P. 1
Bai Thu Hoach DangDanh Cho Lop Dang Vien Moi

Bai Thu Hoach DangDanh Cho Lop Dang Vien Moi

|Views: 204|Likes:
Được xuất bản bởiNhiên Đỗ Hồng

More info:

Published by: Nhiên Đỗ Hồng on Nov 14, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2011

pdf

text

original

C©u hái: §ång chÝ h·y ph©n tÝch, lµm râ t tëng Hå ChÝ Minh lµ kÕt qu¶ cña sù vËn

dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµo thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam Tr¶ lêi: §Ó tr¶ lêi c©u hái nµy t«i xin ®îc phÐp ®Ò cËp ®Õn mét sè ®iÓm c¬ b¶n sau: Tríc hÕt ph¶i kh¼ng ®Þnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi ®ã lµ s¶n phÈm sµng läc nghiªm kh¾c cña lÞch sö ®Êu tranh d©n téc vµ ®Êu tranh giai cÊp ë ViÖt Nam díi ¸nh s¸ng cña thêi ®¹i míi; Lµ s¶n phÈm cña sù kÕt hîp chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh; Phong trµo c«ng nh©n vµ Phong trµo yªu níc ë níc ta trong nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kû XX. T¹i §¹i héi VII n¨m 1991 ®· chØ râ: "§¶ng lÊy chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t tëng, kim chØ nam cho hµnh ®éng..."
(TrÝch: C¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi). §©y lµ kÕt luËn rót ra tõ kÕt qu¶ tæng kÕt

s©u s¾c thùc tiÔn lÞch sö cña §¶ng ta vµ c¸ch m¹ng ViÖt Nam tõ khi thµnh lËp §¶ng; Lµ sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o häc thuyÕt M¸c-Lªnin vÒ sù ra ®êi cña §¶ng Céng s¶n ë mét níc thuéc ®Þa nöa phong kiÕn vµ cã truyÒn thèng yªu níc tõ ngµn n¨m. Trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam §¶ng ta ®· vËn dông nh÷ng néi dung cña t tëng Hå ChÝ Minh vµo thùc tiÔn c¸ch m¹ng cña níc ta. Còng t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII kh¼ng ®Þnh "Cïng víi chñ nghÜa M¸c-Lªnin, §¶ng nªu cao t tëng Hå ChÝ Minh". ThËt vËy, "T tëng Hå ChÝ Minh lµ mét hÖ thèng quan ®iÓm toµn diÖn vµ s©u s¾c vÒ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n
1

cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ kÕt qu¶ cña sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña níc ta, kÕ thõa vµ ph¸t triÓn c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, tiÕp thu tinh hoa v¨n hãa nh©n lo¹i". "T tëng Hå ChÝ Minh soi ®êng cho cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n ta giµnh th¾ng lîi, lµ tµi s¶n tinh thÇn to lín cña §¶ng vµ d©n téc ta". Kh¼ng ®Þnh chñ nghÜa M¸c - Lªnin vÉn cßn nguyªn gi¸ trÞ. Khi vËn dông mét quan ®iÓm lý luËn cô thÓ cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh ph¶i n¾m ch¾c bèi c¶nh ra ®êi, ph¹m vi nhiÖm vô mµ nguyªn lý ®ã ph¶i gi¶i quyÕt. Kh«ng thÓ chØ dùa vµo mét c©u nãi, mét luËn ®iÓm t tëng cña C.M¸c, Ph.¡ngghen, V.I.Lªnin hay Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong khi kh«ng râ bèi c¶nh ra ®êi cña nã l¹i bª nguyªn xi vµo t×nh h×nh thùc tiÔn bëi nh÷ng c©u nãi, bµi viÕt cña c¸c nhµ kinh ®iÓn lu«n g¾n liÒn víi hoµn c¶nh thùc tiÔn cña nã. CÇn n¾m ch¾c ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh thùc tiÔn cña níc ta cÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng yªu cÇu vµ nhiÖm vô thùc tiÔn cÇn gi¶i quyÕt. §Èy m¹nh nghiªn cøu lý luËn, tæng kÕt thùc tiÔn ®Êt níc, tham kh¶o cã chän läc tõ ®ã kh¸i qu¸t thµnh nh÷ng bµi häc cho c¸ch m¹ng níc ta trong tõng giai ®o¹n, tõng thêi kú. ViÖc vËn dông chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh trong ®iÒu kiÖn thùc tiÔn níc ta hiÖn nay ®ang lµ vÊn ®Ò ®îc §¶ng ta hÕt søc quan t©m coi ®ã lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô hµng ®Çu. Sù nghiÖp ®æi míi ë níc ta hiÖn nay ®ang ®i vµo chiÒu s©u, nhiÒu vÊn ®Ò míi
2

nh kinh tÕ thÞ trêng, kinh tÕ tri thøc, nhµ níc ph¸p quyÒn, héi nhËp... ®Òu lµ nh÷ng vÊn ®Ò rÊt míi cÇn ®îc nghiªn cøu, gi¶i ®¸p vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn. Muèn vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh cÇn ph¶i n¾m v÷ng hÖ thèng c¸c quan ®iÓm vµ môc tiªu yªu cÇu cña tõng giai ®o¹n... chØ cã vËy chóng ta míi cã thÓ ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh mét c¸ch ®óng ®¾n vµ khoa häc. B¶o vÖ chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh tríc hÕt ph¶i b¶o vÖ c¸c nguyªn lý lý luËn cña nã; lµ b¶o vÖ tÝnh hÖ thèng, toµn vÑn cña nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n ®ã. CÇn ®Êu tranh víi nh÷ng luËn ®iÓm phñ nhËn chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh. §ång thêi ph¶i tiÕp tôc ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh trong ®iÒu kiÖn míi, ®a nh÷ng t tëng, quan ®iÓm ®ã vµo thùc tÕ cuéc sèng, ®em l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc, thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu "d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh". §ã chÝnh lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó b¶o vÖ chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t tëng Hå ChÝ Minh. Kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng t tëng c¬ héi, xÐt l¹i vµ b¶o thñ, gi¸o ®iÒu. §Êu tranh chèng chiÕn lîc "diÔn biÕn hßa b×nh" trªn lÜnh vùc t tëng - v¨n hãa víi nh÷ng ho¹t ®éng phñ nhËn chñ ngh·i M¸c - Lªnin, xuyªn t¹c, b«i ®en nh÷ng thµnh qu¶ cña chñ nghÜa x· héi vµ vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. §Êu tranh víi c¸c hµnh ®éng xuyªn t¹c, ®èi lËp víi t tëng Hå ChÝ Minh... §©y lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña sù chuÈn bÞ c«ng phu, gian khæ víi nh÷ng bíc ®i phï hîp thÓ hiÖn n¨ng lùc tæ chøc tµi t×nh cña l·nh tô
3

NguyÔn ¸i Quèc; Lµ sù th¾ng thÕ cña t tëng v« s¶n ®èi víi ®êng lèi chÝnh trÞ cña giai cÊp t s¶n. Trong cuéc ®Êu tranh t tëng nµy h¬n ai hÕt ®¶ng viªn ph¶i lµ ngêi ®i ®Çu, kiªn quyÕt b¶o vÖ nÒn t¶ng t tëng, ®êng lèi, b¶o vÖ sù l·nh ®¹o cña §¶ng. Muèn vËy, ®iÒu tríc hÕt vµ chñ yÕu lµ ®¶ng viªn ph¶i cã lËp trêng t tëng v÷ng vµng, kh«ng m¬ hå, dao ®éng; ph¶i nãi vµ lµm theo nghÞ quyÕt, thùc hiÖn ®óng C¬ng lÜnh, §iÒu lÖ §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc; Kiªn ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vµ quan ®iÓm cã tÝnh nguyªn t¾c cña §¶ng./.

C©u 2: Ph©n tÝch nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n cña x· héi x· héi chñ nghÜa mµ nh©n d©n ta x©y dùng theo tinh thÇn nghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng? Tr¶ lêi: Sù l·nh ®¹o cña §¶ng tõ khi míi ra ®êi cho dï cßn non trÎ qua c¸c kú §¹i héi nhng vÉn gi÷ v÷ng ®îc nh÷ng truyÒn thèng quý b¸u cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®ã lµ gi÷ v÷ng C¬ng lÜnh, ®êng lèi ®óng ®¾n, b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, kiªn ®Þnh môc tiªu lý tëng c¸ch m¹ng. Tinh thÇn ®éc lËp tù chñ, vËn dông s¸ng t¹o vµ vÊn ®Ò ®oµn kÕt, t¹o sù thèng nhÊt trong toµn §¶ng lu«n ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua c¸c cuéc
4

nhÊt lµ trong nh÷ng bíc ngoÆt lÞch sö ph¶i ®¬ng ®Çu víi mäi thö th¸ch dï hiÓm nghÌo tëng kh«ng thÓ vît qua §¶ng ®· kÞp thêi cã nh÷ng quyÕt s¸ch s¸ng suèt ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña thùc tiÔn nhng díi sù l·nh ®¹o tµi t×nh s¸ng suèt cña §¶ng ®· ®a con thuyÒn c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®i tõ th¾ng lîi nµy ®Õn th¾ng lîi kh¸c. toµn qu©n. VÞ thÕ níc ta trªn trêng quèc tÕ kh«ng ngõng ®îc n©ng cao. §¹i héi X ®· kh¼ng ®Þnh: "Hai m¬i n¨m qua víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña toµn §¶ng. NhËn thøc vÒ chñ nghÜa x· héi vµ con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ngµy cµng s¸ng tá h¬n. Kinh tÕ t¨ng trëng kh¸ nhanh. ThÓ hiÖn trªn con ®êng ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. t¹o thÕ vµ lùc míi cho ®Êt níc tiÕp tôc ®i lªn víi nhiÒu triÓn väng tèt ®Ñp. Søc m¹nh tæng hîp cña quèc gia ®· t¨ng lªn nhiÒu.an ninh ®îc gi÷ v÷ng. HÖ thèng quan ®iÓm lý luËn vÒ c«ng cuéc ®æi míi.H§H ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng.Héi nghÞ Ban chÊp hµnh TW. Níc ta ®· cã sù thay ®æi c¬ b¶n vµ toµn diÖn nh: §Êt níc ®· ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi. §êi sèng nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn râ rÖt. ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®îc ®Èy m¹nh. ChÝnh trÞ . HÖ thèng chÝnh trÞ vµ khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc ®îc t¨ng cêng. sù nghiÖp CNH . Quèc phßng . vÒ x· héi x· héi chñ nghÜa vµ con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam ®· h×nh thµnh trªn nh÷ng ®Æc trng chñ yÕu cña x· héi mµ chóng ta ®ang x©y dùng lµ: 5 . c«ng cuéc ®æi míi ë níc ta ®· ®¹t nh÷ng thµnh tùu to lín vµ cã ý nghÜa lÞch sö".x· héi æn ®Þnh. toµn d©n.

dÔ ®¹t ®îc sù nhÊt trÝ h¬n c¶ víi ®ång bµo ë trong níc vµ ®ång bµo ta ®Þnh c ë níc 6 . v× d©n giµu. vît qua bao khã kh¨n. v¨n minh". nhÊn m¹nh quan ®iÓm: C¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña d©n. §iÓm t¬ng ®ång ngµy nay tæng qu¸t h¬n.H§H ®Êt níc. níc m¹nh. vÒ vÊn ®Ò d©n téc trong thêi kú míi. c«ng b»ng. do d©n.. §¶ng ta lu«n quan t©m ®Õn x©y dùng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc. "x©y dùng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n lao ®éng". thñ th¸ch mµ c«ng cuéc ®æi míi ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu h«m nay". níc m¹nh.X· héi d©n giµu. Qu¸n triÖt t tëng "LÊy d©n lµm gèc". ngµy 27/3/1990 Héi nghÞ TW 8 ®· ra NghÞ quyÕt 8B vÒ ®æi míi c«ng t¸c quÇn chóng cña §¶ng. v¨n minh. lµ nguån søc m¹nh. Còng do nh©n d©n hëng øng ®êng lèi ®æi míi. lµ ®éng lùc chñ yÕu cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc lµ ®êng lèi chiÕn lîc. dòng c¶m phÊn ®Êu. TiÕp tôc ®êng lèi ®îc x¸c ®Þnh trong c¸c kú §¹i héi tríc. v× d©n. bíc vµo thêi kú ®Èy m¹nh CNH . T duy míi vÒ vai trß cña nh©n d©n. d©n chñ. HiÖn nay. ®Õn ®¹i héi VIII kh¼ng ®Þnh: "ChÝnh nh÷ng ý kiÕn. nhËn thøc cña §¶ng ta vÒ ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc cã nh÷ng ph¸t triÓn míi. nguyÖn väng vµ s¸ng kiÕn cña nh©n d©n vµ nguån gèc h×nh thµnh ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng. ®Æc biÖt tõ §¹i héi VI ®Õn nay. §¶ng x¸c ®Þnh ®iÓm t¬ng ®ång lµ "Gi÷ v÷ng ®éc lËp thèng nhÊt cña Tæ quèc. Tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay. §¹i héi X ®· nhÊn m¹nh vÊn ®Ò ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc. t¨ng cêng mèi quan hÖ gi÷a §¶ng vµ nh©n d©n. x· héi c«ng b»ng. Thùc hiÖn NghÞ quyÕt ®¹i héi VI. xem ®ã lµ mét trong bèn thµnh tè cña chñ ®Ò §¹i héi. d©n chñ.

