P. 1
Giay de Nghi Gia Han No Goc, No Lai

Giay de Nghi Gia Han No Goc, No Lai

|Views: 1,521|Likes:
Được xuất bản bởiKim Yen Bui Thi

More info:

Published by: Kim Yen Bui Thi on Nov 12, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2011

pdf

text

original

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________

________
MẪU SỐ: 06/CV
(Do h!ch h"n# lập$
Hòa Phát, ngày 01 tháng 02 năm 2011
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, NỢ LÃI
K ính gửi : - CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN C! LỆ
- PG" H#A PHÁT
T%n &'n (): C*n# +, C- .T-/D Ho"n .012
Đ)3 ch4: 50 6#7,8n C*n# Ho3n9 -h:;n# H<3 =n9 >7ận C?2 @A9 T- Đ" 6Bn#
6#", 0C/0D/E050 c*n# +, chún# +*0 (3, +ạ0 C6F6H6oG-T6T >7ận C?2 @A - -HD H<3 -h!+ IJ
+0Kn: EELF000F000& +hMo hNp &On# #0P0 n#Qn IJ: E00R@DSE05000SSC
ĐT +UP nN &:Nc9 IJ +0Kn #Jc: 0&9 IJ +0Kn lT0:0&
C<n nN #Jc: EELF000F0009 c<n nN lT0:
Hạn phP0 +UP ("o n#", 0L/0E/E055
@V do chậ2 +UP:
TUon# nW2 E055 +Xnh hXnh 0nh +1 hY hWn9 lạ2 ph!+ +Wn# c3o9 6h" n:Zc c[+ #0P2 &\7 +:
c*n#9 n%n 2ộ+ IJ c*n# +UXnh ]) #0!n &oạn9 h01n do3nh n#h0Ap chậ2 +h7 hO0 (Jn9 n%n (0Ac +UP nN
c^3 do3nh n#h0Ap #_p U`+ nh0K7 hY hWn
ĐK n#h) ch0 nh!nh C6F6H6oG-T6T >7ận C?2 @A cho chún# +*0 #03 hạn:
- SJ nN #Jc &1n n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
- SJ nN lT0 &1n n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
Chún# +*0 b0n c32 1+ +UP &ún# hạn +U%nF
NG$%I VAY
(ký, ghi rõ họ tên)
PH&N PH' "UYỆT C(A NGÂN HÀNG
)* + ,-./ 012 03/ 45 67/ 89/::
>73 bM2 bc+ +hực +1 (" nộ0 d7n# +UXnh ]", +Uon# #0`, &K n#h) #03 hạn nN c^3 C*n# +, C-
.T-/D Ho"n .0129 +*0 +h`, n#7,%n nhQn h!ch h"n# h*n# +UP &:Nc nN l" do:
C*n# +, #_p nh0K7 hY hWn +Uon# (0Ac +h7 hO0 (Jnd #0! cP n#7,%n (ậ+ l0A7 +Wn# c3o l"2
cho c*n# +, #_p nh0K7 hY hWn (K +"0 chenhd ]%n cạnh &Y Chenh ph^ cfn# c[+ #0P2 &\7 +: c*n#
l"2 c!c c*n# +UXnh +h0 c*n# c^3 &'n () ]) &Xnh +UAd Pnh h:gn# U`+ nh0K7 &1n hP nWn# +h7 hO0 (Jn
c^3 &'n ()
ĐK n#h) hHĐ cho c*n# +, #03 hạn:
- SJ +0Kn #Jc EELF000F000& hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
- SJ +0Kn lT0 F F F F F F F F F F F hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
CÁN ;< T=N ">NG
(ký, ghi rõ họ tên)
?* + ,-./ 012 @AB/: 67/ 89/::
CWn cj #0`, &K n#h) #03 hạn nN c^3 h!ch h"n# (" V 01n c^3 c!n ]ộ +en dkn#9 +*0 &On# V
- ĐK n#h) H0!2 &Jc cho #03 hạn
- SJ +0Kn #Jc EELF000F000 &On# hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
- @T0 F F F F F F F F F F F&On# hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
TC$DNG PH#NG T=N ">NG
(ký và ghi rõ họ tên)
Ngày 01 tháng 02 năm 2011
GIÁ! ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đng !"#)
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________

________
MẪU SỐ: 06/CV
(Do h!ch h"n# lập$
Hòa Phát, ngày $1 tháng 0% năm 2011
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, NỢ LÃI
Kính gửi: - CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN C! LỆ
- PG" H#A PHÁT
T%n &'n (): C*n# +, C- .T-/D Ho"n .012
Đ)3 ch4: 50 6#7,8n C*n# Ho3n9 -h:;n# H<3 =n9 >7ận C?2 @A9 T- Đ" 6Bn#
6#", 0L/0D/E050 c*n# +, chún# +*0 (3, +ạ0 C6F6H6oG-T6T >7ận C?2 @A - -HD H<3 -h!+ IJ
+0Kn: R0F000F000& +hMo hNp &On# #0P0 n#Qn IJ: E00R@DSE05000L5C
ĐT +UP nN &:Nc9 IJ +0Kn #Jc: 0&9 IJ +0Kn lT0:0&
C<n nN #Jc: R0F000F0009 c<n nN lT0:
Hạn phP0 +UP ("o n#", 0L/0E/E055
@V do chậ2 +UP:
TUon# nW2 E055 +Xnh hXnh 0nh +1 hY hWn9 lạ2 ph!+ +Wn# c3o9 6h" n:Zc c[+ #0P2 &\7 +:
c*n#9 n%n 2ộ+ IJ c*n# +UXnh ]) #0!n &oạn9 h01n do3nh n#h0Ap chậ2 +h7 hO0 (Jn9 n%n (0Ac +UP nN
c^3 do3nh n#h0Ap #_p U`+ nh0K7 hY hWn
ĐK n#h) ch0 nh!nh C6F6H6oG-T6T >7ận C?2 @A cho chún# +*0 #03 hạn:
- SJ nN #Jc &1n n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
- SJ nN lT0 &1n n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
Chún# +*0 b0n c32 1+ +UP &ún# hạn +U%nF
NG$%I VAY
(ký, ghi rõ họ tên)
PH&N PH' "UYỆT C(A NGÂN HÀNG
)* + ,-./ 012 03/ 45 67/ 89/::
>73 bM2 bc+ +hực +1 (" nộ0 d7n# +UXnh ]", +Uon# #0`, &K n#h) #03 hạn nN c^3 C*n# +, C-
.T-/D Ho"n .012 9 +*0 +h`, n#7,%n nhQn h!ch h"n# h*n# +UP &:Nc nN l" do:
C*n# +, #_p nh0K7 hY hWn +Uon# (0Ac +h7 hO0 (Jnd #0! cP n#7,%n (ậ+ l0A7 +Wn# c3o l"2
cho c*n# +, #_p nh0K7 hY hWn (K +"0 chenhd ]%n cạnh &Y Chenh ph^ cfn# c[+ #0P2 &\7 +: c*n#
l"2 c!c c*n# +UXnh +h0 c*n# c^3 &'n () ]) &Xnh +UAd Pnh h:gn# U`+ nh0K7 &1n hP nWn# +h7 hO0 (Jn
c^3 &'n ()
ĐK n#h) hHĐ cho c*n# +, #03 hạn:
- SJ +0Kn #Jc R0F000F000& hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
- SJ +0Kn lT0 F F F F F F F F F F F hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
CÁN ;< T=N ">NG
(ký, ghi rõ họ tên)
?* + ,-./ 012 @AB/: 67/ 89/::
CWn cj #0`, &K n#h) #03 hạn nN c^3 h!ch h"n# (" V 01n c^3 c!n ]ộ +en dkn#9 +*0 &On# V
- ĐK n#h) H0!2 &Jc cho #03 hạn
- SJ +0Kn #Jc R0F000F000 &On# hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
- @T0 F F F F F F F F F F F&On# hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
TC$DNG PH#NG T=N ">NG
(ký và ghi rõ họ tên)
Ngày 01 tháng 02 năm 2011
GIÁ! ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đng !"#)
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________

