§Ò 1 C©u 1: Anh (chÞ) h·y tr×nh bµy: 1. a/ ĐiÒu kiÖn tuyÓn dông c«ng chøc?

TL: a, §èi víi c¬ quan tuyÓn dông: Ph¶i c¨n cø vµo nhu cÇu c«ng viÖc, vÞ trÝ c«ng t¸c cña chøc danh c¸n bé, c«ng chøc vµ chØ tiªu biªn chÕ ®îc giao; b, ®èi víi ngêi muèn ®îc tuyÓn dung: ngêi muèn ®îc dù tuyÓn vµo ng¹ch c«ng chøc ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Lµ c«ng d©n ViÖt Nam cã ®Þa chØ thêng tró t¹i Vn; - Tuæi cña ngêi dù tuyÓn tõ 18 tuæi ®Õn 40 tuæi. Trêng hîp ngêi dù tuyÓn ®· lµ sü quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, viªn chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp vµ DNNN th× tuæi ®êi dù tuyÓn cã thÓ cao h¬n nhng kh«ng qu¸ 45; - Cã ®¬n dù tuyÓn, cã lý lÞch râ rµng cã c¸c v¨n b»ng, chøng chØ phï hîp víi yªu cÇu cña ng¹ch dù tuyÓn; - §ñ søc khoÎ ®Ó ®¶m nhËn nhiÖm vô, c«ng vô; - Kh«ng trong thêi gian truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, chÊp hµnh ¸n ph¹t tï, c¶i t¹o kh«ng giam gi÷, qu¶n chÕ, ®ang bÞ ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i x·, phêng, thÞ trÊn hoÆc ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh, c¬ së gi¸o dôc. 1.b/ C¸c lo¹i v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc vµ cho biÕt sù kh¸c nhau gi÷a v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc vµ v¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng thêng? * C¸c lo¹i v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc? a, V¨n b¶n ph¸p luËt + V¨n b¶n chñ ®¹o + V¨n b¶n qui ph¹m + V¨n b¶n c¸ biÖt ( ¸p dông ph¸p luËt) b, V¨n b¶n qu¶n lý hµnh chÝnh th«ng thêng + V¨n b¶n híng dÉn chuyªn m«n nghiÖp vô + V¨n b¶n chØ ®¹o, trao ®æi th«ng tin, (th«ng b¸o) + v¨n b¶n b¸o c¸o + V¨n b¶n ghi chÐp thèng kª, c«ng v¨n hµnh chÝnh + §iÖn b¸o, giÊy ®i ®êng, giÊy nghØ phÐp, phiÕu göi. *sù kh¸c nhau gi÷a v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc vµ v¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng thêng? 1.c, BHXH VN lµ lo¹i c¬ quan g× trong hÖ thèng c¸c c¬ quan nhµ níc? Tr×nh bµy hÖ thèng tæ chøc vµ nhiÖm vô c¬ b¶n theo qui ®Þnh hiÖn hµnh?

* BHXH VN lµ lo¹i c¬ quan g× trong hÖ thèng c¸c c¬ quan nhµ níc? Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ, có chức năng thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội) và quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. * Tr×nh bµy hÖ thèng tæ chøc vµ nhiÖm vô c¬ b¶n theo qui ®Þnh hiÖn hµnh?
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

1. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: A) Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và kế hoạch dài hạn, năm năm về thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội; B) Đề án bảo tồn giá trị và tăng trưởng Quỹ bảo hiểm xã hội; 2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội; thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện; chi các khoản trợ cấp về bảo hiểm xã hội cho đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ, thuận tiện, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; 3. Cấp các loại sổ, thẻ bảo hiểm xã hội; 4. Quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc tập trung thống nhất theo chế độ tài chính của Nhà nước, hạch toán độc lập và được Nhà nước bảo hộ; 5. Kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan nhà nước có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội; cơ chế quản lý Quỹ, cơ chế quản lý tài chính (kể cả chi phí quản lý bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; 6. Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội và nghiệp vụ thu, chi bảo hiểm xã hội theo thẩm quyền; quản lý nội bộ ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 7. Tổ chức hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp để phục vụ người có sổ, thẻ bảo hiểm theo quy định của pháp luật; 8. Kiểm tra việc ký hợp đồng và việc thu, chi bảo hiểm xã hội đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cá nhân, cơ sở khám chữa bệnh; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơ quan cấp trên của đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội; 9. Từ chối việc chi các chế độ bảo hiểm xã hội khi đối tượng tham gia bảo hiểm không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm theo quy định của pháp luật hoặc khi có căn cứ pháp lý về các hành vi giả mạo, khai man hồ sơ để hưởng bảo hiểm; 10. Bồi thường mọi khoản thu, chi sai quy định của pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội cho đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; 11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân về việc thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; 12. Lưu trữ hồ sơ của đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; 13. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động bảo hiểm xã hội;

14. Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội; 15. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội; 16. Thực hiện hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; 17. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở Trung ương và địa phương, với các bên tham gia bảo hiểm xã hội để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; 18. Quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; tài chính và tài sản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của pháp luật; 19. Thực hiện chế độ báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

C©u 2: Anh (chÞ) h·y cho biÕt: a, §iÒu kiÖn hëng chÕ ®é tö tuÊt vµ møc hëng? B, Nh÷ng ®èi tîng tham gia BHXH hiÖn hµnh? Tr¶ lêi: a, §iÒu kiÖn hëng chÕ ®é tö tuÊt vµ møc hëng C¨n cø vµo ch¬ng III môc 5 luËt B¶o hiÓm x· héi ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2006. Điều 63. Trợ cấp mai táng 1. Các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng: a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội; b) Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc. 2. Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung. 3. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 64. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

1. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng: a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ mười lăm năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần; b) Đang hưởng lương hưu; c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. 2. Thân nhân của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm: a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học; con từ đủ mười lăm tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; b) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên; vợ dưới năm mươi lăm tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ; d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Điều 65. Mức trợ cấp tuất hằng tháng 1. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương tối thiểu chung; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung. 2. Trường hợp có một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật này thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

không quá bốn người; trường hợp có từ hai người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng hai lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều này. 3. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chết.

Điều 66. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần: 1. Người chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật này; 2. Người chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 64 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 64 của Luật này. Điều 67. Mức trợ cấp tuất một lần 1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang làm việc hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội; mức thấp nhất bằng ba tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng. 2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong hai tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng bốn mươi tám tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng ba tháng lương hưu đang hưởng.

Điều 68. Tính hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất đối với người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau đó đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 1. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau đó đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được cộng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để làm cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất.

2. Cách tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng hoặc mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều này do Chính phủ quy định. * Nh÷ng ®èi tîng tham gia BHXH hiÖn hµnh?: Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm: a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên; b) Cán bộ, công chức, viên chức; c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an; d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân; đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; e) Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 2. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động. 3. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng với người sử dụng lao động quy định tại khoản 4 Điều này. 4. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người sử dụng lao động quy định tại khoản 2 Điều này có sử dụng từ mười lao động trở lên.

5. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động, không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này. 6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau đây gọi chung là người lao động.

§Ò II C©u 1: 1.a/ C¸c lo¹i v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc vµ cho biÕt sù kh¸c nhau gi÷a v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc vµ v¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng thêng? * C¸c lo¹i v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc? a, V¨n b¶n ph¸p luËt + V¨n b¶n chñ ®¹o + V¨n b¶n qui ph¹m + V¨n b¶n c¸ biÖt ( ¸p dông ph¸p luËt) b, V¨n b¶n qu¶n lý hµnh chÝnh th«ng thêng

+ + + + + göi.

V¨n b¶n híng dÉn chuyªn m«n nghiÖp vô V¨n b¶n chØ ®¹o, trao ®æi th«ng tin, (th«ng b¸o) v¨n b¶n b¸o c¸o V¨n b¶n ghi chÐp thèng kª, c«ng v¨n hµnh chÝnh §iÖn b¸o, giÊy ®i ®êng, giÊy nghØ phÐp, phiÕu

*Sù kh¸c nhau gi÷a v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc vµ v¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng thêng? Cha tr¶ lêi ®îc 1.b. Kh¸i niÖm ho¹t ®éng c«ng vô vµ cÇu ho¹t ®éng c«ng vô? *K/n ho¹t ®éng c«ng vô: nªu c¸c yªu

Ho¹t ®éng c«ng vô lµ mét d¹ng ho¹t ®éng cña nhµ níc do c¸c c«ng chøc, viªn chøc thùc hiÖn theo nh÷ng nguyªn t¾c chung, mang tÝnh tæ chøc chÆt chÏ nh»m thùc hiÖn nhiÖm vô vµ chøc n¨ng nhÊt ®Þnh do Nhµ níc ®Æt ra. * C¸c yªu cÇu cña ho¹t ®éng c«ng vô: cha tr¶ lêi ®îc

