P. 1
De Tai Sang Kien Kinh Nghiem- Minh Hoa

De Tai Sang Kien Kinh Nghiem- Minh Hoa

|Views: 850|Likes:
Được xuất bản bởiDuong Huu Trang

More info:

Published by: Duong Huu Trang on Nov 13, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2011

pdf

text

original

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP MỸ THO

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ KHOA HUÂN
NGUYỄN TH !U"NH #OAN
Đ$ %&'(
GIÁO DỤC KỸ N)NG *+NG CHO HỌC *INH
!UA M,T *+ -ÀI HỌC M.N KHOA HỌC #/P -+N
CHỦ Đ0 1V2T CH3T 4 N)NG #Ư5NG6
7*89: ;'<9 ;'9= 9:='>? :'8@ ABCD

ME %=@F %=89: GHIHGJG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP MỸ THO
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ KHOA HUÂN
Đ$ %&'(
GIÁO DỤC KỸ N)NG *+NG CHO HỌC *INH
!UA M,T *+ -ÀI HỌC M.N KHOA HỌC #/P -+N
CHỦ Đ0 1V2T CH3T 4 N)NG #Ư5NG6

7*89: ;'<9 ;'9= 9:='>? :'8@ ABCD
ME %=@F %=89: GHIHGJG
2
MỤC #ỤC
PHKN ML ĐKU
1- Lý do viết sáng kiến…….................................................................................4
2- Mục đích viết sáng kiến...................................................................................4
3- Đối tượng nghin c!" viết sáng kiến................................................................4
4- #hách th$ v% &h'( vi nghin c!" …………………………………………...)
)- *hi+( vụ nghin c!" ………………………………………………………..)
,- -hư.ng &há& nghin c!"……………………………………………………...)
/- 01" t23c n4i d"ng sáng kiến ………………………………………………….,
PHKN N,I DUNG
1- 0h5 đ6 7 89t ch1t : *;ng <ượng= t2ong chư.ng t2>nh (?n #ho@ hAc
<B& 4 v% vi+c <Cng ghD& giáo dục kE n;ng sống cho hAc sinh F"@ (4t sG
H%i hAc th"4c ch5 đ6 n%I...................................................................................../
2- JhKc nghi+( <Cng ghD& giáo dục kE n;ng sống cho hAc sinh <B& Lốn F"@
các H%i hAc th"4c ch5 đ6 7 89t ch1t : n;ng <ượng=..…………………………...M
2.1- Li+n &há& thKc nghi+(.............................................................................M
2.2- Niáo án thKc nghi+( ..............................................................................12
2.3- #ết F"O thKc nghi+(...............................................................................12
3- Li+n &há& v% H%i hAc kinh nghi+( tP thKc tiQn……………………………...14
PHKN KMT #U2N
2- #ết <"9n...........................................................................................................1/
R@nh (ục t%i <i+" th@( khOoN..............................................................................1/
-hụ <ục Sđính kT( các giáo án giOng d'I thKc nghi+(U ………………………1V
3
PHKN ML ĐKU
JO #P A@ Q'<% *89: ;'<9 ;'9= 9:='>?
- M?n #ho@ hAc t2ong chư.ng t2>nh ti$" hAc <% (?n hAc tích hợ& các n4i d"ng
c5@ kho@ hAc tK nhin vBi kho@ hAc v6 s!c khWX t2ong các ch5 đ6Y 0on ngưZi v% s!c
khWX[ v9t ch1t v% n;ng <ượng[ thKc v9t v% đ4ng v9t[ (?i t2ưZng v% t%i ng"In. \"@n
đi$( c5@ L4 Niáo dục : Đ%o t'o khi ]^I dKng chư.ng t2>nh (?n #ho@ hAc <% ch3
t2Ang vi+c h>nh th%nh v% &hát t2i$n kE n;ng sống cho hAc sinh_ &hát h"I tính tích cKc
c5@ hAc sinh t2ong <`nh h4i kiến th!c v% thKc h%nh nhang h%nh vi cG <ợi cho s!c khWX
c5@ cá nh^n_ gi@ đ>nh hAc sinh v% c4ng đCng.
- JhKc tiQn d'I hAc nhi6" n;( F"@_ t?i th1I n4i d"ng giáo dục kE n;ng sống
cho hAc sinh đb được tích hợ& v%o chư.ng t2>nh d'I hAc gcn vBi (4t số H%i hAc
t2n <B&. 81n đ6 cdn <'i <% &hư.ng &há&_ cách th!c c5@ ngưZi giáo vin đ$ ch"In
