P. 1
de_thi_nguyen_li_ke_toan_va_bai_giai_1_2275

de_thi_nguyen_li_ke_toan_va_bai_giai_1_2275

|Views: 21,850|Likes:
Được xuất bản bởiNgo Tuan Nghia

More info:

Published by: Ngo Tuan Nghia on Nov 13, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

ĐOÀN TN – LCHSV KHOA KTKT Họ và tên:………………………………

CUỘC THI “NLKT – ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN” Lớp:………… SBD:…………………
ĐỀ S01
Thời gian làm bài: 60 phút
Hướng dẫn:
C!n: Đ"n #$% & B' #!n: K%(n )*+n C!n ,-.: T/ 01n
01 02 03 04 0 0! 0" 0# 0$ 10 11 12 13 14 1 1! 1" 1# 1$ 20
2 % % % % % % % %
B % % % % %
C % % % %
3 % % %
21 22 23 24 2 2! 2" 2# 2$ 30 31 32 33 34 3 3! 3" 3# 3$ 40
2 % % % % %
B % % % % % %
C % % % % % %
3 % % %
41 42 43 44 4 4! 4" 4# 4$ 0 1 2 3 4 ! " # $ !0
2 % % % % % %
B % % % % %
C % % % % %
3 % % % %
4H5N I: T67C NGHI89 KH:CH ;U2N
C<= 1> C& '() n*+ê, p*-.n/ p*0p 12 t)0n
A3 3 B3 ! C3 D3 #
Dùng dữ liệu sau cho câu 2, 3
V4t 5+6, t7n 1*) 89, t*0n/: !00 1/: 8.n /+0 20 87n/;1/3
T<n* *<n* n*4p =,>t t?)n/ t*0n/3
N/à@ 01: A,( n*4p 1*) 13200 1/: 8.n /+0 n*4p 1# 87n/;1/3
N/à@ 04: =,>t 13!001/ 8B CDn =,>t CDn p*EA3
N/à@ 10: A,( n*4p 1*) !001/: 8.n /+0 2187n/;1/3
N/à@ 20: =,>t 00 1/ 8B CDn =,>t CDn p*EA3
C<= ?> T?F /+0 v4t 5+6, =,>t CG HIn/ n/à@ 04 JK( t*0n/ t*L) p*-.n/ p*0p LMNO 5à:
A. 2$3!00 B3 303!00 C3 333!00 D3 313400
C<= @> Đ.n /+0 tOn* t*L) p*-.n/ p*0p '<n* P,Qn /+( P,@Rn 5à
A3 1$ B3 1$:2 C3 1$:!!" D3 1$:
C<= A> T?<n* tS =G 5O J*Tn/ tU 12 t)0n
A. K+BA t?(: *)àn J*Vn*: 5,Qn J*,@Bn và 5-, t?W C3 L,Qn J*,@Bn: 1+BA t?(: *)àn J*Vn*và 5-, t?W
B3 L,Qn J*,@Bn: *)àn J*Vn*: 1+BA t?( và 5-, t?W D3 H)àn J*Vn*: 1+BA t?(: 5,Qn J*,@Bn và 5-, t?W
C<= B> C*ọn JQ, p*0t '+B, 8Xn/:
A3 N/,@ên tYJ p*Dn 0n* t?ên tà+ 1*)Dn tà+ CDn và tà+ 1*)Dn n/,7n vZn 5à /+Zn/ n*(,3
B3 Bên N[ JK( J0J tà+ 1*)Dn t?,n/ /+(n 5à J0J 1*)Dn 5àA /+DA J*+ p*O: 5àA t\n/ H)(n* t*, và t*, n*4p J]n/
n*- J0J 1*)Dn 8-[J 12t J*,@Bn và) J,Z+ 1^3
C3 C0J tà+ 1*)Dn t?,n/ /+(n 5,_n J& CZ H-3
