P. 1
De Cuong on Tap Toan Lop 8 Hoc Ki II

De Cuong on Tap Toan Lop 8 Hoc Ki II

|Views: 1,032|Likes:
Được xuất bản bởithanh-luan-6902

More info:

Published by: thanh-luan-6902 on Nov 16, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2013

pdf

text

original

Năm học 2010-2011

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP MOÂN TOAÙN LÔÙP 8 HOÏC KÌ II §¹i sè: A.ph-¬ng tr×nh I . ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn: 1. Ñònh nghóa: Phöông trình baäc nhaát moät aån laø phöông trình coù daïng ax + b = 0 , vôùi a vaø b laø hai soá ñaõ cho vaø a ¹ 0 , Ví duï : 2x – 1 = 0 (a = 2; b = - 1) 2.Caùch giaûi phöông tr ình baäc nhaát moät aån : Böôùc 1: Chuyeån haïng töû töï do veà veá phaûi. Böôùc 2: Chia hai veá cho heä soá cuûa aån ( Chuù y:ù Khi chuyeån veá haïng töû thì phaûi ñoåi daáu soá haïng ñoù) II Ph-¬ng tr×nh ®-a vÒ ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt: •C¸ch gi¶i: Böôùc 1 : Quy ñoàng maãu roài khöû maãu hai veá Böôùc 2:Boû ngoaëc baèng caùch nhaân ña thöùc; hoaëc duøng quy taéc daáu ngoaëc. Böôùc 3:Chuyeån veá: Chuyeån caùc haïng töû chöùa aån qua veá traùi; caùc haïng töû töï do qua veá phaûi.( Chuù y:ù Khi chuyeån veá haïng töû thì phaûi ñoåi daáu soá haïng ñoù) Böôùc4: Thu goïn baèng caùch coäng tröø caùc haïng töû ñoàng daïng Böôùc 5: Chia hai veá cho heä soá cuûa aån ng nh ‚VÝ dô: Gi¶i ph-¬ tr×
x + 2 2x + 1 5 MÉ u chung: 6 = 2 6 3 Û 3( x + 2) - (2 x + 1) = 5.2 Û 6 x + 6 - 2 x - 1 = 10

Û 6 x + 2 x = 10 - 6 + 1 Û 8 x = 5 Û x =

5 8
5 8

VË y nghiÖ cña ph-¬ tr× lµ x = m ng nh ƒB¸I tËp luyÖn tËp: Bµi 1 Giaûi phöông tr ình a. 3x-2 = 2x – 3 b. 2x+3 = 5x + 9 c. 5-2x = 7 d. 10x + 3 -5x = 4x +12 Baøi 2: Giaûi phöông tr ình a/ b/

e. f. g. h.

11x + 42 -2x = 100 -9x -22 2x –(3 -5x) = 4(x+3) x(x+2) = x(x+3) 2(x-3)+5x(x-1) =5x2
x x-2 x+4 -x+4= 3 2 5 5x + 2 8x - 1 4 x + 2 d/ = -5 6 3 5

III. ph-¬ng tr×nh tÝch vµ c¸ch gi¶i: •ph-¬ng tr×nh tÝch:
1

3x + 2 3x + 1 5 = + 2x 2 6 3 4 x + 3 6x - 2 5x + 4 = +3 5 7 3

c/

1 ( x .. ‚VÝ dô: Gi¶i: 2 1 3 2 1 3 = (1) Û = 2 x + 1 x . ü ý í î 2 3þ 2 3 „bµi tËp luyÖn tËp Gi¶i c¸ c ph-¬ tr× sau ng nh 1/ (2x+1)(x-1) = 0 2/ (x + )(x. Böôùc 5: Chuyeån veá (ñoåi daáu) Böôc 6: Thu goïn.Năm học 2010-2011 Phöông tr ình tích: Coù daïng: A(x). Böôùc 4: Ñoái chieáu ÑKXÑ ñeå traû lôøi.D(x) = 0 Trong ñoù A(x).1)( x + 1) x +1 x -1 x -1 2 2 3 1 2 Œ/ Gi¶i ph-¬ tr× ngh nh: 2 1 3 = 2 x +1 x -1 x -1 .D(x) laø caùc nhaân töû.ph-¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu: •C¸ch gi¶i: Böôùc 1 :Ph© tÝch mÉ u thµnh nh© tö n n Böôùc 2: Tìm ÑKXÑ cuûa phöông trình Tìm ÑKXÑ cuûa phöông trình :Laø tìm taát caû caùc giaù trò laøm cho caùc maãu khaùc 0 ( hoaëc tìm caùc giaù trò laøm cho maãu baèng 0 roài loaïi tröø caùc giaù trò ñoù ñi) Böôùc 3:Quy ñoàng maãu roài khöû maãu hai veá . ‚C¸ch gi¶i: ƒVÝ dô: é A( x) = 0 ê B( x) = 0 A(x).2) = 0 Û 3x .B(x)C(x).2 = 0 Û x = 1 2 VË y: S = ì.B(x)C(x). Böôùc 4: Boû ngoaëc. + Sau khi thu goïn maø ta ñöôïc: Phöông trình baäc nhaát thì giaûi theo quy taéc giaûi phöông trình baäc nhaát + Sau khi thu goïn maø ta ñöôïc: Phöông trình baäc hai thì ta chuyeån taát caûù haïng töû qua veá traùi.) = 0 3/ (3x-1)(2x-3)(2x-3)(x+5) = 0 4/ 3x-15 = 2x(x-5) 2 6/ x2 – 2x = 0 5/ x – x = 0 7/ x2 – 3x = 0 8/ (x+1)(x+4) =(2-x)(x+2) IV.D(x) = 0 Û ê êC ( x) = 0 ê ë D( x) = 0 1 2 Gi¶i ph-¬ tr× ng nh: 2x + 1 = 0 Û x = - (2 x + 1)(3x . phaân tích ña thöùc veá traùi thaønh nhaân töû roài giaûi theo quy taéc giaûi phöông trình tích.B(x)C(x).

x +3= c) x-2 x-2 b) 2(3 . x = 5.x 1 -8 = d) x-7 x-7 1 2 x + = 2 x -1 x +1 x -1 76 2 x .1( x + 1) = 3 Û 2 x . y m ng nh Û x = 8 (tm® •/ Gi¶i ph-¬ tr× ngh nh: Gi¶i : 2x 5 x 2x 5 x (2) = = 2 Û x .5) = 0 Û x .3 = 3 ng nh k) V© nghiÖ cña ph-¬ tr× lµ x = 8. caùc ñoái töôïng tham gia trong baøi toaùn 3 .2 = 3 b/ x + 1 = 2 x + 3 c.2)( x + 2) x-2 x+2 x -4 ìx .5 = 0 Û x = 5(tm) VË y ph-¬ tr× cã nghiÖ x =1. ng nh m ƒbµi tËp luyÖn tËp Bµi 1: Gi¶i c¸ c ph-¬ tr× sau: ng nh a) 7x .ph-¬ng tr×nh chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi: Khi a ³ 0 thì a = a Caàn nhôù : Khi a < 0 thì a = -a bµi tËp luyÖn tËp Gi¸ i ph-¬ tr× ng nh: a/ x .5 x + 5 x .3 2 = x -1 3 1 3.Năm học 2010-2011 § KX§ : í ìx .1)( x . 1.16 x + 4 4 .1 = d) 5 + 2 x .1 ¹ 0 Û x ¹ 1 î x + 1 ¹ 0 Û x ¹ -1 MC: ( x + 1)( x .x Bµi 2: Gi¶i c¸ c ph-¬ tr× sau: ng nh a) x +5 x -5 20 = 2 x .25 x x 2x + = c) 2( x .3) b) IV.2 .Phöông phaùp : Böôùc1: Choïn aån soá: + Ñoïc thaät kó baøi toaùn ñeå tìm ñöôïc caùc ñaïi löôïng.3) 2( x + 1) ( x + 1)( x .x .2 x( x .1) .1 = 0 Û x = 1(tm) x .2) Ph-¬ tr× (2) Û x( x + 2) .2 x + 2 ( x .2) = 5 ng nh Û x 2 + 2x .5 = 0 Û ( x .1 3x .1) Ph-¬ tr× (1) Û 2( x .7 x) 1 = 1+ x 2 8.gi¶I bµi to¸n b»ng c¸h lËp ph-¬ng tr×nh.2x 2 + 4x = 5 Û -x 2 + 6x .2 ¹ 0 Û x ¹ 2 § KX§ : í î x + 2 ¹ 0 Û x ¹ -2 x 2x 5 = 2 x-2 x+2 x -4 MC: ( x + 2)( x .

3 Luùc taêng Baøi 4 :Naêm nay . ñaët ñieàu kieän cho aån Böôùc2: Laäp phöông trình + Thoâng qua caùc moái quan heä neâu treân ñeå bieåu dieãn caùc ñaïi löôïng chöa bieát khaùc qua aån Böôùc3: Giaûi phöông trình Giaûi phöông trình .2000 Thö vieän II 20000 -x 20000 – x + 2000 § S: soá soá saùch luùc ñaàu ôû thö vieän thöù nhaát 12000 soá saùch luùc ñaàu ôû thö vieän thöù hai la ø8000 Baøi 2 :Soá luùa ôû kho thöù nhaát gaáp ñoâi soá luùa ôû kho thöù hai .Neáu chuyeån töø thö vieän thöù nhaát sang thö vieän thöù hai 2000 cuoán saùch thì soá saùch cuûa hai thö vieän baèng nhau . bôùt Kho I Kho II § S: Luùc ñaàu Kho I coù 2200 taï Kho II coù : 1100taï Baøi 3 : Maãu soá cuûa moät phaân soá lôùn hôn töû soá cuûa noù laø 5 .Tính xem luùc ñaàu moãi kho coù bao nhieâu luùa . n x + 10 3 2 . Luùa Luùc ñaàu Luùc theâm .Tìm phaân soá ban ñaàu .Neáu taêng caû töû maø maãu cuûa noù theâm 5 ñôn vò thì ñöôïc phaân soá môùi baèng phaân soá Luùc ñaàu töû soá maãu soá Phöông trình : x+5 2 = Ph© sè lµ 5/10.Neáu 5 naêm nöõa thì tuoåi boá gaáp 3 laàn tuoåi Hoaøng .Neáu bôùt ôû kho thöù nhaát ñi 750 taï vaø theâm vaøo kho thöù hai 350 taï thì soá luùa ôû trong hai kho seõ baèng nhau .Hoûi naêm nay Hoaøng bao nhieâu tuoåi ? Naêm nay 5 naêm sau Tuoåi Hoaøng Tuoåi Boá 4 . tuoåi boá gaáp 4 laàn tuoåi Hoaøng . choïn nghieäm vaø keát luaän bµi tËp luyÖn tËp Baøi 1 Hai thö vieän coù caû thaûy 20000 cuoán saùch .Tính soá saùch luùc ñaàu ôû moãi thö vieän .Năm học 2010-2011 + Tìm caùc giaù trò cuûa caùc ñaïi löôïng ñaõ bieát vaø chöa bieát + Tìm moái quan heää giöõa caùc giaù trò chöa bieát cuûa caùc ñaïi löôïng + Choïn moät giaù trò chöa bieát laøm aån (thöôøng laø giaù trò baøi toaùn yeâu caàu tìm) laøm aån soá . Luùc ñaàu Luùc chuyeån Thö vieän I x X .

