PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP MỸ THO

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ KHOA HUÂN

NGUYỄN THỊ QUỲNH LOAN

Đề tài:

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH
QUA MỘT SỐ BÀI HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP BỐN
CHỦ ĐỀ “VẬT CHẤT & NĂNG LƯỢNG”
(Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục)

Mỹ tho, tháng 02/2010

tháng 02/2010 .2 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP MỸ THO TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ KHOA HUÂN Đề tài: GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH QUA MỘT SỐ BÀI HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP BỐN CHỦ ĐỀ “VẬT CHẤT & NĂNG LƯỢNG” (Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục) Mỹ tho.

..17 Phụ lục (đính kèm các giáo án giảng dạy thực nghiệm) ………………………18 .....2...3 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1..............4 2...........................7 2...........................17 Danh mục tài liệu tham khảo...................................................6 PHẦN NỘI DUNG 1.......................…………………………..............Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………….............Cấu trúc nội dung sáng kiến …………………………………………………...............4 4.................................5 6...........................................................Mục đích viết sáng kiến.........................................5 7.............14 PHẦN KẾT LUẬN 2.................Nhiệm vụ nghiên cứu ………………………………………………………...............................12 2...................................................Chủ đề “ Vật chất & Năng lượng” trong chương trình môn Khoa học lớp 4 và việc lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua một só bài học thuộc chủ đề này.......................9 2................................................................Đối tượng nghiên cứu viết sáng kiến............5 5..........Khách thể và phạm vi nghiên cứu …………………………………………...................Kết luận..................................1...........Biện pháp và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn……………………………...........Kết quả thực nghiệm..........9 2........................12 3...........................Biện pháp thực nghiệm.Thực nghiệm lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp Bốn qua các bài học thuộc chủ đề “ Vật chất & năng lượng”.................Giáo án thực nghiệm ....................Lý do viết sáng kiến…….......3....................................4 3...

cách thức của người giáo viên để chuyên tải nội dung ấy đến người học sao cho nhẹ nhàng.4 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Bốn 11 trong học kỳ I năm học 2009-2010 ở Trường tiểu học Thủ Khoa Huân. lựa chọn phương pháp dạy học sao cho phát huy tính tích cực của học sinh. . 2. hiệu quả.Mục đích viết sáng kiến Mục đích của tôi khi viết sáng kiến này nhằm ghi lại những kinh nghiệm thực tiễn giúp cho việc lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua một số bài dạy thuộc môn Khoa học lớp 4 thật nhẹ nhàng. hệ thống lại sau gần hai năm thực nghiệm có kết quả “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua các bài học môn Khoa học lớp 4 thuộc chủ đề Vật chất và năng lượng”. nâng cao hiệu quả lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là vấn đề tôi quan tâm khi thực hiện nhiệm vụ dạy học môn khoa học cho học sinh. hiệu quả.Đối tượng nghiên cứu để viết sáng kiến Đối tượng tôi tập trung nghiên cứu trong đề tài này là cách thức lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 qua một số bài học (bài dạy) cụ thể trong chương trình thuộc chủ đề “ Vật chất và năng lượng”. . Quan điểm của Bộ Giáo dục & Đào tạo khi xây dựng chương trình môn Khoa học là chú trọng việc hình thành và phát triển kỹ năng sống cho học sinh. Việc xác định ma trận mục tiêu. Vấn đề còn lại là phương pháp. vật chất và năng lượng. thực vật và động vật. môi trường và tài nguyên. tôi thấy nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đã được tích hợp vào chương trình dạy học gắn với một số bài học trên lớp. Những nội dung tôi trình bày sau đây là những kinh nghiệm được ghi chép lại. tại lớp Bốn 9 năm học 2008-2009 và 2 lớp Bốn 10 . 3. gia đình học sinh và cộng đồng.Môn Khoa học trong chương trình tiểu học là môn học tích hợp các nội dung của khoa học tự nhiên với khoa học về sức khỏe trong các chủ đề: Con người và sức khỏe.Lý do viết Sáng kiến kinh nghiệm . phát huy tính tích cực của học sinh trong lĩnh hội kiến thức và thực hành những hành vi có lợi cho sức khỏe của cá nhân.Thực tiễn dạy học nhiều năm qua.

nghiên cứu kỹ kết quả 5 tiết dạy này ở cả 3 lớp thực nghiệm.Phương pháp quan sát: Quan sát.Nêu lên bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn dạy học lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 qua một số bài học thuộc chủ đề “ Vật chất & năng lượng”.Khách thể & phạm vi của đề tài Khách thể và phạm vi của đề tài sáng kiến kinh nghiệm là thực nghiệm và tổng kết kinh nghiệm 05 tiết dạy thuộc môn Khoa học lớp Bốn.Phương pháp thực nghiệm: Thực nghiệm soạn .Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tổng kết kinh nghiệm sau các tiết dạy thực nghiệm.Thực nghiệm xác định ma trận mục tiêu và áp dụng phương pháp dạy học tích cực để lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 qua một số bài học thuộc chủ đề “ Vật chất & năng lượng”. .5 4. 6.4.2.Khái quát nội dung chủ đề “ Vật chất & Năng lượng” trong chương trình môn Khoa học lớp 4 và việc lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua một số bài học thuộc chủ đề này. 5. chủ đề “ Vật chất & năng lượng” . 6.Nhiệm vụ thực hiện sáng kiến kinh nghiệm Nhiệm vụ của tôi khi thực hiện sáng kiến kinh nghiệm là: . .1. 2009-2010) ở Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân -Thành phố Mỹ Tho. 6. đánh giá hiệu quả tiết dạy qua sự hứng thú tiếp thu và mức độ tiếp thu kiến thức lồng ghép giáo dục kỹ năng sống ở học sinh 3 lớp thực nghiệm giảng dạy.giảng 05 tiết dạy môn Khoa học.3.Phương pháp nghiên cứu lý thuyết : Bao gồm nghiên cứu lý thuyết về ma trận mục tiêu bài học và đổi mới dạy học môn Khoa học ở tiểu học. .Phương pháp nghiên cứu và tổng kết kinh nghiệm Tôi đã sử dụng 4 phương pháp chủ yếu sau đây để nghiên cứu đề tài và tổng kết kinh nghiệm : 6. 6. Bốn 11 (học kỳ I . chủ đề “ Vật chất & năng lượng” tại lớp Bốn 9 (2008-2009) và 2 lớp Bốn 10.

Thực nghiệm lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp Bốn qua các bài học thuộc chủ đề “ Vật chất & năng lượng”. * Phần kết luận: Nêu lên biện pháp. . bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn dạy học và kết luận của đề tài.Khái quát nội dung chủ đề “ Vật chất & Năng lượng” trong chương trình môn Khoa học lớp 4 và việc lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua một số bài học thuộc chủ đề này.Cấu trúc sáng kiến kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm này cấu trúc gồm 3 phần : *Phần mở đầu: Trình bày lý do viết Sáng kiến kinh nghiệm.phạm vi. *Phần nội dung: Trình bày 2 nội dung: . mục đích. nhiệm vụ. phương pháp và cấu trúc nội dung của sáng kiến. .6 7. đối tượng.

Hiểu được sự cần thiết bằng cách : phải đun sôi nước trước khi uống. . + Lọc + Khử trùng + Đun sôi . Ở chủ đề này. Học sinh cũng được tìm hiểu về cách thức sử dụng hợp lý một số vấn đề vệ sinh an toàn khi sử dụng nước. học sinh được tìm hiểu một số đặc điểm. không khí. Đặc điểm cần chú ý khi dạy học chủ đề này là hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng quan sát. Thực vật và động vật. . ánh sáng. phân tích. nhiệt và vai trò của chúng trong cuộc sống. Đồng thời cũng phải chú ý hình thành và phát triển ở các em ý thức thực hiện các quy tắc vệ sinh. nhiệt.Chủ đề Vật chất và năng lượng trong chương trình môn Khoa học lớp 4 có 5 bài được lồng ghép giáo dục kỹ năng sống rõ nhất. âm thanh. Đó là các bài ghi dưới đây: Thứ tự Bài 27 Mục tiêu Tên bài học Một số cách làm sạch nước Kiến thức Lồng ghép kỹ năng sống Biết cách làm sạch nước .2.Chủ đề “ Vật chất & Năng lượng” trong chương trình môn Khoa học lớp 4 và việc lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua các bài học thuộc chủ đề này. không khí. không khí. âm thanh. tính chất đơn giản của nước. chủ đề Vật chất và năng lượng có 37 bài (33 bài học và 04 bài ôn tập). ánh sáng.3 bao gồm các nội dung: Nước. so sánh để rút ra những tính chất.7 PHẦN NỘI DUNG 1.Chủ đề Vật chất và năng lượng ở lớp 4 là sự phát triển tiếp nối chủ đề Tự nhiên trong môn Tự nhiên và xã hội các lớp 1. làm thí nghiệm đơn giản. đặc điểm chung của nước. không khí.vv.Môn Khoa học được dạy ở lớp 4 gồm 3 chủ đề : Con người và sức khỏe. ánh sáng. . .. Trong đó. tích cực tham gia bảo vệ môi trường nước. ánh sáng. không khí. .Có ý thức nhắc nhở mọi người uống nước đã được đun sôi. nhiệt. an toàn cho bản thân. âm thanh. gia đình và cộng đồng. Vật chất và năng lượng. âm thanh. nhiệt.