1.c. NhiÖm vô cña héi ®ång qu¶n lý vµ c¸c thµnh viªn tham gia héi ®ång qu¶n lý BHXH viÖt nam? Hái l¹i ý 2 c¸c thµnh viªn tham gia
Điều 4. Nhiệm vụ của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Hội đồng quản lý) giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ sau: 1. Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc thu, chi, quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội; 2. Thông qua dự toán và quyết toán hàng năm về thu, chi Quỹ bảo hiểm xã hội; 3. Thông qua chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kế hoạch dài hạn, năm năm về thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và các đề án bảo tồn giá trị và tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc) xây dựng để Tổng Giám đốc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giám sát, kiểm tra Tổng Giám đốc thực hiện chiến lược, kế hoạch, đề án sau khi được phê duyệt; 4. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

C©u 2: Anh (chÞ) h·y cho biÕt: a, §iÒu kiÖn hëng chÕ ®é tö tuÊt vµ møc hëng? a, §iÒu kiÖn hëng chÕ ®é tö tuÊt vµ møc hëng C¨n cø vµo ch¬ng III môc 5 luËt B¶o hiÓm x· héi sè 71 /2006/QH11 ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2006. Điều 63. Trợ cấp mai táng 1. Các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng: a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội; b) Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc. 2. Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung. 3. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 64. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng 1. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng: a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ mười lăm năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần; b) Đang hưởng lương hưu; c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. 2. Thân nhân của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học; con từ đủ mười lăm tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; b) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên; vợ dưới năm mươi lăm tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ; d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Điều 65. Mức trợ cấp tuất hằng tháng 1. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương tối thiểu chung; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung. 2. Trường hợp có một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật này thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá bốn người; trường hợp có từ hai người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng hai lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều này. 3. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chết.

Điều 66. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần: 1. Người chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật này;

2. Người chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 64 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 64 của Luật này. Điều 67. Mức trợ cấp tuất một lần 1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang làm việc hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội; mức thấp nhất bằng ba tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng. 2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong hai tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng bốn mươi tám tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng ba tháng lương hưu đang hưởng.

Điều 68. Tính hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất đối với người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau đó đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 1. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau đó đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được cộng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để làm cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. 2. Cách tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng hoặc mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều này do Chính phủ quy định. 2.b. Nh÷ng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt quy ®Þnh c¸c chÕ ®é BHXH hiÖn hµnh? - LuËt BHXH sè 71/2006/QH11 ®îc quèc héi níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam kho¸ XI kú häp thø 9 th«ng qua ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2006. - NghÞ ®Þnh sè 152/2006/N§-CP ngµy 22/12/2006 cña chÝnh phñ híng dÉn mét sè ®iÒu cña luËt BHXH vÒ BHXH b¾t buéc.

§Ò 3
C©u 1: Anh (chÞ) h·y tr×nh bµy: A, c¸c ph¬ng ph¸p qu¶n lý nhµ níc?

2- Ph¬ng ph¸p QLNN: Bao gåm 3 nhãm chÝnh: ph¬ng ph¸p hµnh chÝnh, ph¬ng ph¸p kinh tÕ vµ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc chÝnh trÞ, t tëng. + Ph¬ng ph¸p hµnh chÝnh: Sö dông tÝnh mÖnh lÖnh, b¾t buéc v« ®iÒu kiÖn ®èi víi ®èi tîng bÞ qu¶n lý. TÝnh mÖnh lÖnh thÓ hiÖn ë viÖc ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh, chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh NN, ngêi cã tr¸ch nhiÖm. + Ph¬ng ph¸p kinh tÕ:

Dïng c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó kÝch thÝch c¸c ®èi tîng qu¶n lý nh l¬ng, phô cÊp, tiÒn thëng phï hîp víi c«ng lao ®éng gãp cña c¸c ®èi tîng (trªn c¬ së phï hîp gi÷a 3 lîi Ých: nhµ níc, tËp thÓ vµ c¸ nh©n). + Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc chÝnh trÞ-t tëng: Nh»m t¸c ®éng vµo t©m lý, ý thøc cña ®èi tîng lµm cho c¸c ®èi tîng qu¶n lý hiÓu biÕt s©u s¾c c¸i ®óng, c¸i sai, ý thøc ®óng trong ho¹t ®éng hµnh chÝnh (kû luËt lao ®éng, t tëng chÝnh trÞ ...). Ngoµi 3 ph¬ng ph¸p trªn, trong QLNN cßn sö dông c¸c ph¬ng ph¸p øng dông khoa häc cô thÓ nh ph¬ng ph¸p to¸n häc thèng kª, kÕ ho¹ch ho¸, t©m lý XH. 1.b. Tiªu chuÈn ng¹ch chuyªn viªn mµ anh chÞ dù thi.
- Tuæi ngêi cña ngêi dù tuyÓn tõ 18 tuæi ®Õn 40 tuæi. Trêng hîp ngêi dù tuyÓn ®· lµ sü quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, viªn chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp vµ DNNN th× tuæi ®êi dù tuyÓn cã thÓ cao h¬n nhng kh«ng qu¸ 45; - Cã ®¬n dù tuyÓn, cã lý lÞch râ rµng; - Cã b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng, ®¹i häc trë lªn c¸c chuyªn ngµnh: Kinh tÕ (kinh tÕ lao ®éng, luËt kinh tÕ, kinh tÕ tæng hîp...), BHXH, kÕ to¸n, y, dîc. Trêng hîp nh÷ng chøc danh chuyªn biÖt th× cã b»ng tèt nghiÖp phï hîp víi chøc danh ®ã. - Chøng chØ ngo¹i ng÷ tr×nh ®é A thuéc mét trong 5 thø tiÕng: anh, ®øc, nga, ph¸p, trung. 1.c B¶o hiÓm x· héi tØnh thuéc c¬ quan nhµ níc g×? B¶o hiÓm x· héi tØnh lµ c¬ quan sù nghiÖp trùc thuéc BHXH viÖt nam ®Æt t¹i tØnh n»m trong hÖ thèng tæ chøc cña BHXH VN, cã chøc n¨ng gióp tæng gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é BHXH vµ qu¶n lý quü BHXH, BHYT (sau ®©y gäi chung lµ BHXH) trªn ®Þa bµn tØnh. *BHXH tØnh cã c¸c nhiÖm vô sau: 1. X©y dùng ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch n¨m tr×nh tæng gi¸m ®èc phª duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn 2. Tæ chøc xÐt duyÖt hå s¬ gi¶i quyÕt c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é BHXH; Cấp các loại sổ, thẻ bảo hiểm xã hội; 3. Tæ chøc thùc hiÖn thu c¸c kho¶n ®ãng BHXH b¾t buéc vµ tù nguyÖn 4. Tæ chøc qu¶n lý vµ ph¸t triÓn ®èi tîng tham gia BHXH; 5. Tæ chøc qu¶n lý lu tr÷ hå c¸c ®èi tîng BHXH;

6. Tổ chức hợp đồng với cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp để phục vụ người có sổ, thẻ bảo hiểm x· héi theo quy định; 7. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m ®Þnh chi kh¸m ch÷a bÖnh t¹i c¸c c¬ së KCB ®¶m b¶o KCB cña ngêi cã sæ, thÎ BHXH, chèng l¹m dông quü KCB vµ híng dÉn nghiÖp vô gi¸m ®Þnh ®èi víi BHXH cÊp huyÖn; 8. Tæ chøc thùc hiÖn chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH cho ®èi tîng ®óng qui ®Þnh; 9. Thùc hiÖn qu¶n lý, sö dông c¸c nguån kinh phÝ; chÕ ®é kÕ to¸n, thèng kª theo quy ®Þnh cña nhµ níc, cña BHXH VN vµ híng dÉn BHXH cÊp huyÖn thùc hiÖn; 10. Kiểm tra việc việc thu, chi bảo hiểm xã hội đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cá nhân, cơ sở khám chữa bệnh trªn ®Þa bµn tØnh; kiến nghị với cơ quan ph¸p luËt, c¬ quan qu¶n nhà nước và cơ quan cấp trên của đơn vị sử dụng lao động hoÆc cơ sở khám chữa bệnh để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội; 11. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña tæ chøc vµ c¸ nh©n theo thÈm quyÒn; 12. Tæ chøc båi dìng vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô BHXH trªn ®Þa bµn tØnh; 13. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội; 14. Tæ chøc øng dông khoa häc, øng dông CNTT trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng BHXH tØnh; 15. Qu¶n lý tæ chøc, biªn chÕ, c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc, tµi chÝnh vµ tµi s¶n thuéc BHXH tØnh theo ph©n cÊp cña BHXH VN; 16. Thực hiện chế độ báo cáo với BHXH VN vµ UBND tØnh theo quy ®Þnh;

C©u 2 Anh (chÞ) h·y cho biªt: a, §iÒu kiÖn hëng chÕ ®é hu trÝ hµng th¸ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh? b, Nh÷ng trêng hîp ®îc hëng trî cÊp mét lÇn vµ c¸ch tÝnh møc hëng trî cÊp mét lÇn? Tr¶ lêi:

1.a. §iÒu kiÖn hëng chÕ ®é hu trÝ hµng th¸ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu 1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi; b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định. 2. Người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Luật công an nhân dân có quy định khác; b) Nam từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm tuổi đến đủ năm mươi tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Điều 51. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên; 2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.

