P. 1
Dieu Khien Den Giao Thong

Dieu Khien Den Giao Thong

|Views: 746|Likes:
Được xuất bản bởiDuy Khiem

More info:

Published by: Duy Khiem on Nov 14, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2013

pdf

text

original

 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng

TRƯỜNG ĐHKTCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA ĐIỆN TỬ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Môn học: Hệ thống nhung
Bộ Môn: Kỹ thuật May tinh
Lớp: K43KDT Nganh: Số đề:
Ngay giao dê: 16/03/2011 Ngay hoan thanh: ..
1.Tên dê tai: Thiế !ế "# $%& '()* h+ h,)* -i./ !hi0) -1) *i23 h4)*
2. Nội dung thuyêt minh tinh toan
- Khao sat va phân tich bai toan: Tim hiêu va khao sat thuc tê vê cac linh kiện,
cac loai IC, va hoat dộng cua hệ thống den giao thông
- Lua chọn giai phap: Chọn giai phap công nghệ, giai phap thiêt kê, cac yêu
câu va giới han cho hệ thống
- Thiêt kê nguyên ly: So dô tông quat, so dô dác ta, lua chọn va tông quan vê
linh kiện
- Thiêt kê kỹ thuật:
- Xây dung hệ thống: So dô mach, chuong trinh demo, module chuong trinh
3. Cac ban vë, chuong trinh va dô thi
- Cac so dô thiêt kê, Mach hệ thống
- Chuong trinh diêu khiên
- Dia CD chua cac so dô thiêt kê gốc, bao cao, mã nguôn, chuong trinh demo.
Nhãn dia ghi rõ: Họ tên ¹ lớp ¹ tên dê tai (tom tát) ¹ GV huớng dân ¹ Ngay
thang.
Thông qua phân
Xac dinh yêu câu
Thông qua phân
Thiêt kê
Thông qua phân
Xây dung hệ thống
Dông y cho bao vệ
Nhận xet cua giao viên huớng dân
...........................................................................................................................................................................................................................
1
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Ngày Tháng Năm 20...
Gi53 Vi6) h78)* '9)
(Ký ghi ! họ "#n$
Nhận xet cua giao viên châm
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Ngày Tháng Năm 20...
Gi53 Vi6) h78)* '9)
(Ký ghi ! họ "#n$
2
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
:ỜI C;M <N
Loi dâu tiên chung em xin chân thanh cam on thây Nguyên Tiên Duy cung
thây cô bộ môn khoa Diện Tu Truong Dai Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thai
Nguyên.
Trong qua trinh thuc hiện dô an nhom chung em gáp không it kho khán va
thiêu sot .Nhung duoc su huớng dân va chi day nhiệt tinh cua quy thây cô dã giup
chung em khác phuc duoc nhung thiêu sot do va co thê hoan thanh duoc dê tai dung
thoi han, giup chung em học tốt hon.
Do kiên thuc cua nhom chung em con han chê nên trong dô an con nhiêu sai
xot chung em rât mong duoc su thông cam cua quy thây cô. Chung Em xin chân
thanh cam on.
3
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
M=C :=C
1.3. CÁC GIẢI PHÁP VÀ XÁC ĐỊNH BÀI TOÁN ................................................................ 7
1.3.1.Các giải pháp ............................................................................................................. 7
1.3.2. Xác đ!h "#i $%á! &# gi'i h(! c)* đ+ $#i ................................................................... 7
2.2. ,- Đ. /H0I 1C233 G42PH5 .................................................................................. 6
2.3. ,- Đ. Đ7C TẢ C82 H9 TH0NG .............................................................................. 6
2.:. CÁC ;O<=3> T4ONG H9 TH0NG ......................................................................... 1?
2.:.1.;%@ABC đi+A DhiE! $FA!g $GH .................................................................................... 1?
2.:.3. ;%@ABC DhIi !gAJ! ................................................................................................. 13
2.K.1.Các Bi!h DiL! $F%!g DhIi đi+A DhiE! $FA!g $GH .......................................................... 1K
2.K.3. Các Bi!h DiL! $F%!g "M hiE! $h ................................................................................. 27
:
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
:ỜI N>I Đ?@
Ngay nay, khai niệm kỹ thuật số dã tro thanh quen thuộc với nhiêu nguoi, boi
vi su phat triên cua nganh kỹ thuật số nay dã co anh huong rât lớn dên nganh kinh
tê toan câu. Co nguoi dã nêu lên y tuong gọi nên kinh tê cua thoi dai chung ta la '
nên kinh tê kỹ thuật số ', 'số hoa¨ dã gân nhu vuot khoi ranh giới cua một thuật
ngu kỹ thuật . Nho co uu diêm cua xu ly số nhu dộ tin cậy trong truyên dân, tinh da
thich nghi va kinh tê cua nhiêu phân mêm khac nhau, tinh tiện loi trong diêu khiên
va khai thac mang.
Số hoa dang la xu huớng phat triên tât yêu cua nhiêu linh vuc kỹ thuật va kinh
tê khac nhau. Không chi trong linh vuc thông tin liên lac va tin học. Ngay nay, kỹ
thật số dã va dang thâm nhập manh më vao Kỹ thuật diện tu, Diêu khiên tu dộng,
phat thanh truyên hinh, y tê, nông nghiệp.va ngay ca trong cac dung cu sinh hoat
gia dinh.
Ngay tu nhung ngay dâu khai sinh, kỹ thuật số noi riêng va nganh diện tu noi
chung dã tao ra nhiêu buớc dột pha mới më cho cac ngang kinh tê khac va con dam
bao duoc yêu câu cua nguoi dung ca vê chât luong va dich vu. Dông thoi kiên thuc
vê kỹ thuật số la không thê thiêu dối với môi sinh viên, nhât la sinh viên diện tu.
Va nhu mọi nguoi nhận thây ráng, ngay nay trật tu giao thông nuớc ta dang rối
ren. Vi vậy việc su dung den giao thông tai nhung giao lộ la rât cân thiêt va dê hiêu
rõ hon vê nguyên ly hoat dộng va muốn phat triên thêm vê mô hinh nay, chung em
dã chọn dê tai cho dô an môn học 1 la nghiên cuu vê Den Giao Thông .
Nội dung chinh cua bai bao cao duoc chia thanh cac phân chinh sau:
 Loi noi dâu
 Chuong 1 : Phân tich vê yêu câu cua dô an va cac giai phap
dua ra dê thuc hiện.
 Chuong 2 : Thiêt kê hệ thống
 Chuong 3 : Xây dung hệ thống
 Kêt luận va cac huớng phat triên hoan thiện dê tai
Trong qua trinh thuc hiện dê tai co thê không tranh duoc cac thiêu sot va muc
dộ hoan thanh dê tai, mong quy thây cô xem xet va co thê dua ra nhận xet dê chung
em co thê khác phuc duoc nhung thiêu sot do va co thê hoan thiện cung nhu mo
rộng dê tai sau nay.
K
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
CHƯ<NG AB CHDN TECH HỆ THFNG
AGAG GIHI THIỆ@ HỆ THFNG MICH ĐIJ@ KHIKN ĐLN GIAO THÔNG
AGAGAGM 7N)* hiế !ế h+ h,)* -i./ !hi0) -1) *i23 h4)*
