P. 1
,Biên bản họp phụ huynh,đơn miễn giảmHP

,Biên bản họp phụ huynh,đơn miễn giảmHP

|Views: 251|Likes:
Được xuất bản bởiTrung Dao

More info:

Published by: Trung Dao on Nov 13, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2014

pdf

text

original

DANH SÁCH HỌC SINH

Lớp :9 D - Năm học : 2011- 2012
STT Họ và tên Chữ ! c"# $H %h& ch'
1 NguyÔn Vò B»ng
2 §µo Quang B×nh
( Đỗ Minh Chiến
) Đoàn Thị Thùy Dung
* Phạm Tiến Đạt
+ Nguyễn Thị Hà
, Nguyễn Đăng Hoàng Hải
- Lê Thị Thúy Hằng
9 Phạm Thị L Huy!n
10 Th"i Thị Thu Huy!n
11 Nguyễn Th# $nh %h&
12 Hoàng Đ'nh %h"nh
1( Nguyễn Thị Ng#( %i!u
1) Nguyễn Thị Ng&
1* Lê D)*ng Nhi
1+ Lê Thị Diu +&nh
1, Nguyễn $nh ,u-n
1- Lê Thị Hạnh ,uyên
19 Nguyễn Ng#( .*n
20 Nguyễn /0nh .um
21 Lê THị 12(h Thảo
22 Ph&n Cảnh C&o Th3ng
2( Nguyễn H4u Tiến
2) T56n Thị M0 T5&ng
2* Nguyễn Duy Tu7n
2+ Nguyễn Thị Thúy /-n
2, Ph&n Thành /inh
2- Ph&n Th&nh H)ng
29 Lê Ch7n H)ng
(0 Lê Nh) Th3ng
Quảng Trị n.à/ 2-th0n. -
năm 2011
%1CN

Lê Thị Thuỷ Tiên


C2N% H34 56 H2I CH7 N%H8A 1I9T NA:
;<c =>p-T? @A-HBnh $h'c
---- CCC ---
DIEN DFN
Họp phG hH/nh học I&nh năm học :2010-2011
Lớp89D
H:m n&y; ngày <= th"ng = năm <>??
Tại @hAng h#( BC ?? 5)Dng THC. Thành CE ; thị FG ,uảng T5ịH
H#@ @hI huynh h#( Binh JK@ 9DH
Thành phJn:
LC: gi"o8Lê Thị ThMy Tiên (hM nhim JK@ 9D
LNng O 1àP HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHĐại Qin @hI huynh h#( Binh (M& JK@H
LC"( thành Riên O @hI huynh H.PHHHHHHHHHHHSHHHHHHHH(T Q&nh B"(h UVm thWo
N<& @Hn.:
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
K &Ln Lt =H>n:
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
;B& @&Mn phG hH/nh HS NHOn. TPQ XNgày <=X=X<>??
Y/CN
Lê Thị Thủy Tiên
DANH SÁCH HỌC SINH
Lớp 9 RD - Năm học : 2011- 2012
STT Họ và tên %h& ch'
? NguyÔn Vò B»ng
< §µo Quang B×nh
Z Đỗ Minh Chiến
[ Đoàn Thị Thùy Dung
\ Phạm Tiến Đạt

] Nguyễn Thị Hà
^ Nguyễn Đăng Hoàng Hải
= Lê Thị Thy Hằng
9 Phạm Thị L Huy!n
?> Th!i Thị Thu Huy!n
?? Lê Ch7n H)ng
?< Ph&n th&nh H)ng
?Z Nguyễn Th# $nh %h&
?[ Hoàng Đ'nh %h"nh
?\ Nguyễn Thị Ng#( %i!u
?] Nguyễn Thị Ng&
?^ Lê D)*ng Nhi
?= Lê Thị Diu +&nh
?9 Nguyễn $nh ,u-n
<> Lê Thị Hạnh ,uyên
<? Nguyễn Ng#( .*n
<< Nguyễn /0nh .um
<Z Lê Thị 12(h Thảo
<[ Ph&n Cảnh C&o Th3ng
<\ Lê Nh) Th3ng
<] Nguyễn H4u Tiến
<^ T56n Thị M0 T5&ng
<= Nguyễn Duy Tu7n
<9 Nguyễn Thị Thùy /-n
Z> Ph&n Thành /inh
NHOn. TPQ ngày ?< X9X<>??
Y/CN
Lê Thị Thủy Tiên

$hSn. %D-;T T5NT Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt
nam
TPTUn.:THCS Thành CV Độc lập-Tự do- HBnh phúc

;WN 5ID :IXNY%IF: HỌC $HZ
Năm h#( 8 <>??X<>?<
Kính gửi:i!u "r#$ng Tr#%ng T&' Th(nh &) Thị *+ Quảng Trị
T:i tên Jà___________________________
Hin h#( JK@8______Tại8T5)Dng THC. Thành CE Thị FG ,uảng T5ị
H# Rà tên (h&8_______ĐCi t)`ng (h2nh B"(h8__________HH
H# Rà tên ma 8_______ĐCi t)`ng (h2nh B"(h8__________HH
Yi& b'nh thuc( Joại bCi t)`ng8____________________H
Hin th)Dng t5ú 8%hu @hC8________HHPh)Dng8_________HHH
Thị FG8__________HHTdnh 8________________HH
Kính ,- nghị nh( "r#%ng cho ./ ,#0c /i1n2giả/ "h.o ch3 ,ộ4
NHOn. TPQY ngày _HH th"ng_HH năm
56c nhận củ7 89: ph#%ng 9g#%i l(/ ,;n
<<<<<<44
DH/Mt ! c"# nhà tPTUn. 56c nhận củ7 =>&9
H&MH tPT[n.

............... ....................................... Thành phần: +Cô giáo:Lê Thị Thủy Tiên chủ nhiệm lớp 9D +Ông ( Bà) ............................................................... ........................./....................................................... ..................................................................................................................................................... ............................... ............................................................................................................................ ngày 28 tháng 8 năm 2011 Tại phòng học số 11 rường THCS Thành Cổ ........................ ................................. ............................................................................................................................... .............................. ...................................................................................................... ........................ ................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... ........................ Họp phụ huynh học sinh lớp 9D............................................. ..................................................................................... ............................ .................................... ................................................................................................................................................................................................................................................... thị xã Quảng Trị..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................có danh sách kèm theo Nội dung: .................... ................ +Các thành viên ( phụ huynh HS).......*** --- BIÊN BẢN Họp phụ huynh học sinh năm học :2010-2011 Lớp:9D Hôm nay.................................................................................................... ....................................................................... .....................................Đại diện phụ huynh học sinh của lớp...............................................................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc ---...................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->