tOi n4i d"ng 1I đến ngưZi hAc s@o cho nhẹ nhàng, hiệu quả. 8i+c ]ác đenh (@
t29n (ục ti"_ <K@ chAn &hư.ng &há& d'I hAc s@o cho &hát h"I tính tích cKc c5@
hAc sinh_ n^ng c@o hi+" F"O <Cng ghD& giáo dục kE n;ng sống cho hAc sinh <% v1n
đ6 t?i F"@n t^( khi thKc hi+n nhi+( vụ d'I hAc (?n kho@ hAc cho hAc sinh.
*hang n4i d"ng t?i t2>nh H%I s@" đ^I <% nhang kinh nghi+( được ghi chD& <'i_
h+ thống <'i s@" gfn h@i n;( thKc nghi+( cG kết F"O 1G'8@ ABC ;E 9R9: ST9: C=@
=UC S'9= VWX C8C Y&' =UC ?Z9 K=@X =UC [\] ^ %=W_C C=` a$ Vb% C=c% Q& 9R9:
[de9:6_ t'i <B& Lốn
M
n;( hAc 2ggV-2ggM v% 2 <B& Lốn
1g
_ Lốn
11
t2ong hAc kh i
n;( hAc 2ggM-2g1g j J2ưZng ti$" hAc Jh5 #ho@ k"^n.
H- MBC afC= Q'<% S89: ;'<9
Mục đích c5@ t?i khi viết sáng kiến n%I nhl( ghi <'i nhang kinh nghi+(
thKc tiQn gi3& cho vi+c <Cng ghD& giáo dục kE n;ng sống cho hAc sinh ti$" hAc
F"@ (4t số H%i d'I th"4c (?n #ho@ hAc <B& 4 th9t nhm nh%ng_ hi+" F"O.
gO ĐT' %de9: 9:='h9 CiW aj Q'<% S89: ;'<9
Đối tượng t?i t9& t2"ng nghin c!" t2ong đ6 t%i n%I <% cách th!c <Cng ghD&
giáo dục kE n;ng sống cho hAc sinh <B& 4 F"@ (4t số H%i hAc SH%i d'IU cụ th$
t2ong chư.ng t2>nh th"4c ch5 đ6 7 89t ch1t v% n;ng <ượng=.
4
^O K=8C= %=j 4 ]=k? Q' C`X a$ %&'
#hách th$ v% &h'( vi c5@ đ6 t%i sáng kiến kinh nghi+( <% thKc nghi+( v% tnng
kết kinh nghi+( g) tiết d'I th"4c (?n #ho@ hAc <B& Lốn_ ch5 đ6 7 89t ch1t : n;ng
<ượng= t'i <B& Lốn
M
S2ggV-2ggMU v% 2 <B& Lốn
1g
_ Lốn
11
ShAc kh i _ 2ggM-2g1gU j
J2ưZng Ji$" hAc Jh5 #ho@ k"^n -Jh%nh &hố ME Jho.
l- N='>? QB %=mC ='>9 S89: ;'<9 ;'9= 9:='>?
*hi+( vụ c5@ t?i khi thKc hi+n sáng kiến kinh nghi+( <%Y
- #hái F"át n4i d"ng ch5 đ6 7 89t ch1t : *;ng <ượng= t2ong chư.ng t2>nh
(?n #ho@ hAc <B& 4 v% vi+c <Cng ghD& giáo dục kE n;ng sống cho hAc sinh F"@
(4t số H%i hAc th"4c ch5 đ6 n%I.
- JhKc nghi+( ]ác đenh (@ t29n (ục ti" v% á& dụng &hư.ng &há& d'I hAc
tích cKc đ$ <Cng ghD& giáo dục kE n;ng sống cho hAc sinh <B& 4 F"@ (4t số H%i
hAc th"4c ch5 đ6 7 89t ch1t : n;ng <ượng=.
- *" <n H%i hAc kinh nghi+( 23t 2@ tP thKc tiQn d'I hAc <Cng ghD& giáo
dục kE n;ng sống cho hAc sinh <B& 4 F"@ (4t số H%i hAc th"4c ch5 đ6 7 89t ch1t
: n;ng <ượng=.
nO P=do9: ]=8] 9:='h9 CiW Q& %p9: ;<% ;'9= 9:='>?
J?i đb so dụng 4 &hư.ng &há& ch5 Iế" s@" đ^I đ$ nghin c!" đ6 t%i v% tnng
kết kinh nghi+( Y
6.1- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết Y L@o gC( nghin c!" <ý th"Iết v6
(@ t29n (ục ti" H%i hAc v% đni (Bi d'I hAc (?n #ho@ hAc j ti$" hAc.
,.2- Phương pháp thực nghiệY JhKc nghi+( so'n - giOng g) tiết d'I (?n
#ho@ hAc_ ch5 đ6 7 89t ch1t : n;ng <ượng= _ nghin c!" kE kết F"O ) tiết d'I n%I
j cO 3 <B& thKc nghi+(.
6.!- Phương pháp qu"n #átY \"@n sát_ đánh giá hi+" F"O tiết d'I F"@ sK h!ng th3
tiế& th" v% (!c đ4 tiế& th" kiến th!c <Cng ghD& giáo dục kE n;ng sống j hAc sinh 3 <B&
thKc nghi+( giOng d'I.
6.$- Phương pháp t%ng &ết &inh nghiệY Jnng kết kinh nghi+( s@" các tiết d'I
thKc nghi+(.
)
qO CcW %rsC S89: ;'<9 ;'9= 9:='>?
páng kiến kinh nghi+( n%I c1" t23c gC( 3 &hfn Y
'Ph(n ) *(uY J2>nh H%I <ý do viết páng kiến kinh nghi+(_ (ục đích_ nhi+(
vụ_ đối tượng- &h'( vi_ &hư.ng &há& v% c1" t23c n4i d"ng c5@ sáng kiến.
'Ph(n n+i ,ungY J2>nh H%I 2 n4i d"ngY
- #hái F"át n4i d"ng ch5 đ6 7 89t ch1t : *;ng <ượng= t2ong chư.ng t2>nh
(?n #ho@ hAc <B& 4 v% vi+c <Cng ghD& giáo dục kE n;ng sống cho hAc sinh F"@
(4t số H%i hAc th"4c ch5 đ6 n%I.
- JhKc nghi+( <Cng ghD& giáo dục kE n;ng sống cho hAc sinh <B& Lốn F"@
các H%i hAc th"4c ch5 đ6 7 89t ch1t : n;ng <ượng=.
q Ph(n &ết lu-nY *" <n Hi+n &há&_ H%i hAc kinh nghi+( 23t 2@ tP thKc tiQn d'I
hAc v% kết <"9n c5@ đ6 t%i.
,
PHKN N,I DUNG
JO C=` a$ 1 Vb% C=c% 4 NR9: [de9:6 %r@9: C=do9: %rt9= ?Z9 K=@X =UC
[\] ^ Q& Q'>C [u9: :=v] :'8@ ABC ;E 9R9: ST9: C=@ =UC S'9= VWX C8C Y&' =UC
%=W_C C=` a$ 9&wN
- M?n #ho@ hAc được d'I j <B& 4 gC( 3 ch5 đ6 Y 0on ngưZi v% s!c khWX[
89t ch1t v% n;ng <ượng[ JhKc v9t v% đ4ng v9t. J2ong đG_ ch5 đ6 8-t ch.t /à
n0ng lư1ng cG 3/ H%i S33 H%i hAc v% g4 H%i ?n t9&U.
- 0h5 đ6 2-t ch.t /à n0ng lư1ng j <B& 4 <% sK &hát t2i$n tiế& nối ch5 đ6 JK
nhin t2ong (?n JK nhin v% ]b h4i các <B& 1_2_3 H@o gC( các n4i d"ngY 3ư4c,
&h5ng &h6, 7 th"nh, ánh #áng, nhiệt. r ch5 đ6 n%I_ hAc sinh được t>( hi$" (4t
số đsc đi$(_ tính ch1t đ.n giOn c5@ nưBc_ kh?ng khí_ ^( th@nh_ ánh sáng_ nhi+t
v% v@i t2d c5@ ch3ng t2ong c"4c sống. kAc sinh ctng được t>( hi$" v6 cách th!c
so dụng hợ& <ý (4t số v1n đ6 v+ sinh @n to%n khi so dụng nưBc_ kh?ng khí_ ^(
th@nh_ ánh sáng_ nhi+t.
Đsc đi$( cfn ch3 ý khi d'I hAc ch5 đ6 n%I <% h>nh th%nh v% &hát t2i$n j
hAc sinh kE n;ng F"@n sát_ <%( thí nghi+( đ.n giOn[ &h^n tích_ so sánh đ$ 23t 2@
nhang tính ch1t_ đsc đi$( ch"ng c5@ nưBc_ kh?ng khí_ ^( th@nh_ ánh sáng_
nhi+t. ĐCng thZi ctng &hOi ch3 ý h>nh th%nh v% &hát t2i$n j các X( ý th!c thKc
hi+n các F"I tcc v+ sinh_ @n to%n cho HOn th^n_ gi@ đ>nh v% c4ng đCng_ tích cKc
th@( gi@ HOo v+ (?i t2ưZng nưBc_ kh?ng khí.
- 0h5 đ6 8-t ch.t /à n0ng lư1ng t2ong chư.ng t2>nh (?n #ho@ hAc <B& 4 cG
) H%i được <Cng ghD& giáo dục kE n;ng sống 2u nh1t. ĐG <% các H%i ghi dưBi đ^IY
T=i
%m
Th9 Y&' =UC
MBC %'hW
K'<9 %=iC #u9: :=v] ;E 9R9: ST9:
L%i
2/
M4t số cách
<%( s'ch nưBc
Liết cách <%( s'ch nưBc
Hlng cách Y
v LAc
v #ho t2wng
v Đ"n s?i .vv..
- ki$" được sK cfn thiết
&hOi đ"n s?i nưBc t2ưBc
khi "ống[
- 0G ý th!c nhcc nhj (Ai
ngưZi "ống nưBc đb được
đ"n s?i.
/
L%i
2V
LOo v+ ng"Cn
nưBc
Liết được (4t số Hi+n
&há& HOo v+ ng"Cn nưBcY
v LW 2ác đ3ng chx
v po dụng nh% ti" tK ho'i.
v #h.i th?ng cống 2Onh
vv…
- *" được nhang vi+c nn
v% kh?ng nn <%( đ$ HOo v+
ng"Cn nưBc[
- 0G ý th!c HOo v+ v%
nhcc nhj (Ai ngưZi thKc
hi+n vi+c HOo v+ ng"Cn
nưBc.
L%i
2M
Jiết ki+(
nưBc
Liết được cách đ$ tiết
ki+( nưBcY
v #hG@ vdi nưBc cyn
th9n_ so@ cha@ ng@I khi
ống nưBc He vz.
v #hi đánh 2;ng_ <1I
nưBc v%o cốc_ khG@ nưBc
<'i_ kh?ng đ$ chOI t2%n.
- *" được nhang vi+c nn
v% kh?ng nn <%( đ$ tiết
ki+( nưBc[
- NiOi thích được <ý do
&hOi tiết ki+( nưBc.
L%i
4g
LOo v+ Hf"
kh?ng khí
t2ong s'ch
Liết các Hi+n &há& HOo v+
Hf" kh?ng khí t2ong s'ch
nhưY
v Jh" go(_ ]o <ý
&h^n_ 2ác hợ& <ý.
v NiO( khí thOI.
v LOo v+ 2Png v% t2Cng
c^I ..vv..
- *" được nhang vi+c
nn v% kh?ng nn <%( đ$
HOo v+ Hf" kh?ng khí
t2ong s'ch[
- 0@( kết thKc hi+n HOo
v+ Hf" kh?ng khí t2ong
s'ch.
L%i
4M
{nh sáng v%
vi+c HOo v+
đ?i (ct
Liết cách HOo v+ đ?i (ct
c5@ (>nh Hlng cách Y
v #h?ng nh>n t2Kc
tiế& v%o Mst t2Zi
v #h?ng nh>n t2Kc
tiế& ánh <o@ h%n.
v #h?ng đ$ ánh đTn
&in_ đTn <@|X … chiế"
th}ng v%o (ct .vv..
- 89n dụng kiến th!c v6
sK t'o th%nh HGng tối_ v6
v9t cho ánh sáng t2"I6n
F"@ (4t &hfn_ v9t cOn
sáng … đ$ HOo v+ (ct[
- *h9n Hiết v% &hdng
t2ánh nhang t2ưZng hợ&
ánh sáng F"á ('nh cG h'i
cho (ct[
- Liết t2ánh kh?ng đAc
sách hosc viết j nhang
n.i ánh sáng F"á Iế".
89ảng " t:-n này ,; tác giả th" &hả; các tài liệu *< l-p :" nh= >ác *?nh
@c tiêu Aài hBc cC th< lDng ghEp giá; ,@c &F n0ng #Gng ch; hBc #inh l4p $ t:;ng
#G các Aài hBc thu+c chH *I J2-t ch.t /à n0ng lư1ngKL
V
HO T=mC 9:='>? [u9: :=v] :'8@ ABC ;E 9R9: ST9: C=@ =UC S'9= [\] -T9
VWX ?_% ST Y&' =UC %=W_C C=` a$ 1 Vb% C=c% 4 9R9: [de9:6N
*hư t2n đb t2>nh H%I_ (ục ti" v% n4i d"ng <Cng ghD& giáo dục kE n;ng
sống cho hAc sinh đb được ]ác đenh khá 2u. 81n đ6 đst 2@ đối vBi (xi giáo vin
ch3ng t?i khi giOng d'I <% ]ác đenh (@ t29n (ục ti"_ <K@ chAn &hư.ng &há&_
cách th!c d'I - hAc như thế n%o đ$ vi+c <Cng ghD& giáo dục kE n;ng sống cho
các X( (4t cách nhẹ nhàng nh.t, tự nhiên nh.t /à hiệu quả nh.t. p@" đ^I <%
&hfn (? tO nhang vi+c t?i đb thKc nghi+( giOng d'I đ$ tnng kết th%nh kinh
nghi+( HưBc đf"Y
HNJO -'>9 ]=8] %=mC 9:='>? ?_% ST %'<% Akw(
*;( hAc 2ggV -2ggM v% hAc kh i n;( hAc 2ggM -2g1g_ khi d'I g) H%i th"4c
ch5 đ6 7 89t ch1t : n;ng <ượng= n" t2n cho hAc sinh <B& Lốn
M
_ t?i so'n giOng
v% tn ch!c giZ hAc vBi các hưBng như s@"
2.1.1- M7y ,ựng " t:-n @c tiêu &iến thức /à lDng ghEp giá; ,@c &F n0ng
#Gng qu" các Aài hBc thu+c chH *I 2-t ch.t /à n0ng lư1ng.
8i+c ]^I dKng (@ t29n (ục ti" như ch3ng t?i t2>nh H%I t2ong HOng ghi j
t2@ng /: V t2n đ^I gi3& ch3ng t?i h>nh d"ng to%n H4 h+ thống kiến th!c v% kE
n;ng sống cfn giáo dục cho hAc sinh. Đ^I ctng <% c. sj cho vi+c <K@ chAn
&hư.ng &há&_ cách th!c tn ch!c ho't đ4ng d'I - hAc c5@ thfI v% t2d.
2.1.2- Nhực hiện tGt ! *?nh hư4ng Y
- Jh1" s"ốt I" cf" v6 kiến th!c v% kE n;ng d'I - hAc (?n kho@ hAc <B& 4_
ch5 đ6 7 89t ch1t : n;ng <ượng= như (@ t29n (ục ti" <Cng ghD& đb t2>nh H%I
t2ong HOng ghi j t2@ng /: V c5@ đ6 t%i n%I.
- Jh1" s"ốt vi+c đni (Bi d'I hAc th?ng F"@ đni (Bi kh^" ch"yn He c5@ giáo
vin_ &hư.ng &há& v% cách th!c <%( vi+c c5@ thfI v% t2d t2ong giZ d'I v% hAc .
- J2n c. sj th1" s"ốt nhang vi+c t2n_ t9& t2"ng ch"yn He tốt n4i d"ng kiến th!c
t2"I6n đ't_ t9& t2"ng đf" tư cho kh^" so'n giOng_ ch3 ý các &hư.ng &há& cách th!c
kh.i gợi h!ng th3 hAc t9& cho hAc sinh t2ong các nhG( hAc t9& t2n <B&.
2.1.!- Nhực hiện nhOng *?nh hư4ng chung /I phương pháp ,PyQ
M
- #h@i thác vốn hi$" Hiết c5@ hAc sinh_ đsc Hi+t <% hi$" Hiết v6 c"4c sống ]"ng
F"@nh các X( khi t>( hi$" đsc đi$(_ tính ch1t_ cách so dụng nưBc_ kh?ng khí_ ^(
th@nh_ ánh sáng_ nhi+t.
- 0h3 t2Ang tn ch!c cho các X( F"@n sát_ <%( thí nghi+( đ$ t>( hi$"_ 23t 2@
nhang nh9n ]Dt v6 đsc đi$(_ tính ch1t_ cách so dụng nưBc_ kh?ng khí_ ^( th@nh_ ánh
sáng_ nhi+t.
- Jn ch!c cho hAc sinh v9n dụng kiến th!c kho@ hAc v6 đsc đi$(_ tính ch1t_
cách so dụng nưBc_ kh?ng khí_ ^( th@nh_ ánh sáng_ nhi+t đ$ giOi thích nhang hi+n
tượng đ.n giOn t2ong c"4c sống thưZng gs&. \"@ đG kh.i gợi sK td (d kho@ hAc_
thGi F"Xn đst c^" hWi_ t>( hi$" v% giOi thích nhang hi+n tượng ]OI 2@ t2ong c"4c sống
]"ng F"@nh các X(.
2.1.$- Nhực hiện *Rng tiến t:Snh giảng ,Py 5n &h;" hBc gD 2 Aư4cQ
- 9ư4c 1Y kưBng d~n hAc sinh t>( hi$" v6 sK v9t_ hi+n tượng cfn nghin c!"Y
H@o gC( cho hAc sinh t2>nh H%I hi$" Hiết c5@ (>nh[ tn ch!c F"á t2>nh t>( hi$"_ &h^n
tích đ$ nh9n Hiết đsc đi$(_ tính ch1t c5@ sK v9t_ hi+n tượng cfn nghin c!"[ gi3& các
X( &hát Hi$" khái F"át v6 đsc đi$(_ tính ch1t c5@ sK v9t_ hi+n tượng cfn nghin c!"
1I[ gi3& các X( đư@ 2@ được nhang ví dụ_ !ng dụng cG <in F"@n đến v1n đ6 đ@ng hAc.
- 9ư4c 2Y kưBng d~n hAc sinh n" v1n đ6 thKc tế cfn giOi F"IếtY H@o gC( tn
ch!c cho hAc sinh t>( hi$"_ &h^n tich (4t số t>nh h"ống cụ th$ đ$ đư@ 2@ cách giOi
F"Iết t2n c. sj kiến th!c vP@ được hAc. #hcc s^" kiến th!c v% h>nh th%nh kE n;ng
sống cho các X(.
2.1.T- Uết h1p hiệu quả T phương pháp ,Py hBc t6ch cực #"u *7y t:;ng t%
chức h;Pt *+ng ,Py - hBc cH" Nh(y /à N:VQ
x P=do9: ]=8] a_9: 9y@(
- Mục ti" ch5 Iế" c5@ &hư.ng &há& n%I <% kh"Iến khích hAc sinh đư@ 2@
nhi6" ý kiến <in F"@n đến các ch5 đ6 hAc t9&[ t'o đ4ng c. đ$ các X( &hát t2i$n
các kE n;ng giOi F"Iết v1n đ6 đst 2@ t2ong hAc t9& (4t cách sáng t'o nh1t.
- -hư.ng &há& n%I được so dụng t2ong các tiết d'I thXo 4 HưBcY 1U *"
v1n đ6_ 2U JPng hAc sinh n" ý kiến t2O <Zi_ 3U *hG( hAc sinh thOo <"9n chAn 2@
ý kiến h@I nh1t_ 4U Niáo vin nh9n ]Dt_ kết <"9n.
1g
x P=do9: ]=8] =e] %8C %=z@ 9={? 9=|(
- Mục ti" ch5 Iế" c5@ &hư.ng &há& n%I <% kh"Iến khích hAc sinh <%( vi+c
thXo nhG( nhW SnhG( đ?i_ nhG( 3_ nhG( 4U_ cwng khá( &há t>( 2@ nhang đi6"
(Bi[ (j 24ng s"I ngh` v% hi$" Hiết[ &hát t2i$n kE n;ng nGi_ gi@o tiế& cho các X(.
- -hư.ng &há& n%I so dụng t2ong các tiết d'I thXo , HưBcY 1U 0hi@ nhG(_ co
nhG( t2ưjng_ 2U Ni@o vi+c - gi@o n4i d"ng cfn t>( hi$" cho tPng nhG(_ 3U *hG(
hAc sinh thOo <"9n thống nh1t ý kiến c5@ nhG( _ 4U *hG( t2ưjng Háo cáo kết F"O
thOo <"9n_ )U 0ác nhG( t2@o đni_ thOo <"9n_ ,UNiáo vin nh9n ]Dt_ kết <"9n.
x P=do9: ]=8] VWX9 S8%(
- Mục ti" ch5 Iế" c5@ &hư.ng &há& n%I <% kh"Iến khích hAc sinh so dụng
(4t t2ong các giác F"@n c5@ (>nh F"@n sát đối tượng đ@ng t>( hi$" t2ong H%i
hAc đ$ đư@ 2@ ý kiến nh9n ]Dt đánh giá th?ng (inh_ nh@nh nh'I v% chính ]ác
nh1t.
- -hư.ng &há& n%I so dụng t2ong các tiết d'I thXo ) HưBcY 1U kưBng d~n
hAc sinh ]ác đenh (ục ti" F"@n sát_ 2U kưBng d~n hAc sinh <K@ chAn đối tượng
F"@n sát_ 3U0hi@ nhG( đ$ F"@n sát _ 4U *hG( t2ưjng Háo cáo kết F"O F"@n sát_
)U Niáo vin nh9n ]Dt_ kết <"9n.
x P=do9: ]=8] %r} C=o' =UC %b](
- Mục ti" ch5 Iế" c5@ &hư.ng &há& n%I <% t'o 2@ (?i t2ưZng hAc t9& th^n
thi+n thXo ki$" 7ch.i (% hAc=. #h"Iến khích hAc sinh kh@i thác vốn kinh
nghi+( c5@ HOn th^n t2ong F"á t2>nh ch.i đ$ hAc t9& v% th$ hi+n nhang đi6" đb
được hAc đ$ th@( gi@ t2d ch.iY chuyIn thư, tiếp #ức, hái h;" *i< 1W, "i nh"nh
hơn, thX /I chuDng.
- -hư.ng &há& n%I so dụng t2ong các tiết d'I thXo 3 HưBcY 1U kưBng d~n hAc
sinh cách th@( gi@ t2d ch.i_ 2U Jn ch!c cho hAc sinh ch.i t2d ch.i đ$ ghi nhB đi6"
vP@ hAc _ 3U Niáo vin nh9n ]Dt_ đánh giá_ c5ng cố kiến th!c đb hAc F"@ t2d ch.i.
x P=do9: ]=8] %=f 9:='>?Y
- Mục ti" c5@ &hư.ng &há& n%I <% gi3& hAc sinh đi s^" t>( hi$" đsc đi$(_
tính ch1t c5@ nưBc_ kh?ng khí_ ^( th@nh_ ánh sáng_ nhi+t th?ng F"@ thKc h%nh thí
nghi+(. JP đG h>nh th%nh kE n;ng thKc h%nh_ thí nghi+( cho hAc sinh.
11
- -hư.ng &há& n%I được thKc hi+n th?ng F"@ vi+c hưBng d~n hAc sinh <%(
thí nghi+( đ.n giOn[ &h^n tích_ so sánh đ$ 23t 2@ nhang tính ch1t_ đsc đi$(
ch"ng c5@ nưBc_ kh?ng khí_ ^( th@nh_ ánh sáng_ nhi+t
HNHO G'8@ 89 %=mC 9:='>?
•X( g) giáo án c5@ g) H%i d'I đính kT( &hfn &hụ <ục c5@ đ6 t%i n%I.
HNgO K<% VW~ %=mC 9:='>? %'<% Akw
q #ết F"O ghi nh9n Hlng số <i+" cụ th$ Y
#\]I 9R? =UC
K<% VW~
G'|' K=8 TrW9: Yt9=
LB& Lốn
M
S2ggV-2ggMU
)g€)2
SM,_2•U
g2€)2
S3_V•U

LB& Lốn
1g
Sk#i_2ggM-2g1gU
)1€)2
SMV_1•U
g1€)2
S1_M•U

LB& Lốn
11
Sk#i_2ggM-2g1gU
2V€2M
SM,_,•U
g1€2M
S3_4•U

q \"@ thKc nghi+( g) tiết d'I_ t?i cG v%i nh9n ]Dt như s@"Y
M_%_ các tiết d'I th$ nghi+( <Cng ghD& giáo dục kE n;ng sống n" t2n đb
khcc &hục được nhang h'n chế thưZng gs& j các <B& t?i đb d'I nhang n;(
t2ưBc đ^I. 0hính vi+c ]^I dKng (@ t29n (ục ti"_ á& dụng &hư.ng &há& d'I hAc
tích cKc như đb t2>nh H%I gi3& ch3ng t?i t2ánh được <ối t2"I6n thụ kiến th!c (4t
chi6"_ c!ng nhcc như t2ong sách giáo kho@_ <Cng ghD& kiến th!c v6 kE n;ng sống
(4t cách nhm nh%ng_ tK nhin_ hi+" F"O.
HX'_ tính h1& d~n c5@ tiết d'I v% sK h!ng th3 hAc t9& c5@ hAc sinh th$ hi+n
khá 2u t2ong g) tiết d'I th$ nghi+( j cO 3 <B& thKc nghi+( . 8@i t2d tích cKc_
ch5 đ4ng v% sáng t'o c5@ hAc sinh t2ong 3 <B& được &hát h"I c@o nh1t. #h?ng
khí <%( vi+c c5@ JhfI - J2d tK nhin v% thoOi (ái.
-X_ các c^" hWi chính tP H%i hAc hưBng đến (ục ti" <Cng ghD& giáo dục kE
n;ng sống ghi s@" đ^I được hAc sinh c5@ cO 3 <B& hi$" v% t2O <Zi Hlng chính sK
12
nh9n Hiết c5@ (>nh_ Hlng ng?n nga c5@ (>nh_ kh?ng gượng D& v% kh?ng <s& <'i
thXo c^" cha c5@ sách giáo kho@.
v J'i s@o X( &hOi đ"n s?i nưBc khi "ống ‚ [ J'i s@o X( &hOi nhcc nhj (Ai
ngưZi "ống nưBc đb được đ"n s?i ‚ 89ài 2YQ Z+t #G cách là #Pch nư4cL[
v 8i+c n%o X( nn <%( v% kh?ng nn <%( đ$ HOo v+ ng"Cn nưBc ‚ [ J'i s@o
X( &hOi nhcc nhj (Ai ngưZi HOo v+ ng"Cn nưBc ‚ 89ài 2\Q 9ả; /ệ nguDn
nư4cL[
v 8i+c n%o X( nn <%( v% kh?ng nn <%( đ$ tiết ki+( nưBc ‚ [ J'i s@o X(
v% (Ai ngưZi &hOi tiết ki+( nưBc nưBc ‚ 89ài 2]Q Niết &iệ nư4cL[
^ 8i+c n%o X( nn <%( v% kh?ng nn <%( đ$ HOo v+ Hf" kh?ng khí t2ong
s'ch ‚ [ J'i s@o X( v% (Ai ngưZi &hOi HOo v+ Hf" kh?ng khí t2ong s'ch ‚ 89ài
$WQ 9ả; /ệ A(u &h5ng &h6 t:;ng #PchL[
v J'i s@o X( &hOi HOo v+ đ?i (ct c5@ (>nh v% cách n%o đ$ X( HOo v+ đ?i
(ct 1I ‚ 8 9ài $]Q _nh #áng /à /iệc Aả; /ệ *5i `tL .././..
8i+c hAc sinh 2 <B& t2O <Zi khá tốt các c^" hWi vP@ n" <% (4t tín hi+" đáng
(Png. JhKc 2@_ nhang c^" hWi 1I kh?ng F"á khG đối vBi các X( nhưng nế"
kh?ng t'o 2@ (4t Hf" kh?ng khí hAc t9& t2@o đni nhm nh%ng_ thoOi (ái như
ch3ng t?i đb <%( th> kh?ng kích thích được s"I ngh` c5@ các X( v% các X(
kh?ng che" khG s"I ngh` đ$ <`nh h4i s^" scc n4i d"ng H%i hAc.
-T9_ (ục ti" H%i hAc đ't được như ch3ng t?i đb ]ác đenhY M,• - MV• hAc
sinh c5@ (xi <B& (% ch3ng t?i á& dụng thKc nghi+( hi$" v% nc( vang nhang
n4i d"ng c. HOn c5@ H%i hAc. Mục ti" v6 kiến th!c v% <Cng ghD& giáo dục kE
n;ng sống cho hAc sinh đ't được như (ong đợi c5@ ch3ng t?i.
NR?F sK h%i <dng c5@ giáo vin_ sK h!ng th3 t2ong giOng d'I c5@ giáo vin
v% hAc t9& c5@ hAc sinh được n^ng <n F"@ g) tiết d'I thKc nghi+(.
*;( hAc 2ggV-2ggM vP@ F"@ v% hAc kh i c5@ n;( hAc 2ggM-2g1g n%I_ đb
cG g2 t2ong g) tiết d'I th$ nghi+( <Cng ghD& giáo dục kE n;ng sống cho hAc
sinh c5@ t?i đb được tn ch"In (?n dK giZ _ đánh giá. \"@ dK giZ v% khOo sát
hAc sinh_ tn ch"In (?n cG nhang đánh giá tốt v6 cách th!c t2i$n kh@i ho't
13
đ4ng d'I hAc thXo hưBng đni (Bi &hư.ng &há&_ <Cng ghD& giáo dục kE n;ng
sống_ ]^I dKng (?i t2ưZng hAc t9& th^n thi+n_ hAc sinh tích cKc thXo ch5 t2ư.ng
c5@ L4 Niáo dục v% Đ%o t'o.
gO -&' =UC ;'9= 9:='>? rs% rX %• %=mC %'€9(
\"@ thKc nghi+( ]^I dKng (@ t29n (ục ti" v% á& dụng &hư.ng &há& d'I
hAc tích cKc nhl( n^ng c@o hi+" F"O <Cng ghD& giáo dục kE n;ng sống cho hAc
sinh t2ong g) H%i hAc th"4c ch5 đ6 789t ch1t v% n;ng <ượng=_ (?n #ho@ hAc <B&
4_ t?i 23t 2@ (4t số kinh nghi+( s@" Y
gNJ- J2ong c?ng tác giOng d'I_ chính t^( h"Iết c5@ ngưZi thfI giáo kích
thích F"á t2>nh (%I (d sáng t'o đ$ đni (Bi n^ng c@o ch1t <ượng d'I hAc. *4i
d"ng kiến th!c_ ch"yn kiến th!c v% (ục ti" <Cng ghD& d'I kE n;ng sống cho
hAc sinh đb được nhi6" t%i <i+" đ6 c9& đến. 81n đ6 cdn <'i <% ngưZi giáo vin
('nh d'n th$ nghi+( nG đ$ tPng HưBc 23t kinh nghi+(.
ƒu 2%ng <%_ (@ t29n (ục ti" v% các &hư.ng &há& d'I hAc tích cKc t?i á&
dụng t2ong các tiết d'I th$ nghi+( j 3 <B& được chAn thKc nghi+( kh?ng (Bi
v% kh?ng ]@ <' đối vBi (xi ngưZi giáo vin d'I j t2ưZng ti$" hAc. Đi6" (%
ch3ng t?i đ't được t2ong F"á t2>nh th$ nghi+( c5@ (>nh <% ch6nh t:;ng quá t:Snh
,Py hBc /4i @c tiêu lDng ghEp giá; ,@c &F n0ng #Gng, t5i *a tP; :" +t A(u
&h5ng &h6, +t 5i t:ưbng hBc t-p th7n thiện, hBc #inh t6ch cực như chH t:ương
cH" 9+ ciá; ,@c d eà; tP;. 0hính Hf" kh?ng khí th^n thi+n v% (?i t2ưZng hAc
t9& tích cKc 1I_ J2d che" khG s"I ngh`_ JhfI nhi+t t^( d~n dct đ$ các X( hi$"
s^" v% ch"I$n hG@ nG th%nh kE n;ng sống c5@ HOn th^n (>nh.
gNHO M"ốn n^ng c@o hi+" F"O d'I hAc_ n^ng c@o hi+" F"O <Cng ghD& giáo
dục kE n;ng sống cho hAc sinh F"@ (xi H%i hAc_ ngưZi giáo vin &hOi ]^I dKng
cho được (ục ti" H%i hAc cG <Cng ghD& n4i d"ng giáo dục kE n;ng sống t2ong
tPng H%i d'I cụ th$ . 8i+c ]^I dKng (@ t29n (ục ti" H%i hAc cG <Cng ghD& n4i d"ng
giáo dục kE n;ng sống được thKc hi+n th?ng F"@ 3 th@o tácY
S1U ƒ% soát chư.ng t2>nh d'I đ$ <K@ chAn H%i d'I <Cng ghD& thích hợ&[
S2U •ác đenh (ục ti" kiến th!c_ kE n;ng_ thái đ4 c5@ tPng H%i hAc_[
14
S3U •^I dKng HOng (@ t29n (ục ti" đ$ cG th$ nh>n ]"In s"ốt được các c1& đ4
2Tn <"I+n kE n;ng sống cho hAc sinh t2ong F"á t2>nh d'I hAc (?n hAc như đb ghi j
Aảng " t:-n @c tiêu Aài hBc, t:"ng Y d \.
gNg- 0wng vBi vi+c vP@ n"_ giáo vin cfn F"@n t^( thKc hi+n tốt kh^"
so'n giOng t2n c. sj kế ho'ch H%i d'I.
•X( kế ho'ch H%i d'I <% HOn thiết kế tnng th$ cho (4t tiết d'I_ j đG &hOi
ch„ 2@ được các ho't đ4ng cfn cG c5@ thfI v% t2d v% tn ch!c ho't đ4ng hAc đ@
d'ng &hong &h3 đ$ th" h3t hAc sinh v%o n4i d"ng H%i hAc.
Đ$ thKc hi+n tốt các ho't đ4ng cfn cG n%I_ ngưZi giáo vin &hOi ch"yn He cá
nh^n thXo hưBng (j 24ng kiến th!c_ F"@n t^( d~n dct_ ch1n ch„nh_ "ốn ncn v%
t'o h!ng th3 cho F"á t2>nh hAc t9& c5@ hAc sinh khi tiến h%nh tiết d'I.
gN^- 81n đ6 F"@n t2Ang t2ong kh^" so'n giOng <% &hOi <K@ chAn cho được
&hư.ng &há& tn ch!c ho't đ4ng d'I - hAc cho &hw hợ& vBi đối tượng hAc sinh v%
đá& !ng được (ục ti" <Cng ghD&- kiến th!c.
0ác &hư.ng &há& d'I hAc tích cKc được v9n dụng kết hợ& t2ong (4t tiết
d'I_ H%i d'I cG th$ <% Y Phương pháp *+ng na;, qu"n #át, là /iệc thf; nhC,
th6 nghiệ /à t:V chơi cHng cG &iến thức ..//..
JhKc tiQn kết hợ& các &hư.ng &há& t2ong tPng tiết d'I_ H%i d'I F"@ g) tiết
th$ nghi+( t2n đ^I_ ch3ng t?i th1I cfn F"@n t^( (1I vi+cY
v Z+t là_ khi t?i á& dụng &hư.ng &há& đ4ng nbo đối vBi hAc sinh c5@ 2 <B&
thKc nghi+( giOng d'I th> gs& &hOi t>nh t2'ng (1t thZi gi@n v%o nhang ý tưjng
<@n (@n_ ]@ <' c5@ hAc sinh <%( cho kh?ng khí <B& hAc 2.i v%o t>nh t2'ng <4n
]4n_ ch+ch ch5 đ6. 8> v9I_ khi so dụng &hư.ng &há& đ4ng nbo_ t?i <"?n cG ý
th!c khDo <Do <áI ý kiến c5@ hAc sinh v%o ch5 đ6 do (>nh đư@ 2@ (% kh?ng <%(
cho hAc sinh cO( th1I (1t h!ng. 0h3ng t?i ch„ so dụng &hư.ng &há& đ4ng nbo
t2ong các nhG( nhW hAc sinh v% F"@n t^( đến ho't đ4ng c5@ nhG( nhW n%I s@o
cho cG hi+" F"O.
v g"i là_ (4t t2ong nhang nhược đi$( khi t?i á& dụng &hư.ng &há& F"@n
sát <% hAc sinh kh?ng F"@n sát được nhi6" sK v9t h@I hi+n tượng t2P" tượng (%
ch„ F"@n sát được (4t số sK v9t_ hi+n tượng cụ th$. Mst khác_ F"@ á& dụng
&hư.ng &há& F"@n sát_ ch3ng t?i 23t 2@ (4t đi6" <% kh?ng &hOi (Ai kiến th!c v%
1)
kE n;ng đ6" được 23t 2@ tP F"@n sát. 8> v9I_ t?i đb &hOi ]ác đenh 2u (ục ti"
kiến th!c _ kE n;ng n%o hAc sinh cfn đ't t2ong H%i hAc đ$ th?ng Háo cho các X(
t2ưBc khi F"@n sát.
v 9" là_ t2ong á& dụng &hư.ng &há& <%( vi+c thXo nhG( nhW _ j cO 2 <B&
d'I thKc nghi+( đ6" cG (4t v%i hAc sinh chư@ tích cKc t2ong ho't đ4ng nhG( _
t'o 2@ s!c > t2ong ho't đ4ng nhG(. 8> v9I_ khi tn ch!c cho các X( <%( vi+c thXo
nhG(_ t?i co nhG( t2ưjng <"^n &hin v% ngưZi th@I (st nhG( Háo cáo kết F"O
thOo <"9n ctng <"^n &hin. 0h3ng t?i <"?n <"?n s…n s%ng t2ong tư thế &hOn !ng
nh@nh v% &hán đoán tốt chi6" hưBng thOo <"9n c5@ (xi nhG( đ$ ke& thZi "ốn
ncn F"á t2>nh thOo <"9n nhG( thXo đ3ng (ục ti" (ong ("ốn. 0hính đi6" n%I_
t?i th1( thí@ 2lng d'I (4t tiết đni (Bi &hư.ng &há&_ ngưZi giáo vin &hOi cKc
khn g1& 1g <fn tiết d'I thXo &hư.ng &há& t2"I6n thống.
v 9Gn là_ dw đb ch"yn He khá kE nhưng vi+c á& dụng &hư.ng &há& t2d ch.i
hAc t9& <'i d~n đến s"I ngh` t2ong hAc sinh đG <% t2d ch.i giOi t2í. p"I ngh` ch+ch
hưBng n%I <%(_ cho các X( ]@ 2Zi (ục ti" c5ng cố kiến th!c do giáo vin thiết
kế. 8> v9I_ t2ong &hư.ng &há& t2d ch.i_ ch3ng t?i &hOi đư@ 2@ t2d ch.i hưBng
đến (ục ti" hAc t9& cụ th$_ &hOi cG <"9t ch.i hợ& <ý_ đánh giá c?ng Hlng nhl(
kích thích thi đ"@ sáng t'o gia@ các nhG(_ các th%nh vin t2ong <B& hAc.
gNl- J2ong so'n giOng_ cfn v9n dụng v% kết hợ& <inh ho't các &hư.ng &há&
v% h>nh th!c tn ch!c giZ hAc hưBng đến (ục ti" <Cng ghD& giáo dục kE n;ng
sống cho hAc sinh. \"@n t^( &hát h"I tính tích cKc c5@ hAc sinh t2ong giZ hAc.
M"ốn <%( được đi6" n%I_ &hOi ch3 ý tBi (Ai đối tượng hAc sinh_ &hOi ]^I dKng
h+ thống c^" hWi gợi (j t2ong tPng H%i hAc .
PHKN KMT #U2N
Đến đ^I_ đ6 t%i sáng kiến kinh nghi+( c5@ t?i đb giOi F"Iết được 3 nhi+(
vụ đb đ6 2@ <%Y 1U khái F"át n4i d"ng ch5 đ6 7 89t ch1t : *;ng <ượng= t2ong
1,
chư.ng t2>nh (?n #ho@ hAc <B& 4 v% vi+c <Cng ghD& giáo dục kE n;ng sống cho
hAc sinh F"@ (4t số H%i hAc th"4c ch5 đ6 n%I[ 2U thKc nghi+( d'I hAc <Cng
ghD& giáo dục kE n;ng sống cho hAc sinh <B& Lốn F"@ (4t số H%i hAc th"4c ch5
đ6 7 89t ch1t : n;ng <ượng=[ 3U n" <n H%i hAc kinh nghi+( 23t 2@ tP thKc tiQn
d'I hAc <Cng ghD& giáo dục kE n;ng sống cho hAc sinh <B& Lốn F"@ (4t số H%i
hAc th"4c ch5 đ6 7 89t ch1t : n;ng <ượng=.
0G th$ nGi_ ("ốn n^ng c@o hi+" F"O d'I hAc (?n #ho@ hAc j ti$" hAc nGi
ch"ng v% (4t số H%i hAc th"4c ch5 đ6 7 89t ch1t v% n;ng <ượng= j <B& 4 nGi
2ing_ &hOi F"@n t^( thKc hi+n h%ng <o't các Hi+n &há&_ cách th!c được tích <tI
tP thKc tế giOng d'I. ki+" F"O c5@ giZ d'I hAc t„ <+ th"9n vBi c?ng s!c đf" tư v%
<dng I" ngh6 c5@ (xi ngưZi giáo vin t2ong F"á t2>nh d'I hAc.
*hang s"I ngh` vP@ t2>nh H%I j &hfn t2n ]"1t &hát tP thKc tiQn (4t tiết
d'I thKc nghi+( c5@ HOn th^n v% đCng nghi+& cwng khối_ tn ch"In (?n v%
th@( khOo ý kiến đCng nghi+& t2ong t2ưZng. kI vAng nhang kinh nghi+( H@n
đf" n" t2n s† gG& (4t &hfn nhW HD v%o vi+c đni (Bi đ$ n^ng c@o hi+" F"O d'I
hAc_ t'o 2@ (?i t2ưZng hAc t9& th^n thi+n_ hAc sinh tích cKc như ch5 t2ư.ng (%
ng%nh Niáo dục đb đ6 2@. .€.

TÀI #I•U THAM KH‚O
ĐỂ THƒC NGHI•M TIMT DẠY
JO P=k? T=„ H&F Nhiết &ế Aài giảng Uh;" hBc $ 8t-p 1d2U_ *]H k% *4i_ 2gg)
HO #BC T=„ N:XF TfC= =e] Akw ;E 9R9: ST9: C=@ =UC S'9= %'jW =UC VWX ?Z9
K=@X =UC Q& =@k% a_9: :'8@ ABC 9:@&' :'… [h9 [\]F N†Y G'8@ ABCF
HGG‡N
1/
NH2N ˆ‰T VÀ CHO ĐIỂM
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
1V

tháng 02/2010 .2 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP MỸ THO TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ KHOA HUÂN Đề tài: GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH QUA MỘT SỐ BÀI HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP BỐN CHỦ ĐỀ “VẬT CHẤT & NĂNG LƯỢNG” (Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục) Mỹ tho.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->