Đại học Duy Tân

MÔN HỌC

KIẾN TRÚC DÂN DỤNG
Giảng viên : LÊ THỊ THU HÀ
Khoa Kiến Trúc Đại Học Duy Tân 184 Nguyễn Văn Linh- ĐN

ĐT: 093 5 044 805

Mô tả vắn tắt nội dung học phần

THỜI LƯỢNG: 60 tiết

Học phần gồm 2 vấn đề lớn:

Thiết kế kiến trúc (30 tiết): khái niệm chung, nhà ở, nhà công cộng. Cấu tạo kiến trúc (30 tiết): nền móng, tường cột, sàn, cầu thang, mái, cửa....

Mục tiêu của học phần

Giới thiệu các yêu cầu của từng thể loại kiến trúc trong bối cảnh chung và ngành kiến trúc. Giới thiệu các đặc điểm của thể loại công trình như nhà ở, nhà công cộng. Trình tự thiết kế các công trình kiến trúc, phương pháp đánh giá về hiệu quả kinh tế trong thiết kế của một công trình. Nắm được cấu tạo của các bộ phận cơ bản của một công trình kiến trúc, những nguyên tắc cơ bản để làm cơ sở đề xuất cho các giải pháp về cấu tạo cho công trình phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

Bố trí thời gian
Tên chương Số tiết

Phần I: Thiết kế kiến trúc
Chương 1: Những khái niệm chung về kiến trúc Bài tập nhóm: Sưu tầm hình ảnh các thể loại công trình và rút ra một vài nhận xét. Chương 2: Nhà ở Bài tập: Sưu tầm các bản vẽ thiết kế nhà phố và Thiết kế nhà phố Chương 3: Nhà công cộng Bài tập nhóm: Sưu tầm các bản vẽ thiết kế các công trình công cộng và rút ra một vài nhận xét.

30
10

10

10

Bố trí thời gian
Tên chương Số tiết

Phần II: Cấu tạo kiến trúc Chương1: Các bộ phận và giải pháp kết cấu trong nhà dân dụng Chương 2: Nền và móng Bài tập:Thiết kế móng Chương 3: Cấu tạo tường Chương 4: Sàn nhà Chương 5: Cầu thang Bài tập: Tính toán và thiết kế cầu thang Chương 6: Mái nhà Bài tập: Thiết kế mặt cắt một công trình

30 4 6 4 4 6 6

Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính

Kiến trúc - Nguyễn Đức Thiềm - NXB
dựng, 2005

xây

Tài liệu học tập
Sách tham khảo
-Kiến trúc nhập môn - Nguyễn Đức Thiềm - NXB xây dựng, 2000 -Sáng tác kiến trúc - Đặng Thái Hoàng - NXB khoa học & kỹ thuật, 1999 -Kiến trúc nhà ở - Đặng Thái Hoàng - NXB xây dựng, 1995 -Nhà ở và nhà công cộng - Nguyễn Đức Thiềm - NXB xây dựng, 2000 -Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng - Nguyễn Đức Thiềm - NXB xây dựng, 2000 -Nguyên lý cấu tạo kiến trúc - Phan Tấn Hài, Võ Đình Diệp, Cao Xuân Lương - NXB thống kê, 2004 -Cấu tạo kiến trúc - Công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam-NXB xây dựng, 2003 -American Standart (Tiêu chuẩn thiết kế Mỹ) -Các hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình kiến trúc thực tế

Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Các tiêu chí
Điểm chuyên cần Điểm bài tập về nhà Điểm thi giữa kỳ : 15% : 10% : 20%

Điểm thu hoạch cá nhân: 5% Điểm thi cuối kỳ : 50%