P. 1
Bai Tap Amin Hay

Bai Tap Amin Hay

|Views: 413|Likes:
Được xuất bản bởitrangan009

More info:

Published by: trangan009 on Nov 12, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2013

pdf

text

original

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông

-1-

Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân

AMIN_ ANILIN.
Kiến thức cơ bản: .
I. AMIN: 1. Khái niệm về amin: Thay nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hydrocacbon.
CH3

CH3-NH2 (am baä 1); CH3-NH (am baä 2); CH3-N in c in c
CH3 CH3

(am baä 3); C6H5-NH2 (am thôm in c in )

2. Công thức tổng quát amin bậc I: CnH2n+2-2k-x(NH2)x hay CnH2n+2-2k+xNx trong đó n là số nguyên tử C (n≥ 1, nguyên); k là tổng số liên kết π và vòng có trong phân tử (k≥ 0); x là số nhóm amino (đó cũng chính là số nguyên tử N) thỏa mãn ≥ 1. 3. Bậc amin: + Một nguyên tử H trong NH3 bị thay thế bằng gốc HC, ta có amin bậc I: CH3 – NH2; C6H5 – NH2 + Hai nguyên tử H trong NH3 bị thay thế bằng gốc HC, ta có amin bậc II: CH3NHCH2CH3 (Etylmetyl amin) + Ba nguyên tử H trong NH3 bị thay thế bằng gốc HC, ta có amin bậc III: (CH3)3N 4. Gọi tên: Tên gốc-chức: tên gốc hyđrocacbon + “amin”. VD. (CH3)2NH đimetylamin ; C6H5 – NH2 phenylamin… Tên thay thế: CH3NH2: metanamin ; (CH3)2NH: N-metylmetan amin ; CH3CH2CH(NH)2CH3 : butan-2-amin Một số tên vẫn dùng: C6H5 – NH2 Anilin CH3 – C6H4 – NH2 (o - ; m-; p -) Toluđin. 5.Tính chất chung: + Amin có tính bazơ: CH3NH2 + HCl  CH3NH3Cl + Dung dịch amin mạch hở làm đổi màu quì tím sang xanh. + Amin phản ứng với axit tạo muối. II. ANILIN (C6H7N; C6H5NH2; M = 93) NH2 NH2 1. Công thức cấu tạo.
Coâg thöù caá taï n c u o C6H5-NH2

2.Tính chất: - Lỏng không màu, để lâu trong không khí ngả sang màu nâu đen vì bị ôxihóa, hơi nặng hơn nước, rất ít tan trong nước, tan nhiều trong rượu và benzen ,ête...độc, có mùi khó chịu. * Là một bazơ yếu, do ảnh hưởng nhóm –NH 2 mà vòng benzen dễ dàng tham gia phản ứng thế với nhiều chất (halogen, HNO3…) a.Tính Bazơ : C6H5-NH2 + HCl  C6H5-NH2.HCl (phenylamoni clorua) *Tính bazơ của Anilin < NH3 (do nhómC6H5- là nhóm hút electron) cho nên Anilin không làm xanh quỳ tím. *Dung dịch kiềm có thể đẩy anilin ra khỏi muối: C6H5-NH3Cl + NaOH  C6H5- NH2 + NaCl + H2O b. Phản ứng thế ở nhân thơm.
NH2 Br NH2 Br

+

3 Br2

+

3HBr

Br

2,4,6-tribrom anilin

3. Điều chế:

C6H5- NO2 + 6[H]

Fe , HCl

>

C6H5- NH2 + 2H2O

. Bài tập vận dụng:
☺Lý Thuyết. Câu 1. Công thức của amin chứa 15,05% khối lượng nitơ là: A. C2H5NH2 B. (CH3)2NH C. C6H5NH2 D. (CH3)3NH Câu 2. Công thức phân tử C3H9N có bao nhiêu đồng phân? A. hai đồng phân B. bốn đồng phân C. ba đồng phân D. năm đồng phân Câu 3. Cho amin có công thức cấu tạo: CH3-CH(CH3)-NH2. Tên đúng của amin là: A. n-propylamin B. etylamin C. đimetylamin D. isopropylamin Câu 4. Có bao nhiêu đồng phân amin ứng với công thức phân tử C3H7N ? A. 1 đồng phân B. 5 đồng phân C. 4 đồng phân D. 3 đồng phân Câu 5. Chỉ ra câu sai trong số các câu sau đây: A. Etylamin dễ tan trong nước do có liên kết hidro như sau (Et: etyl):
H N Et H O H H H N Et H

B. Tính chất hoá học của etylamin là có khả năng tạo muối với bazơ mạnh. C. Etylamin tan trong nước tạo dung dịch có khả năng sinh ra kết tủa với dung dịch FeCl3. D. Etylamin có tính bazơ do nguyên tử nitơ còn cặp electron chưa liên kết có khả năng nhận proton. Câu 6. Tên gọi của C6H5NH2 là:
“Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm, dạy thêm, luyện thi. Liên hệ số 0984351647

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông

-2-

Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân

A. Benzil amoni B. Benzyl amoni C. Hexyl amoni D. Anilin Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Amin được cấu thành bằng cách thay thế H của amoniac bằng một hay nhiều gốc hidrocacbon. B. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin. C. Tùy thuộc cấu trúc của gốc hidrocacbon có thể phân biệt amin thành amin no, chưa no và thơm. D. Amin có từ hai nguyên tử cacbon trong phân tử bắt đầu xuất hiện hiện tượng đồng phân. Câu 8. Amin nào dưới đây là amin bậc hai? A. CH3-CH2-NH2 B. (CH3)2CH-NH2 C. CH3-NH-CH3 D. (CH3)N-CH2CH3 Câu 9. Công thức nào dưới đây là công thức cho dãy đồng đẳng amin thơm (chứa 1 vòng benzen), đơn chức, bậc nhất? A. CnH2n-7NH2 B. CnH2n+1NH2 C. C6H5NHCnH2n+1 D. CnH2n-3NHCnH2n-4 Câu 10. Tên gọi của amin nào sau đây không đúng? A. CH3NHCH3 , dimetylamin B. CH3CH2CH2NH2 , n-propylamin C. (CH3)2CHNH2 , propylamin D. C6H5NH2 , anilin Câu 11.Amin nào dưới đây có bốn đồng phân cấu tạo? A. C2H7N B. C3H9N C. C4H11N D. C5H13N Câu 12. Phát biểu nào dưới đây về tính chất vật lý của amin là không đúng? A. Metyl-, etyl-, dimetyl-, trimetylamin là những chất khí, dễ tan trong nước. B. Các amin khí có mùi tương tự amoniac, độc. C. Anilin là chất lỏng, khó tan trong nước, màu đen. D. Độ tan của amin giảm dần khi số nguyên tử cacbon trong phân tử tăng. Câu 13. Các giải thích quan hệ cấu trúc - tính chất nào sau không hợp lý? A. Do có cặp electron tự do trên nguyên tử N mà amin có tính bazơ. B. Do -NH2 đẩy electron nên anilin dễ tham gia phản ứng thế vào nhân thơm và ưu tiên vị trí o-, p-. C. Tính bazơ của amin càng mạnh khi mật độ electron trên nguyên tử N càng lớn. D. Với amin RNH2, gốc R- hút electron làm tăng độ mạnh tính bazơ và ngược lại. Câu 14. Nhận xét nào dưới đây không đúng ? A. Phenol là axit còn anilin là bazơ B. Dung dịch phenol làm quỳ tím hoá đỏ axit còn còn dung dịch anilin làm quỳ tím hoá xanh. C. Phenol và anilin đều dễ tham gia phản ứng thế và đều tạo kết tủa trắng với dd brom. D. Phenol và anilin đều khó tham gia phản ứng cộng và đều tạo hợp chất vòng no khi công với hidro. Câu 15. Sở dĩ anilin có tính bazơ yếu hơn NH3 là do: A. nhóm –NH2 còn một cặp electron chưa liên kết. B. nhóm –NH2 có tác dụng đẩy electron về phía vòng benzen làm giảm mật độ electron của N. C. gốc phenyl có ảnh hưởng làm giảm mật độ electron của nguyên tử N. D. phân tử khối của anilin lớn hơn so với NH3. Câu 16. Hãy chỉ ra điều sai trong các nhận xét sau: A. Các amin đều có tính bazơ B. Tính bazơ của anilin yếu hơn NH3 C. Amin tác dụng với axit cho muối D. Amin là hợp chất hữu cơ có tính chất lưỡng tính Câu 17. Hợp chất nào dưới đây có tính bazơ yếu nhất? A. Anilin B. Metylamin C. Amoniac D. Dimetylamin Câu 18. Chất nào sau đây có tính bazơ mạnh nhất? A. NH3 B. CH3CONH2 C. CH3CH2CH2OH D. CH3CH2NH2 Câu 19. Sắp xếp các hợp chất sau theo thứ tự giảm dần tính bazơ: (1)C6H5NH2; (2)C2H5NH2; (3)(C6H5)NH; (4)(C2H5)2NH (5)NaOH ; (6) NH3. A. (1) > (3) > (5) > (4) > (2) > (6) B. (6) > (4) > (3) > (5) > (1) > (2) C. (5) > (4) > (2) > (1) > (3) > (6) D. (5) > (4) > (2) > (6) > (1) > (3) Câu 20. Tính bazơ giảm dần theo dãy sau: A. đimetylamin; metylamin; amoniac; p-metylanilin; anilin; p-nitroanilin B. đimetylamin; metylamin; anilin; p-nitroanilin; amoniac; p-metylanilin C. p-nitroanilin; anilin; p-metylanilin; amoniac; metylamin; đimetylamin D. anilin; p-metylanilin; amoniac; metylamin; đimetylamin; p-nitroanilin Câu 21. Tính bazơ của các chất tăng dần theo thứ tự: A. C6H5NH2; NH3; CH3NH2; (CH3)2NH B. NH3; CH3NH2; (CH3)2NH; C6H5NH2 C. (CH3)2NH; CH3NH2; NH3; C6H5NH2 D. NH3; C6H5NH2; (CH3)2NH; CH3NH2 Câu 22. Tính bazơ của các chất tăng dần theo thứ tự: A. NH3 < C6H5NH2 < CH3NHCH3 < CH3CH2NH2 B. NH3 < CH3CH2NH2 < CH3NHCH3< C6H5NH2 C. C6H5NH2 < NH3 < CH3CH2NH2 < CH3NHCH3 D. C6H5NH2 < NH3 < CH3NHCH3 < CH3CH2NH2 Câu 23. Phản ứng nào dưới đây không thể hiện tính bazơ của amin? A. CH3NH2 + H2O → CH3NH3+ + OHB. C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl
“Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm, dạy thêm, luyện thi. Liên hệ số 0984351647

Hòa tan trong dung dịch HCl dư. NaOH. C2H5N B. D. dễ tác dụng với các axit HCl. stiren người ta lần lượt sử dụng các thuốc thử: A. B. Để tinh chế anilin từ hỗn hợp phenol. Trung hoà 3. HCl.1 gam một amin đơn chức X cần 100 ml dung dịch HCl 1 M. Dùng dung dịch NaOH để tách phenol. C2H7N. mạch hở là CnH2n+2+kNk. C. Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là: A. C6H5NO2 + 3Fe + 7HCl → C6H5NH3Cl + 3FeCl2 + 2H2O Câu 26. CH3NHCH2CH3 Câu 25. natri phenolat. Dung dịch brom. D. cách thực hiện nào dưới đây là hợp lý? A. 2. HCl. Câu 32. Không thể dùng thuốc thử trong dãy nào sau đây để phân biệt các chất lỏng phenol. axit HCl B. NaOH B. Dung dịch brom B. dung dịch brom B. Nhỏ vào giọt nước brom vào ống nghiệm đựng dung dịch anilin thấy có kết tủa trắng. Fe + 3CH3NH2 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3 D. Thuốc thử Felinh D. NH3 C. C.8 lít N2 (đktc) và 20. Anilin và benzen Câu 30. Dung dịch HCl. Dung dịch HCl. Dung dịch etylamin tác dụng được với: A. thêm vài giọt dung dịch Na2CO3 D. giấy đo pH B. C4H12N2. Dung dịch etylamin tác dụng được với dung dịch nước của chất nào sau đây? A. HCl. Cho dung dịch metylamin đến dư vào các dung dịch sau: FeCl3. 1. sau đó dùng brom để tách anilin ra khỏi benzen. benzen. anilin. chiết lấy phần tan. Nhúng quỳ tím vào dung dịch etyl amin thấy quỳ chuyển màu xanh. Câu 33. B. anilin và benzen? A. thêm vài giọt dung dịch H2SO4. D. Câu 39. 3CH3NH2 + 3H2O + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl C. thổi CO2 vào đến dư thu được anilin tinh khiết. Liên hệ số 0984351647  Toán cơ bản Câu 40.5-Br2-C6H3NH2 + 2HBr D. nước brom D. Thêm vài giọt phenol phtalein vào dung dịch dimetyl amin xuất hiện màu xanh. NaOH. NaCl D. C3H9N C. luyện thi. C3H7N B. Để phân biệt phenol. B.Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông 3+ + -3- Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân C. Hòa tan trong dung dịch NaOH dư. phenylamoni clorua. benzen. lọc kết tủa.8 lít CO2 . dạy thêm. dung dịch FeCl3 C. Câu 38. NH3 C. thu được 16. Đốt cháy hoàn toàn một amin no. C3H9N. Dung dịch NaOH. B. nhận biết bằng mùi. H và N. D. đơn chức. C6H7N. B. mạch hở thu được tỉ lệ khối lượng của CO2 so với nước là 44 : 27. A. etanol. C. Công thức tổng quát của amin no. C4H9N. X là: A. B. C. C. Quỳ tím. C. Câu 37. B. C4H9N D. Câu 34. không màu. 2. CH3NH2 + HNO2 → CH3OH + N2 + H2O Câu 24. C. Dung dịch anilin và dung dịch amoniac B. C6H13N. dung dịch brom D. Dung dịch chất nào dưới đây không làm đổi màu quỳ tím? A.25 g H2O. anilin. Câu 35. Metyl amin có tính bazơ mạnh hơn anilin. 3. Đưa đầu đũa thuỷ tinh đã nhúng vào dung dịch HCl đậm đặc lên phía trên miệng lọ đựng dung dịch CH3NH2. C. D. FeCl3 và H2SO4 Câu 27. Công thức phân tử của amin đó là A. dung dịch brom Câu 36. chiết phần tan. Hợp chất hữu cơ X tạo bởi các nguyên tố C. C3H7N Câu 42. X là chất lỏng. B. CH5N C. Phương trình hóa học nào sau đây không đúng? A. HNO2 và có thể tác dụng với nước Br2 tạo ra kết tủa. halogen hóa thu được anilin. rất độc. CH3COOK thì số lượng kết tủa thu được là: A. C. 1. 2. Anilin và xiclohexylamin (C6H11NH2) C. Cách thuận lợi nhất để nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 là A. 4. CuSO4. Cu(OH)2 Câu 29. Các hiện tượng nào sau đây được mô tả không chính xác? A. Câu 31. B. C2H7N. Công thức phân tử của X là. C6H5NH2 B. Dung dịch etylamin không tác dụng với: A. C6H5NH2 + 2Br2 → 3. quỳ tím Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức X. 2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4 B. Anilin và phenol D. Để tách riêng hỗn hợp khí CH4 và CH3NH2 ta dùng: A. D. dung dịch AgNO3 C. D. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3. 0. 3. Dung dịch HCl và dung dịch NaOH C. CH3CH2NH2 D. Công thức phân tử của X là A. Cu(OH)2 Câu 28. Câu 41. HNO2. Zn(NO3)2. D. . C3H7N. Phản ứng giữa khí metyl amin và khí hidroclorua làm xuất hiện "khói trắng". Dung dịch NaOH. Các amin đều có tính bazơ. ít tan trong nước. Nhận định nào sau đây không đúng? A. dung dịch brom C. Cho dãy các chất: phenol. Hòa tan trong dung dịch brom dư. anilin. C4H11N “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm. quỳ tím D. C3H9N D. Thêm NaOH dư và chiết lấy anilin tinh khiết. Dung dịch nước brom không phân biệt được hai chất trong cặp nào sau đây? A.

