Năm học 2010-2011

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP MOÂN TOAÙN LÔÙP 8 HOÏC KÌ II §¹i sè: A.ph-¬ng tr×nh I . ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn: 1. Ñònh nghóa: Phöông trình baäc nhaát moät aån laø phöông trình coù daïng ax + b = 0 , vôùi a vaø b laø hai soá ñaõ cho vaø a ¹ 0 , Ví duï : 2x – 1 = 0 (a = 2; b = - 1) 2.Caùch giaûi phöông tr ình baäc nhaát moät aån : Böôùc 1: Chuyeån haïng töû töï do veà veá phaûi. Böôùc 2: Chia hai veá cho heä soá cuûa aån ( Chuù y:ù Khi chuyeån veá haïng töû thì phaûi ñoåi daáu soá haïng ñoù) II Ph-¬ng tr×nh ®-a vÒ ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt: •C¸ch gi¶i: Böôùc 1 : Quy ñoàng maãu roài khöû maãu hai veá Böôùc 2:Boû ngoaëc baèng caùch nhaân ña thöùc; hoaëc duøng quy taéc daáu ngoaëc. Böôùc 3:Chuyeån veá: Chuyeån caùc haïng töû chöùa aån qua veá traùi; caùc haïng töû töï do qua veá phaûi.( Chuù y:ù Khi chuyeån veá haïng töû thì phaûi ñoåi daáu soá haïng ñoù) Böôùc4: Thu goïn baèng caùch coäng tröø caùc haïng töû ñoàng daïng Böôùc 5: Chia hai veá cho heä soá cuûa aån ng nh ‚VÝ dô: Gi¶i ph-¬ tr×
x + 2 2x + 1 5 MÉ u chung: 6 = 2 6 3 Û 3( x + 2) - (2 x + 1) = 5.2 Û 6 x + 6 - 2 x - 1 = 10

Û 6 x + 2 x = 10 - 6 + 1 Û 8 x = 5 Û x =

5 8
5 8

VË y nghiÖ cña ph-¬ tr× lµ x = m ng nh ƒB¸I tËp luyÖn tËp: Bµi 1 Giaûi phöông tr ình a. 3x-2 = 2x – 3 b. 2x+3 = 5x + 9 c. 5-2x = 7 d. 10x + 3 -5x = 4x +12 Baøi 2: Giaûi phöông tr ình a/ b/

e. f. g. h.

11x + 42 -2x = 100 -9x -22 2x –(3 -5x) = 4(x+3) x(x+2) = x(x+3) 2(x-3)+5x(x-1) =5x2
x x-2 x+4 -x+4= 3 2 5 5x + 2 8x - 1 4 x + 2 d/ = -5 6 3 5

III. ph-¬ng tr×nh tÝch vµ c¸ch gi¶i: •ph-¬ng tr×nh tÝch:
1

3x + 2 3x + 1 5 = + 2x 2 6 3 4 x + 3 6x - 2 5x + 4 = +3 5 7 3

c/

‚VÝ dô: Gi¶i: 2 1 3 2 1 3 = (1) Û = 2 x + 1 x .ph-¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu: •C¸ch gi¶i: Böôùc 1 :Ph© tÝch mÉ u thµnh nh© tö n n Böôùc 2: Tìm ÑKXÑ cuûa phöông trình Tìm ÑKXÑ cuûa phöông trình :Laø tìm taát caû caùc giaù trò laøm cho caùc maãu khaùc 0 ( hoaëc tìm caùc giaù trò laøm cho maãu baèng 0 roài loaïi tröø caùc giaù trò ñoù ñi) Böôùc 3:Quy ñoàng maãu roài khöû maãu hai veá . + Sau khi thu goïn maø ta ñöôïc: Phöông trình baäc nhaát thì giaûi theo quy taéc giaûi phöông trình baäc nhaát + Sau khi thu goïn maø ta ñöôïc: Phöông trình baäc hai thì ta chuyeån taát caûù haïng töû qua veá traùi. Böôùc 4: Boû ngoaëc. Böôùc 5: Chuyeån veá (ñoåi daáu) Böôc 6: Thu goïn. ü ý í î 2 3þ 2 3 „bµi tËp luyÖn tËp Gi¶i c¸ c ph-¬ tr× sau ng nh 1/ (2x+1)(x-1) = 0 2/ (x + )(x.2) = 0 Û 3x .) = 0 3/ (3x-1)(2x-3)(2x-3)(x+5) = 0 4/ 3x-15 = 2x(x-5) 2 6/ x2 – 2x = 0 5/ x – x = 0 7/ x2 – 3x = 0 8/ (x+1)(x+4) =(2-x)(x+2) IV.2 = 0 Û x = 1 2 VË y: S = ì. ‚C¸ch gi¶i: ƒVÝ dô: é A( x) = 0 ê B( x) = 0 A(x).D(x) = 0 Trong ñoù A(x). Böôùc 4: Ñoái chieáu ÑKXÑ ñeå traû lôøi.D(x) laø caùc nhaân töû.B(x)C(x).B(x)C(x). phaân tích ña thöùc veá traùi thaønh nhaân töû roài giaûi theo quy taéc giaûi phöông trình tích.B(x)C(x).1)( x + 1) x +1 x -1 x -1 2 2 3 1 2 Œ/ Gi¶i ph-¬ tr× ngh nh: 2 1 3 = 2 x +1 x -1 x -1 .1 ( x ..Năm học 2010-2011 Phöông tr ình tích: Coù daïng: A(x).D(x) = 0 Û ê êC ( x) = 0 ê ë D( x) = 0 1 2 Gi¶i ph-¬ tr× ng nh: 2x + 1 = 0 Û x = - (2 x + 1)(3x .

2 x + 2 ( x . 1.ph-¬ng tr×nh chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi: Khi a ³ 0 thì a = a Caàn nhôù : Khi a < 0 thì a = -a bµi tËp luyÖn tËp Gi¸ i ph-¬ tr× ng nh: a/ x .1 ¹ 0 Û x ¹ 1 î x + 1 ¹ 0 Û x ¹ -1 MC: ( x + 1)( x .5) = 0 Û x .1) Ph-¬ tr× (1) Û 2( x .2 = 3 b/ x + 1 = 2 x + 3 c.25 x x 2x + = c) 2( x .2) = 5 ng nh Û x 2 + 2x .7 x) 1 = 1+ x 2 8.3 2 = x -1 3 1 3.5 = 0 Û x = 5(tm) VË y ph-¬ tr× cã nghiÖ x =1.1)( x . y m ng nh Û x = 8 (tm® •/ Gi¶i ph-¬ tr× ngh nh: Gi¶i : 2x 5 x 2x 5 x (2) = = 2 Û x .1 = 0 Û x = 1(tm) x . caùc ñoái töôïng tham gia trong baøi toaùn 3 .gi¶I bµi to¸n b»ng c¸h lËp ph-¬ng tr×nh.Phöông phaùp : Böôùc1: Choïn aån soá: + Ñoïc thaät kó baøi toaùn ñeå tìm ñöôïc caùc ñaïi löôïng.2x 2 + 4x = 5 Û -x 2 + 6x .x .3) b) IV.3) 2( x + 1) ( x + 1)( x .2)( x + 2) x-2 x+2 x -4 ìx .1 = d) 5 + 2 x .2 .x 1 -8 = d) x-7 x-7 1 2 x + = 2 x -1 x +1 x -1 76 2 x . ng nh m ƒbµi tËp luyÖn tËp Bµi 1: Gi¶i c¸ c ph-¬ tr× sau: ng nh a) 7x .x Bµi 2: Gi¶i c¸ c ph-¬ tr× sau: ng nh a) x +5 x -5 20 = 2 x .2) Ph-¬ tr× (2) Û x( x + 2) .16 x + 4 4 .1( x + 1) = 3 Û 2 x .Năm học 2010-2011 § KX§ : í ìx .5 x + 5 x .x +3= c) x-2 x-2 b) 2(3 .2 ¹ 0 Û x ¹ 2 § KX§ : í î x + 2 ¹ 0 Û x ¹ -2 x 2x 5 = 2 x-2 x+2 x -4 MC: ( x + 2)( x . x = 5.5 = 0 Û ( x .1 3x .3 = 3 ng nh k) V© nghiÖ cña ph-¬ tr× lµ x = 8.1) .2 x( x .