________
MẪU SỐ: 06/CV
(Do h!ch h"n# lập$
Hòa Phát, ngày $1 tháng 0% năm 2011
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, NỢ LÃI
Kính gửi: - CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN C! LỆ
- PG" H#A PHÁT
T%n &'n (): C*n# +, C- .T-/D Ho"n .012
Đ)3 ch4: 50 6#7,8n C*n# Ho3n9 -h:;n# H<3 =n9 >7ận C?2 @A9 T- Đ" 6Bn#
6#", 50/0R/E050 c*n# +, chún# +*0 (3, +ạ0 C6F6H6oG-T6T >7ận C?2 @A - -HD H<3 -h!+ IJ
+0Kn: E00F000F000& +hMo hNp &On# #0P0 n#Qn IJ: E00R@DSE050050LE
ĐT +UP nN &:Nc9 IJ +0Kn #Jc: 0&9 IJ +0Kn lT0:0&
C<n nN #Jc: E00F000F0009 c<n nN lT0:
Hạn phP0 +UP ("o n#", 50/0D/E055
@V do chậ2 +UP:
TUon# nW2 E055 +Xnh hXnh 0nh +1 hY hWn9 lạ2 ph!+ +Wn# c3o9 6h" n:Zc c[+ #0P2 &\7 +:
c*n#9 n%n 2ộ+ IJ c*n# +UXnh ]) #0!n &oạn9 h01n do3nh n#h0Ap chậ2 +h7 hO0 (Jn9 n%n (0Ac +UP nN
c^3 do3nh n#h0Ap #_p U`+ nh0K7 hY hWn
ĐK n#h) ch0 nh!nh C6F6H6oG-T6T >7ận C?2 @A cho chún# +*0 #03 hạn:
- SJ nN #Jc &1n n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
- SJ nN lT0 &1n n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
Chún# +*0 b0n c32 1+ +UP &ún# hạn +U%nF
NG$%I VAY
(ký, ghi rõ họ tên)
PH&N PH' "UYỆT C(A NGÂN HÀNG
)* + ,-./ 012 03/ 45 67/ 89/::
>73 bM2 bc+ +hực +1 (" nộ0 d7n# +UXnh ]", +Uon# #0`, &K n#h) #03 hạn nN c^3 C*n# +, C-
.T-/D Ho"n .012 9 +*0 +h`, n#7,%n nhQn h!ch h"n# h*n# +UP &:Nc nN l" do:
C*n# +, #_p nh0K7 hY hWn +Uon# (0Ac +h7 hO0 (Jnd #0! cP n#7,%n (ậ+ l0A7 +Wn# c3o l"2
cho c*n# +, #_p nh0K7 hY hWn (K +"0 chenhd ]%n cạnh &Y Chenh ph^ cfn# c[+ #0P2 &\7 +: c*n#
l"2 c!c c*n# +UXnh +h0 c*n# c^3 &'n () ]) &Xnh +UAd Pnh h:gn# U`+ nh0K7 &1n hP nWn# +h7 hO0 (Jn
c^3 &'n ()
ĐK n#h) hHĐ cho c*n# +, #03 hạn:
- SJ +0Kn #Jc E00F000F000& hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
- SJ +0Kn lT0 F F F F F F F F F F F hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
CÁN ;< T=N ">NG
(ký, ghi rõ họ tên)
?* + ,-./ 012 @AB/: 67/ 89/::
CWn cj #0`, &K n#h) #03 hạn nN c^3 h!ch h"n# (" V 01n c^3 c!n ]ộ +en dkn#9 +*0 &On# V
- ĐK n#h) H0!2 &Jc cho #03 hạn
- SJ +0Kn #Jc E00F000F000 &On# hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
- @T0 F F F F F F F F F F F&On# hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
TC$DNG PH#NG T=N ">NG
(ký và ghi rõ họ tên)
Ngày 01 tháng 02 năm 2011
GIÁ! ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đng !"#)
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________

________
MẪU SỐ: 06/CV
(Do h!ch h"n# lập$
Hòa Phát, ngày $1 tháng 0% năm 2011
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, NỢ LÃI
Kính gửi: - CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN C! LỆ
- PG" H#A PHÁT
T%n &'n (): C*n# +, C- .T-/D Ho"n .012
Đ)3 ch4: 50 6#7,8n C*n# Ho3n9 -h:;n# H<3 =n9 >7ận C?2 @A9 T- Đ" 6Bn#
6#", 5D/0R/E050 c*n# +, chún# +*0 (3, +ạ0 C6F6H6oG-T6T >7ận C?2 @A - -HD H<3 -h!+ IJ
+0Kn: DDF000F000& +hMo hNp &On# #0P0 n#Qn IJ: E00R@DSE050055ES
ĐT +UP nN &:Nc9 IJ +0Kn #Jc: 0&9 IJ +0Kn lT0:0&
C<n nN #Jc: DDF000F0009 c<n nN lT0:
Hạn phP0 +UP ("o n#", 5D/0D/E055
@V do chậ2 +UP:
TUon# nW2 E055 +Xnh hXnh 0nh +1 hY hWn9 lạ2 ph!+ +Wn# c3o9 6h" n:Zc c[+ #0P2 &\7 +:
c*n#9 n%n 2ộ+ IJ c*n# +UXnh ]) #0!n &oạn9 h01n do3nh n#h0Ap chậ2 +h7 hO0 (Jn9 n%n (0Ac +UP nN
c^3 do3nh n#h0Ap #_p U`+ nh0K7 hY hWn
ĐK n#h) ch0 nh!nh C6F6H6oG-T6T >7ận C?2 @A cho chún# +*0 #03 hạn:
- SJ nN #Jc &1n n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
- SJ nN lT0 &1n n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
Chún# +*0 b0n c32 1+ +UP &ún# hạn +U%nF
NG$%I VAY
(ký, ghi rõ họ tên)
PH&N PH' "UYỆT C(A NGÂN HÀNG
)* + ,-./ 012 03/ 45 67/ 89/::
>73 bM2 bc+ +hực +1 (" nộ0 d7n# +UXnh ]", +Uon# #0`, &K n#h) #03 hạn nN c^3 C*n# +, C-
.T-/D Ho"n .012 9 +*0 +h`, n#7,%n nhQn h!ch h"n# h*n# +UP &:Nc nN l" do:
C*n# +, #_p nh0K7 hY hWn +Uon# (0Ac +h7 hO0 (Jnd #0! cP n#7,%n (ậ+ l0A7 +Wn# c3o l"2
cho c*n# +, #_p nh0K7 hY hWn (K +"0 chenhd ]%n cạnh &Y Chenh ph^ cfn# c[+ #0P2 &\7 +: c*n#
l"2 c!c c*n# +UXnh +h0 c*n# c^3 &'n () ]) &Xnh +UAd Pnh h:gn# U`+ nh0K7 &1n hP nWn# +h7 hO0 (Jn
c^3 &'n ()
ĐK n#h) hHĐ cho c*n# +, #03 hạn:
- SJ +0Kn #Jc DDF000F000& hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
- SJ +0Kn lT0 F F F F F F F F F F F hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
CÁN ;< T=N ">NG
(ký, ghi rõ họ tên)
?* + ,-./ 012 @AB/: 67/ 89/::
CWn cj #0`, &K n#h) #03 hạn nN c^3 h!ch h"n# (" V 01n c^3 c!n ]ộ +en dkn#9 +*0 &On# V
- ĐK n#h) H0!2 &Jc cho #03 hạn
- SJ +0Kn #Jc DDF000F000 &On# hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
- @T0 F F F F F F F F F F F&On# hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
TC$DNG PH#NG T=N ">NG
(ký và ghi rõ họ tên)
Ngày 01 tháng 02 năm 2011
GIÁ! ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đng !"#)
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________