đèn laze … chiếu thẳng vào mắt . + Bảo vệ rừng và trồng cây .Có ý thức bảo vệ và nhắc nhở mọi người thực + Khơi thông cống rảnh hiện việc bảo vệ nguồn nước. . rác hợp lý. + Giảm khí thảy. Biết cách bảo vệ đôi mắt của mình bằng cách : Bài 49 Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt + Không nhìn trực tiếp vào Mặt trời + Không nhìn trực tiếp ánh lửa hàn. lấy phải tiết kiệm nước. .8 Bài 28 Bảo vệ nguồn nước Biết được một số biện . vv… Biết được cách để tiết kiệm nước: Bài 29 Bài 40 Tiết kiệm nước Bảo vệ bầu không khí trong sạch .Nêu được những việc nên pháp bảo vệ nguồn nước: và không nên làm để bảo vệ nguồn nước.Nhận biết và phòng tránh những trường hợp ánh sáng quá mạnh có hại cho mắt. + Bỏ rác đúng chỗ + Sử dụng nhà tiêu tự hoại. về vật cho ánh sáng truyền qua một phần.Giải thích được lý do + Khi đánh răng.. Biết các biện pháp bảo vệ . . .Cam kết thực hiện bảo vệ bầu không khí trong sạch. ống nước bị vỡ.vv.Nêu được những việc bầu không khí trong sạch nên và không nên làm để như: bảo vệ bầu không khí + Thu gom.Vận dụng kiến thức về sự tạo thành bóng tối. phân. khóa nước lại.Biết tránh không đọc sách hoặc viết ở những nơi ánh sáng quá yếu. (Bảng ma trận này do tác giả tham khảo các tài liệu để lập ra nhằm xác định mục tiêu bài học có thể lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 trong số các bài học thuộc chủ đề “Vật chất và năng lượng”) . . vật cản sáng … để bảo vệ mắt. sửa chữa ngay khi kiệm nước.vv. xử lý trong sạch. + Không để ánh đèn pin..Nêu được những việc nên + Khóa vòi nước cẩn và không nên làm để tiết thận.. . nước vào cốc. không để chảy tràn.