Hệ thống den giao thông cua chung em thiêt kê hoat dộng co cac chê dộ trong
ngay: (Gio cao diêm, binh thuong va thâp diêm, hiên thi thoi gian cua cac chê dộ
lên LED 7 doan).
- Cao diêm: Den xanh 47s, den do 50s, den vang 3s.
- Binh thuong: Den xanh 20s, den do 23s, den vang 3s.
- Thâp diêm: Den vang sang.
- Co 4 LED 7 doan don: 2 LED hiên thi dêm nguoc cho 1 lan duong.
- Hệ thống LED don hiên thi cho cac den xanh, den vang, den do.
- Hệ thống nut nhân, gôm 3 nut: nut chuyên chê dộ cao diêm, binh thuong, thâp
diêm.
AGAGOG P6/ QR/ QS2 TUQh -i./ !hi0) -1) *i23 h4)*
V Mach phai don gian, dê thiêt kê, dê láp dát, dê dang sua chua.
- Mach phai chay ôn dinh, chinh xac, dê vận hanh.
- Chi phi dê thiêt kê phai re.
AGOG GIHI THIỆ@ HỆ THFNG ĐIJ@ KHIKN ĐLN GIAO THÔNG
MW X, XY) Zh[T h(Q ế
Hinh 1: Hinh anh hệ thống den giao thông trong thuc tê.
N
Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
1.3. CÁC GIẢI PHÁP VÀ XÁC ĐỊNH BÀI TOÁN
AG\GAGC5Q *iYi Zh5Z
Co rât nhiêu phuong phap dê thiêt kê một mach diêu khiên hệ thống den giao
thông. Tuy nhiên, tuy theo yêu câu cua tung bai toan, tuy theo y tuong thiêt kê cua
môi nguoi ma ta co nhung giai phap riêng. O dây nhom chung em dã thiêt kê hệ
thống diêu khiên den giao thông su dung vi diêu khiên với nhung uu diêm sau:
- Mach co thê thay dôi cac chê dộ hoat dộng hoat dộng linh hoat.
- Số linh kiện su dung trong mach it, cach thuc bố tri linh kiện dê dang.
- Mach don gian, dê thuc thi.
- Lập trinh don gian.
AG\GOG X5Q -])h ^#i 35) "# *i8i hU) QS2 -. #i
2G X5Q -])h ^#i 35)
Mô hinh den giao thông gôm co:
• Dâu nhập du liệu vao la ban phim, gôm cac phim chuc náng va
phim nhập thoi gian,dê diêu chinh cac chê dộ hoat dộng cua den
giao thông.
• Khối vi xu li gôm co: mach vi xu li với vi diêu khiên pic16F877A lam
nhiệm vu xu li chinh, bộ nguôn cung câp diện ap 5VDC.
• Dâu du liệu ra ( hiên thi) gôm:
- Led don: hiên thi tin hiệu den giao thông.
- Led 7 doan: hiên thi thoi gian sang cua den.
^G Gi8i hU) QS2 -. #i
Mach thuc hiện chua chay tu dộng cac chê dộ hoat dộng theo gio dã dinh, muốn
chuyên chê hoat dộng cua hệ thống den giao thông yêu câu nguoi diêu khiên phai
ân nut diêu chinh trên khối ban phim dê diêu khiên cac chê dộ hoat dộng theo gio.
7
ĐR/ "#3 X_ `a ĐR/ b2
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
CHƯ<NG O B THIcT Kc HỆ THFNG
OGAG d< ĐỒ KHFI CỦA HỆ THFNG
Bao gôm cac khối sau: Khối dâu vao, khối diêu khiên, khối giai mã, khối hiên
thi, khối nguôn:
Hinh 2. So dô khối hệ thống den giao thông.
• Khối hiên thi: Hiên thi chinh xac thoi gian trên led 7 doan va tin hiệu den giao
thông trên led don
• Khối dâu vao: Gôm ban phim dê diêu chinh cac chê dộ hoat dộng theo gio cua
hệ thống den tin hiệu giao thông.
• Khối diêu khiên trung tâm: Diêu khiên mọi su hoat dộng cua hệ thống, thuc
hiện chuong trinh, xu ly cac diêu khiên vao/ra va truyên thông với cac thiêt bi
bên ngoai.
• Khối giai mã: su dung IC74LS247 dê thuc hiện việc giai mã BCD sang thập
phân va hiên thi cac trang thai thập phân do trên LED 7 thanh.
• Khối nguôn: Cung câp diện ap cho toan bộ hệ thống va dam bao su ôn dinh
diện ap.
O
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
OGOG d< ĐỒ KHFI eCA:: GRACHf
Controller
Software
Keypad
Routines
Keypad
Led
Display
Controller
Led
Display
7
Segment
Controller
7
Segment
Hinh 3. So dô khối hệ thống den giao thông (call graph).
OG\G d< ĐỒ ĐgC T; CỦA HỆ THFNG
Hinh 4. So dô dác ta cua hệ thống den giao thông.
6
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
OGhG CÁC MOi@:j TRONG HỆ THFNG
OGhGAGM3'/`k -i./ !hi0) b/)* %T
Su dung vi diêu khiên PIC16F877A
2G dl -m CICAnopqqA
So dô chân cua vi diêu khiên PIC 16F877A: 40 pins. 5 công vao ra số
RA,RB,RC,RD,RE.
1?
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
Hinh 5: So dô chân vi diêu khiên PIC16F877A .
^G ĐrQ -i0T QS2 CIC AnopqqA
Công nghệ CMOS co dác tinh: công suât thâp, công nghệ bộ nhớ Flash/EEPROM
co tốc dộ cao.Diện ap hoat dộng tu 2V dên 5,5V va tiêu tốn náng nuong thâp. phu
hop với nhiệt dộ lam việc trong công nghiệp va trong thuong mai.
-Tốc dộ hoat dộng :
11
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
¹ DC 20MHz ngõ vao xung clock
¹ DC 200ns chu k• lệnh
-Dung luong cua bộ nhớ chuong trinh Flash la 8K x 14€ords.
-Dung luong cua bộ nhớ du liệu RAM la 368x8Bytes.
-Dung luong cua bộ nhớ du liệu EEPROM la 256x8 Bytes.
¹ Bộ nhớ du liệu EEPROM cho phep xoa va ghi 1.000.000 lân.
¹ Bộ nhớ EEPROM co thê luu giu du liệu hon 40 nám va co thê tu
lập trinh lai duoc duới su diêu khiên cua phân mêm.
12
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
OGhGOGM3'/`k !h,i hi0) h]
Khối hiên thi co chuc náng dua ra thông tin hiên thi tuong ung với trang thai
hiện thoi cua hệ thống. Khối nay gôm 2 phân: den hiên thi tin hiệu den giao thông
va dông hô.
Den hiên thi tin hiệu den giao thông bao gôm: Den danh cho cac phuong tiện
tham gia giao thông: xanh, do, vang.
Dông hô dung cac LED 7 thanh dê tao thanh cac bộ hiên thi tu 00 dên ••. O
dây ta dung loai Anode chung (phu hop với IC 74LS247), câu truc cua no nhu sau:
Hinh 6: So dô LED thanh.
Dê tich kiệm chân cho vi diêu khiên ta nối cac chân a, b, c, d, e, ‚, g, trên hai
led với nhau. Cac vi xu ly xu ly cac du liệu la số nhi phân 0 va 1 nên cân co su giai
mã tu số nhi phân sang số thập phân, vi vậy ta nối cac chân cua led 7 thanh vao
chân cua bộ giai mã 74LS247.
OGhG\G M3'/`k !h,i )*/m)
Khối nguôn la khối cân thiêt cho su ôn dinh cua diện ap,dam bao diện ap dung
thiêt kê dê cung câp cho toan bộ mach. Khối nguôn duoc thiêt kê theo so dô nhu
sau:
Hinh 7. So dô khối câp nguôn.
13
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
Dâu tiên, diện ap AC5V duoc dua vao mach chinh luu câu diode dê cho diện ap
một chiêu. Tuy nhiên, diện ap nay së duoc lọc bớt dộ nhâp nhô (ripple) nho tu
1000uF, qua do, co thê nâng cao muc volt trung binh câp cho tâng tiêp theo. Hai tu
104 trong mach co nhiệm vu dập hiện tuong dao dộng tu kich co trong IC7805C,
cung nhu lọc o tân số cao. Nhanh mach co diện tro 330 Ohm nối tiêp với Led-5V la
nhám bao hiệu tinh trang ngõ ra co diện ap 5V hay chua.
OGhGhG M3'/`k -R/ "#3B
Dung dê diêu chinh cac chê dộ hoat dộng cua hệ thống den giao thông trong
ngay: (gio cao diêm, gio thâp diêm ).