________
MẪU SỐ: 06/CV
(Do h!ch h"n# lập$
Hòa Phát, ngày $1 tháng 0% năm 2011
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, NỢ LÃI
Kính gửi: - CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN C! LỆ
- PG" H#A PHÁT
T%n &'n (): C*n# +, C- .T-/D Ho"n .012
Đ)3 ch4: 50 6#7,8n C*n# Ho3n9 -h:;n# H<3 =n9 >7ận C?2 @A9 T- Đ" 6Bn#
6#", 5D/0R/E050 c*n# +, chún# +*0 (3, +ạ0 C6F6H6oG-T6T >7ận C?2 @A - -HD H<3 -h!+ IJ
+0Kn: R6F000F000& +hMo hNp &On# #0P0 n#Qn IJ: E00R@DSE050055CL
ĐT +UP nN &:Nc9 IJ +0Kn #Jc: 0&9 IJ +0Kn lT0:0&
C<n nN #Jc: R6F000F0009 c<n nN lT0:
Hạn phP0 +UP ("o n#", 5D/0D/E055
@V do chậ2 +UP:
TUon# nW2 E055 +Xnh hXnh 0nh +1 hY hWn9 lạ2 ph!+ +Wn# c3o9 6h" n:Zc c[+ #0P2 &\7 +:
c*n#9 n%n 2ộ+ IJ c*n# +UXnh ]) #0!n &oạn9 h01n do3nh n#h0Ap chậ2 +h7 hO0 (Jn9 n%n (0Ac +UP nN
c^3 do3nh n#h0Ap #_p U`+ nh0K7 hY hWn
ĐK n#h) ch0 nh!nh C6F6H6oG-T6T >7ận C?2 @A cho chún# +*0 #03 hạn:
- SJ nN #Jc &1n n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
- SJ nN lT0 &1n n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
Chún# +*0 b0n c32 1+ +UP &ún# hạn +U%nF
NG$%I VAY
(ký, ghi rõ họ tên)
PH&N PH' "UYỆT C(A NGÂN HÀNG
)* + ,-./ 012 03/ 45 67/ 89/::
>73 bM2 bc+ +hực +1 (" nộ0 d7n# +UXnh ]", +Uon# #0`, &K n#h) #03 hạn nN c^3 C*n# +, C-
.T-/D Ho"n .012 9 +*0 +h`, n#7,%n nhQn h!ch h"n# h*n# +UP &:Nc nN l" do:
C*n# +, #_p nh0K7 hY hWn +Uon# (0Ac +h7 hO0 (Jnd #0! cP n#7,%n (ậ+ l0A7 +Wn# c3o l"2
cho c*n# +, #_p nh0K7 hY hWn (K +"0 chenhd ]%n cạnh &Y Chenh ph^ cfn# c[+ #0P2 &\7 +: c*n#
l"2 c!c c*n# +UXnh +h0 c*n# c^3 &'n () ]) &Xnh +UAd Pnh h:gn# U`+ nh0K7 &1n hP nWn# +h7 hO0 (Jn
c^3 &'n ()
ĐK n#h) hHĐ cho c*n# +, #03 hạn:
- SJ +0Kn #Jc R6F000F000& hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
- SJ +0Kn lT0 F F F F F F F F F F F hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
CÁN ;< T=N ">NG
(ký, ghi rõ họ tên)
?* + ,-./ 012 @AB/: 67/ 89/::
CWn cj #0`, &K n#h) #03 hạn nN c^3 h!ch h"n# (" V 01n c^3 c!n ]ộ +en dkn#9 +*0 &On# V
- ĐK n#h) H0!2 &Jc cho #03 hạn
- SJ +0Kn #Jc R6F000F000 &On# hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
- @T0 F F F F F F F F F F F&On# hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
TC$DNG PH#NG T=N ">NG
(ký và ghi rõ họ tên)
Ngày 01 tháng 02 năm 2011
GIÁ! ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đng !"#)
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________

________
MẪU SỐ: 06/CV
(Do h!ch h"n# lập$
Hòa Phát, ngày $1 tháng 0% năm 2011
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, NỢ LÃI
Kính gửi: - CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN C! LỆ
- PG" H#A PHÁT
T%n &'n (): C*n# +, C- .T-/D Ho"n .012
Đ)3 ch4: 50 6#7,8n C*n# Ho3n9 -h:;n# H<3 =n9 >7ận C?2 @A9 T- Đ" 6Bn#
6#", ES/0R/E050 c*n# +, chún# +*0 (3, +ạ0 C6F6H6oG-T6T >7ận C?2 @A - -HD H<3 -h!+ IJ
+0Kn: 5C0F000F000& +hMo hNp &On# #0P0 n#Qn IJ: E00R@DSE05005EE6
ĐT +UP nN &:Nc9 IJ +0Kn #Jc: 0&9 IJ +0Kn lT0:0&
C<n nN #Jc: 5C0F000F0009 c<n nN lT0:
Hạn phP0 +UP ("o n#", ES/0D/E055
@V do chậ2 +UP:
TUon# nW2 E055 +Xnh hXnh 0nh +1 hY hWn9 lạ2 ph!+ +Wn# c3o9 6h" n:Zc c[+ #0P2 &\7 +:
c*n#9 n%n 2ộ+ IJ c*n# +UXnh ]) #0!n &oạn9 h01n do3nh n#h0Ap chậ2 +h7 hO0 (Jn9 n%n (0Ac +UP nN
c^3 do3nh n#h0Ap #_p U`+ nh0K7 hY hWn
ĐK n#h) ch0 nh!nh C6F6H6oG-T6T >7ận C?2 @A cho chún# +*0 #03 hạn:
- SJ nN #Jc &1n n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
- SJ nN lT0 &1n n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
Chún# +*0 b0n c32 1+ +UP &ún# hạn +U%nF
NG$%I VAY
(ký, ghi rõ họ tên)
PH&N PH' "UYỆT C(A NGÂN HÀNG
)* + ,-./ 012 03/ 45 67/ 89/::
>73 bM2 bc+ +hực +1 (" nộ0 d7n# +UXnh ]", +Uon# #0`, &K n#h) #03 hạn nN c^3 C*n# +, C-
.T-/D Ho"n .012 9 +*0 +h`, n#7,%n nhQn h!ch h"n# h*n# +UP &:Nc nN l" do:
C*n# +, #_p nh0K7 hY hWn +Uon# (0Ac +h7 hO0 (Jnd #0! cP n#7,%n (ậ+ l0A7 +Wn# c3o l"2
cho c*n# +, #_p nh0K7 hY hWn (K +"0 chenhd ]%n cạnh &Y Chenh ph^ cfn# c[+ #0P2 &\7 +: c*n#
l"2 c!c c*n# +UXnh +h0 c*n# c^3 &'n () ]) &Xnh +UAd Pnh h:gn# U`+ nh0K7 &1n hP nWn# +h7 hO0 (Jn
c^3 &'n ()
ĐK n#h) hHĐ cho c*n# +, #03 hạn:
- SJ +0Kn #Jc 5C0F000F000& hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
- SJ +0Kn lT0 F F F F F F F F F F F hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
CÁN ;< T=N ">NG
(ký, ghi rõ họ tên)
?* + ,-./ 012 @AB/: 67/ 89/::
CWn cj #0`, &K n#h) #03 hạn nN c^3 h!ch h"n# (" V 01n c^3 c!n ]ộ +en dkn#9 +*0 &On# V
- ĐK n#h) H0!2 &Jc cho #03 hạn
- SJ +0Kn #Jc 5C0F000F000 &On# hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
- @T0 F F F F F F F F F F F&On# hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
TC$DNG PH#NG T=N ">NG
(ký và ghi rõ họ tên)
Ngày 01 tháng 02 năm 2011
GIÁ! ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đng !"#)
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________