. thµnh phÇn giai cÊp. níc m¹nh. toµn diÖn h¬n. . nãi nh©n d©n lµm chñ cã lîi h¬n cho ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n. tin cËy lÉn nhau v× sù æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ ®ång thuËn x· héi. khoan dung. v× nh©n d©n. Thùc chÊt nh©n d©n ë ®©y lµ nh©n d©n lao ®éng. thèng nhÊt cña Tæ quèc. d©n chñ. . v¨n minh lµm ®iÓm t¬ng ®ång ®Ó g¾n bã víi ®ång bµo c¸c d©n téc.Cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao dùa trªn lùc lîng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. ph©n biÖt ®èi xö vÒ qu¸ khø.LÊy môc tiªu gi÷ v÷ng ®éc lËp. v× d©n giµu. thµnh qu¶ cña qu¸ tr×nh ®æi míi t duy lý luËn cña §¶ng ta: thay thuËt ng÷ "®¹i ®oµn kÕt toµn d©n" b»ng thuËt ng÷ "®¹i ®oµn kÕt b»ng d©n téc" víi néi dung ®Çy ®ñ h¬n. . §©y chÝnh lµ nÐt míi tiÕn bé h¬n so víi C¬ng lÜnh 1991. ®Þnh kiÕn.Xãa bá mÆc c¶m. . §¹i héi X chØ râ: . §©y thùc sù lµ mét quan ®iÓm rÊt míi. Nãi nh©n d©n lµ phï hîp víi môc tiªu x©y dùng Nhµ níc ta lµ cña nh©n d©n. c¸c t«n gi¸o.§Ò cao truyÒn thèng nh©n nghÜa.T«n träng nh÷ng ý kiÕn kh¸c nhau kh«ng tr¸i víi lîi Ých cña d©n téc. ViÖc bá 7 . x©y dùng tinh thÇn cëi më. do nh©n d©n.Do nh©n d©n lµm chñ (C¬ng lÜnh 1991 nãi: Do nh©n d©n lao ®éng lµm chñ). chiÕm ®¹i bé phËn d©n c. ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc. c¸c tÇng líp nh©n d©n ë trong vµ ngoµi níc. x· héi c«ng b»ng.ngoµi.

cã cuéc sèng Êm no.Cã nÒn v¨n hãa tiªn tiÕn. §¹i héi X x¸c ®Þnh nh÷ng lÜnh vùc ®ã lµ: "Ph¸t huy tinh thÇn tù nguyÖn. tÝnh tù qu¶n vµ n¨ng lùc lµm chñ cña nh©n d©n trong ®êi sèng v¨n hãa. h¹nh phóc. H¬n n÷a. chó träng c«ng tr×nh v¨n hãa lín. tiªu biÓu. tÝnh tù qu¶n vµ n¨ng lùc lµm chñ cña nh©n d©n trong ®êi sèng v¨n hãa. ®ång thêi còng lµ nguyªn nh©n cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh t¹o nªn tÝnh bÒn v÷ng vµ chÊt lîng. nghÖ thuËt. ViÖc bá ®o¹n: "con ngêi tho¸t khái bãc lét" xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ b¶n chÊt chÕ ®é chóng ta x©y dùng kh«ng ph¶i chÕ ®é bãc lét nhng hiÖn tîng bãc lét th× vÉn cßn trong thêi kú qu¸ ®é. ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc.côm tõ: "dùa trªn sù c«ng h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt" xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ë níc ta tån t¹i 3 chÕ ®é së h÷u c¬ b¶n vµ nhiÒu h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau. phong phó cho mçi ngêi vµ c¶ céng ®ång. ®©y lµ ®éng lùc lín nhÊt. tù do. . t¹o ra nh÷ng t¸c phÈm cã gi¸ trÞ cao vÒ t tëng vµ nghÖ thuËt. chø kh«ng ph¶i do ý muèn chñ quan ¸p ®Æt. bÊt c«ng. 8 . §a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng cña phong trµo "Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa".Con ngêi ®îc gi¶i phãng khái ¸p bøc. hiÖu qu¶ cña phong trµo "Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa" m«i trêng v¨n hãa tèt ®Ñp. C«ng h÷u hay kh«ng sÏ do tr×nh ®é ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt quy ®Þnh. X©y dùng vµ n©ng cÊp ®ång bé hÖ thèng thiÕt chÕ v¨n hãa. vÊn ®Ò së h÷u lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn phøc t¹p. do tr×nh ®é s¶n xuÊt quy ®Þnh vµ cßn cã ý nghÜa thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn. lµnh m¹nh. Ph¸t huy tiÒm n¨ng khuyÕn khÝch s¸ng t¹o v¨n häc. ph¸t triÓn toµn diÖn. . Ph¸t huy tinh thÇn tù nguyÖn.

Cã nhµ níc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa cña nh©n d©n. 9 . c«ng t©m. nhµ níc t s¶n. §¹i héi X cña §¶ng chØ râ: "X©y dùng c¬ chÕ vËn hµnh cña nhµ níc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa. phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan trong viÖc thùc hiÖn quyÒn lËp ph¸p. lµ c«ng viÖc cña mçi ngêi d©n. . b¶o ®¶m nguyªn t¾c tÊt c¶ quyÒn lùc nhµ níc ®Òu thuéc vÒ nh©n d©n. ®oµn kÕt. nhµ níc x· héi chñ nghÜa mµ lµ mét h×nh thøc tæ chøc nhµ níc. mét tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nhµ níc vÒ ph¬ng diÖn tæ chøc thiÕt kÕ. tËn tôy. ph¸p luËt ®ã mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Nhµ níc ph¸t huy vai trß to lín trong viÖc thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt d©n téc kh«ng chØ b»ng viÖc thÓ chÕ hãa ®êng lèi. quyÒn lùc nhµ níc lµ thèng nhÊt.C¸c d©n téc trong céng ®ång ViÖt Nam b×nh ®¼ng. So víi C¬ng lÜnh 1991 ®Æc trng nµy ®îc bæ sung thªm tõ t¬ng trî. v× nh©n d©n díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n. §¶ng ta ®Æt vÊn ®Ò ph¶i x©y dùng sù ®ång thuËn x· héi. do nh©n d©n. hµnh ph¸p vµ t ph¸p". nhµ níc phong kiÕn. chñ tr¬ng cña §¶ng thµnh chÝnh s¸ch. t¬ng trî vµ gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé.. ho¹t ®éng trong ®ã cã sù ph©n c«ng vµ tæ chøc quyÒn lùc ®Ó b¶o ®¶m HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt gi÷ ®Þa vÞ tèi cao. §¹i ®oµn kÕt lµ sù nghiÖp cña toµn d©n téc. th«ng qua bé m¸y c«ng quyÒn trong s¹ch. §Ó n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña toµn d©n. ph¸p luËt mµ cßn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch. Nhµ níc ph¸p quyÒn kh«ng ph¶i lµ mét kiÓu nhµ níc riªng g¾n liÒn víi mét giai cÊp nh nhµ níc chñ n«. hÕt lßng phôc vô nh©n d©n. cã sù ph©n c«ng.

x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc./. t¹o c¸c ®iÒu kiÖn quèc tÕ thuËn lîi cho c«ng cuéc ®æi míi.Cã quan hÖ h÷u nghÞ vµ hîp t¸c víi nh©n d©n c¸c níc trªn thÕ giíi. ®éc lËp d©n téc. CNH . Qu¸n triÖt t tëng "lÊy d©n lµm gèc". chñ tr¬ng vµ gi¶i ph¸p cña §¹i héi X vÒ thùc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi ngay trong tõng bíc vµ tõng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn. Quan ®iÓm ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc cña §¹i héi X ®îc thÓ hiÖn qua c¸c néi dung sau: 10 . trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam §¶ng ta lu«n lu«n x¸c ®Þnh ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc lµ nguån lùc chñ yÕu ®Ó ®Êu tranh giµnh ®éc lËp d©n téc. §¹i héi X ®· x¸c ®Þnh: NhiÖm vô cña c«ng t¸c ®èi ngo¹i lµ gi÷ v÷ng m«i trêng hßa b×nh. d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi. C©u 3: Tr×nh bµy quan ®iÓm. ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ . x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ®ång thêi gãp phÇn tÝch cùc vµo cuéc ®Êu tranh chung cña nh©n d©n thÕ giíi v× hßa b×nh.H§H ®Êt níc. Liªn hÖ tr¸ch nhiÖm b¶n th©n ? Tr¶ lêi: TiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi lµ thÓ hiÖn b¶n chÊt x· héi chñ nghÜa cña chÕ ®é ta..x· héi.

thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch xãa ®ãi gi¶m nghÌo. thùc hiÖn d©n chñ vµ ph¸t huy chñ nghÜa yªu níc lµ nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó cñng cè vµ ph¸t triÓn khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc. võa lµ ®éng lùc cña c¸ch m¹ng. D©n chñ võa lµ môc tiªu. Chñ nghÜa yªu níc lu«n lu«n lµ ®éng lùc lín nhÊt cña d©n téc ta trong qu¸ tr×nh lÞch sö. Trong 5 n¨m tíi §¶ng ta chñ tr¬ng tËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò x· héi bøc xóc nh sau: Mét lµ.Mét lµ. Hai lµ. lÊy ®êng lèi chiÕn lîc cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. T¹o ®iÒu kiÖn vµ c¬ héi tiÕp cËn b×nh ®¼ng c¸c nguån lùc ph¸t triÓn. thèng nhÊt quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c«ng d©n". cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ mµ h¹t nh©n l·nh ®¹o lµ c¸c tæ chøc ®¶ng ®îc thùc hiÖn b»ng nhiÒu biÖn ph¸p. ®¹i ®oµn kÕt d©n téc trªn nÒn t¶ng liªn minh giai cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp n«ng d©n vµ ®éi gò trÝ thøc. v¬n lªn 11 . Bèn lµ. h×nh thøc trong ®ã c¸c chñ tr¬ng cña §¶ng vµ chÝnh s¸ch. vÊn ®Ò ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc b¾t ®Çu tõ sù ®Æt ®óng vÞ trÝ cña yÕu tè lîi Ých. ®éng lùc chñ yÕu vµ lµ nh©n tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh b¶o ®¶m th¾ng lîi bÒn v÷ng cña sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. hëng thô c¸c dÞch vô x· héi c¬ b¶n. ®¹i ®oµn kÕt lµ sù nghiÖp cña toµn d©n téc. ph¸p luËt cña Nhµ níc cã ý ngh·i quan träng hµng ®Çu. lµ nguån søc m¹nh. Ba lµ. theo quan ®iÓm ®îc x¸c ®Þnh tõ NghÞ quyÕt Trung ¬ng 8B khãa VI lµ: "§éng lùc thóc ®Èy phong trµo quÇn chóng lµ ®¸p øng lîi Ých thiÕt thùc cña nh©n d©n vµ kÕt hîp hµi hßa c¸c lîi Ých. díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. khuyÕn khÝch mäi ngêi lµm giµu theo luËt ph¸p.

híng tíi xuÊt khÈu lao ®éng tr×nh ®é cao. chÝnh s¸ch ph©n phèi thu nhËp. Nhµ níc tiÕp tôc t¨ng ®Çu t ®Ó n©ng cÊp c¸c c¬ së y tÕ. §a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh cøu trî x· héi. hoµn chØnh hÖ thèng chÝnh s¸ch b¶o ®¶m dÞch vô c«ng céng thiÕt yÕu. T¨ng cêng hiÖu lùc qu¶n lý nhµ níc trong lÜnh vùc y tÕ. x©y dùng vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch trî cÊp vµ b¶o hiÓm y tÕ cho ngêi hëng chÝnh s¸ch x· héi vµ ngêi nghÌo trong kh¸m. Ba lµ. Ph¸t triÓn c¸c dÞch vô y tÕ c«ng nghÖ cao ngoµi c«ng lËp. t¨ng tuæi thä vµ c¶i thiÖn chÊt lîng gièng nßi. tÇm vãc con ngêi ViÖt Nam.. ch÷a bÖnh. b×nh ®¼ng cho mäi ngêi d©n vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. y tÕ dù phßng. v¨n hãa . ch¨m sãc søc kháe..th«ng tin. b¶o ®¶m cho søc kháe mäi ngêi d©n ®îc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ. t¹o viÖc lµm. û l¹i. b¶o hiÓm y tÕ. thÓ dôc thÓ thao. x©y dùng chiÕn lîc quèc gia vÒ n©ng cao søc kháe.. X©y dùng hÖ thèng an ninh x· héi ®a d¹ng.tho¸t ®ãi nghÌo v÷ng ch¾c ë c¸c vïng nghÌo vµ c¸c bé phËn d©n c nghÌo. TiÕp tôc ®æi míi chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng. Hai lµ. t¹o viÖc lµm. Bèn lµ. tiÕn tíi b¶o hiÓm y tÕ toµn d©n. ®Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng.. Kh¾c phôc t tëng bao cÊp. ph¸t triÓn hÖ thèng y tÕ c«ng b»ng vµ hiÖu qu¶. x©y dùng. 12 . ph¸t triÓn m¹nh hÖ thèng b¶o hiÓm x· héi.