C3H7NH2 B. C2H5NH2 B. C4H8N C. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức. Công thức của X là A.1 gam D. đơn chức chứa một liên kết C=C thu được CO2 và H2O theo tỷ lệ mol nCO2 : nH2O = 8 : 9.3 gam một ankylamin tác dụng với dung dịch FeCl 3 dư thu được 10.15 g hợp chất hữu cơ X thấy tỉ lệ khối lượng C : H : O : N là 4.02 mol và 0.9 gam. 1. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X được 8.02 mol NaOH hoặc 0. 0. 1. 19. 2.8 D. Cho m gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH.4 : 2.8 : 1: 6. Công thức phân tử của X là A.02 mol C. Biết phân tử khối các amin đều < 80. 9.02 mol C.5 gam.005 mol và 0. Amin đó có thể có tên gọi là: A.7 gam kết tủa. C3H7NH2 và C4H9NH2 D. 14. C4H9NH2 và C5H11NH2 Câu 55. D. 7.005 mol. Sau khi phản ứng xong thu được dung dịch có chứa 22.05 mol H 2SO4 loãng. Công thức phân tử của amin là: A. thu được 2.Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông -4- Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân Đốt cháy một đồng đẳng của metylamin. C2H7N B. Công thức của hai amin là CH5N và C2H7N D. 0.4 C.6 : 0. C2H4 và C3H6 B. C3H7NH2 . 0. Nồng độ mol dung dịch HCl bằng 0. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp. C3H9N B. biết hiệu suất mỗi giai đoạn là 78%? A. CH3NH2 . luyện thi. C2H3NH2 . C2H5NH2 D. propylamin B. C3H7NH2 D. C3H5N D.5 : 1.125 gam H2O. C6H5NH2 và C6H5OH. Cho một hỗn hợp A chứa NH3. Kết luận nào sau đây không chính xác? A. C4H11N Câu 44. C2H5NH2 .68 gam hỗn hợp muối.02 mol “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm. CH3NH2 B.01 mol. Công thức của 2 amin là: A.25M C.4 : 0. 100 ml B. ta thu được tỉ lệ thể tích VCO2 : VH2O(h) (ở cùng đk) = 8 : 17. đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M. Câu 52. Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0.7 Câu 57. C3H7N. propenylamin Câu 46. Na = 23) A. Nếu phân tích định lượng m g chất X thì tỉ lệ khối lượng C : H : O : N là: A. C3H5NH2 và C4H7NH2 C. dạy thêm. Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức.005 mol và 0.8. 1. 0. C4H9N. CH3NH2 . Tên gọi hai amin là metylamin và etylamin Câu 53.2 gam một amin no. C4H9N D. Sau phản ứng. 8.005 mol. 362. 1. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là: A.2 : 1. Đốt cháy hoàn toàn một amin chưa no. Câu 59. C3H7NH2 Câu 48. lượng muối thu được bằng: A. 1. C5H11NH2 Câu 51. C4H9NH2 D.52 gam hỗn hợp hai amin đơn chức no (được trộn với số mol bằng nhau) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl. CH5N C.2 : 1 : 1. Liên hệ số 0984351647 Câu 43. C2H5NH2 và C3H7NH2 B. C. Cho 11.075 mol Br 2 tạo kết tủa.1 gam. C.4 gam Câu 60.7 g B. rồi cô cạn dung dịch thì thu được 31. C4H9NH2 . isopropylamin D.005 mol D. C = 12. CH5N C.2 M B. . Ankylamin là: A. Khối lượng anilin thu được là bao nhiêu.005 mol và 0.4 lít CO 2. 0. 7. C2H5NH2 C.7 g Câu 58. Lượng các chất NH3. 50 ml C.5 : 3. người ta thấy tỷ lệ thể tích các khí và hơi của sản phẩm sinh ra VCO2 : VH2O = 2 : 3. bậc một thu được CO 2 và H2O theo tỷ lệ mol nCO2 : nH2O = 6 : 7. D. đơn chức phải dùng hết 10. 346. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp gồm đimetylamin và 2 hydrocacbon đồng đẳng kế tiếp thu được 140 ml CO2 và 250 ml hơi nước (các thể tích đo cùng điều kiện). C3H7N Câu 47. C2H7N D. C3H6N B.9 gam. cô cạn dung dịch thu được 31. C4H9NH2 C.01 mol.36M D.98g muối. CH4 và C2H6 D.08 lít khí oxy (đktc).68 gam hỗn hợp muối. phenylamin C. C3H9N. 200 ml D. C6H5NH2 và C6H5OH lần lượt bằng: A. Đốt cháy hoàn toàn 6. 1. Cho 9.6 : 2. A được trung hòa bởi 0.1 gam B. Công thức phân tử của 2 hydrocacbon là: A. Công thức của amin đó là: A. Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no đơn chức.25 gam C2H5NH2 tác dụng với 200 ml dung dịch HCl x(M).4 g D. Cho 1. C2H7N. 0. Công thức phân tử của amin là: A. khối lượng muối thu được 11. Số mol mỗi chất là 0. 4 : 1 : 6 : 2 B. 320 ml Câu 54. O = 16. 0. C2H5NH2 . C3H7NH2 .7 g C. C4H9NH2 Câu 49.4 lít N2 (các thể tích khí được đo ở đktc) và 10.5M Câu 56. C2H6 và C3H8 Câu 50. Giá trị m đã dùng là (Cho H = 1.2 : 1. công thức phân tử của các amin là A. 9. Phân tích định lượng 0.3M B. đồng đẳng liên tiếp tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M. Giá trị của x là A. Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hoá 500 g benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra. C3H7N Câu 45.8 gam.02 mol B. B. Để trung hòa 20 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 22.01 mol HCl. B.5% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M.2 gam C. 28. 1. A cũng phản ứng vừa đủ với 0. 0. CH3NH2 C. C2H2 và C3H4 C.2 gam chất tan. 463. 358.

Anilin và alylamin(CH2=CH–CH2–NH2). D. C6H5NH2. C2H5NH2 và C4H9NH2. X là hợp chất hữu cơ mạch hở chứa các nguyên tố C. 4. lọc lấy kết tủa. C6H5NO2. benzen cách thực hiện nào dưới đây là đúng: A. D. glixerol: A. X. 2.036. D.02. H2. 0. Nồng độ mol của NH 3. B. Số phản ứng xảy ra là: A. C. CH3I. glucozơ. 5. CH3NHC6H3(NH2)2. Hòa tan trong dung dịch Br2 dư. 0. 5. D. C. lấy muối thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được anilin. anilin. D.1 mol HCl hoặc 0. CH3NH2 và C4H9NH2. Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí CO2. B. D. Khi đốt cháy amin Y thấy VCO2 : VH2O = 2:3. B. CH3CH2NH2.59 gam hỗn hợp hai amin no. D. dung dịch Br2. (2) CH3NH2. (4)<(5)<(1)<(2)<(3). CH3NH2. bậc 1 (có số nguyên tử C nhỏ hơn hoặc bằng 4 và các chất có cùng số mol) phải dùng 1 lít dung dịch X. 0. C6H5OH. 11. C.02 mol một amin bậc 1 (X) với lượng O2 vừa đủ. B. axit acrylic. 0. Cho hỗn hợp X chứa NH3. C6H5NO2. “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm. D. B. C. 14. cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình chứa Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 3. Trình tự tăng dần tính bazơ của các chất trên là. lấy muối thu được cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu được phenol. C3H5N. Công thức cấu tạo của X là A. B. 0. Công thức phân tử của X. Qùi tím. D. 0.4% cần dùng 100 ml dung dịch HCl 1M. D. 0. Bộ thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được các dung dịch mất nhãn sau: C2H5NH2. B.7 mol H2O và 3. số chất tác dụng với dung dịch NaOH là A. Liên hệ số 0984351647 . C6H5NH3Cl. (1)<(4)<(5)<(2)<(3). Anilin và phenol.C6H5NH2 và C3H7NH2. phenylamoniclorua. Công thức phân tử của 2 amin lần lượt là A.21 gam amin X được 336 ml N2 (ở đktc). (CH2)2(NH2)2. phenol. Hòa tan trong dung dịch HCl dư. C. C. Để tinh chế anilin từ hỗn hợp phenol. 8.01 mol NaOH. 0. Cả A. Phát biểu không đúng là A. Anilin và amoniac.CH3C6H4NH2 và C3H7NH2 C. Y. 6. 9. CH3CH2CH2NH2 và CH3CH(CH3)NH2. 6.01. D.09. 0. Y lần lượt là A. C6H5CH3. 0. 15. Phenolphtalein. Đốt cháy hoàn toàn 1 amin thơm X bậc 1 được 3. 3. C. sau đó dùng dung dịch Br2 để tách anilin ra khỏi benzen. (5)<(4)<(1)<(2)<(3). Để trung hoà 25 gam dung dịch của 1 amin đơn chức X nồng độ 12. dung dịch Br2. Axit axetic phản ứng với NaOH. (3) (CH3)2NH. Anilin và stiren. Có hai amin bậc 1: X (đồng đẳng của anilin) và Y (đồng đẳng của metylamin). H2NCH2C6H3(NH2)2. 2. C3H7NH2 và C4H9NH2. 16. Công thức cấu tạo của X là A.02. (C6H5NH3)2SO4. 5. Trong các chất trên. dạy thêm. chiết lấy phần tan. C đều đúng 10. lấy kết tủa thu được tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được natri phenolat.018. X tác dụng với dung dịch HCl theo tỉ lệ mol 1:1. Cho anilin tác dụng với các chất sau: dung dịch Br2. Cho các chất: etyl axetat.036. Để trung hoà 1 lít dung dịch X cần 0.C6H5NH2 và C2H5NH2. 3. 1. B. B. C6H5NO2.72%. B. CH3C6H2(NH2)3. C.1 mol X cần 600 ml dung dịch HCl 0. C6H5OH và C6H5NH2 có trong dung dịch X lần lượt là A. dung dịch HCl. A. luyện thi.4 mol CO 2. ancol benzylic. 0. C4H14N2. 7. A. Đốt cháy hoàn toàn 3. thu được 0. Công thức phân tử của X là A.5M. Mặt khác 1 lít dung dịch X phản ứng với nước Br 2 dư được 5.CH3C6H4NH2 và C2H5NH2. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH.224 lít (ở đktc) một chất khí không bị hấp thụ. Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ. Cho sơ đồ sau: A. Dùng dung dịch NaOH để tách phenol. chiết lấy phần tan. C. X có số đồng phân là A. HNO2. C6H5NH3NO3. Giả sử không khí chỉ gồm N2 và O2 trong đó N2 chiếm 80% thể tích. C. etanol. CH3CH(NH2)2. Z lần lượt là → → → → → 4. C6H5NO2. D. C đều đúng. C3H7N. B. đơn chức. C6H5NH2. C.02 gam và còn lại 0. B. C. 3.04. C2H7N. qùi tím. C6H5Br. 4. tách halogen được anilin. dung dịch NaOH. B. 12. C3H7NH2. B. 13. C. Anilin phản ứng với dung dịch HCl. C6H5NH3Cl. Thổi CO2 dư vào phần tan sẽ được anilin tinh khiết. C2H5NH2. 0. C6H6  X  C6H5NH2  Y  Z  C6H5NH2 . anilin. 3.99 gam H2O và 336 ml N2 (ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn 0. CH2 = CHNH2.064. (4) C6H5NH2. Cu(OH)2. D. Khi lọc dung dịch thu được 4 gam kết tủa. CH5N.1 mol N2. Dung dịch X chứa HCl và H2SO4 có pH = 2. Cho các chất sau: (1) NH3. B. Công thức phân tử của X là: A. C6H5Cl.Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông -5- Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân  BT Nâng cao. 0. Dùng nước Br2 không phân biệt được 2 chất trong cặp nào sau đây? A. B. 4. Để trung hoà 0. D. lấy muối thu được cho tác dụng với CO2 lại thu được axit axetic. C6H5NH3Cl. D. p – crezol. 0. C. (1)<(5)<(2)<(3)<(4). B. Thêm dung dịch NaOH dư vào phần tan thu được ở trên và chiết lấy anilin tinh khiết.01. (5) (C6H5)2NH. 6. B.08 gam CO2.41 gam kết tủa.032. C. AgNO3/NH3. D. 5. H. Để trung hòa hoàn toàn 0. Hòa tan trong dung dịch NaOH dư. N trong đó N chiếm 23.064.

