Created by http://quyndc.blogspot.

com

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU T Ư
CÔNG NGHỆ FPT
**************

GMAT TEST
PROBLEM SLOVING
Thời gian: 30 phút
20 câu hỏi

Câu 1:
John có 10 đôi tất. Nếu anh ta mất 7 chiếc tất riêng lẻ thì số đôi nhiều nhất mà anh ta còn lại là
bao nhiêu?
(1) 7
(2) 6
(3) 5
(4) 4
(5) 3
Câu 2:
1
trong số 37,3 triệu hành khách du lịch bằng máy bay đến Mỹ hoặc từ Mỹ
3
1
đi từ sân bay Kenedy. Nếu số lượng hành khách đi hoặc đến sân bay Miami bằng
số lượng
2
hành khách đi hoặc đến sân bay Kenedy và gấp 4 lần lượng hành khách ở sân bay Logan thì có
bao nhiêu triệu hành khách đi hoặc đến sân bay Logan trong năm đó?

Năm 1979, khoảng

(1) 18.6
(2) 9.3
(3) 6.2
(4) 3.1
(5) 1.6
Câu 3:
Khi chia số nguyên n cho 17, ta được kết quả là x và số dư là 5. Khi chia n cho 23, ta được kết
quả là y và số dư là 14. Hỏi đẳng thức nào dưới đây là đúng?
(1) 23x + 17y = 19
(2) 17x - 23y = 9
(3) 17x + 23y = 19
(4) 14x + 5y = 6
(5) 5x - 14y = -6
Câu 4:

Gmat Test – 2

1

Created by http://quyndc.blogspot.com
Một ống thẳng có chiều dài một yard được đánh dấu tại các điểm chia ống ra thành các phần một
phần tư và một phần ba. Nếu ống được cắt thành các đoạn nhỏ tại các điểm đã đánh dấu, hỏi
trường hợp nào dưới đây liệt kê được tất cả các chiều dài khác nhau của các đoạn được cắt, tính
theo yard?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1
1

6
4
1
1

4
3
1 1
1
,

6 4
3
1 1
1
,

12 6
4
1 1
1
,

12 6
3

Câu 5:
Biết k và w là các số đo của hình chữ nhật có diện tích là 42, và biết k và w là các số nguyên thoả
mãn k>w, tìm số các giá trị có thể có của k?
(1) Hai
(2) Ba
(3) Bốn
(4) Năm
(5) Sáu

Câu 6:
Trên trục số, nếu r<s, p nằm chính giữa r và s, t nằm chính giữa p và s thì

(s  t )
=
(t  r )

1
4
1
(2)
3
4
(3)
3
(4) 3
(5) 4

(1)

Câu 7:

Gmat Test – 2

2

Created by http://quyndc.blogspot.com
Trung bình của 6, 8 và 10 bằng trung bình của 7, 9, và
(1) 5
(2) 7
(3) 8
(4) 9
(5) 11
Câu 8:
Trong thành phố nhỏ K,

1
1
các ngôi nhà được trang bị vô tuyến cáp. Biết
của các ngôi nhà,
5
10

1
những nhà được trang bị vô tuyến cáp, được trang bị đầu máy video, hỏi tỷ lệ
3
các ngôi nhà không được trang bị vô tuyến cáp và đầu máy video là bao nhiêu?

trong đó có cả

23
30
11
(2)
15
7
(3)
10
1
(4)
6
2
(5)
15
Câu 9:
Số cổ phiếu Kathy mua gấp 4 lần số cổ phiếu Carl mua, số cổ phiếu Carl mua gấp 3 lần số cổ
phiếu Tom mua. Hỏi số nào dưới đây là tỷ lệ số cổ phiếu mà Kathy mua so với số cổ phiếu mà
Tom mua?

(1)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

3
4
4
3
3
1
4
1
12
1

Câu 10:
Biết n là số nguyên dương, khi đó n(n + 1)(n + 2) là

Gmat Test – 2

3

Created by http://quyndc.blogspot.com
(1) chẵn chỉ khi n là chẵn
(2) chẵn chỉ khi n là lẻ
(3) lẻ với mọi n là lẻ
(4) chia hết cho 3 chỉ khi n là lẻ
(5) chia hết cho 4 với mọi n là chẵn
Câu 11:
Có 36.000 phiên bản bìa cứng của một cuốn tiểu thuyết được bán trước khi phiên bản bìa mềm
được xuất bản. Từ lúc phiên bản bìa mềm đầu tiên được bán cho tới phiên bản cuối cùng của
cuốn tiểu thuyết được bán hết thì số lượng bản bìa cứng hay 9 lần số lượng bản bìa mềm đã được
bán. Nếu tổng số 441.000 phiên bản được bán hết thì có bao nhiêu bản bìa mềm được bán?
(1) 45.000
(2) 360.000
(3) 364.000
(4) 392.000
(5) 396.000
Câu 12:
Thời gian 3 thư ký phải làm trong một dự án đặc biệt là theo tỷ lệ 1:2:5. Biết rằng tổng thời gian
3 người làm là 112 giờ, hỏi người thư ký có thời gian làm việc dài nhất đã làm bao nhiêu giờ cho
dự án ?
(1) 80
(2) 70
(3) 56
(4) 16
(5) 14
Câu 13:
Biết một máy photocopy phô tô được 2 bản copy trong

1
giây, hỏi với tốc độ như vậy, máy sẽ
3

phô tô được bao nhiêu bản trong vòng 4 phút?
(1) 360
(2) 480
(3) 576
(4) 720
(5) 1.440
Câu 14:
30% của thành viên của một câu lạc bộ bơi đã thi qua kì thi cứu sinh. Trong số những người
không đỗ, 12 người đã tham gia khoá học chuẩn bị và 30 người không tham gia khoá học này.
Hỏi có bao nhiêu người trong câu lạc bộ bơi này?
(1) 60

Gmat Test – 2

4

Created by http://quyndc.blogspot.com
(2) 80
(3) 100
(4) 120
(5) 140
Câu 15:
Số tiền hoa hồng của người bán hàng A trong mỗi tuần là $360 cộng thêm 6% trong phần bán
trên $1.000 trong tuần đó. Tiền hoa hồng của người bán hàng B là 8% trong tổng số tiền bán hàng
của B trong tuần. Vậy tổng số tiền bán hàng của c hai người là bao nhiêu khi cả A và B có cùng
số tiền hoa hồng?
(1) $21.000
(2) $18.000
(3) $15.000
(4) $4.500
(5) $4.000
Câu 16:
Dan và Karen sống cách nhau 10 dặm và gặp nhau ở một quán cà phê ở hướng bắc nhà Dan và
hướng đông nhà Karen. Nếu quán cà phê gần nhà Dan hơn nhà Karen 2 dặm thì từ nhà Karen tới
quán cà phê bao nhiêu dặm?
(1) 6
(2) 7
(3) 8
(4) 9
(5) 10
Câu 17:
Trong đất nước X, nếu khách du lịch mang hàng hoá vào với tổng giá trị là 500$ hoặc ít hơn thì
sẽ không phải chịu thuế, nhưng nếu mang hàng hoá vào trên 500$ thì khách du lịch sẽ phải trả
8% thuế đối với phần giá trị vượt quá 500$. Hỏi khách du lịch mà mang hàng hoá với tổng giá trị
là 730$ phải trả bao nhiêu tiền thuế?
(1) $58,40
(2) $40,00
(3) $24,60
(4) $18,40
(5) $16,00
Câu 18:
Biết một bức ảnh hình chữ nhật rộng 10 inche và dài 15 inche được phóng để có được chiều rộng
là 22 inche và tỷ lệ chiều rộng so với chiều dài được giữ nguyên, hỏi chiều dài, tính bằng inche,
của bức ảnh đã được phóng sẽ là bao nhiêu?
(1) 33

Gmat Test – 2

5

Created by http://quyndc.blogspot.com
(2) 32
(3) 30
(4) 27
(5) 25
Câu 19:
Trong một chuyến hàng có 120 linh kiện máy, có 5% bị khuyết tật. Trong một chuyến hàng có 80
linh kiện máy, có 10% bị khuyết tật. Hỏi nếu hai chuyến hàng được kết hợp với nhau thì tỷ lệ linh
kiện bị khuyết tật là bao nhiêu?
(1) 6,5%
(2) 7,0%
(3) 7,5%
(4) 8,0%
(5) 8,5%
Câu 20:
Bây giờ Jack hơn Bill 14 tuổi. Biết rằng 10 năm nữa, tuổi Jack sẽ gấp đôi tuổi của Bill, hỏi Jack
bao nhiêu tuổi trong 5 năm nữa?
(1) 9
(2) 19
(3) 21
(4) 23
(5) 33

Gmat Test – 2

6

Created by http://quyndc.blogspot.com
Examination question No 2
Question 1
(2). True
Question 2
(5). True
Question 3
(2). True
Question 4
(4). True
Question 5
(3). True
Question 6
(4). True
Question 7
(3). True
Question 8
(1). True
Question 9
(5). True
Question 10
(5). True
Question 11
(3). True
Question 12
(2). True
Question 13
(5). True
Question 14
(1). True
Question 15
(3). True
Question 16
(3). True
Question 17
(4). True
Question 18
(1). True
Question 19
(2). True
Question 20
(4). True

Gmat Test – 2

7

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.