VËn ®éng toµn d©n tham gia c¸c ho¹t ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa. nh÷ng ngêi cã c«ng víi níc. tiÕn bé. thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch d©n sè vµ kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh. hiÖn ®¹i hãa.Ph¸t triÓn m¹nh thÓ dôc thÓ thao. Gi¶m tèc ®é t¨ng d©n sè. n©ng cao chÊt lîng d©n sè. b¶o tån vµ ph¸t huy v¨n hãa truyÒn thèng tèt ®Ñp. trÝ tuÖ vµ ®¹o ®øc. t¹o nguån nh©n lùc phôc vô sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. Thóc ®Èy phong trµo toµn x· héi ch¨m sãc. u ®·i x· héi. alf tees bµo lµnh m¹nh cña x· héi. nu«i dìng vµ gi¸o dôc nh©n c¸ch con ngêi. lµ m«i trêng quan träng h×nh thµnh. gi¶m nhanh tû lÖ trÎ em suy dinh dìng. uèng níc nhí nguån ®èi víi c¸c l·o thµnh c¸ch m¹ng. TiÕp tôc duy tr× kÕ ho¹ch gi¶m sinh vµ gi÷ møc sinh thay thÕ b¶o ®¶m quy m« vµ c¬ cÊu d©n sè hîp lý. Phßng chèng HIV/AIDS b»ng c¸c biÖn ph¸p m¹nh mÏ. d©n téc vµ hiÖn ®¹i. N¨m lµ. kÕt hîp tèt thÓ thao phong trµo vµ thÓ thao thµnh tÝch cao. ngêi hëng chÝnh s¸ch x· héi. b¶o vÖ trÎ em. lµnh m¹nh. X©y dùng gia ®×nh Êm no. t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ em ®îc sèng trong m«i trêng an toµn. ph¸t triÓn hµi hßa vÒ thÓ chÊt. S¸u lµ. 13 . chó träng c¸c chÝnh s¸ch. b×nh ®¼ng. gi¸o dôc. kiªn tr× vµ cã hiÖu qu¶. Ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña gia ®×nh ViÖt Nam thÝch øng víi nh÷ng ®ßi hái cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa. h¹nh phóc thËt sù lµ tæ Êm cña mçi ngêi.

c¸c chØ tiªu.Ch¨m sãc ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña ngêi giµ. Thóc ®Èy c¸c c¬ së c«ng lËp vµ ngoµi c«ng lËp vÒ dÞch vô c«ng céng ph¸t triÓn c¶ vÒ quy m« vµ chÊt lîng x©y dùng c¸c c¬ së dÞch vô ®¹t tr×nh ®é tiªn tiÕn trong khu vùc. do vËy mçi ngêi d©n cÇn ph¶i häc tËp. *** Liªn hÖ b¶n th©n: §¹i héi X cña §¶ng ®· ®a ra nh÷ng ®Þnh híng lín vµ thÓ hiÖn quyÕt t©m cña toµn §¶ng. kh«ng n¬i n¬ng tùa. ®æi míi c¬ chÕ ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ c«ng lËp vµ huy ®éng m¹nh mÏ mäi nguån lùc cña x· héi. quyÕt t©m thùc hiÖn th¾ng lîi NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng. lang thang. b¶o ®¶m ngêi lµm dÞch vô cã chÕ ®é thu nhËp hîp lý. B¶y lµ. toµn d©n ta tiÕp tôc c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn. quan ®iÓm. ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý vµ ph¬ng thøc cung øng c¸c dÞch vô c«ng céng. qu¸n triÖt s©u s¾c ®êng lèi. toµn qu©n. cã l¬ng t©m nghÒ nghiÖp. chÊm døt c¸c kho¶n thu. x¸c ®Þnh lßng tin vµ ý chÝ phÊn ®Êu t¹o sù ®ång thuËn cao trong toµn x· héi. Víi b¶n th©n t«i lµ mét nhµ b¸o. Ph¸t triÓn vÒ quy m« g¾n víi chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ c¸c dÞch vô c«ng céng. trÎ må c«i. C«ng khai møc phÝ t¹i c¸c c¬ së c«ng lËp vµ ngoµi c«ng lËp. ngêi tµn tËt. Gióp ®ì n¹n nh©n chÊt ®éc da cam. gi¶i ph¸p do §¹i héi X nªu ra ®Ó tõ ®ã n©ng cao b¶n lÜnh chÝnh trÞ. nhÊt lµ nh÷ng ngêi giµ c« ®¬n. n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý nhµ níc. nhiÖm vô. nh×n 14 . sím ®a ®Êt níc ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. chi kh«ng minh b¹ch vµ sai quy ®Þnh. mét ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam trªn tinh thÇn ®æi míi.

nhËn thøc râ cÇn cã th¸i ®é ñng hé c¸i tèt. c¸i ®óng. TÝch cùc lao ®éng s¸ng t¹o víi ý chÝ v¬n lªn ®ãng gãp thËt nhiÒu c«ng søc. ra søc rÌn luyÖn vÒ chÝnh trÞ. b¶o vÖ chÝnh quyÒn nh©n d©n. kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña c¸c cÊp ñy c¬ quan. chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng n¬i t«i c tró thiÕt thùc ®a NghÞ quyÕt §¹i héi X vµo cuéc sèng. ®ång thêi tÝch cùc tham dù c¸c buæi sinh ho¹t gãp ý x©y dùng §¶ng.. H¬n n÷a. ngêi cïng c¬ quan. thï ®Þch lµm c¶n trë c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt níc. tham nh÷ng. ®©m mÊy th»ng gian bót ch¼ng tµ" lµ mét nhµ b¸o trong lÜnh vùc truyÒn th«ng viÖc ®a th«ng tin chÝnh thèng. ®ång thêi lµ ngêi tuyªn truyÒn. tuyªn truyÒn chñ tr¬ng. b¶o vÖ chñ nghÜa M¸c-Lªnin. cÇn ®Êu tranh chèng nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc nh cöa quyÒn. nh÷ng nh©n tè ®iÓn h×nh tiªn tiÕn. Trong "V¨n tÕ nghÜa sÜ CÇn Giuéc" NguyÔn §×nh ChiÓu cã viÕt "Chë bao nhiªu ®¹o thuyÒn kh«ng kh¼m. cã ý kiÕn kÞp thêi gióp tæ chøc ®¶ng kh¾c phôc khã kh¨n. Kiªn quyÕt ph¶n b¸c c¸c quan ®iÓm t tëng sai tr¸i. cïng 15 . nghiÖp vô ®Ó thùc sù trë thµnh mét nhµ b¸o giái. lèi sèng vµ tr×nh ®é chuyªn m«n. ®¹o ®øc. b¶n th©n cÇn kh«ng ngõng trau dåi lý tëng c¸ch m¹ng. chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ níc. g¾n bã víi quÇn chóng lao ®éng ®Ó tæ chøc ®¶ng n¬i m×nh sinh ho¹t thùc sù trong s¹ch vµ v÷ng m¹nh trë thµnh chç dùa tin cËy cña nh©n d©n. t tëng Hå ChÝ Minh. côc bé. ®ãng gãp vµo viÖc thÓ chÕ hãa vµ x©y dùng ch¬ng tr×nh hµnh ®éng. b¶o vÖ §¶ng. gi¸o dôc. mét c«ng d©n g¬ng mÉu vÒ mäi mÆt.th¼ng vµo sù thËt nhËn thÊy cÇn tham gia tÝch cùc c¸c sinh ho¹t chÝnh trÞ.. ®êng lèi cña §¶ng. vËn ®éng ngêi th©n. trÝ tuÖ cho sù nghiÖp ®æi míi ®Êt níc. l·ng phÝ.

§Õn ®¹i héi VII cña §¶ng chñ tr¬ng: "Më réng. §¶ng ta chñ tr¬ng "tham gia sù ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. Tuy nhiªn. cïng cã lîi". quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ cña níc ta chñ yÕu víi c¸c níc x· héi chñ nghÜa. Trong "Lêi kªu gäi Liªn Hîp quèc" th¸ng 12/1946. c¸c níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn. khi tiÕn hµnh ®æi míi toµn diÖn ®Êt níc. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nªu râ: "§èi víi c¸c níc d©n chñ níc ViÖt Nam s½n sµng thùc thi chÝnh s¸ch më cöa vµ hîp t¸c trong mäi lÜnh vùc". tranh thñ më mang quan hÖ kinh tÕ vµ khoa häc kü thuËt víi c¸c níc thÕ giíi thø ba. níc ta bÞ bao v©y cÊm vËn nhiÒu n¨m. do nhiÒu nguyªn nh©n.n¬i c tró vµ b¹n bÌ nhËn thøc ®Çy ®ñ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc thùc hiÖn tèt ®êng lèi./. 16 . ph¸p luËt cña Nhµ níc ®ã chÝnh lµ viÖc lµm cã ý nghÜa nhÊt thùc hiÖn thµnh c«ng NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng. chñ tr¬ng cña §¶ng vµ chÝnh s¸ch.. Nhµ níc ta ®· chñ tr¬ng tham gia c¸c thÓ chÕ kinh tÕ quèc tÕ. trong ®ã cã chiÕn tranh kÐo dµi vµ côc diÖn ®èi ®Çu hai cùc trªn thÕ giíi. hîp t¸c trong khu«n khæ cña SEV tõ n¨m 1978. c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ t nh©n níc ngoµi trªn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng. cã tham gia liªn kÕt. Tõ §¹i héi VI. chñ quyÒn. C©u 4: Ph©n tÝch tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vµ c¬ héi th¸ch thøc cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ trong giai ®o¹n hiÖn nay ? Tr¶ lêi: Ngay sau khi thµnh lËp níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa.. ®a d¹ng hãa quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i trªn nguyªn t¾c gi÷ v÷ng ®éc lËp..