5x 2. S V t(h) Xe maùy Oâ toâ 3. moät oâtoâ cuõng xuaát phaùt töø A ñeán B vôùi vaän toác trung bình lôùn hôùn vaän toác trung bình cuûa xe maùy 20km/h . moät xe maùy khôûi haønh töø A ñeå ñeán B . bieát raèng vaän toác cuûa doøng nöôùc laø 2km / h .Chöõ soá haøng ñôn vò gaáp hai laàn chöõ soá haøng chuïc .Lucù veà ngöôøi ñoù ñi vôùi vaän toác 12km / HS neân thôøi gian veà laâu hôn thôøi gian ñi laø 45 phuùt .Hoûi theo keá hoaïch .5 2. Soá ban ñaàu laø 48 Baøi 9:Moät toå saûn xuaát theo keá hoaïch moãi ngaøy phaûi saûn suaát 50 saûn phaåm .5 Vaän toác cuûa xe maùy laø 50(km/h) Vaän toác cuûa oâtoâ laø 50 + 20 = 70 (km/h) Baøi 7 :Moät ca noâ xuoâi doøng töø beán A ñeán beán B maát 6 giôø vaø ngöôïc doøng töø beán B veà beán A maát 7 giôø .Neáu theâm chöõ soá 1 xen vaøo giöõa hai chöõ soá aáy thì ñöôïc moät soá môùi lôùn hôn soá ban ñaàu laø 370 .Tính khoaûng caùch giöõa hai beán A vaø B .Tính ñoä daøi quaûng ñöôøng AB vaø vaän toác trung bình cuûa xe maùy .Do ñoù toå ñaõ hoaøn thaønh tröôùc keá hoaïch 1 ngaøy vaø coøn vöôït möùc 13 saûn phaåm . toå phaûi saûn xuaát bao nhieâu saûn phaåm ? Naêng suaát 1 ngaøy ( Soá ngaøy (ngaøy) Soá saûn phaåm (saûn saûn phaåm /ngaøy ) phaåm ) Keá hoaïch x Thöïc hieän 5 .Khi thöïc hieän .Tính quaûng ñöôøng AB ? S(km) V(km/h) t (h) Ñi Veà § S: AB daøi 45 km Baøi 6 : Luùc 6 giôø saùng . Ca noâ S(km) V (km/h) t(h) N-í c yªn lÆng x Xuoâi doøng Ngöôïc doøng Phöông trình :6(x+2) = 7(x-2) Baøi 8:Moät soá töï nhieân coù hai chöõ soá .Sau ñoù 1 giôø .Năm học 2010-2011 Phöông trình :4x+5 = 3(x+5) Baøi 5: Moät ngöôøi ñi xe ñaïp töø A ñeán B vôùi vaän toác 15 km / h.Caû hai xe ñeán B ñoàng thôøi vaøo luùc 9h30’ saùng cuøng naøgy . moãi ngaøy toå ñaõ saûn xuaát ñöôïc 57 saûn phaåm .Tìm soá ban ñaàu .5(x+20) x x+20 3.

B’C’ //BC thaúng töông öùng tæ leä .Vì theá baùc ñaõ hoaøn thaønh keá hoaïch tröôùc 2 ngaøy vaø coøn vöôït möùc döï ñònh 12 saûn phaåm .2x 2 .Do caûi tieán kyõ thuaät moãi ngaøy baùc ñaõ laøm ñöôïc 14 saûn phaåm .2x > 2 d/ 1. .Năm học 2010-2011 Phöông trình : Baøi 10: Moät baùc thôï theo keá hoaïch moãi ngaøy laøm 10 saûn phaåm . 3x + 1 < 0.rå i biÓu diÔ nghiÖ trªn trôc n m sè . AB AC B ' B C ' C AB AC 6 . ax + b ³ 0) vôùi a vaø b laø hai soá ñaõ cho vaø a ¹ 0 . 5x – 8 ³ 0 . Khi chia caû hai veà cuûa baát phöông trình cho soá aâm phaûi ñoåi chieàu baát phöông trình bµi tËp luyÖn tËp Bµi 1: a/ 2x+2 > 4 b/ 3x +2 > -5 c/ 10.2x < 3 Bµi 2: a/ 10x + 3 – 5x £ 14x +12 b/ (3x-1)< 2x + 4 d/ x2 – x(x+2) > 3x – 1 c/ 4x – 8 ³ 3(2x-1) – 2x + 1 e/ 3 . ¤Chuù yù : Khi chuyeån veá haïn gtöû thì phaûi ñoåi daáu soá haïn g ñoù. 2x – 5 £ 0 ¤ Caùch giaûi baát phöông trình baäc nhaát moät aån : Töông töï nhö caùch giaûi phöông trình ñöa veà baäc nhaát. GT B’ Î AB KL AB ' AC ' AB ' AC ' B ' B C ' C = = = . Ñònh lí TaLet tr ong tam giaùc : Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai caïnh cuûa moät tam giaùc vaø song song vôùi caïnh coøn laïi thì noù ñònh ra treân hai caïnh ñoù nhöõng ñoaïn rABC.2 x -1 x £ 6 3 2 -------------------------------HÌNH HOÏC 1.BÊt ph-¬ng tr×nh ¤Baát phöông trình daïng ax + b < 0 (hoaëc ax + b > 0. ax + b £ 0. Ví duï : 2x – 3 > 0.x > 5 3 x x + 13 =1 50 57 e/ x .Tính soá saûn phaåm baùc thôï phaûi laøm theo keá hoaïch ? Naêng suaát 1 ngaøy ( Soá ngaøy (ngaøy) Soá saûn phaåm (saûn saûn phaåm /ngaøy ) phaåm ) Keá hoaïch x Thöïc hieän B. ñöôïc goïi laøbaát phöông trình baäc nhaát moät aån .

C’ Î AC AB ' AC ' GT = B' B C 'C KL B’C’ //BC B' B C 3. ñöôøng phaân giaùc cuûa moät goùc chia caïnh ñoái dieän thaønh hai ñoaïn thaúng tæ leä vôùi 2 caïnh keà hai ñoaïn A aáy . GT (B’ Î AB .Năm học 2010-2011 A B' C' B C 2. Tính chaát ñöôøn g phaân giaùc tr ong tam giaùc :Trong tam giaùc . B’ Î AB. C’ Î AC) KL AB ' AC ' B ' C ' = = AB AC BC 4.Heä quaû cuûa ñònh lí TaLet : Neáu moät ñöôøng thaêûng caét hai caïnh cuûa moät tam giaùc vaø song song vôùi caïnh coøn laïi thì noù taïo thaønh moät tam giaùc môùi coù ba caïnh töông öùng tæ leä vôùi ba caïnh cuûa tam giaùc ñaõ cho rABC : B’C’ // BC.ADlaøphaângiaùccuûa ÐBAC DB AB = DC AC B D C 5. Ñònh lí ñaûo cuûa ñònh lí TaLet :Neáu moät ñöôøng thaêûng caét hai caïnh cuûa moät tam giaùc vaø ñònh ra treân hai caïnh naøy nhöõng ñaïon thaúng töông öùng tæ leä thì ñöôøng thaêûng ñoù song song vôùi caïnh coøn laïi . A C' rABC . Caùc caùch chöùn g minh hai tam giaùc ñoàn g daïn g : Œ Neáu moät ñöôøng thaêûng caét hai caïnh cuûa moät tam giaùc vaø song song vôùi caïnh coøn laïi thì noù taïo thaønh moät tam giaùc môùi ñoàng daïng vôùi tam giaùc ñaõ cho •Neáu ba caïnh cuûa tam giaùc naøy tæ leä vôùi ba caïnh cuûa tam giaùc kia thì hai tam giaùc ñoù ñoàng daïng . 3 6 GT KL rABC.(goùc – goùc) 7 .(caïnh – caïnh – caïnh) ŽNeáu hai caïnh cuûa tam giaùc naøy tæ leä vôùi 2 caïnh cuûa tam giaùc kia vaø hai goùc taïo ï bôûi caùc caëp caïnh ñoù baèng nhau . thì hai tam giaùc ñoù ñoàng daïng (caïnh – goùc – caïnh) •Neáu hai goùc cuûa tam giaùc naøy laàn löôït baèng hai goùc cuûa tam giaùc kia thì hai tam giaùc ñoù ñoàng daïng vôùi nhau .

h Laêng truï ñöùng P:nöûa chu vi 2Sñ S: dieän tích C B ñaùy ñaùy D h:chieàu cao h : chieàu cao A G H E F Hình hoäp chöõ nhaät Caïnh V = a. dieän tích xung quanh . hình laäp phöông .goùc . Caùc caùch chöùn g minh hai tam giaùc vuoân g ñoàn g daïn g : ŒTam giaùc vuoâng naøy coù moät goùc nhoïn baèng goùc nhoïn cuûa tam giaùc vuoâng kia(gg) •Tam giaùc vuoâng naøy coù hai caïnh goùc vuoâng tæ leä vôùi hai caïnh goùc vuoâng cuûa tam giaùc vuoâng kia.Năm học 2010-2011 6.Tyû soá 2 ñöôøn g cao . tyû soá dieän tích cuûa hai tam giaùc ñoàn g daïn g : £Tæ soá hai ñöôøng cao töông öùng cuûa hai tam giaùc ñoàng daïng baèng tyû soá ñoàng daïng A' H ' A' B ' = =k AH AB A A' B H C B' H' C' £Tyû soá dieän tích cuûa hai tam giaùc ñoàng daïng baèng bình phöông tyû soá ñoàng daïng SA' B'C ' = k2 SABC 8.c Maët Ñænh Hình laäp phöông 8 V= a3 . (Caïnh .b. Coân g thöùc tính theå tích . hình laên g tr uï ñöùn g Hình Dieän tích xung Dieän tích toaøn Theå tích quanh phaàn Sxq = 2p.h Stp = Sxq + V = S. dieän tích toaøn phaàn cuûa hình hoäp chöõ nhaät .caïnh) 7.

Năm học 2010-2011 Hình choùp ñeàu Sxq = p.Veõ ñöôøng cao BH . a) Tính DB b) Chöùng minh D ADH ~ D ADB c) Chöùng minh AD2= DH.Ñöôøng vuoâng goùc vôùi AB taïi B vaø ñöôøng vuoâng goùc vôùi AC taïi C caét nhau ôû K . Baøi 4 Cho D ABC .Veõ caùc ñöôøng cao BH . AK .HC = HD. AH .Veõ ñöôøng cao AH . a) Chöùng minh D BDC ~ D HBC b) Chöùng minh BC2 = HC . HD . caùc ñöôøng cao BD .HB c) Chöùng minh HS . AI . CE caét nhau taïi H .Goïi M laø trung ñieåm cuûa BC .DB d) Chöùng minh D AHB ~ D BCD e) Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng DH . a) Chöùng minh D ADB ~ D AEC b) Chöùng minh HE. coù AB = 6cm . a) Chöùng minh BK = CH 9 .Veõ ñöôøng cao AH cuûa D ADB . Baøi 2 : Cho D ABC vuoâng ôû A .Tính DB Baøi 3 : Cho hình thanh caân ABCD coù AB // DC vaø AB< DC . BC = 6cm . e) Tính dieän tích hình thang ABCD. ñöôøng cheùo BD vuoâng goùc vôùi caïnh beân BC . DC = 25 cm . K .DC c) Chöùng minh D AKD ~ D BHC d) Cho BC = 15cm .Tính BH . CK .Tính HC . M thaúng haøng d) D ABC phaûi coù ñieàu kieän gì thì töù giaùc BHCK laø hình thoi ? Hình chöõ nhaät ? Baøi 5 : Cho tam giaùc caân ABC (AB = AC) .BC . Stp = Sxq + Sñ V = 1 S.h S: dieän tích ñaùy HS : chieàu cao 3 bµi tËp luyÖn tËp Baøi 1: Cho hình chöõ nhaät ABCD coù AB = 8cm .d p : nöûa chu vi ñaùy d: chieàu cao cuûa maët beân . AC = 8cm . a) Tính BC b) Chöùng minh D ABC ~ D AHB c) Chöùng minh AB2 = BH. HC d) Veõ phaân giaùc AD cuûa goùc A ( D Î BC) .

BC c) Chöùng minh KH //BC d) Cho bieát BC = a . 4cm .AC = IC. Baøi 6 : Cho hình thang vuoâng ABCD ( ÐA = ÐD = 90 0 ) coù AC caét BD taïi O .Tính theå tích cuûa hình laäp phöông . Baøi 10 :a/Moät laêng truï ñöùng coù ñaùy laø moät tam giaùc vuoâng .Tính dieän tích ñaùy cuûa hình laäp phöông .Năm học 2010-2011 b) Chöùng minh HC. -----------------------------------˜&™--------------------------------------DO CO = DB CA 10 .Tính theå tích vaø dieän tích xung quanh. Tính dieän tích xung quanh cuûa laêng truï . Baøi 8 : Moät hình laäp phöông coù theå tích laø 125cm3 . b/Moät laêng truï ñöùng coù ñaùy laø hình chöõ nhaät coù caùc kích thöôùc laø 3cm . caùc caïnh goùc vuoâng cuûa tam giaùc vuoâng laø 3 cm .Chieàu cao cuûa laêng truï laø 5cm . 5cm .Tính theå tích cuûa hình hoäp chöõ nhaät . dieän tích toaøn phaàn cuûa laêng truï . 4cm .Tính dieän tích ñaùy cuûa noù . töø ñoù suy ra b) Chöùng minh AC2 – BD2 = DC2 – AB2 Baøi 7 : Hình hoäp chöõ nhaät coù caùc kích thöôùc laø 3 2 cm . 4 2 cm . a) Chöùng minh D OAB~ D OCD. AB = AC = b .Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng HK theo a vaø b .Chieàu cao cuûa hình laëng truï laø 9cm . Baøi 9 : Bieát dieän tích toaøn phaàn cuûa moät hình laäp phöông laø 216cm3 . chieàu cao hình choùp laø 6cm . Baøi 11 : Theå tích cuûa moät hình choùp ñeàu laø 126cm3 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->