D3 L)`+ tà+ 1*)Dn J*K @2, 5à 5)`+ p*Dn 0n* t<n* *<n* và CS '+2n 8an/ JK( J0J 8Z+ t-[n/ 12 t)0n3
C<= C> SZ H- 89, t*0n/ JK( J0J tà+ 1*)Dn n*- C(,: TK 111: 33000: TK 214: 43000: TK 411: !!3000: TK 12: %: TK
311: !3000: TK 112: 33000: TK 211: b3 C0J TK Jcn 5`+ tU 5)`+ 1 82n 5)`+ 4 J& CZ H- 'dn/ 03 %0J 8Fn* %: b '+2t ?dn/
tà+ CDn n/Yn *`n 'dn/ e tà+ CDn JZ 8Fn*
A. %f1#3000: bf23000B3 %f1"3000: bf4$3111 C3 %f1!3000: bf4!3222 D3 %f203000: bf"3""#
C<= D> N*4p 1*) 13200 CDn p*EA: tgn/ /+0 t*àn* 1434003 %,>t '0n #00 CDn p*EA: /+0 J*-( t*,2 1$ 87n/;Cp3 T*,2
hThT 10i3 C*+ p*O '0n *àn/ 0: 87n/;Cp3 C*+ p*O P,Dn 5O H)(n* n/*+6p 'dn/ e J*+ p*O '0n *àn/3 V4@ 12t P,D 1+n*
H)(n* Cj 5à
A3 Lk+ 000 B3 Lk+ !00 C3 Lk+ !20 D3 T>t JD 8R, C(+
C<= E> SZ H- tà+ 1*)Dn J>p 1 'dn/:
A. SZ H- JK( t>t JD TK J>p 2 C3 SZ H- JK( t>t JD Cg J*+ t+2t
B. SZ H- JK( t>t JD TK J>p 3 D3 CD A:B:C 8R, 8Xn/
C<= F> H(+ n/-l+ t*àn* 54p DN: *ọ J9n J& T+Rn Amt !0t?+6,: t*+2t 'F $0t?+6,3 Họ HS 8Fn* A,( t*+2t 'F t?D t?-ớJ
30t?+6,: Jcn 5`+ n[ n/-l+ '0n3 N/Qn *àn/ J*) v(@ 0t?+6, 8B t*àn* 54p H)(n* n/*+6p3 Họ p*D+ /&p '() n*+ê, t+Rn:
B. A3 "0 B3 20 C3 40 D3 0
C<= 10> B0) J0) tà+ J*On* 54p t?ên J. Cn H7n tOJ* p*Dn 0n* t<n* *<n* tà+ J*On* JK( H)(n* n/*+6p t?)n/:
A. H+6n t`+ B3 o,0 1*T và *+6n t`+ C3 o,0 1*T D3 o,0 1*T: *+6n t`+ và t-.n/ 5(+
C<= 11> T?)n/ 1^: 1*+ *`J* t)0n Aat n/*+6p vI 1+n* t2 p*0t C+n*: 12 t)0n /*+ N[ Aà P,ên /*+ C& *)mJ n/-[J 5`+ Cj
Hpn 82n CS A>t JQn 8Z+ JK( 'Dn/ JQn 8Z+ tà+ 1*)Dn 8Z+ vớ+:
A. SD 89, 1^ và SD J,Z+ 1^ C3 SD 89, 1^ và SqS t?)n/ 1^3
B. SD J,Z+ 1^ và SqS t?)n/ 1^3 D3 SD 89,1^: SqS t?)n/ 1^ và SD J,Z+ 1^3
C<= 1?> ĐZ+ t-[n/ nà) C(, 8Q@ J& t*B tg J*TJ 54p J*Tn/ tU 12 t)0n:
A3 B>t 1^ (+ J& 1+2n t*TJ vR 12 t)0n 8R, J& t*B 54p C3 K2 t)0n t?-nn/ H)(n* n/*+6p
B3 T?-nn/ 1*) n/,@ên v4t 5+6, D3 T>t JD J0J JQ, t?ên
C<= 1@> h+0 t?F '(n 89, JK( Tà+ CDn JZ 8Fn* 8-[J /ọ+ 5à:
A3 h+0 /ZJ3 B3 N/,@ên /+03 C3 h+0 A,( D3 h+0 p*O *[p 5r
C<= 1A> N*4n t*>@ J0J 5)`+ *àn/ Aà H)(n* n/*+6p 1+n* H)(n* 5à 5)`+ P,r *+2A: 12 t)0n P,@2t 8Fn* CG HIn/ p*-.n/