b×nh ®¼ng. §¹i héi IX cña §¶ng ®a ra chñ tr¬ng "chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc". Cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó chñ ®éng thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong khu«n khæ AFTA". gi¶i phãng mäi søc s¶n xuÊt. song ph¬ng nwocs ta ®· kü vµ chuÈn bÞ tèt ®iÒu kiÖn ®Ó sím gia nhËp Tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cao. §¹i héi VIII. sau 20 n¨m ®æi míi. gia nhËp APEC vµ WTO. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cÇn ®îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch m¹nh c¬ cÊu kinh tÕ trong níc theo híng hiÖn ®¹i. x©y dùng nÒn kinh tÕ cã chÊt lîng. tõng bíc tù do hãa c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. tõ nhËn thøc ®óng ®¾n tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vµ nh÷ng vÊn ®Ò cña toµn cÇu hãa. luËt ph¸p vµ nhÊt lµ vÒ nh÷ng s¶n phÈm mµ chóng ta cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®Ó héi nhËp thÞ trêng khu vùc vµ thÞ trêng quèc tÕ. Cã thÓ thÊy r»ng. ®Æc biÖt lµ NGhÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø t cña Ban ChÊp hµnh TW khãa VIII vÒ kinh Õ ®èi ngo¹i ®· nhÊn m¹nh: "Chñ ®éng chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vÒ c¸n bé. *. §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh râ chñ tr¬ng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc. Sau §¹i héi IX. th¸o gì nh÷ng trãi buéc vµ c¶n trë ®èi víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt 17 . NghÞ quyÕt TW 9 khãa IX nhÊn m¹nh: "Chñ ®éng vµ khÈn tr¬ng h¬n trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c cam kÕt quèc tÕ ®a ph¬ng. TiÕn hµnh khÈn tr¬ng v÷ng ch¾c viÖc ®µm ph¸n HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i víi Mü. VÒ c¬ héi vµ th¸ch thøc trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ: Héi nhËp kinh tÕ kh«ng ®¬n gi¶n lµ lËp quan hÖ th¬ng m¹i víi mét sè níc hoÆc thµnh viªn cña mét thÓ chÕ kinh tÕ quèc tÕ. cïng cã lîi".

thu hót nguån vèn bªn ngoµi. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ më réng thÞ trêng xuÊt khÈu hµng h¸o vµ dÞch vô. xung ®ét côc bé.th¬ng m¹i . ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ . tr«ng ®îi ûa l¹i vµo Nhµ níc.. më cöa thÞ trêng. vÒ ®iÒu hµnh c¸c mÆt cña ®êi sèng x· héi. t¸c ®éng vµo kinh tÕ thÕ giíi trong ®ã cã níc ta.. hÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng. kinh doanh. C¸c níc ph¸t triÓn giµnh nhiÒu lîi thÕ trong c¹nh tranh. do tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cßn thÊp.tµi chÝnh gi÷a níc ta víi c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. m«i trêng. Qua héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ c¸c doanh nghiÖp trong níc buéc ph¶i tham gia cuéc c¹nh tranh quèc tÕ gay g¾t ngay trong thÞ trêng trong níc. chiÕn tranh. NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng vÒ chñ ®éng vµ tÝch cùc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ: 18 .. bao cÊp cßn nÆng nÒ.. trong ®ã cã níc ta. cã sù do dù. th¸ch thøc tõ trong níc. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ còng ®Æt cho nh©n d©n ta nhiÒu th¸ch thøc vµ cã nh÷ng t¸c ®éng bÊt lîi. chÇn chõ. tù v¬n lªn ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn... Sù chi phèi qu¸ tr×nh toµn cÇu hãa cña c¸c níc t b¶n ph¸t triÓn mang l¹i nhiÒu th¸ch thøc. ®ång thêi t¹o nªn nh÷ng rµo c¶n ®Ó b¶o hé s¶n xuÊt trong níc hä. nh khñng ho¶ng kinh tÕ. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ g¾n liÒn víi nh÷ng biÕn ®éng cña t×nh h×nh thÕ giíi. n¨ng lîng.kinh doanh. chÝnh trÞ.. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ còng gÆp nh÷ng khã kh¨n. thua thiÖt cho c¸c níc kÐm ph¸t triÓn. tiÕp nhËn nh÷ng thµnh tùu vµ kinh nghiÖm vÒ qu¶n lý s¶n xuÊt. ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ. g©y søc Ðp më cöa thÞ trêng hµng hãa vµ dÞch vô.. ¶nh hëng cña t duy cò. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn nhanh.

§ã lµ th¾ng lîi cña c¸c cuéc kh¸ng chiÕn oanh liÖt ®Ó gi¶i phãng d©n téc. ®¸nh th¾ng chñ nghÜa thùc d©n cò vµ míi. th¾ng lîi mµ nh©n d©n. cuéc vËn ®éng d©n chñ 1936 – 1939 ®Õn phong trµo gi¶i phãng d©n téc 1939 – 1945. víi mét nghÖ thuËt l·nh ®¹o vµ tæ chøc khëi nghÜa tµi t×nh. b¶o vÖ Tæ quèc. më ra kû nguyªn ®éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi. gãp phÇn quan 19 . ®· xo¸ bá chÕ ®é thuéc ®Þa nöa phong kiÕn ë níc ta.Tõ khi ra ®êi ®Õn nay. §ã lµ th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 vµ viÖc thµnh lËp Nhµ níc ViÖt Nam d©n chñ Céng hoµ. §Æc biÖt lµ phong trµo X« viÕt NghÖ TÜnh. víi khÝ thÕ c¸ch m¹ng vÜ ®¹i cña quÇn chóng. hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n thùc hiÖn thèng nhÊt Tæ quèc. ®a c¶ níc ®i lªn chñ nghÜa x· héi. n¾m ch¾c thêi c¬ lÞch sö. d©n téc ta ®¸nh ®æi b»ng c¶ x¬ng m¸u cña c¸c líp thÕ hÖ con L¹c ch¸u Hång. tõ cao trµo c¸ch m¹ng 1930 – 1931. Nh ba cuéc tæng diÔn tËp. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÜ ®¹i s¸ng lËp vµ rÌn luyÖn ®· l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®i tõ th¾ng lîi nµy ®Õn th¾ng lîi kh¸c. §©y lµ kÕt qu¶ tæng hîp cña c¸c phong trµo c¸ch m¹ng liªn tôc diÔn ra trong 15 n¨m sau ngµy thµnh lËp §¶ng. §¶ng ta ®· l·nh ®¹o cuéc tæng khëi nghÜa C¸ch m¹ng th¸ng T¸m thµnh c«ng trän vÑn.

t×nh h×nh trong níc vµ thÕ giíi cã nhiÒu thay ®æi. §¹i héi ®· ®¸nh dÊu sù kh«i phôc cña tæ chøc §¶ng tõ Trung ¬ng ®Õn ®¹i ph¬ng. 1937 vµ 1939 ®· cã nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi vÒ chuyÓn híng h×nh thøc tæ chøc vµ sö dông nh÷ng h×nh thøc ®Êu tranh phï hîp. ®em l¹i niÒm tin cho ®¶ng viªn vµ quÇn chóng. ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai bïng næ (1/9/1939).träng vµo cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n thÕ giíi v× hoµ b×nh. thùc d©n Ph¸p t¨ng cêng ®µn ¸p phong trµo c¸ch m¹ng. c¸c Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng n¨m 1936. Víi sù cè g¾ng cña c¸c tæ chøc §¶ng ë trong níc vµ cña c¸c ®ång chÝ ho¹t ®éng ë níc ngoµi §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø NhÊt (3/1935) ®Ò ra chñ tr¬ng ®êng lèi vµ tæ chøc ho¹t ®éng cña §¶ng. KÕ thõa nh÷ng thµnh tùu vµ kinh nghiÖm x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c khi cßn chiÕn tranh vµ trong nh÷ng n¨m ®Çu sau khi níc nhµ thèng nhÊt. NhËt – Ph¸p c©u kÕt thèng trÞ d©n téc ta. Nh÷ng n¨m 1936 – 1939. thèng nhÊt phong trµo c¸ch m¹ng díi sù l·nh ®¹o cña Ban chÊp hµnh Trung ¬ng míi. loµm cho m©u thuÉn gi÷a d©n téc ViÖt Nam víi thùc d©n 20 . ph¸t xÝt NhËt ®¸nh chiÕm ViÖt Nam vµ §«ng D¬ng. §¶ng ®· ®Ò ra vµ l·nh ®¹o thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi. x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ Tæ quèc phï hîp víi thùc tiÔn ViÖt Nam vµ bèi c¶nh quèc tÕ míi. dÊy lªn cuéc vËn ®éng d©n chñ réng lín – mét hiÖn tîng hiÕm cã x¶y ra ë mét níc thuéc ®Þa. tr¶i qua nhiÒu t×m tßi kh¶o nghiÖm s¸ng kiÕn cña nh©n d©n. §ã lµ th¾ng lîi cña sù nghiÖp ®æi míi vµ tõng bíc ®a ®Êt níc qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi.

Ph¸p vµ ph¸t xÝt NhËt ph¸t triÓn gay g¾t. Cô thÓ ho¸ NghÞ quyÕt Trung ¬ng 5/1941. giÆc dèt vµ giÆc ngo¹i x©m. Héi nghÞ Ban Thêng vô Trung ¬ng më réng 3/1945 vµ b¶n ChØ thÞ “NhËt Ph¸p b¾n nhau vµ hµnh ®éng cña chóng ta”. Sau th¸ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 §¶ng ®· n¾m chÝnh quyÒn toµn quèc nhng do hoµn c¶nh lÞch sö khã kh¨n. phøc t¹p §¶ng ph¶i rót vµo bÝ mËt ®Ó thùc hiÖn sù l·nh ®¹o kÝn ®¸o vµ kh«n khÐo. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng (11/1940) tiÕp tôc chñ tr¬ng ®ã. Hå ChÝ Minh ®· cïng Ban Thêng vô Trung ¬ng §¶ng ®· chÌo l¸i con thuyÒn c¸ch m¹ng chiÕn th¾ng giÆc ®ãi. 21 . sau gÇn 30 n¨m ho¹t ®éng ë níc ngoµi l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc vÒ níc cïng víi Trung ¬ng §¶ng trùc tiÕp l·nh ®¹o phong trµo gi¶i phãng d©n téc. Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng (11/1939) ®· nªu cao ngän cê gi¶i phãng d©n téc. Héi nghÞ Ban Thêng vô Trung ¬ng §¶ng më réng 12/1946 víi b¶n chØ thÞ “Toµn d©n kh¸ng chiÕn”. c¸c Héi nghÞ Trung ¬ng. C¸c Héi nghÞ Ban Thêng vô Trung ¬ng §¶ng ®· trùc tiÕp quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vÒ chiÕn lîc vµ s¸ch lîc cña §¶ng vµ Nhµ níc c¸ch m¹ng vÒ x©y dùng chÕ ®é míi vµ kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc. Héi nghÞ Ban thêng vô Trung ¬ng vµ Héi nghÞ c¸n bé §¶ng cã vai trß quan träng. Héi nghÞ Ban thêng vô Trung ¬ng §¶ng 11/1945 víi b¶n chØ thÞ “Kh¸ng chiÕn kiÕn quèc”. ho¹t ®éng bÝ mËt kh«ng cã ®iÒu kiÖn häp §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc ®Þnh kú. Trong l·nh ®¹o sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc. Trªn c¬ng vÞ lµ Ngêi ®øng ®Çu §¶ng vµ ChÝnh phñ. Th¸ng 1/1941. Héi nghÞ BCH TW §¶ng më réng 3/1946 víi chñ tr¬ng “Hoµ ®Ó tiÕn”.

Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng lÇn thø b¶y (1962) bµn vÒ ph¬ng híng. lÇn thø Hai m¬i (1972) vµ lÇn thø Hai m¬i hai (1973) vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n ë miÒn B¾c. C¸c Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø mêi chÝn (1971). Héi nghÞ lÇn thø T¸m (1963) bµn vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n. Héi nghÞ Bé ChÝnh trÞ (1/1961) ra ChØ thÞ “VÒ ph¬ng híng vµ nhiÖm vô c«ng t¸c tríc m¾t cña c¸ch m¹ng miÒn Nam”. Th¸ng 2/1962 Bé ChÝnh trÞ ra NghÞ quyÕt “VÒ c«ng t¸c c¸ch m¹ng miÒn Nam”. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø chÝn (12/1963) bµn vÒ “Ph¬ng híng vµ nhiÖm vô c¸ch m¹ng miÒn Nam vµ ®êng lèi quèc tÕ cña §¶ng trong t×nh h×nh míi”.Trong l·nh ®¹o x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c. C¸c Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø mêi mét (3/1965) vµ lÇn thø mêi hai (12/1965). cô thÓ ho¸ NghÞ quyÕt §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø N¨m (1961) bµn vÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø 13 (1967) vÒ ®Èy m¹nh ®Êu tranh c«ng t¸c ngo¹i giao. Chñ tr¬ng më cuéc tÊn c«ng vµ næi dËy mïa Xu©n n¨m 1968 ®îc ®Ò ra t¹i Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø 14. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng lÇn thø 18 (1970) víi chñ tr¬ng “§¸nh b¹i 22 . x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø Mêi (1964) tËp trung bµn vÒ th¬ng nghiÖp vµ gi¸ c¶. Bé ChÝnh trÞ vµ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng ®· giµnh nhiÒu Héi nghÞ víi nh÷ng nghÞ quyÕt quan träng ®Ó l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o kÞp thêi. Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ III ®· cã nhiÒu Héi nghÞ víi nh÷ng NghÞ quyÕt quan träng. ®èi víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng miÒn Nam vµ chèng MÜ cøu níc.

chiÕn lîc ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh cña ®Õ quèc Mü”. C¸c Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng ®· ®Ò ra nh÷ng chñ tr¬ng. Tríc t×nh h×nh ®ã Héi ghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng ®¶ng lÇn thø 21 (1973) ®· cã NghÞ quyÕt quan träng kh¼ng ®Þnh “Con ®êng c¸ch m¹ng miÒn Nam vÉn lµ con ®êng b¹o lùc c¸ch m¹ng”. §¹i héi quyÕt ®Þnh ®æi tªn §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam thµnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. §¹i héi ®Ò ra ®êng lèi c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa vµ ®êng lèi x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ trªn c¶ níc. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV cña §¶ng ®· häp th¸ng 12/1976 t¹i Hµ Néi. 23 . §¹i héi ®· tæng kÕt th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc vµ cña c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ViÖt Nam. NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 19 (1971) lµ “Kiªn tr× ®Èy m¹nh cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc”. Nh©n d©n c¶ níc võa x©y dùng chñ nghÜa x· héi võa ph¶i tiÕn hµnh chiÕn tranh b¶o vÖ Tæ quèc ë biªn giíi T©y Nam vµ biªn giíi phÝa B¾c. ph¸t triÓn lùc lîng vÒ mäi mÆt ®Ó giµnh th¾ng lîi hoµn toµn. biÖn ph¸p ®Ó kÕt hîp chÆt chÏ hai nhiÖm vô chiÕn lîc x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. §ã lµ khã kh¨n vµ còng lµ th¸ch thøc míi. gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam thèng nhÊt ®Êt níc. ®Õ quèc Mü vµ chÝnh quyÒn tay sai vÉn ngoan cè tiÕp tôc chiÕn tranh. Nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ ph¬ng ¸n gi¶i phãng miÒn Nam ®· ®îc Héi nghÞ Bé ChÝnh trÞ häp ngµy 30/9 ®Õn 8/10/1974 vµ tõ 18/12/1974 ®Õn 8/1/1975 th«ng qua trùc tiÕp ®a ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn cña §¹i th¾ng mïa Xu©n 1975. vi ph¹m HiÖp ®Þnh. Sau khi ký HiÖp ®Þnh Pari. Sau th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc ®Êt níc thèng nhÊt vµ ®i lªn chñ nghÜa x· héi.

§¶ng quyÕt lµm tÊt c¶ v× phån vinh cña Tæ quèc. ë ®©u vµ lóc nµo còng cã §¶ng. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø s¸u kho¸ IV (9/1979) ®· më ®Çu cho qu¸ tr×nh t×m tßi. x· héi vÒ ph©n cÊp qu¶n lý kinh tÕ. v× h¹nh phóc cña nh©n d©n” (1) C¸c Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ V ®· tËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch vÒ ph¬ng híng. Ban BÝ th ®· híng vµo sù t×m tßi. ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý… “Trong cuéc trêng chinh ®Ó giµnh l¹i ®éc lËp. §¶ng ®i ®Çu trong chiÕn ®Êu. tù do cho d©n téc. §¶ng g¾n bã víi nh©n d©n b»ng nh÷ng g× §¶ng ®· lµm cho sù nghiÖp gi¶i phãng ®Êt níc. x¸c lËp quan hÖ s¶n xuÊt míi. Trong giai ®o¹n míi. c¬ chÕ qu¶n lý míi.VÒ x©y dùng chñ nghÜa x· héi. c«ng t¸c t tëng vµ tæ chøc b¶o ®¶m nhiÖm vô kinh tÕ. ®æi míi chñ tr¬ng khuyÕn khÝch mäi lùc lîng vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt lµm cho s¶n xuÊt bung ra lµm ra nhiÒu cña c¶i vËt chÊt cho x· héi. c¸c Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng ®· cô thÓ ho¸ ®êng lèi cña §¹i héi IV thùc hiÖn c«ng cuéc c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ë miÒn Nam. kÐm hiÖu qu¶ cña c¬ chÕ qu¶n lý cò… Tõ trong khã kh¨n ®ã §¶ng vµ nh©n d©n ta ®· b¾t ®Çu cã nh÷ng kh¶o nghiÖm thùc tÕ vµ t×m tßi c¸ch thøc. C¸c Héi nghÞ Trung ¬ng tiÕp theo vµ nh÷ng quyÕt dÞnh cña Bé ChÝnh trÞ. T×nh h×nh kinh tÕ. x©y dùng vµ 24 . x· héi. ®êi sèng cña nh©n d©n cã nhiÒu khã kh¨n do hËu qu¶ cña chiÕn tranh vµ còng do sù tr× trÖ. nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi hµng n¨m vµ dµi h¹n. ®Èy m¹nh x©y dùng chñ nghÜa x· héi theo nh÷ng chØ tiªu chñ yÕu mµ §¹i héi ®· ®Ò ra. §¶ng x«ng pha n¬i khã kh¨n.

Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø s¸u (10/1998) th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ – x· héi ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n yÕu kÐm. vît qua nh÷ng th¸ch thøc do ¶nh hëng cña khñng ho¶ng tµi chÝnh. chØnh ®èn §¶ng. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø N¨m (7/1998) ®· th«ng qua NghÞ quyÕt vÒ “X©y dùng vµ ph¸t triÓn nªn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn. Héi nghÞ Trung ¬ng s¸u (lÇn 2) häp th¸ng 1-2/1999 ®· th¶o luËn vµ ra NghÞ quyÕt “VÒ mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vµ cÊp b¸ch trong x©y dùng §¶ng hiÖn nay” më cuéc vËn ®éng x©y dùng. con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta ngµy cµng ®îc x¸c ®Þnh râ h¬n.t¨ng cêng cÊp huyÖn. gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ. thùc hiÖn tù phª b×nh vµ phª 25 . tiÒn tÖ c¸c níc trong khu vùc. thùc hiÖn cã kÕt qu¶ mét sè ®æi míi quan träng vÒ hÖ thèng chÝnh trÞ vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ quan hÖ ®èi ngo¹i. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam häp ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII (6/1996) ®· nªu bËt nh÷ng thµnh tùu cña 10 n¨m ®æi míi vÒ nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ.hiÖn ®¹i ho¸.x· héi. cñng cè quèc phßng an ninh. nªu râ 5 quan ®iÓm chØ ®¹o. §¹i héi ®Æc biÖt nhÊn m¹nh níc ta ®· ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ . nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ph©n phèi lu th«ng… Tr¶i qua mêi n¨m l·nh ®¹o thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi. nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc vÒ mÆt x· héi. ®Êt níc chuyÓn sang thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ . ®· c¬ b¶n hoµn thµnh nhiÖm vô ®Ò ra cho chÆng ®êng ®Çu cña thêi kú qu¸ ®é lµ chuÈn bÞ tiÒn ®Ò cho c«ng nghiÖp ho¸. ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc”.

Trong Di chóc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. vËn dông s¸ng t¹o vµ vÊn ®Ò ®oµn kÕt. ThÓ hiÖn trªn con ®êng ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. nh©n d©n ta. t¹o sù thèng nhÊt trong toµn §¶ng vÒ chÝnh trÞ. t tëng vµ tæ chøc lu«n ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua c¸c cuéc Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ¬ng. Ngêi viÕt: “§oµn kÕt lµ mét truyÒn thèng cùc kú quý b¸u cña §¶ng vµ cña d©n téc. §¶ng ta kh«ng chØ n¾m b¾t nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin mµ cßn biÕt vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn trong thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam. C¸c ®ång chÝ tõ Trung ¬ng ®Õn c¸c chi bé cÇn ph¶i gi÷ g×n sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cña §¶ng nh con ng¬i cña m¾t m×nh”. Kiªn ®Þnh chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh suyªn suèt cuéc kh¸ng chiÕn trêng kú cña d©n téc.b×nh nh©n kû niÖm 30 n¨m thùc hiÖn Di chóc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ kû niÖm 70 n¨m thµnh lËp §¶ng… Cã thÓ thÊy r»ng sù l·nh ®¹o cña §¶ng tõ khi míi ra ®êi cho dï cßn non trÎ qua c¸c kú §¹i héi nhng vÉn gi÷ v÷ng ®îc nh÷ng truyÒn thèng quý b¸u cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®ã lµ gi÷ v÷ng C¬ng lÜnh. §¶ng ta kh«ng ngõng ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ta vµ tiÕp thu nh÷ng 26 . nhÊt lµ trong nh÷ng bíc ngoÆt lÞch sö ph¶i ®¬ng ®Çu víi mäi thö th¸ch dï hiÓm nghÌo tëng kh«ng thÓ vît qua. §¶ng ®· kÞp thêi cã nh÷ng quyÕt s¸ch s¸ng suèt ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña thùc tiÔn nhng díi sù l·nh ®¹o tµi t×nh s¸ng suèt cña §¶ng ®· ®a con thuyÒn c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®i tõ th¾ng lîi nµy ®Õn th¾ng lîi kh¸c. ®êng lèi ®óng ®¾n. §ång thêi. Tinh thÇn ®éc lËp tù chñ. kiªn ®Þnh môc tiªu lý tëng c¸ch m¹ng. b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng.

kÕt hîp søc m¹nh thêi ®¹i vµ søc m¹nh trong níc. Tõ ®©y g¾n chÆt phong trµo c¸ch m¹ng níc ta g¾n kÕt chÆt chÏ víi phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi. “Sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng. lµ tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ. víi d©n téc ®îc nh©n d©n giao phã”(2). C¬ së. vÎ vang cña §¶ng víi giai cÊp. §¶ng l·nh ®¹o c¸ch m¹ng kh«ng ph¶i lµ mét ®Æc quyÒn. t tëng Hå ChÝ Minh. Nh÷ng truyÒn thèng ®ã cã ý nghÜa d©n téc vµ quèc tÕ s©u s¾c thÓ hiÖn tinh thÇn c¸ch m¹ng triÖt ®Ó. gian khæ víi nh÷ng bíc ®i phï hîp thÓ hiÖn n¨ng lùc tæ chøc tµi t×nh cña l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc. ®ã lµ chñ nghÜa M¸c-Lªnin. Vµ chÝnh lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái cña c¸c thÕ hÖ ®¶ng viªn cña §¶ng. nguån gèc søc m¹nh vµ truyÒn thèng cña §¶ng lµ ë chç: §¶ng ®øng v÷ng trªn nÒn t¶ng t tëng tiªn tiÕn cña thêi ®¹i. §©y lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña sù chuÈn bÞ c«ng phu. tr×nh ®é trÝ tuÖ ngµy cµng ®îc n©ng cao cña §¶ng ta. biÖt lËp cña phong trµo d©n téc ViÖt Nam. kÕt hîp chñ nghÜa yªu níc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ cña giai cÊp c«ng nh©n. §¶ng kh«ng ngõng ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ta mµ cßn tiÕp thu nh÷ng tinh hoa trÝ tuÖ 27 . §¶ng ta kh«ng chØ n¾m b¾t nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin mµ cßn biÕt vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn trong thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam. ®Æc lîi mµ lµ sø mÖnh lÞch sö.tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i. Lµ sù th¾ng thÕ cña t tëng v« s¶n ®èi víi ®êng lèi chÝnh trÞ cña giai cÊp t s¶n… §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi ®· chÊm døt thêi kú ®¬n ®éc.

cïng nh©n d©n m×nh viÕt nªn nh÷ng trang sö chãi läi.. Ba m¬i n¨m phÊn ®Êu vµ th¾ng lîi biÕt bao nhiªu t×nh. C«ng ¬n §¶ng thËt lµ to. §¶ng ta vÜ ®¹i nh biÓn réng nói cao. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· kh¼ng ®Þnh: “./.cña nh©n lo¹i. Lµ thèng nhÊt. kÓ tõ ngµy thµnh lËp. lµ v¨n minh. (1) TrÝch B¸o c¸o ChÝnh trÞ BCHTW §¶ng t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV (2) TrÝch NghÞ quyÕt Trung ¬ng 7 kho¸ VI 28 . trong ®ã mçi kú §¹i héi §¶ng. Ba m¬i n¨m lÞch sö §¶ng lµ c¶ mét pho lÞch sö b»ng vµng”. §¶ng ta lµ ®¹o ®øc.. lµ hoµ b×nh Êm no. ThËt vËy. ®éc lËp. mçi thêi ®o¹n cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ mét dÊu son kh«ng thÓ phai mê trong lÞch sö d©n téc. Trong bµi nãi t¹i LÔ kû niÖm 30 n¨m thµnh lËp §¶ng. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· l·nh ®¹o nh©n d©n.

Tr¶ lêi: Trong qu¸ tr×nh ®Êu tranh giai cÊp yªu cÇu ph¶i cã mét tæ chøc §¶ng ra ®êi ®ßi hái ph¶i x©y dùng mét c¬ng lÜnh hay mét ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cho chÝnh §¶ng cña m×nh ®Ó thu phôc nh©n d©n. Nã mang mét ý nghÜa v« cïng to lín lµ c¬ së thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng 29 . ®êng lèi. nhiÖm vô vµ ph¬ng ph¸p c¸ch m¹ng trong mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh. chØ râ môc tiªu. ®êng lèi. nhiÖm vô vµ ph¬ng ph¸p c¸ch m¹ng trong mét giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh cña mét chÝnh ®¶ng hoÆc mét tæ chøc chÝnh trÞ. Theo quan niÖm cña §¶ng ta. C¬ng lÜnh chÝnh trÞ lµ v¨n kiÖn lý luËn vµ chÝnh trÞ c¬ b¶n.C©u 2: Tõ khi ra ®êi ®Õn nay. C¬ng lÜnh 1991 ®· ®îc cô thÓ ho¸ vµ ph¸t triÓn trong cuéc sèng nh thÕ nµo ? (§i s©u vµo nh÷ng vÊn ®Ò §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng nãi râ h¬n vÒ con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta). lµm cho nh©n d©n ®i theo. C¬ng lÜnh chÝnh trÞ lµ v¨n b¶n tr×nh bµy nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ môc tiªu. V× c¬ng lÜnh chÝnh lµ sù thèng nhÊt.

§éc lËp d©n téc lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó thùc hiÖn chñ nghÜa x· héi vµ chñ nghÜa x· héi lµ c¬ së b¶o ®¶m v÷ng ch¾c cho ®éc lËp d©n téc.cña toµn §¶ng. §ã alf bµi häc xuyªn suèt qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng níc ta. Hai lµ. sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña nh©n d©n. thÊm ®îm tinh thÇn d©n téc. Nhng do yªu cÇu thùc tÕ cña cuéc c¸ch m¹ng trong thêi kú míi ®ßi hái ph¶i cã mét c¬ng lÜnh míi ra ®êi phï hîp víi ®iÒu kiÖn c¸ch m¹ng míi. do nh©n d©n vµ v× nh©n d©n. ChÝnh nh©n d©n lµ ngêi 30 . n¾m v÷ng ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi. phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i míi. C¬ng lÜnh ®Çu tiªn cña §¶ng (1930) lµ mét c¬ng lÜnh c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc ®óng ®¾n vµ s¸ng t¹o. lý tëng cña §¶ng. §¶ng ta ®· ®Ò ra C¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ®Êt níc. ph¶n ¸nh ®óng yªu cÇu kh¸ch quan cña lÞch sö vµ nguyÖn väng ®éc lËp cña quÇn chóng nh©n d©n. C¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ®· tæng kÕt c¸ch m¹ng ViÖt Nam tõ n¨m 1930 ®Õn 1991 vµ nªu lªn nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm: Mét lµ. §éc lËp tù do g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi lµ t tëng cèt lâi cña Hå ChÝ Minh ®· ®îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trong c¬ng lÜnh cña §¶ng. nhuËn nhuyÔn vÒ quan ®iÓm giai cÊp. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII cña §¶ng (th¸ng 6/1991) trªn c¬ së tæng kÕt qu¸ tr×nh h¬n 60 n¨m thùc hiÖn c¬ng lÜnh ®Çu tiªn (1930) ph©n tÝch s©u s¾c ®Æc ®iÓm t×nh h×nh trong níc vµ quèc tÕ. lµ ngän cê tËp hîp. cæ vò c¸c lùc lîng x· héi phÊn ®Êu cho môc tiªu.

®oµn kÕt toµn §¶ng. Ba lµ. ®oµn kÕt d©n téc. C¸c d©n téc trong níc b×nh ®¼ng. h¹nh phóc. Toµn bé ho¹t ®éng cña §¶ng ph¶i xuÊt ph¸t tõ lîi Ých vµ nguyÖn väng ch©n chÝnh cña nh©n d©n. ®oµn kÕt toµn d©n. Søc m¹nh cña §¶ng lµ ë sù g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n. ®oµn kÕt vµ gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé. Bèn lµ.lµm nªn th¾ng lîi lÞch sö. kÕt hîp søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i. kh«ng ngõng cñng cè. bãc lét. Cã mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao dùa trªn lùc lîng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ chÕ ®é c«ng h÷u vÒ c¸c t liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu. ®oµn kÕt quèc tÕ. C¬ng lÜnh x¸c ®Þnh x· héi x· héi chñ nghÜa mµ nh©n d©n ta x©y dùng lµ mét x· héi mang 6 ®Æc trng c¬ b¶n: X· héi nh©n d©n ta ®ang x©y dùng lµ x· héi do nh©n d©n lao ®éng lµm chñ. sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng lµ nh©n tã hµng ®Çu b¶o ®¶m th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. t¨ng cêng ®oµn kÕt. 31 . Cã nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn toµn diÖn c¸ nh©n. N¨m lµ. Cã quan hÖ h÷u nghÞ vµ hîp t¸c víi nh©n d©n tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi. cã cuéc sèng Êm no. søc m¹nh trong níc vµ søc m¹nh quèc tÕ. tù do. lµm theo n¨ng lùc hëng theo lao ®éng. bÊt c«ng. Con ngêi ph¶i ®îc gi¶i phãng khái ¸p bøc.

l·nh ®¹o 32 . vÒ CNXH. ®ång thêi l¾ng nghe. kh«ng ph¶i lµ d©n chñ t s¶n. §æi míi kh«ng ph¶i lµ thay ®æi môc tiªu XHCN mµ lµ lµm cho môc tiªu Êy ®îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ b»ng nh÷ng quan niÖm ®óng ®¾n vÒ CNXH. Ph¶i phª ph¸n nh÷ng khuynh híng phñ nhËn hoÆc h¹ thÊp sù l·nh ®¹o cña §¶ng. Sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cho sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc XHCN cña nh©n d©n ta. võa lµ ®éng lùc cña sù nghiÖp x©y dùng CNXH. tiÕp nhËn nh÷ng ý kiÕn trung thùc phª b×nh nh÷ng khuyÕt ®iÓm trong sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ c«ng t¸c x©y dùng §¶ng. ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n võa lµ môc tiªu. D©n chñ ph¶i cã l·nh ®¹o. víi kû luËt. bíc ®i vµ biÖn ph¸p thÝch hîp. cña §¶ng ta. D©n chñ ph¶i ®i ®«i víi tËp trung. chØ ®¹o toµn bé sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta. lµ lý tëng cña §¶ng vµ nh©n d©n ta. §ã lµ d©n chñ XHCN. ý thøc tr¸ch nhiÖm c«ng d©n vµ t«n träng ph¸p luËt. vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn chø kh«ng ph¶i xa rêi nh÷ng nguyªn lý cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin. lµ sù lùa chän s¸ng suèt cña B¸c Hå.Nh÷ng ®Æc trng ®ã thÓ hiÖn b¶n chÊt cña chñ nghÜa x· héi vµ còng lµ tiªu chÝ ®Ó ph©n biÖt kh¸c víi b¶n chÊt cña chÕ ®é chñ nghÜa t b¶n. X©y dùng níc ViÖt Nam XHCN lµ môc tiªu. Më réng d©n chñ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. Chñ nghÜa M¸c-Lªnin lu«n lu«n lµ nÒn t¶ng t tëng cña §¶ng ta. §i lªn chñ nghÜa x· héi lµ con ®êng tÊt yÕu cña níc ta. §æi míi t duy lµ nh»m kh¾c phôc nh÷ng quan niÖm kh«ng ®óng. nh÷ng h×nh thøc. lµm phong phó nh÷ng quan niÖm ®óng vÒ thêi ®¹i.

phøc t¹p cho nªn ph¶i tr¶i qua mét thêi kú qu¸ ®é l©u dµi víi nhiÒu chÆng ®êng. Hai lµ. D©n chñ víi nh©n d©n nhng ph¶i nghiªm trÞ nh÷ng kÎ ph¸ ho¹i thµnh qu¶ c¸ch m¹ng. Trong thêi gian dµi §¶ng ta chñ tr¬ng “thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch c¬ cÊu nhiÒu thµnh phÇn. VII. §Õn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX ®· kh¼ng ®Þnh nh÷ng kinh nghiÖm. 33 . t¹o ra sù biÕn ®æi vÒ chÊt cña x· héi trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc lµ sù nghiÖp khã kh¨n. Trong c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi diÔn ra sù ®an xen vµ ®Êu tranh gi÷a c¸i míi vµ c¸i cò. Bèn lµ. v× lîi Ých cña nh©n d©n. nhiÒu h×nh thøc tæ chøc kinh tÕ. nhÊt lµ nh÷ng bµi häc chñ yÕu sau: Mét lµ.®Ó ph¸t huy d©n chñ ®óng híng vµ l·nh ®¹o b»ng ph¬ng ph¸p d©n chñ. gi¶i phãng mäi n¨ng lùc s¶n xuÊt”. ®æi míi ph¶i kÕt hîp søc m¹ng d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i. d©n chñ. an toµn x· héi. ®êng lèi ®óng ®¾n cña §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña sù nghiÖp ®æi míi. an ninh trËt tù. TiÕn tíi mét x· héi x· héi chñ nghÜa c«ng b»ng. lu«n lu«n s¸ng t¹o. v¨n minh. x· héi cã tÝnh chÊt qu¸ ®é. bµi häc ®æi míi mµ c¸c §¹i héi VI. X©y dùng CNXH bá qua chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa. VIII cña §¶ng ®· ®óc rót vÉn cã gi¸ trÞ lín. Ba lµ. ®æi míi ph¶i dùc vµo nh©n d©n. phï hîp víi thùc tiÔn. trong qu¸ tr×nh ®æi míi ph¶i kiªn tr× môc tiªu ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi trªn nÒn t¶ng chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh. Héi nghÞ TW 7 còng nhÊn m¹nh vµ kh¼ng ®Þnh môc tiªu XHCN cña chóng ta: §Ó ®¹t ®îc môc tiªu XHCN vÒ l©u dµi chóng ta ph¶i lµm cho quan hÖ së h÷u XHCN chiÕm u thÕ tuyÖt ®èi trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.

C¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ.M« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t cña thêi kú qu¸ ®é ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta lµ ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. ngµy cµng trë thµnh lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp. Kh¶ n¨ng duy tr× hoµ b×nh. chñ ®éng ®èi phã víi c¸c t×nh huèng bÊt tr¾c. ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng vµ nguån lùc cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin vµ c«ng nghÖ sinh häc. phøc t¹p cã thÓ x¶y ra. Ph¸t huy søc m¹nh ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n g¾n víi viÖc ph¸t huy d©n chñ trªn c¸c lÜnh vùc hcÝnh trÞ. §¹i héi diÔn ra trong bèi c¶nh loµi ngêi ®· kÕt thøc thÕ kû XX vµ bíc sang thÕ kû XXI. kÕt hîp hµi hoµ c¸c lîi Ých c¸ nh©n. trong bèi c¶nh d©n téc ta ®øng tríc nh÷ng thêi c¬ lín ®an xen víi nhiÒu th¸ch thøc lín. kinh tÕ. v¨n ho¸. tËp thÓ vµ x· héi. §Ó x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa. thu hót trÝ tuÖ vµ søc lùc cña toµn d©n vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. lµm chuyÓn dÞch nhanh c¬ cÊu kinh tÕ vµ biÕn ®æi s©u s¾c c¸c 34 . x· héi ë tÊt c¶ c¸c cÊp. c¸c ngµnh. §ã còng chÝnh lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN. §¹i héi IX ®· x¸c ®Þnh ®éng lùc chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc lµ ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n trªn c¬ së liªn minh gi÷a c«ng nh©n víi n«ng d©n vµ trÝ thøc do §¶ng l·nh ®¹o. ®ång thêi ®ßi hái ph¶i ®Ò cao c¶nh gi¸c. æn ®Þnh trªn thÕ giíi vµ khu vùc cho phÐp chóng ta tËp trung vµo nhiÖm vô trung t©m lµ ph¸t triÓn kinh tÕ. cña toµn x· héi. thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc. tiÕp tôc cã bíc ph¸t triÓn nh¶y vät.

MÆt kh¸c.lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. tri thøc cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn. Tri thøc vµ së h÷ trÝ tuÖ cã vai trß ngµy cµng quan träng.. Chu tr×nh lu©n chuyÓn vèn. §©y lµ xu thÕ kh¸ch quan l«i cuèn c¸c níc. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nÒn kinh tÕ ®îc t¨ng cêng. sù hîp t¸c. ®Êt níc cßn nhiÒu tiÒm n¨ng lín vÒ tµi nguyªn. Toµn cÇu ho¸ diÔn ra m¹nh mÏ. Quan hÖ song ph¬ng ®a ph¬ng gi÷a c¸c quèc gia ngµy cµng s©u réng c¶ trong kinh tÕ. c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh trªn thÞ trêng thÕ giíi lu«n thay ®æi ®ßi hái c¸c quèc gia còng nh doanh nghiÖp ph¶i rÊt nhanh nh¹y n¾m b¾t. võa thóc ®Èy hîp t¸c. bao trïm hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc. c¶i thiÖn vÞ thÕ cña m×nh. lao ®éng. liªn kÕt quèc tÕ vµ xu thÕ tÝch cùc cña thÕ giíi t¹o ®iÒu kiÖn 35 . ®æi míi c«ng nghÖ vµ s¶n phÈm ngµy cµng ®îc rót ng¾n. ®ång thêi còng ®øng tríc nguy c¬ tôt hËu x· h¬n nÕu kh«ng tranh thñ ®îc c¬ héi. b¶o vÖ m«i trêng. Tr×nh ®é lµm chñ th«ng tin. t¹o thÕ vµ lùc ®Ó thóc ®Èy c«ng cuéc ®æi míi ®i vµo chiÒu s©u. toµn cÇu ho¸ còng ®Æt ViÖt Nam ®øng tríc th¸ch thøc ph¶i ®Êu tranh ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña m×nh v× mét trËt tù kinh tÕ quèc tÕ c«ng b»ng. phßng chèng téi ph¹m. thÝch nghi. c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia.. võa t¨ng søc Ðp c¹nh tranh vµ tuú thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ. T×nh h×nh níc ta sau 15 n¨m ®æi míi ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu quan träng. thiªn tai vµ c¸c ®¹i dÞch. kh¾c phôc yÕu kÐm ®Ó v¬n lªn. trong ®ã cã níc ta cã c¬ héi thu hÑp kho¶ng c¸ch so víi c¸c níc ph¸t triÓn. M«i trêng hoµ b×nh. Nh©n d©n ta cã phÈm chÊt tèt ®Ñp. chèng nh÷ng ¸p ®Æt phi lý cña c¸c cêng quèc kinh tÕ. C¸c níc ®ang ph¸t triÓn.

Níc ta vÉn lµ níc kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn.®Ó chóng ta tiÕp tôc ph¸t huy néi lùc vµ lîi thÕ so s¸nh. x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ. møc sèng nh©n d©n cßn thÊp trong khi ®ã cuéc c¹nh tranh quèc tÕ ngµy cµng quyÕt liÖt. g©y bÊt b×nh vµ lµm gi¶m lßng tin trong nh©n d©n. ®¶ng viªn ®ang c¶n trë viÖc thùuc hiÖn ®êng lèi. ®a níc ta trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp. chÖnh híng XHCN. ®¹o ®øc. ®ång thêi x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. vît qua th¸ch thøc ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong thêi kú míi lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa sèng cßn cña §¶ng vµ nh©n d©n ta. ®ång thêi tranh thñ nguån lùc bªn ngoµi vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc 36 . Bªn c¹nh ®ã. N¾m b¾t c¬ héi. Nh÷ng nguy c¬ ®ã ®· ®îc §¶ng chØ ra tõ Héi nghÞ ®¹i biÓu toµn quèc gi÷a nhiÖm kú kho¸ VII (1994) nhng vÉn tån t¹i vµ diÔn biÕn phóc t¹p ®an xen nhau. hiÖn ®¹i ho¸. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX diÔn ra trong hoµn c¶nh ®ã. hiÖn ®¹i ho¸. lèi sèng cña mét bé phËn kh«ng nhá c¸n bé. chóng ta cßn ph¶i ®èi phã víi nh÷ng th¸ch thøc. Trong ®ã ®¸ng chó ý lµ “T×nh tr¹ng tham nhòng vµ sù suy tho¸i vÒ t tëng chÝnh trÞ. chñ tr¬ng. n¹n tham nh÷ng vµ tÖ quan liªu. nÕu chóng ta kh«ng nhanh chãng v¬n lªn th× sÏ cµng tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ”. chÝnh s¸ch cña §¶ng. Ph¸t huy cao ®é néi lùc. §êng lèi kinh tÕ cña §¶ng ®îc §¹i héi th«ng qua lµ: §Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸. t¸c ®éng lÉn nhau. tranh thñ ngo¹i lùc ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸. “diÔn biÕn hoµ b×nh” do c¸c thÕ lùc thï ®Þch g©y ra. tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ so víi nhiÒu níc trong khu vùc. u tiªn ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt.

v÷ng m¹nh lµ nhiÖm vô then chèt. ph¸t huy d©n chñ. lµ nh©n tè b¶o ®¶m th¾ng lîi cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸. §¹i héi IX ®· x¸c ®Þnh ®êng lèi l·nh ®¹o ®èi víi c¸c lÜnh vùc kh¸c: “Ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Cïng víi lÜnh vùc kinh tÕ. x©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn. ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc”. c«ng nghiÖp ho¸. KÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi víi t¨ng cêng quèc phßng – an ninh. khoa häc c«ng nghÖ. t¨ng cêng ph¸p chÕ”. TiÕp tôc t¹o lËp ®ång bé c¸c yÕu tè thÞ trêng. lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña §¶ng ta. “Ph¸t huy søc m¹nh ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n”. hiÖn ®¹i ho¸ lµ nhiÖm vô trung t©m. “T¨ng cêng quèc phßng an ninh”. thùc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi. b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«i trêng. cã hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng. hiÖn ®¹i ho¸. chØnh ®èn §¶ng. 37 . tõng bíc c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n.tÕ ®Ó ph¸t triÓn nhanh. gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò x· héi. Ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn lµ chÝnh s¸ch nhÊt qu¸n. “§Èy m¹nh c¶i c¸ch tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ níc. Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ kh¸ch quan “T×nh h×nh ®Êt níc vµ bèi c¶nh quèc tÕ”. §¹i héi IX ®· ho¹ch ®Þnh “ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi 2001 – 2010” víi môc tiªu tæng qu¸t lµ: §a níc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. §êng lèi kinh tÕ ®ã ®· x¸c ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ. T¨ng trëng kinh tÕ ®i liÒn víi ph¸t triÓn v¨n ho¸. x©y dùng vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ta. ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc. héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi. “Më réng quan hÖ ®èi ngo¹i vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ”. n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng”. “X©y dùng. §¹i héi kh¼ng ®Þnh ph¶i coi x©y dùng §¶ng trong s¹ch.

tiÕp cËn tr×nh ®é thÕ giíi vµ tù ph¸t triÓn trªn mét sè lÜnh vùc. quèc phßng vµ an ninh cã bíc ®i tríc. KÕt hîp chÆt chÏ ph¸t triÓn kinh tÕ . n¨ng lùc néi sinh vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ ®ñ kh¶ n¨ng øng dông c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. KÕt cÊu h¹ tÇng ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. Môc tiªu cô thÓ lµ ®a GDP n¨m 2010 lªn Ýt nhÊt gÊp ®«i n¨m 2000. tiÒm lùc kinh tÕ. thÓ chÕ kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®îc h×nh thµnh vÒ c¬ b¶n.n©ng cao râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n. khoa häc vµ c«ng nghÖ”.x· héi víi quèc phßng – an ninh. n©ng lªn ®¸ng kÓ chØ sè ph¸t triÓn con ngêi (HDI) cña níc ta. t¹o ®éng lùc gi¶i phãng vµ ph¸t huy mäi nguån lùc. kÕt cÊu h¹ tÇng. §Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi. Vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ níc ®îc t¨ng cêng. “Ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o. Nguån lùc con ngêi. G¾n chÆt viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. VÞ thÕ cña níc ta trªn trêng quèc tÕ ®îc n©ng cao. Coi ph¸t triÓn kinh tÕ lµ nhiÖm vô trung t©m. t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 níc ta c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp theo híng hiÖn ®¹i. x©y dùng ®ång bé nÒn t¶ng cho mét níc c«ng nghiÖp lµ yªu cÇu cÊp thiÕt. §Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu trªn “ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 2010 – 2010” ®· ®Ò ra “§Þnh híng ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ vµ c¸c vïng”. hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng. “Ph¸t triÓn v¨n ho¸ 38 . chi phèi c¸c lÜnh vùc then chèt cña nÒn kinh tÕ. quèc phßng an ninh ®îc t¨ng cêng. Víi quan ®iÓm ph¸t triÓn nhanh. t¨ng trëng kinh tÕ ®i ®«i víi thùc hiÖn tiÕn bé c«ng b»ng x· héi vµ b¶o vÖ m«i trêng. n¨ng lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ.

d©n chñ. Lóc sinh thêi B¸c Hå ®· d¹y: “V× sao chóng ta vµo §¶ng ? Ph¶i ch¨ng ®Ó th¨ng quan. C©u 3: §ång chÝ cÇn lµm g× vµ phÊn ®Êu nh thÕ nµo ®Ó trë thµnh ®¶ng viªn ? V× sao vÊn ®Ò x©y dùng ®éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi mét ®¶ng viªn ? §iÒu lÖ §¶ng quy ®Þnh tiªu chuÈn. §¹i héi IX cña §¶ng lµ “§¹i héi cña trÝ tuÖ.. ph¸t tµi ? Kh«ng ph¶i !.. Chóng ta vµo §¶ng lµ ®Ó hÕt lßng. thùc hiÖn môc tiªu x©y dùng mét níc ViÖt Nam d©n giµu. v÷ng m¹nh”. d©n chñ. thiªn niªn kû míi. x· héi c«ng b»ng. Môc tiªu lý tëng cña §¶ng ta lµ g× ?. Tr¶ lêi: §èi víi mçi c¸ nh©n muèn trë thµnh ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam cÇn ph¶i tù m×nh tr¶ lêi nh÷ng c©u hái: T¹i sao ta vµo §¶ng ? Vµo §¶ng ®Ó lµm g× ?. “§Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh x©y dùng bé m¸y nhµ níc trong s¹ch. níc m¹nh. nã cã ý nghÜa träng ®¹i më ®êng cho ®Êt níc ta n¾m lÊy c¬ héi. hÕt søc 39 . v¨n minh. ®oµn kÕt. nhiÖm vô vµ quyÒn cña ®¶ng viªn nh thÕ nµo ?.x· héi”. ®æi míi”. vît qua th¸ch thøc tiÕn vµo thÕ kû míi./.

Lµ mét ngêi ®¶ng viªn ch©n chÝnh. ph¶i xøng ®¸ng lµ ngêi l·nh ®¹o. Hai lµ. Còng trong Di chóc cña m×nh. phôc vô nh©n d©n. phôc vô nh©n d©n.. chÝ c«ng v« t. thÊy sai ph¶i biÕt phª ph¸n. thËt sù cÇn kiÖm liªm chÝnh. gi¶m sót niÒm tin vµ ý chÝ chiÕn ®Êu. trung thµnh víi lîi Ých cña §¶ng.”. lý tëng ®· lùa chän trong bÊt kú t×nh huèng khã kh¨n nµo còng kh«ng dao ®éng.. §©y chÝnh lµ nÐt næi bËt cña ngêi ®¶ng viªn. nghÌo khã kh«ng thÓ chuyÓn lay. phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. Ngêi viÕt “. lµm trän nhiÖm vô cña ngêi ®¶ng viªn”.. viÖc lµm cña chóng ta sau nµy. víi lîi Ých cña nh©n d©n lao ®éng vµ cña d©n téc. Ph¶i gi÷ g×n §¶ng ta thËt trong s¹ch.. kh«ng ngõng rÌn luyÖn b¶n lÜnh chÝnh trÞ. nã sÏ lµ ®éng lùc lín thóc ®Èy mäi hµnh ®éng. Mçi ®¶ng viªn vµ c¸n bé ph¶i thËt sù thÊm nhuÇn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. lµ ngêi ®Çy tí thËt trung thµnh cña nh©n d©n. §Ó trë thµnh mét ®¶ng viªn mçi chóng ta cÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n sau: Mét lµ. thêng xuyªn trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng.phôc vô giai cÊp. B¶n lÜnh chÝnh trÞ ®îc thÓ hiÖn ë tÝnh kiªn ®Þnh môc tiªu.. mÉu mùc kh«ng chØ hoµn thµnh nhiÖm vô mµ ph¶i g¬ng mÉu hoµn 40 . uy vò kh«ng thÓ khuÊt phôc”. Kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc. suèt ®êi tËn t©m trung thµnh phôc vô cho Tæ quèc. Nh÷ng ngêi muèn vµo §¶ng ph¶i x©y dùng cho m×nh ®îc ®éng c¬ ®óng ®¾n bëi nã cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn. Trong bÊt kú t×nh huèng khã kh¨n nµo còng kh«ng dao ®éng gi¶m sót niÒm tin vµ ý chÝ chiÕn ®Êu. hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao.. KhÝ tiÕt cña ngêi c¸ch m¹ng lµ “giµu sang kh«ng quyÕn rò.

N¨m lµ.. gióp §¶ng ph¸t hiÖn nh÷ng quÇn chóng mÊt t c¸ch ®¹o ®øc. Ba lµ. t¹o dùng sù tÝn nhiÖm cña nh©n d©n t¹o ®µ cho mçi quÇn chóng phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn. ph¸t hiÖn nh÷ng ®¶ng viªn tha ho¸ vÒ ®¹o ®øc. hiÓu ®îc t©m t nguyÖn väng cña quÇn chóng. VËn ®éng nh©n d©n sèng vµ lµm viÖc theo ®êng lèi. trëng thµnh vÒ chÝnh trÞ. chèng tham nhòng trong §¶ng. ®i ngîc víi chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc. n¬i lµm viÖc còng nh c¸c mèi quan hÖ víi c¸c quÇn chóng kh¸c. t«n träng sù l·nh ®¹o cña §¶ng mµ cßn cÇn tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng. biÕt ch¨m lo ®Õn lîi Ých. §Ó ®îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng chóng ta kh«ng nh÷ng tù gi¸c thõa nhËn. mçi ngêi chóng ta kh«ng ngõng ®Êu tranh víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt. ngêi ®¶ng viªn ph¶i g¾n bã víi tËp thÓ. vËn ®éng quÇn chóng nh©n d©n sèng vµ lµm viÖc theo HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc. tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng c¬ së. tÝch cùc gãp phÇn x©y dùng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ 41 . §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn ë ngay chÝnh n¬i ë. Nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh lµ c¬ héi tèt gióp cho chóng ta tiÕn bé.. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã ®ßi hái ngêi ®¶ng viªn kh«ng chØ n©ng cao vÒ n¨ng lùc mµ cßn c¶ n¨ng lùc vÒ trÝ tuÖ vµ n¨ng lùc thùc tiÔn. víi nh©n d©n. kh«ng ngõng häc hái trau dåi ®Ó ®ñ kiÕn thøc ®¸p øng yªu cÇu cña cuéc sèng. ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng viÖc còng nh ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Bèn lµ.thµnh tèt. biÕt l¾ng nghe. tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng ®oµn thÓ còng nh c¸c c«ng t¸c x· héi. lèi sèng.

v÷ng bíc ®i lªn CNXH. x· héi c«ng b»ng. Mçi ®¶ng viªn ph¶i hiÓu râ c¬ héi lín cña c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay. quyÕt t©m theo ®uæi ®Õn cïng con ®êng dÉn ®Õn môc tiªu CNXH. lÖch l¹c.. nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ Nhµ níc. chèng l¹i sù ph¸ ho¹i cña kÎ thï. Thùc hiÖn nghiªm tóc tù phª b×nh vµ phª b×nh trong sinh ho¹t §¶ng. §éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n lµ ®iÒu kiÖn cã ý nghÜa tiªn quyÕt quyÕt ®Þnh. x· héi c«ng b»ng v¨n minh. Mçi ngêi chóng ta nguyÖn phÊn ®Êu vµo §¶ng chÝnh lµ tù nguyÖn dÊn th©n theo lý tëng c¸ch m¹ng.hiÖn ®¹i ho¸. §éng c¬ th«i thóc chóng ta phÊn ®Êu vµo §¶ng lµ ®Ó ®øng trong mét tæ chøc tù nguyÖn cña nh÷ng ngêi cïng chung mét chÝ híng ®Êu tranh x©y dùng mét x· héi míi tèt ®Ñp d©n giµu. chÊp nhËn hy sinh. chñ tr¬ng. lý tëng c¸ch m¹ng. C¸i ®îc lín nhÊt khi vµo §¶ng lµ cã c¬ héi ®îc phôc vô c¸ch m¹ng. thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu níc m¹nh. ph¶i tÝch cùc tham gia x©y dùng vµ b¶o vÖ §¶ng. b¶o vÖ ®êng lèi.. §Ó cã ®éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n chóng ta ta cÇn hiÓu 42 . quyÕt kh«ng thu nhËn vµo hµng ngò m×nh nh÷ng ngêi cã ®éng c¬ thiÕu trong s¸ng. sî khæ. chØ cã ®éng c¬ ®óng ®¾n míi cã thÓ ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu cña §¶ng vµ §¶ng còng chØ kÕt n¹p nh÷ng ngêi gi¸c ngé vÒ môc ®Ých. cµng kh«ng ®Ó cho c¸c phÇn tö c¬ héi lät vµo §¶ng. v¨n minh. phôc vô nh©n d©n trong cuéc ®Êu tranh cho th¾ng lîi cña chñ nghÜa x· héi. d©n chñ. b¶o ®¶m toµn thÓ thèng nhÊt trong néi bé lµm cho §¶ng lu«n trong s¹ch. Bëi. ra søc n¾m b¾t ®Ó vËn dông vµo nhiÖm vô cña m×nh. tÝch cùc lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn míi. chÝnh s¸ch. kh«ng sî khã. v÷ng m¹nh.

®Þa vÞ. hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. §éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi chÝnh lµ niÒm tin. cã lao ®éng. lµ ®éng lùc tinh thÇn to lín cña mçi chóng ta. suèt ®êi phÊn ®Êu cho môc ®Ých. c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc. môc ®Ých cña §¶ng b»ng chÝnh viÖc lµm hµng ngµy cña m×nh. §iÒu lÖ §¶ng. ®Æt lîi Ých tËp thÓ lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n gãp phÇn thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ môc tiªu. T¹i §iÒu 1 §iÒu lÖ §¶ng quy ®Þnh ®¶ng viªn nh sau: 1. kû luËt cña §¶ng.. phôc tïng tæ chøc.”. Bëi §¶ng lµ tæ chøc c¸ch m¹ng cã sø mÖnh cao c¶ ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o nh©n d©n ®Êu tranh cho ®éc lËp vµ chñ nghÜa x· héi chø kh«ng ph¶i lµ n¬i ®Ó t×m kiÕm danh väng. g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n. tiªu chuÈn vµ nhiÖm vô ®¶ng viªn. thêng xuyªn trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. ho¹t ®éng 43 tiªu chuÈn cña . Lóc sinh thêi B¸c Hå ®· c¨n dÆn “. xa l¹ víi b¶n chÊt cña ngêi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng. vô lîi. thu h¸i lîi léc. lý tëng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n. cã ®¹o ®øc vµ lèi sèng lµnh m¹nh. NÕu kh«ng phôc vô ®îc nh©n d©n. thùc dông.. §¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ chiÕn sÜ c¸ch m¹ng trong ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam. §iÒu lÖ §¶ng. C«ng d©n ViÖt Nam tõ mêi t¸m tuæi trë lªn thõa nhËn vµ tù nguyÖn: thùc hiÖn C¬ng lÜnh chÝnh trÞ... kh«ng bãc lét. gi÷ g×n ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng. nhiÖm vô do §¶ng ®Ò ra. chÊp hµnh nghiªm chØnh C¬ng lÜnh chÝnh trÞ.s©u s¾c b¶n chÊt. phôc vô ®îc c¸ch m¹ng th× ®õng vµo §¶ng. lÏ sèng. ®Êu tranh kh¾c phôc mäi biÓu hiÖn cña chñ nghÜa c¸ nh©n. 2. kiªu c¨ng.

®îc nh©n d©n tÝn nhiÖm. tÝch cùc tham gia c«ng t¸c quÇn chóng. tinh thÇn vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n. 2. ph¸p luËt cña Nhµ níc. chÊp hµnh nghiªm chØnh C¬ng lÜnh chÝnh trÞ. côc bé. phÈm chÊt chÝnh trÞ. sinh ho¹t ®¶ng vµ ®ãng ®¶ng phÝ ®óng quy ®Þnh. 4. thêng xuyÖn tù phª b×nh vµ phª b×nh. ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. ®Òu cã thÓ ®îc xÐt ®Ó kÕt n¹p vµo §¶ng. qua thùc tiÔn chøng tá lµ ngêi u tó. quan liªu. lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn.trong mét tæ chøc c¬ së ®¶ng. l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c. tham nhòng. chØ thÞ cña §¶ng. lý tëng c¸ch m¹ng cña §¶ng. tuyªn truyÒn vËn ®éng gia ®×nh vµ nh©n d©n thùuc hiÖn ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng. phôc tõng kû luËt. gi÷ g×n ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng. hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. c«ng t¸c x· héi n¬i lµm viÖc vµ n¬i ë. ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt. nghÞ quyÕt. §iÒu lÖ §¶ng. c¬ héi. cã lèi sèng lµnh m¹nh. ph¸p luËt cña Nhµ níc. phôc tõng tuyÖt ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng. 3. 44 . ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n. T¹i §iÒu 2 §iÒu lÖ §¶ng cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam quy ®Þnh nhiÖm vô cña ®¶ng viªn: 1. Tham gia x©y dùng b¶o vÖ ®êng lèi. n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc. n¨ng lùc c«ng t¸c. TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých. Kh«ng ngõng häc tËp. Liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n. chÝnh s¸ch vµ tæ chøc cña §¶ng. trung thùc víi §¶ng. t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. rÌn luyÖn.

B¸c cïng toµn thÓ nh©n d©n ®· lùa chän. quyÕt ®Þnh c«ng t¸c hoÆc thi hµnh kû luËt ®èi víi m×nh. chÝnh s¸ch cña §¶ng. §îc th«ng tin vµ th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò vÒ C¬ng lÜnh chÝnh trÞ. Mong r»ng. øng cö vµ bÇu cö c¬ quan l·nh ®¹o cña §¶ng. §iÒu lÖ §¶ng. kiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm vµ yªu cÇu ®îc tr¶ lêi. T«i tha thiÕt vµ mong muèn ®îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng ®Ó gãp søc nhá bÐ cña m×nh cho sù nghiÖp chung cña d©n téc vµ x©y dùng §¶ng ta ngµy cµng trong s¹ch. chÊt vÊn vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc ®¶ng vµ ®¶ng viªn ë mäi cÊp trong ph¹m vi tæ chøc. 2. Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ häc tËp vÒ §¶ng t«i nhËn thÊy r»ng chØ cã §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ lùc lîng duy nhÊt l·nh ®¹o nh©n d©n ViÖt Nam giµnh th¾ng lîi. chñ tr¬ng. víi lý tëng c¸ch m¹ng. biÓu quyÕt c«ng viÖc cña §¶ng. trõ quyÒn biÓu quyÕt. Chi uû. b¸o c¸o. 4. Trong thêi ®¹i ngµy nay. §¶ng viªn dù bÞ cã c¸c quyÒn trªn ®©y. øng cö. ®Ò cö vµ bÇu cö c¬ quan l·nh ®¹o c¸c cÊp cña §¶ng theo quy ®Þnh cña Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng. ®êng lèi. Tr×nh bµy ý kiÕn khi tæ chøc ®¶ng nhËn xÐt. 3. Phª b×nh. 45 . víi môc tiªu vµ lý tëng cao ®Ñp mµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· lùa chän vµ x©y dùng. §¶ng uû gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i ®îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng. TuyÖt ®èi trung thµnh víi §¶ng. nguyÖn ®i theo con ®êng mµ §¶ng./.T¹i §iÒu 3 §iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam quy ®Þnh quyÒn cña ®¶ng viªn nh sau: 1. v÷ng m¹nh ®¸p øng yªu cÇu cña thêi ®¹i míi.

ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2008 NguyÔn ThÞ l©m h¶i 46 .Hµ Néi.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->