________
MẪU SỐ: 06/CV
(Do h!ch h"n# lập$
Hòa Phát, ngày $1 tháng 0% năm 2011
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, NỢ LÃI
Kính gửi: - CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN C! LỆ
- PG" H#A PHÁT
T%n &'n (): C*n# +, C- .T-/D Ho"n .012
Đ)3 ch4: 50 6#7,8n C*n# Ho3n9 -h:;n# H<3 =n9 >7ận C?2 @A9 T- Đ" 6Bn#
6#", C5/5E/E050 c*n# +, chún# +*0 (3, +ạ0 C6F6H6oG-T6T >7ận C?2 @A - -HD H<3 -h!+ IJ
+0Kn: LCF000F000& +hMo hNp &On# #0P0 n#Qn IJ: E00R@DSE0500C6ED
ĐT +UP nN &:Nc9 IJ +0Kn #Jc: 0&9 IJ +0Kn lT0:0&
C<n nN #Jc: LCF000F0009 c<n nN lT0:
Hạn phP0 +UP ("o n#", C0/06/E055
@V do chậ2 +UP:
TUon# nW2 E055 +Xnh hXnh 0nh +1 hY hWn9 lạ2 ph!+ +Wn# c3o9 6h" n:Zc c[+ #0P2 &\7 +:
c*n#9 n%n 2ộ+ IJ c*n# +UXnh ]) #0!n &oạn9 h01n do3nh n#h0Ap chậ2 +h7 hO0 (Jn9 n%n (0Ac +UP nN
c^3 do3nh n#h0Ap #_p U`+ nh0K7 hY hWn
ĐK n#h) ch0 nh!nh C6F6H6oG-T6T >7ận C?2 @A cho chún# +*0 #03 hạn:
- SJ nN #Jc &1n n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
- SJ nN lT0 &1n n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
Chún# +*0 b0n c32 1+ +UP &ún# hạn +U%nF
NG$%I VAY
(ký, ghi rõ họ tên)
PH&N PH' "UYỆT C(A NGÂN HÀNG
)* + ,-./ 012 03/ 45 67/ 89/::
>73 bM2 bc+ +hực +1 (" nộ0 d7n# +UXnh ]", +Uon# #0`, &K n#h) #03 hạn nN c^3 C*n# +, C-
.T-/D Ho"n .012 9 +*0 +h`, n#7,%n nhQn h!ch h"n# h*n# +UP &:Nc nN l" do:
C*n# +, #_p nh0K7 hY hWn +Uon# (0Ac +h7 hO0 (Jnd #0! cP n#7,%n (ậ+ l0A7 +Wn# c3o l"2
cho c*n# +, #_p nh0K7 hY hWn (K +"0 chenhd ]%n cạnh &Y Chenh ph^ cfn# c[+ #0P2 &\7 +: c*n#
l"2 c!c c*n# +UXnh +h0 c*n# c^3 &'n () ]) &Xnh +UAd Pnh h:gn# U`+ nh0K7 &1n hP nWn# +h7 hO0 (Jn
c^3 &'n ()
ĐK n#h) hHĐ cho c*n# +, #03 hạn:
- SJ +0Kn #Jc LCF000F000& hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
- SJ +0Kn lT0 F F F F F F F F F F F hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
CÁN ;< T=N ">NG
(ký, ghi rõ họ tên)
?* + ,-./ 012 @AB/: 67/ 89/::
CWn cj #0`, &K n#h) #03 hạn nN c^3 h!ch h"n# (" V 01n c^3 c!n ]ộ +en dkn#9 +*0 &On# V
- ĐK n#h) H0!2 &Jc cho #03 hạn
- SJ +0Kn #Jc LCF000F000 &On# hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
- @T0 F F F F F F F F F F F&On# hạn +UP c7J0 cin# ("o n#", C0 +h!n# 0a nW2 E055
TC$DNG PH#NG T=N ">NG
(ký và ghi rõ họ tên)
Ngày 01 tháng 02 năm 2011
GIÁ! ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đng !"#)

tôi đồng ý . . .Lãi . hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. . .000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 .Số tiền gốc 228. ghi rõ họ tên. .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn . . ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. . . bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ.Số tiền lãi . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. . . đóng dấu) . . . . .Số tiền gốc 228.đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. ghi rõ họ tên) 2.000. . .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 .000. . . . . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->