Hinh 8. do dô khối ban phim.
1:
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
OGsG :tA CHỌN :INH KIỆN
OGsGAGC5Q `i)h !i+) b3)* !h,i -i./ !hi0) b/)* %T
OGsGAGA Vi -i./ !hi0) CIC AnopqqA
2G dl -m Qh%) "i -i./ !hi0) CICAnopqqAG
Hinh •: So dô chân vi diêu khiên PIC16F877A .
^G MW "#i h4)* X, ". "i -i./ !hi0) CICAnopqqAG
Dây la vi diêu khiên thuộc họ PIC16Fxxx với tập lệnh gôm 35 lệnh co dộ dai
14 bit.
Môi lệnh dêu duoc thuc thi trong một chu ki xung clock. Tốc dộ hoat dộng tối
da cho phep la 20 MHz với một chu ki lệnh la 200ns. Bộ nhớ chuong trinh 8Kx14
bit, bộ nhớ du liệu 368x8 byte RAM va bộ nhớ du liệu EEPROM với dung luong
256x8 byte. Số PORT I/O la 5 với 33 pin I/O.
 Cac dác tinh ngoai vi bao gôm cac khối chuc náng sau:
- Timer0: bộ dêm 8 bit với bộ chia tân số 8 bit.
- Timer1: bộ dêm 16 bit với bộ chia tân số, co thê thuc hiện chuc náng dêm
dua vao xung clock ngoai vi ngay khi vi diêu khiên hoat dộng o chê dộ
sleep.
- Timer2: bộ dêm 8 bit với bộ chia tân số, bộ postcaler.
- Hai bộ Capture/so sanh/diêu chê dộ rông xung.
- Cac chuƒn giao tiêp nối tiêp SSP (Synchronous Serial Port), SPI va I2C.
- Chuƒn giao tiêp nối tiêp „SART với • bit dia chi.
- Công giao tiêp song song PSP (Parallel Slave Port) với cac chân diêu khiên RD,
…R,CS o bên ngoai.
 Cac dác tinh Analog:
1K
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
- 8 kênh chuyên dôi ADC 10 bit.
- Hai bộ so sanh.
 Bên canh do la một vai dác tinh khac cua vi diêu khiên nhu:
- Bộ nhớ ‚lash với kha náng ghi xoa duoc 100.000 lân.
- Bộ nhớ EEPROM với kha náng ghi xoa duoc 1.000.000 lân.
- Du liệu bộ nhớ EEPROM co thê luu tru trên 40 nám.
- Kha náng tu nap chuong trinh với su diêu khiên cua phân mêm.
- Nap duoc chuong trinh ngay trên mach diện ICSP (In Circuit Serial
Programming) thông qua 2 chân.
- …atchdog Timer với bộ dao dộng trong.
- Chuc náng bao mật mã chuong trinh.
- Chê dộ Sleep.
- Co thê hoat dộng với nhiêu dang Oscillator khac nhau.
1N
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
QG dl -m !h,i "i -i./ !hi0) CICAnopqqA
Hinh 10. So dô khối vi diêu khiên PIC16F877A.
17
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
'G Tu QhvQ ^W )h8
Câu truc bộ nhớ cua vi diêu khiên PIC16F877A bao gôm bộ nhớ chuong trinh
(Programmemory) va bộ nhớ du liệu (Data Memory).
• Bộ nhớ chuong trinh
Bộ nhớ chuong trinh cua vi diêu khiên
PIC16F877A la bộ nhớ ‚lash, dung luong bộ
nhớ 8K €ord (1 €ord † 14 bit) va duoc phân
thanh nhiêu trang (tu page0 dên page 3) .
Nhu vậy bộ nhớ chuong trinh co kha náng
chua duoc 8‡1024 † 81•2 lệnh (vi một lệnh
sau khi mã hoa së co dung luong 1 €ord (14
bit).
Dê mã hoa duoc dia chi cua 8K €ord
bộ nhớ chuong trinh, bộ dêm chuong trinh co
dung luong 13 bit (PCˆ12:0‰).
Khi vi diêu khiên duoc reset, bộ dêm
chuong trinh së chi dên dia chi 0000h (Reset
vector). Khi co ngát xay ra, bộ dêm chuong
trinh së chi dên dia chi 0004h (Interrupt
vector).
Hinh 11. Bộ nhớ chuong trinh PIC.
• Bộ nhớ du liệu
Bộ nhớ du liệu cua PIC la bộ nhớ EEPROM duoc chia ra lam nhiêu
bank. Dối vớiPIC16F877A bộ nhớ du liệu duoc chia ra lam 4 bank. Môi bank
co dung luong 128 byte, baogôm cac thanh ghi co chuc náng dác biệt SFG
(Special Function Register) nám o cac vungdia chi thâp va cac thanh ghi muc
dich chung GPR (General Purpose Register) nám o vungdia chi con lai trong
bank. Cac thanh ghi SFR thuong xuyên duoc su dung (vi du nhu thanh ghi
STAT„S) së duoc dát o tât ca cac bank cua bộ nhớ du liệu giup thuận tiện
trong quatrinh truy xuât va lam giam bớt lệnh cua chuong trinh. So dô cu thê
cua bộ nhớ du liệu
PIC16F877A nhu sau:
1O
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
Hinh 12.So dô bộ nhớ du liệu PIC16F877A.
16
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
kG Cu)* $/w )hxZ
Công xuât nhập (I/O port) chinh la phuong tiện ma vi diêu khiên dung dê tuong
tac với thê giới bên ngoai. Su tuong tac nay rât da dang va thông qua qua trinh
tuong tac do, chuc náng cua vi diêu khiên duoc thê hiện một cach rõ rang.
Một công xuât nhập cua vi diêu khiên bao gôm nhiêu chân (I/O pin), tuy theo
cach bố tri va chuc náng cua vi diêu khiên ma số luong công xuât nhập va số luong
chân trong môi công co thê khac nhau. Bên canh do, do vi diêu khiên duoc tich hop
sŠn bên trong cac dác tinh giao tiêp ngoai vi nên bên canh chuc náng la công xuât
nhập thông thuong, một số chân xuât nhập con co thêm cac chuc náng khac dê thê
hiện su tac dộng cua cac dác tinh ngoai vi nêu trên dối với thê giới bên ngoai. Chuc
náng cua tung chân xuât nhập trong môi công hoan toan co thê duoc xac lập va diêu
khiên duoc thông qua cac thanh ghi SFR liên quan dên chân xuât nhập do.
Vi diêu khiên PIC16F877A co 5 công xuât nhập, bao gôm PORTA, PORTB,
PORTC, PORTD va PORTE.
• PORTA
PORTA (RPA) bao gôm 6 I/O pin. Dây la cac chân 'hai chiêu¨ (bidirectional
pin), nghia la co thê xuât va nhập duoc. Chuc náng I/O nay duoc diêu khiên boi
thanh ghi TRISA (dia chi 85h). Muốn xac lập chuc náng cua một chân trong
PORTA la input, ta 'set¨ bit diêu khiên tuong ung với chân do trong thanh ghi
TRISA va nguoc lai, muốn xac lập chuc náng cua một chân trong PORTA la
output, ta 'clear¨ bit diêu khiên tuong ung với chân do trong thanh ghi TRISA.
Thao tac nay hoan toan tuong tu dối với cac PORT va cac thanh ghi diêu khiên
tuong ung TRIS (dối với PORTA la TRISA, dối với PORTB la TRISB, dối với
PORTC la TRISC, dối với PORTD la TRISD vadối với PORTE la TRISE). Bên
canh do PORTA con la ngõ ra cua bộ ADC, bộ so sanh, ngõ vao analog ngõ vao
xung clock cua Timer0 va ngõ vao cua bộ giao tiêp MSSP (Master Synchronous
Serial Port).
Cac thanh ghi SFR liên quan dên PORTA bao gôm:
PORTA (dia chi 05h) : chua gia tri cac pin trong PORTA.
TRISA (dia chi 85h) : diêu khiên xuât nhập.
CMCON (dia chi •Ch): thanh ghi diêu khiên bộ so sanh.
CVRCON (dia chi •Dh) : thanh ghi diêu khiên bộ so sanh diện ap
ADCON1 (dia chi •Fh): thanh ghi diêu khiên bộ ADC
• PORTB
PORTB (RPB) gôm 8 pin I/O. Thanh ghi diêu khiên xuât nhập tuong ung la
TRISB. Bên canh do một số chân cua PORTB con duoc su dung trong qua trinh
nap chuong trinh cho vi diêu khiên với cac chê dộ nap khac nhau. PORTB con liên
quan dên ngát ngoai vi va bộ Timer0. PORTB con duoc tich hop chuc náng diện tro
keo lên duoc diêu khiên boi chuong trinh.
Cac thanh ghi SFR liên quan dên PORTB bao gôm:
PORTB (dia chi 06h,106h) : chua gia tri cac pin trong PORTB
2?
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
TRISB (dia chi 86h,186h) : diêu khiên xuât nhập
OPTION‹REG (dia chi 81h,181h) : diêu khiên ngát ngoai vi va bộ
Timer0.
• PORTC
PORTC (RPC) gôm 8 pin I/O. Thanh ghi diêu khiên xuât nhập tuong ung la
TRISC. Bên canh do PORTC con chua cac chân chuc náng cua bộ so sanh, bộ
Timer1, bộ P…M va cac chuƒn giao tiêp nối tiêp I2C, SPI, SSP, „SART.
Cac thanh ghi diêu khiên liên quan dên PORTC:
PORTC (dia chi 07h) : chua gia tri cac pin trong PORTC
TRISC (dia chi 87h) : diêu khiên xuât nhập.
• PORTD
PORTD (RPD) gôm 8 chân I/O, thanh ghi diêu khiên xuât nhập tuong ung la
TRISD. PORTD con la công xuât du liệu cua chuƒn giao tiêp PSP (Parallel Slave
Port).
Cac thanh ghi liên quan dên PORTD bao gôm:
Thanh ghi PORTD: chua gia tri cac pin trong PORTD.
Thanh ghi TRISD : diêu khiên xuât nhập.
Thanh ghi TRISE : diêu khiên xuât nhập PORTE va chuƒn giao tiêp PSP.
• PORTE
PORTE (RPE) gôm 3 chân I/O. Thanh ghi diêu khiên xuât nhập tuong ung la
TRISE. Cac chân cua PORTE co ngõ vao analog. Bên canh do PORTE con la cac
chân diêu khiên cua chuƒn giao tiêp PSP.
Cac thanh ghi liên quan dên PORTE bao gôm:
PORTE : chua gia tri cac chân trong PORTE.
TRISE : diêu khiên xuât nhập va chuƒn giao tiêp PSP.
ADCON1 : thanh ghi diêu khiên khối ADC.
yG TIMjR z
Dây la một trong ba bộ dêm hoác bộ dinh thoi cua vi diêu khiên PIC16F877A.
Timer0 la bộ dêm 8 bit duoc kêt nối với bộ chia tân số (prescaler) 8 bit. Câu truc
cua Timer0 cho phep ta lua chọn xung clock tac dộng va canh tich cuc cua xung
clock.
Ngát Timer0 së xuât hiện khi Timer0 bi tran. Bit TMR0IE (INTCONˆ5‰) la bit
diêu khiên cua Timer0. TMR0IE†1 cho phep ngát Timer0 tac dộng, TMR0IF† 0
không cho phep ngát Timer0 tac dộng. So dô khối cua Timer0 nhu sau:
21
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
Hinh 13. So dô khối cua Timer0.

Muốn Timer0 hoat dộng o chê dộ Timer ta clear bit TOSC
(OPTION‹REGˆ5‰), khi do gia tri thanh ghi TMR0 së táng theo tung chu ki xung
dông hô (tân số vao Timer0 báng Œ tân số oscillator). Khi gia tri thanh ghi TMR0 tu
FFh tro vê 00h, ngát Timer0 së xuât hiện. Thanh ghi TMR0 cho phep ghi va xoa
duoc giup ta ân dinh thoi diêm ngát Timer0 xuât hiện một cach linh dộng.
Muốn Timer0 hoat dộng o chê dộ counter ta set bit TOSC (OPTION‹REGˆ5‰).
Khi do xung tac dộng lên bộ dêm duoc lây tu chân RA4/TOCK1. Bit TOSE
(OPTION‹REGˆ4‰) cho phep lua chọn canh tac dộng vao bột dêm. Canh tac dộng
së la canh lên nêu TOSE†0 va canh tac dộng së la canh xuống nêu TOSE†1.
Khi thanh ghi TMR0 bi tran, bit TMR0IF (INTCONˆ2‰) së duoc set. Dây
chinh la co ngát cua Timer0. Co ngát nay phai duoc xoa báng chuong trinh truớc
khi bộ dêm bát dâu thuc hiện lai qua trinh dêm. Ngát Timer0 không thê 'danh thuc¨
vi diêu khiên tu chê dộ sleep.
Bộ chia tân số (prescaler) duoc chia se giua Timer0 va …DT (…atchdog
Timer). Diêu do co nghia la nêu prescaler duoc su dung cho Timer0 thi …DT së
không co duoc hô tro cua prescaler va nguoc lai. Prescaler duoc diêu khiên boi
thanh ghi OPTION‹REG. Bit PSA (OPTION‹REGˆ3‰) xac dinh dối tuong tac
dộng cua prescaler. Cac bit PS2:PS0 (OPTION‹REGˆ2:0‰) xac dinh ti số chia tân
số cua prescaler. Xem lai thanh ghi OPTION‹REG dê xac dinh lai một cach chi tiêt
vê cac bit diêu khiên trên.
Cac lệnh tac dộng lên gia tri thanh ghi TMR0 së xoa chê dộ hoat dộng cua
prescaler. Khi dối tuong tac dộng la Timer0, tac dộng lên gia tri thanh ghi TMR0 së
xoa prescaler nhung không lam thay dôi dối tuong tac dộng cua prescaler. Khi dối
22
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
tuong tac dộng la …DT, lệnh CLR…DT së xoa prescaler, dông thoi prescaler së
ngung tac vu hô tro cho …DT.
Cac thanh ghi diêu khiên liên quan dên Timer0 bao gôm:
TMR0 (dia chi 01h, 101h) : chua gia tri dêm cua Timer0.
INTCON (dia chi 0Bh, 8Bh, 10Bh, 18Bh): cho phep ngát hoat dộng (GIE va
PEIE).
OPTION‹REG (dia chi 81h, 181h): diêu khiên prescaler.
*G TIMjRA
Timer1 la bộ dinh thoi 16 bit, gia tri cua Timer1 së duoc luu trong hai thanh ghi
(TMR1H:TMR1L). Co ngát cua Timer1 la bit TMR1IF (PIR1ˆ0‰). Bit diêu khiên
cua Timer1 së la TMR1IE (PIEˆ0‰).
Tuong tu nhu Timer0, Timer1 cung co hai chê dộ hoat dộng: chê dộ dinh thoi
(timer) với xung kich la xung clock cua oscillator (tân số cua timer báng Œ tân số
cua oscillator) va chê dộ dêm (counter) với xung kich la xung phan anh cac su kiện
cân dêm lây tu bên ngoai thông qua chân RC0/T1OSO/T1CKI (canh tac dộng la
canh lên). Việc lua chọn xung tac dộng (tuong ung với việc lua chọn chê dộ hoat
dộng la timer hay counter) duoc diêu khiên boi bit TMR1CS (T1CONˆ1‰). Sau dây
la so dô khối cua Timer1:
Hinh 14. So dô khối cua Timer1.
Ngoai ra Timer1 con co chuc náng reset input bên trong duoc diêu khiên boi
một trong hai khối CCP (Capture/Compare/P…M)
Khi bit T1OSCEN (T1CONˆ3‰) duoc set, Timer1 së lây xung clock tu hai chân
RC1/T1OSI/CCP2 va RC0/T1OSO/T1CKI lam xung dêm. Timer1 së bát dâu dêm
sau canh xuống dâu tiên cua xung ngõ vao. Khi do PORTC së bo qua su tac dộng
cua hai bit TRISCˆ1:0‰ va PORTCˆ2:1‰ duoc gan gia tri 0. Khi clear bit
T1OSCEN, Timer1 së lây xung dêm tu oscillator hoác tu chân C0/T1OSO/T1CKI.
Timer1 co hai chê dộ dêm la dông bộ (Synchronous) va bât dông bộ
(Asynchronous).Chê dộ dêm duoc quyêt dinh boi bit diêu khiên T1S•NC
23
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
(T1CONˆ2‰).
Khi T1S•NC †1 xung dêm lây tu bên ngoai së không duoc dông bộ hoa với
xung clock bên trong, Timer1 së tiêp tuc qua trinh dêm khi vi diêu khiên dang o chê
dộ sleep va ngát do Timer1 tao ra khi bi tran co kha náng 'danh thuc¨ vi diêu khiên.
O chê dộ dêm bât dông bộ, Timer1 không thê duoc su dung dê lam nguôn xung
clock cho khối CCP (Capture/Compare/Pulse €idth modulation).
Khi T1S•NC †0 xung dêm vao Timer1 së duoc dông bộ hoa với xung clock
bên trong. O chê dộ nay Timer1 së không hoat dộng khi vi diêu khiên dang o chê dộ
sleep.
Cac thanh ghi liên quan dên Timer1 bao gôm:
INTCON (dia chi 0Bh, 8Bh, 10Bh, 18Bh): cho phep ngát hoat dộng
(GIE va PEIE).
PIR1 (dia chi 0Ch): chua co ngát Timer1 (TMR1IF).
PIE1( dia chi 8Ch): cho phep ngát Timer1 (TMR1IE).
TMR1L (dia chi 0Eh): chua gia tri 8 bit thâp cua bộ dêm Timer1.
TMR1H (dia chi 0Eh): chua gia tri 8 bit cao cua bộ dêm Timer1.
T1CON (dia chi 10h): xac lập cac thông số cho Timer1
hG TIMjRO
Timer2 la bộ dinh thoi 8 bit va duoc hô tro boi hai bộ chia tân số prescaler va
postscaler. Thanh ghi chua gia tri dêm cua Timer2 la TMR2. Bit cho phep ngát
Timer2 tac dộng la TMR2ON (T2CONˆ2‰). Co ngát cua Timer2 la bit TMR2IF
(PIR1ˆ1‰). Xung ngõ vao (tân số báng Œ tân số oscillator) duoc dua qua bộ chia
tân số prescaler 4 bit (với cac ti số chia tân số la 1:1, 1:4 hoác 1:16 va duoc diêu
khiên boi cac bit T2CKPS1:T2CKPS0 (T2CONˆ1:0‰)).
Hinh 15. So dô khối cua Timer2
Timer2 con duoc hô tro boi thanh ghi PR2. Gia tri dêm trong thanh ghi TMR2 së
táng tu 00h dên gia tri chua trong thanh ghi PR2, sau do duoc reset vê 00h. Khi
reset thanh ghi PR2 duoc nhận gia tri mác dinh FFh.
Ngõ ra cua Timer2 duoc dua qua bộ chia tân số postscaler với cac muc chia tu
1:1 dên 1:16. Postscaler duoc diêu khiên boi 4 bit T2O„TPS3:T2O„TPS0. Ngõ ra
2:
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
cua postscaler dong vai tro quyêt dinh trong việc diêu khiên co ngát.
Ngoai ra ngõ ra cua Timer2 con duoc kêt nối với khối SSP, do do Timer2 con
dong vai tro tao ra xung clock dông bộ cho khối giao tiêp SSP.
Cac thanh ghi liên quan dên Timer2 bao gôm:
INTCON (dia chi 0Bh, 8Bh, 10Bh, 18Bh): cho phep toan bộ cac ngát (GIE
va PEIE).
PIR1 (dia chi 0Ch): chua co ngát Timer2 (TMR2IF).
PIE1 (dia chi 8Ch): chua bit diêu khiên Timer2 (TMR2IE).
TMR2 (dia chi 11h): chua gia tri dêm cua Timer2.
T2CON (dia chi 12h): xac lập cac thông số cho Timer2.
PR2 (dia chi •2h): thanh ghi hô tro cho Timer2.
OGsGAGOG{W U3 '23 -W)* hUQh 2)h
O,C1
O,C2
X1
C4P,T23
C1
22pQ
C2
22pQ
Hinh 16. Bộ tao dao dộng thach anh.
BôŽ dao dôŽng do•ng vai tro• nhaŽ c truo‘ng la•m nhiêŽm vuŽ dô•ng bôŽ ho•a hoaŽt dôŽng cu‘a
tâ•t ca‘ ca•c maŽch bên trong vi diê•u khiê‘n. No• thuo•ng duoŽc taŽo bo‘i thaŽch anh hoáŽc
gô•m dê‘ ô‘n diŽnh tâ•n sô• . Ca•c lêŽnh không duoŽc thuŽc thi theo tô•c dôŽ cu‘ a bôŽ dao dôŽng
ma• thuo•ng châŽm hon, bo‘i vi• mô’i câu lêŽnh duoŽc thuŽc hiêŽn qua nhiê•u buo•c. Mô’i loaŽi
vi diê•u khiê‘n câ•n co• sô• chu ki• kha•c nhau dê‘ thuŽc hiêŽn lêŽnh. Dâu vao cua bộ dao
dộng thach anh duoc nối với chân 13 cua vi diêu khiên, dâu ra duoc nối với chân
14.
OGsGOG Kh,i *iYi T|
Khối giai mã nhận tin hiệu diêu khiên tu khối diêu khiên, sau do
giai mã dê dua dên hiên thi trên cac dông hô dêm nguoc. Với chuc
náng trên thi khối nay chinh la khối giai mã cho den LED 7 thanh.
Vi cac dông hô duoc hiên thi báng cac den LED 7 thanh nên ta së su
dung bộ giai mã la cac IC 74LS247. So dô chân ra va so dô khối
chuc náng nhu sau:
2K
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
Hinh 17.So dô chân ra va so dô khối chuc náng cua IC 74LS247.
Cac dâu ra (tu a dên ‚) nối dên cac chân tuong ung cua LED 7
thanh. Ta thây cac dâu ra dêu co muc tich cuc la muc thâp. Do do,
loai LED 7 thanh cân su dung la loai Anode chung. LED 7 thanh së
ghep nối với IC nay theo bang chân ly sau:
Hinh 18. Bang chân ly cua IC 74LS247.
2N
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
OGsG\G C5Q `i)h !i+) b3)* ^W hi0) h]
Dông hô dung cac LED 7 thanh dê tao thanh cac bộ hiên thi tu
00 dên ••. O dây ta dung loai Anode chung (phu hop với IC
74LS247), câu truc cua no nhu sau:
Hinh 1•. Câu truc bên trong cua LED 7 thanh Anode chung.
Hinh 20. Ghep nối 74LS247 dên LED 7 thanh.
27
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
OGnG d< ĐỒ NG@P}N :M CỦA MICH
2O
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
Hinh 21. So dô nguyên ly cua hệ thống diêu khiên den giao thông.
OGqG NG@P}N :M HOIT ĐỘNG CỦA MICH
26
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
Mach den giao thông hoat dộng dua trên nội dung dã lập trinh cho pic16F877A,
khi co tac dộng tu cac nut diêu khiên mach hoat dộng theo dung thoi gian yêu câu.
PIC16F877A dua du liệu dên cac LED xanh, do, vang dê diêu khiên cac LED nay
dong, mo. Ngoai ra, no con xuât du liệu dên cac B“T dê táng dong cho cac LED 7
doan, cac B“T së diêu khiên việc dong mo cac LED 7 doan. LED 7 doan con nhận
du liệu tu vi diêu khiên trung tâm dê thuc hiện việc dêm lui thoi gian.
Nhu vậy môi khi mach bát dâu thuc hiện dêm lui, nêu truc lộ bên nay den xanh
hoác vang sang thi truc lộ bên kia den do sang va nguoc lai. Bộ phận diêu khiên
PIC16F877A la cac nut nhân o khối ban phim. Tuy theo thoi gian yêu câu ma ta
diêu khiên cac truc giao thông sang PIC16F877A së xuât ra cac công I/O nhung
xung o muc cao hoác muc thâp dê diêu khiên cac B“T tu do diêu khiên cac den hiên
thi. Khi PIC16F877A nhận tin hiệu diêu khiên tu cac phim nhân, no së quet va tim
ra chuong trinh duoc mã hoa phu hop với tin hiệu diêu khiên dê hoat dộng.
OGpG d< ĐỒ TH@~T TOÁN ĐIJ@ KHIKN
OGpGAG GiY) -m h•i *i2) Q5Q Qhế -W h3U -W)* QS2 h+ h,)*G
Hệ thống diêu khiên den giao thông hoat dộng o cac chê dộ:
- Cao diêm: Den xanh 47s, den do 50s, den vang 3s.
- Binh thuong: Den xanh 20s, den do 23s, den vang 3s.
- Thâp diêm: Den vang sang.
-
Hinh 22. Gian dô thoi gian cac chê dộ hoat dộng
3?
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
OGpGOG dl -m h/x 35) 3#) h+ h,)*
Hinh 23. So dô thuật toan toan hệ thống.
31
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
OGpG\G dl -m h/x 35) Q5Q Qhế -W
2G dl -m *iYi h/x N Qhế -W hwZ -i0T
Hinh 24. So dô giai thuật o chê dộ thâp diêm.
32
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
". dl -m *iYi h/x N Qhế -W Q23 -i0T
Hinh 25. So dô giai thuật o chê dộ cao diêm.
c. dl -m *iYi h/x N Qhế -W bY)h eoRjjf
Hinh 26. So dô giai thuật o chê dộ ranh.
33
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
CHƯ<NG \B XDP itNG CHƯ<NG TR€NH HỆ THFNG
\GAGMÃ NG@ỒN ĐK ĐIJ@ KHIKN HỆ THFNG ĐLN GIAO THÔNG
#include <16F877A.h>
#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTET, NODE!U", NO!ROWNOUT, #$P
#u%e del&'(cl)c*+1,------.
//c&c *h&i 0&) ,dinh n1hi& ch&n 2i dieu *hien //
//33333333333333333333333333333
3333333
#0'4e PORTA + -5-6 //c&c 7)84 4u 7)84A den 7)84E
c) di&
#0'4e PORT! + -5-6 // chi 4u -6h den -9h.
#0'4e PORT + -5-7
#0'4e PORTD + -5-8
#0'4e TR:SA + -586 //c&c 4h&nh 1hi 48i%A,!,,D,E c)
di& chi
#0'4e TR:S! + -586 // 4u 86h den 89h
#0'4e TR:S + -587
#0'4e TR:SD + -588
//333333333333333333333333333333333
33333
#0i4 A6 + -5-6.6 // c&c *h&i 0&) n&' c) 4&c dun1
4h&' 4he
#0i4 A; + -5-6.; //c&c 0i4 4u)n1 un1 ) c&c 7)84
4u)n1 un1.
#0i4 A< + -5-6.< //T8)n1 chu)n1 48inh chi c&n
dun1 c&c *i
#0i4 A, + -5-6., //nhu A6,1,D;... de 4h&' 4he
ch) c&c
#0i4 A1 + -5-6.1 //0i4 4u)n1 un1 nhu d& *h&i
0&).
#0i4 A- + -5-6.-
//33333333333333333333333333333333333
338
#0i4 !7 + -5-6.7
#0i4 !6 + -5-6.6
#0i4 !6 + -5-6.6
#0i4 !; + -5-6.;
#0i4 !< + -5-6.<
#0i4 !, + -5-6.,
#0i4 !1 + -5-6.1
#0i4 !- + -5-6.-
#0i4 7 + -5-7.7
3:
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
#0i4 6 + -5-7.6
#0i4 6 + -5-7.6
#0i4 ; + -5-7.;
#0i4 - + -5-7.-
#0i4 1 + -5-7.1
#0i4 , + -5-7.,
#0i4 < + -5-7.<
#0i4 D7 + -5-8.7
#0i4 D6 + -5-8.6
#0i4 D6 + -5-8.6P
#0i4 D; + -5-8.;
#0i4 D< + -5-8.<
#0i4 D, + -5-8.,
#0i4 D1 + -5-8.1
#0i4 D- + -5-8.-
//c&c chu)n1 48inh c)n dun1 48)n1 chu)n1 48inh//
2)id 78)18&=1(.>
2)id 78)18&=,(.>
2)id n)8=&l(.> //chu)n1 48inh ch&' 0inh 4hu)n1(1i) 4h&7
die=.//
2)id c&)die=(.> //chu)n1 48inh ch&' 1i) c&) die= //
2)id ?8ee4i=e(.> //chu)n1 48inh ch&' 1i) 8&nh(0&n de=.//
2)id 4&ch@led(.> //chu)n1 48inh 4&ch l&' 7h&n chuc,7h&n
d)n 2i 4u c&c %) de= 1i&' //
2)id Aue4@led(.> //chu)n1 48inh du& led 8& c&c 7 %e1=en4%
led //
2)id &@5&nh(.> //chu)n1 48inh %&n1 den d),5&nh cu& l&n
du)n1 1 //
2)id &@2&n1(.> //chu)n1 48inh %&n1 den 2&n1 cu& l&n
du)n1 1 //
2)id 0@5&nh(.> //chu)n1 48inh %&n1 den d),5&nh cu& l&n
du)n1 , //
2)id 0@2&n1(.> //chu)n1 48inh %&n1 den 2&n1 cu& l&n
du)n1 , //
//*h&i 0&) 0ien//
in48 i,=)de>
in48 &,0>
in48 chuc&,d2i&,chuc0,d2i0>
in48 4e=71,4e=7,,4e=7<,4e=7;>
//n1&4 n1)&i 2i//
#in4@e54
3K
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
2)id e54@i%8(.
B
=)deCC>
i? (=)de++,. =)de+->
D
//c&c h&= chu)n1 48inh c)n//
2)id 4&ch@led(.
B
chuc&+&/1-> //4&ch l&' %) h&n1 chuc
d2i&+&E1-> //4&ch l&' %) h&n1 d)n 2i
chuc0+0/1->
d2i0+0E1->
D
2)id Aue4@led(.
B
Fhile(48ue.
B
?)8(i+->i<+68>i+iC1.
B
7)84&+chuc&> //du& %) h&n1 chuc 8& led 7
4h&nh
d-+1> //0&4 led ) 2i 48i h&n1 chuc
del&'@=%(<.> //del&' *h)&n1 <=%
d-+-> //4&4 led ) 2i 48i h&n1 chuc
7)84&+d2i&> //4u)n1 4u nhu 48en.
d1+1>
del&'@=%(<.>
d1+->
7)84&+chuc0>
d,+1>
del&'@=%(<.>
d,+->
7)84&+d2i0>
d<+1>
del&'@=%(<.>
d<+->
D
&+&G1> //4huc hien de= lui 4h)i 1i&n
0+0G1> //4huc hien de= lui 4h)i 1i&n
08e&*>
D
D
3N
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
2)id &@5&nh(.
B
&+4e=71> //1&n ch) & 0ien 4&= 4e=71
0+4e=7,> //1&n ch) 0 0ien 4&= 4e=7,. &c 0ien 4&= n&'
dun1 de luu 1i& 48i 4h)i 1i&n hien 4hi .
Fhile(48ue.
B
c,+1> //=) den 5&nh cu& l&n du)n1 1 d&nh ch) 5e
c<+1> //0&4 den d) cu& l&n du)n1 , d&nh ch) 5e
i?(&++-.
B
c,+-> //*hi 4h)i 1i&n de= lui he4 4hi 4&4 c&c den 0&)
d6+->
08e&*>
D
el%e
4&ch@led(.> //1)i chu)n1 48inh c)n 4&ch 4h)i chu'en %)
!D 4h&nh %) HEH ch) led 7 d)&n
Aue4@led(.> //1)i chu)n1 48inh c)n du& du lieu 8& led 7
d)&n de hien 4hi
D
D
2)id &@2&n1(.
B
&+<> //c&i d&4 4h)i 1i&n den 2&n1 l& <%
0+<>
Fhile(48ue.
B
c1+1>
d7+1>
i?(&++-.
B
c1+->
c<+->
d6+->
d6+->
08e&*>
D
el%e
4&ch@led(.>
Aue4@led(.>
D
37
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
D
2)id 0@5&nh(.
B
&+4e=7<>
0+4e=7;>
Fhile(48ue.
B
c6+1>
c-+1>
d;+1>
d7+1>
i?(0++-.
B
c6+->
d;+->
08e&*>
D
el%e
4&ch@led(.>
Aue4@led(.>
D
D
2)id 0@2&n1(.
B
&+<>
0+<>
Fhile(48ue.
B
c;+1>
d6+1>
i?(0++-.
B
c;+->
d6+->
c-+->
d7+->
08e&*>
D
el%e
4&ch@led(.>
Aue4@led(.>
3O
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
D
D
2)id n)8=&l(.
B
Fhile(1.
B
4e=71+,-> //4h)i 1i&n %&n1 den 5&nh luc 0inh 4hu)n1 l&
,-%
4e=7,+,<> //4h)i 1i&n %&n1 den d) luc 0inh 4hu)n1 l& ,<%
4e=7<+,<>
4e=7;+,->
&@5&nh(.> //1)i chu)n1 48inh c)n %&n1 den 5&nh,d) cu& l&n
du)n1 1
&@2&n1(.> //1)i chu)n1 48inh c)n %&n1 den 2&n1 cu& l&n
du)n1 1
0@5&nh(.> //1)i chu)n1 48inh c)n %&n1 den 5&nh,d) cu& l&n
du)n1 ,
0@2&n1(.> //1)i chu)n1 48inh c)n %&n1 den 2&n1 cu& l&n
du)n1 ,
D
D
2)id c&)die=(.
B
Fhile(1.
B
4e=71+;7> //4h)i 1i&n %&n1 den 5&nh luc c&) die= l& ;7%
4e=7,+6-> //4h)i 1i&n %&n1 den d) luc c&) die= l& 6-%
4e=7<+6->
4e=7;+;7>
&@5&nh(.>
&@2&n1(.>
0@5&nh(.>
0@2&n1(.>
D
D
2)id ?8ee4i=e(.
B
Fhile(1.
B
7)84c+-5-->
c1+1> //0&4 den 2&n1
c;+1>
del&'@=%(6--.> //del&' -,6%
36
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
c1+-> //4&4 den 2&n1
c;+->
del&'@=%(6--.> //del&' -,6%
D
D
2)id 78)18&=1(.
B
i?(I!6.
B
del&'@=%(1--.>
7)84c+-5-->7)840+-5e1>7)84d+-5-->
01+1>c,+1>c<+1>>c6+1>
d7+->d;+->d6+1>d6+1>
D
i?(I!6.
B
del&'@=%(1--.>
7)84c+-5-->7)840+-5e1>7)84d+-5-->
0,+1>c6+1>c-+1>c6+1>
d7+1>d;+1>d6+->d6+->
D
i?(I!7.
B
del&'@=%(1--.>
7)84c+-5-->
7)840+-5e1>
0<+1>d;+->d7+->d6+->d6+->
?8ee4i=e(.>
D
D
2)id 78)18&=,(.
B
i?(I!6.
B
del&'@=%(1--.>
7)84&+-5-->7)840+-5e1>
7)84c+-5-->7)84d+-5-?>
01+1>c7+1>
n)8=&l(.>
D
i?(I!6.
:?
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
B
del&'@=%(1--.>
7)84&+-5-->7)840+-5e1>
7)84d+-5-?>7)84c+-5-->
0,+1>c7+1>
c&)die=(.>
D
i?(I!7.
B
del&'@=%(1--.>
del&'@=%(1--.>
7)84c+-5-->
7)840+-5e1>
0<+1>d;+->d7+->
?8ee4i=e(.>
D
D
//h&= %e4u7//
2)id %e4u7(.
B
7)840+-5E1> //c&u hinh c&c
ch&n n1&4 ch) 7)840//
Fhile(1.
B
%Fi4ch (=)de.
B
c&%e -J //che d) &u4)
c7+1>
c6+->
78)18&=,(.>
08e&*>
c&%e 1J //che d) =&nu&l
c6+1>
c7+->
78)18&=1(.>
08e&*>
D
D
D
//*hu 2uc chu)n1 48inh chinh//
2)id =&in(.
B
:1
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
48i%&+-5-->48i%c+-5-->48i%d+-5-->48i%0+-5e1> //*h&i
0&) c&c 4h&nh 1hi//
7)84d+-5-->7)84c+-5-->7)84&+->7)840+-5e1>
//c&c *h&i 0&) n1&4//
en&0le@in4e88u74%("#O!A#.>
en&0le@in4e88u74%(:NT@EHT.>
e54@in4@ed1e(-,H@TO@#.>
Fhile(1.
B
%e4u7(.>
D
D
:2
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
:3
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
\GOG KcT •@; MÔ CH‚NG
\GOGAGMUQh -i./ !hi0) *i23 h4)* Qh2& N Qhế -W *i• hwZ -i0Te{Tf
Hinh 27. Kêt qua mô phong cua mach o chê dộ gio thâp diêm.
\GOGOGMUQh -i./ !hi0) *i23 h4)* Qh2& N Qhế -W *i• Q23 -i0T eCif
Hinh 28. Kêt qua mô phong cua mach o chê dộ gio cao diêm.
::
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
\GOG\GMUQh -i./ !hi0) *i23 h4)* Qh2& N Qhế -W *i• ^2) -6T eoRjjf
Hinh 2•. Kêt qua mô phong cua mach o chê dộ ‚ree.
ĐÁNH GIÁ VÀ KcT :@~N
Sau thoi gian thuc hiện, dê tai dã co nhung kêt qua nhât dinh, em dã xây
dung duoc mô den giao thông ( nhu hinh) với nhung tinh náng nhu sau:
 Hiên thi chinh xac thoi gian trên led 7 doan va tin hiệu den giao thông
trên led don
 Co kha náng cai dát lai thoi gian hiên thi cua den do va den xanh, va
cai dát thoi gian hiện tai thông qua ban phim ma trận.
 Ngoai ra den con co chê dộ diêu khiên báng tay thông qua nut nhân
Manual mode, su dung khi k”t duong. Chê dộ hiên thi den vang trong
khoang thoi gian tu 23h dên 5h sang hôm sau.

:K
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
HƯHNG CHÁT TRIKN CỦA ĐJ TÀI
Do thoi gian thuc hiện dê tai co giới han dê, vi vậy em không thê dua ra
một mô hinh den giao thông hoan chinh, nhiêu y tuong va huớng phat triên
cua dê tai chua thê thuc hiện duoc. Em nêu duới dây nhung kha náng ma em
du dinh phat triên dê tai, rât mong nhận duoc su gop y cua thây cô va cac
ban dê dê tai thêm hoan chinh.
Hiện nay o nhiêu truc duong co tin hiệu den giao thông, vân xay ra tinh
trang nguoi tham gia giao thông dậu phuong tiện trên vach duong danh cho
nguoi di bộ trong thoi gian cho den do. Theo em nên dát hệ thống cam biên
dê phat hiện va bao dộng trong truong hop phuong tiện tham gia giao thông
dậu qua vach duong danh cho nguoi di bộ. Dông thoi tận dung thoi gian den
do, den giao thông së tu dộng chiêu lên một man anh trong suốt cac hinh anh
vê trật tu an toan giao thông dê nâng cao y thuc di duong cua nguoi diêu
khiên phuong tiện.
Chê dộ den vang duoc dát tu 23h dêm dên 5h sang hôm sau. Tuy nhiên
trong thoi gian do vân së co phuong tiện tham gia giao thông. Vi vậy em
nghi cân thiêt phai dát hệ thống cam biên cach xa den một doan va cho cam
biên hoat dộng trong chê dộ den vang dê phat hiện phuong tiện dang di tới.
Cam biên së tac dộng lên vi xu li dê tát chê dộ den vang va chuyên sang chê
dộ nhay tu dộng.
Trong nhung diêu kiện cân thiêt cac cột den giao thông co thê lam việc
dộc lập với nhau. Cac cột den giao thông trên cung tuyên duong co thê duoc
nối với nhau dê cung nhận một tin hiệu diêu khiên trong nhung truong hop
cân thiêt ( duong một chiêu, hay nhung khi tô chuc cac su kiện quan
trọng.).
:N
 Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng
TÀI :IỆ@ THAM KH;O
•1–. Giao trinh Vi Xu Ly-Vi Diêu Khiên cua truong dai học Dai học Kỹ
Thuật Công Nghiệp Thai Nguyên, biên soan: Bộ Môn Kỹ Thuật May
Tinh.
•2–. Giao trinh Hệ Thống Nhung cua truong dai học Dai học Kỹ Thuật
Công Nghiệp Thai Nguyên, biên soan: Bộ Môn Kỹ Thuật May Tinh.
•3–. So dô chân linh kiện diện tu- Duong Minh Tri.
•4–. Một số tai liệu trên mang Internet.
:7

Đồ án môn học: Hệ Thống Nhúng

........................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................

Ngày

Tháng

Năm 20...

Giáo Viên hướng dẫn

(Ký ghi rõ họ tên)

Nhận xét của giáo viên chấm
................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................

Ngày

Tháng

Năm 20...

Giáo Viên hướng dẫn

(Ký ghi rõ họ tên)

2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->