Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________

________

MẪU SỐ: 06/CV
(Do khách hàng lập)

Hòa Phát, ngày 01 tháng 02 năm 2011
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, NỢ LÃI
Kính gửi:

- CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ
- PGD HÒA PHÁT

Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm
Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Ngày 03/04/2010 công ty chúng tôi vay tại CN.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ - PGD Hòa Phát số
tiền: 228.000.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201000773
Đã trả nợ được, số tiền gốc: 0đ, số tiền lãi:0đ
Còn nợ gốc: 228.000.000, còn nợ lãi:
Hạn phải trả vào ngày 08/02/2011
Lý do chậm trả:
Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn, lạm phát tăng cao, Nhà nước cắt giảm đầu tư
công, nên một số công trình bị gián đoạn, khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn, nên việc trả nợ
của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn
Đề nghị chi nhánh CN.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn:
- Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011
- Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011
Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.
NGƯỜI VAY

(ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG
1. Ý kiến của cán bộ tín dụng:

Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP
KT-XD Hoàn Kiếm, tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do:

. . .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn .Lãi . .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . tôi đồng ý . . . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. ghi rõ họ tên) 2. .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. ghi rõ họ tên. . . . . .000. . bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ. . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. . .Số tiền lãi . . .Số tiền gốc 228. . đóng dấu) .000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 .000.đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. .Số tiền gốc 228.

nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn.Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.PGD Hòa Phát số tiền: 50. Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm .Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 . số tiền gốc: 0đ. Phường Hòa An. tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: .Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập . Quận Cẩm Lệ. Nhà nước cắt giảm đầu tư công.Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát. số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 50.000.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201000813 Đã trả nợ được.CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ . nên một số công trình bị gián đoạn.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ . TP Đà Nẵng Ngày 08/04/2010 công ty chúng tôi vay tại CN. còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 08/02/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn.000. ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC.Tự do .000. ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1. NỢ LÃI Kính gửi: . NGƯỜI VAY (ký. lạm phát tăng cao.PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: .

đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. đóng dấu) . . .000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . . bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ. .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn .Số tiền gốc 50. . .Số tiền gốc 50. . . .000.000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . . . . . ghi rõ họ tên) 2. Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng.Lãi . . . ghi rõ họ tên. hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký.000. . ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . . . tôi đồng ý .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính.Số tiền lãi . . .

000. ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC.Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ . nên một số công trình bị gián đoạn. số tiền gốc: 0đ.Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập .000. tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: . NGƯỜI VAY (ký. nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN.PGD Hòa Phát số tiền: 200.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ . Quận Cẩm Lệ. Phường Hòa An.PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan. NỢ LÃI Kính gửi: . Nhà nước cắt giảm đầu tư công. còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 10/04/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn. TP Đà Nẵng Ngày 10/05/2010 công ty chúng tôi vay tại CN.Tự do .000. lạm phát tăng cao.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: . số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 200.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201001082 Đã trả nợ được. ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1.Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 .Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn. Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm .

.Lãi .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn.Số tiền gốc 200.000. đóng dấu) .000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. ghi rõ họ tên. hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. . . . . bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ. . . .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. . . . . ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . .000. .Số tiền lãi . . . . tôi đồng ý .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . ghi rõ họ tên) 2.Số tiền gốc 200.đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. . .

NGƯỜI VAY (ký.000.Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: . lạm phát tăng cao. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn. Quận Cẩm Lệ. nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN.Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 .Tự do .NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ .Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập . số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 44.CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ . còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 14/04/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn. TP Đà Nẵng Ngày 14/05/2010 công ty chúng tôi vay tại CN. tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: .000.PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan.PGD Hòa Phát số tiền: 44. NỢ LÃI Kính gửi: . Phường Hòa An. số tiền gốc: 0đ.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201001127 Đã trả nợ được. Nhà nước cắt giảm đầu tư công.Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên. nên một số công trình bị gián đoạn. Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm . ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1. ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC.000.

. . . đóng dấu) . ghi rõ họ tên) 2.000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . .Số tiền gốc 44.Số tiền lãi . . .Số tiền gốc 44. . . . . hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. . . . . ghi rõ họ tên. . . bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ. Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng.000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính.Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. . tôi đồng ý .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn .000. .Lãi .000.

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập . Quận Cẩm Lệ. Phường Hòa An. Nhà nước cắt giảm đầu tư công. ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1.Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát.000.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: . TP Đà Nẵng Ngày 14/05/2010 công ty chúng tôi vay tại CN.000.Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 . nên một số công trình bị gián đoạn.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201001138 Đã trả nợ được.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ . còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 14/04/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn.Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên. tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: .PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan. lạm phát tăng cao.Tự do . ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn. số tiền gốc: 0đ.PGD Hòa Phát số tiền: 56. NGƯỜI VAY (ký. số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 56. NỢ LÃI Kính gửi: . Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm . nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN.CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ .000.

. . . .Số tiền gốc 56.000. . . ghi rõ họ tên) 2. . . . ghi rõ họ tên. .000.Số tiền gốc 56.đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn.Số tiền lãi . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn . . . tôi đồng ý . hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. . .Lãi . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. đóng dấu) . bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ. . .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . . .000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 .

PGD Hòa Phát số tiền: 130.Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập .Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên. tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: . ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1. số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 130. Phường Hòa An.CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ . NỢ LÃI Kính gửi: .NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ . Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm . Nhà nước cắt giảm đầu tư công.000. nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN.Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 .NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: . nên một số công trình bị gián đoạn. lạm phát tăng cao. NGƯỜI VAY (ký.Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201001226 Đã trả nợ được. TP Đà Nẵng Ngày 27/05/2010 công ty chúng tôi vay tại CN.Tự do . số tiền gốc: 0đ. ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC.000. Quận Cẩm Lệ. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn.000.PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan. còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 27/04/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn.

bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ. . .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. đóng dấu) .Lãi . . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. .000. .Số tiền lãi . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. . . . hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký.000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . . .000. . ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . . ghi rõ họ tên) 2. . .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn . . .Số tiền gốc 130. ghi rõ họ tên. .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn.000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . tôi đồng ý . . .Số tiền gốc 130. .

số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 83.Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ . Nhà nước cắt giảm đầu tư công.Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 .PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan. ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1.Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập . NỢ LÃI Kính gửi: .CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ .000.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201003624 Đã trả nợ được. NGƯỜI VAY (ký. tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: . ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC. nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN.000. Quận Cẩm Lệ.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: . Phường Hòa An. số tiền gốc: 0đ. TP Đà Nẵng Ngày 31/12/2010 công ty chúng tôi vay tại CN.000. còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 30/06/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn. lạm phát tăng cao. nên một số công trình bị gián đoạn. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn.Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.Tự do . Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm .PGD Hòa Phát số tiền: 83.

Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . .Số tiền gốc 83. .000. . . ghi rõ họ tên) 2. .Lãi . .Số tiền gốc 83. . đóng dấu) . . . . .000.Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. .000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. . bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ. hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn . . ghi rõ họ tên. . tôi đồng ý . . ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . .Số tiền lãi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful