Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________

________

MẪU SỐ: 06/CV
(Do khách hàng lập)

Hòa Phát, ngày 01 tháng 02 năm 2011
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, NỢ LÃI
Kính gửi:

- CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ
- PGD HÒA PHÁT

Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm
Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Ngày 03/04/2010 công ty chúng tôi vay tại CN.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ - PGD Hòa Phát số
tiền: 228.000.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201000773
Đã trả nợ được, số tiền gốc: 0đ, số tiền lãi:0đ
Còn nợ gốc: 228.000.000, còn nợ lãi:
Hạn phải trả vào ngày 08/02/2011
Lý do chậm trả:
Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn, lạm phát tăng cao, Nhà nước cắt giảm đầu tư
công, nên một số công trình bị gián đoạn, khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn, nên việc trả nợ
của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn
Đề nghị chi nhánh CN.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn:
- Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011
- Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011
Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.
NGƯỜI VAY

(ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG
1. Ý kiến của cán bộ tín dụng:

Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP
KT-XD Hoàn Kiếm, tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do:

. .Lãi . .000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . ghi rõ họ tên. Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. . . ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. . . ghi rõ họ tên) 2. . . . . . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. đóng dấu) . bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ.Số tiền gốc 228. .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn . . .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. . .Số tiền gốc 228.000. .000. .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 .Số tiền lãi . tôi đồng ý .

tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: .Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 . TP Đà Nẵng Ngày 08/04/2010 công ty chúng tôi vay tại CN.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201000813 Đã trả nợ được. số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 50. Phường Hòa An. nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN. NỢ LÃI Kính gửi: .Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.000. ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC. còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 08/02/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn.PGD Hòa Phát số tiền: 50. số tiền gốc: 0đ.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ . nên một số công trình bị gián đoạn. NGƯỜI VAY (ký.Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập . Quận Cẩm Lệ. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn. Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm . Nhà nước cắt giảm đầu tư công.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: .PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan. lạm phát tăng cao.000. ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1.000.Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát.Tự do .CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ .

. . .000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 .000. . . bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ.đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. . . .Số tiền gốc 50. . .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn.Lãi . .000.Đề nghị Giám đốc cho gia hạn . . ghi rõ họ tên) 2. . . .Số tiền gốc 50. . ghi rõ họ tên. Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. tôi đồng ý . .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. . . đóng dấu) . hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký.Số tiền lãi . ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: .

Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát.Tự do . Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm .CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ . Nhà nước cắt giảm đầu tư công. nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN.Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.000.000. tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: .NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ . còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 10/04/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn. nên một số công trình bị gián đoạn. số tiền gốc: 0đ.Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập . TP Đà Nẵng Ngày 10/05/2010 công ty chúng tôi vay tại CN.PGD Hòa Phát số tiền: 200. Quận Cẩm Lệ.000.PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201001082 Đã trả nợ được. Phường Hòa An. NGƯỜI VAY (ký.Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 . ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1. ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn. NỢ LÃI Kính gửi: .NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: . số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 200. lạm phát tăng cao.

.000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 .000. tôi đồng ý . . . .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. . đóng dấu) .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . . . .Lãi . . .Số tiền gốc 200.Đề nghị Giám đốc cho gia hạn . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. . ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. . bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ.Số tiền lãi . . . . . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. .Số tiền gốc 200. . ghi rõ họ tên) 2. .000. ghi rõ họ tên.

NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ .PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan. còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 14/04/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn. lạm phát tăng cao.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: . nên một số công trình bị gián đoạn. số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 44.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201001127 Đã trả nợ được.Tự do .000. ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1. số tiền gốc: 0đ. tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: . Nhà nước cắt giảm đầu tư công.000. NỢ LÃI Kính gửi: . TP Đà Nẵng Ngày 14/05/2010 công ty chúng tôi vay tại CN. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn. Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm . Quận Cẩm Lệ. ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC.Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 . NGƯỜI VAY (ký.Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát.Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập .PGD Hòa Phát số tiền: 44.CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ .000. Phường Hòa An. nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN.

hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký.000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 .000.Số tiền gốc 44.Số tiền gốc 44. . tôi đồng ý .000. . . . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng.Đề nghị Giám đốc cho gia hạn . . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính.Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. . . . .Số tiền lãi .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . . . bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ. ghi rõ họ tên. . . ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . . . .Lãi . . đóng dấu) . . ghi rõ họ tên) 2. .

PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan. Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm . số tiền gốc: 0đ. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn.CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ . ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC. tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: . Nhà nước cắt giảm đầu tư công.Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201001138 Đã trả nợ được.000. số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 56. còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 14/04/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn. NGƯỜI VAY (ký.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: . nên một số công trình bị gián đoạn.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ . NỢ LÃI Kính gửi: .000.PGD Hòa Phát số tiền: 56. ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1. nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN.000. Phường Hòa An. Quận Cẩm Lệ.Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 . lạm phát tăng cao.Tự do .Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập . TP Đà Nẵng Ngày 14/05/2010 công ty chúng tôi vay tại CN.Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát.

Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. tôi đồng ý .000. bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ.000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . đóng dấu) . . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. . . . . hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. . . . .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn . . . .Lãi .Số tiền gốc 56. . .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . . .Số tiền lãi .Số tiền gốc 56. . .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. ghi rõ họ tên) 2. ghi rõ họ tên. .000. .000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 .

PGD Hòa Phát số tiền: 130. lạm phát tăng cao. NỢ LÃI Kính gửi: . nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN.Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập . tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: . số tiền gốc: 0đ. Nhà nước cắt giảm đầu tư công. TP Đà Nẵng Ngày 27/05/2010 công ty chúng tôi vay tại CN. ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1.Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn.Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 . nên một số công trình bị gián đoạn. Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm .CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ . số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 130.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: .PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan.000. NGƯỜI VAY (ký.Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201001226 Đã trả nợ được.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ . ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC.000. còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 27/04/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn. Phường Hòa An.000.Tự do . Quận Cẩm Lệ.

.Đề nghị Giám đốc cho gia hạn . .000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . . . . .Số tiền gốc 130. .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . . . .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. . . . . . . .Lãi . tôi đồng ý . ghi rõ họ tên) 2. ghi rõ họ tên. bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ. . .000.000. đóng dấu) .Số tiền gốc 130. .Số tiền lãi . hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký.

000. TP Đà Nẵng Ngày 31/12/2010 công ty chúng tôi vay tại CN.Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 .Tự do .000. Nhà nước cắt giảm đầu tư công. lạm phát tăng cao.CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ .Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: .PGD Hòa Phát số tiền: 83. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn.000.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ . ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC. số tiền gốc: 0đ. nên một số công trình bị gián đoạn. Quận Cẩm Lệ. tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: . ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1. Phường Hòa An. nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN.Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát. NGƯỜI VAY (ký. Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm .Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập . NỢ LÃI Kính gửi: . số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 83.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201003624 Đã trả nợ được. còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 30/06/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn.

. . .Số tiền gốc 83. bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ. . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. . . . ghi rõ họ tên) 2.000. .000. hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. .Lãi .Số tiền lãi . . . . . tôi đồng ý . .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn.Đề nghị Giám đốc cho gia hạn . .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . ghi rõ họ tên. . .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . .000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 .Số tiền gốc 83. . đóng dấu) . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. .