CH5N. amoniac. Isopropylamin. 6 amin. 2. dạy thêm. B. anilin. C6H5NH2. 5. C6H5NH2 Câu 9: Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng công thức phân tử C5H13N ? A.4% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M. 4. C6H5NH3Cl. Công thức của hai amin là CH5N và C2H7N. mạch hở X bằng oxi vừa đủ thu được 0. Phenylamin. NH3 B. Câu 14: Trong các chất dưới đây. 20%. Natri hiđroxit. Câu 1: Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là A. D. Cho 4. CH3COOH. D. tên nào phù hợp với chất CH3–CH(CH3)–NH2? A. 30%. B. B. Amoniac. (A-09) Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư). (ĐH A-09) Đốt cháy hoàn toàn 0. C6H5CH2OH. B. C. “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm. B. B. 5 amin.6g X tác dụng với dung dịch HCl (dư). Tên gọi của hai amin là metylamin và etylamin. metyl amin. D. 7. D. 30% và 40% D. B. B. Benzylamin. 22.Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông -6- Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân 17. chất nào là amin bậc 2? A. chất nào có lực bazơ mạnh nhất ? A. Công thức phân tử của X là A. Số đồng phân cấu tạo của X là: A.1 B. C6H5CH2NH2 C. C. B. dung dịch Br2. D. D. 5. D. Thành phần % thể tích của ba chất trong hỗn hợp theo độ tăng phân tử khối lần lượt bằng: A. phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ. dung dịch NaOH. 2. 4. dung dịch NaCl. C. D. 4. Kết luận nào sau đây không chính xác: A.3 D. metyl amin. 5. 3. CH4 và C2H6 D. Câu 16: Chất không phản ứng với dung dịch NaOH là A. 3 amin. luyện thi. C6H5OH. Anilin B. D. A. anilin. Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). 20%. 6 amin. p-CH3-C6H4-NH2. C6H5NH2 B. 3. C. 4 amin. Câu 17: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen. Isopropanamin. thu được 550 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. C. D. chất nào có lực bazơ yếu nhất ? A.01 mol. 6. CH3–NH–CH3 D. C3H7N. C. D. B. 0.điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. C. B. 5. 0. Cho 0. C6H5OH. thu được 15 gam muối. Anilin. B. NH3 Câu 13: Trong các tên gọi dưới đây. 8. khí CO2. B. natri hiđroxit. Câu 7: Anilin có công thức là A. 3. H2N-[CH2]6–NH2 B. 0. Câu 4: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là A. C3H5N.4 C. 5 amin. 7 amin. khí CO2. 60% và 20% 19. dung dịch HCl. 2. Câu 11: Trong các tên gọi dưới đây. Phenylmetylamin. khí CO2. C. amoni clorua. D. 3. B. 25% và 50% C. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ. Nồng độ mol của dung dịch HCl bằng 0. C3H6 và C4H8 C. 4. (C6H5)2NH C. Câu 3: Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N là A. D. D. Số mol của mỗi chất là 0. C. dung dịch HCl. 5. 7 amin. số mol HCl phản ứng là A. D. CH3–CH(CH3)–NH2 C. C6H5CH2NH2 C. (ĐH A-10) Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. 7.5 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. C. B. Metyletylamin. C6H5NH2. Liên hệ số 0984351647 . 20% và 60% B. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là. B.1 mol một amin no. C. dung dịch NaOH. C6H5-CH2-NH2 Câu 15: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. Etylmetylamin. 2. Câu 8: Trong các chất sau. D. 5. C2H7N. C. Câu 5: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là A. Natri axetat. CH3OH. B. Câu 10: Trong các tên gọi dưới đây.76 gam hỗn hợp hai amin no đơn chức có số mol bằng nhau tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl được 1. C6H5NH2 D. 0. C2H4 và C3H6 ►☻ BÀI TẬP TỰ KIỂM TRA. C. 8. 18. p-CH3C6H4OH. C. chất nào có tính bazơ mạnh nhất ? A.1M. Câu 18: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: A. 25%. dung dịch Br2. 4. (A-CD07) Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12. 20. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp gồm đimetylamin và 2 hydrocacbon đồng đẳng kế tiếp thu được 140 ml CO 2 và 250 ml hơi nước (các thể tích đo cùng điều kiện).2 21. Câu 2: Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là A. (CH3)2NH Câu 12: Trong các tên gọi dưới đây. dung dịch NaOH. C2H6 và C3H8 B.49 gam muối. C. D. C. Câu 6: Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N ? A. (C6H5)2NH D. khí CO2. tên nào phù hợp với chất C6H5-CH2-NH2? A.

NaCl. Giá trị của m là A. 0. 37. 9. CH3COOH. quì tím không đổi màu. Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn m gam metylamin (CH3NH2). D. nước brom. amoniac. đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. B. Công thức phân tử của X là A. ancol etylic. D. dung dịch Br2. Giá trị m đã dùng là A. 1. số mol HCl phản ứng là A. CH5N. 8. 49. C3H9N D. 7. D. C. D. C. sinh ra V lít khí N2 (ở đktc). C6H5NH2.4 C. 4 đồng phân. B. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A.59 gam. CH3NH2.1 gam. D. CH3NH2. Câu 40. Câu 27: Cho 9. 16. B.93 gam B. Câu 28: Cho 5. C2H5N B.10 gam. 18. C6H5NH2. 24.4 gam kết tủa 2.05 mol H2SO4 loãng. sinh ra 2. D. C2H5OH. 8. kim loại Na. 27.15 gam. C2H7N. benzen. C. D. 11.1x = 0. 8 đồng phân. 2 đồng phân.9g.5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl.6 – tribrom anilin là A. D.9 gam kết tủa.85 gam. B. Câu 37: Một amin đơn chức có chứa 31.2 mol metylamin (CH3NH2).10 gam. Khối lượng anilin đã phản ứng là A.8 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. mạch hở X bằng oxi vừa đủ thu được 0. 8. Câu 33: Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư). C3H5N. 465 gam. B.0. Tham khảo (A-CD07) Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12. NH3. dung dịch HCl. B.65 gam. CH5N C. dung dịch phenolphtalein.5x). B. metyl amin. Số đồng phân cấu tạo của X là “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm.1 0. B. C3H7N.Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông -7- Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân C. Câu 38: Cho m gam Anilin tác dụng hết với dung dịch Br2 thu được 9. 546 gam. dung dịch NaCl.3 gam anilin (C6H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl.85 gam muối. 3. B. 9.23ml. amoniac. Công thức phân tử và số đồng phân của amin tương ứng A. CH3NH2. 2. CH3NH2 đựng trong ba lọ riêng biệt. Khối lượng muối thu được là A. Liên hệ số 0984351647 23. C. NH3. stiren. 0. CH5N. Cho 4. D.86 gam D. CH3CHO. 8. quì tím hóa xanh. D. 9.95 gam. .6 gam. Công thức phân tử của X là A. D. Giá trị của V là A. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là A. B. 0. 0. D. Câu 20: Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh là A. C3H7N Câu 32: Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0. giấy quì tím. NaCl.36.95 gam.1g.15 gam. C3H9N.72 gam Câu 39: Ba chất lỏng: C2H5OH. Câu 22: Có 3 chất lỏng benzen.24 lít khí N2 (ở đktc). B.5 ⇒ 2n + x = 4 ⇒ n = 1. C2H7N. D. Câu 25: Chất có tính bazơ là. 7. Câu 29: Cho 4. Khối lượng muối thu được bằng bao nhiêu gam? A.5 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. 12.3g/ml) cần dùng để điều chế 4. 11. anilin. NH3. C6H5NH2. B. anilin. 3.4g. 5. anilin. C4H11N.4% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M. 1. 0. D.2g. 6.2g D. dung dịch NaOH. dung dịch NaOH. C. Câu 19: Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào A. C. thu được 15 gam muối. C. B. C. CH3NH2. NH3.1ml. B. 164. 8.2 gam. D.65 gam. 4.5x)H2O + 0. Câu 30: Cho anilin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 38.9 gam etylamin (C3H7NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. C. D. C. C. dạy thêm.24. C6H5NH2. thu được 15 gam muối. 0. B. B. C 146.1 0. natri axetat. C.6g B.0.41ml. Câu 36: Thể tích nước brom 3% (d = 1.5xN2 0. axit axetic. CH3NH2.1g.1 ⇒ 0.111%N về khối lượng. B. dung dịch NaOH.85 gam. x = 2 thõa mãn: ⇒ nHCl = 2nCH6N2 = 0. 456 gam. CH3NH2. phenolphtalein hoá xanh.1ml.5x. 19. sản phẩm thu được đem khử thành anilin.3g C. CH3COOH.1n (n + 1+ 0. C6H5NH2. D. Số đồng phân cấu tạo của X là A. 7. Câu 24: Dung dịch metylamin trong nước làm A. C. 4. luyện thi. C. Câu 26: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 đặc. C. 564 gam.1 B.2n + 0. C. (ĐH A-09) Đốt cháy hoàn toàn 0.2 mol 25. B. D. nước Br2. Câu 31: Trung hòa 11. C. Thuốc thử dùng để phân biệt ba chất trên là A. C. B. 5. C6H5OH.48. (A-09) Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư). Câu 21: Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch A.79 gam C. D.12. A. quỳ tím. C. NaOH.1 mol một amin no.3 D. Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 0. 28.4. Na2CO3. 1 đồng phân. Câu 23: Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với A. HCl. 3.6g X tác dụng với dung dịch HCl (dư). D. Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là A. 14. phenolphtalein không đổi màu. 12. Khối lượng muối (C3H7NH3Cl) thu được là A.55 gam.2 Giải : Gọi CT của amin: CnH2n+xNx CnH2n+2+ xNx  +O2 → nCO2 + (n + 1+ 0. D. natri hiđroxit. 2.1 + 0.4 gam. 2. B. Khối lượng muối thu được là A.

R + 16 = 73 R = 57 => R là C4H9 => X là C4H9NH2 26. C2H6 và C3H8 B. 5. oxi và nitơ. PHẢN ỨNG MÀU ĐẶC TRƯNG: Dung dịch lòng trắng trứng + HNO3 đậm đặc  vàng đậm Dung dịch lòng trắng trứng + Cu(OH)2 ( xanh)  tím xanh 6. trong phân tử chứa đồng thời nhóm chức amino (-NH 2) và nhóm chức cacboxyl (-COOH). xt * NHCH2CO n * + nH2O II. PHẢN ỨNG TRÙNG NGƯNG: khi bị đun nóng các phân tử amino axit có thể tác dụng với nhau n H2NCH2COOH t0. Ca. TÊN GỌI : Axit + vị trí nhóm -NH2 + amino + tên của axitcacboxylic tương ứng Vị trí nhóm –NH2 xác định theo qui ước C-C-C-C-C-C-N H ω ε δ γ β α 2 H2N–CH2–COOH axit aminoaxetic (axit α -aminoaxetic. PROTEIN 1. C2H4 và C3H6 AMINOAXIT VÀ PROTIT I. GIẢI C. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là A. KHẢ NĂNG HÒA TAN: khả năng hòa tan của các protit khác nhau trong các dung môi khác nhau thì khác nhau 3. Mg. 5 M amin = = 73 5 n amin = nHCl = Đặt công thức của amin là RNH2. mHCl = 15 – 10 = 5g B. P. CH4 và C2H6 D. SỰ ĐÔNG TỤ: Sự kết tủa protit bằng nhiệt gọi là sự đông tụ Amino axit Polipeptit 4. CH2(NH2) – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – COOH Axit ω -aminoenantonic . TÍNH BAZƠ: H2NCH2COOH + HCl  → ClH3N – CH2 – COOH 4. THÀNH PHẦN VÀ CẤU TẠO + THÀNH PHẦN: Các protit đều chứa cacbon. PHẢN ỨNG THUỶ PHÂN PROTIT: Protit 5.Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông A. t0 “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm. Fe. -8- Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân D. Vd: NH2CH2COOH. phân tử protit gồm các mạch dài . luyện thi. C3H6 và C4H8 C. 8. 4. t0 H2O. 7. Ngoài ra còn có thêm S. AMINO AXIT: Là hợp chất hữu cơ tạp chức.36.poli petit hợp thành 2. thu được 550 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. TÍNH AXIT: H2NCH2 – COOH + NaOH  → NH2CH2COONa + H2O HCl H2NCH2COOH + C2H5OH → H2NCH2COOC2H5 + H2O  5. dạy thêm. 5 36. glixin hay licocol) CH3CH(NH2)–COOH axit α -aminopropionic (alanin) CH2(NH2)–CH2–CH2–CH2–CH2–COOH axit ε -aminocaproic HOOC–CH2–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH axit α -aminoglutaric (axit glutamic). (ĐH A-10) Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. hidro. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ. Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). p. khối lượng phân tử của protit rất lớn.5 10. Zn + CẤU TẠO: Polime phức tạp. CÔNG THỨC TỔNG QUÁT * (NH2)bCnH2n+2-2k-a-b(COOH)a hay (NH2)bR(COOH)a hay (NH2)bCxHy(COOH)a Cũng thể là NbCxHy(COOH)a hay NbR(COOH)a  Amino axit vừa có tính bazơ (-NH2 ) vừa có tính axit (-COOH) 3. 2. CH3CH(NH2)COOH là hai amono axit 1. TÁC DỤNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO : protit cháy có mùi đặc trưng H2O. Liên hệ số 0984351647 .các chuỗi .

Khẳng định về tính chất vật lý nào của amino axit dưới đây không đúng? A. .Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông -9- Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân I. ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa Câu 9. Câu 2. X3. Tất cả đều tan trong nước D. (X3) H2NCH2COOH (X4) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH (X5) H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hoá xanh A. Phenylalanin D. CH≡ C-COONH4 Câu 10. A là: A.C3H5O2N. Y lần lượt là: A. Công thức cấu tạo của (X) là: A. H2N-C2H4-COOH. đều là ClH3NCH2COONa B. H2NCH2CH2COOH D. B. (X2) CH3NH2 .O. CH3-CH2-NO2 D. Valin Câu 7. CH3CH2CH(NH2)COOH Câu 12.H. CH3(CH2)4NO2 B. Công thức của A có dạng: A. H2N-C2H4-COOH.3 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 13. Cho 10. . Axit 2-aminopropandioic B.CH(CH3)2 D.CH2COO . Cho α-amino axit mạch thẳng A có công thức H2NR(COOH)2 phản ứng hết với 0. X5 D. ☺Lý Thuyết. (3) H2NCH2COO (4) H2N(CH2)2CH(NH2)COOH . Cho các dãy chuyển hóa: NaOH H l H l NaOH   Glixin  + → A  + C → X .01 mol NaOH. . CH3CH(NH2)COOH B. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A. NH2 . . Glixin  + C → B  + → Y X và Y lần lượt là: A. Hợp chất H2NCOOH là amino axit đơn giản nhất C. CH3 CH COOH(anilin) NH2 HOOC [CH2]2 CH COOH D. Glixin B.5 tác dụng dd NaOH và dd HCl đều theo tỷ lệ mol 1:1 và mỗi trường hợp chỉ tạo một muối duy nhất. oxit bazơ. CH3 CH CH COOH(valin) NH2 (axit glutaric) CH3 NH2 Câu 3. . H2N . cho hơi (Y) qua CuO/t0 thu được chất hữu cơ (Z) có khả năng cho phản ứng tráng gương. Kim loại. Phát biểu nào dưới đây về amino axit là không đúng? A. Tên gọi của amino axit nào dưới đây là đúng? A. (5) HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm. X2. B. phân tử chứa đồng thời nhóm amino và cacboxyl.1 mol A (α-amino axit dạng H2NRCOOH) phản ứng hết với HCl tạo 11. Axit 2-aminohexandioic Câu 8. C.COOC2H5 Câu 11. X1. . Axit (H+) và axit nitrơ D. dạy thêm. (X) là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C5H11O2N.CH2 .N là 9:1. 0. H2N-C2H2-COOH.02 mol HCl hoặc 0. Amino axit ngoài dạng phân tử (H2NRCOOH) còn có dạng ion lưỡng cực (H3N+RCOO-). ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa C. CH2=CHCOONH4 C. Thông thường dạng ion lưỡng cực là dạng tồn tại chính của amino axit.CH2 . Dung dịch brom C.C3H7O2N. Tất cả đều là chất rắn B.COO . . Cho 0. Amino axit không thể phản ứng với loại chất nào dưới đây? A. D. X là một α -aminoaxit no chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm -COOH. Axit 2aminobutandioic C.95 gam muối clohiđrat của X. Dung dịch nào làm quì tím hoá đỏ: − − (1) H2NCH2COOH .CH2 . Một đồng phân Y của X cũng tác dụng dd NaOH và dd HCl theo tỉ lệ mol 1:1 nhưng đồng phân này có khả năng làm mất màu dd brom. Tất cả đều có nhiệt độ nóng chảy cao Câu 4. Đun X với dd NaOH thu được một hỗn hợp chất có công thức phân tử C2H4O2NNa và chất hữu cơ (Y). NH2 .15 gam muối. H2NR(COOH)2 D.C3H7O2N. Một hợp chất hữu cơ X có tỷ lệ khối lượng C. màu trắng C. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức. X5 B.CH2 . (H2N)2RCOOH C. Tất cả đều là tinh thể. (H2N)2R(COOH)2 Câu 6. (2) Cl NH3+-CH2COOH . Công thức phân tử của X.75:8:3. ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa D. A là: A. Liên hệ số 0984351647 .55 gam muối. Cho các chất sau: (X1) C6H5NH2 .01 mol amino axit A phản ứng vừa đủ với 0. công thức cấu tạo của X. X2.1 mol NaOH tạo 9. Alanin C. H2NRCOOH B. luyện thi.CH2 . Axit 2-aminopentandioic D. . H2N CH2 COOH(glixerin) B. . bazơ và muối Câu 5. Ancol B. X5. X2. X4 C. X4 Câu 13. H2N-CH2-COOH. AMINOAXIT – PROTIT Câu 1. C2H5O2N.CH3 C. H2NCH2COOH C. H2N-CH2-COO-CH3. X1.

O. HCl. B. dạy thêm.1 gam X tác dụng với HCl dư thu được 18. KOH. H2N-CH(CH3)COOC2H5 Câu 78.NH2 (X1) (C6H5 là vòng benzen). Thuỷ phân hợp chất: H2N CH2 CO NH CH CO NH CH CO NH CH2 COOH CH2 COOH CH2 C6H5 thu được các aminoaxit nào sau đây: A.75 gam muối.10 - Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân A. Cho 0.12 lít Nitơ (đktc). Chất polime ngưng tụ Câu 88. HNO2. H2NCH2COOCH(CH3)2 D. Trong bốn ống nghiệm mất nhãn chứa riêng biệt từng dung dịch: glixerin. C3H7-CH(NH2)COOH Câu 85. X3 . Na2SO3. quỳ tím. C. X4. Liên hệ số 0984351647 . C2H5OH.9551% nguyên tố O về khối lượng và còn các nguyên tố C và H. H2N .COOH (X4) . Câu nào sau đây không đúng: A. H2N-(CH2)2-COO-C2H5 B. KOH. CH3OH/ khí HCl. (2).1 gam nước và 1. Cu(OH)2. xà phòng. Na2SO3. Dùng lòng trắng trứng gà để làm trong môi trường (aga. Công thức cấu tạo thu gọn của A là: A. X3 . X1 . Cu. Chất polieste C. X2 . CH3(CH2)4NO2 B. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất thu được 3 mol CO2.COOH (X5) Những dung dịch làm giấy quỳ tím hoá xanh là: A. quỳ tím D. X5. dung dịch iot. tinh bột. HOOC . H2N . Chất hữu cơ X có chứa 15. HOOC . Công thức cấu tạo của X là: A. C4H9O2N B. Na2SO3. X2 . HNO2. . HNO3 đặc C. . H2N-COO-CH2CH3 B. H2N-CH(CH3)-COOH D. C2H5OH. Tỷ khối hơi của X so với hidro bằng 51. C2H5O2N C.C6H5-CH(NH2)-COOH B. Este X được điều chế từ aminoaxit Y và rượu etylic. 8. quỳ tím. X là một aminoaxit no chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. Cu(OH)2. Axit aminoaxetic tác dụng được với: A.7303% nguyên tố N. ta đã ứng dụng tính chất nào sau đây: “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm. Tất cả các chất B. H2NCH2CH2COOC2H5 Câu 77. Protein có thể được mô tả như: A.CH2 .CH(NH2). X5.C3H7-CH(NH2)COOH Câu 87. Cho 15. D. Chất polime đồng trùng hợp D.COOH C. . HCl.5 mol N2 và a mol hơi nước. X là một α . Na2SO3. H2NCH2COOCH2CH2CH3 C. . CH3OH/ khí HCl Câu 84.aminoaxit no chỉ chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm -COOH.3 gam X thu được 17. dung dịch iot Câu 80. Đun A với dung dịch NaOH thu được một hỗn hợp chất có CTPT C2H4O2Na và chất hữu cơ B. N có phân tử khối = 89. Phân tử các protit gồm các mạch dài polipeptit tạo nên C. Khi nhỏ axit HNO3 đặc vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng B. CH3NH2 (X2) . Cu D. (4) Câu 14. . HNO3 đặc. quỳ tím. C Câu 83.6 gam khí CO2. lòng trắng trứng. KOH. . H2N-CH2-COO-C2H5 C. HNO2. Một hợp chất chứa các nguyên tố C. . H2N . Biết X có tính lưỡng tính và tác dụng với dung dịch HCl chỉ xảy ra một phản ứng. CH3OH/ khí HCl.CH2.CH2 – COOH B. 0. Cho dung dịch chứa các chất sau: C6H5 . luyện thi. HNO3 đặc. CH3-CH(NH2)-COOH C.89 gam X tác dụng với HCl vừa đủ tạo ra 1. Cho hơi của B qua CuO/t0 thu được chất D có khả năng cho phản ứng tráng gương. X2 . Công thức phân tử của hợp chất đó là: A.CH2. Protit rất ít tan trong nước và dễ tan khi đun nóng D. C3H7NO2 D.CH3-CH(NH2)-CH2-COOH D.COOH (X3) . (1). Câu 86. . CH3-CH(NH2)-CH2-COOH D. Chất polime trùng hợp B.(CH2)4. (3) B. 35. Thứ tự hoá chất dùng làm thuốc thử để nhận ra ngay mỗi dung dịch là A. X5. Cu(OH)2.CH(NH2). KOH. Cấu tạo thu gọn của X là A. nước đường).Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông .CH3-CH(NH2)-COOH C. X là chất hữu cơ có công thức phân tử C5H11O2N. H.5. Công thức cấu tạo của X là: A. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A.CH(NH2). H2N-CH2CH(CH3)-COOH C.COOH D. Đốt cháy hoàn toàn 10. (5) D. dung dịch iot.CH2 . C3H5NO2 Câu 82. C6H5 .CH2 .255 gam muối. dung dịch iot. HNO2. H2N-CH2CH2-COOH D. (2) C. Trong các chất sau: Cu. CH3OH/ khí HCl C. H2N-CH2-COO-CH3 Câu 79. X4 . Hỗn hợp 3 aminoaxit A. Khi cho Cu(OH)2 vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím xanh Câu 81. HNO3 đặc B. B. H2N-CH2-COOH B. HCl.CH(NH2) . Cu(OH)2.

Z.CH2=C(CH3)-CH(NH2)COOH Câu 90. Cu C. Y. luyện thi. HCl. 3.Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông . G. H2N-CH2-COOH . B.N. dạy thêm. X và Y đều không đổi màu quỳ tím. C2H5OH có mặt HCl. H2N-(CH2)2-COOH C. các phân tử α -Alanin (Axit α -aminopropionic) có thể tác dụng với nhau tạo sản phẩm nào sau đây: “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm.11 - Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân 2.45% 7. . HOOC-CH2 -CH2 -CH(NH2)COOH Tên gọi của hợp chất C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH là : A. 2 B. H2N-(CH2)3COOH. Y. 4.7 g muối. NaOH. Cho 23. H2SO4 và làm mất màu dung dịch Br2 có CTCT: A.4 g X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 30.Aminoaxit là Aminoaxit mà nhóm amino gắn ở cacbon thứ A. A vừa tác dụng NaOH vừa tác dụng dung dịch HCl . Tỉ khối hơi của A so với không khí nhỏ hơn 3 .H2N-CH2-COOH C. CH3OH có mặt HCl . C. X là một α -aminoaxit no chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm -COOH. H2N-CH2-COOH D. 3 C. Câu 102. D.66% . 5 Cho quỳ tím vào mỗi dung dịch dưới đây: dung dịch làm quỳ tím hoá xanh là : A. Câu 89. P B. 2 B. H2N-CH2-COOH D. 3 D. Aminoaxit là những hợp chất hữu cơ trong phân tử chứa : A.. 2 C. CH3-CH(NH2)-COOH . CH3-CH(NH2)-COOH B. D. Liên hệ số 0984351647 . R(NH2) (COOH) B. Khối lượng mol phân tử của X < 100 . 42. . NaOH. Tính đông tụ ở nhiệt độ cao và đông tụ không thuận nghịch của abumin. H2N-CH2-COOH B.HOOC-CH(CH2Cl)NH2 Axit α . H2NCH2CH2COOH C. phenylAlanin D. Câu 103. X . . Khi đun nóng.H2N-CH2CH2-COOH D. K2SO4.86% . C3H7O2N có số đồng phân Aminoaxít (với nhóm amin bậc nhất) là: A. H. 00. 4 D. Công thức tổng quát của các Aminoaxit là : A. H2N-CH2(NH2)COOH D. HCl. 3 C. X tác dụng được NaOH và HCl . 1 nhóm Amino và 1 nhóm Cacboxyl D.HOOC-CH(CH3)-NH3Cl D. Z .H. Tính bazơ của protit B. A. HCl. 1 B. 5 Phản ứng giữa Alanin và Axit clohidric cho chất nào sau đây : A. Axit 2-Amino-3-phenylpropionic C. 18. 15. CH2=CHCOONH4 D. Y làm quỳ chuyển màu đỏ. 8. Tính axit của protit C. Tính lưỡng tính của protit D. CH3OH có mặt HCl . 4 D. . X không đổi màu quỳ tím. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A. CH3 -CH(NH2)-COOH .1 hoặc nhiều nhóm Amino và 1 hoặc nhiều nhóm Cacboxyl α . NaCl Câu 101. CH3OH có mặt HCl . H2N-CH2-COOH . CH2=CH-CH2COONH4 Câu 91. H2N-(CH2)2-COOH C.H3C-CH(NH2)-COCl C. X. X. H2N-CxHy-COOH Câu 104. H2N-CH2-COOH C. cả hai đều làm quỳ chuyển sang màu đỏ.H2N-CH(CH3)-COCl B. T .nhóm Cacboxyl C. 6. Z.73% còn lại là oxy . 7. Y làm quỳ chuyển màu đỏ. X làm quỳ chuyển màu xanh. .67% . B. A có cấu tạo : A. (NH2)x(COOH)y C. Axit 2-Amino-3-phenylpropanoic Cho dung dịch quì tím vào 2 dung dịch sau : X : H2N-CH2-COOH Y : HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH A. NaOH. nhóm amino B. Chất A có % khối lượng các nguyên tố C. có nguồn gốc từ thiên nhiên . B. Chất X có thành phần % các nguyên tố C. P. N lần lượt là 40.H2N-(CH2)3COOH. Axit Aminophenylpropionic B. H2N-CH2-COOH D.. 4 Cho các chất : X : H2N-CH2-COOH T : CH3 -CH2-COOH Y : H3C-NH-CH2-CH3 Z : C6H5-CH(NH2)-COOH G : HOOC-CH2–CH(NH2)COOH P : H2N-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)COOH Aminoaxit là : A.O. CH3COOH B. T C. X. G.67% . P C4H9O2N có số đồng phân aminoaxit (với nhóm amin bậc nhất) là : A. lần lượt là 32 % . Hợp chất C3H7O2N tác dụng được với NaOH. R(NH2)x(COOH)y D. CH3CH(NH2)COOH B. NaOH. 6.Aminopropionic tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây : A. X có cấu tạo là : A. HCl .

luyện thi. cho Đồng (II) hyđroxit vào dung dịch lòng trắng trứng thấy màu ……………. Khi nhỏ axit HNO3 đậm đặc vào dung dịch lòng trắng trứng . cuối cùng thành các …………………………: A. (3) C. Câu 113.và β -amino axit. tím xanh . (3) .. (3) D..được gọi là dipeptit. Protein đơn giản là những protein được tạo thành chỉ từ các gốc α. B. C. B. _aminoaxit C. sự ngưng tụ C. chuỗi polypeptit . phân tử protit nhỏ hơn.. kết tủa màu xanh. Câu 114. (1) . Các peptit có từ 10 đến 50 đơn vị amino axit cấu thành được gọi là polipeptit. Câu 112. (3) Cơ thể người và động vật không thể tổng hợp được protit từ những chất vô cơ mà chỉ tổng hợp được từ các aminoaxit (4) Protit bền đối với nhiệt . Câu 108. A. Trong mỗi phân tử peptit. chuỗi polypeptit . n H2N[CH2]5COOH axit ω -aminocaproic HN[CH2]5CO CH2 CH2 C B. tím xanh . Amino axit thiên nhiên (hầu hết là α-amino axit) là cơ sở kiến tạo protein của cơ thể sống. A. -HN-CH 2-CO-HN-CH-CH 2COOH Câu 105. n Phát biểu nào sau đây đúng : (1) Protit là hợp chất cao phân tử thiên nhiên có cấu trúc phức tạp : (2) Protit chỉ có trong cơ thể người và động vật . chuỗi polypeptit . -HN-CH-COCH 3 n B. aminoaxit . B.. (2). methionin là thuốc bổ gan. kết tủa màu vàng .đun nóng hỗn hợp thấy xuất hiện ……………………. Ứng dụng nào của amino axit dưới đây được phát biểu không đúng? A. protit bị thuỷ phân thành các …………………………. D.Protein có vai trò là nền tảng về cấu trúc và chức năng của mọi sự sống. vàng D. D. aminoaxit . các amino axit được sắp xếp theo một thứ tự xác định. Protein phức tạp là những protein được tạo thành từ protein đơn giản và lipit. n H2N[CH2]5COOH T¬nilon-7 O n + nH2O axit ω -aminoenantoic HN[CH2]6CO T¬enan n + nH2O C..Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông A. -CH 2-CH-CONH 2 n D. xuất hiện . A. Axit glutamic là thuốc bổ thần kinh. C. kết tủa màu trắng . Phát biểu nào dưới đây về protein là không đúng? A. các chuỗi polypeptit D. Protein là những polipeptit cao phân tử (phân tử khối từ vài chục ngàn đến vài triệu đvC).) là nguyên liệu sản xuất tơ nilon. Câu 110. đối với axit và kiềm . ba nhóm thì được gọi là tripeptit. Liên hệ số 0984351647 . dạy thêm. Phân tử có hai nhóm -CO-NH. các aminoaxit C. . B.(2) B. Khi đung nóng protit trong dung dịch axit hoặc kiềm hoặc dưới tác dụng các men . axit nucleic. hỗn hợp các aminoaxit D.. Thuỷ phân đến cùng protit ta thu được . sự trùng ngưng .. (1). B. 7. Sản phẩm hoặc tên gọi của các chất trong phản ứng polime nào sau đây là đúng? A.12 - Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân n C. C. hỗn hợp các aminoaxit Câu 109. Các amino axit (nhóm amin ở vị trí số 6. D. gluxit. (4) Câu 106. n CH2 CH2 CH2 NH caprolactam HN[CH2]5CO T¬ capron n + nH2O D. B. D. C. kết tủa màu vàng . Thủy phân peptit: “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm. Muối dinatri glutamat là gia vị thức ăn (gọi là bột ngọt hay mì chính). Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng? A. sự phân huỷ . Những hợp chất hình thành bằng cách ngưng tụ hai hay nhiều α-amino axit được gọi là peptit. xanh . n H2N[CH2]6COOH axit 7-aminoheptanoic HN[CH2]6CO T¬nilon-7 n + nH2O Câu 111. các aminoaxit B. sự đông tụ Câu 107. Sự kết tủa protit bằng nhiệt được gọi là ………………………protit A. .

Mỗi enzim xúc tác cho rất nhiều chuyển hóa khác nhau. A. Nhỏ vài giọt axit nitric đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thấy kết tủa màu vàng.  Toán cơ bản  BT Nâng cao. dạy thêm. 5. H2N[CH2]5COOH B. Ala-Glu D. 4. H2N – CH(CH3) – COOCH3. Đun nóng dung dịch lòng trắng trứng thấy hiện tượng đông tụ lại. Cho biết sản phẩm thu được khi thủy phân hoàn toàn policaproamit trong dung dịch NaOH nóng. A. Enzim có khả năng xúc tác cho các quá trình hóa học. 3. D. Mô tả hiện tượng nào dưới đây là không chính xác? A. Ala B. 1 Cho sơ đồ chuyển hoá sau: . dung dịch NaOH và một ít CuSO4 thấy xuất hiện màu đỏ đặc trưng. Trộn lẫn lòng trắng trứng. ClH3N[CH2]6COOH C. chỉ cần cho phản ứng với: . D. HCl. 2. H2N[CH2]5COONa D. Cho biết sản phẩm thu được khi thủy phân hoàn toàn tơ enan trong dung dịch HCl dư. B. Glu-Gli Câu 115. C. B. B. CH3 – CH(OH) – COOCH3. H2N[CH2]6COOH Câu 117. “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm. + 3OH / HCl CH Chất Z là + NH3 + HNO2 Alanin  X  Y → Z → → A. Liên hệ số 0984351647 . C. luyện thi. A. C. Phát biểu nào dưới đây về enzim là không chính xác? A. B. H2N[CH2]6COOH Câu 116. B. H2N[CH2]6COONa C. D. ►☻ BÀI TẬP TỰ KIỂM TRA. 2 Để chứng minh glyxin C2H5O2N là một aminoaxit. có tính lưỡng tính. Tốc độ phản ứng nhờ xúc tác enzim thường nhanh hơn đến 109-1011 lần nhờ xúc tác hóa học. B. H2NCH2COOH + HCl  Cl − H3N + CH2COOH → H2NCH2COOH + NaOH  H2NCH2COONa +H2O → Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic A. C. NaOH và HCl. D. C.Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông . NaOH. Đốt cháy một mẫu lòng trắng trứng thấy xuất hiện mùi khét như mùi tóc cháy. chỉ có tính bazơ. CH3OH/HCl. 3 C3H7O2N có bao nhiêu đồng phân aminoaxit (với nhóm amin bậc 1)? . D.13 - Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân (CH2)2COOH CH3 CH COOH H2N CH2 C N CH C N O H O H Sản phẩm nào dưới đây là không thể có? A. 4 Cho các phản ứng: . CH3 – CH(OH) – COOH. Câu 118. tách ra khỏi dung dịch. Hầu hết enzim có bản chất protein. dư. Gli-Ala C. H2N[CH2]5COOH D. ClH3N[CH2]5COOH B. H2N – CH2 – COOCH3. A.

D. X + HNO  HO − C H − CH 2 → 6 4 2 − CH(OH)COOH + N + H O 2 2 CH − CH(NH )COOC H + H O 2 2 2 5 2 ˆ † D. Muối đinatri glutamat dùng làm gia vị thức ăn (gọi là mì chính hay bột ngọt). B. X +2HCl  Cl − C H − CH −CH(COOH) − 3 Cl +H O 6 4 2 2 → B. H2NCH2CH2COOH. B. CH3NH2. Hợp chất không làm đổi màu giấy quì ẩm là A. luyện thi. Axit glutamic là thuốc bổ thần kinh. H2NCH2COOH. viết không đúng: → NH A. Nhiệt độ nóng chảy của H2NCH2COOH > CH3(CH2)3NH2 > CH3CH2COOH. CH2 = CHCOONH4. CH3CH(NH2)COOH. C. CH3CH2CH2NO2. C6H5NH3Cl. ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa. B. X + 2NaOH  NaOC H CH CH(NH )COONa + 2H O 6 4 2 2 2 C. C. D. X có thể tác dụng với NaOH. X + C H OH ˆˆˆ ‡ˆ ˆ 2 5 khÝHCl HO C H − − 6 4 9 Nhận định nào sau đây không đúng? . H2N(CH2)2CH(NH2)COOH. 1 Chất X có công thức phân tử C3H7O2N. A. ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa. A. chỉ có tính axit. 5 . Aminoaxit ngoài dạng phân tử (H2NRCOOH) còn có dạng ion lưỡng cực H3N+RCOO-. A. D. + NaOH + HCl Glyxin  Z  X → → + HCl + NaOH Glyxin  T → Y → X và Y lần lượt là A. D. Liên hệ số 0984351647 . ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa. . B. 8 Cho Tirozin (HOC6H4CH2CH(NH2)COOH) (X) phản ứng với các chất sau. Đều là ClH3NCH2COONa.14 - Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân D. Các aminoaxit là những chất rắn. trường hợp nào phương trình hoá học . dạy thêm.Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông C. 6 Ứng dụng nào của aminoaxit dưới đây không đúng? . D. vừa có tính khử. có nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước vì chúng tồn tại ở dạng ion lưỡng cực. . D.aminoaxit) là cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống. C. C6H5ONa. HCl và làm mất màu dung dịch Brom. B. C. H2N – CH2 – CH(NH2)COOH. C. vừa có tính oxi hoá. Công 0 thức cấu tạo của X là . Aminoaxit thiên nhiên (hầu hết là α . Các axit amin có nhóm –NH2 ở từ vị trí số 6 trở lên là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon. CH3 – CHOH – COOH. Aminoaxit là hợp chất tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm cacboxyl và nhóm amino. 7 Cho dãy chuyển hoá sau: . 1 Dung dịch chất nào sau đây không làm chuyển màu quì tím? 1 A. C. “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm. H2N – CH2 – COOH. B.

C. HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH. D.05 mol Na2CO3. O. H2NR(COOH)2.45 gam X phản ứng hoàn toàn với NaOH (đun nóng) được 4. D. C. H2NCH2CH(NH2)COOH. H. Công thức cấu tạo của X là . N) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. CH2 = CHCOONH4. B. H2NRCOOH. 35. % khối lượng của các nguyên tố C. D. HOOCCH2CH(NH2)COOH. H2NCH2CH2COOC2H5. Cho hơi Y qua CuO.15 - Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân 1 0. C. thức cấu tạo của X là A. C. B.1 gam hỗn hợp propylamin. “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm. Công thức cấu tạo của X là A. (H2N)2RCOOH.01 mol HCl được chất Z. H2NCH(CH3)COOCH3. H.3 mol H2O và 0.449%.96%. 1 Este X được điều chế từ aminoaxit Y (chứa C. Đun X với dung dịch NaOH thu được một hỗn hợp chất có công 5 thức phân tử C2H4O2NNa và chất hữu cơ Y. A. Đốt 6 cháy hoàn toàn 8. H2NCH = CHCOOONa. D.72 lít hiđroclorua (ở đktc). H2NC2H4COOH. CH3CH(NH2)COOONa. X tác dụng 7 với NaOH và với HCl. Công thức cấu tạo của Y là A. B. H2NCH2COOCH3. CH2 = CHCOONH4. 2 28.3 mol hỗn hợp 9 CO2 và N2 có tỉ khối so với H2 bằng 20. 0. D. . H2NR(COOH)2. C. CH3CH(NH2)COOH. D. C. H2NCH2COOCH(CH3)2. H2NCH2CH(NH2)COOH. 1 0. H2NCH2COOC2H5.1 mol NaOH. H2NCH2COOH.667. O lần lượt là 40. O) và ancol metylic. 1 Phân tử khối của một chất hữu cơ X nằm trong khoảng 140 < M < 150. N.1 gam chất Y được 0. C. A.3 mol CO2. O. tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 44.2 mol HCl hoặc 0. A. 1 Hợp chất X (chứa C. . Chất Z phản ứng vừa đủ với 0.865% và 15. (H2N)2RCOOH. H.73%.02 mol 3 NaOH. 1 mol X phản ứng được với 2 mol NaOH 4 nhưng chỉ phản ứng được với 1 mol HCl. Công thức của Y có dạng là . H2N(CH2)4CH(NH2)COOH. B. H2NCH2COONa.86%.01 mol aminoaxit Y phản ứng vừa đủ với 0. ngoài ra còn 0. H2NCOOC2H5. Công thức cấu tạo của X là A. D.35 mol H2O và 0. H2NCH2COOCH2CH2CH3. Liên hệ số 0984351647 .85 gam muối khan. t0 được chất Z có khả năng tráng gương.5. H2NRCOOH. CH3(CH2)4NO2. H. vừa tác dụng với axit vừa 8 tác dụng với kiềm. Công . 1 Chất X (chứa C.Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông .45%. N) có thành phần % các nguyên tố C. H2NCOOC2H5. Đốt cháy hoàn toàn 11. B. X có nguồn gốc từ thiên nhiên và MX <100. dạy thêm. B. (H2N)2R(COOH)2. B. Biết X có tính lưỡng .05 mol N2. tính và Y chỉ chứa 1 nguyên tử N. B.1 mol aminoaxit X phản ứng vừa đủ với 0. Trong X. A. H2NCH2COOCH3. H2NCH2CH2COOH. luyện thi. H. 2 Công thức của X có dạng là . (H2N)2R(COOH)2.9 gam este X được 0. N lần lượt bằng 40. D. X có thể là . C. 1 X là chất hữu cơ có công thức phân tử C5H11O2N. 7. 7. 1 Chất X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra chất Y. Khi cho 4. axit aminoaxetic và etylaxetat có thể phản ứng với 6.

7 gam. C. thiên nhiên và tham gia phản ứng trùng ngưng.Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông . B. B. 8. H2NCH(CH3)COOH. C. D. C. Cho 10. D. H2NCH2COOCH3. C3H8O2N2. muối amoni của axit cacboxylic (Y). 23. B. Thành phần % khối lượng của N và O trong X lần lượt là 2 15. 3 Công thức phân tử của X là .56 lít N2 (các khí đo ở đktc) và 3. 26. D. 0.3 gam. 2 Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng chất hữu cơ X thu được 3. 14. Y.7%. Z. X. CH3CH(NH2)COOH. Sau phản ứng được 1 2. 16.3%.75 4 gam muối.48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm 2 khí (đều làm xanh quì ẩm). C3H8ON2. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là A.2M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0. C. sau đó cô cạn dung dịch thu được 18. este của aminoaxit (T).75. H2NC6H4COOH. H2NCH2CH2COOH.3 gam muối.36 lít CO 2.aminoaxit và có khả năng phản ứng với Br2/Fe cho hợp chất C8H9O2NBr. % khối lượng của aminoaxit trong hỗn hợp là A. luyện thi. C. Dãy 7 gồm các hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng với dung dịch HCl là . cho 0. D. Biết X có trong . H2NC3H6COOH. 22%. C.6% phản ứng vừa đủ với . C3H7O2N2. C. 2 α -aminoaxit X chứa một nhóm –NH2. 6 Công thức cấu tạo của X là .1 mol X tác dụng với NaOH vừa đủ rồi cô cạn thì được 17. Công thức cấu tạo của X là A.15 gam H 2O. Z. B. 2 Hợp chất X gồm các nguyên tố C. Y. D. H2NC6H4CH2COOH.9 gam. Khi X 8 tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối C2H4O2NNa. 2 Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X). 2 Cho 100 ml dung dịch aminoaxit X 0.16 - Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân Cũng một lượng hỗn hợp trên có thể phản ứng với 100 ml dung dịch KOH 1M (các phản ứng vừa đủ).5 gam. α . Liên hệ số 0984351647 . X. Biết X có 2 nguyên tử N. 2 Hợp chất hữu cơ X có công thức tổng quát C xHyOzNt. A.25M.5 gam muối khan. 2 Cho 0. N với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 3 : 1 : 4 : 7. B. T. H2NCH2COOH. C6H5CH(NH2)COOH.3 gam X tác dụng với axit HCl dư thu được 13. B. A. D. D. Tỉ khối hơi của Z . 15. amin (Z).955%. O. B. Y. CH3CH2CH(NH2)COOH. X.5M.730% và 35. H2NCH2CH2COOH. đối với H2 bằng 13. H2N(CH2)2COOH. D. CH2 = CHCOONH4.25M.1 mol hợp chất X tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 1. H2NCH2COOH. Mặt khác. 2 Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C 2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và 5 đun nóng. 54. dạy thêm. Công thức phân tử của X là A. B. Công thức cấu tạo của X là A. T.95 gam muối khan. Mặt khác lấy 100 gam dung dịch aminoaxit nói trên có nồng độ 20.69%. Khi X tác dụng với HCl chỉ tạo ra muối R(Oz)NH3Cl (R là gốc hiđrocacbon). T. C. Biết X là một . A. H2NCH(CH3)COOH. thu được dung dịch Y và 4. H2NCH2C6H4COOH. 400 ml dung dịch HCl 0. CH4ON2. H. Công thức cấu tạo của X là “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm. Y. Z.

