P. 1
Bai Tap Ve Tinh Bot Va Xenlulozo

Bai Tap Ve Tinh Bot Va Xenlulozo

|Views: 584|Likes:
Được xuất bản bởiXuyen Nguyenthi

More info:

Published by: Xuyen Nguyenthi on Nov 14, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

TINH BỘT VÀ XENLULOZO Câu 1.

Khối lượng xenlulozơ cần để sản suất 1 tấn xenlulozơ trinitrat là(hao hụt trong pư là10%) A. 0,6061 tấn B. 1,65 tấn C. 0,491tấn D. 0,6 tấn Câu 2.Thuỷ phân 0,3 mol tinh bột cần 150ml H2O.Giá trị của n là A. 3000 B. 4500 C. 6000 D.kết quả khác Câu 3.Tinh bột và xenlulozơ khác nhau ở điểm nào A. thành phần phân tử B. độ tan trong nước C. cấu tạo phân tử D. pư thuỷ phân Câu 4.Màu xanh lam của dd keo X mất đi khi bị đun nóng và trở lại như ban đầu khi để nguội.Vậy X là A.dd phức đồng(II) glixerat B.dd I2 trong tinh bột C.dd Cu(CH3COOH)2 D.dd I2 trong xenlulozơ Câu 5. Cho sơ đồ chuyển hoá X H2O,as tinh bột H2O,H Y lên men ancol etylic X,Y lần lượt là A. khí cacbonic,glucozơ B. glucozơ,saccarozơ C. xenlulozơ,saccarozơ D. saccarozơ,glucozơ Câu 6.Dựa vào tính chất nào mà ta có thể kết luận tinh bột và xenlulozơ là những polime có CT (C6H10O5 )n A.tinh bột và xenlulozơ khi bị đốt cháy đều cho nCO2 : nH2O=6:5 B.tinh bột và xenlulozơ đều có thể làm thức ăn cho người và gia súc C.tinh bột và xenlulozơ đều không tan trong nước D.thuỷ phân tinh bột và xenlulozơ đến cùng trong môi trường H2SO4 ta đều thu được C6H12O6 (glucozơ Câu 7.Một mẫu tinh bột có M=500 000u.Nếu thuỷ phân hoàn toàn 1mol mẫu tinh bột đó ta thu được bao nhiêu mol glucozơ A.2778 B. 4200 C.3086 D.3510 Câu 8.Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 4 860 000u.Vậy số gốc glucozơ có trong xenlulozơ trên là A.25 000 B. 30 000 C.28 000 D.35 000 Câu 9. Quá trình thuỷ phân tinh bột bằng enzim không thấy xuất hiện sản phẩm nào sau đây A.dextrin B.saccarozơ C.mantozơ D.glucozơ Câu 10. Phân tử khối trung bình của xenlulozơ tạo thành sợi đay là 1 800 000u.Số mắt xích trung bình trong phân tử xenlulozơ là A. 11 111 B.12 111 C.10 000 D.13 111 Câu 11.Cần dùng bao nhiêu kg gạo nếp có chứa 80% tinh bột để khi lên men sẽ thu được 10lít ancol etylic 35 .Biết rằng cả quá trình có H=80% và ancol etylic có D=0,8g/ml A. ≈ 6,2kg B. ≈ 7,7kg C. ≈ 9,6kg D. ≈ 12kg Câu 12. Xenlulozơ không pư với chất nào sau đây A.Nước Svayde [Cu(NH3)4 ](OH)2 B. dd AgNO3/NH3 C. dd H2SO4 70% D. (CH3CO)2O Câu 13.Trong phân tử của cacbohidrat luôn có A.nhóm chức ancol B. nhóm chức xeton C.nhóm chức andehit D.nhóm chức axit Câu 14 Chỉ ra nhận định sai về xenlulozơ: Đặc điểm chung của xenlulozơ A- là hợp chất cacbohidrat(gluxit,hidratcacbon) B-Cho pư thuỷ phân tạo fructozơ C- Có thể điều chế ancol etylic trong công nghiệp D-là thành phần chính tạo nên lớp màng tế bào thực vật. Câu 15 Từ xenlulozơ sx được xenlulozơ trinitrat,quá trình sản xuất bị hao hụt 12%.Từ 1,62 tấn Xenlulozơ thì lượng xenlulozơ trinitrat thu được là A- 2,975 tấn B- 3,613 tấn C- 2,546 tấn D- 2,613 tấn Câu 16 Người ta điều chế C2H5OH từ xenlulozơ với cả quá trình có H=60% thì khối lượng C2H5OH thu được từ 32,4g xenlulozơ là A- 11,04g B- 30,67g C- 12,04g D- 18,4g Câu 17 Tinh bột và xenlulozơ khác nhau ở chỗ A- Đặc trưng của pư thuỷ phân B- Độ tan trong nước C- Về thành phần phân tử D- Về cấu trúc mạch phân tử Câu 18 Chọn câu đúng trong các câu sau A- Tinh bột,xenlulozơ đều tham gia pư tráng gương B- Tinh bột,saccarozơ,xenlulozơ có CT chung là Cn(H2O)m C- Tinh bột,saccarozơ,xenlulozơ có CT chung là Cn(H2O)n D- Tinh bột,saccarozơ,,xenlulozơ đều là các polime có trong thiên nhiên Câu 19 Để nhận biết 3 chất bột màu trắng tinh bột,saccarozơ,xenlulozơ ta có thể tiến hành theo trình tự A- Hoà tan vào nước,dùng vài giọt dd H2SO4 ,đun nóng ,dùng dd AgNO3/NH3 B- Hoà tan vào nước, dùng iot C- dùng vài giọt dd H2SO4 ,đun nóng ,dùng dd AgNO3/NH3 D- dùng iot,dd AgNO3/NH3 Câu 20 Nếu dùng 1 tấn khoai chứa 20% tinh bột thì lượng glucozơ thu được(H=70%) A- 160,5kg B- 150,64kg C- 155,55kg D- 165,6kg Câu 21 Muốn sx 59,4kg xenlulozơ trinitrat với H=90% thì thể tích dd HNO3 99,67%

cho từng chất t/d dd vôi sữa Ca(OH)2 Câu 29 Giải thích nào sau đây KHÔNG đúng A.đun nóng nhẹ và thử với dd iot D. A.390kg b)Nếu pha loãng ancol đó thành ancol 400.[ C6H7O2(OOC-CH3)3 ]n B.723 lít C.4 tấn D.Các Sản phẩm đều thuộc cùng một loại Câu 27 Xenlulozơ t/d anhidrit axetic(xt H2SO4 đ) tạo ra 9.4 D.390 lít B.Amilozơ là polime được tạo thành bởi các liên kết β -[1.Dextrin và Saccarozơ B.1.4 ] và α -[1.23 lít B.27.6 ] glicozit D.cho từng chất t/d dd iot C.dễ cháy nổ D.2.389.3.glixerol t/d dd HNO3 /H2SO4 đ. Xenlulozơ ở dạng bột nên dùmg A.28 lít D.H= 85%.6 ] glicozit Câu 34 Các hiện tượng của thí nghiệm nào sau đây được mô tả đúng .saccarozơ.Sản phẩm của các pư đều chứa nitơ B.6 ] glicozit C.3 lít D.thể tích dd ancol thu được là.29.2.0 lít C.Dextrin và fructozơ Câu 33 Phát biểu nào sau đây đúng A.112.1.Dextrin và mantozơ C.3 C.tinh bột thể hiện tính chất của poliol và andehyt rất mạnh A.Xenlulozơ là polime được tạo thành bởi các liên kết β -[1.Rót H2SO4 đ vào vải sợi bông. 80%.15.27.28 lít D.≈ 1. A.1.280.5 lít Câu 22 Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic.Amilopectin là polime được tạo thành bởi các liên kết β -[1.tinh bột .Dextrin và xenlulozơ D.5 C.Hoà tan từng chất vào nước.≈ 22.2. 75%.[ C6H7O2(OOC-CH3)2 OH]n C-[C6H7O2(OOC-CH3) (OH)2]n D-[C6H7O2(OOC-CH3)3]n và [C6H7O2(OOC-CH3)2 OH]n Câu 28 Để phân biệt Saccarozơ.Sản phẩm của các pư đều thuộc loại hợp chất nitro.8kg C.8 tấn B.8.14.3 lít B.2.2 Câu 24 Có thể tổng hợp rượu etylic từ CO2 theo sơ đồ sau CO2 → Tinh bột → glucozơ →rượu etylic Tính thể tích CO2 sinh ra kèm theo sự tạo thành rượu etylic nếu CO2 lúc đầu là 1120L(đkc) và hiệu suất mỗi quá trình lần lượt là 50%.24.27.29. a) Khối lượng ancol thu được là A.≈ 12.Từ Xenlulozơ hình thành Xenlulozơ triaxetat là do pư [ C6H7O2(OH)3 ]n + 3nCH3COOH → [ C6H7O2(OOC-CH3)3 ]n + 3n H2O D.8g CH3COOH .0 lít C.cho từng chất t/d dd HNO3 /H2SO4 B.7kg Xenlulozơ trinitrat từ Xenlulozơ và axit nitric với H=90% thì thể tích HNO3 96%(D=1.vải mủn dần rồi mới bục ra do pư (C6H10O5 )n + n H2O HCl n C6H12O6 C.xenlulozơ có thể dùng chất nào sau đây 1)muối 2) dd AgNO3/NH3 3) dd iot 4) quỳ tím A.1206.400kg B.Tuy nhiên .màu trắng và tan được trong nước nguội (2) Trong nước nóng từ ≥ 650.Amilozơ là polime được tạo thành bởi các liên kết α -[1.1.Sản phẩm của các pư đều có H2O tạo ra C.5 D.439 lít D.3.toluen.6 ] glicozit B.373.52g/ml) cần dùng là A.149.0 tấn Câu 31 phát biểu nào sau đây là không đúng (1)Tinh bột là chất rắn vô định hình.Công thức của este axetat có dạng A.quá trình thuỷ phân này phải qua các giai đoạn trung gian là A.398.1.723 lít C.biết Dancol=0.4.5 B.4 ] và α -[1. tinh bột .25 lít B.≈ 24.84g este axetat và 4.Muốn đ/chế 29.5 lít Câu 23 Để phân biệt glucozơ. Phát biểu nào sau đây sai A.1.phenol.(D=1.0 lít Câu 25 Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy.3 B.9kg D.vải bị đen và thủng ngay do pư (C6H10O5 )n H2SO4 đ 6n C + 5n H2O B-Rót HCl đặc vào vải sợi bông.tinh bột chuyển thành dd keo nhớt gọi là hồ tinh bột (3)Tinh bột có nhiều trong các loại hạt ngũ cốc (4) Tinh bột là hh của 2 loại polisaccarit là amilozơ và amilopectin (5) Là một loại polisaccarit có cấu trúc vòng xoắn.52g/ml) cần dùng là A.390 lít Câu 26 Cho Xenlulozơ.Xenlulozơ hình thành Xenlulozơ trinitrat nhờ pư [ C6H7O2(OH)3 ]n +3n HONO2 H2SO4 đ [ C6H7O2(ONO2)3 ]n +3n H2O hs35% hs80% hs60% hs80% Câu 30 Gỗ  C6H12 O6  C2H5OH  C4H6  Cao su Bu na → → → → Khối lượng gỗ cần để sx 1 tấn cao su là A.3 tấn C.4 Câu 32 Tinh bột có thể bị thuỷ phân nhờ xúc tác axit hay enzim đến cùng tạo glucozơ .nổ mạnh.

được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Khối lượng mùn cưa cần dùng để sản xuất 1 tấn ancol etylic là : A.96 gam Ag. Hàm lượng xenlulozơ có trong bông đó là : A.52g/ml cần để sản xuất 59.có Ag xuất hiện.5% và khối lượng riêng 1. 5031 kg C. Câu 38 Một nhà máy đường mỗi ngày ép 30 tấn mía.màu xanh mất. 26. B. Thủy phân 10 gam loại bông thiên nhiên trong dung dịch H2SO4 loãng.đều chứa gốc α -glucozơ B.Cho dd iot vào hồ tinh bột : màu xanh xuất hiện. 27.polietilen Câu 36 Điểm giống nhau giữa các phân tử amilozơ và amilopectin là A.Cho fructozơ vào ống nghiệm chứa dd AgNO3/NH3 rồi đun nóng không có Ag tạo ra. 32.6% D.67% có khối lượng riêng là 1.Cho Cu(OH)2 vào dd glucozơ: Cu(OH)2 tan tạo thành dd xanh lam.1 kg D.1 kg Câu 39 Dùng mùn cưa chứa 50% xenlulozơ để sản xuất ancol etylic với hiệu suất của toàn bộ quá trình là 70%.MgO + H2O enzim t. Câu 35 Cho dãy chuyển hoá ZnO.xt → → Tinh bột  A  B  D  E → → 500 H E là chất nào sau đây A.2% B.cho tiếp vài giọt axit sunfuric vào rồi đun nóng. 98.3-dien C. 1613.But-1. đun nóng. 1163.Nhỏ dd iot lên mẩu chuối chín :không có màu xanh.1 kg B.5 lít C. D.có cùng hệ số trùng hợp n C.4%.đun nóng hổn hợp : màu xanh mất đi và có kết tủa đỏ gạch.Cao su Buna B. 97. 1631. Kết quả khác . Khối lượng đường thu được là : A. 5050 kg Câu 40 Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh.103g/ml.p. Tính thể tích axit nitric 99. t0 sau đó lấy toàn bột lượng glucozơ thu được đem phản ứng tráng gương thu được 12. 93.6 lít D.A. A.1% C.Làm lạnh hh kết tủa tan và màu xanh xuất hiện trở lại. 95.có M trung bình bắng nhau Câu 37.Cho mẩu chuối đó vào dd axit Sunfuric rất loãng đun nóng một lúc. 5040 kg D. 5000 kg B. C. 1361.4 gam xenlulozơ nếu hiệu suất đạt 90%.5 lít B.để nguội rồi nhỏ dd iot vào: màu xanh xuất hiện.màu xanh mất.mạch glucozơ đều là mạch thẳng D.axit axetic D. Biết 1 tạ mía cho 63 lít nước mía với nồng độ đường 7. để nguội.1 kg C.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->