ñaët ñieàu kieän cho aån Böôùc2: Laäp phöông trình + Thoâng qua caùc moái quan heä neâu treân ñeå bieåu dieãn caùc ñaïi löôïng chöa bieát khaùc qua aån Böôùc3: Giaûi phöông trình Giaûi phöông trình . choïn nghieäm vaø keát luaän bµi tËp luyÖn tËp Baøi 1 Hai thö vieän coù caû thaûy 20000 cuoán saùch .Tính xem luùc ñaàu moãi kho coù bao nhieâu luùa .Hoûi naêm nay Hoaøng bao nhieâu tuoåi ? Naêm nay 5 naêm sau Tuoåi Hoaøng Tuoåi Boá 4 . bôùt Kho I Kho II § S: Luùc ñaàu Kho I coù 2200 taï Kho II coù : 1100taï Baøi 3 : Maãu soá cuûa moät phaân soá lôùn hôn töû soá cuûa noù laø 5 . 3 Luùc taêng Baøi 4 :Naêm nay .2000 Thö vieän II 20000 -x 20000 – x + 2000 § S: soá soá saùch luùc ñaàu ôû thö vieän thöù nhaát 12000 soá saùch luùc ñaàu ôû thö vieän thöù hai la ø8000 Baøi 2 :Soá luùa ôû kho thöù nhaát gaáp ñoâi soá luùa ôû kho thöù hai .Neáu 5 naêm nöõa thì tuoåi boá gaáp 3 laàn tuoåi Hoaøng .Neáu chuyeån töø thö vieän thöù nhaát sang thö vieän thöù hai 2000 cuoán saùch thì soá saùch cuûa hai thö vieän baèng nhau .Tính soá saùch luùc ñaàu ôû moãi thö vieän . Luùc ñaàu Luùc chuyeån Thö vieän I x X .Năm học 2010-2011 + Tìm caùc giaù trò cuûa caùc ñaïi löôïng ñaõ bieát vaø chöa bieát + Tìm moái quan heää giöõa caùc giaù trò chöa bieát cuûa caùc ñaïi löôïng + Choïn moät giaù trò chöa bieát laøm aån (thöôøng laø giaù trò baøi toaùn yeâu caàu tìm) laøm aån soá .Neáu taêng caû töû maø maãu cuûa noù theâm 5 ñôn vò thì ñöôïc phaân soá môùi baèng phaân soá Luùc ñaàu töû soá maãu soá Phöông trình : x+5 2 = Ph© sè lµ 5/10. tuoåi boá gaáp 4 laàn tuoåi Hoaøng . Luùa Luùc ñaàu Luùc theâm . n x + 10 3 2 .Tìm phaân soá ban ñaàu .Neáu bôùt ôû kho thöù nhaát ñi 750 taï vaø theâm vaøo kho thöù hai 350 taï thì soá luùa ôû trong hai kho seõ baèng nhau .

Khi thöïc hieän .Tính khoaûng caùch giöõa hai beán A vaø B .Tìm soá ban ñaàu . toå phaûi saûn xuaát bao nhieâu saûn phaåm ? Naêng suaát 1 ngaøy ( Soá ngaøy (ngaøy) Soá saûn phaåm (saûn saûn phaåm /ngaøy ) phaåm ) Keá hoaïch x Thöïc hieän 5 .5 2.Tính quaûng ñöôøng AB ? S(km) V(km/h) t (h) Ñi Veà § S: AB daøi 45 km Baøi 6 : Luùc 6 giôø saùng .Năm học 2010-2011 Phöông trình :4x+5 = 3(x+5) Baøi 5: Moät ngöôøi ñi xe ñaïp töø A ñeán B vôùi vaän toác 15 km / h.Lucù veà ngöôøi ñoù ñi vôùi vaän toác 12km / HS neân thôøi gian veà laâu hôn thôøi gian ñi laø 45 phuùt . Soá ban ñaàu laø 48 Baøi 9:Moät toå saûn xuaát theo keá hoaïch moãi ngaøy phaûi saûn suaát 50 saûn phaåm .Do ñoù toå ñaõ hoaøn thaønh tröôùc keá hoaïch 1 ngaøy vaø coøn vöôït möùc 13 saûn phaåm .Tính ñoä daøi quaûng ñöôøng AB vaø vaän toác trung bình cuûa xe maùy . moät oâtoâ cuõng xuaát phaùt töø A ñeán B vôùi vaän toác trung bình lôùn hôùn vaän toác trung bình cuûa xe maùy 20km/h .Neáu theâm chöõ soá 1 xen vaøo giöõa hai chöõ soá aáy thì ñöôïc moät soá môùi lôùn hôn soá ban ñaàu laø 370 .5(x+20) x x+20 3. Ca noâ S(km) V (km/h) t(h) N-í c yªn lÆng x Xuoâi doøng Ngöôïc doøng Phöông trình :6(x+2) = 7(x-2) Baøi 8:Moät soá töï nhieân coù hai chöõ soá . S V t(h) Xe maùy Oâ toâ 3. moät xe maùy khôûi haønh töø A ñeå ñeán B .Caû hai xe ñeán B ñoàng thôøi vaøo luùc 9h30’ saùng cuøng naøgy .Sau ñoù 1 giôø .Hoûi theo keá hoaïch .5 Vaän toác cuûa xe maùy laø 50(km/h) Vaän toác cuûa oâtoâ laø 50 + 20 = 70 (km/h) Baøi 7 :Moät ca noâ xuoâi doøng töø beán A ñeán beán B maát 6 giôø vaø ngöôïc doøng töø beán B veà beán A maát 7 giôø . moãi ngaøy toå ñaõ saûn xuaát ñöôïc 57 saûn phaåm .5x 2.Chöõ soá haøng ñôn vò gaáp hai laàn chöõ soá haøng chuïc . bieát raèng vaän toác cuûa doøng nöôùc laø 2km / h .

2x 2 . 2x – 5 £ 0 ¤ Caùch giaûi baát phöông trình baäc nhaát moät aån : Töông töï nhö caùch giaûi phöông trình ñöa veà baäc nhaát.Vì theá baùc ñaõ hoaøn thaønh keá hoaïch tröôùc 2 ngaøy vaø coøn vöôït möùc döï ñònh 12 saûn phaåm .2x < 3 Bµi 2: a/ 10x + 3 – 5x £ 14x +12 b/ (3x-1)< 2x + 4 d/ x2 – x(x+2) > 3x – 1 c/ 4x – 8 ³ 3(2x-1) – 2x + 1 e/ 3 .Năm học 2010-2011 Phöông trình : Baøi 10: Moät baùc thôï theo keá hoaïch moãi ngaøy laøm 10 saûn phaåm .Tính soá saûn phaåm baùc thôï phaûi laøm theo keá hoaïch ? Naêng suaát 1 ngaøy ( Soá ngaøy (ngaøy) Soá saûn phaåm (saûn saûn phaåm /ngaøy ) phaåm ) Keá hoaïch x Thöïc hieän B.Do caûi tieán kyõ thuaät moãi ngaøy baùc ñaõ laøm ñöôïc 14 saûn phaåm . . Khi chia caû hai veà cuûa baát phöông trình cho soá aâm phaûi ñoåi chieàu baát phöông trình bµi tËp luyÖn tËp Bµi 1: a/ 2x+2 > 4 b/ 3x +2 > -5 c/ 10. 5x – 8 ³ 0 .BÊt ph-¬ng tr×nh ¤Baát phöông trình daïng ax + b < 0 (hoaëc ax + b > 0. B’C’ //BC thaúng töông öùng tæ leä .x > 5 3 x x + 13 =1 50 57 e/ x . ax + b £ 0.2 x -1 x £ 6 3 2 -------------------------------HÌNH HOÏC 1. Ñònh lí TaLet tr ong tam giaùc : Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai caïnh cuûa moät tam giaùc vaø song song vôùi caïnh coøn laïi thì noù ñònh ra treân hai caïnh ñoù nhöõng ñoaïn rABC. Ví duï : 2x – 3 > 0. ¤Chuù yù : Khi chuyeån veá haïn gtöû thì phaûi ñoåi daáu soá haïn g ñoù. ax + b ³ 0) vôùi a vaø b laø hai soá ñaõ cho vaø a ¹ 0 . ñöôïc goïi laøbaát phöông trình baäc nhaát moät aån . 3x + 1 < 0. AB AC B ' B C ' C AB AC 6 .rå i biÓu diÔ nghiÖ trªn trôc n m sè . GT B’ Î AB KL AB ' AC ' AB ' AC ' B ' B C ' C = = = .2x > 2 d/ 1.

thì hai tam giaùc ñoù ñoàng daïng (caïnh – goùc – caïnh) •Neáu hai goùc cuûa tam giaùc naøy laàn löôït baèng hai goùc cuûa tam giaùc kia thì hai tam giaùc ñoù ñoàng daïng vôùi nhau . ñöôøng phaân giaùc cuûa moät goùc chia caïnh ñoái dieän thaønh hai ñoaïn thaúng tæ leä vôùi 2 caïnh keà hai ñoaïn A aáy .(goùc – goùc) 7 .ADlaøphaângiaùccuûa ÐBAC DB AB = DC AC B D C 5. Caùc caùch chöùn g minh hai tam giaùc ñoàn g daïn g : Œ Neáu moät ñöôøng thaêûng caét hai caïnh cuûa moät tam giaùc vaø song song vôùi caïnh coøn laïi thì noù taïo thaønh moät tam giaùc môùi ñoàng daïng vôùi tam giaùc ñaõ cho •Neáu ba caïnh cuûa tam giaùc naøy tæ leä vôùi ba caïnh cuûa tam giaùc kia thì hai tam giaùc ñoù ñoàng daïng . Ñònh lí ñaûo cuûa ñònh lí TaLet :Neáu moät ñöôøng thaêûng caét hai caïnh cuûa moät tam giaùc vaø ñònh ra treân hai caïnh naøy nhöõng ñaïon thaúng töông öùng tæ leä thì ñöôøng thaêûng ñoù song song vôùi caïnh coøn laïi .Heä quaû cuûa ñònh lí TaLet : Neáu moät ñöôøng thaêûng caét hai caïnh cuûa moät tam giaùc vaø song song vôùi caïnh coøn laïi thì noù taïo thaønh moät tam giaùc môùi coù ba caïnh töông öùng tæ leä vôùi ba caïnh cuûa tam giaùc ñaõ cho rABC : B’C’ // BC. Tính chaát ñöôøn g phaân giaùc tr ong tam giaùc :Trong tam giaùc . B’ Î AB.Năm học 2010-2011 A B' C' B C 2. 3 6 GT KL rABC. A C' rABC .(caïnh – caïnh – caïnh) ŽNeáu hai caïnh cuûa tam giaùc naøy tæ leä vôùi 2 caïnh cuûa tam giaùc kia vaø hai goùc taïo ï bôûi caùc caëp caïnh ñoù baèng nhau . C’ Î AC) KL AB ' AC ' B ' C ' = = AB AC BC 4.C’ Î AC AB ' AC ' GT = B' B C 'C KL B’C’ //BC B' B C 3. GT (B’ Î AB .

Caùc caùch chöùn g minh hai tam giaùc vuoân g ñoàn g daïn g : ŒTam giaùc vuoâng naøy coù moät goùc nhoïn baèng goùc nhoïn cuûa tam giaùc vuoâng kia(gg) •Tam giaùc vuoâng naøy coù hai caïnh goùc vuoâng tæ leä vôùi hai caïnh goùc vuoâng cuûa tam giaùc vuoâng kia.caïnh) 7. tyû soá dieän tích cuûa hai tam giaùc ñoàn g daïn g : £Tæ soá hai ñöôøng cao töông öùng cuûa hai tam giaùc ñoàng daïng baèng tyû soá ñoàng daïng A' H ' A' B ' = =k AH AB A A' B H C B' H' C' £Tyû soá dieän tích cuûa hai tam giaùc ñoàng daïng baèng bình phöông tyû soá ñoàng daïng SA' B'C ' = k2 SABC 8. dieän tích xung quanh .c Maët Ñænh Hình laäp phöông 8 V= a3 .Năm học 2010-2011 6. (Caïnh . hình laên g tr uï ñöùn g Hình Dieän tích xung Dieän tích toaøn Theå tích quanh phaàn Sxq = 2p.b.h Stp = Sxq + V = S. dieän tích toaøn phaàn cuûa hình hoäp chöõ nhaät . hình laäp phöông .Tyû soá 2 ñöôøn g cao .goùc .h Laêng truï ñöùng P:nöûa chu vi 2Sñ S: dieän tích C B ñaùy ñaùy D h:chieàu cao h : chieàu cao A G H E F Hình hoäp chöõ nhaät Caïnh V = a. Coân g thöùc tính theå tích .

K .Năm học 2010-2011 Hình choùp ñeàu Sxq = p.HC = HD. M thaúng haøng d) D ABC phaûi coù ñieàu kieän gì thì töù giaùc BHCK laø hình thoi ? Hình chöõ nhaät ? Baøi 5 : Cho tam giaùc caân ABC (AB = AC) . AC = 8cm . AH . CK . AI .Veõ ñöôøng cao BH .d p : nöûa chu vi ñaùy d: chieàu cao cuûa maët beân . HD .DB d) Chöùng minh D AHB ~ D BCD e) Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng DH . BC = 6cm . coù AB = 6cm .HB c) Chöùng minh HS . a) Chöùng minh D BDC ~ D HBC b) Chöùng minh BC2 = HC . Baøi 4 Cho D ABC .Veõ ñöôøng cao AH . ñöôøng cheùo BD vuoâng goùc vôùi caïnh beân BC .Ñöôøng vuoâng goùc vôùi AB taïi B vaø ñöôøng vuoâng goùc vôùi AC taïi C caét nhau ôû K . AK . caùc ñöôøng cao BD . HC d) Veõ phaân giaùc AD cuûa goùc A ( D Î BC) .Tính BH . DC = 25 cm . e) Tính dieän tích hình thang ABCD.Tính HC .Tính DB Baøi 3 : Cho hình thanh caân ABCD coù AB // DC vaø AB< DC . CE caét nhau taïi H .Goïi M laø trung ñieåm cuûa BC .h S: dieän tích ñaùy HS : chieàu cao 3 bµi tËp luyÖn tËp Baøi 1: Cho hình chöõ nhaät ABCD coù AB = 8cm . Stp = Sxq + Sñ V = 1 S. Baøi 2 : Cho D ABC vuoâng ôû A .Veõ caùc ñöôøng cao BH .DC c) Chöùng minh D AKD ~ D BHC d) Cho BC = 15cm .BC . a) Chöùng minh BK = CH 9 . a) Tính DB b) Chöùng minh D ADH ~ D ADB c) Chöùng minh AD2= DH. a) Chöùng minh D ADB ~ D AEC b) Chöùng minh HE.Veõ ñöôøng cao AH cuûa D ADB . a) Tính BC b) Chöùng minh D ABC ~ D AHB c) Chöùng minh AB2 = BH.

Tính theå tích vaø dieän tích xung quanh. Baøi 10 :a/Moät laêng truï ñöùng coù ñaùy laø moät tam giaùc vuoâng . b/Moät laêng truï ñöùng coù ñaùy laø hình chöõ nhaät coù caùc kích thöôùc laø 3cm . 5cm . 4cm . caùc caïnh goùc vuoâng cuûa tam giaùc vuoâng laø 3 cm . Baøi 6 : Cho hình thang vuoâng ABCD ( ÐA = ÐD = 90 0 ) coù AC caét BD taïi O .AC = IC. Baøi 11 : Theå tích cuûa moät hình choùp ñeàu laø 126cm3 . a) Chöùng minh D OAB~ D OCD. Baøi 8 : Moät hình laäp phöông coù theå tích laø 125cm3 .BC c) Chöùng minh KH //BC d) Cho bieát BC = a .Năm học 2010-2011 b) Chöùng minh HC. töø ñoù suy ra b) Chöùng minh AC2 – BD2 = DC2 – AB2 Baøi 7 : Hình hoäp chöõ nhaät coù caùc kích thöôùc laø 3 2 cm . AB = AC = b . -----------------------------------˜&™--------------------------------------DO CO = DB CA 10 .Tính dieän tích ñaùy cuûa hình laäp phöông . chieàu cao hình choùp laø 6cm . 4 2 cm .Tính theå tích cuûa hình laäp phöông .Chieàu cao cuûa laêng truï laø 5cm . Tính dieän tích xung quanh cuûa laêng truï .Chieàu cao cuûa hình laëng truï laø 9cm . 4cm .Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng HK theo a vaø b .Tính dieän tích ñaùy cuûa noù .Tính theå tích cuûa hình hoäp chöõ nhaät . dieän tích toaøn phaàn cuûa laêng truï . Baøi 9 : Bieát dieän tích toaøn phaàn cuûa moät hình laäp phöông laø 216cm3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful