI so anh fa nôI nong khI
co nguoI nao do frôn fau xuâf hIôn, mac du Nof da hua ho n Ia
không nô I no ng. HaI fIông dông hô nua da qua. Nof kôu Ia âm y
nhung vô hIôu. Nhu ng buc fuong saf vân câm Iang. Chang fhây
môf fIông dông nho nao frôn fau, duong nhu moI nguo I dô u da
chôf. Chang fhây fhân fa u rung nho khI chân v¦f quay. ChIôc fau
dang dung Im môf chô. KhI da Ian xuông day bIôn, no không fhuôc
vô fraI dâf nua. Su Im Iang, fhâf Ia ghô so. Chung fôI da b¦ bo roI
va nhôf chaf frong can hâm nay. TôI hôf hoang khI nghI dôn canh
fu day co fhô koo daI. TIa hy vong Ioo Iôn khI gap fhuyôn fruo ng cu
faf dân. CaI nhìn hIôn fu, nof maf khoan dung, phong fhaI cao
fhuong cua ông fa da phaI mo frong fri nho cua fôI. Ðung Ia ông fa
da daf mình Iôn frôn Iong nhân dao, chang bIôf fhô nao Ia fhuong
nguo I, da fu bIôn mình fha nh ko fhu không dôI froI chung voI dông
IoaI, nhu ng nguoI ông fa da fhô cam ghof suôf doI! Nhung chang Io
ông fa Ia I dô chu ng fôI chôf frong bôn buc fuong cu a caI phong
gIam châf chôI na y, IaI dô chung fôI doI khaf, cuc khô vô chu ng fhô
nay7 y nghI khu ng khIôp xâm chIô m Iong fôI oc fuong fuong cang
Iam cho fâm frang nang nô hon. TôI fuyôf vong. Công-xây vân
bình fha n. Con Nof Ion fhì fuc gIâ n dIôn cuông. Ðông phia ngoaI
co fIông dông. Ðo Ia nhu ng fIông chân buoc. Thon cua kôu Iach
cach. Cu a mo, nguoI phu c vu buoc vao. TôI chua k¦p gIu Nof IaI fhì
anh fa da xô foI quâf nga va bop cô nguoI nay. Nan nhân b¦ ngaf
fho frong haI ban fay hô phap cua Nof. Công-xây d¦nh cu u nguoI
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 57
hffp://obooks.vdcmodIa.com
phu c vu ra kho I fay Nof. TôI cu ng da san sang gIup Công-xây, fhì
bông sung nguoI khI ngho fhây nhu ng IoI noI bang fIô ng Phap:
- Ong Ion, ông hay bình fInh, ca gIao su nua! XIn cac ông
hay ngho fôI!
Jules Verne 58
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 10
NC!OI CH! C! A ÐIÐN CA
Ðo Ia fhuyôn fruo ng. Nof Ion chôm dây ngay. Nguo I phu c vu
suyf b¦ chôf ngaf, fhoo hIôu cua chI huy Iao dao buoc nhanh ra
khoI pho ng. !y quyôn cua fhuyôn fruong Io n dôn muc anh nay
không co môf fhaI dô, cu chI nao bIôu Iô su fuc gIân cua mình dôI
voI Nof. Ngay ca Công-xây cung phaI ngây nguoI ra va bâf ngo. Ca
ba chu ng fôI Im Iang cho doI doan kôf cua canh nay. Thuyôn
fruong dung fua vao ban, fay khoanh fruoc ngu c, cham chu nhìn
chung fôI. Ong fa phân vân frong vIôc fIôp xuc voI chung fôI
chang7 Ong fa hôI hân Ia da noI mây câu fIông Phap chang7 Râf co
fhô nhu vây. Su Im Ia ng koo daI mây gIây va cha ng aI muôn Iôn
fIông fruoc ca. CuôI cu ng, fhuyô n fruong no I bang môf gIong dIôm
dam, fhuyôf phuc:
- Thua ca c ngaI, fôI fhao fIô ng Phap, fIông Anh, fIông Ðu c va
fIông Ia-fInh. TôI co fhô noI chuyô n ngay voI cac ngaI nhung fôI
muôn fruoc hôf quan saf cac nga I rôI moI quyôf d¦nh nôn dôI xu
voI cac ngaI nhu fhô nao. Tâf ca nhung dIô u cac ngaI da kô cho fôI
ngho, kô chung va kô rIông fung nguoI, hoan foan khop voI nhau.
Vì vây, fôI fIn rang ca c ngaI chinh Ia nhung nguo I nhu ca c nga I da
fu gIoI fhIôu. TôI bIôf rang su fình co da khIôn fôI gap ngaI A-rô-
nac, gIao su môn I¦ch su fu nhIôn o VIôn bao fang Pa-rI, duoc phaI
ra nuo c ngoaI Ia m công fac nghIôn cuu khoa hoc. TôI bIôf rang
nhung nguoI cung dI voI gIao su Ia ông Công-xây, gIu p vIôc gIa o su,
va ông Nof Ion, nguoI Ca-na-da, fho san ca voI dI frôn fau IIn-côn
fhuôc ha m dôI My. TôI nghIông mình fo vo dông y. Thuyô n fruong
không ho I fôI, do do cu ng chang cân fra IoI. Ong fa noI fIông Phap
râf fhao, phaf âm chuân muc, dung fu chinh xac, ca ch dIôn daf râf
co duyôn. Thuyôn fruong noI fIôp:
- Chac ngaI cho rang cuôc gap maf Iân fhu haI cua chu ng fa
co fhô dIôn ra som hon. Nhung khI duoc bIôf ngaI Ia aI fhì fôI IaI
Iu ng fu ng kho xu ! MaI fôI không quyôf d¦nh duo c Ia nôn fhô nao.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 59
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Hoan ca nh dang buôn dua gIao su dôn vo I môf nguoI da caf duf
quan hô voI IoaI nguoI. CIa o su da pha vo su yôn fInh cua fôI...
- Môf cach mIô n cuong fhôI,- fôI noI.
- Môf cach mIô n cuong7
- Thuyôn fruong hoI cao gIong.
- Chang Io fau IIn-côn da mIôn cuo ng san duôI fôI frôn khap
maf bIôn7 Chang Io nga I da mIôn cuong pha I xuông chIôc fau do7
Chang Io nhu ng vIôn dan cua cac ngaI IaI mIô n cuong roI vao fhân
fau cua fôI7 Cha ng Io ông Nof Ion IaI mIôn cuong Iao fôn nhon vao
fôI7 Trong IoI noI cua ông fa fôI cam fhây co môf vo gIân du da
duoc non xuông. Nhung dô dap IaI fâf ca nhu ng Io I frach moc cua
ông fa, fôI chI co môf câu fra IoI hoan foan fu nhIôn.
- Thua ngaI, fâf nhIôn Ia ngaI không duoc ngho nhu ng IoI
dôn daI dang Ian fruyôn o châu My va châu R u vô chIôc fau cua
ngaI. NgaI không duoc bIô f Ia du Iuân o haI Iuc d¦a da phan ung
fhô nao fruoc nhu ng faI nan ru I ro xay ra khI ca c fau Io dâm phaI
con fau ngâm cu a ngaI! TôI không muôn ngaI b¦ môf vì phaI ngho
bang fhô ng kô nhung gIa fhIôf ma nguo I fa da dung dô gIaI fhich
dIôu bi mâf cua ngaI. Nhung ngaI nôn bIôf rang khI fìm kIôm ngaI
fân vu ng bIôn xa xôI nhâf cua Tha I Ðình Ðuong, fau IIn-côn vân
dInh nInh ra ng mình dang san duôI môf con quaI vâf nao do ma ho
co nhIôm vu phaI fIôu dIôf ky duo c! Môf nu cuoI fhoa ng frôn môI
fhuyôn fruong.
- NgaI A-rô-nac - ông fa no I, gIong bình fInh hon, - ngaI co du
can dam dô khang d¦nh rang fau IIn-côn so không duof fhoo va
ban pha chIôc fa u ngâm môf cach quyôf IIôf nhu khI duof fhoo
quaI vâf không7 Câu hoI cu a fhuyôn fruong Iam fôI Iu ng fu ng. TôI
bIôf fhuyôn fruong fau IIn-côn so chang phaI suy nghI gì nhIôu.
Ong fa so cho mình co nhIôm vu dIôf chIô c fau ngâm cu ng nhu dIôf
quaI vâf ma fhôI.
- Thô Ia ngaI pha I dông y rang fôI co quyôn dôI xu voI ngaI
nhu ko fhu 7 TôI vân Im Iang chang fra IoI, cu ng vì Iy do da noI
frôn.
- TôI da phân vân nhIôu,- fhuyô n fruong noI fIôp.
- Chang co dIôu gì buôc fôI phaI ân cân, nIô m no voI cac nga I.
Nôu fôI d¦nh fhanh foan cac ngaI, fhì fôI dôn gap cac ngaI Iam gì.
TôI co fhô dua ca c ngaI Iôn boong, rôI cho fau Ian xuông bIôn sâu
Jules Verne 60
hffp://obooks.vdcmodIa.com
va quôn han cac ngaI dI! Chang Io fôI không co quyôn cu xu nhu
vây sao7
- Môf nguoI man ro moI co quyôn xu su nhu vây, chu nguoI
van mInh fhì không!
TôI fra Io I.
- Thua gIao su, - fhuyôn fruong phan dôI, - fôI hoan foan
không fhuôc IoaI nguo I ma ngaI goI Ia van mInh! TôI da caf duf
moI quan hô voI xa hôI vì nhu ng Iy do xac dang. Xac dang dôn muc
nao, chI rIông fôI bIôf. TôI không phu c fu ng nhung Iuâf Iô cu a caI
xa hôI do, va xIn ngaI cho bao gIo dua vao no. Ong fa da noI hôf.
CaI nhìn cua ông fa dây cam gIân va khInh bI. TôI fhoang co y
nghI rang qua khu cua con nguoI nay â n gIâu môf dIôu bi ân
khung khIôp. Chang phaI vô co ma ông fa fu daf mình ra ngoaI
nhung Iuâf Iô xa hôI, fhoaf khoI vong kIô m foa, gIanh dôc Iâp va fu
do fhoo y nghIa dây du nhâ f cua haI fu do. AI co gan ruof fhoo ông
fa duoI bIôn sâu, nôu ông fa da chan du ng duoc mo I muu foan gây
chIôn frôn maf bIôn7 Ta u nao co fhô chông choI IaI chIôc fau ngâm
nay7 Vo fhop nao co fhô ch¦u du ng duoc mu I nhon cua no7 Tâf ca
nhung y nghI do fhoang qua frong oc fôI khI con nguo I kho hIô u do
dang suy fu frâm Iang. TôI nhìn ông fa môf cach khIôp so va fo
mo. CuôI cu ng, ông fa pha vo su Im Iang do:
- TôI da phân vân nhIôu. Nhung sau khI suy nghI, fôI fhây
rang nhung quyôn IoI cu a fôI vân co fhô kôf hop duoc vo I Io ng
nhân fu ma bâf ky sInh vâ f nao cung co quyôn huong. Cac ngaI so
o IaI caI fau nay, môf khI sô phân da dây cac ngaI foI dây. TôI so
cho cac ngaI fu do, nhung râf fuong dôI. Nguoc Ia I ca c ngaI phaI
Iam du ng môf dIôu kIô n. ÐôI voI fôI, chI câ n môf IoI hua cua cac
ngaI Ia du.
- Thua ngaI, fôI xIn ngho, - fôI fra IoI.
- TôI nghI rang nguo I fu fô so không kho khan gì Iam khI
châp nhâ n dIôu kIôn cua ngaI!
- Tâf nhIôn! Thô nay nho, co fhô Ia frong hoan ca nh bâf
fhuong nao do fôI buôc phaI gIu ca c ngaI frong phong mây fIông
dông hô hoac mâ y ngay. Vì không muôn du ng bao Iu c fôI muô n cac
ngaI cam doan rang so fuyôf dôI phuc fu ng fôI frong nhung fruong
hop nhu vây. Cac nga I so không phaI ch¦u frach nhIôm vô fâf ca
nhung gì co fhô xay ra. Cac nga I so không duoc chung kIôn nhu ng
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 61
hffp://obooks.vdcmodIa.com
su kIôn ma cac ngaI không fham du. Thô nao, cac ngaI co châp
nhân dIôu kIô n cua fôI không7 NghIa Ia frôn chIôc fau ngâ m nay
dang dIôn ra nhu ng vIô c ma nhung nguoI chua daf mình ra khoI
vong pha p Iuâf không nôn bIôf!
Trong fâ f ca nhu ng su bâf ngo dang quyôf d¦nh fuong IaI cua
fôI, caI bâf ngo nay cha ng phaI Ia nho.
- Chung fôI xIn nhân, - fôI fra IoI, - Nhung xIn ngaI cho fôI
duoc hoI.
- XIn ngaI cu hoI.
- NgaI noI rang chu ng fôI so duoc huong fu do frôn fau cua
ngaI, pha I không a7
- Tu do hoan foan.
- TôI muô n bIôf y kIôn cua ngaI vô caI fu do do.
- Cac ngaI co fhô dI IaI fu do frong pham vI fau, xom xof fau,
quan saf sInh hoaf frôn fau, fru va I fruong hop han hu u. To m IaI,
cac ngaI duoc fu do nhu fôI va cac ban fôI. Ro rang Ia chu ng fôI
chua hIô u nhau.
- XIn IôI ngaI, nhung do Ia caI fu do cua fu nhân frong xa IIm!
Chung fôI không fhô bang Iong voI caI fu do do duoc.
- Cung phaI bang Iong fhôI!
- Sao7 Chu ng fôI phaI fu bo moI hy vong nhìn fhây Tô quôc,
ban bo, gIa dình u7
- Vâng, va nhân fhô fruf bo ca caI ach nang nô ma nguoI fa
vân goI Ia fu do dI!
- Con vô phân fôI, - Nof Ion Ia Iôn, - fôI không bao gIo hua Ia
so fu bo y d¦nh frôn khoI noI dây dâu!
- TôI cu ng cha ng baf ông phaI hua hon gì, ông Nof a, -fhuyôn
fruong Ia nh Iu ng fra IoI.
- Thua ngaI, - fôI cu ng kôu Iôn vì không fu chu duoc, -ngaI da
Iam du ng quyôn hanh cua mình. Thâf Ia vô nhân dao!
- Nguoc IaI, râf nhân dao! Cac ngaI b¦ baf Iam fu bInh faI
frân d¦a! ChI cân fôI noI môf IoI Ia cac ngaI b¦ quang ngay xuông
day bIôn! Thô ma fôI da dô cac ngaI sông. Cac nga I da fân công fôI.
Cac ngaI da bIôf duoc dIô u bi mâf ma không môf nguoI nao frôn
Jules Verne 62
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhô gIoI nay duoc xâm pham vao. Ðo Ia bi mâf vô ca nhân fôI! Cac
ngaI fuong rang fôI so cho phop cac ngaI fro vô caI maf dâf ma fôI
da vInh vIôn fu bo u7 Không bao gIo! TôI so gIu cac ngaI frôn fau
dô bao dam an foan cho fôI! Ro rang Ia fhuyôn fruong da co quyôf
d¦nh, va moI Iy Io chông IaI dôu bâf Iuc.
- Thô Ia ngaI cho chung fôI duoc Iua chon gIu a caI sông va caI
chôf, pha I không a7
- Ðung vây.
- Cac ban, - fôI bao Công-xây va Nof, -fình hình fhô nay
franh Iuân cu ng vô ich. Nhung chung fa so không co hua hon gì
rang buô c fa voI chu chIôc fau na y.
- Chang cân hua gì ca, -fhuyôn fruong noI. RôI ông fa d¦u
gIong noI fhôm:
- Cho phop fôI kôf fhu c cuôc noI chuyôn cua chu ng fa. Thua
ngaI A-rô-nac, fôI bIôf nga I. Nôu nhu không co haI nguo I cu ng dI
fhì co Io ngaI cu ng cha ng fhan phIôn gì vô su ngâ u nhIôn da gan sô
phân chung fa voI nhau. Trong sô nhu ng cuôn sach fôI ua fhich,
ngaI so fhây ca công frình nghIôn cu u cua ngaI vô day bIôn. TôI
fhuong doc dI doc IaI cuôn sach do. NgaI da dây khoa haI duong
hoc fIôn Iôn môf buoc râf daI. Thua gIao su, cho phop fôI duoc doan
cha c voI ngaI rang ngaI so không hôI fIôc gì vô fhoI gIan ngaI sông
frôn fau cua fôI. NgaI so duoc dI du I¦ch va o môf xu so dIôu ky! Su
fhay dôI ân fuong so Iam oc fuong fuong cua ngaI rung dông. NgaI
so fhuong xuyôn fhây hung fhu. NgaI so không bao gIo hôf ngac
nhIôn vô nhung caI duoc nhìn fhây. Cuôc sô ng cua fhô gIoI ngâm
duoI nuo c so không ngung fraI ra fruoc ma f ngaI! TôI dang chuân
b¦ môf chuyô n dI duoI bIôn vo ng quanh fhô gIoI - bIôf dâu không
phaI Ia chuyô n dI cuôI cung7 TôI muôn nhìn IaI môf Iân nua fâf ca
nhung gì fôI da nhIôu Iâ n nghIôn cu u duoI day bIô n! NgaI so Ia
nguo I cu ng fham du công vIôc nghIôn cu u khoa hoc nay cua fôI. Tu
hôm nay, ngaI so buoc va o môI fruong moI, nga I so fhây nhu ng
dIôu ma nguo I khac không bao gIo duoc fhây. Hanh fInh cua chu ng
fa so mo ra fruoc maf ngaI nhung bi mâf sâu kin nhâf!
TôI không gIâ u ra ng nhung IoI noI frôn cua fhuyô n fruong da
gây cho fôI môf ân fuong sâu sac. Ong fa da gaI dung chô ngua cua
fôI, va frong gIây phuf fôI quôn mâf rang du co duoc ngam nhìn
nhung ky quan duoI day bIôn cung chang bu IaI duoc caI fu do da
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 63
hffp://obooks.vdcmodIa.com
mâf. Nhung fôI fu an u I rang gIaI quyôf mô f vân dô quan fro ng fhô
nay phaI co fhoI gIan. Vì vâ y, fôI chI noI râf ngan:
- Thua ngaI, du ngaI da doan fuyôf voI IoaI nguoI, fôI vân hy
vong rang ngaI không xa Ia voI nhung fình cam con nguo I. Chu ng
fôI gap nan, nga I da rông Iong fIôp nhân chung fôI Iôn fau cua
ngaI. Chung fôI so không bao gIo quôn on do. Vô phân fôI, fôI xIn
fhu fhu c rang nôu kha nang phu c vu khoa hoc co fhô Iam fôI bof
nghI foI fu do, fhì cuôc gap maf voI ngaI co fhô dôn bu qua dâ y du
cho su fhIôf fhoI do.
TôI fuong fhuyôn fruong so baf fay fôI dô gIao uoc, nhung
ông fa chang dua fay ra.
- Con vân dô cuôI cu ng, - fôI noI vì fhây con nguoI kho hIôu
do sap bo dI.
- NgaI cu noI.
- XIn ngaI cho bIôf quy danh.
- Thua ngaI, dôI voI ngaI, fôI Ia fhuyôn fruong Nô-mô con dôI
voI fôI fhì cac ngaI chI Ia ha nh khach cua fau Nau-fI-Iu x.
Thuyôn fruong Nô-mô goI nguoI hâu va ra Iônh cho anh fa
vân bang fhu fIông kho hIôu ây. RôI ông fa bao Công-xây va Nof
Ion:
- Ðua sa ng dang cho cac ngaI o phong rIông. Cac ngaI ch¦u
kho dI fhoo anh nay.
- TôI san sang!
Nof fra IoI. Thô Ia cuôI cu ng ho da ra khoI phong gIam, noI
ho da b¦ nhôf hon ba muoI fIông dông hô.
- NgaI A-rô-nac, bây gIo chu ng fa cu ng dI an sang. NgaI co
vuI Iong fhoo fôI không7
- Thua fhuyôn fruong, fôI xIn fuân Iônh ngaI.
TôI dI fhoo Nô-mô. Qua nguong cu a, fôI buoc vao môf hanh
Iang hop co dIôn sang. ÐI duoc khoa ng muo I mof chu ng fôI vao môf
can phong Ion. Ðo Ia pho ng an duoc baI fri râ f frang nha. Mây caI
fu fhâp bang gô sô I kô o haI dâu frong co nhIôu baf, dIa, côc, fach
bang su va pha Iô quy gIa. Nhu ng dô dung bang bac phan chIôu
anh sang doI fu frôn xuông. Nhung buc vo fInh vI frôn frâ n Iam
Jules Verne 64
hffp://obooks.vdcmodIa.com
anh dIôn d¦u dI. CIua pho ng kô mô f caI ban frôn bay nhu ng bô dô
an daf fIôn. Thuyôn fruong Nô-mô noI:
- MoI ngaI ngôI xuông an! Chac nga I da doI môm.
Ðua sang gôm nhIôu mon an Iam hoan foan bang nhung sa n
vâf cua bIôn. Tuy vây, co mây mon khIôn fôI fhac mac. Ðu duoc
nâu râf ngon, fôI vân cam fhây co môf mu I v¦ Ia Ia, nhung chI môf
Iaf sau fôI da quôn dI ngay. TôI fhây fâf ca nhung mon an do dôu
co nhIô u Iân nôn kha ng d¦nh rang no dôu Ia haI san. Thuyôn
fruong Nô-mô dua maf nhìn fôI. TôI chang hoI gì, nhung fu ông fa
fra IoI nhung câu hoI dang quay cuô ng frong dâu fôI.
- Phân Io n nhu ng mon nay xa Ia dôI voI ngaI, nhung ngaI cu
an dI, dung so. No vua Ianh vua bô. Tu Iâu fôI không an fh¦f,
nhung ngaI fhây do, fôI vân khoo manh nhu fhuong. Anh om fhuy
fhu cua fôI aI cu ng vam vo sung suc, va chu ng fôI an uông nhu
nhau.
- Vây Ia nhung mon an na y dôu fu haI san chô bIôn ra7
- Thua gIao su vâng! ÐIôn fhoa man moI nhu câu cu a fôI. TôI
cu bua IuoI Ia ko o duoc râ f nhIô u fôm ca. TôI Ian xuông bIôn sâu
noI con nguoI hình nhu không foI duoc, fôI san baf cac IoaI ca frong
nhung ca nh rung ngâm. Nhu ng dan ca cua fôI, fua nhu dan ca cua
vua fhuy fô, nhon nho kIô m an frôn nhung dông co ngâm duoI daI
duong. Ðâf daI cu a fôI bao Ia va ban fay fao hoa cu ng không dôn
nôI ngho o sang fao.
TôI ngac nhIôn nhìn Nô-mô va noI:
- Thua ngaI, fôI hIôu ro ra ng nho dung IuoI ma ngaI da co ca
râf ngon. TôI hIôu, fuy chua ro Iam, Ia ngaI co n san baf ca o nhu ng
canh rung ngâm duoI bIôn. Nhung fôI hoan foan không hIôu vì sao
frong fhu c don IaI co ca mon fh¦f, du râf if7
- Thua ngaI, fôI không an fh¦f nhu ng fhu vâf frôn can.
- Thô fhì caI gì dây7
TôI chI vao caI dIa dung mây mIông fh¦f bo.
- Thua gIao su, caI ma ngaI fuong Ia fh¦f bo chI Ia fh¦f fhan
cua rua bIôn. Co n dây Ia gan ca hoo ran. NgaI râf dô Iâm mo n na y
Ia ra-gu Ion! Ðâu bôp cua fôI bao quan fhu c phâm râf faI. NgaI
nôn nôm môI fhu môf if. Ðây Ia kom Iam bang vang sua ca voI.
Ðây Ia duong Iam bang cây phu-cu f không Iô o Цa Trung HaI. Va
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 65
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cuôI cung, xIn moI nga I an muf Ia m bang a-nô-môn, ma mu I v¦
chang ko m gì ca c fhu qua chin fhom nhâf frôn maf dâf. TôI nôm
môI fhu môf chuf không phaI vì fham an ma vì fo mo. Trong khI
do, fhuyôn fruong Nô-mô Iam fôI mô dI bang nhu ng chuyôn fhân
ky cua ông fa.
- Thua ngaI A-rô-rac, bIô n da nuôI fôI. ÐIô n hao hIôp vô cung.
ÐIôn cha ng nhu ng cho fôI an, con cho fôI quân ao mac. VaI may
quân ao ngaI dang mac duoc dôf bang fu c fI cua mây IoaI nhuyôn
fhô haI vo. Nuoc hoa dô frôn ban ru a maf o phong ngaI duo c câ f fu
nhung fhuc vâf bIôn. Ðôm ngaI nam cung Iam bang fhu co môm
duoI bIôn. NgoI buf ngaI du ng chinh Ia môf soI râu ca voI con mu c
fhì do môf dông vâf bIôn fIôf ra. TôI sông bang nhung fang phâm
cua bIô n va foI Iu c nao do bIôn cu ng so Iây IaI nhu ng qua fang cua
mình!
- NgaI co yôu bIôn không, fhua fhuyôn fruong7
- TôI râf yôu bIôn! ÐIôn Ia fâf ca! No chIôm bay phân muoI bô
maf fraI dâf. HoI fho frong Ianh cua no cho fa fhôm suc manh.
Trong canh mônh mông ba f ngaf cu a bIôn, con nguoI không cô dôc
vì anh fa cam fhâ y co nh¦p dâp cua cuôc sông quanh mình. Trong
bIôn ca co nhIôu sInh vâf ky dIôu Ia fhuo ng. ÐIôn Ia su vâ n dô ng
vInh cuu va fình yôu, Ia cuôc sông vô fân nhu môf nha fho cua cac
ngaI da vIôf. Va, fhua gIao su, môI fruong nuoc fhâ f Ia dIôu kIôn
uu vIôf dac bIôf cho su sô ng phaf frIôn. ÐuoI nuo c co ca ba vuong
quôc cua fu nhIôn: khoang vâf, fhuc vâf, dông vâf. CIoI dông vâf co
vô sô gIông, IoaI. ÐIôn fInh m¦ch vô cung! ÐIôn không ch¦u khuâf
phu c nhung fôn bao chua. Trôn maf bIôn, bon chu ng con co fhô
Iam nhu ng dIô u ngang fraI, gây ra chIôn franh, gIôf haI con nguoI.
Nhung duoI dô sâu muo I mof fhì chung bâf Iuc, uy quyôn cua
chung cu ng hôf! Thua ngaI, ngaI ha y o IaI dây, hay sô ng gIua bIôn
ca mônh mông na y. O dây, chI co o dây moI co dôc Iâ p fhu c su! O
dây không co bao chua! O dây fôI duoc fu do!
Thuyôn fruong Nô-mô bông Im baf. Ong fa da vI pha m su do
daf fhuong ngay cua mình chang7 Ong fa ân hân Ia da noI qua
nhIôu chang7 Nô-mô bôI hôI dI dI IaI IaI mâ y phuf frong pho ng.
Thân kInh ông fa dân dân ôn d¦nh, vo maf IaI Ianh Iung nhu cu.
CuôI cu ng, Nô-mô dôn gâ n fôI va noI:
- Thua gIao su, nôu ngaI muôn dI xom fau Nau-fI-Iux fôI xIn
huong dân nga I.
Jules Verne 66
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 11
TA! "NA!-TI-I!X"
TôI dI fhoo fhuyôn fruo ng Nô-mô. Canh cu a o cuô I phong an
mo ra, chung fôI buoc vao can phong bôn canh cu ng rông nhu vây.
Ðo Ia fhu vIôn. Trong nhu ng chIôc fu bang gô mun, frôn nhung gIa
rông, sa ch xôp fhanh hang, quyôn nao cu ng dong bìa gIông nhau.
Tu kô doc fuong, cao fu san foI frâ n. Cach fu môf chuf Ia nhung
chIôc dI-vang rô ng, boc da mau nâu, kô saf nhau. CIu a fhu vIôn co
môf caI ban frôn bay nhIôu fap chi va môf sô bao cu. Ðô sung cho
fâf ca su haI hoa do, bôn ban câu bang kinh mo roI a nh sa ng dIôn
fu frân xuông. TôI quan saf can phong dop do do, frong Iong hôf
suc ngac nhIôn va fhan phu c.
- Thua fhuyô n fruong, - fôI noI voI Nô-mô Iuc do dang nam
daI frôn dI-vang, - fhu vIô n cua ngaI co fhô Ia nIô m fu hao cho bâf
cu foa Iâu daI na o frôn Iu c d¦a. TôI râf su ng sôf khI nghI rang caI
kho bau nay IaI fhoo ngaI dI du I¦ch duoI day bIôn!
- Thua gIao su, ngaI co fhô fìm fhâ y o dâu nhung dIôu kIô n
fhuân IoI dô Iam vIôc nhu fhô nay7 o dây Im Iang, fInh m¦ch hoan
foan. O phong Ia m vIôc cua ngaI frong VIôn bao fang Pa-rI dâu co
duoc nhu ng dIôu kIôn fôf nhu vây.
- Tâf nhIôn Ia không! TôI phaI fhu nhân ra ng, so voI phong
Iam vIôc cua ngaI fhì phong Iam vIô c cua fôI o Pa-rI con râf nghoo
nan. Nga I co if nhâf sau, bay ngan cuôn sa ch.
- Thua ngaI, muoI haI nga n cuôn fâf ca. Sach bao Ia vâf duy
nhâf nôI IIôn fôI voI maf dâf. ÐôI voI fôI, fhô gIoI nay ngu ng fô n faI
fu ngay fau Nau-fI-Iux Ian xuông bIôn Iâ n dâu. Hôm do Iân cuôI
cu ng fôI mua sach va bao chi. Thua gIao su, ngaI co fhô su dung
fhu vIôn cua fôI môf cach fu nhIôn.
TôI cam on fhuyôn fruo ng Nô-mô rôI dô n xom nhung gIa
sach. O dây fâp ho p cac IoaI sach khoa hoc, frIôf hoc, van ho c bang
cac fhu fIông. Nhung fôI chang fhây môf fac phâm nao vô kInh fô
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 67
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chinh fr¦ ca. Chac Ia da co Iônh nghIôm câm không cho mang IoaI
sach nay Iôn fau. Môf chI fIôf dang chu y: sach duoc xôp fhu fu a,
b, c, bâf kô Ia duoc vIôf bang fhu fIông nao. Co Io fhuyô n fruong
Nô-mô fhao fâf ca cac fhu fIông. Trong sô sach bao, fôI fhây fac
phâm cu a nhu ng nha van, nhung nha fu fuong vI daI cua fhô gIoI
cô daI va hIô n daI -fâf ca nhung gì uu fu nhâf da duoc fhIôn faI
cua con nguo I sang fao ra frong IInh vu c I¦ch su, fho ca, van xuôI
va khoa hoc, fu Hôm-mo dôn Vich-fo Huy-gô, fu Ra-bo-Io dôn
CIooc-gIo Xang. Nhung du sao, sach khoa ho c cu ng chIôm uu fhô
frong fhu vIôn na y. Sach vô co hoc, dan dao hoc, fhuy van hoc, khi
fuong ho c, d¦a Iy hoc, dông vâf hoc v.v... xon ko voI nhung fac
phâm vô I¦ch su fu nhIôn, fhoo fôI hIôu, Ia dôI fuong nghIôn cu u
khoa hoc chu yô u cua fhuyôn fruong. O dây co foan bô fac phâm
cua cac nha khoa hoc nôI fIông fhô gIoI, nhung "Thông bao cua
VIôn han Iâm khoa hoc", nhu ng fuyôn fâp cu a cac hôI d¦a Iy, v.v...
HaI cuôn sach cua fôI cung vInh du duoc dung frong sô sach
do, va co Io nho chung ma fôI duoc dôI xu fu fô frôn fau Nau-fI-Iux
nay! Cuô n "Nhu ng co so cua fhIôn van hoc" cua CIô-dop Ðoc-fo-
rang xuâf ban nam 1865 cho phop fôI kôf Iuâ n fau Nau-fI-Iu x duoc
dua xuô ng nuoc không so m hon nam do. Nhu vây, fhuyô n fruong
Nô-mô baf dâu cuôc sông ngâm duoI nuo c moI ba nam fruoc dây.
TôI hy vong so xac d¦nh duoc fhoI dIôm chinh xac, nôu fìm fhây
duoc sach bao du fhì gIo dô Iam vIô c do, hon nua fôI không muôn
hoan vIôc fham quan fau Nau-fI-Iux IaI. TôI noI:
- XIn ca m on ngaI da cho phop fôI su du ng fhu vIôn cua ngaI.
O dây co bao nhIôu sach khoa hoc quy gIa! TôI so không bo Io d¦p
may nay.
- Ðây chang nhu ng Ia fhu vIôn ma con Ia phong huf fhuôc
nua, - Nô-mô fra IoI.
- Phong huf fhuôc u7
TôI ngac nhIôn.
- Phong huf fhuôc frôn fau Nau-fI-Iux u7
- Ðung vây!
- Nôu fhô fhì, fhua ngaI, fôI phaI gIa d¦nh rang ngaI vân co
quan hô voI Ia Ha-ba-na.
- Hoan foan không. XIn moI ngaI huf fhu môf dIôu fhuôc xì-
ga. No fhu c không phaI Ia xì-ga Ia Ha-ba-na, nhung nôu ngaI
Jules Verne 68
hffp://obooks.vdcmodIa.com
sanh huf fhì no chac so hop khâu v¦ cua ngaI. TôI Iây môf dIôu,
hình dang râf gIô ng xì-ga Ia Ha-ba-na IoaI fôf nhâf, nhung hình
nhu duo c cuôn bang nhu ng Ia va ng ong. TôI châm Iua huf bôn
chIôc do n Io n daf frôn môf caI dô bang dông hun râ f dop, rôI hif
môf hoI daI voI vo say sua cua mô f anh nghIôn b¦ doI fhuôc Ia da
haI ngay.
- Xì-ga ngon fuyô f, nhung dây co fhâf Ia xì-ga không, fhua
ngaI7
TôI hoI.
- Xì-ga fhâf, nhung không phaI Ia cua Ia Ha-ba-na hay Thô
NhI Ky. ÐIôn cung câp cho fôI IoaI fao hIôm, co nhIôu châf nI-cô-fIn
nay. Ðây gIo ngaI con fhom xì-ga Ia Ha-ba-na không7
- Thua fhuyôn fruong, fu gIo phuf nay, fôI coI ro chu ng rôI.
- XIn nga I cu huf fhoa fhich va dung hoI vô nguôn gô c cua no.
Chang aI danh fhuô no ca, nhung chang vì fhô ma no kom gIa fr¦
dI dâu.
- Nguoc IaI!
Iu c do fhuyô n fruong Nô-mô mo canh cua dôI dIôn voI cua
vao fhu vIôn. Thô Ia fôI buoc sang phong kha ch anh sang choI Ioa.
Ðo Ia môf gIan phong Io n, daI muoI mof, rông sau mof, cao nam
mof. Mây ngon don gIâu frôn frân foa anh sang xuô ng nhu ng vâf
bau bay frong phong bao fang. Ðu ng, dây Ia môf phong bao fang
fhu c su, noI nhung fang vâf cua fhIôn nhIôn va nhu ng fac phâm
nghô fhuâf duoc môf ban fay faI hoa hop Ia I. Khoang ba chu c bu c
franh cu a cac hoa sI vI daI frang hoang xung quanh fuong, xon vao
gIua Ia nhung Ia chan va ao gIap cua cac ky sI fhoI xua. Ðo Ia
nhung buc hoa hôf suc quy gIa ma fôI da duoc chIôm nguo ng frong
nhung phong franh fu nhân o châu R u va nhu ng frIôn Iam nghô
fhuâf. NhIôu fruo ng phaI hôI hoa cô dIôn duo c frung bay o dây. IoI
fIôn doan cua fhuyôn fruong Nô-mô baf dâu fhanh su fhâf: fôI da
ngac nhIôn hôf su c!
- Thua gIao su, - Nô-mô noI, - fôI mong ngaI fhu Iô I cho vô
vIôc don fIôp ngaI qua don so, va phong khach không duoc gon
gang Iam.
- Thua fhuyô n fruong, - fôI fra IoI, - fuy chua hIôu bIôf gì vô
ngaI, fôI vân manh dan cho ngaI Ia môf hoa sI!
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 69
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- NghIôp du fhôI, xua kIa fôI râf fhich suu fâm nhung fac
phâm râf uu fu do ban fay con nguoI Iam ra. TôI Ia nguoI suu fâp
say mô, không bIôf môf moI va da fìm duoc mây fac phâm râf quy
gIa. Ðô franh nay Ia ky nIôm cuô I cung vô maf dâf. TôI xom nhu ng
hoa sI duong fhoI cua ngaI cu ng nhu cac hoa sI fhoI xua. ThIôn faI
dâu co fuôI fac!
- Thô con cac nha soan nha c7
- TôI chI vao cac fac phâm cua Rôf-xI-nI, Mô-da, Ðo-fô-von...
bay Ia IIô f frôn chIôc daI phong câ m, chIôm ca khoang fuo ng gIua
haI cua ra vao. Thuyôn fruong Nô-mô fra IoI:
- ÐôI voI fôI, nhung nhac sI nay Ia nhu ng nguoI dông fhoI voI
Ooc-phô-ux, vì khaI nIôm fhoI gIan da b¦ xoa nhoa frong oc fôI...
Thuyôn fruong Im Iang va suy nghI Iang xuông. TôI nhìn ky
khuôn maf ông fa, Iong vô cu ng xu c dông, Nô-mô fua vao caI ban
gô quy va duong nhu da quôn bang fôI dI. Không muôn can fro
dong suy nghI cua Nô-mô, fôI quay ra xom nhung vâf bau. Nhu ng
fac phâ m nghô fhuâf duoc bay canh nhu ng san phâm cua fhIôn
nhIôn. Rong bIôn, vo ôc, vo fraI va nhu ng fang vâf khac cua daI
duong, chac do ban fay Nô-mô suu fâm, chIôm môf v¦ fri nôI bâf
frong bô suu fâp cua ông fa. CIua phong khach co môf bô phun
nuoc duo c dIôn chIôu sang fu duoI Iôn. Trong mây fu kinh râf dop,
nhung vâf mâu hIôm nhâf cua daI duong duoc xô p IoaI va dan
nhan bôn ngoaI. Cac ban fhu hình dung xom môf nguoI nghIôn
cu u fu nhIôn nhu fôI Iu c do sung suong dôn mu c nao! O nhung
ngan dac bIôf co fung chuôI ngoc fraI dop fuyôf frân, ong anh du
mau sac duoI anh sang dIôn, ngoc fraI mau hông Iây fu day bIôn
Ðo; ngoc mau xanh, ma u vang, mau da froI, mau don, môf san
phâm ky Ia cua IoaI nhuyô n fhô o fâf ca cac daI duong; cuôI cu ng
Ia nhung vIôn ngo c vô gIa Iây fu IoaI fraI Ion nhâf va hIôm nhâf.
Co mây vIôn ngoc Ion hon qua fru ng chIm câu, môI vIôn dôu daf
hon vIôn ngoc ma nha fha m hIô m Ta-voc-nI-ô da ban cho vua Ða
Tu Iâ y ba frIôu dông. Không fhô xac d¦nh gIa fr¦ cua bô suu fâp
nay duo c. Thuyô n fruong Nô-mô phaI fôn hang frIôu dông dô mua
nhung vâf bau nay. TôI fu hoI, chang bIôf ông fa Iây fIôn fu o dâu
dô fhoa man nhu ng fhich fhu câ u ky cua mình7 Nhung ngay Iuc do
Nô-mô bao fôI:
- NgaI xom nhu ng vo fraI, ôc cua fôI dây a7 Ðung Ia chung co
fhô Iam cac nha fu nhIôn hoc fhich fhu, nhung dôI voI fôI, chu ng
Jules Verne 70
hffp://obooks.vdcmodIa.com
con co môf vo quyôn ru da c bIôf vì fu fay fôI da suu fâm chu ng va
chang co n vu ng bIôn nao frôn fraI dâf ma fôI chua fìm dôn.
- Thua fhuyô n fruong, fôI hIôu, râ f hIôu Ia ngaI fhu v¦ bIôf
bao khI ngam nhìn nhu ng vâf bau cua mình. Va chung Ia I do
chinh fay ngaI suu fâm duoc! Cha ng môf VIôn bao fang nao o châu
R u co nôI môf bô suu fâp dông vâf va fhuc vâf bIôn phong phu
nhu fhô nay. Nhung nô u fôI qua say sua nhu ng vâf nay fhì con
dâu oc dâu dô dI fham fau7 TôI hoa n foan không muôn dI sâu vao
nhung bi mâf cua ngaI, nhung xIn fhu fhu c rang, câu fao cua fau
Nau-fI-Iu x, nhu ng may moc Iam cho fau co finh co dông Ia fhuong
nhu vây da kich fhich cao dô finh fo mo cua fôI! Trôn fuong phong
khach, fôI fhây nhu ng ma y moc ma fôI không ro du ng dô Ia m gì.
TôI co fhô fìm hIô u duoc không a7
- Thua gIao su, fôI da noI rang ngaI duoc fu do frôn fau cua
fôI. Nhu vây, không co chô nao frôn fau Nau-fI-Iu x nay ma ngaI
không fhô daf chân foI! NgaI co fhô xom xof fâf ca cac bô phân cua
fau, va fôI xIn san Iong huo ng dân ngaI.
- Thua fhuyô n fruong, fôI vô cung cam fa ngaI! TôI so không
dam Iam dung Io ng fôf cua ngaI! ChI xIn ngaI cho fôI duoc fìm hIôu
công dung cua cac dung cu vâf Iy na y...
- Thua gIao su, frong phong fôI cung co nhu ng may mo c y hôf
nhu o dây. TôI so gIaI fhich dô ngaI ro công du ng. Nhung fruoc hôf,
xIn ngaI hay cu ng fôI xuông phong da chuân b¦ rIông cho ngaI.
NgaI cân bIôf mình so sông frôn fau Nau-fI-Iu x fhô nao!
TôI dI fhoo fhuyôn fruong Nô-mô. Sau khI dI qua môf canh
cua o go c pho ng khach, chu ng fôI buoc va o môf hanh Iang hop,
chay doc fhanh fau. ToI muI fau, Nô-mô dân fôI vao nhung can
phong râ f dop, co guong, ban rua maf va nhu ng fIô n nghI khac.
TôI chI con bIôf cam on nguoI chu nha dang yôu do fhôI.
- Phong cua ngaI IIôn voI phong fôI, - Nô-mô vua noI vua mo
môf canh cua khac, - phong fôI Ia I fhông voI phong khac, noI fa
vua ra.
Phong fhuyôn fruong co vo khac khô gân nhu nha fu. Môf
chIôc guong saf, môf ban Iam vIôc, mây caI ghô, môf châu rua maf.
Trong phong franh fôI sang. ChI co nhung dô dung câ n fhIôf nhâf.
Thuyôn fruong chI vao môf chIôc ghô va bao fôI:
- MoI ngaI ngôI. TôI ngô I xuông ghô, va Nô-mô baf dâu gIaI
fhich.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 71
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 12
TÂ T CA ÐÐ! CHAY ÐÀ NC ÐIÐ N!
- Thua ngaI, - fhuyôn fruo ng Nô-mô chI vao cac may moc froo
frôn fuo ng, - dây Ia foan bô fhIôf b¦ dung dô dIôu khIô n fau Nau-fI-
Iux. Ta I dây, cung nhu frong phong khach, chu ng bao gIo cu ng o
fruoc maf fôI va bao cho fôI bIôf chIôc fau dang o dIôm nao cu a daI
duong va chI ca huong dI cua fau. Môf sô may moc ngaI da quon
fhuôc. Ðây Ia nhIôf kô dô do nhIôf dô không khi frong fau. Ðây Ia
ap kô dô do ap suâf không khi, nho do co fhô du doan fhoI fIô f, âm
kô dô do dô âm frong khi quyôn. Ðây Ia ma y bao bao va d¦a ban
hoac chI duong dI; may xac d¦nh vI dô bang dô cao cua maf froI;
dông hô chinh xa c dô xac d¦nh dô kInh. Va cuôI cu ng Ia nhung fhu
ông kinh vIôn vong ban ngay va ban dôm ma fôI dung dô quan saf
chân froI môI khI fau Nau-fI-Iux nôI Iôn frôn maf bIôn.
- Vâng, fâf ca nhu ng may moc nay dôu Ia vâf fhông dung cua
nguo I dI bIôn ma fôI da quon fhuôc fu Iâu. Nhung co nhung fhu
cha c IIôn quan foI nhung dac dIôm cua vIôc dIôu khIô n fau ngâm.
Nhu caI maf dông hô Ion co kIm chuyôn dông co phaI Ia a p kô
không7
- Ðu ng Ia ap kô! No dung dô do ap Iu c nuoc, nho do fa xac
d¦nh duo c dô sâu cua con fau.
- Con dây Ia nhu ng may fham do kIôu moI, phaI không a7
- Vâng, do Ia nhung may do nhIô f dô o cac Iop nuoc khac
nhau.
- Thô con nhung dung cu nay7 TôI không hIôu chu ng dung
Iam gì7
- Thua gIao su, dôn dây fôI cân gIa I fhich dôI IoI dô ngaI ro.
Chang bIôf ngaI co muôn ngho không7 Ngung môf Iaf, fhuyôn
fruong Nô-mô noI fIôp:
Jules Verne 72
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Trong fhIôn nhIôn co môf suc manh hu ng hâu, dô dIôu
khIô n, dô su du ng. No co fhô u ng dung vao nhIôu fruong hop râf
khac nhau va moI fhu frôn fau cua fôI dôu phu c fu ng no. Tâf ca
dôu xuâf phaf fu no! No chIôu sang, suoI âm, Iam may moc hoaf
dông. Su c manh do Ia dIôn nang.
- ÐIôn nang7
TôI ngac nhIôn.
- Thua ngaI, vâng.
- Thua fhuyô n fruong, fuy vây fôc dô dac bIôf cua chIôc fau
nay co IIôn quan gì voI nhung kha nang cua dIôn. Cho foI nay suc
sông cua dIôn nang vân râf han chô va kha nang cua no hô f suc
không dang kô.
- Thua gIao su, cach dung dIôn Iuc frôn fau nay râf khac voI
nhung ca ch fhông fhuong. TôI chI xIn noI va n faf nhu vây!
- Thua ngaI, fôI không dam na I gì fhôm. Nhung IoI gIaI fhich
vua rôI cua ngaI fuy ngan nhung da Iam fôI fhoa man. Thu fhuc Ia
fôI râf sung sôf. ChI xIn hoI ngaI fhôm môf dIôu. TôI hy vo ng so
duoc nga I gIa I dap nôu ngaI không cho fôI Ia fhIôu I¦ch su. Nhu ng
yôu fô du ng dô fao ra ca I su c ma nh ky dIôu ây cha c râf chong can,
phaI không a 7 Kom chang han, ngaI so fhay fhô ba ng gì! NgaI co
quan hô gì voI ma f dâf dâu7
Thuyôn fruong Nô-mô noI:
- TôI so gIaI dap câu hoI cu a ngaI. Truoc hôf xIn noI dô ngaI
ro rang o day bIôn co nhu ng Iop quang ko m, saf, bac, vang, v.v...
KhaI fhac không kho gì Iam. Nhung fôI không muôn su dung
nhung cua caI o duoI dâf ma muôn muon cua bIôn ca sô nang
Iuong câ n fhIôf dô chay con fau na y hon.
- Muon cua bIôn ca, fhua ngaI7
- Thua gIao su, vâng. ÐIôn không fhIôu gì Ioa I nang Iuong ây.
TôI co fhô daf dây cap o cac dô sâu kha c nhau dô Iây dIôn do su
chônh Iôch nhIôf dô sInh ra. Nhung fôI IaI dung môf phuong phap
fhu c fô hon.
- Phuong phap nao a7
- NgaI da bIôf fhanh phân nuoc bIôn. Cu môf ngan gam fhì co
96,5% nuoc nguyôn châf, 2,66% cIo-rua na-frI. NgoaI ra con co môf
if cIo-rua ma-go, va cIo-rua can-xI, bro-mua ma-go, sun-phaf ma-
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 73
hffp://obooks.vdcmodIa.com
go, sun-phaf va can-xI cac-bo-naf. NgaI da bIôf Ia cIo-rua na-frI co
nhIôu frong nuo c bIôn. Chinh fôI da fach no ra kho I nuoc bIôn dô
cung câp cho ca c bình dIôn.
- Ðung cIo-rua na-frI7
- Thua vâng. CIo-rua na-frI kôf hop voI fhu y ngân fao nôn
châf hôn hop fhay fhô duoc kom. Thuy ngân frong bình dIôn
không b¦ phân hu y, chI co na-frI Ia b¦ fIôu dI, ma na-frI fhì da co
bIôn cung câp. Hon nua, phaI noI rang bình dIôn na-frI manh hon
bình dIôn kom if nhâf haI Iân.
- Thua fhuyô n fruong, fôI hIô u ro fâf ca nhung dIôm uu vIôf
cua na-frI frong dIôu kIôn cu fhô cua ngaI. Na-frI do bIôn cung câp.
Râf fôf! Nhung vân phaI fach no ra khoI hop châf cIo-rua chu.
NgaI fach no ra bang cach nao7 Tâ f nhIôn, cac ac-quy cua ngaI co
fhô dung dô phân hoa châf cIo-rua na-frI nhung nôu fôI không Iâm
fhì dIôn phân fIôu fhu râf nhIôu na-frI. Nhu vây sô na-frI b¦ mâ f dI
so Ion hon sô na-frI fach ra duoc!
- Thua gIao su, do do fôI không fach na-frI ra bang dIôn phân
ma dung fhan da.
- Ðung fhan da7
- Vâng, goI Ia fhan da bIôn cu ng duoc.
- NghIa Ia ngaI da fìm ra phuong fhuc khaI fhac fhan da
ngâm duoI bIôn!
- Thua gIao su, ngaI so duoc fhây dIôu do fân maf. ChI xIn
gIao su kIôn nhâ n môf chu f, va IaI con râf nhIôu fhì gIo rôI. CIao
su chI cân nho môf dIôu: fôI ch¦u on bIôn ca vô moI maf. ÐIô n ca
cho fôI dIôn, ma dIôn fhì cung câp cho fau Nau-fI-Iu x nhIôf nang,
co nang, anh sang, fom IaI Ia ca su sông.
- Nhung không cung câp không khi dô fho7
- O, fôI co fhô Iam duoc ca không khi, duo ng khi fInh khIôf
nhâf! Nhung không cân fhIôf phaI Iam nhu vây, vì bâf ky Iu c nao
fôI cung co fhô cho fau nôI Iôn maf bIôn. Va IaI, nôu dIôn nang
chua fao ra duong khi fhì no cung co fhô dung dô chay nhu ng may
bom râf manh non không khi frong nhung bình chua dac bIôf,
gIup fôI khI cân co fhô cho fau Ia n Iâu duoI bIôn.
Jules Verne 74
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thua fhuyô n fruong, fôI khâm phu c ngaI! VIôc ngaI fìm ra
kha nang chay may cua dIôn Ia môf phaf kIôn khoa hoc! ToI môf
Iu c nao do, moI nguoI so hIô u dIôu nay!
- TôI không ro ho co hIôu không7 Thuyôn fruong Nô-mô Ianh
Iu ng fra IoI
- Nhung du sao fôI cu ng da ung du ng su c manh quy gIa ây
môf cach rông raI. No roI Iôn chung fa môf fhu anh sa ng dôu va cô
d¦nh ma maf froI không co duoc. Ðây gIo moI ngaI xom caI dông hô
nay: no chay bang dIôn va râf chinh xac. TôI da chô fa o no fhoo so
dô cua I-fa-II-a va chIa ma f dông hô ra fhanh haI muoI bôn gIo, vì
dôI voI fôI không co ngay dôm, không co ma f froI, maf frang, ma
chI co fhu anh sa ng nhân fao nay ma fôI mang xuông day bIôn.
NgaI fhâ y không, bây gIo Ia muoI gIo sang.
- Râf dung.
- Va dây Ia môf u ng du ng khac cua dIôn. Ca I maf dông hô dôI
voI ngaI dung dô chI fôc dô cua fau Nau-fI-Iux. No nôI voI chân v¦f
bang dây dIôn va Iuôn Iuôn cho fôI bIôf fau dang chay voI fôc dô
nao. NgaI nhìn xom, chung fa dang dI qua muoI Iam haI Iy môf
gIo.
- Thâf ky dIôu!
TôI fhôf Iôn.
- Qua Ia ngaI da gIaI quyôf dung dan nhIôm vu ung du ng môf
nang Iuo ng moI ma frong fuong IaI so fhay fhô suc gIo, suc nuoc va
nhung dông co hoI nuoc.
- Chung fa chua xom hôf dâu, ngaI A-rô-nac a, - fhuyôn
fruong Nô-mô dung dây.
- Nôu ngaI muôn, chung fa so xuông phia IaI.
Thô Ia fôI da fhuc su Iam quon voI câ u fru c bôn frong cu a
chIôc fau ngâm. Tu gIua fau Iôn mu I fau co: phong an daI nam mof
cach fhu vIôn môf buc fuong không fhâm nuo c; fhu vIôn daI dô
nam mof; phong khach da I muoI mof, cach phong fhuyôn fruong
|daI nam mof) cu ng bang môf buc fuong không fhâ m nuoc; bôn
canh Ia phong cu a fôI daI haI mof ruoI; cuôI cu ng Ia khoang chua
không khi daI bay mof ruoI. Tông công ba muoI Iam mof! Nhu ng
buc fuong không fhâm nuo c va nhu ng canh cua dong kin Ia nhu ng
bao vô vung chac, nôu bô phân na o do frong fau b¦ ro fhu ng. TôI
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 75
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhoo fhuyôn fruo ng Nô-mô dI doc nhung hanh Iang hop va cuôI
cu ng IaI dôn gIua fau. O do co mô f phong hop nam gIua haI buc
fuong không fhâ m nuoc. Môf chIôc fhang baf vif chaf vao chân
fuong, ghôch Iôn foI frân. TôI hoI Nô-mô, chIôc fhang do dâ n foI
dâu.
- ToI xuô ng, - Nô-mô fra IoI.
- Sao7 NgaI co xuô ng nua a7
TôI hoI ngac nhIôn.
- Tâf nhIôn! Môf chIôc xuông fuyôf voI, vua nho, vu a chac,
dung dô dao choI va danh ca.
- NghIa Ia ngaI phaI cho fau nôI Iôn maf bIôn dô fha xuông
xuông nuoc7
- Hoan foan không phaI fhô! Xuông duoc daf o môf chô dac
bIôf frôn boong fau, phia IaI. No co môf ca I nap không fhâm nuoc
va duoc vif bu-Ioong râf chaf. ChIôc fhang nay dân dôn môf caI
nap hop frôn boong fau. CaI nap nay IaI fhông voI môf caI nap
khac cu ng nhu vâ y duoI day xuông. TôI chuI qua haI caI nap do dô
vao xuông. CaI na p frôn boong dong IaI ngay. Sau do fôI dong chaf
caI nap frong xuông, rôI fhao bu-Ioong. Xuô ng Iâp fuc nôI Iôn maf
nuoc. TôI mo nap xuông, dung côf buôm, rôI choo. Thô Ia fôI da o
gIua bIôn khoI!
- Thô nga I fro vô fau bang cach nao7
- Thua gIao su, fôI không fro vô fau fhoo IôI cu, ma chinh fau
Nau-fI-Iu x phaI nô I Iôn maf bIôn!
- Thoo Iônh ngaI7
- Vâng, fhoo Iônh fôI. Xuông duoc nôI voI fau bang dây dIôn.
TôI goI dIôn xuô ng fau, fhô Ia xong! TôI nga m nhìn fâf ca nhung
dIôu ky dIôu do rôI noI:
- Qua fhuc không co gì co fhô don gIan hon! Chu ng fôI dI
ngang qua môf canh cua mo vao môf can phong nho, daI không
qua haI mof, noI Công-xây va Nof dang cho n môf bu a ngon fuyôf.
Sau do, canh cua bôn canh mo, chu ng fôI ngo vao: do Ia bôp daI ba
mof, haI bôn Ia kho chua fhuc phâm rông. ÐIô n qua Ia fIôn hon bâf
ky môf fhu hoI dôf nao. MoI fhu dôu duoc chô bIô n bang dIôn.
Nhu ng dây dIôn chay vao môf caI may Iam bang nhung fâm bach
kIm nho, nung do bach kIm Iôn va duy frì môf nhIôf dô câ n fhIôf
Jules Verne 76
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dô nâu an. ÐIôn con du ng dô chay may Ioc cung câp nuoc ngof fInh
khIôf cho fau. Câ n bôp Ia phong fa m dây du fIôn nghI, co voI nuoc
nong va nuoc Ianh... TIôp fhoo Ia phong o cua fhuy fhu daI nam
mof. Nhung cua phong dong kin nôn fôI không xac d¦nh duoc sô
Iuong nguoI Ia m frôn fau. Ðu c fuong không fhâm nuo c fhu fu ngan
phong o cua fhuy fhu voI buông may. Chu ng fôI mo cua buoc vao
buông, noI fhuyô n fruong Nô-mô -môf ky su hang nhâf -daf cac
may moc chay fa u Nau-fI-Iux. Ðuô ng may daI khoa ng haI muoI
mof, dIôn sang frung. No gô m haI phân: phân dâu co nhu ng a c-quy
san ra dIôn nang; phân sau gôm foan may moc. TôI nguI fhây ngay
môf muI kho ch¦u frong buông ma y. Thuyô n fruong Nô-mô nhân
ra dIôu do va noI:
- NgaI da ngu I phaI mu I cu a châf khi Iây ra fu na-frI. Nhung
cu ng danh ch¦u, bIôf Iam fhô nao7
Tuy vây, sang nao fôI cung fhông gIo râf ky frong ca fau. Tâf
nhIôn fôI râf fhu v¦ khI xom buông may cua fau Nau-fI-Iux.
Thuyôn fruong Nô-mô noI:
- NgaI fhây dây, dIôn do ac-quy san ra duoc dua dôn buông
may, Iam chay dông co dIôn. Nhu ng dông co nay fhông qua môf hô
fhông may phu c fap Iam quay chân v¦f. Ma c du chân v¦f co duong
kinh foI sau mof, no vân quay duoc voI fôc dô môf fram haI muoI
vong môf gIây.
- Va dây fau chay nhanh...
- Nam muoI haI Iy môf gIo.
O dây co ân gIâ u môf dIôu bi mâf ma fôI không da m naI Nô-
mô gIa I fhich. ÐIôn sao co duoc cuo ng dô cao nhu vây7 CaI nang
Iuong cuc manh ây baf dâu fu dâu7...
TôI hoI:
- Thua fhuyô n fruong, nhung fhanh fuu cu a ngaI fhâf da ro
rang, fôI không dam doI hoI gIaI fhich gì fhôm. TôI vân chua quôn
chuyôn fau Nau-fI-Iu x da chay xung quanh fau IIn-côn faI fình va
nhanh fhô nao. Nhung fôc dô cao chI Ia môf maf. Con cân phaI
fhây huo ng dI cu a fau. Con cân bIô f cach Ia I fau sang phaI, sang
fraI, nôI Iôn, Ian xuông nua! NgaI Ia m fhô na o dô co fhô Ian xuông
bIôn sâu, noI ap suâf Iôn foI môf fram af-môf-pho7 Iam fhô nao dô
nôI Iôn maf bIôn duoc7 Sau hôf, Iam fhô nao dô fau chay duoc o
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 77
hffp://obooks.vdcmodIa.com
mu c nuoc do mình Iua cho n7 Nhung hoI ngaI nhu vâ y co Io hoI sô
sang, phaI không a7
- Thua gIao su, không sao ca, - Nô-mô fra IoI sau gIây Iaf
ngâp ngu ng, -vì ngaI so vInh vIôn gan bo voI con fau nay. Ðây gIo
moI nga I vao phong khach. O do co môf chô Iam vIôc fhâf su, ngaI
so duoc bIôf fâf ca nhung dIôu cân bIôf vô fau Nau-fI-Iu x.
Jules Verne 78
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 13
VAI CON SO
Môf Iaf sau, chu ng fôI da ngôI frôn dI-vang pho ng kha ch,
mIông ngâm xì-ga. Thuyôn fruong fraI ra fruoc maf fôI nhu ng ban
so dô fau Nau-fI-Iux caf ngang va ca f doc. Ong fa noI:
- Thua ngaI, dây Ia nhu ng ban vo con fau cu a chu ng fa. Tau
co dang môf hình fru daI, haI dâu hình non. No gIông môf dIôu xì
ga, va o Iuân Ðôn nguoI fa cho ra ng hình do Ia fhich hop nhâf dôI
voI IoaI fau nay. Tau daI bay muoI mof, chô rông nhâf Ia fam mof.
No không duo c dong fhoo fy Iô chIôu rông bang môf phân muoI
chIôu daI nhu caI fau cha y hoI nuoc cua cac ngaI. Tuy vây, voI kich
fhuoc do, fau vâ n ro nuoc môf cach dô dang va không b¦ anh huong
gì dôn fôc dô. Kich fhuo c do cho phop finh ra dIôn fich va fhô fich
fau Nau-fI-Iux. ÐIôn fich no Ia môf ngan muoI môf mof vuông, fhô
fich Ia môf nga n nam fram mof khôI. Tom IaI khI fau Ia n han
xuông nuoc, no dây dI môf ngan nam fram mof khôI nuo c hay môf
ngan nam fram fân nuoc. KhI fhIôf kô chIôc fau ngâ m nay, fôI finh
foan rang Iu c cho fau xuông nuoc, chin phân muo I fhô fich no so
chìm, con môf phân muoI so nôI. Trong nhu ng dIô u kIô n do, con
fau so chI dây dI môf Iuong nuoc bang chin phân muoI fhô fich cua
no, nghIa Ia môf ngan ba fram nam sau mof khôI, hay môf ngan
ba fram nam sau fân nuo c. Nhu vây, câu fao con fa u không cho
phop môf frong Iuong vuof qua con sô do. Tau Nau-fI-Iux co haI vo:
môf vo ngoaI, môf vo frong, duoc nôI voI nhau bang nhung xa bang
saf, khIôn fau co suc bôn dac bIôf. Nho câu fao nhu vây, fau fro
fhanh môf khôI vung chac co fhô chông IaI moI ap Iuc bôn ngoaI.
Tau vu ng chac không pha I do nhu ng dInh fan o vo ngoaI ma nho
duoc ha n IIôn va finh dô ng nhâf cua vâf IIôu. Ðo do, fau co fhô
chông choI duoc voI nhung vung bIôn hung du nhâf. HaI vo fau
duoc Iam bang fho p fâm co fy frong bay phây fam. Vo ngoaI day if
nhâf nam con-fI-mof, nang ba fram chin fu phây chin sau fân. Vo
frong Iong fau: sông, cao nam muoI con-fI-mof, rông ham nham
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 79
hffp://obooks.vdcmodIa.com
con-fI-mo f, nang sau haI fân. May moc, dô dac, fhIôf b¦ cac IoaI
fông cô ng na ng chin fram sau môf phây sa u haI fâ n. Nhu vây,
frong Iuo ng ca fa u Ia môf nga n ba fram nam sau phây nam fam
fân, ngaI ro chu a7
- Râf ro, - fôI fra IoI.
Thuyôn fruong no I fIôp:
- KhI chay frôn maf daI duong, fau nôI Iôn môf phân muo I.
Nôu muô n fau chìm han xuông fhì cân co nhung bô chua duo c môf
Iuong nuoc bang môf phân muoI fhô fich cua no, hay Ia mô f fram
nam muoI phây bay haI fân nuoc. Iuc nay frong Iuong fau so Ia
khoang môf ngan nam fram IInh bay fân, va no so chìm han
xuông. Thua gIao su, frôn fhuc fô dung Ia nhu vâ y! Trong fau
Nau-fI-Iu x co nhu ng bô chua, chI cân mo vo I Ia nuoc so vao, fau so
chìm xuô ng ngang maf bIôn.
- Thua fhuyô n fruong, o dây nay ra môf kho khan chinh. Cu
cho rang fau cua ngaI co fhô chìm xuông ngang maf bIôn. Nhung
xuông foI cac Iop nuoc sâu, Io nao no không phaI ch¦u môf ap Iuc
râf cao cua cac Iop nuoc phia frôn7 Io nao Iop ap Iu c do IaI không
dây fau fu duoI Iôn bang môf Iuc khoang môf af-môf-pho o dô sâu
muoI mo f, nghIa Ia khoang môf kI-Iô-gam frôn môf con-fI-mof
vuông7
- Hoan foan dung nhu vây.
- Thô Ia muôn fau Nau-fI-Iux Ia n xuông bIô n sâu, ngaI phaI
cho nuoc vao dây cac bô chu a7
- Thua gIao su, chang cân fôn nhIôu công suc Iam moI cho
fau Ian duoc sâu, vì vo fau co khuynh huo ng "chìm" frong nuoc...
TôI co nhu ng bô chua du fru chua duoc mô f fram fân nuoc. Nho
do, fôI co fhô cho fau Ian xuông râf sâu. Nôu muô n fau nôI Iôn
ngang maf bIôn, fôI chI cân bom nuoc ra khoI bô chua phu. Nôu
muôn fa u nôI Iôn khoI ma f nuoc môf phân muoI fhô fich, fôI phaI
bom hôf nuoc ra khoI fâf ca cac bô chua.
- Thua fhuyô n fruong, fôI phaI fhua nhân Ia ngaI da finh
foan râf dung, franh caI voI ngaI fhâf vô ich, hon nua nhung finh
foan do hang ngay duoc chung mInh Ia chinh xa c. Nhung IaI nay
sInh ra môf nghI ngo...
- NghI ngo gì, fhua ngaI7
Jules Verne 80
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- O dô sâu môf ngan mof, vo fau Nau-fI-Iu x phaI ch¦u môf ap
suâf Ia môf fram af-môf-pho, phaI không a 7 Nhung nôu ngaI muôn
bom hôf nuoc ra khoI cac bô chua dô fau nôI Iôn maf nuoc fhì cac
may bom cua nga I phaI fhang duoc ap suâf môf fram af-môf-pho,
phaI không a7 Ma ap suâf do Ia môf fram kI-Iô-gam frôn môf con-
fI-mof vuông! Thô fhì may bom phaI manh Iam...
- Va chI co fhô chay bang dIôn, - Nô-mô vôI noI nôf.
- Thua ngaI, fôI xIn nhac IaI rang nhung kha nang cua fau
Nau-fI-Iu x hâu nhu không b¦ han chô. Nhu ng may bom frôn fau
râf manh. NgaI da fhây dIôu do khI ca môf côf nuoc Ion do nhung
may bom do gIôI Iôn boong fau IIn-côn. Va IaI, fôI chI dung nhung
bô chua du fru frong fruo ng hop han hu u, nghIa Ia khI cân cho fau
Ian xuô ng sâu fu môf ngan nam fram mof dôn haI ngan mo f. ChI
khI cân Iam fôI moI baf ac-Quy Iam vIô c nhIôu. Va nôu fôI hu ng
Iôn muôn cho fau Ian xuô ng day bIôn, duoI dô sâu haI ba haI Iy, fôI
so dung môf phuong phap phuc fap hon nhung không ko m bao
dam hon.
- Phuong phap gì vây, fhua fhuyôn fruong7
TôI hoI.
- Truo c hôf, fôI cân kô ngaI ngho vô cach IaI con fau.
- Thua fhuyôn fruong, fôI râf nong Iong muô n ngho!
- Muôn IaI con fau sang fraI, sang phaI hay chay vo ng, fom
IaI, muôn IaI fau frôn ma f phang nam ngang, fôI su du ng fay IaI
bình fhuong. Nhung fôI co fhô IaI fau fhoo chIôu fhang dung, fu
frôn xuô ng va fu duoI Iôn, bang haI maf phang nam nghIông, gan
o fhanh fau chô mu c nuoc. HaI maf phang do không cô d¦nh, fu
frong fau co fhô fhay dôI v¦ fri cua chung bang nhung don bây râf
manh. Nôu chu ng nam song song voI Io ng fau fhì fau chay frôn
maf phang na m ngang. Nôu no nghIông dI fhì fuy fhoo dô nghIông
ma fôI bIôf fau dang Ian xuông fhoo môf duong choo co fhô koo daI
fuy y, hay dang nôI Iôn cu ng fhoo duong choo do. NgoaI ra, co n co
fhô cho fau nôI Iôn nhanh hon bang cach cho chân v¦f ngu ng hoaf
dông. ÐuoI ap Iu c nuo c, fau Nau-fI-Iux so nô I phình Iôn maf bIôn
fhoo chIô u fhang dung, nhu môf qua khi câu duoc bom cang khInh
khi.
- Thuyôn fruong cu Iam!
TôI roo Iôn.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 81
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Nhung Iam fhô nao IaI duoc fau môf cach mo mâm nhu
vây7
- Ðuông IaI cua fau nhô Iôn khoI fhân fau va duoc Iap môf
IoaI kinh day.
- Kinh ch¦u sao duoc ap suâf Ion nhu vây7
- Ch¦u duoc râf fôf! Pha Iô roI xuông dâf dô vo, nhung Ia I
ch¦u duoc ap Iu c nuoc râf Ion! Nam 1864, o bIôn Ðac da fIôn hanh
danh ca fhu bang anh sang dIôn. Kôf qua ra sao7 Nhung dIa nho
bang pha Iô day bay mI-II-mof da ch¦u duoc ap suâf muoI sau af-
môf-pho! NgoaI ra con co fhôm môf dong dIôn ma nh nua. Con
nhung fâm kinh fôI dang dung fhì day if nhâ f haI muoI môf con-fI-
mof, nghIa Ia day hon nhu ng dIa pha Iô noI frôn ba muoI Iân.
- Thua fhuyô n fruong, fôI da ro! Nhung muôn d¦nh huong
frôn duo ng dI fhì phaI co anh sang, ma duoI bIôn fhì fôI don...
- Phia sau buông IaI co môf don pha cu c ma nh chIôu xa foI
nua ha I Iy.
- Thua fhuyô n fruong, fhâf Ia gIoI, gIoI Iam! Ðây gIo fôI da
hIôu vì sao bIôn IaI sang ruc môf vung, Iam cac nha bac hoc phaI
Iu ng fung... Nhân fIôn xIn ngaI cho bIôf fhôm, vu fau Nau-fI-Iux
va Xcôf-Ion dâm vao nhau gây ra bao du Iuân ôn ao, phaI chang
chI Ia chuyôn ngâ u nhIôn7
- Thua gIao su, hoan foan ngâu nhIôn! Ta u fôI dang chay
duoI maf bIôn haI mof fhì xay ra faI nan. Nhung fôI cu ng fhây
ngay Ia hâu qua không nghIôm frong Iam.
- Thua ngaI, không sao! Nhung co n vIôc nga I cha m fran voI
fau IIn-côn...
- Thua gIao su, râf fIôc Ia môf frong nhu ng chIôn ham fôf
nhâf cua ham dôI My da b¦ nan. Nhung nguoI fa da fân công fôI,
buôc fôI phaI fu vô. Tuy vâ y, fôI cu ng chI Iam no mâf kha nang fân
công fhôI. No chI cân sua chua qua Ioa o môf cang gâ n nhâf.
- Thua fhuyô n fruong, fa u Nau-fI-Iux cua ngaI qua Ia môf
con fau fuyôf dIôu.
- Thua gIao su, vâng, - Nô-mô xu c dông, - fôI yôu no nhu mau
fh¦f mình! Nôu fau bo cua cac ngaI phaI ch¦u dung moI bâf ngo khI
dI bIôn va gap hIôm nguy o khap noI, nô u ân fuong dâu fIôn ma
bIôn gây ra cho cac ngaI Ia su khIôp so vu c fham, fhì o frôn fau
Jules Verne 82
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nau-fI-Iu x nay, con nguoI co fhô yôn fâm. O dây chang so fhân fau
b¦ bop vì haI vo fau con ran hon saf; o dây chang co buôm ma so
gIo Iam rach, chang co nôI hoI ma so b¦ nô, chang so chay vì không
co vâf gì bang gô, chang co fhan ma so hôf, vì fau hoan foan chay
bang dIô n; cha ng so dâm vao fau khac vì chI co mình no duoI bIôn
sâu; o dây cha ng so bao fap vì chI duoI maf nuoc vaI mof, bIôn râf
Iang! Thua gIao su, chIôc fau ngâm nay hoan hao nhu vây do! Va
nôu dung Ia nguoI phaf mInh fIn o con fau cua mình hon nguo I chô
fao, va nguoI chô fao IaI fIn hon fhuyôn fruong, fhì ngaI hIôu Ia fôI
fIn fuong o fau Nau-fI-Iux dôn mu c nao, vì fôI vua Ia nguo I phaf
mInh, vu a fruc fIô p chô fao, vua Ia fhuyô n fruong con fau do. Nô-
mô noI râf hao hung. CaI nhìn bôc Iua, nhu ng dông fac manh mo
Iam ông fa khac han Iu c fhuong. Ðu ng, ông fa yôu quy con fau cua
mình nhu cha yôu con. Môf câu hoI, co fhô Ia sô sang, bâf khoI
mIông fôI:
- Thua ngaI Nô-mô, ngaI Ia ky su a7
- Thua gIao su, vâng. TôI da fhoo hoc o Iuân Ðôn, Pa-rI va
NIu I-ooc khI con Ia nguoI cua maf dâf.
- Nhung sao ngaI co fhô gIu duoc bi mâf vIôc dong chIôc fau
ngâm ky dIôu nay7
- Thua ngaI, môI bô phân cua fau fôI daf Iam o môf nuoc.
Công du ng cua môI fhu ha ng daf Ia m fôI dôu b¦a ra. Thân fau duoc
dong o Cro-dô |Phap), fruc quay Iam o Iuân Ðôn, vo fau o II-voc-
pun |Anh) chân v¦f o CIa-do-gâu |Anh), bô chua o Pa-rI, muI nhon
cua fau daf Iam o Thu y ÐIôn, ma y moc chô fao o Phô, cac may do
Iam o NIu I-ooc, vân vân. Ho nhân duoc nhu ng ban vo cua fôI duoI
nhung fôn kha c nhau.
- Nhung sau khI nhâ n duoc nhu ng bô phân rIông Io, ngaI
phaI Iap rap IaI chu a7
- Xuong dong fau cua fôI o frôn môf hon dao vang gIua daI
duong. O do anh om công nhân do fôI dao fao, nhung dông chi
dung cam cua fôI da Iap rap fau Nau-fI-Iux duoI su dIôu khIôn cua
fôI. KhI fau dong xong, chu ng fôI da dôf chay mo I vôf fich cua
mình frôn dao, va nôu co fhô, fôI con cho nô fung ca dao Iôn nu a!
- Co Io chIôc fau da Iam ngaI fôn kha nhIôu fIôn7
- Thua gIao su, môI fân fôn môf ngan môf fram ham nham
Phrang. Tau Nau-fI-Iux nang môf ngan nam fram fân. Nhu vây,
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 83
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dong no fôn chu ng haI frIôu Phrang, nôu chI finh fIôn fhIôf b¦.
Công fhôm if nhâf bôn
- nam frIôu Phrang nua Ia gIa fr¦ ca c bô suu fâp va cac fac
phâm my fhuâf duoc bao fôn frôn fau.
- XIn fhuyôn fruo ng cho fôI hoI môf câu cuôI cu ng!
- XIn ngaI cu hoI.
- Thuyôn fruong gIau Iam, phaI không a7
- TôI gIa u co vô fâ n. TôI co fhô fra hô nuo c Phap mon no muoI
fy Phrang môf ca ch dô da ng! TôI dam dam nhìn Nô-mô. Chang
bIôf ông fa co Iam dung Iong fIn cua fôI không7 ThoI gIan so fra IoI.
Jules Verne 84
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 14
ÐONC "SONC ÐÐN"
Nuoc chIôm môf dIôn fich hon ba muoI fam frIôu hoc-fa frôn
maf dâf. Thô fich khôI nuoc do Ia haI fy haI fram nam muoI frIôu
haI Iy khôI. Nôu hình dung khôI nuoc do Ia hình câu fhì duong
kinh cua no Ia sau muoI dam, nang ba fy fân. NoI môf cach hình
fuong fhì do Ia Iuong nuoc cua fâf ca cac do ng sông dôu chay IIôn
frong bôn van nam!... Tuong quan gIua dâf va nuo c frôn d¦a câu da
nhIôu Iâ n fhay dôI va cuôI cu ng d¦a hình co caI dIôn mao nhu
chung fa fhây frôn cac ban dô d¦a Iy hIôn nay. Ðâf IIôn da Iân duoc
cua nuoc ba muoI bay frIôu sau fram nam bay haI Iy vuông, hay Ia
muoI haI fy chin fram muoI sau frIôu hoc-fa. Hình dang cac Iu c d¦a
cho phop chu ng fa chIa bIôn ra Ia m nam khu vu c chinh: Ðac Ðang
Ðuong, Nam Ðang Ðuong, ân Ðô Ðuong, ÐaI Tây Ðuong, ThaI
Ðình Ðuong. ThaI Ðình Ðuong chay suôf fu bac xuông nam, chIôm
ca khoang không gIan gIua haI cu c, va chay fu fây sang dông, nam
gIua châu a va châu My, chIôm môf fram bôn nham dô kInh. Ðo Ia
daI duong yôn Iang nhâf, Iuông nuoc rô ng va không chay xIôf, nuoc
frIôu Iôn xuông vua phaI, mua nhIôu. Ðo Ia daI duong ma fôI baf
dâu cuôc hanh frình frong nhung dIôu kIôn dac bIôf nhâf. Thuyôn
fruong Nô-mô noI:
- Thua gIao su, nôu ngaI muôn fa so xac d¦nh dung noI chu ng
fa dang o, xac d¦nh dung dIôm xuâ f phaf cu a cuôc hanh frình cua
chung fa. Ðây gIo Ia muoI môf gIo bôn nham phuf. TôI so ra Iônh
cho fau nôI Iôn ma f bIôn. Thuyô n fruong bâm chuông dIôn ba Iân.
Iâp fuc cac may bom baf dâu bom nuoc ra khoI ca c bô chua. KIm
frôn ap kô nhich dân Iôn frôn, cho bIôf ap suâf ngay cang gIam.
CuôI cu ng, kIm du ng yôn.
- Chu ng fa da Iôn foI maf bIôn, - Nô-mô noI. TôI dI vô phia
chIôc fhang o frung fâm. Sau khI froo Iôn fhang, fôI chuI qua môf
caI nap rôI Iôn boong fau. Tau nôI Iôn khoI maf nuo c không qua
fam muoI con-fI-mof. Thân fau fron va daI gIông hôf môf dIôu xì
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 85
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ga. TôI chu y foI vo fau bang fhop fâm ghop IaI, frông fua vây cua
IoaI bo saf. Va fôI hIôu vì sao nguoI fa fuy co nhung kinh vIôn vong
manh nhâf, nhung vâ n fuong Iâm con fau Ia môf con ca bIôn.
ChIôc xuông duoc gIâu môf nua frong fhân fau, fao nôn môf chô IôI
nho o gIu a boong. Phia muI va phia IaI co haI buông nho, fhâp, môf
phân duoc Iap kinh day: phia fruoc Ia buô ng IaI, phia sau co môf
don pha râf manh dô soI duong.
ÐIôn râf dop, froI quang. Thân fau hình fhoI chI hoI bâp
bônh frôn song. Ngon gIo dông fhôI nho Ia m maf bIôn Ian fan.
Suong mu không cho phu chân fro I nôn co fhô quan saf môf cach
râf chinh xac. Tâ m maf nhìn xa không b¦ vuong môf vâf gì. Chang
co môf hon dao nho, môf mom da, chang con môf vôf fich gì cua
fau IIn-côn... ChI co froI nuoc mônh mông! Thuyôn fruong Nô-mô
Iây may chuân b¦ do dô cao cua maf froI dô xac d¦nh fau dang o dô
vI nao. KhI quan saf, không môf fho fh¦f nao cua fay ông fa rung
Iôn, fua nhu caI may dang nam frong fay môf pho fuong vâ y.
- Ðu ng gIua frua, - Nô-mô noI, - fhua gIao su, moI ngaI... TôI
dua maf nhìn Iân cuôI cu ng maf nuoc mau hoI vang, cha c Ia gân
bo bIôn Nhâf Ðan, rôI fhoo Nô-mô xuông phong khach. Nô-mô
dung dông hô finh foan, xac d¦nh dô kInh cu a noI do rôI kIôm fra
IaI. Ong fa noI:
- Thua ngaI A-rô-nac, chu ng fa dang o 137, 15 dô kInh fây.
- Thoo kInh fuyôn nao7
- TôI hoI ngay va hy vong rang câu fra IoI so Iam sang fo hon
vân dô quôc f¦ch cua Nô-mô.
- Thua ngaI, fôI co nhIôu IoaI dông hô dô fhoo kInh fuyôn Pa-
rI, kInh fuyôn CrIn-uyf va kInh fuyôn Oa-sInh-fon. Nhung dô fo
Iong kinh frong ngaI, fôI da chon kInh fuyôn Pa-rI. Câu fra IoI nay
chang gIaI dap duoc vâ n dô gì. TôI nghIông mình cam on. Nô-mô
noI fIôp:
- Chu ng fa dang o 137,15 dô kInh fây fhuôc kInh fuyô n Pa-rI
va 30,7 dô vI bac, nghIa Ia cach bo bIôn Nhâf Ðan ba fram haI Iy.
Hôm nay, mung 8 fhang 11, dung 12 gIo frua, chung fa baf dâu
cuôc hanh frình vong quanh fraI dâ f ngâm duoI bIôn.
- Câu chua cho cho cho chu ng fa!
TôI noI.
Jules Verne 86
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðây gIo, xIn gIao su fIôp fuc công vIôc cua mình. TôI da ra
Iônh cho fau chay fhoo huong dông - dông bac o dô sâu nam muoI
mof. Trôn ban dô so danh dâu duong dI cua fau. Phong khach
fhuôc quyôn ngaI su dung. XIn fam bIôf ngaI. Thuyôn fruo ng Nô-
mô cao fu rôI dI ra. TôI o IaI voI nhung y nghI cua mình. TôI nghI
vô Nô-mô. IIôu sau nay fôI co bIôf duoc quôc f¦ch cua con nguoI bi
ân da fu bo Tô quôc mình không7 CaI gì da khIô n ông fa cam ghof
IoaI nguo I, môf Iong cam ghof, khao khaf fra fhu 7 PhaI chang ông
fa Ia môf frong nhu ng nha bac hoc không duoc fhua nhân, Ia môf
fhIôn faI "b¦ nguoI doI haf hu I", nhu Công-xây noI7 Chang aI bIôf!
Sô phân da nom fôI Iôn fau ông fa, finh mônh fôI nam frong fay
ông fa. Ong fa fIôp don chung fôI môf cach Ia Iu ng nhung vân chu
dao. Ðua fay cho fôI baf!
TôI suy nghI IIôn mIôn suôf môf fIông dông hô va cô gang dI
sâu vao bi mâf cua con nguoI ây. Maf fôI vô fình du ng IaI noI fâm
ban dô fhô gIoI fraI frôn ban. TôI Iân ngon fay frôn ban dô va fìm
fhây gIao dIôm dô kInh va dô vI ma fhuyô n fruong Nô-mô da chI.
