Thực hành một số phép tu từ cú pháp a, “ Buồn thay !

( 1 ) Đàn muỗi vo ve bay, đùa nhau quanh ngọn đèn. (2) Lá cây sột soạt rụng, đuổi nhau trên đường nhựa.” (Nguyễn Công Hoan ) b, (1)Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. (2) Khi Nhật hàng đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. (3) Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp. (4) Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. (5) Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mưới thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa. c, (1)Trời xanh đây là của chúng ta (2)Núi rừng đây là của chúng ta (3)Những cánh đồng thơm ngát (4)Những ngả đường bát ngát (5)Những dòng sông đỏ nặng phù sa. d, Nhớ sao lớp học i tờ Đồng khuya đuốc sáng những giờ liên hoan Nhớ sao ngày tháng cơ quan Gian nan đời vẫn ca vang núi đèo. Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều Chày đêm nện cối đều đều suối xa...