1.b/ Nh÷ng trêng hîp ®îc hëng trî cÊp 1 lÇn vµ c¸ch tÝnh trî cÊp 1 l©n? TL: Điều 72. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu 1. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. 2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Điều 73. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng Người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 1. Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 70 của Luật này; 2. Không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội; 3. Ra nước ngoài để định cư.

Điều 74. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Điều 66. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần: 1. Người chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật này;

2. Người chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 64 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 64 của Luật này.

Điều 67. Mức trợ cấp tuất một lần 1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang làm việc hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội; mức thấp nhất bằng ba tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng. 2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong hai tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng bốn mươi tám tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng ba tháng lương hưu đang hưởng.

§Ò 4: C©u 1: Anh (chÞ) h·y cho biÕt: A, HÖ thèng c¸c c¬ quan nhµ níc ë níc ta? B, Ph©n lo¹i c«ng chøc theo tr×nh ®é ®µo t¹o?

C, B¶o hiÓm x· héi Vn lµ c¬ quan cã nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu nh thÕ nµo vµ ®îc tæ chøc mÊy cÊp? Tr¶ lêi: 1.a/ HÖ thèng c¸c c¬ quan nhµ níc ë níc ta gåm: ChÝnh phñ vµ hÖ thèng c¸c c¬ quan nhµ níc ë trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng (c¸c bé, c¬ quan ngang bé, vµ UBND c¸c cÊp). 1.b/ Ph©n lo¹i c«ng chøc theo tr×nh ®é ®µo t¹o: - C«ng chøc lo¹i A: Lµ ngêi ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch yªu cÇu tr×nh ®é ®µo t¹o chuyªn m«n gi¸o dôc ®µo t¹o ®¹i häc vµ sau ®¹i häc; - C«ng chøc lo¹i B: Lµ ngêi ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch yªu cÇu tr×nh ®é ®µo t¹o chuyªn m«n gi¸o dôc nghÒ nghiÖp; - C«ng chøc lo¹i C: Lµ ngêi ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch yªu cÇu tr×nh ®é ®µo t¹o díi gi¸o dôc nghÒ nghiÖp. 1.c/ Nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu cña BHXH VN?
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

1. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: A) Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và kế hoạch dài hạn, năm năm về thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội; B) Đề án bảo tồn giá trị và tăng trưởng Quỹ bảo hiểm xã hội; 2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội; thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện; chi các khoản trợ cấp về bảo hiểm xã hội cho đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ, thuận tiện, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; 3. Cấp các loại sổ, thẻ bảo hiểm xã hội; 4. Quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc tập trung thống nhất theo chế độ tài chính của Nhà nước, hạch toán độc lập và được Nhà nước bảo hộ; 5. Kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan nhà nước có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội; cơ chế quản lý Quỹ, cơ chế quản lý tài chính (kể cả chi phí quản lý bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; 6. Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội và nghiệp vụ thu, chi bảo hiểm xã hội theo thẩm quyền; quản lý nội bộ ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 7. Tổ chức hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp để phục vụ người có sổ, thẻ bảo hiểm theo quy định của pháp luật; 8. Kiểm tra việc ký hợp đồng và việc thu, chi bảo hiểm xã hội đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cá nhân, cơ sở khám chữa bệnh; kiến

nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơ quan cấp trên của đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội; 9. Từ chối việc chi các chế độ bảo hiểm xã hội khi đối tượng tham gia bảo hiểm không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm theo quy định của pháp luật hoặc khi có căn cứ pháp lý về các hành vi giả mạo, khai man hồ sơ để hưởng bảo hiểm; 10. Bồi thường mọi khoản thu, chi sai quy định của pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội cho đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; 11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân về việc thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; 12. Lưu trữ hồ sơ của đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; 13. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động bảo hiểm xã hội; 14. Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội; 15. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội; 16. Thực hiện hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; 17. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở Trung ương và địa phương, với các bên tham gia bảo hiểm xã hội để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; 18. Quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; tài chính và tài sản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của pháp luật; 19. Thực hiện chế độ báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Hệ thống tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc, tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, gồm có: 1. Ở Trung ương là Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 2. Ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 3. Ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện) trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh. C©u 2: Anh (chi) h·y nªu: A, Nh÷ng ®èi tîng tham gia BHXH hiÖn hµnh? B, Nh÷ng trêng hîp nµo ®îc hëng chÕ ®é TNL§ Tr¶ lêi:

2.a/ Nh÷ng ®èi tîng tham gia BHXH hiÖn hµnh: Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm: a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên; b) Cán bộ, công chức, viên chức; c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an; d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân; đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; e) Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 2. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động. 3. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng với người sử dụng lao động quy định tại khoản 4 Điều này. 4. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người sử dụng lao động quy định tại khoản 2 Điều này có sử dụng từ mười lao động trở lên. 5. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động, không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này. 6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau đây gọi chung là người lao động. 2.b/ Nh÷ng trêng hîp nµo ®îc hëng chÕ ®é TNL§ Điều 39. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động Người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây: 1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động; c) Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý; 2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này.

§Ò 5 C©u 1: Anh (chÞ) h·y nªu: A, Kh¸i niÖm ho¹t ®éng c«ng vô vµ nªu c¸c nguyªn t¾c cña ho¹t ®éng c«ng vô? B, C¸c yªu c©u hîp ph¸p cña mét v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc? C, B¶o hiÓm x· héi tØnh lµ c¬ quan nhµ níc g×? Nªu nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu cña BHXH tØnh? Tr¶ lêi:

Ho¹t ®éng c«ng vô lµ mét d¹ng ho¹t ®éng cña nhµ níc do c¸c c«ng chøc, viªn chøc thùc hiÖn theo nh÷ng

*K/n ho¹t ®éng c«ng vô:

nguyªn t¾c chung, mang tÝnh tæ chøc chÆt chÏ nh»m thùc hiÖn nhiÖm vô vµ chøc n¨ng nhÊt ®Þnh do Nhµ níc ®Æt ra. * C¸c yªu cÇu cña ho¹t ®éng c«ng vô: cha tr¶ lêi ®îc
1.b/ C¸c yªu c©u hîp ph¸p cña mét v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc? 1- Yªu cÇu hîp ph¸p: - V¨n b¶n qu¶n lý ph¶i ®îc ban hµnh trong ph¹m vi thÈm quyÒn cña c¬ quan (ng¬if cã chøc vô). - V¨n b¶n qu¶n lý ph¶i phï hîp víi néi dung vµ môc ®Ých cña LuËt. - V¨n b¶n qu¶n lý ph¶i phï hîp víi lîi Ých cña nhµ níc vµ cña c«ng d©n. - V¨n b¶n ph¶i ®îc ban hµnh theo h×nh thøc do luËt ®Þnh (tªn quyÕt ®Þnh, thÓ thøc, tiªu ®Ò, sè, ký hiÖu, ngµy , th¸ng ban hµnh, ch÷ ký, con dÊu ...) vµ h×nh thøc thÓ hiÖn. 1.c B¶o hiÓm x· héi tØnh thuéc c¬ quan nhµ níc g×? B¶o hiÓm x· héi tØnh lµ c¬ quan sù nghiÖp trùc thuéc BHXH viÖt nam ®Æt t¹i tØnh n»m trong hÖ thèng tæ chøc cña BHXH VN, cã chøc n¨ng gióp tæng gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é BHXH vµ qu¶n lý quü BHXH, BHYT (sau ®©y gäi chung lµ BHXH) trªn ®Þa bµn tØnh. *BHXH tØnh cã c¸c nhiÖm vô sau: 1. X©y dùng ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch n¨m tr×nh tæng gi¸m ®èc phª duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn 2. Tæ chøc xÐt duyÖt hå s¬ gi¶i quyÕt c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é BHXH; Cấp các loại sổ, thẻ bảo hiểm xã hội; 3. Tæ chøc thùc hiÖn thu c¸c kho¶n ®ãng BHXH b¾t buéc vµ tù nguyÖn 4. Tæ chøc qu¶n lý vµ ph¸t triÓn ®èi tîng tham gia BHXH; 5. Tæ chøc qu¶n lý lu tr÷ hå c¸c ®èi tîng BHXH; 6. Tổ chức hợp đồng với cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp để phục vụ người có sổ, thẻ bảo hiểm x· héi theo quy định; 7. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m ®Þnh chi kh¸m ch÷a bÖnh t¹i c¸c c¬ së KCB ®¶m b¶o KCB cña ngêi cã sæ, thÎ BHXH, chèng l¹m dông quü KCB vµ híng dÉn nghiÖp vô gi¸m ®Þnh ®èi víi BHXH cÊp huyÖn; 8. Tæ chøc thùc hiÖn chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH cho ®èi tîng ®óng qui ®Þnh;

9. Thùc hiÖn qu¶n lý, sö dông c¸c nguån kinh phÝ; chÕ ®é kÕ to¸n, thèng kª theo quy ®Þnh cña nhµ níc, cña BHXH VN vµ híng dÉn BHXH cÊp huyÖn thùc hiÖn; 10. Kiểm tra việc việc thu, chi bảo hiểm xã hội đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cá nhân, cơ sở khám chữa bệnh trªn ®Þa bµn tØnh; kiến nghị với cơ quan ph¸p luËt, c¬ quan qu¶n nhà nước và cơ quan cấp trên của đơn vị sử dụng lao động hoÆc cơ sở khám chữa bệnh để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội; 11. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña tæ chøc vµ c¸ nh©n theo thÈm quyÒn; 12. Tæ chøc båi dìng vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô BHXH trªn ®Þa bµn tØnh; 13. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội; 14. Tæ chøc øng dông khoa häc, øng dông CNTT trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng BHXH tØnh; 15. Qu¶n lý tæ chøc, biªn chÕ, c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc, tµi chÝnh vµ tµi s¶n thuéc BHXH tØnh theo ph©n cÊp cña BHXH VN; 16. Thực hiện chế độ báo cáo với BHXH VN vµ UBND tØnh theo quy ®Þnh; C©u 2: Anh (chi) h·y nªu: A, §iÒu kiÖn hëng chÕ ®é trî cÊp TNL§ vµ møc hëng? B, Nh÷ng trêng hîp nµo ®îc hëng trî cÊp 1 lÇn vµ c¸ch tÝnh møc hëng trî cÊp 1 lÇn? Tr¶ lêi: 2.a/ §iÒu kiÖn hëng chÕ ®é trî cÊp TNL§ vµ møc hëng: Điều 39. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động Người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây: 1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động; c) Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này. Møc hëng chÕ ®é TNL§: Điều 42. Trợ cấp một lần 1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần. 2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: a) Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm tháng lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 tháng lương tối thiểu chung; b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị. Điều 43. Trợ cấp hằng tháng 1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng. 2. Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau: a) Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương tối thiểu chung; b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

Điều 44. Thời điểm hưởng trợ cấp 1. Thời điểm hưởng trợ cấp quy định tại các điều 42, 43 và 46 của Luật này được tính từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện.

2. Trường hợp thương tật hoặc bệnh tật tái phát, người lao động được đi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động thì thời điểm hưởng trợ cấp mới được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa. Điều 45. Cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật. Điều 46. Trợ cấp phục vụ Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng quy định tại Điều 43 của Luật này, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương tối thiểu chung.

Điều 47. Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba mươi sáu tháng lương tối thiểu chung.

Điều 48. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi điều trị thương tật, bệnh tật 1. Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày. 2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung. 1.b/ Nh÷ng trêng hîp ®îc hëng trî cÊp 1 lÇn vµ c¸ch tÝnh trî cÊp 1 l©n? TL: Điều 72. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. 2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Điều 73. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng Người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 1. Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 70 của Luật này; 2. Không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội; 3. Ra nước ngoài để định cư.

Điều 74. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Điều 66. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần: 1. Người chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật này; 2. Người chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 64 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 64 của Luật này.

Điều 67. Mức trợ cấp tuất một lần

1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang làm việc hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội; mức thấp nhất bằng ba tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng. 2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong hai tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng bốn mươi tám tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng ba tháng lương hưu đang hưởng.

§Ò 6: C©u 1: Anh (chÞ) h·y tr×nh bµy: A, c¸c ph¬ng ph¸p QLNN? B, Tiªu chuÈn ng¹ch chuyªn viªn mµ anh chÞ dù thi s¸t h¹ch? C, BHXH Vn ®ang ho¹t ®éng theo qui ®Þnh t¹i v¨n b¶n nµo cña ChÝnh phñ? H·y nªu nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu cña BHXH VN? Tr¶ lêi: A, c¸c ph¬ng ph¸p qu¶n lý nhµ níc?

2- Ph¬ng ph¸p QLNN:
Bao gåm 3 nhãm chÝnh: ph¬ng ph¸p hµnh chÝnh, ph¬ng ph¸p kinh tÕ vµ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc chÝnh trÞ, t tëng. + Ph¬ng ph¸p hµnh chÝnh: Sö dông tÝnh mÖnh lÖnh, b¾t buéc v« ®iÒu kiÖn ®èi víi ®èi tîng bÞ qu¶n lý. TÝnh mÖnh lÖnh thÓ hiÖn ë viÖc ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh, chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh NN, ngêi cã tr¸ch nhiÖm. + Ph¬ng ph¸p kinh tÕ: Dïng c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó kÝch thÝch c¸c ®èi tîng qu¶n lý nh l¬ng, phô cÊp, tiÒn thëng phï hîp víi c«ng lao ®éng gãp cña c¸c ®èi tîng (trªn c¬ së phï hîp gi÷a 3 lîi Ých: nhµ níc, tËp thÓ vµ c¸ nh©n). + Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc chÝnh trÞ-t tëng: Nh»m t¸c ®éng vµo t©m lý, ý thøc cña ®èi tîng lµm cho c¸c ®èi tîng qu¶n lý hiÓu biÕt s©u s¾c c¸i ®óng, c¸i sai, ý thøc ®óng trong ho¹t ®éng hµnh chÝnh (kû luËt lao ®éng, t tëng chÝnh trÞ ...). Ngoµi 3 ph¬ng ph¸p trªn, trong QLNN cßn sö dông c¸c ph¬ng ph¸p øng dông khoa häc cô thÓ nh ph¬ng ph¸p to¸n häc thèng kª, kÕ ho¹ch ho¸, t©m lý XH.

1.b. Tiªu chuÈn ng¹ch chuyªn viªn mµ anh chÞ dù thi.
- Tuæi ngêi cña ngêi dù tuyÓn tõ 18 tuæi ®Õn 40 tuæi. Trêng hîp ngêi dù tuyÓn ®· lµ sü quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, viªn chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp vµ DNNN th× tuæi ®êi dù tuyÓn cã thÓ cao h¬n nhng kh«ng qu¸ 45; - Cã ®¬n dù tuyÓn, cã lý lÞch râ rµng; - Cã b»ng tèt nghiÖp cao ®¼ng, ®¹i häc trë lªn c¸c chuyªn ngµnh: Kinh tÕ (kinh tÕ lao ®éng, luËt kinh tÕ, kinh tÕ tæng hîp...), BHXH, kÕ to¸n, y, dîc. Trêng hîp nh÷ng chøc danh chuyªn biÖt th× cã b»ng tèt nghiÖp phï hîp víi chøc danh ®ã. - Chøng chØ ngo¹i ng÷ tr×nh ®é A thuéc mét trong 5 thø tiÕng: anh, ®øc, nga, ph¸p, trung. C, BHXH Vn ®ang ho¹t ®éng theo qui ®Þnh t¹i v¨n b¶n nµo cña ChÝnh phñ? H·y nªu nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu cña BHXH VN? TL:

* B¶o hiÓm x· héi VN ®ang ho¹t ®éng theo NghÞ ®Þnh sè 100/2002/NĐ-CP ngµy 06 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyªn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña BHXH VN * NhiÖm vô chñ yÕu cña BHXH VN Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: A) Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và kế hoạch dài hạn, năm năm về thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội; B) Đề án bảo tồn giá trị và tăng trưởng Quỹ bảo hiểm xã hội; 2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội; thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện; chi các khoản trợ cấp về bảo hiểm xã hội cho đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ, thuận tiện, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; 3. Cấp các loại sổ, thẻ bảo hiểm xã hội; 4. Quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc tập trung thống nhất theo chế độ tài chính của Nhà nước, hạch toán độc lập và được Nhà nước bảo hộ; 5. Kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan nhà nước có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội; cơ chế quản lý Quỹ, cơ chế quản lý tài chính (kể cả chi phí quản lý bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; 6. Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội và nghiệp vụ thu, chi bảo hiểm xã hội theo thẩm quyền; quản lý nội bộ ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 7. Tổ chức hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp để phục vụ người có sổ, thẻ bảo hiểm theo quy định của pháp luật; 8. Kiểm tra việc ký hợp đồng và việc thu, chi bảo hiểm xã hội đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cá nhân, cơ sở khám chữa bệnh; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơ quan cấp trên của đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội; 9. Từ chối việc chi các chế độ bảo hiểm xã hội khi đối tượng tham gia bảo hiểm không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm theo quy định của pháp luật hoặc khi có căn cứ pháp lý về các hành vi giả mạo, khai man hồ sơ để hưởng bảo hiểm; 10. Bồi thường mọi khoản thu, chi sai quy định của pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội cho đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; 11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân về việc thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; 12. Lưu trữ hồ sơ của đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; 13. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động bảo hiểm xã hội; 14. Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội;

15. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội; 16. Thực hiện hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; 17. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở Trung ương và địa phương, với các bên tham gia bảo hiểm xã hội để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; 18. Quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; tài chính và tài sản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của pháp luật; 19. Thực hiện chế độ báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. C©u 2: Anh ( chÞ ) h·y tr×nh bµy: a, §iÒu kiÖn hëng chÕ ®é hu trÝ hµng th¸ng theo qui ®Þnh hiÖn hµnh? b, Nh÷ng v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt qui ®Þnh c¸c chÕ ®é BHXH hiÖn hµnh? ( Hái l¹i anh ¸nh) Tr¶ lêi 1.a, §iÒu kiÖn hëng chÕ ®é hu trÝ hµng th¸ng theo qui ®Þnh hiÖn hµnh? Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu 1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi; b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định. 2. Người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Luật công an nhân dân có quy định khác;

b) Nam từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm tuổi đến đủ năm mươi tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Điều 51. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên; 2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.