p*0p tOn* /+0 nà) t?)n/ n+ên 8a Aớ+s
A. N*4p t?-ớJ: =,>t t?-ớJ3 B3 N*4p C(,: =,>t t?-ớJ3 C3 T*SJ t2 8OJ* H(n*3 D3
B<n* P,Qn /+( P,@Rn3
C<= 1B> C*ọn J0J* 80n* /+0 tà+ CDn Aà /+0 t?F TS JK( H)(n* n/*+6p n ATJ t*>p n*>t: 5à v>n 8R t*,aJ n/,@ên tYJ:
A3 T?ọn/ @2,3 B3 q*t *[p3 C3 T*4n t?ọn/3 D3 K*0J* P,(n3
C<= 1C> K*+ '0n *àn/ t*< Cj 5àA J*) J0J n*Qn tZ C(, Dn* *-nn/ n*- t*2 nà)s
h+0 vZn *àn/ '0n D)(n* t*, Tà+ CDn
A3 T\n/ T\n/ T\n/
B3 T\n/ T\n/ h+DA
C3 h+DA T\n/ T\n/
D3 h+DA h+DA h+DA
C<= 1D> C0J tà+ 1*)Dn C(,: 12$: 22$: 1$: 13#1: 413: 2143Tà+ 1*)Dn nà) 5à 1*0J n*>t C) vớ+ J0J tà+ 1*)Dn Jcn 5`+s
A. TK 413 và TK 13#1 B3 TK 214 và TK 22$ C3 TK 413 D3 TK 13#1
Dùng dữ liệu sau â! t"# lời c$c câu %& 'à câu %(
C*) H)(n* t*, '0n *àn/ và J,n/ J>p HFJ* vI 5à 4!#3#0030008: J0J 1*)Dn J*+2t 1*>, t*-.n/ A`+ 5à #0030008:
/+0 vZn *àn/ '0n 5à 320300030008
C<= 1E> D)(n* t*, t*,9n vR '0n *àn/ và J,n/ J>p HFJ* vI 5à:
A3 4!#300030008 B3 40300030008 C3 00300030008 D3 !#300030008
C<= 1F> L[+ n*,4n /ap vR '0n *àn/ và J,n/ J>p HFJ* vI 5à:
A3 1#4300030008 B3 10300030008 C3 14#300030008 D3 10300030008
C<= ?0> T*L) p*-.n/ p*0p /*+ n*4n: 12 t)0n J& t*B p*Qn t*àn* 2 5)`+:
A3 K2 t)0n tà+ J*On* và 12 t)0n P,Dn t?F3 C3 K2 t)0n H)(n* n/*+6p và 12 t)0n J_n/3
B3 K2 t)0n HS( t?ên J. Cn t+Rn và 12 t)0n H7n tOJ*3 D3 K2 t)0n tgn/ *[p và 12 t)0n J*+ t+2t
C<= ?1> Sg 12 t)0n tgn/ *[p JK( *<n* t*TJ 12 t)0n N*4t 1r J*,n/ /7A
A. N*4t 1r J*,n/: n*4t 1r J*,@ên Htn/: Cg J0+ C3 N*4t 1r J*,n/: Cg J0+: 'Dn/ JQn 8Z+ tà+ 1*)Dn
B3 N*4t 1r J*,n/: Cg J0+: 'Dn/ tgn/ *[p J*+ t+2t D3 N*4t 1r J*,n/: n*4t 1ruCg J0+: Cg J*,@ên
Htn/
C<= ??> K*+ t4p *[p J*+ p*O CDn =,>t 8B tOn* /+0 t*àn* JK( t*àn* p*EA t*< 12 t)0n Cj t4p *[p 1*)Dn AIJ nà) t?-ớJ
t+êns
A3 C*+ p*O n/,@ên v4t 5+6, t?SJ t+2p C3 C*+ p*O n*Qn J_n/ t?SJ t+2p
B3 C*+ p*O CDn =,>t J*,n/ D3 T>t JD 8R, 8Xn/
C<= ?@> N/,@ên /+0 JK( tà+ CDn JZ 8Fn* 8-[J A,( CYA:
A. h+0 A,( TSCĐ3 C3 h+0 A,( t*SJ t2 và J*+ p*O t?-ớJ 1*+ CG HIn/3
B. h+0 t*F t?-ln/ D3 CD 3 JQ, 8R, C(+3
C<= ?A> BDn/ J*>A J_n/ 5à:
A3 C*Tn/ tU A6n* 56n* B3 C*Tn/ tU /*+ Cg C3 C*Tn/ tU /ZJ D3 C*Tn/ tU J*>p *àn*
C<= ?B> D)(n* n/*+6p 8-[J J>p 1 tà+ CDn JZ 8Fn* *W, *<n* 8k CG HIn/: CZ 5+6, 8-[J J,n/ J>p n*- C(,:
u N/,@ên /+0: 3030003000 87n/ u h+0 t?F *() Acn: 230003000 87n/
u h+0 t?F Jcn 5`+: 2#30003000 87n/ u C*+ p*O v4n J*,@Bn: 130003000 87n/
N/,@ên /+0 JK( tà+ CDn JZ 8Fn* 1*+ H)(n* n/*+6p n*4n vR 8-[J =0J 8Fn* 5à:
A. 2#30003000 87n/ B3 2$30003000 87n/ C3 3030003000 87n/ D3 3130003000 87n/
C<= ?C> N/*+6p vI: vT+Rn 8+6n Htn/ J*) P,Dn 5r p*Qn =-nn/ Cj 8-[J 12 t)0n *`J* t)0n n*- t*2 nà)s
A3 N[ !2" u C& 111 B3 N[ !2" u C& 331 C3 N[ !2" u C& 33# D3 N[ !21 u C& 331
C<= ?D> C*+ p*O CDn =,>t Hn H(n/ 89, 1<: 1030003000 87n/w
C*+ p*O CDn =,>t p*0t C+n* t?)n/ 1<: J*+ p*O n/,@ên v4t 5+6, t?SJ t+2p 3030003000 87n/w J*+ p*O n*Qn J_n/ t?SJ t+2p
2434003000 87n/w J*+ p*O CDn =,>t J*,n/ 13!003000 87n/3 C,Z+ 1^ 1*_n/ J& CDn p*EA Hn H(n/3
h+0 t?F t*SJ t2 n*4p 1*) 5à:
A3 #030003000 87n/ B3 !030003000 87n/ C3 "030003000 87n/ D3 434003000 87n/
C<= ?E> q*0t '+B, nà) C(, 8Q@ 5à C(+s
A3 T>t JD J0J tà+ 1*)Dn tà+ CDn 8R, J& CZ H- 'ên N[
B3 xy+ 8.n vF 12 t)0n J*V J& 1 *6 t*Zn/ Cg 12 t)0n J*) Aat 1^ 12 t)0n n\A
C3 BDn/ JQn 8Z+ 12 t)0n p*Dn 0n* t<n* *<n* tà+ CDn JK( H)(n* n/*+6p t*L) 2 Amt 12t J>, tà+ CDn và n/,7n *<n*
t*àn*
D3 V+6J CG HIn/ tà+ 1*)Dn 214 5à 8B 8DA 'D) n/,@ên tYJ /+0 /ZJ
C<= ?F> T`+ H)(n* n/*+6p T*+ên Hà J& 'Dn/ JQn 8Z+ 12 t)0n n/à@ 30;0!;2010 n*- C(,:
Đ.n vF tOn*: 13000 87n/
Tên Tà+ CDn SZ t+Rn Tên N/,7n vZn SZ t+Rn
T+Rn Amt "3000 V(@ n/Yn *`n 3"3000
T+Rn /G+ N/Qn *àn/ 203000 q*D+ t?D n/-l+ '0n #3000
q*D+ t*, 1*0J* *àn/ 33000 N/,7n vZn 1+n* H)(n* 1133000
N/,@ên 5+6, v4t 5+6, "3000
Hàn/ *&( 3!3000
Tà+ CDn JZ 8Fn* *W, *<n* #3000
1#3000 1#3000
C0J n/*+6p vI 1+n* t2 p*0t C+n* t?)n/ t*0n/ " n*- C(,:
1: K*0J* *àn/ A t?D n[ 230003000 87n/ 'dn/ t+Rn Amt
2: K*0J* *àn/ B Tn/ t?-ớJ J*) D)(n* n/*+6p #30003000 87n/ 'dn/ t+Rn /G+ N/Qn *àn/
3: D)(n* n/*+6p =,>t t+Rn Amt t?D n[ n/-l+ '0n % 330003000 87n/