Dùng lần lượt các dung dịch CuSO4. dạy thêm. 4a. lòng trắng trứng. 2e. Protit luôn là chất hữu cơ no. 1 p – nitroanilin A khử [A(NH3)2]OH cho Ag. phản ứng với [Cu(NH3)4](OH)2. 5b. nhận biết bằng dung dịch HNO3 đặc. Protein là những polipeptit cao phân tử có vai trò là nền tảng về cấu trúc và chức năng của mọi sự sống. sau đó dùng dung dịch Br2. NaOH. “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm. 1c. 2e. ancol etylic. C. glucozơ. B. 1b. 5d. 5d. 4a. fructozơ. 3 Số đipeptit tạo thành từ glyxin và alanin là 1 A. Glucozơ. lòng trắng trứng. D. D. Thứ tự ghép đúng là A. . . 2e. Protit luôn chứa nitơ. 3 Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là 2 A. Protit có khối lượng phân tử lớn hơn. Protit luôn chứa chức hiđroxyl. glixerol. D không làm mất màu giấy quì tím. Dung dịch HNO3.17 - Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân 2 Hãy chọn một thuốc thử sau đây để phân biệt các dung dịch: glucozơ. D. Dùng lần lượt các dung dịch HNO3. H2NCH2COOC3H7. glixerol. H2NCH2CH2COOH. 3c. 3 Ghép các cụm từ ở cột 1 với các cụm từ ở cột 2 phù hợp sao cho không có cụm từ nào thừa: 4 Cột 1 Cột 2 . Peptit là những hợp chất được hình thành bằng cách ngưng tụ hai hay nhiều phân tử α -aminoaxit. . D. B. 3a. 1d. 1d. C. Dùng Cu(OH)2 rồi đun nóng nhẹ. B. Saccarozơ. glixerol. etanol.Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông A. luyện thi. . Liên hệ số 0984351647 . Glucozơ. . C. 0 A. NaOH. H2SO4. glucozơ. CuSO4. I2. 4a. tham gia phản ứng tráng gương. anđehit axetic. B. 3 Nhận định nào sau đây chưa chính xác? 5 A. alanin. anbumin. C. Dùng lần lượt các dung dịch AgNO3/NH3. B. 3e. B. ancol etylic. Dung dịch AgNO3/NH3. Lòng trắng trứng. 3 Chọn phương pháp tốt nhất để phân biệt dung dịch các chất: Glixerol. H2NCH2COOC2H5. D. B. 9 A. H2NCH2COOCH3. 4. Dung dịch NaOH. H2SO4. C. B. glixerol. C. 2b. . anilin. D. 3. 5b. anđehit axetic. Cu(OH)2. C. 3c. D. 2 3 4 5 Lòng trắng trứng đường mạch nha Xenlulozơ Tinh bột B C E thuỷ phân đến cùng cho glucozơ. 4c. 2. . glixerol. 1. mantozơ. 3 Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt dãy nào dưới đây chứa các dung dịch riêng biệt ? 3 A.

qùy tím. Xenlulozơ.CH . Axit cacboxylic.CO . ZY. X – Z – Y – F – E. Protein. Protit. Cu(OH)2.NH . C. 3 Thủy phân hoàn toàn polipeptit sau thu được bao nhiêu aminoaxit? 9 H2N . B. D. D. C.C6H5 CH2COOH A. D. . thấy khối lượng bình tăng 32. Chất đó là 2 A.2 mol hỗn hợp 2 aminoaxit rồi cho . D. B. α − aminoaxit.8 gam. 4 Sản phẩm cuối cùng của quá trình thuỷ phân các protein đơn giản nhờ xúc tác thích hợp là 0 A. B. B. Thứ tự 6 các chất dùng làm thuốc thử để nhận ra mỗi chất trên là A. dung dịch I2. glixerol. dung dịch Br2. 5. Lớp váng nổi lên khi nấu thịt. D. dung dịch HNO3 đặc. CH2. C. 3. Đốt cháy hoàn toàn 0. E. 4 Trong phân tử hợp chất hữu cơ nào sau đây có liên kết peptit? 1 A. đặc biệt trong cơ thể sinh vật. 3 Có 4 dung dịch không màu: glucozơ. 4 Nhận định nào sau đây không đúng? 3 A. Sữa tươi để lâu sẽ bị vón cục. Trình tự các aminoaxit trong polipeptit trên là . A. dung dịch I2. EZ. Biết mỗi 4 chất đều chứa một nhóm – NH2 và một nhóm – COOH. hồ tinh bột. Saccarozơ.COOH . Cu(OH)2/OH-. Tốc độ phản ứng nhờ xúc tác enzim rất chậm. . Este. C.Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông . tạo thành kết tủa do bị lên men làm đông tụ protein. D. lòng trắng trứng.NH .và tripeptit XE. Enzim là những chất hầu hết có bản chất protein. EZY. cá là hiện tượng đông tụ protein. F. D. β − aminoaxit. Còn khi thuỷ phân từng phần thì 8 thu được các đi. D. luyện thi. dung dịch HNO3 đặc. C.CH2. hồ tinh bột và lòng trắng trứng để trong bốn lọ mất nhãn riêng biệt. . Dung dịch HNO3 đặc. có khả năng xúc tác cho các quá trình hoá học. Công thức cấu tạo của 2 “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm. Y. đun nóng không tạo ra glucozơ. dung dịch Br2. Glucozơ. dạy thêm. 4 Khi thủy phân một protein (X) thu được hỗn hợp gồm 2 aminoaxit no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. 7 Hóa chất dùng để phân biệt được 4 chất trên là . Protein dễ tan trong nước tạo thành dung dịch keo. dung dịch HNO3 đặc. Xenlulozơ. qùy tím. B. . B. 3 Khi thủy phân hoàn toàn một polipeptit ta thu được các aminoaxit X. 3 Trong 4 ống nghiệm mất nhãn chứa riêng biệt từng chất: glixerol.NH . X – E – Y – Z – F.18 - Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân C.CH2. B. alanin. C. D. 2. B. xà phòng. Với lòng trắng trứng. . Liên hệ số 0984351647 . 4. Cu(OH)2 đã phản ứng với các nhóm peptit – CO – NH – cho sản phẩm màu tím . C.CO . Tinh bột. Dung dịch I2. A.CO . X – E – Z – Y – F. sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch NaOH dư. Dung dịch AgNO3/NH3. mỗi enzim chỉ xúc tác cho một sự chuyển hoá. Z. X – Z – Y – E – F.CH . YF. C. dung dịch NaOH. 4 Một chất khi thủy phân trong môi trường axit.

Câu 3. đung dịch Br2. bazơ C. 4 Cho hợp chất sau: H3N+ . C. Câu 3. 2. 5. B. luyện thi. 4. H2NCH(CH3)COOH. CHƯƠNG III. 3. C. Câu 3. . C. D. D. amino cacboxyl bazơ Axit ion lưỡng cực phân tử “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm. C. 5. Đưa đầu đũa thuỷ tinh đã nhúng vào dung dịch HCl đậm đặc lên phía trên miệng lọ đựng dung dịch CH3NH2. H2NCH(CH3)COOH. Câu 3. CH3OH (dư)/HCl. amoniac < etylamin < phenylamin. dạy thêm. AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN Câu 3. H2NCH2CH2COOH. anbumin. CuO. . 3. 2. phenylamin < amoniac < etylamin. D. C. H2NCH(CH3)COOH.5 Số lượng đồng phân amin có chứa vòng benzen ứng với công thức phân tử C7H9N là A. Liên hệ số 0984351647 . H2NCH2COOH. 4. 3. 5 CH3COONH4. Qùi tím. 2. 4. etylamin < amoniac < phenylamin. H2NCH2COOH. C. NaOH dư.2 Cách thuận lợi nhất để nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 là A. B. B. dung dịch I2.4 Số lượng đồng phân amin bậc 2 ứng với công thức phân tử C4H11N là A. lưỡng tính. Amino axit thường tồn tại dưới dạng …(5)…cân bằng với dạng …(6)… (1) (2) (3) (4) (5) (6) A. Dung dịch AgNO3/NH3.Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông aminoaxit là A. thêm vài giọt dung dịch H2SO4.tác dụng với các chất sau: HNO2. qùy tím. B. C2H5CH(NH2)COOH. A. C. 3. dung dịch HNO3 đặc. 3. B. 2.1 Sự sắp xếp theo trật tự tăng dần tính bazơ giữa etylamin. 5. D. 5. Dung dịch Br2. dung dịch HNO3 đặc. 6. 4 Axit glutamic (HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH) là chất có tính 8 A. dung dịch NaOH. Cu(OH)2. alanin và phenylalanin là 6 A. Câu 3. C. 5. D. B. D. trong phân tử của nó vừa có nhóm …(1)…vừa có nhóm …(2)…nên vừa có tính chất …(3)…vừa có tính chất …(4)….6 Amino axit là một hợp chất hữu cơ tạp chức. B. axit . amin cacbonyl oxi hoá Axit phân tử phân tử B. B. A. B. phenylamin và amoniac đúng là A. thêm vài giọt dung dịch Na2CO3 D. 4 Số đồng phân tripeptit tạo thành từ glyxin. H2N(CH2)3COOH. trung tính. .3 Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C3H9N là: A. D. 7 CH3COOH. B. nhận biết bằng mùi. dung dịch HNO3 đặc. Số phản ứng xảy ra là . phenylamin < etylamin < amoniac. dung dịch Br2. 4. D.19 - Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân 4 Chọn phương án tốt nhất để phân biệt dung dịch các chất mất nhãn riêng biệt sau: CH 3NH2. D.CH(COOH) – COO. H2NCH2COOH. 4. C.

Cu(OH)2. CH2(NH2)COOCH3.10 Khi thuỷ phân 500g protein A thu được 170g alanin. D. Câu 3.7 Có 3 chất hữu cơ gồm NH2CH2COOH. CH3CH2CH2CH2NH2 (2). Y lần lượt là A. Nhiệt độ nóng chảy của chúng được xếp theo trình tự giảm dần là A. hồ tinh bột. (3).COOH C. D. CH3OH/HCl. 6. Na.15 Cho các chất: etylen glicol (1).667% O. NaOH. B.000. (2). D. D. D. (4). CH3COCH3. 6. 192. H2NCH2CH2COOH. quỳ tím. B đều đúng. CH2ClCOOH. Công thức cấu tạo đúng của A là A. E lần lượt là + O2 + Cl 2 + O2 + Cl 2 + NH 3 + dd NaOH → → → → Etan  A  B  C  D  E  Glixin. B.CH2 . Br2 . 189. NaOH . B. C2H5Cl. Câu 3. C2H5Cl. C4H11N (4) theo chiều tăng dần là: A. công thức cấu tạo thu gọn phù hợp của A. dạy thêm.19 Cho sơ đồ phản ứng: C9H17O4N (X)  C5H7O4NNa2 (Y) + 2C2H5OH. N) và ancol metylic. CH2(NH2)COOH. CH(NH2)2COOH. HOOCCH2CH(NH2)CH2COOC4H9. NaOH Câu 3. C. H2N. Liên hệ số 0984351647 . C4H9Cl (2). O.20 - Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân C. NaOH. C. thì số mắt xích alanin trong phân tử A là bao nhiêu? A. 42. CH2ClCOOH. Nếu phân tử khối của A là 50. Câu 3. B. CH(NH2)2COOCH3.22 Cho 3 chất hữu cơ: NH2CH2COOH (1). Câu 3. (3) < (2) < (1).18 Số đồng phân của các chất có công thức phân tử C4H10O (1). CH3COOH. C2H5OOCCH2CH(NH2)CH2COOC2H5. C. CH3COONH4. C. 8. D. D. C2H5Cl. 6. CH3CH(NH2)COOH. B. 190. (3). Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44. hiđroxyl metylen khử oxi hoá cation anion D. Biết phân tử X có một nguyên tử N và X có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng. (1). luyện thi. CH2(NH2)COOCH3. D.13 Tìm công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ X chứa 32% C. B. NaOOCCH2CH(NH2)CH2COONa. A. C. AgNO3/NH3. chỉ cần dùng thuốc thử nào sau đây?A. Câu 3. CH3COOH. CH3COOCl. Công thức cấu tạo thu gọn của A. CH2=CHCOONH4. glixerol. B. CH3OOCCH2CH(NH2)CH2COOCH(CH3)2. → → 1:1 Cu 1:1 Mn2+ A. B. (3). 7. C. CH3COOH. HCl .9 Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozơ. Câu 3. (1). CH3CHO. D. C2H5Cl. Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên.16 Có các dung dịch chứa trong các lọ mất nhãn sau: Lòng trắng trứng. B. (1). C2H5OH. axit oxalic (3).20 Chọn phát biểu đúng về hợp chất tạp chức: A. D. Na . Những chất có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là: A. (3). Chỉ có (2).9g este A thu được 13. CH3CH2COOH (3).5. quỳ tím. NaOH. C2H5OH . (1) > (3) > (2). B lần lượt là A. Câu 3. (2). (2) < (3) < (1). (2).8 Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C. C. (1). D. (2). D. CH2(NH2)COOH. C. A tác dụng được với dung dịch NaOH.12 Glixin phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào sau đây (điều kiện phản ứng xem như có đủ): A.14 Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử là C3H7O2N. Câu 3. (1). H. (2). C. HCl. → Công thức cấu tạo thu gọn của X. B. B.12 lít N2 (đktc). I2. 191. D.11 Chất nào sau đây không có phản ứng với dung dịch C2H5NH2 trong H2O? A. CH3CHO. Hợp chất hữu cơ có hai nhóm chức. C2H5OH . HNO3. AgNO3. (4). (3). Câu 3. C. B. Cu(OH)2. C2H5OH. Phenoltalein . glixerol. CH3COOH . CH3OOCCH2CH(NH2)CH2COOC3H7. Cả bốn chất. NaOOCCH2CH(NH2)CH2COONa. CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2. B. (4). C2H5OH. 18.666% N.17 Số đồng phân của hợp chất hữu cơ thơm có công thức phân tử C7H7NO2 là: A. D. C. D. etanol và lòng trắng trứng? A. Thuốc thử có thể dùng để phân biệt các dung dịch trên là: A. Câu 3. (1). C2H5NO2. B. “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm. Câu 3. Hợp chất hữu cơ có nhiều nhóm chức. HCl . CH(NH2)2COOH. Đốt cháy hoàn toàn 8. Hợp chất hữu cơ có từ hai loại nhóm chức trở lên. C. C2H5OH . Quỳ tím . B.Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông . Câu 3. HCl. CH3 COCH3. CH2ClCOOH. NaOOCCH2CH(NH2)CH2COONa. H2SO4. Câu 3.3g H2O và 1. HCOOCH2CH2NH2.667% H. D.2g CO2. C. 5. NaOH. NH3 . B. C2H5OH . xeton metyl axit lưỡng tính nguyên tử cation Câu 3. (4). CH(NH2)2COOCH3. C. Câu 3. (2) > (1) > (3).B.21 Trong sơ đồ sau. (2). Hợp chất hữu cơ có từ hai nhóm chức trở lên. cả A. C. D. NaOOCCH2CH(NH2)CH2COONa. C2H5OH . axit acrylic (4). HCl. H2NCH2COOH. HCOONH3CH3. C. dung dịch HCl và làm mất màu dung dịch brom. C4H10 (3). axit aminoaxetic (2).

Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số chẵn. đơn chức là CnH2n + 3N (n ≥ 1). B.Na2SO4 Y C2H5OH. B. có công thức cấu tạo thu gọn là A. C. CH3 NH2 NH2 CH COOH. D. Câu 3. NaOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH. Câu 3. D. D. Câu 3. B.. Dung dịch của các amino axit đều làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. H2SO4. luyện thi. CH3 NH3HSO4 NH2 CH COOH.25 Khi đun nóng chất béo với dung dịch kiềm “. hợp chất hữu cơ tạp chức. Amino axit có tính lưỡng tính.26 Amino axit là A. D. B. axit α .Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông . có chứa 2 nhóm chức COOH và NH2. Glixin là một bazơ. CH3 CH COONa.28 Chọn câu phát biểu sai: A. C.32 Phương trình phản ứng hoá học sau chứng minh được rằng: H2NCH2COOH + C2H5OH H2NCH2COOC2H5 + H2O. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức. Câu 3.24 X là một axit α -monoamino monocacboxylic. Câu 3.” A. “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm.34 Muối của axit glutamic dùng làm bột ngọt (còn gọi là mì chính). có chứa 2 loại nhóm chức COOH và NH2. NH3HSO4 H+. B. B. R(NH2)(COOH). Công thức cấu tạo phù hợp của X. C.29 Hai phương trình phản ứng hoá học sau. C. Tính bazơ của C6H5NH2 yếu hơn NH3. có chứa 2 loại nhóm chức COOH và NH2. hợp chất hữu cơ tạp chức. mạch hở. B.. CH3 D. Câu 3. Liên hệ số 0984351647 . Y lần lượt là A. C. H nối với O của ancol linh động hơn axit. axit glutamic. Glixin là một axit.23 Hợp chất đa chức và hợp chất tạp chức giống nhau ở chỗ A. luôn thu được glixerol và phản ứng xảy ra thuận nghịch. Amino axit tham gia phản ứng trùng ngưng. CH3 CH COOH. D. to NH3HSO4 CH COOH. Câu 3. B. C. Tên gọi của X là A. C. C. chứng minh được nhận định rằng: H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O. X H2SO4 . mạch cacbon trong phân tử có liên kết π . đều là hợp chất chứa các nhóm chức giống nhau. CH3 CH COOH. D. dạy thêm. B. axit ađipic.27 Công thức tổng quát của amino axit là A. R(NH2)x(COOH)y.aminobutiric. phản ứng xảy ra chậm hơn.. hợp chất hữu cơ đa chức. B. phân tử luôn có liên kết π . hợp chất hữu cơ đa chức. axit glutamic. có chứa 2 nhóm chức COOH và NH2. B. A.31 Cho sơ đồ chuyển hoá sau: D. phản ứng xảy ra nhanh hơn và một chiều. HOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH. CH3 C. C. Amin đơn chức đều chứa một số lẻ nguyên tử H trong phân tử. X là A. B. Câu 3. A. Công thức tổng quát của amin no. luôn thu được glixerol.07. Glixin là một chất lưỡng tính. Glixin là một chất trung tính. Glixin có nhóm COOH. NH2 Câu 3. alanin. luôn thu được xà phòng. RCH(NH2)COOH. glixin.33 Điều khẳng định nào sau đây là sai ? A.30 Hợp chất hữu cơ X có công thức cấu tạo thu gọn: HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH. D. to . đều là hợp chất có nhiều nhóm chức. có tỉ khối hơi so với không khí là 3. luôn thu được muối của axit béo và phản ứng xảy ra thuận nghịch. Câu 3. H2NCH2COOH + HCl → HOOCCH2NH3Cl. D. glixin. C.21 - Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân Câu 3. H nối với O của axit linh động hơn ancol. Câu 3. D. RCH(NH3Cl)COOH. Glixin có nhóm NH2. alanin. CH3 NH2 CH COONa.Na2SO4 CH3 CH COO C2H5 NH3HSO4 CH COONa.

Câu 3. mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 5. Fe + dung dịch HCl. đietylmetylamin tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch HCl 1M.40 Cho dung dịch metylamin đến dư vào các dung dịch sau: FeCl3. 2. 1.39 Sản phẩm của phản ứng este hoá giữa amino axit X và metanol thu được este có tỉ khối hơi so với propin bằng 2. D. Câu 3. Sự đông tụ của protit. NH B. glixin. H . Câu 3. B. CH5N và C2H7N.98g muối. 0. Cần dùng thêm các chất phản ứng nào sau đây (không kể xúc tác): A.46 Cho 3.02 mol và 0. 0. D. Câu 3. B. 21. mạch hở là CnH2n+2+kNk. CH3COOAg. số mol hai amin bằng nhau. C. D. dạy thêm. HOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COONH4. 3. kết quả khác. 1. Câu 3. B. Ngoài ra.Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông .22 - Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân C. anilin.42 Cho dung dịch metylamin đến dư vào các dung dịch sau: (CH3COO)2Cu. D. Câu 3.04g hỗn hợp Y gồm hai amin đơn chức.96g muối. C đều sai. C.45 Hỗn hợp (X) gồm hai amin đơn chức. axit glutamic. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3. C. thì số lượng kết tủa thu được là: A. Câu 3. no. B. X còn có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp. C. CH3COOK thì số lượng kết tủa thu được là: A. tất cả A. D.123g. C.48 Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau: A. B. Tên gọi của X là A. luyện thi. Cho 1. B. 0. B.43 Khi nấu canh cua. (CH3COO)2Pb. Câu 3. B.18g.35 Công thức cấu tạo thu gọn của axit 2 – amino – 3 – phenylpropanoic là A. B. C. Một số protein bị đông tụ khi đun nóng. alanin. “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm. C. D. Công thức cấu tạo của X là A.36 Chọn câu phát biểu sai: A.3M. Các amin đều kết hợp với proton. (CH3COO)2Mg. B. kết quả khác. H2N[CH2]4 CHO.1M. kết quả khác. metylamin. C.37 Để điều chế glixin theo sơ đồ: Axit axetic → axit cloaxetic → glixin.825g. Liên hệ số 0984351647 . CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 C = O. protein bị thuỷ phân tạo ra các amino axit. D.44 Điều chế anilin bằng cách khử nitrobenzen thì dùng chất khử nào sau đây ? A. Protein có trong mọi bộ phận của cơ thể động vật là hợp chất hữu cơ đa chức. NaOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COONa. 3. 20. D. X có đặc điểm cấu tạo và các tính chất sau: phân tử có mạch cacbon không phân nhánh. Biết trong hỗn hợp. triphenylamin. Các protein đều chứa các nguyên tố C . không đủ dữ kiện để tính. Câu 3. N.04 mol và 0. B. riêu cua nổi lên được giải thích là do: A. NH3. điphenylamin. B. cacbon. D. C. Axit clohiđric và muối amoni. Clo và amin.52g X tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl thu được 2. Có phản ứng hoá học của NaCl với chất có trong nước lọc khi xay (giã) cua. 2. D. Metylamin có tính bazơ mạnh hơn anilin.38 Tính bazơ của amin nào trong số các amin sau đây là yếu nhất ? A. Zn(NO3)2. Câu 3. Công thức phân tử của hai amin là A. khí H2. Câu 3. C3H9N và C4H11N.41 Cho 15g hỗn hợp các amin gồm anilin. Công thức tổng quát của amin no.225. CH2 CH COOH. đimetylamin. O C. D. C. Tổng số mol hai amin và nồng độ mol/l của dung dịch HCl là A. C6H5 NH2 D. C3H9N và C2H7N. Hiđroclorua và amoniac. B. 0. C. Câu 3.06 mol và 0. Clo và amoniac. Các chất bẩn trong cua chưa được làm sạch hết. NH2 C6H5 C. Câu 3. D. O . C. Ở nhiệt độ thường dưới tác dụng của men. CH3 CH2 CH2 CH2 C NH2. B. không xác định được. CH2 CH COOH. Câu 3. D. Khối lượng sản phẩm thu được có giá trị là A.47 Hợp chất hữu cơ (X) có công thức phân tử CxHyNO có khối lượng phân tử bằng 113u. 16.2M. CH3 CH2 CH NH2 C6H5 COOH. CuSO4. CH3 CH2 CH C6H5 NH2 COOH. Tất cả các nguyên nhân nêu ở A. C. 0. D. không làm mất màu dung dịch Br2. B. khi tác dụng với dung dịch NaOH chỉ thu được sản phẩm hữu cơ duy nhất.

Công thức cấu tạo thu gọn của A. C tác dụng với NaOH tạo ra muối và NH3. C5H13N. H2NC3H6COOH. tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. C có cùng công thức phân tử C4H9O2N. đimetylamin. CH3-CH-NH2.1 mol X cần 600ml dung dịch HCl 0. Đốt cháy hoàn toàn 3. etylamin. C4H9NO2. C5H11N. đơn chức. D. CH3-C6H4-NH2 . hơi H2O và 336 cm3 khí N2 (đktc).. B” tác dụng với NaOH tạo ra B’. C2H7N. H2NC3H6COOH. B. C. Biết X là amin bậc I. C3H5COONH4.58 Một hợp chất hữu cơ A mạch thẳng có công thức phân tử là C3H10O2N2. C3H5COONH4. D. cả A. CH3C6H2(NH2)3. công thức cấu tạo thu gọn có thể có của X là A. CH3-CH2-CH2-NH2. C2H7N.75 < X ≤ 1. C4H11N.4 lít khí CO2 và 1. C4H11N. Câu 3. C4H9N. C.68g hỗn hợp muối.51 Đốt cháy hoàn toàn m g một amin A bằng lượng không khí vừa đủ. 0. bậc I (có số nguyên tử C nhỏ hơn hoặc bằng 4) phải dùng một lít dung dịch X. D. A tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối amin bậc I.44 lít khí nitơ. 12. trong đó nitơ chiếm 80% thể tích (các V đo ở đktc). Câu 3. Nếu 3 amin trên được trộn theo tỉ lệ số mol 1:10:5 và thứ tự phân tử khối tăng dần thì công thức phân tử của 3 amin là A. Câu 3. D. C. C4H9NO2. Mặt khác. Công thức phân tử của hai amin lần lượt là: A. Biết rằng tên của A có tiếp đầu ngữ “para”. CH3NHC6H3(NH2)2. Công thức cấu tạo của A là A. khi thay thế (2) nguyên tử hiđro (3) một hay nhiều gốc hiđrocacbon (4) luỡng tính (5) đồng thời nhóm cacboxyl và nhóm amino (6) tạp chức (7) cacboxyl (8) amino (9) trùng ngưng “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm. 9. luyện thi. 0. người ta thu được 10. C3H9N và C4H11N. thu được 2. B. etylamin. C3H5COONH4. 8. CH3 . Câu 3. A và C đúng. B lần lượt là NH2 NH2 A.2. 0. C. C4H9NO2. Vì có nhóm …(6)… và nhóm …(7)… trong phân tử..53 Cho 20g hỗn hợp gồm 3 amin no. đơn chức. A và B đều đúng. C2H7N. 9.49 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no.125g H2O. CH3NH2 và C4H9NH2. đơn chức là đồng đẳng liên tiếp của nhau. C3H7NH2 và C4H9NH2. 7. A và B đều sai. CH5N và C2H7N. C đều đúng. B tác dụng với H mới sinh tạo ra B’. C.6g khí cacbonic. A tác dụng với kiềm tạo thành NH3. CH3 .4 ≤ X < 1.8 ≤ X < 2. B. CH3CH(NH2)COONH4. D. C. H2NC3H6COOH. B. C2H7N và C3H9N. D.99g H2O và 336ml N2 (đktc). C4H11N.59 Những từ hay cụm từ thích hợp với những chỗ trống ở các câu trong đoạn văn sau là Amin là những hợp chất hữu cơ được tạo thành …(1)…một hay nhiều …(2)…trong phân tử amoniac bởi …(3)…. C3H9N.57 Các chất A. D. Công thức cấu tạo của A. C3H5COONH4. CH3-CH2-CH2-NH2. cô cạn dung dịch thu được 31.Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông .08g CO2. Câu 3. Câu 3.24 lít khí CO2 (đktc) và 3. là đồng đẳng liên tiếp. C3H9N. CH3 Câu 3. thu được 17.4 ≤ X < 1.52 Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chất X. dạy thêm. C3H7N. Liên hệ số 0984351647 . Amino axit là loại hợp chất hữu cơ . B. C5H13N. 8. kết quả khác. H2NC3H6COOH. B. X có công thức phân tử là A. 0. B. B. D. Để trung hoà 0. C.54 Dung dịch X chứa HCl và H2SO4 có pH = 2. B.5.5M. Biết A tác dụng với cả HCl và Na2O. C. H2NCH2C6H3(NH2)2.(4)…mà phân tử chứa …(5)…. Khi đốt cháy amin B thấy VCO2 : VH2O = 2 : 3 .50 Có hai amin bậc một gồm A (đồng đẳng của anilin) và B (đồng đẳng của metylamin).23 - Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân Câu 3. B’ tác dụng với HCl tạo ra B”. C2H5NH2 và C4H9NH2. B. 0. B. CH3-C6H4-NH2 .55 Khi đốt cháy mỗi đồng đẳng của ankylamin. Giá trị m và tên gọi của amin là A. Câu 3. Câu 3. C4H9-NH2. Công thức phân tử của 2 amin là A.4 lít N2 (các V đo ở đktc). Câu 3. CH3N. C3H9N. D.59g hỗn hợp 2 amin no. Để trung hoà hoàn toàn 0. H2NCH2CH2COONH4. B. D.6g H2O.6g hơi nước và 69. Giả thiết không khí chỉ gồm nitơ và oxi. C. etylamin hoặc đimetylamin. C lần lượt là A. amino axit biểu hiện tính chất …(8)…và tính chất đặc biệt là phản ứng …(9)… (1) A. C3H9N. C.21g amin A sinh ra khí CO2. C4H9NO2.56 Đốt cháy hoàn toàn một amin thơm X thu được 3. thì tỉ lệ thể tích X = VCO2 : VH2O biến đổi như thế nào theo số lượng nguyên tử cacbon tăng dần trong phân tử ? A.