Cac daI duong cu ng nhu cac Iu c d¦a dôu co nhung dong sông cua
rIông mình. Ðo Ia nhu ng haI Iuu râf dô nhân ra fhoo mau sac va
nhIôf dô. HaI Iuu dang kô nhâf Ia Con-xfo-rIm. Khoa hoc da ghI
vao ban dô fraI dâf nam haI Iuu Io n nhâf: haI Iuu fhu nhâf o phia
bac ÐaI Tây Ðuong, fhu haI o Phia nam ÐaI Tây Ðuong, fhu ba o
phia bac ThaI Ðình Ðuong, fhu fu o phia nam ThaI Ðình Ðuong,
haI Iuu cuôI cung Ia phia nam ân Ðô Ðuong. Râf co fhô haI Iuu fhu
sau da fôn faI vao fhoI ky ma Iy HaI, bIôn A-ran va nhu ng hô Ion
cua châu a con nôI IIôn voI nhau Iam môf. Tau Nau-fI-Iu x chay
fhoo môf haI Iuu kô frôn, co caI fôn Nhâf Ðan Ia Cu-rô-xI-vô, nghIa
Ia "Sông don". Ra khoI v¦nh Ðang-gan, duoc nhung fIa fhang dung
cua maf froI suo I nong, haI Iuu nay chay qua oo Ma-Iac-ca, doc
fhoo bo bIôn châu a rôI vong fhoo bo bIô n phia bac ThaI Ðình
Ðuong, foI quân dao A-Iô-uf. No cuôn fhoo nhung fhân cây Iong
nao, nhu ng fhuc vâf nhIôf doI, mau xanh fham cua haI Iuu âm ap
khac han voI nuo c daI duong xanh ngaf. TôI nghIôn cuu duong dI
cua haI Iuu frôn ban dô va fhây no b¦ mâf huf gIu a Tha I Ðình
Ðuong mônh mông. oc fuong fuong da Iam fôI say sua dôn nôI Nof
Ion va Công-xây vao phong khach Iu c na o không hay. Nof va
Công-xây sung so fruoc canh huyôn dIôu dang hIô n ra fruoc maf.
- Chu ng fa dang o dâu fhô nay7 o dâu7
- Nof kôu Iôn.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 87
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Co phaI o VIôn bao fang Quô-bôch không7
- Cac ban cua fôI oI, - fôI moI ho xich IaI gân, -không phaI ca c
ban dang o Ca-na-da hay o Phap dâu, ma dang o frôn fau Nau-fI-
Iux duoI maf bIôn nam muoI mof.
- CIao su da noI vây fhì phaI fIn fhôI, - Công-xây dap, -
nhung xIn fhu fhâf rang phong khach na y co fhô Iam cho môf
nguo I pho-Ia-mang nhu fôI cu ng phaI ngac nhIôn.
- Anh ban oI, ban cu nga c nhIôn dI va hay xom ky nhu ng fu
kinh nay. O dây ban so fhây nhIôu dIô u ky Ia dôI voI môf nguo I
chuyôn phân IoaI nhu ban. Công-xây fhì chang câ n phaI cô vu
nhIôu. Anh fa cu I xuông xom xof va Iâm bâm nhu ng fhuâf ngu
sInh vâf hoc. Trong khI do, Nof Ion, vì không fhao vô nhuyôn fhô
hoc, nôn hoI han fôI vô cuô c gap go vua qua voI fhuyôn fruo ng Nô-
mô, vô IaI I¦ch ông fa, vô y dô cua ông fa. Tom IaI, anh fa hoI fôI
IIôn mIôn Iam fôI không k¦p fra IoI. TôI noI Ia I voI Nof fâf ca nhung
gì fôI bIô f, dung hon Ia nhung gì fôI không bIôf. RôI fôI IaI ho I Nof
vô nhung dIôu anh fa ngho fhây duoc.
- TôI cha ng ngho, chang nhìn fhây gì ca.
Nof fra IoI.
- Thâm chi chang fhây môf bong fhu y fhu nao. Chang Io
fhuy fhu cu ng bang dIôn7
- Ðang dIôn sao duoc!
- Ây ây, co fhô bang dIôn Iam chu ! Nhung fhua nga I A-rô-
nac, - No f b¦ y nghI cua mình am a nh, -ngaI co fhô cho fôI bIôf sô
nguo I frôn fau na y không7 MuoI nguoI, haI muoI nguoI, nam muoI
nguo I, môf fram nguoI7
- Ong Nof oI, fôI không fhô fra IoI ông duoc dâu! Ong hay
ngho fôI, hay bo ngay ca I y d¦nh doaf fau Nau-fI-Iu x hay bo frôn
dI. ChIôc fau nay Ia môf ky công cua ky fhuâf hIôn daI va fôI so râf
ân hâ n nôu không duoc fìm hIôu no ky cang. Co Io nhIôu nguo I
mong duoc o vao d¦a v¦ chung fa dô duoc ngo nhung ky quan nay!
Vì vây, ông hay bình fInh IaI. Chu ng fa so cung quan saf nhung gì
dang xay ra xung quanh.
- Quan saf nhu ng caI gì7
Nof hof Iôn.
Jules Verne 88
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Trong caI ngu c fu bang saf nay fhì con fhây gì nua ma quan
saf! Chu ng fa dang dI nhu nhung fhang mu... Nof chua k¦p noI hôf
câu fhì phong khach bông fôI sâm, khIôn maf fôI nhuc nhôI nhu
khI fu frong bong fôI buoc ra chô sang gay gaf. Chu ng fôI dung
sung faI chô va chang bIô f sau do so Ia dIôu hay, hay do. Nhung
bông co fIông rì râm, fua nhu vo fau bang saf baf dâu fach ra.
- ThôI chôf rôI!
Nof noI.
- Ðô sua fhuy fu c!
Công-xây Iâm bâm. Pho ng khach dô f nhIôn IaI sang Iôn. A nh
sang fu haI phia doI vao phong qua nhung ô kinh hình bâu du c Ion
o fuong. Nuoc bIô n chan hoa anh dIôn. a cu a bang pha Iô ngan
cach chu ng fôI voI daI duong. Thoaf fIôn fôI rung mình khI nghI foI
chuyôn nhu ng fâ m kinh mong manh kIa co fhô vo. Nhung khung
kinh vung vang bang dông khIô n ô cua co dô bôn không gì pha vo
nôI. ÐIô n sâu duoc chIôu sang môf haI Iy. Quang canh fruo c maf
fôI dop fuyôf voI, không bu f nao fa xIôf. Cha ng ban fay hoa sI nao
vo duoc fâf ca caI d¦u dang cua mau sac, cu a anh sang Iung IInh
frong nuoc bIôn frong vaf fu day Iôn. AI cu ng bIôf nuoc bIôn râf
frong. NguoI fa da xac d¦nh ra ng nuoc bIôn sach hon nuoc suôI
nhIôu. Nhu ng châ f khoang va châf hu u co frong nuoc bIôn chI Iam
cho no frong hon. O môf sô noI ngoaI daI duong, gân quân dao
Àng-fI, qua Iop nuoc sâu môf fram bôn nham mof co fhô fhây râf
ro day bIôn phu caf, con fIa sang maf froI co fhô xuyôn sâu foI ba
fram mof...
Nhu ng ô cua o haI bôn phong khach nhìn ra day bIôn mônh
mông. Ðong fôI frong phong ca ng fang fhôm anh sang ruc ro bôn
ngoaI. Nhìn qua ô cua, fa co cam fuong nhu dung fruoc môf bô
nuôI ca không Iô. Tau Nau-fI-Iux duong nhu dung yôn môf chô, vì
xung quanh chang fhây môf dIôm nao dông dây. Tuy nhIôn nuoc
bIôn do muI fau ro ra haI bôn dôI khI Iao qua vun vuf fruoc maf
chung fôI. Say mô canh dop bIôn sâu, chung fôI fua vao khung cua,
dan maf nhìn qua ô kinh, maI cha ng noI nôn IoI. CuôI cung, Công-
xây bao Nof:
- Anh No f fhân môn oI! Anh vân muôn duo c xom, bây gIo hay
xom dI cho fhoa!
- Ky dIôu fhâf! Ky dIôu fhâf!
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 89
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Nof phân khoI. Anh fa da quôn ca su gIân du Iân nhu ng kô
hoach chay frôn cua mình.
- Tu xa dôn dây dô ngam canh fhân fIôn nay cu ng dang! TôI
noI:
- Ðu ng, bây gIo fôI da hIôu duoc cuô c sông cu a con nguoI nay.
Ong fa da dI sâu vao môf fhô gIoI dac bIôf, va fhô gIoI do da mo ra
fruoc maf ông fa nhung bi mâf fhâm kin nhâf cua no!
- Nhung ca dI dâu ca rôI nhI7
Nof hoI.
- TôI cha ng fhây con ca nao.
- Anh muôn fhây ca dô Iam gì, anh ban7
- Công-xây fra IoI.
- Anh co hIôu gì vô ca dâu!
- TôI ây a7 TôI Ia dân chaI ma không hIôu vô ca a7 Thô Ia
gIua haI nguo I nô ra môf cuôc franh Iuân. Ca haI dôu hIô u bIô f vô
ca, nhung môI nguoI fhoo cach rIông cua mình. Công-xây noI:
- Anh No f fhân môn oI, anh danh ca râf cu. Nhung fôI cam
doan voI anh rang anh chang co môf khaI nIôm gì vô cach phân
IoaI ca ca .
- Phân IoaI chung ây a7
Nof nghIôm chInh fra Io I. Phân chung ra Iam haI IoaI: IoaI
chon duoc va IoaI không chon duoc.
- Ðo Ia xôp IoaI fhoo kIôu fhuc phâm!
Công-xây bông roo Iôn.
- Kìa ca! Co fhô noI fruoc maf chu ng fa Ia môf bô nuôI ca!
- Không dung!
TôI noI.
- Ðô nuôI ca du sao cung chI Ia môf caI châu, con nhu ng con
ca nay fu do fhoaI maI nhu chIm frôn froI...
Ðan ca hô fông fau Nau-fI-Iux suôf haI fIô ng dông hô. Chu ng
fôI ngây nguo I ra vì fhich fhu. Nof goI fôn fung IoaI ca. Công-xây
phân Ioa I chu ng, con fôI fhì say sua nhìn chung fung fang. TôI
chua fu ng duo c fhây nhu ng con ca dop fhô nay frong môI fruong
Jules Verne 90
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fu nhIôn cua chu ng. Phong khach bông Ia I bâf don sang. Nhung
canh cua sô bang saf khop IaI. Canh fhân fIôn bIôn mâf. Co Io fôI
so con b¦ mô dI Iâu nua nôu maf fôI không vô fình frông fhây
nhung dung cu froo frôn fuong. KIm d¦a ban vân chI huong dông
bac, ap kô chI nam af-môf-pho, cho bIôf dô sâu Ia nam muoI mof,
dông hô dIôn chI fôc dô muoI Iam haI Iy môf gIo. TôI cho fhuyôn
fruong Nô-mô, nhung ông fa không dôn. Ðông hô chI nam gIo
chIôu. Nof Ion va Công-xây da fro vô phong mình. TôI cu ng vô
phong rIông. Ðua an da don san frôn ban. TôI hôm do, fôI doc, vIôf
va suy nghI. KhI fhây buô n ngu, fôI nam xuông gIuo ng va fhIôp dI
frong Iuc fau Nau-fI-Iux bang fhoo dong "Sông don" chay xIôf.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 91
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 15
CIÂY MOI
Hôm sau, mung 9 fhang 11, fôI fhuc gIâc sau khI ngu muoI
haI fIô ng dông hô IIôn. Thoo Iô fhuong, Công-xây dôn hoI xom
"CIao su ngu co ngon gIâ c không" va co saI bao gì không. Con ông
ban Nof cua anh fa fhì vân ngu II bì chang bIôf froI dâf gì. TôI cu
dô Công-xây hoI hôf câu nay dôn câu khac, nhung chI fra Io I anh
fa âm u cho xong chuyôn. TôI fhac mac vì fhây fhuyôn fruong Nô-
mô vang maf frong buôI qua va hy vong so gap ông fa hôm nay...
Mac quâ n ao xong, fôI sang pho ng kha ch. Vang Ia ng. TôI bon
nghIôn cuu nhu ng nhuyôn fhô quy frong fu kinh. TôI xom xof ky
mâu nhu ng cây co quy duoI bIôn mac du da khô nhung vâ n gIu
duoc ma u sac fuoI fham. Ngay da hôf ma fhuyôn fruong Nô-mô
vân chang dôn ga p fôI. Canh cua sô bang saf o pho ng khach vân
dong kin. Hay nguoI fa không muôn cho chung fôI ngam nhìn fhoa
man canh fuyôf dIôu vua rôI7 Ta u Nau-fI-Iux chay fhoo huong
dông -dông bac o dô sâu nam muoI, sau muoI mof voI fôc dô muoI
haI haI Iy môf gIo. Hôm sau, mu ng 10 fhang 11, cung frôI qua nhu
vây: không môf fhuy fhu nao xuâf hIôn, Nof va Công-xây gân suôf
ngay o bôn fôI. Ho ngac nhIôn vô su vang maf cua fhuyôn fruong.
Hay con nguo I ky dIôu do b¦ ôm7 Hay ông fa da fhay dôI y d¦nh dôI
voI chu ng fôI7 Tuy nhIôn, nhu Công-xây da nhân xof râf dung,
chung fôI chang co dIôu gì phaI phan na n: chung fôI duo c fu do
hoan foan, duoc an uông ngon Ianh, dây du. Chu nha cua chung
fôI nghIôm chInh fôn frong nhu ng dIôu khoan da fhoa fhuân.
NgoaI ra, chinh hoan canh dac bIôf cua chu ng fôI cung dom IaI bao
nhIôu hu ng fhu, khIô n chung fôI không co quyôn kôu ca gì vô sô
phân. Tu ngay do fôI baf dâu ghI chop dôu dan nhu ng su vIôc xay
ra. Vì vâ y, fôI không fhô fhuâf IaI fâf ca cuôc phIôu Iuu môf cach
hôf suc chinh xa c.
Môf chI fIôf dang chu y: fôI da ghI nhâf ky frôn gIâ y Iam
bang co bIôn.
Jules Verne 92
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ngay 11 fhang 11, fôI fhuc dây fu sang som. Ian không khi
maf Ianh bao hIôu fau da nôI Iôn maf daI duong dô du fru duong
khi. TôI buoc ra phia câu fhang rôI froo Iôn boong. Iu c do Ia sau
gIo sang. TroI am dam, bIôn mau xam nhung chI hoI gon song.
IIôu fhuyôn fruo ng Nô-mô co xuâf hIôn không7 TôI hy vong gap
ông fa o dây. Nhung ngoaI nguoI IaI fau ngôI frong phong kinh,
frôn boong chang co aI. NgôI frôn chô dô xuông nhô Iôn khoI fhân
fau, fôI franh fhu fho hif không khi daI duong duom muI muôI.
Nhu ng fIa nang maf froI dân dân xua fan suong mu. O chân froI
phia dông nhô Iôn môf vung fron do ru c. ÐIô n bung Iôn nhu fhuôc
sung. Nhung ang mây cao va fan man nhuô m nhu ng mau sac ôm
d¦u Ia fhuong, con nhung dam mây vân vIôn quanh fhì bao fruoc
môf nga y Iông gIo. Nhung fau Nau-fI-Iux fhì dôn bao cu ng chang
so nua Ia gIo! TôI dang hân hoan do n maf froI mo c -môf hIôn fuong
huy hoang dây su c sông cua fhIôn nhIôn -fhì bông ngho fIông chân
buoc. TôI chuâ n b¦ chao fhuyôn fruong Nô-mô, nhung do chI Ia
fhuyôn pho - fôI da fhây ông nay frong buôI gap go dâu fIôn voI
Nô-mô. Ong fa Iôn boong, hình nhu không nhân ra su co maf cua
fôI. Ong fa dua ông nhom Iôn maf va hôf suc cham chu quan saf
chân froI. RôI ông fa dI foI chô nap fau va noI môf câu. TôI nho râf
chinh xa c vì sau nay no duoc nhac dI nhac IaI ha ng ngay frong
nhung fruong hop fuong fu . Câu do nhu sau:
“Naufron rospoc IornI vIrch!" NghIa Ia gì, fôI cu ng ch¦u! NoI
xong, fhuyôn pho dI xuông. TôI so fau Ia n xuông nôn cu ng vôI va
xuông fhoo. Nam ngay nu a frôI qua, không co gì fhay dôI. Sang
nao cung fhoo Iôn boong. Sang na o fhuyôn pho cung noI câu ây.
Thuyôn fruong Nô-mô vân không xuâf hIôn. TôI fuo ng so chang
bao gIo gap IaI ông fa nôn danh an phân. Nhung ngay 16 fhang 11,
khI cu ng Nof va Công-xây vao phong, fôI fhây môf manh gIây guI
cho fôI dô frôn ban. TôI vôI mo ra xom. Thu vIôf fIông Phap nhung
kIôu chu gô-fich In gIông kIôu chu ca I Ðu c.
Kinh guI gIao su A-rô-nac, frôn fau Nau-fI-Iux. Ngay 16
fhang 11 nam 1867. Thuyôn fruong Nô-mô moI gIao su fham gIa
cuôc dI san sang maI frong khu ru ng cua fhuyô n fruong o dao
Crof-xpô. Thuyôn fruong hy vong rang so không co gì ca n fro gIao
su nhâ n IoI nay. NgoaI ra, fhuyôn fruong râf sung suong nôu
nhung nguoI ban cua gIao su so cu ng dI.
ChI huy fau Nau-fI-Iu x Thuyôn fruo ng Nô-mô.
- ÐI san a7
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 93
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nof hoI.
- Trong khu ru ng cua ông fa o dao Crof-xpô nua chu!
Công-xây fhôm.
- Thô Ia con nguoI nay dôI khI cu ng Iôn bo7
Nof hoI.
- Ong fa noI râf ro rang nhu vây, - fôI vua doc IaI fhu vua fra
IoI.
- Con doI gì nua! Ta nhâ n IoI moI fhôI.
Nof noI.
- Iôn foI maf dâf, fa so co cach xu su. Thôm nua, nôu duoc
chon môf mIông fh¦f fuoI cung fôf. TôI không muôn xac d¦nh môI
quan hô gIua Io ng cam gho f dâf IIôn cua fhuyôn fruo ng Nô-mô voI
IoI moI dI san o dao Crof-xpô nôn chI fra IoI:
- Truoc hôf fa hay xom dao do frôn ban dô o 34,40 dô vI bac
va 167,50 dô kInh dông. No duoc fhuyôn fruong Crof-xpô phaf
hIôn ra nam 1801, va frôn cac ban dô Tây Ðan Nha cô, no co fôn Ia
Rocca do Ia PIafa, nghIa Ia "Mom da bac". Thô Ia chung fôI da cach
dIôm xuâf phaf môf ngan fam fram haI Iy va fau Nau-fI-Iux da hoI
quay mu I vô huo ng dông nam. TôI chI cho Nof va Công-xây xom
hon dao nho va Io m chom da, choI voI o phia bac ThaI Ðình Ðuong.
TôI noI:
- Nôu fhuyôn fruong Nô-mô co dôI khI Iôn can fhì fâf nhIôn
ông fa phaI cho n nhung hon dao hoang vang nhâf. Nof Ion không
fra IoI ma chI Iac dâu, rô I cu ng Công-xây dI ra. Sau buôI fôI do
nguo I phuc vu câm Iang mang dô n, fôI dI ngu ma Iong vân hoI ban
khoan. Som 17 fhang 11, khI ngu dây, fôI fhây fau Nau-fI-Iux
dung yôn faI chô. TôI vôI mac quân ao rôI sang phong khach.
Thuyôn fruong Nô-mô cho fôI o do. Thây fôI vao, ông fa cung dung
dây chao va hoI fôI co dông y cu ng dI san không. Nô-mô không
nhac nho gì dôn chuyô n ông fa vang maf fam ngay nôn fôI cung
không dô câp foI vân dô do ma chI fra IoI Ia fôI va haI nguoI cu ng
dI da san sang. TôI noI fhôm:
- Nhung xIn ngaI cho fôI hoI môf dIôu.
- NgaI cu fu nhIôn. Nôu co fhô, fôI so fra IoI.
Jules Verne 94
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thua fhuyô n fruong, ngaI da caf duf moI quan hô voI dâf
IIôn, sao ngaI Ia I Iam chu nhu ng khu rung frôn dao Crof-xpô7
- Thua gIao su, rung cua fôI không câ n anh sang maf froI,
cu ng cha ng cân nang âm. O do không co su fu, hô, bao hay bâf cu
môf IoaI bôn chân nao kha c. Nhu ng khu ru ng do chI co mình fôI
bIôf va chI fôn faI cho rIông fôI. Ðo không phaI Ia rung frôn maf
dâf ma ngâm duoI bIôn.
- Rung ngâm a7
TôI su ng sôf.
- Vâng.
- Thuyôn fruong d¦nh moI fôI dI fham khu ru ng ây7
- Ðung vây.
- ÐI bô.
- Vâng, dI bô nhung chân vân không b¦ uof.
- Chu ng fa so san ban o do7
- Vâng, so san ban o do.
- Mang fhoo sung7
- Vâng, mang fhoo sung. TôI nhìn fhuyôn fruong Nô-mô môf
cach không Iô dô gì Iam. TôI nghI bung:
“Chac ông fa không duoc fInh fao. Co Io fam ngay qua ông fa
b¦ ôm, chang bIôf da khoI chua7 Thâf dang fIôc! Ðu sao noI chuyôn
voI môf nguo I Iâ m câm con hon Ia noI chuyôn voI nguoI dIôn!".
Nhu ng y nghI do fhô hIôn ro frôn maf fôI. Thuyôn fruong ra hIôu
moI fôI dI fhoo. TôI nhân nhuc phuc fu ng ông fa. Chung fôI vao
phong an, bua dIôm fâm da bay san. Nô-mô noI:
- Thua ngaI A-rô-nac, moI ngaI an Iof da voI fôI môf cach fu
nhIôn. Vua an, chung fa vua fIôp fuc câu chuyô n. TôI moI ngaI dI
choI rung chu không phaI dI an hIôu! Vì vâ y, fôI khuyôn nga I an
sang fhâ f no. Ðu a frua chu ng fa so an râf muô n. NoI fhuc Iong,
bua sang ngon fuyôf. Thu c don gôm foan nhu ng mon chô bIô n fu
haI san...
Thoaf fIôn fhuyôn fruo ng Nô-mô ngôI an Ia ng Io. Sau do ông
fa noI:
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 95
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thua gIao su, ro rang khI nhân IoI moI cua fôI dI san o dao
Crof-xpô, ngaI da cho fôI Ia nguoI fruoc sau không nhu môf. KhI
ngaI bIôf Ia fôI moI ngaI foI nhung khu ru ng ngâm duoI nuoc fhì
ngaI IaI cho fôI Ia môf ko dIôn rô. Thua gIao su, cho bao gIo xof
doan con nguo I mô f cach hoI hof.
- Nhung, fhua fhuyôn fruo ng, xIn ngaI fIn rang...
- XIn gIa o su ngho fôI noI hôf, sau do ngaI hay xof xom co fhô
buôc fôI Ia fruoc sau không nhu môf hoac dIôn rô duoc không.
- XIn ngaI cu noI.
- Thua gIao su, cu ng nhu fôI, ngaI bIôf rang con nguo I co fhô
sông duo I nuoc nôu co môf du fru không khi du dô fho. KhI Iam
vIôc duoI nuoc, fho Ian ma c quâ n a o không fhâm nuoc, dôI mu saf
va fho không khi bom fu frôn xuô ng qua môf IoaI ông dac bIôf.
- Ðo goI Ia bô dô Ian.
TôI noI.
- Râf dung! Nhung khI mac dô Ian, con nguo I râ f kho cu
dông. CaI ông cao su dân không khi fhâf Ia môf caI xich froI buôc
anh fa. Va nôu fa cu ng b¦ côf chaf vao fau Nau-fI-Iu x nhu vâ y fhì
fa không fhô dI xa duoc.
- Vây Iam fhô nao dô franh duoc su rang buô c do7
TôI hoI.
- Su dung may Ru-cây-rôn Ðo-nây -ru-do do môf nguoI dông
huong cu a ngaI sang chô ra va duoc fôI caI fIôn. NgaI co fhô Ian
xuông môf môI fruong co nhung dIôu kIôn sInh hoc khac han ma
không so haI gì dôn su c khoo. May do Ia môf bình chua Ia m bang
saf day, frong co không khi no n duoI ap suâf nam muoI af-môf-
pho. Ðình chua do doo frôn Iung nhu chIôc ba-Iô cua Iinh. Ma y Ru-
cây-rôn fhông fhuong co haI voI cao su nôI bình chu a voI môf maf
na dac bIôf: môf voI dân không khi vao, voI kIa fhaI không khi da
fho ra. NguoI fho Ian khI cân so Iây IuoI ân nap dây fung voI.
Nhung co fhô ch¦u du ng duoc su c op râf Ion cua nhu ng Iop nuoc
frôn, fôI fhay maf na bang môf chIôc mu bang dông co haI ông: ông
hif vao va ông fho ra.
- Thua fhuyô n fruong, fhâf Ia uu vIôf! Nhung du fru không
khi râf chong can, va khI fI Iô duong khi fuf xuông con 15% fhì
không khi do không dung dô fho duoc nua.
Jules Verne 96
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Tâf nhIôn. Nhung fôI da fhua voI ngaI ra ng may bom frôn
fau cho phop fôI non không khi duoI ap suâf râf Ion, co fhô bao
dam cho nguo I Ian du duong khi fho frong chin - muoI gIo.
- Vô dIô m nay fôI không dam franh caI, - fôI fra Io I, - fôI chI
muôn ho I fhôm Ia ngaI Ia m fhô nao soI duoc duong dI duoI day
bIôn7
- TôI du ng may Rum-cooc-pho. Ðình chua khi non doo phia
sau, con may nay fhì buô c o fhaf Iung. No gô m môf pIn dIôn ma fôI
nap bang na-frI. Môf dây cam u ng fhu dong dIôn va dua vao môf
caI don duoc câu fao dac bIôf. Ðo n nay gô m môf ô ng fhu y fInh
xoan rông, chua dây khi ca c-bô-nic. KhI may phaf ra dong dIôn fhì
khi chay sang Iôn. Nhu vây fôI co fhô vua fho vua nhìn fhây duoI
nuoc.
- Thua fhuyô n fruong, ngaI da gIaI dap fâf ca nhung fhac
mac cua fôI môf cach fuo ng fân dôn muc fôI không dam nghI ngo
gì nua. Nhung fôI chI ch¦u fhua frong vân dô may Ru-cây-rôn va
may Rum-cooc-pho, con vô nhung khâu sung san ma nga I hua
frang b¦ cho fôI fhì xIn fhu fhâf Ia chua fhông Iam.
- Nhung do co phaI Ia sung ban bang fhuôc nô dâu, - Nô-mô
fra IoI.
- Vây Ia sung ban bang khi non7
- Tâf nhIôn! Sao fôI co fhô Iam duoc fhuôc su ng frôn fau khI
chang co dIôm fIôu, Iuu hoang frong fay7
- NgoaI ra, nôu ban bang dan fhông fhuong fhì vIôn dan so
gap môf suc ca n râf Ion frong môI fruong dac bIôf hon không khi
fam fram nam nham Iân!
TôI fhôm.
- Cung chang phaI vì vâ y dâu7 Co môf fhu su ng duo c caI fIôn
co fhô ban duoc frong nhung dIôu kIôn nhu vây. Nhung fôI xIn
nhac IaI Ia vì không co fhuô c su ng, nôn fôI du ng khi non do nhung
may bom frôn fau co fhô cung câp môf cach dây du.
- Nhung khi non râf chong hôf.
- Co sao dâu! TôI co bình chua Ru-cây-rôn co ma! Nôu cân fôI
so dung dôn no. ChI câ n van ca I voI Ia xong! NgaI so fhây fân maf
nhung nguoI dI san duoI bIôn du ng không fôn nhIôu duo ng khi va
dan Iam dâu.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 97
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðu sao fôI cung cam fhây rang frong bong fôI Io mo duoI day
bIôn va do fy fro ng râf Io n cua nuoc bIôn, dan không fhô frung
dich o xa duoc va không fhô Iam chôf ca duoc.
- Thua gIao su, fraI IaI! MôI phaf sung dôu ha duoc ca. Ðu
con ca co b¦ fhuong nho dôn dâu, no cu ng chôf quay ra nhu b¦ sof
danh.
- Vì sao vây7
- Vì nhu ng khâ u sung na y không ban bang dan fhuong ma
bang fhu dan do nha khoa hoc ao Ia Iô-nI-brôc sang chô ra. TôI du
fru kha nhIôu IoaI dan nay. Chu ng chua dIô n fich cao fhô, chI cân
kho cha m phaI Ia con ca du khoo dôn dâu cu ng qu y ngay. TôI xIn
noI ngay Ia vIôn dan IoaI nay không Io n hon dan chì co bôn va ô
dan co fhô chua if nhâf muoI vIôn.
- TôI xIn baI phuc ngaI!
TôI vua fra IoI vu a dung dây khoI ban.
- TôI chI con vIôc nhân su ng nua fhôI. Tom Ia I, ngaI dI dâu fôI
xIn dI fhoo dây! Thuyô n fruong Nô-mô dân fôI xuông phia IaI. KhI
dI ngang qua phong cua Nof va Công-xây, fôI goI ho. HaI nguoI Iâp
fuc nhâp bon voI chung fôI. Sau do chu ng fôI vao môf can phong
canh buông may dô mac dô Ian, chuân b¦ cho cuô c dao choI duoI
bIôn.
Jules Verne 98
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 16
ÐA O CHOI Ð!OI ÐAY ÐIÐN
Can pho ng vua Ia kho vu khi, vua Ia kho quân ao cua fau
Nau-fI-Iu x. Trôn fuong froo khoang muoI bô dô Ian. Nhìn fhâ y dô
Ian, Nof Ion fo y không muôn mac. TôI noI:
- Ong Nof, ông ngho fôI, rung o dao Crof-xpô Ia ru ng ngâm
duoI bIôn co ma!
- ÐIôf rôI!
Nof fra IoI. Anh fa fhâf vong vì ao uoc duoc an fh¦f fhu ru ng
b¦ fIôu fan.
- Con ngaI, Io nao ngaI cung d¦nh khoac caI cua nay Iôn
nguo I7
- PhaI mac fhôI, ông Nof a!
- Tuy ngaI!
Nof nhu n vaI.
- Vô phân fôI, fôI so chang bao gIo fu nguyô n Iam vIôc do.
- Ong No f a, không aI op buôc ông dâu.
Nô-mô noI.
- Thô Công-xây co dam IIôu mang dI không7
Nof hoI.
- CIao su dI dâu, fôI dI dây.
Công-xây fra IoI. Thuyôn fruong go I haI fhu y fhu dôn gIup
chung fôI mac bô dô Ian kha nang bang cao su không fhâm nuoc.
Ðô dô na y nham chông IaI ap suâf Ion, frông gIông chIôc ao gIap
cua hIôp sI fho I frung cô, chI khac o chô co gIan duo c. Ðô dô Ian
gôm môf caI mu fru m kin dâu, môf ao, môf quân va môf dôI gIay
co dô cao bang chì. Thuyôn fruo ng Nô-mô, môf fhu y fhu fo Ion,
Công-xây va fôI nhanh nho n mac dô Ian vao nguo I. ChI con vIôc dôI
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 99
hffp://obooks.vdcmodIa.com
caI mu bang kIm IoaI Iôn dâu. Nhung fruoc khI Iam vIôc do, fôI xIn
phop fhuyôn fruong xom mây khâu sung. Ðo Ia IoaI su ng san
fhông fhuong, bang bang fhop frong rông va hoI fo hon bang sung
ban da n nô. Ðang su ng Ia noI chua khi non fhông voI nong ngay
khI co su ng mo nap bình chua. Trong ô co chung haI muoI vIôn dan
co dIôn duoc môf Io xo dac bIôf dua Iôn no ng sung. Sau môI phaf,
sung IaI fu dông nap dan. TôI noI:
- Thua fhuyô n fruong, su ng cua ngaI fhâf fuyôf dIôu ma câu
fru c IaI fhâf don gIan. TôI nong Io ng muôn duoc ban fhu. Nhung
chung fa so xuông day bIôn bang cach nao7
- Tau dang dô o chô nuoc can, sâu dô muoI mof, chu ng fa co
fhô ra ngoaI duo c.
- Ra bang cach na o a7
- RôI nga I so fhây.
Thuyôn fruong Nô-mô dôI mu saf Iôn dâu. Công-xây va fôI
Iam fhoo ông fa, co n Nof fhì chu c chu ng fôI "dI san may man" ba ng
môf gIong mIa maI. Cô ao chu ng fôI duoc Iap môf caI vong bang
dông co Iô dô vif chaf voI chIôc mu saf hình câu. KhI quay dâu, co
fhô nhìn ra bôn phia qua ba fâm kinh day o mu. Sau khI mo voI
khi non o may Ru-cây-rôn doo sau Iung, fôI buôc chIô c don Rum-
cooc-pho vao fhaf Iung rôI câm Iây sung. Ðô dô Ian na ng nô va dac
bIôf Ia dôI gIay duoc dô chì ghìm cha f chân fôI xuông san. TôI cam
fhây không fhô nhâc nôI chân Iôn nua. Nhung mo I su dôu duoc du
finh fruoc. TôI duoc dây vao môf can phong nho IIô n voI phong
chua quân ao. Nhung nguo I cung dI cu ng va o fhoo. TôI fhây fIông
cua sâp IaI va bong fôI fru m xuông. Mây phuf sau, fôI ngho fhây
fIông rif va cam fhây hoI Ianh dâng fu duoI Iôn. Ðu ng Ia o buông
may nguoI fa da mo voI dô nuo c chay vao can phong chung fôI
dang du ng. Nuo c vua ngâ p phong fhì canh cua fhu haI o ngay
fhanh fau mo ra. Ðôn ngoaI franh fôI franh sang. Môf phuf sau,
chân chu ng fôI da cham day bIôn. Iam sao co fhô mIôu fa duoc
nhung â n fuo ng vô cuôc dao choI duoI bIô n nay7 IoI Io qua Ia bâf
Iu c frong vIôc dung IaI nhu ng ky quan cua day daI duong. Nôu buf
vo cua hoa sI cung không du su c fruyôn daf IaI fâf ca vo dIôm Iô
cua bIôn ca fhì sao co fhô mIôu fa duoc vo dop ây bang cây buf
vIôf7 Thuyôn fruong Nô-mô dI dâu, con nguoI fhuy fhu fhì dI sau
chung fôI mây buo c. TôI va Công-xây dI ca nh nhau, Ia m nhu co fhô
Jules Verne 100
hffp://obooks.vdcmodIa.com
noI chuyôn voI nhau frong chIôc mu saf vây! TôI không co n cam
fhây suc nang cua bô dô Ian va cua bình chu a khi no n nua.
KhI chìm xuông nuoc, fâf ca nhu ng vâf do dôu da mâf dI môf
frong Iuo ng bang frong Iuo ng cua nuoc b¦ chung chIô m chô. TôI
san sang ca ngo I d¦nh Iuâf vâf Iy do cua ac-sI-mof. Nho no fôI
không con Ia môf khôI ì nua, ma da co fhô cu dông fuong dô I dô
dang. anh sang do don phaf ra chIôu sang frung da y bIôn. Tâf ca
nhung vâf o cach xa môf fram mo f dôu ro môn môf. MôI fruong
quanh fôI frông fua không khi, fuy dac hon nhung cu ng frong nhu
vây. Phia frôn fôI Ia maf bIôn Iang song. Chu ng fôI dI frôn nôn caf
m¦n pha ng Iì ma nuoc frIôu Iôn xuô ng không dô IaI môf vôf fich gì.
Tâm fha m caf nay qua Ia caI guong phan chIôu nhung fIa sang
maf froI. KhI fôI noI rang o dô sâu muoI mo f day bIôn cu ng sang
nhu maf dâf ban ngay, chang bIôf co aI fIn không7 Chu ng fôI dI da
duoc muoI Iam phuf frôn maf caf Iâp Ianh. Thân fau Nau-fI-Iux
nhìn xa frông nhu môf daI da ngâm mo dân dI, nhung anh sang do
don pha frôn fau chIôu ra so chI duong cho chung fôI vô fau khI
froI fôI. AI da quon voI fhu anh sa ng dIôn fan man, Ianh Iung cua
cac fhanh phô frôn maf dâf fhì kho hình dung duoc su c phan chIôu
anh sang o day bIôn. Trôn maf bIôn, anh dIôn xuyôn qua không
khi chua dây buI, Iam chung fa co cam fuong nhu du ng fruoc dam
suong mu sang duc. Nhung frôn maf bIôn cung nhu duoI bIôn sâu,
anh sang dIôn co suc ma nh râf Ion. Chu ng fôI dI maI frôn daI caf
mônh mông. TôI Iây fay khoa nuoc sau Iung. ap Iu c nuoc frong
nhay maf xoa sach vôf chân fôI frôn caf. Môf Iuc sau, o phia xa
dân dân hIôn Iôn hình fhu moI vâf. TôI phân bIôf duoc bong dang
hu ng vI cua nhu ng mom da ngâm va b¦ Ioa maf boI hIôn fuo ng anh
sang dac bIôf chI co o môI fruong nuoc. Iu c do Ia muoI gIo sang.
Nhu ng fIa sang maf froI chônh chôch b¦ khu c xa frong nuo c gIông
nhu qua môf Iang kinh va fô dIôm mop ngoaI cac mom da, cac vo
ôc, fraI... bang ca bay sac cua quang phô maf froI. Nhìn su hoa hop
dIôu ky cac mau sac do fhâf suong maf! Sao fôI không fhô frao dôI
cam xu c voI Công-xây, nhu ng ca m xu c dang Iay dông oc fuong
fuong cu a fôI7 Sao fôI không fhô chIa so nIô m hân hoan phân khoI
voI Công-xây nhI7 Sao fôI không bIôf Iam nhu ng fin hIôu nhu
fhuyôn fruong Nô-mô va nguoI fhu y fhu cu ng dI dô frao dôI y nghI
voI Công-xây nhI7 Không fìm duo c cach gIaI quyôf, fôI danh fu
chuyôn fro voI mình, do do Iang phi kha nhIôu không khi du fru
râf quy gIa. ... TôI maI ngam nhu ng vâf Ia frôn con duong ngan
ngu I không hon môf phân fu haI Iy, va môI Iân fôI ngu ng IaI,
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 101
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhuyôn fruong Nô-mô IaI ra hIôu moI fôI dI fhoo. Môf Iaf sau, finh
châf day bIôn fhay dôI. Nôn caf phang phIu nhuong chô cho Iop
bun dinh nhom nhop. TIôp do, chung fôI dI ngang qua môf baI fao
day dac. Vô dô môm, nhung baI fao duoI day bIôn co fhô sanh duoc
voI IoaI fham dôf khoo nhâf. Tao chang nhung fraI ra duoI chân
ma con gIang ngang frôn dâu. Nhung cây co duoI bIôn dan quân
vao nhau fao fhanh nhu ng vom mau xanh o maf nuoc.
Tao qua Ia châu ngoc cua fao hoa, Ia môf hIôn fuong dIôu ky
frong gIo I sInh vâ f. No gôm nhung co fhô fhu c vâf vua nho nhâf
vua Ion nhâf. Ðôn canh nhu ng IoaI fao II fI ma bôn van cây co fhô
xôp frôn nam mI-II-mof vuông, fa con gap nhu ng IoaI fao mau nâu
xam daI foI môf fram mof. Chung fôI ra khoI fau Nau-fI-Iux da
duoc môf fIông ruoI dông hô. Ðây gIo da gân frua. TôI doan nhu
vây Ia can cu vao nhu ng fIa sang maf froI fhang du ng không b¦
khuc xa frong nuoc nua. Cac mau sac huyôn ao da bIôn mâf.
Chung fôI dI, mô I buoc chân dôu vang Iôn frong nuoc. Môf fIông
dông nho cung Ian ra voI fôc dô ma faI chu ng fa không quon. Nuoc
Ia môI fruong dâ n âm fhanh nhanh hon không khi bôn Iân. Ðuo ng
dI vân dô c xuông. anh sang maf froI da mâf hIôu Iu c. Chung fôI o
dô sâu môf fram mof va ch¦u ap suâf 10 af-môf-pho. Nhung bô dô
Ian da gIup chu ng fôI fhang duoc ap Iuc do. Tuy vây, fôI cung cam
fhây hoI dau o cac dôf fay, nhung cam gIac do cung chI fhoang
qua. TôI chang fhây môf moI gì sau haI fIô ng dông hô dI frong bô
dô Ian dac bIôf nay. Trong môI fruong nuo c fôI da vân dông môf
cach hôf suc dô dang. O dô sâu môf fram mof, fôI vân cam fhây
nhung fIa phan chIôu cuôI cu ng cu a maf froI dang Ian va nhuong
chô cho hoang hôn. Nhung chung fôI vân chua phaI dung dôn may
Rum-cooc-pho. Thuyô n fruong Nô-mô bông dung IaI. KhI fôI buoc
foI chô ông fa fhì ông fa chI cho fôI môf khôI xam sâm hIô n Iôn
frong bong fôI mo mo, cach chung fôI không xa. "Ðao Crof-xpô" -
fôI nghI bung nhu vây va da không Iâm.
Jules Verne 102
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 17
KH! R! NC Ð!O I ÐIÐN
CuôI cung chu ng fôI da foI cua ru ng, môf frong nhung noI
dop nhâf fhuô c quyôn so huu cua fhuyô n fruong Nô-mô. Ong fa coI
do Ia faI san rIông cua mình va co foan quyô n su du ng no. Va IaI,
aI co quyôn franh gIanh voI Nô-mô quyôn so huu dâf daI ngâm
duoI bIôn nay nua7 Con ko nao muôn IIôu mang xuông day bIôn va
dung rìu don duong dI xuyôn qua nhung buI cây um fu m nay nua7
Khu rung ngâm nay gôm foan nhung IoaI fhu c vâf hình cây. TôI
vua buoc vao frong vom ca nh Ia râ m rap fhì su chu y cua fôI b¦ fhu
huf ngay vao môf hIôn fuo ng dôc dao cua fhIôn nhIôn ma frong doI
hoaf dông khoa hoc fôI chua fung ga p. Không môf cong co nao nam
op duoI dâf, không môf canh cây nao b¦ cong xuông va moc fhoo
chIôu ngang. Tâf ca dôu huong fhang Iôn maf nuoc nhu nhu ng caI
roI saf. Rong bIôn duong nhu bâf dông, nôn muôn dI qua, chung fôI
phaI Iây fay ro chung sang haI bôn. Nhung vua buông fay, chung
IaI fro vô v¦ fri cu. Ðây fhâf Ia fhô gIoI cu a nhu ng duong fhang
dung! Môf Iaf sau, fôI da quon voI khu ru ng ky d¦ va canh franh
fôI franh sang cua bIôn sâu. Ðay caf Iom chom da nhon Iam chung
fôI kho dI. Thu c vâf o dây hôf suc phong phu, phong phu hon ca
nhung vung bIôn Ðac cu c va nhIôf doI. ThoaI fIôn, fôI không phân
bIôf duoc gIoI dông vâf voI gIoI fhu c vâf. Nhung o d¦a v¦ fôI, aI co
fhô không nhâ m Iân duoc7 ÐuoI bIô n sâu chung fhuo ng râf gIông
nhau vô hình fhaI. TôI nhâ n fhây fâ f ca cac IoaI fhu c vâf chI dinh
xuông da y bIôn chu không moc fu duoI Iôn... Chung không co rô
nôn không huf nhua sông cua dâf ma chI nuong fua vao dâf.
Chung moc duoc ca frôn da , vo fraI ôc, caf hay soI. Tâf ca nhung gì
cân fhIôf cho su sInh fôn dôu co frong nuoc. Phân Ion fhu c vâf dôu
dof, hình fhu ky d¦. Mau sac chu yôu Ia mau hông, do fuoI, xanh,
vang, hung hung do va nâu xa m. TôI gap nhung IoaI fhu c vâf sông
ma fIôu ban duoc gIu frong bô suu fâp cua fau Nau-fI-Iu x. Khoang
môf gIo frua, fhuyôn fruong Nô-mô ra hIôu nghI khIô n fôI râf
mu ng. Chu ng fôI ngôI duoI Iu m cây a-Ia-rI fhân vuon fha ng Iôn
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 103
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhu nhu ng mu I fôn. ThoI gIan nghI fuy ngan, nhung hôf su c dô
ch¦u. ChI phaI mô f dIôu Ia không noI chuyô n duo c voI nhau. Tuy
vây, fôI vân gho caI mu bang dông fo fuong saf vao mu Công-xây.
Sau maf kinh day, maf Công-xây sang ngoI Iôn vì fhich fhu, va dô
fo y haI Iong, Công-xây quay quay dâu frong mu môf cach ngô
nghInh. TôI râf ngac nhIôn vì da dI bôn fIông dô ng hô ma không
doI. TôI chang hIôu vì sao. Nhung fôI IaI buô n ngu dip maf; frang
fhaI nay canh fho Ian fhuo ng gap. Mi maf fôI frIu xuông, fôI fhIu
fhIu ngu. Thuyôn fruong Nô-mô va nguo I fhuy fhu Iuc Iuong Iam
mâu cho chung fôI fhoo: haI nguoI nam daI ra frôn day daI duong
nuoc sa ch frong nhu pha Iô.
TôI không xac d¦nh duoc Ia da ngu bao Iâu, nhung khI fInh
dây, fôI da fhây maf froI nga xuông chân froI. Thuyô n fruong Nô-
mô da dây, fôI cu ng baf dâu vuon vaI, duôI chân duôI fay fhì môf
su bâf ngo Iam fôI phaI bâ f dây. Ca ch chu ng fôI vaI buoc, môf con
nhôn bIô n khung khIôp cao foI môf mof, dang cha m cham nhìn
chung fôI bang dôI maf Ia c va san sang Iao foI. Ma c du bô dô Ian
kha day không so b¦ can fhu ng, fôI vân không gIâu duoc nô I kInh
so frong Iong. Iuc do Công-xây va anh chang fhu y fhu cu ng fhu c
dây. Thuyôn fruo ng Nô-mô chI cho anh fhu y fhu xom con vâ f gom
ghIô c. Anh fa bon Iây bang sung nôn chôf ngay fu c khac. TôI fhây
nhung chân nhôn gIay gIua frong con hâp hôI. Su vIôc nay buôc fôI
nho Ia I rang frong bong fôI cua day bIôn con co nhu ng con vâf
nguy hIô m hon nhIôu, quân ao Ian cung không chô ng Ia I duoc.
Cu ng Ia Ia fruo c do fôI chang hô nghI foI dIôu nay! Tu gIo phaI
fhân frong hon moI duoc. TôI cam fhây hình nhu cuô c dao choI cua
chung fôI foI dây Ia hôf. Nhung fôI da Iâm. Thuyôn fruong Nô-mô
chua co y d¦nh quay vô fau Nau-fI-Iux, ông fa vân du ng cam dI Iôn
phia fruo c. Ða y bIôn dôc fuôf xuô ng. Khoang ba gIo chIôu, chung
fôI foI môf chô dâf frung hop, haI bôn Ia nhung mom da fhang
dung, cach maf bIôn môf fram nam muoI mof. Nho bô dô Ian hoan
hao, chu ng fôI da xuông chin muoI mof qua gIoI han ma fhIôn
nhIôn quy d¦nh cho nhu ng cuôc da o choI duoI nuo c cua con nguoI.
TôI xac d¦nh dô sâu o chô chung fôI dung Ia môf fram nam muoI
mof, mac du cha ng co môf fhu ma y do nao. Nhung fôI bIôf rang
ngay o noI nuoc frong nhâf, nhung fIa sang maf froI cung không
fhô Iof xuông sâu hon duoc. Cach muoI buo c cha ng nhìn fhâ y gì.
TôI dang do dâm fhì bong fôI bông b¦ môf fIa sang kha manh
xuyôn fhung. Thuyôn fruo ng Nô-mô da bâf don dIôn. Anh fhu y fhu
dI fhoo cung bâf don. TôI va Công-xây Iam fhoo. anh don chIôu
Jules Verne 104
hffp://obooks.vdcmodIa.com
sang môf khoang co ban kinh ham nham mof. Nô-mô dân chung
fôI dI ngay cang xa, vao gIua khu ru ng sâu fham. NoI dây cây co
hIôm dân. Vì fhIôu anh sang maf froI, o dô sâu nay hâu nhu chang
con IoaI fhu c vâf nao, frong khI xung quanh chu ng fôI vân con
nhIôu dông vâf ky Ia. Vua dI fôI vua nghI bung rang anh sang dIôn
so fhu huf su chu y cua cac dông vâf duoI bIôn sâu. Nhung nôu
chung co foI gân fhì vân o môf khoang cach su ng ba n không foI
duoc. Thuyôn fruong Nô-mô mây Iân dung IaI fì sung Iôn vaI
ngam, nhung IaI ha sung xuông rôI fIôp fuc dI. CuôI cu ng, khoang
bôn gIo chIôu, chu ng fôI dI foI dich cua cuôc dao choI nay. Truoc
maf chu ng fôI bông du ng Iôn môf buc fuo ng da hoa cuong, môf
khôI da hu ng vI co nhIôu hang hô c không fhô vuof qua duoc. Ðo
chinh Ia chân dao Crof-xpô! Nô-mô dung IaI.
Ong fa ra hIôu cho chu ng fôI nghI chân. TôI chang khao khaf
vuof qua buc fuo ng nay nôn fuân fhoo Iônh Nô-mô. Ðây Ia ranh
gIoI ma ông fa không muôn vuof qua. Ðôn kIa Ia môf fhô gIoI kha c
ma Nô-mô không muôn da f chân vao! Chung fôI quay vô. Nô-mô
dân dâu va vu ng vang dua chu ng fôI Iôn phia fruoc. TôI cam fhây
hình nhu mình fro vô bang IôI kha c. Con duong moI dôc dung nôn
froo râf môf, môf Iaf sau chung fôI Iôn foI gân maf bIôn. VIô c dI
Iôn nhu ng Iop nuo c frôn dIôn ra fu fu va không fhô co anh huong
gì xâu. Nguoc IaI, ap Iuc fhay dôI dôf ngôf co fhô gây nguy haI cho
co fhô con nguoI va do doa finh mang nhu ng fho Ian fhIôu fhân
frong. Mây phuf sau, chung fôI IaI dI vao Iop nuoc duoc chIôu sang.
Maf froI da Ian gân saf chân froI, va nhung fIa sang b¦ khu c xa
frong nuoc chIôu Iôn fâf ca nhu ng vâf xung quanh môf anh hao
quang ru c ro. Chu ng fôI dI duoI dô sâu muoI mof, fung dan du IoaI
ca Iuo n quanh. Ca nhIôu va boI nhanh hon chIm bay frôn froI,
nhung chang con nao dang ban. Thuyô n fruong Nô-mô bông dua
sung Iôn vaI rô I ngam va o môf con vâf na o do dang fhâp fhoang
frong buI râm. Ong fa bop co. Môf fIông rif nho phaf ra, fhô Ia con
vâf b¦ frung dan nga guc cach chu ng fôI nam buoc. Ðo Ia mô f con
raI ca fuyôf dop, IoaI bôn chân duy nhâf sông o bIôn. Ðô Iông raI ca
daI foI môf mof ruoI, mau nâu sâm, o dâu bôn chân mau frang bac,
râf duoc ua chuông frôn fh¦ fruong Nga va Trung Quô c. Vì môm va
muof nôn bô Iông con raI ca nay fr¦ gIa if nhâf haI ngan Phrang.
TôI fhich fhu nga m nhìn con vâf co vu, dâu dof, faI ngan, maf
fron, co rIa mop frang nhu rIa moo, co mang chân râf phaf frIôn va
duôI bông. IoaI fhu nay b¦ san baf qua nhIô u nôn hôf suc hIôm, chI
con fhây o phia ba c ThaI Ðình Ðuong va co nguy co b¦ fuyôf chu ng.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 105
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NguoI fhuy fhu vac xac con vâf Iôn vaI va chu ng fôI IaI dI fIôp.
Chung fôI buoc frôn caf phang suôf môf fIông dông hô. ÐôI chô day
gô Iôn dôn muc chung fôI chI con cach maf bIôn haI mof... Ðôn dây,
fôI duoc chu ng kIô n môf phaf sung ky dIôu nhâf ma nguoI dI san if
khI fhây. Trôn dâ u chu ng fôI co môf con chIm Ion dang xoo rông
canh bay. KhI no cach maf bIôn mâ y mof, nguoI fhuy fhu nga m rôI
nô môf phaf sung. Con chIm roI fhang xuô ng bIôn manh dôn nôI
fhang duoc su c can cua nuoc va chìm foI ngay chô chang fhuy fhu
fhIôn xa. Ðo Ia môf con chIm bao bao, fIôu bIôu xuâ f sac cho cac
IoaI chIm sông ngoaI bIô n. Phaf sung không du kIôn nay không
Iam chung fôI dI châm IaI. Trong haI fIông dông hô, chu ng fôI khI
fhì buoc frôn day caf bang, khI fhì Ion qua nhu ng baI fao. TôI dang
môf Iu fhì môf vôf sang mo bông xuyôn qua bong dôm foI nu a haI
Iy. Ðo Ia anh don pha cua fau Nau-fI-Iux. Thô Ia chI con haI muoI
phuf nua Ia vô foI fau! TôI sap duoc nghI ngoI fhoaI maI rôI! TôI
baf dâu cam fhây duong khi frong bình sap can. Nhung fôI không
bIôf duoc rang môf cuôc gap go bâf ngo so Iam chung fôI vô fau
châm mô f Iu c. TôI dang dI cach mây nguo I kIa chu ng haI chu c mof.
Thuyôn fruong Nô-mô bông quay ngoaf IaI va buoc vô phia fôI.
Canh fay manh mo cua ông fa ân fôI na m xuô ng saf maf dâf;
nguo I fhuy fhu cung Iam nhu vây dôI voI Công-xây. Trong gIây
phuf dâu fIôn, fôI cha ng hIôu vì sao co su "fân công" bâf ngo do,
nhung fhây Nô-mô nam yôn bôn canh, fôI an fâm. TôI nam fhang
duoI dâf, co fao phia frôn cho cho. Nguoc nhìn Iôn, fôI fhây mây
bong don fo fuong va sang Iâp Ianh dang Iuof qua. TôI son gaI ôc.
TôI da nhân ra nhu ng con ca khu ng khIôp nay. Ðo Ia haI con
ca mâp, IoaI ca an fh¦f nguoI, co duôI Io n, mom co nhung châm
sang. CaI mom gom ghIôc nay co fhô dop môf caI Ia duf dôI nguoI!
TôI không bIôf Công-xây co xôp IoaI ca mâp không, nhung vô phân
mình, fôI nhìn caI bung frang bac, haI ham rang nho n cua chung
bang con maf cua môf nan nhân hon Ia cua môf nha sInh hoc.
Cu ng phuc cho chung fôI, Ia nhu ng con vâf pham an nay maf râf
kom. Chung boI vuf qua ma không fhây chu ng fôI. Thô Ia chu ng
fôI may man vuof qua duoc môf nôI nguy hIôm Ion hon Ia gap hô
gIua rung sâu. Nua fIông sau, chu ng fôI vô foI fau Nau-fI-Iux. Nap
fau mo, chung fôI vua chuI vao can phong con fhì fhuyô n fruong
Nô-mô dong sâp cua ngoaI rôI ân nu f. May bom frôn fau chay Iam
mu c nuo c xung quanh chung fôI ruf xuông râf nhanh. Mây gIây
sau, frong phong chang co n môf gIof nuoc nao. Iu c do, canh cua
frong mo ra, chung fôI buoc sang phong fhay quân ao. Chu ng fôI
Jules Verne 106
hffp://obooks.vdcmodIa.com
kha vâf va moI fhao bo duoc bô dô Ian. TôI vua qua môf, vua buôn
ngu nhung hôf suc fhoa man vô cuôc dao choI fuyôf dop duoI day
bIôn sâu. TôI fro vô phong rIông cua mình.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 107
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 18
ÐON NCAN ÐÀ M Ð!OI THAI ÐÌNH Ð!ONC
Sang 18 fhang 11, fôI fhuc dây, nguoI khoan khoaI. TôI Iôn
boong fau va IaI fhây vIôn fhuyôn pho dang noI câu ma fôI da ngho
duoc nhIôu Iân. TôI bông hIôu nghIa câu noI do. Ðung Ia ông fa noI
rang "bIôn bình yôn vô su". ÐIôn baf ngaf, mônh mông, chang fhây
môf canh buôm, cu ng cha ng fhây nhung mom da cua dao Crof-
xpô! ÐIôn da nuô f fâf ca mau sac cua quang phô maf froI, chI con
IaI môf mau xanh ngaf! TôI dang maI ngam canh dop cua daI
duong fhì fhuyôn fruo ng Nô-mô Iôn boong va baf dâu quan saf
fhIôn van. Hình nhu ông fa không dô y gì dôn fôI. Sau do, Nô-mô fì
fay Iôn buông IaI va dam dam nhìn vô phia xa khoI. Iuc nay dô haI
muoI fhu y fhu buoc Iôn boong. Ho koo IuoI ma ho da quang dôm
fruoc. Ðo Ia nhung nguoI khoo ma nh, Iuc Iuong, fhuôc nhIô u dân
fôc kha c nhau nhung dôu gôc châu R u. TôI dô dang nhân ra môf
nguo I AI-Ion, mâ y nguoI Phap, mây nguoI XIa-vo, môf nguoI Hy
Iap. Ho râf if Io I va noI voI nhau bang môf fhu fhô ngu chang ro
nguô n gôc fu dâu. Vì vây fôI không fhô chuyôn fro voI ho duoc. Ho
koo IuoI Iôn fau. Sang hôm do nhIô u dông vâf ky Ia cua bIôn da Iof
vao IuoI. TôI uoc Iuong ho danh duoc if nhâ f bôn fram kI-Iô-gam
ca! Môf mo IuoI râf daf nhung cu ng cha ng co gì dang ngac nhIôn!
IuoI ma c phia sau fau va frong mây fIông dông hô da cuô n fhoo
fâf ca nhu ng dông vâf gap o duong. Tu nay vô sau, chu ng fôI
chang so fhIôu ca ngon vì fau chay râf nhanh va chIô c don pha co
suc hâp dân Ion. Ca danh duoc IIô n dua xuông bôp, môf phân dô
du fru, môf phân dô an ngay. Mo IuoI kôf fhu c. Không khi Ia I duoc
du fru dây cac bô chua. TôI dInh nInh Ia fau sap Ian, nôn muô n fro
vô phong. Nhung Iu c do fhuyôn fruong Nô-mô quay vô phia fôI va
noI:
- Thua ngaI gIao su, ngaI hay nhìn xom bIô n co phaI Ia môf
sInh vâf không7 ÐIôn Iuc fhì gIân du, khI fhì d¦u hIôn. Ðan dôm
Jules Verne 108
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bIôn cu ng ngu nhu chu ng fa va gIo dây dang fInh dây, khoan
khoaI sau môf gIâ c ngu ngon!
Nô-mô chang cha o hoI gì. Hình nhu con nguoI bi hIôm nay
dang fIôp fuc môf câu chuyôn b¦ bo do. Ong fa noI:
- CIao su nhìn xom: daI duong fInh gIâ c duoI anh nang d¦u
hIôn. No baf dâu cuô c sông ban ngay. Thâ f ky fhu khI quan saf
nhung bIôu hIô n dây suc sông cua co fhô no! ÐIôn co fIm, co mach
mau, va fôI hoan foan dông y voI nha bac hoc Mô-rI, nguo I da phaf
hIôn ra rang nuoc o daI duong cung fuân hoan, hôf nhu su fuân
hoan cua mau frong co fhô sông.
Nô-mô chang doI fra IoI, va fôI cung fhây nô u ngaf Io I ông fa
bang nhIôu câu "vâng", "fâf nhIôn", "râf dung" frông rông fhì fhâf
Ia fhua. Ong fa nhu fu noI voI mình va sau môI câu IaI Im Ia ng hôI
Iâu.
- Ðu ng, nuoc o daI duong fuân hoan không ngu ng. Su fuâ n
hoan do so dI co Ia do nhIô f dô fhay dôI, do muôI va cac vI sInh vâf
frong nuoc bIôn. NhIôf dô fhay dôI Iam fhay dôI fy frong cua nuoc,
do do fao nôn nhu ng Iuô ng nuoc chay nguoc nhau. Nuoc bIôn bôc
hoI râf if o haI cu c, nhung bôc hoI râf nhIôu o vung xich dao. HIôn
fuong nay fao ra su gIao Iuu fhuong xuyôn qua cac vung bIô n do.
NgoaI ra, fôI con phaf hIô n duoc su fuân hoan fhoo chIôu fhang
dung fu maf bIôn xuông duoI sâu va nguoc Ia I. HIôn fuong do dung
Ia su hô hâp cua bIôn! Trong cac vung bIôn âm, nuo c daI duong b¦
dôf nong o Iop frôn chay dôn cac vung bIôn Ianh, nho b¦ Ia nh dI
nôn dâm dac hon, nang hon va chìm xuô ng duoI. Sau do cang gân
vung xich dao no cang b¦ hun nong va nôI dân Iôn frôn, rôI Ia I chay
vô vu ng bIôn Ianh. Ðôn haI cu c, gIao su so fhây ro kôf qua cua hIôn
fuong na y va so danh gIa duoc su nhìn xa cua fhIôn nhIôn, vì nho
quy Iuâf nay ma nuoc bIôn chI dong bang o Iop frôn!
- KhI Nô-mô noI dôn câu cuôI cu ng, fôI nghI bung:
“Chang Io con nguoI IIôu IInh nay IaI d¦nh cho fau chay foI
haI cu c7". Nô-mô Im Ia ng va cham chu nhìn bIôn ca, môI fruong
ma ông fa dang cô suc nghIôn cu u ca n ko. Môf Iaf sau, ông fa noI:
- ÐIôn chua môf Iuong muôI da ng kô. Nôu nhu co fhô fâp
frung fâf ca muôI b¦ hoa fan frong daI duong IaI fhì no so châf
fhanh môf khôI bang bôn frIôu ruoI dam khôI. Va nôu fraI dôu
frôn maf dâf fhì no so fao fhanh môf Iop day hon muoI mof.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 109
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nhung ngaI cho fuong ra ng muôI chua frong nuoc bIôn Ia do su
fraI finh cua fhIôn nhIôn. Không phaI dâu! MuôI Ia m gIam su bôc
hoI cua nuoc bIôn va gIup cac mIô n khi hâu ôn hoa fra nh duoc mua
nhIôu. VaI fro Iam cân dô I hoaf dông cua fhIôn nhIôn frôn fraI dâf
fhâf quan frong, fhâf vInh quang! Nô-mô Im Iang. Ong fa dung
fhang Iôn, dI mây buoc frôn boong rôI IaI buo c vô phia fôI:
- Con ha ng fy sInh vâf co frong môI gIof nuoc cu ng co vaI fro
không ko m quan frong. Chung hâp fhu muôI bIôn va châf vôI hoa
fan frong nuoc. KhI chôf dI, chu ng IaI fra IaI cho nuoc nhung châf
khoang khac nhau, môf phân duoI dang xuong duoI day bIôn. Thô
Ia co mô f su fuâ n hoan maI maI, môf cuô c sông vInh cu u! Cuôc
sông o bIôn khân fruong hon, fhuâ n IoI hon, vô cung vô fân hon
frôn dâf IIôn. No nam ngay frong môI gIof nuoc cua bIôn ca frong
môI fruong râf nguy haI cho finh mang con nguo I nhung râf co IoI
cho ha ng fy sInh vâf khac, cho ca fôI nua!
NoI nhu ng IoI do, con nguo I Nô-mô khac Ia han dI va gây cho
fôI môf ân fuong manh mo. Ong fa noI fIôp:
- Va cuôc sông fhâf su Ia o dây, chI o dây fhôI! TôI fIn Ia co
kha nang xây dung nhu ng fhanh phô ngâm, nhung foa nha ngâm
duoI bIô n cu môI sang IaI nôI Iôn maf nuo c dô du fru không khi
frong Ia nh gIông nhu fau Nau-fI-Iux. Nhu ng fhanh phô dôc Iâp,
nhung fhanh phô fu do. Va nôu môf fôn bao chua nao do...
Thuyôn fruong Nô-mô ngaf câu noI bang môf cu chI do doa.
RôI ông fa hoI fôI duong nhu muô n xua duôI nhu ng y nghI don fôI:
- CIao su co bIôf daI duong sâu bao nhIôu không7
- Thua fhuyôn fruong, fôI co bIôf nhung kôf qua do dac.
- Kôf qua cu fhô ra sao7 KhI co d¦p, fôI co fhô kIôm fra IaI.
- Nôu fôI không Iâ m fhì dô sâu frung bình o phia bac ÐaI Tây
Ðuong Ia fam nga n haI fram mof, con o Цa Trung HaI Ia haI ngan
nam fram mof. Nhu ng cuôc do dac co kôf qua nhâ f da duoc fIôn
hanh o phia nam ÐaI Tây Ðuong. Kôf qua: môf van haI ngan mof,
môf van bôn nga n chin fram IInh môf mof, môf van nam nga n môf
fram bôn chin mo f. Tom Ia I, nôu da y daI duong duoc san bang fhì
dô sâu frung bình Ia khoang bay kI-Iô-mof.
- Tôf Iam!
Nô-mô fra IoI.
Jules Verne 110
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI hy vong so cung câp cho ngaI nhung sô IIôu chinh xa c
hon. Vô dô sâu frung bình o vung bIôn nay cua ThaI Ðình Ðuong,
fôI co fhô fhông bao rang no không qua bô n ngan mof. NoI dôn
dây, fhuyôn fruo ng Nô-mô dI vô phia nap fau rôI fhoo bâc fhang
saf buoc xuông duoI. TôI dI fhoo ông fa. Ngay Iu c do chân v¦f baf
dâu ngay, dông hô chI fôc dô haI muoI haI Iy môf gIo... Nhu ng ngay
sau do, fhuyô n fruong Nô-mô râf if dôn fham hoI. Hoa hoan Iam
fôI moI fhây ông fa. Con vIôn fhuyôn pho fhì cu sang sang IaI ghI
duong dI cua con fau frôn ban dô râf cân fhâ n gIup fôI xac d¦nh v¦
fri con fau môf cach chinh xac. Công-xây va Nof Ion o bôn fôI
hang fIô ng dông hô. Công-xây fhuâf IaI cho Nof ngho chuyô n anh
fa da duoc fhây nhung ky quan gì frong chuyô n dao choI ngâm
duoI bIôn. Nof hôI fIôc Ia da không cung dI. TôI an uI Nof rôI so fô
chuc xuô ng bIô n choI môf Iân nua. Hâu nhu ngay na o fâm cu a saf
o phong khach cu ng mo ra mây fIông dông hô, va chu ng fôI IaI
duoc dI sâu vao nhu ng bi mâf cua fhô gIoI ngâm duoI bIôn. Tau
Nau-fI-Iu x chay fhoo huo ng dông nam o dô sâu môf fram -môf
fram nam muoI mof. Nhung co Iân fhuyôn fruong Nô-mô hung Iôn
cho fau Ian sâu xuông haI nga n mof. NhIôf kô chI 4,25 dô, môf
nhIôf dô hình nhu chung cho dô sâu nay o moI vI dô . Ða gIo sang
ngay 26 fhang 11 fau Nau-fI-Iux qua bac chi fuyô n 172 dô kInh.
Ngay 27 fhang 11 fau ngang qua quân da o Xan-uy f, noI fhuyôn
fruong Cuc nôI fIông hy sInh ngay 14 fhang 2 nam 1779. Thô Ia
chung fôI da dI duoc bôn ngan fam fram sau muoI dam kô fu ngay
baf dâu cuôc hanh frình. ÐuôI sang, khI Iôn boong, fôI nhìn fhây
dao Ha-oaI cach fau haI haI Iy. Ðo Ia dao Ion nhâf frong sô bay hon
dao cua quân dao Ha-oaI. TôI fhây ro nhu ng canh dô ng frông frof,
vung dôI va nhu ng day nu I doc bo bIôn, nhung nu I Iua frong do
sung su ng ngon Mu-na Rô-a cao nam ngan mof.
Tau Nau-fI-Iux vâ n chay fhoo huong dông nam. Ngay mu ng
1 fhang 12, no vuof qua xich dao o 142 dô kInh. Ngay 4 fhang 12,
sau khI chay kha nhanh va không xay ra su vIô c gì dac bIôf, fau
foI gâ n quân dao Mac-kI-do. Qua quân dao dop fuyôf voI ây, fu
mu ng 4 foI 11 fhang 12 fau dI duoc khoang haI nga n haI Iy. Ðôm
mu ng 9 rang ngay 10 fhang 12 fau gap hang dan nhuyôn fhô. Ðan
dôm chu ng fu duoI bIôn sâu boI Iôn cac Iop nuoc frôn rôI fhoo con
duong dI cu cua ca frich va ca xac-dIn ma bo sang vung nuoc âm
hon. Ðây Ia cuô c dI cu bình fhuong cua ha ng frIôu fân sInh vâf
bIôn!... ÐIôn ca dang phô bay ra nhung bu c franh hôf suc ky fhu va
muôn mau muôn vo. ÐIôn ca chang nhu ng Iam chung fôI vuI maf,
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 111
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cho chu ng fôI quan saf nhung sInh vâf frong môI fruong fu nhIôn
cua chu ng ma con mo ra fruoc chu ng fôI nhu ng bi mâ f fhâm kin
nhâf. Ngay 11 fhang 12 fôI ngôI o phong khach va doc môf cuôn
sach Iây o fhu vIô n cua fhuyôn fruong. Nof va Công-xây fhì maI
ngam nuoc bIôn duoc chIôu sang. Tau Nau-fI-Iux dang du ng. Tau
cho nuo c vao dây cac bô chu a va dô o dô sâu môf nga n mof, noI râf
if sInh vâ f, râf if ca fo.
TôI dang doc cuôn sach fuyôf voI cu a CIang Ma-xô fhì Công-
xây goI fôI:
- Thua gIao su, ngaI co fhô IaI dây môf phuf không a7
- Anh fa noI bang môf gIong khac Ia .
- Co vIôc gì fhô, Công-xây7
TôI du ng dây, buoc foI cua sô va nhìn ra ngoaI. Trong khoang
nuoc duo c don pha frôn fau roI sang, co môf khôI Ion mau don
dang Io Iung. TôI chu y nhìn xom do Ia gì. Trong oc fôI bông Io o Iôn
môf y nghI.
- Tau bIôn!
TôI kôu Iôn.
- Ðu ng, - Nof fra IoI, - môf chIôc fa u bIôn b¦ gay côf buôm!
Nof Ion da không Iâm. Truoc maf chung fôI Ia môf chIô c fau b¦
dam. Vo fau con fôf. Hình nhu no moI b¦ dam ca ch dây mây fIông
dông hô... ChIô c fau gây môf ân fuong râf dang buô n! Nhung khI
fhây nhu ng xa c nguoI b¦ froI chaf bang dây cap frôn boong fhì con
fhô fham hon nhIôu!... Chu ng fôI Iang Im va hôf suc xuc dông nhìn
canh fau dam. Nhu ng con ca mâp hau doI da nguI fhây mu I fh¦f
nguo I va xông dôn. KhI fau Nau-fI-Iux chay vong quanh chIôc fau
dam, fôI fhây o phia IaI co dong chu dô:

“£IORIÐA" S!NÐÐRIANÐ

Jules Verne 112
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 19
VA-NI-CO-RO
TaI nan fhuong fâm cua fa u PhIo-rI-da không phaI Ia fruo ng
hop dac bIôf gì Iam ngoaI bIôn ca. Vô sau nay, khI fau Nau-fI-Iu x
qua cac vung bIô n dông fau bo, chu ng fôI da gap nhIôu xa c fau
dam muc naf frong nuo c. Con duoI day fhì nao sung Ion, nao noo,
nao xich va hang ngan dô vâf khac bang saf dang gI ra. Nga y 11
fhang 12, chung fôI foI gân quân dao Pau-mô-fu ra I ra c khoang
nam fram dam fu dông -dông nam foI fây -fây bac. Quân da o nay
co dIôn fich ba fram bay muoI dam vuông va gôm sau muoI nhom
dao san hô. Nho do khôI dâf nay som muô n so nhâ p Iam môf voI
quân dao kô bôn, va gIua NIu ÐI-Ion va Tân Ca-Iô-dô-nI so xuâf
hIôn Iu c d¦a fhu nam. Môf hôm fôI dô câp vân dô do voI fhuyôn
fruong Nô-mô, nhung ông fa fra IoI fôI môf cach Ianh Iung:
- Cân nhung con nguo I mo I chu cân gì nhu ng Iu c d¦a moI!
Vân fhoo huong cu, fau Nau-fI-Iux chay ngang qua dao CIoc-
mông Ton-no, ho n dao ky Ia nhâf frong cac nho m dao do fhuyôn
fruong Ðon phaf hIôn ra nam 1822. O dây fôI co d¦p quan saf cac
quân fhô san hô da fao nôn cac dao o mIôn bIôn ThaI Ðình Ðuong
nay... KhI fau nôI Iôn maf nuo c, fôI co fhô nhìn bao quaf ca dao
CIoc-mông Ton-no chI hoI nhô Iôn môf chuf co rung râm phu kin.
Nhu ng con bao bIôn da bIôn dâf da vôI o dây fhanh mau mo. Haf
cây do bao dua fu dâf IIôn ra, môf hôm nao do roI xuông dao nay,
IaI duoc bon bang xac fôm ca va fao fhôI rua, da Iam nhu Iôn bao
mâm xanh. Song bIôn da nom Iôn bo môf qua dua chin fu xa foI.
Thô Ia cây côI moc Iôn. Cây Iam nuoc bôc hoI va fao ra môf con
suôI. Cây côI dân dân phu kin dao. Iuông nuoc bIô n da dua foI dây
cac vI sInh vâf, côn fru ng cung voI nhung fhân cây b¦ nhô bâf Iôn
fu nhung hon dao bôn. Ru a baf dâu foI dây do fru ng. ChIm choc
bay foI Ia m fô frôn nhung cây non. Thô gIoI dông vâf dân dân phaf
frIôn su sông o dây. TIôp do con nguoI xuâ f hIôn. Anh fa b¦ mau
xanh fuoI cua cây côI va dâf daI phì nhIôu hâp dân. Nhu ng hon
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 113
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dao san hô -môf sang fao vI daI cua cac sInh vâf vô cung nho bo -
da duoc hình fhanh nhu vây. Ðôn gân fôI, dao CIoc-mông Ton-no
khuâf ha n. Ta u Nau-fI-Iu x fhay dôI han huong dI. Vuof qua chi
fuyôn nam o 135 dô kInh, fau chay vô phia fây bac. Mac du maf
froI nhIô f dô nong bong, chu ng fôI vân không cam fhây no ng vì o
dô sâu ba muoI, bôn muoI mof, nhIôf dô nuo c không qua 10 -12 dô.
Ngay 15 fhang 12, fau dI ngang quân dao Xô-xI-ô-fô va Ta-I-fI
dIôm Iô, hoang hâu cua ThaI Ðình Ðuong. Tau da dI duoc fam
ngan mô f fram haI Iy. Sau do no chay vao khoang gIua quâ n dao
Tôn-ga Ta-bu va quân dao NguoI dI bIôn rôI vuof qua quân dao
Phif-gI. Quân da o nay duoc Ta-xman pha f hIôn ra nam 1643.
Cu ng nam do, To-rI-xo-II phaf mInh ra phong vu bIôu va vua Iu-I
14 Iôn ngôI. XIn dô ban doc phan xof xom su kIôn nao do ich IoI
hon cho IoaI nguoI...
Ða môf fuân nay fhuyôn fruong Nô-mô không xuâf hIôn.
CuôI cung, sang 27 fhang 12, ông fa buoc vao pho ng kha ch, fu
nhIôn fhoaI maI fua nhu chu ng fôI vua chIa fay voI ông fa nam
phuf fruoc dây. Iuc do fôI dang fìm v¦ fri con fau cha y frôn ba n dô.
Nô-mô dôn chô fôI, chI vao môf dIôm frôn ban dô rôI noI:
- Va-nI-cô-rô. Цa danh na y fac dông dôn fôI môf cach fhân
ky. Ðo Ia fôn nhu ng hon dao, noI doan fau cua Ia Pô-ru-do b¦ dam.
TôI gIâf mình hoI:
- Tau Nau-fI-Iux chay vô phia Va-nI- cô-rô u, fhua fhuyôn
fruong7
- Thua gIao su, vâng.
- PhaI chang fôI so co d¦p dôn nhu ng hon dao nôI fIông, noI
fau Ðuf-xon va A-xfo-rô-Iap b¦ dam7
- Vâng, nôu gIao su muô n.
- Thô dôn Va-nI-cô-rô con xa không a7
- Thua gIao su, Va-nI-cô-rô dây rôI.
TôI cung Nô-mô Iôn boong rôI cham chu nhìn vô chân froI o
phia dông bac hIô n Iôn haI hon dao fo nho khac nhau nhung chac
cu ng nguôn gôc nuI Iua, co môf hang rao san hô bao quanh khoang
bôn muoI haI Iy. Chu ng fôI da foI gâ n dao, dung hon Ia foI cua môf
vung nho. Cây cô I xanh fuoI phu kin dao, fu bo bIôn foI dInh nu I
cao. Tau vuof qua môf oo bIôn hop dô vao phia frong hang rao san
hô. ÐuoI bong nhu ng cây su , chu ng fôI fhây ro bong nhu ng fhô dân
Jules Verne 114
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dang hôf suc ngac nhIôn fhoo doI con fau. Co Io ho fuong fau hình
fhoI Ia môf con ca voI ma ho cân dô phong. Thuyôn fruong Nô-mô
hoI fôI da bIôf gì vô caI chôf cua Ia Pô-ru-do.
- Thua fhuyôn fruong, fôI cung bIôf nhu moI nguo I fhôI.
- CIao su co fhô fhuâf IaI cho fôI nhu ng dIô u moI nguoI dôu
bIôf không7
Nô-mô hoI hoI mIa maI.
- Thua vâng!
Va fôI baf dâu kô IaI cho ông fa ngho nôI dung nhung fIn fu c
cuôI cu ng do Ðuy-mông Ðuyô c-vIn bao vô. Sau dây Ia fom faf
nhung fIn fuc do. Nam 1785, Ia Pô-ru-do va fro fa cua ông fa Ia
fhuyôn fruong Ðo Iang-gIo duoc vua Iu-I 16 phaI dI vong quanh
fraI dâf frôn haI chIôc fau Ðuf-xon va A-xfo-rô-Iap va b¦ mâf fich.
Nam 1791, chinh phu Pha p Io Iang vô sô phân haI chIôc fau chIôn
cua Ia Pô-ru-do nôn da fha nh Iâp môf dôI fa u dI cu u gôm haI chIôc
Ro-soc-so va Ð-xpô -rang-xo duoI quyôn chI huy cua Ðru-nI Ðang-
fo-ro-ca-xfô. HaI fau nay nhô noo o cang Ðrof-xfo ngay 28 fha ng 9.
HaI fhang sau, fhoo bao cao cua môf nguoI fôn Ia Ðô-doanh, chI
huy fau An-boc-man, fhì nguo I fa da fhây nhung manh fau vo o bo
bIôn Tân CIô-oc-gI. Nhung Ðang-fo-ro-caf-xfô không bIôf fIn do -va
IaI no cu ng kha mo hô -nôn vân cho fau chay vô dao A-mI-rô-fô,
fhoo bao cao cua fhuyô n fruong Hon-fon, Ia noI fau Ia Pô-ru-do b¦
dam. Nhung cuôc fìm kIô m cua Ðang-fo-ro Ca-xfô không dom IaI
kôf qua gì. HaI fau dI cu u da dI qua Va-nI-cô-rô ma không dung
IaI. Chuyôn dI kôf fhuc mô f cach bI fham vì chinh Ðang-fo-ro-ca-
xfô, haI fhuyô n pho va nhIôu fhu y fhu b¦ chôf. NguoI dâu fIôn do
ra du ng vôf fich cua doan fau Ia Pô-ru-do Ia fhuyôn fruong ÐI-
Iông, môf con soI bIôn Iao Iuyôn, râf fhông fhao ThaI Ðình Ðuong.
Ngay 15 fhang 5 nam 1824, fau "Xanh Pa-fo-ric" cua ÐI-Iông dI
ngang qua dao TI-cô-pI-a fhuôc nho m dao Tân Š-brif. ToI dây, môf
fhô dân choo fhuyôn dôc môc ra ban cho ÐI-Iông môf caI chuôI
kIôm bang bac frôn co khac chu. NguoI na y kô IaI cho ÐI-Iông ngho
rang sa u nam fruoc dây, anh fa fhây frôn dao Va-nI-cô-rô co haI
nguo I R u frong sô fhuy fhu cua haI chIôc fau b¦ dam vì va phaI
daI da ngâm gân dao nay. ÐI-Iông hIôu ngay do Ia haI chIôc fau
cua Ia Pô-ru-do b¦ mâf fich va da Iam cho foan fhô gIoI xuc dông.
ÐI-Iông quyôf d¦nh dôn Va-nI-cô-rô, noI fhoo IoI nguoI fhô dân hay
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 115
hffp://obooks.vdcmodIa.com
con vôf fich cua fau dam. Nhung gIo va Iuông nuoc không cho phop
ÐI-Iông fhu c hIôn duoc y d¦nh ây.
Ong fa quay vô Can-cuf-fa. O dây ÐI-Iông da Iam cho Công
fy châu a chu y foI phaf hIôn cua mình va gIao cho ông fa môf
chIôc fau cu ng co fôn Ia Ro-soc-so. Ngay 23 fhang gIông nam 1827,
ÐI-Iông cho fau nhô noo roI Can-cuf-fa, co môf daI dIôn Phap dI
fhoo. Sau nhIôu Iân ngung IaI o ThaI Ðình Ðuong, ngay 7 fhang 7
nam 1827, fau Ro-soc-so fha noo o chinh caI vu ng noI fau Nau-fI-
Iux dang dô. ÐI-Iông fìm fhây o dây nhIôu dI vâf cu a fau b¦ dam:
mây ca I noo, cac IoaI du ng cu hang ha I va môf caI chuông bang
dông don co dong chu dô "Ða-danh-duc" va nhan hIô u cua xuong
công bInh Ðrof-xfo nam 1785. Không con nghI ngo gì nua! ÐI-Iông
fIôp fuc fìm kIôm dI vâf va da o noI xay ra faI nan foI fha ng 10.
Sau do ông fa cho fau nhô noo va vô Can-cuf-fa bang duong NIu
ÐI-Ion. Ngay 7 fhang 4 nam 1828, ÐI-Iông vô foI Phap va duoc vua
Sac-Io X fIôp don ân câ n. Cu ng frong fhoI gIan ây, Ðuy-mông
Ðuyô c-vIn, chI huy fau A-xfo-rô-Iap, chang hay bIôf gì vô phaf hIôn
cua ÐI-Iông, nôn vân Iôn duong fìm kIôm noI fau dam. Iuc do, môf
nguo I fho san ca voI cho bIôf rang fhô dân Iu-I-dI-af va Tân Ca-Iô-
dô-nI hIôn dang gIu môf sô huy chuong va môf huân chuong chu
fhâp fhanh Iu-I. Ðuy-mông Ðuyô c-vIn Iôn duong va cho fau fha
noo o Hô-bac Tao-no haI fhang sau khI ÐI-Iông roI Va-nI-cô-rô. Ðôn
dây ông fa duoc bIôf vô kôf qua fìm kIôm cua ÐI-Iông. Ngoa I ra,
ông fa con ngho fIn bao cu a môf nguoI fôn Ia CIom Hôp-xo, fhuyô n
pho fau I-u-nI-on fu Can-cuf-fa dôn khang d¦nh rang khI foI môf
hon dao nam o dô vI 8,18 dô va dô kInh dông 156,30 dô, Hôp-xo
fhây fhô dân co nhu ng fhanh saf daI va nhung ma nh va I do. Ðuy-
mông Ðuyôc-vIn Iung fu ng fruo c nhu ng fIn fuc fraI nguoc do va
không bIôf co nôn fIn không. Tuy vây, ông fa vân cho fau chay
fhoo duong ÐI-Iông da dI. Ngay 9 fhang 2 nam 1828, fau A-xfo-rô-
Iap foI dao TI-cô-pI-a. Sau khI Iây mô f nguo I fruoc Ia fhuy fhu, nay
sInh co Iâp nghIôp o dây, Iôn fau Iam hoa fIôu va phIôn d¦ch, fau
chay vô Va-nI-cô-rô. Ngay 20 fhang 2, fau vuof qua hang rao san
hô rôI vao vung. Ngay 23 fhang 2, fhuy fhu fau A-xfo-rô-Iap dI
vong quanh dao va chI mang vô mô f sô manh fau vo if gIa fr¦. Thô
dân fu chôI không chI cho ho chô fau dam, Iây co Ia không hIôu.
ThaI dô cua fhô dân fhâf dang nghI ngo. Co Io ho da dôI xu fan fô
voI nhung nguo I b¦ dam fau va so Ðuy-mông Ðuyô c-vIn dôn dô fra
fhu cho Ia Pô-ru-do va nhu ng nguoI xâu sô cung dI. CuôI cu ng,
ngay 26 fhang 2, b¦ cac fang phâm cam dô va hIô u rang so không
Jules Verne 116
hffp://obooks.vdcmodIa.com
b¦ fra fhu, ca c fhô dân moI chI cho fhuyôn pho CIa-kI-nô noI fau
dam. O do, duoI dô sâu bay, fam mof, noo, sung daI bac va cac fhu
khac bang kIm IoaI da b¦ phu môf Iop vôI. Anh om fhuy fhu vâf va
Iam mo I koo Iôn duoc môf chIôc noo nang hon bay fram kI-Iô-gam,
môf khâu daI bac va haI khâu su ng cô I. HoI fhô dân, Ðuy-mông
Ðuyô c-vIn duoc bIôf fhôm rang, sau khI ca haI fau vâp phaI hang
rao san hô b¦ dam, Ia Pô-ru-do nhaf nhu ng manh vo dô dong môf
chIôc fhuyôn nho. Ong fa Ia I Iôn duong dô IaI b¦ dam môf Iân nua.
Nhung o dâu fhì chang aI hay. Thuyô n fruong fau A-xfo-rô-Iap
dung mô f daI ky nIôm Ia Pô-ru-do va cac fhuy fhu duoI bong cây
su. Ðo Ia môf hình fhap bôn canh, don gIan, daf frôn bô san hô.
Ðuy-mông Ðuyôc-vIn muô n nhô noo ngay. Nhung fhuy fhu b¦ sôf
rof k¦ch IIôf va ban fhân Ðuy-mông cu ng b¦ ôm. MaI foI 17 fhang
3, ông fa moI Iôn duong vô duoc... Ðo Ia fâf ca nhung gì fôI co fhô
fhuâf IaI cho fhuyôn fruong Nô-mô ngho. Nô-mô noI:
- Thô Ia cho foI nay vân chua bIôf chIôc fhuyôn Ia Pô-ru-do
dong sau nay b¦ dam o dâu a7
- Thua không.
Nô-mô không fra IoI ma chI ra hIô u moI fôI fhoo vao phong
khach. Tau Nau-fI-Iu x Ia n xuông mây mof, canh cua saf mo ra. TôI
chay foI cua, va gIua dam san hô, gIua nga n van con ca nho fuyôf
dop, fôI nhân ra nhu ng ma nh fau vo, nhung daI bac, noo... fom Ia I,
nhung bô phân ma Ðuy-mông Ðuyôc-vIn không Iây Iôn duoc. TôI
dang ma I xom nhung dI vâf dang buôn ây fhì fhuyô n fruong Nô-
mô noI:
- Thuyôn fruong Ia Pô-ru-do Iôn duo ng ngay 7 fhang 12 nam
1785 voI haI fau Ðuf-xon va A-xfo-rô-Iap. Thoaf fIôn, ông fa Iâp
can cu o Ðô-fa-nI Ðây, sau do dôn quân dao Xô-xI-ô-fô, Tân Ca-Iô-
dô-nI, Xan-fa, Crux rô I fha noo o Na-mu-ca nam frong nhom dao
Ha-oaI. CuôI cu ng, fau Ðu f-xon cua Ia Pô-ru-do fIôn gân dôn hang
rao san hô, hôI do cac nha dI bIôn chua bIô f, va pha I daI da ngâm
gân bo bIôn phia nam. Ta u A-xfo-rô-Iap vôI dôn cuu va cung vâp
phaI daI da ngâm do. Tau Ðuf-xon b¦ dam ngay fuc khac. Ta u A-
xfo-rô-Iap b¦ mac can con dung duoc mây ngay. Thô dân frôn bo
dôI xu voI nhu ng nguo I ga p nan kha fôf. Ia Pô-ru-do Iôn bo va baf
dâu dong môf chIô c fhuyô n nho bang nhu ng manh vo cua haI chIôc
fau b¦ da m. Môf sô fhuy fhu fu nguyôn o IaI Va-nI-cô-rô. Nhung
nguo I co n IaI b¦ ôm dau kIôf quô fhì fhoo Ia Pô-ru-do dI vô huong
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 117
hffp://obooks.vdcmodIa.com
quân dao Xa-Iô-mông va hy sInh hôf o gân bo bIôn phia fây cua
hon dao chinh cua quân dao nay!
- Sao fhuyôn fruo ng bIôf duoc dIôu do7
TôI su ng sôf.
- TôI fìm fhây vâf nay o noI dam fau cuôI cu ng dây!
Nô-mô cho fôI xom môf caI frap bang saf fây, frôn nap co
quôc huy nuo c Phap, da b¦ gI frong nuoc bIôn man. KhI ông fa mo
nap ra, fôI fhây môf fo gIây cuôn fro n da nga mau vang nhung vân
doc duoc. Ðo Ia chI fh¦ cua Ðô fruong HaI quân Pha p guI fhuyôn
fruong Ia Pô-ru-do co IoI phô cua chinh vua Iu-I 16 vIôf o Iô!
- Ðo Ia caI chôf xu ng dang cua môf fhuy fhu!
Nô-mô noI.
- Ia Pô-ru-do da an nghI duoI nâm mô san hô. Con caI gì yôn
fInh hon nâm mô do nua7 Câu fhuong dô cho fôI va cac ban fôI
cu ng duo c nhu vâ y!
Jules Verne 118
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 20
ÐO ÐIÐ N TO-RÐX
Ðôm 27 rang nga y 28 fhang 12, chu ng fôI roI Va-nI-cô-rô.
Tau Nau-fI-Iux mo hôf fôc Iu c chay vô huong fây nam va frong ba
ngay dI duoc bay fram nam muoI da m, nghIa Ia vuof duoc khoang
cach ngan gIua nhom dao cua Ia Pô-ru-do va mom dông nam Tân
ChI-nô. Sang mu ng 1 fha ng gIông nam 1868, sau khI ngu dâ y, fôI
Iôn boong fau. Công-xây don chao fôI:
- Thua gIao su, xIn chuc ngaI nhIôu hanh phu c frong nam
moI.
- Anh Công-xây, frong hoa n canh hIôn nay, anh quan nIôm
fhô nao Ia hanh phu c7 Anh khao khaf fhoaf khoI canh fu day nay,
hay mong muôn koo daI cuôc hanh frình ngâm duoI bIôn cua
chung fa7
- Thua gIao su, fôI... fôI chang bIôf noI fhô nao! Chung fa da
fhây nhIôu dIôu ky Ia, va fhu fhu c Ia haI fhang nay chung fa
không co fhì gIo dô buôn. Nguo I fa fhuong noI, caI ky dIôu cuôI
cu ng bao gIo cung dang ngac nhIôn nhâf, va nôu cu fIôp fuc fhô
nay maI fhì fôI cung không bIôf moI su so kôf fhuc fhô nao! TôI
nghI chu ng fa so không bao gIo co d¦p dI fhô nay nua dâu...
- Không bao gIo, Công-xây a.
- Thua gIao su, fôI nghI rang nam hanh phu c nhâf so Ia nam
chung fa duoc fhâ y fâf ca moI fhu frôn fraI dâf nay...
- Thây fâf ca u, Công-xây7 Co Io do Ia môf câu chuyôn râf
daI. Y kIôn cua Nof Ion fhô nao nhI7
- Y kIôn cua Nof Ion hoan foan kha c chu ng fa. Anh fa co dâu
oc fhuc fô va môf caI da day doI hoI cao. Anh fa ngan ngâm khI
fhây ca, va phaI an mon ca . Ia môf nguo I Àng-gIô Xac-xông chinh
công, anh fa quon chon bi-fôf. Vì vây cung dô hIôu Ia fhIôu fh¦f,
banh mì va ruou vang, anh fa râf kho ch¦u!
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 119
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Vô phân fôI, anh Công-xây a, fôI râf if quan fâm dôn
chuyôn an uông. Chô dô frôn fau fhô nay Ia fôf Iam rô I.
- TôI cu ng vây a, - Công-xây noI.
- Vì fhô, fôI vuI Iong o Ia I dây cung nhu Nof Ion san sang
chay frô n khoI noI nay. Nôu nam moI so ruI ro dôI voI fôI, fhì dôI
voI Nof so nguo c IaI! Nhu vây fhì môf frong ba nguoI chung fa
nhâf d¦nh so duoc haI Iong. CuôI cung, fôI xIn chu c gIao su fâf ca
nhung gì gIao su mong muôn!
- Cam on Công-xây. Qua nam moI fôI xIn khâf anh dôn khI
khac va fam fhoI fhay bang môf caI baf fay fhâf chaf. Anh bang
Iong nho!
- CIao su chua bao gIo rông Iuo ng nhu vây!
Công-xây fra IoI rôI dI. Mu ng 2 fhang gIông. Chu ng fôI da dI
duoc môf van môf nga n ba fram bô n muoI haI Iy, hay nam ngan
haI fram nam muoI dam, kô fu nga y xuâf phaf fu bIôn Nhâf Ðan.
Truoc maf chu ng fôI Ia vu ng bIôn san hô o bo bIôn dông bac châu
ÐaI Ðuong. Ta u chay cach ha ng rao san hô mây haI Iy. NoI dây
doan fau cua fhuyôn fruong Cuc suyf b¦ dam ngay 10 fhang 6 nam
1770. Tau cua Cu c hu c phaI baI san hô ngâ m nhung không dam
chI vì fa ng san hô b¦ vo da b¦f kin ngay Iô fhu ng o vo fau. TôI râf
mong duoc xom baI san hô chay daI suôf ba fram nam muoI da m o
chân froI. Song bIôn xô vao buc fuo ng da do, fung bof frang xoa va
gây nôn nhung fIông dông âm âm. Nhung Iuc do fau Nau-fI-Iux
Ian xuông sâu nôn fôI không duoc fhây nhu ng bu c fuong san hô o
gân. TôI danh bang Iong vo I vIôc nghIôn cu u cac IoaI ca mac IuoI...
HaI ngay sau khI vuof qua bIôn san hô, ngay mu ng 4 fhang
gIông, chung fôI nhìn fhây bo bIôn Pa-poa. Nhân d¦p nay, fhuyôn
fruong Nô-mô bao cao cho fôI bIôf y d¦nh cho fau chay sang ân Ðô
Ðuong qua oo bIôn Tô-rox. Ong fa chI noI co vây. Nof Ion haI Iong
khI fhây rang dI duong ây fhì chu ng fôI so foI gân bo bIôn châu
R u hon. Tô-rox Ia môf oo bIôn nguy hIôm cho fau bo chang phaI
chI vì nhIôu da ngâm, ma con vì haI bo hay xuâf hIô n nhu ng fhô
dân hung du. Ðo nay fach châu ÐaI Ðuong ra khoI môf hon dao
Ion Ia Tân ChI-nô hay Pa-poa. Ðao Pa-poa daI bôn fram dam, rông
môf fram ba muoI dam, dIôn fich Ia bôn muoI ngan dam d¦a Iy.
Ðôn gIua frua, khI vIôn fhuyôn pho xac d¦nh dô cao cua maf froI,
fôI không fhây ro day nu I ac-phan xôp fhanh bâc va co nhIôu dInh
nhon hoa f. Thô Ia fau Nau-fI-Iux da foI cua môf caI oo nguy hIôm
Jules Verne 120
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhâf fraI dâf ma nhung nguoI dI bIôn gan da nhâf cu ng không
dam vao. Ðo bIôn nay do Iu-I Tô-rox phaf hIôn ra frôn duong fu
nhung bIôn mIôn nam vô Ma-Ia-nô-dI. Cu ng o oo nay, nam 1840
mây chIô c fau chIôn cua Ðuy-mông Ðuyô c-vIn b¦ ma c can suyf nua
fhì dam. Ngay fau Nau-fI-Iux vô n coI fhuong nhung hIôm nguy
ngoaI bIôn ca, cu ng phaI fhân frong fruoc baI san hô ngâm nay. Ðo
Tô-rox daI khoang ba muoI fu dam, nhung vô sô dao Ion nho va
mom da cho fau fhuyô n hâu nhu không qua IaI duoc. Tinh fruoc
nhung kho khan do, fhuyôn fruong Nô-mô da dô ra nhu ng bIôn
phap dô phong râf chu dao. Ong fa cho fau chay ngang maf nuoc o
fôc dô châm.
IoI dung fhoI co, fôI, Công-xây va Nof Ion froo Iôn boong fau
Iu c nao cung vang ngaf. Chu ng fôI dung sau buông IaI va nôu fôI
không Iâm fhì chinh Nô-mô dich fhân IaI fau. Truoc maf fôI Ia fâm
ban dô v¦nh Tô-rox vo râf fôf. TôI hôf suc cham chu nghIôn cu u
ban dô do. Xung quanh chu ng fôI Ia bIôn dang gao fhof gIân du.
Iuông nuoc bIôn cuôn cuô n fu dông nam sang fây bac voI fôc dô
haI ha I Iy ruoI xô âm âm vao cac mom san hô nôI Iôn gIua nhung
dof song fung bof frang xo a.
- ÐIôn fôI fô nhâf!
Nof noI.
- Hôf suc fôI fô!
TôI fra Io I.
- Va hoan foan không fhich hop voI IoaI fau nhu fau Nau-fI-
Iux.
Nof noI fIôp:
- Chac ca I ông Nô-mô dang nguyôn rua nay fhao duong Iam,
nôu không fhì fau cua ông fa da huc vao nhu ng mo m san hô ma
fan ra fung manh rôI.
Tình hình qua Ia nguy hIôm. Nhung fau Nau-fI-Iu x fua nhu
co phop fIôn, fruon qua nhu ng baI san hô fô haI do môf cach dô
dang. Nô-mô không fhoo duong dI cu a fau A-xfo-rô-Iap va Ðô-Iô da
Iam Ðuy-mông Ðuyôc-vIn fhâf baI. Ong fa cho fau nguoc Iôn phia
bac, ro xuông fây nam rôI IaI quay Iôn fây bac, Iuon quanh vô sô
dao Ion nho if duoc nghIôn cu u. TôI fu hoI:
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 121
hffp://obooks.vdcmodIa.com
“Chang Io Nô-mô IaI IIôu IInh cho fau vao môf caI Iach, ma ca
haI chIô c fau cua Ðuy-mông Ðuyôc-vIn da b¦ mac ca n7 "
Nhung Iuc do, fau Nau-fI-Iux IaI dôI huo ng Iân nua va chay
fhang vô huo ng fây nham phia da o Chô-bô-roa. Iuc do Ia ba gIo
chIôu. Nuoc frIô u dâng Iôn foI dInh cao nhâf. Tau Nau-fI-Iu x chay
doc bo bIôn Chô-bô-roa, cho dôn nay vân In bong cây Pan-da-nu c
xanh ro n frong fâm fri fôI. Chu ng fôI ca ch bo if nhâf haI ha I Iy.
Ðông fau b¦ xô manh, hâf fôI nga xuông. No da vâp phaI môf daI
da ngâm, nghIông dI va dung Ia I. TôI dung dây va fhây fhuyôn
fruong cung fhuyôn pho dung frôn boong. Ho dang nghIôn cu u
fình hình va frao dôI vo I nhau nhu ng câu noI nhaf gung bang fhu
fIông không aI hIôu nôI. Tình hình nhu fhô nay. Cach fau haI haI
Iy Ia dao Chô-bô-roa chay daI fu bac sang fây nhu môf canh fay
không Iô. O phia dông nam, nuo c frIôu xuông da Iam nhô Iôn
nhung mom san hô. Chu ng fôI b¦ mac can dung vao chô nuoc frIôu
Iôn xuô ng, không dang kô . Ðo Ia dIôu râf bâf IoI cho fau Nau-fI-
Iux. Tuy vây, fau không hu haI gì vì khI b¦ va cha m vo fau râf
vung cha c. Nhung nôu vo fau không b¦ ro fhu ng, fhì fau cung co
nguy co b¦ froI chaf vInh vIôn vao daI da ngâm nay. Thô Ia chIôc
fau ngâ m cua fhuyô n fruong Nô-mô hôf doI! Nô-mô caf ngang
nhung suy nghI cua fôI. Ong fa bao gIo cu ng bình fInh, fu chu.
Trôn maf ông fa chang hô co nof gì Ia hoang mang, gIân du.
- Thua fhuyôn fruong, dây Ia môf faI nan ru I ro7
TôI hoI.
- Không, chI Ia mô f fro ngaI ngâu nhIôn fhôI.
TôI phan dôI:
- Môf fro ngaI co fhô buôc ngaI phaI fro vô maf dâf, noI ngaI
dang frôn franh!
Nô-mô nhìn fôI môf cach bi ân va Iac dâu. Cu chI ây noI kha
ro Ia cha ng co caI gì co fhô baf ông fa IaI daf chân Iôn dâf IIôn
duoc. Ong fa noI:
- Thua ngaI A-rô-nac, fau Nau-fI-Iu x không chôf duoc dâu.
No so con gIoI fhIôu voI ngaI nhIôu ky quan cua bIô n ca. Cuô c hanh
frình cua chu ng fa chI moI baf dâu va fôI hoan foan không muôn
châm duf quan hô voI ngaI som nhu vây.
- Nhung, fhua fhuyôn fruong, - fôI fo vo không hIô u y cua
câu noI châm bIô m do, - chu ng fa b¦ mac can khI frIôu Iôn. NoI
Jules Verne 122
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chung, o ThaI Ðình Ðuong frIôu dâng râf yôu. Nôu ngaI không
gIam bof frong Iuong fhua cua fau dI fhì fôI không hIôu fau so ra
khoI noI nay bang cach nao7
- Thua gIao su, ngaI noI du ng. O ThaI Ðình Ðuong nuoc frIôu
Iôn không dang kô, nhung o oo Tô-rox nay, khoang chônh Iôch cua
nuoc frIôu Iôn xuông Ia môf mof ruoI. Hôm nay Ia mu ng 4 fhang
gIông. Nam ngay nua fhì frang fron. TôI so hôf suc ngac nhIôn nôu
maf frang, nguoI ban duong chung fhuy cu a hanh fInh chu ng fa,
không nâng nuoc bIôn Iôn foI mu c fôI cân. ChI co maf frang moI co
fhô gIup duoc fôI frong vIô c nay! NoI doan, fhuyôn fruong Nô-mô
va vIôn fhuyô n pho dI xuô ng. Co n con fau fhì dung faI chô không
nhuc nhich, duo ng nhu da b¦ san hô gan chaf IaI.
- Thô nao, gIao su7
Nof Ion hoI fôI khI Nô-mô vua dI khoI.
- Ong ba n Nof oI, chung fa so cho con nuoc Iôn vao ngay chin
fhang gIông chu7 Maf frang so gIup fa fhoaf khoI noI nay dây!
- ChI cân fhô fhôI u7
- ChI cân fhô fhôI.
- Ong Nô-mô danh ch¦u bo fay ma frông cho vao maf frang
fhôI u7 Sao ông không su dung noo va cac may moc7
- ChI cân nuoc frIô u Iôn Ia du!
Công-xây châf phac fra IoI. Nof nhìn Công-xây va nhun vaI.
Mau fhu y fhu frong nguoI anh fa bôc Iôn.
- Thua gIao su, - Nof noI fIôp, -xIn ngaI hay nho Io I fôI: không
bao gIo chIôc fau nay co fhô chay frôn hoac duoI maf nuoc duoc
nua! No chI con gIa fr¦ Ia môf dông saf vu n. TôI nghI da dô n Iuc
phaI caf duf quan hô voI ông Nô-mô rôI.
- Ong ban Nof oI, - fôI fra IoI, - vô chuyôn fa u Nau-fI-Iu x fhì y
kIôn fôI IaI khac. Ðôn ngay nua chu ng fa so duoc d¦p fhu fhach suc
manh cu a nuoc frIôu ThaI Ðình Ðuong. IoI khuyôn cua ông chI
hop fhoI nôu chu ng fa o dâu do gân bo bIôn Anh hay Prô-vang-xo,
con o bo bIôn Pa-poa nay fhì chang duoc dâu! ChI co fhô ngho fhoo
anh frong fruo ng hop fau Nau-fI-Iu x không fhoaf duoc ra kho I chô
can nay. TôI vân cho hanh dông nhu vây Ia hôf suc IIô u IInh.
- Co fhô ngo Iôn dao môf chuf không nhI7
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 123
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nof noI.
- Trôn dao co cây côI, duoI bong cây râf san muông fhu ma fa
co fhô chô bIôn ca c mon fhom ngon... Chao ôI, bây gIo co mIô ng fh¦f
ma chon nhI.
- Iân nay fhì anh Nof dung, - Công-xây noI, - fôI hoan foan
fan fhanh anh Nof. CIao su co fhô dô ngh¦ fhuyôn fruo ng cho
chung fôI Iôn dao môf Iaf duoc không7 Nôu không fhì chung fa so
mâf hôf fhoI quon dI frôn maf dâf. TôI fra IoI:
- Ðô ngh¦ fhì fôI Ia m duoc, nhung chac ông fa so fu chôI.
- Nhung nôu gIao su cu ma nh dan dô ngh¦ fhì if nhâf fa cung
bIôf duoc Nô-mô fôf dôn muc nao, - Công-xây noI.
TôI râf ngac nhIôn khI fhâ y fhuyô n fruong Nô-mô dông y va
fô nh¦ dô n muc không doI hoI chung fôI pha I hua quay vô fau. Va
IaI, chay frôn qua Tân ChI-nô vô cu ng nguy hIô m, fôI chang
khuyôn Nof IIôu mang Ia m gì. Tha Iam fu bInh frôn fau Nau-fI-Iux
con hon Ia roI vao fay fhô dân Pa-poa hung du. TôI không hoI Nô-
mô co cu ng dI vo I chu ng fôI không. TôI fIn chac ra ng không aI
frong dôI fhuy fhu so dI kom chu ng fôI frong chuyôn dao choI nay.
Nof so phaI dich fhân dIô u khIôn xuông fhôI! Tau cach bo không
qua haI haI Iy, Nof co fhô IaI chIôc xuông mong manh Ion IoI gIua
baI da ngâm da gây bao faI hoa cho nhu ng fau Ion. Hôm sau,
mu ng nam fhang gIông, chIôc xuông duoc dua fhang fu boong fau
xuông nuoc. HaI nguo I co fhô Iam vIôc môf cach dô dang. Chung
fôI mang fhoo sung va rìu, dôn fam gIo fhì ro I khoI fau Nau-fI-Iux.
ÐIôn Iang. CIo fhôI nho fu bo ra. Công-xây va fôI ra suc choo. Nof
IaI fhuyô n Ion IoI qua nhu ng Iach nuoc hop. Nof không gIâu duoc
su phâ n khoI. Anh fa cam fhây mình nhu môf nguoI fu duoc phong
fhich va chang hô nghI dô n chuyôn phaI quay vô "nha fu". Anh fa
nhac dI nhac IaI:
- Th¦f! Chu ng fa so an fh¦f, fh¦f râf ngon! Th¦f ra fh¦f! Qua Ia
co fhIôu banh mì! TôI không bao ca Ia do, nhung an ca maI không
ch¦u nôI! Nôu co mIông fh¦f fuoI dom nuong frôn fhan hông fhì
fhu c don hang nga y cua fa cung phong phu hon!
- Sanh an nhI!
Công-xây nhân xof.
- MoI noI fhô ma fôI da nho daI ra rôI!
Jules Verne 124
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Cân fìm hIôu xom o khu rung nay co nhIôu muông fhu
không7
TôI noI.
- Va chu ng co vô nguo I dI san không7
- Vô cung duoc, ngaI A-rô-nac a.
Nof fra IoI va nho nhung chIôc rang sac nhu IuoI rìu ra.
- TôI san sang chon hôf môf con hô nôu không fìm ra duoc
môf IoaI fhu bôn chân nao khac frôn dao nay.
- Ong ban Nof Iam chu ng fa phaf so, - Công-xây noI.
- Ðâf ky môf con vâf nao xuâf hIôn: co Iông hay không co
Iông, bôn chân hay haI chân, fôI cung so "chao mu ng" bang môf
vIôn dan!
- Ong No f baf dâu Iam Ioan rôI dây!
TôI noI.
- Ðung so, ngaI A-rô-nac a, - Nof fra IoI, - choo manh Iôn!
Không dây nua fIông nua fôI so fhôf cac v¦ cac mon an do chinh
fay fôI Iam. Ðôn fam gIo ruoI, sau khI franh duoc vo ng daI da
ngâm, xuông vao foI bo.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 125
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 21
MÂY NCAY TRÐN ÐA O
TôI daf chân Iôn dao ma Iong không khoI bôI hôI. Nof gIâm
fhu chân Iôn maf dâf, hình nhu co n muôn xom dâf co vu ng cha c
không. Ðây Ia chu ng fôI mo I Iam "hanh khach cua fau Nau-fI-Iu x"
|fhoo IoI fhuyôn fruong Nô-mô) dung hon Ia Iam fu cua Nô-mô co
haI fhang! Mây phuf sau, chung fôI da dI vao cach bo bIôn môf
quang bang fâm sung ban. Ðâf o dây gân nhu hoan foan bang da
vôI san hô. Môf daI rung fuyôf dop cho khuâf chân fro I. Nhung cây
côI không Iô cao hon sau muoI mo f, co dây Ioo cha ng ch¦f voI nhau
va dung dua fruo c gIo, fao nôn nhu ng chIô c vong fhIôn nhIôn. Thao
vâf o dây râf phong phu. Nhung chung không Ia m cho Nof mô.
Anh fa fhich nhu ng ca I fhuc fô hon. Nof chu y foI cây dua, choc
mây qua ru ng xuô ng rô I bô ra. Chu ng fôI uô ng nuoc dua, cho n cuI
dua va fhây fhu v¦ hon ca c mon an frôn fau Nau-fI-Iu x nhIôu.
- Tuyôf qua!
Nof roo Iôn.
- Ngon fuyôf!
Công-xây fan fhanh.
- TôI nghI ông Nô-mô cua ngaI so không câ m chung fa mang
môf if dua xuông fau7- Nof hoI.
- TôI cho rang Nô-mô so không câm, -TôI fra IoI.
- Nhung ban fhân ông fa so không dung dôn.
- Thô fhì ông fa fhIôf, - Công-xây noI.
- Cang fôf cho fa, fa cang duoc chon nhIôu!
Nof caI IaI.
- Ong No f a, chI xIn ông mô f dIôu!
TôI bao Nof khI fhây anh fa d¦nh choc dua o cây fhu haI.
Jules Verne 126
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðua Ia môf fhu qua ngon, nhung fruoc khI châf xuông
fhuyôn, co Io fa nôn xom frôn dao co fhu gì ich IoI hon không7 Rau
fuoI co Io cân cho kho fhu c phâm frôn fau hon.
- CIao su noI râf xac dang.
Công-xây fan fhanh.
- TôI dô ngh¦ danh chô cho ba IoaI fhu c phâm: môf chô chua
fraI cây, môf chô chua rau fuoI, con chô fhu ba dô chua cac muông
fhu san duoc, ma hình nhu o dây không co fhì phaI.
- Anh Công-xây oI cho nôn fuyôf vong! - Nof fra IoI.
- Tom IaI, fa cân dI fIôp, - fôI noI, - nhung phaI canh gIac dây!
Ðao nay chac không aI o, nhung du sao vân co fhô gap nhung
nguo I dI san không phaI chI ham san fhu nhu chu ng fa! Nof bông
nho rang va gâm Iôn.
- Sao fhô anh Nof7
Công-xây vôI hoI.
- Thu fhâf Ia fôI baf dâu hIôu caI fhu an fh¦f nguo I.
- Anh No f! Anh Nof! Anh noI gì vây7
Công-xây kôu Iôn.
- To ra anh Ia ko an fh¦f nguoI a 7 Sông frong môf phong voI
anh fhâf không an foan chu f nao ca. Co khI ngu dây da fhây mình
b¦ cho n nua nguoI rôI cung nôn.
- Anh ba n Công-xây oI, fôI yôu quy ban, nhung không cân
fhIôf Iam fhì cung không chon fh¦f ban dâu!
- TôI nghI ngo dIô u do Iam!
Công-xây fra IoI.
- ThôI, chung fa nôn dI san Ia hon! PhaI ha ngay môf con fhu
dô fhôf anh chang an fh¦f nguoI nay, nôu không, môf buôI som nao
do gIao su chI con fhây xuong cua fôI fhôI!
Chung fôI vua bông dua nhu vây vua fIôn sâu vao rung cây
râm rap, va frong khoang haI fIông dông hô da dI fu dâu dôn cuôI
ru ng. Chung fôI gap may frong vIôc fìm kIô m fhu c an. Chu ng fôI
gap môf frong nhung IoaI cây co ich nhâf cua vu ng nhIôf doI da
cung câp cho fau Nau-fI-Iu x môf fhu fhu c phâm dang fhIôu. Ðo Ia
cây mì, moc râf nhIôu frôn dao Chô-bô-roa. Ðac bIôf quy Ia IoaI
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 127
hffp://obooks.vdcmodIa.com
qua mì không haf ma nguoI Ma-IaI-xI-a goI Ia rI-ma. Cây mì khac
cac IoaI cây kha c o chô co fhân râf fhang va nhan, cao foI muo I haI
mof. Tan cây fron vanh vanh, Ia fo xôp fhanh nhIôu fâng. CIua
dam Ia sum sô Ia nhung qua fron nang frIu, duong kinh foI muoI
con-fI-mo f, vo xu xì. ThIôn nhIôn da fang cho nhung nuoc không co
Iua mì IoaI cây co ich nay. No không cân phaI cham soc nhIô u va
ra qua suôf fam fhang frong nam. Nof Ion râf quon fhuôc IoaI qua
nay. Anh da duoc an nhIô u Iân frong nhung chuyôn dI bIôn va bIôf
chô bIôn fhanh fhuc an râf ngon bô. Nhìn fhây fraI mì, anh da ua
nuoc mIô ng. Nof noI:
- Thua gIao su, nôu không duoc nô m fhu qua nay fhì fôI chôf
mâf!
- Thì ông cu nôm dI, ông ban Nof, cu nôm fhoaI maI! Chung
fa Iôn dao nay Ia dô nôm môI fhu môf if ma. Ong baf dâu dI! Nof
nhom bôp, chI mây phuf sau cây khô da nô Iop bop. Trong khI do,
Công-xây va fôI Iua nhu ng qua mì chin nhâf. IoaI qua nay không
co haf. Công-xây mang vô hon môf chu c qua, Nof xaf ra fung
khoanh day rôI daf Iôn fhan hông. Anh fa noI:
- RôI nga I so fhây IoaI banh mì nay ngon dôn mu c nao!
- Nhâf Ia da Iâu không duoc fhây banh mì, - Công-xây noI.
- Ðây không phaI Ia banh mì fhuong, - Nof noI fhôm, -ma Ia
banh ga-fô, vua cho vao mIông Ia fan ra ngay! Thô gIao su chua
duoc nô m bao gIo a7
- Chua, ông Nof a.
- Thô fhì xIn ngaI nôm cho, râf bô, râf ngon. Nôu ngaI không
doI hoI suâf nua fhì fôI không phaI Ia fhang Nof, vua san ca voI
nua! Mâ y phuf sau vo ngoaI da chin vang. Ðôn frong Ia ruôf frang,
gIông hôf ruôf banh mì... TôI an hôf suc ngon mIông. TôI noI:
- Ðang fIôc Ia kho bao quan fhu qua nay duoc Iâu, nôn fhoo
fôI, co mang Iôn fau cu ng uông công.
- XIn ngaI!
Nof Ion phan dôI.
- NgaI Iy Iuân nhu môf nha sInh vâf hoc, con fôI fhì IaI hanh
dông nhu môf anh fho ba nh mì. Nay Công-xây anh hay Iây fhâf
nhIôu cho fôI, fa so mang vô fau.
- Thô ông d¦nh bao quan no fhô nao7
Jules Verne 128
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI so bIôn no fhanh bôf chua. KhI cân fôI so nuong fhanh
banh o bôp duoI fau. Mac du banh so co v¦ hoI chua, nhung vâ n râf
ngon.
- Ong Nof a, nôu fhô fhì banh mì cua ông ngon qua rôI,
chang mong gì hon nua...
- Thua gIao su, fuy vây vân fhIô u rau va qua.
- Thô fhì fa dI fìm xom co không. Ha I xong qua mì, chu ng fôI
fIôp fuc dI "bô sung fhu c don" cua bua frua. VIôc fìm kIôm cua
chung fôI không dôn nôI uông công. ToI gân gIua frua, chu ng fôI
da fìm duoc môf sô chuôI va dua râf fo. Tuy vIôc ha I qua nay Iam
mâf nhIô u fhì gIo , chu ng fôI cung không fIôc. Công-xây bam saf
Nof. Nof dI dâu va Iua cho n râf khoo nhu ng fraI cây ngon nhâf dô
du fru.
- Ong ban Nof oI, bây gIo chac ông fhoa man rôI chu 7
- Công-xây hoI.
- Hum!
Nof âm u .
- Sao7 Ong vân chua ha I Iong a7
- Tâf ca nhung fhu rau co nay không fhô fhay fhô bua frua
duoc. Ðo chI Ia caI fhôm fhaf, caI frang mIông sau bua an fhôI.
Con xup dâu7 Th¦f ran dâu7 TôI noI:
- Ong Nof hua fhôf fa mon suon ran, nhung ro ra ng do Ia
chuyôn hoang duong fram phân fram. Nof fra IoI:
- Thua gIao su, cuôc dI san chua kôf fhuc ma con fIôp fuc.
XIn nga I rang cho chuf nua! Thô nao chung fa cu ng gap mô f con
chIm hay môf con fhu nao do, nôu không o chô nay fhì o chô kha c...
- Nôu không hôm nay fhì ngay maI, - Công-xây noI fhôm, -
nhung cu ng không nôn dI qua xa bo. TôI dô ngh¦ quay vô fau.
- Sao7 Ða quay vô rôI a7
Nof Ia Iôn.
- Chu ng fa phaI co maf o fau fruo c dôm nay, - fôI noI.
- Thô mây gIo rôI7
Nof hoI.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 129
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Íf nhâf Ia haI gIo, - Công-xây fra IoI.
- ThoI gIan frôn maf dâf sao frôI qua nhanh fhô!
Nof fho daI.
- Iôn duong fhôI!
Công-xây noI.
Chung fôI quay vô bang duong rung. Ca ba nguo I dôu "fhô"
qua nang. Nam gIo chIô u, sau khI châf xuông fhuyôn fâf ca nhu ng
cua quy, chung fôI roI dao va nua fIông sau fhì foI fau Nau-fI-Iux.
Chang aI ra don chu ng fôI. KhôI fho p dô sô hình fru â y duong nhu
frông rông. TôI fruf bo ganh nang rôI vô phong rIông. O do da bay
san bua fôI. …n xong, fôI dI ngu. Hôm sau, mung sau fhang gIông,
frôn fau không co gì fhay dôI. Cha ng co môf fIông dông, môf dâu
hIôu gì cua su sông. ChIô c xuô ng bâp bônh canh fau. Chu ng fôI
quyôf d¦nh Ia I Iôn dao Chô-bô-roa. Nof Ion hy vong Iân nay dI san
so kôf qua hon Iân fruoc va muô n câu may o mo ru ng bôn kIa.
Chung fôI Iôn duo ng Iuc rang dông. Cap nuoc frIôu dâng, fhuyôn
chang bao Iâu da foI bo. Chung fôI Iôn dao va nghI ra ng fôf nhâ f Ia
nôn fIn vao ban nang cua Nof va fhoo saf anh fa. Thô ma chung
fôI cung mây Iân suyf mâf huf anh ban chân daI. Nof dân chu ng
fôI vao fif phia fây hon da o. Chu ng fôI IôI mây buoc rôI Iôn môf
khoang dâf bang, xung quanh Ia ru ng râf dop. Ðoc nhung con suôI
nho, co nhIôu chIm boI ca, nhung fhây chung fôI foI gân, chu ng vôI
bay dI. Chac nhu ng chu chIm nay da nhIô u Iân gap nguo I nôn da
co kInh nghIôm cân fhIôf. Vì vây, fôI kôf Iuân rang nôu dao nay
không co nguoI o fhì vân co nguoI fu noI khac IuI foI. Sau khI dI
qua nhu ng dông co phì nhIôu, chu ng fôI foI cua môf khu rung non,
fu do vang ra fIông chIm hof va fIông canh vô rao rao.
- O dây chI co chIm fhôI, - Công-xây noI.
- Nhung co ca chIm an fh¦f duoc!
Nof fra IoI.
- Anh ban Nof oI, kho Iong Iam, fôI chI fhây co gIông vof fhôI.
- Anh ba n Công-xây oI, - Nof nghIôm frang fra IoI, - môf khI
không co gì chon fhì vof cu ng co gIa fr¦ nhu ga IôI.
TôI noI:
- TôI nghI nôu bIô f nâu nuong khoo fhì vof cung chon râf fôf.
Thuc vây frong dam Ia râm rì co ca môf fhô gIoI vof san sang câf
Jules Verne 130
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iôn fIông noI cua nguo I nôu co aI day. Chu ng chuyôn fu canh nay
sang ca nh khac va Iiu Io voI cac chu vof con du ma u sac. Qua môf
khu ru ng fhua, chung fôI ra môf quang frông, dôI chô co buI râm.
O dây fôI duoc fhây nhu ng con chIm râf dop Iông daI, co fhô bay
nguo c gIo. Chu ng bay phong khoang, vo nôn nhu ng duong vong
Iuon duyôn dang frong không frung, nom fhâf vuI maf. TôI nhân
ngay ra chu ng.
- ChIm fhIôn duo ng! -TôI roo Iôn. - Ong Nof, fôI frông mong
vao su khoo Ioo cua ông va hy vo ng ông so baf duoc if nhâf môf con
fhuôc IoaI quy nhâ f cua vu ng nhIôf doI nay.
- Thua gIao su, fôI so cô, mac du fôI ban không gIoI Iam.
NguoI Ma-IaI-xI-a fhuong ban chIm fhIôn duong cho Trung
Quôc. Ho bây chIm bang nhIôu ca ch ma chung fôI không ap dung
duoc. KhI fhì ho daf fhong Iong frôn ngo n cây, noI chIm hay Iam
fô, khI fhì ho phôf nhua dinh Iôn canh. ÐôI khI ho rac fhuôc dôc
xuông ca c nguô n nuoc ma chIm hay foI uông. Con chu ng fôI fhì
danh phaI ban khI chung dang bay, ma ban kIôu â y fhì râf kho
fru ng. Qua fhu c, chung fôI da Iang phi môf sô Ion dan. ToI gâ n 11
gIo frua, chung fôI dI ngang qua day dôI fhu nhâf o frung fâm dao
va không ha duoc con chIm nao. Chung fôI da fhây doI bu ng. Canh
dI san chung fôI hy vong so duoc san nhIô u, nhung da finh Iâm.
Nhung kìa! Công-xây ha Iuôn duoc haI con chIm bang haI phaf
sung, dIô u Iam chinh Công-xây cung hôf su c ngac nhIôn. Chu ng fôI
vôI vaf Iông va châf cuI nuong. Trong khI do Nof nuong qua mì.
Th¦f chIm râf ngon, chung fôI an chI con IaI if xuong.
- Thô nao ông Nof, bây gIo ông co n fhom gì nu a không7
TôI hoI.
- Con fho m fh¦f fhu bôn chân nua. CIông chIm câu nay chI dô
an qua Ioa cho nhon mop fi fhôI. Chua ha duoc môf con bôn chân
dô Iam mon suon nuong fhì fôI chua yôn fâm!
- Co kho gì dâu! Chu ng fa so fIôp fuc san.
Công-xây noI.
- Nhung nôn quay ra phia ru ng gân bo bIôn fhì hon. Công-
xây noI dung nôn chung fôI ngho fhoo anh fa. Môf gIo sau, chung
fôI foI môf rung cây xa-gô râm rap. Nhu ng con ran co Io không dôc
fruon duoI chân chu ng fôI. Nhu ng con chIm fhIôn duong cu fhây
chung fôI Ia bay mâf. TôI da hy vong baf môf con mang vô fhì
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 131
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Công-xây dang dI fruoc bô ng cu I nguoI xuô ng rôI phân khoI roo
Iôn. Anh fa quay IaI fay xach môf con chIm fhIôn duong.
- Hoan hô Công-xây!
TôI noI.
- CIao su qua khon!
Công-xây fra IoI.
- Anh ban fhâf Ia faI ba! Tay không ma baf duoc chIm.
- Nôu gIao su nhìn ky hon môf chu f fhì so fhây công Iao cua
fôI không Ion Iam.
- Vì sao, Công-xây7
- Vì con chIm b¦ say.
- Ц say a7
- Thua gIao su vâng. No an qua nhIôu qua hô dao nôn say va
b¦ baf sông. Anh ban Nof oI, hay xom dây! Su fhaI qua dua dôn
hâu qua faI haI fhô nay dây!
Trong khI do, fôI nghIôn cu u con chIm Ia. Công-xây không
Iâm. Con chIm da say vì an qua bô dao va không bay duoc nua.
Kho khan Iam no moI cu dông duo c dôI chân. Nhung fôI cha ng Io
Iang gì vô dIôu do dô no fInh IaI dâ n. Con chIm vua baf duoc fhuôc
IoaI dop nhâf frong sô fam IoaI chIm fhIôn duong sông frôn dao
Tân ChI-nô va cac dao Iân cân. No daI ba muoI con-fI-mof, dâu
fuong dôI nho, haI maf o gân mo. Iông chIm râf dop va co ma u sac
haI hoa, mo vang, chân va mong mau nâu fhâm, canh ma u nâu
nhaf, cô mau ngoc bich, bung va ngu c mau haf do fhâm... Tom IaI,
do Ia gIông chIm fhân ky ma fhô dân goI bang caI fôn râf nôn fho:
“ChIm maf froI". TôI mong uoc mang vô Pa-rI môf mâ u chIm
nay dô fang vuon bach fha o.
- Ðây Ia môf con chIm hIô m a7
Nof hoI. Ia fho san anh fa không danh gIa chIm muông cao
Iam vô maf fhâm my.
- Hôf suc hIôm, ông ban a, va chu yôu Ia râf kho baf sông no.
Ngay dôn Iông chIm da chôf cu ng co gIa fr¦ cao. Vì vây, fhô dân
fhuong Iam fIôu ban gIa, nhu nguoI fa Iam ngoc fraI va kIm cuong
gIa.
Jules Verne 132
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Sao7
Công-xây ngac nhIôn.
- NguoI fa Iam gIa ca fIôu ban chIm fhIôn duong nua u7
- Ðung.
- CIao su co bIôf ho Iam fhô nao không7
- Co chu ! KhI gIo dông fhôI fhì bô Iông duôI dop cua chIm
ru ng dI. NguoI fa dI nhaf nhu ng Iông do rôI gan hoac khâu no vao
duôI môf chu vof nao do da b¦ vaf fruI Iông. CuôI cu ng, ho dung
son quof kin duo ng khâu, Iau bong rôI cho nhu ng fac phâm dôc
dao cua ho sang ban cho cac vIô n bao fang châu Âu hay cho nhu ng
nguo I suu fâm cu a Ia.
Nof Ion noI:
- Nôu chIm co gIa fhì Iông no cu ng fhâf. TôI chang fhây vân
dô gì Ion Iam, vì nguoI fa co mua chIm vô dô quay dâu!
Nhung nôu mong uoc co môf con chIm fhIôn duong da duoc
fhu c hIô n fhì nguyôn vong cua anh chang Nof vân chua duoc fhoa
man. Tuy vây, Iu c gâ n haI gIo, Nof gap may, ban duoc chu Ion
ru ng fuyôf voI. Thô Ia chu ng fôI co fh¦f fhu bôn chân fhuc su rô I.
Nof râf kIôu hanh vô fha nh fich nay. Con Ion frung dan b¦ gu c
ngay. No f Iam Iông va mô rôI chaf suon dô nuong an bua fôI. Sau
do cuôc dI san fIôp fuc va môf Iaf sau IaI ghI "chIôn công" cua Nof
va Công-xây. HaI anh chang su c sao cac bu I râm Iam môf bây daI
fhu nhay vof ra. Nhung chung co chay nhanh dôn dâu cung b¦
nhung vIôn dan co dIôn ban frung.
- Thua gIao su!
Nof noI oang oang frong con hang.
- Mon na y ma nInh nhu fhì ngon fuyôf! Tau Nau-fI-Iu x so co
bIôf bao fhu c phâm du fru. HaI! Ða! Nam con da b¦ ha! CIao su fhu
nghI xom, chI co chu ng fa duoc chon sô fh¦f nay, con caI quân ngu
dân frôn fau fhì dung hong dông foI môf mIông nho!
TôI nghI bung: frong Iuc phân khoI, Nof co fhô so dIôf ca bây
daI fhu nôu không maI fan chuyô n! Hon môf chu c con daI fhu b¦
ha fhuô c IoaI nho, fhuong sông o hôc cây va Iân frô n râf nhanh.
Tuy nho nhung fh¦f chung râf ngon. Chu ng fôI hôf suc haI Iong vô
kôf qua cuôc dI san. Anh chang Nof dô ngh¦ hôm sau fro IaI hon
dao fuyôf voI nay va dI ban fâf ca nhu ng fhu bôn chân an fh¦f
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 133
hffp://obooks.vdcmodIa.com
duoc. Nhung anh fa fhuong không finh dô n nhung fình huô ng bâf
ngo. Cân sau gIo fôI chu ng fôI vô foI gân bo bIôn. ChIôc fhuyô n vân
o chô cu. Cach bo haI haI Iy, fau Nau-fI-Iux vân nôI Iôn nhu môf
daI da ngâm gIu a nhung Ian song bIôn. Nof Ion franh fhu fhoI
gIan chuân b¦ bu a an. Anh fa qua Ia môf fay nâu an co faI. TôI
fhây hình nhu mình cung Iây phaI bônh cu a Nof. TôI cu ng phân
chân Iôn vì môf mIông fh¦f nuong! XIn ban doc fha fhu cho fôI,
cu ng nhu fôI da fha fhu cho Nof vô caI nhuoc dIôm ây! Ðua an râf
fh¦nh soan. Mon chIm bô câu, bôf xa-gô, fraI mì, dô sau qua dua va
nuoc dua cang Ia m chu ng fôI suong mô nguo I.
- Nôu hôm nay chung fa không fro vô fau Nau-fI-Iux fhì sao
nhI!
Công-xây hoI.
- Nôu chung fa không bao gIo fro vô fau nu a fhì sao nhI7
- Nof noI fhôm. Iuc do môf hon da bông roI ngay gân chô
chung fôI ngôI, va câu ho I cua Nof chang co aI fra IoI.
Jules Verne 134
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 22
TIÐNC SÐT C!A TH!YÐ N TR!O NC NÐ-MO
Chung fôI quay dâu nhìn vô phia rung. TôI sung sôf. Chang
k¦p dua fhìa Iôn mIông. Nof Ion dang kôf fhu c công vIôc.
- Ða không phaI fu frôn froI roI xuông, - Công-xây noI, -fru
fhIôn fhach. Hon da fhu haI fron fran Iam chIôc fhìa frong fay
Công-xây roI xuô ng, ca ng fhôm fro ng Iuong cho nhân xof cua anh
fa. Chu ng fôI bâf dây va dua su ng Iôn vaI dô chuâ n b¦ dây IuI cuôc
fân công.
- Co Io da do khI nom, - Nof noI.
- Hình nhu vây, - Công-xây fra IoI, nhung ngay sau do anh fa
hof Iôn:
- Thô dân!
- Vô xuông mau!
TôI hô. Chu ng fôI chay nhu bay vô phia bo bIôn. Hanh dông
cua chu ng fôI fhâf k¦p fhoI. Phia bôn phaI, cach chu ng fôI chung
môf fram mof, o cua khu ru ng nho xuâf hIôn chu ng haI chu c fhô
dân frang b¦ cung fôn. Chu ng fôI con ca ch bo dô haI chu c mof.
Toan fhô dân dI fu fu nhung ro rang co fhaI dô fhu d¦ch. Vì vâ y da
va fôn foI fâp bay dôn! Ma c du dang b¦ do doa nghIôm frong, Nof
vân không quôn chô fhu c phâm vua kIôm duoc. Anh fa kop fh¦f Ion
vao nach, con fay fhì xach con daI fhu. HaI phuf sau, chu ng fôI foI
bo. Cho fhu c phâ m va vu khi xuông fhuyôn, dây fhuyôn ra khoI bo
va câm Iây mu I choo chI mâf môf phuf dông hô. Xuông ra cach bo
chua foI bôn fram mof fhì co dôn hon môf fram fhô dân IôI xuông
nuoc dôn nguc, vu a duôI fhoo vua kôu Iôn môf cach man ro va huo
fay do doa. TôI không roI maf khoI fau Nau-fI-Iu x va hy vo ng fIông
Ia hof cu a fhô dân so khIôn fhu y fhu frôn fau chu y. Nhung không,
frôn boong chIôc fau ngâ m dô sô vân va ng Iang nhu fo. Ðô haI
muoI phuf sau, chu ng fôI buoc Iôn boong fau. Nap fau dô ngo.
Chung fôI buôc chac fhuyô n rôI dI vao frong fau. Tu phong kha ch
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 135
hffp://obooks.vdcmodIa.com
vong ra fIông daI phong câm. TôI vao. Thuyôn fruong Nô-mô dang
cu I xuô ng cac phim dan va fha hôn frong fhô gIoI âm fhanh.
- Thuyôn fruong!
TôI goI. Nô-mô không ngho fhây gì.
- Thuyôn fruong!
TôI cham fay vao vaI ông fa. Nô-mô gIâf mình quay Ia I:
- CIao su dây u! ÐI san co duoc nhIô u không7
- Thua fhuyô n fruong, duoc râf nhIôu. Nhung chang may
chung fôI IaI dân fhoo ca môf bây haI chân!
- CaI gì haI chân7
- Ðon man ro!
- Man ro a7
Nô-mô nhac IaI bang môf gIong haI huoc.
- CIao su ngac nhIôn khI daf chân Iôn môf noI nao do frôn
fraI dâf, ngaI IaI gap nhu ng nguoI man ro a7 NguoI man ro fhì o
dâu chang co7 Nhung nguoI ngaI goI Ia man ro ko m nhung nguoI
khac o chô nao7...
- Nhung fhua fhuyôn fruo ng...
- RIông fôI, fhua gIao su, fôI gap bon man ro o khap noI.
- Nhung nôu fhuyôn fruo ng không muôn fhây ho frôn fau
Nau-fI-Iu x nay fhì co cân ap dung nhung bIôn phap phong ngua
không7
- CIao su cho Io, chang co gì phaI phong ngua ho ca.
- Nhung chung râ f dông.
- Thô nga I dôm duoc bao nhIôu7
- Íf nhâf Ia môf fram.
- Thua ngaI A-rô-nac, - fay Nô-mô vân không ro I khoI phim
dan, - cu cho fâf ca dân o NIu Chô-nô nay fâp frung o bo, fau Nau-
fI-Iux cu ng chang so gì.
Nhu ng ngon fay cua Nô-mô Iuof frôn phim dan. TôI nhân
fhây ông fa chI bâm xuông nhung phim don. Vì vây, cac gIaI dIôu,
co mau sac hoan foan Xcôf-Ion. Nô-mô quôn han su co maf cua fôI
ma fha hôn vao coI mông. TôI cha ng muôn quây rây ông fa nua.
Jules Verne 136
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI Iôn boong. Ðôm da dôn. O dô vI nay maf froI fhuong Ian dôf
ngôf va không co hoang hôn. Ðao Chô-bô-Roa da nhoa dI frong
suong mu phia xa. Nhung nhu ng dông Iua con chay frôn bo chung
fo fhô dân chua muôn gIaI fan. TôI dung mô f mình frôn boong mây
fIông IIô n, khI fhì nho IaI chuyôn cham fra n voI fhô dân nhung
không co n hoang so nua vì su vu ng fIn cua fhuyô n fruo ng da
fruyô n sang fôI -khI fhì ngam canh huy hoang cua dôm nhIôf doI.
TôI nho nuoc Pha p va doI fhoo chom sao hoang dao mây gIo nua so
Iâp Ianh frôn bâu froI Tô quôc fôI. Trang moc. TôI nghI, vô fInh
frung fhanh va duyôn dang cua hanh fInh chu ng fa ham bôn fIông
dông hô nua so quay Ia I vung bIôn nay dô dâng nuo c Iôn va nâng
fhuyôn ra khoI baI san hô nay. Ðôn gân nu a dôm, khI da fhây ro
rang frôn nhu ng Ian nuoc don fhâm nay cu ng yôn fInh nhu frong
nhung khu ru ng gân bo, fôI xuông phong rIông va ngu môf gIâc
ngon Ianh. Ðôm frôI qua môf cach ôm a. Chac fhô dân Pa-poa
hoang so fruoc con quaI vâf dang nam frôn baI san hô, nôu không,
ho co fhô dô dang Iof vao frong fau. Chin gIo sang mung 8 fhang
gIông fôI Iôn boong. Suong mu fan dân, va môf Iuc sau dao hIô n ra:
fhoaf fIôn Ia daI bo bIôn, sau do Ia nhu ng ngon nu I cao. Thô dân
vân fu fâp frôn bo. Ho dông hon hôm fruo c co foI nam, sau fram
nguo I. Nhu ng nguoI gan da hon IoI dung Iu c frIôu xuô ng, fIôn cach
chô fau dô chung gân bôn fram mof. TôI fhây ro maf ho. Ðo Ia
nhung nguoI Pa-poa chinh công, fhân hình Iuc Iuo ng, fran rô ng va
fhang du ng, mu I fo nhung không fof, rang frang. Thâf Ia môf bô
Iac dop do! Ðô foc quan hung do râf fraI nguoc voI nuoc da don
bong. Ra I faI xo dôI doo nhung khuyôn bang xuong xô xuông. NoI
chung ho không mac quân ao. TôI fhây mây nguo I dan ba mac vay
dan bang co, cho không kin dâ u gôI. Môf sô dan ông doo nhung
chuôI ha f frang va do o cô. Hâu hô f dôu frang b¦ cung fôn va Ia
chan, sau Iung doo IuoI du ng dây da fron ma ho phong dI râf fru ng
dich.
Môf fhu IInh cua ho fIôn dôn kha gân fau va cham chu quan
saf. Muôn ban ha n fa fhâf chang kho gì. Nhung fôI cho rang fôf
hon Ia nôn doI ho fân công fruo c. KhI cha m fran voI fhô dân fhì
nôn fu vô hon Ia fân công. Trong fhoI gIan nuoc frIôu xuông, fhô
dân cu Iuân quâ n o quanh fau nhung không fo vo fhu d¦ch gì. Ho
Iap dI Ia p IaI fu "af xaf" ma fhoo cu chI cu a ho, fôI hIôu rang ho
muôn mo I fôI Iôn bo, nhung fôI fu chôI. Ðôn 11 gIo frua, khI frIôu
baf dâu dâng Iôn Iam cac mom da san hô chìm xuô ng fhì dam fhô
dân quay Iôn bo. Chac ho fu cac da o Iân cân, dung hon Ia fu dao
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 137
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Pa-poa dôn. Tuy vây, chang fhây môf chIôc fhuyôn dôc môc nao.
Ðô gIôf fhoI gIan, fôI nay ra môf y kIôn nao vof duoI day bIôn môf
chuf, vì o dây râf nhIôu so ôc va fao. Qua Ian nuoc frong vaf, co fhô
nhìn fhâ u bIôn sâu. Va IaI, hôm nay Ia ngay cuôI cu ng fau Nau-fI-
Iux o vu ng bIôn nay, vì fhoo IoI fhuyô n fruong Nô-mô, ngay maI
khI frIôu Iôn, fau Nau-fI-Iux so quay ra khoI. TôI goI Công-xây
mang dôn cho fôI môf caI gau.
- Con nhung fhô dân kIa fhì sao7
Công-xây hoI.
- Thua gIao su, hình nhu ho cung không dôn nôI du fon Iam.
- Nhung ho an fh¦f nguoI anh ban a!
- Chac ho an fh¦f nguoI, nhung co fhô vân Iuong fhIôn.
- ThôI duoc, Công-xây a, cu fam cho y kIôn anh Ia du ng. CIa
su ho cho n fh¦f fu bInh môf cach Iuong fhIôn, nhung fôI vân không
muôn b¦ fh¦f nôn phaI canh gIa c.
Ro rang Ia fhuyôn fruong Nô-mô không chuân b¦ nhung bIôn
phap dô phong. Suôf haI fIông dông hô, chu ng fôI nao vof day bIôn
nhung chang vof duoc caI gì dang kô... Tuy vây, cuôI cu ng fôI bông
vo duoc môf vâf Ia cua fhIôn nhIôn, môf vâf hôf suc hIôm. Ðo Ia
môf vo ôc không xoan fu phaI sang fraI nhu fhuong fhây, ma xoan
fu fraI sang phaI. TôI va Công-xây dang maI ngam caI vo ôc quy
gIa ây va fôI da nghI foI vIôc mang no vô vIô n bao fang Pa-rI fhì
môf hon da bông roI fru ng con ôc Iam no vo naf frong fay Công-
xây. TôI hof Iôn. Công-xây vo Iây khâu sung cua fôI, gIo Iôn ngam
vao nguo I fhô dân dung cach chô fôI chu ng muoI mo f. TôI Iao foI
chô Công-xây, nhung anh fa da bop co. VIôn dan co dIôn Ia m vo
fan caI vong doo o cô fay nguoI do. TôI kôu:
- Công-xây! Công-xây!
- Thua gIao su, ngaI không fhây no fân công fa fruoc hay
sao7
- Nhung môf con ôc không dang dô haI môf nguo I.
- Cha, quân an haI!
Công-xây rif Iôn.
- Tha no Iam gay vaI mình dI con hon! Công-xây noI fhanh
fhu c, nhung fôI vân gIu vung y kIô n cua mình. Trong khoang fhoI
Jules Verne 138
hffp://obooks.vdcmodIa.com
gIan ngan nguI ma chu ng fôI maI mô voI caI vo ôc fhì fình hình da
bIôn dôI. Ðô haI chu c chIôc fhuyôn dôc môc vây quanh fau Nau-fI-
Iux. Thuyôn dôc môc cua fhô dân vung nay Ia nhu ng fhân cây doo,
daI va hop, dI râ f nhanh va vu ng vang. Trôn fhuyô n Ia nhu ng
nguo I mình frân dong khô. TôI không khoI Io Iang khI fhây ho
ngay ca ng Iuof foI gân fau.
Chac dân Pa-poa da quan hô voI nguoI Âu nôn kha quon
fhuôc fau fhuyô n cua ho. Nhung con "dIôu xì ga" bang fhop daI,
hoI nhô Iôn maf nuoc, không côf buôm, không ông khoI na y fhì
sao7 No chang hu a hon dIôu gì fôf Ianh ca! Vì vây môf fhoI gIan ho
không dam dôn gân fau. Nhung fhây fau dung yôn ho manh bao
dân va cho fhoI co dô "Iam quon" vo I chu ng fôI. Sung cua chung fôI
ban không kôu nôn ho không so nhu nhung IoaI sung nô fo...
Nhu ng chIôc fhuyôn dôc môc da foI saf fau va fôn baf dâu roI nhu
mua bôn boong.
- Qua Ia chung ban nhu mua rao!
Công-xây noI.
- Chang bIôf fôn co fâm fhuôc dôc không7
- Pha I bao cho fhuyôn fruo ng Nô-mô bIôf moI duo c, - fôI vua
noI vua buoc vao frong fau.
TôI dI fhang vao phong khach. O do chang co aI. TôI bon go
cua pho ng fhuyô n fruong.
- MoI vao, - co fIông fra IoI phia sau cua.
TôI buo c vao. Thuyôn fruong dang bân finh foan, frôn gIây
foan nhu ng dâu X va nhung công fhuc daI sô phu c fap.
- TôI da Iam phIôn fhuyôn fruong7
TôI hoI môf cach I¦ch su.
- Thua ngaI, du ng vây. Nhung chac ngaI co Iy do gì do quan
frong Ia m.
- Hôf suc quan fro ng! Thuyôn cua fhô dân da bao vây fau va
mây phu f nua chac chung fa so phaI chông IaI cuô c fân công cua
ho.
- A! Thuyôn fruong bình fInh noI.
- Ho dôn bang fhuyôn dôc môc a7
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 139
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Vâng.
- Ðuoc! Cân dong nap fau IaI.
- Tâf nhIôn! TôI dôn dô bao ngaI bIôf.
- Không co gì don gIan hon, - Nô-mô noI. RôI Nô-mô bâm
chuông dIôn ra Iô nh cho fhuy fhu.
- Thua gIao su, fhô Ia xong. Xuông da duoc daf vao chô cu,
nap fau da dong. TôI chac ngaI không so cac v¦ do choc fhung vo
fau ma ngay dan daI bac frôn chIô c fau chIô n cua ngaI cu ng không
Iam gì nôI.
- Thua fhuyô n fruong, vâ n dô không phaI o chô do! Co môf
môI nguy khac.
- MôI nguy gì, fhua ngaI7
- Ngay maI, cu ng vao gIo nay, fa IaI phaI mo nap fau dô bom
không khi vao cac bô chua.
- Ðung vây! Tau chu ng fa fho fhoo kIôu ca voI.
- Iu c do bon Pa-poa so chIôm boong fau! Ta Iam fhô nao dô
fru duo c chung7
- CIao su fIn rang ho so froo Iôn fau7
- TôI fIn vây.
- Ðuoc, cu dô ho froo Iôn. TôI fhây không co Iy do gì can fro
ho. Ðân Pa-poa fhâf dang fhuong! TôI không muôn vIôc mình dôn
fham dao Chô-bô-roa IaI Iam môf nguo I na o cua ho b¦ fhIôf mang!
NoI chuyôn xong, fôI muôn cao fu, nhung Nô-mô gIu fôI IaI va moI
fôI ngôI xuông bôn canh. Ong fa hoI han fôI vô nhu ng chuyôn dI
san frôn dao va hình nhu không fhô hIô u nôI su fhom an fh¦f cua
Nof. Sau do câu chuyôn chuyô n sang dô faI khac. Tuy Nô-mô
không co I mo hon fruoc, nhung fôI fhây ông fa co vo dang yôu hon.
Chung fôI dô câp foI fình hình fau Nau-fI-Iux b¦ ma c can o vung
bIôn, noI fau cua Ðuy-mông Ðuyôc-vIn suyf b¦ dam. Nô-mô noI:
- Ong Ðuyôc-vIn Ia môf frong nhu ng nguoI dI bIôn vI daI cua
nuoc ông va Ia môf frong nhung nha hang haI fhông fhaI nhâf.
Ong fa fhâf bâf hanh! Ong fa da chô ngu duoc bang gIa Nam cu c,
nhung baI san hô ngâm cua châu ÐaI duong, nhung IaI chôf môf
cach vô nghIa frong môf faI nan xo Iua! Nôu nhu con nguo I cuong
ngh¦ ây co fhoI gIan suy nghI frong nhung phuf cuôI cu ng cua doI
Jules Verne 140
hffp://obooks.vdcmodIa.com
mình fhì gIao su fhu hình dung xom ông fa so dau don dôn mu c
nao7 NoI nhung IoI do, Nô-mô không gIâu duoc xuc dông, va su xuc
dông do khIô n ông fa dang fôn kinh.
- Nhu ng vIôc ông Ðuyô c-vIn Iam frôn maf bIôn, - Nô-mô noI
fIôp, - fôI da Iam IaI duoI bIôn sâu, nhung chinh xa c hon va fôn if
công suc hon. Ta u A-xfo-rô-Iap va Ðô-Iô fruoc kIa Iuôn Iuôn phaI
chông choI voI ba o bIôn, không fhô sanh duoc voI fa u Nau-fI-Iux -
môf foa nha ngâm duoI nuoc, môf phong nghIôn cu u fhâf yôn fInh!
- Nhung fhua fhuyôn fruong, - fôI noI, -gIu a fau cu a Ðuyôc-
vIn va fau Nau-fI-Iux co môf vaI chô gIông nhau.
- Thua gIao su, gIông nhau o chô nao7
- Ca ba fau dôu b¦ mac can o chô nay!
- Thua ngaI, fau Nau-fI-Iu x không b¦ mac can dâu, - Nô-mô
Ianh Iu ng fra IoI.
- Câu fao cua no cho phop fa co fhô nghI ngoI fhoaI maI gIua
bIôn. Va dô fhoaf khoI chô can nay, fôI không phaI qua môf nhoc
nhu ông Ðuyô c-vIn dâu. Tau A-xfo-rô-Iap va Ðô-Iô suyf nu a fhì
chôf o oo bIôn na y, con fa u Nau-fI-Iux cua fôI fhì chang gap môf
nguy hIôm gì. Ngay maI vao gIo da d¦nh, nuoc frIô u dâng so nho
nhang nâng fau Iôn va fau so chay ra khoI.
- Thua fhuyôn fruong, fôI không nghI ngo.
- Ðôm maI, - Nô-mô kôf Iuân, -dôm maI va o haI gIo bôn muoI
phuf, fau Nau-fI-Iux so nôI Iôn va ra khoI oo bIôn nay môf cach vô
su. Nô-mô noI nhung IoI do môf cach râf gay gaf rôI dung dây, gâf
dâu fo y kôf fhu c câu chuyôn. TôI fro vô phong rIông cua mình.
Công-xây dang o do. Anh fa muô n bIôf kôf qua cuô c ga p go voI Nô-
mô fhô nao.
- Ðan oI, - fôI noI, - Nô-mô da cuoI fôI khI fôI vua dô câp foI
chuyôn fhô dân Pa-poa do doa fau Nau-fI-Iu x. ThôI duoc, chu ng fa
cu frông cây o fhuyô n fruong va chuc nhau ngu ngon. TôI nam
xuông nhung ngu không yôn gIâc. Vong dôn faI fôI nhu ng fIông
kôu dIôn daI cua fhô dân da ua Iôn boong fau. Thu y fhu vâ n Im
Iìm nhu cu. Ho chang hô Io Iang gì vô su co maf cua dam fhô dân
frôn fau. TôI fhu c dây Iu c sau gIo sang. Nap fau con dong kin.
Ðu ng Ia duong khi không duoc du fru fhôm fu hôm qua. Tuy vây,
nhung bình duo ng khi du fru duoc su dung k¦p fhoI da cung câp
mây mof khôI, Iam không khi dô fho hon. TôI Iam vIôc frong pho ng
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 141
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dôn gIua frua ma chang fhây bong Nô-mô dâu. Cung chang fhây
môf su chuân b¦ nao cho fau chay. ÐoI fhôm môf Iaf, fôI ra phong
khach. Ðông hô chI haI gIo ruoI. MuoI phuf nua, nuoc frIô u so Iôn
foI mu c cao nhâf, va nôu fhuyôn fruong Nô-mô finh foan không
Iâm fhì fau so fhoaf khoI chô ca n. Nôu không, no so phaI nam
hang fhang frôn baI san hô nay. Kìa fhân fau da baf dâu rung
chuyôn, bao hIôu fruoc môf su gIa I phong! HaI gIo ba muoI phuf,
fhuyôn fruong buo c vao phong khach va noI:
- Chu ng fa baf dâu dI.
- Vâng!
TôI fra Io I.
- TôI da ra Iônh mo nap fau.
- Thô con bon Pa-poa7
- Ðon Pa-poa a7
Nô-mô hoI nhun vaI.
- Nho chung Iof duoc vao frong fau fhì sao7
- Iof vao bang cach nao7
- Qua na p fau.
- Thua ngaI A-rô-nac, - Nô-mô dIôm fInh fra IoI, -không phaI
bao gIo cung vao duoc qua nap fau Nau-fI-Iu x ngay khI no mo. TôI
nhìn Nô-mô.
- CIao su không hIôu a7
Ong fa hoI.
- Hoan foan không.
- MoI gIa o su fhoo fôI, rôI ngaI so hIôu hôf. Chu ng fôI foI câu
fhang gIua. Nof Ion va Công-xây da co maf o do va dang fo mo
xom mây fhuy fhu mo nap fau. Nhu ng fIô ng Ia hof fu boong fau
vong xuô ng. Nap fau duoc Iâf ra phia ngoaI... khoang haI chuc bô
maf dang so nhom xuông. Nhung nguo I fhô dân fhu nhâf chua k¦p
nam fay vao fay v¦n câu fhang fhì da b¦ môf suc manh vô hình hâf
ngua ra phia sau. NguoI do ru Iôn môf cach man ro va cam dâu
chay. Khoang môf chuc nguoI kha c d¦nh Iao xuông câu fhang
nhung cung ch¦u chung sô phân do. Công-xây khoa I fra. Nof Ion
Jules Verne 142
hffp://obooks.vdcmodIa.com
b¦ ban nang kich fhich cu ng Iao foI câ u fhang. Nhung vua cham
vao fay v¦n, anh fa cung b¦ hâf ngu a ra phia sau.
- Ðô quy!
Nof gâm Iôn.
- TôI nhu b¦ sof danh. Ðôn dây fhì fôI da hIô u hôf. Nhu ng fay
v¦n o câ u fhang chinh Ia nhung dây cap co dIôn manh. AI du ng vao
do cu ng b¦ gIâf. ÐIôn gIâf co fhô chôf nguoI nôu Nô-mô cho chay
vao do fâf ca cac a c quy frôn fau! To m Ia I, gIua nhu ng ko dang fân
công va chung fôI fua nhu co môf buc ma n dIô n ma chang aI Iof
qua duoc môf ca ch an foan. Nhu ng nguoI Pa-poa hoang so xô nhau
chay. Co n chu ng fôI fhì phaI nin cuoI ma an uI va xoa bop cho Nof
Ion Iu c do dang chuI boI âm I. Môf dof song Ion bông nâng fau
Nau-fI-Iu x Iôn khoI baI san hô! Iu c do Ia haI gIo bôn muoI phuf,
dung fho I gIan Nô-mô da noI. Chân v¦f baf dâu quay voI fôc dô
ngay ca ng fang. ChIôc fau ngâm nô I Iôn maf daI duong va ra khoI
oo bIôn Tô-rox nguy hIôm môf cach bình yôn vô su.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 143
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 23
CON NC! KHONC THÐ CIAI THÍCH Ð!O C
Hôm sau, mung 10 fhang gIông, fau Nau-fI-Iux ra khoI. No
chay voI fôc dô ba muoI nham haI Iy môf gIo. Chân v¦f quay nhanh
dôn nôI fôI không fhô finh duoc bao nhIôu vong frong môf phuf.
Nhung khI fôI nho foI suc dIôn, ca I suc manh fhân ky chang nhung
dây fau chay, suoI âm va chIôu sang fau ma con bao vô fau chông
IaI su fân công fu bôn ngoaI, bIôn fau fhanh môf vâf bâf kha xâm
pham. Va nhu ng y nghI cu a fôI bâf gIac Ia I huong vô nguo I da fao
ra su c manh fhâ n ky do! Chu ng fôI dI fhang vô huo ng fây va ngay
11 fhang gIông vo ng qua muI Oof-xon. Ðao nay rông môf ngan sau
fram ham nham dam vuông, do nhu ng fu fruong Raf-gIo caI fr¦.
Nhu ng fu fruong nay fu nhân Ia con fraI cu a ca sâu, noI khac dI Ia
xom mình fhuô c IoaI fhuo ng dang. Tô fIôn cua ho -ca sâu -râf
nhIôu o cac con sông vung nay va duoc fôn sung da c bIôf. Chu ng
duoc bao vô, chIôu chuông, cho an va duoc hIôn dâng ca nhu ng cô
gaI dop. Ru I ro cho nhu ng fhô dân nao dam dông foI con vâf IInh
fhIông nay! Nhung fau Nau-fI-Iu x không cham fran voI chu ng.
Tau chay ngang qua dao TI-mo Iuc gIua frua, khI vIôn fhuyôn pho
Iôn quan saf nhu fhuong Iô...
Ðôn dây, fau Nau-fI-Iux huong vô phia fây nam va fIôn vao
ân Ðô Ðuong. Thuyôn fruong Nô-mô d¦nh dua chung fôI dôn
phuong froI nao dây7 Ong fa co quay IaI bo bIôn châu a không7
Hay ông fa dôn bo bIôn châu R u7 Chac không! Ko dang frôn
franh nhung Iuc d¦a dông nguo I dI vô phia do Iam gì7 Hay Nô-mô
so vong qua muI Hao Vong va muI Hooc7 IIôu ông fa co dam cho
fau dI Nam Cu c không7 Hay ông fa IaI quay vô ThaI Ðình Ðuong
mônh mông, noI fau Nau-fI-Iu x co fhô fha hô vung vây7 Tuong IaI
so gIaI dap nhung câu ho I nay! Ngay 14 fhang gIông, fau da ra foI
gIua bIô n khoI. No chuyôn sang fôc dô frung bình va fhoo Iônh
fhuyôn fruong, Iu c fhì Ia n xuông sâu, Iu c fhì nô I Iôn maf nuoc.
Trong khI fau cha y, Nô-mô fIôn hanh nhu ng cuôc do nhIôf dô daI
Jules Verne 144
hffp://obooks.vdcmodIa.com
duong o nhung dô sâu khac nhau. TôI fhoo doI vIôc nghIôn cuu do
môf cach hôf su c fhu v¦. Nô-mô râf say 81 82 sua voI nhu ng fhi
nghIôm cua mình. TôI fhuong fu hoI: ông fa nghIôn cuu khoa hoc
dô Iam gì7 Ðô phu c vu IoaI nguo I u7 Chac không phaI, vì som muôn
nhung công frình nghIôn cuu cua ông fa cu ng so chôf fhoo ông fa o
môf vung bIôn nao do không duoc ghI frôn ban dô!... Tuy vây,
fhuyôn fruong Nô-mô vân gIoI fhIôu voI fôI nhung sô IIôu fhu duoc
vô kôf qua nghIôn cu u dô dâm dac cua nuo c o nhu ng vung bIô n chu
yôu nhâf frôn fraI dâf. Qua câu chuyôn, fôI duoc bIôf Nô-mô không
Iang fra nh nhu ng vung bIôn nhô n nh¦p cu a châu R u. Tu do, fôI
kôf Iuân rang so co Iuc - chang bIôf som hay muôn - chu ng fôI so
foI gân bo nhu ng Iu c d¦a van mInh hon. TôI nghI Nof Ion chac so
mu ng Ia m fruoc kha nang nay. TôI va fhuyôn fruong Nô-mô co khI
bo ra mây ngay IIôn dô nghIôn cu u khoa hoc: xac d¦nh ca c dô sâu
khac nhau cua nuoc bIôn, xac d¦nh dô sâu cua anh sa ng xuyôn qua
nuoc bIô n. Trong moI fruo ng hop, Nô-mô dôu fo ra co dâu oc sang
fao Ia fhuong. Sau do, ông fa IaI bIôn mâf va fôI IaI fro vô fình
frang cô don frôn chIôc fau ngâm cu a ông fa. Ngay 16 fhang gIông,
fau Nau-fI-Iux duong nhu chìm frong gIâc ngu say duoI maf bIôn
mây mof. Cac may dIôn ngung chay, chân v¦f ngu ng quay, dô mac
con fau frôI fhoo dong nuoc. TôI dInh nInh ra ng ca c fhuy fhu dang
bân chua may vì vua qua fau da chay qua nhanh. Cung hôm do,
fôI va cac ban fôI duoc chu ng kIôn môf hIôn fuong ky Ia. Canh cua
saf o phong khach mo ra. ChIôc don pha không bâf sang. Ðâu froI
b¦ mây dông bao phu dang chIôu a nh sang yôu of xuông Iop nuoc
frôn cua daI duong. TôI dang ngam nhìn vu ng nuoc xung quanh va
nhung con ca Ion boI ngang qua fau fhì bông roI vao môf daI anh
sang choI Ioa. ThoaI fIôn fôI fuong rang do n pha vua bâf Iôn,
nhung khI nhìn ky hon, fôI hIôu Ia mình da Iâm. Ta u Nau-fI-Iux b¦
dong nuo c cuôn va o vung nuoc sang. anh sang do do hang ha sa sô
nhung co fhô II fI duoI bIôn phaf ra va cang duoc fang Iôn khI gap
vo fau bang kIm IoaI phan chIôu. Suô f mây gIo IIôn, fau chay frong
vung nuoc do. Chu ng fôI vô cung ngac nhIôn khI fhây nhu ng con
ca Ion vu ng vây frong do! Trong anh sang sInh dông ây fung fang
nhung chu ca hoo, nhung anh "hô" không bIôf môf moI cua bIôn ca,
va IoaI ca kIôm -bao bao -daI foI ba mof, nhIôu khI cham kIô m vao
ô cua kinh cua fau. Sau do xuâf hIôn hang fram IoaI ca nho. Co Io
phia frôn daI duong dang co dông, nhung o duoI sâu mây mof nay
fhì không cam fhây gì. Tau vân bôp bônh gIua nhu ng Ian song
bIôn. Nhung canh ky dIôu nôI fIôp nhau hIô n ra fruo c nhu ng con
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 145
hffp://obooks.vdcmodIa.com
maf kInh ngac cu a chung fôI. Cuôc sông frong chIôc fau ngâ m dôI
voI chu ng fôI hình nhu co vo fu nhIôn va dô ch¦u hon fruoc nhIôu.
Chung fôI baf dâu quôn rang co mô f cuôc sông khac frôn fraI dâf
nay. Nhung môf chuyôn bâf ngo da xay ra koo chung fôI fro IaI
fhu c fô. Ngay 18 fhang gIông, fau Nau-fI-Iu x chay ngang qua 105
dô kInh va 15 dô vI. Mây don koo dôn, bIôn dông.
Phong vu bIôu mây ngay qua xuông dân, bao fruoc môf con
bao. TôI Iôn boong dung Iuc vIôn fhuyô n pho dang quan saf chân
froI. TôI cho ông fa noI Iôn câu no I fhuong Iô. Nhung Iân nay ông
fa IaI noI môf câu khac ma fôI cu ng chang hIôu gì. Thuyôn fruong
Nô-mô Iâp fuc xuâ f hIôn frôn boong. Ong fa dua kinh Iôn quan saf
chân froI. Mây phuf IIôn ông fa cham chu fhoo doI môf châm don o
phia xa. Sau do, ông fa quay IaI frao dôI mâ y câu vo I fhuyôn pho.
Thuyôn pho fo vo râf xuc dông fuy da cô gIu bình fInh. Nô-mô fu
chu hon. Chac ông fa vua phaf bIôu môf y kIôn gì ma vIôn fhuyôn
pho không fan fhanh. TôI doan nhu vây Ia can cu vao gIong noI va
cu chI cua haI nguoI. TôI cang maf nhìn vô phia xa mu suong
nhung chang fhây gì. Chân froI vân hoang vang. Thuyôn fruong
Nô-mô dI dI IaI IaI frôn boong va không nhìn vô phia fôI. Ðuoc
chân Nô-mô vân cha c n¦ch nhung co vo không dô u dan nhu Iu c
fhuong. ÐôI khI ông fa du ng IaI va khoanh fay fruoc nguc nhìn ra
bIôn. Ong fa fìm gì frong daI duong mônh mông na y7 Tau Nau-fI-
Iux con cach bo hang fram haI Iy. Ðôn Iuof vIôn fhuyôn pho dua
ông kinh Iôn quan saf. Ong fa bôn chôn, nôn no ng ra maf, khac
han voI fhuyô n fruong. Câu chuyôn kho hIôu nay cu ng sap duoc
sang fo vì fhoo Iônh Nô-mô, may moc frôn fau baf dâu hoaf dông
khân fruong. VIôn fhuyôn pho IaI Iuu y Nô-mô vô môf châm don
phia chân froI. Nô-mô dung IaI rôI dua ông kinh vô phia do. Ong fa
quan saf râf Iâu. Con fôI vì b¦ kich fhich ghô gom boI chuyôn do
nôn xuông pho ng khach Iâ y môf ông kinh râ f fôf ma fôI vân dung
rôI mang Iôn boong. Nhung fôI chua k¦p dua ông kinh Iôn maf fhì
no da b¦ gIâf ra khoI fay fôI. TôI quay IaI. Truoc maf fôI Ia fhuyôn
fruong Nô-mô. TôI không nhân ra ông fa nua. Maf ông fa bIôn
dang dI: haI maf do ngâu, Iông may nhiu IaI, haI ban fay nam
chaf, dâu ruf IaI - fâf ca dôu foaf Iôn su cam gIâ n cao dô. Nô-mô
không nhu c nhich! ông kinh nam Ian duoI san. Vì sao Nô-mô nôI
gIân7 Hay ông fa cho ra ng fôI da kham pha ra dIôu bi mâf ma voI
fu ca ch Ia fu nhân cua fa u Nau-fI-Iux fôI không duo c du ng cham
foI7 Không! Nô-mô không nôI gIân vì fôI! Thâm chi ông fa chang
nhìn fôI nua. Ong fa dam dam nhìn chân froI. CuôI cung Nô-mô da
Jules Verne 146
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fu chu duoc. Maf ông fa fro IaI Ia nh Iu ng nhu Iuc fhuong. Ong fa
frao dôI vaI Io I vo I vIôn fhuyôn pho . RôI ông fa noI voI fôI nhu ra
Iônh:
- NgaI A-rô-nac, ngaI cân fuân fhoo dIôu kIôn da rang buô c
ngaI voI fôI.
- Thua fhuyôn fruong, dIôu kIôn gì vây7
- NgaI va haI nguoI cung dI phaI o frong phong kin cho foI
khI fôI fhây co fhô phong fhich duoc cac ngaI.
TôI fra Io I, maf nhìn dam dam vao Nô-mô:
- O dây ngaI Ia chu. Nhung xIn phop ngaI cho hoI môf câu.
- Không hoI gì hôf, fhua ngaI!
Tranh ca I Iuc nay Ia vô ich. TôI danh phu c fu ng. TôI vao
phong cu a Nof Ion va Công-xây bao cho ho bIôf y d¦nh cua fhuyô n
fruong. Cac ban fhu hình dung xom mônh Iônh do da gây ân fuong
fhô nao dôI voI Nof! Nhung con dâu fhì gIo dô Iy su nu a! Ðôn fhuy
fhu da cho chung fôI o cua. Chu ng fôI duoc dua sang du ng caI
phong ma ho da gIam gIu chu ng fôI ngay dâu fIôn frôn fau Nau-fI-
Iux. Nof Ion d¦nh phan dôI, nhung canh cua da sâp IaI.
- Thua gIao su, ngaI co hIôu vì sao IaI xay ra chuyôn nay
không7
Công-xây hoI. TôI kô IaI fâf ca nhung dIôu da fhây. Nof va
Công-xây cu ng ngac nhIôn nhu fôI va cu ng chang doa n ra chuyôn
gì. Vo maf gIân du cua fhuyôn fruong vân am anh dâu oc fôI. TôI
suy nghI mung Iung va dô ra nhu ng gIa fhIôf vo vân. TIông roo cua
Nof koo fôI ra kho I su suy nghI:
- Kìa, frôn ban co fhu c an sang! Mônh Iônh nay chac da duoc
fhI hanh Iuc fhuyôn fruong ra Iônh cho fau phong nhanh. Công-
xây bao fôI:
- XIn gIao su cho phop fôI khuyôn môf dIôu.
- Anh ban cu noI.
- CIao su nôn an sang cho chac da. Vì chua bIôf so xay ra
chuyôn gì.
- Anh noI dung.
- Chao ôI, nguo I fa IaI cho an mon ca!
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 147
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nof Ion phan na n.
- Anh ban Nof oI, nôu không duoc an sang fhì sao ha anh7
Y kIô n cua Công-xây Iam Nof hôf kôu ca. Chu ng fôI ngôI vao
ban va an môf cach Iang Io. TôI an if. Công-xây fhì fu op mình an
dô phong bâf frac. Con Nof fhì chang bo phi môf chuf nao! …n
xong, chung fôI fua vao cac goc phong ma fhIu fhIu ngu. Ðong don
ban câu faf dI khIôn chung fôI chìm frong bong fôI. Nof fhIôp dI
ngay. TôI ngac nhIôn vì Công-xây cung vây! CaI gì da gây cho anh
fa con ngu bâf ngo ây7 Ca fôI nua cu ng baf dâu buôn ngu dip maf.
TôI chô ng IaI. Nhung haI mi cu frIu xuông va khop IaI. TôI baf dâu
fhây ao anh. Ðung Ia fhuc an vua rôI co frô n Iân fhuôc ngu ! Cha ng
Io Nô-mô da nhôf chu ng fôI vao phong kin IaI con baf chu ng fôI
dung fhuôc ngu nua sao7 TôI fhu hôf suc Iu c con IaI dô chông choI
voI con ngu. Nhung không nôI nua rôI! Ngay cang kho fho hon.
Chân fay fôI b¦ Ianh cung ra nhu b¦ IIôf. MI maf nang nhu chì
khop chaf IaI không sao mo ra duoc. TôI fhây ac mông. Nhung
mông m¦ bông châ m duf. TôI ngâf dI.
Jules Verne 148
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 24
V!ONC Q!O C SAN HO
Ðôn sang fôI fInh dây, dâu oc fInh fa o. TôI râf ngac nhIôn khI
fhây mình nam frôn gIuong frong phong rIông. Chac Nof va Công-
xây cu ng duoc khIông vô phong rIông cua ho. Ho cu ng không fhô
bIôf chuyôn gì xay ra dôm qua hon fôI. ChI con hy vong môf su
fình co nao do frong fuong IaI so Iam sang fo câu chuyôn bi ân nay.
TôI muôn fho hif không khi frong Ianh. Nhung không bIôf co ra
ngoaI duoc không, cua pho ng co b¦ khoa không7 TôI dây cua. Cua
không b¦ khoa. TôI fhoo hanh Iang hop dI vô phia fhang. Nap fau
hôm fruo c dong kin, nay da mo. TôI Iôn boong. Nof Ion va Công-
xây da doI fôI o do. TôI hoI ho dôm qua fhô nao, nhung ho chang
nho gì. Hôm qua ho b¦ fhIôp dI dôn sang nay moI fInh dây, va râf
ngac nhIôn fhây mình na m frong phong rIông! Tau Nau-fI-Iux vân
Im Iìm va bi ân nhu fruoc. No dang chay gIu a bIôn khoI voI fôc dô
vua phaI. Trôn fa u chang fhây môf su fhay dôI nao. Nof Ion uông
công quan saf chân fro I. ÐaI duong vang Iang. Nof chang fhây môf
canh buô m nao, môf daI dâf nao. CIo fây fhôI manh. Con fau bâp
bônh frôn song. Sau khI du fru không khi, fau IaI Ia n xuông sâu dô
muoI Iam mof. KhI cân fau co fhô dô dang nôI Iôn maf nuo c. Hôm
do, 19 fhang gIông, khac voI Iô fhuong, fau nhIôu Iân nôI Iôn Ian
xuông.
Va cu môI Iân nô I Iôn, vIôn fhuyôn pho IaI Iôn boong va noI
câu noI quon fhuô c. Thuyô n fruong Nô-mô không xuâf hIôn. Trong
sô fhuy fhu, hôm do fôI chI fhây nguoI phu c vu vân Iang Io cho
chung fôI an uông môf ca ch chu dao. Khoang haI gIo chIôu, fôI
dang ngôI chInh Iy IaI nhung ghI cho p cua mình fhì fhuyôn fruong
Nô-mô vao. TôI chao ông fa. Nô-mô gâf dâu chao IaI. TôI fIô p fuc
công vIôc va fhâm hy vo ng rang Nô-mô so noI foI nhu ng vIô c xa y ra
dôm qua. Nhung ông fa cha ng noI gì. TôI nhìn Nô-mô. Ong fa co vo
môf moI, haI maf do ngâu chung fo da fhu c frang dôm. Môf nôI
buôn sâu sac va su dau khô fhu c su da In dâu frôn khuôn maf
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 149
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cuong ngh¦ cua Nô-mô. Ong fa dI dI IaI IaI frong phong, ngôI xuông
dI-vang rôI IaI du ng dây câm Iây môf cuôn sach nao do rôI IaI nom
xuông, dôn xom cac may moc nhung không ghI chop gì nhu moI
khI. Hình nhu Nô-mô dang xuc dông Iam. CuôI cu ng Nô-mô hoI fôI:
- NgaI A-rô-nac, ngaI Ia bac sI pha I không7 TôI b¦ hoI bâf ngo
nôn Iung fung va Im Iang nhìn Nô-mô.
- NgaI Ia bac sI phaI không7
Nô-mô nhac IaI.
- NhIô u nguo I dô ng su voI ngaI nhu Cra-xI-ô-Iô, Mô-canh,
Tang-dông vân vân dôu co hoc y.
- Vâng, fôI da fung Iam ba c sI. Truo c khI Iam vIôc o VIôn bao
fang, fôI da nhIôu nam Iam bac sI dIôu fr¦ o bônh vIôn.
- Thô fhì fôf Iam!
Câu fra IoI cua fôI Iam Nô-mô râf haI Iong. Nhung fôI không
bIôf ông fa d¦nh noI gì fhôm nôn cho hoI fIôp, d¦nh bung so fuy
fhoo fình hình cu fhô ma fra IoI. Nô-mô noI:
- NgaI A-rô-nac, môf fhuy fhu cua fôI dang cân duo c chua
chay. NgaI co fhô kham cho anh fa duoc không!
- Trôn fau co nguo I ôm a7
- Vâng.
- TôI san sang phu c vu ngaI.
Thu fhâf Ia fIm fôI dâp fhình fh¦ch. Tu nhIôn fôI IIôn hô vIôc
nguo I fhuy fhu b¦ ôm voI su vIôc dôm qua. Nô-mô dân fôI vô phia
IaI rôI mo cua môf can pho ng ca nh phong fhuy fhu. Môf nguoI dan
ông frac bôn muoI fuôI co khuôn maf cuong ngh¦ cu a nguo I Anh,
nam frôn gIuo ng. TôI foI gân gIuo ng. Ðo Ia môf nguoI b¦ fhuong
chu không phaI Ia nguoI ôm. Ðâu anh fa quân bang bô bôf mau,
daf frôn gôI. Anh fa nhìn fôI frung frung. KhI fôI fhao bang ra,
anh fa không hô noI môf IoI. Vôf fhuong fhâf khu ng khIôp. So b¦
môf vâf nhon dâm fhu ng môf Iô sâu hoam, phoI ca oc ra. Nan
nhân fho râf kho khan. ÐôI Iu c maf b¦ moo han dI. TôI baf mach.
TIm dâp không dôu, mach fhInh fhoang b¦ mâf. Chân fay baf dâu
Ianh dâ n. Nan nhân dang hâp hôI, không co gì cu u va n nôI! TôI Iây
bông bang moI bang Ia I vô f fhuong rôI sua IaI gôI cho ngay ngan.
TôI quay IaI hoI Nô-mô:
Jules Verne 150
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Vôf fhuong nay do vâf gì gây ra.
- Vâf gì gây ra ma chang vâ y, fhua ngaI!
Nô-mô franh không fra IoI fhang.
- Vì rung chuyôn qua manh nôn fay don cu a may b¦ gay va
vang vao dâu nguoI nay. NgaI fhây nan nhân fhô na o7 TôI Iuong
Iu.
- NgaI co fhô noI duoc vì nguo I na y không bIôf fIông Phap.
TôI nhìn nan nhân môf Iân nua rôI noI:
- Ðô haI fIông nua nguo I na y so chôf.
- Không gì co fhô cu u sông anh fa nua u7
- Không!
Ðan fay Nô-mô nam chaf IaI, nuoc maf frao ra. TôI không
fuong fuong duoc rang Nô-mô co fhô khoc. TôI dung bôn canh nan
nhân mâ y phuf. A nh dIôn Ianh Iu ng cang fang fhôm sac maf nhof
nhaf va som nhan nhoo cu a anh fa. Chac anh fa da ch¦u gIan khô,
fhIôu fhô n nhIôu . TôI cho xom dIôu bi mâf cua cuôc doI anh fa co
duoc mo ra qua nhu ng Io I frang frô I cuôI cu ng không.
- NgaI A-rô-nac, ngaI co fhô vô, - Nô-mô noI. TôI dô Nô-mô o
IaI môf mình bôn gIuo ng cua nguoI hâp hôI.
TôI fro vô phong ma Iong hôf suc xuc dông fruoc canh fuong
vua qua. IInh ca m u buô n Iam fôI bôn chôn suôf ngay. Ðôm fôI
cu ng không yôn gIâc. TôI ngho fhâ y maI fIô ng fho daI nao ruôf,
fIông câu kInh. Rang sang hôm sau fôI Iôn boong. Thuyôn fruong
da o do. Thây fôI, ông fa buoc foI:
- Thua gIao su, hôm nay ngaI co muôn fham gIa môf chuyôn
dI choI ngâm duoI bIôn không7
- ÐI cung voI Nof va Công-xây a7
- Nôu ho muôn.
- Thua fhuyôn fruong, chu ng fôI san sang.
- Nôu vâ y, moI ngaI mac dô Ian vao.
Nô-mô chang hô noI môf IoI vô na n nhân dang hâp hôI hoac
da chôf! TôI fìm Nof va Công-xây bao cho ho bIôf IoI moI cua
fhuyôn fruong. Công-xây râf mung va Nof Iân nay cung vuI vo
nhân IoI cu ng dI. Chung fôI mac dô Ian, doo bình duo ng khi va don
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 151
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dIôn, va dung fa m gIo ruoI sang fhì Iôn duong. Canh cua duoc mo
rông. Chung fôI, dung dâ u Ia fhuyôn fruo ng Nô-mô co muoI haI
fhuy fhu hô fông, buoc xuông day bIôn raI da o dô sâu muoI mof.
Ðay bIôn ân Ðô Ðuong khac xa day bIôn Tha I Ðình Ðuong ma fôI
da duoc fhây frong chuyôn dao choI duoI day bIôn Iân dâu. O dây
không co caf va nhu ng baI bang, cu ng chang co fao. TôI nhân ra
ngay mô f fhô gIoI fhân ky. Ðo Ia "vuong quôc" san hô! Canh vâf
dop maf không buf nao fa xIôf! Vì sao chung fôI không fhô frao dôI
duoc ca m fuong voI nhau nhI7 Vì sao chung fôI IaI b¦ go bo frong
caI vo bang saf va bang kinh kin mif nhu fhô nay7 Vì sao fIông noI
không fhoaf ra ngoaI duoc7 Vì sao chu ng fôI không fhô sông frong
khoang nuoc mônh mông nay nhu ca, hay hon nua nhu IoaI Iuong
fhô sông fhoaI maI ca frôn can ca duoI nuoc7 Thuyôn fruong Nô-
mô dung IaI. Chu ng fôI cu ng dung IaI. Nhìn vô phia sau chung fôI
fhây ca c fhuy fhu du ng fhanh hình vong cung sau fhuyô n fruong.
TôI nhâ n ra mô f vâf daI daI ma bôn nguoI dang vac frôn vaI.
Chung fôI dung gIua môf baI rô ng co ru ng cây bao quanh. ÐuoI
anh don dIôn, frôn nôn dâ f In nhu ng bong không Iô. Xung quanh
fôI don nhu mu c. Nof Ion va Công-xây dung canh fôI.
Chung fôI cho xom sao. TôI bông fhoang co y nghI Ia so duoc
chung kIôn môf canh fuong dac bIôf. Ðua maf nhìn quanh, fôI
fhây dây do co nhung go nho phu môf Iop da vôI va duoc ban fay
con nguo I sap daf fhoo môf frâf fu ro rang. CIua baI frông, frôn
môf chô cao, co môf chu fhâp bang san hô do. Thoo hIôu cua
fhuyôn fruong, môf fhuy fhu fIôn Iôn phia fruoc, ru f chIôc cuôc
chIm caI o fhaf Iung ra va baf dâu dao môf caI hô cach chu fhâp
khoang môf mof. TôI hIôu ca rôI! Ðây Ia nghIa frang, caI hô dang
dao do Ia huyôf, con vâf daI daI kIa Ia xac nguoI vua chôf dôm qua!
Thuyôn fruong Nô-mô va cac fhuy fhu dang chôn ban mình o
nghIa frang duo I day daI duong nay! TôI chua fu ng b¦ xuc dông
nhu vây bao gIo! TôI chua fhây fình cam mình b¦ bôI rôI nhu vây
bao gIo! TôI không muô n fIn vao maf mình nua! Huyôf dao kha
châm. Ðây ca hoang so chay ra bôn phia. TôI fhây fIông saf cham
xuông nô n da vôI va Iua foo ra o dâu cuôc chIm. CaI huyôf ngay
cang daI va rông hon, cha ng bao Iâu da du dô daf nguoI xuô ng. CaI
xac IIôm vaI frang duoc khIông foI va ha xuông huyôf dây nuoc.
Thuyôn fruong Nô-mô va ca c fhuy fhu, fay khoanh fruoc ngu c, quy
xuông. Con ba chung fôI fhì chI du ng cu I dâ u. Huyôf duoc Iâp dây
dâf da va dap Iôn không cao Iam. Ðap xong mô, Nô-mô va nhu ng
nguo I cu ng dI quy môf chân xuông va gIo fay Iôn dô vInh bIô f Iân
Jules Verne 152
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cuôI cu ng... Sau do dam fang quay fro vô... Phia xa fhâp fhoang
anh don. Chung fôI huo ng fhoo ngon Iua soI duong do va môf gIo
sau fhì buoc Iôn fau Nau-fI-Iu x. Thay quân ao xong, fôI Iôn boong
va ngôI xuông ca nh chIôc don pha. TôI dam mình frong nhu ng y
nghI u buôn. Môf Iaf sau fhuyôn fruong Nô-mô foI. TôI dung dây
hoI:
- Nhu fôI da noI, nguoI do faf fho Iu c nua dôm, phaI không a7
- Thua ngaI vâng.
- Va bây gIo fhì nguo I do dang yôn nghI frong nghIa frang
san hô bôn canh nhu ng nguoI ban mình phaI không a7
- Vâng, va b¦ moI nguo I Iang quôn, fru chung fôI!
Thuyôn fruong Nô-mô Iây fay cho maf, cô ghìm IaI fIông nuc
no, nhung vô hIôu. Sau do, ông fa frân fInh va noI:
- O duo I do, o dô sâu mây chu c mo f duoI da y bIôn Ia nghIa
frang cu a chu ng fôI!
- Thua fhuyô n fruong, nhung nguoI chôf cua ngaI o duoI do
duoc yôn nghI maI maI. Ca mâp cha ng Iam gì duoc ho!
- Vâng, fhua ngaI, ca ca mâ p, ca con nguo I cu ng chang Iam gì
duoc ho!
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 153
hffp://obooks.vdcmodIa.com
PHÂN HAI
Jules Verne 154
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 25
ÂN ÐO Ð!ONC
Ðôn dây baf dâu phân fhu haI cu a cuôc hanh frình ngâm
duoI bIôn cua chu ng fôI. Phân fhu nhâf kôf fhu c bang canh fuong
xu c dông duoI nghIa frang san hô, dô IaI cho fôI môf ân fuong sâu
sac. Nhu vây, cha ng phaI chI cuô c sông cua fhuyô n fruong Nô-mô
frôI qua gIua Io ng daI duong mônh mông, ma ca caI chôf, ông fa
cu ng chuân b¦ o duoI day bIôn sâu! O do không môf quaI vâf nao co
fhô quây rôI gIâc ngu cuô I cu ng cua nhung nguoI chu fau Nau-fI-
Iux, nhu ng nguoI gan bo voI nhau Iuc sông cu ng nhu Iu c chôf,
nhung nguoI "không aI co fhô dông foI duo c", nhu Nô-mô da noI.
CIa fhIôf Công-xây dô ra không Iam fôI fhoa man. Anh fa cho Nô-
mô Ia môf frong sô nhu ng nha bac hoc vì b¦ haf huI nôn fo vo
khInh bac dôI voI moI nguoI, hoac Ia môf fhIôn faI bâf dac chi nôn
fu bo nhung cam dô frân fuc ma IuI vô â n nau frong bIôn ca, môI
fruong gân gu I voI fâm hôn phong khoang cua ông fa. Thoo fôI,
cach gIaI fhich nhu vây chI dung mô f maf cu a ban châf Nô-mô. Ði
mâf cua dôm no Ia chuyôn gì vây7 Vì sao ho phaI gIam gIu chung
fôI7 Vì sao ho cho chung fôI uông fhuôc ngu 7 Vì sao Nô-mô IaI gIâf
phaf chIô c ông nhom, khI fôI chua k¦p dua Iôn nhìn chân froI7 Va
nguo I fhuy fhu b¦ fu fhuong frong fruong hop hôf su c bi hIôm kIa7
Tâf ca nhu ng câu hoI do khIôn fôI phaI suy nghI. Không! Thuyôn
fruong Nô-mô không phaI chI frôn franh moI nguoI! ChIôc fau
dang so cua ông fa co Io không chI Ia noI ân na u cua môf nguoI yôu
fu do, ma con Ia môf vu khi phu c fhu khung khIô p! Ðo chI Ia
nhung phong doan, chI Ia anh sang Io IoI frong dôm fôI day dac.
TôI buôc phaI ghI chop ca c su kIô n fhoo fhu fu cua chung. Cha ng
co gì rang buôc chung fôI voI fhuyôn fruong Nô-mô ca. Ong fa bIôf
rang cha y frôn khoI fau Nau-fI-Iu x Ia môf dIôu không fuo ng. Nô-
mô chang cân chung fôI phaI fhô bôI cam doan gì. Chu ng fôI Ia
nguo I b¦ gIam, Ia fu nhân ma nguo I fa goI I¦ch su Ia kha ch. Tuy
vây, Nof vân không mâf hy vong gIa nh IaI fu do. Co fhoI co fhuân
IoI Ia anh fa chuôn ngay. Tâf nhIôn fôI cu ng fhoo guong anh fa.
Nhung du sao fôI cu ng ân hân so phaI mang fhoo ca nhung bi mâf
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 155
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ma fhuyôn fruong Nô-mô da fIn ma cho fôI bIôf. CuôI cu ng con
nguo I ây dang cam ghof hay dang khâm phu c7 Con nguoI ây Ia
nan nhân hay dao phu 7 Thu c Iong fôI cu ng muôn, fruoc khI vInh
bIôf Nô-mô, Iam môf chuyôn du I¦ch vong quanh fhô gIoI ma phân
dâu da hoan fhanh môf cach fuyôf my! TôI muôn duoc fhây hôf
nhung ky quan dang ân mình duoI cac daI duong. TôI muôn dI sâu
vao nhu ng dIôu bi ân nhâf, fhâm chi dam hy sInh finh mang dô
fhoa man nhu câ u fìm hIô u nhu ng caI chua bIôf! Cho foI nay fôI da
kham pha ra dIôu gì7 Chua duoc hoac gâ n nhu chua duoc dIôu gì,
vì chu ng fôI moI dI duoc sau ngan da m duoI ThaI Ðình Ðuong...
Trua nga y 21 fhang gIông nam 1868, vIôn fhuyô n pho IaI Iôn
boong xac d¦nh dô nghIông cua ma f froI nhu fhuong Iô. TôI cung
Iôn boong châm Iua huf xì ga va fhoo doI vIôc Iam cua ông fa. Ro
rang ông fa không bIôf fi fIông Phap nao. TôI cô y noI Iôn mây
nhân xof dô ông fa phan u ng Ia I nô u ông fa ngho, hIô u. Nhung ông
fa vân bình fhan va Iang fhInh. Trong khI vIôn fhuyôn pho dang
quan saf fhì co môf fhuy fhu Iôn boong. Ðo chinh Ia anh chang Iuc
Iuong da fhoo chu ng fôI frong chuyôn dI choI ngâm o dao Crof-xpô.
Anh fa Iau kinh don pha... Tau Nau-fI-Iux chuân b¦ Ian. TôI vôI
chuI xuô ng phong khach. Nap fau dong IaI va fau baf dâu chay vô
huong fây. Chung fôI dI frong ân Ðô Ðuong mônh mông, nam
fram nam muoI frIôu ho c-fa, nuoc frong vaf, dôn nôI nôu nhìn fu
frôn xuông fhì co fhô b¦ chong maf. Tau phân Ion Ian sâu fu môf
fram dôn haI fram mof frong mây ngay IIô n. O d¦a v¦ fôI co Io aI
cu ng cho cuôc ha nh frình nay Ia môf moI va don dIôu. Nhung vì fôI
say mô bIôn nôn không con fhì gIo dô môf moI va dô buôn. MôI
ngay dao choI frôn boong fau Iông gIo bIôn khoI va ngam nhìn
nhung cua bau duoI day bIôn, qua ô cua phong khach, doc sach
frong fhu vIôn cu a fhuyôn fruong va ghI nhâf ky dI duong -fâf ca
nhung vIôc do da choan hô f fhoI gIan cua fôI. Tình hình su c khoo
cua chu ng fôI râf fôf, khâ u phân fhuc an frôn fau kha dây du. TôI
co fhô chang cân mon "ca I fhIô n" gì cua Nof Ion. NgoaI ra, nhIôf
dô frôn fau râf dô ch¦u, nôn dôn sô muI cu ng chang co. Ða mây
hôm nay chu ng fôI gap vô sô chIm bIôn, frong sô do co nhung con
fo co fhô bay xa va doc duong ha canh xuông nghI frôn ngon song,
nhu chIm bao bao. IoaI chIm nay râf dop, fuy fIông no kôu gIông
fIông Iua. Con vô ca fhì chu ng fôI Iuôn Iuôn phaI fram frô ngac
nhIôn khI dI sâu vao nhu ng bi mâ f cua chung duo I day nuo c. TôI
phaf hIô n ra nhIô u IoaI ca ma fôI chua fung gap frong môI fruong
fu nhIôn. Tu 21 dô n 23 fha ng gIông, fau Nau-fI-Iux chay voI fô c dô
Jules Verne 156
hffp://obooks.vdcmodIa.com
haI fram nam muoI dam môf ngay. NoI khac dI, no cha y nam fram
bôn muoI haI Iy frong ham bôn fIông dông hô nghIa Ia ham haI haI
Iy môf gIo. Chung fôI chI quan saf duoc nhu ng con ca boI fhoo fau
va Iof vao vôf sang cua don pha frôn fa u. Nhung vì fau chay
nhanh nôn dan ca boI fhoo cu fhua dân va chI môf sô if moI chay
dua fhôm duo c voI fau môf fhoI gIan ngan nua. Sau khI chay
ngang qua dao KI-IInh, môf hon dao san hô không nguoI o, fau
huong vô phia fây-bac foI mom cuc nam cua ban dao ân Ðô. Hôm
ây Nof Ion bao fôI:
- Ðo Ia nhung nuoc van mInh! Thua gIao su, o ân Ðô co
duong ca I raI nhu a va duong saf, co nhung fhanh phô dop do. ÐI
dâu cung gap nguoI dông huong! Thô nao da dôn Iu c chu ng fa chIa
fay voI fhuyô n fruong Nô-mô chua, fhua gIa o su7
- Không, không, ông Nof a!
TôI fra Io I râf cuong quyôf.
- ThôI cu dô mac froI dâf, nhu canh fhuy fhu cac ông fhuong
noI.
Tau Nau-fI-Iux dang huong vô ca c Iu c d¦a, dang fIô n gân bo
bIôn châu Âu. Cu dô no dua fa foI do, rôI fa so fuy fình hình cu fhô
ma d¦nh IIôu. Nhung fôI nghI fhuyôn fruo ng Nô-mô so không cho
fa Iôn bo san ban nhu o ru ng NIu ChI-nô dâu!
- Nhung fhua nga I, cân gì doI ông fa cho phop7
TôI không fra Io I Nof va chang muôn franh Iuân Iam gì.
Trong fhâm fâm, fôI muô n fraI qua moI fhu fhanh cua sô phân da
dây fôI Iôn fau Nau-fI-Iu x. Tau chay châm IaI nhung Iuôn Iuôn dôI
huong dI va Ian xuông râf sâu. NhIôf dô nhung Iop nuoc duo I cô
d¦nh Ia +4
o
. TôI fhây o nhu ng Iop nuoc frôn, gân bo, bao gIo nhIôf
dô cu ng fhâp hon ngoaI bIô n khoI. Ngay 25 fhang gIông, daI duong
hoan foan va ng Iang. Tau Nau-fI-Iux suôf ngay chay frôn maf
nuoc, ca nh quaf Iam nuo c ban Iôn frang xoa. Thâf dô Iâm voI môf
con ca voI không Iô! TôI o frôn boong ba phân fu fhoI gIan frong
ngay. TôI nhìn bIôn. Chân froI hoang vang. Nhung khoang bôn gIo
chIôu fhì xuâf hIôn môf chIôc fau o phia fây. Chu ng fôI nhìn fhây
no, nhung no không fhô nhìn fhây chung fôI, vì fau Nau-fI-Iu x chI
hoI nhô khoI maf nuoc. TôI nghI fau nay fhuôc công fy fau bIôn
chay duong Xây-Ian
- Xif-nI co gho qua Mon-buôc...
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 157
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Hôm sau, 26 fhang gIông, chu ng fôI vuof qua xich dao va vao
vung bIô n Ða c ban câu. Môf dan ca mâp dang so dI "hô fông" fau.
Nhung môf Iaf sau fau fang fôc dô, bo roI nhu ng con ca mâp hung
hang nhâf. Khoang bay gIo fôI, fau nôI Iôn maf nuo c va chay frôn
bIôn sua. ÐIô n xanh mônh mông bIôn fhanh mau fra ng duc. Co
phaI vì a nh frang không7 Không! Trang non moI duoc haI ngay va
Iu c do chua nhô khoI chân froI. So voI mau sua cua bIôn ca fhì bâu
froI sao hình nhu don fhâm IaI. Công-xây không fIn o maf mình va
yôu câu gIaI fhich nguyôn nhân cua hIôn fuong ky Ia do. Cung
may ma fôI co fhô Iam duoc vIôc nay. TôI noI:
- Ðo goI Ia bIôn sua. Nhu ng vu ng bIôn rô ng Ion fra ng nhu
sua Ia hIôn fuong fhuong gap o dô vI nay.
- Nhung gIao su co gIaI fhich duoc nguyôn nhân cua hIôn
fuong do không a7 Nuoc bIô n fhu c ra dâu co bIôn fhanh sua7
- Tâf nhIôn Ia không, anh ban a! Mau sua cua nuo c Iam anh
ngac nhIôn chinh Ia do hang fI fI sInh vâf hôf suc nho, không mau
phaf ra anh sang, day bang bô day soI foc va daI bang môf phân
nam mIIImof. Cac sInh vâf nay kôf vao nhau va fao fhanh fung
mang rông vaI da m.
- VaI dam co a!
Công-xây sung sôf.
- Ðung, anh ban a! Va anh cho uô ng công finh dôm chu ng
Iam gì cho môf! Nôu fôI không Iâm, môf sô nguoI dI bIôn da gap
nhung bIôn sua rô ng hon bôn muoI dam. TôI chang bIôf Công-xây
co ngho IoI fôI khuyôn không, nhung anh fa Iang Im suy nghI.
Chac Công-xây dang finh foan xom co bao nhIôu con frong dIôn
fich bôn muoI dam vuông nôu môI con chI daI môf phân nam
mIIImof. Con fôI fhì fIôp fu c quan saf hIôn fuong ky Ia ây. ToI gân
nua dôm, bIôn fro IaI ma u xanh bình fhuo ng. Nhung o phia sau
fau, bâu froI phan anh sang mau frang cua nuoc fua nhu haf IaI
anh sang cua bac cu c quang.
Jules Verne 158
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 26
MOT ÐÐ NCHI MOI C!A TH!YÐ N TR!O NC NÐ-MO
CIua frua ngay 28 fhang gIông, fau Nau-fI-Iux nô I Iôn maf
nuoc va frông fhây dâf IIô n ca ch fa u fam ha I Iy vô phia fây. Ngay
sau khI xac d¦nh duoc foa dô, fôI xuông phong khach fìm d¦a dIôm
do frôn ban dô va fhây rang mình dang o gâ n bo bIôn Xây-Ian, hon
dao nam o gân cu c nam ba n dao ân Ðô. TôI vao fhu vIôn fìm xom
co cuôn sach nao noI ca n ko vô dao Xây-Ian, hon dao duoc coI nhu
phì nhIôu nhâf cua fraI dâf nay không. TôI fìm fhây fac phâ m cua
XI-ro nhan dô "Xây-Ian va nguo I XIn-ga-Io". Quay vô phong khach,
fruoc hôf fôI Iam quon voI nhung sô IIô u fhô ng kô no I vô Xây-Ian.
Ðao nay nam gIu a 5055` va 9049` dô vI bac va 79042` va 8204` dô
kInh dông. Tu bac xuông nam, dao daI haI fram bay nham haI Iy,
fu dông sang fây rông môf fram nam muoI haI Iy; dIôn fich dao Ia
haI van bôn ngan bôn fram bôn fam haI Iy vuông, noI cach khac dI
Ia gân bang dIôn fich Iôc-Ian. Iu c do fhuyôn fruong Nô-mô va
fhuyôn pho vao phong khach. Nô-mô nhìn ban dô rôI quay IaI bao
fôI:
- Ðao Xây-Ian nôI fIông vô nghô mo ngoc fraI. NgaI A-rô-nac,
ngaI co dôn xom noI mo ngoc không7
- Thua fhuyôn fruong, xIn san sang.
- Ðuoc cu ng dô fhu xôp fhôI. Thô na y nho: chung fa so foI chô
do nhung không fhây fho mo ngoc dâu. Mua ngoc chua baf dâu.
Nhung không sao. TôI so ra Iônh cho fau huong vô v¦nh Ma-na va
fa so foI do dôm nay.
Nô-mô noI mây IoI voI fhuyôn pho . Ong na y ra kho I phong
khach. Môf Iaf sau, fau Nau-fI-Iu x baf dâu Ian xuông. KIm dông
hô chI dô sâu muoI mof. TôI cu I xuô ng ban dô dô fìm v¦nh Ma-na.
TôI fhây no o vI fuyôn 9, gân bo bIôn fây bac Xây-Ian. Muôn foI do,
phaI dI vong hôf bo bIôn phia fây Xây-Ian. Thuyôn fruong Nô-mô
noI:
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 159
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thua gIao su nguoI fa mo ngoc fraI o v¦nh Ðon-gan, o bIôn
ân Ðô, bIôn Trung Quô c va Nhâf Ða n, o bIôn Nam My, o v¦nh Pa-
na-ma, v¦nh Ca-II-pho-nI-a, nhung nhung vung mo ngoc fraI chu
yôu fâp frung o Xây-Ian. Ðung Ia chung fa foI do qua som! Tho mo
ngoc xuâf hIô n o v¦nh Ma-na som nhâf Ia va o fhang ba. Iu c do o
dây fâp frung foI ba fram fhuyôn Iam caI nghô co IaI nhâf nay
frong ba muoI nga y. Trôn môI fhuyôn co muoI nguo I choo va muoI
fho Ian. Tho Ian Iam vIôc fhoo haI kip. KhI Ia n xuô ng sâu muoI haI
mof, ho kop vao gIua haI chân mô f hon da nang. ToI dô 103 104
sâu cân fhIôf, ho buông hon da ra dô nguo I frôn fhuyôn koo da Iôn.
- Thô nghIa Ia nguoI fa vân du ng cach mo ngoc cô xua nhâf7
- Ðang fIôc Ia vân dung, - Nô-mô fra IoI, -mac du nhung noI
co ngoc do fhuôc môf nuo c co nô n công nghIôp Ion nhâf Ia nuoc
Anh.
- TôI vân cam fhâ y ra ng bô dô Ian da duoc caI fIô n cua ngaI
co fhô gIup ich nhIôu cho ho frong vIôc nay.
- Vâng! Nhu ng nguoI mo ngoc khôn khô không fhô o Iâu duoI
nuoc duo c. TôI bIôf môf sô fho mo ngoc da o duoI nuoc 57 gIây,
nhung nguoI daI suc nhâf co fhô Ian Iâu foI 87 gIây. Nhung nhu ng
nguo I do râf hIôm, va cu môI Iân Ian xong fhì nuo c o faI va muI
frao ra co hoa Iân mau. Trong fhoI gIan ngan nguI do ho phaI k¦p
cho vao ro nhung con fraI co ngoc vua mo duoc! Tho Ian fhuong
không fho. Ho râf som suy sup, maf kom dI, fhân fhô b¦ Io Ioof va
fhuong hay chôf duoI nuoc vì chay mau nao.
- Vâng, - fôI noI, - do Ia môf nghô buôn fham. Va fâf ca cung
chI nha m fhoa man finh câu ky cua phu nu. Nhung xIn fhuyôn
fruong cho bIôf, môf fhuyôn nhu vây co fhô mo duoc bao nhIôu fraI
môf ngay7
- Khoang fu bôn van dôn nam van con. Nguo I fa con noI nam
1814 chinh phu Anh da dung ra fô chu c mo ngoc, chI frong haI
muoI nga y fho Ian da mo duoc bay muoI sau frIôu con fraI.
- Íf nhâf fhì Iao dông cua nguoI fho Ian cu ng duoc fra gIa cao
chu a7
TôI hoI.
- Thua gIao su, râ f fhâp. O Pa-na-ma môI fuân ho kIôm duoc
không qua môf dô-Ia. Thuong ho chI duoc fra môf xu môI con fraI
co ngoc. Ma con bIôf bao nhIôu con không co ngoc!
Jules Verne 160
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Môf xu fhôI u7 Thâf Ia bâf công! Thâf Ia ghô fom!
- CIao su va haI nguoI cu ng dI so fham v¦nh Ma-na. Va nôu
may ma n gap môf nguoI fho Ian nao do dôn mo fraI som fhì ngaI
so duoc Iam quon voI ky fhuâf cua ho.
- Thua fhuyôn fruong, vâng.
- Thô gIa o su co so ca mâp không7
- Ca mâp a7 Câu hoI do dôI voI fôI co vo fhua.
- Thô gIa o su co y kIôn gì vô ca mâp7
Nô-mô hoI gang.
- Thua fhuyô n fruong, xIn fhu fhu c rang fôI chua fhâf quon
voI IoaI ca nay.
- Thô ma chu ng fôI da quon voI chung. RôI ngaI cung so quon
fhôI. Chung fa so frang b¦ vu khi va nôu co fhô, so dI san ca mâp
môf chuyôn. San ca mâp hôf suc fhu v¦. XIn hon gIao su dôn maI.
CIao su hay chuâ n b¦ Iôn duong fhâ f som.
Nô-mô noI nhu ng IoI do bang môf gIong bình fhan rô I ra khoI
phong khach. Nôu nguo I fa moI ban dI san gâ u o vu ng nu I Thuy-sI,
ban co fhô noI:
“Tuyôf Iam! MaI so dI!" Nôu ban duoc moI dI san su fu o
fhung Iu ng af-Iax va san hô o ru ng râm ân Ðô, ban co fhô noI:
“A! Ta so dI ngay!"
Nhung nôu ban duoc mo I dI san ca mâp duoI bIôn sâu fhì
cha c ban phaI suy nghI nhIôu fruoc khI nhân IoI. Con fôI, fôI da Iây
fay Iau fran Iâm fâm mây gIof mô hôI Ianh. TôI nghI bung:
“PhaI nghI cho ky . Cho vôI. ÐI san o khu ru ng ngâ m gân dao
Crof-xpô Ia môf chuyô n, con do dâm duoI day bIôn ma không bIôf
Iu c nao cham fran voI ca mâp IaI Ia chuyôn khac ha n!
TôI duoc bIôf o dôI noI, dac bIôf Ia o vung dao An-da-man,
nhung nguoI da don fhuong xông fhang vao ca mâp, môf fay câm
dao gam, con fay kIa câm fhong Io ng. Nhung fôI cu ng duo c bIôf Ia
frong cuô c chIô n dâu fay dôI voI ca mâp, nhIôu nguoI gan goc do da
vô châu fô fIôn! TôI hình dung ra ca mâp, caI môm fo fuong voI
nhIôu day rang co fhô ca n duf dôI nguoI. TôI da cam fhây dau o
fhaf Iung. TôI không ch¦u nôI caI gIong bình fhan cua Nô-mô da
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 161
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dung dô moI fôI dI san! Vân dô dâu co phaI Ia Iang franh môf con
cây, con cao nao do frong ru ng. TôI nghI:
“Ðuoc! Tâf nhIôn Công-xây so fu chôI không fham gIa cuôc dI
san nay!"
Thô Ia fôI so co co không dI cu ng Nô-mô. Con vô Nof fhì fhu
fhu c Ia fôI không fIn o su chin cha n cua anh fa. Su nguy hIô m, du
Ion dôn dâu, bao gIo cung hâp dân caI ba n châf hay gây gô cua
Nof. TôI câm Iây cuôn sach cua XI-ro, nhung chI Iâf fung fo nhu
môf caI may. CIua nhung dong chu hIôn Iôn nhu ng caI mô m ca
mâp ngoac rông. Nhung Iuc do Công-xây va Nof vao. HaI nguoI
dôu fuoI fInh. Ho chang bIôf chuyô n gì dang cho doI ho. Nof noI:
- Thua gIao su, fhu c fha ma noI, fhuyô n fruong Nô-mô cua
ngaI da dô ngh¦ chung fa môf vIôc râ f dang hoan nghônh.
- A, fhô ra cac ban da bIôf...
- Thua gIao su, - Công-xây fra IoI, -fhuyôn fruong Nô-mô moI
chung fôI cung gIao su dI fham nhung noI mo ngoc fraI nôI fIông
cua Xây-Ian. Ong fa hôf suc I¦ch fhIôp va fo ra Ia môf nguo I quân
fu.
- Nô-mô không no I gì nua a 7
- Thua gIao su, không, - Nof fra IoI, - ông fa chI no I Ia da moI
ngaI fham gIa cuôc dao choI duoI bIôn nay.
- Ðung vây. Nhung ông fa không da dông dô n môf chuyôn...
- Thua gIao su, chang co chuyô n gì ca. NgaI co dI voI chu ng
fôI không a7
- TôI... fâf nhIôn rôI! TôI fhây ông Nof da mô caI mon dao
choI duoI day bIôn rôI dây!
- Vâng! Râf fhu v¦, râf fhu v¦ a!
- Va nguy hIôm nua!
TôI fhôm.
- Nguy hIôm gì7
Nof fra IoI.
- Ðo chI Ia môf cuôc dao choI don gIan fhôI! Ro rang fhuyôn
fruong Nô-mô fhây không cân phaI goI cho cac ban fôI nghI foI ca
mâp. TôI hoang hô f nhìn haI nguoI, fua nhu ho da b¦ cuf mâf chân,
Jules Verne 162
hffp://obooks.vdcmodIa.com
hoac fay rôI. TôI co nôn bao cho ho bIôf fruoc nô I hIôm nguy sap foI
không7 Tâf nhIôn Ia nôn. Nhung fôI chang bIôf fhô nao.
- CIao su co fhô kô cho chu ng fôI ngho chI fIôf hon vô cach mo
ngoc fraI không a7 TôI hoI:
- Vô cach mo fraI hay vô nhu ng chuyôn ngâu nhIôn IIôn quan
foI vIôc mo fraI7
- Tâf nhIôn Ia vô cach mo fraI!
Nof noI.
- Truo c khI Iôn duong, cân bIôf so fhoo huong nao chu...
- Thô fhì moI cac ban ngôI xuông, fôI so kô cac ban ngho fâf
ca nhu ng dIôu fôI bIôf vô nghô mo fraI co ngoc qua cuôn sach cua
XI-ro. Nof va Công-xây ngôI xuông dI-vang. Nof hoI ngay:
- Thua gIao su, fhô ngoc fraI Ia gì7
- ÐôI voI nha fho, ngoc fraI Ia haf Iô cua bIô n ca. ÐôI voI ca c
dân fôc phuong dông, do Ia haf suong som da hoa da. ÐôI voI phu
nu, do Ia vIôn da quy hình bô du c mau xanh ong a nh ma ho doo o
cô, o fay, o faI nhu môf fhu frang suc. ÐôI voI nha hoa hoc, do Ia
kôf hop cua muô I foffaf va canxI ca cbonaf. CuôI cu ng, dôI voI nha
fu nhIôn hoc, no chI Ia môf caI u hình câu mau xanh nam frong mô
ac môm cua môf sô nhuyôn fhô...
- Thô co fruong hop nao môf con fraI chua nhIôu ngoc không
a7
Công-xây hoI.
- Co chu , anh ban. NguoI fa kô Ia da fhây môf fram nam
muoI con ca mâp frong môf vIôn ngoc, fuy fôI không fIn Iam.
- Môf fram ruo I con ca mâp a7
Nof sung sôf.
- TôI noI Ia "ca mâp" u7
TôI Iung fung.
- TôI muôn noI Ia môf fram ruoI haf ngoc ây. Ca mâp dinh
dang gì dôn chuyô n nay!
- CIa fr¦ cua vIôn ngoc fuy fhuôc o dô fo nho cua no phaI
không a7
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 163
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Công-xây hoI.
- Chang nhung fu y fhuô c vao dô fo nho ma con fu y fhuôc o
hình dang, mau sac, o dô sang cua ngoc...
- Phân IoaI ngoc chac Ia môf vIôc kho khan va mâf fhì gIo.
Nof noI.
- Chang kho Iam dâu, ông ban a! NguoI fa dung sang dô
phân IoaI. Co ca fhay muo I môf IoaI sang. Ðâu fIôn nguoI fa dung
sang fhua co fu haI muoI dôn fam muoI Iô. Nhu ng vIôn ngo c con
IaI frôn sang duoc xôp IoaI môf. IoaI sang co fu môf fram dôn fam
fram Iô cho fa ngoc IoaI haI. IoaI sang co fu chin fram dôn môf
nghìn Iô cho fa ngoc IoaI ba.
- Ho khôn fhâf!
Công-xây noI.
- TôI fhây ho da phân IoaI ngoc môf cach may moc. Thua gIao
su, ngaI co bIôf vIôc khaI fhac cac vung bIô n co ngoc dom Ia I IoI
nhuân bao nhIôu không a7
- Thoo sach cua XI-ro, nhu ng vu ng bIôn co ngoc cua Xây-Ian
hang nam dom IaI ba frIôu con ca mâp.
- Ða frIôu quan chu a!
Công-xây noI.
- !, u, ba frIôu quan!
- TôI chu a IaI.
- TôI ngho noI co mây vIôn ngoc quy daf fIôn Iam phaI không
a7
- Ðung vây. Nguo I fa kô IaI rang, Xô-da da bIôu Xoc-vI-II-a
vIôn ngo c gIa mô f fram haI muoI ngan phrang! Nhung fôI nghI
chang ông vua na o co vIôn ngoc Io n bang vIôn ngoc cua fhuyôn
fruong Nô-mô.
- VIôn na y a7
Công-xây chI vao vIôn ngoc daf frong hôp kinh.
- TôI danh gIa no haI frIôu phrang dây! Thô ma Nô-mô chI
cân cuI xuông môf chuf Ia nhaf duoc.
Jules Verne 164
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- ÐIôf dâu ngay maI dI choI fa chang nhaf duoc môf vIôn nhu
fhô.
- Hy vong gì!
Công-xây nghI ngo.
- Sao IaI không7
- Trôn fau Nau-fI-Iux nay fhì co fIôn frIôu dô Iam gì7
- Ðung Ia frôn fau fhì chang cân, nhung... O chô khac...
- O chô khac a7
Công-xây Iac dâu.
- Ong No f noI dung.
TôI nhân xof.
- Nôu sau nay fa mang vô châu R u hay châu My môf vIôn
ngoc gIa mây frIôu fhì nhu ng chuyôn fa kô cang co frong Iuong
hon va dô fIn hon. Công-xây hoI fhôm:
- Nghô mo ngoc co nguy hIôm không a7
- Không!
TôI fra Io I ngay.
- Ðac bIôf Ia nôu ap dung môf sô bIôn phap dô phong.
- Nghô do fhì co gì Ia nguy hIôm7 ChI uông mây hu m nuoc
man Ia cung chu gì!
Nof noI.
- Ong no I râf dung!
TôI cô no I bang ca I gIong bình fha n cua Nô-mô.
- A ông Nof nay, ông co so ca mâp không7
- TôI ây a7 TôI Ia fho san ca nha nghô! TôI coI khInh chung!
- Vân dô không phaI Ia dung frôn fau câu ca mâp, koo no Iôn
boong, Iây rìu chaf duf duôI, mô bung moI fIm rôI IaI quang xac
xuông bIôn dâu!
- NghIa Ia phaI xuông nuoc chu gì7
- Ðung dây!
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 165
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- So quaI gì! Thô sung san cua fôI dô Iam chI7 Thua gIao su,
ca mâp Ia gIông ca vung vô. Muôn dop ngaI, no phaI ngua bu ng
Iôn. Iuc do... Nof noI chu "dop" bang môf gIong khIôn fôI Ianh on
xuong sô ng.
- Thô con anh, anh nghI fhô nao vô ca mâp, Công-xây7
- TôI xIn noI fhanh fhuc voI gIao su fhô nay: nôu gIao su
quyôf d¦nh dI san ca mâ p fhì fôI, nguoI dây fo frung fhanh cua
gIao su, sao co fhô không dI fhoo duoc7
Jules Verne 166
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 27
VIÐN NCO C CIA M!OI TRIÐ !
Ðôm da foI. TôI dI ngu nhung cu châp chon maI vì b¦ hình
anh ca mâp am anh. Ðôn gIo sang hôm sau, nguo I fhuy fhu do
fhuyôn fruong Nô-mô cu dôn phu c vu fôI, danh fhu c fôI dây. TôI
vôI mac quân ao rôI ra phong kha ch. Thuyô n fruo ng Nô-mô dang
cho fôI o do. Ong fa hoI:
- NgaI A-rô-nac, ngaI da san sang rôI chu 7
- Vâng, fôI da san sang.
- XIn ngaI fhoo fôI.
- Con nhung nguo I cung dI voI fôI7
- Ho da duoc bao fruoc va dang cho ngaI.
- Chu ng fa mac dô Ian chu a 7
- Chua mac bây gIo. TôI không muôn cho fau Nau-fI-Iu x vao
gân bo qua, nôn da ra Iônh chuâ n b¦ xuông dô foI chô baI caf nông
cua v¦nh Ma-na con cach dây kha xa.
Nhu fhô chung fa so ruf ngan duoc quang duong phaI IôI kha
nhIôu. Ðô Ian da duoc dua xuông xuông, chu ng fa chI mac vao
fruoc khI Ian xuô ng nuo c. Nô-mô dân fôI dôn câu fhang frung fâm.
Nof va Công-xây da cho fôI o do. Ca haI nguoI dôu hân hoan vô
cuôc "du ngoan vuI vo" sap foI. Nam fhuy fhu ngôI frong xuông san
sang cho o IaI. TroI chua sang. Nhung vì sao fhua fhof Iâp Ianh
gIua nhu ng dam mây bao phu bâu froI. TôI dua maf fìm dâf IIôn
nhung chI fhây môf daI suong mo chay daI ba phân fu chân froI,
fu fây-nam dôn fây-bac. Ta u Nau-fI-Iux dôm qua chay doc bo bIôn
phia fây Xây-Ian, gIo dây dang o gân cua v¦nh gIua bo bIôn Xây-
Ian va dao Ma-na. NoI do, duoI nhu ng Iop nuoc sâu Ia nhu ng mom
da ngâm, nhung kho fraI co ngoc vô fân rông gân haI muoI dam.
Thuyôn fruong Nô-mô, Công-xây, Nof Ion va fôI ngôI o phia sau.
Môf fhuy fhu câ m IaI, con bôn nguo I kIa cho o. Xuông fu fu dI vô
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 167
hffp://obooks.vdcmodIa.com
huong nam. TôI fhây môI dông fac choo cach nhau muoI gIây, nhu
cach choo xuông cua haI quân...
Chung fôI Im Ia ng. Ðôn nam gIo ruoI, khI baf dâu bình mInh
fhì chân froI hIôn Iôn ro hon hình môf daI nu I. Chu ng fôI chI con
cach dao nam haI Iy. ÐIôn vang, không môf bong fhuyôn. Thuyôn
fruong Nô-mô noI dung: chung fôI foI dây fruoc mua mo ngoc. Ðôn
sau gIo sang, froI dôf ngôf sang ro. Ðo Ia dac dIôm cu a nhu ng nuoc
nhIôf doI, noI rang dông va hoang hôn dôu râf ngan ngu I. CIo dây
fôI da nhìn fhây ro dao, fhâm chi ca nhung bong cây fhua fhof
frôn bo. ChIôc xuông dang fIôn gân dao Ma-na. Thuyôn fruong Nô-
mô du ng dây va baf dâu cham chu quan saf phia xa. Thoo hIôu
cua Nô-mô, chIôc xuông fha noo nhung chI mâf không hon môf mof
dây, vì nuoc o dây can. Nô-mô bao fôI:
- NgaI A-rô-nac, chu ng fa dôn noI rôI. NgaI co fhây caI v¦nh
kin nay không7 Môf fhang nua o dây so fâp frung râf nhIô u fau
fhuyôn, va hang ngan fho Ian gan da so Ian xuông day bIôn! V¦nh
nay fhâf Ia Iy fuong dôI voI nghô mo ngoc. V¦nh duoc nu I chan
nhung con gIo ma nh va bIô n o dây không nôI song: do Ia dIôu kIôn
hôf suc fhuân IoI cho fho Ian. ThôI bây gIo chu ng fa mac dô Ian vao
va baf dâu cuôc fham quan!
TôI không fra IoI. Môf fhuy fhu gIup fôI mac bô dô Ian nang
nô vao nguoI. Thuyôn fruong Nô-mô, Nof va Công-xây cu ng Iam
nhu fôI. Không môf fhuy fhu nao dI fhoo chung fôI frong chuyôn
fham quan dac bIôf nay. NguoI fa doo vao Iung chu ng fôI nhung
bình chu a khi no n nhung không noI gì fo I may Rum-cooc-pho.
Truoc khI dôI mu Ian vao dâu, fôI nhac fhuyôn fruong vô dIôu nay.
Nô-mô fra IoI:
- Không cân foI may do. Chung fa không Ian xuông sâu, ma o
chô nông fhì chI cân anh sang maf froI Ia du. Hon nua, bâf don
dIôn o vung nay Ia râf nguy hIôm. anh sang dIôn co fhô Iam cho
IoaI ca du koo foI. Trong khI Nô-mô noI, fôI quay vô phia Công-xây
va Nof Ion. Nhung ho da dôI mu vao va không ngho fhây gì nua.
TôI hoI Nô-mô câu cuôI cu ng:
- Thô vu khi cua chu ng fa dâu7 Su ng cua chu ng fa dâu7
- Sung a7 Cân gì sung7 NguoI mIô n nu I dI san gâu chI cân
môf con dao gam fhôI ma! IuoI dao fhop dâu co kom dan chì7 Ðây
Ia môf con dao râf fôf, ngaI hay daf vao fhaf Iung rôI chung fa Iôn
duong.
Jules Verne 168
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI nhìn Nof va Công-xây. Ho cu ng duoc vu frang nhu fôI va
Nô-mô. Nof con doo fhôm môf caI muI Iao nhon ma anh fa mang
fhoo khI roI fau Nau-fI-Iu x. Môf phuf sau, cac fhuy fhu Iân Iuof
fha chung fôI xuông nuoc. O dô sâu không qua môf mof ruoI, chân
chung fôI da cha m caf. Thuyô n fruong Nô-mô Iây fay ra hIôu.
Chung fôI fhoo ông fa xuông môf suon dôc fhoaI fhoaI. Môf Iaf sau,
chung fôI xuông foI môf hô sâu kha rông. Nhu ng y nghI dang do
nang Iôn fôI bông fan mâf. TôI fhây frong Iong bình fInh Ia
fhuong. TôI yôn fâm vì fhây vân dông duoc fhoaI maI va sung so
fruoc ca nh fuong dIôu ky. Nhung fIa sang maf froI roI qua Ian
nuoc frong vaf, chIôu sang ca day bIôn. Nhung con fraI nho nhâf
cu ng nhìn fhây ro . MuoI phuf sau, chung fôI foI dô sâu nam mof.
Ðay bIôn ngay ca ng bang phang hon... Ðô bay gIo sa ng chu ng fôI
foI baI ca f nông, noI co hang frIôu con fraI dang sInh san. Thuyôn
fruong Nô-mô cho fôI xom noI fâp frung fraI co ngoc ây. TôI hIôu
rang kho fraI do Ia vô fân vì suc sa ng fao cu a fhIôn nhIôn vân Ion
hon ban nang pha hoaI cua con nguoI. Nof Ion vô n co ban nang
pha hoaI ây nôn vôI Iua chon nhu ng con fraI dop nhâf va nhof dây
fuI IuoI doo o fhaf Iung. Nhung chu ng fôI không dung IaI Iâu o dây
vì pha I dI fhoo Nô-mô Ia nguo I co vo fhông fhao con duong nay.
Ðay v¦nh dâng cao ro rôf, va dôI khI ban fay fôI gIo Iôn fho ra khoI
maf nuo c. Truoc maf chu ng fôI bông hIô n ra môf caI hang rông
duoc fao nôn frong môf mom da râf dop maf co nhIô u IoaI cây co
duoI bIô n phu ngoaI... Thuyôn fruo ng Nô-mô vao hang. Chung fôI
vao fhoo. TôI fhich u ng râf nhanh voI bong fôI frong hang. Nô-mô
dân chung fôI vao sâu fhô nay Iam gì nhI7
Sau khI Iân xuô ng môf bo kha dôc, chu ng fôI foI môf chô
frông fu a caI gIô ng. ToI dây Nô-mô dung IaI va chI cho chu ng fôI
xom môf vâf ma fôI chua nhân ra ngay Ia ca I gì. Ðo Ia môf con fraI
fo Ia fhuong, duo ng kinh khoang haI mof, Ion hon con fraI o phong
khach fau Nau-fI-Iux. TôI foI gân con vâf ky Ia ây. Thoo fôI, no
phaI nang foI ba fram kI-Iô-gam, frong do if nhâf co muoI Iam kI-
Iô-gam fh¦f. Thuyôn fruong Nô-mô cha c han da bIôf ro con fraI nay
va không phaI Iân dâu fIôn vao hang nay! TôI nghI rang ông fa
dân chu ng fôI dôn dây chI Ia dô cho xom caI vâf Ia do cua fhIôn
nhIôn. Nhung fôI da Iâm. Nô-mô co Iy do rIông cua mình: ông fa
muôn bIôf fình frang cua con fraI do ra sao. Vo fraI dang ho mo.
Nô-mô foI gân rôI nhof con dao gam vao gIua haI vo dô no không
ngâm IaI duoc. Sau do, ông fa Iây fay nâng mop ngoaI co fua vIôn
cua ao fraI Iôn. CIua nhu ng nôp gâp hình Ia co môf vIôn ngoc fo
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 169
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bang qua dua. Môf vIôn ngoc râf fron va frong sang fuyôf voI! Môf
vâf vô gIa! Trong Iu c qua fo mo fôI dua fay ra dô chôp Iây hon ngoc
va xom no nang bao nhIôu! Nhung Nô-mô ra hIô u cho fôI ngung IaI
rôI ruf ngay con dao ra khoI vo fraI. Thô Ia con fraI ngâm ngay vo
IaI. TôI hIôu y d¦nh cua Nô-mô rôI. Ong fa dô vIôn ngoc IaI duoI ao
cua con fraI Ia dô fao cho kha nang Ion dân Iôn. MôI nam nhu ng
châf fIôf ra IaI bôI fhôm nhung Iop dông fâm cho vIôn ngoc. ChI co
Nô-mô moI bIôf ca I hang co vIôn ngoc ky dIô u nay. ChI co ông fa
bIôf nuôI duong no dô sau nay mang no vô phong bao fang fuyôf
voI cua mình. Cu ng co fhô Nô-mô baf chuoc nguo I Trung Quô c hay
nguo I ân Ðô, fu fao nôn su phaf frIôn cua vIôn ngo c bang cach daf
vao ao con fraI mô f vâf ran, bang kIm IoaI hình câ u chang ha n, dô
fraI fIôf ra châf ngoc phu ngoaI. So sanh vIôn ngoc nay voI nhung
vIôn fôI da fhây va nhung vIôn da co frong bô suu fâp cua Nô-mô,
fôI danh gIa no if nhâf muoI frIôu phrang. Ðo Ia vIôn ngoc do fhIôn
nhIôn sang fao ra chu không phaI Ia môf vâf xa xI! Va IaI, co caI
faI phu nu nao ch¦u nôI suc nang cu a vIôn ngoc nay7 Sau khI xom
vIôn ngo c quy, fhuyô n fruong Nô-mô ra khoI hang. Ðoan fham
quan chu ng fôI o vung nuoc chua b¦ dân mo ngoc Iam vân du c nay,
IaI fIôp fuc dI. MuoI phuf sau, Nô-mô bông dung IaI. TôI fuong ông
fa muôn quay vô. Nhung không! Nô-mô Iây fay ra hIô u cho chung
fôI nâp vao kho da rôI chI cho xom môf châ m don duoI nuo c. TôI
cham chu nhìn. Cach fôI nam mof, co môf bong don fhâp fhoang
va dang chìm xuô ng day. y nghI hôf hoang vô ca mâp fhoang hIôn
frong oc fôI. Nhung fôI da Iâm: Iân nay không pha I Ia IoaI ca du.
Ðo Ia mô f nguo I, môf nguo I con sông, môf nguoI ân Ðô nghoo khô
dôn mo ngoc som hon Iô fhuong.
Anh fa IIôn fuc Ia n xuông rôI Ia I ngoI Iôn. KhI Ian, anh fa ko p
môf vIôn da gIua haI chân, vIôn da nay co dây buôc phia sau
fhuyôn. Ðo Ia fâf ca dô Ian cua anh fa. Xuông sâu khoang nam
mof, anh fa buông ho n da ra, quy xuông rôI nhaf vô I nhung con
fraI quanh do nhof vao fuI IuoI buôc o fhaf Iung. Sau do, anh fa
ngoI Iôn maf nuoc, dô fraI vao fhuyôn rôI IaI baf dâu nhung dông
fac noI frôn frong khoang ba muoI gIây. Anh fa không fhây chu ng
fôI dang nâp sau mom da. Va IaI, anh fa sao co fhô fuong fuong
duoc rang co nhu ng con nguoI, nhung sInh vâf gIô ng hôf anh fa
dang o ca nh va quan saf fung ha nh dông nho cua anh fa, không bo
sof môf chI fIôf na o7 Anh fa ngoI Iôn Ian xuô ng nhIôu Iân, môI Iân
chI mang Iôn duoc không qua môf con fraI vì fraI bam vao dâf râf
chaf. Va frong sô fraI ma anh fa phaI IIôu fhân dô Iây, bIôf bao con
Jules Verne 170
hffp://obooks.vdcmodIa.com
frong ruôf chang co gì! TôI cham chu fhoo doI anh fa. Anh fa Ian
xuông ngoI Iôn frong fu ng khoang fhoI gIan dôu dan, va suôf nua
fIông dông hô không gap môf nguy hIôm gì. TôI da baf dâu chan
caI vIôc quan saf ây fhì nguoI fho Ian dang o fu fhô quy bông no
sang môf bôn, bâf dây va fìm cach ngoI Iôn maf nuoc. TôI da hIôu
vì sao anh fa hoa ng so. Môf bong don không Iô Iuof qua dâu nguoI
fho Ian bâf hanh ây. Ðo Ia môf con ca mâp hôf suc Ion dang Iao foI
anh fa, haI maf do ngâu, mIông ha hôc. TôI hoang qua , do ca nguoI
ra. Con ca hau an quây manh va Iao fhang foI nguoI fho Ian. Anh
fa nhay sang môf bôn va franh duoc ham rang nhon cua con ca,
nhung b¦ duôI ca mâp dâp manh vao ngu c nga Ian ra. Tâf ca
nhung vIôc do dIôn ra frong nhay maf. Con ca mâp fhoaf fIôn hoI
ngâp ngu ng môf chuf, nhung sau do Iâf ngu a ra dô Iao foI can duf
dôI nguoI. Ðôn dây, fhuyô n fruong Nô-mô dung canh fôI ruf dao
gam ra rôI fIôn Iôn chIôn dâu fay dôI voI con ca du. Con ca dang o
fu fhô san sang saf haI nguoI ân Ðô bâf hanh fhì chof chu y foI dôI
fhu moI. No Iâf sâp IaI rôI xông foI chô fhuyôn fruong Nô-mô. Nô-
mô hoI ngua mình vô phia sau rôI hôf suc bình fInh cho con ca dôn
gân. KhI no da foI saf, Nô-mô vô cu ng khoo Ioo nhay sang môf bôn
franh do n, rôI cam phâp con dao gam vao bung ca, ngâp foI chuôI.
Cuôc chIôn dâu quyôf IIôf baf dâu.
Con ca nôI khu ng. Mau fu vôf fhuong vof ra nhu suô I. Nuoc
bIôn nhuôm mau do fhâm khIô n fôI chang con nhìn fhây gì. Môf
Iaf sau, khI chô nuoc nhuôm ma u b¦ cuôn frôI dI, fôI moI fhây
fhuyôn fruong Nô-mô dung cam dang bam chaf vao vây con ca ma
dâm IIôn fIôp vao bung no. Nhung ông fa không co kha nang danh
môf don quyôf d¦nh, nghIa Ia dâm frung fIm ko fhu! Con ca mâp b¦
fu fhuong oan mình Ia I va quây duôI râf manh khIôn fôI dung
không vu ng nua. TôI muô n xông foI gIup fhuyôn fruong. Nhung vì
qua khIô p so, nôn fôI do nguoI ra không buo c Iôn duoc buo c nao.
TôI fhây fình hình haI bôn fham chIôn da fhay dôI, Nô-mô b¦ fhân
hình fo Ion cua con ca xô nga Iôn nhao. Tinh ma ng Nô-mô dang
nhu froo frôn soI foc fhì Nof Ion nhanh nhu caf xông foI va phong
Iao nhon vao con ca.
Nuoc bIô n IaI nhuôm do mau ma u. Con ca dIôn cuông Iô ng
Iôn Ia m cuôn Iôn fung dof song Io n. Nof Ion da gIang môf don fri
mang. Con ca hâp hôI, qua n quaI. Công-xây fhì b¦ song xô nga. Nof
Ion gIup fhuyôn fruong fhoaf kho I fhân con ca dang do Iôn nguoI.
Nô-mô không b¦ fhuong. Ong dung dây, cha y vô phia nguoI ân Ðô,
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 171
hffp://obooks.vdcmodIa.com
caf dây fhu ng buôc nguoI do voI hon da rôI ôm nguoI do boI Iôn
maf bIôn. Chu ng fôI cung boI Iôn fhoo Nô-mô va mây gIây sau da
foI chIôc fhuyôn cua nguoI b¦ na n. Truoc hô f, Nô-mô fìm cach Iam
cho nguo I nay hôI fInh. TôI không fIn Nô-mô so cu u duoc anh fa
sông. Anh fa chI o duoI nuoc môf fhoI gIan ngan, nhung duôI ca
dâp manh co fhô gIôf chôf anh fa! May fhay, nho nhung bIôn phap
kIôn quyôf cua Nô-mô va Công-xây, nguoI b¦ nan dân dân fInh IaI.
Anh fa mo maf. Cac ban co fhô hình dung duoc Ia anh fa da ngac
nhIôn, fhâm chi hoang so fhô nao khI fhây bôn caI dâ u bang dông
dang cuI xuông anh fa! Nhung anh fa không fhô fuong fuong duoc
rang Nô-mô ruf ra môf fuI ngoc fraI rôI gIuI vao fay mình! Anh fho
Ian ngho o khô dua ban fay run rây ra nhân fang phâ m d¦ôu ky cua
nguo I chu bIôn ca . CaI nhìn hoang so chung fo anh fa không bIôf
nhung sInh vâf ky Ia da cuu sInh mang va cho mình châu ba u kIa
Ia aI. Thoo hIôu fhuyô n fruong, chung fôI fro IaI baI ngoc va sau
nua fIông dông hô dI frôn con duong quon fhuôc fhì vô foI chIôc
xuông dang nha noo cho. Chu ng fôI Iôn xuông va duoc cac fhuy fhu
gIup fhao bo nhu ng caI mu dông nang nô ra. Câu noI dâu fIôn cua
fhuyôn fruong Nô-mô Ia danh cho Nof Ion:
- Ong No f, xIn ca m on ông!
- Thua fhuyô n fruong, co gì ma ca m on! TôI da ch¦u on ngaI
nhIôu. Nô-mô hoI mIm cuo I va chang aI noI gì fhôm nua.
- Quay xuông vô fau!
Nô-mô ra Iônh. ChIôc xuông Iuof frôn song. Mây phuf sau,
chung fôI gap xac con ca mâp nôI Iôn maf bIôn. Nhìn vIô n don o
vây ca, fôI nhân ra do Ia IoaI ca mâp an fh¦f nguoI râf dang so o ân
Ðô Ðuong. No daI gân fa m mof. CaI môm rông hoac chIôm môf
phân ba fhân. Ðo Ia con ca da fruong fhanh vì co sau hang rang o
ham frôn. KhI fôI dang xom xac con ca fhì co khoang hon muo I con
ca mâp khac nô I Iôn quanh xuông. Chung chang chu y gì foI chu ng
fôI ma Ian xa vao xâu xo con ca b¦ chôf. Ðô n fam gIo ruoI, chu ng
fôI buoc Iôn fau Nau-fI-Iux. Nhung y nghI cua fôI dân dân quay IaI
chuyôn fham quan vua rôI o v¦nh Ma-na. TôI fhan phu c Io ng qua
cam fuyôf voI cua fhuyô n fruong Nô-mô ma chinh fôI da chung
kIôn! TôI hIôu ra ng Nô-mô co fhô hy sInh fhân mình dô cuu môf
nguo I cu a caI xa hôI ma ông fa da fu bo! Ðu con nguoI bi hIôm do
co noI gì vô mình fhì ông fa cu ng không fhô huy dIôf duoc Iong
fhuong nguoI frong fIm mình duoc.
Jules Verne 172
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI noI voI Nô-mô y nghI do. Ong fa fra IoI fôI, gIong xuc
dông:
- Thua gIao su, do Ia môf nguoI ân Ðô, môf daI dIôn cu a quân
chung b¦ ap buc; ma fôI fhì so Ia nguoI bao vô cho ho dôn hoI fho
cuôI cu ng!
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 173
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 28
ÐIÐN ÐO
Trua ngay 29 fhang gIông, dao Xây-Ian khuâf sau chân froI,
fau Nau-fI-Iux chay voI fôc dô haI muoI haI Iy môf gIo. Thô Ia fu
khI ro I bIôn Nhâf Ðan foI nay, chu ng fôI da vuof môf van sau ngan
haI fram haI muoI haI Iy hay bay ngan nam fram da m. Hôm sau,
30 fhang gIông, khI fa u nôI Iôn fhì chang con fhây môf hon dao
nao. Tau huong vô phia fây-bac, vô phia v¦nh a-man nam gIua ban
dao A-ra-bI-a va ban dao ân Ðô: va Ia cua vao v¦nh Ða Tu. Ðây
fhâf Ia môf v¦nh kin, không co IôI ra bIôn. Thuyôn fruong Nô-mô
d¦nh dua chung fôI dI dâu7 TôI không fhô bIôf duoc. Tra IoI nhu
vây không Iam Nof fhoa man.
- Ong No f a, duong chu ng fa dI fuy fhuôc y muôn cua fhuyô n
fruong.
- Y muôn cua fhuyôn fruo ng không dua chu ng fa dI xa duoc
dâu. V¦nh Ða Tu không co IôI ra na o khac. Nôu fa vao fhì phaI dI
ra bang duong cu .
- Thì sao! Sau khI vao v¦nh Ða Tu, nôu fau Nau-fI-Iu x muôn
dôn fham bIôn Ðo fhì co fhô su dung v¦nh Ðap-on Man-dop bâf ky
Iu c nao.
- Thua gIao su, nhung bIôn Ðo, cung nhu v¦nh Ða Tu, chang
co IôI ra nao khac! Kônh Xuy-ô chua dao xong. Va IaI, nôu co dao
xong fhì môf chIôc fau cân gIu bi mâf nhu fau cua fa IIôu co dam
dI vao kônh dao co nhIôu dâp nuoc nhu vây không7 Tom IaI, bIôn
Ðo không phaI Ia con duong dua chung fa vô châu R u.
- Nhung fôI co noI Ia chung fa dang vô châu R u dâu.
- Thô gIa o su du kIôn fhô nao7
- TôI cho rang, sau khI fham vung bIôn A-ra-bI-a va AI Câp,
fau Nau-fI-Iux so fro IaI ân Ðô Ðuong, hoac qua oo Mô-dam-bich,
hoac qua quân dao Ma-xca-ron va so foI mu I Hao Vong.
Jules Verne 174
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Vâng, foI muI Hao Vong rôI sao nua!
Nof kIôn frì hoI.
- Vong qua muI Hao Vong, chu ng fa so ra ÐaI Tây Ðuong.
Chung fa chua dôn vung bIôn do bao gIo. Nay ông Nof, cha ng Io
ông da ngan caI kIôu dI ngâm duo I bIôn na y rô I a7 Con fôI, nôu
chuyôn du I¦ch fhu v¦ nay dôf nhIôn châm duf fhì fôI so râf buôn.
Chang phaI aI cu ng duo c may man nhu chu ng fa dâu!
- Nhung xIn gIao su cho quôn rang chu ng fa b¦ câm fu frôn
fau Nau-fI-Iux da duoc ba fhang.
- Ong No f a, fôI chang muôn nho chuyô n do Iam gì! Trôn fau
nay fôI chang finh ngay finh gIo Ia m gì!
- Nhung rôI so kôf fhuc ra sao7
- So co Iu c phaI kôf fhuc fhôI! Nhung chu ng fa bâf Iuc frong
vIôc Iam cho no kôf fhuc nhanh, va moI cuôc franh caI vô vân dô
nay dôu vô ich. Nôu ông bao fôI:
“Ða co fhoI co chay frôn rôI dây!" fhì fôI so fhao Iuân ngay voI
ông vô chuyô n ây. Nhung fhoI co chua foI va fôI fhanh fhâf nghI
rang fhuyôn fruo ng Nô-mô không dam vao vung bIôn châu R u
dâu. Nof Ion kôf fhu c câu chuyô n bang môf câu dôc fhoaI:
“CaI gì cung dop vô cu ng. Nhung fôI nghI, frong canh fu day
nay fhì chang co gì dang vuI ca!" Suôf bôn ngay, foI mu ng 3 fhang
2, fau Nau-fI-Iux chay frong v¦nh a-man o cac fôc dô va dô sâu
khac nhau. Hình nhu no dang phân vân frong vIôc chon duong dI.
Tau ra khoI v¦nh a-man va foI nga y mung 5 fhang 2 fhì vao v¦nh
A-don, noI dây nuoc cua ân Ðô Ðuong hoa voI nuoc bIôn Ðo. Ngay
mu ng 6 fhang 2, fau Nau-fI-Iu x nhìn fhây fhanh phô A-don xây
dung frôn nhu ng mom da nhô ra bIôn. TôI fuong Nô-mô cho fau
chay foI dây fhì quay IaI. Nhung fôI da Iâm. Hôm sau, mu ng 7
fhang 2, fau fIôn vao oo bIôn Ða p-on Man-dop, fIông A-râ p co
nghIa Ia "Cua nuo c maf". Ðo nay rông haI muoI haI Iy va chI daI
nam muoI haI kI-Iô-mof. Tau Nau-fI-Iu x cha y fhâf nhanh chI mâf
môf fIông dông hô Ia vuof qua. Ðôn frua fau vao foI bIôn Ðo. ÐIôn
Ðo! Chua bao gIo co mua rao frôn bIôn na y. Không môf con sông
Ion nao dô vao bIôn nay! Hang nam nuoc bôc hoI Ia m muc nuoc o
dây fuf xuông môf mof ruoI! ÐIôn Ðo daI haI ngan sau fram kI-Iô-
mof va rông frung bình haI fram bôn muoI kI-Iô-mo f. ThoI cô daI
dây Ia môf duong mâu d¦ch quôc fô chu yô u.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 175
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI không muô n fìm nguyôn nhân da fhu c dây fhuyôn
fruong Nô-mô nhung fôI chang fha c mac gì khI duoc dôn dây. Tau
chay o fôc dô frung bình, khI fhì nôI, khI fhì Ia n xuông sâu dô
franh ga p cac fau fhuyôn khac. Thô Ia fôI duoc quan saf bIôn nay
ca frôn maf nuo c, ca duo I sâu. Ta u Nau-fI-Iux fIôn gân bo bIôn
châu PhI, noI co nhIôu vu c fham. O do duoI cac Iop nuoc frong nhu
pha Iô, qua ô cua kinh, chung fôI ngam nhìn nhu ng dam san hô
ngâm duoc nhu ng fâm fha m bang fao phu ngoaI. Ca nh fuong do
fhâf kho phaI mo frong fri nho! Nga y 9 fhang 2, fau Nau-fI-Iu x foI
quang rô ng nhâf cua bIôn Ðo. Trua hôm do, sau khI xac d¦nh foa
dô, fhuyôn fruong Iôn boong, noI fôI dang du ng. TôI d¦nh IoI dung
co hôI nay dô fham do y dô sap foI cua Nô-mô. Thây fôI, Nô-mô
buoc dôn ngay, mo I fôI huf xì ga rôI hoI:
- Thô nao, gIao su co fhich bIôn Ðo không7 NgaI co quan saf
duoc nhu ng ky quan ân na u duoI sâu không7
- Thua fhuyô n fruong, fâf nhIôn Ia co! Ta u Nau-fI-Iu x qua Ia
hôf su c fhich hop voI vIôc quan saf nhung ky quan do. Thâf Ia môf
chIôc fau fhông mInh!
- Vâng, fhua ngaI, con fau râf fhông mInh, dung cam va an
foan! No chang so gì bao fap fhuong hoanh hanh o bIôn Ðo, cung
nhung Iuông nuoc manh va nhung daI da ngâm o dây.
- ÐIôn Ðo duoc xom Ia môf frong nhung vung bIôn nguy hIôm
nhâf, va nôu fôI không Iâm, fhì fu fhoI cô daI no da nôI fIông chang
Ianh.
- Thua ngaI, dung vây! Nhung nha su hoc Hy Iap va Ia Ma
nhân xof vô no râf fIôu cuc. Thoo ho, vô sô fa u fhuyô n da b¦ da m vì
vâp phaI nhung daI caf nô I va chang môf fhuyôn fruong nao dam
cho fau chay ban dôm o bIôn nay. ..
- Ro rang Ia cac nha su hoc do không duoc dI fau Nau-fI-Iu x.
TôI noI.
- Tâf nhIôn!
Thuyôn fruong mIm cuo I.
- Song frong IInh vu c dong fau, nhung nguoI duong fhoI voI
chung fa cu ng cha ng fIô n xa hon nguoI cô daI bao nhIôu. PhaI mâf
mây fhô ky con nguoI moI phaf mInh ra may hoI nuo c! Cha ng bIôf
Jules Verne 176
hffp://obooks.vdcmodIa.com
môf fram nam sau co xuâf hIôn duo c môf chIôc Nau-fI-Iux fhu haI
không7
- Thuyôn fruong noI râf dung. ChIôc fau cu a ngaI fIôn fruo c
fhoI cô daI ca môf fhô ky, nôu không noI Ia hang fhô ky! Thâf dang
fIôc, phaf mInh nay so mâf dI cung voI nguoI sang fao ra no. Nô-
mô Im Ia ng không fra IoI. TôI noI fIô p:
- Thua fhuyô n fruong, chac ngaI da nghIôn cuu râf ky bIôn
nay. XIn ngaI cho bIôf vì sao IaI goI Ia bIôn Ðo 7
- Vô vân dô nay co nhIôu cach gIaI fhich khac nhau. Nhung
fhoo fôI, fôn bIôn Ðo Ia fu chu Ðo ThaI "Ðdom" ma ra. NguoI xua
can cu va o mau nuoc ma daf fôn cho bIôn nay.
- Nhung fôI chang fhây no co mau sac gì dac bIôf ca. Nuoc o
dây cung nhu nuo c nhu ng bIôn kha c frong xanh ma chang do chuf
nao.
- Ðu ng vây! Nhung vao sâu frong v¦nh, ngaI so fhây môf hIôn
fuong Ia. Môf Iân o vu ng To-ro, fôI duoc fhây nuoc bIôn fua nhu
fruoc maf fôI Ia môf hô mau.
- Vì sao IaI co hIô n fuong ây7 Co phaI vì nhung IoaI fao do II
fI không7
- Ðung vây! Ðo Ia kôf qua baI fIôf cua môf IoaI fao râf nho.
Muôn phu kin mô f mIIImof vuông, cân co bôn van don v¦. Co fhô
ngaI so duoc quan saf hIôn fuong do khI fau vao vung To-ro.
- Thua fhuyô n fruong, chac không phaI Iân dâu nga I cho fau
Nau-fI-Iu x vao bIôn Ðo7
- Vâng, không phaI Iân dâu!... TIôc rang fôI không fhô cho
ngaI xom kônh da o Xuy-ô, nhung ngay kIa, khI fau vao Цa Trung
HaI, ngaI so duoc fhây con dô daI o Po Xa-if.
- Vao Цa Trung HaI a7
TôI su ng sôf.
- Vâng! CIao su ngac nhIôn a7
- Vâng, fôI nga c nhIôn vì ngay kIa chu ng fa da foI Цa Trung
HaI rôI!
- Ðung vây!
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 177
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thua fhuyô n fruong, fôI ngac nhIôn fhâf, mac du dI frôn
fau Nau-fI-Iux fhì chang nôn nga c nhIôn vô dIôu gì nu a.
- Nhung gIao su ngac nhIôn vô dIôu gì vây7
- Tau Nau-fI-Iu x phaI chay voI fôc dô fhô nao dô co fhô frong
môf ngay dua chung fôI vong fhoo Iuc d¦a châu PhI qua muI Hao
Vong rôI vao Цa Trung HaI7
- AI bao ngaI Ia chu ng fa so dI vong châu PhI qua muI Hao
Vong7
- Nôu fau Nau-fI-Iux không chay frôn can, hay bay qua oo
dâf Xuy-ô.
- ... Hay Ia chay ngâm duoI oo dâf do!
- ÐuoI oo dâf do, fhua ngaI7
- Tâf nhIôn, - Nô-mô bình fhan fra IoI
- ThIôn nhIôn fu Iâu da fao nôn duoI oo ây caI ma con nguo I
dang Iam frôn maf dâf.
- Sao7 Chang Io IaI co môf IôI dI ngâm7
- Vâng, co môf IôI dI ngâm ma fôI goI Ia duong ngâ m A-ra-bI-
a.
- Nhung oo Xuy-ô Ia do caf phu sa bôI Iôn.
- O frôn Ia caf, nhung o duoI sâu 5
- 10 mof baf dâu co Iop da hoa cuong râf ran cha c.
- NgaI phaf hIôn ra con duong ngâm do môf cach ngâu nhIôn
a7
TôI ngay cang sung sôf.
- Thua gIao su, vu a ngâu nhIôn, vua co finh foan.
- Thua fhuyô n fruong, fôI ngho ngaI noI ma không fIn o faI
mình nu a.
- Ðo Ia chuyôn fhuong fình fhôI! Ðuong ngâm do chang
nhung co fhâf ma con dung Iam duong gIao fhông duo c. TôI da cho
fau chay qua do nhIôu Iâ n. Nôu không fhì fôI chang dam vao caI
bIôn kin nay Iam gì.
- Thua fhuyô n fruong, co Io fôI hoI duong dôf, nhung xIn hoI
ngaI Ia m sao phaf hIôn ra con duong ngâm do7
Jules Verne 178
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thua gIao su, gIua nhu ng nguoI gan bo voI nhau maI ma I
fhì co dIô u gì phaI gIu kin nua! TôI Iam ra vo không hIôu câu noI
bong gIo ây va cho Nô-mô fra IoI.
- Thua gIao su, - Nô-mô gIaI fhich, -finh fo mo cua nha fu
nhIôn ho c goI y cho fôI rang o duoI oo dâf Xuy-ô han co môf duong
ngâm chua aI bIôf. TôI fhây bIôn Ðo va Цa Trung HaI dôu co
nhung IoaI ca gIô ng hôf nhau. Xa c d¦nh duoc dIôu do, fôI fu hoI
IIôu co môf IôI fhông nhau gIua haI bIôn không7 Nôu co, fhì vì mu c
nuoc o bIôn Ðo cao hon nôn Iuông nuoc so baf nguôn fu do chu
không phaI fu Цa Trung HaI. Ðô kIôm fra xom co du ng không, fôI
baf nhIô u IoaI ca kha c nhau o vung bIôn gâ n Xuy-ô, doo vao duôI
môI con môf chIô c vong bang dông rôI fha xuông nuo c. Mây fhang
sau, o bo bIôn XI-rI, môf sô ca doo vong do b¦ sa IuoI. IôI dI ngâm
gIua haI bIôn da duoc chu ng mInh. TôI Iao vao fìm Iô I dI do rôI IIô u
cho fau chay vao. CIao su sap duoc dI qua duong ngâ m A-ra-bI-a
cua fôI do.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 179
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 29
Ð!ONC NCÂM A-RA-ÐI-A
Ngay hôm do fôI kô IaI cho Công-xây va Nof Ion vô cuôc noI
chuyôn gIua fôI va fhuyôn fruong Nô-mô ma fôI cha c ho so fhich
fhu. KhI fôI noI haI ngay nua fau so foI Цa Trung HaI fhì Công-
xây vô fay, con No f nhu n vaI noI:
- Ðuong ngâm a7 Ðuong nôI IIô n haI bIôn a7 Chua ngho aI
noI bao gIo!
- Anh ban Nof oI, - Công-xây fra IoI, - fhô fruoc kIa anh ban
co duoc ngho no I vô fau Nau-fI-Iu x không7 Không! Thô ma no vân
fôn faI. Vây anh dung nhu n vaI Iam chI vô ich va dung vIôn co
chua ngho fhây aI noI ma phu nhân fôn faI cu a su vâf.
- Ðuoc, rôI xom!
Nof Iac dâu phan dôI.
- Ma nôu con duong ngâ m ma Nô-mô noI Ia co fhâf fhì con gì
bang nua. Câu froI phu hô cho Nô-mô dua duoc chu ng fa sang Цa
Trung HaI!
ChIôu fôI hôm do, fau Nau-fI-Iu x nôI Iôn maf nuoc gân bo
bIôn A-ra-bI-a. Phia xa Ia fhanh phô Cif-da, môf frung fâm buôn
ban quan frong cua nhIôu nuo c nhu AI Câp, XI-rI, Thô NhI Ky va
ân Ðô. Môf Iaf sau, bong fôI frum Iôn fhanh phô va fau Nau-fI-Iu x
vôI Ian xuông Ia n nuoc Iâ p Ianh nhu Iân fInh. Hôm sau, mung
muoI fha ng haI, xuâf hIôn nhung chIôc fau chay nguoc chIôu. Tau
Nau-fI-Iu x IaI Ian xuông. Nhung dôn gIua frua, Iu c cân xac d¦nh
foa dô, bIôn va ng Iang, fau Ia I nôI Iôn maf nuoc. TôI cung No f va
Công-xây Iôn boong. ÐaI bo bIôn ân hIô n frong suong mu phia
dông. Chung fôI dang fua vao day xuông va noI chuyôn phIôm fhì
Nof bông chI vao môf châ m don frôn maf bIôn rôI hoI:
- CIao su co nhìn fhây gì không7
Jules Verne 180
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Chang fhây gì ca! Ong cung bIôf maf fôI chang Iây gì Iam
fInh Iam.
- CIao su hay nhìn ky xom. Phia fruoc maf chung fa dây. TôI
cham chu nhìn rô I noI:
- Ðu ng Ia frôn maf bIôn co môf vâf gì don va daI dang chuyôn
dông.
- IaI môf fau Nau-fI-Iux nu a!
Công-xây noI.
- Ðâu phaI!
Nof phan dôI.
- Nôu fôI không Iâm fhì do Ia môf dông vâf. Chang Io o bIôn
Ðo IaI co ca voI7
Công-xây hoI.
- Co, anh ban a, -TôI fra Io I.
- ThInh fhoang nguoI fa cu ng gap ca voI o vu ng bIôn nay.
- Nhung dây không phaI Ia ca voI, - Nof vân không roI maf
khoI châ m don.
- Ca voI fhì fôI quon fhuô c Iam. TôI nhân ra chu ng fu xa.
- Chu ng fa hay kIôn nhân.
Công-xây noI.
- Tau dang chay vô phia do. ChI môf Iaf nu a fa so bIôf no Ia
caI gì. Tau con ca ch vâf don don do môf haI Iy. Vâf do gIông phân
frôn cua môf daI da ngâm. Nhung no Ia caI gì fhì fôI chua fhô xac
d¦nh duo c. Công-xây bông roo Iôn:
- A! Ðo nuoc! Môf chu bo nuoc fhuc su! Ðo nuoc! Ðu ng Ia
chung fa da gap môf con fhuôc ho bo nuo c ma fruyôn fhuyô f da
bIôn fhanh môf dông vâf bIôn hoang duong nua ca nua phu nu.
- Không phaI bo nuoc dâu ma Ia môf dông vâf khac fhInh
fhoang con fhây o bIôn Ðo. Ðo Ia con duy-gông, fhuôc ho bo nuoc.
Nof Ion san sang chIôn dâu. Maf anh fa ruc Iua. Anh fho
san ca voI nay dang doI fhoI co dô nhay xuông bIôn quyôf chIô n voI
con vâf! Anh fa noI gIong run run vì xuc dông:
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 181
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- OI, fôI chua fung duoc "danh" nhung con nhu fhô nay bao
gIo!
Ca con nguo I Nof fhô hIôn frong câu noI do. Vua Iu c ây,
fhuyôn fruong Nô-mô Iôn boong. Ong fa nhìn fhây ngay con duy-
gông, fhông ca m voI su xu c dông cua Nof va hoI anh fa:
- Nôu frong fay ông co su ng fhì co Io ông chang ch¦u dô yôn
dâu nhI7
- Thua fhuyôn fruong du ng vây.
- Va co Io ông không fu chôI nôu duoc fro IaI Iam fho san ca
voI frong môf ngay dâu nhI7
- Vâng, sao IaI fu chôI a!
- Thô fhì duoc, ông hay cô gang nho!
- XIn ca m on fhuyôn fruo ng!
Maf Nof Ion sang ngoI.
- Nhung ông cho ban fruof nho! Nôu fruof fhì fhIôf cho ông
do!
- Chang Io duy-gông IaI nguy hIôm dôn fhô co a7
TôI hoI Nô-mô ma chang chu y foI Nof dang nhu n vaI.
- Trong vaI fruong hop, no kha nguy hIôm.
Nô-mô fra IoI.
- ÐôI khI no xông fhang foI ko fhu rôI Iâf up fhuyôn. Nhung
ông Nof fhì chang co gì phaI so no vì co dôI maf râf fInh va haI
canh fay vung chac. TôI chI mong ông du ng dô no fhoaf vì fh¦f no
râf ngon. Nô-mô vua duf Io I fhì bay fhuy fhu da Iang Io Iôn boong.
Môf nguoI mang chIôc Iao buôc vao soI dây, gIông nhu IoaI Iao vân
dung ban ca voI. Ho fhao xuông rôI ha xuông nuo c. Sau nguoI
choo, môf nguoI câm IaI. Nof, Công-xây va fôI ngôI o phia sau.
- Thuyôn fruong co cung dI không a 7
TôI hoI.
- Thua ngaI, không. XIn chuc cac ngaI fhanh công!
Xuông boI vô phia con duy-gông dang o cach chu ng fôI haI
haI Iy. KhI con cach mây fram mof fhì xuông dI châ m IaI. No f Ion
câm Iao dung o muI. Nhu fa da bIôf, Iao san ca voI fhuo ng duoc
Jules Verne 182
hffp://obooks.vdcmodIa.com
buôc dây râf daI va dô fhao ra khI con ca Ian xuông sâu. Nhung o
dây soI dây chI da I không qua haI chuc mof, dâu kIa buôc vao môf
chIôc fhu ng rông dô bao hIôu con ca b¦ fhuong dang nam o chô nao
duoI bIôn. TôI nho m dây va cham chu nhìn dôI fhu cua Nof. Con
duy-gông nay fhâf dô sô: no daI if nhâf bay mof va nam Im không
nhuc nhich. Hình nhu no dang ngu. ChIô c xuông Ia ng Io foI cach
con ca chung sau mof. TôI bâf dây. Nof Ion hoI nga nguo I ra phia
sau rôI phong Iao. Iao bay vuf dI. Con duy-gông bIôn mâf. MuI Iao
nay phong dI râf manh nhung roI xuông nuo c.
- Khô qua! Truof rôI!
Nof phaf dIôn.
- Truof dâu7
TôI noI.
- No b¦ fhuong rôI, co vôf mau frôn maf nuoc kIa.
Con duy-gông fhInh fhoang IaI nôI Iôn dô fho. Ro rang vôf
fhuong chua Iam no kIôf suc, vì no con boI râf nhanh. ChIôc xuông
Iuof fhoo vôf con ca. ÐôI Iu c chu ng fôI duôI gâ n k¦p va Nof da
chuân b¦ phong Iao nhung no IaI Ian xuông ngay. Cac ban co fhô
hình dung duoc ra ng Nof da cau kInh, gIân du dôn mu c nao! Con
fôI fhì fhâf vong vì con duy-gông da pha vo muu kô cu a chu ng fôI.
Chung fôI ruof fhoo no suôf môf fIông dông hô. Ðông no co y d¦nh
fra fhu nhu ng nguoI duô I baf, no quay IaI va xông fhang foI chIôc
xuông. Hanh dông cua con duy-gông không Iof qua maf Nof Ion.
Anh fa hô Iôn:
- CoI chu ng!
NguoI câ m IaI noI mây IoI bang fhô ngu kho hIôu chac Ia ra
Iônh cho cac fhuy fhu khac canh gIac. ToI cach xuông chu ng hon
muoI mof, con ca hif không khi vao qua haI Iô mu I râ f rông rôI IaI
fIôp fuc Iao foI. Chu ng fôI không k¦p franh don. ChIôc xuông frong
franh. Nuoc ua vao, chung fôI phaI faf ngay ra, nhung nho su khoo
Ioo cua nguoI IaI ma xuông không b¦ Iâf up. Nof Ion phong Iao IIôn
fIôp vao con vâf không Iô. No bon dôI fhuyôn Iôn khoI maf bIôn fua
nhu con su fu fung con dô Iôn fro I. Chu ng fôI xô vao nhau. TôI
không bIôf su fhô so dIôn ra fhô nao nôu nhu Nof không phong Iao
fru ng fIm con ca. Con duy-gông Ia n xuô ng nhung chI môf Ia f sau
xac no b¦ Iâf ngua, nôI bônh Iôn maf bIôn. Chu ng fôI IIôn IôI no vô
fau Nau-fI-Iux. Con duy-gông nang nam fân. VIôc mô ca duoc fIôn
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 183
hffp://obooks.vdcmodIa.com
hanh duoI su huong dân cua Nof. Hôm ây, nguo I phuc vu don cho
chung fôI mon ca duy-gông duoc dâu bôp frôn fau nâu râf khoo.
Thoo fôI, ca nay an ngon hon fh¦f bo. Hôm sau, 11 fhang 2, fau fu
fu chay vao vu ng Xuy-ô. TôI fhâ y cang gâ n Xuy-ô nuoc bIô n Ðo
cang bof man.
Tau vuof qua oo Cu-ban rôI vao v¦nh Xuy-ô. Ðôn sau gIo, fau
chay ngang qua fhanh phô To-ro nam sâu frong vu ng bIôn co sac
nuoc do do nhu fhuyô n fruong Nô-mô da quan saf. Ðôm da foI.
Canh f¦ch m¦ch chI fhInh fhoang b¦ pha vo boI fIông kôu cua bô
nông hay môf IoaI chIm dôm nao khac, boI fIông song vô bo hay
fIông coI fau phia xa. Tu fam dôn chin gIo, fau chay duoI maf bIôn
chung va I mof. Thoo su finh foan cua fôI, fau dang o gân oo dâf
Xuy-ô. Qua ô cua phong khach, fôI nhìn fhây chân ca c mom da gân
bo duoc don pha frôn fau roI sang. TôI cam fhây oo bIôn hop dân
IaI. Chin gIo muoI Iam phuf, fau nôI Iôn maf nuoc. TôI vôI chay Iôn
boong vì nong Io ng muô n duoc va o ngay con duong ngâm cua
fhuyôn fruong Nô-mô. TôI franh fhu hif fho không khi frong Ianh
ban dôm. Môf Iu c sau, cach chung fôI môf haI Iy, co anh Iua fhâp
fhoang sau Ian suong dôm.
- Ðo Ia haI dang nôI, -co fIông nguoI noI sau Iung fôI. TôI
quay IaI fhì fhây fhuyô n fruong. Nô-mô noI fIôp:
- Ðo Ia haI dang nôI Xuy-ô. Chung fa sap foI cua duong
ngâm.
- Thua fhuyôn fruong, co Io vao duong ngâm cu ng không dô7
TôI hoI.
- Vâng, fâf nhIôn không dô. Vì vây fôI phaI Iôn phong hoa
fIôu dô fu fay IaI fau. Va bây gIo xIn moI gIao su xuông phong vì
fau sap Ian va so chI nôI Iôn khI vuof qua hôf duong ngâm. TôI dI
fhoo fhuyôn fruong. Ca c ô cua dong IaI. Cac bô chua duoc bom dây
nuoc. Ta u Ian xuông sâu muoI mo f. TôI d¦nh vô phong rIông fhì
Nô-mô ngan IaI:
- CIao su co muôn Iôn phong hoa fIôu voI fôI không7
- Thô fhì con gì bang nua a!
- Ta dI fhôI! O do ngaI so duoc fhâ y fâf ca nhung gì co fhô
fhây duoc frong chang duong ngâm duoI bIôn va duoI maf dâf nay.
Jules Verne 184
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Phong hoa fIôu cua fau Nau-fI-Iu x hình vuông mô I bô gân
haI mof. O chinh gIua Ia fay IaI, xung quanh Iap kinh cho phop
nguo I Ia I nhìn duoc ca bôn phia. Trong pho ng fôI om, nhung môf
phuf sau fôI nhâ n ra bong nguoI hoa fIôu haI fay dang câm IaI.
ÐIôn duoc chIôu don pha o phia sau roI sang frung.
- Nao, bây gIo fa hay fìm cu a vao duong ngâ m.
Phong hoa fIôu duoc nôI voI buông IaI bang dây dIô n, gIup
fhuyôn fruong co fhô vua fru c fIôp IaI fau, vua dIôu khIôn fôc dô
cua fau. Nô-mô ân nuf, chân v¦f IIô n quay châm IaI. TôI Ia ng nhìn
buc fuong da hoa cuong dung du ng. Ta u chay doc buc fuong do
suôf môf fIông dông hô. Thuyôn fruong Nô-mô không roI maf khoI
chIôc d¦a ban. Thoo hIôu cu a fhuyôn fruong, nguo I IaI fau fhay dôI
huong fau chay fung phuf. Ðung muoI gIo muoI Iam phuf, fhuyôn
fruong baf dâu dich fhân câm IaI. Môf hanh Iang rô ng, sâu fham
va ngoan ngooo dang hIôn ra fruo c maf chu ng fôI. Tau Nau-fI-Iu x
dung ca m dI vao duoI vom cuô n fôI don cu a hanh Iang do. O man
fau bôn kIa, co fIông ao a o khac fhuong. Ðo Ia nuoc bIôn Ðo dang
fhoo duong ngâm dô vao Цa Trung HaI. Con fau fhoo dong nuo c
Iao dI nhu muI fôn, mac du may moc frôn fau da Iam vIôc hôf suc
dô gIam fôc dô bang ca ch cho chân v¦f quay nguo c IaI. TIm fôI dâp
fhình fh¦ch. Ðâf gIac fôI dua fay Iôn nguc. Ðôn muoI gIo ba muoI
Iam phuf, fhuyôn fruong Nô-mô frao fay IaI cho hoa fIôu rôI bao
fôI:
- Цa Trung HaI rôI do! Tau Nau-fI-Iu x b¦ nuoc cuôn qua oo
Xuy-ô mâf không dây haI muoI phuf.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 185
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 30
Q!ÂN ÐAO HY IAP
Rang sang hôm sau, 12 fhang 2, fau Nau-fI-Iux nô I Iôn maf
nuoc. TôI chay Iôn boong. O chân froI phia nam, hIôn Iôn hình
dang cua fhanh phô Pô-Iu-dI-om cô kinh. Cân 7 gIo sang Nof Ion
va Công-xây cung Iôn boong. HaI nguoI ban cô frI ngu môf mach
suôf dôm, chang quan fâm chuf nao foI chIôn công cua fau Nau-fI-
Iux ca.
- Thua nha fu nhIôn hoc, - Nof hoI fôI bang môf gIong haI
huoc, -Цa Trung HaI dâu a7
- Chu ng fa dang o Цa Trung HaI rôI do, ông ban a.
- Cha cha! Thô Ia dôm qua...
- Ðôm qua frong if phuf chung fa da vuof qua oo dâf hIôm.
- TôI không fIn, - Nof fra IoI.
- Không fIn sao duoc, ông Nof!
TôI phan dôI.
- Ðo bIôn fhâp o phia nam kIa Ia bo bIôn AI Câp do! Nof vân
buong bInh chua fIn. TôI bao Nof:
- Ong ha y ngho fôI. Thuyôn fruong da cho fôI vInh du duoc
Iôn phong hoa fIôu xom con duong ngâm. Ong fa fu fay IaI fau qua
caI ha nh Iang hop do.
- Ngho fhây chua, anh Nof7
Công-xây hoI.
- Ong Nof a, - fôI noI fIôp, -maf ông râf fInh. Ong co fhô phân
bIôf môf cach dô dang con dô chay daI ra bIôn cua cang Po Xa-if.
Nof cham chu nhìn rôI noI:
Jules Verne 186
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- CIao su noI du ng, co n fhuyô n fruong cua ngaI qua Ia faI
nang kIô f xuâf. Chu ng fa dang o Цa Trung HaI fhâf. Ðây gIo, nôu
co fhô, fa hay ban vIôc rIông môf chuf, nhung cho dô aI ngho frôm.
TôI hIôu ro y dô cua Nof va nghI bu ng:
“Ðâu sao cu ng nôn ban bac voI anh fa vì anh fa muô n fhô".
Thô Ia ba chung fôI ngôI xuông gân don pha. TôI noI:
- Ong muôn noI gì fhì noI dI, ông Nof. TôI ngho dây.
- Thô nay nho. Chung fa dang o châu Âu. Truoc khI Nô-mô co
y d¦nh cho fau Ia n xuông day bIôn Ðac cu c hay quay IaI châu ÐaI
duong, fa phaI chuôn khoI fau nay!
Thu fhu c Ia cuôc fhao Iuâ n voI Nof vô chuyôn do Iam fôI Iu ng
fung. TôI không hô muôn go bo Công-xây va Nof nhung cu ng
chang co chuf nguyôn vo ng nao chIa fay voI fhuyô n fruong Nô-mô.
Nho Nô-mô, nho con fau cua Nô-mô ma hang ngay fôI bô sung cho
mình bIôf bao kIôn fhu c vô haI duong hoc, fôI vIôf IaI cuôn sach
cua mình noI vô nhung bi mâf duoI day daI duong o ngay frong
Iong bIôn. IIô u fôI con d¦p duoc quan saf nhung ky quan â n gIâu
duoI daI duong không! Tâf nhIôn Ia không! TôI không fhô châp
nhân y nghI rang phaI roI khoI fau Nau-fI-Iux ma chua hoan
fhanh công frình nghIôn cuu bIôn cua chu ng fôI.
- Ong ban Nof a, - fôI noI, - ông hay fra IoI fôI môf cach fhang
fhan nho . Chang Io frôn fau Nau-fI-Iux IaI buôn sao7 Ong ân hân
rang sô phân da dây ông dôn voI fhuyô n fruong Nô-mô a7 Nof
không fra IoI ngay. Anh fa khoanh fay fruoc ngu c rô I noI:
- Thu c fình, fôI chang ân hân gì vô vIôc duoc Iam môf chuyôn
dI choI ngâm duoI bIôn. TôI so nho IaI chuyô n dI nay môf cach fhu
v¦, nhung cu ng phaI cho no kôf fhu c chu! Ðây, y kIôn cua fôI Ia
nhu vây.
- No so kôf fhuc, ông Nof a!
- Kôf fhuc o dâu va bao gIo7
- O dâu fhì fôI không bIô f. Ðao gIo, fôI không fhô noI duoc,
nhung fôI nghI chuyôn dI nay so kôf fhuc khI fâf ca nhung vung
bIôn da mo ra fruoc chu ng fa moI bi mâf cua mình. O doI nay caI
gì chang co kôf fhuc!
- TôI dông y voI gIao su, - Công-xây noI.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 187
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Co Io sau khI dI khap cac bIôn frôn fraI dâf, fhuyôn fruong
Nô-mô so phong fhich fâf ca ba nguoI chung fa.
- Phong fhich a7
Nof noI nhu quaf.
- Tông cô dI fhì du ng hon!
- Hay khoan, ông Nof!
TôI noI.
- Chung fa chang co gì pha I so haI fhuyô n fruong, fuy vây fôI
cu ng không dông y voI Công-xây nghI ra ng Nô-mô so cho phop
chung fa Ioan fIn ra khap fhô gIoI vô chIôc fau Nau-fI-Iux.
- Vây ngaI hy vong vao caI gì7
Nof hoI.
- TôI hy vong frong fuong IaI fình hình so fhuân IoI hon. Ðây
gIo, hay sau fhang nua cung vây fhôI, phaI không7
- Sao IaI "cu ng vâ y fhôI"7
Nof mIa maI.
- XIn gIao su cho bIôf sau fhang sau chung fa so o dâu7
- Co fhô Ia vân o chô nay, co fhô Ia o Trung Quôc. Ong cu ng
bIôf fau Nau-fI-Iu x chay râf nhanh. No vuof daI duong nhu on bay
frôn froI, hay fau nhanh chay frôn Iuc d¦a!
No cha ng so gì cac vung bIôn châu R u. AI dam cam doan
rang no so không dôn gân bo bIôn nuoc Pha p, nuoc Anh hay nuoc
My, noI ma nhung dIôu kIôn chay frôn so co n fhuâ n IoI hon7
- Thua ngaI A-rô-nac, - Nof fra IoI, nhu ng Iy Io cua ngaI
nguo c IaI voI Io phaI. NgaI noI foan chuyôn fuong IaI:
“Chu ng fa so o dây, chu ng fa so o do!". Con fôI fhì noI chuyô n
hIôn faI:
“Chu ng fa dang o dây, phaI IoI dung ngay fhoI co nay!". Iô-
gIch cua Nof Iam Iâp fruo ng cua fôI nghIông nga. TôI cam fhây
mình b¦ fhua vì duôI Iy.
- Thua gIao su, - Nof noI fIôp, -gIa su ngay bây gIo fhuyô n
fruong Nô-mô yôu câu chu ng fa ro I khoI fau Nau-fI-Iux, nga I co
châp nhâ n yôu câu do không7
Jules Verne 188
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI không bIôf.
- Nôu Nô-mô noI rang so không yôu câu Iân fhu haI nua fhì
ngaI finh sao7 TôI Im Ia ng.
- Anh Công-xây finh sao7
Công-xây bình fha n fra IoI:
- Công-xây fhì không co y kIôn gì.
ÐôI voI anh fa fhì fhô nao cu ng xong. Anh fa sông dôc fhân
nhu chu cua anh fa, nhu ban cua anh fa. Chang aI mong doI anh
fa o quô huong ca . Râf fIôc Ia frong vân dô franh Iuân nay, không
fhô frông doI gì o anh fa duoc. O dây chI co haI bôn Ia gIao su va
Nof Ion fhôI. Anh fa san sang du ng Iam frong faI. TôI bâf gIac
mIm cuo I khI ngho nhung IoI khôI haI cua Công-xây. Con Nof
frong fhâm fâm cha c râf haI Iong vì da Ioa I ra duoc môf dôI fhu.
Nof noI:
- Thua gIao su, nôu Công-xây không fham gIa cuô c franh
Iuân nay fhì chI co fôI va ngaI gIaI quyôf vân dô nay. TôI da noI hôf
y kIôn va ngaI cu ng da ngho hôf. Thô bây gIo ngaI fhâ y fhô nao7
Ðanh phaI co y kIôn duf khoaf vì fôI không ch¦u nôI su quanh
co:
- Ong ban Nof a, fôI xIn fra IoI fhô nay. Ong noI dung, nhung
Iy Io cua fôI không co frong Iuong bang Iy Io cua ông.
Thuyôn fruong Nô-mô không bao gIo fu nguyôn fha chung fa,
không nôn hy vong gì vao dIôu do. Vì ban nang fu vô ma Nô-mô so
không fra IaI fu do cho chu ng fa. Nhung cung chinh vì ban nang
fu vô ma khI co fhoI co Ia fa phaI roI bo fau Nau-fI-Iu x ngay.
- NgaI noI fhâf Ia chi Iy!
- Nhung con môf dIôu nua Ia phaI doI co hôI fhâf fhuân IoI.
Ða ha nh dông Ia phaI fha nh công. Nôu fhâf baI Ia dI duf! Nô-mô
không bao gIo fha fhu cho fa dâu!
- Thua gIao su, vâng. Nhung y kIôn cua ngaI qua chung
chung. Vân dô Ia fhô nay: nôu co fhoI co fhuân IoI Ia phaI chô p Iây
ngay, phaI không a7
- Ðông y. Ðây gIo ông hay noI ro fhô nao Ia fhoI co fhuân IoI.
- CIa su co môf dôm nao do fôI froI, fau chay gâ n bo bIôn
châu Âu... fhoI co fhuân IoI Ia do.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 189
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thô ông d¦nh boI vao bo a7
- Tâf nhIôn, fôI so gang boI nôu fau chay frôn maf bIôn, con
nôu no Ia n xuô ng...
- Thì sao7
- Thì fôI so cô chIôm caI xuông. TôI bIôf cach Iây no rôI. Tôn
hoa fIôu frong phong IaI so chang fhây fa chay frôn dâu.
- Thô fhì ông hay doI fhoI co! Nhung ông cho quôn rang nô u
fhâf baI Ia nguy dây.
- Thua ngaI, fôI so không quôn.
- Ong Nof, bây gIo ông co muô n ngho y kIôn cua fôI vô kô
hoach cu a ông không7
- XIn gIao su cu noI.
- TôI nghI rang
- TôI không no I Ia "hy vong rang" - so không co fhoI co fhuân
IoI nhu vây dâu.
- Vì sao7
- Vì fhuyôn fruo ng Nô-mô nhìn su vIôc râ f fInh fa o va fâf
nhIôn so dô phong chung fa, dac bIôf Ia khI gân bo bIôn châu Âu.
- TôI fan fhanh y kIôn cua gIao su, - Công-xây noI.
- RôI xom!
Nof Iac dâu.
- Ong No f a, - fôI noI fhôm.
- Chu ng fa kôf fhuc câu chuyô n nay o dây. Tuyôf dôI không
nôn noI gì nua! Hôm nao ông d¦nh chay frôn fhì bao fruoc cho
chung fôI bIôf, chung fôI so fhoo ông. TôI hoan foan frông cây vao
ông.
Thô Ia kôf fhuc câu chuyôn gIua ba chung fôI, câu chuyôn
gây ra nhIôu hâu qua nghIôm frong sau na y. Thâf dau buôn cho
Nof, nhu ng su kIôn xay ra da khang d¦nh y kIôn cua fôI Ia du ng.
Chang bIôf vì Nô-mô không fIn chu ng fôI hay vì ông fa franh gap
cac fau fhuyô n o Цa Trung HaI ma fau Nau-fI-Iux phân Ion chay
ngâm duoI nuoc va cach xa bo. ÐôI khI fau chI hoI nhô khoI maf
nuoc, nhung fhuo ng Ia Ian xuông kha sâu. CIua quân dao Hy Iap
va TIôu a, fau Ian xuông haI nga n mof ma chua cham day. TôI
Jules Verne 190
hffp://obooks.vdcmodIa.com
hôm sau, 14 fhang 2, gap fhuyô n fruong Nô-mô o phong khach, fôI
cam fhây ông fa co nhIôu dIôu fu Iu không vuI. Tra I voI Iô fhuo ng,
Nô-mô ra Iônh mo rông ca haI ô cua sô rôI vua dI dI IaI IaI gIua haI
ô cua do vua cham chu nhìn vao khoang nuoc mônh mông. VIôc
Iam do co y nghIa gì7 ThôI mac ông fa, fôI quay ra nghIôn cu u cac
IoaI ca dang fung fang ngoaI ô cua. TôI dang ngam nhìn không
chan ma f nhung ky quan cua day bIôn fhì môf hIô n fuong bông
Iam fôI gIâf mình. Co môf nguo I, môf nguoI fho Ian xuâf hIôn, Iung
doo fuI da. Ðo không phaI Ia môf caI xac không hô n frôI fhoo dong
nuoc ma Ia môf nguo I con sông dang boI bang dôI fay râf khoo.
ThInh fhoang anh fa ngoI Iôn maf nuoc dô fho rôI IaI Ian xuông.
TôI quay vô phia fhuyô n fruong Nô-mô va kôu Iôn, xu c dông:
- Co nguoI sap chôf duôI! PhaI cu u ngay! PhaI cu u bang moI
gIa!
Nô-mô chay bô foI ô cua. NguoI do boI IaI, ap maf vao fâm
kinh va nhìn chu ng fôI. TôI hôf suc nga c nhIôn khI fhây Nô-mô Iây
fay ra hIôu cho nguoI do. NguoI do gâf dâu fra IoI rô I ngoI Iôn dI
mâf.
- CIao su dung Io!
Nô-mô noI.
- Ðo Ia anh NI-cô-Ia o muI bIôn Ma-fa-pan, bIôf hIôu Ia "Ca".
Anh fa nôI fIông khap vu ng dao ây vô faI boI Ian. NI-cô-Ia sông
duoI nuoc nhIôu hon frôn can! Anh fa fhuong boI fu dao nay sang
dao khac.
- Thuyôn fruong bIôf anh fa a7
- Sao fôI IaI không bIôf7
NoI doan, Nô-mô buoc foI chIôc fu kô bôn fraI ô cua. Cân fu
Ia môf caI hom b¦f saf, frôn nap co fâm bIôn nho bang dông ghI
phuong châm cua fau Nau-fI-Iux: MobIIIs In mobIIo Không dô m xIa
dôn su co maf cua fôI, Nô-mô mo fu frong chu a dây va ng fhoI. Thu
kIm IoaI quy do Iây fu dâu ra7 Va sao nhIôu vây7 Nô-mô d¦nh du ng
vang dô Iam gì7 TôI chang noI môf IoI va frô maf nhìn. Nô-mô Iây
fung fhoI vang ra rôI xôp ngay ngan vao hom foI khI dây ap. Thoo
fôI, sô vang ây phaI nang hon môf fân, noI cach khac Ia bang
khoang nam frIôu phrang. Nô-mô dây nap hom IaI rô I vIôf d¦a chI
hình nhu bang fIông Hy Iap Iôn frôn. Sau do, Nô-mô ân nuf dIôn
co dây chay xuông phong fhuy fhu. Ðôn fhuy fhu cha y foI va kha
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 191
hffp://obooks.vdcmodIa.com
vâf va moI khIông duoc hom ra kho I phong khach. Thuyô n fruong
quay IaI hoI fôI:
- CIao su noI gì vâ y7
- Thua fhuyôn fruong, fôI chang noI gì.
- Thô fhì xIn chu c ngaI ngu ngon.
NoI xong, Nô-mô buoc ra khoI phong khach. TôI quay vô
phong rIông va cô gang ngu. TôI râf fhac mac vô fhaI dô cua
fhuyôn fruong. CIua su xuâf hIôn cua nguoI fho Ian va caI hom
chua dây vang co môI quan hô gì7 Môf Iu c sau, fau Nau-fI-Iu x fu
Iop nuoc sâu nôI Iôn maf bIôn. TôI fhây fIô ng chân I¦ch k¦ch frôn
boong. NguoI fa dang fhao xuông ra va ha xuông nuoc. ChIôc
xuông kho cham vao fhân fau. Sau do Im Iang han. HaI fIông dông
hô frôI qua. IaI co fIông chân fhình fh¦ch frôn boong fau. Xuông
duoc koo Iôn. Tau IaI Ian. Thô Ia vang da duoc dua foI d¦a chI,
nhung cu fhô Ia foI noI nao frôn Iuc d¦a nay7 AI Ia nguoI IIôn Iac
cua fhuyôn fruo ng Nô-mô7 Hôm sau, fôI frao dôI cam fuong dôm
vua rôI voI Công-xây va Nof. Ho cung ngac nhIôn cha ng kom gì fôI.
- Nô-mô Iây o dâu ra nhIôu vang nhu vây7
Nof hoI. ÐIôf fra IoI fhô nao7 Àn sang xong, fôI dôn phong
khach Iam vIôc. TôI soan IaI nhu ng ghI chop cua mình dô n nam
gIo. TôI bông fhây nong bu c nôn bo ao ngoaI ra. Sao nong fhô nay7
Tau da cach xa vung nhIô f doI va dang cha y duoI bIôn sâu, noI
nhIôf dô fhâp. Ðông hô chI dô sâu muoI fam mof duoI maf bIôn. O
dô sâu ây, du ap Iu c nuoc co fang cung cha ng co fac dông gì. TôI
fIôp fuc Iam vIôc, nhung nhIôf dô xung quanh fang Iôn môf cach
dang so. TôI nghI bung:
“Hay Ia fau b¦ cha y7".
TôI dang d¦nh ra khoI phong kha ch fhì fhuyô n fruong Nô-mô
xuâf hIôn o nguo ng cua. Ong fa buoc foI chô daf nhIôf kô, nhìn côf
fhuy ngân rôI bao fôI:
- Ðôn muoI haI dô!
- Vâng, nong qua!
TôI fra Io I.
- Nôu nhIôf dô con fang Iôn nua fhì chung fa so b¦ chin nhu
ra.
Jules Verne 192
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thua gIao su, nôu fa không muô n fhì nhIôf dô so không
fang nua.
- NgaI co kha nang dIôu khIôn ca nhIôf dô nua a7
- Không phaI! Nhung fôI co fhô ra khoI caI Io Iua nay.
- Ðây Ia nhIôf dô cua môI fruong bôn ngoaI a 7
- Tâf nhIôn! Tau dang chay frong nuoc sôI.
- Sao IaI fhô duoc!
TôI su ng sôf.
- CIao su hay xom dây. a cua ngoaI mo ra khIôn fôI frông
fhây nhu ng ngo n song fra ng xoa nôI Iôn quanh fau. Tu ng dam hoI
Iuu huy nh Ian ra frong nuoc sôI su ng suc nhu frong chao. TôI vua
cham fay vao ô kinh fhì phaI ruf ngay IaI vì no nong gIay.
- Chu ng fa dang o dâu vây7
TôI hoI.
- Ðang o quân dao Xan-fô-rIn, - Nô-mô fra IoI.
- TôI muôn dô ngaI xom nuI Iua ngâm. Ðo Ia môf hIôn fuong
ky Ia!
- TôI fuo ng qua frình hình fhanh nhung dao moI da châm
duf rôI.
- Trong IInh vu c nu I Iua fhì qua frình hình fhanh do không
bao gIo châm duf. Ngon Iu a frong Iong dâf hoaf dông IIôn fu c. Nôu
o ThaI Ðình Ðuong san hô co fhô fao nôn cac Iu c d¦a fhì o vung
bIôn nay nu I Iua cu ng dong vaI fro nhu vây. NgaI hay nhìn xom
hoaf dông do o duoI bIôn sâu sôI nôI nhu fhô nao! TôI buoc foI ô
cua. Tau Nau-fI-Iux du ng faI chô. Không khi nong buc khôn fa.
Nuoc fu mau fra ng da chuyôn fhanh mau do. Ðu cua dong râf kin,
hoI Iuu huynh ngô f ngaf vân Iof vao phong khach, va ô ngoaI cua
fhInh fhoang IaI bung Iôn nhung ngon Iua do ru c Ia m mo ca anh
sang cua chIôc do n pha. NguoI fôI dâm mô hôI va fhIôu không khi
dô fho. TôI cam fhây sap b¦ chin nhu , nôn bao Nô-mô:
- Ta không nôn o Iâu frong caI chao nuoc sôI nay Iam gì.
- Vâng, o maI dây cu ng nguy hIôm, - Nô-mô bình fhan fra IoI.
Thoo Iônh Nô-mô, fau Nau-fI-Iux chay ngay ra khoI vung nuoc do.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 193
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MuoI Iam phuf sau, fau nôI Iôn maf bIôn. Chung fôI duoc fho hif
không khi frong Ianh môf cach fhoa fhich. TôI nghI bu ng:
“Nôu Nof chon vung bIôn Iua vua rôI Iam noI bo frôn fhì
chung fôI chang co n aI sông sof". Hôm sau, 16 fhang 2, fau Nau-fI-
Iux vong qua muI Ma-fa-pan rôI ra khoI, fu bIôf quân dao Hy Iap.

Jules Verne 194
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 31
ÐON M!OI TA M CIO Q!A ÐIA TR!NC HAI
Nuoc Цa Trung HaI xanh bIôc, bo bIôn chìm frong nhung
vuon cam, vuon cây Iô hô I cây xuong rô ng, cây fhông. Không khi
Цa Trung HaI frong Ianh. NoI dây, frôn bo bIôn nay, o vung nuoc
nay, voI khi hâ u fôf nhâf fhô gIo I nay, con nguoI co fhôm suc manh
moI. Nhung du Цa Trung HaI dop dôn dâu, fôI cu ng chI nhìn bIôn
nuoc rông haI frIôu kI-Iô-mof vuông môf cach fhoang qua. Thâm
chi fôI không fhô hoI han gì fhuyô n fruong Nô-mô vì suôf chang
duong vuof Цa Trung HaI chop nhoang ây, Nô-mô không xuâf
hIôn Iân nao. TôI doan rang fau Nau-fI-Iu x da cha y ngâm duoI
bIôn do chu ng sa u fram dam frong haI ngay haI dôm. Chu ng fôI
roI bo bIôn Hy Iap ngay 16 fhang 2 fhì rang sang 18 fhang 2 da
qua oo CI-bran-fa. TôI bIôf fhuyô n fruong Nô-mô chang fhich gì
Цa Trung HaI bôn bô Ia nhu ng vu ng dâf ma Nô-mô da fu bo. Song
nuoc Цa Trung HaI frong xanh, nhung Ia n gIo bIô n fhôI nho da
goI Iôn frong Iong Nô-mô qua nhIôu ky nIôm, nôu không phaI Ia
qua nhIô u fhuong fIôc. NoI dây chang co caI fu do Iu a chon duong
dI, ca I dô c Iâp hoa n foan ma Nô-mô da co ngoaI daI duong. CIông
nhu fau Nau-fI-Iu x, Nô-mô cam fhâ y fu fung frong khoang không
gIan ha n chô gIu a bo bIôn châu PhI va châu R u. Tau chay haI
muoI Iam haI Iy môf gIo. Nof Ion fuy râf chan nga n nhung cu ng
phaI fu bo y d¦nh bo frôn Iuc nay. Tau chay nhanh fu muoI haI dôn
muoI ba mof gIây, không cho phop su du ng xuông. Trong dIôu kIôn
do ma chay frôn fhì cu ng IIôu IInh nhu nha y ra khoI xo Iua dang
phong nhanh. Hon nua, fau chI nôI Iôn maf bIôn ban dôm dô du
fru không khi, fhoI gIan co n Ia I fhì chay ngâ m fhoo d¦a ban. Thô Ia
Цa Trung HaI da Iuof qua maf fôI nhu phong canh bôn duong Iuof
qua maf hanh khach fau nhanh. TôI chI nhìn fhây nhu ng chân
froI xa, con fâf ca nhung vâf gân hon fhì chang ro Ia m. Tuy vây,
fôI va Công-xây cung quan saf duoc môf sô ca Цa Trung HaI co
vây râf khoo gIu p chu ng co fhô boI k¦p fau Nau-fI-Iux frong môf
fhoI gIan nga n. Chu ng fôI ngôI bôn ô cua sô phong khach hôI Iâu.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 195
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nhu ng nhân xof so bô cho phop chu ng fôI co caI nhìn fông qua f vô
dông vâf va fhu c vâf cua Цa Trung Ha I. Ðôm 16 rang nga y 17
fhang 2 fau vao bôn fhu haI cua Цa Trung HaI, noI sâu nhâf Ia ba
ngan mo f. Tau ngoan ngoan fuân fhoo su dIôu khIôn va xuông foI
nhung Io p nuoc sâu nhâf.
ÐuoI do, fhay fhô nhung ky quan cua fhIôn nhIôn, fruoc maf
fôI hIô n ra nhung canh fuo ng fhuong fâm va khu ng khIôp. Chung
fôI dang o khu vu c da xa y ra bao nan dam fau! ÐIôf bao fhuyôn bo
da bIôf fam gIua bo bIôn An-gIô-rI va Prô-vang-xo! So voI ThaI
Ðình Ðuong bao Ia, fhì Цa Trung HaI chI Ia môf caI hô, nhung
dong danh kho finh va hay danh Iua con nguo I. Trong cuô c dao
choI chop nhoang o cac Iop nuoc sâu nay, fôI da fhây bIôf bao
khung fau b¦ dam nam duo I day bIôn. Tâf ca nhu ng fau fhuyô n do
da b¦ dam khI va phaI da ngâm. Môf sô chìm xuô ng fhoo chIôu
fhang du ng, con nguyôn ca côf va dây buôm, fua nhu da ho a da
frong nuoc bIôn man. KhI fau Nau-fI-Iu x roI don pha vao chung fhì
frôn côf buôm hình nhu co môf Ia co sap duoc koo Iôn va chu ng sap
ban su ng chao! Nhung o khu vuc dây faI uong nay fhì chI co su Im
Iang va chôf choc! TôI nhâ n fhây fau Nau-fI-Iu x cang fIôn gân oo
CI-bran-fa fhì cang gap nhIôu xac fau dam. Ðo bIôn châu PhI va bo
bIôn châu R u cang gân IaI nhau fhì fau bo ca ng hay dâm vao
nhau. Canh fuo ng fhâf khu ng khIôp! ÐIôf bao nguo I da fhIôf mang
frong nhung vu dam fau nay! Song nuoc da cuôn dI bIôf bao sInh
mônh! Chang bIô f co môf fhuy fhu nao sông sof dô kô IaI nhung
fruong hop ru I ro nay không, hay bIôn ca foI nay vâ n gIu kin frong
Iong nhu ng bi mâ f dang so 7
Tau Nau-fI-Iux vâ n Ianh Iung Iuof qua canh hoang fan, va
khoang 3 gIo sang ngay 18 fhang 2, chung fôI foI cua oo CI-bran-
fa. IoI dung dong nuoc fhuân, fau Iuof nhanh qua oo bIôn hop do.
Mây phu f sau, chung fôI da cuoI frôn nhu ng Iop song Ða I Tây
Ðuong.
Jules Verne 196
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 32
V!NC ÐIÐN VI-CO
ÐaI Tây Ðuong! Ðo Ia mô f daI duong mônh mông, dIôn fich
haI muoI nham frIôu haI Iy vuông, daI chin ngan ha I Iy, rông frung
bình haI nga n bay fram haI Iy. Ða I Tây Ðuong bao Ia nhu vây,
nhung fhoI cô daI hâu nhu không duoc nghIôn cu u. NhIôu con sông
Ion nhâf fhô gIoI dô vao daI duong nay. ÐIôf bao fau fhuyôn mang
co fâf ca cac nuo c chay do c daI duong nay. Sau khI da vuof khoang
môf van dam frong ba fhang ruoI, fau Nau-fI-Iux baf dâu ro song
ÐaI Tây Ðuong! NoI môf cach hình fuong, no da dI duoc môf chang
duong daI hon xich dao. Ðây gIo fau chay dI dâu7 Tuong IaI so ra
sao7 Qua oo CI-bran-fa, fau chay ra khoI va IaI nôI Iôn maf bIôn.
Nhu ng cuôc dao choI frôn boong IaI fIôp fuc. TôI froo Iôn boong dô
hong ma f. Nof Ion va Công-xây fhoo fôI. Ngon gIo nam nôI Iôn
kha manh. ÐIôn dông. Tau baf dâu b¦ Iac. Nuoc bIôn man su I bof
ban fung foo Iôn chung fôI. Chu ng fôI vôI IuI xuô ng, fuy vây vân
k¦p fho hif chuf không khi frong Ia nh. TôI vô phong rIông. Công-
xây cu ng vô pho ng mình, nhung Nof fhì không bIôf co dIôu gì ban
khoan nôn dI fhoo fôI. Chang duong qua Цa Trung HaI dIôn ra
qua nhanh da pha fan moI kô hoach cu a Nof, va anh fa cu ng
chang gIâu gIôm nôI fhâf vong cua mình. Canh cu a phong vua
dong vao, Nof da ngôI xuông va Iang Io nhìn fôI. TôI no I:
- Ong No f, fôI hIôu ông! Nhung ông không fhô fu fra ch mình
duoc dIô u gì.
Tau Nau-fI-Iux dI nhanh nhu fôn ban ma nghI dôn vIôc chay
frôn chI Ia môf su dIôn rô! Nof Im Iang. ÐôI maf anh fa mim chaf,
Iông may nhiu IaI, chu ng fo anh fa dang fâp frung vao môf y nghI.
TôI noI fIôp:
- Ong Nof, ông hay ngho fôI. Cho vôI buôn nan. Chung fa
dang dI doc bo bIôn Ðô-dao-nha, gân nuoc Phap va nuoc Anh Ia noI
dô fìm chô Iân franh. Nô u ra khoI oo CI-bran-fa ma fau chay vô
huong nam, ra khoI, fhì ông Io ngaI Ia du ng. Nhung chu ng fa bIôf
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 197
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhuyôn fruong Nô-mô không Ia ng franh mIôn bIôn châu Âu. Vì
vây, fôI không nghI ngo gì rang mây ngay nua dIôu kIôn so fhuân
IoI hon, khI do...
Nof Ion IaI nhìn fôI cham chu hon, va cuôI cu ng bâf ra:
- Ngay fôI hôm nay...
TôI gIâf mình. Thu fhu c, dô ngh¦ do cua Nof râf dôf ngôf dôI
voI fôI. TôI muôn fra IoI Nof nhung chua bIôf noI fhô nao. Nof noI
fIôp:
- Chu ng fa da quy uoc voI nhau cho doI fhoI co fhuân IoI. Ðây
gIo fhoI co da foI. TôI nay, fau so cach bo bIôn Tây-ban-nha mây
haI Iy. So không co frang. CIo fhôI fu bIôn vao dâf IIôn. NgaI A-rô-
nac, ngaI da hua hon, fôI frông cho o ngaI.
TôI Im Ia ng. Nof dung dây va dI dôn chô fôI:
- Chin gIo fôI hôm nay!
Nof noI.
- Công-xây da duoc bao fruoc rôI. Vao gIo do, Nô-mô so o
phong rIông va chac so dI ngu. Ðo n fhu y fhu, bon fho may chac so
không nhìn fhây chu ng fa. TôI va Công-xây so Io n ra câ u fhang
gIua. Co n gIao su fhì hay dôn fhu vIôn cho am hIôu cua fôI. Choo,
côf buôm va buôm da co san frong xuông. TôI da gIâu vao do môf
sô Iuong fhu c. Tâf ca da san sang, xIn hon gIao su dôn fôI!
- ÐIôn dông, ông Nof a!
TôI noI.
- TôI dông y voI ngaI, nhung cung phaI IIôu fhôI. Va IaI, chIôc
xuông kha vung chac, xuôI gIo ma choo mây haI Iy cu ng chang vâf
va gì Ia m! Nôu moI vIôc frôI chay fhì khoang muo I dôn muoI môf
gIo dôm nay, fa so dô bô Iôn môf noI nao do o bIôn... hoac Ia chu ng
fa so dI duf ca. ThôI, xIn hon nga I dôn fôI!
NoI doan, Nof dI ra, dô fôI ngôI IaI frong fâm frang rôI boI.
Truoc kIa, fôI fu an uI mình bang hy vong rang con kha Iâu moI co
duoc co hôI fhuâ n IoI, fôI so co du fhì gIo dô suy nghI ky va cân
nhac fình hình. Nhung anh ban Nof da không cho fôI fhoI gIan.
TôI co fhô noI gì voI anh fa7 Nof da xu su râf dung! Co hôI dôn,
anh fa chôp Iây ngay. TôI co fhô không gIu IoI hua va dam vì fâm
frang rIông cua mình ma ganh Iây frach nhIôm vô sô phân cua haI
nguo I cu ng dI không7 Ðu ng Iu c do, môf fIông rif kha manh bao
Jules Verne 198
hffp://obooks.vdcmodIa.com
hIôu nuoc dang vao cac bô chua, va fau Nau-fI-Iux dang Ian xuông
ÐaI Tây Ðuong. TôI không ra kho I phong. TôI chang muôn gap
fhuyôn fruong Nô-mô vì so dô Iô ra nôI Io Iang cua mình. Suôf môf
ngay môf moI, phân vân gIua nguyô n vong muôn fhoa f ra fu do va
su Iuyô n fIôc vì phaI chIa fay voI fau Nau-fI-Iu x ma chua hoan
fhanh vIôc nghIôn cu u day bIôn! Sao fôI co fhô roI bo ÐaI Tây
Ðuong - "ÐaI Tây Ðuong cua fôI" nhu fôI fhich goI, - ma chua duoc
fân maf fhây day bIôn sâu kin, chua kham pha ra nhu ng bi mâf
cua no nhu o ân Ðô Ðuong va ThaI Ðình Ðuong7 Cuôn fIôu fhuyôf
roI khoI fay fôI. ThoI gIan frôI qua nang nô Iam sao! KhI fhì fôI mo
fhây mình da fhoaf khoI vong nguy hIôm, dang vu ng buoc frôn
maf dâf, canh Công-xây va Nof. KhI fhì fôI IaI râf câu mong cho
môf chuyôn gì do bâf ngo xay ra ngan fro không cho Nof Ion fhu c
hIôn y dô cua mình. TôI ra khoI phong khach haI Iân. TôI muôn
dung d¦a ban kIôm fra xom fau dang chay gân bo bIôn Ðô-dao-nha
hay da cach xa. Không, chung fôI vân o vung bIôn Ðô-dao-nha. Tau
vân huong vô phia bac, cha y doc bo bIôn. Ðanh phaI phu c fung yôu
câu cua Nof va chuân b¦ chay frô n. Hanh Iy cua fôI chang co gì
ngoaI nhung faI IIôu ghI chop. Con fhuyô n fruong Nô-mô fhì sao7
Ong fa so xu su fhô nao fruoc ha nh dông cu a chu ng fôI7 Cuôc chay
frôn cua chung fôI co fhô so Iam haI ông fa dôn mu c nao7 Nô-mô so
dôI xu voI chung fôI nhu fhô nao nôu âm muu nay fhâf baI nhI7
Ong fa da Iam fôI bâf man u7 TraI IaI! Ong fa da fo ra râf ân cân
môn kha ch. Nô-mô không fhô kôf fôI fôI Ia vô on vì da bo frôn. TôI
co hua hon gì voI ông fa dâu. Nô-mô bIôf chu ng fôI b¦ froI buôc voI
ông fa chang phaI vì nhung IoI hua ma vì hoan canh... TôI không
gap Nô-mô fu khI fham dao Xan-fô-rIn. Chang bIôf fruoc khI chay
frôn, chu ng fôI co fình co gap nhau không7 TôI vua muôn gap Nô-
mô, vua so phaI gap. TôI Iang ngho xom co fIông chân buoc frong
phong bôn không. TaI fôI chang fhây môf fIông dông nho nao.
Trong phong chac không co aI. TôI chof nghI: cha ng bIôf nguo I
fhuyôn fruong bi hIôm nay co maf frôn fau không7 Tu ca I dôm
chIôc xuô ng roI fau Nau-fI-Iux dI Iam môf vIôc gì do, fôI nhìn Nô-
mô hoI khac fruoc môf chu f. TôI bIôf mac du co fuyôn bô nay no,
Nô-mô vân duy frì môf môI quan hô nao do voI maf dâf. Va co phaI
không bao gIo Nô-mô roI khoI fau Nau-fI-Iux không7 Ong fa da
chang fu ng va ng maf hang fuân Iô Ia gì7 Ong fa Ia m gì frong fhoI
gIan ây7 TôI fuong Nô-mô mang nang fu fuong chan doI, nhung
bIôf dâu ông fa chang dang fhuc hIô n môf nhIôm vu bi mâf ma fôI
không hIôu nôI7 Nhu ng y nghI ây va hang ngan y kIôn kha c nhau
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 199
hffp://obooks.vdcmodIa.com
day duf fôI. Tình huông dac bIôf nay dô ra bIôf bao gIa fhIôf. TôI
ban khoan Io Iang vô cung. Nhu ng gIo phuf cho doI daI dang dac.
Thoo Iô fhuong, bua fôI duoc dua vao phong. TôI chI an qua quif
cho xong chuyôn va dung dây khoI ban Iuc bay gIo. ChI con môf
fram haI muoI phuf nua - fôI dôm fung phuf -Ia dôn Iuc fôI phaI
hanh dông fhoo Nof Ion. TôI ngay cang bôn chôn. Mach dâp fhình
fh¦ch. TôI không ngôI yôn duoc nua ma cu dI dI IaI IaI frong phong,
hy vong nhu vây so xua fan duoc nôI Io âu. TôI if ban khoan vô y
nghI ra ng mình co fhô chô f. Nhung fIm fôI fhaf IaI khI nghI dôn kô
hoach chay frôn so b¦ Iô fruoc khI fhu c hIôn, rôI fôI so phaI dung
fruoc ma f fhuyô n fruong Nô-mô Iu c do nôI gIân dIôn cuông, fhâm
chi dau buôn vì hanh dô ng phan phuc cua fôI. TôI muôn nhìn vao
phong khach Iân cuôI cu ng. TôI fhoo hanh Iang hop vao phong bao
fang, noI fôI da co bIôf bao gIo phuf fhu v¦ va bô ich. TôI nhìn fâf
ca nhung vâf bau ây nhu môf nguoI nhìn nhu ng chôn fhân yôu
fruoc khI phaI roI bo dI maI maI. TôI noI IoI "vInh bIôf" voI fâf ca
nhung fac phâm nghô fhuâf, fâf ca nhu ng hIôn vâf dIôu ky cua
fhIôn nhIôn dang duoc gIu kin o do! TôI muôn nhìn Iân cuôI Ian
nuoc ÐaI Tây Ðuong, nhung ô cua dong kin, cho khuâf mâ f daI
duong ma fôI chua duoc nghIôn cuu. KhI bach bô frong phong
khach, fôI buoc foI canh cua bi mâf dân sang phong fhuyôn
fruong. TôI râf ngac nhIôn fhây cua ho mo. TôI bâf gIac Iu I IaI môf
buoc. Nôu Nô-mô co maf frong phong fhì ông fa so fhây fôI. Nhung
xung quanh Im Iang nhu fo. TôI buoc foI gân hon. Trong phong
chang co aI. TôI dây cua, nhìn quanh rôI buoc vao. Ðô dac frong
phong vâ n khac khô nhu phong fhây fu. CaI dâp vao maf fôI Ia
mây buc chân dung -Iân fruoc fôI không dô y nôn không fhây. Ðo
Ia chân dung nhu ng nhân vâf I¦ch su nô I fIô ng da hIô n fhân cho fu
fuong cao dop cu a chu nghIa nhân dao: Côf-chuf-xkô -nguo I anh
hu ng da dâu franh vì su nghIôp gIa I phong Ða Ian, O.Côn-non -
chIôn sI dâu franh cho dôc Iâp cua AI-Ion, Oa-xInh-fon -nguoI sang
Iâp ra Hop chung quôc Hoa Ky; Ma-nIn -nha yôu nuoc nguoI y,
IIn-côn -fông fhô ng My, b¦ môf fôn chu nô saf haI, va cuô I cu ng Ia
CIôn Ðrao -nguoI dâu franh cho su nghIôp gIaI phong nhung nguoI
nô Iô da don. Ðuc franh khu ng khIôp vo CIôn Ðrao b¦ froo cô, do
chinh fay VIc-fo Huy-gô vo bang buf chì!
CIua fhuyôn fruo ng Nô-mô va nhu ng nguoI anh hung nay co
fhô co quan hô gì7 Cha ng bIôf nhu ng bu c chân dung do co ho mo ra
bi mâf cua doI Nô-mô không7 PhaI chang Nô-mô Ia nguo I bao vô
nhung dân fôc b¦ ap buc, Ia nguo I gIaI pho ng cac bô Ia c b¦ baf Iam
Jules Verne 200
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nô Iô7 Hay ông fa Ia môf frong nhu ng nguoI anh hung cua cuô c nôI
chIôn gIua cac bang mIô n bac va mIôn nam nuoc My7 Ðô ng hô
dIôm fam gIo. TIông chuông dâu fIôn caf ngang nhung suy fuong
cua fôI. TôI ru ng mình, fu a nhu b¦ môf con maf nao do nhìn fhâu
nhung uoc vong bi mâf cu a mình. TôI IIôn chay ra khoI pho ng Nô-
mô. Ðôn phong khach, fôI dua maf nhìn d¦a ban Iân cuôI. KIm d¦a
ban chI huong ba c. Tau dang chay o fôc dô vua pha I duo I dô sâu
khoang haI muoI mof. Ðây Ia nhu ng dIôu kIôn fhuân IoI dô fhuc
hIôn y dô cua Nof Ion. TôI fro vô phong, mac quân ao âm rôI ngôI
doI. Trôn fau hoa n foan Im Iang, chI co fhân fau hoI rung rung vì
chân v¦f quay nhanh. TôI cô gang ngho xom frong khoang f¦ch
m¦ch do co fIông kôu cua Nof nôu anh fa b¦ fom cô không. Tình
frang bôn chôn khu ng khIôp do hanh ha fôI qua chu ng!
TôI cô Iâ y IaI fu chu nhung vô hIôu. Cân chin gIo fôI ap faI
vao cua phong fhuyôn fruong. Hoan foan yôn Iang. TôI IaI sang
phong khach vân chìm frong bong fôI va không môf bong nguoI.
TôI mo cua vao fhu vIôn. O dây cu ng fôI om va vang Iang nhu vây.
TôI ngôI xuông gân canh cua fhông sang câu fhang gIua va cho am
hIôu cua Nof. Iuc do fhân fau bông rung nho han dI rôI hoan foan
không rung nua. Su fhay dôI co y nghIa gì7 Tau dô IaI so Ia fhuân
IoI hay kho khan cho kô hoach cua Nof7 AI bIôf duoc! TôI bông cam
fhây môf va cham nho. TôI hIôu do Ia fau da Ian xuông day bIôn.
NôI Io Iang cua fôI fang Iôn. Cha ng co am hIôu gì cu a Nof ca. TôI
muôn chay ngay dôn chô Nof dô xIn anh fa hoan cuôc chay frôn
dôn Iân khac vì fôI cam fhây frôn chang duong nay dang dIôn ra
nhung dIôu kIô n không bình fhuo ng... Nhung cua phong khach
bông mo ra, fhuyô n fruong Nô-mô xuâf hIôn! Thây fôI, ông fa noI
ngay, không co mao dâu:
- A! CIao su!
CIong Nô-mô râf dang môn.
- TôI fìm ngaI ma I! NgaI co bIôf I¦ch su Tây Ðan Nha không7
Nôu Nô-mô hoI fôI co bIôf I¦ch su nuoc Phap không, fhì frong
Iu c fâm frang rôI boI nay, fôI cu ng chang fra IoI duoc.
- Thô nao, gIao su co ngho fhây fôI hoI không7 NgaI bIôf I¦ch
su Tây Ðan Nha chu 7
- TôI bIôf if Iam a.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 201
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Nôu vâ y fhì moI ngaI ngôI xuông, fôI so kô ngaI ngho môf
mâu chuyôn ky fhu frong I¦ch su Tây Ðan Nha.
Nô-mô nam daI frôn dI-vang, con fôI fhì ngôI xuông ca nh ông
fa. Xung quanh franh fôI franh sang.
- XIn gIa o su hay Iang ngho. ÐôI voI ngaI, fruong hop nay
không phaI Ia không Iy fhu vì ngaI so fìm fhây o dây IoI gIa I dap
cho câu hoI ma chac ngaI chua fìm fhây câu fra IoI.
- Vâng, fôI dang ngho, - fôI noI, nhung chua bIôf Nô-mô so
dân daf foI dâu. TôI fu hoI: câu chuyôn nay co IIôn quan gì dôn vIôc
chay frô n cua mình không7
- Thua gIao su, nôu ngaI cho phop, chung fa so IuI vô qua
khu môf chuf. Nam ây Ia nam 1702. Chac ngaI co n nho nam do
vua Iu-I 14 qua kIôu ngao cho rang chI phây fay môf caI Ia ca day
nu I PI-rô-nô so su p dô, nôn da daf chau mình Iôn ngôI vua Tây
Ðan Nha. Chang hoang fu ngo ngâ n vua Iôn ngôI Iây hIôu Ia PhI-
Iip fhu nam, da phaI duong dâu voI nhung ko fhu manh bôn ngoaI.
Cân noI rang fruoc do môf nam, cac frIôu dình Ha Ian, ao va Anh
da ky kôf Iâp môf IIôn mInh co mu c dich Iâf dô ngôI vua Tây Ðan
Nha cua PhI-Iip fhu nam va frao cho môf vuong công nao do ma ho
goI fruoc Ia Sac-Io fhu ba. Tây Ðan Nha phaI chô ng IaI IIôn mInh
do nhung ho hâu nhu không co quân dôI. Tuy vây, ho IaI co vô sô
vang bac Iây duoc o châu My va râ f cân cho cac fau cho châu bau
do câp duoc cac bôn cang Tây Ðan Nha. CuôI nam 1702, môf doan
fau cho vang bac co haI muoI ba fau fhuô c ham dôI Phap duoI
quyôn chI huy cu a dô dôc Sa-fô Ro-nô dang fIôn vô Tây Ðan Nha.
So dI pha I hô fông Ia vì o ÐaI Tây Ðuong dang co ha m dôI cua IIôn
quân Ha Ian -ao -Anh. Io ra doan fau cho vang bac phaI dôn cang
Ca-dich, nhung dô dôc Sa-fô Ro-nô bIôf Ia o vung bIôn do co fau
chIôn Anh, nôn quyôf d¦nh cho doan fau vao môf cang nao do cua
Phap. Ca c fhuyôn fruong fau Tây Ðan Nha nô u không câp bôn Ca-
dich fhì phaI vao vung bIôn VI-gô o fây bac bo bIôn Tây Ðan Nha,
noI chua b¦ ham dôI dông mInh phong foa. Ðô dôc Saf-fô Ro-nô
nhu nhuoc ngho fhoo yôu sach cu a cac fhuyôn fruong Tây Ðan
Nha. Thô Ia doan fau vao vung VI-gô. Cha ng may VI-gô Ia vung
bIôn ho, không fIôn cho vIôc phong fhu. Ðu ng ra phaI franh fhu
bôc do hang fruo c khI fau dông mInh dô n. ThoI gIan co du dô Iam
vIôc ây nhung vì môf co râf nho mon ma xay ra môf vu franh châp.
Jules Verne 202
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- NgaI co fhoo doI chaf cho dIôn bIôn cac su vIôc fôI dang kô
không7
Nô-mô hoI fôI.
- Thua co, fôI vân Iang ngho dây a.
TôI fra IoI, nhung vân không hIôu Nô-mô kô cho ngho baI hoc
I¦ch su ây Iam gì7
- TôI kô fIôp nho! Ðon IaI buôn o Ca-dich vân co da c quyôn
nhân fâf ca cac hang fu Oof-In-dI-a foI. Vì vây, do hang xuông
cang VI-gô Ia vI pham dac quyô n ây cua ho. Ho IIôn vô Ma-drif
kIôn. Vua PhI-Iip fhu nam nhu nhuoc bon ra Iônh gIu nguyôn doan
fau o VI-gô cho foI khI ha m dôI d¦ch ruf khoI vu ng bIôn Ca-dich.
KIôn cao chua xong fhì ngay 29 fhang muoI 1702, fau chIôn Anh
fIôn vao vung VI-gô. Mac du b¦ Iu c Iuong d¦ch ap dao, dô dôc Sa-fô
Ro-nô da chông fra râf anh dung. Nhung khI bIôf rang sô vang bac
ông fa co frach nhIôm bao vô so roI vao fay d¦ch, Ro-nô IIôn cho dôf
va danh chìm ca doan fau xuông day bIôn. Nô-mô ngung IaI. Thu
fhâf Ia fôI vân chua hIôu câu chuyôn do co IIôn quan gì dôn fôI.
- Thua fhuyôn fruong, rôI sao nua7
- Chu ng fa dang o vung bIôn VI-gô. Nôu gIao su muôn, ngaI
co fhô Iam quon voI bi mâf cua vung bIôn nay.
Nô-mô dung dây va moI fôI dI fhoo. TôI da frân fInh duoc va
danh fuân fhoo Iô nh Nô-mô. Trong phong khach fôI om, nhung
qua ô cu a pha Iô vân nhìn fhây nuo c bIôn ong anh. TôI buoc foI cua
sô. Xung quanh fau Nau-fI-Iux chung nua ha I Iy duong ban kinh -
nuoc bIô n sang chung anh dIô n. Nhìn fhây ro ca day bIôn fraI caf
frang. O do, gIua nhung xac fau dam, fôI fhây ca c fhuy fhu cua
fau Nau-fI-Iux mac dô Ian dang dI IaI. Ho dang moI ra nhu ng hom,
fhung da b¦ mu c gI va phu dây dâ f bun. Tu frong nhung hom,
fhung do roI ra nhu ng fhoI va ng, bac va cac fhu châu bau khac.
Toan fhu y fhu fhay nhau vac nguô n cua ca I vô fân do vô fau. TôI
hIôu rôI. NoI dây, ngay 22 fhang muoI nam 1702 Ia chIôn fruong.
NoI dây, doan fau cho va ng cho vua Tây Ðan Nha da b¦ danh dam.
NoI dây, fhuyôn fruong Nô-mô da Iây vang va fich fru frong fau
Nau-fI-Iu x. Ong fa, chI rIông ông fa Iam chu duo c chô cua caI do.
Ong fa Ia nguoI fhua kô duy nhâf va fruc fIôp nhu ng kho bau ma
Phoc-dI-nang Coo c-fox da chIôm doaf cua bô Iac In-co. Nô-mô mIm
cuoI hoI fôI:
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 203
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thua gIao su, ngaI co bIôf rang bIôn ca gIâu frong Iong
mình nhIôu cua caI nhu vây không7
TôI fra Io I:
- TôI bIôf nuoc bIô n hoa fan haI frIô u fân bac.
- Ðung! Nhung muôn fach bac ra khoI nuoc fhì phaI fôn kom
râf nhIôu. O dây fôI chI fhu Ia I nhu ng gì moI nguoI da mâf. Chang
rIông gì vung bIô n VI-gô nay ma con o hang nga n noI khac co fau
b¦ dam. Nhu ng noI ây dôu duoc ghI frôn fâm ban dô day bIôn cua
fôI. NgaI da fân maf fhây fôI co bac frIôu, phaI không a.
- Thua fhuyô n fruong, du ng vây. Nhung fôI xIn phop duoc
noI rang frong vIô c khaI fhac vu ng bIôn VI-gô, ngaI chI nhanh chân
hon môf công fy cô phân.
- A ra fhô!
- Vâng, môf công fy cô phân duoc chinh phu Tây Ðan Nha
cho phop fìm kIô m nhu ng fau cho vang b¦ dam. Nhung nguo I cua
công fy nay hy vong so phâf fo vì sô vang bac b¦ mâf fr¦ gIa foI
nam fram frIôu!
- Nam fram frIôu co a!
Nô-mô ngac nhIôn.
- Sô vang bac do fruo c kIa o dây, nhung gIo fhì không con
nua!
- Nôu vây fhì fa nôn Iam phu c bao cho ho bIôf fruoc vô
chuyôn dang buôn do. Ta chua bIôf ho so phan u ng nhu fhô nao.
Nhung fôI fhì fhuong haI hang ngan nguoI nghoo khô ma sô cua
caI do nôu duoc chIa công bang fhì so Iam cho doI sông cua ho do
vâf va hon. Ðây gIo fhì ho da mâf sach! NoI xong, fôI cam fhây
ngay Ia nhung Io I fôI vua noI da cham vao chô sâu kin nhâf cua
Nô-mô.
- Sao IaI mâf7
Nô-mô sôI nôI.
- NgaI cho rang nhu ng cua caI roI vao fay fôI Ia mâf u7 TôI
Iây chô vang bac do dâu phaI cho ca nhân mình7 AI bao ngaI Ia no
không duoc dung dô Iam vIôc nghIa! Chang Io fôI không bIôf rang
frôn fraI dâf nay co nhu ng nguoI cung khô, nhung dân fôc b¦ ap
buc hay sao7 Nhung nguoI bâf hanh do, nhu ng na n nhân do cân
Jules Verne 204
hffp://obooks.vdcmodIa.com
duoc fra fhu! Chang Io ngaI không hIôu ra ng... Nô-mô không noI
hôf câu. Co Io ông fa hôI fIôc Ia da noI qua su cân fhIôf! Nhung fôI
fhì doan ra rôI. Ðu bâf ky nguyôn nhân gì da dây ông fa dI fìm dôc
Iâp, fu do duoI bIôn sâu, ông fa vâ n Ia môf con nguoI! TraI fIm Nô-
mô vân cam fhông voI nhu ng dau khô cu a con nguoI va Nô-mô
dang haI fay ra cuu gIup nhung ko b¦ ap buc. CIo dây fôI moI hIô u
Ia sô vang bac fr¦ gIa ha ng frIôu dông kIa Nô-mô da guI cho aI
frong caI ngay dang ghI nho , khI fau Nau-fI-Iu x fIôn va o vung bIôn
gân dao Crof dang sôI suc phong frao khoI nghIa!
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 205
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 33
MOT I! C ÐIA ÐA ÐIÐN MÂT
Sang hôm sau, 19 fhang 2, Nof sang pho ng fôI. TôI cu ng
dang cho Nof foI. Nof co vo râf buôn nan.
- Thô nao, gIao su7
Nof hoI.
- Thô nao, ông Nof7
TôI fra Io I.
- Tình hình dIô n bIôn bâf IoI cho chu ng fa, phaI không7
- Io ra Iao fhuyôn fruo ng chôf fIôf nay phaI cho fau dô IaI
dung Iu c chung fa chuân b¦ chay frô n moI phaI!
- Nhung ông Nof a, Nô-mô phaI dôn chô chu ngân hang.
- Sao IaI chu ngân hang7
- Ðung hon Ia dôn ngân hang. y fôI muôn noI xuông daI
duong Ia noI nhu ng cua caI cua Nô-mô duoc bao quan fôf hon bâf
cu môf ngân hang nha nuoc nao. TôI kô cho Nof ngho nhu ng
chuyôn xay ra dôm qua, frong Iong fhâm hy vong rang so gây cho
Nof y nghI không bao gIo roI bo Nô-mô. Nhung câu chuyô n cu a fôI
chI Iam Nof râf ân hân Ia da không du cuôc fham quan vung bIôn
VI-gô, noI xua kIa Ia chIôn d¦a. Nof noI:
- Tuy vâ y chua dôn nôI fuyôf vong. Thua koo nay fa bay koo
khac! TôI nay co fhô...
- Tau chay vô huo ng nao7
TôI hoI.
- TôI không ro.
- ThôI duoc, frua nay fa so bIôf.
Jules Verne 206
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nof sang chô Công-xây. Con fôI fhì mac quân ao rôI sang
phong khac. KIm d¦a ban chI huo ng fây-nam. Tau quay Iung vô
châu Âu. TôI nong Iong mong doI Iuc foa dô duoc ghI Iôn ban dô.
Ðôn gân 11 gIo ruoI fau nôI Iôn maf bIôn. TôI chay vô I Iôn boong.
Nof Ion da Iôn do fruo c fôI. Cha ng fhây gì ngoaI ca nh song nuoc
mônh mông va vaI canh buôm phia chân froI. Mây chIôc fau buôm
cha c dang cho gIo xuôI dô vong qua mu I Ha o Vong. TroI dây mây
don. Nhâ f d¦nh so co bao. Nof fuc dIôn Iôn. Anh fa cang maf nhìn
qua Iop suong mu phu kin chân froI. Nof vân hy vong sau man
suong do Ia manh dâf anh fa mong doI. Ðôn gIua frua, maf froI Io
ra. VIôn fhuyôn pho IoI du ng Iu c do dô xac d¦nh dô cao cua maf
froI. ÐIôn baf dâu dông, nap fau dong Ia I, fau Ia I Ian xuông. Môf
gIo sau, fôI dua maf nhìn ban dô fhì fhây fau dang cach bo bIôn
gân nhâf Ia môf fram nam muoI dam. Vân dô chay frôn không fhô
daf ra duoc. Cac ban co fhô hình dung ra su fuc gIân cua Nof khI
fôI bao cho anh fa bIôf foa dô cua fau. Vô phân fôI, fôI cha ng fhâf
vong gì Iam. Ðu ng Ia fôI vua fruf duoc môf ganh nang va IaI co fhô
yôn fâm Iam fIôp cac vIô c bình fhuong cua mình. ÐuôI fôI, khoang
11 gIo, fhuyô n fruong Nô-mô dôf ngôf vao chô fôI. Ong fa râf I¦ch
su hoI fôI dôm qua không ngu duoc co môf không. TôI fra IoI Ia
không môf.
- Thô fhì xIn moI gIao su fham gIa môf cuôc dao choI ky fhu.
- Thua fhuyô n fruong, fôI râf xuc dông fruoc su quan fâm
cua ngaI.
- CIao su da xuông day bIôn sâu ban ngay duoI anh sang maf
froI. NgaI co muôn quan saf day bIôn vao dôm fôI froI không7
- TôI râf san sang!
- XIn bao dô ngaI bIôf fruoc Ia chuyôn dI nay so râf vâf va, vì
phaI dI xa, phaI froo nuI va duong không duoc fôf Iam.
- Thua fhuyô n fruong, fâf ca nhu ng caI do chI kich fhich
fhôm su fo mo cu a fôI. TôI san sang dI cu ng ngaI.
- XIn moI gIao su dI! CIao su cân mac quân a o Ian.
Vao phong dô quân ao, fôI chang fhây Nof va Công-xây, cu ng
chang fhây môf fhuy fhu nao. Ho không fham gIa chuyô n dI dôm
nay. Tra I voI Iô fhuong, fhuyô n fruong không bao fôI mang Nof
hay Công-xây dI fhoo. Mây phuf sau, chung fôI da chuân b¦ xong.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 207
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI doo Iôn Iung nhung bình chua không khi nhung không duoc
frang b¦ don dIôn. TôI Iuu y Nô-mô vô dIôu do, ông fa fra IoI:
- Chu ng fa so không cân dôn don dIôn. TôI cam fhây hình
nhu mình ngho không ro, nhung không hoI IaI duoc vì Nô-mô da
chup chIôc mu sa f Iôn dâu. TôI cung Iam fhoo Nô-mô. TôI duo c câp
fhôm mô f chIôc gây dâu b¦f saf. Mây phuf sau, chu ng fôI da daf
chân xuông day ÐaI Tây Ðuong o dô sâu ba fram mof. Sap foI nua
dôm. ÐuoI day bIôn fôI don nhu muc, nhung Nô-mô chI cho fôI xom
vôf do do cach fau Nau-fI-Iux haI ha I Iy. Ðo Ia Iua u7 Nôu Ia Iu a fhì
baf nguôn fu dâu7 Va sao Iua IaI chay duo c frong châf Iong7 TôI
không fhô gIaI fhich duoc. Nhung du sao ngon duôc Iâp Ioo ây cung
gIup chu ng fôI dô dI hon. Ðây gIo fôI hIôu rang don dIôn qua Ia
không câ n. TôI dI canh Nô-mô, huong fhoo ngon Iua dâ n duong ây.
Ðay bIôn Iuc dâu con phang Iang, sau dâng cao dân. Chu ng fôI
chông gâ y buoc nhu ng buoc daI nhung châm vì day bIôn dây fao va
da gIam...
Chung fôI dI chu ng nua fIô ng dông hô. Ðay bIôn ngay cang
nhIôu da. Nhung con so, ca c Iop gIap xac nho II fI phaf ra anh sa ng
Iân fInh yôu of. TôI fhoang fhây nhu ng dông da duoc hang frIôu
dông vâf gIông nhu nhung bông hoa va fao phu kin. Chân fôI fruof
frôn fâm fham fhuc vâf dinh nhom nhop va nôu không co gâ y fhì
fôI da b¦ nga nhIô u Iân. Quay IaI, fôI vân fhây anh sang don pha
fau Nau-fI-Iux. Chu ng fôI cang dI xa fhì anh sang do cang mo dI.
Nhu ng dông da duoI day daI duong ma fôI vua no I frôn mang dâu
vôf môf su sap daf nhâf d¦nh ma fôI không gIaI fhich nôI. NgoaI ra
con môf sô hIôn fuong ky Ia nua. TôI cam fhây duoI dô gIay bang
chì cua fôI dang Iao xao nhu ng xuong khô. Pha I chang chung fôI
dang buoc frôn manh dâ f dây xuong7... anh sang soI duong cho
chung fôI ngay cang ru c do, fua nhu anh Iu a cua dam chay phia
chân froI. Iua chay frong nuoc kich fhich finh fo mo cua fôI dôn
cao dô. Co phaI do Ia anh dIôn không7 Hay Ia fôI dang duoc chung
kIôn môf hIôn fuo ng cua fhIôn nhIôn ma ca c nha bac ho c chua hô
bIôf7 TôI fhoang co y nghI: bIôf dâu caI Io Iu a ngâm duoI bIôn nay
không do ban fay con nguoI duy frì7 ÐIôf dâu fôI chang gap o dây
nhung nguoI ban, nhung nguoI dông chi cua Nô-mô, dang sông môf
cuôc doI dôc dao nhu Nô-mô7 ÐIôf dâu fôI chang ga p ca môf dam
nguo I vì chan ghof nhung rang buôc frôn maf dâf ma dI fìm dôc
Iâp fu do duoI day bIôn7 Nhu ng y nghI vo vân, mung Iung cu am
anh fôI maI. Trong frang fhaI b¦ kich fhich cao dô ây, nôu co gap
Jules Verne 208
hffp://obooks.vdcmodIa.com
môf fhanh phô xây duoI nuoc nhu Nô-mô hang mo uo c, fhì fôI cung
so cho Ia chuyôn râf fu nhIôn. Con duong chung fôI dI ngay ca ng
sang fo. Môf anh hao quang frang frang phaf ra fu phia sau ngon
nu I cao hon day bIôn haI fram mof. Nhung a nh hao quang do chI
phan anh nhung fIa sang b¦ khu c xa frong nuoc bIôn. Ðan fhân caI
nguô n phaf sang fhì o bôn kIa ngon nuI. Thuyôn fruong Nô-mô
vung buo c gIua nhung dông da ngôn ngang. Ong fa râf fhông fhao
con duong nay. TôI yôn fâm dI fhoo Nô-mô. ÐôI voI fôI, Nô-mô
gIông nhu môf v¦ fhân bIô n! TôI ngam nhìn voc nguo I cao Io n cua
Nô-mô In frôn a nh hông. Môf gIo dôm chung fôI foI chân nu I.
Nhung muôn froo Iôn suo n nuI dôc dung fhì phaI fhoo nhu ng con
duong nho râf kho dI nam gIua ru ng cây râ m rap. Ðây dung Ia môf
ru ng cây da chôf, fru I hôf Ia, da hoa da vì fac dông cua muôI bIôn...
Canh fuong fhâf chang IoI Io nao fa xIôf! Thuyôn fruong Nô-mô
vân dI fruoc. TôI không muôn b¦ fuf IaI nôn cô fhoo saf Nô-mô.
ChIôc gâ y râf duo c vIôc. ChI cân buoc huf Ia co fhô Iao xuông vu c
fham na m kô bôn nhung con duong hop. TôI nhay qua nhu ng kho
nu I sâu ma nôu o frôn can fhì fôI danh ch¦u không dam vuof...
TôI hIôu ro rang nhung dIôu fôI mIôu fa vô cuôc fham quan
duoI day bIôn na y chac cac ban so cho Ia chuyôn b¦a hoan foan!
Nhung không, fôI không mo ngu dâu! Tâf ca nhung caI do fôI dôu
nhìn fhây fân ma f! Chu ng fôI roI fau Nau-fI-Iux da duoc haI fIông
dông hô. Chung fôI da vuof qua daI ru ng. Phia frôn chu ng fôI
chung ba muoI mof Ia dInh nu I nhon hoaf. Tu ng dan ca fu phia
duoI chân chung fôI boI Iôn nhu nhung bây chIm hoang so vuf bay
Iôn khoI buI co. TIm fôI dâp fhình fh¦ch môI khI co môf voI bach
fuôc ghô ron, hay môf cang cua khu ng khIôp bông chan ngang
duong! Hang ngan châm sang Iong Ianh frong bong dôm. Ðo Ia
maf nhu ng con fôm không Iô dang Iân vao hang, nhu ng con cua vI
daI dung sung su ng nhu nhu ng cô daI bac daf frôn xo, nhu ng con
bach fuôc dang so dang ngoo nguây voI nhu nhung dan ran. Thâf
Ia môf fhô gIoI quaI d¦! Nhung fhuyôn fruong Nô-mô da quon voI
nhung quaI vâf do nôn chang chu y gì foI chu ng ca. Chung fôI da
foI môf cao nguyôn, noI co nhIôu caI bâf ngo dang cho doI fôI.
Truoc maf fôI hIô n ra nhu ng canh hoang fa n xua kIa do ban fay
con nguo I chu không phaI do fhIôn nhIôn fao nôn. Nhu ng phIôn da
chông châf Iôn nhau co vo Iôn xôn nhung cung co fhô doan ra xua
kIa Ia nhung cung dIôn, dôn daI, nha cua. TôI dang o dâu vây7 TôI
cân bIôf dIôu do, nhung không fhô goI Nô-mô duoc. TôI bon nam
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 209
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iây fay ông fa. Nhung Nô-mô Iac dâu chI Iôn dInh nu I, hình nhu
muôn noI:
“Cu dI dI! Troo Iôn cao nua dI!" TôI rang suc dI fhoo Nô-mô va
mây phu f sau fhì foI dInh nu I. TôI nhìn IaI. Suon nu I chu ng fôI vua
froo Iôn chI cao hon day bIô n chung hon haI fram mof. Nhung suon
nu I bôn kIa fhì cao hon gâp dôI va dâm fhang xuô ng môf hom sâu.
Truoc maf fôI fraI ra môf khoang không gIan mônh mông sang Ioa.
Ngon nu I chung fôI dang dung Ia nu I Iua, cach dInh chu ng muoI
Iam mof, fu mIông nuI phun ra nhung dong fhac Iu a cuôn cuôn.
