Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________

________

MẪU SỐ: 06/CV
(Do khách hàng lập)

Hòa Phát, ngày 01 tháng 02 năm 2011
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, NỢ LÃI
Kính gửi:

- CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ
- PGD HÒA PHÁT

Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm
Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Ngày 03/04/2010 công ty chúng tôi vay tại CN.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ - PGD Hòa Phát số
tiền: 228.000.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201000773
Đã trả nợ được, số tiền gốc: 0đ, số tiền lãi:0đ
Còn nợ gốc: 228.000.000, còn nợ lãi:
Hạn phải trả vào ngày 08/02/2011
Lý do chậm trả:
Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn, lạm phát tăng cao, Nhà nước cắt giảm đầu tư
công, nên một số công trình bị gián đoạn, khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn, nên việc trả nợ
của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn
Đề nghị chi nhánh CN.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn:
- Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011
- Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011
Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.
NGƯỜI VAY

(ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG
1. Ý kiến của cán bộ tín dụng:

Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP
KT-XD Hoàn Kiếm, tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do:

. tôi đồng ý . bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ. đóng dấu) .Số tiền lãi . . .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . ghi rõ họ tên. .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn.000. . . . .000. .Số tiền gốc 228. .000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . . . . . .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. . ghi rõ họ tên) 2. giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng.Đề nghị Giám đốc cho gia hạn . .Số tiền gốc 228. ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . . .Lãi .

Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm . Quận Cẩm Lệ.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201000813 Đã trả nợ được.CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ .NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: .000.Tự do . ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1.Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát. Phường Hòa An.000. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn.PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan. TP Đà Nẵng Ngày 08/04/2010 công ty chúng tôi vay tại CN. NGƯỜI VAY (ký.Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên. nên một số công trình bị gián đoạn. nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN. số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 50. còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 08/02/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn.Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập .NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ .Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 . tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: . lạm phát tăng cao. Nhà nước cắt giảm đầu tư công. NỢ LÃI Kính gửi: .PGD Hòa Phát số tiền: 50.000. ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC. số tiền gốc: 0đ.

. . .Số tiền gốc 50.Số tiền lãi . . . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. . . hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký.Lãi . .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn . ghi rõ họ tên) 2. giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. . . . bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ. ghi rõ họ tên. đóng dấu) .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký.Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. . .000. .000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . tôi đồng ý .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . .000. . . .Số tiền gốc 50. ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . . .

khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn.PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: . Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm . Phường Hòa An. còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 10/04/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn. tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: . ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC. số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 200. Quận Cẩm Lệ. TP Đà Nẵng Ngày 10/05/2010 công ty chúng tôi vay tại CN. nên một số công trình bị gián đoạn. Nhà nước cắt giảm đầu tư công. nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN.Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 .Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát. NGƯỜI VAY (ký.Tự do .CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ .000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201001082 Đã trả nợ được.Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập .NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ . NỢ LÃI Kính gửi: . số tiền gốc: 0đ.000.000. ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1.000.PGD Hòa Phát số tiền: 200. lạm phát tăng cao.

Số tiền gốc 200. . . .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . . . . ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký.Số tiền gốc 200.Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. đóng dấu) . ghi rõ họ tên.000. . . . . tôi đồng ý . . . ghi rõ họ tên) 2. . hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. .Lãi . bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ.Đề nghị Giám đốc cho gia hạn . . . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính.000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 .000.Số tiền lãi . . . . .

Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 . ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC. TP Đà Nẵng Ngày 14/05/2010 công ty chúng tôi vay tại CN. NỢ LÃI Kính gửi: . tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: .Tự do . NGƯỜI VAY (ký.000. Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm . còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 14/04/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn.000.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ . lạm phát tăng cao. Nhà nước cắt giảm đầu tư công.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201001127 Đã trả nợ được. số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 44.000. Phường Hòa An. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn. ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1.Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát. số tiền gốc: 0đ.Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập . Quận Cẩm Lệ. nên một số công trình bị gián đoạn.CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ . nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN.PGD Hòa Phát số tiền: 44.PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: .

. . . .Số tiền lãi . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. .Số tiền gốc 44. . . ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . . . đóng dấu) . ghi rõ họ tên) 2. .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. .000.đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn .Lãi .000. . hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. . . tôi đồng ý . . . ghi rõ họ tên. bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ.000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 .Số tiền gốc 44. . . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng.

PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan. tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: .Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập . Nhà nước cắt giảm đầu tư công. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn. còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 14/04/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn.CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ . Phường Hòa An.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ . Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm .000. Quận Cẩm Lệ. số tiền gốc: 0đ. ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1.Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201001138 Đã trả nợ được. số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 56.Tự do . NỢ LÃI Kính gửi: .Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên. nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN. lạm phát tăng cao.000.PGD Hòa Phát số tiền: 56. NGƯỜI VAY (ký.Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 . nên một số công trình bị gián đoạn. ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC. TP Đà Nẵng Ngày 14/05/2010 công ty chúng tôi vay tại CN.000.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: .

. . đóng dấu) .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký.000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . .Lãi . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. . . . . ghi rõ họ tên) 2.Số tiền gốc 56. . .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. . . .000. ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . ghi rõ họ tên. . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn .000. tôi đồng ý . . .Số tiền gốc 56.Số tiền lãi . . . bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ. . .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký.

số tiền gốc: 0đ. nên một số công trình bị gián đoạn.Tự do .Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập . còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 27/04/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn.Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 . ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC. Quận Cẩm Lệ. NGƯỜI VAY (ký.Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát.PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan. TP Đà Nẵng Ngày 27/05/2010 công ty chúng tôi vay tại CN. Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm .000. Nhà nước cắt giảm đầu tư công. ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1. NỢ LÃI Kính gửi: .NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: .Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.PGD Hòa Phát số tiền: 130. lạm phát tăng cao.000. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201001226 Đã trả nợ được. Phường Hòa An.CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ .NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ .000. nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN. tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: . số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 130.

. . . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. ghi rõ họ tên. .000. . . hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký. .000. . tôi đồng ý . .Số tiền lãi . . .Số tiền gốc 130.Số tiền gốc 130. .đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký.000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . . đóng dấu) . . . .Đề nghị Giám đốc cho gia hạn .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . . . . ghi rõ họ tên) 2.Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ.Lãi .

NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ cho chúng tôi gia hạn: . nên một số công trình bị gián đoạn.000.Hạnh phúc ________ ________ MẪU SỐ: 06/CV (Do khách hàng lập) Hòa Phát. tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do: . NGƯỜI VAY (ký.000. còn nợ lãi: Hạn phải trả vào ngày 30/06/2011 Lý do chậm trả: Trong năm 2011 tình hình kinh tế khó khăn. số tiền gốc: 0đ.Số nợ gốc đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 . TP Đà Nẵng Ngày 31/12/2010 công ty chúng tôi vay tại CN.Tự do .Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập . Nhà nước cắt giảm đầu tư công. Ý kiến của cán bộ tín dụng: Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm . nên việc trả nợ của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Đề nghị chi nhánh CN. Phường Hòa An.000.PGD HÒA PHÁT Tên đơn vị: Công ty CP KT-XD Hoàn Kiếm Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan.NHNo&PTNT Quận Cẩm Lệ .PGD Hòa Phát số tiền: 83.Số nợ lãi đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên. NỢ LÃI Kính gửi: . ngày 31 tháng 05 năm 2011 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC. lạm phát tăng cao. khiến doanh nghiệp chậm thu hồi vốn. ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG 1. số tiền lãi:0đ Còn nợ gốc: 83.000đ theo hợp đồng giải ngân số: 2005LDS201003624 Đã trả nợ được. Quận Cẩm Lệ.CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẬN CẨM LỆ .

.đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày 01 tháng 02 năm 2011 GIÁM ĐỐC (Ký. .Số tiền lãi .Số tiền gốc 83. . . . . giá cả nguyên vật liệu tăng cao làm cho công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính. . . ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thu hồi vốn của đơn vị Đề nghị BGĐ cho công ty gia hạn: . . .Lãi .Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn. . . . . bên cạnh đó Chính phủ cũng cắt giảm đầu tư công làm các công trình thi công của đơn vị bị đình trệ. tôi đồng ý . . Ý kiến của phòng tín dụng: Căn cứ giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng. hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 CÁN BỘ TÍN DỤNG (ký.Đề nghị Giám đốc cho gia hạn .000 đồng hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . ghi rõ họ tên. . .000.Số tiền gốc 83. . đóng dấu) . .000. .000đ hạn trả cuối cùng vào ngày 30 tháng 09 năm 2011 . ghi rõ họ tên) 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful