P. 1
QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

5.0

|Views: 2,849|Likes:
Được xuất bản bởiThuy Tien Hoang

More info:

Published by: Thuy Tien Hoang on Nov 13, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2013

pdf

text

original

Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
------ ------

BÀI TẬP NHÓM
HỌC PHẦN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đề bài:

QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Văn Lực

Sinh viên thực hiện: Nhóm Lí 3B

Huế, 11/2011

Nhóm Lí 3B

1

Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội

QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
I – Thời kỳ trước đổi mới . 1. Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội.
a. Giai đoạn 1945-1954. -

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám và trong năm thực hiện nhiệm vụ kháng chiến , kiến quốc ,chính sách xã hội của Đảng nhằm thực hiện mục tiêu làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc , làm cho dân có chỗ ở , làm cho dân được học hành . Tiếp sau đó là làm cho người nghèo thì đủ ăn , người đủ ăn thì khá giàu , người giàu thì giàu thêm . Chủ trương này đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và đạt được những hiệu quả thiết thực .

-

Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có chủ trương và hướng dẫn để các tầng lớp nhân dân chủ động và tự tổ chức giải quyết các vấn đề xã hội của chính mình như : chính sách gia tăng sản xuất, chủ trương tiết kiệm , đồng cam cộ.ng khổ; khuyến khích tự do sản xuất; kinh doanh thực hiện chính sách điều hòa lợi ích giữa chủ và thợ … chẳng hạn như: hũ gạo cứu đói , nhường cơm sẻ áo …

b. Giai đoạn 1955- 1975. Các vấn đề xã hội được giải quyết trong mô hình CNXH kiểu cũ ( kế hoạch hóa tập trung ) và trong hoàn cảnh có chiến tranh. Chế độ phân phối ( phân phối cho sản xuất : phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành sản xuất và phân chia cho tiêu dùng : phân chia sản phẩm cho các cá nhân tiêu dùng ) thực chất theo chủ nghĩa bình quân , cào bằng .

Nhóm Lí 3B

2

c. Đánh giá việc thực hiên đường lối . trong cách giải quyết các vấn đề xã hội. c. kiến quốc . cả nước cùng đi lên CNXH. Các vấn đề xã hội được giải quyết theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung . xã hội Nghiêm trọng. Thành tựu: Chính sách xã hội trong 9 năm kháng chiến . Nhận xét: Trong hòa bình. KT. giáo dục . 2. Nhóm Lí 3B 3 . làm giỏi. chậm phát triển về nhiều mặt. cô lập và cấm vận . a. quan liêu .Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội - Nhà nước và tập thể đáp ứng các nhu cầu xã hội thiết yếu bằng chế độ bao cấp tràn lan dựa vào viện trợ từ bên ngoài .. lối sống. tiếp sau đó là thời bao cấp suốt 30 năm đã bảo đảm được sự ổn định của xã hội và đạt được nhiều thành tựu phát triển đáng tự hào trên một số lĩnh vực : văn hóa. Hạn chế Trong xã hội đã hình thành tâm lý thụ động. y tế. hoàn thành nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. kinh tế chậm phát triển. Giai đoạn 1975. Nhận xét: Trong chiến tranh do Đảng và Nhà nước có đường lối phù hợp nên chúng ta đã huy động được sức mạnh của toàn dân tộc vùng lên đánh bại kẻ thù xâm lược thống nhất Tổ quốc. bị bao vây.VH nhằm nâng cao đời sống nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần. trong hoàn cảnh đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế . nguồn viện trợ giảm dần . Đã hình thành một xã hội đóng. b.. ỷ lại vào Nhà nước và tập thể Chế độ phân phối trên thực tế là bình quân cao bằng không khuyến khích những đơn vị cá nhân làm tốt. ổn định nhưng kém năng động. kỉ cương và an ninh xã hội . đạo đức . Ý nghĩa Những thành tựu đó nói lên bản chất tốt đẹp của chế độ mới và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong giải quyết các vấn đề xã hội trong điều kiện chiến tranh kéo dài.1985. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến các vấn đề XH.

Cơ chế “bao cấp” đã không huy động được các nguồn lực trong xã hội (ngoài Nhà nước) để giải quyết các vấn đề xã hội. ỷ lại. tạo sự bất bình đẳng về lợi ích của người lao động. Việc thực hiện phương thức phân phối “bình quân chủ nghĩa” tách rời lao động với kết quả lao động. từ đó không đủ các điều kiện để giải quyết các vấn đề xã hội. Đại hội cho rằng: “ Trình độ phát triển kinh tế là điều kiện vật chất để thực hiện chính sách xã hội. nảy sinh sự lười biếng.Phấn đấu hạ tỷ lệ phát triển dân số. * Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12/1986) lần đầu tiên nâng các vấn đề xã hội lên tầm "Chính sách xã hội". Nhóm Lí 3B 4 . xác lập chế độ công hữu một cách nóng vội đã kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. Do đó . chính sách xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động . Đó là một trong những nhóm nguyên nhân dẫn đến tình trạng khủng hoảng kinh tế . đặc biệt là giải quyết mối quan hệ giữa chính sách kinh tế với chính sách xã hội.Đặt chưa đúng tầm chính sách xã hội trong quan hệ với chính sách kinh tế.Quá trình đổi mới nhận thức về giải quyết các vấn đề xã hội . chất lượng sản phẩm .’’ Ngay trong khuôn khổ của hoạt động kinh tế . Việc thiết lập hệ thống “Thị trường có tổ chức”. đặt rõ tầm quan trọng của chính sách xã hội đối với chính sách kinh tế và chính sách ở các lĩnh vực khác. Có thể kể đến là : . nhưng những mục tiêu xã hội lại là mục đích của các hoạt động kinh tế. d. làm suy giảm tích cực sáng tạo của nguồn nhân lực. cần có chính sách xã hội cơ bản . II. đẩy nền kinh tế vào khủng hoảng.Nguyên nhân: . phù hợp với yêu cầu khả năng trong chặng đường đầu tiên của thời kì quá độ . . phân phối kết quả sản xuất theo biện pháp hành chính. tạo kẽ hở để tầng lớp đặc quyền kiếm lợi bất chính.Đây là sự đổi mới tư duy về giải quyết các vấn đề xã hội được đặt trong tổng thể đường lối phát triển của đất nước. lâu dài .Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội Trước đổi mới. chính trị - Đồng thời lại áp dụng và duy trì quá lâu cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp. việc thủ tiêu các hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.Trong thời kì đổi mới 1.xã hội thời kỳ trước đổi mới.

Cụ thể là : Mục tiêu của chính sách xã hội thống nhất với mục tiêu phát triển kinh tế ở chỗ đều nhằm phát huy sức mạnh của nhân tố con người.xã hội hàng đầu. Từng bước xây dựng chính sách bảo trợ xã hội XHCN đối với toàn dân. tiền công theo kết quả lao động là chủ yếu.lỗ thật”. Nhà nước cố gắng tạo thêm việc làm và có chính sách để người lao động tự tạo ra việc làm. xây dựng quỹ bảo hiểm xã hội chung của người lao động thuộc mọi thành phần kinh tế. Có thể kể đến như: việc chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế mới. -Chăm sóc.Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội -Đảm bảo việc làm cho người lao động là nhiệm vụ kinh tế . mọi thành phần kinh tế. trao quyền tự chủ cho xí nghiệp quốc doanh hạch toán kinh doanh. bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của nhân dân. khắc phục tình trạng “lãi giả . mọi cấp. -Ban hành và thực hiện Luật lao động. xác định giải quyết việc làm là trách nhiệm của mọi ngành. như: xác lập nguyên tắc chi trả tiền lương. Phát triển kinh tế là cơ sở và tiền đề để thực hiện các chính sách xã hội.. theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm. đồng thời thực hiện tốt các chính sách xã hội là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Xoá bỏ quan liêu bao cấp không chỉ với lĩnh vực đời sống mà còn với lĩnh vực sản xuất.. * Tại đại hội lần thứ VII (24-27/6/1991) Đảng ta đã chính thức khẳng định một số quan điểm chỉ đạo việc phát triển hài hòa giưũa tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội . * Đại hội lần thứ VIII của Đảng (6/1996) chủ trương hệ thống chính sách xã hội phải được hoạch định theo những quan điểm sau: + Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và trong suốt quá trình phát triển. Nhóm Lí 3B 5 . phân phối nguồn lực.

tội phạm và tệ nạn xã hội có chiều hướng tăng. nhu cầu về việc làm ở thành thị và nông thôn chưa được đáp ứng tốt. động viên toàn xã hội tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. * Đại hội lần thứ X của Đảng (4/2006): trong khi khẳng định những thành tựu đạt được là cơ bản. + Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xoá đói . nhân hậu . giảm nghèo. đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế trong việc tổ chức thực hiện một số chính sách xã hội như: Kết quả xoá đói giảm nghèo chưa thật vững chắc. Để khắc phục tình trạng trên.. Coi trọng công bằng trong hưởng thụ các dịch vụ xã hội. tạo động lực mạnh mẽ phát triển sản xuất.. + Khuyến khích nhân dân làm giàu hợp pháp. Những vấn đề xã hội đã được Đại hội Đảng lần thứ X nhận thức và giải quyết toàn diện cả ở góc độ mục tiêu và hệ thống giải pháp trong tổng thể các chính sách phát triển. đặc biệt là công bằng trong thụ hưởng dịch vụ giáo dục và chăm sóc y tế. nguy cơ tái nghèo còn lớn. là động lực và mục tiêu của phát triển xã hội bền vững Nhóm Lí 3B 6 . khoảng cách chênh lệch về thu nhập. đền ơn đáp nghĩa . mức sống giữa các tầng lớp nhân dân.Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội + Công bằng xã hội phải thể hiện ở cả khâu phân phối hợp lý tư liệu sản xuất lẫn khâu phân phối kết quả sản xuất . + Tăng năng suất lao động xã hội. Đại hội X đề ra chủ trương “Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng buớc và từng chính sách phát triển”. + Các vấn đề chính sách xã hội đều giải quyết theo tinh thần xã hội hoá.tốt Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc uống nước nhớ nguồn . ở việc tạo điều kiện cho mọi người đều có cơ hội phát triển và sử dụng tốt năng lực của mình . * Đại hội lần thứ IX của Đảng (4/2001): + Chủ trương các chính sách xã hội phải hướng vào phát triển và làm lành mạnh hoá xã hội + Thực hiện công bằng trong phân phối. thủy chung. thực hiện bình đẳng trong các quan hệ xã hội. mà ở đó con người thực sự là trung tâm. giữa các vùng có xu hướng doãng ra.

.Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội *Đai hội lần thứ XI(12-19/1/2011) Đại hội nhận xét đánh giá những công tác thực hiện sau đại hội X và tiếp tục nhấn mạnh quan điểm:” Mở rộng nhân chủ. 1. . giảm nghèo. kể từ năm 1986 đến nay.Phải tạo được sự thống nhất đồng bộ giữa các chính sách kinh tế và chính sách xã hội. . các ngành. Hai là. coi con người là chủ thể. ở từng đơn vị kinh tế cơ sở. Nhóm Lí 3B 7 . chính sách để các thành phần kinh tế và người lao động đều tham gia tạo việc làm.nghèo đã đi đến khuyến khích mọi người làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xoá đói. Quan điểm giải quyết các vấn đề xã hội: Một là. công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển. kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội.Sự kết hợp giữa hai mực tiêu này phải được quán triệt ở tất cả các cấp. xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ. các địa phương. phát huy tối đa nhân tố con người. là nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển” • Nhìn tổng thể. tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam về giải quyết các vấn đề xã hội đã có những bước phát triển mới: Từ chỗ không đặt đúng tầm quan trọng của chính sách xã hội trong mối quan hệ tương tác với chính sách kinh tế đã đi đến thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát hiện.Kết hợp phát triển kinh tế phải tính đến mục tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội có lien quan trực tiếp. Từ chỗ không chấp nhận có sự phân hoá giàu . coi việc một bộ phận dân cư giàu trước là cần thiết cho sự phát triển.Trong từng bước và từng chính sách phát triển cần đặt rõ và xử lí hợp lí viiệc gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. .Mục tiêu phát triển kinh tế phải tính đến các tác động và các hệ quả xã hội có thể xảy ra để chủ động xử lí. . Từ chỗ Nhà nước bao cấp toàn bộ trong việc giải quyết việc làm đã dần dần chuyển trọng tâm sang thiết lập cơ chế.

một lời khuyến nghị mà phải được phát chế hóa thành các thể chế có tính cưỡng chế. buộc các chủ thể phải thi hành. gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ. coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người gắn với chỉ tiêu phát triển con người HDI và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội. . phát triển hài hòa. Chỉ số HDI được xây dựng với 3 chỉ tiêu cơ bản: + Tuổi thọ bình quân. Đó là một yêu cầu của công bằng xã hội và tiến bộ xã hội. Bốn là. cũng không thể dựa vào viện trợ như thời bao cấp.Nhiệm vụ gắn kết này không dừng lại như một khẩu hiệu. chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế. không chạy theo số lượng. . phải gắn bó giữa quyền lợi và nghĩa vụ. văn minh. Tiến bộ xã hội được thể hiện tập trung ở sự phát triển nhân tố con người. nhưng không thể tách rời trình độ phát triển kinh tế.Chính sách xã hội có vị trí vai trò độc lập tuơng đối so với kinh tế.Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội .Human Development Isue) làm tiêu chú đánh giá sự tiến bộ và phát triển của mỗi quốc gia. giữa cống hiến và hưởng thụ. HDI là chỉ tiêu tổng hợp quan trọng đánh giá tiến bộ xã hội. Ba là. đó là số năm sống bình quân của mỗi người dân ở mỗi một quốc gia từ lúc sinh ra đến lúc chết. . được tính bằng trình độ học vấn của người dân và số năm đi học bình quân của người dân tính từ tuổi đi học (mặt bằng dân trí) + Mức thu nhập bình quân đầu người (GDP). cào bằng. công bằng. Nhóm Lí 3B 8 . giữa cống hiến và hưởng thụ. các nhà hoạch định chính sách quốc phải quán triệt quan điểm phát triển bền vững. xóa bỏ quan điểm bao cấp. vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. chấm dứt cơ chế xin cho trong chính sách xã hội. dân chủ. Quan điểm này khẳng định mục tiêu cuối cùng và cao nhất của sự phát triển là vì con người. vì một xã hội dân giàu nước mạnh.Các cơ quan. Liên hợp quốc dùng khái niệm chỉ số về phát triển con người (HDI. phát triển bằng mọi giá. + Thành tựu giáo dục. phát triển” sạch”.Trong chính sách xã hội.

tham nhũng. Chính sách đối với người nghèo. H. hộ nghèo. tái nghèo nâng cao dần chuẩn đói nghèo khi mức sống tăng. thực hiện có hiệu quả mục tiêu xoá đói giảm nghèo. đẩy mạnh công khai tài chính và phát huy dân chủ cơ sở. cho vay vốn. xã nghèo. đối với những vùng nghèo. Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội Một là. các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh làm giàu cho mình và đất nước. tăng quyền chủ động đối với chính quyền địa phương. cung cấp thông tin. + Thực hành tiết kiệm. cải cách hành chính. vùng sâu. . đề phòng tái đói. sinh viên – học sinh có hoàn cảnh khó khăn. . tạo điều kiện người thoát nghèo vươn lên làm giàu: “Bằng nguồn lực của Nhà nước và của toàn xã hội. điều kiện cho mọi người tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển. trợ giúp đào tạo nghề. chống lãng phí.. trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức cho phép: + Chính sách tài chính khuyến khích các hộ dân cư. vùng đồng bào các dân tộc thiểu số: Nhóm Lí 3B 9 . + Tăng cường quản lý nguồn thu. chuyển giao công nghệ giúp đỡ tiêu thụ sản phẩm. phân cấp ngân sách.Xây dựng và thực hiện có kết quả cao chương trình xóa đói giảm nghèo. vùng xa. khuyến khích mọi người dân làm giàu theo pháp luật. tăng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. sáng tạo của bản thân.Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội 2. + NHCSXH đang thực hiện cho vay đối với các đối tượng sau: cho vay giải quyết việc làm. -Tạo cơ hội.. người diện chính sách đi xuất khẩu lao động.Tạo động lực làm giàu trong đông đảo dân cư bằng tài năng. nhóm dân cư nghèo”.

v. một số báo chí. Có nhiều biện pháp thực hiện chương trình này. Chính sách 135: Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền . đất ở. bình đẳng cho mọi người dân. vùng xa. Thành lập Ban chủ nhiệm chương trình mục tiêu XĐGN. đời sống khó khăn mà Chính phủ Việt Nam áp dụng từ năm 2004 nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ xóa nghèo cho các hộ dân tộc thiểu số ở Việt Nam. quan tâm đến người lao động nghèo trong quá trình chuyển đổi DNNN thành công ti cổ phần. ấn định việc cấp hưu bổng cho công chức. các dự án nhà nước và nhân dân cùng làm (nhà nước và nhân dân cùng chịu kinh phí. thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu. tiền tuất đối với công chức. tai nạn lao động. cung cấp miễn phí sách giáo khoa.v. Nhóm Lí 3B 10 . ấn định những điều kiện cho công chức về hưu. thai sản.Xây dựng hệ thống an sinh xã hội bảo đảm và đa dạng. vùng đăc biệt khó khăn… Chính sách 134: Chương trình hỗ trợ đất sản xuất.. + Sắc lệnh. . chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. thai sản. tai nạn. + Sắc lệnh ấn định các chế độ trợ cấp ốm đau. bảo đảm cung ứng dịch vụ công thiết yếu. tử tuất đối với công nhân sản xuất. Hai là. cùng thi công). vùng xa. nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội + Chính sách Thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo. bao gồm đầu tư ồ ạt của nhà nước. Các chính sách xóa đói giảm nghèo áp dụng cho vùng sâu. hưu trí. thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo. Nhà nước ta đã ban hành: + Sắc lệnh . + Nhiều viện dưỡng lão được xây dựng. tạo việc làm và thu nhập. chăm sóc y tế. miễn giảm thuế.. + Sắc lệnh . ấn định cụ thể hơn các chế độ trợ cấp hưu trí.

vượt qua khó khăn. bảo hiểm y tế. thu gọn tổ chức.Tạo nhiều việc làm trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu lao động.Đổi mới chính sách tiền lương: Thứ nhất. bảo hiểm thất nghiệp… +Đảm bảo chăm sóc y tế theo chế độ bắt buộc không chỉ đối với công nhân. công chức và người lao động hưởng lương. . đặc biệt là khắc phục triệt để tính bình quân (cào bằng) trong chi trả lương hiện nay. người già neo đơn. Thứ ba. bộ máy). . rủi ro trong đời sống. người có công với cách mạng. tiếp tục mở rộng quan hệ tiền lương (tối thiểu . + Khuyến khích nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi. . nhất là các nhóm yếu thế. Thứ hai. sinh viên.Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội -Phát triển về số lượng và chất lượng hệ thống bảo hiểm xã hội. +Bắt đầu thực hiện chủ trương chuyển Bảo hiểm y tế sang quản lý chung với BHXH. + Thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc với học sinh . thị trường lao động để điều chỉnh mức lương tối thiểu chung cho hợp lý. nhóm dễ bị tổn thương.Đa dạng hóa. bảo hiểm thất nghiệp: + Thực hiện chính sách chăm sóc y tế .tối đa) nhằm khắc phục hiện trạng bình quân trong chi trả lương. Nhóm Lí 3B 11 . căn cứ chỉ số tăng trưởng kinh tế của đất nước. cải cách tiền lương phải gắn với cải cách hành chính (tinh giản biên chế. hằng năm. viên chức nhà nước mà còn mở rộng ra đối với mọi người lao động ăn lương. linh hoạt hóa các loại hình cứu trợ xã hội: có khả năng bảo vệ giúp đỡ mọi thành viên trong xã hội. bảo hiểm thân thể .trung bình . nâng cao năng lực của cán bộ.

phát triển hệ thống y tế công bằng. xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khoẻ và cải thiện giống nòi. tạo môi trường lành mạnh cho trẻ em phát triển. sức khoẻ bà mẹ và trẻ em. tách khu vực sự nghiệp công ra khỏi đối tượng cán bộ. công chức. Nghiên cứu xây dựng và tuyên truyền hướng dẫn chế độ dinh dưỡng trong cơ cấu bữa ăn phù hợp với từng lứa tuổi. bồi dưỡng.nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao.) cần cơ cấu lại chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển của Luật Ngân sách. Giảm nhanh tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. hưởng theo lao động). …) Bốn là. + Thực hiện chăm sóc y tế miễn phí tức toàn bộ do nhà nước đài thọ (cung cấp dịch vụ khám. + Chú trọng bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. -Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở: + Nâng cao năng lực của bệnh viện y tế tuyến huyện và tuyến tỉnh.. hiện đại hóa một số bệnh viện đầu ngành.Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội Thứ tư. Nhóm Lí 3B 12 . Quan tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản. về tạo nguồn: Bên cạnh những giải pháp (tiết kiệm chi 10%. điều trị. +Tăng đầu tư nhà nước đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt độg y tế. hiệu quả. được sử dụng 50% tăng thu ngân sách của địa phương để chi lương. đấu tranh đẩy lùi các tiêu cực trong hoạt động khám và chữa bệnh. hợp lí (Hướng tới Làm theo năng lực. phí tổn tàu xe đi lại khám – chữa bệnh. tiền thuốc men. Ba là. - Chăm sóc y tế: chăm sóc y tế tốt hơn đối với các đối tượng chính sách: + Bảo đảm người có BHYT được khám và chữa bệnh thuận lợi.. -Phân phối thu nhập xã hội công bằng. mọi người dân khi có nhu cầu và khả năng đều được đáp ứng nhu cầu y tế chất lượng chất lượng cao. + Bảo đảm các quyền bản của trẻ em. + Nâng cao y đức. góp phần nâng cao chất lượng dân số. ngăn chặn đẩy lui các nguy cơ xâm hại trẻ em. Phát triển mạnh thể dục thể thao.

bảo đảm bình đẳng giới. . +Tập trung tăng cường công tác tuyên truyền.giáo dục nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của toàn xã hội vào công tác dân số kế hoạch hóa gia đình:chính sách tuyên truyền mỗi gia đình chỉ có từ một đến hai con.Đẩy mạnh công tác bảo vệ giống nòi. áp phích. bình đẳng tiến bộ. bảo đảm quy mô và cơ cấu dân số hợp lí.Giảm tốc độ gia tăng dân số. Chính sách bình đẳng giới Nhóm Lí 3B h.-Xây dựng gia đình no ấm. hạnh phúc. mại dâm. duy trì mức sinh hợp lí. vận động .Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội . chống nạn bạo hành trong quan hệ gia đình. thực hiện tốt các chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình. mitting. Nạn bạo hành gia đình .… Năm là. . tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tệ nạn ma túy. h. 13 . kiên trì phòng chống HIV/ AIDS đa dạng nhiều hình thức: tuyên truyền.

tử tuất. xác nhận thương binh. những người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc da cam. gia đình liệt sĩ trong hoạt động hợp tác xã nông nghiệp. gia đình có công giúp đỡ Cách mạng. chế độ miễn. người được hưởng chính sách xã hội. chú trọng các chính sách ưu đãi xã hội. những người có công với nước. thống nhất chính sách đối với người có công và gia đình có công . uống nước nhớ nguồn đối với các lão thành cách mạng. chế độ đối với thương binh ở trại. . + Luôn quan tâm thăm hỏi. tìm kiếm. thương tật.Thực hiện tốt chính sách xã hội đối với người có công. trợ cấp tử tuất cho gia đình liệt sĩ. + Qui định chế độ trợ cấp thương tật. giảm tiền tàu xe. qui tập hài cốt. xác định khái niệm “liệt sĩ”thay cho “tử sĩ”. + Sắc lệnh 77/SL đều có những chính sách bảo đảm cho công nhân viên ngành quân giới bị thương được hưởng quyền lợi giống như quân nhân và quyền lợi ưu tiên như đối với thương binh. gia đình thương binh liệt sĩ. xây dựng nghĩa trang liệt sỹ. bệnh binh. + Qui định danh hiệu danh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng .Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội Sáu là. + Chính sách ưu đãi đối với gia đình liệt sỹ. … + Sắc lệnh 20/SL ban hành chính sách đối với thương binh. gồm có : + Chính sách ưu đãi đối với thương binh. - Vận động toàn dân tham gia các hành động đền ơn đáp nghĩa. Nhóm Lí 3B 14 . gia đình liệt sĩ qui định những khoản BHXH đặc biệt như: hưu bổng. ưu tiên sắp xếp việc làm. động viên thương binh. gia đình liệt sĩ. + công việc xác định liệt sỹ. chính sách trợ giúp thương binh.

Nhóm Lí 3B 15 . của tệ nạn xã hội. + Nhận trợ cấp thường xuyên. trẻ mồ côi. đề cao vai trò giáo dục của gia đình đối với các thanh thiếu niên về tác hại của ma túy. tặng quà các cụ già vào các dịp lễ. +Giải quyết dứt điểm các tồn đọng về chính sách người có công. +Chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam: Thành lập qũi bảo trợ nạn nhân chất độc da cam. Khuyến khích thành lập và hỗ trợ Hội bảo trợ người tàn tật (Hội người mù. xây nhà tình nghĩa.…). thắp hương ở nghĩa trang liệt sĩ. giáo dục cộng đồng. tổ chức mừng thọ các cụ. . nhất là người già neo đơn không nơi nương tựa. + Nhận trợ cấp thường xuyên và không thường xuyên.Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội + Vào ngày 27/ 7 hàng năm các vị lãnh đạo nhà nước thăm hỏi. đổi mới cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công cộng Tám là. + Tổ chức thăm hỏi. +Chính sách đối với người tàn tật: Ban hành pháp lệnh người tàn tật. đấu tranh phòng chống có hiệu quả tệ nạn xã hội. Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. người tàn tật. + Sáng mùng 1 Tết Đoan Ngọ tổ chức lễ chào cờ. khuyết khích người và gia đình có công tích cực tham giai phát triển kinh tế.Đa dạng các hình thức tuyên truyền. tặng qùa các gia đình liệt sĩ.… Bảy là. - Chăm sóc người già. +Ban hành chính sách đối với người cao tuổi (Pháp lệnh người cao tuổi). tai nạn giao thông. Tạo điều kiện. gia đình có công với cách mạng.

đồng thời xử lí nghiêm các vi phạm luật giao thông.Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục . -Đã xuất hiện ngày càng đông đảo các doanh nhân. dám chịu trách nhiệm. biết cạnh tranh và hành động vì cộng đồng Tổ quốc. tạo việc làm cho các đối tượng sau cai nghiện. ý thức chấp hành pháp luật. .5 lần so với 2010. nước mạnh. Một xã hội đang dần dần hình thành với nhưng con người mới dám nghĩ.Tăng cường hạ tầng kĩ thuật. sử dụng ma túy. thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các vùng và nhóm dân cư. biết làm giàu. đào tạo nghề chiếm 55% tổng lao động xã hội. - Mục tiêu chủ yếu về phát triển xã hội được đề cập trong Đại hội Đảng XI “Đến năm 2020. phúc lợi xá hội. đạt 9 bác sĩ và 26 giường bệnh trên một vạn dân. tuổi thọ bình quân đạt 75.Nâng cao hiểu biết. tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1. . an ninh xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng được bảo đảm. Xóa nhà ở đơn sơ. bình quân 25 m2 sàn xây dựng nhà ở tính trên một người dân”. thực hiện BHYT toàn dân. tốc độ tăng dân số ổn định ở mức khoảng 1%. chính quyền trong quản lí. chủ trang trại và các nhóm xã hội khác phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu.5-2%. + Đề cao trách nhiệm gia đình. 3. năng lực tổ chức giao thông và quản lý chất luợng các phuơng tiện giao thông để giảm tới mức thấp nhất các tai nạn giao. đoàn thể. tỉ lệ nhà ở kiên cố đạt 70%. Kết quả: . .Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội + Đấu tranh quyết liệt với việc buôn bán. phương tiện giao thông công cộng . Thu nhập thực tế của dân cư gấp khoảng 3. dám làm. có chính sách trợ cấp và bảo hiểm y tế cho người nghèo. Nhóm Lí 3B 16 . Đánh giá việc thực hiện đường lối: a. chỉ số phát triển con người (HDI) đạt nhóm trung bình cao của thế giới. trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. tạo điều kiện ai cũng được học hành. lạc hậu. không chấp nhận đói nghèo. lao động qua đào tạo đạt trên 70%. tiểu chủ.Tính năng động xã hội khác hẳn với thời bao cấp.

phường trong cả nước đều có trạm y tế. Từ năm 2005 đến năm 2010. Mạng lưới y tế. thất nghiệp ở thành thị giảm xuống còn 5. Một số dịch bệnh mới như dịch viêm phổi cấp được ngăn chặn.7%. các thành phần kinh tế ngoài nhà nước thu hút gần 91% lực lượng lao động xã hội và tạo 90% việc làm mới. khắc phục nhanh. tỷ lệ hộ nghèo còn 5% (kế hoạch là 2.615 triệu người (đạt 95% kế hoạch).5%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 5. khám.7 triệu đồng năm 2005 lên 10 triệu đồng năm 2010. mục tiêu đến năm 2015 là 74 tuổi. Hoạt động y tế dự phòng được đẩy mạnh hơn.168 USD/đầu người/năm (năm 2010 ) đưa nước ta bước vào hàng các nước phát triển trung bình. đã thu được nhiều kết quả tốt: Đến cuối năm 2010. Vấn đề xoá nghèo trong những năm gần đây được triển khai tích cực theo các chỉ tiêu chủ yếu về xoá đói. Một số cơ sở y tế chuyên ngành được nâng cấp. chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi đang được triển khai thực hiện. GDP bình quân 1.Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội b.1%/năm và chỉ số phát triển con người được nâng lên: tuổi thọ bình quân tăng từ 67 lên 72. Công tác xoá đói giảm nghèo được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Năm 2008. Giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống 4. Chế độ khám. đã tạo việc làm cho 7. trình độ học vấn phổ cập xong THCS tiến tới phổ cập THPT. 5. 3.3%. Đi đôi với mở rộng diện được hưởng Nhóm Lí 3B 17 . ứng dụng công nghệ tiên tiến.Thương binh. mặc dù trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động bất lợi đến tình hình kinh tế xã hội nước ta. theo chuẩn Việt Nam cho giai đoạn 2010-2015). năm 2008 toàn ngành đã giải quyết việc làm cho 1. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng. trên 65% trạm có bác sĩ. đặc biệt là y tế cơ sở được củng cố và phát triển.8. nhưng theo báo cáo của Bộ Lao động . tăng 12. chữa bệnh cho người nghèo. Việc phòng. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm từ 33. thời gian sử dụng lao động ở nông thôn đạt 80. Năm 2005. 2.5 triệu lao động.6%. Thành tựu : 1. 4. Việc chăm sóc người có công với cách mạng và trợ giúp người có đời sống khó khăn được duy trì và mở rộng. xã hội. hầu hết các xã. giảm nghèo giai đoạn 2010-2015.4% năm 2000 xuống dưới 25% năm 2005. chống HIV/AIDS được đẩy mạnh hơn.

tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. vì Tổ quốc. phong trào “đền ơn đáp nghĩa. chủ trang trại và các nhóm xã hội khác phấn đấu vì sự nghiệp "dân giàu. Vấn đề việc làm rất bức xúc và nan giải. chính sách bảo hiểm xã hội của Đảng và Nhà nước thực sự trở thành điểm tựa tin cậy của người lao động và cả xã hội. nước mạnh". trông chờ viện trợ đã chuyển sang tính năng động. C. Đã coi phát triển giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu để phát triển xã hội. cởi mở hơn. 9. uống nước nhớ nguồn”.xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. có hiệu quả và huy động được sự tham gia của đông đảo nhân dân. đã được các ngành. giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. theo Báo cáo của Chính phủ. đã xuất hiện ngày càng đông đảo các doanh nhân. chủ động và tính tích cực xã hội của tất cả các tầng lớp dân cư.7 triệu người. Hành động vì cộng đồng. ỷ lại vào Nhà nước và tập thể. Chủ trương. Hạn chế và nguyên nhân: 1. các cấp tổ chức. Công tác bảo hiểm xã hội đã góp phần ổn định đời sống cho các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm thường xuyên. Chất lượng dân số còn thấp đang là cản trở lớn đối với mục tiêu phát triển kinh tế . Áp lực gia tăng dân số vẫn còn lớn. 8. Chương trình : “Góp đá xây dựng Trường Sa”. Nhóm Lí 3B 18 . 10. thai sản hoặc gặp rủi ro. “Bình chọn Vịnh Hạ Long trở thành kì quan thiên nhiên thế giới” đang được sự quan tâm và hưởng ứng của toàn dân.Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội chính sách trợ giúp của Nhà nước.7 triệu người (tính đến tháng 10). năm 2011 là 11. đề cao pháp luật hơn. 6. số người tham gia bảo hiểm xã hội ngày càng tăng: Năm 2010 là 10. 7. tiểu chủ. công nhân lao động khi ốm đau. Bên cạnh giai cấp công nhân. d. Từ tâm lý thụ động. triển khai kịp thời. Ý nghĩa : Những thành tựu trong lĩnh vực phát triển xã hội đã chứng tỏ đưòng lối giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng đã và đang phát huy tác dụng tích cực trong thực tiễn vận động của Đất nước. Cách thức quản lý xã hội dân chủ. Về bảo hiểm xã hội. trong 2 năm 2010 và 2011.

tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp • Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên là: . tình trạng tái nghèo còn nhiều. +Những năm gần đây tốc độ giảm nghèo có xu hướng chậm lại.Sự phân hoá giàu . nội dung chương trình giảng dạy và học tập vừa quá tải vừa lạc hậu. vùng đồng bào dân tộc thiểu số. gây thiệt hại lớn về kinh tế và an sinh xã hội. Cơ chế chính sách bảo hiểm y tế. 2. vùng thường bị thiên tai. an sinh xã hội chưa được bảo đảm. Môi trường sinh thái bị ô nhiễm tiếp tục tăng thêm. do hàng trăm nghìn hộ nông dân bị thu hồi đất mà việc hỗ trợ đào tạo nghề chưa đáp ứng. nên tình trạng thiếu việc làm khá nghiêm trọng. nhất là chuyên gia và cán bộ quản lý giỏi.Tăng trưởng kinh tế vẫn tách rời mục tiêu và chính sách xã hội. cơ sở trường lớp giữa thành thị và nông thôn. vùng xa. hiện đại hóa. dịch bệnh. + Còn chênh lệch khá rõ về điều kiện học tập.nghèo và bất công xã hội tiếp tục gia tăng đáng lo ngại. 5. xuống cấp. 3.Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội + Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị đã giảm. Ðặc biệt. thu viện phí và khám. nhưng từ đầu năm 2010 đến nay tỷ lệ thất nghiệp lại có xu hướng gia tăng do nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất. thậm chí phải đóng cửa trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu.Trong lĩnh vực giáo dục. phân bố chưa hợp lý. thiếu nhiều thợ bậc cao. nhưng trang bị còn thiếu thốn. cơ cấu lao động về ngành nghề được đào tạo ra chưa hợp lý. miền xuôi và miền núi. nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa. nhất là ở những vùng sâu. trong nông thôn những năm gần đây. chữa bệnh cho người nghèo cũng còn không ít bất cập. y tế lạc hậu. . chạy theo lượng ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững xã hội. 4. Nhóm Lí 3B 19 . tài nguyên bị khai thác bừa bãi và tàn phá. chưa thuận tiện cho dân. +Chất lượng giáo dục và đào tạo còn thấp. có nhiều bất cập. Cùng đó. kinh doanh. Hệ thống giáo dục.Tệ nạn xã hội gia tăng và diễn biến rất phức tạp. -Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân: mạng lưới y tế tuy được mở rộng. Tỷ lệ học sinh là con em các gia đình nghèo và cận nghèo đi học đúng tuổi và học lên các cấp học cao đang có xu hướng giảm sút.

Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI. ngày 15. Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Trần Văn Lực-Trần Như Hiền. không theo kịp sự phát triển kinh tế . Ban chỉ đạo tổng kết lý luận: Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận . Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội. 4.5-2010. 10.. NXB Chính Trị. Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam 6. 2. Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII. Ban chấp hành Trung ương. 7.xã hội. 3. Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Trang tin điện tử. Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam.Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội . Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII.Quản lý xã hội còn nhiều bất cập..thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986-2006). Nhóm Lí 3B 20 .. 5. 9. 8.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->