DANH SÁCH HỌC SINH

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lớp :9 D - Năm học : 2011- 2012
Họ và tên
Chữ kí của PH
NguyÔn Vò B»ng
§µo Quang B×nh
Đỗ Minh Chiến
Đoàn Thị Thùy Dung
Phạm Tiến Đạt
Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Đăng Hoàng Hải
Lê Thị Thúy Hằng
Phạm Thị Lệ Huyền
Thái Thị Thu Huyền
Nguyễn Thọ Anh Kha
Hoàng Đình Khánh
Nguyễn Thị Ngọc Kiều
Nguyễn Thị Nga
Lê Dương Nhi
Lê Thị Diệu Oanh
Nguyễn Anh Quân
Lê Thị Hạnh Quyên
Nguyễn Ngọc Sơn
Nguyễn Vĩnh Sum
Lê THị Bích Thảo
Phan Cảnh Cao Thắng
Nguyễn Hữu Tiến
Trần Thị Mĩ Trang
Nguyễn Duy Tuấn
Nguyễn Thị Thúy Vân
Phan Thành Vinh
Phan Thanh Hưng
Lê Chấn Hưng
Lê Như Thắng

Ghi chú

Quảng Trị ngày 28tháng 8
năm 2011
GVCN
Lê Thị Thuỷ Tiên

...................... .................................................................. .............................. ................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................có danh sách kèm theo Nội dung: ........... ..................................................................................................... ...... ............................................................................................................................................................................ .........................................Đại diện phụ huynh học sinh của lớp................................................................ ngày 28 tháng 8 năm 2011 Tại phòng học số 11 rường THCS Thành Cổ .................................................................................................................... Họp phụ huynh học sinh lớp 9D........................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc ---................................................................................. ............................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................../...... ..... ........................................................................................... ............. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................. ............. Thành phần: +Cô giáo:Lê Thị Thủy Tiên chủ nhiệm lớp 9D +Ông ( Bà) .................................. ............................................. +Các thành viên ( phụ huynh HS).................................................. thị xã Quảng Trị....................................... ..............*** --- BIÊN BẢN Họp phụ huynh học sinh năm học :2010-2011 Lớp:9D Hôm nay................................................................................................................................................................... ..................................................................... .... ...............................................................

................................ .......... .............................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................... ................................................................... ................................................ ................................................................................................ ............................... ....................................................................................................................................................................................... Ý kiến kết luận: ............................. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................... ............................................................................................. ........................................................ ...................................................................... ............................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Đại diện phụ huynh HS Quảng Trị -Ngày 28-8-2011 GVCN Lê Thị Thủy Tiên ........................................... ......... .............................................................................................................................................................................................. ................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................. ........................................................................ ................. ....

Năm học : 2011.D .DANH SÁCH HỌC SINH STT Lớp 9 .2012 Họ và tên Ghi chú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NguyÔn Vò B»ng §µo Quang B×nh Đỗ Minh Chiến Đoàn Thị Thùy Dung Phạm Tiến Đạt Nguyễn Thị Hà Nguyễn Đăng Hoàng Hải Lê Thị Thúy Hằng Phạm Thị Lệ Huyền Thái Thị Thu Huyền Lê Chấn Hưng 12 Phan thanh Hưng 13 Nguyễn Thọ Anh Kha 14 Hoàng Đình Khánh 15 Nguyễn Thị Ngọc Kiều 16 Nguyễn Thị Nga 17 Lê Dương Nhi 18 Lê Thị Diệu Oanh 19 Nguyễn Anh Quân 20 Lê Thị Hạnh Quyên 21 Nguyễn Ngọc Sơn 22 Nguyễn Vĩnh Sum 23 Lê Thị Bích Thảo 24 Phan Cảnh Cao Thắng 25 Lê Như Thắng 26 Nguyễn Hữu Tiến 27 Trần Thị Mĩ Trang 28 Nguyễn Duy Tuấn 29 Nguyễn Thị Thùy Vân 30 Phan Thành Vinh Quảng Trị ngày 12 -9-2011 GVCN Lê Thị Thủy Tiên .

tháng…. Gia đình thuộc loại đối tượng:……………………………………………………. Thị xã:…………………………..Hạnh phúc ĐƠN XIB MIỄN. Xác nhận của BND phường Quảng Trị.giảm theo chế độ.Phòng GD-ĐT TXQT nam Trường:THCS Thành Cổ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt Độc lập-Tự do. Kính đề nghị nhà trường cho em được miễn..Tỉnh :………………………………………….GIẢM HỌC PHÍ Năm học : 2011-2012 Kính gửi:Hiệu trưởng Trường THCS Thành Cổ Thị xã Quảng Trị Tôi tên là……………………………………………………………………… Hiện học lớp:………………Tại:Trường THCS Thành Cổ Thị xã Quảng Trị Họ và tên cha:…………………Đối tượng chính sách:………………………….Phường:………………………..... ngày …. Hiện thường trú :Khu phố:……………………. năm Người làm đơn ……………….. Duyệt kí của nhà trường Hiệu trưởng Xác nhận của GVCN .. Họ và tên mẹ :…………………Đối tượng chính sách:…………………………...