4: D)(n* n/*+6p =,>t t+Rn Amt Tn/ t?-ớJ J*) n/-l+ '0n b 230003000 87n/
: D)(n* n/*+6p 8-[J J>p 1 tà+ CDn JZ 8Fn* *W, *<n* n/,@ên /+0 130003000 87n/
N*- v4@ J,Z+ t*0n/ ";2010 tgn/ tà+ CDn JK( H)(n* n/*+6p Cj 5à:
A3 1#330003000 87n/ B3 1!430003000 87n/ C3 1"#30003000 87n/ D3 1!330003000 87n/
C<= @0> q*2 5+6, t*, *7+ n*4p 5`+ 1*) t?F /+0 200: 12 t)0n /*+ n*4n:
A. N[ TK 12 200 C3 N[ TK 12 200
C& TK !21 200 C& TK 14 200
B. N[ TK 14 200 D3 N[ TK 12 200
C& TK !21 200 C& TK !2" 200
C<= @1> Tà+ 1*)Dn J*+ p*O J& 8mJ 8+BA
A3 SZ H- 'ên N[ B3 SZ H- 'ên C& C3 K*_n/ J& CZ H- và) t*l+ 8+BA J,Z+ 1< D3 Tt@ t*L) 5)`+ J*+ p*O
C<= @?> D)(n* n/*+6p nap t*,2 hThT t*L) p*-.n/ p*0p 1*>, t?U A,( Aat tà+ CDn JZ 8Fn* /+0 A,( 10300030008:
t*,2 hThT 10i: t+Rn v4n J*,@Bn 5Yp 8mt 1300030008: t*,2 hThT i3 V4@ n/,@ên /+0 JK( tà+ CDn JZ 8Fn* 5à
A3 11300030008 B3 1130030008 C3 1230030008 D3 123030008
C<= @@> T?)n/ p*-.n/ p*0p 1ê 1*(+ t*-ln/ =,@ên: tà+ 1*)Dn Htn/ 8B t4p *[p J0J 1*)Dn AIJ J*+ p*O CDn =,>t 5à:
A. TK 14 B3 TK !32 C3 TK !2" D3 TK 1
C<= @A> TOn* J*>t JK( tà+ 1*)Dn vp*D+ t?D n/-l+ '0nz 5à:
A3 Tà+ 1*)Dn tà+ CDn B3 Tà+ 1*)Dn n/,7n vZn C3 Tà+ 1*)Dn t?,n/ /+(n D3 Tà+ 1*)Dn *yn *[p
C<= @B> N/,@ên tYJ /*+ J*{p t?ên Tà+ 1*)Dn N/,7n vZn:
A3 SZ p*0t C+n* t\n/ t?)n/ 1^ và CZ H- J,Z+ 1^ /*+ N[ C3 SZ H- J,Z+ 1^ 5,_n 'dn/ 0
B3 SZ H- 89, 1^ và CZ p*0t C+n* /+DA t?)n/ 1^ /*+ C&3 D3 SZ p*0t C+n* /+DA t?)n/ 1^ /*+ N[
C<= @C> D)(n* n/*+6p 1*_n/ 8-[J p*{p t*(@ 8g+ p*-.n/ p*0p tOn* 1*>, *() t?)n/ Aat 1^ 12 t)0n n*dA 8DA 'D)
n/,@ên tYJ nà) C(, 8Q@s
A. H)`t 8an/ 5+ên tIJ B3 h+0 /ZJ C3 N*>t P,0n D3 q*t *[p
C<= @D> N2, 8.n vF tOn* nap t*,2 /+0 t?F /+( t\n/ t*L) p*-.n/ p*0p 1*>, t?U: 1*+ A,( *àn/ n*4p 1*) 1*_n/ p*0t
C+n* 1*)Dn/ J*+ p*O nà) 1*0J t*< /+0 t?F /*+ Cg JK( *àn/ nà@ 5à:
A. h+0 vZn JK( n/-l+ '0n B3 h+0 1*_n/ J& VAT C3 Tgn/ /+0 t*(n* t)0n D3
K*_n/ J& t?-ln/ *[p nà)
C<= @E> K*)Dn t+Rn 1*0J* *àn/ Tn/ t?-ớJ J*) H)(n* n/*+6p J*) Aat HFJ* vI Cj t*SJ *+6n t?)n/ t-.n/ 5(+ J& tOn*
và) H)(n* t*, 1*_n/s V< C()s
A. C&: t*L) n/,@ên tYJ J. Cn H7n tOJ* C3 C&: t*L) n/,@ên tYJ p*t *[p
B. K*_n/: t*L) n/,@ên tYJ t*4n t?ọn/ D3 K*_n/: t*L) n/,@ên tYJ t?ọn/ @2,
C<= @F> C& J0J CZ 5+6, H)(n* t*, '0n *àn/ 3"3003000: /+DA /+0 *àn/ '0n 33003000: J*+2t 1*>, t*-.n/ A`+
230003000: J*+2t 1*>, t*(n* t)0n 13003000: J*V t+ê, H)(n* t*, t*,9n 5à:
A. 33003000 B3 3430003000 C3 3230003000 D3 303003000
C<= A0> h+0 JD HS 1+2n t?)n/ n+ên 8a Aớ+ J& J*+R, *-ớn/ /+( t\n/: 12 t)0n P,@2t 8Fn* CG HIn/ p*-.n/ p*0p tOn*
/+0 t?)n/ n+ên 8a Aớ+ 8B 12 t)0n t*,2 t*, n*4p:
A3 N*4p t?-ớJ: =,>t t?-ớJ3 B3 N*4p C(,: =,>t t?-ớJ3 C3 T*SJ t2 8OJ* H(n*3 D3
B<n* P,Qn /+( P,@Rn3
C<= A1> BDn/ tgn/ *[p J*+ t+2t:
A3 Là 'Dn/ JQn 8Z+ 12 t)0n J,Z+ 1^
B3 Dtn/ 8B 1+BA t?(: 8Z+ J*+2, CZ 5+6, /*+ J*{p JK( 12 t)0n tgn/ *[p và 12 t)0n J*+ t+2t
C3 Dtn/ 8B tgn/ *[p CZ 5+6, J*Tn/ tU /ZJ
D3 T>t JD 8R, 8Xn/
C<= A?> C*Tn/ tU nà) C(, 8Q@ 1*_n/ t*B 5àA J\n JT 8B /*+ Cgs
A3 H&( 8.n '0n *àn/ B3 q*+2, =,>t 1*) C3 L6n* J*+ t+Rn D3 q*+2, J*+
C<= A@> Đ9, 1< t`+ Aat H)(n* n/*+6p J& J0J tà+ 5+6,: T+Rn Amt 0: T+Rn /G+ n/Qn *àn/ 10: Tà+ CDn JZ 8Fn* *W, *<n*
13200: H() Acn tà+ CDn JZ 8Fn* 200: T?D t?-ớJ n/-l+ '0n 200: K*0J* *àn/ t?D t?-ớJ 100: và n/,7n vZn 1+n* H)(n*3
S(, 8& p*0t C+n* n/*+6p vI 1+n* t2: p*0t *àn* t?0+ p*+2, t*, 'dn/ t+Rn Amt 003 V4@ Tà+ CDn và n/,7n vZn 1+n*
H)(n* 5XJ nà@ 5à:
A. 23200 và 23000 B3 13$00 và 13#00 C3 13$00 và 13300 D3 13#00 và 13100
C<= AA> h*+ Cg 1{p 5à
A3 xat p*-.n/ p*0p JK( 12 t)0n Htn/ 8B /*+ Aat n/*+6p vI 1+n* t2 p*0t C+n* và) Ot n*>t 2 tà+ 1*)Dn t*L)
8Xn/ na+ H,n/ 1+n* t2 và AZ+ P,(n *6 1*0J* P,(n JK( J0J 8Z+ t-[n/ J& t?)n/ n/*+6p vI 1+n* t2
B3 xat p*-.n/ p*0p JK( 12 t)0n Htn/ 8B p*Dn 0n* và 1+BA C)0t Aat J0J* t*-ln/ =,@ên: 5+ên tIJ và J& *6
t*Zn/ tUn/ 8Z+ t-[n/ 12 t)0n ?+ên/ '+6t t?)n/ P,0 t?<n* *)`t 8an/ CDn =,>t 1+n* H)(n* JK( H)(n* n/*+6p
C3 Là p*-.n/ p*0p 12 t)0n 8-[J t*SJ *+6n t*_n/ P,( v+6J 54p J0J '0) J0) 12 t)0n
D3 T>t JD 8R, 8Xn/
)p d*ng gi# thu!+t sau cho 3 câu ,-, ,6, ,.
V4t 5+6, t7n 1*) 89, t*0n/ 5à 30001/ 8.n /+0 438;1/3 x,( n/,@ên v4t 5+6, n*4p 1*) 23001/ 8.n /+0
48;1/: t*,2 hThT 10i t?D 'dn/ t+Rn /n+ NH3 C*+ p*O v4n J*,@Bn v4t 5+6, n*4p 1*) t?D 'dn/ t+Rn Amt 5à 1330083
V4t 5+6, A,( vớ+ CZ 5-[n/ 5ớn nên 8-[J *-nn/ 1*)Dn /+DA /+0 5à 0083 %,>t 1*) v4t 5+6, 330001/3 V4t 5+6, =,>t
1*) tOn* t*L) p*-.n/ p*0p '<n* P,Qn /+( P,@Rn JZ 8Fn*3
C<= AB> ĐFn* 1*)Dn n*4p 1*) v4t 5+6, J\n JT t*L) *&( 8.n :
A. N[ TK 12 112300 C3 N[ TK 12 112300
N[ TK 133 11320 N[ TK 333 11320
C& TK112 1233"0 C& TK 112 1233"0
B. N[ TK 12 112300 D3 T>t JD 8R, C(+
C& TK 112 112300
C<= AC> Đ.n /+0 n*4p:
A3 48 B3 44:#8 C3 4$:8 D3 4:328
C<= AD> %,>t 1*) v4t 5+6,: tOn* 8.n /+0 '<n* P,Qn
A3 43:!"8 B3 4:1"8 C3 43:8 D3 Đ0p 0n 1*0J
C<= AE> x,( v4t 5+6, n*4p 1*): /+0 A,( J*-( t*,2 130003000 87n/: t*,2 hThT 10i: J*+ p*O v4n J*,@Bn 03000
87n/: /+0 /ZJ v4t 5+6, A,( 5à:
A. 130003000 87n/ B3 13003000 87n/3 C3 131003000 87n/3 D3 13103000 87n/3
C<= AF> Và) J,Z+ 1^ t`+ Aat H)(n* n/*+6p J& J0J tà+ 5+6,: T+Rn Amt 33000: n/,@ên v4t 5+6, 43000: *() Acn tà+ CDn
JZ 8Fn* 23000: v(@ n/Yn *`n 43000: Tn/ t?-ớJ J*) n/-l+ '0n 13000: tà+ CDn JZ 8Fn* *W, *<n* 303000 và n/,7n vZn
1+n* H)(n* =3 V4@ = 5à:
A. 343000 B3 3!3000 C3 303000 D3 323000
C<= B0> C0J 8Z+ t-[n/ 5+ên P,(n t?)n/ n/,@ên tYJ p*t *[p 5à:
A3 h+0 t*àn* và /+0 vZn *àn/ '0n C3 C*+ p*O và H)(n* t*,3
B3 C*+ p*O và 5[+ n*,4n3 D3 D)(n* t*, và 5[+ n*,4n3
C<= B1> T?)n/ t*0n/ $;2010: H)(n* n/*+6p t*-.n/ A`+ Hc( q*)n/ A,( 30 /*2 A(CC(/L vớ+ /+0 130003000
8;J*+2J3 D)(n* n/*+6p 8k '0n 8-[J 2 J*+2J vớ+ /+0 230003000 8;J*+2J3 N2, H)(n* n/*+6p t*-.n/ A`+ Hc( q*)n/
t+2p tIJ *)`t 8an/ t?)n/ n\A C(,: /+0 t?F JK( J*+2J /*2 A(CC(/L Jcn 5`+ Cj 8-[J /*+ n*4n và) *àn/ t7n 1*) 5à:
A. "3000300083 B3 !03000300083 C3 123000300083 D3 A: B: C 8R, C(+3
C<= B?> N*4n t*>@ /+0 JD JK( J0J 5)`+ *àn/ Aà H)(n* n/*+6p 1+n* H)(n* 1*_n/ J& '+2n 8an/ 5ớn: 12 t)0n P,@2t
8Fn* CG HIn/ p*-.n/ p*0p tOn* /+0 nà) t?)n/ n+ên 8a Aớ+s
A3 N*4p t?-ớJ: =,>t t?-ớJ3 B3 N*4p C(,: =,>t t?-ớJ3 C3 T*SJ t2 8OJ* H(n*3 D3
B<n* P,Qn /+( P,@Rn3
C<= B@> K2 t)0n J& J0J J*TJ n\n/:
A3 T*_n/ t+n và *)`J* 8Fn*3 C3 H)`J* 8Fn* và 1+BA t?(3
B. T*_n/ t+n và 1+BA t?(3 D3 H)`J* 8Fn* và HS '0)
C<= BA> N*4p 1*) 2001/ n/,@ên v4t 5+6,: /+0 A,( 230008;1/: t*,2 hThT 10i: J*+ p*O v4n J*,@Bn 5à 030008: t>t
JD J*-( t*(n* t)0n3 K2 t)0n Cj *)`J* t)0n:
A. N[ TK13 4030008 C3 N[ TK12 4030008
N[ TK 133 4030008 N[ TK 133 4030008
C& TK 331 4$030008 C& TK 331 4$030008
B. N[ TK 1! 4030008 D3 N[ TK12 4$030008
N[ TK 133 4030008 C& TK 331 4$030008
C& TK 331 4$030008
C<= BB> C*ọn JQ, C(+ t?)n/ J0J JQ, C(,s
A3 T*àn* p*EA 5à CDn p*EA 8k *)àn t>t t?)n/ P,0 t?<n* CDn =,>t3
B3 Hàn/ *&( 5à *àn/ t7n 1*) Aà H)(n* n/*+6p CDn =,>t 8B '0n3
C3 T`A Tn/ 5à 1*)Dn t+Rn Aà H)(n* n/*+6p Tn/ J*) J0n 'a J_n/ n*Qn v+ên JK( H)(n* n/*+6p3
D3 C*+ p*O t?D t?-ớJ 5à 1*)Dn J*+ p*O t*SJ t2 p*0t C+n* n 1 1< n*-n/ J& 5+ên P,(n tớ+ n*+R, 1< và 8-[J p*Qn 'g
H9n và) J*+ p*O CDn =,>t 1+n* H)(n* t?)n/ n*+R, 1<3
C<= BC> N*Wn/ n/-l+ 8-[J J,n/ J>p t*_n/ t+n JK( 12 t)0n P,Dn t?F '() /7A:
A3 C0J n*à P,Dn t?F H)(n* n/*+6p3 C3 C0J n*à 89, t-: J. P,(n P,Dn 5r J*TJ n\n/3
B3 C*K n[ D3 CD ( và ' 8R, 8Xn/
C<= BD> Tà+ 1*)Dn 5à:
A3 C*Tn/ tU 12 t)0n C3 Sg 12 t)0n tgn/ *[p
B3 B0) J0) 12 t)0n D3 q*-.n/ p*0p /*+ J*{p và p*Dn 0n*
C<= BE> V4t 5+6, t7n 1*) 89, t*0n/ 5à 101/: 8.n /+0 =3 x,( n*4p 1*) 101/ /+0 J*-( t*,2 1030008;1/: t*,2 hThT
5à 10i: J*+ p*O v4n J*,@Bn 008;1/3 %,>t 1*) 11/ t*L) p*-.n/ p*0p NMNO 5à 1230083 h+0 t?F = Cj 5à:
A. 103000 B3 10300 C3 103#00 D3 $3#0
C<= BF> T?OJ* 1*>, *() tà+ CDn JZ 8Fn* Htn/ 8B t?SJ t+2p CDn =,>t CDn p*EA Cj 8-[J 12 t)0n *`J* t)0n
A3 N[ TK !21 B3 N[ TK !2" C3 N[ TK !21 D3 T>t JD 8R, C(+
N[ TK !2" C& TK 214 C& TK 214
C& TK 214
C<= C0> C& '() n*+ê, 5)`+ 8Fn* 1*)Dn
A3 2 B3 3 C3 4 D3 K*_n/ p*Qn 5)`+
4H5N II: CGU HHI 4HGN LIẠI THJ SINH
CQ, 13 V4t 5+6, t*+2, t?)n/ 1+BA 1ê 5à 2 t?+6, J*-( =0J 8Fn* 8-[J n/,@ên n*Qn: 12 t)0n p*Dn 0n* n*- t*2 nà)s
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
CQ, 23 V+6J '0) J0) tà+ J*On* tgn/ *[p p*Dn 0n* tgn/ P,0t t<n* *<n* và 12t P,D *ọ(t 8an/ 1+n* H)(n* t?)n/ Aat 1^
12 t)0n JK( H)(n* n/*+6p: J*+ t+2t t*L) *ọ(t 8an/ 1+n* H)(n* J*On* và J0J *)`t 8an/ 1*0J 8-[J /ọ+ 5à /< s
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
CQ, 33 ĐFn* 1*)Dn n/*+6p vI: K*>, *() TSCĐ Htn/ t?)n/ p*Qn =-nn/ CDn =,>ts
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
CQ, 43 C0J p*-.n/ p*0p tOn* /+0 5às
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
CQ, 3 T*L) V+6n 12 t)0n J_n/ J*Tn/ H)( K^: 1$41: vK2 t)0n 5à … /*+ J*{p: p*Qn 5)`+: tgn/ *[p Aat J0J* J& r
n/*|( và H-ớ+ *<n* t*TJ t+Rn t6 J0J n/*+6p vI 1+n* t2 p*0t C+n*: J0J CS 1+6n 5+ên P,(n t<n* *<n* tà+ J*On* và /+D+
t*OJ* 12t P,D JK( CS /*+ J*2p nà@z3 Đ+Rn và) H>, }…~
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
CHKC C:C BẠN THI TLTM

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->