Câu 3. nhiều gốc cacboxyl và amino cacboxyl tử hiđro chức tính ngưng hiđrocacbon nhóm amino Câu 3. cả A. Câu 3. B đều no. C. H2N[CH2]4COOH. Các amino axit đều tan trong nước. H2N[CH2]3COOH.Các protein đều chứa các nguyên tố … . Phân tử khối của một amino axit (gồm 1 chức amino và 1 chức cacboxyl) luôn luôn là số lẻ.68 Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào các chỗ trống ở các câu sau . Công thức cấu tạo thu gọn của hai amino axit lần lượt là A. Công thức cấu tạo của X là A. C. CH3COONH4 hoặc HCOONH3CH3. Mặt khác. C đều sai.63 Hợp chất hữu cơ X có phân tử khối nhỏ hơn phân tử khối của benzen. thì thấy khối lượng bình này tăng thêm 32. B.60 Amino axit X chứa một nhóm chức amin bậc I trong phân tử. H2N[CH2]3COOH. Biết A có cấu tạo mạch không phân nhánh và nhóm amino ở vị trí α . Cho tỉ lệ phân tử khối của chúng là 1.61 Khi đốt cháy hoàn toàn đồng đẳng X của axit aminoaxetic. B. H2NCH(NH2)COOH.05g A khi tác dụng với một lượng NaOH dư. Công thức cấu tạo thu gọn của A là A. không phân nhánh . Mặt khác.Ở nhiệt độ thường dưới tác dụng của men. nhiều gốc cacboxyl và amino cacboxyl thế hiđro chức tính ngưng hiđrocacbon nhóm amino một hay đồng thời nhóm nguyên khi thay thế tạp luỡng trùng D. N trong đó hiđro chiếm 9. H2NCH2COOH. “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm. X là hợp chất nào sau đây? A. CH2=C(NH2)-COOH. D. HOOCCH(NH2)COOH. đốt cháy a g hỗn hợp hai amino axit trên và cho sản phẩm cháy qua dung dịch NaOH dư. Thuỷ phân protein bằng axit khi đun nóng sẽ cho một hỗn hợp các amino axit. B. Dung dịch amino axit không làm giấy quỳ đổi màu. Công thức cấu tạo thu gọn có thể có của X là A. C.35g muối. thu được 18. nitơ chiếm 18.65 A là một amino axit trong phân tử ngoài các nhóm cacboxyl và amino không có nhóm chức nào khác. chỉ chứa nguyên tố C. Câu 3. protein … tạo ra các amino axit.65g muối khan.18%. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH. Khi đốt cháy 1 mol X thu được hơi nước.66 X là một α -amino axit no chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Câu 3. CH3NH[CH2]3COOH. luyện thi.3oC. Biết rằng. Cho 15. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. C. C. Biết 0. N và có phân tử khối là 89.09%. H. Biết rằng. 22.8g. Liên hệ số 0984351647 .24 - Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân một hay đồng thời nhóm tạp nguyên luỡng trùng nhiều gốc cacboxyl và amino chức tử hiđro tính ngưng hiđrocacbon nhóm amino một hay đồng thời nhóm khi thay nguyên tử tạp luỡng trùng C. D. tất cả đều sai. H2N-CH=CH-COOH. D.1 mol A phản ứng vừa hết với 100ml dung dịch HCl 1M tạo ra 18. H2NCH(NH2)[CH2]2COOH. C. X vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch NaOH. Câu 3.15g dung dịch HCl 20% được dung dịch A.7g chất X. C. CH3NH[CH2]2COOH. cả A.67 Chọn phát biểu sai: A.62 Hợp chất X chứa các nguyên tố C. kết quả khác. B đều đúng. cả A. D. H2NCH2COOH. CH3CH(NH2)COOH. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thu được CO2 và N2 theo tỉ lệ thể tích 4:1. tạo ra 28.928 lít khí CO2 (đo ở 27. O. D. B. HOOCCH2CH(NH2)COOH. dạy thêm. thu được 4. H2NCH2CH2COOH. kết quả khác. Biết X tác dụng với dung dịch NaOH và dung dịch HCl. Câu 3. H2NCH2CH2COOH. 1atm). CH3CH(NH2)CH2COOH. CH3CH2CH(NH2)COOH. khi thay thế cacboxyl . B.5 mol N2.37.Protein có trong … . thu được VCO 2 : VH 2O = 6 : 7 . H2NCH2COOH. H2NCH2COOH. H. Câu 3. Để tác dụng hết với các chất trong dung dịch A. chứa 1 chức axit. CH3CH2CH(NH2)COOH.64 Cho a g hỗn hợp hai amino axit A. B. H2N[CH2]4COOH. B. ngoài ra còn tác dụng được với nước brom. CH3CH(NH2)COOH. Câu 3.1g X tác dụng với dung dịch HCl dư. D. B. 3 mol CO2 và 0. C2H5COONH4 hoặc HCOONH3CH3. CH2=CH-COONH4. C. O. mạch hở. C đều sai. H2NCH2CH2COOH. B. CH3NHCH2COOH. D.75g muối của X. H2N[CH2]3COOH.Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông B. khi đốt cháy thu được khí nitơ ở dạng đơn chất. H2NCH2COOH. B. Đốt cháy 7.D. 1 chức amino tác dụng với 40. X là hợp chất nào sau đây? A. cần 140ml dung dịch KOH 3M.

D. Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số chẵn. 5.aminoaxit) là cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống. (5) metylamin. C.Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông . Câu 3. 50. chỉ cần cho phản ứng với: A. D. Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Chất Z là A.71 Đốt cháy hoàn toàn 0. D. Liên hệ số 0984351647 . C. vừa có tính khử. (1) mọi bộ phận của cơ thể. B và C đều đúng. C. CH3CH2NH2. Axit glutamic là thuốc bổ thần kinh. C đều đúng. (1) < (4) < (3) < (2) < (5) < (6). CH4ON2. D. CH3OH/HCl. H2NCH2COOH. (4). Câu 3. 52. H2N – CH2 – COOCH3. luyện thi. (1). B. 51. thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hết (Y) nhiều hơn để đốt cháy hết (X) là 1. C. B. C. B. Ứng dụng nào của aminoaxit dưới đây không đúng? A. CH3CH(NH2)2. 4. (3) cacbon. 53. B.69 Câu khẳng định nào sau đây luôn đúng: A. (3). Hai chất (X) và (Y) có cùng số mol. Để chứng minh glyxin C2H5O2N là một aminoaxit. H2NCH2CH2NH2. (4) < (3) < (2) < (1) < (5) < (6). 56. CH3NH2. (4) đông tụ Những từ hoặc cụm từ thích hợp theo trình tự từ trên xuống là A. Lấy một lượng axit aminoaxetic (X) và 3.Một số protein bị … khi đun nóng hoặc khi cho thêm một số hoá chất. D. N(CH2COOH)3. NC4H8(COOH)2. NaOH. H2N – CH(CH3) – COOCH3. Đốt cháy hoàn toàn lượng (X) và (Y) trên. hiđro. NaOH và HCl. oxi. kết quả khác. C3H7O2N có bao nhiêu đồng phân aminoaxit (với nhóm amin bậc 1)? A. (3). D. thấy khối lượng bình đựng nước vôi trong tăng 3. Trình tự tính bazơ tăng dần theo chiều từ trái sang phải là A. D. N với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 3:1:4:7. 2. C. C. O. Câu 3. Các axit amin có nhóm –NH2 ở từ vị trí số 6 trở lên là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon. B. (1). C3H8ON2. (2) < (1) < (3) < (4) < (5) < (6). (3). B. C. Hợp chất không làm đổi màu giấy quì ẩm là A.25 - Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân . B. B. H.344 lít (đktc). chỉ có tính axit.70 Cho các chất: (1) amoniac. Muối đinatri glutamat dùng làm gia vị thức ăn (gọi là mì chính hay bột ngọt). (4). Cho các phản ứng: + 3OH / HCl CH + NH3 + HNO2 Alanin  X  Y → Z → → H2NCH2COOH + HCl  Cl − H3N + CH2COOH → H2NCH2COOH + NaOH  H2NCH2COONa +H2O → Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic A. Đều là ClH3NCH2COONa. C. Câu 3. D. Cho dãy chuyển hoá sau: + NaOH + HCl Glyxin  Z  X → → + HCl + NaOH Glyxin  T → Y → X và Y lần lượt là A. (1). (3) p-nitroanilin. CH3 – CH(OH) – COOH. C3H8O2N2. vừa có tính oxi hoá. 3. khi lọc dung dịch thu được 4. Amin luôn luôn phản ứng với H+.72 Amino axit (Y) có công thức dạng NCxHy(COOH)m. Câu 3. (3). B. B. 54. CH3 – CH(OH) – COOCH3. C. H2NCH2CH2COOH. chỉ có tính bazơ. D. D. (2) anilin. thu toàn bộ sản phẩm qua bình chứa nước vôi trong dư. 49. (1). (4). B. nitơ. (2) bị thuỷ phân. (2). (6) đimetylamin. C.2g và còn lại 0. H2N – CH2 – CH(NH2)COOH. B. C6H5ONa. D.02 mol một amin bậc I (X) với lượng oxi vừa đủ.448 lít (đktc) một khí không bị hấp thụ. 55.73 Hợp chất X chứa các nguyên tố C. Công thức cấu tạo thu gọn của (Y) là A. C.82g (Y). (2). D. dạy thêm. Biết phân tử X có 2 nguyên tử nitơ. có tính lưỡng tính. (2). X có công thức cấu tạo nào sau đây? A. Aminoaxit thiên nhiên (hầu hết là α . (4). Mọi amin đơn chức đều chứa một số lẻ số nguyên tử H trong phân tử. (1) < (2) < (4) < (3) < (5) < (6).0g kết tủa. Công thức phân tử của X là: A. “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm. (2). CH3NHCH2COOH. HCl. (4) p-nitrotoluen. B.

D.6 mol. C3H8O2N2. C. 54.64 gam muối khan.6.4 mol ⇒ m = 0. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư).2 gam A-09Câu 9: Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư). B. T. 15. B. D.72 lít hiđroclorua (ở đktc). 14. ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa. Y. B.3 gam. Biết m2–m1=7. T.1 gam hỗn hợp propylamin.0 Giải: Gọi số mol: ala x Glu y + Tác dụng NaOH ta có: x + 2y = 1. Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C 2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng.5  22y – 36.5x = 7.4. CH3COONH3CH3. Z. T. 22%. Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bằng 13. B. (2*) ⇒ x = 0. C4H10O2N2. C3H7O2N2. 60. D. Dãy gồm các hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng với dung dịch HCl là A.9 gam. 171. C. Công thức phân tử của X là A. trường hợp nào phương trình hoá học viết không đúng: → NH A. dạy thêm. Z. “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm.8 D. muối amoni của axit cacboxylic (Y). C4H8O4N2. amin (Z). B. Hợp chất X gồm các nguyên tố C. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa. 23. Cũng một lượng hỗn hợp trên có thể phản ứng với 100 ml dung dịch KOH 1M (các phản ứng vừa đủ). 26. ˆ † − D. Y. HCOONH2(CH3)2. D. thu được m2 gam muối Z. Z là (H2N)xR(COONa)y  16x + R + 67y . ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa. Cô cạn Z thu được 1. Y. nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl. % khối lượng của aminoaxit trong hỗn hợp là A. X + HNO  HO − C H − CH 2 → 6 4 2 khÝHCl −CH(OH)COOH + N + H O 2 2 58. thu được dung dịch Y và 4. 112.  Y là (ClH3N)xR(COOH)y. 16.7%.5  y= 7.51. C. C5H11O2N. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư).82 gam hợp chất hữu cơ đơn chức. B.7 gam.Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông . đun nóng thu được khí Y và dung dịch Z.5. D. Biết X có 2 nguyên tử N.5) gam muối. Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X).5 x 22  x=. 165. C5H9O4N. 57.3%. C3H8ON2.5x + R + 45y) = 7. este của aminoaxit (T). luyện thi. thu được dung dịch Y chứa (m+30. mạch hở X có công thức phân tử C 3H9O2N tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. C. O.6 C. X + 2NaOH  NaOC H CH CH(NH )COONa + 2H O 6 4 2 2 2 C. X. X +2HCl  Cl − C H − CH −CH(COOH) − 3 Cl +H O 6 4 2 2 → B. GIẢI Đặt công thức của amino axit X là (H2N)xR(COOH)y. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là A.5 gam. thu được m 1 gam muối Y.75. Mặt khác. 123.8) gam muối.48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm 2 khí (đều làm xanh quì ẩm). y = 0. D. C.y=2  X là H2NR(COOH)2 CD09 : Cho 1. 61. thu được dung dịch Z chứa (m+36. X.2 B. Liên hệ số 0984351647 . 8. Công thức phân tử của X là A. C. B-10Câu 39: Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. 89 + 0. 147 = 112.69%. CH4ON2. 59.4 (*) + Tác dụng HCl ta có: x + y = 1 (2*) Giải (*). X. N với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 3 : 1 : 4 : 7. axit aminoaxetic và etylaxetat có thể phản ứng với 6. Giá trị của m là A. Cho Tirozin (HOC6H4CH2CH(NH2)COOH) (X) phản ứng với các chất sau.5 + 36.26 - Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân B. Z. X + C H OH ˆˆˆ HO C H − CH − CH(NH )COOC H + H O ‡ˆ ˆ 2 5 6 4 2 2 2 5 2 28. Y. H.

dạy thêm.27 - Trần Ngọc Phước_ THPT Vinh Xuân C. Liên hệ số 0984351647 . HCOONH3CH2CH3.Tài liệu bồi dưỡng kiến thức phổ thông . D. CH3CH2COONH4. “Có công mài sắt có ngày nên kim” Nhận dạy kèm. luyện thi.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->