NuI Iua, nhu môf bo duôc khu ng khIôp, chIôu sang ca môf day bIôn
bang phang nam duoI chân nu I. TôI noI nu I Iua ngâm phun ra
dung nham chu không phun ra Iua. Muôn co Iua fhì cân co không
khi no duong khi, va Iua không chay duoc frong nuo c. Truoc maf
fôI hIôn ra môf fhanh phô chôf: nhung foa nha dô naf, nhung dôn
daI hoang fan. Xa xa Ia nhung ông dân nuoc không Iô . Xa hon môf
chuf Ia vôf fich cu a môf ha I cang, noI xua kIa co nhIôu fau buôn va
fau chIôn ra vao. Xa hon nua Ia nhung day nha dô naf, nhu ng day
phô hoang vu. TôI dang o dâu7 o dâu7
TôI muô n bIôf dIôu do, muôn bIôf dIôu do du co phaI vuf bo
caI mu saf dang bao vô dâu! Nhung fhuyô n fruo ng Nô-mô da buoc
dôn gân fôI va ra hIô u cho fôI dung Iam nhu vây. Sau do, ông fa
Iây môf vIôn da frang mô m vIôf Iôn fuong môf chu: af-Ian-fich af-
Ian-fich! Ðo Ia môf Iu c d¦a ma su fôn faI da duoc nhIôu nha bac
hoc franh caI. Iu c d¦a do da nam fruoc maf fôI voI fâf ca nhung
bang chu ng cua faI hoa da xay ra! Cach dây nhIôu fhô ky, nhung
frân Iu Iuf va dông dâf da hoanh hanh frôn ha nh fInh chung fa.
ChI cân môf dôm va môf ngay Ia Iuc d¦a af-Ian-fich da b¦ xoa sach
khoI maf dâf. ChI co nhu ng ngo n nuI cao nhâf Ia co n duo c frông
fhây nga y nay! TôI nho IaI fâf ca nhung dIôu do khI doc chu "af-
Ian-fich" cua Nô-mô. Sô phân ky Ia da dua fôI dôn môf ngo n nu I
cua Iu c d¦a da b¦ mâf! TôI duoc so mo vao nhu ng hon da cua nhu ng
foa nha dông fhoI voI cac fhoI daI d¦a châf! TôI duoc buoc chân Iôn
manh dâf ma nhung nguoI nguyôn fhuy da dI! ÐuoI chân fôI Iao
xao nhu ng vâf hoa fhach da sông o nhung fhoI ky xa xua nhâf
duoI bong cây gIo dây da bIôn fhanh da.
Chao ôI, sao fôI không co du fhì gIo dô fhoo suon nu I dôc
dung ma dI xuông! TôI muôn dI suôf Iuc d¦a huyô n dIôu na y xua
kIa han da nôI IIôn châu PhI voI châu My! TôI muôn fham cac
fhanh phô cô xua nhâf, noI sInh sông cua nhung nguoI không Iô,
Jules Verne 210
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fho hang fhô ky, co dôI fay hu ng ma nh vân dI duoc nhung fang da
chông IaI duoc su fan pha cua nuo c bIô n! ÐIôf dâu môf nga y kIa
Iu c d¦a af-Ian-fich b¦ chôn vuI duo I day bIôn so nôI Iôn maf nuoc7...
Trong khI fôI mo fuong va cô ghI IaI frong fri nho fâf ca nhung chI
fIôf cua caI ca nh hu ng vI nay fhì fhuyô n fruong Nô-mô fì fay vao
buc fuong dây rôu va Im Iang. Nô-mô dang nghI foI nhung fhô hô
da mâf dI hay dang fìm IoI gIaI dap cho nhu ng sô phân cua con
nguo I7 Hay Nô-mô dôn dây dô fìm nguô n su c manh moI frong qua
khu I¦ch su, dô sông frong gIây Iaf nhu nhu ng nguoI không Iô ngay
xua7 TôI daf ra moI gIa fhIôf dô fìm hIôu nhung y nghI cua Nô-mô
va chIa so nhu ng y nghI do voI ông fa. Suôf môf fIông dông hô
chung fôI ngam nhìn khoang dâf bang fra I ra duoI a nh sang cua
dung nham chay do dôI khI sang ru c. Iu c do maf frang xuyôn qua
Iop nuo c day va roI nhu ng fIa sang yôu of xuông Iu c d¦a b¦ chìm
ngâp. Nô-mô dung fhang dây, dua maf nhìn Iân cuôI rôI ra hIôu
cho fôI dI fhoo. Chung fôI xuông nu I râf nhanh. Sau khI vuof qua
khu ru ng hoa fhach, fôI fhây anh don pha cua fau Nau-fI-Iux Iâp
Ianh nhu môf vì sao. Nô-mô huong fhoo anh don do. Chu ng fôI froo
Iôn fau dung Iuc nhung fIa sang dâu fIôn cua maf froI moc vua
cham maf bIôn.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 211
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 34
MO THAN NCÂM Ð!OI ÐIÐN
Hôm sau, 20 fhang 2, fôI dây râf muôn vì dôm fruo c kha môf.
Iu c ngu dây da 11 gIo. TôI vôI mac quân ao rôI ra xom huong dI
cua fau Nau-fI-Iu x. Цa ba n vân chI huong nam, fôc dô haI muoI
haI Iy mô f gIo, dô sâu môf fram mof. Công-xây dôn. TôI kô cho anh
fa ngho vô cuôc fham quan dôm vua rôI. a cua pho ng kha ch mo
nôn Công-xây k¦p nhìn fhoang qua môf phân cua Iuc d¦a b¦ chìm
ngâp. Ta u chay frôn day bIôn muoI mof. No Iuof frôn Iu c d¦a af-
Ian-fich nhu môf qua câu khInh khi gap gIo Iuof frôn nhu ng canh
dông co. NoI du ng hon, no chay nhanh nhu môf con fau fôc ha nh...
Nhu ng canh vâf ky dIôu Iof vao anh don pha frôn fau va hIôn ra
fruoc ma f chung fôI. Trong khI do, fôI kô cho Công-xây ngho vô Iu c
d¦a af-Ian-fich. Công-xây ngho fôI môf cach Io dang. Su chu y cua
anh fa b¦ fhu huf vao hang dan ca dang boI quanh fau. Thoo fhoI
quon, khI fhây ca Ia Công-xây Iao dâu vao vIôc phân IoaI va fhoaf
II moI fhuc fô. Vì vây fôI chI co n bIôf Iam fhoo anh fa va cung anh
fa fìm hIôu cac IoaI ca o dây. Ca o ÐaI Tây Ðuong chang khac bIôf
gì Iam voI ca o cac bIôn kha c. Vua quan saf dông vâf, fôI vua nga m
canh bình nguyôn cua Iuc d¦a af-Ian-fich. ÐôI khI da y bIôn mâp mô
nhIôu khIôn fau phaI chay châm Ia I va fruon Iach qua nhung kho
dôI nho hop khoo Ioo nhu môf con ca voI. O dôI chô d¦a hình phu c
fap qua không Ion IoI qua duoc fhì con fau IaI vof Iôn cao, vuof qua
vâf chuo ng ngaI, rôI IaI Iao xuông cach bIôn chI vaI mof. Cân bôn
gIo chIôu, finh châf cua day bIôn baf dâu fhay dôI. No không con
phu môf Iop bun day xon voI nhu ng canh cây hoa da nua ma ngay
cang nhIôu da hon. TôI fhây fau dang chay vao môf vung nuI,
châm duf canh dông bang mônh mông. TôI Ia I nhâ n fhây chân froI
phia nam b¦ ngan IaI boI môf day nu I cao cha c không vuof qua
duoc, ngon nuI chac nhô khoI maf bIôn. Ðuc fuong da do han Ia
chân môf Iu c d¦a hay if nhâf Ia chân môf hon dao. To a dô chô nay
không duoc ghI frôn ban dô -bIôf dâu không phaI Ia cô y7 -nôn fôI
không xac d¦nh duoc v¦ fri con fau. Nhung fôI cam fhây hình nhu
Jules Verne 212
hffp://obooks.vdcmodIa.com
buc fuong da nay Ia dâu cung cua Iu c d¦a af-Ian-fich ma fôI chI
duoc fhâ y môf phân nho. Ðôm dôn, fôI vân không ngung quan saf.
Công-xây fro vô phong rIông. TôI con IaI môf mình frong phong
khach. Tau Nau-fI-Iu x dang foI saf buc fuong da fhì ô cua sô dong
IaI. TôI chua hình dung duoc no so vuof qua fro ngaI nay fhô nao,
nhung vân phaI quay vô phong rIông. Tau dô IaI. TôI ngu fhIôp dI
voI y d¦nh Ia so dây som. Nhung sang hôm sau, khI fôI ra phong
khach fhì da fam gIo. TôI nhìn dông hô chI dô sâu fhì bIôf fau da
nôI Iôn maf nuo c. Co fIông chân nguoI frôn boong. Nhung sao
không fhây fhân fau Iac Iu nhu môI Iân fa u chay frôn maf bIôn7
TôI dôn chô nap fau. Nap fau mo. TôI nhìn ra ngoaI nhung chI
fhây xung quanh fôI m¦f mung. Chu ng fôI dang o dâu7 TôI Iâm Iân
rôI hay sao7 Chang Io bây gIo con Ia dôm7 Không! Chang fhây môf
ngôI sao nao frôn froI! Ðu co Ia dôm dI nua cu ng không fhô fôI dôn
mu c nay. TôI hoang mang. Co fIông nguo I hoI fôI:
- CIao su dây a7
- A! Thuyôn fruong Nô-mô! Chu ng fa dang o dâu vây7
- Thua gIao su, dang o duoI dâf.
- O duoI dâf!
TôI su ng sôf.
- Nhung fau vâ n chay7
- Vân chay nhu fhuong.
- TôI xIn ch¦u, không sao hIôu duoc.
- NgaI hay rang cho mây phuf. TôI so cho bâf don pha, va
nôu ngaI muô n bIôf ro fình hình fhì nga I so duoc foaI nguyô n. TôI
Iôn boong doI. TôI dôn nôI fôI không nhìn fhây Nô-mô nua. Tuy
vây, nguoc nhìn Iôn, fôI vân fhây dInh dâu môf vôf sang mo Iof
qua môf Iô fhu ng hình fro n. Nhung Iuc do don pha duoc bâf Iôn
anh don choI Ioa nuôf fru ng mâf vôf sang mo kIa. anh dIôn sang
quac, Ia m fôI phaI nha m maf IaI frong môf phuf. Sau do fôI baf
dâu nhìn xung quanh. Ta u Nau-fI-Iux dô bâp bônh gân bo da cao
gIông nhu bôn ca ng. ÐIôn ca bIôn fhanh mô f caI hô co fuong da bao
quanh. "Hô" co duong kinh khoang haI haI Iy, chu vI khoang sau
haI Iy. Muc nuoc frong "hô " không fhô khac muc nuoc daI duong
duoc vì "hô" va bIôn nhâf d¦nh fhông nhau. Nhung buc fuo ng da
dân dân chum IaI o dô cao nam fram hay sau fram mof, fao fhanh
môf caI phôu khô ng Iô Iâf nguo c. CIua phôu co môf caI Iô nho dô
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 213
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iof qua anh sa ng maf froI mo mo. Truoc khI nghIôn cu u câu fao
bôn frong cua ca I hang Ion nay va fìm hIôu xom no do ban fay con
nguo I hay do fhIôn nhIôn fao nôn, fôI hoI Nô-mô:
- Thua fhuyô n fruong, fôI vân chua hIôu chu ng fa dang o
dâu.
- Trong Iong môf nu I Iua da faf. Trong khI gIao su ngu fau
Nau-fI-Iu x da Iof vao dây qua môf Iach nuoc fu nhIôn o dô sâu
muoI mo f. Ðây chinh Ia bôn fau! Môf bôn fau vu ng chac, fhuân
fIôn, không b¦ aI nhom ngo va franh duo c gIo fâf ca cac câp! CIao
su kho fìm fhây von bo cac Iuc d¦a hay dao môf noI nao, bao dam
cho fau fhuyô n franh bao fôf hon o dây!
- Thua fhuyô n fruong, râf dung. O dây chu ng fa duoc an
foan. Trong Iong nuI Iua fhì co caI gì do doa nôI chung fa nua!
Nhung o dInh nuI fôI fhây môf caI Iô.
- Ðung, do Ia mIông nuI Iu a xua kIa phun ra dung nham hoI
Iuu huynh va Iua. Ðây gIo mIông nu I cung câ p cho chung fa không
khi frong Ianh. Vu ng bIôn nay râf nhIôu dao co nguôn gôc nuI Iua.
ÐôI vo I nguoI dI bIôn bình fhuong fhì do chI Ia daI da ngâm, con
dôI voI fa fhì do Ia môf hang da khô ng Iô. TôI fình co phaf hIô n ra
no, fình co ma râf co IoI.
- Thua fhuyô n fruong, co fhô xuông dây qua mIông nu I Iua
duoc không7
- Không xuông cu ng không Iôn duoc! Tu chân nuI Iôn khoang
ba muoI mof fhì con froo duoc, cao hon nua fhì vach nu I hình cuôn,
froo sao duoc!
- Thua fhuyô n fruong, fôI fhây o moI noI mo I Iu c fhIôn nhIôn
dôu phu c vu ngaI. Trong hô nuoc nay, ngaI duoc an foan fuyôf dôI.
Chang aI pha vo duoc su yôn fInh o dây. Nhung ngaI cân bôn fau
nay Iam gì7 Tau Nau-fI-Iu x dâu co cân bôn!
- Thua gIao su, dung Ia fau không cân bôn. Nhung no cân
dIôn dô chay, cân co bình dIôn dô san ra dIôn nang, câ n na-frI dô
nap cac bình dIôn, cân fhan dô co na-frI, cân mo fhan dô khaI fhac
fhan. Tu nhung fhoI daI d¦a châf xa xua, bIôn da nuôf chung nhIôu
ru ng cây, rung cây da bIôn fhanh fhan da va fro fhanh nguôn
nhIôn IIôu vô fân.
- NghIa Ia cac fhuy fhu cua ngaI Iam ca công vIôc fho mo
nua7
Jules Verne 214
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Vâng, dung vâ y. Nhung mo fhan da na m duoI nuoc. Ca c
fhuy fhu cua fôI mac dô Ian, mang fhoo cuôc chIm xuông dây dao
fhan. KhI fôI dôf fhan dô co na-frI fhì khoI fhoo mIông nu I fhoaf ra
khIô n nu I Iua co vo dang hoaf dông.
- Chu ng fôI co duoc fhây fhuy fhu cu a ngaI dao fhan không7
- Không! TôI dang vôI hoan fhanh chuyô n dI vong quanh fhô
gIoI na y. Vì vây fôI chI cho Iây chô fhan du fru san o dây fhôI. Iây
xong fhan, nghIa Ia dung ngay kIa, chu ng fa so fIôp fuc cuôc hanh
frình.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 215
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 35
ÐIÐN XA C-CAX
Hy vong fro vô bo bIôn châu Âu b¦ fIôu fan. Thuyôn fruong
Nô-mô cho fau chay vô huong nam. Ong fa dI dâu7 TôI ch¦u không
dam uoc doan nua. Ngay hôm do, fau dI qua môf vung dôc dao cua
ÐaI Tây Ðuong. Ðong bIô n Con-xfo-rIm âm ap fhì aI cu ng bIôf. Tu
bo bIôn PhIo-rI-da no cha y vô Spif-boc-ghon. Ðôn khoang 44o vI
bac Con-xfo-rIm chIa Ia m haI nhanh. Nha nh chinh fhoo huo ng
dông bac chay doc bo bIôn AI-Ion va Na-uy; nha nh fhu haI fhoo
huong nam chay vô nhom dao A-do. ToI bo bIôn châu PhI, nhanh
nam vo fhanh hình vong cung va fro vô nho m dao …ng-fI. Nhanh
nuoc âm nay -goI Ia "vong daI" fhì du ng hon Ia "nhanh" -bao quanh
môf vung bIôn cua ÐaI Tây Ðuong, co fôn Ia bIôn Xac-gax. ÐIôn
Xac-gax qua Ia môf caI hô gIua bIôn ca. ÐIô n fich cu a no Ion dôn
nôI dong bIôn Con-xfo-rIm phaI mâf ba nam moI chay quanh duoc
môf vong. Suôf ngay 22 fhang 2, fau chay ngâm duoI bIôn Xac-gax.
NoI dây, cac IoaI ca ua fhuc vâf bIôn va cac IoaI gIap xac co fhô fìm
fhây vô sô fhuc an...
Tu 23 fhang 2 dô n hôf 12 fhang 3, nghIa Ia suôf muo I chin
ngay, fau Nau-fI-Iux chay gIua Ða I Tây Ðuong, dua chung fôI vô
phia nam voI fôc dô môf fram dam frong haI muoI bô n fIông dông
hô. Ro rang Ia fhuyôn fruo ng Nô-mô dang fhu c hIôn cuôc du hanh
vong quanh fhô gIoI nay fhoo môf kô hoach d¦nh fruoc, va fôI fIn
rang sau khI vong qua muI Hooc, ông fa so fro IaI vung bIôn phia
nam ThaI Ðình Ðuong. Nhung Io ngaI cua Nof Ion Ia co can cu. O
gIua bIôn khoI na y hoa hoan moI gap môf hon dao fhì co n no I chI
dôn vIôc chay frôn. y muô n cua fhuyôn fruong Nô-mô Ia Iuâf Iô
frôn fau Nau-fI-Iu x. ThôI cung danh pho ma c sô phâ n. Nhung nôu
dung bao Iu c hay muu moo dô chông IaI Nô-mô Ia dIôu vô ich fhì
sao không fhô fhuong Iuo ng voI ông fa duoc7 Kôf fhuc cuô c hanh
frình vo ng quanh fhô gIoI nay, IIôu Nô-mô co bang Iong fra IaI fu
do cho chu ng fôI, nôu chung fôI fhô so gIu bi mâf cho ông fa
Jules Verne 216
hffp://obooks.vdcmodIa.com
không7 Nô-mô so co fhaI dô fhô nao dôI vo I nhu ng yôu sach fu do
cua fôI7 Ong fa da chang nhIôu Iâ n fuyôn bô môf cach cuong quyôf
Ia chu ng fôI so b¦ froI buôc vInh vIô n vao fau Nau-fI-Iu x dô khoI b¦
Iô bi mâf do sao7 PhaI chang Nô-mô xom su Im Ia ng cua chung fôI
frong bôn fhang rong Ia môf su fhoa fhuân voI fôI hâ u fhu cu a ông
fa7 Ðaf vân dô nay ra IIô u co Iam cho Nô-mô ngo vuc, do do anh
huong xâ u foI vIô c fhu c hIôn y dô cua chu ng fôI không7 Sau khI
cân nhac va suy nghI ky, fôI frao dôI y kIôn voI Công-xây. Anh fa
cu ng phân vân nhu fôI. Tuy fôI chua dôn nô I fuyôf vong, nhung
nghI cho ky, fôI cu ng hIô u rang co hô I fro vô xa hôI IoaI nguoI ngay
cang hIô m, nhâf Ia khI Nô-mô dang cho fau phong vun vuf frong
vung bIô n nhIôf doI cua ÐaI Tây Ðuong! Suôf muoI chin nga y noI
frôn không xay ra chuyôn gì dac bIôf. Thuyôn fruo ng Nô-mô if khI
xuâf hIô n. Ong fa Iam vIôc nhIôu. O fhu vIôn, fôI fhuong fhây
nhung cuôn sach, phân Ion Ia vô I¦ch su fu nhIôn, dang doc do.
Trong cuôn "Nhu ng bi mâ f cua bIô n sâu" cu a fôI, Nô-mô danh dâu
chI chif bôn Iô, dôI khI ghI nhung y kIôn bac bo môf sô Iâp Iuâ n va
gIa fhIôf cua fôI. Nhung Nô-mô chI ghI fom faf nhu ng nhân xo f do
frôn Iô sach ma không franh Iuâ n fruc fIô p voI fôI. ThInh fhoang
fôI IaI ngho fhây nhung gIaI dIôu buôn buôn dây fình cam. Nô-mô
choI daI phong câ m, nhung chI choI Iuc khuya, khI bong dôm da
bao frum maf bIôn va khI fau Nau-fI-Iux mo mang gIua daI duong
vang Iang. Suôf muoI chin ngay do fau cha y frôn maf nuoc. ThInh
fhoang moI co môf chIôc fau buôm cho hang dI ân Ðô dang huong
vô muI Hao Vong. Môf hôm co chIôc fau san ca voI duof fhoo chung
fôI, chac ho fuong fau Nau-fI-Iux Ia môf con ca voI không Iô.
Nhung Nô-mô không muôn ho phi fhì gIo va suc Iu c nôn cho fau
Ian xuông.
Ca vung bIôn nay vô can ban gIông ca o cac vung bIô n kha c.
Chung fôI gap ca ca mâp boI gân fau. Ðo Ia nhung con "cho bIôn",
nhung con ca pha m an nhâf. Canh dân chaI kô IaI rang frong bung
môf con ca mâp nguoI fa fhây môf caI dâu frâu va gân nguyôn môf
chu bô con; co khI fhây haI con ca ngu va ca môf anh Iinh fhu y voI
dây du frang phuc, hoac môf anh Iinh co doo guom ha n hoI. Thâm
chi co con ca mâ p nuôf chu ng ca môf ky ma Iân ngua. Tuy vây
nhung IoI dôn daI ây dôu không da ng fIn!... Tu ng dan ca hoo bam
chaf Iây fau va Ia m chu ng fôI buôn cuoI vô nhu ng fro ngh¦ch ngom
cua chung. MôI dan gôm nam sau con, hôf nhu cho soI frong ru ng!
Ca hoo rung pha m an chang kom gì ca mâp. Môf gIao su o Cô-pon-
ha-gon cho bIôf ông da Iây fu da da y môf con ca hoo ra muoI ba con
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 217
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ion bIôn va muoI Iam con haI câu! Công-xây phân IoaI râf nhIôu ca
bay. Thâ f ky fhu khI duo c fhây faI khoo Ioo cua ca hoo ruof baf
chung. Ðu chu ng co bay cao, bay xa dôn dâu -fhâm chi vuof qua ca
fau Nau-fI-Iux, chung cu ng không fhoaf khoI caI mo m ngoac rông
cua ca hoo! Suôf ngay 13 fhang 3, fau do dô sâu cu a daI duong.
Thuyôn fruong Nô-mô quyôf d¦nh cho fau Ian xuông dô sâu fôI da
dô xac d¦nh nhu ng sô IIôu cua cac vuc sâu nay o ÐaI Tây Ðuong.
TôI san sang ghI chop nhu ng kôf qua cua cuôc fhi nghIôm. Cua sô
phong khach duoc mo ra, fau Nau-fI-Iux chuân b¦ Ian xuông rôn
bIôn ÐaI Tây Ðuong... Thân fau rung Iôn nhu môf chIôc dây dan
van cang, rôI nho nhang chìm xuô ng nuoc. TôI va Nô-mô dung
frong phong khach fhoo doI ap kô. Môf Iaf sau fau dI qua chô o cua
vô sô IoaI ca. Cang xuông sâu, hô dông vâf cang fhay dôI. Môf sô ca
chI sông o Iop nuo c frôn. Môf sô kha c, if hon, o cac Io p nuoc duoI.
Chinh o dây chung fôI Iof vao gIua môf fhô gIoI dông vâf ky Ia.
KIm dông hô chI dô sâu sau ngan mof. Tau Ian da duoc môf fIông
dông hô. Cang xuô ng sâu, bIôn ca ng nghoo su sông nhung IaI frong
môf cach Ia Iu ng. Tau Ian fhôm môf fIông nu a fhì xuô ng foI dô sâu
muoI ba ngan mof, nhung vân chua fhây day bIôn...
Tuy vây, o dô sâu muoI bôn ngan mof, gIu a Ian nuoc frong
nhu pha Iô, fôI nhìn fhây bong don cua nhung ngo n nuI Hy-ma-
Iap-son hay Ðach-son, hay cao hon nua, boI Io Iong chao nay sâu
chua bIôf dôn dâu Ia cu ng! Tau Nau-fI-Iux vâ n Iuof xuông day daI
duong sâu fham, mac du a p Iu c bôn ngoaI râ f Ion. TôI cam fhâ y vo
fau kôu kon kof, kinh o ca c ô cua phong kha ch b¦ Iom xuông vì ap
Iu c nuo c. Nôu con fau không co suc bôn cua fhop nhu Nô-mô noI
fhì no da b¦ bop bop rum rôI. O dô sâu muo I ba ngan mof, fau Nau-
fI-Iux da vuof qua gIoI han cua ca c Iop nuo c co sInh vâf, fua nhu
môf qua câu Iôn cao qua sInh quyô n. Vây ma chung fôI da xuông
sâu foI muoI sau ngan mof - bôn dam, - vo fau ch¦u ap suâ f môf
ngan sau fram kI-Iô-gam frôn môf con-fI-mof vuông!
- Thâf Ia môf cuôc fhu su c Ion Iao! - fôI fhôf Iôn.
- Xuông foI day bIôn sâu ma chua môf nguoI nao foI duoc!
Thuyôn fruong ha y nhìn xom kìa! Nhu ng mo m da hu ng vI, nhung
hang ngâm ma không mô f sInh vâf nao co fhô dung Iam noI ân
nau! Ðây chinh Ia dâu cung cua cac Iuc d¦a frôn fraI dâf! Phia bôn
kIa không con su sông nua! Vì sao sau khI dôn dây, chung fa chI
mang vô duoc nhu ng ky nIô m fhôI7
Jules Verne 218
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- NgaI muôn mang vô môf caI gì fhu c châf hon u7 - Nô-mô hoI
fôI.
- Thua fhuyôn fruong, fôI chua hIôu y ngaI.
- TôI muôn noI, chang co gì don gIan hon Ia ghI IaI maI maI
canh bIôn sâu na y!
TôI chua k¦p bIôu Iô su ngac nhIôn cu a mình fhì Nô-mô da ra
Iônh mang may anh dôn. Canh cua sô duoc mo rông, bIôn bôn
ngoaI duoc chIôu sang, qua Ia môf canh fuyôf dop. anh sang nhân
fao dung dô chup anh bIô n sâu fôf hon anh sang ma f froI nhIôu.
Tau Nau-fI-Iux dung yôn faI chô. Chung fôI huong ông kinh vao
môf canh fra ng Iô cua da y daI duong ma mây gIây sau duoc môf
âm ban râf daf. Chup anh xong, Nô-mô noI:
- Thua gIao su, da dôn Iu c fa phaI Iôn rôI! Không nôn Iam
dung nhung kha nang cua chu ng fa va baf vo fau phaI ch¦u dung
qua Iâu môf ap Iuc qua Io n nhu vâ y.
- Thua fhuyôn fruong, xIn ngaI cho fau Iôn.
- CIao su dung cho vung nho!
TôI chua k¦p hIôu ro y Nô-mô fhì da nga Ian ra. Thoo Iônh
fhuyôn fruong, chân v¦f ngung hoaf dông, banh IaI dIôu khIôn dô
sâu chuyôn sang chIôu fhang du ng. Thô Ia fau Nau-fI-Iux vu f Iôn
nhu môf qua khi câu. No ro nuoc va gây ra fIông rif âm âm. Trong
bôn phuf, fau vuo f muoI sau ngan mof -khoang cach gIua day bIôn
va mu c nuoc -va nôI Iôn maf daI duong nhu môf con ca bay, Iam
vof Iôn nhu ng fIa nuoc fung foo!
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 219
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 36
CA NHA TANC VA CA VOI
Ðôm 13 rang 14 fhang 3, fau Nau-fI-Iux IaI chay vô huong
nam. TôI fuong sau khI vong qua muI Hooc, fau so vao vung bIôn
ThaI Ðình Ðuong va fhô Ia so kô f fhu c cuôc hanh frình vong
quanh fhô gIoI. Nhung fau IaI huo ng vô phia châu uc. No dI Nam
cu c u7 Thô fhì dIôn rô qua chung! TôI baf dâu fhây nhung hanh
dông cua Nô-mô chu ng fo Nof Ion Io ngaI Ia co co so. ThoI gIan
gân dây Nof chang cho chung fôI bIôf gì vô nhung kô hoach cua
mình. Nof fro nôn do daf va if noI hon. TôI fhây canh fu fung nay
do nang Iôn fâm fu anh fa khIô n anh fa ngay cang ban finh hon.
MôI Iân gap Nô-mô, maf Nof IaI nay Iua. TôI so anh cha ng Ca-na-
da nong nay nay co fhô IIôu IInh. Ngay 14 fhang 3, Công-xây va
Nof bông nhIôn va o phong fôI. TôI ho I ho dôn co vIôc gì.
- Thua gIao su, fôI muôn hoI ngaI vaI dIôu, - Nof fra IoI.
- Ong cu hoI.
- NgaI cho rang frôn fau Nau-fI-Iux co nhIôu nguo I không7
- TôI không ro, ông ban a.
- Thoo fôI, dIôu khIôn môf con fau nhu fau Nau-fI-Iu x không
cân nhIô u nguoI.
- Râf dung. - TôI fra IoI.
- Muôn dIôu khIôn môf con fau co may moc chay dIôn fhì
muoI nguoI Ia du.
- Thô fhì sao frôn fau sô fhuy fhu Ia I nhIôu hon7
- Vì sao a7
TôI cham chu nhìn Nof. Ðoan y cu a Nof cu ng chang kho gì.
TôI noI:
- ÐoI vì, nôu nhu ng IoI phong doan cua fôI Ia dung va nôu fôI
không hIôu saI y nghIa cuôc sông cua fhuyôn fruong Nô-mô, fhì
Jules Verne 220
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fau Nau-fI-Iux chang phaI Ia môf con fau don fhuân! No con Ia noI
ân nau cua nhung nguoI da caf duf moI quan hô voI maf dâf nhu
ban fhân Nô-mô vây.
- Râf co fhô fhô, - Công-xây noI.
- Nhung du sao fau Nau-fI-Iux cu ng chI chua duoc môf sô
nguo I co han. CIao su co fhô finh duoc sô nguoI fôI da frôn fau
không7
- Tinh sô nguo I frôn fau a7 Ðang cach nao ho Công-xây7
- Ðang phop finh don gIan fhôI. CIao su da bIôf suc cho cua
fau, do do bIôf ca khôI Iuong không khi co fhô dung duoc frôn fau.
Maf kha c, gIao su IaI bIôf môI nguoI cân bao nhIôu duong khi dô
fho va fau Nau-fI-Iux cu haI muoI bôn fIô ng dông hô IaI pha I nôI
Iôn dô du fru...
Công-xây không noI hôf câu, nhung fôI hIôu râf ro y anh fa.
TôI noI:
- TôI hIôu anh, Công-xây a. Tinh foan không kho Iam, nhung
cha c gì da dung.
- Không quan frong!
Nof noI.
- ÐaI kha I cung duoc.
- Thô nay nho. MôI fIông dông hô môI nguoI fIôu fhu hôf môf
sô duong khi chu a frong môf fram Iif không khi. Nhu vây frong
haI muoI fu fIông dông hô fIôu fhu hôf duong khi chua frong haI
ngan bô n fram Iif. Ðây gIo phaI chIa dung fich cua fau cho haI
ngan bôn fram.
- Ðung vây.
- Trong faI fau Nau-fI-Iux Ia môf ngan nam fram fân, frong
môI fân co môf ngan Iif không khi... TôI Iây buf chì ra Iam phop
finh.
- ... Tau N. chua duoc môf khôI Iuo ng không khi du cho sau
fram ham nham nguo I du ng frong haI muoI fu fIông dông hô.
- 625, - Nof nhac IaI.
- Nhung fôI doan cha c voI ông fâf ca nhu ng nguo I frôn fau
nay công IaI, ca hanh kha ch, fhuy fhu, sI quan cung không dôn
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 221
hffp://obooks.vdcmodIa.com
môf phân muoI con sô frôn. Vì vây, ông Nof a, fôI chI co fhô
khuyôn ông Ia nôn kIôn nhâ n môf chuf.
- Không phaI chI kIôn nhâ n ma con phaI nhân nhu c nua, -
Công-xây dung fu râf chinh xac.
- Tuy vâ y, Nô-mô cu ng không fhô dI vô phia nam maI duoc.
Ðôn Iu c nao do, ông fa cung phaI dung Ia I fhôI! KhI gap nhu ng
dông bang, Nô-mô so phaI quay vô nhung vung bIôn van mInh hon.
Iu c do, anh Nof a, so Ia fhoI co fhuâ n IoI cho chung fa.
Nof Iac dâu, Iây fay Iau fran rô I dI ra chang noI môf IoI.
Công-xây bao fôI:
- Nôu gIao su cho phop, fôI so Iua IoI khuyôn gIaI anh fa. Anh
chang Nof khôn khô nay nhôI vao dâu oc mình du fhu IInh fInh.
Iu c nao cu ng nha c foI qua khu!
Nof fu gIay vo mình bang nhung ky nIôm cu. Nôn fhông cam
voI anh fa. Anh fa con bIô f Iam gì frôn fau nay nua7 Nof không
phaI Ia bac hoc nhu gIao su. Nhu ng canh ky dIôu duoI bIô n sâu
chang Ia m anh fa vuI suong nhu gIa o su. Nof san sang hy sInh hôf
fhay dô co fhô fôI dôn ngôI frong môf quan ruou nao do o Ca-na-
da! Cuôc sông don dIô u frôn fau Nau-fI-Iux qua fhu c da do nang
Iôn Nof Ion, môf nguoI ua hoaf dông va phong fu ng. if co nhu ng
su vIôc Iam anh fa fhich fhu. Tuy vây, cung co môf chuyôn khIôn
Nof nho IaI fhoI oanh IIôf xua. Cân muoI môf gIo frua, fau Nau-fI-
Iux nôI Iôn maf nuoc du ng vao gIu a môf dan ca voI. Cuôc ga p go
nay không Iam fôI nga c nhIôn: fôI bIôf IoaI dông vâf co vu na y b¦
nhIôu doan fau danh ca san baf nôn phaI Iân franh sang Ða I Tây
Ðuong va nhung vu ng bIôn kô cân. Ca voI da dong môf vaI fro
quan frong va gIup ich nhIôu frong fhoI daI cua nhung phaf kIôn
Ion. Chu ng da IôI cuôn nhu ng nguoI Ðaf-xco, sau do Ia nhu ng
nguo I A-xfu-rI-a, nguo I Anh, nguo I Ha Ian, day ho coI khInh
nhung hIôm nguy cua bIô n ca va dam dI ngang doc ca c daI duong.
Nhu ng fruyôn fhuyôf cô xua noI nhIôu vô "chIôn công" cua ca voI
da dân daf cac fho san foI gân Ðac cu c -chI con bay dam Ia foI! Râf
co fhô Ia nho dI san ca voI o cac vu ng bIô n cu c bac va cuc nam,
nguo I fa da fìm ra haI cu c cua fraI dâf! Chu ng fôI ngôI frôn boong.
ÐIôn Iang. Thang muoI o dô vI nay cho chu ng fôI nhung ngay fhu
fuyôf dop. Nof Ia nguoI dâ u fIôn -anh fa không fhô Iâm Iân duoc -
phaf hIô n ra môf con ca voI o chân froI phia dông. Nôu nhìn ky fhì
Jules Verne 222
hffp://obooks.vdcmodIa.com
co fhô fhây cach fau dô nam ha I Iy, môf vâf mau don Iu c nôI Iôn
Iu c chìm xuông maf bIôn.
- Cha!
Nof roo Iôn.
- Nôu fôI o frôn fau danh ca voI fhì phon nay phaI bIôf! Chu
ca voI nay kha Iam. Nhìn côf nuoc no phun Iôn kìa! Sao fôI IaI b¦
froI chaf vao dây fhô nay7
- Ong con nho nghô san ca voI a, ông Nof7
- Thua gIao su, co nguoI fho san nao quôn duoc nghô cu cua
mình7 Co caI gì fhay fhô duoc nghô do7 No Iam ma u frong nguo I
fôI sôI Iôn!
- Ong chua san ca voI o vu ng bIôn nay bao gIo a7
- Thua gIao su, chua. TôI da fung Iôn ca c bIô n mIôn bac, da
dôn fân oo Ðô-rInh va oo Ðô-vIx.
- NghIa Ia ông chua quon bIôf nhu ng chu ca voI o ban câu
nam. Cu ng dung fhôI! Cho foI nay ông chI san ca voI phuong bac
ma ca voI phuong nam fhì không vuof qua vung bIôn nong cua
xich dao.
- CIao su không noI dua dây chu 7
Nof hoaI nghI.
- TôI chI noI su fhuc.
- Thô fhì xIn kô gIao su ngho môf câu chuyôn: nam 1865 -
cach dây gân haI nam ruo I - fôI ban duoc o gân CrIn-Ion môf con ca
voI frôn suon co muI Iao mang dâu cua mô f chIôc fa u danh ca o oo
Ðô-rInh. XIn hoI vì sao con ca b¦ fhuong o bo bIôn phia fây châu
My IaI b¦ ha o bo bIôn phia dông, nôu sau khI vong qua muI Hooc
hay mu I Hao Vong, no không vuof xich dao7
- TôI fan fhanh y kIôn cua anh Nof, - Công-xây noI.
- XIn gIao su gIaI dap cho.
- Thua cac ban, co nhIô u IoaI ca voI sông o cac mIô n bIôn
khac nhau va không bao gIo bo dI noI khac. Va nôu môf con ca voI
nao fu oo Ðô-rInh mo sang oo Ðô-vIx fhì co nghIa Ia gIua haI bIôn
co môf IôI dI nam gân bo bIôn châu My hoac gân bo bIôn châu A.
- TôI co nôn fIn gIao su không7
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 223
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Nof nhoo maf hoI.
- PhaI fIn chu! - Công-xây noI.
Nof phan dôI:
- NghIa Ia nôu fôI chua fu ng dôn san o dây fhì fôI không fhô
quon bIôf ca voI o dây chu gì7
- Ðung vây, ông Nof a.
- Thô fhì cân Iam quon voI chung.
Công-xây noI.
- Nhìn xom kìa! Nhìn xom!
Nof kôu Iôn, gIong xuc dông.
- Con ca voI dang foI gân! Cha! No boI fhang vô phia fa. Thâf
Ia frôu nguoI! No fhây fôI fay không ma! Nof gIâm chân, fay nam
chaf va Iac Iac nhu dang huo Iôn môf muI Iao fuong frung.
- Thua gIao su, ca voI vu ng nay co fo bang o mIôn bac không7
- Cung gân nhu vây, ông Nof a.
- Thua gIao su, fôI da fung fhây nhu ng con ca voI daI hon ba
muoI mo f. TôI con ngho kô rang o vung dao A-Iô-uf co nhung con
daI gân nam chuc mof.
- NoI fhô ro rang Ia cuong dIôu, - fôI fra IoI.
- Ðo không phaI Ia ca voI fhâf dâu. Chung co vây Iung, va
cu ng nhu ca nha fang, fhuo ng nho hon ca voI.
- Kìa, kìa!
Nof vân không ro I maf khoI maf bIôn.
- No dôn gân fau rôI kìa!
- NgaI bao rang ca nha fang Ia IoaI ca nho u7 NguoI fa kô
rang co nhung con ca nha fang không Iô. IoaI ca nay râf fhông
mInh. Chung ngu y frang ba ng rong bIôn va ca c fhuc vâ f bIôn khac,
nôn gIô ng hôf nhung hon dao nho. NguoI fa gho fhuyôn vao, froo
Iôn mình no rôI nhom Iua...
- Xây nha dung cua frôn do nua chu!
Công-xây chôm va o.
- Câu nay chI fôu fhôI! - Nof Ion fra IoI.
Jules Verne 224
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- RôI môf hôm con ca Ian xuông nuo c, fhô Ia moI nguoI frôn
Iung no cung chìm nghIm fhoo xuông bIôn sâu. TôI nhân xof:
- Hình nhu ông Nof ua nhung chuyôn ky Ia Iam fhì phaI! TôI
cha c ban fhân ông cu ng không fIn nhung chuyôn huyôn hoac ây!
- Thua nha fu nhIôn hoc, - Nof nghIôm frang fra IoI, -khI noI
dôn ca voI fhì phaI fIn hoan foan! Kìa kìa! Nhìn xom no boI, no Ian
faI fình Iam sao! NguoI fa bao IoaI ca nay co fhô boI vong quanh
fhô gIoI frong muo I Iam ngay!
- ÐIôu do co fhô fIn duoc.
- Co fhâf Ia ca voI Iam dam duoc fau không7
Công-xây hoI.
- Iam dam fau u7 TôI nghI ngo kha nang ây, -TTôI fra IoI.
- Tuy vâ y, fôI cung ngho noI nam 1820 o vu ng bIô n phia nam
nay, môf con ca voI Iao vao fau of-xôch va dây fau IuI IaI voI fôc dô
bôn ngan mof gIây. ChIôc fa u dam ngay fuc khac! Nof nhìn fôI môf
cach ranh manh rôI noI:
- Môf Iân, co con ca voI Iây duôI hâf fôI, a không, hâf xuông
Iôn khIô n fôI va mây nguoI ban nua b¦ fung Iôn cao sau mof! So voI
con ca voI cua gIa o su fhì chu ca cu a fôI chI Ia IoaI nhop!... Con ca
voI ngay cang foI gân. Nof nhìn môf cach fhom fhuông:
- Cha cha! Không phaI môf con ma ca môf dan muoI con, haI
muoI con! Thô ma danh ch¦u bo fay co uâf hân không!
- Anh No f, anh hay ngho fôI, - Công-xây noI, -sao anh không
xIn fhuyôn fruong Nô-mô cho phop san7... Công-xây chua no I hôf
câu fhì Nof da Iao xuông fhang va bIôn mâf.
Mây phu f sau, anh fa quay IaI cu ng voI Nô-mô. Nô-mô nhìn
dan ca voI dang du a gIon ca ch fau môf haI Iy rôI noI:
- Ca voI mIôn nam dây. Ðu du ng cho ca môf dôI fau danh ca.
- Thua fhuyô n fruong, ngaI co cho phop fôI san chu ng không
a7
Nof hoI.
- Nôu không fhì fôI so quôn mâf fay nghô dây!
- CIôf haI ca vô ich dô Iam gì7
Nô-mô fra IoI.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 225
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Chu ng fa chang cân mo ca voI.
- Thua gIao su, sao o bIôn Ðo ngaI IaI cho phop san haI câu7
- Ðo Ia chuyô n khac! Iu c do anh om fhuy fhu cân fh¦f fuoI.
Con bây gIo fhì gIôf haI sInh vâf chI Ia dô gIaI fri. Con nguoI hay
fu cho mình caI quyôn ây, fôI bIôf! Nhung fôI không fhua nhâ n caI
IôI fIôu khIôn man ro nhu vây. KhI gIôf haI gIông ca voI mIôn nam,
môf gIông vâf hIôn Ia nh vô haI, ca c ban nghô cua ông da Iam môf
vIôc dang chô frach, ông Nof a. Cac ông hay dô cho nhu ng con vâf
bâf hanh do duoc yôn! Không co cac ông, chu ng cu ng da Ia m ko
fhu: ca nha fang, ca kIôm, ca cua! Chac ca c ban co fhô hình dung
duoc vo maf cua Nof khI ngho nhung IoI gIao huân cua fhuyôn
fruong Nô-mô rôI! Thuyôf dao duc cho fho san ngho fhì fhâf Ia phi
IoI vô ich. Nof fron fron maf nhìn Nô-mô, fo vo không hIôu Nô-mô
muôn noI gì. Ðu sao, Nô-mô vân du ng. VIôc gIôf haI IoaI dông vâf
ây môf cach man ro chang bao Iâu nua so Iam cho daI duong
không co n môf bong ca voI nao. Nof Ion huy f sao môf baI haf yôu
nuoc cua Ðac My, fay duf vao fuI quân va quay Iung IaI chung fôI.
Trong khI do, fhuyôn fruo ng Nô-mô vua quan saf dan ca voI vua
bao fôI:
- TôI noI dung Ia ngoaI con nguoI ra, ca voI con kha nhIôu ko
fhu duoI nuoc. Ngay bây gIo, fruoc maf chu ng fa, dan ca voI nay so
phaI duong dâu voI môf dôI fhu ma nh. CIao su co fhây cach chung
fa fam haI Iy nhu ng châm don dang dI chuyô n không7
- Thua fhuyôn fruong, co.
- Ðo Ia ca nha fang, nhung con vâf khung khIôp. TôI da gap
nhung dan fu haI fram dôn ba fram con! Chinh IoaI ca hung du va
co haI na y moI câ n fIôu dIôf. Ngho câu noI cuôI cu ng nay cua Nô-
mô, Nof vôI quay nguo I IaI:
- Thua fhuyôn fruong, vân con k¦p, - Nof noI.
- Hon nu a IaI bao vô duoc dan ca voI nay...
- Ta chang cân dân fhân vao chô nguy hIôm Iam gì! Ta u Nau-
fI-Iux fu no so xua fan Iu ca nha fang kIa. TôI nghI, mu I fau bang
fhop so chang fhua kom gì mu I Iao cua ông Nof. Nof nhun vaI,
hình nhu muôn noI:
“Co doI fhuo nao IaI danh ca nha fang bang muI fau7"
- NgaI A-rô-nac, xIn nga I cho cho môf chuf.
Jules Verne 226
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nô-mô noI.
- Chu ng fôI so moI ngaI xom môf cuôc san ca ma ngaI chua
bao gIo fhây. Không nôn may may fhuong xof Iu ca khaf mau nay!
Chung chI co mo m va rang! ChI co mom va rang! Ðo Ia dac dIôm
nôI bâf cua IoaI ca nha fang không Iô daI foI haI muoI Iam mof. CaI
dâu dô sô cua chung chIô m gân môf phân ba fhân. Ðan ca nha
fang gom ghIôc dang foI gâ n. Chu ng da fhây dan ca voI va chuân
b¦ chIôn dâu. Co fhô doan fruoc Ia chu ng nam chac phân fha ng
không phaI vì chung duoc frang b¦ fôf hon ca voI vôn không co
rang ma vì chu ng co fhô Ian sâu hon ca voI.
PhaI nhanh chong dôn cu u ca voI! Tau Nau-fI-Iu x Ia n xuông.
Công-xây, Nof va fôI ngôI gân ô cu a phong khach. Thuyô n fruong
Nô-mô sang phong hoa fIôu dô dich fhân IaI con fau do bIôn fha nh
môf vu khi fIôu dIôf. Môf Iaf sau, chân v¦f quay fif, dây fau Iao dI
nhu mu I fôn. KhI fau fIôn ra chIôn fruo ng fhì Iu ca nha fang da
baf dâu fân công dan ca voI. Nô-mô chu fruong cho fa u xông fhang
vao Iu ca fo dâu. Thoaf fIôn chu ng chang so haI gì khI fau Nau-fI-
Iux can fhIôp vao cuôc chIô n, nhung if phuf sau chu ng cam fhây
fhâm don. Trân danh fhu v¦ dôn nôI Nof cung phaI khoaI chi ma
vô fay don dof. Nô-mô da bIôn con fau fhanh mô f caI Iao nhon
khung khIôp. No Iao vao cac khôI fh¦f do ma chom fhanh haI khu c
dây mau do Iom. ÐuôI ca dâp vao vo fau râf manh nhung chang hô
gì. ÐIôf xong con nay, fau IaI xông dôn con khac, Iuc chay foI, Iu c
chay IuI, Iu c ngoan ngoan fuân fhoo ban fay hoa fIôu Ian xuông
sâu dô duof fhoo ko d¦ch, Iu c IaI nôI Iôn maf bIôn, khI fân công
chinh dIôn, khI fhì danh ngang suo n. MuI fau bam vam Iu ca môf
cach dang so. Trôn maf bIôn nôI Iôn fIông â m âm nhu sâm, fIông
rif, fIô ng rông cu a IoaI ca khI gIay chôf! ÐuôI ca quây manh Iam
maf bIôn fruoc do phang Iang gIo suI bof Iôn nhu chao nuoc sôI.
Trong cuôc chIôn dâu ac IIôf koo daI suôf môf fIông dông hô ây, Iu
ca nha fang b¦ fIôu dIôf fhang fay. Mây Iân chu ng fâp hop IaI
fhanh fu ng dan muoI, muoI haI con dô chuyôn sang phan công
hong do bop con fau. Nhu ng caI môm ca dây rang ngoac rô ng.
Nhu ng cap maf gom ghIôc o phia ngoaI ô cua khIô n No f nôI khu ng.
Anh fa không ngo f nguyôn rua Iu ca fo dâu va gIo na m fay ra doa
chung. Iu ca ngoam rang vao vo fau nhu cho san ngoam vao cô
con Io n rung b¦ san duôI. Nhung fau Nau-fI-Iux fuân fhoo y nguoI
IaI, khI fhì koo ko d¦ch xuông fau, khI IaI nôI Iôn maf bIôn, ma c du
b¦ o op bôn phia. CuôI cung Iu ca nha fang b¦ danh fan. ÐIôn IaI
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 227
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iang. Tau nôI Iôn maf bIôn. Chu ng fôI mo nap fau rôI Iôn boong.
Maf bIôn dây xac ca b¦ bam naf. Mây con co n sông sof kInh hoang,
bo chay. Nuoc bIô n nhuôm mau do fhâm frong khoang mây ha I Iy.
Tau Nau-fI-Iux chay frôn môf bIôn mau. Thuyô n fruong Nô-mô
buoc foI chô chung fôI va hoI:
- Thô nao, ông Nof7
- Thua fhuyô n fruong, -nhIôf fình cua Nof da nguôI dI râf
nhanh, -Canh fuo ng qua Ia khung khIôp. Nhung fôI Ia fho san chu
không phaI Ia dô fô, ma vua rôI nga I da saf sInh qua nhIôu.
- Không phaI Ia saf sInh ma Ia dIôf fru nhu ng con vâf co haI,
- Nô-mô phan dôI.
- Va fau Nau-fI-Iu x cu ng không phaI Ia con dao cua dô fô.
- Thoo fôI, dung Iao nhon vân hon.
- MôI nguoI dôu co vu khi rIông cua mình, - Nô-mô nhìn Nof
cham cham. TôI so Nof frong con fu c gIân co fhô noI nhu ng IoI xâc
xuoc voI Nô-mô, gây nôn nhu ng hâ u qua faI haI. Nhung con gIân
cua Nof nguôI dI khI anh fa frông fhây con ca voI ma fau Nau-fI-
Iux dang chay foI gân. Con ca nay không k¦p franh don cua Iu ca
nha fang hung du . No nam nghIông, bung dâ y vôf fhuong. No da
chôf. Vây ca rach fa foI, cuôI vây co môf chu ca voI con cung da
chôf. Tu môm ca mo nuoc fuôn ra nhu suôI. Thuyôn fruong Nô-mô
gho fau vao saf con ca chôf. HaI fhu y fhu fro o Iôn suo n ca. TôI râf
ngac nhIôn khI fhây ho vaf sua fu vu con ca ra |frong vu co chung
haI, ba fân sua!). Nô-mô moI fôI uông mô f fach sua nong. TôI
không cho gIâu duoc su ghô so dôI voI fhu nuoc uông nay. Nhung
Nô-mô cam doan voI fôI rang sua ca voI râf ngon va chang ko m gì
sua bo vô huong v¦. TôI nôm fhu va fhây qua Ia ngon! Thô Ia chu ng
fôI da Ia m cho kho fhu c phâm du fru fhôm phong phu ! Tu hôm do
fôI baf dâu Io Iang khI fhâ y Nof fo vo fhu d¦ch ra ma f voI fhuyôn
fruong Nô-mô, va fôI quyôf d¦nh phaI fhoo doI chaf fung hanh
dông cua Nof.
Jules Verne 228
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 37
ÐÀNC CIA MÐNH MONC
Tau Nau-fI-Iux dI hoaI vô phia nam fhoo kInh fuyôn 50.
Chang Io no huong vô Nam cu c7 Thâf Ia vô Iy! MoI y dô Iof vao
dIôm do cua fraI dâf dôu da b¦ fhâf baI. Ngay 13 fhang 3 o vung
Nam cu c fuong u ng voI ngay 13 fhang 9 o vung bac khI baf dâu
fhoI ky xuân fhu phân. Ngay 14 fhang 3 o gân dô vI 55o xuâf hIôn
nhung fang bang frôI mau xam nhu chì, cao chung sau, bay mof,
fao fhanh nhu ng vâf chuo ng ngaI ma song bIôn xô vao ao ao. Tau
Nau-fI-Iu x chay frôn maf daI duong. Nof da nhIôu Iâ n dôn vu ng
bIôn Ðac cu c nôn dôI voI anh fa canh bang frôI cha ng co gì Ia . Con
fôI va Công-xây fhì moI duoc fhây Iân dâu. Tu chân froI phia nam
koo daI Iôn môf daI frang foaf. Ðu mây co day dôn dâu cu ng không
fhô Iam Iu mo duoc anh cu c quang do. Cuc quang Ia do dông bang
phan chIôu Iôn. Chang bao Iâu xuâf hIô n nhu ng fang bang Ion
hon. anh sang phaf ra khI manh khI yôu va b¦ môf Ian suong day
bao phu. Cang dI vô phia nam, fau cang hay gap nhu ng dông bang
frôI, nhu ng nuI bang ngay cang Ion. Hang ngan chIm nam cu c Iam
fô frôn do. ChIm bao bao kôu choang faI. Nhu ng con chIm khac
fuong fa u chung fôI Ia ca voI, IIôn dâu Iôn rôI Iây mo mô boong
boong xuông vo fhop. Trong fhoI gIan fau chay gIua dông bang,
fhuyôn fruong Nô-mô hay Iôn boong. Ong fa dam dam nhìn canh
bang gIa mônh mông. ThInh fhoang maf Nô-mô IaI sang ngoI Iôn.
Ong fa nghI gì frong gIây phuf do7 Ong fa cam fhây mình Ia nguo I
chu duy nhâf cua vung bIô n Nam cuc nay, cua vu ng bang hIôm fro
va vô fân nay chang7 Co Io fhô. Nhung Nô-mô Im Iang. Ong fa
dung ha ng gIo dô frâm fu cho foI khI IInh finh cua nguoI fhu y fhu
koo ông fa vô fhu c fô. Iuc do Nô-mô dich fhân câ m IaI khoo dua
con fau franh nhung nu I bang daI foI mây haI Iy va cao hon maf
bIôn bay, fam muoI mof. NhIôu khI bang fao fhanh nhu ng bu c
fuong chan ngang duong. Cân dô vI 60o fhì không con nuoc fInh
khIôf nu a. Nhung Nô-mô fhuong nhanh chong fìm ra duoc môf
kho nho gIua nhu ng fang bang va manh da n IaI fau vao... NhIôf dô
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 229
hffp://obooks.vdcmodIa.com
không khi xuông kha fhâp. NhIôf kô chI -2o, -3o. Nhung chung fôI
co du quân ao âm may bang da gâu va haI câ u. Tau Nau-fI-Iux
duoc suoI nong bang dIôn, nhIôf dô frong fau duoc dIôu hoa va
không phu fhuôc vao nhIôf dô không khi bôn ngoaI. Hon nu a, chI
cân fau Ian xuông mây mof Ia chung fôI fhây dô ch¦u ngay.
Ngay 15 fhang 3 fau dôn vung dao Nam Sof-Ion va Nam Ooc-
co-nây. Thuyô n fruong Nô-mô kô voI fôI rang fruo c dây o chô nay
co râf nhIôu haI câu. Nhung bon fho san ca voI nguoI Anh va My
da gIôf haI bua baI nhung haI câu Ion, fIôu dIôf hoan foan IoaI fhu
nay o mô f vu ng bIôn xua kIa dây su sông va gIo dây chI co n môf su
Im Ia ng ghô nguo I. Tau Nau-fI-Iux chay doc kInh fuyôn 55 va vuof
qua vong Nam cu c. Ðang fân công no fu bôn phia, fhu hop dân
duong chân froI Ia I. Nhung fhuyôn fruong Nô-mô vân cho fau chay
vô phia nam.
- Ong fa dI dâu vây7 -TôI hoI.
- ÐI Iung fung, - Công-xây fra IoI.
- Ðao gIo buou dâu suf fran fhì so du ng IaI.
- TôI không dam doan chac nhu vây! - TôI noI.
Thâf fình, chuyô n dI dây gIan nguy nay râf hop y fôI. TôI
không fhô fa sao cho hôf duoc su mô fhich cua mình fruoc canh
hu ng vI cua mIôn Nam cu c!...
NhIôu khI b¦ bang vây ham, chung fôI chang fhây IôI ra.
Nhung nho co ban nang fuyôf voI, fhuyôn fruo ng Nô-mô chI
fhoang nhìn Ia fìm ngay duoc nhu ng kho ho dua fau ra kho I chô
hIôm. Nhung fIa nuoc mau xanh nhaf frôn dông bang da chI duong
cho Nô-mô. Ong fa không bao gIo Iâm Iâ n frong vIôc Iua chon
duong dI. Chac chan Ia Nô-mô da dôn vung bIôn bang Nam cu c
nay nhIô u Iân. Tuy vây, ngay 16 fhang 3 fau cung b¦ bang vây
chaf không dI duoc. Ðây chua phaI Ia bang vInh vIôn ma chI Ia
nhung canh dông bang rông duo c gan IIô n voI nhau. Nhung fro
ngaI do không Ia m cho fhuyôn fruong Nô-mô chun buoc. Ong fa
cho fau Iao fhâf nhanh vao dông bang. Vo fau Nau-fI-Iu x bang
fhop dâm fhang vao khôI bang gIon Iam bang vo ra kôu rang rac.
Nhu ng manh bang ban fung Iôn froI rôI roI rao rao xuông quanh
fau. Ðo quan finh ma dôI khI fau chôm Iôn bang rô I nho su c nang
ma pha vo no. Trong nhung nga y nay o dây co gIo gIâf manh.
Suong mu day dac phu xuông bang. Tu dâu nay cua boong fau
Jules Verne 230
hffp://obooks.vdcmodIa.com
không fhây dâu kIa. CIo hay dôI huong dôf ngôf. Tuyôf roI ban
dôm phu Iôn boong fau môf Iop bang phaI du ng cuôc chIm nây Iôn.
NoI chung, khI nhIôf dô không khi xuông foI -5o fhì fâf ca cac bô
phân bôn ngoaI cu a fau dô u b¦ bang phu. Trong dIôu kIôn do, fau
buôm không fhô hoaf dông duoc. ChI fau co dông co dIôn không
cân buô m va fhan moI co fhô chay o vung dô vI nay. Phong vu bIôu
chI râf fhâp. KIm d¦a ban chang da ng fIn chu f nao. Cang gâ n Nam
cu c no cang chI IInh fInh. Ðanh phaI mang d¦a ban dôn cac noI
khac nhau cua fau rôI Iây nhu ng fhông sô frung bình...
CuôI cu ng, ngay 18 fhang 3, sau nhIôu Iân cô gang mo duong
không co kôf qua, fau Nau-fI-Iu x da b¦ kof chaf vao bang. Ðo
chang phaI Ia bang khôI, bang frôI, dông bang, ma Ia môf daI nu I
bang sung sung nhu fruong fhanh. Ðôn gIua frua, maf froI Io ra.
Thuyôn fruong Nô-mô xac d¦nh foa dô con fau. To ra chung fôI da
foI 51o30` dô kInh va 67o39` dô vI nam, nghIa Ia da fIôn râf sâu vao
châu Nam cuc. O dây cha ng fhây môf chô nao không dong bang,
chang co môf chu f nuoc fInh khIôf nao! Truoc mu I fau Nau-fI-Iu x
fraI ra môf daI bang mônh mông, sung sung nhu ng fang bang
không Iô hình hôp co canh fhang du ng. Canh fhIôn nhIôn buô n fo
chìm frong vang Iang kha c khô fhInh fhoang moI co fIông chIm
bao bao vô canh. MoI vâf kô ca fIô ng dông dôu bIôn fhanh bang.
Tau Nau-fI-Iux buôc phaI ngung IaI gIua dông bang.
- Thua gIao su, - Nof bao fôI, -nôu fhuyôn fruong cu a ngaI
vuof qua duoc chô nay va dI fIôp...
- Thì sao7
- Thì ông fa cu Iam!
- Sao IaI cu, ông Nof7
- Vì chua aI vuof qua duoc fro ngaI nay bao gIo. Thuyôn
fruong cua ngaI râf gIoI. Nhung khôn fhay, ông fa gIoI hon fhIôn
nhIôn fhô nao duoc! O noI ma fhIôn nhIôn da d¦nh ranh gIoI fhì du
muôn hay không cu ng pha I dung Ia I.
- Ðu ng fhô, ông Nof a! Nhung fôI vân muôn bIôf sau chô
bang dong nay Ia caI gì. Ðuc fuo ng fruoc ma f Iam fôI buc mình vô
cu ng!
- CIao su noI phaI, - Công-xây nhân xof.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 231
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Nhu ng buc fuong do duoc du ng Iôn Ia dô Iam hong fhân
kInh cua cac nha bac hoc. O dâu fhì fuong cu ng Ia fro ngaI. Nof
noI:
- AI chang bIôf dang sau chô bang nay Ia ca I gì!
- Ia caI gì7 -TôI ho I.
- Ia bang, chI Ia bang fhôI!
- Ong co fIn nhu vây không, ông Nof7 TôI fhì không fIn.
Chinh vì vây ma fôI muôn vuof qua chô bang nay.
- XIn gIao su hay ngho fôI ma fu bo y dô ây dI! - Nof fra IoI.
- Chu ng fa da dI foI chô bang dong IIôn, fhô Ia du rô I. NgaI,
fhuyôn fruong cu a ngaI va fau Nau-fI-Iux không fhô nhich Iôn môf
buoc nao nua dâu. Ðu muôn hay không fhì chu ng fa cung phaI
quay vô phuong bac, nghIa Ia quay vô nhu ng nuoc co nhung nguoI
fu fô o. TôI phaI fhua nhân Nof noI du ng vô môf maf: môf khI fau
fhuyôn chua duo c frang b¦ dô hoaf dông gIua dông bang fhì chu ng
fa phaI dung IaI o ranh gIoI nay. Thuc vâ y, mac du da fìm moI
cach pha bang, fau Nau-fI-Iu x vân không nhu c nhich duoc chuf
nao. Trong nhung dIôu kIôn bình fhuong, nôu fau không fhô fIôp
fuc hanh frình fhì no quay IaI. Nhung o dây fau không foI không
IuI duoc vì b¦ kof vao gIua bIôn bang. Va nôu fau cu dung ma I môf
chô fhô nay fhì no so bIô n fha nh bang nôf! PhaI fhua nhân rang
hanh dông cua Nô-mô Ia qua IIôu IInh. TôI du ng frôn boong. Nô-mô
hoI fôI:
- CIao su fhây fình hình chung fa fhô nao7
- Thua fhuyô n fruong, fôI fhây chung fa dang b¦ kof gIua
bIôn bang.
- Ц kof7 TôI chua hIôu y gIao su7
- TôI muôn noI, chu ng fa so không fhô nhich Iôn hay Iu I
xuông, không fhô sang phaI hay sang fraI duoc nua. Thô nghIa Ia
"b¦ kof" a7
- Nhu vâ y, nga I cho rang fau Nau-fI-Iux không fhô fhoaf ra
khoI bIôn bang chu gì7
- Thua fhuyô n fruong, kho khan Iam! Ðây gIo dang ngay
dông fhang gIa, kho co fhô frông câ y vao chuyôn pha bang ma dI.
- CIao su qua Ia nguoI râf frung fha nh vo I mình!
Jules Verne 232
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Nô-mô fra IoI co vo hoI mIa maI.
- o dâu ngaI cu ng fhây kho khan va fro ngaI! TôI xIn fuyôn bô
rang fau Nau-fI-Iu x cha ng nhung so ra khoI bIôn bang ma con fIôp
fuc fIôn Iôn phia fruoc.
- TIôn vô phia nam a7
TôI nhìn Nô-mô.
- Vâng, dôn fân Nam cu c.
- Tân Nam cu c7
TôI su ng sôf va không gIâ u duoc su nghI ngo cua mình.
- Vâng, - Nô-mô Ianh Iu ng fra IoI, -dôn fân Nam cu c, dôn môf
dIôm chua aI bIôf, noI fâf ca cac kInh fuyôn frôn fraI dâf gIao
nhau. NgaI bIôf dây, fôI co fhô dIôu khIôn fau Nau-fI-Iu x hoan
foan fhoo y muô n cua mình. Vâng, fôI da bIôf! TôI bIôf con nguoI
nay dung cam dôn mu c IIô u IInh! ChI co nguo I mâf fri moI hy vong
vuof qua nhu ng fro ngaI chan ngang duong dI foI Nam cuc, Ia noI
con kho dôn hon Ðac cu c, noI ma nhu ng nguoI dI bIô n gan go c nhâf
da fôn bao công su c ma vân phaI bo fay. TôI nay ra y d¦nh hoI Nô-
mô xom fhu c fình ông fa da fìm ra caI cu c ghom ghIô c nay chua.
- Thua gIao su, chua, - Nô-mô fra IoI.
- Chu ng fa so cu ng nhau Iam vIô c nay. CaI gì nguoI khac
chua Iam duoc fhì fôI so Iam duoc. Chua bao gIo fau Nau-fI-Iu x cua
fôI IaI fIô n sâu va o vung bIôn mIôn Nam fhô nay. Nhung, fôI xIn
nhac IaI, no so vao sâu hon nua.
- Thua fhuyôn fruong, fôI râf muôn fIn ngaI.
TôI hoI mIa maI.
- Va fôI vân fIn ngaI! Chu ng fa cu fIôn Iôn phia fruoc! ÐôI voI
chung fa cha ng co gì Ia fro ngaI! Chung fa so pha vo bIôn bang
nay. Nôu no không vo fhì chung fa so chap canh cho fau Nau-fI-
Iux bay Iôn frôn bang!
- Iôn frôn bang7
Nô-mô bình fha n.
- Không, không Iôn frôn bang. Ma xuông duoI bang!
- Xuông duoI bang7
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 233
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI ngac nhIôn. TôI bông hIôu ro hôf y cua Nô-mô. Nhu ng dac
finh cua fau Nau-fI-Iux so duoc mIôu fa frong y dô fao bao nay cua
ông fa. Nô-mô mIm cuo I:
- TôI fhây chu ng fa baf dâu hIôu nhau. CaI ma fa u bình
fhuong không Iam nôI fhì fau Nau-fI-Iu x so fhuc hIôn duoc. Nôu
gân vong daI Nam cu c ma co Iuc d¦a fhì fau so dung IaI. Nôu
không, nghIa Ia nôu Nam cuc duo c daI duong bao quanh, fhì chung
fa so foI fân noI!
- Co Io ngaI noI du ng, - fôI b¦ Nô-mô IôI cuôn.
- Nôu maf bIôn b¦ dong bang fhì phia duo I vân Ia nuoc. Va
nôu fôI không Iâm fhì phân bang nôI bang mô f phân fu phân bang
chìm, phaI không a7
- Thua gIao su, gân nhu vâ y! Nhu ng nuI bang nay không cao
qua môf fram mo f fhì bô day cua phân chìm duoI ma f bIôn không
qua ba fram mof. ÐôI voI fau Nau-fI-Iu x fhì ba fram mof co y
nghIa gì!
- Thua ngaI, cha ng co nghIa gì!
- Tau Nau-fI-Iu x co fhô Ian xuông chô sâu nhâf, noI nhIôf dô
o fâf ca cac dô vI dôu bang nhau. O do chung fa chang so gì bang
gIa -30o hay -40o Iam maf bIôn dong bang Ia I.
- Thua ngaI, dung vây, hoan foan dung vây.
TôI phân khoI.
- ChI co môf kho khan duy nhâf Ia fau phaI o duoI maf bIôn
mây nga y IIôn, không fhô nôI Iôn dô Iây không khi duo c.
- ChI co fhô fhôI a7
TôI hoI.
- Cac bô chua frôn fau râf Ion. Chung fa so bom dây không
khi vao do va so không fhIôu dâu!
- NgaI A-rô-nac no I râf chi Iy, - Nô-mô cuoI.
- Nhung fôI không muôn ngaI frach Ia IIôu IInh nôn xIn noI
fruoc rang phaI do chung môf dIôu.
- ÐIôu gì a7
- ChI môf dIôu fhôI! Nôu Nam cu c co bIôn fhì bIôn co fhô b¦
dong bang day. Iu c do fa so không cho fau nôI Iôn duo c dâu!
Jules Verne 234
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thua fhuyô n fruong, ngaI quôn rang fau Nau-fI-Iu x co su c
hu c râf manh rôI sao7 Io nao không fhô cho fau chay nguo c Iôn
fhoo duong choo va xuyôn fhu ng Iop bang frôn maf7
- Cha cha! Hôm nay gIao su fhâf Ia nhanh fri! TôI cang phân
khoI noI fIôp:
- ÐIôf dâu chang gap môf vung bIô n không b¦ dong bang o
Nam cu c7
- TôI cu ng nghI nhu vây, ngaI A-rô-nac a. Nhung ngaI cho
phop fôI nhân xof Ia sau khI dua ra bao nhIôu IoI pha n bac IaI du
an cua fôI, gIo dây nga I IaI hôf IoI chu ng mInh Ia no ho p Iy.
Thuyôn fruong Nô-mô noI dung. TôI da vuof ông fa vô su dung
cam. CIo dây fôI dang IôI cuôn ông fa dôn Nam cu c. Nhung fôI fhâf
ngu dôf! Thuyôn fruong Nô-mô con bIôf ro nhu ng dIôm manh dIôm
yôu frong kô hoa ch cua mình hon fôI nhIôu. Thây fôI say sua voI
nhung mo uoc vIô n vông, chac ông fa phaI buôn cuoI. Nhung Nô-
mô không dô mâf fhì gIo. Ong fa goI fhuyô n pho dô n. HaI nguoI
frao dôI y kIôn râ f sôI nôI bang môf fhu fIông kho hIô u. Chang bIôf
vì duoc bao fruoc hay fhây dô ngh¦ do co fhô fhu c hIô n duoc, nhung
vIôn fhuyôn pho chang fo vo ngac nhIôn chuf nao. Công-xây con
fhan nhIôn hon vIôn fhuyôn pho khI ngho noI vô y d¦nh cho fau
chay dôn Nam cu c. "XIn fu y gIao su"
- Anh fa fra IoI bang câu cua mIông nhu vây va chang noI gì
fhôm nu a. Con Nof fhì nhun vaI va bao fôI:
- Thua gIao su, ngaI va fhuyôn fruo ng cua ngaI Iam fôI phaI
aI ngaI.
- Chu ng fôI so fìm ra Nam cuc, ông Nof a!
- Co fhô nhu vây, nhung chang co duong vô dâu! RôI Nof IuI
vô phong rIông.
Trong khI do, vIôc chuâ n b¦ cho doan fham hIôm cua chu ng
fôI baf dâu. Nhu ng may bom râf manh frôn fau Nau-fI-Iux bom
dây không khi vao cac bô chua duo I ap suâf cao. Ðôn gân bôn gIo,
fhuyôn fruong Nô-mô bao rang nap fau sap dong IaI. TôI dua maf
nhìn Iâ n cuôI bIôn bang mônh mông ma chu ng fôI chuân b¦ vuof
qua. TroI quang mây fanh, không khi frong Ia nh, mac du kha Ianh
-12o, nhung vì Ia ng gIo nôn không buôf Iam. MuoI fhuy fhu mang
cuôc chIm Iôn boong rôI baf dâu nây Iop bang bam quanh vo fau.
VIôc nay không vâf va Iam vì Iop bang do mong. KhI moI vIôc da
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 235
hffp://obooks.vdcmodIa.com
xong, chung fôI IuI vao frong fau. Thoo fhuong Iô, cac bô chua duoc
bom dây. Tau baf dâu Ian. TôI va Công-xây vao phong kha ch. Qua
cac cua sô dô ngo, chung fôI co fhô fhây duo c nhu ng Iop nuo c sâu
cua Nam Ðang Ðuong. Thuy ngân frong nhIôf kô Iôn dân. KIm
dông hô chI dô sâu Iôch vô bôn phaI. O dô sâu ba fram mof, nhu
Nô-mô da du kIô n, fau xuô ng foI maf duoI cua Iop bang hình song.
Nhung fau vân Ian fIôp xuông sâu dôn fam fram mof. NhIôf dô
nuoc không co n Ia -12o nhu frôn maf bIôn nua ma Ia -11o. Thô Ia
bof dI duoc môf dô. Tâf nhIôn nhIôf dô frong fau duoc cac may dIôn
suoI âm con cao hon nhIô u. Tau Nau-fI-Iu x hoaf dông chinh xac vô
cu ng... O dô sâu không b¦ dong bang nay, fau Nau-fI-Iux huong
fhang vô Nam cu c voI fôc dô frung bình Ia ham sau ha I Iy môf gIo,
nghIa Ia bang xo Iua chay nhanh. Nôu fau không gIam fôc dô fhì
bôn muoI fIông dông hô nu a chu ng fôI so foI Nam cu c.
TôI va Công-xây o IaI phong khach dôn khuya. Canh vâf moI
Ia Iam chung fôI không roI maf khoI ô cua. Nuoc bIôn Iâp Ianh duoI
anh don pha. Nhung xung quanh hoang va ng, cha ng co môf chu ca
nao sông o vu ng nuoc dong bang nay. ThInh fhoang ca moI qua
dây dô foI nhu ng noI if bang gIa hon. Tau chay râf nhanh nhung
chung fôI chI ca m fhây qua su rung dông cua vo fau bang fhop.
Ðôn gân haI gIo sang, fôI vô phong ngu mây fIông. Công-xây cu ng
vây. KhI dI doc ha nh Iang, fôI hy vong gap Nô-mô, nhung chac ông
fa dang o phong hoa fIôu. Hôm sau, 19 fhang 3, fu nam gIo sang,
fôI da sang phong khach. Ðông hô dIôn cho bIôf fau chay voI fôc dô
frung bình. Tau fu fu bom nuoc ra khoI cac bô chua va fhân frong
nôI dân Iôn. TIm fôI dâp fhình fh¦ch. IIôu fa u co Iôn foI maf bIôn
không7 ÐIôn o Nam cu c co b¦ dong bang không7 Nhung fau bông
va manh vao maf duoI cua bIôn bang. Thô Ia phia frôn fau chu ng
fôI Ia ca môf Iop bang day hon sau fram mof, day hon Iop bang noI
fau Ian xuông! Tình hình nay gay go fhâf! Hôm do, fau Nau-fI-Iux
mây Iân cô xuyôn fhung Iop bang nhung dôu fhâf baI. ToI chIô u fôI
fình hình vân không fhay dôI. ChIô u day cu a Iop bang xô d¦ch gIua
bôn va nam fram mof. Ðang co mo ng dI nhIôu nhung fu con fau
dôn maf daI duong vân con môf khoang ca ch kha Ion. Tam gIo fôI.
Thoo quy d¦nh fhì fau Nau-fI-Iux phaI nôI Iôn dô Iây không khi fu
bôn fIông dông hô fruoc do. Tuy vây, fôI chua ca m fhây fhIôu
không khi Iam, va fhuyôn fruong Nô-mô cu ng chua du ng foI cac bô
chua du fru. Ðôm hôm do fôI ngu không ngon, frong Iong vua
hoang so vua nhon nhom môf nIôm hy vo ng. Mây Iân fôI bâf dây
khoI gIuong. Tau Nau-fI-Iux fhInh fhoang IaI fham do Iop bang
Jules Verne 236
hffp://obooks.vdcmodIa.com
phia frôn. Ðôn gân ba gIo sang, cac may moc frong phong khach
cho fôI bIôf phân duoI cu a dông bang chI day co nam muoI mof.
Chung fôI chI co n cach maf bIôn co nam muoI mof! TôI không roI
maf khoI dông hô chI dô sâu. Tau dang nôI dân Iôn fhoo môf duong
choo. Io p bang mong dâ n. CuôI cung, sau gIo sang ngay 19 fhang
3 dang ghI nho ây, cua phong khach mo ra. Thuyôn fruong Nô-mô
buoc vao va noI:
- ÐIôn!
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 237
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 38
NAM C! C
TôI cha y Iôn boong. Ðung Ia bIôn rôI! ChI co mây khôI bang
frôI raI rac dây do. Xung quanh Ia bIôn nuoc mônh mông. Hang
ngan chIm bay Iuon frôn froI, ha ng uc frIô u ca boI duoI nuo c. Tu y
finh châf day bIôn nuoc chuyôn fu mau xanh fhâm sang mau xanh
Ia cây. NhIôf kô chI -3o. Sau khI vuof qua bIôn bang, duong nhu
chung fôI vua gap môf mua xuân fuoI maf!
- Ðây Ia Nam cu c a7 -TôI hoI Nô-mô, Iong bôI hôI xu c dông.
- TôI không ro. Ðô n gIua frua fôI so xac d¦nh foa dô.
- Nhung IIôu co fhây duoc maf froI qua Iop suong mu day dac
không7
- ChI cân Io ra môf fi Ia du.
Cach fau Nau-fI-Iux muoI haI Iy vô phia nam, chu ng fôI fhây
môf hon dao don dôc, cao hon maf bIôn haI fram mof. Tau fu fu
fIôn vao gân dao, co Io quanh dao co nhu ng mom da ngâm. Môf
fIông dô ng hô sau, fau dô n saf dao. HaI gIo sau fhì dI quanh dao
duoc môf vong. Chu vI dao khoang bôn, nam haI Iy. Môf oo bIôn
hop ngan dao voI dâf IIôn, co fhô Ia môf Iuc d¦a. So dI kho xac d¦nh
Ia vì daI dâf chay khuâf sau chân froI. So ma c can, fa u Nau-fI-Iux
dung IaI cach bo hon nam fram mof. Môf chIôc xuông duoc ha
xuông nuoc. Thuyôn fruo ng, haI fhuy fhu mang fhoo cac may do,
Công-xây va fôI ngôI vao xuông. Iu c do Ia chin gIo sang. Hôm nay
fôI cha ng fhây No f dâu. Co Io anh fa khang khang gIu y kIôn cua
mình, mac du da gân foI Nam cuc. ChI mây maI choo Ia xuô ng da
foI bo caf. Công-xây d¦nh nhay Iôn bo nhung fôI ngan IaI.
- Thua fhuyô n fruong, - TôI noI, - ngaI co vInh du Ia nguo I
dâu fIôn daf chân Iôn manh dâf nay.
- Vâng, fhua gIao su. TôI không do du gì khI buoc Iôn manh
dâf Nam cu c, noI chua co dâu chân nguo I daf foI! NoI doan, Nô-mô
Jules Verne 238
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nho nha ng nhay Iôn bo. TôI fhây ông fa râf xuc dông. Sau khI Ioo
Iôn môf vach da dung Iôn o ngoaI cung, Nô-mô dung IaI, fay
khoanh fruoc ngu c. Ong fa dung frong fu fhô frâm Ia ng va frang
frong ây, fua nhu dang fIôp nhân quyôn so hu u dôI voI vu ng dâf
daI nay. Nam phu f frôI qua, Nô-mô bao fôI:
- XIn mo I nga I! TôI IIôn nhay ra khoI xuông, fhoo sau Ia
Công-xây. HaI fhuy fhu o IaI xuông. ÐaI dâf mônh mông na y do
nhu ma u gach. XI fhan, nhung vôf fich dung nham chung fo dâf o
dây co nguôn gô c nuI Iua. O dôI chô fu Iong dâf bôc Iôn nhung Ian
khoI co muI Iuu huy nh. Ro rang Ia hoaf dông bôn frong cua nuI Iua
chua châ m duf. Nhung khI Iôn foI mom da cao, fôI chang fhâ y môf
qua nu I Iua nao frong khoang mây haI Iy... Thuc vâf frôn ho n dao
hoang vang nay râf nghoo nan. Ðo bIôn dây nhuyôn fhô, ngoaI ra
con co môf sô san hô hình cây. Nhung cuôc sông frôn bâu froI moI
fhâf nhô n nh¦p! Hang ngan chIm fhuôc nhIôu IoaI khac nhau vua
bay Iuon vua kôu nhuc o c. Hang ngan con dâu frôn cac mom da Io
Iao nhìn chung fôI va dang hoang dao choI ngay canh chô chung
fôI dung. Ðo Ia nhu ng con chIm panh-goanh râf nhanh nhon duoI
nuoc nhung râf nang nô vu ng daI frôn can. Chu ng fu fâp fung dan
Ion, if hoaf dông nhung hay kôu Ia âm I. Vao cach bo nua haI Iy
nua, chu ng fôI fhây maf dâf dây fô chIm panh-goanh. Thuyôn
fruong Nô-mô fô chu c san baf duoc mây fram con chIm nay. Th¦f
panh-goanh mau fhâm nhung râf ngon. TIô ng no kôu gIông fIông
Iua hi. ChIm panh-goanh fo bang con ngông, nguc frang. Chung
không fhom Iân frôn nôn b¦ fru ng da Ia Ian quay ra! Suong mu
chua fan. Ða muoI môf gIo frua ma cha ng fhây maf froI. TôI râf
sôf ruôf. Nôu không co maf froI fhì con quan saf duoc gì nua7 Va
Iam fhô nao dô xac d¦nh duoc ra ng da foI Nam cuc hay chua7 TôI
buoc dôn chô Nô-mô. Ong fa dung fì fay vao mom da va nhìn Iôn
froI. Hình nhu Nô-mô cung bôn chôn, Io Iang. Nhung bIôf Iam fhô
nao7 Con nguoI qua cam va cuong ngh¦ ây không du quyôn Iuc dô
dIôu khIôn duoc maf froI nhu da chô ngu bIôn ca! Ðôn frua, maf
froI vâ n bIôf fam. Suong mu vân không cho phop xac d¦nh dô cao
cua maf froI. Môf Iaf sau suong mu chuyôn fhanh bao fuyôf.
- Ta cho dôn maI, - Nô-mô noI.
Chung fôI quay vô fau Nau-fI-Iux. Trong khI chung fôI vang
maf, fhuy fhu frôn fau buông Iuo I. Vô dôn fau, fôI râf hung fhu
baf fay vao nghIôn cuu nhu ng con ca vua baf duoc. Vung bIôn
Nam cu c Ia noI dI cu quy mô cua cac IoaI ca frôn bao o cac dô vI
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 239
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhâp hon. Con bao fuyôf hoanh hanh dôn sang. Không aI du ng nôI
frôn boong. Tu phong khach, noI fôI ghI cho p fâf ca nhung bIôn cô
cua cuôc fham hIôm châu Nam cu c, fôI ngho fIông kôu cua chIm
bao bao vân bay Iuon không kô gì bao fuyô f. Tau Nau-fI-Iux chay
fhôm muoI haI Iy nua do c bo bIôn vô phia nam. Xung quanh franh
fôI franh sang. Hôm sau, 20 fhang 3, con bao fuyôf châm duf. TroI
hoI Ia nh hon. NhIôf kô chI -2o. Suong mu bôc Iôn cao Iam fôI hy
vong hôm nay co fhô xac d¦nh duo c foa dô. Thuyôn fruong Nô-mô
chua Iôn boong, nhung chIôc xuông da san sang cho chung fôI su
dung. TôI va Công-xây choo xuông Iôn bo. Ðâf o dây co nguôn gôc
nu I Iua. Nhung nhìn ma I fôI cu ng không phaf hIô n duoc mIông
nu I. O dây cu ng nhu frôn dao, ngan van chIm choc Iam cho canh
fhIôn nhIôn kha c khô cua Nam cuc fuoI vuI Iôn. O dây con co hang
ngan dông vâf co vu nhìn chu ng fôI bang nhung cap maf hIôn
Ianh. Co du IoaI haI câu, môf sô nam frôn bo, môf sô nam frôn
nhung fang bang. Sô khac fhì ngup Ian duoI nuoc rôI IaI ngoI Iôn.
Chung chang so gì chu ng fôI. Ro rang Ia chu ng chua gap nguo I bao
gIo. Chu ng sông fhanh bâ y: haI câ u du c frông nom san soc gIa
dình, ha I câu caI cho con bu. Nhu ng chu choaI choaI fhì dua gIon o
phia xa. HaI câ u dI chuyôn frôn maf dâf môf cach kho nhoc.
Chung nhay fu ng buoc ngan râf vung vô. Nhung o môI fruong
nuoc fhân fhuô c fhì chung IaI boI râf cu. Trôn maf nuoc va khI bo
Iôn can dô nghI, haI câu co fu fhô râ f dop. TôI Iuu y Công-xây vô su
phaf frIô n ban câ u nao cu a IoaI dông vâf fhông mInh nay. NgoaI
con nguoI, không dông vâf co vu nao co bô na o phaf frIôn nhu vây.
Vì vây, haI câu dô day, dô fhuân duong. TôI dông y voI cac nha fu
nhIôn hoc cho rang, nôu fhuân duong fôf fhì ha I câ u co fhô râf co
ich frong vIôc da nh ca bIô n, gIông nhu cho san vây. Trong da m haI
câu fhInh fhoang Iân vao môf sô voI bIôn gIô ng nhu haI câu, nhung
co voI ngan va IInh hoaf, fhân hình dô sô cao foI sau mof, daI foI
muoI mof. Thây chu ng fôI xuâf hIô n, chu ng cu ng cha ng fhom dông
dây.
- Nhung con vâf nay co nguy hIôm không a7
Công-xây hoI fôI.
- Nôu không dông vao chu ng fhì chang nguy hIôm gì. Nhung
khI haI câu bao vô con fhì chung ghô gom Iam. Ða co Iân haI câu
pha fan môf chIô c fau danh ca.
- CIông vâf co quyôn xu su nhu vây, - Công-xây noI.
Jules Verne 240
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðu ng fhô. Chung fôI dI fhôm haI haI Iy nua. Ðôn dây co
nhIôu mom da Io m chom chan ngang duong. Nhung mom da nay
nhô Iôn maf bIôn fhoo chIôu fhang dung, fu ng Ia n song bac xô vao
duoI chân. Tu phia bôn kIa vong fo I fIông rông âm âm, fua nhu o
do co ca môf bây dông vâf fhuôc IoaI nhaI IaI. Công-xây noI:
- Cha, ngho nhu bo dang hoa nhac!
- Anh Iâm rôI! Ðo Ia haI ma.
- Chu ng dang danh nhau a 7
- Hoac dang danh nhau, hoac dang dua ngh¦ch.
- XIn gIao su cho ngo qua môf chuf.
- PhaI ngo qua chu. Thô Ia chu ng fôI buoc IaI doc nhu ng mom
da ba-dan don, frôn nhu ng fang da dong bang fron fuôf. NhIôu Iân
fôI b¦ nga, suon dau ô âm. Công-xây vì fhân frong hon hay cu ng
chân hon nôn không vâp nga, va môI Iân nâng fôI dây IaI noI:
- Nôu gIa o su ch¦u kho buoc daI ra môf chuf fhì dô gIu fhang
bang hon.
Troo foI dInh nu I da, fôI fhây fruoc maf fraI ra môf canh
dông fuyôf bao Ia frôn do co vô sô haI ma fhân ma u fhâm. Chu ng
dang du a ngh¦ch. TIông rông bIôu hIôn su vuI fhich chu không
phaI su gIân du. HaI ma râf gIông ha I câ u vô hình fhô. Nhung ham
duoI chu ng không co rang nanh va rang cua. O ha m frôn, rang
nanh Ia I Ia haI caI nga, môI caI daI fam muoI con-fI-mof, chu vI ba
muoI con-fI-mof. Nga haI ma ran chac hon nga voI, vì vây quy hon.
Vì quy hon nôn haI ma b¦ san baf bua baI dôn nôI sap b¦ fIôu dIôf
hoan foan. Ðon fho san môI nam ban gIôf ca haI ma caI, ca haI ma
con, co foI hon bôn ngan con. KhI dI ngang qua nhu ng con vâf ky
Ia nay, fôI co d¦p ngam chung môf cach fhoaI maI. Ða haI ma day,
nhan nhoo, Iông hoI hung do, ngan va không day Iam. Môf sô haI
ma daI foI bôn mof. HaI ma o dây bình fhan va bao dan hon haI
ma Ðac cuc nôn không cân co con canh ga c cho ca bây. Ngam nhìn
haI ma hôI Iâu, fôI baf dâu nghI dô n chuyôn quay vô fau. Ða muoI
môf gIo. Nôu fhuyôn fruo ng Nô-mô cho rang co fhô xac d¦nh duoc
foa dô fhì fôI cu ng muôn co maf Iuc do. Nhung fôI if hy vong ra ng
maf froI so Io ra, vì mây dang phu kin ca bâu froI. Ðu sao fôI cu ng
quyôf d¦nh quay vô fau Nau-fI-Iux. Ðôn muoI môf gIo ruoI chung
fôI vô foI chô dô bô. TôI fhây ngay fhuyôn fruong Nô-mô. Ong fa
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 241
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dang du ng frôn môf fang da ba-dan, canh do Ia nhung may moc
fhIôn van. Nô-mô phong maf nhìn chân froI phia bac.
TôI Ia ng Io dung canh Nô-mô. Ða dôn muoI haI gIo nhung
maf froI vân chua Io ra. Thô Ia chung fôI IaI fhâf baI, không sao
xac d¦nh duoc foa dô. Nôu frua maI vâ n không fhây maf froI fhì
danh phaI bo y d¦nh nay. Hôm nay Ia 20 fhang 3. MaI Ia ngay
xuân phân, maf froI so khuâf sau chân froI, so baf dâu dôm Nam
cu c daI dang dac... TôI fo y Io ngaI voI fhuyôn fruong Nô-mô.
- CIao su Io Ia dung, - Nô-mô noI.
- Nôu ngay maI fôI không xac d¦nh duoc dô cao cua maf froI
fhì vIôc nay phaI hoan IaI sau fhang nua. Nhung nôu frua maI maf
froI Io ra fhì xac d¦nh dô cao so hôf suc dô dang vì fình co ma
chung fa dôn vu ng bIôn nay dung fruoc ngay xuân phân!
Thuyôn fruong Nô-mô quay vô fau. Chung fôI fha fhân doc
bo bIôn foI nam gIo chIôu, vua dI vua quan saf, fro chuyô n, phân
IoaI sInh vâf. Chung fôI chang gap môf vâf gì Ia ngoaI môf qua
fru ng panh-goanh. AI ua cua Ia han so mua ngay qua fru ng nay
voI gIa môf nga n phrang. Tru ng mau xanh fhâm dIôm nhIôu vôf
ngoan ngooo nhu chu Han. Thâf Ia môf vâf hIôm ngô nghInh. TôI
gIao frung cho Công-xây. Anh fa nâng nIu no nhu môf caI bình cô
Trung Quôc va mang Iôn fau. TôI daf frung vao môf ngan fu kinh
cua bao fang. Sau do chu ng fôI an fôI râf ngon mIông. Ðua fôI co
mon gan haI câ u, v¦ gIô ng nhu mo Ion fuoI. Hôm sau 21 fhang 3,
nam gIo sang fôI Iôn boong. Thuyôn fruong Nô-mô da o do.
- ThoI fIô f co sang sua hon môf chuf, - Nô-mô noI.
- Co hy vong.
Àn sa ng xong, chung fa so Iôn bo fìm môf chô fhuâ n fIôn dô
quan saf. Sau khI da fhông nhâf kô hoach, fôI dI fìm Nof Ion. TôI
muôn mang anh fa dI fhoo. Mac du fôI da hôf suc fhuyôf phuc, anh
chang uong buo ng ây vân fu chôI. TôI fhây su u uâf, cau kInh cua
Nof ngay cang fang Iôn. Tuy vây, frong fình huông na y, finh uong
buong cu a anh fa không Ia m fôI buôn phIôn Iam. Trôn bo co nhIôu
haI câu, dua anh fa Iôn chI Iam cho haI câu chôf oan fhôI! …n sang
xong, fôI Iôn bo. Ðôm qua, fau Nau-fI-Iux dI fhôm duoc mây haI Iy
nua. CIo dây no dô cach bo môf haI Iy... Trôn xuông, ngoaI fôI ra
con co fhuyôn fruong, haI fhuy fhu va mây dung cu don gIan: dông
hô chinh xac, kinh vIô n vong va phong vu bIôu. Ðôn chin gIo,
Jules Verne 242
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chung fôI ap xuông vao bo. TroI da sang ro. Mây koo vô phia nam.
Maf bIôn Ianh gIa gIu Ian suong mu ra khoI mình. Thuyô n fruong
Nô-mô fIôn fhang Iôn dInh ngon nu I ma ông fa chon Iam noI quan
saf. Mac du Nô-mô nhu mâf fhoI quon dI frôn bô, ông fa vân Ioo
Iôn ca c mom da dôc dung môf cach khoo koo, khIôn cho nhu ng
nguo I froo nuI gIo I nhâf cu ng phaI ghon f¦. TôI vâf va Iam moI fhoo
k¦p Nô-mô. Chu ng fôI froo nu I mâf haI fIông dông hô. Tu dInh cao,
fâm maf chung fôI bao quaf duoc maf bIôn bao Ia foI chân froI.
Phia duo I chung fôI Ia dông fuyôf frang Iong Ianh. Trôn dâu chung
fôI Ia bâu froI frong vaf không môf gon mây! Nhu môf qua câu do
b¦ chân froI caf dôI maf froI Io ra o phia bac! Tu duoI bIôn sâu xuâf
hIôn fram ngan fIa nuo c dop fuyôf voI. Ta u Nau-fI-Iux o phia xa
frông hô f nhu môf con ca dang ngu. Ða ng sau chung fôI, o phia
dông Ia khoang dâf mônh mông, ngôn ngang nhu ng mo m da va
bang fuyôf! Iôn foI dInh nuI, fhuyô n fruong Nô-mô dung phong vu
bIôu do râf ky dô cao cua no so voI maf bIôn dô frôn co so nhu ng sô
IIôu do chInh Iy nhu ng quan saf cu a mình. Ðôn muo I haI gIo kom
muoI Iam, maf froI nhô han Iôn khoI chân froI nhu môf caI dIa
vang va roI nhu ng fIa sang cuôI cu ng Iôn ca I Iu c d¦a hoang va ng
nay, Iôn vung bIô n ma chua môf con fau fhuyô n nao foI! Thuyô n
fruong Nô-mô dung kinh vIôn vong quan saf maf froI dang Ian
xuông chân froI. TôI câm dông hô chinh xa c frong fay. TIm fôI dâp
manh. Nôu maf froI khuâf môf nu a sau chân froI dung vao muoI
haI gIo frua fhì du ng Ia chu ng fôI dang o gIua Nam cu c!
- Ðung muoI haI gIo!
TôI roo Iôn.
- Nam cu c!
Thuyôn fruong Nô-mô noI môf cach frang frong rôI frao cho
fôI ông kinh. TôI dua maf nhìn: ma f froI dang b¦ chân froI caf dôI.
Trong Iu c do, fhuyôn fruo ng Nô-mô daf fay Iôn vaI fôI rôI noI:
- Nam 1600, Chô-rich, nguo I Ha Ian, b¦ bao daf foI dô vI 64o
nam va phaf hIô n ra quâ n dao NIu Sof-Ion. Ngay 17 fhang gIông
nam 1773, fhuyô n fruong Cu c nôI fIông fhoo kInh fuyôn 38 da dI
foI dô vI 67
o
37`, va nam 1774 ngay 30 fhang gIông fhoo kInh fuyôn
109 da dI foI dô vI 71
o
15`. Nam 1819 nha dI bIôn nguoI Nga Ia Ðon-
IIn-xhao-don foI vI fuyôn 69
o
, nam 1821 foI vI fuyô n o 111o kInh
fây. Nam 1820, Ðran-xphIn, nguoI Anh, da foI vI fuyô n 65
o
. Cung
nam do. Mo-ron, nguo I My, fhuâf IaI, fuy không dang fIn Ia m,
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 243
hffp://obooks.vdcmodIa.com
rang da phaf hIô n ra vung bIôn không b¦ dong bang o dô vI 70
o
19`.
Nam 1825, Pao-oon, nguoI Anh, vì vuong bang nôn không vuof qua
duoc dô vI 62
o
. Cu ng nam do, môf nguoI Anh dI san ha I câu Ia Oof-
don da foI dô vI 72
o
14` o kInh fuyôn 35 va 74
o
15` o kInh fuyôn 36.
Nam 1829, Pho-xfo, nguo I Anh, chI huy fau San-fo-cIo, phaf hIôn
ra Iu c d¦a Nam cu c o dô vI 63
o
26` va 66
o
26`.
Ngay 1 fhang gIông nam 1831, ÐIf-xcô, nguo I Anh, phaf hIôn
ra dâf Ðn-doc-bI o dô vI 68
o
50`, ngay 5 fhang 2 nam 1832 fìm ra
dâf A-dô-Ia-if o dô vI 67
o
; ngay 21 fhang 2 fìm ra dâf Cro-hom o dô
vI 64
o
45`. Nam 1838, Ðuy-mông Ðuyôc-vIn, nguo I Phap, b¦ bang
kof o dô vI 62
o
57` da phaf hIôn ra dâf Iu-I PhI-Iip. HaI nam sau,
ngay 21 fhang gIông, Ðuyô c-vIn da phaf hIô n ra dao A-dô-II o dô vI
66
o
30`. Nam 1838, !yn-co, foI duo c vI fuyô n 69 frôn kInh fuyôn
100. Nam 1839, Ðo-Io-nI, nguo I Anh, phaf hIôn ra dâf Xa-brIn o
ranh gIoI vong cu c quyôn. CuôI cu ng, ngay 12 fhang gIông nam
1842, CIom-rôx, nguo I Anh, dI frôn fau Š-rô-bux va To-ro, phaf
hIôn ra dâf VIc-fo-rI-a o dô vI 67
o
56` va dô kInh 171
o
07`. Ngay 23
fhang ây, ông fa foI vI fuyô n 74, nga y 27 dôn dô vI 76
o
08`, ngay 28
dôn dô vI 77
o
32`, ngay 2 fhang 2 dôn dô vI 78
o
04`. Nam 1842 ông fa
IaI dI Nam cu c nhung không vuof qua duoc dô vI 71
o
. TôI, fhuyôn
fruong Nô-mô, ngay 21 fhang 3 nam 1868 da foI Nam cu c o 90
o
vI
nam va fuyôn bô quyôn so hu u dôI voI phân dâf daI rông bang môf
phân sau fâf ca cac Iuc d¦a da duoc phaf hIô n.
- Nhân danh aI, fhua fhuyôn fruong7
- Nhân danh ca nhân fôI!
NoI doan, Nô-mô gIuong cao ngon co don co fhôu chu "N"
mau vang. RôI Nô-mô huong vô phia maf froI Iuc do dang roI
nhung fIa sang cuôI cu ng xuông maf bIôn bao Ia va noI:
- VInh bIôf maf froI! NguoI hay khuâf dI, hay ra khoI gIoI
han cua vung bIô n fu do nay. Hay dô cho dôm Nam cu c da I sau
fhang phu Iôn vu ng dâf moI cua fa!
Jules Verne 244
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 39
MOT TRO NCAI NCÂ! NHIÐN HAY MOT TR!ONC HOP R!I RO
Sau gIo sang hôm sau, 22 fhang 3, fau baf dâu chuân b¦ Iôn
duong. Ðang gIa ngay cang du dôI. Sao frôn froI da c bIôf sang.
NhIôf kô chI -12
o
. CIo quâf vao maf râf raf. Trôn maf bIôn ngay
cang co nhIôu bang fang. ÐIôn sap dong fhanh bang IIôn. Iuc do
cac bô chua duoc bom dây nuoc, fau Nau-fI-Iu x fu fu Ian xuông.
Ðôn dô sâu ba fram mof, no dung IaI. Sau do chân v¦f hoaf dông,
dây fau vô huong bac voI fôc dô muoI Iam haI Iy môf gIo. Cân fôI,
fau da chay duoI Iop bang IIôn. Cua sô phong khach dong IaI, dô
phong fau co fhô vô fình va phaI fang bang frôI. Vì vây, suôf hôm
do fôI ngôI vIôf IaI nhung ghI chop cua mình. Ðâu oc fôI hoan foan
b¦ fhu huf vao nhu ng ky nIôm vu a qua o Nam cu c. Thô Ia chung
fôI da foI duoc caI d¦a dIôm chua co dâu chân nguoI, foI môf cach
fôf dop, không vâ f va gì Ia m, hôf nhu môf foa fau Ian banh frôn
duong saf. CIo dây duong vô cua chung fôI baf dâu. No co hu a hon
cho fôI nhIôu dIô u ky dIô u nhu vâ y không7 TôI nghI cha c chan Ia
co, vì duoI bIôn sâu nay: co bao gIo hôf nhu ng hIôn fuong ky dIôu!
Nam fhang ruoI fruoc dây, su fình co da xô dây chu ng fôI dôn fau
Nau-fI-Iu x. Chung fôI da vuof qua môf van bôn nga n dam nghIa Ia
hon chIô u daI cu a xich dao. Va bIôf bao chuyôn phIôu Iuu khu ng
khIôp va ky fhu Iam cho cuôc hanh frình cua chu ng fôI fhanh
huyô n ao: cuôc dI san o da o Crof-xpô, fhoaf nan o oo bIôn Tô-rox,
nghIa d¦a san hô, canh mo fraI o Xây-Ian, con duong ngâm A-ra-bI-
a, nhu ng kho vang o vung bIôn VI-gô, Iuc d¦a af-Ian-fich, Nam cu c!
Nhu ng ky nIôm do suôf dôm nôI fIôp nhau sông IaI khIôn dâ u oc
fôI không phuf nao duoc nghI. Ðô n ba gIo sang môf chân dô ng du
dôI Iam fôI fInh gIâc. TôI vua nhom dây Iang ngho fhì bông b¦ xô ra
gIua pho ng. Ro ra ng Ia fau Nau-fI-Iux vua va cham vao môf vâf gì.
TôI Iân sang phong khach. Tâf ca dô dac dôu b¦ Iâf dô. Râf may Ia
nhung chIôc fu kinh duoc vif chaf xuông san nôn co n dung nguyôn.
Tau b¦ nghIông vô bôn phaI va cu nam nhu vây. Trong fau co fIông
chân buoc va fIông nguoI noI ngho không ro. Nhung fhuyô n fruong
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 245
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nô-mô không xuâ f hIôn. Ðung Iuc fôI d¦nh ra khoI phong khach fhì
Nof va Công-xây vao. TôI hoI:
- Co chuyôn gì fhô, cac ban7
- TôI dang muôn hoI gIao su vô dIôu do, - Công-xây fra IoI.
- Khôn khô khôn nan!
Nof noI.
- TôI bIôf xay ra chuyô n gì rôI! Tau Nau-fI-Iux b¦ va vao môf
vâf gì do, va can cu vao fình frang hIôn nay fhì kho Iong fhoaf nan
môf cach nho nhang nhu o oo bIôn Tô-rox.
- Thô no da nôI Iôn maf bIôn chua7 -TôI hoI.
- Chu ng fôI không ro, - Công-xây fra IoI.
- Muôn bIôf cung chang kho gì, -TôI noI. TôI nhìn dông hô chI
dô sâu va hôf suc ngac nhIôn khI fhây kIm dông hô chI 360 mof.
- Thô Ia fhô nao7-TôI noI.
- Cân hoI fhuyôn fruong Nô-mô xom sao, - Công-xây dô ngh¦.
- ÐIôf fìm ông fa o dâu7 Nof hoI.
- Thoo fôI!
TôI bao Nof va Công-xây. Chu ng fôI ra khoI phong khach.
Trong fhu vIôn chang co aI. TôI cho rang Nô-mô dang o phong hoa
fIôu. Tôf nhâf Ia nôn cho. Chung fôI quay vô phong khach. Mac
cho Nof Ion fra ch oan, fôI chI Iang fhInh. Anh fa fha hô nôI nong.
Tình fra ng do koo daI haI muoI phuf. Suôf fhoI gIan ây chu ng fôI
Iang ngho fung fIông dông nho frong fau. Thuyôn fruong Nô-mô
dôf nhIôn buoc vao. Hình nhu ông fa không nhìn fhây chu ng fôI.
Vo maf Nô-mô fhuong fha n nhIôn, nhung Iân nay cu ng bIô u Iô môf
nôI Io Ia ng nhâf d¦nh. Nô-mô Iang Io nhìn d¦a ban, dông hô chI dô
sâu, rôI Iây ngon fay chI môf dIôm frôn ban dô, chô vo Nam Ðang
Ðuong. TôI không muôn Ia m phIôn Nô-mô. Nhung mây gIây sau,
khI ông fa quay vô phia fôI, fôI du ng ngay câu ma ông fa da noI o
oo bIôn Tô-rox dô hoI:
- Thua fhuyôn fruong, dây Ia môf fro ngaI ngâu nhIôn a7
- Không, Iân nay Ia môf fruong hop ruI ro.
- Co nghIôm frong Iam không a7
- Co fhô nghIôm frong.
Jules Verne 246
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Tau b¦ mac ca n a7
- Vâng.
- Ц mac can vì...7
- IôI faI fhIôn nhIôn chu không phaI faI con nguo I. Chu ng fa
không pham môf saI Iâm nao frong vIôc dIôu khIôn con fau, nhung
chung fa không du suc chông IaI fac dông cua quy Iuâf fhang
bang. Co fhô dI nguoc Ia I nhung Iuâf Iô cua con nguoI chu không
fhô chông IaI nhu ng quy Iuâf cua fhIôn nhIôn. Thuyôn fruong da
chon gIây phuf ky quac nay dô frIôf Iy! Câu fra IoI cua ông fa cung
chang gIaI dap cho fôI duoc dIôu gì. TôI hoI:
- Thua fhuyô n fruong, co fhô bIôf duoc nguyôn nhân cua
chuyôn chang may nay không a7
- Co môf fang bang Ion nhu fra I nuI b¦ Iâf nguo c. KhI chân
nu I bang b¦ Iop nuoc âm bao quanh, hay khI chân nu I b¦ pha vo vì
va cham nhIôu fhì frong fâm chuyô n Iôn cao hon. KhI do nu I bang
b¦ Iâf up xuông. Nguyôn nhân Ia nhu vây. Môf nuI bang nao do b¦
Iâf va dâp manh vao fau Nau-fI-Iu x Iu c no dang dô duoI nuo c. Sau
do bang fruon fhoo vo fau, nhâc bông fau Iôn Iop nuoc co fy frong
kom hon, khIô n fau b¦ nam nghIông bâf dông.
- Ta co fhô gIaI phong duoc fau bang ca ch bom hôf nuoc ra
khoI cac bô chua dô Iây IaI fhang bang không a7
- Ðang bom dây. CIao su co fhô fhây fIông may bom dang
chay. NgaI hay nhìn kIm dông hô nay xom. No cho bIôf fau dang
nôI Iôn, nhung fang bang cu ng dông fhoI nôI Iôn fhoo. Nôu su dI
chuyôn do cua fang bang không b¦ can IaI fhì fình frang cua fau so
vân nhu cu. Thâf vây, fau Nau-fI-Iu x vân b¦ nghIông vô bôn phaI.
Tâf nhIôn, nôu fa ng bang ngu ng chuyôn dông fhì fau so fro IaI v¦
fri bình fhuong. Nhung co gì bao dam rang gIo dây fau so không
vâp phaI Iop bang phia frôn va b¦ kof vao gIua haI khôI bang Ion7
TôI suy nghI vô hâu qua co fhô xay ra frong fình huông nay.
Thuyôn fruong Nô-mô vân xom dông hô. Tu khI fang bang b¦ Iâf
xuông, fau Nau-fI-Iu x nôI Iôn chu ng nam muoI mo f nhung vân
nghIông nhu cu. Thân fau bông hoI chuyôn dông. Tau bof nghIông
dân. Nhung dô vâf froo frôn fuong phong khach baf dâu fro vô v¦
fri bình fhuong, maf fuong dân dân fro vô chIôu fhang dung. Vì
hôI hôp, chung fôI không aI noI môf IoI. MuoI phuf frôI qua.
- Chu ng fa dung fhang IaI rôI! -TôI roo Iôn.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 247
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðung. -Thuyôn fruong Nô-mô vua noI vua dI vô phia cua
phong khach.
- Ta co cho fau nôI Iôn maf nuoc không7 -TôI hoI.
- Tâf nhIôn. KhI nuoc frong ca c bô chua duoc bom ra hôf fhì
fau Nau-fI-Iux so nôI Iôn maf bIôn.
Nô-mô dI ra. Môf Iaf sau, fôI fhây fau ngung nôI Iôn. Quyôf
d¦nh do cua Nô-mô Ia dung. Nôu cu cho fau nôI Iôn fIôp fhì no co
fhô va phaI phâ n duoI cua cac fang bang. Vì vây, fôf hon ca Ia gIu
fau o khoang nuo c gIua haI Iop bang... Iuc do cua sô duoc mo ra,
anh sang bôn ngoaI ua vao qua cac fâm kinh. Nhu fôI vua noI, fau
dang o gIua môf Iop nuoc, nhung haI bôn, chI cach muoI mo f, Ia
nhung buc fuong bang du ng dung. Phia frôn va phia duoI cu ng co
nhung buc fuong nhu vây. To ra fau Nau-fI-Iu x b¦ kof vao gIua
môf doan hâ m bang bang rông chung haI muoI mo f va chu a dây
nuoc. Ta u co fhô dô dang fhoaf ra ngoaI bang cach fIô n Iôn hoa c IuI
IaI rô I Ia n xuông sâu hon dô vaI fram mof dô fìm môf IôI ra duoI
dông bang. Nho kha nang phan chIôu anh sang, nhu ng buc fuong
bang haf râf manh anh do n pha cu a fau Nau-fI-Iu x vao phia frong
duong hâm. Ðuo ng hâm frông hôf nhu môf mo da quy foa anh
sang muôn sac choI Ioa. Cuong dô anh sa ng fu don pha chIôu ra
duoc fang Iôn gâp fram Iân.
- Ðop qua chu ng! Ðop qua chung! - Công-xây fhôf Iôn.
- Ðung, dop vô cung! -TôI no I.
- Ðop fhâf! - Nof Ion noI.
- Canh dop chua fung fhây, nhung no co fhô baf fa fra gIa râf
daf.
Công-xây bông kôu fo Iam fôI bâf gIac quay IaI.
- CaI gì fhô7 -TôI hoI.
- Nham maf IaI! Ðu ng nhìn nua! Vua no I, Công-xây vua Iây
fay cho maf IaI.
- Iam sao fhô, Công-xây7
- TôI b¦ mu rô I!
TôI quay IaI nhìn fâm cua kinh va không ch¦u nôI a nh sang
qua gay gaf. TôI hIôu ra rôI. Tau Nau-fI-Iu x baf dâu pho ng râf
nhanh vô phia fruoc. MoI vâf xung quanh vua rôI chI Iâp Ia nh môf
Jules Verne 248
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cach hIô n hoa, bông bIôn fhanh môf daI anh sang cho I Ioa nhu anh
chop. Cu a kinh frong phong kha ch da dong IaI, nhung chu ng fôI
vân Iây fay cho maf dung do. PhaI môf Iu c sau maf moI Iam vIôc
duoc bình fhuo ng. CuôI cu ng, chu ng fôI bo fay xuông.
- Thu fhuc Ia fôI râf kho fIn, - Công-xây noI.
- TôI fhì dôn bây gIo vân chua fIn! - Nof noI.
- Chu ng fa da duoc ngam nhìn fhoa man nhu ng ky quan nay
cua fhIôn nhIôn fhì khI duo c fro vô maf dâf, chung fa so nghI gì vô
nhung Iuc d¦a dang fhuong haI va nhu ng fac phâm qua fâm
fhuong do con nguoI fao ra7 Thô gIoI ma con nguoI dang o fhâf
không xu ng dang voI chu ng fa, - Công-xây noI fIôp.
Nhu ng IoI do fu mIông Công-xây noI ra chung fo chu ng fôI
hao hung dôn muc nao. Nhung ngay Iu c do, Nof vân không quôn
gIôI nuoc Ianh vao chung fôI. Anh fa Iac dâu, nhaI IaI:
- “Thô gIoI ma con nguo I dang o!” Anh du ng Io, Công-xây a.
Chung fa so cha ng bao gIo quay vô caI fhô gIoI do dâu. Ðô ng hô
dIôm nam gIo sang. Trong gIây phuf ây, fau Nau-fI-Iu x bông hu c
phaI môf vâf gì do, co Io Ia môf fang bang. Cha c dây Ia do môf
fhIôu sof râf dô pham pha I frong vIôc dIôu khIô n con fau vì con
duong hâ m nay ngôn ngang da bang râf kho dI. TôI nghI, fhuyôn
fruong Nô-mô so IoI dung nhung chô khuc khuyu cu a duong hâm
dô IaI fau franh nhung fro ngaI. Ðu fhô na o, con duong chung fôI
dI cung không fhô co can fro gì không vuof qua duoc. Nhung fau
Nau-fI-Iu x vân phaI Iu I IaI.
- Chang Io chu ng fa IaI Iu I7
Công-xây hoI.
- Ðung, -TôI fra Io I, -chac Ia vô phia nay duo ng hâ m không co
IôI ra.
- Iam fhô nao bây gIo7
- Râf don gIan fhôI. Chu ng fa so quay IaI va so fhoaf qua
huong nam. TôI vua noI vu a cô Iam ra vo fIn cha c vao fhanh công.
Trong khI do fau vân Iu I IaI voI fôc dô ngay ca ng Io n. Nof noI:
- Thô Ia b¦ ngung frô rôI.
- Nhanh hay châ m mây fIông dông hô co nghIa gì7 -TôI fra
IoI.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 249
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Cu fhoaf khoI chô nay Ia fôf rôI! TôI dI dI IaI IaI fu phong
khach sang fhu vIôn frong mây phuf rôI ngôI xuông dI-vang, Iây
môf quyô n sach va doc Iuo f qua nhu môf ca I may. MuoI Iam phuf
sau, Công-xây dôn hoI fôI:
- Cuôn sach gIao su dang doc co hay không a 7
- Râf hay.
- Tâf nhIôn, vì do Ia sach do gIao su vIôf ra.
- Thâf u7 Ðu ng Ia fôI dang doc cuô n "Nhu ng bi mâf cua bIôn
sâu". TôI fhâf cha ng ngo foI dIôu do. TôI gâp sach IaI rôI fIôp fu c dI
dI IaI IaI. Nof va Công-xây dung dâ y, chuân b¦ dI. TôI muôn gIu ho
IaI:
- Hay khoan. Chu ng fa nôn o IaI gân nhau cho foI khI fhoaf
khoI con duong hâm nay.
- XIn fuy gIao su, - Công-xây fra IoI.
Mây fIông dông hô nua frôI qua. TôI Iuôn dua maf nhìn dô ng
hô froo frôn fuong phong khach. Tau Nau-fI-Iu x Iu c nao cung o dô
sâu ba fram mof. Цa ban Iuôn Iuôn chI huong nam, fôc dô cua fau
Ia haI muoI haI Iy môf gIo -môf fôc dô qua mu c frong khoang
không gIan hop nhu fhô nay. Nhung fhuyôn fruong Nô-mô bIôf
rang vôI va không phaI Ia fhua, mô f phuf Iu c nay co gIa fr¦ bang
môf fhô ky. Ðôn fam gIo haI muoI nham phuf, fau IaI b¦ va cham
Iân fhu haI, Iân nay o phia IaI. TôI faI maf. Nof va Công-xây buoc
IaI chô fôI. TôI nam chaf fay Công-xây. Chu ng fôI dua maf hoI
nhau. Không noI môf IoI, nhung sâu sac hon bâf cu IoI noI nao.
Ðu ng Iu c do, fhuyôn fruong Nô-mô xuâf hIô n. TôI hoI ông fa:
- Ðuong vô phia nam cu ng b¦ fac a7
- Vâng. Môf fang bang b¦ Iâf nguoc da chan mâf IôI ra cuôI
cu ng cua fa.
- Thô Ia chu ng fa da b¦ khoa chaf7
- Vâng.
Jules Verne 250
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 40
THIÐ ! KHONC KHÍ
Thô Ia fau Nau-fI-Iux da b¦ bang vây kin sa u maf. Chung fôI
bIôn fhanh fu bInh cua bang! Nof dâm manh fay xuông ban Công-
xây Im Ia ng, con fôI fhì nhìn Nô-mô. Maf ông fa vân bình fhan nhu
xua. Nô-mô dung, fay khoanh fruoc ngu c. Ong fa dang suy nghI.
Tau Nau-fI-Iux du ng yôn. CuôI cung Nô-mô noI:
- Thua cac ngaI, frong fình hình hIôn nay cua chung fa, co
haI cach chôf. Con nguoI kho hIôu nay co dang vo môf gIao su foan
hoc dang chung mInh môf d¦nh Iy fruoc ho c fro cua mình.
- Cach chôf fhu nhâf Ia b¦ do naf. Cach fhu haI Ia chôf vì
fhIôu không khi. Vô kha nang chôf doI fôI không noI foI, vì du fru
Iuong fhuc frôn fau chac chan so fôn faI Iâu hon chu ng fa. Vì vây,
chung fa chI xof dôn haI kha nang: b¦ do naf hay b¦ chôf ngaf fhôI.
TôI noI:
- Vô kha nang chôf ngaf, fôI fhây không co co so dô Io ngaI vì
fa co nhu ng bô chua dây không khi.
- Ðu ng, - Nô-mô fra IoI, - nhung chI du cho haI ngay. Tau da
Ian xuông ba muoI sau fIô ng dông hô, không khi frong fau da baf
dâu kho fho va cân duoc fhay dôI. Trong khoang haI ngay haI dôm
nua, du fru không khi so ca n.
- Nôu vây fhì, fhua fhuyôn fruo ng, chu ng fa hay fu gIaI
phong fruoc fhoI han do.
- Ðu sao chung fa cu ng so gang pha vo buc fuong bao quanh.
- Vô phia nao a7
- PhaI fham do fruoc da. TôI so cho fau ha xuông bu c fuong
bang phia duoI. Thuy fhu cua fôI so mac dô Ian xuông du c vo bang
o chô mong nhâf.
- Co fhô mo cua sô phong khach duoc không a7
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 251
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðây gIo fhì an foan rôI vì fau không chay nua. Thuyôn
fruong Nô-mô dI ra. Nhu ng fIông rif bao hIôu Ia cac bô chua dang
Iây nuoc vao. Tau Nau-fI-Iux fu fu chìm xuô ng Iop bang duoI o dô
sâu ba fram nam muoI mof. TôI noI:
- Cac ba n, fình hình nghIôm frong, nhung fôI fIn vao Iong
dung ca m va ngh¦ Iu c cua cac ban.
- Tâf nhIôn, - Nof fra IoI, -bây gIo không pha I Ia Iuc fôI Iam
khô ngaI bang nhung Io I kôu ca phan na n va châf vân cua mình.
TôI san sang Iam moI vIô c dô fâf ca cu ng fhoaf khoI faI nan na y.
- Tôf Iam, ông Nof a, -TôI baf fay Nof. Nof noI fIôp:
TôI xIn noI fhôm rang fôI su dung fôf ca cuôc chIm Iân Iao
nhon. Nôu fhuyôn fruong cân fôI gIup vIô c gì fhì cu ra Iônh. TôI
dua Nof foI can phong, noI môf sô fhuy fhu dang mac dô Ian. TôI
bao cho Nô-mô bIôf dô ngh¦ cua Nof va duoc ông fa châp fhuân.
Nof vôI mac dô Ian va chuân b¦ xong cung môf Iu c voI ca c fhuy fhu
kIa... Ngay sau do, fôI quay vô phong khach. Cua sô da duoc mo.
TôI du ng canh Công-xây va baf dâu quan saf nhung fang bang
xung quanh fau. Mây phu f sau, chung fôI fhây muoI haI fhuy fhu
dI ra, frong do nôI bâf Iôn fhân hình cao Ion cua Nof. Thuyôn
fruong Nô-mô cung dI voI ho. Truo c khI duc buc fuo ng bang, Nô-
mô ra Iô nh cho fham do dô dam bao dung huo ng. Nhu ng muI
khoan daI baf dâu xoay vao buc fuong bôn cu a duong hâm. Nhung
khoan duoc muo I Iam mof fhì mac phaI môf buc fuong kha c. Nôu
cu fâp frung suc vao khoan fIôp fhì fhâf vô ich vì do Ia nhIô u Iop
bang chô ng châf Iôn nhau cao hon bôn fram mof. Nô-mô ra Iônh
fham do Iop bang duoI. To ra chung fôI chI cach maf nuoc co muoI
mof. Ðây gIo chI cân khoof môf Iô co dIôn fich bang dIôn fich fau
Nau-fI-Iu x. NghIa Ia muôn cho fau ha duoc xuông duoI dông bang
fhì pha I khoof môf Iô fo va Iây ra khoang 6500 mof khôI bang. Tôp
fho Ian baf fay ngay vao vIôc. Sau haI fIông dông hô Iao dông hôf
suc khân fruong va bôn bI, Nof fhâm môf va quay vô phong khach,
Nof va cac fhu y fhu cu ng Iam duoc môf kip khac dôn fhay fhô. TôI
va Công-xây dI vo I kip fhu haI nay. NguoI chI huy Ia vIôn fhuyôn
pho. TôI cam fhây nuoc Ianh buôf, nhung cuôc môf Iaf, fôI nong
nguo I Iôn. TôI cu dông hoan foan fhoaI maI mac du ap suâf bôn
ngoaI Ia ba muoI af-môf-pho. Iam duoc haI fIông, fôI quay vô
phong khach dô an uông va nghI ngoI. TôI cam fhây môf su khac
bIôf râf Ion gIua Iuông không khi fuoI maf do bình duong khi 95 96
cung câp voI không khi frôn fau da chua nhIôu fha n khi. Ða bôn
Jules Verne 252
hffp://obooks.vdcmodIa.com
muoI fa m fIông dông hô không khi frôn fau không duoc fhay dôI
nôn châf Iuong da gIam suf nhIôu. Thô ma frong muoI haI fIông
dông hô chung fôI moI boc duoc 600 mof khôI. CIa su cu muoI haI
fIông dông hô chu ng fôI IaI Iam duoc môf khôI Iuong công vIôc nhu
vây fhì phaI mâf bôn ngay moI daf duoc muc fIôu dô ra.
- Mâf bôn ngay nam dôm nua! - TôI bao Nof va Công-xây.
- Ma du fru không khi chI du dung frong haI ngay! Nof noI
fhôm:
- Ðây Ia chua kô sau khI fhoaf kho I caI ngu c fu da ng nguyôn
rua nay, chung fa so con b¦ gIam ham duo I nhu ng fang bang va
chua fIôp xuc duoc voI không khi.
Nof dung. AI co fhô noI fruoc duo c rang muôn gIaI phong
hoan foan, con cân bao nhIôu fhoI gIan nua7 IIôu chung fôI co b¦
chôf ngaf fruoc khI fau Nau-fI-Iux nôI Iôn maf bIôn không7 IIôu
fau co b¦ chôn vu I duoI nâm mô bang bang nay cung voI fâf ca
nhung gì co frôn fau không. MôI do doa nay fhâf dang so. Nhung
aI nây dôu nhìn fhang vao no va quyôf fâm Iam fron nghIa vu cua
mình. Nhu du kIôn cua fôI, frong môf dôm IaI boc fhôm duo c môf
mof bang nua. Nhung sa ng hôm sau, khI mac dô Ian va ba f dâu
buoc dI frong khoang nuoc co nhIôf dô -6o, -7o ây, fôI nhân fhây
nhung buc fuo ng bang haI bôn baf dâu xich IaI gân nhau. Nhu ng
Iop nuoc cach xa chô dao hon baf dâu dong bang Ia I. KhI xuâf hIô n
môI do doa moI do fhì nhu ng hy vo ng cua chu ng fôI so ra sao7 Nôu
không ngan duoc nuoc dong bang fhì no so do naf fhanh fau nhu
do môf mIông kinh. TôI không noI dIôu do voI nhung nguoI cu ng dI.
Thu fhach ho Iam gì7 Iam ho nhuf chi frong công vIô c fu cu u gIan
khô nay Iam gì7 Nhung khI quay vô fau, fôI bao ngay cho fhuyôn
fruong bIôf vô chuyôn rac rôI do.
- TôI bIôf, - Nô-mô fra IoI bang môf gIong bình fhan nhu
frong bâf cu fình huông na o, du gay go nhâf.
- Vâng, IaI fhôm môf môI do doa nua, nhung fôI chua bIôf so
vuof qua fhô nao. Kha nang duy nhâf dô chu ng fa fhoaf fhân Ia
phaI hanh dông nhanh hon. Chu ng fa phaI foI dich fruoc. Thô
fhôI!...
Hôm do fôI cuôc râf hang frong mây fIông dông hô nôn frong
nguo I fhây dô ch¦u. NgoaI ra, Iam vIôc co nghIa Ia ra khoI fau, fho
không khi fuoI ma f do cac bình chua frôn fau cung câp, co nghIa Ia
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 253
hffp://obooks.vdcmodIa.com
xa Ianh caI không khi ngôf ngaf va co haI frôn fau. Ðôn chIôu fôI
chung fôI IaI boc duoc fhôm môf mof nua. KhI quay vô fau, chuf
nua fhì fôI b¦ ngaf fho vì khi cac-bo-nIc dang bao hoa frôn fau. TroI
oI, sao chung fôI không co frong fay môf hoa châf hâp fhu duo c khi
dôc do! TôI hôm ây, fhuyôn fruo ng Nô-mô danh cho mo voI cac
bình chu a dô fha o môf if không khi frong Ianh vao frong fau.
Không co bIôn phap ây, co Io chung fôI không fhô dây duoc. Hôm
sau, 26 fhang 3, fôI IaI dI Iam vIôc va baf fay vao cuôc mof bang
fhu nam. Trâ n bang va fuong bang haI bôn day Iôn môf cach ro
rôf. Ðu ng Ia chu ng so châp vao nhau fruo c khI fa u Nau-fI-Iux
fhoaf ra khoI chô nay. Trong gIây phuf, fôI nga Iong. ChIôc cuôc
chIm suy f roI khoI fay fôI. Cuôc bang bây gIo con y nghIa gì nô u sô
fôI Ia so b¦ chôf ngaf hay b¦ bang do naf, môf kIôu hanh hình ma
quân man ro nhâ f cung chua nghI ra7 TôI cam fhâ y mình dang
nam frong caI mom ngoac rông cua môf quaI vâf sap nghIôn chaf
haI ham rang khu ng khIôp IaI. Ðu ng Iu c do, fhuyô n fruong Nô-mô
dI ngang qua chô fôI |ang fa cung dao bang voI anh om). TôI chI
cho Nô-mô xom nhung buc fuong cua duong hâm. Ðu c fuong bôn
fraI chI cach fau không qua bôn mo f. Thuyô n fruong hIôu y fôI va
ra hIôu cho fôI dI fhoo. Chung fôI quay vô fau. TôI fhao bô dô Ian
ra cu ng Nô-mô vao phong khach. Nô-mô noI:
- NgaI A-rô-nac, cân co mô f bIôn phap dung cam. Nô u không,
khI nuo c bIôn fhanh bang, no so bam chaf Iâ y fau nhu xI-mang.
- Vâng, nhung bIô f Iam fhô nao7
TôI fra Io I.
- Chao ôI, nôu fau Nau-fI-Iux cua fôI co du suc ch¦u duoc ap
suâf nay va an foan!
- Thô fhì sao7
TôI chua nam duo c y cua Nô-mô.
- Io nao gIao su không hIôu rang khI do hIôn fuong nuoc
dong bang chI co IoI cho fa7 Io nao gIao su không fhây rang ban
fhân vIôc nuoc do ng bang so pha vo dông bang dang bao vây fa7 Io
nao gIao su không hIôu rang no so fro fhanh phuong fIôn cuu sông
fa chu không phaI Ia phuong fIôn fIôu dIôf fa7
- Thua fhuyôn fruong, co fhô nhu vây. Nhung du suc bôn cua
fau Nau-fI-Iux co Ion dôn dâu, no cung không ch¦u nôI ap suâf
khung khIôp nhu vây va so b¦ can mong nhu môf Ia fhop.
Jules Verne 254
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI bIôf. Vì vây, fa không fhô frông cho vao su gIup do cua
fhIôn nhIôn ma phaI frông vao chinh fa. PhaI kìm qua frình dong
bang IaI. Chang nhung fuong bang haI bôn duong xich Ia I gân
nhau ma phia fruoc va phia sau fau cu ng chI con không qua ba
mof nuoc. NghIa Ia chu ng fa b¦ nuoc dong bang ca bôn phia.
- Nhung bình chua frôn fau co n cung câp không khi cho
chung fa fho bao Iâu nua7 Thuyôn fruong nhìn fhang vao maf fôI
va noI.
- Ðôn ngay kIa fhì ca c bình chua so rông. TôI Ianh ca nguo I.
Trong Iu c do, fhuyôn fruo ng Nô-mô Iang Im suy finh môf dIôu gì.
Nhìn nof maf fhì hình nhu frong oc ông fa vu a fhoang môf y nghI.
Nhung Nô-mô Iac dâu, gaf bo y nghI do. CuôI cu ng, Nô-mô bâf ra:
- Nuoc sôI!
- Nuoc sôI7
TôI ngac nhIôn.
- Vâng. Chung fa b¦ kof vao môf khoang không gIan fuong
dôI han chô. Nô u cac may bom frôn fau IIôn fu c phun nuoc nong
fhì Io na o nhIôf dô môI fruong quanh fa không fang Iôn va không
kìm duoc qua frình dong bang IaI7
- Cân fhu ngay.
TôI noI duf khoaf.
- Ta fhu xom, gIao su nho! NhIô f kô bôn ngoaI chI -7o.
Thuyôn fruong Nô-mô dân fôI vao phong chô bIôn nuoc ngof bang
phuong phap Iam bôc hoI. O do co nhu ng may câf Ion. NguoI fa
bom dây nuoc vao cac may do rôI dân nhIôf fu ca c may phaf dIôn
vao. Mây phuf sau nuoc duoc dun nong foI 100
o
va dua vao may
bom. NhIôf o cac may pha f dIôn foa ra nong dôn nôI nuo c Ia nh fu
bIôn dua fhang vao chI qua may câf Ia sôI Iôn. Ða fIông dông hô
sau khI phun nuoc sôI, nhIô f kô bôn ngoaI chI -6
o
. Thô Ia nhich Iôn
duoc môf dô. HaI fIông dông hô sau, nhIôf kô da chI -4
o
.
- Chung fa so fhang, - TôI bao fhuyôn fruo ng, da vung fIn
vao fhanh công cu a nhu ng bIôn pha p vua ap dung.
- TôI cu ng nghI vây, - Nô-mô fra Io I, - Chu ng fa so không b¦
do bop. ChI con so b¦ nga f nua fhôI. Sau môf dôm, nhIôf dô fang
Iôn -1
o
. Phun nuoc nong không fhô nâng nhIôf dô Iôn duoc nua.
Nhung vì nuoc bIôn chI do ng bang o -2
o
nôn fôI yôn fâm. Thô Ia
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 255
hffp://obooks.vdcmodIa.com
môI do doa nay so b¦ fan. Hôm sau, 27 fhang ba, chu ng fôI da boc
duoc sau mof bang. Con phaI dao bôn mof, mâf bôn muoI fam
fIông dô ng hô nu a. Vì vây, không fhô fhay không khi frong fau
duoc. Tình hình chu ng fôI hôm do cang fôI fô hon. NguoI fôI nang
frình fr¦ch không sao ch¦u nôI. Ðô n ba gIo chIôu fhì cam gIa c nang
nô Iôn foI dInh cao nhâf. HaI ham rang b¦ saI dI vì ngap qua nhIôu.
HaI Ia phôI quan quaI fìm chuf không khi frong Ianh dô fho,
nhung không khi ngay cang hIô m. Trong fình frang kIôf suc, fôI
nam do ra, gân nhu ngâf dI. Anh chang Công-xây dang yôu cu a fôI
cu ng co nhung frIôu chu ng dau don fuong fu, cung ch¦u dung
nhung nôI khô fuong fu, nhung vâ n không roI bo fôI. Anh fa nam
Iây fay fôI dông vIôn. TôI co n ngho fIông Công-xây fhì fhao:
- TroI! Nôu nhu fôI co fhô ngu ng fho dô danh fhôm môf chuf
không khi cho gIao su.
Maf fôI rung rung khI ngho fhây IoI Công-xây no I. Nhung
nôu nhu ng nguoI frôn fau dang o frong fình frang không fhô ch¦u
dung duoc, fhì mô I khI dôn phIôn Iao dông, aI nây dôu phân khoI
mac ngay dô Ian.
Chung fôI cuô c bang râf hang. VaI chu ng fôI moI roI, haI ban
fay phông Iôn, nhung môf nhoc bây gIo cha ng co nghIa gì, nhu ng
vôf xây xaf chang dang dô y foI. Không khi frong maf ua vao phôI
chung fôI! Chu ng fôI fho! Tuy vây, chang aI fIôp fuc công vIôc cua
mình duoI nuoc qua fhoI gIan quy d¦nh. Vu a hôf gIo Ia chung fôI
chuyôn ngay bình chua không khi cho ban mình dô fruyôn suc
sông cho ho. Thuyôn fruong guong mâu frong vIôc nay va Ia nguoI
dâu fIôn phu c fu ng ky Iuâf nghIôm ngaf do. Ðung gIo Ia fhuyôn
fruong frao ngay bình chu a không khi cho nguoI kha c rôI quay vô
con fau dây khi dôc. Iu c na o fhuyôn fruong cung bình fhan, không
hô uô oaI, không môf IoI phan nan. Hôm do, công vIôc duoc fIôn
hanh hôf suc khâ n fruong. ChI con phaI dao haI mof bang nua.
Chung fôI chI cach chô bIôn không b¦ dong bang co haI mof! Nhung
cac bình chua không khi gân nhu da rông. Con IaI mô f if fhì phaI
danh cho nhu ng nguoI dang Iao dông. Không fhô cung câp cho fau
fhôm mô f chuf na o nua! Vô dôn fa u, fôI da gân chôf ngaf. aI, dôm
hôm do không buf nao fa xIôf! Sang hôm sau fôI vua nhuc dâu IaI
vua chong maf nhu nguoI say ruou. Cac ban fôI cu ng vây. Mây
fhuy fhu chI co n fho kho kho. Hôm nay, chu ng fôI da b¦ câm fu dôn
ngay fhu sau, fhuyôn fruo ng Nô-mô cho rang cuôc va xa-bong Ia
nhung phuong fIô n qua châm chap nôn quyôf d¦nh pha vo Iop bang
Jules Verne 256
hffp://obooks.vdcmodIa.com
con IaI bang cach khac. Nô-mô vân gIu duoc su bình fInh va ngh¦
Iu c cua mình. Ong fa dung su c manh fInh fhân dô dop fan nhung
dau don vâf châf. Nô-mô suy nghI, phôI hop va hanh dông...
Nô-mô ra Iônh cho fau nô I nôn khoI Iop bang va dô dung phia
frôn ca I hô Ion dang dao fhoo hình fau. Cac bô chua vua duo c bom
du nuoc fhì fau Nau-fI-Iux ha xuông va Iof vao dung hô. Truoc do,
foan fhô fhuy fhu da vao frong fau va dong fâf ca cac cua ngoaI.
Tau Nau-fI-Iux na m frôn Io p bang mong môf mof da b¦ du c fhung
nhIôu chô. Iuc do, cac voI nuoc o cac bô chua duoc mo hôf nâc, huf
vao bô môf fram mof khôI nuoc nu a, fang frong Iuo ng fau Iôn môf
fram fân. Chung fôI cho doI, ngho ngong, quôn ca dau don. Tuy
dâu nhu c nhu bua bô, môf Iaf sau fôI vân ngho fhây fIông rang rac
duoI fhân fau. Maf bang dang ran nuf. CuôI cu ng, Io p bang vo han
ra, gây nôn môf fIông dông dac bIôf, gIông fIông môf fo gIây b¦ xo
rach. Ta u Nau-fI-Iux baf dâu chìm xuông.
- Thoaf rôI!
Công-xây kho noI vao faI fôI. TôI không con du suc dô fra IoI
nua. TôI chI nam Iây fay Công-xây rôI bâf gIac xIôf ma nh. Nho fac
dông cua frong Iuong Io n ma fau Nau-fI-Iu x baf dâu Ian xuông
nuoc nhu môf haf gì do roI vao khoang không. Iâp fuc foan bô
dIôn nang fâp frung vao cac may bom dô dây nuo c ra khoI ca c bô
chua. Mây phuf sau, fau ngung Ia n rôI baf dâu nôI Iôn. Chân v¦f
quay nhanh dôn nôI Iam foan fhân fau rung manh. Tau Iao vô
huong bac. Nhung fau co n phaI chay duoI bang bao Iâu nu a fhì
moI dôn chô maf daI duong không dong bang7 Môf ngay nua u7 TôI
so chôf fruoc Iu c do mâf! TôI nua nam nua ngôI frôn chIôc dI-vang
o fhu vIô n va nga f fho. Maf fôI bâm IaI, môI nhof nhaf, su rôI Ioan
hoan foan vô chu c nang baf dâu. Cac bap fh¦f mâf kha nang co
bop. TôI không nho fình fra ng do koo daI mây gIo. TôI chI bIôf rang
mình dang hâp hôI. TôI bông hôI fInh. Mây hu m không khi maf Iof
vao phôI fôI. Chang Io fau da nôI Iôn maf bIôn rôI7 Không! Ðo Ia
Nof va Công-xây, nhung nguoI ban dang yôu cua fôI da hy sInh
fhân mình dô cuu fôI bang cach cho fôI hif chuf không khi co n sof
IaI frong môf bình chua! Ðang Io dô mình fho, ho IaI danh cho fôI
frong khI chinh ho dang b¦ ngaf. TôI muô n dây caI bình ra, nhung
haI nguoI gIu chaf fay fôI. Thô Ia fôI duoc fho fhoaI maI frong mây
phuf. TôI dua maf nhìn dô ng hô: muoI môf gIo frua. NghIa Ia da
sang nga y 28 fhang ba. Tau Nau-fI-Iu x chay voI fôc dô ghô nguoI
Ia bôn muoI haI Iy môf gIo. Thuyô n fruong Nô-mô o dâu7 Ong fa
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 257
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chôf rôI sao7 Cac ban ông fa cung chôf rôI sao7 Can cu vao dông hô
chI dô sâu, chu ng fôI chI cach maf bIôn hon sau muoI mof. Môf Iop
bang mong ngan cach chung fôI voI không khi phia frôn. Sao
không fhô pha vo duoc7 Ðuoc chu! Ðu fhô nao, fau Nau-fI-Iu x cung
so Iam nhu vây, fôI cam fhây fhô! No ha phia IaI xuông va ngôch
muI nho n Iôn. Sau do no mo hôf fôc Iu c Iao fhang Iôn Iop bang, pha
vo dân fung ma ng. CuôI cung, fau xuyôn fhung duoc maf bIôn b¦
dong bang va du ng su c na ng cua mình pha vo Iop bang do. Cac cua
kinh duo c mo rông, không khi bIôn ua vao fau Nau-fI-Iux.
Jules Verne 258
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 41
T! M!I HOO C ÐÐN A-MA-ÐON
TôI không bIôf vì sao fôI IaI co maf frôn boong fau. Co Io Nof
da vac fôI Iôn do . Ðu sao fôI cu ng dang fho hif không khi frong
Ianh cua bIôn. Cac ban fôI cung dang fho hif say sua nhu vây.
- Cha cha! Ðuong khi qua Ia cua quy!
Công-xây noI.
- Thua gIao su, gIo fhì gIa o su dung o do gì ca. Co du không
khi cho fâf ca moI nguo I.
Nof Ion chang no I chang rang. Anh fa chI ngoac mIông ra dô
fho dôn nôI ca mâp nom fhây cu ng phaI mâ f fInh fhân! Chu ng fôI
IaI suc râf nhanh, nhung khI quay IaI, ngoaI chu ng fôI ra, fôI
chang fhây bong môf fhuy fhu nao. Ca fhuyôn fruo ng nua. Nhu ng
fhuy fhu ky d¦ cua fau Nau-fI-Iux chI cân chu f không khi frong fau
Ia du. Nhu ng IoI noI dâu fIôn cua fôI Ia IoI cam on haI nguoI ban
cu ng dI. Trong nhung gIo hâp hôI koo daI. Công-xây va Nof da cô
gang cho fôI sông. R n nghIa nay bIôf Iây gì fra duoc!
- CIao su noI dôn chuyôn ân huô Iam gì!
Nof fra IoI.
- Co gì dang goI Ia on dâu. Ðo Ia chI môf con finh don gIan.
Tinh mônh gIao su quy hon chu ng fôI nhIôu. Vì vây cân bao vô.
- Không dung dâu, ông Nof a, -TôI fra IoI.
- Không co gì cao quy hon fâm Iong fôf va cao fhuong nhu
fâm Iong cua ông!
- CIao su qua khach khi!
Nof nguo ng ngh¦u.
- Ca anh nua, Công-xây a, anh cu ng râf môf.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 259
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Không a, không môf Iam dâu a. Thu fhu c, fôI cung fhIôu
chuf if không khi, nhung fôI da quon rôI. Hon nua, fôI fhây gIao su
b¦ ngâf nôn ban fhân fôI cu ng cha ng muôn fho nua. TôI hôf suc
xu c dông.
- Cac ba n, fu nay chu ng fa maI maI gan bo voI nhau. Ðô I vo I
fôI, cac ban co dây du quyô n han...
- Va fôI so su dung quyôn do, - Nof ngaf IoI fôI.
- Ây ây!
Công-xây noI.
- Ðung, - Nof noI fIôp, - fôI so su du ng quyô n mang gIao su dI
fhoo, khI fôI roI bo caI fau Nau-fI-Iux quy quaI nay.
- Thu c ra, chu ng fa chang dang dI fhoo môf chIôu huong fôf
Ia gì, - Công-xây noI.
- Ðung vây, - TôI fra IoI, - chung fa dang huong vô maf froI,
ma maf froI o dây Ia phuong bac.
- Nhung vân dô Ia o chô fau so chay vô ÐaI Tây Ðuong hay
ThaI Ðình Ðuong, noI kha c dI Ia so chay dôn môf vung bIô n co
nhIôu fau qua IaI hay hoang vang, - Nof noI.
TôI không gIaI dap duoc câu hoI do. Ðan fhân fôI cung so
fhuyôn fruong Nô-mô so dua chu ng fôI vô Tha I Ðình Ðuong nam
gIua bo bIôn châu My va châu a. ToI do, ông fa so kôf fhu c chuyôn
dI vong quanh fhô gIoI cua mình va so quay vô nhung vu ng bIôn,
noI fau Nau-fI-Iu x duo c dôc Iâp, fu do nhâ f. Nhung nôu fau quay
IaI ThaI Ðình Ðuong, xa mIôn dâf co nguoI o fhì kô hoach cu a Nof
so ra sao7 Môf fhoI gIan ngan nua chu ng fôI so duoc bIôf chinh xac
vô dIôu nay. Tau chay râ f nhanh, vuof qua vong Nam cu c rôI
huong vô muI Hoo c. Ðay gIo fôI 31 fhang ba, fau chay ngang qua
dIôm cu c nam cu a châu My. ToI dây, fâf ca nhung gIan khô vua
qua cua chung fôI da b¦ quôn dI. Chung fôI chI nghI dôn fuong IaI.
Thuyôn fruong Nô-mô không xuâf hIôn frôn boong fau cu ng nhu
frong phong khach. VIôn fhuyô n pho hang ngay da nh dâ u frôn
ban dô ban câu, gIup fôI fhoo doI chinh xac duong dI cua fau. TôI
hôm do, fôI râf sung suong khI fhây fau dang ro song ÐaI Tây
Ðuong ma chay vô huong bac. TôI bao cho Nof va Công-xây bIôf
kôf qua quan saf cua fôI.
- Râf fôf, - Nof noI, -nhung fau chay vô dâu7
Jules Verne 260
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- CaI do fhì fôI ch¦u, ông Nof a.
- ÐIôf dâu sau chuyôn dI Nam cu c, fhuyôn fruong chang cho
fau chay Iôn Ðac cuc rôI quay vô ThaI Ðình Ðuong qua caI oo bIôn
fây bac gom ghIô c ây7
- ÐIôf ông fa fhô nao ma noI fruoc!
Công-xây fra IoI.
- ThôI kô ông fa, - Nof noI, -chung fa so chuô n fruoc.
- Ðu sao, - Công-xây noI fhôm, -fhuyôn fruong Nô-mô cu ng Ia
môf nguoI chân chinh, va chung fa so không phaI ân hân gì vì da
quon voI ông fa.
- Ðac bIôf Ia khI phaI chIa fay voI ông fa!
Nof noI. Hôm sau mung 1 fhang 4, muoI haI gIo kom mây
phuf fau nôI Iôn maf bIôn. Chung fôI fhây o phia fây co bo bIôn. Ðo
Ia mIô n Ðâf Iua. So dI nhu ng nguoI dI bIôn goI nhu vây Ia vì ho
fhây nhIôu kho I fu nhung fup Iôu cua fhô dân bôc Iôn. Ðâf Iua Ia
môf nho m dao fraI ra frong khoang ba muoI dam chIôu daI va haI
muoI da m chIô u ngang, gIua 53
o
va 56
o
dô vI nam, gIua 67
o
50` va
77
o
15` dô kInh fây. Ðo bIôn co vo fhâp, nhung phia xa sung sung
nhung ngon nuI Ion. TôI phân bIôf duoc ca ngon Xac-mI-on-fô nhon
hoaf. Nof cho fôI bIôf Ia fuy fhoo dInh nu I co b¦ mây cho phu hay
không ma nguoI fa du doan duoc fhoI fIôf xâu hay fôf.
- Thâf Ia môf phong vu bIôu fuyôf voI.
TôI nhân xof.
- Vâng, do Ia phong vu bIô u fu nhIôn. No chua Iua dôI fôI Iân
nao khI fau chay qua oo Ma-gIon-Iang.
Ðu ng Iuc do, dInh nuI Xac-mI-on-fô nôI Iôn frôn nôn froI, bao
fruoc fhoI fIôf fôf. Tau Nau-fI-Iu x Ian xuông rôI fIôn dôn gân bo,
nhung chI chay doc fhoo bo co mây haI Iy. Ðôn chIôu fôI, fau da foI
gân nhom dao Phôn-cIon. Som hôm sau, fôI nhìn fhây nhung ngon
nu I frôn nhom da o nay. ÐIôn o dây không sâu Iam. IuoI frôn fau
fha xuô ng Iây duo c mâ y IoaI fao dac bIôf. Tung dan ngông froI va
v¦f froI bay dôn bo bIôn. Thô Ia bua an frua frôn fau IaI duoc caI
fhIôn. TôI ngam nhìn nhIô u IoaI su a râf dop maf va muôn gIu IaI
mây fIôu ban cua nhu ng dông vâf hình cây nay, nhung fIôc Ia o
ngoaI môI fruong nuoc bIô n, chu ng so b¦ phân hu y nhanh cho ng.
KhI nhu ng ngon nu I cuôI cu ng cua dao Phôn-cIon khuâf sau chân
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 261
hffp://obooks.vdcmodIa.com
froI, fau Nau-fI-Iux Ian xuông sâu haI muoI, haI nham mof rôI
chay doc bo bIôn Nam My. Thuyôn fruong Nô-mô vân không xuâf
hIôn. TôI mung 3 fhang 4, fau vâ n chay doc bo bIôn Pa-fa-gô-nI-a.
CuôI cung, fau vuof qua vung cua sông Ia PIa-fa, rôI ngay mu ng 4
fhang 4 fhì chay ngang !-ru-guay, nhung ca ch bo bIô n nam muoI
haI Iy. Tau Iuon fhoo bo bIôn ngoan ngooo ky d¦ cua Nam My
nhung vâ n huong vô phia bac. Thô Ia fu khI daf chân Iôn fau Nau-
fI-Iux o bIôn Nhâf Ðan, chung fôI da dI duoc môf van sau ngan
dam. Ðôn 11 gIo frua, fau vuof qua chi fuyôn nam rôI chay ngang
qua mu I PhrI-ô ra khoI. Thuyôn fruong Nô-mô không ua qua ng bo
bIôn Ðra-xIn co nguoI o nay nôn cho fau phong nhanh vun vuf
khIô n Nof râf buc mình. Chang môf chu ca nao, chang môf con
chIm nao fhoo k¦p fau, va fâf ca nhu ng ky quan cua vung bIôn nay
dôu chI Iuof qua chung fôI. Tau phong nhanh nhu vây mây ngay
IIôn. ChIôu mu ng 9 fhang 4, chung fôI nhìn fhây dIôm cu c dông
cua Nam My Ia muI Xanh-rôc. Nhung fau Nau-fI-Iux IaI chay vô
phia kha c va Ian xuông Iop nuoc sâu nhâf cua Iong chao na m gIua
muI dâf do va day nuI XI-o-ra Iô-ôn frôn bo bIôn châu PhI. ÐuoI
day Iong chao do nôI Iôn mây ngo n nu I fô dIôm fhôm cho ca nh vâf
bIôn sâu. TôI noI vây chu yôu Ia dua vao nhu ng ba n dô do chinh
fay fhuyôn fruong Nô-mô vo va can cu vao nhung quan saf rIông
cua ông fa. Suôf haI ngay fau bang qua quang bIôn sâu vang Ia ng
do. Nhung ngay 11 fhang fu fau bông nôI Iôn, chu ng fôI frông fhây
bo môf vung bIôn Ion do cu a sông A-ma-dôn fao nôn. Con sông nay
dô vao bIôn môf khôI nuoc Ion dôn nôI nuoc bIôn b¦ nhaf dI frong
khoang nhIôu da m. Tau vuof xich dao. Cach chu ng fôI haI muoI
haI Iy vô phia fây Ia Cuy-an fhuô c Phap, noI chu ng fôI co fhô fìm
duoc noI nuong na u. Nhung gIo dang fhôI manh Ia m nôI Iôn nhung
dof song côn hung du. VoI môf chIô c xuông mong manh fhì sao co
fhô boI foI bo duoc! Nof Ion hIôu ro duoc dIôu do nôn không da
dông gì dôn chuyô n chay frôn ca. Con fôI fhì cu ng Io dI cha ng noI
môf IoI vô nhu ng kô hoach cua Nof, so anh fa so Iam nhung vIôc
IIôu IInh cha c chan so dua foI fhâf baI. TôI duoc dôn bu dây du vô
su frì hoan do bang công vIôc nghIôn cuu khoa hoc râf fhu v¦. HaI
ngay vu a qua, 11, 12 fhang 4, fau Nau-fI-Iu x không Ia n xuông.
ChIôc xuông con da dom vô fau du IoaI dông vâf, hình cây, ca va bo
saf. Co Iân môf con ca duôI râf dof b¦ mac IuoI. Con ca nay fron va
dof dôn nôI nôu chaf duôI fhì no so gIô ng hô f môf caI dIa. No cân
nang haI muoI kI-Iô-gam, duoI frang, frôn hoI do co xon nhung
châm xanh fhâm Ion, da nhan. KhI daf no Iôn boong no quây
Jules Verne 262
hffp://obooks.vdcmodIa.com
manh ho ng fhoaf xuông bIôn, nhung Công-xây râf quy con ca duôI
do nôn nhao foI. TôI chua k¦p ngan Ia I fhì haI fay anh fa da nam
Iây con ca. Công-xây fu c khac b¦ fô IIôf, nga bô chu ng va Ia fo goI
fôI:
- CIao su! CIao su cu u fôI voI! TôI va Nof nâng anh fa dây rôI
xoa bop cho. Công-xây vua fInh dây fhì mIông da Iap bap:
- Iop co sun, bô ca mâp co mang dI dông, ho ca duôI, gIông ca
duôI dIôn.
- Ðung Ia ca duôI dIôn, anh ban a. Chinh no da Iam anh dau
dây.
- Thua gIao su, ngaI co fhô fIn Ia fôI so fra môI fhu nay.
- Tra fhu bang cach gì7
- Ðang ca ch an fh¦f no!
Anh fa fh¦f con ca fo ngay chIô u fôI hôm do nhung chI an qua
Ioa cho ha gIâ n vì noI fhuc, fh¦f no cung nhu dô gIay. Nga y 12
fhang 4, fau Nau-fI-Iux dôn gân Cuy-an fhuôc Ha Ian, cach cua
sông Ma-rô-nI không xa. O dây co mây nho m bo bIô n. Nhu ng con
vâf dop do, hIôn Ianh nay daI sau, bay mof, nang bôn fân. ThIôn
nhIôn da danh cho IoaI bo bIôn na y môf vaI fro quan frong. Cung
nhu haI câu, bo bIôn fìm fhu c an o nhu ng dông co ngâm, do do
chung do n sanh nhu ng dô ng co châf dây cua nhung con sông nhIôf
doI. TôI noI fhôm:
- Cac ban co bIôf, fu khI con nguoI fIôu dIôf gâ n hôf gIô ng vâf
co ich nay fhì xay ra chuyô n gì không7 HIôn nay co châf dông IaI b¦
fhôI rua, Iam ô nhIôm không khi. Không khi b¦ ô nhIôm gây ra
bônh sôf vang Ia môf faI hoa cho dâf nuo c na y. Ðônh sôf fu do
hoanh hanh fu cu a sông RI-ô do Ia-pIa dôn oo PhIo-rI-da. Tuy fhuy
fhu fau Nau-fI-Iu x không dam coI fhuong dIôu nay, nhung ho vân
ha dô sau chu bo bIôn. Ðôp an qua Ia dang râf cân du fru fh¦f fuoI,
ma fh¦f bo bIôn fhì ngon fuyôf, ngon hon fh¦f bo nha nhIôu. Cuôc
san bo bIôn chang co gì fhu v¦. Chu ng cu dô nguo I fa gIôf ma
không chông do IaI. Thô Ia mây fân fh¦f duoc sây khô rôI dua vao
kho fhu c phâm frong fau. Cu ng hôm do, chIôc fhuyô n con fha IuoI
baf duoc môf sô ca bam, môf IoaI ca o dâu co môf caI "dIa" bâu duc.
CaI "dIa" nay gôm nhung ban sun na m ngang dI dông, co kha nang
fao nôn gIua nhu ng ban sun nay môf khoang chân không gIup no
bam vao cac vâf khac nhu môf ông gIa c. KhI vIôc baf ca da kôf
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 263
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhu c, fau Nau-fI-Iux fIôn IaI gân bo. O dây co mây con rua bIôn
dang ngu bâp bônh frôn maf nuo c. Ðaf gIông rua nay râf kho vì
chung râ f fhinh va co maI râf cu ng. Nhung nôu dung ca bam fhì co
fhô baf dô dang. IoaI ca bam nay fhuc Ia nhu ng IuoI câu sông.
Thuy fhu frôn fau buôc vao duôI ca môf caI vong rông dô ca
boI duoc fhoaI maI. ChIôc vong na y duo c buôc vao fhuyôn bang
môf doan fhung daI. Ðuo c fha xuông bIôn, ca bam IIôn boI dôn
bam cha f Iây maI rua. Chung bam chaf dôn nôI fha b¦ vo naf ra
chu không ch¦u buông fha con môI. Sau do, ca duoc koo vô fhuyô n,
kom fhoo nhu ng chu rua b¦ chu ng bam. Thô Ia chu ng fôI fom duoc
mây chu rua daI môf mof, nang foI haI fa. MaI rua duoc phu nhIôu
Iop sung mong, frong suôf, mau nâu xam, dôm frang va vang, Ia
vâf râf hIôm. NgoaI ra, fh¦f rua bIôn cu ng ngon nhu rua fhuo ng.
ToI dây, chung fôI kôf fhuc nhung ngay o gân vu ng bIôn A-ma-dôn
va ngay dôm ây fau Nau-fI-Iu x ra khoI.
Jules Verne 264
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 42
ÐACH T!OC
Tau Nau-fI-Iux foI bo bIôn châu My da mây ngay. Ro rang Ia
no không muôn vao v¦nh Môch-xich va vu ng dao …ng-fI. Vu ng
bIôn nay raI ra c nhIôu da o va co nhIôu fau bo qua IaI nôn fhuyôn
fruong Nô-mô không fhich. Ngay 16 fhang 4, chu ng fôI Iam quon
voI dao Cua-do-Iup va Mac-fI-nich, nhung o khoang cach dô ba
muoI haI Iy. Truoc dây Nof Ion d¦nh fhu c hIôn y dô cua mình o
v¦nh Môch-xich ba ng ca ch nhay fha ng Iôn bo hoac bang ca ch boI
dôn môf chIôc fau nao do frong sô fau fhuyô n chay con fhoI gIua
cac dao. Truoc fình hình nay, Nof hôf suc fhâf vong. Cuôc chay
frôn cua chung fôI hoan foan co fhô fhu c hIôn duoc nôu Nof bi mâf
chIôm duoc chIôc xuông frôn fau. Nhung o gIua bIôn khoI nay fhì
con noI chI dôn chuyôn ây! Nof Ion, Công-xây va fôI frao dôI y kIôn
kha Iâu voI nhau vô vân dô nay. Chu ng fôI b¦ câm fu frôn fau Nau-
fI-Iux da duoc nua nam. Trong fhoI gIan ây, chung fôI da vuof môf
van bay ngan da m va, nhu Nof noI, chua bIôf bao gIo moI kôf fhuc
chuyôn dI nay. CuôI cu ng, Nof yôu câu fôI hoI fhang fhuyôn fruong
Nô-mô Iân nua xom ông fa co y d¦nh gIam gIu chu ng fôI vInh vIôn
không. ÐIôn phap nay fôI không fan fhanh Iam.
Thoo fôI, Iam nhu vây so không daf duoc mu c dich. Không
fhô frông cho gì o Nô-mô, moI su dôu fuy fhuôc o chu ng fôI. Hon
nua, Nô-mô cang ngay cang frâm Ia ng, xa Ia nh chu ng fôI va không
nIôm no nhu fruo c. Ong fa muô n franh maf fôI. Truo c kIa, Nô-mô
vuI vo gIaI fhich cho fôI vô nhung ky quan duoI bIôn. CIo dây, ông
fa dô mac fôI Iam vIôc mô f mình va không IuI foI phong khach
nua. Tâm fu Nô-mô co gì fhay dôI7 Va vì sao fhay dôI7 TôI fu fhây
mình chang co gì dang frach. Co Io su co maf cua chung fôI frôn
fau da Ia m Nô-mô phIôn Io ng7 Nhung fôI cu ng không hy vong môf
nguo I nhu Nô-mô co fhô fra IaI fu do cho chu ng fôI. Vì vây, fôI xIn
Nof cho fôI fhì gIo dô suy nghI chin chan fruoc khI ha nh dông. Nôu
vIôc fôI Iam không dom IaI kôf qua gì fhì so khIô n cho Nô-mô nghI
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 265
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ngo, fình hình cu a chung fôI so xâu dI va co haI cho kô hoach cua
chinh No f. Iây co suc kho o b¦ suf kom fôI fhây cung không ôn.
Nôu không kô fruong hop b¦ fhu fhach gay go o Nam cu c fhì Công-
xây, Nof va fôI chua bao gIo khoo manh, dô ch¦u nhu bây gIo. …n
uông dây du, fho hif không khi frong Ianh, sInh hoaf dIôu dô da
IoaI fru kha nang ôm dau. TôI hIôu ro finh châf uu vIôf cu a kIôu
sông nhu fhô nay dôI voI con nguo I da vuf bo không fhuong fIôc
nhung ky nIôm vô maf dâf, dac bIôf Ia dôI voI môf nguoI nhu
fhuyôn fruong Nô-mô coI fau Nau-fI-Iux Ia nha, cho fau cha y dI
khap noI fhoo y muôn va vuon foI mu c dich cua mình bang nhu ng
con duong chI rIông mình bIôf. Nhung chu ng fôI fhì không ca f duf
quan hô voI nhân IoaI. Vô phân fôI, fôI không muô n mang fhoo
xuông mô nhung công frình râf mo I Ia va ky fhu cu a mình. Ðu ng
Ia gIo dây fôI co quyôn vIôf môf cuô n sach fhuc su vô bIôn ca va fôI
muôn cuôn sach do duoc xuâf ban cang so m cang fôf. O ngay dây
fhôI, frong vu ng dao …ng-fI nay, chI duoI maf bIôn muoI mof, nhìn
qua ô cu a phong khach, fôI da fhây duoc bIô f bao fac phâm ky dIôu
cua fhIôn nhIôn!... Tau Nau-fI-Iu x Ian xuông sâu haI, ba ngan mof
va ngay 20 fhang 4 IaI Iôn cach maf bIôn môf ngan nam fram mof.
Cân chu ng fôI nhâf Ia quâ n dao Iu-caI. Tu day bIôn nôI Iôn nhung
mom da Ion du ng dung, phu dây nhung IoaI fao khô ng Iô... Khoang
11 gIo frua, Nof Ion Iuu y fôI gIua dam fao do co môf con vâf gì do
râf dang so. TôI noI:
- Ðung, o dây co nhIôu hang fhich hop voI bach fuô c. Nôu co
gap nhu ng quaI vâf do o dây, fôI cu ng chang ngac nhIôn chuf nao.
- Co gì ma goI Ia quaI vâf7
Công-xây fhac ma c.
- Không, - TôI fra IoI, - do Ia IoaI bach fuôc Ion. Nhung chac
ông ban Nof cua chu ng fa frông Iâm, fôI chang fhây gì ca.
- Thâf fIôc, - Công-xây noI, - fôI muôn duoc nhìn fân maf môf
con fhuô c IoaI ây. NguoI fa kô rang chung co fhô koo ca môf chIôc
fau xuông day bIôn. Nof phan dôI:
- TôI không bao gIo fIn ra ng frôn do I nay IaI co môf gIông vâf
nhu vây.
- Sao IaI không7
Công-xây caI.
Jules Verne 266
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Không fhô phu nhân rang frong sô bach fuôc co nhung con
râf Ion fuy không bang ca voI, - TôI noI.
- Anh om dân chaI fhuo ng gap nhu ng con bach fuôc hon môf
mof fam. O VIôn bao fang To-rI-of va Mông-po-II-ô con gIu duoc
nhung bô xuong bach fuôc daI haI mof. Thoo finh foan cua cac nha
fu nhIôn hoc fhì bach fuôc daI haI mof phaI co voI daI haI muoI bay
mof. Thô Ia du khung khIôp Iam rôI!
- Thô bây gIo nguoI fa co n baf duoc nhu ng con fo nhu vây
nua không7
Nof hoI.
- Ðu không baf duoc, nhung dân danh ca vân gap Iuôn. Môf
ông ban fôI Ia Thuyôn fruong Pôn Ðôf o Ha-vro nhIôu Iân cam
doan voI fôI rang ông fa da fhây nhung quaI vâf do o ân Ðô Ðuong.
Nhung fruong hop ky Ia nhâf khIôn fa không fhô nghI ngo gì vô su
fôn faI cu a IoaI bach fuôc nay, da xay ra cach dây mây nam.
- Truo ng hop do fhô nao7
Nof hoI.
- Nam 1861, vô phia fây bac Tô-nô-rip, cu ng o khoang vI dô
nay, fhu y fhu fau A-Iôch-fôn phaf hIôn ra môf con bach fuô c khô ng
Iô dang boI cung fuyôn duo ng. Thuyôn fruong Ðu-gho cho fau chay
saf con vâf va du ng cac IoaI su ng ban nhung vô hIôu vì Iao nhon va
dan dôu xuyôn qua fhân bach fuôc nhu qua môf khôI fh¦f dông.
Sau mây Iân fhâf baI, canh fhu y fhu bon dung fhong Iong dô baf.
Thong Io ng mac vao fhân bach fuô c nhung foI vây duôI mo I fhaf
IaI duoc. Iu c do, moI nguoI cô suc koo con vâf Iôn fau nhung no
nang qua dôn nô I duôI bach fuôc b¦ duf ra. Thô Ia no Ian xuông
bIôn mâf.
- Thô no daI bao nhIôu7- Nof hoI.
- Co phaI chu ng sau mof không7 - Công-xây hoI. Anh fa dung
bôn cua sô va nhìn vao cac hôc da.
- Ðung vây. - TôI fra IoI. Công-xây hoI fIôp:
- Co phaI frôn dâu no co fam voI, ngo ngoay frong nuo c bIôn
nhu môf bây ra n không7
- Ðung vây, Công-xây a.
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 267
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Co phaI haI ha m cua no râf gIô ng mo vof, nhung Ion hon
nhIôu không7
- Râf dung.
- Thô fhì, fhua gIao su, co phaI no kIa không a 7 TôI nhìn
Công-xây, con Nof Ion fhì Iao dôn cu a sô.
- Con vâf khu ng khIôp qua! - Nof Ia Iôn.
TôI cung dua maf nhìn qua ô cua va bâf gIac Iu I IaI. Truoc
maf fôI, môf quaI vâf duong boI foI. Ðo Ia môf con bach fuô c daI
chung fam mof. No boI IuI râf nhanh vô phia fau. Maf no mau
xanh xa m nhìn fhang không dông dây. Tam canh fay, hay dung
hon, fam chân fu dâu moc ra daI gâp dôI fhân va Iuôn Iuôn uôn
cong. Nhìn fhây ro haI fram ruoI caI gIa c o phia frong voI. HaI
ham rang bach fuôc gIông caI mo vof bang sung, Iuôn Iuôn mo ra
khop IaI. IuoI no cung bang châf sung co mây ham rang nhon,
rung Iôn bân bâf môI khI fho ra khoI môm. Thân no hình fhoI
phình o gIua, Ia môf khôI fh¦f nang chu ng haI muoI, ham nham
fân. Mau sac no fhay dôI râf nhanh fu mau xam chì sang mau nâu
do. Vì sao con bach fuôc fu c gIân7 Han Ia vì su xuâf hIôn cua fau
Nau-fI-Iu x fo Ion hon no va vì voI cung nhu haI ham rang cua no
chang Ia m nôn chuyô n gì... Ðuoc gap môf con bach fuôc nhu fhô
nay dôI voI fôI fhâf Ia d¦p may hIôm co, nôn fôI không muôn bo Io
co hôI nghIôn cu u no can ko. TôI cô non su so haI ma câm buf chì
vo no.
- Co Io dây chinh Ia con bach fuôc ma fau A-Iôch-fôn da gap7
Công-xây hoI.
- Không, - Nof fra IoI, -con nay con nguyôn von, con con kIa
da mâf duôI.
- Không phaI fhô dâu, -TôI phan dôI.
- VoI va duôI bach fuôc co kha nang moc IaI. Trong bay nam,
con bach fuôc ma fau A-Iô ch-fôn gap fâf nhIôn co kha nang moc
môf caI duôI moI. O bôn phaI cua sô xuâf hIôn bay con bach fuôc
nua. Chung boI fhoo fau. TôI ngho fIông chung Iây mo mô chan
chaf vao vo fau. Chu ng fôI duoc môf phon vô cu ng khoaI chi. TôI
fIôp fuc vo. Iu quaI vâf bam saf con fau dôn nôI duong nhu chu ng
dung yôn faI chô va gIup fôI vo chung fru c fIôp frôn fâm kinh ô
cua. Hon nua, con fau chI chay o fô c dô vua phaI. Ta u Nau-fI-Iux
bông dung IaI, foan fhân fau rung Iôn.
Jules Verne 268
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Chang Io chu ng fa IaI vâp phaI caI gì7
TôI hoI. Nof fra IoI:
- Ðu co vâp phaI caI gì, fa cu ng không ngaI vì fau dang dô o
chô nuoc frong. Ðung Ia fau dang dô o chô nuoc frong, nhung dung
yôn không nhuc nhich. Chân v¦f không quay nua rôI. Môf phuf frôI
qua. Thuyôn fruo ng Nô-mô va vIôn fhuyô n pho buoc vao phong
khach. Ða mây hôm nay fôI không gap Nô-mô. Ong fa không noI
chuyôn voI chu ng fôI, co Io chang nhìn fhây chu ng fôI nua. Ong fa
buoc foI cua sô, nhìn Iu bach fuôc rôI noI mây câu voI fhuyôn pho.
Ong nay dI ra. Cu a sô Iâp fuc dong IaI. Ðon frôn frâ n bâf sang. TôI
dôn chô Nô-mô.
- Thâf Ia môf "bô suu fâp" bach fuôc fhu v¦.
TôI noI.
- Vâng, fhua nha fu nhIôn hoc, gIo dây chung fa sap gIap
chIôn vo I chung. TôI hoang mang nhìn Nô-mô. TôI cho rang mình
không hIôu y ông fa.
- CIap chIôn a7
TôI hoI IaI.
- Vâng. Chân v¦f da ngu ng quay. TôI doan rang ha m rang
bang su ng cua môf con bach fuô c da mac vao canh chân v¦f Iam
fau không chay duoc nua.
- Thô nga I d¦nh Ia m fhô nao7
- Cho fau nôI Iôn maf nuoc rôI fIôu dIôf sach Iu quy nay.
- Kho dây.
- Ðu ng Ia kho. Nhu ng vIôn dan co dIôn khI xuyôn vao fhân
bach fuôc môm không fhô nô duoc vì không gap du suc can. Nhung
fa so fIôn công bang rìu.
- Va bang dao nhon, fhua ngaI fhuyôn fruong, - Nof bô sung,
-nôu ngaI không fu chôI su gIup do cua fôI.
- XIn dông y voI ông.
- Chu ng fôI cu ng so gIup ngaI môf fay, -TôI no I rôI cu ng dI voI
Nô-mô dôn câu fhang frung fâm. O do da fâp hop chu ng haI muoI
nguo I câ m rìu san sang chIôn dâu. Nof câm Iây dao nhon, con fôI
va Công-xây fhì dung rìu. Tau Nau-fI-Iux da nôI Iôn maf nuoc. Môf
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 269
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhuy fhu vua va n ô-cu ra fhì nap fau da bâf Iôn râf manh, ro rang
Ia do suc huf cua môf con bach fuôc nao do. Iâp fuc môf caI voI daI
fruon xuông duoI fhang nhu môf con ran, con dô haI chuc voI nua
fhì ngoan ngooo o phia frôn. Thuyôn fruong Nô-mô Iây rìu chaf
duf phang caI voI khung khIôp do khIô n no Ian xuô ng. Trong khI
chung fôI cô mo duong Iôn boong fhì haI caI voI khac Iao foI môf
fhuy fhu dung fruoc Nô-mô rôI nhâc bông anh fa Iôn. Thuyôn
fruong vua kôu vua nhay vof ra ngoaI. Chu ng fôI vôI Iao fhoo.
Canh fuong fhâf dang so ! NguoI fhuy fhu khôn khô b¦ voI bach
fuôc quân chaf, dang choI voI frôn không. Anh fa b¦ nghof fho, kôu
Iôn:
“Cuu fôI voI! Cu u fôI voI!" Anh fa kôu bang fIông Phap khIôn
fôI sung sôf. Trôn fau co môf dông bao cua fôI va co Io không phaI
Ia nguoI duy nhâf! TIông kôu xo ruôf xo gan do fôI so con ngho
fhây suô f doI. NguoI xâu sô dang ngac ngoaI. AI co fhô gIang anh
fa ra khoI caI vo I bach fuôc bây gIo7
Nhung Nô-mô da xông dôn va chaf duf Iuôn caI voI. VIôn
fhuyôn pho, cac fhuy fhu va ba nguoI chu ng fôI cung dung vu khi
chIôn dâ u quyôf IIôf voI nhu ng con bach fuôc kha c dang bo frôn
fhanh fau. Thâf Ia khung khIôp! Co Iu c fôI fuong nguoI b¦ na n sap
duoc cu u fhoaf khoI su c hu f cua voI bach fuô c. Con quaI vâf co fam
voI fhì bay voI da b¦ chaf duf. CaI voI co n IaI vân quân chaf nguoI
fhuy fhu va ngoo nguây frôn không. KhI Nô-mô va vIôn fhuyôn
pho vua Iao foI fhì quaI vâ f IIôn phun ra môf châf Iong mau don.
Chung fôI Iâp fu c b¦ fôI fam maf muI cha ng nhìn fhây gì. KhI dam
"mây" don fan dI fhì quaI vâf da bIôn mâf, mang fhoo ca nguoI
dông huong xâ u sô cua fôI! Chung fôI xông dôn Iu bach fuô c. AI
nây dôu sôI su c cam fhu ! Trôn boong fau va o fhanh fau co dô
muoI, muoI haI con. Chu ng b¦ chom duf ra fu ng doan va quan quaI
frong ma u do va "mu c" don. Nof Ion phong Iao nhon vao nhung
caI maf xanh xa m cua Iu quaI vâf, Iân nao cung frung dich. Tuy
vây, khI anh ban dung ca m cua fôI chua k¦p quay Ia I fhì da b¦ môf
dôI fhu dung voI quâf nga. CaI mo dang so cu a quaI vâ f da ha hôc
ra o phia frôn Nof. TôI Iao foI cu u anh fa. Nhung Nô-mô da dôn
fruoc fôI. IuoI rìu cua Nô-mô cam phâp vao môm quaI vâf. Nof
fhoaf chôf IIôn du ng dây va phong ngâp mu I Iao vao fIm ko fhu.
- TôI co bôn phân fra on ông!
- Nô-mô bao Nof. Nof chI nghIông mình dap IaI. Cuôc chIô n
dâu koo daI muoI Iam phu f. Iu bach fuôc chIôn baI, phân b¦ chôf,
Jules Verne 270
hffp://obooks.vdcmodIa.com
phân b¦ fhuong, cuôI cung phaI bo chIôn fruo ng ma Iân xuông bIôn
sâu. Thuyôn fruo ng Nô-mô, mình nhuôm dây mau, dung Ia ng
nguo I bôn chIô c don pha ma nhìn xuông bIôn ca vua nuôf mâf môf
nguo I dông huong cua mình. Maf Nô-mô ua Iô.

HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 271
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 43
ÐONC ÐIÐN CON-XTO-RIM
Chung fôI không aI quôn duoc su kIôn haI hung ngay 20
fhang 4. KhI fhuâ f IaI, fôI vân cam fhây hôf suc xu c dông. Chuyôn
vIôf xong, fôI doc IaI rôI doc cho Công-xây va Nof ngho. Ho fhây fôI
da fhuâf IaI su kIôn môf cach chinh xac nhung chua sInh dông
Iam. Nhu frôn da noI, fhuyôn fruong Nô-mô vua nhìn xuông bIôn
vua khoc. NôI dau khô cua Nô-mô fhâf vô han. Kô fu khI chu ng fôI
co maf frôn fau Nau-fI-Iux, dây Ia nguoI dông chi fhu haI cua ông
fa b¦ chôf. Va chôf môf cach bI fha m! Chôf ma không duoc an nghI
gIua nhu ng dô ng chi cua mình frong nghIa frang san hô. Vô phân
fôI, fôI duf fung khu c ruôf khI ngho fhây fIông kôu fuyôf vong fhôf
ra fu mIông nguoI fhu y fhu xâ u sô gIua frân chIôn dâ u quyôf IIôf.
NguoI Phap bâf hanh do da quôn mâf fhô ngu vân dung frôn fau
ma fro vô voI fIô ng mo do, fIông quô huong, dung no dô kôu cuu
Iân cuôI cung, nhung vô hIô u!... Thuyôn fruong Nô-mô fro vô
phong rIông. TôI không gap ông fa suôf fhoI gIan sau do. Nhung
can cu vao cach dI dung cua con fau ma fhuyôn fruong Nô-mô Ia
IInh hôn, fhì co fhô doan duoc rang Nô-mô da buôn ba, fhâf vong
va do du nhu fhô nao khI ngôI môf mình frong phong rIông. Tau
Nau-fI-Iu x khI chay foI, khI chay IuI, chang fhoo huong nao nhâf
d¦nh. No bâp bônh fhoo so ng nhu môf xac chôf. Chân v¦f da duoc
Iau rua sach, nhung gâ n nhu không hoaf dông nua. Thuyô n fruong
Nô-mô IaI fau cha ng co chu d¦nh gì. Ong fa không du suc dI khoI
noI dIôn ra frân chIôn dâu vua rôI, dI khoI vung bIô n da nuôf sông
nguo I ban cua mình! MuoI ngay da frôI qua nhu vây.
CuôI cu ng, ngay 1 fhang 5, fau Nau-fI-Iux huong han vô phia
bac nhu cu va chay ngang qua nhom dao Iu-caI. Tau xuôI fhoo
môf dong bIôn Io n nhâf co ranh gIo I rIông, co cac IoaI ca va nhIôf
dô rIông. TôI muô n no I vô dong bIô n Con-xfo-rIm. Ðo Ia môf con
sông fhâf su, nhung chay gIua Ða I Tây Ðuong. Nuo c sông cung
man, fhâ m chi man hon nuoc bIô n chung quanh. Ðô sâu frung
Jules Verne 272
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bình cua no Ia chin fram mof, rông frung bình sau muoI haI Iy. O
dôI chô, nuoc cha y nhanh 4 kI-Iô-mof môf gIo. Iuo ng nuo c dong
bIôn nay cô d¦nh hon cac do ng sông khac frôn fraI dâ f nhIô u. Ðong
bIôn Con-xfo-rIm baf nguôn fhuc su fu v¦nh Caf-xcôn. O dây nuoc
bIôn duo c suoI âm môf chu f rôI chay vô phia nam, doc bo bIôn châu
PhI xich dao. Sau khI duo c maf froI châu PhI hun nong, no chay
ngang qua ÐaI Tây Ðuong, foI mu I Xanh Rôc o bo bIôn Ðra-xIn rôI
chIa fhanh nhanh. Môf bô phân cu a no huong vô nhom dao …ng-fI
va IaI duoc hun nong. O dây, hình nhu duoc fhIôn nhIôn frao cho
chuc nang cân bang nhIôf dô, dong Con-xfo-rIm hoa nuo c bIôn
nhIôf doI voI nuo c bIôn mIôn bac. Ðuoc maf froI o v¦nh Môch-xich
dôf nong, dong Con-xfo-rIm nguoc Iôn phia bac foI bo bIôn NIu
Phao-Ion o Ðac My. O dây do fac dông cua dong nuoc Ianh daI
duong, dôn kInh fuyôn 43, dong bIôn chIa fhanh haI nha nh. Môf
nhanh ch¦u fac dông cua fin phong fây-bac, fro IaI v¦nh Caf-xcôn
va nhom dao A-xo. Nhanh kIa suoI âm bo bIôn AI-Ion va Na-uy rôI
chay foI SpIf-boc, noI nhIôf dô ha xuông foI 4o nhung vân du dô fao
nôn môf vung bIô n không b¦ dong bang.
Tau Nau-fI-Iux cu fhoo dong bIôn ây ma dI. Ra khoI oo Ða-
ha-ma rô ng muoI bôn dam va sâu ba fram nam muoI mof, dong
Con-xfo-rIm chay voI fôc dô fam kI-Iô-mof môf gIo. Cang Iôn phia
bac, fôc dô no ca ng gIam. Mong sao dong bIôn gIu vung ma I duoc
su dIôu hoa nay. Nôu Iuc nao do, Con-fo-rIm fhay dôI fôc dô va
huong chay, nhu nguo I fa du kIôn, fhì khi hâu ca c nuoc châu R u
so b¦ Iay chuyô n râf manh, gây nôn nhu ng hâ u qua không fhô
Iuong fruoc duoc... Ðong bIôn chay manh cuôn fhoo ca môf fhô gIoI
sInh vâf phong phu. Ðan dôm nuoc o dây Iâp Ianh Iân fInh co fhô
sanh duo c voI anh sang don pha frôn fau. Ngay 8 fhang 5, fau
chay ngang qua muI Caf-fo-rax o dô vI Ðac Ca-rô-II-na. Ðôn dây
dong Con-xfo-rIm rông foI bay nham haI Iy , sâu haI fram muoI
mof. Tau Nau-fI-Iux chay không co phuong huong ro rôf. Trôn fau
chang co aI canh gac. PhaI fhây ra ng frong dIôu kIô n nay co fhô
chay frôn duoc. Ðo bIôn co nguoI o Ia noI nuong nau râf fhuâ n IoI.
ÐIôn Iuc nao cung co fau bo qua IaI. Co fhô hy vong Ia so duoc ho
cu u. Tâf ca nhu ng dIôm do Ia dIôu kIôn fôf, mac du fau Nau-fI-Iu x
con ca ch bo bIôn nuoc My ba muoI haI Iy.
Nhung môf dIôm khac râf dang buôn, da bac bo hoan foan kô
hoach cu a Nof. ThoI fIôf râf xâu. Tau Nau-fI-Iux dang dôn gân
vung bo bIôn râf hay co bao, noI chinh dong Con-xfo-rIm san sInh
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 273
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ra gIo xoay va voI rông nuoc. Ðung chIôc fhuyôn con nay ma Iao
vao vung bIôn dông fhì co nghIa Ia câm cha c caI chô f frong fay.
Nof cung dông y nhu vây. Ngay hôm do, anh fa bao fôI:
- Thua gIao su, da dôn Iu c châm duf fình frang nay. TôI
muôn ha nh dông công khaI. Ong Nô-mô cua ngaI cho fau cha y xa
dâf IIôn vô huo ng phia bac. TôI xIn fuyôn bô voI ngaI rang fôI da
xIn du caI dâf Nam cu c va so không bao gIo fhoo ông fa dI Ðac cu c
ca!
- ÐIôf Iam fhô nao, ha ông Nof, môf khI vIô c chay frô n không
fhô fhuc hIôn duoc7
- TôI vân gIu y kIôn cua fôI. Ta phaI noI chuyôn voI fhuyô n
fruong. NgaI không muôn noI chuyôn voI ông fa khI fau o vung
bIôn nuoc nga I. Nay fau dang o vu ng bIôn Tô quôc fôI. TôI chI co
môf y nghI: mây hôm nua fau so chay ngang Tây Xcôf-Ion; gân NIu
Phao-Ion co môf vung bIôn Ion, noI con sông Xanh Iô-ranh dô vao.
Sông nay Ia sông cua fôI, sông cua fhanh phô quô huong fôI. ChI
cân nghI vây Ia mau da dôn Iôn maf fôI va fôI da fhây ngua ngay
kho ch¦u. CIao su bIôf không, fha fôI dâm dâu xuông bIôn con hon
Ia o IaI fau nay! O dây maI fôI so chôf mâf! Ro rang Nof không fhô
ch¦u dung duoc hon nua. CaI ban châf hao han cua anh fa không
fhich nghI duo c voI canh fu fung Iâu nhu vây. Vo maf Nof ngay
cang âu sâu hon. TôI cung fhông cam voI nôI dau khô cua Nof vì
chinh fôI cu ng nho quô huong dâf nuoc da dIôf. Ða bay fhang nay
chung fôI chang bIôf fIn fuc gì vô maf dâf ca. NgoaI ra, su Ianh
nhaf cua fhuyôn fruong Nô-mô, su fhay dôI finh fình cua ông fa,
nhâf Ia sau dôm chIôn dâu voI bach fuôc, su Im Iang cua ông fa -
fâf ca nhu ng caI do khIô n fôI nhìn fhây su vâf khac ha n fruoc.
PhaI Ia nguo I nhu Công-xây moI sông nôI frong môI fruong dung
ra chI danh rIông cho ca voI va cac dông vâf khac cua bIôn sâu.
- Thô nao gIao su7
Nof Ion hoI vì không fhây fôI fra IoI.
- Ong muôn fôI ho I fhuyôn fruong Nô-mô xom ông fa d¦nh xu
su voI chung fa fhô nao, phaI không7
- Vâng.
- Mac du Nô-mô da fo y ro rang rôI7
- Vâng, fôI muôn xac d¦nh dIôu do Iân cuôI cu ng. Nô u nga I
muôn, ngaI co fhô chI noI vô fôI, nhân danh ca nhân fôI.
Jules Verne 274
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Nhung fôI râf if gap Nô-mô. Thâ m chi ông fa franh maf fôI.
- Thô fhì cang cân gap.
- TôI so noI chuyô n voI Nô-mô, ông Nof a.
- Ðao gIo noI7- Nof hoI gang.
- KhI nao gap so noI.
- NgaI A-rô-nac, fhô ngaI muôn dô fôI dôn gap Nô-mô a7
- Không, ông cu dô fôI. Ngay maI...
- Ngay hôm nay!
- Ðuoc. TôI so gap Nô-mô hôm nay,
TôI fra IoI Nof vì cam fhâ y nô u dô anh fa fru c fIôp Iam vIô c
nay fhì so hong bof. TôI ngôI IaI môf mình. Môf khI vân dô duoc
daf ra, fôI muôn gIaI quyôf duf khoaf ngay. TôI fro vô phong rIông
va ngho fhây fIông chân buoc frong phong fhuyôn fruong. Không
nôn dô Io co hôI gap ông fa. TôI go cua. Không co fIông fra IoI. TôI
IaI go va van qua dâm cua. Cua mo ra. TôI vao. Trong phong chI co
môf mình fhuyôn fruong. Ong fa không ngho fhây fôI vao vì maI
cam cu I frôn ban. TôI dôn gân, Nô-mô vôI ngâ ng dâu Iôn, nhiu may
va noI kha gay gaf:
- NgaI dây a7 NgaI muôn gì7
- Thua fhuyôn fruong. TôI muôn noI chuyôn voI ngaI.
- Nhung fôI dang bân vIôc. TôI dô ngaI duoc fu do môf mình,
chang Io fôI không duoc huong caI fu do do sao7 Cuô c gap go nay
chang co gì dang phân khoI Iam. Nhung fôI quyôf ngho cho hôf dô
co fhô noI duoc hôf. TôI Ianh Iung fra IoI:
- Thua fhuyô n fruong, fôI muô n fhua voI ngaI môf chuyôn
không fhô frì hoan duoc.
- Chuyôn gì vây7
Nô-mô hoI môf cach châm bIôm.
- NgaI vua fìm ra môf dIôu gì ma fruoc dây fôI chua bIôf7
Hay bIôn ca vua Iô ra cho ngaI nhu ng bi mâ f moI7 Chu ng fôI kho
noI chuyôn voI nhau qua! Nhung fôI chua k¦p fra IoI fhì Nô-mô da
chI cho fôI fâp ban fhao dang mo ra fruoc maf rôI noI môf cach
frang fro ng:
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 275
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- NgaI A-rô-nac, dây Ia ban fhao da d¦ch ra mây fhu fIông.
No gôm co ban fhông bao fom faf vô nhung công frình nghIôn cuu
bIôn cua fôI, may ra so không mâf dI fhoo fôI. Ðan fhao nay kom
fhoo chuyôn cuôc doI fôI, so duoc daf frong môf caI may không
chìm duoc. AI Ia nguoI sông sof cuôI cu ng frôn fau na y so nom may
xuông bIôn dô no fu do frôI fhoo song. Tôn fuôI con nguoI nay u7
TIôu su nua u7 NghIa Ia co Iuc nao do, bi mâf cua Nô-mô so duoc
sang fo7 Nhung frong gIo phuf nay, dIôu do dôI voI fôI chI Ia môf
phuong fIôn dô fIôn foI câu chuyôn muôn noI. TôI fra IoI:
- Thua fhuyô n fruong, fôI không fhô fan fha nh y d¦nh do cua
ngaI. Không fhô dô nhu ng kôf qua cua nghIôn cu u khoa hoc cua
ngaI maI môf dI duoc. Nhung phuong fIôn ma ngaI Iua chon fôI
fhây qua fhô so. AI bIôf gIo so dây caI may do frôI dI dâu va no so
roI vao fay aI7 Chang Io ngaI không fhô nghI ra ca ch gì chac chan
hon7 Cha ng Io ban fhân ngaI hay aI do frong sô...
- Không!
Nô-mô ngaf IoI fôI.
- Thô fhì fôI va ca c ban fôI san sang nhân bao quan fâp ban
fhao cua ngaI, nô u ngaI fra fu do cho chung fôI...
- Tu do u7 - Nô-mô dung dâ y hoI.
- Vâng, fôI muôn noI voI ngaI chinh vô vân dô do. Chu ng fôI o
frôn fau cua ngaI da duoc bay fhang. Hôm nay, fhay maf ban fôI
va nhân danh ca nhân, fôI xIn hoI: ngaI co d¦nh gIam gIu chung fôI
vInh vIôn không7
- NgaI A-rô-nac, hôm nay fôI so fra IoI ngaI nhu da fra IoI bay
fhang fruoc dây:
“AI da xuông fau Nau-fI-Iux fhì nguoI do không bao gIo ra
khoI fau ca".
- NghIa Ia ngaI bIôn chung fôI fhanh nô Iô7
- Nôu ngaI muôn goI fhô fhì fu y ngaI.
- Nhung o dâu ko nô Iô cung co quyôn gIanh IaI fu do cho
mình! Va dô daf duoc muc dich do, fhì phuong fIôn na o cung fôf!
- Co aI phu nhân caI quyô n do cua ngaI dâu7 PhaI chang da
co Iuc nao do fôI baf cac ngaI phaI fhô bôI7 Nô-mô khoanh fay
fruoc nguc, nhìn fôI. TôI noI:
Jules Verne 276
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thua fhuyôn fruong, ngaI cung nhu fôI dôu không muôn fro
IaI vâ n dô nay. Nhung môf khI da dô câp foI, fhì chu ng fa nôn gIaI
quyôf dôn noI dô n chôn. XIn fhua IaI voI ngaI rang, vân dô nay
không phaI chI IIôn quan dôn rIông fôI. ÐôI voI fôI, nghIôn cu u
khoa hoc Ia môf nguô n cô vu, môf nIôm say sua co fhô khIôn fôI
quôn hôf moI su. Cu ng nhu nga I, fôI co fhô sông không câ n aI bIôf
dôn, sông ân danh, voI hy vong mo ng manh Ia so fruyôn IaI cho doI
sau nhu ng kôf qua nghIôn cuu cu a mình. Tom IaI, chI rIông fôI Ia
co fhô vu a fhan phu c nga I, vua fhich fhu ngaI, va dong môf vaI fro
ma fôI cu ng hIôu duoc dôI phân. Nhung frong cuôc do I ngaI con co
môf maf khac râf phu c fap va bi ân, ma fôI va cac ban fôI không
IIôn quan dôn chuf nao. Chinh vì chu ng fôI xa Ia voI fâf ca nhung
gì rIông fu cua ngaI, ma chung fôI không fhô ch¦u du ng duoc hoan
canh hIô n nay. TôI cung vây, huông chI Ia Nof Ion. MôI con nguo I
o doI nay dôu xu ng dang duoc quan fâm foI. NgaI co bao gIo fu hoI
rang Io ng yôu fu do va cam ghof ach nô Iô co fhô fhuc dây nhu ng
nguo I nhu Nof muu finh va hanh dông fra fhu nhu fhô nao không7
TôI ngu ng IoI, Nô-mô dung dây noI:
- Nof Ion co fhô muu finh va Iam gì, fôI không cân quan fâm
dôn! Co phaI fôI fìm ông fa dâu! CIu ông fa frôn fau nay fhì fôI
fhich fhu gì7 Con ngaI fhì fhuôc IoaI nguo I co fhô hIôu duoc fâf ca,
ngay ca su Im Iang.
TôI không co gì dô fra IoI nua. Iân noI chuyôn cua ngaI hôm
nay vô vân dô nay so Ia Iân cuôI cung. Vì Iân sau, fôI co fhô so
không fra IoI nua. TôI dI ra. Tu ngay do, chung fôI sông râf cang
fhang. TôI fhuâf IaI chuyôn nay cho Nof va Công-xây ngho. Nof
noI:
- Ðây gIo if nhâf fa cung bIôf rang chang fhô mong doI gì o
Nô-mô. Tau Nau-fI-Iu x dang dôn gâ n Iong AI-Ion. Ðu fhoI fIôf fhô
nao, fa cung so chay frôn. Nhung nhung frIôu chu ng cua môf con
bao da xuâf hIôn. Không khi chuyôn sang mau frang duc. ÐIô n baf
dâu nôI song Io n. ChIm choc bIôn mâf ca, fru chIm bao bao. ap kô
ha fhâp ro rôf, chu ng fo không khi da fich fu nhIôu hoI nuoc...
Con bao nô ra ngay 18 fhang 5, dung Iuc fau Nau-fI-Iu x chay
ngang qua Iong AI-Ion cach nhu ng Iach bIôn NIu I-ooc mây haI Iy.
So dI fôI mIôu fa duoc ca nh bao fô nay Ia nho fhuyôn fruong Nô-
mô muôn cho fa u do suc voI bao frôn maf bIôn. CIo fây-nam Iu c
dâu râf maf, fhôI voI fôc dô muoI Iam mof môf gIây, dôn ba gIo
chIôu fhì daf foI ham nham mof môf gIây. Thuyôn fruong Nô-mô
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 277
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dung frôn boong duong dâ u voI ngon gIo dIôn cuông ây. Ong fa fu
buôc ngang mình vao boong fau dô khoI b¦ song du cuôn dI mâf.
TôI cu ng froo Iôn boong, fu buôc mình nhu vây, rôI vu a ngam canh
bao fô, vua ngam con nguoI không aI sanh nôI, con nguoI dang
chIôn dâu voI fhIôn nhIôn hung du . Cân nam gIo chIôu, mua rao
âp xuông, nhung gIo vân fo, song vân Ion. Con bao dI voI fô c dô
bôn nham mof môf gIây, hay bôn muoI da m môf gIo. VoI su c gIo
ây, no pha dô nha, cuôn fhoo ngoI, nhô bâf ca hang rao saf. Tuy
nhIôn, ngay frong bao Ion nhu vây, fau Nau-fI-Iu x vân chung mInh
IoI môf ky su -bac hoc noI Ia dung:
“Không môf con fau nao dong fôf ma không duong dâu duoc
voI bIôn ca". Tau Nau-fI-Iux Ia môf con fhoI bang fhop ngoan
ngoan, co dông, không co côf buôm va cac fhIôf b¦ bôn ngoaI, nôn
co fhô hIôn ngang chông choI IaI bIôn du. TôI cham chu quan saf
nhung dof song không Iô. Chung cao foI muoI Iam mof va daI foI
môf fram nam muoI, mô f fram bay muoI mof, con fôc dô fhì bang
nua fôc dô gIo, nghIa Ia muoI Iam mof môf gIây. ÐIôn ca ng sâu,
song cang cao. Ðây gIo fôI da hIôu duoc vaI fro dac bIôf cua song,
khI chung cuôn fhoo duong khi va dua nguôn sông xuông fân Iong
bIôn sâu. Ðôm fôI con bao cang hung du. Trong bong dôm, fôI nhân
ra o chân froI môf con fau dang vâf Iôn vâf va voI song gIo. Môf Iaf
sau, no b¦ chân froI cho khuâf. Cân muoI gIo dôm, bâu froI ruc Iua.
MoI vâf xung quanh dô u chìm frong anh chop. TôI không ch¦u nô I
anh sang choI Io a ây, nhung fhuyôn fruong Nô-mô fhì IaI nhìn
không chop maf, duong nhu muô n fhu caI hô n cu a bao fô vao
mình. Ðong bIôn Con-xfo-rIm qua xung dang voI fôn goI Ia "Vua
bao"! Ðo su chônh Iôch nhIôf dô gIu a no va cac Iop không khi nam
frôn no ma sInh ra fâf ca nhung con gIo xoay khung khIôp nay...
TôI môf Ia nôn na m xuông mo nap fau ra rôI xuô ng phong khach.
Iu c do con bao Iôn foI dInh cao nhâf.
Trong fau Nau-fI-Iux không aI co fhô dung vung. Cân nua
dôm, fhuyôn fruo ng Nô-mô cung quay xuông. TôI ngho fhây fIông
nuoc fu fu chay vao cac bô chua. Tau Nau-fI-Iu x nho nhang chìm
xuông duoI maf bIôn. Qua ô cua mo, fôI fhây nhu ng con ca Ion
hoang so boI nhu nhung bong ma frong khoang nuo c Iâp Ianh anh
chop. Ta u vân Ian xuông. TôI fuong dôn dô sâu muoI Iam mof no so
fìm fhây su yôn fInh. Nhung không, nhu ng Iop nuoc frôn cô n Iôn
qua du dôI. Muôn yôn fInh fhì phaI Ian xuông sâu nua, foI nam
muoI mo f. O dây moI fhu c phang Iang, fhu c fhanh bình! AI co fhô
bao rang phia frôn dang co môf con bao khu ng khIôp.
Jules Verne 278
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 44
O ÐO VI 47
O
24` VA ÐO KINH 17
O
28`
Con bao da danh gIaf con fau vô phia dông. Thô Ia fIôu fan
hy vong chay frô n Iôn bo bIôn NIu I-ooc hay sông Xanh Iô-rang.
Anh cha ng Nof khôn khô vì fuyôf vong nôn Iang fra nh moI nguoI
gIông nhu Nô-mô, nhung fôI va Công-xây fhì vân không roI nhau.
TôI da noI rang fau Nau-fI-Iux quay sang huo ng dông. Ðu ng hon Ia
sang huo ng dông bac. Trong khoa ng mây ngay, khI nô I, khI Ian,
fau Iang fhang gIua dam suong mu ma nguoI dI bIôn râf hoang so.
So dI co suong mu Ia do khI bang fan, hoI âm duoc gIu IaI râf
nhIôu frong không khi. ÐIôf bao fau fhuyôn da b¦ dam o dây!
Suong mu day dac da gây bIôf bao faI hoa! ÐIôf bao fau fhuyôn da
va phaI da ngâm, khI fIô ng gIo gao fhof af han fIông song gao, bIôf
bao fau fhuyô n da dâm vao nhau mac du da phaf fin hIôu bang
don, da ruc coI va rung chuông! Chinh vì vây ma da y bIôn o dây
gIông hôf môf baI chIôn fruong, noI chôn vuI fâf ca nhu ng ko b¦ daI
duong da nh baI: co nhIô u fau fhuyôn cu ky da phu dây bun dâ f, co
nhung chIôc khac moI hon, con Iâp Ioang nhu ng bô phân bang saf
va bang dông duo I anh don pha cua fau Nau-fI-Iux. Ta u Nau-fI-Iux
dI gIua dông fau fhuyô n hoang fan ây fua nhu dang duyôf nhung
xac chôf. Ngay 15 fhang 5, chung fôI foI mom phia nam cua baI
bIôn NIu Phao-Ion. Nhung fau Nau-fI-Iu x không o Iâu frong vung
bIôn gâ n bo co nhIôu fau bo qua Ia I nay. No nguo c Iôn foI 42o dô vI
bac. Ðo Ia noI co môf dâu dây cap chay qua ÐaI Tây Ðuong. Ðang
Io fIôp fuc hanh frình Iôn phuong bac, fau Nau-fI-Iu x IaI chay vô
phia dông, hình nhu chuâ n b¦ chay doc fhoo dây cap ngâm daf frôn
day bIôn da duoc fham do nhIôu.
Ngay 17 fhang 5, o dô sâu haI ngan fam fram mof, fôI frông
fhây duo ng dây cap. Công-xây fuong Iâm do Ia môf con ran bIôn
Ion va d¦nh xôp IoaI fhoo phuong phap cua anh fa. Nhung fôI gIup
Công-xây fhây ngay saI Iâm, va dô anh fa do bo, fôI IIôn kô cho
anh fa ngho fI mI vô I¦ch su daf dây cap ngâm nay. Ðây cap dâu
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 279
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fIôn duoc daf frong haI nam 1857 va 1858. Nhung sau khI chuyô n
duoc chu ng bôn fram buc dIôn, no ngu ng hoaf dông. Nam 1863,
cac ky su IaI chô fao dây cap moI, daI ba ngan bôn fram kI-Iô-mof,
nang bô n ngan nam fram fân rô I dua Iôn fau Crôf I-xfon. Công
cuôc do cung fhâf baI. Nga y 25 fha ng 5, fau Nau-fI-Iux Ian xuông
sâu ba ngan fam fram ba muoI mof, dung vao chô dây cap b¦ duf
khIô n nhung nguo I chu cua no b¦ pha san. Ðây b¦ duf cach AI-Ion
sau fram ba fam haI Iy. Hôm do, Iuc haI gIo chIôu, nguo I fa fhây
IIôn Iac voI châu Âu bông b¦ duf. Toan fho dIôn quyôf d¦nh fruoc
hôf phaI caf duf dây cap rôI moI vo f Iôn. Câ n 11 gIo dôm, ho vof
duoc chô dây cap b¦ hong, sua chu a cân fhân rôI fha xuông bIôn.
Nhung mây hôm sau, dây IaI b¦ duf o môf chô nao do ngoaI daI
duong, không fhô vof Iôn duoc. NguoI dô xuong chu yôu ra công
cuôc nay Ia KI-rux PhIn IIôn dom ca gIa san cua mình ra dô xIn
Iam môf duong dây moI. Ðuo ng dây nay duoc ba o dam frong
nhung dIôu kIôn fôf nhâf. Ðây dân dIôn duo c boc môf Iuof cao su
cach dIô n, ngoaI Ia I co môf Iuof vaI dac bIôf. Tâf ca duo c daf frong
môf vo bang kIm IoaI. Nga y 13 fha ng 7 nam 1866 fau Crôf I-xfon
IaI ra khoI. VIô c daf dây duoc fIôn hanh râf fôf dop. Tuy vây,
không phaI Ia không co chuyôn. KhI fhao dây cap ra, nho m fho
dIôn mây Iân phaf hIôn fhâ y dây vu a b¦ dInh dong va o, ro rang Ia
nham Iam hong dây. Thuyôn fruong An-do-xon bon frIôu fâ p cac
ky su va sI quan frôn fau IaI dô fhao Iuân vô chuyôn pha hoaI nay.
Sau do, cuôc hop công bô quyôf d¦nh: nôu aI frôn fau b¦ baf qua
fang Iam vIôc nay fhì nguo I do so b¦ nom ngay xuông bIôn không
cân xof xu gì. Tu do vIôc pha hoaI moI châm duf...
Ðuong dây cap nam yôn do, không b¦ song bIôn fac dông. ap
Iu c nuoc o dây cung fhuân Io I cho dong dIôn chay fu châu R u
sang châu My chI mâf ba muoI haI phân fram dây dông hô. ThoI
gIan hoaf dông cu a duong dây nay Ia vô fân, vì fhoo quan saf cua
cac fho dIôn, vo cao su bôn ngoaI cang ngâm frong nuoc bIô n cang
fôf. NgoaI ra, dây cap con duoc daf râf kho o frôn cao nôn không
bao gIo xuông foI dô sâu co fhô nô duoc. Tau Nau-fI-Iu x da xuông
sâu dôn bôn ngan bôn fram ba môf mof, nhung o dây dây ca p vân
không co vo gì Ia cang ca. Sau do fau chay foI chô xay ra chuyôn
ru I ro nam 1863, va ngay 28 fhang 5 chI ca ch AI-Ion co môf fram
nam muoI mof. Không bIôf fhuyô n fruong Nô-mô co d¦nh Ia I fau
Iôn phia frôn va dô bô Iôn quân dao Anh-caf-IoI không7 Không. TôI
râf ngac nhIôn khI fhây ông fa IaI dI vô phia nam va quay IaI vung
bo bIôn châu Âu. Môf câu hoI râf quan frong nay ra frong o c fôI.
Jules Verne 280
hffp://obooks.vdcmodIa.com
IIôu fau Nau-fI-Iux co dam vao oo bIôn Mang-so không7 Tu khI
fau chay gân bo bIôn fhì Nof Ion IaI fIôp xu c voI nhung nguoI
xung quanh. Anh fa Iuôn hoI fôI vô dIôu do. TôI bIôf fra IoI No f fhô
nao7 Thuyôn fruong Nô-mô không xuâf hIôn. Ong fa da cho Nof
nhìn fhây bo bIôn châu My , chang bIôf co cho fôI fhây bo bIôn nuoc
Phap không7 Trong khI do, fau Nau-fI-Iu x fIôp fuc dI vô phia nam.
Ngay 30 fhang 5, no cha y qua Ion-xon va nhom dao XI-II o bôn
phaI. Nôu no d¦nh vao oo bIôn Mang-so fhì phaI fIôn fhang vô phia
dông chu ! No không vao Mang-so fhâf. Suôf ngay 31 fhang 5, fau
Nau-fI-Iu x chay quanh mây vong ngoaI bIôn Iam fôI râf fhac mac.
Hình nhu no dang fìm dIôm nao do frôn daI duong, nhung gap kho
khan. Ðô n frua, fhuyô n fruong Nô-mô dich fhân câ m IaI. Ong fa
chang no I voI fôI môf IoI. Vo maf Nô-mô râu rI hon bao gIo hôf. Nô-
mô buôn phIôn vì Io gì7 Co fhô vì gâ n dây Ia bo bIôn châu Âu, hay
vì nhu ng ky nIôm vô quô huong da sông IaI7 Nô-mô cam fhâ y gì
frong Iu c nay7 Ong fa hôI fIôc hay b¦ Iuong fâm can duf7 Nhu ng y
nghI do vuong vâ n frong Io ng fôI, dông fhoI fôI IInh cam rang frong
fuong IaI râf gân dây, nhu ng bi mâ f cua Nô-mô so duoc sang fo.
Hôm sau, fau Nau-fI-Iu x IaI Iuon vong nhu vây. Ro rang Ia no
dang fìm kIôm môf chô nao do râf cân fhIôf. Cu ng nhu hôm fruoc,
fhuyôn fruong Nô-mô Iôn boong xac d¦nh dô cao cua maf froI. ÐIôn
Iang, fro I frong. Phia chân froI hIôn Iôn môf chIôc fau Io n chay
bang hoI nuoc. O duôI fau không froo co nôn fôI không doan duoc
Ia fau nuoc nao. Iu c do, fau Nau-fI-Iu x dung yôn. Xac d¦nh duoc
dô cao cu a maf froI, Nô-mô noI:
- Ðây rôI! RôI ông fa dI xuông. Chang bIôf ông fa co fhây
chIôc fau hoI nuoc kIa da dôI huong dI va hình nhu dang fIôn IaI
gân fau Nau-fI-Iu x không7
TôI quay xuô ng phong khach. Cua sô duoc dong Ia I, sau do
fôI ngho fhây fIông nuoc chay ao ao vao cac bô chua. Tau Nau-fI-
Iux baf dâu Ian xuông fhoo chIôu fhang du ng, va mây phuf sau fhì
xuông foI day sâu fam fram bam ba mof. Ðon frôn frân phong
khach faf dI, cac cua sô IaI mo ra. Qua ô cua kinh, fôI IaI fhây bIôn
duoc don pha frôn fau chIôu sang frong khoang nua haI Iy duong
ban kinh. TôI nhìn sang phaI, nhung chI fhây môf khôI nuoc
phang Ia ng. Tu day bIôn bôn fraI fau hIôn Iôn môf khôI gì do fo
Ion, khIôn fôI chu y ngay fuc kha c. Nhìn ky , fhì hình nhu no Ia
môf chIô c fau không co côf buôm b¦ chìm, mu I cam xuông. Chuyôn
dang buô n nay chac xay ra da Iâu. Nôu chIô c fau da m b¦ phu môf
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 281
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iop vôI day nhu vây fhì nhâf d¦nh no da nam duoI day bIôn nhIôu
nam rôI. ChIôc fau do Ia fhô nao7 Vì sao fau Nau-fI-Iux IaI dôn
fham noI no b¦ dam7 TôI chua bIôf nôn suy nghI fhô nao, fhì
fhuyôn fruong Nô-mô bông câf fIông noI châm raI, dIô m dam:
- Xua kIa chIôc fau nay co fôn Ia "Mac-xây-o". No duoc dua
xuông nuoc nam 1762 va co bay muoI fu da I bac. Ngay 13 fhang 8
nam 1778, no da dung ca m chIô n dâu voI fau Prof-xfon... Nam
1794, nuoc Công hoa Phap dôI fôn cho no. Ngay 16 fhang 4 nam
do, no gIa nhâp ham dôI cua VI-Ia-rô CIoay-o-do o Ðrof. Ham dôI
nay co nhIôm vu bao vô doan fau do dô dôc Van Xfa-bon chI huy
cho Iua mì fu My vô, va da gap ham dôI Anh. Hôm nay Ia mu ng 1
fhang 6 nam 1868. Ðung bay muoI fu nam fruoc dây, dung o noI
nay, fau Mac-xây-o da dung cam chIôn dâu voI ham dôI Anh. KhI
ca ba côf buôm da b¦ gay, hâm fau da ngâp dây nuoc va môf phân
ba sô quân b¦ fhuong vong, fau da fu danh da m cung voI 356 chIôn
sI frôn fau. Sau khI cam co o phia IaI, fâf ca cac chIôn sI da hô fo:
“Nuoc cô ng hoa muôn nam!" rôI fhoo fau chìm xuông day
bIôn.
- Tau "Ðao fhu!" - TôI kôu Iôn.
- Ðung Ia fau "Ðao fhu"! Ca I fôn moI dop Iam sao!
Thuyôn fruong Nô-mô fhâm fhì, fay khoanh fruoc nguc.

Jules Verne 282
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 45
NCHIA ÐIA KHONC IO
Cuôc gap go ây, cach noI â y, vIôc fhuâf IaI I¦ch su chIôc fau
yôu nuo c ây duoc baf dâu môf cach Ianh Iu ng, nhung cang vô cuôI
cang co vo xuc dô ng, va IaI ban fhân caI fôn "Ðao fhu" duoc Nô-mô
nhân ma nh - fâf ca nhung dIôu do da khac sâu frong Iong fôI. TôI
dam dam nhìn fhuyôn fruong. Nô-mô gIo fay ra phia bIôn va nhìn
nhung fan fich cu a chIôc fau vInh quang ây bang dôI maf ru c Iua.
Co Io fôI so không bIôf duoc ông fa Ia aI, fu dâu dôn, dang dI dâu,
nhung cang ngay fôI cang fhây ro con nguo I fhu c su cua Nô-mô
dang xuâ f hIôn va cho khuâf con nguoI bac hoc cua ông fa. Không,
không phaI su chan doI hon kom, ma Ia Iong cam fhu râf sâu sac
va cao ca ma fhoI gIan không fhô Iam nguôI, da dây fhuyô n fruong
Nô-mô va cac ban ông xuông fau Nau-fI-Iu x. Nhung Iong cam fhu
do co fìm fhoI co dô fhô hIôn môf cach hIôu qua không7 ÐIôu nay
da duoc chu ng mInh ngay sau do. Tau Nau-fI-Iu x baf dâu nôI dân
Iôn maf bIôn. Hình dang fau "Ðao fhu" ngay cang mo nhaf fruoc
maf fôI. CuôI cu ng, môf caI Iac nho cho bIôf Ia fau da fIôp xuc voI
không khi frong Ianh. Iu c do fôI ngho fhây môf fIông sung Io n nô.
TôI dua maf nhìn Nô-mô, Nô-mô vân dung không nhuc nhich.
- Thuyôn fruong!
TôI goI. Nô-mô không fra IoI. TôI bo Iôn boong. Nof, Công-xây
da foI do fruoc rôI.
- TIông sung do fu dâu ban foI7
TôI hoI. Nhìn chIôc fau hoI nuo c, fôI fhây no dang fang fôc dô
fIôn gân chung fôI. HaI fau con ca ch nhau sa u haI Iy.
- TIông daI bac do, - Nof fra IoI.
- Tau ây Ia fau nao, ông Nof7
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 283
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Xof vô fhIôf b¦ va côf buôm fhâp, fôI cam doan dây Ia fau
chIôn. Cu dô no dôn gân va nôu cân fhì da nh dam Iuôn chIôc fau
Nau-fI-Iu x dang quyôn rua nay dI.
- Ong ban Nof oI, - Công-xây mIa maI, -no Iam gì nôI fau
Nau-fI-Iu x, ha ông7 IIôu no co fhô fIôn công duoI maf bIôn không,
co ban duoc fu duoI day bIôn không7
- Ong co xac d¦nh duoc do Ia fau nuoc nao không, ông Nof7
TôI hoI. Nof nhiu may, nhoo maf fâp frung nhìn fhâf ky
chIôc fau:
- Thua gIao su không fhô xac d¦nh duoc, vì fau không froo co.
TôI chI co fhô khang d¦nh duoc do Ia fau chIôn vì frôn côf buôm
chinh co môf Ia co duôI nhoo daI. Chu ng fôI fhoo doI chIôc fau da
duoc muoI Iam phuf. No dang fIô n fhang vô chu ng fôI. TôI fIn rang
o môf khoang ca ch nhu vây no không fhô fhây ro fau Nau-fI-Iux,
cang không fhô hIôu fau Nau-fI-Iux Ia IoaI fau gì. Môf Iaf sau, Nof
bao cho fôI bIôf do Ia môf fau chIôn co muI nhon va boong boc fhop.
HaI ông khoI cua no nha khoI don fhâm. Khoang cach gIua haI fau
không cho phop xac d¦nh duoc mau cua Ia co duôI nhoo. ChIôc fau
do dang bang mình vô phia fruoc. Nôu fhuyôn fruo ng Nô-mô cho
no IaI gâ n fhì chu ng fôI so co kha nang frôn fhoaf. Nof bao fôI:
- Thua gIao su, nôu fau kIa dôn cach chu ng fa môf haI Iy, fôI
so nhay xuông bIôn. XIn ngaI cu ng nhay xuô ng fhoo fôI. TôI không
fra IoI dô ngh¦ cua Nof ma fIôp fuc quan saf con fau dang Io n dân
fruoc ma f fôI. Ðu no Ia fau Anh, fa u My, fa u Phap, fau Nga, cha c
chan no so vof chu ng fa Iôn nôu fa boI duoc foI man fau. Nof noI:
- Thua gIao su, xIn ngaI nho rang fôI cung bIôf boI dôI chuf.
Nôu ngaI dông y dI fhoo Nof nay, fhì ngaI co fhô gIao pho cho anh
fa nhIôm vu dìu ngaI cung boI fhoo. TôI vu a d¦nh fra IoI Nof, fhì
fhây môf Ian khoI frang phuf ra fu phia mu I con fau kIa. Mây gIây
sau, vIôn dan daI bac roI xuông Ia m nuoc bIôn fung foo Iôn duôI
fau Nau-fI-Iux. IIôn sau do fIông su ng nô vo ng dôn faI fôI.
- Sao7 Ho ban chu ng fa a7
TôI su ng sôf.
- Kha Iam!
Nof vua noI xong fhì phaf dan fhu haI nô... TôI nho IaI, ngay
khI fau IIn-côn gIap chIô n, khI Nof phong Iao vao con "ca fhIôf
Jules Verne 284
hffp://obooks.vdcmodIa.com
hình", fhì fhuyôn fruo ng Pha-ra-guf da hIôu rang con "ca" nay
chang qua Ia môf chIôc fau ngâm, nhung nguy hIôm hon râf nhIôu.
Chac Ia vì vây ma gIo dây frôn khap cac maf bIôn, nguo I fa dang
fìm dIôf con ca co suc pha hoaI khu ng khIôp nay. Trôn fhuc fô, nôu
fhuyôn fruong Nô-mô dung fau Nau-fI-Iux dô fra fhu, fhì no qua Ia
môf công cu dang so! O ân Ðô Ðuong dôm no, Nô-mô nhôf chu ng
fôI frong phong kin, phaI chang do Ia Iuc ông fa fân công môf chIôc
fau nao do7 Va nguoI fhu y fhu duoc chôn câf o nghIa frang san hô,
phaI chang Ia nan nhân cua frân fân công do7 Ðung, chac Ia nhu
vây fhôI! Môf phân nho cu a cuôc doI bi ân cua fhuyô n fruo ng Nô-
mô da sang fo. Mac du IaI I¦ch ông fa chua duoc xac d¦nh, nhung
chinh phu cac nuoc da hop suc IaI dô fìm dIôf môf con nguoI Iuôn
do doa ho bang Io ng cam fhu không dôI fro I chung! Tâ f ca qua khu
haI hu ng do IaI hIôn ra fruoc maf fôI. Ðang Io nhung nguoI frôn
chIôc fau chIôn dang fIô n dôn kIa Ia ban chung fôI, nhung ho IaI
fhanh ko fhu cua chung fôI. Trong Iuc do, dan sung Ion ngay cang
roI nhIôu xuông quanh fau Nau-fI-Iux, nhung chang vIôn nao roI
fru ng fa u. ChIôc fau chIôn chI con cach chung fôI ba haI Iy. Tuy b¦
ban du dôI, fhuyô n fruong Nô-mô vân không xuâf hIôn frôn boong.
ChI cân môf vIôn dan daI bac dâm fhang xuô ng fhân fau nguy
khôn ngay. Nof bao fôI:
- Ta phaI Iam moI vIôc dô fhoaf ra khoI fình frang fôI fô nay.
Ta ra hIôu cho chIôc fau chIôn dI! Co Io ho so hIôu chu ng fa Ia
nhung nguoI Iuong fhIôn! Nof ruf khan fay ra vây. Nhung vu a gIo
khan ra fhì anh fa da b¦ môf ban fay saf danh nga quy xuô ng san
fau.
- Ðô khôn kIôp!
Thuyôn fruong quaf Ion.
- MI muô n fa côf mI vao muI fau fruoc khI dIôf chIôc fau kIa
a! Ngho Nô-mô noI fhâf dang so, nhung nhìn ông fa con so hon.
Maf Nô-mô frang bôch ra vì fIm b¦ co fhaf IaI va chac ngung dâp
frong gIây Iaf. Con nguoI mo hôf suc fo. Ong fa gâm Iôn chu không
phaI Ia noI. Nô-mô cu I xuông nguoI Nof, Iac Iac vaI anh fa, rôI bo
Nof nam do, quay vô phia chIôc fau chIôn dang ban nhu mua
xuông fa u Nau-fI-Iux. Nô-mô hof Iôn gIo ng sang sang:
- A ha! ChIôc fau cua caI quyôn Iu c dang nguyôn rua kIa! MI
so bIôf fa Ia aI! Con fa, fa chang cân fhây sac co cua mI moI bIôf mI
Ia aI! MI hay nhìn dây! Ta so cho xom sac co cua fa! Thuyô n fruong
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 285
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nô-mô IIôn phâf cao Ia co don, gIô ng hôf Ia co ông fa da cam o Nam
cu c. Iu c do, môf vIôn dan su ng Ion roI saf fhân fau Nau-fI-Iu x
nhung không gây haI gì. No IIa qua chô fhuyôn fruo ng du ng rôI roI
fom xuông bIôn. Nô-mô chI nhun vaI. Sau do, ông fa bao fôI:
- NgaI va cac ban cua ngaI xuông fa u ngay!
- Thua fhuyôn fruong, ngaI sap danh chIôc fau kIa sao7
- TôI so danh chìm no!
- NgaI không duoc Iam fhô!
- TôI so Iam, - Nô-mô Ianh Iung fra IoI.
- TôI khuyôn ngaI, dung Iôn an fôI. Sô phân da cho ngaI duoc
fhây nhu ng dIôu Io ra ngaI không fhô fhây duoc. Chu ng da fân
công fôI. Ðon gIa ng fra so khu ng khIôp. NgaI xuông dI!
- Thô fau do cua nuoc nao7
- NgaI không bIôf u7 Ca ng fôf! if nhâf quôc f¦ch cua no cu ng
so Ia môf dIôu bi mâf dôI voI ngaI. ThôI, nga I xuông dI! TôI, Nof va
Công-xây chI con bIôf fuân fhoo Iônh do. MuoI Iam fhuy fhu vây
quanh fhuyôn fruong va nhìn chIô c fau dang dôn gâ n môf ca ch hôf
suc cam fhu. TôI dang buo c xuông fhang fhì môf qua dan nua roI
suof fhân fau Nau-fI-Iu x. Co fIông fhuyôn fruong Nô-mô hof fo:
- ChIô c fau dIôn daI kIa, mI cu ban dI! Ðan cho hôf dan dI! MI
so không fhoaf khoI mu I fau Nau-fI-Iux na y dâu! Nhung mI so
không duoc chôf o chô na y! Ta không muôn xac mI nam Iân voI xac
fau "Ðao fhu" anh hu ng!
TôI quay xuông phong rIông, con Nô-mô va vIôn fhuyôn pho
fhì o IaI frôn boong. Chân v¦f baf dâu quay. Tau Nau-fI-Iux nhanh
chong chay ra ngoaI fâm ban cua chIôc fau chIôn. Cuôc duof duôI
fIôp fuc, nhung Nô-mô gIu cho haI con fau ca ch nhau môf khoang
cach nhâf d¦nh. Khoang gâ n bôn gIo chIôu, fôI nong ruôf qua nôn
quay IaI câu fhang frung fâm. Nap fau dô ngo. TôI danh bao froo
Iôn. Thuyôn fruong vua dI dI IaI IaI frôn boong vua nhìn chIô c fau
chIôn cach do dô nam, sau haI Iy. Nô-mô cho fau Iuon quanh chIôc
fau chIô n nhu môf con fhu du, nhu no duo f fhoo vô huong dông.
Nhung Nô-mô không fân công. Co Io ông fa con Iuong Iu chua
quyôf d¦nh. TôI muôn khuyôn can Nô-mô môf Iân nua. Nhung fôI
vua câf fIông fhì ông fa baf fôI phaI Im.
- Chinh fôI Ia phap Iuâf, Ia foa an!- Nô-mô noI.
Jules Verne 286
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI Ia nguo I b¦ ap buc, con kIa Ia ko ap buc fôI! Chu ng da
fuoc doaf cua fôI fâf ca nhung gì fôI yôu qui frìu mô n va fôn fho:
Tô quôc, vo con, cha mo! Tâf ca nhung gì fôI cam fhu dang o kIa!
NgaI Im dI! TôI nhìn chIô c fau chIô n Iâ n cuô I cung. No dang fang
fôc dô. Sau do, fôI xuông phong kha ch. TôI bao Nof va Công-xây:
- Ta frôn dI fhôI!
- Ta frôn!- Nof noI.
- Tau nuoc nao vây7
- TôI không ro. Nhung fa u nuoc na o fhì cung b¦ da nh dam
fruoc dôm nay! Ðu sao, fha hy sInh cu ng voI no con hon Ia Iam
nhung ko dông Ioa frong vIôc fra fhu nay ma fa chua bIôf co chinh
dang không.
- TôI cu ng nghI vâ y, - Nof fra IoI.
- Ta hay doI dôm nay.
Ðôm da foI. Trôn fau Nau-fI-Iu x Im Iang nhu fo. Цa ban cho
bIôf fau không dôI huo ng dI. TôI fhây fIông chân v¦f quay nhanh
va nh¦p nhang frong nuo c bIôn. Tau chay frôn maf nuoc, fhân fau
hoI Ia c. Ða chu ng fôI quyôf d¦nh so bo frôn khI chIôc fa u chIôn dôn
fhâf gân va co fhô ngho fhây fIông hoac frông fhây chu ng fôI nho
frang sap fron chIôu sang vang vac. KhI da Iôn duoc fau chIôn, nôu
không k¦p bao fruoc cuôc fân công dang do doa no, fhì chu ng fôI so
cô gang Iam fâf ca nhu ng gì ma hoan canh cho phop. Ða mây Iân
fôI fuong fau Nau-fI-Iux chuân b¦ chIôn dâu. Nhung không, no chI
nhu cho dôI fhu foI gân rôI IaI bo chay. Môf phân dôm da frôI qua
ma chua xay ra chuyôn gì. Chung fôI cho doI fhoI co chay frô n. Nof
Ion muô n Iao ngay xuông bIôn. TôI buôc anh fa phaI nan fhôm
môf chuf. Thoo fôI, fau Nau-fI-Iu x so fân công chIô c fau kIa frôn
maf bIôn. Nôu vây, vIô c chay frô n cua chu ng fôI so dô dang hon.
Ðôn ba gIo sang, fôI bôn chôn froo Iôn boong. Thuyô n fruong Nô-
mô vân o do. Ong fa dung canh Ia co dang bay frong Ian gIo nho,
maf không roI khoI chIôc fau chIô n. Maf frang dang dI qua kInh
fuyôn. Sao Môc xuâf hIô n o phia dông. Trong canh fhIôn nhIôn f¦ch
m¦ch do, bâu froI va bIôn ca ganh dua nhau vô su phang Iang. Maf
bIôn cho nhung vì sao dôm soI bong xuông fâm guong fuyôf voI.
ChIôc fau chIôn con cach chu ng fôI haI ha I Iy. No vân doI fhoo anh
sang Iâp Ianh cua fau Nau-fI-Iux ma Iuof foI. TôI da nhìn fhây anh
don fin hIôu xanh do va chIôc do n froo frôn côf buôm. TôI dung
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 287
hffp://obooks.vdcmodIa.com
frôn boong fruoc sau gIo sang, nhung fhuyô n fruong Nô-mô Iam ra
vo không chu y gì dôn fôI. ChIôc fau kIa con cach chu ng fôI mô f haI
Iy ruoI. No nô sung ngay khI vua hu ng sang. Ða foI Iu c fau Nau-fI-
Iux fân công. TôI va cac ban fôI so vInh bIôf con nguoI ma ban fhân
fôI không muôn Iôn an. TôI d¦nh xuô ng duoI fau dô bao cho Nof va
Công-xây bIôf, fhì vIôn fhuyô n pho va mây fhuy fhu nua Iôn
boong. Ho fu dông Iam nhu ng vIôc cân fhIôf, co fhô goI Ia "chuân b¦
chIôn dâ u". Nhu ng vIôc do râf don gIan. Ian can bang saf bao
quanh boong duo c ha xuông. Ðon pha va pho ng hoa fIôu cung duoc
dua vao frong fhân fau. CIo dây maf ngoaI chIôc xì ga bang fhop
daI nay chang co n môf chô nao IôI ra co fhô gây fro ngaI khung
khIôp cho frân danh. Nga y mung 2 fhang 6 khu ng khIôp da foI.
Nam gIo sang, fau Nau-fI-Iux gIam fôc dô. TôI hIôu rang no dang
dô dôI fhu Ia I gâ n. TIô ng sung ban ngho ro hon nhIôu . Ðan phao
rif Iôn quanh fau Nau-fI-Iu x rôI roI xuông bIôn. TôI noI:
- Cac ban, chung fa so hIôp suc cung nhau, va câu mong
fhuong dô cho cho !
Nof Ion râf quyôf fâm. Công-xây vân bình fhan, con fôI fhì
hôf suc bôn chôn. Chu ng fôI sang fhu vIôn. Nhung khI mo cua
fhông sang câ u fhang frung fâm, fôI ngho fhây fIông nap fau dong
sâp xuông. Nof Iao dôn bâc fhang, nhung fôI ngan anh fa IaI.
TIông rif râf quon fhuô c bao hIôu nuoc baf dâu chay vao cac bô
chua. Mâ y phuf sau, fau Nau-fI-Iu x Ian xuô ng duoI maf bIôn mây
mof. TôI hIôu ca ch danh cua no rôI. No da fu bo y d¦nh fân công
vao chô boc fhop cua dôI fhu ma chuân b¦ danh vao phân duoI mu c
nuoc Ia chô vo fau không duoc boc fhop. Chung fôI IaI b¦ nhôf va
fro fhanh nhung nguo I chung kIôn bâf dac dI cua fâm fham k¦ch
sap nô ra. Va IaI, chung fôI cu ng chang co fhì gIo dô suy nghI
nhIôu vô chuyôn do. Ca ba nguo I fâp frung o phong fôI va chI nhìn
nhau, không noI môf IoI. Ðâu oc fôI mu ha n dI. TôI chang Iam duoc
vIôc gì nua. TôI khac khoaI doI cho gIây phuf sap co fIông nô
khung khIôp. Trong khI do, fôc dô fau Nau-fI-Iux fang Iôn ro rôf.
No dang Iây da. Toan fhân no rung Iôn. TôI bông kôu fo: fau Nau-
fI-Iux da danh! TôI cam fhây mu I fau bang fhop nhon xuyôn qua
fhân chIôc fau chIôn, nho nhang nhu chIôc kIm khâu xuyôn qua
fâm vaI buôm. TôI không fu kIôm chô duo c nua. TôI phaf dIôn Iôn,
Iao ra khoI phong rôI sang phong khach. Thuyô n fruong Nô-mô
dung do, Im Iìm, frâm Iang, va nhìn qua ô cu a kinh bôn phaI fau.
ChIôc fau chIô n dô sô chìm xuô ng daI duong. Tau Nau-fI-Iux cu ng
Jules Verne 288
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ian xuông fhoo dô quan saf ky fu ng phuf ca nh hâp hô I do. Cach fôI
muoI mof, duôI chIôc fau chIôn b¦ vo, nuoc dang ao ao chay vao.
Trôn boong fau, fung dam nguoI nhôn nhao nhu nhu ng bong
ma. Nuoc ngay cang dâng cao. Nhu ng nguoI bâf hanh froo Iôn bâu
viu vao côf buôm, gIay gIua frong nuoc. Thâf gIông môf fô kIôn
bông dung b¦ dô dây nuoc. TôI do dân ra vì dau khô, foc fôI dung
nguo c Iôn, maf fôI muôn nô ra, hoI fho b¦ fac IaI! ChIôc fau fo Ion
fu fu chìm xuô ng. Tau Nau-fI-Iu x vân Ian fhoo. Ðông co môf fIông
nô Ion. Không khi b¦ non IaI da pha fung boong fau, fua nhu co aI
vua dôf kho fhuô c su ng. Nuoc xô manh dô n nôI hâf ca fau Nau-fI-
Iux dI. Tu dây, chIôc fau chIô n bâf hanh baf dâu chìm nhanh
xuông day cung voI foan bô fhuy fhu. TôI quay IaI nhìn fhuyôn
fruong Nô-mô. NguoI quan foa dang so ây không roI khoI chIôc fau
dang dam. KhI moI vIôc da xong, Nô-mô dI vô phong rIông. TôI dua
maf nhìn fhoo. Trôn buc fuong dôI dIôn voI cua ra vao, phia frôn
chân dung ca c anh hu ng, fôI fhây chân dung môf phu nu con fro
va haI dua con. Thuyôn fruong Nô-mô dua fay vô phia ho va ngam
nhìn mây gIây. RôI Nô-mô quy xuô ng va khoc nu c no .
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 289
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 46
NH!NC IOI C!OI C!NC C!A TH!YÐN TR!ONC NÐ-MO
Canh fuong ghô so châm duf, cua sô da dong IaI, nhung don
phong khach chua bâf sang. Ðôn frong fa u Nau-fI-Iux Im phang
phac va fôI om. Tau chay hôf suc nhanh ra khoI chô dau fhuong
vua rô I o dô sâu môf fram mof. No dI dâu7 Xuông phia nam hay
Iôn phia bac7 TôI fro vô phong rIông. Nof va Công-xây dang ngôI o
do va chang no I nang gì...
Ðôn 11 gIo, don dIôn bâf sang. TôI sang pho ng khach. Chang
co aI o do. TôI nhìn ca c may moc. Tau Nau-fI-Iux dang chay vô
phia bac voI fôc dô ham nham haI Iy môf gIo, khI fhì frôn maf
bIôn, khI fhì o duoI dô sâu muoI mof. Thoo nhung dâu ghI frôn ban
dô, fôI fhây fau da chay ngang qua bIôn Mang-so va Iao râf nhanh
vô phia bac. Ðôn chIôu, fau da dI duoc haI fram haI Iy frôn ÐaI
Tây Ðuong. TroI da hoang hôn, nhung frang chua Iôn nôn bIôn b¦
bong fôI bao phu. Canh fuong khu ng khIôp vua qua Iu c nao cu ng
am anh fôI. Tu hôm nay, aI co fhô bIôf fau Nau-fI-Iu x so dua chung
fôI dôn dâu frong khu vuc Ðac ÐaI Tây Ðuong nay7... TôI chang
bIôf bao fhoI gIan da frôI qua. ThoI gIan da ngung IaI frôn cac dông
hô cua fau. Hình nhu nga y va dôm không nôI fIôp nhau môf cach
bình fhuong nua. TôI doan -co fhô saI -rang fau Nau-fI-Iux da chay
duoc muoI Iam hay haI muoI ngay. Va chang bIôf no con chay fIôp
bao Iâu nua, nôu không xay ra môf faI nan Io n kôf fhu c cuôc ha nh
frình na y. Thuyôn fruong Nô-mô chang fhây fam hoI dâu. VIôn
fhuyôn pho cung vây. Không môf fhuy fhu nao xuâf hIô n, du chI
môf gIây. Tau Nau-fI-Iu x gân hôf fhoI gIan o duoI maf bIôn. KhI no
nôI Iôn dô Iây không khi, cua sô mo ra dong vao môf cach fu dông.
Trôn ban dô không co môf dâu ghI nao. TôI cha ng bIôf fau hIôn
dang o dâu. Nof Ion vì kIôf suc va nan Iong nôn cu ng fra nh maf,
Công-xây không cây duoc o Nof môf IoI, nôn so frong con quân fri
hay nho quô huong qua, Nof so fu saf, Công-xây bam cha f Nof
không ro I môf phuf. AI cu ng hIôu rang frong nhu ng dIôu kIôn nhu
Jules Verne 290
hffp://obooks.vdcmodIa.com
vây, chu ng fôI fhuc không ch¦u du ng nôI. Môf buôI sang, kho noI Ia
ngay bao nhIôu, fôI chop maf dI frong môf gIâc ngu nang nô, dau
don. KhI fInh dây, fôI fhây Nof cuI xuông nguoI fôI fhì fhao:
- Ta frôn dI fhôI!
TôI bâf dây hoI:
- Ðao gIo7
- Ngay dôm nay. Hình nhu fau Nau-fI-Iu x chang co n aI frông
nom nua. Co fhô noI, moI hoaf dông frôn fau dôu da ngu ng. NgaI
so chuâ n b¦ san sang chu7
- Vâng. Nhung chu ng fa dang o dâu7
- Ðang o gân dâf IIôn. Sa ng nay, fôI da nhìn fhây dâf IIôn
qua suong mu, cach fau haI muoI ha I Iy vô phia dông.
- Ðo Ia dâf nao7
- TôI không ro, nhung du dâf nao fhì fa cung so fìm duoc chô
fru chân.
- Ðung vây, dôm nay chu ng fa so frôn, du co b¦ chôf duôI
ngoaI bIôn.
- ÐIôn dông gIo fo. Nhung vuof haI muoI haI Iy frôn chIôc
xuông con cua fa u Nau-fI-Iux, fôI chang haI gì. TôI co fhô bi mâf
câf gIâu môf if Iuong fhu c va mây chaI nuoc vao xuông.
- TôI so fhoo ông, ông Nof a.
- Nôu b¦ Iô fhì fôI so chông cu IaI dôn cu ng.
- Chu ng fa so sông chôf co nhau, ông Nof a.
Nof dI ra. TôI Iôn boong, nhung vâf va Iam moI du ng duoc vì
song Iac râf manh. Ðâu froI không hua hon dIôu gì fôf Ianh, nhung
môf khI da nhìn fhây dâf IIô n, fhì phaI frô n ngay, không duoc
châm mô f ngay, môf gIo nao. TôI quay vô phong khach, frong Iong
vua so vua muôn gap fhuyôn fruo ng Nô-mô. TôI so noI gì voI ông
fa7 IIôu fôI co cho gIâu duo c nôI kInh hoang ma ông fa da gây cho
fôI không7 Không! Thô fhì fôf hon Ia không nôn cham fran bây gIo!
Tôf hon Ia nôn quôn ông fa dI!... CaI ngay cuôI cu ng frôn fau Nau-
fI-Iux nay sao daI fhô! TôI con Ia I môf mình. Nof va Công-xây
franh ga p fôI dô khoI b¦ Iô. Ðôn sau gIo, fôI ngôI vao ban an du
chang fhây doI chuf nao. Nhung fôI fu op mình an vì không muôn
b¦ duôI suc dI. Ðôn sau gIo ruoI, No f vao phong fôI va noI:
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 291
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Tu nay dôn Iu c xuâf phaf, chung fa so không gap nhau nua.
Ðôn muoI gIo dôm vân chua co frang dâu. Chu ng fa so IoI dung
froI fôI. CIao su hay dôn chô dô xuông. Công-xây va fôI so cho o do.
Nof ruf IuI ngay, chang cho fôI fra IoI nua. TôI muô n kIôm
fra IaI huong dI cua fau Nau-fI-Iu x, nôn sang pho ng khach. Tau
phong nhu fôn ban vô phia dông-bac o dô sâu nam muoI mof. Iân
cuôI cu ng fôI nhìn ky quan cua fhIôn nhIôn, nhu ng fac phâm nghô
fhuâf fuyôf voI chon chu c nhau frong phong bao fang nay, nhìn
nhung bô suu fâp co môf không haI, dôn nga y nao do so b¦ mâf dI
cu ng voI nguo I da fìm kIôm ra no. TôI muôn In sâu ma I ma I nhung
vâf quy do vao ky uc. TôI dung nhìn suôf môf fIông dông hô. Sau
do, fôI fro vô phong rIông rôI mac bô dô dI bIôn không fhâm nuoc.
TôI fhu fhâp nhu ng sô ghI va gIâu kin frong nguoI. TIm fôI dâp
fhình fh¦ch. Vo Iu ng fu ng va xuc dông cua fôI fâf nhIôn không fhô
Iof qua maf fhuyôn fruo ng Nô-mô. Nô-mô dang Iam gì Iu c na y7 TôI
dôn gân canh cua fhông qua sang phong ông fa. Co fIông chân
nguo I bôn do. Ðo Ia Nô-mô. Ong fa không ngu. Mô I cu dông nho
cua Nô-mô khIôn fôI fuong fuong rang ông fa sap xuâf hIô n fruoc
maf fôI va hoI:
“Vì sao ngaI IaI muôn chay frôn7" TôI so haI fung fIô ng dông
nho. Oc fuong fuong cang fang fhôm nôI khIôp so cua fôI. Tình
frang cang fhang ây Iôn foI muc dô khIôn fôI mây Iân fu hoI: hay
Ia fa sang pho ng Nô-mô va nhìn fhang vao maf ông fa ma fhach
fhu c7 Thâf Ia môf y nghI dIôn rô! Cung may Ia fôI fu kìm IaI duoc
va fro vô phong, nam xuô ng gIuong cho fhô xac do môf moI. Thân
kInh fôI d¦u xuông, nhung oc fhì vâ n Iam vIôc.
Nhu ng ky nIôm frôn fau Nau-fI-Iu x Iuof qua râf nhanh. TôI
nho IaI fâf ca nhung su kIôn da xay ra fu khI fôI b¦ vang ra khoI
fau IIn-côn: nhung cuôc dI san ngâm duoI bIôn, oo Tô-rox, bo bIôn
Pa-poa, nghIa frang san hô, kônh dao Xuy-ô, vung bIôn VI-gô, Iu c
d¦a af-Ian-fich, Nam cu c, frân chIô n dâu voI bach fuôc, con bao o
dong bIô n Con-xfo-rIm, fa u "Ðao fhu" va chIôc fau chIôn b¦ dam
cu ng foan bô fhu y fhu. Tâ f ca nhu ng su kIô n do dIôn IaI fruoc maf
fôI nhu phông canh dI dô ng o rap ha f. Va frôn ca I phông canh dôc
dao ây nôI bâf Iôn hình dang cua fhuyôn fruong Nô-mô. Ong fa
không co n Ia nguoI fhuong, ma Ia ko ngu fr¦ song nuoc, Ia fhân
bIôn! Ða chin ruoI. TôI IIm dIm maf va Iây fay ôm dâu cho kho I vo
fung ra. TôI chang muô n nghI gì nua. Con phaI cho doI nua fIông,
nua fIông dông hô dây ac mông khIôn fôI phaf dIôn Iôn duoc! Iuc
Jules Verne 292
hffp://obooks.vdcmodIa.com
do, fôI ngho fhây fIông daI phong câm huyôn ao, fIông dan buôn
fham nhu môf fIông haf fhô Iuong. TôI Iang ngho va b¦ fIông dan
fuyôf dIôu IôI cuô n dI nhu no da fung IôI cuôn fhuyô n fruo ng Nô-
mô vao môf fhô gIoI kha c. Nhung fôI bông hoang so khI fhây Nô-
mô sang phong khach, ma muôn chay frôn fhì fôI phaI qua do . TôI
so gap ông fa Iân cuôI. Nô-mô so fhây fôI va co fhô so noI chuyôn
voI fôI. Nô-mô co fhô gIôf fôI bang môf cu chI, côf chaf fôI vao fau
Nau-fI-Iu x bang môf IoI noI! Sap muoI gIo. Ða dôn Iuc phaI ra khoI
phong dô gap Nof va Công-xây. Ðu fhuyôn fruong Nô-mô co dung
ngay fruoc maf, cung không fhô do du duo c. TôI mo cua râf cân
fhân, nhung vân cam fhây no kôu fo qua.
Co Io fIô ng cof kof do chI Ia do fôI fuong fuong ra. TôI baf dâu
bo fhoo cac hanh Iang fôI mo frong fau, Iuôn Iuôn phaI du ng IaI dô
fIm do dâp manh. TôI mo dôn canh cua o go c phong khach rô I kho
ho mo. Trong pho ng khach fôI om. TIông daI phong câm fhoang
nho. Nô-mô dang ngôI do. Ong fa không fhâ y fôI. TôI bo frôn fâm
fham mô m, cô không vâp phaI caI gì vì môf fIông dông nho cu ng co
fhô Iam Iô. Mâf nam phu f fôI moI foI duoc chô cua chinh fhông
sang fhu vIôn. TôI sap mo cua fhì bông fIông fho daI cua Nô-mô
Iam fôI nam chôf di faI chô. TôI bIô f Ia ông fa dang dung dây. TôI
nhìn fhây ca nguoI ông fa, fuy không ro Ia m, nho môf fIa sang fu
bôn phong khach Iof sang. Nô-mô dI vô phia fôI, frâm Iang, fay
khoanh fruoc ngu c. Nguc ông fa phâp phông, nu c no. TôI ngho
fhây fIông noI cua Nô-mô, nhung Io I cuôI cu ng ma fôI ngho duoc:
- OI, fhô Ia du rôI! Ðu rô I! CaI gì vây7 TIông noI cu a Iuong
fâm hay fIông kôu cua fâm hôn con nguo I do7
Trong su kInh hoang fôf dô, fôI vof sang fhu vIôn froo Iôn câu
fhang frung fâm rôI chay dôn chô dô xuông. TôI chuI vao xuông
qua môf Iô hông. Trong xuô ng da co Nof va Công-xây rôI.
- Ta dI fhôI, dI fhôI! - TôI gIuc.
- ÐI ngay dây! - Nof fra IoI.
Chung fôI dây Iô hông o vo fau IaI rôI van chaf ô-cu. Sau do
chung fôI dây kin Iô hông o xuô ng rôI Nof fha o ô-cu ga n xuông voI
fau Nau-fI-Iux. Trong fau bông co fIông nguoI goI nhau i oI. Co
chuyôn gì vây7 Ho phaf hIôn ra chung fôI rôI chang7 Nof dua cho
fôI môf con dao gam. TôI kho noI:
- Ðung, chu ng fa bIôf chôf môf cach xung dang!
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 293
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nof fam ngung công vIô c. Iu c do fôI ngho fhây môf fIông
kôu, duo c nhac IaI dô haI muoI Iân, môf fIông kôu khu ng khIôp,
nho do ma fôI hIôu ro ngay vì sao fhuy fhu fau Nau-fI-Iu x IaI nhôn
nhao.
- Man-xfo-rIm! Man-xfo-rIm!
Trong hoan canh khôn khô cua chu ng fôI, co n fIông kôu nao
ngho khung khIôp hon fhô không7 Thô Ia fau da Iof vao vung bIôn
nguy hIô m nhâf cua Na-uy. Tu Iâu, nguo I fa da bIôf rang khI frIôu
dâng Iôn gIua nhom dao Iô-phô-don va nhom dao Phô-rô fhì nuoc
bIôn o dây b¦ op IaI va bIôn fhanh môf dong fhac không Iô. CIua
dong fha c do hình fha nh môf vu ng nuoc xoay ma chua môf fau
fhuyôn nao fhoaf ra kho I. Tu bôn phia chân froI xô foI nhu ng dof
song khu ng khIôp. Chinh nhung dof song ây fao fhanh vuc fham
Man-xfo-rIm ma nguo I fa goI râf dung "caI rôn cua ÐaI Tây
Ðuong". Vu ng nuoc xoay manh dô n nô I hu f vao fâf ca moI vâf
frong khoang muoI Iam kI-Iô-mof. No nuôf ca fau bo, ca ca voI va
gâu fra ng cua vu ng Ðac cuc. Tau Nau-fI-Iu x da roI vao vu c fham
do môf cach vô fình va cu ng co fhô Ia do y muôn cu a fhuyôn fruong
Nô-mô. No quay fron fhoo hình xoay ôc ma ban kinh nga y cang
ngan IaI. ChIôc xuông con cua chu ng fôI fâf nhIôn cung quay voI
fôc dô ghô gom nhu vây. Chung fôI kInh hoang, mau frong nguo I
nhu ngu ng chay, phan u ng fhân kInh bIô n mâf, mô hôI foaf ra
Ianh ngaf nhu nguoI dang hâp hôI! Xung quanh chIô c xuông mong
manh cu a chung fôI Ia fIông gâm fhof vang vong nhIôu dam xa, Ia
fIông song gao dâp vao nhung mo m da nhon ma nhu ng vâf ran
cha c nhâf va vao cung fan fhanh manh vu n...
Tau Nau-fI-Iux vâ f Iôn nhu môf con nguoI. Nhu ng bap fh¦f
fhop cua no kôu rang rac. ThInh fhoang no IaI nôI bônh Iôn, chu ng
fôI cu ng Iôn fhoo. Nof noI:
- PhaI bam cha c Iây fau va van ô-cu IaI! Co n bam duoc vao
fau fhì fa con kha nang fhoaf nan!... Nof chua duf IoI fhì ô-cu b¦
bâf fung ra. ChIôc xuông b¦ hâf xuô ng vu ng nuoc xoay! Ðâu fôI b¦
dâp manh vao khung xuô ng bang saf. TôI ngâf dI.
Jules Verne 294
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 47
KÐ T I!ÂN
Cuôc hanh frình cua fôI dôn dây Ia hôf. Chuyôn gì da xay ra
dôm ây, chIôc xuô ng cua chu ng fôI Iam sao ra khoI vu ng nuoc xoay
khung khIôp ây, vì sao Nof Ion, fôI va Công-xây fhoaf kho I vuc
fham ây7 TôI không fhô bIôf duoc. Nhung khI fInh dây, fôI fhây
mình dang nam frong fup Iôu cua môf nguo I danh ca o dao Iô-phô-
don. Ca haI ban fôI dôu bình yôn vô su. Ho ngôI canh fôI va nam
chaf fay fôI. Chu ng fôI hôn nhau fham fhIôf. Iu c do chung fôI
không fhô nghI dôn chuyôn vô Phap. Tau cho khach gIua mIôn Ðac
va mIôn Nam Na-uy fhuong râf hIôm. Ðanh phaI cho chuyôn fau
chay haI fhang môf Iân dôn muI bIôn bac. Trong fhoI gIan nuong
nho nhu ng nguoI dân chaI dang môn, fôI xom IaI câu chuyôn kô vô
cuôc phIôu Iuu cua chung fôI. Câu chuyô n nay fhâf chinh xac,
không bo sof môf su vIôc nao, không fhôI phông môf chI fIôf nao.
Ðo Ia câu chuyôn xac fhuc vô môf cuôc fham hIôm râ f ky Ia duoI
Iong bIôn chua aI daf chân foI. Nhu ng su fIôn bô cua van hoa so
bIôn noI do fhanh nhu ng con duong fu do, aI dôn cu ng duoc. Vân
dô daf ra Ia không bIôf moI nguoI co fIn fôI không7 Thâf ra, cu ng
không quan frong Iam. TôI co fhô khang d¦nh môf dIô u Ia gIo dây
fôI co quyôn noI vô nhu ng day bIôn sâu, noI fôI da vuof haI van
dam va dI vong quanh fhô gIoI frong không dây muoI fhang.
Chuyôn dI nay da cho fhây bao dIôu ky dIôu o ân Ðô Ðuong va
ThaI Ðình Ðuong, o bIôn Ðo va Цa Trung HaI, o ÐaI Tây Ðuong
va cac bIôn mIô n bac, mIôn nam. Nhung con fau Nau-fI-Iu x7
Chang bIôf no co chông choI duo c vo I vung nuoc xoay Man-xfo-rIm
không7 Thuyô n fruong Nô-mô con sông không7 Nô-mô vân cho fau
chay duoI bIôn sâu va fIôp fuc vIô c fra fhu khu ng khIôp, hay con
duong cu a ông fa da b¦ caf duf o caI nghIa d¦a không Iô vua rôI7
IIôu song nuoc co dom IaI cho chu ng fa fâp ban fhao noI vô cuôc
doI Nô-mô không7 ChIôc fau b¦ mâf fich co gIup cho fa bIôf duoc
quôc f¦ch cua fhuyôn fruo ng Nô-mô không7 TôI hy vong. TôI con
nghI ra ng, chIôc fau ngâm vu ng vang do da fhang duoc bIôn ca
HAI VÀN ÐÀM Ð!OI ÐAY ÐIÐ N 295
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ngay frong vu ng nuoc xoay kInh khu ng nhâf, rang fau Nau-fI-Iux
vân co n nguyôn von ngay o chô râf nhIôu fau fhuyôn khac da b¦
dam. Nôu fhuc nhu vây, va nôu fhuyô n fruong Nô-mô con sông
ngoaI daI duong mônh mông kIa, fhì câ u sao cho Iong cam fhu
frong fra I fIm fan nhân do d¦u dI! Câu sao cho nhu ng ky quan cua
fhIôn nhIôn kIa dâp faf dI ngon Iua hân fhu! Câu sao cho quan foa
dang so frong ông fa nhuong chô cho nha bac hoc hIôn hoa fIôp fuc
công cuô c nghIôn cu u day bIôn! Sô phân cua fhuyôn fruong Nô-mô
vua ky Ia, vua cao ca. PhaI chang fôI không hIôu ông fa7 PhaI
chang fôI da không sông cuôc sông sIôu nhIôn cua Nô-mô frong
muoI fha ng froI7 Sau nga n nam fruoc dây, kInh fha nh da dô ra
câu ho I:
“AI da do duoc cac vu c fha m7". ChI haI nguoI frôn doI nay co
quyôn fra IoI câu hoI do: fhuyôn fruong Nô-mô va fôI.
1870
|Цch fhoo ban fIông Nga cua
Nha xuâf ban van ho c Maf-xco-va 1956
do N.C. I-a-cô-vo-Iô-va va Ð. Ph. Co-ro-sa
d¦ch fu fIông Phap)