cách thức tổ chức hoạt động dạy .Thấu suốt yêu cầu về kiến thức và kỹ năng dạy . phương pháp và cách thức làm việc của thầy và trò trong giờ dạy và học .2.học môn khoa học lớp 4.1.1.Xây dựng ma trận mục tiêu kiến thức và lồng ghép giáo dục kỹ năng sống qua các bài học thuộc chủ đề Vật chất và năng lượng.1.3. tự nhiên nhất và hiệu quả nhất.1. mục tiêu và nội dung lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đã được xác định khá rõ.9 2.1. cách thức dạy . tập trung chuẩn bị tốt nội dung kiến thức truyền đạt. Việc xây dựng ma trận mục tiêu như chúng tôi trình bày trong bảng ghi ở trang 7& 8 trên đây giúp chúng tôi hình dung toàn bộ hệ thống kiến thức và kỹ năng sống cần giáo dục cho học sinh. 2. tập trung đầu tư cho khâu soạn giảng. 2.Thực hiện tốt 3 định hướng : . . khi dạy 05 bài thuộc chủ đề “ Vật chất & năng lượng” nêu trên cho học sinh lớp Bốn 9. . Đây cũng là cơ sở cho việc lựa chọn phương pháp. Như trên đã trình bày. tôi soạn giảng và tổ chức giờ học với các hướng như sau 2.học của thầy và trò. chú ý các phương pháp cách thức khơi gợi hứng thú học tập cho học sinh trong các nhóm học tập trên lớp. Sau đây là phần mô tả những việc tôi đã thực nghiệm giảng dạy để tổng kết thành kinh nghiệm bước đầu: 2.học như thế nào để việc lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho các em một cách nhẹ nhàng nhất.Thấu suốt việc đổi mới dạy học thông qua đổi mới khâu chuẩn bị của giáo viên.Thực hiện những định hướng chung về phương pháp dạy: . chủ đề “ Vật chất & năng lượng” như ma trận mục tiêu lồng ghép đã trình bày trong bảng ghi ở trang 7& 8 của đề tài này.Biện pháp thực nghiệm một số tiết dạy: Năm học 2008 -2009 và học kỳ I năm học 2009 -2010.Thực nghiệm lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp Bốn qua một số bài học thuộc chủ đề “ Vật chất & năng lượng”.Trên cơ sở thấu suốt những việc trên. lựa chọn phương pháp. Vấn đề đặt ra đối với mỗi giáo viên chúng tôi khi giảng dạy là xác định ma trận mục tiêu.

kết luận. nhiệt. .Kết hợp hiệu quả 5 phương pháp dạy học tích cực sau đây trong tổ chức hoạt động dạy . phân tich một số tình huống cụ thể để đưa ra cách giải quyết trên cơ sở kiến thức vừa được học. làm thí nghiệm để tìm hiểu. 3) Nhóm học sinh thảo luận chọn ra ý kiến hay nhất. phân tích để nhận biết đặc điểm.Khai thác vốn hiểu biết của học sinh. âm thanh. ánh sáng. 2. ánh sáng. tạo động cơ để các em phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong học tập một cách sáng tạo nhất.Tổ chức cho học sinh vận dụng kiến thức khoa học về đặc điểm. Khắc sâu kiến thức và hình thành kỹ năng sống cho các em. nhiệt để giải thích những hiện tượng đơn giản trong cuộc sống thường gặp. . tìm hiểu và giải thích những hiện tượng xảy ra trong cuộc sống xung quanh các em. thói quen đặt câu hỏi.4.Mục tiêu chủ yếu của phương pháp này là khuyến khích học sinh đưa ra nhiều ý kiến liên quan đến các chủ đề học tập. hiện tượng cần nghiên cứu ấy. cách sử dụng nước. .5. tính chất của sự vật. không khí. cách sử dụng nước. cách sử dụng nước. ánh sáng.Chú trọng tổ chức cho các em quan sát. hiện tượng cần nghiên cứu. không khí.1. Qua đó khơi gợi sự tò mò khoa học. tính chất. giúp các em đưa ra được những ví dụ. tính chất.1. .10 . giúp các em phát biểu khái quát về đặc điểm. 2) Từng học sinh nêu ý kiến trả lời. âm thanh.Bước 2: Hướng dẫn học sinh nêu vấn đề thực tế cần giải quyết: bao gồm tổ chức cho học sinh tìm hiểu. hiện tượng cần nghiên cứu: bao gồm cho học sinh trình bày hiểu biết của mình.Bước 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về sự vật. tính chất của sự vật. nhiệt. tính chất. . không khí. rút ra những nhận xét về đặc điểm. 4) Giáo viên nhận xét. 2. tổ chức quá trình tìm hiểu.Phương pháp này được sử dụng trong các tiết dạy theo 4 bước: 1) Nêu vấn đề. ứng dụng có liên quan đến vấn đề đang học. đặc biệt là hiểu biết về cuộc sống xung quanh các em khi tìm hiểu đặc điểm. âm thanh.Thực hiện đúng tiến trình giảng dạy môn khoa học gồm 2 bước: .học của Thầy và Trò: * Phương pháp động não: .

ai nhanh hơn. giao tiếp cho các em. không khí. tính chất của nước.Mục tiêu của phương pháp này là giúp học sinh đi sâu tìm hiểu đặc điểm. cử nhóm trưởng. cùng khám phá tìm ra những điều mới. 6)Giáo viên nhận xét. thảo luận. củng cố kiến thức đã học qua trò chơi. thí nghiệm cho học sinh. Khuyến khích học sinh khai thác vốn kinh nghiệm của bản thân trong quá trình chơi để học tập và thể hiện những điều đã được học để tham gia trò chơi: chuyền thư. thỏ về chuồng. âm thanh. 3)Chia nhóm để quan sát . nhiệt thông qua thực hành thí nghiệm.giao nội dung cần tìm hiểu cho từng nhóm. * Phương pháp quan sát: . ánh sáng. nhanh nhạy và chính xác nhất. * Phương pháp thí nghiệm: . hái hoa điểm 10. đánh giá.Phương pháp này sử dụng trong các tiết dạy theo 6 bước: 1) Chia nhóm. 2) Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi để ghi nhớ điều vừa học . nhóm 4). 5) Các nhóm trao đổi.Phương pháp này sử dụng trong các tiết dạy theo 3 bước: 1) Hướng dẫn học sinh cách tham gia trò chơi. . kết luận. * Phương pháp trò chơi học tập: . mở rộng suy nghĩ và hiểu biết. nhóm 3.Phương pháp này sử dụng trong các tiết dạy theo 5 bước: 1) Hướng dẫn học sinh xác định mục tiêu quan sát. 4) Nhóm trưởng báo cáo kết quả quan sát.11 * Phương pháp hợp tác theo nhóm nhỏ: .Mục tiêu chủ yếu của phương pháp này là tạo ra môi trường học tập thân thiện theo kiểu “chơi mà học”. 3) Giáo viên nhận xét.Mục tiêu chủ yếu của phương pháp này là khuyến khích học sinh sử dụng một trong các giác quan của mình quan sát đối tượng đang tìm hiểu trong bài học để đưa ra ý kiến nhận xét đánh giá thông minh. Từ đó hình thành kỹ năng thực hành. kết luận. . 2) Giao việc . 3) Nhóm học sinh thảo luận thống nhất ý kiến của nhóm . .Mục tiêu chủ yếu của phương pháp này là khuyến khích học sinh làm việc theo nhóm nhỏ (nhóm đôi. 4) Nhóm trưởng báo cáo kết quả thảo luận. phát triển kỹ năng nói. . tiếp sức. 5) Giáo viên nhận xét. 2) Hướng dẫn học sinh lựa chọn đối tượng quan sát.

9%) 01/29 (96.4%) Trung bình / / / * Qua thực nghiệm 05 tiết dạy.Kết quả thực nghiệm tiết dạy * Kết quả ghi nhận bằng số liệu cụ thể : Kết quả Lớp/ năm học Lớp Bốn 9 (2008-2009) Lớp Bốn 10 (HKI. âm thanh.Trò tự nhiên và thoải mái. so sánh để rút ra những tính chất. nhiệt 2.1%) 28/29 (1. Ba. hiệu quả. lồng ghép kiến thức về kỹ năng sống một cách nhẹ nhàng. Chính việc xây dựng ma trận mục tiêu. Hai. phân tích. chủ động và sáng tạo của học sinh trong 3 lớp được phát huy cao nhất.2.12 . tính hấp dẫn của tiết dạy và sự hứng thú học tập của học sinh thể hiện khá rõ trong 05 tiết dạy thể nghiệm ở cả 3 lớp thực nghiệm .3. tự nhiên.6%) (3. Vai trò tích cực. tôi có vài nhận xét như sau: Một. 2.2009-2010) Giỏi Khá 50/52 02/52 (96. không khí. các câu hỏi chính từ bài học hướng đến mục tiêu lồng ghép giáo dục kỹ năng sống ghi sau đây được học sinh của cả 3 lớp hiểu và trả lời bằng chính sự . Không khí làm việc của Thầy . đặc điểm chung của nước.Phương pháp này được thực hiện thông qua việc hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm đơn giản. các tiết dạy thể nghiệm lồng ghép giáo dục kỹ năng sống nêu trên đã khắc phục được những hạn chế thường gặp ở các lớp tôi đã dạy những năm trước đây.2009-2010) Lớp Bốn 11 (HKI.2%) 51/52 (3.Giáo án thực nghiệm Xem 05 giáo án của 05 bài dạy đính kèm phần phụ lục của đề tài này. cứng nhắc như trong sách giáo khoa.8%) 01/52 (98. ánh sáng. áp dụng phương pháp dạy học tích cực như đã trình bày giúp chúng tôi tránh được lối truyền thụ kiến thức một chiều.

. đã có 02 trong 05 tiết dạy thể nghiệm lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh của tôi đã được tổ chuyên môn dự giờ . sự hứng thú trong giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh được nâng lên qua 05 tiết dạy thực nghiệm.v.98% học sinh của mỗi lớp mà chúng tôi áp dụng thực nghiệm hiểu và nắm vững những nội dung cơ bản của bài học. + Việc nào em nên làm và không nên làm để bảo vệ bầu không khí trong sạch ? . Thực ra. bằng ngôn ngữ của mình. mục tiêu bài học đạt được như chúng tôi đã xác định: 96% . không gượng ép và không lặp lại theo câu chữ của sách giáo khoa. đánh giá. Tại sao em và mọi người phải tiết kiệm nước nước ? (Bài 29: Tiết kiệm nước). Mục tiêu về kiến thức và lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đạt được như mong đợi của chúng tôi.v. + Việc nào em nên làm và không nên làm để bảo vệ nguồn nước ? . + Tại sao em phải đun sôi nước khi uống ? . Tại sao em và mọi người phải bảo vệ bầu không khí trong sạch ? (Bài 40: Bảo vệ bầu không khí trong sạch).13 nhận biết của mình. Tại sao em phải nhắc nhở mọi người uống nước đã được đun sôi ? (Bài 27: Một số cách làm sạch nước). Tại sao em phải nhắc nhở mọi người bảo vệ nguồn nước ? (Bài 28: Bảo vệ nguồn nước). Năm học 2008-2009 vừa qua và học kỳ I của năm học 2009-2010 này. tổ chuyên môn có những đánh giá tốt về cách thức triển khai hoạt . + Tại sao em phải bảo vệ đôi mắt của mình và cách nào để em bảo vệ đôi mắt ấy ? ( Bài 49: Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt) . Bốn. + Việc nào em nên làm và không nên làm để tiết kiệm nước ? . Năm. Qua dự giờ và khảo sát học sinh. Việc học sinh 2 lớp trả lời khá tốt các câu hỏi vừa nêu là một tín hiệu đáng mừng. những câu hỏi ấy không quá khó đối với các em nhưng nếu không tạo ra một bầu không khí học tập trao đổi nhẹ nhàng. thoải mái như chúng tôi đã làm thì không kích thích được suy nghĩ của các em và các em không chịu khó suy nghĩ để lĩnh hội sâu sắc nội dung bài học. sự hài lòng của giáo viên..

Nội dung kiến thức. Điều mà chúng tôi đạt được trong quá trình thể nghiệm của mình là chính trong quá trình dạy học với mục tiêu lồng ghép giáo dục kỹ năng sống. lồng ghép giáo dục kỹ năng sống. Việc xây dựng ma trận mục tiêu bài học có lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống được thực hiện thông qua 3 thao tác: (1) Rà soát chương trình dạy để lựa chọn bài dạy lồng ghép thích hợp. nâng cao hiệu quả lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua mỗi bài học. tôi đã tạo ra một bầu không khí. người giáo viên phải xây dựng cho được mục tiêu bài học có lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống trong từng bài dạy cụ thể . . ma trận mục tiêu và các phương pháp dạy học tích cực tôi áp dụng trong các tiết dạy thể nghiệm ở 3 lớp được chọn thực nghiệm không mới và không xa lạ đối với mỗi người giáo viên dạy ở trường tiểu học.. một môi trường học tập thân thiện. (2) Xác định mục tiêu kiến thức. Chính bầu không khí thân thiện và môi trường học tập tích cực ấy. Vấn đề còn lại là người giáo viên mạnh dạn thể nghiệm nó để từng bước rút kinh nghiệm. 3.Trong công tác giảng dạy. môn Khoa học lớp 4.14 động dạy học theo hướng đổi mới phương pháp. kỹ năng. chuẩn kiến thức và mục tiêu lồng ghép dạy kỹ năng sống cho học sinh đã được nhiều tài liệu đề cập đến. thái độ của từng bài học. Rõ ràng là.Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn: Qua thực nghiệm xây dựng ma trận mục tiêu và áp dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong 05 bài học thuộc chủ đề “Vật chất và năng lượng”. 3. tôi rút ra một số kinh nghiệm sau : 3. học sinh tích cực như chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo.2. học sinh tích cực theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo. chính tâm huyết của người thầy giáo kích thích quá trình mày mò sáng tạo để đổi mới nâng cao chất lượng dạy học. xây dựng môi trường học tập thân thiện. Thầy nhiệt tâm dẫn dắt để các em hiểu sâu và chuyển hóa nó thành kỹ năng sống của bản thân mình.1. Trò chịu khó suy nghĩ.Muốn nâng cao hiệu quả dạy học.

4. bài dạy có thể là : Phương pháp động não. giáo viên cần quan tâm thực hiện tốt khâu soạn giảng trên cơ sở kế hoạch bài dạy. tôi luôn có ý thức khéo léo láy ý kiến của học sinh vào chủ đề do mình đưa ra mà không làm cho học sinh cảm thấy mất hứng. 3. hiện tượng cụ thể. 3. làm việc theo nhóm. trang 7 & 8. Các phương pháp dạy học tích cực được vận dụng kết hợp trong một tiết dạy. chệch chủ đề. Thực tiễn kết hợp các phương pháp trong từng tiết dạy. khi sử dụng phương pháp động não.học cho phù hợp với đối tượng học sinh và đáp ứng được mục tiêu lồng ghép. qua áp dụng phương pháp quan sát. khi tôi áp dụng phương pháp động não đối với học sinh của 2 lớp thực nghiệm giảng dạy thì gặp phải tình trạng mất thời gian vào những ý tưởng lan man. chúng tôi thấy cần quan tâm mấy việc: + Một là.3. uốn nắn và tạo hứng thú cho quá trình học tập của học sinh khi tiến hành tiết dạy. chấn chỉnh. quan sát. quan tâm dẫn dắt. người giáo viên phải chuẩn bị cá nhân theo hướng mở rộng kiến thức.vv.Vấn đề quan trọng trong khâu soạn giảng là phải lựa chọn cho được phương pháp tổ chức hoạt động dạy .Cùng với việc vừa nêu. một trong những nhược điểm khi tôi áp dụng phương pháp quan sát là học sinh không quan sát được nhiều sự vật hay hiện tượng trừu tượng mà chỉ quan sát được một số sự vật. bài dạy qua 05 tiết thể nghiệm trên đây. Để thực hiện tốt các hoạt động cần có này. Chúng tôi chỉ sử dụng phương pháp động não trong các nhóm nhỏ học sinh và quan tâm đến hoạt động của nhóm nhỏ này sao cho có hiệu quả. Xem kế hoạch bài dạy là bản thiết kế tổng thể cho một tiết dạy. + Hai là. Mặt khác.kiến thức. ở đó phải chỉ ra được các hoạt động cần có của thầy và trò và tổ chức hoạt động học đa dạng phong phú để thu hút học sinh vào nội dung bài học.15 (3) Xây dựng bảng ma trận mục tiêu để có thể nhìn xuyên suốt được các cấp độ rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trong quá trình dạy học môn học như đã ghi ở bảng ma trận mục tiêu bài học. chúng tôi rút ra một điều là không phải mọi kiến thức và . Vì vậy. thí nghiệm và trò chơi củng cố kiến thức ... xa lạ của học sinh làm cho không khí lớp học rơi vào tình trạng lộn xộn.

Vì vậy. cho các em xa rời mục tiêu củng cố kiến thức do giáo viên thiết kế. phải có luật chơi hợp lý. phải xây dựng hệ thống câu hỏi gợi mở trong từng bài học . đánh giá công bằng nhằm kích thích thi đua sáng tạo giữa các nhóm. PHẦN KẾT LUẬN Đến đây. trong phương pháp trò chơi. Muốn làm được điều này. kỹ năng nào học sinh cần đạt trong bài học để thông báo cho các em trước khi quan sát. cần vận dụng và kết hợp linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức giờ học hướng đến mục tiêu lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. các thành viên trong lớp học. Vì vậy. Suy nghĩ chệch hướng này làm. + Bốn là. tạo ra sức ì trong hoạt động nhóm. dù đã chuẩn bị khá kỹ nhưng việc áp dụng phương pháp trò chơi học tập lại dẫn đến suy nghĩ trong học sinh đó là trò chơi giải trí. + Ba là. Chính điều này. tôi cử nhóm trưởng luân phiên và người thay mặt nhóm báo cáo kết quả thảo luận cũng luân phiên. Quan tâm phát huy tính tích cực của học sinh trong giờ học. ở cả 2 lớp dạy thực nghiệm đều có một vài học sinh chưa tích cực trong hoạt động nhóm . Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng trong tư thế phản ứng nhanh và phán đoán tốt chiều hướng thảo luận của mỗi nhóm để kịp thời uốn nắn quá trình thảo luận nhóm theo đúng mục tiêu mong muốn. Vì vậy.16 kỹ năng đều được rút ra từ quan sát. khi tổ chức cho các em làm việc theo nhóm.Trong soạn giảng. chúng tôi phải đưa ra trò chơi hướng đến mục tiêu học tập cụ thể. đề tài sáng kiến kinh nghiệm của tôi đã giải quyết được 3 nhiệm vụ đã đề ra là: 1) khái quát nội dung chủ đề “ Vật chất & Năng lượng” trong . tôi thấm thía rằng dạy một tiết đổi mới phương pháp. trong áp dụng phương pháp làm việc theo nhóm nhỏ . 3.5. tôi đã phải xác định rõ mục tiêu kiến thức . phải chú ý tới mọi đối tượng học sinh. người giáo viên phải cực khổ gấp 10 lần tiết dạy theo phương pháp truyền thống.

........................................ tạo ra môi trường học tập thân thiện........................... Nxb Hà Nội....... 2009..................................................................................... Hiệu quả của giờ dạy học tỉ lệ thuận với công sức đầu tư và ......................................................................................................................... học sinh tích cực như chủ trương mà ...................... ................................................................................................................................................. nêu trên sẽ góp một phần nhỏ bé vào việc đổi mới để nâng cao hiệu quả dạy ........Lục Thị Nga.................................. tổ chuyên môn và .................. 2005 ............ phải quan tâm thực hiện hàng loạt các biện pháp................................................................................................... .................................................................................... .................................................... Nxb Giáo dục............. từ thực tế giảng dạy.............................. Tích hợp dạy kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua môn .................................Phạm Thị Hà................................................................ dạy................................................................. muốn nâng cao hiệu quả dạy học môn Khoa học ở tiểu học nói ........................................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................... .................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................./........................................................................................................... lòng yêu nghề của mỗi người giáo viên trong quá trình dạy học................. tham khảo ý kiến đồng nghiệp trong trường......................................................................................................... cách thức được tích lũy .................................................... 3) nêu lên bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn NHẬN XÉTsống VÀ cho CHO ĐIỂM dạy học lồng ghép giáo dục kỹ năng học sinh lớp Bốn qua một số bài học......................... thuộc chủ đề “ Vật chất & năng lượng”............................................................. riêng................................................................................................................ ngành Giáo dục đã đề ra....................... 2) thực nghiệm dạy học lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp Bốn qua một số bài học thuộc chủ đề “ Vật chất & năng lượng”....................... Khoa học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp........................ 2............................................................................................................................................... 1.17 chương trình môn Khoa học lớp 4 và việc lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua một số bài học thuộc chủ đề này....................................... Những suy nghĩ vừa trình bày ở phần trên xuất phát từ thực tiễn một tiết .... chung và một số bài học thuộc chủ đề “ Vật chất và năng lượng” ở lớp 4 nói ................. ........................................................................................................ Có thể nói................................ TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỂ THỰC NGHIỆM TIẾT DẠY ........................................................................... ....................................................................... .................. Thiết kế bài giảng Khoa học 4 (tập 1&2)...................................................................................................... thực nghiệm của bản thân và đồng nghiệp cùng khối....................................... Hy vọng những kinh nghiệm ban đầu.................................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………............................................................................................................. ............................................................................................................................... học...... ............................

18 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful